synthetic biology by sritrirat.t

VIEWS: 14 PAGES: 17

synthetic biology,learning,genetic,cell,system,technology,organism,dna,engineering

More Info
									                                                                 09/12/51
         Synthetic Biology
          ชีววิทยาสังเคราะห์                       ทําไมในปัจจุบันวิศวกรถึงต้ องเรียนชีววิทยา
           Asawin Meechai


        วิชา BIO 100 ภาคการศึกษา 2/2551
             8 ธันวาคม 2551
                                     09/12/51
                                                      ั
                                              ยุคสมัยของการปฏิวติเทคโนโลยี


                          ่
                        เมืออนาคตไล่ ล่าคุณ            Opportunities!!!!!!!

                      คุณจะรู้ ว่า จีโนมิกส์ และ
                              ่
                          อํานาจอืนๆ กําลัง
                         ่      ิ
                      เปลียนแปลง ชีวต การงาน
                      สุ ขภาพ และความรํ่ารวย
                          ของคุณได้ อย่ างไร

09/12/51                                 09/12/51
      ชีววิทยาคือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวต
                         ิ
           ความเหมือนในความแตกต่ าง
                                                                    1
                                                                    09/12/51
                                            Bacterial Cell
                                       Plant Cell
                                              Animal Cell
                                                      Cell as a Factory
                                                      Cell as I/O systems
    โรงงานเซลล์ กเ็ หมือนกับโรงงานเคมี
Cell likes a micro factory that contains many nano facilities for operation             ภาพดีเอ็นเอจากกล้ องจุลทรรศน์ อเิ ล็คตรอน

 Bio-products are invaluable.            Biotechnology
                                                                         2
                                                                                                     09/12/51
                                            Variations
               What a difference genes make!
Human Growth
 D  l   t
 Development
                                 GENETIC CODE of AIDS
    A Genetic Language  gggtctctcttgttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctgatagctagagatcccttcagaccaaatttagtcagtgtgaaaa
               atctctagcagtggcgcctgaacagggacttgaaagcgaaagagaaaccagagaagctctctcgacgcaggactcggcttgctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggacggcgactggtgagtacgccaaaattttgactagcggaggctagaaggagagagatgggtgc
               gagagcgtcgatattaagcgggggaggattagatagatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatatagattaaaacatttagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagtcaatcctggcctattagaaacatcagaaggttgtagacaaatac
               tgggacaactacaaccagcccttcagacaggatcagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatcaaaagatagatgtaaaagacaccaaggaagctttagataagatagaggaagagcaaaacaaaagtaagaaaaaagcacagcaagca
               gcagctgacacaggaaatagcagccaggtcagccaaaattaccccatagtgcagaacatccaggggcaaatggtacatcaggccatatcacctagaactttaaatgcatgggtaaaagtagtagaagagaaggctttcagcccagaagtaatacccatgttttcagcattatc
               agaaggagccaccccacaagatttaaacaccatgctaaacacagtggggggacatcaagcagccatgcaaatgttaaaagagaccatcaatgaggaagctgcagaatgggatagattgcatccagtgcatgcagggcctcatccaccaggccagatgagagaaccaaggggaa
               gtgacatagcaggaactactagtacccttcaggaacaaatagcatggatgacaaataatccacctatcccagtaggagaaatctataagagatggataatcctgggattaaataaaatagtaaggatgtatagccctaccagcattctggacataaaacaaggaccaaaggaa
               ccctttagagactatgtagaccggttctataagactctaagagccgagcaagcttcacaggaggtaaaaaattggatgacagaaaccttgttggtccaaaatgcgaacccagattgtaagactattttaaaagcattgggaccagcagctacactagaagaaatgatgacagc
               atgtcagggagtgggaggacccggccataaagcaagagttttggcagaagcaatgagccaagtaacaaattcagctaccataatgatgcagaaaggcaattttaggaaccaaagaaaaattgttaagtgtttcaattgtggcaaagaagggcacatagccaaaaattgcaggg
               cccctaggaaaaggggctgttggaaatgtggaaaggagggacaccaaatgaaagattgtactgagagacaggctaattttttagggaaaatctggccttcccacaggggaaggccagggaattttcctcagaacagactagagccaacagccccaccagccccaccagaagag
               agcttcaggtttggggaagagacaacaactccctctcagaagcaggagctgatagacaaggaactgtatccttcagcttccctcaaatcactctttggcaacgaccccttgtcacaataaagataggggggcaactaaaggaagctctattagatacaggagcagatgataca
               gtattagaagaaataaatttgccaggaagatggaaaccaaaaatgatagggggaattggaggttttatcaaagtaagacagtatgatcaaatactcgtagaaatctgtggacataaagctataggtacagtattagtaggacctacacctgtcaacataattggaagaaatct
               gttgactcagattggttgcactttaaattttcccattagtcctattgaaactgtaccagtaaaattaaagccaggaatggatggcccaaaagttaaacaatggccattgacagaagaaaaaataaaagcattagtagaaatctgtacagaaatggaaaaggaaggaaaaattt
               caaaaatcgggcctgaaaatccatataatactccagtatttgccataaagaaaaaagacagtactaaatggagaaaattagtagatttcagagaacttaataagaaaactcaagacttctgggaagttcaattaggaataccacatcccgcagggttaaaaaagaaaaaatca
               gtaacagtactggatgtgggtgatgcatatttttcagttcccttagataaagaattcaggaagtacactgcatttaccatacctagtataaacaatgagacaccagggattagatatcagtacaatgtgcttccacagggatggaaaggatcaccagcaatattccaaagcag
               catgacaaaaatcttagagccttttagaaaacaaaatccagacatagttatctatcaatacatggacgatttgtatgtaggatctgacttagaaatagggcagcatagaacaaaaatagaggaactgagacaacatctgttgaagtggggatttaccacaccagacaaaaaac
               atcagaaagaacctccattcctttggatgggttatgaactccatcctgataaatggacagtacagcctatagtgctgccagaaaaggacagctggactgtcaatgacatacagaagttagtgggaaaattgaattgggcaagtcagatttacccagggattaaagtaaagcaa
               ttatgtagactccttaggggaaccaaggcactaacagaagtaataccactaacaaaagaagcagagctagaactggcagaaaacagggaaattctaaaagaaccagtacatggagtgtattatgacccatcaaaagacttaatagcggaaatacagaagcaggggcaaggtca
               atggacatatcaaatttatcaagagccatttaaaaatctgaaaacaggaaaatatgcaagaatgaggggtgcccacactaatgatgtaaaacaattaacagaggcagtgcaaaaaataaccacagaaagcatagtaatatggggaaagactcctaaatttaaactacccatac
               aaaaagaaacatgggaaacatggtggacagagtattggcaagccacctggattcctgagtgggagtttgtcaatacccctcccttagtaaaattatggtaccagttagagaaagaacccataataggagcagaaactttctatgtagatggggcagctaacagggagactaaa
               ttaggaaaagcaggatatgttactaacaaagggagacaaaaagttgtctccataactgacacaacaaatcagaagactgagttacaagcaattcttctagcattacaggattctggattagaagtaaacatagtaacagactcacaatatgcattaggaatcattcaagcaca
                  t   t  t   t t
               accagataaaagtgaatcagagatagtcagtcaaataatagagcagttaataaaaaaagaaaaggtctacctgacatgggtaccagcgcacaaaggaattggaggaaatgaacaagtagataaattagtcagtactggaatcaggaaagtactctttttagatggaatagata
                              t  t t    tt t        t t  t  t  t         tt    t    t  t  tt t  t t   t    t t ttttt  t  t  t
               aagcccaagaagaacatgaaaaatatcacagtaattggagggcaatggctagtgattttaacctgccacctgtggtagcaaaagagatagtagccagctgtgataaatgtcagctaaaaggagaagccatgcatggacaagtagactgtagtccaggaatatggcaactagat
               tgtacacatttagaaggaaaaattatcctggtagcagttcatgtagccagtggatatatagaagcagaagttattccagcagaaacagggcaggaaacagcatactttctcttaaaattagcaggaagatggccagtaaaaacagtacatacagacaatggcagcaatttcac
               cagtactacagttaaggccgcctgttggtgggcaggaatcaagcaggaatttggcattccctacaatccccaaagtcaaggagtagtagaatctataaataaagaattaaagaaagttataggacagataagagatcaggctgaacatcttaagacagcagtacaaatggcag
               tattcatccacaattttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaagaatagtagacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaaaattcaaaattttcgggtttattacagggacagcagagatccactttggaaagga
               ccagcaaagcttctctggaaaggtgaaggggcagtagtaatacaagataatagtgacataaaagtagtgccaagaagaaaagcaaagatcattagggattatggaaaacagatggcaggtgatgattgtgtggcaagtagacaggatgaggattagaacatggaaaagtttag
               taaaacaccatatgtatgtttcaaggaaagctaagggatggttttatagacatcactatgaaagtactcatccgagaataagttcagaagtacacatcccactagggaatgcaaaattggtaataacaacatattggggtctacatacaggagaaagagactggcatttgggt
               caaggagtctccatagaattgaggaaaaggagatatagcacacaattagaccctaacctagcagaccaactaattcatctgcattactttgattgtttttcagaatctgctataagaaatgccatattaggacatatagttagccctaggtgtgaatatcaagcaggacataa
               caaggtaggatctctacagtacttggcactaacagcattagtaagaccaagaaaaaagataaagccacctttgcctagtgttacaaaactgacagaggatagatggaacaagccccagaagaccaagggccacaaagggaaccatacaatgaatggacactagaacttttaga
               ggagctcaagaatgaagctgttagacattttcctaggatatggctccatagcttagggcaacatatctatgaaacttatggagatacttgggcaggagtggaagccataataagaattctgcaacaactgctgtttattcatttcagaattgggtgtcaacatagcagaatag
               acattcttcgacgaaggagagcaagaaatggagccagtagatcctagactagagccctggaagcatccaggaagtcagcctaggactgcttgtaccaattgctattgtaaaaagtgttgctttcattgccaagtttgtttcataacaaaaggcttaggcatctcctatggcag
               gaagaagcggagacagcgacgaagagctcctcaagacagtcagactcatcaagtttctctatcaaagcagtaagtagtacatgtaatgcaatctttacaaatattagcagtagtagcattagtagtagcagcaataatagcaatagttgtgtggtccatagtattcatagaat
               ataggaaaataagaagacaaaacaaaatagaaaggttgattgatagaataatagaaagagcagaagacagtggcaatgagagtgacggagatcaggaagaattatcagcacttgtggaaatggggcacgatgctccttgggatgttaatgatctgtaaagctgcagaaaattt
               gtgggtcacagtttattatggggtacctgtgtggaaagaagcaaccaccactctattttgtgcctcagatgctaaagcgtatgatacagaggtacataatgtttgggccacacatgcctgtgtacccacagaccccaacccacaagaagtagaactgaagaatgtgacagaaa
               attttaacatgtggaaaaataacatggtagaccaaatgcatgaggatataattagtttatgggatcaaagcctaaagccatgtgtaaaattaaccccactctgtgttactttaaattgcactgattatgggaatgatactaacaccaataatagtagtgctactaaccccact
               agtagtagcgggggaatggaggggagaggagaaataaaaaattgctctttcaatatcaccagaagcataagagataaagtgaagaaagaatatgcacttttttatagtcttgatgtaataccaataaaagatgataatactagctataggttgagaagttgtaacacctcagt
               cattacacaggcctgtccaaaggtatcctttgaaccaattcccatacattattgtgccccggctggttttgcgattctaaagtgtaatgataaaaagttcaatggaaaaggaccatgtacaaatgtcagcacagtacaatgtacacatggaattaggccagtagtatcaactc
               aactgctgttaaatggcagtctagcagaagaagaggtagtaattagatcagacaatttctcggacaatgctaaagtcataatagtacatctgaatgaatctgtagaaattaattgtacaagactcaacaacattacaaggagaagtatacatgtaggacatgtaggaccaggc
               agagcaatttatacaacaggaataataggaaaaataagacaagcacattgtaacattagtagagcaaaatggaataacactttaaaacagatagttacaaaattaagagaacaatttaagaataaaacaatagtctttaatcaatcctcaggaggggacccagaaattgtaat
               gcacagttttaattgtggaggggaatttttctactgtaattcaacacaactgtttaacagtacttggaatggtactgcatggtcaaataacactgaaggaaatgaaaatgacacaatcacactcccatgcagaataaaacaaattataaacatgtggcaggaagtaggaaaag
               caatgtatgcacctcccatcagaggacaaattagatgttcatcaaatattacagggctgatattaacaagagatggtggtattaaccagaccaacaccaccgagattttcaggcctggaggaggagatatgaaggacaattggagaagtgaattatataaatataaagtagta
               aaaattgaaccattaggagtagcacccaccaaggcaaagagaagagtggtgcaaagagaaaaaagagcagtgggaataataggagctatgctccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacgctgacggtacaggccagacaattattgtc
               tggtatagtgcaacagcagaacaatttgctgagggctattgaggcgcaacagcatctgttgcacctcacagtctggggcatcaagcagctccaagcaagagtcctggctgtggaaagatacctaagggatcaacagctcctggggttttggggttgctctggaaaactcattt
               gcaccactgctgtgccttggaatactagttggagtaataaatctctgagtcagatttgggataacatgacctggatgcagtgggaaagggaaattgataattacacaagcttaatatacaacttaattgaagaatcgcaaaaccaacaagaaaagaatgaacaagagttattg
               gaattagataactgggcaagtttgtggaattggtttagcataacaaattggctgtggtatataaaaatattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaagaatagtttttactgtactttctatagtaaatagagttaggcagggatactcaccattgtcgtttcagac
               gcgcctcccagccaggaggggacccgacaggcccgaaggaatcgaagaagaaggtggagagagagacagagacagatccggtcaattagtggatggattcttagcaattatctgggtcgacctgcggagcctgtgcctcttcagctaccaccgcttgagagacttactcttga
               ttgtaacgaggattgtggaacttctgggacgcagggggtgggaagccctcaaatattggtggaatctcctacaatattggattcaggaactaaagaatagtgctgttagcttgctcaacgccacagccatagcagtagctgagggaactgatagggttatagaagtattacaa
               agagcttgtagagctattctccacatacctagaagaataagacagggcttagaaagggctttgcaataagatgggtggtaagtggtcaaaaagtagtaaaattggatggcctactgtaagggaaagaatgagaagagctgagccagcagcagatggggtgggagcagtatctc
               gagacctggaaaaacatggagcaatcacaagtagtaatacagcaactaacaatgctgattgtgcctggctagaagcacaagaggaggaggaggtgggttttccagtcagacctcaggtacctttaagaccaatgacttacaagggagcgttagatcttagccactttttaaaa
               gaaaaggggggactggaagggctaatttggtcccagaaaagacaagacatccttgatttgtgggtccaccacacacaaggctacttccctgattggcagaactacacaccagggccagggatcagatatccactgacctttggttggtgcttcaagctagtaccagttgagcc
               agagaaggtagaagaggccaatgaaggagagaacaacagattgttacaccctgtgagcctgcatgggatggaggacccggagaaagaagtgttagtatggaggtttgacagccgcctagtactccgtcacatggcccgagagctgcatccggagtactacaaggactgctgac
               actgagctttctacaagggactttccgctggggactttccagggaggcgtggcctgggcgggactggggagtggcgagccctcagatgctgcatataagcagctgctttttgcctgtactgggtctctcttgttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagg
               09/12/51
               gaacccactgcttaagcctcaataaagcttgccttgagtgcttca                       Human immunodeficiency virus type 1, complete genome 9214 BP
                                                                                                        3
                                                                   09/12/51
OUR GENETIC CODE
                                           Becoming one and the same
       CONSISTS OF

Three Billion Letters                                 An orange            A CD-rom
   [3,000,000,000]
       (A, T, C, AND G)….
        WITHIN…
      EACH ONE…OF OUR


Fifty Thrillion Cells
 [50,000,000,000,000].
                                       ATCGCATGTGAC             1001110101110
  09/12/51
 “As The Future Catches You” by Juan Enriquez (2001)
                                           Natural digital        Computational digital
                                            กลไกการถอดรหัสของยีนส์
     เราจะอ่ าน        GENETIC CODE    ได้ อย่ างไร  Central dogma of molecular biology
                                                     See
                                                    animation
             หน้ าตาของโปรตีนเป็ นอย่ างไร
                                     กรดอะมิโน
                                     20 ตัว
                                     09/12/51
                                                                      4
                                                 09/12/51
                                 การถอดรหัสพันธุกรรม
   ภาษาไทย: คุณชื่ออะไร
                        • 3 bases (triplets) of A, C, G, T are used to
   ภาษาอังกฤษ:  I love you           code for 20 essential amino acids

      ิ
  ภาษาชีีวต:                 • 64 possible codes (4x4x4)
  TACATGTTACGCTACCTTTAGAGACGGAGG        – 61 amino acid coding codons
  CGCACCTATTTGTACCTTCTCACAGTACGT
                         – 3 terminating codons (“full stops”)
  TAA

                        • 3rd base is degenerate (redundant)
         ตารางการถอดรหัส DNA
                         Game: Cracking a genetic code


                         Can you read this genetic code?

                         TACATGTTACGCTACCTTTAGAGACGGAGG
                         CGCACCTATTTGTACCTTCTCACAGTACGT
                         TAA
Start codon
                                        ื
                              ชีววิทยาสั งเคราะห์ คออะไร
       Synthetic Biology         • Synthetic biology is a new area of
         ชีววิทยาสังเคราะห์        biological research that combines science
                         and engineering in order to design and
          Asawin Meechai         build ("synthesize") novel biological
                         functions and systems.

       วิชา BIO 100 ภาคการศึกษา 2/2551
            8 ธันวาคม 2551       From Wikipedia, the free encyclopedia
                                                    5
                                             09/12/51
      ชีววิทยาสั งเคราะห์ คออะไร
                ื            Genetic Engineering
 Engineering new   Redesigning
   biological   existing systems
                                     DNA sequence
  systems that   to understand
  don’t exist in  their underlying
                y g
    nature     mechanisms
                                     Cut and insert
                                      Amplify
     Are these possible???
                    Who am I?
Genetic Engineering                 Engineers Love to Build Things
       Electronic Parts             A collection of reusable parts
                                                6
                         09/12/51
     Building Cars     Computer Parts
                 Lego-Trains
Sweeper Bot        Jet
       Ships        Lego-Bricks
                            7
                                                                     09/12/51
        Imagination is the Limit!
                              Creating Life by Engineering
                                   Approach

                                          Synthesize
                            Well understood parts                      Who am I?
                                           Foundation for engineering biology, 2005, Nature reviews
Bringing engineering principles to biology
Systems
 Combinations of 1 or more devices that           Creating Life with BioBrick?
 encode human-defined functions


Devices
Combinations of 1or more parts that
encode human-defined functionsParts
Basic biological functions
that can be encoded as
genetic material

DNA
               TAATACGACTCACTATAGGGAGA       BioBrick: Standard biological parts
Genetic material
                                        Biobricks
           What is Biobrick?

   BioBrick standard biological parts are DNA
   sequences of defined structure and function
                                                                         8
                             09/12/51
   Making an Inverter
                     Biobricks
                   Constructing DNA
         ี่  ้ ั
ลองมาสร้ างเซลล์ทลอยนําได้ กนเถอะ
            I can float
                                9
                                                                                09/12/51
       Programming Genetic                          ี่  ้
                                    สร้ างเซลล์ทลอยนําได้
        Synthetic Organisms
•  Magnetic Bacteria,        •  Counter, time bomb
•  Fuel, bio-removal        •  Biogurt
•  Betacarotine production     •  “Bug Busters”
•  Counter in yeast         •  Kill bad E.coli O157:H7
•  Slot machine           •      O Clock
                     Bacter O’Clock
•  Yeast biosensor         •  Hormone biosensor              This comic appeared in the following article

•  Bioprinter            •  Biobeer                   Story: Drew Endy, Isadora Deese & The MIT Synthetic
•  Starch-producing E.coli     •  Thermometer                 Biology Working Group
                                           Art: Chuck Wadey, www.chuckwadey.com
•  Yeast sex detector        •  Lysophonix - sound sensitive         Nature 438, 449 - 453 (24 November 2005)
•  Bacterial drug delivery system    bacteria                   doi:10.1038/nature04342

•  “Redhawk: Search and       •  Singing bacteria               Founda tions for engineering biology p
                                           Story: Drew Endy, Isadora Deese & The MIT Synthe Biology Working Grou
                                           Art: Chuck Wa
                                                  ,
                                                    dey, www.ch
                                           Nature 438 449 - 453 (24 November 2005)
                                           doi:10.1038 ture
                                                 /na 04342
                                                               449

                                                          uckwadey.com
                                                                   tic         p
  destroy”


                           And more . . .
                                                                                  10
09/12/51
   11
09/12/51
   12
09/12/51
   13
                                                                                                           09/12/51
สรุปการสร้ าง Synthetic Cells                                        การสร้ าง Synthetic Cells

              Selection of parts =                                         Putting parts together =
              gene and regulators                                         input, gates, and output
  Synthetic biology - new engineering rules for an emerging discipline, 2006, Molecular systems biology   Synthetic biology - new engineering rules for an emerging discipline, 2006, Molecular systems biology
 การสร้ าง Synthetic Cells                                         การสร้ าง Synthetic Cells

           Combination of gates =                                          Introduce circuit into cell
            Pathway (circuit)
  Synthetic biology - new engineering rules for an emerging discipline, 2006, Molecular systems biology   Synthetic biology - new engineering rules for an emerging discipline, 2006, Molecular systems biology
                                                                                                              14
                                                                                 09/12/51
       การสร้ าง Synthetic Cells

           Special task can be done                                               iGEM -
            by more than one cell                                       The International Genetically Engineered
                                        Network                       Machine Competition


                                           Hello E. coli                                  Hi Strepto

         Synthetic biology - new engineering rules for an emerging discipline, 2006, Molecular systems biology
                                                             iGEM-initiated publications
2003 (Jan)
2004 (Jan)
2004
2005
2006
2007
2008
  iGEM-initiated publications                                                iGEM-initiated publications
                                                                                   15
                                                              09/12/51
 iGEM-initiated publications               iGEM-initiated publications
  iGEM-initiated publications

                                   iGEM 2008 Projects
                       •  RNA Logic, Biological Memory,     •  Ligase independent cloning
                       •  Turing Patterns, Voltage Output,   •  Counter, time bomb
                       •  Magnetic Bacteria,          •  Ligain peroxide degrading
                       •  Polutants               •  Biogurt
                       •  GFP Modification,           •  Repressilator
                         Biomacromolecule           •  “Bug Busters”
                       •  Fuel, bio-removal           •  Kill bad E.coli O157:H7
                       •  Betacarotine production        •  Bacter O’Clock
                       •  Quorum sensing            •  Hormone biosensor
                       •  Counter in yeast           •  Bacterial UV sensor
                       •  Game of life             •  “Redhawk: Search and destroy”
                       •  GM Symbiots              •  Viral amplification
                       •  Cyanobacteria             •  Biobeer
                       •  Slot machine             •  Chemotaxis
                       •  ‘Stress kit’, transcription factors  •  Thermometer
                       •  Yeast biosensor            •  Lysophonix - sound sensitive
                       •  Bioprinter                bacteria
                       •  Starch-producing E.coli        •  Clotho (biocad)
                       •  Yeast sex detector          •  Multiplexor/Demultiplexor
                       •  Bacterial drug delivery system    •  Singing bacteria

                                                     And 40 more . . .
iGEM 2008 Jamboree, Nov 8-9, 2008, MIT, USA


                                  BIO100: KMUTT-GEM
                                    Projects
                                      j


                           Excellent ideas will be chosen for further
                                study for iGEM 2009
                                                                 16
                       09/12/51
                   ิ
            การอ่านภาษาชีวต
       DNA strand:
       TACATGTTACGCTACCTTTAGAGACGGAGG
       CGCACCTATTTGTACCTTCTCACAGTACGT
Questions?  TAA
       mRNA:
       AUGUACAAUGCGAUGGAAAUCUCUGCCUCC
       GCGUGGAUAAACAUGGAAGAGUGUCAUGCA
       AUU
       Protein:
       MYNAMEISASAWINMEECHAI
                          17

								
To top