Docstoc

Uitwerking werving en voordracht leden Raad van Toezicht SPO Utrecht _2_

Document Sample
Uitwerking werving en voordracht leden Raad van Toezicht SPO Utrecht _2_ Powered By Docstoc
					Werving,selectie en voordracht leden Raad van Toezicht SPO Utrecht
Onderstaand de uitwerking van de werving en voordracht van leden zoals op 22 september j.l.
vastgesteld door de RvT, totstandgekomen op basis van overleg met alle betrokken geledingen van
SPO Utrecht. Vooruitlopend op de overgang van bestuur naar RvT wordt hiermee sinds 2009 gewerkt
om het proces te oefenen en te ijken.

1. De Raad van Toezicht heeft de voorkeur uitgesproken voor een omvang van 7 leden, zodat
daarmee een brede vakdeskundige, organisatie en maatschappelijke vertegenwoordiging wordt
geborgd. Werving en voordracht geschiedt door geledingen van de Stichting SPO Utrecht.
Benoeming geschiedt door de Gemeenteraad van de Gemeente Utrecht voor een periode van 4 jaar,
met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van 4 jaar. Gelet op een omvang van 7 leden
worden de voordrachten als volgt geregeld:

    a. 3 leden op voordracht van de Raad van Toezicht;

    b. 3 leden op voordracht van de ouder geleding van de GMR;

    c. 1 lid op voordracht van de personeelsgeleding van de GMR.

2. Indien van toepassing zal de Raad van Toezicht de GMR uitnodigen voor het voordragen van
passende kandidaten.

3. De Raad van Toezicht werkt conform artikel 11.5 van de statuten een procedure uit voor de
voordrachten waarin werkwijze en gewenst profiel opgenomen. De Raad van Toezicht hecht grote
waarde aan draagvlak voor aspirant-leden van de Raad. Een kwalitatief hoogwaardige governance is
gebaat bij een stabiele samenstelling en adequate samenwerking met alle geledingen van de
organisatie. Daarom zullen in de procedure voor werving en voordracht leden RvT, CvB en GMR
optimaal met elkaar samenwerken.

4. Bij voordrachten door de RvT adviseren CvB en GMR. Bij voordrachten door de GMR adviseren
RvT en CvB.

5. Kandidaten voor te dragen door GMR volgen onderstaande procedure:

    a. Kennismakingsgesprek met GMR

    b. Gesprek met delegatie RvT / CvB

    c. Slotgesprek GMR na consultatie RvT / CvB

    d. Voordracht door GMR

6. Kandidaten voor te dragen door RvT volgen onderstaande procedure:

    a. Kennismakingsgesprek met RvT / CvB

    b. met vertegenwoordiging GMR
    c. Slotgesprek met RvT / CvB na consultatie GMR

    d. Voordracht door RvT / CvB

7. Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met een brede expertise op financiën,
onderwijs, bestuur, juridisch, netwerk en huisvesting. Tevens wordt gestreefd naar een evenwichtige
verdeling in man/vrouw en leeftijdsopbouw.

8. Met inachtneming van de uitsluitingbepalingen in artikel 11 van de statuten, voor hen die niet in
aanmerking komen voor een voordracht, volgt onderstaand het profiel voor een lid van de RvT. Dit
profiel dient als leidraad voor selectiegesprekken, voordrachten en benoeming zoals vastgesteld in
artikel 11.2.

Profiel lid van de Raad van Toezicht

- Gedegen kennis en ervaring in onderwijs en/of andere relevante beleidsterreinen;

- Afhankelijk van de gewenste samenstelling van de Raad brengt een aspirant lid specifieke expertise
 mee op gebied van onderwijskunde, financiën en bedrijfsvoering, huisvesting of juridisch.

- Brede maatschappelijke belangstelling;

- Kan op adequate wijze de toezichthoudende rol vormgeven en is in staat de belangen van de
stichting als geheel te overzien;

- Kennis en ervaring met het besturen van een complexe professionele organisatie;

- Heeft inzicht in de eisen, die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de SPO Utrecht stellen;

- Heeft affiniteit met de doelstelling van de SPO Utrecht en de rol van primair onderwijs in de
 samenleving;

- Beschikt over een voor de SPO Utrecht relevant netwerk;

- Heeft bij voorkeur een binding met de stad Utrecht

Stand van zaken inzake professionalisering
Onderstaande activiteiten inzake professionalisering zijn uitgevoerd.

1. Alle leden RvT, CvB en secretaris bestuur hebben kennis genomen van de VTOI uitgave inzake
rollen, taken en verantwoordelijkheden RvT.

2. De voorzitter RvT heeft met Vz en secretaris GMR de rollen, taken en verantwoordelijkheden RvT
besproken en hen tevens de VTOI brochure uitgereikt.

3. De voorzitter heeft de wervingprocedure uitgewerkt en de GMR daarover geïnformeerd.
4. De penningmeester heeft tijdens de GMR vergadering van 30 november j.l. een presentatie
verzorgt inzake de rollen, taken en verantwoordelijkheden RvT. Deze presentatie heeft geleid tot
zinvolle discussie en daarmee tot een goed beeld van de RvT.

5. De voorzitter en penningmeester hebben met hun kennis en inzichten bijgedragen aan de
versnellingssessies VTOI over informatievoorziening voor de RvT. Dit zal leiden tot een rapportage
over wat voor de RvT relevante informatie is om tot een goed toezicht te komen.

6. De voorzitter heeft deelgenomen aan de VTOI bijeenkomst "regievoeren voor Vz van de RvT". In
deze bijeenkomst aandacht voor de functie van voorzitter, de rol en functie van een goed plan voor de
RvT en de valkuilen en risico's in regievoeren. Tijdens deze bijeenkomst is door PWC tevens een
bijdrage geleverd over de recente ontwikkelingen in het onderwijs.

7. De penningmeester en één lid hebben de PWC bijeenkomst over onderwijsontwikkelingen
gevolgd.

8. De vice - voorzitter heeft vanuit haar werk geparticipeerd in het secretariaat voor de commissie
"bestuurbaarheid in het MBO". Daarin is onder andere kritische gekeken naar de kwaliteit van het
toezicht. De kennis en ervaring die zij hierin heeft opgebouwd zal worden gebruikt bij de verdere
inrichting en professionalisering van de RvT. Mooie "bijvangst"!

9. Inzake externe verantwoording zal de vice-voorzitter een voorzet maken voor het jaarverslag van
SPO Utrecht.

10. De voorzitter heeft in november individuele voortgangsgesprekken gehouden met de leden van
de RvT.

11. De leden van de RvT hebben gezamenlijk overleg gevoerd over de inrichting van de RvT, de
instelling van commissies, werkwijze en bezoldiging.

12. De invoering van periodieke gesprekken tussen CvB en Vz CvB is geoperationaliseerd.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:12/1/2011
language:Dutch
pages:3