bilgisayar by cAt79S

VIEWS: 607 PAGES: 9

									EXCEL ÇALIŞMA SORULARI                     12-Excel‘de şarta bağlı işlem yapan fonksiyon
                                aşağıdakilerden hangisidir?
                                  a) =Topla b) =Ortalama c) =Min d) =Eğer
1) Excel çalışma kitabında sütun ile satırın birleştiği
bölüme verilen ad hangisidir?
                                13-Excel‘deki bir tabloda en büyük değeri veren
  a) Sütun b) Satır   c) İşlev d) Hücre
                                fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
                                  a) =Topla b) =Mak c) =Eğer d) =Min
2) Bir hücrenin içinde     işareti varsa bunun anlamı
nedir?
                                14) Excel‘ deki bir tabloda en küçük değeri veren
  a) Hücre Küçüktür     b) Formül hatası
                                fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
  c) İşlev Hatası      d) Hücre Seçilmiştir
                                  a) =Topla b) =Eğer c) =Min d) =Mak
3) Excel belgesinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
                                     A    B    C   D
  a) BMP b) DOC     c) EXL d) XLS
                                  1       GELİR  GİDER KÂR
4) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?               2   1997  200   300
 a) Formüllerde boşluk yerine ( ― ― ) kullanılır.          3   1998  400   100
 b) Formüller = (eşittir) işareti ile başlar.            4   1999  700   500
 c) İşlev sihirbazı ( fx ) yardımı ile formül oluşturmak      5   2000  250   150
   mümkündür.                           6   TOPL.
 d) Formüller  işareti ile başlar.
                                15) Yukarıdaki tabloda 2000 yılına ait kâr‗ı veren D5
5) Excel çalışma kitabında sayfa sayısı en fazla kaç      hücresindeki formül aşağıdakilerden hangisidir?
olabilir?                             a) =B5-C5       b.=Topla(B5/C5)
   a) 250  b) 255   c) 256  d) 257             c. =Topla(B5*C5)    d. B5-C5

6) Sütun genişliğini verileri tam sığdıracak boyuta           A     B    C    D   E   F    G
getirmek   için yapılması gereken aşağıdakilerden
                                1    Adı    1 Vize  2. Vize Ort.  %60  Final  %40
hangisidir?
                                2    Eda    100   95          90
   a) Düzen-En Uygun Genişlik
                                3    Erkan   90    70          85
   b) Sağdan Hizalamak
   c) Biçim - Sütun-En uygun genişlik             4    seniz   85    65          70
   d) Biçim Boyacısı
                                16) Yukarıdaki tabloda Erkan‘ın 1. ve 2. Vize ortalamasını
7) Aşağıdakilerden hangisi ile otomatik toplam alınır?     veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
  a) %    b) fx c) Σ    d) Hiçbiri            a) =Ortalama(B3:C3)
                                  b) =Topla(B3:C3)
8) Fonksiyon sihirbazının simgesi aşağıdakilerden         c) Ortalama (B3:C3)
hangisidir?                            d) =Topla(B3;C3)
  a) fx  b) Σ    c) %  d) Hiçbiri
                                17) Yukarıdaki tabloda Erkan‘ın ortalamasının %60‘ını
9) Excel‘de bir hücreye veya tabloya kenarlık    eklemek  veren formül aşağıdakilerden hangisi olamaz?
için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılır?            a) =D3*60/100       b) =D3*60%
 a) Biçim – Hücreler    b) Düzen – Hücreler          c) =D3*0,6         d) =D3*%60
 c) Dosya – Hücreler    d) Ekle – Hücreler
                                18) Yukarıdaki tabloda %60 ve %40‘ın toplamını veren
10-Oluşturulan veri tablosundaki bilgileri isteğe uygun    formül aşağıdakilerden hangisidir?
olarak sınıflandırmak için aşağıdakilerden hangisi        a) =Topla(E2:G2)      b) Topla(E2:G2)
kullanılır?                            c) =Topla(E2;G2)      d) Topla(E2;G2)
 a) Veri-Sırala-Otomatik Sırala
 b) Ekle - Sırala                            A    B
 c) Veri - Süz –Otomatik Süz                    1  Adı   Aldığı Not
 d) Veri - Bul                           2  Zehra  50
                                  3  İsmail  100
11-Excel‘de oluşturulan bir sınav çizelgesinde  notu        4  Savaş  75
50‘den küçük olanlara ―KALDI‖, büyük alanlara ―GEÇTİ‖        5  Zeliha  80
yazdıran formül aşağıdakilerden hangisidir?             6  Sinem  90
   a) =Eğer(Not<50;―Kaldı‖;‖Geçti‖)
   b) Eğer(Not<50;‖Kaldı‖;‖Geçti‖)              19) Yukarıdaki Excel tablosunda en yüksek        notu
   c) =Eğer(Not>50;Geçti;Kaldı)               aşağıdaki formüllerden hangisi verir?
   d) =Eğer(Not>50;‖Kaldı‖;‖Geçti‖)               a) =Topla(B2:B6)       b) =Mak(B2:B6)
                                  c) =Min(B2:B6)       d) =Mak(B2;B6)
                              2

         A           B           27) Aşağıdaki yollardan hangisi ile hücrelere açıklama
   1       ADI SOYADI                  eklenemez?
   2      Yücel KAZDAL                    a) Sağ Düğme- Açıklama Ekle
   3      Bayram KALENDER                  b) Ekle- Açıklama
   4      Sacide TURAN                    c) Düzen – Açıklama Ekle
   5      Serkan BAYRAM                   d) Görünüm – Açıklamalar

                                28) Farklı hücrelerdeki veriler üzerinde işlem yapmak için
20) Yukarıdaki tabloda soyadları B sütununa kaydırmak
                                kullanılan işaret hangisidir?
için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
                                   a) -       b) ;    c) *      d) /
   a) Veri – Alt Toplamlar
   b) Biçim- Metni Sütunlara Dönüştür
                                29)  Çarpmada   kullanılan    işaret  aşağıdakilerden
   c) Veri – Metni Sütunlara Dönüştür
                                hangisidir?
   d) Araçlar – Metni Sütunlara Dönüştür
                                  a) /       b) :      c) +     d) *
21) Birden fazla hücreyi birleştirip verileri ortalayan
                                30) Bölme işleminde kullanılan işaret aşağıdakilerden
simge aşağıdakilerden hangisidir?
                                hangisidir?
                                  a) /     b) :     c) +     d) *
  a)        b)      c)    d)

22) Hücrelerdeki verilere para birimi eklemek için          A     B
kullanılan simge aşağıdakilerden hangisidir?            1
                                  2 7
     a)        b)    c)    d)          3      25

23) Metni hücre içinde ortalayan simge aşağıdakilerden     31) Yukarıdaki tabloda 7 ile 25 rakamlarının toplamını
hangisidir?                           veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
                                  a) =A1+A2     b) =A2+B3
     a)      b)      c)    d)           c) A2+B3      d) =A3+B2

24) Hücre içindeki veriyi hizalayıp derecelendirmek için      A     B      C
kullanılan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?          1            625
   a) Sol Düğme – Hücre Biçimlendir – Hizalama         2 7           75
   b) Sağ Düğme – Hücre Biçimlendir – Kenarlık         3      25
   c) Sol Düğme – Hücre Biçimlendir – Kenarlık
                                 4 55           2
   d) Sağ Düğme – Hücre Biçimlendir – Hizalama

                                32) Yukarıdaki tabloda 7 sayısı ile 2 sayısının çarpımını
  A        B     C                veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
1          GELİR   GİDER                a) =Çarpım(A2:C4) b) =Çarpım(A2;C4)
2  OCAK       150    100                 c) Çarpım(A2:C4)    d) Hiçbiri
3  ŞUBAT      300    150
4  MART       250    200                 A     B      C
5  NİSAN      200    500                1 750
                                  2      60
25) Yukarıdaki tabloda ilk üç ayın gelirlerinin toplamını     3 40
veren formül aşağıdakilerden hangisidir?              4            100
  a)  topla (B2:B3)    b) = topla(B2:B4)
  c) = topla(B2;B4)     d) = (B2:C4)           33) Yukarıdaki tabloda 40 rakamı ile 60 rakamını toplayan
                                formül aşağıdakilerden hangisidir?
       A      B    C                a) =Topla(A3:B2)    b) =Topla(A3/B2)
   1           GELİR  GİDER              c) =Topla(A3;B2)    d) =Topla(A3*B2)
   2    OCAK     150   100
   3    ŞUBAT    300   150               A     B    C
   4    MART     250   200              1      625
   5    NİSAN    200   500                                34) Yukarıdaki tabloda
                                 2 400
                                                   625      sayısının
                                 3      200
26) Yukarıdaki tabloya göre aylık ortalama gideri veren                       karekökünü alan formül
                                 4           1000
formül aşağıdakilerden hangisidir?                                      aşağıdakilerden
  a) =ortalama(B2:B5)                     hangisidir?
  b) =ortalama(C2:C5)                      a) = karekök (B1)       b) =(B1)
  c) =ortalama(C2;C5)                      c)   karekök(B1)       d) Hiçbiri
  d) =ortalama(B2;B5)

                              2
                              3

   A     B    C                    45) Yazılan formüldeki hatayı bulmak için izlenen yol
  1      625                       aşağıdakilerden hangisidir?
  2 400                               a) Araçlar-Formül    b) Düzen - Denetleme
  3      200                          c) Araçlar – Seçenekler d) Araçlar-Denetleme
  4          1000
                                46) Excel'de grafik oluşturmak için kullanılan menü
35) Yukarıdaki tabloda 400 sayısı ile 200 sayısının       aşağıdakilerden hangisidir?
ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?        a) Ekle   b) Görünüm  c)Düzen    d) Veri
   a) =ortalama (A2:B3) b)= topla (A2;B3)
   c) =ortalama (A2;B3)   d)=Ortalama(A2+B3)        47) Excel kitabına çalışma sayfası eklemek için aşağıdaki
                                seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?
36) Excel‘de C sütunu ile 15.satırın kesiştiği adres         a) Düzen-Çalışma sayfası
aşağıdakilerden hangisidir?                     b) Ekle - Çalışma Sayfası
   a) 15 C hücresi    b) C hücresi               c) Dosya - Çalışma Sayfası
   c) 15.hücre      d) C15 hücresi              d) Araçlar - Ekle - Çalışma Sayfası

37) Form oluşturmak için kullanılan menü aşağıdakilerden    48) Aşağıdaki formüllerden hangisi formül kurallarına
hangisidir?                           göre yanlıştır?
  a) Ekle-Form         b) Veri- Form          a) =A1+A4         b) =TOPLA(A1:A4)
  c) Araçlar – Form      d) Biçim – Form         c)ORTALAMA(A1:A4)    d)=ORTALAMA(A1:A4)

38-Veriler üzerinde koşullu biçimlendirme yapmak için      49) Excel'de A1'den D1'e kadar olan sayıların toplamını
aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır ?            bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?
   a) Biçim – Biçimlendir                     a) =A1+C1+D1      b) TOPLA(A1:D1)
   b) Biçim – Koşullu Biçimlendir                 c) =TOPLA(A1+D1     d) =TOPLA(A1:D1)
   c) Biçim- Yazı tipi
   d) Veri – Koşullu Biçimlendir               50) Excel'de B3 ile B7 hücrelerindeki sayıların
                                ortalamasını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?
39) Hücrelere sınırlama getirmek veya hata uyarısı          a) =(B3:B7)/2     b) =ORTALAMA(B3;B7)
eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?         c) =ORTALA(B3:B7)    d) (B3+B7)/2
   a) Veri-Alt Toplamlar
   b) Biçim – Doğrulama                    51) E6 hücresindeki sayıdan E4 hücresinde bulunan sayıyı
   c) Veri-Doğrulama                     çıkartıp sonucu ikiye bölen formül aşağıdakilerden
   d) Düzen – Doğrulama                    hangisidir?
                                   a) =E6-E4/2      b) =(E6-E4)/2
40-Virgüllü bir sayıyı yuvarlamak için kullanılan araç        c) =(E6-E4):/2    d) =(E6:E4)/2
çubuğu öğesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ondalık azalt  b) Ondalık artır            52) C8 hücresini sabit hücre olarak ifade eden seçenek
  c) Girintiyi arttır d) Girintiyi azalt           aşağıdakilerden hangisidir?
                                  a) $8$c   b) $c$8   c) *c*8   d) *8*c
41) Çalışma sayfasını silmek için kullanılan    menü
                                        A  B  C   D   E
aşağıdakilerden hangisidir?
                                    1    3    2      =A1+C1
   a) Biçim b) Düzen c) Ekle  d) Veri
                                    2    7       8
42) Sayfaya sütun eklemek için aşağıdakilerden hangisi         3    7  5
kullanılmalıdır?
   a) Ekle-Sütun       b) Biçim –Sütun         53) E1 hücresindeki formül E3 hücresine kopyalandığında
   c) Ekle-Yeni Sütun     d) Düzen - Sütun        nasıl değişir ?
                                   a) =E1+E3   b) A1+C1
43) Excel uygulamasının standart yazı tipini ve boyutunu       c) A3+C3    d) =A3+C3
ayarlamak için Kullanılan yol aşağıdakilerden hangisidir?
                                 A     B    C
   a) Araçlar-Seçenekler-Görünüm
                                1 3         2
   b) Araçlar-Seçenekler-Hesaplama
                                2
   c) Araçlar-Seçenekler-Düzen
   d) Araçlar-Seçenekler-Genel                3 7     5    4
                                4 9
44) Kılavuz çizgilerini kaldırmak için kullanılan menü     5
aşağıdakilerden hangisidir?
   a) Araçlar-Seçenekler-Düzen                54) Yukarıdaki tabloya göre 7 , 5     ve 4 sayıların
   b) Standart araç çubuğundan ilgili düğme          ortalamasını  alıp  2  değeriyle  çarpan  formül
   c) Araçlar-Seçenekler- Görünüm               aşağıdakilerden hangisidir?
   d) Biçim – Otomatik Biçimler                  a)=ortalama(A3;C3)*C1    b)=A3+B3+C3/2
                                   c) (A3+B3.+C3)/2      d) =ortalama(A3:C3)*C1

                              3
                               4

55) Hücre içindeki sayıları basamaklara ayırmak için
aşağıdaki simgelerden hangisi kullanılmaktadır?              A     B      C  D  E

     a)      b)        c)    d)        1    12     14     16  18  20

                                 64) Yukarıdaki tabloda en büyük değeri bulan formül
58) Aşağıdaki yüzde formüllerinden, hangisi formül        aşağıdakilerden hangisidir ?
kurallarına göre yanlıştır?                     a) =MAK(A1;A5) b) MAK(A1:E1)
  a) =A1*%12                            c) =MAK(A1:E1) d) =MAK(A1;E1)
  b) =A1*12%
  c) =A1*B1%                                          A  B  C  D   E
  d) =A1*0,12                                       1  12  14  16  18  20

59) Yukarıdaki tabloda notların ortalamasını veren formül    65)Yukarıdaki tabloda en küçük değeri bulan formül
aşağıdakilerden hangisidir?                   aşağıdakilerden hangisidir ?
  a) =(A1+B1+C1)/3                         a) =MİN(A1;A5)
  b) =(B1+C1+D1)/3                         b) MİN(A1:E1)
  c) =(B1+B2+B3)/3                         c) =MİN(A1:E1)
  d) =TOPLA(B2:B4)/3                        d) =MİN(A1;E1)

       A           B               66) E sütununun 6.satırında bulunan hücrenin adresi
   1    ADI SOYADI      NOT              aşağıdakilerden hangisidir ?
   2    Murat ORAL      85                a) 6E  b) E6  c) E$ d) 6$
   3    Kenan KAZDAL     80
   4    Kamil AKYILDIZ    90              67) Sayfada sıralı olmayan hücrelerdeki verileri seçmek
                                 için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılabilir ?
60) Yukarıdaki tabloda Kenan KAZDAL‘ ın notunun            a) Shift  b) Tab c) Ctrl   d) Esc
%60‘ını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?
  a)=A1*60%     b) =B3*60%                 68) Excel sayfasına satır eklemek için aşağıdaki
  c) =A3*60%     d) =B3*%60                 seçeneklerden hangisi kullanılabilir ?
                                   a) Satır Numarası üzerinde sağ düğme-Ekle
    A       B      C     D            b) Dosya-Satır Ekle
   1 10             25                 c) Standart Araç Çubuğundan-Ekle
   2        5                       d) Ekle-Satır Ekle
   3 8                  6          69) Excel programı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
                                 doğrudur ?
61) Yukarıdaki tablodan 8 ile 5 çarpıp 10 ile bölen formül      a) Satırlar harflerle ifade edilebilir
aşağıdakilerden hangisidir?                     b) Sütunlar rakamlarla ifade edilebilir
   a)=A3*B2/A1   b) A3*B2/A1                  c) Sütunla satırın birleşiminden oluşan bölüme
   b)=(A3*B2)/A1 d) (A3*B2)/A1                     hücre denir
                                   d) Excel sayfasında satır ve sütun sayısı eşittir.
     A    B      C    D
                                        A     B
 1                   =$A$1*C
     4          5                    1    150
                    1
 2 7       2                          2    15
 3 20             9                    3    12
                                   4    100
62) Tabloda D1 hücresinde bulunan formülün sonucu
kaçtır?                             70) Yukarıdaki tablodaki sayıların toplamının 5 fazlasını
    a) 28 b) 8 c) 20 d) 14                  veren formül hangisidir ?
                                   a) =Topla(A1;A4)*5
                                   b)=Topla(A1;A4)+5
 A       B    C                      c)=Topla(A1:A4)*5
1 4            5                      d)=Topla(A1:A4)+5
2 7       2
3 10           9

63-A3 ile C1‗i toplayıp B2 ile çarpan formülün sonucu
kaçtır?
   a) 20 b) 24 c) 30    d) 38
                               4
                                5

71) Excel'de verilerin seçilmesi ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sadece bir hücreyi seçmek için, klavyeden Ctrl tuşu
basılı iken fare sol düğmesi ile bu hücreye tıklamalıyız,
b) Bulunduğumuz sayfadaki hücrelerin tamamını seçmek
için, yan taraftaki A sütunu solundaki ve 1 numaralı satırın
üstündeki kareye tıklamamız gerekir,
c) Bir satırı seçmek için, bu satırın numarasının yer aldığı
en sol taraftaki satır numarası üzerine bir kez tıklamamız
gerekir,
 d) Bir sütunu seçmek için, bu sütunun en üstünde yer
 alan sütun harfi üzerine gelip, bir kez tıklamamız
 gerekir,

72) Aşağıdakilerden hangisi A3 hücresi ile B24 hücresini
toplayan doğru formüldür?
   a) =Topla(A3:B24)     b) =TOPLA(A3:B24)
   c) = TOPLA(A3;B24)    d) =Topla(A24;B3)

73) Aşağıdakilerden hangisi A5 hücresi ile A22 hücresi
arasında yer alan verileri toplayan doğru formüldür?
   a) =Topla(A5;A22)       b) =TOPLA(A5;A22)
   c) = TOPLA(A5;B22)      d) =Topla(A5:A22)

74) E5 hücresinde yer alan verinin % 18 KDV sini doğru
hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?
a)=E5*18% b) =E5*%18 c) =18%*E5 d) E5*18%


75) Excel‘de formül çubuğunu ekrana hangi menüden
getiririz?
   a) Görünüm    b) Düzen c) Ekle d) Pencere


77-Bir Excel çalışma sayfasında kaç satır bulunur?
  a) 255     b) 256 c) 65536 d) 6555

78)Bir Excel çalışma sayfasında kaç sütun bulunur?
  a. 255 b. 256 c. 65536 d. 6555
                                5
POWERPOİNT ÇALIŞMA SORULARI                      96) İyi bir slayt oluşturmak için yazı tipi kaç tane olmalıdır?
                                           a) 1   b) 2   c) 3    d) 4
81) Powerpoint penceresi kaç tane çalışma alanı olarak açılır?
    a) 2   b) 3   c) 4   d) 5               97) Etkili bir slayt hazırlamak için satırda sözcük ve slaytta satır
                                    sayısı ne kadar olmalıdır?
82) Aşağıdakilerden hangisi Powerpoint penceresinde çalışma             a) 4 x 4   b) 5 x 5  c) 6x 6  d) 7 x 7
olanağı değildir?
a) Anahat görünümü b)Slayt görünümü c) Notlar d)Slayt geçişi      98) Oluşturulan slayt içerisinde metni girerek düzeltme yapmanın
                                    yolu hangisidir?
83-) Powerpoint programında gizli araç çubuklarını pencereye         a) Slayt sıralayıcısı   b) Slayt gösterisi
(ara yüze) getirme yöntemi hangisidir?                    c) Slayt düzeni      d) Anahat görünümü
a) Görünüm menüsü-araç çubukları
                                    99) Farklı yer tutucularına ulaşmanın yolu hangisidir?
b) Araç çubukları üzerinde-sağ tıkla
                                      a) Slayt düzeni    b) Slayt tasarımı
c) Araçlar menüsü-özelleştir       d) Hepsi
                                      c) Slayt geçişi     d) Eylem ayarları
84) Aşağıdaki komutlardan hangisi Görev Bölmesi kısmında yer
                                    100) Sununuzdaki bir slaytın özdeş kopyasını oluşturmak için
alır?
                                    izlenmesi gereken yol hangisidir?
   a) Slayt düzeni       b) Renk düzenleri
                                       a) Anahat sekmesi – Slayt seç – Ekle – Slayt çoğalt
   c) Tasarım şablonları    d) Hepsi
                                       b) Slayt seç – Ekle – Slayt çoğalt
                                       c) Slayt seç – Düzen – Slayt çoğalt
85) Oluşturduğumuz sunu türüyle birlikte çalıştığınız slayt sayısını
                                       d) Hiçbiri
gösteren çubuğun ismi aşağıdakilerden hangisidir?
 a) Başlık çubuğu     b) Menü çubuğu
                                    101) Powerpoint programında açıklama eklemenin yolu
 c) Durum çubuğu     d) Araç çubuğu
                                    aşağıdakilerden hangisidir?
                                       a) Düzen – açıklama  b) Ekle – açıklama
86) Üzerinde sol tuş tıklandığı zaman slayt numarası görülen
                                       c) Biçim – açıklama  d) Araçlar – açıklama
çubuğun ismi nedir?
 a) Kaydırma çubuğu     b) Durum çubuğu
                                    102) Powerpoint program, varsayılan ayar olarak sunularınızı
 c) Menü çubuğu       d) Başlık çubuğu
                                    hangi dosya tipinde kayderder?
                                       a) dwg    b) doc   c) ppt  d) xls
87) Dikey kaydırma çubuğunun altında yer alan çift ok aşağıdaki
işlemlerden hangisini yapar?
                                    103) Sunularınızı kaydederken, powerpoıntın içlerindeki kişisel
 a) İmleci bir alt satıra getirir b) Slayt sayfasının sonuna getirir
                                    bilgilerinizi kaldırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
 c) Bir sonraki ve önceki slayta götürür d) Hiçbir işlem yapmaz
                                       a) Araçlar –Seçenekler- Güvenlik
                                       b) Araçlar – Özelleştir – Seçenekler
88) Yardım komutu hangi araç çubuğunun üzerinde yer alır?
                                       c) Ekle – Diyagram – Diyagram galerisi
a) Biçimlendirme b) Standart c) Çizim d) Anahat
                                       d) Dosya – farklı kaydet
89) Aşağıdakilerden hangisi temel bir slaytın öğelerinden birisi
                                    104) Metnin görünümünü ve stilini ya da diğer
değildir?
                                    biçimlendirmelerini kopyalamak için hangi komutu kullanmak
   a) Arka plan b) Başlık c) Yer tutucuları d) Hiçbiri
                                    gerekir?
                                    a) Yazım kılavuzu b) Kopyala c) Yapıştır d) Biçim boyacısı
90) Şema, tablo, fotoğraf gibi dosyalara kap işleri gören noktaları
çizgili anahatlarda oluşan kutulara ne ad verilir?
                                    105) Madde işaretleri ve numaralandırma komutuna hangi
  a) Yer tutucular b) Alt bilgi c) Metin kutusu d) Hiçbiri
                                    mönüden ulaşılır?
                                      a) Dosya   b) Biçim  c) Araçlar d) Düzen
91) Slayt gösterisi temasını veya kuruluş adını belirtmek için
kullandığımız alanın adı nedir?
                                    106) Herhangi bir simgeyi eklemenin yolu aşağıdakilerden
                                    hangisidir?
a) Gövde metni b) Slayt numarası c) Alt bilgi d) Tarih ve saat
                                     a) Ekle – Simge – Seçim – Ekle b) Düzen – Nesne – Ekle
                                    c) Araçlar – Simge – Ekle     d) Görünüm – Simge – Ekle
92) Slaytta tarih ve saat eklemek için izlenmesi gereken yol
aşağıdakilerden hangisidir?
                                    107) Yatay ve dikey cetvelin etkinleştirmek için izlenmesi
 a) Dosya - tarih ve saat   b) Arozlar – tarih ve saat
                                    gereken yol hangisidir?
 c) Düzen – tarih ve saat   d) Ekle – tarih ve saat
                                     a) Dosya – cetvel      b) Araçlar – cetvel
                                     c)Görünüm – cetvel     d) Biçim – cetvel
93) Slayt numarası eklemek için hangi iletişim penceresi
kullanılır?
                                    108) Slaytınızı karanlık bir odada sunuyorsanız sunucunun arka
 a) Sayfa yapısı     b) Üst bilgi ve Alt bilgi
                                    plan ve ön plan renkleri sırasıyla ne olmalıdır?
 c) Özelleştir       d) Değiştir
                                    a) Açık –Koyu b) Koyu –Açık c) İkisi de açık d) İkisi de koyu
94) Slaytınızın yazdırıldığında nasıl gözükeceğini hangi komuttan
                                    109) Bir slaytın arka planını değiştirmek için izlenmesi gereken
görüntülenir?
                                    yol hangisidir?
  a) Slayt gösterisi       b) Slayt düzeni
                                      a)Biçim – arka plan     b) Düzen – arka plan
  c) Baskı önizleme       d) Slayt geçişi
                                      c) Araçlar – arka plan   d) Dosya – arka plan
95) Önceden bir tasarımla biçimlendirilmiş olan şirket projeler
                                    110) Renklendirilmiş slaytlarına dolgu efektlerinin
ya da satış/ pazarlama gibi içerik kategorilerde düzen verilmiş
                                    uygulanabilmesi için hangi iletişim penceresi kullanılır?
slayt tipine ne ad verilir?
                                    a) Farklı kaydet b) Simge c) Özelleştir d) Arka plan
   a) Tasarım şablonları    b) Akıllı içerik sihirbazı
   c) Genel  şablonlar     d) Hiçbiri
                                  7
111) Sununuza özel arka planlar eklemek için aşağıdaki yollardan    120) Powerpoint programında seçili slaytlara köprü oluşturmak
hangisini izlemek gerekir?                       slaytlar arasında geçiş yapmak mümkündür.Bu işlemi yapmanın
 a) Biçim – Arka plan – Dolgu efektleri – Resim seç          yolu aşağıdakilerden hangisidir?
 b) Düzen – Arka plan – Dolgu efektleri – Resim seç             a) Dosta – Köprü – Köprü ekle
 c) Araçlar – Arka plan – Dolgu efektleri – resim seç             b) Düzen – Köprü – Köprü ekle
 d) Görünüm – Arka plan – Dolgu efektleri – Resim seç             c) Biçim – Köprü – Köprü ekle
                                        d) Ekle – Köprü – Köprü ekle
112) Sunuya diyagram eklemenin yolu aşağıdakilerden
hangisidir?                              121) Slayta eylem düğmeleri eklemek için izlenmesi gereken yol
   a) Ekle – Diyagram – Diyagram galerisi              aşağıdakilerden hangisidir?
   b) Ekle – Resim – Diyagram galerisi               a)Standart araç çubuğu – Otomatik şekil – Eylem düğmeleri
   c) Görünüm – Asıl – Asıl slayt                  b)Resim araç çubuğu – Resim ekle – Eylem düğmeleri
   d) Ekle – Film – Sesler – Diyagram                c)Çizim araç çubuğu – Otomatik şekil – Eylem düğmeleri
                                    d)Biçimlendirme araç çubuğu -Otomatik şekil –Eylem düğmeleri
113) Excel programında oluşturulan bir grafik dosyasını
Powerpoint programına kopyalamanın yolu aşağıdakilerden        122) Canlandırma efektlerini uygulayabilmek için hangi yol
hangisidir?                              izlenmelidir?
   a) Grafik ekle – Kopyala – Excel dosyası                a) Görünüm – Üst bilgi ve Alt bilgi
   b) Grafik ekle – Düzen – Dosya al – Excel dosyası           b) Ekle – Slayt düzeni
   c) Grafik ekle – Biçim – Dosya al – Excel dosyası           c) Slayt gösterisi – özel canlandırma
   d) Grafik ekle-Görünüm-Dosya al—Excel dosyası             d) Düzen – Canlandır -Efektler

114) Bir nesnenin diğer tüm nesnelerin arkasında görünmesini
istiyorsanız aşağıdaki yollardan hangisi izlenilmelidir?        123)         Şekilde görülen komut düğmesi aşağıda
    a) Nesneyi seç – Çiz – Sürükle – Aşağı             sıralanan araç çubuklarının hangisi üzerinde bulunur?
    b) Nesneyi seç – Çiz – Döndür ve Çevir – Sağa döndür      a) Standart   b) Biçimlendirme c) Çizim d) Anahat
    c) Nesneyi seç – Çiz – En alta gönder
    d) Nesneyi seç – Çiz Grubu çöz
                                    124) Aşağıdakilerden hangisi Kes komutu ile Kopyala komutu
115) Sununuza metin kutusu eklemenin yolu aşağıdakilerden       arasındaki ortak özelliklerden değildir ?
hangisidir?                                 a) Resmi, yazıyı veya şekli seçmek
    a)Çizim araç çubuğu – Metin kutusu                  b) Seçilen alanı yapıştırmak
    b)Resim araç çubuğu – Metin kutusu                  c) Seçilen alanı kesmek
    c)Anahat araç çubuğu – Metin kutusu                 d) Hiçbiri
    d)Formlar araç çubuğu – Metin kutusu

116) Sununuza WordArt eklemenin yolu aşağıdakilerden          125)       Şekilde görülen komut düğmesi aşağıda
hangisidir?                              sıralanan araç çubuklarının hangisi üzerinde bulunur?
    a) Görünüm – Araç çubukları – WordArt              a) Formlar b) Resim c) Tablolar ve Kenarlıklar d)
    b) Düzen – Araç çubukları – WordArt               Biçimlendirme
    c) Araçlar – Araç çubukları – WordArt
    d) Ekle – Araç çubukları – WordArt
                                    126)        Şekilde görülen komut düğmesi aşağıdakilerden
117) Madde işaretlerini resim olarak değiştirmek istiyorsanız     hangisidir?
izlemeniz gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?           a) Slayt gösterisi       b) Slayt sıralayıcısı
    a) Ekle – Madde işaretleri – Resim               c) Normal görünüm       d) Anahat görünümü
   b) Görünüm – Madde işaretleri – Resim
   c) Düzen – Madde işaretleri – Resim
   d) Biçim – Madde işaretleri – Resim               127) Aşağıdaki şekillerden hangisi sılayt sıralayıcısı düğmesidir?

118) Bir slayttaki nesneleri yerleştirirken kullanılan ekranda
görülen ama yazdırılmayan kılavuz çizgilerine ulaşmanın yolu
                                    a)       b)       c)       d)
aşağıdakilerden hangisidir?
    a) Düzen – Kılavuz ve Kılavuz çizgileri
                                    128) PowerPoint programında ―Gösteriyi görüntüle‖ klavye
   b) Görünüm – Kılavuz ve Kılavuz çizgileri
                                    komutu aşağıdakilerden hangisidir?
   c) Biçim – Kılavuz ve Kılavuz çizgileri
                                    a) Alt+F4     b) F5    c) Ctrl+F3    d) F1
   d) Araçlar – kılavuz ve Kılavuz çizgileri
                                    129) Powerpoint programında ―Filmler ve Sesler‖ komutuna
119) Sununuza konuşma kaydetmek için izlemesi gereken yol
                                    aşağıdaki mönülerin hangisinden ulaşılır?
aşağıdakilerden hangisidir?
                                    a) Dosya    b) Araçlar    c) Düzen   d) Ekle
   a) Görünüm –Konuşma Kaydet
   b) Slayt gösterisi – Konuşma kaydet
                                    130) Powerpoint programında ―Özel Animasyon‖ komutuna
   c)Ekle – Konuşma kaydet
                                    aşağıdaki mönülerin hangisinden ulaşılır?
   d) Düzen – Konuşma kaydet
                                    a) Biçim b) Pencere c) Slayt gösterisi d) Tablo
                                  7
131) Powerpoint programında araç çubuklarını özelleştirmek     142) Gizlemek istediğimiz slaytı gizlemenin yolu
için aşağıdaki hangi komut sırası uygulanır?            aşağıdakilerden hangisidir?
 a) Dosya-Özelleştir-Araç çubukları                a) Slayt seç-Slayt gösterisi-Slayt gizle
 b) Araçlar-Seçenekler-Araç çubukları               b) Slayt seç-Slayt geçişi-Slayt gizle
 c) Araçlar-Özelleştir-Araç çubukları               c) Slayt seç-Slayt düzeni-Slayt gizle
 d) Biçim-özelleştir-Araç çubukları                d) Slayt seç- Salayt tasarımı-Slayt gizle

132) Powerpoint programında ―Baskı Önizleme‖ komutuna       143) Slayt gösterisi sırasında toplantı tutanağını kaydetmemize
aşağıdaki mönülerin hangisinden ulaşılır?             izin veren toplantı defterine ulaşmanın yolu aşağıdakilerden
 a) Ekle   b) Düzen    c) Yardım   d) Dosya         hangisidir?
                                  a) Slayt sıralayıcısı- Sağ tuş- Toplantı defteri
133) Powerpoint programında aşağıdaki komutların hangisine     b) Normal görünüm-Sağ tuş-toplantı
görev bölmesinden ulaşılamaz?                   c) Slayt gösterisi-Sağ tuş-Toplantı defteri
a) Pano b) Slayt düzeni c) Not sayfası d) Özel animasyon      d) Anahat görünümü-Sağ tuş-Toplantı defteri

134) Powerpoint‘in her zaman hangi görünümde açılmasını      144) Powerpoint programında grafik ekle komutuna hangi
sağlayan komutlar sırası aşağıdakilerden hangisidir?        menüden ulaşılır?
a) Araçlar-Seçenekler-Görünüm                   a) Dosya    b) Araçlar c) Görünüm   d) Ekle
b) Araçlar-Özelleştir-Komutlar
c) Görünüm-Özelleştir-Araç çubukları                145-) Aşağıdaki komutlardan hangisi Görev Bölmesi kısmında
d) Dosya-Sayfa yapısı-Tamam                    yer alır?
                                     a) Slayt düzeni       b) Renk düzenleri
135) Bir sunudaki yazıyı çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?     c) Tasarım şablonları   d) Hepsi
 a) Düzen-Temizle-Tümü
 b) Metin kutusu üzerinde-Sağ yuş- Sil              146-) Oluşturulan sayfaların düzenlenmesini sağlayan sayfa
 c) Düzen-Slayt sil- Metin kutusu                 görünümü hangisidir?
 d)Metin kutusu çerçevesi üzerinde-Sağ tuş-Kes           a) Slaytlar sayfası         b) Anahat sayfası
                                   c) Slayt sıralayıcısı görünümü  d) Slayt gösterisi
 136 Bir slaydı %55 oranında görebilmek için ne yapılmalıdır?   görünümü
a) Görünüm-Anahat-%55-Tamam
b) Görünüm-Asıl-Asıl slayt                     147-) Powerpoint dosya uzantısı hangisidir?
c) Görünüm-Yakınlaştır-%55-Tamam                    a) ppt     c) doc     c) xls       d) dwg
d) Görünüm-Yakınlaştır-%55-Tamam
                                  148-) Bir sayfaya eklenen, resim, logo, amblem vb. nesnelerin
137) Bir sunudaki slaytların tamamını sırasıyla ekranda      daha sonra açılan sayfalarda da oluşması istenirse hangi sayfa
görebilmek için hangisi uygulanmalıdır?              görünümünde işlemi yapmak gerekir?
a) Durum Çubuğu- Slayt görünümü                  a) Slayt çoğalt b) Slayt gizle c) Asıl slayt d) Slayt Geçişi
b) Biçim- Tasarımı uygula
c) Durum çubuğu- Slayt sıralayıcısı görünümü            149-) Metin yazmak için kullanılan Yertutuculara hangi
d) Görünüm-Anahat-Tamam                      komuttan ulaşılır?
                                  a) Arka plan  b) Diyağram  c) Köprü   d) Slayt düzeni
138) Slayta resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?
a) Ekle-Resim-Dosyadan-Ekle                    150-) Powerpoint programında gizli araç çubuklarını
b) Görünüm-Belge Baglantıları-Disket                pencereye
c) Dosya-Paketle-Yapıştır                     (ara yüze) getirme yöntemi hangisidir?
d) Ekle-ClipArt Tamam                       a) Görünüm menüsü-araç çubukları
                                  b) Araç çubukları üzerinde-sağ tıkla
139) Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olduğunuz         c) Araçlar menüsü-özelleştir       d) Hepsi
Powerpoint programını kapatmaz?
a) Dosya-Kapat                           151-) Asıl slayt, Üst bilgi alt bilgi, Not sayfası ve Araç
b) Alt+F4 tuşlarına birlikte basınız                çubukları komutlarına hangi menüden ulaşılır?
c) Sağ üst köşedeki X işaretini tıklarız              a) Görünüm    b) Düzen     c) Araçlar  d) Slayt gösterisi
d) Dosya çıkış

140) ―Görünüm-Cetvel‖ seçeneği ne fayda sağlar?
a) Sunumuzdaki sayfa boyutunu ayarlamamızı sağlar
b) Sunu sayfamızdaki çerçevelerin boyutunu görmemizi sağlar
c) Yazılarımızın boyutunu görmemizi sağlar
d) İmlecin hareketlerini görmemizi sağlar

141) Powerpoint dosyalarının uzantısı nedir?
 a) cls  b) xls   c) doc   d) ppt
                                      9
    ÖRNEK SINAV TİPİ SORULAR

    A           B       C          D            E    F        G
 1   Ürün adı        Adet / Kg   Alış        KDV Oranı        Tutar  KDV       KDV Dahil Toplam
    (Giyim)                Fiyatı(YTL)                     Tutarı     Tutar
 2   Ceket           12       125         18
 3   Pantolon          25        45         18
 4   Gömlek           45        30         18
 5   Kravat           60        15         18
 6   Pardösü          20       150         18
 7   Yiyecek (Meyve)                      Giyecek
                                 Toplam
 8   Elma            150        1         12
 9   Üzüm            100       1,5         12
 10   Portakal          75       0,5         12
 11   Nar             50        2         12
 11   Muz             25        3         12
 12   Toplam Kg                         Yiyecek
                                 Toplam
 13                                Genel Toplam

Microsoft Excel Soruları

1. – 5. Soruları yukarıda verilen Tablo 1’e göre cevaplayınız.

1-) Giyim ürününün toplam adedini veren formül hangisidir?
a-) B2: B6  b) =B2; B6   c) =B2+B6    d) =B2: B6

2-) B12 Hücresine yazılması gereken formül hangisidir?
a) =B8* C8 b) =B8: B11    c) =B8; B11 d) =B8/B11

3-) E2 Hücresine yazılması gereken formül hangisidir? ,
a) =B2+C2   b) =B2:C2 c) B2*C2     d) =B2*C2

4-) F4 Hücresine yazılması gereken formül hangisidir?
a) =E4*%D4 b) =E4*D4% c) E4*D4% d) =E4*12%

5-) G13 Hücresine yazılması gereken formül hangisidir?
a) =G7+G12 b) =G7* G13 c) =G7:G12 d) =G1/G12

6-) Excel’de oluşturulan bir sınav çizelgesinde notu 60’dan büyük olanlara “GEÇTİ” diğerlerine “KALDI” yazdıran formül hangisidir?
a) =Eğer(Not>60;”Geçti”;”Kaldı”) b) =Eğer(Not<60;”Geçti”;”Kaldı”) c) =Eğer(Not>60;”Kaldı”;”Geçti”) d) =Eğer(Not=>60;”Geçti”;”Kaldı”)

7-) Aşağıdakilerden hangisi Excel’in özelliklerinden birisi değildir?
a) Sonuçları değerlendirme   b) Matematiksel işlemler       c) Grafik işlemler      d) Tablo oluşturma işlemleri

8-) Excel’de formüller hangi işaretle başlamak zorundadır?
a) +    b) /     c) =      d) *

9-) Bir Excel çalışma kitabı normalde ilk açıldığında kaç sayfadır?
a) 2 sayfa b) 3 sayfa    c) 4 sayfa   d) 5 sayfa

10-) Bir hücrede #### işaretleri ne zaman oluşur?
a)Hücreye girilen bilgi küçük olunca b) Hücreye girilen bilgi rakam olunca c)Hücreye girilen bilgi yazı olunca d)Hücreye girilen bilgi sığmayınca
                                      9

								
To top