?????????? ? ???? ???????????? by 26Nb3u

VIEWS: 33 PAGES: 86

									December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010
        ИНФОРМАТОР О
          РАДУ

   МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И
    РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
     РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1
December 29,
            ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010
САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ .......................................................... 4
  Основни подаци о Министарству екононмије и регионалног развоја: ........................................................ 4
  Основни подаци о информатору:..................................................................................................................... 6
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ..................................................................................................................... 8
  Организациона шема Министарства економије и регионалног развоја ...................................................... 8
ОПИС ФУКЦИЈА СТАРЕШИНА ..................................................................................................................... 11
ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА....................................................................................... 13
СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ....................................... 15
ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ................................................................................ 15
НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА .................................................................................................................................... 18
    Прописи - Сектор за управљање индустријским развојем ...................................................................... 18
    Прописи - Сектор за запошљавање ........................................................................................................... 20
    Прописи - Сектор за управне и надзорне послове у области привредних регистара ........................... 21
    Прописи - Сектор туризма.......................................................................................................................... 21
    Прописи - Сектор за мултилатералну, регионалну и трговинску сарадњу ........................................... 23
    Прописи - Сектор туристичке инспекције ................................................................................................ 24
    Прописи - Сектор регионалног развоја ..................................................................................................... 25
УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ........................................................... 27
ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ...................................................................................................... 27
ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА................................................................................................. 28
    Извршење буџета у 2010. години .............................................................................................................. 28
    Извршење буџета у 2009. години .............................................................................................................. 34
ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА .............................................................................................................. 40
  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2009. ГОДИНУ ......................................................................................... 40
  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2010. ГОДИНУ ......................................................................................... 53
  ИЗВЕШТАЈИ О СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА .................................................................... 67
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ................................................................................................................ 68
ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ............................. 68

2
December 29,
             ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА .................................................................................................................. 68
  Збирни преглед о стању покретности врстама на дан 31.12.2009. ........................................................... 69
  Збирни преглед о стању покретности по изворима финансирања на дан 31.12.2009............................. 70
  Збирни преглед о стању покретности врстама на дан 31.12.2009. ........................................................... 71
  Збирни преглед о стању покретности по изворима финансирања на дан 31.12.2009............................ 72
  Збирни преглед о стању покретности врстама на дан 31.12.2009. ........................................................... 73
  Збирни преглед о стању покретности по изворима финансирања на дан 31.12.2009............................. 74
  Збирни преглед о стању покретности по врстама на дан 31.12.2009. ...................................................... 75
  Збирни преглед о стању покретности по изворима финансирања на дан 31.12.2009............................. 76
  Збирни преглед о стању покретности по врстама на дан 31.12.2009. ........................................................ 77
  Збирни преглед о стању покретности по изворима финансирања на дан 31.12.2009............................ 78
ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА ............................................................................................................ 78
ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ............................................................................................................. 79
ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП ................................ 79
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА - ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ................................. 80
  Начин подношења захтева ............................................................................................................................. 80
  Законске одредбе у вези са подношењем захтева ........................................................................................ 80
  ОБРАСЦИ ........................................................................................................................................................ 82
    1.   Образац захтева ................................................................................................................................... 82
    2. Образац жалбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
    када Министарство економије и регионалног развоја није поступило у целости по захтеву тражиоца
    у законском року ......................................................................................................................................... 83
    3. Образац жалбе против одлуке Министарства економије и регионалног развоја којом је одбијен
    или одбачен захтев за приступ информацији од јавног значаја ............................................................. 84
    4.   Пример предлога странке за принудно извршење решења Повереника........................................ 85
3
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ


Основни подаци о Министарству екононмије и регионалног развоја:


    Према Закону о министарствима („Службени гласник РС“ бр. 65/08 и 36/09-др.закон и
73/10) Министарство економије и регионалног развоја обавља послове државне управе који се
односе на: привреду и привредни развој; положај привредних друштава и других облика
пословања; повезивање привредних друштава и других облика организовања за обављање
делатности; употребу назива Републике Србије у пословном имену привредног друштва;
пословно и финансијско реструктурирање привредних друштава и других облика пословања;
приватизацију; стечај; стандардизацију; техничке прописе; акредитацију; мере и драгоцене
метале; анализу ефеката прописа; структурно прилагођавање привреде; утврђивање политике
индустријског развоја; предлагање мера и праћење спровођења економске политике за раст
индустријске производње у целини и по појединим гранама; предлагање мера за подстицање
инвестиционих улагања; подстицање развоја привреде; предлагање мера економске политике за
развој малих и средњих предузећа и предузетника; координацију послова у вези с проценом
вредности капитала; осигурање банкарских кредита за развој малих и средњих предузећа и
предузетника; кредитирање и осигурање извозних послова и инвестиција у иностранству;
координацију послова у вези са повезивањем привредних друштава са стратешким иностраним
инвеститорима.

    Министарство економије и регионалног развоја обавља послове државне управе који се
односе на: регионални развој; анализу расположивих ресурса и потенцијала региона;
методологија за мерење степена развијености општина и региона; координирање и усмеравање
активности које подстичу регионални развој; подстицање равномернијег регионалног развоја и
развоја недовољно развијених подручја; изградњу пословне и комуналне инфраструктуре;
спровођење концепта индустријског развоја; стварање услова за приступ и реализацију
пројеката који се финансирају из европских фондова, донација и других облика развојне
помоћи; планирање, програмирање и предлагање развојних пројеката из области регионалног
развоја и пројеката од интереса за Републику Србију; надзор и вредновање развојних пројеката;
подстицање међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње;
обезбеђивање материјалних и других услова за развој и промоцију региона.

   Министарство економије и регионалног развоја обавља послове државне управе који се
односе на: унапређење економских односа са иностранством; предлагање и спровођење мера у
области економских односа са иностранством; праћење међународних економских односа и
мултилатералне, регионалне и билатералне сарадње са другим државама и организацијама и

4
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

њихов развој; учествовање у закључивању, ратификовању и примени међународних економских
и трговинских уговора из делокруга министарства одређеног овим законом; предлагање
оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих комисија и комитета за билатералну
економску сарадњу, слободну трговину и координацију рада органа и организација државне
управе у вези са њиховим радом; креирање, спровођење, предлагање и унапређење режима
спољнотрговинске политике укључујући мере заштите у спољној трговини; спољну трговину и
унапређење система извозно – увозне контроле наоружања, војне опреме и робе двоструке
намене (контролисане робе); хармонизацију спољнотрговинских прописа са ЕУ и СТО и другим
мултилатералним институцијама и организацијама и њихову имплементацију; промет роба,
услуга и права индустријске својине; посебне облике спољнотрговинског пословања;
закључивање и праћење примене међународних трговинских уговора и споразума; страна
улагања, њихову реализацију и мере подстицаја; евидентирање и праћење директних улагања
страних привредних субјеката у Републици и активности домаћих привредних субјеката у
иностранству; прописе у области страних улагања и концесија и њихово усклађивање са правом
ЕУ; преговарање ради закључења билатералних споразума о подстицању и заштити улагања и
израду закона о њиховом потврђивању; унапређење и праћење економске билатералне и
регионалне сарадње; праћење сарадње органа Републике Србије с међународним економским
организацијама и агенцијама Организације уједињених нација; припрему учешћа представника
Републике Србије на међународним конференцијама, односно преговорима за закључивање
међународних економских и трговинских уговора из делокруга министарства одређеног овим
законом; делегирање дипломата задужених за економску сарадњу у дипломатско-конзуларна
представништва Републике Србије.

   Министарство економије и регионалног развоја обавља послове државне управе који се
односе на: стратегију и политику развоја туризма; интегрално планирање развоја туризма и
комплементарних делатности; развој и одрживо коришћење простора и туристичких
дестинација од значаја за туризам; спровођење подстицајних мера и обезбеђивање материјалних
и других услова за подстицање развоја и промоцију туризма; таксе и накнаде у туризму;
имовинско правне послове у туризму; унапређење система вредности и конкурентности
туристичких производа; истраживање туристичког тржишта и развој туристичког
информационог система; услове и начин обављања делатности туристичких агенција
угоститељске делатности, наутичке делатности, као и пружање услуга у туризму; уређење,
одржавање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту; уређење,
одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским парковима и јавним
купалиштима; инспекцијски надзор у области туризма.

   Министарство економије и регионалног развоја обавља послове државне управе који се
односе на: запошљавање у земљи и иностранству; упућивање незапослених грађана на рад у
иностранство; праћење стања и кретања на тржишту рада у земљи и иностранству; евиденције у
области запошљавања; унапређење и подстицање запошљавања; стратегију, програм и мере
активне и пасивне политике запошљавања; запошљавање особа са инвалидитетом и других лица

5
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

која се теже запошљавају; вишак запослених; остваривање права по основу осигурања за случај
незапослености, других права незапослених лица и вишка запослених; припрему националног
стандарда квалификација и предлагање мера за унапређење система образовања одраслих;
предлагање и праћење спровођења стратегија у области миграција на тржишту рада;
учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном
осигурању; закључивању уговора о запошљавању са иностраним послодавцима и других
уговора у вези запошљавања; сарадњу са међународним, иностраним и домаћим органима и
организацијама у области рада и запошљавања; усаглашавање са европским законодавством и
стандардима из области запошљавања и праћење примене међународних конвенција.

    Дирекција за мере и драгоцене метале, као орган управе у саставу Министарства
економије и регионалног развоја, обавља стручне послове и послове државне управе који се
односе на: контролу мера и драгоцених метала; законске мерне јединице; еталоне; мерила; као и
друге послове који су одређени законом којим се уређује метрологија и другим законима.

    Пун назив: Министарство економије и       Број рачуна : 840- 1620-21
    регионалног развоја
                            ПИБ: 104986815
    Адреса седишта: Булевар краља
    Александра 15, Београд              Делатност : 75130 државна управа

    Матични број: 17693484              Палилула-шифра: 791075

    Регистарски број: 6011254463           Email: press@merr.gov.rs

Основни подаци о информатору:


   Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и новим
Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник
РС“ бр. 68/10).

   Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи „Информатор“ је Млађан
Динкић, министар економије и регионалног развоја, у складу са тачком 8 Упутства за израду и
објављивање информатора о раду државног органа.

   За објављивање и ажурирање информатора задужен је Никола Папак, овлашћено лице за
поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у Министарству економије
и регионалног развоја ( тел: 011 285 5011, nikola.papak@gmail.com )

    Датум првог објављивања информатора: септембар 2007. године

    Информатор је ажуриран са стањем на дан: 29. децембар 2010. године.6
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

   Информатор је објављен на насловној страни веб - презентације Министарства економије
( www.merr.gov.rs ), а заинтересованим лицима омогућен је увид и давање копија у складу са
тачком 13. Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл.
гласник бр. 68/10“) на адреси Булевар краља Александра 15.
7
December 29,
            ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Организациона шема Министарства економије и регионалног развоја

                                                  МИНИСТАР                                          САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ
                                            ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
                                            САМОСТАЛНИ
                                                              СЕКРЕТАРИЈАТ
                                          ИЗВРШИОЦИ ИЗВАН
                                          СВИХ УНУТРАШЊИХ
                                          ЈЕДИНИЦА (саветници
                                             у ДКП)
              ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗА        ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗА ОБЛАСТ    ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРЗА        ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗА   ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗА
               ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ          ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА СА      ОБЛАСТ РЕГИОНАЛНОГ        ОБЛАСТ ЗАПОШЉАВАЊА     ОБЛАСТ ТУРИЗМА
                                 ИНОСТРАНСТВОМ           РАЗВОЈА

  СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ
     ПРОЦЕСОМ                СЕКТОР ЗА БИЛАТЕРАЛНУ           СЕКТОР ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И    СЕКТОР ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ   СЕКТОР ЗА ТУРИЗАМ
    ПРИВАТИЗАЦИЈЕ               ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ             УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА


    И РЕСТРУКТУРИРАЊА
  СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ
    ИНДУСТРИЈСКИМ
     РАЗВОЈЕМ             СЕКТОР ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНУ                                           СЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ
                      И РЕГИОНАЛНУ ЕКОНОМСКУ И                                             ИНСПЕКЦИЈЕ
     СЕКТОР ЗА               ТРГОВИНСКУ САРАДЊУ
   ИНФРАСТРУКТУРУ
    КВАЛИТЕТА
  СЕКТОР ЗА УПРАВНЕ И
  НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ У
     ОБЛАСТИ
    ПРИВРЕДНИХ
     РЕГИСТАРА
8
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010
9
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

    Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству
економије и регионалног развоја Број: 110-00-249/2009-02 од 28. децембра 2009. године
утврђене су унутрашње јединице, њихов делокруг и међусобни однос; руковођење унутрашњим
јединицама; овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица; начин сарадње
органа са другим органима и организацијама; број државних секретара и државних службеника
на положају и опис њихових послова; број радних места по сваком звању за државне
службенике и свакој врсти радних места за намештенике; називи радних места, описи послова
радних места и звања, односно врсте у које се радно место разврстава; потребан број државних
службеника и намештеника за свако радно место и услови за запослење на сваком радном
месту, као и унутрашње уређење и систематизација радних места органа управе у саставу
Министарства економије и регионалног развоја – Дирекције за мере и драгоцене метале. (Овде
можете преузети Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству економије и регионалног развоја)

    Укупан број запослених утврђен Одлуком о максималном броју запослених у органима
државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање
(„Службени гласник РС“, бр. 109/09, 5/10, 29/10, 43/10, 46/10, 50/10, 51/10, 64/10, 67/10, 73/10,
74/10, 75/10, 79/10, 84/10, 87/10, 89/10 и 97/10) у Министарству економије и регионалног развоја
је 311 без државних секретара.

    Укупан број систематизованих извршилаца са државним секретарима је 315.

    У министарству је укупно 300 запослених.

    У Министарству је закључено 25 уговора за обављање привремених и повремених
послова, од којих је ради пружања помоћи државним службеницима, након обављене летње
праксе ангажовано 12 лица са високом школском спремом, као и 2 лица са инвалидитетом, чиме
је појачан кадровски капацитет Министарства. Такође, у Министарству је закључено и 17
уговора о делу.
10
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

ОПИС ФУКЦИЈА СТАРЕШИНА


   1. Министар руководи Министарством, представља министарство, доноси прописе и
решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о питањима из делокруга
министарства.
    На Другој посебној седници у 2008. години, одржаној 7. јула 2008. године, Народна
скупштина Републике Србије донела је Одлуку о избору Владе („Службени гласник РС“, број
66/08). У тачки 3. за министра економије и регионалног развоја изабран је Млађан Динкић.
    Подаци о министру економије и регионалног развоја Млађану Динкићу доступни су на
веб - презентацији Министарства http://www.merr.gov.rs/sr/ministarstvo и на веб - презентацији
Владе http://www.srbija.gov.rs/vlada/ministri.php#208

   2. Државни секретар - помаже министру у оквиру овлашћења која му он одреди.
Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за гласање на
седницама Владе.

    Државни секретари у Министарству економије и регионалног развоја су:

    Небојша Ћирић
    Весна Арсић
    Драгијана Радоњић Петровић
    Весна Ковач
    Горан Петковић


Више информација на: http://www.merr.gov.rs/sr/ministarstvo
    3. Државни службеници на положају – помоћник министра и секретар Министарства
(чл. 25., 26. и 27. Закона о државној управи)
    Помоћник министра руководи заокруженом облашћу рада министарства за коју се
образује сектор.
   Решењима Владе на положај помоћника министра економије и регионалног развоја
постављени су:
   1. Сектор за управљање процесом приватизације и реструктурирања – помоћник
министра Мишела Николић, телефон: 2855018 ;

   2. Сектор за управљање индустријским развојем – помоћник министра Милан
Јосиповић, телефон: 2855028;

   3. Сектор за инфраструктуру квалитета – помоћник министра Јелена Поповић, телефон:
2855059;


11
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

   4. Сектор за управне и надзорне послове у области привредних регистара – помоћник
министра Драган Јањић, телефон: 2855026;

   5. Сектор за билатералну економску сарадњу – помоћник министра Јелена Марјановић,
телефон: 2855051;

   6. Сектор за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу – помоћник
министра Бојана Тодоровић, телефон: 2855052;

   7. Сектор за регионални развој и унапређење предузетништва – помоћник министра
Дејан Радуловић, телефон: 2855066;

    8. Сектор за запошљавање – помоћник министра Љиљана Џувер, телефон: 2855077;

    9. Сектор за туризам – помоћник министра Рената Пинџо, телефон: 2855072;

   10. Сектор туристичкe инспекцијe - помоћник министра Стојан Аризановић, телефон:
3139676.

   Секретар Министарства помаже министру у управљању кадровским, финансијским,
информатичким и другим питањима, затим у усклађивању рада унутрашњих јединица
министарства и сарађује са другим органима.

   Решењем Владе за Секретара Министарства економије и регионалног развоја постављена
је Љиљана Станојевић, телефон: 2855003;

   Посебни саветници по налогу министра припремају предлоге, сачињавају мишљења и
врше друге послове по налогу министра.

   Министар економије и регионалног развоја, сагласно Одлуци о броју посебних саветника
министара и мерилима за накнаду за њихов рад („Службени гласник РС”, број 112/2008-
пречишћен текст), именовао је два посебна саветника.

    Решењима министра за економију и регионални развој именовани су посебни саветници:

    Ненад Илић
    Јасмина Цурић

   4. Као орган управе у саставу министарства, образована је Дирекција за мере и
драгоцене метале.

    Решењем Владе за директора је постављена Вида Живковић, телефон: 20.24.450
12
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

    У складу са чланом 11. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ бр. 79/2005,
101/2005, 101/2007 и 95/2010) рад министарства је јаван. Министарство је дужно да јавности
омогући увид у свој рад, према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од
јавног значаја.

    1. ПИБ: 104986815

    2. Радно време седишта Сектора туристичке инспекције, Одсека за контролу рада
     инспектора, Одељења за координацију, студијско-аналитичке и правне послове и
     Одељења туристичке инспекције Београд - Одсек туристичке инспекције за Град
     Београд је од 8:30 до 16:30 часова.

      Радно време Одељења туристичке инспекције Београд - Одсек туристичке инспекције
      Београд у седишту рада у Смедереву и Великој Плани је од 7:00 до 15:00 часова; у
      Ваљеву, Шапцу, Лозници, Пожаревцу, Великом Градишту, Петровцу на Млави и
      Аранђеловцу је од 7:30 до 15:30 часова; у Крагујевцу од 8,00 до 16,00 часова; и у
      Јагодини је од 8:30 до 16:30 часова.

      Радно време Одељења туристичке инспекције Нови Сад у седишту рада у Новом
      Саду, Бачкој Паланци, Зрењанину, Сомбору, Кикинди и Суботици је од 7:30 до 15:30
      часова; и у Панчеву је од 8:00 до 16:00 часова.

      Радно време Одељења туристичке инспекције Краљево, у седишту рада у Краљеву,
      Чачку, Ивањици, Ужицу, Новој Вароши, Прибоју и Пријепољу је од 7:30 до 15:30
      часова; и у Крушевцу је од 8:00 до 16:00 часова.

      Радно време Одељења туристичке инспекције Ниш у седишту рада у Пироту и
      Прокупљу од 7:00 до 15:00 часова; у Кладову и Књажевцу је од 7:30 до 15:30 часова;
      и у Нишу, Неготину, Бору, Лесковцу и Врању је од 8:30 до 16:30 часова.

    3. Физичка и електронска адреса и контакт телефони

    Булевар краља Александра 15, 11000 Београ, Србија

    Централа: +381 (0) 11 285 5000

    Кабинет: телефон: +381 11 285-5008, факс: +381 11 285-5097, kabinet@merr.gov.rs

    Економски односи са иностранством: +381 (0) 11 285 5053

    Сектор за билатерарну економску сарадњу: +381 (0) 11 285 5051
13
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

    Сектор за мултилатералну и регионалну економску сарадњу: +381 (0) 11 285 5052

    Привреда: +381 (0) 11 285 5014

    Сектор за управљање процесом приватизације и реструктурирања: +381 (0) 11 285 5018

    Сектор за управљање индустријским развојем: +381 (0) 11 285 5029

    Сектор за инфраструктуру квалитета: +381 (0) 11 285 5059 (Сертификација +381 (0) 11
    285 5333)

    Сектор за управне и надзорне послове у области привредних регистара: +381 (0) 11 285
    5026

    Регионални развој: +381 (0) 11 285 5067

    Сектор за регионални развој и унапређење предузетништва: +381 (0) 11 285 5138

    Туризам: +381 (0) 11 285 5071
    Сектор за туризам: +381 (0) 11 285 5072; turizam@merr.gov.rs


    Сектор туристичке инспекције: +381 (0) 11 313 9686 (дежурни телефон од 00.00 до
    24.00), turisticka.inspekcija@merr.gov.rs


    Запошљавање: +381 (0) 11 285 5013

    Сектор за запошљавање: +381 (0) 11 285 5077


    4. Никола Папак, саветник потпредседника Владе
      тел: 011 285 5011 и nikola.papak@gmail.com


    5. Изглед и опис поступ...

    6. На сајту министарства економије и регионалног развоја налази се Правилник о
     обрасцу службене легитимације и изгледу значке и одговарајућој врсти одеће, обуће
     и опреме туристичког инспектора ("Службени гласник РС", бр. 78/2009 ) који садржи
     изглед идентификационих обележја запослених у туристичкој инспекцији који могу
     доћи у додир са грађанима по природи свог посла.

    7. Опис приступачности...

14
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

      У седишту Сектора туристичке инспекције на Новом Београду, ул. Омладинских
      бригада бр. 1, обезбеђен је пристпуп просторијама за рад државног органа и његових
      организационих јединица лицима са инвалидитетом путем рампе.
СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈАОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

    Надлежности, овлашћења и обавезе прописани су Законом о министарствима
(„Службени гласник РС“, бр. 65/08 и 36/09) и Законом о државној управи („Службени гласник
РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10).
    Чланом 9. Закона о министарствима утврђен је делокруг Министарства економије и
регионалног развоја, које обавља послове државне управе који се односе на: привреду и
привредни развој; положај привредних друштава и других облика пословања; повезивање
привредних друштава и других облика организовања за обављање делатности; употребу назива
Републике Србије у пословном имену привредног друштва; пословно и финансијско
реструктурирање привредних друштава и других облика пословања; приватизацију; стечај;
стандардизацију; техничке прописе; акредитацију; мере и драгоцене метале; анализу ефеката
прописа; структурно прилагођавање привреде; утврђивање политике индустријског развоја;
предлагање мера и праћење спровођења економске политике за раст индустријске производње у
целини и по појединим гранама; предлагање мера за подстицање инвестиционих улагања;
подстицање развоја привреде; предлагање мера економске политике за развој малих и средњих
предузећа и предузетника; координацију послова у вези с проценом вредности капитала;
осигурање банкарских кредита за развој малих и средњих предузећа и предузетника;
кредитирање и осигурање извозних послова и инвестиција у иностранству; координацију
послова у вези са повезивањем привредних друштава са стратешким иностраним
инвеститорима.
    Министарство економије и регионалног развоја обавља послове државне управе који се
односе на: регионални развој; анализу расположивих ресурса и потенцијала региона;
методологија за мерење степена развијености општина и региона; координирање и усмеравање
активности које подстичу регионални развој; подстицање равномернијег регионалног развоја и
развоја недовољно развијених подручја; изградњу пословне и комуналне инфраструктуре;
спровођење концепта индустријског развоја; стварање услова за приступ и реализацију
пројеката који се финансирају из европских фондова, донација и других облика развојне
помоћи; планирање, програмирање и предлагање развојних пројеката из области регионалног
развоја и пројеката од интереса за Републику Србију; надзор и вредновање развојних пројеката;
подстицање међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње;
обезбеђивање материјалних и других услова за развој и промоцију региона.


15
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

    Министарство економије и регионалног развоја обавља и послове државне управе који се
односе на: унапређење економских односа са иностранством; предлагање и спровођење мера у
области економских односа са иностранством; праћење међународних економских односа и
мултилатералне, регионалне и билатералне сарадње са другим државама и организацијама и
њихов развој; учествовање у закључивању, ратификовању и примени међународних економских
и трговинских уговора из делокруга министарства одређеног овим законом; предлагање
оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих комисија и комитета за билатералну
економску сарадњу, слободну трговину и координацију рада органа и организација државне
управе у вези са њиховим радом; креирање, спровођење, предлагање и унапређење режима
спољнотрговинске политике укључујући мере заштите у спољној трговини; спољну трговину и
унапређење система извозно-увозне контроле наоружања, војне опреме и робе двоструке
намене (контролисане робе); хармонизацију спољнотрговинских прописа са ЕУ и СТО и другим
мултилатералним институцијама и организацијама и њихову имплементацију; промет роба,
услуга и права индустријске својине; посебне облике спољнотрговинског пословања;
закључивање и праћење примене међународних трговинских уговора и споразума; страна
улагања, њихову реализацију и мере подстицаја; евидентирање и праћење директних улагања
страних привредних субјеката у Републици и активности домаћих привредних субјеката у
иностранству; прописе у области страних улагања и концесија и њихово усклађивање са правом
ЕУ; преговарање ради закључења билатералних споразума о подстицању и заштити улагања и
израду закона о њиховом потврђивању; унапређење и праћење економске билатералне и
регионалне сарадње; праћење сарадње органа Републике Србије с међународним економским
организацијама и агенцијама Организације уједињених нација; припрему учешћа представника
Републике Србије на међународним конференцијама, односно преговорима за закључивање
међународних економских и трговинских уговора из делокруга министарства одређеног овим
законом; делегирање дипломата задужених за економску сарадњу у дипломатско-конзуларна
представништва Републике Србије.
    Министарство економије и регионалног развоја обавља и послове државне управе који се
односе и на: стратегију и политику развоја туризма; интегрално планирање развоја туризма и
комплементарних делатности; развој и одрживо коришћење простора и туристичких
дестинација од значаја за туризам; спровођење подстицајних мера и обезбеђивање материјалних
и других услова за подстицање развоја и промоцију туризма; таксе и накнаде у туризму;
имовинскоправне послове у туризму; унапређење система вредности и конкурентности
туристичких производа; истраживање туристичког тржишта и развој туристичког
информационог система; услове и начин обављања делатности туристичких агенција
угоститељске делатности, наутичке делатности, као и пружање услуга у туризму; уређење,
одржавање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту; уређење,
одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским парковима и јавним
купалиштима; инспекцијски надзор у области туризма.
    Министарство економије и регионалног развоја обавља и послове државне управе који се
односе и на: запошљавање у земљи и иностранству; упућивање незапослених грађана на рад у
иностранство; праћење стања и кретања на тржишту рада у земљи и иностранству; евиденције у
области запошљавања; унапређење и подстицање запошљавања; стратегију, програм и мере
активне и пасивне политике запошљавања; запошљавање особа са инвалидитетом и других лица
која се теже запошљавају; вишак запослених; остваривање права по основу осигурања за случај
незапослености, других права незапослених лица и вишка запослених; припрему националног
стандарда квалификација и предлагање мера за унапређење система образовања одраслих;
предлагање и праћење спровођења стратегија у области миграција на тржишту рада;
16
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном
осигурању; закључивању уговора о запошљавању са иностраним послодавцима и других
уговора у вези запошљавања; сарадњу са међународним, иностраним и домаћим органима и
организацијама у области рада и запошљавања; усаглашавање са европским законодавством и
стандардима из области запошљавања и праћење примене међународних конвенција.
    Дирекција за мере и драгоцене метале, као орган управе у саставу Министарства
економије и регионалног развоја, обавља стручне послове и послове државне управе који се
односе на: контролу мера и драгоцених метала; законске мерне јединице; еталоне; мерила; као и
друге послове који су одређени законом којим се уређује метрологија и другим законима.
    Законом о државној управи прописани су послови државне управе, и то:

Учествовање у обликовању политике Владе

Органи државне управе припремају нацрте закона, друге прописе и опште акте за Владу и
предлажу Влади стратегије развоја и друге мере којима се обликује политика Владе.
Орган управе у саставу министарства учествује у обликовању политике Владе преко
министарства.

Праћење стања

Органи државне управе прате и утврђују стање у областима из свога делокруга, проучавају
последице утврђеног стања и, зависно од надлежности, или сами предузимају мере или
предлажу Влади доношење прописа и предузимање мера на које је овлашћена.

Извршавање закона, других прописа и општих аката

Органи државне управе извршавају законе, друге прописе и опште акте Народне скупштине и
Владе тако што доносе прописе, решавају у управним стварима, воде евиденције, издају јавне
исправе и предузимају управне радње (у даљем тексту: извршни послови).
Орган управе у саставу министарства не може доносити прописе.

Прописи које доносе органи државне управе

Министарства и посебне организације доносе правилнике, наредбе и упутства.
Правилником се разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе.
Наредбом се наређује или забрањује неко понашање у једној ситуацији која има општи значај.
Упутством се одређује начин на који органи државне управе и имаоци јавних овлашћења
извршавају поједине одредбе закона или другог прописа.

Решавање у управним стварима

Органи државне управе решавају у управним стварима и доносе управне акте.
Органи државне управе решавају о жалбама и ванредним правним средствима на управне акте
које су донели они или имаоци јавних овлашћења, према закону.17
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

Инспекцијски надзор
Инспекцијским надзором органи државне управе испитују спровођење закона и других прописа
непосредним увидом у пословање и поступање физичких и правних лица и, зависно од
резултата надзора, изричу мере на које су овлашћени.
Инспекцијски надзор уређује се посебним законом.

Старање о јавним службама

Органи државне управе старају се да се рад јавних служби одвија према закону.
При томе органи државне управе врше послове и предузимају мере на које су овлашћени
законом.

Развојни послови

Органи државне управе подстичу и усмеравају развој у областима из свога делокруга, према
политици Владе.

Остали стручни послови

Органи државне управе прикупљају и проучавају податке у областима из свога делокруга,
сачињавају анализе, извештаје, информације и друге материјале и врше друге стручне послове
којима доприносе развоју области из свог делокруга.НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Прописи - Сектор за управљање индустријским развојем
Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и "Службени
гласник РС", број 30/10)
Закони о потврђивању појединачних билатералних споразума о узајамном подстицању и
заштити улагања
Закон о страним улагањима ("Службени гласник РС" 3/02 и 5/03 и "Службени лист СЦГ" 1/03-
Уставна повеља)
Закон о концесијама ("Службени гласник РС", број 55/03)
Закон о контроли државне помоћи ("Службени гласник РС", број 51/09)
Закон о буџету Републике Србије за 2010. годину ("Службени гласник РС", бр. 107/09 и 91/10)
Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09 и 73/10)
Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 125/04)
Закон о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07-др. закон
и 30/10-др.закон)
Закон о стечају ("Службени гласник РС", број 104/09)
Закон о пореском поступку и пореској администрацији "Службени гласник РС", бр. 80/02,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07 и 20/09)
Закон о доприносима zа обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04,
61/05, 62/06, 7/08, 5/09 и 7/09)
Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05,61/05 и 54/09)
18
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

Закон о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање
("Службени гласник РС", бр. 102/08 и 31/09)
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", број
36/09)
Закон о спољној трговини наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене ("Службени
лист СЦГ" бр. 7/05 и 8/05-исправка)
Закон о спољнотрговинском пословању ("Службени гласник РС" бр.36/09)
Закон о девизном пословању ("Службени гласник РС" бр.62/06)
Закон о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом
уништавању ("Службени гласник РС", бр.36/09)
Закон о потврђивању Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и употребе
хемијског оружја и његовом уништавању ("Сл.лист СРЈ"-међународни уговори бр. 2/02)
Закон о потврђивању Конвенције о забрани развоја, производње и складиштења
бактериолошког (биолошког) и токсиколошког оружја и њиховог уништавања ("Службени лист
СФРЈ", бр. 43/74)
Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме ("Службени лист СРЈ" бр.41/96,
"Службени лист СРЈ" 7/05-др. закон, "Службени гласник РС", 85/05-др.закон)
Закон о оружју и муницији ("Службени гласник РС" бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03,
101/05-др.закон и 85/05-др.закон)
Закон о превозу опасних материја ("Службени лист СФРЈ", бр. 27/90, 45/90-исправка,
"Службени лист СРЈ" 24/04, 28/06-исправка, 68/02,"Службени гласник РС", бр. 36/09-др.закон)
Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" бр.111/09)
Закон о хемикалијама ("Службени гласник РС", бр.36/09)
Уредба о условима и начину подстицања производње и продаје трактора и прикључних машина
за тракторе у Републици Србији zа 2010. годину ("Службени гласник РС", бр. 3/10, 50/10, 72/10,
87/10 и 94/10)
Уредба о условима и начину подстицања производње, ремонта и продаје грађевинских машина
и теретних моторних возила-камиона и спровођења субвенционисане куповине теретних
моторних возила-камиона произведених у Републици Србији заменом старо за ново у 2010.
години ("Службени гласник РС", бр. 3/10, 49/10 и 67/10)
Уредба о условима и начину подстицања производње, продаје и спровођења субвенционисане
куповине аутобуса произведених у Републици Србији у 2010. години ("Службени гласник РС",
бр. 6/10 и 38/10)
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција ("Службени гласник РС", бр.
34/10 и 41/10)
Уредба о условима и начину интернационализације привредних привредних друштава
("Службени гласник РС", број 17/09)
Уредба о субвенционисању продаје трактора у Републици Српској у 2010. години ("Службени
гласник РС", бр. 53/10 и 94/10)
Уредба о условима и начину подстицања производње и продаје електричних изолатора и
осигурача произведених у Републици Србији у 2010. години („Службени гласник РС“ бр. 38/10
и 50/10)
Уредба о условима и критеријумима за субвенционисање каматне стопе за потрошачке кредите
и кредите за правна лица, односно финансијски лизинг, за набавку одређених трајних
потрошних добара и туристичких путовања у 2010. години („Службени гласник РС“ бр. 2/10,
6/10, 20/10, 28/10, 40/10, 50/10 и 67/10)

19
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

Правилник о условима и начину подстицања производње и продаје трактора и прикључних
машина у Републици Србији у 2011. години („Службени гласник РС“, бр. 5/10, 21/10 и 55/10)
Правилник о условима и начину сувенционисања продаје трактора у Републици Српској у 2011.
години („Службени гласник РС“ број 55/10)
Правилник о условима и начину подстицања прoизводње, ремонта и продаје грађевинских
машина и теретних моторних возила - камиона и спровођења субвенционисане куповине
теретних моторних возила - камиона произведених у Републици Србији заменом старо за ново у
2011. години („Службени гласник РС“ бр. 6/10, 21/10 и 60/10)
Правилник о условима и подстицања производње, продаје и спровођења субвенционисане
куповине аутобуса произведених у Републици Србији у 2011. години („Службени гласник РС“
бр. 15/10, 48/10 и 57/10)

Прописи - Сектор за запошљавање
Национална стратегија запошљавања 2005-2010 година, усвојена 14.04.2005. године,
Национални акциони план за 2010. годину, („Сл. гласник РС’’, број 7/10), на снази од
27.02.2010. године,
Национални акциони план запошљавања за 2011. годину („Сл. гласник РС’’, број 55/10), на
снази од 15.08.2010. године,
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, број 36/09 и
88/10), на снази од 23. маја 2009. године,
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”бр. 36/09), на снази од 23. маја 2009 године,
Правилник о просторним и техничким условима за рад агенције за запошљавање, условима
стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у
запошљавању („Сл. гласник РС’’, број 98/09), на снази од 09.12.2010. године,
Правилник о ближој садржини података и начину вођења евиденција у области запошљавања
(„Сл. гласник РС’’, број 15/10), на снази од 08.03.2010. године,
Правилник о критеријумима и начину спровођења мера активне политике запошљавања („Сл.
гласник РС’’, број 7/10), на снази од 08.02.2010. године,
Правилник о начину издавања, садржини и изгледу легитимације инспектора за вршење
надзора над спровођењем Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС’’, број 97/09), на снази од 27. новембра 2009. године,
Правилник о ближим условима, критеријумима и стандардима за спровођење мера и
активности професионалне рехабилитације („Сл. гласник РС’’, број 112/09), на снази од 8.
јануара 2010. године,
Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и
начину доказивања извршавања те обавезе („Сл. гласник РС’’, број 33/10), на снази од
15.05.2010. године,
Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и
могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом („ Сл. гласник РС“,
број 36/10), на снази од 24.05.2010. године,
Уредба о висини накнаде за издавање дозволе за рад агенцији за запошљавање („Сл. гласник
РС’’ број 104/2009), на снази од 24.12.2009. године,
Одлука о отварању Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС’’, број 36/10), на снази од 06.05.2010.
године,

20
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

Закон о условима за заснивање радног односа са страним држављанима („Сл. лист СФРЈ“, бр.
11/78 и 64/89 и „Сл. лист СРЈ“, број 42/92).

Прописи - Сектор за управне и надзорне послове у области привредних регистара
Закон о привредним друштвима, ″Сл.гласник Републике Србије″, број 125/04
Закон о приватним предузетницима, ″Сл.гласник СРС″, бр. 54/89 и 9/90 и ″Сл.гласник
Републике Србије″, бр. 19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/2002, 101/2005
Закон о класификацији делатности, ″Сл.гласник Републике Србије″, број 104/09
Закон о регистрацији привредних субјеката, ″Сл.гласник Републике Србије″, бр. 55/04, 61/05 и
111/09-др. закон
Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, ″Сл.гласник Републике
Србије″, бр. 57/03, 61/06 и 64/06-исп
Закон о финансијском лизингу, ″Сл.гласник Републике Србије″, бр. 55/03 и 61/05
Закон о стечају    ″Сл.гласник Републике Србије″, број 104/09
Закон о општем управном поступку, „Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.гласник Републике
Србије”, број 30/10
Закон о управним споровима, ″Сл.гласник Републике Србије″, број 111/09


Прописи - Сектор туризма
Закон о туризму („Службени гласник РС”, број 36/2009, 88/2010)
Закон о скијалиштима („Службени гласник РС”, број 46/2006)
Закон о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/2009)
Закон о оглашавању („Службени гласник РС”, број 79/2005)
Закон о посебним овлашћењима ради заштите права интелектуалне својине(„Службени гласник
РС”, број 46/2009 и 109/209)
Закон о приватним предузетницима („Службени гласник СРС”, број 54/89 и 9/90 и „Службени
гласник РС”, број 46/91, 53/965, 35/2002)
Закон о привредним друштвима(„Службени гласник РС”, број 125/2004)
Закон о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском
надзору („Службени гласник РС”, број 39/96,20/97,46/098)
Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС”, број 79/2005)
Закон о фискалним касама („Службени гласник РС”, број 135/2004)
Закон о Влади („Службени гласник РС”, број 65/2008)
Закон о државној управи („Службени гласник РС”, број 79/2005)
Закон о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник СФРЈ”, број
55/78, 47/89)
Закон о буџету за 2010. годину („Службени гласник РС”, број 107/2009, 91/2010)
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009, 111/2009)
Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, број 52/2007)
Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 44/2009)
Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС”, број 05/2009)
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/2008)
Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, број 101/2007)
Закон о пољоприведни и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/2009)
Закон о државним службеницима („Службени гласник РС”, број 104/2009)
Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 31/2001)
21
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

Закон о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС”, број 111/2009)
Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, број 54/2009)
Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 123/2007)
Закон о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, број 111/2009)
Закон о облигационим односима („Службени лист СЦГ”, број 01/2003)
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009)
Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94)
Закон о бањама („Службени гласник РС”, број 80/92)
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС”, број
30/10)
Правилник о програму и начину полагања стручног испита за туристичког водича и
туристичког пратиоца ( "Службени гласник РС", бр. 40/2010 )
Правилник о облику и садржини легитимације и ознаке туристичког водича, туристичког
пратиоца и туристичког аниматора ("Службени гласник РС", бр. 40/2010 )
Правилник о врстама, минималним условима и категоризацији објеката наутичког туризма
("Службени гласник РС", бр. 69/94)
Правилник о садржини и начину истицања туристичке сигнализације ( "Службени гласник РС",
бр. 22/2010)
Правилник о одређивању делатности за чије обављање се плаћа туристичка накнада,
разврставању делатности у групе по степену повезаности, начину плаћања туристичке накнаде
и условима за ослобађање од плаћања туристичке накнаде ( "Службени гласник РС", бр.
20/2010)
Правилник о ближим условима у погледу простора и опреме које мора да испуњава туристичка
агенција која непосредно пружа услуге путнику ("Службени гласник РС", бр. 78/2009 )
Правилник о обрасцу службене легитимације и изгледу значке и одговарајућој врсти одеће,
обуће и опреме туристичког инспектора ("Службени гласник РС", бр. 78/2009 )
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту за
смештај ("Службени гласник РС", бр. 96/2009 )
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности
("Службени гласник РС", бр. 96/2009 )
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском туристичком
домаћинству ("Службени гласник РС", бр. 96/2009 )
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и обележавања службе спасавања (
"Службени гласнику РС", бр. 53/2010 )
Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање
угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству ("Службени
гласник РС", бр. 41/2010 )
Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за уређење и
опремање угоститељских објеката ( "Службени гласник РС", бр. 41/2010 )
Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Службени
гласник РС", бр. 41/2010 )
Правилник о начину пружања угоститељских услуга у покретном објекту и о минималним
техничким, санитарно-хигијенским и здравственим условима које мора да испуњава покретни
објекат у којем се пружају угоститељске услуге ( "Службени гласник РС", бр. 41/2010 )
Правилник о садржини декларације за објављивање и емитовање огласне поруке ("Службени
гласник РС", бр. 114/2005)

22
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у
одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране
пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се
утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за
наплату новчане казне на лицу места ("Службени гласник РС", бр. 73/2010 )
Правилник о категоризацији туристичких места ( "Службени гласник РС", бр. 8/2010, 31/2010 и
37/2010 )
Правилник о садржини Регистра туризма ("Службени гласник РС", бр. 3/2010)
Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за кредите за подстицање квалитета
угоститељске понуде из области туризма за 2010. годину („Службени гласник РС”, број 4/2010)
Уредба о врсти и висини накнаде за регистрацију, евиденцију и друге услуге које пружа
регистар туризма који води агенција за привредне регистре(„Службени гласник РС”, број 2/2010
и 40/2010)
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника(„Службени
гласник РС”, број 98/2007)
Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, број 12/2006)
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средства за
кредите за подстицање квалитета угоститељске понуде из области туризма за 2010. Годину
(„Службени гласник РС”, број )
Уредба о оцењивању државних службеника ("Сл. гласник РС", бр. 11/2006 и 109/2009)
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника(„Службени
гласник РС”, број 98/2007)
Уредба о највишем и најнижем износу туристичке накнаде ("Сл. гласник РС", бр. 21/2010)
Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гласник РС", бр. 15/2010)


Прописи - Сектор за мултилатералну, регионалну и трговинску сарадњу
Закон о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у
Централној Европи – ЦЕФТА 2006 („Сл. гласник РС-МУ“, бр. 88/07);
Закон о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава
ЕФТА („Сл. гласник РС-МУ“, бр. 6/10);
Закон о спољнотрговинском пословању („Сл.гласник РС”, бр. 36/09), као и подзаконски акти
донети на основу тог Закона:
Уредба о ближим условима за примену антидампишких мера („Сл. гласник РС”, бр. 112/09);
Уредба о ближим условима за примену компензаторних мера („Сл.гласник РС”, бр. 112/09);
Уредба о ближим условима за примену мера за заштиту од прекомерног увоза („Сл. гласник
РС”, бр. 112/09);
Уредба о ближим условима за издавање, коришћење и укидање дозвола за извоз, увоз, односно
транзит робе и расподелу квота („Сл.гласник РС”, бр.47/10);
Уредба о начину издавања уверења и оверавању исправа које прате робу при извозу или увозу
за чије издавање или оверу није прописана надлежност („Сл. гласник РС”, бр. 7/10);
Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање
одређених исправа („Сл. гласник РС”, бр. 7/10);
Одлука о извозу, односно увозу робе и услуга без наплате односно плаћања („Сл.гласник РС”,
бр. 7/10);
Одлука о извозу шећера у земље ЕУ („Сл. гласник РС”, бр. 60/10);

23
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

Прописи - Сектор туристичке инспекције
Закон о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2008, 36/2009 - др. закон и 73/2010 - др.
закон)
Закон о државној управи („Службени гласник РС”, број 79/2005) и ("Сл. гласник РС", бр.
79/2005 и 101/2007)
Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр.
30/2010)
Закон о туризму („Службени гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010)
Закон о јавним скијалиштима („Службени гласник РС”, број 46/2006)
Закон о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/2009)
Закон о оглашавању („Службени гласник РС”, број 79/2005)
Закон о посебним овлашћењима ради заштите права интелектуалне својине („Службени гласник
РС”, број 46/2009 и 109/209)
Закон о приватним предузетницима ("Сл. гласник СРС", бр. 54/89 и 9/90 и "Сл. гласник РС", бр.
19/91, 46/91, 31/93 - одлука УСРС, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/2002, 101/2005 - др. закон,
55/2004 - др. закон и 61/2005 - др. закон)
Закон о привредним друштвима(„Службени гласник РС”, број 125/2004)
Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС”, број 79/2005), од јануара („Службени
гласник РС”, број 73/2010)
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС", бр.
25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 - испр. и 123/2007 - др. закон)
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Службени гласник РС", бр.
30/2010 )
Закон о регистрацији привредних субјеката ("Сл. гласник РС", бр. 55/2004, 61/2005 и 111/2009 -
др. закони)
Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 -
испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009 и 54/2009)
Закон о државним службеницима ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 -
испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008 и 104/2009)
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/2008)
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009 и 73/2010)
Закон о буџету за 2010. годину („Службени гласник РС”, број 107/2010 и 91/2010)
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004,
54/2007, 104/2009 и 36/2010)
авилник о програму и начину полагања стручног испита за туристичког водича и туристичког
пратиоца ( "Службени гласник РС", бр. 40/2010 )
Правилник о облику и садржини легитимације и ознаке туристичког водича, туристичког
пратиоца и туристичког аниматора ("Службени гласник РС", бр. 40/2010 )
Правилник о врстама, минималним условима и категоризацији објеката наутичког туризма
("Службени гласник РС", бр. 69/94)
Правилник о садржини и начину истицања туристичке сигнализације ( "Службени гласник РС",
бр. 22/2010)
Правилник о одређивању делатности за чије обављање се плаћа туристичка накнада,
разврставању делатности у групе по степену повезаности, начину плаћања туристичке накнаде
и условима за ослобађање од плаћања туристичке накнаде ( "Службени гласник РС", бр.
20/2010)

24
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

Правилник о ближим условима у погледу простора и опреме које мора да испуњава туристичка
агенција која непосредно пружа услуге путнику ("Службени гласник РС", бр. 78/2009)
Правилник о обрасцу службене легитимације и изгледу значке и одговарајућој врсти одеће,
обуће и опреме туристичког инспектора ("Службени гласник РС", бр. 78/2009)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту за
смештај ("Службени гласник РС", бр. 96/2009)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности
("Службени гласник РС", бр. 96/2009)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском туристичком
домаћинству ("Службени гласник РС", бр. 96/2009)
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и обележавања службе спасавања (
"Службени гласнику РС", бр. 53/2010)
Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање
угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству ("Службени
гласник РС", бр. 41/2010)
Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за уређење и
опремање угоститељских објеката ( "Службени гласник РС", бр. 41/2010)
Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Службени
гласник РС", бр. 41/2010)
Правилник о начину пружања угоститељских услуга у покретном објекту и о минималним
техничким, санитарно-хигијенским и здравственим условима које мора да испуњава покретни
објекат у којем се пружају угоститељске услуге ("Службени гласник РС", бр. 41/2010)
Правилник о садржини декларације за објављивање и емитовање огласне поруке ("Службени
гласник РС", бр. 114/2005)
Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у
одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране
пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се
утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за
наплату новчане казне на лицу места ("Службени гласник РС", бр. 73/2010)
Правилник о категоризацији туристичких места ( "Службени гласник РС", бр. 8/2010, 31/2010 и
37/2010)
Правилник о садржини Регистра туризма ("Службени гласник РС", бр. 3/2010)
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника(„Службени
гласник РС”, број 98/2007)
Уредба о највишем и најнижем износу туристичке накнаде ("Сл. гласник РС", бр. 21/2010)
Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гласник РС", бр. 15/2010)
Уредба о оцењивању државних службеника ("Сл. гласник РС", бр. 11/2006 и 109/2009)


Прописи - Сектор регионалног развоја
Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“ бр. 51/09 и 30/10) и подзаконска акта:
Уредба о начину предлагања кандидата за чланове Националног савета за регионални развој
(„Службени гласник РС“ бр. 40/10),
Уредба о утврђивању Методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 42/10),
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за
2010. годину („Службени гласник РС“ бр. 51/10),
25
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

 Уредба о изменама уредбе о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени
гласник РС“ бр. 109/09 и 46/10),
Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова
регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени
гласник РС“ бр. 74/10),
Уредба о садржини, начину и поступку вођења регистра мера и подстицаја регионалног развоја
(„Службени гласник РС“ бр. 93/10).
Правилник о јединственом регистру акредитованих регионалних развојних агенција
(„Службени гласник РС“ бр. 89/10)
Закон о јавним агенцијама ("Сл. гласник РС" бр. 18/2005 и 81/2005)
Закон о Фонду за развој Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 36/2009 и 88/10)
Закон о агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС" бр. 55/2004 и 111/2009)
Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 33/1997, 31/2001 и 30/2010)
Одлуку о оснивању Националне агенције за регионални развој („Сл. гласник РС“, бр. 75/2009,
109/2009 и 44/2010)
Закон о Влади („Сл. гласник РС“, бр. 55/2005, 71/2005, 101/2007 и 65/2008)
Пословник о раду Владе („ Сл. гласник РС“, бр 61/2006, 69/2008, 88/2009, 33/2010 и 69/2010
Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009 и 73/2010)
Закон о рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник РС" бр. 46/2006 и 111/2009)
Закон о контроли државне помоћи ("Сл. гласник РС" бр. 51/2009)
Закон о буџету Републике Србије за 2010. годину ("Сл. гласник РС" бр. 107/2009)
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 116/08)
Правилник о критеријумима за образовање комисије за јавне набавке („Службени гласник РС“
50/09)
Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 50/09)
Правилник о начину поступања са електронским понудама и начину спровођења електронске
лицитације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ 50/09)
Правилник о обележавању елемената конкурсне документације у поступцима јавних набавки
(„Службени гласник РС“ 50/09)
Правилник о одређивању доказа на основу којих се утврђује да је понуду поднео домаћи
понуђач и за одређивање добара домаћег порекла („Службени гласник РС“ 50/09)
Правилник о поступку издавања сертификата за службеника за јавне набавке („Службени
гласник РС“ 50/09)
Правилник о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“ 50/09)
Правилник о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању понуда
(„Службени гласник РС“ 50/09)
Списак међународних организација чији се поступци јавних набавки могу примењивати уместо
одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 50/09)
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и
88/2010)
Закон о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010)
Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007)
Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 62/2006)
Закон о потврђивању европске повеље о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
70/07)


26
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

Закон о просторном плану Републике Србије од 2010-2020. године („Службени гласник РС“, бр.
88/10)
Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009)
Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 125/2004)
Закон о задругама ("Сл. лист СРЈ" бр. 41/96 и 12/98 и "Сл. гласник РС" бр. 101/2005 и 34/2006)
Закон о удружењима ("Сл. гласник РС" бр. 51/2009)
Закон о иновационој делатности ("Сл. гласник РС" бр. 110/2005 и 18/2010)
Закон о привредним коморама ("Сл. гласник РС" бр. 65/2001 и 36/2009)
Закон о приватним предузетницима ("Сл. гласник СРС" бр. 54/89 и 9/90 и "Сл. гласник РС" бр.
19/91, 46/91, 31/93,39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/2002, 101/2005)
Закон о одговорности правних лица за кривична дела ("Сл. гласник РС" бр. 97/2008)
Закон о привредним преступима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 4/77, 36/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89 и
3/90 и "Сл. лист СРЈ" бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и "Сл. гласник
РС" бр. 101/2005)
Закон о регистрацији привредних субјеката ("Сл. гласник РС" бр. 55/2004, 61/2005 и 111/2009)
Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између држава чланица ЕЗ са
једне и Републике Србије са друге стране („Сл. гласник РС“, бр. 83/2008)
Закон о страним улагањима („Сл. лист СРЈ“ , бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. лист СЦГ“ бр.1/2003)
Уредба о условима за подстицај и развој предузећа и предузетнишва у неразвијеним општинама
у 2010. години („Сл. гласник РС“, бр.11/2010)
Уредба о условима за улагање у радно интезивне гране прерађивачке индустрије у недовољо
развијеним општинама у 2010. години („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010)
Уредба о условима за подстицање производње и запошљавања у девастираним подручјима у
2010. години („Сл. гласник РС, бр. 11/2010)УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА


ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
27
December 29,
           ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010
ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Извршење буџета у 2010. години


    МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

    функција 410-општи економски и комерцијални послови и послови по питању
    рада
 ек.                     опис                       додељена      извршено до     у%
клас                                             апропријација    30.12.2010.
 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                          71.823.000,00   71.301.953,95     99,27
 412 СОЦ.ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                               12.909.000,00   12.763.050,35     98,87
 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ                                        700.000,00     700.000,00    100,00
 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                  8.274.000,00    7.706.686,82     93,14
 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                 2.400.000,00    1.828.390,38     76,18
 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                            1.000,00         0,00     0,00
 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                        66.855.000,00   66.653.097,80     99,70
 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                       6.305.000,00    5.387.761,87     85,45
 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                      189.700.000,00   79.338.634,98     41,82
 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                    553.799.000,00   553.735.000,00     99,99
    Средства ове апропријације у износу од 279.325.000 динара намењена су за Агенцију за
    страна улагања и промоцију извоза; средства у износу од 250.000.000 динара
    намењена
    су за Агенцију за приватизацију; средства у износу од 17.760.000 намењена су за
    Акредитационо
    тело; средства у износу од 6.714.000 намењена су за остале специјализоване услуге
 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                  2.000.000,00    1.239.539,20     61,98
 426 МАТЕРИЈАЛ                                           6.547.000,00    3.911.363,16     59,74
   СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
 451 ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                       4.192.000.000,00  4.129.993.500,00     98,52
   Средства ове апропријације намењена су за Програм кредитне подршке привреди
   преко
   Фонда за развој, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту
   Владе
 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА-greenfield                        2.255.495.000,00  2.208.063.928,42     97,90
 462 ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                        2.300.000,00    2.213.486,41     96,24
28
December 29,
          ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                               800.000,00       48.936,00      6,12
 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                           301.000,00      301.000,00   100,00
 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                     0,00         0,00
 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА                                           0,00         0,00
 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                           19.208.125.000,00   19.202.803.337,98     99,97
   Средства ове апроријације намењена су за оснивачки улог и улагања од посебног
   значаја
   (ФИАТ и друго); за наменске кредите за подстицање производње и извоза; за
   субвенционисане
   кредите за ликвидност привреде и потрошачке кредите за куповину домаћих
   производа
   према посебном програму Владе преко Фонда за развој; за Start-up кредите за
   почетнике преко
   Фонда за развој, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту
   Владе; друге мере
   за подстицање домаће привреде (програм замене старих аутомобила и камиона за
   нове, програм
    субвенционисане продаје домаћих трактора, камиона и грађевинских машина, програм
    субвенционисане станоградње, програм подстицања производње и ремонта шинских
    возила
    и друго); за докапитализацију АОФИ и за кредитирање и осигурање извоза преко
    АОФИ, а распоред
    и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе
    УКУПНО                                       26.580.334.000,00   26.347.989.667,32     99,13    ПРОГРАМ 2601-ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА
    ПРЕДПРИСТУПНУ ПОМОЋ
    ЕУ-ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА
    2601-08-ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2008
    01-ПОДРШКА УЧЕШЋУ СРБИЈЕ У ПРОГРАМИМА ЗАЈЕДНИЦЕ
 462 ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                      57.100.000,00    16.350.648,78     28,64
    УКУПНО ИПА                                       57.100.000,00    16.350.648,78     28,64


    УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 410                               26.637.434.000,00   26.364.340.316,10     98,97    функција 412-општи послови по питању рада
 ек.                    опис                      додељена       извршено до     у%
клас                                           апропријација     30.12.2010.

29
December 29,
          ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                      19.821.000,00    18.453.871,76   93,10
 412 СОЦ.ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                            3.611.000,00    3.303.243,19  91,48
 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ                                     300.000,00      98.800,00   32,93
 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                              4.835.000,00    4.163.119,70  86,10
 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                              650.000,00     450.212,07   69,26
 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                        1.000,00        0,00   0,00
 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                     1.132.000,00    1.115.881,80  98,58
 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                    1.000.000,00     610.534,72   61,05
 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    500.000,00     162.172,00   32,43
 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                 4.870.000,00    4.800.000,00  98,56
 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                               732.000,00     257.530,48   35,18
 426 МАТЕРИЈАЛ                                        1.756.000,00     623.369,40   35,50
   СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
 451 ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                    806.800.000,00   806.767.402,67  100,00
   Средства у износу од 556.800.000 динара намењена су за рефундацију зарада
   инвалидним лицима
   и побољшање услова рада инвалидних лица, а распоред и коришћење средстава вршиће
   се по
   посебном акту Владе; средства у износу од 250.000.000 динара намењена су за
   испшлату
   заосталих зарада Групи Застава преко Националне службе за запошљавање
 462 ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                     2.250.000,00    1.612.194,00  71,65
 464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗ.ОБАВЕЗНОГ СОЦ.ОСИГУРАЊА                      3.700.000.000,00  3.699.999.999,04  100,00
   Средства ове апропријације намењена су за трансфере НСЗ за активне мере
   запошљавања
 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦ.ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                          6.036.106.000,00  6.035.016.628,45  99,98
   Средства ове апропријације намењена су за "Транзициони фонд" а распоред и
   коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе
 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                           1.000,00      1.000,00  100,00
 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА                                     400.000,00     392.992,90   98,25
   УКУПНО                                      10.584.765.000,00  10.577.828.952,18  99,93


   ПРОГРАМ 2601-ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА
   ПРЕДПРИСТУПНУ ПОМОЋ
   ЕУ-ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА                      5.750.000,00    5.400.482,31  93,92
   2601-08-ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2008
   01-ПОДРШКА УЧЕШЋУ СРБИЈЕ У ПРОГРАМИМА ЗАЈЕДНИЦЕ                    5.750.000,00    5.400.482,31  93,92
 462 ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА-ПРОГРЕС                 5.750.000,00    5.400.482,31  93,92

30
December 29,
           ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010    УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412                                10.590.515.000,00  10.583.229.434,49     99,93
    функција 473-туризам
 ек.                     опис                       додељена      извршено до     у%
клас                                            апропријација    30.12.2010.
 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                        117.507.000,00   111.233.411,66     94,66
 412 СОЦ.ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                              22.127.000,00   19.910.781,13     89,98
 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ                                       200.000,00     195.100,00     97,55
 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                16.001.000,00   15.706.007,43     98,16
 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                3.000.000,00    2.831.637,26     94,39
 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                           1.000,00         0,00     0,00
 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                       1.500.000,00    1.498.455,74     99,90
 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                      7.000.000,00    6.997.744,03     99,97
 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                      6.260.000,00    6.102.613,75     97,49
 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                   25.000.000,00   22.245.708,91     88,98
 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                 2.200.000,00     884.279,34     40,19
 426 МАТЕРИЈАЛ                                          5.500.000,00    5.450.913,73     99,11
   СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
 451 ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                      2.525.000.000,00  2.524.875.511,89   100,00
    Распоред и коришћење ових средстава вршиће се по посебном акту Владе
 462 ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                       7.500.000,00    7.164.743,81     95,53
 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                              20.000.000,00   20.000.000,00   100,00
 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                             60.000.000,00   60.000.000,00   100,00
 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                                1.000.000,00     249.342,00     24,93
 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                           1.500.000,00    1.405.711,29     93,71
 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА                                       5.140.000,00    5.010.577,45     97,48
 551 НИП                                            743.300.000,00   743.084.731,39     99,97
 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                             980.000.000,00   980.000.000,00   100,00
   Средства ове апропријације намењена су за подстицање квалитета угоститељске
   понуде
   физичких лица, малих и средњих предузећа из области туризма путем повољних
   кредита
    преко Фонда за развој, а распоред и коришћење ових средстава вршиће се по посебном
    акту Владе и за оснивање и финансирање привредних друштава и јавних предузећа за
    развој туризма
31
December 29,
           ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

    Србије и туристичких дестинација по Стратегији развоја туризма и посебним
    мастер плановима
    УКУПНО                                       4.549.736.000,00  4.534.847.270,81     99,67
    функција 474-вишенаменски развојни пројекти
 ек.                     опис                    додељена      извршено до     у%
клас                                          апропријација    30.12.2010.
 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                       13.704.000,00   11.697.949,85     85,36
 412 СОЦ.ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                            2.427.000,00    2.093.932,82     86,28
 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ                                     300.000,00         0,00     0,00
 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                               1.952.000,00    1.458.657,11     74,73
 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                               500.000,00     241.032,74      48,21
 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                         1.000,00         0,00     0,00
 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                     1.400.000,00    1.328.891,48     94,92
 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                    2.000.000,00    1.708.172,44     85,41
 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    19.000.000,00    9.401.069,57     49,48
 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                 365.883.000,00   365.882.940,00   100,00
    Средства ове апропријације намењена су за финансирање Националне агенције за
    регионални развој и за остале специјализоване услуге
 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                               2.000.000,00    506.130,99      25,31
 426 МАТЕРИЈАЛ                                        3.700.000,00    1.648.210,41     44,55
   СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
 451 ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                     70.000.000,00   70.000.000,00   100,00
   Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебним актима
   Владе
 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                              700.000,00      37.389,60      5,34
 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                           1.000,00      1.000,00   100,00
 551 НИП                                          619.473.000,00   590.690.475,53     95,35
 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                          1.700.000.000,00  1.700.000.000,00   100,00
   Средства ове апропријације намењена су за подстицање равномерног регионалног
   развоја,
   одобравањем кредита преко Фонда за развој, а распоред и коришћење ових средстава
   вршиће се
    по посебном акту Владе
    УКУПНО                                       2.803.041.000,00  2.756.695.852,54     98,35
32
December 29,
          ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

    функција 490-економски послови некласификовани на другом месту
 ек.                   опис              додељена       извршено до     у%
клас                                  апропријација     30.12.2010.
 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)              138.119.000,00    129.582.269,57     93,82
 412 СОЦ.ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                    16.231.000,00    14.697.097,02     90,55
 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ                             400.000,00      400.000,00   100,00
 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                       7.626.000,00     5.985.177,55     78,48
 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                      3.000.000,00     2.359.490,32     78,65
 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                 1.000,00          0,00     0,00
 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ                             11.540.000,00    11.294.683,39     97,87
 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                            31.255.000,00    21.248.919,61     67,99
 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                           157.500.000,00    157.297.733,83     99,87
 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                               0,00         0,00
 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                       2.500.000,00     1.360.640,04     54,43
 426 МАТЕРИЈАЛ                                6.000.000,00     2.245.316,25     37,42
 462 ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА             18.000.000,00    12.717.443,78     70,65
 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦ.ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                    35.150.000,00    34.112.567,39     97,05
 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                      2.000.000,00      88.862,00      4,44
 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                   1.000,00       1.000,00   100,00
 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА                             2.280.000,00     1.329.617,55     58,32
    УКУПНО                                431.603.000,00    394.720.818,30     91,45
    УКУПНО ЗА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
    И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА                       45.012.329.000,00   44.633.833.692,24     99,16
    УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ


 ек.                   опис              додељена       извршено до     у%
клас                                  апропријација     30.12.2010.
 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)               49.181.500,00    49.181.000,00   100,00
 412 СОЦ.ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                    9.264.000,00     9.264.000,00   100,00
 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ                             2.600.000,00     2.600.000,00   100,00
33
December 29,
          ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                1.000.000,00     1.000.000,00      100,00
 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                3.800.000,00     3.800.000,00      100,00
 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                           1.200.000,00     1.200.000,00      100,00
 426 МАТЕРИЈАЛ                                    2.600.000,00     2.600.000,00      100,00
 462 ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                 11.088.500,00     11.088.500,00      100,00
    УКУПНО                                    80.734.000,00     80.733.500,00      100,00    БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА
    ИНВАЛИДИТЕТОМ

                                                              извршено   у
 ек.                                                   извор 04-      до     %
                                                     сопствени
клас                         опис                         приходи     30.12.2010.
 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА                    600.000.000,00
 464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗ.ОБАВЕЗНОГ СОЦ.ОСИГУРАЊА                               100.000.000,00
    УКУПНО                                               700.000.000,00Извршење буџета у 2009. години


    МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА    функција 410-општи економски и комерцијални послови и послови по питању
    рада ек.                   опис                   додељена       извршено до    у%
клас                                       апропријација      31.12.2009.
 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                    93.501.000,00    86.374.891,73  92,38
 412 СОЦ.ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                         16.737.000,00    15.425.728,47  92,17
 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ                                   700.000,00     700.000,00  100,00
 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                            1.650.000,00     265.499,12   16,09
 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                           2.440.000,00    2.283.937,41  93,60
 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                       1.000,00       0,00   0,00
34
December 29,
          ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                       5.439.000,00    3.235.612,13  59,49
 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                      7.400.000,00    4.114.802,14  55,61
 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    200.000.000,00   186.107.262,05  93,05
 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                  314.293.000,00         0,00  0,00
   Средства ове апропријације у износу од 203.500.000 динара намењена су за Републичку
   агенцију за развој малих и средњих предузећа и предузетништва, средства у износу од
   17.760.000 динара намењена су за Акредитационо тело, средства у износу од
   80.734.000
   динара намењена су за Институт за стандардизацију Србије и средства у износу од
   12.299.000 динара намењена су за остале специјализоване услуге
 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                 1.332.000,00    1.095.996,33  82,28
 426 МАТЕРИЈАЛ                                          7.400.000,00    7.059.004,51  95,39
   СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
 451 ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                     3.574.000.000,00  3.569.776.033,33  99,88
   Средства ове апропријације у износу од 3.500.000.000 намењена су за Програм
   кредитне
   подршке привреди преко Фонда за развој, а распоред и коришћење средстава вршиће
   се по
   посебном акту Владе, средства у износу од 29.600.000 динара намењена су за
   реализацију
   Програма развоја кластера и средства у износу од 44.400.000 динара намењена су за
   реализацију
   Пројекта подстицаја предузећа за инвестирање у јачање иновативности
 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА-greenfield                       1.195.100.000,00   826.426.739,56  69,15
   Ова средства користиће се за greenfield инвестиције
 462 ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                      42.000.000,00    16.219.682,40  38,62
 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                                740.000,00       6.020,00  0,81
 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                             1.000,00       644,33  64,43
 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                               14.800.000,00     852.778,65   5,76
 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА                                       7.400.000,00    7.204.928,24  97,36
 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                           13.034.259.000,00  13.025.773.335,05  99,93
   Средства ове апроријације намењена су за Start-up кредите за почетнике преко
   Фонда за
   развој, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе; за
   оснивачки
   улог и улагања од посебног значаја (ФИАТ-Застава, РТБ Бор и друго); за наменске
   кредите за
   подстицање извоза; за субвенционисане кредите за ликвидност привреде и
   потрошачке
   кредите за куповину домаћих производа према посебном програму Владе преко Фонда
   за
   развој; друге мере за подстицање домаће привреде (програм замене старих

35
December 29,
           ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

    аутомобила

    за нове, програм субвенционисане продаје домаћих трактора и друго)
    УКУПНО                                      18.519.193.000,00   17.752.922.895,45  95,86
    функција 412-општи послови по питању рада


 ек.                     опис                    додељена        извршено до    у%
клас                                         апропријација       31.12.2009.
 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                      27.699.000,00    21.871.147,70   78,96
 412 СОЦ.ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                            4.958.000,00     3.905.426,53  78,77
 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ                                     300.000,00      115.300,00   38,43
 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                              1.650.000,00      493.453,38   29,91
 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                               600.000,00      556.674,21   92,78
 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                         1.000,00        0,00   0,00
 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                     1.029.000,00      324.898,43   31,57
 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                    2.220.000,00      318.859,42   14,36
 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                   14.800.000,00     8.976.711,03  60,65
 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                 3.700.000,00     3.580.000,00  96,76
 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                666.000,00      620.252,41   93,13
 426 МАТЕРИЈАЛ                                        2.960.000,00     2.781.279,84  93,96
   СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
 451 ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                    874.000.000,00    748.736.424,04   85,67
   Срдства у износу од 661.500.000 динара намењена су за рефундација зарада
   инвалидним лицима
   као и за побољшање услова рада инвалидних лица, распоред и коришћење средстава
   вршиће се по
   посебном акту Владе и средства у износу од 212.500.000 динара намењена су за
   исплату
    заосталих зарада Групи Застава преко НСЗ
 462 ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                    13.600.000,00     6.706.371,74  49,31
 464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗ.ОБАВЕЗНОГ СОЦ.ОСИГУРАЊА                      3.500.000.000,00   3.500.000.000,00  100,00
   Средства ове апропријације намењена су за трансфере НСЗ за активне мере
   запошљавања
 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦ.ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                          4.917.096.950,00   4.917.096.870,48  100,00

36
December 29,
          ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

    Средства ове апропријације намењена су за "Транзициони фонд" а распоред и
    коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе
 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                          1.000,00      644,33   64,43
 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА                                    370.000,00     171.261,13   46,29
    УКУПНО                                     9.365.650.950,00   9.216.255.574,67  98,40
    функција 473-туризам


 ек.                     опис                  додељена       извршено до    у%
клас                                        апропријација      31.12.2009.
 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                    135.200.000,00   129.479.909,15   95,77
 412 СОЦ.ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                          25.598.000,00    23.220.191,47   90,71
 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ                                    460.000,00     209.461,00   45,54
 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                             2.500.000,00     1.066.831,87  42,67
 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                            3.800.000,00     3.606.532,88  94,91
 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                        1.000,00       0,00   0,00
 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                   3.000.000,00     1.654.485,74  55,15
 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                  6.000.000,00     4.887.627,70  81,46
 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                  5.000.000,00     4.998.931,33  99,98
 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                               25.000.000,00    18.943.133,85   75,77
 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                              900.000,00     814.689,43   90,52
 426 МАТЕРИЈАЛ                                      6.000.000,00     5.882.308,05  98,04
   СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
 451 ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                  1.588.200.000,00   1.588.165.868,00  100,00
    Распоред и коришћење ових средстава вршиће се по посебном акту Владе
 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                          20.000.000,00    20.000.000,00  100,00
 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                         45.000.000,00    45.000.000,00  100,00
 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                            1.300.000,00     377.772,00   29,06
 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                       2.000.000,00     1.288.688,32  64,43
 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА                                    140.000,00      98.813,20   70,58
 551 НИП                                        220.000.000,00   167.392.507,58   76,09
 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                         188.000.000,00   188.000.000,00  100,00

37
December 29,
           ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

    Средства ове апропријације намењена су за подстицање квалитета угоститељске
    понуде
    физичких лица, малих и средњих предузећа из области туризма путем повољних
    кредита
    преко Фонда за развој, а распоред и коришћење ових средстава вршиће се по посебном
    акту Владе и за оснивање и финансирање привредних друштава и за развој туризма
    Србије и туристичких дестинација по Стратегији развоја туризма и посебним
    мастер плановима
    УКУПНО                                         2.278.099.000,00   2.205.087.751,57  96,80
    функција 474-вишенаменски развојни пројекти


 ек.                     опис                      додељена       извршено до    у%
клас                                            апропријација      31.12.2009.
 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                         21.454.000,00    12.855.350,61  59,92
 412 СОЦ.ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                               3.840.000,00     2.301.107,66  59,92
 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ                                        300.000,00        0,00   0,00
 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                  500.000,00        0,00   0,00
 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                  500.000,00     441.808,84  88,36
 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                            1.000,00       0,00   0,00
 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                        1.480.000,00     992.369,86  67,05
 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                       2.072.000,00     1.043.373,33  50,36
 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                      23.300.000,00    19.704.198,88  84,57
 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                    10.000.000,00     4.854.474,53  48,54
 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                   333.000,00     304.920,45  91,57
 426 МАТЕРИЈАЛ                                           3.700.000,00     3.308.138,49  89,41
 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                              5.000.000,00     4.439.660,03  88,79
 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                                 370.000,00     187.255,10  50,61
 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                               1.000,00      644,33  64,43
 551 НИП                                            1.157.843.995,00   1.157.369.058,58  99,96
 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                            2.495.000.000,00   2.490.000.000,00  99,80
    Средства ове апропријације у износу од 2.490.000.000 динара намењена су за
    подстицај и развој предузећа и предузетништва у неразвијеним општинама у
    Републици Србији,

38
December 29,
           ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

    одобравањем кредита преко Фонда за развој, а распоред и коришћење ових средстава
    вршиће се по
    посебном акту Владе и средства у износу од 5.000.000 динара намењена су за
    учешће у оснивачком улогу за регионалне агенције
    УКУПНО                                        3.725.694.995,00   3.697.802.360,69  99,25
    функција 490-економски послови некласификовани на другом месту


 ек.                     опис                     додељена        извршено до    у%
клас                                           апропријација       31.12.2009.
 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                        138.612.000,00    75.665.613,87   54,59
 412 СОЦ.ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                             21.796.000,00    12.756.563,33   58,53
 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ                                       300.000,00      300.000,00  100,00
 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                12.000.000,00      735.568,34   6,13
 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                2.220.000,00     1.942.042,69  87,48
 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                           1.000,00        0,00   0,00
 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                       7.918.000,00     7.396.566,69  93,41
 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                     13.300.000,00     8.096.245,40  60,87
 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                     39.600.000,00    28.281.563,06   71,42
 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                   10.000.000,00     1.996.423,59  19,96
 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                 1.998.000,00     1.731.682,39  86,67
 426 МАТЕРИЈАЛ                                          4.440.000,00     4.251.560,61  95,76
 462 ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                      10.000.000,00     6.384.402,65  63,84
 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦ.ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                              81.300.000,00    13.164.973,85   16,19
 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                               1.480.000,00      302.426,00   20,43
 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                              1.000,00       644,33   64,43
 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА                                       1.480.000,00     1.064.973,84  71,96
    УКУПНО                                         346.446.000,00    164.071.250,64   47,36
    УКУПНО ЗА РАЗДЕО МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ
    И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА                                34.235.083.945,00   33.036.139.833,02  96,5039
December 29,
                   ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2009. ГОДИНУ                        ОБРАЗАЦ А ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОДАТАКА О ДОДЕЉЕНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА
                                                                                  Број приспелих понуда
          Подаци о врсти поступка и предмету јавне         Подаци о вредности набав.             Подаци о изабраном
                  набавке
Редни број
                                          (у хиљадама динара)                понуђачу
                  предмета
       поступка

            поступка
                                             Уговор.  Уговор.    Датум
       Врста

             Врста

                  Врста
                                      Процењ.                        Назив изабраног    Матични
                       Опис предмета јавне набавке        вредност  вредност   закључ.
                                      вредност                         понуђача      број
                                            без ПДВ   са ПДВ    уговора


  I      II     III    IV          V          VI      VII    VIII      IX          X        XI    XII


                                                                MACE doo, Београд
                       Управљање пројектом
                                                                са подизвршиоцем
 1       1     2     12    "ФИАТ аутомобили Србија"    145.000   135.921  160.387  06.02.2009                20141212     1
                                                                "Delta invest" doo,
                       д.о.о. Крагујевац
                                                                Београд
ОБРАЗАЦ Б ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОДАТАКА О ДОДЕЉЕНИМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


                                                                    Укупан број
                             Редни
                                                     Врста предмета јавне              Укупна вредност
                             број
                                                                  поступака набавке
                                                        набавке
                                                                   мале вредности
                                                                             јавних набавки


40
December 29,
                  ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

                                                                                     (у хиљадама
                                                                                      динара)

                              I                             II                III           IV
                                                                            1            522
                              1                            ДОБРА

                              2                            УСЛУГЕ               1            649

                              3                            РАДОВИ
                  ОБРАЗАЦ А ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОДАТАКА О ДОДЕЉЕНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА-друго тромесечје 2009. године
                                                                                                   Број приспелих понуда
                                              Подаци о вредности набав.                     Подаци о изабраном
            Подаци о врсти поступка и предмету јавне набавке
                                                (у хиљадама динара)                         понуђачу
Редни број
                  предмета
       поступка


            поступка
                                                   Уговор.     Уговор.
       Врста


             Врста


                  Врста
                                           Процењ.                      Датум закључ.                   Матични
                          Опис предмета јавне набавке            вредност    вредност са               Назив изабраног понуђача
                                           вредност                       уговора                     број
                                                   без ПДВ      ПДВ


 I      II     III    IV            V            VI        VII        VIII       IX             X         XI    XII
 1      1      2     1    Сервисирање и одржавање возила са                                       "Ауто сервис Мики"
                       уградњом оригиналних резервих       4.000        800         944  01.06.2009.
                                                                               Београд
                                                                                             53319530    8
                       делова
                                                     1,100       1,298    01.06.2009.     "Ауто кућа Коле", Београд  17084437

                                                                               "Ауто центар Анђелковић",
                                                       800         944  02.06.2009.                   17094980
                                                                               Београд
                                                       123         145  12.06.2009.     "Ракета" АД, Севојно     7362358
                                                       123         145  12.06.2009.     "Ракета" АД, Севојно     7362358
                                                       185         218  12.06.2009.     "Ауто Миг", Ниш       17221124
                       Додатни радови на реконструкцији
 2       3     3     36                         3,325      3,325       3,923    17.06.2009.     ВП "Ћуприја" а.д., Ћуприја  7166591    1
                       водоводне мреже у Белој Паланци
                       Изградња резервоара за воду 200 м3 у                                      МП "Велика Морава",
 3       2     2     36                         6,102      6,779       7,999    17.06.2009.                   17152769    1
                       Крагујевцу                                                   Београд
                       Изградња колектора у улици 9. маја у                                      Водопривреда ад.,
 4       2     2     36                         9,152      5,504       6,494    11.06.2009.                    7198230    4
                       Крагујевцу                                                   Смед.Паланка

41
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

            Изградња источног дела регионалног
5  2   2    36                         33,898     42,815  50,522   09.06.2009.  "Црна Трава" ад. Лесковац    7105487  9
            водосистема Барја-Лесковац

            Извођење радова на изградњи објекта
6  1   3    45  трафо станице, прикључног вода и        6,000     6,365   7,510   17.06.2009.  "Амига" доо, Краљево      7407343  5
            јавне расвете Мали Зворник

            Друга фаза изградње бизнис инкубатор                               "Поповић градња" доо,
7  1   3    21                         14,662     12,993  15,332   17.06.2009.                  20020032  2
            центра - Медвеђа                                         Лебане

            Друга фаза санације црпне станице
8  1   3    36  постројења за прераду питке воде у       4,746     4,607   5,437   04.06.2009.  "Хидроконтрол" доо, Ниш     7619910  2
            Медвеђи

            Извођење радова на изградњи
                                                             ЈКП "Водовод и
9  3   3    36  водоводне мреже у Ковачеву-Нови         4,046     4,675   5,516   11.06.2009.                  7194129  2
                                                             канализација", Нови Пазар
            Пазар
            Реконструкција комплетне водоводне
                                                             ПЗП "Нискоградња" доо,
10  1   3    36  мреже и црпне станице у Почековини-     7,203.000     12,567  14,829  17.06.2009.                   6937632  2
                                                             Трстеник
            Трстеник

        .


                         ОБРАЗАЦ Б ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОДАТАКА
                О ДОДЕЉЕНИМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-друго тромесечје 2009. године

                                                                      Укупна вредност
            Редни
                                                Укупан број поступака набавке мале
             број
                                Врста предмета јавне набавке                         јавних набавки
                                                      вредности
                                                                     (у хиљадама динара)
             I                         II                 III                IV
             1                        ДОБРА                 1                1,573
             2                       УСЛУГЕ                 3                4,061
             3                       РАДОВИ
42
December 29,
                   ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

                   ОБРАЗАЦ "А" ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
                                 ЗА ПЕРИОД VII-IX.2009. године


                                                 Подаци о вредности набав.            Подаци о изабраном          ПОДАЦИ
                                                                                                   Набавку реализовало
             Подаци о врсти поступка и предмету јавне набавке                                                         О
                                                   (у хиљадама динара)               понуђачу             ПОНУДИ
Редни број
                                                                                              понуда
                                                                                               Број
                                                                                            приспелих

                                                                                           Критеријум за
             Основ ЗЈН                   предмета
       поступка
                         Предмет
                                                      Уговор.   Уговор.   Датум
       Врста
                    Врста
                                                                                            избор
                                               Процењ.                        Назив изабраног    Матични
                               Опис предмета јавне набавке         вредност  вредност  закључ.
                                               вредност                         понуђача      број
                                                      без ПДВ   са ПДВ   уговора


  I      II     III      IV    V            VI          VII     VIII      IX    X          XI        XII    XIII  XIV     V
                              Изградња главног колектора                              ВП "Јужна Морава" а.д.,
 1       1            3    36    фекалне канализације у насељу    12,936    14,799   17,463  10.07.2009.  Ниш, Вожда Карађорђа   7173253    8   1   МЕРР
                              Стубал у општини Владичин Хан                            47
                              Изградња магистралног цевовода                            "Водоградња" а.д.
 2       1            3    36                      10,410    9,998   11,798  10.07.2009.               7183437    4   1   МЕРР
                              Гамзиград-Гамзиградска бања                             Зајечар, Моравска 5
                              Извођење радова на изградњи
                                                                        ЈП "Водовод", Параћин,
 3       1            3    36    фекалне канализационе мреже у    12,712    15,989   18,867  24.07.2009.               7115911    3   1   МЕРР
                                                                        Адакалска 5-7
                              селу Чепуре
                              Изградња водоводног система и                            ГП "Механизација инг"
 4       1            3    36    резервоара Орашје          4,576     4,649   5,486   17.08.2009.  доо, Власотинце, 29.   20234407   3   1   МЕРР
                                                                        новембра бб
                              Изградња дистрибутивне мреже                             "Еxting
             по
 5       2            3    36    кроз насеље Теферич у Крагујевцу  3,390     2,504   2,955   17.08.2009.  интернационал",доо,    6974376    6   1   МЕРР
            старом
                                                                        Београд, Творничка 28
                              Извођење радова на изградњи                             АБС "Минел
                              високонапонског вода од градског                           електроградња", ад,
 6       3    24.1.7.     3    45                      2,090     2,090   2,467   28.8.2009.               7027575    1   2   МЕРР
                              подручја до новопланиране                              Београд Пут за колонију
                              инд.зоне Змич у Параћину                               97
                              Изградња фекалне канализационе
                                                                        ЈП "Водовод", Параћин,
 7       3    24.1.7.     3    36    мреже у Стришком насељу у      1,854     1,854   2,188   21.08.2009.               7115911    1   2   МЕРР
                                                                        Адакалска 5-7
                              Параћину
                              Извођење радова две деонице
                              градске саобраћајнице-Моравска
                         35    улица, Л1=200м, Л2=430м, са
                                                                        ПЗП "Зајечар", Зајечар,
 8       1            3    36    изградњом колектора за       66,102    57,074   67,348  15.09.2009.               7189826    2   1   МЕРР
                                                                        Генерала Гамбете 67
                         45    атмосферску канализацију и
                              електро инсталација за јавну
                              расвету
                                                                        Заједничка понуда "МН"
                              Изградња електроенергетске
                                                                        доо Лозница, Шепачки
                         35    инфраструктуре и тротоара у
 9       1            3                           18,779    18,948   22,359  04.09.2009.  пут бб-носилац посла и  7379617    5   1   МЕРР
                         45    долазној улици у инд.зону - ул.
                                                                        "МИЛОШПРОМ" о.д.,
                              Р.Српске
                                                                        Лозница
                              Изградња кишне фекалне                                "Водопривреда" ад,
10       1            3    36                      36,441    19,993   23,592  04.09.2009.               7198230   10   1   МЕРР
                              канализације и дренажног система                           Смед.

43
December 29,
                ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

                       у долазној улици у инд.зону-ул.                        Паланка, Вука Караџића
                       Р.Српске                                    17

                       Израда прикључног гасовода
                                                              МПП "Јединство",
11      1           3  42  ГМРС "Шабац" 2", ГТМ МРС      109,322  84,736   99,989  04.09.2009.              7188307  6  1  МЕРР
                                                              Севојно, Првомајска бб
                       "Триангл" и ПЕ ДГМ
                       Додатни радови на изградњи
                                                              СЗТР "Љуба инвест",
                       главног градског цевовода са
12      3  24.1.7.     3  36                    2,110   1,949   2,300  22.09.2009.  Параћин, Књаза      50522385  1  2  МЕРР
                       резервоаром у Крежбинцу у
                                                              Милоша бб
                       Параћину
                       Изградња саобраћајнице и
                    27                                         АД "Сремпут", Рума,
13      1           3    атмосферске канализације у     110,169  91,300  107,734  28.09.2009.              8040664  10  1  МЕРР
                    36                                         Трг ослобођења 12
                       општини Инђија
                       Реконструкција водоводне мреже у
14      1           3                      11,864   5,047   5,955  30.09.2009.  "Амига" доо, Краљево   7407343  2  1  МЕРР
                       Врњачким селима
 ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
        МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД VII-IX 2009. ГОДИНЕ
 Редни број
                                               Укупна вредност
         Врста предмета јавне                          закључених уговора без     Укупна вредност
                          Укупан број закључених уговора
            набавке                                  ПДВ        закључених уговора са
                                              (у хиљадама динара)        ПДВ
                                                            (у хиљадама динара)
  I             II                  III              IV              V

  1             добра
  2             услуге                 8               16837            19,835
  3           радови                   3               6286            7,418
44
December 29,
                        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010


            ОБРАЗАЦ "В" ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
                      ЗА ПЕРИОД VII-IX 2009. ГОДИНЕ
 Табела 1
                                                     Број поступака
  Исход поступака јавних набавки                                                  Јавне набавке мале
                                          Јавне набавке велике вредности            вредности
 Успешно спроведени                                        15                     11
 Обустављени                                            1                     2
 Поништени делимично                                        -                     -
 Поништени у целини                                        -                     -
      У к у п н о:                                      16                     13
 Табела 2.
                Врста предмета
       Врста поступка
                                                    Процењена
 Редни број
                          Предмет
                                                     вредност      Разлог
                                  Опис предмета јавне набавке       (у    обуставе/поништења         Опис разлога
                                                    хиљадама      поступка
                                                     динара)

  I      II      III         IV              V              VI        VII              VIII
  1       6       1          1    набавка тонера                1,695       13      нису прибављене 3 понуде
  2       6       2         28    услуге превођења               6,000       11
                                                                      обустављен рестрикт.спроведен
  3       2        3        35    изградња обилаз.               21,186       13      отвор.пост.
45
               December 29,
                                     ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
               2010

                                 ОБРАЗАЦ "А" ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД X - XII 2009 год.
            ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ И ПРЕДМЕТУ                       ПОДАЦИ О ВРЕДНОСТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ        ПОДАЦИ О ИЗАБРАНОМ             ПОДАЦИ О ПОНУДИ
               ЈАВНЕ НАБАВКЕ                                ( у хиљадама динара)            ПОНУЂАЧУ
                    Опис предмета                     Процењен         Уговорен Уговорен   Датум    Назив и седиште     Матичн
Редни број
                       Врста предмета
       Врста поступка

                Основ из ЗЈН
                     јавне набавке     Предмет            а вредност          а    а   закључењ   изабраног понуђача    и број
                                                            вредност вредност    а                       Број          Набавку
                                                     Процењен                                           Критерију
                                                            без ПДВ- са ПДВ-   уговора                    приспели        реализовал
                                                     а вредност                                          м за избор
                                                              а    ом                           х понуда          о


  I      II       III      IV        V        VI        VII    VII    VIII    IX     X         XI        XII    XIII    XIV      XV
                                     "Израдња
                                     привремене
                                     обилазнице
                                     растерећење                            13/ 10/  "Аутотранскпорт" д.о.о.,
 1       1                3      35               21,186   21,186   25,123   29,645                     6984959   7      1     МЕРР
                                     саобраћаја са пута                         2009   Ваљево,Попучке бб
                                     М4 кроз центар
                                     Осечине", општина
                                     Осечина
                                     Извођење радова
                                     докаптажа                                  "Грађинг"д.о.о.
                                                                      20/ 10/
 2       1                3      36    изворишта       20,339   20,339   18,619   21,970        Александровац, 29.     7844263   2      1     МЕРР
                                                                       2009
                                     "Вигњиште"општин                               новембра 74/6
                                     а Брус
                                     Извођење радова на
                                     прикључку
                                     саобраћајнице на                          20/ 10/  "Интер-коп"д.о.о.
 3       1                3      35                7,415   7,415   10,586   12,491                     6347673   6      1     MEРР
                                     магистрални пут                           2009   Шабац, Карађорђева бб
                                     М21, општина
                                     Коцељева
                                     "Радови на
                                                                           ВП "Ћуприја"а.д.,
                                     реконструкцији                           27/ 10/
 4       1                3      36                9,746   9,746    8,994   10,613        Ћуприја , Цара Лазара   7166591   5      1     МЕРР
                                     водоводне мреже",                          2009
                                                                           109
                                     општина Мајданпек
                                     "Извођење радова
                                     на продужетку
                                     магистралног                                 "Транскоп експорт
                                                                      27/ 10/
 5       1                3      36    цевовода Ратаре-   31,812   31,812   30,273   35,723        импорт" д.о.о., Параћин,  7698372   4      1     МЕРР
                                                                       2009
                                     Сикирица-                                  Шумадисјка бб
                                     Дреновац", општина
                                     Параћин
                                     "Изградња
                                     канализационе                                ВП "Ћуприја"а.д.,
                                                                      28/ 10/
 6       1                3      36    мреже кроз Шавац у  13,983   13,983   8,140   9,605        Ћуприја , Цара Лазара   7166591   2      1     МЕРР
                                                                       2009
                                     дужини од 2 км"                               109
                                     општина Параћин
               46
     December 29,
              ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
     2010

             "Архитектонско
             грађевински радови
             на објекту
             филтерско                              "Стевановић
                                          28/ 10/
7  1      3  36  постројење и     36,957  36,957  26,149  30,856       Инвест"д.о.о., Крушевац,  7702523  9  1  МЕРР
                                           2009
             уређење око објекта                         Караџићева 7
             изворишта "Старо
             корито" у
             Трстенику
             Архитектонско
             грађевински радови
             на објекту за
             бистрење и уређење                    28/ 10/  "Амига"д.о.о., Краљево,
8  1      3  36             17,390  17,390  14,263  16,831                    7407343  8  1  МЕРР
             око објекта                        2009   Тике Коларевића 66
             извориште "Старо
             корито" у
             Трстенику
             "Водоснабдевање
             општине Варварин-
             Изградња                              ВП "Ћуприја"а.д.,
                                          3/ 11/
9  1      3  36  водоводне мреже у   12,282  12,282  9,731  11,483       Ћуприја , Цара Лазара   7166591  6  1  МЕРР
                                          2009
             насељеном месту                           109
             Бачина", општина
             Варварин
             "Извођење радова
             на изградњи моста
                                          3/ 11/  ПЗП "Врање"а.д., Боре
10  1      3  33  на реци Бањштици у  5,932  5,932  8,129  9,593                     7207824  1  1  МЕРР
                                          2009   Становића 19, Врање
             Врањској бањи",
             град Врање
             "Изградња
             секундарне
                                          13/ 11/  "Пајић Комерц"Сталаћ,
11  1      3  36  водоводне мреже у   6,000  5,085  3,102  3,661                     6580530  3  1  МЕРР
                                           2009   Мирка Томића 47
             насељеним местима
             општине Ћићевац"
             "Изградња фекалне                          "Хидропромет
             канализације                       13/ 11/  Инжењеринг"д.о.о.,
12  1      3  36             5,085  5,085  4,663  5,502                     1.7E+07  1  1  МЕРР
             Болничког насеља",                     2009   Београд, Веле Нигринове
             општина Пожега                           16
             "Додатни радови на
     чл.
             изградњи
     24.
             хидротехничких                           "Wiga Project Group",
     ст.                                    17/ 11/
13  3      3  36  објеката изворишта   614   614   608   717        д.о.о.,Бистричка 27,    2E+07   1  2  МЕРР
      1.                                    2009
             у насељу Батуша у                          Београд
     тач
             М.Црнићу",
     . 7.
             општина М.Црниће
     чл.       Стручни надзор над
     23.       извођењем радова                          "Шумадијапројект"д.о.о.,
                                          20/ 11/
14  4  ст.  2  13  на продужетку     593   593   593   700        Параћин, Војводе      1.8E+07  1  2  МЕРР
                                           2009
      1.       магистралног                            Мишића 3
     тач       цевовода Ратаре -

     47
     December 29,
              ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
     2010

     . 1.      Сикирица-Дреновац
             "Изградња
             водоводне мреже у                         "Телекомуникација"д.о.о
                                          20/ 11/
15  1      3  36  селу Старо      77,966  77,966  36,700  43,306       ., Блаце, Краља Петра I  7585055  5  1  МЕРР
                                          2009
             Ланиште" - град                          153
             Јагодина
             "Изградња
             водоводне мреже у                         "Телекомуникација"д.о.о
                                          20/ 11/
16  1      3  36  селу Ново      77,966  77,966  24,938  29,427       ., Блаце, Краља Петра I  7585055  4  1  МЕРР
                                          2009
             Ланиште" - град                          153
             Јагодина
             "Изградња
                                               "Телекомуникација"д.о.о
             водоводне мреже у                    20/ 11/
17  1      3  36            98,305  98,306  37,860  44,675       ., Блаце, Краља Петра I  7585055  5  1  МЕРР
             Кочином селу"-град                    2009
                                               153
             Јагодина
             "Проширење
             водоводне мреже
                                          27/ 11/  "Гради-тел",
18  1      3  36  насељa Крапаћос у  12,458  12,458  11,176  13,187                    6833586  2  1  МЕРР
                                          2009   Шарбановац, Бор
             Доњем Милановцу",
             општина Мајданпек
             "Реконструкција                          СГР "Транскоп",
                                          27/ 11/
19  1      3  36  водоводне мреже" у  24,187  24,187  19,585  23,110       Сврљиг,          5.1E+07  6  1  МЕРР
                                          2009
             општини Сврљиг                           Васе Албанце 72
             "Изградња трафо
                                               "Монтпројект"д.о.о.
             станица у инд.зони                    1/ 12/
20  1      3  45            7,627  7,627  6,680  7,883       Београд, Сурчински пут  6548407  6  1
             Јагодина", град                     2009
                                               1е
             Јагодина
             Извођење радова
             цевовода и
             резервоара од                           "Грађинг"д.о.о.
                                          2/ 12/
21  1      3  36  резервоара Гњила   12,923  12,924  9,217  10,876       Александровац, 29.    7844263  5  1  МЕРР
                                          2009
             до фабрике                             новембра 74/6
             "Foodland" Игрош,
             општина Брус
             "Изградња
             магистралног
             цевовода од
             резервоара                        2/ 12/  МПП "Јединство",
22  1      3  36            8,475  8,474  3,502  4,133                    7188307  1  1  МЕРР
             Мркочевац до                       2009   Севојно, Првомајска бб
             Кушићанског
             моста", општина
             Ивањица
     48
     December 29,
             ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
     2010

            "Изградња фекалног
            канализационог
                                          2/ 12/  "Домекстра"д.о.о.,
23  1     3  36  колектора",      3,284  3,284  2,056  2,426                   7366132  4  1  МЕРР
                                          2009   Ужице, Росуље бр.17
            општина Мали
            Зворник
            "Реконструкција
            магистралног                            "МДС инжењеринг",
                                          2/ 12/
24  1     3  36  цевовода Сињи     16,632  16,632  19,942  23,531      д.о.о. Ниш, Црвених   6555730  5  1  МЕРР
                                          2009
            Вир-Јаз", општина                          Јавора 40
            Књажевац
            "Санација и
                                              "Техноградња"д.о.о.,
            реконструкција                       2/ 12/
25  1     3  35             11,111  11,111  10,864  12,819      Крушевац, Мајке     6983154  2  1  МЕРР
            Партизанске улице                     2009
                                              Југовића 14
            у Ражњу"
            "Изградња ТС2 х
            1000 кВА 10/0,4 кВ
            са полагањем 10 кВ
            кабловских водова и                         "Електромеханика"а.д.,
                                          3/ 12/
26  1     3  45  изградња        17,407  17,407  11,023  13,007      Ниш, Милојка       7396554  7  1  МЕРР
                                          2009
            кабловских                             Лешјанина 93а
            канализација и јавне
            расвете", град
            Пирот
            "Изградња
                                              ВП "Ћуприја"а.д.,
            водоводне мреже у                     4/ 12/
27  1     3  36             16,949  16,949  11,370  13,417      Ћуприја , Цара Лазара  7166591  4  1  МЕРР
            инд.зони Јагодина",                    2009
                                              109
            град Јагодина
            "Изградња електро
            мреже високог                            "Монтпројект"д.о.о.
                                          4/ 12/
28  1     3  45  напона у инд.зони   13,559  13,559  17,332  20,452      Београд, Сурчински пут  6548407  7  1  МЕРР
                                          2009
            Јагодина" град                           1е
            Јагодина
            "Изградња фекалне
                                              ВП "Ћуприја"а.д.,
            канализације у                       4/ 12/
29  1     3  36             21,186  21,186  15,542  18,339      Ћуприја , Цара Лазара  7166591  3  1  МЕРР
            инд.зони Јагодина"                     2009
                                              109
            град Јагодина
            "Изградња кишне
                                              ВП "Ћуприја"а.д.,
            канализације у                       4/ 12/
30  1     3  36             11,864  11,864  21,073  24,866      Ћуприја , Цара Лазара  7166591  3  1  МЕРР
            инд.зони Јагодина"                     2009
                                              109
            град Јагодина
            "Изградња
            саобраћајница -                      8/ 12/  "Пут"д.о.о., Јагодина,
31  1     3  35             50,847  50,847  75,183  88,716                   7114737  1  1  МЕРР
            прва фаза", град                      2009   Краља Петра првог 6/1
            Јагодина

            "Извођење радова                          "Интер клима"д.о.о.,
                                          8/ 12/
32  1     3  42  на гасификацији",   15,499  15,499  15,162  17,891      Врњачка Бања, Кнеза   7378572  4  1  МЕРР
                                          2009
            град Краљево                            Милоша 161


     49
     December 29,
             ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
     2010

            "Извођење радова
            на изградњи кишне
            и фекалне                         8/ 12/  "Амига"д.о.о., Краљево,
33  1     3  36             12,254  12,254  4,265   5,032                    7407343  3  1  МЕРР
            канализације и                       2009   Тике Коларевића 66
            водоводне мреже"
            Пирот
            Израда пројектне                           "Енергопројект
            документације -                           Хидроинжењеринг"а.д.,
            генералног пројекта                         Београд, Бул.Михајила
            заштите Голупца од                          Пупина 12
            површинских вода и
            идејних и главних                     9/ 12/
34  1     2  13             4,402  4,402  4,350   5,133                    7023065  2  1  МЕРР
            пројеката заштите                     2009
            Голупца од
            бујичних вода
            Гробљанског и
            Брадаричког потока,
            општина Голубац
            Изградња
            саобраћајнице                            ПЗП "Крагујевац"а.д.,
                                          9/ 12/
35  1     3  35  "Петровачка      91,864  91,864  91,787  108,308       Крагујевац, Танаска    7165897  1  1  МЕРР
                                          2009
            магистрала"2 фаза,                          Рајића 16
            град Крагујевац
            Додатни радови на
            извођењу радова на
            изградњи
                                          9/ 12/  "Пајић Комерц"Сталаћ,
36  3     3  36  секундарне       775   775   761   898                     6580530  1  2  МЕРР
                                          2009   Мирка Томића 47
            водоводне мреже у
            насељеним местима
            општине Ћићевац
            "Извођење радова                           "Пут инжењеринг"д.о.о.,
            на изградњи моста у                         Ниш, Књажевачка бб
                                          10/ 12/
37  1     3  33  селу Лалинац-     8,738  8,738  4,847   5,719                    6160000  3  1  МЕРР
                                          2009
            четврта фаза", град
            Ниш
            Додатни радови на
            изградњи објеката
                                          14/ 12/  "Геоинжењеринг"д.о.о.,
38  3     3  36  за водоснабдевање у  6,127  6,127  6,126   7,229                    6985351  1  2  МЕРР
                                          2009   Врање, Моше Пијаде бб
            општини
            Бослилеград

            Израда идејног и
                                               "Енергопројект
            главног пројекта
                                          14/ 12/  Хидроинжењеринг"а.д.,
39  1     2  13  водовод Острово    6,102  6,102  4,000   4,720                    7023065  4  1  МЕРР
                                          2009   Београд, Бул.Михајила
            7*3 у Великом
                                               Пупина 12
            Градишту
     50
     December 29,
                 ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
     2010


                 Набавка рачунарске                       14/ 12/   SAGA д.о.о. Београд,
40  1       1    05                  5,783    5,551   6,244                     1.7E+07  2  1
                 опреме                             2009    Милентија Поповића 9

     чл.
                 Израда
     23.                                                SAGA д.о.о. Београд,   1749364
                 апликативног
     ст.                                          15/ 12/   Милентија Поповића 9 и   7
41  3       2    08  софтвера и базе         2,200    2,450   2,891                          1  1
      1.                                          2009    "Prozone" Нови Сад,   0877125
                 података за
     тач                                                Сунчани кеј 39       1
                 техничке прописе
     . 1.


                                                       NIS AD Нови Сад OD
                                                23/ 11/
42  1       1    08  Бонови за гориво        13,295   13,420  15,835        Jugopetrol Београд    2E+07   1  1
                                                 2009
                                                       Милентија Поповића 1
        ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
                          МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД X - XII 2009. ГОДИНЕ
          Врста
         предмета     Укупан број         Укупна вредност                Укупна вредност
     Редни
          јавне     закључених
          набавке      уговора       закључених уговора без ПДВ           закључених уговора са ПДВ
                               (у хиљадама динара)               (у хиљадама динара)
      I      II        III              IV                       V
      1    добра        3              1,790                      2,112
      2    услуге        4              7,033                      8,233
      3    радови        5              10,332                     12,193
     51
December 29,
                        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010


                                ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА
                                   ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД X - XII 2009. ГОДИНЕ
 Табела 1
                                                                    Број поступака
                               Исход поступака јавних набавки                 Јавне набавке    Јавне набавке
                                                              велике вредности   мале вредности
 Успешно спроведени                                                        42          12
 Обустављени                                                           1           3
 Поништени делимично
 Поништени у целини

 Табела2
                Врста предмета
       Врста поступка
                                                    Процењена
 Редни број
                        Предмет
                                                     вредност     Разлог
                                 Опис предмета јавне набавке         (у   обуставе/поништења    Опис разлога
                                                    хиљадама     поступка
                                                     динара)

  I      II       III       IV              V              VI       VII        VIII
                                                                     све понуде су
  1       6        2       08    Израда софтвера и базе података за техничке   2,200      11       неисправне и
                             прописе                                     неприхватљиве
                             Адаптација
                             дела                                      престала потреба
  2       6        3       11                            2,800      13
                             пословног                                     за
                             простора                                    набавком
                             Изградња                                     све понуде су
                             бунара ББ2                                     неисправне
  3       1        3       36                            2,966      11
                             у Малом
                             Црнићу
                                                                     Све понуде су
                             Стручни надзор над извођењем радова на
                                                                     неприхватљиве
  4       6        2       13    продужетку магистрал.цевовода Ратаре-      593       11
                             Сикирица, Цреновац
52
December 29,
            ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2010. ГОДИНУ


        ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
                  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД I - III 2010. ГОДИНЕ
      Врста
 Редни   предмета    Укупан број               Укупна вредност                   Укупна вредност
      јавне
 број   набавке    закључених             закључених уговора без ПДВ            закључених уговора са ПДВ
              уговора                (у хиљадама динара)                 (у хиљадама динара)
   I      II         III                 IV                          V
   1     добра
   2     услуге         2                3.270,10                       3.774,10
   3    радови
 Место и датум:     Београд, 31. март 2010. год.              ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА
                ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД I - III 2010. ГОДИНЕ
 Табела 1
                                                 Број поступака
                 Исход поступака јавних набавки              Јавне набавке  Јавне набавке
                                                велике     мале
                                               вредности    вредности
 Успешно спроведени                                                2
 Обустављени                                                    1
 Поништени делимично
 Поништени у целини
53
December 29,
                           ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010


 Табела 2
 Редни број
                          предмета
         поступка
                                        Предмет
          Врста                                                             Разлог                           Врста
                                              Опис предмета    Процењена вредност
                                                                     обуставе/поништења       Опис разлога
                                              јавне набавке    (у хиљадама динара)
                                                                        поступка

  I              II          III            IV         V           VI            VII            VIII
                                              Израда и                                 Примљена само
  1              6           2            08     имплемент.         593,22             11       једна, неисправна
                                              Web sajta                                 понуда
  2
 3
 Место и
 датум:                                    Београд, 31. март 2010. год.
                       ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
                                                          ЗА ПЕРИОД IV-VI 2010. ГОДИНЕ
                     Подаци о поступку и предмету                       Подаци о вредности набав.               Подаци о изабраном            Подаци
                                      јавне набавке               (у хиљадама динара)                   понуђачу             о понуди
 Редни број
                              Врста предмета
        Врста поступка
                                                                                                       Број приспелих


                                                                                                               Критеријум за
                   Основ из ЗЈН
                                        Предмет
                                                                Уговор.  Уговор.     Датум
                                                                                                         понуда


                                                                                                                 избор
                                             Опис предмета јавне  Процењ.                       Назив и седиште изабраног  Матични
                                                                вредност  вредност    закључ.
                                                набавке     вредност                           понуђача      број
                                                                без ПДВ   са ПДВ     уговора


   I      II         III          IV          V         VI        VII      VIII    IX       X          XI         XII    XIII       XIV
                                             Одржавање и
                                                                             23.06.  Ауто центар Анђелковић,
 1.1       1                      2        01     сервисирање возила   2,000     2,000   2,360                         17094980    3        1
                                                                             2010.   Столачка број 1
                                             (партија 1)
                                             Одржавање и
                                                                             23.06.
 1.2       1                      2        01     сервисирање возила   3,000     3,000   3,540          Ауто центар Анђелковић,    17094980    4        1
                                                                             2010.
                                             (партија 2)
54
December 29,
           ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

 1.3  1       2  01  Одржавање и      800   800   944   24.06.  Ауто сервис Миољуб Ћурчић    53319530  3  1
                сервисирање возила                2010.  Војводе Скопљанца број 31
                (партија 2)

                Одржавање и                        Тотал, Сомбор
 1.4  1       2  01  сервисирање возила   110   110   130   24.06.  Венац Радомира Путника бр. 52  08181543  2  1
                (партија 4)
                Одржавање и                        Тотал, Сомбор
 1.5  1       2  01  сервисирање возила   110   110   130   24.06.  Венац Радомира Путника бр. 52  08181543  3  1
                (партија 5)                    2010
                Одржавање и                        Ауто гарант, Чачак
 1.6  1       2  01  сервисирање возила   60    60    71   24.06.  Ибарски пут бб         06369588  3  1
                (партија 6)                    2010
                Одржавање и                        Ауто гарант, Чачак
 1.7  1       2  01  сервисирање возила   95    95    112   24.06.  Ибарски пут бб         06369588  1  1
                (партија 7)                    2010
                Одржавање и                        Ауто гарант, Чачак
 1.8  1       2  01  сервисирање возила   80    80    94   24.06.  Ибарски пут бб         06369588  1  1
                (партија 8)                   2010
                Одржавање и                        Застава промет Арена моторс
 1.9  1       2  01  сервисирање возила   110   110   130   24.06.  Лепенички булевар број 33    07250053  1  1
                (партија 9)                   2010
                Одржавање и                        Застава промет Арена моторс
 1.10  1       2  01  сервисирање возила   80    80    94   24.06.  Лепенички булевар број 33    07250053  1  1
                (партија 10)                   2010
                Одржавање и                        Застава промет Арена моторс
 1.11  1       2  01  сервисирање возила   80    80    94   24.06.  Лепенички булевар број 33    07250053  1  1
                (партија 11)                   2010
                Израда и објав.                 15.06.  Ringier д.о.о.
 2   3  24.1.3   2  28  специјалног додатка  500   500   590   2010   Краљице Марије број 1
                из област економ.                                     17134990  1  2
 3   1       3  35  Изградња општ.    16,525  18,379  21,688  09.06.  "Изотекс", Београд       17232207  2  1
                пута Ограђеница                 2010   Трговачка број 85


55
December 29,
            ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

                    Изградња
                    магистрал.                       09.06.  "Ател" д.о.о. Ковин     08448515  11  1
 4    1        3   36   цевовода Батуша-  10,350    10,298   12,151  2010   Дунавска број 14
                    Калиште-Салаковац
                    Изградња пута                     18.06.  "Путеви" а.д. Ужице     07156322  6  1
 5    1        3   35   Златибор-Мокра   41,949    13,301   15,695  2010   Николе Пашића број 38
                    гора, 26км
                    Извођење радова
                    на изградњи
 6    1        3   22   конструкције за   112,000   111,994   132,153  11.05.  "Пројектомонтажа" а.д.
                  заштиту археол.                       2010   Поенкареова број 20     07029284  2  1
                  локалитета
                  Лепенски вир
Место и датум: Београд, 30. јун 2010. год.
   ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ
                 НАБАВКАМА
          МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД IV-VI 2010. ГОДИНЕ
         Врста         Укупан број          Укупна вредност            Укупна вредност
 Редни
        предмета       закључених уговора    закључених уговора без ПДВ        закључених уговора са ПДВ
  број
       јавне набавке
                                   (у хиљадама динара)          (у хиљадама динара)
   I      II            III               IV                   V
   1     добра
   2     услуге           7                5,802                 6,448
   3     радови           2                2,255                 2,661
 Место и датум:      Београд, 30. јун 2010. год.
56
December 29,
              ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010


                        ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА
                           ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД IV-VI 2010. ГОДИНЕ
Табела 1
                        Исход поступака                         Број поступака
                        јавних набавки                   Јавне набавке        Јавне набавке
                                                 велике вредности       мале вредности
Успешно спроведени                                            6               9
Обустављени                                               2
Поништени делимично
Поништени у целини Табела 2
 Редни број
                                          Процењена
             предмета
       поступка
                   Предмет
                                                      Разлог
        Врста


             Врста
                                          вредност (у                Опис
                           Опис предмета јавне набавке          обуставе/поништења
                                           хиљадама                разлога
                                                     поступка
                                           динара)
  I      II     III    IV             V           VI          VII       VIII
                         Извођење радова на изградњи     12,712                 Добијене неисправне и
  1       1     3    21                                   11       неприхватљиве понуде
                         визиторског центра Торник     без ПДВ-а
                         Извођење радова на измештању и                       Добијене неисправне и
                         монтир. Дела опреме жичаре                         неприхватљиве понуде
                                           93,220
  2       1     3    35     фиксни четворосед Караман гребен              11
                                          без ПДВ-а
                         на локацију Сунчана долина на
                         Копаонику
 Место и датум:           Београд, 30. јун 2010. год.
57
December 29,
             ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

               ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
                             ЗА ПЕРИОД VII - IX 2010. ГОДИНЕ
             Подаци о поступку и предмету   Подаци о вредности јавне    Подаци о изабраном                               Подаци
                јавне набавке       набав. (у хиљадама дин.)      понуђачу                                  о понуди


             Основ из ЗЈН
                                                                                   Критеријум
 Редни број
                                                                                   приспелих
                     предмета
       поступка
                          Предмет
                                                                                    за избор
                                               Уговор.  Уговор.  Датум
                                                                                    понуда
        Врста
                     Врста
                                Опис предмета   Процењ.                   Назив и седиште изабраног  Матични
                                                                                     Број
                                               вредност  вредност  закључ.
                                јавне набавке   вредност                       понуђача       број
                                               без ПДВ   са ПДВ  уговора

  I      II    III       IV    V        VI      VII    VIII    IX     X          XI         XII    XIII  XIV
                               Изгр. магистрал.                   24.09.  "Комградња" д.о.о.
  1       1             3    36    цевовода Рибаре-  169,491   59,761   70,519   2010   Стевана Бракуса 6, Београд  17135961   8   1
                               Ђурђево брдо
                               Извођ. радова на
                               реконструкцији                         СР "РД ТИМ" Крушевац и    6078244   2   1
  2       1             3    21    поткров. Бизнис   8,263   7,087   8,362   22.09.  "Деко" д.о.о. Врњачка Бања
                               инкубатор центра                   2010
                               Крушевац
                               Извођ. радова на
                               замени азбестно-                        ВП "Ћуприја", Ћуприја     7166591   4   1
  3       1             3    36    цемент. водовод.   19,830   15,744   18,578  28.09.  Цара Лазара 109
                               цеви са реконстр.                   2010
                               водов. мреже
                               у Деспотовцу
                               Изград. коловоза
                               саобраћајнице                         "Транскоп експорт импорт"   7698372   2   1
  4       1             3    35    5, саобраћајн. 1   17,291   14,596   17,224  22.09.  д.о.о. Параћин
                               унутар инд. зоне                   2010
                               Змич, Параћин
                               Извођ. радова на
                               изград. система                        "Водопривреда" См. Паланка  7198230   6   2
  5       1             3    36    водоснабдевања    65,000   44,986   53,084  12.08.  Вука Караџића бр. 17
                               Ски центра                      2010
                               Торник - Златиб.
                               Извођ. радова на
                               измештању и                          Doppelmayer Seilbahnen GmbH   UID:
  6       4    23.1.1       3    35    монтирању дела    93,220  104,929  123,816  01.07.  A-6961 WOLFURT, Austria,    ATU    1   2
                               опреме жичаре                     2010   Rickenbacherstrasse 8-10   35811109

58
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

                 Караман гребен
                 Извођ. радова на
                 реконструкцији
 7   1       3  35  ски лифта Крнево  38,135  37,991  44,830  20.07.  Doppelmayer Seilbahnen GmbH    UID:   1  1
                 пландиште                    2010  A-6961 WOLFURT, Austria,     ATU
                 на Златибору                                      35811109
                 Извођење радова
 8   4   23.1.1  3  21  на изградњи     12,712  10,000  11,800  22.09.  "Кеј" д.о.о, Ваљево       7367236  2  2
                 визитор. центра                 2010  Кеј устанка бр. 1
                 на Торнику
                 Извођење радова
                 на појач. одрж.
 9   1       3  31  и рехабилитацији  66,102  51,027  60,212  13.09.  "МД ГИТ" д.о.о. Ниш       20086319  4  1
                 дела пута Р-243                 2010  Душана Поповића 22а
                 Сврљиг-Кална
                 Извођење радова
                 на изград. трасе
 10   1       3  36  канализације јуж.  19,434  17,427  20,563  06.09.  "Пројектомонтажа" а.д.     7029284  4  1
                 дела бањског                  2010  Београд, Поенкареова бр. 20
                 комплекса Палић
                 Извођење радова
                 на реконструк.
 11   1       3  11  Великог парка    44,746  44,714  52,762  16.09.  "Расвета" д.о.о. Суботица    8220018  2  1
                 на Палићу                    2010  Прибојска бр. 1
                 Набавка додатних                    2. Ecosign Mountain Resort
                 услуга на прој.                     Planners Ltd. P.O. Box 63
 12   3   24.1.7  2  09  "План развоја    2,900  3,422  4,038  25.08.  Whistler B.C. Canada, VON 1B0  357620 и  1  2
                 туризма на Старој                2010  и Horwath Consulting Zagreb   484075
                 планини"                        Петра Хекторовића 2, 10000
                                             Загреб, Хрватска
                 Избор инвест.
                 саветника за                      Horwath Consulting Zagreb
 13   4   23.1.1  2  12  потребе реализ.   6,780  6,779  8,000  02.08.  Петра Хекторовића 2, 10000   484075   1  2
                 пројекта развоја                2010  Загреб, Хрватска
                 турист. комплек.
                 Палић
                 Израда стратег.
                 мастер плана за                     Horwath Consulting Zagreb
 14   4   23.1.1  2  09  подручја општина  10,169  10,168  11,998  16.08.  Петра Хекторовића 2, 10000   484075   1  2
59
December 29,
          ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

                    Бач, Б. Паланка и                   2010    Загреб, Хрватска
                    Б. Петровац
 НАПОМЕНЕ:
 За пројекат под редним бројем 6 суинвеститор је ЈП "Скијалишта Србије
 За пројекат под редним бројем 13, у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке, учешће Министарства економије и регионалног
 развоја као наручиоца - суфинансијера је 80% од укупне вредности пројекта, а учешће општина Бач, Бачка Паланка и Бачки Петровац такође
 као наручилаца - суфинансијера је 20% од укупне вредности пројекта.

 Место и датум: Београд, 8.
 октобар 2010. год.


        ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
                 МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД VII - IX 2010. ГОДИНЕ
               Редни              Врста предмета     Укупан број        Укупна вредност    Укупна вредност
                                                       закључених уговора  закључених уговора
               број               јавне набавке   закључених уговора         без ПДВ        са ПДВ
                                                       (у хиљадама динара)  (у хиљадама динара)
                I                   II         III              IV           V
                1                  добра         2              999          1,179
                2                 услуге         5             10,622        12,501
                3                 радови         1             2,875         3,392
                   Укупно                       8             14,496        17,072

Место и датум: Београд, 8 октобар 2010. год.
           ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА
               ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД VII - IX 2010. ГОДИНЕ
 Табела 1
                    Исход поступака                         Број поступака
                    јавних набавки                   Јавне набавке     Јавне набавке
                                                велике        мале
                                               вредности       вредности
 Успешно спроведени                                        14          7
 Обустављени                                            4           2
 Поништени делимично
 Поништени у целини

60
December 29,
            ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010
 Табела 2
           предмета
     поступка
                 Предмет
                                               Разлог
Редни


      Врста


           Врста
                       Опис предмета    Процењена вредност
 број
                                            обуставе/поништења    Опис разлога
                       јавне набавке    (у хиљадама динара)
                                               поступка
 I     II     III    IV         V          VI          VII          VIII
                      Радови на                            Примљене све
                      изградњи          51,356         11      неисправне,
 1     1     3     45
                      ТС 35/10кV                            неодговарајуће и
                      Свилајнац 3                           неприхват. понуде
                      Избор инвест.                          Примљена неприхват-
                      саветника за                           љива понуда
 2     1     2     12    прој. развоја        6,780         11
                      комплекса
                      Палић
                      Услуге израде
                      индикатора
 4     6     2     28    за ЕИС            339          11      Примљена само 1
                      (европске                            неисправна понуда
                      инов. резул.)
                      Изв. радова                           Поступак обустављен
                      на девијац.                           пре истека рока за
                      рег. пута                            достав. понуда из обј.
 5     1     3     35                  222,881        13
                      Р-218                              разлога који се нису
                      ТЦ Копаоник                           могли предвидети
                                                       чл. 79. Закона
   6     6      1  09   Летња радна одећа        1,020         11      Примљена само 1
                     за туристичку
                                                       неисправна понуда
                     инспекцију
 Место и датум:         Београд, 8. октобар 2010. год.
61
December 29,
                   ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010
        ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
                      ЗА ПЕРИОД X - XII 2010. ГОДИНЕ
              Подаци о поступку и предмету                Подаци о вредности јавне             Подаци о изабраном           Подаци
                     јавне набавке               набавке (у хиљадама динара)               понуђачу            о понуди
                                                                                           Критеријум за
             Основ из ЗЈН
 Редни број
                                                                                     приспелих
                     предмета
       поступка
                          Предмет
                                               Уговорена  Уговорена     Датум
                                                                                      понуда
        Врста
                     Врста
                                                                                             избор
                                Опис предмета   Процењена                        Назив и седиште   Матични
                                                                                       Број
                                               вредност  вредност    закључења
                                јавне набавке   вредност                        изабраног понуђача   број
                                                без ПДВ   са ПДВ      уговора


  I      II    III       IV    V        VI       VII     VIII     IX        X         XI       XII    XIII    XIV

                                                                   King ICT, Београд,
                               Набавка лап топ
                                                              08.11.  Вилине воде бб      20307625
  1       1             1    05    рачунара        4,280    4,499      4,916                           2       2
                                                              2010.   King ICT, Загреб
                               и штампача
                                                                   Бузински прилаз 10
                                                                                08025759
                                                                   НИС АД Н. Сад
                               Набавка бонова                        07.12.
  2       1             1    08                10,000    9,428     11,125        петрол, Београд,     20084693   1       2
                               за гориво                           2010.
                                                                   М. Поповића 1
                               Управљање
                               пројектом "Фиат
                               аутомобили
                               Србија" у                                MACE d.o.o, Београд
             24.1.                периоду од                          17.11.
  3       3             2    12               135,593   135,593   160,000         Булевар Михајла Пупина  20141212   1       2
             8.                 октобра 2010. до                       2010.
                                                                   6/22
                               октобра 2011.г.


                               Набавка и                                Doppelmayer
                               изградња                                Seilbahnen GmbH A-
                                                                                UID:
                               гондоле на                          19.11.  6961 WOLFURT,
  4       1             3    35               593,220   496,378   509,497                      ATU      2       1
                               Старој планини                        2010.   Austria,
                                                                                35811109
                               по систему кључ                             Rickenbacherstrasse
                               у руке*                                 number 8-10
62
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

                 Набавка и
                                              Doppelmayer
                 изградња жичаре
                                              Seilbahnen GmbH A-
                 фиксни                                        UID:
                                         19.11.  6961 WOLFURT,
 5  1         3  35  четворосед на   309,322  280,494  288,880                    ATU    2  1
                                         2010.  Austria,
                 Старој планини                                    35811109
                                              Rickenbacherstrasse
                 по сиситему
                                              number 8-10
                 кључ у руке**
                 Извођење
                 инсталације                        Ами монтер д.о.о.
                 грејања и дела                  28.10.  Крушевац, Трг
 6  1         3  37            3,560   2,096   2,473                    6407552  2  1
                 завршних                     2010.  копаоничких жртава број
                 занатских радова                     4/8
                 у Бољевцу
                 Извођење радова
                                              Aquaterm процесна
                 на инсталацији                  24.11.
 7  1         3  43            6,590   4,826   5,695      опрема д.о.о. Ниш, Југ   20202149  1  1
                 грејања у БИЦ                  2010.
                                              Богданова 4
                 Врање
                 Извођење радова                      "Шиге" д.о.о. Рача,
       Закљ.        на изградњи                        Карађорђева 7 и
                                         09.12.
 8  3  Владе од   3  36  канализационе    5,780   5,650   6,667      "Wiga projekt group"    20367199  3  2
                                         2010.
     07.10.2010.      мреже у                          д.о.о. Бистричка 27,
                 Жабарима                         Београд
                 Изградња
       Закљ.        саобраћајне                        ПЗП "Пожаревац" а.д.
                                         09.12.
 9  3  Владе од   3  32  инфраструктуре   15,630  14,389  16,979      Пожаревац, Трг Радомира   7143761  3  2
                                         2010.
     07.10.2010.      у општини                         Вујовића 1/II
                 Жабари
                 Изградња
                 високонапонског
                                         29.10.  "Гат" Нови Сад, Булевар
 10  1         3  45  кабла од ТС     26,695  23,011  27,153                    8311137  4  1
                                         2010.  ослобођења 30/а
                 110/20kV до ИТ
                 парка
                 Изградња
                 фекалне                          "Wetricom" д.о.о.
                                         29.10.
 11  1         3  36  канализације од   38,771  13,267  15,656      Београд, Др Ивана Рибара  6034209  7  1
                                         2010.
                 пута Р-109 до ИТ                     87
                 парка Л=2500м
                 Извођење радова
                 на санацији                   14.10.  ВП "Ћуприја" а.д. Цара
 12  1         3  32            67,500  32,710  38,597                    7166591  3  1
                 терена у                     2010.  Лазара 109, Ћуприја
                 Јагодини
63
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

                 Изградња објекта
                 градске зелене
                 пијаце са                        "Техноградња" д.о.о.
              21                         29.10.
 13  1         3    надстрешницом-   16,000  16,385  19,334      Крушевац, Мајке      6983154  2  1
              22                         2010.
                 пословно                        Југовића 14
                 продајни објекат,
                 Крушевац
                 Додатни радови
        24.1.       на изградњи                  23.11.  ВХДП на акције
 14  3         3  36            1,615  1,615  1,906                    7275650  1  2
        7.        водоводне мреже                2010.  "Неготин", Бадњевска бб
                 у селу Радујевцу
                 Санација и
                 адаптација
                                        29.10.  ППП "Декор" Прибој,
 15  1         3  21  објекта 298м2    3,525  3,931  4,639                    7405979  1  1
                                        2010.  Лимска 32
                 пословног
                 простора
                 Изградња
                 фекалне
                 канализационе                 14.10.  ВП "Ћуприја" а.д. Цара
 16  1         3  36            20,588  13,978  16,494                    7166591  3  1
                 мреже у селу                  2010.  Лазара 109, Ћуприја
                 Шавац - 2. фаза,
                 Л=2.500м
                 Додатни
                 грађевински и
        24.1.    43  електро радови                 29.10.  "Екопан плус" д.о.о.
 17  3         3               786   786   928                    17362941  1  2
        7.     51  на завршетку                  2010.  Учитељ Милина 3, Ниш
                 система грејања
                 у БИЦ Прокупље
                 Изградња
                 производно
                 пословног
                 објекта
       Закљ.        предузећа за                      Предузеће "Златко
                                        24.12.
 18  3  Владе од   3  21  професионалну    16,949  14,592  17,219      Јовановић" д.о.о. Пирот,  6064124  2  2
                                        2010.
     07.10.2010.      рехабилитацију и                    Бранка Радичевића 20
                 запошљавање
                 особа са
                 инвалидитетом
                 Пиротекс трико
                 Санација и                       "Ратко Митровић-
                 реконструкција                 02.12.  Дедиње" д.о.о.
 19  1         3  35            14,203  14,532  17,148                    6971547  3  1
                 Партизанске                  2010.  Вождовачки кружни пут
                 улице у Ражњу                      125


64
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

                    Изградња
                    некатегорисних
        Закљ.                                             ГП "Неимар пут" д.о.о.
                    путева и                         08.12.
 20  3   Владе од   3   35              18,752  20,931    24,698         Салаковац бб, Мало     20026073  1  2
                    локалног пута у                      2010.
      07.10.2010.                                           Црниће
                    МЗ Сараново у
                    општини Рача
                    Извођење радова
                    канализације
                    Л=1247м,
                                                       Intergradnja coop д.о.о.
                    потисног                         14.10.
 21  1         3   36              18,644  12,955    15,287         Булевар краља        6024165  7  1
                    цевовода Л=433м                      010.
                                                       Александра 86-88
                    и црпне станице
                    у општини
                    Топола
                    Изградња
                    секундарне
                    водоводне мреже
                                                       "Телекомуникација"
                    у насељеним                        29.10.
 22  1         3   36              15,492  10,959    12,932         д.о.о. Блаце, Краља Петра  75855055  4  1
                    местима                          2010.
                                                       I 153
                    општине
                    Ћићевац
                    Л=4.500м НАПОМЕНЕ: * За пројекат под редним бројем 4 износ је обрачунат према средњем курсу динара на дан отварања
 понуда (уговорена вредност:

 у ЕУР је 4.793.008 са ПДВ-ом). Учешће МЕРР-а из средстава НИП-а
 износи 149.378.384 дин. Остатак плаћа ЈП "Скијалишта
 Србије" као суинвеститор-корисник.
 ** За пројекат под редним бројем 5 износ је обрачунат према средњем
 курсу динара на дан отварања понуда (уговорена вредност
 у ЕУР је 2.717.594 са ПДВ-ом). Учешће МЕРР-а из средстава НИП-а
 износи 86.287.704 дин. Остатак плаћа ЈП "Скијалишта
 Србије" као суинвеститор-корисник.
65
December 29,
            ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

       ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
                 МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД X - XII 2010. ГОДИНЕ
            Врста
   Редни      предмета    Укупан број           Укупна вредност                    Укупна вредност
            јавне     закључених
   број       набавке     уговора         закључених уговора без ПДВ               закључених уговора са ПДВ
                                  (у хиљадама динара)                  (у хиљадама динара)
     I       II        III                IV                           V
     1      добра        3                3,916                         4,621
     2      услуге       4                2,206                         2,603
     3      радови       1                1,362                         1,607

Место и датум:Београд,5.јануар 2011 године
                ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА
                  ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД X - XII 2010. ГОДИНЕ
Табела 1
                                             Број поступака
     Исход поступака јавних набавки       Јавне набавке
                            велике
                           вредности             Јавне набавке мале вредности
Успешно спроведени                    22                      7
Обустављени                       5
Поништени делимично
Поништени у целини
 Табела 2
                        Опис предмета јавне   Процењена вредност (у    Разлог обуставе/поништења
                   Пред
ВрстВрст
Редн
пред
упкамета
пост
број
                   мет
                                                                    Опис разлога
 и


 а а
                            набавке      хиљадама динара)          поступка
   I     II       III   IV        V           VI               VII              VIII
                        Извођење
                                                                 Нису испуњени услови
                        радова на појачаном
                                                                 за избор најповољније
                        одржавању и
   1     3        3    35                   152,542             11        понуде из члана 78. ЗЈН
                        рехабилитацији дела
                                                                 (није било ниједне исправне
                        регионалног пута Р-
                                                                 понуде)
                        243, деоница Сврљиг-

66
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

                Кална                Адаптација
   2   1   3   21  постојеће хале у БИЦ    4,840          11      Све понуде су биле
                Прокупље                             неисправне
                Изградња
                производно пословног
                објекта предузећа за
                професионалну                           Све понуде су биле
   3   3   3   21                16,949         11
                рехабилитацију и                         неисправне
                запошљавање особа са
                инвалидитетом
                Пиротекс трико
                Додатни
                архитектонско
                грађевински радови на
                                                 Понуда је била
   4   3   3   36  објекту за бистрење и    3,566          11
                                                 неприхватљива
                уређење око објекта
                изворишта Старо
                корито у Трстенику
                Додатни
                архитектонско
                грађевински радови на
                                                 Понуђач коме је упућен
                објекту филтерско
   5   3   3   36                6,175          26      позив за доставу понуде
                постројење и уређење
                                                 није доставио понуду
                око објекта изворишта
                Старо корито у
                ТрстеникуИЗВЕШТАЈИ О СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Извештаји о спроведеним јавним набавкама достављају се по кварталима, и у прилогу су извештаји за сва 4 квартала 2009.
године, и за прва 3 квартала 2010. године. Извештај за 4. квартал 2010. године још није завршен, а рок за његову израду је до 10.
јануара 2011. год.
За 1. квартал 2010. године, образац А (извештај о закљученим уговорима за јавне набавке велике вредности) није дат јер у том
кварталу нису закључивани уговори за набавке велике вредности. Овде преузмите податке за 2009. годину и за 2010. годину.


67
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ


ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

   На основу члана 2. Одлуке о Управи за заједничке послове републичких органа
(„Службени гласник РС“ број 67/91, 79/2002 и 13/2004), подаци о покретним стварима
Министарства економије и регионалног развоја воде се у Управи за заједничке послове
републичких органа.

   Јединствену евиденцију о непокретностима и збирну евиденцију покретних ствари води
Републичка дирекција за имовину РС.


    У прилогу су дати попуњени обрасци ЗОС 1 и ЗОС 2 за 2009. годину.

   Основ коришћења непокретности – зграде у ул. Булевар краља Александра број 15 је
Закључак Владе РС 77 број 361-106/2006-005 од 5. јуна 2007. године, а основ за коришћење
непокретности - одређених просторија у згради у ул. Омладинских бригада број 1 је Закључак
Владе РС 77 број 361-2731/2007 од 5. јуна 2007. године.
68
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010


 МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
         ФУНКЦИЈА 410                 Образац 3ОС-1     Збирни преглед о стању покретности
     врстама на дан 31.12.2009.

 Ред                      Колич.   Књиговодствена
         Назив непокретности
 бр.                     бр.,површ.  ревалоризована
                               вредност
   1            2          3       4
     А. Средства опреме
   1  Рачунски системи            719    13.859.276,23
   2  Средства веза             33     455.452,55
   3  Канцелариски намештај
   4  Биротехничка опрема          13     1.587.768,91
   5  Остала опрема             87     5.139.765,67     Б. Превозна средства
   6  Путнички аутомобили          12     8.323.069,63
   7  Возила посебне намене
   8  Остала моторна возила
   9  Ваздухопловнаи
   10  Пловни објекти
   11  Остала превозна средства     Ц. Покретне ствари посебне намене
69
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

     МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ
         РАЗВОЈА ФУНКЦИЈА 410           Образац 3ОС-2


      Збирни преглед о стању покретности по
      изворима финансирања на дан
      31.12.2009.


 Ред                     Колич.   Књиговодствена
           Назив непокретности        ревалоризована
 бр.                    бр.,површ.
                              вредност
   1             2        3       4
      А. Опрема
   1   Буџетских средстава         787    20.758.959,75
   2   Средстава амортизације
   -   Донације              65     283.303,61


      Б. Превозна средства
   3   Буџетских средстава         12     8.323.069,63
   4   Средстава амортизације
   5   По основу поклона
   6   По основу преноса без накнаде
70
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010


     МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ
         РАЗВОЈА ФУНКЦИЈА 410            Образац 3ОС-1


      Збирни преглед о стању покретности
      врстама на дан 31.12.2009. Ред                       Колич.   Књиговодствена
          Назив непокретности
 бр.                      бр.,површ.  ревалоризована
                                вредност
   1             2          3       4
      А. Средства опреме
   1   Рачунски системи            19       320.809,74
   2   Средства веза             14       62.368,18
   3   Канцелариски намештај
   4   Биротехничка опрема
   5   Остала опрема      Б. Превозна средства
   6   Путнички аутомобили           1       713.190,34
   7   Возила посебне намене
   8   Остала моторна возила
   9   Ваздухопловнаи
   10   Пловни објекти
   11   Остала превозна средства      Ц. Покретне ствари посебне намене
71
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010     МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ
         РАЗВОЈА ФУНКЦИЈА 410          Образац 3ОС-2


      Збирни преглед о стању покретности по
      изворима финансирања на дан 31.12.2009.                            Књиговодствена
 Ред                     Колич.
          Назив непокретности         ревалоризована
 бр.                    бр.,површ.
                              вредност

   1             2        3       4
      А. Опрема
   1   Буџетских средстава        33       383.177,92
   2   Средстава амортизације      Б. Превозна средства
   3   Буџетских средстава         1       713.190,34
   4   Средстава амортизације
   5   По основу поклона
   6   По основу преноса без накнаде
72
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010


     МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
          ФУНКЦИЈА 473 ТУРИЗАМ              Образац 3ОС-1


      Збирни преглед о стању покретности врстама на
      дан 31.12.2009. Ред                               Књиговодствена
           Назив непокретности    Колич. бр.,површ.  ревалоризована
 бр.
                                   вредност
   1             2           3         4
      А. Средства опреме
   1   Рачунски системи              93       1.658.463,07
   2   Средства веза               122        446.463,43
   3   Канцелариски намештај           32         66.174,14
   4   Биротехничка опрема            18        196.188,64
   5   Остала опрема               30        355.269,68      Б. Превозна средства
   6   Путнички аутомобили            72       32.206.955,41
   7   Возила посебне намене
   8   Остала моторна возила
   9   Ваздухопловна
   10  Пловни објекти
   11  Остала превозна средства      Ц. Покретне ствари посебне намене
73
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010


     МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
          ФУНКЦИЈА 473 ТУРИЗАМ            Образац 3ОС-2


      Збирни преглед о стању покретности по изворима
      финансирања на дан 31.12.2009. Ред                        Колич.   Књиговодствена
            Назив непокретности
 бр.                       бр.,површ.  ревалоризована
                                 вредност
   1               2         3       4
      А. Опрема
   1   Буџетских средстава            295     2.722.558,96
   2   Средстава амортизације      Б. Превозна средства
   3   Буџетских средстава            72     32.206.955,41
   4   Средстава амортизације
   5   По основу поклона
   6   По основу преноса без накнаде
74
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010


     МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ
         РАЗВОЈА ФУНКЦИЈА 474            Образац 3ОС-1


      Збирни преглед о стању покретности по
      врстама на дан 31.12.2009.


 Ред                       Колич.   Књиговодствена
           Назив непокретности           ревалоризована
 бр.                      бр.,површ.
                                вредност
   1              2         3       4
      А. Средства опреме
   1   Рачунски системи            2       0
   2   Средства веза
   3   Канцелариски намештај
   4   Биротехничка опрема
   5   Остала опрема      Б. Превозна средства
   6   Путнички аутомобили           5      4.210.553,86
   7   Возила посебне намене
   8   Остала моторна возила
   9   Ваздухопловнаи
   10   Пловни објекти
   11   Остала превозна средства      Ц. Покретне ствари посебне намене
75
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010


     МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ
         РАЗВОЈА ФУНКЦИЈА 474          Образац 3ОС-2


      Збирни преглед о стању покретности по
      изворима финансирања на дан 31.12.2009.


 Ред                    Колич.   Књиговодствена
         Назив непокретности
 бр.                   бр.,површ.  ревалоризована
                              вредност
   1           2         3       4
      А. Опрема
   1   Буџетских средстава         2       0
   2   Средстава амортизације      Б. Превозна средства
   3   Буџетских средстава         5      4.210.553,86
   4   Средстава амортизације
   5   По основу поклона
   6   По основу преноса без накнаде
76
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010


     МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ
         РАЗВОЈА ФУНКЦИЈА 490            Образац 3ОС-1


      Збирни преглед о стању покретности по
      врстама на дан 31.12.2009. Ред                       Колич.   Књиговодствена
          Назив непокретности
 бр.                      бр.,површ.  ревалоризована
                                вредност
   1             2          3       4
      А. Средства опреме
   1   Рачунски системи            20       160.856,37
   2   Средства веза             30       219.055,14
   3   Канцелариски намештај
   4   Биротехничка опрема           1           0
   5   Остала опрема              1        9.234,00      Б. Превозна средства
   6   Путнички аутомобили           1      1.035.491,42
   7   Возила посебне намене
   8   Остала моторна возила
   9   Ваздухопловнаи
   10   Пловни објекти
   11   Остала превозна средства      Ц. Покретне ствари посебне намене
77
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010


     МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ
         РАЗВОЈА ФУНКЦИЈА 490           Образац 3ОС-2


      Збирни преглед о стању покретности по
      изворима финансирања на дан 31.12.2009. Ред                     Колич.   Књиговодствена
          Назив непокретности
 бр.                    бр.,површ.  ревалоризована
                               вредност
   1             2         3       4
      А. Опрема
   1   Буџетских средстава          52      389.145,51
   2   Средстава амортизације      Б. Превозна средства
   3   Буџетских средстава          1      1.035.491,42
   4   Средстава амортизације
   5   По основу поклона
   6   По основу преноса без накнаде
ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Целокупна документација, односно носачи информација се чувају уз примену одговарајућих мера
заштите. Информације се класификују, чувају и архивирају према прописима о канцеларијском
пословању у државним органима.
78
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ


ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА
ПРИСТУП
79
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА - ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА


Начин подношења захтева

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети:

   1. писаним путем, и то:

     на поштанску адресу: Булевар краља Александра 15, 11000 Београд
     електронском поштом на адресу: press@merr.gov.rs
     слањем факса на број: 011 285 5096

   2. усмено, на записник у Писарници Министарства економије и регионалног развоја,
     Булевар краља Александра 15, Београд, од понедељка до петка, у току радног времена од
     8.30 до 16.30 часова.

Законске одредбе у вези са подношењем захтева


     Тражилац подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од
     јавног значаја (у даљем тексту: захтев).
     Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може поднети свако.
     Тражилац информације не мора навести разлог тражења информације.
     Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, што
     прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају
     проналажење тражене информације.
     Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи
     тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о
     допуни.
     Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од
     дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може
     поступати, Министарство економије и регионалног развоја донеће закључак о
     одбацивању захтева као неуредног.
     Министарство економије и регионалног развоја прописује образац за подношење
     захтева, али ће размотрити и сваки захтев који није сачињен на том обрасцу.


80
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010
           ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
                        ЗАХТЕВ

                    усмени   -   писани

     УДОВОЉАВАЊЕ ЗАХТЕВУ                   РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА

- обавештење о поседовању                            или
информације;                               ЋУТАЊЕ УПРАВЕ

- увид у документ са траженом

информацијом;

- издавање копије документа
                                    ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ
са траженом информацијом;

- достављање копије

документа поштом или на други начин.

                                   РЕШЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА ПО
                                      ЖАЛБИ
                                 РЕШЕЊЕ         РЕШЕЊЕ

                               о усвајању жалбе     о одбијању жалбе
                                             ТУЖБА

                                           којом се покреће

                                           управни спор пред

                                           надлежним судом

                                            против решења

                                             Повереника81
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010
ОБРАСЦИ
   1. Образац захтева
Министарство економије и регионалног развоја, Булевар краља Александра 15, 11000 Београд                         ЗАХТЕВ

                 за приступ информацији од јавног значаја    На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:*

     □ обавештење да ли поседује тражену информацију;
     □ увид у документ који садржи тражену информацију;
     □ копију документа који садржи тражену информацију;
     □ достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
        □ поштом
        □ електронском поштом
        □ факсом
        □ на други начин:***_________________________________________
    Овај захтев се односи на следеће информације:

    ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење
тражене информације)

                             ____________________________________

                            Тражилац информације/Име и презиме

У ________________,                     ____________________________________

                                  адреса

дана______201__ године                    ____________________________________

                                  други подаци за контакт

                            _____________________________________

82
December 29,
         ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

                                                      Потпис

   2. Образац жалбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о
    личности када Министарство економије и регионалног развоја није поступило у целости по
    захтеву тражиоца у законском року
Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим:

                         ЖАЛБУ

                           против

               Министарства економије и регионалног развоја

                   због тога што орган власти:

           није поступио / није поступио у целости / у законском року

                 (подвући због чега се изјављује жалба)

по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том органу дана
….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који садржи информације о /у вези са :          (навести податке о захтеву и информацији/ама)

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ траженој/им
информацији/ма.

Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.

Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и добијени одговор
органа власти.                                             ............................................................

                                             Подносилац жалбе / Име и презиме

                     ..............................................................................................  потпис

                                     ..............................................................  адреса

                       .............................................................. други подаци за контакт

                                                                     Потпис83
December 29,
               ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

У................................., дана ............ 201....године


    3. Образац жалбе против одлуке Министарства економије и регионалног развоја којом је
     одбијен или одбачен захтев за приступ информацији од јавног значаја


Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26

                                             ЖАЛБА

(............................................................................................................................ .........................................................................
.............................................................................................................................................................................)

                          Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца

                                       против решења-закључка

                            Министарства економије и регионалног развојаБрој.................................... од ............................... године.

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са елементима одлуке) ,
супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-упутио/ла дана ............... године и тако ми
ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права на слободан приступ информацијама од јавног
значаја.           Oдлуку            побијам            у         целости,            односно             у         делу
којим........................................................................................................................ .....................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................
.......................................................... јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.

На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлука првостепеног органа и
омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја.

                                                                 .....................................................................

                                                                     Подносилац жалбе / Име и презиме

      У ........................., дана ............201... године
                                                                 .....................................................................

                                                                       адреса и други подаци за контакт

                                                                   .................................................................84
December 29,
             ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

                                                                                  потпис

 Напомена:
 У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа који је одлуку
  донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком погледу је незадовољан
  одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно
  образложење може посебно приложити.
 Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању органу као и
  копију одлуке органа која се оспорава жалбом.


   4. Пример предлога странке за принудно извршење решења Повереника


         Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

                                                                  Немањина 22-26, Београд

У складу са чланом 264.ст.2. Закона о општем управном поступку, у вези са чланом 28.ст.2. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, подносим:

                                       ПРЕДЛОГ

                 ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ИЗВРШЕЊАРешења Повереника, број: од                      године, по коме орган власти                        (навести      назив
органа).................................................................................................... није поступио:

   1) у целости

   2) у      делу       којим        је      наложено         да      ми       се      доставе        следеће
    информације:................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................
    ............................................................................................Као доказ да ми орган није омогућио приступ тј. увид, односно да ми није доставио све информације,
прилажем добијени одговор, односно копије докумената (или дугог носача информација) које ми је
орган доставио.

Како је истекао рок у коме је орган власти био дужан да поступи по решењу Повереника, предлажем да
Повереник, у складу са својим законским овлашћењима спроведе поступак админстративног извршења
напред наведеног решења и омогући ми добијање тражених информација.85
December 29,
        ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
2010

                                _____________________________

                              Подносилац предлога / Име и презиме

             У ____________________,                 _____________                                   _________________________

                                             адреса

                                  дана ___________20___ године                            _____________________________________

           други подаци за контакт које подносилац жели да да за потребе овог поступка                                    _______________________

                                             потпис
86

								
To top