Phu luc kem theo cong van 137 by 9Rxo4Q2

VIEWS: 15 PAGES: 26

									   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH (HUYÊN)…..
Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2
   BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
          Tháng … - 201..

                             1
                                MỤC LỤC

PHẦN I. BÁO CÁO TÓM TẮT ............................................................................................................ 4
 I. Tiến độ và kết quả. ...................................................................................................................... 4
   I.1 Thực hiện kế hoạch mua sắm đấu thầu (18 tháng đầu). ...................................................... 4
   I.2. Quản lý dự án....................................................................................................................... 4
   I.3. Ngân sách phát triển xã ....................................................................................................... 4
   I.4. Tăng cường năng lực ............................................................................................................ 5
   I.5. Thực hiện công tác thanh toán và giải ngân ............................................................................. 5
 II. Những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị. .................................................................................... 5
   II.1. Những tồn tại và vướng mắc .............................................................................................. 5
   II.2. Kiến nghị ............................................................................................................................. 5
PHẦN II: BÁO CÁO CHÍNH ........................................................................................................... 6
 I. Tiến độ Chung ............................................................................................................................. 6
   I.1. Giải ngân .............................................................................................................................. 6
   I.2. Thực hiện kế hoạch đấu thầu trong kỳ báo cáo.................................................................. 8
   I.3. Quản lý tài chính: ................................................................................................................... 10
   I.4. Quản lý dự án và nhân sự...................................................................................................... 10
   I.5. Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm. ............................................................................ 11
   I.6. Tình hình thực hiện các khuyến nghị công việc từ đoàn giám sát lần trước................................... 11
   I.7. Dự kiến cho kế hoạch tiếp theo. .............................................................................................. 11
 II.Triển khai thực hiện các hoạt động dự án ........................................................................................ 12
   II.1. Hợp phần phát triển kinh tế huyện ........................................................................................... 12
     II.1.1. Đầu tư phát triển kinh tế huyện: ................................................................................ 12
     II.1.2. Đa dạng hoá các cơ hội liên kết thị trường và hỗ trợ sáng kiến kinh doanh ............. 14
   II.2. Hợp phần Ngân sách Phát triển xã ................................................................................... 14
     II.2.1. Kế hoạch về hợp phần NSPTX năm 2010 - 2011 ..................................................... 14
     II.2.2. Đánh giá chung tiến độ thực hiện: ............................................................................. 14
     II.2.3. Hỗ trợ Sinh kế, Dịch vụ sản xuất và các hoạt động phát triển KTXH của phụ nữ .... 14
   II.3. Hợp phần Tăng cường năng lực ...................................................................................... 18
     II.3.1. Lập kế hoạch phát triển KT-XH ................................................................................. 18
     II.3.2. Đào tạo cán bộ xã và thôn bản .................................................................................. 18
     II.3.3. Đào tạo cán bộ cấp tỉnh và huyện ............................................................................. 20
     II.3.4. Đào tạo kỹ năng nghề ................................................................................................ 22
     II.3.5. Bảo vệ tài sản hộ gia đình và tài sản công ................................................................ 22
     II. 3.6. Đánh giá chung tiến độ thực hiện hợp phần ............................................................ 22
   II.4. Hợp phần Quản lý dự án - Giám sát và đánh giá ............................................................. 22
     II.4.1. Truyền thông và thông tin, trao đổi kinh nghiệm ....................................................... 22
     II.4.2. Giám sát và đánh giá ................................................................................................. 25
 III. Các vấn đề xuyên suốt của dự án ........................................................................................... 25
   III.1. Phương pháp tiếp cận và sự tham gia của người dân .................................................... 25
   III.2. Vấn đề giới ....................................................................................................................... 25
   III.3. Đền bù, giải phóng mặt bằng và chính sách an toàn ...................................................... 25
   III.4. Quản lý môi trường và giám sát quản lý môi trường ....................................................... 25
   III.5. Chất lượng công trình và vận hành bảo dưỡng. ............................................................. 25
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................................... 25
 I. Kết luận...................................................................................................................................... 26
 II. Kiến nghị ................................................................................................................................... 26
                                                                          2
CÁC BẢNG
Bảng 1. Số liệu thanh toán của Ban QLDA ……… trong kỳ báo cáo và luỹ kế                6
Bảng 2. Số liệu giải ngân (theo mạng Client Connection của WB)                    6
Bảng 3. Số liệu giải ngân theo hợp phần dự án đến ngày 31/3/2011:                  7
Bảng 4. Tổng hợp thông tin công tác đấu thầu sử dụng vốn WB và triển khai thực hiện         9
Bảng 5. Tổng hợp các vấn đề về quản lý dự án và nhân sự                       10
Bảng 6. Tổng hợp tình hình thực hiện các khuyến nghị của đoàn Giám sát dự án lần thứ        11
Bảng 9. Tổng hợp các tiểu dự án trong kế hoạch năm 2011 về hợp phần NSPTX              14
Bảng 10. Tổng hợp kế hoạch đề xuất các tiểu dự án sinh kế                      15
Bảng 11. Tổng hợp tỷ lệ các tiểu dự án sinh kế của tỉnh theo lĩnh vực                16
Bảng 12. Tổng hợp tiến độ thực hiện các tiểu dự án sinh kế của tỉnh theo lĩnh vực          16
Bảng 13. Kết quả tăng cường năng lực cho cán bộ xã thôn bản                     19
Bảng 14. Kết quả tăng cường năng lực cho cán bộ TƯ, tỉnh, huyện                   21
Bảng 15. Tổng hợp kết quả về trao đổi kinh nghiệm                          24CÁC HÌNH
Hình 1: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đào tạo 18 tháng tính theo số lớp và đến hết quý II/2011 ......... 22
                                                   3
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN)……         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIẢM NGHÈO 2            Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số:……/BC-DAGN2

                         …………, ngày ……tháng………năm……


               BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
                triển khai thực hiện
  Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc GĐ 2 của tỉnh (huyện)………….


1. Số báo cáo :        01
  Kỳ báo cáo:         1/9/2010 – 30/3/2011

2. Cơ cấu tổ chức thực hiện: (phần này nêu cơ cấu tổ chức và số lương nhân sự của Ban Quản lý dự
  án từ cấp tỉnh xuống BQLDA cấp huyện và các Ban Phát triển Xã và các nhóm sở thích thôn bản)
             PHẦN I. BÁO CÁO TÓM TẮT

I. Tiến độ và kết quả.
(Phần này nên tóm lược những công việc quan trọng mà dự án thực hiện (ví dụ: tiến độ
giải ngân, quyết toán, quản lý dự án v.v…) và các kết quả chính mà dự án đã đạt được đến
thời điểm này, sử dụng số liệu tổng hợp các đầu ra mà Dự án đã đạt được).

I.1 Thực hiện kế hoạch mua sắm đấu thầu (18 tháng đầu).

Kết quả đấu thầu trong thời gian báo cáo và luỹ kế từ đầu dự án trên toàn tỉnh (huyện)
(phân loại các gói thầu: xây lắp, hàng hoá và tư vấn) và số lượng các gói đã trao (ký hợp
đồng), số các gói thầu hoặc công trình đã hoàn thành.


I.2. Quản lý dự án

Công tác quản lý dự án trong kỳ báo cáo như thế nào? về mặt nhân sự, về công tác giám
sát kiểm tra nhằm đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch đề ra cũng như đúng thủ tục,


I.3. Ngân sách phát triển xã                                               4
Tình hình thực hiện hợp phần ngân sách xã: tiến độ triển khai so với kế hoạch và các kết quả đạt
được trong thời gian báo cáo: số lượng và loại hình các tiểu dự án được lập kế hoạch và số lượng
TDA đang triển khai, hoặc đã hoàn thành.
I.4. Tăng cường năng lực

Kết quả thực hiện hợp phần tằng cường năng lực trong kỳ báo cáo và luỹ kế từ đầu dự án, so sánh
với kế hoạch đặt ra: tập huấn và thăm quan trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài dự án.

I.5. Thực hiện công tác thanh toán và giải ngân

Tình hình giải ngân trong kỳ báo cáo và luỹ kế giải ngân từ đầu dự án cho đến hết kỳ báo cáo
(trong đó có vốn ngân sách đối ứng và vốn vay từ ngân hàng thế giới. Nêu bật tiến độ giải ngân
thông qua tỷ lệ giải ngân so với ngân sách dự án.


II. Những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị.

Phần này tóm tắt những khó khăn còn tồn tại hay các vấn đề phát sinh trong công tác triển khai dự
án trong thời gian báo cáo cũng các đề xuất chính/kiến nghị chính của Ban QLDA Tỉnh (huyện)
cho các đơn vị khác (Ban QLDA tỉnh, UBND Tỉnh, Ban QLDA Trung ương, Ngân hàng Thế giới)
về các hoạt động cần làm tiếp theo nhằm đảm bảo cho dự án được triển khai hiệu quả.


II.1. Những tồn tại và vướng mắc

II.2. Kiến nghị
                                                5
             PHẦN II: BÁO CÁO CHÍNH
I. Tiến độ Chung
I.1. Giải ngân

Mục đích của phần này sẽ cung cấp các dữ liệu về thực trạng giải ngân vốn đầu tư chung của các
tỉnh, và những thông tin phù hợp có liên quan về các vấn đề giải ngân mà có ảnh hưởng tới tiến độ
của dự án. Những số liệu giải ngân được thể hiện trong các biểu mẫu đi kèm. Những ý kiến đề
xuất của Ban QLDA các tỉnh (huyện) về việc giải ngân Vốn đều có thể được liệt kê ở phần
này.

Bảng 1. Số liệu thanh toán của Ban QLDA ……… trong kỳ báo cáo và luỹ kế

                             Đơn vị tính: Triệu đồng
                    Kỳ báo cáo            Luỹ kế từ đầu dự án
    Ban QLDA
              Tổng số    WB    Đối ứng    Tổng số   WB    Đối ứng

  1. Tỉnh Hòa Bình
Bảng 2. Số liệu giải ngân (theo mạng Client Connection của WB)

                                       Đơn vị: 1000USD

                         Kỳ báo cáo          Từ đầu dự án
              Tổng vốn
    Ban QLDA       WB được
                      Giải ngân   Tỷ lệ giải          Tỷ lệ giải
               phân bổ                   Giải ngân
                       đến hết    ngân/tổn           ngân/tổng
                                    đến 31/3/2011
                      (31/3/2011)   g vốn             vốn
 1. Tỉnh Hòa Bình
                                                6
                Bảng 3. Số liệu giải ngân theo hợp phần dự án đến ngày 31/3/2011

                                                    Đơn vị tính: Triệu đồng

             Hợp phần 1        Hợp phần 2          Hợp phần 3          Hợp phần 4

          Tổng        Đối  Tổng                            Tổng
               WB            WB  Đối ứng  Tổng số   WB    Đối ứng      WB   Đối ứng
          số         ứng  số                             số

Trong kỳ báo cáo

Luỹ kế từ đầu dự
án
                                                               7
I.2. Thực hiện kế hoạch đấu thầu trong kỳ báo cáo

Mục này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về kế hoạch đấu thầu và kết quả các hoạt động đấu
thầu & trao thầu trong kỳ báo cáo và luỹ kế từ đầu dự án, từ hình triển khai thực hiện và hoàn thành
các công trình/gói thầu. Những thông tin chi tiết sẽ được đề cập trong bảng biểu đấu thầu gửi kèm
trong phần Phụ lục, còn phần này trình bày tóm tắt Kế hoạch Đấu thầu của hợp phần phát triển
kinh tế huyện.
                                                 8
           Bảng 4. Tổng hợp thông tin công tác đấu thầu sử dụng vốn WB và triển khai thực hiện

                              Thực hiện trao thầu      Kết quả hoàn thành
                      Số lượng
                                                    Tỷ lệ hoàn
                       gói thầu  Số lượng    Tỷ lệ trao  Số lượng gói
        Nội dung                                        thành/Số  Ghi chú
                      trong KH  gói thầu đã  thầu/KH được  thầu hoàn
                                                   lượng trao
                      được duyệt    trao     duyệt     thành
                                                     thầu
        Phát triển kinh tế huyện
Kỳ báo cáo
        Quản lý dự án

        Phát triển kinh tế huyện
Luỹ kế từ đầu
dự án
        Quản lý dự án
                                                               9
I.3. Quản lý tài chính:

Ban QLDA tỉnh có thể cung cấp các thông tin có liên quan đến hệ thống quản lý tài chính cũng cần
được báo cáo của mình, quản lý thu chi, thực hiện theo các quy định tài chính của nhà nước, sổ
sách kế toán,... Dưới đây là các chủ đề Ban QLDA có thể tham khảo, tuỳ theo thực tế của Dư án
Ban QLDA có thể lựa chọn và bổ sung các vấn đề phù hợp:
       Công tác quản lý tài chính:
       Báo cáo tài chính và Phần mềm kế toán:
       Công tác giải ngân và đơn rút vốn:
       Kiểm toán nội bộ
       Kiểm toán độc lập:
       Những sai sót trong khi thực hiện (ví dụ như trả tiền mặt cho nhà thầu, chi trả
         nhưng không được Kho bạc thông qua,…)
       Việc ghi chép sổ sách kế toán.I.4. Quản lý dự án và nhân sự

Mục này được sử dụng cho những ý kiến chung về công tác quản lý dự án ở các cấp (Trung ương,
Tỉnh, Huyện, Xã) về công tác nhân sự, có sự thay đổi gì không? có ảnh hưởng đến việc thực hiện
dự án không? ảnh hưởng như thế nào?...
        Bảng 5. Tổng hợp các vấn đề về quản lý dự án và nhân sự

 Các cấp                Lai Châu (ví dụ)             Ghi chú
Tỉnh

Huyện    Thay đổi CF:

       - Mường Tè: 1

       - Tam Đường: 1Xã      Thay đổi nhân sự ở các Ban PTX :

       - Tả Ngảo, Tả Phìn và Phăng Xô Lin, (huyện Sìn Hồ);

       - Dào San (huyện Phong Thổ)

       - Bản Bo, Hồ Thẩu, Nà Tăm, Sơn Bình, Bản Giang (huyện Tam Đường)
                                               10
I.5. Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm.

Mục này đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kết quả đầu ra kế hoạch năm của tỉnh
(huyện) tính đến thời điểm báo cáo.


I.6. Tình hình thực hiện các khuyến nghị công việc từ đoàn giám sát lần trước

Mục này được sử dụng để các tỉnh (huyện) báo cáo về việc thực hiện các khuyến nghị công việc mà báo cáo
của đoàn giám sát lần trước đã đưa ra. (CPO sẽ gửi bảng liệt kê các công việc cần thực hiện mà đợt giám sát lần
1 đã khuyến nghị)

 Bảng 6. Tổng hợp tình hình thực hiện các khuyến nghị của đoàn Giám sát dự án lần
                    thứ

       Nội dung                      Tỉnh Hoà Bình (ví dụ)

Nhân sự                 Đã tuyển dụng 2 vị trí phiên dịch

Kế hoạch đấu thầu: thăm vấn lại và   Đã thực hiện gói thầu về đào tạo kỹ năng thúc đẩy viên cộng đồng;
lập kế hoạch/điều chỉnh kế hoạch
                    Bổ xung gói kiểm toán nội bộ vào kế hoạch đấu thầu của CPO.
                    Đang mời thầu gói thầu mua sắm phương tiện đi lại.

Tập huấn giới thiệu dự án

Truyền thông giới thiệu dự án      Đã thiết kế và in ấn tờ rơi giới thiệu dự án.
                    Đã thiết kế trang web của dự án và đang đưa vào sử dụng

Ngân sách Phát triển xã

Tăng cường năng lực: kế hoạch;
thực hiện đào tạo

Đền bù và giải phóng mặt bằng
I.7. Dự kiến cho kế hoạch tiếp theo.
Phần này các tỉnh (huyện) trình bày tóm tắt kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo (đến hết quý tới hoặc hết năm)

Bảng 7. Dự kiến các công việc cho 3 tháng tiếp theo

 STT          Nội dung công việc (ví dụ)              Chịu trách   Tiến độ dự
                                       nhiệm       kiến
 1   Kế hoạch đấu thầu 18 tháng
    - Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và trao thầu các gói thầu        Các tỉnh     Tháng 6
    trong kế hoạch đã được phê duyệt (trừ các gói thầu                                                       11
    thực hiện quý 3 và quý 4/2011)
    - Chuẩn bị hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2012       CPO      Tháng 6
II.Triển khai thực hiện các hoạt động dự án

II.1. Hợp phần phát triển kinh tế huyện
II.1.1. Đầu tư phát triển kinh tế huyện:

Phần này là phần đánh giá chung về tiến độ thực hiện tiểu hợp phần này so với kế hoạch, kết quả
hoàn thành và chất lượng thực hiện các công trình/tiểu dự án .
                                                 12
            Bảng 8. Tổng hợp tiến độ thực hiện các tiểu dự án trên toàn tỉnh (huyện)

                 Kế hoạch                       Thực hiện

                                                   Luỹ kế khối
   Tên tiểu dự án        Tổng giá                Tỷ lệ TDA   Ước khối          Số Công
                                                   lượng ước
            Tổng số  trị dự toán  Tổng khối        thực hiện so  lượng thực         trình đã
                               Số TDA                  tính thực
            TDA      (triệu   lượng           với kế    hiện trong          hoàn
                                                   hiện đến
                   đồng)                hoạch (%)     quý           thành
                                                    hết quý
Đường giao thông

Công trình thuỷ lợi

CT nước sạch

Cầu

Chợ

Tư vấn
                                                             13
Nhận xét cụ thể về tình hình triển khai thực hiện, những khó khăn, tồn tại và kiến nghị.
II.1.2. Đa dạng hoá các cơ hội liên kết thị trường và hỗ trợ sáng kiến kinh
doanh
Phần này là phần đánh giá chung về tiến độ thực hiện, kết quả và chất lượng thực hiện (các nội
dung như nghiên cứu và phân tích thị trường, trong đó có nghiên cứu các chuỗi giá trị sản phẩm;
các hỗ trợ liên kết thị trường và hỗ trợ các hình thức sản xuất cộng đồng (như nhóm sở thích, tổ
hợp tác, hay hợp tác xã,…) trong tiếp cận thị trường, hợp tác thương mại với các doanh nghiệp; tổ
chức và tài trợ các cuộc thi sáng tạo, thực hiện các sáng kiến đã được giải thưởng. So sánh các kết
quả với kế hoạch. Nhận xét cụ thể về các khó khăn, tồn tại và kiến nghị.


II.2. Hợp phần Ngân sách Phát triển xã
II.2.1. Kế hoạch về hợp phần NSPTX năm 2010 - 2011


Phần này là phần đánh giá chung về tiến độ thực hiện, kết quả và chất lượng thực hiện, so sánh với
kế hoạch.Nhận xét cụ thể về khó khăn, tồn tại và kiến nghị.

Bảng 7. Tổng hợp các tiểu dự án trong kế hoạch năm 2011 về hợp phần NSPTX của
tỉnh (huyện)…
                                          Đơn vị: triệu đồng

                      Vốn đầu tư (triệu đồng)
  Tên tiểu dự án    Tổng số
                                   Dân góp     Ghi chú
(xêp thứ tự ưu tiên)   Tiểu DA
                    Tổng số    Vốn WB    (quy ra
                                   tiền)

Tổng             940    61595.7    59573.8     2021.9
Tiểu hợp phần 2.1      676    48944.7    48461.2     483.5

Tiểu hợp phần 2.2      138     7223     6375.6     847.4

Tiểu hợp phần 2.3      126     5428      4737      691


II.2.2. Đánh giá chung tiến độ thực hiện:
    2.2.1. Công tác lập kế hoạch và chuẩn bị đầu tư:
    2.2.2. Về đấu thầu và tổ chức thực hiện
    2.2.3. Đánh giá kết quả thực hiện và những vấn đề tồn tại

II.2.3. Hỗ trợ Sinh kế, Dịch vụ sản xuất và các hoạt động phát
triển KTXH của phụ nữ                                                 14
Phần này là phần phân tích, đánh giá chung về tiến độ thực hiện, kết quả và chất lượng thực hiện
các hoạt động , so sánh với kế hoạch. Các nội dung chính bao gồm: xây dựng đề xuất các hoạt động
sinh kế và thành lập nhóm sở thích; hỗ trợ tăng cường năng lực cho nhóm sở thích; hỗ trợ thực hiện
sinh kế và tiêu thu sản phẩm. Để việc phân tích đánh giá được chi tiết và dễ hiểu cần tách ra từng
phần diễn giải. Cụ thể nên chia làm 3 phần:
  1. Thuận lợi và những kết quả đạt được
  2. Khó khăn/điểm yếu và những tồn tại
  3. Những gợi ý và định hướng.
Các bảng biểu (10, 11 và 12) được xắp xếp vào phần 1 hoặc 2 cho phù hợp. Ngoài ra để phân tich
thuận lợi hơn người viết có thể bổ sung các bảng biểu cần thiết khác.


Bảng 8. Tổng hợp kế hoạch đề xuất các tiểu dự án sinh kế
                     Số     Ngân sách (tỷ đồng)
     Địa     Tiểu hợp    lượng
STT                                        Trạng thái
    Phương      phần     tiểu dự   Tổng    WB   Đối ứng
                     án
1   Lào Cai   Tiểu HP 2.2     72     4,15   3,45    0,70  Dự thảo lần
                                         cuối (ví dụ)
          Tiểu HP 2.3     53     2,89   2,35    0,54
                                                15
                   Bảng 9. Tổng hợp tỷ lệ các tiểu dự án sinh kế của tỉnh (huyện) theo lĩnh vực

                                Nâng cao      Nghề thủ              Hỗ trợ dịch
            Chăn nuôi      Trồng trọt                        An sinh              Chế biến      Khác
Tỉnh                              năng lực       công                 vụ
              1      2
           SL      %    SL   %     SL     %    SL    %    SL    %    SL   %     SL  %    SL     %
Sơn La           27    49.1   9   16.4     14   25.5      3  5.45   3    5.45        0        0         0

                Bảng 10. Tổng hợp tiến độ thực hiện các tiểu dự án sinh kế của tỉnh (huyện) theo lĩnh vực

                                                  Tổng sản phẩm đầu ra cho     Lượng sản phẩm bán được
                  Số TDA thực     Giá trị đã thanh toán trong quý
                                                   đến hết quý cuối cùng      cho đến hết quý cuối cùng
   Các TDA sinh kế        hiện trong
                    quý      Tổng     Vốn NHTG     Vốn khác     Đơn vị     Khối lượng    Khối lượng   Thành tiền

Trồng trọt

Chăn nuôi

Dịch vụ

Tiểu thủ công nghiệp
1
  SL: Số lương tiểu dự án
2
  %: Tỷ lệ phần trăm tiểu dự án trong lĩnh mỗi lĩnh vực so với tổng số tiểu dự án được lựa chọn
                                                                              16
  Những tồn tại/điểm yếu:
               17
II.3. Hợp phần Tăng cường năng lực

II.3.1. Lập kế hoạch phát triển KT-XH

Phần này là phần đánh giá chung về tiến độ thực hiện, kết quả và chất lượng thực hiện, so sánh với
kế hoạch.

II.3.2. Đào tạo cán bộ xã và thôn bản

Phần này là phần đánh giá chung về tiến độ thực hiện, kết quả và chất lượng thực hiện (nêu tóm tắt
kết quả đào tạo, kết quả nâng cao năng lực cho các học viên, các hoạt động thăm quan trao đổi học
tập kinh nghiệm giữa các tỉnh và địa phương, giữa các dự án trong và ngoài nước,…), so sánh với
kế hoạch.
                                                18
                Bảng 11. Kết quả tăng cường năng lực cho cán bộ xã thôn bản

          Số lớp
                         Đối tượng tham gia              Thành phần tham gia
                Tổng                        Giới       Dân tộc     Độ tuổi
 Nội dung           số học      Cán   Cán       Cán bộ
                viên   Cán          Cán bộ              Các
         Kế   Thực           bộ   bộ        thôn
                    bộ TƯ          xã               dân      Thanh
        hoạch  hiện          tỉnh  huyện       bản  Nam   Nữ       Kinh       Khác
                                                 tộc      niên
                                                 khác
Kỳ báo cáo

Tập huấn

Hội thảo

Luỹ kế từ đầu
năm
Tập huấn

Hội thảo

Luỹ kế từ đầu
dự án
Tập huấn

Hội thảo
                                                                19
II.3.3. Đào tạo cán bộ cấp tỉnh và huyện
Phần này là phần đánh giá chung về tiến độ thực hiện, kết quả và chất lượng thực hiện (nêu tóm tắt
kết quả đào tạo, kết quả nâng cao năng lực cho các học viên, các hoạt động thăm quan trao đổi học
tập kinh nghiệm giữa các tỉnh và địa phương, giữa các dự án trong và ngoài nước,…), so sánh với
kế hoạch.
                                                20
                Bảng 12. Kết quả tăng cường năng lực cho cán bộ TƯ, tỉnh, huyện

          Số lớp
                         Đối tượng tham gia              Thành phần tham gia
                 Tổng                        Giới       Dân tộc     Độ tuổi
 Nội dung           số học      Cán   Cán       Cán bộ
                 viên   Cán          Cán bộ              Các
         Kế   Thực           bộ   bộ        thôn
                     bộ TƯ          xã               dân      Thanh
        hoạch  hiện           tỉnh  huyện       bản  Nam   Nữ       Kinh       Khác
                                                  tộc      niên
                                                 khác
Kỳ báo cáo

Tập huấn

Hội thảo

Luỹ kế từ đầu
năm
Tập huấn

Hội thảo

Luỹ kế từ đầu
dự án
Tập huấn

Hội thảo
                                                                21
II.3.4. Đào tạo kỹ năng nghề
Phần này là phần đánh giá chung về tiến độ thực hiện, kết quả và chất lượng thực hiện (nêu tóm tắt
kết quả đào tạo, kết quả nâng cao năng lực cho các học viên), so sánh với kế hoạch.II.3.5. Bảo vệ tài sản hộ gia đình và tài sản công
Phần này là phần đánh giá chung về tiến độ thực hiện, kết quả và chất lượng thực hiện, so sánh với
kế hoạch.


II. 3.6. Đánh giá chung tiến độ thực hiện hợp phần

Nhận xét cụ thể về các khó khăn, tồn tại, các điểm mạnh và điểm yếu trong công tác đào tạo và các
đề xuất/kiến nghị.

Ở đây, cần đưa thêm biểu đồ thể hiện mức độ hoàn thành kế hoạch theo các tiểu hợp phần. Ví dụ:
Hình 1: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đào tạo 18 tháng tính theo số lớp và đến hết quý II/2011
 Từ biểu đồ và các phân tích khác, có thể đưa ra các đánh giá về khả năng hoàn thành kế hoạch 18
tháng và đề xuất các giải pháp trong nội bộ tỉnh và đề nghị sự hỗ trợ của ban Điều phối DATW và
WB (nếu cần) để đẩy nhanh tiến độ....
II.4. Hợp phần Quản lý dự án - Giám sát và đánh giá

II.4.1. Truyền thông và thông tin, trao đổi kinh nghiệm
II.4.1.1. Truyền thông và thông tin

Phần này là phần đánh giá chung về tiến độ thực hiện, kết quả và chất lượng thực hiện, so
sánh với kế hoạch. Các nội dung cụ thể như xuất bản; nghiên cứu ngắn, thông tin truyền
thông: tờ rơi, áp phích, viết bài, bản tin,…; hợp tác và thực hiện truyền thông trên các
phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương như TV, đài, báo chí, tạp chí,… Nhận xét
cụ thể về các khó khăn, tồn tại và kiến nghị.
                                                22
II.4.1.2. Trao đổi kinh nghiệm
                 23
                  Bảng 13. Tổng hợp kết quả về trao đổi kinh nghiệm

                            Đối tượng tham gia           Thành phần tham gia
        Số đợt trao đổi
         kinh nghiệm   Tổng số
                  thành                            Giới     Dân tộc
                   viên                    Cán bộ
                 tham gia  Cán bộ  Cán bộ  Cán bộ  Cán bộ               Các
                                         thôn
                       TƯ    tỉnh  huyện   xã                dân
         Kế    Thực                           bản  Nam     Nữ       Kinh
                                                       tộc
        hoạch   hiện
                                                      khác
Kỳ báo cáo

Luỹ kế từ đầu
năm
Luỹ kế từ đầu
dự án
                                                            24
II.4.2. Giám sát và đánh giá

Mục này nói về công tác quản lý xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, các hoạt động
giám sát của Ban quản lý dự án tỉnh và huyện trên địa bàn dự án của mình trong thời gian
qua. Những phát hiện, khó khăn, các giải pháp đã thực hiện và cả những đề xuất kiến nghị
cho những tồn tại chưa được giải quyết.


III. Các vấn đề xuyên suốt của dự án
III.1. Phương pháp tiếp cận và sự tham gia của người dân

Mục này là phần đánh giá/nhận xét về thực hiện phương pháp tiếp cận từ dưới lên, tiến trình thực
hiện lôi cuốn sự tham gia của người dân; những Điểm mạnh và điểm yếu của sự tham gia của
người dân vào dự án và những kiến nghị đề xuất cải thiện.III.2. Vấn đề giới
Mục này là phần đánh giá/nhận xét về thực hiện dự án có lồng ghép bình đẳng giới, tiến trình thực
hiện các hoạt động dự án có quan tâm tới yếu tố giới; những Điểm mạnh và điểm yếu của vấn đề
bình đẳng giới trong triển khai dự án và những kiến nghị đề xuất cải thiện


III.3. Đền bù, giải phóng mặt bằng và chính sách an toàn

Mục này là phần đánh giá/nhận xét về thực hiện triển khai các hoạt động đền bù & giải phóng mặt
bằng cũng như thực hiện các chính sách an toàn trong khi thực hiện các hoạt động chính trong các
hợp phần của dự án. Nhận xét cụ thể về các khó khăn, tồn tại và kiến nghị.


III.4. Quản lý môi trường và giám sát quản lý môi trường

Phần này nhận xét/đánh giá về công tác quản lý môi trương và việc giám sát quản lý môi trường
như thế nào đối với các TDA, kể cả các tiểu dự án về hạ tầng cơ sở và các TDA về sinh kế. những
khó khăn/tồn tại và kiến nghị.

III.5. Chất lượng công trình và vận hành bảo dưỡng.

Mục này về chất lượng công trình được thi công xây dựng thông qua việc sử dụng; công tác vận
hành và bảo dưỡng các công trình, như thành lập đội O&M, xây dựng kế hoạch O&M và triển khai
thực hiện bảo dưỡng, bảo trì các công trình trên địa bàn.
          PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


                                               25
I. Kết luận

Kết luận nêu đánh giá chung về tiến độ triển khai thực hiện dự án trên toàn tỉnh, những kết quả đạt
được và những điểm mạnh của mình, những điểm chưa đạt, những hoạt động chưa thực hiện được
so với kế hoạch, những khó khăn tồn tại, những hạn chế trong thời giam vừa qua và đề xuất giải
pháp cho toàn bộ các hợp phần của dự án, kể cả công tác quản lý dự án;


II. Kiến nghị
Nêu những kiến nghị tỉnh về các giải pháp nhằm cải thiện tình hình thực hiện dự án trong toàn tỉnh
với CPO cũng như đối với Ngân hang thế giới.


                 PHẦN 4: PHỤ LỤC
Tất cả các mẫu biểu báo cáo file excel của cấp tỉnh.
                                                26

								
To top