MARKETING USLUGA by V4RgP9b

VIEWS: 372 PAGES: 8

									             MARKETING
             USLUGA
Profesor: Dr Milorad Miljković, redovni profesor
Asistent: Mr Jelena Stanković
Literatura: Saša Veljković “Marketing usluga”
e-mail:
mmiljkovic@singidunum.ac.yu
jstankovic@singidunum.ac.yu
                Cilj i ishod predmeta
Cilj predmeta: Nastava iz predmeta Marketing usluga ima za cilj da studenti
steknu temeljna znanja o karakteristikama i prirodi usluga, osnovnim pojmovima
vezanim za marketing usluga, kao i o karakteristikama ponašanja potrošača i
građenja odnosa sa potrošačima u procesu kupovine. Takođe, potrebno je da se
studenti upoznaju sa procesima upravljanja pojedinim elementima ponude uslužne
organizacije.

Ishod predmeta: Očekuje se da će stečena znanja studentima poslužiti kao
stabilna osnova za dalje izučavanje i razumevanje marketing menadžmenta usluga,
kao i da će poslužiti za uspešno pružanje usluga i upravljanje dugoročnim
odnosima sa potrošačima usluga.
                                Sadržaj predmeta
Nedelja  Tema/aktivnost
  I   Uvod u marketing usluga (Pojam i osnovne karakteristike usluga, Klasifikacija usluga)
  II   Osnovni pojmovi marketinga usluga (Razvoj marketinga usluga, Evolucija marketing koncepta poslovanja, Marketing miks za oblast usluga)
  III  Istraživanje tržišta usluga i formiranje marketinške baze podataka (Istraživanje tržišta uslužne organizacije, Marketing informacioni sistemi i njihovi
     elementi, Metodologija istraživanja ponašanja potrošača, Specifičnosti istraživanja tržišta usluga, Postupak istraživanja tržišta usluga)

  IV   Pozicioniranje usluga na ciljnim segmentima (Osnovni pojmovi i koraci procesa pozicioniranja, Pojam segmentacije tržišta, Osnove za
     segmentaciju tržišta, Profilisanje i izbor ciljnih segmenata, Pozicioniranje usluge u svesti potrošača)
  V   Prvi kolokvijum
  VI   Kreiranje uslužnog proizvoda (Kvalitet usluge kao ključna komponenta, Pojam i definisanje kvaliteta usluge, Dimenzije kvaliteta usluge)
  VII  Kreiranje uslužnog proizvoda (Upravljanje kvalitetom usluge, Brendiranje, Strateški pristup razvijanju marke usluga)
 VIII  Upravljanje uslužnim procesom (Kompleksnost procesa usluživanja, Plan modela procesa usluživanja)
  IX   Uslužni ambijent kao element marketing miksa (Pojam i elementi uslužnog ambijenta, Uticaj uslužnog ambijenta na ponašanje potrošača)

  X   Drugi kolokvijum
  XI   Ljudi kao instrument marketinga u uslužnom sektoru (Uloga zaposlenih i potrošača u isporuci usluge, Kreiranje uslužne kulture, poslovanja i uloga
     menadžmenta)
  XII  Kanali distribucije usluga (Specifičnosti distribucije usluga, Tipovi kanala distribucije, Direktni kanali isporuke, Isporuka usluge preko posrednika,
     Isporuka usluge elektronskim kanalima, Lokacija i vreme isporučivanja usluge)
 XIII  Upravljanje kapacitetima i tražnjom u uslužnom sektoru (Problemi usklađivanja kapaciteta i tražnje, Strategije usaglašavanja kapaciteta i tražnje)
 XIV   Cena kao instrument uslužnog marketing miksa (Cenovna politika u sektoru usluga, Faktori koji utiču na odluke o cenama)
 XV   Integrisane marketing komunikacije u sektoru usluga (Proces i strategije marketing komunikacije uslužnog preduzeća, Miks komunikacije)
                           Struktura ocene 1
Predispitne obaveze-STUDENATA KOJI      poena   Završni ispit      poena
   POLAŽU KOLOKVIJUME
   PREKO PLATFORME
Redovno pohađanje nastave / posećivanje    10     Ispit (pismeni/usmeni)  50
   platforme

Kolokvijum I (za studente koji polažu na   15
   ATLAS platformi) – od 3. dо 78. str.
   udžbenika
Kolokvijum II (za studente koji polažu na   15
   ATLAS platformi) – od 153. dо 174.
   str. i od 179. do 213. str. udžbenika
Seminarski rad                10Ukupno:                    50     Укупно:         50
                           Struktura ocene 2
Predispitne obaveze-STUDENATA KOJI      poena   Završni ispit      poena
   POLAŽU KOLOKVIJUME SA
   REDOVNIM STUDENTIMA
Redovno pohađanje nastave / posećivanje   10     Ispit (pismeni/usmeni)  30
   platforme

Kolokvijum I (za studente koji polažu sa   25
   redovnim studentima) – gradivo od I
   do IV nedelje predavanja (kolokvijum
   će se održati u V nedelji predavanja)

Kolokvijum II (za studente koji polažu sa  25
   redovnim studentima) – gradivo od VI
   do IX nedelje predavanja (kolokvijum
   će se održati u X nedelji predavanja)
Seminarski rad                10Ukupno:                   70     Ukupno:         30
                       Kolokvijumi
     Kolokvijumi (za studente koji polažu preko platforme) se rade u
V i X nedelji semestra. U formi su testa koji sadrži 25 pitanja, a svaki tačan
odgovor donosi po 1 poen. Kolokvijum je položen ukoliko student osvoji
minimum 14 poena (50% pitanja + 1 poen). Studenti koji su položili kolokvijum
/ kolokvijume oslobođeni su polaganja tog dela gradiva na usmenom ispitu.
Poeni sa kolokvijuma se sabiraju i ulaze u ukupan broj poena ostvarenih u
okviru predispitnih obaveza.

     Kolokvijumi (za studente koji polažu sa redovnim studentima)
se rade u V i X nedelji semestra, u trajanju od 45 minuta. U formi su testa koji
sadrži 25 pitanja na koja student treba da odgovori deskriptivno (sažeto i
precizno) i/ili zaokruživanjem tačnog odgovora. Kolokvijum je položen ukoliko
student osvoji minimum 14 poena (50% pitanja + 1 poen). Poeni sa
kolokvijuma se sabiraju i ulaze u ukupan broj poena ostavrenih u okviru
predispitnih obaveza. Studenti koji su položili kolokvijume, i na osnovu
osvojenog broja poena zbirno sa poenima od ostalih predispitnih obaveza,
ukupno ostvarili preko 51 poen, oslobođeni su polaganja usmenog ispita
(ukoliko ne žele višu ocenu, u skladu sa tabelom bodovanja koja je priložena).
Napomena: Ukoliko je student položio kolokvijum, ne može ponovo da
polaže isti, bez obzira na broj ostvarenih poena.
                   Seminarski rad
Seminarski rad: Studenti koji žele da pišu seminarski rad mogu da izaberu
jednu od ponuđenih tema (spisak objavljen na web site- u). Seminarski rad
treba da sadrži do 12 stranica teksta i da bude podeljen na osnovne celine:
naslovna strana (naziv rada, kandidat i predmetni nastavnik), sadržaj, uvod,
razradu, zaključak i spisak korišćene literature. Obavezno je navoditi
reference, odnosno fusnote, ukoliko se koriste citati, nabrajanja, podele i
objašnjenja drugih autora. Radovi se dostavljaju asistentkinji u terminu
konsultacija.
                   Broj poena-ocena

Broj poena se prevodi na skalu ocena prema sledećoj šemi:

do 50 poena – ocena 5, nedovoljan;
51-60 poena – ocena 6;
61-70 poena – ocena 7;
71-80 poena – ocena 8;
81-90 poena – ocena 9;
91-100 poena – ocena 10
  Napomena: Završni ispit mogu polagati samo studenti koji su ostvarili
  najmanje 30 bodova predispitnih obaveza, u toku trajanja semestra.
  Napomena: Broj osvojenih poena važi tokom aktuelne školske godine.
  Ukoliko se ispit ne položi tokom školske godine, poeni se poništavaju.
  Napomena za zaposlene: Ukoliko se organizuju predavanja za zaposlene,
  bodove po osnovu pohađanja nastave dobijaju samo studenti koji su
  pohađali tu nastavu.

								
To top