Docstoc

DBF

Document Sample
DBF Powered By Docstoc
					  TARTU ÜLIKOOL
   Pärnu kolledž
  Ettevõtluse osakond
   Aina Laanemets
DBF FAILIFORMAAT     Referaat


 Juhendaja: Taavi Tamberg
    Pärnu 2008
SISUKORD
Sissejuhatus ....................................................................................................................... 3
  1. Andmefail DBF (Xbase Data fail (*.dbf))................................................................. 4
  2. DBF Foxpro vaatur ja DBF konverter ...................................................................... 4
  3. DBF faili struktuur. ................................................................................................... 5
  4. DBF tööriistakast (toolkit) ......................................................................................... 6
  5. DBF failide head omadused ...................................................................................... 7
  6. DBF failide puudused ................................................................................................ 8
Viidatud allikad ............................................................................................................... 10
SISSEJUHATUS
Failiformaat on konkreetne viis kodeerida infot arvutifailides talletamiseks. Kuna
andmekandja seadmestik (disk draiv) saab salvestada ainult bitte, vajab arvuti mingit
viisi info konkretiseerimiseks. Mõned arvutifailid on disainitud säilitama väga erilist
tüüpi andmeid, näiteks fotograafilisi kujutisi, tekstifailid teksti, osad formaadid, näiteks
HTML, spetsiifilisi reegleid ja programmeerimiskeelt. (File format 2008)

Käesoleva töö eesmärgiks on tutvuda DBF faili vormingu ja tarkvaraga. Vaatamata
püsivale informatsiooni salvestava tarkvara progressi kasvule maailmas, on DBF failide
mugav ja rikas struktuur püsima jäänud dekaadideks. (Dbf Manager 2008)

DBF faile kasutab andmete pakkimiseks ja säilitamiseks, näiteks, ka töö autori
ettevõttes kasutusel olev raamatupidamisprogramm VERP.

Järgnevalt tutvustataksegi DBF faili struktuuri, erinevat tarkvara ja kasutusvõimalusi.

Antud töö on koostatud Internetimaterjalide põhjal tõlgituna inglise keelest, kahjuks ei
õnnestunud töö autoril leida sobivat eestikeelset teavet DBF failide kohta, ega ka
võrrelda seda eelmiste aastate üliõpilastöödega.
1. Andmefail DBF (Xbase Data fail (*.dbf))

Andmefail sufiksiga DBF on kesktabel Xbase andmebaasis. Kõik teised failid on selle
failiga seotud. Andmefail on binaar - (kahend) ja ASCII andmete segu. Päises on
kahendandmed, kõik arhiivid on ASCII-s (välja arvatud binaar - objektid, nagu pildid).
(Xbase Data file (*.dbf) 2008)

DBF viitab kuulumist formaatide peresse, mis on originaalselt kasutusel dBase
andmebaaside haldussüsteemis. Praegu kastutatakse formaati Microsofti FoxPro DBMS
- ga nagu paljude Windows ja UNIX/ Linux DBMS rakendustega, mis võivad säilitada
andmebaaside tabeleid. Originaalne dBase formaat limiteerib faili väljad kaheksa
kirjamärgi karakteriks, mis ei alga numbriga, samuti faili nimed, millel on veel
kolmetäheline pikendus. Mõned UNIX draiverid võivad mitte kehtestada piiranguid
faili või ala nimedele. (Export Table – DBF 2008)

2. DBF Foxpro vaatur ja DBF konverter

DBFView   on kompaktne aga võimas vahend DBF andmebaaside avamiseks,
töötlemiseks, konverteerimiseks ja printimiseks. Seda toetavad dBase, Clipper, FoxPro,
Visual  FoxPro  ja  muud   DBF  formaadid.  Andmebaasidega  töötamine  on
kasutajasõbralik, samas täidab see kiiresti põhioperatsioone ja exe fail on väga väike
ainult 198 Kb. DBFView kasutab oma sisemisi andmebaasidele juurdepääsu vahendeid
ja ei nõua väliseid andmekandjaid (nagu ODBC või BDE), et andmebaasidega
ühenduda. Programm annab võimaluse lisada, kustutada, taastada, sorteerida, pakkida
dokumente ja redigeerida failid DOS-is või Windows`i keskkonnas kasutamiseks,
samuti eksportida DBF faili Excelisse, importida DBF andmebaase, konverterida neid
CSV ja XLS failiks, samuti vastupidi ning otsida faile.
                      4
DBFView avaleht näeb välja alljärgnev:
Joonis 2.1. Dbfview avaleht (Dbf wiew 2008)


3. DBF faili struktuur.

DBF failid sisaldavad päise kirjeid ja andmekirjeid. Päise kirjed määravad tabeli
struktuuri ja sisaldavad kogu informatsiooni, mis selle tabeliga seondub. Päise kirjed
algavad failipositsiooniga „null“. Andmekirjed järgivad pealkirja järjestikuseid baite ja
sisaldavad väljade tegelikku teksti. Andmed algavad andmefailides, mis on näidatud
positsioonidel 8 – 9 baiti päise kirjetes. Andmeväljade ulatus baitides on kindlaks
määratud kõikide defineeritud alade ulatuste summaga. Täisarvud tabelifailides on
pakitud kõige vähemtähtis bait esimesena. Igal väljal on oma piirangud. (Dbf File
structure 2008)


                       5
DBF faili struktuuri kuvatõmmis (ekraanil olevast kuvast tehtud koopia rasterpildi
kujul).
Joonis 3.1. DBF faili struktuuri kuvatõmmis (Screen shots 2008)


4. DBF tööriistakast (toolkit)

Tööriistakasti kuuluv tarkvara on täielikult kokkusobiv andmebaaside failidega ja
genereeritud mitmekesiste rakenduskohtadega, näiteks, Clipper, dBase, Visual FoxPro,
dbfFoxpro, dbf cdx. (Dbf toolkit 2008)

DBF haldur (manager) on arenenud DBF andmete halduse lahendus kõikides
andmebaasides kasutamiseks. See on pakitud eriomadustega, mis on tavaliselt leitavad
ainult tarkvara ülemises osas. Sisserajatud DBF toimetaja DBF haldur pakub kaitstud ja
tagatud juurdepääsu dBase faili formaadi siseandmetele. See sisaldab toetavat ja
kõikehõlmavat alust andmete struktuuri modifikatsiooni jaoks. DBF halduril on
kõikehõlmav andmebaaside indeksiga seotud tööriistakast. Näiteks lubab see üheaegselt
avada laia valikuga indeksfaile, neid modifitseerida ja vaadelda. DBF haldur toetab
samuti laia valikut andmete importimise ja eksportimise formaate ja krüpteerib (viib
andmed kõrvaliste jaoks loetamatule kujule) ning dekrüpteerib neid.
                       6
DBF doktor on andmebaasi parandusi juhtiv tarkvara. See on disainitud et kiiresti ja
usaldusväärselt korrastada vigaseid DBF faile. Kui avada kahjustatud DBF fail, võib
näha veasõnumeid väärtuslike andmete asemel. Antud juhul tuleks käivitada DBF
doktor. DBF parandamise programm kinnitab paari sekundiga kõik kahjustunud faili
päised ja täidab teised parandamise ülesanded, kontrollides andmeid süvitsi faili piires.
Pärast jätkab see täielikku andmebaasi parandamist, kui see on võimalik. Järgmine kord,
faili avades, on andmed seal tagasi. Võib ka valikuliselt hoiduda andmete parandamise
protsessi üldkontrollist ja töötada manuaalselt andmetega kahjustatud failis.

DBF võrdleja (comparer) on võimas ja kergestikasutatav tööriist DBF failide
võrdlemiseks. Tuleb lihtsalt valida kaks faili, mida võrrelda ja määratleda andmeväljad,
mis huvitavad. See võimaldab luua uue DBF faili, mis koosneb ainult kahe võrreldava
faili erinevustest või kokkulangevustest.

DBF comparer aitab hallata ja analüüsida oma infot efektiivselt, mis teeb töö DBF
failidega palju lihtsamaks. DBF võrdleja on lihtsalt ja intuitiivselt kasutatav, mis
tähendab, et programmi operatsioon on lihtne ja loogiline. Programm skaneerib kiiresti
failid ja esitab tulemused lihtsas ja arusaadavas visuaalses formaadis.

5. DBF failide head omadused

DBF on lihtsalt kasutatav käskluste vahend, et näidata ja konverteerida dBase III, IV ja
5.0 failides sisalduvat. DBF on võimeline lugema dBase andmebaase ja nende sisu
ekraanile printima või konverteerima infot failidesse, mis võivad olla avatud Excelis,
StarOffice`s ja paljudes muudes levinud programmides. Samuti võib seda kasutada
failides sisalduvate statistiliste andmete kohta.

DBF üheks eesmärgiks on multi- platvormi/ arhitektuuri (süsteemi struktuuri ja talitluse
teatav mudel) toetus. Paljud dBase rakendused on arendatud Windows`i jaoks, mis
töötab x86- süsteemis. DBF toetavad ka dBase ja samuti Unix, Linux, Bsd, MacOS X ja
mõned teised   platvormid. DBFi on võimalik ilma oluliste muutusteta teist tüüpi
keskkonda üle kanda, nii, et see töötab ka Intel - baasil (x86), PowerPC ja Alpha/RISC
arhitektuuridel. DBF 0.7- t palju arendatud, see on väga kiire, võimaldades eksportida


                       7
ühe faili vaid mõne sekundi jooksul, seda ka vanemate ja aeglasemate süsteemide
puhul.

CSV on spetsiaalne faili formaat, kus kõik andmete hulgad on eraldatud komaga või
mingi muu kasutaja poolt loodud märgiga. Kõik levinud programmid, nagu Excel,
OpenOffice   (StarOffice), Calc, Softmaker Office ja paljud muud, toetavad seda
formaati. DBF versioon 0.7 toetab ka kasutaja isikliku andmerühmade eraldaja
määramist eksporditud CSV failidest. DBF 0.7 orienteerub täielikult CSV standardile.

Kõige uuemad DBF versioonid toetavad samuti SQL faili eksportimise formaati.
Tulemusena saadakse faili terve SQL andmete hulgaga. Edasi tuleb vaid read kopeerida
või fail importida ja edasi saata. (Dbf – your Dbase converter 2008)

6. DBF failide puudused

Üheks probleemiks DBF formaatide puhul on selle spetsiifiline laad, mille lubatud või
keelatud formaadid sõltuvad suuresti kasutatud draiveritest või rakendustest. Mõned
rakendused võivad kasutada pikemaid failide või alade nimesid, kui DBF formaadid
kasutada saavad. Maksimaalseks kokkusobivuseks on mõttekas kasutada failide ja alade
nimesid, mis sisaldavad kõige rohkem 8 karakterit. Kasutada tuleks nimedes ainult tähti
ja numbreid ja mitte alustada nime numbriga. Vältida tuleks ka mõningaid
erikaraktereid nagu tühikud jm. Paljud kaasaegsed draiverid võimaldavad 11-
karakterilisi faili- või alade nimesid, kuid siiski on kindlam kärpida need 8-
karakterilisteks.

Draiverite  laia  variatsiooni  tõttu  ei    ole  DBF  kõige  usaldusväärsem  viis
andmevahetuseks, kuna kasutab väga piiratud alasid ja failinimesid. See välistab
võimaluse kasutada kirjeldava teksti välja ja failinimesid, mis on programmitekstiga
dokumenteeritud. (Export Table – Dbf 2008)
                        8
KOKKUVÕTE
Käesolevas töös vaadeldud DBF fail kuulub formaatide peresse mis on originaalselt
kasutusel dBase andmebaaside haldussüsteemis. Originaalne dBase formaat limiteerib
faili väljad kaheksa kirjamärgi karakteriks, mis ei alga numbriga. DBF failid sisaldavad
päise kirjeid ja andmekirjeid. Päise kirjed määravad tabeli struktuuri ja sisaldavad kogu
informatsiooni, mis selle tabeliga seondub. Andmeväljade ulatus baitides on kindlaks
määratud kõikide defineeritud alade ulatuste summaga.

Tööriistakasti kuuluvad DBF haldur, mis tagab juurdepääsu dBase faili formaadi
siseandmetele ja sisaldab toetavat ja kõikehõlmavat alust andmete struktuuri
modifikatsiooni jaoks, DBF võrdleja, mis võimaldab kergesti ja kiiresti failides olevaid
andmeid võrrelda ja sorteerida, DBF doktor, mis aitab taastada kahjustunud faile.

DBF failiformaadi tugevaks küljeks on lihtne ja kiire kasutusviis, et näidata ja
konverteerida dBase III, IV ja 5.0 failides sisalduvat.

Töös vaadeldud failiformaadi puuduseks on see, et draiverite laia variatsiooni tõttu ei
ole DBF kõige usaldusväärsem viis andmevahetuseks, kuna kasutab väga piiratud alasid
ja failinimesid.
                       9
VIIDATUD ALLIKAD
1. Dbf – your Dbase converter. [http://dbf.berlios.de/intro.html]. 13.11.2008.
2. Dbf File structure. [http://www.dbf2002.com/dbf-file-format.html]. 13.11.2008.
3. Dbf Manager. [http://www.dbfmanager.com/ 13.11.2008.]
4. Dbf toolkit. [http://dbftoolkit.com/]. 13.11.2008.
5. Dbf wiew. [http://www.dbfview.com/help.html]. 13.11.2008.
6. Export Table – DBF. [http://www.manifold.net/doc/export_table_dbf.htm].
  13.11.2008.
7. Export Table – Dbf. [http://www.manifold.net/doc/export_table_dbf.htm].
  13.11.2008.
8. File format. [http://en.wikipedia.org/wiki/File_format]. 13.11.2008.
9. Screen shots. [http://www.dbf2002.com/screenshots.html]. 13.11.2008.
10. Xbase Data file (*.dbf).
  [http://www.clicketyclick.dk/databases/xbase/format/dbf.html]. 13.11.2008.
                      10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:12/1/2011
language:Estonian
pages:10