Docstoc

teknik_2011

Document Sample
teknik_2011 Powered By Docstoc
					             HASTANE BAġHEKĠMLĠĞE BAĞLI BĠRĠMLERĠN 2010 YILI MEDĠKAL MALZEME ĠHALE LĠSTESĠ

                Miktarı(Adet,ku
S.NO ĠSTENĠLEN MALZEME     tu,kg vb.)                                 TEKNĠK ÖZELLĠKLER                               ĠSTEYEN BĠRĠM
                         1-sistem temel olarak bir rezervuar kısmı +2 tubing ve konektörden oluĢmalıdır.
                         2- sistem biriken sıvıyı boĢaltırken içeriye hava kaçırmasını önleyecek Ģekilde yapılmıĢ olmalıdır.
                         3-sistem 2000 m'lik kapasiteli olmalıdır.
                         4-sistem üzerinde derecelendirilmiĢ hacim skalası bulunmalıdır.
                         5- sistem rezervuar Ģefaf polikarbonate'den yapılmıĢ olmalıdır.
                         6-sistem ğöğüs tüpü ile bağlantısını sağlayacak tubing kısmı seffaf pvc'den yapılmıĢ olmalıdır.
                         7-göğüs tüpü ile bağlantısını sağlayacak kısımda bunu temin amacı ile konak konnektör bulunmalıdır.
                         8-sistem steril ve tekli pakerlerde olmalıdır.
                         9-tubing kısmın rezervuarla konnekte edildiği bölümde, tubing üstünde pvc'den yapılma kink olmayı engelleyen sipiralli ve en az 20 cm
                         uzunluğunda olan kılıf bulunmalıdır.
                         10-taĢıma askısı olmalıdır.
                         11-malzeme Ģeffaf olacaktır ,içi görülecektir.
  KATETER PERKÜTAN TORAKS            12-gövde çıkıĢı kik yapmaya Ģekilde olacaktır.
 1 DRENAJI           1500 adet     13-3 yıl miadı olacaktır.                                                        GÖĞÜS CER
                         1-hortum uzunluğu boyunca radyopak cizgi içermelidir.
                         2-son delikten itibaren 2'Ģer cm ara ile 26 cm'e kadar iĢaretlendirilmiĢ olmalıdır.
                         3-etilen oksit ile steril edilerek ambalajlarla muhafaza edilmiĢ olmalıdır.
                         4-travmayan oluĢturmayan açık distal ucu olmalıdır.
                         5-bükülmeye dirençli kolay yerleĢtirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
                         6-kolay drenaj sağlayan ve doku emilmesini önleyen çapraz delikler bulunmalıdır.
  KATETER, TORAKS SĠLĠKONLU           7- dren üzerinde cm iĢaretleri bulunmalıdır.
 2 32 NUMARA          200 adet     8- dren uzunluğu 20+2 cm olmalıdır.                                                   GÖĞÜS CER
                         1-hortum uzunluğu boyunca radyopak cizgi içermelidir.
                         2- son delikten itibaren 2'Ģer cm ara ile 26 cm'e kadar iĢaretlendirilmiĢ olmalıdır.
                         3- etilen oksit ile steril edilerek ambalajlarla muhafaza edilmiĢ olmalıdır.
                         4-travmayan oluĢturmayan açık distal ucu olmalıdır.
                         5-bükülmeye dirençli kolay yerleĢtirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
  KATETER, TORAKS SĠLĠKONLU           6-kolay drenaj sağlayan ve doku emilmesini önleyen çapraz delikler bulunmalıdır.
 3 28 NUMARA          200 adet     7- dren üzerinde cm iĢaretleri bulunmalıdır.8- dren uzunluğu 20+2 cm olmalıdır.                             GÖĞÜS CER
                         1-hortum uzunluğu boyunca radyopak cizgi içermelidir.
                         2- son delikten itibaren 2'Ģer cm ara ile 26 cm'e kadar iĢaretlendirilmiĢ olmalıdır.
                         3- etilen oksit ile steril edilerek ambalajlarla muhafaza edilmiĢ olmalıdır.
                         4-travmayan oluĢturmayan açık distal ucu olmalıdır.
                         5-bükülmeye dirençli kolay yerleĢtirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
  KATETER, TORAKS SĠLĠKONLU           6-kolay drenaj sağlayan ve doku emilmesini önleyen çapraz delikler bulunmalıdır.
 4 24 NUMARA          20 adet      7- dren üzerinde cm iĢaretleri bulunmalıdır.8- dren uzunluğu 20+2 cm olmalıdır.                             GÖĞÜS CER
                         1-hortum uzunluğu boyunca radyopak cizgi içermelidir.
                       2- son delikten itibaren 2'Ģer cm ara ile 26 cm'e kadar iĢaretlendirilmiĢ olmalıdır.
                       3- etilen oksit ile steril edilerek ambalajlarla muhafaza edilmiĢ olmalıdır.
                       4-travmayan oluĢturmayan açık distal ucu olmalıdır.
                       5-bükülmeye dirençli kolay yerleĢtirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
 KATETER, TORAKS SĠLĠKONLU          6-kolay drenaj sağlayan ve doku emilmesini önleyen çapraz delikler bulunmalıdır.
5 20 NUMARA             10 adet  7- dren üzerinde cm iĢaretleri bulunmalıdır.8- dren uzunluğu 20+2 cm olmalıdır.                             GÖĞÜS CER
                       - Yüksek volüm ve düĢük basınçlı bir kafı bulunmalıdır
                       - Kolay görünen uzunluk iĢareti ve x-ray opak çizgi bulunmalıdır
                       - Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
                       - Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irriirritasyon riskini en aza indirmelidir
6 TÜP, ENDOBRONġĠAL, SOL (SSOL 37) 50 adet  - Tek kullanımlık olmalıdır ve tekli steril paketler halinde teslim edilmelidir                             GÖĞÜS CER
                       Yüksek volüm ve düĢük basınçlı bir kafı bulunmalıdır
                       - Kolay görünen uzunluk iĢareti ve x-ray opak çizgi bulunmalıdır
                       - Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
                       - Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irriirritasyon riskini en aza indirmelidir
7 TÜP, ENDOBRONġĠAL, SOL (SSOL 35) 50 adet  - Tek kullanımlık olmalıdır ve tekli steril paketler halinde teslim edilmelidir                             GÖĞÜS CER
                       -Yüksek volüm ve düĢük basınçlı bir kafı bulunmalıdır
                       - Kolay görünen uzunluk iĢareti ve x-ray opak çizgi bulunmalıdır
                       - Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
 TÜP, ENDOBRONġĠAL, SAĞ-SOL         -Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irriirritasyon riskini en aza indirmelidir
8 (SOL 41)             10 adet  - Tek kullanımlık olmalıdır ve tekli steril paketler halinde teslim edilmelidir                             GÖĞÜS CER
                       -Yüksek volüm ve düĢük basınçlı bir kafı bulunmalıdır
                       -Kolay görünen uzunluk iĢareti ve x-ray opak çizgi bulunmalıdır
                       -Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
 TÜP, ENDOBRONġĠAL, SAĞ-SOL         -Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irriirritasyon riskini en aza indirmelidir
9 (SOL 28)             5 adet  -Tek kullanımlık olmalıdır ve tekli steril paketler halinde teslim edilmelidir                             GÖĞÜS CER
                       a. Disposable olmalıdır.
                       b. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
                       c. Endoskopik makas 5 mm çapında olmalıdır.
                       d. Endoskopik makas ın çene uzunluğu en az 16 mm , çene açıklığı en fazla 8 mm olmalıdır.
                       e. Endoskopik makasın Ģaft uzunluğu en fazla 19.3 cm olmalıdır
                       f. Endoskopik makas kullanım rahatlığı ve dar alanlarda eriĢimi arttırabilmek için Ģaft 10 derecelik bir açıya sahip olmalıdır.
                       g. Endoskopik makas 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
                       e. Endoskopik makas monopolar koterle kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
                       h. Kullanıcının manipülasyon kabiliyetini arttırabilmek için monopolar soketi tutacın arka kısmında Ģafta paralel olmalıdır.
 ENDOSKOPĠK MONOPOLAR MAKAS,         ı. Monopolar koter giriĢi diĢi ve erkek soketle kullanıma uygun olmalıdır.
10 5MM               50 ADET  i. Endoskopik makasın uç kısmı rahat kullanım açısından kıvrık ve künt olmalıdır.                            GÖĞÜS CER
                       Tamamı Disposable Olmalıdır.
                       • Çift sıralı iki hat boyunca 75-80± 5 mm uzunluğunda kapama ve 75-80± 5 mm kesme yapmalıdır.
                       • Tek elle kullanıma uygun paralel veya makas Ģeklinde kapama yapmalıdır.
                       • Stapler üzerinde her iki yönde ateĢlemeyi sağlayan hareketli ateĢleme kolu bulunmalıdır.
                       • Kullanılacak doku üzerinde travma oluĢturmaması için staplerin anvil ve kartuĢ üzerinde pin bulunmamalıdır.
                       • Staplerde kapama kolunu kilitleyen mekanizma bulunmalıdır.

                       • Staplerin KartuĢu içindeki zımbalar ideal B formasyonu için tek bir yöne bükülebilmesi için dikdörtken titanyum telden oluĢmalıdır.
                       • Staplerin KartuĢu içindeki bıçak ateĢlemeden sonra plastik kın ile birlikte kilitlenip tekrar kullanımı engellemelidir.
                       • En az sekiz defa ateĢleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
                       • Bıçak kartuĢun üzerinde olmalı ve kartuĢla birlikte her defasında değiĢmelidir.
                       • KartuĢ üzerinde zımba bacak boyunu belirten ibare olmalıdır.
                       • Staplerin kartuĢundaki zımba bacak uzunlukları ateĢlemeden önce 3.8±0,5 mm, ateĢlemeden sonra 1,5±0,5 mm olmalıdır.
                     • Tek elle kullanıma uygun paralel veya makas Ģeklinde kapama yapmalıdır.
                     • Stapler üzerinde her iki yönde ateĢlemeyi sağlayan hareketli ateĢleme kolu bulunmalıdır.
                     • Kullanılacak doku üzerinde travma oluĢturmaması için staplerin anvil ve kartuĢ üzerinde pin bulunmamalıdır.
                     • Staplerde kapama kolunu kilitleyen mekanizma bulunmalıdır.

                     • Staplerin KartuĢu içindeki zımbalar ideal B formasyonu için tek bir yöne bükülebilmesi için dikdörtken titanyum telden oluĢmalıdır.
                     • Staplerin KartuĢu içindeki bıçak ateĢlemeden sonra plastik kın ile birlikte kilitlenip tekrar kullanımı engellemelidir.
                     • En az sekiz defa ateĢleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
                     • Bıçak kartuĢun üzerinde olmalı ve kartuĢla birlikte her defasında değiĢmelidir.
                     • KartuĢ üzerinde zımba bacak boyunu belirten ibare olmalıdır.
                     • Staplerin kartuĢundaki zımba bacak uzunlukları ateĢlemeden önce 3.8±0,5 mm, ateĢlemeden sonra 1,5±0,5 mm olmalıdır.
                     • KartuĢun içinde 75± 10 adet titanyum zımba bulunmalıdır.
                     • Ġnsan üzerinde sorunsuz kullanıldığına dair yurtdıĢında yapılmıĢ en az 3 klinik çalıĢma yapılmıĢ olmalıdır ve ihale sırasında komisyona ibraz
                     edilmesi zorunludur.
                     • Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet yüklenmiĢ kartuĢ bulunmalıdır.
                     • Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
                     • ISO , TUV , CE , FDA gibi uluslararası standartlardan en az birine sahip olmalıdır.
                     • Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
                     • Malzemeyi teklif eden firma Türkiye distribütörü tarafından verilen yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
                      Stapler ve kartuĢları birbiriyle kullanılmaya uygun olmalı ve aynı marka olmalı


11 LĠNEER STAPLER 4.8 80 MM  100 ADET                                                                           GÖĞÜS CER

                     Disposable Olmalıdır.
                     • Ġki sıra titanium stapler ile 55 mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
                     • 320 derece rotasyon, 120 derece artikülasyon yapabilmelidir
                     • Tek elle kullanıma uygun olmalı, stapler üzerindeki kapama kolu sayesinde açma ve kapama iĢlemi yapılabilmelidir.
                     • Kapama kolu 2 kademeli olarak kapanmalıdır . Ġlk seferinde Pin mekanizması otomatik olarak yerleĢmeli , ikinci kademede çene kısmı
                     kapanmalıdır.
                     • Derin bölgelerde kullanımı kolaylaĢtırmak amacı ile dar anvil profiline sahip olmalıdır
                     • Ayarlanan pozisyonun aynen doku üzerinde uygulanabilmesi için staplerin Ģaftı sert ve bükülemez olmalıdır.
                     • BaĢlık ayarlandıktan sonra pozisyonu sabitleyecek kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
                     • Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideall “B” formasyonunda kapanmasını
                       sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.
                     • Bu mekanizmanın aktif olduğu stapler üzerindeki kapama kolunda bulunan koyu renk bant sayesinde kullanıcı tarafından tespit
                     edilebilmelidir.
                     • Stapler ateĢlendiğinde tetik mekanizması sesli bir uyarı ile kitlenmelidir.
                     • Staplerin kontrol dıĢı ateĢlemesini engellemek üzere tetikte emniyet mandalı bulunmalıdır.
                     • Staplerin kartuĢundaki zımba bacak uzunlukları ateĢlemeden önce
                       4.8 mm, ateĢlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
                     • Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet sabit kartuĢ bulunmalıdır.
                     • Steril paketli malzeme en az 5 yıl miyadlı olmalıdır.
                     • ISO , TUV , CE , FDA gibi uluslararası standartlardan en az birine sahip olmalıdır.
                     • Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
                     • Malzemeyi teklif eden firma Türkiye‟deki distribütör firmaca onaylı yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
12 LĠNEER STAPLER KARTUġ   200 ADET  Stapler ve kartuĢları birbiriyle kullanılmaya uygun olmalı ve aynı marka olmalı                                  GÖĞÜS CER
                     • Disposable Olmalıdır.
                     • Ġki sıra titanium stapler ile 55 mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
                     • 320 derece rotasyon, 120 derece artikülasyon yapabilmelidir
                     • Tek elle kullanıma uygun olmalı, stapler üzerindeki kapama kolu sayesinde açma ve kapama iĢlemi yapılabilmelidir.
                     • Kapama kolu 2 kademeli olarak kapanmalıdır . Ġlk seferinde Pin mekanizması otomatik olarak yerleĢmeli , ikinci kademede çene kısmı
                     kapanmalıdır.

                     • Derin bölgelerde kullanımı kolaylaĢtırmak amacı ile dar anvil profiline sahip olmalıdır
                     • Ayarlanan pozisyonun aynen doku üzerinde uygulanabilmesi için staplerin Ģaftı sert ve bükülemez olmalıdır.
                     • BaĢlık ayarlandıktan sonra pozisyonu sabitleyecek kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
                     • Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideall “B” formasyonunda kapanmasını
                      sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.
                     • Bu mekanizmanın aktif olduğu stapler üzerindeki kapama kolunda bulunan koyu renk bant sayesinde kullanıcı tarafından tespit
                     edilebilmelidir.
                     • Stapler ateĢlendiğinde tetik mekanizması sesli bir uyarı ile kitlenmelidir.
                     • Staplerin kontrol dıĢı ateĢlemesini engellemek üzere tetikte emniyet mandalı bulunmalıdır.
                        • Ġki sıra titanium stapler ile 55 mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
                        • 320 derece rotasyon, 120 derece artikülasyon yapabilmelidir
                        • Tek elle kullanıma uygun olmalı, stapler üzerindeki kapama kolu sayesinde açma ve kapama iĢlemi yapılabilmelidir.
                        • Kapama kolu 2 kademeli olarak kapanmalıdır . Ġlk seferinde Pin mekanizması otomatik olarak yerleĢmeli , ikinci kademede çene kısmı
                        kapanmalıdır.

                        • Derin bölgelerde kullanımı kolaylaĢtırmak amacı ile dar anvil profiline sahip olmalıdır
                        • Ayarlanan pozisyonun aynen doku üzerinde uygulanabilmesi için staplerin Ģaftı sert ve bükülemez olmalıdır.
                        • BaĢlık ayarlandıktan sonra pozisyonu sabitleyecek kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
                        • Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideall “B” formasyonunda kapanmasını
                          sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.
                        • Bu mekanizmanın aktif olduğu stapler üzerindeki kapama kolunda bulunan koyu renk bant sayesinde kullanıcı tarafından tespit
                        edilebilmelidir.
                        • Stapler ateĢlendiğinde tetik mekanizması sesli bir uyarı ile kitlenmelidir.
                        • Staplerin kontrol dıĢı ateĢlemesini engellemek üzere tetikte emniyet mandalı bulunmalıdır.
                        • Staplerin kartuĢundaki zımba bacak uzunlukları ateĢlemeden önce
                          4.8 mm, ateĢlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
                        • KartuĢun içinde 19 adet titanyum zımba bulunmalı ve zımbaların çapları 0.28.mm olmalıdır.
                        • Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet sabit kartuĢ bulunmalıdır.
                         Steril paketli malzeme en az 3yıl miyadlı olmalıdır.
                        • ISO , TUV , CE , FDA gibi uluslararası standartlardan en az birine sahip olmalıdır.
                        • Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
                        • Malzemeyi teklif eden firma Türkiye‟deki distribütör firmaca onylı yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
   ROTĠKÜLATÖR BRONġ STAPLER 4.8       Stapler ve kartuĢları birbiriyle kullanılmaya uygun olmalı ve aynı marka olmalı
13 55 MM               100 ADET                                                                         GÖĞÜS CER

                        1- Her türlü kronik plevra iltihabında kullanılmak için hazırlanmıĢ olmalıdır.
                        2- Cerrahi pudradan imal edilmiĢ olmalıdır
                        3- Gamma sterilizasyon yöntemiyle steril edilmiĢ olmalıdır.
                        4- Flakon ambalajlarda kullanıma hazır olmalıdır.
                        5- Emilmez özellikte olmalı ve kalıcı biçimde plevranın yapıĢmasını sağlamalıdır
                        6- Asbest ve endotoksin içermemelidir
14  STERĠL TALK PUDRA        100 ADET  7- TSE kalite sertifikalı olmalıdır.                                                     GÖĞÜS CER

                        a. Disposable olmalıdır.
                        b. Klip atıcısının uzunluğu 33 cm olmalıdır.
                        c. Ġnce açılı ağzı ile görüĢ kolaylığı sağlamalı, ligasyon yerine ulaĢım için ilave mobilizasyona gerek bırakmamalıdır.
                        d. Kliplerin dokuda kapandıktan sonra kaymaması için üzerindeki çıkıntı ve girintilerin birbirine kenetlenmesini sağlayacak super interlock
                        sistemi bulunmalıdır.
                        e. Son beĢ klip sayaçtaki sarı ikaz iĢaretiyle görülebilmelidir.
                        f. Klibin dokuda kapanmadan çene ağız açıklığı 6.5 mm , kapandıktan sonraki uzunluğu 11.0 mm olmalıdır.
                        g. Klib atıcısında 15 adet titanyum büyük boy klip bulunmalıdır.
                        h. Klibin ağzındaki dokunun kaymasını önlemek için klip kapanıĢı doku üzerinde distal uçtan baĢlamalıdır.
                        ı. Steril paketli ve en az 5 yıl miyadlı olmalıdır.
                        i. ISO , TUV , CE , FDA gibi uluslararası standartlardan en az birine sahip olmalıdır.
15  SURGICLIP            50 ADET  j. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.                                  GÖĞÜS CER


                        Kateter steril olmalıdır
                        ĠĢlem sonrası kateter üzerinden çekilebilir özellikte 1 adet introducer igne olmalıdır.
                        Bir adet koruma kılıflı radyopak polietilen kateter olmaldır,
                        Kateter minimum 8F ,maksimum 10F olmalıdır , Ġç çapı minimum 2.7 cm,maksimum 3.3cm olmalıdır.
                        Kateterin göğüs kafesi içinde kalacak kısmı sıvı ve havanın geçiĢine izin verecek Ģekilde delikli olmalıdır.
                        Kateter uzunluğu minimum 40 cm maksimum 50 cm olmalıdır,
                        Kateterin kılıf içinde kalan ucu, kolay çıkarılabilen bir kapak ile kapatılmıĢ olmalıdır.
                        Katetere monte edilebilmesi için bir ucunda katetere takılan 3‟lu musluk bağlantısı sistemi olmalıdır.
                        Üç yollu musluk sistemi içerisinde veya kateter üzerinde drene edilen sıvının geri dönüĢünü engelleyen tek yönlü valf bulunmamalıdır.
16  PLEURECAN INCE KATATER     100 ADET  Set 1 adet flexible guidewire içermelidir                                                   GÖĞÜS CER
                       1- Lateks veya PVC olabilir.
                       2- Her 2 uç erkek veya diĢi olabilir.
17  HEĠMLĠCH VALVE       30 ADET    3- Valve tek yölü hava akımına müsaade edecek Ģekilde olmalıdır.                               GÖĞÜS CER


                       1-Çimento,Kranial Defektlere uygulama için olmalıdır.
                        2-Pakette 2 adet 30(veya 15)gr.Methylmethacrylate toz ve 2 adet 17 ml.‟lik Methylmathacrylate sıvı içeren ampul olmalıdır;
                        -Toz kısmı Polymethyl Methacrylate içermelidir.
                       -Toz kısmı Benzoil Peroksit içermelidir.
                       -Sıvı kısmı oranında Methyl Methacrylate içermelidir
                       -Sıvı kısmı oranında Dimethyl p-toluidine içermelidir.
                       -Sıvı kısmı Hydroquinane içermelidir.
                        3-Çimento oda ısısında(17 C)maxımum 6 dakikada hamur kıvamına gelmelidir. 12-16 dakika yavaĢ yavaĢ donma süreli olmalıdır.
                        4-Teklif edilen malzeme radyopak olmalıdır.
                       5-Teklif edilen malzeme oda sıcaklığında saklanabilmeli ve raf ömrü 2 (iki) yıl olmalıdır.
18  CRANĠOPLASTĠ KĠTĠ     10 ADET    6-Teklif edilen malzemenin CE Belgesi olmalıdır.                                       GÖĞÜS CER


                       -ġeffaf olmalıdır
                       - Ġçerisinde 3 adet renkli toplar bulunmalıdır.
19 TRĠFLU            1000 adet   - Ağızlık kısmı olmalıdır                                                   GÖĞÜS CER


                       Teker teker steril paketlerde olacaktır.
                       - Paket üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri ile Ģekli açıkça yazılacaktır.
                       - ġeffaf olacaktır -Boyları 50 cm‟den uzun olmayacaktır
                       - Uçları açık olacaktır, ayrıca yan delikleri olacaktır
                       Aspiratör bağlantısı çam ağacına uygun olacaktır.
20 ASPĠRASYON KATETERĠ NO: 14  15.000 adet  - en az 1 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.                                         ANEZTEZĠ
                       Teker teker steril paketlerde olacaktır.
                       - Paket üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri ile Ģekli açıkça yazılacaktır.
                       - ġeffaf olacaktır
                       -Boyları 50 cm‟den uzun olmayacaktır
                       - Uçları açık olacaktır, ayrıca yan delikleri olacaktır
                       - Aspiratör bağlantısı çam ağacına uygun olacaktır.
                       - en az 1 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.
21 ASPĠRASYON KATETERĠ NO: 16  20.000 adet                                                                 ANEZTEZĠ
                       Teker teker steril paketlerde olacaktır.
                       - Paket üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri ile Ģekli açıkça yazılacaktır.
                       - ġeffaf olacaktır
                       -Boyları 50 cm‟den uzun olmayacaktır
                       - Uçları açık olacaktır, ayrıca yan delikleri olacaktır
                       - Aspiratör bağlantısı çam ağacına uygun olacaktır.
                       - en az 1 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.
22 ASPĠRASYON KATETERĠ NO: 18  15.000 adet                                                                 ANEZTEZĠ
                       Teker teker steril paketlerde olacaktır.
                       - Paket üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri ile Ģekli açıkça yazılacaktır.
                       - ġeffaf olacaktır
                       -Boyları 50 cm‟den uzun olmayacaktır
                       - Uçları açık olacaktır, ayrıca yan delikleri olacaktır
                       - Aspiratör bağlantısı çam ağacına uygun olacaktır.
                       - en az 1 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.
23 ASPĠRASYON KATETERĠ NO: 12  5.000 adet                                                                              ANEZTEZĠ
                       Teker teker steril paketlerde olacaktır.
                       - Paket üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri ile Ģekli açıkça yazılacaktır.
                       - ġeffaf olacaktır
                       -Boyları 50 cm‟den uzun olmayacaktır
                       - Uçları açık olacaktır, ayrıca yan delikleri olacaktır
                       - Aspiratör bağlantısı çam ağacına uygun olacaktır.
                       - en az 1 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.


24 ASPĠRASYON KATETERĠ NO: 10  2.500 adet                                                                              ANEZTEZĠ
                       1-SFT Filtresi, test yapılırken hem expirasyon hem de inpirasyon sırasında % 0,72‟den fazla direnç göstermemelidir.
                       2-SFT Filtresi, her testten sonra dıĢ kabı ile beraber komple değiĢtirilebilmelidir. Karton ağızlı yetiĢkinler için üzerine takılı olmalı ve çocuklar
                       için ise ayrı olarak çocuk aparatı ile verilmelidir.
                       3-SFT Filtresi, Bakterial viral filtre olmalıdır. Bakteri tutma özelliği % 99.72 „den az olmamalıdır.
                       4-SFT Filtresi, Cihaza giriĢ çapı 30 mm. Ağızlığa giren kısmı 26 mm olmalıdır.
                       5-Her bir filtre poĢet ambalajında olmalı, kullanılacağı zaman açılmalıdır.
25 FĠLTRE BAKTERĠ        5.000 adet  6-Filtreler ayrıca 50‟lik paketler halinde olmalıdır.                                                  ANESTEZĠ
                       -ġeffaf olmalıdır
                       - plastik olmalıdır.
                       -02 bağlantı hortumu 2 metre olmalı
26 MASKE HAZNELĠ PEDĠATRĠK   2000 adet                                                                              ANESTEZĠ

                       1. Vücut bakım seti içinde kontaminasyon önleyici vücut yıkama kesesi,
                       Perine bölgesi kontaminasyon önleyici temizleme pedi,
                       Hasta baĢı ve saç temizleme bonesi bulunmalıdır.
                       2.a) Kontaminasyon önleyici vücut yıkama kesesi oda sıcaklığında kullanılabilir olmalı,
                       mikrodalga fırında ısıtılabilmeli veya buzdolabında soğutarak da kullanılabilmeli
                       b) Durulama gerektirmemeli c) Cildi kurutmamalı ve ciltte alerji yapmamalı
                       d) Her cilde uygun olmalı e) Lanolin ve etil alkol içermemeli
                       f) Sık kullanıma uygun olmalı
                       g) Asiditesi 5.5 olmalı, cildin asiditesine göre ayarlanmıĢ olmalı
                       h) Temizleyici solüsyon emdirilmiĢ non-wowen malzemeden yapılmıĢ olmalı
                       i) Keseler mikrodalga fırında ısıtılması için ısıya dayanıklı paket içinde olmalıdır
                       j) ISO belgesi olmalıdır k) her sette 8 adet olmalıdır
                       3.Perine bölgesi kontaminasyon önleyici temizleme pedi
                       a) Ürün perine bölgesi için temizleyici nemlendirici, koku giderici, antibakteriyel bariyer koruyucu özellikte olmalıdır
                       b) PoĢetlerde malzeme kontaminasyonu önleyici nitelikte kullanıma hazır olmalıdır
                       c) Durulama ve kurulama gerektirmemelidir

                       d) Cildi kurutmamalı ve alerji yapmamalıdır, her cilde uygun olmalıdır
                       e) Lanolin ve etil alkol içermemeli, sık kullanıma uygun olmalıdır
                       f) Cildin asiditesine göre ayarlanmıĢ pH 5.5 olmalıdır
                       g) Her sette 25 adet temizleme ürünü bulunmalıdır h) ISO belgeli olmalıdır
                       4. Hasta baĢı ve saç temizleme bonesi
                       a) Bone hastaya temizlik masajoı uygularken içindeki kimyasal temizlik maddeleri
                       dıĢarıya akmaması için bonenin dıĢı lateks içermeyen naylon kaplı olmalıdır
                       b) Her hasta için tek tek ambalajlarda olmalıdır
                        j) ISO belgesi olmalıdır k) her sette 8 adet olmalıdır
                        3.Perine bölgesi kontaminasyon önleyici temizleme pedi
                        a) Ürün perine bölgesi için temizleyici nemlendirici, koku giderici, antibakteriyel bariyer koruyucu özellikte olmalıdır
                        b) PoĢetlerde malzeme kontaminasyonu önleyici nitelikte kullanıma hazır olmalıdır
                        c) Durulama ve kurulama gerektirmemelidir

                        d) Cildi kurutmamalı ve alerji yapmamalıdır, her cilde uygun olmalıdır
                        e) Lanolin ve etil alkol içermemeli, sık kullanıma uygun olmalıdır
                        f) Cildin asiditesine göre ayarlanmıĢ pH 5.5 olmalıdır
                        g) Her sette 25 adet temizleme ürünü bulunmalıdır h) ISO belgeli olmalıdır
                        4. Hasta baĢı ve saç temizleme bonesi
                        a) Bone hastaya temizlik masajoı uygularken içindeki kimyasal temizlik maddeleri
                        dıĢarıya akmaması için bonenin dıĢı lateks içermeyen naylon kaplı olmalıdır
                        b) Her hasta için tek tek ambalajlarda olmalıdır
                        c) Mikro dalga 750 watt fırında 15 saniye ısıtıldıktan sonra hastanın baĢına bone
                        olarak geçirilmeli ve içindeki kimyasal maddeler vasıtasıyla saça masaj yaparak
                        temizlemeye uygun özelliğe sahip olmalıdır
                        d) Bone çıkarıldıktan sonra saçlar yeniden yıkanıp durulanmaya gerek
                        kalmayacak özellikte olmalıdır
                        e) Hasta saçı temizlendikten kendi ayrı bir iĢlem gerektirmemelidir.
                        f) Lanolin ve etil alkol içermemelidir g) Her sette 1 adet olmalıdır
                        h) ISO belgeli olmalıdır
27 VÜCUT BAKIM SETĠ        1.000 adet                                                                            ANESTEZĠ
                        1- Thermoplastik, non toksit termosensitif Ģeffaf pvc'dem imal edilmiĢ olmalıdır.
                        2- Kaf yapısı yumuĢak ve trakeal mukozaya zarar vermeyen stansi (soft seal yapıda olmalıdır)
                        3- Kaf yapısı trakeaya en az temas yüzeyi oluĢturan özel profil kaf kesimli olmalıdır.

                        4- Kafı düĢük basınç yüksek haçi özelliğine sahip olmalıdır.                                          5-
                        Kafın plot balonunun tek yönlü valv sistemli olmalı ve üzerinde tüpün iç yapı ve markası yazılı olmalı.
                        6- Kanülün açık anatomik yapıya en uygun yerleĢimisağlamak amacıyla 105 derece olmalıdır. kanülün tam yerinde olduğunun tesipi için
                        radyopak mavi çizgi (blue line) tüp boyunca izlene bilmelidir.
                        7- ġeffaf tespit kanatlar, maksimum hasta konforunu sağlayacak Ģekilde dizayn edilmiĢ olmalıdır.
                        8- Tespit kanadı üzerinde malzemenin markası, iç ve dıĢ çapı, kanülün uzunluğu yazmalıdır.

                        9-Kanülün içindeki mor renkli modren (obturator), kanüle tam uyumlu olmalı ve Güvenli kullanım için sağa yada sola çevirilerek çıkarılmalıdır.
                        10- Ürün latex içermemelidir.
                        11- Soft seal profil kaflı kanüllerin 6.0- 7.0-7.5- 8.0- 8.5- 9.0- 10.0 numaraları bulumalıdır.                        12- 15 mm tüm standar devre bağlantılarına uymalıdır.                                             13-
                        Paketin içinde trakeostomi kanülü, obtüratör, kanül tespit bağı ve baĢka bağlantılarla karıĢmaması için ürün tanıtıcı yapıĢkan bandı bulumalıdır.
                        14- Ürün tanıtıcu yapıĢkan bant üzerinde,; ürünün markası, ref nosu, iç ve dıĢ çpı, son kullanma tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır.
                        15- Paket blister paket Ģeklinde ve ürüne zarar vermesini, ezilmesini engelleyecek Ģekilde olmalıdır. paket uç kısımlarından rahatça açılacak
                        Ģekilde olmalıdır.
                        16- Steril tekli paketlerde 10'lık kutularda bulunmalıdır:                                              Kulak Burun Boğaz
28 TRAKEOSTOMĠ KANÜLÜ (KAFLI) 8,0 100.adet   17- Paket üzeride son kullanma tarihi, kanülün açısı yazılı olmalıdır.                                        Anabilim Dalı                        1) Plasma bıçak teknolojisine uygun olarak üretilmiĢ Plazma enerjisiyle çalıĢabilen bir uç olmalıdır.
                        2) Probun uç kısmı bıçak Ģeklinde olmalıdır.
                        3) DüĢük ısı derecelerinde hem kesim hemde koagülasyon yapmaya uygun, daha çabuk ve etkin çalıĢma özelliğine sahip olmalıdır
                        4) Isı kontrollü ve Bipolar fazda ve stilde çalıĢan PK Teknolojisine sahip olmalıdır.
                        5) Neck dissections, Parotidectomy ve Thyroidectomy ameliyatlarında kullanılabilen bir baĢlık olma özelliğinde olmalıdır.
                        6) Ucun orta aktif elektrotları iki adet daha büyük dönüĢ elektrodu ile çevrelenmiĢ ve birbirine yapıĢık olmalıdır.
                        7) Aktif mıknatıs kısmın alt tarafında emme(suction tube) tüpü bulunmalıdır.
                        8) Yalıtkan (aktif)kısmın çıkıntısı(yalıtkan sırık kısmı) plasma alanını sağlayıcı ve kesici özellikte(bıçak) ve parçalayıcı olmalıdır.
                        9) Yalıtkan sırığın hemen arkasında bağlantılı olan termal ısı veren çukur bölge mevcut olmalıdır.Isının uçtan arka kısıma kadar iletilmesi bakır
                        yapıdan kaynaklanmalıdır.
                        10) Yalıtkan kısmın yan taraflarına yapıĢık dönüĢ kısımları altın kaplamadan yapılmıĢ olmalıdır.Çabuk temizlenebilen ve ve ısıyı güçten çekince
                        hemen soğutabilen yapıda olmalıdır.70-80 dereceden hemen soğumaya geçilebilir olmalıdır.
                        11) Ürün kolay temizlenebilir olmalıdır.
                        12) Aktif den dönüĢ kısımlara 30 Watt lık akım geçebilmeli ve ped kullanımına gerek kalmadan uygulama mümkün olmalıdır.
                        13) BaĢlık kullanımında extra olarak bir saline solusyon kullanımına gerek olmamalıdır.
                   5) Neck dissections, Parotidectomy ve Thyroidectomy ameliyatlarında kullanılabilen bir baĢlık olma özelliğinde olmalıdır.
                   6) Ucun orta aktif elektrotları iki adet daha büyük dönüĢ elektrodu ile çevrelenmiĢ ve birbirine yapıĢık olmalıdır.
                   7) Aktif mıknatıs kısmın alt tarafında emme(suction tube) tüpü bulunmalıdır.
                   8) Yalıtkan (aktif)kısmın çıkıntısı(yalıtkan sırık kısmı) plasma alanını sağlayıcı ve kesici özellikte(bıçak) ve parçalayıcı olmalıdır.
                   9) Yalıtkan sırığın hemen arkasında bağlantılı olan termal ısı veren çukur bölge mevcut olmalıdır.Isının uçtan arka kısıma kadar iletilmesi bakır
                   yapıdan kaynaklanmalıdır.
                   10) Yalıtkan kısmın yan taraflarına yapıĢık dönüĢ kısımları altın kaplamadan yapılmıĢ olmalıdır.Çabuk temizlenebilen ve ve ısıyı güçten çekince
                   hemen soğutabilen yapıda olmalıdır.70-80 dereceden hemen soğumaya geçilebilir olmalıdır.
                   11) Ürün kolay temizlenebilir olmalıdır.
                   12) Aktif den dönüĢ kısımlara 30 Watt lık akım geçebilmeli ve ped kullanımına gerek kalmadan uygulama mümkün olmalıdır.
                   13) BaĢlık kullanımında extra olarak bir saline solusyon kullanımına gerek olmamalıdır.
                   14) Yalıtkan kısımın üst kısmı(insulatör) silikondan yapılmıĢ olmalıdır.
                   15) Tekli Paketlerde Steril olarak verilmelidir.

                                                                                             Kulak Burun Boğaz
29 DĠSSEKTÖR PLAZMA KNĠFE  5.adet                                                                            Anabilim Dalı
                   1-Low pressure voice prosthesiz
                   DüĢük basınçlı voice protezi 6 mm silikon
                   2-Low pressure voice prosthesis 8 mm‟lik
                   DüĢük basınç protezi silikon
                   3-Trakea özofagial puncture dilatör 18 numara
                   Trakeo özofagial dilatör
                   4-Trakeo özofagial puncture dilatör 22 numara
                   5-Silikon Adhezive
                   Silikon yapıĢtırıcısı
                   6-Trakeo özofagial puncture seti
                   Teflondan disposible 26”silikon katater pastlanmaz çelik shiltli
                   7-Voice prosthesis sizing                                                              Kulak Burun Boğaz
30 KONUġMA CĠHAZI      5.adet  Bloom singer ölçüm cihazı olmalıdır.                                                        Anabilim Dalı
                        1) Plasma bıçak teknolojisine uygun olarak üretilmiĢ Bipolar özellikle çalıĢabilen bir uç
                     olmalıdır.
                        2) Probun uç kısmı bıçak ve J Ģeklinde olmalıdır.
                        3) DüĢük ısı derecelerinde hem kesim hemde koagülasyon yapmaya uygun, daha çabuk ve
                     etkin çalıĢma özelliğine sahip olmalıdır
                        4) Isı kontrollü ve Bipolar fazda ve stilde çalıĢan PC Teknolojisine sahip olmalıdır.
                        5) Junyour Tonsilektomy ameliyatlarında kullanılabilen bir baĢlık olma özelliğinde olmalıdır.
                        6) Ucun orta aktif elektrotları iki adet daha büyük dönüĢ elektrodu ile çevrelenmiĢ ve
                     birbirine yapıĢık olmalıdır.
                        7) Aktif mıknatıs kısmın alt tarafında emme(suction tube) tüpü bulunmalıdır.
                        8) Yalıtkan (aktif)kısmın çıkıntısı(yalıtkan sırık kısmı) plasma alanını sağlayıcı ve kesici
                     özellikte(bıçak) ve parçalayıcı olmalıdır.
                        9) Yalıtkan sırığın hemen arkasında bağlantılı olan termal ısı veren çukur bölge mevcut
                     olmalıdır.Isının uçtan arka kısıma kadar iletilmesi bakır yapıdan kaynaklanmalıdır.
                        10) Yalıtkan kısmın yan taraflarına yapıĢık dönüĢ kısımları altın kaplamadan yapılmıĢ
                     olmalıdır.Çabuk temizlenebilen ve ve ısıyı güçten çekince hemen soğutabilen yapıda
                     olmalıdır.70-80 dereceden hemen soğumaya geçilebilir olmalıdır.
                        11) Prob Cihazdan aldığı PC enerjisiyle maximal 80 derece ısı üretmelidir ve ürün kolay temizlenebilir olmalıdır.
                        12) Aktif den dönüĢ kısımlara 30 Watt lık akım geçebilmeli ve plak kullanımına gerek
                     kalmadan uygulama mümkün olmalıdır.
                        13) BaĢlık kullanımında extra olarak bir saline solusyon kullanımına gerek olmamalıdır.
                                                                                             Kulak Burun Boğaz
31 TONSĠL PLAZMA KNĠFE   5.adet                                                                            Anabilim Dalı
                          14) Yalıtkan kısımın üst kısmı(insulatör) silikondan yapılmıĢ olmalıdır.                               Kulak Burun Boğaz
31 TONSĠL PLAZMA KNĠFE    5.adet        15) Tekli Paketlerde Steril olarak verilmelidir.                                           Anabilim Dalı


                    1. Elektrod konka uygulamalarında kullanılmak üzere dizayn edilmiĢ olmalıdır.
                    2. Konka elektrodu mukozaya hasar vermeyecek Ģekilde dizayn edilmiĢ olmalıdır.
                    3. Elektrod uç kısmı aktif ve pasif olarak iki kısımdan oluĢmalıdır
                    4. Ucunda bulunan sensörler yardımı ile doku empedansını ve ısısını ölçmelidir.
                    5. Elektrot, radyo frekans dalgalarıyla hacimsel küçültme yapmalıdır.
                    6. Mukoza ısısını 65 derecenin üstüne çıkarmayacak Ģekilde dizayn edilmiĢ olmalıdır.
                    7. Bir tek uygulamada, ortalama 350 mm küplük bir nekroz oluĢturmalıdır.
                    8. Ortalama tedavi prosedürü her bir lezyon için 1-3 dakika olmalıdır.
                    9. Uygulama,lokal yada genel anestezi altında yapılabilmelidir.
                    10. Elektrotlar gaz ortamda (Ethilen Okside) sterilize edilebilmelidir.
                    11. Steril ve tekli paketler halinde verilmelidir.                                                Kulak Burun Boğaz
32 KONKO ELEKTRODU      15.adet                                                                           Anabilim Dalı
                    1. steril olmalı
                    2. gümüĢten yapılmıĢ olmalı
                    3. iç kanülü kolayca çıkartılıp temizlenebilmeli
                    4. gereğinde firma baĢka bir numara ile değiĢtirilebilmeli
                    5. son kullanma tarihine en az 3 yıl kalmıĢ olmalı
                    6. 6/11, 7/11 boyutunda olmalıdır                                                        Kulak Burun Boğaz
33 GÜMÜġ TRAKEOSTOMĠ KANÜL  100 adet                                                                          Anabilim Dalı


                    1-Kateteri damara yerleĢtirmek için kullanılan bir sistem olmalıdır.
                    2-Set; dilatatör, introducer kanülü ve kısa klavuz tel içermelidir.
                    3-Sistemde, geriye kan akımını engelleyen bikonkav hemostatik valv bulunmalıdır.
                    4-Sistemin dilatatörü renk kodlu ve luer konnektörü olmalıdır.


                    5-Kısa klavuz telin bir ucu düz diğer ucu J Ģeklinde olmak üzere, paslanmaz çelikten üretilmiĢ, yumuĢak ve atravmatik uçlu olmalıdır.


                    6-Introducer kanülünün ara bağlantı tüpü (fleksible yan uzatması) Ģeffaf olmalı ve ucuna 3 yollu musluk monte edilmiĢ Ģekilde olmalıdır.
                    7-Sistem kıvrılmaya ve kırılmaya dirençli olmalı, kıvrılma sınırı 105 derece üzerinde olmalıdır.
                    8-Introducer kanülü ve ara bağlantı tüpü ile ara bağlantı tüpüne monte 3 yollu musluk yüksek basınca dayanıklı olmalıdır.
                    9-Introducer kanülü uzunluğu 7.5 cm olmalıdır.
                    10-Introducer kanülü çapı 5 F (1.65 mm) olmalıdır.
                    11-Introducer kanülü çapı 0.035 inch (0.882 mm) klavuz tel ile çalıĢmaya uygun olmalıdır.
                    12-Set içeriği kırılmayacak ve katlanmayacak Ģekilde paketlenmiĢ olmalıdır.
                    13-Set içeriği sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır.
                    14-Set paketinde, dıĢ ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır.
                    15-Paket üzerindetarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlıolmalıdır. ve firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiĢtirmeyi taahhüt
                    16-Son kullanma sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır
                    etmelidir.
34 5F ĠNTRODUCER       100 adet                                                                          RADYOLOJĠ


                    1-Support wire olma özelliği ile tanı ve tedavi amaçlı giriĢimsel radyolojik endovasküler iĢlemlerde rahatlıkla kullanım imkanı sağlamalıdır.
                    2-Sıvı ile temas ettiğinde kayganlaĢan, hidrofilik özellikte olmalıdır.
                       3-Çapı 0.035 inch uzunluğu 180 cm olmalıdır.
                       4-Nitinol core özellikte bükülmeyi önleyen ve üzeri TFE ile kaplanmıĢ olmalıdır.
                       5-Flexible (esnek) ve hafızalı ''açılı uç'' kısmı olmalıdır.
                       6-Paket içinde olcott torcure ve jet ihtiva etmelidir.
                       7-Luer-lock konnektörlü helezon Ģekilli plastik bir boru (dispenser) içine yerleĢtirilmiĢ olmalıdır.
                       8-Sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır.
                       9-Paketinde, dıĢ ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır.
  GUĠDE WĠRE 0.035 ĠNCH 180 CM       11-Son kullanma sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır
                       10-Paket üzerindetarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlıolmalıdır. ve firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiĢtirmeyi taahhüt
35 (AÇILI)            50 adet  etmelidir.                                                                    RADYOLOJĠ
                       -Ġğnenin 7cm, 10 cm, 15 cm uzunluk seçenekleri olmalı.
                       -Ebat seçenekerine göre iğne sayıları daha sonra tarafımızdan belirlenecektir.
                       - 18 Gauge çapında olmalıdır.
                       - Ġç stylet‟i ile birlikte olmalı
                       - US iĢlemler için ekojenik uca sahip olmalıdır.
                       - Steril paket içinde .038” kılavuz telin GEÇĠġĠNE UYGUN OLMALIDIR
36  SELDĠNGER ĠĞNE        100 adet  - Teklifle beraber malzemenin numünesi görülecektir.                                               RADYOLOJĠ
                       -Biyopsi Ġğneleri18 Gauge ölçüsünde olmalıdır.
                       -Biyopsi Ġğneleri‟nin uzunluğu 15 ve 21 cm alternatiflerinde olmalıdır.
                       -Ebat seçenekerine göre iğne sayıları daha sonra tarafımızdan belirlenecektir.
                       -Biyopsi Ġğneleri hafif ve ergonomik olmalıdır
                       -Biyopsi Ġğneleri üstün örnekleme kabiliyetine sahip olmalıdır. Notch uzunluğunu 19 mm olmalıdır.
                       -Biyopsi Ġğneleri throw uzunluğunun 22 mm olmalıdır
                       -Biyopsi Ġğneleri bir adet ürün‟ün altında bir adet ise ürün‟ün yanında olmak üzere iki adet tetikleme mekanizması olmalıdır.
   TAM OTOMATĠK BĠYOPSĠ          -Bu sayede değiĢik tutuĢ ve ateĢleme tekniklerine olanak sağlamalıdır.
37  ĠĞNESĠ            500 adet  -Biyopsi Ġğneleri‟nin Stylet ve Cannula‟sı elektropolished olmalıdır.                                      RADYOLOJĠ
                       -Dilatörler 8F, 10F, 12F ve 14Fölçülerinde olmalıdır.
                       -Ebat seçenekerine göre dilatör sayıları daha sonra tarafımızdan belirlenecektir.
                       -Dilatörler hem 0.035 hem de 0.038 inç guidewire ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.
   FASĠAL DĠLATATÖR            -Dilatörler, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
38  RADYOLOJĠK          100 adet  -Teklifle beraber malzemenin numünesi görülecektir.                                               RADYOLOJĠ
                       -Super Stiff Guidewire‟lar hem vascular hem nonvascular uygılamalar için idealdir.-Super Stiff Guidewire‟lar 0.035” çapa sahip olmalıdır.


                       -Super Stiff Guidewire‟lar 260 cm toplam uzunlukta olmalıdır.
                       -Super Stiff Guidewire‟lar düz olmalı ve distal kısmında 6 cm flexible tipe sahip olmalıdır.-Super Stiff Guidewire‟lar disposable ve kullanıma
                       hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
   JUGWĠRE SÜPER STĠFF
39  GUĠDEWĠRE          40 adet  -Teklifle beraber malzemenin numünesi görülecektir.                                               RADYOLOJĠ
                       -250 cm uzunlukta ve her hastada bir değiĢtirilen hasta seti;
                       kullan at özellikte ve steril ambalajlarında olmalıdır.
                       -Hasta setinin üzerinde geri yönde akıĢı angelleyen 2 adet check (kontrol) valfi bulunmalıdır.
                       -Basınç değiĢikliklerine ve yüksek basınca karĢı dayanıklı malzemeden yapılmıĢ olmalıdır.
                       -Kontrast madde kullanımı için uygun olmalıdır.
                       -Pyrogen (pirojen) ve latex (lateks)den muaf olmalıdır.
                       -Hasta setinin uçlarındaki bağlantı noktaları luer lock adaptör uyumlu olmalıdır ve uçlarda koruyucu baĢlıklar bulunmalıdır.
                 -Hasta setleri minimum 16 bar basınca dayanıklı olmalıdır.
                 -Hasta setleri CE Avrupa Birliği satndartlarına uygun olarak üretilmiĢ olmalı ve üzerlerinde CE standardına uygun olduğunu gösteren iĢaret
                 bulunmalıdır.
                 -Hasta seti kurumumuzda kullanılmakta olan enjektör cihazına uyumlu olmalıdır.
                 -Teklifle beraber malzemenin numünesi görülecektir.
40  POMPA ACT     200 adet                                                                        RADYOLOJĠ
                 · Malzeme ePTFE içermemelidir.


                 · Ürünün viseral tarafı ORC (oxide rejenere selüloz)‟dan mamul olup 14 gün boyunca adhezyon oluĢumunu engellemeye yardımcı olmalıdır.
                 · Kullanılacak meshin hammadesi hafif polypropilenden (45 g/m2) imal edilmiĢ olmalıdır.


                 · Meshin polipropilen kısmı, PDS (polydioxanone) film tabakası ile kaplı olmalı ve ORC kısım ile mesh tabakasını birbirine bağlamalıdır.
                 · Uygun doku geliĢimi için 1,2- 2mm gözenek geniĢliğine sahip olmalıdır.
                 · En az 600mm/hg basınca dayanmalıdır.
                 · Ürünün parietal tarafı polydioxanone tabaka ile kaplı olmalıdır. Polydioxanone tabaka 14. günden itibaren kırılmaya baĢlamalı ve doku
                 geliĢimini engellememelidir.
                 · Malzeme laparoskopik kullanıma uygun olmalıdır. Trokardan rahat geçmeli ve içeride kolayca açılmalıdır.
                 · Viseral ve parietal kısımları rahatça ayırt edilebilmelidir.
                 · Malzeme istenilen ebatlarda olmalıdır.
                 · Tek tek steril paketlerde olmalıdır.
                 · CE belgesine sahip olmalıdır.
41  DUAL MECH     10 adet                                                                         GENEL CERRAHĠ
                 -Malzeme polyglactin 910 dan mamul olacaktır.
                 -Malzeme multifilamen sentetik olacaktır.
                 -Dokulara geçici bir süre destek olacak, 60-90 gün sonunda hidroliz yoluyla absorbe olacaktır.
                 -Malzeme beher aliminyum folya içerisinde olacaktır.
                 -Ġlk ve son kullanma süreleri poĢetlerin üzerinde yazılı olacaktır.
                 -Radiotransparant olacaktır.Kolay uygulanabilir olmalıdır.
                 -Etilen oksit ile steril olacaktır.
                 -ISO 9001 belgesi bulunacaktır.
                 -Beher poĢet içinde malzeme steril Ģekilde poĢetli olacaktır.
                 -Sağlık bakanlığı tarafından verilen imalata yeterlilik belgesi olacaktır.
                 -TSE belgesi bulunacaktır.
                 -Malzemeyi teslim edecek firma bayilik belgesi ibraz etmek zorundadır.


42  VĠCRYL MESH    10 adet  -Ebatları 21,5 cm x 26,5 cm , 26.5cm X 34 cm, 18cm X 10 cm, 26cm X 30 cm, olmalıdır.Üretici firma ismi malzeme üzerinde yazılı olmalıdır. GENEL CERRAHĠ


43 HEMOVAC DREN    500 adet  - 500 cc kapasiteli negatif basınçlı segmenter yapılı steril çift uçlu olmalı ucunda keskin bıçağı olmalı radiopak olmalı.          GENEL CERRAHĠ


44 MĠNĠ HEMOVAK DREN  500 adet  - 100 cc kapasiteli negatif basınçlı segmenter yapılı steril çift uçlu olmalı ucunda keskin bıçağı olmalı radiopak olmalı.          GENEL CERRAHĠ
                 PVDC film‟den mamul olmalı, -ġeffaf ve opak renkli olmalı,
                 -Alttan boĢaltma sistemine sahip olmalı,
                 -Kilit sistemine sahip olmalı,
                 -Arka yüzü yumuĢak astardan mamul olmalı,
                       -30 mm çapa sahip olmalı,
                       -30 adetlik kutularda sunulmalı,
                       -Teklif veren firmanın yetki belgesini tarafımıza sunmalıdır.
                       -TSE,CE ve ISO belgelerine sahip olmalıdır.
                       -Malzeme 48 saat içerisinde teslim edilecektir.
  KOLOSTOMĠ TORBASI VE            -Numune tarafımıza sunulacaktır.
45 ADAPTÖRÜ            1000 adet  -Numune getirmeyen firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.                                       GENEL CERRAHĠ
                       -Steril olmalıdır. disposable olmalıdır.iki ucu açık olmalıdır.
                       -Kullanılan ucu kapatıcak mandalı olmalıdır.
                       -Sağlam kullanım esnasında yırtılmamalıdır.
46 KAMERA KILIFI         2000 adet                                                                           GENEL CERRAHĠ
                       -Stapler aynı anda daire Ģeklinde çift sıra zımba atma ve iç dairenin ortasınıda kesme iĢi uç uça anastomoz yapabilmelidir.
                       - stapler Ģaftı düz olmalıdır.
                       -satpler baĢı ( anvil) Ģafttan ayrılmamalıdır.
                       -ateĢlem iĢelminin tamamlandığını gösteren cerrahın duyabileceği yükseklikte bir ses verme özelliği olmalıdır.
                       -kullanılan zımbaların materyali titanyum olmalıdır.
                       -zımba eni en az 4,0 mm bacak uzunluğu en az 5 mm tel çapı en az 0. 28 mm olmalıdır.

                       -farklı doku kalınlığına göre kapalı zımba yüksekliği 1 mm ile 2,5 mm arasında olacak Ģekilde ayrlanabilmelidir. ( kontrollü doku sıkıĢtırma
                       özelliği) -stapler tutacı üzerinde kapalı zımba yüksekliğinin o andaki durmunu gösterebilen bir gösterge olmalıdır.
                       -staplerin içindeki zımba sayısı en fazla 28 adet olmalıdır.
                       -istenmeden ateĢlemenin önlenmsi için tutaç üzerinde bir güvenlik kodu olmalıdır.
                       -stapler dıĢ çapı en fazla 33 mm olmalıdır.
                       -dairesel bıçağın çapı en az 24 .4 mm olmalıdır.
                       -stapler ağırlığı en fazla 283 gr olmalıdır.
                       - stapler tam olarak açıkken yuvanın distal kenarı ile anvilin proksimal kenarı arasındaki uzaklık en fazla 5,5 olmalıdır.
                       - stapler Ģaftnın uzunluğu en fazla 38 cm olmalıdır.
                       - stapler yuvasının derinliği en az 5 cm olmalıdır.
                       -stapler yuvası proksimalden distale doğru geniĢleyerek giden yapıda olmalıdır.
                       -stapler yuvasının üzerinde 1 cm aralıkla derinlik iĢaretleri bulunmalıdır.
                       -stapler yuvasının kenarında aletin distal ucundan bakarken tetik güneye doğru tutulurken doğu , batı doğrultusunda bir birine göre 180 açıda 2
                       adet port bulunmalıdır.
                       - bu portlar st 100'ün rahatlıkta geçebileceği geniĢlikte olmalıdır.
47 DAĠRESEL STAPLER ( 28-33 MM.  50 adet   -stapler anvili anal kanala rahat giriĢ sağlanması için yüksek profili bir koni Ģeklinde olmalıdır.                        GENEL CERRAHĠ
                       -stapler aynı anda daire Ģeklinde çift sıra zımba atma ve iç dairenin ortasınıda kesme iĢi uç uça anastomoz yapabilmelidir. -stapler Ģaftı düz
                       olmalıdır. -satpler baĢı ( anvil) Ģafttan ayrılmamalıdır.
                       -ateĢlem iĢelminin tamamlandığını gösteren cerrahın duyabileceği yükseklikte bir ses verme özelliği olmalıdır.
                       -kullanılan zımbaların materyali titanyum olmalıdır.
                       -zımba eni en az 4,0 mm bacak uzunluğu en az 5 mm tel çapı en az 0. 28 mm olmalıdır.

                       -farklı doku kalınlığına göre kapalı zımba yüksekliği 1 mm ile 2,5 mm arasında olacak Ģekilde ayrlanabilmelidir. ( kontrollü doku sıkıĢtırma
                       özelliği) -stapler tutacı üzerinde kapalı zımba yüksekliğinin o andaki durmunu gösterebilen bir gösterge olmalıdır.
                       -staplerin içindeki zımba sayısı en fazla 28 adet olmalıdır.
                       -istenmeden ateĢlemenin önlenmsi için tutaç üzerinde bir güvenlik kodu olmalıdır. stapler dıĢ çapı en fazla 33 mm olmalıdır.
                       -dairesel bıçağın çapı en az 24 .4 mm olmalıdır.
                       -stapler ağırlığı en fazla 283 gr olmalıdır.
                       -stapler tam olarak açıkken yuvanın distal kenarı ile anvilin proksimal kenarı arasındaki uzaklık en fazla 5,5 olmalıdır.
                       -stapler Ģaftnın uzunluğu en fazla 38 cm olmalıdır.
                       -stapler yuvasının derinliği en az 5 cm olmalıdır. stapler yuvası proksimalden distale doğru geniĢleyerek giden yapıda olmalıdır.
                       -stapler yuvasının üzerinde 1 cm aralıkla derinlik iĢaretleri bulunmalıdır.
                       -stapler yuvasının kenarında aletin distal ucundan bakarken tetik güneye doğru tutulurken doğu , batı doğrultusunda bir birine göre 180 açıda 2
                       adet port bulunmalıdır.
                       - bu portlar st 100'ün rahatlıkta geçebileceği geniĢlikte olmalıdır.
  33 MM LĠK DAĠRESEL STAPLER (        -stapler anvili anal kanala rahat giriĢ sağlanması için yüksek profili bir koni Ģeklinde olmalıdır.
48 HCS 33)             10 ADET                                                                           GENEL CERRAHĠ
                       -Sistoskopik olarak uygulanabilir olmalı
                       - 2 adet olmalı 5 Fr büyüklüğünde olmalı
                       -Steril olmalı Suyla temas ettiğinde özelliğini kaybetmemeli
                       -Teslim edildiğinde kullanılabilir durumda olmalı
49 FOGARTY KATETERĠ 3F       100 adet  -48 saat içinde teslim edilmeli                                                          KALP DAMAR CER.
                       -PTFE olacaktır.
                       - Diyaliz için uygun olacaktır
                       Uçları 8 mm olacaktır.
                       - Gövdesi 6mm olacaktır
50 8 MM SPĠRALLĠ PTF 80 CM GREFT  10 adet  - Uzunluğu en az 40 cm olacaktır                                                         KALP DAMAR CER
                       -PTFE olacaktır.
                       - Diyaliz için uygun olacaktır
                       - Uçları 4mm olacaktır.
                       - Gövdesi 6mm olacaktır
51 4 MM SPĠRALLĠ PTF 80 CM GREFT  4 adet   - Uzunluğu en az 40 cm olacaktır                                                         KALP DAMAR CER


                       1.Tek elle ponksiyon tekniğine uygun dizayn edilmeli
                       2. FEP- Teflon kateteri olmalı
                       3. Özel formlu kateter ile minimal ponsiyon travması oluĢturmalı
                       4. Düz yüzey, ince duvar ve yüksek akım hızına sahip olmalı
                       5. Transparan olmalı, kan geri akımı görülebilmeli
                       6. Fiksasyonlu kanatları, lock bağlantı, hidrofoblu kan tutcu sistem olmalı
52 ARTERĠYEL KANÜL         500 adet  7. Mandren çıkartıldığında kan akıĢını önlemek için kilit sistemi olmalıdır.                                   KALP DAMAR CER
                       1. Hmeodiyaliz için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı içim Ġnternal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır.
                       2. Katater 14,5 Fr 24cm, 28cm, 36cm ve 40 cm olmalıdır.
                       3. Katater düz ve gövdeden kıvrımlı (U) Ģeklinde olmalıdır.
                       4. Katater yuvarlak dizayn edilmiĢ olmalıdır, bu özelliği ile kolay takılmalı ve hasta konforunu arttırmalıdır.
                       5. Katater yüksek biyouyumlu poliüretan materyalden (karbotan) yapılmıĢ olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek
                       hasta toleransı sağlamalıdır.
53 KALICI HEMODĠYALĠZ KATATERĠ   150 adet  6. Katater materyal yapısından dolayı kink yapmaya dirençli olmalıdır.                                      KALP DAMAR CER
                       1-kateter hydrophilic yapıda olacaktır

                       2- katater double lümen olacaktır.
                       3- katater subklavyan ve juguler tip olacaktır.
                       4-kataterin boyu 11 f / 15 cm olacaktır.
                       5-juguler tip katetirin kateter bağlantı boruları "m" Ģeklinde olmalıdır.
                       6-setin içinde bir adet 18 g seldinger iğnesi olacaktır.
                       7-setin içinde bir adet 60 cm solf yapıda guire wire olacaktır.
                       1-kateter hydrophilic yapıda olacaktır

                       2- katater double lümen olacaktır.
                       3- katater subklavyan ve juguler tip olacaktır.
                       4-kataterin boyu 11 f / 15 cm olacaktır.
                       5-juguler tip katetirin kateter bağlantı boruları "m" Ģeklinde olmalıdır.
                       6-setin içinde bir adet 18 g seldinger iğnesi olacaktır.
                       7-setin içinde bir adet 60 cm solf yapıda guire wire olacaktır.
                       8-sette yer alan guide wire kılıf içinde olacaktır.
                       9- sette rotable sütür güvenlik adaptörü, 2 adet dilator, 1 adet kullanıma hazır bistüri olacaktır.
                       10- kateterin arter yolunda kırmızı, ven yolunda mavi renkte klemp olmalıdır.
54 11F HEMODĠYALĠZ KATATERĠ    1000 adet                                                     KALP DAMAR CER
                       1- Yapay damarlar PTFE'den üretilmiĢ olmalıdır.
                       2- PTFEsdamarlar hem periferik vasküler için kullanılabilmelidir.
                       3- PTFE damar standart duvar yapısına sahip olmalıdır.
                       4- PTFE damarlar standart duvar için : 80 cm uzunluk ve full ringe,
                       5- PTFE damarlar 0 porositeye sahip olmalıdır.
                       6- PTFE damarlar kıvrılmaya (kınk) karĢı dayanıklı olmalıdır.
55 PTFE SPĠRALLĠ DAMAR 6 MM    10 adet                                                      KALP DAMAR CER
                       - C-Flex pigtail nefrostomi kateteri - 21G trokar iğne
                       - 19G trokar iğne - 5fr PTFE kılıf
                       - 8fr, 10fr ve 12fr fasyal dilatatörler
                       - 0.038” 150cm PTFE kaplı kılavuz tel
56 PERKÜTAN NEFROSTOMĠ SETĠ 8F  200 adet                                                     ÜROLOJĠ
                       C-Flex pigtail nefrostomi kateteri
                       21G trokar iğne
                       19G trokar iğne
                       5fr PTFE kılıf
                       8fr, 10fr ve 12fr fasyal dilatatörler
57 PERKÜTAN NEFROSTOMĠ SETĠ 12F  50 adet   0.038” 150cm PTFE kaplı kılavuz tel içermelidir.                           ÜROLOJĠ
                       -Her iki ucu pigtail olmalı
                       -Sette klemp, kılavuz tel olmalı
                       -Ġyi radyoopak olmalı
                       -Bir ucu kapalı olmalı
58 DOBLE J STENT 4.8F 12 CM    10 adet   -Üzerinde delikler ve kaç cm olduğunu belirten çizgiler olmalı                    ÜROLOJĠ
                       -Her iki ucu pigtail olmalı
                       -Sette klemp, kılavuz tel olmalı
                       -Ġyi radyoopak olmalı
                       -Bir ucu kapalı olmalı
59 DOBLE J STENT 4.8F 16 CM    10 Adet   -Üzerinde delikler ve kaç cm olduğunu belirten çizgiler olmalı                    ÜROLOJĠ
                       -Her iki ucu pigtail olmalı
                       -Sette klemp, kılavuz tel olmalı
                       -Ġyi radyoopak olmalı
                       -Bir ucu kapalı olmalı
60 DOBLE J STENT 4.8F 20CM    50 adet   -Üzerinde delikler ve kaç cm olduğunu belirten çizgiler olmalı                    ÜROLOJĠ
                       -Her iki ucu pigtail olmalı
61 DOBLE J STENT 4.8F 26 CM    200 adet                                                     ÜROLOJĠ
                       -Sette klemp, kılavuz tel olmalı
                       -Ġyi radyoopak olmalı
                       -Bir ucu kapalı olmalı
61 DOBLE J STENT 4.8F 26 CM    200 adet  -Üzerinde delikler ve kaç cm olduğunu belirten çizgiler olmalı                                         ÜROLOJĠ
                       -Her iki ucu pigtail olmalı
                       -Sette klemp, kılavuz tel olmalı
                       -Ġyi radyoopak olmalı
                       -Bir ucu kapalı olmalı
62 DOBLE J STENT 4.8F 28 CM    200 adet  -Üzerinde delikler ve kaç cm olduğunu belirten çizgiler olmalı                                         ÜROLOJĠ
                       -Her iki ucu pigtail olmalı
                       -Sette klemp, kılavuz tel olmalı
                       -Ġyi radyoopak olmalı
                       -Bir ucu kapalı olmalı
63 DOBLE J STENT 6F 28 CM     50 adet  -Üzerinde delikler ve kaç cm olduğunu belirten çizgiler olmalı                                         ÜROLOJĠ
                       -70cm kapalı uçlu olmalıdır.


                       - Ġlk 50 cm sinde her 1cm lik bölümlerde çizgi bulunmalıdır, proximal ucunda kontrast madde enjeksiyonu sağlayan adaptör olmalıdır.
                       -038” kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
64 ÜRETERAL KATETER 5F CONE TĠP  10 adet  - Ucu koni Ģeklinde olmalı                                                           ÜROLOJĠ
                       - 4 telli olup, her tel simetri ve kuvvet sağlamak amacı ile „d‟ harfi Ģeklinde olmalıdır.
65 SEGURA BASKET KATETER 0 TĠP   100 adet  -Gövde telin dıĢ çapı 4.5 fr, uzunluğu 90cm, basketin dıĢ çapı 20mm olmalıdır. -Telin gövde kısmının dıĢı ptfe kaplı olmalıdır.         ÜROLOJĠ


66 REZEKTOSKOP LOPU 24 F      50 Adet  -Storz tek bacaklı rezektoskop lopuna uyumlu                                                  ÜROLOJĠ


67 ÜRETROTOM BIÇAĞI DÜZ      5 adet   -Storz üretrotom uyumlu                                                             ÜROLOJĠ


68 ÜRETROTOM BIÇAĞI BALTA     5 adet   Storz üretrotom uyumlu                                                             ÜROLOJĠ
                       20 ATM basınca dayanıklı, kateter geniĢliği 4F, 4cm uzunluğunda balon, ĢiĢirilmiĢ balonun çapı 12fr, .038” kılavuz tel ile uyumlu, sürtünmeyi
69 ÜRETER DĠLATASYON BALONU    20 adet  azaltan HydroPlus kaplı olmalıdır.                                                       ÜROLOJĠ
                       Nitinol gövde telin dıĢ çapı 3.0 fr,uzunluğu 115 cm, spiral kısmın dıĢ çapı 7 mm olmalıdır.8 watt a kadar holmium lazere dayanıklı olmalı, 5 cm
 STONE CONE NĠTĠNOL SPĠRAL TAġ        ,lik ucu filiform dan olmalıdır.Uç kısmı tel hareketlerinin görülmesini mümkün kılan mavi-yeĢil çizgili olmalıdır.Çıkarılıp takılabilen tutma
70 ÇIKARMA ÜRÜNÜ          50 adet  mandalı olmalı.                                                                 ÜROLOJĠ
                       70cm ve açık veya kapalı uçlu olmalıdır. Ġlk 50 cm sinde her 1cm lik bölümlerde çizgi bulunmalıdır, proximal ucunda kontrast madde enjeksiyonu
71 ÜRETER KATETERĠ 3 F       250 adet  sağlayan adaptör olmalıdır.038” kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.                                       ÜROLOJĠ
                       Sistem steril paket içinde 2 iğne ve mesh ten oluĢmalıdır.Mesh fascia ile temasta yapıĢmalıdırĠğne çelikten ve ergonomik olmalıdır.Ürün
72 TRANSOBTURATUAR SLĠNG      25 adet  inkontinans tedavisinde üretral destek sağlamak için dizayn edilmiĢ olmalıdır.                                 ÜROLOJĠ


73 ÜRODĠNAMĠ KATETER SETĠ     100 adet  MMS V8.7 marka ürodinami cihazı ile uyumlu, üretral kateter, rektal kateter, emg için elektrod tan oluĢan settir.                ÜROLOJĠ


74 KEMĠK ĠLĠĞĠ BĠYOPSĠ ĠĞNESĠ   300 adet  Paslanmaz çelikten steril edilebilir 4-6-8-mmçaplarında uzunluğu 35cm ve 3 parçadan oluĢmuĢ temizleyici çubuğu ve sabitlama pimi olmalı     DAHĠLĠYE
                       Paslanmaz çelikten steril edilebilir.1,4,6-1,8-2,8 mm çaplarında uzunluğu 35cm ve 3 parçadan oluĢmuĢ temizleyici çubuğu ve sabitleme pimi
75 KEMĠK ĠLĠĞĠ ASPĠRASYON ĠĞNESĠ  800 adet  olmalıdır.                                                                   DAHĠLĠYE
                       Biyopsi kanülü stop proplu luk bağlantlı olmalıdır.
                       Biyopsi kanülü lateks PVC içermemelidir.
                       Enjeltör 10 ml olmalıdır.
                       Enjektör çiftpiston contalı olmalıdır.
                       Enjektör kendinden kilitlenen özel parçaya sahip olmalıdır.
                       Setin içinde 0,9x40 milim çapında enjektör iğnesi olmalıdır.
76 KC BĠYOPSĠ ĠĞNESĠ (HEPAFĠX)   150 adet  setin içinde dispzuz busturu olmalıdır. 15 geç 1.8x88 milim olmalıdır.           DAHĠLĠYE
                       1- Teklif edilen iğne kanal çapı en az 2.8 mm olan cihazlarla kullanılabilmelidir.
                       2- Teklif edilen set 1 adet reusable dıĢ kılıf ve 6 adet disposable iğneden oluĢmalıdır.
                       3- DıĢ kılıf metal ve otoklava girebilmelidir.
                       4- Ġç kılıf plastik ve esnek olmalıdır
                       5- Teklif edilen iğnenin toplam uzunluğu en az 23 mm olmalıdır.
  REUSABLE INJECTION NEEDLE (NM-       6- Tekl,if edilen iğnenin iğne uzunluğu en az 4 mm, çapı 23 G olmalıdır.
77 4L)              30 adet                                                DAHĠLĠYE

                       SHEATH INTRODUCER TEKNĠK ġARTNAMESĠ
                       1- Kalp diagnostik ve GiriĢimsel Radyolojik aniyografide kullanılacaktır.
                       2- Introducer set hemostasis valflı kılıf, bir adet kılıfa bağlı stopcoc , bir adet
                       guidewire ve bir adet diklatör içermelidir.
                       3- Introducer 0,038‟‟ guidewire ile kullanılmalıdır.
                       4- Sheath ıntroducer seti tek tek steril paketlerde bulunacak ve steril tarihi
                       üzerinde olacaktır.
                       5- 4-5-6-7-8-9-10 -11 French çaparı bulunmalıdır.
                       6- Kılıf uzunkluğu en az 11 cm olmalı, dilatör yeterli uzunlukta olmalı,
                       guidewire‟in bir ucu J diğer ucu düz , her iki ucu fleksible 0,038‟‟ olmalıdır.
                       18 G iğne ile kullanılmalıdır.
                       7- Sheath içinde kateter geçirildiğinde , katererin kenarından kan sızmasını
                       önleyecek altı yapraklı özel bir valf mekanizması olmalıdır.
                       8- Malzemeler en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
                       9-FDA onayı olmalıdır.
78 SHEATH 7F            500 adet                                               KARDĠYOLOJĠ
                       1 Perkütan giriĢ ve anjiografik kateterlere kılavuzluk yapmak için kullanılabilmelidir
                       2 Teflon kaplı olmalıdır
                       3 Fleksible olmalı ve manevra kabiliyeti çok iyi olmalıdır
                       4 Orijinal Ģeklini muhafaza etmelidir
                       5 Çap toleransı maksimum ± 1,25 0,0001 olmalıdır
                       6 Uzunluk toleransı maksimum = 1,25 cm olmalıdır
                       7. AĢağıdaki tip ve ölçülerde olmalıdır.
                       A) Fıxed – core guidewıre „ lar;
                       ii) J uçlu 0,038 0.035 ve 0.032 kalınlıklarda 150-260 cm uzunluklarda ,
                       fleksibl ucunun uzunluğu 6 cm , j yarıçapı 3 mm olmalıdır
                       B) Movable - core guide wıreler
                  ii) J uçlu 0,038^kalınlıkta , 150-260 cm uzunlukta J – yarıçapı 3 mm olmalıdır
                  8 Luer konnektörlü plastik dispenser içinde ve orijinal steril ambalajlarda verilmelidir
                  9-FDA onayı olmalıdır.
                  10- istenilen malzemenin 150 tanesi 260 cm uzunluğunda olmalıdır.
                  diğerleri 150 cm uzunluğunda olacaktır
79 0.035 GUIDE WIRE J  750 adet                                                                             KARDĠYOLOJĠ
                  -Üç yollu manifold: sağ el kullanımına imkan verecek Ģekilde dizayn edilmiĢ olmalı , kateter bağlantı yeri luer adaptörlü olmalı, manifold üzerinde
                  bulunan kumanda düğmelerinde kapalı yön „‟off‟‟ baresi ile belirtilmelidir.
                  -Bu malzemelerden 250 tanesinin içinde ek olarak en az 500 psi basınca dayanıklı basınç line da olmalı , en az 75 cm uzuınluğunda olmalı,
                  Ģeffaf olmalı, bir ucu luer adaptörlü olmalı ve steril orjinal ambalajında olmalıdır.
                  -Bunu veren firma 350-110 kodlu anjiyografi opak enjektörü malzeme için de ihaleye girmeli bu iki kodlu malzemeler uyum problemi
                  yaĢanmaması için aynı firmadan alınmlıdır .
80 MANĠFOLD ÜÇLÜ SET  300 adet  -Firma isterse 350-100 ve 350-110 kodlu malzemeleri bir steril ambalajda verebilir                                  KARDĠYOLOJĠ
                  1- Kateter ucu radyo opasitesi yüksek olmalı, iyi, görüntü vermelidir.
                  2- Kateter ucu damar zedelenmesini azaltıcı özellikle özel olarak
                  inceltilmiĢ uclu (brite tip) olmalı, soft anti - travmatik olmalıdır.
                  3- 1:1 Torgue iletimi göstermelidir. Pushabilitesi yüksek olmalıdır.
                  4- Thrombo - rezistansı azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.
                  5- Kateterin iç lümeni sürtünmeyi azaltmak için PTFE kaplı olmalıdır.
                  6- Kateter geniĢ iç lümenli olmalıdır.
                  7- Kateter gövdesi, ince paslanmaz çelik teller ile hibrit Ģekilde örülmüĢ olmalıdır.
                  8- Hibrit örgü nedeni ile iç lümen çapı yüksek olmalıdır.
                  9- Kırılma rezistansı yüksek olmalıdır.
                  10- Kateter nylon malzemeden yapılmıĢ olmalıdır.
81 GUIDING KATETER   300 adet  11- Kateterler 5F,6F,7F VE 8F çapında seçilebilmelidir.                                                KARDĠYOLOJĠ
                  ANJIO ÖRTÜ SETĠ TEKNĠK ġARTNAMESĠ
                  1-Üretici firmanın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiĢ Üretim Yeri Ġzin Belgesi olmalıdır.
                  2-Yerli ürünler için,üretici firmaların ISO 9001, ISO 13485 vb. Kalite Güvence Sistemi Belgesi ve ürünlerin CE markası olmalıdır. Bu
                  belgeler ihale sırasında noter tasdikli olarak komisyona verilecektir.
                  3-Yurt dıĢında imal edilen ithal örtü setleri CE markalı imal edilen ürünlerin üretildiği firmalar ISO 9001 kalite güvence sistemi
                  çerçevesinde belgeli olmalıdır.Ġthalatçı firmaların T.C Sağlık Bakanlığı ithal izni bulunmalıdır.
                  4-Yerli/yabancı üreticilerin ürettikleri CE iĢaretli ürünlerin detaylı listesini kapsayan UYGUNLUK DEKLARASYONLARI‟ nın (EC
                  Declaratıon of Conformity) ihale komisyonuna ibrazı gereklidir.Ġhale firmanın teklif ettiği CE iĢaretli ürünün bu deklarasyonda yer
                  aldığı komisyonca doğrulanabilmelidir.
                  5-Anjıografi örtüsünün üretildiği materyal .ameliyat esnasında oluĢacak kan ,alkol ve bu özellikteki sıvıların kesinlikle alta geçiĢini
                  engelleyen tek katlı medikal nonwoven olamlı ve femoral delikler etrafında 50x60 cm ebadında ,ameliyat esnasında oluĢacak kan
                  ,alkol ve bu özellikteki sıvıları yere dökülmeden örtü üstünde bloke edecek yüksek emici 28 gr/m2 medikal nonwoven üst kat ve bu
                  sıvıların kesinlikle alta geçiĢini engelleyen 25 medikal PE komple 2 katlı , cildin nefes almasına izin verecek lamine materyal birbirine
                  medikal yapıĢtırıcının ısı ile eritilerek püskürtülmesi tekniği ile aplike edilmiĢ olmalıdır.
                  6-Örtü materyalinin medikal nonwoven materyal olamsı , ameliyat esnasında oluĢacak sıvıların örtünün altına geçmesini engellemesi ile
                  enfeksiyon riskini minimize etmesinden dolayı vazgeçilmez teknik özelliktir.
                  7-Alet masa örtüsü kan,alkol ve bu özellikteki sıvıların kesinlikle alta geçiĢini engelleyen 70 medikal PE materyal ile 50x170 cm
                  ebadında emici nonwoven materyalin birbirine medikal yapıĢtırıcının ısı ile eritilerek püskürtülmesi tekniği ile aplike edilmesiyle
                  üretilmiĢ olmalıdır.
                  8-Set içinde yer alan 50x60 cm ve 15x40 cm ebadında ki diğer örtüler ,ameliyat esnasında oluĢacak kan, alkol ve bu özellikleri yere
                  dökülmeden örtü üstünde bloke edecek yüksek emici 28 gr/m2 medikal nonwoven üst kat ve bu sıvıların kesinlikle altta geçiĢini
                  engelleyen 25 medikal PE komple 2 katlı ,cildin nefes almasına izin verecek lamine materyal olmalıdır.

                  9-Bu geçirimsiz materyal ile üretilmiĢ örtüler hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata
                  hazırlanmasını sağlamalıdır. Örtüler üzerlerindeki yazılı ya da resimli örtü açılıĢ yöntemlerini gösteren etiketler ile gerektiğinde steril
                  olmayan bir kiĢinin rahatça serebilmesine olanak verecek Ģekilde pratik anlaĢılır ve yönlendirici Ģekilde katlanmalıdır.
                  10-Örtülerde kullanılan cilt bantları, non-allergenic ve özellikle medikal amaçla kullanılmak üzere imal edilmiĢ olmalı ve açılıĢ ve
                  yapıĢtırma kolaylığı sağlayan fingerlift ihtiva etmelidir.
                  11-Önlük materyali,emici olmayan ve sıvı geçirmeyen tek katlı medikal nonwovendan mamül, istenilen bedenlerde
                  üretilmiĢ,önlüklerin kol manĢetleri kullanımı rahatsız etmeyecek Ģekilde elastiki olup,cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı
                  sıyrılmasnı engelleyecek Ģekilde bileği kavramalıdır.Önlük yaka açıklığının ayarlanmasını mümkün kılan velkron(cırt cırt) ihtiva
                  etmelidir.Önlüğün boyun kısmı teri emen ,sürtünmeyle cildi tahriĢ etmeyen , yumuĢak kumaĢ biye ile çevrelenmiĢ olmalıdır.Önlük , iç
                  ve dıĢ bağcıklarının bağlama esnasında kopmaması için ,bağcıkların önlüğe yapıĢtırılmayıp,çapraz dikiz ile aplike edilmesi
                  gerekmektedir. Önlük kol kesimi,hareket serbestliğini kısıtlamayacak Ģeklide olmalı ; ayrıca dikiĢ yerleri yeterince sağlam olup,beden
                  hareketleri ile açılmamalıdır.
                  12-Medikal havlu partikül yaymayan ve hav bırakmayan ,kendi ağırlığının 8 katı sıvı tutma kapasitesine sahip medikal materyalden
                  üretilmiĢ olmalıdır. 13-Set içeriği aĢağıda belirtildiği Ģekilde olmalıdır:
                  *Anjıo örtüsü 240x160 cm 1 adet
                  *Alet masa örtüsü 200x150 cm 1 adet
                  *Fluoroskopy kılıfı 1 adet *Düz örtü 50x60 cm 1 adet
                  *Düz örtü 15x40 cm 1 adet
                  *Standart cerrahi önlük(large) 2 adet
                  *Medikal havlu 40x20 cm 3 adet
                  *Solüsyon kabı 200 cc 1 adet
                  *Boyama süngeri 1 adet *Nonwoven gazlı bez 8,0 x7,5 cm 5 adet *Nonwoven gazlı bez 7,5 x7,5 cm 5 adet
                  *11 numara bistürü ucu 1 adet
                  *8 numara eldiven 2 çift
                  14-Tüm malzemeler “kontrollü alan” tabir edilen hava giriĢ ve çıkıĢı filtrelerle kontrol altına alınmıĢ temiz alanda toplanmalı ve set
                  içeriği üretici firmanın bünyesinde bulunan 1/10,000 temiz oda da önce alet masa örtüsüne ,daha sonra bakteri bariyerli medikal kağıt
                  ve medikal film ile otomatik paketleme makinesinde ambalajlanmalıdır.Paketlerin üzerinde marka ,imalatçı firma bilgileri ,sterilizasyon
                  metodu ,sterilizasyon tarihi,son kullanma tarihi,lot numarası ,TSEK iĢareti,CE iĢareti ,üretim izin numarası,ürün içeriği ve örtü ebatları
                  detayları olarak belirtilmektedir.
                  15-Ürünler EN 550 standardına uygun olarak valide edilmiĢ sterilizatörde ETO sterilizasyon yöntemi ile steril edilmeli ,sterilizasyon
                  tarihinden itibaren 3 yıl kullanım ömrüne haiz olmalıdır .Üretici firma EN 550 standardına uıygun validasyon kayıtlarını ihale
                  komisyonuna ibraz etmelidir.
                  16-Ġhaleyi kazanan yerli/yabancı üreticiler , bu ihale için ürettikleri ürünlerin sterilizasyon yöntemini ve lot numaralarını içeren
                  ,fiziksel performans, sterilite, pirojenite,ETO kalıntı ,bio uyumluluk gibi testlerin bulunduğu firma Mesul müdürü ve kali,te kontrol
                  bölümü sorumlusu tarafından onaylı ve noter tasdikli ANALĠZ SERTĠFĠKASI „nı ihale komisyonuna teslim edecektir. Herhangi bir
                  anlaĢmazlık durumunda hastane yetkilileri bu sertifika da beyan edilen bilgileri üretici firmanın üretim yerinde doğrulama hakkına
                  sahip olacaktır.
                  17-Teklif verecek firmaların marka belirterek 2 adet numune vermeleri ve ihale öncesi uygunluk almaları gerekmektedir.Uygunluk
                  yukarıda belirtilen tüm noktaları yerine getirmesi durumunda verilecektir.Belgeleri eksik veya uygun malzemeyi ihale sonrası
                  getireceğini taahhüt eden firmalara uygunluk verilmeyecektir.1 adet numune Ģahit numune olarak satın alma komisyonu tarafından
                  malzeme teslimi sonuna kadar tutulacaktır. Numune
                  ile teslim edilen malzeme arasında fark tespit edilen firmalar bir daha ihaleye alınmayacak malzemeleri geri iade edilecektir.82 STERĠL ANJIO ÖRTÜSÜ  500 adet                                                                         KARDĠYOLOJĠ
                   18-Satın alam komisyonu gerek duyduğu taktirde üretici firmanın imalathanesini denetleyecek ayrıca üretimde kullandıkları
                   hammaddenin Ģartnameye uygunluğunu tespit amaçlı olarak hammaddenin içerik ve kalite belgelerini talep edebilecektir.
82 STERĠL ANJIO ÖRTÜSÜ   500 adet                                                                          KARDĠYOLOJĠ


                   GEÇĠCĠ PACEMAKER ELEKTRODU TEKNĠK ġARTNAMESĠ
                   1-Kateter geçici kalp stimülasyonu amaçlı,elektrod kateter olmalıdır.
                   2-Kateter 100 cm uzunluğunda ve 6 French çapında olmalıdır.
                   3-Kateter üzerindeki elektro aralığı 10 mm olmalıdır.
                   4-Kateterin kalp içinde uyarıyı ileten uç kısmı paslanmaz çelikten üretilmiĢ olmalıdır.
                   5-Kateterin gövdesi fleksibl,atravmatik ve trombüs dirençli bir poliüretan malzemeden üretilmiĢ olmalıdır.
                   6-Kateter gövdesi yüksek tork özelliğine sahip olmalıdır.
                   7-Kateterin gövdesi rahat ve kolay yerleĢtirmeye uygun yumuĢak ve radyopak malzemeden üretilmiĢ olmalıdır.
                   8-Elektrodlar düĢük eĢik değerlerine ve yüksek iletkenliğine olanak sağlayan koaksiyel iletken tarzında üretilmiĢ olmalıdır.
                   9-Merkezi iletken (katod) nylon bir izolasyon içinde 3 çelik tel sargı Ģeklinde olmalıdır.
                   10-DıĢ iletken (anot) 16 çelik tel sargıdan oluĢmalıdır.
                   11-Kateter gövdesi üzerinde 10 cm aralıklı yerleĢtirme iĢlemini kolaylaĢtırıcı markerlar bulunmalıdır.
83 GEÇĠCĠ PACE ELEKTRODU  20 adet  12-Ürün CE sertifikalı olmalıdır.                                                        KARDĠYOLOJĠ
                   1- Pacemaker DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VDIR, VDI, VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, AAIR,AAI, ADIR,
                   ADI, AAT,AOOR,AOO, ODO, OVO, OAO modlarına programlanabilmelidir.
                   2- Alt hız ( Lower Rate ) 30 - 175 ppm arasına programlanabilmelidir.
                   3- Hysteresis 40, 50, 60, Off değerlerine programlanabilmelidir.
                   4- Paced AV ve Sensed AV değerleri ayrı ayrı 30 - 350 ms arasında programlanabilmelidir.
                   5- AV delay değerlerini kalp hızına göre otomatik olarak ayarlayabilen Rate Adaptive AV özelliği olmalıdır.
                   6- Üst izleme hızı ( Upper Tracking Rate ) 80 - 180 ppm arasında programlanabilmelidir.
                   7- ÇıkıĢ voltaji Atrium ve Ventrikül için birbirinden bağımmsiz olarak 0.5 - 7.5 V değerleri arasında programlanabilmelidir.
                   8- Pulse Width değerleri Atrium ve Ventrikül ayrı ayrı olarak 0.03 - 1.5 ms arasında programlanabilmelidir.
                   9- Atrial Sensitivity değerleri 0.18 - 4.0 mV arsında programlanabilmelidir.
                   10- Ventriküler Sensitivite değerleri 1.0 - 11.2 mV arasında programlanabilmelidir.
                   11- Atrial ve Ventriküler Polariteler ayrı ayrı Unipolar ve Bipolar olarak programlanabilmelidir.
                   12- Ventriküler olaylardan sonra oluĢabilecek Retrograde P dalgalarını izlememek için 110- 350 ms arasında programlanabilen Post Ventriküler
                   Atrial Blanking Period özelliği olmalıdır.
                   13- Çok yuksek Atrial hızları izlememek için auto, varied veya 150- 500 ms arasında programlanabilen Post Ventriküler Atrial Refrakter Period
                   özelliği olmalıdır.
                   14- 150- 500 ms arasında proglamlanabilen Atrial Refrakter Period özelliği olmalıdır.
                   15- Atriumda pace edildikten sonra oluĢabilecek yankıları izlememek için
                   110- 350 arasında programlanabilen Atrial Blanking Period özelliği olmalıdır.
                   16- Ventriküler Paceden sonra T dalgalarini görmemesi için 150- 500 ms arasında programlanabilen Ventriküler Refraktor Period özelliği
                   olmalıdır.
                   17- 20-44 ms arasında programlanabilen Ventriküler Refrakter Period özelliği olmalıdır.
                   18- Kardiyak Outputu garantiye almak için, Atrial bir olaydan sonra 110 ms içinde bir Ventriküler olay çıkması durumunda Ventrikülü Pace eden
                   Ventricular Safety Pacing özelliği olmalıdır.
19- Pacemaker tarafindan baĢlatılabilecek bir TaĢikardiyi ( Pacemaker Mediated Tachycardia ) önlemek için PMT Intervention özelliği olmalıdır.


20- Pil hastaya takıldiktan sonra 3 saatte bir otomatik olarak Lead Empedansı ölçen, Lead empedanslarından herhangi biri ( Atrium, Ventrikül ya
da ikisi birden ) 200 Ohm‟ un altına düĢerse veya 2000 (1000,2000,3000,4000 seçenekleri olmalıdır) Ohm‟ un ustune çıkarsa sorunlu lead ya da
leadleri otomatik olarak Unipolar‟ a ceviren Lead Monitor özelliği olmalıdır.

Monitör sensivite değerleri 2-16 arası ayarlanabilmelidir.
21- Gerekli donanımla telefon ile pil kontrolu yapılmasına olanak veren Transtelephonic Monitor özelliği olmalıdır.
22- Pil kontrolleri sırasında güvenli denemeler yapılamasına olanak veren Geçici Programlama özelliği olmalıdır.
23- Hastanın kendi elektrik sisteminden dogan PVC‟ lere karĢı güvenlik sağlaması için PVC Response özelliği olmalıdır.
24- Pacemaker Runaway olayına karĢı hastayı korumak için pacemaker hızı 200 ppm ile sınırlandırılmıĢtır.
25- 2.5 V , 600 Ohm ve % 100 pace sartlarında çalıĢtığında ömrü 8 yıldır.
26- IS-1 , 3.2 mm, 5 mm ve 6 mm konnektorlere adaptö gerekmeden uyabilen modelleri olmalıdır. Ağırlığı 31 gr, hacmi 1.9 cc‟den büyük
olmamalıdır..
27- Hasta kontrollerinde birlikte kullanılan programlayıcıda software sayesinde ekranda aynı anda EKG , Intrakardiyak EKG ve pacemaker‟in
tüm hareketlerini gösteren markerleri izlemek mumkun olmalıdır.
28- Hasta kontrolünde, pacemakerin son kontrolden beri tüm Pace - Sense oranlari, PVC sayıları, ay olarak pacemakerin kalan ömrü, Lead
Empedansları , Bataryanın durumu, önemli olaylar vb. parametreler görülebilmelidir.
29- Diagnostic Parametreler sayesinde kontroller arasındaki TaĢikardiler, Kalp Hızlari, Lead Empedansları vb. 8 ayrı parametreler pacemakerin
hafizasında depolanabilmelidir.
30- Pil sayesinde Premature Electrical Stimulation, Burst1, Burst2 ve Ventrikülar Back-Up pacing gibi Electrofizyolojik calismalar
yapılabilmelidir.
31- Strength Duration Curve Threshold Test sayesinde kritik hastalarin eĢik değerleri, güvenlik sınırları ve en uzun ömrü sağlayacak en guvenli
voltaj değeri saptanmalıdır.
32- Auto Amplitude ve Auto Pulse Width Threshold testleri yapılabilmelidir.
33- Hastanin kendi R ve P dalgalari non-invasive olarak programlayıcı üzerinden ölçülebilmelidir.
34- Kontrol bilgileri hem kağıt hem de bilgisayar disketi üzerine kaydedilebilmelidir.
35- Implant Detection özelliği ile implantasyonu detect eder ve lead polaritesini otomatik olarak ayarlamalıdır..
36- Otomatik treshold özelliği sayesinde pil otomatik threshold testi yaparak pil çıkıĢ gerilimi ve pulse width değerlerini otomatik olarak
ayarlayabilmelidir. OFF, açık ve monitor seçenekleri mevcut olmalıdır.
37- Minimum amplitude marjin (1, 1.25, 1.5, 2, ve 2.5 katı) ve minimum pulse width marjin (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, ve 5 katı) olarak
ayarlanabilmelidir.
38- Ayarlanacak en az voltaj 0.5-5.0 Varası; ayarlanacak en az pulse width 0.12-1.00 arası seçilebilmelidir.
39- Rate Response sensörü olarak activite sensörünü kullanılmalıdır.. Aktivity Threshold low, medium low, medium high, high olarak
ayarlanabilmelidir.
40- Acceleration zamanı 15 sn, 30 sn, 60 sn; deceleration zamanı 2.5 dak.,5 dak., 10 dak., olarak ayarlanabilmelidir.
41- Sensör üst hızı (Upper Sensor Rate) 80- 180 arasında ayarlanabilmelidir.
42- Mode Switch özelliği sayesinde oluĢabilecek atrial aritmilerde otomatik olarak pilin çalıĢma modu değiĢir.
43- Aritmi Detect Rate 120-200 bpm arası; Detect Duration no delay, 10, 20,.....60 sn. Olarak ayarlanabilmelidir.
44- Pil, carotid sinüs sendromu (CSS) ve vasovagal senkoplara(VVS) karĢı Rate Drop Response özelliğini kullanarak hastanın bayılmasını
engelleyebilmelidir.
45- Pil atrial ve ventrikülar sensiviteleri otomatik olarak ayarlanabilmelidir.
46- Pil sürekli olarak AV intervalini ölçer ve otomatik olarak av intervalini ayarlamalıdır.
                     47- Pil en çok sinüs aktivitesini kullanabilmek amacıyla alt hızını belirli periyotlarla düĢürerek hastanın kendi atrial ritmi olup olmadığını kontrol
                     etme özelliğne sahip olmalıdır.
                     48- Pilin uyku modu özelliği mevcut olmalıdır.
                     49- Hasta bilgileri, takılan lead, endikasyon, implante edilen cihaz ve doktor bilgileri cihaza kaydedilebilmelidir.
                     50- Pil , Hipertrofik Obstrüktif Kardiomyopathy hastalarında kullanılacak füzyonu önleyen ve AV aralığını ventriküler tam kasılmayı sağlayan
                     maksimum değerine ayarlayan Ventriküler Pacing Preference özelliği olmalıdır
                     VENTRĠKÜLER ELEKTROD TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ
                     51- Pillerle kullanılacak olan ventriküler elektrod Bipolar, straight shape, ventriküle yerleĢtirilebilecek, silikon, MP35N nickel alloy iletim
                     kablolu , Platinized platinum uçlu, Platinum alloy ring elektrodlu ,2.0 mm (6 French ) çapında, 7 French introducerle yada guide wire la
                     beraberken 9 French introducerle kullanılan IS-1 konnektörlü olmalıdır.

                     52- Ventiküler elektrod aktif ve pasif fiksasyon tiplerinde olmalıdır.
                     ATRĠAL ELEKTROD TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ
                     53- Pillerle kullanılacak olan atrial elektrod elektrod Bipolar, J shape, ventriküle yerleĢtirilebilecek, silikon, MP35N nickel alloy iletim kablolu ,
                     Platinized platinum uçlu, Platinum alloy ring elektrodlu
                     ,2.0 mm (6 French ) çapında, 7 French introducerle yada guide wire la beraberken 9 French introducerle kullanılan IS-1 konnektörlü olmalıdır.
  DDD-R KALICI PACEMAKER SET
  OLARAK VERĠLECEK(LEAD VE
84 SHEAT ĠLE)          30 adet  54- Atrial elektrod aktif ve pasif fiksasyon tiplerinde olmalıdır.                                            KARDĠYOLOJĠ


                     1. FDA ve CE kalite belgelerinden biri olmalıdır.
                     2. Stentin yapıldığı materyal paslanmaz medikal çelikden olmalıdır.
                     3. Stent silindirik tüpden lazer ile kesilerek yapılmıĢ olmalıdır.
                     4. Stent balon ekspandble olmalıdır.
                     5. Stent yüzeyi elektrokimyasal olarak parlatılmıĢ ve düzeltilmiĢ olmalıdır.
                     6. Maksimum recoil oranı belirtilmelidir.
                     7. Stent segmental yapıda ve esnek (Flexible) olmalı; her bir segmenttakip etmeli ve tortüyöz damarlardan rahatlıkla geçmelidir (crossability,
                     birbirinden bağımsız hareket ederek kılavuz teli (guide wire) çok iyi
                     trackability).
                     8. Stentin duvar kalınlığı belirtilmeli ve stentin her yerinde aynı olmalıdır,
                     9. Stent her noktasından damar çeperine, eĢit ve yüksek-yeterli basınç
                     uygulamalıdır.
                     10. Stent iĢlem sonrası gerekirse daha büyük çaplı bir balon ile
                     geniĢletmeye olanak vermelidir.
                     11. Stent tortüyöz damarlardan geçerken deforme olmamalı, uç kısımları
                     balon yüzeyinden ayrılmamalıdır, ve gerekirse guiding kateter içine geri
                     alınabilmelidir.
                     12. Stentin balon üzerine yüklenmiĢ profili düĢük olmalı ve 6F, ve 7F guiding
                     kateter ile kullanılabilmelidir.
                     13. Stentin yan dal aralıkları 3mm ye kadar geniĢletilebilerek , yan dal
                     uygulamalarına olanak vermelidir.
                     14. Stent balon üzerine uygun Ģekilde yerleĢtirilmiĢ olmalı, lezyona
                     yerleĢtirme sırasında, guiding kateter içine geri çekme sırasında balon üzerinden ayrılmamalıdır.
                     15. Stentin üzerine yerleĢtirildiği balon, dayanıklı, sağlam bir materyalden
                     yapılmıĢ olmalı, ve balon ĢiĢirme basıncı arttıkça, balonun çapıda kontrollü olarak artmalıdır.
                       16. DerecelendirilmiĢ patlama basıncı (rated burst pressure) ve ortalama
                       patlama basıncı belirtilmelidir.
                       17. Direct stent uygulamalarına olanak sağlamalıdır.
                       18. Stent monorail sistem üzerine monte edilmiĢ olmalıdır.
                       19. Balon semikompliant olmalıdır.
                       20. Stent radial gücü belirtilmelidir.
                       21. Stentin balon taĢıma sistemi, 0.014 inch kılavuz tel ile kullanılmalıdır.
                       22. Balonun proksimal ve distalinde iki adet radyoopak marker olmalı ve
                       stent bu iĢaretlerin arasında bulunmalıdır.
                       23. Stentin balon taĢıma sistemi uzunluğu, distal çapı ve proksimal çapı
                       açıkça belirtilmelidir.
                       24. Stent yerleĢtirme sırasında, balonun distal ve proksimal uçları balonun
                       sebebiyet vermemelidir.25. ulaĢmalı, fazla ĢiĢerek uç kısımlarda diseksiyona
                       diğer kısımları ile aynı çapaStent çapları 2.5mm , 2.75,3.0mm, 3.25, 3.5mm, 4.0mm ebatlarında seçenekleri bulunmalıdır. istenilen çapta
                       istenildiği miktarda firma temin edebilmelidir.
                       26. Stent uzunlukları 8-12 mm (yani 8mm, 9mm, 10mm, ebatlarında seçenekleri bulunmalıdır. Ġstenilen uzunlukta istenildiği miktarda firma
                       12mm? den biri olmalı), 13-16mm, 17-20mm, 21-30mm 11mm veya
                       temin edebilmelidir.
                       27. Ġhaleye sunulan stent üretici firmanın en son üretilen ürünü olmalıdır
                       28. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
                       29. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma
                       tarihi belirtilmiĢ olmalıdır.
                       30. Stentin varsa Türkiyede kullanıldığı merkezler referans olarak
                       gösterilecek ve son bir yılda kaç adet kullanıldığı belirtilecek.
                       31. Stentin varsa erken ve geç restenoz oranlarını belirten ulusal ve uluslar
                       arası yayınları bildirilecek.
                       32. Stent üretimine bağlı geliĢen komplikasyonları maddi ve manevi zararını ihaleye giren ilgili fırma karĢılamakla yükümlüdür. Firma bunu
                       taahhüt eder.
                       33. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiĢtirilecektir.
                       34. Teklif edilen stentin ilgili firma tarafından teklif öncesi dönemde deneme amaçlı birkaç adet bırakmıĢ olması gerekir.35. Yüksek riskli grup
                       hastalarda kullanılmıĢlar dıĢında uygun standart sterilizasyon Ģartları sağlanarak tekrar kullanıldığında firma her hangi bir hukuki yola
85 KORONER STENT          150 adet  baĢvurmayacağını taahhüt etmelidir.                                                        KARDĠYOLOJĠ
                       1-0.014 inch olmalidir.
                       2-Floopy, Standard, intermidate versiyonlarının yanısıra total tıkalı lezyonlarda
                       stent ve balona yüksek destek sağlayacak extra support versiyonlarının
                       bulunması tercih sebebidir.
                       3-Düz uçlu ya da J uçlu bulunabilmelidir.
                       4-Wire‟ın ucu kolayca Ģekil alabilme özelliğine sahip olmalıdır.
                       5-Wire‟ın ucu 3 cm ya da 30 cmlik radyopak olabilmelidir
86 0.014 GUIDE WIRE ĠNTERMEDĠATE  30 adet  6-FDA onaylı olmalıdır.                                                              KARDĠYOLOJĠ

                       1-0.014 inch olmalidir.
                       2-Floopy, Standard, intermidate versiyonlarının yanısıra total tıkalı lezyonlarda stent ve balona yüksek destek sağlayacak extra support
                       3-Düz uçlu ya bulunması tercih sebebidir.
                       versiyonlarınında J uçlu bulunabilmelidir.
                       4-Wire‟ın ucu kolayca Ģekil alabilme özelliğine sahip olmalıdır.


87 0.014 GUIDE WIRE STANDART    10 adet                                                                            KARDĠYOLOJĠ
                        5-Wire‟ın ucu 3 cm ya da 30 cmlik radyopak olabilmelidir
87 0.014 GUIDE WIRE STANDART    10 adet  6-FDA onaylı olmalıdır.                                                                 KARDĠYOLOJĠ
                        1-0.014 inch olmalidir.
                        2-Floopy, Standard, intermidate versiyonlarının yanısıra total tıkalı lezyonlarda
                        stent ve balona yüksek destek sağlayacak extra support versiyonlarının
                        bulunması tercih sebebidir.
                        3-Düz uçlu ya da J uçlu bulunabilmelidir.
                        4-Wire‟ın ucu kolayca Ģekil alabilme özelliğine sahip olmalıdır.
                        5-Wire‟ın ucu 3 cm ya da 30 cmlik radyopak olabilmelidir
88 0.014 GUIDE WIRE FLOOPY     100 adet  6-FDA onaylı olmalıdır.                                                                 KARDĠYOLOJĠ
                        1-0.014 inch olmalidir.
                        2-Floopy, Standard, intermidate versiyonlarının yanısıra total tıkalı lezyonlarda
                        stent ve balona yüksek destek sağlayacak extra support versiyonlarının
                        bulunması tercih sebebidir.
                        3-Düz uçlu ya da J uçlu bulunabilmelidir.
                        4-WĠre‟ın ucu kolayca Ģekil alabilme özelliğine sahip olmalıdır.
                        5-Wire‟ın ucu 3 cm ya da 30 cmlik radyopak olabilmelidir
89 0.014 GUIDE WIRE EXTRA SUPPORT  30 adet  6-FDA onaylı olmalıdır.                                                                 KARDĠYOLOJĠ
                        OTOMATĠK Y KONNEKTÖRTEKNĠK ġARTNAMESĠ
                        1-GiriĢimsel (PTCA+STENT vb) iĢlemler esnasında hemostas ve infüzyon
                        amaçlı kullanılacaktır.
                        2-Ürün paketinde ayrıca bir adet uzatma hattı(en az 45 cm uzunlukta ve
                        3 yollu musluk monte edilmiĢ) kılavuz tel yönlendircisi (Guıde wıre Introducer tel iğne) bulunmalıdır.
                        3-Ürünlerin tümü sistemdeki hava kabarcıklarının görünmesini müsaade
                        edecek orana Ģeffaf yapıda olmalıdır.
                        4-Guıde wıre ıntroducer metal ucu künt kalınlığı 0.014” kalınlığındaki kılavuz
                        telin rahatça geçmesine müsaade etmeli ve boyu en az 8 cm olmalıdır.
                        5-Y konnektörün valfi itme ve çekme yöntemi ile açılıp kapanmalı çok damar
                        müdahalelerinde uzun süreli ve tek hastada birkaç damara müdahaleye izin
                        verecek Ģekilde dayanıklı olmalı ve deforme olmamalıdır.
                        6-Döndürebilir(rotating) baĢlık vasıtası ile manuel olarak hem döndürme hem de itme –çekme hareketlerinden birini uygulayarak kan akımı kısa
                        sürede durdurabilmesi ve kullanılacak malzemelerin ömrü geçiĢine müsaade
                        8-Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl rafrahatça(miyadi) olamlıdır. edilebilmelidir. Valf içi lümeni gerektiğinde kıssıng-ptca iĢlemine
                        9-Ürünün CE belgesi olmalıdır.
90 Y KONNEKTÖR           100 adet  10-Setin içinde torquer olmalıdır.                                                            KARDĠYOLOJĠ

                        INFLATĠON DEVĠCE (INDEFLATÖR) TEKNĠK ġARTNAMESĠ
                        1- Dilatasyon balonunun ĢiĢirilmesi amaciyla kullanılacaktır.
                        2- 30cc kapasiteli ve 26 atm basınç skalalı manometreye sahip olmalı, gerektiğinde büyük balonların ĢiĢmesine olanak sağlamamlıdır.
                        3- Ergonomik dizayna sahip olmalı sol yada sağ elle rahatlıkla manipüle
                        edilebilmelidir.
                        4- Inflation device hızlı ĢiĢirme, kolay ve hızlı kilitleme ya da kiliti çözmeye elveriĢli olmalıdır.
                        5- Inflation device, hava kabarcıklarının gözlemlenmesine olanak sağlayan Ģeffaf (transparan) mamül olmalıdır.
                        6- Manometre üzerinde ĢiĢirme ve indirme iĢlemlerini tanımlayan indikatör bulunmalıdır.
91 INFLATION DEVĠCE         150 adet                                                                              KARDĠYOLOJĠ
                 7- Steril orjinal ambalajında teslim edilmemlidir.
                 8- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
91 INFLATION DEVĠCE  150 adet  9- Sistem ĢiĢirme ünitesi ( hazne ), basınç skalası ( manometre ) yüksek basınç hattı ve üç yol musluk (stopcock) ünitelerinden oluĢmalıdır  KARDĠYOLOJĠ
                 1. FDA veya CE onay belgelerinden birisi bulunmalıdır.
                 2. Balonların 150 tanesi semikomplians ve 50 tanesi nonkomplean
                 özelliğinde olmalıdır.
                 3. Balon nomimal basıncı 6-8 atm, rateted burst pressure 14-16 atm ve
                 ortalama burst (patlama basıncı) en az 20 atm değerinde olmalıdır
                 Rated Burst basınca çıkıldığında çap değiĢikliği %7‟den fazla olmamalıdır
                 4. Balon 0.014 guide-wire ile kullanılabilmelidir
                 5. Balon distal shaft materyali fleksibl özellikte, kink resistance imkanı
                 vermemelidir
                 6. Balon kıvrımlı lezyonlarda yüksek düzeyde itilebilirlik (pushabilite) ve
                 (tracabilite) özelliklerine sahip olmalıdır
                 7. Balonun profili küçük olmalıdır. Balon giriĢ profili 0.016” dan büyük
                 olmamalıdırlıdır 1.5 ve 2.0mm çaplı balonlar için geçiĢ profili 0.22”i
                 aĢmamalıdır. 3.0 ve 3.5mm çaplı balonlar için geçiĢ profili 0.23”i aĢmamalıdır
                 8. Balon üzerinde distal ve proksimalde olmak üzere iki adet marker
                 bulunmalıdır.
                 9. Balon ĢiĢme (inflation) ve inme (deflation) süreleri minimal olmalıdır.
                 10. Lezyon geçiĢini kolaylaĢtırmak için özel kaplama ile kaplanmıĢ olmalıdır.
                 Balon geçiĢ çapının düĢük olması için, kapalı iken yapraklar(fold) Ģeklinde
                 kendi üzerine kapanmıĢ olmalı, ĢiĢirilip indirildiği zaman bu yapıyı tekrar
                 kazanabilmelidir
                 11. Balon kataterinn hub kısmında, çap ve uzunluk ölçüleri bulunmalıdır.
                 12. Balon 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm çaplarında,
                 10-15 mm, 15-20mm, 25-30mm, ve üstü uzunlukta olmalıdır.
                 13. Minimum 6F guiding kataterden geçebilmelidir.
                 14. Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır.
                 15. Ġhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen ürünü
                 olmalıdır
                 16. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
                 17. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma
                 tarihi belirtilmiĢ olmalıdır.
                 18. Malzemenin üretimine bağlı geliĢen komplikasyonları maddi ve
                 manevi zararını ihaleye giren ilgili firma karĢılamakla yükümlüdür. Firma bunu taahhüt eder.
                 19. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma
                 tarafından ücretsiz yenisi ile değiĢtirilecektir.
                 20. Teklif edilen balon ilgili firma tarafından teklif öncesi dönemde deneme
92 KORONER BALON   200 adet  amaçlı birkaç adet bırakmıĢ olması gerekir.                                                  KARDĠYOLOJĠ


                 1- Kateter ucu radyo opasitesi yüksek olmalı iyi görüntü vermelidir.
                       2- Kateter ucu damar zedelenmesini azaltıcı özellikle özel olarak inceltilmiĢ uclu (brite tip) olmalı, soft anti - travmatik olmalıdır.
                       3- 1:1 Torgue iletimi göstermelidir. Pushabilitesi yüksek olmalıdır. kullanılmalı French ölçüsü,kateter ile kullanılacak Guıde wire‟nin
                       4-Kateterin proksimal ucundaki hub üzerinde renkli kodlama teknigi
                       ölçüsü,maksimum enjeksyon basıncı yazılı olmalıdır.
                       5-Thrombo -rezistansı azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.
                       6-Kateterin basınç limiti 1200 psi olmalıdır.
                       7-Ucu delikli kateterlerde daha yüksek akıĢ saglamak için delikler eliptik Ģekilde olmalıdır. AkıĢ dinamigi iyi olmalıdır.
                       8-Kateter gövdesi ,ince paslanmaz çelik tellerle örülmüĢ olmalıdır.
                       kateterin iki ucu arasında lümen çapının değiĢmediği özelliğinde ve iç çapı bütün kateter boyunca 0.055-0.057 arasındaki geniĢliklerde olmalıdır
                       9- Kırılma rezistansı yüksek olmalıdır.
                       10- Kateter DUCOR Polyurethan malzemeden yapılmıĢ olmalıdır.
                       11-Kateterler 5F- 6F ve 7F çapında ,high flow özelliğinde seçilebilmelidir.
                       12-0,038” Guıde wire ile çalıĢmayı mümkün kılacak iç lümen çapına haiz olmalıdır.
  DĠYAGNOSTĠK KORONER            13-Malzemeler en az 2yıl miadlı olmalıdır.
93 ANJĠYOGRAFĠ KATATERĠ     1800 adet                                                                           KARDĠYOLOJĠ


                       1-Kliniğimizde kullanılan Ġntra – Aortik Balon konsollarına uygun olmalıdır.
                       2-YetiĢkin hastalarda kullanama uygun olmalıdır.
                       3-Tek kullanımlık olmalıdır.
                       4-Steril olarak paketlenmelidir.
                       5-Orijinal steril paket içerisinde aĢağıdaki aparatlar olmalıdır.
                       a-Ġntra –Aortik balon kateteri
                       b-Bir adet emme enjektörü
                       c-Bir adet arteryel ponksiyon iğnesi
                       d-Sheait veintraducer sistem
                       e-Gas(Hellium)bağlantı konektörü
                       f-J uclu guide – wire
                       6-Sheath olmadan da kullanıma uygun olmalıdır.
                       7-Kateterin gövdesi 10 F den küçük olmalıdır.
                       8-CE belgesine sahip olmalıdır.
                       9-En az 1,5 yıllık sterilizasyon süresi olmalıdır.
  ĠNTRAORTĠK BALON POMPASI         10-Balon hacmi 40 cc olmalıdır.
94 KATETERĠ           25 adet                                                                            KARDĠYOLOJĠ
                       Set içerisinde, rezistans kaybı enjektörü, En az 10 cm uzunluğunda Touhy iğnesi, yumuĢak uçlu, yandan çoklu delikli,19 G epidural katater, cilt
                       sabitleyici palet ve bakteri filtresi olmalıdır.
95 SET, EPĠDURAL KATETER     600 adet  Steril tekli paketlerde verilecektir.                                                       ANESTEZĠ
                       Set içerisinde, rezistans kaybı enjektörü, En az 10 cm uzunluğunda Touhy iğnesi, yumuĢak uçlu, yandan çoklu delikli, 19 G epidural katater, 27 G
                       spinal iğne, cilt sabitleyici palet ve bakteri filtresi olmalıdır.
                       Steril tekli paketlerde verilecektir.
96 SET, SPINO EPIDURAL KOMBINE  500 adet                                                                            ANESTEZĠ
                       1. Setler tek kullanımlık olmalıdır.
                       2. Set Y konnektör ile bağlanmıĢ iki yol, iki su tutucu, balon hortumu, anestezi balonu, balon adaptörü, dirsek ve bası yarası yapmayan özellği
                       bulunmalıdır.
                      3. Devre iç yüzeyi düz PVC‟den imal edilmiĢ olmalıdır. Devre Polietilen veya uzayabilen (PP) olmamalıdır bir adet Ģeffaf yüz maskesinden
                      oluĢmalıdır.
                      4. Devre parçaları birleĢtirilmiĢ olmalı, Ġnspirasyon ve ekspirasyon hatları 160 cm uzunlukta olmalıdır
                      5. Devrenin hem ekspirasyon hattında hem de Ġnspirasyon hattında su tutucu bulunmalıdır.
                      6. Su tutucu cihaz tarafından 80cm mesafede olmalıdır.ve her iki tarafta su tutucu olmalıdır.
                      7. Su tutucunun dolması halinde devreye su gitmesini engelleyen valf bulunmalıdır.
                      8. Su tutucu biriken suları boĢaltmaya imkân veren Ģekilde olmalı ve bu iĢlem esnasında devrede hava kaçağı olmamalıdır.
                      9. YetiĢkin devrenin çapı 22mm olmalıdır.
                      10. Devrenin makinaya bağlanan uçlarında makinaya giriĢi uyumunu kolaylaĢtıran adaptörler bulunmalıdır.
                      11. Balon hortumu 150 (yüz elli) cm olmalı ve balon adaptörü bulunmalıdır.
                      12. Devre içersinde bir adet anestezi balonu olmalıdır. Anestezi balonu 2 litre olmalıdır.
                      13. Anestezi balonu lateks içermemelidir
                      14. Devrede Y portu bulunmalıdır.

                      15. Y portun üzerinde kapnograf çıkıĢı ve ısı ölçüm portu bulunmalıdır. Her iki portun da çıkarıldığında düĢmeyen kapak mekanizması olmalıdır.
                      16. Devrede üzerinde kapnograf çıkıĢı olan 90 derece açılı dirsek bulunmalıdır
                      17. Devre ile birlikte 1 (bir ) adet Ģeffaf, tekli paketlenmiĢ, yumuĢak, lateks içermeyen, renkli halkalı, yumuĢak ve Ģeffaf yastıklı anestezi maskesi
                      verilmelidir.
                      18. Devre ile birlikte bir adet aĢağıdaki özelliklerde yüksek bakteri ve nem filtresi verilmelidir.
                            1.   Bakteri filtre etkinliği en az %99,999999 olmalıdır
                            2.   Virüs filtre etkinliği en az %99,999999 olmalıdır
                            3.   Ağirliği 53gr olmalıdır
                            4.   24 saat kullanıma uygun olmalıdır
                            5.   Mutlak nemlendirme 34mg/l olmalıdır
                            6.   92ml hacmi olmalıdır
                            7.   Filtre yüzeyi 500cm2‟den büyük olmalıdır
                            8.   Hava akıĢ rezistansı 30 lt/dk‟da 0,80 cm H2O olmalıdır
                            9.   Hava akıĢ rezistansı 60 lt/dk‟da 1,90 cm H2O olmalıdır
                            10.  Hava akıĢ rezistansı 90 lt/dk‟da 3,40 cm H2O olmalıdır
                            11.  Filtrenin bağlantıları 22M/15F-22F/15M olmalıdır
                            12.  Steril olmalıdır
                      19. Devre temiz ortam poĢetinde paketlenmiĢ olmalıdır.
                      20. Ürünün CE belgesi bulunmalıdır
                      21. Üretici firmanın ISO belgesi bulunmalıdır
  ANESTEZĠ SOLUNUM DEVRESĠ-
97 YETĠġKĠN          2.000 adet  22. Teklif edilen ürün/ürünlere ait orijinal tanıtıcı kataloglar belgeler ve/veya ürünün tanıtım materyallerini teklifleriyle birlikte sunacaklardır   ANESTEZĠ
                      -Endotrakeal tüpe bağlanan kısmı, 15 mm swivel özellikte olmalı, diğer bağlantı ucu 22 mm olmalıdır.
                      -Boğumlu (korugen) özellikteki uzatma borusu en az 10 cm en çok 20 cm olmalıdır.
98 MOUNT KATATER        2.500 adet  -Tekli steril paketlerde sunulacaktır.                                                          ANESTEZĠ
                      1- Malzeme %0.5 oranında klorheksidin asetat BP ihtiva eden yumuĢak parafinle doyurulmuĢ seyrek dokunmuĢ bir leno bezinden meydana
                      gelecektir.
                      2-Alüminyum poĢetler içerisinde steril halde olacaktır.

                      3-Ebatları ; 5cmx5cm (1 kutuda 50 adet), 10cmx10cm (1 kutuda 10 adet), 15cmx20cm (1 kutuda 10 adet),15cmx1m olacaktır.
 ANTĠSEPTĠK TÜL GRASS                                                                                        PLASTĠK
99 SARGI(BACTIGRAS)      2000 adet                                                                               CERRAHĠ
                      4-Sağlık bakanlığı ithal müsaadesi Ģartlarını taĢıdığı belgelenecektir.
                      5-Ambalaj Ģekli idari Ģartnamede belirtilecektir.
  ANTĠSEPTĠK TÜL GRASS          6-Eli numune evsafına uygun olacaktır.                                                    PLASTĠK
99 SARGI(BACTIGRAS)      2000 adet  7-Yetkili satıcı belgesi bulunmalıdır.                                                    CERRAHĠ
                      1-cilt staplerinin içinde ön yükleme yapılmıĢ 35 adet medikal derece paslanmaz çelikten imal edilmiĢ tel bulunmalıdır.
                      2-cilt staplerinin içindeki telin uçları doku travmasını en aza indirecek Ģekilde keskinleĢtirilmiĢ olmalıdır.
                      3-cilt stapleri kesintisiz ve sürekli besleme yapabilecek patentli mekanizmaya sahip olmalıdır.
                      4-cilt staplerinin tel ebatları 6,5mm x 4,7mm olmalıdır.
                      5-cilt staplerinin tel ebatları sökmeyi kolaylaĢtıracak Ģekilde uzun olmalıdır.
                      6-cilt stapleri ele kolay uyum sağlayan ergonomik yapıya sahip olmalıdır.
                      7-cilt staplerinin ön yüzünde kolay tel görünürlüğü sağlayan açık pencere bulunmalıdır.
                      8-cilt stapleri mükemmel stapler pozisyonlaması sağlayan önyükleme fonksiyonuna sahip olmalıdır.
                      9-cilt stapleri tek kullanımlık olmalıdır.
                      10-cilt stapleri etlen oksit ile steril edilmiĢ olmalıdır.
                      11-cilt stapleri ce ve ıso uluslar arası kalite kontrol belgelerine sahip olmalıdır.                             PLASTĠK
100 CĠLT STAPLERĠ       1000                                                                           CERRAHĠ                      1-Dermal Greft insan dokusundan elde edilmiĢ olmalı ve nakledildiği organizmada herhangi bir uyumsuzluğa neden olmamalıdır.
                      2-Dermal Greft Epidermal ve dermal hücrelerden arındırıldıktan sonra hücre içermemelidir. Mikrobiyolojik testlerle bakteri ve mantar yönünden
                      temiz olduğu kanıtlanmıĢ olmalıdır.
                      3-Dermal greftler histolojik ve immunokimyasal taramalardan geçirilmiĢ olmalıdır.
                      4-Dermal greftler genel olarak yara ve yanık tedavisinde ve yumuĢak doku defekti
                      Sorunlarının giderilmek istendiği her alanda greft olarak kullanılabilmelidir.
                      5-Dermal greft uygulanan hastanın dokusuna uyum sağlamalı ve yenilenmesini
                      Sağlamalıdır.
                      6-Dermal greft‟in içerisindeki kan damarları hastaya uygulandıktan sonra yeniden damarlanmaya elveriĢli olmalıdır.
                      7.Nakledilen dokuda sertlik ve yabancı doku hissi vermemelidir.
                      8.Donör taramaları FDA standartlarına uygun olmalı ve FDA onay belgesi olmalıdır.
                      FDA onaylı hepatit B yüzey antijeni, hepatit C‟ye karĢı antikor, HIV ve 2‟ye karĢı
                      Antikor, HTLV–1 ve 2‟ye karĢı antikor, sifilis testleri yapılmıĢ olmalıdır.
                      9-Dermal greftler non steril olmalı ve antiseptik Ģekilde iĢlenmeli ve bu durumunu
                      Koruyabilmesi için asal gazlı bir ortamda aleminyum folyo ile poĢetlenerek, ikinci bir
                      PoĢetle güvenliği artırılmıĢ olmalıdır. Ambalajın üzerinde ürüne ait tarife bulunmalıdır.
                      10-Dermal greft rehidre edilmeden önce aseptik koĢullarda ihtiyaç duyulan boyutlara getirilebilmelidir. Dermal greftlerin değiĢik boy ve ebatlarda
                      çeĢitleri olmalıdır.
  ALLODERM GREFTĠ (4X7 CM)        11- Ürün Ebatı 4 cm x 12 cm 0lmalıdır.                                                       PLASTĠK
101 (DERMAL DOKU GREFTĠ)    7 adet                                                                          CERRAHĠ
                      1. ÖZEL AMBALAJINDA OLUP, STERĠL OLMALIDIR.
                      2. PASLANMAZ ÇELĠKTEN YAPILMIġ OLMALIDIR.
                      3. PLASTĠK CERRAHĠDE, DERMATOM CĠHAZI ĠLE DERĠ GREFTĠ ALMAK ĠÇĠN KULLANILACAKTIR.
                      4. TEKLĠ AMBALAJ ÜZERĠNE SON KULLANMA TARĠHĠ BULUNMALIDIR.
                      5. TEKLĠ PAKETLERDE, STERĠL AMBALAJLARDA OLUP, ORJĠNAL AMBALAJINDA STERĠLLĠĞĠ BOZULMADAN RAHATLIKLA
                      GÖRÜLEBĠLMELĠDĠR.
                      6. NON ALLERJĠK YAPIDA OLUP, BIÇAK YÜZEYĠ DÜZGÜN VE PÜRÜZSÜZ OLMALIDIR.
                      7. PADGETT MARKA DERMATOM CĠHAZINA, BĠREBĠR UYGUN OLMALIDIR.
                      8. ÜRÜNE AĠT ULUSLAR ARASI CE, ISO BELGESĠ OLMALIDIR.
                                                                                             PLASTĠK
102 DERMATOM BIÇAĞI (PADGET)  75 adet                                                                          CERRAHĠ
                        5. TEKLĠ PAKETLERDE, STERĠL AMBALAJLARDA OLUP, ORJĠNAL AMBALAJINDA STERĠLLĠĞĠ BOZULMADAN RAHATLIKLA
                        GÖRÜLEBĠLMELĠDĠR.
                        6. NON ALLERJĠK YAPIDA OLUP, BIÇAK YÜZEYĠ DÜZGÜN VE PÜRÜZSÜZ OLMALIDIR.
                        7. PADGETT MARKA DERMATOM CĠHAZINA, BĠREBĠR UYGUN OLMALIDIR.
                        8. ÜRÜNE AĠT ULUSLAR ARASI CE, ISO BELGESĠ OLMALIDIR.
                                                                               PLASTĠK
102 DERMATOM BIÇAĞI (PADGET)     75 adet                                                         CERRAHĠ


                        1. DERMATOM BIÇAKLARI TEKLĠ ORJĠNAL AMBALAJINDA, PASLANMAZ ÇELĠKTEN ÜRETĠLMĠġ, STERĠL OLMALIDIR.
                        2. ÜSTÜN KESKĠNLĠK ÖZELLĠĞĠNE SAHĠP OLMALIDIR.
                        3. DERMATOM BIÇAĞI, HUMECA KABLOSUZ DERMATOM CĠHAZINA %100 UYUMLU OLMALIDIR.
                        4. AMBALAJ ÜZERĠNDE ÜRETĠM VE SON KULLANMA TARĠHLERĠ BULUNMALIDIR.                      PLASTĠK
103 DERMATOM BIÇAĞI (HUMEC)     75 adet  5. ULUSLAR ARASI ISO VE CE KALĠTE BELGELERĠNE SAHĠP OLMALIDIR.                        CERRAHĠ
                        1. DĠNGMAN AĞIZ AÇACAĞI ANA GÖVDE VE 2 ADET YANAK EKARTÖRÜ VE 2 ADET DĠġ KANCASI, VE 1‟ER ADET 55 x 25 mm
                        ve 60 x 27 mm ve 70 x 30 mm CEMAN 3 ADET DĠL BASKISI ĠLE KOMPLE PASLANMAZ ÇELĠK, BENZERĠ, DENGĠNDEN ĠMAL
                        EDĠLMĠġ OLACAKTIR
                        2. PASLANMAZ ÇELĠKTEN ĠMAL EDĠLMĠġ OLACAKTIR, ĠMALAT VE TIBBĠ ZORUNLULUKLAR NEDENĠ ĠLE PASLANMAZ ÇELĠK
                        DIġINDAKĠ DĠĞER MATERYALLERDEN YAPILMIġ CERRAHĠ ALETLER TEKLĠFTE BELĠRTĠLECEKTĠR.
                        3. CERRAHĠ ALETLER ÜZERĠNDE ÜRETĠCĠ FABRĠKANIN ADI VE KATALOG NUMARASI YAZILI OLACAKTIR.
                        4. CERRAHĠ ALETLER ġARTNAMEDE BELĠRTĠLEN EVSAFTA OLACAKTIR. ġARTNAMEDE BELĠRTĠLMĠġ KATALOG
                        NUMARALARI, ġARTNAMEDEKĠ EVSAFIN TAM TANIMI BELĠRLEMEK ĠÇĠN REFERANS OLARAK VERĠLMĠġ OLUP, BENZERĠ
                        AYNI EVSAFTA DĠĞER MARKALARDA TEKLĠF EDĠLEBĠLĠR. FĠRMALAR TEKLĠFLERĠNDE TEKLĠF ETTĠKLERĠ CERRAHĠ
                        ALETLERĠN MARKALARINI VE KATALOG NUMARALARINI VE AÇIK EVSAFLARINI BELĠRTECEKLERDĠR.
                        5. CERRAHĠ ALETLER FABRĠKASYON VE MALZEME HATALARINA KARġI ASGARĠ 5 YIL ( BEġ YIL ) GARANTĠLĠ OLACAKTIR.
                        6. GARANTĠ; ÜRETĠCĠ VE ĠTHALATÇI, SATICI FĠRMA TARAFINDAN NOTER TASTĠKLĠ OLARAK VERĠLECEKTĠR. ÜRETĠCĠNĠN
                        GARANTĠ BELGESĠ ÜRETĠCĠNĠN BULUNDUĞU MAHALDEKĠ TĠCARET ODASINCA VE MAHALLĠ TÜRK KONSOLOSLUĞUNCA
                        TASTĠKLĠ OLACAKTIR.
                        7. GARANTĠ SÜRESĠ ĠÇĠNDE KULLANIM HATALARI HARĠÇ BOZULAN ALETLER YENĠSĠ ĠLE DEĞĠġTĠRĠLECEK, TAMĠRĠ CĠHETĠNE
                        GĠDĠLMEYECEKTĠR.
                        8. ÜRETĠCĠ FĠRMANIN TÜRKĠYE MÜMESSĠLLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK OLMASI HALĠNDE, YENĠ MÜMESSĠL FĠRMA DA AYNI
                        GARANTĠLERĠ ÜSTLENECEK VE BU HUSUS ÜRETĠCĠ FĠRMANIN GARANTĠ BELGESĠNDE BELĠRTĠLECEKTĠR.
                        9. CERRAHĠ ALETLERĠN AVRUPA VE A.B.D MENġEĠLĠ OLANLAR TERCĠH EDĠLECEKTĠR.
                        10. CERRAHĠ ALETLER BUHAR VE GAZ OTOKLAVINDA STERĠLĠZASYONA DAYANIKLI OLACAKTIR. GEREKTĠĞĠNDE T.S.E 5172
                        SAYILI KOROZYON TEST STANDART I ESAS ALINACAKTIR.
                        11. FĠRMALAR TEKLĠFLERĠNDE AYRICA AġAĞIDAKĠ BELGELERĠ DE BĠRLĠKTE VERECEKLERDĠR;

                        A ÜRETĠCĠNĠN CE BELGESĠ
                        B ÜRETĠCĠNĠN ĠMALATÇI OLDUĞUNU BELGELEYEN VE TÜRKĠYE MÜMESSĠLLĠĞĠNĠ KANITLAYAN BELGE, ÜRETĠCĠNĠN
                        BULUNDUĞU MAHALDEKĠ TĠCARET ODASINCA VE MAHALLĠ TÜRK KONSOLOSLUĞUNCA TASDĠKLĠ OLACAKTIR. BU BELGE
                        TÜRKÇE TERCÜMESĠ ĠLE BĠRLĠKTE NOTER TASDĠKLĠ OLARAK SUNULACAKTIR.
                        C YERLĠ ÜRETĠCĠLER ĠÇĠN TSE BELGESĠ VE SATIġ SONRASI HĠZMETLERĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ              PLASTĠK
104 DINGMAN AĞIZ AÇACAĞI       1 adet                                                         CERRAHĠ
                        1. DOKU GENĠġLETĠCĠ TIBBI SLĠKON ELASTOMERĠNDEN YAPILMIġ OLMALIDIR.ĠÇERĠSĠNDE TAKILI PORT BULUNMALIDIR.
                        2. AMBALAJI ĠÇĠNDE DOKU GENĠġLETĠCĠNĠN TĠPĠNĠ, BOYUTUNU SON KULLANMA TARĠHĠNĠ VE SERĠ NUMARASINI
                        BELĠRLEYĠCĠ EN AZ ĠKĠ ADET ETĠKETOLMALIDIR.
                        3. PORT ĠLE REZARVUARI BĠRBĠRĠNE BAĞLAYACAK METAL KONNEKTÖRÜ OLMALIDIR.
  DOKU GENĠġLETĠCĠ (EXPANDER) 125                                                              PLASTĠK
105 CC                3 adet  4. AMBALAJIN ĠÇERĠSĠNDE EN AZ ĠKĠ ADET HUBBER ĠĞNESĠ OLMALIDIR.                        CERRAHĠ
                        5. PORT ÜZERĠNDE DOKUYA SUTÜR ĠLE DĠKĠLMESĠNĠ SAĞLAYACAK DELĠKLER BULUNMALIDIR.
                        6. DOKU GENĠġLETĠCĠ ETĠLENOKSĠT ĠLE STERĠL EDĠLMĠġ OLMALIDIR.
                        7. ÜRÜNE AĠT ISO, CE KALĠTE BELGELERĠ BULUNMALIDIR.
                        8. MEME REKONSTÜRĠKSĠYONUNDA SÜREKLĠ KALABĠLEN VERTEX ġEKLĠNDE ÇEġĠTLĠ HACĠM VE BOYUTLARDA DOKU
                        GENĠġLETĠCĠ ÇEġĠTLERĠ OLMALIDIR.
                        9. VERTEX ġEKLĠNDEKĠ DOKU GENĠġLETĠCĠLERĠN ARKA YÜZÜ GÜÇLENDĠRĠLMĠġ EXPANDER OLMAYAN TABAN
                         2. AMBALAJI ĠÇĠNDE DOKU GENĠġLETĠCĠNĠN TĠPĠNĠ, BOYUTUNU SON KULLANMA TARĠHĠNĠ VE SERĠ NUMARASINI
                         BELĠRLEYĠCĠ EN AZ ĠKĠ ADET ETĠKETOLMALIDIR.
                         3. PORT ĠLE REZARVUARI BĠRBĠRĠNE BAĞLAYACAK METAL KONNEKTÖRÜ OLMALIDIR.

                         4. AMBALAJIN ĠÇERĠSĠNDE EN AZ ĠKĠ ADET HUBBER ĠĞNESĠ OLMALIDIR.
                         5. PORT ÜZERĠNDE DOKUYA SUTÜR ĠLE DĠKĠLMESĠNĠ SAĞLAYACAK DELĠKLER BULUNMALIDIR.
                         6. DOKU GENĠġLETĠCĠ ETĠLENOKSĠT ĠLE STERĠL EDĠLMĠġ OLMALIDIR.
                         7. ÜRÜNE AĠT ISO, CE KALĠTE BELGELERĠ BULUNMALIDIR.
                         8. MEME REKONSTÜRĠKSĠYONUNDA SÜREKLĠ KALABĠLEN VERTEX ġEKLĠNDE ÇEġĠTLĠ HACĠM VE BOYUTLARDA DOKU
                         GENĠġLETĠCĠ ÇEġĠTLERĠ OLMALIDIR.
                         9. VERTEX ġEKLĠNDEKĠ DOKU GENĠġLETĠCĠLERĠN ARKA YÜZÜ GÜÇLENDĠRĠLMĠġ EXPANDER OLMAYAN TABAN
                         ĠÇERMELĠDĠR.BU TABAN DOKU GENġLETĠCĠNĠN ĠÇ YÜZÜNDE BULUNMALI. BU SAYEDE DOKUYA DAHA AZ ZARAR
  DOKU GENĠġLETĠCĠ (EXPANDER) 150        VERMELĠDĠR.                                              PLASTĠK
                         10. VERTEX ġEKLĠNDEKĠ DOKU GENĠġLETĠCĠLERĠN DIġ ÖN YÜZÜ KAPSÜL OLUġUMUNU ENGELLEYECEK PÜRTÜKLÜ YAPIDA
106 CC                3 adet                                                      CERRAHĠ
                         OLMALIDIR.
                         11. DOKU GENĠġLETĠCĠNĠN EBATLARI
                         12. 150cc 6cm x 5cm 175cc 8cm x 5.5 240cc 8cm X 6cm x 5cm
                         13. 350cc 10cm x 7cm x 5cm 400cc 11cm x 6cm x 6cm

                         EBATLAR HEKĠMĠN ĠSTEĞĠ DOĞRULTUSUNDA TEMĠN EDĠLECEKTĠR


  DOKU GENĠġLETĠCĠ (EXPANDER) 350                                                                               PLASTĠK
107 CC                3 adet                                                                          CERRAHĠ


                         1. Ürün % 100 pamuktan imal edilmiĢ seyrek dokunmuĢ tül üzerine beyaz parafin emdirilmiĢ olmalıdır.
                         2. Ürün yüzeysel yaralar ve yanıklarda yumuĢatıcı sargı olarak uygulanırken radyasyon yanıklarında,bacak ve bası ülserlerinde,donör
                         sahalarda,dermatolojide ve plastik cerrahide kullanılabilir olmalıdır.
                         3. Ürün tül sargı formatında olduğundan yaradaki eksüdenin uzaklaĢtırmasına yardımcı olmalı aynı zamanda yaranın hava almasını
                         sağlayabilmelidir.
                         4. Ürün yaraya özel ilaçlarla ve antiseptiklerle birlikte kullanılabilecek Ģekilde beyaz renkte nötr bir merhemle doyurulmuĢ olmalıdır.
                         5. Ürün tek tek steril zarflar içerisinde veya steril plastik kutu içerisinde ambalajlanmıĢ olmnalıdır.
                         6. Ürünün raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
                         7. Ebatları 10cm x 7m.boyutunda olmalıdır.
  LOMATUELL H - STERĠL PARAFĠNLĠ        8. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.                                                     PLASTĠK
108 TÜL SARGI 10 CM X 7 MM      750 adet                                                                         CERRAHĠ

                         1:Implantlar bio uyumlu porous polietilenden imal edilmiĢ omalıdır.
                         2:Implantın gözenekli yapısı vaskularizasyona imkan vermelidir.
                         3:uygulandığı kemik üzerinde sabit kalabilmeli, kemikle kaynaĢabilmelidir.
                         4:gerektiğinde makas ile kolayca Ģekil verilebilmelidir ayrıca sıcak S.F ile ısıtıldığında Ģekil verilebilmelidir.
                         5:materyal gerektiğinde uygulandığı kemik üzerine vidalana bilmeli veya sütur atılabilmelidir.
                         6:Ġmplantlar FDA onaylı olmalıdır.
                         7:Ġmplantlar aĢağıda belirtilen anatomic Ģekillerde ve özelliklerde hazır olarak üretilmiĢ olmalıdır.                     PLASTĠK
109 MEDPOR BLOK           7 adet   8:50mmx76mmx0.85mm olmalıdır                                                         CERRAHĠ
                         1. Mukoza ve açık yaraya direk uygulanabilmeli ve emilimi ihmal edilebilir seviyelerde olmalıdır.
                         2. Her tür enfekte yarada kullanıma uygun olmalıdır.
                         3. Antiseptik octenidindi hidroklorür içermelidir.
                         4. PVP-Ġyod, klorheksidin diglukonat, benzetonyum klorür ve poliheksanid içermemelidir.
                         5. Gram (+) ve gram (-) bakterilere, MRSA, mantar ve mayalara, protozoa, virüslere (Herpes simplex, HBV, HCV ve HIV) karĢı aynı anda etkili
                         olmalıdır. Klinik raporları sunulmalıdır.
                         6. Berrak, renksiz ve likid halde olmalıdır.
                         7. Durulama gerektirmemelidir.
                         8. Ġrrigasyon için uygun olmalıdır.

                         9. Yara iyileĢmesine negatif etkisi olmamalıdır.
                         10. 1 lt.‟lik PVC içermeyen bidon ambalajlarda sunulmalıdır.
                         11. Orijinal ambalajında sunulmalı ve ihtiyaca göre sprey aplikatörü temin edilmelidir.                            PLASTĠK
110 OCTENNĠSEPT           1000 adet                                                                         CERRAHĠ
                      olmalıdır. Klinik raporları sunulmalıdır.
                      6. Berrak, renksiz ve likid halde olmalıdır.
                      7. Durulama gerektirmemelidir.
                      8. Ġrrigasyon için uygun olmalıdır.

                      9. Yara iyileĢmesine negatif etkisi olmamalıdır.
                      10. 1 lt.‟lik PVC içermeyen bidon ambalajlarda sunulmalıdır.
                      11. Orijinal ambalajında sunulmalı ve ihtiyaca göre sprey aplikatörü temin edilmelidir.                                  PLASTĠK
110 OCTENNĠSEPT        1000 adet                                                                               CERRAHĠ


                      Direkt enfekte olmuĢ yaralarda veya kritik derecede kolonize olan yaralarda kullnıma uygun olmalıdır.
                      -Yapısında doğal su yosunlarından elde edilen aljinat lifleri içermelidir
                      -ürünü oluĢturan aljinat liflerin yapısında bulunan maluron asit oranı,ürünün yumuĢak olmasını ve hastanın konforunu sağlayacak Ģekilde gluron
                      asit oranına göre daha yüksek olmalıdır.
                      -YumuĢak ve esnek yapıda olmalı böylece tüm yüzeysel ve kaviteli yaralarda,tüm yara tabanına temas edebilmelidir.
                      -Eksüdayı aĢırı hızlı Ģekilde emmemeli ve buna bağlı olarak da yaraya acıya neden olmamalıdır.
                      -Daha az miktarda gümüĢ ile istenilen antimikrobiyal etkiyi yaranın içinde ve daha etkili olarak elde edebilmek için iyonik yapıda gümüĢ
                      içermelidir.
                      -GeniĢ antimikrobiyal etki spektrumu olmalı MRSA ve VRE mikroplarına karĢı etkili olmalıdır.
                      -Yaraya uygulandıktan sonra 24 saat içinde bakterileri en az 99% oranında yok ettiği kanıtlanmıĢ olmalıdır.
                      -Dekübite ülserleri,çeĢitli orjinli ülserler,diyabetik ayak yaraları,post-operatif yaralar,cilt greft ve donör sahaları,2.derece yanıklar gibi yaralarda
                      kullanımı uygun olmalıdır.
                      -Yaraya uyguladıktan sonra yarada ve ciltte boyama etkisi yapmamalıdır.
                      -Yara üzerinde enfeksiyonun ve eksüdasyonun durumuna bağlı olarak 7 güne kadar kalabilmelidir.
                      -Örtü formunda 10cmx20cm boyutlarında olmalıdır.
                      -Ürün ISO 13485 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
                      -Raf ömrü 3 yıl olmalıdır.                                                                 PLASTĠK
111 SUPRASORB AG 10X20     300 adet                                                                                CERRAHĠ
                      1. Tendon Spacer yüksek performanslı silikon elastomerinden imal edilmiĢ ve bio uyumlu olmalıdır.
                      2. Genel olarak Flexor ve extansör tendon kesileri için ve iki aĢamalı yeniden kurma için en uygun olarak tasarım edilmiĢ olmalıdır.
                      3. Tendon Spacer tasarımı mümkün olabildiğince geniĢ pseudosynoviyal kanal meydana getirecek anatomikal yapıda olmalıdır.
                      4. Tendon Spacer Radyolojik olarak görüntülenebilir (Radyopak) özellikte olmalıdır.
                      5. Tendon Spacer boyutu en az 50cm ( -,+ % 10 ) ve inceden kalına doğru ölçüleri 3mm ile 6 mm arasında değiĢen bir yapıda olmalıdır.      PLASTĠK
112 TENDON SPACER       20 adet   6. Ürünlerin TĠTUBB‟A Kayıt Bildirimi YapılmıĢ Ve Sağlık Bakanlığı‟ndan OnaylanmıĢ Olmalıdır. ( bu belgeler teklif ile beraber sunulmalıdır. ) CERRAHĠ

                      1- Hasarlı veya nekrotik dokunun etkin debritmanında, travmatik yaralar, kronik yaralar, cerrahi insizyonlar ve yanıklarda kullanılmaya uygun
                      olacaktır.
                      2- Akut ve travmatik yaralardan debris ve yabancı materyallerin uzaklaĢtırılmasında kullanılacaktır.
                      3- Sistem özel bir güç kaynağına bağlı olarak çalıĢacaktır.aĢağıdaki parçalardan oluĢacaktır.
                      - Handpiece: steril disposable ünitedir. Yara debritmanı ve temizlenmesinde kullanılacaktır.ebatları;
                      - Disposable handpiece , 15 derece açılı/ 14 mm , steril hortumla beraber
                      - Disposable handpiece, 45 derece açılı /14mm, steril hortumla beraber
                      - Disposable handpiece, 45 derece /8mm,steril hortumla beraber olacaktır.
                      - Güç konsolu:handpiece‟nin sıvıyı püskürterek çalıĢmasını sağlayacaktır.
                      - Ayak pedalı:cihaz ayak pedalı ile aktive olacaktır.
                      4- Doku eksizyonunda handpiece ucu dokuya paralel olarak tutulduğunda eksizyon ve aspirasyon gerçekleĢtirecektir. Dokuya maksimum
                      paralelizasyon daha agresif bir doku eksizyonu sağlayacaktır.
 VERSAJET - TEK KULLANIMLIK        5- Kesme ve aspirasyon etkisi güç konsolundaki ayar düğmesinden ayarlanabilecektir.                                    PLASTĠK
113 HĠDROCERRAHĠ UÇLARI  5 adet   6- Minimal miktarda duman çıkaracaktır.                                                          CERRAHĠ
                      1. Vaginal cerrahideki düzeltmelerde kullanılacak biçimde üretilmiĢ olmalıdır.
                      2. Vaginal kanalı açık tutmaya yarayan bir dilatör görevi yapmalıdır.

                      3. Silikon elastomerle kaplı bir zarfa sahip olmalıdır.
                      4. Stentin takılıp çıkartılmasını kolaylaĢtırmaya yönelik daralmasını sağlayan, paslanmaz çelikten üretilmiĢ bir kayar küreye sahip olmalıdır.
                      5. Stentin çıkarılmasına gerek kalmadan cerrahi yaranın temizlenmesini sağlayan bir diren tüpü olmalıdır.
                      6. Steril ambalajda yer almalıdır.
                      7. Uluslar arası kalite belgesine sahip olmalıdır.
                                                                                                   PLASTĠK
                      1. Vaginal cerrahideki düzeltmelerde kullanılacak biçimde üretilmiĢ olmalıdır.
                      2. Vaginal kanalı açık tutmaya yarayan bir dilatör görevi yapmalıdır.

                      3. Silikon elastomerle kaplı bir zarfa sahip olmalıdır.
                      4. Stentin takılıp çıkartılmasını kolaylaĢtırmaya yönelik daralmasını sağlayan, paslanmaz çelikten üretilmiĢ bir kayar küreye sahip olmalıdır.
                      5. Stentin çıkarılmasına gerek kalmadan cerrahi yaranın temizlenmesini sağlayan bir diren tüpü olmalıdır.
                      6. Steril ambalajda yer almalıdır.
                      7. Uluslar arası kalite belgesine sahip olmalıdır.
                                                                                                PLASTĠK
114 ĠNELATABLE VAGĠNAL STENT  5 adet                                                                              CERRAHĠ
                      1.Ürün uzunluğu en az 2m olmalıdır.
                      2.Tıbbi poliüretandan imal ediĢmiĢ olmalıdır.
                                                                                                GÖĞÜS HAST. VE
                      3.Buruna takılacak kısım yumuĢak olmalıdır.
                                                                                                TBC +
                      4.Terapi cihazına bağlanacak konnektör mevcut olmalı.                                                SOLUNUMSAL
115 NAZAL OKSĠJEN KANÜLÜ    5000 ADET  5.Kapalı ve hijyenik ambalaja sahip olmalı.                                                     YOĞUN BAKIM
                      1. Set Maske, bağlantı hortumundan oluĢmalıdır.
                      2. Maske kokusuz pvc Den üretilmiĢ olmalıdır.
                      3. Hortum hafızasız olmalıdır. Eğilip büküldüğünde Ģeklini değiĢtirmemelidir.
                      4. Hortum yumuĢak olmalıdır. Fakat vakumla iç çeperleri birbirine yapıĢmamalıdır.
                      5. Maskede elastik sabitleyici bandı bulunmalıdır. Maskede metal parçaya gerek olmadan hastaya sabitlemesi yapılabilmelidir.
                      6. Set, maskeye montajlı O2 reservuar torba içermelidir.
                      7. Maske konektoru oynar olmalıdır.
                      8. Urun Latex içermemelidir.
                                                                                                GÖĞÜS HAST. VE
                      9. Setler tek tek poĢetlenmiĢ, tek kullanımlıktır. Setler 10.000 class Cleanroom ortamında üretilmiĢ olmalıdır.
                                                                                                TBC +
                      10. Ürünün Akredite olmuĢ bir kurumdan alınmıĢ Ce belgesine sahip olmalıdır.                                    SOLUNUMSAL
116 OKSĠJEN MASKESĠ      5000 adet  11. Üretici firmanın Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü „ nden alınan ürünlerin Türkiye‟de serbestçe      YOĞUN BAKIM
                      satılmakta ve kullanılmakta olduğuna dair ihracat sertifikası bulunmalıdır.
                      1. Set Mouthpıece, T Konektor, uzatma parcası, baglantı hortumu ve Vıx One Nebulızerden oluĢmalıdır.
                      2. Hortum hafızasız olmalıdır. Eğilip büküldüğünde Ģeklini değiĢtirmemelidir.
                      3. Hortum yumuĢak olmalıdır. Fakat vakumla iç çeperleri birbirine yapıĢmamalıdır.
                      4. Nebulızator haznesi derecelendirilmiĢ olmalıdır. Max Ġlaç kullanımı sağlamak için haznenin altı yuvarlak yapıda olmalıdır.
                      5. Nebulızator haznesi Ģeffaf olmalıdır.


                      6. Nebulızator haznesi 8cc medikasyon kapasitesine sahip olmalıdır. 45 Derece eğildiğinde bile ilac verebilecek Ģekilde dızayn edilmiĢ olmalıdır.
                      7. Set içerisinde T Konektor Sonunda 15 cm lik uzayabilen bir hortum bulunmalıdır.
                      8. Urun Latex içermemelidir.
                      9. Setler tek tek poĢetlenmiĢ, tek kullanımlıktır. Setler 10.000 Class Cleanroom ortamında üretilmiĢ olmalıdır.
                                                                                                GÖĞÜS HAST. VE
                      10. ÜrününFirmanın Türkiye Cumhuriyeti alınmıĢBakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü „ nden alınan ürünlerin Türkiye‟de serbestçe
                      11. Üretici Akredite olmuĢ bir kurumdan Sağlık Ce belgesine sahip olmalıdır.                                    TBC +
                      satılmakta ve kullanılmakta olduğuna dair Ġhracat Sertifikası bulunmalıdır.                                     SOLUNUMSAL
117 NEBULĠZATÖR BAġLIĞI    5000 adet                                                                            YOĞUN BAKIM
                      1. Hastaların mekanik ventilasyondan ayrılma safhasında oksijen desteği için kullanılmalı
                      2. T Ģeklinde olmalı, entübasyon tüpü veya trakeostomi kanülüne geçen geçen kısmı kolay takılmalı, bağlantı gevĢek olmamalı, teklifi veren firma
                      getireceği numune ile bunu doğrulamalı
                                                                                                GÖĞÜS HAST. VE
                      3. Oksijen bağlantısı yapılabilecek bir portu olmalı                                                TBC +
                      4. Oksijen bağlantı hortumu en 2.0 m olmalı ve hastanenin oksijen sistemine uygun olmalı                              SOLUNUMSAL
118 T TÜP           1.000 ADET  5. T'nin diğer kısımları inspirasyon ve ekspirasyona engel olmayacak boyutta olmalı.                                YOĞUN BAKIM
                      1) Maske yüze takıldığında hava kaçağı yapmayacak Ģekilde dizayn edilmiĢ olmalıdır. Yüze temas eden kısmı kaliteli ve yumuĢak
                      silikondan imal edilmiĢ olmalıdır.

                      2) Maskede hastanın ekspire ettiği havadaki CO2 atılımını sağlayacak özel ekshalasyon portu (Ekspirasyon valvi) bulunmalıdır.
                      3) Maske yetiĢkinlerde kullanılmalıdır bunun için en az üç boyu (Small, Medium, Large) olmalıdır.
                      4) Set içinde bulunan maske baĢlıkları her boy maske için kullanılabilir olmalıdır.
                      5) Maskenin üzerinde oksijen giriĢleri bulunmalıdır.
                      6) Maske baĢlığının kolay çıkarılıp takılabilmesi için maskenin sağ ve sol tarafında klips bulunmalıdır.
                       1) Maske yüze takıldığında hava kaçağı yapmayacak Ģekilde dizayn edilmiĢ olmalıdır. Yüze temas eden kısmı kaliteli ve yumuĢak
                       silikondan imal edilmiĢ olmalıdır.

                       2) Maskede hastanın ekspire ettiği havadaki CO2 atılımını sağlayacak özel ekshalasyon portu (Ekspirasyon valvi) bulunmalıdır.
                       3) Maske yetiĢkinlerde kullanılmalıdır bunun için en az üç boyu (Small, Medium, Large) olmalıdır.
                       4) Set içinde bulunan maske baĢlıkları her boy maske için kullanılabilir olmalıdır.
                       5) Maskenin üzerinde oksijen giriĢleri bulunmalıdır.
                       6) Maske baĢlığının kolay çıkarılıp takılabilmesi için maskenin sağ ve sol tarafında klips bulunmalıdır.
                       7) Ventilatör arızalarında veya elektrik kesintisi durumunda hastanın oda havasını soluyabilmesi için kolaylıkla devreye giren Anti asfiksi valfe
                       sahip olmalıdır.
                       8) Maske hortumu ve ekshalasyon portunun giriĢleri standart olup her maskeye uygun olmalıdır.
                       9) Maskenin kafa bandı esnek bezden ve üç yollu olmalıdır.
                       10) Maske ağız ve burunu içine alacak Ģekilde (full face) olmalıdır.
                       11) Maske hortumu en az 1.80 cm olmalıdır.                                                     GÖĞÜS HAST.VE
                       12) Maske hortumunun cihaza bağlanan kısmında cihazın basınç sensörüne takılabilen ilave ince hortumu olmalıdır.
                                                                                                 TBC+SOLUNUMS
                       13) Maskelerin kullanımı süresince bir adet ısıtıcılı nemlendiricili BPAP S cihazı servisimize kullanılmak üzere bırakılmalıdır.
  BPAPLAR ĠÇĠN DEVRE KÜÇÜK BOY                                                                                 AL YOĞUN
119 (SMALL)            100 adet                                                                            BAKIM
                       1) Maske yüze takıldığında hava kaçağı yapmayacak Ģekilde dizayn edilmiĢ olmalıdır. Yüze temas eden kısmı kaliteli ve yumuĢak silikondan imal
                       edilmiĢ olmalıdır.
                       2) Maskede hastanın ekspire ettiği havadaki CO2 atılımını sağlayacak özel ekshalasyon portu (Ekspirasyon valvi) bulunmalıdır.
                       3) Maske yetiĢkinlerde kullanılmalıdır bunun için en az üç boyu (Small, Medium, Large) olmalıdır.
                       4) Set içinde bulunan maske baĢlıkları her boy maske için kullanılabilir olmalıdır.
                       5) Maskenin üzerinde oksijen giriĢleri bulunmalıdır.
                       6) Maske baĢlığının kolay çıkarılıp takılabilmesi için maskenin sağ ve sol tarafında klips bulunmalıdır.
                       7) Ventilatör arızalarında veya elektrik kesintisi durumunda hastanın oda havasını soluyabilmesi için kolaylıkla devreye giren Anti asfiksi valfe
                       sahip olmalıdır.
                       8) Maske hortumu ve ekshalasyon portunun giriĢleri standart olup her maskeye uygun olmalıdır.
                       9) Maskenin kafa bandı esnek bezden ve üç yollu olmalıdır.
                       10) Maske ağız ve burunu içine alacak Ģekilde (full face) olmalıdır.
                       11) Maske hortumu en az 1.80 cm olmalıdır.
                                                                                                 GÖĞÜS HAST.VE
                       12) Maske hortumunun cihaza bağlanan kısmında cihazın basınç sensörüne takılabilen ilave ince hortumu olmalıdır.                  TBC+SOLUNUMS
  BPAPLAR ĠÇĠN DEVRE ORTA BOY        13) Maskelerin kullanımı süresince bir adet ısıtıcılı nemlendiricili BPAP S cihazı servisimize kullanılmak üzere bırakılmalıdır.          AL YOĞUN
120 (MEDĠUM)           200 adet                                                                            BAKIM
                       1) Maske yüze takıldığında hava kaçağı yapmayacak Ģekilde dizayn edilmiĢ olmalıdır. Yüze temas eden kısmı kaliteli ve yumuĢak silikondan imal
                       edilmiĢ olmalıdır.
                       2) Maskede hastanın ekspire ettiği havadaki CO2 atılımını sağlayacak özel ekshalasyon portu (Ekspirasyon valvi) bulunmalıdır.
                       3) Maske yetiĢkinlerde kullanılmalıdır bunun için en az üç boyu (Small, Medium, Large) olmalıdır.
                       4) Set içinde bulunan maske baĢlıkları her boy maske için kullanılabilir olmalıdır.
                       5) Maskenin üzerinde oksijen giriĢleri bulunmalıdır.
                       6) Maske baĢlığının kolay çıkarılıp takılabilmesi için maskenin sağ ve sol tarafında klips bulunmalıdır.
                       7) Ventilatör arızalarında veya elektrik kesintisi durumunda hastanın oda havasını soluyabilmesi için kolaylıkla devreye giren Anti asfiksi valfe
                       sahip olmalıdır.
                       8) Maske hortumu ve ekshalasyon portunun giriĢleri standart olup her maskeye uygun olmalıdır.
                       9) Maskenin kafa bandı esnek bezden ve üç yollu olmalıdır.
                       10) Maske ağız ve burunu içine alacak Ģekilde (full face) olmalıdır.
                       11) Maske hortumu en az 1.80 cm olmalıdır.
  BPAPLAR ĠÇĠN DEVRE BÜYÜK BOY       12) Maske hortumunun cihaza bağlanan kısmında cihazın basınç sensörüne takılabilen ilave ince hortumu olmalıdır.                  SOLUNUMSAL
121 (LARGE)            300 ADET                                                                            YOĞUN BAKIM
  BPAPLAR ĠÇĠN DEVRE BÜYÜK BOY                                                                         SOLUNUMSAL
121 (LARGE)            300 ADET  13) Maskelerin kullanımı süresince bir adet ısıtıcılı nemlendiricili BPAP S cihazı servisimize kullanılmak üzere bırakılmalıdır.  YOĞUN BAKIM
                       1.Teklif edilen iğnenin geçebileceği minimum biopsi kanalı (1 .9) olmalıdır.
                       2.Tek kullanımlık olmalıdır.
                       3.Ġğnenin Ģaftı flexbl ve silikon plastik karıĢımlı olmalıdır.
                       4.Ġğne 22 gauge olmalıdır.
                       5.Ġğne uzunluğu 13 mm olmalıdır.
                       6.Ġğne üzerindeki handle bölgesinde kilitlenebilir 20cc enjektör giriĢi olmalıdır.
                       7.TransbronĢial bölge üzerindeki 11 noktadan alınabilecek örnekleme için, istenilen ölçüde ayrı ayrı iğneler verilebilmelidir.
                       8.Her marka Bronkoskop sisteminde rahatça ilerleyebilmelidir
                       9.CE ve ISO belgeli olmalıdır.                                                   GÖĞÜS HAST.VE
122 MW-122 WANG ASPĠRASYON ĠĞNESĠ 20 ADET  10.Ġhale öncesi klinikten uygunluk alınmalıdır.                                          TBC
                       Steril paketlerde olmalıdır.
                       Tekrar kullanılabilen özellikte olmalıdır.
                       Uterus boĢluğunda ĢiĢirilebilen balonu olmalıdır.
123 UTERĠN MANĠPÜLATÖR      100adet  Uzunluğu ayarlanabilmelidir.                                                    K.DOĞUM
                       1.Sarı uc (30 adet)
                       -Yuvarlak looplu elektrod
                       -Güvenli T gauge
                       -10 mm geniĢlik x 10 mm uzunluk
                       -11 cm shaft olacak
                       -Sarı uc

                       2.YeĢil uc(30 adet)
                       -Yuvarlak loop elektrod
                       -Güvenli T gauge
                       -15 mm geniĢlik x 12 mm uzunluk
                       -11 cm shaft olacak
                       -YeĢil uc

                       3.Kanarya Sarısı uc(30 adet)
                       - Yuvarlak loop elektrod
                       - Güvenli T gauge
                       -25 mm geniĢlik x 22 mm uzunluk
                       -11 cm shaft olacak
                       -Kanarya Sarısı uc

                       4.Topuz Elektrod(20 adet)
                       -3 mm çapında
                       -11 cm shaft
                       -Siyah renkli

                       5. Topuz Elektrod(20 adet)
                       -5 mm çapında


124 LEEP PROBU          30 ADET                                                                    K.DOĞUM
                       -11 cm shaft
                       -Kırmızı renkli
124 LEEP PROBU           30 ADET                                                                  K.DOĞUM


                       1. Kanüller silikon, steril ve tek kullanımlık orijinal ambalajında olmalıdır.
                       2. Kanül ambalajı üzerinde üretici firma adı ve adresi, steril olduğunu belirten Türkçe ve Ġngilizce yazı, yazılı olacaktır.
                       3. Listede belirtilen no ve miktarda olmalı
                       4. Uygun ambalajlarda, üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmeli
                       5. Her Kanülde maksimum aspirasyon etkinliğini sağlamak için karĢılıklı iki açıklık olacak
                       6. Carmen enjektörle uyumlu olmalıdır.
                       7. Ucunda adaptörü olmalı
                       8. Kanüller aĢağıda verilen numaralardan belirtilen miktarlarda getirilecektir.
                       KARMEN KANÜL NO:4 75 ADET
                       KARMEN KANÜL NO:5 75 ADET
                       KARMEN KANÜL NO:6 75 ADET
                       KARMEN KANÜL NO:7 50 ADET
                       KARMEN KANÜL NO:8 50 ADET
                       KARMEN KANÜL NO:9 25 ADET
                       KARMEN KANÜL NO:10 25 ADET
                       KARMEN KANÜL NO:12 25 ADET
125 KARMEN KANÜL          400 ADET                                                                 K.DOĞUM
                       1-Ucunda radyoopak marker olacak
                       2-Ġçinden 0.035 “kılavuz tel geçebilecek
                       3-DıĢ çapı 5 F (French) olacak
                       4- Ġç teli yeterli uzunlukta olacak (endoskopun içinden geçecek)
                       5-Renkli uç markerleri olacak
                       6-Çift giriĢli olacak
                       7-Fleksibilitesi yeterli olacak
                       8-Disposible olacak
                       9- Kılavuz tel adaptör kullanmadan geçebilecek
                       10- Standart uçlu olacak
126 ERCP KATATERĠ         100 adet  11-Ürün FDA, ISO veya CE belgeli olmalıdır.                                          GASTRO
                       1-Kesici tel boyu 20 mm olacak
                       2-5-7 F dıĢ çapı olacak
                       3-Handle bölgesi olacak
                       4-Tek lümenli olacak
                       5-Telsiz uç bölgesi 5 mm‟den uzun olmayacak
                       6-Uygun fleksibilitede olacak
  SFĠNKTEROTOM TEK LÜMENLĠ (TEL       7- Olympus marka elektrokoterle uyumlu olacak
127 BOYU 2 CM)           100 adet  8-Ürün FDA, ISO veya CE belgeli olmalıdır.                                           GASTRO
                       1-Çift lümenli olacak
                       2-5-7 F dıĢ çapı olacak
                       3-Uç kısmı daralarak incelecek ve kesici telden 5 mm uzak olacak
                       4-Kesici tel uzunluğu 20 mm olacak
                       5-Fleksibilitesi yeterli olacak
                       6-Olympus elektrokoter sistemine uygun adaptörü olacak veya firma tarafından sağlanacak
  SFĠNKTEROTOM ÇĠFT LÜMENLĠ
128 (TEL BOYU 2 CM)        100 adet                                                                 GASTRO
                           7-Handle (tutacak) bölgesi olacak
                           8-Kılavuz tel adaptör kullanmadan geçebilecek
  SFĠNKTEROTOM ÇĠFT LÜMENLĠ             9- ÇalıĢma kanalından çıkıĢ aĢısı traseye paralel olacak
128 (TEL BOYU 2 CM)         100 adet     10-Ürün FDA, ISO veya CE belgeli olmalıdır.                                                       GASTRO
                           1-Uç kısmı incelenerek sonlanacak
                           2-11.5 mm balon çaplı olacak
                           3-Kılavuz tel üzerinden kolay ilerleyebilecek
                           4-Kılavuz tel kanalı 0.035 “ lik kılavuz tel geçmeye elveriĢli olacak
                           5-5-7 F çapında olacak
                           6-Steril, ĢiĢirme enjektörü ile birlikte olacak
                           7-ġaftı ekstraksiyon sırasında bozulmayacak kadar yeterli dayanıklıkta olacak
                           8- Koledok kanülasyonunu kolaylaĢtırmak için ucuna Ģekil verilebilecek, bu sırada kırılmayacak
  TAġ EKSTRAKSĠYON BALONU (11.5           9-Ucunda opak markır olacak
129 MM)               100 adet     10-Ürün FDA, ISO veya CE belgeli olmalıdır.                                                       GASTRO
                           1-7 F dıĢ çapında olacak ce stent boyu 15 cm olacak

  BĠLĠYER PLASTĠK TEK STENT             2-Ġki ucunda çentiği ve drenaj delikleri olan düz stent olacak (Amsterdam tipi) 3-Drenaj delikleri yeterli olacak
  AMSTERDAM TĠP 7 F (STENT BOYU           4-Fleksibiltesi uygun olacak
130 15CM)              20 ADET      5- Ucu incelerek sonlanacak                                                               GASTRO
                           -katater hydrophilic yapıda olacaktır.
                           -katater double lümen olacaktır. katater subklavyan ve juguler tip olacaktır. ---kataterin boyu 9f/12-15 cm olacaktır.
                           -juguler tip kateterin kateter bağlantı boruları "m" Ģeklinde olmalıdır.
                           - setin içinde bir adet 18g seldinger iğnesi olacaktır.

  ÇĠFT YÖNLÜ SUBKLAVYAN VE             -setin içinde bir adet 60 cm solf yapıda guire wire olacaktır.
  JUGULER HEMODĠYALĠZ KATETERĠ           -sette yer alan guide wire kılıf içinde olacaktır. sette rotable sütür güvenlik adaptörü, 1 adet 9fdilator, 1 adet kullanıma hazır bistüri olacaktır.
131 (9F)             20 ADET       kateterin arter yolunda kırmızı, ven yolunda mavi renkte klemp olmalıdır.                                        Diyaliz


132 ĠNTRAVENÖZ KANÜL 18 G      200.000 ADET branülün mai takılıĢ bölümü rahat çıkartılıp takılır olmalı.tıkanmalara karĢı heparinli olmalıdır.                              GENEL CERRAHĠ


133 ĠNTRAVENÖZ KANÜL 20 G      400.000 ADET branülün mai takılıĢ bölümü rahat çıkartılıp takılır olmalı.tıkanmalara karĢı heparinli olmalıdır.                              GENEL CERRAHĠ


134 ĠNTRAVENÖZ KANÜL 22 G      400.000 ADET branülün mai takılıĢ bölümü rahat çıkartılıp takılır olmalı.tıkanmalara karĢı heparinli olmalıdır.                              GENEL CERRAHĠ


135 ĠNTRAVENÖZ KANÜL 24 G      100.000 ADET branülün mai takılıĢ bölümü rahat çıkartılıp takılır olmalı.tıkanmalara karĢı heparinli olmalıdır.                              GENEL CERRAHĠ
                           1-Ġnfüzyon kaplarına rahat girecek Ģekilde dizayn edilmiĢ keskin,sivri,delici uç olmalıdır.
                           2-Ġnfizyon pompa damla sensörüne uygun ,ideal,üst damla bölmesi olmalıdır.
                           3-Sette,- 15 um‟luk filtre bulunmalıdır.
                           4-Pompa hız ayar bölümü ,silikon olmalıdır.
                           5-Setin ucu, çevirmeli kilit bağlantılı olmalıdır.


                           6-Line üzerine kontrolsüz akıĢı (serbest akıĢ)engelleyen klemp olmalı ve set cihazdan çıkarılır çıkarılmaz, klemp otomatik olarak kapanmalıdır.
                           7-Kapaklı bakteri giriĢini önleyen hava giriĢi olmalıdır.
                           8-Set,Infosomat Space pompalarına uygun, çeĢitli seçeneklerde (250-270-300 cm,enjeksiyon portlu, ıĢığa hassas ilaçlar için opak, piggyback
                           infüzyon için ikili,silikonize keskin uçlu, tranfüzyon için kan filtreli, PVC‟siz, 0.2 um‟luk filtreli) olmalıdır.
                        9-Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler ingilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
                        10-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
                        11-Ambalaj geri dönüĢüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
                        12-Uluslararası kalite belgeleri ISO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
136 ĠNFÜZYON SETĠ         20000 ADET  13-Setler ile birlikte 250 adet cihaz bir yıl boyunca kullanıma sunulacaktır.                                  GENEL CERRAHĠ
                        1. kaliteli iletim için uygun teknolojide olmalı
                        2. 150.kalemde belirtilen hastabaĢı monitörüne ve kliniğmizde bulunan petaĢ kma800hastabaĢı monitörüne uyumlu olmalı
  OKSĠJEN SATURASYON PROBU -
137 ERĠġKĠN                   3. problar ile birlikte uygun kablo temin edilmelidir ve arızalandığı hallerde ilgili firma tarafından tamir edilmeli veya değiĢtirilmelidir.  GENEL CERRAHĠ
                        1. kaliteli iletim için uygun teknolojide olmalı
                        2. 150.kalemde belirtilen hastabaĢı monitörüne ve kliniğmizde bulunan petaĢ kma800hastabaĢı monitörüne uyumlu olmalı
  OKSĠJEN SATURASYON PROBU -
138 PEDĠATRĠK                  3. problar ile birlikte uygun kablo temin edilmelidir ve arızalandığı hallerde ilgili firma tarafından tamir edilmeli veya değiĢtirilmelidir.  GENEL CERRAHĠ


                        1- üretra mesanede oluĢabilecek enfeksiyonlarıın azaltılması amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
                        2- silikon kateterin içermiĢ olduğu antibakterial sıvı bilinen negatif ve pozitif bakterilere karĢı etkili olmalıdır.
                        3- kateter latex‟den kaynaklanan alerji reaksonları ve cilt irritazyonun engellemek üzere yüzde yüz silikondan üretilmelidir.
                        4- sonda ilaç dağıtıcı sistemine sahip olmalıdır.
                        5- sonda antiseptik olarak nitrofuron türevi nitrofürüzone içermelidir.
                        6- nitrofiruzone hem silikon kanalların içinde hemde sondanın dıĢında yer almalıdır.


                        7- sondalar tamamen steril olmalı ve steril paketler içerisinde tek tek bulunmalıdır. her kutuda 12 adet steril tekli paket bulunmalıdır.
                        8- sondalar iki yollu olmalıdır.
                        9- sondalar 12-14-16-18-20 fr olarak değiĢik boylarda olmalıdır.
                        10- sondalar iki delikli olmalıdır.
                        11- etilen oksit ile steril edilmiĢ olmalıdır.
                        12- balon çapı 6,10 ml olmalıdır.
                        13- en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
  ĠLAÇ DAĞILIMI SĠLOKONLU FOLEY        14- sondalar fda,ıso 9001, ce ve en 46001 belgelerine sahip olmalıdır.
139 SONDA 12 F           10 adet   15- steril paketlerin üzerinde üretici adresi olmalıdır.                                            GENEL CERRAHĠ


                        1- üretra mesanede oluĢabilecek enfeksiyonlarıın azaltılması amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
                        2- silikon kateterin içermiĢ olduğu antibakterial sıvı bilinen negatif ve pozitif bakterilere karĢı etkili olmalıdır.
                        3- kateter latex‟den kaynaklanan alerji reaksonları ve cilt irritazyonun engellemek üzere yüzde yüz silikondan üretilmelidir.
                        4- sonda ilaç dağıtıcı sistemine sahip olmalıdır.
                        5- sonda antiseptik olarak nitrofuron türevi nitrofürüzone içermelidir.
                        6- nitrofiruzone hem silikon kanalların içinde hemde sondanın dıĢında yer almalıdır.


                        7- sondalar tamamen steril olmalı ve steril paketler içerisinde tek tek bulunmalıdır. her kutuda 12 adet steril tekli paket bulunmalıdır.
                        8- sondalar iki yollu olmalıdır.
                        9- sondalar 12-14-16-18-20 fr olarak değiĢik boylarda olmalıdır.
                        10- sondalar iki delikli olmalıdır.
                         11- etilen oksit ile steril edilmiĢ olmalıdır.
                         12- balon çapı 6,10 ml olmalıdır.
                         13- en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
                         14- sondalar fda,ıso 9001, ce ve en 46001 belgelerine sahip olmalıdır.
  ĠLAÇ DAĞILIMI SĠLOKONLU FOLEY         15- steril paketlerin üzerinde üretici adresi olmalıdır.
140 SONDA 16 F          50 adet                                                                            GENEL CERRAHĠ
                         1- üretra mesanede oluĢabilecek enfeksiyonlarıın azaltılması amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
                         2- silikon kateterin içermiĢ olduğu antibakterial sıvı bilinen negatif ve pozitif bakterilere karĢı etkili olmalıdır.
                         3- kateter latex‟den kaynaklanan alerji reaksonları ve cilt irritazyonun engellemek üzere yüzde yüz silikondan üretilmelidir.
                         4- sonda ilaç dağıtıcı sistemine sahip olmalıdır.
                         5- sonda antiseptik olarak nitrofuron türevi nitrofürüzone içermelidir.
                         6- nitrofiruzone hem silikon kanalların içinde hemde sondanın dıĢında yer almalıdır.


                         7- sondalar tamamen steril olmalı ve steril paketler içerisinde tek tek bulunmalıdır. her kutuda 12 adet steril tekli paket bulunmalıdır.
                         8- sondalar iki yollu olmalıdır.
                         9- sondalar 12-14-16-18-20 fr olarak değiĢik boylarda olmalıdır.
                         10- sondalar iki delikli olmalıdır.
                         11- etilen oksit ile steril edilmiĢ olmalıdır.
                         12- balon çapı 6,10 ml olmalıdır.
                         13- en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
  ĠLAÇ DAĞILIMI SĠLOKONLU FOLEY         14- sondalar fda,ıso 9001, ce ve en 46001 belgelerine sahip olmalıdır.
141 SONDA 18 F          50 adet                                                                            GENEL CERRAHĠ
                         -dayanıklı olmalı
                         -idrar sızdırmamalıdır.
                         -steril olacak
                         -100 ml idrar toplama hacmine sahip olacak ve idrar takibini kolaylaĢtırmak için ml derecelendirmesi olmalıdır.
  ĠDRAR TORBASI 100 CC.ERKEK ĠÇĠN        -erkek çocuk için kullanıma uygun olacak
142 STERĠL             2000 ADET                                                                          GENEL CERRAHĠ
                         -dayanıklı olmalı
                         -idrar sızdırmamalıdır.
                         -steril olacak
  ĠDRAR TORBASI 100 CC.KIZ ĠÇĠN         -100 ml idrar toplama hacmine sahip olacak ve idrar takibini kolaylaĢtırmak için ml derecelendirmesi olmalıdır.
143 STERĠL              2000 ADET  -kız çocuk için kullanıma uygun olacak                                                     GENEL CERRAHĠ
                         -Pakette 20 adet olacaktır.
                         -ağız bakım seti olacak
                         -günlük kullanıma uygun olacak
  AĞIZ BAKIM SETĠ (GÜNLÜK            -pediatrik kullanıma uygun olacak
144 KULLANIM ĠÇĠN)          1000 PAKET  - CE standartı olacak                                                             GENEL CERRAHĠ

                         Ģeffaf olmalıdır tekli steril paketler halinde olmalı paketlerin üzerinde son kullanma tarihi yazmal uçları açık ayrıca yanlarında delikler olmalı son
145 FEEDĠNG KAPAKLI TÜP (8 NOLU)   2000 ADET  kullanma tarihi en az bir yıl olmalı boyu en az 1.20 cm uzunluğunda olmalı ağzı kapaklı olmalı                             GENEL CERRAHĠ
                         -Hypospadias ve epispadias operasyonlarında ,postoperatif drenaja imkan tanıyor olmalıdır
                         -Stent , c – flex tpe materyalinden üretilmiĢ olmalıdır


  ZAONTZ URETHRAL STETS   8-10
146 FR                100 adet                                                                          Çocuk cerrahisi
                         -Stent 8-10 fr cm uzunlukta olmalıdır. bir paket içinde ve steril olmalıdır.
  ZAONTZ URETHRAL STETS    8-10       -Paketin üzerinde steril tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiĢ olmalıdır. ürünün CE ve FDA belgesi olmalıdır
146 FR                100 adet                                                                          Çocuk cerrahisi
  KILAVUZ TEL /ZEBRA .035, 150CM,       Nitinol, kırılmayan, platinum uçlu, üzeri endoskopik görüntü altında tel hareketlerinin görülmesini mümkün kılan mavi-beyaz çizgili, distal 60cm.
147 STRAĠGHT, 3CM FLEXĠBLE      100 adet  sürtünmeyi azaltan z-glide kaplı olmalıdır. .035”, 150cm. uzunluğunda, düz uçlu, 3cm‟lik ucu esnek olmalıdır                   Çocuk cerrahisi
                         -Kataterin uzunluğu 145 cm ve çapı 2.8 F olmalıdır.
                         - Sepetin dizaynı Ģemsiye Ģeklinde ve çapı 7 mm olmalıdır.
                         - Sepetin amacı üriner kanalda taĢ ve yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır ve taĢer, ultrason, elektro.... rolik ve balonla taĢ kırmalar
                         sırasındaki taĢın hareketini minimize edebilmelidir.
                         - Katater hafızalı nitinol telden sepet Ģeklinde örgülü olmalıdır.
                         - Sepetin örgülerinin sıklığı içine 1 mm taĢı rahatlıkla alabilecek Ģekilde olmalıdır.
                         - Katater üretere zarar vermeyecek Ģekilde dizayn edilmiĢ olmalıdır.
                         - Steril paket içinde olmalıdır.
                         - Ürünün CE veya FDA belgesi olmalıdır.
  N-TRAP NĠTĠNOL TAġ TUTMA VE         - Paketin üzerinde steril tarihi, son kullanma tarihi yanlı olmalıdır.
148 ÇIKARMA SEPETĠ          20 adet  - Teklif veren firmalar 1 adet numune vereceklerdir.                                              Çocuk cerrahisi
                         - 3 kat PVDC filmden mamul olmalı.ġeffaf renkli olmalı.
                         -Torba üzerinde ekstra kilit sistemine sahip olmalı.

                         -Torba adaptöre takılı ve kilit sistemi açıkken, 360 derece kendi ekseni etrafında hasta yatıĢ pozisyonuna göre çevrilebilmelidir.
                         -Ġdrarın stomaya geri akmasını engelleyen özel valf sistemi bulunmalıdır.
                         -Bu nedenle üriner sistem enfeksiyonu ve cilt problemlerini engellemelidir.
                         -Her torbanın kullanımı kolay ve güvenli olan boĢaltım supabı olmalıdır.
                         -Özel boĢaltım supabı nedeni ile gece drenaj sistemlerine sağlanabilmelidir.
                         -Arka yüzü yumuĢak astardan üretilmeli. 50mm ve 60 mm çapa sahip olmalı.Suya dayanıklı olmalı.
149 ÜROSTOMĠ TORBASI         200 adet  -Torbalar 20 adetlik kutularda ambalaj edilmiĢ olmalıdır.                                           Çocuk cerrahisi
                         -YapıĢkandan mamul olmalı.Keskin köĢelere sahip olmamalı, yuvarlak kesimli olmalı.
                         -Adaptör çapı 50 mm için; 15 mm – 45 mm arası kesilebilir, 60 mm için; 15 mm – 55 mm arası kesilebilir, çaplara sahip olmalıdır.Esnek, elastik
                         ve bükülebilir olmalı.
150 ÜROSTOMĠ ADAPTÖRÜ         200 adet  -Ġçerdiği PH değeri cilde yakın, dolayısıyla cilde dost olmalı.5 adetlik kutularda sunulmalı.                         Çocuk cerrahisi
                         -Hidrokolloid grubundan Curagard yapıĢkan özelliği olmalıdır.
                         -YapıĢkanı cilde dost olmalıdır.
                         -Deri ve stomadaki nemi emip peristomal bölge kuru kalmalıdır.
                         -Deri ile torba arasında sızdırmazlık sağlamalıdır.
                         -Uygulamayla oluĢan film; kolayca uygulanıp Ģekillendirilebilir olmalıdır.
                         -Torbanın kendi yapıĢkanı ile birlikte kolayca çıkartılabilir olmalıdır, ayrıca temizleme gerektirmemelidir.
151 KOLOSTOMĠ PASTASI         250 adet  -Her çeĢit torba ve yapıĢkan türü ile kullanılabilir olmalıdır.                                         Çocuk cerrahisi
                         -Materyal 1 cc lik Ģırıngalar içinde ve steril olarak temin edilebilmelidir.
                         -Endeksiyona yönelik olarak,her hasta için uygulama iğneleri ile birlikte verilmelidir.
                         -Vezikoüreteral reflü ve stres üriner inkontinans tedavisinde enjekte edilebilir nitelikte olmalıdır.
                         -Sadece Ģırınga ile kolay enjekte edilebilmeli ve herhangi bir aparata ihtiyaç duyulmalıdır.
                         -Uzak dokulara migrasyon (göç etme) riski bulunmamalıdır.
                         -Vücutta tamemen biodegrade olmalıdır.
                         -Hayvansal bazda olmamalıdır.
                         -Granulom oluĢturma riski taĢımamalıdır.


152 ENJEKSĠYON MATERYALĠ       300 adet                                                                          Çocuk cerrahisi
                     -Vücutta alerjik reaksiyon göstermemelidir.
152 ENJEKSĠYON MATERYALĠ    300 adet  -Materyalin CE FDA onayı olmalıdır.Uzun süreli 5 (beĢ) yıl klinik çalıĢmaları olmalıdır.                                 Çocuk cerrahisi
                     REUSABLE KAUÇUK AGIZLI YAKALAMA FORCEPSĠ
                     1-Teklif edilen forceps 2.0 mm kanaldan geçebilmelidir.
                     2-Teklif edilen forceps 1900 mm uzunluğa sahip olmalıdır.
                     3-Teklif edilen forceps agzı 4.8 mm açılabilmelidir.
                     4-Teklif edilen forceps yassı cisimleri çıkarmaya uygun olmalıdır.
                     5-Teklif edilen forceps 134 derece otokılava girebilmelidir.
  ENDOSKOPĠK YABANCĠ CĠSĠM        6-Teklif edilen forceps paslanmaz çelik olmal
153 FORSEPSĠ          5 adet                                                                               Çocuk cerrahisi
                     Ürodinami seti double lümen kateter, rektal kateter, pompa tüpü, EMG elektrodu ve basınç modülü olarak beĢ paketten oluĢmalıdır.
                     Double lümen kateterin, sterilizasyonu sağlamak amacıyla sabitleme halkaları bulunmalıdır.
                     Double lümen kateter asağıdaki parçalardan oluĢmalı ve steril ambalajda bulunmalıdır. Mesane doldurma lümeni Mesane basınç ölçüm lümeni
                     Kateter seti 6 Fr kalınlığında olmalı ve iki lümen kateter özelliği taĢımalıdır.Mesane doldurma lümeni aĢağıdaki özellikleri taĢımalıdır.
                      Hasta rahatını, kullanıcı kolaylığını sağlamak ve infüzyon pompasına zarar vermeden sıvı infüze edilebilecek yapıda ve kateterin %70' i kadar
                     kalınlıkta olmalıdır. Kateter PVC meteryalden yapılmıĢ olup seffaf olmalıdır.
                     Basınç ölçme lümeni asağıdaki özellikleri taĢımalıdır. En fazla kateterin %30' u kadar kalınlıkta ve basınçları iletebilecek yeterlilikte lümen çıkısı
                     olmalı ve bu çıkıĢın kateterin ucundan uzaklığı 2 cm olmalıdır.
                     Kateter basınç transduceri ile hasta arasındaki bağlantıda ek yapmayı gerektirmeyecek Ģekilde en az 2 metre uzunluğunda olmalıdır.Kateter PVC
                     meteryalden yapılmıĢ olmalıdır.
                      Rektal Kateter aĢağıdaki özellikleri taĢımalıdır.
                     En fazla 4.5 Fr. kalınlıkta ve pediatrik kullanıma uygun olmalıdır.
                      Basınç ölçümü sırasında detrusor basıncının negatife geçmesini önleyen delikli kateter yapısında olmalıdır. Kateter tek lümenli olmalıdır.
                     Kateter sistem ile hasta arasındaki bağlantıda ek yapmayı gerektirmeyecek Ģekilde en az 2 metre uzunluğunda olmalıdır.
                     Kateterin hastaya girmesini kolaylastırıcı introducer kısmı bulunmalıdır. Bu kısım kateterin yerleĢtirilmesinde kullanıldıktan sonra kateterin
                     üzerinden geriye doğru çekilecek yapıda olmalıdır. Kateter PVC meteryalden yapılmıĢ olup seffaf olmalıdır.
                     Peristaltik pompa tüp seti, bölümde kullanılan sisteme uyumlu ve pompa kalibrasyonunu bozmayacak sekilde olmalıdır.
                     Pompa tüp seti steril ambalaj içinde bulunmalı ve ambalaj üzerinde bölümdeki cihaz modeli yazıyor olmalı ve 30 adet olmalıdır.
                     Emg elektrodu bölümdeki sistem ile uyumlu ve üçlü setler halinde kateter adedi kadar olmalıdır.
                     Pediatrik kullanımlara uygun olmalı ve sphincter aktivitelerini tüm hassasiyeti ile ekrana aktarabilmelidir.
                     Basinç modülü bölümde kullanılan sisteme uyumlu olmalı, aĢağıdaki özelliklerde sahip olmalı ve 40 adet olmalıdır.
                     Transducer tekrar kullanilabilir olmalıdır.
                     Transducer üzerinde perfüzyon sistemi olmalıdır. 50 ile +500 cmH2O arasında ölçüm yapmalıdır.
                     Kateter CE uluslararası kalite belgesine sahip olmalı ve ithalatçı firmanın Türkiye tek temsilcilik belgesi olmalıdır.
                     Bölümden uygunluk alınmalıdır.
154 PEDĠATRĠK ÜRODĠNAMĠ SETĠ  200 adet                                                                              Çocuk cerrahisi
                     a) Hammaddesi okside edilmiĢ rejenere selüloz (polyoxyanhydro glucoronic0acid) olmalıdır.
                     b) Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
                     c) Kullanıma hazır tekli steril paketlerde ve emilebilir özellikte olmalıdır.
                     d) Sterilizasyonu Gama ıĢını ile yapılmıĢ olmalıdır.
                     e) Hemostazı sağlayacağı ana kadar mukavemetini korumalı ve 3-4 dakikada hemostazı sağlamalıdır. Hemostat doku sıvısı ve kanla temas
                     ettiğinde kahverengimsi bir görünüm oluĢmalıdır. Beyaz görünüm olmamalıdır.

                     f) Ürün 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
                     g) Ph seviyesi 3-6 arasında olmalıdır.
                     h) USP standardına uygun olarak okside rejenere selüloz karbon oranı %18-24 arası olmalıdır. Üretici firma tarafından deneylerin yapıldığına dair
                     belge verilecektir.
                     i) Tüm cerrahi branĢlarda rahatlıkla kullanılabilmelidir.
                     j) Kullanımı kolay, yumuĢak,örtü tarzında kanama üzerine serilebilmeli.
                     k) Gaz spanç Ģeklinde olmamalıdır.
                     I) Ġn-vitro da 26 çeĢit gram pozitif(+) ve negatif (-) mikroorganizmaya karĢı bakterisidal etkiye sahiptir.
                     m) GeniĢ bir bakterist özelliğine sahip olmalıdır. AĢağıdaki bakteri cinslerine karĢı etkili olmalıdır: Staphylococcus aureus, Staphylococcus
                 b) Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
                 c) Kullanıma hazır tekli steril paketlerde ve emilebilir özellikte olmalıdır.
                 d) Sterilizasyonu Gama ıĢını ile yapılmıĢ olmalıdır.
                 e) Hemostazı sağlayacağı ana kadar mukavemetini korumalı ve 3-4 dakikada hemostazı sağlamalıdır. Hemostat doku sıvısı ve kanla temas
                 ettiğinde kahverengimsi bir görünüm oluĢmalıdır. Beyaz görünüm olmamalıdır.

                 f) Ürün 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
                 g) Ph seviyesi 3-6 arasında olmalıdır.
                 h) USP standardına uygun olarak okside rejenere selüloz karbon oranı %18-24 arası olmalıdır. Üretici firma tarafından deneylerin yapıldığına dair
                 belge verilecektir.
                 i) Tüm cerrahi branĢlarda rahatlıkla kullanılabilmelidir.
                 j) Kullanımı kolay, yumuĢak,örtü tarzında kanama üzerine serilebilmeli.
                 k) Gaz spanç Ģeklinde olmamalıdır.
                 I) Ġn-vitro da 26 çeĢit gram pozitif(+) ve negatif (-) mikroorganizmaya karĢı bakterisidal etkiye sahiptir.
                 m) GeniĢ bir bakterist özelliğine sahip olmalıdır. AĢağıdaki bakteri cinslerine karĢı etkili olmalıdır: Staphylococcus aureus, Staphylococcus
                 epidermidis, Sterptococcus faecalis, Escherichia coli, Enterococcus sp., Lactobacillus sp. ,Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus
                 subtilis), Micrococcus luteus, Klebsiella pneumonie, Shigella dysenteriae, Entorobacter cloacae, Enterococcus faecium, Streptococcus pyogenes
                 (Group A Beta Hemolytic), Proteus mirabilis, Corynebacterium xerosis, Streptococcus salivarius, Clostridium tetani, Clostridium perfringens,
                 Listerîa monocytogenes, Bordatella pertusis, Shigella boydu, Meticillin resistant Staphylococcus epidermidis, Penicilin resistant Sterptococcus
                 pneumonie (MRSE), Vancomysin resistant Enterococcus sp. (VRE).
                 n) Cerrahi aletlere ve eldivene yapıĢmamalı
                 o) Raf ömrü en az (3) Üç yıl olmalıdır.
                 p) Ürün üzerinde CE iĢareti ve kontrol numarası Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine uygun Ģekli ile iliĢtirilmiĢ olmalıdır.
                 Firmaların T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TĠTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak malzemenin TĠTUBB' da Sağlık Bakanlığı
                 tarafından onaylı olması gereklidir. Kayıt ve onay belgesi ihale dosyasında olmalıdır.
                 q) Teklif edilen ürün ile birlikte ; 3 adet numune ve katalog,broĢür vb. sunulmalıdır.
                 AMBALAJLAMA
                 a) Hemostat kullanım anına kadar sterilizesini koruyacak Ģekilde ürün Ģeffaf, çift kat steril ambalajda sunulmalı, ambalaj dıĢından ürün
                 görünebilecek malzemeden yapılmıĢ ve paketlenmiĢ olacaktır. Ürün ilk kat ambalajdan steril olarak ameliyat masasına açılacak ve sterilizesi
                 bozulmadan kolayca çıkarılabilecek, daha önce açılmadığını belli edecek Ģekilde ve tek tek steril paketlerde olacaktır.
                 b) Bu Ģartnameye uygun Ģekilde numune ve dokümanları vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır
                 ETĠKETLEME
                 a) Birim ambalaj üzerinde ;
                 Ürünün adı ve ürün kodu yazılı olmalıdır.
                 imalatçı firmanın Ticari adı ve/veya kısa adı
                 steril ibaresi ve sterilizasyon metodu
                 seri numarası, üretim ve son kullanma tarihi
                 ölçüleri ve adet miktarı
                 CE iĢareti ve kontrol numarası basılı
                 b) Kutu ambalaj üzerinde ;
                 - içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir
                 - kutu ambalaj içinde üretici firmaya ait kullanma talimatı olmalıdır.
                 sıcaktan ve ıĢıktan vb. durumlarda korunmasına dair iĢaret ve yazılı bilgiler basılı olmalıdır.
                 - Kutu ambalajın üzerinde birim ambalajda yazması gereken bilgilerin tamamı olacaktır. Bu bilgiler Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz
                 Yönetmeliğine uygun Türkçe olarak yer alacaktır.
155 REOXCEL 5CM X 7,5CM  1000                                                                            Beyin Cerrahi
                 1-Mikroskop kılıfı, hastanede kullanılan mikroskoplara uygun ve uyumlu
                 olmalıdır
                 2-Steril poĢetinden çıktığı zaman tek bir tutuĢta özel katlanma Ģekli ile
                 mikroskoba kolay takılabilecek konumda olmalıdır.

                 3-Naylon|örtünün boyu 2200 mm; Eni:1170 mm olmalıdır. Kalınlığı yırtılmayacak düzeyde en az 0,4 mm olmalıdır.
                 4- Oküler; çapı 6,5 cm olmalıdır
                 5-Malzeme P.E i.20 malzemeden mamul olmalıdır.
                 6- Kılıf kendiliğinden 2 adet sarma kuĢağa sahip olmalıdır. Bu sarma kuĢakların uç kısımlarında iĢaretli, kendinden          yapıĢkanlı
                 bantlar bulunmalıdır.
                 7-Mercek kısmını birebir çevreleyen F12 malzemeden mamul oküler mercek
                 kasnağı bulunmalıdır. Bu kasnak mikroskoba takıldıktan sonra herhangi bir
                 çıkma, kopma gibi komplikasyonu içermemelidir.
               1-Mikroskop kılıfı, hastanede kullanılan mikroskoplara uygun ve uyumlu
               olmalıdır
               2-Steril poĢetinden çıktığı zaman tek bir tutuĢta özel katlanma Ģekli ile
               mikroskoba kolay takılabilecek konumda olmalıdır.

               3-Naylon|örtünün boyu 2200 mm; Eni:1170 mm olmalıdır. Kalınlığı yırtılmayacak düzeyde en az 0,4 mm olmalıdır.
               4- Oküler; çapı 6,5 cm olmalıdır
               5-Malzeme P.E i.20 malzemeden mamul olmalıdır.
               6- Kılıf kendiliğinden 2 adet sarma kuĢağa sahip olmalıdır. Bu sarma kuĢakların uç kısımlarında iĢaretli, kendinden yapıĢkanlı
               bantlar bulunmalıdır.
               7-Mercek kısmını birebir çevreleyen F12 malzemeden mamul oküler mercek
               kasnağı bulunmalıdır. Bu kasnak mikroskoba takıldıktan sonra herhangi bir
               çıkma, kopma gibi komplikasyonu içermemelidir.
               8-Mikroskoba takılacak oküler kısımların uçlarında yapıĢkan bant
               bulunmalıdır. Bu bantlar operasyon sırasında herhangi bir kopma, kayma ve
               benzeri durum içermemelidir.
               9-Malzeme steril teslim edilip, steril poĢetin üzerinde son kullanma tarihi,
               imal tarihi, mikroskoba nasıl takılacağını gösteren kullanım kılavuzu
               bulunmalıdır.
               10-Amlalaj üzerinde herhangi bir stikır, kaĢe ve benzeri yapıĢtırmalı cisimler
               bulunmamalıdır.
               11- Ürün ĠSO ve CE belgesine sahip olmalıdır.
               12-Mikroskop drape, polyetilen örtü oküler çemberi ve takılıp çıkarılabilen oküler camı içermelidir.
               13-Mikroskop kılıfı üzerinde kullanılan çift taraflı bantlar antistatic özellikte olmalıdır.
               14-Kılıfın naylon kısmı kesinlikle antistatic özellikte olmalıdır ameliyathanede kullanılan yanıcı gazlara karĢı statik elektrik oluĢturmayan
               antistatik özellikte naylon olmalıdır.Kullanılan naylon‟un antistatic özellikte olduğunu doğrulayacak polyetilen kalite sertifikası ayrıca
               sunulmalıdır,antistatic özellikte olmayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
               15-Kılıfın üzerindeki oküler çember hastanemizdeki mevcut mikroskoba uyumlu olmalı çember bol yada dar olmamalı. Çember içindeki cam
               görüntü netliğini bozmayacak kalitede olmalıdır.
               16-Özel katlama metodu ile iç içe geçirilerek ambalajlanmıĢ olmalı,bu sayede tek bir kiĢinin mikroskop kılıfını mikroskop‟a rahatlıkla
               geçirebilmelidir.Ġç etiketinde resimli kullanım Ģeklini detaylı gösterir kullanma talimatı olmalıdır.
               17-Ürünün UBB kodu ve CE sertifikası olmalıdır ayrıca ürün etilen oksit + gamma steril olmalıdır.Gamma steril sertifikası ayrıca sunulmalıdır.
               18- teklif edilen malzemeden en az 10(on) adet önceden deneme amaçlı verilmesi gerekmektedir. Kulanım sonrası yeterliliğine karar verilecektir.
156 MĠKROSKOP KILIFI  800                                                                            Beyin Cerrahi
               a) Hammaddesi okside edilmiĢ rejenere selüloz (polyoxyanhydro glucoronic0acid) olmalıdır.
               b) Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
               c) Kullanıma hazır tekli steril paketlerde ve emilebilir özellikte olmalıdır.
               d) Sterilizasyonu Gama ıĢını ile yapılmıĢ olmalıdır.
               e) Hemostazı sağlayacağı ana kadar mukavemetini korumalı ve 3-4 dakikada hemostazı sağlamalıdır. Hemostat doku sıvısı ve kanla temas
               ettiğinde kahverengimsi bir görünüm oluĢmalıdır. Beyaz görünüm olmamalıdır.
               f) Ürün 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
               g) Ph seviyesi 3-6 arasında olmalıdır.
               h) USP standardına uygun olarak okside rejenere selüloz karbon oranı %18-24 arası olmalıdır. Üretici firma tarafından deneylerin yapıldığına dair
               belge verilecektir.
               i) Tüm cerrahi branĢlarda rahatlıkla kullanılabilmelidir.
               j) Kullanımı kolay, yumuĢak,örtü tarzında kanama üzerine serilebilmeli.
               k) Gaz spanç Ģeklinde olmamalıdır.

               I) Ġn-vitro da 26 çeĢit gram pozitif(+) ve negatif (-) mikroorganizmaya karĢı bakterisidal etkiye sahiptir.
               m) GeniĢ bir bakterist özelliğine sahip olmalıdır. AĢağıdaki bakteri cinslerine karĢı etkili olmalıdır: Staphylococcus aureus, Staphylococcus
               epidermidis, Sterptococcus faecalis, Escherichia coli, Enterococcus sp., Lactobacillus sp. ,Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus
               subtilis), Micrococcus luteus, Klebsiella pneumonie, Shigella dysenteriae, Entorobacter cloacae, Enterococcus faecium, Streptococcus pyogenes
               (Group A Beta Hemolytic), Proteus mirabilis, Corynebacterium xerosis, Streptococcus salivarius, Clostridium tetani, Clostridium perfringens,
               Listerîa monocytogenes, Bordatella pertusis, Shigella boydu, Meticillin resistant Staphylococcus epidermidis, Penicilin resistant Sterptococcus
               pneumonie (MRSE), Vancomysin resistant Enterococcus sp. (VRE).
               n) Cerrahi aletlere ve eldivene yapıĢmamalı
               o) Raf ömrü en az (3) Üç yıl olmalıdır.
               p) Ürün üzerinde CE iĢareti ve kontrol numarası Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine uygun Ģekli ile iliĢtirilmiĢ olmalıdır.
               Firmaların T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TĠTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak malzemenin TĠTUBB' da Sağlık Bakanlığı
               tarafından onaylı olması gereklidir. Kayıt ve onay belgesi ihale dosyasında olmalıdır.
                 h) USP standardına uygun olarak okside rejenere selüloz karbon oranı %18-24 arası olmalıdır. Üretici firma tarafından deneylerin yapıldığına dair
                 belge verilecektir.
                 i) Tüm cerrahi branĢlarda rahatlıkla kullanılabilmelidir.
                 j) Kullanımı kolay, yumuĢak,örtü tarzında kanama üzerine serilebilmeli.
                 k) Gaz spanç Ģeklinde olmamalıdır.

                 I) Ġn-vitro da 26 çeĢit gram pozitif(+) ve negatif (-) mikroorganizmaya karĢı bakterisidal etkiye sahiptir.
                 m) GeniĢ bir bakterist özelliğine sahip olmalıdır. AĢağıdaki bakteri cinslerine karĢı etkili olmalıdır: Staphylococcus aureus, Staphylococcus
                 epidermidis, Sterptococcus faecalis, Escherichia coli, Enterococcus sp., Lactobacillus sp. ,Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus
                 subtilis), Micrococcus luteus, Klebsiella pneumonie, Shigella dysenteriae, Entorobacter cloacae, Enterococcus faecium, Streptococcus pyogenes
                 (Group A Beta Hemolytic), Proteus mirabilis, Corynebacterium xerosis, Streptococcus salivarius, Clostridium tetani, Clostridium perfringens,
                 Listerîa monocytogenes, Bordatella pertusis, Shigella boydu, Meticillin resistant Staphylococcus epidermidis, Penicilin resistant Sterptococcus
                 pneumonie (MRSE), Vancomysin resistant Enterococcus sp. (VRE).
                 n) Cerrahi aletlere ve eldivene yapıĢmamalı
                 o) Raf ömrü en az (3) Üç yıl olmalıdır.
                 p) Ürün üzerinde CE iĢareti ve kontrol numarası Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine uygun Ģekli ile iliĢtirilmiĢ olmalıdır.
                 Firmaların T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TĠTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak malzemenin TĠTUBB' da Sağlık Bakanlığı
                 tarafından onaylı olması gereklidir. Kayıt ve onay belgesi ihale dosyasında olmalıdır.
                 q) Teklif edilen ürün ile birlikte ; 3 adet numune ve katalog,broĢür vb. sunulmalıdır.
                 AMBALAJLAMA
                 a) Hemostat kullanım anına kadar sterilizesini koruyacak Ģekilde ürün Ģeffaf, çift kat steril ambalajda sunulmalı, ambalaj dıĢından ürün
                 görünebilecek malzemeden yapılmıĢ ve paketlenmiĢ olacaktır. Ürün ilk kat ambalajdan steril olarak ameliyat masasına açılacak ve sterilizesi
                 bozulmadan kolayca çıkarılabilecek, daha önce açılmadığını belli edecek Ģekilde ve tek tek steril paketlerde olacaktır.
                 b) Bu Ģartnameye uygun Ģekilde numune ve dokümanları vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır
                 ETĠKETLEME
                 a) Birim ambalaj üzerinde ;
                 Ürünün adı ve ürün kodu yazılı olmalıdır.
                 imalatçı firmanın Ticari adı ve/veya kısa adı
                 steril ibaresi ve sterilizasyon metodu
                 seri numarası, üretim ve son kullanma tarihi
                 ölçüleri ve adet miktarı
                 CE iĢareti ve kontrol numarası basılı
                 b) Kutu ambalaj üzerinde ;
                 - içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir
                 - kutu ambalaj içinde üretici firmaya ait kullanma talimatı olmalıdır.
                 sıcaktan ve ıĢıktan vb. durumlarda korunmasına dair iĢaret ve yazılı bilgiler basılı olmalıdır.
                 - Kutu ambalajın üzerinde birim ambalajda yazması gereken bilgilerin tamamı olacaktır. Bu bilgiler Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz
                 Yönetmeliğine uygun Türkçe olarak yer alacaktır.
157 REOXELL 5 CM X 35 CM  250                                                                             Beyin Cerrahi

                 • Shunt burr hole türünde olmalı, silikon elastomer polypropylene‟den imal edilmiĢ olmalıdır.
                 • MRI ve CT uyumlu olmalıdır. Valve mekanizması inlet könnektörünün çıkıĢ ağzında düz olarak yerleĢtirilmiĢ olmalı. CSF akıĢını engellemeyen
                 3 çıkıĢ noktalı polypropylene iğne koruyuculu olmalıdır.
                 • Valve üzerinde basınç seviyelerini gösteren radyopak iĢaretler bulunmalıdır. Valve burr deliği dairesi çapı 12 mm olmalı, dairecik alt noktası ve
                 dairecekler ortası arası 3,5mm, inlet konektörü ucu dairecikler ortası arası 12mm, burr hole gövde yüksekliği 5mm, Shunt buyu 19mm olmalı,
                 16mm Shunt kit için dairecik alt noktası ve dairecikler ortası arası 5mm, inlet konektörü ucu dairecikler ortası arası 13mm, burr hole gövde
                 yüksekliği 6mm, shun boyu 23.5mm olmalıdır.
                 • Valve üzerinde kolay sütur atmaya yarayan geniĢ yan yüzeyi olmalıdır.
                 • Shunt sistemi 3 sabit basınç seviyeli (Low, Medium, High) olmalıdır.

                 • Low presser Valve 10-60mm H2O, Medium 61-120mm H2O, High 121-190 mm H2O basınç seviyelerinde çalıĢmalıdır.
                 • Ventrıcular cat heter silikondan imal edilmiĢ olmalı, yuvarlatılmıĢ tantaium emdirilmiĢl ucu olmalı, kolay yerleĢtirmeyi sağlayan paslanmaz
                 çelikten stylet‟i olmalıdır.
                 • Catheter Ģefaf olmalı, üzerinde dokunun barium‟la direk temasını barium doyrulmuĢ catheterlere oronla 6 kat daha düĢüren silikon yüzey içine
                 gömülmüĢ barium radiopak çizgili olmalıdır.
                     dairecekler ortası arası 3,5mm, inlet konektörü ucu dairecikler ortası arası 12mm, burr hole gövde yüksekliği 5mm, Shunt buyu 19mm olmalı,
                     16mm Shunt kit için dairecik alt noktası ve dairecikler ortası arası 5mm, inlet konektörü ucu dairecikler ortası arası 13mm, burr hole gövde
                     yüksekliği 6mm, shun boyu 23.5mm olmalıdır.
                     • Valve üzerinde kolay sütur atmaya yarayan geniĢ yan yüzeyi olmalıdır.
                     • Shunt sistemi 3 sabit basınç seviyeli (Low, Medium, High) olmalıdır.

                     • Low presser Valve 10-60mm H2O, Medium 61-120mm H2O, High 121-190 mm H2O basınç seviyelerinde çalıĢmalıdır.
                     • Ventrıcular cat heter silikondan imal edilmiĢ olmalı, yuvarlatılmıĢ tantaium emdirilmiĢl ucu olmalı, kolay yerleĢtirmeyi sağlayan paslanmaz
                     çelikten stylet‟i olmalıdır.
                     • Catheter Ģefaf olmalı, üzerinde dokunun barium‟la direk temasını barium doyrulmuĢ catheterlere oronla 6 kat daha düĢüren silikon yüzey içine
                     gömülmüĢ barium radiopak çizgili olmalıdır.
                     • Catheter üzerinde mesafe taynini sağlayan, baĢtan baĢlayarak her 5 cm aralıkta 3 adet radiopak iĢaret bulunmalı, catheter ucunda 16mm
                     mesafeye kadar 4 sıralı çapraz yerleĢtirilmiĢ 20 delikten oluĢmalı, catheter‟in dıĢ çapı 2.5mm, iç çapı1.3mm, boyu 230 mm olmalıdır.
                     • Peritoneal catheter silikondan imal edilmiĢ, kesik uçlu olmalıdır.
                     • Catheter Ģeffaf olmalı, üzerinde dokunun barium‟la direk temasını, barium doyrulmuĢ catheterlere oranla 6 kat daha düĢüren silikon yüzey içine
                     gömülmüĢ barium radiopak çizgili olmalıdır.
                     • Catheter ucunda 23 mm mesafeye kadar 4 sıralı çapraz yerleĢtirilmiĢ 20 delikten oluĢmalı catheterin dıĢ çapı 2.5mm iç çapı1.1mm, boyu 1100
                     mm olmalıdır.
                     • Valve ve Peritoneal catheter önceden birleĢtirilmiĢ olmalıdır.
                     • Shunt kit çift steril poĢette, koruyucu karton kutu içinde olmalıdır.
                     • Patent, CE VE ISO numaraları bulunmalıdır.
  12 MM LĠK BURR HOLE TIP ÇOCUK
158 ĠÇĠN V-P SHANT         10                                                                            Beyin Cerrahi

                     1-Teklif edilecek uç klinikte kullanılan ANSPACH marka emax 2 yüksek hızlı drill sisteminin QD-11 ataçmanı ile tam uyumlu olmalı, ilgili
                     ataçmanla kullanılmak üzere aynı firma tarafından üretilmiĢ olmalıdır.
                     2- Uç çapı 4 mm elmas topuz tipte olmalıdır.
                     3- Teklif edilen uç 80.000 devir/dk hızda çalıĢmaya uygun olmalı, kırılmamalıdır.
                     4- Uç tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
                     5- Teklif edilecek ucun sterilizasyon bitiĢ tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
                     6- Teklif edilen uçta CE etiketi olmalıdır.
                     7- Ucu ithal eden firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.
159 4 MM DYAMOND BALL ELMAS UÇ   100                                                                           Beyin Cerrahi

                     1-Teklif edilecek uç klinikte kullanılan ANSPACH marka emax 2 yüksek hızlı drill sisteminin QD-11 ataçmanı ile tam uyumlu olmalı, ilgili
                     ataçmanla kullanılmak üzere aynı firma tarafından üretilmiĢ olmalıdır.
                     2- Uç çapı 5 mm elmas topuz tipte olmalıdır.
                     3- Teklif edilen uç 80.000 devir/dk hızda çalıĢmaya uygun olmalı, kırılmamalıdır.
                     4- Uç tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
                     5- Teklif edilecek ucun sterilizasyon bitiĢ tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
                     6- Teklif edilen uçta CE etiketi olmalıdır.
                     7- Ucu ithal eden firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.
160 5 MM DYAMOND BALL ELMAS UÇ   100                                                                           Beyin Cerrahi

                     1-Teklif edilecek uç klinikte kullanılan ANSPACH marka emax 2 yüksek hızlı drill sisteminin SPEED REDUCER-60 ataçmanı ile tam uyumlu
                     olmalı, ilgili ataçmanla kullanılmak üzere aynı firma tarafından üretilmiĢ olmalıdır.
                     2- YetiĢkin cranial perforatör tip olmalıdır.
                     3- Teklif edilen uç 80.000 devir/dk hızda çalıĢmaya uygun olmalı, kırılmamalıdır.
                     4- Uç tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
                     5- Teklif edilecek ucun sterilizasyon bitiĢ tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
                     6- Teklif edilen uçta CE etiketi olmalıdır.
  ACRA-CUT DĠSPOSĠBLE CRANĠAL      7- Ucu ithal eden firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.
161 PEFORATOR YETĠġKĠN TĠP     30                                                                            Beyin Cerrahi
                     1-Teklif edilecek uç klinikte kullanılan ANSPACH marka emax 2 yüksek hızlı drill sisteminin SPEED REDUCER-60 ataçmanı ile tam uyumlu
                     olmalı, ilgili ataçmanla kullanılmak üzere aynı firma tarafından üretilmiĢ olmalıdır.
                     2- Pediatrik cranial perforatör tip olmalıdır.
                     3- Teklif edilen uç 80.000 devir/dk hızda çalıĢmaya uygun olmalı, kırılmamalıdır.
                     4- Uç tek kullanımlık ve steril olmalıdır.

                     5- Teklif edilecek ucun sterilizasyon bitiĢ tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
                     6- Teklif edilen uçta CE etiketi olmalıdır.
  ACRA-CUT DĠSPOSĠBLE CRANĠAL
                     7- Ucu ithal eden firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.
162 PEFORATOR PEDĠATRĠK TĠP    20                                                                            Beyin Cerrahi
                     1-Teklif edilecek uç klinikte kullanılan ANSPACH marka emax 2 yüksek hızlı drill sisteminin SPEED REDUCER-60 ataçmanı ile tam uyumlu
                     olmalı, ilgili ataçmanla kullanılmak üzere aynı firma tarafından üretilmiĢ olmalıdır.
                     2- Pediatrik cranial perforatör tip olmalıdır.
                     3- Teklif edilen uç 80.000 devir/dk hızda çalıĢmaya uygun olmalı, kırılmamalıdır.
                     4- Uç tek kullanımlık ve steril olmalıdır.

                     5- Teklif edilecek ucun sterilizasyon bitiĢ tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
                     6- Teklif edilen uçta CE etiketi olmalıdır.
 ACRA-CUT DĠSPOSĠBLE CRANĠAL
                     7- Ucu ithal eden firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.
162 PEFORATOR PEDĠATRĠK TĠP    20                                                                              Beyin Cerrahi

                     1-Teklif edilecek uç klinikte kullanılan ANSPACH marka emax 2 yüksek hızlı drill sisteminin CRANĠ-A-R ataçmanı ile tam uyumlu olmalı, ilgili
                     ataçmanla kullanılmak üzere aynı firma tarafından üretilmiĢ olmalıdır.
                     2- Uç 1,85mm X 16 mm ebatlarında fluted router tip olmalıdır.
                     3- Teklif edilen uç 80.000 devir/dk hızda çalıĢmaya uygun olmalı, kırılmamalıdır.
                     4- Uç tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
                     5- Teklif edilecek ucun sterilizasyon bitiĢ tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
                     6- Teklif edilen uçta CE etiketi olmalıdır.
 ACRN-1.85MM X 16MM FLUTED       7- Ucu ithal eden firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.
163 ROUTER             100                                                                             Beyin Cerrahi

                     1-Teklif edilecek uç klinikte kullanılan ANSPACH marka emax 2 yüksek hızlı drill sisteminin CRANĠ-A-R ataçmanı ile tam uyumlu olmalı, ilgili
                     ataçmanla kullanılmak üzere aynı firma tarafından üretilmiĢ olmalıdır.
                     2- Uç 2,15mm X 22 mm ebatlarında SPĠRAL router tip olmalıdır.
                     3- Teklif edilen uç 80.000 devir/dk hızda çalıĢmaya uygun olmalı, kırılmamalıdır.
                     4- Uç tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
                     5- Teklif edilecek ucun sterilizasyon bitiĢ tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
                     6- Teklif edilen uçta CE etiketi olmalıdır.
 ACRN-S SPĠRAL ROUTER 2.15 MM X     7- Ucu ithal eden firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.
164 22MM              100                                                                             Beyin Cerrahi


                     1. Düz tabanlı silindirik Ģekilde olmalıdır.
                     2. Programlanabilir valf ana gövdesi titanyumdan yapılmıĢ olmalıdır.
                     3. Valf mekanizmasında basınç ayarını yapan elastik deformeli,düz yay ise uyumlu 316L paslanmaz çelikten yapılmıĢ olmalıdır.
                     4. Silikon elastomer valf birimi giriĢ ve çıkıĢ valflerini içermelidir.
                     5. ÇıkıĢ plastik valf bölümü doğrudan distal katetere bağlı olmalıdır.
                     6. GiriĢ valf ünitesindeki yayın basınç ayarlamaları,valf içindeki basamaklı motoru harekete geçirecek eksternal bir programlayıcı kullanılarak non-
                     invasive Ģekilde yapabilmelidir.
                     7. Programlayıcı motora,saatte 30 mm H2O –200 mm H2O arasında minimum 18 ayrı basınç yapabilecek Ģekilde kodlanmıĢ manyetik sinyal
                     yollayacaktır.
                     8. Sistem tek bir steril paket içerisinde olmalıdır.
                     9. Programlayıcı elektrik bağlantısı ile çalıĢmalıdır.
165 AYARLANABĠLĠR VP SHUNT     30                                                                              Beyin Cerrahi

                     1-Sıkı yapıda olmalı
                     2-Uluslar arası ölçülere göre 5 numara olmalı
                     3- Pakette kesilebilir özellikte 25 metre uzunluğunda bir file olmalı
                     4- Paketteki file, dağılmadan tek bir çıkım yerinden paket bütünlüğü bozulmadan çıkartılabilmeli
166 BANDAFĠX KAFA FĠLESĠ      50                                                                              Beyin Cerrahi
                     1- Bipolar kabloları ameliyathanemizde bulunan AESCULAP elektrokotere birebir uyumlu olmalıdır.
                     2- Kablolar silikondan mamul edilmiĢ ve reusable olmalıdır.
                     3- Kabloların cihaza giriĢ kısımları çift giriĢli olmalıdır.
                     4- Bükülme ve kırılmalara karĢı son derece dayanıklı olmalıdır. Kablolar 134 derecede otoklav yöntemiyle sterilizasyona uygun olmalıdır.
                     5- Bipolar forcepsin takılacağı yer 20derece açılı olmalıdır.
                     6- Teklif edilecek bipolar kabloları ve bipolar forcepsler birbirine tam uyumlu olmalıdır. Forcepsler ve kabloların bağlantı kısımları düz giriĢli
                     olmalı, iğne giriĢli olmamalıdır.
                     7- Teklif edilecek bipolar kablo ve forcepsler aynı marka olmalıdır.
                     8- Teklif edilecek malzemelere ait noter tasdikli TUV, ISO 9001 ve CE belgeleri olmalıdır.167 BĠPOLAR KABLOSU        20                                                                              Beyin Cerrahi
                   6- Teklif edilecek bipolar kabloları ve bipolar forcepsler birbirine tam uyumlu olmalıdır. Forcepsler ve kabloların bağlantı kısımları düz giriĢli
                   olmalı, iğne giriĢli olmamalıdır.
                   7- Teklif edilecek bipolar kablo ve forcepsler aynı marka olmalıdır.
                   8- Teklif edilecek malzemelere ait noter tasdikli TUV, ISO 9001 ve CE belgeleri olmalıdır.167 BĠPOLAR KABLOSU       20                                                                             Beyin Cerrahi                   • Shunt burr hole türünde olmalı, silikon elastomer polypropylene‟den imal edilmiĢ olmalıdır.
                   • MRI ve CT uyumlu olmalıdır. Valve mekanizması inlet könnektörünün çıkıĢ ağzında düz olarak yerleĢtirilmiĢ olmalı. CSF akıĢını engellemeyen
                   3 çıkıĢ noktalı polypropylene iğne koruyuculu olmalıdır.
                   • Valve üzerinde basınç seviyelerini gösteren radyopak iĢaretler bulunmalıdır. Valve burr deliği dairesi çapı 16 mm olmalı, dairecik alt noktası ve
                   dairecekler ortası arası 3,5mm, inlet konektörü ucu dairecikler ortası arası 12mm, burr hole gövde yüksekliği 5mm, Shunt buyu 19mm olmalı,
                   16mm Shunt kit için dairecik alt noktası ve dairecikler ortası arası 5mm, inlet konektörü ucu dairecikler ortası arası 13mm, burr hole gövde
                   yüksekliği 6mm, shun boyu 23.5mm olmalıdır.
                   • Valve üzerinde kolay sütur atmaya yarayan geniĢ yan yüzeyi olmalıdır.
                   • Shunt sistemi 3 sabit basınç seviyeli (Low, Medium, High) olmalıdır.
                   • Low presser Valve 10-60mm H2O, Medium 61-120mm H2O, High 121-190 mm H2O basınç seviyelerinde çalıĢmalıdır.
                   • Ventrıcular cat heter silikondan imal edilmiĢ olmalı, yuvarlatılmıĢ tantaium emdirilmiĢl ucu olmalı, kolay yerleĢtirmeyi sağlayan paslanmaz
                   çelikten stylet‟i olmalıdır.
                   • Catheter Ģefaf olmalı, üzerinde dokunun barium‟la direk temasını barium doyrulmuĢ catheterlere oronla 6 kat daha düĢüren silikon yüzey içine
                   gömülmüĢ barium radiopak çizgili olmalıdır.
                   • Catheter üzerinde mesafe taynini sağlayan, baĢtan baĢlayarak her 5 cm aralıkta 3 adet radiopak iĢaret bulunmalı, catheter ucunda 16mm
                   mesafeye kadar 4 sıralı çapraz yerleĢtirilmiĢ 20 delikten oluĢmalı, catheter‟in dıĢ çapı 2.5mm, iç çapı1.3mm, boyu 230 mm olmalıdır.
                   • Peritoneal catheter silikondan imal edilmiĢ, kesik uçlu olmalıdır.
                   • Catheter Ģeffaf olmalı, üzerinde dokunun barium‟la direk temasını, barium doyrulmuĢ catheterlere oranla 6 kat daha düĢüren silikon yüzey içine
                   gömülmüĢ barium radiopak çizgili olmalıdır.
                   • Catheter ucunda 23 mm mesafeye kadar 4 sıralı çapraz yerleĢtirilmiĢ 20 delikten oluĢmalı catheterin dıĢ çapı 2.5mm iç çapı1.1mm, boyu 1100
                   mm olmalıdır.
                   • Valve ve Peritoneal catheter önceden birleĢtirilmiĢ olmalıdır.
                   • Shunt kit çift steril poĢette, koruyucu karton kutu içinde olmalıdır.
                   • Patent, CE VE ISO numaraları bulunmalıdır.
  BURR HOLE ORTA BASINÇLI VP
168 SHUNT ERĠġKĠN TĠP 16 MM   10                                                                             Beyin Cerrahi

                   1. Her türlü hassas doku yüzeyine uyabilen yumuĢak ve gözenekli yapay ipekten imal edilmiĢ olmalıdır.
                   2. Ağırlığının 5 katından fazla sıvıyı 1 saniyede absorbe edebilmelidir.
                   3. X-Ray „ da görülebilir radiopak özelliğe sahip olmalıdır.
                   4. Pedilerin boy ve Ģeklini gösteren özel yerleri olan kullanım takibini sağlayan kart ve steril ambalajda mevcut olmalıdır.
                   5. ġekil hafızasını korumayan örgülü polyester içermektedir.
                   6. Pedi yaĢ ve kuru ortamlarda lime lime olmayacak, ipliklenmeyecek, liflenmeyecek özellikte olmalıdır.
                   7. Pedinin üzerinde X-ray ıĢınlarında görülebilmesini sağlayan baskılı Ģerit olmalıdır.poĢet içinde olmalıdır.
                   8. Cerrahi ped, 10‟ar adet olmak üzere bir yüzü Ģeffaf, steril ambalaj
                   9. Boyutları;

                   • 0.79 cm, yuvarlak (80 – 1396)
                   • 0.64 cm X 3.81cm (80 – 1397)
                   • 0.64 cm X 7.62cm (80 – 1398)
                   • 0.64 cm X 0.64cm (80 – 1399)
                   • 1.27 cm X 1.27cm (80 – 1400)
                   • 1.91 cm X 1.91cm (80 – 1401)
                   • 1.27 cm X 2.54cm (80 – 1402)
                   • 2.54 cm X 2.54cm (80 – 1403)

                   • 1.27 cm X 3.81cm (80 – 1404)
                   • 1.27 cm X 5.08cm (80 – 1406)
                   • 7.62 cm X 7.62cm (80 – 1407)
                   • 2.54 cm X 7.62cm (80 – 1408)
                   • 7.62 cm X 7.62cm (80 – 1409)
                   • 1.91 cm X 7,62cm (80 – 1415)
                   • 3.81 cm X 7.62cm (80 – 1416)
                   • 1.27 cm , yuvarlak (80 – 1420)
                    • 0.64 cm X 0.64cm (80 – 1399)
                    • 1.27 cm X 1.27cm (80 – 1400)
                    • 1.91 cm X 1.91cm (80 – 1401)
                    • 1.27 cm X 2.54cm (80 – 1402)
                    • 2.54 cm X 2.54cm (80 – 1403)

                    • 1.27 cm X 3.81cm (80 – 1404)
                    • 1.27 cm X 5.08cm (80 – 1406)
                    • 7.62 cm X 7.62cm (80 – 1407)
                    • 2.54 cm X 7.62cm (80 – 1408)
                    • 7.62 cm X 7.62cm (80 – 1409)
                    • 1.91 cm X 7,62cm (80 – 1415)
                    • 3.81 cm X 7.62cm (80 – 1416)
                    • 1.27 cm , yuvarlak (80 – 1420)
                    • 1.91 cm, yuvarlak (80 – 1421)
                    • 2.54 cm , yuvarlak (80 – 1422)
  CERRAHĠ DOKU YAPIġTIRICISI
169 (BĠOGLUE)           25                                                                               Beyin Cerrahi

                    1-Drenin evaktörü %100 silikondan imal edilmiĢ olmalıdır.
                    2-Evaktörün eni 7 mm olmalıdır.
                    3-Dren, silikon ara bağlantı hortumu ile rezervuara bağlanabilmelidir. Ara bağlantı hortumun çapı 7 mm, uzunluğu en az 50 mm olmalıdır.
                    4-150-200 cc arası bomba tip rezervuarı olmalıdır.
                    5- Rezervuar üzerinde derecelendirmeleri olmalıdır.
                    6-Rezervuarı hastaya tutturabilecek klipsi olmalıdır, klipsler elastik yapıda olmalı, kırılgan olmamalıdır.
                    7-Rezervuarda bir tahliye bir de giriĢ deliği olmalıdır. GiriĢ deliğinde geri kaçmayı önleyici valfi olmalıdır.
                    8-Set steril tek paketten olmalıdır.
                    9-ISO-TSE-CE belgeleri olmalıdır.
                    10- son kullanma tarihi üzerinde yamalı, teslim tarihinde son kullanım tarihine en az 3 yıl kalmıĢ olmalıdır.
  FLAT DREN REZERVUAR SLĠK PN
170 C.W 150 CC          600                                                                              Beyin Cerrahi
                    1-Aliminyumdan üretilmiĢ olmalıdır.
                    2-Vücuda temas eden bölgelerde 5 mm plastozot veya havlu kumaĢla kaplı olmaladır.
                    3-Ayak delikleri sayesinde çok kolay yükseklik ve geniĢlik ayarları yapılabilmelidir.
                    4- üç nokta prensibine göre tasarlanmıĢ olmalıdır.
                    5-Korse kırığın durumuna göre hemen kırık sonrası uygulanabileceği gibi alçı sonrasında da kullanılabilmelidir.
                    6-Ġstendiğinde plastozot veya havlu parçalar çıkarılıp temizlenebilmelidir.
171 HĠPEREKSTANSĠON J WEETH CORSE 5                                                                               Beyin Cerrahi


                    1.Teklif edilecek kitin,bolt adaptör ile ucunda transduser bulunan fiberoptik kablolu kateter ile beyin içi basıncı ve sıcaklığı ölçerken aynı anda
                    drenaj, BOS örnekleme ve/veya ilaç enjeksiyonuna loanak veren çıkıĢı bulunmalıdır.
                    2. Sıfırlama iĢlemi kit üzerinden yapılacak, cihaza bağımlı kalınmayacaktır.
                    3. Kit, kafatasına sabitlemek için bolt adaptörü ve ventriküle giriĢ için özel bir ventriküler giriĢ probuna sahip olacaktır.
                    4. Kit muhteviyatında; ucunda transduser bulunan, özel bir ventriküler giriĢ probu, kompresyon mandalı ve çevirme kanatları bulunan bolt
                    adaptörü, sıfırlama anahtarı, güvenlik stopu bulunan 7 mm‟lik twist drill, alien anahtarı, drenaj çıkıĢ kapağı, stylet ve transduseri güvenli bir
                    Ģekilde yerleĢtirmek için koruyucu kılıf bulunacaktır.
                    5. kitin takılacağı cihaz, fiber optik teknolojisi ile parankimal ve ventriküler monitorizasyon yapabilen, kompakt ve taĢınabilir bir cihaz olacaktır.
                    Yatak baĢına asmak veya serum askısına sabitlemek için kancaları ve mengenesi olacaktır.
                    6.Kitin takılacağı cihaz uygun bağlantılar yapılarak ICP, ICT ve CPP değerlerini ekranında sayısal olarak gösterebilir, ICP değerini süreklü ve 12-
                    24 saatlik trendlerde gösterebilir, belirlenen değerlerin aĢımında sesli ve görsel alarm verebilir nitelikte olmalıdır.
                    7. Kitin takılacağı cihaz içerisinde Ģarj edileilir batarya bulunacaktır.
                    8. cihaz okunan ICP değerini sayısal olarak renkli ekranında gösterecektir.
                    9. Kitin takılacağı cihazın hasta baĢı monitörü ile uygun bağlantıları yapıldığında CPP değerini gösterebilecektir.
                    10. Teklif verecek firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
172 ĠNTRACRANĠAL BASINÇ PROBU   10                                                                               Beyin Cerrahi
                    1. Teklif edilen malzeme, periferal sinirlerin onarımı için kullanılmamalı, anastomozu yapılacak olan iki sinir ucu arasındaki boĢlukta aksonal
                    büyüme için koruyucu bir ortam ve kanal sağlamalıdır.
                    2. Teklif edilen sinir grefti, yarı geçirgen birinci kalite kolojenden ve tüp Ģeklinde imal edilmiĢ olmalıdır.

                    3. Greft, vücuda tam uyumlu ve reaksiyona sebebiyet vermeyen özellikte olmalı, iĢlevini tamamladıktan sonra tamamen absorbe olabilmelidir.
                    4. Teklif edilen sinir greftinin gözenekli bir yapısı olmalı ve bu sayede sütür yerleĢtirme prosesini kolaylaĢtırmalıdır.
                    5. Greft esnek yapıda olmalı, aksonel büyüme süreci boyunca açık lümen formunu koruyabilmelidir.
                    6. Teklif edilen sinir greftinin kullanımı olay ve pratik olmalı, operasyondan evvel ıslatılması haricinde hiçbir ön hazırlık ve özel bir depolama
                    ihtiyacı gerektirmemelidir.
                    1. Teklif edilen malzeme, periferal sinirlerin onarımı için kullanılmamalı, anastomozu yapılacak olan iki sinir ucu arasındaki boĢlukta aksonal
                    büyüme için koruyucu bir ortam ve kanal sağlamalıdır.
                    2. Teklif edilen sinir grefti, yarı geçirgen birinci kalite kolojenden ve tüp Ģeklinde imal edilmiĢ olmalıdır.

                    3. Greft, vücuda tam uyumlu ve reaksiyona sebebiyet vermeyen özellikte olmalı, iĢlevini tamamladıktan sonra tamamen absorbe olabilmelidir.
                    4. Teklif edilen sinir greftinin gözenekli bir yapısı olmalı ve bu sayede sütür yerleĢtirme prosesini kolaylaĢtırmalıdır.
                    5. Greft esnek yapıda olmalı, aksonel büyüme süreci boyunca açık lümen formunu koruyabilmelidir.
                    6. Teklif edilen sinir greftinin kullanımı olay ve pratik olmalı, operasyondan evvel ıslatılması haricinde hiçbir ön hazırlık ve özel bir depolama
                    ihtiyacı gerektirmemelidir.
                    7. Sinir grefti, ıslatıldığında yumuĢak ve esnek bir form kazanmalıdır.
                    8. Teklif edilen malzemelerin uzunluğu en az 2 cm olmalı ve iç çapı 2-3-4-5-6-7 mm olarak farklı ebatlarda tercih edilebilmelidir.173 KOLLOJEN SĠNĠR GREFTĠ     10                                                                                Beyin Cerrahi
                    1. Düz tabanlı/silindirik olmalıdır.
                    2. Diferansiyel basıncı daha önceden 70 mm H20 olarak kalibre edilmiĢ olmalıdır.
                    3. Valf kısmında ana göde titanyum, basınç ayarını yapan elastik deformeli düz yay ise MRI uyumlu 316L paslanmaz çelikten yapılmıĢ olmalıdır.
                    4. Valf mekanizmasında, çelik yayın kalkması ile BOS geçiĢine izin verildiğinde mekanizma dahilinde akım oluĢturarak kör noktaları ortadan
                    kaldıracak rubi satıha oturmuĢ rubi top bulunmalıdır.
                    5. Silikon elostomer valf birimi giriĢ ve çıkıĢ valflerini içermelidir.
                    6. Pompada, ok Ģekinde radyopak akıĢ ve basınç göstergesi olmalıdır.
                    7. Pompada düĢük basınç olduğunu gösteren bir iĢaretleme olmalıdır.
                    8. ÇıkıĢ plastik valf bölümü doğrudan distal katetere bağlı olmalıdır
                    9. Ventrilüler kateter, en fazla 14 cm boyunda, iç çapı 1.4 mm ve dıĢ çapı 2.7 mm olmalıdır.
                    10. Peritoneal kateter, en fazla 85cm. boyunda, iç çapı 1mm ve dıĢ çapı 2.2 mm olmalıdır.


174 ULTRASMALL PEDĠATRĠK VP SHUNT 10                                                                                Beyin Cerrahi                    1. Kraniotomi seti steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
                    2. Kraniotomi kiti çift kat ambalaj içerisinde bukunmalıdır.
                    3. Kit muhteviyatında ;
                    Bir adet 5,31 mm drill ucu, bir adet el perforatörü, bir adet tek kullanımlık traĢ bıçağı, iki adet emniyetli Ģırınga, dört adet iğne, bir adet bariyerli
                    pencereli örtü, üç adet beyaz emici havlu, on adet gazlı bez, bir adet no:11 bistüri(tutucusuyla), bir adet no:15 bistüri(tutucusuyla), bir adet esnek
                    cetvel, bir adet adson forsepsi (testere diĢli), bir adet adson forseps (1x2 diĢli), bir adet portegü, iki adet ilaç kabı, bir adet kilitlenebilen skalp
                    retraktörü, bir adet makas, bir adet iĢaretleyici kalem, ve 3-0 naylon sütür bulunmalıdır.
                    4. Kit muhteviyatında bulunan iğnelerin iki adeti 18 gauge ve 3.5 inch, bir adeti 25 gauge ve 5/8 inch ve bir adeti de 18 gauge ve 3.5 inch spinal
                    iğne olmalıdır.
                    5. Briyerli pencerei örtü 15x15 inch ebadında olmalıdır.
                    6. Gazlı bezler 4x4 inch ebadında olmalıdır.
                    7. Ġlaç kaplarının her biri 2 oz. Kapasitesinde olmalıdır.
175 VENTRĠKÜLOSTOMĠ SETĠ     20                                                                                Beyin Cerrahi
                    1- X-RAY,CT,VE MR UYUMLU OLMALIDIR.
                    2- HALO RĠNG KARBON KOMPOZĠT MATERYALDEN OLMALIDIR.
                    3- KEMĠĞE ġEKĠL VERME VE ENFEKSĠYON HALLERĠNE KARġI FAZLA
                    ALTERNATĠF OLMASINDAN DOLAYI EN AZ 29 ADET PĠN SĠTESĠ BULUNMALIDIR.
                    4- HALO RĠNG HASTA TRAKSĠYONDA ĠKEN TAKILABĠLMESĠ ĠÇĠN V1 ġEKLĠNDE VE ĠSTENĠLDĠĞĠNDE TERS POZĠSYONDA
                    DA TAKILABĠLMELĠDĠR.
                    5- UYGULAMA ESNASINDA HER TÜRLÜ TEKNĠK DONANIMIN BULUNDUĞU
                    APLĠKASYON KĠTĠ SETTE YER ALMALIDIR.
                    6- YELEK BÖLÜMÜNDE OMUZ KISMININ KALIN POLĠETĠLEN VE TOKALI KEMER ĠLE DESTEKLENMĠġ OLMALIDIR.

                    7- YEDEK ĠÇ PELUġU MUTLAKA KOYUN POSTUNDAN YAPILMIġ OLMALIDIR.
                    8- YELEĞĠN ÖN KISMINDA ACĠL MUDAHALE ĠÇĠN ÇABUK AÇILABĠLEN BÖLÜM
                    OLMALIDIR.
                    9- HALO RĠNG 3 BOY OLMALIDIR.
                    10 - HALO YELEK 7 BOY OLMALIDIR.
                    11- SETĠN ĠÇERSĠNDE 5 ADET SKULLPĠN 3 ADET TESPĠTLEME VĠDASI VE 6 ĠNÇ
                    BASINÇTA OTOMATĠK OLARAK DURAN TORK ANAHTARI OLMALIDIR.
                    12- SETĠN ĠÇĠNDE HALO TRAKSĠYON SĠSTEM DAHĠLĠNDE HER EBAT VĠDA ĠÇĠN ANAHTAR,UYGULAMA KLAVUZU HASTA
                     DA TAKILABĠLMELĠDĠR.
                     5- UYGULAMA ESNASINDA HER TÜRLÜ TEKNĠK DONANIMIN BULUNDUĞU
                     APLĠKASYON KĠTĠ SETTE YER ALMALIDIR.
                     6- YELEK BÖLÜMÜNDE OMUZ KISMININ KALIN POLĠETĠLEN VE TOKALI KEMER ĠLE DESTEKLENMĠġ OLMALIDIR.

                     7- YEDEK ĠÇ PELUġU MUTLAKA KOYUN POSTUNDAN YAPILMIġ OLMALIDIR.
                     8- YELEĞĠN ÖN KISMINDA ACĠL MUDAHALE ĠÇĠN ÇABUK AÇILABĠLEN BÖLÜM
                     OLMALIDIR.
                     9- HALO RĠNG 3 BOY OLMALIDIR.
                     10 - HALO YELEK 7 BOY OLMALIDIR.
                     11- SETĠN ĠÇERSĠNDE 5 ADET SKULLPĠN 3 ADET TESPĠTLEME VĠDASI VE 6 ĠNÇ
                     BASINÇTA OTOMATĠK OLARAK DURAN TORK ANAHTARI OLMALIDIR.
                     12- SETĠN ĠÇĠNDE HALO TRAKSĠYON SĠSTEM DAHĠLĠNDE HER EBAT VĠDA ĠÇĠN ANAHTAR,UYGULAMA KLAVUZU HASTA
                     BĠLGĠ KLAVUZU BULUNMALIDIR.
                     13- ĠSO 9002 VE FDA, CE BELGELERĠ OLMALIDIR.
                     14- TRAKSĠYON ROASYON, FEXĠON VE EXTANSĠYON YAPILABĠLECEK KOLAY
                     AYARLAMA SĠSTEMĠ OLMALIDIR.
                     15- SET ĠÇERĠSĠNDE TRAKSĠYON APARATI OLMALIDIR.
                     16- SET STERĠL VE EN AZ 2 YIL MĠADLI OLMALIDIR.
                     17- BAĞLANTI UCLARI ÇIKARILMAKSIZIN HASTAYA UYGULANABĠLĠR
                     OLMALIDIR.


176 HALO-WEST TRAKSĠYON SĠSTEMĠ  5                                                                          Beyin Cerrahi

                     1- Ranney scalp klip elimizdeki ANSPACH marka Applier‟e uygun olmalıdır.
                     2- Ranney scalp klipler steril olmalı ve çift kat paketlenmiĢ olmalıdır.
                     3-Her pakette yeter sayıda Ranney scalp klip bulunmalıdır.
                     4-Paketlerin üzerinde kod numarası ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
                     5-Ranney scalp klipler plastik uçlu olmalıdır.
                     6- CE Belgesine sahip olmalıdır.
177 PLASTĠK RANEY SCALP CLĠPSĠ   4000                                                                         Beyin Cerrahi


                     1. Kateterin, iç ve dıĢ silikon matriksi, 2 farklı antibiyotikle doyurulmuĢ olmalıdır.
                     2. Antibiyotik salınımı kateterin sadece dıĢ yüzeyine değil, aynı zamanda iç yüzeyine de olmalıdır.
                     3. Ġçerdiği antibiyotikler: % 0.15 Clindamycin ve % 0.054 Rifampicin olmalıdır.
                     4. Antibiyotik emdirilmiĢ kateter, maksimum 42 gün süreye kadar proflaksi sağlamalıdır.
                     5. Kateter içeriğindeki antibiyotiklerden kaynaklanan bir renge sahip olmalıdır.
                     6. Drenaj Sistemi steril ambalajda olmalıdır.
                     7. Kapalı sistem olmalıdır.
                     8. Paketin arka panelinde kullanım talimatı bulunmalıdır.
                     9. I.V. ucuna manifold klembi ile tutturulmalıdır.
                     10. GeniĢletilmiĢ anti-reflex, küçük ICP ölçümleri için kalibre edilmiĢ en az 75ml‟lik damla bölümü içermeli ve bu bölüm mmHg ve mmH2O
                     olarak iĢaretli olmalıdır.
                     11. Enjeksiyon ve örnekleme için kendiliğinden kapanan latex bölüm içeren en az 700ml‟lik iĢaretli toplama torbası olmalıdır.
                     12. Ġki adet klemp, iki adet dört yollu musluk, basınç takibi, BOS örneklemesi veya sıvı enjeksiyonu için en az 157cm‟lik hasta bağlantısı
                     olmalıdır.
                     13. Sistemde monitorizasyon veya BOS toplama ekipmanına bağlantı için 1adet diĢi Luer Lock konnektör olmalıdır.
  ANTĠBĠYOTĠKLĠ EXTERNAL DRENAJ     14. External drenajın yatay pozisyona gelmesi durumunda ventilasyon filtresinin ıslanmasını engelleyen sistem olmalıdır.
178 SETĠ              40                                                                          Beyin Cerrahi
                     1. Sistem steril ambalajda olmalıdır.
                     2. Kapalı sistem olacaktır.
                     3. Paketin arka panelinde kullanım talimatı bulunmalıdır.
                     4. I.V. ucuna manifold klempi ile tutturulmalıdır.
                     5. GeniĢletilmiĢ anti-reflex, küçük ICP ölçümleri için kalibre edilmiĢ 75ml‟lik damla bölümü içermeli ve bu bölüm mmHg ve mmH2O olarak
                     iĢaretli olmalıdır.
                     6. Enjeksiyon ve örnekleme için kendiliğinden kapanan latex bölüm içeren 700ml‟lik iĢaretli toplama torbası olmalıdır.

                     7. Ġki adet klemp,iki adet dört yollu musluk,basınç takibi,BOS örneklemesi veya sıvı enjeksiyonu için 157 cm.‟lik hasta bağlantısı.
                     8. Sistemle birlikte 46 cm.‟lik radyo opak silikon lumbar kateter (iç çapı 0.76mm dıĢ çapı 1.65mm) Huber noktalı,14 G ebatında Touhy iğnesi
                     verilmelidir, verilen kateter antibiyotik emdirilmiĢ olmalıdır.
                     9. Sistemde monitörizasyon veya BOS toplama ekipmanına bağlantı için 1 adet dıĢ Luer Lock Konnektör olmalıdır.
                     10. CE onayı olmalıdır.
                   3. Paketin arka panelinde kullanım talimatı bulunmalıdır.
                   4. I.V. ucuna manifold klempi ile tutturulmalıdır.
                   5. GeniĢletilmiĢ anti-reflex, küçük ICP ölçümleri için kalibre edilmiĢ 75ml‟lik damla bölümü içermeli ve bu bölüm mmHg ve mmH2O olarak
                   iĢaretli olmalıdır.
                   6. Enjeksiyon ve örnekleme için kendiliğinden kapanan latex bölüm içeren 700ml‟lik iĢaretli toplama torbası olmalıdır.

                   7. Ġki adet klemp,iki adet dört yollu musluk,basınç takibi,BOS örneklemesi veya sıvı enjeksiyonu için 157 cm.‟lik hasta bağlantısı.
                   8. Sistemle birlikte 46 cm.‟lik radyo opak silikon lumbar kateter (iç çapı 0.76mm dıĢ çapı 1.65mm) Huber noktalı,14 G ebatında Touhy iğnesi
                   verilmelidir, verilen kateter antibiyotik emdirilmiĢ olmalıdır.
                   9. Sistemde monitörizasyon veya BOS toplama ekipmanına bağlantı için 1 adet dıĢ Luer Lock Konnektör olmalıdır.
                   10. CE onayı olmalıdır.


179 LOMBER DRENAJ SETĠ      15                                                                          Beyin Cerrahi                   Cancellous bloks iliak olmalıdır.
                   *Nakledildiği organizmada herhangi bir uygunsuzluğa neden olmamalıdır.
                   *Nakledildiği dokuda sertlik ve yabancı doku hissi vermemelidir.
                   *%100 insan dokusundan elde edilmiĢ olmalıdır.
                   *Kutu ambalajı iç içe çift steril olmalıdır.
                   *Donör taramaları FDA belgeli olmalıdır.
                   *Ürünler HBS.Ag;HTLve 1,2 HĠVrAg:HĠV.boyrPCR.STS;PBC testleri yapılmıĢ ve
                   *ürün üzerinde açıkça belirtilmiĢ olmalıdır.
                   *Küp Ģeker biçiminde olmalı gerekliğinde ufalıp tekrar kullanılabilmelidir.
                   *iç kısmı cancel yapıda dıĢ kısmı cortikal olmalıdır-
                   *T.C Sağlık bakanlığı onaylı izni olmalıdır.
                   *CE.FDA.AATB belgeleri bulunmalıdır.
                   *Orijinal olması bakımından mutlaka ithalatçı firma tastikli bayilik belgesi satıcı
                   firmaya verilmelidir.
                   *Hangi kıta ve ülkeden alınmıĢ ise vericinin kimliği beraberinde verilecektir.
                   *Ürün özel vakumlanmıĢ cam ĢiĢede steril olmalı ayrıca ĢiĢe dıĢ etkenlere karĢı ek bir film ile
                    kaplanmıĢ olmalıdır.
180 CANCELLOUS BLOKS KEMĠK    10                                                                          Beyin Cerrahi


                   • Ürün tamamen insan dokusundan elde edilmiĢ olmalıdır
                   • Nakledildiği dokuda sertlik ve yabancı doku hissi vermemelidir.Çabuk kaynamalı kemik ve kemik onarmalarında. Kırıklarda çene yüz
                   anatomilerinde. Kaburga göğüs kafesleri operetlerinde rahatlıkla kullanılması için irigasyon, aplikatörlerinde sıkıntı yaratmamalıdır.
                   Uygunsuzluğa neden olmamalıdır.
                   • Hastaya opera sırasında uygulanmak üzere tasarlanmıĢ değiĢik boylarda irigasyon yapabilecek aplikatörleri beraberinde verilmemelidir. Düz
                   açı dar açı tam set aplikatörleri.
                   • Orijinal Avrupa menĢeli olmalı ve iç içe çift steril poĢetlerde gamma ile muhafaza edilmiĢ orijinal paketleme yapılmıĢ olarak teslim
                   edilmelidir.
181 KEMĠK GREFTĠ (PITTY) 30 CC  30                                                                          Beyin Cerrahi
                   • Ürün enjektör içerisinde (putty jel) Ģeklinde enjekte edilebilmelidir.
                   • Aciliyet gerektiği durumlarda istenildiğinde tam set olarak 24 saat içerisinde teslim edilmelidir.
                   • ' Soğuk zincir gerektirmemelidir.
                   • Nakledildiği organizmada herhangi bir uygunsuzluğa neden olmamalıdır
                   • Kutu ambalajı iç içe çift steril olmalıdır.
                   • Ürünler Hbs Ag, HTL, VI/2HIV. 1 Ag, Hiv,boy,PCR, STS, PVC testleri yapılmıĢ ve ürün üzerinde belirtilmiĢ olmalıdır.
                   • T.C Sağlık Bakanlığı izin müsadesi noter tastikli olmalıdır.
                   • CE, ĠSO, FDA AA TB belgeleri bulunmahdır
                   • Dönür taramaları FDA belgeli olmalıdır
                   • 15-30 cc olmalıdır __
182 KEMĠK GREFTĠ (PITTY) 15 CC  15                                                                          Beyin Cerrahi
                   Teklif edilecek anevrizma klipleri SUGĠTA tasarım ve bu konuda tanınmıĢ bir firmanın imalatı olacak ve aĢağıda yazılı teknik özelliklere sahip
                   olacaktır.

                   1-Mini VE standart anevrizma kliplerinden imalatta bulunmalıdır.
                   2. Anevrizma klip bleydleri azami derecede açılabilmelidir.
                   3. Kolay açılması için kliplerin çift helezonlu mekanizması olmalıdır.
                   4. Kobalt-krom alaĢımından mamül olmalı, vücut ile tam uyumlu olmalıdır.
                   5. Klipler MRI görüntüleme sistemleri ile uyumlu olmalıdır.
                   6. Klipler, non-steril tekli ambalajlarda verilmeli, her tür sterilizasyona girebilmelidir.
                   7. Tüm klipler, 1:1 ölçümlü sterilizasyon ve muhafaza kutusu ile verilmelidir.
                 Teklif edilecek anevrizma klipleri SUGĠTA tasarım ve bu konuda tanınmıĢ bir firmanın imalatı olacak ve aĢağıda yazılı teknik özelliklere sahip
                 olacaktır.

                 1-Mini VE standart anevrizma kliplerinden imalatta bulunmalıdır.
                 2. Anevrizma klip bleydleri azami derecede açılabilmelidir.
                 3. Kolay açılması için kliplerin çift helezonlu mekanizması olmalıdır.
                 4. Kobalt-krom alaĢımından mamül olmalı, vücut ile tam uyumlu olmalıdır.
                 5. Klipler MRI görüntüleme sistemleri ile uyumlu olmalıdır.
                 6. Klipler, non-steril tekli ambalajlarda verilmeli, her tür sterilizasyona girebilmelidir.
                 7. Tüm klipler, 1:1 ölçümlü sterilizasyon ve muhafaza kutusu ile verilmelidir.
                 8. Tüm malzemeler en az bir yıl fabrika garantisine sahip olacaktır.
                 9. Klipleri ithal eden firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olması gerekmektedir.
                 10. DemirbaĢımızda bulunan SUGĠTA Muzıho aplair setimize uygun ve belirtilen kapama baĢınçlarına uygun özellikte olmalıdır.
                 11. Kliplerin kalıcı kliplerden ayrılabilmesi için bıçak kısmı farklı renkte olmalıdır.
                 12- klipler ile birlikte aĢağıda yazılı demirbaĢ malzemeler olmalıdır.
                 a) Standart geçici klip applierı düz         1(bir) adet
                 b) Mini geçici klip applierı düz           1(bir) adet
183 ANEVRĠZMA KLĠP GEÇĠCĠ  10                                                                                Beyin Cerrahi


                 1. Mini, standart, büyük, fenestre büyük, asimetrik fenestre büyük, uzun, geçici mini, geçici standart, booster ve AVM mikro tip anevrizma
                 kliplerden geniĢ bir dizi imalatta bulunmalı ve ithalatçı firmanın stoklarında mevcut olmalıdır. Ġhaleye giren firma tüm bu tiplerden birer adet
                 örnek numune getirerek satın alma komisyonumuza gösterecektir.
                 2. Anevrizma klip bleydleri azami derecede açılabilmelidir.
                 3. Kolay açılması için kliplerin çift helezonlu mekanizması olmalıdır.
                 4. Kobalt-krom alaĢımından mamül olmalı, vücut ile tam uyumlu olmalıdır.
                 5. Klipler 4 tesla MRI görüntüleme sistemleri ile uyumlu olmalıdır.
                 6. Klipler, non-steril tekli ambalajlarda verilmeli, her tür sterilizasyona girebilmelidir.
                 7. Tüm klipler, 1:1 ölçümlü sterilizasyon ve muhafaza kutusu ile verilmelidir.
                 8. Tüm malzemeler en az bir yıl fabrika garantisine sahip olacaktır.
                 9. Klipleri ithal eden firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olması gerekmektedir.
                 10. DemirbaĢımızda bulunan SUGĠTA Muzıho aplair setimize uygun ve belirtilen kapama baĢınçlarına uygun özellikte olmalıdır.
                 11. Klipler aĢağıda tablo halinde verilen tipte ve özellikte olacaktır. Yukarıda belirtilen Ģartları taĢımayan, tabloda verilen ölçü, Ģekil ve özelliklere
                 sahip olmayan klipler için verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır:

                 Klip Özelliği - Kapanma Basıncı - Blazde Uzunluğu - Blade Açılımı
                 Kalıcı, Standart tip, Düz 125 – 160 g 10 mm 9 mm
                 Kalıcı, Standart tip, Bayonet 120 – 155 g 7 mm 9 mm
                 Kalıcı, Standart tip, Eğik 120 – 155 g 8 mm 8 mm
                 Kalıcı, Standart tip, Yana eğik 120 – 155 g 8 mm 9 mm
                 Kalıcı, Standart tip, Yana eğimli 105 – 140 g 9 mm 9 mm
                 Kalıcı, Standart tip, Eğimli 125 – 160 g 9 mm 8 mm
                 Kalıcı, Standart tip, Hafif eğimli 125 – 160 g 11 mm 9 mm
                 Kalıcı, Mini tip, Düz 105 – 140 g 4 mm 3,5 mm
                 Kalıcı, Mini tip, Eğimli 105 – 140 g 4 mm 3,5 mm
                 Kalıcı, Mini tip, Yana eğimli 105 – 140 g 7 mm 5 mm
                 Kalıcı, Mini tip, Bayonet 100 – 135 g 5 mm 5 mm
                 Kalıcı, Mini tip, Eğimli, Ġnce 115 – 150 g 8,2 mm 5 mm
                 Kalıcı, Büyük tip, 45° açılı 115 – 160 g 7,5 mm 9 mm

                 Kalıcı, Büyük tip, ¼ eğimli 110 – 155 g 11 mm 8 mm
                 Kalıcı, Büyük tip, Bayonet 140 – 190 g 21 mm 19 mm
                 Kalıcı, Büyük tip, Düz 140 – 190 g 25 mm 18 mm
                 Kalıcı, Fenestre büyük tip, Bayonet 95 – 135 g 5 mm 9 mm
                 Kalıcı, Fenestre büyük tip, Eğik 100 – 140 g 7,5 mm 9 mm
                 Kalıcı, Uzun tip, Düz 180 – 235 g 40 mm 23 mm
                 Kalıcı, Asimetrik fenestre büyük tip, 70° sağa açılı 105 – 145 g 7,5 mm 8 mm
                 Kalıcı, Asimetrik fenestre büyük tip, 70° sola açılı 105 – 145 g 7,5 mm 8 mm
                 Kalıcı, Asimetrik fenestre büyük tip, Açılı 100 – 140 g 7,5 mm 9 mm
                 Kalıcı, Asimetrik fenestre büyük tip, Açılı 110 – 150 g 10 mm 10 mm
                 Kalıcı, Büyük tip, hafif eğimli 140 – 185 g 14 mm 10 mm
                 Kalıcı, Mini tip, Eğimli 105 – 140 g 4 mm 3,5 mm
                 Kalıcı, Mini tip, Yana eğimli 105 – 140 g 7 mm 5 mm
                 Kalıcı, Mini tip, Bayonet 100 – 135 g 5 mm 5 mm
                 Kalıcı, Mini tip, Eğimli, Ġnce 115 – 150 g 8,2 mm 5 mm
                 Kalıcı, Büyük tip, 45° açılı 115 – 160 g 7,5 mm 9 mm

                 Kalıcı, Büyük tip, ¼ eğimli 110 – 155 g 11 mm 8 mm
                 Kalıcı, Büyük tip, Bayonet 140 – 190 g 21 mm 19 mm
                 Kalıcı, Büyük tip, Düz 140 – 190 g 25 mm 18 mm
                 Kalıcı, Fenestre büyük tip, Bayonet 95 – 135 g 5 mm 9 mm
                 Kalıcı, Fenestre büyük tip, Eğik 100 – 140 g 7,5 mm 9 mm
                 Kalıcı, Uzun tip, Düz 180 – 235 g 40 mm 23 mm
                 Kalıcı, Asimetrik fenestre büyük tip, 70° sağa açılı 105 – 145 g 7,5 mm 8 mm
                 Kalıcı, Asimetrik fenestre büyük tip, 70° sola açılı 105 – 145 g 7,5 mm 8 mm
                 Kalıcı, Asimetrik fenestre büyük tip, Açılı 100 – 140 g 7,5 mm 9 mm
                 Kalıcı, Asimetrik fenestre büyük tip, Açılı 110 – 150 g 10 mm 10 mm
                 Kalıcı, Büyük tip, hafif eğimli 140 – 185 g 14 mm 10 mm
                 Geçici, Standart tip, düz 50 – 70 g 7 mm 8 mm
                 Geçici, Standart tip, düz 55 – 75 g 10 mm 9 mm
                 Geçici, Standart tip, bayonet 55 – 75 g 7 mm 9 mm
                 Geçici, Standart tip, eğik 55 – 75 g 8 mm 8 mm
                 Geçici, Standart tip, hafif eğimli 65 – 85 g 11 mm 9 mm
                 Geçici, Mini tip, düz 65 – 85 g 6 mm 5 mm
                 Geçici, Mini tip, eğik 60 – 80 g 5 mm 4 mm
                 Kalıcı, Büyük tip, düz 115 – 160 g 12 mm 11 mm
                 Kalıcı, Büyük tip, ¼ eğimli 110 – 155 g 8,7 mm 7 mm
                 Kalıcı, Fenestre Büyük tip, düz 100 – 140 g 6 mm 10 mm
                 Kalıcı, Fenestre Büyük tip, eğik 95 – 135 g 5 mm 8 mm
                 Kalıcı, Büyük tip, ¼ eğimli 105 – 150 g 7,7 mm 7 mm
                 Kalıcı, Fenestre Büyük tip, düz 110 – 150 g 9 mm 11 mm
                 Kalıcı, Fenestre Büyük tip, bayonet 100 – 140 g 7,5 mm 10 mm
                 Kalıcı, Büyük tip, düz 130 – 175 g 15 mm 13 mm
                 Kalıcı, Standart tip, düz 110 – 145 g 7 mm 8 mm


184 ANEVRĠZMA KLĠP KALICI  25                                                                            Beyin Cerrahi
                 1. Sistem tamamen titanyumdan imal edilmiĢ olmalıdır.
                 2. Sistem sadece roddan dinamik olmalıdır.
                 3. Sistem 3 seviye rigid 1 seviye dinamik, 2 seviye rigid 1 seviye dinamik, 1 seviye rigid 1 seviye dinamik, 1 seviye dinamik,2 seviye dinamik
                 olarak çeĢitli rod varyasyonundan, tek bir yekpare roddan meydana gelmelidir.
                 4. Sistem dejeneratif disk hastalıklarında Dejenaratif instabilitelerde ve spinal kanal stenozların tedavisinde kullanılabilmelidir.
                 5. Sistemle ilgili olarak herhangi bir revizyonda sadece dinamik rodlar çıkarılarak sisteme rigid rod takılarak stabil hale getirilebilmelidir.
                 6. Sisteme ait polyaxial vidalar 4.0,4.5mm,5.5mm,6.5mm,7.5mm , monoaxial vidalar 4.0mm,4.5mm, 5.5mm ,6.5mm,7.5mm vida Reduksiyon
                 vidalar 4.0mm,4.5nım,5,5mm,6.5mm,7,5mm olmalıdır.
                 7. Sistem Sistem yarı dinamik dinamik rodlar, polyaxial vidalar, kanüllü vidalar monoaxial vidalar, reduksiyon vidalan ve transverse
                 konnektörlerden meydana gelmelidir.
                 8. Sistemin kilitlenmesinde gereksiz zorlanmalan önlemek için torklu tornavida olmalıdır.
                 9. Sistemin rod çapı 6mm olmalıdr.
                 10. Sistem axial hattaki hareketlere (extansiyon ve flexsiyona) müsade etmeli rotasyonu engellemelidir.
                 11. Sistemin biomekanik test sonuçlan sunulmalıdır.
                 12. Sistemin tepe vidalan tek bir nut tan meyadana gelmelidir.Nutlar lift expansion set screw olmak kaydıyla,rod-vida bağlantısına üstten veya
                 alttan binecek stresi diĢler birbirine iletmemelidir.
                 13. Sistemin rodları, 2 turning semi rigit ve 3 tuming semi rigit seçenekleri bulunmalı, rod lar boy boy ve lordotic açılı olarak hazır bulunmalı,
                 sistemde cerrah istediği seviyeyi dinamik, istediği seviyeyi füzyon yapabilme esnekliğine sahip olmalı aynca bir seviye kısıtlamaması olmamalıdır.
                 14. Vidalar özel titanyum spreyi kullanılarak, pedikül içerisinde tutunmayı maksimum seviyeye çıkarabilmek için kaplanmıĢ olmalıdır. Bu vidalar
                 aynı zamanda osteoporotik hastalarda kullanılabilmelidir.
                 15. Sistemde kolaylık sağlaması açısında boyu ayarlanabilecek ve açılandınlabilecek Ģekilde ve gerektiğinde daha uzun mesafede kullanılmak
                 üzere monte edilebilen transverse bağlantılar bulunmalıdır.En az üç farklı boyda olmalıdır.
                 16. Kullanılacak sistem Özel olarak bu sisteme verildiği belgelendirilen CE kalite belgesi ile birlikte konfirmasyon sertifikasına sahip olmalı
                 aynca kalite belgeleri tercih sebebi olacaktır.
                 17. Sistemi meydana getiren vida, rod, transverse bağlantı parçaları üzerlerinde ürün kod numarası üretim numarası CE markası ürün boyutunu
                 kapsayan bilgiler yazılmıĢ olarak bulunmalıdır.
                    alttan binecek stresi diĢler birbirine iletmemelidir.
                    13. Sistemin rodları, 2 turning semi rigit ve 3 tuming semi rigit seçenekleri bulunmalı, rod lar boy boy ve lordotic açılı olarak hazır bulunmalı,
                    sistemde cerrah istediği seviyeyi dinamik, istediği seviyeyi füzyon yapabilme esnekliğine sahip olmalı aynca bir seviye kısıtlamaması olmamalıdır.
                    14. Vidalar özel titanyum spreyi kullanılarak, pedikül içerisinde tutunmayı maksimum seviyeye çıkarabilmek için kaplanmıĢ olmalıdır. Bu vidalar
                    aynı zamanda osteoporotik hastalarda kullanılabilmelidir.
                    15. Sistemde kolaylık sağlaması açısında boyu ayarlanabilecek ve açılandınlabilecek Ģekilde ve gerektiğinde daha uzun mesafede kullanılmak
                    üzere monte edilebilen transverse bağlantılar bulunmalıdır.En az üç farklı boyda olmalıdır.
                    16. Kullanılacak sistem Özel olarak bu sisteme verildiği belgelendirilen CE kalite belgesi ile birlikte konfirmasyon sertifikasına sahip olmalı
                    aynca kalite belgeleri tercih sebebi olacaktır.
                    17. Sistemi meydana getiren vida, rod, transverse bağlantı parçaları üzerlerinde ürün kod numarası üretim numarası CE markası ürün boyutunu
                    kapsayan bilgiler yazılmıĢ olarak bulunmalıdır.
  DĠNAMĠK SPĠNAL STABĠLĠZASYON
185 SETĠ             10                                                                            Beyin Cerrahi

                    1 -Sistem malzemeleri titanyum olmalıdır,
                    2-Anterior servikal plate kilitleme bir sistemdir ve plak üzerinde sabit bulunmalıdır
                    3-Plaklar tek kilitlemeli kilit sistemidir.
                    4-Vidalar self tapping olmalıdır.
                    5-Vidalar primai 4.0 mm ve rescue 4,7 mm olarak 2 ayrı çaptadır
                    6-Vida boyları 12-14-36-18-20 mm uzanluklarında olmalıdır.
                    7-Tüm vidalar umcortikaldir.
                    8-Tüm vidalar destekli yiv döngüsüne sahiptir.
                    9-Tüm vidalar sabit yiv dizaynına sahip- olmalıdır.
                    10-Tüm vidalar minör ve majör çaplara .sahip olmalıdır.
                    11-Plak Ģekli lordotiktir,
                    12-Plak et kalınlığı 4,0mm ve geniĢliği 18,8 mm olmalıdır.
                    13-Plak iç yüzeyi düz olup anatomik yapısı omurgaya uygun olmalıdır.
                    14-Plak boyları "çok seçeneklidir. l7-20-25-30-33-36-45-50-60 mm.
                    15-Vidalar aĢağı ve yukarı 15 dereceye kadar dıĢ açı verebilmelidir.
                    16-Vidalar 6 dereceye kadar Ġç verebilmelidir.
                    17-Drill çapı 2.7 mm olmalıdır.
                    18-Plaklara gerekli eğimi verebilmek için plak bükücüsü olmalıdır.
                    19-Ürünlerin, CE veya FDA kalite belgeleri olmalıdır.
186 ANTERĠOR SERVĠKAL PLAK SETĠ  30                                                                            Beyin Cerrahi
                    • ALET MASA ÖRTÜSÜ
                    Minimum 45mikron Polietilen den üretilmiĢ, 20gsm Spunbond kaplamalı 200x155cm ebadında olmalıdır.

                    • AYAK ÖRTÜSÜ
                    3 Katlı non-woven kumaĢtan ( alt tabaka 20gsm emici spunbond, orta tabaka 25mikron Polietilen, üst tabaka 30gsm emici non-woven); örtünün
                    kısa kenarında anti-alerjik medikal kullanıma uygun yapıĢkan bant bulunmalı 150x180cm ebatlarında olmalıdır.
                    • ANESTEZĠ ÖRTÜSÜ
                    3 Katlı non-woven kumaĢtan ( alt tabaka 20gsm emici spunbond, orta tabaka 25mikron Polietilen, üst tabaka 30gsm emici non-woven); örtünün
                    kısa kenarında anti-alerjik medikal kullanıma uygun yapıĢkan bant bulunmalı 120x240cm ebatlarında olmalıdır.

                    • MAYO MASA ÖRTÜSÜ
                    50 Mikron Polietilen malzemeden üretilmiĢ olmalı; örtünün kaymaması için üzerinde sabitleme bandı bulunmalıdır.

                    • BANTLI ÖRTÜ
                    3 Katlı non-woven kumaĢtan ( alt tabaka 20gsm emici Spunbond, orta tabaka 25mikron Polietilen, üst tabaka 30gsm emici non-woven); örtünün
                    kısa kenarında anti-alerjik medikal kullanıma uygun yapıĢkan bant bulunmalı 100x120cm ebatlarında olmalıdır.

                    • BANTLI ÖRTÜ
                    3 Katlı non-woven kumaĢtan ( alt tabaka 20gsm emici spunbond, orta tabaka 25mikron Polietilen, üst tabaka 30gsm emici non-woven); örtünün
                    kısa kenarında anti-alerjik medikal kullanıma uygun yapıĢkan bant bulunmalı 75x85cm ebatlarında olmalıdır.

                    • TAKVĠYELĠ CERRAHĠ ÖNLÜK
                    1.Önlüklerde kullanılan malzeme cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere 65 gr / m2 (+/-10) ağırlığında medikal non woven malzemeden imal
                    edilmeli.
3 Katlı non-woven kumaĢtan ( alt tabaka 20gsm emici spunbond, orta tabaka 25mikron Polietilen, üst tabaka 30gsm emici non-woven); örtünün
kısa kenarında anti-alerjik medikal kullanıma uygun yapıĢkan bant bulunmalı 150x180cm ebatlarında olmalıdır.
• ANESTEZĠ ÖRTÜSÜ
3 Katlı non-woven kumaĢtan ( alt tabaka 20gsm emici spunbond, orta tabaka 25mikron Polietilen, üst tabaka 30gsm emici non-woven); örtünün
kısa kenarında anti-alerjik medikal kullanıma uygun yapıĢkan bant bulunmalı 120x240cm ebatlarında olmalıdır.

• MAYO MASA ÖRTÜSÜ
50 Mikron Polietilen malzemeden üretilmiĢ olmalı; örtünün kaymaması için üzerinde sabitleme bandı bulunmalıdır.

• BANTLI ÖRTÜ
3 Katlı non-woven kumaĢtan ( alt tabaka 20gsm emici Spunbond, orta tabaka 25mikron Polietilen, üst tabaka 30gsm emici non-woven); örtünün
kısa kenarında anti-alerjik medikal kullanıma uygun yapıĢkan bant bulunmalı 100x120cm ebatlarında olmalıdır.

• BANTLI ÖRTÜ
3 Katlı non-woven kumaĢtan ( alt tabaka 20gsm emici spunbond, orta tabaka 25mikron Polietilen, üst tabaka 30gsm emici non-woven); örtünün
kısa kenarında anti-alerjik medikal kullanıma uygun yapıĢkan bant bulunmalı 75x85cm ebatlarında olmalıdır.

• TAKVĠYELĠ CERRAHĠ ÖNLÜK
1.Önlüklerde kullanılan malzeme cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere 65 gr / m2 (+/-10) ağırlığında medikal non woven malzemeden imal
edilmeli.
2.Önlükler sterilizasyonu bozulmadan giyilebilecek Ģekilde katlanmalı.
3.Önlüklerde non-steril kiĢinin bağlamasını sağlayacak ve tutma yerini gösteren kart sistemi olmalı.
4.Önlükler giyenin arkası steril kapanacak Ģekilde iki iç ve iki dıĢ kuĢağa sahip olmalıdır.
5.Önlükler medikal non woven'den imal edilmiĢ olup, kol manĢetleri en az 8-10cm boyutlarında ve giyenin bileğini rahatsız etmeyecek Ģekilde
dikiĢsiz olmalıdır. Boyun kısmı sürtünme ile cildi tahriĢ etmeyen yumuĢak kuĢak biye ile çevrelenmelidir.
6.Önlüklerde sıvı ve operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kollarda dirseğe kadar ve ön gövde (batın bölgesi ve göğüs) kısımlarında
kesin geçirimsizlik sağlayacak Ģekilde ana önlük gövdesine birleĢtirilmiĢ tarafı polietilen diğer yüzeyi emici non woven tabakadan oluĢmuĢ
takviye malzemesi bulunmalıdır.

• NO-WOVEN BANT (OP-TAPE)
Anti alerjik medikal kullanıma uygun çift taraflı bant ve non-woven dan 10x50cm ebadında olmalıdır.

• HAVLU
Medikal kullanıma uygun; 40x40cm ebadında emici ve hav bırakmayan kumaĢ olmalı.

• RONTGEN KASET TORBASI
30x40cm ebadında Ģeffaf Polietilen‟ den üretilmiĢ ve uzun kenarında çift taraflı bant bulunmalı.

• CĠLT KALEMĠ
Medikal kullanıma ve operasyon alanını cilt üzerinde iĢaretlemek amacına uygun olmalıdır.


- Bir tarafı POPP Film diğer tarafı medikal kraft kağıttan (minimum 60gsm) üzerinde sterilizasyon durumunu gösteren indikatörün bulunduğu
sterilizasyon poĢeti ile paketlenmiĢ olmalıdır.

- Etilen oksit ile steril edilmeli

- Paket üzerine barkod numarası, malzeme adı, son kullanma tarihi ay ve yıl olarak belirtilmiĢ, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlıdır.

- Üretici firma ISO 9000 kalite sistem belgelerinden birine sahip olmalıdır. Ürünler CE ürün kalite iĢaretini taĢımakta ve bu iĢaretle ilgili
sertifikanın kopyası ihale evrakları ile teslim edilmelidir.

             SET ĠÇERĠGĠ

1. Alet masa örtüsü         1 adet   200cm x 155cm
2. Ayak örtüsü            1 adet   150cm x 180cm
3. Anestezi örtüsü          1 adet   120cm x 240cm
4. Mayo masa örtüsü          1 adet   78cmx 140cm
5. Bantlı örtü            2 adet   100cm x 120cm
6. Bantlı örtü            4 adet   75cmx85cm
7. Cerrahi önlük Takviyeli      2 adet
8. Non –woven bant          3 adet   10cmx50cm
9. Havlu               4 adet   40cmx40cm
10. Röntgen Kaset Torbası        2 adet
                 - Üretici firma ISO 9000 kalite sistem belgelerinden birine sahip olmalıdır. Ürünler CE ürün kalite iĢaretini taĢımakta ve bu iĢaretle ilgili
                 sertifikanın kopyası ihale evrakları ile teslim edilmelidir.

                             SET ĠÇERĠGĠ

                 1. Alet masa örtüsü       1 adet     200cm x 155cm
                 2. Ayak örtüsü         1 adet     150cm x 180cm
                 3. Anestezi örtüsü       1 adet     120cm x 240cm
                 4. Mayo masa örtüsü       1 adet     78cmx 140cm
                 5. Bantlı örtü         2 adet     100cm x 120cm
                 6. Bantlı örtü         4 adet     75cmx85cm
                 7. Cerrahi önlük Takviyeli    2 adet
                 8. Non –woven bant        3 adet     10cmx50cm
                 9. Havlu             4 adet     40cmx40cm
                 10. Röntgen Kaset Torbası     2 adet
                 11. Cilt Kalemi          1 adet
187 VERTEBRA ÖRTÜ SETĠ   300                                                                          Beyin Cerrahi

                 1-Malzeme servikal bölge omurları stabilize etmek için tasarlanmıĢ olmalıdır ve servikal bölge anatomisine uygun olmalıdır.
                 2-Malzeme ön ve arka olmak üzere 2 parçadan oluĢmalı ve yumuĢak soft malzemeden yapılmıĢ olmalıdır.
                 3-Malzeme kolay tatbik edilebilir olmalıdır.
                 4-Malzeme ön ve arka parçasında rijit destekler olmalıdır. Bu destekler malzeme üzerinde plastikle sabitlenmiĢ olmalıdır.
                 5- Malzeme görüntüleme sistemlerine uyumlu olmalıdır. Hasta malzeme ile röntgen ve MR‟a girebilmelidir.
                 6- Malzeme uygulama kolaylığı için velkrolu olmalıdır.
                 7- Malzeme BÜYÜK BOYDA olmalıdır.
                 8-Malzeme uygulanan bölgenin hava alabilmesi için delikli olmalıdır.
 PHĠLADELPHĠA SERVĠKAL     9-Boyunluk uluslar arası kalite ve güvenlik standartlarına uygun üretilmiĢ olmalıdır. CE olmalıdır.
188 BOYUNLUK (BÜYÜK BOY)  30                                                                          Beyin Cerrahi
                 1-Malzeme servikal bölge omurları stabilize etmek için tasarlanmıĢ olmalıdır ve servikal bölge anatomisine uygun
                 olmalıdır.
                 2-Malzeme ön ve arka olmak üzere 2 parçadan oluĢmalı ve yumuĢak soft malzemeden yapılmıĢ olmalıdır.
                 3-Malzeme kolay tatbik edilebilir olmalıdır.
                 4-Malzeme ön ve arka parçasında rijit destekler olmalıdır. Bu destekler malzeme üzerinde plastikle sabitlenmiĢ
                 olmalıdır.
                 5- Malzeme görüntüleme sistemlerine uyumlu olmalıdır. Hasta malzeme ile röntgen ve MR‟a girebilmelidir.
                 6- Malzeme uygulama kolaylığı için velkrolu olmalıdır.
                 7- Malzeme ORTA BOYDA olmalıdır.
                 8-Malzeme uygulanan bölgenin hava alabilmesi için delikli olmalıdır.
 PHĠLADELPHĠA SERVĠKAL     9-Boyunluk uluslar arası kalite ve güvenlik standartlarına uygun üretilmiĢ olmalıdır. CE olmalıdır.
189 BOYUNLUK (ORTA BOY)  20                                                                          Beyin Cerrahi
                 1-Malzeme servikal bölge omurları stabilize etmek için tasarlanmıĢ olmalıdır ve servikal bölge anatomisine uygun
                 olmalıdır.
                 2-Malzeme ön ve arka olmak üzere 2 parçadan oluĢmalı ve yumuĢak soft malzemeden yapılmıĢ olmalıdır.
                 3-Malzeme kolay tatbik edilebilir olmalıdır.
                 4-Malzeme ön ve arka parçasında rijit destekler olmalıdır ve bunlar malzeme üzerinde plastikle sabitlenmiĢ
                 olmalıdır.

                 5- Malzeme görüntüleme sistemlerine uyumlu olmalıdır. Hasta malzeme ile röntgen ve MR‟a girebilmelidir.
                 6- Malzeme uygulama kolaylığı için velkrolu olmalıdır.
                 7- Malzeme KÜÇÜK BOY olmalıdır.
                 8-Malzeme uygulanan bölgenin hava alabilmesi için delikli olmalıdır.
                  olmalıdır.
                  2-Malzeme ön ve arka olmak üzere 2 parçadan oluĢmalı ve yumuĢak soft malzemeden yapılmıĢ olmalıdır.
                  3-Malzeme kolay tatbik edilebilir olmalıdır.
                  4-Malzeme ön ve arka parçasında rijit destekler olmalıdır ve bunlar malzeme üzerinde plastikle sabitlenmiĢ
                  olmalıdır.

                  5- Malzeme görüntüleme sistemlerine uyumlu olmalıdır. Hasta malzeme ile röntgen ve MR‟a girebilmelidir.
                  6- Malzeme uygulama kolaylığı için velkrolu olmalıdır.
                  7- Malzeme KÜÇÜK BOY olmalıdır.
  PHĠLADELPHĠA SERVĠKAL      8-Malzeme uygulanan bölgenin hava alabilmesi için delikli olmalıdır.
190 BOYUNLUK (KÜÇÜK BOY)    20  9-Boyunluk uluslar arası kalite ve güvenlik standartlarına uygun üretilmiĢ olmalıdır. CE olmalıdır.                     Beyin Cerrahi                  1. Düz tabanlı/silindirik olmalıdır.
                  2. Diferansiyel basıncı daha önceden 10-25 ml/saat‟ de 70 mm H20 olarak kalibre edilmiĢ olmalıdır.
                  3. Valf kısmında ana gövde Titanyum, basınç ayarını yapan elastik deformeli düz yay ise MRI uyumlu 316L paslanmaz çelikten yapılmıĢ
                  olmalıdır.
                  4. Valf mekanizmasında, çelik yayın kalkması ile BOS geçiĢine izin verildiğinde mekanizma dahilinde akım oluĢturarak kör noktaları ortadan
                  kaldıracak rubi satıha oturmuĢ rubi top bulunmalıdır.
                  5. Silikon elostomer valf birimi giriĢ ve çıkıĢ valflerini içermelidir.
                  6. GiriĢ ve çıkıĢ valf bölümleri arasında pompalama odacığı bulunmalıdır
                  7. ÇıkıĢ plastik valf bölümü doğrudan drenaj kateterinin takılması için uç konnektörü içermelidir.
                  8. Pompada, ok Ģeklinde radyopak akıĢ ve basınç göstergesi olmalıdır.
                  9. Pompa, orta basınç olduğunu gösteren üç nokta ile iĢaretlenmiĢ olmalıdır.
                  10. Pompanın valf kısmı, orta basınç anlamına gelen sarı renkle iĢaretlenmiĢ olmalıdır.
                  11. Ventriküler kateter, peritoneal kateter ve valf, aynı steril pakette ve birleĢtirilmemiĢ (üç parçalı) olmalıdır.
                  12. Ventriküler kateter, 14 cm boyunda, iç çapı 1.4 mm ve dıĢ çapı 2.7 mm olmalıdır.
                  13. Peritonel katater, 85cm. boyunda, iç çapı 1mm ve dıĢ çapı 2.2 mm olmalıdır.
                  14. Ürün, etilen oksitle steril edilmiĢ ve çift paketlenmiĢ olmalıdır.
  HAKĠM PRECĠSĠON SHUNT(DÜZ    15. Kolay BOS geçiĢini sağlayan rezervuarı bulunmalıdır.
191 TABANLI)          10                                                                        Beyin Cerrahi


                  1. Ürün steril pakettedir.
                  2. Kateter slindirik ve silikondan yapılmıĢtır.
                  3. Kateterlerin üzerinde X ıĢınlarında fark edilebilen tantalum iĢaretler mevcuttur.
                  4. Sistem iki parçalıdır.
                  5. Birbirine entegre edilmiĢ Rezervuar ve ventriküler katater, peritonel katater ve düz konnektörden oluĢur.
                  6. Peritonal kateterin ucunda Ģantın çalıĢtığı basıncı gösterir noktalar vardır.
                  7. Peritonal kateterin ucunda slit valf mekanizması mevcuttur.
                  8. Peritonel kataterin uzunluğu 102 cm ve kesilebilir özelliktedir.
                  9. ġantın rezervuarı basınç kontrollüdür
                  10. 3 ayrı basınca ( 20-50; 50-90 ; 90-140 mmH2O ) sahiptir
                  11. Shunt‟ın Kataterinin iç ve dıĢ silikon matriksi, 2 farklı antibiyotikle doyurulmuĢ olmalıdır.
                  12. Antibiyotik salınımı kateterin sadece dıĢ yüzeyine değil, aynı zamanda iç yüzeyine de olmalıdır.
                  13. Ġçerdiği antibiyotikler: % 0,054 Rifampicin ve % 0,15 Clindamisin olmalıdır.
                  14. Bactiseal kateter, maksimum 42 gün süreye kadar koruma sağlamalıdır.
                  15. Kateter antibiyotiklerden kaynaklanan kavuniçi renge sahip olmalıdır.
192 BACTĠSEAL UNĠSHUNT     10                                                                        Beyin Cerrahi
Firmaların uyması gerekli olan genel maddeler.
Teklif veren firma bu ürünün satıĢı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satıĢ sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.Sistem ayrıca füzyon ve
non füzyon Ģeklinde uygulanabilmelidir.
1 Kullanılacak spinal sistem özel olarak bu sisteme verildiği belgelendirilen CE kalite belgesi ile birlikte konfirmasyon sertifikasına sahip olmalı
ayrıca kalite belgeleri tercih sebebi olacaktır.
2 Kullanılacak spinal sistemin ana maddesi TIAl6V4 alaĢımından yapılmıĢ olmalı post operatif dönemde hasta takibine izin vermeli BT ve MRI
tetkiklerine engel olmamalıdır.
3 Sistemi meydana getiren vida rod transverse bağlantı parçaları vs. üzerlerinde ürün kod numarası üretim numarası CE markası ürün boyutunu
kapsayan bilgiler yazılmıĢ olarak bulunmalıdır.
4 Ameliyatlarda implantlar ile kullanılmak üzere instrument seti birlikte verilmelidir.
5 Sistemi meydana getiren vidaların hepsinin kilitleme sistemi aynı olmalıdır. Özel kilitleme vidası set screw vidası derin diĢli olmalıdır kesinlikle
diĢ kapmamalıdır.
6 Vidaların kilitleme Ģekli tek bir bir bloke edici sıkıĢtırma sistemine sahip olmalı özel yivli nut mekanizması vida/rod bağlantısının son
sıkıĢtırmasında vida baĢının açılmasına izin vermemeli ve cup,ring gibi ilave ekipmanlara ihtiyaç olmamalıdır.
7 Sistem monoaksiyel, poliaksiyel vidalar transverse bağlantılar ve rodlardan oluĢmalıdır.
8 Sistem düĢük profilli olmalı ve zayıf hastalarda da kullanılabilmelidir.
9 Sistem gerektiğinde sadece rodlar değiĢerek dinamik sisteme ve stabilizasyona izin verme özelliğine sahip olmalıdır.
TEKNĠK ÖZELLĠKLER
1.VĠDALAR
  1.Vidalar özel pediükül dizaynlı olmalıdır. Uçları self tapping olmalıdır.
  2.Omurganın farklı bölgelerinde kullanılabilecek Ģekilde Monoaksiyel (Düz hareketsiz baĢlı),
   poliaksiyel (tüm yönlere oynar baĢlıklı) ,Redüksiyon(spondylolistesiz) monoaksiyel,Redüksiyon(spondylolistesiz)polyaksiyel,kanullü
monoaksiyel ve kanüllü polyaxial dizayn edilmiĢ 6 farklı vida tipine sahip olmalıdır.
  3.Vida rod kilitlemesini sağlayan yalnızca bir kapatma destek vidası ile kilitleme
   mekanizmasına sahip olmalıdır. Destek yiv profili kapatma vidası derin diĢli (buttress thread)
   olmalıdır. Kapatma vidası13Newton torkla tamamen sıkıldığında vida baĢı açıklığı durumu korumalı ve kapatma vidası üzerindeki özel
çentikten vida yanaklarının iç kısmına optimum yapıĢarak rod üzerine 100%100 optimum basınç yapabilmeli ayrıca zaman içerisinde hastanın
vertebrasında oluĢacak stresi alt diĢ bu çentik maharetiyle üst diĢe iletmemek kaydıyla absorbe edebilmelidir.Böylece vida rod bağlantısında
zaman içerisinde oluĢabilecek gevĢemelerin önüne geçilebilmelidir.
   rod bağlantısında gevĢemeye sebep olacak açılma yapmamalıdır.
  4.Monoaksiyel tip vidalar omurganın farklı bölgelerinde kullanabilmek için 4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-
   6.5-7.0-7.5-8.0-8.5 mm çaplarında 20mm den baĢlayarak 60 mm kadar 5 er mm aralıklarla
   büyüyen geniĢ bir vida çeĢitliliğine sahip olmalıdır.Ayrıca Reduksiyon ve Kanullü vidalar bulunmalıdır.
  5.Poliaksiyel tip vidalar omurganın farklı bölgelerinde kullanabilmek için 4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-
   6.5-7.0-7.5-8.0-8.5 mm çaplarında 20mm den baĢlayarak 60 mm kadar 5 er mm aralıklarla
   büyüyen geniĢ bir vida çeĢitliliğine sahip olmalıdır.Poliaksiyel vidalar vidalar vida baĢı bir
   bütün olarak dizayn edilmiĢ olmalıdır.Ayrıca Reduksiyon ve Kanullü vidalar bulun
  6.Monoaksiyel ve Poliaksiyel vidaların her iki yanında uygulam seti içinde kullanılan aletlerle
   uyumlu birer çentik olmalıdır.
  7.Vidalar low profil olmalı ve pediatrik cerrahide kullanılabilmelidir.
2.RODLAR
      1.5.0-5.5-6.0.6.5mm olmalıdır.

2.Rodlar düz yüzeyli,dinamik ve yarı dinamik olmak koĢuluyla aynı sitem içerisinde değiĢik uygulama opsiyonlarını cerraha baĢarıyla
sunabilmelidir..Ayrıca sisteme ait vida ile t ransverse konnektörlerin oluğuna uyacak çapta olmalıdır.
 3.Rodlar 40mm den baĢlayarak 5mm büyüyerek 500mm ye kadar değiĢik boylarda olmalıdır.Gerektiğinde kesilebilmelidir
 4.Sistem içerisinde değiĢik rod seçeneklerini kombine etmeye yardımcı gerekli komponentler bulunmalıdır.
TRANSVERSE BAĞLANTILAR
 1.Sistemde kolaylık sağlaması açısından boyu ayarlanabilecek ve açılandırılabilecek Ģekilde ve gerektiğinde daha uzun mesafede kullanılmak
üzere monte edilebilen transverse bağlantılar bulunmalıdır.
  2.En az 4 farklı boyda olmalıdır.
CERRAHĠ UYGULAMA SETLERĠ
 1.Cerrahi uygulama aletleri ve sistem implantları korunması ve steril edilmesi için özel sterilizasyon kapları içinde olmalıdır.
 2.Cerrahi uygulam aletleri kolay kullanılabilir özellikte olmalıdır.
 3.Set içerisinde kemiğe vida koyarken kontrol için pedikül içine girecek uçları düz ve toplu olmak üzere pinler olmalıdır.
 4.Cerrahi uygulam seti içinde gerektiğinde kullanılmak üzere in-situ rod bükücü/eğicilerinde bulunması gereklidir.
 5.Cerrahi uygulama setleride aynı implantlar gibi kullanılan el aletleri ürün kod numarası CE markası gibi teknik bilgilere sahip olmalıdır.
      7. Cerahi set içinde ayrıca spondylolistezis ile skolyoz gibi uzun seviyeli fiksasyonlarda kullanılacak vida çekici rod yerleĢtirici
                     2.RODLAR
                        1.5.0-5.5-6.0.6.5mm olmalıdır.

                     2.Rodlar düz yüzeyli,dinamik ve yarı dinamik olmak koĢuluyla aynı sitem içerisinde değiĢik uygulama opsiyonlarını cerraha baĢarıyla
                     sunabilmelidir..Ayrıca sisteme ait vida ile t ransverse konnektörlerin oluğuna uyacak çapta olmalıdır.
                     3.Rodlar 40mm den baĢlayarak 5mm büyüyerek 500mm ye kadar değiĢik boylarda olmalıdır.Gerektiğinde kesilebilmelidir
                     4.Sistem içerisinde değiĢik rod seçeneklerini kombine etmeye yardımcı gerekli komponentler bulunmalıdır.
                     TRANSVERSE BAĞLANTILAR
                     1.Sistemde kolaylık sağlaması açısından boyu ayarlanabilecek ve açılandırılabilecek Ģekilde ve gerektiğinde daha uzun mesafede kullanılmak
                     üzere monte edilebilen transverse bağlantılar bulunmalıdır.
                      2.En az 4 farklı boyda olmalıdır.
                     CERRAHĠ UYGULAMA SETLERĠ
                     1.Cerrahi uygulama aletleri ve sistem implantları korunması ve steril edilmesi için özel sterilizasyon kapları içinde olmalıdır.
                     2.Cerrahi uygulam aletleri kolay kullanılabilir özellikte olmalıdır.
                     3.Set içerisinde kemiğe vida koyarken kontrol için pedikül içine girecek uçları düz ve toplu olmak üzere pinler olmalıdır.
                     4.Cerrahi uygulam seti içinde gerektiğinde kullanılmak üzere in-situ rod bükücü/eğicilerinde bulunması gereklidir.
                     5.Cerrahi uygulama setleride aynı implantlar gibi kullanılan el aletleri ürün kod numarası CE markası gibi teknik bilgilere sahip olmalıdır.
                           7. Cerahi set içinde ayrıca spondylolistezis ile skolyoz gibi uzun seviyeli fiksasyonlarda kullanılacak vida çekici rod yerleĢtirici
                            (persueder) aleti bulunmalıdır.
                           8. Uygulama kolaylığı sağlamsı için rockerlar olmalıdır.
                           9. Her set için en az 2 Ģer adet kortex delici ve poliaxial vida gönderici olmalıdır.
                          10. Setler ihale süresince hastanede bırakılacaktır.
193 POSTERĠOR STABĠLĠZASYON SETĠ  120                                                                           Beyin Cerrahi


                     1) Ġçeriği hayvan veya insan orijinli olmamalı, kan ürünü içermemeli,%100 sentetik olmalıdır.
                     2) %100 Sentetik olmalı, vücutta reaksiyon oluĢturmamalı,bio-uyumlu olmalıdır.
                     3) Biyolojik olarak güvenilirliği kanıtlanmıĢ olmalı, Pubmed‟ de yayınlanmıĢ en az beĢ makale ile desteklenmiĢ olmalıdır.
                     4) RenklendirilmiĢ olmalı, bu sayede uygulandığı bölgede görülebilir ve kontrol edilebilir olmalıdır.
                     5) Vücut tarafından 8-12 hafta içinde absorbe edilebilmelidir.
                     6) Aplikatörü sayesinde sprey‟lenerek uygulanmaya olanak sağlamalıdır.
                     7) Spinal uygulamalar için kullanıldığında fibröz doku oluĢumunu engelleyen özelliği klinik çalıĢmalarla kanıtlanmıĢ olmalıdır.
                     8) Gama ıĢınları ile sterilize edilebilmelidir.
                     9) Durada gerçek sızdırmazlık sağlamak için endike olmalıdır,omurilik sıvısının sızıntısına bariyer olmalı ve bu konuda kanıtlanmıĢ klinik
                     çalıĢmaları Pubmed gibi yayınlarda yayınlanmıĢ olmalıdır.
                     10) Hazırlandıktan sonra saniyeler içinde polimerize olup jel haline gelebilmeli kritik beyin basıncına dayanıklı olmalıdır.
                     11) 5cc‟lik tekli ambalajda piyasaya sunulmalıdır.
                     Gerekli durumlarda transfenodial uygulamalar için aplikatör temin edilebilmelidir.Ġstenen formlar ihtiyaca göre temin edilebilmelidir.
                     12) FDA ve CE belgelerine haiz olmalıdır.
                     13) Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
                     14) Teklif veren firmanın yetkili olduğu UBB kodu bulunmalıdır.


194 DURA KAPATICISI        10                                                                            Beyin Cerrahi
                     ASD OCCLUDER TEKNĠK ġARTNAMESĠ
                     1. Malzemeler tek tek steril ambalajlarda paketlenmelidir.
                     2. Ambalaj paketlerinin üzerinde son kullanım tarihi, sterilizasyon tipi belirtilmelidir ve en az 3 yıl raf ömrü olmalıdır.
                     3. Femoral giriĢim yoluyla perkütan transkateter, sekundum tipi intraatrial septal defektlerin kapatılması için kullanılmalıdır.

                     4. Self-ekspeandable özellikli, çift diskli, nitinolden (hafızalı metal) oluĢmalıdır.
                     5. Her oklüder için iĢlem sırasında herhangi bir yardımcı malzeme gerektirmeyecek taĢıma sistemi ve kateter seti verilmelidir.
                    ASD OCCLUDER TEKNĠK ġARTNAMESĠ
                    1. Malzemeler tek tek steril ambalajlarda paketlenmelidir.
                    2. Ambalaj paketlerinin üzerinde son kullanım tarihi, sterilizasyon tipi belirtilmelidir ve en az 3 yıl raf ömrü olmalıdır.
                    3. Femoral giriĢim yoluyla perkütan transkateter, sekundum tipi intraatrial septal defektlerin kapatılması için kullanılmalıdır.

                    4. Self-ekspeandable özellikli, çift diskli, nitinolden (hafızalı metal) oluĢmalıdır.
                    5. Her oklüder için iĢlem sırasında herhangi bir yardımcı malzeme gerektirmeyecek taĢıma sistemi ve kateter seti verilmelidir.
                    6. Hem pediatrik hemde adult hastaların defektlerinin kapatılması için uygun ölçülere sahip olmalıdır.
                    7. 6mm ila 40mm arasında değiĢen farklı size olmalıdır.
                    8. Metal hacminin düĢüklüğü sayesinde hızlı endotalizasyona izin vermelidir.
                    9. Yüksek esnekliğe sahip olmalıdır. Bu sayede sol atrial duvara daha iyi oturmalıdır. ĠĢlem esnasında sol atriyal disk açıldığında orijinal Ģeklini
                    korumalı, deforme olmamalıdır.
                    10. Ballooning riski düĢük olmalıdır.
                    11. TaĢıyıcı sistem kateterinin ucu skopi altında gösteren iĢaretli opak segmenti olmalıdır.
                    12. Oklüder bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değiĢim amacı ile geri alınabilmelidir.
                    13. Teklif veren firmalar, zaman içinde kullanımla kullanıcı kliniğin elinde kalan miyadı uygun ölçüdeki oklüderleri, talebe göre uygun ölçüdeki
                    oklüderler ile değiĢtireceklerdir.
                    14. Teklif veren firmalar, kullanılan tüm malzemelerle ilgili (device, taĢıma sistemi ve aparatları, kılavuz tel…) iĢlem esnasında oluĢan tüm
                    malzeme hasarları ve hasar nedeniyle açılıp ta kullanılamayan malzemeleri (örn; taĢıma sisteminde oluĢan kateter kırılması nedeniyle açılan
                    kapama cihazının kullanılamaması…) karĢılayacağını taahhüt etmelidir.
                    15. Ġstenilen oklüder ölçüleri, teslimat sırasında kullanıcı bölümün talebine göre yapılacaktır. Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile
                    iĢlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüderi temin ederek iĢlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.
                    16. TaĢıyıcı kateterin uç kısmında tercih radyo opak belirleyici kısım olmalıdır.
                    17. ĠĢlem bittikten sonra kullanılan taĢıtıcı sistem kateteri ölçüsüne uygun sheath, cihazı getiren firma tarafından sağlanacaktır ( sheath ya setin
                    parçası olacak ya da ayrı sheath temin edilecek. Örn; 12 F taĢıyıcı kateter kullanılmıĢsa 12 F sheath temin edilecek).
                    18. En az beĢ farklı merkezden referansı olmalıdır.
                    19. Uluslar arası en az 2 adet yayınını olmalıdır.
                      ASD KAPATMA CĠHAZI TAġIMA SĠSTEMĠ TEKNĠK ġARTNAMESĠ
                    1. Satınalınacak ASD Oklüderine uygun ve iĢlem sırasında herhangibir yardımcı malzeme gerektirmeyecek komple bir sistem olmalıdır.
                    2. Kullanılacak oklüder çapına göre değiĢik ölçüleri olmalıdır. Uygulama sırasında firma yetkilisi, bütün ölçüler ile iĢlem esnasında hazır
                    bulunacak ve kullanılacak oklüdere göre uygun ölçüdeki taĢıma sistemini temin ederek iĢlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.
                    3. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
                    4. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır.
                    5. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
195 ASD Oklüder Set Olarak  15 adet                                                                             KARDĠYOLOJĠ
196  T-TÜP DREN 12 F    10                                                                                Genel Cerrahi
                    1- Silikonlu olmalı.
197  T-TÜP DREN 14 F    10                                                                                Genel Cerrahi
                    2- Koledokta kullanılacağından 10-20 F arasında olmalı
198  T-TÜP DREN 16 F    25    3- Flexible olmalı.
                                                                                               Genel Cerrahi
199  T-TÜP DREN 18 F    25    4- Kolay kopmamalıdır.                                                                 Genel Cerrahi
200  T-TÜP DREN 20 F    25    5- Lümeni geniĢ olmalı, kollabe olmamalıdır.                                                      Genel Cerrahi
201  T-TÜP DREN 22 F    25    6 T-Dren özelliğinde olmalıdır.                                                            Genel Cerrahi
                   1. Disposable olmalıdır.
                   2. Ġğne laparoskopik prosedürlerde pneumoperitoneum oluĢturmak amacıyla kullanılmalıdır.
                   3. Ġğnenin uzunluğu 120 mm olmalıdır.
                   4. Ġğnenin çapı tercihen14 gauge olmalıdır.
                   5. Ġğnenin uç kısmı tercihen silikonla kaplı ve keskin olmalıdır.
                   6. Ġğnede bulunan kırmızı indikatör , iğnenin fasyayı geçiĢi anında sesli veya görsel ikaz etme özelliğine sahip
                   olmalıdır.
                   7. Ġğne vana ve tutaç kısmına sahip olmalıdır.
                   8. Tercihen Ġğnenin ucunda koruyucu kılıf mekanizması olmalıdır.
                   9. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
                   10. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
                   11. Tıbbi cihaz satınalma iĢlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait
202  VERES ĠNSUFLASYON ĠĞNESĠ  50  sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.                     Genel Cerrahi
                   1. Tamamı disposable Olmalıdır.
                   2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
                   3. Endoskopik disektör 5 mm çapında olmalıdır.
                   4. Endoskopik disektörün çene uzunluğu 19± 2 mm , çene açıklığı 21± 2mm olmalıdır.
                   5. Endoskopik disektörün Ģaft uzunluğu 31± 2 cm olmalıdır

                   7. Endoskopik disektör diĢi ve erkek soketle monopolar koterle kullanılabilme özelliğine sahip olması tercih
                   sebebidir.
                   8. Kullanıcının manipülasyon kabiliyetini arttırabilmek için monopolar soketi tercihen tutacın arka kısmında ve
                   Ģafta paralel olmalıdır.
                   9. Monopolar disektör Ģaftının tutacının üzerinde serçe parmağının dayanabilecei bir destek uzantısının olması
                   tercih nedenidir.
                   10. Endoskopik disektörün uç kısmı rahat kullanım açısından kıvrık ve künt , çene iç yüzeyi atravmatik tırtıklı
                   olmalıdır.
                   11. ġaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için koyu renkli yalıtkan
                   metaryalle kaplanmıĢ olmalıdır.
                   12. Endoskopik disektör kullanım rahatlığı sağlamak ve dar alanlarda eriĢimi artırabilmek için tercihen 10
                   derecelik bir açıya sahip olmalıdır.
                   13. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
                   14. ISO , TUV , CE , FDA gibi uluslararası standartlardan en az birine sahip olmalıdır.15. Üretici firma teklif
                   edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
203  LAPAROSKOPĠK DĠSEKTÖR,5 MM.50  16. Malzemeyi teklif eden firma Türkiye distribütörü tarafından verilen yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.  Genel Cerrahi
                    1. Tamamı disposable Olmalıdır.
                    2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
                    3. Endoskopik diĢli tutucu 5 mm çapında olmalıdır.
                    4. Endoskopik diĢli tutucunun çene uzunluğu 19± 2 mm , çene açıklığı 32± 2 mm olmalıdır.
                    5. Endoskopik diĢli tutucunun Ģaft uzunluğu 31± 2 cm olmalıdır

                    7. Endoskopik diĢli tutucunun uç kısmı rahat kullanım açısından künt , çene iç yüzeyi atravmatik künt diĢli yapıda
                    olmalıdır.
                    8. Endoskopik diĢli tutucunun tutacında bulunan çift tetik sayesinde ağız kısmı kademeli ve serbest kapanabilme
                    özelliğine sahip olması tercih sebebidrir.
                    9. Endoskopik diĢli tutucunun çenesinin dokuyu tutuĢ gücünü arttırması ve istenilen kademede tutuĢun
                    sabitlenebilmesi için raket çalıĢma mekanizması tercih sebebidir.
                    10. ġaft kısmı , endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için koyu renkli yalıtkan
                    metaryalle kaplanmıĢ olmalıdır.
                    11. Endoskopik diĢli tutucu kullanım rahatlığı sağlamak ve dar alanlarda eriĢimi arttırabilmek için tercihen 10
                    derecelik açıya sahip olmalıdır.
                    12. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
                    13. ISO , TUV , CE , FDA gibi uluslararası standartlardan en az birine sahip olmalıdır.
   LAPAROSKOPĠK GRASPER, ĠRĠ    14. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
   DĠġLĠ, 5 MM.           15. Malzemeyi teklif eden firma Türkiye distribütörü tarafından verilen yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
204                50                                                            Genel Cerrahi
1. Disposable Olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik klip atıcının Ģaftı 10 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik klip atıcı içinde 20 adet titanyum klip bulunmalıdır.
5. Tercihen Klibin dokuda kapanmadan önceki çene ağız açıklığı 4. 20 -4.50 mm, kapandıktan sonraki uzunluğu
9.0 mm olmalıdır.
6. Tercihen klip yüklemesi için mekanizma tam otomatik olmalı lümen ve ya doku üzerine pozisyonlama
yapıldıktan sonra tutacın sıkılması ile klip kapanıĢı ve klip atıĢı sağlanmalıdır.Ayrıca klip cerrahın isteğine bağlı
olarak pozisyonlama öncesi yarım tetikleme ile çeneye yüklenebilme teknolojisine de sahip olmalıdır.
7. Endoskopik klip atıcısının Ģaft uzunluğu 28-29 cm olmalıdır.
8. Endoskopik klip atıcısının Ģaft aksamının tamamı elektrocerrahi kullanımlarda kuplaj riskini azaltmak için
yalıtkan , Ģaft yüzeyinin üst kısmı , endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat ve
alt kısmı ise klip atıcısının içerisindeki kliplerin kullanıcılar tarafından sayılabilmesi için saydam olması tercih
sebebidir.
9. Endoskopik klip atıcısının çenesi görüĢ kolaylığını sağlamak üzere açılı dizayn edilmiĢ olmalıdır.
10. Endoskopik klip atıcısında bulunan kliplerin dokuda kapandıktan sonra kaymaması için üzerindeki girinti ve
çıkıntıların birbirine kenetlenmesini sağlayan kilitleme sistemi bulunmalıdır.
11. Endoskopik klip atıcısındaki kliplerden son üç adet kaldığı tespit edilebilmesi tercih sebebidir.

13. Endoskopik klip atıcısında bulunan klipler bittiğinde , boĢ çenenin doku etrafını sıkarak travma yaratmasını
önleyecek koruyucu sistem olmalıdır.
14. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
15. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
16. Tıbbi cihaz satınalma iĢlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait
sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.

1. Disposable Olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik klip atıcının Ģaftı 10 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik klip atıcı içinde 20 adet titanyum klip bulunmalıdır.
5. Tercihen Klibin dokuda kapanmadan önceki çene ağız açıklığı 4. 20 -4.50 mm, kapandıktan sonraki uzunluğu
9.0 mm olmalıdır.
6. Tercihen klip yüklemesi için mekanizma tam otomatik olmalı lümen ve ya doku üzerine pozisyonlama
yapıldıktan sonra tutacın sıkılması ile klip kapanıĢı ve klip atıĢı sağlanmalıdır.Ayrıca klip cerrahın isteğine bağlı
olarak pozisyonlama öncesi yarım tetikleme ile çeneye yüklenebilme teknolojisine de sahip olmalıdır.
7. Endoskopik klip atıcısının Ģaft uzunluğu 28-29 cm olmalıdır.
8. Endoskopik klip atıcısının Ģaft aksamının tamamı elektrocerrahi kullanımlarda kuplaj riskini azaltmak için
yalıtkan , Ģaft yüzeyinin üst kısmı , endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat ve
alt kısmı ise klip atıcısının içerisindeki kliplerin kullanıcılar tarafından sayılabilmesi için saydam olması tercih
sebebidir.
9. Endoskopik klip atıcısının çenesi görüĢ kolaylığını sağlamak üzere açılı dizayn edilmiĢ olmalıdır.
10. Endoskopik klip atıcısında bulunan kliplerin dokuda kapandıktan sonra kaymaması için üzerindeki girinti ve
çıkıntıların birbirine kenetlenmesini sağlayan kilitleme sistemi bulunmalıdır.
11. Endoskopik klip atıcısındaki kliplerden son üç adet kaldığı tespit edilebilmesi tercih sebebidir.

13. Endoskopik klip atıcısında bulunan klipler bittiğinde , boĢ çenenin doku etrafını sıkarak travma yaratmasını
önleyecek koruyucu sistem olmalıdır.
                    14. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
                    15. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
                    16. Tıbbi cihaz satınalma iĢlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait
                    sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.

                    1. Disposable Olmalıdır.
                    2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
                    3. Endoskopik klip atıcının Ģaftı 10 mm çapında olmalıdır.
                    4. Endoskopik klip atıcı içinde 20 adet titanyum klip bulunmalıdır.
                    5. Tercihen Klibin dokuda kapanmadan önceki çene ağız açıklığı 4. 20 -4.50 mm, kapandıktan sonraki uzunluğu
                    9.0 mm olmalıdır.
                    6. Tercihen klip yüklemesi için mekanizma tam otomatik olmalı lümen ve ya doku üzerine pozisyonlama
                    yapıldıktan sonra tutacın sıkılması ile klip kapanıĢı ve klip atıĢı sağlanmalıdır.Ayrıca klip cerrahın isteğine bağlı
                    olarak pozisyonlama öncesi yarım tetikleme ile çeneye yüklenebilme teknolojisine de sahip olmalıdır.
                    7. Endoskopik klip atıcısının Ģaft uzunluğu 28-29 cm olmalıdır.
                    8. Endoskopik klip atıcısının Ģaft aksamının tamamı elektrocerrahi kullanımlarda kuplaj riskini azaltmak için
                    yalıtkan , Ģaft yüzeyinin üst kısmı , endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat ve
                    alt kısmı ise klip atıcısının içerisindeki kliplerin kullanıcılar tarafından sayılabilmesi için saydam olması tercih
                    sebebidir.
                    9. Endoskopik klip atıcısının çenesi görüĢ kolaylığını sağlamak üzere açılı dizayn edilmiĢ olmalıdır.
                    10. Endoskopik klip atıcısında bulunan kliplerin dokuda kapandıktan sonra kaymaması için üzerindeki girinti ve
                    çıkıntıların birbirine kenetlenmesini sağlayan kilitleme sistemi bulunmalıdır.
                    11. Endoskopik klip atıcısındaki kliplerden son üç adet kaldığı tespit edilebilmesi tercih sebebidir.

                    13. Endoskopik klip atıcısında bulunan klipler bittiğinde , boĢ çenenin doku etrafını sıkarak travma yaratmasını
                    önleyecek koruyucu sistem olmalıdır.
                    14. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
                    15. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
                    16. Tıbbi cihaz satınalma iĢlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait
   LAPAROSKOPĠK KLĠP ATICI 10
                    sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.
205  MM, MEDĠUM LARGE       50                                                              Genel Cerrahi
                    1. Disposable Olmalıdır.
                    2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
                    3. Endoskopik klip atıcı 10 mm çapında olmalıdır.
                    4. Endoskopik klip atıcı içinde tercihen enaz 15 adet titanyum klip bulunmalıdır.
                    5. Klibin dokuda kapandıktan sonraki uzunluğu tercihen 11.0 mm olmalıdır.
                    6. Endoskopik klip atıcısının Ģaft uzunluğu 28±6 cm olmalıdır.
                    7. Endoskopik klip atıcısının çenesi görüĢ kolaylığını sağlamak üzere açılı dizayn edilmiĢ olmalıdır.
                    8. Endoskopik klip atıcısındaki klip, dokuyu tümüyle içine alabilmesi için ön uçtan baĢlayarak arkaya doğru
                    kapanmalıdır.

                    10. Endoskopik klip tek hamlede klibi atmalı ve arkadan gelen klip ,klip atıcının ağzına yerleĢmesi tercih nedenidir.
                    11. 11.Klip atıcısındaki tetik sayesinde birinci kademede klip önce çeneye yerleĢmeli, ikinci kademede sıkıĢtırılarak
                    ligasyon tam olarak yapılabilmelidir.
                    12. Endoskopik klip atıcısında bulunan klipler tükendiğinde, boĢ çenenin doku etrafını sıkarak travma yaratmasını
                    önleyecek koruyucu sistem olmalı
                    13. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
                    14. ISO , TUV , CE , FDA gibi uluslararası standartlardan en az birine sahip olmalıdır.
                    15. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
                    16. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.

                    1. Disposable Olmalıdır.
                    2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
                    3. Endoskopik klip atıcı 10 mm çapında olmalıdır.
                    4. Endoskopik klip atıcı içinde tercihen enaz 15 adet titanyum klip bulunmalıdır.
                    5. Klibin dokuda kapandıktan sonraki uzunluğu tercihen 11.0 mm olmalıdır.
                    6. Endoskopik klip atıcısının Ģaft uzunluğu 28±6 cm olmalıdır.
                    7. Endoskopik klip atıcısının çenesi görüĢ kolaylığını sağlamak üzere açılı dizayn edilmiĢ olmalıdır.
                    8. Endoskopik klip atıcısındaki klip, dokuyu tümüyle içine alabilmesi için ön uçtan baĢlayarak arkaya doğru
                    kapanmalıdır.

                    10. Endoskopik klip tek hamlede klibi atmalı ve arkadan gelen klip ,klip atıcının ağzına yerleĢmesi tercih nedenidir.
                    11. 11.Klip atıcısındaki tetik sayesinde birinci kademede klip önce çeneye yerleĢmeli, ikinci kademede sıkıĢtırılarak
                    ligasyon tam olarak yapılabilmelidir.
                    12. Endoskopik klip atıcısında bulunan klipler tükendiğinde, boĢ çenenin doku etrafını sıkarak travma yaratmasını
                    önleyecek koruyucu sistem olmalı
                    13. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
                    14. ISO , TUV , CE , FDA gibi uluslararası standartlardan en az birine sahip olmalıdır.
                    15. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
   LAPAROSKOPĠK KLĠP ATICI 10    16. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
206  MM, LARGE          25                                                              Genel Cerrahi
                    1. Disposable olmalıdır.
                    2. Endoskopik ameliyatlarla kullanıma uygun olmalıdır.
                    3. Trokar kiti bir adet obtüratör ve iki adet kendinden konvertörlü kanülden oluĢmalıdır. Kit içerisindeki bıçak
                    kanüllere her yönden oturarak kullanım imkanı sağlaması tercih sebebidir.
                    4. Tercihen kanüllerin üzerinde bulunan konvertörün conta sistemi el aletlerinin rahat çalıĢması için mavsal yapıda
                    olmalıdır.
                    5. 5mm‟den 10 mm çapına kadar olan el aletlerinin kullanılması için trokarın konvertörü üstünde olmalı, veya
                    trokar ile birlikte verilmelidir.
                    6. Trokarın uzunluğu 100 mm olmalıdır.
                    7. Tercihen trokar kit içinde bulunan obtüratör bıçağı piramit Ģeklinde olup prizmatik kesi yapma özelliğine sahip
                    olmalıdır.
                    8. Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf –conta sistemi olmalıdır.
                    9. Kanüllerde bulunan üç yollu vana –conta sistemi hızlı desüflasyon olanağı veren ve batın içindeki gazın cerraha
                    direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
                    10. Trokarın ucunda doku yaralanmasına imkan tanımaması için hızlı hareket eden emniyet kılıfı olmalıdır.
                    11. Tercihen trokar avuç içerisinde sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanizma obtüratör
                    üzerindeki indikatörden takip edilebilmelidir.
                    12. Trocar üzerinde kilitleme düğmesiyle koruma mekanizması aktive edilebilir ve izlenebilir olması tercih
                    sebebidir.
                    13. Trocar kanülünün üzerinde diĢarı kaymayı önleyici ters çam Ģeklinde çentiklerin bulunması tercih nedenidir.
                    14. Trokar kanülü radiografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
                    15. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
                    16. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
                    17. Tıbbi cihaz satınalma iĢlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait
   LĠNEER BIÇAKLI
                    sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.
   LAPAROSKOPĠK TROKAR KĠTĠ 5-
207  11 MM ÇAPLI         50                                                             Genel Cerrahi
                    1. Disposable olmalıdır.
                    2. Endoskopik ameliyatlarla kullanıma uygun olmalıdır.
                    3. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluĢmalıdır. Bu sistemde bıçak kanüle her yönden oturarak kullanım
                    imkanı sağlaması tercih nedenidir.
                    4. Trokar, 5-11 mm çapındaki el aletlerinin geçiĢine uygun olmalıdır.
                    5. Trokarın uzunluğu 100 mm olmalıdır.
                    6. Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.
                    7. Trokarda bulunan üç yollu vana –conta sistemi hızlı desüflasyon olanağı veren ve batın içindeki gazın cerraha
                    direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
                    8. Trokarın ucunda doku yaralanmasına imkan tanımaması için hızlı hareket eden emniyet kılıfı olmalıdır.
                    9. Trokarın bıçağı V - bilateral Ģeklinde olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.
                    10. Trokar avuç içerisinde sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanizma obtüratör
                    üzerindeki renkli indikatörden takip edilebilmesi tercih sebebidir.
                    11. Trocar üzerinde kilitme düğmesi ile korıuma mekanizması aktive edilebilir ve izlenebilir olması tercih
                    nedenidir.

                    12. Kanülün uç kısmı trokarın batın içine yerleĢim esnasında cerraha rahatlık sağlaması için konik Ģeklinde
                    olmalıdır.
                    13. Kanül üzerinde 5-11 mm. el aletlerinin sorunsuz kullanılmasına imkan tanıyan küçültücü bulunmalıdır
                    14. Kanül üzerindeki küçültücünün iç kısmı cerraha manipülasyon rahatlığı ve el aletlerinin trokara daha az zarar
                    vermesini sağlamak için bilye özelliğine sahip olması tercih nedenidir.
                    10. Trokar avuç içerisinde sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanizma obtüratör
                    üzerindeki renkli indikatörden takip edilebilmesi tercih sebebidir.
                    11. Trocar üzerinde kilitme düğmesi ile korıuma mekanizması aktive edilebilir ve izlenebilir olması tercih
                    nedenidir.

                    12. Kanülün uç kısmı trokarın batın içine yerleĢim esnasında cerraha rahatlık sağlaması için konik Ģeklinde
                    olmalıdır.
                    13. Kanül üzerinde 5-11 mm. el aletlerinin sorunsuz kullanılmasına imkan tanıyan küçültücü bulunmalıdır
                    14. Kanül üzerindeki küçültücünün iç kısmı cerraha manipülasyon rahatlığı ve el aletlerinin trokara daha az zarar
                    vermesini sağlamak için bilye özelliğine sahip olması tercih nedenidir.
                    15. Kesi yönüne uygun olarak V - bilateral Ģeklindeki bıçağın yerleĢtirilebilmesi için emniyet kılıfı üzerinde yönü
                    gösterebilen bir iĢaret olması tercih sebebidir..
                    16. Trokarın batında daha sıkı tutunumunu sağlayan kanül çapının distalden proxımale doğru geniĢleyici özelliği
                    olması tercih sebebidir.
                    17. Trocar kanülün üzerinde dıĢarı kaymayı önleyici ters çam Ģeklinde çentikler bulunması tercih nedenidir.
                    18. Trocar kanülünün içinde kalabilecek metaryellerin görülmesini sağlayacak Ģekilde Ģeffaf olmalıdır.
                    19. Trokar kanülü radiografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
                    20. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
                    21. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vemelidir.
   LAPAROSKOPĠK TROKAR 5 MM     22. Malzemeyi teklif eden firma Türkiye ‟ deki distributor firmaca onaylı yetkili satıcı belgesini ibraz etmeli.
208  ÇAPLI           200                                                             Genel Cerrahi
                    1. Disposable olmalıdır.
                    2. Endoskopik ameliyatlarla kullanıma uygun olmalıdır.
                    3. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluĢmalıdır. Bu sistemde bıçak kanüle her yönden oturarak kullanım
                    imkanı sağlaması tercih nedenidir.
                    4. Trokar, 5-11 mm çapındaki el aletlerinin geçiĢine uygun olmalıdır.
                    5. Trokarın uzunluğu 100 mm olmalıdır.
                    6. Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.
                    7. Trokarda bulunan üç yollu vana –conta sistemi hızlı desüflasyon olanağı veren ve batın içindeki gazın cerraha
                    direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
                    8. Trokarın ucunda doku yaralanmasına imkan tanımaması için hızlı hareket eden emniyet kılıfı olmalıdır.
                    9. Trokarın bıçağı V - bilateral Ģeklinde olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.
                    10. Trokar avuç içerisinde sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanizma obtüratör
                    üzerindeki renkli indikatörden takip edilebilmesi tercih sebebidir.
                    11. Trocar üzerinde kilitme düğmesi ile korıuma mekanizması aktive edilebilir ve izlenebilir olması tercih
                    nedenidir.
                    12. Kanülün uç kısmı trokarın batın içine yerleĢim esnasında cerraha rahatlık sağlaması için konik Ģeklinde
                    olmalıdır.

                    13. Kanül üzerinde 5-11 mm. el aletlerinin sorunsuz kullanılmasına imkan tanıyan küçültücü bulunmalıdır
                    14. Kanül üzerindeki küçültücünün iç kısmı cerraha manipülasyon rahatlığı ve el aletlerinin trokara daha az zarar
                    vermesini sağlamak için bilye özelliğine sahip olması tercih nedenidir.
                    15. Kesi yönüne uygun olarak V - bilateral Ģeklindeki bıçağın yerleĢtirilebilmesi için emniyet kılıfı üzerinde yönü
                    gösterebilen bir iĢaret olması tercih sebebidir..
                    16. Trokarın batında daha sıkı tutunumunu sağlayan kanül çapının distalden proxımale doğru geniĢleyici özelliği
                    olması tercih sebebidir.
                    17. Trocar kanülün üzerinde dıĢarı kaymayı önleyici ters çam Ģeklinde çentikler bulunması tercih nedenidir.
                    18. Trocar kanülünün içinde kalabilecek metaryellerin görülmesini sağlayacak Ģekilde Ģeffaf olmalıdır.
                    19. Trokar kanülü radiografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
                    20. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
                    21. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vemelidir.
                    22. Malzemeyi teklif eden firma Türkiye ‟ deki distributor firmaca onaylı yetkili satıcı belgesini ibraz etmeli.
                    üzerindeki renkli indikatörden takip edilebilmesi tercih sebebidir.
                    11. Trocar üzerinde kilitme düğmesi ile korıuma mekanizması aktive edilebilir ve izlenebilir olması tercih
                    nedenidir.
                    12. Kanülün uç kısmı trokarın batın içine yerleĢim esnasında cerraha rahatlık sağlaması için konik Ģeklinde
                    olmalıdır.

                    13. Kanül üzerinde 5-11 mm. el aletlerinin sorunsuz kullanılmasına imkan tanıyan küçültücü bulunmalıdır
                    14. Kanül üzerindeki küçültücünün iç kısmı cerraha manipülasyon rahatlığı ve el aletlerinin trokara daha az zarar
                    vermesini sağlamak için bilye özelliğine sahip olması tercih nedenidir.
                    15. Kesi yönüne uygun olarak V - bilateral Ģeklindeki bıçağın yerleĢtirilebilmesi için emniyet kılıfı üzerinde yönü
                    gösterebilen bir iĢaret olması tercih sebebidir..
                    16. Trokarın batında daha sıkı tutunumunu sağlayan kanül çapının distalden proxımale doğru geniĢleyici özelliği
                    olması tercih sebebidir.
                    17. Trocar kanülün üzerinde dıĢarı kaymayı önleyici ters çam Ģeklinde çentikler bulunması tercih nedenidir.
                    18. Trocar kanülünün içinde kalabilecek metaryellerin görülmesini sağlayacak Ģekilde Ģeffaf olmalıdır.
                    19. Trokar kanülü radiografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
                    20. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
                    21. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vemelidir.
                    22. Malzemeyi teklif eden firma Türkiye ‟ deki distributor firmaca onaylı yetkili satıcı belgesini ibraz etmeli.

209  LAPAROSKOPĠK TROKAR 10 MM ÇAPLI
                200                                                              Genel Cerrahi
                    1. Disposable olmalıdır.
                    2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
                    3. Bir pakette üç adet disektör bulunmalıdır.
                    4. ġaftın çapı en fazla 5mm olmalıdır.
                    5. Fındık tamponun çapı en fazla 5mm olmalıdır.
                    6. ġaft uzunluğu en az 40cm olmalıdır.
                    7. ġaft, izolasyon malzemesi ile kaplanmıĢ olmalıdır.
                    8. Disektör ucundaki fındık tampon, dağılmasını önleyici malzeme ile kaplanmıĢ olması tercih nedenidir.
                    9. Endoskopik fındık tamponun uç kısmı künt olmalı ve 1cm uzunluğunda pamuklu materyalden olması terih
                    nedenidir.
                    10. En az 4 yıl miyadlı olmalı.
210  LAPAROSKOPĠK FINDIK TAMPON, 5MM
                5                                                               Genel Cerrahi
                   • Disposable Olmalıdır.
                   • Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
                   • Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sisteminin Ģaftı 5 mm çapında olmalıdır.
                   • Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sistemi tutaç, Ģaft, koter probu ve aspirasyon-irrigasyon hortumlarından
                   oluĢması tercih nedenidir.
                   • Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sistemindeki Ģaftın uzunluğu en az 29 cm olmalıdır.
                   • Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sistemindeki koter probu L-Hook Ģeklinde olmalıdır.
                   • Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sistemi tutacı üzerinde irrigasyon ve aspirasyon iĢlemlerini kumanda etmek
                   için 2 adet buton olması tercih nedenidir.
                   • Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sisteminde aspirasyon iĢlemi için plastik konnektörlü hortum ve irrigasyon
                   iĢlemi için 2 adet plastik port içeren hortum, tutacın arka kısmına bağlantılı yada ayrı olmalıdır.
                   • Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sistemi monopolar koterle kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
                   • Kullanıcının manipülasyon kabiliyetini arttırabilmek için monopolar soketi tutacın arka kısmında olması tercih
                   nedenidir .
                   • Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sisteminde bulunan koter probu Ģaftın içerisinde bulunma sı tercih nedenidir.
                   • Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sisteminde Ģaftın ucunda irrigasyon ve aspirasyon iĢlemini hızlandıran
                   delikler olması tercih nedenidir.
                   • Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
                   • CE belgesi ibraz edilmelidir.
                   • Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
   LAPAROSKOPĠK ĠRĠGASYON-    • Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
211  ASPĠRASYON SETĠ, 5 MM.  25                                                             Genel Cerrahi
                   1. Disposable Olmalıdır.
                   2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
                   3. Endoskopik spesimen torba sisteminin Ģaftı 10 mm çapında olmalıdır.
                   4. Endoskopik spesimen torba sisteminin kanül uzunluğu 29 ± 4 cm olmalıdır.
                   5. Endoskopik spesimen torba sisteminde kanülün içinde torbanın bağlı bulunduğu iç Ģaft olmalıdır.
                   6. Endoskopik spesimen torbası yırtılmaya dayanıklı poliüretan malzemeden imal edilmiĢ olmalıdır.
                   7. Endoskopik spesimen torbasının ağız çapı 6-11 cm, derinliği 15±1cm olmalı ve konik Ģeklinde açılabilmelidir.
                   8. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç Ģaftı itildiğinde torba metal bir kasnağa bağlı olarak açılabilme
                   özelliğne sahip olabilmelidir.
                   9. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç Ģaftı arkasında bulunan ipe bağlı halka çekilerek torba kasnaktan
                   ayrılabilmeli ve torbanın ağzı büzülebilmelidir.
                   10. Torbanın büzülmesi için gerekli ipin kesilmesi tercihan gizli bir bıçak yada manuel olarak sağlanmalıdır
                   11. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç Ģaftı üzerinde torbanın batın içinde açılma yönünü belirten bir uyarı
                   yazısı yada iĢaretin olması tercih sebebidir.
                   12. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
                   13. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
   LAPAROSKOPĠK DĠSPOSBLE     14. Tıbbi cihaz satınalma iĢlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait
   SPESĠMEN ÇIKARMA        sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.
212  TORBAS(ENDOBAG), BÜYÜK  50                                                             Genel Cerrahi
                 • Tamamı disposable olmalıdır.
                 • Tercihen Açık ve Endoskopik cerrahide kullanım için uygun olmalıdır ve endoskopik cerrahide kullanım için
                 tüm stapler aksamı hava kacırmama özelliğine sahip olmalıdır
                 • Güvenli anastomoz hattı için stapler içinde 20-22 zımba bulunmalıdır.
                 • Dairesel iki sıralı titanyum zımba yerleĢtirerek bıçağı ile aradaki dokuyu kesip uç, uca veya uç,yana anastamoz
                 yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
                 • Stapler ateĢlendikten sonra anvil kısmının anastomoz hattından güvenli biçimde zımba hattına zarar vermeden
                 rahatlıkla geçebilmesi , tercihen anvil baĢının düĢmesini sağlayan mekanizmaya (tilt top mekanizmasına ) sahip
                 olmalıdır.
                 • AteĢleme sonrası iç lümende yer alan kesi hattı ile stapler hattı arasında en az 1,0-2.0 mm mesafe olmalıdır
                 • Cerrahi aletler ile kolaylıkla tutulabilme özelliğine sahip olması tercih sebebidir.
                 • Anastamoz seviyesini rahat tespit edilebilmesi tercih sebebidir.
                 • Tutacın uç kısmında bulunan penceresinde , staplerin doku üzerinde tam olarak kapatıldığını gösteren indikatörü
                 olması tercih sebebidir ve anaztomozun güvenliği açısından indikatör pencerede görülmediği taktirde stapler
                 ateĢleme yapmamalıdır.
                 • Steril paketin içinde stapler ile birlikte delici trokar bulunmalıdır.
                 • Ġki dokunun yaklaĢtırma anında oluĢan basıncı elimine ederek anastomoz güvenliğinin sağlanması için, anvil ve
                 kartuĢ kısmında delikler bulunması tercih sebebidir.
                 • Zımba bacak uzunlukları dokuya göre ayarlanarak kapanan staplerde ateĢlemeden once 4.8-5.5 mm ateĢlemeden
                 sonra 1,0- 2.5mm olmalıdır.
                 • Steril paketli malzeme en az 4 yıl miadlı olmalıdır.
                 • CE belgesi ibraz edilmelidir.
                 • Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
213  DAĠRESEL STAPLER 25  15                                                            Genel Cerrahi
                  • Tamamı disposable olmalıdır.
                  • Tercihen Açık ve Endoskopik cerrahide kullanım için uygun olmalıdır
                  • Dairesel iki sıralı titanyum zımba yerleĢtirerek bıçağı ile aradaki dokuyu kesip uç, uca veya uç,yana anastamoz
                  yapabilme özelliğine sahip olmalıdır
                  • Güvenli anastomoz hattı için stapler içinde 24-26 zımba bulunmalıdır.
                  • Stapler ateĢlendikten sonra anvil kısmının anastomoz hattından güvenli biçimde zımba hattına zarar vermeden
                  rahatlıkla geçebilmesi , tercihen için anvilin baĢı düĢmesini sağlayan mekanizmaya (tilt top mekanizmasına )
                  sahip olmalıdır.
                  • AteĢleme sonrası iç lümende yer alan kesi hattı ile stapler hattı arasında en az 1,0-2.0 mm mesafe olmalıdır
                  • Cerrahi aletler ile kolaylıkla tutulabilme özelliğine sahip olması tercih sebebidir.
                  • Anastamoz seviyesini tespit rahatlıkla tespit edilebilir olması tercih sebebidir.
                  • Tutacın uç kısmında bulunan penceresinde , staplerin doku üzerinde tam olarak kapatıldığını gösteren indikatörü
                  olması tercih sebebidir ve anaztomozun güvenliği açısından indikatör pencerede görülmediği taktirde stapler
                  ateĢleme yapmamalıdır.
                  • Steril paketin içinde stapler ile birlikte delici trokar bulunmalıdır.
                  • Ġki dokunun yaklaĢtırma anında oluĢan basıncı elimine ederek anastomoz güvenliğinin sağlanması için, anvil ve
                  kartuĢ kısmında delikler bulunması tercih sebebidir.
                  • Zımba bacak uzunlukları dokuya göre ayarlanarak kapanan staplerde ateĢlemeden once 4.8-5.5 mm, ateĢlemeden
                  sonra 1.0- 2.5mm olmalıdır.
                  • Steril paketli malzeme en az 4 yıl miadlı olmalıdır.
                  • CE belgesi ibraz edilmelidir.
                  • Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
214  DAĠRESEL STAPLER 28-29  25                                                            Genel Cerrahi
                  • Tamamı disposable Olmalıdır.
                  • Tercihen Açık ve Endoskopik cerrahide kullanım için uygun olmalıdır
                  • Dairesel iki sıralı titanyum zımba yerleĢtirerek bıçağı ile aradaki dokuyu kesip uç, uca veya uç,yana anastamoz
                  yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
                  • Güvenli anastomoz hattı için stapler içinde 30 zımba bulunmalıdır.
                  • Stapler tutaç,çevirme kanadı,emniyet mandalı,eğri Ģaft ve ayrılabilir anvilden oluĢmalıdır.
                  • Stapler ateĢlendikten sonra anvil kısmının anastomoz hattından güvenli biçimde zımba hattına zarar vermeden
                  rahatlıkla geçebilmesi, tercihen anvil baĢının düĢmesini sağlayan mekanizmaya (tilt top mekanizmasına ) sahip
                  olmalıdır.
                  • AteĢleme sonrası iç lümende yer alan kesi hattı ile stapler hattı arasında en az 1.9 mm mesafe olmalıdır
                  • Cerrahi aletler ile kolaylıkla tutulabilme özelliğine sahip olması tercih sebebidir.
                  • Anastamoz seviyesini kolay tespit edilebilir olması tercih sebebidir.
                  • Tercihen Tutacın uç kısmında bulunan penceresinde , staplerin doku üzerinde tam olarak kapatıldığını gösteren
                  indikatörü olmalıdır ve anaztomozun güvenliği açısından indikatör pencerede görülmediği taktirde stapler
                  ateĢleme yapmamalıdır.
                  • Steril paketin içinde stapler ile birlikte delici trokar bulunmalıdır.
                  • Ġki dokunun yaklaĢtırma anında oluĢan basıncı elimine ederek anastomoz güvenliğinin sağlanması için, anvil ve
                  kartuĢ kısmında delikler bulunması tercih sebebidir..
                  • Zımba bacak uzunlukları ateĢlemeden önce 4.8 ateĢlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
                  • Steril paketli malzeme en az 4 yıl miadlı olmalıdır.
                  • CE belgesi ibraz edilmelidir.
                  • Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
215  DAĠRESEL STAPLER 31MM  25                                                            Genel Cerrahi
Hemoroid ve anal mukozal prolaps hastalıklarının tedavisinde kullanılan; anal mukozadan 2-3cm‟lik* bir bant
çıkarıp daha sonra muko-mukozal bir anastomoz gerçekleĢtiren 33mm.lik bir dairesel stapler ve yardımcı
aletlerinden oluĢan bir ameliyat setidir.
Tüm set disposable ve orijinal steril ambalajında olup, içinde aĢağıdaki ürünlerden birer adet bulunur:
• 33mm.lik dairesel stapler (HCS33)
• 33mm.lik dairesel anal dilatör (CAD33)
• Sütür tutucu (ST100)
• Kese ağzı sütürü anoskopu (PSA33)

1. 33mm.lik Dairesel Stapler (HCS33)
• Stapler, aynı anda daire Ģeklinde çift sıra zımba atma ve iç dairenin ortasını da kesme iĢi (uç-uca anastomoz)
yapabilmelidir.
• Stapler Ģaftı düz olmalıdır.
• Stapler baĢı (anvil) Ģafttan ayrılmamalıdır.
• AteĢleme iĢleminin tamamlandığını gösteren, cerrahın duyabileceği yükseklikte bir ses verme özelliği olmalıdır.
• Kullanılan zımbların materyali titanyum olmalıdır.
• Zımba eni en az 4.0mm, bacak uzunluğu en az 5.5mm, tel çapı en az 0.28mm olmalıdır.
• Farklı doku kalınlığına göre kapalı zımba yüksekliği 1mm ile 2.5mm arasında olacak Ģekilde ayarlanabilmelidir
(kontrollü doku sıkıĢtırma özelliği).
• Stapler tutacı üzerinde kapalı zımba yüksekliğinin o andaki durumunu gösteren ibreli bir gösterge olmalıdır.
• Staplerin içindeki zımba sayısı en fazla 28 adet olmalıdır.
• Ġstenmeden ateĢlemenin önlenmesi için, tutaç üzerinde bir güvenlik kolu olmalıdır.
• Stapler dıĢ çapı en fazla 33mm olmalıdır.
• Dairesel bıçağın çapı en az 24.4mm olmalıdır.
• Stapler ağırlığı en fazla 283gr. olmalıdır.
• Stapler tam olarak açıkken, yuvanın distal kenarı ile anvilin proksimal kenarı arasındaki uzaklık en fazla 5,5cm
olmalıdır.
• Stapler Ģaftının uzunluğu en fazla 38cm olmalıdır.
• Stapler yuvasının derinliği en az 5cm olmalıdır.
• Stapler yuvası proksimalden distale doğru geniĢleyerek giden yapıda olmalıdır.
• Stapler yuvasının üzerinde 1cm aralıkla derinlik iĢaretleri bulunmalıdır.
• Stapler yuvasının kenarlarında: aletin distal ucundan bakarken, tetik güneye doğru tutulurken, doğu-batı

• Bu portlar ST100‟ün rahatlıkla geçebileceği geniĢlikte olmalıdır.
• Stapler anvili, anal kanala rahat giriĢ sağlanması için, yüksek profilli bir koni Ģeklinde olmalıdır.

2. 33mm.lik Dairesel Anal Dilatör (CAD33)
Anal dilatör iki parçadan oluĢur (obtüratör ve kanatlı silindir) ve anüs ile anal kanalın düzgünce dilate edilmesinde
kullanılır.

• Plastikten yapılmıĢ olmalıdır.
• Obtüratör, silindirin içine rahatlıkla girebilmelidir.
• Silindir kanatları üzerinde, aletin perianal cilde sabitlenmesi için kullanılabilecek dört yarık bulunmalıdır.

• Silindir, ameliyat esnasında linea dentate‟nin görülmesine olanak sağlayacak Ģekilde Ģeffaf malzemeden yapılmıĢ
olmalıdır.
• Obtüratör ucu, anal kanala kolay giriĢ sağlayacak Ģekilde kubbe biçiminde olmalıdır.
                 kullanılır.

                 • Plastikten yapılmıĢ olmalıdır.
                 • Obtüratör, silindirin içine rahatlıkla girebilmelidir.
                 • Silindir kanatları üzerinde, aletin perianal cilde sabitlenmesi için kullanılabilecek dört yarık bulunmalıdır.

                 • Silindir, ameliyat esnasında linea dentate‟nin görülmesine olanak sağlayacak Ģekilde Ģeffaf malzemeden yapılmıĢ
                 olmalıdır.
                 • Obtüratör ucu, anal kanala kolay giriĢ sağlayacak Ģekilde kubbe biçiminde olmalıdır.
                 • Silindir, PSA33‟ün rahatlıkla geçebileceği iç geniĢlikte olmalıdır.

                 3. Sütür Tutucu (ST100)
                 • Plastikten yapılmıĢ olmalıdır.
                 • Uzunluğu en az 100mm olmalıdır.
                 • Çapı en fazla 0.25mm olmalıdır.
                 • Aletin distal ucu, kese ağzı sütürünün uçlarını rahatlıkla yakalayabilmesi için, tığ Ģeklinde olmalıdır.

                 4. Kese Ağzı Sütürü Anoskopu (PSA33)

                 • CAD33‟ün içinden rahatlıkla geçebilmelidir.
                 • Plastikten yapılmıĢ olmalıdır.

                 • Alet üzerinde, doğu-batı doğrultusunda, aletin iki parmakla tutulup, rahatlıkla çevirilebilmesini sağlayan iki kanat
                 bulunmalıdır.


216  HEMOROĠD STAPLERĠ   10                                                              Genel Cerrahi
                 1. Mesh saf polypropleneden imal edilmiĢ olmalıdır.
                 2. Mesh monofilamen yapıda ve 30x30cm ebatında olmalıdır.
                 3. Meshin gözenek yapısı geniĢ ve 1,75x1,74mm veya 1,08x1,35mm olmalıdır.
                 4. Meshin kalınlığı 0,67mm veya 0,68mm olmalıdır.
                 5. Meshin kenarları travmatik olmamalıdır.
                 6. Mesh tek kullanımlık olmalıdır.
                 7. Meshin yüzeysel ağırlığı 75gr/m2 veya 95gr/m2 olmalıdır.
                 8. Mesh kesildiğinde partikül bırakmamalı ve saçaklanmamalıdır.
                 9. Mesh ingunial ve ventral hernilerde gerek açık gerek ise laparoskopik olarak rahatlıkla uygulanabilir olmalıdır.
                 10. Mesh çok yönlü iso elastikiyete sahip olmalıdır.
                 11. Mesh kutusunun üzerinde imalat ve son kullanım tarihini,sterilizasyon yöntemini,ürün lot numarasını ve CE
                 nosunu belirtir bir etiket olmalıdır.
                 12. Mesh ethilenoksit ile steril edilmiĢ olmalıdır.
217  PROLEN MESH 30 X 30  50  13. Mesh çiftli ambalajda, çiftli ambalaj ise tekrar bir karton kutuda ve selefon ile kaplanmıĢ olmalıdır        Genel Cerrahi
                  1. Mesh saf polypropleneden imal edilmiĢ olmalıdır.
                  2. Mesh monofilamen yapıda ve 15x15cm ebatında olmalıdır.
                  3. Meshin gözenek yapısı geniĢ ve 1,75x1,74mm veya 1,08x1,35mm olmalıdır.
                  4. Meshin kalınlığı 0,67mm veya 0,68mm olmalıdır.
                  5. Meshin kenarları travmatik olmamalıdır.
                  6. Mesh tek kullanımlık olmalıdır.
                  7. Meshin yüzeysel ağırlığı 75gr/m2 veya 95gr/m2 olmalıdır.
                  8. Mesh kesildiğinde partikül bırakmamalı ve saçaklanmamalıdır.
                  9. Mesh ingunial ve ventral hernilerde gerek açık gerek ise laparoskopik olarak rahatlıkla uygulanabilir olmalıdır.
                  10. Mesh çok yönlü iso elastikiyete sahip olmalıdır.
                  11. Mesh kutusunun üzerinde imalat ve son kullanım tarihini,sterilizasyon yöntemini,ürün lot numarasını ve CE
                  nosunu belirtir bir etiket olmalıdır.
                  12. Mesh ethilenoksit ile steril edilmiĢ olmalıdır.
                  13. Mesh çiftli ambalajda, çiftli ambalaj ise tekrar bir karton kutuda ve selefon ile kaplanmıĢ olmalıdır.
218  PROLEN MESH 15 X 15   50                                                             Genel Cerrahi
                  1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
                  2. Bir yüzü polypropylene mesh diğer yüzü sodium hyaronate (HA) carboxymethylcellulose (CMC) kaplanmıĢ
                  olmalıdır.
                  3. YumuĢak doku defekleri ve fıtık tamirinde kullanılmalıdır.
                  4. Uygulamadan hemen sonra HA/CMC gel haline gelmeli ve bir hafta sonra absorbe olarak 30 gün içinde vücuttan
                  atılabilmelidir.
                  5. ISO 9001 belgesi bulunacaktır.
                  6. TSE belgesi bulunacaktır.
                  7. Malzemeyi teslim edecek firma bayilik belgesi ibraz etmek zorundadır.
                  8. 6 x 15,2 ;10,2 x20,3;15,2 x20,3 ve 20,2 x20,3 cm ebatlarında olmalıdır.
219  SEPRA MESH 21 X 31 CM  15                                                             Genel Cerrahi
                      • Ürün, insan fibrinojeni ve insan trombini içeren iki komponentli fibrin doku yapıĢtırıcı olmalıdır.
                      • Ürün 2ml Fibrinojen ve 2 ml Trombin içeren 4ml‟lik formda olmalıdır.
                      • Ürünün 200 cm2‟lik geniĢlikte bir yüzeyi yapıĢtırabilmek için kontrollü ve basınçlı hava ile püskürtmeye uygun
                      aplikatörleri olmalıdır.
                      • Ürünün açık ve laparoskopik ameliyatlarda kullanılabilen sprey aplikatörleri olmalıdır.

                      oluĢmalıdır.
                      • Ürün fizyolojik olmalıdır.
                      • Ürün, 70-110 mg/ml fibrinojen (vücutta bulunan fibrinojen konsantrasyonunun 30 katı), 2-9 mg/ml fibronektin,
                      10-50 IU/ml F XIII ve 0.04-0.12 mg/ml plazminojen içermelidir.
                      • Ürünün içerisinde yara iyileĢmesinde hücre proliferasyonu, farklılaĢması ve anjiyogenez sağlayacak büyüme
                      faktörleri olmalıdır. Firma bunu literatür ile kanıtlayabilmelidir.
                      • Ürün, hızlı pıhtılaĢma sağlamak için 500 IU/ml trombin içermelidir.
                      • Ürün, karıĢtırma ve uygulama için gereken aksesuarlar (1 adet duploject, 4 adet enjektör, 4 adet kör uygulama
                      iğnesi ve 2 adet birleĢtirme parçası) ile kullanılabilmelidir.
                      • Ürünün vücut tarafından emilimi 7-10 gün içerisinde olmalıdır.
                      • Ürün, 2-8 0C‟ de muhafaza edilebilmelidir.
                      • Ürünün, çeĢitli alanlarda kanamaların durdurulması, doku yapıĢtırma ve onarma, yara iyileĢmesine destek olma
                      gibi endikasyonlarda etkinliği kanıtlanmıĢ olmalı ve ithalatçı kuruluĢ, istendiği takdirde kanıtlayıcı literatürler
                      sunabilmelidir.
                      • Ürünün doku yapıĢtırma ve doku iyileĢmesi ile ilgili büyüme faktörleri içeriğine bağlı olarak biyomatriks özelliği
                      olmalı ve bu özelliğine bağlı olarak yapılmıĢ uluslararası klinik çalıĢmaları olmalıdır.
                      • Ürün, FDA onaylı olmalıdır.
220  FĠBRĠN DOKU YAPIġTIRICISI (4ml)50  • Ürünün plazma güvenliği ile ilgili olarak deneyimli olması tercih sebebidir.                           Genel Cerrahi


                      1. Tek kullanımlık olmalıdır.
                      2. EN ISO 9001 ile uyumlu Medikal cihaz yönetmeliğindeki bütün CEE kurallarını içerecek Ģekilde tasarlanmıĢ ve üretilmiĢ
                      olmalıdır.
                      3. Ġğnenin bütün parçaları hasta kadar doktorunda güvenli bir Ģekilde biyopsi almasını sağlayacak Ģekilde tasarlanmıĢ olmalıdır.
221  TRU-CUT BIYOPSI IGNESI 15 CM 100   4. Keskin uç ve yüksek performanslı çelikten ultra ince kanülü olmalıdır.                             Genel Cerrahi
                      5. Hızlı ve atravmatik penetrasyon için keskin mandreli olmalıdır.
                      6. Ekojenik Markeri olmalıdır, 1er cm.lik iĢaretli olmalıdır.
                      7. ETO kalıntısından kaçınmak için GAMA sterilizasyonu ile steril edilmiĢ olmalıdır.
                      8. Hafif ve kullanımı kolay olmalıdır.
                      9. Bütün medikal ihtiyaçları karĢılayacak gerekli uzunluk ve çapta temin edilebilir olmalıdır. (14,16,18 Gauge ve çapların
222  TRU-CUT BIYOPSI IGNESI 20CM  100  10,15,20cm boyları)                                                        Genel Cerrahi
                      1. Özefagus varislerine kuvvetli basınç uygulayabilir olmalıdır.
                      2. 120 cm CH 18fr olmalıdır.
                      3. 3 valfli olmalıdır.
223  SENGSTAKEN / BLACKMORE TÜPLERĠ
                3                                                                       Genel Cerrahi
                   • TaĢınabilir Vakum Yardımlı Yara ünitesine uygun Ģekilde çalıĢabilmelidir.
                   • Toplama kabı düzeneği negatif basınç vasıtasıyla eksuda ve enfeksiyonun toplanması için sisteme uygun
                   olmalıdır.
                   • En az 300ml sıvı toplama kapasitesinde olmalıdır.
                   • Toplama kabı enfeksiyona engel teĢkil edecek Ģekilde açılmamalı, içerisine ek düzenek ilave edilmemeli ve
                   tamamen tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
                   • Toplama haznesine ait bağlantı hortumu kullanıcının birleĢtirmesini gerektirmeyecek tek parçadan oluĢmalı,ve bu
                   özelliği sayesinde kontaminasyona engel teĢkil etmelidir.Bu madde klinik yayınlarla desteklenmelidir.
                   • Vakum yardımlı toplama kabının VYYK ünitesine bağlantı yerinde, toplama kabından VYYK ünitesi tarafına
                   koku, bakteri ve sıvı geçiĢini engelleyen filtreler bulunmalıdır.
                   • Vakum yardımlı toplama kabı kapama setinden gelen bağlantı hortumu ile tamamen uyumlu olmalı ve kolaylıkla
                   takılabilmelidir. Yaraya uygulanan negatif basınçta değiĢiklik olması halinde VYYK ünitesi tarafından uyarı
224  VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETĠ
                100  verilebilmelidir.                                                 Genel Cerrahi
                   Vakum yardımlı yara kapama uniti ile uyumlu olmalıdır,
                   . Poliüretan yapıdaki süngerin pore ebatları 400-600 mikrometre
                    arasında olmalıdır.
                   . Poliüretan yapıdaki sünger hidrofobik özellikte olmalıdır.
                   . Sünger kesilerek kullanılabilmelidir.
                   . Kapama seti VYYK unitinin sürekli ve intermittant modda
                    çalıĢmasına uygun olmalıdır. Sistemin CE belgesi olmalıdır.
                   . Ürün ve çalıĢma mekanizması klinik yayınlarla desteklenmelidir ve
                    FDA onayı olmalıdır.
                   .Yüksek oranda drenaj yapabilmelidir.
                   . VYK ünitenin bağlantısını yapacak düzenek setin içinde
                    bulunmalıdır.set içerisinden çıkan bağlantı hortumu üzerinde
                    clampler olmalı, bu sayede hasta tedaviye en fazla 2 saat ara
                    verebilmelidir.
                   . Bağlantı hortumları terapi düzenleyici dörtlü sensör kanallarına sahip
                    olmalıdır. Bu sayede yara alanına uygulanan negatif basınç oranı
                    ölçülebilmeli ve alarm sistemi devreye girebilmelidir.
                   . Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
                   . Kapama seti CE belgesine sahip olmalıdır.
                   . Bu seti birlikte kullanıldığında ilgili firma vakum yardımlı sistemin
                    çalıĢması için gereken demirbaĢ ünitesini getirmeyi kabul ve taahhüt
                    eder.
225  VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETĠ100                                                           Genel Cerrahi
                   • Üründe retansiyon balonu ve kateter %100 silikon yapıda olmalıdır.
                   • Rektuma yerleĢtirilen bir katater yardımıyla gaita perianal cilde temas etmeksizin vucuttan uzaklaĢtırılıp kapalı bir
                   torbada toplanmalıdır.
                   • Kolay ve ağrısız uygulanıp çıkartılabilmesi için katater çapı en az 22 mm‟ye kadar geniĢleyebilmelidir.
                   • Set üzerindeki adaptör ile uyumlu torbalar, hastane enfeksiyon ve koku kontrolünü sağlayacak Ģekilde, kapalı ve
                   kapaklı, valf sistemi olan, bir yüzü opak diğer yüzüde gelen gaitanın renginin ve miktarının gözlenebilmesi için
                   ölçülü ve Ģeffaf olmalıdır.
                   • Rektuma yerleĢtirilen retansiyon balonunun rektuma yaptığı basınç, rektumun balona yaptığı basınçtan daha düĢük
                   olmalıdır.
                   • Silikon retansiyon balonu 45 ml su veyaSF il ĢiĢirilebilmelidir.
                   • Retansiyon balonu uygulama kolaylığı sağlamak için aynı porttan ĢiĢirilip boĢaltılabilmelidir. ve rektumda kalan
   HASTA HĠJYENĠ ĠÇĠN FEKAL    gaita atıklarının temizlenebilmesi için irrigasyon portu bulunmalıdır.
226  YÖNETĠM SĠSTEMĠ      10                                                               Genel Cerrahi
                   1. Kot kırıklarının, küçük kemiklerin fixassiyonunu sağlamak amacı ile anatomik yapıda bir veya çok seviyeli olarak
                   kullanılabilmelidir.
                   2. Sisten yandan klipsleme Ģeklinde uygulanabilmelidir. Olası zararları engellemek açısından hiçbir Ģekilde
                   vidalama yada tellemebağlamaihtiyaç duyulmalıdır.
                   3. Titanyum alaĢımından yapılmıĢ ve hafif olmalıdır. ( Ortalama 2-3 gr. ) CT ve MR altında görüntü verebilmeli ve
                   hiçbir Ģekilde yayın yapmamalıdır.
                   4. Sistemin kullanılabilirliği açısından pratik ve çabuk takma aparatları olmalıdır.
                   5. Sistem kendi içerisinde en az yedi (7) boyu bulunmalıdır.
                   6. Gerektiğinde çıkarabilmek için sistemi klips çıkarıcısı olmalıdır.
                   7. Plaklar kancalı bir yapıya sahip ve orta kısımda küçük delikli yapıda olmalıdır. Kancalar her bir tarafta dört (4)
                   adet olarak dizayn edilmiĢ olmalıdır. Gerektiğinde ikili kancalı küçük plak versiyonları da olmalıdır. Malzeme et
                   kalınlığı 1mm civarında olmalıdır.
                   8.Bio uyumlu olup hiçbirĢekilde allerji yapmamalıdır. Minimal infüzyona uygun olarak kullanlılabilmelidir,
                   travmatik olmalıdır, dokulara hiçbir Ģekilde zarar vermemelidir.
                   9. Komprestesyon için özel el aleti olmalıdır. Kırık üzerinden kavrama yaparak fixasyonu sağlamalıdır.Steril
                   paketlerde getirilmelidir.
227  Rib Plate (Clips Plak)   10                                                               Göğüs Cerrahi
                        • Spinal kanül santral delikli özel atravmatik bileye sahip olmalıdır.
                        • Atravmatik spinal anestezi kanülünde, özel bileylenmiĢ minimal kesme ve az oranda dilatasyonu sağlayan
                        atravmatik uç olmalıdır. Haindl'a göre özel biley Ģekli, iki basamaklı biley; birinci basamak keskin, ikinci basamak
                        özel teknikle yuvarlatılmıĢ olmalıdır.
                        • kanülün emniyetle ilerletilmesini sağlayan -rahat kavrama aparatı olmalıdır.
                        • Atravmatik santral delikli olmalıdır.
                        • Ponkisyon kontrolü (BOS', un en kısa sürede görülebilmesi) için Ģeffaf kilit bağlantılı olmalıdır
                        • Renk kodlu mondren olmalıdır.
                        • Spinal Kanül, o.47 mm (26G) çapınmda, 88mm uzunluğpunda olup, 0.9 mm (20G) çapında ve 35 mm
                        uzunuluğunda kılavuz kanunu ile birlikte steril ambalajda olmalıdır.
                        Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler ingilizce, almanca veya fransıza dillerinden en az birinde
                        yazılı olmalıdır.
                        Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lotno; ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
                        Amabalaj geri dönüĢüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
                        Uluslararası aklite belgeleri ISO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
228 Atravmatik Spinal Anestezi Kanülü  2000                                                                               Anestezi

                        Kateteri damara yerleĢtirmek için kullanılan bir sistem olmalıdır. Set; dilatatör, introducer kanülü ve kısa klavuz tel içermelidir. Sistemde, geriye
                        kan akımını engelleyen bikonkav hemostatik valv bulunmalıdır. Sistemin dilatatörü renk kodlu ve luer konnektörü olmalıdır.Kısa klavuz telin bir
                        ucu düz diğer ucu J Ģeklinde olmak üzere, paslanmaz çelikten üretilmiĢ, yumuĢak ve atravmatik uçlu olmalıdır. Introducer kanülünün ara bağlantı
                        tüpü (fleksible yan uzatması) Ģeffaf olmalı ve ucuna 3 yollu musluk monte edilmiĢ Ģekilde olmalıdır. Sistem kıvrılmaya ve kırılmaya dirençli
                        olmalı, kıvrılma sınırı 105 derece üzerinde olmalıdır.Introducer kanülü ve ara bağlantı tüpü ile ara bağlantı tüpüne monte 3 yollu musluk yüksek
                        basınca dayanıklı olmalıdır. Introducer kanülü çapı 3 F (1.025mm) olmalıdır. Set içeriği kırılmayacak ve katlanmayacak Ģekilde paketlenmiĢ
                        olmalıdır. Set içeriği sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır. Set paketinde, dıĢ ortam ile istenmeyen irtibata
                        neden olacak ve steriliteyi bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır.
                        Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiĢtirmeyi
                        taahhüt etmelidir.

229 3F introducer (pediatrik)      10                                                                                RADYOLOJĠ
                        Esnek ve yumuĢak bir materyalden (tercihan poliüretan) yapılmıĢ olmalıdır. Önceden ĢekillendirilmiĢ özel açılı ucu (berenstein), klavuz tel ile
                        düzeltildiğinde, orijinal Ģekline dönebilecek kuvvetli plastik hafızaya sahip olmalıdır. Ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat
                        pozisyonlandırma için radyopasitesi arttırılmıĢ atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. Paslanmaz çelik ağ ile örülmüĢ olmalı (braded), kateterin
                        en dıĢ yüzeyi polyamide elastomer ile kaplı olmalıdır. Çapı 4F olmalıdır. 1200 PSI basınca dayanıklı ve yüksek akım hızlarına (ör; 35 ml/sn)
                        dirençli olmalıdır.Kateterin bağlantı ucu (dıĢarıdaki ucu) luerlock sisteminde, uygun plastikten üretilmiĢ ve üzerinde french nosu ile uygun klavuz
                        tel çapı, kateterin uzunluğu gibi parametreler belirtilmiĢ olmalıdır. Kateter ambalajının içerisinde iken dıĢarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön
                        tarafı saydam olamalıdır. Sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon ve son
                        kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır. • Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni
                        ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir.


230 Berenstein katater 4F        20                                                                                RADYOLOJĠ
                   Esnek ve yumuĢak bir materyalden (tercihan poliüretan) yapılmıĢ olmalıdır. Önceden ĢekillendirilmiĢ özel açılı ucu (berenstein), klavuz tel ile
                   düzeltildiğinde, orijinal Ģekline dönebilecek kuvvetli plastik hafızaya sahip olmalıdır. Ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat
                   pozisyonlandırma için radyopasitesi arttırılmıĢ atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. Paslanmaz çelik ağ ile örülmüĢ olmalı (braded), kateterin
                   en dıĢ yüzeyi polyamide elastomer ile kaplı olmalıdır. Çapı 4F olmalıdır. 1200 PSI basınca dayanıklı ve yüksek akım hızlarına (ör; 35 ml/sn)
                   dirençli olmalıdır.Kateterin bağlantı ucu (dıĢarıdaki ucu) luerlock sisteminde, uygun plastikten üretilmiĢ ve üzerinde french nosu ile uygun klavuz
                   tel çapı, kateterin uzunluğu gibi parametreler belirtilmiĢ olmalıdır. Kateter ambalajının içerisinde iken dıĢarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön
                   tarafı saydam olamalıdır. Sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon ve son
                   kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır. • Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni
                   ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir.


231 Berenstein katater 5F    20                                                                               RADYOLOJĠ
                   Esnek ve yumuĢak bir materyalden (tercihan poliüretan) yapılmıĢ olmalıdır. Önceden ĢekillendirilmiĢ özel açılı ucu (berenstein), klavuz tel ile
                   düzeltildiğinde, orijinal Ģekline dönebilecek kuvvetli plastik hafızaya sahip olmalıdır. Ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat
                   pozisyonlandırma için radyopasitesi arttırılmıĢ atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. Paslanmaz çelik ağ ile örülmüĢ olmalı (braded), kateterin
                   en dıĢ yüzeyi polyamide elastomer ile kaplı olmalıdır. Çapı 4F olmalıdır. 1200 PSI basınca dayanıklı ve yüksek akım hızlarına (ör; 35 ml/sn)
                   dirençli olmalıdır.Kateterin bağlantı ucu (dıĢarıdaki ucu) luerlock sisteminde, uygun plastikten üretilmiĢ ve üzerinde french nosu ile uygun klavuz
                   tel çapı, kateterin uzunluğu gibi parametreler belirtilmiĢ olmalıdır. Kateter ambalajının içerisinde iken dıĢarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön
                   tarafı saydam olamalıdır. Sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon ve son
                   kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır. • Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni
                   ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir.farklı olarak özel açılı uç ''omni-sos'' Ģeklinde olmalıdır. Çapı 4F olmalıdır.çapı 5F olmalıdır.


232 Omni-sos anjio katateri 4F  5                                                                               RADYOLOJĠ
                   Esnek ve yumuĢak bir materyalden (tercihan poliüretan) yapılmıĢ olmalıdır. Önceden ĢekillendirilmiĢ özel açılı ucu (berenstein), klavuz tel ile
                   düzeltildiğinde, orijinal Ģekline dönebilecek kuvvetli plastik hafızaya sahip olmalıdır. Ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat
                   pozisyonlandırma için radyopasitesi arttırılmıĢ atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. Paslanmaz çelik ağ ile örülmüĢ olmalı (braded), kateterin
                   en dıĢ yüzeyi polyamide elastomer ile kaplı olmalıdır. Çapı 5F olmalıdır. 1200 PSI basınca dayanıklı ve yüksek akım hızlarına (ör; 35 ml/sn)
                   dirençli olmalıdır.Kateterin bağlantı ucu (dıĢarıdaki ucu) luerlock sisteminde, uygun plastikten üretilmiĢ ve üzerinde french nosu ile uygun klavuz
                   tel çapı, kateterin uzunluğu gibi parametreler belirtilmiĢ olmalıdır. Kateter ambalajının içerisinde iken dıĢarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön
                   tarafı saydam olamalıdır. Sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon ve son
                   kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır. • Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni
                   ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir. farklı olarak açılı uç vertebral artere giriĢi kolaylaĢtırmak üzere özel Ģekil verilmiĢ olmalıdır.
                   Çapı 4F olmalıdır.


233 Vertebral katater 5F     30                                                                               RADYOLOJĠ
                   Esnek ve yumuĢak bir materyalden (tercihan poliüretan) yapılmıĢ olmalıdır. Önceden ĢekillendirilmiĢ özel açılı ucu (berenstein), klavuz tel ile
                   düzeltildiğinde, orijinal Ģekline dönebilecek kuvvetli plastik hafızaya sahip olmalıdır. Ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat
                   pozisyonlandırma için radyopasitesi arttırılmıĢ atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. Paslanmaz çelik ağ ile örülmüĢ olmalı (braded), kateterin
                   en dıĢ yüzeyi polyamide elastomer ile kaplı olmalıdır. Çapı 4F olmalıdır. 1200 PSI basınca dayanıklı ve yüksek akım hızlarına (ör; 35 ml/sn)
                   dirençli olmalıdır.Kateterin bağlantı ucu (dıĢarıdaki ucu) luerlock sisteminde, uygun plastikten üretilmiĢ ve üzerinde french nosu ile uygun klavuz
                   tel çapı, kateterin uzunluğu gibi parametreler belirtilmiĢ olmalıdır. Kateter ambalajının içerisinde iken dıĢarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön
                   tarafı saydam olamalıdır. Sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon ve son
                   kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır. • Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni
                   ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir. farklı olarak özel açılı uç ''Simmon'' Ģeklinde olmalıdır. Çapı 5F olmalıdır.

234 Simmons 1 katater 5F     10                                                                               RADYOLOJĠ
                 Esnek ve yumuĢak bir materyalden (tercihan poliüretan) yapılmıĢ olmalıdır. Önceden ĢekillendirilmiĢ özel açılı ucu (berenstein), klavuz tel ile
                 düzeltildiğinde, orijinal Ģekline dönebilecek kuvvetli plastik hafızaya sahip olmalıdır. Ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat
                 pozisyonlandırma için radyopasitesi arttırılmıĢ atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. Paslanmaz çelik ağ ile örülmüĢ olmalı (braded), kateterin
                 en dıĢ yüzeyi polyamide elastomer ile kaplı olmalıdır. Çapı 4F olmalıdır. 1200 PSI basınca dayanıklı ve yüksek akım hızlarına (ör; 35 ml/sn)
                 dirençli olmalıdır.Kateterin bağlantı ucu (dıĢarıdaki ucu) luerlock sisteminde, uygun plastikten üretilmiĢ ve üzerinde french nosu ile uygun klavuz
                 tel çapı, kateterin uzunluğu gibi parametreler belirtilmiĢ olmalıdır. Kateter ambalajının içerisinde iken dıĢarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön
                 tarafı saydam olamalıdır. Sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon ve son
                 kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır. • Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni
                 ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir. farklı olarak özel açılı uç ''Simmon'' Ģeklinde olmalıdır. Çapı 5F olmalıdır.

235 Simmons 2 katater 5F  150                                                                               RADYOLOJĠ
                 Esnek ve yumuĢak bir materyalden (tercihan poliüretan) yapılmıĢ olmalıdır. Önceden ĢekillendirilmiĢ özel açılı ucu (berenstein), klavuz tel ile
                 düzeltildiğinde, orijinal Ģekline dönebilecek kuvvetli plastik hafızaya sahip olmalıdır. Ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat
                 pozisyonlandırma için radyopasitesi arttırılmıĢ atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. Paslanmaz çelik ağ ile örülmüĢ olmalı (braded), kateterin
                 en dıĢ yüzeyi polyamide elastomer ile kaplı olmalıdır. Çapı 4F olmalıdır. 1200 PSI basınca dayanıklı ve yüksek akım hızlarına (ör; 35 ml/sn)
                 dirençli olmalıdır.Kateterin bağlantı ucu (dıĢarıdaki ucu) luerlock sisteminde, uygun plastikten üretilmiĢ ve üzerinde french nosu ile uygun klavuz
                 tel çapı, kateterin uzunluğu gibi parametreler belirtilmiĢ olmalıdır. Kateter ambalajının içerisinde iken dıĢarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön
                 tarafı saydam olamalıdır. Sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon ve son
                 kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır. • Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni
                 ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir.özel 90 derece açılıı uç ''Picard'' Ģeklinde olmalıdır. Çapı 4F olmalıdır.

236 Picard katater 4F   20                                                                               RADYOLOJĠ
                 Esnek ve yumuĢak bir materyalden (tercihan poliüretan) yapılmıĢ olmalıdır. Önceden ĢekillendirilmiĢ özel açılı ucu (berenstein), klavuz tel ile
                 düzeltildiğinde, orijinal Ģekline dönebilecek kuvvetli plastik hafızaya sahip olmalıdır. Ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat
                 pozisyonlandırma için radyopasitesi arttırılmıĢ atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. Paslanmaz çelik ağ ile örülmüĢ olmalı (braded), kateterin
                 en dıĢ yüzeyi polyamide elastomer ile kaplı olmalıdır. Çapı 4F olmalıdır. 1200 PSI basınca dayanıklı ve yüksek akım hızlarına (ör; 35 ml/sn)
                 dirençli olmalıdır.Kateterin bağlantı ucu (dıĢarıdaki ucu) luerlock sisteminde, uygun plastikten üretilmiĢ ve üzerinde french nosu ile uygun klavuz
                 tel çapı, kateterin uzunluğu gibi parametreler belirtilmiĢ olmalıdır. Kateter ambalajının içerisinde iken dıĢarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön
                 tarafı saydam olamalıdır. Sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon ve son
                 kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır. • Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni
                 ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir.özel 90 derece açılıı uç ''Picard'' Ģeklinde olmalıdır. Çapı 4F olmalıdır. çapı 5F olmalıdır.

237 Picard katater 5F   150                                                                               RADYOLOJĠ
                    Stent süperelastik ve önceden programlanmıĢ çapa ulaĢan nitinol malzemeden imal edilmiĢ olup ısı etkisi ile kendi kendine açılmalıdır. Stent
                    birbirinden bağımsız hareket eden parçalardan oluĢmuĢ dizaynı ile düzgün ve tam olarak implante edilmeli, her türlü damar anatomisinden
                    geçebilecek uygun esnekliğe sahip olmalı ve damar çeperine tam olarak temas etmelidir. Stent, yapısı itibari ile yüksek radial güç, fleksibilite, ve
                    radyoopasite özelliğine sahip olmalıdır.Stent pürüzsüz bir metal yapısına sahip olmalı, post dilatasyona olanak tanımalı, iĢlemde kullanılan balonu
                    patlatmamalıdır. Stent açıldığı zaman pencere büyüklükleri eĢit olarak kalmalıdır. Stent açıldığı zaman kısalma oranı minimal olmalıdır. Stent-
                    taĢıma yükleme sistemi 6F olmalı, ve maximum 7F sheath introducerden geçebilmeli, ve istendiğinde hem 0.014 hem de 0.035 inch kılavuz tel ile
                    kullanılabilmelidir. Stent-taĢıma yükleme sisteminin tek hareketi ile (dıĢ kılıfının geriye doğru çekilmesi) stent yerleĢtirilebilmeli, yüksek
                    fleksibilite ve kontrolateral uygulanabilme özellikleri ile kullanımı kolay bir sistem olmalıdır. Stent multifonksiyonel ve tek elle kullanılabilen pull
                    back sistemi ile çalıĢan bir handle‟a sahip olmalıdır. Stent taĢıma yükleme sistemini oluĢturan katater örgülü bir yapıya ve fleksible bir uca sahip
                    olup kılavuz teli çok iyi izleyebilmeli, ve çok rahat itilebilmelidir. Stent taĢıma yükleme sisteminde biri iç, biri dıĢ kataterde olmak üzere en az iki
                    adet radyoopak marker bulunmalıdır. Stentin proksimal ve distal uçlarında yüksek radyoopasiteye sahip tantalyum markerlar olmalıdır. 20
                    mm‟den 150 mm‟ye kadar değiĢik uzunluklarda seçenekleri olmalıdır. 4 mm‟den 10 mm‟ye kadar değiĢik çaplarda seçenekleri olmalıdır. 5
                    cm‟den 130 cm‟ye kadar değiĢik Ģaft uzunluk seçenekleri olmalıdır. Stent Magnetik Rezonans‟tan etkilenmemeli ve artefakt oluĢturmamalıdır.
                    Bölümün talebine göre alınacak stentlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir. Sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ
                    olmalıdır. Paketinde, dıĢ ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır. Paket üzerinde
                    sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır. Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma
                    miadı dolan ürünü yeni ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir.238 Karotis dıĢı periferik stent  40                                                                               RADYOLOJĠ
                    Tek tüp Nitinol malzemeden lazer kesimli olmalıdır. En çok 6F Introducer, 8F Guiding Kateter uyumlu olmalıdır. 0014 inch kılavuz tel uyumlu
                    olmalıdır. Maximum % 8 kısalma değerine sahip olmalıdır. Kullanılacak bölgeye göre 135 cm kateter uzunluğu olmalıdır. 5x(20,30,40)mm,
                    6x(20,30,40)mm, 7x(20,30,40)mm, 8x(20,30,40)mm, 9x(20,30,40)mm, 10x(20,30,40)mm çap ve uzunluk ölçülerine sahip olmalıdır. Uç
                    kısımlarında damarda kayma riskini ortadan kaldıracak 1mm lik fazla açılım özelliği bulunmalıdır. Gönderim sistemi, stentin açılım sırasında
                    doğabilecek kuvvetlerden dolayı ileri kaçmasını engellemek amacıyla özel sarmal tel sistemine sahip olmalıdır. Stent magnetik rezonanstan
                    etkilenmemeli ve artefakt oluĢturmamalıdır. Stent , çok segmentli yapıya sahip olmalı, her strut sırasının oluĢturduğu segmentler , aralarındaki
                    özel bağlantılar sayesinde damara yapıĢma oranını yüksek seviyede tutmalıdır. Stent , mikro-ağ yapıya sahip olmalıdır. Stentin stratlarında her üç
                    „‟V‟‟ yapısından sonra bir köprü bulunmalıdır. Stent , % 82 - % 87 açık alana sahip olmalıdır. Bölümün talebine göre alınacak stentlerin
                    uzunlukları ve çapları belirlenecektir.
                     Sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır.
                    Paketinde, dıĢ ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır.
                    Stentler, uluslararası kabul görmüĢ kalite standartlarına sahip olmalıdır (FDA,CE)Paket üzerinde sterilizasyon
                     ve son kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır.
                     Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü
                     yeni ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir.

239 Karotis stent         40                                                                               RADYOLOJĠ
                 Sistem emboli oluĢma ihtimali bulunan giriĢimsel radyoloji vakalarında Rapid Exchange sistemler ile kullanılabilmelidir. Filtre Sisteminin
                 Ģemsiye çapı 4,5,6,7,8 mm arasında seçilebilmelidir. Filtre materyali damar cidarını zedelememek için nitinol malzemeden imal edilmiĢ olmalıdır.
                 Sistemin geçiĢ profili maximum 3,2F olmalıdır. Sistem 0.014 inch klavuz tel üzerinde sabit olmalıdır. Filtrenin distal ve proximal uçlarında
                 lokalizasyonu gösteren iki adet ve basket strutları üzerinde de filtrenin açık olup olmadığını gösteren 4 adet radyoopak marker bulunmalıdır.
                 Klavuz tel uzunluğu 180cm olmalıdır. Klavuz tel Ģaftı PTFE kaplı olmalıdır.
                 Klavuz telin 3.5 cm lik uç kısmı fleksibl ve Ģekillendirilebilir olmalıdır.
                 Klavuz tel, 5 mm den büyük filtre çaplarında extra support özelliği sunmalıdır.
                 ġemsiye üzerinde, damar içerisinde açıldığında, kan akımını sağlamak için 100 mikron geniĢliğinde pore‟lar bulunmalıdır.
                  8F klavuz kateter ile kullanılabilmelidir.
                 Gönderme ve yakalama kılıfı ayrıca sistemin içerisinde bulunmalıdır.
                 Radyopasitesi yüksek olmalıdır.
                 Sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır.
                  Paketinde, dıĢ ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır.
                 Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır.
                 Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve
                  firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir.
                 Uluslararası kabul görmüĢ kalite standartlarına sahip olmalıdır (FDA,CE).


240 Beyin koruma Ģemsiyesi  20                                                                             RADYOLOJĠ
                 Balon kateterler, dayanıklı bir materyalden yapılmıĢ olmalıdır. Kateterlerin iç ve dıĢ yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve lezyondan geçiĢ kolaylığı
                 için hareketi arttırıcı kaygan özel madde ile kaplanmıĢ olmalıdır. Gövdesi, iyi bir pushabilite, steerabilite ve cross-over prosedürü sırasında kink
                 rezistansı için desteklenmiĢ olmalı, radioopak özelliği sayesinde kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamalıdır. Hareket ve geçiĢ kolaylığı için balon
                 kateter çok düĢük profilli olmalıdır. Kateterin uç kısmı, lezyondan geçiĢ kolaylığı ve rahat pozisyonlandırma için kısa, inceltilmiĢ (tapered) ve
                 damara zarar vermemesi için yumuĢatılmıĢ olmalıdır. Kullanıcıya daha rahat ve güvenli bir çalıĢma imkânı, hastanın rahatlığı ve emniyeti için
                 balonun ĢiĢme/inme süresi hızlı olmalıdır. Balonun hangi basınçta maksimum çapa ulaĢacağı bilinmelidir. Uygulanan basınç arttırıldıkça balon
                 çap değeri artmamalıdır.
                 Balon ĢiĢirme basıncı, çapa göre değiĢmekle birlikte küçük çaplarda 14–15 atmosfere kadar çıkabilmelidir.
                 Balon ve gövde uyumlu olup, ĢiĢirme esnasında damar yapısına uyum sağlamalıdır.
                 Pozisyonlandırma için balon üzerinde rahatlıkla görülebilir marker olmalıdır.
                 Balon markerları profile etki etmemelidir. Sterilize edilmiĢ, non-toksik ve non-pirojenik olarak paketlenmiĢ olmalıdır.
                 Paketinde, dıĢ ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır.
                 Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır.
                 Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve
                  firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir.
                  3,4,5,6,7 çap, 20 ve 40 uzunluk seçenekleri olmalı.
                 Firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değiĢik ölçüdeki balonları istenilen ölçüdeki balonla
                 değiĢtirmeyi kabul edecektir.


241 Over the wire sistem   10                                                                             RADYOLOJĠ
                             Hydrofilik olmalıdır.
                             2- Paket üzerinde cihazın boyutları,üretim ve son kullanım tarihleri ile kullanım talimatnamesi yer almalıdır.
                             3-Kullanılabilir uzunluğu 150 cm olmalıdır.
                             4-Kateterin uç uzunluğu 2 mm olmalıdır.
                             5-4X7 ve 7X7 olarak iki ebatta olmalıdır.
                             6-Balon uzunluğu 7 mm olmalıdır.
                             7- 0.010‟‟ hidrofilik rehber tellerle uyumlu olmalıdır.
                             8-Bifurkasyon anevrizmalarında boyun modelleme için yüksek esnekliğe sahip olmalıdır.
                             9-Onyx uyumlu olmalıdır.
                             10-Hidrofilik rehber teli ( 0.010‟‟) ile birlikte balon set halinde olmalıdır.
                             Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır.
                             Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir.
242 Hyperform balon katateri           5                                                                                RADYOLOJĠ

                             Kateter Ģaftı 24.4 mm paslanmaz çelik ile sarmalanarak takviye yapılmıĢ olmalıdır.
                             Paket üzerinde cihazın boyutları,üretim ve son kullanım tarihleri ile kullanım talimatnamesi yer almalıdır.
                             Kateterin uç uzunluğu 4 mm olmalıdır.
                             Balon uzunluğu 10mm,15mm,20mm,30 mm olmalıdır.
                             Kullanılabilir uzunluğu 150 cm olmalıdır.
                             0.010 „‟ rehber tellerle uyumlu olmalıdır.
                             Hidrofilik rehber teli ( 0.010‟‟) ile birlikte balon set halinde olmalıdır.
                             Steril ambalaj içinde olmalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır.
                             Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir.
243 Hyperglıde balon katateri           5                                                                                RADYOLOJĠ
                             Ġğne yarı otomatik özellikte olmalıdır.
                             Ġğne avuç içine oturmalı ve hafif olmalıdır.
                             Kanül‟ün dıĢ yüzeyi pürüzsüz olmalı ve biyopsi yapılacak bölgeye ulaĢırken cilt ve cilt altı dokuları zedelenmemelidir.
                             Kanül milimetrik iĢaretli olmalı, bu sayede derinlik ayarlanması kolaylıkla yapılabilmelidir.
                             Ultrasonografik iĢlemler için kanül ucu ekojenik olmalıdır.
                             14G, 16G, 18G ve 15cm, 20cm seçenekleri olmalıdır.
                             Ebat seçenekerine göre iğne sayıları daha sonra tarafımızdan belirlenecektir.
                             Ġğne Noch uzunluğu 15mm olmalı bu sayede alınan biyopsi materyalinin Kanül ile Staylet arasında büzüĢmesi önlenmiĢ ve tek giriĢ ile yeterli
                             miktarda materyalin alınması sağlanmıĢ olur.
                             Ġğne tek giriĢ iĢlemi ile yeterli düzeyde doku alabilecek kesme özelliğine sahip olmalıdır.
                             Noch uzunluğunun üzerine kapanan kanül uzunluğu 20mm olmalıdır.
                             Coaxial sistemler ile kullanıma uygun olmalıdır.
                             Her iğne ile beraber iğne ebadına uygun ve aĢağıda özellikleri yazılı olan birer adet coaxial introducer iğne verilecektir.
                             Coaxial introduser iğnelerin özellikleri:
                             Coaxial introduser iğneler dıĢ (kanül) ve iç (stylet) olmak üzere iki parçadan oluĢmalıdır.
                             Kanül ince duvar (Thin Wall) özellikte olmalı. Böylece iç çap artarak biyopsi materyalinin yeterli olması ve Core biyopsi iğnesinin lümende rahat
                             çalıĢması sağlanacak.
                             Kanül ve stylet birbirine kilitlenmeli ve bu sayede giriĢ esnasında birbirinden ayrılması engellenerek güvenli bir giriĢ yapılmalı.
                             Kanul ucu US eĢliğinde kullanıma uygun ekojenite vermelidir.
                             Kanül 1 G daha ince yapıdaki Wescot, Fransen
                             Chiba ve Core biyopsi iğneleri ile uyumlu kullanım imkanı vermelidir.
                             Kanülün uzunluğu ve kalınlığı istenen ebatlardaki Core biyopsi iğneleri ile kullanıma imkan verecek Ģekilde
                             Core iğnenin uzunluk ve kalınlığı ile uyumlu olmalı.
                             Malzemeler FDA ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır.
                             Teklifle beraber malzemenin numünesi görülecektir.
244 Yarı Otomatik Coaxial Sistem Biyopsi Ġğnesi  350                                                                               RADYOLOJĠ
245 ĠDRAR TORBASI, SAATLĠ             1,000  En az 1500 mL hacimde torbası olacaktır. steril tekli paketlerde sunulacaktır.                                     Anestezi
246 TÜP,NAZODUEDONAL BESLENME           1,000  12-14 F boylarında olacaktır. Ġkinci bir ilaç ve yıkama portu olacaktır. steril tekli paketlerde sunulacaktır. Tüpün ucunda tungsten ağırlık olacaktır. Anestezi
                             En az 1000 mL hacimde yıkama torbası ve en az 1000 mL hacimde beslenme torbası olacaktır. steril tekli paketlerde sunulacaktır Setlerle beraber
247 SET POMPA ENTERAL YIKAMALI          1,000  10 adet pompa ve 10 adet döküm ayaklı serum askısı ücretsiz verilecektir.                                    Anestezi

                             500 adet yetiĢkin boy, 250 adet pediatrik ve 250 adet üst gövde boyunda olacaktır. Örtülerin bir yüzü özel aleminyum alaĢım içermelidir. Sıcak
248 HASTA ISITMA BLANKETĠ GÜMÜġ ALAġIMLI
                   1,000        hava üfleme özelliğinde çalıĢıyor olmalıdır. Blanketler ile birlikte 4 adet ısıtma cihazı ücretsiz olarak verilecektir.                         Anestezi

  SET, INTRADUCER SHEATH (PULMONER
249 ARTER KATETER KILIFLI)            60   8 F boyunda olacaktır. Steril tekli paketlerde sunulacaktır.                                                      Anestezi
                             Setlerle beraber hastanedeki monitörlere uygun yeterli sayıda-hastane bildirecektir- ara kablo, 20 adet tranducer kızağı-holder-ve 20 adet 1000 ml
250 BASINÇ SETĠ TRANSDUCERLĠ (TEKLĠ)       1,000  basınç torbası verilecektir.                                                            Anestezi
                             Setlerle beraber hastanedeki monitörlere uygun yeterli sayıda-hastane bildirecektir- ara kablo, 20 adet tranducer kızağı-holder- ve 20 adet 1000 ml
251 BASINÇ SETĠ TRANSDUCERLĠ (ÇĠFTLĠ) 1,000        basınç torbası verilecektir.                                                            Anestezi
  KAPALI DEVRE KORUMALI ĠNTRAVENÖZ
252 KANÜL               10,000       16-18-20-22 G ebatlarında, tekli steril paketlerde sunulacaktır. Ġğne batmasını önleyecek özel dizayna sahip olmalıdır.                         Anestezi
  TÜP, SOUTH ORAL ENDOTRAKEAL
                             4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8 mm iç çaplarında olmalıdır. Travma oluĢturmayacak özellikte olmalıdır. Steril tekli paketlerde sunulacaktır.
253 ENTÜBASYON, BALONLU              500                                                                                       Anestezi
254 Steril trakeal aspirasyon kültür toplama seti 1,000  Steril tekli paketlerde sunulacaktır. 14 f katateri, steril kültür kabı olacaktır.                                           Anestezi
  PetaĢ Monitörlere uyumlu Karbondioksit ölçüm
255 seti                     500   PetaĢ monitörlere uyumlu nem tutucu filtre ve en az 200 cm uzunluğunda gaz örnek hattı sette bulunacaktır.                               Anestezi
256 MANĠFOLD BEġLĠ                1,000  Steril tekli paketlerde sunulacaktır. 20 adet uygun manifold kızağı ücretsiz olarak verilecektir.                                    Anestezi
                             1- Katater sistemi intra venöz infüzyonda kullanılmak üzere imal edilmiş olmalı.
                             2- 1 adet venöz katater ve buna bağlı slikon septomlu titanyum üzeri
                             3- Polyoxymethlene (POM) kaplı revervuar sisteminden oluşmalıdır.
                             4- Port rexervuarı 32x21mm. Ölçülerinde olup; septum çapı 10.5mm olmalıdır.
                             5- Katater kalınlığı 7.2F olmalı; dış çapı 1.2mm ölçülerinde olmalıdır.
                             6- Rezervuar tabanı düz olmalı ve dokuya zarar cermemeli gerektiğinde
                             7- Kullanılabilecek sütur delikleri olmalıdır.
                             8- Katater sistemi tek tek, steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
                             9- Kataterim uluslar arası standartlara uygunluğu olmalıdır.
                             10-Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı.                                         ANESTEZĠ VE AĞRI
257 PORT KATATERİ                 50   11-Teslimat tarihi itibari ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır..                                                      KLĠNĠĞĠ
                             1.     Sistem Probe, kanül, topraklama elektrodu olmak üzere üç parçadan oluĢmalıdır.
                             2.     Probu‟un metal iletken bölümü ile cihaz bağlantı kablosu birlikte olmalı ve kablo uzunluğu en az 60cm olmalıdır.
                             3.     Probe tamamen disposable olmalıdır.
                             4.     Probe üzerinde kalınlığı belirten renk kodlamaları olmalıdır; Sarı: 20G; YeĢil: 21G; Siyah: 18G veya 22G olmalıdır.
                             5.     Disposable kanül kalınlıkları probe ölçüleri ile uyumlu olmalıdır.
                             6.     Disposable kanüllerin aktif uçlarının baĢladığı yerde florosan halka olmalı ve bu sayede kanüllerin aktif uçları skopi görüntüsünde ayırt edilebilmelidir.

                             7.     Disposable kanül tamamen yalıtılmıĢ ve radyopak olmalıdır.
                             8.     Disposable kanüllerin içinde metal stile olmalıdır.
                             9.     Disposable kanül kalınlıkları renk kodlu olmalıdır.
                             10.    Topraklama elektrodları tamamen disposable olmalıdır.
                             11.    Topraklama elektrodlarının uzatma kablosu en az 120cm uzunluğunda olmalı ve kablo elektroda entegre olmalıdır.
                             12.    Tüm sistem birbiri ile uyumlu olmalıdır.
                             13.    RF Probe/Kanül Kombinasyonlarının kullanılabilmesi için ilgili firma aĢağıda özellikleri belirtilen cihazın servisini sağlamalıdır;
                           Cihaz hafif ve taĢınabilir olmalıdır.
                           Cihaz 50W güç üretebilmelidir.
                           Cihaz dijital kompitürize sistem olmalıdır.
                           Cihaz hangi çalıĢma modunda isteniyorsa o mod ile ilgili parametreleri ekrana çıkarmalıdır.
                            Cihaz Otomatik pulsed RF, Otomatik Standart RF, Stimulasyon (Voltaj/Akım), IDL, Annuloplasty ve TransDiscal iĢlemlerin hepsini yapabilir özellikte
                        olmalıdır.
                           Cihaz akıllı probe tanıma sistemine sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde probe için ekstra ayar gerektirmemelidir.
                           Cihaz ısı, süre, güç, voltaj ve empedansı gerçek zamanlı olarak gösteren berrak LCD, dijital ve grafiksel ekrana sahip olmalıdır.
                           ĠĢlem esnasında ısı, süre değiĢtirilebilmeli, tüm değiĢiklikler aynı anda grafiksel ve nümerik olarak ekranda okunabilmelidir.
                        14.    Sistem FDA ve CE kalite standartlarını karĢılamalıdır.
                                                                                                       ANESTEZĠ VE AĞRI
258 Disposable Rf/probe kanül     20 ADET                                                                                KLĠNĠĞĠ
                        KarıĢım yapıldıktan sonra çalıĢma süresi 10 dakika ve karıĢmıĢ miktar 16cc olmalıdır.
                        *KarıĢımın radyopaklığı önceden ayarlanmıĢ ,görünürlüğü yüksek olmalı ve 2 dakikada karıĢtırılıp kullanıma hazır hale gelmelidir.

                        *Set ,vertebtroplasti için gerekli tüm kompanentleri içerisinde bulundurmalıdır.Her parça ayrı ayrı steril paketlerde yer almalıdır.

                        * 1 adet kemik biopsi iğnesi M1 veyaM2 tip uç kısma sahip,
                        ine uzunluğu 10-15cm ,kalınlığı 11-13 gauge olarak seçilebilmelidir.
                        *1 adet 20cm uzunluğunda iğne tutucu aparat,
                        *1 adet 20 cc luerlock lu Ģırınga,
                        *1 adet karıĢtırma tüpü,
                        *1 adet Bone –Sement: 20 gram steril PMMA Polimer ve 9,2 gram steril monomer
                        içermelidir.
                        *Sement enjeksiyonu için 1ml.lüerlocklu 10 adet Ģırınga set içinde yer almalıdır.
                                                                                                       ANESTEZĠ VE AĞRI
259 Vertebroplasti          25 ADET                                                                                KLĠNĠĞĠ
                        1. Kit sakroiliyak eklem sendromu tedavisi için dizayn edilmiĢ olmalıdır.
                        2. Kit su soğutmalı RF enerjisi ile kullanılabilir olmalıdır.
                        3. Kit klinikte bulunan Baylis marka RF jeneratörü ve bu jeneratör ile birlikte kullanılan Peristaltik pompa ile %100 uyum sağlamalıdır.

                        4. Kit tamamen disposable olmalıdır.
                        5. Kit içeriği aĢağıdaki gibi olmalıdır;
                        1 adet Cooled RF Sinergy probu
                        2 adet Introducer
                        2 adet epsilon
                        1 adet topraklama pedi (grounding ped)
                        1 adet tubing kit
                        6. Prob üzerine entegre edilmiĢ uzatma kablosu olmalıdır.
                        7. Prob çapı 17G ve aktif uç uzunluğu 4mm olmalıdır.
                        8. Prob uzunluğu tercihe göre 75 mm veya 150 mm olarak seçilebilmelidir.
                        9. Introducerlar tamamen yalıtılmıĢ olmalıdır.
                        10. Tubing kit prob ve Peristaltik pompalar ile %100 uyumlu olmalıdır.
                        11. Ġhaleyi kazanan firma, Prob kitin kullanılabilmesi için 1 adet Baylis marka RF jeneratörü ile %100 uyumlu Sinergy Sistemi konektör kablosu
                        vermelidir.                                                                         ANESTEZĠ VE AĞRI
260 Sinergy sistemi steril prob Kit  30 ADET                                                                                KLĠNĠĞĠ
                        1-  33.25” (845 mm.) uzunluğunda olmalı, hastanenin talebi durumunda
                           12‟‟ (305 mm) uzunluğunda seçeneğide var olmalıdır.
               2-   0.43‟‟ (19 Gauge) çapında olmalıdır.
               3- Katater iki kat Anneale fluoropolymer kaplı olmalıdır.
               4-   Kataterin tamamı paslanmaz çelikten oluĢan spiral yapılı ve içinden
                    kırılma, kopmalara karĢı iki ucu kaynaklı mandren olmalıdır.
               5-  Kateter ucu helezonik,perforasyonu önleyici nitelikte olmalıdır.
               6-  Kateter X-ray‟le görülebilecek mandren içermelidir.
               7-  Radiopaque olmalıdır.
               8- Kateterin, distal uçtan yaklaĢık 1cm‟lik mesafeye kadar olan kısmı kaplı olmamalı. Kataterin uç kısmı yumuĢak, pürüzsüz olmalı, enjeksiyon
               için distal uca yakın orta bölümünde geniĢ spiral aralığı bulunmalıdır.
               8- Nörolistikler ile reaksiyon vermemelidir.
               9- Steril ambalajında katater ile birlikte adaptör ve stile de olmalıdır.
               10- Kateter özel bir dizayn olan racz kateter iğnesi ile kullanıma uygun olmalıdır.Firma racz kateter miktarı kadar iğneyi de birlikte teslim
               etmelidir. Ġğne Ģu özellikleri içermelidir.
                  a) 16 Gauge kalınlığında olmalıdır.
                  b) Uzunluğu 114 mm. olmalıdır.
                  c) Yay kılavuzlu kateterlerle kullanıma uygun olmalıdır
                  d) Ġğne ucu epidural boĢluktaki kateterin yönünü doğrulayacak özel bir uca sahip olmalıdır.
                  e) Sıyrılma riskini azaltması için yarıçap Ģeklindeki yüksekliğe sahip olmalıdır.
                  f) Steril ambalajında olmalıdır.
                  g) Ġğne içerisinde rahat yerleĢimi sağlayan metal mandreni olmalıdır.
                  h)Hub kısmı üzerindeki ok iĢareti olmalı, bu iĢarette iğne ucunun eğimli yönünü göstermelidir.
               I)Ġğnenin hub kısmı Ģeffaf olmalıdır.
               j)Ürün paketinin içerisinde rahat kullanım için istendiğinde çıkartılabilmesi için iğne kanatları olmalıdır.
               11- Stimülasyon yapılabilmeli ve standart devamlı epidural uygulamalarda, epidural adezyon lyzis’de, tranforaminal girişimlerde ve anormal
               spinal anatomi olan durumlarda kullanıma uygun tasarlanmış olmalıdır.                                        ANESTEZĠ VE AĞRI
261 Racz KATETER  30 ADET  12- Ürünün paketi üzerinde kateterin radyopak olduğu,kateterin uzunluğu,çapı, son kullanım tarihi yazmalıdır.                    KLĠNĠĞĠ

               1.     Sistem Probe, kanül, topraklama elektrodu olmak üzere üç parçadan oluĢmalıdır.
               2.     Probu‟un metal iletken bölümü ile cihaz bağlantı kablosu birlikte olmalı ve kablo uzunluğu en az 60cm olmalıdır.
               3.     Probe tamamen disposable olmalıdır.
               4.     Probe üzerinde kalınlığı belirten renk kodlamaları olmalıdır; Sarı: 20G; YeĢil: 21G; Siyah: 18G veya 22G olmalıdır.
               5.     Disposable kanül kalınlıkları probe ölçüleri ile uyumlu olmalıdır.
               6.    Disposable kanüllerin aktif uçlarının baĢladığı yerde florosan halka olmalı ve bu sayede kanüllerin aktif uçları skopi görüntüsünde ayırt
               edilebilmelidir.
               7.    Disposable kanül tamamen yalıtılmıĢ ve radyopak olmalıdır.
               8.     Disposable kanüllerin içinde metal stile olmalıdır.
               9.     Disposable kanül kalınlıkları renk kodlu olmalıdır.
               10.    Topraklama elektrodları tamamen disposable olmalıdır.
               11.    Topraklama elektrodlarının uzatma kablosu en az 120cm uzunluğunda olmalı ve kablo elektroda entegre olmalıdır.
               12.    Tüm sistem birbiri ile uyumlu olmalıdır.
               13.    RF Probe/Kanül Kombinasyonlarının kullanılabilmesi için ilgili firma aĢağıda özellikleri belirtilen cihazın servisini sağlamalıdır;

                   Cihaz hafif ve taĢınabilir olmalıdır.
                   Cihaz 50W güç üretebilmelidir.
                   Cihaz dijital kompitürize sistem olmalıdır.
                   Cihaz hangi çalıĢma modunda isteniyorsa o mod ile ilgili parametreleri ekrana çıkarmalıdır.
                        Cihaz Otomatik pulsed RF, Otomatik Standart RF, Stimulasyon (Voltaj/Akım), IDL, Annuloplasty ve TransDiscal iĢlemlerin hepsini
                     yapabilir özellikte olmalıdır.
                        Cihaz akıllı probe tanıma sistemine sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde probe için ekstra ayar gerektirmemelidir.
                        Cihaz ısı, süre, güç, voltaj ve empedansı gerçek zamanlı olarak gösteren berrak LCD, dijital ve grafiksel ekrana sahip olmalıdır.

                        ĠĢlem esnasında ısı, süre değiĢtirilebilmeli, tüm değiĢiklikler aynı anda grafiksel ve nümerik olarak ekranda okunabilmelidir.   ANESTEZĠ VE AĞRI
262 Disposable cool KĠT    10 ADET  14.   Sistem FDA ve CE kalite standartlarını karĢılamalıdır.                                      KLĠNĠĞĠ
                     Üzerleri sentetik elyaftan(fibered) yapılmıĢ tüylerle kaplı olmalı ve
                     bu tüyler embolize edilmek istenen yerin süratli trombozunu sağlamalıdır.
                     Paketlerinden introducera yüklü Ģekilde çıkarılmalı ve itme teli sayesinde
                     mikrokatetere yüklenmelidir. 0.035 fiber koiller, tekli paketler halinde sunulmalıdır.
                     Farklı boyut seçenekleri olmalı,
                     ve firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değiĢik ölçüdeki
                     koilleri istenilen diğer boyutlarla değiĢtirmeyi kabul etmelidir. Paket üzerinde sterilizasyon
                     ve son kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır. Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile
263  MAKROKOĠL (0.035 KOĠL)  20 ADET  en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir.                   Radyoloji
                     0.018 Fiber Koiller düz veya complex helikal konfigürasyonda olmalıdır.
                     Üzerleri sentetik elyaftan(fibered) yapılmıĢ tüylerle kaplı olmalı ve bu tüyler embolize
                     edilmek istenen yerin süratli trombozunu sağlamalıdır. Paketlerinden introducera
                     yüklü Ģekilde çıkarılmalı ve itme teli sayesinde mikrokatetere yüklenmelidir.
                     0.018 fiber koiller beĢli paketler halinde sunulmalıdır. 0.018 Fiber Koiller‟in ölçüleri: Straight-2mm,
                     Straight-5mm, 2x10, 2x20, 3x30, 4x30, 4x40, 5x50, 6x60 ve 7x70mm olmalıdır.
                     Firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değiĢik ölçüdeki koilleri
                     istenilen diğer boyutlarla değiĢtirmeyi kabul etmelidir. Paket üzerinde sterilizasyon ve son
                     kullanma tarihi belirtilmiĢ olmalıdır. Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl
   MĠKROKOĠL (0.018 KOĠL)       miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir.
264              20 ADET                                                                       Radyoloji
                     Latex valvi olmalıdır. DeğiĢik klavuz tel çaplarını kabul edebilmelidir. Düzgün dönen
                     Tuohy-Borst tipi valv sistemine sahip olmalıdır. Ucunda, dönebilen adaptörü olmalıdır.
                     Musluk steril orijinal ambalajında ve en az bir yıl miadlı olmalıdır.
                     Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiĢtirmeyi taahhüt etmelidir. Boyutları sonra belirtilecektir.
265  PTA BALON        3 ADET                                                                        Radyoloji
                        HAMILTON MEDICAL MARKA VENTĠLATÖR CĠHAZLARI ĠÇĠN AKIġ SENSÖRÜ (FLOW SENSOR) TEKNĠK ġARTNAMESĠ
                        1. Teklif edilen sensör hava akıĢından en doğru, hacim, akıĢ ve basınç değerlerinin okunmasını sağlamalıdır.
                        2. Her flow sensör için bir adet konnektör verilmelidir.
                        3. Her 10(on) adet flow sensör için 1 (bir) adet ekspirasyon valf membranı verilmelidir.
                        4. Teklif edilen sensör disposable olmalıdır.
                        5. Teklif edilen sensör sekresyon ve nemden etkilenmemelidir.
                        6. Teklif edilen sensör iki yönlü akıĢ imkânı sağlamalıdır.
                        7. Flow sensörün içinde bulunan membrandaki deliğin çapı, akıĢ oranına göre değiĢebilmeli, bu Ģekilde cihaz daha hassas ölçümleme
                        yapabilmelidir.
                        8. Teklif edilen ürün orijinal üretici (Hamilton Medical) üretimi değilse, cihazların sağlıklı çalıĢmasını sağlamak amacıyla, bu ürünlerin
                        bölümümüzdeki ventilatörlerle kullanımında sakınca olmadığını gösterir ve Hamilton Medical tarafından verilmiĢ ve kullanımında sakınca
                        oluĢturmayacağına dair orijinal belge, Hamilton medical‟ın yerleĢik olduğu ülkedeki Türk konsolosluğuna onaylatılarak ihale esnasında
                        sunulacaktır.
                        9. Flow sensör, hastaya bağlanmadan önce kalibre edildiğinden dolayı, cihazın, akıĢ sensörünü herhangi bir sebepten dolayı kalibrasyon iĢlemini
                        yapamaması durumunda, teklif veren firmanın, bölümümüzdeki ventilatör cihazlarına müdahale etme yetkisine sahip olduklarını gösterir,
                        Hamilton Medical tarafından verilmiĢ ve geçerliliğini koruyan teknik servis eğitim sertifikaları noter tastikli olarak sunulacaktır.
                        10. Hamilton Medical marka cihazların, flow sensörlerle uzun vadede sağlıklı çalıĢmasını sağlamak için teklif veren firma, distribütör firmaya
                        (Hamilton Medical) ait ihale günü itibariyle geçerliliğini koruyan ilgili ülkenin Ticaret Odası onaylı ve noter tasdikli mümessillik belgesini teklifle
                        birlikte ibraz etmelidir. (Mümessillik belgesinde baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri açıkça görülmelidir.)
                        11. Teklif edilen Flow sensör özel paket içerisinde bulunmalı, kutuda Flow sensöre ait lot numarası, özel talimatlar ile Hamilton Medical
                        firmasına ait bilgiler olmalı, teklifle birlikte üretici firmaya ait TÜV Belgesi noter onaylı olarak ibraz edilmelidir.266  Flow Sensor (EriĢkin)   400 adet                                                                                 Anestezi

                        AKIġ SENSÖRÜ (FLOW SENSOR)
                        TEKNĠK ġARTNAMESĠ
                        1. Parçalar Hamilton Marka Ventilatörlerde kullanıma uygun olmalıdır.
                        2. Teklif edilen sensör infant hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
                        3. Flow Sensörün özellikleri aĢağıdaki gibi olmalıdır:
                        a) Teklif edilen flow sensör iki yönlü akıĢ imkânı sağlamalıdır. Ürün disposable olmalıdır.
                        b) Flow sensörün içinde bulunan membrandaki deliğin çapı, akıĢ oranına göre değiĢebilmeli, bu Ģekilde cihaz daha hassas ölçümleme
                        yapabilmelidir.
                        c) Flow Sensörün tüplerinin(hortumlarının) boyu en az 190 cm olmalıdır.
                        d) Flow sensör +/- 10% hassasiyetle ölçüm yapabilmelidir.
                        e) Flow Sensörün ölü boĢluğu 9 ml yi ve rezistansı 1.6 mbar/l/s yi geçmemelidir.
                        f) Flow sensör hava yolunda 0 ile 30 l/dakika akıĢ aralığında ölçüm yapabilmelidir.
                        g) Flow Sensör 10-40 Co sıcaklıkları arasında kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
                        h) Flow sensör, hastaya bağlanmadan önce kalibre edildiğinden dolayı, cihazın, akıĢ sensörünün herhangi bir sebepten dolayı kalibrasyon
                        iĢlemini yapamaması durumunda, ithalatçı firmanın Hamilton Medical firmasında eğtim görmüĢ teknik elemanlarınca, cihazlara müdahale
                        edebilmelidir. Konu ile ilgili üretici firma(Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılan Ventilatör cihazlarının üreticisi) tarafından en az 2 kiĢiye verilmiĢ
                        noter tasdikli eğitim sertifikaları teklife eklenmelidir.
                        i) Teklif edilen flow sensör özel bir kutu içerisinde gelmeli, paketinin üzerinde sensöre ait lot numarası olmalı ve ayrıca sensöre ait özel talimatlar
                        ile Hamilton Medical firmasına ait bilgileri yazılı olmalıdır.
                        4. Teklif veren firma, teklif mektubu ile birlikte distribütör firmaya ait 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanun ve bu kanuna
                        dayanılarak yürürlüğe konulan Sanayi ve Tıbbi Cihazların satıĢ sonrası hizmetleri hakkında tebliğ uyarınca SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
                        Belgesi ile Türk Standartları Enstitüsüden alınmıĢ TSE Teknik Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi vermelidir. Bu belgelerde Hamilton
                        Medical‟in distribütörü olunduğuna dair bir ibarede yer almalıdır.Tıbbi Cihaz servislerine Hizmet Yeterlilik Belgesi veremeyen veya usulsüzlük
267  Flow Sensor (Pediatrik)  200 adet    yapan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.                                                Anestezi
268  Glikoz Ölçüm Stribi    100.000 adet                                                                               Endokrin
                              • Boyu en az 130 cm, eni en az 100 cm olmalıdır
                              • Ortasında cilde zarar vermeden yapışabilir saydam insizyon drepi bulunmalıdır
                              • Drep sıvı geçirmez özellikte olmalıdır
                              • İnsizyon drepine bitişik pouch’u bulunmalıdır
                              • Steril orijinal ambalajında bulunmalıdır
                              • TEKLİF VEREN FİRMALAR İTHALATÇI FİRMADAN ALACAKLARI YETKİ BELGESİNİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.
                              • ÜRÜN ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
                              • GÖZ MALZEMELRİNİN ¼’Ü İHALE KESİNLEŞTİKTEN SONRAKİ İLK 30 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR. DAHA
                              SONRA HER 3 AYDA BİR ¼’Ü TESLİM EDİLMELİ VE YIL SONUNDA TÜM MALZEMELER TESLİM EDİLMİŞ OLMALIDIR..
269  Steril Oftalmik Örtü           1000 adet                                                                GÖZ
                              420 NUMARALI ÇELİKTEN İLERİ TEKNOLOJİ İLE ELDE EDİLMİŞ KESİCİ UCU OLAN; POLİSÜLFONDAN İMAL EDİLMİŞ VE
                              YÜKSEK SICAKLIKLARA DAYANABİLEN SAPI VE BU SAPIN ÜSTÜNDE KESİCİ YÜZEYİN DOĞRULTUSUNU GÖSTEREN
                              İŞARETİ OLAN CRESENT UÇLU FULL-HANDLEÜRÜN ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
                              METALİN ÖN YÜZÜ IŞIK ALTINDA PARLAMAMALIDIR
                              • PAKET ÜZERİNDE STERİLİZASYON NUMARSI VE ÜRETİM LOT NUMARASI YAZILI OLMALIDIR. NUMUNE YUKARIDA
                              BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN DETAYLI KATALOĞU İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM
                              EDİLMELİDİR.
                              • REFERANS LİSTESİ OLMALIDIR.
                              • VERİLEN CE BELGELERİNİN HASTENE TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKTİRDE İLGİLİ FİRMA VEYA FİRMALAR TARAFINDA
270  Crescent Bevel up Angled Knife      150 adet  HANGİ MALZEME VE İÇERİĞE AİT OLDUĞU RESMİ OLARAK BELGELENMELİDİR.                              GÖZ
                              420 NUMARALI ÇELİKTEN İLERİ TEKNOLOJİ İLE ELDE EDİLMİŞ KESİCİ UCU OLAN; POLİSÜLFONDAN İMAL EDİLMİŞ VE
                              YÜKSEK SICAKLIKLARA DAYANABİLEN SAPI VE BU SAPIN ÜSTÜNDE KESİCİ YÜZEYİN DOĞRULTUSUNU GÖSTEREN
                              İŞARETİ OLAN 15 DERECELİK FULL-HANDLEÜRÜN ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
                              • PAKET ÜZERİNDE STERİLİZASYON NUMARSI VE ÜRETİM LOT NUMARASI YAZILI OLMALIDIR. NUMUNE YUKARIDA
                              BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN DETAYLI KATALOĞU İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM
                              EDİLMELİDİR.
                              • REFERANS LİSTESİ OLMALIDIR.
                              • VERİLEN CE BELGELERİNİN HASTENE TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKTİRDE İLGİLİ FİRMA VEYA FİRMALAR TARAFINDA
                              HANGİ MALZEME VE İÇERİĞE AİT OLDUĞU RESMİ OLARAK BELGELENMELİDİR.
271  15 Derece Knife              100 adet              İ    İ                                               GÖZ
                                 İ       İ      İ
                              • ACURUS 800 C HAZI LE UYUMLU OLACAK İ İ
                                           İ      İ     İ
                              • V TREKTOM PROBU ÇERECEK
                                  İ İ         İ    İ  İ     İ İ
                              •CASSETTE /TUB NG / DRA N BAG İ ÇERMEL D R
                                İ       İ       İ      İ
                              • UT L TY /EXTRUS ONİL NE ÇERMEL D R
                               İ     İ                İ İ
                              • F BER OPT C PROBE ÇERMEL D R
                                     İ      İ İ
                              • NFUS ON CANNULA ÇERMEL D R İ İ     İ
                              • PLUGS İÇERMEL İ R
                               İ       İ      D      İ     İ İ
                              • TROCAR / CANNULA SETS ÇERMEL D R İ İ
                                    İ                 İ
                              • V ADM N STRAT ON SET ÇERMEL D R
                                              İ      İ İ
                              • STER LE FRONT PANEL DRAPE ÇERMEL D R
                                       İ    İ      İ İ
                              • 3- WAY STOPCOCK ÇERMEL D R
272  23 Gauge Total Plus Pack         10 adet   • 20 CC SYR NGE ÇERMEL D R                                                  GÖZ
                              1. Beher ml’ de % 3.70 Kondrotin sülfat + % 2.92 Sodyum hyaluronat içeren en az 0.50 ml’ lik steril ambalajda viskoelastik
                              solüsyon,

                              3. pH’ ı 7.0 – 7.5 arasında olmalı,
                              4. Steril 27 gauge, disposible, künt kıvrık uçlu bir kanül ve kanül kilit halkası olmalı.
273  Kondroitin sülfat Viskoelastik Solusyon  1000 adet                                                                GÖZ
                                         ıİ

                              1. Acurus 800 Cihaz le Uyumlu Olacak
                              2.Icerisinde asagidakiler bulunmalidir.
                                        İ
                                                İ
                              •Vitrektomi Probu çerecek (2500)
                                             İ
                              •Cassette /Tubing / Drain Bag çermelidir
                                           İ
                              • Utility /Extrusion Line çermelidir
                               İ          İ
                               • Fiber Optic Probe çermelidir
                                   İ
                              • İnfusion Cannula çermelidirİ
                              • Plugs çermelidir        İ
                              • v Administration Set çermelidir
                                           İ
                               • Sterile Front Panel Drape çermelidir
                                        İ
                               • 3- Way Stopcock çermelidir
                              • 20 Cc Syringe çermelidir
                              • Chamber maintainer
                              •Tip wrench
                              •MVR
                              •Irrigasyon sleve     ı
                              •Test chamber
274  Accurus Kombine Paketi          20 adet
                                           İ
                              • Steril orijinal ambalaj nda İ olacakİ    İİ    İ İŞ  İ İ        İ    İ   İ İŞ
                                                                                               GÖZ
                                                   İ              İ İ   İ   Ğ
                                               LER
                              420 NUMARALI ÇEL KTEN İŞ İĞİTEKNOLOJ LE ELDE ED LM KES C UCU OLAN; POL SÜLFONDAN MAL ED LM VE
                              İŞ    İ                                İ
                              YÜKSEK SICAKLIKLARA DAYANAB LEN SAPI VE BU SAPIN ÜSTÜNDE KES C YÜZEY N DO RULTUSUNU GÖSTEREN
                                ARET OLAN İ2.2 mm GEN İ L NDE FULL-HANDLEÜRÜN ULUSLARARASI KAL TE STANDARTLARINA UYGUN
                                              İ           İ
                              OLMALIDIR
                                 İ İ       İ      İ   İ İ           Ğ İ       İİ   İ      İ
                              • PAKET ÜZER NDE STER L ZASYON NUMARSI VE ÜRET M LOT NUMARASI YAZILI OLMALIDIR. NUMUNE YUKARIDA
                                İ    İ İ
                              BEL RT LEN TEKN Kİ ÖZELL KLER N GÖSTEREN DETAYLI KATALO U HALE ÖNCES HALE KOM SYONUNA TESL M
                                       İ
                              ED LMEL D R.
                                  İ           İ İ         İ   İ İĞİ   İ   İ İ İ İ     İ
                              • REFERANS L STES OLMALIDIR.İ
                                         İ           İĞ İ Ğ    İ            İ İ
                              • VER LEN CE BELGELER N N HASTENE TARAFINDAN STEN LD      TAKT RDE LG L F RMA VEYA F RMALAR
275  Clearcut 2.2 mm Bıçak           200 adet  TARAFINDA HANG MALZEME VE ÇER E A T OLDU U RESM OLARAK BELGELENMEL D R.                              GÖZ
                                Steril 500 ml’lik ambalajlarda bulunmalıdır. İçerisinde sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum klorür, magnezyum klorür,
                              sodyum asetat, sodyum sitrat içermelidir.
                              • Göz içi kullanım için üretilmiş olmalıdır
                              • TEKLİF VEREN FİRMALAR İTHALATÇI FİRMADAN ALACAKLARI YETKİ BELGESİNİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.
                              • ÜRÜN ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR

276  Dengeli Göz Ġçi Yıkama solüsyonu 500 cc  1000 adet                                                                   GÖZ
                              14mm-16mm-18m-20mm-22 mm çaplarında olmalıdır.
                              -Sferik olmalıdır.
                              -Akrilik materyalinden yapılmış olmalıdır.
                              İhale esnasında numune gösterilmelidir

                                       ı            ı ı
277  Akrilik evisserasyon implantı       15 adet                                                                    GÖZ
278  Ġnfiniti FMS Kaset            60 adet   infinity fako ciaz na uyumlu kaset olmal d r                                           GÖZ
                                  İ İ      İ   İ           Ş       İ  İ İ
                            İ           İ
                        • 13. 0 MM UZUNLUKTA K UCUNDA DEL İKLER OLAN, PMMA’DAN YAPILMI KAPSÜLER TENS ON R NG OLMALIDIR
                             İ   İ    İ                 İ   İ İİ
                        • ORJ NAL AMBALAJINDA VE STER L OLMALIDIR
                                     İ
                        • TEKL F VEREN F RMALAR THALATÇI F İRMADAN ALACAKLARI YETK BELGES N HALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.
                         İ             İ    İ
                        • ÜRÜN ULUSLARARASI KAL TE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
                        • HALE ESNASINDA NUMUNE VER LMEL D R.

279  Kapsüler Tension Ring      10 adet                        ı                          GÖZ
                                  ı ı
                        •  Her iki ucunda düz metal guide’
                              ı ış
                        •  Bulunmal d r. Fleksible silikondan
                                 ğ         ı ı
                        •   yap lm en az ış cmı20
                        •   uzunlu unda tüpü olmal d r
                                     ı ı
                        •  Silikon tüpün d çap 0.6 mm den
                        •   büyük olmamal d rı ı
                                    ş
                        •   Lakrimal entübasyon için
                                   ı           ğ
                        •   imal edilmi olmal d r ı ı
                        •  Metal uçların herbirinin uzunlu u
                                      ı
                        •   en az 20 cm olmal ıd r
                                      ı
                        •  Metal uçlar n çap İen
                                İ            İ
                        •  fazla 1 mm olmal d r
                             İ                   İ
                        •   TEKL F VEREN F RMALAR THALATÇI
                                  İ İİ
                        •   F RMADAN ALACAKLARI YETK
                        •   BELGES N HALE           İ
                        •   DOSYASINDA SUNACAKTIR.
                        •  ÜRÜN ULUSLARARASI KAL TE
                        •  STANDARTLARINA İ İ          İ
                        •   UYGUN OLMALIDIR
                              İ    Ş İ         İİ
                        •  GÖZ MALZEMELER N N ¼’Ü HALE
                           İ    İ İ       İ   İ    İ İ
                        •  KES NLE T KTEN SONRAK LK 30 GÜN
                                         İ
                        •    ÇER İS NDE TESL M ED LMEL D R. DAHA
                                    İ   İ
                        •   SONRA HER 3 AYDA B R ¼’Ü
                        •   TESL M ED LMEL VE YIL
                               İ    İ İŞ
                        •   SONUNDA TÜM MALZEMELER
                        •  TESL M ED LM
                        •   OLMALIDIR.
                                                                 ş   ı ı
280  Lakrimal Kanal Entübasyon içi  50 adet                                                   GÖZ
                                    ı     ı ı
                        Monarch I enjektör sistemi ile uyumlu foldable IOL implantasyonu için B tip kartu olmal d r
                            İ               İ İ           İ
                        -Steril orijinal ambalaj nda olmal d r.
                        TEKL F SIRASINDA NUMUNE GET R LECEK VE DENENECEKT R
                                             ı
281  Monarch KartuĢ B        30 adet                                                   GÖZ
                                         ı
                        Materyal Paslanmaz çelik ve silikon olmal
                                            ı
                        -Siliconun ucunda tubing olmal (0,4mm)
                                 ı ığı       ı
                        -Düz, paslanmaz çelik probu olmal (0.8 mmx80mm)
                        -Silikon tüp kal nl ı 0.8 mm olmal
                        -Silikon tüp metal probun içine girmeli
                        -CE belgesiıolmal .
                        İ
                        -Ürün Kodu:S1-1630
                         hale esnas nda numune gösterilmelidir
282  Monaco Tip Ġmplant       20 adet                                                   GÖZ
                                             ı     ı ı
                                          ı ış           ğ    ı ı
                            • Her iki ucunda düz metal guide’ bulunmal d r
                                     ış   ı               ı ı
                            • Fleksible silikondan yap lm en az 20 ş uzunlu unda tüpü olmal d r
                                                cm    ı ı
                            • Silikon tüpün d çap 0.6 mm den büyük olmamal dır ı
                                   ı          ğ
                            • Lakrimal entübasyon için imal edilmi ı olmal d r
                                   ı   ı           ı
                            • Metal İuçlar n herbirinin uzunlu u en az 20 cm olmal d r
                                      İ     İ      İ            İ İ İİ
                            • Metal uçlar n çap en fazla 1İmm olmal d r
                            • TEKL F VEREN F RMALAR THALATÇI F RMADAN ALACAKLARI YETK BELGES N HALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.
                               İ               İ İ          İ
                            • ÜRÜN ULUSLARARASI KAL TE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
                            TEKL F SIRASINDA NUMUNE GET R LECEK VE DENENECEKT R

283  Nazolakrimal Kanül          100 adet                    ı                           ı     ı ı       GÖZ
                                         İ
                            Vitreoretinal cerrahide kullan lmak üzere perfloro-n-octane,İ en az 5 cc'lik steril ambalaj nda olmal d r, ÜRÜN
                                    İ       İ İ
                            ULUSLARARASI KAL TE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
                               İ İ        İ      İ   İ İ               Ğ İ
                            • PAKET ÜZERİNDE STER L ZASYON NUMARASI VE ÜRET M LOT NUMARASI YAZILI OLMALIDIR. NUMUNE YUKARIDA
                                         İ
                            BEL RT LEN TEKN K ÖZELLİ KLER N GÖSTEREN DETAYLI KATALO U HALE DOSYASINDA SUNULMALIDIR.
                               İ            İ               İ   İ İĞİ   İ   İ İ İ İ        İ
                            • REFERANS L STES OLMALIDIR.İ
                                        İ            İĞ İ    Ğ    İ            İ İ
                            • VERİ LEN CE BELGELER N N HASTENE TARAFINDAN STEN LD
                                                İ İ             İ  TAKT RDE LG L F RMA VEYA F RMALAR
                            TARAFINDA HANG MALZEME VE ÇER E A T OLDU U RESM OLARAK BELGELENMEL D R.
                            TEKL F SIRASINDA NUMUNE GET R LECEK VE DENENECEKT R
                                     ı ı            ı                     ş    ı ı
284  Oftaottane Dekalayn 5 cc       100 adet
                                ı       ı ı
                                                                                      GÖZ
                            23 Gauge olmal d r enjektör ucuna tak larak ön kamara irigasyonu için dizayn edilmi olmal d r ürün orijinal steril
285  Ön Kamara Kanülü           50 adet  ambalaj nda olmal d r  ı                   ı ı                         GÖZ
                                          ğ           ı ı
                            • Materyal çift tarafl polipropilen ip, 0.64 mm silikon olmal d r
                                           ğ             ı ı
                            • Silikon Tüpün uzunlu u en az ı240 mm olmal d r
                                               ı
                            • Polipropilen ip uzunlu u en az 415x2 mm olmal d r
                             İ                ı ı
                            • Çift steril ambalajda sunulmal d r
                               İ       İ      İ       İ             İ     İ İİ
                            • SO İ belgesine sahip olmal d r     İ İ             İ
                            TEKL F VEREN F RMALAR THALATÇI F RMADAN ALACAKLARI YETK BELGES N HALE DOSYASINDA SUNACAKTIR
                            TEKL F SIRASINDA NUMUNE GET R LECEK VE DENENECEKT R.

286  Ritleng Entübasyon Seti        30 adet                  ı          ğı                  ı     ı ı        GÖZ
                                           İ
                            Vitreoretinal cerrahide kullan lmak üzere Silikon ya 1000, İen az 5 cc'lik steril ambalaj nda olmal d r
                                    İ     İ İ
                            .ÜRÜN ULUSLARARASI KAL İTE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR İ
                              İ İ      İ        İ İ                Ğ        İ        İ İ İ İ
                            • PAKET ÜZERİNDE STER L ZASYON NUMARASI VE ÜRET M LOT NUMARASI YAZILI OLMALIDIR. NUMUNE YUKARIDA
                                        İ
                            BEL RT LEN TEKN K ÖZELLİ KLER N GÖSTEREN DETAYLI KATALO U HALE KOM SYONUNA TESLİ M ED LMEL D R.
                               İ          İ              İ   İ İĞİ     İ   İ İ İ İ
                            • REFERANS L STES OLMALIDIR. İ
                                       İ          İĞ  İ   Ğ     İ              İ İ
                            • VER İLEN CE BELGELER N N HASTENE TARAFINDAN STEN LD
                                              İ İ             İ   TAKT RDE LG L F RMA VEYA F RMALAR
                            TARAFINDAN HANG MALZEME VE ÇER E A T OLDU U RESM OLARAK BELGELENMEL D R.
                            TEKL F SIRASINDA NUMUNE GET R LECEK VE DENENECEKT R.

287  Silikon 1000 oftasilikon PDMS 10 cc  100 adet                                                            GÖZ
                                              ı     ı ı
                                            ı ış         ğ      ı ı
                              Her iki ucunda düz metal guide’ bulunmal d r
                                       ış  ı             ı ı
                              • Fleksible silikondan yap lm en ş 20 cmıuzunlu unda tüpü olmal d r
                                               az  ı
                              • Silikon tüpün d çap 0.6 mm den büyük olmamal d r
                                           ı ı
                              • ptozis cerrahisi için imal edilmi olmal d r
                                     ı    ı         ı ı
                              • Metal İuçlar sivri olmal d r İ
                                         İ          İ            İ İ İİ
                              • Metal uçlar n çap en fazla 1İmm olmal d r
                              • TEKL F VEREN F RMALAR THALATÇI F RMADAN ALACAKLARI YETK BELGES N HALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.
                                 İ              İ İ           İ
                              • ÜRÜN ULUSLARARASI KAL TE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
                                        ş              ı
                              TEKL F SIRASINDA NUMUNE GETı R LECEK ıVE DENENECEKT R
288  Silikon Rod                20 adet                                                  GÖZ
                              • Steril filtrelenmi orijinal ambalaj nda olmal d r
                               İ          ı        ı ı
                              • 20 ml %0.4 -0.5 trypan blue solusyonu içermelidir
                                              ş    ı ı
                              • ntraoküler kullan ma uygun olmal d r       ı    ış  ı ı
                              • Hücre kültüründe test edilmi olmal d r
                                              İ
                              • Solüsyon sodyum klorid ve fosfatİdibazik ile haz rlanm olmal d r
                               İ                     İ İ
                              • ÜRÜN ULUSLARARASI KAL TE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
                              • HALE ESNASINDA NUMUNE VER LMEL D R.
                                     ğ                 ş   ı
289  Tripan Blue sln %0.4 20 ml         50 adet                                                  GÖZ
                                                   ı          ı
                              Sphere do al hydroxyapatite den imalı edilmi olmal
                                                 ı
                              Sphere ile birlikte steril confermer ayn ambalaj içinde olmal
                                        ı       ı
                              Ürün çift steril ambalaj içinde olmal d r
                                          ı     ı
                              Raf ömrü en az 3 y l ömrü olmal         ı
                              Ürün 20 mm ebatlar nda olmal
                              İ        ı
                              Ürün FDA,ISO ve CE belgelerine sahip olmal
                               hale esnas nda numune gösterilmelidir
                                     ğ                 ş   ı
290  Hidroksiapatit implantı 18 mm       10 adet                                                  GÖZ
                                                   ı          ı
                              Sphere do al hydroxyapatite den imalı edilmi olmal
                                                 ı
                              Sphere ile birlikte steril confermer ayn ambalaj içinde olmal
                                        ı       ı
                              Ürün çift steril ambalaj içinde olmal d r
                                          ı     ı
                              Raf ömrü en az 3 y l ömrü olmal         ı
                              Ürün 20 mm ebatlar nda olmal
                              İ        ı
                              Ürün FDA,ISO ve CE belgelerine sahip olmal
                               hale esnas nda numune gösterilmelidir
                                                          ı ı
291  Hidroksiapatit implantı 20 mm       10 adet                                                  GÖZ
                                           ı
292  Enükleasyon Spher 18 mm          10 adet  10 adet 18 mm, 20 adet 20 mm, 10 adet 22 mm olmal d r.                      GÖZ
                                           ı                   ş   ı ı
                              • Acurus 800 CS cihaz na uyumlu olacak               ş  ı ı
                              Katarakt operasyonlar nda irrigasyon aspirasyon için üretilmi ı olmal d r
                                                    ı ı        ı
                              Her bir set 1 adet irrigasyon ve 1 adet aspirasyon kanülünden olu mal d r
                                        ı ı             ı ı
                              Kanül ucunda 28 gauch delik bulunmal d r delik üstte ş  olmal d rı
                                                              ı
                              Curved uç lu olmal d r kanül ucu 20 gauch olmal d r
                              Aspirasyon handpice ucuşpolsh için özel dizayn edilmi olmal d r
                                                ı ı
                              • Otoklav ve etilen oksitte steril edilebilecek.
                                          ı     ı ı
                              • titanium dan imal edilmi olmal d r
                                     ı         ı        ğ   ğ
                              Steril İorijinal ambalaj nda olmal d r İ
                                                 İ             İ
                              Uluslararas kalite standartlar na haiz oldu u istenildi i takdirde belgelenebilmelidir.
   Bimanuel irrigasyon/aspirasyon(reusable)       TEKL F SIRASINDA NUMUNE GET R LECEK VE DENENECEKT R.
293  kanüller                  10 adet                                                  GÖZ
                                 ı ı

                      Plastikten mamul olmal d r.
                      5 adet smoll tip      ı ı
                      15 adet medium tip      ı   ı ı
                      10 adet Large ıtipte olmal d r         ş     ı ş    ı ı
                      -Atravmatik veı yüzeyi cilal olmal d r.        ı   ı      ş
                      -Konjunktivanın görülmesine imkan verecek ekildeı kat ve effaf olmal d r.
                             ı              ı     ı
                      -Mukus drenaj na ve ameliyattan sonra göz damlas uygulamas na imkan verecek ekilde
                                              ı ı
                      delikli İolmal d r. 20,23 ve 26 cm ebatlar nda olmal d r.
                                         İ İ            İ
                      -Tekli kutularda ve çift steril ambalajda olmal d r.
                      TEKL F SIRASINDA NUMUNE GET R LECEK VE DENENECEKT R.

294  Eye Konformer       30 adet                                                                GÖZ

                      Optik çapı 6 mm, haptik çapı 12.5 – 13.5 mm arasında olmalıdır
                      5 adet 10.0 Dioptri
                      5 adet 12.0 Dioptri
                      5 adet 13.0 Dioptri
                      5 adet 14.0 Dioptri
                      5 adet 15.0 Dioptri
                      5 adet 31.0 Dioptri
                      5 adet 32.0 Dioptri
                      5 adet 33.0 Dioptri
                      5 adet 35.0 Dioptri
                      Tek parça PMMA’dan imal edilmiş olmalıdır
                      • UV koruyucu olmalıdır
                      • ISO belgesine sahip üretici tarafından üretilmiş olmalıdır
                      • TEKLİF VEREN FİRMALAR İTHALATÇI FİRMADAN ALACAKLARI YETKİ BELGESİNİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.
                      • PAKET ÜZERİNDE STERİLİZASYON NUMARSI VE ÜRETİM LOT NUMARASI YAZILI OLMALIDIR.LENS NUMUNESİ VE LENSİN YUKARIDA BELİRTİLEN
                      TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN DETAYLI KATALOĞU İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMELİDİR.
                      • LENSİN KULLANILDIĞI HASTANELERE DAİR REFERANS LİSTESİ OLMALIDIR.
                      • VERİLEN CE BELGELERİNİN HASTENE TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKTİRDE İLGİLİ FİRMA VEYA FİRMALAR TARAFINDA HANGİ MALZEME VE
295  PMMA (ARKA KAMARA LENSĠ)  45 adet  İÇERİĞE AİT OLDUĞU RESMİ OLARAK BELGELENMELİDİR.İHALE ESNASINDA NUMUNE VERİLMELİDİR                     GÖZ
                              Ürün pc 9 sturu yardımı ile skleraya sture edilerek arka kamaraya implante edilmek üzere imal edilmiş olmalıdır.
                              Optik çapı 5.5-6.5 mm olmalı, haptik çapı 12.5-13.5 mm olmalı.
                              Haptik uçunda PC 9sturunun geçebileceği delik olmalı
                              UV koruyucu olmalıdır
                              • ISO belgesine sahip üretici tarafından üretilmiş olmalıdır
                              İOL implante edilirken lens optik kısmından katlanabilmeli
                              • Lensin optiği akrilat metakrilattan haptikleri ise polimetilmetakrilattan yapılmış olmalı veya monoblok akrilik olmalıdır. Hidrofobik akrilik olması
                              vazgeçilmez bir özelliktir
                              • Daha iyi görünebilirlik sağlanabilmesi için haptikler mavi renkli olmalıdır.
                              • Haptik şekli “ C “ olmalıdır.
                              • Lensin optik ile haptiği arasında 5 ile 10 derece açı olmalıdır.
                              • Lensin kırma indeksi 1. 55 olmalıdır
                              • Optik posterior bikonveks olmalıdır
                              • Lens optiği Yag Laser girişimlerine uygun olmalıdır
                              • Lens su ile veya başka bir sıvı ile temas ettiğinde kayganlaşmamalıdır.
                              2 Adet 18.0Dioptri
                              2 Adet 20.0 Dioptri
                              2Adet 21.0 Dioptri
                              2 Adet 23.0 Dioptri
                              2Adet 25.o Dioptri

                              • TEKLİF VEREN FİRMALAR İTHALATÇI FİRMADAN ALACAKLARI YETKİ BELGESİNİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.
                              • PAKET ÜZERİNDE STERİLİZASYON NUMARSI VE ÜRETİM LOT NUMARASI YAZILI OLMALIDIR.LENS NUMUNESİ VE LENSİN YUKARIDA BELİRTİLEN
                              TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN DETAYLI KATALOĞU İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMELİDİR.
                              • LENSİN KULLANILDIĞI HASTANELERE DAİR REFERANS LİSTESİ OLMALIDIR.
                              • VERİLEN CE BELGELERİNİN HASTENE TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKTİRDE İLGİLİ FİRMA VEYA FİRMALAR TARAFINDA HANGİ MALZEME VE
                              İÇERİĞE AİT OLDUĞU RESMİ OLARAK BELGELENMELİDİR
  Katlanabilir skleral fiksasyonlu ĠOL(ĠNTRA       İHALE ESNASINDA NUMUNE VERİLMELİDİR.
296 OKÜLER LENS                 10 ADET                                                                               GÖZ
297 HASTA DEVRESĠ, PEDĠATRĠK           200                                                                                 ANESTEZĠ
                              En az 160 cm uzunluğunda, su tutuculu hortumları olmalıdır. Hastanede kullanılan ventilatörler için uygun bağlantıları olmalıdır. Steril tekli
                              paketlerde sunulmalıdır. Her set için bakteri nem filtresi bir adet birlikte bulunmalıdır.Filtrenin; gaz örnek hattı için kilitli bağlantısı olmalıdır.

298 HASTA DEVRESĠ, ERĠSKĠN            2,000                                                                                ANESTEZĠ
                              En az 160 cm uzunluğunda, su tutuculu hortumları olmalıdır. Hastanede kullanılan ventilatörler için uygun bağlantıları olmalıdır. Steril tekli
                              paketlerde sunulmalıdır.Her set için bakteri nem filtresi bir adet birlikte bulunmalıdır. Filtrenin; gaz örnek hattı için kilitli bağlantısı olmalıdır.

299 TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, SUB        200    6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 mm iç çaplarında olmalıdır. Yüksek volüm düĢük basınç özelliklerinde olmalıdır. Subglottik ayrı bir aspirasyon kanalı       ANESTEZĠ
  GLOTTĠK ASPĠRASYON KANALLI               olmalıdır. Streil tekli paketlede sunulacaktır.
300 ġeffaf IV kateter tespit örtüsü       2000                                                                                ANESTEZĠ
                              1. Steril, tek paket halinde ve 7 x 8,5 cm ebatlarında olmalıdır,
                              2. Ürünün ana maddesi poliüretan olmalı ve hava geçirgenliği bulunmalıdır,
                              3. Yarısı güçlendirilmiĢ medipore, diğer yarısı da Ģeffaf olmalı, yara ve kateter giriĢi rahatlıkla gözlemlenebilmelidir,
                              4. Sıvı ve bakteri bariyeri oluĢturmalı, alkol veya sıvılara maruz kaldığında bütünlüğünü korumalı, dağılmamalıdır,
                              5. Hipoallerjen ve yapıĢkanı akrilat olmalı, çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır,
                              6. Kağıt çerçevesi sayesinde kolaylıkla uygulanabilmeli ve eldivene yapıĢmamalıdır,
                              7. Ürünün bütünlüğü bozulmadığı takdirde, HIV-1 ve HBV ye karĢı viral bariyer oluĢturduğuna dair ispatlanmıĢ klinik çalıĢması bulunmalıdır,
                              8. 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği‟ne göre Class IIa steril cihaz olarak sınıflandırılmalıdır,
301 ġeffaf santral kateter tespit örtüsü   4000                                                                           ANESTEZĠ
                            1. Steril, tek paket halinde ve 8,5 x 10,5 cm ebatlarında olmalıdır,
                            2. Ürünün ana maddesi poliüretan olmalı ve hava geçirgenliği bulunmalıdır,
                            3. Yarısı güçlendirilmiĢ medipore, diğer yarısı da Ģeffaf olmalı, yara ve kateter giriĢi rahatlıkla gözlemlenebilmelidir,
                            4. Ekstra tespit sağlayan iki adet medipore bandı bulunmalıdır,
                            5. Kenarları oval olmalı, santral kateterlerde güçlü tesbit sağlamalıdır,
                            6. Sıvı ve bakteri bariyeri oluĢturmalı, alkol veya sıvılara maruz kaldığında bütünlüğünü korumalı, dağılmamalıdır,
                            7. Hipoallerjen ve yapıĢkanı akrilat olmalı, çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır,
                            8. Kağıt çerçevesi sayesinde kolaylıkla uygulanabilmeli ve eldivene yapıĢmamalıdır,
                            9. Ürünün bütünlüğü bozulmadığı takdirde, HIV-1 ve HBV ye karĢı viral bariyer oluĢturduğuna dair ispatlanmıĢ klinik çalıĢması bulunmalıdır,
                            10. 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği‟ne göre Class IIa steril cihaz olarak sınıflandırılmalıdır.
302 Non invazif tansiyon ölçümü için manĢon  200                                                                              ANESTEZĠ
                            Pediatrik-çocuk ve yetiĢkin boylarda olacaktır. Hastanede kullanılan monitörlere uygun yapı ve bağlantılara sahip olmalıdır.
303 Cilt koruyucu barier krem         1000   Yoğun bakım hastalarında, yeterli bir koruyucu cilt bariyeri oluĢturacak yapıda olmalıdır. Hipoallerjik olmalı, vücut sıvılarından etkilenmemelidir. ANESTEZĠ
                            Cildi nemlendirme özelliğinde olmaldır. Non steroidal yapıda olacaktır.


                                           TEKNĠK ġARTNAMESĠ DEĞĠġEN KALEMLER

 41  ÇĠFT YÖNLÜ TEK TARAFI  12 adet         Yamanın alt yüzeyi hidrofilik resorbe olabilen viskera ile yama arasındaki doku yapıĢmasını engelleyici transparan film ihtiva etmelidir.      GENEL CERRAHĠ
                            • Yamanın alt yüzeyindeki transparan film oxide olmuĢ atelokolajen tipI, polietilenglikol ve gliserol karıĢımından oluĢmalıdır.
   ABSORBE OLABĠLEN
                            • Yamanın alt yüzeyindeki film tüm kenerlardan 5 mm taĢmalıdır.
   ĠNTRAPERĠTONEAL                 • Yamanın alt yüzeyindeki film kolay aĢınmamalı ve kesinlikle ele yapıĢmamalıdır.
   MULTĠFĠLAMENT ÖRGÜLÜ               • Yamanın alt yüzeyindeki film minimum18 gün sonra absorbe olmaya baĢlamalı ve yama yüzeyindeki doku kolonizasyonu tamamlandıktan sonra
   POLYESTER COMPOSĠTE YAMA             tamamı ile absorbe olmalıdır.
                            •Ġstenilen ebattaki yamada kısa kenarlarda birer adet monofilament PVDF 2/0 (Polyvinyldinefluoride), yamanın karın duvarına tespitini ve filmin
                            yama kısmından kolay ayırt edilmesini sağlayan, tespit sütürü bulunmalıdır.
                            • Yama gerek açık cerrahi gerek ise laparoskopik yöntem ile uygulanabilir olmalıdır.
                            • Yama son ambalaj açıldıktan sonra blister kutusunun içerisinde steril su veya serum fizyolojik ile ıslatılarak çok yönlü elastikiyet sağlayabilir
                            olmalıdır.
                            • Yama ıslatıldıktan sonra çok kolay katlanabilir ve açılabilir olmalıdır.
                            • Yamanın gözenek yapısı kolay doku kaynaĢması sağlayacak Ģekilde geniĢ yapılı olmalıdır.
                            • Her bir yama çiftli steril blister ambalajda, bu ambalajlar ayrı bir alüminyum ambalajda ve alüminyum ambalaj ayrı bir karton kutunun içinde,
                            kullanıma hazır bulunmalıdır.
                            • Yama kutusunun üstünde ürünün sterilite tarihini, lot numarasını, saklama koĢullarını, imalat ve son kullanım tarihlerini, sterilizasyon yöntemini
                            belirten bir etiket bulunmalıdır.

 42  POLYGLACTIN 910 MESH          2 adet  • Malzeme % 100 polyglactin 910‟dan imal edilmiĢ olmalıdır.                                           GENEL CERRAHĠ
                            • Multiflaman yapıda olmalıdır.
                            • 56-70 gün içerisinde emilmelidir.
                            • Vücut ile uyumlu hareket edebilmek için diagonal esneme özelliğine sahip olmalıdır.
                            • Sağlıklı doku geliĢimi için gözenek büyüklüğü 4-5 mm olmalıdır.
                            • Malzeme en az 350 mm/hg basınca dayanıklı olmalıdır.
                            • Kesilebilmelidir. Kesildiğinde kenarlardan tiftiklenmemelidir.
                            • Kesik kenarlardan atma yapmamalıdır.
                            • Kenarları çevre dokulara zarar vermemesi için yumuĢak olmalıdır.
                            • Görünürlüğü arttırmak için çizgiler olmalıdır.
                            • Malzemenin aĢağıdaki mevcut boyutlarından ihtiyaca göre tercih edilecektir.
                             6cm*11cm
                             10cm*12cm
                             10cm*15cm
                             15cm*15cm
                             15cm*30cm
219  SEPRA MESH 21 X 31 CM  1        1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.                                 Genel Cerrahi
                        2. Bir yüzü polypropylene mesh diğer yüzü sodium hyaronate (HA) carboxymethylcellulose (CMC) kaplanmıĢ
                        olmalıdır.
                        3. YumuĢak doku defekleri ve fıtık tamirinde kullanılmalıdır.
                        4. Uygulamadan hemen sonra HA/CMC gel haline gelmeli ve bir hafta sonra absorbe olarak 30 gün içinde vücuttan
                        atılabilmelidir.
                        5. ISO 9001 belgesi bulunacaktır.
                        6. TSE belgesi bulunacaktır.
                        7. Malzemeyi teslim edecek firma bayilik belgesi ibraz etmek zorundadır.
                        8. 6 x 15,2 ;10,2 x20,3;15,2 x20,3 ve 20,2 x20,3 cm ebatlarında olmalıdır.
132 ANGUOCAT 18 G (YeĢil)   150.000 ADET 1.Tek elle ponksiyon tekniğine uygun dizayn,FEP-Teflon kapiler,                         GENEL CERRAHĠ
                      2.Kolay ponksiyon için özel form verilmiĢ kapiler, Düzgün yüzey, gömülmüĢ 4 radyoopak çizgi,
                      3.Ġnce cidarlı, yüksek akım hızı, Kendi kendine kapanan enjeksiyon valfi,
133 ANGUOCAT 20 G (Pembe)   200.000 ADET                                                         GENEL CERRAHĠ
                      4.Hareketli fiksasyon kanatları, Enjeksiyon valfi, hareketli kanatların tam üzerinde,
                      5.Lock – bağlantı, Hidrofoblu kan tutucu ve Luer-Lock kapak,
134 ANGUOCAT 22 G (Mavi)   200.000 ADET 6.Uluslararası renk kodlu ( 14 G‟den , 22 G‟ e kadar ),                             GENEL CERRAHĠ
                      7.PVC‟siz steril ambalajda, olmalıdır, uluslararası kalite belgesine sahip olmalı
135 ANGUOCAT 24 G (Sarı)          8.Son kullanma tarihi üzerinde yazmalı, Son kullanma tarihine en az 3 yıl kalmıĢ olmalıdır.           GENEL CERRAHĠ
               75.000 ADET

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:364
posted:12/2/2011
language:Turkish
pages:150