projektbesz by V4RgP9b

VIEWS: 21 PAGES: 46

									                   Angyalföldi Komp
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –
     Innovatív intézményekben

     TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011
    Berzsenyi Dániel Gimnázium
       1133 Budapest
      Kárpát utca 49.-53.
          AK-projekt
                   1. oldal, összesen: 46
                                                    Angyalföldi KompTartalomjegyzék1.  Az érintett tevékenység megnevezése ................................................................................ 3
2.  Az érintett tevékenység megvalósításának időintervalluma .............................................. 3
3.  Az érintett tevékenység helyszíne ...................................................................................... 3
4.  Az érintett tevékenységben résztvevők .............................................................................. 3
 4.1. A tevékenységben résztvevők .................................................................................... 3
 4.2. Az összegző beszámolót készítők / felsorolás, a pozíciójuk feltüntetésével .............. 3
5. A tevékenység bemutatása ................................................................................................. 4
 5.1. A tevékenység megvalósításának előzményei ........................................................... 4
 5.2. Az elvégzett tevékenység részletes bemutatása ......................................................... 4
   5.2.1.  A tevékenység célja ............................................................................................ 4
   5.2.2.  A tevékenységhez kapcsolódó feladatok, feladatrendszerek ............................. 5
   5.2.3.  A tevékenység során felmerült kockázati tényezők, problémák, nehézségek,
   azok megoldása .................................................................................................................. 5
   5.2.4.  A tevékenység során felmerült sikertényezők, támogató elemek ...................... 5
   5.2.5.  A tevékenységhez kapcsolódó munkaformák, módszertani elemek .................. 6
   5.2.6.  A tevékenységhez kapcsolódó eszközök, azok használatára vonatkozó
   információk, tudások .......................................................................................................... 6
   5.2.7.  A tevékenységhez kapcsolódó dokumentációs javaslatok ................................. 7
 5.3. A tevékenység intézményi implementációjának lehetőségei ..................................... 7
 5.4. A tevékenység multiplikációs, disszeminációs lehetőségei ....................................... 7
6. Költségvetési tényezők ....................................................................................................... 8
7. Az elvégzett tevékenység összegzése ................................................................................ 8
8. Melléklet: Tanmenet-tervezet ............................................................................................ 9
                            AK-projekt
                                                     2. oldal, összesen: 46
                                 Angyalföldi Komp1. Az érintett tevékenység megnevezése

Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül / Német nyelv

2. Az érintett tevékenység megvalósításának időintervalluma

2009 - 2010. tanév

3. Az érintett tevékenység helyszíne

Berzsenyi Dániel Gimnázium
1133 Budapest, Kárpát u. 49-53.
OM: 035243
4. Az érintett tevékenységben résztvevők

10. D osztály speciális német-angol tantervű csoportja (18 tanuló)
Dibusz Anikó nyelvtanár

   4.1.  A tevékenységben résztvevők

Tanulók:
Borókai Ádám                  Horváth Attila
Bors Dániel                   Hóvári Vanessza
Borsi Bonifác                  Ilics Mercédesz
Botos Roland                  Kiss Bence
Botzheim Bence                 Laskawy Péter
Danka Zsombor                  Lukács Virág
Domokos Dóra                  Németh Dániel
Földházi Zsófia                 Palotás Péter
Gubek Alexandra                 Székely Réka

Tanár: Dibusz Anikó (német szakos nyelvtanár)
   4.2.  Az összegző beszámolót készítők / felsorolás, a pozíciójuk
       feltüntetésével
Dibusz Anikó, nyelvtanár
                  AK-projekt
                                 3. oldal, összesen: 46
                                     Angyalföldi Komp5. A tevékenység bemutatása

   5.1.   A tevékenység megvalósításának előzményei
A különböző műveltségterületek integrálása, tanítása nem újdonság az idegen nyelvi órákon.
Tananyagaink, kiegészítő anyagaink kiválasztásánál mindig alapvető szempont ezek jelenléte.

Az idegen nyelvi órák kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyerekek az őket körülvevő világ
legkülönbözőbb területeiről sajátítsanak el ismereteket. A nyelvtanulás ugyanis soha nem
lehet öncélú, nem korlátozódhat a nyelv szabályrendszerének megtanulására. A nyelvismeret
olyan eszköz, amely kalandos felfedezőúton vezet el más országok földrajzának,
történelmének, kultúrájának, hagyományainak, tudományos eredményeinek, az ott élő
emberek hétköznapjainak megismeréséhez. Egyben elgondolkodtat, teljesen új szemszögből
láttatja önmagunkat, szűkebb és tágabb környezetünket, a velünk és körülöttünk zajló
eseményeket.

Az egyes műveltségterületek korábban is szerves részét képezték a nyelvóráknak, idén talán
még hangsúlyosabban merült fel az igény, hogy komplex, több tantárgyon is átívelő
ismeretanyagot sajátítsanak el a gyerekek. Mindezt - és ez jelenti az újdonságot – lehetőség
szerint korszerű, a gyerekek készségeihez sokkal jobban igazodó, valóban sokféle
kompetenciát fejlesztő új tanulási technikák alkalmazásával, megváltozott tanári szerep
mellett tesszük.

A fenti szempontokat szem előtt tartva készítettem el előzetesen azt a tanmenet-tervezetet,
amely tartalmazza a tananyag egyes pontjain megjelenő, ill. azokat kiegészítő
műveltségterületeket. (ld. Melléklet)

   5.2.   Az elvégzett tevékenység részletes bemutatása
      5.2.1.  A tevékenység célja

A fentiekkel összhangban célunk, hogy a gyerekek komplex módon alkalmazzák
nyelvismereteiket, a klasszikus témakörökön túl legyen véleményük az őket érdeklő
történelmi, földrajzi, művészeti, társadalom-ill. természettudományos problémakörökben.
Célunk, hogy a nyelv segítségével valamennyi területen megtalálják azt a témakört,
jelenséget, amely érdekli őket, és amelyről idegen nyelven is korrekten, igényesen tudnak
véleményt formálni.
Célunk, hogy a gyerekeket változatos, újszerű módszertani technikák alkalmazásával segítsük
az ismeretszerzésben; hogy ők maguk fedezhessenek fel érdekes, izgalmas tartalmakat,
valamint, hogy az elsajátított technikákat később is alkalmazni tudják egy-egy probléma
megközelítésében, annak megoldásában.
                    AK-projekt
                                     4. oldal, összesen: 46
                                     Angyalföldi Komp


      5.2.2.  A tevékenységhez kapcsolódó feladatok, feladatrendszerek

Alapvető feladat volt számomra, hogy a feladat tervezhető részét valóban előre átgondoljam,
írásban rögzítsem (ld. Melléklet). Ezen felül a munka folyamatos tájékozódást, kutatómunkát
igényel(t), hiszen igyekszünk autentikus anyagokkal dolgozni, ill. aktuális problémákat
feldolgozni. Feladat (volt) ehhez passzoló vizuális anyagok gyűjtése, ill. készítése, ezzel
együtt a táblaszoftver megismerése.

      5.2.3.  A tevékenység során felmerült kockázati tényezők, problémák,
          nehézségek, azok megoldása

A legfőbb nehézséget az idő – tényező jelentette, jelenti. Viszonylag nagy óraszámban
dolgozunk, azonban ehhez igazodnak a helyi tantervben megfogalmazott célok is, például a
magas szintű, használható, korrekt nyelvtudás. Ezt muszáj folyamatosan szem előtt tartani.

Az egyes műveltségterületek számtalan izgalmas témát, problémát kínálnak, amelyek az
idegen nyelvű megközelítéssel, feldolgozással még varázslatosabbakká válnak. A bőség
zavarával küzdünk, sokszor le kell mondanunk izgalmasnak ígérkező témák órai
feldolgozásáról. Részleges megoldást jelent az önálló otthoni kutatás, ill. beszámolók
készítése. Részleges megoldást jelentenek a munkaközösség honlapján
(http://www.berzsenyi.hu/~dibusz/nemet_mk/index.html) folyamatosan megjelenő, változatos
tematikájú újságcikkek, amelyek önálló feldolgozásra is alkalmasak. Részleges megoldást
jelentenek az évente rendezett műfordító pályázatok. Részleges megoldást jelenthet a jövőben
délutáni szakkör heti egy alkalommal. Részleges megoldást jelent az immár 20 éves
diákcsere-kapcsolatunk. Ezek csupa tanórán kívüli lehetőségek, fakultatívak, amelyekkel
szerencsére élnek is a gyerekek. Ezzel együtt úgy érzem, időhiány és sokszor anyagi
problémák miatt is kevés a lehetőség egy-egy téma személyes megélésére, megtapasztalására:
színház-, mozi- (ill. német filmek beszerzése DVD – n), könyvtárlátogatás (Goethe-intézet),
kiállítások látogatása, vagy anyanyelvű előadó, nyelvtanár meghívása egy adott témakörhöz
kapcsolódva.

További probléma, hogy egyelőre nem találom annak a módját, hogy hogyan tudnék más
szakos, a csoportot szintén tanító kollégákkal együtt dolgozni, akik pedig sokat segíthetnének.

A bennünket elárasztó információk tömegében Internet segítségével tudnak a gyerekek
eligazodni. Sajnos nehéz úgy megoldani a teremcserét, hogy a munka bizonyos pontjain
minden gyerek előtt legyen számítógép. Így az internetes kutatómunka főként otthoni feladat.
A csoportban mindenki rendelkezik otthon Internet-hozzáféréssel, így nem gond, ha egy-egy
feladat rövid ideig tartó Internet-használathoz kötött. Tapasztalatom, hogy a gyerekek
intelligensen és hasznosan kezelik az internetes oldalakat. Annál is inkább így dolgozunk,
mert nyelvórán a szóbeli kommunikáció dominál – különböző munkaformákban -, azt ugyanis
otthon nehezebb fejleszteni.
A nyelvi teremben van digitális tábla, laptop, Internet-hozzáférés, így a gyerekek
természetesen órán is keresgélhetnek, ha a feladat megkívánja.

      5.2.4.  A tevékenység során felmerült sikertényezők, támogató elemek

Legfontosabb – talán az egész munka záloga – a csoport nyitottsága, sokirányú érdeklődése,
pozitív hozzáállása a munkához.

                    AK-projekt
                                     5. oldal, összesen: 46
                                     Angyalföldi Komp


      5.2.5.  A tevékenységhez kapcsolódó munkaformák, módszertani elemek

Igyekszem rendszeresen alkalmazni olyan új módszertani technikákat, amelyek segítségével a
gyerekek aktívan, tevékenyen, jórészt csoportokban, ill. párokban dolgozhatnak, egymást
segítve és tanítva dolgozhatnak fel egy-egy problémakört, témát, szinte mindig valamilyen
vizuális anyagot (vázlat, jegyzet, plakát, prezentáció,…) készítve (kooperatív technikák,
miniprojektek). Ezek a technikák a nyelvi, ill. a különböző műveltségterületekhez kötődő
kompetenciák mellett a szociális kompetenciákat is fejlesztik. Utóbbi is új elemként jelenik
meg a munkánkban.
Természetesen segítségül hívjuk a technikát is, több jelenség bevezetéséhez, szemléltetéséhez,
részbeni feldolgozásához: a digitális táblát - ez is újdonság - már nem csak kivetítésre
használjuk, hanem a táblaszoftver segítségével interaktív feladatokra is. Tapasztalatom, hogy
a gyerekek szívesen, bátran, és kultúráltan dolgoznak ilyen típusú feladatokkal.

Az egyes munkamódszerek természetesen komplex módon jelennek meg a munkában: a
tananyag sok pontja, az ezeket kiegészíteni hivatott integrált modulok is valamilyen
műveltségterülethez kapcsolódnak, feldolgozásuk során nyilván számos kompetenciát
fejlesztünk, és nyilván használjuk a digitális technika adta lehetőségeket. Mindezt
igyekeztem, igyekszem rendszerezetten dokumentálni. Az eddigi munka tartalma (integrált
modulok), azokhoz kapcsolódó óratervek, reflexiók, számtalan fotó a gyerekek által készített
produktumokról, az órai munkájukról, az eddigi IKT - anyagok a
http://www.berzsenyi.hu/~dibusz/tamop/index.htm oldalon láthatóak, olvashatóak.

      5.2.6.  A tevékenységhez kapcsolódó eszközök, azok használatára
          vonatkozó információk, tudások

A tankönyveken, kiegészítő anyagokon túl természetesen használjuk a digitális táblát -
internetes tartalmak megjelenítésére, prezentációkra, fotók bemutatására, filmvetítésre, a
táblaszoftver segítségével pedig interaktív feladatok megoldására. Utóbbihoz megfelelő IKT -
képzés adta az alapot. Az interaktív feladatok népszerűek a gyerekek körében, nem csak a
technikai részét élvezik, de a tartalomra is koncentrálnak. Jól lehet ilyen feladatokkal kedvet
csinálni a csoportnak egy-egy témához, azokat bevezetni, egy-egy jelenséget szemlélteni,
azokba „beavatkozni”.
Ezzel együtt egy-egy igényes interaktív feladat elkészítése rendkívül időigényes, nagyon
figyelni kell arra, hogy a gyerekek számára könnyen kezelhető, lehetőleg gondolkodtató, és
valóban interaktív legyen; arra, hogy – a vizualitás és a táblánál végzett tevékeny munka
segítségével - valóban tanuljanak a gyerekek.
Többször úgy éreztem, hogy a feladatok elkészítésébe fektetett munka, idő sokszor nem áll
arányban annak „hozadékával”. Látványos, élvezetes az interaktív faladatokkal dolgozva
tanulni, de meg kell találni az ilyen jellegű feladatok helyét a munkában. Mint minden más
módszert, ezt sem állandóan, de rendszeresen célszerű alkalmazni.
Sajnos a szoftver otthoni verziója 45 napig „élt”, így csak a tábla melletti laptopon tudok
dolgozni. Ez a helyhez kötöttség jelentősen megnehezíti az interaktív feladatok készítését…
                    AK-projekt
                                     6. oldal, összesen: 46
                                     Angyalföldi Komp


      5.2.7.  A tevékenységhez kapcsolódó dokumentációs javaslatok

Számomra fontos volt a munka előzetes átgondolása, főbb pontjainak megtervezése (ld.
Melléklet). Így jobban átlátom, hogy hol és hogyan jelennek meg egyes műveltségterületek a
tananyagunkban, ill. hogyan integrálhatóak egyes műveltségterületekről vett további
témakörök - beleértve a modulokat is - a tananyagba, milyen kapcsolódási pontok
lehetségesek. A tevékenységhez kapcsolódó munkaformáknál már jeleztem, hogy a
műveltségterületekkel való foglalkozás, az integrált modulok, a kompetenciákat fejlesztő új
módszertani technikák, a digitális technika alkalmazása nem válik külön a munkánkban,
valamennyi felsorolt elem jelen van benne, a mindenkori célnak megfelelő hangsúllyal.
Ahány pedagógus, annyiféle elképzelés, koncepció szerint készülhet a munka dokumentációja
– esetleg javasolt szempontok alapján.
Fontosnak tartom, hogy a dokumentáció nagyobb hangsúlyt kapjon, mint a puszta
adminisztráció, amely a munka tartalmi-érdemi részéről gyakorlatilag nem mond semmit.
Ugyanakkor a munka ellenőrzése, megítélése (nem az iskolán belül) sajnos megáll az
adminisztrációs szinten. Nyilván nem az ellenőrzés számára dolgozunk, én sem. Számomra az
a fontos, hogy a dokumentáció – óratervek, reflexiók, fotók,… - rendszerbe foglalja a
munkámat, lássam, honnan hova jutottunk, hol vannak problémák, mi az, amin változtatni kell
a jövőben. Ezt a folyamatot, gondolkodást nem könnyítik meg az adminisztrációs
kötelezettségek…
A TÁMOP keretében végzett eddigi munkám dokumentációja a már említett
http://www.berzsenyi.hu/~dibusz/tamop/index.htm oldalon található.

   5.3.   A tevékenység intézményi implementációjának lehetőségei
A speciális tantervű német-angol tagozatos csoport számára korábban készült helyi tantervünk
német nyelvből újragondolásra szorul, jelenleg átdolgozás alatt van, a tanév végéig elkészül.
A klasszikus, mai napig aktuális célokat újszerű módon, korszerű tananyagok segítségével
megfogalmazó, azokat kiegészítő, sok új elemet is tartalmazó helyi tanterv a Pedagógiai
Programunk része lesz, ezzel valósul meg a tevékenység intézményi implementációja.

   5.4.   A tevékenység multiplikációs, disszeminációs lehetőségei
Intézményen belül lehetőség van óralátogatásokra, azok megbeszélésére, kollégák egymás
közti konzultációjára. A mindennapokban ezt nem könnyű kivitelezni, de egy-egy kifejezetten
erre a tevékenységre irányuló szakmai nap kiválóan alkalmas lehet a közös gondolkodásra.
Fentebb, a dokumentációval kapcsolatban említettem, hogy az elsősorban és egyelőre
számomra fontos. Mivel a dokumentáció elérhető az iskola honlapjáról, a kollégák bármikor
tájékozódhatnak a munkáról. A munka azonban sok elemében új – kooperatív technikák,
projektmódszer, digitális tábla – ennél fogva összességében kísérleti, nem kiforrott, nem kész.
Ezt tükrözik a dokumentációs anyagok is. Munkaanyagok, számomra hasznosak, hiszen
jelzik, hogyan gondolkodtak, tevékenykedtek a gyerekek, hogyan gondolkodtam én egy-egy
problémakör feldolgozásában. Valószínűleg sok hibát is tartalmaznak, ennél fogva semmi
esetre sem arra készültek, hogy jelen állapotukban multiplikációs, ill. intézményen kívüli
disszeminációs célokat szolgáljanak.
                    AK-projekt
                                     7. oldal, összesen: 46
                                     Angyalföldi Komp6. Költségvetési tényezők
Jó, hogy sok-sok megvásárolható kiegészítő anyag (könyvek, CD-k, DVD - k) segíti, vagy
segíthetné a munkánkat. Nem jó, hogy ezeknek nagy részét nem, vagy csak saját zsebből
tudjuk, vagy kellene beszerezni. Ugyanez vonatkozik jól alkalmazható internetes
programcsomagokra, amelyek szintén „megvásárolhatók”. Keret viszont nincs rá.

7. Az elvégzett tevékenység összegzése
Műveltségterületekkel eddig is foglalkoztunk nyelvórán, és a jövőben is fogunk. Amitől idén
ez más, új, az az új módszertani technikák bevezetése, ezek segítségével hangsúlyozottan a
szociális, nyelvi, IKT-, ezen felül a mindenkori műveltségterületnek megfelelő kompetenciák
fejlesztése. Mivel az integrált modulok is műveltségterületekhez kötődnek, elsősorban ezek
feldolgozásánál alkalmaztam kooperatív technikákat, a dokumentáció is ezeket tartalmazza.

Tapasztalatom, hogy a gyerekek nyitottak a legkülönfélébb műveltségterületek iránt, és
szeretik, ha nem csak a tankönyvben szereplő témakörökkel foglalkozunk. Értékelik,
komolyan veszik a kiegészítéseket. Ők maguk is szoktak témákat javasolni, igyekszünk a
jövőben ezekkel is foglalkozni.
Az új munkaformákat ők is még tanulják, de egyre összeszedettebben, hatékonyabban,
otthonosabban mozognak ezekben. Sokat javult szóbeli kifejezőkészségük, ügyesen
tanítgatják egymást, színvonalas prezentációkat készítenek, egyre természetesebbé válik
számukra a jegyzetelés, lényegkiemelés, verbális, ill. olvasott szöveg vizuális leképezése.
Egymás elfogadása, az egymásra odafigyelés csoportokon belül nagyon nehéz feladat, de
tisztességesen helyt állnak ezen a téren is.

Valószínű, hogy nem tudunk minden tervezett (ld. Melléklet) témakörrel foglalkozni. A
körülöttünk zajló napi történéseket, aktualitásokat nem zárhatjuk ki az óráról, így természetes,
hogy ezeket is beépítjük a munkánkba. Emellett egy-egy témakör megbeszélése, feldolgozása
esetenként hosszabb időt vesz igénybe a tervezettnél. Ezért fordulhat elő, hogy bizonyos
problémakörök csak jövőre kerülnek majd sorra.

Idén a munka egy csoportra koncentrálódott. Elsősorban az új módszerek alkalmazása, az
órák előkészítése rendkívül időigényes. Így a munka más csoportokban - bár a
műveltségterületek ott is nagy hangsúlyt kapnak és azok feldolgozása korrekt - sajnos messze
nem olyan változatos, élvezetes, mint a TÁMOP- programban kiemelt csoportban. Ez zavar.
Szeretném, ha a jövőben minden feltétel adott lenne ahhoz, hogy valamennyi csoportban
korszerű szemlélettel, korszerű módszertani technikákkal, naprakész tájékozottsággal
közvetíthetnék a gyerekeknek komplex, a hétköznapok valamennyi területén használható
nyelvtudást, problémamegoldó gondolkodást.
Ez viszont már oktatáspolitikai kérdés.


Budapest, 2010. május 10.

Készítette:
                           _____________________________
                                Dibusz Anikó
                                némettanár

                    AK-projekt
                                     8. oldal, összesen: 46
                                          Angyalföldi Komp8. Melléklet: Tanmenet-tervezet                                    TÁMOP - 3.1.4/08/1 - 2008 - 0011                 Műveltségterület
                tantárgyi bontás nélkül


           Tanmenet-tervezet1
               a
      Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium

        speciális nyelvi tantervű 10. D
    osztályának német - angol tagozatos csoportja
              számára

                       német nyelv
                       2009-2010.


Műveltségterületek (2009. szeptemberétől):           zölddel jelölve
Integrált modulok (2009. decemberétől):             kékkel jelölve
Dibusz Anikó
Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium


1
  A tanmenet a 13. tanítási héttől kezdve tartalmaz modulokat is.
                         AK-projekt
                                          9. oldal, összesen: 46
                                    Angyalföldi Komp


A csoport: 10. D

   Heti óraszámaink:           Tananyagunk:
   9. o. - 6 óra             Tangram 1.B
   10. o – 5 óra (össz. 180)       Tangram 2.A / Tangram 2.B
   11. o. – 5 óra             Tangram 2.B / EM Hauptkurs
   12. o. – 3 óra             EM Hauptkurs

Mivel a Tangram-tankönyvcsalád már nem szerepel teljes egészében a Tankönyvjegyzékben,
az újonnan induló csoportjainkban a Tangram aktuell-anyaggal dolgozunk. A fenti csoportot
még nem érinti a váltás.

Jelenlegi kiegészítő tananyagaink:

   Tangram 2.A, Übungsheft (Hueber)
   EM – Brückenkurs (Hueber)
   Tangram Zertifikat (Hueber)
   EM – Übungsgrammatik(Hueber)
   Entdeckungen (Nemzeti Tankönyvkiadó)
   Grundwortschatz Deutsch. Übungen und Tests. (Klett)
   Wörter. Bilder. Situationen. (Langenscheidt)
   Wechselspiel (Langenscheidt)
   Dreyer-Schmidt: Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik (Hueber)
   Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch / Übungsbuch und Testbuch (Klett)
   B2 Finale. Vorbereitungskurs auf die ÖSD-Prüfung Mittelstufe Deustch (Klett)
   Filmek – választhatóan (Der Tunnel; Good Bye, Lenin; Die Welle; Das Leben der
   Anderen; Die Frau von Checkpoint Charlie; Lola rennt, …)
   Versek, rövid elbeszélések (J. W. Goethe; H. Heine; R. M. Rilke; J. Ringelnatz; P.
   Bichsel; …), zenék, dalok, festmények,…
   Életrajzok; aktuális újságcikkek; prospektusok; meghívók, hirdetések
   http://www.hueber.de (Lerwerkservice; Tangram; Lehren) – letölthető anyagok

További lehetőségek tagozatos csoportjaink számára is:

   20 éve minden évben megszervezett 2x10 napos diákcsre - program (Düren,
   Gymnasium am Wirteltor)
   Iskolai műfordító pályázat (2006 óta évenként)
   Comenius nemzetközi iskolai projektek
   Goethe-Intézet könyvtára
   Nyelvi tagozatos kirándulások


A tanmenet-tervezet alapjának forrása: http://www.hueber.hu (erős módosításokkal)
                    AK-projekt
                                    10. oldal, összesen: 46
                                    Angyalföldi Komp

Műveltségterületek a tananyag egyes részein:

TANGRAM 2. A

Lektion 1. Wohnstile

              Lakóházak, lakásviszonyok Németországban;
              Lakásbérlés lehetőségei Németországban;
              Apróhirdetések Internetről, német újságokból;
              Lakástípusok Németországban;
 Társadalomismeret     Otthon vagy lakás;
              Egyedül vagy családban a lakásban – itthon és
              Németországban;
              Életszínvonal és lakás – itthon és Németországban;
              Több generáció egy fedél alatt – itthon és Németországban

 Művészet / építészet    A bécsi Hundertwasser-házLektion 2. Erinnerungen

              Híres nők: Clara Schumann életrajza röviden
 Művészet / zene      A Puhdys együttes és szerzeményük: „Das Lied für
              Generationen”
              Híres nők: Paula Modersohn-Becker életrajza röviden +
 Művészet / festészet
              egy festménye
              „Jenseits der Stille” – rövid összefoglalás
              „Das Leben der anderen” – megtekintése és beszélgetés a
 Művészet / film
              filmről
              Idő függvényében: „Good Bye Lenin” és megbeszélése
              Kurt Tucholsky rövid életrajza
 Irodalom, nyelv      Heinrich Böll rövid életrajza
              Heinrich Schliemann életrajza
 Matematika         Albert Einstein életének legfontosabb állomásai
 XX             Egy szabadon választott híres ember rövid életrajza
               A berlini fal előtörténete (1945-1961)
               Élet a fal mögött / fotók (1961-1989)
 Történelem          A fal leomlásához vezető út
               1989. november 9. éjjelének története
               Fenti filmek
                  AK-projekt
                                    11. oldal, összesen: 46
                                   Angyalföldi Komp

Lektion 3. Reisen und Hotels


                Lipcse, Graz, Bern a térképen
                Időjárási térképek
 Földrajz
                Évszakok jellemzői: időjárás, természet
                Szélsőséges időjárási jelenségek
               Fenti városok főbb nevezetességei
               Modulban: Budapest főbb látnivalóinak bemutatása
 Kultúra
               („In vier Tagen um und in Budapest”)
               Ünnepek Németországban, az egyes évszakokban
 Irodalom          Rainer Maria Rilke: Herbsttag
               Vivaldi: Négy évszak
 Művészet / zene
               Rudi Carell: „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?”
                A lipcsei vásár
                Szálláslehetőségek Németországban és Ausztriában
                Szállodai prospektusok
 Társadalomismeret
                Szobafoglalás német nyelvterületen
                Egy szálloda története = Egy család története
                Tájékozódás német nyelvű várostérképekenLektion 4. Beziehungen


               Társkapcsolatok Németországban
               Egyedüllét társadalmi és személyes okai itthon és
               Németországban
               Modulban: ideális partner, ideális partnerkapcsolat
               különböző kultúrákban („Liebe ist alles”)
               Ünnepek
 Társadalomismeret
               Születésnap Németországban, arab országokban és
               Törökországban
               Hogyan hívunk meg valakit egy ünnepre; hogyan fogadjuk
               el, ill. hogyan utasítsuk el udvariasan a meghívást
               Modulban: társadalmi előítéletek, kialakulásuk okai,
               megszüntetésük lehetőségei („Vor-Urteile”)
                  AK-projekt
                                  12. oldal, összesen: 46
                                  Angyalföldi Komp

Lektion 5. Fantastisches, Unheimliches               Előrejelzések a jövőre: pl. népesség növekedése; időjárás
               / éghajlat; robotok, táplálkozás, stb.
 Társadalomismeret
               Találmányok és felfedezések: pl. papír; csiga;
 Földrajz
               számítógép; gőzgép; villamos; vitorlás; dinamit; Alaszka;
 Fizika
               penicilin; mágnesesség; oxigén, stb
 Kémia
               Alternatív gyógymódok
 Biológia
 Történelem         Modulban: hihetetlen állítások, történetek az élet
 Informatika         minden területéről („Kaum zu glauben”)
 Kultúra           pl. piramisok; Mona Lisa; óceánok és szárazföld; madarak,
 Matematika         rovarok, pókok és hüllők; az emberi test; optikai
 Művészet (festészet)    csalódások; velencei gondolák; az arany; a Titanic;
               bajuvárok; a kávé; Abdul Kassem Ismael perzsa vezér
               könyvtára, stb.

 Művészet / zene       Heinz Erhardt: „Tante Hedwig”


Az 5. lecke után:

               Modulban: reklámok, fogyasztói társadalom („Ich
 Társadalomismeret
               werbe, also bin ich”)
 Földrajz
               Modulban: a világ hét csodája („Die sieben
 Történelem
               Weltwunder”)
 Művészettörténet


TANGRAM 2. B

Lektion 7. Wünsche und Träume

                Charlie Parker
                Jennifer Larmore
 Művészet / zene
                Corinna May
                Reinhard Mey: „Manchmal wünschte ich…”
                Hol a hazám?
                Élet otthon vagy külföldön: külföldiek Németországban
 Társadalomismeret
                Kettős állampolgárság
                Modulban: társadalmi tabutémák („Schau nicht weg”)
               Modulban: digitális irodalom
               („literatur.digital@daf.hu“)
               Marie Luise Kaschnitz: Haus der Kindheit (részlet)
 Irodalom
               Idő függvényében: Peter Bichsel egyik elbeszélése ill.
               Johann Wolfgang von Goethe: Erlkönig c. műve + ezek
               feldolgozása

                  AK-projekt
                                 13. oldal, összesen: 46
                                 Angyalföldi Komp

Lektion 8. Berufe (Einheit A)

                A munka nemzetközi világa
                Munkakörülmények
                Ideális munkahely
 Társadalomismeret
 Informatika          A ZDF szerkesztősége
                Modulban: diákmunka; külföldi munkalehetőségek;
                nyári munka keresése interneten („Mein Sommerjob
                bei www.schuelerjobs.de”)


Tananyagon kívül


               Modulban: európai nyelvcsaládok, nyelvrokonság;
 Nyelv
               német jövevényszavak a magyar nyelvben és viszont;
 Történelem
               közös történelmi gyökerek („Sprachen der Welt”)
                  AK-projekt
                                14. oldal, összesen: 46
                                                              Angyalföldi Komp
     MELLÉKLET:          TANMENET (kb 180 órára, a 13. tanítási héttől integrált modulokkal)
                       (Tangram 2. A 1-5. / 2. B 7-8.)
Tangram 2.A / Lektion 1. Gewohnte Verhältnisse? (insg. 26 Stunden)

Unterrichts-                             Wortschatz,     Grammatik     Ergänzungs-
          Lektionseinheit   Fertigkeiten                                     Modul
woche                                Redemittel     Aussprache    materialien
                      Sprechen
                      (Bildanlass)        Haustypen
                      globales Lesen                 Konjunktiv
                                    Wohnformen
                      (AB: Fotos,                   II. von
          A           Namen und                    Modalverben,  Fotos von
                                    Wünsche und            Haustypen in
          Wohnstile       Texte einander                 „haben“ und
                                    Träume              Deutschland
          (3 St)         zuordnen)                    „sein“
                      kreatives          ausdrücken und
                                    begründen
                      Schreiben (selbst                würde - Form
                      Gedichte           können
                      schreiben)
                        Lesen (Steckbriefe)
Lektion 1.                   Lesen
                        (Wohnungsanzeige
Einheiten A, B
                        n lesen und
1-2.                      Personen
Unterrichtswochen               zuordnen)        Wortschatz der
                        selektives Hören    Wohnungsanzei Übung:
          B             (Bilder und       gen;      Konjunktiv II. von   Kleinanzeigen,
          Wohnung          Anzeigen den      Abkürzungen  Modalverben,      Fotos aus
          dringend gesucht
                        Dialogen zuordnen,            „haben“ und „sein“  Zeitungen,
                        Notizen machen)
          (5 St)                       sich höflich              vom Internet
                        Sprechen        erkundigen
                                             würde - Form
                        (Wohnungssuche
                        per Telefon)      können
                      Schreiben
                        (Erkundigung nach
                        Wohnungen per E-
                        Mail)
                                   AK-projekt
                                                             15. oldal, összesen: 46
                                                      Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 1. Gewohnte Verhältnisse?

Unterrichts-                                Grammatik     Ergänzungs-
         Lektionseinheit Fertigkeiten   Wortschatz, Redemittel                       Modul
woche                                   Aussprache     materialien

         C        selektives
                 Hören (Notizen Erweiterung des
         Der Ton macht
                 machen)    Wortschatzes zum Thema
         die Musik   („Wohnungssuche- „Wohnungssuche“
         (1 St)    Rap“)
                  Sprechen
                  (Wohnwelten
                  mit
                  Bildanlass)
Lektion 1.                                  Wiederholung:
                  selektives
                         Wohnungseinrichtung Wechselpräpositionen;  EM
Einheiten C, D           Lesen                           Übungsgrammatik
                  (Notizen    Beschreibung von  Adjektivdeklination
2-3-4.
                  machen)    Wohnungen      Nebensätze       Fotos vom eigenen
Unterrichtswochen D
                                               Zimmer
         Wohnwelten    selektives
                         (Adjektive)      Infinitiv mit „zu“
         (13 St)             Wohnstile                  Fragebogen zur
                  Hören (               Perfekt Infinitiv:
                  Arbeitsbuch:                        Übung der
                         Meinungen       Vorzeitigkeit
                                               Infinitivkonstruktio
                  4 Frauen;
                  Notizen
                         ausdrücken      Infinitiv ohne    nen
                  machen)                „zu“

                  Schreiben:
                  „Meine
                  Wohnwelt“
                            AK-projekt
                                                     16. oldal, összesen: 46
                                                       Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 1. Gewohnte Verhältnisse?

Unterrichts-                    Wortschatz,      Grammatik        Ergänzungs-
         Lektionseinheit  Fertigkeiten                                   Modul
woche                       Redemittel      Aussprache        materialien

         E                            Systematisierung:
                          Wiederholung des   „deshalb“, „denn“,
         Zwischen den    Sprechen
                          Wortschatzes zum   „weil“, „da“, „nämlich“, Bilder
         Zeilen       Schreiben
Lektion 1.                     Thema „Wohnwelten“  „obwohl“, „trotzdem“,
         (1 St)                         „zwar…aber“
Einheiten E, G
                                     Wiederholung:      Fotos und
4-5-6.      G
Unterrichtswochen Wiederholung,           Wiederholung des  Konj. II. von      Anzeigen
                           Wortschatzes zum
         Zusammenfassung Sprechen                Modalverben, „sein“   Das
                           Thema
         Kontrolle              „Wohnwelten“
                                     und „haben“;      Hundertwasser-
         (3 St)                         Infinitivkonstruktionen Haus in Wien
                           AK-projekt
                                                       17. oldal, összesen: 46
                                                           Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 2. Erinnerungen (insg. 27 Stunden)

Unterrichts-                        Wortschatz,       Grammatik       Ergänzungs-
          Lektionseinheit  Fertigkeiten                                      Modul
woche                            Redemittel       Aussprache       materialien
                    freies Sprechen                           Lebenslauf
                    (Stationen des                            von Kurt
                    Lebens;                               Tucholsky /
                    Bildanlass)                             Heinrich Böll
                    globales und                          Lebenslauf
                    selektives Hören                        von Albert
                              Stationen des Lebens
                    (Lebenslauf von              Wiederholung der   Einstein
                    Philipp Möller)  Lebenslauf       Vergangenheitstemp
          A                                         Lebenslauf
                                         ora Perfekt und
          Stationen des    Lesen       Berufe                   vom
                                         Imperfekt
          Lebens       (Lebensläufe)                         Sprachgenie
                              Wortschatz im
          (7 St)                            Wiederholung der   Heinrich
Lektion 2.               Schreiben     Bereich „Studium
                                         temporalen Angaben  Schliemann
                    (Lebenslauf    und Arbeit“
Einheiten A, B
                    einer selbst                          Lebenslauf
6 -7.                  gewählten                           einer selbst
Unterrichtswochen            berühmten                           gewählten
                    Persönlichkeit;                        berühmten
                    Mein                              Persönlichkei
                    Lebenslauf))                          t
                     freies Sprechen
                     (Fotos von
                     berühmten
                     Frauen)      Übung:          Wiederholung der
          B
                                           Vergangenheitstemp
          Berühmte Frauen  Lesen         Wortschatz im Bereich
                   (Kurzbiografie    „Familie, Studium und   ora Perfekt und
          (1 St)                              Imperfekt
                     von Paula     Arbeit“
                     Modersohn
                     Becker und C.
                     Schumann)

                                AK-projekt
                                                           18. oldal, összesen: 46
                                                         Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 2. Erinnerungen

Unterrichts-                        Wortschatz,     Grammatik       Ergänzungs-
          Lektionseinheit  Fertigkeiten                                    Modul
woche                           Redemittel      Aussprache       materialien
                    Sprechen:
                    (gehörte
                    Geräusche
                    verbalisieren)
                    freies Sprechen:
                    (Assoziationen)                         EM
                                                     Übungsgram
          C          globales und   Wiederholung:      temporale       matik
                    selektives Hören             Nebensätze mit „als“
          Erinnerungen             Wortschatz zum Thema
                    ( Leute                  und „wenn“       Fotos aus der
          (5 St)                „Kindheit“
                    sprechen über                          eigenen
                    ihre                               Kindheit
Lektion 2.               Erinnerungen)
Einheiten C, D             selektives Lesen
7 - 8.                 (AB: „Jenseits
Unterrichtswochen            der Stille“ –
                    Filminhalt)
                     Hören (Lied für
                     Generationen;
                     Lückentext
                     ergänzen)
          D           Lesen
                                        Übung:
                     (Informationen Worterklärungen zum
          Der Ton macht
                     über die    Liedtext       temporale Nebensätze
          die Musik       Pudhys)                mit „als“ und „wenn“
          (1 St)        Sprechen
                     (Stationen des
                     Lebens auf
                     Grund des
                     Liedes)
                               AK-projekt
                                                         19. oldal, összesen: 46
                                                           Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 2. Erinnerungen

Unterrichts-                       Wortschatz,      Grammatik        Ergänzungs-
         Lektionseinheit  Fertigkeiten                                      Modul
woche                          Redemittel       Aussprache       materialien
                   selektives Lesen                           EM
                   (Vorgeschichte                            Üb.Gramm.
                   der Berliner                           
                                         Plusquamperfekt      Text:
                   Mauer; dem                              Vorgeschichte
                   Text die                  Temporale         der Berliner
                   Hauptinformatio               Konjunktion        Mauer (1945-
                   nen entnehmen)               „nachdem“         1961)

                   selektives Lesen              Erweiterung der      Fotos von der
                   („Diese Nacht                temporalen        Berliner
                                                      Mauer 1961-
Lektion 2.              war nicht zum                Nebensätze: Vor-
                                                      1989
         E          Schlafen da – 9.  Wortschatz zum Thema   Gleich- und
Einheit E                                                  Film: „Das
                   November      „Berliner Mauer;     Nachzeitigkeit
         Das werde ich
9-10.                 1989“; Notizen   Wiedervereinigung    „als“, „wenn“,      Leben der
Unterrichtswochen nicht vergessen   machen)      Deutschlands“      „während“,        anderen“
         (10 St)                             „solange“,      (A filmet később,
                   Lesen („Die
                                         „seit(dem)“, „bis“,  a kommunizmus
                   sanfte
                                         „nachdem“,      áldozatainak
                   Revolution“;
                                         „sobald“, „bevor“   emléknapján
                   Lückentext                            nézik meg a
                   ergänzen)                  Umformungen von    gyerekek, akkor
                                         Präpositionalen    térünk vissza a
                   Freies Sprechen                          témához.)
                                         Konstruktionen in
                   (Gespräch über
                                         Nebensätze
                   den Film „Das                           Eventuell:
                   Leben der                             Film: Good Bye
                   anderen“)                             Lenin
                             AK-projekt
                                                           20. oldal, összesen: 46
                                                      Angyalföldi KompLektion 2.             Sprechen;
         H
                  Schreiben     Wiederholung:
Einheit H    Wiederholung,                       Wiederholung:
                  (Gruppenarbeit:                        Fragebögen
         Zusammenfassung,           Wortschatz zum
11.                 Fragebögen zu den           temporale Nebensätze
         Kontrolle              Thema Erinnerungen
Unterrichtswoche (3 St)       einzelnen
                  Einheiten)
                           AK-projekt
                                                     21. oldal, összesen: 46
                                                          Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 3. Reisen und Hotels (insg. 24 Stunden)

 Unterrichts-                         Wortschatz,      Grammatik    Ergänzungs-
           Lektionseinheit  Fertigkeiten                                    Modul
 woche                             Redemittel       Aussprache   materialien
                     freies Sprechen
                     (Leipzig auf der
                     Deutschlandkarte;
                     Fotos von Leipziger
                     Sehenswürdigkeite
                     n; eventuell:
                     persönliche       Sehenswürdigkeiten
                     Erlebnisse)       in einer Stadt
           A          globales Lesen     Wortschatz zum    Wiederholung von  Weitere Fotos
                     (Fotos den Texten    Thema „Messen    Konjunktiv II. der von Leipziger
           Entdecken Sie
                     zuordnen)        Wünsche       Modalverben und  Sehenswürdigke
           Leipzig!      selektives Lesen               der „würde -
                                 ausdrücken können            iten
 Lektion 3.     (4 St)       (Notizen machen)    Vorschläge machen  Form“
                     selektives Lesen    und darauf
 Einheiten A, B, C
                     (Leipziger Messe)    reagieren können“
                     Sprechen
 11 – 12.
                     (Rollenspiel: Über
 Unterrichtswochen
                     Wünsche, Pläne
                     sprechen;
                     Programmvorschläge
                     in Leipzig)
                                 Wortschatz zum
                     selektives Lesen
                                 Thema „Hotels“
                     (Hotelprospekte)
           B
                     selektives Hören    Wortschatz von
           Über Nacht in                          indirekte     Hotelprospekte
                     (Hotelsuche;      Hotelprospekten
           Leipzig                             Fragesätze    Kopiervorlagen
           (5 St)       Notizen machen)     sich höflich
                                 erkundigen können
                     freies Sprechen
                     (Hotels empfehlen;  Vorschläge machen

                                AK-projekt
                                                          22. oldal, összesen: 46
                                  Angyalföldi Komp

         Rollenspiel:
         Zimmersuche per
         Telefon)
         Schreiben
         (Zimmerreservier
         ung per E-Mail)
                          „Echofragen“
C
Zwischen den                    Wortbildung:
Zeilen                       Adjektive mit
(1 St)                       „-los“ und „-
                          voll“
                  AK-projekt
                                  23. oldal, összesen: 46
A 13. tanítási héttől kezdve integrált modulok: 32 órában                                 Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 3. Reisen und Hotels

 Unterrichts-                          Wortschatz,    Grammatik       Ergänzungs-
           Lektionseinheit  Fertigkeiten                                       Modul
 woche                             Redemittel     Aussprache       materialien
                                                      Tangram 2.A
                                                      Übungsheft
                                                      (Lobreden /
                     selektives Hören                         Gramm.)
                     (Hotel Waldhof:                          Internet: das
           D          Jahreszahlen                           Hotel Waldhof
                     ergänzen;       Erweiterung des  Wiederholung:      nachschauen,
           40 Jahre
                     Geschichte des    Wortschatzes zum  Personalpronomen     weitere Infos
           Waldhof       Hotels)        Thema „Hotel”   im Akkusativ / Dativ
           (3 St)                                         suchen
                     detailliertes Lesen
                     (Textanschlüsse                          Gruppenarbeit:
                     erkennen)                             selbst eine Rede
 Lektion 3.                                                 „halten” (kreatives
                                                      Schreiben /
 Einheiten D, E                                               Sprechen)
 13 – 14.
 Unterrichtswochen                                             Graz auf der
                                                      Österreichkarte
                     selektives Hören
                               Wortschatz
                     (Sehenswürdigke                          Weitere
                               zum Thema
                     iten von Graz;                          Sehenswürdigke
                               „Verkehr in      Orts-und
                     Wegbeschreibun                          iten von Graz
           E                    der Stadt”      Richtungsangaben
                     gen verstehen +
           Hier geht’s lang                       (Wiederholung:      Stadtpläne
                     Fragen       Höflich um
           (3 St)                            diesbezügliche      studieren
                     beantworten)    Auskunft
                               bitten /       Präpositionen)      Zu Fuß und mit
                     freies Sprechen
                               Auskunft                    öffentlichen
                     (selbst Wege
                               geben                     Verkehrmitteln
                     beschreiben)
                                                      in Budapest
                                                      (Rollenspiele)

                                AK-projekt
                                                             24. oldal, összesen: 46
                                                          Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 3. Reisen und Hotels

 Unterrichts-                       Wortschatz,            Ergänzungs-
           Lektionseinheit  Fertigkeiten              Grammatik                  Modul
 woche                           Redemittel             materialien
                                                aktuelle
                                                Wetterkarten
                                                Wettervorhersagen
                     freies Sprechen
                                                in Zeitungen
           F          (Wetterkarten
                                                (Leseverstehen)
                     beschreiben)   Wortschatz zum
           Schönes Wetter                      Futur 1.     Wortschatz zum
                     detailliertes   Thema „Wetter,
           heute!                Wetterphänomene”
                                       (Vorhersagen)   Thema „extremes
                     Hören
           (2 St)                                   Wetter” (Artikel
                     (Wetterberichte
                                                im Internet
                     verstehen)
                                                suchen)
                                                EM
 Lektion 3.                                           Übungsgrammatik
 Einheiten F, G                                          Jahreszeiten in
                                                 Gruppen
 14 – 15.                                             beschreiben (Wetter,
 Unterrichtswochen                                        Natur, Bekleidung,
                                                 Freizeitmöglichkeite
                     Hörverstehen                       n, Feste) Fotos
           G          (Originallied:                      R. M. Rilke:
           Der Ton macht              Assoziationen
                     Wann wird’                        Herbsttag / Musik
           die Musik                zum Thema              von A. Vivaldi
                     mal wieder
                               Sommer                Lehrwerk Wörter.
           (3 St)       richtig                         Bilder.Situationen:
                     Sommer?)                         Jahreszeiten (Bilder
                                                 in Gruppen
                                                 beschreiben)
                                                 Schreiben / Sprechen:
                                                 Meine
                                                 Lieblingsjahreszeit
                              AK-projekt
                                                          25. oldal, összesen: 46
                                                         Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 3. Reisen und Hotels

 Unterrichts-                       Wortschatz,     Grammatik      Ergänzungs-
          Lektionseinheit   Fertigkeiten                                Modul
 woche                           Redemittel     Aussprache      materialien
                                                          In drei Tagen um
          Wiederholung /                                         die Stadt 3.1 (1 St.)
          Zusammenfassung,                                        (sehr stark
           Modul                                            geändert)
          Kontrolle,
 Lektion 3.     Auswertung                                           In Gruppen ein
                                                          dreitägiges,
 Einheit I     (3 St)                 Wiederholung                      ausführliches
                              (Einheiten A – G):                   Programm für einen
 Zusammenfassung,  weggelassen:     freies Sprechen,
                              Städte, Unterkunft, Wiederholung: Test         deutschen Freund in
                     kreatives
 Kontrolle,      Cartoon im     Schreiben
                              Sehenswürdigkeiten, (Kopiervorlage)           Budapest / Ungarn
 Auswertung:      Lehrbuch /             Wegbeschreibungen,                   planen
 15.         „Geschichten             Programmvorschläge                   (Sehenswürdigkeiten,
 Unterrichtswoche   von Franz” im                                        Verkehr, weitere
            Arbeitsbuch                                         Programme) mithilfe
           selbst                                            von Fotos,
                                                          Prospekten,
            zusammengestel
                                                          Stadtplänen,
            lte Aufgaben                                        Landkarten
                              AK-projekt
                                                         26. oldal, összesen: 46
                                                          Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 4. Beziehungen (insg. 25 Stunden)

 Unterrichts-                        Wortschatz,     Grammatik     Ergänzungs-
          Lektionseinheit  Fertigkeiten                                   Modul
 woche                           Redemittel     Aussprache     materialien
                     Lesen
                     (Kontaktanzeigen                       EM
                     )                               Übungsgrammat „Liebe ist alles”
                    Hören (drei                           ik      4.2 / A (1 St)
                    Personen      Äußere und innere   Wiederholung:  Tangram im
                    stellen sich vor)                                Mein
          A                    Eigenschaften     Adjektivdeklinat  Internet:
                    freies Sprechen  Wiederholung:                         Traumpartner /
          Partnersuche                          ion        Kontaktanzeig   Meine
          (5 St)       (Personen      Redemittel zur     Reflexive     en (Paararbeit)
                    beschreiben)                                  Traumpartnerin
                              Diskussion       Verben                (Paar-oder
                    Schreiben ( eine                       Fotos
                                                            Gruppenarbeit)
                    Kontaktanzeige
                                                    Modul 
                    schreiben /
 Lektion 4.              beantworten)
                                                  weggelassen:
 Einheiten
 A, B, C                Lesen („Wer                          Tangram im
          B          ist wie ich?”)                        Internet: auf
 16-17.                         Wortschatzerweiterung
                    freies                            Behauptungen
 Unterrichtswochen Allein oder             zum Thema
                    Sprechen:                           zum Thema
          Zusammen?              Partnerschaft
                    Diskussion                          „Alleinsein”
                            Diskussion
          (3 St)       Hören (Singles                        reagieren,
                    / Arbeitsbuch)                        Meinungen
                                                   ausdrücken
                                                            „Liebe ist alles”
          C
                                                            3.2: „Wie man
          Zwischen den    freies Sprechen
                             Wortschatzerweiterung                     sich verliebt”
          Zeilen:       (vom ersten                Reflexive
                             zum Thema Liebe /              Modul       (1 St)
          Stationen einer   Blick bis zur               Verben
                             Ehe                              Szenische
          Partnerschaft    Scheidung)
                                                            Darstellung von
          (2 St)
                                                            Textfragmenten

                                AK-projekt
                                                         27. oldal, összesen: 46
                                                           Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 4. Beziehungen

 Unterrichts-                      Wortschatz,      Grammatik     Ergänzungs-
           Lektionseinheit Fertigkeiten                                    Modul
 woche                         Redemittel       Aussprache     materialien
                                                   EM
                                                    Übungsgramma
                                                    tik     „Liebe ist alles”
                                                 weggelassen:
                                                             4.2 / B, C, D
                                                             „Meine perfekte
                    Lesen (ein                           Lehrwerk     Beziehung „
           D         Gedicht über    Wortschatzerweiterung            Wechselspiel   (1 St)
                    die        zum Thema
           Freunde fürs                         Relativpronomen,   (Relativsätze in
                    Freundschaft)   „menschliche                 Situationen)   Texte vergleichen,
           Leben                            Relativsätze
                    Sprechen (Was   Beziehungen”                          dazu Meinungen
           (4 St)                                      Tangram im
                    ist        Diskussion                  Internet:
                                                             äußern
                    Freundschaft?)                         Freundschaft
                                                             (eventuell: online
                                                    und Liebe     Persönlichkeitstest
 Lektion 4.                                                       zu Hause)
                                                    (Diskussion)
 Einheiten
 D, E                                                 Modul 
                    Lesen
 18-19.                (Einladungen)
                                                  Einladungen
 Unterrichtswochen           Selektives
                                                  zu
                    Lesen (AB:
                                                  verschiedenen
                    Geburtstage in
                                                  Anlässen
                    fremden     Wortschatz zum
                                                  schreiben
           E         Kulturen)    Thema „Feste”
                                                  („e-Mails”)
           Frohe Feste    Hören      Jemanden höflich    Reflexive Verben
           (3 St)      (Telefongesprä  einladen                  Diese
                    che den     Zusage / Absage               Einladungen
                    Einladungen                         schriftlich
                    zuordnen)                          annehmen /
                    Schreiben                          ablehnen
                    (Einladungen
                    schreiben /

                              AK-projekt
                                                           28. oldal, összesen: 46
               Angyalföldi Komp

 beantworten
 Sprechen (jn
 einladen /
 darauf
 reagieren)
         AK-projekt
               29. oldal, összesen: 46
                                                     Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 4. Beziehungen

 Unterrichts-                      Wortschatz,  Grammatik      Ergänzungs-
          Lektionseinheit  Fertigkeiten                              Modul
 woche                         Redemittel  Aussprache     materialien
                                              Diskussion:
                                              Partys
          F                                    organisieren /
                                    Wiederholung:    zu Partys gehen
          Der Ton macht die  Hören
                                    Perfekt /
          Musik        („Party-Rap”)                     Schreiben: die
                                    Imperfekt
          (1 St)                                  Geschichte
 Lektion 4.                                          einer Party
                                               beschreiben
 Einheiten
 F, G                                            Bilder (aus
                                              Zeitungen) von
 Zusammenfassung,                                      verschiedenen
 Kontrolle,                                         Personen
 Auswertung    G                                    Gruppenarbeit:
 19-20.      Wiederholung,                              die Personen
                                    Wiederholung:
 Unterrichtswochen Zusammenfassung, Sprechen              Test
                                              nach
          Kontrolle,                      (Kopiervorlage)
                                              angegebenen
          Auswertung                                Gesichtspunkten
          (3 St)                                  beschreiben,
                                              Partner für sie
                                              finden, sie zu
                                              einem Fest
                                              einladen
                             AK-projekt
                                                     30. oldal, összesen: 46
                                                             Angyalföldi Komp

Modul: Vor-Urteile (Kreative Kommunikation B1) – etwas gekürzt, geändert

Unterrichts-         Schwerpunkte der
         Stunde                Schüleraktivitäten    Sprachliche Mittel  Materialien      Grund der Wahl
woche            Entwicklung
                                         Wortschatz zu den
                                         Themenbereichen
                             ein Rätsel lösen     Persönliches, der
                             sich über einen     Mensch in der
                             Irokesen Gedanken    Gesellschaft,    1.1. Rätsel
                Meinungsäußerung
         1.                   machen          Arbeit,
                Kritik ausüben                             1.3. Der Irokese
                             über die         Lebensweise               Anknüpfung an die
                             Lebensgeschichte     Wiederholung:              Lektion 4. :
                             des Irokesen lesen    Redemittel zur
                                                               menschliche
                                         Meinungsäußerung
                                                               Beziehungen
                                         / Diskussion
                                                               Diskussion,
                             einen Psychotest               1.2. Psychotest    Meinungsäußeru
20.                           lösen                                ng
Unterrichtswoche 2.     s. 1. St.                     s. 1. St.       1.3. Gedanken
                             über Vorurteile                           soziale,
4 St.                                                 zur Diskussion
                             diskutieren                             gesellschaftliche
                                                               Kompetenzen
                kooperative        in Gruppen eine                          Aus Zeitmangel
         3.      Kompetenzen        Geschichte zu je    s. 1. St.       2.1. Bilder     weggelassen:
                                                              Theateraufführung
                kreatives Schreiben    einem Bild erstellen


                             einen Test lösen               3.1. der Test mit
                Mündlicher Ausdruck,
                                                    der Blondine
         4.      freies Sprechen      Fakten, Bilder und   s. 1. St.
                             Vorurteile einander              3.2. Die größten
                Wortschatzerweiterung
                             zuordnen                   Vorurteile seit…                              AK-projekt
                                                           31. oldal, összesen: 46
                                                            Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 5. Fantastisches – Unheimliches (insg. 27 Stunden)
 Einleitung: Modul: „Kaum zu glauben”/ Projekt B2. – etwas gekürzt

   Unterrichts-        Schwerpunkte
            Stunde            Schüleraktivitäten Sprachliche Mittel   Materialien     Grund der Wahl
   woche            der Entwicklung

                            Texte lesen, sie
                                                 1.1.
                            auf         Meinungsäußerung
                  Lesen                             Unglaubliches /
            1.               Glaubhaftigkeit   Zustimmung /
                  Stellungnahme                         Texte zur
                            überprüfen      Ablehnung              Anknüpfung an die
                                                 Auswahl
                            diskutieren                         Lektion 5.:
                                                 1.4. Kannst du   Einleitung in die
                  eine      Texte
                                                 das lesen?     Welt des
                  ungewöhnliche  entschlüsseln
                                                → Aus dem       „Fantastischen”
                  Lesestrategie  einen Text zu
                                                Modul „Vor-      Meinungsäußerung
                  erste      einem Bild
            2.                        s. 1. St.      Urteile”: 3.2.
                  Eindrücke    erstellen: eine
                                                „Die größten
   21.              formulieren   unglaubliche
                                                Vorurteile…”:    weggelassen:
   Unterrichtswoche       kreatives    Geschichte (in
                                                Bild: „Frauen
   4 St.             Schreiben    Gruppen)                             1.4.
                                                werden älter…”)    Anrufbeantworter-
                                                           Texte
                            Ein
                                                 2.3.        Faktoren des
                  Projektprodukte   unglaubliches
            3.                                    Projektphasen    Unglaublichen
                  planen       Produkt
                                                 planen       (Warum werden
                            entwerfen
                                                           Dinge als
                                                           unglaublich
                            Projektprodukte                        eingestuft?)
                            präsentieren
                  Präsentation             Reflexion       „Produktentwürfe”
            4.               Die Gruppen
                  Auswertung              Kommentare      (Packpapier)
                            bewerten sich
                            gegenseitig

                                AK-projekt
                                                           32. oldal, összesen: 46
                                                             Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 5. Fantastisches – Unheimliches

 Unterrichts-                        Wortschatz,       Grammatik      Ergänzungs-
           Lektionseinheit  Fertigkeiten                                       Modul
 woche                           Redemittel        Aussprache      materialien
                     freies Sprechen                          Dreyer-Schmidt:
                     (Bilder,                              Lehr-und
                     Textausgang))    Redemittel zur                Übungsbuch der
                     selektives Lesen   Bildbeschreibung               dt-en Gramm.
                     (unheimliche     Wortschatz zum                EM
           A          Geschichten)     Thema                    Übungsgrammati
           Das ist ja     selektives Hören   „Fantastisches,    Finalsätze (um ..zu;  k
           unheimlich!     (Notizen zu     Unheimliches „    damit)
                     unheimlichen     Sicherheit,                 eventuell
           (5 St)
 Lektion 5.               Geschichten)
                                                      weggelassen:
                               Überzeugung,                 Zeitungsartikel im
                     kreatives      Unsicherheit, Zweifel            Internet suchen
 Einheiten                          ausdrücken
                     Schreiben                             (Außerirdische,
 A, B
                     (Berichte anhand                          Gespenster, …)
                     der Notizen)
 22-23.
 Unterrichtswochen            freies Sprechen
                     („Wahrsagen”,
           B          Prognosen)      Wortschatz zum
           Von Hellsehern,   globales u.     Thema                    Rollenspiel:
           Wahrsagern und   selektives Hören   „Zukunftsdeutung”              Zukunftsdeutung in
                                           Futur 1.
           anderen       (Vorhersagen)    Wortschatz zum               der Gruppe
           Zukunftsdeutern   kreatives      Thema „Erfindungen
           (4 St)       Schreiben      und Entdeckungen”)
                     (Erfindungen,
                     Entdeckungen)


   An dieser Stelle wird das Modul „NIXalsTRIX” mit eingebaut: s. nächste Seite
                               AK-projekt
                                                             33. oldal, összesen: 46
                                                         Angyalföldi Komp

Modul: NIXalsTRIX / Internet im Deutschunterricht A2 (etwas geändert)

Unterrichts-        Schwerpunkte der                Sprachliche             Grund der
         Stunde               Schüleraktivitäten          Materialien
woche           Entwicklung                   Mittel                Wahl
                                               1.2. Erstseiten
                                               der Asterix-
                                               Heften
                           das Dorf der Gallier          1.3.
               kreative sprachliche                                Anknüpfung an
                           und die       Fantasie-     Dorfversammlu
         1.     Kompetenz
                           „Rahmengeschichte” Wortbildungen    ng         die Lektion 5:
               Leseverstehen
                           kennen lernen             1.4. der Bericht   Fantasiewelt
                                               des Spionix
                                                         Die kreative,
                                               Hag: 1.5.
                                                         spielerische
                                               „Lernvertrag”
                                                         Wortbildung
                                                         ist Stärke
               kreative sprachliche                      2.1. E-
                           Online-Recherche auf                    sowie
               Kompetenz                   Fantasie-     Besucher-
23-24.      2.                 der offiziellen                       Anspruch der
               Gruppenarbeit                 Wortbildungen   Checkliste
Unterrichtswochen                   Asterix-Seite                        Gruppe.
               Leseverstehen                          2.4. Rätselix
4 St.                                                       Die für die
                           Vorbereitungen                        Gruppe etwas
               kreative sprachliche  zur                             niedrige
               Kompetenz        „Dorfiade”treffen            3.2.         Niveaustufe
               bewusst spielerische  gallische       Fantasie-     Bewerbungsbla    ermöglicht es
         3.                            Wortbildungen             jedem
               Verwendung der     Dorfbewohner              tt für die
               Sprache         erfinden (einzeln            „Dorfiade”      Schüler, die
               Wortschatzerweiterung  oder in Gruppen)                       Geschichte
                                                         ohne
                                                         Hemmungen
                            Der „Dorfiade”            4.2.         zu genießen.
               eine selbst „kreierte”   beiwohnen              Methusalix-
                                     Fantasie-
         4.     Person vorstellen     Hag: Bericht über Wortbildungen   Prüfung oder
               Selbstbewertung      das Fest in der           die Mutprobe
                            Dorfzeitung             3.2. / 2.1. / 1.5.

                           AK-projekt
                                                         34. oldal, összesen: 46
                                                                 Angyalföldi Komp

Tangram 2.A / Lektion 5. Fantastisches – Unheimliches

 Unterrichts-                          Wortschatz,        Grammatik      Ergänzungs-
           Lektionseinheit    Fertigkeiten                                        Modul
 woche                             Redemittel         Aussprache      materialien

                      Selektives Hören
           C
                      („Tante Hedwig”)
           Der Ton macht die            Wortschatzerweiterung:
                      Notizen (Wann geht
           Musik                  Zukunftsdeutung
                      man zu Tante
           (1 St)
                      Hedwig?)

                                                         Lehrwerk
                                                         Wechselspiel
                       Fotos                                (Passiv:
                                Wortschatz: Krankheiten,
                       beschreiben                             Entdeckungen
                                herkömmliche und
 Lektion 5.                 selektives Lesen                           und
                                alternative Heilmethoden
                       (im Text nach                            Erfindungen)
           D                                   Das Vorgangspassiv
 Einheiten                  bestimmten
           Alternative Medizin            Wir bearbeiten nur eine  (Präsens, Perfekt und  EM Brückenkurs
 C, D, E, G                 Informationen
           (5 St)                   alternative Heilmethode  Imperfekt)       (Passiv:
                       suchen)
                                ausführlich, die anderen              Eröffnung eines
 Zusammenfassung,              freies Sprechen  müssen weggelassen
 Kontrolle,                 (Ratschläge                              Restaurants)
                                werden.
 Auswertung                 geben)                                EM
                                                         Übungsgramm.
 25-26.
 Unterrichtswochen                                      Nomen-Verb-
           E                                    Verbindungen un
           Zwischen den Zeilen            Alternative Heilmethoden   Wiederholung:
           (1 St)                                 Verben mit
                                               Rektionen
           G
                                                        Bilder aus der
           Kurz und bündig                                      Lektion
                                              Kopiervorlage 5/6.
           Zusammenfassung,                                      Rollenkarten
                                              Test
           Kontrolle,
           Auswertung (3 St)

  ENDE DES BANDES 2. A             Modul
                                 AK-projekt
                                                                 35. oldal, összesen: 46
                                                         Angyalföldi Komp

   Modul „A”: Ich werbe, also bin ich / kreative Kommunikation B1 (3 Stunden)
    Zur Wahl
  Unterrichts-      Schwerpunkte der
          Stunde             Schüleraktivitäten Sprachliche Mittel   Materialien    Grund der Wahl
  woche         Entwicklung
               Leseverstehen:   Zuordnung:
               Printwerbungen   Slogans,                  1.1.
               aus         Markenzeichen                Werbeslogans
               deutschsprachigen
               Magazinen
                         und Fotos (in                1.1.
                         Gruppen)        Slogans als    unvollständige
               Erweiterung
            1.   landeskundlicher
                         Begründung der     Textsorte     Werbungen      hochaktuelles
               Kenntnisse     Entscheidungen     Meinungsäußerung  1.1.         Problem außerhalb
               Sprachliche     Analyse der                 Markenzeichen    des
               Analyse der     vollständigen                1.1. vollständige  Themenbereiches
               Werbeslogans    Werbungen                  Werbungen      unseres Lehrwerks:
               freies Sprechen   („Eckmethode”)                         Konsumgesellschaf
                                                         t
                          Analyse der
  27.
                          sprachlichen                       Förderung der
  Unterrichtswoche
  3 St.           unterschiedliche   Kreativität von 3             2.2.      Umwelt- sowie der
                Bedeutungseben    Werbungen                 Werbungscolla  gesellschaftlichen
                en klären      Werbespots /               gen       Kompetenzen
            2.
                kreatives      Werbeplakate               2.2.       Aufbau einer
                Sprechen       präsentieren               Bewertungsrast  kritischen
                Präsentation     Hag:                   er        Einstellung zur
                          Antiwerbungen                         Konsumgesellschaf
                          entwerfen                           t

                          Bewertung der
                Bewertung
                          Antiwerbungen             3.2.
                freies Sprechen            Meinungsäußerung
            3.              Diskussionsrunde           Arbeitsblätter
                Leseverstehen             Reflexion
                          (Konsumgesellsch           (nur 2 Texte)
                Diskussion     aft)

                              AK-projekt
                                                         36. oldal, összesen: 46
                                                          Angyalföldi Komp

  Modul „B”: Die sieben Weltwunder / Internet im Deutschunterricht B1 (3 Stunden)
  Zur Wahl
  Unterrichts-      Schwerpunkte der              Sprachliche                 Grund der
          Stunde             Schüleraktivitäten             Materialien
  woche          Entwicklung                Mittel                   Wahl
                Wortschatzerweiterung
                Förderung der IKT-              Wortschatz zu
                                                1.1. Collage: Die
                Kompetenzen       Suche nach      den Themen
                                                  sieben
                Förderung des      Informationen zum   Geschichte,
                                                  Weltwunder
           1.    globalen / selektiven  Thema         Geografie,
                                                1.2. Fragebogen:
                Leseverstehens     einen Fragebogen   Kunstgeschichte
                                                  Die sieben
                Förderung der      ausfüllen       Präteritum
                                                  Weltwunder
                kooperativen                 Jahreszahlen
                Kompetenzen                                      keine direkte
                                                 2.1.       Anknüpfung
                                                 Zuordnungsübun  ans
                            nach modernen               g: Die sieben   Lehrwerk,
                                                 Weltwunder /   aber
                            Weltwundern im
                                                 Lückentext /
                siehe St.1.       Internet suchen
  28.                                             Sprachreflexion  Förderung
  Unterrichtswoche 2.    Förderung der      einen Steckbrief   siehe St. 1.    2.3.       der
  3 St.           Schreibkompetenz    über ein modernes             Steckbriefmuster
                            Weltwunder                         geschichtlic
                                                 / Steckbrief:   hen, sowie
                            erstellen                 Moderne
                                                          der
                                                 Weltwunder
                                                          kulturellen
                                                 2.4. Suchblatt
                                                           Kompetenze
                           Präsentationen zu                        n
                           ihrem modernen
                Förderung der
                           Weltwunder
                subjektiven
                           erstellen
                Meinungsäußerung                         3.1. Quiz:
                           Ein Quiz
           3.    Förderung der IKT-              siehe St. 1.    Moderne
                           zusammenstellen
                Kompetenz                             Weltwunder
                           Die Präsentation
                Förderung des
                           vorführen
                mündlichen Ausdrucks
                           Die gemeinsame
                           Arbeit bewerten

                             AK-projekt
                                                          37. oldal, összesen: 46
  BAND 2. B                                                      Angyalföldi Komp

Tangram 2.B / Lektion 7. Wünsche und Träume (insg. 27 Stunden)
 Unterrichts-                        Wortschatz,      Grammatik      Ergänzungs-
           Lektionseinheit  Fertigkeiten                                    Modul
 woche                           Redemittel       Aussprache      materialien
                     freies Sprechen
                     (Geschichte zu    Wortschatz zum
           A                                Wiederholung:
                     einem Foto      Thema
           Auf zu neuen                          „würde-Form” /    Fragebogen
                     erfinden)      Auslandsaufenthalt
           Ufern!                             Konj. II. der
                     selektives Hören   Frage nach Meinungen
           (2 St)                             Hilfsverben
                     (Steckbriefe)    Meinungsäußerung
                     Partnerinterview
                     selektives Lesen
                     (Wer ist wo zu
 Lektion 7.
                     Hause)
 Einheiten                selektives Hören
           B          (Keine Zeit für
 A, B, C                                                 Karten zur
           (Zweite) Heimat   Heimweh)       Wortschatzerweiterung  Wiederholung:
           Deutschland?    Diskussion      Argumentieren      Finalsätze     Diskussion
 28-29.
           (4 St)       (Leben im
 Unterrichtswochen
                     Ausland,
                     doppelte
                     Staatsangehörigk
                     eit)
                                           Wiederholung:
           C                                „das” und „dass”
           Zwischen den                          Nomen mit
           Zeilen (2 St)                          festen
                                           Präpositionen


An dieser Stelle: Modul   
s. nächste Seite                              AK-projekt
                                                          38. oldal, összesen: 46
                                                          Angyalföldi Komp

Modul: Schau nicht weg! Ein Tabuthema … / kreative Kommunikation B2+
Nur die erste Stunde: Cluster / Ein Netz aus Gedanken; Diagramme


   Unterrichts-        Schwerpunkte der              Sprachliche             Grund der
            Stunde              Schüleraktivitäten           Materialien
   woche            Entwicklung                Mittel                Wahl
                                                         Anknüpfung an
                                                         die Lektion 7:
                                                          Statistiken,
                                                          Abbildungen
                                                          beschreiben –
                             ein Cluster                        hier:
                             erstellen;                        zu einem
                  Förderung des
                             Schlüsselwörter   thematischer             aktuellen
                  mündlichen                                   gesellschaftlic
                             aus den       Wortschatz, je
   29.              Ausdrucks                                    hen Problem
                             Diagrammen      nach Diagramm 1.1. Clustergerüst
   Unterrichtswoche 1.      Förderung der
                             eintragen      ein Diagramm in 1.2. Diagramme
   1 St.             sozialen                                    Förderung
                             Diagramme in     ganzen Sätzen
                  Empfindsamkeit                                der sozialen
                             Gruppen       beschreiben
                  Assoziationsübung                               Kompetenz
                             untersuchen,
                             kommentieren                      Wegen der
                                                         ziemlich hohen
                                                         Niveaustufe wird
                                                         das Thema noch
                                                         nicht umfassend
                                                         bearbeitet.

Tangram 2.B / Lektion 7. Wünsche und Träume
Weiter zu den Einheiten D, E, G
s. nächste Seite                               AK-projekt
                                                          39. oldal, összesen: 46
                                                             Angyalföldi Komp

Tangram 2.B / Lektion 7. Wünsche und Träume

 Unterrichts-                        Wortschatz,      Grammatik       Ergänzungs-
          Lektionseinheit   Fertigkeiten                                      Modul
 woche                            Redemittel      Aussprache      materialien
                                                      Karten
                                                      EM:
                                                      Übungsgrammati
                                                      k
                                           Irrealität:
                     selektives Lesen              Konjunktiv II.    Dreyer-Schmidt:
                     (Wovon träumen               (Präteritum und    Lehr-und
          D           die Leute?)                Plusquamperfekt)   Übungsbuch der
          Ich habe einen    detailliertes               irreale        dt-en Gramm.
                               Frage nach Wünschen
          Traum         Hören (Was                 Konditionalsätze,
          (10 St)        wünschen sich               irreale        eventuell: eine
 Lektion 7.                                     Vergleichssätze,   Erzählung von
                     die Leute?)
 Einheiten                                                 Peter Bichsel
                     Partnerinterview              Wunschsätze,
 D, E, G
                                           beinahe / fast    kreatives
 Zusammenfassung,                                             Schreiben:
 Kontrolle,                                                Wovon träume
 Auswertung                                                ich?

 30-31-32.
 Unterrichtswochen E           ein Originallied
          Der Ton macht die                        Konj. II-Formen
                     verstehen
          Musik                              erkennen
                     (Notizen machen)
          (1 St)

                                                      die in der Lektion
          G                                           kennen gelernten
          Zusammenfassung    mündlicher                 Kopiervorlage:    Personen
          Kontrolle,      Ausdruck                  Test         vorstellen,
          Auswertung (3 St)                                   Dialoge zwischen
                                                      ihnen erstellen
Tangram 2.B / Lektion 7. Wünsche und Träume | weiter zur Einheit F (s. nächste Seite)

                                AK-projekt
                                                             40. oldal, összesen: 46
                                                   Angyalföldi Komp

Tangram 2.B / Lektion 7. Wünsche und Träume
Einheit F

 Unterrichts-                        Wortschatz,  Grammatik  Ergänzungs-
          Lektionseinheit  Fertigkeiten                          Modul
 woche                            Redemittel  Aussprache  materialien
 Lektion 7.               freies Sprechen:
                     einen Text
                     planen,                            Modul:
 Einheit F     F          formulieren                          literatur.digital@
          Schreibwerkstatt
 33.        (1 St)        einen Text in ein                       daf.hu
                     Gedicht                           s. nächste Seite
 Unterrichtswoche
                     umwandeln
                     Modul    
                               AK-projekt
                                                   41. oldal, összesen: 46
                                                                 Angyalföldi Komp

Modul: literatur.digital@daf.hu / kreative Kommunikation B2

Unterrichts-        Schwerpunkte der                                               Grund der
          Stunde               Schüleraktivitäten     Sprachliche Mittel     Materialien
woche            Entwicklung                                                 Wahl
                            Auseinandersetzung mit
               Vorkenntnisse zu den    digitalen Kunstwerken
                Themen Literatur und   Interpretationsversuche  Wörter mit den Silben
                                                       http://www.soyosigma.de   Anknüpfung
          1.     Digitalität aktivieren  (ER / SIE-         ER und SIE
                                                       /ersie
               Deutung eines digitalen  Wörterkolonnen)      Meinungen äußern                   an die Lektion
                Kunstwerks        Beobachtungen in eine                              7:
                             Tabelle eintragen                                 Ergänzung
                             ein digitales Kunstwerk                              zur Aufgabe
                             interpretieren                                  im
                             gedruckte literarische                              Arbeitsbuch:
                             Texte mit digitalen                               Gedichte
                             vergleichen                                   schreiben
33.              tieferes Verstehen
Unterrichtswoche                     Diskussionen führen                  2.1. Impulstexte zur
                eines digitalen
          2.     Kunstwerks        das Konzept eines      Wortschatzerweiterung
                                                        Interpretation       (Einleitung
                             digitalen literarischen               2.3.
3 St.             Wissensaktivierung                                             zum Thema
                             Werks zu einem                    Zuordnungsaufgabe
                Präsentationsfähigkeit                                           Literatur /
                             gesellschaftlichen                                Lesen: Im
                             Problem entwerfen;                                Lehrwerk
                             z.B.                                       werden wir
                             Konsumgesellschaft
                                                                      uns später
                             (Hausaufg.)
                                                                      nur mit der
                                                                      gedruckten
                             Schüler als „digitale”                              Literatur
                                                       http://www.kopfbilder.de/
                             Dichter: kreative
          3.     Präsentationstechniken                             digitaleliteratur/      befassen.)
                             Gestaltung eines                  index2.html
                             Gedichts
                                  AK-projekt
                                                                42. oldal, összesen: 46
                                                              Angyalföldi Komp

Tangram 2.B / Lektion 8. Berufe (Einheit A) (insg. 10 Stunden)


Unterrichts-                        Wortschatz,      Grammatik      Ergänzungs-
          Lektionseinheit  Fertigkeiten                                      Modul
woche                            Redemittel      Aussprache      materialien
Lektion 8.

Einheit A

+Kontrolle,
Auswertung                globales und
                     selektives Lesen   internationale
34-35.                  (Internationale   Wörter in der
          A                                                     Ergänzung:
Unterrichtswochen            Arbeitswelt)     Berufswelt
          Ein Job geht um die                                  EM
                     Diskussion      Wortschatz im                          Mein Sommerjob bei
          Welt                               Konsekutivsätze   Übungsgrammatik   www.schuelerjobs.de
weggelassen:    (7 St)        (Arbeitsbedingun   Themenbereich               Fotos
                     gen)         Berufe, Arbeitswelt,                      s. nächste Seite
Die Einheiten B,C,  Modul
                     selektives Hören   Einstellung zur
D, E, F, G, H der            (Führung bei     Arbeit
Lektion 8., die             ZDF)
ursprünglich für
dieses Schuljahr
vorgesehen
waren…An dieser Stelle: Modul: Mein Sommerjob bei www.schuelerjobs.de
s. nächste Seite
                               AK-projekt
                                                              43. oldal, összesen: 46
                                                              Angyalföldi Komp

Modul: Mein Sommerjob bei www.schuelerjobs.de / Internet im Deutschunterricht B1

Unterrichts-       Schwerpunkte der                   Sprachliche
         Stunde              Schüleraktivitäten               Materialien    Grund der Wahl
woche           Entwicklung                     Mittel
                                         thematischer
                           die Schüler lernen     Wortschatz:     1.2. Checkliste:
              Förderung der IKT-
                           mithilfe der Webseite    Arbeit und     Was brauchen
              Kompetenzen
                           www.schuelerjobs.de    Beruf; Reisen;   wir denn alles
         1.     Förderung des
                           Berufe und Teilzeitjobs   Verkehr;      1.3. Infoblatt:
              mündlichen Ausdrucks
                           näher kennen        Einkaufen;     Die
              Meinungsäußerung
                           eventuell: Chat       Dienstleistungen;  Schnuppertour Anknüpfung
                                         Freizeit               an die Lektion 8:
                           Suche im Internet
                           anhand von                             Arbeit im Ausland
                           Suchblättern nach                         Die Welt der Arbeit, in
                           Informationen über
               s. St. 1. sowie:    Jobs,
                                                            der die Schüler noch
35.
               Förderung der      Unterkunftsmöglichkei
                                                            keine Erfahrung haben,
Unterrichtswoche       Problemlösungskompet                                   wird ihnen näher
3 St.      2.                 ten, Freizeitangebote,  s. St. 1.       2.1. Suchblätter  gebracht.
               enz
                           Sprachkurse,…
               Förderung des
                           Zusammenstellung                          Da die Sommerferien
               Leseverstehens
                           eines sog. Jobpakets                        tatsächlich vor der Tür
                           Hag: eine ppt-                           stehen, scheint die
                           Präsentation zum                          Jobsuche noch
                           Jobpaket                              glaubhafter zu sein.
              s. St. 1.sowie      die Schüler
              Förderung der      „veranstalten” eine
                                                   3.2.
               subjektiven       Jobbörse
         3.                              s. St. 1.       Bewertungsblat
               Meinungsäußerung    die Schüler bearbeiten
                                                   t
              Förderung einer     die Fragen des
               konstruktiven Kritik  Bewertungsblattes

Sollten am Ende des Schuljahres noch einige Stunden übrig bleiben, so können wir mit der Sprache spielen, was der Gruppe -
unabhängig vom Lehrwerk - immer Spaß macht .  Modul: Sprachen der Welt – unsere Sprachen
                               AK-projekt
                                                             44. oldal, összesen: 46
                                                            Angyalföldi Komp

   Modul: Sprachen der Welt – unsere Sprachen / kreative Kommunikation B1+ (3 Stunden)
   Schon außerhalb des Lehrwerks
Unterrichts-       Schwerpunkte der              Sprachliche
        Stunde             Schüleraktivitäten           Materialien             Grund der Wahl
woche           Entwicklung                 Mittel
                          die Schüler erstellen
                          eine Gruppenstatistik
                          die Schüler entnehmen
             Erfahrungen beim     den Kurztexten
             Sprachenlernen sammeln  Informationen über
                                        Arbeit am
             Einblick in die      Sprachwandlungsprozes
          1.                             thematischen   1.3. Kurztexte
             grundlegenden       se
                                        Wortschatz
             Sprachwandlungstendenz  eventuell:
             en in der Welt gewinnen  Fremdsprachen an
                          unserer Schule:
                          historischer Rückblick /
                          Recherche
                                                 2.2. Tabelle: Europas
36.                                               sprachlicher Nachlass
Unterrichtswoche      über Vergangenes      die Schüler berichten           2.3. Sprachlandkarte
3 St.           sprechen          über ihre Recherche            Europas
              Sprachverwandtschaften   die Schüler ordnen die           2.3. Arbeitsblatt:
          2.   erkennen          (verwandten)        diskutieren   Sprachfamilien in
              Förderung         Sprachen Europas den            Europa
              landeskundlicher      einzelnen Gebieten /            Eventuell: 2.3.
              Kompetenzen        Ländern zu                 Puzzlespiel
                                                 2.4. Ausgewanderte
                                                 Wörter (Hag.)
             Spuren der deutschen
                                                  3.2. Eingewanderte
             Sprache im Ungarischen,  Spielerische Arbeit mit
                                       Kontrastive     deutsche Wörter im
          3.   sowie gemeinsame     deutschen Lehnwörtern
                                       Wortschatzarbeit   Ungarischen
             historische Wurzeln    Auswertung des Moduls
                                                  3.3. Auswertungsbogen
             erkennen                              AK-projekt
                                                           45. oldal, összesen: 46
       Angyalföldi Komp
AK-projekt
       46. oldal, összesen: 46

								
To top