�UPANIJSKO POGLAVARSTVO by 26Nb3u

VIEWS: 27 PAGES: 85

									Stranica 1 – Broj 10   «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine
               SLUŢBENI GLASNIK
                     ZADARSKE ŢUPANIJE
             BROJ: 10   ZADAR,    7. listopada 2004. godine    GODINE: X
          AKTI ŢUPANIJSKE SKUPŠTINE
          Zakljuĉak
          Zakljuĉak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proraĉuna Zadarske
          ţupanije za 2004. godinu
          Zakljuĉak
          Rješenje o imenovanju predstavnika u Otoĉno vijeće pri Ministarstvu mora, turizma,
          prometa i razvitka
          Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zadru
          Odluka
          Odluka o popisu trgovaĉkih društava od posebnog interesa
          Odluku o mjerilima za odreĊivanje udruga ĉija je djelatnost od interesa za Zadarsku
          ţupaniju i financijskoj potpori udrugama iz sredstava ţupanijskog proraĉuna
          Rješenje o razrješenju mrtvozornika
          Rješenje o imenovanju mrtvozornika
          Odobrenje Domu Novak - dom za stare i nemoćne iz Zagreba, Granešina, Sunĉana 14,
          za osnivanje podruţnice Doma za starije i nemoćne osobe
          Odobrenje «Liĉkim krovovima» d.d. za ugostiteljstvo Graĉac za osnivanje Doma za
          starije i nemoćne osobe
          Odluka
          Odluka
          Odluka

          AKTI GRADA PAGA
          Izvješće o polugodišnjem izvršenju proraĉuna Grada Paga za 2004. godinu
          Ispravak
          Ispravak
          Ispravak

          AKTI OPĆINE NOVIGRAD
          Odluku o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja općine Novigrad za 2004. g.
          Odluku o izmjenama i dopunama Proraĉuna općine Novigrad za 2004. g.
          Odluku o izmjenama i dopunama Proraĉuna općine Novigrad za 2004. g
          Realizacija proraĉuna od 01.01.2004 do 30.06.2004
          I rebalans proraĉuna općine Novigrad opći dio
          I rebalans proraĉuna općine Novigrad posebni dio
          II rebalans proraĉuna općine Novigrad opći dio
          II rebalans proraĉuna općine Novigrad posebni dio

          AKTI OPĆINE BIBINJE
          Odluku o provoĊenju Programa obiljeţavanja 10. obljetnice VRA «Oluja '95» pod
Stranica 2 – Broj 10   «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine
          motom «Tisuću naraštaja»
          Odluku o prihvaćanju prijedloga Procjene ugroţenosti civilnog stanovništva i
          materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa
          Odluku o organizaciji i naĉinu naplate parkiranja u Općini Bibinje
          Zakljuĉak
          Odluku odreĊivanju razdoblja i vremena u kojem se ne mogu izvoditi graĊevinski
          radovi na prostoru Općine Bibinje

          AKTI OPĆINE LIŠANE OSTROVIĈKE
          Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proraĉuna Općine Lišane Ostroviĉke za razdoblje
          sijeĉanj - lipanj 2004. godine
          Ostvarenje proraĉuna sijeĉanj - lipanj 2004. po programima, aktivnostima i projektima
          posebni dio
          I Izmjene i dopune proraĉuna za 2004. godinu (rebalans)
          Proraĉun Općine Lišane Ostroviĉke po programima, aktivnostima i projektima
          posebni dio
          Odluku o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lišane Ostroviĉke
          Odluku o imenovanju predsjednika Mandatnog povjerenstva
          Odluku o izboru predsjednika Povjerenstva za izbor i imenovanja
          Odluku o izboru predsjednika Povjerenstva za izbor i imenovanja
          Odluku o izboru predsjednika Povjerenstva za izbor i imenovanja
          Odluku o raspisivanju natjeĉaja za odgajateljicu u djeĉjoj igraonici
          Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proraĉuna Općine Lišane
          Ostroviĉke za 2003.god.
          Odluku o usvajanju Procjene ugroţenosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara
          Javno prikupljanje ponuda za stjecanje prava na koncesiju za obavljanje komunalne
          djelatnosti na podruĉju Općine Lišane Ostroviĉke za obavljanje pogrebnih usluga

          AKTI OPĆINE TKON
          Odluku o prikljuĉku na komunalnu infrastrukturu
          Odluku o obvezatnom korištenju komunalne usluge odrţavanja ĉistoće u dijelu koji se
          odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Općini Tkon
          Odluku o komunalnom doprinosu za financiranje graĊenja objekta i ureĊaja
          komunalne infrastrukture
Stranica 3 – Broj 10     «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»        7. listopada 2004. godine
 AKTI ŢUPANIJSKE SKUPŠTINE
                                ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA                      KLASA: 910-01/03-01/05
KLASA: 023-05/04-01/02                     URBROJ: 2198/1-02-04-73
URBROJ: 2198/1-02-04-3                     Zadar, 7. listopada 2004.godina
Zadar, 7. listopada 2004.godine

                                Temeljem    ĉlanak 12. Statuta Zadarske ţupanije
Na temelju ĉlanka 12. Statuta Zadarske ţupanije        ("Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije" broj 03/02)
("Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije" broj 03/02),       Ţupanijska skupština Zadarske ţupanije na 21. sjednici
Ţupanijska skupština Zadarske ţupanije na 21. sjednici     odrţanoj 7. listopada 2004. godine, donosi
odrţanoj dana 7. listopada 2004. godine, donosi

          ZAKLJUĈAK                            ZAKLJUĈAK

                                            I.
Prihvaća se Izvješće o radu Ţupanijske samouprave za      Prihvaćaju se projekti iz Regionalnog operativnog
razdoblje sijeĉanj – lipanj 2004. godine.           programa koji će se financirati sredstvima Europske
                                komisije (CARDS 2002).

                  PREDSJEDNIK Mirko        1.  Projekti infrastrukture (oko 2,2 mil. eura):
                     Šileš, dipl. iur.
                                1.1 Izgradnja vodovodne mreţe Buković-Lisiĉić
                                  (sufinanciranje s Gradom Benkovcem)
                                1.2 Izgradnja vodovodne mreţe Podgradina
ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA                      1.3 Magistralni cjevovod ĉvor Zadar 2 - Zemunik G. –
KLASA: 400-04/04-01/02                       Škabrnja
URBROJ: 2198/1-02-04-4                     1.4 Izgradnja mjesne luĉice u Rovanjskoj
Zadar, 7. listopada 2004. godine                1.5 Izgradnja ceste Karin Popovići (sufinanciranje)
                                1.6 Dovršetak projekta rive i kolektora u Novigradu

Temeljem ĉlanka 124. i 125. Zakona o proraĉunu
("Narodne novine" broj 96/03) te ĉlanka 12. stavka 8.       2.  Projekti razminiranja (oko 2 mil. eura)
Statuta Zadarske ţupanije ("Sluţbeni glasnik Zadarske
ţupanije" broj 3/02), Ţupanijska skupština Zadarske      2.1 Zadar, Babindub
ţupanije na 21. sjednici, odrţanoj 7. listopada 2004.     2.2 Zemunik Donji Brdine
godine, donosi                         2.3 Benkovac Nadin Lušci
                                2.4 Benkovac, Kašić
                                2.5 Benkovac, Tinj Vrkići
          ZAKLJUĈAK                  2.6 Novigrad, Paljuv Baţdarići
                                2.7 Islam Latinski, kod groblja
    o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja         2.8 Benkovac, Smilĉić vinogradi
   o izvršenju Proraĉuna Zadarske ţupanije         2.9 Islam Latinski, Briţine
          za 2004. godinu
                                              II.
                                Projekti iz toĉke I. ovog Zakljuĉka financirat će se
Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna    sukladno gotovosti projektne dokumentacije i visini
Zadarske ţupanije za razdoblje sijeĉanj-lipanj 2004.      raspoloţivih financijskih sredstava.
godine.                     PREDSJEDNIK                           PREDSJEDNIK
                   Mirko Šileš, dipl.iur.                     Mirko Šileš, dipl. iur.
Stranica 4 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»      7. listopada 2004. godine
ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA                                   I.
KLASA: 302-01/04-01/07                     Za suce porotnike Općinskog suda u Zadru imenuju se:
URBROJ: 2198/1-02-04-4                     1. MARIJA ULEMEK, Zadar, A. Hebranga 3
Zadar, 7. listopada 2004. godine                2. PETAR JERGOVIĆ, Zadar, Bana J. Jelaĉića 28
                                3. TOMISLAV MIŠLOV, Zadar, Ferde Šišića 3
                                4. MARKO ŠARIĆ, Zemunik Donji
Na temelju ĉlanka 36. Zakona o otocima (“Narodne        5. ZRINKA RALJEVIĆ, Sali
novine” broj 34/99., 149/99. i 32/02.) i ĉlanka 12. Statuta
Zadarske ţupanije (“Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije”                  II.
broj 3/02.) Ţupanijska skupština Zadarske ţupanije na 21.   Za suce porotnike za mladeţ Općinskog suda u Zadru
sjednici odrţanoj 7. listopada 2004. godine, donosi      imenuju se:
                                1. ROKO VUKIĆ, Zadar, Bregdetti 10
                                2. LUIZA ZEĈEVIĆ, Zadar, Ivana Zadranina 3a
           RJEŠENJE                               III.
   o imenovanju predstavnika u Otoĉno vijeće         Suci porotnici imenuju se na vrijeme od 4 (ĉetiri) godine
 pri Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka      poĉevši od dana prvog imenovanja.

              I.                                     PREDSJEDNIK
U Otoĉno vijeće pri Ministarstvu mora, turizma, prometa i                      Mirko Šileš, dipl. iur.
razvitka imenuju se :

    1. Marino Buturić – Dugi otok             ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA
    2. Ante Jerolimov – otok Ugljan            KLASA: 022-06/04-01/07
    3. Marino Buljanović – otok Pag            URBROJ: 2198/1-02-04-3
                                Zadar, 7. listopada 2004. godine

            II.
Ovo Rješenje objavit će se u "Sluţbenom glasniku        Na temelju ĉlanka 38. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj
Zadarske ţupanije".                      (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01) i
                                ĉlanka 12. Statuta Zadarske ţupanije ("Sluţbeni glasnik
                                Zadarske ţupanije" broj 03/02), Ţupanijska skupština
                                Zadarske ţupanije na 21. sjednici odrţanoj 7. listopada
                     PREDSJEDNIK      2004. godine, donosi
                   Mirko Šileš, dipl.iur.
                                           ODLUKU
ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 711-01/04-01/03                                 I.
URBROJ: 2198/1-02-04-11                    U Odbor za ravnopravnost spolova Zadarske ţupanije
Zadar, 7. listopada 2004.godine                imenuju se:

                                   1.  Josip Bralić, za predsjednika,
Na temelju ĉlanka 70. stavak 1. Zakona o sudovima           2.  doc. dr. sc. Erma Ivoš, za potpredsjednika,
(«Narodne novine» broj 03/94, 100/96, 131/97 i 129/00),        3.  Negzana Paviĉić, za ĉlana,
ĉlanka 40.stavak 2.Zakona o sudovima za mladeţ            4.  Ivica Šarić, za ĉlana,
(«Narodne novine» broj 111/97), i ĉlanka 12. Statuta         5.  Zvonimir Vuĉemilo, za ĉlana
Zadarske ţupanije («Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»        6.  Milijana Urošević, za ĉlana
broj 03/02), Ţupanijska skupština Zadarske ţupanije na        7.  Evica Jerković, za ĉlana.
21. sjednici odrţanoj dana 7. listopada 2004.godine,
donosi                                        II.
                                Ova Odluka objavit će se u "Sluţbenom glasniku
                                Zadarske ţupanije".
           RJEŠENJE
 o izmjeni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika
        Općinskog suda u Zadru
Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda
u Zadru Klasa: 711-01702-01/05, Ur.broj: 2198/1-02-03-                         PREDSJEDNIK
14, od 21.veljaĉe 2003.godine mijenja se i glasi:                          Mirko Šileš, dipl. iur.
Stranica 5 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»         7. listopada 2004. godine
ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA                                  I.
KLASA: 301-01/04-01/14                    Ovom Odlukom utvrĊuju se mjerila za odreĊivanje
URBROJ: 2198/1-02-04-3                    udruga ĉije je djelovanje od interesa za Zadarsku
Zadar, 7. listopada 2004. godine               ţupaniju i propisuju uvjeti koje moraju ispuniti udruge
                               za ostvarenje prava na potporu iz sredstava ţupanijskog
                               proraĉuna.
Temeljem ĉlanka 11. Zakona o sprjeĉavanju sukoba       U ţupanijskom proraĉunu osiguravaju se sredstva potpore
interesa u obnašanju javnih duţnosti ("Narodne novine"    udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za
broj 163/03 i 94/04) te ĉlanka 12. stavka 2. Statuta     Zadarsku ţupaniju.
Zadarske ţupanije ("Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije"
broj 3/02), Ţupanijska skupština Zadarske ţupanije na 21.                II.
sjednici, odrţanoj 7. listopada 2004. godine, donosi     Udruge ĉija je djelatnost od interesa za podruĉje Zadarske
                               ţupanije su:

                               1.    udruge zdravstvenog, humanitarnog ili socijalnog
           ODLUKA                     programa koje obavljaju djelatnost na podruĉju:
 o popisu trgovaĉkih društava od posebnog interesa        -   promicanja zdravlja i prevencije bolesti
                                 -   brige o invalidima (resocijalizacije, integracije u
                                    društvo i sliĉno)
            Ĉlanak 1.                 -   brige o oboljeloj djeci i djeci invalidima
Trgovaĉka društva u kojima Zadarska ţupanija ima udjele      -   brige o ostalim oboljelim osobama od razliĉitih
su:                                   bolesti
1. "Zraĉna luka Zadar" d.o.o. Zadar, s udjelom od 20 %,      -   prevencije i suzbijanja razliĉitih oblika ovisnosti
2. "Ceste Zadarske ţupanije" d.o.o. Zadar, s udjelom od         (droga, alkohol i sliĉno)
  35 %                             -   rehabilitacijsko-edukacijskog rada s ugroţenim
3. "Centar za poduzetništvo Zadarske ţupanije" d.o.o.          skupinama (obiteljsko nasilje, neprihvatljivo
  Zadar, s udjelom od 55 %.                      ponašanje djece i mladeţi)
                                 -   koje je usmjereno na sveukupno poboljšanje
            Ĉlanak 2.                    kvalitete ţivota oboljelih osoba i njihovu
Trgovaĉka društva iz ĉlanka 1. ove Odluke od posebnog          socijalizaciju
su interesa za Zadarsku ţupaniju kao jedinicu podruĉne    2.    braniteljske udruge i udruge ĉija je djelatnost vezana
(regionalne) samouprave.                       uz Domovinski rat i antifašistiĉku borbu.
                               3.    udruge ĉije je djelovanje u sluţbi općeg dobra i
                                   javnosti u skladu s općim vrednotama utvrĊenim
            Ĉlanak 3.                   Ustavom RH: sloboda, jednakost, nacionalna
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će        ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalna pravda,
se u "Sluţbenom glasniku Zadarske ţupanije".             poštivanje prava ĉovjeka, nepovredivost vlasništva,
                                   oĉuvanje prirode i ĉovjekova okoliša, vladavina
                                   prava i demokratski višestranaĉki sustav.

                               Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ove toĉke ocjenjuje se na
                    PREDSJEDNIK      temelju statuta i programa udruge.
                  Mirko Šileš, dipl.iur.
                                           III.
                               Iz sredstava ţupanijskog proraĉuna financijska potpora
Na temelju ĉlanka 23. Zakona o udrugama («Narodne      moţe se dati udrugama:
novine» br.88/01, 11/02 - ispravak) i ĉlanka 12.Statuta
Zadarske ţupanije («Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»   1.    ĉija je djelatnost od interesa za podruĉje Zadarske
broj 3/02) Ţupanijska skupština Zadarske ţupanije na         ţupanije
21. sjednici odrţanoj dana 7. listopada 2004. godine,    2.    koje su registrirane na podruĉju Zadarske ţupanije i
donosi                                koje svojim programima obuhvaćaju osobe s
                                   podruĉja ove Ţupanije
                               3.    koje ne obavljaju poslove iz djelokruga drţavne
                                   vlasti
           ODLUKU                 4.    ĉija djelatnost nije financirana po posebnim
 o mjerilima za odreĊivanje udruga ĉija je djelatnost         propisima ili nije u cijelosti financirana po posebnim
  od interesa za Zadarsku ţupaniju i financijskoj          propisima
potpori udrugama iz sredstava ţupanijskog proraĉuna
Stranica 6 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»       7. listopada 2004. godine
5.  svoje programe usmjeravaju na stvarne potrebe ljudi              RJEŠENJE
   i zajednice u kojoj se provode i koje temelje na već          o razrješenju mrtvozornika
   postignutim rezultatima i pozitivnoj praksi udruge
                               Za obavljanje sluţbe mrtvozorstva razrješuje se
Ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stavka ocjenjuju      mrtvozornik za Grad Zadar - Dubravka Pedić, dr.med.
upravni odjeli u ĉijem su djelokrugu aktivnosti udruge    na vlastiti zahtjev.
te, po provedenom javnom pozivu za prijavu programa
za dodjelu financijske potpore, predlaţu Poglavarstvu
udruge koje obavljaju djelatnost od interesa za Zadarsku
ţupaniju i koje se predlaţu za dodjelu financijske potpore.                      PREDSJEDNIK
                                                  Mirko Šileš, dipl. iur.
             IV.
Ţupanijsko poglavarstvo donosi odluku o tome obavlja li
pojedina udruga djelatnost od interesa za Zadarsku
ţupaniju i predlaţe visinu financijske potpore koja se    ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA
osigurava udrugama u ţupanijskom proraĉunu.          KLASA: 510-14/04-01/18
                               URBROJ: 2198/1-02-04-5
               V.                Zadar, 7. listopada 2004. godine
Poglavarstvo Zadarske ţupanije     podnosi izvješće
Ţupanijskoj skupštini o visini i rasporedu sredstava
financijske potpore iz ţupanijskog proraĉuna udrugama
ĉija je djelatnost od interesa za Zadarsku ţupaniju uz
godišnje izvješće o radu i godišnjem obraĉunu proraĉuna.   Na temelju ĉlanka 183. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
                               ("Narodne novine" broj: 121/03.), ĉlanka 4. st. 1.
             VI.                 Pravilnika o naĉinu pregleda umrlih, te o utvrĊivanju
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Sluţbenom      vremena i uzroka smrti ("Narodne novine" broj: 121/99.)
glasniku Zadarske ţupanije».                 i Odluke o mrtvozorstvu na podruĉju Zadarske ţupanije,
                               Klasa: 510-14/04-01/16, Ur.broj: 2198/1-02-04-3, od 09.
                               srpnja 2004. godine, te ĉlanka 12. Statuta Zadarske
KLASA: 402-10/04-01/01                    ţupanije ("Sluţbeni glasnik", broj: 3/02.), Ţupanijska
URBROJ: 2198/1-02-04-3                    skupština Zadarske ţupanije na 21. sjednici odrţanoj 7.
Zadar, 7. listopada 2004. godine               listopada 2004. godine, donosi

ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA
ZADARSKE ŢUPANIJE
                                          RJEŠENJE
                     PREDSJEDNIK            o imenovanju mrtvozornika
                   Mirko Šileš, dipl.iur.

                               Za obavljanja sluţbe mrtvozorstva imenuje se
                               mrtvozornik za Grad Pag – Mauro Bistriĉić, dr. med.

ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 510-03/00-01/20                                         PREDSJEDNIK
URBROJ: 2198/1-02-04-9                                       Mirko Šileš, dipl. iur.
Zadar, 7. listopada 2004. godine

Na temelju ĉlanka 20. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01.,
60/01. - vjerodostojno tumaĉenje), ĉlanka 183. Zakona o    ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj: 121/03.),    KLASA: 550-01/04-01/10
ĉlanka 4. st. 1. Pravilnika o naĉinu pregleda umrlih, te o  URBROJ: 2198/1-02-04-4
utvrĊivanju vremena i uzroka smrti ("Narodne novine"     Zadar, 7. listopada 2004. godine
broj: 121/99.,133/99., 112/00.) i Odluke o mrtvozorstvu
na podruĉju Zadarske ţupanije, Klasa: 510-14/04-01/16,    Temeljem ĉlanka 94. i 96. Zakona o socijalnoj skrbi
Ur.broj:2198/1-02-04-3, od 09. srpnja 2004. godine, te    ("Narodne novine" broj: 73/97.,27/01.,59/01.,82/01. i
ĉlanka 12. Statuta Zadarske ţupanije ("Sluţbeni glasnik",   103./03.), ĉlanka 7. Zakona o ustanovama ("Narodne
broj: 3/02. ), Ţupanijska skupština Zadarske ţupanije na   novine" broj: 76./93., 29/97. i 47/99.), ĉlanka 12. Statuta
21. sjednici odrţanoj 7. listopada 2004. godine, donosi    Zadarske ţupanije ("Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije"
                               broj: 3/02.), Ţupanijska skupština Zadarske ţupanije, na
Stranica 7 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»       7. listopada 2004. godine
21. sjednici odrţanoj dana 7. listopada 2004. godine,     ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA
donosi                            Klasa: 321-02/04-01/03
                               Ur.broj: 2198/1-02-04-16
          ODOBRENJE                 Zadar, 7. listopada 2004. godine
 Domu Novak - dom za stare i nemoćne iz Zagreba,
        Granešina, Sunĉana 14,
 za osnivanje podruţnice Doma za starije i nemoćne      Temeljem ĉlanka 47. Zakona o šumama ("Narodne
            osobe                 novine", broj 52/90 – proĉišćeni tekst, 5/91, 9/91, 61/91,
                               26/93, 76/93, 76/99, 8/00, 13/02 ) te ĉlanka 12. statuta
             I.                  Zadarske ţupanije ("Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije",
Daje se odobrenje Domu Novak - dom za stare i nemoćne     broj 3/02) Ţupanijska skupština Zadarske ţupanije na
iz Zagreba za osnivanje podruţnice Doma za starije i     21.sjednici odrţanoj 7. listopada 2004. godine, donosi
nemoćne osobe u Starigradu-Paklenici za smještaj 10
korisnika.                                     ODLUKA

             II.                 Odobrava se ĉista sjeĉa šume Općini Bibinje na dijelu kĉ.
Ovo odobrenje daje se na rok od jedne godine od dana     broj 172/1 i 172/25, uz posebne uvjete graĊenja navedene
njegovog donošenja. Ukoliko u tom roku osnivaĉ ne stavi    u lokacijskoj dozvoli ( od strane Hrvatskih šuma d.o.o.), u
u funkciju ustanovu (podruţnicu), prestaje vaţiti ovo     svrhu rekonstrukcije kriţanja drţavne ceste D8 i lokalne
Odobrenja.                          ceste L 60106 u Bibinjama.

                    PREDSJEDNIK
                   Mirko Šileš, dipl.iur.                   PREDSJEDNIK
                                               Mirko Šileš, dipl.iur.
ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 510-14/04-01/22                    ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA
URBROJ: 2198/1-02-04-4                    Klasa: 321-02/04-01/03
Zadar, 7. listopada 2004. godine               Ur.broj: 2198/1-02-04-14
Temeljem ĉlanka 94. i 96. Zakona o socijalnoj skrbi      Zadar, 7. listopada 2004. godine
("Narodne novine" broj: 73/97.,27/01.,59/01.,82/01. i
103./03.), ĉlanka 7. Zakona o ustanovama ("Narodne
novine" broj: 76./93., 29/97. i 47/99.), ĉlanka 12. Statuta  Temeljem ĉlanka 47. Zakona o šumama ("Narodne
Zadarske ţupanije ("Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije"    novine", broj 52/90 – proĉišćeni tekst, 5/91, 9/91, 61/91,
broj: 3/02.), Ţupanijska skupština Zadarske ţupanije, na   26/93, 76/93, 76/99, 8/00, 13/02 ) te ĉlanka 12. statuta
21. sjednici odrţanoj dana 7. listopada 2004. godine,     Zadarske ţupanije ("Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije",
donosi                            broj 3/02) Ţupanijska skupština Zadarske ţupanije na 21.
                               sjednici odrţanoj 7. listopada 2004. godine, donosi
          ODOBRENJE
 «Liĉkim krovovima» d.d. za ugostiteljstvo Graĉac za
          osnivanje                            ODLUKA
     Doma za starije i nemoćne osobe

             I.                 Odobrava se ĉista sjeĉa šume Hrvatskim šumama d.o.o.
Daje se odobrenje «Liĉkim krovovima» d.d. za         Zagreb, Uprava šuma Podruţnica Graĉac, Šumarija
ugostiteljstvo Graĉac za osnivanje Doma za starije i     Gospić u gospodarskoj jedinici Jaselsko bilo – Crnopac,
nemoćne osobe u Graĉacu za smještaj 60 korisnika.       odjel 54 a u koliĉini od 267,27 m3 te odjel 59 a u koliĉini
                               311,54 m3, a u svrhu izgradnje protupoţarne prosjeke.
             II.
Ovo odobrenje daje se na rok od jedne godine od dana
njegovog donošenja. Ukoliko u tom roku osnivaĉ ne stavi                        PREDSJEDNIK
u funkciju ustanovu (podruţnicu), prestaje vaţiti ovo                       Mirko Šileš, dipl.iur.
Odobrenja.
                               ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA
                               Klasa: 321-02/04-01/03
                    PREDSJEDNIK      Ur.broj: 2198/1-02-04-15
                   Mirko Šileš, dipl.iur.  Zadar, 7. listopada 2004. godine
Stranica 8 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine
Temeljem ĉlanka 47. Zakona o šumama ("Narodne
novine", broj 52/90 – proĉišćeni tekst, 5/91, 9/91, 61/91,
26/93, 76/93, 76/99, 8/00, 13/02) te ĉlanka 12. statuta
Zadarske ţupanije ("Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije",
broj 3/02) Ţupanijska skupština Zadarske ţupanije na 21.
sjednici odrţanoj dana 7. listopada 2004. godine, donosi           ODLUKA


Odobrava se ĉista sjeĉa šume Hrvatskim šumama d.o.o.
Zagreb, Uprava šuma Podruţnica Graĉac, Šumarija
Gospić u gospodarskoj jedinici Bogutovac, odjel 100 a u
koliĉini 274,59 m3 bukve te odjel 101 a u koliĉini 139,70
m3 bukve, a u svrhu izgradnje protupoţarne prosjeke.


                     PREDSJEDNIK
                   Mirko Šileš, dipl.iur.
Stranica 9 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»          7. listopada 2004. godine
      AKTI GRADA PAGA                      IZVJEŠĆE O POLUGODIŠNJEM
                                       IZVRŠENJU
                                  PRORAĈUNA GRADA PAGA ZA 2004.
                                        GODINU

                                             I OPĆI DIO
Temeljem ĉlanka 125. Zakona o proraĉunu (“Narodne
novine” broj 96/03 ), ĉlanka 65. Zakona o financiranju
podruĉne ( regionalne) samouprave (“Narodne novine”                    Ĉlanak 1
broj 7/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 ) i    Proraĉun Grada Paga za 2004. godinu (u daljnjem tekstu:
ĉlanka 16. Statuta Grada Paga, Gradsko vijeće Grada       Proraĉun) ostvaren je za prvo polugodište kako slijedi:
Paga na sjednici odrţanoj 29. rujna 2004. godine, donosi
                                         PLAN      OSTVARENJE    Index
         A. RAĈUN PRIHODA I RASHODA

 1. PRIHODI (klasa 6)                              21.054.100,00   6.825.860,24   32,4
 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)              3.625.000,00     58.709,38   1,6
 3. RASHODI (klasa 3)                              33.429.660,00   17.309.120,31   51,8
 4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)                 23.167.440,00   4.940.133,57   21,3
 5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)                           -31.918.000,00  -15.364.684,26

 B. RASPOLOŢIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

 6. RASPOLOŢIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA                 23.916.000,00   23.915.525,88  100,00

 C. RAĈUN ZADUŢIVANJA / FINANCIRANJA

 7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŢIVANJA (klasa 8)            8.117.000,00   7.784.616,12   95,9
 8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA ( kl. 5)            115.000,00     54.686,92   47,6
 9. NETO ZADUŢIVANJE/FINANCIRANJE                        8.002.000,00   7.729.929,20
 VIŠAK/MANJAK +                                -31.918.000,00  -15.364.684,26
 RASPOLOŢIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +                  23.916.000,00   23.915.525,88
 NETO ZADUŢIVANJE/FINANCIRANJE                         8.002.000,00   7.729.929,20
 UKUPNA RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)                              0   16.280.770,82

                           Ĉlanak 2
 Prihodi/ primici i rashodi/izdaci utvrĊeni u Raĉunu prihoda i izdataka ostvareni su kako slijedi:

                      (nastavak na sljedećoj stranici)
    Stranica 10 – Broj 10     «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»   7. listopada 2004. godine


BRANIMIROVA OBALA 1
23250 PAG

                     REALIZACIJA PRORAĈUNA
                     Od 01.01.2004 do 30.06.2004

     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA PRIHODA                    PLANIRANO    OSTVARENO    INDEKS
UKUPNO PRIHODI                              56.712.100,00  38.584.711,62   68,0%
RAZDJEL 000 GRAD PAG - PRIHODI                      56.712.100,00  38.584.711,62   68,0%
P0001  6111   Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada     1.800.000,00   681.635,50   37,9%
P0002  6111   Porez na dohodak ustupan iz Drţavnog proračuna      1.800.000,00   517.288,64   28,7%
P0003  6121   Porez na dobit                       200.000,00    90.080,62   45,0%
P0004  6131   Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine       10.000,00        -     -
P0005  6131   Porez na kuće za odmor                  1.000.000,00   315.047,84   31,5%
P0006  6131   Porez na korištenje javnih površina             65.000,00    20.530,00   31,6%
P0007  6134   Porez na promet nekretnina                1.000.000,00  1.017.246,71  101,7%
P0008  6142   Porez na potrošnju                     200.000,00    28.461,61   14,2%
P0009  6145   Porezi na tvrtku                      50.000,00     200,00   0,4%
P0010  6331   Tekuće pomoći iz Ţupanijskog proračuna           10.000,00        -     -
P0011  6332   Kapitalne pomoći iz Drţavnog proračuna          7.615.000,00  1.944.017,70   25,5%
P0012  6413   Kamate na oročena sredstva                 470.000,00        -     -
P0013  6413   Kamate na depozite po viĎenju                50.000,00    44.734,30   89,5%
P0014  6414   Prihodi od zateznih kamata                 10.000,00    12.850,93  128,5%
P0015  6416   Prihodi od dividendi                     3.000,00        -     -
P0016  6421   Naknade za koncesije                    550.000,00    11.016,96   2,0%
P0017  6422   Naknade za korištenje javnih površina           650.000,00   317.765,93   48,9%
P0018  6422   Prihodi od zakupa poslovnih prostora            180.000,00    55.411,68   30,8%
P0036  6422   Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta         10.000,00        -     -
P0019  6423   Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina        176.000,00    43.480,68   24,7%
P0020  6513   Upravne pristojbe                     100.000,00    99.956,88  100,0%
P0021  6514   Boravišne pristojbe                    370.000,00    2.508,29   0,7%
P0022  6523   Komunalni doprinosi                   1.600.000,00   398.026,85   24,9%
P0023  6523   Priključak na vodu                     150.000,00    34.057,00   22,7%
P0024  6523   Priključak na kanalizaciju                 800.000,00   173.200,00   21,7%
P0025  6523   Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta    20.000,00    21.957,45  109,8%
P0026  6523   Komunalna naknada                    1.500.000,00   552.249,59   36,8%
P0029  6524   Doprinosi za šume                       100,00      64,91   64,9%
P0027  6526   Sufinanciranje elektrifikacije               200.000,00    70.278,58   35,1%
P0028  6526   Ostali gradski prihodi                   400.000,00   319.934,42   80,0%
P0035  6526   Spomenička renta                      60.000,00    53.257,17   88,8%
P0030  6627   Novčane kazne                        5.000,00     600,00   12,0%
P0031  7111   Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu grada      2.155.000,00    27.961,82   1,3%
P0032  7211   Prihod od prodaje stanova                  50.000,00    30.747,56   61,5%
P0037  7214   Prihod od prodaje poslovnih prostora           1.420.000,00        -     -
P0034  8431   Primljeni zajam Scho¨ndorfer               8.117.000,00  7.784.616,12   95,9%
P0033  922    Višak prihoda - preneseni                23.916.000,00  23.915.525,88  100,0%
    Stranica 11 – Broj 10     «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA IZDATAKA                   PLANIRANO    OSTVARENO    INDEKS
UKUPNO IZDACI                              56.712.100,00  22.303.940,80  39,3%
RAZDJEL 001 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADSKOG POGLAVARSTVA         2.676.350,00  1.012.995,28  37,8%
PROGRAM    REDOVNA DJELATNOST                     2.676.350,00  1.012.995,28  37,8%
AKTIVNOST   Rashodi za zaposlene                     987.650,00   399.311,24  40,4%
R0001  3111    Plaće za zaposlene                   770.000,00   326.370,83  42,4%
R0002  3121    Jubilarne nagrade                    12.000,00    11.147,26  92,9%
R0003  3121    Ostali rashodi za zaposlene                8.000,00    3.200,00  40,0%
R0004  3121    Dar za djecu                       2.000,00        -     -
R0005  3121    Boţićnica                        13.000,00        -     -
R0006  3132    Doprinosi za zdravstveno osiguranje           164.600,00    52.802,00  32,1%
R0007  3133    Doprinosi za zapošljavanje                18.050,00    5.791,15  32,1%
AKTIVNOST   Materijalni rashodi                    1.453.700,00   597.440,22  41,1%
R0008  3211    Dnevnice za sluţbeni put                 65.000,00    15.386,41  23,7%
R0033  3211    Naknade za smještaj na sluţbenom putu          40.000,00    33.245,04  83,1%
R0034  3211    Naknade za prijevoz na sluţbenom putu          10.000,00    4.917,00  49,2%
R0035  3211    Ostali rashodi za sluţbena putovanja           9.000,00        -     -
R0009  3213    Seminari, savjetovanja i simpoziji            12.000,00        -     -
R0036  3213    Tečajevi i stručni ispiti                10.000,00        -     -
R0010  3221    Uredski materijal                    55.000,00    21.594,41  39,3%
R0011  3221    Literatura, publikacije i časopisi            6.000,00    4.492,50  74,9%
R0012  3221    Materijal i sredstva za čišćenje i odrţavanje       4.000,00    1.638,60  41,0%
R0014  3223    Motorni benzin i dizel gorivo              80.000,00    32.507,05  40,6%
R0030  3224    Odrţavanje sluţbenog osobnog automobila         30.000,00    22.331,67  74,4%
R0015  3225    Sitni inventar                      5.000,00        -     -
R0016  3225    Auto gume                        10.000,00    7.467,19  74,7%
R0017  3231    Usluge telefona i mobitela               100.000,00    47.533,33  47,5%
R0018  3231    Poštarina                        80.000,00    58.861,30  73,6%
R0019  3232    Usluge odrţavanja ostale opreme             18.000,00    9.147,81  50,8%
R0037  3232    Usluge odrţavanja računalne opreme            26.000,00    14.091,00  54,2%
R0020  3233    Web stanica                        1.700,00        -     -
R0031  3233    Usluge promidţbe i oglašavanja              12.000,00    5.540,00  46,2%
R0021  3237    Ugovori o djelu                     20.000,00        -     -
R0022  3237    Ostale intelektualne i osobne usluge           15.000,00        -     -
R0023  3291    Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela   400.000,00   165.540,56  41,4%
R0024  3291    Naknade članovima povjerenstava i komisija        20.000,00    4.058,81  20,3%
R0025  3293    Reprezentacija                     150.000,00    47.791,92  31,9%
R0013  3299    Ostali troškovi za potrebe redovnog poslovanja      8.000,00    4.447,02  55,6%
R0026  3299    Protokolarni izdaci                   27.000,00    6.222,13  23,0%
R0027  3299    MeĎugradska suradnja                   50.000,00    10.930,53  21,9%
R0028  3851    Proračunska pričuva                   50.000,00    23.484,46  47,0%
R0029  3859    Ostali izvanredni rashodi                60.000,00    28.380,48  47,3%
R0032  3859    Sponzorstva, manifestacije i proslave          50.000,00    15.350,00  30,7%
R0038  3859    Prigodni pokloni                     30.000,00    12.481,00  41,6%
TEKUĆI PROJEKT  Nabava opreme                       170.000,00    16.243,82   9,6%
R0039  4221    Računala i računalna oprema               20.000,00    7.565,62  37,8%
R0040  4221    Uredski namještaj                    20.000,00        -     -
R0041  4222    Komunikacijska oprema                  10.000,00    8.678,20  86,8%
R0042  4223    Oprema za grijanje, ventilaciju i hlaĎenje        5.000,00        -     -
R0043  4227    UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene       10.000,00        -     -
R0279  4231    Osobni automobil                     90.000,00        -     -
R0044  4262    Računalni programi                    5.000,00        -     -
R0045  4312    Umjetnička djela                     10.000,00        -     -
AKTIVNOST   Ostali rashodi                        65.000,00        -     -
R0280  3236    Sufinanciranje liječničkog tima             45.000,00        -     -
R0267  3811    Sufinanciranje projekta revitalizacije vinove loze    20.000,00        -     -
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAĈUN I FINANCIJE            15.299.780,00  8.939.000,07  58,4%
GLAVA 01 OPĆI POSLOVI PRORAĈUNA I FINANCIJA               15.299.780,00  8.939.000,07  58,4%
PROGRAM    REDOVNA DJELATNOST                    15.299.780,00  8.939.000,07  58,4%
AKTIVNOST   Rashodi za zaposlene                     541.000,00   202.180,20  37,4%
R0046  3111    Plaće za zaposlene                   400.000,00   169.778,30  42,4%
R0047  3121    Jubilarne nagrade                    25.000,00        -     -
R0048  3121    Ostali rashodi za zaposlene               29.000,00    3.200,02  11,0%
R0049  3121    Dar za djecu                       2.000,00        -     -
R0050  3121    Boţićnica                        10.000,00        -     -
R0051  3132    Doprinosi za zdravstveno osiguranje           65.000,00    26.315,65  40,5%
R0052  3133    Doprinosi za zapošljavanje                10.000,00    2.886,23  28,9%
    Stranica 12 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»    7. listopada 2004. godine

      BROJ
POZ.    KONTA    VRSTA IZDATAKA                     PLANIRANO    OSTVARENO    INDEKS
AKTIVNOST   Materijalni rashodi                        189.500,00    51.630,05   27,2%
R0053  3211    Dnevnice za sluţbeni put                    5.000,00        -     -
R0054  3211    Naknade za smještaj na sluţbenom putu             5.000,00        -     -
R0055  3211    Ostali rashodi za sluţbena putovanja              2.000,00        -     -
R0065  3211    Naknade za prijevoz na sluţbenom putu             5.000,00        -     -
R0056  3212    Naknade za prijevoz na posao i s posla            11.000,00    5.532,00   50,3%
R0057  3213    Seminari i stručna usavršavanja                10.000,00    3.401,20   34,0%
R0058  3213    Tečajevi i stručni ispiti                   10.000,00        -     -
R0062  3221    Uredski materijal                       25.000,00    10.679,20   42,7%
R0063  3221    Literatura                           3.500,00    2.831,95   80,9%
R0066  3225    Sitni inventar                         2.000,00        -     -
R0059  3237    Intelektualne i osobne usluge                 6.000,00        -     -
R0064  3238    Računalne usluge                       35.000,00    8.599,17   24,6%
R0060  3292    Premije osiguranja                      60.000,00    19.927,73   33,2%
R0061  3294    Članarine                           10.000,00     658,80   6,6%
AKTIVNOST   Financijski rashodi                       1.020.000,00   208.986,33   20,5%
R0067  3422    Kamate Hypo Leasing                      87.000,00    7.374,85   8,5%
R0068  3422    Kamate Scho¨ndorfer                     520.000,00        -     -
R0069  3431    Bankarske usluge                       120.000,00    47.200,64   39,3%
R0070  3431    Usluge platnog prometa                    30.000,00    18.475,98   61,6%
R0071  3433    Zatezne kamate                        15.000,00    2.627,20   17,5%
R0263  3434    Trošak obrade kredita                     98.000,00    97.307,66   99,3%
R0072  3522    Subvencije trgovačkom društvu Pag II             50.000,00    30.000,00   60,0%
R0073  3523    Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i   100.000,00    6.000,00   6,0%
AKTIVNOST      trgovač
        Otplata glavnice                         115.000,00    54.686,92   47,6%
R0074  5421    Otplata glavnice Hypo Leasing                115.000,00    54.686,92   47,6%
AKTIVNOST   Ostali rashodi                          817.200,00   717.128,11   87,8%
R0075  3841    Materijalni rashodi iz proteklih godina           100.000,00        -     -
R0104  3859    Nagodba "MeĎimurje" Čakovec                 149.000,00   149.000,00  100,0%
R0264  3859    Povrat sredstava-ugovor za parkiralište           525.000,00   525.000,00  100,0%
R0265  3859    Povrat sredstava od prodaje stanova              43.200,00    43.128,11   99,8%
AKTIVNOST   Kapitalne potpore                       12.617.080,00  7.704.388,46   61,1%
R0076  3632    Kapitalne potpore za sufinanciranje II faze izgradnje   12.000.000,00  7.687.308,46   64,1%
R0266  3632    kanalizac rekonstrukciju sportske dvorane
          Potpore za                          17.080,00    17.080,00  100,0%
R0276  3822    Kapitalne donacije za dogradnju vodovoda           600.000,00        -     -
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO           38.735.970,00  12.351.945,45   31,9%
GLAVA 01 OPĆI POSLOVI
PLANIRANJE..                                  1.733.630,00   725.385,68   41,8%
PROGRAM    REDOVNA DJELATNOST                       1.400.130,00   560.774,77   40,1%
AKTIVNOST   Rashodi za zaposlene                       752.130,00   329.827,05   43,9%
R0077  3111    Plaće za zaposlene                      616.400,00   279.374,61   45,3%
R0078  3121    Jubilarne nagrade                       3.600,00        -     -
R0079  3121    Ostali rashodi za zaposlene                  3.000,00    2.400,00   80,0%
R0080  3121    Dar za djecu                          2.800,00        -     -
R0081  3121    Boţićnica                           13.000,00        -     -
R0082  3132    Doprinosi za zdravstveno osiguranje             101.850,00    43.303,06   42,5%
R0083  3133    Doprinosi za zapošljavanje                  11.480,00    4.749,38   41,4%
AKTIVNOST   Materijalni rashodi                        644.000,00   230.947,72   35,9%
R0085  3211    Dnevnice za sluţbeni put                    2.000,00     271,28   13,6%
R0086  3211    Naknade za smještaj na sluţbenom putu             3.000,00     914,50   30,5%
R0087  3211    Naknade za prijevoz na sluţbenom putu             2.000,00        -     -
R0088  3211    Ostali rashodi za sluţbena putovanja              3.000,00        -     -
R0089  3212    Naknade za prijevoz na posao i s posla            25.000,00    11.376,00   45,5%
R0090  3213    Seminari, savjetovanja i simpoziji              10.000,00        -     -
R0091  3213    Tečajevi i stručni ispiti                   15.000,00        -     -
R0092  3221    Uredski materijal                       25.000,00    6.942,67   27,8%
R0093  3221    Literatura                           4.000,00    1.030,80   25,8%
R0084  3223    Električna energija - zgrada poglavarstva           35.000,00    18.383,87   52,5%
R0096  3225    Sitni inventar                         3.000,00        -     -
R0105  3233    Natječaji i oglasi                      25.000,00    20.994,33   84,0%
R0097  3234    Opskrba vodom - zgrada poglavarstva              6.500,00     947,91   14,6%
R0098  3234    Odvoz smeća - zgrada poglavarstva               3.000,00    1.389,26   46,3%
R0094  3237    Intelektualne i osobne usluge                 15.000,00    5.214,84   34,8%
R0099  3237    Odvjetničke usluge                      300.000,00   107.751,86   35,9%
R0100  3237    Javnobiljeţničke usluge                    7.500,00    1.935,80   25,8%
R0101  3237    Stručne procjene                       70.000,00    35.034,43   50,0%
R0269  3237    Evidentiranje stambenih objekata               30.000,00        -     -
    Stranica 13 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»    7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA IZDATAKA                     PLANIRANO    OSTVARENO    INDEKS
R0095   3238    Računalne usluge                       25.000,00    12.692,27   50,8%
R0102   3299    Troškovi parnica                       20.000,00    1.187,90   5,9%
R0103   3299    Pristojbe (sudske, upravne i dr.)              15.000,00    4.880,00   32,5%
AKTIVNOST    Zaštitni znak                           4.000,00        -     -
R0268   4124    Pravo na zaštitni znak                    4.000,00        -     -
PROGRAM     MJESNA SAMOUPRAVA                        333.500,00   164.610,91   49,4%
AKTIVNOST    Materijalni rashodi mjesnih odbora                333.500,00   164.610,91   49,4%
Korisnik MJESNI ODBOR PAG                             250.500,00   130.260,92   52,0%
R0106   3223    Električna energija - MO Pag                 38.000,00    17.466,00   46,0%
R0109   3223    Električna energija za javnu rasvjetu - MO Pag       200.000,00   106.368,65   53,2%
R0107   3231    Usluge telefona i mobitela - MO Pag              2.000,00    1.174,22   58,7%
R0108   3234    Opskrba vodom - MO Pag                    9.500,00    5.252,05   55,3%
R0110   3299    Ostali materijalni rashodi                  1.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIMUNI                            21.000,00    7.668,67   36,5%
R0111   3223    Električna energija - MO Šimuni                4.000,00     477,11   11,9%
R0113   3223    Električna energija za javnu rasvjetu - MO Šimuni      15.000,00    7.041,47   46,9%
R0112   3234    Opskrba vodom - MO Šimuni                   1.000,00     150,09   15,0%
R0114   3299    Ostali materijalni rashodi                  1.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR DINJIŠKA                           28.000,00    10.315,18   36,8%
R0115   3223    Električna energija - MO Dinjiška               4.500,00    1.667,37   37,1%
R0117   3223    Električna energija za javnu rasvjetu - MO Dinjiška     20.000,00    8.064,43   40,3%
R0116   3231    Usluge telefona i mobitela - MO Dinjiška           2.500,00     583,38   23,3%
R0118   3299    Ostali materijalni rashodi                  1.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR VLAŠIĆI                           27.000,00    11.880,80   44,0%
R0119   3223    Električna energija - MO Vlašići               1.000,00     745,84   74,6%
R0121   3223    Električna energija za javnu rasvjetu - MO Valšići      20.000,00    10.078,76   50,4%
R0120   3231    Usluge telefona i mobitela - MO Vlašići            5.000,00    1.056,20   21,1%
R0122   3299    Ostali materijalni rashodi                  1.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI                           7.000,00    4.485,34   64,1%
R0123   3223    Električna energija za javnu rasvjetu - MO Miškovići     6.000,00    4.485,34   74,8%
R0124   3299    Ostali materijalni rashodi                  1.000,00        -     -
GLAVA 02 KOM. SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA          32.746.940,00  9.822.790,40   30,0%
PROGRAM     GRAĐENJE I ODRŢ. OBJEKATA I UREĐAJA              18.870.500,00  5.305.465,79   28,1%
PODPROGRAM     ODRŢAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
KOMUNAL.INFRASTRUKTURE                             5.750.500,00  3.069.426,94   53,4%
AKTIVNOST    Odrţavanje ĉistoće javnih površina                470.000,00   232.196,52   49,4%
R0125   3234    Usluge čišćenja javnih površina               470.000,00   232.196,52   49,4%
AKTIVNOST    Odrţavanje parkova i zelenih površina              162.500,00    42.302,70   26,0%
Korisnik MJESNI ODBOR PAG                             120.000,00    42.302,70   35,3%
R0126   3234    Odrţavanje i ureĎenje zelenih površina           120.000,00    42.302,70   35,3%
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIMUNI                            30.000,00        -     -
R0127   3234    Odrţavanje i ureĎenje zelenih površina            30.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR DINJIŠKA                           5.000,00        -     -
R0128   3234    Odrţavanje i ureĎenje zelenih površina            5.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR VLAŠIĆI                            5.000,00        -     -
R0129   3234    Odrţavanje i ureĎenje zelenih površina            5.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI                           2.500,00        -     -
R0130   3234    Odrţavanje i ureĎenje zelenih površina            2.500,00        -     -
AKTIVNOST    Odrţavanje javnih površina                   1.470.000,00   918.694,71   62,5%
R0131   3234    Troškovi dekoracije                     30.000,00    29.999,99  100,0%
Korisnik MJESNI ODBOR PAG                            1.300.000,00   878.446,72   67,6%
R0132   3234    Odrţavanje javnih površina                1.300.000,00   878.446,72   67,6%
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIMUNI                            30.000,00    10.248,00   34,2%
R0133   3234    Odrţavanje javnih površina                  30.000,00    10.248,00   34,2%
Korisnik MJESNI ODBOR DINJIŠKA                           55.000,00        -     -
R0134   3234    Odrţavanje javnih površina                  55.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR VLAŠIĆI                           50.000,00        -     -
R0135   3234    Odrţavanje javnih površina                  20.000,00        -     -
R0282   3234    Gradnja suhozida                       30.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI                           5.000,00        -     -
R0136   3234    Odrţavanje javnih površina                  5.000,00        -     -
AKTIVNOST    Odrţavanje nerazvrstanih cesta i puteva            1.400.000,00   668.996,62   47,8%
Korisnik MJESNI ODBOR PAG                             950.000,00   644.840,62   67,9%
R0137   3232    Odrţavanje cesta, puteva, nogostupa i molića-MO Pag     950.000,00   644.840,62   67,9%
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIMUNI                           150.000,00        -     -
R0138   3232    Odrţavanje cesta, puteva, nogostupa i molića-MO Šimuni   150.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR DINJIŠKA                          250.000,00        -     -
    Stranica 14 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine

      BROJ
POZ.    KONTA    VRSTA IZDATAKA                      PLANIRANO    OSTVARENO    INDEKS
R0139   3232    Odrţavanje cesta, puteva, nogostupa i molića-MO Dinjiška   250.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR VLAŠIĆI                            30.000,00    24.156,00   80,5%
R0140   3232    Odrţavanje cesta, puteva, nogostupa i molića-MO Vlašići    30.000,00    24.156,00   80,5%
Korisnik MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI                           20.000,00        -     -
R0141   3232    Odrţavanje cesta, puteva, nogostupa i molića-MO        20.000,00        -     -
AKTIVNOST       Miškovići
         Javna rasvjeta                           680.000,00   599.999,89   88,2%
Korisnik MJESNI ODBOR PAG                              570.000,00   569.999,90  100,0%
R0142   3232    Odrţavanje javne rasvjete - MO Pag              570.000,00   569.999,90  100,0%
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIMUNI                             30.000,00        -     -
R0143   3232    Odrţavanje javne rasvjete - MO Šimuni             30.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR DINJIŠKA                            30.000,00    29.999,99  100,0%
R0144   3232    Odrţavanje javne rasvjete - MO Dinjiška            30.000,00    29.999,99  100,0%
Korisnik MJESNI ODBOR VLAŠIĆI                            30.000,00        -     -
R0145   3232    Odrţavanje javne rasvjete - MO Vlašići             30.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI                           20.000,00        -     -
R0146   3232    Odrţavanje javne rasvjete - MO Miškovići            20.000,00        -     -
AKTIVNOST    Planiranje i ureĊenje prostora                  1.330.000,00   544.925,00   41,0%
R0147   3237    Geodetsko - katastarske usluge                220.000,00   154.780,00   70,4%
R0148   3237    Izrada prostorno planske dokumentacije           1.100.000,00   384.300,00   34,9%
R0149   3239    Ostali troškovi vezani za izradu prostorno planske       10.000,00    5.845,00   58,5%
AKTIVNOST    Zaštita okoliša
           dokumentacij                         238.000,00    62.311,50   26,2%
R0150   3234    Odlaganje i zbrinjavanje otpada                150.000,00    38.198,20   25,5%
R0151   3234    Deratizacija i dezinsekcija                  80.000,00    23.015,30   28,8%
R0152   3234    Ispitivanje kakvoće mora                    8.000,00    1.098,00   13,7%
PODPROGRAM     GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE            13.120.000,00  2.236.038,85   17,0%
INFRASTRUKTURE
PROJEKT     Iskopi za kabliranje javne rasvjete                 200.000,00   118.940,35   59,5%
R0153   3232    Usluge iskopa za kabliranje javne rasvjete          200.000,00   118.940,35   59,5%
PROJEKT     Izgradnja nove javne rasvjete                    250.000,00        -     -
R0154   4214    Izgradnja javne rasvjete                   250.000,00        -     -
PROJEKT     Izgradnja mrtvaĉnice u gradu Pagu                  800.000,00        -     -
R0155   4214     Izgradnju mrtvačnice u Pagu                 800.000,00        -     -
PROJEKT     Izgradnja vodospreme Babelina draga                3.660.000,00  1.809.017,70   49,4%
R0157   3822    Kapitalne donacije za izgradnju Vodospreme Babelina     3.660.000,00  1.809.017,70   49,4%
PROJEKT     Kanalizacijska mreţa grada Paga
           draga                            4.800.000,00        -     -
R0158   4214    Izgradnja kanalizacijske mreţe grada Paga          4.800.000,00        -     -
PROJEKT     Kanalizacija Šimuni                        2.100.000,00        -     -
R0159   4214    Izgradnja kanalizacije u Šimunima              2.100.000,00        -     -
PROJEKT     Izgradnja autobusnih nadstrešnica                  90.000,00    88.968,80   98,9%
R0161   4214    Troškovi izgradnje autobusnih nadstrešnica           90.000,00    88.968,80   98,9%
PROJEKT     Izgradnja luĉice Vlašići                      220.000,00   219.112,00   99,6%
R0162   4214    Troškovi izgradnje lučice Vlašići               220.000,00   219.112,00   99,6%
PROJEKT     Izgradnja infrastrukture Sv. Marko                1.000.000,00        -     -
R0270   4214    Izgradnja infrastrukture Sv. Marko             1.000.000,00        -     -
PROGRAM     GRAĐENJE, SANACIJA I UREĐENJE PROMETNICA I            1.690.000,00   458.705,35   27,1%
PUTEVA
PROJEKT     Gradnja prometnica                         970.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR PAG                              800.000,00        -     -
R0163   4213    Izgradnja novih cesta                     800.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR DINJIŠKA                           100.000,00        -     -
R0164   4213    Izgradnja novih cesta                     100.000,00        -     -
Korisnik MJESNI ODBOR VLAŠIĆI                            70.000,00        -     -
R0165   4213    Izgradnja novih cesta                     70.000,00        -     -
PROJEKT     Otkup zemljišta                           720.000,00   458.705,35   63,7%
Korisnik MJESNI ODBOR PAG                              720.000,00   458.705,35   63,7%
R0166   4111    Izvlaštenje zemljišta za probijanje cesta           720.000,00   458.705,35   63,7%
Korisnik MJESNI ODBOR DINJIŠKA                                -        -     -
R0167   4111    Izvlaštenje zemljišta za probijanje cesta               -        -     -
PROGRAM     SANACIJA, UREĐENJE I OTKUP GRAĐEVINA I PROSTORA         11.866.440,00  4.058.619,26   34,2%
PROJEKT     Sanacija i ureĊenje graĊevina i prostora u vlasništvu Grada   11.766.440,00  4.058.619,26   34,5%
Paga
R0168   3232    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja zgrada u      80.000,00    49.746,82   62,2%
R0169   3232    vlasništvu Grada nogometnog igrališta "Julovica"
           Usluge odrţavanja                       70.000,00    23.751,94   33,9%
R0174   3234    Hitne intervencije                       20.000,00    7.137,00   35,7%
R0271   3859    Sufinanciranje ureĎenja portala                 9.000,00        -     -
R0160   4214    Izgradnja obalnog zida u Šimunima              1.000.000,00        -     -
R0175   4261    Arheološka istraţivanja                    50.000,00        -     -
R0156   4511    UreĎenje obale kneza Branimira               4.353.000,00  3.740.190,25   85,9%
R0170   4511    UreĎenje Kneţevog dvora                   3.083.840,00        -     -
    Stranica 15 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»    7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA IZDATAKA                     PLANIRANO    OSTVARENO    INDEKS
R0171   4511     UreĎenje kompleksa igrališta "Julovica"         100.000,00        -     -
R0172   4511     Sanacija i ureĎenje gradskih bedema           508.000,00   237.793,25  46,8%
R0173   4511     UreĎenje Trga Sv. Jurja                2.392.600,00        -     -
R0261   4511     UreĎenje zgrade muzeja grada               100.000,00        -     -
PROJEKT     Otkup graĊevina i prostora                   100.000,00        -     -
R0176   4212     Zgrada Mirković                     100.000,00        -     -
PROGRAM     POTICAJNA STANOGRADNJA                     320.000,00        -     -
PROJEKT     UreĊenje okoliša zgrade POS-a                  200.000,00        -     -
R0273   3234     UreĎenje okoliša zgrade POS-a              200.000,00        -     -
PROJEKT     Prikljuĉak na elektriĉnu energiju                120.000,00        -     -
R0272   3859     Troškovi priključka električne energije         120.000,00        -     -
GLAVA 03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI                        3.595.400,00  1.563.711,94  43,5%
PROGRAM     FINANCIRANJE OBRAZOVANJA DJECE I MLADEŢI            70.000,00    39.900,00  57,0%
AKTIVNOST    Obrazovanje djece i mladeţi                   70.000,00    39.900,00  57,0%
R0178   3721     Stipendije učenicima i studentima             70.000,00    39.900,00  57,0%
PODGLAVA 001 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO                   1.439.800,00   628.623,04  43,7%
PRORAĈUNSKI KORISNIK - DJEĈJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI"             1.355.100,00   617.185,55  45,5%
PROGRAM     FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U DV "PAŠKI         1.355.100,00   617.185,55  45,5%
MALIŠANI"
PODPROGRAM     Redovna djelatnost financirana iz proraĉuna        1.055.100,00   453.540,85  43,0%
AKTIVNOST     Rashodi za zaposlene                     965.100,00   417.348,61  43,2%
R0180   3111     Plaće za zaposlene                    771.900,00   356.099,54  46,1%
R0181   3121     Jubilarne nagrade                     7.000,00        -     -
R0182   3121     Boţićnica                         25.600,00        -     -
R0183   3121     Dar za djecu                        4.400,00        -     -
R0184   3121     Ostali rashodi za zaposlene                23.000,00        -     -
R0179   3132     Doprinosi za zdravstveno osiguranje           120.000,00    55.195,38  46,0%
R0185   3133     Doprinosi za zapošljavanje                13.200,00    6.053,69  45,9%
AKTIVNOST    Materijalni rashodi                       90.000,00    36.192,24  40,2%
R0186   3225     Sitni inventar                      20.000,00        -     -
R0187   3232     Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja        50.000,00    36.192,24  72,4%
R0188   3292     Premije osiguranja                    20.000,00        -     -
PODPROGRAM     Ulaganje u ureĊaje i opremu                 200.000,00   163.644,70  81,8%
R0189   4227     UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene       200.000,00   163.644,70  81,8%
PODPROGRAM     Ulaganja u objekt                      100.000,00        -     -
PROJEKT     Ulaganje u zgradu djeĉjeg vrtića                100.000,00        -     -
R0190   4511     Dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića        100.000,00        -     -
ŠKOLSTVO                                     84.700,00    11.437,49  13,5%
PROGRAM     FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU             84.700,00    11.437,49  13,5%
PODPROGRAM     Sufinanciranje dijela programa OŠ Jurja Dalmatinca Pag    60.000,00    11.437,49  19,1%
AKTIVNOST    Izborna nastava iz engleskog i talijanskog jezika        15.000,00    3.976,49  26,5%
R0191   3811     Izborna nastava iz engleskog i talijanskog jezika     15.000,00    3.976,49  26,5%
AKTIVNOST    Izvannastavne aktivnosti uĉenika                10.000,00        -     -
R0192   3811     Izvannastavne aktivnosti učenika             10.000,00        -     -
AKTIVNOST     Natjecanja i susreti uĉenika osnovnih škola          20.000,00    6.834,00  34,2%
R0193   3811     Natjecanja i susreti učenika               20.000,00    6.834,00  34,2%
AKTIVNOST    Školski preventivni program                   7.000,00        -     -
R0194   3811     Preventivni program                    7.000,00        -     -
AKTIVNOST    Povećanje lektirnog fonda                    8.000,00     627,00   7,8%
R0195   3811     Lektirni knjiţni fond                   8.000,00     627,00   7,8%
PODPROGRAM     Sufinanciranje programa Srednje škole Bartula Kašića     24.700,00        -     -
Pag
AKTIVNOST     Natjecanje i susreti u svrhu poticanja stvaralaĉkih       8.200,00        -     -
sposobnosti uĉenika
R0196   3811     Natjecanja i susreti učenika                8.200,00        -     -
AKTIVNOST    Manifestacije                          3.000,00        -     -
R0197   3811     Sufinanciranje manifestacija                3.000,00        -     -
AKTIVNOST    Program prevencije ovisnosti                   3.000,00        -     -
R0198   3811     Prevencija ovisnosti                    3.000,00        -     -
AKTIVNOST    Slobodne aktivnosti                       4.500,00        -     -
R0199   3811     Slobodne aktivnosti učenika                4.500,00        -     -
AKTIVNOST    Program ĉipkarske škole                     6.000,00        -     -
R0200   3811     Čipkarska škola                      6.000,00        -     -
PODGLAVA 002 KULTURA I RELIGIJA                        1.317.600,00   537.688,90  40,8%
PRORAĈUNSKI KORISNIK - GRADSKA KNJIŢNICA                    263.900,00   106.157,58  40,2%
PROGRAM      REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŢNICE             263.900,00   106.157,58  40,2%
AKTIVNOST     Rashodi za zaposlene                     168.900,00    76.302,22  45,2%
R0201   3111     Plaće za zaposlene                    140.000,00    65.104,31  46,5%
R0202   3121     Ostali rashodi za zaposlene                3.400,00        -     -
    Stranica 16 – Broj 10        «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»   7. listopada 2004. godine

      BROJ
POZ.    KONTA     VRSTA IZDATAKA                     PLANIRANO   OSTVARENO   INDEKS
R0203  3132     Doprinosi za zdravstveno osiguranje              22.500,00   10.091,16   44,8%
R0204  3133     Doprinosi za zapošljavanje                   3.000,00    1.106,75   36,9%
AKTIVNOST    Materijalni rashodi                         39.000,00   14.379,96   36,9%
R0205  3211     Dnevnice za sluţbena putovanja                  500,00     425,00   85,0%
R0206  3211     Naknade za prijevoz na sluţbenom putu               500,00     129,00   25,8%
R0207  3221     Uredski materijal                        1.000,00     390,40   39,0%
R0208  3221     Literatura, publikacije, tisak                 5.000,00     225,00   4,5%
R0209  3223     Električna energija                      15.000,00    6.879,90   45,9%
R0210  3231     Usluge telefona                         5.000,00    2.961,59   59,2%
R0213  3232     Odrţavanja prostora                       5.000,00     151,27   3,0%
R0214  3232     Odrţavanje opreme                        4.000,00    1.862,74   46,6%
R0211  3234     Opskrba vodom                          1.000,00     423,98   42,4%
R0212  3234     Iznošenje i odvoz smeća                     2.000,00     931,08   46,6%
TEKUĆI PROJEKT   Nabava opreme                           6.000,00    1.146,80   19,1%
R0215  4221     Računala i računalna oprema                   6.000,00    1.146,80   19,1%
TEKUĆI PROJEKT   Nabava knjiţne graĊe                       50.000,00   14.328,60   28,7%
R0216  4312     Knjiţna graĎa                         50.000,00   14.328,60   28,7%
PRORAĈUNSKI KORISNIK - CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE               374.100,00   148.601,32   39,7%
PROGRAM     REDOVNA DJELATNOST CENTRA ZA KULTURU I               205.300,00   107.362,35   52,3%
INFORMACIJE
AKTIVNOST    Rashodi za zaposlene                         92.300,00   43.464,84   47,1%
R0217  3111     Plaće za redovan rad                      78.000,00   37.147,82   47,6%
R0218  3121     Ostali rashodi za zaposlene                   1.500,00       -     -
R0219  3132     Doprinosi za zdravstveno osiguranje              11.500,00    5.686,54   49,4%
R0220  3133     Doprinosi za zapošljavanje                   1.300,00     630,48   48,5%
AKTIVNOST    Materijalni i financijski rashodi                  113.000,00   63.897,51   56,5%
R0221  3211     Sluţbena putovanja                       2.000,00    2.000,00  100,0%
R0222  3221     Uredski materijal                        4.000,00    1.431,11   35,8%
R0223  3224     Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje    7.000,00     536,80   7,7%
R0224  3231     Usluge telefona                         8.000,00    4.739,19   59,2%
R0262  3232     Odrţavanje i ureĎenje Doma kulture               80.000,00   50.000,00   62,5%
R0225  3237     Intelektualne i osobne usluge                 10.000,00    4.619,00   46,2%
R0226  3431     Bankarske usluge                        2.000,00     571,41   28,6%
PROGRAM     INTELEKTUALNE AKTIVNOSTI I PROGRAMI                 168.800,00   41.238,97   24,4%
AKTIVNOST    Intelektualne usluge                        120.000,00   31.052,52   25,9%
R0227  3237     Intelektualne i osobne usluge                 100.000,00   31.052,52   31,1%
R0277  3237     Festival "Paško ljeto"                     20.000,00       -     -
AKTIVNOST    Materijalni rashodi                         48.800,00   10.186,45   20,9%
R0278  3232     Popravak klavira                        20.800,00       -     -
R0228  3233     Usluge promidţbe i informiranja                 3.000,00       -     -
R0274  3293     Reprezentacija                         10.000,00    4.339,94   43,4%
R0229  3299     Ostali troškovi programa                    15.000,00    5.846,51   39,0%
RADIO DIFUZNA DJELATNOST                              110.000,00   45.930,00   41,8%
PROGRAM     RADIO DIFUZNA DJELATNOST                      110.000,00   45.930,00   41,8%
AKTIVNOST    Tekuće donacije                           110.000,00   45.930,00   41,8%
R0230  3811     Radio Pag                           110.000,00   45.930,00   41,8%
OSTALI KORISNICI U KULTURI                             235.000,00   72.000,00   30,6%
PROGRAM     FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI                235.000,00   72.000,00   30,6%
AKTIVNOST    Tekuće dobacije udrugama i društvima u kulturi           225.000,00   72.000,00   32,0%
R0231  3811     Matica Hrvatska ogranak Pag                  30.000,00       -     -
R0232  3811     Gradska glazba Pag                      100.000,00   20.000,00   20,0%
R0233  3811     Ansambl SV. Juraj                       20.000,00   10.000,00   50,0%
R0234  3811     Karnevalska udruga "Markova kumpanija"             25.000,00   18.000,00   72,0%
R0235  3811     Udruga paških čipkarica "Frane Budak"             20.000,00    4.000,00   20,0%
R0236  3811     KUD "Druţina" Pag                       20.000,00   10.000,00   50,0%
R0237  3811     Klapa "Pag" Pag                        10.000,00   10.000,00  100,0%
AKTIVNOST    Filmski video klub                          10.000,00       -     -
R0238  3811     FVK "Pag" Pag                         10.000,00       -     -
RELIGIJA                                      334.600,00   165.000,00   49,3%
PROGRAM     ODRŢAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA                    334.600,00   165.000,00   49,3%
AKTIVNOST    Kapitalne donacije                         334.600,00   165.000,00   49,3%
R0239  3821     Ţupni ured Pag                        234.600,00   165.000,00   70,3%
R0240  3821     Ţupni ured Vlašići                       20.000,00       -     -
R0241  3821     Ţupni ured Dinjiška                      20.000,00       -     -
R0242  3821     Samostan Sv. Margarite Pag                   50.000,00       -     -
R0281  3821     Samostan časnih sestara franjevki               10.000,00       -     -
PODGLAVA 003 ŠPORT                                 475.000,00   307.000,00   64,6%
    Stranica 17 – Broj 10        «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine

      BROJ
POZ.    KONTA     VRSTA IZDATAKA                       PLANIRANO   OSTVARENO   INDEKS
PROGRAM      FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U ŠPORTU                475.000,00   307.000,00   64,6%
AKTIVNOST     Djelovanje športskih klubova i udruga               475.000,00   307.000,00   64,6%
R0243   3811     Nogometni klub "Pag" Pag                   390.000,00   285.000,00   73,1%
R0244   3811     Boćarski klub "Bartul Kašić" Dinjiška             20.000,00   10.000,00   50,0%
R0245   3811     Športsko društvo "Dinjiška" Dinjiška              15.000,00    5.000,00   33,3%
R0246   3811     Športsko društvo "Hajduk" Vlašići               35.000,00       -     -
R0247   3811     Športsko ribolovno društvo "Orada" Pag             15.000,00    7.000,00   46,7%
PODGLAVA 004 DRUŠTVENA ZAJEDNICA                           293.000,00   50.500,00   17,2%
PROGRAM      FINANCIRANJE RADA POLITIĈKIH STRANAKA                45.000,00       -     -
AKTIVNOST     Tekuće donacije politiĉkim strankama                45.000,00       -     -
R0248   3811     Tekuće donacije političkim strankama              45.000,00       -     -
PROGRAM      FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA                    248.000,00   50.500,00   20,4%
AKTIVNOST     Turistiĉka zajednica Grada Paga                  100.000,00   12.500,00   12,5%
R0249   3811     Tekuće donacije Turističkoj zajednici Grada Paga       100.000,00   12.500,00   12,5%
AKTIVNOST     Crveni kriţ Pag                           30.000,00       -     -
R0250   3811     Tekuće donacije Crvenom kriţu                 30.000,00       -     -
AKTIVNOST     Udruţenje obrtnika Grada Paga                   100.000,00   30.000,00   30,0%
R0251   3811     Tekuće donacije Udruţenju obrtnika Grada Paga         100.000,00   30.000,00   30,0%
AKTIVNOST     Udruge graĊana                           13.000,00    3.000,00   23,1%
R0252   3811     Tekuće donacije - Udruga umirovljenika Grada Paga        5.000,00       -     -
R0253   3811     Tekuće donacije - Udruga slijepih Zadarske ţupanije       3.000,00    3.000,00  100,0%
R0254   3811     Tekuće donacije - Udruga ovčara Grada Paga "Kruna"       5.000,00       -     -
AKTIVNOST     Udruge proizašle iz domovinskog rata                 5.000,00    5.000,00  100,0%
R0255   3811     Tekuće donacije - UHDDR ogranak Pag               5.000,00    5.000,00  100,0%
GLAVA 04 VATROGASTVO                                 400.000,00   160.000,00   40,0%
PROGRAM      VATROGASTVO                            400.000,00   160.000,00   40,0%
AKTIVNOST     Tekuće donacije DVD Pag                      400.000,00   160.000,00   40,0%
R0256   3811     Tekuće donacije DVD-u Pag                   400.000,00   160.000,00   40,0%
GLAVA 05 SOCIJALNA SKRB                                260.000,00   80.057,43   30,8%
PROGRAM      SOCIJALNA SKRB                           260.000,00   80.057,43   30,8%
AKTIVNOST     Pruţanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja          90.000,00   22.817,43   25,4%
R0257   3721     Pomoć za podmirenje troškova stanovanja            90.000,00   22.817,43   25,4%
AKTIVNOST     Pomoći graĊanima radi svladavanja teškoća u svezi          75.000,00   17.840,00   23,8%
bolešću, starošću ili smrću ĉ
R0258   3721     Jednokratna ili višekratna pomoć graĎanima za bolest,     75.000,00   17.840,00   23,8%
AKTIVNOST        starost,
          Financiranje programa borbe protiv droge              25.000,00   15.000,00   60,0%
R0259   3721     Financiranje programa borbe protiv droge            25.000,00   15.000,00   60,0%
AKTIVNOST     Naknade obiteljima za novoroĊenu djecu te ĉetvoro i više      60.000,00   20.000,00   33,3%
djece
R0260   3721     Naknade obiteljima za novoroĎeno dijete te četvero i više   60.000,00   20.000,00   33,3%
AKTIVNOST        djece
          Sufinanciranje posebnih programa                  10.000,00    4.400,00   44,0%
R0275   3721     Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju     10.000,00    4.400,00   44,0%
Stranica 18 – Broj 10     «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»   7. listopada 2004. godine            Ĉlanak 4.                       ISPRAVAK
Izvješće o polugodišnjem izvršenju Proraĉuna Grada Paga
za 2004. godinu objavljuje se u Sluţbenom glasilu     U toĉki 4.0.2. stav 3. Odredbi za provoĊenje Detaljnog
Zadarske ţupanije, a stupa na snagu danom donošenja.    plana ureĊenja luke Šimuni, dopunjuje se tekst u
                              zagradi tako da se iza rijeĉi «ĉlanak 36» briše toĉka i
                              dodaje slijedeći tekst unutar zagrade: «NN» broj
Klasa: 400-01/04-01/28                   69/98, 61/00 i 32/02»
Urbroj: 2198/24-30-04-1
Pag, 29. rujna 2004.                    U toĉki 4.1.0. stav 2. broj poglavlja «3.2.1.» treba
                              glasiti «3.2.0.»
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA
                              Klasa: 350-01/04-01/181
                              Ur.broj: 2198/24-30-04-1
                     Predsjednica   Pag, 30. rujna 2004.
                    Gradskog vijeća
                  Vesna Fabijanić,v.r.                        Tajnik
                                                Gradskog vijeća
                                               ĐurĊa Dobrović,v.r.
U «Sluţbenom glasniku» Zadarske ţupanije broj 8/04 od
12. srpnja 2004.godine, objavljena je           U «Sluţbenom glasniku» Zadarske ţupanije broj 9/04
                              od 15. rujna 2004.godine, objavljen je PRAVILNIK o
ODLUKA O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA             unutarnjem redu. UsporeĊivanjem objavljenog teksta
UREĐENJA ŠPORTSKOG CENTRA LOKUNJA.             sa izvornim tekstom utvrĊene su pogreške pa se daje
UsporeĊivanjem objavljenog teksta sa izvornim tekstom   slijedeći
utvrĊene su pogreške pa se daje slijedeći

                                       ISPRAVAK
          ISPRAVAK                U ĉlanku 7. Pravilnika o unutarnjem redu u stavku 1. u
                              toĉki 3. i 4. iza rijeĉi
U ĉlanku 2. Odluke o donošenju Detaljnog plana ureĊenja   «Referent za prostorno ureĊenje» briše se tekst
sportskog centra Lokunja, tekst «Elaborat pod nazivom   «Samostalni upravni referent». U istom stavku u toĉki
Detaljni plan ureĊenja sportskog centra Lokunja» treba   5. iza rijeĉi «Referent za komunalnu naknadu i razrez
glasiti:                          gradskih poreza» briše se tekst «Viši upravni referent»
                              a u toĉki 6. iza rijeĉi «Referent za komunalnu naknadu
«Elaborat pod nazivom DETALJNI PLAN UREĐENJA        i razrez gradskih poreza» brišu se rijeĉi «upravni
GRADSKOG SPORTSKOG CENTRA»                 referent».

Isto tako tekst: «ODREDBE ZA PROVOĐENJE          U Ĉlanku 7. u toĉki 2. ispred teksta; «STRUĈNI
DETALJNOG PLANA UREĐENJA SPORTSKOG             SURADNIK ZA KOMUNALNE I IMOVINSKO
CENTRA LOKUNJA» trebaju glasiti:              PRAVNE POSLOVE» dodaje se toĉka «A)», a na
                              kraju teksta odnosno opisa poslova dodaje se slijedeći
«ODREDBE ZA PROVOĐENJE DETALJNOG PLANA           tekst:
UREĐENJA GRADSKOG SPORTSKOG CENTRA»              «B) VII stupnja struĉne spreme pravnog smjera,
                              poloţen drţavni struĉni ispit, najmanje dvije godine
                              radnog iskustva u struci.
Klasa: 350-01/04-01/146                     Izvršitelj: 1».
Ur.broj: 2198/24-30-04-2
Pag, 30. rujna 2004.
                              U istom ĉlanku u toĉki 4. A) naziv radnog mjesta
                        Tajnik   «REFERENT ZA KOMUNALNU DJELATNOST»
                    Gradskog vijeća   treba izmjeniti u «REFERENT ZA PROSTORNO
                    ĐurĊa Dobrović   UREĐENJE»

                              Klasa: 023-01/04-01/3
U «Sluţbenom glasniku» Zadarske ţupanije broj 4/04 od   Ur.broj: 2198/24-30-04-2
02. travnja 2004. godine, objavljene su Odredbe za     Pag, 19. listopada 2004.
provoĊenje DETALJNOG PLANA UREĐENJA LUKE
ŠIMUNI. UsporeĊivanjem objavljenog teksta sa izvornim                          Tajnik
tekstom utvrĊene su pogreške pa se daje slijedeći                        Gradskog vijeća
                                                 ĐurĊa Dobrović
Stranica 19 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»   7. listopada 2004. godine   AKTI OPĆINE NOVIGRAD                 Temeljem ĉlanka 32.Zakona o proraĉunu (NN 96/03)
                              te ĉlanka 68.Zakona o financiranju podruĉne
                              (regionalne) samouprave (NN 117/93,69/97,33/00 i
Temeljem ĉlanka 32. Zakona o proraĉunu (NN 96/03) te    59/01) i ĉlanka 29. Statuta općine Novigrad
ĉlanka 68. Zakona o financiranju podruĉne (regionalne)   (“Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije” 05/02),
samouprave (NN 117/93,69/97,33/00 I 59/01) i ĉlanka 29.   Općinsko vijeće Općine Novigrad na svojoj
Statuta općine Novigrad (“Sluţbeni glasnik Zadarske     36.sjednici odrţanoj 30. 09. 2004. g. donosi:
ţupanije” 05/02), Općinsko vijeće Općine Novigrad na
svojoj 34.sjednici odrţanoj 08. 07. 2004. g. donosi:
                                        ODLUKU
                                o izmjenama i dopunama Proraĉuna općine
                                     Novigrad za 2004. g

           ODLUKU                  Ova odluka objavit će se u Sluţbenom glasniku
 O usvajanju POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG                   Zadarske ţupanije
   IZVJEŠTAJA općine Novigrad za 2004. g.

                                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD
Ova odluka objavit će se u Sluţbenom glasniku Zadarske
            ţupanije

                              Klasa: 400-06/04-01/10
                              Ur.broj: 2198/08-04-1
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD               Novigrad, 30.09.2004.g.


Klasa: 400-06/04-01/06
Ur.broj: 2198/08-04-1                                 PREDSJEDNIK:
Novigrad, 08.07.2004.g.                                  Joso Klapan dipl.vet.             PREDSJEDNIK:
                 Joso Klapan dipl. vet.


Temeljem ĉlanka 32.Zakona o proraĉunu (NN 96/03) te
ĉlanka 68.Zakona o financiranju podruĉne (regionalne)
samouprave ( NN 117/93,69/97,33/00 i 59/01) i ĉlanka
29. Statuta općine Novigrad (“Sluţbeni glasnik Zadarske
ţupanije” 05/02), Općinsko vijeće Općine Novigrad na
svojoj 33.sjednici odrţanoj 15. 06. 2004. g. donosi:


           ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proraĉuna općine Novigrad
          za 2004. g.Klasa: 400-06/04-01/05
Ur.broj: 2198/08-04-1
Novigrad, 15.06.2004.g.                    PREDSJEDNIK:
                  Joso Klapan dipl. vet.
    Stranica 20 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»      7. listopada 2004. godine

Obala Kraljice E.Kotromanić bb
23312 Novigrad (Dalmacija)

                       REALIZACIJA PRORAĈUNA
                       Od 01.01.2004 do 30.06.2004
     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA PRIHODA                        PLANIRANO    OSTVARENO    INDEKS
UKUPNO PRIHODI                                    6.771.031,00  2.907.380,40   42,9%
RAZDJEL 01 OPĆINA NOVIGRAD                              6.771.031,00  2.907.380,40   42,9%
    6     Prihodi poslovanja                         4.931.031,00  1.567.327,17   31,8%
    61    Prihodi od poreza                         1.976.000,00  1.004.306,15   50,8%
    611    Porez i prirez na dohodak                     1.842.000,00   953.026,97   51,7%
    6111   Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada          1.828.000,00   952.088,57   52,1%
P0001  61111   Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih      1.828.000,00   952.088,57   52,1%
    6112   samost prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
         Porez i                                8.000,00        -     -
P0002  61121   Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djel    3.000,00        -     -
P0003  61123   Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koj    5.000,00        -     -
    6113   Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava        6.000,00     938,40   15,6%
P0004  61131   Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava        5.000,00        -     -
P0005  61132   Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i      1.000,00     938,40   93,8%
    612    pos na dobit
         Porez                                 40.000,00    24.930,62   62,3%
    6121   Porez na dobit od poduzetnika                     40.000,00    24.930,62   62,3%
P0006  61211   Porez na dobit                            40.000,00    24.930,62   62,3%
    613    Porezi na imovinu                           54.000,00    18.385,38   34,0%
    6131   Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće       54.000,00    18.385,38   34,0%
P0007  61319   i ostalo)
         Ostali stalni porezi na nepokretnu imovinu              54.000,00    18.385,38   34,0%
    614    Porezi na robu i usluge                        40.000,00    7.963,18   19,9%
    6142   Porez na promet                            10.000,00    1.413,82   14,1%
P0008  61424   Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića          10.000,00    1.413,82   14,1%
    6145   Porezi na korištenje dobara ili izvoĊenje aktivnosti         30.000,00    6.549,36   21,8%
P0009  61453   Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke                 30.000,00    6.549,36   21,8%
    63    Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar       2.150.000,00   180.980,66   8,4%
    633    opće drţave
         Pomoći iz proraĉuna                        1.300.000,00   180.980,66   13,9%
    6331   Tekuće pomoći iz proraĉuna                      550.000,00   180.980,66   32,9%
P0010  63311   Tekuće pomoći iz drţavnog proračuna                 250.000,00   117.346,98   46,9%
P0011  63312   Tekuće pomoći iz ţupanijskog proračuna                150.000,00    63.633,68   42,4%
P0012  63313   Tekuće pomoći iz gradskog proračuna                 150.000,00        -     -
    6332   Kapitalne pomoći iz proraĉuna                    750.000,00        -     -
P0013  63321   Kapitalne pomoći iz drţavnog proračuna                600.000,00        -     -
P0014  63322   Kapitalne pomoći iz ţupanijskog proračuna              150.000,00        -     -
    634    Pomoći od ostalih subjekata unutar opće drţave            850.000,00        -     -
    6341   Tekuće pomoćiod ostalih subjekata unutar opće drţave         250.000,00        -     -
P0015  63411   Tekuće pomoći od tijela drţavne vlasti                250.000,00        -     -
    6342   Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće drţave       600.000,00        -     -
P0027  63421   kapitalna donacija fonda za regionalni razvoj            600.000,00        -     -
    64    Prihodi od imovine                          38.000,00    26.358,76   69,4%
    641    Prihodi od financijske imovine                     8.000,00    1.958,76   24,5%
    6413   Kamate na oroĉena sredstva i depozite po viĊenju            8.000,00    1.958,76   24,5%
P0016  64131   Kamate na oročena sredstva                       8.000,00    1.958,76   24,5%
    642    Prihodi od nefinancijske imovine                   30.000,00    24.400,00   81,3%
    6421   Naknade za koncesije                         30.000,00    24.400,00   81,3%
P0028  64213   Naknade za koncesije                         30.000,00    24.400,00   81,3%
    65    Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim         579.500,00   168.151,34   29,0%
    651    propisima
         Administrativne (upravne) pristojbe                  40.000,00    28.651,00   71,6%
    6512   "Ţupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"         40.000,00    28.651,00   71,6%
P0017  65129   Ostale naknade utvrĎene gradskom/općinskom odlukom-          40.000,00    28.651,00   71,6%
    652    Prihodi za vezove i grobna naknada
         naknadapo posebnim propisima                     539.500,00   139.500,34   25,9%
    6522   Prihodi vodoprivrede                         19.500,00      34,04   0,2%
P0018  65221   Vodni doprinos                             9.500,00        -     -
P0026  65222   Slivna vodna naknada                         10.000,00      34,04   0,3%
    6523   Komunalni doprinosi i druge naknade utvrĊene posebnim        170.000,00    38.946,30   22,9%
P0019  65231   zakonom doprinosi
         Komunalni                               20.000,00     136,16   0,7%
P0020  65232   Komunalne naknade-5770                        150.000,00    38.810,14   25,9%
    6526   Ostali nespomenuti prihodi                      350.000,00   100.520,00   28,7%
P0021  65269   Ostali nespomenuti prihodi - 7706                  350.000,00   100.520,00   28,7%
    66    Ostali prihodi                            187.531,00   187.530,26  100,0%
    663    Donacije od pravnih i fiziĉkih osoba izvan opće drţave        187.531,00   187.530,26  100,0%
    Stranica 21 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»   7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA   VRSTA PRIHODA                     PLANIRANO      OSTVARENO    INDEKS
     6632   Kapitalne donacije                      187.531,00   187.530,26  100,0%
P0025   66324   Kapitalna donacija od kanadskog Veleposlanstva        187.531,00   187.530,26  100,0%
     7     Prihodi od prodaje nefinancijske imovine          1.840.000,00  1.340.053,23   72,8%
     71    Prihodi od prodaje neproizvedene imovine          1.840.000,00  1.340.053,23   72,8%
     711    Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih     1.840.000,00  1.340.053,23   72,8%
     7111   Zemljište
          bogatstava                         1.840.000,00  1.340.053,23   72,8%
P0022   71112   GraĎevins                          1.840.000,00  1.340.053,23   72,8%
          jiijojko zemljište
    Stranica 22 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»      7. listopada 2004. godine

      BROJ
POZ.    KONTA    VRSTA IZDATAKA                        PLANIRANO    OSTVARENO    INDEKS
UKUPNO IZDACI                                     6.771.031,00  2.057.809,31  30,4%
RAZDJEL 01 OPĆINA NOVIGRAD                               6.771.031,00  2.057.809,31  30,4%
PROGRAM    DRUŠTVENIH DJELATNOSTI                           38.000,00    6.116,00  16,1%
PROGRAM    ODRŢAVANJA LJETNIH MANIFESTACIJA                      38.000,00    6.116,00  16,1%
     3     Rashodi poslovanja                           38.000,00    6.116,00  16,1%
     32    Materijalni rashodi                          28.000,00    6.116,00  21,8%
     323    Rashodi za usluge                           18.000,00        -     -
     3237   Intelektualne i osobne usluge                     18.000,00        -     -
R0115  32379   Odrţavanje kazališnih predstava                    18.000,00        -     -
     329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 10.000,00    6.116,00  61,2%
     3293   Reprezentacija                             10.000,00    6.116,00  61,2%
R0114  32931   Reprezentacija                             10.000,00    6.116,00  61,2%
     38    Ostali rashodi                             10.000,00        -     -
     385    Izvanredni rashodi                           10.000,00        -     -
     3859   Ostali izvanredni rashodi                       10.000,00        -     -
R0116  38591   Sponzorsva , manifestacije i proslave                 10.000,00        -     -
GLAVA 1 KOMUNALNA DJELATNOST                              1.320.000,00   398.648,41  30,2%
PROGRAM    ODRŢAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                   1.320.000,00   398.648,41  30,2%
AKTIVNOST   TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŢAVANJE                     385.000,00   148.142,00  38,5%
     3     Rashodi poslovanja                          385.000,00   148.142,00  38,5%
     32    Materijalni rashodi                          385.000,00   148.142,00  38,5%
     323    Rashodi za usluge                           385.000,00   148.142,00  38,5%
     3232   Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja              285.000,00   108.126,00  37,9%
R0001  32321   Usluge odrţavanja graĎevinskih objekata na podrušju Općine       65.000,00    13.237,00  20,4%
R0002  32323   Usluge odrţavanja kamiona smećarke
          Novigrad                                20.000,00     339,00   1,7%
R0003  32329   Usluge odrţavanja cesta na podrućju Općine Novigrad          200.000,00    94.550,00  47,3%
     3234   Komunalne usluge                           100.000,00    40.016,00  40,0%
R0104  32349   Sanacija divljih odlagališta otpada na podrućju Općine        100.000,00    40.016,00  40,0%
AKTIVNOST   ODRŢAVANJA JAVNIH POVRŠINA
          Novigrad                               415.000,00    53.834,42  13,0%
     3     Rashodi poslovanja                          415.000,00    53.834,42  13,0%
     32    Materijalni rashodi                          415.000,00    53.834,42  13,0%
     322    Rashodi za materijal i energiju                    125.000,00    12.066,19   9,7%
     3224   Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje       125.000,00    12.066,19   9,7%
R0012  32244   Materijal za odrţavnje cesta i zelenih površina i javne rasvjete   125.000,00    12.066,19   9,7%
     323    Rashodi za usluge                           290.000,00    41.768,23  14,4%
     3234   Komunalne usluge                           290.000,00    41.768,23  14,4%
R0004  32341   Opskrba vodom                             200.000,00    12.878,63   6,4%
R0005  32342   Iznošenje i odvoţenje smeća                      50.000,00    25.961,60  51,9%
R0006  32343   Deratizacija i dezinsekcija                      25.000,00        -     -
R0007  32349   Ostale komunalne usluge                        15.000,00    2.928,00  19,5%
AKTIVNOST   MATERIJALNI RASKODI                            322.000,00   115.855,63  36,0%
     3     Rashodi poslovanja                          322.000,00   115.855,63  36,0%
     32    Materijalni rashodi                          322.000,00   115.855,63  36,0%
     322    Rashodi za materijal i energiju                    322.000,00   115.855,63  36,0%
     3223   Energija                               220.000,00   107.886,24  49,0%
R0008  32231   Javna rasvjeta .poloprivredna zadruga,NK -Nošk            190.000,00    83.942,28  44,2%
R0009  32234   Gorivo za kamion smećarku                       30.000,00    23.943,96  79,8%
     3224   Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje       102.000,00    7.969,39   7,8%
R0010  32241   Materijal i djelovi za graĎevne objekte na području Općine       90.000,00    6.785,08   7,5%
R0011  32243   Materijal
          Novigrad i djelovi za kamion smećarku                 12.000,00    1.184,31   9,9%
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI                              198.000,00    80.816,36  40,8%
     3     Rashodi poslovanja                          158.000,00    74.041,70  46,9%
     32    Materijalni rashodi                          158.000,00    74.041,70  46,9%
     323    Rashodi za usluge                           58.000,00    19.390,25  33,4%
     3235   Zakupnine i najamnine                          8.000,00        -     -
R0013  32352   Najamnina prostora turističke zajednice Općine Novigrad         8.000,00        -     -
     3237   Intelektualne i osobne usluge                     50.000,00    19.390,25  38,8%
R0014  32372   Ugovori o djelu - za potrebe komunalne djelatnosti           50.000,00    19.390,25  38,8%
     329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 100.000,00    54.651,45  54,7%
     3293   Reprezentacija                             80.000,00    52.491,46  65,6%
R0016  32931   Reprezentacija - prigodom odrţavanja radnih akcija           80.000,00    52.491,46  65,6%
     3299   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 20.000,00    2.159,99  10,8%
R0017  32999   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - za obavljanje         20.000,00    2.159,99  10,8%
     4     komunalne djelatnosti
          Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                40.000,00    6.774,66  16,9%
     42    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            40.000,00    6.774,66  16,9%
     422    Postrojenja i oprema                          40.000,00    6.774,66  16,9%
    Stranica 23 – Broj 10        «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine

      BROJ
POZ.    KONTA    VRSTA IZDATAKA                       PLANIRANO    OSTVARENO   INDEKS
     4225    Instrumenti, ureĊaji i strojevi                   40.000,00    6.774,66  16,9%
R0018  42259   Ostali instrumenti ureĎaji i strojevi za obavljanje komunalne    40.000,00    6.774,66  16,9%
GLAVA 2 OPĆINSKO VIJEĆE
          djelatnosti                             35.500,00    6.481,83  18,3%
PROGRAM     REDOVNI PROGRAM OBAVLJANJA POSLOVA                   35.500,00    6.481,83  18,3%
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
AKTIVNOST    OSTALI RASHODI                             35.500,00    6.481,83  18,3%
     3     Rashodi poslovanja                         35.500,00    6.481,83  18,3%
     32     Materijalni rashodi                         35.500,00    6.481,83  18,3%
     329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                35.500,00    6.481,83  18,3%
     3291    Naknade za rad predstavniĉkih i izvršnih tijela,          30.000,00    2.721,83   9,1%
R0022  32911   povjerenstava i sliĉno
          Naknade članovima općinskog vijeća                 30.000,00    2.721,83   9,1%
     3293    Reprezentacija                            5.500,00    3.760,00  68,4%
R0023  32931   Reprezentacija - Općinsko vijeće                   5.500,00    3.760,00  68,4%
GLAVA 3 MO NOVIGRAD                                 1.355.000,00   136.928,66  10,1%
PROGRAM     ULAGANJA U INFRASTRUKTURNE OBJEKTE                 1.355.000,00   136.928,66  10,1%
PROJEKT    IZGRADNJE I SANACIJE RAZVRSTANIH I NERAZVRSTANIH             40.000,00    5.856,00  14,6%
CESTA  4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               40.000,00    5.856,00  14,6%
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          40.000,00    5.856,00  14,6%
     421    GraĊevinski objekti                         40.000,00    5.856,00  14,6%
     4213    Ceste, ţeljeznice i sliĉni graĊevinski objekti           40.000,00    5.856,00  14,6%
R0024  42131   Izgradnja i asfaltiranje cesta i prilaznih puteva u Novigradu    40.000,00    5.856,00  14,6%
PROJEKT    IZGRADNJE i SANACIJE SPORTSKIH TERENA                  40.000,00    3.660,00   9,2%
     4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               40.000,00    3.660,00   9,2%
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          40.000,00    3.660,00   9,2%
     421    GraĊevinski objekti                         40.000,00    3.660,00   9,2%
     4214    Ostali graĊevinski objekti                     40.000,00    3.660,00   9,2%
R0025  42145   Sportski i rekreacijski objekti - MO Novigrad            40.000,00    3.660,00   9,2%
PROJEKT    OBNOVE I IZGRADNJE OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA            900.000,00   65.570,43   7,3%
     4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              900.000,00   65.570,43   7,3%
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          350.000,00   65.570,43  18,7%
     421    GraĊevinski objekti                        350.000,00   65.570,43  18,7%
     4212    Poslovni objekti                          70.000,00   65.570,43  93,7%
R0103  42125   Izgradnja gradske kavane Novigrad                  70.000,00   65.570,43  93,7%
     4214    Ostali graĊevinski objekti                     280.000,00       -     -
R0106  42149   Sanacija ogradnog zida na trgu "Pod Lipan"             40.000,00       -     -
R0107  42149   Sanacija javnog WC-a u Novigradu                  40.000,00       -     -
R0112  42149   Izgradnja obalnog kolektora u Novigradu              200.000,00       -     -
     45     Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       550.000,00       -     -
     454    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu          550.000,00       -     -
     4541    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu          550.000,00       -     -
R0026  45411   Sanacija novigradske rive                     550.000,00       -     -
PROJEKT    IZGRADNJE NISKONAPONSKE MREŢE                      190.000,00       -     -
     4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              190.000,00       -     -
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          190.000,00       -     -
     421    GraĊevinski objekti                        190.000,00       -     -
     4214    Ostali graĊevinski objekti                     190.000,00       -     -
R0027  42144   Sanacija i postavljanje javne rasvjete u Novigradu         190.000,00       -     -
AKTIVNOST    PROŠIRENJE GROGLJA U NOVIGRADU                     185.000,00   61.842,23  33,4%
     4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              185.000,00   61.842,23  33,4%
     41     Rashodi za nabavu neproizvedene imovine              155.000,00   61.842,23  39,9%
     411    Materijalna imovina - prirodna bogatstva              155.000,00   61.842,23  39,9%
     4111    Zemljište                             155.000,00   61.842,23  39,9%
R0098  41112   GraĎevinsko zemljište za proširenje groblja u Novigradu      155.000,00   61.842,23  39,9%
     45     Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        30.000,00       -     -
     451    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima             30.000,00       -     -
     4511    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima             30.000,00       -     -
R0117  45111   UreĎenje novigradskog groblja                    30.000,00       -     -
GLAVA 4 MO PRIDRAGA                                  430.000,00   179.532,79  41,8%
PROGRAM     ULAGANJA U INFRASTRUKTURNE OBJEKTE                  430.000,00   179.532,79  41,8%
PROJEKT    IZGRADNJE i SANACIJE SPORTSKIH TERENA                  200.000,00   50.020,00  25,0%
     4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              200.000,00   50.020,00  25,0%
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          100.000,00   50.020,00  50,0%
     421    GraĊevinski objekti                        100.000,00   50.020,00  50,0%
     4214    Ostali graĊevinski objekti                     100.000,00   50.020,00  50,0%
R0028  42145   Izrada tribina na sportsko rekreacijskom centru Mile Čulina -   100.000,00   50.020,00  50,0%
     45     Bulin
          Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       100.000,00       -     -
     454    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu          100.000,00       -     -
    Stranica 24 – Broj 10        «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine

      BROJ
POZ.    KONTA    VRSTA IZDATAKA                       PLANIRANO    OSTVARENO   INDEKS
     4541    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu         100.000,00       -     -
R0030  45411    Sanacija malonogometnog igrališta u Pridragi           100.000,00       -     -
PROJEKT    OBNOVE I IZGRADNJE OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA             80.000,00       -     -
     4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              80.000,00       -     -
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          80.000,00       -     -
     421     GraĊevinski objekti                        80.000,00       -     -
     4213    Ceste, ţeljeznice i sliĉni graĊevinski objekti           80.000,00       -     -
R0029  42131    Izgradnja i asfaltiranje cesta i prilaznih puteva u Pridragi    80.000,00       -     -
PROJEKT    IZGRADNJE NISKONAPONSKE MREŢE                      150.000,00   129.512,79  86,3%
     4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              150.000,00   129.512,79  86,3%
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         150.000,00   129.512,79  86,3%
     421     GraĊevinski objekti                        150.000,00   129.512,79  86,3%
     4214    Ostali graĊevinski objekti                    150.000,00   129.512,79  86,3%
R0096  42144    Izgradnja javne rasvjete - MO Pridraga              150.000,00   129.512,79  86,3%
GLAVA 5 MO PALJUV                                   270.000,00   20.051,92   7,4%
PROGRAM     ULAGANJA U INFRASTRUKTURNE OBJEKTE                  220.000,00   20.051,92   9,1%
PROJEKT    IZGRADNJE I SANACIJE RAZVRSTANIH I NERAZVRSTANIH             50.000,00    1.712,88   3,4%
CESTA  4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              50.000,00    1.712,88   3,4%
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          50.000,00    1.712,88   3,4%
     421     GraĊevinski objekti                        50.000,00    1.712,88   3,4%
     4213    Ceste, ţeljeznice i sliĉni graĊevinski objekti           50.000,00    1.712,88   3,4%
R0031  42131    Izgradnja i asfaltiranje cesta i prilaznih puteva u Paljuvu    50.000,00    1.712,88   3,4%
PROJEKT    SANACIJE KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA                  20.000,00   18.339,04  91,7%
     4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              20.000,00   18.339,04  91,7%
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          20.000,00   18.339,04  91,7%
     421     GraĊevinski objekti                        20.000,00   18.339,04  91,7%
     4214    Ostali graĊevinski objekti                     20.000,00   18.339,04  91,7%
R0097  42146    Izrada spomenika u Paljuvu                     20.000,00   18.339,04  91,7%
PROJEKT    IZGRADNJE i SANACIJE SPORTSKIH TERENA                  50.000,00       -     -
     4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              50.000,00       -     -
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          50.000,00       -     -
     421     GraĊevinski objekti                        50.000,00       -     -
     4214    Ostali graĊevinski objekti                     50.000,00       -     -
R0032  42145    Sanacija sportskog igrališta Paljuv                50.000,00       -     -
PROJEKT    OBNOVE I IZGRADNJE OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA            100.000,00       -     -
     4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              100.000,00       -     -
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         100.000,00       -     -
     421     GraĊevinski objekti                        100.000,00       -     -
     4212    Poslovni objekti                         100.000,00       -     -
R0033  42121    Uredski objekti - MO Paljuv                    100.000,00       -     -
PROGRAM     DRUŠTVENIH DJELATNOSTI                         50.000,00       -     -
AKTIVNOST    IZGRADNJA PODRUĈNE ŠKOLE PALJUV                    50.000,00       -     -
     4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              50.000,00       -     -
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          50.000,00       -     -
     421     GraĊevinski objekti                        50.000,00       -     -
     4212    Poslovni objekti                          50.000,00       -     -
R0110  42123    Izgradnj područne škole Paljuv                   50.000,00       -     -
GLAVA 6 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                          2.455.050,00   898.113,65  36,6%
PROGRAM     REDOVNI PROGRAM OBAVLJANJA POSLOVA                  1.465.050,00   690.756,35  47,1%
AKTIVNOST    PLAĆE ZA ZAPOSLENE
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA                              526.750,00   290.257,53  55,1%
     3      Rashodi poslovanja                        526.750,00   290.257,53  55,1%
     31     Rashodi za zaposlene                       491.750,00   275.087,73  55,9%
     311     Plaće                               400.000,00   226.600,45  56,7%
     3111    Plaće za redovan rad                       400.000,00   226.600,45  56,7%
R0035  31111    Plaće za zaposlene                        400.000,00   226.600,45  56,7%
     312     Ostali rashodi za zaposlene                    22.250,00    9.500,00  42,7%
     3121    Ostali rashodi za zaposlene                    22.250,00    9.500,00  42,7%
R0111  31212    Nagrade za zaposlene                        2.250,00    1.500,00  66,7%
R0036  31213    Darovi                               20.000,00    8.000,00  40,0%
     313     Doprinosi na plaće                         69.500,00   38.987,28  56,1%
     3132    Doprinosi za zdravstveno osiguranje                60.000,00   35.135,07  58,6%
R0037  31321    Doprinosti za zdravstveno osiguranje                60.000,00   35.135,07  58,6%
     3133    Doprinosi za zapošljavanje                     9.500,00    3.852,21  40,5%
R0038  31331    Doprinosi za zapošljavanje                     9.500,00    3.852,21  40,5%
     32     Materijalni rashodi                        35.000,00   15.169,80  43,3%
     321     Naknade troškova zaposlenima                    35.000,00   15.169,80  43,3%
    Stranica 25 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»      7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA IZDATAKA                          PLANIRANO   OSTVARENO   INDEKS
    3211     Sluţbena putovanja                          7.000,00    2.199,80  31,4%
R0039  32111    Dnevnice za sluţbeni put u zemlji                   7.000,00    2.199,80  31,4%
    3212     Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ţivot        25.000,00   12.570,00  50,3%
R0040  32121    Naknade za prijevoz na posao i sa posla               25.000,00   12.570,00  50,3%
    3213     Struĉno usavršavanje zaposlenika                   3.000,00     400,00  13,3%
R0118  32131    Stručni ispiti i seminari                       3.000,00     400,00  13,3%
AKTIVNOST    MATERIJALNI RASHODI                           226.800,00   102.471,72  45,2%
    3      Rashodi poslovanja                         226.800,00   102.471,72  45,2%
    32      Materijalni rashodi                         226.800,00   102.471,72  45,2%
    322     Rashodi za materijal i energiju                   186.800,00   90.438,20  48,4%
    3221     Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            73.500,00   29.158,07  39,7%
R0041  32211    Uredski materijal                          35.000,00   15.870,16  45,3%
R0042  32212    Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)     3.500,00    1.294,00  37,0%
R0043  32214    Materijal i sredstva za čišćenje i odrţavanje             5.000,00     532,91  10,7%
R0044  32215    Sluţbena, radna i zaštitna odjeća i obuća              15.000,00    3.033,11  20,2%
R0045  32219    Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja           15.000,00    8.427,89  56,2%
    3223     Energija                               47.300,00   30.616,22  64,7%
R0046  32231    Električna energija - Općina Novigrad                34.300,00   20.242,20  59,0%
R0047  32234    Gorivo za općinsko vozilo                      13.000,00   10.374,02  79,8%
    3224     Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje      29.000,00   11.791,30  40,7%
R0048  32242    Materijal i djelovi za odrţavanje uredske opreme           10.000,00     567,30   5,7%
R0049  32243    Materijal i djelovi za odrţavanje općinskog vozila          19.000,00   11.224,00  59,1%
    3225     Sitni inventar i auto gume                      37.000,00   18.872,61  51,0%
R0050  32251    Sitni inventar                            17.000,00   10.628,63  62,5%
R0051  32252    Auto gume za kamion smećarku i općinsko vozilo            20.000,00    8.243,98  41,2%
    323     Rashodi za usluge                          40.000,00   12.033,52  30,1%
    3232     Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja              20.000,00    7.249,52  36,2%
R0052  32322    Usluge odrţavanja postrojenja i opreme                15.000,00    5.667,51  37,8%
R0053  32323    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja općinskog vozila      5.000,00    1.582,01  31,6%
    3233     Usluge promidţbe i informiranja                   20.000,00    4.784,00  23,9%
R0054  32332    Usluge informiranja u tisku                     20.000,00    4.784,00  23,9%
AKTIVNOST    RASHODI ZA USLUGE                            262.000,00   148.603,42  56,7%
    3      Rashodi poslovanja                         262.000,00   148.603,42  56,7%
    32      Materijalni rashodi                         262.000,00   148.603,42  56,7%
    323     Rashodi za usluge                          262.000,00   148.603,42  56,7%
    3231     Usluge telefona, pošte i prijevoza                  69.000,00   36.956,60  53,6%
R0055  32311    Usluge telefona i telefaksa                     35.000,00   19.525,73  55,8%
R0102  32313    Poštarina                               7.000,00    2.595,91  37,1%
R0056  32314    renta-a - car i taxi prijevoz                    12.000,00    8.160,00  68,0%
R0057  32319    Ostale usluge za komunikacije i prijevoz               15.000,00    6.674,96  44,5%
    3237     Intelektualne i osobne usluge                    140.000,00   84.151,19  60,1%
R0059  32371    Autorski honorari                          20.000,00   10.552,97  52,8%
R0099  32372    Ugovori o djelu                           50.000,00   43.978,56  88,0%
R0060  32373    Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika                20.000,00    7.800,00  39,0%
R0061  32375    Geodetsko katastarske usluge                     10.000,00    1.155,00  11,6%
R0062  32379    Ostale intelektualne usluge                     40.000,00   20.664,66  51,7%
    3238     Raĉunalne usluge                           21.000,00   11.705,90  55,7%
R0063  32382    Usluge razvoja softwera                       21.000,00   11.705,90  55,7%
    3239     Ostale usluge                            32.000,00   15.789,73  49,3%
R0064  32391    Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl   22.000,00   14.194,73  64,5%
R0065  32392    Film i izrada fotografija                       3.000,00     944,00  31,5%
R0067  32399    Ostale nespomenute usluge                       7.000,00     651,00   9,3%
AKTIVNOST    FINANCIJSKI RASHODI                           119.500,00   61.441,22  51,4%
    3      Rashodi poslovanja                         119.500,00   61.441,22  51,4%
    34      Financijski rashodi                         119.500,00   61.441,22  51,4%
    343     Ostali financijski rashodi                     119.500,00   61.441,22  51,4%
    3431     Bankarske usluge i usluge platnog prometa              12.000,00    4.427,70  36,9%
R0068  34311    Usluge banaka                            12.000,00    4.427,70  36,9%
    3433     Zatezne kamate                            7.500,00    3.930,63  52,4%
R0069  34333    Zatezne kamate iz poslovnih odnosa                  7.500,00    3.930,63  52,4%
    3434     Ostali nespomenuti financijski rashodi               100.000,00   53.082,89  53,1%
R0070  34349    Ostali nespomenuti financijski rashodi               100.000,00   53.082,89  53,1%
AKTIVNOST    RAZVOJ SOFTWERA                             20.000,00    2.818,20  14,1%
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               20.000,00    2.818,20  14,1%
    42      Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           20.000,00    2.818,20  14,1%
    426     Nematerijalna proizvedena imovina                  20.000,00    2.818,20  14,1%
    Stranica 26 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»   7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA IZDATAKA                      PLANIRANO   OSTVARENO   INDEKS
    4262    Ulaganja u raĉunalne programe                 20.000,00    2.818,20  14,1%
R0071  42621   Ulaganja u računalne programe                 20.000,00    2.818,20  14,1%
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI                           85.000,00   32.852,98  38,7%
    3     Rashodi poslovanja                       85.000,00   32.852,98  38,7%
    32     Materijalni rashodi                      85.000,00   32.852,98  38,7%
    329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             85.000,00   32.852,98  38,7%
    3292    Premije osiguranja                       28.000,00    6.374,40  22,8%
R0072  32921   Premije osiguranja prijevoznihj sredstava u općinskom     28.000,00    6.374,40  22,8%
    3293    vlasništvu
          Reprezentacija                         35.000,00   23.192,87  66,3%
R0074  32931   Reprezentacija - upravni odjel                 35.000,00   23.192,87  66,3%
    3294    Ĉlanarine                            2.000,00     533,89  26,7%
R0075  32941   Tuzemne članarine                        2.000,00     533,89  26,7%
    3299    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             20.000,00    2.751,82  13,8%
R0076  32999   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             20.000,00    2.751,82  13,8%
AKTIVNOST   NABAVA RAĈUNALNE OPREME I UREDSKOG NAMJEŠTAJA           145.000,00   13.447,20   9,3%
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            145.000,00   13.447,20   9,3%
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       145.000,00   13.447,20   9,3%
    422    Postrojenja i oprema                     145.000,00   13.447,20   9,3%
    4221    Uredska oprema i namještaj                  145.000,00   13.447,20   9,3%
R0100  42211   Računala i računalna oprema                  45.000,00   13.447,20  29,9%
R0108  42212   Uredski namještaj za općinsku zgradu             100.000,00       -     -
AKTIVNOST   OPERATIVNI LEASING                         80.000,00   38.864,08  48,6%
    3     Rashodi poslovanja                       80.000,00   38.864,08  48,6%
    32     Materijalni rashodi                      80.000,00   38.864,08  48,6%
    323    Rashodi za usluge                       80.000,00   38.864,08  48,6%
    3235    Zakupnine i najamnine                     80.000,00   38.864,08  48,6%
R0101  32359   Erste banka - Operativni leasing                80.000,00   38.864,08  48,6%
PROGRAM     ULAGANJA U INFRASTRUKTURNE OBJEKTE                990.000,00   207.357,30  20,9%
PROJEKT    IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE                   280.000,00   156.099,00  55,7%
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            280.000,00   156.099,00  55,7%
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       280.000,00   156.099,00  55,7%
    426    Nematerijalna proizvedena imovina               280.000,00   156.099,00  55,7%
    4264    Ostala nematerijalna proizvedena imovina           280.000,00   156.099,00  55,7%
R0019  42641   Izrada projektne dokumentacije                280.000,00   156.099,00  55,7%
PROJEKT    SANACIJE KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA               600.000,00   51.258,30   8,5%
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            600.000,00   51.258,30   8,5%
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       600.000,00   51.258,30   8,5%
    421    GraĊevinski objekti                      600.000,00   51.258,30   8,5%
    4214    Ostali graĊevinski objekti                  600.000,00   51.258,30   8,5%
R0020  42146   Sanacija spomeničke baštine na području Općine Novigrad    600.000,00   51.258,30   8,5%
PROJEKT    OBNOVE I IZGRADNJE OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA          110.000,00       -     -
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            110.000,00       -     -
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        10.000,00       -     -
    422    Postrojenja i oprema                      10.000,00       -     -
    4222    Komunikacijska oprema                     10.000,00       -     -
R0113  42223   Telefon i telegrafska centrala s prpadajućom instalacijom   10.000,00       -     -
    45     Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     100.000,00       -     -
    451    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima          100.000,00       -     -
    4511    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima          100.000,00       -     -
R0021  45111   UreĎenje općinske zgrade                   100.000,00       -     -
GLAVA 7 KULTURA I ŠPORT                             164.281,00   113.315,84  69,0%
PROGRAM     DRUŠTVENIH DJELATNOSTI                      164.281,00   113.315,84  69,0%
AKTIVNOST   SUFINANCIRANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA                  65.000,00   57.000,00  87,7%
    3     Rashodi poslovanja                       65.000,00   57.000,00  87,7%
    38     Ostali rashodi                         65.000,00   57.000,00  87,7%
    381    Tekuće donacije                        65.000,00   57.000,00  87,7%
    3811    Tekuće donacije u novcu                    65.000,00   57.000,00  87,7%
R0078  38115   Tekuće donacije sportskim društvima              65.000,00   57.000,00  87,7%
AKTIVNOST   SUFINANCIRANJE KUDOVA I UDRUGA GRAĐANA               30.000,00   14.000,00  46,7%
    3     Rashodi poslovanja                       30.000,00   14.000,00  46,7%
    38     Ostali rashodi                         30.000,00   14.000,00  46,7%
    381    Tekuće donacije                        30.000,00   14.000,00  46,7%
    3811    Tekuće donacije u novcu                    30.000,00   14.000,00  46,7%
R0077  38114   Tekuće donacije udrugama graĎana i političkim strankama    30.000,00   14.000,00  46,7%
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI ZA FUNKCIONIRANJE                  69.281,00   42.315,84  61,1%
    3     Rashodi poslovanja                       69.281,00   42.315,84  61,1%
    Stranica 27 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine

      BROJ
POZ.    KONTA    VRSTA IZDATAKA                        PLANIRANO   OSTVARENO   INDEKS
    32     Materijalni rashodi                         59.281,00   42.315,84  71,4%
    322    Rashodi za materijal i energiju                   32.000,00   24.702,84  77,2%
    3221    Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           32.000,00   24.702,84  77,2%
R0079  32219   Ostali materijal za potrebe rada sportskih društava i kulturno   32.000,00   24.702,84  77,2%
    323    umjetničkih društava
          Rashodi za usluge                          27.281,00   17.613,00  64,6%
    3231    Usluge telefona, pošte i prijevoza                 26.000,00   17.193,00  66,1%
R0080  32319   potebe prijevoza školske dijece i kudova              26.000,00   17.193,00  66,1%
    3236    Zdravstvene i veterinarske usluge                  1.281,00     420,00  32,8%
R0081  32369   Zdravstvene usluge za sportska društva                1.281,00     420,00  32,8%
    37     Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i       10.000,00       -     -
    372    Ostale naknade
          druge naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna         10.000,00       -     -
    3721    Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu               10.000,00       -     -
R0092  37219   Sufinanciranje turističke zajednice Općine Novigrad         10.000,00       -     -
GLAVA 8 ŠKOLSTVO, PREDŠKOL. ODGOJ, ZDRAVSTVO, SOC. SKRB                588.200,00   199.721,33  34,0%
PROGRAM    DRUŠTVENIH DJELATNOSTI                         588.200,00   199.721,33  34,0%
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI ZA FUNKCIONIRANJE                    147.200,00   78.527,03  53,3%
    3     Rashodi poslovanja                         147.200,00   78.527,03  53,3%
    32     Materijalni rashodi                         34.200,00   21.227,03  62,1%
    323    Rashodi za usluge                          34.200,00   21.227,03  62,1%
    3232    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja             12.000,00    5.582,51  46,5%
R0082  32323   Usluge odrţavanja škoolskog autobusa                12.000,00    5.582,51  46,5%
    3237    Intelektualne i osobne usluge                    22.200,00   15.644,52  70,5%
R0087  32372   Ugovori o djelu za odrţavanje male škole              22.200,00   15.644,52  70,5%
    36     Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće drţave            8.000,00       -     -
    363    Pomoći unutar opće drţave                      8.000,00       -     -
    3631    Tekuće pomoći unutar opće drţave                   8.000,00       -     -
R0083  36311   Pomoć osnovnim školama za rano učenje stranih jezika         8.000,00       -     -
    37     Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i       50.000,00   22.400,00  44,8%
    372    Ostale naknade
          druge naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna         50.000,00   22.400,00  44,8%
    3721    Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu               50.000,00   22.400,00  44,8%
R0084  37215   Stipendije i školarine                       50.000,00   22.400,00  44,8%
    38     Ostali rashodi                           55.000,00   34.900,00  63,5%
    381    Tekuće donacije                           55.000,00   34.900,00  63,5%
    3811    Tekuće donacije u novcu                       55.000,00   34.900,00  63,5%
R0088  38119   Tekuće donacije stomatološkoj ordinaciji i ordinaciji opće     55.000,00   34.900,00  63,5%
AKTIVNOST     medicine
        MATERIJALNI RASHODI                           38.000,00    9.376,63  24,7%
    3     Rashodi poslovanja                         38.000,00    9.376,63  24,7%
    32     Materijalni rashodi                         38.000,00    9.376,63  24,7%
    322    Rashodi za materijal i energiju                   38.000,00    9.376,63  24,7%
    3223    Energija                              28.000,00    9.018,42  32,2%
R0085  32234   Gorivo za školski autobus                      28.000,00    9.018,42  32,2%
    3224    Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje      10.000,00     358,21   3,6%
R0086  32243   Materijal i djelovi za tekuče odrţavanje školskog autobusa     10.000,00     358,21   3,6%
PROJEKT    IZGRADNJE STOMATOLOŠKE AMBULANTE                    355.000,00   95.274,40  26,8%
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              355.000,00   95.274,40  26,8%
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          355.000,00   95.274,40  26,8%
    421    GraĊevinski objekti                        240.000,00   95.274,40  39,7%
    4212    Poslovni objekti                          240.000,00   95.274,40  39,7%
R0089  42122    Izgradnja stomatološke ordinacije Pridraga            240.000,00   95.274,40  39,7%
    422    Postrojenja i oprema                        115.000,00       -     -
    4224    Medicinska i laboratorijska oprema                 115.000,00       -     -
R0109  42241   Oprema za zubarsku ordinaciju                   115.000,00       -     -
AKTIVNOST   SOCIALNA ZAŠTITA                            48.000,00   16.543,27  34,5%
    3     Rashodi poslovanja                         48.000,00   16.543,27  34,5%
    37     Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i       35.000,00   16.543,27  47,3%
    372    druge naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
          Ostale naknade                           35.000,00   16.543,27  47,3%
    3721    Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu               35.000,00   16.543,27  47,3%
R0090  37212   Pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu               30.000,00   16.543,27  55,1%
R0091  37219   Ostale naknade iz proračuna u novcu                 5.000,00       -     -
    38     Ostali rashodi                           13.000,00       -     -
    381    Tekuće donacije                           13.000,00       -     -
    3811    Tekuće donacije u novcu                       13.000,00       -     -
R0093  38114   Donacije udrugama graĎana i političkim strankama          13.000,00       -     -
GLAVA 9 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO                         115.000,00   98.898,88  86,0%
PROGRAM    POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO                      115.000,00   98.898,88  86,0%
AKTIVNOST   TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA U NARAVI - Sadnice              105.000,00   98.898,88  94,2%
    Stranica 28 – Broj 10     «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA   VRSTA IZDATAKA                       PLANIRANO   OSTVARENO   INDEKS
    3      Rashodi poslovanja                      105.000,00   98.898,88  94,2%
    37     Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i    105.000,00   98.898,88  94,2%
    372     druge naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
          Ostale naknade                        105.000,00   98.898,88  94,2%
    3722    Naknade graĊanima i kućanstvima u naravi           105.000,00   98.898,88  94,2%
R0094  37229    Ostale naknade iz proračuna u naravi - za sadni materijal   105.000,00   98.898,88  94,2%
AKTIVNOST    SUFINANCIRANJE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA            10.000,00       -     -
    3      Rashodi poslovanja                       10.000,00       -     -
    35     Subvencije                           10.000,00       -     -
    352     Subvencije trgovaĉkim društvima, obrtnicima, malim i      10.000,00       -     -
    3523    srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
          Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i       10.000,00       -     -
R0095  35231    srednjim poduzetnicima
          Subvencije poljoprivrednicima                 10.000,00       -     -
    Stranica 29 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godineObala Kraljice E.Kotromanić bb
23312 Novigrad (Dalmacija)

                   I rebalans proraĉuna općine Novigrad
                          OPĆI DIO

BROJ
KONTA    VRSTA PRIHODA                                      PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI                                            6.771.031,00
6     Prihodi poslovanja                                     4.931.031,00
61    Prihodi od poreza                                      1.976.000,00
611    Porez i prirez na dohodak                                  1.842.000,00
6111   Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                       1.828.000,00
6112   Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                      8.000,00
6113   Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                     6.000,00
612    Porez na dobit                                         40.000,00
6121   Porez na dobit od poduzetnika                                 40.000,00
613    Porezi na imovinu                                       54.000,00
6131   Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)              54.000,00
614    Porezi na robu i usluge                                    40.000,00
6142   Porez na promet                                        10.000,00
6145   Porezi na korištenje dobara ili izvoĊenje aktivnosti                      30.000,00
63    Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće drţave             2.150.000,00
633    Pomoći iz proraĉuna                                     1.300.000,00
6331   Tekuće pomoći iz proraĉuna                                  550.000,00
6332   Kapitalne pomoći iz proraĉuna                                 750.000,00
634    Pomoći od ostalih subjekata unutar opće drţave                        850.000,00
6341   Tekuće pomoćiod ostalih subjekata unutar opće drţave                     250.000,00
6342   Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće drţave                   600.000,00
64    Prihodi od imovine                                       38.000,00
641    Prihodi od financijske imovine                                 8.000,00
6413   Kamate na oroĉena sredstva i depozite po viĊenju                        8.000,00
642    Prihodi od nefinancijske imovine                                30.000,00
6421   Naknade za koncesije                                      30.000,00
65    Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima                 579.500,00
651    Administrativne (upravne) pristojbe                              40.000,00
6512   "Ţupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"                      40.000,00
652    Prihodi po posebnim propisima                                 539.500,00
6522   Prihodi vodoprivrede                                      19.500,00
6523   Komunalni doprinosi i druge naknade utvrĊene posebnim zakonom                 170.000,00
6526   Ostali nespomenuti prihodi                                  350.000,00
66    Ostali prihodi                                        187.531,00
663    Donacije od pravnih i fiziĉkih osoba izvan opće drţave                    187.531,00
6632   Kapitalne donacije                                      187.531,00
7     Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                          1.840.000,00
71    Prihodi od prodaje neproizvedene imovine                          1.840.000,00
711    Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                1.840.000,00
7111   Zemljište                                          1.840.000,00
    Stranica 30 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»      7. listopada 2004. godine

BROJ
KONTA    VRSTA IZDATAKA                                          PLANIRANO
UKUPNO IZDACI                                                 6.771.031,00
3     Rashodi poslovanja                                         3.166.031,00
31    Rashodi za zaposlene                                         491.750,00
311    Plaće                                                 400.000,00
3111   Plaće za redovan rad                                         400.000,00
312    Ostali rashodi za zaposlene                                      22.250,00
3121   Ostali rashodi za zaposlene                                      22.250,00
313    Doprinosi na plaće                                           69.500,00
3132   Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                  60.000,00
3133   Doprinosi za zapošljavanje                                       9.500,00
32    Materijalni rashodi                                         2.163.781,00
321    Naknade troškova zaposlenima                                      35.000,00
3211   Sluţbena putovanja                                           7.000,00
3212   Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ţivot                         25.000,00
3213   Struĉno usavršavanje zaposlenika                                    3.000,00
322    Rashodi za materijal i energiju                                    703.800,00
3221   Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                            105.500,00
3223   Energija                                               295.300,00
3224   Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje                       266.000,00
3225   Sitni inventar i auto gume                                       37.000,00
323    Rashodi za usluge                                          1.194.481,00
3231   Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   95.000,00
3232   Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                              317.000,00
3233   Usluge promidţbe i informiranja                                    20.000,00
3234   Komunalne usluge                                           390.000,00
3235   Zakupnine i najamnine                                         88.000,00
3236   Zdravstvene i veterinarske usluge                                    1.281,00
3237   Intelektualne i osobne usluge                                     230.200,00
3238   Raĉunalne usluge                                            21.000,00
3239   Ostale usluge                                             32.000,00
329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 230.500,00
3291   Naknade za rad predstavniĉkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sliĉno                30.000,00
3292   Premije osiguranja                                           28.000,00
3293   Reprezentacija                                            130.500,00
3294   Ĉlanarine                                                2.000,00
3299   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 40.000,00
34    Financijski rashodi                                          119.500,00
343    Ostali financijski rashodi                                      119.500,00
3431   Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               12.000,00
3433   Zatezne kamate                                             7.500,00
3434   Ostali nespomenuti financijski rashodi                                100.000,00
35    Subvencije                                               10.000,00
352    Subvencije trgovaĉkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora    10.000,00
3523   Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima               10.000,00
36    Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće drţave                              8.000,00
363    Pomoći unutar opće drţave                                        8.000,00
3631   Tekuće pomoći unutar opće drţave                                    8.000,00
37    Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 200.000,00
372    Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna                          200.000,00
3721   Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu                                95.000,00
3722   Naknade graĊanima i kućanstvima u naravi                               105.000,00
38    Ostali rashodi                                            173.000,00
381    Tekuće donacije                                            163.000,00
3811   Tekuće donacije u novcu                                        163.000,00
385    Izvanredni rashodi                                           10.000,00
3859   Ostali izvanredni rashodi                                       10.000,00
4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               3.605.000,00
41    Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                                155.000,00
411    Materijalna imovina - prirodna bogatstva                               155.000,00
4111   Zemljište                                               155.000,00
42    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          2.670.000,00
421    GraĊevinski objekti                                         2.060.000,00
4212   Poslovni objekti                                           460.000,00
4213   Ceste, ţeljeznice i sliĉni graĊevinski objekti                            170.000,00
4214   Ostali graĊevinski objekti                                     1.430.000,00
422    Postrojenja i oprema                                         310.000,00
    Stranica 31 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine

BROJ
KONTA   VRSTA IZDATAKA                                     PLANIRANO
4221    Uredska oprema i namještaj                                145.000,00
4222    Komunikacijska oprema                                   10.000,00
4224    Medicinska i laboratorijska oprema                            115.000,00
4225    Instrumenti, ureĊaji i strojevi                              40.000,00
426    Nematerijalna proizvedena imovina                             300.000,00
4262    Ulaganja u raĉunalne programe                               20.000,00
4264    Ostala nematerijalna proizvedena imovina                         280.000,00
45     Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   780.000,00
451    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima                        130.000,00
4511    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima                        130.000,00
454    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                     650.000,00
4541    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                     650.000,00
    Stranica 32 – Broj 10        «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»         7. listopada 2004. godineObala Kraljice E.Kotromanić bb
23312 Novigrad (Dalmacija)

                    I rebalans proraĉuna općine Novigrad
                          POSEBNI DIO
      BROJ
POZ.    KONTA     VRSTA IZDATAKA                                        PLANIRANO
UKUPNO IZDACI                                                      6.771.031,00
RAZDJEL 01 OPĆINA NOVIGRAD                                               6.771.031,00
PROGRAM    DRUŠTVENIH DJELATNOSTI                                           38.000,00
PROGRAM    ODRŢAVANJA LJETNIH MANIFESTACIJA                                      38.000,00
     3     Rashodi poslovanja                                           38.000,00
     32    Materijalni rashodi                                           28.000,00
     323    Rashodi za usluge                                            18.000,00
     3237   Intelektualne i osobne usluge                                      18.000,00
R0115  32379   Ostale intelektualne usluge                                       18.000,00
     329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  10.000,00
     3293   Reprezentacija                                             10.000,00
R0114  32931   Reprezentacija                                             10.000,00
     38    Ostali rashodi                                             10.000,00
     385    Izvanredni rashodi                                           10.000,00
     3859   Ostali izvanredni rashodi                                        10.000,00
R0116  38591   Ostali izvanredni rashodi                                        10.000,00
GLAVA 1 KOMUNALNA DJELATNOST                                              1.320.000,00
PROGRAM    ODRŢAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                   1.320.000,00
AKTIVNOST   TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŢAVANJE                                     385.000,00
     3     Rashodi poslovanja                                           385.000,00
     32    Materijalni rashodi                                          385.000,00
     323    Rashodi za usluge                                           385.000,00
     3232   Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                               285.000,00
R0001  32321   Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja graĎevinskih objekata                    65.000,00
R0002  32323   Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja prijevoznih sredstava                    20.000,00
R0003  32329   Ostale usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                           200.000,00
     3234   Komunalne usluge                                            100.000,00
R0104  32349   Ostale komunalne usluge                                        100.000,00
AKTIVNOST   ODRŢAVANJA JAVNIH POVRŠINA                                         415.000,00
     3     Rashodi poslovanja                                           415.000,00
     32    Materijalni rashodi                                          415.000,00
     322    Rashodi za materijal i energiju                                    125.000,00
     3224   Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje                       125.000,00
R0012  32244   Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje                    125.000,00
     323    Rashodi za usluge                                           290.000,00
     3234   Komunalne usluge                                            290.000,00
R0004  32341   Opskrba vodom                                             200.000,00
R0005  32342   Iznošenje i odvoz smeća                                         50.000,00
R0006  32343   Deratizacija i dezinsekcija                                       25.000,00
R0007  32349   Ostale komunalne usluge                                         15.000,00
AKTIVNOST   MATERIJALNI RASKODI                                            322.000,00
     3     Rashodi poslovanja                                           322.000,00
     32    Materijalni rashodi                                          322.000,00
     322    Rashodi za materijal i energiju                                    322.000,00
     3223   Energija                                                220.000,00
R0008  32231   Električna energija                                          190.000,00
R0009  32234   Motorni benzin i dizel gorivo                                      30.000,00
     3224   Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje                       102.000,00
R0010  32241   Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko odrţavanje graĎevinskih objekata             90.000,00
R0011  32243   Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje transportnih sredstava            12.000,00
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI                                               198.000,00
     3     Rashodi poslovanja                                           158.000,00
     32    Materijalni rashodi                                          158.000,00
     323    Rashodi za usluge                                            58.000,00
     3235   Zakupnine i najamnine                                          8.000,00
R0013  32352   Najamnine za graĎevinske objekte                                     8.000,00
     3237   Intelektualne i osobne usluge                                      50.000,00
R0014  32372   Ugovori o djelu                                             50.000,00
     329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 100.000,00
     3293   Reprezentacija                                             80.000,00
    Stranica 33 – Broj 10    «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA   VRSTA IZDATAKA                                  PLANIRANO
R0016  32931   Reprezentacija                                     80.000,00
    3299    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         20.000,00
R0017  32999   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         20.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        40.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    40.000,00
    422    Postrojenja i oprema                                  40.000,00
    4225    Instrumenti, ureĊaji i strojevi                            40.000,00
R0018  42259   Ostali instrumenti, ureĎaji i strojevi                         40.000,00
GLAVA 2 OPĆINSKO VIJEĆE                                          35.500,00
PROGRAM    REDOVNI PROGRAM OBAVLJANJA POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA              35.500,00
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI                                       35.500,00
    3     Rashodi poslovanja                                   35.500,00
    32     Materijalni rashodi                                  35.500,00
    329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         35.500,00
    3291    Naknade za rad predstavniĉkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sliĉno        30.000,00
R0022  32911   Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela                   30.000,00
    3293    Reprezentacija                                     5.500,00
R0023  32931   Reprezentacija                                     5.500,00
GLAVA 3 MO NOVIGRAD                                          1.355.000,00
PROGRAM     ULAGANJA U INFRASTRUKTURNE OBJEKTE                           1.355.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE I SANACIJE RAZVRSTANIH I NERAZVRSTANIH CESTA                   40.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        40.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    40.000,00
    421    GraĊevinski objekti                                  40.000,00
    4213    Ceste, ţeljeznice i sliĉni graĊevinski objekti                     40.000,00
R0024  42131   Ceste                                         40.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE i SANACIJE SPORTSKIH TERENA                            40.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        40.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    40.000,00
    421    GraĊevinski objekti                                  40.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                               40.000,00
R0025  42145   Sportski i rekreacijski tereni                             40.000,00
PROJEKT    OBNOVE I IZGRADNJE OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                      900.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        900.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   350.000,00
    421    GraĊevinski objekti                                  350.000,00
    4212    Poslovni objekti                                    70.000,00
R0103  42125   Restorani, odmarališta i ostali ugostiteljski objekti                 70.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                              280.000,00
R0106  42149   Ostali nespomenuti graĎevinski objekti                         40.000,00
R0107  42149   Ostali nespomenuti graĎevinski objekti                         40.000,00
R0112  42149   Ostali nespomenuti graĎevinski objekti                        200.000,00
    45     Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 550.000,00
    454    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                   550.000,00
    4541    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                   550.000,00
R0026  45411   Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                   550.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE NISKONAPONSKE MREŢE                               190.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        190.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   190.000,00
    421    GraĊevinski objekti                                  190.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                              190.000,00
R0027  42144   Energetski i komunikacijski vodovi                          190.000,00
AKTIVNOST   PROŠIRENJE GROGLJA U NOVIGRADU I PRIDRAGI                         185.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        185.000,00
    41     Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                        155.000,00
    411    Materijalna imovina - prirodna bogatstva                       155.000,00
    4111    Zemljište                                       155.000,00
R0098  41112   GraĎevinsko zemljište                                 155.000,00
    45     Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 30.000,00
    451    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima                       30.000,00
    4511    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima                       30.000,00
R0117  45111   Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima                       30.000,00
GLAVA 4 MO PRIDRAGA                                           430.000,00
PROGRAM     ULAGANJA U INFRASTRUKTURNE OBJEKTE                            430.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE i SANACIJE SPORTSKIH TERENA                           200.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        200.000,00
    Stranica 34 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»       7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA IZDATAKA                                     PLANIRANO
     42    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       100.000,00
     421    GraĊevinski objekti                                     100.000,00
     4214   Ostali graĊevinski objekti                                  100.000,00
R0028   42145   Sportski i rekreacijski tereni                                100.000,00
     45    Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                    100.000,00
     454    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                       100.000,00
     4541   Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                       100.000,00
R0030   45411   Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                       100.000,00
PROJEKT    OBNOVE I IZGRADNJE OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                          80.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            80.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       80.000,00
    421     GraĊevinski objekti                                      80.000,00
    4213    Ceste, ţeljeznice i sliĉni graĊevinski objekti                        80.000,00
R0029  42131    Ceste                                             80.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE NISKONAPONSKE MREŢE                                   150.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           150.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       150.000,00
    421     GraĊevinski objekti                                     150.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                                  150.000,00
R0096  42144    Energetski i komunikacijski vodovi                              150.000,00
GLAVA 5 MO PALJUV                                                270.000,00
PROGRAM     ULAGANJA U INFRASTRUKTURNE OBJEKTE                                220.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE I SANACIJE RAZVRSTANIH I NERAZVRSTANIH CESTA                       50.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            50.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       50.000,00
    421     GraĊevinski objekti                                      50.000,00
    4213    Ceste, ţeljeznice i sliĉni graĊevinski objekti                        50.000,00
R0031  42131    Ceste                                             50.000,00
PROJEKT    SANACIJE KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA                               20.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            20.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       20.000,00
    421     GraĊevinski objekti                                      20.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                                  20.000,00
R0097  42146    Spomenici (povijesni, kulturni i slično)                           20.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE i SANACIJE SPORTSKIH TERENA                                50.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            50.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       50.000,00
    421     GraĊevinski objekti                                      50.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                                  50.000,00
R0032  42145    Sportski i rekreacijski tereni                                50.000,00
PROJEKT    OBNOVE I IZGRADNJE OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                          100.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           100.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       100.000,00
    421     GraĊevinski objekti                                     100.000,00
    4212    Poslovni objekti                                       100.000,00
R0033  42121    Uredski objekti                                       100.000,00
PROGRAM     DRUŠTVENIH DJELATNOSTI                                      50.000,00
AKTIVNOST    IZGRADNJA PODRUĈNE ŠKOLE PALJUV                                  50.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            50.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       50.000,00
    421     GraĊevinski objekti                                      50.000,00
    4212    Poslovni objekti                                       50.000,00
R0110  42123    Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)        50.000,00
GLAVA 6 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                       2.455.050,00
PROGRAM    REDOVNI PROGRAM OBAVLJANJA POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA                 1.465.050,00
AKTIVNOST   PLAĆE ZA ZAPOSLENE                                        526.750,00
    3      Rashodi poslovanja                                      526.750,00
    31     Rashodi za zaposlene                                     491.750,00
    311     Plaće                                            400.000,00
    3111    Plaće za redovan rad                                     400.000,00
R0035  31111    Plaće za zaposlene                                      400.000,00
    312     Ostali rashodi za zaposlene                                  22.250,00
    3121    Ostali rashodi za zaposlene                                  22.250,00
R0111  31212    Nagrade                                            2.250,00
R0036  31213    Darovi                                            20.000,00
    313     Doprinosi na plaće                                      69.500,00
    Stranica 35 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»           7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA IZDATAKA                                          PLANIRANO
    3132     Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                  60.000,00
R0037  31321    Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              60.000,00
    3133     Doprinosi za zapošljavanje                                       9.500,00
R0038  31331    Doprinosi za zapošljavanje                                       9.500,00
    32      Materijalni rashodi                                          35.000,00
    321     Naknade troškova zaposlenima                                      35.000,00
    3211     Sluţbena putovanja                                           7.000,00
R0039  32111    Dnevnice za sluţbeni put u zemlji                                    7.000,00
    3212     Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ţivot                         25.000,00
R0040  32121    Naknade za prijevoz na posao i s posla                                 25.000,00
    3213     Struĉno usavršavanje zaposlenika                                    3.000,00
R0118  32131    Seminari, savjetovanja i simpoziji                                   3.000,00
AKTIVNOST    MATERIJALNI RASHODI                                            226.800,00
    3      Rashodi poslovanja                                          226.800,00
    32      Materijalni rashodi                                          226.800,00
    322     Rashodi za materijal i energiju                                    186.800,00
    3221     Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             73.500,00
R0041  32211    Uredski materijal                                           35.000,00
R0042  32212    Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)                      3.500,00
R0043  32214    Materijal i sredstva za čišćenje i odrţavanje                              5.000,00
R0044  32215    Sluţbena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               15.000,00
R0045  32219    Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                            15.000,00
    3223     Energija                                                47.300,00
R0046  32231    Električna energija                                          34.300,00
R0047  32234    Motorni benzin i dizel gorivo                                     13.000,00
    3224     Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje                       29.000,00
R0048  32242    Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje postrojenja i opreme             10.000,00
R0049  32243    Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje transportnih sredstava            19.000,00
    3225     Sitni inventar i auto gume                                       37.000,00
R0050  32251    Sitni inventar                                             17.000,00
R0051  32252    Auto gume                                               20.000,00
    323     Rashodi za usluge                                           40.000,00
    3232     Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                               20.000,00
R0052  32322    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja postrojenja i opreme                    15.000,00
R0053  32323    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja prijevoznih sredstava                    5.000,00
    3233     Usluge promidţbe i informiranja                                    20.000,00
R0054  32332    Tisak                                                 20.000,00
AKTIVNOST    RASHODI ZA USLUGE                                             262.000,00
    3      Rashodi poslovanja                                          262.000,00
    32      Materijalni rashodi                                          262.000,00
    323     Rashodi za usluge                                           262.000,00
    3231     Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   69.000,00
R0055  32311    Usluge telefona, telefaksa                                       35.000,00
R0102  32313    Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)                                   7.000,00
R0056  32314    Rent-a-car i taxi prijevoz                                       12.000,00
R0057  32319    Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz                                15.000,00
    3237     Intelektualne i osobne usluge                                     140.000,00
R0059  32371    Autorski honorari                                           20.000,00
R0099  32372    Ugovori o djelu                                            50.000,00
R0060  32373    Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja                                20.000,00
R0061  32375    Geodetsko-katastarske usluge                                      10.000,00
R0062  32379    Ostale intelektualne usluge                                      40.000,00
    3238     Raĉunalne usluge                                            21.000,00
R0063  32382    Usluge razvoja software-a                                       21.000,00
    3239     Ostale usluge                                             32.000,00
R0064  32391    Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično                  22.000,00
R0065  32392    Film i izrada fotografija                                        3.000,00
R0067  32399    Ostale nespomenute usluge                                        7.000,00
AKTIVNOST    FINANCIJSKI RASHODI                                            119.500,00
    3      Rashodi poslovanja                                          119.500,00
    34      Financijski rashodi                                          119.500,00
    343     Ostali financijski rashodi                                      119.500,00
    3431     Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               12.000,00
R0068  34311    Usluge banaka                                             12.000,00
    3433     Zatezne kamate                                             7.500,00
R0069  34333    Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo                               7.500,00
    Stranica 36 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»   7. listopada 2004. godine

      BROJ
POZ.    KONTA    VRSTA IZDATAKA                                 PLANIRANO
    3434    Ostali nespomenuti financijski rashodi                         100.000,00
R0070  34349   Ostali nespomenuti financijski rashodi                         100.000,00
AKTIVNOST   RAZVOJ SOFTWERA                                       20.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         20.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     20.000,00
    426    Nematerijalna proizvedena imovina                            20.000,00
    4262    Ulaganja u raĉunalne programe                              20.000,00
R0071  42621   Ulaganja u računalne programe                              20.000,00
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI                                        85.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                    85.000,00
    32     Materijalni rashodi                                   85.000,00
    329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          85.000,00
    3292    Premije osiguranja                                    28.000,00
R0072  32921   Premije osiguranja prijevoznih sredstava                         28.000,00
    3293    Reprezentacija                                      35.000,00
R0074  32931   Reprezentacija                                      35.000,00
    3294    Ĉlanarine                                         2.000,00
R0075  32941   Tuzemne članarine                                     2.000,00
    3299    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          20.000,00
R0076  32999   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          20.000,00
AKTIVNOST   NABAVA RAĈUNALNE OPREME I UREDSKOG NAMJEŠTAJA                        145.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         145.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    145.000,00
    422    Postrojenja i oprema                                  145.000,00
    4221    Uredska oprema i namještaj                               145.000,00
R0100  42211   Računala i računalna oprema                               45.000,00
R0108  42212   Uredski namještaj                                    100.000,00
AKTIVNOST   OPERATIVNI LEASING                                      80.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                    80.000,00
    32     Materijalni rashodi                                   80.000,00
    323    Rashodi za usluge                                    80.000,00
    3235    Zakupnine i najamnine                                  80.000,00
R0101  32359   Ostale najamnine i zakupnine                               80.000,00
PROGRAM     ULAGANJA U INFRASTRUKTURNE OBJEKTE                             990.000,00
PROJEKT    IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE                                280.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         280.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    280.000,00
    426    Nematerijalna proizvedena imovina                            280.000,00
    4264    Ostala nematerijalna proizvedena imovina                        280.000,00
R0019  42641   Ostala nematerijalna proizvedena imovina                        280.000,00
PROJEKT    SANACIJE KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA                            600.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         600.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    600.000,00
    421    GraĊevinski objekti                                   600.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                               600.000,00
R0020  42146   Spomenici (povijesni, kulturni i slično)                        600.000,00
PROJEKT    OBNOVE I IZGRADNJE OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                       110.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         110.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     10.000,00
    422    Postrojenja i oprema                                   10.000,00
    4222    Komunikacijska oprema                                  10.000,00
R0113  42223   Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama              10.000,00
    45     Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  100.000,00
    451    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima                       100.000,00
    4511    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima                       100.000,00
R0021  45111   Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima                       100.000,00
GLAVA 7 KULTURA I ŠPORT                                          164.281,00
PROGRAM     DRUŠTVENIH DJELATNOSTI                                   164.281,00
AKTIVNOST   SUFINANCIRANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA                               65.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                    65.000,00
    38     Ostali rashodi                                      65.000,00
    381    Tekuće donacije                                     65.000,00
    3811    Tekuće donacije u novcu                                 65.000,00
R0078  38115   Tekuće donacije sportskim društvima                           65.000,00
AKTIVNOST   SUFINANCIRANJE KUDOVA I UDRUGA GRAĐANA                            30.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                    30.000,00
    Stranica 37 – Broj 10        «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»          7. listopada 2004. godine

      BROJ
POZ.    KONTA     VRSTA IZDATAKA                                         PLANIRANO
    38     Ostali rashodi                                              30.000,00
    381    Tekuće donacije                                              30.000,00
    3811    Tekuće donacije u novcu                                          30.000,00
R0077  38114   Tekuće donacije udrugama graĎana i političkim strankama                          30.000,00
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI ZA FUNKCIONIRANJE                                       69.281,00
    3     Rashodi poslovanja                                            69.281,00
    32     Materijalni rashodi                                            59.281,00
    322    Rashodi za materijal i energiju                                      32.000,00
    3221    Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                              32.000,00
R0079  32219   Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                              32.000,00
    323    Rashodi za usluge                                             27.281,00
    3231    Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    26.000,00
R0080  32319   Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz                                 26.000,00
    3236    Zdravstvene i veterinarske usluge                                     1.281,00
R0081  32369   Ostale zdravstvene i veterinarske usluge                                  1.281,00
    37     Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   10.000,00
    372    Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna                            10.000,00
    3721    Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu                                  10.000,00
R0092  37219   Ostale naknade iz proračuna u novcu                                    10.000,00
GLAVA 8 ŠKOLSTVO, PREDŠKOL. ODGOJ, ZDRAVSTVO, SOC. SKRB                                   588.200,00
PROGRAM    DRUŠTVENIH DJELATNOSTI                                            588.200,00
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI ZA FUNKCIONIRANJE                                       147.200,00
    3     Rashodi poslovanja                                            147.200,00
    32     Materijalni rashodi                                            34.200,00
    323    Rashodi za usluge                                             34.200,00
    3232    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                                12.000,00
R0082  32323   Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja prijevoznih sredstava                     12.000,00
    3237    Intelektualne i osobne usluge                                       22.200,00
R0087  32372   Ugovori o djelu                                              22.200,00
    36     Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće drţave                               8.000,00
    363    Pomoći unutar opće drţave                                         8.000,00
    3631    Tekuće pomoći unutar opće drţave                                      8.000,00
R0083  36311   Tekuće pomoći središnjem, ţupanijskim, gradskim i općinskim proračunima                  8.000,00
    37     Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   50.000,00
    372    Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna                            50.000,00
    3721    Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu                                  50.000,00
R0084  37215   Stipendije i školarine                                          50.000,00
    38     Ostali rashodi                                              55.000,00
    381    Tekuće donacije                                              55.000,00
    3811    Tekuće donacije u novcu                                          55.000,00
R0088  38119   Ostale tekuće donacije                                          55.000,00
AKTIVNOST   MATERIJALNI RASHODI                                              38.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                            38.000,00
    32     Materijalni rashodi                                            38.000,00
    322    Rashodi za materijal i energiju                                      38.000,00
    3223    Energija                                                 28.000,00
R0085  32234   Motorni benzin i dizel gorivo                                       28.000,00
    3224    Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje                         10.000,00
R0086  32243   Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje transportnih sredstava             10.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE STOMATOLOŠKE AMBULANTE                                       355.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 355.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             355.000,00
    421    GraĊevinski objekti                                           240.000,00
    4212    Poslovni objekti                                             240.000,00
R0089  42122   Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu s     240.000,00
    422    Postrojenja i oprema                                           115.000,00
    4224    Medicinska i laboratorijska oprema                                    115.000,00
R0109  42241   Medicinska oprema                                            115.000,00
AKTIVNOST   SOCIALNA ZAŠTITA                                               48.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                            48.000,00
    37     Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   35.000,00
    372    Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna                            35.000,00
    3721    Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu                                  35.000,00
R0090  37212   Pomoć obiteljima i kućanstvima                                      30.000,00
R0091  37219   Ostale naknade iz proračuna u novcu                                    5.000,00
    38     Ostali rashodi                                              13.000,00
    Stranica 38 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»      7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA IZDATAKA                                     PLANIRANO
    381    Tekuće donacije                                        13.000,00
    3811   Tekuće donacije u novcu                                    13.000,00
R0093  38114   Tekuće donacije udrugama graĎana i političkim strankama                    13.000,00
GLAVA 9 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO                                      115.000,00
PROGRAM    POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO                                   115.000,00
AKTIVNOST   TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA U NARAVI - Sadnice                           105.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                      105.000,00
    37    Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade            105.000,00
    372    Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna                     105.000,00
    3722   Naknade graĊanima i kućanstvima u naravi                           105.000,00
R0094  37229   Ostale naknade iz proračuna u naravi                             105.000,00
AKTIVNOST   SUFINANCIRANJE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA                           10.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                      10.000,00
    35    Subvencije                                          10.000,00
    352    Subvencije trgovaĉkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog   10.000,00
    3523   sektora
         Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima           10.000,00
R0095  35231   Subvencije poljoprivrednicima                                 10.000,00
    Stranica 39 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»        7. listopada 2004. godineObala Kraljice E.Kotromanić bb
23312 Novigrad (Dalmacija)

                   II rebalans proraĉuna općine Novigrad
                           OPĆI DIO

BROJ
KONTA    VRSTA PRIHODA                                            PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI                                                   7.228.981,00
6     Prihodi poslovanja                                            4.836.731,00
61    Prihodi od poreza                                             2.140.000,00
611    Porez i prirez na dohodak                                         1.987.000,00
6111   Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                              1.978.000,00
6112   Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                             5.000,00
6113   Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                            4.000,00
612    Porez na dobit                                                40.000,00
6121   Porez na dobit od poduzetnika                                        40.000,00
613    Porezi na imovinu                                              63.000,00
6131   Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)                     63.000,00
614    Porezi na robu i usluge                                           50.000,00
6142   Porez na promet                                               10.000,00
6145   Porezi na korištenje dobara ili izvoĊenje aktivnosti                             40.000,00
63    Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće drţave                    1.880.000,00
633    Pomoći iz proraĉuna                                            1.380.000,00
6331   Tekuće pomoći iz proraĉuna                                         550.000,00
6332   Kapitalne pomoći iz proraĉuna                                        830.000,00
634    Pomoći od ostalih subjekata unutar opće drţave                               500.000,00
6341   Tekuće pomoćiod ostalih subjekata unutar opće drţave                            300.000,00
6342   Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće drţave                          200.000,00
64    Prihodi od imovine                                              38.200,00
641    Prihodi od financijske imovine                                        8.000,00
6413   Kamate na oroĉena sredstva i depozite po viĊenju                               8.000,00
642    Prihodi od nefinancijske imovine                                       30.200,00
6421   Naknade za koncesije                                             30.000,00
6423   Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                     200,00
65    Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima                        590.000,00
651    Administrativne (upravne) pristojbe                                     70.000,00
6512   "Ţupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"                             65.000,00
6514   Ostale pristojbe                                               5.000,00
652    Prihodi po posebnim propisima                                        520.000,00
6523   Komunalni doprinosi i druge naknade utvrĊene posebnim zakonom                        170.000,00
6526   Ostali nespomenuti prihodi                                         350.000,00
66    Ostali prihodi                                               188.531,00
661    Prihodi koje proraĉuni i proraĉunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na trţištu (vlastiti prih     1.000,00
6612   Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti                          1.000,00
663    Donacije od pravnih i fiziĉkih osoba izvan opće drţave                           187.531,00
6632   Kapitalne donacije                                             187.531,00
7     Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                 2.392.250,00
71    Prihodi od prodaje neproizvedene imovine                                 2.392.250,00
711    Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                       2.392.250,00
7111   Zemljište                                                 2.392.250,00
    Stranica 40 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»      7. listopada 2004. godine

BROJ
KONTA    VRSTA IZDATAKA                                          PLANIRANO
UKUPNO IZDACI                                                 7.228.981,00
3     Rashodi poslovanja                                         3.573.604,00
31    Rashodi za zaposlene                                         551.750,00
311    Plaće                                                 450.000,00
3111   Plaće za redovan rad                                         450.000,00
312    Ostali rashodi za zaposlene                                      22.250,00
3121   Ostali rashodi za zaposlene                                      22.250,00
313    Doprinosi na plaće                                           79.500,00
3132   Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                  70.000,00
3133   Doprinosi za zapošljavanje                                       9.500,00
32    Materijalni rashodi                                         2.371.954,00
321    Naknade troškova zaposlenima                                      33.000,00
3211   Sluţbena putovanja                                           7.000,00
3212   Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ţivot                         25.000,00
3213   Struĉno usavršavanje zaposlenika                                    1.000,00
322    Rashodi za materijal i energiju                                    645.300,00
3221   Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                            115.000,00
3223   Energija                                               303.300,00
3224   Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje                       189.000,00
3225   Sitni inventar i auto gume                                       38.000,00
323    Rashodi za usluge                                          1.465.654,00
3231   Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  111.000,00
3232   Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                              494.000,00
3233   Usluge promidţbe i informiranja                                    14.000,00
3234   Komunalne usluge                                           449.500,00
3235   Zakupnine i najamnine                                         63.200,00
3236   Zdravstvene i veterinarske usluge                                    1.004,00
3237   Intelektualne i osobne usluge                                     268.950,00
3238   Raĉunalne usluge                                            21.000,00
3239   Ostale usluge                                             43.000,00
329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 228.000,00
3291   Naknade za rad predstavniĉkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sliĉno                30.000,00
3292   Premije osiguranja                                           10.000,00
3293   Reprezentacija                                            155.500,00
3294   Ĉlanarine                                                2.500,00
3299   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 30.000,00
34    Financijski rashodi                                          94.500,00
343    Ostali financijski rashodi                                       94.500,00
3431   Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               12.000,00
3433   Zatezne kamate                                             7.500,00
3434   Ostali nespomenuti financijski rashodi                                 75.000,00
35    Subvencije                                               2.000,00
352    Subvencije trgovaĉkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora    2.000,00
3523   Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima                2.000,00
36    Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće drţave                              6.000,00
363    Pomoći unutar opće drţave                                        6.000,00
3631   Tekuće pomoći unutar opće drţave                                    6.000,00
37    Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 186.000,00
372    Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna                          186.000,00
3721   Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu                                83.000,00
3722   Naknade graĊanima i kućanstvima u naravi                               103.000,00
38    Ostali rashodi                                            361.400,00
381    Tekuće donacije                                            202.400,00
3811   Tekuće donacije u novcu                                        202.400,00
384    Rashodi iz proteklih godina                                      150.000,00
3842   Ostali rashodi iz proteklih godina                                  150.000,00
385    Izvanredni rashodi                                           9.000,00
3859   Ostali izvanredni rashodi                                        9.000,00
4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               3.655.377,00
41    Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                                172.982,00
411    Materijalna imovina - prirodna bogatstva                               172.982,00
4111   Zemljište                                               172.982,00
42    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          3.057.395,00
421    GraĊevinski objekti                                         2.261.000,00
4212   Poslovni objekti                                           372.000,00
4213   Ceste, ţeljeznice i sliĉni graĊevinski objekti                            370.000,00
    Stranica 41 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine

BROJ
KONTA   VRSTA IZDATAKA                                     PLANIRANO
4214    Ostali graĊevinski objekti                                1.519.000,00
422    Postrojenja i oprema                                    531.395,00
4221    Uredska oprema i namještaj                                 285.000,00
4222    Komunikacijska oprema                                    13.000,00
4224    Medicinska i laboratorijska oprema                             137.860,00
4225    Instrumenti, ureĊaji i strojevi                               20.000,00
4226    Sportska i glazbena oprema                                 35.000,00
4227    UreĊaji, strojevi i oprema za ostale namjene                        40.535,00
426    Nematerijalna proizvedena imovina                             265.000,00
4262    Ulaganja u raĉunalne programe                                15.000,00
4264    Ostala nematerijalna proizvedena imovina                          250.000,00
45     Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   425.000,00
451    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima                         100.000,00
4511    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima                         100.000,00
454    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      325.000,00
4541    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      325.000,00
    Stranica 42 – Broj 10   «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»   7. listopada 2004. godineObala Kraljice E.Kotromanić bb
23312 Novigrad (Dalmacija)

                II rebalans proraĉuna općine Novigrad
                      POSEBNI DIO
     BROJ
POZ.   KONTA   VRSTA IZDATAKA                               PLANIRANO
UKUPNO IZDACI                                          7.228.981,00
RAZDJEL 01 OPĆINA NOVIGRAD                                    7.222.981,00
PROGRAM     REDOVNI PROGRAM OBAVLJANJA POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA          150.000,00
AKTIVNOST    OSTALI RASHODI                                   150.000,00
     3     Rashodi poslovanja                               150.000,00
     38     Ostali rashodi                                 150.000,00
     384    Rashodi iz proteklih godina                          150.000,00
     3842    Ostali rashodi iz proteklih godina                       150.000,00
R0130  38421   Ostali rashodi iz proteklih godina                       150.000,00
PROGRAM     ODRŢAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                        271.735,00
AKTIVNOST    TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŢAVANJE                          85.000,00
     3     Rashodi poslovanja                               85.000,00
     32     Materijalni rashodi                               85.000,00
     323    Rashodi za usluge                                85.000,00
     3232    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                   85.000,00
R0128  32329   Ostale usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                85.000,00
AKTIVNOST    ODRŢAVANJA JAVNIH POVRŠINA                             130.000,00
     3     Rashodi poslovanja                               130.000,00
     32     Materijalni rashodi                              130.000,00
     322    Rashodi za materijal i energiju                        130.000,00
     3224    Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje           130.000,00
R0012  32244   Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje        130.000,00
AKTIVNOST    MATERIJALNI RASKODI                                 26.535,00
     4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     26.535,00
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                26.535,00
     422    Postrojenja i oprema                              26.535,00
     4227    UreĊaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  26.535,00
R0122  42273   Oprema                                     26.535,00
AKTIVNOST    OSTALI RASHODI                                   30.200,00
     3     Rashodi poslovanja                               10.200,00
     32     Materijalni rashodi                               10.200,00
     323    Rashodi za usluge                                10.200,00
     3235    Zakupnine i najamnine                              10.200,00
R0013  32352   Najamnine za graĎevinske objekte                        10.200,00
     4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     20.000,00
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                20.000,00
     422    Postrojenja i oprema                              20.000,00
     4225    Instrumenti, ureĊaji i strojevi                         20.000,00
R0018  42259   Ostali instrumenti, ureĎaji i strojevi                     20.000,00
PROGRAM     DRUŠTVENIH DJELATNOSTI                               190.860,00
PROJEKT    IZGRADNJE STOMATOLOŠKE AMBULANTE                          137.860,00
     4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    137.860,00
     42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                137.860,00
     422    Postrojenja i oprema                              137.860,00
     4224    Medicinska i laboratorijska oprema                       137.860,00
R0109  42241   Medicinska oprema                               137.860,00
PROGRAM     ODRŢAVANJA LJETNIH MANIFESTACIJA                          53.000,00
     3     Rashodi poslovanja                               53.000,00
     32     Materijalni rashodi                               44.000,00
     323    Rashodi za usluge                                14.000,00
     3237    Intelektualne i osobne usluge                          14.000,00
R0115  32379   Ostale intelektualne usluge                           14.000,00
     329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      30.000,00
     3293    Reprezentacija                                 30.000,00
R0114  32931   Reprezentacija                                 30.000,00
     38     Ostali rashodi                                  9.000,00
     385    Izvanredni rashodi                                9.000,00
     3859    Ostali izvanredni rashodi                            9.000,00
R0116  38591   Ostali izvanredni rashodi                            9.000,00
GLAVA 1 KOMUNALNA DJELATNOST                                   1.128.500,00
    Stranica 43 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»       7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA IZDATAKA                                     PLANIRANO
PROGRAM     ODRŢAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                              1.128.500,00
AKTIVNOST   TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŢAVANJE                                 489.500,00
    3     Rashodi poslovanja                                      489.500,00
    32     Materijalni rashodi                                      489.500,00
    323    Rashodi za usluge                                       489.500,00
    3232    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                          265.000,00
R0001  32321   Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja graĎevinskih objekata                85.000,00
R0002  32323   Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja prijevoznih sredstava                10.000,00
R0003  32329   Ostale usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                       170.000,00
    3234    Komunalne usluge                                       224.500,00
R0104  32349   Ostale komunalne usluge                                    224.500,00
AKTIVNOST   ODRŢAVANJA JAVNIH POVRŠINA                                    225.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                      225.000,00
    32     Materijalni rashodi                                      225.000,00
    323    Rashodi za usluge                                       225.000,00
    3234    Komunalne usluge                                       225.000,00
R0004  32341   Opskrba vodom                                         135.000,00
R0005  32342   Iznošenje i odvoz smeća                                    65.000,00
R0007  32349   Ostale komunalne usluge                                    25.000,00
AKTIVNOST   MATERIJALNI RASKODI                                        269.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                      269.000,00
    32     Materijalni rashodi                                      269.000,00
    322    Rashodi za materijal i energiju                                269.000,00
    3223    Energija                                           232.000,00
R0008  32231   Električna energija                                      190.000,00
R0009  32234   Motorni benzin i dizel gorivo                                 42.000,00
    3224    Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje                   37.000,00
R0010  32241   Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko odrţavanje graĎevinskih objekata         25.000,00
R0011  32243   Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje transportnih sredstava        12.000,00
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI                                          145.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                      145.000,00
    32     Materijalni rashodi                                      145.000,00
    323    Rashodi za usluge                                       60.000,00
    3237    Intelektualne i osobne usluge                                 60.000,00
R0014  32372   Ugovori o djelu                                        60.000,00
    329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             85.000,00
    3293    Reprezentacija                                         80.000,00
R0016  32931   Reprezentacija                                         80.000,00
    3299    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              5.000,00
R0017  32999   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              5.000,00
GLAVA 2 OPĆINSKO VIJEĆE                                              35.500,00
PROGRAM    REDOVNI PROGRAM OBAVLJANJA POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA                  35.500,00
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI                                           35.500,00
    3     Rashodi poslovanja                                       35.500,00
    32     Materijalni rashodi                                      35.500,00
    329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             35.500,00
    3291    Naknade za rad predstavniĉkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sliĉno            30.000,00
R0022  32911   Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela                       30.000,00
    3293    Reprezentacija                                         5.500,00
R0023  32931   Reprezentacija                                         5.500,00
GLAVA 3 MO NOVIGRAD                                              1.436.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            140.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       140.000,00
    422    Postrojenja i oprema                                     140.000,00
    4221    Uredska oprema i namještaj                                  140.000,00
R0137  42212   Uredski namještaj                                       140.000,00
PROGRAM     ODRŢAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                60.000,00
AKTIVNOST   TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŢAVANJE                                 60.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                       60.000,00
    32     Materijalni rashodi                                      60.000,00
    323    Rashodi za usluge                                       60.000,00
    3232    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                           60.000,00
R0131  32329   Ostale usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                       60.000,00
PROGRAM     ULAGANJA U INFRASTRUKTURNE OBJEKTE                               1.236.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE I SANACIJE RAZVRSTANIH I NERAZVRSTANIH CESTA                       150.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            150.000,00
    Stranica 44 – Broj 10     «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA   VRSTA IZDATAKA                               PLANIRANO
     42    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 150.000,00
     421   GraĊevinski objekti                               150.000,00
     4213   Ceste, ţeljeznice i sliĉni graĊevinski objekti                  150.000,00
R0024   42131  Ceste                                      150.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE i SANACIJE SPORTSKIH TERENA                         15.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      15.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 15.000,00
    421    GraĊevinski objekti                                15.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                            15.000,00
R0025  42145   Sportski i rekreacijski tereni                          15.000,00
PROJEKT    OBNOVE I IZGRADNJE OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                   611.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     611.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 361.000,00
    421    GraĊevinski objekti                               361.000,00
    4212    Poslovni objekti                                 67.000,00
R0103  42125   Restorani, odmarališta i ostali ugostiteljski objekti               67.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                            294.000,00
R0106  42149   Ostali nespomenuti graĎevinski objekti                      36.000,00
R0107  42149   Ostali nespomenuti graĎevinski objekti                      58.000,00
R0112  42149   Ostali nespomenuti graĎevinski objekti                      200.000,00
    45     Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              250.000,00
    454    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                 250.000,00
    4541    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                 250.000,00
R0026  45411   Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                 250.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE NISKONAPONSKE MREŢE                             285.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     285.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 285.000,00
    421    GraĊevinski objekti                               285.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                            285.000,00
R0027  42144   Energetski i komunikacijski vodovi                        210.000,00
R0135  42144   Energetski i komunikacijski vodovi                        75.000,00
AKTIVNOST   PROŠIRENJE GROGLJA U NOVIGRADU I PRIDRAGI                      175.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     175.000,00
    41     Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                     155.000,00
    411    Materijalna imovina - prirodna bogatstva                     155.000,00
    4111    Zemljište                                    155.000,00
R0098  41112   GraĎevinsko zemljište                              155.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 20.000,00
    421    GraĊevinski objekti                                20.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                            20.000,00
R0133  42149   Ostali nespomenuti graĎevinski objekti                      20.000,00
GLAVA 4 MO PRIDRAGA                                         676.982,00
PROGRAM     ODRŢAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                         50.000,00
AKTIVNOST   TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŢAVANJE                           50.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                50.000,00
    32     Materijalni rashodi                                50.000,00
    323    Rashodi za usluge                                 50.000,00
    3232    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                    50.000,00
R0132  32329   Ostale usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                 50.000,00
PROGRAM     ULAGANJA U INFRASTRUKTURNE OBJEKTE                         597.982,00
PROJEKT    IZGRADNJE i SANACIJE SPORTSKIH TERENA                         205.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     205.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 130.000,00
    421    GraĊevinski objekti                               130.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                            130.000,00
R0028  42145   Sportski i rekreacijski tereni                          130.000,00
    45     Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini               75.000,00
    454    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                 75.000,00
    4541    Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                 75.000,00
R0030  45411   Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                 75.000,00
PROJEKT    OBNOVE I IZGRADNJE OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                   217.982,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     217.982,00
    41     Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                      17.982,00
    411    Materijalna imovina - prirodna bogatstva                     17.982,00
    4111    Zemljište                                     17.982,00
R0136  41112   GraĎevinsko zemljište                               17.982,00
    Stranica 45 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»       7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA IZDATAKA                                    PLANIRANO
     42    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      200.000,00
     421    GraĊevinski objekti                                     200.000,00
     4213   Ceste, ţeljeznice i sliĉni graĊevinski objekti                       170.000,00
R0029   42131   Ceste                                            170.000,00
     4214   Ostali graĊevinski objekti                                  30.000,00
R0124   42149   Ostali nespomenuti graĎevinski objekti                            30.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE NISKONAPONSKE MREŢE                                   175.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           175.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      175.000,00
    421     GraĊevinski objekti                                     175.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                                 175.000,00
R0096  42144    Energetski i komunikacijski vodovi                             175.000,00
PROGRAM     DRUŠTVENIH DJELATNOSTI                                      29.000,00
PROGRAM     ODRŢAVANJA LJETNIH MANIFESTACIJA                                 15.000,00
    3      Rashodi poslovanja                                      15.000,00
    32     Materijalni rashodi                                     15.000,00
    323     Rashodi za usluge                                      15.000,00
    3231    Usluge telefona, pošte i prijevoza                              15.000,00
R0127  32319    Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz                           15.000,00
PROJEKT    IZRADE BINE U PRIDRAGI                                      14.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           14.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       14.000,00
    422     Postrojenja i oprema                                     14.000,00
    4227    UreĊaji, strojevi i oprema za ostale namjene                         14.000,00
R0125  42273    Oprema                                            14.000,00
GLAVA 5 MO PALJUV                                                178.000,00
PROGRAM     ULAGANJA U INFRASTRUKTURNE OBJEKTE                               178.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE I SANACIJE RAZVRSTANIH I NERAZVRSTANIH CESTA                       50.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           50.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       50.000,00
    421     GraĊevinski objekti                                     50.000,00
    4213    Ceste, ţeljeznice i sliĉni graĊevinski objekti                        50.000,00
R0031  42131    Ceste                                            50.000,00
PROJEKT    SANACIJE KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA                               20.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           20.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       20.000,00
    421     GraĊevinski objekti                                     20.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                                  20.000,00
R0097  42146    Spomenici (povijesni, kulturni i slično)                           20.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE i SANACIJE SPORTSKIH TERENA                               50.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           50.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       50.000,00
    421     GraĊevinski objekti                                     50.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                                  50.000,00
R0120  42144    Energetski i komunikacijski vodovi                              50.000,00
PROJEKT    OBNOVE I IZGRADNJE OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                          58.000,00
    3      Rashodi poslovanja                                      8.000,00
    32     Materijalni rashodi                                      8.000,00
    322     Rashodi za materijal i energiju                                8.000,00
    3224    Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje                   8.000,00
R0121  32241    Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko odrţavanje graĎevinskih objekata        8.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           50.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       50.000,00
    421     GraĊevinski objekti                                     50.000,00
    4212    Poslovni objekti                                       50.000,00
R0110  42121    Uredski objekti                                       50.000,00
GLAVA 6 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                       2.349.300,00
PROGRAM     REDOVNI PROGRAM OBAVLJANJA POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA                1.489.300,00
AKTIVNOST    PLAĆE ZA ZAPOSLENE                                       584.750,00
    3      Rashodi poslovanja                                     584.750,00
    31     Rashodi za zaposlene                                    551.750,00
    311     Plaće                                            450.000,00
    3111    Plaće za redovan rad                                    450.000,00
R0035  31111    Plaće za zaposlene                                     450.000,00
    312     Ostali rashodi za zaposlene                                 22.250,00
    3121    Ostali rashodi za zaposlene                                 22.250,00
    Stranica 46 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»           7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA IZDATAKA                                          PLANIRANO
R0111  31212    Nagrade                                                 2.250,00
R0036  31213    Darovi                                                 20.000,00
    313     Doprinosi na plaće                                           79.500,00
    3132    Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                  70.000,00
R0037  31321    Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              70.000,00
    3133    Doprinosi za zapošljavanje                                       9.500,00
R0038  31331    Doprinosi za zapošljavanje                                       9.500,00
    32     Materijalni rashodi                                          33.000,00
    321     Naknade troškova zaposlenima                                      33.000,00
    3211    Sluţbena putovanja                                           7.000,00
R0039  32111    Dnevnice za sluţbeni put u zemlji                                    7.000,00
    3212    Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ţivot                         25.000,00
R0040  32121    Naknade za prijevoz na posao i s posla                                 25.000,00
    3213    Struĉno usavršavanje zaposlenika                                    1.000,00
R0118  32131    Seminari, savjetovanja i simpoziji                                   1.000,00
AKTIVNOST    MATERIJALNI RASHODI                                           206.300,00
    3      Rashodi poslovanja                                          203.300,00
    32     Materijalni rashodi                                          203.300,00
    322     Rashodi za materijal i energiju                                    169.300,00
    3221    Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             68.000,00
R0041  32211    Uredski materijal                                           31.500,00
R0042  32212    Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)                      3.500,00
R0043  32214    Materijal i sredstva za čišćenje i odrţavanje                              5.000,00
R0044  32215    Sluţbena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               13.000,00
R0045  32219    Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                            15.000,00
    3223    Energija                                                53.300,00
R0046  32231    Električna energija                                          34.300,00
R0047  32234    Motorni benzin i dizel gorivo                                     19.000,00
    3224    Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje                       10.000,00
R0048  32242    Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje postrojenja i opreme             5.000,00
R0049  32243    Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje transportnih sredstava            5.000,00
    3225    Sitni inventar i auto gume                                       38.000,00
R0050  32251    Sitni inventar                                             27.000,00
R0051  32252    Auto gume                                               11.000,00
    323     Rashodi za usluge                                           34.000,00
    3232    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                               20.000,00
R0052  32322    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja postrojenja i opreme                    15.000,00
R0053  32323    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja prijevoznih sredstava                    5.000,00
    3233    Usluge promidţbe i informiranja                                    14.000,00
R0054  32332    Tisak                                                 14.000,00
    4      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 3.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            3.000,00
    422     Postrojenja i oprema                                          3.000,00
    4222    Komunikacijska oprema                                          3.000,00
R0123  42222    Telefoni i ostali komunikacijski ureĎaji                                3.000,00
AKTIVNOST    RASHODI ZA USLUGE                                            311.000,00
    3      Rashodi poslovanja                                          311.000,00
    32     Materijalni rashodi                                          311.000,00
    323     Rashodi za usluge                                           311.000,00
    3231    Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   70.000,00
R0055  32311    Usluge telefona, telefaksa                                       39.000,00
R0102  32313    Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)                                   7.000,00
R0056  32314    Rent-a-car i taxi prijevoz                                       9.000,00
R0057  32319    Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz                                15.000,00
    3237    Intelektualne i osobne usluge                                     177.000,00
R0059  32371    Autorski honorari                                           20.000,00
R0099  32372    Ugovori o djelu                                            70.000,00
R0060  32373    Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja                                15.000,00
R0061  32375    Geodetsko-katastarske usluge                                      10.000,00
R0062  32379    Ostale intelektualne usluge                                      62.000,00
    3238    Raĉunalne usluge                                            21.000,00
R0063  32382    Usluge razvoja software-a                                       21.000,00
    3239    Ostale usluge                                             43.000,00
R0064  32391    Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično                  30.000,00
R0065  32392    Film i izrada fotografija                                        2.000,00
R0067  32399    Ostale nespomenute usluge                                       11.000,00
    Stranica 47 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»   7. listopada 2004. godine

      BROJ
POZ.    KONTA    VRSTA IZDATAKA                                 PLANIRANO
AKTIVNOST   FINANCIJSKI RASHODI                                     94.500,00
    3     Rashodi poslovanja                                    94.500,00
    34     Financijski rashodi                                   94.500,00
    343    Ostali financijski rashodi                                94.500,00
    3431    Bankarske usluge i usluge platnog prometa                        12.000,00
R0068  34311   Usluge banaka                                      12.000,00
    3433    Zatezne kamate                                      7.500,00
R0069  34333   Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo                        7.500,00
    3434    Ostali nespomenuti financijski rashodi                          75.000,00
R0070  34349   Ostali nespomenuti financijski rashodi                          75.000,00
AKTIVNOST   RAZVOJ SOFTWERA                                       15.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         15.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     15.000,00
    426    Nematerijalna proizvedena imovina                            15.000,00
    4262    Ulaganja u raĉunalne programe                              15.000,00
R0071  42621   Ulaganja u računalne programe                              15.000,00
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI                                        79.750,00
    3     Rashodi poslovanja                                    79.750,00
    32     Materijalni rashodi                                   79.750,00
    323    Rashodi za usluge                                     2.250,00
    3237    Intelektualne i osobne usluge                               2.250,00
R0138  32379   Ostale intelektualne usluge                                2.250,00
    329    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          77.500,00
    3292    Premije osiguranja                                    10.000,00
R0072  32921   Premije osiguranja prijevoznih sredstava                         10.000,00
    3293    Reprezentacija                                      40.000,00
R0074  32931   Reprezentacija                                      40.000,00
    3294    Ĉlanarine                                         2.500,00
R0075  32941   Tuzemne članarine                                     2.500,00
    3299    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          25.000,00
R0076  32999   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          25.000,00
AKTIVNOST   NABAVA RAĈUNALNE OPREME I UREDSKOG NAMJEŠTAJA                        145.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         145.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    145.000,00
    422    Postrojenja i oprema                                  145.000,00
    4221    Uredska oprema i namještaj                               145.000,00
R0100  42211   Računala i računalna oprema                               45.000,00
R0108  42212   Uredski namještaj                                    100.000,00
AKTIVNOST   OPERATIVNI LEASING                                      53.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                    53.000,00
    32     Materijalni rashodi                                   53.000,00
    323    Rashodi za usluge                                    53.000,00
    3235    Zakupnine i najamnine                                  53.000,00
R0101  32359   Ostale najamnine i zakupnine                               53.000,00
PROGRAM     ULAGANJA U INFRASTRUKTURNE OBJEKTE                             860.000,00
PROJEKT    IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE                                250.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         250.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    250.000,00
    426    Nematerijalna proizvedena imovina                            250.000,00
    4264    Ostala nematerijalna proizvedena imovina                        250.000,00
R0019  42641   Ostala nematerijalna proizvedena imovina                        250.000,00
PROJEKT    SANACIJE KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA                            500.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         500.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    500.000,00
    421    GraĊevinski objekti                                   500.000,00
    4214    Ostali graĊevinski objekti                               500.000,00
R0020  42146   Spomenici (povijesni, kulturni i slično)                        500.000,00
PROJEKT    OBNOVE I IZGRADNJE OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                       110.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         110.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     10.000,00
    422    Postrojenja i oprema                                   10.000,00
    4222    Komunikacijska oprema                                  10.000,00
R0113  42223   Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama              10.000,00
    45     Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  100.000,00
    451    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima                       100.000,00
    4511    Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima                       100.000,00
    Stranica 48 – Broj 10        «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»          7. listopada 2004. godine

      BROJ
POZ.    KONTA     VRSTA IZDATAKA                                         PLANIRANO
R0021  45111   Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima                                100.000,00
GLAVA 7 KULTURA I ŠPORT                                                   204.004,00
PROGRAM    DRUŠTVENIH DJELATNOSTI                                            204.004,00
AKTIVNOST   SUFINANCIRANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA                                       90.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                            90.000,00
    38     Ostali rashodi                                              90.000,00
    381    Tekuće donacije                                              90.000,00
    3811    Tekuće donacije u novcu                                          90.000,00
R0078  38115   Tekuće donacije sportskim društvima                                    90.000,00
AKTIVNOST   SUFINANCIRANJE KUDOVA I UDRUGA GRAĐANA                                    40.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                            40.000,00
    38     Ostali rashodi                                              40.000,00
    381    Tekuće donacije                                              40.000,00
    3811    Tekuće donacije u novcu                                          40.000,00
R0077  38114   Tekuće donacije udrugama graĎana i političkim strankama                          40.000,00
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI ZA FUNKCIONIRANJE                                       74.004,00
    3     Rashodi poslovanja                                            74.004,00
    32     Materijalni rashodi                                            74.004,00
    322    Rashodi za materijal i energiju                                      47.000,00
    3221    Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                              47.000,00
R0079  32219   Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                              47.000,00
    323    Rashodi za usluge                                             27.004,00
    3231    Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    26.000,00
R0080  32319   Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz                                 26.000,00
    3236    Zdravstvene i veterinarske usluge                                     1.004,00
R0081  32369   Ostale zdravstvene i veterinarske usluge                                  1.004,00
GLAVA 8 ŠKOLSTVO, PREDŠKOL. ODGOJ, ZDRAVSTVO, SOC. SKRB                                   497.100,00
PROGRAM    DRUŠTVENIH DJELATNOSTI                                            497.100,00
AKTIVNOST   SUFINANCIRANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA                                       35.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  35.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             35.000,00
    422    Postrojenja i oprema                                           35.000,00
    4226    Sportska i glazbena oprema                                        35.000,00
R0119  42261   Sportska oprema                                              35.000,00
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI ZA FUNKCIONIRANJE                                       152.100,00
    3     Rashodi poslovanja                                            152.100,00
    32     Materijalni rashodi                                            29.700,00
    323    Rashodi za usluge                                             29.700,00
    3232    Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                                14.000,00
R0082  32323   Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja prijevoznih sredstava                     14.000,00
    3237    Intelektualne i osobne usluge                                       15.700,00
R0087  32372   Ugovori o djelu                                              15.700,00
    37     Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   50.000,00
    372    Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna                            50.000,00
    3721    Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu                                  50.000,00
R0084  37215   Stipendije i školarine                                          50.000,00
    38     Ostali rashodi                                              72.400,00
    381    Tekuće donacije                                              72.400,00
    3811    Tekuće donacije u novcu                                          72.400,00
R0088  38119   Ostale tekuće donacije                                          72.400,00
AKTIVNOST   MATERIJALNI RASHODI                                              22.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                            22.000,00
    32     Materijalni rashodi                                            22.000,00
    322    Rashodi za materijal i energiju                                      22.000,00
    3223    Energija                                                 18.000,00
R0085  32234   Motorni benzin i dizel gorivo                                       18.000,00
    3224    Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje                         4.000,00
R0086  32243   Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje transportnih sredstava              4.000,00
PROJEKT    IZGRADNJE STOMATOLOŠKE AMBULANTE                                       255.000,00
    4     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 255.000,00
    42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             255.000,00
    421    GraĊevinski objekti                                           255.000,00
    4212    Poslovni objekti                                             255.000,00
R0089  42122   Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu s     255.000,00
AKTIVNOST   SOCIALNA ZAŠTITA                                               33.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                            33.000,00
    Stranica 49 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»      7. listopada 2004. godine

     BROJ
POZ.   KONTA    VRSTA IZDATAKA                                     PLANIRANO
    37    Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             33.000,00
    372    Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna                      33.000,00
    3721   Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu                            33.000,00
R0090  37212   Pomoć obiteljima i kućanstvima                                32.000,00
R0091  37219   Ostale naknade iz proračuna u novcu                              1.000,00
GLAVA 9 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO                                      105.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                       2.000,00
    35    Subvencije                                           2.000,00
    352    Subvencije trgovaĉkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog    2.000,00
    3523   sektora
         Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima           2.000,00
R0095  35231   Subvencije poljoprivrednicima                                 2.000,00
PROGRAM    POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO                                   103.000,00
AKTIVNOST   TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA U NARAVI - Sadnice                           103.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                      103.000,00
    37    Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade            103.000,00
    372    Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna                     103.000,00
    3722   Naknade graĊanima i kućanstvima u naravi                           103.000,00
R0094  37229   Ostale naknade iz proračuna u naravi                             103.000,00
RAZDJEL 08                                                    6.000,00
GLAVA 1 ŠKOLSTVO                                                 6.000,00
PROGRAM    DRUŠTVENIH DJELATNOSTI                                       6.000,00
AKTIVNOST   OSTALI RASHODI ZA FUNKCIONIRANJE                                  6.000,00
    3     Rashodi poslovanja                                       6.000,00
    36    Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće drţave                         6.000,00
    363    Pomoći unutar opće drţave                                   6.000,00
    3631   Tekuće pomoći unutar opće drţave                                6.000,00
R0083  36311   Tekuće pomoći središnjem, ţupanijskim, gradskim i općinskim proračunima            6.000,00
 Stranica 50 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine     AKTI OPĆINE BIBINJE
                              Temeljem ĉlanka 10. i 22. Statuta Općine Bibinje od
                              20. srpnja 2001. godine, Općinsko vijeće Općine
                              Bibinje na svojoj 27. sjednici odrţanoj 8. rujna 2004.
Na temelju ĉl. 22 Statuta Općine Bibinje od 20. srpnja   godine donosi:
2001. godine, Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj
27. sjednici odrţanoj 8. rujna 2004. god., donosi:
                                         ODLUKU
                              o organizaciji i naĉinu naplate parkiranja u Općini
           ODLUKU                            Bibinje
 O provoĊenju Programa obiljeţavanja 10. obljetnice
 VRA «Oluja '95» pod motom «Tisuću naraštaja»       I - OPĆE ODREDBE
                                          Ĉlanak 1.
                              Ovom se odlukom ureĊuje organizacija i naĉin
             Ĉlanak 1.             parkiranja vozila na javnim parkiralištima na podruĉju
Općinsko poglavarstvo Općine Bibinje obvezuje se      Općine Bibinje.
izraditi i sprovesti Program obiljeţavanja 10. obljetnice
VRA «Oluja» pod motom «Tisuću naraštaja».                     Ĉlanak 2.
                              Javnim parkiralištima u smislu ove Odluke, smatraju se
                              javne površine namijenjene za zaustavljanje i parkiranje
            Ĉlanak 2.              vozila na podruĉju Općine Bibinje:
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će   - plaţa Punta,
se u «Sluţbenom glasniku» Zadarske ţupanije.        - centar naselja Bibinje,

                              Organizaciju i kontrolu parkiranja na javnim
Klasa: 610-01/04-01/01                   parkiralištima   obavlja  Komunalno   poduzeće
Ur. broj: 2198/02-1/1-04-1                 «Bibinjac».
                                          Ĉlanak 3.
                              Javna   parkirališta  su  oznaĉena  prometnom
                      Predsjednik   signalizacijom u skladu s propisom o sigurnosti
                     Tomislav Lisica  prometa, te imaju oznake zone i dozvoljenog trajanja
                              parkiranja.

Na temelju ĉl. 22 Statuta Općine Bibinje, a u skladu s              Ĉlanak 4.
«Pravilnikom o metodologiji izrade procjene» (NN br.    Oznaĉavanje javnih parkirališta (vertikalnom i
142/03), Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 27.    horizontalnom prometnom signalizacijom te dopunskim
sjednici odrţanoj 8. rujna 2004. god., donosi:       oznakama) obavlja Isporuĉitelj usluge uz nadzor
                              Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bibinje.
           ODLUKU                II - OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU
  O prihvaćanju prijedloga Procjene ugroţenosti      PARKIRALIŠTA
  civilnog stanovništva i materijalnih dobara od
   mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih                  Ĉlanak 5.
           katastrofa              Za parkiranje plaća se naknada:
                              - od 01. lipnja do 31. kolovoza od 8 – 19 sati,
            Ĉlanak 1.                 za podruĉje:
Općinsko vijeće Općine Bibinje prihvaća prijedlog      - plaţa Punta
Procjene ugroţenosti civilnog stanovništva i materijalnih  - centar naselja Bibinje
dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih   -
katastrofa.                                     Ĉlanak 6.
                              Registracija naplate parkiranja vrši se izdavanjem
            Ĉlanak 2.              jednokratne naplate karte.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će   Na parkirnoj karti je oznaka Isporuĉitelja usluge,
se u «Sluţbenom glasniku» Zadarske ţupanije.        parkirne zone, serijski redni broj, te dan, mjesec i
                              godina poĉetka korištenja parkirališta.
Klasa: 810-01/04-01/01                   Izgled parkirne karte odreĊuje Isporuĉitelj usluge uz
Ur. broj: 2198/02-1/1-04-1                 suglasnost Poglavarstva, a moţe biti prilagoĊen
                              automatskoj obradi podataka.
                      Predsjednik   Isporuĉitelj usluge je duţan organizirati prodaju karata
                     Tomislav Lisica  na dostupan naĉin.
Stranica 51 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine
             Ĉlanak 7.                           Ĉlanak 13.
Boja parkirne karte je plava.                 Raĉun i nalog za plaćanje ugovorne kazne izdaje osoba
                                ovlaštena za kontrolu parkiranja, te ga na odgovarajuća
            Ĉlanak 8.               naĉin priĉvršćuje na vozilo. Korisnik parkiranja duţan
Cijena parkinga iznosi:                    je postupiti po primljenom nalogu i platiti ugovornu
- za osobna vozila 10,00 kuna dnevno, odnosno 200,00      kaznu u roku od 8 dana na naĉin naznaĉen u nalogu.
  kuna tjedno,
- za kamp prikolice 150,00 kuna dnevno, odnosno        Ukoliko korisnik parkinga ne postupi stavku 2. ovog
  1.000,00 kuna tjedno,                   ĉlanka, bit će obaviješten o nalogu za plaćanje
- za autobuse 200,00 kuna dnevno, odnosno 1.500,00       ugovorne kazne za što će ga se dodatno teretiti za 30,00
  kuna tjedno                        kuna na ime troškova obavijesti (tiskanice, poštarina,
- vozilo invalida koje je prilagoĊeno da njime upravlja    MUP - komunikacija, manipulativni troškovi).
  osoba ĉiji su ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom
  oštećeni, te je, sukladno ĉl. 15. Zakona o sigurnosti                Ĉlanak 14.
  prometa na cestama, obiljeţeno posebnim znakom,      Korisnikom parkirališta koji podlijeţe plaćanju
  moţe se parkirati bez naknade.               ugovorne kazne smatra se vlasnik vozila koji je
                                evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva
Poludnevna karta plaća se u iznosu od 5 kuna, a vrijedi od   unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila.
15 sati. Poludnevna parkirna karta plaća se samo za
osobna vozila.                         U sluĉaju prisilne naplate ugovorne kazne, vlasnik
                                vozila kojem je izvršena povreda ugovornih obveza
Sluţbena vozila MUP – a i HV – a osloboĊena su od       moţe se osloboditi plaćanja ugovorne kazne ako sudu
plaćanja naknade za parkiranje.                dostavi podatke o osobi koja je koristila vozilo.

             Ĉlanak 9.
Pravilnost korištenja parkirališta (naplata parkiranja,    III ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE
isticanje parkirne karte i vrijeme zadrţavanja) kontroliraju
osobe koje za to ovlasti isporuĉitelj usluge.
                                          Ĉlanak 15.
            Ĉlanak 10.               Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
Isticanjem parkirne karte na vozilo, odnosno          će se u «Sluţbenom glasniku» Zadarske ţupanije.
zaustavljanjem vozila na parkirnom mjestu ako parkirna
karta nije istaknuta, vozaĉ, odnosno vlasnik vozila,
zakljuĉuje s Isporuĉiteljem usluge ugovor o korištenju
parkirališta prihvaćajući opće uvjete poslovanja propisane   Klasa: 363-01/04-01/1
ovom Odlukom.                         Ur.broj: 2198/02-1/1-04-1

Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta
dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema
vremenu zadrţavanja na parkiralištu.              OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE

            Ĉlanak 11.
Korisnik parkirališta ĉini povredu ugovora o parkiranju
koja povlaĉi ugovornu kaznu ako:                                     Predsjednik
a) ne istakne parkirnu kartu na vjetrobranskom staklu                         Tomislav Lisica
  vozila,
b) koristi parkirnu kartu koja ne odgovara     zoni
  parkiranja ili kategoriji vozila
c) prekoraĉi dopušteno vrijeme parkiranja,
d) na drugi naĉin dovede u zabludu osobu ovlaštenu za
  kontrolu parkiranja,
e) ako nepravilnim parkiranjem zauzme više od jednog
  parkirnog mjesta,


            Ĉlanak 12.
Za povredu iz ĉlanka 11. ove Odluke plaća se ugovorna
kazna u petnaesterostrukom iznosu cijene jednodnevnog
parkiranja za podruĉje u kojem je poĉinjena povreda.
Stranica 52 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine
Na temelju ĉlanka 72. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj                 Ĉlanak 4.
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01) i ĉlanka 22. statuta   Ovlašćuje se sluţba iz ĉlanak 3. Ove Odluke da u
Općine Bibinje, Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj   sluĉaju nepoštivanja ĉlanka 1. i 2. ove Odluke, protiv
27. sjednici odrţanoj 8. rujna 2004. godine donosi:     investitora, izvoĊaĉa, odnosno kršitelja ove Odluke,
                               podnese prekršajnu prijavu.

          ZAKLJUĈAK                            Ĉlanak 5.
Prihvaća se Izvješće Drţavnog ureda za reviziju o      U sluĉaju potrebe izvoĊenja graĊevinskih radova od
obavljenoj reviziji Proraĉuna Općine Bibinje za 2003.    neposrednog općeg interesa Općine Bibinje, radovi će
godinu.                           se moći izvoditi sukladno odobrenju izdanom od strane
                               Općinskog poglavartsva.

                                         Ĉlanak 6.
                               Ova odluka stupa na snagu 1. sijeĉnja 2005. god., a
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE                objavit će se u «Sluţbenom glasniku« Zadarske
                               ţupanije.

Klasa: 470-01/04-01/01
Ur. broj: 2198/02-1/1-04-1                  Klasa: 360-01/04-01/1
                               Ur. broj: 2198/02-1/1-04-1

                      Predsjednik
                     Tomislav Lisica                       Predsjednik
                                                  Tomislav Lisica


Na temelju ĉl. 123. Zakona o gradnji (NN br. 175/03), ĉl.
47 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji od
9. srpnja 2004. godine, ,ĉl. 19 Zakona o lokalnoj i
podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01), ĉl. 22
Statuta Općine Bibinje od 20. srpnja 2001. godine, a na
temelju Naredbe Ministarstva zaštite okoliša, prostornog
ureĊenja i graditeljstva od 8. lipnja 2004. godine, Klasa:
360-01/04-01/0072, Ur. broj: 531-01-04-1, Općinsko
vijeće Općine Bibinje na svojoj 27. sjednici odrţanoj 8.
rujna 2004. godine, donosi:           ODLUKU
 OdreĊivanju razdoblja i vremena u kojem se ne mogu
izvoditi graĊevinski radovi na prostoru Općine Bibinje


             Ĉlanak 1.
Na prostoru Općine Bibinje zabranjuje se izvoĊenje
radova na ţupanijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama
u razdoblju od 15. lipnja do 31. kolovoza.

             Ĉlanak 2.
U ostalim, naseljenim dijelovima Općine Bibinje,
zabranjuje se izvoĊenje bilo kakvih graĊevinskih i radova
koji proizvode buku u vremenu do 8:30h ujutro. Zabrana
vrijedi za razdoblje od 15. lipnja do 31. kolovoza.

            Ĉlanak 3.
Nadzor nad poštivanjem ĉlanak 1. i 2. ove Odluke
provodit će Komunalna sluţba u okviru Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bibinje.
Stranica 53 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»    7. listopada 2004. godine


    AKTI OPĆINE LIŠANE
      OSTROVIĈKE
                              Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proraĉuna
Na temelju ĉlanka 124. i 125. Zakona o proraĉunu           Općine Lišane Ostroviĉke
("Narodne novine" broj 96/03) i ĉlanka 19. Statuta      za razdoblje sijeĉanj - lipanj 2004. godine
Općine Lišane Ostroviĉke ("Sluţbeni glasnik"
Zadarske ţupanije broj 11/01), Općinsko vijeće                 Ĉlanak 1.
Općine Lišane Ostroviĉke na svojoj 23. sjednici      Polugodišnji izvještaj o izvršenju proraĉuna Općine
odrţanoj dana 10. 09. 2004. godine, usvaja             Lišane Ostroviĉke sastoji se od:   A RAĈUN PRIHODA I RASHODA
                                         planirano     ostvareno
6  PRIHODI POSLOVANJA                             1.113.100      372.388
7  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                    10.000       1.537

3  RASHODI POSLOVANJA                              853.100        377.065
4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                   245.000         8.990
   RAZLIKA ( VIŠAK - MANJAK )                          25.000        -12.130

   B RAĈUN FINANCIRANJA

5  IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                25.000          0
           Ĉlanak 2.             Klasa:021-05/04-01/1
Manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 12.130      Urbroj:2198/29-04-2
kuna pokriva se iz prenesenog viška prihoda iz ranijih  Lišane, 15.09.2004.
godina.
                             OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŠANE
          Ĉlanak 3.              OSTROVIĈKE
Ovaj polugodišnji izvještaj stupa na snagu danom
donošenja i objavljuje se u sluţbenom glasniku                           Predsjednik
Zadarske ţupanije.                                       Zvonimir Nimac
     A.   PRIHODI

     broj vrsta prihoda                     plan     ostvareno   index
     konta                            2004.      I-VI
      1               2              3        4      5

     6    PRIHODI                       1.113.100     372.388   33,46
     61   Prihodi od poreza                   287.000     187.584   65,36
     611   Porez i prirez na dohodak               246.000     180.336   73,31
     6111  Porez i prirez na dohodak               246.000     180.336   73,31
     612   Porez na dobit                     25.000      1.267    5,07
Stranica 54 – Broj 10    «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine

    6121  Porez na dobit od poduzetnika             25.000    1.267   5,07

    613  Porezi na imovinu                   10.000    5.981  59,81
    6134  Porez na promet nekretnina               10.000    5.981  59,81

    614  Porezi na robu i usluge                 6.000      0   0,00
    614  Porez na potrošnju                   1.000      0   0,00
    614  Porez na tvrtku odnosno naziv              5.000      0   0,00

    63   Pomoći iz inozemstva i od subjekata
       unutar opće drţave                  531.000   159.360  30,01
    633  Pomoći iz proračuna                  531.000   159.360  30,01
    6331  Tekuće pomoći iz drţavnog proraĉuna          381.000   139.360  36,58
    6331  Tekuće pomoći iz ţupanijskog proraĉuna        150.000    20.000  13,33

    64   Prihodi od imovine                   57.000    1.934   3,39
    641  Prihodi od financijske imovine             4.000     534  13,35
    6413  Kamate na oroĉena sredstva               1.000     534  53,40
    6414  Prihodi od zateznih kamata               3.000      0   0,00

    642  Prihodi od nefinancijske imovine            53.000    1.400   2,64
    6422  Prihodi od iznajmljivanja poljoprivrednog zemljišta  50.000      0   0,00
    6422  Prihodi od iznajmljivanja opreme            3.000    1.400  46,67

    65   Prihodi od prodaje roba i usluga            81.100    5.100   6,29
    651  Administrativne (upravne) pristojbe           1.000      0   0,00
    6513  Prihodi od upravnih biljega               1.000      0   0,00
Stranica 55 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»   7. listopada 2004. godine      1              2            3       4      5

    652   Prihodi po posebnim propisima           80.000      5.100    6,38

    6523 Komunalni doprinos                   5.000        0    0,00
    6523 Komunalna naknada                   75.000      5.093    6,79
    6524 Doprinos za šume                     100        7    7,00

    66    Ostali prihodi                  157.000      18.410  11,73

    661   Prihodi koje proračuni i proračunski
        korisnici ostvare obavljanjem posl. na tr.    157.000      18.410  11,73

    6611   Prihodi od odvoza smeća              50.000      4.439  8,88
    6611   Prihodi od odrţavanja groblja           45.000      4.929  10,95
    6611   Ostali prihodi                   42.000      9.042  21,53
    6611   Prihodi od prodaje vode              20.000        0  0,00    7    Prihodi od prodaje nefin. imovine         10.000      1.537  15,37

    71    Prihodi od prodaje neproizv. imovine        10.000      1.537  15,37

    711   Prihodi od prodaje materijalne imov.        10.000      1.537  15,37

    7111 Poljoprivredno zemljište                 5.000       0  0,00
    7111 GraĊevinsko zemljište                   5.000     1.537  30,74

    9221 Preneseni višak prihoda                   0

        SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI           1.123.100    373.925   33,29
Stranica 56 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine


    B.    RASHODI I IZDACI

    konto Vrsta rashoda i izdatka               plan    ostvareno   index
                                 2004.    I - VI
      1               2            3       4     5

    3    RASHODI                      853.100    377.065   44,20

    31    Rashodi za zaposlene               248.000    120.500   48,59

    3111   Plaće za redovan rad               202.000    101.109   50,05
    3121   Ostali rashodi za zaposlene            11.000     2.000   18,18
    3132   Doprinos za zdravstveno osiguranje         31.700    15.672   49,44
    3133   Doprinos za zapošljavanje              3.300     1.719   52,09

    32    Materijalni rashodi                479.700    218.837   45,62

    3211   Sluţbena putovanja                 12.000    10.181   84,84
    3212   Naknade za prijevoz na posao i s posla       16.000    12.930   80,81
    3213   Struĉno usavršavanje zaposlenika          4.000      400   10,00
    3221   Uredski materija i ostali materijalni rashodi   40.000    15.131   37,83
    3222   Materijal i sirovine                17.000     4.581   26,95
    3223   Energija                      97.000    37.393   38,55
    3225   Sitan inventar                   9.000     8.016   89,07
    3231   Usluge telefona, pošte i prijevoza         34.000    17.913   52,69
    3232   Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja    131.200    43.051   32,81
    3233   Usluge promidţbe i informiranja           8.000     8.013  100,16
    3234   Komunalne usluge                  7.000     8.540    122
    3235   Najamnina za osobni automobil              0     8.560     0
    3237   Intelektualne i osobne usluge           30.000    11.807   39,36
    3238   Raĉunalne usluge                  5.000     1.342   26,84
    3239   Ostale usluge                    1.500      590   39,33
    3292   Premije osiguranja                 4.000     4.462  111,55
    3293   Reprezentacija                   35.000    16.479   47,08
    3294   Tuzemne ĉlanarine                    0      190     0
    3299   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       29.000     9.258   31,92

    34    Financijski rashodi                16.000     1.812   11,33

    3423   Kamate za primljene zajmove             5.000       0     0
    3431   Bankarske usluge i usluge platnog prometa      5.000     1.812   36,24
    3434   Ostali nespomenuti financijski rashodi       6.000       0     0

    37    Naknade graĊanima i kućanstvima          10.000     3.693   36,93

    3721   Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu      10.000     3.693   36,93

    38    Ostali rashodi                   99.400    32.223   32,42

    3811   Tekuće donacije u novcu              93.800    32.223   34,35
    3851   NepredviĊeni rashodi do visine proraĉ. priĉuve   5.600       0   0,00
  Stranica 57 – Broj 10          «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»       7. listopada 2004. godine


         1                   2                  3        4         5


             RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
      4       IMOVINE
                                           245.000      8.990      3,67      42      Rashodi za nabavu proizv. dugot. imovine           245.000      8.990      3,67

      4212     Poslovni objekti                       130.000      2.506    1,93
      4221     Uredski namještaj i oprema                   4.000      4.370   109,25
      4227     UreĊaji, strojevi i oprema za ostale namjene          5.000       2114    42,28
      4264     Ostala nematerijalna proizvedena imovina           56.000        0    0,00
      4511     Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima          50.000        0    0,00

             IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPL.
      5       ZAJMOVA
                                            25.000        0      0,00      54      Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova          25.000        0      0,00

      5441     Otplata glavnice primljenih zajmova              25.000        0      0,00


             UKUPNO RASHODI I IZDACI                   1.123.100     386.055     34,37

               OSTVARENJE PRORAĈUNA SIJEĈANJ - LIPANJ 2004.
               PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA
                      POSEBNI DIO

  broj konta                  Vrsta izdataka               Iznos:       I-VI        index
     1                       2                   3          4         5

           RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE

                                    UKUPNO IZDACI       1.123.100    386.055       34,37

PROGRAM        Redovna djelatnost Općinskog vijeća
AKTIVNOST       Poslovanje Općinskog vijeća
 /Funkcijska klasifikacija/
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3          Rashodi poslovanja                              54.000     35.649       66,02
32          Materijalni rashodi                              54.000     35.649       66,02
322         Rashodi za materijal i energiju                        16000     12.250       76,56
3221         Rashodi boţićnih i novogodišnjih blagdana (kalendari , i sl.)         12.000       5.428     45,23
3225         Rashodi za zastave                               4.000       6.822     170,55
323         Rashodi za usluge                               8.000      8.013      100,16
3233         Usluge promidţbe i informiranja (tisak, oglas)                 8.000       8.013     100,16
329         Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     30.000     15.386       51,29
3293         Rashodi za reprezentaciju                           30.000     15.386       51,29
AKTIVNOST       Dan Općine Lišane Ostroviĉke
/Funkcijska klasifikacija/
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3          Rashodi poslovanja                              15.000         0      0,00
  Stranica 58 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine

32        Materijalni rashodi                       15.000      0    0,00
329       Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              15.000      0    0,00
3299       Izdaci za organizaciju proslave Dana Općine           15.000      0    0,00AKTIVNOST      Donacije politiĉkim strankama
/Funkcijska klasifikacija/
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3        Rashodi poslovanja                        8.800      0    0,00
38        Ostali rashodi                          8.800      0    0,00
381       Tekuće donacije                          8.800      0    0,00
3811       Donacije politiĉkim strankama                   8.800      0    0,00         RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 1 OPĆI POSLOVI JUO
PROGRAM  REDOVNA DJELATNOST UPRAVE
AKTIVNOST Izvršna uprava i administracija

/Funkcijska klasifikacija/
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3        Rashodi poslovanja                       397.500   199.364   50,15
 Stranica 59 – Broj 10          «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»       7. listopada 2004. godine    1                         2                 3      4      5

31        Rashodi za zaposlene                             210.000   103.507   49,29
311       Plaće                                    172.000   86.611   50,36
3111       Plaće za redovan rad                             172.000     86.611    50,36
312       Ostali rashodi za zaposlene                           8.000    2.000  25,00
3121       Ostali rashodi za zaposlene (darovi, i sl.)                   8.000    2.000    25,00
313       Doprinos na plaće                                30.000    14.896  49,65
3132       Doprinos za zdravstveno osiguranje                       27.000    13.424    49,72
3133       Doprinos za zapošljavanje                            3.000    1.472    49,07
32        Materijalni rashodi                             176.500     94.045  53,28
321       Naknade troškova zaposlenima                         32.000     23.511  73,47
3211       Sluţbena putovanja                               12.000    10.181    84,84
3212       Naknade za prijevoz na posao i s posla                     16.000    12.930    80,81
3213       Struĉno usavršavanje zaposlenika (seminari i struĉni ispiti)           4.000     400    10,00
322       Rashodi za materijal i energiju                         55.000    22.573  41,04
3221       Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (liter. i mat. za ĉišć.)     25.000    9.704    38,82
3223       Energija (el. Energija i gorivo)                        27.000    11.674    43,24
3225       Rashodi za sitan inventar                            3.000    1.195    39,83
323       Rashodi za usluge                                76.500    40.483  52,92
3231       Usluge telefona, pošte i prijevoza                       34.000    16.943    49,83
3232       Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja (opreme, vozila           11.000    1.241    11,28
3235       Najamnina za sluţbeni automobil                           0    8.560    0,00
3237       Intelektualne i osobne usluge (odvjetniĉke, geod. i ug. o djelu         25.000    11.808    47,23
3238       Raĉunalne usluge                                 5.000    1.342    26,84
3239       Ostale usluge (grafĉke, izrada fotogr, ureĊ. prostora, reg. auta)        1.500     589    39,27
329       Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      13.000    7.478  57,52
3294       Tuzemne ĉlanarine                                  0     190   0,00
3292       Premije osiguranja                                4.000    4.462  111,55
3293       Reprezentacija                                  5.000    1.093  21,86
3299       Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      4.000    1.733  43,33
34        Financijski rashodi                               11.000    1.812  16,47
343       Ostali financijski rashodi                           11.000    1.812  16,47
3431       Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    5.000    1.812    36,24
3434       Ostali nespomenuti financijski rashodi                      6.000      0    0,00
AKTIVNOST      Tekuća priĉuva proraĉuna
/Funkcijska klasifikacija/
0412 Opći poslovi vezani uz rad
3        Materijalni rashodi                               5.600      0    0,00
38        Ostali rashodi                                  5.600      0    0,00
385       Izvaredni rashodi                                5.600      0    0,00
3851       NepredviĊeni rashodi do visine proraĉunske priĉuve                5.600      0    0,00
AKTIVNOST      Otplata kamata za primljene zajmove
/Funkcijska klasifikacija/
0112 Financijski i fiskalni poslovi
3        Rashodi poslovanja                                5.000      0    0,00
34        Financijski rashodi                               5.000      0    0,00
342       Kamate za primljene zajmove                           5.000      0    0,00
3423       Kamate za primljene zajmove tuzemnim bankama i ost. finan. inst.         5.000      0    0,00
 Stranica 60 – Broj 10        «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»    7. listopada 2004. godine


  1                     2                   3      4      5
AKTIVNOST      Otplata glavnice primljenih zajmova
/Funkcijska klasifikacija/
0170 Transakcije vezane uz javni dug
5        Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova             25.000     0     0,00
54        Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova              25.000     0     0,00
544       Otplata glavnice primlejnih zajmova od banaka i ost. fin. inst.     25.000     0     0,00
5441       Otplata glavnice za automobil                      25.000     0     0,00

PROGRAM ODRŢAVANJE I IZGRADNJA POSLOVNIH PROSTORA
AKTIVNOST Tekuće odrţavanje poslovnih prostorija
Funkcijska klasifikacija
0133 Ostale opće usluge
3        Rashodi poslovanja                            5.000     10     0,20
32        Materijalni rashodi                           5.000     10     0,20
323       Rashodi za usluge                            5.000     10     0,20
3232       Usluge tekućeg odrţavanja općinske zgrade                5.000     10    0,20
PROJEKT       Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima (opć. zgrada)
4        Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 50.000     0     0,00
45        Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          50.000     0     0,00
451       Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima               50.000     0     0,00
4511       Dodatna ulaganja na općinskoj zgradi                  50.000     0     0,00
PROJEKT      Izgradnja poslovnih prostora
4        Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               130.000     2.506    1,93
42        Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           130.000     2.506    1,93
421       GraĊevinski objekti                         130.000     2.506    1,93
4212       Poslovni objekti (izgradnja općinske zgrade)             130.000     2.506    1,93
AKTIVNOST Opremanje poslovnih prostorija
/Funkcijska klasifikacija/
0412 Opći poslovi vezani uz rad
PROJEKT      Uredski namještaj i oprema
4        Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 9.000    6.484  72,04
42        Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             9.000    6.484  72,04
422       Postrojenja i oprema                           9.000    6.484  72,04
4221       Uredska oprema i namještaj                        4.000    4.370  109,25
4227       Ostala oprema                              5.000    2.114   42,28
AKTIVNOST      Ulaganje u projektnu dokumentaciju
/Funkcijska klasifikacija/
04900 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
4        Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 56.000     0     0,00
42        Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            56.000     0     0,00
426       Nematerijalna proizvedena imovina                    56.000     0     0,00
4264       Izdaci za projektnu dokumentaciju i prostorni plan           56.000     0     0,00
GLAVA 2 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI
PROGRAM  Javne potrebe u kulturi
AKTIVNOST Kulturne manifestacije
/Funkcijska klasifikacija/
0820 Službe kulture
3        Rashodi poslovanja                           18.000    6.000  33,33
38        Ostali rashodi                             18.000    6.000  33,33
381       Tekuće donacije                             18.000    6.000  33,33
3811       Tekuće donacije vjerskim zajednicama                   8.000     0     0,00
 Stranica 61 – Broj 10        «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine


    1                       2             3      4      5
3811       Tekuće donacije KUD "Sv. Nikola Tavelić              10.000    6.000    60,00

GLAVA 3 PROGRAMSKA DJELATNOST U ŠPORTU
PROGRAM  Javne potrebe u športu
AKTIVNOST Financiranje rada športskih udruga
/Funkcijska klasifikacija/
0810 Službe rekreacije i sporta
3        Rashodi poslovanja                         18.000    10.223  56,79
38        Ostali rashodi                           18.000    10.223  56,79
381       Tekuće donacije                          18.000    10.223  56,79
3811       Tekuće donacije BK Lišane                      8.000    6.000    75,00
3811       Tekuće donacije MNK Lišane                     10.000      0    0,00
3811       Tekuće donacije za ostale športske aktivnosti              0    4.223    0,00

GLAVA 4 PROGRAMSKA DJELATNOST ZAŠTITE OD POŢARA
PROGRAM  Zaštita od poţara
AKTIVNOST Funkcioniranje DVD Lišane
/Funkcijska klasifikacija/
03202 Dobrovoljna vatrogasna društva
3      Rashodi poslovanja                           20.000    10.000  50,00
38      Ostali rashodi                             20.000    10.000  50,00
381     Tekuće donacije                            20.000    10.000  50,00
381       Tekuće donacije DVD Lišane                     20.000    10.000    50,00

GLAVA 5 PROGRAMSKA DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA
PROGRAM  Pogram odgoja i obrazovanja
AKTIVNOST Djeĉja igraonica
/Funkcijska klasifikacija/
0911 Predškolsko obrazovanje
3        Rashodi poslovanja                         20.000    4.581  22,91
32        Materijalni rashodi                        20.000    4.581  22,91
322       Rashodi za materijal i energiju                  20.000    4.581  22,91
3221       Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           3.000      0      0
3222       Materijal i sirovine (namirnice)                  17.000    4.581    26,95
AKTIVNOST      Osnovno školstvo
/Funkcijska klasifikacija/
0912 Osnovno obrazovanje
3        Rashodi poslovanja                         55.000    5.000    9,09
32        Materijalni rashodi                        40.000      0    0,00
323       Rashodi za usluge                         40.000      0    0,00
3232       Tekuće odrţavanje školskog igrališta                40.000      0    0,00
38        Ostali rashodi                           15.000    5.000  33,33
381       Tekuće donacije                          15.000    5.000  33,33
3811       Tekuće pomoći u novcu OŠ I.G. Kovaĉić               15.000    5.000    33,33

GLAVA 6     SOCIJALNA SKRB
PROGRAM      Općinski program socijalne skrbi
AKTIVNOST     Pomoći graĊanima i kućanstvima
/Funkcijska klasifikacija/
1090 Aktivnosti socijalne zaštite
  koje nisu drugdje svrstane
  Stranica 62 – Broj 10        «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine


    1                      2              3      4      5
3        Rashodi poslovanja                         10.000    3.693  36,93
37        Nakna. graĊanima i kućanst. na tem. siguranja i dr. nakn.      10.000    3.693  36,93
372       Ostale naknade graĊanima i kućanstvima u novcu           10.000    3.693  36,93
3721       Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu               10.000    3.693  36,93
AKTIVNOST       Pomoći Crvenom kriţu i udrugama stradalnika
/Funkcijska klasifikacija/
1090 Aktivnosti socijalne zaštite
   koje nisu drugdje svrstane
3        Rashodi poslovanja                         11.000      0   0,00
38        Ostali rashodi                           11.000      0   0,00
381       Tekuće donacije                           11.000      0   0,00
3811       Tekuće donacije CK Benkovac                     5.000      0   0,00
3811       Tekuće donacije Udruga stradalnika Domovinskog rata         6.000      0   0,00GLAVA 7 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA
PROGRAM UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA
AKTIVNOST Tekuće pomoći udrugama
/Funkcijska klasifikacija/
0412 Opći poslovi vezani uz rad
3        Rashodi poslovanja                          3.000    1.000  33,33
38        Ostali rashodi                            3.000    1.000  33,33
381       Tekuće donacije                           3.000    1.000  33,33
3811       Ostale tekuće donacije                        3.000    1.000  33,33
     RAZDJEL 003 VLASTITI KOMUNALNI POGON
PROGRAM  Opći poslovi komunalnog pogona
AKTIVNOST Administrativno i tehniĉko osoblje
/Funkcijska klasifikacija /
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3       Rashodi poslovanja                          55.000    32.000  58,18
31       Rashodi za zaposlene                         38.000    16.993  44,72
311      Plaće                                 30.000    14.498  48,33
3111       Plaće za redovan rad                        30.000    14.498  48,33
312       Ostali rashodi za zaposlene                     3.000      0   0,00
3121       Ostali rashodi za zaposlene                     3.000      0   0,00
313       Doprinosi na plaće                          5.000    2.495  49,90
3132       Doprinos za zdravstveno osiguranje                  4.700    2.248  47,83
3133       Doprinos za zapošljavanje                       300     247  82,33
32        Materijalni rashodi                         17.000    15.007  88,28
322       Rashodi za materijal i energiju                   2.000      0   0,00
3225       Sitan inventar i auto gume                      2.000      0   0,00
323       Rashodi za usluge                          15.000    15.007  100,05
3232       Tekuće odrţavanje vozila i opreme                  10.000    15.007  150,07
3237       Intelektualne i osobne usluge                    5.000      0   0,00
 Stranica 63 – Broj 10        «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine


    1                       2             3      4      5

PROGRAM      Odrţavanje komunalne infrastrukture
AKTIVNOST Javna rasvjeta
/Funkcijska klasifikacija/
0640 Ulična rasvjeta
3       Rashodi poslovanja                         67.000    30.749  45,89
32       Materijalni rashodi                         67.000    30.749  45,89
322      Rashodi za materijal i energiju                   55.000    21.329  38,78
3223       Utrošena energija javne rasvjete                 55.000    21.329    38,78

323       Rashodi za usluge                         12.000    9.420  78,50
3232       Usluge tekućeg odrţavanja javne rasvjete             12.000    9.420    78,50

AKTIVNOST      Odrţavanje nerazvrstanih cesta
/Funkcijska klasifikacija/
0451 Cestovni promet
3       Rashodi poslovanja                          30.000    2.865    9,55
32      Materijalni rashodi                         30.000    2.865    9,55
323      Rashodi za usluge                          30.000    2.865    9,55
3232       Rashodi za odrţavanje nerazvrstanih cesta             30.000    2.865    9,55

AKTIVNOST      Odrţavanje komunalnih objekata
/Funkcijska klasifikacija/
0660 Rashodi vezani za stan. i
  komunalne pogodnosti
3        Rashodi poslovanja                        38.200    19.867  52,01
32        Materijalni rashodi                        38.200    19.867  52,01
322       Materijal i sirovine                       15.000    4.389  29,26
3223       Elektriĉna energija pumpa Trubanj                 5.000     620    12,40
3223       Gorivo                              10.000    3.769    37,69
323       Rashodi za usluge                         23.200    15.478  66,72
3232       Odrţavanje groblja                         3.000    3.278  109,27
3232       Odrţavanje mrtvaĉnice                       7.000      0   0,00
3232       Odrţavanje deponija                        13.200    12.200  92,42

AKTIVNOST      Troškovi kićenja
/Funkcijska klasifikacija/
0660 Rashodi vezani za stan. i
   komunalnih pogodnosti
3        Rashodi poslovanja                        10.000    7.524  75,24
32        Materijalni rashodi                        10.000    7.524  75,24
329       Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               10.000    7.524  75,24
3299       Rashodi boţićnog i novogodišnjeg kićenja             10.000    7.524    75,24

AKTIVNOST      ProvoĊenje deratizacije i dezinsekcije
/Funkcijska klasifikacija/
0530 Smanjenje zagađivanja
3      Rashodi poslovanja                           7.000    8.540  122,00
32      Materijalni rashodi                          7.000    8.540  122,00
323     Rashodi za usluge                           7.000    8.540  122,00
3234       Deratizacija                            7.000    8.540  122,00
Stranica 64 – Broj 10     «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»       7. listopada 2004. godine


Na temelju ĉlanka 36. st. 8. Zakona o proraĉunu        Ostroviĉke na svojoj 23. sjednici odrţanoj 10. 09.
(Narodne novine 96/03), te ĉlanka 19. st. 2. Statuta     2004. godine, donosi
Općine Lišane Ostroviĉke (Sluţbeni glasnik Zadarske
ţupanije broj 11/01), Općinsko vijeće Općine Lišane


                I IZMJENE I DOPUNE PRORAĈUNA
              OPĆINE LIŠANE OSTROVIĈKE ZA 2004. GODINU
                     (REBALANS)

I OPĆI DIO
                         Ĉlanak 1.

   Članak 1. Proračuna Općine Lišane Ostrovičke (" Sluţbeni glasnik" Zadarske ţupanije broj 13/03
mijenja se i glasi:

A RAĈUN PRIHODA I RASHODA

  6 PRIHODI POSLOVANJA                                        1.023.620
 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                10.000
  3 RASHODI POSLOVANJA                                         992.653
 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                282.000
  RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)                                        -241.033

B. RAĈUN FINANCIRANJA

9 PRENESENI VIŠAK PRIHODA                                     241.033

NETO ZADUŢIVANJE / FINANCIRANJE                                     241.033

            Ĉlanak 2.               Klasa: 021-05/04-01/
U bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te     Urbroj:2198/29-04-2
posebnom djelu Proraĉuna za 2004. godinu mijenjaju      Lišane, 15.09.2004.
se podaci u koloni 3, dok ostali podaci ostaju isti.
                               OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŠANE
           Ĉlanak 3.
Ova I izmjena i dopuna (Rebalans) Proraĉuna stupa na
                                                   Predsjednik
snagu danom donošenja i objavljuje se u Sluţbenom
                                                 Zvonimir Nimac
glasniku Zadarske ţupanije    A.    PRIHODI

    broj   vrsta prihoda                     plan     povećanje  rebalans
    konta                              2004.    smanjenje
      1                 2              3       4      5

    6    PRIHODI                        1.113.100   -89.480 1.023.620

    61    Prihodi od poreza                    287.000   84.000   371.000
    611   Porez i prirez na dohodak                246.000         330.000
    6111   Porez i prirez na dohodak                 246.000   84.000   330.000
    612   Porez na dobit                      25.000      0   25.000
Stranica 65 – Broj 10     «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»   7. listopada 2004. godine

    6121  Porez na dobit od poduzetnika             25.000     0   25.000
    613   Porezi na imovinu                   10.000     0   10.000
    6134  Porez na promet nekretnina              10.000     0   10.000
    614   Porezi na robu i usluge                6.000     0   6.000
    614   Porez na potrošnju                   1.000     0   1.000
    614   Porez na tvrtku odnosno naziv             5.000     0   5.000

    63   Pomoći iz inozemstva i od subjekata
        unutar opće drţave                  531.000 -182.280   348.720

    633   Pomoći iz proraĉuna                 531.000 -182.280   348.720
    6331  Tekuće pomoći iz drţavnog proračuna         381.000  -102.280  278.720
    6331  Tekuće pomoći iz ţupanijskog proračuna        150.000  -80.000  70.000

    64   Prihodi od imovine                  57.000     0   57.000

    641   Prihodi od financijske imovine             4.000     0   4.000
    6413  Kamate na oročena sredstva               1.000        1.000
    6414  Prihodi od zateznih kamata               3.000        3.000
    642   Prihodi od nefinancijske imovine           53.000     0   53.000
    6422  Prihodi od iznajmljivanja poljprivrednog zemljišta  50.000        50.000
    6422  Prihodi od iznajmljivanja opreme            3.000        3.000    65   Prihodi od prodaje roba i usluga           81.100   8.800   89.900

    651   Administrativne (upravne) pristojbe          81.100   8.800   89.900
    6513  Prihodi od upravnih biljega              1.000        1.000
    6523  Komunalni doprinos                   5.000        5.000
    6523  Komunalna naknada                   75.000        75.000
    6524  Doprinos za šume                     100         100
    65269  Ostali prihodi - malonogometni turnir           0   8.800   8.800

    66   Ostali prihodi                    157.000     0  157.000

    661   Prihodi koje proraĉuni i proraĉunski
        korisnici ostvare obavljanjem posl. na tr.      157.000     0  157.000
    6611  Prihodi od odvoza smeća                50.000     0   50.000
    6611  Prihodi od odrţavanja groblja             45.000     0   45.000
    6611  Ostali prihodi                    42.000     0   42.000
    6611  Prihodi od prodaje vode                20.000     0   20.000
Stranica 66 – Broj 10     «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»    7. listopada 2004. godine      1              2             3       4       5

    7  Prihodi od prodaje nefin. imovine            10.000        0   10.000
    71 Prihodi od prodaje neproizv. imovine          10.000        0   10.000
    711 Prihodi od prodaje materijalne imov.          10.000        0   10.000
    7111 Poljoprivredno zemljište                  5.000            5.000
    7111 GraĎevinsko zemljište                   5.000            5.000

    92 Rezultat poslovanja                       0  241.033     241.033
    921 Višak/manjak prihoda                      0  241.033     241.033
    9221 Preneseni višak prihoda                    0  241.033     241.033
        SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI            1.123.100   151.553    1.274.653

   B.    RASHODI I IZDACI   konto   Vrsta rashoda i izdatka              plan    povećanje rebalans
                                  2004.    smanjenje
      1                2             3       4       5

   3     RASHODI                       853.100   139.553    992.653

   31    Rashodi za zaposlene                248.000     12.750   260.750

   3111   Plaće za redovan rad                202.000      8.000   210.000
   3121   Ostali rashodi za zaposlene             11.000      3.500   14.500
   3132   Doprinos za zdravstveno osiguranje          31.700       900   32.600
   3133   Doprinos za zapošljavanje               3.300       350    3.650

   32    Materijalni rashodi                 479.700     95.000   574.700

   3211   Sluţbena putovanja                  12.000      4.000   16.000
   3212   Naknade za prijevoz na posao i s posla        16.000      4.000   20.000
   3213   Stručno usavršavanje zaposlenika           4.000        0    4.000
   3221   Uredski materija i ostali materijalni rashodi    40.000        0   40.000
   3222   Materijal i sirovine                 17.000        0   17.000
   3223   Energija                       97.000        0   97.000
   3225   Sitan inventar                    9.000      8.000   17.000
   3231   Usluge telefona, pošte i prijevoza          34.000        0   34.000
   3232   Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja     131.200     26.800   158.000
   3233   Usluge promidţbe i informiranja            8.000     17.000   25.000
   3234   Komunalne usluge                   7.000      5.200   12.200
   3235   Najamnina za sluţbeni automobil              0     20.000   20.000
   3237   Intelektualne i osobne usluge            30.000        0   30.000
   3238   Računalne usluge                   5.000        0    5.000
   3239   Ostale usluge                     1.500        0    1.500
   3291   Naknade za rad predst. i izvr. tijela i slično      0      3.000    3.000
   3292   Premije osiguranja                  4.000      1.000    5.000
   3293   Reprezentacija                    35.000        0   35.000
   3294   Tuzemne članarine                     0      1.000    1.000
   3299   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        29.000      5.000   34.000
Stranica 67 – Broj 10   «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»   7. listopada 2004. godine

   34   Financijski rashodi                 16.000  -5.000  11.000

   3423  Kamate za primljene zajmove             5.000  -5.000     0
   3431  Bankarske usluge i usluge platnog prometa      5.000     0   5.000
   3434  Ostali nespomenuti financijski rashodi        6.000     0   6.000

   37   Naknade graĊanima i kućanstvima           10.000    0   10.000

   3721  Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu       10.000    0   10.000

   38   Ostali rashodi                   99.400  36.803  136.203

   3811  Tekuće donacije u novcu               93.800  27.800  121.600
   3851  NepredviĎeni rashodi do visine prorač. pričuve    5.600  9.003   14.603
Stranica 68 – Broj 10    «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»    7. listopada 2004. godine      1             2              3      4     5


   4    RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE         245.000    37.000  282.000
        IMOVINE

   42    Rashodi za nabavu proizv. dugot. imovine    245.000    37.000  282.000

   4212   Poslovni objekti                130.000     20.000  150.000
   4221   Uredski namještaj i oprema            4.000     8.000  12.000
   4227   UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene   5.000     5.000  10.000
   4264   Ostala nematerijalna proizvedena imovina     56.000     14.000  70.000
   4511   Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima    50.000    -10.000  40.000

   5    IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I           25.000   -25.000    0
        OTPLATE ZAJMOVA

   54    Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova     25.000   -25.000    0

   5441   Otplata glavnice primljenih zajmova         25.000   -25.000    0

        UKUPNO RASHODI I IZDACI            1.123.100   151.553 1.274.653
Stranica 69 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»      7. listopada 2004. godine             PRORAĈUN OPĆINE LIŠANE OSTROVIĈKE
            PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA
                  POSEBNI DIO

 broj konta            Vrsta izdataka                  Iznos:   povećanje rebalans
   1                  2                      3    smanjenje  5
        RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
                                   UKUPNO IZDACI 1.123.100 151.553 1.274.653

PROGRAM       Redovna djelatnost Općinskog vijeća
AKTIVNOST      Poslovanje Općinskog vijeća
 /Funkcijska klasifikacija/
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3        Rashodi poslovanja                          54.000   26.000   80.000
32       Materijalni rashodi                          54.000   26.000   80.000
322       Rashodi za materijal i energiju                    16000    6.000   22.000
3221      Rashodi boţićnih i novogodišnjih blagdana (kalendari , i sl.)     12.000      0  12.000
3225      Rashodi za zastave                           4.000    6.000  10.000
323       Rashodi za usluge                           8.000   17.000   25.000
3233      Usluge promidţbe i informiranja (tisak, oglas)             8.000   17.000   25.000
329       Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 30.000    3.000   33.000
3291      Naknade za rad predst. i izvr. tijela, povjeren. i sično          0    3.000   3.000
3293      Rashodi za reprezentaciju                       30.000      0  30.000
AKTIVNOST      Dan Općine Lišane Ostroviĉke
/Funkcijska klasifikacija/
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3        Rashodi poslovanja                          15.000      0   15.000
32       Materijalni rashodi                          15.000      0   15.000
329       Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 15.000      0   15.000
3299      Izdaci za organizaciju proslave Dana Općine               15.000      0  15.000

AKTIVNOST      Donacije politiĉkim strankama
/Funkcijska klasifikacija/
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3       Rashodi poslovanja                           8.800      0   8.800
38       Ostali rashodi                             8.800      0   8.800
381      Tekuće donacije                             8.800      0   8.800
3811      Donacije političkim strankama                      8.800      0   8.800

        RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 1  OPĆI POSLOVI JUO
PROGRAM   REDOVNA DJELATNOST UPRAVE
AKTIVNOST  Izvršna uprava i administracija
/Funkcijska klasifikacija/
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3        Rashodi poslovanja                          397.500   37.500  435.000
31       Rashodi za zaposlene                         210.000    5.500  215.500
311       Plaće                                172.000    2.000  174.000
3111      Plaće za redovan rad                         172.000    2.000  174.000
312       Ostali rashodi za zaposlene                      8.000    3.500   11.500
Stranica 70 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»         7. listopada 2004. godine


    1                       2                    3     4    5

3121      Ostali rashodi za zaposlene (darovi, i sl.)                  8.000  3.500  11.500
313      Doprinos na plaće                              30.000     0  30.000
3132      Doprinos za zdravstveno osiguranje                      27.000    0  27.000
3133      Doprinos za zapošljavanje                           3.000    0   3.000
32       Materijalni rashodi                             176.500  32.000  208.500
321      Naknade troškova zaposlenima                         32.000   8.000  40.000
3211      Sluţbena putovanja                              12.000  4.000  16.000
3212      Naknade za prijevoz na posao i s posla                    16.000  4.000  20.000
3213      Stručno usavršavanje zaposlenika (seminari i stručni ispiti)          4.000    0   4.000
322      Rashodi za materijal i energiju                       55.000   2.000  57.000
3221      Uredski materijal i ostali materijalni rash. (liter. i mat. za čišć.)     25.000    0  25.000
3223      Energija (el. Energija i gorivo)                       27.000    0  27.000
3225      Rashodi za sitan inventar                           3.000  2.000   5.000
323      Rashodi za usluge                              76.500  20.000  96.500
3231      Usluge telefona, pošte i prijevoza                      34.000    0  34.000
3232      Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja (opreme, vozila          11.000    0  11.000
3235      Najamnina za sluţbeni automobil                          0  20.000  20.000
3237      Intelektualne i osobne usluge (odvjetničke, geod. i ug. o djelu        25.000    0  25.000
3238      Računalne usluge                                5.000    0   5.000
3239      Ostale usluge (grafčke, izrada fotogr, ureĎ. prostora, reg. auta)       1.500    0   1.500
329      Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    13.000   2.000  15.000
3294      Tuzemne članarine                                 0  1.000   1.000
3292      Premije osiguranja                               4.000  1.000   5.000
3293      Reprezentacija                                 5.000    0   5.000
3299      Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     4.000    0   4.000
34       Financijski rashodi                             11.000     0  11.000
343      Ostali financijski rashodi                          11.000     0  11.000
3431      Bankarske usluge i usluge platnog prometa                   5.000    0   5.000
3434      Ostali nespomenuti financijski rashodi                     6.000    0   6.000

AKTIVNOST     Tekuća priĉuva proraĉuna
/Funkcijska klasifikacija/
0412 Opći poslovi vezani uz rad
3        Materijalni rashodi                             5.600   9.003  14.603
38       Ostali rashodi                                5.600   9.003  14.603
385       Izvaredni rashodi                              5.600   9.003  14.603
3851      NepredviĎeni rashodi do visine proračunske pričuve              5.600  9.003  14.603

AKTIVNOST     Otplata kamata za primljene zajmove
/Funkcijska klasifikacija/
0112 Financijski i fiskalni poslovi
3        Rashodi poslovanja                              5.000  -5.000    0
34       Financijski rashodi                             5.000  -5.000    0
342       Kamate za primljene zajmove                         5.000  -5.000    0
3423      Kamate za primljene zajmove tuzemnim bankama i ost. finan. inst.       5.000  -5.000    0
Stranica 71 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»       7. listopada 2004. godine


    1                     2                   3     4     5

AKTIVNOST      Otplata glavnice primljenih zajmova
/Funkcijska klasifikacija/
0170 Transakcije vezane uz javni dug
5        Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova            25.000 -25.000      0
54       Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova             25.000 -25.000      0
544       Otplata glavnice primlejnih zajmova od banaka i ost. fin. inst.     25.000 -25.000      0
5441      Otplata glavnice za automobil                      25.000  -25.000     0


PROGRAM ODRŢAVANJE I IZGRADNJA POSLOVNIH PROSTORA
AKTIVNOST Tekuće odrţavanje poslovnih prostorija
Funkcijska klasifikacija
0133 Ostale opće usluge
3       Rashodi poslovanja                            5.000     0    5.000
32       Materijalni rashodi                           5.000     0    5.000
323      Rashodi za usluge                            5.000     0    5.000
3232      Usluge tekućeg odrţavanja općinske zgrade                 5.000    0    5.000
PROJEKT      Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima (opć. zgrada)
4       Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 50.000 -10.000    40.000
45       Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          50.000 -10.000    40.000
451      Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima               50.000 -10.000    40.000
4511      Dodatna ulaganja na općinskoj zgradi                   50.000  -10.000  40.000
PROJEKT     Izgradnja poslovnih prostora
4       Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                130.000  20.000  150.000
42       Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            130.000  20.000  150.000
421      GraĊevinski objekti                          130.000  20.000  150.000
4212      Poslovni objekti (izgradnja općinske zgrade)              130.000  20.000  150.000
AKTIVNOST      Opremanje poslovnih prostorija
/Funkcijska klasifikacija/
0412 Opći poslovi vezani uz rad
PROJEKT      Uredski namještaj i oprema
4        Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 9.000  13.000   22.000
42       Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            9.000  13.000   22.000
422       Postrojenja i oprema                          9.000  13.000   22.000
4221      Uredska oprema i namještaj                        4.000  8.000   12.000
4227      Ostala oprema                              5.000  5.000   10.000
AKTIVNOST      Ulaganje u projektnu dokumentaciju
/Funkcijska klasifikacija/
04900 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
4        Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                56.000  14.000   70.000
42       Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            56.000  14.000   70.000
426       Nematerijalna proizvedena imovina                   56.000  14.000   70.000
4264      Izdaci za projektnu dokumentaciju i prostorni plan            56.000  14.000   70.000

GLAVA 2 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI
PROGRAM  Javne potrebe u kulturi
AKTIVNOST Kulturne manifestacije
/Funkcijska klasifikacija/
3        Rashodi poslovanja                           18.000  12.000   30.000
38       Ostali rashodi                             18.000  12.000   30.000
Stranica 72 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine


    1                      2              3     4       5

381       Tekuće donacije                        18.000  12.000  30.000
3811      Tekuće donacije vjerskim zajednicama               8.000  12.000  20.000
3811      Tekuće donacije KUD "Sv. Nikola Tavelić             10.000    0  10.000

GLAVA 3 PROGRAMSKA DJELATNOST U ŠPORTU
PROGRAM  Javne potrebe u športu
AKTIVNOST Financiranje rada športskih udruga
/Funkcijska klasifikacija/
0810 Službe rekreacije i sporta
3        Rashodi poslovanja                       18.000   8.800  26.800
38       Ostali rashodi                         18.000   8.800  26.800
381       Tekuće donacije                        18.000   8.800  26.800
3811      Tekuće donacije BK Lišane                    8.000     0   8.000
3811      Tekuće donacije MNK Lišane                   10.000  -10.000     0
3811      Tekuće donacije za ostale športske aktivnosti            0  18.800  18.800

GLAVA 4 PROGRAMSKA DJELATNOST ZAŠTITE OD POŢARA
PROGRAM  Zaštita od poţara
AKTIVNOST Funkcioniranje DVD Lišane
/Funkcijska klasifikacija/
03202 Dobrovoljna vatrogasna društva
3     Rashodi poslovanja                         20.000     0  20.000
38     Ostali rashodi                           20.000     0  20.000
381    Tekuće donacije                           20.000     0  20.000
3.811      Tekuće donacije DVD Lišane                   20.000    0  20.000

GLAVA 5 PROGRAMSKA DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA
PROGRAM  Pogram odgoja i obrazovanja
AKTIVNOST Djeĉja igraonica
/Funkcijska klasifikacija/
0911 Predškolsko obrazovanje
3        Rashodi poslovanja                       20.000     0  20.000
32       Materijalni rashodi                      20.000     0  20.000
322       Rashodi za materijal i energiju                20.000     0  20.000
3221      Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          3.000    0   3.000
3222      Materijal i sirovine (namirnice)                17.000    0  17.000
AKTIVNOST      Osnovno školstvo
/Funkcijska klasifikacija/
0912 Osnovno obrazovanje
3        Rashodi poslovanja                       55.000     0  55.000
32       Materijalni rashodi                      40.000     0  40.000
323       Rashodi za usluge                       40.000     0  40.000
3232      Tekuće odrţavanje školskog igrališta              40.000    0  40.000
38       Ostali rashodi                         15.000     0  15.000
381       Tekuće donacije                        15.000     0  15.000
3811      Tekuće pomoći u novcu OŠ I.G. Kovačić              15.000    0  15.000
Stranica 73 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine


    1                    2               3     4     5

GLAVA 6     SOCIJALNA SKRB
PROGRAM      Općinski program socijalne skrbi
AKTIVNOST Pomoći graĊanima i kućanstvima
/Funkcijska klasifikacija/
1090 Aktivnosti socijalne zaštite
  koje nisu drugdje svrstane
3       Rashodi poslovanja                      10.000     0  10.000

37      Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja     10.000     0  10.000
       i druge naknade
372      Ostale naknade graĊanima i kućanstvima u novcu        10.000     0  10.000
3721      Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu           10.000     0  10.000
AKTIVNOST      Pomoći Crvenom kriţu i udrugama stradalnika
/Funkcijska klasifikacija/
1090 Aktivnosti socijalne zaštite
   koje nisu drugdje svrstane
3        Rashodi poslovanja                     11.000     0  11.000
38       Ostali rashodi                       11.000     0  11.000
381       Tekuće donacije                       11.000     0  11.000
3811      Tekuće donacije CK Benkovac                  5.000     0   5.000
3811      Tekuće donacije Udruga stradalnika Domovinskog rata      6.000     0   6.000

GLAVA 7  UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA
PROGRAM UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA
AKTIVNOST  Tekuće pomoći udrugama
/Funkcijska klasifikacija/
0412 Opći poslovi vezani uz rad
3        Rashodi poslovanja                      3.000   7.000   10.000
38       Ostali rashodi                        3.000   7.000   10.000
381       Tekuće donacije                       3.000   7.000   10.000
3811     Ostale tekuće donacije                     3.000  7.000   10.000        RAZDJEL 003 VLASTITI KOMUNALNI POGON
PROGRAM      Opći poslovi komunalnog pogona
AKTIVNOST     Administrativno i tehniĉko osoblje
/Funkcijska klasifikacija /
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3      Rashodi poslovanja                       55.000  17.250   72.250
31      Rashodi za zaposlene                      38.000   7.250   45.250
311     Plaće                             30.000   6.000   36.000
3111     Plaće za redovan rad                      30.000  6.000   36.000
312      Ostali rashodi za zaposlene                  3.000     0   3.000
3121     Ostali rashodi za zaposlene                   3.000     0   3.000
313      Doprinosi na plaće                       5.000   1.250    6.250
3132     Doprinos za zdravstveno osiguranje               4.700    900   5.600
3133     Doprinos za zapošljavanje                     300    350    650
32      Materijalni rashodi                      17.000  10.000   27.000
322      Rashodi za materijal i energiju                2.000     0   2.000
3225     Sitan inventar i auto gume                   2.000     0   2.000
Stranica 74 – Broj 10     «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine


    1                     2             3     4    5

323      Rashodi za usluge                      15.000  10.000  25.000
3232     Tekuće odrţavanje vozila i opreme               10.000  10.000  20.000
3237     Intelektualne i osobne usluge                 5.000    0  5.000

PROGRAM     Odrţavanje komunalne infrastrukture
AKTIVNOST Javna rasvjeta
/Funkcijska klasifikacija/
0640 Ulična rasvjeta
3       Rashodi poslovanja                      67.000  13.000  80.000
32      Materijalni rashodi                     67.000  13.000  80.000

322      Rashodi za materijal i energiju               55.000     0  55.000
3223     Utrošena energija javne rasvjete               55.000    0  55.000
323      Rashodi za usluge                      12.000  13.000  25.000
3232     Usluge tekućeg odrţavanja javne rasvjete           12.000  13.000  25.000AKTIVNOST     Odrţavanje nerazvrstanih cesta
/Funkcijska klasifikacija/
0451 Cestovni promet
3      Rashodi poslovanja                       30.000     0  30.000
32     Materijalni rashodi                      30.000     0  30.000
323     Rashodi za usluge                       30.000     0  30.000
3232     Rashodi za odrţavanje nerazvrstanih cesta           30.000    0  30.000

AKTIVNOST     Odrţavanje komunalnih objekata
/Funkcijska klasifikacija/
0660 Rashodi vezani za stan. i
  komunalne pogodnosti
3        Rashodi poslovanja                     38.200   3.800  42.000
32       Materijalni rashodi                    38.200   3.800  42.000
322       Materijal i sirovine                    15.000     0  15.000
3223      Električna energija pumpa Trubanj              5.000    0  5.000
3223      Gorivo                           10.000    0  10.000
323       Rashodi za usluge                     23.200   3.800  27.000
3232     Odrţavanje groblja                       3.000  2.000  5.000
3232     Odrţavanje mrtvačnice                     7.000    0  7.000
3232     Odrţavanje deponija                      13.200  1.800  15.000AKTIVNOST     Troškovi kićenja
/Funkcijska klasifikacija/
0660 Rashodi vezani za stan. i
   komunalnih pogodnosti
3        Rashodi poslovanja                     10.000   5.000  15.000
32       Materijalni rashodi                    10.000   5.000  15.000
329       Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           10.000   5.000  15.000
3299     Rashodi boţićnog i novogodišnjeg kićenja           10.000  5.000  15.000
Stranica 75 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»  7. listopada 2004. godine


    1                    2               3    4      5

AKTIVNOST     ProvoĊenje deratizacije i dezinsekcije

/Funkcijska klasifikacija/
0530 Smanjenje zagađivanja
3     Rashodi poslovanja                         7.000  5.200  12.200
32     Materijalni rashodi                        7.000  5.200  12.200
323    Rashodi za usluge                         7.000  5.200  12.200
3234      Deratizacija                          7.000  5.200  12.200
Stranica 76 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»    7. listopada 2004. godineNa temelju ĉlanka 34. Zakona o podruĉnoj (regionalnoj)             Ĉlanak 3.
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01) i ĉlanka 19.    Donošenjem ove Odluke prestaje vaţiti Odluka (Klasa:
stavka 6. Statuta Općine Lišane Ostroviĉke, («Sluţbeni   021-05/01-01/10; Urbroj: 2198/29-01-2 od 12. lipnja
glasnik»br.11/01) Općinsko vijeće općine Lišane       2001.god.).
Ostroviĉke na svojoj 23. sjednici odrţanoj 10.rujna 2004.
god. donosi
                              Klasa:021-05/04-01/4
                              Urbroj:2198/29-04-2
           ODLUKU                U Lišanima, 10.rujna 2004. god.
      o imenovanju potpredsjednika
         Općinskog vijeća
        Općine Lišane Ostroviĉke           OPĆINSKO VIJEĆE
                              OPĆINE LIŠANE OSTROVIĈKE

            Ĉlanak 1.
Potpredsjednikom Općinskog vijeća Općine     Lišane                      Predsjednik:
Ostroviĉke imenuje se vijećnik Ţeljko Mijić.                          Zvonimir Nimac

            Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana        Na temelju Statuta Općine Lišane Ostroviĉke
donošenja i objavljuje se u Sluţbenom glasniku Zadarske   («Sluţbeni glasnik» br. 11/01) ĉlanka 19. stavak 7.
ţupanije.                          Općinsko vijeće Općine Lišane Ostroviĉke na svojoj
                              23. sjednici odrţanoj 10.rujna 2004. god. donosi
           Ĉlanak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka
(Klasa: 021-05/01-01/14; Urbroj: 2198/29-01-2 od 12.              ODLUKU
lipnja 2001.god.).                            o izboru predsjednika
                                  Povjerenstva za izbor i imenovanja

Klasa:021-05/01-04/3
Urbroj:2198/29-04-1                               Ĉlanak 1.
U Lišanima, 10.rujna 2004. god.               Predsjednikom Povjerenstva za izbor imenovanja
                              Općine Lišane Ostroviĉke imenuje se vijećnik Branko
OPĆINSKO VIJEĆE                       Nimac.
OPĆINE LIŠANE OSTROVIĈKE
                                        Ĉlanak 2.
                              Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
                      Predsjednik:   donošenja i objavljuje se u Sluţbenom glasniku
                    Zvonimir Nimac   Zadarske ţupanije.

                                         Ĉlanak 3.
Na temelju Statuta Općine Lišane Ostroviĉke («Sluţbeni   Donošenjem ove Odluke prestaje vaţiti Odluka (Klasa:
glasnik» br.11/01) ĉlanka 19. stavka 7. Općinsko vijeće   021-05/01-01/11; Urbroj: 2198/29-01-2 od 12. lipnja
Općine Lišane Ostroviĉke na svojoj 23. sjednici odrţanoj  2001. god.).
10.rujna 2004. god. donosi

           ODLUKU                Klasa:021-05/04-01/5
       o imenovanju predsjednika           Urbroj:2198/29-04-2
        Mandatnog povjerenstva            U Lišanima, 10. rujna 2004. god.

            Ĉlanak 1.
Predsjednikom Mandatnog povjerenstva Općine Lišane
Ostroviĉke imenuje se vijećnik Ţeljko Mijić.        OPĆINSKO VIJEĆE
                              OPĆINE LIŠANE OSTROVIĈKE

            Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja i objavljuje se u Sluţbenom glasniku Zadarske                      Predsjednik:
ţupanije.                                            Zvonimir Nimac
Stranica 77 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»    7. listopada 2004. godineNa temelju ĉlanka 34. stavak 2. Zakona o izmjenama i   Klasa:021-05/04-01/7
dopunama Zakona o osnovnom školstvu «Narodne       Urbroj:2198/29-04-1
novine» br. 59/1) i ĉlanka 19. stavak 7. Statuta Općine  U Lišanima, 10.rujna 2004.god.
Lišane Ostroviĉke («Sluţbeni glasnik» br.11/01),
Općinsko vijeće Općine Lišane Ostroviĉke na svojoj 23.  OPĆINSKO VIJEĆE
sjednici odrţanoj 10.rujna 2004.god. donosi        OPĆINE LIŠANE OSTROVIĈKE


           ODLUKU                                     Predsjednik:
         o razrješenju ĉlana                              Zvonimir Nimac
          školskog odbora

                             Na temelju ĉlanka 19. Statuta Općine Lišane
            Ĉlanak 1.             Ostroviĉke («Sluţbeni glasnik» 11/01), Općinsko
Razrješuje se ĉlan školskog odbora Osnovne škole «Ivan  vijeće Općine Lišane Ostroviĉke na svojoj 23. sjednici
Goran Kovaĉić» Lišane Ostroviĉke Nedjeljko Nimac     odrţanoj 10.rujna 2004.god. donosi
ispred Vijeća Općine Lišane Ostroviĉke.

            Ĉlanak 2.                       ODLUKU
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana              o raspisivanju natjeĉaja
donošenja i objavljuje se u Sluţbenom glasniku Zadarske      za odgajateljicu u djeĉjoj igraonici
ţupanije.

                                         Ĉlanak 1.
Klasa:021-05/04-01/6                   Budući da je odgajateljici u djeĉjoj igraonici koja radi
Urbroj:2198/29-04-1                    pri Općini istekao rad na odreĊeno tri godine, a prema
U Lišanima, 10.rujna 2004.god.              Zakonu više od tri godine ne moţe se produţavati,
                             raspisat će se natjeĉaj za odgajateljicu u djeĉjoj
                             igraonici na neodreĊeno vrijeme dok se ne registrira
OPĆINSKO VIJEĆE                      djeĉji vrtić.
OPĆINE LIŠANE OSTROVIĈKE
                                         Ĉlanak 2.
                      Predsjednik:  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
                    Zvonimir Nimac  će se na oglasnoj ploĉi Općine Lišane Ostroviĉke.


Na temelju ĉlanka 34. stavak 2. Zakona o izmjenama i   Klasa: 021-05/04-01/8
dopunama Zakona o osnovnom školstvu («Narodne       Urbroj: 2198/29-04-1
novine»br.59/01) i ĉlanka 19. stavak 7. Statuta Općine  U Lišanima, 10.rujna 2004. god.
Lišane Ostroviĉke («Sluţbeni glasnik»br. 11/01),
Općinsko vijeće Općine Lišane Ostroviĉke na svojoj 23.
sjednici odrţanoj 10.rujna 2004.god. donosi        OPĆINSKO VIJEĆE
                             OPĆINE LIŠANE OSTROVIĈKE

           ODLUKU                                     Predsjednik:
        o imenovanju vijećnika                              Zvonimir Nimac
        za ĉlana školskog odbora


            Ĉlanak 1.
Za ĉlana školskog odbora Osnovne škole «Ivan Goran
Kovaĉić» Lišane Ostroviĉke imenovan je vijećnik Općine
Lišane Ostroviĉke Joso Nimac.


            Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja i objavljuje se u Sluţbenom glasniku Zadarske
ţupanije.
Stranica 78 – Broj 10       «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»       7. listopada 2004. godineNa temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj      OPĆINSKO VIJEĆE
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01) i    OPĆINE LIŠANE OSTROVIĈKE
ĉlanka 19. Statuta Općine Lišane Ostroviĉke («Sluţbeni
glasnik Zadarske ţupanije» br. 11/01) Općinsko vijeće                            Predsjednik:
Općine Lišane Ostroviĉke na svojoj 23. sjednici odrţanoj                         Zvonimir Nimac
10. rujna 2004. god. donosi
                               Na temelju ĉlanka 11.    Zakona o komunalnom
                               gospodarstvu («Narodne novine «br. 26/03- Proĉišćeni
           ODLUKU                 tekst) i ĉlanka 19. Statuta Općine Lišane Ostroviĉke
   o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji       (Sluţbeni glasnik br.11/01), Općinsko vijeće Općine
 Proraĉuna Općine Lišane Ostroviĉke za 2003.god.       Lišane Ostroviĉke na svojoj 23. sjednici odrţanoj 10.
                               rujna 2004.god., objavljuje

             Ĉlanak 1.
Prihvaća se u cijelosti Izvješće drţavnog ureda za reviziju     JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
o obavljenoj reviziji Proraĉuna Općine Lišane Ostroviĉke      za stjecanje prava na koncesiju za obavljanje
za 2003.god.                               komunalne djelatnosti na podruĉju
                                        Općine Lišane Ostroviĉke
            Ĉlanak 2.                      za obavljanje pogrebnih usluga
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja i objavljuje se u Sluţbenom glasniku Zadarske
ţupanije.                              1.   Objavljuje se javno prikupljanje ponuda za
                                      stjecanje prava na koncesiju za obavljanje
                                      komunalne djelatnosti: obavljanje pogrebnih
Klasa:021-05/03-01/10                           usluga na podruĉju Općine Lišane Ostroviĉke.
Urbroj:2198/29-04-01                            Poĉetna visina koncesijske naknade je 5% u
U Lišanima, 10.rujna 2004.god.                       odnosu na godišnji promet.

                                  2.   Podruĉje obavljanja komunalne djelatnosti je
OPĆINSKO VIJEĆE                              podruĉje Općine Lišane Ostroviĉke.
OPĆINE LIŠANE OSTROVIĈKE
                                  3.   Obavljanje komunalne djelatnosti daje se na
                                      vremensko razdoblje od pet godina.
                       Predsjednik:
                     Zvonimir Nimac      4.   Obvezatan privitak ponudi:

Na temelju ĉlanka 19. Statuta Općine Lišane Ostroviĉke     -    Preslik registracije trgovaĉkog suda ili obrtnice
(Sluţbeni glasnik br. 11/01) Općinsko vijeće Općine           kao dokaz registracije za obavljanje traţene
Lišane Ostroviĉke na svojoj 23. sjednici odrţanoj 10.rujna        komunalne djelatnosti;
2004.god. donosi                        -    Cijena usluga;
                                -    Visinu naknade za koncesiju;
           ODLUKU
           o usvajanju                  5.   Dostava ponuda i rok podnošenja:
         Procjene ugroţenosti                   Ponude se dostavljaju Općini Lišane
   civilnog stanovništva i materijalnih dobara             Ostroviĉke – Općinskom vijeću, s naznakom:
                                      «Za javno prikupljanje ponuda – pogrebne
            Ĉlanak 1.                      usluge – ne otvarati!» u roku od 15 dana od
Procjena ugroţenosti civilnog stanovništva i materijalnih         dana objave u dnevnom tisku.
dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih
katastrofa za podruĉje Općine Lišane Ostroviĉke u
cijelosti se usvaja.                     Klasa:021-05/04-01/12
                               Urbroj:2198/29-04-1
            Ĉlanak 2.               U Lišanima, 10.rujna 2004.god.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja i objavljuje se u Sluţbenom glasniku Zadarske    OPĆINSKO VIJEĆE
ţupanije.                           OPĆINE LIŠANE OSTROVIĈKE

Klasa:021-05/04-01/11
Urbroj:2198/29-04-1                                             Predsjednik:
U Lišanima, 10. rujna 2004.god.                                     Zvonimir Nimac
Stranica 79 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»      7. listopada 2004. godine      AKTI OPĆINE TKON
                                a) postupak u vezi s priključivanjem

Na temelju ĉlanka 34. Zakona o komunalnom                       Ĉlanak 4.
gospodarstvu («NN» 26/03 – proĉišć. Tekst 82/04        Postupak prikljuĉivanja pokreće se podnošenjem
i110/04-Uredba) i ĉlanka 26. Statuta Općine Tkon        zahtjeva za prikljuĉenje.
("Sluţbeni glasnik "Zadarske ţupanije" broj 8/01)
Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 54. sjednici       Zahtjev u smislu stavaka 1. ovog ĉlanka, za
odrţanoj dana 23. rujna 2004. godine donosi          prikljuĉenje na objekte komunalne infrastrukture na
                                koje je prikljuĉenje obvezno (za opskrbu pitkom
                                vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda), mora
            ODLUKU                 se podnijeti pravovremeno, prije poĉetka uporabe
       o prikljuĉku na komunalnu            graĊevine.
           infrastrukturu
                                Zahtjev za izdavanje dozvole prikljuĉenja u
         UVODNA ODREDBA                smislu stavka 1. ovog ĉlanka podnosi vlasnik
                                graĊevine u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom
             Ĉlanak 1.               odjelu Općine Tkon, koji će o istom odluĉiti rješenjem.

Ovom se odlukom za podruĉje Općine Tkon propisuju       Uz zahtjev za prikljuĉenje prilaţu se:
odgovarajuća pitanja u vezi sa prikljuĉivanjem graĊevina i   - preslika katastarskog plana odnosne ĉestice,
poljoprivrednog zemljišta na komunalnu infrastrukturu za    - dokaz o vlasništvu graĊevinskog zemljišta,
opskrbu pitkom vodom i odvodnju i proĉišćavanje        - pravomoćnu graĊevnu dozvolu,
otpadnih voda i to:                      - dokaz o vlasništvu graĊevine kod naknadnog
 a) postupak u vezi s prikljuĉivanjem,             prikljuĉenja.
 b) podruĉja na kojima se vlasnik graĊevine moţe
   izuzeti od obveze prikljuĉenja na objekte                   Ĉlanak 5.
   komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom        U sluĉaju da gradnja odreĊenog objekta, odnosno
   vodom i odvodnju otpadnih voda,             ureĊaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz ĉl. 1.
 c) tehniĉko-tehnološki uvjeti prikljuĉivanja,        stavka 1. ove odluke nije predviĊen Programom
 d) rokovi za pojedine prikljuĉke,              gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture,
 e) naknada za prikljuĉke,                  budući korisnici komunalne usluge koji bi se prikljuĉili
 f) naĉin plaćanja naknade za prikljuĉenje,          na tu komunalnu infrastrukturu mogu sudjelovati u
 g) kaznene odredbe                      financiranju njezine gradnje uz povrat uloţenih
GraĊenje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture i     sredstava u odreĊenom roku, pod uvjetima utvrĊenim
nabavka opreme za:                       pisanim ugovorom s Općinom Tkon.
  1. opskrbu pitkom vodom,
  2. odvodnju i proĉišćavanje otpadnih voda,         Sredstva iz stavka 1. ovog ĉlanka za financiranje
Financira se iz:                        gradnje uplaćuju se na raĉun Općine tkon, a rok
  1. cijene komunalne usluge                 povrata sredstava ne moţe biti dulji od 5 godina od
  2. naknade za prikljuĉenje                 dana sklapanja ugovora.
  3. proraĉuna jedinice lokalne samouprave
  4. naknade za koncesiju                              Ĉlanak 6.
  5. drugih izvora utvrĊenih posebnim zakonom        Rješenje o dozvoli, odnosno uvjetima za prikljuĉenje
                                mora sadrţavati podatke o graĊevini koja se prikljuĉuje
                                i to:
II. PRIKLJUĈIVANJE GRAĐEVINA NA OBJEKTE            - mjesto i adresa prikljuĉka,
  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                  - katastarsku oznaku ĉestice ili graĊevine,
                                - namjena graĊevine i sliĉno,
            Ĉlanak 2.                - ime i prezime vlasnika-podnositelja zahtjeva,
Vlasnik graĊevine duţan je prikljuĉiti svoju graĊevinu na   - tehniĉke osobine prikljuĉka (profil i sliĉno),
komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i       - a prilaţe mu se i odgovarajuća skica prikljuĉka,
odvodnju otpadnih voda.                    Rješenje iz stavka 1. ovog ĉlanka sadrţava i odredbu o
                                obvezi plaćanja i iznosu te naĉinu plaćanja naknade za
             Ĉlanak 3.              prikljuĉenje te rok u kojem se radovi na prikljuĉenju
GraĊevine izgraĊene bez akta na temelju kojeg se moţe     moraju dovršiti.
graditi, ne smiju se prikljuĉiti na komunalnu infrastrukturu
kao i graĊevine za koje je u tijeku postupak graĊevinske    Rješenje o odbijanju prikljuĉenja mora sadrţavati
inspekcije koji se odnosi na obustavu graĊenja ili       podatke o graĊevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog
uklanjanja graĊevina prema posebnom zakonu.          ĉlanka, te razloge zbog kojih se graĊevina ne moţe
                                prikljuĉiti.
Stranica 80 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godine
Rješenje iz stavka 1. i 3. ovog ĉlanka donosi se u obliku  Kada, odnosno ako se naknadno stvore odgovarajući
upravnog akta.                        uvjeti za prikljuĉenje na komunalnu infrastrukturu
                               graĊevine iz ĉlanka 9. ove odluke vlasnik graĊevine je
             Ĉlanak 7.              obvezan odnosnu graĊevinu prikljuĉiti na objekt
Po pravomoćnosti rješenja iz ĉlanka 4. ove odluke, a     komunalne infrastrukture na naĉin i u postupku
nakon plaćanja naknade za prikljuĉenje u roku od 8 dana   odreĊen ovom odlukom.
od donošenja Rješenja, Jedinstveni upravni odjel Općine
Tkon, izdaje vlasniku graĊevine ili poljoprivrednog
zemljišta, suglasnost za prikljuĉenje graĊevine na objekte  c) tehničko-tehnološki uvjeti priključivanja
komunalne infrastrukture.
                                         Ĉlanak 12.
Nakon izdavanja suglasnosti, subjekt koji gospodari     Prikljuĉivanje graĊevina na objekte komunalne
objektima komunalne infrastrukture moţe izvršiti       infrastrukture mora se izvesti na naĉin da svaki
prikljuĉenje na objekt komunalne infrastrukture.       posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu
                               uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaţa i sl.)
            Ĉlanak 8.              odnosno svaki pojedinaĉni potrošaĉ ima ugraĊen
Za graĊevine ĉiji vlasnici ne podnesu zahtjev za       poseban ureĊaj za mjerenje potrošnje.
prikljuĉenje na objekte komunalne infrastrukture za
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih    Prikljuĉivanje graĊevine na objekt komunalne
voda, obveza prikljuĉenja utvrĊuje se rješenjem       infrastrukture mora se u tehniĉko-tehnološkom smislu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tkon koji to       izvesti prema pravilima struke, koje odreĊuje
rješenje donosi po sluţbenoj duţnosti.            isporuĉitelj komunalne usluge, vodeći raĉuna da se
                               prikljuĉivanje obavi racionalno – uz optimalne
b) područja na kojima se vlasnik građevine može izuzeti   troškove, da se osigura uredno funkcioniranje
od obveze priključenja na objekte komunalne         prikljuĉka, te da se prikljuĉenjem novog korisnika ne
infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju      naruši odgovarajući standard zadovoljavanja potreba
otpadnih voda                        ostalih, prije prikljuĉenih korisnika komunalne
                               infrastrukture odnosno podruĉja.
            Ĉlanak 9.
Vlasnik graĊevine duţan je prikljuĉiti svoju graĊevinu na              Ĉlanak 13.
komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i      Na eventualno traţenje vlasnika graĊevine, dopustiti će
odvodnju otpadnih i oborinskih voda.             se da sam izvede odreĊene radove na prikljuĉku (iskop
                               kanala i sliĉno) ako bi mu to smanjilo troškove
Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog ĉlanka, od obveze     prikljuĉenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi
prikljuĉivanja izuzimaju se vlasnici graĊevina na cijelom  odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima
podruĉju Općine Tkon ako su na zadovoljavajući naĉin     struke, uz nadzor ovlaštene osobe subjekta koji
pojedinaĉno osigurali svoje odgovarajuće potrebe, a nema   gospodari ureĊajima komunalne infrastrukture na koju
odgovarajućih uvjeta za prikljuĉivanje odnosne graĊevine   se vrši prikljuĉivanje graĊevine.
na komunalnu infrastrukturu.
                               Ne smije se pristupiti prekopavanju javne površine bez
            Ĉlanak 10.              suglasnosti Općine Tkon.
U smislu ĉlanaka 9. stavka 2. ove odluke smatrat će se da
nema odgovarajućih uvjeta za prikljuĉivanje graĊevine na              Ĉlanak 14.
objekte komunalne infrastrukture, ako bi zbog udaljenosti  Komunalac d.o.o. Biograd duţno je tromjeseĉno
objekta komunalne infrastrukture, konfiguracije terena ili  dostavljati izvještaj o izvršenim prikljuĉcima na
drugih razloga troškovi prikljuĉenja bili previsoki,     komunalnu infrastrukturu.
odnosno nerazmjerni, tj. iznosili više od 10% od
vrijednosti graĊevine.                    HEP Distribucijsko podruĉje DP «Elektra» Zadar
                               duţno je tromjeseĉno dostavljati izvještaj o izvršenim
U smislu ĉlanka 9. stavka 2. ove odluke smatrat će se da   prikljuĉcima na komunalnu infrastrukturu.
su vlasnici na zadovoljavajući naĉin pojedinaĉno osigurali
svoje odgovarajuće potrebe, ako neškodljivo za zdravlje   d) Rokovi za pojedine priključke
ljudi i zaštitu okoliša, sukladno posebnim propisima na
drugi naĉin mogu zadovoljiti svoje potrebe.                   Ĉlanak 15.
                               GraĊevina se mora prikljuĉiti na objekt komunalne
            Ĉlanak 11.              infrastrukture u roku od 15 dana od dana
O izuzimanju od obveza prikljuĉenja u smislu ĉlanka 9.    pravomoćnosti rješenja o prikljuĉenju iz ĉlanka 4.
stavka 2. odnosno ĉlanka 10. ove odluke, na zahtjev     odnosno 6. ove odluke, uz uvjet da je pravovremeno
vlasnika graĊevine, rješenje donosi tijelo iz ĉlanka 4.   plaćena naknada za prikljuĉenje i da je za izvoĊenje
stavka 3. ove odluke.
Stranica 81 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»    7. listopada 2004. godinegraĊevinskih, montaţnih i drugih radova potrebno do tri  - za svaki slijedeći metar kvadratni do 200 m2 bruto
dana.                           površine 30,00 kuna po m2
                              - za graĊevinski objekt preko 200 m2, svaki slijedeći
Ako naknada za prikljuĉenje nije pravovremeno plaćena i  m2 bruto površine 50,00 kuna po m2
ako je za izvoĊenje radova na prikljuĉku u smislu stavka
1. ovoga ĉlanka potrebno više od tri dana, rok za          - gospodarski objekti
prikljuĉenje iz stavka 1. ovoga ĉlanka produljuje se za  - do 100 m2 bruto površine 3.000,00 kuna
vrijeme zakašnjenja plaćanja naknade za prikljuĉenje    - za svaki slijedeći metar kvadratni do 200 m2 bruto
odnosno za vrijeme koje je objektivno potrebno za     površine 30,00 kuna po m2
izvoĊenje odgovarajućih radova na prikljuĉku.       - za graĊevinski objekt preko 200 m2, svaki slijedeći
                              m2 bruto površine 50,00 kuna po m2
e) naknada za priključivanje
                                        Ĉlanak 18.
            Ĉlanak 16.             Naknada za prikljuĉenje u smislu ĉlanka 17. ove
U vezi sa prikljuĉivanjem graĊevine na objekt komunalne  odluke, prihod je Općine Tkon i plaća se u korist ţiro
infrastrukture vlasnik graĊevine plaća cijenu stvarnih   raĉuna, proraĉuna Općine Tkon, a prema ĉlanku 7. ove
troškova rada i utrošenog materijala za komunalni     Odluke.
prikljuĉak neposredno nositelju izvedbe prikljuĉka, na
temelju pisanog ugovora i raĉuna za izvršeni posao.    Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon podnosi
                              Izvješće Vijeću Općine Tkon dva puta godišnje koje
Zemljane radove iz ugovara moţe izvoditi vlasnik      sadrţi podatke o podnesenim zahtjevima za
graĊevine sukladno odredbama ove odluke.          prikljuĉenje, te sve odluke u vezi odobrenja ili
Troškove iz prethodnog stavka snosi vlasnik graĊevine.   odbijanja prikljuĉenja na ureĊaje komunalne
                              infrastrukture.
           Ĉlanak 17.
Pored troškova u smislu ĉlanka 16. ove odluke, vlasnik              Ĉlanak 19.
graĊevine plaća i naknadu za prikljuĉenje, za svaki    Sredstva naknade u smislu ĉlanka 17. odnosno ĉlanak
prikljuĉak posebno.                    18. ove odluke namijenjena su za financiranje graĊenja
                              objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture u skladu s
Naknada za prikljuĉenje u smislu stavka 1. ovoga ĉlanka  programom graĊenja objekata i ureĊaja komunalne
iznosi:                          infrastrukture Općine Tkon.


1) na objekte za opskrbu pitkom vodom:           f) način plaćanja naknade za priključenje


     - građevinski objekti za stanovanje                  Ĉlanak 20.
- do 100 m2 bruto površine 1.600,00 kuna          Naknada za prikljuĉenje plaća se općom uplatnicom,
- za svaki slijedeći metar kvadratni do 200 m2 bruto    odnosno nalogom za prijenos sredstava s raĉuna, prije
 površine 30,00 kuna po m2                poĉetka radova na izvoĊenju prikljuĉaka.
- za graĊevinski objekt preko 200 m2, svaki slijedeći m2
 bruto površine 50,00 kuna po m2             Subjekt koji gospodari objektom komunalne
                              infrastrukture duţan je vlasnika graĊevine uputiti da
     - gospodarski objekti               plati naknadno prikljuĉenje i ne smije poĉeti s
- do 100 m2 bruto površine 3.000,00 kuna          radovima na prikljuĉenju prije negoli mu vlasnik
- za svaki slijedeći metar kvadratni do 200 m2 bruto    graĊevine predoĉi dokaz o plaćenoj naknadi za
površine 30,00 kuna po m2                 prikljuĉenje.
- za graĊevinski objekt preko 200 m2, svaki slijedeći m2
bruto površine 50,00 kuna po m2              g) kaznene odredbe

     - poljoprivredno zemljište                        Ĉlanak 21.
- do 500 m2 površine 1.000,00 kuna             Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog
- za svaki slijedeći metar kvadratni preko 500 m2, 2,00  postupanja protivno odredbama ove odluke, pokreće
kune po m2                         komunalni redar Općine Tkon, a sukladno odredbama
                              ĉlanka 22. ove odluke.
                                          Ĉlanak 22.
2) na objekte za odvodnju otpadnih voda:          Novĉanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00
                              kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik graĊevine (pravna
                              ili fiziĉka osoba) ako postupi protivno ĉlanku 2. i 3.,
     - građevinski objekti za stanovanje        ĉlanku 4. stavku 3. i ĉlanku 9. stavku 1. ove odluke.
- do 100 m2 bruto površine 1.600,00 kuna
Stranica 82 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godineNovĉanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00     (u nastavku teksta: komunalna usluga) na podruĉju
kuna kaznit će se za prekršaj trgovaĉko društvo koje    Općine Tkon te kaznene odredbe.
gospodari objektom komunalne infrastrukture, ako postupi
protivno ĉlanku 7. ove odluke.
                              POSTUPAK ZA OBVEZATNO          KORIŠTENJE
Za prekršaj iz stavka 1. i 2. ovog ĉlanka kaznit će se   KOMUNALNE USLUGE
novĉanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00
kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.
                                          Ĉlanak 2.
Novĉane kazne naplaćene prema ovoj odluci prihod su     Vlasnik ili korisnik nekretnine (stana ili poslovnog
proraĉuna Općine Tkon.                   prostora) kad je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom
                              prenio na korisnika nekretnine (u nastavku teksta:
                              vlasnik ili korisnik), podnosi obavijest o poĉetku
ZAKLJUĈNE ODREDBE                      korištenja komunalne usluge trgovaĉkom društvu koje
                              obavlja komunalnu djelatnost odrţavanja ĉistoće u
                              dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog
           Ĉlanak 23.              otpada na podruĉju općine Tkon.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vaţiti Odluka o
prikljuĉku na komunalnu infrastrukturu («Sluţbeni      Trgovaĉko društvo iz stavka 1. ovog ĉlanka i
glasnik» Zadarske ţupanije 01/02).             podnositelj obavijesti zakljuĉit će ugovor o korištenju
                              komunalne usluge.
           Ĉlanak 24.
Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u     Trgovaĉko društvo iz stavka 1. ovog ĉlanka moţe
«Sluţbenom glasniku» Zadarske ţupanije».          odbiti zakljuĉenje ugovora o korištenju komunalne
                              usluge ako vlasnik ili korisnik nekretnine ne osigura da
                              sastav otpada odgovara komunalnom otpadu prema
Klasa: 021-05/04-01/14                   posebnim propisima.
Urbroj: 2198/32-04-3
U Tkonu, 23. rujna 2004.                             Ĉlanak 3.
                              Vlasnik ili korisnik duţan je zapoĉeti korištenje
                              komunalne usluge:

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON                 -  u roku od 1 mjeseca od poĉetka isporuke
                                komunalne usluge u naselju ili dijelu naselja, kada
                                se isporuka komunalne usluge uvodi za naselja ili
                                dijelove naselja u kojima se nije isporuĉivala,
                      Predsjednik:  -  u roku od 1 mjeseca od završetka izgradnje
                     Danijel Katiĉin    graĊevine u naselju ili dijelu naselja gdje se
                                isporuĉuje komunalna usluga,
Na osnovi stavka 1. i 2. ĉlanka 26. Zakona o komunalnom   -  u roku od 1 mjeseca od poĉetka korištenja ili
gospodarstvu («NN» 26/03 – proĉišć. Tekst, 82/04 i       stjecanja vlasništva stana ili poslovnog prostora u
110/04 - Uredba), te na temelju ĉlanka 26. Statuta Općine    naselju ili dijelu naselja gdje se isporuĉuje
Tkon ("Sluţbeni glasnik "Zadarske ţupanije" broj 8/01)     komunalna usluga.
Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 54. sjednici
odrţanoj dana 23. rujna 2004. godine donosi
                              NADZOR
           ODLUKU
   o obvezatnom korištenju komunalne usluge                   Ĉlanak 4.
          odrţavanja ĉistoće            Nadzor nad obaveznim korištenjem komunalne usluge
   u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz     obavljaju komunalni redari Općine Tkon.
         komunalnog otpada
           u Općini Tkon

                              KAZNENE ODREDBE
OPĆE ODREDBE
                                          Ĉlanak 5.
                              Novĉanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit
            Ĉlanak 1.              će se pravna osoba za prekršaj:
Ovom Odlukom se utvrĊuje postupak za obvezatno       ako ne obavijesti trgovaĉko društvo koje obavlja
korištenje komunalne usluge odrţavanja ĉistoće u dijelu   komunalnu djelatnost odrţavanja ĉistoće u dijelu koji
koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada   se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na
Stranica 83 – Broj 10     «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»     7. listopada 2004. godinepodruĉju Općine Tkon o poĉetku korištenja usluge u       3. groblja i krematorije
rokovima iz ĉlanka 3. ove odluke,                4. javnu rasvjetu
ako se ne koristi komunalnom uslugom odrţavanja ĉistoće
u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog           Financira se iz:
otpada.
                                1.  komunalnih doprinosa
Za prekršaj iz stavka 1. ovog ĉlanka kaznit će se        2.  proraĉuna jedinica lokalne samouprave
novĉanom kaznom od 200,00 kuna fiziĉka osoba i         3.  naknade za koncesiju
odgovorna osoba u pravnoj osobi.                4.  drugih izvora utvrĊenih posebnim propisima.

                                          Ĉlanak 4.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE                1.  Komunalni doprinos je prihod proraĉuna Općine
                                Tkon.
           Ĉlanak 6.              2.  Komunalni doprinos plaća vlasnik graĊevne
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u      ĉestice na kojoj se gradi graĊevina, odnosno
«Sluţbenom glasniku» Zadarske ţupanije».            investitor.
                              3.  Visinu komunalnog doprinosa utvrĊuje Općinsko
U Tkonu, 23. rujna 2004.                    Vijeće Općine Tkon na temelju programa gradnje
Klasa: 021-05/04-01/16                     objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za
Urbroj: 2198/32-04-1                      svaku kalendarsku godinu, a koje obvezatno
                                sadrţi: - opis poslova s procjenom troškova za
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON                   gradnju objekta i ureĊaja, te za nabavu opreme,
                                - iskaz financijskih sredstava potrebnih za
                                ostvarivanje Programa s naznakom izvora
                      Predsjednik:     financiranja djelatnosti.
                     Danijel Katiĉin  4.  Općinsko Vijeće Općine Tkon duţno je do kraja
                                oţujka svake godine podnijeti Izvješće o izvršenju
                                Programa za prethodnu kalendarsku godinu.
Na temelju stavka 7. ĉlanka 31. Zakona o komunalnom    5.  Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik
gospodarstvu («NN» 26/03- proĉišć. Tekst, 82/04 i        graĊevne ĉestice, odnosno investitor sudjeluje u
110/04-Uredba), te na temelju ĉlanka 26. Statuta Općine     podmirenju troškova izgradnje objekata i ureĊaja
Tkon ("Sluţbeni glasnik "Zadarske ţupanije" broj 8/01)     komunalne infrastrukture utvrĊenih Programom.
Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 54. sjednici     6.  Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i
odrţanoj dana 2004. godine donosi                pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i
                                ureĊaji komunalne infrastrukture iz ĉlanka 3. ove
           ODLUKU                   Odluke, rušenje postojećih objekata i ureĊaja,
     O KOMUNALNOM DOPRINOSU                premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih
   za financiranje graĊenja objekta i ureĊaja        instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.
       komunalne infrastrukture           7.  Komunalnim doprinosom nisu obuhvaćeni
                                troškovi prikljuĉka graĊevinske ĉestice na objekte
            Ĉlanak 1.                i ureĊaje komunalne infrastrukture.
Ovom Odlukom se utvrĊuju uvjeti i mjerila za
financiranje graĊenja i odrţavanja objekta i ureĊaja
komunalne infrastrukture na podruĉju Općine Tkon.
                                          Ĉlanak 5.
             Ĉlanak 2.             Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni
Pod graĊenjem i odrţavanjem objekta i ureĊaja       upravni odjel Općine Tkon, u postupku pokrenutom po
komunalne infrastrukture u smislu ove Odluke        zahtjevu stranke ili po sluţbenoj duţnosti.
podrazumijeva se izgradnja novih i rekonstrukcija
postojećih objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture,  Rješenje o komunalnom doprinosu obvezatno sadrţi:
potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti na
graĊevinskom zemljištu, kada se to ureĊuje u cilju     1.  iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je
osposobljavanja za graĊenje i rekonstrukciju stambenih,     obveznik duţan platiti,
poslovnih i drugih prostora.                2.  naĉin i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
                              3.  prikaz naĉina obraĉuna komunalnog doprinosa za
            Ĉlanak 3.                graĊevinu koja se gradi,
1. GraĊenje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture  4.  obvezu Općine Tkon glede izgradnje objekata i
za:                               ureĊaja komunalne infrastrukture prema Programu
                                gradnje objekata komunalne infrastrukture u
  1. javne površine                      Općini Tkon,
  2. nerazvrstane ceste
Stranica 84 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»      7. listopada 2004. godine5.  obvezu povrata sredstava ako Općina Tkon ne izvrši    izgraĊenosti komunalne infrastrukture pomnoţi sa
   svoju obvezu                       prostornim metrom graĊevine koja se namjerava
                               izgraditi na graĊevinskoj ĉestici, a prema glavnom
Komunalni doprinos se plaća u roku od 15 dana od dana     projektu. Svaka zgrada se raĉuna po jedinstvenoj
dostave rješenja o utvrĊivanju komunalnog doprinosa.     cijeni.

Akt na temelju kojeg se moţe graditi, ne moţe se izdati    Ako je nadogradnja već postojeće kuće, prvo se
prije nego je za istu graĊevinu izvršena uplata        izraĉuna koliki je obujam postojeće kuće a onda se u
komunalnog doprinosa, ili kod obroĉne uplate, nakon      odnosu na postojeći obujam prema jedinstvenoj cijeni
izvršene uplate prve rate. Potvrdu o uplaćenom        izraĉuna nadogradnja.
komunalnom doprinosu izdaje Jedinstveni upravni odjel
Općine Tkon.                                     Ĉlanak 9.
                               Radi odreĊivanja visine komunalnog doprinosa za
Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava       graĊenje objekta i ureĊaja komunalne infrastrukture na
Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon u postupku i na     podruĉju Općine Tkon, na temelju prosjeĉnih troškova
naĉin odreĊen propisima o prisilnoj naplati poreza na     opremanja, utvrĊuje se jedinstvena zona za cijelo
dohodak odnosno dobit.                    podruĉje Općine Tkon.

             Ĉlanak 6.              Komunalni doprinos plaća se u visini novĉanog iznosa
Komunalni doprinos obraĉunava se u skladu s obujmom,     od 35,00 kuna za svaki m3, a raspodjeljuje se po vrsti
odnosno po m3 (prostornom metru) graĊevine koja se      objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture i to:
gradi na graĊevnoj ĉestici, a kod graĊevine koja se uklanja
zbog gradnje nove graĊevine ili kada se postojeća         1.  za javne površine u visini od 7,00 kuna
graĊevina dograĊuje ili nadograĊuje, komunalni se         2.  za nerazvrstane ceste u visini od 14,00 kuna
doprinos obraĉunava na razliku u obujmu u odnosu na        3.  za groblja i krematorije u visini od 7,00 kuna
prijašnju graĊevinu.                       4.  za javnu rasvjetu u visini od 7,00 kuna

Za pomoćne prostore u zgradi kao što su podrum u kojem               Ĉlanak 10.
je spremište, garaţe, ili pomoćne objekte koji su       Obveznici komunalnog doprinosa koji sudjeluju u
predviĊeni graĊevnom dozvolom (garaţe, gospodarski      izgradnji objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture
objekt spremište) plaća se komunalni doprinos po       iz ĉlanka 3. ove odluke, uz suglasnost Općinskog
jedinstvenoj cijeni.                     vijeća, prilikom ishoĊenja graĊevne dozvole za
                               stambeni , poslovni, gospodarski i dr. objekt plaćaju
Iznimno od odredbe stavka 1. ove odluke za otvorene      komunalni doprinos na naĉin da im se ti troškovi
bazene, otvorena igrališta i druge otvorene graĊevine,    priznaju u iznos komunalnog doprinosa, uz uvjet da
komunalni se doprinos obraĉunava po m2 tlocrtne        priloţe raĉun o istom, a najviše do dvije trećine iznosa
površine te graĊevine, pri ĉemu je jediniĉna vrijednost    izraĉunatog komunalnog doprinosa, pod uvjetima
komunalnog doprinosa za obraĉun njezine površine po m2    utvrĊenih pisanim ugovorom.
izraţena u kunama, jednaka jediniĉnoj vrijednosti
komunalnog doprinosa za obraĉun po m3 graĊevine.                  Ĉlanak 11.
                               Stanovnici Općine Tkon za zadovoljavanje iskljuĉivo
Obujam graĊevine izraĉunat će se prema Pravilniku o      svojih potreba stanovanja do 550 m3 objekta plaćaju
naĉinu utvrĊivanja obujma graĊevine za obraĉun        20% cijene utvrĊene ĉl. 9. ove Odluke.
komunalnog doprinosa i prema glavnom projektu za
graĊevnu dozvolu.                       Stanovnici Općine Tkon iz stavka 1. ovog ĉlanka za
                               dokazivanje zadovoljavanja svojih potreba stanovanja
            Ĉlanak 7.               trebaju priloţiti:
Investitori adaptacija postojećih objekata, odnosno      1. potvrdu o prebivalištu u Općini Tkon najmanje 5
izmjena tehnološkog procesa i sliĉno, plaćaju komunalni      godina;
doprinos samo za sluĉaj da svojim novim kapacitetima     2. potvrdu da nemaju nekretnine na podruĉju
povećaju angaţiranu snagu prikljuĉka elektriĉne energije,     Republike Hrvatske;
odnosno profil prikljuĉka i potrošnju vode i usluga      3. potvrdu o broju ĉlanova obiteljskog domaćinstva;
odvodnje za više od 30% u odnosu na postojeće stanje. U    4. presliku domovnice.
tom sluĉaju komunalni doprinos se plaća u iznosu od
30% od iznosa koji bi investitor uplatio da gradi novi    Za svu površinu iznad 550 m3 brutto razvijene
objekt.                            površine investitor plaća komunalni doprinos iz ĉlanka
                               9. ove Odluke u cijelosti.
           Ĉlanak 8.
Visina komunalnog doprinosa kada se gradi nova                    Ĉlanak 12.
graĊevina, odreĊuje se tako da se visina komunalnog      OsloboĊene su od plaćanja komunalnog doprinosa
doprinosa po prostornom metru, prema zoni i stupnju      pravne ili fiziĉke osobe:
Stranica 85 – Broj 10      «Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije»      7. listopada 2004. godine-  objekti ĉiju gradnju financira ili sufinancira Općina              Ĉlanak 14.
  Tkon i objekte za koje Općinsko Vijeće utvrdi da su    Nadzor nad primjenom ove odluke provodi Općinsko
  od interesa za Općinu.                   vijeće Općine Tkon i Jedinstveni upravni odjel Općine
                                Tkon.
OsloboĊeni su plaćanja komunalnog doprinosa za
izgradnju stambenog i poslovnog objekta po ishoĊenju                 Ĉlanak 15.
graĊevinske dozvole:                      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka
- osoba kojoj je poginuo ili nestao ĉlan obiteljskog      o komunalnom doprinosu za financiranje graĊenja i
   domaćinstva osloboĊena je plaćanja komunalnog       odrţavanja   objekta   i  ureĊenja  komunalne
   doprinosa 100%                      infrastrukture, klasa:    021-05/00-01/12, urbroj:
- osoba koja je civilni ili vojni invalid domovinskog     2198/32-00-01, od 24. lipnja 2000. godine i Odluka o
   rata s 50% invalidnosti ili više osloboĊena je plaćanja  izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
   komunalnog doprinosa za stambeni objekt površine     doprinosu za financiranje i graĊenje objekata i ureĊaja
   do 450 m3, a za površinu preko 450 m3 duţna je      komunalne infrastrukture ("Sluţbeni glasnik Zadarske
   platiti komunalni doprinos u punom iznosu.        ţupanije" broj 11/01).
- osoba koja je civilni ili vojni invalid domovinskog
   rata do 50% invalidnosti osloboĊena je od plaćanja              Ĉlanak 16.
   komunalnog doprinosa za stambeni objekt do 450 m3     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
   razmjerno postotku invalidnosti a za površinu preko    objave u "Sluţbenom glasniku Zadarske ţupanije".
   450 m3 duţna je platiti komunalni doprinos u punom
   iznosu.
                                U Tkonu, 23. rujna 2004. god.
U sluĉaju oslobaĊanja od plaćanja komunalnog doprinosa
iz stavka 1. i 2. ovog ĉlanka sredstva potrebna za       Klasa: 021-05/04-01/15
izgradnju objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture iz    Urbroj.: 2198/32-04-01
stavka 1. ĉlanka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu,
osigurat će se u proraĉunu Općine Tkon iz sredstava
poreznih prihoda.                       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON

            Ĉlanak 13.
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa        nastaje                       Predsjednik:
donošenjem rješenja, a plaća se odjednom.                               Danijel Katiĉin

Općinsko vijeće Općine Tkon moţe na zahtjev investitora
odobriti obroĉno plaćanje komunalnog doprinosa do 6
obroka, s tim da se za svaku sljedeću ratu naplaćuje
odgovarajuća kamata.

								
To top