SLEIDI ZA PREDAVANJE OSNOVE PRAVNE TEORIJE by V4RgP9b

VIEWS: 66 PAGES: 168

									FAKULTETA ZA LOGISTIKO
   PREDMET


  OSNOVE PRAVNE

 TEORIJE V LOGISTIKI

  Predavatelj mag. Sašo MURTIČ
  PREGLED
SNOV JE RAZDELJENA PO
   POGLAVJIH

  SKUPAJ JIH JE 12
  9. + 10. ZA UNI
   I. OSNOVNI PRAVNI POJMI
- pojem logistike – kaj je logistika
- pojem prava v logistiki – urejanje pravnih
 razmerij v logistiki
- pravno pravilo - vrste pravnih pravil, njihova
 uporaba
- pravni akti – vrste pravnih aktov, medsebojna
 odvisnost
- pravna razmerja – nastanek in prenehanje
- pravni subjekti – kdo so pravni subjekti
    II. OSNOVE TEMELJEV
    DRŽAVNE UREDITVE
- drţava, njen nastanek, oblike drţavne oblasti
- drţava in pravo
- pravo in pravni red
- načelo delitve oblasti – zakonodajna, izvršilna,
 sodna
- DZ, DS, predsednik RS, vlada, uprava
- pravno pravilo, pravni akti
- postopek sprejemanja zakonov
- vloga ustavnega sodišča RS
- pravna razmerja, pravni subjekti
     III. OSNOVE PRAVA
     EVROPSKE UNIJE

        EU – Evropska unija
- kratek oris EU
- najpomembnejše pogodbe
- organi EU
- postopki odločanja v EU
- pravni akti EU
- Slovenija v EU
     IV. OSNOVE
  GOSPODARSKEGA PRAVA
- gospodarsko pravo v logistiki
- uporaba prava v logistiki
- sodobno gospodarsko pravo
- mednarodno gospodarsko pravo
- gospodarsko statusno pravo:
        * pravni viri
        * ZGD
        * oblike gospodarskih druţb
        * delovanje gospod. druţb
     V. OSNOVE
  OBLIGACIJSKEGA PRAVA
- obligacijsko razmerje – pojem in temeljne
 značilnosti
- pravni viri in temeljna načela prava
- vrste obveznosti – dajatev, storitev, opustitev
- nastanek obveznosti med strankami
- zastopanje in pooblastilo
- prenehanje obveznosti - izpolnitev
- posamezne pogodbe – prodajna, podjemna,
 komisijska, licenčna, turistična, zavarovalna…
      VI. OSNOVE
    PREVOZNEGA PRAVA

- pojem prevoznega prava - definicije
- značilnosti prevoznega prava
- prevozne pogodbe:
           * viri za sklenitev
           * vrste prevoznih pogodb
- multimodalni (več vrstni) prevozi
     VII. OSNOVE
   SKLADIŠČNEGA PRAVA

- pojem skladiščenja
- pogodba o skladiščenju (skladiščna pogodba)
- medsebojne odgovornosti skladiščnika in
 poloţnika
- spremljajoča dokumentacija
- pregled, plačilo in povračilo stroškov za
 hrambo blaga
- pozabljeno, zapuščeno blago
     VIII. OSNOVE
   ŠPEDITERSKEGA PRAVA

- pojem špedicija in špediter
- pojem mednarodna špedicija in mednarodni
 špediter
- funkcija mednarodnega špediterja
- špediterska pogodba
     XI. OSNOVE
   DELOVNEGA PRAVA

- delovna razmerja

- prepoved diskriminacije

- pogodba o zaposlitvi

- prenehanje pogodbe o zaposlitvi
XII. DAVČNI IN CARINSKI POSTOPKI

 - davki, vrste davkov
 - pravna podlaga za pobiranje davkov
 - DURS – Davčna uprava RS
 - carinski postopki
 - davki in carine EU
      PREDAVANJA
Splošne informacije
- Predavanja bodo izvedena v zaporedju in po
 skripti, ki je podlaga za opravljanje izpita.
- Predavanja po zakonu niso obvezna, študent se
 sam odloči ali se jih bo udeleţeval.
- Vaje so obvezne, izvedel jih bom sam (asistent).
- Izpiti so ustni in pisni (po zakonu), vsak študent
 mora na pisnem delu doseči 60%, na ustnem
 delu se odloči ali bo oceno zvišal ali ne. Pisni in
 ustni del izpita sta obvezna.
     PRAŠANJAPred pričetkom predavanj študentje lahko
 postavijo vprašanja, ki se nanašajo na
     učno snov, vaje ali izpite.
         POJEM LOGISTIKE
Logistika je pojem, ki ga za razumevanje uporabljamo kot
operativno pripravo na vseh področjih dela, ustvarjanja,
razvoja ipd. Pri tem mislimo na vse oblike priprav dela,
zdruţene v celoto, iz katere dobimo logistično dejavnost, ki je
ozko ali zelo široko povezana med seboj. Pravniki Logistika je
tudi oskrba, oskrbni sistemi in njihova povezava.
Smoter operativnih priprav dela in logističnih procesov, je
doseči, da se ustrezne dobrine nahajajo na pravem mestu, ob
pravem času, v ustrezni izbiri, v primerni količini, primerni
kakovosti ter v stanju za njihovo uporabo. Torej, temeljna
funkcija logističnega sistema sta prostorska in časovna
transformacija dobrin v procesu reprodukcije, s čemer se
doseţe uravnavanje tokov materialnih dobrin (oskrba).
    POJEM PRAVA V LOGISTIKI

Pravo, kot pojem, kot beseda, je v
slovenskem jeziku pa tudi v drugih jezikih
zelo pogosto uporabljeno in brez prava ni
niti mogoče zamisliti druţbe, drţave ali
druge večje organizacije, ki bi lahko
funkcionirala. Prav tako ni mogoče
zamisliti podjetja, gospodarske druţbe ter
drugih pravnih subjektov, ki bi na trgu
funkcionirali brez prava in pravne ureditve.
      PRAVNO PRAVILO

Pravno pravilo je določitev oblike ravnanja
oziroma je oblika obnašanja ljudi, ki je
obvezno zavarovano z drţavno prisilo.
Pravno pravilo se praviloma ne nanaša na
en sam posamezni oziroma konkretni
dogodek, temveč na celo vrsto podobnih
dogodkov, zato ga lahko enačimo samo z
izrazom abstraktno ali splošno pravilo.
   PRAVNO PRAVILO
Temeljna delitev pravnih pravil je delitev
na splošna in abstraktna ter konkretna in
posamična pravna pravila. Iz vsakega
pravnega pravila pa je treba razbrati, na
koga se pravno pravilo obrača in kakšno
ravnanje od njega zahteva. Splošnost in
posamičnost se nanašata na določitev
pravnih subjektov, abstraktnost in
konkretnost pa na določanje ravnanja.
   SPLOŠNOST IN POSAMIČNOST
  ABSTRAKTNOST IN KONKRETNOST


 SPLOŠNOST         POSAMIČNOST

        DOLOČITEV
        PRAVNIH
        SUBJEKTOV

ABSTRAKTNOST        KONKRETNOST

        DOLOČITEV
        RAVNANJA
     Kdaj je PP splošno?

Pravno pravilo je splošno tedaj, ko ne meri
na posamično osebo, temveč na skupino
oseb, ki so določene zgolj s splošnim
značilnostmi.
V takih primerih oblikovalec pravnega
pravila uporablja izraze kot so: ¨vsakdo¨,
¨kdor¨, ¨nihče¨, ali pa ¨kupec¨, ¨voznik¨,
¨oškodovanec¨ itn.
    Kdaj je PP abstraktno?
Pravno pravilo je abstraktno, kadar določa
model pričakovanega ravnanja, konkretno
pa tedaj, kadar gre za dejansko
obnašanje, ki je v skladu z abstraktnim
predvidevanjem.
Primer: - kdor vzame tujo stvar
    - Janez je vzel tujo stvar
     Konkretno in posamično PP

• Konkretno in posamično pravno pravilo tako
 pomeni uresničevanje splošne in abstraktne
 normativne zamisli v ţivljenjski resničnosti.
• Praviloma se splošnost ujema z abstraktnostjo
 ter posamičnost s konkretnostjo, vendar je lahko
 pravno pravilo tudi splošno in konkretno –
 splošna mobilizacija v drţavi – ali posamično in
 abstraktno – gre za model ravnanja v primeru
 razmer, ki bi lahko nastale v času veljavnosti
 sklenjene pogodbe, če tudi ob sklepanju
 pogodbe teh ni bilo.
     Odgovornost za kršitve PP
Pravna pravila so oblika pričakovanega ravnanja
posameznika v druţbi. Če jih krši, nasprotuje
takšnemu ravnanju in vsiljuje svoja. Kršitve PP
je zakonodajalec opredelil kot negativna
ravnanja ter jih razvrstil po teţi nevarnosti za
druţbo, kot kazniva dejanja, prekrški, civilni
delikti in kršitve pravic, kršitve discipline ipd. ter
zoper kršitelja predpisal kazni.
 Kazensko je odgovoren storilec, ki ima določene
psihofizične lastnosti ter določen odnos do
pravnega pravila in dejanja, ki ga je storil. Pri
tem je potrebno upoštevati duševno stanje in
prištevnost storilca.
    Krivda, naklep, malomarnost
Krivda je storilcev negativen odnos do pravnega
pravila, ki določeno ravnanje prepoveduje ali
zapoveduje, ter do dejanja, ki ga je storil.
Naklep je najhujša oblika krivde in zato za naklepna
dejanja storilec vselej kazensko odgovarja.
Malomarnost je podana, če se je storilec zavedal, da
lahko nastane zaradi njegovega ravnanja
prepovedana posledica, pa je lahkomiselno mislil, da
jo bo lahko preprečil ali da ne bo nastala, ali če se
storilec svojega ravnanja ni zavedal, pa bi se po
vseh okoliščinah mogel ali moral zavedati.
       PRAVNI AKTI
Pravni akt je izraz volje, ki je namenjen k ustvarjanju
pravnih pravil, ta pa je vodilo do ustreznih učinkov,
vedenj in ravnanj ljudi v procesu. Vse skupaj pa je
izraz delovanja drţave in njenih organov oziroma
smisel prava je urejanje druţbenih odnosov.
1. USTAVA – najvišji in temeljni pravni akt
2. MEDNARODNA NAČELA IN POGODBE – 8. čl. Ust.
3. ZAKONI – urejajo pravice, obveznosti ter dolţnosti
4. MEDNARODNE POGODBE, ki jih ratificira vlada
5. UREDBE – z njimi vlada ureja posamezna področja
6. POSLOVNIKI in drugi podzakonski akti
    PRAVNA RAZMERJA
Pravna razmerja so tista razmerja, ki so
zaradi svojih posebnih značilnosti pravno
urejena in zavarovana z močjo drţave.
Pravno urejanje druţbenih odnosov v
pravna razmerja vnaša urejenost in
predvidljivost ravnanj ter preprečuje
neobvladljivo in nasilno reševanje sporov.
Sestavljeno je iz pravnih subjektov in
dolţnosti ter predmeta in namena
pravnega razmerja.
      FIZIČNE OSEBE
Pravna sposobnost je sposobnost fizične
osebe, da je nosilec ali naslovljenec pravic in
dolţnosti. Človek tako postane sposoben v
pravno urejenem svetu. To sposobnost pridobi
vsak človek z rojstvom, preneha pa s smrtjo.
Poslovna sposobnost je sposobnost osebe, da
sama z lastnimi dejanji in lastno voljo pridobiva
pravice in prevzema dolţnosti v pravno urejenih
razmerjih. To sposobnost oseba pridobi z
dopolnitvijo 18 let starosti oziroma s
polnoletnostjo. Zakon dopušča, da je oseba
poslovno sposobna, če sklene zakonsko zvezo
ali postane roditelj. Zakon to dopušča pred
polnoletnostjo.
     PRAVNE OSEBE
Pravne osebe so organizacijske celote,
gre za druţbene tvorbe, ki jih
sestavljajo ljudje in sredstva ( dobrine,
premoţenje), in so namenjene
uresničevanju pravno dopustnih ciljev.
Pravna sposobnost pravne osebe
pomeni, da je kot pravni subjekt nosilka
pravic in obveznosti v skladu z njeno
naravo in njenimi posebnostmi. Pravna
oseba dobi pravno sposobnost z
ustanovitvijo.
     PRAVNE OSEBE
Pogoje za pridobitev statusa pravne osebe
določa zakonodajalec, upoštevajoč naravo
in druţbeni namen posamezne vrste
pravne osebe.

Ustanovitveni ali drugi akt pravne osebe
določi njeno organizacijo, vrste njenih
organov ter njihove pravice in dolţnosti.
          DELITEV
Osebe javnega prava se ustanovijo z zakonom ali
drugim oblastnim aktom, take osebe so ponavadi
drţava, lokalna skupnost, javna podjetja, javni
zavodi, ki opravljajo javne sluţbe na gospodarske,
kulturnem, prosvetnem, zdravstvenem področju ter
korporativne organizacije, kot so poklicne
gospodarske zbornice.
Pravne osebe zasebnega prava nastanejo z
zasebnim pravnim aktom, za njihovo dejavnost sta
značilni avtonomija volje ter uresničevanje zasebnih
interesov. Med osebe zasebnega prava sodijo
društva, zadruge, gospodarske druţbe in ustanove.
         PRAVO

 Pravo, kot pojem, kot beseda je v slovenskem
jeziku pa tudi v drugih jezikih zelo pogosto
uporabljeno. Brez prava ni mogoče zamisliti
druţbe, ki bi sama po sebi funkcionirala. Ureja
medsebojne odnose, določa pravila obnašanja,
poslovanja, funkcioniranja drţavnih in drugih
organov, določa poloţaj oseb v druţbi.
         Drţava
Drţava je najširša oblika druţbene ureditve, ki
za izvajanje in urejanje svojih notranjih in
zunanjih razmerij uporablja pravo. Zaradi tega
sta pravo in drţava zelo tesno povezana. Na
vprašanje, če je pravo ustvarilo drţavo oziroma,
če je drţava ustvarila pravo in pravna pravila, je
mogoče odgovoriti – drţava je tista organizacija
druţbe, ki sprejema pravna pravila in ustvarja
pravo. Prav tako je pomembno, da vsaka drţava
nastane po pravnih pravilih.
    Pravo in pravni red

Pravo in pravni red sta sinonima za
legitimnost neke drţave. Drţavni organi
sprejemajo pravo in določajo pravni red,
istočasno pa morajo delovati v skladu s
sprejetimi pravili in zakoni.
    POGOJI ZA NASTANEK DRŢAVE

Za drţavo, njen nastanek in obstoj so pomembni naslednji
 elementi:
 1. Ozemlje pomeni okvir in meje delovanja drţavne
 oblasti. Oblast drţave na njenem ozemlju mora biti
 učinkovita in izključna - suverena.
 2. Prebivalstvo drţave so lahko drţavljani ali pa tujci.
 Oblast drţave se razteza na vse njene drţavljane in
 prebivalce.
 3. Drţavna organizacija (drţava v oţjem pomenu) na
 prisilen način ureja ţivljenje v drţavi, izvaja torej drţavno
 oblast – pomembna je efektivna oblast.
      Oblika drţave
• Glede na politični sistem so drţave
 demokratične ali avtokratične
• Glede na drţavno ureditev so drţave
 unitarne, federativne, konfederativne
• Glede na oblast parlamentarne,
 predsedniške, skupščinske
• Glede na vladavino pa monarhija ali
 republika
    TEMELJI DRŢAVNE UREDITVE
   TEMELJNA IZHODIŠČA DRŢAVNE UREDITVE

  Ljudska suverenost in načelo
  demokratične drţave

•  Načelo ljudske suverenosti
•  Načelo demokratične drţave
•  Načelo pravne drţave
•  Načelo socialne drţave
•  Načelo delitve oblasti
NAČELO SUVERENOSTI
  NAČELO SUVERENOSTI
• Najvišja, neomejena, neodvisna oblast
• Drţavna suverenost
  – Zunanja
  – Notranja
• Nacionalna suverenost
• Ljudska suverenost
  NAČELO DELITVE OBLASTI

Naloga načela delitve oblasti je, da:
- varuje in zagotavlja osebno svobodo
 posameznika
- izvaja nadzor nad oblastjo, preprečuje njeno
 samovoljo
- smiselno razporedi drţavne naloge
- izvaja vzajemno kontrolo oblasti
- enakomerno porazdeli moči med
 posameznimi vejami oblasti
  To je vendarle resnica

VSA OBLAST IZVIRA IZ LJUDSTVA IN
SE K NJEMU NIKOLI VEČ NE VRNE.
OBLIKE DRŢAVNE OBLASTI
 KRATKA PRIMERJAVA
    Bela hiša
         ZDA
      predsedniški sistem
• Nastal v Zdruţenih drţavah Amerike leta 1787.
 ZDA imajo Kongres, ki ga sestavljata
 predstavniški dom in senat. Predsednik
 Zdruţenih drţav Amerike je skupaj z vrhovnim
 sodiščem Amerike v uravnoteţenem poloţaju.
• Predsednik ima moţnost veta na odločitve
 predstavniškega telesa in senata Zdruţenih
 drţav Amerike, kar pomeni, da lahko zadrţi
 izvajanje drţavnega proračuna, uresniči svoje
 zamisli na vojaškem ali drugem področju in
 podobno.
BIG BEN
 London
         ANGLIJA
       parlamentarni sistem
• Razvil se je v Angliji, kot najboljša oblika
 demokracije. (Demokracija je mogoče slaba
 oblika organizacije oblasti, vendar ta čas boljše
 ne poznamo - Winston Churchill).
• Zakonodajna in izvršilna oblast sta uravnoteţeni
 in enakopravni, sodna oblast pa stoji bolj ob
 strani. Pravni postopki temeljijo na
 precedenčnem (vzorčnem) pravu, v novejšem
 času po zgledu kontinentalnega dela Evrope
 Anglija sprejema zakone.
   ŠVICA
prestolnica Švice v Cirihu
     ŠVICA-skupščinski sistem

• Skupščinski sistem je redek. Uveljavljen je v
 Švici in nekaterih socialističnih in komunističnih
 drţavah. Značilen je bil za skupno drţavo
 Jugoslavijo.
• Izhaja iz načela enotnosti oblasti. Vsa oblast je
 osredotočena v skupščini, kjer predstavniki
 posameznih teles odločajo in odločitve
 prenašajo na telesa.
• Izvršilni organ je v popolnoma podrejenem
 poloţaju do skupščine. Skupščina sprejema
 odločitve in jih prenaša na izvršilni organ.
SLAVOLOK ZMAGE - PARIZ
       FRANCIJA
    parlamentarno predsedniški
• Uveljavil se je v Franciji v ustavni ureditvi pete
 republike (na podlagi ustave iz leta 1958).
• Poloţaj predsednika republike je močno
 okrepljen. Predsednik je neposredno voljen. Ima
 močan vpliv na oblikovanje in delovanje vlade, ki
 mu je dejansko odgovorna in jo vodi. Relativno
 manjše so pristojnosti parlamenta.
• V Republiki Sloveniji je predsednik republike del
 izvršilne oblasti in nima velikega vpliva na delo
 vlade.
SAMOSTOJNA R.S.
       SLOVENIJA

• Parlamentarni sistem se zgleduje po
 nemški ureditvi in mu je v mnogo čem
 podoben. Moţna je konstruktivna
 nezaupnica predsedniku vlade, enako kot
 v nemškem kanclerskem sistemu.
 Odstopanja so v imenovanje ministrov v
 parlamentu.
        Slovenija
• Predsednik republike ima manjše
 pristojnosti in je umeščen v izvršilni del
 oblasti.
• Drţavni zbor ima zakonodajno funkcijo in
 večje pristojnosti, kar je povzeto iz
 prejšnjega, skupščinskega sistema.
• Drţavni svet ima opozarjajočo funkcijo.
         NAČELA

• Načelo demokracije je izraţeno v
 slovenski ustavi, ki v drugem odstavku 3.
 člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
 list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/200 in 24/03)
 določa »V Sloveniji ima oblast ljudstvo.
 Drţavljani in drţavljanke jo izvršujejo
 neposredno in z volitvami po načelu
 delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in
 sodno.«
         NAČELA

• Načelo pravne drţave zagotavlja, da je v
 Republiki Sloveniji vsakomur zagotovljeno
 enako varstvo njegovih pravic v postopku
 pred sodiščem in pred drţavnimi organi.
• Nihče ne more biti kaznovan za dejanje, ki
 pred storitvijo ni bilo opredeljeno kot
 kaznivo dejanje in zanj predpisana
 posledica.
        NAČELA
• Drţavni organi, organi lokalne skupnosti in
 osebe, ki imajo pooblastilo za izvajanje
 določenih funkcij svoje naloge in
 pristojnosti izvajajo le v okviru ustave in
 zakonov.
    Pomembno je vedeti
• Vse pravice, dolţnosti in obveznosti
 drţavljanov so urejene le z zakonom.
• Dovoljeno je vse tisto, kar z zakonom ali
 drugim pravnim aktom ni izrecno
 prepovedano.
• Drţavni organi lahko delujejo le po
 določilih ustave in zakonov, izven njih
 nimajo pooblastil.
         NAČELA

• Načelo zakonitosti v kazenskem pravu
 zagotavlja, da nihče ne sme biti kaznovan
 za dejanje, za katero ni zakon določil, da
 je kaznivo, in ni zanj predpisana sankcija
 še preden je bilo dejanje storjeno.
• Kdor je obdolţen kaznivega dejanja, velja
 za nedolţnega, dokler njegova krivda ni
 ugotovljena s pravnomočno sodbo. S tem
 se uresniči domneva nedolţnosti.
        NAČELA

Načelo socialne drţave pove, da je v
Sloveniji zagotovljena socialna varnost
drţavljankam in drţavljanom ter drugim
bivajočim v Sloveniji, če bi zaradi bolezni
ali socialnega razmerja prišli v poloţaj
potrebe po pomoči.
           NAČELA
  Načelo delitve oblasti zagotavlja delovanje
  drţavnih organov, zlasti pa varuje in zagotavlja
  osebno svobodo posameznika
•  vzpostavlja nadzor na oblastjo in s tem
  preprečuje njeno samovoljo, zlorabo oblasti in
  brezpravje;
•  smiselno razporeja drţavne naloge in
  pristojnosti;
•  vzpostavlja vzajemno kontrolo nosilcev oblasti;
•  vzpostavlja ravnoteţje in enakomerno
  porazdeljeno moč med posameznimi vejami
  oblasti in med njihovimi nosilci.
       Drţavni zbor

 Drţavni zbor v RS ima
 zakonodajno funkcijo in je
 predstavniško telo, ki predstavlja
 ljudstvo kot celoto ter sprejema
 najpomembnejše odločitve v
 drţavi.
• DZ 88+2=90 poslancev, njihov
 mandat traja 4 leta.
          Drţavni zbor

• Po poslovniku DZ ima pristojnosti:
 - odloča o spremembi ustave in jo razglaša
 - sprejema zakone, drţavni proračun, zaključni račun
 - spre. Poslovnik DZ, ratificira mednarodne pogodbe
 - razpiše referendum, odloča o zaupnici, nezaupnici
  predsednika vlade, interpelaciji zoper ministre
 - odloča o imuniteti poslancev, sodnikov in US
 - odloča o raz. vojne in IS, odloča o uporabo
  obrambnih sil
 - spr. nac. programe, resolucije, deklaracije, pripor..
Delovni prostori DZ
Sestava DZ volitve 2004
         Sestava

Kot je razvidno iz diagrama (rumena barva) je
vodilna Social demokratska stranka dobila 29
sedeţev v Parlamentu. Sledi ji Liberalna
demokracija Slovenije z 23 sedeţi, Zdruţena
lista (sedaj Socialni demokrati) z 10 sedeţi,
Nova Slovenija z 9 sedeţi, Slovenska ljudska
stranka s 7 sedeţi, Slovenska nacionalna
stranka s 6 sedeţi in pa Stranka upokojencev s
4 sedeţi. Poleg strankarskih predstavnikov sta v
parlamentu še 2 sedeţa predstavnika italijanske
in madţarske manjšine.
     Delovanje , odločanje v DZ

• DELOVANJE  način delovanja urejata
 ustava in poslovnik DZ (tudi zakoni, akti
 poslovanja parlamenta), poslovnik:
 sprejme s z 2/3 relativno večino, pravice in
 dolţnosti poslancev, način dela zbora in
 delovnih teles (DT imajo tudi svoje
 poslovnike), razmerja z drugimi organi ipd.
 način dela: redna in izredna
 zasedanja/seje (PDZ mora sklicati IS: ¼ p,
 PR)
          Kvorum

• Kvalificirana absolutna), glasovanje je praviloma
 javno, tajno glasovanje pri volitvah PV, P,
• M, PP DZ, impeachment, odločanje o
 ne/zaupnici
• ODLOČANJE  kvorum, z navadno relativno
 večino (opredeljenih glasov, vzdrţani poslanci
 se ne upoštevajo), z zahtevnejšo večino
 (navadna absolutna, kvalificirana relativna,
       Delovna telesa

• DELOVNA TELESA  odbori in
 komisije, omogočajo laţje in bolj
 pretehtano odločanje DZ, sestavljajo jih
 poslanci (zastopanost odraţa strankarsko
 zastopanost v DZ), PAZI: v nekaterih
 drţavah imajo iniciativno funkcijo v I in A
 pa celo omejeno zakonodajno funkcijo,
       Odbori in komisije

• ustanovljena so za posamezna področja dela
 DZ, odbori – za področje vladnih resorjev,
 komisije – za naloge ki so potrebne za
 konstituiranje in poslovanje DZ (za volitve,
 imenovanja in administrativne zadeve,
 mandatno-imunitetno, za poslovnik) in za
 posebne naloge (za peticije, za LS, za evropske
 zadeve, za narodne skupnosti, za nadzor nad
 delom VOS itd.), posebna vrsta delovnih teles so
 poslanske skupine (vodje sodelujejo v kolegiju
 PDZ, pri org. dela, vodenju sej ipd.)
           vodstvo


• VODSTVO DZ  PDZ, navadna absolutna
 večina, poslovnik: poloţaj, pristojnosti/izvolitev
• SLUŢBE DZ  opravljajo strokovna
 administrativna tehnična dela, najpomembnejša
 je SZPZ
          Volilna funkcija

• Imenuje in razrešuje:
 - predsednika vlade, ministre, predsednika DZ in
  podpredsednike DZ, generalnega sekretarja
 - člane komisij drţavnega zbora
 - sodnike ustavnega sodišča in sodnike
 - guvernerja centralne banke
 - člane računskega sodišča
 *ORGANIZIRANOST DRŢAVNEGA ZBORA
 - predsednik drţavnega zbora
 - 2 podpredsednika drţavnega zbora
 - generalni sekr., kolegij, del. Telesa, sluţbe
       Zakonodajni postopek

• Redni zakonodajni postopek se začne z
 vloţitvijo predloga zakona, ki ga lahko predlaga
 Vlada, DS, vsak poslanec ali 5000 volivcev.
• Predlog zakona mora imeti naslov, uvod in
 besed. Členov in obrazloţitev glede potrebe,
 stroškov..
• Zakon se sprejema v treh fazah, in sicer prva
 faza potega v poslanskih klubih, v drugi fazi pa
 se dodajajo amandmaji in v tretji fazi sprejema.
• Poleg rednega postopka sta še sprejem po
 hitrem in po skrajšanem postopku.
          Drţavni svet

• Drţavni svet je organ, ki je izvoljen na poseben
 način. Sestavljajo ga 40 članov DS, ki jih izvolijo
 4 delodajalci, 4 delojemalci, 4 kmetje in poklici, 6
 drugi interesne skupnosti in 22 lokalne
 skupnosti.
• Drţavni svet nima zakonodajne funkcije. Ima
 iniciativno funkcijo, kar pomeni, da lahko
 predlaga zakone v sprejem, daje veto na sprejeti
 zakon in zahteva, da DZ ponovno odloča o
 sprejetem zakonu, predlaga zakonodajni
 referendum, daje mnenje DZ o njegovem delu.
   Predsednik Republike Slovenije

• Predsednik RS, tako kot predsednik drugih
 evropskih drţav (Nemčije, Avsrtije, Italije,
 Češke) ima reprezentativno funkcijo in
 predstavlja drţavo. Voli se ga na
 svobodnih in tajnih volitvah po
 dvokroţnem sistemu. Mandat 5 let, lahko
 je ponovno izvoljen, vendar največ za dva
 mandata.
       Pristojnosti
• Pristojnosti predsednika:
 - razpisuje volitve v Drţavni zbor
 - razglaša zakone, imenuje drţavne
 Funkcionarje
 - izda listine o ratifikaciji, odloča o
 pomilostitvi
 - podeljuje odlikovanja in časne naslove
           Grb Slovenije
  Grb Republike Slovenije, ki je
  nameščen na kamniti plošči v
      Parlamentu.

Grb je eden od prepoznavnih znakov
    Republike Slovenije.
   Parlamentarni sistem RS

Parlamentarni sistem, ki se
zgleduje po nemški ureditvi
Konstruktivna nezaupnica
Odstopanja ministrov, vlade
  Imenovanje ministrov v
  parlamentu - postopek
  Manjše pristojnosti
  predsednika republike –
  drugod več
  Večje pristojnosti
  parlamenta, ostanek
  prejšnjega, skupščinskega
  sistema – zahteval sedanji
  razvoj SLO
Vlada RS
objekt vlade
        Vlada in njen poloţaj

• Vlada RS je organ izvršilne oblasti in najvišji
 organ drţavne uprave – vodi jo koalicija
• Funkcija vlade je, da:
  – V skladu z ustavo, zakoni in drugimi akti DZ usmerja
   in usklajuje izvajanje politike drţave
  – Izdaja predpise in sprejema druge pravne akte,
   politične, ekonomske in finančne, organizacijske in
   druge ukrepe potrebne za razvoj drţave
  – Predlaga DZ zakone v sprejem, s proračunskim
   memorandumom predstavi DZ temeljne cilje razvoja
  – Izvršuje pravice in dolţnosti RS, zastopa RS kot
   pravno osebo, upravlja z nepremičninami
         Funkcija vlade

• Funkcija vlade na področju uprave
- Vodenje in usmerjanje drţavne uprave preko
 ministrstev
- Nadzorovanje dela ministrstev, dajanje smernic
 ministrom za izvajanje politike, zakonov, drugih
 predpisov in aktov
- skrbi za usklajeno izvrševanje nalog ministrstev
- Ureja delo v javni upravi, skrbi za kadre,
 urejenost
- Odloča o sporih med ministrstvi
           Akti vlade

• Vlada predlaga zakone v sprejem, ne more jih sama
 sprejemati. Vlada lahko sama izdaja splošne in
 posamične pravne akte, in sicer:
 - uredbo – z njo uredi posamezno področje, ki ga ţe
 ureja zakon, uredba pa podrobneje razčlenjuje
 - proračunski memorandum – predlog zbiranja in
 porabe proračunskih sredstev v tekočem letu ali v
 določenem obdobju – lahko dve, pet.. Let
 - odločbe – na področju delovnih razmerij, odločanje
 na drugi oz. tretji stopnji
 - sklepi – o posameznih odločitvah vlade
             Sestava vlade RS

•  Ministrstvo za finance,
•  Ministrstvo za notranje zadeve,
•  Ministrstvo za zunanje zadeve,
•  Ministrstvo za pravosodje,
•  Ministrstvo za obrambo,
•  Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve,
•  Ministrstvo za gospodarstvo,
•  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
•  Ministrstvo za kulturo,
•  Ministrstvo za okolje in prostor,
•  Ministrstvo za promet,
•  Ministrstvo za šolstvo in šport,
•  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
•  Ministrstvo za zdravje,
•  Ministrstvo za javno upravo.
       Sodelovanje vlade z DZ

• Vlada in ministri morajo sodelovati z drţavnim zborom :
• vlada poroča drţavnemu zboru o svojem delu;
• vlada mora ob sprejemu proračuna predloţiti celovito
 poročilo o svojem delu v preteklem letu;
• vlada in vsak njen član mora na zahtevo drţavnega
 zbora poročati o izvrševanju zakonov, drugih predpisov
 in splošnih aktov, ki jih je sprejel drţavni zbor ter o
 drugih ukrepih iz svoje pristojnosti;
• vlada in vsak minister mora dajati odgovore na vprašanja
 poslancev;
• vlada mora zavzeti stališče do pobud in predlogov, ki jih
 daje drţavni zbor ter o drugih ukrepih iz svoje
 pristojnosti:
• vlada mora sodelovati pri delu drţavnega zbora in
 njegovih delovnih telesih pri sprejemanju zakonov in
 drugih predpisov, ki jih je sama predlagala.
    Pravice vlade v razmerju do DZ

• Pravice vlade v razmerju do drţavnega zbora so:
• vlada ima pravico predlagati drţavnemu zboru, da
 obravnava posamezna vprašanja iz njene pristojnosti in
 zavzame do njih stališča;
• predsednik vlade lahko zahteva glasovanje o zaupnici
 vladi;
• vlada ima pravico, da pred razpravo o interpelaciji v
 petnajstih dneh da svoje stališče o vprašanju, na
 katerega se interpelacija nanaša in da sodeluje v
 razpravi;
• predsednik vlade in vsak minister ima pravico svoj
 odstop obrazloţiti v drţavnem zboru…
          Drţavni svet

• Drţavni svet je organ, ki je izvoljen na poseben
 način. Sestavljajo ga 40 članov DS, ki jih izvolijo
 4 delodajalci, 4 delojemalci, 4 kmetje in poklici, 6
 drugi interesne skupnosti in 22 lokalne
 skupnosti.

 DS nima zakonodajne funkcije. Ima iniciativno
 funkcijo, kar pomeni, da lahko predlaga zakone
 v sprejem, daje veto na sprejeti zakon in
 zahteva, da DZ ponovno odloča o sprejetem
 zakonu, predlaga zakonodajni referendum, daje
 mnenje DZ o njegovem delu.
       Funkcija ustavnega sodišča

• Velja kot četrti steber v delitvi oblasti. Sestavlja ga 9 ustavnih
 sodnikov, ki jih izvoli DZ za dobo 9 let. Predsednika izberejo sami
 med seboj.

• Ustavno sodišče ugotavlja
 - medsebojno skladnost pravnih aktov z ustavo
  in zakoni
 - ustavnih pritoţbah zaradi kršitev človekovih
  pravic in temeljnih svoboščin
 - medsebojnih sporih med drţavo in LS, med LS in LS
  oziroma med LS in sodišči
 - o odgovornosti predsednika RS, vlade in ministrov
 - protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank
     Sedeţ ustavnega sodišča

Ustavno sodišče kot
najvišji organ
sodne oblasti za
varstvo ustavnosti in
zakonitosti ter
človekovih pravic in
temeljnih svoboščin
je v razmerju do
drugih državnih
organov samostojen
in neodvisen državni
organ.
         Računsko sodišče

• Računsko sodišče ni sodišče v klasičnem pomenu in
 nima nič skupnega s sodišči. Sestavljajo ga trije
 strokovnjaki s področja prava, ki jih DZ izvoli za
 mandatno dobo 9 let. Računsko sodišče ima svoje
 revizorje, ki so na terenu.

• Naloga računskega sodišča je da spremlja in nadzoruje
 proračun drţave. Ugotavlja kako se zbirajo sredstva v
 proračun in kako se smotrno rabi. Zoper kršitelje ukrepa.

• V primeru nezakonitosti pisno obvesti DZ, da ukrepa,
 predlaga zamenjavo dogovornih ose in obvešča javnost
 o ugotovljenem stanju in kršitvah.
      Drţavno pravobranilstvo

• Drţavno pravobranilstvo je enovita organizacija,
 ki ima sedeţ v Ljubljani. Naloga drţavnega
 pravobranilstva je varovanje javne koristi.

• Zastopa RS in drţavne organe, ki so v njeni
 sestavi v postopkih pred tujimi in mednarodnimi
 sodišči.

• Ima svoje enote po Sloveniji, ki so zunanji
 oddelki drţavnega pravobranilstva.
    Druge pomembne inštitucije
        SODIŠČA
V RS delujejo splošna in posebna sodišča.

V okviru splošnih sodišč delujejo okrajna in
okroţna na prvi stopnji ter višja na drugi stopnji.
Moţna je pritoţba na vrhovno sodišče.

Posebna sodišča so delovno, socialno upravno
in druga sodišča. Vmes ni višjih sodišč, pritoţba
je moţna neposredno na vrhovno sodišče.
       Čemu sluţi sodišče
• Sodišča v skladu z ustavo in zakonu v sodnih procesih ugotavljajo
 odgovornost posameznika ali skupine, pravne ali fizične osebe v
 konkretni zadevi in izda sodno odločbo, s katero naloţi odpravo
 posledic, plačilo kazni ali določi druge prevzgojne ukrepe.
       Toţilstva in odvetništvo

Drţavno toţilstvo je organizirano v okviru okroţnih sodišč na
območju Republike Slovenije.

Njegova vloga je preganjanje storilcev kaznivih dejanj, ki se
preganjajo po uradni dolţnosti.

Odvetništvo je kot del pravosodja samostojno in neodvisno,
opravljajo ga odvetniki kot pravni strokovnjaki. Načelo
neodvisnosti odvetnikov je uveljavljeno ţe od leta 1868.

Odvetnik je pravni strokovnjak, ki je pri svojem delu
samostojen in neodvisen in dejavnost opravlja kot svobodni
poklic ter je za svoje delo tudi odgovoren stranki.
                 Notar

  Notar opravlja javno sluţbo za sestavljanje javnih in zasebnih listin,
  zagotavlja pravno varnost pri sklepanju pogodb in drugih pravnih
  poslov, nepristransko in objektivno svetuje pravo pot, po kateri se
  pride varno do cilja. Notar sestavlja ali overja:
•  pogodbe o urejanju premoţenjskih razmerij med zakoncema,
•  pogodbe o razpolaganju s premoţenjem oseb, ki jim je odvzeta
  poslovna sposobnost,
•  pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoţenja za ţivljenja,
•  pogodbe o dosmrtnem preţivljanju,
•  darilne pogodbe za primer smrti in darilne obljube,
•  kupne pogodbe s pridrţkom lastninske pravice,
•  sporazume o odpovedi ne-uvedenemu dedovanju,
•  pogodbe o oddaji zemljišča za gradnjo.
     Human Right Ombudsman

Varuh človekovih pravic
Institucija varuha človekovih pravic je bila v slovenski
ustavni sistem vpeljana z novo Ustavo RS, ki je bila
sprejeta decembra 1991.
Varuha človekovih pravic v Ustavi RS opredeljuje 159.
člen, ki določa, da se za varovanje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin v razmerju do drţavnih organov,
organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil
z zakonom določi varuh pravic drţavljanov.
Nanj se obračamo takrat, ko nam drţavni organi in
organi oblasti kršijo pravice. Izčrpane morajo biti vse
redne zakonske poti.
        Lokalna samouprava

• Zakon o lokalni samoupravi opredeljuje občine ter
 pokrajine kot temeljne lokalne samoupravne skupnosti.
• Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in
 opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo
 prenesene z zakoni.
• Pokrajine urejajo in opravljajo lokalne zadeve širšega
 pomena, ki presegajo zmogljivosti občin. Pripravlja se
 zakon o ustanovitvi pokrajin.
• Po predhodnem soglasju oziroma sporazumu s pokrajino
 lahko drţava z zakonom prenese na pokrajino
 opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti, če za
 to zagotovi tudi sredstva.
• Poseben status ima mestna občina. Ustanovi se na
 območju mesta po postopku in ob pogojih, ki jih določa
 Zakon lokalni samoupravi.
        Občina zagotavlja

- osnovno preskrbo z ţivljenjskimi potrebščinami;
- dostopnost do primarne zdravniške in socialne oskrbe;
- osnovno šolo;
- osnovno komunalno opremljenost in s tem povezane
lokalne javne sluţbe;
- osnovne prometne in PTT storitve;
- prostore za izvajanje lokalnih, upravnih, društvenih in
političnih dejavnosti;
- osnovne pogoje za športno in kulturno dejavnost;
- dostopnost do bančnih in finančnih storitev;
- informacijsko-dokumentacijsko dejavnost;
- poţarno varnost;
- civilno zaščito.
        Organi občine

1. Občinski svet
  - ima odbore in komisije, sprejema odloke in
   politiko razvoja občine
2. Ţupan
  - vodi občino, usmerja delo občinske uprave,
   vodi seje občinskega sveta, skrbi za proračun
3. Nadzorni odbor
  - izvaja nadzor nad delom občinske uprave,
   porabo proračunskih sredstev…
       EVROPSKA UNIJA

EU je ustanovljena s pogodbo o ustanovitvi PEU, ki
zajema tri stebre:
- Evropska skupnost
- zunanja varnost
- pravosodje in notranje zadeve

Naravo prava EU razvija Evropsko sodišče, ki je sui
generis – nekaj posebnega- neodvisno od prava
posameznih članic. Predpisi, ki jih ustvarjajo organi EU
so obvezujoči za članice in delno omejujejo suverenost
posamezne članice.
          Organi EU
          Evropski svet

 Evropski svet do štirikrat letno zdruţuje voditelje
 drţav ali vlad Evropske unije in predsednika
 Komisije. Določa splošne politične smernice
 Evropske unije. Po vsakem evropskem vrhu
 predsednik Evropskega sveta predstavi poročilo o
 rezultatih njegove dejavnosti.

• V Evropskem svetu so zbrani predsedniki drţav in
 vlad vseh drţav EU ter predsednik Evropske
 komisije. Vsak Evropski svet se začne z nagovorom
 predsednika Evropskega parlamenta.
          Organi EU

Evropski svet ima namen zagovarjati enotna stališča
do mednarodnih vprašanj, in sicer z oblikovanjem
Skupne zunanje in varnostne politike (SZVP).

Svet EU
Svet Evropske unije je osrednja institucija odločanja
EU. Svet sestavljajo po en predstavnik vsake drţave
članice na ministrski ravni. Seje potekajo v različnih
sestavah, glede na temo, o kateri razpravljajo. Tako
se npr. sestajajo vsi zunanji ministri, ministri za
gospodarstvo in finance, ministri za kmetijstvo itn.
         Organi EU

Vsaka drţava EU prevzame predsedstvo Sveta za
obdobje šest mesecev.
Srečanja Sveta se udeleţi po en minister iz
posamezne drţave članice. Kateri ministri se bodo
udeleţili katerega srečanja, pa je odvisno od teme na
dnevnem redu.
Če gre za zunanjo politiko, se srečanja udeleţijo
ministri za zunanje zadeve iz vsake drţave. Če je
tema kmetijstvo, so prisotni ministri za kmetijstvo
itd.
             Organi EU
          Evropski parlament
• je organ, ki ga na volitvah neposredno izvolijo drţavljani EU.
 EP predstavlja drţavljane EU in sodeluje v zakonodajnem
 procesu. Člani Evropskega parlamenta so izvoljeni
 neposredno na splošnih volitvah, in sicer vsakih pet let od leta
 1979.
• Sedanji Parlament, izvoljen leta 2004, ima 732 poslancev.
 Zaradi povečanja članstva EU v letu 2007 bo imel ta organ
 skupno 785 poslancev iz vseh članic EU.
• Plenarna zasedanja EP potekajo v Strasbourgu, vsa dodatna
 zasedanja pa v Bruslju. Sestavljen je iz 17 odborov, ki so
 zadolţeni za pripravljalno delo pred plenarnimi zasedanji, ter
 raznih političnih skupin, ki se v glavnem srečujejo v Bruslju.
 Generalni sekretariat ima sedeţ v Luxembourgu.
          Organi EU
  Evropska komisija – podobno vladi v drţavi


• Komisija je ena najpomembnejših institucij EU. Od leta
 2007 ima 27 članov, po enega člana na drţavo.
 Predsednik in člani Komisije so imenovani za mandat
 petih let, ki sovpada z volitvami v Evropski parlament.
• Delovanje Komisije je v političnem smislu popolnoma
 neodvisno. Predsednika Komisije izberejo vlade drţav
 članic, potrditi pa ga mora Evropski parlament. Druge
 člane imenujejo nacionalne vlade po posvetovanju s
 prihodnjim predsednikom in tudi njih mora potrditi
 Evropski parlament. Člani Komisije ne zastopajo
 interesov svojih drţav, temveč vsak med njim odgovarja
 za določeno politično področje EU.
    Drugi pomembni organi EU

- Sodišče Evropske skupnosti
- Računsko sodišče
- Evropski ekonomsko-socialni odbor
- Odbor regij
- Evropska investicijska banka
- Evropska centralna banka
- Evro-stat – statistični urad EU
- Evro-pol – sodelovanje evropske policije
   Postopki odločanja organov EU

PEU določa, da EP skupaj s Svetom ter Svet in Komisija
sprejemajo uredbe in direktive, izdajajo odločbe,
pripravljajo priporočila ali dajejo mnenja za izpolnjevanje
svojih nalog v skladu z določbami PEU. (Člen 249). Gre
za „institucionalni trikotnik“, ki ga sestavljajo navedeni
organi.
Postopek sodelovanja je bil uveden leta 1986 z Enotnim
evropskim aktom. Pri tem postopku Evropska komisija
predloţi osnutke direktiv in uredb, Parlament pa o njih
poda svoje mnenje, nakar lahko Komisija, upoštevajoč to
mnenje, osnutke tudi spremeni
    Postopki odločanja organov EU

• Postopek soglasja je bil tako uveden z EEA iz leta 1986.
 V tem primeru je potrebna privolitev EP, in sicer glede
 mednarodnih sporazumov, o katerih se je pogajala
 Komisija, glede katerega koli predloga o širitvi Evropske
 unije in v zvezi s številnimi drugimi zadevami, vključno s
 katerimi koli spremembami pravil o volitvah.
• Postopek soodločanja, uveden leta 1992 na podlagi
 Maastrichtske pogodbe. EP in Svet sta si v tem postopku
 enakopravna, ko gre za sprejemanje zakonodaje, ki
 zadeva številna pomembna vprašanja, med katere
 spadajo prosti pretok delovne sile, notranji trg,
 izobraţevanje, raziskave, okolje, vseevropska omreţja,
 zdravstveno varstvo, varstvo potrošnikov in kultura.
       Pravni akti EU

- uredbe
- direktive
- odločbe
- poročila

Slovenija je polnopravna članica EU od
1. maja 2004.
   OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA

• 74. člen Ustave RS
• (podjetništvo)
• Gospodarska pobuda je svobodna.
• Zakon določa pogoje za ustanavljanje
 gospodarskih organizacij. Gospodarska
 dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno
 koristjo.
• Prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in
 dejanja, ki v nasprotuju z zakonom omejujejo
 konkurenco.
             ZGD

• Zakon o gospodarskih druţbah - sistemski zakon, ki
 skupaj z drugimi sistemskimi zakoni oblikuje temelje
 slovenskega prava in pravnega reda.
• Gre za kodifikacijo statusne zakonodaje - ZGD ureja
 ustanavljanje, delovanje in poslovanje gospodarskih
 druţb. V njem so urejena vsa statusno pravna vprašanja
 in statusno pravne značilnosti gospodarskih druţb, med
 katere štejemo predvsem, firma, dejavnost, odgovornost,
 zastopanje in druga vprašanja. V njem so prav tako
 urejena temeljna načela registrskega prava in ureditev
 poslovnih knjig.
• ZGD ureja medsebojno gospodarsko interesno
 povezovanje druţb.
    OBLIKE GOSPODARSKIH DRUŢB

• Gospodarska druţba je pravna oseba, ki na trgu
 samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo
 izključno dejavnost. Pridobitna dejavnost pa je vsaka
 dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja
 dobička. Druţbo lahko ustanovi vsaka domača ali tuja
 fizična ali pravna oseba ali interesno zdruţenje, če
 Zakon o gospodarskih druţbah ne določa drugače.

• Samostojni podjetnik posameznik je fizična oseba, ki
 izpolnjuje zakonske pogoje za nastop na trgu za
 samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti kot svojo
 izključno dejavnost.
             OBLIKA

I.  kot osebne druţbe (druţbeniki odgovarjajo za
   obveznosti druţbe z vsem svojim premoţenjem):
   - druţba z neomejeno odgovornostjo,
    - komanditna druţba,tiha druţba,
II.  kot kapitalske druţbe (druţbeniki ne odgovarjajo
   za obveznosti druţbe, odgovarja druţba sama):
   - druţba z omejeno odgovornostjo,
   - delniška druţba,
   - komanditna delniška druţba,
   - evropska delniška druţba (po novem zakonu ZGD-1).
        PRENEGANJE

Gospodarski subjekti lahko prenehajo:
- po postopku redne ali prisilne likvidacije ali
- po postopku stečaja oziroma
- z izbrisom iz sodnega registra po uradni
 dolţnosti.
       OBLIGACIJSKO PRAVO

• najpomembnejši in najobseţnejši del civilnega prava,
 ureja obveznostna razmerja med pravnimi subjekti kot
 udeleţenci teh razmerij.
• V splošni del sodi poglavje o pojmu, značilnostih in
 vrstah obveznosti, o nastanku obveznosti, o učinkih
 obveznosti, o utrditvi obveznosti, o spremembah
 obveznosti in o prenehanju obveznosti.
• V posebni del sodijo posamezni tipi obveznostnih
 pogodb (npr. prodajna, podjemna, špedicijska itd.),
     Obligacijsko razmerje - izpolnitev

• je razmerje med upnikom in dolţnikom, na
 podlagi katerega je upnik upravičen zahtevati
 od dolţnika izpolnitev obveznosti, dolţnik pa je
 dolţan obveznost izpolniti.
• Izpolnitev obveznosti je v tem, da dolţnik nekaj
 da ali stori (aktivna izpolnitev) oziroma opusti ali
 dopusti (pasivna izpolnitev). Tako je izpolnitev
 obveznosti dolţnika lahko dajatev, storitev,
 opustitev ali dopustitev.
         Nastanek obveznosti

 Glede na nastanek obveznosti ločimo:
• Poslovne obveznosti – nastanejo na podlagi določenega
 obligacijsko pravnega posla, tj. izjave volje ene ali več
 strank. Take obveznosti so: pogodbe in enostranske
 izjave volje (javna obljuba nagrade, oporoka itd.).
• Neposlovne obveznosti – ne nastanejo na podlagi
 posla, ampak na podlagi nekega dogodka ali ravnanja.
 To so: odškodninske obveznosti, neupravičena
 pridobitev (nekdo pridobi premoţenje na breme drugega
 brez pravne osnove) in poslovodstvo brez naročila (gre
 za tuj posel, ki ga ni mogoče odloţiti, ker bi nastala
 škoda ali bi bila zamujena očitna korist).
           Pogodbe

• Pogodba kot najpogostejši in najpomembnejši
 posel obligacijskega prava je soglasna izjava
 poslovnih volj dveh ali več strank, ki ga skleneta
 z namenom, da se ustanovi, spremeni ali
 preneha določeno razmerje.
• Po nastanku obveznosti je pogodba poslovna
 obveznost.

O vrstah pogodb preberi v učbeniku
 NAČELA POGODBENEGA RAZMERJA

- Nač. enakopravnosti – stranke v p.r. vstopajo v
 enakem in ne podrejenem ali nadrej. razmerju
- Nač. vestnosti in poštenja – obveznosti so lahko
 zakonske ali pogodbene. Kdor jih krši odgovarja
- Nač. prep. zlorabe pravic – pravice in obveznosti
 je treba izvrševati, drugače nastopi zakon
- Nač. enake vrednosti dajatev – oderuštvo je z
 zakonom prepovedano, dajatev mora biti primer.
- Nač. prepovedi povzročanja škode – vzdrţati se
 je treba ravnanj, ki povzročajo škodo – odgovor.
- Nač. dolţ. izpolnitve obveznosti – če ne izpolni...
     POGODBENE OBVEZNOSTI
-  Načelo skrbnosti – stranke so skrbne pri izpolnjevanju pogodbenih
   obveznosti iz pogodbenega razmerja.
POGOJI ZA VELJAVNOST POGODB
1. Sposobnost – pravna in opravilna sposobnost
2. Predmet izpolnitve – mogoč, dopusten, določen
3. Prava volja – pogodba nastane na podlagi volje
4. Oblika – sklenjena v pisni obliki, obveznosti strank pa so lahko
  dogovorjene tudi ustno
5. Stvar – mora biti v prometu, lahko je bodoča stvar ali ni nujno, da je
  ţe v lasti prodajalca
  OBVEZNOST – izročitev stvari ter odgovornost za stvarne in pravne
  napake izročene stvari
  Stvarne napake – prodajalec odgovarja če stvar nima lastnosti, ki je
  potrebna za njeno rabo ali nima lastnosti za posebno rabo
 PODJEMNA (logistična) POGODBA
• S podjemno pogodbo se podjemnik zaveţe, da bo za
 drugo stranko opravil delo, ta pa se zaveţe, da mu bo
 plačala dogovorjeno vsoto.
• Namen pogodbe je odplačno opravljanje dela –
 popravilo vozila, izdelava obleke, zidava hiše ipd.
• Podjemnik mora opraviti delo v skladu s sklenjeno
 pogodbo in po splošnih pravilih stroke. Podjemnik mora
 naročnika opozoriti na pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil ţe
 pri sklepanju posla – odgovornost za posledice.
• Naročnik mora delo prevzeti, če je opravljeno po
 pogodbi in pravilih dogovorjenega posla.
      Osnove prevoznega prava

• S prevozno pogodbo se prevoznik zavezuje, da bo
 prepeljal potnika ali tovor od odhodnega do
 namembnega kraja oziroma do prejemnika, potnik
 oziroma pošiljatelj pa se zaveţe za to storitev plačati
 določen znesek oziroma voznino ali prevoznino.
• Bistvo prevozne pogodbe je izvedba prevoza kot storitve
 za plačilo, zato prevozna pogodba sodi med podjemne
 pogodbe oziroma pogodbe o delu. Izjeme so ladjarske in
 pogodbe o letalskih čarterjih, kjer se prepletata
 podjemne in najemna pogodba. Posebno obliko pogodb
 predstavlja zakup prevoznega sredstva, v kateri ni
 elementa podjemne pogodbe, ampak obstaja le najemna
 sestavina pogodbe.
    OBLIKE PREVOZOVŽelezniški transport
            Cestni transport
       PRAVNA OSNOVA

• prevozno pravo – pomorsko, letalsko, cestno in
 ţelezniško,
• poštno pravo – tranzit, odgovornost za pošiljke,
• telekomunikacijsko pravo – storitve,
 infrastruktura, licence,
• pravo prenosa električne energije – pogodbe,
 dobava,
• pravo prenosa tekočih goriv in plinov po
 cevovodih – dobava plinskega olja, plinov.
        PREVOZNO PRAVO

• je mešanica civilnega, gospodarskega, delovnega,
 upravnega, kazenskega, mednarodno javnega in
 mednarodno zasebnega prava.
• v svetu urejajo mednarodne konvencije, ki jih lahko
 razvrstimo v multilateralne, ki veljajo za večino drţav na
 svetu, v regionalne, ki veljajo med določenimi drţavami v
 regiji in pa v bilateralne, ki veljajo med posameznimi
 drţavami. Omogočajo pravno urejeno menjavo blaga,
 zagotavljajo pravno varnost prevoza tovora, prtljage in
 oseb ter omogočajo poslovanje med različnimi
 gospodarskimi in drugimi druţbami različnih drţav ter
 spoštovanje pravic in interesov oseb vključenih v ta
 pravna razmerja.
      PREVOZNA POGODBA

• prevoznik se zavezuje, da bo prepeljal potnika
 ali tovor od odhodnega do namembnega kraja
 oziroma do prejemnika, potnik oziroma pošiljatelj
 pa se zaveţe za to storitev plačati določen
 znesek oziroma voznino ali prevoznino.
• bistvo te pogodbe je izvedba prevoza kot storitve
 za plačilo, zato prevozna pogodba sodi med
 podjemne pogodbe oziroma pogodbe o delu.
 Izjeme so ladjarske in pogodbe o letalskih
 čarterjih, kjer se prepletata podjemne in
 najemna pogodba.
     PREVOZNA POGODBA
• Prevozna pogodba je posebna vrsta pogodbe o
 delu. Z njo se prevoznik zavezuje, da bo
 prepeljal na določen kraj osebo, tovor ali neko
 drugo stvar, potnik oziroma pošiljatelj pa se
 zaveţe, da mo bo za to plačal določen oziroma
 dogovorjen znesek.

• Prevozno pravo je posebna panoga, ki jo
 uvrščamo v pod panogo v okviru gospodarskega
 prava in v obsegu prevozov tovora, v katerega
 vštevamo stvari, blago in pošiljke ter prevoz
 ljudi.
• Organizacija prevozov   Cestni, ţelezniški,
              pomorski, letalski


   cestni
                 ţelezniški
         Prevozna
         pogodba


   pomorski            letalski
  Pravna pravila prevoznega prava
- javno pravna pravila – zajemajo upravno pravne
 določbe in se navezujejo na varnost prevoza ter
- zasebno pravna pravila – zajemajo prevozne
 pogodbe med strankami, odgovornost prevoznika
 ter zunaj pogodbena odškodninska odgovornost
 prevoznika
 Pogodbe s področja prevoznega prava je mogoče
 razdeli na pogodbe v cestnem prevozu, pogodbe v
 letalskem, pogodbe v ţelezniške in pogodbe v
 pomorskem prometu.
     Bistvo prevozne pogodbe
- je izvedba prevoza kot storitve za plačilo, zato prevozna
  pogodba sodi med podjemniške pogodbe oziroma
  pogodbe o delu.
 - je konsezualni akt, ki nastane s sporazumom strank.

 Temeljni pravni vir za urejanje prevozne pogodbe je
 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01).
 Drugi pravni viri so vezani na vrsto prevoza, in sicer
 glede na to ali gre za pomorske, cestne, ţelezniške ali
 letalske prevoze.
         Vsebina pogodbe
1.  Pošiljateljeva dolţnost, da prevoznika seznani z
   bistvenimi podatki tovora.
2.  Vsebina in funkcija listin, ki spremljajo tovor.
3.  Razmerje med pošiljateljem in prevoznikom (kdo je
   odgovoren za pakiranje, nalaganje in razlaganje, ovire
   med prevozom, plačilo ...).
4.  Razmerje med prevoznikom in prejemnikom.
5.  Prevoznikova odgovornost za izgubo, poškodbo
   zamudo ter odgovornost za izpolnitvene pomoč.
6.  Morebitna udeleţba več prevoznikov ali različnih vrst
   prevoznikov z različnimi prevoz. sredstvi.
7.  Prevoznikova zastavna pravica na tovoru.
   OBVEZNE SESTAVINE POGODBE

• pošiljateljevo dolţnost, da prevoznika seznani z bistvenimi podatki
 tovora,
• vsebino in funkcijo tovornega lista,
• razmerje med pošiljateljem in prevoznikom (tu izhaja predvsem
 ugotovitev glede pakiranja, prevoznine, razpolaganje s tovorom,
 prevozna smer, ovire med prevozom, plačilo pro rata intineris,
 nezmoţnost izročitve tovora),
• razmerje med prevoznikom in prejemnikom (tu izhaja predvsem
 obveščanje o prispetju tovora in izročitev, prevzetje),
• prevoznikovo odgovornost za izgubo, poškodovanje, zamudo ter
 odgovornost za izpolnitvene pomočnike,
• morebitno udeleţbo več prevoznikov,
• prevoznikovo zastavno pravico na tovoru.
               LISTINE

  Stranki se sporazumeta, da glede tovora in prevozne pogodbe
  sestavita tovorno (vozno) listino (consingnment note, waybil) in jo
  podpišeta. Listina ima dokazni pomen, vendar ni ključna za obstoj
  pogodbenega razmerja, ki ga je mogoče dokazovati s pričami, s
  korespondenco, z dokumentacijo obeh ipd. Tovorni list je potrdilo o
  izročitvi blaga prevozniku, izjemoma pa tudi vrednostni papir, če
  vsebuje klavzulo po odredbi ali se glasi na prinosnika.
  Tovorni list vsebuje naslednje podatke:
•  ime in priimek pošiljatelja in prevoznika,
•  vrsto, vsebino in količino tovora kakor tudi vrednost dragocenosti in
  drugih dragih stvari,
•  namembni kraj,
•  znesek plačila za prevoz oziroma zaznamek, da je bil prevoz plačan
  vnaprej,
•  določilo o vsoti, s katero je obremenjen tovor,
•  kraj in datum izdaje tovora.
       SKLADIŠČNA POGODBA
•  S skladiščno pogodbo se skladiščnik zavezuje, da sprejme in shrani
  določeno blago in ukrene, kar bo potrebno ali dogovorjeno za njegovo
  ohranitev v določenem stanju, ter da ga na zahtevo poloţnika ali drugega
  upravičenca izroči, poloţnik pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno
  plačilo.

• Poloţnik mora ob predaji blaga dati vsa potrebna obvestila o njem in
 navesti njegovo vrednost. Skladiščnik odgovarja za škodo na blagu,
 razen če dokaţe, da je škoda nastala zaradi okoliščin, ki se jim ni
 bilo mogoče izogniti ali jih odvrniti, ali da je nastala po krivdi
 poloţnika, zaradi hib ali naravnih lastnosti blaga ali zaradi slabe
 embalaţe.

• Skladiščnik je dolţan poloţnika opozoriti na hibe ali naravne
 lastnosti blaga oziroma na slabo embalaţo, zaradi katerih utegne
 priti do škode na blagu, brţ ko to opazi ali bi moral opaziti.
         ODŠKODNINA
• Odškodnina, ki jo mora skladiščnik plačati zaradi
 uničenja, zmanjšanja ali poškodbe blaga v času od
 njegovega prevzema do izročitve, ne more presegati
 dejanske vrednosti blaga, razen če je škodo povzročil
 namenoma ali iz hude malomarnosti.

• Če poloţnik ne dvigne blaga po izteku dogovorjenega
 roka ali, če v pogodbi ni bil določen rok za hrambo, po
 izteku enega leta, sme skladiščnik na njegov račun
 prodati blago na javni draţbi; vendar pa mu mora poprej
 sporočiti tak svoj namen in mu pustiti dodaten rok
 najmanj osmih dni, da dvigne blago.
         SKLADIŠČNICA
• Skladiščnik, ki opravlja dejavnost skladiščenja kot
 registrirano dejavnost, je poloţniku na njegovo zahtevo
 dolţan izdati skladiščnico za blago, sprejeto v skladišče.
 Skladiščnica je sestavljena iz pobotnice (priznanice) in
 zastavnice.

• V pobotnici in zastavnici morajo biti naslednji podatki: firma
 oziroma ime poloţnika, njegov sedeţ ali prebivališče, firma
 in sedeţ skladiščnika, datum in številka skladiščnice, kraj,
 kjer je skladišče, vrsta, stanje in količina blaga, navedba o
 tem, do katerega zneska je blago zavarovano, ter drugi
 podatki, ki so potrebni za razločevanje blaga in za določitev
 njegove vrednosti. Pobotnica in zastavnica se morata
 sklicevati druga na drugo.
      ŠPEDITERSKO PRAVO
• Špeditersko pravo je ozko povezano s transportnim
 pravom in transporti.

• Pod pojmom špedicija je treba razumeti specializirano
 gospodarsko dejavnost, ki se ukvarja z organiziranjem
 prevozov tovora in blaga ter z drugimi posli v zvezi s
 prevozi.

• Špediter pa je gospodarski dejavnik, ki je registriran kot
 pravna ali fizična oseba, ki se izključno ukvarja z
 organizacijo prevoza tovora in blaga svojih komitentov
 (poslovnih partnerjev) s pomočjo prevoznikov.
    MEDNARODNA ŠPEDICIJA
• Pojem mednarodne špedicije in mednarodnega
 špediterja zajema gospodarske posle v zunanje
 trgovinskem prometu oziroma zajema posle organizacije
 prevoza tovora in blaga med drţavami oziroma prevoza
 iz svoje drţave v druge drţave (izvozna špedicija) ter
 uvozom iz tujine v svojo drţavo (uvozna špedicija) ter s
 tranzitom tovora in blaga preko ozemlja drţave za tuje
 drţave.
• Mednarodni špediter opravlja naloge in dela v zunanji
 trgovinski menjavi v mednarodnem prometu. Naloge
 mednarodne špedicije so zelo široke in heterogene kar
 pomeni, da mednarodni špediter, poleg nalog
 organizacije mednarodnih prevozov opravlja še druga
 dela in naloge.
     ŠPEDITERSKA POGODBA
• S špedicijsko pogodbo se špediter zavezuje, da bo za
 prevoz določene stvari sklenil v svojem imenu na računa
 naročitelja prevozno pogodbo in druge za to potrebne
 pogodbe ter opravil druge običajne posle in dejanja,
 naročitelj pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno
 plačilo.

• Če je v pogodbi tako dogovorjeno, lahko špediter sklene
 prevozno pogodbo in opravi druga pravna dejanja v
 imenu in na račun naročitelja.

• Špediter mora opozoriti naročitelja na pomanjkljivosti v
 njegovem naročilu, zlasti na tiste, zaradi katerih je
 izpostavljen večjim stroškom ali škodi.
 POGOJI ZA SKLENITEV POGODBE
• VELJAVNOST - Za veljavno sklenjeno špeditersko
 pogodbo je pomembno, da je v njej izraţena saglasnot
 volje strank, predmet pogodbe pa mora biti dovoljen,
 mogoč in določljiv. Nadalje morajo biti dogovorjeni pogoji
 izvedbe dela in pa pravna sposobnost strank.

• PLAČILO - Pogodbeni stranki se dogovorita glede
 načina, valute in rokov plačila za izvedbo špediterskega
 dela, za plačilo carine in drugih dajatev, ki jih je špediter
 v imenu naročnika plačuje v času potovanja blaga in
 tovora čez ozemlja drugih drţav. Če naročnik svojega
 dela pogodbe ne izpolni, če ne izvede potrebnega plačila
 špediter lahko zadrţi blago do poplačila njegovih
 storitev. Gre za pravo RETENCIJE.
    Obveznosti špediterja
• Špediter mora opozoriti naročitelja na
 pomanjkljivosti v njegovem naročilu, zlasti na
 tiste, zaradi katerih je izpostavljen večjim
 stroškom ali škodi.
• Če stvar ni pakirana ali sicer ni pripravljena za
 prevoz tako, kot bi morala biti, je špediter dolţan
 opozoriti naročitelja na te pomanjkljivosti; če pa
 bi imel zaradi čakanja na to, da jih naročitelj
 odpravi, škodo, jih mora odpraviti sam na njegov
 račun.
     Obveznosti špediterja
• Špediter je ob vsaki priloţnosti dolţan ravnati tako, kot to
 nalagajo naročiteljevi interesi, in kot dober
 gospodarstvenik. Nemudoma mora obvestiti naročitelja o
 poškodbi stvari in o vsakem zanj pomembnem dogodku
 ter ukreniti vse, kar je potrebno za obvarovanje njegovih
 pravic proti odgovorni osebi.
• Špediter je dolţan drţati se navodil o smeri poti, o
 sredstvih in načinu prevoza ter drugih navodil, ki jih je
 dobil od naročitelja. Če ne more ravnati po navodilih iz
 naročila, mora špediter prositi za nova navodila, če za to
 ni časa ali če to ni mogoče, pa ravnati tako, kot nalagajo
 naročiteljevi interesi.
    Obveznosti špediterja
• Špediter je odgovoren za izbiro prevoznika
 in za izbiro drugih, s katerimi je v
 izpolnjevanju naročila sklenil pogodbo
 (uskladiščenje blaga ipd.) ne pa tudi za
 njihovo delo, razen če je tako odgovornost
 prevzel s pogodbo. Špediter, ki, namesto
 da bi sam izpolnil naročilo, to zaupa
 drugemu špediterju, je odgovoren za
 njegovo delo
     Stimulacije špediterja
• proporcialne (linearne) špediterske tarife – po katerih so
 usluge špediterja obračunavajo po določenimi tarifami,
 ne glede na obseg dela (navadno je v ceni zajeta carina,
 odprava blaga, transport in sprejem blaga),
• degresivne špediterske tarife – s povečanjem
 špediterskih poslov se cene zmanjšujejo,
• progresivne špediterske tarife – cene se povečajo glede
 na povečan obseg špediterskih poslov,
• preferencialne špediterske tarife – pod določenimi
 (dogovorjenimi) pogoji se naročnikom dajo popusti za
 izvedbo špediterskih poslov.
         plačilo
• Pogodbeni stranki se dogovorita glede
 načina, valute in rokov plačila za izvedbo
 špediterskega dela, za plačilo carine in
 drugih dajatev, ki jih je špediter v imenu
 naročnika plačuje v času potovanja blaga
 in tovora čez ozemlja drugih drţav. Če
 naročnik svojega dela pogodbe ne izpolni,
 če ne izvede potrebnega plačila špediter
 lahko zadrţi blago do poplačila njegovih
 storitev.
  Retencija – zadrţanje blaga
• Za zadrţanje blaga morajo biti izpolnjeni
 naslednji elementi:
• obveznost je le med naročnikom in špediterjem,
• zahteve morajo biti dospele,
• naročnik mora biti lastnik blaga,
• naročnik je voljno vstopil v pogodbeno
 razmerje...

• Špediter lahko doseţe svoje plačilo s pomočjo
 (blaga in tovora) carine, ki ima blago pri sebi ali
 potem sodišča s sodno izterjavo.
      DELOVNO PRAVO

1. LEX GENERLIS ZDR – velja za vse delodajalce
 drţavne organe, za vsa D.R. sklenjene v
 Sloveniji
2. PREPOVED DISKRIMINACIJE – spol,
 rasa, barva koţe, starost, zdravje, stanje
 invalidnost, versko in politično prepričanje,
 članstvo v sindikatih, soc. poreklo, status,
 premoţenjsko stanje ipd.
    DELOVNO PRAVO
 V skladu z določili Zakona o delovnih
 razmerjih se delovno razmerje praviloma
 sklene za nedoločen čas.
• 3. ZDR ureja minimum pravic, več dajejo
 KP – dogovor delodajalec mora razpisati
 prosta delovna mesta – v javni upravi
 obvezen javni natečaj.
   POGODBA O ZAPOSLITVI

• 1. z njo se sklene DR = prijava delavca v
 zavaro..
• 2. kopija zavarovanja v 15 dneh delavcu
• 3. pravice + obveznosti z dnem nastopa
 dela
• 4. pogodba se sklepa praviloma za
 nedoločen čas
• 5. stranke pogodbe delodajalec delavec
  POGODBA O ZAPOSLITVI
• 6. delodajalec postavi kriterije in zahteva
•  izpolnjevanje pogojev, ki jih je zastavil
• 7. delodajalec izbira delavca – diskrimina.
 prepo.
• 8. pogodba v pisni obliki – velja obličnost
 pog...
• 9. ničnost in izpodbojnost se ugotavlja po
 civiln.
    VSEBINA POGODBE
• OBVEZNO – navesti stranke,
- začetek dela,
- naziv delovnega mesta + kratek opis
 del in nalog,
- kraj dela, čas trajanja dela + dopust,
 delovni čas, tudi izmensko delo,
- osnovna plača, odpovedni rok,
 konkurenčna klavzula.
    VSEBINA POGODBE
• OBVEZNOSTI DELAVCA – vestno delo v
 kraju,
- upoštevanje zahtev in navodil delodajalca
 o var. delu,
- obveščanje delod. o nevarnostih ali škodi,
- varovanje poslovne tajnosti.
    VSEBINA POGODBE
• OBVEZNOSTI DELODAJALCA
- zagotavlja delo in sredstva za delo,
- Zagotavlja plačilo za delo ter dodatke, ki
 pripadajo,
- zagotavlja varno delo,
- Zagotavlja spoštovanje zasebnosti in
 dostojanstva delavcev.
    PRENEHANJE POGODBE
• NAČIN – po poteku časa, s smrtjo, s
 sporazumno razveljavitvijo, z redno ali izredno
 odpovedjo, s sodbo sodišča, po samem zakonu,
 drugače po zakonu.
• ODPOVED – redna – pomemben je odpovedni
 rok izredna – brez odpovednega roka. Delavec
 lahko odpove brez obrazloţitve, delodajalec pa
 mora obrazloţiti.
• REDNA ODPO.– poslovni razlogi,
 nesposobnost, krivdni razlogi (pisno opozorilo +
 zagovor), IZREDNA ODPO. DELOD.- pisno
 obvesti sindikat
         PRAVICE IZ DR
• LETNI DOPUST - Po ZDR delavcu pripadajo štiri tedne
 letnega dopusta (20 delovnih dni), ki jih delavec izkoristi
 v koledarskem letu oziroma do 30.06. naslednje leto.

• Delavec ima pravico en dan LD izkoristiti na dan, ki mu
 odgovarja, če se dogovori z delodajalcem lahko tudi več
 dni. L D planira delodajalec.

• Če se delavec zaposli med letom in je zaposlen manj kot
 šest mesecev v letu, ima pravico do sorazmernega
 deleţa dopusta po dvanajstinah.
   Izobrazba, delovna doba, starost
• Delavcu pripadajo dodatni dnevi LD na izobrazbo,
 delovno dobo in starost – kar določa Kolektivna pogodba
 za dejavnost (branţna KP).

• Glede na delovno mesto, vodenje, funkcijo ipd. lahko
 delavec v dogovoru z delodajalcem dobi dodatne dni
 letnega dopusta.

• ZDR predvideva še plačilo potnih stroškov za prihod na
 delo in z dela ter obrok tople malice.

• Delavec ima pravico do izobraţevanja, KP določa
 pogoje.
        DAVČNA UPRAVA
• Davčna uprava je organ v sestavi MF in ima nalogo
 pobiranja davkov in drugih prispevkov v drţavni proračun
 ter izvaja druge naloge, ki se nanašajo izvajanje izvršb.
• Glede na ekonomske značilnosti se prihodki delijo v 5
 skupin, in sicer v:
 - davčni prihodki – davek na dohodek fizičnih oseb,
 prispevek za socialno varnost, davek na plačo, davek na
 premoţenje, ddv, davek na uvoţeno blago
 - nedavčni prihodki – dobiček od javnih podjetij, prihodki
 od obresti, prihodki od najemnin, zakupnin, licenc, sodne
 in upravne takse...
          dohodnina
• Dohodnina je davek, ki se plačuje od dohodkov fizičnih
 oseb, pridobljenih v koledarskem letu in je prihodek
 drţavnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti v
 razmerju 65 % drţavi in 35% lokalnim skupnostim.
 Dohodnina se odmerja na letni ravni na podlagi
 napovedi za odmero dohodnine, s katero fizične osebe
 napovedo svoje dohodke, doseţene v posameznem
 koledarskem letu. Do leta 2005 se je dohodnina
 plačevala po progresivni davčni lestvici, ki ma šest
 razredov s stopnjami: 17%, 35%, 37%, 40%, 45% in
 50%. V postopku je davčna reforma, s katero vlada
 skuša vpeljati enotno davčno stopnjo.
     Davek na dobiček PO
• Davek na dobiček pravnih oseb – je v Sloveniji
 uveljavljen kot klasičen sistem obdavčitve dobička
 pravnih oseb. Dobiček pravnih oseb je obdavčen na
 ravni pravne osebe, dividende in deleţi v dobičku pa pri
 delničarjih oziroma lastnikih deleţev. Če je davčni
 zavezanec - rezident RS, ki izplačuje dividende in druge
 deleţe v dobičku obračunal in plačal davek od dobička
 pravnih oseb po stopnji 25%, se te dividende in drugi
 deleţi v dobičku izvzamejo iz davčne osnove prejemnika
 dividend in drugih deleţev v dobičku – rezidenta. Prav
 tako pa v tem primeru izplačevalcu dividend in drugih
 deleţev v dobičku ni potrebno obračunati in plačati
 posebne akontacije za davek od dobička pravnih oseb
 za pravne osebe – rezidenta RS.
          DDV
• DDV – sistem davka na dodano vrednost v
 Sloveniji temelji na potrošniki obliki davka
 na dodano vrednost, s katero se dejansko
 obdavčuje le končna potrošnja blaga in
 storitev. Sistem DDV nadalje temelji na
 ozemeljskem načelu, kar pomeni, da se z
 DDV obdavčuje promet blaga in promet
 storitev, ki je opravljen na ozemlju
 Slovenije in uvoz blaga v Slovenijo.
             DDV
• Zavezanec za DDV je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno
 opravlja obdavčljivo dejavnost, ne glede na vse tiste,
 katerih obdavčljiv promet je v obdobju zadnjih 12
 mesecev presegel oziroma je verjetno, da bo presegel
 5.000.000 SIT. V primeru opravljanja dejavnosti
 kmetijstva in gozdarstva, za katero se plačuje davek od
 dohodka po katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih
 zemljišč, je določen prag obdavčitve v znesku 1.500.000
 SIT. Uveljavljena je splošna stopnja DDV 20%, ki velja
 za vso blago in storitve, ki so predmet DDV, razen za
 tisto blago in storitve, za katere je izrecno predpisana
 zniţana stopnja v višini 8.5% ali oprostitev plačila DDV.
         Trošarine
• Trošarine – so davek, ki se plačuje ob trošenju
 izdelkov in so namenjene predvsem za
 financiranje drţave, šele posredno se iz trošarin
 uresničujejo tudi druge politike, kot je
 zdravstvena ipd. Trošarina velja za fiskalno
 izredno pomemben davek, s katerim se običajno
 obdavčujejo izdelki, za katere je značilno, da jih
 načeloma ni mogoče nadomestiti z drugimi
 podobnimi izdelki in da je povpraševanje po teh
 izdelkih relativno togo.
       EU - trošarine
• V vseh drţavah EU trošarine temeljijo na
 naslednjih splošnih opredelitvah:
• * da je to davek na porabo,
• * da temelji na načelu namembnega kraja,
• * da se plačuje v preteţnem delu v absolutnih
 zneskih, le v primeru cigaret in nekaterih
 alkoholnih pijač pa % od davčne osnove,
• * dopušča odlog plačila, a pod restriktivnimi
 pogoji.
   Davek na motorna vozila
• Davek na motorna vozila – cestna motorna
 vozila so v slovenskem davčnem sistemu
 obremenjena z več vrstami dajatev. Tako se od
 prometa motornih vozil plačujeta davek na
 dodano vrednost in davek na motorna vozila.
 Posredno pa lahko kot obvezno dajatev na
 motorna vozila štejemo tudi letno povračilo za
 ceste, ki se plačuje ob vsakoletni registraciji
 vozila. Davek od motornih vozil se plačuje po
 progresivni lestvici od 1-13% od prodajne cene
 novega vozila ter 5% za rabljena vozila.
      CARINSKA UPRAVA

• Carinska uprava je organ v sestavi MF. Deluje v
 skladu z določili Zakona o carinski sluţbi.
• Izvaja naloge carinskih in trošarinskih predpisov
 ter odkrivanja in preprečevanja kaznivih ravnanj
 v zvezi s kršitvijo teh predpisov in drugih
 predpisov, za katere je carina pristojna.
• Odmerja, obračunava in zaračunava ter pobira
 carinske dajatve, trošarine, izvaja nadzor,
 carinsko inšpeciranje, kontrolo vnosa, iznosa in
 tranzita blaga, za katero so predpisani posebni
 ukrepi.
      Carinski postopki
• Naloge in organizacija carinske sluţbe so
 opredeljeni v zakonu o carinski sluţbi. Ta zakon
 ureja in opredeljuje naloge in organizacijo
 carinske sluţbe, pooblastila, zbiranje, varstvo in
 zavarovanje podatkov, posebnosti delovnih
 razmerij, posebnosti disciplinske in oškodninske
 odgovornosti, priznanja in prekrške.
• V sklopu EU je carinsko področje urejeno kot
 carinska unija. Z dnem vstopa RS v EU so
 prenehali veljati predpisi RS, razen zakona o
 carinski sluţbi, in se uporabljajo predpisi EU.
         IZPITI

• IZPITI BODO IZVEDENI V PISNI IN USTNI
 OBLIKI
• Študentom bo postavljeno pet vprašanj.
 Vsako vprašanje je vrednoteno 20 točk (%). Za
 pozitivno oceno študent zbere najmanj (55)60
 toč (%). Skupno število točk (%) je 100.
 Študent, ki bo dosegel zadosti točk na pisnem
 delu bo lahko odgovarjal za višjo oceno.
  POGOJ ZA PRISTOP K IZPITU

• Seminarska naloga: vsak študent mora
 pripraviti eno seminarsko nalogo s svojega
 delovnega področja, vezano na osnove
 pravne teorije.
• Teme seminarskih nalog bo razdelila
 asistentka, študentje lahko, v dogovoru z
 asistentko ali z menoj predlagate svoje
 teme.
          UČNO GRADIVO
Ustava Republike Slovenije /URS/ (Ur.l. RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000,
24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004). 2. Gorazd Kušej: Uvod v pravo,
Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1995. ISBN: 961-204-007-9.3.
Zakon o vladi Republike Slovenije /ZVRS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 24/05).4.
Zakon o drţavni upravi /ZDU-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 83/2003).5. Zakon o
javnih usluţbencih /ZJU-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 32/06).6. Zakon o lokalni
samoupravi /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/05).7. Poslovnik Drţavnega zbora
Republike Slovenije /PoDZ-1/ (Ur.l. RS, št. 35/2002, 60/2004).8. Zakon o
ustavnem sodišču /ZUstS/ (Ur.l. RS, št. 15/1994, 64/2001-ZPKSMS).9.
Zakon o varuhu človekovih pravic /ZVarCP/ (Ur.l. RS, št. 71/1993 (15/1994 -
popr.), 56/2002-ZJU).10. Zakon o sodiščih (uradno prečiščeno besedilo)
/ZS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 23/2005).11. Zakon o drţavnem toţilstvu /ZDT-
UPB1/ (Ur.l. RS, št. 14/2003).12. Zakon o odvetništvu /ZOdv/ (Ur.l. RS, št.
18/1993, 24/1996 Odl.US: U-I-201/93-19, 24/2001, 48/2001   Odl.US: U-I-
371/98-34, 111/2005 Odl.US: U-I-212-03-14).13. Zakon o notarjiatu /ZN-
UPB2/ (Ur.l. RS, št. 4/06).14. Zakon o drţavnem pravobranilstvu /ZDPra-
UPB1/ (Ur.l. RS, št. 41/06). Gorazd Kušej: Uvod v pravo, Uradni list
Republike Slovenije, Ljubljana 1995. ISBN: 961-204-007-9.15. Zakon o
delovnih razmerjih /ZGD/ (Ur.l. RS, št. 42/2002). 16. Evropska listina o
pravicah delavcev iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 24/1999
(10.4.1999)- MP, št. 7/99). 17. Zakon o gospodarskih druţbah /ZGD-1/
(Ur.l. RS, št. 42/2006).18.
         UČNO GRADIVO
Krešo Puharič: Gospodarsko pravo z osnovami prava, 8. spremenjena in
dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2004. 19.
Obligacijski zakonik (OZ): s komentarjem / redaktorja Miha Juhart, Nina
Plavšak. – 1. natis. – Ljubljana: GV Zaloţba, 2004, Zbirka Nova
slovenska zakonodaja, Knjiga 3: posebni del: 435. do 703. člen, avtorji
komentarja Nina Plavšak et al. ISBN: 86-7061-323-9).20. Janez Brank:
Obligacijsko pravo, Visoka šola za management, Koper 2000. ISBN: 961-
90535-5-9.21. Peter Grilc,Miha Juhart, Aleš Galič: Pravo, Uvod v civilno in
gospodarsko pravo, DZS, Ljubljana 2001.     ISBN: 86-341-1496-1.22.
Bojan Kukec: Veliki druţinski pravni priročnik, Prešernova druţba, Ljubljana
2004. ISBN: 961-6512-11-0.23. Gospodarsko pravo (I. & II. del
gospodarskega prava), gradivo za vaje, pripravila Dušan Jovanovič,
Andreja Primec, UM, Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor 2003. ISBN:
961-6354-28-0.24. Zakon o varstu potrošnikov /ZvPot-UPB2/ (Ur.l. RS, št.
98/04). 25. Marko Pavliha: Prevozno pravo:pogodbe o prevozu tovora,
potnikov in prtljage, Gospodarski Vestnik,   Ljubljana 2000. ISBN: 86-
7061-230-5.26. Ratko Zelenika: Špediterovo pravo, Ekonomski fakultet,
Glosa, Rijeka 1993. ISBN: 953-6148-02-1.27. Skripta Osnove pravne
teorije, Murtič, Murgel, Usenik, Fakulteta za logistiko, 2007.
     ALI SKUPNO
• SKRIPTA OSNOVE PRAVNE TEORIJE
   mag. Sašo MURTIČ, predavatelj
    dr. Jasna Murgel, docentka
      Meta USENIK, asistentka

								
To top