Strategija LER

Document Sample
Strategija LER Powered By Docstoc
					        OPŠTINA BOSANSKI1 BROD
   _________________________________________
              STRATEGIJA
      LOKALNOG EKONOMSKOG
          RAZVOJA
        Uz konsultantsku pomoć USAID/PADCO, Inc.
1
 Odluka Ustavnog suda BiH od 22.09.2004. godine. Prema članu VI/4, Ustava Bosne i Hercegovine,
odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
SADRŽAJ


1. UVOD
  1.1. Kako je nastala strategija LER-a opštine Bosanski Brod
2. ISTORIJSKI RAZVOJ OPŠTINE
3. GEOGRAFSKI POLOŽAJ
4. PRIRODNI RESURSI
  4.1 Mineralni resursi
  4.2 Prirodni resursi
  4.3 Klima
5. OSNOVNE DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
6. INFRASTRUKTURA
  6.1 Putna mreža
  6.2 Elektroenergetska mreža
  6.3 Telekomunikaciona mreža
7. ZAPOŠLJAVANJE
  7.1Zaposlenost
  7.2Nezaposlenost
8. PODACI O PREDUZEĆIMA
  8.1. Broj i veličina preduzeća
  8.2. Preduzeća koja se bave izvozom/uvozom
9. BUDŽET OPŠTINE
10. PROCJENA KVALITETA ŽIVOTA NA PODRUČJU OPŠTINE
  10.1. Bruto domaći proizvod
  10.2. Zarade
11. SWOT ANALIZA
  11.1. Snage
  11.2. Slabosti
  11.3. Mogućnosti
  11.4. Prijetnje
12. KRITIČNA PITANJA
13. VIZIJA
14. STRATEŠKI CILJEVI
15. PROGRAMI I PROJEKTI
16. ANNEX: AKCIONI PLAN ZA 2005.GODINU
17. ANNEX: LISTA SVIH PROJEKATA
18. ANNEX: OPISI PRORITETNIH PROJEKATA
19. ANNEX: MATRICA PROJEKATA
                    2
1.   UVOD


   1.1 Kako je nastala stretegija lokalnog ekonomskog razvoja opštine
     Bosanski Brod?

    Nastavljajući realizaciju Programa podrške organima lokalne uprave u
BiH, USAID – PADCO zajedno sa lokalnim vlastima opštine Brod, početkom
marta 2004.godine, otpočela je aktivnosti na izradi Strateškog plana lokalnog
ekonomskog razvoja opštine Bosanski Brod.
Strateški plan opštine Bosanski Brod predstavljaće instrument kojim ćemo
upravljati razvojem naše opštine u periodu 2005-2010. godine, a bit će rezultat
saradnje vladinog sektora, privatnog sektora i nevladinih organizacija.
    Tokom pripreme strategije, opština Bosanski Brod je u saradnji sa PADCO-
om i njegovim konsultantima usvojila i primijenila osnovne korake u izradi
strategije LER-a:

      Organizovanje snaga,
      Izrada socio-ekonomske analize sa SWOT analizom,
      Izrada strategije LER-a,
      Plan implementacije strategije

    Aktivnosti su započete formiranjem: razvojnog tima LER-a, partnerske2
grupe za izradu strateškog plana lokalnog ekonomskog razvoja opštine
Bosanski Brod i radnih grupa po pojedinim oblastima.
    Nakon organizovanja snaga, pristupilo se prikupljanju kvantitativnih i
kvalitativnih podataka za procjenu lokalne privrede na osnovu kojih je urađena
analiza stanja sa SWOT analizom opštine Bosanski Brod, te definisana ključna
pitanja na kojima je potrebno raditi u budućnosti kako bi smo unaprijedili
ekonomski razvoj opštine.
    Sledeći korak bio je razvijanje strategije LER-a opštine u okviru koje je
definisana Vizija budućeg razvoja , opšti i pojedinačni ciljevi odnosno definisani
strateški ciljevi i projekti, a nakon toga uslijedio je odabir prioritetnih projekata
odnosno implementacija strategije. Završni korak u izradi strategije odnosio se
na uspostavljanje postupaka za praćenje i reviziju strategije, vizije, te akcionih
planova u vezi sa implementacijom projekata.
2
 Proces izrade strategije LER-a započeo je aprila 2004. godine, od tada pa do danas ovom
procesu su na direktan ili indirektan način dali doprinos zainteresovani građani opštine
Bosanski Brod, kroz razvojni tim, Partnerske grupa i javne rasprave, njihova imena bi bilo teško
nabrojati ali ja značajno reći da je njihov doprinos bio izuzetno značajan i bez njih bi ovaj
dockument bio samo “mrtvo slovo na papiru”.

                        3
Šta je lokalni ekonomski razvoj3?

Svrha lokalnog ekonomskog razvoja (LER) je da poveća privredni
kapacitet lokalnog područja da bi se poboljšala privredna budućnost i
kvalitet života svih žitelja. To je proces u kome se javni, poslovni i nevladin
sektor udružuju da bi zajednički radili na stvaranju boljih uslova za
ekonomski rast i stvaranje novih radnih mjesta.

Šta znači baviti se lokalnim ekonomskim razvojem?
    U današnje doba, uspijeh zajednice zavisi o njenoj sposobnosti da se
prilagodi dinamičnim uslovima lokalne, državne i međunarodne tržišne
privrede. Strateško planiranje lokalnog privrednog razvoja zajednice sve više
koriste da povećaju ekonomski kapacitet područja, poboljšaju uslove za
investiranje, povećaju produktivnost i da poboljšaju konkurentnost lokalnih
privrednih subjekata, preduzeća i radnika. Sposobnost zajednice da poboljša
život svojih članova, stvori nove ekonomske prilike i bori se protiv siromaštva
danas zavisi o sposobnosti zajednice da shvati proces LER, te da djeluje
strateški na tržištu koje se brzo mijenja i na kom raste konkurencija.
Kako se može izgraditi jaka lokalna ekonomija?
    Svaka zajednica ima jedinstvene lokalne uslove koji mogu pomoći ili
kočiti ekonomski razvoj zajednice, i koji određuju relativnu prednost područja i
mogućnost privlačenja i zadržavanja investicija. Ekonomski, društveni i fizički
atributi će odrediti izradu i pristup implementaciji strategije lokalnog
ekonomskog razvoja. Da bi se izgradila jaka lokalna ekonomija, svaka
zajednica može krenuti sa združenim procesom da bi djelovala u skladu sa
svojim snagama, slabostima, mogućnostima i prijetnjama. Ovo će služiti da se
prepoznaju ključna pitanja sa kojima se suočava lokalna privreda.

Ko radi na lokalnom ekonomskom razvoju?
    Uspješna privatna preduzeća, i produktivna partnerstva privatnog i
javnog sektora, stvaraju bogatstvo u lokalnoj zajednici. Ipak, poslovni uspjeh
privatnih preduzeća zavisi o povoljnim uslovima poslovanja u lokalnoj zajednici.
Lokalne vlasti imaju suštinsku ulogu u stvaranju okruženja povoljnog za poslovni
uspijeh. LER je stoga partnerstvo između, poslovnog sektora, interesa zajednice
i lokalnih vlasti.
Zašto raditi na lokalnom ekonomskom razvoju?
   LER se počeo praktikovati u sedamdesetim godinama XX vijeka jer su
lokalne vlasti shvatile da se jako pokretljiva preduzeća i kapital sele iz područja
u područje različitih nadležnosti zbog konkuretnih prednosti. Nakon temeljnog
ispitivanja njihove privredne osnove zajednice su shvatile koje su prepreke rastu
i investicijama. Sa ovim novim saznanjima, zajednice su pokušale proširiti svoju
privrednu osnovu i osnovu za zapošljavanja pomoću smišljanja i preduzimanja
strateških programa i projekata koji će te prepreke otkloniti i omogućiti
investiranje.
3
  Gwen Swinburn: Lokalni ekonomski razvoj                       4
  2. ISTORIJSKI RAZVOJ

   Istorijski počeci prvih naselja na području teritorije opštine Bosanski Brod
sežu daleko u prošlost. Naime još u praskozorje ljudske civilizacije, na potezu
između Vučjak i Save pojavile su se u paleolitiku prve naseobine ljudi. Najstariji
nalazi, su oni sa Kadra, ali mnogo ne zaostaju ni tragovi nađeni u Klakaru i Grku
te na mnogo drugih mjesta dolinom Save i Ukrine. Od važnijih otkrića je jedno
relativno veliko naselje koje je otkriveno prilikom proširenja rafinerije nafte 1957-
63 u Sijekovcu iz bronzanog doba od oko 1600. godine stare ere, a posljednji
ostaci života u njemu datiraju iz poznorimske epohe. Prvo spominjanje
postojanja grada je iz jednog turskog dokumenta iz godine 1691. u kojem se
spominje kao Turski Brod. Naselje nije tada imalo nikakav upravni status, ali je
zametak buduće tvrđave čija je gradnja mogla upravo u to vrijeme otpočeti.
Ovo prvo gradsko jezgro nije dugo postojalo, jer je već novembra 1697. od
strane austrijske vojske do temelja razoreno.
   Formiranjem granica između dva carstva, poslije Karlovačkog (1699),
Požarevačkog (1718) i Beogradskog mira (1739), svaki put teritorija opštine
Bosanski Brod iz temelja je mijenjala svoje stanovništvo. Zbog toga možemo
1739. godinu smatrati prelomnom, jer tek od tada je došlo do stabilizacije
prilika i mogućnosti da se formira ozbiljnije naselje koje u kontinuitetu postoji i
danas.
   Najvažniji događaj koji je rezultirao naglim usponom i modernizacijom
mjesta svakako je okupacija od strane Austro-ugarske vojske, 29. jula 1878.
godine. Već u septembru iste godine počela je velika građevinska djelatnost,
buduće da je sav promet pošao upravo preko Bosanskog Broda, koji je gotovo
svakog dana mijenjao svoje lice od puste kasabe do vrlo značajnog
prometnog centra. Nakon izgradnje mosta, željezničke pruge i velelepne
željezničke stanice u maurskom stilu, Bosanski Brod zasluženo dobiva status
vrata Bosne. Još krajem devetnaestog vijeka, točnije 1892. godine izgrađuje se
najvažniji industrijski objekt, budimpeštansko poduzeće «Danica» d.d. za
kemijske proizvode. Iz nje će kasnije izrasti Rafinerija nafte kao poznati
bosanskohercegovački gigant.
   Osim kraćeg zastoja tokom Prvog svjetskog rata, opština je zahvaljujući
svom povoljnom položaju i privrednom potencijalu u stalnom usponu, a nakon
formiranja Kraljevine SHS dobiva status gradske opštine. Ovakav dinamičan
razvoj prekida drugi svjetski rat. Izgradnjom pruge drugog kolosijeka, Bosanski
Brod potpuno gubi svoj saobraćajni značaj. U decenijama nakon rata bilo je
potrebno napregnuti velike snage da bi opština mogla ponovo napredovati,
što rezultira pojačanim doseljavanjem školovanog kadra svih profila. Bosanski
Brod je posljednji rat u Bosni i Hercegovini dočekao kao jedna od razvijenijih
opština bivše države, ali nemili događaji protekle decenije rezultiraju
stagnacijom koja u kontinuitetu traje od 1992. godine.
                     5
    3. GEOGRAFSKI POLOŽAJ

    Kvartarne geološke formacije u aluviju uže brodske okoline pokazuju u
kolikoj mjeri su rijeke Sava i Ukrina mijenjale svoj tok, brazdajući teren južno od
Bosanskog Broda sad jednim, sad drugim pravcem.          Napuštena korita
pretvarala su se vremenom u bare, a nekadašnje obale oblikovale su se kao
lako uzdignuta i izdužena tla. Zbog toga nadmorska visina jedva da prelazi
devedeset metara.     Klima je umjereno kontinentalna, prosječne zimske
temperature kreću se u rasponu od oko nula stepeni zimi i dostižu trideseti
podiok celzijusove skale ljeti. Godišnja količina padavina je ispod prosjeka i
kreće se manje od 600 mm. Zastupljena je panonska klima, kao podtip
umjerenokontinentalne klime. To znači da je odlikuju topla i suha ljeta, te oštre i
hladne zime, a prelazna godišnja doba su kratka.Opština Bosanski Brod nalazi
se na sjeveru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i zauzima zapadni dio
regije sjevero-istočna Bosna smještena u aluvijalnoj ravnici, Posavini. Opština
Brod okružena je opštinama: Derventa, Doboj, Modriča, Odžak i Slavonski
Brod u R Hrvatskoj. Na razvoj Broda uticao je isključivo njegov povoljan položaj,
jer upravo ovdje, Bosna se najviše približila važnoj longitudinalnoj posavskoj
cesti i glavnoj željezničkoj magistrali; Ljubljana – Zagreb – Beograd. Opština je
prije rata4 imala 33.962 stanovnika, a danas se procjenjuje na oko 15.000, sa
drastično-nepovoljno izmijenjenom strukturom visoko obrazovanog kadra.
Površina5 predratne opštine je 234 km2.                  CRO       BROD
                                    SCG
                 CRO


                                 SCG
Slika 1. Geografski položaj opštine Bosanski Brod

    Opština Bosanski Brod prostire se na površini od 228 km2 površine, a na
tom prostoru sada živi oko 15.000 stanovnika6. Brod je ravničarski poljoprivredni
kraj sa usitnjenim individualnim posjedima i još uvijek ekstezivnom proizvodnjom
od prije rata, a danas sasvim zanemarljivom, prije svega zbog nedovoljnog
povratka i napuštenosti sela.


4
 U proteklim dešavanjima jedan dio stanovništva je napustio opštinu Bosanski Brod.
5 Dio opštine Brod, selo «Mala Brusnica» je, po Dejtonskom mirovnom sporazumu, pripalo entitetu FBiH
6 Procjene Repibličkog zavoda za statistiku se značajno razlikuju od procjena opštinskog razvojnog tima, prema

procjenama RZS RS opštinaBosanski Brod ima 20 341 stanovnika.

                           6
  4.PRIRODNI RESURSI

   4.1 Zemljište i mineralni resursi
   Glavna prirodna bogastva opštine Bosanski Brod čine: poljoprivredno
zemljište i manje površine šuma, zatim rijeke Sava i Ukrina. Skoro kompletno
područje opštine Brod nalazi se u ravnici. S obzirom na takav teren područje
obiluje izuzetno kvalitetnim zemljištem povoljnim za razvoj poljoprivrede. Šume
su dispergovane po čitavom području opštine. Najznačajnije vodene površine
su rijeka Sava čija dužina toka na teritoriji opštine iznosi cca 29 km, koja
prihvata sve površinske vode ovog područja, a ujedno predstavlja i državnu
granicu prema Republici Hrvatskoj. Osim ovih vodenih površina, značajno je
spomenuti i barske vodene površine (Kopanica – Šaševi) i šljunkare pored
Ukrine nastali najčešće vještačkim putem odnosno, eksploatacijom šljunka i
pijeska. Ribolovne vode, odnosno dijelovi tih voda koje čine ribarsko područje
opštine Bosanski Brod, predstavljaju u hidrografskom i biološkom smislu cjelinu
podesnu za razvoj ribolova i unapređenje ribljeg fonda (štuka, šaran, babuška,
grgeč, mrena i dr. ribljih vrsta) te se, s toga, mogu koristiti isključivo za sportsko-
turistički ribolov. Zahvaljujući ovakvom resursu sagrađen je i Ribnjak u Sijekovcu.
Korita i obale rijeka Ukrine i Save izuzetno su bogata ležištima prirodnog šljunka i
pijeska.Prirodna bogatstva su ne tako davno predstavljala elementarni uslov
svakog prirodnog napredovanja, danas taj primat nemaju, ovu ulogu su već
preuzeli izgrađeni resursi. Ovu promjenu su prouzrokovali integracioni tokovi
koje nameće međunarodna podjela rada i razmjena kao njen prirodan
derivat.Prema katastarskim podacima opština Bosanski Brod raspolaže sa
23.416 ha ukupne zemljišne površine, od čega se u privatnom vlasništvu nalazi
15.855 ha (67,71 %) a u državnom vlasništvu 7.561 ha (32,29 %).
    U strukturi ukupnih zemljišnih površina najzastupljenije je poljoprivredno
zemljište koje zauzima površinu od 15.611 ha (66,66%), zatim šumsko zemljište
5.580 ha (23,8%) i neplodno zemljište 2225 ha (9,5%). Velika zastupljenost
poljoprivrednih površina na području opštine, predstavlja značajan prirodni
potencijal za razvoj poljoprivrede. Kada je riječ o privatnom vlasništvu nad
zemljišnim površinama, u njegovoj strukturi, najzastupljenije je privatno
poljoprivredno zemljište 12830 ha (54,8%), zatim šumsko zemljište 5580 ha
(23,83%) i neplodno zemljište koje zauzima površinu od 2225 ha (9,50%).

Tabela 2. Struktura zemljišta opštine Bosanski Brod7
   Kategorija zemljišta                 Površina (ha)
                Privatno  %      Državn  %     Ukupno   %
                            o
Oranice i bašte           9.149    57,70   2.414   31,91   11.563    49,38
Voćnjaci               507    3,20    137   1,81    644     2,75
Vinogradi                8    0,05     -     -     8     0,03
Livade               1.261    7,95    486   6,43   1.747     7,46
Obradivo zemljište
Ukupno (1 do 4=5)          10925    68,91   3.307   40,17   13.962    59,63
Pašnjaci               493    3,11    450   5,95     943     4,03
Ribnjaci               706    4,45     -     -     706     3,02
Poljoprivredno zemljište
(5+6+7)              12.124   76,47    3.487   46,12   15.611    66,66
Šumsko zemljište          3.230   20,37    2.350   31,08    5.580    23,83
Neplodno zemljište          501   3,16    1.724   22,80    2.225     9,50
UKUPNO (1 do 9)          15.855  100,00    7.561  100,00   23.416    100,00

7  Administrativna teritorija opštine Bosanski Brod danas, je manja u odnosu na predratnu.

                         7
Na području opštine Bosanski Brod, u državnom vlasništvu je 7.561 ha zemljišnih
površina, od čega je 2.414 ha (31,90%) poljoprivredno, 1.724 ha (22,80%)
neplodno i 2.350 ha (31,08%) šumsko zemljište.

                     zemljište
                         75
                         61
                                1
                                2

                 158
                 55
                1-državno; 2-privatno
Slika 5. Struktura zemljišta u opštini Bosanski Brod

    Opština Bosanski Brod raspolaže se oko 11.563 ha obradivog zemljišta ,
što je oko 0,77 ha po stanovniku , što je gotovo 4,5 puta više od minimuma za
osiguranje egzistencije (po procjenama za osiguranje minimalne egzistencije je
dovoljno 0,17 ha obradivog zemljišta po jednom stanovniku). Takođe, u strukturi
zemljišta značajan procenat zauzima neplodno zemljište blizu 10%, koje
predstavlja uglavnom močvarna područja opštine Bosanski Brod. Ove podatke
svakako treba imati u vidu u definisanju narednih koraka strategije LER-a
opštine Brod.

    4.2 Klima
  Osim prirodnih resursa i klima, kao prirodni uslov, determinirajuća je
pretpostavka pri izboru proizvodne orijentacije u poljoprivredi, ali i drugim
privrednim aktivnostima. Geografski položaj i reljef opredijelili su osnovne
klimatske karakteristike podrucja. Podrucje opštine Bosanski Brod, u cjelini uzev,
nalazi se u pojasu umjereno-kontinentalne klime, sa naglašenim godišnjim
varijacijama temperature i padavina. Navodimo neke najznačajnije klimatske
podatke8 vezane za Bosanski Brod9:
   srednja godišnja temperatura zraka u posljednjih trideset godina se
    kreće između 10 i 11 ˚C
   najsunčaniji mjesec u godini je juli sa tridesetogodišnjim prosjekom od
    268 sati insolacije, a najrekordniji juli iz 1987. godine sa 324 sata sijanja
    sunca.
   najtopliji klimatski mjesec je juli sa srednjom temperaturom vazduha od
    21 °C, a najekstremniji juli je iz 1992. godine sa mjesečnom srednjom
    temperaturom od 26 °C

8  Izvor DHMZ
9  Podaci HMS Slavonski Brod

                      8
    apsolutni maksimum temperature vazduha u posljednjem klimatskom
    razdoblju, izmjeren je 1968. godine i iznosio je 39 °C
    najhladniji mjesec u posljednjem klimatskom razdoblju je januar sa -1 °C
    apsolutni minimum izmjeren je 1963. godine sa - 28 °C
    prosjek relativne vlage u vazduhu po mjesecima se kreće između 72% i
    88 %
    najoblačniji mjesec u godini je decembar , a najvedriji su juli i avgust
    najmaglovitije godišnje doba je jesen itd.

 5. OSNOVNE DEMOGRAFSKE KARAKERISTIKE

    Opština Bosanski Brod je, kao i većina opština u Republici Srpskoj,
odnosno BiH, bitno izmijenila demografsku sliku. Na području brodske opštine
drastično je smanjen broj stanovnika, pa ona predstavlja primjer opštine koju je
zahvatio demografski vakum, što ima multidimenzionalne negativne reperkusije
na brojne sfere organizovanja privrednog i uopštee društvenog života.
    Prema popisu stanovništva iz 1991. godine na području ove opštine
živjelo je 33.962 stanovnika. Prema procjeni na području opštine Bosanski Brod,
u 2004. godini živi oko 15.000 stanovnika10. Uobičajeno je da se veličina
administrativno teritorijalnog segmenta (od opštine do države) sagledava
preko površine na kojoj se prostire i broja stanovnika koji na tom prostoru žive.
    Gustina naseljenosti nije barijera ali ni preimućstvo u ekonomskom
razvoju. Ekonomska valorizacija administrativno teritorijalnog segmenta ne
može se mjeriti samo površinom prostora i brojnošću stanovništva. U uskoj
korelativnoj vezi su oba spomenuta momenta sa prirodnim izvorima koje samo
stanovništvo može da podvrgne eksploataciji. Prirodni uslovi su donedavno
predstavljali elementarni uslov proizvodnog napredovanja, međutim taj primat
su izgubili opštom integracijom pojedinačnih u svjetsku ekonomiju. Težište se
postepeno seli i koncentriše u prilog faktora koji nisu «bogom dani», već
ljudskom rukom stvoreni.

                        stanovništvo 1991-2004


                      33962
             35000

             30000

             25000

             20000                  15000
                                      Series1
             15000

             10000

              5000

               0
                    1           2
10
   Procjena Opštinskog razvojnog tima, koja sa bitno razlikuje od podataka RZS RS.

                          9
   Uočeno je da se broj rođenih11 na području opštine Bosanski Brod u
poslednjih nekoliko godina zadržava na istom nivou. Broj rođenih je povećan
sa 132 u 1999. godini na 135 u 2002. godini, što predstavlja blagu stopu rasta od
2,27% , stopa nataliteta u 2002.godini je iznosila oko 9‰,
                       broj rođenih 1998-2002

                           150
            150

            145

            140
                                       135
            135  132
                                 130
            130                               Series1
                     125
            125

            120

            115

            110
               1      2      3     4     5   Istovremeno, nasuprot povećanju broja rođenih imamo porast broja
umrlih. U odnosu na 1999.godinu kada je broj umrlih iznosio 121, u 2002. godini
broj umrlih lica dostiže svoj maksimum i iznosi 152 umrla, što predstavlja stopu
rasta od 20,8 % u odnsna 1999. godinu. Stopa mortaliteta 2002. godine iznosila
je oko 10 ‰.
   Na osnovu ovakvog odnosa broja rođenih i broja umrlih u posmatranom
periodu zabilježena je veoma visoka negativna stopa prirodnog priraštaja što
je zabrinjavajući faktor.

                               broj umrlih


               200
                                          152
               150   121           130
                         106         113
               100
               50                                  Series1
                 0
                   1      2     3     4      5
                             1998-2002
   U analiziranom periodu broj sklopljenih brakova raste sa 67 na 97, a broj
razvoda opada sa 21 na 2 u 2001. godini što je veoma pozitivno.

Tabela 1. Broj sklopljenih i razvedenih brakova12

           Godina      Broj sklopljenih             Broj razvedenih
                     brakova                  brakova
           2000          88                    6
           2001          97                    2
           2002          90                    -
11
   Podaci RZS RS
12
   Podaci RZS RS

                           10
Podatak o broju sklopljenih brakova,možda na prvi pogled i nema neke veze
sa lokalnim ekonomskim razvojem, međutim na zasnivanje novih porodica i te
kako utiču pojedini ekonomsko-socijalni faktori, te sobzirom da je ovo preduslov
za veću stopu nataliteta, opština ima razloga da stimulativno djeluje u pravcu
stvaranja novih porodica.

6. INFRASTRUKTURA

    Povoljan geografski položaj omogućio je dobru saobraćajnu povezanost
Opštine sa zemljama iz okruženja i šire.
Saobraćajne povezanosti za koju se može reći da je dobra, jer Bosanski Brod
leži na magistralnom putu Sarajevo – Zenica – Doboj – Derventa – Slavonski
Brod gledajući sjever jug, a pravac istok - zapad je takođe povezan, istina,
nešto lošijim putem Banja Luka – Bosanski Brod – Bijeljna pa dalje na istok.
Pored ovog Bosanski Brod se nalazi svega 5 km od autoputa Zagreb –
Beograd, a ubuduće i na koridoru 5c koji bi trebalo prolaziti 20 km istočno od
Bosanskog Broda i povezivati Ploče – Sarajevo-Osijek – Budimpeštu. Svakako
jedan od značajnijih infrastrukturnih objekata je most koji povezuje opštinu
Bosanski Brod u Republici Srpskoj sa Slavonskom Brodom u Republici Hrvatskoj i
dalje. Ovo je značajan objekt koliko za građane Broda toliko i za građane
centralne BiH kojima je ovo najkraća putna komunikacije za zemlje centralne i
zapadne Evrope.
      most preko Save koji povezuje Bosanski Brod i Slavonski Brod, BiH i RHTabela 3. Udaljenost pojedinih komunikacijskih centara

         Aerodromi, udaljenost u km        Riječna    Morska
                               luka     luka

     Sarajevo  Beograd  Zagreb  Banja    Šamac   Brčko  Ploče
                     Luka
  Brod   220     210    190    125     70    100    425                      11
6.1 PUTNA MREŽA

Na području opštine nalazi se mreža lokalnih, regionalnih i magistralnih puteva.


Tabela 4. Struktura puteva u opštini Bosanski Brod       Putevi                     Dužina       %
                               (km)
       Makadamski lokalni                  200,0    55,96
       Asvaltirani lokalni                 317,9    32,99
       Regionalni                        -     -
       Magistralni                      39,5    11,05
       Autoput                         -
       Ukupno                        357,4    100,00Preko teritorije opštine Bosanski Brod prolazi magistralni put u ukupnoj dužini od
20 km, i predstavlja glavnu putnu komunikaciju na relaciji Sarajevo – Doboj –
Derventa – Brod – Slavonski Brod. Po nekim mišljenjima ovo je ujedno i najkraća
relacija koja spaja Budimpeštu sa Jadranskom obalom.
                      struktura putne mreže
                   11%                                      1
                                      2

              33%                   56%  3
            1-makadamski; 2-lokalni asvaltirani; 3-magistralni

    Kao što možemo vidjeti opština Bosanski Brod posjeduje veliki udio
makadamskih puteva na teritoriji, svakako asfaltiranje ovih puteva treba da
bude jadan od proriteta u cilju razvoja sela i ambijentalne privlačnosti opštine.
Još jedan podatak koji govori o saobraćajnoj nerazvijenosti je sledeći na
100km2 dolazi nešto manje od 20 km magistralnih i regionalnih puteva, što je
nešto malo više od prosjeka regije SI BiH , ali daleko manje od prosjeka
razvijenih zemalja koji iznosi od 100-150km/100km2.
                           12
6.2 ELEKTROENERGETSKA MREŽA

    Područje opštine Brod u potpunosti je prekriveno elektroenergetskom
 mrežom u ukupnoj dužini od 629,76 km., a čini je : dalekovodi 141,59 km,
 Niskonaponska mreža 340,54 km i kablovska mreža 147,63 km

 Tabela 5. Pregled elektro-infrastrukture

                 Opis       Dužina (km)  Struktura %


           Dalekovodi           142      22,48
           Niskonaponska mreža       341      54,08
           Kablovska mreža         148      23,44
           Ukupno:             631     100,00


 Na području opštine ukupno je 6.344 priključaka na električnu energiju od
 čega domanćistava 5.744, ostalih potrošača 538 i 7 potršača na visokom
 naponu.


6.3 TELEKOMUNIKACIONA MREŽA

    Instalisani telekomunikacioni kapaciteti na području opštine Brod u
2003.godini iznosili su 3258 telefonskih priključaka, od čega je 2357 glavnih
telefonskih priključaka, 50 ISDN priključaka, 232 SLL prilključka.
    Stanje u oblasti fiksne telefonije nije zadovoljavajuće je jer tek na oko 5
stanovika dolazi jedan telefonski priljučak fiksne telefonije, stanje u oblasti fiksne
telefonije je još više zabrinjavajuće ukoliko znamo da u Brodu još uvijek imamo
619 dvojnih telefonskih priključaka, iskorištenost ISDN je manja od 10% od ukupno
620 priključaka. No, bolju sliku o telefoniji svakako daje podatak da je mobilna
telefonija u usponu (smo u regiji sjeverosistočne BiH «Telekom Srpske» ima oko 87
000 mobilnih pretplatnika) zbog «pre-paid» usluge MOBI'S-a veoma je teško
doćo do egzaktnog podatka u broju korisnika mobilne telefonije u Brodu.

 7. ZAPOŠLJAVANJE

     Ukupna zaposlenost u BiH danas se procjenjuje13 na 999.500 osoba, od
 kojih je 638.000 (63,8%) u „zvaničnom sektoru“ dok je 361.500 (36,2%) zaposlenih
 u „nezvaničnom sektoru“14. Prema istom izvoru, proporcija zaposlenih u
 nezvaničnom sektoru osjetno je viša u RS (41,4%) nego u FBiH (32%).
 13  Early Warning System, UNDP, LSMS
 14  Nezvanični sektor ili siva ekonomija

                       13
 7.1 ZAPOSLENOST

 Prema evidencije poslovnice penziono invalidskog osiguranja u Brodu, na
području opštine Bosanski Brod zvanično je zaposleno, odnosno prijavljeno sa
31.12.2003.godine 4.221 zaposlena lica i to:

Tabela 6. Zaposleni po institucijama

           Subjekti      Broj    %       Broj      %
                   subjekata         zaposlenih
        Javne institucije     45    5,1       570      13,51

        Preduzeća        247    28,3      2 460      58,28

        Preduzetnici      557    63,7      1166      27,62
        Dobrovoljni       25     2,9       25       0,59
        osiguranici
        UKUPNO         874    100      4 221     100,00
                      zaposleni
                       4     1
                 3      1%   14%
                28%
                                       1
                                       2
                                       3
                                       4

                              2
                            57%
      1-javne institucije; 2-preduzeća; 3-preduzetnici; 4-ostali

    Najveći broj zaposlenih, odnosno prijavljenih radnika je u preduzećima
2.460, odnosno 58,28% od ukupnog broja zvanično zapslenih lica, zatim u
raznim državnim organima i institucijama 570 (13,51%), dok je preostali broj od
1.191 (28,21%) zaposleno kod privatnih preduzetnika.
    Posmatrajući broj zaposlenih u preduzećima klasificiranim po veličini
preduzeća, uočava se, da se broj zaposlenih u malim preduzećima koja
zapošljavaju od 5 do 50 radnika kao i u velikim poduzećima koja zapošljavaju
preko 250 radnika, u posmatranim godinama, postepeno povećava, dok se
broj zaposlenih u srednjim preduzećima, odnosno u preduzećima u kojima se
broj zaposlenih kreće od 50 do 250 postepeno smanjuje. Ovdje se u glavnim
radi o bivšim ODP koja su u postupku privatizacije transformirana ili još uvijek
nisu transformirana u A.D. i u kojima nije došlo do ekonomskog i privrednog


                       14
oporavka nego je nastavljen proces stagnacije ili čak propadanja tako da se i
broj zaposlenih u ovim preduzećima iz godine u godinu smanjuje.


 7.2 NEZAPOSLENOST

    Kada je riječ o broju nezaposlenih lica koja se vode na evidenciji Zavoda
za zapošljavanje, uočeno je da je u 2003. godini taj broj (1.247 lica) smanjen
za 46 lica, odnosno za 3,69% u odnosu na 2002.godinu kada je na evidenciji
bilo registrovano 1.293 nezposlenih.         1300             1293
               1288
         1290
         1280
         1270
         1260                                Series1
                                  1247
         1250
         1240
         1230
         1220
               1        2        3
Slika 7. Broj nezaposlenih u opštini Bosanski Brod 2001-2003

    Na osnovu obrazovne strukture nezaposlenih lica evidentno je, da je
najveći broj nezaposlenih nekvalifikovanih lica 548, zatim kvalifikovanih 425 i
lica sa srednjom stručnom spremom 183 (tabela 7). Takođe, zapaža se, da
najveći broj nezaposlenih 856, odnosno 68,6% od ukupnog broja nezaposlenih
pripada starosnoj skupini od 18 do 45 godina života što bi trebalo da
predstavlja najaktivnije radno sposobno stanovništvo naše opštine.

Tabela 7.Kvalifikaciona struktura nezaposlenih
   Obrazov.      2001               2002             2003
   struktura  M   Ž    Ukup.      M    Ž     Ukup.   M     Ž    Ukup
   Bez škole   10    0      10      6    3      9    4     3   7
   NKV      276  185     461     274   236      510  334   214    548
   PK, NSS    84  34     118      48    51       99  54    14    68
   KV      242  201     443     315   135      450  290   135    425
   SSS      132  100     232      79   122      201  54   129    183
   VŠ       9   6     15      14    1       15   9    2    11
   VSS       8   1      9      8    -       9   5    -     5
   UKUPNO    761  527    1.288     745   548    1.293   750   497   1.247
                         15
                   kvalifikaciona struktura nezaposlenih
                         6 71
                   5
                         0%
                         1% 1%
                  15%
                                          1

                                       2  2
                                       44%  3
                                          4
                                          5
                4                          6
               34%                         7
                             3
                             5%
             1-bez škole; 2-NKV; 3-PK; 4-KV; 5-SSS; 6-VŠ; 7-VSS   Uzimajući u obzir da je broj nezaposlenih lica u Republici Srpskoj u
 2003.godini iznosio 146.574, proizilazi da broj nezaposlenih na području
 opštine Brod od 1.247 lica predstavlja 0,91% od ukupnog broja nezaposlenih u
 RS. Broj nezaposlenih od 1.247 lica čini 8,31% ukupnog stanovništva naše
 opštine15, odnosno 0,1% ukupnog stanovništva RS.


                             1%
                                            1
                                            2
                           99%
Slika 8.Odnos nezaposlenih u Bosanskom Brodu u odnosu na ukupnom broju
nezaposlenih u RS

    Odnos između ukupnog broja nezaposlenih (1.247) i ukupne ponude
 radne snage,    koju  čini zbir zaposlenih i nezaposlenih lica ( 4.221),
 predstavlja stopu nezaposlenosti naše opštine, koja iznosi 29,54%. Prema
 zvaničnim podacima, stopa nezaposlenosti na nivou BiH iznosi gotovo 41%.
 Međutim, imajući u vidu postojanje zaposlenosti u nezvaničnom sektoru,
 Svjetska banka u nekoliko svojih studija navodi da bi stvarna stopa
 nezaposlenosti u BiH mogla iznositi oko 16,4% ( za FBIH: 16,9%, a za RS: 15,8%).15Računato na broj stanovnika opštine Bosanski Brod od 15 000, prema procjenama lokalne
uprave.

                         16
 8. PODACI O PREDUZEĆIMA

   Privreda brodske opštine je kapitalno intenzivnog tipa, sa dominirajućim
industrijskim kapacitetima. Reprocjelina koju su činili RN – TTT – EP krajem
devedesetih godina doživjela je svoj kraj. Dubina i intenzitet krize su nesporni a
posljedice se osjećaju u čitavoj regiji. Najveći uticaj na ekonomske prilike u
Brodu ima lošegekonomsko stanje Rafinerije nafte i nezavidan ekonomski status
ovog preduzeća.
  Na području opštine Bosanski Brod, prema raspoloživim podacima, ukupno
je registrirano 987 subjekta:
   Institucije                              45
   Preduzeća                               247
   Preduzetnici                             670
   Ostali – dobrovoljni osiguranici                    25
   Ukupno                                987

    Značajno je spomenuti da je na području opštine Brod, prema
raspoloživim podacima, prijavljeno 670 preduzetnika, odnosno fizičkih lica koja
se bave zanatsko-preduzetničkom djelatnosti, što pokazuje da na 1000
stanovnika imamo 25 registrovanih preduzetnika. Međutim, prema evidenciji
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, kao nadležnog organa za
registraciju zanatsko-preduzetničke djelatnosti, na području naše opštine
registrovano je 670 preduzetnika.

                   struktura zaposlenih
                      3%    5%
                              28%     1
                                     2
                                     3
               64%                    4
  U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti registrovane su sledeće
preduzetničke djelatnosti
Tabela 8. Struktura zanatsko-preduzetničkih djelatnosti


       Red.br.   Vrsta poduzetničke
              djelatnosti              Broj    %
       1     Trgovačke radnje           154     22,98
       2     Ugostiteljske radnje          57     8,50
       3     Zanatske radnje            76     11,34
       4     Tezge na pijaci            302     45,07
       5     Javni prevoz              17     2,98
       6     Ostali                 64     9,55
       7     UKUPNO                670    100,00
Najveći                                   broj
preduzetnika na području opštine Bosanski Brod bavi se trgovinskom
djelatnošću 456 (trgovinske radnje i tezge na pijaci), što iznosi 69% od ukupnog

                        17
broja registrovanih poduzetnika. Kada se ovom broju doda i broj poduzetnika
koji se bave ugostiteljskom djelatnošću 57 (8,28%), proizilazi da se više od
77,17% poduzetnika bavi trgovinom i ugostiteljstvom. Ovom odnosu doprinosi
gradska pijaca čiji su kupci mahom iz susjednog Slavonskog Broda tj.
Republike Hrvatske. Bez obzira što je brojno stanje preduzetničke djelatnosti
zadovoljavajuće, stvorena je nepovoljna preduzetnička struktura, uzevši u obzir
da i u okviru zanatske djelatnosti postoji veliki broj preduzetnika koji se bave
uslužnim a manji broj onih koji se bave proizvodnim zanatstvom.

9. BUDŽET OPŠTINE

   Nivo opšte – budžetske potrošnje u posmatranom periodu je povećan
kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu u odnosu na prethodni period i u
odnosu na ostvareni bruto domaći proizvod.

Tabela 9. Kretanje budžetskih prihoda opštine Bosanski Brod

              Godina       2000  2001   2002   2003
          Ukupni prihodi,      4.288  5.579  10.454  5.377
          000 KM

Iz prezentovane tabele proizilazi da budžetski prihodi za period od 2000 – 2003
godine bilježe rast od oko 25 %. Međutim, evidentno je povećanje budžetskih
prihoda u 2002. godini, što je rezultat dugogodišnjeg kumuliranja djela
opštinskih prihoda na nivou Republike i povrat u jednoj godini. Druga nesporna
činjenica je smanjenje apsolutnog iznosa budžetskih prihoda 2003. godine u
odnosu na ostvareni iznos ne samo u 2002. nego i 2001. godini. Navedene
činjenice ukazuju na neujednačenu dinamiku priliva budžetskih sredstava. U
strukturi budžetskih prihoda dominiraju neporeski prihodi, sa izuzetkom 2002.
godine. Poreski prihodi u ukupnim budžetskim prihodima prosječno se kreću u
intervalu od 25 – 30 %. U strukturi neporeskih prihoda najmarkantnije stavke su
naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, komunalne naknade,
administrativne i komunalne takse.
    Dakle, evidentna je tendencija pada budžetskih prihoda (2003 – 2001)
izuzimajući 2002. godinu. To je godina u kojoj dominiraju poreski prihodi,
naplaćeni sa zakašnjenjem od Vlade RS, što ukazuje na istinitost činjenice da
se radi o nerazumijevanju na relaciji Republika – Opština. Relativno nisko
učešće poreskih prihoda u budžetskim prihodima zahtjeva seriozniju analizu, jer
je opština Bosanski Brod zbog svog geoekonomskog položaja značajan
trgovački centar.
    Visoko relativno učešće neporeskih prihoda u ukupnim budžetskim
prihodima smanjuje konkurentnost opštine, atraktivnost za investiranje a za
stanovnike opštine Bosanski Brod ovo su skupe usluge, s jedne, dok za prilike u
Republici Srpskoj i BiH ostvareni budžetski prihodi su iznad prosječnih16 za


 Opština Bosanski Brod ostvaruje izuzetno visok budžetski prihod po glavi stanovnika u iznosu
16

od oko 360 KM/st., ovo je svrstava u opštine sa izuzetno visokim budžetima, što je recimo više
od Bijeljne koja ima ostvareni budžet cca 200 KM/st. ili Zvornika sa cca 140 KM/st.

                        18
opštinu ovog broja stanovnika pa ju vode po važećim kriterijima u vrhu
razvijenih opština gdje ona sada realno ne pripada, s druge strane.
    Faza tranzicije u kojoj se nalazimo zahtjeva racionalizaciju budžetske
potrošnje jer to je način da se počne stvarati akumulacija za novi investicioni
ciklus, što je u koliziji sa ranije navedenim argumentima konkurentnost i
atraktivnosti opštine.
    Samo eliminisanjem ili svođenjem u tolerantne granice sive ekonomije,
poreskom disciplinom, rada na crno, moguće je uravnotežiti poreske i
neporeske prihode te na taj način stvoriti uslove za rad jednake za sve, što vodi
povećanju atraktivnosti i konkurentnosti opštine Bosanski Brod za investiranje,
razvijanje biznisa, daljnje uvećanje budžetskih prihoda i stvaranje uslova za
pokretanje novog investicionog ciklusa.

          12000

          10000

           8000

           6000         10400       Series1
           4000
                  5570      5370
              4200
           2000

            0
              1    2    3   4
Slika 10. Vrijednosti budžetskih prihoda opštine Bosanski Brod 2000-2003

 10. PROCJENA KVALITETA ŽIVOTA NA PODRUČJU OPŠTINE

    10.1 BRUTO DOMAĆI PROIZVOD1718

    Bruto domaći proizvod (BDP19) čini ukupna vrijednost roba i usluga
proizvedenih na određenom administrativno teritorijalnom segmentu u toku
određenog vremenskog perioda, najčešće jedne godine. Bruto domaći
proizvod je makroekonomski agregat koji definiše dimenzije – proizvodni
kapacitet administrativno teritorijalnog segmenta, u ovom slučaju opštine, i u
“gabarite” tržišta. Na osnovu podataka iz 1990. godine na pdručju opštine Brod
održan je BDP od 289 miliona KM, a 2002. godine samo 74 miliona KM. Dakle,
DBP smanjen je na samo ¼ prijeratnog. Procenat smanjenja znatno je manji
posmatrano kroz prizmu BDP po glavi stanovnika. U predratnom periodu to je
bilo 8500 KM/stanovnika, a 2002. godine 4682 KM/stanovnika što je još uvijek za
99% više od prosjeka RS i 54 % od prosjeka BiH. Međutim treba imati u vidu da
17
  Procjena podataka je izvršena u Federalnom zavodu za programiranje razvoja, na bazi
procjene od 15 000 stanovnika opštine. Ove iskazene vrijednosti BDP treba uzeti sa
odgovarajućom rezervom jer ovim podacima nisu obuhvaćene značajne djeletnosti elektrčna
energija I telekomunikacije, EU RED SI BiH.
18 Ovi podaci su samo procjena, Statistički zavodi u BiH ne objavljuju ove podatke po

opštinama.
19
  Eng. :Gross Domestic Product (GDP)

                     19
su plate u najvećem brodskom preduzeću samo obračunska kategorija pa
tako i BDP i BDP/stanovniku. Međutim ovo u prvom redu upućuje na
irelevantnost veličine prostora i broja stanovnika za ekonomsku snagu opštine.
Ekonomske „gabarite“ opštine Bosanski Brod ipak određuju proizvodni
kapaciteti i tržište, tj. kupovna moć stanovništva.
    Veličina administativno teritorijalnog segmenta u strogo ekonomskom
smislu determinisana je BDP koji se na tom prostoru proizvede, odnosno na
tržištu realizacije zahvaljujući stanovništvu te njegovoj proizvodnoj
produktivnosti I kupovnoj sposobnosti.                   BDP u 000KM        300000
        250000
        200000
              289112
        150000
                                Series1
        100000
         50000                74044
           0
              1            2
                  1991/2002
Slika 11.Vrijednost BDP po stanovniku 1-1990; 2-2002 godinu

   Međutim, ove podatke treba uzeti sa odgovarajućom rezerevom, prije
svega je iznos BDP per capita je izuzetno visok zbog toga jer je broj stanovnika
opštine Brod višenego dvostruko manji. Svakako podaci o BDP opštine Bosanski
Brod su dosta fleksibilni jer najvećim dijelom ovaj podataka zavisi od toga da li
Rafinerija nafte Brod radi ili ne. Osim toga ove iskazene vrijednosti BDP treba
uzeti sa odgovarajućom rezervom jer ovim podacima nisu obuhvaćene
značajne djeletnosti elektrčna energija I telekomunikacije. Ukoliko i danas
posmatramo opštinu Brod u kontekstu regije sjevero-istočne BiH po osnovu BDP
po glavi stanovnika , ona i danas spada među razvijenije opštine zajedno sa
opštinnama: Milići, Ugljevik,Tuzla, Brčko, Banovići, Domaljevac.


10.2 ZARADE

  Glavni izvor sredstava za ličnu potrošnju stanovništva brodske opštine
predstavljaju plate. Na osnovu statističkih podataka koji prate kretanje u oblasti
zarada, konstantovano je da su prosječne neto plate zaposlenih na području
opštine Bosanski Brod 2002. godine povećane za 19,2% u odnosu na 2000.,
odnosno u apsolutnom iznosu sa 349 na 416 KM. Prosjecne mjesecne bruto i
neto plate po zaposlenom dobijene su na osnovu mjesecnog statistickog
istraživanja o zaposlenima i platama. Prema metodologiji koja se koristi u BiH
nema razlike između poslodavca i zaposlenih radnika. Podaci o bruto i neto
                        20
platama su dostupni. U podacima o prosječnoj bruto i neto plati nisu
obuhvacene isplate zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Ministarstvu unutrašnjih
poslova. Mjesečna neto plata obuhvata plate zaposlenih za izvršene poslove
na osnovu redovnog radnog odnosa i naknada za godišnji odmor, bolovanja
do 30 dana, državnih praznika, placenog dopusta, čekanja i zastoja bez krivnje
zaposlenog. Nisu obuhvacena primanja koja terete materijalne troškove,
naknade za bolovanja preko 30 dana i primanja na osnovu ugovora o djelu.
Mjesecna bruto plata obuhvata sve vrste neto isplata na osnovu radnog
odnosa i zakonom propisanih obaveznih izdvajanja, doprinosa i poreza.
  Prosjecna bruto i neto plata po zaposlenom, izracunava se dijeljenjem
ukupnih isplata sa brojem zaposlenih koji su primili platu. Ovdje postoji jedna
spečificna poteškoća: velike su neredovnosti u isplatama, a statistika
podrazumjeva plaćanja u mjesecu, a ne mjesecno ugovorene, uobicajene ili
prosjecne plate. To znaci da u toku jednog mjeseca, na primjer, jedna osoba
nije primila ni jednu KM, a u narednom mjesecu ta osoba može primiti i dvije
plate. Imajući u vidu da je prosječna mjesečna neto plata zaposlenih u RS
isplaćena u periodu januar – decembar 2003.godine iznosila 379 KM, zapaža
se da je prosječna neto plata zaposlenih na nivou naše opštine niža za
11,9%.Prema podacima Zavoda za statistiku RS tokom 2000.godine najniže
plate ostvarene su u oblasti poljoprivrede (197 KM) i komunalnih djelatnosti (198
KM), a najviše u oblasti prerađivačke industrije (397 KM) i u oblasti državne
uprave i odbrane (342 KM).

                    zarade           420

           400

           380

           360                   Series1

           340

           320

           300
                1  2      3
Slika 11.Vrijednost prosječnih neto zarada za period 2000-2002 godinu

    U 2003. godini imamo situaciju da su najniže plate ostvarene u oblasti
ugostiteljstva (224 KM)20 i u oblasti trgovine i održavanja (331 KM). Najveći broj
preduzetnika na brodskoj opštini upravo se bavi trgovinom i ugostiteljstvom.
    Teret tranzicijske krize neravnomjerno se raspoređuje na pojedine
društvene slojeve, zbog čega raste ekonomska nejednakost, kriza povećava
broj siromašnih. Ispod «granice siromaštva» živi 1/3 stanovnika naše opštine21.

20
   Podaci RZS RS
21  Procjene lokalne uprave

                     21
Intenzitet siromaštva teško je utvrditi, a još teže izmjeriti koliko su siromašni zaista
siromašni. Nesporna je činjenica da se razmjere siromaštva šire i osjetno
povećavaju takvom trajanju krize.

11. SWOT ANALIZA

    Na osnovu prikupljenih podataka koji prikazuju trenutno stanje u
pojedinim oblastima, odnosno daju osnovu za procjenu lokalne privrede,
urađena je zaključna SWOT22 analizu opštine Brod, odnosno analiza osnovnih
snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji sa kojima se suočava naša opština. Snage
i slabosti predstavljaju interne (unutrašnje) faktore, odnosno internu analizu koja
treba da ukaže na to šta su prednosti a šta nedostaci naše opštine, dok
prijetnje i mogućnosti predstavljaju eksterne (spoljne) faktore, odnosno eksternu
analizu koja treba da indentifikuje potencijalne prijetnje razvoju kao i da ukaže
na to šta su šanse, odnosno mogućnosti naše opštine.
   Snage i mogućnosti predstavljaju pozitivne, dok slabosti i prijetnje
predstavljaju negativne faktore ekonomskog razvoja.
   Koristeći SWOT analizu u Strateškom planiranju LER-a, odnosno indentifikujući
interne i eksterne faktore koji utiču na razvoj naše opštine nastojat ćemo što
bolj da:

   -  iskoristimo naše snage,
   -  realizujemo mogućnosti,
   -  smanjimo uticaj prijetnji i
   -  eliminišemo slabosti.

Ukrštanjem internih snaga i slabosti sa mogućnostima i prijetnjama identifikovali
smo sledeću SWOT analizu:

11.1 SNAGE

     Povoljan geografski položaj
     Rafinerija nafte jedina u RS i BiH
     Raskrsnica putnih pravaca Beograd-Zagreb; Budimpešta-Jadransko
     more
     Pomoć međunarodnih organizacija
     Interesovanje za razvoj malog biznisa
     Poljoprivredni potencijal
     Blizina velikog grada – Slavonskog Broda
     Relativno niske cijene u odnosu na okruženje
     Obučena industrijska radna snaga
22
   Strenghts; Weakness; Oportunities;Threats; (Snage, Slabosti, Mogućnosti, Prijetnje)

                         22
11.2 SLABOSTI

   Relativno mali broj stanovnika
   Smanjenje industrijske proizvodnje
   Relativno visok broj nezaposlenih
   Nizak nivo obrazovanja u informacionim tehnologijama
   Plavno područje
   Ograničene i skupe finansijske usluge
   Nedovoljno efikasna javna uprava
   Slab školski sistem
   Problemi u zaštiti okoline (deponije čvrstog otpada)
   Velika ratna razaranja (infrastrukture i objekata)
   Relativno još uvijek velike površine pod minskim poljima
   Nedovoljan interes za povratak izbjelog i raseljenog stanovništva
   Izrazito negativan prirodni priraštaj stanovništva
   Zastarjelost tehnologije i telekomunikacionih uređaja
   Složene procedure za početak poslovanja
   Nedostatak institucija za podršku malih i srednjih preduzeća (MSP)
   Slaba povezanost MSP
   Nizak nivo planskog razvoja u svim oblastima privrede, infrastrukture
   Nizak nivo marketinga i mogućnosti promocije opštine
   Nizak stepen komunikacije javnog i privatnog sektora


11.3 MOGUĆNOSTI

   Iskorištenje postojećih industrijskih kapaciteta, te izgradnja industrijske
   zone
   Razvoj MSP kroz obrazovanje i unapređenje kadrova
   Efikasniji proces privatizacije i revitalizacije preduzeća od državnog
   interesa
   Granični prijelaz
   Uvođenje i prihvatanje novih tehnologija (biznis centri, poslovni
   inkubatori, itd.)
   Ruralni razvoj I razvoj poljoprivrede
   Strana ulaganja i ulaganja dijaspore
   Iskoristiti međunarodne fondove za regionalni razvoj
   Uspostaviti jaču saradnju između privatnog i javnog sektora
   Iskoristiti postojeći granični prijelaz
   Razvijati opštinu u pravcu regionalnog razvojnog centra u Psavini
   Unaprijediti rad javnih institucija
   Promovisati opštinu u cilju dovođenja stranih investitora
   Međunarodne i evropske integracije
   Relativno visok opštiinski budžet
   Izgradnja sportskih i rekreativnih objekata (bazena, teniskih grališta…)
   Sportski lov i ribolov,
   Razviti partnerstvo javnog i prvatnog sektora


                    23
11.4 PRETNJE

      Slab nivo rasta lokalne ekonomije
      Zakonska regulativa u oblast trgovine naftom i naftnim derivatima
      Problemi u obrazovanju
      Nestabilno okruženje (ekonomski i politički)
      Odlazak mladih i smanjenje populacije
      Usporen i nedovoljno efikasan proces privatizacije
      Konkurencija okruženja
      Nelojalna konkurencija
      Nedovoljna ulaganja u razvoj
      Elementarne nepogode
      Starosna struktura nezaposlenih
      Nedovoljna ulaganja u razvoj
      Nedostatak jedinstvenog tržišta
      Spor proces prihvatanja međunarodnih standarda i regulativa        -
      usporene reforme
      Organizovani kriminal
      Nizak stepen ruralnog razvoja
      Destimulativna zakonska regulativa
      Socijalna dešavanja


 12. KRITIČNA PITANJA

  Na osnovu prihvaćene SWOT analize, definisali smo četiri ključna pitanja na
kojima je potrebno raditi i kojima je potrebno posvetiti posebnu pažnju, kako
bi smo stvorili što povoljnije uslove za budući razvoj opštine:

     Privatizacija, prestruktuiranje i razvoj preduzeća
     Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) svake godine objavljuje
   tranzicioni izvještaj23, koji između ostalog, daje ocjenu poslovne klime
   zemalja u tranziciji. U izvještaju za 2002. godinu, BiH je svrstana u red zemalja
   koje su u odnosu na prethodne godine unapredile svoji poslovnu klimu, ali
   pred kojima stoje još brojna pitanja koja treba riješiti da bi se poslovna klima
   smatrala povoljnom za domaća i strana ulaganja. Na osnovu analize stanja
   opštine Brod, došli smo do zaključka da privatizacija državnih preduzeća
   nije dala očekivane rezultate, a u najznačajnijem preduzeću kako za Brod,
   tako i u državnim okvirima, Rafineriji nafte u Brodu, privatizacija nije ni
   provedena u smislu pronalaženja strateškog investitora. Iz ovog razloga
   potrebno je preduzeti odlučne korake za poboljšanja poslovne klime, čiji bi
   jedan od rezultata bila i uspješna privatizacija državnih preduzeća.

      Saradnja i koordinacija između privatnog i javnog sektora, te svih nivoa i
      struktura vlasti

23
   PRSP

                      24
     Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u sradnji sa
   Svjetskom bankom (savjetodavnom grupom za strane investicije-FIAS)24, u
   toku 2001. godine je uradilo dvije studije, sa ciljem da se dobiju odgovori u
   vezi sa načinom kreiranja povoljnijeg poslovnog okruženja za domaća I
   strana ulaganja. Radi se o studiji o administrativnim preprekama za
   ulaganja u BIH, i o Studiji o dijagnostičkom ispitivanju korupcije u BiH. Savjet
   Ministara BIH je zajedno sa entitetskim vladama je usvojio Akcioni plan za
   unapređenja poslovne klime koji je još uvijek u fazi implementacije. Uočene
   su neke od prepreka: neizgrađenost jedinstvenog ekonomskog prostora,
   administrativne prepreke za osnivanje i rad privrednih subjekata,
   neefikasnost inspekcija, korupcija, neefikasan sudski sistem, građevinske
   dozvole, struja, PTT itd. Opštinska uprava u Brodu bi trebalo da sa svoje
   strane razvije strateško pratnerstvo sa privatnim sekotorom na dobrobit svih
   građana opštine Bosanski Brod.

     Ljudski resursi
     Stanovništvo je osnovni faktor razvoja, planski uticaji na stanovništvo
   doprinose ostvarenju većine drugih ciljeva. Pri analizi ove problematike
   trebamo imati u vidu neke od činjenica:
        vitalne demografske tendencije,
        demografske destrukcije nastale kao posljedica ratnih dešavanja,
        ekonomske migracije,
        obrazovanje, znanja i vještine radne snage itd.
   Analizom stanja opštine Bosanski Brod uočeni su mnogi problemi vezani za
   ljudske resurse kao što su: izraziti negativan prirodni priraštaj stanovništva,
   neadekvatana znanja i vještine, tržište rada. Tržište rada je još uvijek
   fragmentirano i neosigurava mobilnost radne snage, tj. Prisutna je statičnost
   i nefleksibilnost radne snage, ili manja pokretljivost iz jedne profesije u drugu,
   što je rezultat prethodnog društvenog uređenja i neprolagođenog
   obrazovnog sistema potrebama tržišta rada. Postojeći zavodi imaju vrlo
   uzak krug aktivnosti i očigledno pretvorili su se u Zavode za evideniciju
   nezaposlenih i ništa više od toga. Opštinska uprava u Brodu treba da bude
   inicijator aktivnost koje će unijeti promjene i riješiti uočene probleme u ovoj
   oblasti.

    Atraktivnost opštine
     U proteklim ratnim dešavanjima (1992-1995) Bosanski Brod je pretripio
   značajna ratna infrastrukturna razaranja, na hiljade objekata je još uvijek
   razoreno, i što je još nepovoljnije ne postoji dovoljno interesovanja za njihovu
   rekonstrukciju i povratak, kompetetivne prednosti drugih opština u bližem
   okruženju, su zaista velike (Slavonski Brod, Derventa, Doboj itd.). Iz ovoga
   razloga opština Bosanski Brod mora preduzeti niz koraka kako bi postala
   atraktivna, kako za građane koji trenutno žive u Brodu, tako i za
   potencijelne kadrove i investiture. Brod treba postati atraktivan kako sa
   stanovišta ambijentalne privlačnosti, tako i sa stanovništa svojeg poslovnog
   okruženja.

24  PRSP

                      25
 13. VIZIJA

    Vizija treba da bude opis ekonomske budućnosti zajednice koju
preferiraju interesne grupe. Dok viziju možda neće biti u mogućnosti ispuniti,
ona ipak daje zajednici jasan osjećaj za pravac razvoja. Vizija treba da se
poziva i da odražava ključna pitanja koja su istaknuta u procjeni lokalne
privrede. Vizija je osnova na kojoj se zasnivaju:

   - ciljevi,
   - pojedinačni ciljevi,
   - programi i
   - planovi akcije projekata.
   -
Potrebno je da viziju izrade i o njoj se slože sve interesne grupe. Samo sa takvim
udjelom će vizija služiti kako vodič strategije, upravljaće djelovanjem različitih
intreresnih grupa u istom pravcu. Mnogi gradovi organizuju sastanke za
konsultovanje da predstave rezultate procjene lokalne privrede i da izrade
viziju
       Vizija opštine Bosanski Brod do 2010. godine
      « Moderna opština efikasne i transparentne
     administracije, demokratskog i multikulturnog
      načina življenja, afirmisanog preduzetništva,
    privrede u privatnoj svojini s punom zaposlenošću
       i ubrzanim rastom životnog standarda.»
                    26
14. STRATEŠKI CILJEVI opštine Bosanski Brod

    Ciljevi preciznije pokazuju kakve rezultate opština Bosanski Brod želi
postići. Ciljevi su mnogo više opisni i konkretni nego vizija i treba da se dirketno
vežu za nalaze do kojih se došlo preko procjene loklane privrede. Pojedinačni
ciljevi kreću od cilja i razbijaju ga na odvojne komponente. Na osnovu analiza
stanja, SWOT analize, definisanih kritičnih pitanja i vizije opštine Bosanski Brod
nametnula su se četiri strateška cilja:


Strateški cilj 1.
   Stvaranje privrednog organizma fleksibilne strukture
  U cilju oporavka i opšteg razvoja ekonomije Bosanskog Broda, uz
opredeljenje da se razvoj zasniva na tržišnoj ekonomiji i regionalnim principima,
imperativ je ubrzati svojinsku transformaciju privrednih subjekata. Osnovna dva
pravca su: efikasna privatizacija postojećih državnih preduzeća i razvoj sektora
malih i srednjih preduzeća (MSP). Privatizacija preduzeća ima suštinsku ulogu u
izgradnji tržišne ekonomije. Neki od efekata privatizacije su transfer tehnologije,
efikasnost privređivanja, stalno prilagođavanje, investicije.

  Početak trećeg milenijuma ostaće zabilježen u istoriji po masovnoj stagnaciji
i propadanju velikih privrednih sistema sa masovnom proizvodnjom, s jedne, i
ekspanziji preduzeća i grana koje se baziraju na inovacijma, kreativnosti,
fleksibilnosti na tržišne zahtjeve, preduzetništvu i većem osloncu na nauku, s
druge strane. Organizaciona posledica ove promjene je organizovanje ljudi u
male preduzetničke orjentisane grupe.

  Ovaj novi oblik organizovanja preduzeća nije funkcionalno orjentisan, već
je projektovan u pravcu dostizanja cilja. Projekat je jedan od načina da se
riješe problemi sa kojima se preduzeća susreću. Takođe u proteklom periodu
Bosanski Brod je prošao kroz ratnu agoniju. Ratovi osim što donose nesreću,
imaju negativne efekte na ekonomski razvoj. U našem slučaju ratna destrukcija
pruža šansu za prestruktuiranje privrede, a ne prosto obnavljenje prethodne
ekonomske strukture. Uz već navedenu privatizaciju državnih preduzeća,
mogućnosti su i privatizacije jevne imovine po konceptu partnerstva sa
privatnim sektorom. Uz postojeće kapitalno intezivne i profitabilno atraktivne
proizvodnje u cilju podizanja nivoa zaposlenosti, akcelirajućeg rasta životnog
standarda, stvaranja povoljne poslovne klime za investiciona ulaganja,
inicirajuća za sektor malih i srednjih preduzeća. Neke od prednosti MSP su:

  - radno intezivna djelatnost
  - brz povrat uloženog kapitala
  - širika lepeza proizvoda u malim serijama
  - fleksibilnost na tržišne zahtjeve
  - visok motiv za uspjehom
  - veći oslonac na nauku i inventivnost                    27
Svako  pojedinačno  preduzeće   doprinosi  procesu globalizacije
prilagođavanjem proizvodnje svjetskom tržištu, svojim menadžmentom i
marketingom podržavajući ovakvu poslovnu orjentaciju.


trateški cilj 2.
   Razvoj ljudskih potencijala i organizacije rada
  
   Za ubrzanu obnovu i rekonstrukciju privrede, stvaranje uslova za
 ekonomski racionalan i ekološki održiv razvoj, limitirajući faktor na području
 opštine Bosanski Brod je u sferi stanovništva kao osnovnog faktora razvoja.
 Evidentna je vioska stopa ostvarene i prikrivene nezaposlenosti, ali i
 nezaposlenosti „zaposlenih“, demografski vakuum i progresivno starenje
 stanovništva.  Izrazito  viskoa   prosječna    starost  stanovništva,
 nezadovaljavajuće zdravstveno stanje, negativan prirodni priraštaj, visoko
 opterećenje produktivnog stanovništva sa izdržavanim licima.

   Nedostatak kvalifikovane radne snage sa znanjim i vještinama srednje i
 više tehničke složenosti. Razvojni strateški cilj razvoj ljudskih potencijala i
 organizacije rada zahtijeva izmjenu obrazovnog sistema, uvođenje novih
 interaktivnih metoda nastave, te uspostavljanje veze između obrazovnog
 sistema i „svijeta biznisa“ . U cilju ostvarenja ovog strateškog cilja
 neophodno je stvarati povoljno socijalno okruženje , podsticati
 preduzetnički duh i preduzetničke inicijative, ovladati menedžment
 vještinama, informacionim tehnologijama, razvijati sistem stalnog
 obrazovanja, te na taj način postići i održavati balans raspoloživih ljudskih
 potencijla i zahtjeva tržišta rada.

   Ljudi su najvažniji faktor razvoja. Potrebno je razvijati nove načine
 osavremenjivanja znanja ljudskih potencijala da bi preduzeća mogla
 reagovati na unapređenja tehnologija i tehničkog progresa, te novih
 načina poslovanja. Ovo ukazuje na važnost neprekidnog učenja, ponovne
 obuke zaposlenih, osavremenjivanje znanja onih koji su ostali bez posla ili ga
 nikada nisu ni imali.Strateški cilj 3.
   Prostorno uređena opština, privlačnog ambijenta za život,
   centar subregije Posavina, harmoničnog razvoja s drugim
   opštinama i regijama

  Svaki grad, odnosno opština trebaju imati prostorno uređene planove,
planove za budućnost, na kom dijelu grada odnosno opštine će se razvijati
stambena, industrijska ili komunalna područja kako bi se grad u budućnosti
doveo u što urbaniju, orgaziraniju i uređeniju sredinu.                   28
  Grad Bosanski Brod leži na niskom i vodoplavnom području okružen
močvarnim zemljištem . Blizinu rijeke Save treba iskoristi za nasipanje, niskih -
močvarnih područja grada. Gradu nedostaju uređene zelene površine gdje
će građani moći odmarati, šetati ili rekreirati, a postojeće (obala Save, te oba
parka) zaslužuju bolje uređenje i održavanje.

  Opština Brod zbog svog položaja na raskrsnici puteva sjever-jug i istok-
zapad zaslužuje pažnju da bude sjedište sub-regije Posavine u okviru regije
sjeveroistočne Bosne i Hercegovine. Razvijanjem centra subregije Posavina
opština Bosanski Brod dobija na značaju u političkom i ekonomskom smislu.

  Pored razvoja Bosanskog Broda kao centra subregije Posavina, veoma je
važno za razvoj Broda bude povezan sa susjednim opštinama pa i regijama u
cilju nadopunjavanja djelatnostima kojima su jedne od drugih razvijenije
odnosno koje im nedostaju planskim putem i dogovorom između opština ili
regija. Ovdje se prvenstveno misli na Rafineriju nafte Brod kao fabriku od
značaja za Bosnu i Hercegovinu. Uz rafineriju nafte i njenim razvojem nameće
se razvoj djelatnosti koje se naslanjaju na naftnu industriju (transferi znanja,
tehnologija itd.)


Strateški cilj 4.
   Izgrađene i afirmisane organizacije javnog, nevladinog i biznis
   sektora

  Bosanski Brod kao opština u narednom periodu, realizacijom predviđenih programa, treba
da postane opština koja ima organizovan i efikasan javni, nevladin i poslovni sektor. Naime,
javne ustanove opštine Bosanskog Brod trebalo bi sa budu izgrađene u moderne ustanove koje
će građani Bosanskog Broda koristiti na obostrano zadovoljstvo.Nevladinih organizacija sa
izgrađenim kapacitetima , na području opštine Bosanski Brod, nema dovoljno, opština treba da
da ima za cilj njihovo institucionalno jačanje, kako bi iste doprinijele bržem ekonomskom
razvoju opštine Bosanski Brod. Razvoju nevladinih organizacija opština može doprinijeti
stvaranjem okvira za plansko i opravdano finansiranje projekata nevladinih organizacija, koji
su proizašli iz strategije razvoja, da li na lokalnom ili regionalnom nivou. Na ovaj način razvija
se takmičarski duh i dolaze do izražaja njihove konkurentne sposobnosti. Opština bi trebala
kroz budžet podržavati razvoj malih biznisa - programa u poljoprivredi, građevini, zanatstvu,
trgovini i drugim uslužnim djelatnostima. Zbog ne postojanja profesionalnih institucija koje
daju usluge preduzećima, NVO su često, zbog pravila donatora ili finansijera, nosioci planskog
pristupa razvoju u pojedinim oblastima, pa čak i u poslovnom sektoru.
                        29
                 Vizija opštine Bosanski Brod
              « Moderna opština efikasne i transparentne
              administracije, demokratskog i multikulturnog
              načina življenja, afirmisanog preduzetništva,
            privrede u privatnoj svojini s punom zaposlenošću i
                ubrzanim rastom životnog standarda.»  Strateški cilj 1.   Strateški cilj 2.  Strateški cilj 3.    Strateški cilj 4.
   Stvaranje      Razvoj ljudskih   Prostorno uređena     Izgrađene i
   privrednog      potencijala i    opština, privlačnog
                                     afirmisane
   organizma     organizacije rada   ambijenta za život,
                         centar subregije    organizacije
fleksibilne strukture                Posavina,       javnog,
                       harmoničnog razvoja    nevladinog i
                       s drugim opštinama i
                                    biznis sektora
                          regijama
SPECIFIČNI CILJEVI

    Pojedinačni ciljevi su još specifičniji. Oni treba da su vezani vremenom i
mjerljivi. Cilj je da se pokrenu snage, prebrode slabosti, istraže mogućnosti i
obrade prijetnje koje su identifkovane tokom procjene lokalne privrede. Široko
prihvaćen način za formulisanje ciljeva jeste da se provjeri da li su u skladu sa
SMART25:
Pojedinačni ciljevi koji su u skladu sa SMART
Specific           Da li se pojedinačan cilj odnosi na specifičan
(specifični):         problem?
Measurable          Da li je moguće mjeriti uticaj kada se cilj postigne?
(mjerljivi):
Attainable          Da li je taj pojedinačan cilj moguće postići?
(ostvarljiv):
Realistic           Da li postoji dovoljno sredstava da se postigne cilj?
(realističan):
Time bound          Da li je jasno koliko će trebati vremena da se postigne
(vremenski          cilj?
ograničen):
               Da li je taj rok relističan?Strateški cilj 1.

     Stvaranje privrednog organizma fleksibilne strukture


Specifični cilj 1.1

      Do kraja 2006. donijeti niz mjera u cilju rasata broja aktivnih MSP


Specifični cilj 1.2

      Do kraja 2006.godine opštinska uprava Brod će biti aktivni učesnik u
      procesu privatizacije i restruktuiranja javnih preduzeća


Strateški cilj 2.

     Razvoj ljudskih potencijala i organizacije rada


25
   Gwen Swinburn: Lokalni ekonomski razvoj
Specifični cilj 2.1

    Do kraja 2005.godine organizaciju opštinske uprave podići na visok nivo

Specifični cilj 2.2

    Do kraja 2007.godine uspostaviti     mehanizme   za  obrazovanje  i
    privlačenje deficitarnih kadrova

Specifični cilj 2.3

    Do 2010.godine doći do pozitivne stope prirodnog prirašataja

Strateški cilj 3.

   Prostorno uređena opština, privlačnog ambijenta za život,
   harmoničnog razvoja s drugim opštinama i regijama

Specifični cilj 3.1

    Do kraja 2007. na nivou opštine uspostaviti jedinstven zemljišni registar

Specifični cilj 3.2

    Do kraja 2010.godine riješti problem više od 80% komunalne infrastrukture
    na području opštine

Strateški cilj 4.

   Izgrađene i afirmisane organizacije javnog, nevladinog i biznis
   sektora

Specifični cilj 4.1

    Do kraja 2005.godine uspostaviti modalitete za saradnju sa NERDA

Specifični cilj 4.2

    Kontinuiranim planiranjem i razvojem do 2010.godine Brod će postati
    vodeći centar u Posavini
                     32
SELEKCIJA PROGRAMA I PROJEKATA


    Kada je završena procjena stanja opštine Brod, izabrana vizija, ciljevi i
pojedinačni/specifični ciljevi. Onda dolazi vrijeme da se izrade serije programa
i projekata kojima je moguće postići ciljeve.

    Postoji više programa koji se mogu razvijati, ali ovde su dobri programi iz
prakse koje su već koristile mnoge zajednice. Kako zajednice napreduju i
usavršavaju se, s njima će napredovati i usavršavati se i programi koje oni
razvijaju.  Uzevši u obzir nivo obezbjeđene čvrste i apstraktne infrastrukture
treba osigurati izradu odgovarajuće strategije koja će uključiti relevantne
programe. Na primjer, za zajednicu koja ima malo zemljišta a koja je pogodna
za industriju, bilo bi dobro da se fokusira na obezbjeđivanje zemljišta prije nego
što pređe na programe privlačenja stranih ulaganja26. Tamo gdje je
ograničena osnovna infrastruktura, dobra polazna tačka biće programi koji
pomažu lokalnim vlastima u izgradnji prioriteta, šema povrata troškova i
obezbjeđivanja infrastrukture od strane privatnog sektora.

Programi koji pokušavaju privući strane direktne investicije velikog obima
trebaju se opširno razmotriti i pažljivo obraditi. Dobri primjeri iz prakse pokazuju
da se mnogo napora uloženo u direktne strane investicije pokazalo uzaludnim
zbog lošeg istraživanja i slabog fokusa. Brojni primjeri pokazuju da su mnoge
investicije propale kao rezultat promjena na državnom i međunarodnom
ekonomskom i finansijskom tržištu. Pri odabiru programa LER, većina zajednica
imaju ogroman broj i problema i mogućnosti da se njima pozabave, i
selektivnost i fokusiranost, iako ih je teško postići, su prioriteti. Neki od
najefikasinijih načina da se potakne zapošljavanje jesu putem poboljšanja
lokalne sredine u omogućavanju poslovanja i podržavanja razvoja mikro, malih
i srednjih preduzeća. Zbog toga, izbor će zavisiti od rezultata procjene lokalne
privrede .Još jedan od dobrih primjera pokazuje da programi treba da se
preduzimaju u slučajevima kada postoje ljudi za koje je jasno da će se boriti
za program i predvoditi ga. Ovi ljudi mogu biti iz opštinske uprave, privatnog
sektora, sektora zajednice ...

U okviru svakog programa, treba predložiti projekte i odabrati ih na osnovu
jasnih kriterija. Prvo treba, za svaki od potencijalnih projekata utvrditi da li se
uklapaju u strategijske ciljeve, specifične ciljeve koji su utvrđeni i razmotreni sa
partnerskom grupom. Takođe je bitno da se razmotri da li je projekat tehnički i
finansijski izvodljiv.
26
   www.worldbank.org.

                    33
                     Strateški cilj 1.
                   Stvaranje privrednog
                   organizma fleksibilne
                      strukture
        Specifični cilj 1.1               Specifični cilj 1.2
   Do kraja 2006. donijeti niz mjera u          Do kraja 2006.godine
    cilju rasata broja aktivnih MSP        opštinska uprava Brod će biti aktivni
                            učesnik u procesu privatizacije i
                           restruktuiranja javnih preduzeća
 Program 1.1.1      Program 1.1.2        Program 1.2.1     Program 1.2.2
 Savjetodavna i     Finansijska podrška      Upravljanje javnim    Privatizacija
  edukativna       MSP, posebno         preduzećima      preduzaća od
 podrška MSP      poljoprivrednom                     interesa za
               sektoru                      opštinu Brod
              Projekti:         Projekti:       Projekti:
Projekti:
                1. Baza          1. Analiza       1. Analiza
  1. Trening iz
                  podataka          stanja u        stanja
    oblasti
                  aktivnih          javnim         preduzeć
    upravljanja
    kvalitetom         preduzeća         preduzeći        au
  2. Trening iz        2. Kriteriji za        ma           procesu
                  olakšice za      2. Strategija        privatizac
    oblasti
                  MSP koja          upravljanja       ije
    menadžmen
                  izvoze i          javnim       2. Plan
    ta
                  zapošljavaj        preduzeći        mjera za
  3. Trening iz
    oblasti IT za        u             ma           podsticaj
    preduzetnike      3. Fond za                       privatizac
  4. Promocija          razvoj                       iji
    investicionih      4. Strategija
    mogućnosti         razvoja
    Broda            poljoprivre
  5. Poslovno           dne
    razvojni          proizvodnj
    centar           e
                5. Razvoj
                  poljoprivre
                  dne
                  infrastruktur
                  e
                6. Razvoj
                  seoskih
                  farmi
                       34
                            Strateški cilj 2.
                            Razvoj ljudskih
                             potencijala i
                           organizacije rada
          Specifični cilj 2.1          Specifični cilj 2.2    Specifični cilj 2.3
         Do kraja 2006.godine         Do kraja 2007.godine    Do 2010.godine doći do
        organizaciju opštinske        uspostaviti mehanizme      pozitivne stope
        uprave podići na visok          za obrazovanje i     prirodnog prirašataja
             nivo            privlačenje deficitarnih
                               kadrova
  Program 2. 1.1                Program 2.2.1           Program 2.3.1
 Program smanjenja                 Obrazovanje i         Stimulacija rasta
 barijera i podsticaj                stimulacija         porodice i povratka
   poslovanju                   deficitarnih
                           kadrova i
                           djelatnosti


Projekti:

  1.   Web
      prezentacija         Projekti:
      opštine
  2.   Upravljanje           1.   Identifikacija i      Projekti:
      kvalitetom                stipendiranje
      usluga                  deficitarnih          1.   Kriteriji sa
      opštinske                kadrove                bazom
      uprave              2.   Centar za               podataka
  3.   Odsjek za LER              cjeloživotno              fonda za
  4.   Revizija                 obrazovanje              pomoć
      odluka od            3.   Podsticaj               porodici
      značaja za                zapošljavanju         2.    „Fond“ za
      LER                   kadrova sa               razvoj
  5.   Vodič za                 VSS                  porodice
      registraciju           4.   Razvoj sporta         3.   Koordinacija
      biznisa                 i kulture u              sa državnim
  6.   Info centar               cilju                 projektima
                           promocije               povratka i
                           opštine Brod              rekonstrukcije
                              35
                Strateški cilj 3.
               Prostorno uređena
               opština, privlačnog
               ambijenta za život,
              harmoničnog razvoja s
               drugim opštinama i
                  regijama
  Specifični cilj 3.1                  Specifični cilj 3.2
 Do kraja 2008. na nivou               Do kraja 2010.godine
  opštine uspostaviti                riješti problem više od
  jedinstven zemljišni                  80% komunalne
     registar                     infrastrukture na
                             području opštine

   Program 3.1.1
  Smanjenje barijera       Program 3.2.1
                   Izgradnja      Program 3.2.2
   pristupa zemljištu               Zaštita životne sredine i
                 infrastrukturnih
                   objekata    ambijantalno uređenje
                              opštine Brod
Projekti:         Projekti:         Projekti:
  1. Revizija odluka o    1. Asfaltiranje      1. Pravna
    zemljišnim         ulica u gradskoj     regulativa za
    naknadama         zoni           zaštitu životne
  2. Regulacioni plan    2. GREDA-           sredine
    „Centar“          infrastrukturna    2. Studija
  3. GIS u odelenju za      projektna         opravdanosti
    prostorno         dokumentacija       deponije čvrstog
    planiranje       3. Toplifikacija       otpada
  4. Poslovna zone        grada         3. Baza podataka
  5. Prostorni plan     4. Gradska pijaca       svih oštećenih
    opštine Brod      5. Stočna pijaca       objekata u Brodu
               6. Rekreativni
                 bazen
                  36
                 Strateški cilj 4.
               Izgrađene i afirmisane
               organizacije javnog,
                nevladinog i biznis
                   sektora
   Specifični cilj 4.1                 Specifični cilj 4.2
  Do kraja 2006.godine                  Kontinuiranim
 uspostaviti modalitete za               planiranjem i razvojem
  saradnju sa NERDA                 do 2010.godine Brod će
                           postati vodeći centar u
                               Posavini

   Program 4.1.1
 Koordinacija projekata                   Program 4.2.1
  sa NERDA i drugim                   Izgradnja efiksnih
 organizacijama civilnog               institucijija i objekata od
     sektora                     regionalnog i šireg
                                značaja
Projekti:                       Projekti:
  1. Izgradnja                     1. Granični prelaz
    kapaciteta                      sa
    NERDA                         odgovarajućim
  2. Plan podrške                      terminalom
    razvoju NVO                    2. Stručna služba
    sektora                        Ministarstva
  3. Centar za                       poljoprivrede
    samozapošljava                  3. Tehnološki centar
    nje                          za kontrolu
  4. Studija                        kvalitata nafte i
    izvodljivosti za                   naftnih derivata
    zaštitu rijeke
    Save
                  37
              STRATEŠKI       SPECIFIČNI
  VIZIJA                                PROGRAMI      PROJEKTI
              CILJEVI         CILJEVI
« Moderna opština
   efikasne i
  transparentne                                       1. Poslovno razvojni centar
  administracije,                                      2. Centar za
              1. Stvaranje    1.1 Do kraja 2006.   1. 1.1 Savjetodavna
 demokratskog i                                         samozapošljavanje
              privrednog     donijeti niz mjera u    ,edukativna i
  multikulturnog                                       3. Trening iz oblasti
              organizma      cilju rasata broja  promotivna podrška
 načina življenja,                                       upravljanja kvalitetom
            fleksibilne strukture    aktivnih MSP        MSP
   afirmisanog                                       4. Trening iz oblasti
 preduzetništva,                                        menadžmenta
privrede u privatnoj                                     5. Trening iz oblasti IT za
 svojini s punom                                        preduzetnike
  zaposlenošću i                                       6. Promocija investicionih
 ubrzanim rastom                                         mogućnosti Broda
 životnog
standarda.»
                              1. Baza podataka aktivnih
                                preduzeća
                              2. Kriteriji za olakšice za MSP
                    1.1.2Finansijska    koja izvoze i zapošljavaju
                    podrška MSP,    3. Fond za razvoj
                     posebno      4. Strategija razvoja
                   poljoprivrednom     poljoprivredne
                      sektoru       proizvodnje
                              5. Razvoj poljoprivredne
                                infrastrukture
                              6. Razvoj seoskih farmi
         1.2 Do kraja     1.2.1 Upravljanje  1. Analiza stanja u javnim
         2006.godine     javnim preduzećima    preduzećima
       Opštinska uprava               2. Strategija upravljanja
       Brod će biti aktivni               javnim preduzećima
       učesnik u procesu
         privatizacije i   1.2.2 Privatizacija  1. Analiza stanja
        restruktuiranja     preduzaća od      preduzećia u procesu
       javnih preduzeća    interesa za opštinu    privatizacije
                       Brod      2. Plan mjera za podsticaj
                                privatizaciji
               39
                                1. Web prezentacija opštine
                                2. Upravljanje kvalitetom
            2.1 Do kraja                usluga opštinske uprave
            2005.godine     2.1.1 Program    3. Odsjek za LER
            organizaciju   smanjenja barijera i  4. Revizija odluka od
           opštinske uprave  podsticaj poslovanju   značaja za LER
           podići na visok             5. Vodič za registraciju
              nivo                 biznisa
                                6. Info centar
2. Razvoj ljudskih
 potencijala i
organizacije rada
                                1. Identifikacija i
            2.2 Do kraja                stipendiranje deficitarnih
            2007.godine                kadrove
                         2.2.1
            uspostaviti              2. Centar za cjeloživotno
                      Obrazovanje i
           mehanizme za                obrazovanje
                       stimulacija
           obrazovanje i              3. Podsticaj zapošljavanju
                       deficitarnih
            privlačenje                kadrova sa VSS
                       kadrova
            deficitarnih              4. Razvoj sporta i kulture u
             kadrova                 cilju promocije opštine
                                 Brod
                 40
                                 1. Kriteriji sa bazom
              2.3 Do                 podataka fonda za
           2010.godine doći    2.3.1 Stimulacija   pomoć porodici
           do pozitivne stope   rasta porodice i  2. „Fond“ za razvoj
             prirodnog       povratka      porodice
             prirašataja               3. Koordinacija sa državnim
                                  projektima povratka i
                                  rekonstrukcije


                                 1. Revizija odluka o
                                  zemljišnim naknadama
            3.1 Do kraja 2008.
                                 2. Regulacioni plan
            na nivou opštine   3.1.1 Smanjenje
                                  „Centar“
              uspostaviti    barijera pristupa
  3. Prostorno                         3. GIS u odelenju za
           jedinstven zemljišni    zemljištu
 uređena opština,                          prostorno planiranje
              registar
  privlačnog                          4. Poslovna zone
ambijenta za život,                       5. Prostorni plan opštine
 centar subregije                          Brod
   Posavina,
  harmoničnog
 razvoja s drugim                        1. Asfaltiranje ulica u
             3.2 Do kraja
  opštinama i                           gradskoj zoni
           2010.godine riješti
   regijama                3.2.1 Izgradnja   2. GREDA- infrastrukturna
            problem više od
                       infrastrukturnih    projektna dokumentacija
            80% komunalne
                        objekata     3. Toplifikacija grada
            infrastrukture na
                                 4. Gradska pijaca
           području opštine
                                 5. Stočna pijaca
                                 6. Rekreativni bazen


                   41
                     3.2.2 Zaštita životne   1. Pravna regulativa za
                        sredine i        zaštitu životne sredine
                       ambijantalno      2. Studija opravdanosti
                      uređenje opštine       deponije čvrstog otpada
                         Brod        3. Baza podataka svih
                                    oštećenih objekata u
                                    Brodu


             4.1 Do kraja   4.1.1 Koordinacija    1. Izgradnja kapaciteta
             2006.godine   projekata sa NERDA      NERDA
              uspostaviti      i drugim      2. Plan podrške razvoju
            modalitete za    organizacijama       NVO sektora
           saradnju sa NERDA   civilnog sektora     3. Centar za
 4. Izgrađene i
                                    samozapošljavanje
  afirmisane
                                   4. Studija izvodljivosti za
  organizacije
                                    zaštitu rijeke Save
   javnog,
nevladinog i biznis
   sektora
           4.2 Kontinuiranim   4.2.1 Izgradnja
                                   1. Tehnološki centar za
            planiranjem i   efiksnih institucijija i
                                    kontrolu naftnih derivata
            razvojem do      objekata od
                                   2. Granični prelaz sa
           2010.godine Brod  regionalnog i šireg
                                    odgovarajućim
           će postati vodeći     značaja
                                    terminalom
           centar u Posavini
                                   3. Stručna služba
                                    Ministarstva poljoprivrede
                  42
  Uspostavljanje prioriteta za 2005. godinu i odabir projekata za
  postizanje pojedinačnih ciljeva

    U okviru svakog programskog područja, treba predložiti projekte i
odabrati ih na osnovu jasnih kriterija. Prvo treba, za svaki od potencijalnih
projekata utvrditi da li se uklapaju u šire ciljeve, pojedinačne ciljeve i prioritete
LER koji su utvrđeni i razmotreni sa interesnim grupama. Takođe je bitno da se
pažljivo napravi studija izvodljivosti da bi se pokazalo da li je projekat tehnički i
finansijski izvodljiv.

    Analiza isplativosti je bitan metod za uspostavljanje prioriteta. Kako može
biti nekoliko konkurentnih varijanti projekta, poređenje troškova i očekivanog
uticaja svakog od projekata može pružiti dovoljno kvantitativnih podataka da
bi se uspostavili prioriteti među projektima. Opštine su često zaintersovane za
komparativne prednosti po pitanjima otvaranja novih radnih mjesta,
poboljašanja primanja, stvaranja novih preduzeća, povećanja javnih prihoda,
i vrijednosti koja se dobija za novac. Vrijeme potrebno da postizanje ovih
efekata je ključni faktor pri uspostavljanju prioriteta.

    Takođe je bitno uključiti i 'dobit na brzinu' projekte koji mogu brzo postići
vidljive i opipljive efekte u vrlo kratkom roku. Ovo je od fundamentalnog
značaja za proces izrade cjelokupne LER strategije i osigurava kontinualnu
podršku od različitih interesnih grupa. Opštinski razvojni tim opštie Zvornik je
kao najvažnije izabrao sledeće kriterije:

       uticaj na lokalni ekonomski razvoj
       preduslov za naredni projekat
       brza implementacije i vidljivost rezultata
       mogućnost brzog finansiranja
       stručni resursi
LISTA PROJEKATA STRATEGIJE LER-a 2005-2010. godine

 1. Poslovno razvojni centar
 2. Centar za samozapošljavanje
 3. Trening iz oblasti upravljanja kvalitetom
 4. Trening iz oblasti menadžmenta
 5. Trening iz oblasti IT za preduzetnike
 7. Baza podataka aktivnih preduzeća
 8. Kriteriji za olakšice za MSP koja izvoze i zapošljavaju
 9. Fond za podršku MSP
 10. Analiza stanja u javnim preduzećima
 11. Strategija upravljanja javnim preduzećima
 12. Analiza stanja preduzećia u procesu privatizacije
 13. Plan mjera za podsticaj privatizaciji
 14. Web prezentacija opštine
 15. Upravljanje kvalitetom usluga opštinske uprave
 16. Odsjek za LER
 17. Revizija odluka od značaja za LER
 18. Vodič za registraciju biznisa
 19. Info centar
 20. Identifikacija i stipendiranje deficitarnih kadrove
 21. Centar za cjeloživotno obrazovanje
 22. Kriteriji sa bazom podataka fonda za pomoć porodici
 23. „Fond“ za razvoj porodice
 24. Podsticaj zapošljavanju kadrova sa VSS
 25. Razvoj sporta i kulture u cilju promocije opštine Brod
 26. Revizija odluka o zemljišnim naknadama
 27. Asfaltiranje ulica u gradskoj zoni
 28. GREDA- infrastrukturna projektna dokumentacija
 29. Regulacioni plan „Centar“
 30. GIS u odelenju za prostorno planiranje
 31. Toplifikacija grada
 32. Gradska pijaca
 33. Stočna pijaca
 34. Rekreativni bazen
 35. Poslovna zona
 36. Prostorni plan opštine Brod
 37. Pravna regulativa za zaštitu životne sredine
 38. Studija opravdanosti deponije čvrstog otpada
 39. Baza podataka svih oštećenih objekata u Brodu
 40. Izgradnja kapaciteta NERDA
 41. Plan podrške razvoju NVO sektora
 42. Centar za samozapošljavanje
 43. Studija izvodljivosti za zaštitu rijeke Save
 44. Tehnološki centar za kontrolu nafte i naftnih derivata
 45. Granični prelaz sa odgovarajućim terminalom
 46. Stručna služba Ministarstva poljoprivrede
 47. Razvoj poljoprivredne infrastrukture
 48. Razvoj seoskih farmi
 49. Koordinacija sa državnim projektima povratka i rekonstrukcije                   44
Lista projekta koji su odabrani za implementaciju u 2005. godini

1. Centar za samozapošljavanje
2. Trenig iz oblasti menadžmenta
3. Baza podataka aktivnih preduzeća i preduzetnika
4. Fond za podršku MSP
5. Analza stanja u javnim preduzećima
6. Interaktivna WEB prezentacija
7. Promocija investicionih mogućnosti Broda
8. Upravljanje kvalitetom usluga opštinske uprave
9. Odsjek za lokalni ekonomski razvoja
10. Revizija odluka od značaja za LER
11. Vodič za registraciju biznisa
12. Info centar
13. Identifikacija i stipendiranje deficitarnih kadrova
14. Kriteriji sa bazom podataka korisnika fonda za pomoć porodici
15. Regulacioni plan „Centar“
16. Poslovna zona
17. Ulična rasvjeta
18. GIS za prostorno planiranje
19. Toplifikacija grada
20. Izgradnja kapacitat NERDA
21. Strategija razvoja poljoprivrede
22. Stočna pijaca (PPP)
                  45
  NAZIV PROJEKTA              Strateški cilj
  Fond za razvoj              Stvaranje privrednog organizma fleksibilne
                       strukture
KRATAK OPIS PROJEKTA
U okviru postojećeg opštinskog budžeta potrebno je planirati sredstva za lokalni
ekonomski razvoj. Ključna aktivnost je izraditi objektivne i dostupne kriterije za raspodjelu
sredstva. Ovaj novac bi bio depozit kod odabrane banke koja bi tome dodala, po
mogućnosti,svoja sredstva (50%:50%) čime bi sredstva za razvoj bila udvostručena i
efekat duplo veći, sa manjim kamatama. Nakon nekoliko godina kada sredstva već
budu značajna potrebno je formirati Fond kao pravno lice. Potrebno je osposobiti i
opremiti odgovarajući tim za implementaciju ovog projekta koji će na osnovu usvojenih
kriterija provesti raspodjelu ovih sredstava.
OČEKIVANI REZULTATI              CILJNE GRUPE
- otvaranje novih preduzeća,              - preduzetnici koji već obavljaju
- širenje preduzetništva uopšte,              djelatnost sa posebnim
- povećanje ukupne dobiti                 naglaskom na one koji imaju
  preduzetništva                     proizvodne programe a
- povećanje broja zaposlenih                posebno ako su orijentisani na
                              izvoz,te poljoprivredniciPotencijalni učesnici            Potencijalna sredstva
     - loklana uprava               - materijalna sredstva
     - banke                   - usvojeni transparentni kriteriji
     - mikrokreditne organizacije         - opremljen tim za implementaciju

PREDUSLOVI:                 FAKTORI RIZIKA:
    - planirana sredstva budžetom        - nezainteresovanost
    - odluka načelnika o               preduzetnika
      implementaciji projekta          - nezainteresovanost banaka
    - usvojeni transparentni kriteriji
PERIOD IMPLEMENTACIJE            OČEKIVANI TROŠKOVI
Oko 60mjeseci                cca 500 000 KM
                       46
  NAZIV PROJEKTA              Strateški cilj
Upravljanje kvalitetom usluga opštinske   Razvoj ljudskih potencijala i organizacije
uprave                    rada

KRATAK OPIS PROJEKTA
Potrebno je usluge opštinske uprave podići na viši nivo.Iz ovoga razloga potrebno je
uvesti međunarodni system kvaliteta ISO 9001:2000 u rad organa opštinske uprave.
Projekat se provodi u dvije faze: predsertifikacijiski postupak uz pomoć određene
konsultantske kuće, te sertifikacija opštinske uprave od strane odgovarajuće
sertifikacijske kuće.
OČEKIVANI REZULTATI             CILJNE GRUPE
 • Preglednost poslovanja              - zajednica
 • Rad i smanjenje troškova             - biznisi
 • Sistematičnost pri prikupljanju
   podataka
 • Upravljanje procesima
 • Profesionalizam rada
 • Ugled i prepoznatljivost
 • Zadovoljstvo zaposlenih
 • Zadovoljstvo zajednice-korisnika
   usluga


Potencijalni učesnici            Potencijalna sredstva
     - loklana uprava               - neophodni kadrovi
     - konsultantska I sertifikacijska      - materijalna sredstva
       kuća
     - agencije
PREDUSLOVI:                 FAKTORI RIZIKA:
     - planirana sredstva            - nezainteresovanost radnika
       budžetom                  lokalne uprave
     - odluka načelnika o            - nezainteresovanost osoblja za
       sertifikacijskom postupku          obukom


PERIOD IMPLEMENTACIJE            OČEKIVANI TROŠKOVI
Oko 9- 12 mjeseci za             cca 30 000 KM
implementaciju/kontinuirano
                       47
  NAZIV PROJEKTA            Strateški cilj
Interaktivna WEB prezenatacija      Razvoj ljudskih potencijala i organizacije
                     rada
KRATAK OPIS PROJEKTA
Potrebno je WEB stranicu www.opstinabrod.com ili sa nekim drugim domenom,
napraviti interaktivnom, zbog dostupnosti informacija na daljinu, dobijanja
dokumentacije slanjem e-maila ili popunjavanjem zahtjeva putem interneta. Ovo je
prije svega bitno da se skrati procedura npr. Za registraciju zanatsko-preduzetničke
djelatnosti. Takođe je u proceduri donošenje zakona o elektronskom potpisu, koji će
ovaj projekat u potpunosti staviti u funkciju. Projekat dizajnirati na srpskom I
engleskom jeziku.
OČEKIVANI REZULTATI           CILJNE GRUPE
  • Lakša dostupnost dokumentima i        - investitori
    informacijama                - zajednica
  • Ušteda vremena                - biznisi
  • Marketing opštine
  • Rad i smanjenje troškova
  • Profesionalizam rada
  • Ugled i prepoznatljivost
  • Zadovoljstvo zajednice-korisnika
    usluga

Potencijalni učesnici          Potencijalna sredstva
     - loklana uprava             - neophodni kadrovi
     - NVO                  - materijalna sredstva
     - Agencije                - stručnjak za IT
     - donator

PREDUSLOVI:               FAKTORI RIZIKA:
    - planirana sredstva           - nezainteresovanost osoblja za
      budžetom                 obukom
    - odluka načelnika o
      implementaciji projektaPERIOD IMPLEMENTACIJE          OČEKIVANI TROŠKOVI
Oko 3 mjeseca              cca 3 000 KM
                    48
 NAZIV PROJEKTA             Strateški cilj
Vodič za registraciju biznisa       Razvoj ljudskih potencijala i organizacije
                     rada
KRATAK OPIS PROJEKTA
Potrebno je izraditi kvalitetan vodič u najmanje 500 primjeraka za registraciju
zanatsko-preduzetničke djelatnosti I preduzeća. U vodiču se moraju naći
odgovarajuće cijene, brojevi kancelarija, telefona I sve procedure kako u opštini tako
u sudu I poreskoj upravi.
OČEKIVANI REZULTATI            CILJNE GRUPE
 • Rast broja MSP (malih i srednjih       - investitori
   preduzeća)                  - zajednica
 • Rast zanatsko-preduzetničkih         - biznisi
   djelatnosti
 • Smanjenje troškova i ušteda
   vremena
 • Rast zaposlenosti
 • Zadovoljstvo zajednice-korisnika
   usluga


Potencijalni učesnici           Potencijalna sredstva
     - loklana uprava             - neophodni kadrovi
     - poslovno udruženje           - materijalna sredstva
     - agencije
PREDUSLOVI:                FAKTORI RIZIKA:
     - planirana sredstva           - nezainteresovanost lokalne
       budžetom                 uprave
     - odluka načelnika o
       implementaciji projektaPERIOD IMPLEMENTACIJE           OČEKIVANI TROŠKOVI
Oko 2 mjeseca               cca 2 000 KM
                     49
  NAZIV PROJEKTA              Strateški cilj
Promocija investicionih mogućnosti     Stvaranje privrednog organizma fleksibilne
Broda                    strukture


KRATAK OPIS PROJEKTA
Potrebno je napraviti akcioni plana za promociju investicionih mogunosti opštine Brod.
Jedna od aktivnosti je izrada kvalitetnog vodiča u najmanje 500 primjeraka sa svim
zakonskim osnovama kako za domaće tako I za strane investicije. U voduču treba
taksativno nabrojati I identifikovati sve zakone (RS,BiH, kao I opštinske odluke) koje se
odnose na investicije. Potrebno je dati procjenu cijena zemljišta, nekretnina, poslovnog
prostora itd. Vodič izraditi na srpskom I engleskom jeziku. Izraditi 100 komada CD verzije
vodiča sa “flash” efektom.Takođe treba razmotriti mogućnosti posjete sajmovima u
zemlji I inostranstvu organizacij mini sajma u Brodu, jedna od mogućnosti je izrada
kataloga preduzeća. Potrebno je izraditi kvalitetan katalog u najmanje 500 primjeraka
sa svim adresama telefonima, egul kartama preduzeća. Katalog treba da bude u
kolor štampi, I treba da bude na komercijalnoj osnovi. Katalog izraditi na srpskom I
engleskom jeziku. Izraditi 100 komada CD verzije kataloga.
OČEKIVANI REZULTATI             CILJNE GRUPE
  • Rast broja investicija              - investitori
  • Rast broja MSP (malih i srednjih         - zajednica
    preduzeća)                   - biznisi
  • Rast zanatsko-preduzetničkih
    djelatnosti
  • Smanjenje troškova i ušteda
    vremena
  • Rast zaposlenosti
  • Zadovoljstvo zajednice-korisnika
    usluga
  • Promocija opštine

Potencijalni učesnici            Potencijalna sredstva
     - loklana uprava              - neophodni kadrovi
     - agencije                 - materijalna sredstva
     - zanatsko-preduzetničko
       udruženje
PREDUSLOVI:                 FAKTORI RIZIKA:
     - planirana sredstva            - nezainteresovanost radnika
       budžetom                  lokalne uprave
     - odluka načelnika o            - nezainteresovanost biznisa
       implementaciji projektaPERIOD IMPLEMENTACIJE            OČEKIVANI TROŠKOVI
Oko 12 mjeseca               cca 30 000 KM                      50
 NAZIV PROJEKTA                  Strateški cilj
Geografski informacioni sistem (GIS)        Prostorno uređena opština, privlačnog
                          ambijenta za život, harmoničnog razvoja sa
                          drugim opštinama I regijama
KRATAK OPIS PROJEKTA
Geografski informacioni sistem (GIS) je cjelina podataka o prostoru, koji se prikazuju u obliku matematički
definiranih entiteta, tačke, poligona I vektora kao nosioca podataka. Njihova vidnost u prostoru je
osnovni temelj geografskog informacionog sistema. Za izradu evidencije nekretnina u prostoru na
području grada ili opštine – osnove za izradu opštinske Strategije upravljanja javnom imovinom kao i za
povećanje vlastitih prihoda u budžetu opštine (izrada evidencija) iz realizacije Odluka opštinskih
naknada (komunalna...). Opština treba prikupiti sve potrebne podatke za izradu Strategije ili sličnih
evidencija, koji imaju osnovu u važećoj Odluci. Svi podaci se prije uvođenja u GIS najprije prevode u
digitalan oblik odnosno datoteke podataka. Takvi podaci prilikom pripreme dobivaju geografske
koordinate lokacija u prostoru i odgovarajuće simbole objekata (kuća – poligon, komunalni vod –
linija).Najnužniji opseg podataka, koji je potreban u GIS bazi je:
    Adrese objekata sa kućnim brojem i brojem pošte
    digitalni katasatrski nacrt parcela (granice parcela sa brojem parcele)
    vlasnici parcela, stanovnici
    putna mreža, mreža vodotoka (potoka i rijeka), mreža ulica
    registar poslovnih subjekata
    registar stanova I lokala
    komunalni vodovi – linije vodovoda, kanalizacije, javne rasvjete, telefona, elektrike,
    urbanistićki plan grada, opštine (namjena zemljišta, zone, građevna zemljišta,..)
    osnovni kartografski materiali za praćenje geografske situacije (1:5000, 1: 25.000,..)
    aerofoto snimci – ORTOFOTO DOF-5
    deponije, minirana područja
OČEKIVANI REZULTATI                 CILJNE GRUPE
 • Veći budžetski prihod                  - investitori
 • Smanjenje troškova i ušteda               - zajednica
   vremena                        - biznisi
 • Zadovoljstvo zajednice-korisnika
   usluga


Potencijalni učesnici                Potencijalna sredstva
     - loklana uprava                  - neophodni kadrovi
     - agencije                     - materijalna sredstva
                               - odgovarajući software
                                (računarska baza podataka)
PREDUSLOVI:                     FAKTORI RIZIKA:
     - planirana sredstva                - nezainteresovanost radnika
      budžetom                       lokalne uprave
     - odluka načelnika o
      implementaciji projekta
PERIOD IMPLEMENTACIJE                OČEKIVANI TROŠKOVI
Oko 12 mjeseca                   cca 50 000 KM
                          51
  NAZIV PROJEKTA               Strateški cilj
Revizija odluka od značaja za lokalni     Razvoj ljudskih potencijala i organizacije
ekonomski razvoj                rada
KRATAK OPIS PROJEKTA
Potrebno je revidirati sve opštinske odluke koje mogu imati uticaj na lokalni ekonomski
razvoj, eventualno razmotriti smanjenje eventualnih naknada (komunalna, gradsko
građevinsko zemljište itd.) te razmotriti njihove rezultate I uticaje na punjenje opštinskog
budžeta.Proces revizije u potpinosti mora uključiti sve zainteresovane strene, a prije
svega poslovnu zajednicu. Potrebno je u okviru projekta organizovati studijska
putovanja u određene opštine/gradove koje imaju pozitivan trend razvoja I rasta broja
MSP.
OČEKIVANI REZULTATI              CILJNE GRUPE
  • Rast broja MSP (malih i srednjih          - investitori
    preduzeća)                    - zajednica
  • Rast zaposlenosti                  - biznisi
  • Zadovoljstvo zajednice-korisnika
    uslugaPotencijalni učesnici            Potencijalna sredstva
     - loklana uprava               - neophodni kadrovi
     - poslovno udruženje             - materijalna sredstva
PREDUSLOVI:                 FAKTORI RIZIKA:
     - planirana sredstva             - nezainteresovanost biznisa za
       budžetom                  kvalitetnim rešenjima
     - odluka načelnika o
       implementaciji projektaPERIOD IMPLEMENTACIJE            OČEKIVANI TROŠKOVI
Oko 4 mjeseca                cca 5 000 KM
                      52
  NAZIV PROJEKTA             Strateški cilj
  Trening iz oblasti menadžmenta     Stvaranje privrednog organizma fleksibilne
                     struktureKRATAK OPIS PROJEKTA
Najveći broj vlasnika preduzeća ili menadžera koji vode preduzeća raspolažu sa
veoma skromnim iskustvom i opštim znanjem i strukom s obzirom da je ovaj sistem
kod nas praktično tek započeo. Nedostatak neših preduzetnika je što največi dio
poslova obavljaju u okviru svoje opštine ili unutar RS. Problemi nastaju kada
eventualno dođe do zasićenja tržišta i kada je neophodno obezbjediti trežište u
inostranstvu. Zbog ovoga i zbog međunarodnih tendera,(neki se objavljuju samo
putem interneta) je potrebno od strane specijalizovanih stručnjaka obučiti
postojeće, a posebno potencijalne preduzetnike menadžerskim vještinama i
vještinama iz oblasti informacionih tehnologija. Takođe, posebno aktuelno je pitanje
kvaliteta proizvoda i usluga koje nude preduzeća u Brodu, ovo pitanje postaje
posebno značajno ukoliko preduzeća imaju određene mogućnosti da izvoze u
zemlje Evropske Unije. Iz ovoga razloga potrebno je održati trening za potencijelno
izvozno orjentisane menadžere preduzeća kao i za lokalne službenike te tim za
loklani ekonomski razvoj iz oblasti upravljanja kvalitetom i međunarodnih standarda.
OČEKIVANI REZULTATI             CILJNE GRUPE
- ohrabrenje za osnivanje novih            - postojeći menadžeri u
  preduzeća,                      preduzećima
- bolje snalaženje preduzetnika sa           - potencijalni menadžeri
  konkurencijom,                   - lokalni službenici
- smanjen broj postupaka stečaja i           - tim za loklni ekonomski razvoj
  likvidacije preduzeća
- povećana dobit preduzeća
- povećan imidž opštine
- povećan nivo kvaliteta usluga

Potencijalni učesnici           Potencijalna sredstva
     - loklana uprava             - neophodni kadrovi
     - zanatsko-preduzetničko         - materijalna sredstva
       udruženje
     - fakulteti
     - agencije
PREDUSLOVI:                FAKTORI RIZIKA:
     - planirana sredstva           - nezainteresovanost
       budžetom                 preduzetnika
     - odluka načelnika o
       implementaciji projektaPERIOD IMPLEMENTACIJE           OČEKIVANI TROŠKOVI
Oko 3mjeseca                cca 5 000 KM


                     53
  NAZIV PROJEKTA              Strateški cilj
Baza podataka radnji I preduzeća      Stvaranje privrednog organizma fleksibilne
                      strukture


KRATAK OPIS PROJEKTA
Kao što znama registracija preduzeća obavlja se u Osnovnom sudu, a registracija
zanatsko-preduzetničke djelatnosti obavlja se u odelenju za privredu i društvene
djelatnosti u okviru lokalne uprave. Međutim, veoma često kao indikatora efikasnog
rada uprave ili u cilju promocije potrebno je znati broja djelatnosti ili preduzeća. Ovi
podaci nisu jedinstveni i razlikuju se od npr. U poreskoj upravi ili u nekoj drugoj
instituciji. Zbog ovaga i zbog efikasne identifikacije (npr.za komunalnu taksu...)
moramo imati ažurirane podatke o preduzećima i djelatnostima. Potrebno je u okviru
odgovarajućeg softverskog rešenja napraviti bazu podataka (naziv firme, JIB, vlasnik,
djelatnost, prijavljen/odjavljen, broj zaposlenih itd.) koja bi bila povjerena odelenju za
privredu koja bi bilo obavezno svako 30 dana ažurirati bazu podataka.
OČEKIVANI REZULTATI             CILJNE GRUPE
- Iskorištenje informacija               - zanatsko-preduzetničke
- Promocija privrede                    djelatnosti
- Pravilna opštinska naknada              - preduzeća
- povećan imidž opštine                 - NVOPotencijalni učesnici            Potencijalna sredstva
     - loklana uprava              - neophodni kadrovi
     - poreska uprava              - materijalna sredstva
     - Fondovi zdravstvenog I          - software
       penzionog osiguranja
PREDUSLOVI:                 FAKTORI RIZIKA:
     - planirana sredstva            - nezainteresovanost
       budžetom                  preduzetnika
     - odluka načelnika o            - nerazumijevanje poreske
       implementaciji projekta          upravePERIOD IMPLEMENTACIJE            OČEKIVANI TROŠKOVI
Oko 6 mjeseca                cca 10 000 KM
                      54
  NAZIV PROJEKTA            STRATEŠKI CILJ:
  Identifikacija i stipendiranje    Razvoj ljudskih potencijala I organizacije
   deficitarnih kadrova       rada

KRATAK OPIS PROJEKTA

Opština Brod već duži niz godina preduzima aktivnosti oko stipendiranja
studenata.
Projekat bi podrazumijevao da se u budžetu za 2005.godinu planiraju sredstva
za stipendiranje jednog broja studenata. Stipendirali bi se, na osnovu utvrđenih
kriterija, prvenstveno učenici sa pokazanim talentom, te deficitarna zanimanja.
Posebno treba posvetiti pažnju stipendiranju talentovanih studenata iz
porodica slabijeg socijalnog stanja.


OČEKIVANI REZULTATI           CILJNE GRUPE

 - djelimična pomoć studentima     - studenti (talenti,djeca iz porodice
- kvalitetan I školovan budući kadar,  poginulih boraca I RVI, deficitarna
- eliminisanje deficitarnih zanimanja  zanimanja),
                    - njihove porodice
                     Potencijalna sredstva
Potencijalni učesnici
                         01 finansijska sredstva
- opštinska uprava Brod
                           planirana budžetom


                    FAKTORI RIZIKA:
PREDUSLOVI:               - nedostatak finansijskih sredstava
 - finansijska sredstva         - nezainteresovanost preduzetnika I
 - saradnja sa studentima         opštinskih vlasti
                     - nezainteresovanost studenata
PERIOD IMPLEMENTACIJE          OČEKIVANI TROŠKOVI

5 godina                250.000 KM
                    55
                     STRATEŠKI CILJ:
  NAZIV PROJEKTA
                     Prostorno uređena opština, privlačnog
Asfaltiranje i uređenje gradskih ulica
                     ambijenta za život, harmoničnog razvoja
                     sa drugim opštinama I regijama
KRATAK OPIS PROJEKTA


U užem gradskom jezgru, odnosno u I zoni grada postoji jedan dio ulica koje je
neophodno sanirati, tj. Asfaltirati I urediti. Za realizaciju ovog projekta postoji već
izrađena projektna dokumentacija. Ovaj projekat je izuzetno važan kako sa
stanovišta infrastrukturnih potreba građana, tako I sa stanovišta ambijentale
privlačnosti grada I opštine.
OČEKIVANI REZULTATI            CILJNE GRUPE
-lakša saobraćajna komunikacija,       - stanovništvo I zone,
-lakše održavanje I čišćenje ulica,     - privredni subjekti locirani u I zoni,
-ljepši izgled užeg gradskog jezgra,     - ostalo stanovništvo
-smanjenje štetnih uticaja (prašine) na
zdravlje ljudi

                     Potencijalna sredstva
Potencijalni učesnici
                      -budžetska,
-Opština,
                     -kreditna,
-Preduzeće za održavanje puteva
                     -donatorska
PREDUSLOVI:                FAKTORI RIZIKA:
    02 urađena dokumentacija      Nedostatak potencijalnih sredstava za
      za sanaciju ulica u I zoni   finansiranje

PERIOD IMPLEMENTACIJE           OČEKIVANI TROŠKOVI
2 godine                  cca 2 000 000 KM
                     56
NAZIV PROJEKTA             STRATEŠKI CILJ:
Podsticaj porodice           Razvoj ljudskih potencijala I organizacije
                    rada

KRATAK OPIS PROJEKTA

Opština Brod zadnjih godina bilježi izrazito vioku stopu negativnog prirodnog
priraštaja kao I postepeno smanjenje broja rođenih.
U nastojanju da ovaj problem barem djelimično ublaži opština bi preduzela
određene mjere u cilju stimulisanja porodice – za početak , odnosno za 2005.godinu
u budžetu bi bila predviđena sredstva za ovu namjenu, u cilju izrade mjera za
stimulaciju porodice kao I kriterija korisnika ovih sredstava.
                    CILJNE GRUPE
OČEKIVANI REZULTATI
                      -  porodice sa dvoje ili troje djece
  -  djelimična pomoć porodici,
                      -  socijalne kategorije
  -  porast broja rođenih
Potencijalni učesnici
                     Potencijalna sredstva
 - opština,
                      - Budžetska sredstva
 - centar za socijalni rad
                      - Sredstva Vlade RS
 - Savjet za demografiju RS

PREDUSLOVI:               FAKTORI RIZIKA:
    03 obezbeđena sredstva      - nedostatak sredstva
      budžetom            - nerazumijvanje lokalnih institucija


PERIOD IMPLEMENTACIJE          OČEKIVANI TROŠKOVI

5 godina                250.000 KM
                    57
                     STRATEŠKI CILJ:
  NAZIV PROJEKTA
                     Izgrađene I afirmisane organizacije javnog,
  Izgradnja kapaciteta NERDA
                     nevladinog I biznis sektora

KRATAK OPIS PROJEKTA


Razvojna asocijacija NERDA osnovana je 2004. godine. Finansirana je od strane
Evropske Unije u okviru EU RED projekta. NERDA ima dva primarna cilja: stvranje
osnova za ekonomski održiv razvoj BiH i drugi ubrzati pripreme BiH za ulazak u EU
integracije i korištenje strukturalnih fondova EU. Uloga podkancelarije NERDA u Brodu
je identična, samo što se harmonizuje i uravnotežava razvoj u cijeloj sjevero-istočnoj
BiH. Pored kancelarije u Tuzli NERDA ima kancelarije u Brčkom, Bijeljini, Zvorniku i
Brodu, od ukupno 35 opština u regiji SI BiH.Uporedo sa razvojem kapaciteta NERDA
kao razvojne asocijacije, potrebno je u prelaznom periodu jačati kapacitete
Razvojne asocijacije Posavine, kao lokalne i subregionalne razvojne agencije.

                     CILJNE GRUPE
                       - preduzetnici
OČEKIVANI REZULTATI
                       - potencijalni egula I domaći
 - opremljen ured NERDA
                        investitori
 - zaposleno osoblje
                       - lokalne vlasti
 - lista prioritetnih projekataPotencijalni učesnici           Potencijalna sredstva
  - opština,                - budžetska,
  - EU RED                 - donatorska

                     FAKTORI RIZIKA:
PREDUSLOVI:
                      - Nedostatak potencijalnih sredstava
  - potpisan Ugovor o finansiranju sa
                        za finansiranje
   EC delegacijom u Sarajevu
                      - Komplikovane procedure EU I lokalni
                        interesi

                     OČEKIVANI TROŠKOVI
PERIOD IMPLEMENTACIJE
do 60 mjeseci
                     cca 1000 000 KM
                     58
                     STRATEŠKI CILJ:
  NAZIV PROJEKTA
                     Razvoj ljudskih potencijala I organizacije
  Info centar
                     rada

KRATAK OPIS PROJEKTA

Potrebno je osigurati protok informacija iz odjeljenja lokalne uprave do šalter sale I
konačno do građenina. Službenik u šalter Sali će imati informacije o privrednim
subjektima, procedurama u upravi, registraciji biznisa, pregledu opštinskih I
donatorskih projekata. Službenik za informisanje bi vodio evidenciju I reagovao na
tematske informacije po upitnicima I zahtjevu, shodno Zakonu o slobodnom pristupu
informacijama.

OČEKIVANI REZULTATI
                     CILJNE GRUPE
 - Interaktivna baza podataka
                       - preduzetnici
 - dostupnost informacija
                       - potencijalni egula I domaći
 - zadovoljstvo građana
                        investitori
                       - građani
Potencijalni učesnici
                     Potencijalna sredstva
  - lokalna uprava
                       - budžetska,
  - donator
                       - donatorska


                     FAKTORI RIZIKA:
PREDUSLOVI:
                      - Nedostatak potencijalnih sredstava
    - planirana sredstva
                        za finansiranje
      budžetom
                      - Nezainteresovanost donatora
    - odluka načelnika o
      implementaciji projekta
PERIOD IMPLEMENTACIJE           OČEKIVANI TROŠKOVI

4 mjeseca                 cca 30 000 KM
                     59
  NAZIV PROJEKTA             Strateški cilj
  Javna rasvjeta             Prostorno uređena opština, privlačnog
                      ambijenta za život, harmoničnog razvoja
                      sa drugim opštinama I regijama
KRATAK OPIS PROJEKTA
Opština Brod treba da obezbedi neophodna sredstva u za razvoj čvrste infrastrukture,
kao što je asfaltiranja puteva u užoj gradskoj zoni, ovdje su posebno bitni kriteriji za
raspodjelu i prioritizaciju sredstava. Po nekim procjenama ovo su značajna sredstva
koja prevazilaze mogućnosti lokalnog budžeta, te je zbog ovoga potrebno razmotriti
mogućnost pronalaženja donatora, povoljnih kreditnih sredstava i sufinasiranja od
strane korisnika. Javna rasvjeta je jedan od važnijih infrastrukturnih projekata u gradu
kako sa stanovišta ambijentalne privlačnosti grada, tako i sa stanovišta javne
sigurnosti.
OČEKIVANI REZULTATI             CILJNE GRUPE
- jačanje čvrtse infrastrukture           - gradska područja
- zadovoljstvo zajednice
- sigurnost građana
Potencijalni učesnici           Potencijalna sredstva
     - loklana uprava              - materijalna sredstva
     - donatori                 - stručni resursi
     - Vlada RS
     - banke
PREDUSLOVI:                FAKTORI RIZIKA:
     - planirana sredstva           - nezainteresovanost donatora,
       budžetom                 biznisa, finansijskih institucija,
     - odluka načelnika o             korisnika
       implementaciji projekta
     - odgovarajuća izvedbena
       dokumentacija
PERIOD IMPLEMENTACIJE           OČEKIVANI TROŠKOVI
36 mjeseci                 cca 300 000 KM
                     60
  NAZIV PROJEKTA            STRATEŠKI CILJ:
Strategija razvoja poljoprivrede     Stvaranje privrednog organizma fleksibilne
                     strukture
KRATAK OPIS PROJEKTA

Opština Bosanski Brod ima izuzetne poljoprivredne potencijale, od kojih je jedno od
najvažnijih poljoprivredno zemljište. Poljoprivreda je svakako jedna od ključnih
djelatnosti ruralnog prostora i osnovni oblik aktivnosti njegovih stanovnika, te
veoma bitan za smanjenje siromaštva, kasnije i za ekonomski rast i razvoj, održanje
ekološke ravnoteže i zaštitu okoline. Agroekološki uslovi u Bosanskom Brodu su
povoljni za razvoj poljoprivrede, međutim ona se istovremeno suočava sa
neophodnošću saniranja ratnih šteta (posebno deminiranje), i procesom tranzicije iz
planske ka tržišnoj ekonomiji. Strategija razvoja poljoprivrede bi dala jasan i
sistematičan pregled neophodnih projekata u oblasti poljoprivrede koji bi doveli do
zacrtanih ciljeva.

OČEKIVANI REZULTATI            CILJNE GRUPE
 - definisani projekti i poljoprivredi   - Zajednica
  rast zaposlenosti             - Poljoprivrednici
                       - Ruralno stanovništvo
Potencijalni učesnici           Potencijalna sredstva
  - opština,                - budžetska,
  - poljoprivredni institute        - donatorska
  - ZZ
                     FAKTORI RIZIKA:
PREDUSLOVI:
                      - Nedostatak potencijalnih sredstava
  - obezbeđena finansijska sredstva
                        za finansiranje
  - neophodan poljoprivredni kadar
                      - Nezainteresovanost poljoprivrednika
                        i zemljoradničkih zadruga


PERIOD IMPLEMENTACIJE           OČEKIVANI TROŠKOVI
6 godine                 cca 10 000 KM
                     61
  NAZIV PROJEKTA              STRATEŠKI CILJ:
  Centar za zapošljavanje         Stvaranje privrednog organizma fleksibilne
                      strukture
KRATAK OPIS PROJEKTA

Svrha ovog projekta je uspostavljanje Centra za zapošljavanje koji će pružiti
radnicima,
preduzećima I lokalnoj vlasti sve usluge, podatke o tržišta radne snage I analize
potrebne za dostizanje drugog strateškog cilja strategije razvoja, razvoj ljudskih resursa
I tržišta rada.Glavna kancelarija Centra je u Brčko Distriktu BiH, sa dve pod kancelarije
u Bijeljini I Brodu. Dugoročni ciljevi projekta su:
• Izabrati, predložiti i implementirati aktivnu politiku rada usklađenu sa lokalnim
  potrebama I postavljenim prioritetima od strane lokalnih vlasti;
• Obezbijediti sve informacije o tržištu rada I analize neophodne za definisanje ciljeva
  zapošljavanja u lokalnoj razvojnoj politici;
• Pomoći pri definisanju srodnih strategija.
  Projekt ima sledeće kratkoročne ciljeve:
   - izabrati lokalno osoblje potrebno za vođenje centra I procjeniti njihove potrebe
     za dodatnimtreninzima;
   - obezbijediti tehničku pomoć u prvoj fazi rada Centra;
   - nadgledati rad Centra u prvih 12 mjeseci u cilju usklađivanja organizacione
      egulativ I usluga u istom periodu;
   - pripremiti, testirati I primjeniti instrumente procjene demografske situacije
     obrazovni I trening egula, procjenu egulativ učenika I osoba sa fakultetskim
     obrazovanjem, procjena lokalnog tržišta rada;
   - pripremiti izvještaj o lokalnom tržištu rada.

OČEKIVANI REZULTATI
                      CILJNE GRUPE
 - baza podataka nezaposlenih
                        - preduzetnici
 - dostupnost informacija u
                        - potencijalni strani i domaći investitori
   zapošljavanju
                        - nezaposleni
 - zaposleno osoblje
Potencijalni učesnici            Potencijalna sredstva
  - lokalna uprava              - donatorska
  - donatori                 - budžetska
  - RABD
PREDUSLOVI:                 FAKTORI RIZIKA:
     - planirana sredstva         - Nedostatak potencijalnih sredstava
       budžetom              za finansiranje
     - odluka načelnika o         - Nezainteresovanost implementatora
       implementaciji projekta       projekta

PERIOD IMPLEMENTACIJE            OČEKIVANI TROŠKOVI
     04 mjeseci             cca 200 000 KM


                      62
                     STRATEŠKI CILJ:
  NAZIV PROJEKTA
                     Prostorno uređena opština, privlačnog
Toplifikacija grada
                     ambijenta za život, harmoničnog razvoja
                     sa drugim opštinama I regijama
KRATAK OPIS PROJEKTA

Zbog ne kontinuiranog procesa proizvodnje u rafineriji nafte u Brodu, potrebno je
izgraditi gradsku kotlovnicu, na lokaciji gdje se nalazi glavna izmjenjivačka stanica.
Struktura izvedbenih radova i objekata bi bila sledeća:
  - ugradnja dva kotla snage 5.3 MW
  - izgradnja dimnjaka promjera 760mm, visine 20m
  - izgradnja objekta za smještaj kotlovnice površine 400m 2
  - izgradnja i ugradnja rezervoara mazuta 3 kom. Po 500 m 3
  - izgradnja upravne zgrade površine 200m2
  - izgradnja ograde visine 2m

OČEKIVANI REZULTATI            CILJNE GRUPE
 - rešavanje problema distribucije     - zajednica
   pare, koji postoji zbog
   nepouzdanosti rada Rafinerije
   nafte, kao jedinog proizvođača
   pare za gradski sistem

Potencijalni učesnici           Potencijalna sredstva
  - opština,                - budžetska,
  - “Metal Brod” a.d            - kreditna,
  - Vlada RS                - donatorska
PREDUSLOVI:                FAKTORI RIZIKA:
  - obezbeđena finansijska sredstva    - Nedostatak potencijalnih sredstava
                        za finansiranje


PERIOD IMPLEMENTACIJE           OČEKIVANI TROŠKOVI
2 godine                 cca 1600 000 KM
                     63
                     STRATEŠKI CILJ:
 NAZIV PROJEKTA
                     Prostorno uređena opština, privlačnog
Regulacioni plan „Centar“
                     ambijenta za život, harmoničnog razvoja
                     sa drugim opštinama I regijama
KRATAK OPIS PROJEKTA

Opština trenutno raspolaže starom prostorno-planskom dokumentacijom iz perioda
1979/1980. godine koja je zastarjela. Najveći dio ove dokumentacije je uništen u
toku ratnih dejstava. Stoga su neophodne intervencije na istoj, a u vidu izrade nove
sa revidiranim pojedinim rješenjima za pojedina naselja kao što je naselje « Centar »
OČEKIVANI REZULTATI
                   CILJNE GRUPE
 - lakši rad prilikom donošenja
                     - zajednica
   određenih zakonskih rješenja kod
                     - biznisi
   građenja i planiranja,
 - poboljšanje uslova življenja i
   zdravija
 - ekološka sredina,
 - mogućnost    otvaranja  novih
   poslova I radnih mjesta,

Potencijalni učesnici           Potencijalna sredstva
  - opština                 - budžetska,
  - zavod za planiranje I izradu
   prostorno-planske
   dokumentacije
PREDUSLOVI:                FAKTORI RIZIKA:
  - obezbeđena finansijska sredstva    - Nedostatak potencijalnih sredstava
                        za finansiranje


PERIOD IMPLEMENTACIJE           OČEKIVANI TROŠKOVI
     05 mjeseci            cca 25 000KM
                     64
                     STRATEŠKI CILJ:
  NAZIV PROJEKTA
                     Prostorno uređena opština, privlačnog
Poslovna zona
                     ambijenta za život, harmoničnog razvoja
                     sa drugim opštinama I regijama
KRATAK OPIS PROJEKTA

U Brodu već djelimično je određena lokacija poslovne zone, jedna od prvih
aktivnosti je izrada planske dokumentacije za formiranje poslovne zone čiji bi glavni
ciljevi i zadaci bili :
 Stvaranje radnih mjesta
 Priliv ulaganja
 Povećanje izvoza
 Unaprijeđenje tehnologoije i obrazovanje kadrova
 Kontinuirane investicije u razvojne projekte
 Poboljšanje investicijske I preduzetničke klime
 Održivi razvoj u sklopu strategije razvoja BiH I regije sjevero-istok
 Uključivanje u međunarodnu mrežu organizacija I institucijaOČEKIVANI REZULTATI          CILJNE GRUPE
 - Razvoj ljudskih resursa        - zajednica
 - ulaganja – domaća i strana      - biznisi
 - nova radna mjesta           - investitori
 - obrazovanje     i unapređenje
   ljudskih resursa itd.
Potencijalni učesnici           Potencijalna sredstva
  - opština                 - budžetska,
  - zavod za planiranje I izradu      - kreditna
                       - investiciona
    prostorno-planske
    dokumentacije
  -  investitori
PREDUSLOVI:                FAKTORI RIZIKA:
  - obezbeđena finansijska sredstva    - nedostatak potencijalnih sredstava
                        za finansiranje
                      - pravna egulative

PERIOD IMPLEMENTACIJE
                     OČEKIVANI TROŠKOVI
36 mjeseca
                     cca 1000 000KM
                     65
66
                     IZVOR
                   FINASIRANJA,
                      %
                         Z
              PLANIRAT      B A            PERIOD           CILJN
        UKUPNA                                 POČETAK
               I ZA     O I J   ODGOVORNI ZA   IMPLEMENTACI          E
PROJEKTI    VRIJEDN
               2005.
                   OP
                      S Z E    IZVRŠENJE      JE
                                           IMPLEMENTACI
                                                  GRUP
        OST (KM)       ŠT                         JE
              GODINU     T N D            (mjeseci)           E
                    I
                      A I N
                   NA
                      LI S I
                       I C
                         A
1. Centar
  za                                                zajed
                      9
  samozap   200000    -    10
                      0
                            DONATOR      12    RABD&EU RED  nica+
  ošljavanj                                            biznisi
  e
2. Trening iz
                                                  zajed
  oblasti
         5000    5000   100  _    LOKALNA UPRAVA    4     01.02.2005.  nica+
  menadž
                                                  biznisi
  menta
3. Baza
  podatak
  a aktivnih                                            zajed
  preduzeć   10 000   10000   100  _    LOKALNA UPRAVA    6     01.02.2005.  nica+
  ai                                                biznisi
  preduzet
  nika
4. Fond za                                    zajed
  razvoj    500 000  10000  100  _  LOKALNA UPRAVA  60  01.01.2005.  nica+
                                         biznisi
5. Analiza
  stanja u
  javnim    10 000  10000  100  _  LOKALNA UPRAVA  6  01.06.2005.  biznisi
  preduzeć
  ima
6. Interaktiv
  na Web
                    8  LOKALNA UPRAVA+
  prezenta   4000   4000  20             5  01.02.2005.  biznisi
                    0   DONATOR
  cija
  opštine
7. Upravljan
  je
                                         zajed
  kvaliteto
        30 000  30000  100  _  LOKALNA UPRAVA  9  01.06.2005.  nica+
  m usluga
                                         biznisi
  opštinske
  uprave
8. Odsjek za                                   zajed
  LER      5 000  5000  100  _  LOKALNA UPRAVA  6  01.02.2005.  nica+
                                         biznisi
9. Revizija
  odluka                                    zajed
  od      5000   5000  100  _  LOKALNA UPRAVA  6  01.02.2005.  nica+
  značaja                                    biznisi
  za LER
                       68
10. Vodič za                                     zajed
  registracij   2000   2000   100  _  LOKALNA UPRAVA  3  01.02.2005.  nica+
  u biznisa                                    biznisi
11. Info                                       zajed
  centar     5 000   5000   100  _  LOKALNA UPRAVA  9  01.02.2005.  nica+
                                           biznisi
12. Identifika
  cija i
  stipendir                                    zajed
  anje      125 000  25000  100  _  LOKALNA UPRAVA  12  01.01.2005.  nica+
  deficitarn                                    biznisi
  ih
  kadrove
13. Kriteriji sa
  Bazom
  podatak
                                           zajed
  a fonda     5 000   5000   100  _  LOKALNA UPRAVA  6  01.06.2005
                                           nica
  za
  pomoć
  porodici
14. Regulaci                                     zajed
  oni plan    25 000  25 000  100  _  LOKALNA UPRAVA  9  01.03.2005.  nica+
  „Centar“                                     biznisi
15. Poslovna                                     Zajed
                       5
  zona      1000 000  50 000  50
                       0
                         LOKALNA UPRAVA  12  01.05.2005.  nica+
                                           biznisi
16. Strategija
                       1                    poljo
  razvoja
          10 000  10 000     0  LOKALNA UPRAVA  5  01.05.2005.  privre
  poljoprivr                0                    dnici
  ede


                         69
17. Ulična                                     Zajed
  rasvjeta  300 000   80 000  100  _  LOKALNA UPRAVA  36  01.05.2005.  nica+
                                          biznisi
18. GIS za
                                          zajed
  prostorno
         50 000   50000  100  _  LOKALNA UPRAVA  10  01.05.2005.  nica+
  planiranj
                                          biznisi
  e
19. Toplifikaci
        1 600 000  50 000       LOKALNA UPRAVA  12  01.03.2005.
  ja grada
20. Izgradnja
                      9  Donator+lokalna           zajed
  kapacite 1000 000    10 000  1             60  01.03.2005.
                      9   uprave               nica
  ta NERDA
21. Granični
  prelaz sa
                      1                    zajed
  odgovar
        6 500 000   -    _  0   DONATOR    12   u toku   nica+
  ajućim                 0                    biznisi
  terminalo
  m
                        70
                                Period implementacije u 2005. godini
 PROJEKTI        Januar  Febrar  Mart  April  Maj  Juni  Juli  Avgust  Septembar  Oktobar  Novembar  Decembar  Napomena
1.  Centar za
   samozapošljav
   anje
2.  Trening iz
   oblasti
   menadžmenta
3.  Baza podataka
   aktivnih
   preduzeća i
   preduzetnika
4.  Fond za                                                           Projekat
   podršku MSP                                                         se
                                                                 nastavlja
5.  Analiza stanja u
   javnim
   preduzećima
6.  Interaktivna
   Web
   prezentacija
   opštine
                                   71
              Januar  Februar  Mart  April  Maj  Juni  Juli  Avgust  Septem.  Oktobar  Novem.  Decem.  Napomena
7. Upravljanje                                                         Projekat se
  kvalitetom usluga                                                      nastavlja
  opštinske uprave
8. Odsjek za LER
9. Revizija odluka od
  značaja za LER
10. Vodič za
  registraciju biznisa
11. Info centar                                                         Projekat se
                                                                nastavlja
12. Identifikacija i                                                      Projekat se
  stipendiranje                                                        nastavlja
  deficitarnih
  kadrove
                                  72
13. Kriteriji sa
  Bazom
  podataka
  fonda za
  pomoć
  porodici
14. Regulacioni      Projekat se
  plan „Centar“     nastavlja
15. Poslovna zona     Projekat se
              nastavlja
16. Strategija
  razvoja
  poljoprivrede
17. Ulična rasvjeta    Projekat se
              nastavlja
18. GIS za         Projekat se
  prostorno       nastavlja
  planiranje
19. Toplifikacija
  grada
20. Izgradnja       Projekat se
  kapaciteta       nastavlja
  NERDA
21. Granični prelaz
  sa
  odgovarajući
  m terminalom
           73
11. Info centar        x
12. Identifikacija i
            SC 1.
                SC 2.
                    SC 3.
                        SC 4.
PROJEKTI
  stipendiranje
                x
  deficitarnih
  kadrove
1. Centar za
  Kriteriji sa
13. samozapošljav                x
  Bazom
  anje
  podataka
2. Trening iz         x
  oblasti za
  fonda        x
  pomoć
  menadžmenta
  porodici
3. Baza podataka
  Regulacioni
14. aktivnih
  plan „Centar“    x
  preduzeća i
  Poslovna zona
15. preduzetnika            x
16. Ulična rasvjeta
4. Fond za razvoj    x        x
17. GIS za stanja u
5. Analiza
  prostorno
  javnim       x        x
  planiranje
  preduzećima
18. Toplifikacija
6. Interaktivna             x
  grada
  Web
19. prezentacija
  Izgradnja          x
  kapaciteta
  opštine                   x
7. NERDA
  Upravljanje
20. Granični prelaz
  kvalitetom
  sa
  usluga           x        x
  odgovarajućim
  opštinske
  terminalom
  uprave
21. Strategija
8. Odsjek za LER        x
9. razvoja odluka
  Revizija      x
  poljoprivrede
  od značaja za        x
  LER
10. Vodič za
  registraciju        x
  biznisa

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:55
posted:12/1/2011
language:Serbian
pages:74