Capitolul 15

Document Sample
Capitolul 15 Powered By Docstoc
					PROGRAMUL DE  DEZVOLTARE
ECONOMICĂ ŞI   SOCIALĂ  A
  JUDEŢULUI  GIURGIU


    -  2009 -
                1
                  CUPRINSCap. 1 (4) Principiile de guvernare ...................................................................... 3
Cap. 2 (5) Educaţie ............................................................................................... 4
Cap. 3 (6) Sănătate ................................................................................................11
Cap. 4 (7) Piaţa muncii .........................................................................................16
Cap. 5 (8) Asigurări sociale ..................................................................................18
Cap. 6 (9) Familia, protecţia copilului şi egalitatea de şanse................................19
Cap. 7 (10) Tineret şi sport......................................................................................27
Cap. 8 (11) Competitivitatea, mediul de afaceri şi IMM-urile................................31
Cap. 9 (13) Infrastructura de transport ...................................................................32
Cap.10 (14) Societatea informaţională ...................................................................38
Cap.11 (15) Agricultură şi dezvoltare rurală ..........................................................40
Cap.12 (16) Politica de dezvoltare regională ..........................................................59
Cap.13 (17) Turism .................................................................................................67
Cap.14 (19) Protecţia mediului înconjurător............................................................68
Cap.15 (20) Politica fiscal-bugetară.........................................................................78
Cap.16 (21) Protecţia consumatorului......................................................................83
Cap.17 (22) Reforma administraţiei publice............................................................84
Cap.18 (23) Justiţie şi politici anticorupţie...............................................................88
Cap.19 (24) Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului...............................................91
Cap.20 (26) Afaceri europene...................................................................................97
Cap.21 (27) Cultură şi culte....................................................................................100
                                                             2
             Cap. 1(4). Principiile de guvernare

Activitatea Guvernului se desfăşoară în consonanţă cu următoarele principii:

1. Principiul atribuirii competenţelor exclusiv în baza celor atribuite prin Constituţie
  şi legile în vigoare.

2. Principiul egalităţii, nediscriminării şi garantării drepturilor fundamentale.

3. Principiul respectării dreptului fiecărui individ la muncă decentă.

4. Principiul eficienţei în normarea intervenţiei statului la nevoile reale pentru
  minimizarea costurilor şi reducerea risipei.

5. Principiul subsidiarităţii pentru limitarea sferei decizionale a Guvernului la
  domeniile şi problematicile care nu pot fi rezolvate mai eficient la nivel local.

6. Principiul proporţionalităţii prin limitarea conţinutului şi formei acţiunilor
  guvernamentale la ceea ce este strict necesar pentru atingerea obiectivelor.

7. Principiul contribuţiei şi al solidarităţii în promovarea progresului social.

8.  Principiul transparenţei faţă de cetăţeni şi faţă de celelalte instituţii ale statului,
   ale Uniunii Europene şi faţă de societatea civilă.

9. Principiul integrităţii actului de guvernare.

10. Principiul responsabilităţii Guvernului României în faţa Parlamentului României
  şi a celorlalte instituţii abilitate ale statului, precum şi în raport cu instituţiile
  europene, conform tratatelor şi angajamentelor României faţă de UE.
                                              3
                  Cap. 2(5). Educaţie

    Politicile şi strategiile de asigurare a calităţii în sistemul naţional de învăţământ din
România vor fi permanent corelate cu orientările şi acţiunile promovate la nivel european.
    La nivelul judeţului, prin conducerea şi coordonarea întregii activităţi de către
Inspectoratul Şcolar Judetean, au fost stabilite priorităţile, obiectivele generale, obiectivele
specifice şi activităţile ce se vor desfăşura în cadrul procesului de învăţământ, astfel:

1. Promovarea pachetului legislativ pentru învăţământul preuniversitar
      informarea periodică, ritmică, promptă şi responsabilă de către ISJ a cadrelor
      didactice, elevilor, părinţilor, reprezentanţilor: mass-media, comunităţii locale
      prin organizarea de dezbateri, conferinţe de presă, transmiterea de comunicate
      de presă.

2. Elaborarea şi monitorizarea curriculumului şi a standardelor de calitate pentru
  educaţia timpurie
      reorganizarea, în vederea eficientizării, a activităţii de inspecţie şcolară, prin
       sistematizarea modului de raportare, feed-back şi analize periodice urmate de
       programe imediate de măsuri şi acţiune.

3. Formarea iniţială şi continuă a personalului dedicat educaţiei timpurii
      introducerea, în cadrul formării continue a personalului didactic, a unor
      seminarii destinate didacticii învăţământului preşcolar, a documentelor
      conţinând curriculum-ul scris în bibliografia obligatorie.

4. Cuprinderea în educaţia timpurie a peste 80% dintre copiii între 3-5 ani
       relansarea învăţământului preşcolar prin cuprinderea unui număr cât mai mare
       de copii în grădiniţe, de la vârste mici.

5. Introducerea unui curriculum şcolar bazat pe compenţe
      verificarea periodică a formării competenţelor de bază (abilităţi de comunicare,
       scriere, citire, calcul matematic etc.); informarea personalului didactic privind
       noile abordări conceptuale ale curriculum-ului naţional;
      introducerea în cadrul formării continue a personalului didactic, a unor
       seminarii destinate didacticii disciplinelor, a documentelor conţinând
       curriculum-ul scris în bibliografia obligatorie, a comunicării;
      asigurarea accesului la Internet pentru fiecare unitate şcolară cu personalitate
       juridică.                                               4
6. Dezvoltarea învăţământului din mediul rural
      adecvarea investiţiilor în educaţie la nevoile şi interesele identificate, în
       condiţiile asigurării şanselor egale privind accesul în sistemul de învăţământ şi
       calitatea actului educaţional, prin: fuzionarea şcolilor mici pentru a permite o
       concentrare a investiţiilor şi prin aceasta, o reducere a costurilor de şcolarizare;
      constituirea unei clase a V-a cu elevi din mediul rural, capabili de performanţă,
       cu posibilităţi materiale reduse.

7. Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării
  şi prefecţionării
     realizarea analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi a intereselor părinţilor
       acestora;
     evaluarea privind cererea de pregătire profesională în raport cu dezvoltarea
       pieţei muncii şi cu tendinţele de dezvoltare economică;
     dezvoltarea parteneriatelor între Inspectoratul şcolar, autorităţile publice locale şi
       partenerii sociali în vederea creării condiţiilor optime de desfăşurare a instruirii
       practice;
     dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin proiecte Phare atât pentru
       infrastructura şcolară, cât şi pentru dezvoltarea instituţională.

8. Susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţă
     susţinerea, stimularea, punerea în valoare a elevilor şi tinerilor capabili de
      performanţe superioare prin programe şi condiţii specifice;
     constituirea grupelor de excelenţă şi antrenarea elevilor selecţionaţi în activităţi
      specifice de performanţă la nivelul disciplinelor în care excelează;
     crearea unor parteneriate cu instituţii interesate să participe la punerea în practică
      a programului de instruire destinat elevilor capabili de performanţe.

9. Cuprinderea tuturor copiilor cu nevoi speciale şi din grupuri vulnerabile         în
  învăţământul special sau de masă
      funcţionarea Centrului de resurse pentru educaţia incluzivă de la Şcoala
       Specială;
      înfiinţarea Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională;
      dezvoltarea parteneriatelor cu ONG-uri în vederea iniţierii de proiecte în
       sprijinul asigurării accesului fiecărui copil provenit din rândul populaţiei
       defavorizate la educaţia de bază;
      monitorizarea parcursurilor şcolare ale copiilor cu cerinţe educative speciale şi
       acordarea de consultanţă cadrelor care lucrează cu acestea prin cabinetele de
       asistenţă psiho-pedagogică.

                                                5
10. Generalizarea Programului „A doua şansă” în zona Hotarele
    extinderea Programului „A doua şansă” în zona Hotarele.

11. Generalizarea învăţării informatizate
     asigurarea accesului la Internet pentru fiecare unitate şcolară cu personalitate
      juridică;
      formarea cadrelor didactice în vederea dobândirii competenţelor de operare pe
      calculator.

12. Accelerarea descentralizării în contextul asigurării calităţii învăţământului
     înfiinţarea de posturi de contabil la toate unităţile şcolare cu personalitate
      juridică;
     demersuri la primării pentru numirea şcolilor cu personalitate juridică ca
      ordonator terţiar de credite.

13. Eliminarea abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu
     iniţierea de proiecte de parteneriat care să vizeze diminuarea absenteismului
      şcolar;
     reducerea cu 10% a numărului de elevi care abandonează şcoală.

14. Încurajarea continuării studiilor astfel încât cel puţin 85% dintre tineri să fie
  absolvenţi de studii liceale
     organizarea Târgului de ofertă educaţională 2009;
     derularea programelor sociale „Euro 200”, „Bani de liceu”.

15. Creşterea proporţiei absolvenţilor în domeniile ştiinţelor exacte şi al tehnologiei
     creşterea numărului de locuri la clasa a IX-a din învăţământul liceal în domeniile
      ştiinţelor exacte şi al tehnologiei;

16. Asigurarea coerenţei procedurilor de evaluare şi a examenelor pe baza standardelor
  naţionale adecvate ciclurilor de învăţământ
     formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării pentru administrarea
      examenelor naţionale.

17. Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă
  psihopedagogică
     creşterea cu 2 a numărului de cabinete de consiliere şcolară;
18. Eliminarea violenţelor din şcoală şi din jurul ei
     asigurarea climatului de siguranţă fizică şi psihică a elevilor stabilirea de
      parteneriate cu Poliţia, Jandarmeria, Biserica şi Consiliile locale.


                                              6
19. Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie
  sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, prin sport etc.)
     prezentarea de materiale audio-vizuale, concursuri tematice, întâlniri cu
      specialişti, campanii de promovare a sănătăţii, a protecţiei mediului înconjurător,
      editare de materiale de promovare şi prezentare etc.;
     organizarea de seminarii, conferinţe, simpozioane, acţiuni de voluntariat ale
      elevilor de liceu în centrele de plasament şi în şcolile speciale, cluburi de
      dezbateri, concursuri şi tabere tematice, expoziţii etc;
     organizarea de cercuri tehnico-aplicative, artistice, ştiinţifice, concursuri şi
      competiţii, ateliere de lucru, expoziţii, vizite şi vizionări de spectacole;
     organizarea de concursuri şi tabere pe profiluri sportive, cercuri de educaţie
      rutieră, jocuri, organizarea patrulelor şcolare de circulaţie       întâlniri cu
      personalităţi din lumea sportului, jocuri etc.

20. Modernizarea formării iniţiale, susţinerea formării continue a cadrelor didactice şi
  stabilirea de criterii relevante de evaluare a calităţii cadrelor didactice
     formarea asigurarea dezvoltării/formării profesionale a personalului de
      îndrumare şi control şi a cadrelor didactice din unităţile şcolare.

21. Formarea iniţială şi continuă a managerilor din sistemul de învăţământ
     participarea directorilor la cursuri de formare în domeniul managementului
     educaţional.

22. Dezvoltarea de campusuri şcolare integrate pentru educaţia de bază,
  complementară şi continuă
     continuarea lucrărilor la campusurile şcolar de la Liceul “Tudor Vianu” şi
      Grupul Şcolar „Udrişte Năsturel” Hotarele.

23. Reabilitarea şcolilor astfel încât toate unităţile de învăţământ să poată obţine
  autorizare sanitară până la începerea anului şcolar 2010/2011
     creşterea cu 5% a numărului de şcoli care deţin autorizaţie sanitară.

24. Construcţia de grădiniţe noi pentru cuprinderea integrală a copiilor de 3-6 ani
     construirea unui local de grădiniţă în municipiul Giurgiu.

25. Reorganizarea reţelei şcolare şi asigurarea transportului şcolar
     adecvarea investiţiilor în educaţie la nevoile şi interesele identificate, în
      condiţiile asigurării şanselor egale privind accesul în sistemul de învăţământ şi
      calitatea actului educaţional, prin: fuzionarea şcolilor mici pentru a permite o
      concentrare a investiţiilor şi prin aceasta, o reducere a costurilor de şcolarizare;


                                                7
      finalizarea obiectivelor iniţiale din cadrul proiectului „Reabilitare şcoli” şi
      suplimentarea cu noi obiective;
      atragerea de resurse extrabugetare pentru I.S.J şi unităţile de învaţământ.

   La nivelul autorităţilor locale:

Primăria Municipiului Giurgiu
   Grădiniţa Program Normal nr. 6 – obiectiv nou – construcţie clădire nouă;
   Grădiniţa PP nr. 5 – extindere;
   Grup şcolar Economic “Ion Barbu” – proiectare şi execuţie;
   Grup şcolar naval Viceamiral “Ioan Bălănescu” – punct termic nou, renovare;
   Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul” - Internat:
     - Reparaţii subsol;
     - Reparaţii exterioare;
     - Cantină: renovare interioară şi instalaţii apă - canal;
   Colegiul Naţional “Ion Maiorescu” - consolidare clădire;
   Liceul „Tudor Vianu” – Campus şcolar;
   Şcoala cu clasele I – VIII nr. 8 –continuare reabilitare tâmplărie exterioară;
   Grădiniţa PP nr.4;
   Şcoala cu clasele I – VIII nr. 5 –reabilitare clădire şcoală şi sală sport;
   Şcoala cu clasele I –VIII nr.10 –renovare şi instalaţie electrică;
   Liceul Teoretic Nicolae Cartojan –învelitoare şarpantă;
   Şcoala cu clasele I-VIII nr.6 - învelitoare şarpantă;
   Şcoala de Arte şi Meserii – învelitoare şarpantă.

Adunaţii Copăceni
    Extinderea, reabilitarea si dotarea corespunzătoare a şcolilor şi grădiniţelor din
    comună
Băneasa
    Alimentarea cu apa la scolile din Pietrele, Meletie, Frasinu, Sf.Gheorghe
    Incalzire centrala la toate scolile din com.Baneasa
    Construirea a doua sali la Scoala nr.1 Baneasa
    Construirea a doua gradinite Pietrele si Meletie
Bolintin Deal
    Studiu de fezabilitate grădiniţa Bolintin Deal
Bolintin Vale
    Extindere Şcoala Generală Malu Spart.
    Extindere Grădiniţa Bolintin Vale
Buturugeni
    Realizarea unei construcţii noi pentru şcoala cu clasele I-VIII Buturugeni
    Reabilitare şcoala Pădureni

                                             8
Călugăreni
    Reabilitarea infrastructurii Grupului Şcolar Agricol şi şcolilor generale din comună,
     precum şi finalizarea dotării cu echipament adecvat
Clejani
    Executarea de reparaţii şi igienizări la unităţile de învăţământ
Colibaşi
    Acoperişuri şi realizare împrejmuire la cele 2 şcoli din comună.
    Igienizare şcoli şi asigurare combustibil pentru iarnă
Crevedia Mare
    Construire grădiniţă în sat Crevedia Mică
    Extindere şcoala cu clasele I-VIII Crevedia Mare
Daia
    Consolidare Scoala generală cu clasele I-VIII Daita;
    Lucrari de renovare si asigurare utilitati Scoala Daia.
Floreşti Stoeneşti
   Reabilitarea şcolilor generale din satele Floreşti, Stoeneşti şi Palanca
   Construire Gradinita sat Stoeneşti
Găujani
    Reabilitarea sălii de sport de la şcoala Găujani
    Construirea unei grădiniţe în satul Pietrişu
Ghimpaţi
    Asigurarea surselor de apă potabilă, construirea de platforme betonate pentru gunoi
     şi de alei betonate la şcoli şi grădiniţe
    Construirea a 2 grădiniţe în localitatea Ghimpaţi şi a uneia în localitatea Valea
     Plopilor
Gostinari
    Realizarea sistemului de încălzire Şcoala Mironeşti şi lucrări de modernizare
    Realizarea gardurilor pentru şcolile comunei
Gostinu
    Susţinerea elevilor prin acordarea de burse
Grădinari
    Construire şcoală –grădiniţă 6 săli de clasă
    Împrejmuire şcolile cu cl. I-VIII satele Grădinari şi Tântava
Greaca
    Înfiinţare centru de îngrijire copii - creşă
Herăşti
    Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copii
Hotarele
    Instalarea unei centrale termice şi la Liceul „Udrişte Năsturel”
    Reabilitarea clădirilor 1 şi 2 la şcoala gen. cu cl. I-VIII
    Reabilitarea grupurilor sanitare din unităţile şcolare

                                             9
Isvoarele
     Repararea acoperişului şcolii cu cl. I-VIII, alimentarea cu apă şi dotarea cu
    grupuri sanitare
Joiţa
     Achiziţionare sisteme electronice pază şi protecţie pentru şcolile generale Joiţa şi
      Bâcu
     Amenajarea mansardei la şcoala Joiţa
     Construire sală sport la şcoala Joiţa
     Încălzire centrală şcolile Joiţa
     Construire grădiniţă Joiţa
Letca Nouă
     Reparaţii şi igienizare şcoli
Malu
     Amenajare bază sportivă şcoala Malu
     Executare proiect creşă cu program normal
Mihăileşti
     Construire şcoală cl. I-IV Tufa
Ogrezeni
     Modernizarea şcolilor din comună (împrejmuire incintă, sistem de supraveghere
    video)
Oinacu
     Realizarea încălzirii centrale la şcoala şi grădiniţa Oinacu
     Incalzire centrala la Scoala Comasca si construirea unei Sali de Gradinita la sat
      Comasca
     Construirea unei toalete la Scoala Branistea si Gradinita Branistea
Prundu
   Încălzire centrala la şcolile generale Prundu şi Puieni.
Răsuceni
   Centrală termică la şcoala Răsuceni
Roata de Jos
   Finalizarea procesului de reabilitare termică a scolilor
   Racordarea la reţeaua de gaze naturale a şcolilor din comună
   Reabilitarea utilităţilor la sala de sport şcoala Sadina
   Dotarea grădiniţelor cu mobilier şi material didactic
   Realizarea unei săli de sport la şcoala Cartojani prîn programul guvernamental „Săli
   de sport”
   Amenajarea de spaţii verzi în unităţile de învăţământ
Săbăreni
   Construire grădiniţă Săbăreni
Schitu
   Alimentarea cu apă curentă la cele patru şcoli
   Împrejmuirea cu plasă de sârmă la şcoala Vlaşin şi şcoala Bila
                                             10
   Construirea unei săli de clasă în satul Vlaşin
Singureni
   Reabilitare Şcoala generală Singureni cuprinzând sală de sport
   Construire grădiniţă
Slobozia
   Lucrări de reabilitare la utilităţi la Şcoala cu clasele I-VIII Slobozia
   Continuarea proiectului Grădiniţa de vară
Stăneşti
   Alimentare cu apă la grădiniţa din satul Stăneşti
Stoeneşti
   Instalare centrală termică la şcoala Stoeneşti
Toporu
   Reabilitare Şcoala Tomuleşti şi grădiniţă
Vărăşti
   Extindere şi construire grup sanitar la grădiniţele din satele Dobreni şi Vărăşti
   Construcţie grădiniţe în satele Dobreni şi Vărăşti
   Prevenirea şi controlul dependenţei de droguri în şcoli
Vînătorii Mici
   Reabilitarea scolilor din comună
   Construcţia unei grădiniţe în satul Vânătorii Mici
Vedea
   Realizarea unui plan de stimulare a participării şcolare şi reducere a abandonului şcolar
   în rândul populaţiei romilor

                  Cap. 3(6). Sănătatea

  Obiective de guvernare pentru perioada 2009 - 2013:
     1. Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, creşterea calităţii vieţii în condiţiile
      compatibilizării sistemului sanitar românesc cu cel din Uniunea Europeană.
     2. Aprobarea strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sanitare pe o perioadă
      de minimum 8 ani.
     3. Creşterea graduală a resurselor alocate, pentru asigurarea unui sistem de sănătate
       la nivel european.
     4. Oferirea şi garantarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii de sănătate de
      înaltă calitate.
     5. Dezvoltarea programelor de prevenţie şi de depistare precoce a bolilor.
     6. Redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale din mediul rural.
     7. Creşterea veniturilor salariale ale personalului din sistemul sanitar.
     8. Participarea personalului sanitar la un program de educaţie continuă garantat de
      către stat.
     9. Asigurarea transparenţei în cheltuirea banilor publici.

                                                11
   Ca urmare, instituţiilor implicate în sistemul sanitar ca reprezentante ale Ministerului
Sănătăţii în teritoriu, le revine rolul de a transpune în practică obiectivele majore.

   La nivelul Directiei de Sănătate Publică, se va urmări:

1. Implementarea de programe nationale de sanatate la nivelul judetean care sa
  raspunda problemelor de sanatate publica prioritare si nevoilor grupurilor
  populationale vulnerabile
     monitorizarea starii de sanatate prin :
          analiza rapoartelor lunare ale medicilor de familie(catagrafierea
           persoanelor cu afectiuni cronice: HTA, insuficienta cadrdiaca, etc.),
           evidenta femeilor gravide si controlul periodic al acestora urmarind
           implementarea programelor nationale de sanatate atat de profilaxie cat si
           curative.
          verificarea respectarii normativelor de catre medicii de familie.
          monitorizarea respectarii indicatorilor de performanta ai unitatilor
           medicale cu paturi.
     cresterea gradului de informare a populatiei prin activitati de informare-educare-
     comunicare privind adoptarea unui stil de viata sanatos;
     actiuni de supraveghere a starii de sanatate a populatiei conform obiectivelor
     programelor nationale de sanatate, legislatiei nationale pentru supravegherea si
     controlul calitatii apei de la surse si din reteaua de distributie a judetului, pentru
     supravegherea si controlul alimentului, pentru supravegherea calitatii aerului,
     pentru supravegherea si controlul conditiilor igienico-sanitare din unitati sanitare,
     scoli, gradinite si licee;
     asigurarea cu medicamente pentru prevenirea anemiei feriprive la nou-nascut si a
     carentelor de calciu la gravida conform obiectivelor Programului National de
     Profilaxie;
     încheierea de contracte cu medicii de familie , privind imunizările pentru
     persoanele incluse în subprogramul 1.1. Obiectiv 1 conform Ord. MSP
     570/116/2007;
     aprovizionarea ritmica cu lapte praf conform prevederilor Legii nr. 321/2001 si
     respectand bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat de Ministerul Sanatatii;
     acreditarea Laboratorului de Microbiologie si Serologie al ASP Giurgiu conform
     SREN ISO CEI 17025/2001 pentru diagnosticul de infectie HIV si sifilis,
     activitate gestionata, monitorizata prin MS.

2. Cresterea calităţii actului medical prin angajarea de personal de specialitate in
  ramurile deficitare (endocrinologie, ATI, psihiatrie, medicina muncii, medici
  dentisti, radiologie si imagistica medicala, pediatrie, psiatrie-pediatrica, neurology


                                                 12
  pediatrica, boli infectioase, ORL, neonatologie si farmacisti) si dotarea unitatilor
  sanitare din subordine cu aparatura de specialitate (mamograf, tomograf, RMN)
     integrarea serviciilor spitalicesti cu cele ambulatorii si transferarea ponderii
     activitatii spre segmentul ambulatoriu si medici de familie;
     întarirea rolului DSP in supravegherea activitatii medicale prin controale mixte cu
     reprezentanti ai CJAS la cabinetele medicilor de familie, cabinetele medicilor
     specialisti din ambulatoriu, cabinetele medicilor dentisti si in unitatile sanitare cu
     paturi;
     întarirea rolului DSP in supravegherea activitatii medicale prin controale mixte cu
     reprezentanti ai CJAS la cabinetele medicilor de familie, cabinetele medicilor
     specialisti din ambulatoriu, cabinetele medicilor dentisti si in unitatile sanitare cu
     paturi;
     dezvoltarea retelei de asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari in
     localitatile izolate si cu deficit de personal medical precum si instruirea acestora
     in vederea acordarii asistentei comunitare;
     întarirea rolului DSP prin incadrearea de medici in specialitati ca medicina
     muncii, sanatate publica si management, pediatrie, epidemiologie si farmacisti
     pentru aparatul propriu.

3. Identificarea, evaluarea, analiza si managementul riscului la adresa sanatatii publice
     verificarea respectarii prevederilor legislatiei nationale in domeniul sanatatii
      publice;
     verificarea conformitatii cu prevederile normelor igienico-sanitare in
      vigoare:amplasamentelor, activitatilor, serviciilor, produselor, factorilor de mediu,
      de habitat, de munca si alimentelor;
      depistarea factorilor de risc la adresa sanatatii publice, evaluarea si analiza
       riscurilor pentru sanatate, instituirea si/sau impunerea masurilor de eliminare sau
       supa caz, de diminuare a riscurilor.

    Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu are ca obiective de îndeplinit:

1. Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei, cresterea calitatii vietii in conditiile
  compatibilizarii sistemului sanitar romanesc cu cel din U.E.
     derularea de programe nationale si dezvoltarea retelei serviciilor de sanatate
      pentru ameliorarea starii de sanatate a populatiei;
     supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA;
     supravegherea si controlul infectiilor TBC;
     prevenirea si controlul in patologia oncologica;
     supravegherea si controlul bolilor de nutritie (diabet);
     prevenirea in patologia nefrologica si dializa.

                                               13
2. Intensificarea activitatii de control si urmarire creante, concomitent cu asigurarea
  transparentei in reutilizarea fondurilor
      armonizarea alocarii de fonduri cu nevoile concrete pentru bolile cornice care
       beneficiaza de gratuitate in tratamentul ambulatoriu (epilepsie, boala Parkinson,
       boala Alzheimer, diabet, angioplastie);
      dezvoltarea bazei de date privind evidenta contribuabililor, persoane fizice;
        cresterea numarului de controale efectuate in vederea stabilirii debitelor la
        FNUASS ale persoanelor fizice;
        instiintarea periodica a persoanelor fizice cu privire la debitele restante la
        FNUASS;
        întocmirea si transmiterea in termen a titlurilor executorii;
        respectarea procedurilor de executare silita;
        intensificarea activitatii de recuperare a creantelor la FNUASS.

3. Analiza derularii negocierilor si incheierii contractelor de furnizare servicii
  medico-farmaceutice si de dispozitive pe anul 2009 in functie de necesarul estimat,
  alocatiile bugetului de venituri si cheltuieli cf. clasificatiei precum si indicatorilor de
  morbiditate specifici
      dezbateri in Consiliul de Administratie si in prezenta factorilor de decizie ai
       institutiilor implicate in derularea, realizarea si imbunatatirea starii de sanatate a
       populatiei si stabilirea unor masuri necesare si concrete.

4. Oferirea si garantarea accesului tuturor cetatenilor la servicii medicale de sanatate
  de inalta calitate
      încheierea de contracte cu centre de dignostic si laboratoare datate cu aparatura
       de ultima generatie.

5. Imbunatatirea accesului la serviciile medicale
     popularizarea utilizarii liniei telefonice de tip TELVERDE gratuita,
     0800800957-nr. ce poate fi accesat de orice locuitor al judetului Giurgiu de la un
     post telefonic fix, in scopul clarificarilor privitoare la serviciile medicale.


6. Redresarea si dezvoltarea asistentei medicale din mediul rural
     întarirea rolului centrelor de permanenta din mediul rural. Promovarea
      informatiilor referitoare la pachetul serviciilor de baza, pachetul minimal si
      asigurarea facultativa;
     îmbunatatirea comunicarii cu unitatile administrativ-teritoriale in vederea
      cunoasterii modului de aplicare a Legii 416 si a listelor cu persoanele beneficiare
      care au implicit si calitatea de asigurat;


                                                14
      monitorizarea activitatii medicilor de familie in vederea respectarii prevederilor
      Contractului Cadru privind acordarea asistentei medicale primare si efectuarea
      controlului medical preventiv in scopul cresterii accesibilitatii populatiei la
      serviciile furnizorilor conform Programului de Guvernare 2009-2012;
      asigurarea pachetului minimal de servicii medicale pentru populatia neasigurata;
      acordarea de retete gratuite pentru categoriile defavorizate:persoane cu
      handicap,vaduve de razboi,veterani de razboi ;
      deschiderea de noi farmacii in mediul rural.

7. Asigurarea transparentei in cheltuirea banilor publici
     stabilirea transparentei preturilor si a criteriilor de compensare in functie de
      eficacitate si eficienta ;
     garantarea accesibilitatii la medicamentele compensate pentru toata perioada
      anului ;
     compensarea in proportie de 90% din pretul de referinta a medicamentelor
      pentru pensionarii cu venituri mici.

Consiliul Judeţean Giurgiu
   Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
      realizarea unei şarpante pe întreaga suprafaţă a teraselor clădirilor Spitalului
       Judetean;
      realizarea unui punct termic.

    La nivelul autorităţilor locale:
Călugăreni
    Consolidare şi modernizare clădire dispensar uman în satul Brăniştari
Colibaşi
    Sprijinirea bunei funcţionări a dispensarului uman
Ghimpaţi
    Sprijinirea bunei funcţionări a dispensarului uman
    Acordarea de sprijin în vederea deschiderii unui punct farmaceutic şi a unui cabinet
    medical în localitatea Valea Plopilor
    Obţinerea de fonduri pentru reabilitarea Centrului de Sănătate Ghimpaţi
Gogoşari
    Modernizarea dispensarului uman sat Izvoru
Gostinu
    Cabinet stomatologie
    Farmacie umană şi veterinară
Hotarele
    Repararea acoperişului dispensarului uman Hotarele

                                             15
Joiţa
    Amenajarea unui dispensar uman cu cabinet stomatologic
Letca Nouă
    Întocmire/revizuirea dosarelor pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii şi a
     alocaţiei familiale prevăzute de OUG 105/2003
    Acordarea de burse şcolare/medicale/sociale pentru elevii cu o situaţie materială
     precară
    Acordarea de facilităţi fiscale persoanelor cu handicap şi altor persoane defavorizate
    Reabilitarea şi modernizarea clădirii dispensarului uman din comună
Mârşa
    Construire dispensar uman
Oinacu
    Realizarea unui acoperiş din şarpantă la dispensarul uman
Roata de Jos
    Achiziţionarea unui spaţiu pentru amenajarea unei micropoliclinici
Slobozia
    Reînfiinţare punct farmaceutic
Stăneşti
    Amenajarea unor spaţii pentru medicul de familie în satele Onceşti şi Ghizdaru
Stoeneşti
    Reparaţiila dispensarul veterinar al comunei
Valea Dragului
    Amenajarea dispensarului uman
Vînătorii Mici
    Înfiinţare cabinet medical în satele Poiana lui Stângă şi Vânătorii Mici
Vedea
    Realizarea unei campanii de promovare a sănătăţii şi igienei


                Capitolul 4(7). Piaţa muncii
    Pentru atingerea obiectivului de creştere a gradului de ocupare şi scăderea ratei
şomajului prevăzute în Programul de guvernare, precum şi al formării profesionale continue
şi al aplicării măsurilor stimulative de ocupare a forţei de muncă, Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă are în vedere realizarea următoarelor:

  1. Echilibrarea pietei muncii si reducerea deficitelor sectoriale
     Realizarea unui grad de ocupare a locurilor de munca vacante prin efortul
      propriu al agentiei de minim 75 %.
     Realizarea ratei de participare a şomerilor în cursuri de formare profesională (cu
      reprezentare echilibrata in fucntie de mediul de provenienta a somerilor urban /


                                              16
      rural, nivel de studii si varsta) in procent de mimim 15%, in functie de cerintele
      de pe piata muncii.
      Acordarea serviciilor specializate persoanelor în cautarea unui loc de munca
      prin:
          informarea si consilierea profesionala;
          medierea muncii;
          formarea profesionala;
          consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente
            sau pentru initierea unei afaceri;
          completarea veniturilor salariale ale angajatilor;
          stimularea mobilitatii fortei de munca.

      Organizarea burselor locurilor de munca:
           bursa generala a locurilor de munca
           bursa locurilor de munca pentru absolventii de invatamant.

Inspectoratul Teritorial de Muncă are ca obiective prioritare :
  1. Controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la
   securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi la protecţia salariaţilor:
      controale de fond şi de sondaj la angajatorii care desfăşoară activităţi economice
       pe teritoriul judeţului Giurgiu;
      controale tip campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
       fără forme legale şi a abaterilor de la respectarea normelor privind securitatea şi
       sănătatea în muncă în domenii cu incidenţă majoră: construcţii, industria
       lemnului, industria textilă, prestări servicii, industria alimentară şi panificaţie,
       comerţ, pază, jocuri de noroc;
      soluţionare operativă a sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la folosirea forţei de
       muncă fără forme legale de angajare sau la nerespectarea prevederilor privind
       securitatea şi sănătatea în muncă;
      depistarea şi sancţionarea cazurilor de abateri grave de la legislaţia muncii.
  2. Informarea şi conştientizarea angajatorilor şi angajaţilor asupra obligaţiilor şi
   drepturilor ce le revin potrivit prevederilor normelor europene transpuse in
   legislaţia specifica domeniului de competenţă al Inspecţiei Muncii:
      campanii de conştientizare şi control pe tema respectării prevederilor directivelor
       europene, transpuse în legislaţia naţională;
      întruniri cu reprezentanţi ai angajatorilor pe teme de interes general în vederea
       conştientizării şi creşterii gradului de informare al acestora în privinţa
       prevederilor directivelor europene, transpuse în legislaţia naţională.
  3. Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 2009:
      organizarea la nivel teritorial de simpozioane,mese rotunde, seminarii, etc.

                                               17
                Cap. 5(8). Asigurări sociale

   În baza Programului de guvernare, la nivelul judeţului Giurgiu, vor fi aplicate
prevederile legale referitoare la accelerarea procesului de reformă în domeniul asistenţei
sociale, în conformitate cu nevoile actuale ale cetăţeanului şi ale societăţii româneşti.
   Pentru anul 2009, Casa Judeţeană de Pensii are în vedere realizarea următoarelor
obiective:

  1. Eliminarea inechităţilor existente între diferitele categorii de pensionari, funcţie
   de anul înscrierii la pensie
       Revizuirea pensiilor pe baza documentelor în completare depuse de
       pensionari, ulterior procesului de recalculare a pensiilor;
       Recalcularea pensiilor pentru persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în
       grupele I şi a II-a de muncă.

  2. Asigurarea cadrului tehnic şi operaţional pentru crearea arhivei electronice a
   dosarului de pensii
       Implementarea fluxului de scanare a carnetelor de muncă în vederea
       informatizării istoricului perioadelor de asigurare.

  3. Îmbunătăţirea puterii de cumpărare a pensionarilor cu venituri mici
      Introducerea pensiei sociale minimă garantată.

  4. Întărirea capacităţii instituţionale
        Perfecţionarea profesională
           crearea unui corp al funcţionarilor publici de carieră, profesionist şi
           stabil
                Programe postuniversitare de formare specializată în
                administraţia publică, organizate prin Institutul Naţional de
                Administraţie sau alte instituţii de învăţământ din ţară sau
                străinătate;
                Programe prin care se urmăreşte dobândirea anumitor
                abilităţi necesare îndeplinirii cerinţelor funcţiei/postului, cu
                durata de 45 – 80 ore.
           ridicarea gradului de competenţă, astfel încât, fiecare salariat să
            contribuie la realizarea componentelor tehnice, funcţionale şi
            financiare ale sistemului public de pensii
                Programe de perfecţionare a cunoştinţelor profesionale, cu
                durata de 5 - 7 zile, cu scoatere din activitate;


                                               18
               Programe de instruire profesională a personalului, cu durata
               1-3 zile/program, organizate la nivelul CNPAS sau al caselor
               teritoriale de pensii, pe domenii de activitate;
               Stagii de adaptare profesională la cerinţele postului
               (programe de instruire profesională) organizate de casele
               teritoriale de pensii, cu deosebire pentru debutanţi şi nou-
               angajaţi, cu durata de 10 zile (2 ore/zi) fără scoatere din
               activitate.
          utilizarea corespunzătoare a noilor tehnologii informaţionale, în
           conformitate cu standardul european
               Programe de instruire primară în informatică pentru obţinerea
               Certificatului European de Utilizare a Computerului, ECDL
               COMPLET, cu durata de 80 – 120 ore (15 – 20 zile);
               Programe de specializare în informatică, cu durata de 1 - 5
               săptămâni, cu scoatere din activitate.
        Creşterea eficienţei în gestionarea procesului de depunere de către
        angajatori a declaraţiilor nominale privind obligaţiile de plată către bass
          îmbunătăţirea procedurii de urmărire a respectării, de către angajatori,
           a prevederilor legale privind declararea obligaţiilor către BASS, în
           scopul evidenţierii punctajelor medii lunare obţinute de asiguraţi şi a
           determinării corecte a obligaţiilor de plată către fondurile de pensii
           administrate privat, pentru asiguraţii eligibili.

  5. Creşterea gradului de vizibilitate a instituţiei şi definirea mai clară a identităţii
   sale
           reflectarea, în plan teritorial, a acţiunilor şi preocupărilor Caselor
           Teritoriale de Pensii şi îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu
           beneficiarii şi cu CNPAS.       Cap. 6(9). Familia, protecţia copilului şi egalitatea de şanse

  În conformitate cu prevederile programului de guvernare 2009-2012, Direcţia de
Muncă şi Protecţie Socială Giurgiu si-a propus următoarele obiective:
       Colaborare cu partenerii sociali pentru promovarea dialogului social;
       Monitorizarea agenţilor economici care îndeplinesc condiţiile legale
       pentru înregistrarea contractelor colective de muncă;
       Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi avizarea
       documentaţiilor cu caracter tehnic, de informare şi instruire în domeniul
       securităţii şi sănătăţii în muncă;

                                             19
     Monitorizarea aplicării la nivelul judeţului, a Legii privind venitul
     minim garantat şi a ajutorului de încălzire a locuinţei acordat
     beneficiarilor ajutorului social;
     Susţinerea familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de risc
     social;
     Gestionare corectă a fondurilor publice;
     Acreditarea furnizorilor de servicii sociale;
     Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor;
     Management performant în gestionarea funcţiei publice;
     Asigurarea accesului liber la orice informaţie de interes public.

  Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale

1. Acordarea de consultanţă şi îndrumare metodologică, tuturor primăriilor,
  privind acordarea prestaţiilor familiale.

2. Acordarea de alocaţii familiale şi ajutoare, în vederea susţinerii financiare a
  familiei cu copii, a persoanelor cu venituri reduse, precum şi asigurarea
  necesarului pentru acordarea unor drepturi persoanelor cu handicap:
     Acordarea alocaţiei de stat conform noilor reglementări;
     Acordarea alocaţiei complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia
      monoparentală;
     Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform noilor
      reglementări, şi a alocaţiei pentru copilul nou-născut;
     Acordarea sprijinului financiar la constituirea tinerelor familii şi a trusoului
      pentru copiii nou-născuţi;
     Acordarea alocaţiei de plasament;
     Acordarea alocaţiei de hrană pentru persoanele infectate HIV, sau bolnave
      de SIDA;
     Asigurarea necesarului privind acordarea de credite pentru DGASPC
      Giurgiu, în vederea plăţii unor drepturi pentru persoanele cu handicap;
     Acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei pentru persoane şi familii cu
      venituri reduse.

3. Gestionare corectă a fondurilor publice:
     Auditarea periodică a activităţii instituţiei;
     Stabilirea corectă a drepturilor la prestaţiile sociale;
     Recuperarea sumelor încasate necuvenit;
     Întocmirea corectă şi transmiterea la termenele stabilite de MMFPS a
      execuţiilor şi fundamentărilor pentru sumele corespunzătoare prestaţiilor
      acordate

                                           20
  4. Management performant în gestionarea funcţiei publice:
      Respectarea legislaţiei privind reglementarea conduitei funcţionarilor
       publici;
      Respectarea „principiului educaţiei permanente” prin participarea
       funcţionarilor publici la cursuri de perfecţionare.

  5. Implementarea de noi sisteme informatice integrate în concordanţă cu legislaţia
   în vigoare (programul SAFIR).

  6. Asigurarea accesului liber la orice informaţie de interes public:
      Reactualizarea periodică a punctului de informare – documentare şi a site-
       ului instituţiei;
      Mediatizarea informaţiilor de interes public prin intermediul mass-media
       locală (conferinţe, comunicate şi materiale de presă);
      Punerea la dispoziţie de informaţii/formulare, pentru informarea corectă şi
       la timp a cetăţeanului.


  Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanşe între Femei şi Bărbaţi prin
Compartimentul Teritorial Giurgiu are în vedere următoarele obiective:

   Îmbunătăţirea cunoaşterii situaţiei femeilor pe piaţa muncii
     organizarea unei campanii de informare şi promovare a accesului egal la
      formarea iniţială şi continuă pentru femei şi bărbaţi, precum şi prin
      promovarea principiului plăţii egale pentru muncă de valoare egală.

   Consilierea vieţii de familie cu cea profesională
     organizarea de întâlniri cu organizaţiile patronale şi sindicale pentru
       identificarea celor mai eficiente metode de a asigura un echilibru între viaţa
       de familie şi cea profesională.

   Stimularea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile
   procesului decizional
      organizarea unei campanii de informare şi de promovare de acţiuni pozitive
       privind creşterea gradului de participare a femeilor la procesul decizional.

   Spijinirea accesului egal al femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii
      organizarea unei campanii de informare a femeilor şi bărbaţilor privind
       drepturile egale pe piaţa muncii, precum şi promovarea măsurilor care
       permit flexibilizarea timpului de muncă.


                                             21
   Implicarea bărbaţilor în promovarea principiului egalităţii de şanse între femei
   şi bărbaţi
       realizarea unei campanii pentru creşterea gradului de conştientizare a
        populaţiei privind asumarea în mod egal a responsabilităţilor familiale.


   Consiliul Judeţean – Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Giurgiu:

  1. Cresterea responsabilizării comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi
    promovării drepturilor copilului
     acordarea de asistenţă şi sprijin consiliilor locale în vederea functionarii
      consiliilor comunitare consultative la nivelul tuturor unităţilor administrativ
      teritoriale din judeţ;
     acordarea de asistenţă şi sprijin consiliilor locale în vederea înfiinţării în cadrul
      acestora a compartimentelor de asistenţă socială acreditate conform legislaţiei în
      vigoare;
     acordarea de suport metodologic pentru a accesa fonduri europene care vizează
      domeniul asistenţei sociale;
     încheierea de parteneriate cu consiliile locale la nivelul tuturor unităţilor
      administrativ teritoriale din judeţul Giurgiu, în vederea dezvoltării şi
      diversificării serviciilor sociale;
     înfiinţarea de servicii de zi/consiliere la nivel local.

  2. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului
   şi exploatării copilului
      organizarea şi funcţionarea serviciului „INTAKE”;
      atingerea obiectivelor Planului Naţional de Acţiune pentru eliminarea exploatării
       prin muncă a copiilor;
      functionarea echipei intersectoriale în domeniul prevenirii exploatării copilului
       prin muncă la nivel judeţean;
      constituirea unor echipe intresectoriale în vederea prevenirii şi combaterii
       abuzului, neglijării şi exploatării copilului la nivelul comunităţilor locale.

  3. Integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi
      înfiinţarea de servicii de recuperare la nivelul comunităţilor locale;
      colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu în vederea integrării
      copiilor cu dizabilităţi în unităţi de învăţământ de masă;
      înfiinţarea de servicii de consiliere, suport, terapie ocupaţională etc;
      campanii de mediatizare a problematicii copiilor cu dizabilităţi.

                                              22
4. Integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi
   asigurarea si respectarea standardelor de calitate pentru dezvoltarea deprinderilor
    de viaţă independentă a copiilor şi tinerilor asistaţi în serviciile de protecţie de
    tip rezidenţial;
   sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie în vederea integrării
    socioprofesionale (identificarea de locuri de muncă, sprijin pentru accesul la o
    locuinţă socială, asigurarea de locuinţe de tranzit);
   campanii de mediatizare privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
   promovarea adopţiei naţionale prin campanii mass- media.

 5. Specializarea personalului
    participarea personalului la cursuri de formare/ perfecţionare în funcţie de
     fondurile alocate pentru anul 2009;
    accesarea de fonduri prin programele de interes naţional pentru formarea/
     perfecţionarea personalului;
    stabilirea de parteneriate cu ONG-uri acreditate în formare de personal;
    angajarea de personal cu studii superioare de specialitate (în special în cadrul
     serviciilor cu deficit de personal).

6. Promovarea parteneriatelor
   sprijinirea şi întărirea parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale care
    desfăşoară activităţi în domeniul social;
   încheierea/reînnoirea parteneriatelor cu instituţiile publice/private care au
    responsabilităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
   mediatizarea serviciilor / programelor destinate familiilor în situaţie de risc
    (interviuri presă; distribuire pliante şi broşuri).

7. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite persoanelor adulte cu handicap în
  instituţiile de tip rezidenţial din cadrul DGASPC Giurgiu
    realizarea de lucrări de reabiltare si modernizare a infrastructurii serviciilor
     sociale;
    depunerea proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Sociale Bolintin
     Vale” pe Programul de Incluziune Socială;
    asigurarea implementării şi respectării standardelor de calitate în domeniu;
    formarea personalului angajat şi încadrarea de personal de specialitate.

8. Diversificarea serviciilor alternative la îngrijirea de tip rezidenţial
    iniţierea de parteneriate în dezvoltarea de servicii de recuperare la nivelul
     comunităţilor locale;
    înfiinţarea de ateliere protejate/ateliere ocupaţionale;


                                            23
    asigurarea de servicii de integrare profesională pentru      persoanelor cu
    dizabilităţi.

9. Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor destinate protecţiei persoanelor
  vârstnice
     reducerea capacităţii Centrului pentru persoane vârstnice în vederea respectării
     standardelor de calitate în domeniu;
     schimbarea madatului centrului “Sfânta Maria” Oinacu din centru pentru copii
     în centru pentru persoane vârstnice;
     încheierea de parteneriate cu consiliile locale în vederea înfiinţării de cluburi
     pentru petrecerea timpului liber de către persoanele vârstnice expuse riscului în
     vederea prevenirii marginalizării acestora.

10. Promovarea imaginii instituţiei
    crearea unui SITE care să ofere informaţii privind serviciile sociale oferite de
    D.G.A.S.P.C.Giurgiu;
    elaborarea de materiale informative (pliante, afişe).

11. Promovarea exemplelor de bună practică
    organizarea unor întâlniri cu D.G.A.S.P.C. –uri din ţară având ca scop
    prezentarea exemplelor de bună practică în activităţile de asistenţă socială în
    vederea însusirii unor metode şi tehnici de intervenţie cât mai obiective şi
    performante.

12. Desfăşurarea de campanii de informare pe problematica HIV/SIDA în
  colaborare cu ONG -urile de profil.
    tipărirea şi distribuirea de materiale informative, organizarea de întâlniri de
    diseminare a informaţiilor cu elevi, cadre didactice, personal medical, membrii
    ai Consiliilor Comunitare Consultative.


   Şcoala specială Giurgiu:

13. Educarea, ameliorarea si recuperarea dizabilitatilor elevilor ce frecventeaza
  cursurile scolilor publice si integratoare
    identificarea copiilor cu CES, cu ajutorul cadrelor didactice si al personalului
    din scolile de masa;
    campanie de informare si implicare a parintilor si elevilor cu CES, ca
    beneficiari a participarii la serviciile de integrare;
    consilierea copiilor cu CES si a familiilor acestora.


                                             24
  14.  Oferirea de asistenta si consiliere cadrelor didactice si parintilor elevilor
     dezavantajati, in vederea inlaturarii barierelor de comunicare si integrare
     socio-culturala
       acordarea de sprijin, copiilor, prin implicarea comunităţii;
       mediatizarea activitatiilor de integrare a elevilor cu CES;
       dezvoltarea unor programe educationale la nivel comunitar;
       consiliere si consultanta oferita cadrelor didactice si elevilor in vederea
        acceptarii si promovarii valorilor educatiei incluzive din perspectiva
        interculturala si a culturii diversitatii;
       evaluarea rezultatelor programelor si generalizarea exemplelor de succes.

  15. Educatia de tip „A doua sansa”-diminuarea abandonului scolar si integrarea
    sociala a copiilor si tinerilor din grupuri defavorizate in comunitate
      asigurarea conditiilor de acces spre scoala prin dezvoltarea retelei de transport
       scolar;
      implicarea mediatorilor scolari in activitati de voluntariat;
      atragerea in sistem a profesorilor de limba rromani;
      promovarea unor programe integrate de atragere si mentinere a elevilor din
       grupuri defavorizate in scoala;
      organizarea conferintelor si seminariilor necesare schimbului de experienta.

   16. Parteneriat social-promovarea si incurajarea colaborarii dintre unitatile
     educationale
      sustinerea activitatilor didactice in colaborare cu elevi si cadre didactice din
      scolile de masa implicate;
      organizarea conferintelor si seminariilor necesare schimbului de experienta;
      sustinerea activitatilor didactice in colaborare cu elevi si cadre didactice din
      scolile de masa.


   La nivelul autorităţilor locale:

Primăria Municipiului Giurgiu:
  Extinderea, dezvoltarea şi echiparea centrului de primire în regim de urgenţă a
   persoanelor defavorizate (CPRUPD) din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu”
  Înfiinţarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice la care să aibă acces atât
   beneficiarii extinderii CPRUPD (40 de persoane vârstnice), cât şi persoane vârstnice
   din municipiul Giurgiu care nu sunt cuprinse în sistemul rezidenţial, dar care îşi arată
   disponibilitatea de a socializa cu persoane de aceeaşi vârstă;                                             25
  Dezvoltarea unui sistem coerent şi funcţional de prevenire a separării copilului de
   familia sa, a abuzului asupra copilului, prevenirea abandonului şcolar şi explotării
   economice;
  Instruirea personalului DAS în vederea acordării de prestaţii/servicii sociale de calitate
   pentru toate categoriile de beneficiari;
  Elaborarea unui Plan comunitar de servicii sociale la nivelul municipiului Giurgiu şi
   promovarea lui printr-o campanie.
Roata de Jos
  Construire de locuinţe sociale (realizarea documentaţiei)
Vărăşti
  Identificarea şi evaluarea situaţiei familiilor şi persoanelor aflate în nevoi în vedereea
   sprijinirii acestora prin acordarea de ajutoare financiare
  Verificarea şi evaluarea condiţiilor de creştere şi educare a copiilor daţi în plasament

   În vederea îmbunătăţirii actului decizional, Instituţia Prefectului se va implica pentru
asigurarea dreptului de a-şi păstra şi dezvolta liber exprimarea identităţii etnice pentru toţi
cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale. Astfel, la nivelul judeţului vor fi realizate
următoarele acţiuni:
   Prelungirea protocoalelor de colaborare cu:
       Consiliul Judeţean Giurgiu;
       Primăria Municipiului Giurgiu;
       Serviciile publice deconcentrate;
       Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Giurgiu;
       Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi-
        Compartimentul Teritorial Giurgiu;
       Organizaţii neguvernamentale din judeţ.
   Creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate prin activitatea susţinută a
   mediatorilor şcolari şi a mediatorilor sanitari;
   Promovarea participării active a femeii la luarea deciziei prin creşterea gradului de
   educare a copiilor şi femeilor rome;
   Diminuarea discriminării etnice prin educarea în acest sens a copiilor majoritari;
   Urmărirea realizării Planurilor Locale de Acţiune 2008-2010 pentru unităţile
   administrativ teritoriale din judeţul Giurgiu;
   Continuarea proiectului „Caravana forţei de muncă” în parteneriat cu Agenţia
   Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
   Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a femeilor aflate în situaţii de marginalizare în
   parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi-
   Compartimentul Teritorial Giurgiu.
                                              26
                Cap. 7(10). Tineret si sport


   Pentru construcţia unui sistem de securitate socială activă pentru tineri,     Direcţia
Judeţeană de Tineret Giurgiu îşi propune realizarea următoarelor obiective:

        1. Susţinerea acţiunilor de tineret

      Dezvoltarea si diversificarea ofertei de educatie nonformala pentru tineri
         organizarea unor mese rotunde/seminarii cu tineri in vederea dobandirii de
         abilitati si cunostinte in domeniul managementului proiectelor de tineret.

      Stimularea vietii asociative
         organizarea unor intalniri tematice cu reprezentantii structurilor asociative
         pentru tineret.

      Colaborarea cu administratia publica locala si cu institutiile publice locale
         stabilirea de contacte si dezvoltarea de parteneriate cu institutii cu atributii
         si preocupari in domeniu in vederea realizarii Calendarului de proiecte
         proprii.

      2 Mai –Ziua Nationala a Tineretului
         organizarea si coordonarea activitatilor specific cu ocazia Zilei Nationale
         a Tineretului.

      Marcarea evenimentului Noapte Albă
         organizarea unor manifestari cultural –artistice,sportive,recreative si de
         timp liber,concursuri si manifestari demonstrative.

      Sărbătorirea Zilei Naţionale a Voluntariatului
         organizarea unor manifestari cultural- artistice, recreative si de timp liber.

       2. Facilitarea accesului tinerilor la informare, consiliere şi consultanta
      Promovarea serviciilor de informare consiliere si consultanta
         campanii de informare in mediul urban si rural

      Informarea si consiliere pentru tineri
          acces gratuit la baza logistica a Centrului de Tineret / Centrului de
Informare si Consiliere si la internet
          activitati de consultanta

                                                27
      Constituirea bazei de date privind informatiile de interes pentru tineri
          colaborarea si dezvoltarea de parteneriate cu institutiile administratiei
publice locale si ONG;
          actualizarea permanenta a bazei de date

       Combaterea si prevenirea factorilor de risc
          dezbateri,mese rotunde in prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri,
delicventa juvenila, violentă in viata publica, jocuri recreative, activitati cultural-artistice,
proiectii video.

     3. Programe recreative pentru copii si tineri
      Organizarea si realizarea de tabere, excursii interne si internationale
          colaborarea cu institutiile si unitatile din sistemul de invatamant;
          popularizarea ofertelor turistice;
          asigurarea realizarii programului de cuprindere a copiilor si tinerilor in
          tabere si excursii pe timpul vacantei cat si la sfarsit de saptamana;
          realizarea instruirii insotitorului de grup cu toate responsabilitatile ce ii
          revin pe perioada cat insoteste grupul;
          asigurarea trimiterii si primirii grupurilor de copii si tineri

  În domeniul activităţii sportive obiectivele pentru anul 2009 ale Direcţiei Judeţene
pentru Sport sunt:

    Organizarea si functionarea sistemului judetean de educatie fizica si sport
      Continuarea procesului de constituire a asociatiilor sportive scolare;
      Colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale pentru organizarea si
       promovarea activitatilor sportive.

    Educatia fizica si sportul scolar
      Sustinerea protocolului de colaborare cu ISJ Giurgiu;
      Utilizarea competitiilor sportive scolare ca sursa de selectie.

    Sportul pentru Toti
      Asigurarea derularii in plan judetean, a Programului „Sportul pentru Toti”,
       colaborand in acest sens cu F.R.Sportul pentru Toti si Asociatia Judeteana
       Sportul pentru Toti Giurgiu;
      Incheierea unor protocoale de parteneriat cu consilii locale, institutii publice,
       pentru organizarea unor activitati sportive de masa in mediul rural.


                                                  28
    Sportul de performanţă
      Sustinerea sportului de inalt nivel, a cluburilor care au sportivi angrenati in
       competitiile interne si internationale;
      Sprijinirea financiara a sportivilor componenti ai loturilor nationale;
      Organizarea si derularea Calendarului Sportiv Judetean;
      Sprijinirea infiintarii asociatiilor judetene pe ramura de sport.
    Valorile etice, combaterea violentei in sport
      Organizarea activitatii de secretariat a Comisiei Judetene de Combatere a
       Violentei in Sport.

   La nivelul autorităţilor locale:

Primăria Municipiului Giurgiu:
    Pavilion cazare Tabăra Stejarul- Pădurea Bălănoaia
    Execuţie cabană din lemn p+1(4 bucăţi) Tabăra Stejarul – Pădurea Bălănoaia
    Construcţii locuinţe:
     - B-dul M. Viteazul - 44 ap.
     - Str. Cărămidarii Vechi – 55 ap
     - B-dul CFR – bloc C8
     - Str. Petre Ghelmez nr. 6 – bloc C9
     - Ansamblu de locuinţe Şos. Portului - 200 apartamente - Etapa I-120 apartamente
     - Locuinţe sociale bloc 40 ap. Sos. Sloboziei zona Istru Municipiul Giurgiu
Bolintin Deal
    Amenajare teren sport Bolintin Deal şi construcţie vestiare
Bulbucata:
    Asigurarea de locuri de casă pentru tineri
    Începerea construcţiei unui stadion
Clejani
   Bază sportivă multifuncţională
Comana
   Construirea unui stadion comunal
Floreşti-Stoeneşti
   Stadion comunal sat Floreşti
   Teren de sport sat Stoeneşti
   Teren de sport sat Palanca
Frăteşti
   Construirea unei baze sportive în satul Remuş
   Realizarea a două săli de sport în satele Frăteşti şi Remuş
Ghimpaţi
    Înfiinţare bază sportivă în localitatea Naipu
    Construirea unei săli de sport în localitatea Ghimpaţi
    Sprijinirea financiară a echipei de fotbal Unirea Ghimpaţi
                                               29
Gostinu
     Teren de sport –bază multifuncţională
Greaca
     Bază sportivă multifuncţională
     Realizare sală sport
Grădinari
     Construirea unui stadion comunal
Herăşti
     Modernizare bază sportivă
Hotarele
     Înfiinţarea a două terenuri de fotbal
Isvoarele
     Bază sportivă multifuncţională
Joiţa
     Modernizare bază sportivă Malu Roşu
Letca Nouă
     Finalizarea documentaţiei privind atibuirea de teren din domeniul privat al comunei
   tinerilor în vederea construirii de locuinţe
Mihai Bravu
     Bază sportivă multifuncţională
Ogrezeni
    Bază sportivă multifuncţională
Prundu
    Construirea unui stadion comunal
Putineiu
   Construirea unei săli de sport
Roata de Jos
    Modernizare teren de sport, amenajare tribune, utilităţi
Slobozia
   Finanţarea echipei de fotbal a comunei
   Organizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri în colaborare cu AJOFM
    Giurgiu
Stăneşti
   Amenajarea unui teren de sport în satul Onceşti
Toporu
     Bază sportivă multifuncţională
Vărăşti
    Construire teren de fotbal
Vedea
    Bază sportivă multifuncţională
    Construire sală sport

                                             30
       Cap. 8(11). Competitivitatea, mediul de afaceri şi IMM-urile

   La nivelul judeţului, pentru anul 2009, Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Giurgiu îşi propune realizarea următoarelor obiective:

  Simpozioane, dezbateri, expuneri, pe teme de interes: pregătire managerială şi
  atragerea de investiţii străine;
  Asistenţă de specialitate prin Centrul Teritorial de Informare, Consultanţă şi
  Instruire privind accesarea finanţării nerambursabile din fonduri ANIMMC;
  Sub emblema Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Giurgiu, mediatizarea
  participării cu produse fabricate în judeţ, la târguri interne şi internaţionale;
  Iniţierea de misiuni economice în ţări din UE pentru promovarea produselor
  româneşti şi atragerea de investiţii străine;
  Proiect transfrontalier cu Bulgaria - Centrul Regional RO B6 pentru dezvoltarea
  agricolă, în parteneriat Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alexandria;
  Organizarea Topului firmelor pentru promovarea celor mai performante
  societăţi şi a celor mai buni manageri.

 S.C. Parc Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord S.A. :
   Repararea şi modernizare hale industriale;
   Înlocuire conducte ape industriale;
   Reţele electrice noi;
   Reţele de gaze în halele industriale;
   Reparaţie acoperiş.

 S.C. Dunapref S.A. GIURGIU:

  Realizarea liniei tehnologice pentru execuţia de traverse din beton precomprimat
  cu prindere elastică PANDROL.

 Obiectivele prioritare pentru anul 2009 ale S.C. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE
GIURGIU S.A. sunt:
  Terminal de transfer şi manipulare mărfuri generale şi containerizate – bazin
  Veriga;
  Realizare infrastructură Zona Liberă Giurgiu (canalizarea şi epurarea apelor
  uzate menajere, canalizarea apelor pluviale, realizare carosabil din beton cu
  îmbrăcăminte asfaltică.
                                           31
             Cap. 9(13). Infrastructura de transport

  Pentru anul 2009, la nivelul Consiliului Judetean Giurgiu, obiectivele sunt:

  Continuarea lucrărilor de execuţie si finalizarea acestora:
      Modernizarea DJ 412C, Ogrezeni (DJ 412A) – Podişoru – Bucşani (km 0+000
      – 11+750)
      Modernizare DJ 412B Sterea – DN 61 (km 12+550 – 15+550 - 3,0 km)
      Modernizare DJ 503, Toporu- Satu Nou-limită judeţ Teleorman (km 28+000 –
      35+900 - 7,9 km)
      Modernizare DJ 503A (km 24+215 – 27+215 - 3,0 km)

  Întocmirea documentaţiei tehnico-economice, asigurarea fondurilor necesare
  execuţiei lucrărilor, organizarea procedurii de atribuire a contractului de
  achiziţie lucrări, execuţie lucrări si finalizarea acestora pentru:
      Modernizare DJ 504A Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru – - DJ 504 (km 9+300
      – 17+500 - 8,2 km);
      Reabilitare şi modernizare DJ 412 Prundu (DN 41) – Colibaşi – Câmpurelu –
      Dobreni (km 0+000 – 9+000; km 12+000 – 13+200; km 18+900 – 20+946 -
      12,246 km);
      Reabilitare şi modernizare DJ 503 A, DJ 503 – Halta CFR Onceşti – Onceşti
      ( km 0+000 – 1+530 - 1,53 km);
      Modernizare DJ 503Ghizdaru (km 7+550 – 7+900 - 0,35 km),
      Covor bituminos subţire la rece DJ 401A Tântava – Mihai Vodă – Palanca –
      Floreşti Stoeneşti (km 36+000 – 37+100; km 39+150 – 40+040;km 50+000 –
      55+000 - 7,0 km);
      Covor bituminos subţire la rece DJ 601 Crevedia Mare- Roata de Jos (km
      31+000 + 34+650; km 36+150 + 37+200 - 4,7 km);
      Covor bituminos DJ 503 A Onceşti – Radu Vodă – Izvoarele (km 3+500 –
      9+600; km 12+600 – 13+700- 7,2 km);
      Covor bituminos DJ 507 Oinacu – Braniştea ( km 9+000 – 11+600 - 2,6 km).
  Execuţie pod din beton armat pe DJ 412C, peste Neajlov, la Bucşani (km 12+900)
  Menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a podurilor judeţene în vederea
  asigurării siguranţei circulaţiei rutiere (expetizarea podurilor judeţene construite
  înainte de anul 1990)

 Directia Judeteana de Transport, Administrarea Drumurilor Judetene şi Control
Trafic Giurgiu
  Asigurarea executarii lucrarilor aferente intretinerii drumurilor judetene in
   conditii de calitate:
      Actiuni de salubrizare

                                           32
     Colectarea prin procedee manual a depunerilor grosiere normale sau accidentale
     de pe drumurile
     Judetene
     Readucerea la profil a acostamentelor
     Desfundarea manuala si curatirea santurilor
     Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi,pamant,
     iarba
     Pietruiri de drumuri
     Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri
     Actiuni de deszăpezire
     Curatirea zapezii de pe drumurile judetene si mentinerea in stare de functiune a
     acestora pe timp de polei sau inghet
     Siguranta rutieră
  Cresterea gradului de raspuns la solicitarile primarilor si consiliilor locale pentru
  desfasurarea unui trafic rutier in conditii normale de siguranta si confort
     Marcaje rutiere longitudinale,simple sau duble, transversale si diverse,cu
     intreruperi sau continue,executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete
     carosabile
     Montarea stalpilor pentru indicatoare,montarea indicatoarelor din tabla de otel
     sau aluminiu pentru circulatia rutiera
  Realizarea unor lucrari noi de investitii cu documentatie aprobata
     Lucrari de intretinere si reparatii drumuri judetene
  Dotare cu utilaje de inalta performanta
  Limitarea transporturilor ce depasesc limitele legale privind greutatile pe osii ale
  autovehicolelor prin eliberarea unor autorizatii special de transport pana la limita
  maxina admisa si sanctionarea celor ce depasesc aceste limite
  Organizarea transportului public judetean de persoane si de marfuri

   La nivelul autorităţilor locale:

Primăria Municipiului Giurgiu

  Realizarea unui pasaj denivelat la intersecţia cu calea ferată internaţională Giurgiu
  Nord – Ruse şi reabilitarea drumului de centură dintre pasaj şi DN 5 Giurgiu –
  Bucureşti
  Îmbunătăţirea infrastructurii de transport în Euroregiunea Ruse – Giurgiu
  Drum de trafic greu ramura NV penitenciar –şos.Sloboziei –şi drum P1-P2, municipiul
  Giurgiu
  Îmbunătăţirea accesibilităţii Euroregiunii Ruse – Giurgiu cu Coridorul 9 Pan -
  european de transport


                                            33
  Modernizare carosabil prin betonare, trotuare cu dale behaton, parcări, spaţii verzi,
   iluminat şi canalizare pluvială ans. bl. 240 ICMUG
  Modernizare carosabil prin betonare, parcări, trotuare cu dale behaton, iluminat şi
   canalizare pluvială ans. 502 Clopotari – zona sud
  Modernizare carosabil prin betonare, parcări, trotuare cu dale behaton, iluminat şi
   canalizare pluvială ans. 502 Clopotari – zona nord etapa 2 şi 3
  Modernizare prin asfaltare str.T. Vladimirescu
  Modernizare prin asfaltare zona Teatrul de Vară-str. Gării
  Modernizare carosabil prin betonare, parcări, trotuare cu dale behaton, iluminat şi
   canalizare pluvială cartier Negru Vodă, ans.bl. 24/511 şi PT 72
  Modernizare carosabil prin betonare, parcări şi trotuare cu dale behaton cartier Oinac I,
   zona Tipografie
  Modernizare carosabil prin betonare parcări, canalizare pluvială şi trotuare cu dale
   behaton ans. Bl. 202/5D
  Modernizare prin betonare şi trotuare, canalizare menajeră şi pluvială Str. Berzei şi
   Liniştei
  Modernizare prin asfaltare şi trotuare cu dale behaton Str. Grasse
  Modernizare prin asfaltare Str. Crinului şi Str. 9 Mai
  Modernizare prin semaforizare intersecţia B-dul Mihai Viteazul – Str. 1 Decembrie
   1918
  Modernizare prin semaforizare intersecţia B-dul Independenţei – Str. Vlad Ţepeş – Str.
   Tabiei
  Modernizare prin asfaltare şi trotuare, canalizare menajeră şi pluvială str. Plevnei şi
   străzi adiacente (Preda Buzescu, Linului, Victor Babeş)
  Modernizare prin asfaltare şi trotuare, canalizare menajeră şi pluvială str. Plevnei şi
   străzi adiacente (Preda Buzescu, Linului, Victor Babeş)
  Modernizare carosabil prin betonare şi trotuare str Griviţei
  Modernizare carosabil prin betonare şi trotuare str. Aurel Vlaicu
  Modernizare carosabil prin betonare şi trotuare str. Albinelor
Adunaţii Copăceni
  Refacerea şi îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor comunale (fonduri europene)
Băneasa
   Pietruirea tuturor ulitelor
   Asfaltarea drumului primărie-gară
   Asfaltare drumuri comunale
Bolintin Deal
   Modernizare prin asfaltare a străzilor
   Modernizare sistem rutier str. Pictor Grigorescu
Bolintin Vale
  Modernizare drumuri orăşeneşti Bolintin Vale, Malu-Spart, Crivina, Suseni
Bulbucata
  Asfaltarea drumurilor comunale
                                             34
   Continuarea lucrărilor de asfaltare la DC 139 pe distanţa de 6,1 km
Buturugeni
  Asfaltări străzi comunale
Bucşani
  Modernizare drumuri comunale şi uliţe săteşti 15 km
  Reabilitarea podului peste Neajlov în satul Vadu Lat
Călugăreni
  Asfaltare DC 107 Călugăreni-Hulubeşti
  Asfaltarea uliţelor comunei
Clejani
  Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a drumurilor comunale
  Începerea construcţiei la podul peste Neajlov între satele Neajlovu şi Podu Doamnei
Colibaşi
   Asfaltarea drumurilor comunale (15km)
Comana
   Modernizare drum comunal (1 km în satul Comana şi 5 km în satul Vlad Ţepeş)
Crevedia Mare
   Modernizare drum comunal sat Sf. Gheorghe (DC 193) –limita teritoriu administrativ
   comuna Roata de Jos
   Modernizare drumuri comunale
Daia
   Asfaltare drumuri
Floreşti-Stoeneşti
   Modernizarea uliţelor comunale prin asfaltare şi pietruire
   Modernizare DC 148
   Pod peste râul Sabar în sat Palanca
Frăteşti
   Asfaltarea drumurilor comunale neclasificate
Grădinari
   Modernizare DC 130 Grădinari – Zorile 3,5 km
   Modernizare DJ 412 Buturugeni-Zorile 4 km
   Construcţie podeţ sat Tântava 80 ml
Ghimpaţi
   Intretinerea permanenta a drumului asfaltat si a podului construit peste raul Calnistea in
   satul Naipu, aplicarea marcajului rutier si montarea de borne kilometrice
   Intocmirea documentatiei in vederea modernizarii drumurilor comunale in asociere cu
   consiliile locale Letca Noua si Schitu
   Modernizari de drumuri comunale si locale pe programul FEADR
Gogoşari
   Modernizarea drumurilor şi podeţelor de interes local
Gostinari
   Pod rutier peste râul Argeş la km 51+290 în comuna Gostinari
                                              35
   Întreţinerea drumurilor nemodernizate
Greaca
   Modernizare drumuri
Herăşti
   Reabilitare drumuri şi uliţe săteşti
Hotarele
   Refacerea şi pietruirea a 16 km de drumuri comunale
Isvoarele
   Asfaltarea a 6,5 km drumuri comunale
   Refacerea şi pietruirea a 3 km de drumuri comunale
Izvoarele
   Reabilitarea drumurilor de interes local din comună
   Modernizarea drumurilor comunale DC 109 şi DC 112 care fac legătura între Radu
   Vodă – Dimitrie Cantemir şi Valea Bujorului – Petru Rareş
Joiţa
   Reabilitări drumuri comunale
   Modernizare DC 147
   Dezvoltarea infrastructurii rurale prin construirea unui pod peste râul Ciorogârla şi a
   unui podeţ peste râul Dâmboviţa
Letca Nouă
   Continuarea lucrărilor de modernizare şi reabilitare a DC 142 Letca Noăa-Letca Veche
   Pietruirea –modernizarea uliţelor din cadrul satelor componente comunei Letca Noua.
Malu
   Pietruire şi asfaltare drumuri comunale
Mârşa
   Modernizare uliţe şi străzi
   Refacere DJ 601
Mihai Bravu
   Modernizarea drumurilor comunale
Mihăileşti
   Lucrări de construcţii, de fundaţii, îmbrăcare drumuri oraş Mihăileşti
   Pitruire şi asfaltare drumuri Popeşti, Novaci, Tufa
Ogrezeni
   Modernizare drumuri comunale
Prundu
   Asfaltare DC 99 şi strada principală Puieni
   Modernizare DJ 412
   Realizarea de aliniamente şi pavări pe aleile pietonale
   Pietruiere drumuri comunale
Putineiu
   Pietruire drumuri comunale

                                             36
Răsuceni
   Pietruire drumuri comunale
Roata de Jos
   Asfaltarea a 2,7 km drum comunal
   Asfaltarea a 25 km drumuri săteşti, realizarea canalelor colectoare, a trotuarelor şi
   pistelor pentru biciclişti
Schitu
   Pietruirea uliţelor din satele comunei
Singureni
   Pietruire DC 105 4 km
   Pietruire drum comunal 5 km
Slobozia
   Asfaltarea unui tronson de 700 metri drum comunal
   Îmbunătăţirea transportului local în parteneriat cu primăria Giurgiu
Stăneşti
   Întocmirea documentaţiei pentru pietruire drumuri în satele Bălanu şi Onceşti
Stoeneşti
   Reparaţii pod Câlnişte
   Amenajare şi întreţinere drum comunal la târgul Călugăreni
   Reparaţii şi întreţinere drumuri comunale
Toporu
   Asfaltare străzi sat Toporu şi Tomuleşti -10 km.
   Pietruire străzi Toporu -Tomuleşti
Ulmi
   Amenajarea şi modernizarea sistemului de drumuri comunale
Valea Dragului
   Asfaltarea trăzilor comunale pe distanţa de 10 km
   Amenajarea şanţurilor aferente DJ 401 ce traversează comunape o distanţă de 10 km
    şi a celor comunale pe o distanţă de 5 km
Vărăşti
    Asfaltare drumuri comunale 2 km
Vedea
   Modernizarea reţelei de drumuri comunale
                                            37
              Cap. 10(14). Societatea informaţională


   Consiliul Judetean îţi propune pentru anul 2009:

   Creşterea gradului de acces al populaţiei la serviciile publice informatizate la un
   nivel de 20%.
      marirea suportului informatic pentru spatiul virtual unic de interactiune (portal)
       intre administratia publica, cetateni si mediul de afaceri;
      cresterea eficientei serviciilor oferite (prin analiza monitorizarii si ajustarea lor)
       si asigurarea suportului pentru extindere (scalabilitate);
      realizarea si implementarea de catre institutie a unor servicii publice
       electronice oferite cetatenilor, institutiilor si mediului de afaceri folosind
       potentialul oferit de TIC prin crearea unui portal la nivelul Centrului de afaceri
       transfrontalier, cu date ce vor fi folosite de cetateni si mediu de afaceri din
       regiunea Giurgiu –Ruse.   Directia Judeteana de Statistica

   Programul Statistic Anual 2009 a fost fundamentat pe baza obiectivelor şi acţiunilor
incluse în Programul Statistic Naţional Multianual 2008-2010, elaborat de Institutul Naţional
de Statistică.
   Activitatea DJS Giurgiu se va desfăşura având la bază PSA 2009 şi “Graficul
cercetărilor statistice infra-anuale 2009 şi anuale 2008.
   PSA 2009 este conceput ca un ansamblu coerent şi logic structurat, de acţiuni şi măsuri,
fundamentat în concordanţă cu „Strategia dezvoltării sistemului statistic naţional” pe
perioada 2008-2013.
   S-au avut în vedere câteva obiective principale şi anume:
    Armonizarea, dezvoltarea şi punerea în practică, în continuare, a "limbajului
     statistic comun" al conceptelor, clasificărilor şi metodologiilor. Printre acţiunile
     cele mai importante în acest domeniu se numără punerea în aplicare a versiunii
     revizuite a nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE Rev.2;
    Reducerea gradului de încărcare al repondenţilor prin diversificarea surselor de
     date administrative şi dezvoltarea metodelor de consolidare a datelor din surse
     statistice şi surse administrative;
    Extinderea colectării electronice a datelor, precum şi extinderea utilizării acestui
     sistem pentru un număr mai mare de cercetări statistice. Furnizarea de către
     repondenţi a informaţiilor, prin site-ul INS;


                                                38
    Extinderea utilizării modulelor ad-hoc în anchetele comunitare, în cazuri specifice
    pentru a mări capacitatea de a răspunde noilor nevoi ale utilizatorilor;
    Dezvoltarea şi punerea în practică a unei baze de metadate, la care să aibă acces
    utilizatorii şi producătorii, asociind datele şi metadatele pentru întregul ciclu de
    producţie;
    Promovarea unei utilizări mai extinse a internetului – nu doar pentru difuzarea
    către utilizatorii finali, ci şi pentru alte părţi ale procesului de producţie statistică;
    Transpunerea în publicaţii electronice a majorităţii publicaţiilor din planul
    editorial, cu scopul de a regăsi aceste publicaţii într-un singur loc, sub o singură
    formă, conţinând toate elementele unei publicaţii.
Proiectele prioritare pentru anul 2009 sunt orientate către:
        Îmbunătăţirea şi armonizarea statisticilor de întreprindere şi producţie în
         fiecare sector de activitate, în scopul creării unei imagini coerente şi realiste a
         forţelor care acţionează în spatele creşterii economice şi ocupării; producerea
         statisticilor, în paralel, conform CAEN Rev.1 şi CAEN Rev.2;
        Pregătirea Recensământului General Agricol 2010 şi a Recensământului
         Populaţiei şi Locuinţelor 2011;
        Armonizarea şi îmbunătăţirea calităţii conturilor naţionale în domeniul
         indicatorilor macroeconomici;
        O statistică de înaltă calitate privind migraţia. O atenţie specială va fi
         acordată migraţiei internaţionale, populaţiei rezidente. Concentrarea se va axa
         pe acurateţe şi comparabilitatea datelor statistice;
        Îmbunătăţirea statisticilor din domeniul pieţei muncii prin: producerea
         statisticilor, în paralel, conform CAEN Rev.1 şi CAEN Rev.2 pentru
         asigurarea continuităţii şi comparabilităţii datelor, precum şi pentru
         respectarea cerinţelor Eurostat; asigurarea informaţiilor necesare elaborării
         programelor şi politicilor macroeconomice referitoare la dimensiunea
         monetară a ocupării de către Banca Centrală Europeană şi Comisia
         Europeană, în vederea îndeplinirii obiectivelor trasate prin strategia de la
         Lisabona; asigurarea informaţiilor privind statisticile asupra salariilor,
         câştigurilor salariale, timpului de lucru normal şi remunerat, conform
         recomandărilor BIM; colectarea şi producerea de informaţii referitoare la
         câştigurile salariale pentru statistici pe termen scurt, în conformitate cu
         ultimele regulamente europene în domeniu;
        Asigurarea informaţiilor referitoare la tranziţia tinerilor de la educaţie la viaţa
         profesională prin modulul ad-hoc la ancheta forţei de muncă;
        Obţinerea indicatorilor legaţi de incluziunea socială, protecţia socială şi
         condiţiile de viaţă;
        Îmbunătăţirea datelor din domeniul cercetării şi dezvoltării, îmbunătăţirea
         datelor privind inovarea;

                                                 39
       Indicatorii de dezvoltare durabilă ce vor trebui în continuare îmbunătăţiţi
       pentru o mai bună monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă;
       Conturile de mediu ca mijloc pentru monitorizarea dezvoltării totale a
       strategiei tematice privind utilizarea sustenabilă a resurselor naturale;
       Acordarea unei atenţii deosebite problemelor legate de sănătatea publică şi în
       special pentru elaborarea unei metodologii naţionale pentru calcularea şi
       estimarea conturilor de sănătate;
       Monitorizarea dezvoltării legăturilor economice ale UE cu parteneri din
       întreaga lume, prin producerea unor statistici de comerţ internaţional
       INTRASTAT, EXTRASTAT, investiţii străine directe;
       Implementarea totală a regulamentului asupra statisticii filialelor străine.
       Obţinerea şi prelucrarea informaţiilor necesare privind activitatea filialelor
       grupurilor străine în România, precum şi a filialelor grupurilor româneşti în
       străinătate.


    La nivelul autorităţilor locale:

Primăria Municipiului Giurgiu
   Dezvoltarea sistemului de acces la resursele informaţionale privind UE;
   Îmbunătăţirea şi adaptarea continuă a softului specializat pentru furnizarea de
   prestaţi/servicii sociale de calitate.


           Cap. 11(15). Agricultură şi dezvoltare rurală

   În conformitate cu Programul de Guvernare, Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare
Rurală Giurgiu va acţiona pentru adaptarea politicilor agricole si de dezvoltare rurala la
actualul stadiu de dezvoltare al mediului rural.

1. Asigurarea securitatii alimentare a tarii prin cresterea productiei agricole

   Comasarea voluntara a terenurilor si a exploatarii lor eficiente
     Întâlniri cu micii producatori agricoli care practica o agricultura de subzistenta,
      in vederea comasarii terenurilor agricole in asociatii care sa permita crearea
      unor ferme comerciale;
     Se vor elabora si se vor distribui materiale informative, prin intermediul
      reprezentantilor DADR, pentru incurajarea comasarii voluntarea terenurilor;
     Monitorizarea activitatii de exploatare a intregii suprafete agricole a judetului;
      executarea lucrarilor de infiintare, intretinere si recoltare a culturilor agricole,
      din campaniile agricole de primavara, vara si toamna;
                                              40
 Specializarea productiei agricole pe tipuri de ferme
     Consilierea persoanelor interesate de infiintarea exploatatiilor agricole si
     specializarea productiei in anumite sectoare: mecanizare, agroturism, industrie
     alimentara, protectia plantelor, pomicol, viticol, legumicol, floricol, vegetal,
     zootehnic;
     Se vor organiza intalniri cu fermierii pentru informarea acestora in scopul
     specializarii productiei pe tipuri de ferme;
 Incurajarea extinderii si modernizarii exploatatiilor agricole
     Specialistii DADR vor participa cu informari la intalnirile de lucru organizate
     la nivelul judetului Giurgiu, de catre institutiile judetene sau consiliile locale,
     cu diferite ocazii, inclusiv în cadrul unor şedinţe avand ca punct distinct în
     ordinea de zi.
 Incurajarea practicarii unei agriculturi ecologice
     Identificarea potentialilor producatori investitori in agricultura ecologica;
     Inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica si certificarea lor de catre
     MADR;
     Se va populariza codul bunelor practici si conditiile agricole si de mediu
     GAEC;
     Practicantii agriculturii ecologice vor fi indrumati in obtinerea de subventii
     pentru agricultura ecologica;
 Integrarea productiei vegetale cu cea animala pentru obtinerea unui spor de
 productie
     Popularizarea avantajelor privind integrarea productiei vegetale cu cea animala
     si aplicarea tehnologiilor agricole performante
 Control fitosanitar in conformitate cu normele stabilite cu autoritatile corespondente
 din U.E.
     Se va realiza protectia impotriva introducerii si raspindirii
     organismelor daunatoare de carantina in Romania, UE, in si din
      tari terte prin :
          inspectii la locul de productie;
          ridicare probe pentru analize la L.C.C.F ;
          eliberare Pasapoarte Fitosanitare ;
          eliberare Certificate Fitosanitare;
          monitorizarea teritoriului privind organismele de carantina vizate ;
          prognozarea aparitiei si dezvoltarii organismelor daunatoare la
            plante si avertizarea producatorilor (emiterea si difuzarea
            avertizarilor);
          inspectii la Fitofarmacii privind calitatea pesticidelor ;
          controlul fitosanitar al plantelor si produselor vegetale in vederea
            determinarii reziduurilor de pesticide ;


                                             41
2. Cresterea exportului de produse agroalimentare si echilibrarea balantei comerciale
agricole
   Sustinerea si promovarea produselor traditionale romanesti
      Identificarea, promovarea produselor traditionale si intocmirea caietelor de
        sarcini ;
      Atestarea produselor traditionale si inscrierea lor in ,,Registrul de atestare a
        produselor traditionale”;
      Identificarea produselor ce pot primi denumire de origine protejata (DOC) si
        a grupurilor de producatori care solicita aceasta;
      Identificarea produselor ce pot primi denumire de produs cu Indicatie
        Geografica Protejata si a grupurilor de producatori ce solicita aceasta.
   Sprijinirea asocierii producatorilor agricoli
      Popularizarea actelor normative privind constituirea cooperativelor agricole,
        grupurilor de producatori, asociatiilor profesionale;
      Sprijinirea producatorilor agricoli in intemeierea de forme asociative conform
        prevederilor legislative, L.566/2004,O.G. 26/2000;
      Intocmirea documentatiilor conform legii;

3. Sustinerea financiara si fiscala a agriculturii prin programe multianuale
   Absorbtia fondurilor europene prin proiecte cu cofinantare de la bugetul de stat de
   tip „Fermierul”si „Sapardul romanesc”;
       Consiliere si consultanta privind posibilitatea cofinantarii prin Programul
        “Fermierul” si “Sapardul romanesc’;
       Se vor difuza prin materiale informative (fluturaşe, caiete, ghiduri, afişe)
        primite sau adaptate pentru a fi percepute de catre cei care lucreaza in
        domeniul agriculturii si vor fi transmise la primării, prin specialiştii agricoli
        de la centrele agricole catre potenţialii beneficiari din întreg judeţul.
       Intocmire dosare proiecte;

   Infiintarea fermelor agricole comerciale, realizarea proiectelor in agroturism,
   restructurarea fermelor de semi-subzistenta
      Organizarea de sesiuni de informare si participarea cu personal calificat la
        activitati de informare desfasurate in parteneriat cu alte institutii (Institutia
        Prefectului, Camera de Comert si Industrie, APIA, OJPDRP,ect).

   Aplicarea schemelor de sprijin financiar acordate sectorului agricol, reducerea
   accizei la motorina pentru lucrarile agricole
      Informarea producatorilor agricoli cu ultimele noutati in materie de
        subventionare a agriculturii si de accesare a programelor de finantare;
      Sprijinirea fermierilor in intocmirea documentatiei pentru a beneficia de
        sprijin financiar acordat sectorului agricol;
                                               42
        Popularizarea formelor de sprijin guvernamental si comunitar, legislatie,
        fonduri comunitare, sprijin financiar national.
        Publicatii in presa locala ;
        Emisiuni radio – TV.

4. Eficientizarea structurilor de piata agricole si agroalimentare
   Încurajarea formarii grupurilor de producatori pentru facilitarea comertului
    organizat
       Acordarea serviciilor de consiliere si consultanta pentru constituirea
        grupurilor de producatori;
       Popularizarea formelor de sprijin financiar si a domeniilor in care se
        recomanda infiintarea de grupuri de producatori;

5. Accelerarea procesului de dezvoltare rurala
   Accesarea fondurilor europene pentru refacerea si dezvoltarea infrastructurii de
   baza (drumuri, apa, canalizare, gestionare a deseurilor)
       Promovarea Masurii 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
        serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a
        moştenirii rurale”:
           organizarea de conferinte, seminarii,;
           elaborarea de materiale informative si distribuirea acestora (pliante,
             brosuri, ghiduri) catre primariile comunelor;
           prezentari in cadrul unor intalniri organizate la nivelul institutiilor
             administratiei publice locale („Reteaua multiplicatorilor de
             informatie”etc.);
           difuzare de informatii prin intermediul mass-media.
           Implementarea R.N.D.R in vederea promovari informatiilor,
             schimbului de idei privind masurile si finantarea in cadrul P.N.D.R;

   Diversificarea activitatilor economice, altele decat cele agricole, si a serviciilor din
   mediul rural
      Promovarea Masurii 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-
       întreprinderi”;
            organizarea de conferinte, seminarii;
            elaborarea de materiale informative(pliante, brosuri) si distribuirea
            acestora catre primariile din judet;
            expuneri in cadrul unor intalniri organizate de institutiile
            administratiei publice locale („Reteaua multiplicatorilor de
            informatie”etc.);
            difuzare prin intermediul mass-media;
            consiliere la sediul DADR si consiliere on-line.

                                              43
   Construirea de spatii de depozitare (silozuri)
     Popularizarea    Masurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” si a
      Programului Fermierul pentru informarea potentialilor beneficiari care isi
      propun ca investitii sa realizeze construirea de spatii de depozitare;
   Instalarea tinerilor fermieri in mediul rural
     Promovarea Masurii 112 “Instalarea tinerilor fermieri in mediul rural”;
            elaborarea de materiale informative (pliante, brosuri) si distribuirea
             acestora catre primariile din judet;
            expuneri in cadrul unor intalniri organizate si prin mijloacele mass-
             media;
            consiliere directa la sediul DADR si consiliere on-line.
     Crearea unei baze cu tinerii fermieri din judetul Giurgiu care doresc sa se
      instaleze in mediul rural;
   Stimularea activitatilor de turism specializat in mediul rural
     Promovarea Masurii 313 „Încurajarea activităţilor turistice”;
            elaborarea de materiale informative (pliante, brosuri, etc.) si
             distribuirea acestora catre primariile din judet;
            consiliere si consultanta oferita persoanelor interesate;
            popularizarea prin intermediul mass-media

6. Modernizarea si extinderea sistemului de imbunatatiri funciare, adaptarea
agriculturii la schimbarile climatice
   Incurajarea formelor asociative ale utilizatorilor de apa, folosind potentialul
   hidroenergetic al zonei
      Popularizarea avantajelor infiintarii Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru
       Irigat, intensificarea actiunii de infiintare a OUAI, precum si sprijinirea
       producatorilor agricoli pentru intocmirea documentatiilor;
   Folosirea mai eficienta a ingrasamintelor, pentru o utilizare rationala, incat sa se
   reduca impactul asupra mediului
      Consultanta si consiliere privind modul si perioada optima de aplicare a
       ingrasamintelor cu respectarea codului de bune practici in agricultura.
   Cresterea suprafetelor ocupate cu culturi energetice pentru valorificarea
   potentialului productiv al zonei
      Popularizarea culturilor energetice ca o afacere de viitor si o sursa alternativa de
       energie nepoluanta.
      Monitorizarea suprafetelor irigate si a punerii in functiune a sistemelor de irigatii
       pentru culturile agricole

7. Sustinerea cercetarii agricole si formarii profesionale
   Formarea profesionala a beneficiarilor fondurilor europene, corespunzator
   activitatii pe care o desfasoara

                                               44
     Popularizarea Masurii 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de
      cunostinte”
         elaborarea de materiale informative (pliante, brosuri, etc.) si distribuirea
          acestora catre primariile din judet;
         consiliere si consultanta oferita persoanelor interesate;
         popularizarea prin intermediul mass-media.
         crearea unei baze de date cu posibili beneficiari;
   Adaptarea agriculturii si asigurarea calitatii si trasabilitatii produselor, la normele
   de evidenta si standardele de conformitate comunitare
     Controlul si verificarea agentilor economici din baza de date, pe domenii de
      activitate :
         vitivinicol ;
         legume – fructe ;
         zootehnie si industrie alimentara ;
         O.M.G si control fertilizanti;
     Verificarea respectarii actelor normative;
     Eliberarea certificatelor de conformitate cu standardele de calitate;
     Prelevare probe si expedierea acestora catre laboratoarele specializate;
     Verificari si testari;


   Pentru Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Giurgiu, obiectivele
majore sunt:
1. Sustinerea financiara si fiscala a agriculturii prin programe si bugete multianuale
    Autorizarea platilor pentru cererile SAPS depuse pentru anul 2008
    Primirea cererilor SAPS pentru anul 2009 :
        completarea formularului de cerere de plată pe suprafaţă si delimitarea
         parcelelor agricole pe materialul grafic/hărţi;
        depunerea/primirea formularului de cerere completat şi a materialului
         grafic cu parcelele agricole delimitate şi înregistrarea cererii în Registrul
         manual de înregistrare a cererilor de plată pe suprafaţă
     Realizarea bazei de date informatice în conformitate cu aplicaţiile informatice şi
     procedurile stabilite prin programele PHARE sau de catre organisme specializate
     ale UE privind cererile SAPS depuse pentru anul 2009;
     Verificarea datelor înregistrate în Registrul electronic al fermelor pe anul 2009.
     Controlul respectarii bunelor conditii agricole si de mediu in conformitate cu
     prevederile Ordinului 791/1381/2006 (GAEC 1) si introducere in sistem a
     rezultatelor controlului;
     Pregatirea campaniei de control pe teren pentru anul 2009;
     Verificarea datelor declarate de către fermieri în cererile de sprijin, prin efectuarea
     de controale pe teren, in conformitate cu esantioanele de control;

                                               45
 Finalizarea controlului la fata locului pentru fermierii selectati in anul 2009;
 Soluţionarea observaţiilor şi contestaţiilor formulate de către fermieri în perioada
 iunie-octombrie;
 Corectarea erorilor de identificare semnalate la fermele verificate;
 Controlul respectării bunelor condiţii agricole şi de mediu în conformitae cu
 prevederile legale (GAEC 1) Ordinului nr. 791/1381/2006;
 Sprijinirea producătorilor agricoli din sectorul vegetal prin acordarea de subvenţii
 de la bugetul de stat :
        sprijin financiar pentru funcţionarea grupurilor de producători
        recunoscute
        sprijin financiar pentru implementarea Sistemului European de Bune
        Practici Agricole ,EUREPGAP, in domeniul legumelor si fructelor
        sprijin financiar pentru legumele cultivate în serele încălzite şi pentru
        ciupercile cultivate în spaţii climatizate;
        sprijin financiar pentru legumele şi fructele destinate prelucrării
        industriale;
        sprijin financiar pentru achiziţionarea de ambalaje şi alte materiale de
        reclamă;
        sprijin financiar pentru sustinerea energiei termice si electrice pentru
        culturile realizate in sere si solarii incalzite.
        sprijin financiar pentru sectoarele tutun, hamei, cartofi, plante
        medicinale şi aromatice, flori/plante dendrologice şi ornamentale.
 Sprijinirea producătorilor agricoli din sectorul zootehnic prin acordarea de
 subvenţii de la bugetul de stat:
      îmbunătăţirea calităţii producţiilor de carne prin susţinerea financiară a
       implementării sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, de
       bovine si de ovine
      îmbunătăţirea calităţii şi a parametrilor de producţie în creşterea
       efectivelor de porcine şi păsări prin susţinerea producţiei de carne de
       porc şi pasăre, pui broiler şi a producţiei de ouă de consum;
      îmbunătăţirea calităţii şi a igienei laptelui de vacă destinat procesării
       pentru atingerea standardelor de calitate din UE;
      îmbunătăţirea calităţii producţiei de miere prin susţinerea familiilor de
       albine;
      sprijin financiar pentru susţinerea îmbunătăţirii calităţii producţiei
       obţinute pe pajişti prin achiziţionarea de seminţe, fertilizanţi şi lucrări
       de sporire a potenţialului de producţie a solului.
 Sprijinirea producatorilor agricoli din sectorul zootehnic prin plati nationale
 directe complementare, pentru specia bovine, ovine/caprine,                                           46
     Realizarea de materiale informative, mediatizate prin presa locală, întalniri cu
     producătorii agricoli, reprezentanţii unităţilor de procesare şi persoane juridice
     cărora li se adresează actele normative care fac obiectul activităţii APIA;

2. Eficientizarea structurilor de piata agricole si agroalimentare
     Acordarea asistenţei tehnice de specialitate producătorilor agricoli privind
     preluarea cerealelor la preţ de intervenţie conform prevederilor regulamentelor UE
     în scopul restabilirii echilibrului financiar şi reluării producţiei;
     Acordarea ajutorului comunitar, pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse
     lactate in institutiile scolare conf. ord 697/2007;
     Acordarea ajutorului comunitar pentru grupurile de producatori si organizatiile de
     producatori recunoscute preliminar in sectorul legume – fructe;
     Acordarea ajutorului comunitar pentru restructurarea/reconversia plantatiilor
     viticole.

3. Reforma administrativa a agriculturii
    Perfecţionarea profesională a personalului, dezvoltarea capacităţii administrative
     şi a sistemului IT:
       sprijinirea personalului – funcţionarii publici de conducere şi execuţie – în
        vederea participării la cursuri de specializare, cursuri de formare
        profesională în domeniul administraţiei publice, prin forţe proprii sau prin
        programele de perfecţionare;
       organizarea de instruiri la nivelul Centrului Judetean Giurgiu, privind
        activitatea instituţiei;
       instruirea personalului, în domeniul IT, prin participarea la cursuri de
        specializare
     Instruirea şi formarea personalului de la centrele locale ale Agenţiei cu
     procedurile şi instrucţiunile privind completarea şi verificarea primară a
     dosarelor de înscriere în Registrul electronic al fermierilor şi a dosarelor de
     solicitare plăţi directe:
       aplicarea procedurilor transmise de compartimentele specializate ale
         APIA,
       înscrierea fermierilor în Registrul electronic al fermierilor,
       controlul electronic al datelor prevăzute în documentaţia de înscriere;
       întocmirea rapoartelor de sinteză şi transmiterea datelor centralizate în
         serverul bazei de date centrale.


  Obiectivele Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă pentru anul 2009, sunt
următoarele:


                                             47
1. Asigurarea securităţii alimentare a ţării prin creşterea producţiei agricole:
       înfiinţarea de loturi demonstrative, atât în parteneriat cu firme din zonă
        cât şi de către consultanţii de la CLCA-uri împreună cu fermierii din
        zonele de activitate;
       asistenţă tehnică permanentă pentru toate loturile demonstrative;
       organizarea de acţiuni de consultanţă individuala şi de grup: întâlniri,
        simpozioane, seminarii, dezbateri, mese rotunde etc., cu diferite teme
        atât de specialitate agricolă cât şi legislaţie sau alte teme de interes
        pentru fermieri (asigurări, sistemul de pensii, etc.);
       organizarea de târguri, expoziţii pe produse agricole, concursuri pe teme
        legate de agricultură şi dezvoltare rurală;
       organizarea târgului ,,Zilele Agriculturii Giurgiuvene”;
       vizite şi schimburi de experienţă la fermieri din diverse localităţi şi zone
        agricole;
       participarea la manifestări cu specific agricol organizate de alte judeţe, la
        care vor fi invitaţi fermieri şi conducători de exploataţii din Giurgiu în
        vederea evidenţierii modelelor de succes;
       stabilirea de raporturi de colaborare cu instituţiile de cercetare agricole
        din judeţ şi din afara judeţului;
       realizarea de acţiuni radio şi TV pentru popularizarea atât a activităţilor
        proprii cât şi a problematicii specifice agriculturii;
       realizarea fluxului informaţional prin: editarea, multiplicarea şi
        distribuirea de pliante, articole, broşuri, filme şi alte materiale , care să
        cuprindă aspecte privind managementul exploataţiilor agricole, legislaţia
        în agricultură şi industria alimentară, prognoze agro-meteorologice,
        tehnologii de cultură şi creşterea animalelor, protecţia plantelor,
        animalelor şi mediului înconjurător, valorificarea raţională a produselor
        agricole, elaborarea de proiecte model pentru diferite tipuri de
        exploataţii agricole, formarea unei baze de date privind firmele
        furnizoare de input-uri;
       realizarea de casete, fotografii, diapozitive, multiplicarea şi distribuirea
        acestora;
       editarea ziarului OJCA Giurgiu ,, Agricultura Giurgiuveană”;
       pliante privind activitatea consultanţei agricole giurgiuvene;
       actualizarea bazei de date existentă, privind agricultura judeţului Giurgiu
        în general şi a localităţilor din raza de acţiune a CLCA-urilor;
       întocmirea de proiecte model şi tehnologii cadru specifice zonei şi
        difuzarea acestora la nivel local şi naţional.
                                             48
2. Eficientizarea structurilor de piaţă agricole şi agroalimentare
        popularizarea în zonă a legislaţiei la zi privind înfiinţarea grupurilor de
         producători şi a celorlalte forme asociative cu prezentarea rezultatelor a
         formelor deja înfiinţate;
        specialiştii consultanţi vor sprijini metodologic înfiinţarea formelor de
         asociere;
        managementul formelor asociative;
        extinderea Reţelei de Informaţii Contabile Agricole (R.I.C.A.) pe
         teritoriul judeţului Giurgiu ( colectarea şi prelucrarea datelor).

3. Accelerarea procesului de dezvoltare rurală:
        informarea producătorilor agricoli şi a fermierilor prin toate mijloacele,
        asupra Politicii Agricole Comune, normelor europene privind
        agricultura, mediul, sănătatea şi igiena, pentru principalele sectoare de
        producţie (întâlniri, simpozioane, dezbateri, mese rotunde);
        publicarea în ziarul propriu a aspectelor legate de integrarea în Uniunea
        Europeană şi consecinţele integrării pentru ţara noastră şi distribuirea
        ziarului in teritoriu;
        alcătuirea de materiale informative şi difuzarea lor în teritoriu prin
        diferite mijloace;
        crearea unei baze de date privind potenţialii beneficiari de fonduri
        europene şi informarea acestora în legătură cu aceste fonduri. Se va
        înfiinţa şi va funcţiona un registru cu cei ce solicită informaţii în legătură
        cu accesarea de fonduri;
        consiliere în vederea întocmirii de proiecte (prelucrarea ghidurilor de
        accesare cu cei interesaţi, analiza documentelor necesare întocmirii
        proiectului).
        acţiuni de promovare a campaniei de primire a cererilor SAPS pe
        localităţi.
        consiliere în întocmirea cererilor de sprijin pe suprafaţă pentru anul
        2009.
        întocmirea de proiecte pentru dezvoltarea fermei şi accesarea de fonduri
        europene ( M121, M112, M141, M142).

4. Adaptarea agriculturii la schimbările climatice:
       organizarea de simpozioane, mese rotunde, întâlniri, dezbateri pe teme
        de agricultură ecologică, cultivarea plantelor energetice, un nou viitor
        pentru fermieri, agricultura durabilă şi utilizarea biocombustibililor,
        folosirea mai eficientă a îngrăşămintelor şi pesticidelor, pentru a
        îmbunătăţi gradul de utilizare a acestora şi de a reduce impactul acestora
        asupra mediului.
                                              49
  5. Formarea profesională continuă a populaţiei din mediul rural şi perfecţionarea
   cunoştinţelor specialiştilor din agricultură:
         organizarea de cursuri de pregătire profesională pe meserii din domeniul
          agricol în funcţie de solicitări: agricultori în culturi vegetale şi crescător
          de animale, lucrător în cultura plantelor, apicultor, piscicultor, pescar în
          ape interioare şi de coastă, legumicultor, floricultor, pomicultor, mecanic
          agricol, tractorist, meserii în domeniul industriei alimentare;
         continuarea autorizării cursurilor de pregătire profesională pentru
          agricultori;
         organizarea de cursuri de instruire a producătorilor agricoli, după o
          tematică stabilită în funcţie de specificul fiecărei zone, de momentul
          acţiunii, de cerinţele beneficiarilor: noi elemente tehnologice, prevederi
          legislative, subvenţii, accesare de fonduri, programe MADR, PNDR,
          integrarea României în Uniunea Europeană şi consecinţele acesteia
          pentru agricultura judeţului, aspecte ale protecţiei mediului şi codul de
          bune practici în agricultură, managementul fermelor agricole, elemente
          de contabilitate, agricultură ecologică, cultivarea plantelor energetice, un
          nou viitor pentru fermieri, agricultura durabilă şi utilizarea
          biocombustibililor, măsuri de agro-mediu, calitatea produselor şi
          siguranţa alimentară;
         continuarea perfecţionării pregătirii profesionale a specialiştilor şi a
          consultanţilor

   Activitatea de irigaţii şi desecări se regăseşte în obiectivele propuse a fi realizate
de către:
   Unitatea Administrativă Giurgiu Vest:
    1. Irigatii
       Mentinerea in stare de functionare si exploatare a infrastructurii de irigatii de
        pe o suprafata de 71 031 ha .
    2. Desecare
       Mentinerea in stare de functionare a amenajarilor de desecare pe o suprafata de
       60 828 ha .
    3. Apărare impotriva inundatiilor la Dunăre
       Intretinerea si supravegherea permanenta a celor 35 Km de diguri de la Dunare.
    4. Alimentare cu apă a SCUT GIURGIU
       Livrarea apei industriale pentru realizarea agentului termic pe perioada de timp
        friguros.
    5. Lucrări de investitii
      Reabilitarea lucrarilor de desecare in incinta Vedea Pietrosani – (4 000 000 lei)
      Modernizarea statiilor de desecare SPE Cama si SRP Maharu – (3 200 000 lei)


                                                50
   Unitatea Administrativă Giurgiu Est:
  1. Irigaţii
      Mentinerea in stare de functionare si exploatare a infrastructurii de irigatii de pe
      o suprafata de 54395 ha jud Giurgiu;
      Paza si supravegherea infrastructurii de pe o suprafata de 54395 ha;
      Reactualizarea tarifelor pentru livrarea apei pentru irigatii ;
      Incheierea contractelor pentru irigatii;
      Asigurarea apei pentru OUAI Prundu Chirnogi pe suprafata contractata la irigat
      de 5440ha.

  2. Desecare-drenaje
     Mentinerea in stare de functionare si supravegherea permanenta a tuturor
      statiilor de pompare pentru desecare in vederea eliminarii excesului de umiditate
      de pe o suprafata de 24871 ha ;
     Asigurarea conducerii apei pe canalele de desecare pentru evacuarea
      gravitationala catre emisari pe o suprafata de 4501 ha .

  3. Aparare impotriva inundatiilor la dunare
     Intretinerea si supravegherea permanenta a celor 39,7 km de diguri aflate pe
      teritoriul judetului, prin lucrari specifice (digul de la Dunare care apara incinta
      Gostinu Greaca Arges – judetul Giurgiu, respectiv localitatile Baneasa, Prundu
      si Greaca si digul care apara incinta Malu Rosu - Gostinu cu localitatile
      Gostinu, Oinacu, Branistea).

   Obiectivele propuse spre realizare în anul 2009 de către Direcţia Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor in domeniul apararii sănătăţii animalelor si a sănătăţii
publice veterinare, sigurantei alimentelor de origine animala si non animala, protecţiei si
bunăstării animalelor şi protecţiei mediului:
    Intarirea aplicarii cadrului legislativ specific administratiei nationale
      veterinare prin implementarea Programului National al Actiunilor Strategice
      in domeniul veterinar pentru anul 2009;
    Angajarea de personal suplimentar in cadrul structurilor sanitare veterinare
      responsabile cu aplicarea aquis-ului comunitar in domeniul sanitar veterinar;
    Continuarea formarii personalului din sistemul veterinar judetean prin
      implementarea Programului national de instruire veterinara, prin instruirea
      medicilor veterinari zonali si medicilor veterinari concesionari privind
      implementarea normelor veterinare specifice din domeniile de competenta
      veterinara;
    Continuarea procesului de inregistrare si identificare a animalelor avand ca
      scop monitorizarea miscarii efectivelor de animale si sprijinirea crescatorilor
      de animale in obtinerea subventiilor;

                                              51
  Aplicarea masurilor de supraveghere si control a bolilor la animale,
  notificarea bolilor si finantarea eradicarii conform Ord. Nr. 77/2005;
  Aplicarea Programului Strategic privind monitorizarea, controlul si
  eradicarea pestei porcine clasice in Romania, prin vaccinarea de urgenta a
  porcinelor domestice si salbatice, reglementata de H.G. nr.96/2008
    Obiectivele Programului:
     Implementarea politicii de eradicare a bolii, cu utilizarea vaccinarii de
      urgenta;
     Aplicarea rapida a masurilor adecvate si eficiente de combatere si
      eradicare
     Inregistrarea, monitorizarea, procesarea si utilizarea datelor
      epidemiologicein relatie cu Pesta porcina clasica;
     Monitorizarea corespunzatoare a efectivelor de porcine privind pesta
      porcina clasica
  Supravegherea sanatatii animalelor – comertul cu animale vii, material
  seminal, ovule si embrioni, produse de origine animala – prin implementarea
  masurilor prevazute de reglementarile sanitare-veterinare privind unele boli
  din listele A si B a OIE conform Programului National Strategic de
  supraveghere pentru anul 2009,
  Asigurarea protectiei sanatatii publice prin:
     Continuarea aplicarii Programului National de Restructurare si
      Modernizare a unor unitati de industrie alimentara – SC LACTA SA si SC
      CARNIG SA Giurgiu;
     Pachetul de igiena – Regulamentul CE nr 178/2002 ce stabileste principia
      si cerinte generale a legislatiei in domeniul alimentar; Regulamentul CE
      nr 852/2004 – igiena produselor alimentare; Regulamentul CE nr
      853/2004 – norme de igiena ale produselor alimentare;
     Conditiile de sanatate ce reglementeaza comertul Romaniei cu alte state
      din UE – directivele 92/118/CEE, 89/662/CEE si 90/425/CEE si cu tarile
      terte – directiva 90/425/CEE, regulamentul 798/2008;
     Aplicarea Ordinului nr. 111/2008 privind procedura de înregistrare
      sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de
      obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare
      de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie,
      procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare
      de origine nonanimală;
     Implementarea sistemului integrat al managementului calitatii – siguranta
      alimentelor (HACCP) in unitatile de procesare a produselor de origine
      animala si non animala.                                          52
    Supravegherea situatiei encefalopatiilor spongiforme transmisibile prin
    continuarea aplicarii prevederilor Ordinului 42/2005 si a Regulamentului
    999/2002;
    Continuarea aplicarii prevederilor Ord. ANSVSA nr 62/2007 privind
    protocoalele de testare si conditiile de autorizare a targurilor de animale,
    fermelor de carantina, centrelor de colectare, in cazul importurilor de
    animale din specia bovine si porcina;
    Finalizarea proiectului “Sediu pentru DSVSA Giurgiu” care cuprinde sediul
    DSVSA, LSVSA, biobaza si incinerator – mansardarea cladirii si amenajarea
    de noi birouri pentru personalul DSVSA Giurgiu;
    Eradicarea comercializarii animalelor, a produselor si subproduselor de
    origine animala in alte locuri decat cele autorizate sanitar veterinar;
    Acordarea de asistenta pentru realizarea concesionarii activitatii serviciilor
    publice de asistenta veterinara si de control al produselor de origine
    animala;
    Compartimentul Siguranta Alimentelor va efectua in anul 2009 urmatoarele
    actiuni principale:
        monitorizarea si evaluarea unitatilor de origine non-animala in vederea
         stabilirii gradului de respectare a prevederilor legislative sanitar-
         veterinare si pentru siguranta alimentelor aliniate la normativele UE si
         stabilirea stadiului de implementare a sistemului de management al
         sigurantei alimentelor bazat pe principiul HACCP;
        urmarirea trasabilitatii a produselor ce contin organisme modificate
         genetic prin verificari efectuate la cultivatorii si procesatorii de soia;
        verificarea sigurantei alimentelor pentru produsele de origine non-
         animala la unitatile de procesare, depozitare si comercializare prin
         inspectii si analize de laborator conform planului strategic de
         supraveghere si control.

Pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, priorităţile sunt:
1. Accelerarea reformei funciare:
    analizarea si validarea anexelor ce fac obiectul retrocedarii terenurilor agricole si
     forestiere;
    întocmirea balantei terenurilor agricole, neagricole, extravilan si intravilan pe
     teritoriul administrativ al comunei;
    validarea proceselor verbale de delimitare si planurilor de parcelare pe Legea
     nr. 247/2005 si legilor 18/1991 si 1/2000;
    accelerarea punerii in posesie a titularilor ce fac obiectul retrocedarii si
     eliberarea titlurilor de proprietate.

2. Accelerarea procesului de postprivatizare a fostelor I.A.S .-uri:

                                             53
     avizarea documentatiei societatilor cu capital de stat care au in
      administrare teren agricol;
     verificarea si receptia documentatiilor tehnice privind acordarea de numere
      cadastrale provizorii si intabularea drepturilor de proprietate;
     avizarea, verificarea si receptia documentatiilor necesare realizarii studiului si
    proiectelor din domeniul constructiilor si amenajarii teritoriului solicitate de
    administratia publica centrala si locala pentru emiterea avizelor, certificatelor si
    autorizatiilor legale (PUG, PUZ, PUD);
     receptia planurilor de incadrare in teritoriu si a planurilor de situatie necesare
    proiectelor pentru autorizarea lucrarilor de construire si desfiintare;
     furnizarea de informatii, sinteze, copii dupa acte, planuri, harti,etc. necesare
    persoanelor fizice sau juridice interesate.


 La nivelul Agenţiei Domeniilor Statului, obiectivele prioritare sunt:
 1. Definitivarea retrocedării terenurilor agricole conform Legii nr. 247/2005;
 2. Verificarea actelor doveditoare şi a anexelor comisiilor locale pentru retrocedări
   pe Legea nr. 247/2005;
 3. Colaborarea cu Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
   pentru concesionarea activităţilor sanitar-veterinare publice de interes national şi
   a bunurilor imobile proprietate publica a statului;
 4. Finalizarea actelor adiţionale cu medicii veterinari (incheierea Proceselor verbale
   de preluare a dispensarelor veterinare, inclusiv deplasarea pe teren pentru
   verificarea gradul de utilizare a cladirilor);
 5. Urmărirea încasării redevenţei la datele scadente din contract (urmărirea în
   cadrul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a dosarelor pentru
   acordarea subvenţiilor);
 6. Inventarierea terenurilor agricole, împreună cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate
   Imobiliară;
 7. Finalizarea inventarierii terenurilor agricole aflate la societăţile comerciale după
   fiecare retrocedare;
 8. Verificarea actelor pentru renta viageră şi creşterea numărului de rentieri
   agricoli.

  Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor şi-a
propus realizarea următoarelor obiective:
  1. Aplicarea metodologiei de înregistrare a agenţilor economici pentru producerea,
  prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor conform Ordinului
  MAPDR nr. 253/2002:
      vizarea autorizatiilor de înregistrare a agentilor economici care solicită
       prelungirea activităţii pe anul 2009 (număr de autorizaţii);

                                             54
     efectuarea înregistrării de noi agenţi economici conform Ordin MAPDR nr.
     253/2002.

 2. Întărirea capacităţii instituţionale (administrative) a Inspectoratulului Teritorial
   pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor:
     instruirea personalului Inspectoratulului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi
      Materialului Săditor.

 3. Inspecţia în câmp a culturilor semincere declarate de agenţii economici
   multiplicatori:
     efectuarea inspecţiilor în câmp a culturilor semincere şi emiterea documentelor
      conform normelor în vigoare (ha inspectate).

 4. Controlul şi certificarea calităţii seminţelor prin analize de laborator în vederea
   comercializării semintelor:
     controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor pentru intern şi emiterea
     documentelor legale la solicitarea agenţilor economici prin analize de laborator
     în conformitate cu normele în vigoare(număr eşantioane analizate).


  Obiectivele urmărite pentru anul 2009 de către Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi
Pescarilor Giurgiu sunt:

 1. Atragerea unui număr cât mai mare de pescari sportivi şi în special din rândul
   tineretului, organizând concursuri sportive la nivel judeţean şi interjudeţean;
 2. Amenajarea de hrănitori pentru o mai bună gospodărire a fondurilor de
   vânătoare, asigurând hrană suplimentară animalelor şi asigurarea fondului
   propriu de nutreţuri necesar acestora;
 3. Amenajarea iazurilor, prin curăţirea acestora de stuful uscat, întreţinerea
   permanentă a digurilor, avându-se în vedere pericolul prezentat de inundaţii pe
   raza judeţului Giurgiu;
 4. Cultivarea terenurilor aflate în administrare cu cereale pentru furajarea peştelui
   şi hrana animalelor de pe fondurile de vânătoare;
 5. Organizarea de acţiuni sportive pentru toate categoriile de vârstă;
 6. Îmbunătăţirea speciilor de peşte din iazurile administrate;
 7. Organizarea de acţiuni cu organe de specialitate din cadrul altor instituţii publice
   (Inspectoratul Judeţean de Poliţie Giurgiu), în vederea asigurării protecţiei
   fondului cinegetic;
 8. Efectuarea unor lucrări de modernizare la cabanele aflate în administrare;
 9. Mediatizarea prin mijloace mass media a drepturilor şi obligaţiilor pescarilor şi
   vânătorilor sportivi, a perioadelor legale de pescuit, pe specii de peşti şi vânătoare
   pe categorii de păsări şi animale.
                                             55
 Direcţia Silvică îşi propune pentru anul curent:

1. Asigurarea regenerării fondului forestier şi crearea de arborete valoroase;
         regenerari naturale – 182 ha;
         impaduriri – 200 ha;
         completari;
         refaceri;
         pregatirea integrala a terenului si a solului – 140 ha.
2. Evaluarea masei lemnoase destinată recoltarii;
         punerea in valoare – 115 ha
3. Conducerea şi îngrijirea arboretelor tinere în vederea promovării speciilor
  valoroase si obţinerea unei structuri corespunzătoare;
         total tăieri de îngrijire – 1280 ha
4. Retrocedarea terenurilor forestiere conform legislaţiei în vigoare şi sprijirea
  deţinătorilor de terenuri forestiere private în vederea gestionării durabile a
  acestora;
5. Menţinerea integrităţii fondului forestier administrat de direcţia silvică;
6. Menţinerea stării de sănătate a pădurilor;
7. Producţia silvică (masă lemnoasă valorificată, produse vânătoreşti, carne vânat) –
  cifră de afaceri – 15000000lei;
8. Investitii – 2850 total, din care:
         fonduri bugetare + credite externe;
         fonduri extrabugetare;
         fonduri proprii.
9. Creşterea aportului valutar şi asigurarea resurselor de venituri de unităţi prin
  export – 60 mii euro;
10. Gospodărirea corespunzătoare a fondurilor de vânătoare.


  Consiliul Judetean Giurgiu
   Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii de bază respectiv, drumuri, apă,
   canalizare şi gestionare a deşeurilor
       Studierea strategiilor şi a planurilor de dezvoltare locală în vederea
        cunoaşterii în amănunt a situaţiei existente, a nevoilor comunităţilor în
        ceea ce priveşte dezvoltarea economică, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
        şi muncă, creşterea nivelului de trai în toate localităţile judeţului;
       Împreună cu organele administraţiei publice locale (primari, consilieri),
        stabilirea unei liste de priorităţi privind dezvoltarea infrastructurii de bază
        în fiecare localitate;
       Identificarea şi elaborarea de propuneri şi proiecte eligibile pentru
        organele administraţiei publice locale, asociaţii microregionale, agenti
                                              56
       economici, cu finanţare din fonduri structurale pe baza priorităţilor
       stabilite, pentru domeniile Transport, Mediu, Dezvoltare, Resurse Umane,
       Competitivitate Economică, Dezvoltarea Capacităţii Administrative

  Extinderea serviciilor medicale în mediul rural prin crearea de cabinete
   pentru medicii de familie şi acordarea de stimulente pentru a se stabili în
   mediul rural
      Împreună cu organele administraţiei publice locale (primarii, consilieri),
      identificarea localităţilor şi a comunităţilor în care sunt deficitare serviciile
      medicale precum şi deficitul în acoperirea cu specialişti a funcţiilor din
      cadrul instituţiilor descentralizate în vederea creării de facilităţi pentru
      atragerea şi stabilirea acestora în mediul rural;

  Stimularea diversificării activităţilor economice, altele decat cele agricole şi a
   serviciilor din mediul rural
      Sprijinirea organelor administraţiei publice locale, asociaţiilor
       microregionale sau agenţi economici din mediul rural în întocmirea şi
       implementarea proiectelor, întocmirea documentaţiei necesare pentru
       atragerea fondurilor puse la dispoziţie de Uniunea Europeană, stimularea
       activităţilor economice şi a serviciilor în mediul rural;

  Susţinerea construirii de spaţii de depozitare (silozuri pentru produsele
   agricole
      In urma analizelor efectuate impreună cu organele administraţiei locale se
       vor face propuneri de proiecte eligibile pentru construirea de astfel de
       spaţii de depozitare acolo unde acestea sunt necesare;

  Program pentru adaptarea forţei de muncă şi a administraţiei publice locale
   la schimbările actuale, pentru instruirea în meserii tradiţionale şi servicii şi
   modernizarea administraţiei publice locale finanţate din Fondul Social
   European
      Vor fi elaborate propuneri de proiecte eligibile pentru adaptarea forţei de
      muncă şi a administraţiei publice locale la schimbările actuale,
      reconversie profesională, valorificarea la maximum a potenţialului local;
      Crearea la nivelul Serviciului Dezvoltare Rurală a unei baze de date cat
      mai complete privind proiectele finalizate şi cele aflate în desfăşurare
      (stadiul lucrărilor, problemele cu care se confruntă, activităţi necesare
      finalizării proiectelor)

  Program finanţat conform H.G. nr. 577/1997
    Alimentarea cu apă a:

                                             57
          - comunei Putineiu, satele Putineiu, Hodivoaia şi Vieru
          - comunei Adunaţii Copăceni, satele Adunaţii Copăceni, Dărăşti Vlaşca,
           Varlaam şi Mogoşeşti (elaborarea documentaţie tehnico-economică şi
           începerea executării lucrărilor sunt în funcţie de asigurarea fondurilor
           de la M.D.R.L)

        Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 109, Valea Bujorului – Petru Rareş –
        Naipu (km 0+000 – 5+560);
        Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 139, Bulbucata – Teişor – Făcău –
        Gumeni – Băneşti (km 0+000 – 2+000; km 3+000 – 6+100);
        Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 148, Floreşti – Stoeneşti – Palanca –
        Icoana – Poenari – Moşteni – Bolintin Deal (km 3+100 – 4+500 ;km
        10+500 – 14+500; km 16+100 – 18+470);
        Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 116, Frăteşti – Cetatea – Bălănoaia
        (DN 5B) (km 1+000 – 3+500);
        Modernizare DC 99, DN 41- Puieni km 0+000 + 1+500.

    La nivelul autorităţilor locale:
Colibaşi
    Sprijinirea producătorilor agricoli în vederea constituirii grupurilor de producători şi
   pentru obţinerea de subvenţii
Crevedia Mare
    Realizarea planurilor parcelare la nivel de comună şi punerea în posesie a
   persoanelor îndreptăţite
Ghimpaţi
    Întocmirea documentaţiei şi depunerea cererii de finaţare pentru proiectul pe
   Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „târg comunal”
Izvoarele
   Întocmirea planurilor parcelare la nivel de comună
   Sprijinirea producătorilor agricoli în vederea constituirii grupurilor de producători şi
   pentru obţinerea de subvenţii şi achiziţionarea de utilaje agricole
   Atragerea de investitori români şi străini pe raza comunei în vederea relansării unor
   tradiţii în cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor
Vărăşti
   Sprijinirea producătorilor agricoli în vederea constituirii grupurilor de producători şi
   pentru obţinerea de subvenţii şi achiziţionarea de utilaje agricole
   Acordarea sprijinului pentru fermele de subsistenţă
   Popularizarea actelor normative care privesc agricultura şi alimentaţia
                                               58
             Cap. 12(16). Politica de dezvoltare regională

  Inspectoratul Judeţean în Construcţii are ca obiectiv principal pentru anul 2009:

 Exercitarea controlului statului în conformitate cu atribuţiile şi competenţele legale în
 domeniul calităţii construcţiilor la toţi factorii implicaţi în conceperea, realizarea,
 exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, prin:
      urmărirea realizării exigenţelor de calitate ale construcţiilor la investitori,
      cercetători, proiectanţi, verificatori de proiecte, fabricanţi şi furnizori de
      produse pentru construcţii, executanţi, proprietari, utilizatori, responsabili
      tehnici, autorităţi publice;
      inspecţii planificate la toate obiectivele de investiţii aflate în diferite faze de
      execuţie, în special la lucrările executate cu bani publici (lucrari de
      infrastructura, modernizări drumuri nationale, judetene, comunale, alimentări
      cu apă, canalizări, hale industriale, săli de sport, şcoli, sedii institutii,
      înfiinţări distribuţie gaze naturale, locuinţe, ş.a.);
      verificarea respectarii reglementarilor in vigoare privind organizarea si
      functionarea statiilor de betoane, balastierelor, carierelor, statiilor de mixture
      asfaltice;
      inspecţii la construcţiile existente pentru reducerea riscului seismic prin
      dispunerea proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor sa efectueze
      expertize tehnice;
      verificarea reglementarilor referitoare la receptia constructiilor, intocmirea,
      pastrarea si completarea Cartii tehnice a constructiilor;
      verificarea calităţii materialelor de construcţii la producători şi la furnizori;
      rezolvarea, potrivit competentelor, a sesizarilor persoanelor fizice si juridice
      cu privire la incalcarea prevederilor legale si a reglementarilor tehnice in
      vigoare;
      emiterea de acorduri pentru interventii asupra constructiilor existente ;
      verificarea, la organele de specialitate ale administratiei publice locale,
      legalitatii emiterii autorizatiilor de construire, conform reglementarilor in
      vigoare.

    Consiliul Judeţean Giurgiu

   Intensificarea cooperării transfrontaliere la nivelul regiunilor şi stimularea
   dezvoltării unor proiecte interregionale prin accesarea fondurilor europene
      Dezvoltarea reţelei de cooperare transfrontalieră
      Corelarea politicilor de dezvoltare regională la nivelul regiunii Giurgiu-Ruse
      Intocmirea de documentaţii în vederea accesării programelor transfrontaliere

                                              59
     Acordarea de asistenta tehnica consiliilor locale în vederea accesării
     fondurilor structurale.
          Întâlniri transfrontaliere în cadrul Euroregiunii Danubius
          Organizare de workshop-uri Ro-Bg la Giurgiu
          În cadrul Programului „ Cooperare transfrontalieră România şi
            Bulgaria, PHARE CBC 2006 sunt în derulare 3 proiecte:
            - „Dezvoltarea afacerilor – fundamentul dezvoltării regionale”
            - „Studiu privind fenomenele naturale distructive din judeţul
              Giurgiu: percepţia populaţiei şi soluţii alternative de
             preîntâmpinarea dezastrelor, în special a inundaţiilor din
             regiunea transfrontalieră Giurgiu – Ruse”
            -„Viitorul dezvoltării locale – turismul în zona de graniţă”
          Derularea proiectului „ Centru de Afaceri Transfrontalier
            Danubius” in cadrul Programului Phare CBC 2005;
          În cadrul Pogramului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră
            România – Bulgaria este în implementare proiectul
            “Managementul gestiunii drumurilor în regiunea transfrontalieră
            Giurgiu-Ruse - O strategie de success”.

  Dezvoltarea resursei umane şi punerea în valoare a potenţialului de cooperare
  cu sectorul privat şi cu sistemul educaţional
      Intocmirea de documentaţii tehnice (ST, PT, DDE) în vederea accesării
       programelor operaţionale
           Implementarea proiectului “ M.E.S.A.J.”- managementul
            eficient al serviciilor administrative în judeţul Giurgiu prin
            Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Capacităţii
            Administrative”.

  Atragerea de fonduri interne şi externe în vederea dezvoltării infrastructurii
  judeţene
     Depunerea in cadrul POR a doua proiecte ce vizeaza modernizarea si
       reabilitarea infrastructurii, proiecte ce au in vedere 70 km drumuri
       judetene.

  Dezvoltarea şi modernizarea satelor
     Întocmirea planurilor de dezvoltare locală pe localităţi şi integrarea
      acestora în planurile de dezvoltare realizate la nivel judeţean;
     Întocmirea Planurilor de amenajare a teritoriului localităţilor judeţului –
      51 localităţi;
     Reactualizarea Planurilor urbanistice ale localităţilor – 30 localităţi;


                                          60
         Corelarea planurilor de amenajare a teritoriului în profil rural cu proiectele
          de dezvoltare a serviciilor legate de agricultură, a serviciilor publice,
          precum şi a utilităţilor publice;
         Evaluarea economică a zonelor rurale periferice şi a celor defavorizate
          natural pentru întocmirea planurilor de dezvoltare rurală;
         Proiecte tip pentru construcţii care să conţină elemente de arhitectură
          traditional locală.


  La nivelul autorităţilor locale:

Primăria Municipiului Giurgiu:
   Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul
   Giurgiu
   Modernizare reţea de apă, canalizare menajeră şi pluvială, betonare şi trotuare Intr.
   Toporaşi şi Intr. Mereni
   Realizare proiecte tehnice pentru investiţiile propuse prin Strategia de alimentare cu
   energie termică a municipiului Giurgiu în vederea accesării de fonduri europene.
   Panouri solare pentru locuinţe sociale, în municipiul Giurgiu – Zona Istru
   Îmbunătăţire condiţii de locuit – modernizare Puncte Termice PT 11, 16,18,
   33,34,51,52,53,54,63,64,72, Zona Istru
   Modernizare Puncte Termice str. M. Sadoveanu, V. Alexandri, Salciei
   Modernizare Puncte Termice şi reţele termice zona Steaua Dunării şi str. Dunării
   Modernizare PT Ateneul N. Bălănescu
   Modernizare Puncte Termice zona Liceul Economic (blocuri vechi)
   Utilităţi la sălile de sport de la Şc. Generală nr. 4 şi 2 - Alimentare cu apă, canalizare
   menajeră şi pluvială, reţele termice
   Măsurători topo – cadastrale
   Actualizare Plan Urbanistic General - Elaborare studii fundamentale de specialitate
Adunaţii Copăceni
   Construire sediu Primarie;
   Începerea realizării reţelei de alimentare cu apă (studiul de fezabilitate realizat)
   Începerea construcţiei reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare şi tratare a apelor
   reziduale (fonduri europene)
   Lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public şi montarea de posturi de
   transformare
   Amenajare şi dotare spaţii verzi, centre de joacă recreere pentru copii
Băneasa
   Alimentarea cu apa,canalizare
   Inlocuire retea electrica in satele Băneasa si Pietrele
   Construirea unui salon de festivitati

                                               61
Bolintin Deal
   Amenajare parc comunal
   Modernizare sistem rutier străzi
   Canalizare
Bolintin Vale
   Amenajare parc central, trotuare (centrul oraşului)
   Modernizare reţea dsitribuţie apă rece, apă caldă oraş Bolintin Vale
   Amenajări parcări oraş Bolintin-Vale
Bucşani
  Canalizare pentru satele Vadu Lat, Bucşani şi Podişor
  Extindere reţea gaze naturale în satele Bucşani şi Vadu Lat
  Extindere alimentare cu apă în satele Uieşti, Goleasca, Obedeni, Angheleşti
  Modernizare reţea iluminat public 30 km
Bulbucata
   Proiect privind introducerea retelei de gaze naturale in comuna Bulbucata
   Construirea unei săli de şedinţă la primărie şi a altor utilităţi
   Amenajarea albiei râului Neajlov pe raza comunei
   Înfiinţarea islazlui comunal în satul Velea şi reînsamânţarea în satele Bulbucata şi
   Teişori
   Constrirea unui parc de agrement pe raza comunei
   Amenajarea târgului “Floarea Teiului”
Buturugeni
  Sistem de canalizare şi staţie de epurare
  Extinderea alimentării cu apă în satele Poşta şi Pădureni
Clejani
  Reactualizarea Planului Urbanistic General
  Înfiinţarea serviciului de salubritate comunală
Colibaşi
   Alimentare cu apă potabilă
   Refacerea reţelei de iluminat public (înlocuirea unor stâlpi şi montarea lămpilor
   fluorescente)
Comana
   Întocmirea de proiecte cu scopul de înfrumuseţare a comunei
   Construirea unui –Centru de zi –in satul Budeni pentru copii proveniti din familiile cu
   probleme
   Construirea unui – Centru de zi –in satul Comana pentru persoanele care necesita
   ajutor social
   Alimentare cu apa si canalizare a satului Vlad Tepes
Cosoba
   Introducere gaze naturale
   Dezmembrare PUG, personalizare şi actualizare pentru comuna Cosoba
   Amenajarea spaţiului pentru desfacerea de produse de larg consum
                                             62
Crevedia Mare
   Alimentare cu apă, statie epurare în toate localităţile comunei
   Realizarea nomenclatorului stradal în comună
Daia
   Alimentare cu apă
   Canalizare
   Reabilitara şi modernizarea iluminatului public la nivelul comunei
   Extindere primărie
Floreşti-Stoeneşti
   Înfiinţare reţea publică de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare
   Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale
   Reabilitarea iluminatului public
   Înfiinţare parcuri în satele Floreşti, Stoeneşti şi Palanca
   Reactualizarea Planului Urbanistic General
Frăteşti:
   Alimentare cu apa a comunei Fratesti;
   Canalizare şi staţie de epurare
   Reabilitare şi extindere iluminat public
   Distribuţie gaze în comuna Frăteşti
   Amenajare parc sat Frăteşti
Găujani
   Alimentare cu apă, canalizare şi staţie epurare
Grădinari
   Proiect integrat de construcţie reţea de canalizare ape uzate, modernizarea drumuri
   stradale şi extindere reţea apă potabilă
   Reparaţii şi extindere reţea iluminat public
Greaca
   Sistem de alimentare cu apă
Ghimpaţi
   Finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă la obiectivul nr. 2 Copaciu-Naipu
   Punerea în execuţie a proiectului pentru canalizare menajeră în localitatea Ghimpaţi
   Alimentarea cu gaze a comunei –atragerea de investitori străini
Gostinari
   Alimentarea cu apă, canalizare, epurare în satele Mironeşti şi Gostinari
   Extinderea reţelei de iluminat public
   Amenajarea şanţurilor şi podeţelor
   Realizarea lucrărilor de modernizare şi gospodărire a comunei (indicatoare rutiere,
   bănci, cabine staţii autobuz, etc.)
   Realizarea lucrărilor de izolaţie exterioară şi dotarea cu tâmplărie şi termopan, încălzire
   centrală a sediului consiliului local
Gostinu
   Reparaţii şi extindere sediu primărie
                                               63
   Amenajarea Parcului Eroilor
Gogoşari
   Extinderea reţelei de de alimentare cu apă în sat Gogoşari
   Înfiinţarea unui parc cu locuri de joacă pentru copii
Greaca
   Sistem de alimentare cu apă
Herăşti
   Înfiinţare distribuţie gaze naturale
   Sistem de alimentae cu apă, canalizare
   Asigurare utilităţi –apă şi încălzire centrală la sediul primăriei
   Montarea unui post de transformare în comună
Hotarele
   Încheierea contractelor pentru alimentare cu apă, canalizare şi alimentarea cu gaze a
   localităţii
   Infiinţarea unei pieţe agroalimentare
   Reparare acoperiş primărie
   Extinderea iuminatului public
   Înfiinţarea unei balastiere
Isvoarele
   Alimentare cu apă potabilă
   Extindere iluminat public
   Definitivare PUG
   Înfiinţarea unei balastiere pe râul Argeş
   Înfiinţarea unei pieţe agroalimentare în comună
Izvoarele
   Construirea unui sediu nou pentru primărie
   Realizarea proiectului de canalizare

Joiţa
   Reţea alimentare apă potabilă şi menajeră, canalizare
   Reactualizare şi finalizare PUG
   Extindere sediu şi dotări primărie
Letca Nouă
   Alimentarea cu apa potabila a satului Milcovatu
   Alimentarea cu gaze naturale a localitatii Letca Nouă şi Milcovaţu
   Renovarea şi extinderea sediului primăriei
   Reţea canalizare
Malu
   Executare proiect alimnetare cu apă şi canalizare cu fonduri FEADR
   Executare trotuare din beton în comună
   Construcţie primărie

                                            64
Mârşa
   Extindere reţea de alimentare cu apă a comunei
   Modernizare imobil Primărie, curte şi anexe
   Reţea de gaze
Mihai Bravu
   Canalizare
Mihăileşti
   Utilităţi bloc 122
   Utilităţi bloc 205
   Extindere reţea de gaze naturale Popeşti –Novaci
   Program asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul apă
   Reabilitare iluminat public oraş Mihăileşti
   Extindere reţele publice de energie electrică cu posturi de transformare
Ogrezeni
   Realizarea proiectului pentru noul sediu al primăriei
   Reţea de alimentare cu apă şi canalizare
Oinacu
   Continuarea racordărilor la apă potabilă in satele Oinacu si Branistea
   Realizarea studiului de fezabilitate pentru extinderea retelei de apa potabila in sat
   Comasca
Putineiu
   Alimentare cu apă şi canalizare în toate satele componente
   Reabilitare şi modernizare la reţeaua de iluminat public
Prundu
   Reparaţii şi modernizare imobil primărie
Răsuceni
   Forarea unui puţ de mare adâncime
Roata de Jos
   Realizarea documentaţiei pentru extinderea reţelei de distribuţie apă şi pentru staţia de
   epurare
   Punerea în funcţiune a reţelei de distribuţiei gaze naturale
   Actualizarea P.U.G. al comunei
   Realizarea documentaţiei pentru amenajarea şi autorizarea târgului comunal
Schitu
   Executarea de reparaţii, modernizări la instituţiile publice
   Începerea lucrărilor pentru alimentarea cu apă
Singureni
   Extindere clădire primărie
   Extindere iluminat public cartier romi
Slobozia
   Continuarea proiectului „Sănătate prin apă curată” care cuprinde reabilitarea reţelei de
   alimentare cu apă şi realizarea de canalizare şi staţie de epurare până în 2010
                                              65
Stăneşti
   Întocmirea documentaţiei pentru proiectul de alimentare cu apă a satelor Stăneşti şi
   Bălanu
   Reamenajarea clădirii fostului cămin cultural din satul Onceşti şi transformarea
   acesteia într-un cămin de batrâni
Stoeneşti
   Instalare centrală termică primărie
Toporu
   Alimentare cu apă potabilă Toporu şi Tomuleşti
   Canalizare tomuleşti 10 km
   Reabilitare iluminat public
   Reabilitare primărie Tomuleşti
   Reabilitare trotuare pietonale Toporu + Tomuleşti
Ulmi
   Alimentarea cu apă şi canalizare
   Alimentarea cu gaze naturale în toate satele comunei
   Reabilitarea reţelei de iluminat public
Valea Dragului
   Înfiinţarea unui parc în centrul localităţii unde va fi amplasat şi un monument istoric
Vărăşti
   Alimentare cu apă sat Vărăşti şi sat Dobreni
   Canalizare şi staţie de epurare în comuna Vărăşti
   Introducerea reţelei de gaze naturale în comună
   Dotarea cu mobilier a clădirii noi a primăriei şi achiziţionarea a 4 calculatoare
   Modernizare, dotare, construcţie hală şi utilităţi la Târgul Dobreni
Vînătorii Mici
   Împrejmuire sediu primărie
   Realizare proiect de amenajare parc Spitalul de pneumoftiziologie Izvoru
   Realizarea nomenclatorului de străzi al comunei
   Realizarea planurilor de parcelare la nivel de comună în proporţie de 85%
Vedea
   Extinderea reţelei de alimentae cu apă şi a sistemului de canalizare
   Informatizarea Primăriei şi achiziţionarea de calculatoare şi mobilier
   Modernizarea iluminatului public
   Efectuarea unor şanţuri din beton pentru scurgerea apelor pluviale
                                             66
                  Cap. 13(17). Turism

  Pentru realizarea unui turism atractiv la nivel judeţean, Consiliul judetean are in vedere:

    Crearea unei infrastructuri turistice solide la nivelul comunitatilor rurale din
     judetul Giurgiu
        Identificarea obiectivelor si atractiilor turistice din fiecare zona a judetului
         Giurgiu ( comune , sate) sub toate formele sale : ecoturism , religios ,
         turism de weekend, etc.
        Stabilirea prioritatilor privind amenajarea , reamenajarea unor obiective
         turistice si a infrastructurii aferente acestora , a spatiilor de cazare si
         divertisment avand drept scop promovarea de proiecte cu finantare U.E

    Valorificarea potentialului turistic existent deja, indeosebi Parcul Natural
     Comana si Biserica Letca Noua cat si alte obiective turistice

         Promovarea tuturor formelor de turism prin tiparirea de brosuri
          informative
         Intocmirea unei harti turistice a judetului Giurgiu si a unui registru de
          evidenta, care sa cuprinda toate valorile culturale , istorice, turistice si
          naturale
         Conservarea traditiilor si obiceiurilor locale precum si revigorarea unor
          mestesuguri care in timp au fost abandonate , organizarea de festivaluri si
          targuri

   La nivelul autorităţilor locale

Primăria Municipiului Giurgiu:
   Amenajare lac Prietenia în zona de agrement parc Steaua Dunării din municipiul
   Giurgiu – etapa I
Comana
   Realizarea unui plan urbanistic care să pună în valoare potenţialul turistic al satului
   Comana
                                                67
            Cap. 14(19). Protecţia mediului înconjurător

   Pentru asigurarea prosperităţii şi calităţii vieţii este necesar să trăim într-un mediu
sănătos, de aceea obiectivele majore ale politicii de mediu sunt acelea de aliniere la cerinţele
acquis-ului comunitar, de implementare a angajamentelor luate de România privind capitolul
22, de eficientizare a măsurilor de monitorizare, a calităţii factorilor de mediu în zonele
urbane şi rurale.
   Pentru Agenţia pentru Protecţia Mediului, obiectivele prioritare la nivelul judeţului,
pentru anul 2009, sunt următoarele:

1. Îndeplinirea măsurilor din Planul de măsuri prioritare pentru anul 2009 – capitolul
  22 – Mediu, la nivelul judeţului Giurgiu
       Monitorizarea şi raportarea în termen a stadiului îndeplinirii planului de măsuri
       prioritare pentru anul 2009 – capitolul 22 – Mediu, la nivel judeţean;
2. Integrarea politicilor de mediu în politicile sectoriale, regionale, naţionale la nivelul
  judeţului Giurgiu
       Revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Giurgiu;
       Monitorizarea stadiului de implementare a Planului Naţional/Regional/Local
       de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM/PRAM/PLAM);
       Actualizarea şi monitorizarea portofoliului de proiecte de mediu al judeţului
       Giurgiu;
3. Sprijinirea potenţialilor beneficiari şi colaborarea cu ceilalţi factori interesaţi în
  vederea obţinerii finanţării/ derulării proiectelor de mediu
       Sprijinirea potenţialilor beneficiari pentru accesarea de fonduri in cadrul
       programelor iniţiate de Ministerul Mediului
       Informarea potenţialilor beneficiari în legătură cu oportunităţile de finanţare a
       proiectelor de mediu.
4. Creşterea gradului de informare a publicului interesat cu privire la strategiile /
  programele / planurile de acţiune/ proiectele de mediu
       Informarea opiniei publice în legătură cu strategiile, programele, planurile de
       acţiune şi proiectele de mediu din judeţul Gurgiu prin mass-media locală;
       Elaborarea materialelor promoţionale şi informative cu privire la proiectele,
       planurile şi programele de mediu din judeţul Giurgiu;
       Asigurarea pentru public a bazei de date specifice compartimentului.
 5. Menţinerea/ îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea
  monitorizării si supravegherii factorilor de mediu
       Urmărirea calităţii aerului prin sistemul comun de monitorizare a calităţii
       aerului din zona de graniţă româno-bulgară de pe Dunărea de Jos, precum şi
       informarea publicului, a autorităţilor centrale şi locale în cazul depăşirii
       pragurilor de alertă;
                                               68
       Extinderea reţelei de monitorizare a calităţii aerului prin punerea în funcţiune a
        celor 4 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului obţinută în proiectul
        “Extinderea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului;
       Monitorizarea emisiilor atmosferice;
       Monitorizarea radioactivităţii aerului (emisiei gamma) prin utilizarea aparaturii
        obţinute prin proiectul PHARE "Implementarea unui sistem adecvat de
        monitorizare a radioactivităţii mediului";
       Monitorizarea nivelului zgomotului urban în zonele cu trafic intens;
       Monitorizarea stadiului implementării măsurilor din cadrul programului de
        gestionare a calităţii aerului “Dezvoltarea unui Program de Management al
        Calităţii Aerului pentru zona de graniţă româno-bulgară, în bazinul Dunării de
        jos”;
       Realizarea inventarului de emisii pentru anul 2008 la nivelul judeţului Giurgiu;
       Urmărirea realizării măsurilor din programul de reducere a emisiilor de oxizi,
        pulberi, dioxid de sulf şi de azot la instalaţiile mari de ardere;
       Inventarierea obiectivelor supuse Directivei COV solvenţi;
       Urmărirea respectării încadrării şi reducerii poluării cu compuşi organici
        volatili - COV, conform directivelor europene.
6.  Promovarea şi monitorizarea măsurilor de ameliorare a mediului urban
       Sprijinirea programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin crearea de
        spaţii verzi în localităţi;
       Respectarea legislaţiei de mediu şi impunerea monitorizării sistematice a
        proiectelor şi activităţilor reglementate;
       Acţiuni de informare/ conştientizare pentru promovarea politicilor de mediu
        specifice mediului urban.
7.  Monitorizarea utilizării substanţelor chimice periculoase în vederea limitării
   efectelor negative asupra mediului
       Inventarierea obiectivelor supuse Directivei Seveso;
       Monitorizarea respectării condiţiilor de funcţionare la obiectivele supuse
        directivei SEVESO;
       Realizarea inventarului agenţilor economici care comercializează sau utilizează
        substanţe/preparate care distrug stratul de ozon.
8.  Implementarea politicilor de reducere a gazelor cu efect de seră
       Promovarea producerii de energie ieftină şi nepoluantă din surse regenerabile
       Inventarierea şi autorizarea agenţilor economici privind emisiile de gaze cu
        efect de seră
9.  Întărirea capacităţii instituţionale a APM Giurgiu
       Creşterea exigenţei în procesul de reglementare a activităţilor economice şi
        sociale
       Participarea personalului existent la cursuri de perfecţionare

                                               69
      Continuarea demersurilor pentru acreditarea laboratorului
10. Îmbunătăţirea managementului deşeurilor la nivel de judeţ
      Urmărirea închiderii şi reabilitării spaţiilor de depozitare deşeuri din zona
       rurală;
      Realizarea raportului anual privind ambalajele;
      Conştientizarea populaţiei şi agenţilor economici privind valorificarea
       deşeurilor
11. Asigurarea unui management durabil al resurselor naturale şi conservarea
  Biodiversităţii
      Emiterea avizului Natura 2000, a deciziei cu privire la proiect sau plan, după
       caz, precum şi a declaraţiei autorităţii responsabile cu monitorizarea siturilor
       Natura 2000;
      Autorizarea agenţilor economici şi persoanelor fizice pentru activităţile de
       recoltare, capturare si/sau achiziţie, deţinere şi comercializare a plantelor şi
       animalelor din flora şi fauna sălbatică;
      Emiterea unor puncte de vedere privind eliberarea actelor de reglementare
       pentru activităţile care urmează a se desfăşura în vecinătatea sau interiorul unor
       arii protejate
12. Creşterea gradului de transparenţă în relaţia cu cetăţenii
      Acţiuni directe cu factorii interesaţi (dezbateri publice, sesiuni de informare);
      Organizarea unui sondaj de opinie privind transparenţa în relaţia cu clienţii;
      Elaborarea răspunsurilor la petiţii, solicitări;
      Actualizarea paginii APM Giurgiu – www.apmgr.ro
      Informarea publicului cu privire la solicitarile actelor de reglementare, decizii
       de continuare a procedurilor de reglementare şi modalitatea de consultare a
       documentaţiilor sau de exprimare a obsevaţiilor referitoare la acestea prin
       publicarea de anunţuri pe pagina agenţiei.
13. Creşterea gradului de educaţie ecologică a populaţiei judeţului Giurgiu
      Promovarea în rândul populaţiei judeţului a principiului dezvoltării durabile,
      Campanii de informare /conştientizare la nivelul populaţiei şcolare privind
       importanţa protejării mediului şi promovarea unui mediu curat;
      Colaborarea cu mass media pentru o corectă informare a publicului.
14. Participarea şi colaborarea la nivel european şi internaţional la implementarea
   politicilor de mediu
      Consolidarea relaţiilor româno-bulgare în domeniul protecţiei mediului prin
       schimbul de informaţii asupra stării mediului între cele două autorităţi de
       protecţia mediului şi promovarea unor politici şi programe comune;
      Participarea la evenimente internaţionale
                                               70
  Pentru anul 2009 Garda de Mediu îşi propune ca obiective:

 1. Cresterea calitatii vietii si a mediului in comunitatile umane:
    Controlul modului de respectare a prevederilor legislatiei in domeniul protectiei
     mediului , aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare ;
    Urmarirea realizarii investitiilor de mediu in derulare si impunerea realizarii de
     investitii noi prin controlele efectuate la agentii economici;
    Verificarea respectarii de catre autoritatile administratiei publice locale a
     obligatiei privind asigurarea spatiului verde pe cap de locuitor,
    Verificarea agentilor economici poluatori si potentiali poluatori ai aerului in
     vederea impunerii respectarii legislatiei de mediu in domeniul calitatii aerului ,
     respectiv a legislatiei ce transpune Directivele privind calitatea aerului
     Ex.:Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer
     proveniti din instalatiile mari de ardere, Directiva 94/63/CE privind controlul
     emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea benzinei si
     distributia sa de la terminale la statiile service,etc;
    Verificarea agentilor economici poluatori si potentiali poluatori ai apelor in
     vederea impunerii respectarii legislatiei de mediu in domeniul calitatii apei ,
     respectiv a legislatiei ce transpune Directivele privind calitatea apei. Ex:
     Directiva nr. 76/464/CEE si “directivele fiice”referitoare la poluarea cauzata de
     anumite substante periculoase evacuate in mediul acvatic al Comunitatii;
     Directiva 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de
     nitratii proveniti din surse agricole;
    Verificarea modului de colectare selectiva si valorificarea de catre agentii
     economici, personele fizice si consiliile locale a ambalajelor si a deseurilor de
     ambalaje , conform prevederilor Directivei 94/62/CE privind ambalajele si
     deseurile de ambalaje, amendata prin Directiva 2004/12/EC.

 2. Reducerea decalajului existent fata de alte state membre ale UE , cat si intre
  regiunile de dezvoltare cu privire la infrastructura de mediu:
     Urmarirea realizarii investitiilor de mediu din fonduri PHARE, ISPA,
      SAPARD, etc (in special realizarea retelelor de alimentare cu apa potabila, a
      retelelor de canalizare, a statiilor de epurare);

3. Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor
      Incurajarea utilizarii ingrasamintelor naturale si reducerea folosirii pesticidelor;
      Controlul in domeniul utilizarii si trasabilitatii organismelor modificate genetic
      si a pesticidelor;
      Verificarea agentilor economici care intra sub incidenta HG 804/ 2007 privind
      controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
      periculoase.

                                              71
 4. Conservarea biodiversitatii si a patrimoniului natural; valorificarea potentialului
  turistic si economic in conformitate cu planurile de management adecvate.
       Verificarea respectarii regimului ariilor naturale protejate din judetul Giurgiu
 5. Introducerea principiilor dezvoltarii durabile in sistemul educational si sustinerea
  cercetarii aplicate in tehnologii curate
       Incheierea de parteneriate educationale cu scolile din judetul Giurgiu, in
        vederea familiarizarii copiilor cu normele elementare de protectia mediului
        precum si formarea unor deprinderi de protejare a mediului.
 6. Cresterea gradului de transparenta a institutiilor de mediu in relatia cu cetatenii
       Mediatizarea unor probleme de protectia mediului existente la nivelul judetului
        Giurgiu in scopul de a proteja nu doar mediul ci si sanatatea umana de efectul
        daunator al acestora
 7. Limitarea efectelor negative ale shimbarilor climatice
       Verificarea agentilor implicati in emisiile de gaze cu efect de sera, impunerea
        si urmarirea realizarii lucrarilor de investitii privind reducerea emisiilor de
        gaze cu efect de sera.
 8. Utilizarea efecienta a resurselor naturale si minerale; apropierea treptata de
  nivelul mediu de performanta al tarilor UE
       Verificarea legalitatii functionarii balastierelor din judetul Giurgiu.


   Principalele priorităţi pentru anul 2009, la nivelul Sistemului de Gospodărire a
Apelor Giurgiu sunt:

   1.  Realizarea principalilor indicatori planificaţi privind activităţile de
   gospodărire a apelor :
      volume de lucrari pentru exploatarea si intretinerea lucrarilor de gospodarire
       a apelor ;
      volume de cheltuieli;
      activităţi privind monitoringul calitativ al apei;
      fundamentarea contractarii de catre utilizatori a serviciilor de gospodarire a
       apelor;
      folosirea, protectia apelor si urmarirea realizarii prevederilor abonamentului;
      avizarea si autorizarea folosintelor de apa (puncte de vedere, notificari,
       autorizatii);
      inspectia apelor;
      elaborarea programelor de gospodarire a apelor si a sintezelor bazinale
       privind folosirea si protectia resurselor de apa;
      hidrologie;
      alte activitati de gospodarire a apelor.


                                              72
2. Obiective de investitii in curs de derulare :
   acumularea Ogrezeni – judetul Giurgiu- valoarea propusă pentru
   anul 2009: 10 milioane lei;
   marirea gradului de siguranta in exploatare a acumularii Mihailesti:
   6,344.727 milioane lei;
3. Obiective de investitii in curs de derulare :
   amenajare rau Arges pentru aparare impotriva inundatiilor in zona
     localitatilor Podu Popa Nae – Gaiseni - judetul Giurgiu:
     4,163.864 lei;
   regularizare rau Ciorogarla – tronson aval nod hidrotehnic
   Brezoaiele, zona localităţii Joita - jud.Giurgiu, Dâmboviţa, Ilfov: 7,0
   milioane lei ;
   amenajarea raului Arges pe sectorul baraj Golesti - baraj Ogrezeni
   in vederea stabilizarii albiei, jud.Arges, Dâmboviţa, Giurgiu: 15 milioane lei;
   amenajare Rau Arges pe sectorul de baraj Ogrezeni - baraj
   Mihailesti pentru stabilizare talveg si reabilitare priza Arges – Ilfovat - Judet
   Giurgiu: 10,0 milioane lei;
   regularizare râu Argeş între comunele Crevedia Mare şi Călugăreni – jud.
   Giurgiu: 1,543.373 milioane lei.

4. Studii de fezabilitate propuse de SGA Giurgiu pentru 2008 în bazinul
  hidrografic Arges – Vedea :
   îndiguire rau Calnistea com. Schitu, jud.Giurgiu - 35.000 lei;
   reabilitare ecologica rau Valea Mamina, judetele Ilfov si Giurgiu - 60.000 lei;
   aparare de mal Fluviul Dunarea km 476 comuna Gostinu jud. Giurgiu -
   55.000 lei;
   regularizare râu Glavacioc si râu Milcovat in zona localitatilor Letca Noua si
   Ghimpati - jud.Giurgiu - 45.000 lei;
   studiu de inundabilitate – râu Argeş acumularea Mihăileşti în cazul avarierii
   digului mal stâng – jud. Giurgiu şi Ilfov: 65.000 lei;
   creşterea gradului de siguranţă în exploatare a prizei Jilava – râu
   Sabar – jud. Ilfov: 40.000 lei.

5. Accesul la surse sigure de alimentare cu apă potabilă:
   contribuţie la întocmirea proiectelor şi emiterea actelor de reglementare din
   punct de vedere al gospodăririi apelor pentru sistemele de alimentare cu apă,
   canalizări, staţii de epurare, reabilitare şi/sau modernizare staţii de tratare şi
   reţele de distribuţie a apei potabile la nivelul localităţilor din judeţul Giurgiu
   pentru calificarea acestora în vederea absorbirii fondurilor comunitare în
   concordanţă cu angajamentele rezultate din procesul de negocieri al cap.22
   Mediu.
                                          73
6. Limitarea efectelor negative ale substanţelor chimice periculoase:
   contribuţie la elaborarea/respectarea de către agenţii economici a planurilor
   de măsuri privind eliminarea/reducerea substanţelor prioritar/prioritar
   periculoase – listele I şi II – Directiva 76/464/EEC. Transmiterea datelor de
   monitorizare a substanţelor prioritar/prioritar periculoase din receptori (ape
   de suprafaţă).

7. Capacitatea instituţională:
   creşterea calităţii serviciilor, în domeniul gospodăririi apelor, oferite de
   slariaţii SGA Giurgiu şi scurtarea timpului de realizare a acestora în vederea
   reducerii birocraţiei şi măririi eficienţei în promovarea unor obiective socio-
   economice şi de protecţie a mediului;
   mărirea numărului indicatorilor fizico-chimici în cadrul atestatului
   laboratorului de calitate al apei al Sistemului de Gospodărire a Apelor
   Giurgiu de către RENAR;
   formare profesională – organizarea de cursuri de perfecţionare profesională
   formală şi nonformală în vederea realizării unui management integrat şi
   performant al apelor.

8. Managementul durabil al resurselor naturale şi conservarea
  biodiversităţii:
   contribuţie la elaborarea palnului de management al bazinului hidrografic
   Argeş, de către Direcţia Apelor Argeş Vedea Piteşti;
   susţinerea proiectelor privind conservarea biodiversităţii şi emiterea actelor
   de reglementare în domeniul gospodăririi apelor.

9. Utilizarea eficientă a resurselor naturale:
   reducerea volumelor de apă prelevate din sursele de apă de suprafaţă şi
   subterane prin extinderea sistemului de monitorizare a consumului de apă şi
   creşterea gradului de recirculare în industrie.

10. Prevenirea şi eliminarea efectelor calamităţilor naturale pentru
  creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor:
   gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene
   meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări
   accidentale;
   întocmirea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor al judeţului Giurgiu,
   al SGA Giurgiu şi contribuţie la întocmirea planurilor locale de apărare
   împotriva inundaţiilor;
   colaborarea intrajudeţeană pentru promovarea unor proiecte regionale –
   colaborarea în efectuarea demersurilor pentru urgentarea începerii execuţiei

                                         74
       unor lucrări (ex: regularizare râu Cirogârla, amenajarea râului Argeş pe
       sectorul baraj Goleşti – baraj Ogrezeni în vederea stabilizării talvegului);
       contribuţie la întocmirea proiectelor ( decătre administraţia locală) pe linie de
       apărare împotriva inundaţiilor la nivelul localităţilor din judeţul Giurgiu;
       îmbunătăţirea sistemului informaţional la nivelul autorităţilor adminisraţiei
       publice locale şi realizarea a 11 centre de intervenţie în caz de inundaţii prin
       implementarea sistemului WATMAN, program derulat prin Ministerul
       Mediului.

    11. Educaţie
       continuarea acţiunilor de educaţie civică ( în special în rândul copiilor) pentru
       păstrarea apelor curate, apa fiind o moştenire pentru generaţiile viitoare care
       trebuie păstrată, protejată şi apărată.


   Consiliul Judetean Giurgiu

  Creşterea calităţii vieţii şi a mediului în comunităţile umane
     Construirea unui depozit ecologic pentru deşeuri menajere pe raza localităţii
      Frăteşti

   La nivelul autorităţilor locale:

Primăria Municipiului Giurgiu
   Continuarea extinderii colectării deşeurilor în municipiul Giurgiu
   Creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi din Municipiul Giurgiu
Adunaţii Copăceni
   Închiderea platformelor de gunoi existente pe raza comunei
Băneasa
   Infiintare staţie epurare
Bucşani
   Infiintare staţie epurare
Bulbucata
   Desfiinţarea gropilor de gunoi de pe raza comunei şi reintroducerea terenurilor în
   circuitul agricol
Călugăreni
   Implementarea managementului deşeurilor şi salubrizarea localităţii
Colibaşi
   Desfiinţarea gropilor de gunoi, amenajarea şanţurilor şi podeţelor
Crevedia Mare
   Îmbunătăţirea calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în comună

                                              75
Daia
   Infiintare statie epurare ape uzate.
Floreşti-Stoeneşti
   Desfiinţarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor menajere de pe raza comunei
Frăteşti
   Realizare platforme de transfer deşeuri menajere şi achiziţionare utilaje
   Închiderea gropilor de deşeuri menajere
Găujani
   Infiintare staţie epurare
Grădinari
   Închiderea gropii de gunoi din comună
   Amenajare parc de agrement Zorile-Grădinari 4 ha
   Construcţie staţie de epurare ape uzate
Ghimpaţi
   Monitorizarea implementarii planului de gestionare a deseurilor pentru perioada 2009-
   2013
   Infiintarea unei retele de canalizare si epurare a apelor uzate menajere in
   localitatile,Ghimpati,Copaciu si Naipu.
   Implementarea proiectului,,Imbunatatirea mediului prin crearea de spatii verzi in
   comuna Ghimpati”- intocmire documentatie in vederea depunerii cererii de finantare
Gogoşari
   Înfiinţarea unui sistem de colectare şi gestionare a deşeurilor
Gostinari
   Realizarea de spaţii verzi
   Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor
Gostinu
   Închiderea gropilor de deşeuri menajere
   Salubrizarea localităţii
Greaca
   Realizarea de spaţii verzi, amenajare parc
   Sistem de colectare a apelor uzate şi staţie de epurare
   Infiintare staţie de epurare
   Închiderea gropii de gunoi sat Zorile- punct Valea Mare
Hotarele
   Încheierea contractelor pentru staţie de epurare
   Decolmatarea canalelor de colectare a apelor pluviale
Isvoarele
   Infiintare parc
Izvoarele
   Respectarea planului local de gestionare a deşeurilor
   Construirea unui puţ sec în localitatea Izvoarele

                                            76
   Desfiinţarea depozitelor de deşeuri neautorizate şi transportul acestora în locuri special
    amenajate
   Întreţienerea şanţurilor şi rigolelor
   Amenajarea de spaţii verzi şi spaţii de joacă
   Realizarea proiectului pentru staţia de epurare
Joiţa:
   Decolmatarea şi îndiguirea râului Ciorogârla
   Infiintare staţie de epurare
Letca Nouă
   Infiintare staţie de epurare
Malu
   Înfiinţare a 2 ha pădure şi spaţii verzi
Mârşa
   Săpare, decolmatare şi dalare cu panouri de beton a canalelor principale de scurgere a
    apei
   Extindere spaţii verzi, parc de agrement
Mihai Bravu
   Infiintare staţie de epurare ape uzate
Ogrezeni
   Infiintare staţie de epurare
Oinacu
   Înfiintarea statiei de epurare si canalizare in cele 3 sate Oinacu, Branistea si Comasca
Putineiu
   Infiintare staţie de epurare ape uzate
Prundu
   Realizarea de spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii
Roata de Jos
   Realizarea documentaţiei pentru staţia de epurare a apei
   Amenajarea unui parc
Singureni
   Amenajarea gropilor de gunoi din satele componente
Slobozia
   Desfiinţarea gropii de gunoi
   Obţinerea de fonduri europene pentru crearea de spaţii verzi
Stăneşti
   Întocmirea documentaţiei pentru staţie de epurare
Toporu
   Amenajare parc sat Tomuleşti
   Desfiinţat platforme de gunoi şi dotarea populaţiei cu pubele
   Extindere spaţii verzi                                              77
Valea Dragului
   Închiderea gropilor de gunoi
Vărăşti
   Desfiinţarea depozitelor de deşeuri neautorizate şi depozitarea acestor deşeuri în locuri
   special amenajate
   Întreţinerea curăţeniei în jurul gropilor de gunoi din satele Vărăşti, Obedeni şi Dobreni
   Construirea unui parc nou
   Întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi trotuarelor
Vînătorii Mici
   Implementarea managementului integrat al deşeurilor la nivel de comună
Vedea
   Crearea unui parc de joacă pentru copii


              Cap. 15(20). Politica fiscal – bugetară

   Pentru anul 2009, Directia Generala a Finantelor Publice Giurgiu are în vedere
continuarea acţiunilor menite să sprijine obiectivul de consolidare a stabilităţii
macroeconomice, prin:
   Creşterea gradului de conformare voluntară
      Îmbunătăţirea serviciilor de comunicare externă, având ca subiect legislaţia
      fiscală din activitatea de asistenţă a contribuabililor
         Soluţionarea în termenul legal a solicitărilor de informaţii din partea
          contribuabililor, iar răspunsurile organelor fiscale să conţină informaţie
          simplă, concisă şi clară.
         Cuprinderea în Planul anual de pregătire profesională a întregului
          personal, prin rotaţie, cu atribuţii incidente activităţii de asistenţă pentru
          contribuabili, prin acţiuni lunare de instruire la nivelul DGFP Giurgiu a
          organelor fiscale teritoriale.
         Organizarea de campanii de informare, inclusiv prin mediatizarea cu
          privire la posibilităţile de informare a contribuabililor pe cale electronică
          prin intermediul portalului ANAF şi la existenţa unei baze de date
          permanent actualizate ce conţine diverse întrebări şi răspunsuri cu caracter
          fiscal.
      Îmbunătăţirea actelor de comunicare internă, ca modalitate de ajustare la
      noile atitudini care au fost provocate de dinamica mediului economic, socio-
      politic, cultural, etc. şi stimulare a atitudinilor faţă de schimbare.
         Dezvoltarea canalelor de informare publică şi funcţională a funcţionarilor
         DGFP Giurgiu, AMAVS-A, prin utilizarea şi a unor modalităţi electronice
         de informare-comunicare intranet,


                                               78
       Consilierea şi instruirea angajaţilor cu privire la responsabilităţile lor de
       comunicare, atât în relaţiile funcţionale de la nivelul aparatului propriu,
       cât şi de la nivelul organelor fiscale teritoriale pe filiera de metodologie şi
       administrare a veniturilor statului.

  Creşterea volumului veniturilor bugetare
    Creşterea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligaţiilor
     declarate
       Asistenţă fiscală de calitate pentru impulsionarea contribuabililor în
        vederea conformării la plata obligaţiilor fiscale şi perceperea impozitului
        ca datorie civică;
       Îndrumarea organelor fiscale teritoriale în vederea îmbunătăţirii activităţii
        desfăşurate în cadrul compartimentelor de evidenţă pe plătitor în sensul
        supravegherii stricte a obligaţiilor declarate şi neachitate la scadenţă;
       Aplicarea procedurilor de atenţionare a debitorilor în legătură cu
        necesitatea achitării integrale şi în termen a obligaţiilor declarate şi în
        legătură cu consecienţele ce decurg din nerespectarea acestui fapt.
    Impulsionarea activităţii organelor fiscale teritoriale în sensul aplicării
    operative şi eficiente a măsurilor de executare silită
       Comunicarea masivă către bănci a adreselor de înfiinţare a popririi asupra
        disponibilităţilor din conturile bancare ale debitorilor, precum şi a
        adreselor de înfiinţare a popririi pe veniturile debitorilor ( la terţi);
       Aplicarea sechestrelor asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în
        proprietatea debitorilor, precum şi declanşarea ori continuarea procedurii
        de valorificarea a bunurilor respective;
       Identificarea tuturor contribuabililor care îndeplinesc condiţiile legale
        pentru iniţierea acţiunilor de deschidere a procedurilor de reorganizare
        judiciară şi faliment, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 privind
        procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
       Intensificarea activităţii de înscriere a creanţelor bugetului general
        consolidat pentru care s-au emis titluri executorii în Arhiva Electronică de
        Garanţii Reale Mobiliare, având ca scop realizarea publicităţii, stabilirea
        ordinii de preferinţă faţă de ceilalţi creditori cu garanţii reale mobiliare,
        precum şi accelerarea colectării veniturilor bugetare.
    Întărirea capacităţii de analiză a nivelului de conformare a plătitorilor de
    taxe şi impozitelor
       Utilizarea instrumentelor statistice comunicate de Agenţia Naţională de
        Administrare Fiscală privind gradul de conformare în funcţie de mărimea
        contribuabililor, a sectorului economic, etc. Şi pe categorii de impozite,
        taxe şi contribuţii;


                                             79
        Utilizarea metodei de estimare a evitării plăţii pe diferite categorii de
         contribuabili şi pe categorii de impozite, taxe şi contribuţii;
        Implementarea noilor politici ale ANAF necesare pentru creşterea
         conformării voluntare şi reducerii evaziunii fiscale.
  Combaterea şi ţinerea sub control a fenomenului de evaziune fiscală
        Promovarea şi utilizarea de metode şi mijloace moderne în măsură să
         conducă la realizarea unor relaţii parteneriat, între administraţia fiscală şi
         contribuabili;
        Selectarea contribuabililor ce urmează a fi controlaţi după criterii bine
         stabilite, prin orientarea activităţii, în principal, către contribuabilii unde
         au fost identificate tendinţe accentuate spre evaziune fiscal;
        Intensificarea acţiunilor mixte, (în colaborare) cu alte organe cu atribuţii
         de control;
        Transmiterea către Serviciul Central de Legături din cadrul MFP de
         informaţii şi date necesare gestionării activităţii de cooperare
         administrativă între ANAF şi administraţiile fiscale ale statelor membre
         ale UE.
Îmbunătăţirea sistemului de rambursare a TVA si diminuarea fraudelor în domeniul
rambursării TVA.
        Întărirea controlului fiscal pentru contribuabilii care prezintă risc ridicat la
         rambursarea TVA;
        Răspunsuri la solicitările conreibuabililor de verificare în sistemul VIES, a
         valabilităţii codurilor de înregistrare ca plătitori de taxă pe valoarea
         adăugată şi a datelor de identificare ale contribuabililor din alte State
         Membre;
        Solicitarea din partea compartimentelor de inspecţie fiscală destinate altor
         state membre ale UE, pentru verificarea unor tranzacţii intracomunitare
         ale contribuabililor români şi transmiterea către Serviciul Central de
         Legături;
        Diminuarea ponderii fraudelor la rambursarea TVA în totalul rambursării

Asigură aplicarea legislaţiei în vigoare de operatorii economici care desfăşoară
activităţi de jocuri de noroc în vederea creşterii eficienţei politiii fiscale
      Urmăreşte respectarea de către operatorii economici a prevederilor HG nr.
       251/1999 cu modificările şi completările ulterioare privind condiţiile de
       autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc
          Verificarea faptică a îndeplinirii condiţiilor legale în vederea autorizării de
          către autoritatea competentă ca organizatori de jocuri de noroc şi a
          obligaţiilor organizatorilor de jocuri de noroc ce decurg după obţinerea de
          către aceştia a licenţelor de exploatare a jocurilor de noroc;
          Verificarea obligaţiilor organizatorilor de jocuri de noroc ce decurg după
          obţinerea de către aceştia a licenţelor de exploatare a jocurilor de noroc.
                                                80
  Asigură aplicarea legislaţiei în vigoare de operatorii economici care au obligaţia
  utilizării aparatelor de marcat electronic fiscale în vederea creşterii eficienţei
  politiii fiscale
   Urmăreşte respectarea de către operatorii economici a prevederilor OUG nr.
     28/1999 republicată şi HG nr. 479/2003 cu modificările şi completările
     ulterioare privind regimul AMEF şi asigură eliberarea numărului de ordine
     atribuit de AMFP în vederea fiscalizării acestora
         Primeşte şi verifică cererile şi documentaţiile aferente obţinerii numărului
          de ordine atribuit de AMFP de la oparatorii economici care solicită;
         Verificarea respectării prevederilor legale la operatorii economici care au
          obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale

  Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Giurgiu, are ca obiective
următoarele :

  Combaterea fraudei comerciale si a traficului ilicit de marfuri atat în domeniul
  operatiunilor vamale , cat si al accizelor:
    Intarirea capabilitatii operationale a personalului D.J.A.O.V. Giurgiu, pentru a
     raspunde efectiv la cresterea criminalitatii transfrontaliere, prin introducerea
     sistemelor si metodelor de lucru, care sa permita dirijarea controalelor spre
     domeniile care prezinta cel mai inalt risc.
    Folosirea in cadrul institutiei a unor sisteme de analiza / evaluare a riscului si a
     tehnicilor de control selectiv;
    Intensificarea supravegherii si controalelor vamale, cu Echipajele mobile, in
     diverse locatii din judetul Giurgiu;
    Intensificarea controalelor privind supravegherea activitatii operatorilor
     economici din judetul nostru, care deruleaza operatiuni cu produse accizabile,
     efectuate prin compartimentele de specialitate din cadrul institutiei;

  Combaterea contrafacerii, pirateriei si a traficului ilicit cu specii CITES ( flora si
  fauna salbatica pe cale de disparitie);

      Efectuarea de controale la autovehiculele care vin din tari terte sau membre UE,
      in vederea stoparii pirateriei si contrafacerii , inainte ca marfurile respective sa
      ajunga pe piata locala;
      Cresterea cooperarii dintre institutia noastra si detinatorii drepturilor de
      proprietate intelectuala si industriala;
      Imbunatatirea metodei de control pentru aplicarea legislatiei comunitare in
      domeniul proprietatii intelectuale si industriale;


                                               81
   Intensificarea relatiilor de colaborare cu alte institutii din judetul Giurgiu, care
   desfasoara activitati de control la nivelul judetului : Garda Financiara, Directia
   Generala a Finantelor Publice, Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera,
   Inspectoratul Judetean al Politiei, Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor
     Mentinerea Protocoalelor incheiate de institutia noastra;
     Desfasurarea de actiuni comune cu scopul de a verifica aplicarea legislatiei din
      domeniul accizelor, de catre operatorii economici de pe raza judetului Giurgiu;

   Implementarea imediata a noilor norme prevazute in reglementarile vamale si
   fiscale, care urmeaza sa fie aplicate incepand cu anul 2009;
       Aplicarea imediata a noilor norme prevazute in reglementarile vamale nou
        aparute;

   Cresterea transparentei si integritatii in cadrul D.J.A.O.V. Giurgiu prin extinderea
   utilizarii de catre operatorii economici a facilitatii oferite de sistemul informatic;

      Implementarea aplicatiei informatice NSEA – Autorizari
      Folosirea noilor aplicatii informatice, imediat ce acestea au fost implementate in
      sistem

   Cresterea nivelului de pregatire profesionala a lucratorilor din institutie, in
   concordanta cu noile cerinte europene in domeniul vamal;
     Desfasurarea pregatirii profesionale continue, la nivel local;
     Participarea functionarilor la cursurile de formare profesionala in diverse
      domenii, organizate la nivel national de alte institutii sau ministere

   Masuri pentru eliminarea efectelor negative ale crizei economice si financiare ;

   La nivelul autorităţilor locale se va urmări:

Călugăreni
   Creşterea eficacităţii administrării fiscale prin încasările impozitelor şi taxelor locale
Comana, Clejani
   Acordarea de facilităţi fiscale pentru investitorii ce solicită acest lucru în limite legale
Ghimpaţi
   Promovarea parteneriatului public-privat in vederea realizarii proiectelor publice.
   Simplificarea modului de administrare a impozitelor si taxelor in beneficiul
   contribuabilului.
Letca Nouă
  Acordarea de facilităţi fiscale persoanelor cu grad I de handicap, veteranilor de razboi,
   văduvelor acestora, nevăzătorilor

                                                82
              Cap. 16(21). Protecţia consumatorului

       În concordanţă cu obiectivele de guvernare, si anume stimularea capacităţii de
autoprotectie individuală si asociativă a consumatorilor si eficientizarea activităţii in materie
de protectie directă si indirectă a consumatorilor, la nivelul Oficiului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorului, prioritare sunt:

   Controale tematice pe grupe de produse, alimentare, nealimentare şi prestări servicii
   către populaţie;
   Acţiuni de control pentru depistarea şi retragerea de pe piaţă a produselor alimentare,
   nealimentare şi serviciilor care prezintă risc asupra sănătăţii consumatorilor;
   Acţiuni de control pentru retragerea de pe piaţă a produselor pirat şi contrafăcute;
   Orientarea activităţilor de supraveghere a pieţei, într-o mai mare măsură, pe controlul
   aspectelor de siguranţă a produselor alimentare şi nealimentare;
   Stabilirea de tematici comune de control cu celelalte organisme de control abilitate ;
   Asigurarea funcţionării sistemului rapid de informaţii RAPEX privind produsele
   nealimentare cu risc grav şi imediat;
   Acţiuni în cadrul programului de evaluare a securităţii produselor prin prelevări de
   probe şi efectuarea de încercări în laboratoarele acreditate sau agreate;
   Acţiuni de supraveghere a modului de derulare a Programului guvernamental “Lapte-
   Corn” conform OUG 96/2002 modificată si completata ulterior – inclusiv prin
   cercetare reclamaţii, acţiuni periodice de monitorizare în şcoli şi grădiniţe;
   Cercetarea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la consumatori (direct de
   la persoane fizice sau prin TELCONS–ANPC);
   Iniţierea unor campanii de educare şi informare a cetăţenilor asupra drepturilor pe care
   le au în calitate de consumatori, în vederea asigurării dreptului acestora de a fi
   informaţi asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, de a fi educaţi
   în calitatea lor de consumatori, precum şi de a fi despăgubiţi pentru prejudiciile
   generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor;
   Acţiuni de consiliere a agenţilor economici în vederea cunoaşterii şi aplicării corecte a
   legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, premisă esenţială pentru un
   comportament corect în relaţiile cu consumatorii;
   Acţiuni de consiliere a consumatorilor realizate atât individual (cu ocazia primirii unor
   sesizări şi reclamaţii), cât şi colectiv (prin participarea inspectorilor Oficiului Judeţean
   pentru Protecţia Consumatorilor la orele de dirigenţie în învăţământul gimnazial şi
   liceal);
   Participarea la emisiuni radio, posturi de televiziune locale şi furnizarea de informaţii
   cu caracter educativ în mass media locală;
   Asigurarea funcţionării sistemului rapid de alerta pentru alimente si furaje(SRAAF)
   privind produsele cu risc grav şi imediat;

                                               83
   Extinderea cooperării şi dialogului cu societatea civilă şi cu instituţiile statului cu
   atribuţii în domeniul protejării vieţii, sănătăţii, securităţii sau intereselor economice ale
   consumatorilor;
   Asigurarea de sprijin şi consultanţă reprezentanţilor societăţii civile care doresc să se
   constituie în asociaţii ale consumatorilor.

  Biroul Judeten de Metrologie Legală
   Verificari metrologice asupra mijloacelor de masurat supuse controlului metrologic
   legal aflate pe raza judetului.
   Evaluarea si autorizarea laboratoarelor agentilor economici la cerere ;
   Evaluare si avizarea activitatilor de metrologie si a mijloacelor de masurare ;
   Supravegherea si controlul produselor preambalate;
   Supravegherea masurarilor si legalitatea mijloacelor de masurare care sunt utilizate de
   agenti economici si persoane fizice prin:
         prelevare de probe si masurari comparative.
         expertize metrologice
   Elaborarea si executare propunerilor programelor de executie bugetara,precum si
   urmarirea stadiului de executie al lucrarilor de investitii si reparatii ;
   Realizarea controalelor tematice privind urmatoarele categorii de mijloace de
   masurare :
         masurari efectuate in cadrul unor tranzactii comerciale
         masurari efectuate asupra unor marimi ce afecteaza interesele cetatenilor
         masurari effectuate asupra unor marimi ce afecteaza sanatatea si siguranta
          populatiei
         masurari care privesc produsele si marfurile care se livreaza si se vand
          populatiei
         alte masuri din domeniile care pot afecta sanatatea si securitatea
          persoanelor si protectia mediului.
   Executarea verificarilor tehnice a mijloacelor de joc la cererea agentilor economici.            Cap. 17(22). Reforma administratiei publice

   Dezvoltarea democraţiei reclamă instituirea unei noi relaţii între cetăţeni şi
administraţie, creşterea şi întărirea rolului autorităţilor locale şi reconsiderarea parteneriatului
cu societatea civilă. Având ca scop promovarea unei societăţi moderne şi solidare, deservită
de o administraţie apropiată de cetăţeni, reforma administraţiei publice trebuie să se ridice la
standardele europene.                                                 84
   Necesitatea reformei este determinată, atât de factori interni (management, probleme
sociale şi economice) cât şi de factori externi (internaţionalizarea şi dezvoltarea rapidă a
tehnologiei informaţiei).
    Obiectivele majore care stau la baza reformei administraţiei publice, conform
Programului de guvernare sunt :
       Continuarea reformei în administraţia publică bazată pe creşterea autonomiei
        colectivităţilor locale prin realizarea atât a autonomiei decizionale, cât şi a
        celei financiare şi patrimoniale, concomitent cu declanşarea reală a procesului
        de descentralizare, cu respectarea principiului subsidiarităţii.
       Restructurarea profundă a administraţiei publice centrale şi locale,
        urmărindu-se realizarea unui model organizaţional eficient al structurilor
        administrative, în paralel cu reducerea drastică a cheltuielilor publice.
       Reducerea birocraţiei şi eficientizarea serviciilor publice.

   În ceea ce priveşte descentralizarea administrativa, acesta se va desfăşura avand in
vedere, la nivel local:
         descentralizarea serviciilor publice;
         descentralizarea, la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
          a competenţelor privind organizarea şi funcţionarea reţelelor şcolare şi
          numirea/eliberarea din funcţie a directorilor, iar la nivelul unităţilor de
          învăţământ a celor referitoare la managementul resurselor umane;
         finanţarea cheltuielilor curente ale şcolilor se va realiza în funcţie de
          standarde de cost per elev, acoperite integral de la bugetul de stat;
         transferarea către autorităţile locale a competenţelor privind
          managementul spitalelor comunale, orăşeneşti, municipale, respectiv
          judeţene.
         consolidarea rolului autorităţilor locale prin înfiinţarea poliţiei locale, cu
          competenţe inclusiv în domeniul circulaţiei pe drumurile publice din
          interiorul localităţilor.
         descentralizarea instituţiilor de cultură rămase în subordinea Ministerului
          Culturii şi Cultelor şi ai căror beneficiari sunt cu preponderenţă
          comunităţile locale.
         îmbunătăţirea cadrului de finanţare şi monitorizare a serviciilor sociale
          deja descentralizate, prin stabilirea de standarde de cost şi de calitate.
   La nivelul descentralizării financiare:
         accesarea, de către autorităţile publice locale , a resurselor financiare
          constituite la nivel central (Fond unic naţional de dezvoltare )
         implimentarea reglementărilor privind procedurile de monitorizare şi
          raportare a utilizării fondurilor alocate în corelaţie cu indicatorii asumaţi
          pentru fiecare program/proiect şi penalizarea beneficiarilor care nu au
          respectat prevederile alocărilor;

                                               85
         creşterea autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale prin
          creşterea şi asigurarea stabilităţii resurselor financiare proprii ale acestora
          prin:
            acordarea dreptului autorităţilor locale de a modifica nivelul
             impozitelor şi taxelor locale în funcţie de necesităţile locale şi
             gradul de suportabilitate al populaţiei;
            calcularea valorii impozabile a clădirilor şi terenurilor din
             intravilanul localităţilor prin raportarea la valoarea de piaţă a
             acestora, acolo unde acestea sunt vădit mai mari decât cele care sunt
             stabilite prin formula actuală de calcul;
            revizuirea cotelor defalcate din impozitul pe venit în funcţie de
             noile competenţe transferate autorităţilor locale în cursul procesului
             de descentralizare;
            alocarea integrală la bugetele locale a sumelor provenite din
             amenzile aplicate persoanelor juridice, întocmai ca în cazul celor
             provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice;
            dimensionarea sumelor defalcate pentru finanţarea serviciilor
             descentralizate în funcţie de standarde de cost per beneficiar/unitate
             de măsură, mai ales în învăţământ, servicii sociale, sănătate şi
             întreţinerea drumurilor publice;

   Referitor la capitolul gestionării resurselor umane:
        implementarea legii sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici
          şi a reglementărilor similare pentru personalul contractual, funcţionarii
          publici cu statut special, cadrele didactice şi personalul sanitar.
        implementarea modalităţii de remunerare a aleşilor locali în relaţie cu
          statutul de demnitar al acestora.
        dezvoltarea şi implementarea unui sistem de recrutare, evaluare şi
          promovare bazat pe merit şi competenţă în funcţia publică, în vederea
          creşterii eficienţei funcţionarilor publici în prestarea serviciilor publice.
        formarea continuă a funcţionarilor publici din administraţia publică
          centrală şi locală în vederea creşterii performanţelor profesionale.
        ameliorarea imaginii funcţiei publice, prin creşterea transparenţei actului
          administrativ şi luarea unor măsuri anticorupţie mai ferme, vizibile pentru
          opinia publică

    În ceea ce priveste eficientizarea achiziţiilor publice se are in vedere implementarea la
nivel local a legislaţiei modificate privind achiziţiile publice.

    Creşterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ se va realiza prin:


                                                86
        creşterea transparenţei în procesul de formulare şi implementare a
        politicilor publice şi instituţionalizarea participării structurilor asociative
        ale autorităţilor publice locale la actul de guvernare,
      calitatea şi legitimitatea politicilor publice vor fi asigurate prin consultarea
        cetăţenilor şi societăţii civile în faza de concepţie, elaborare şi
        implementare a politicilor publice.
      aplicarea     procedurile    de   lucru  în   administraţie   prin
        completarea/restructurarea cadrului legislativ existent cu Codul de
        proceduri administrative şi Codul administrativ.
      introducerea unui sistem de indicatori de monitorizare şi evaluare a
        furnizării serviciilor publice şi funcţionării tuturor instituţiilor din
        administraţia locală, inclusiv gestiunea resurselor umane şi execuţia
        bugetară.
      introducerea standardelor de calitate pentru serviciile publice.
      reducerea birocraţiei, reducerea costurilor de funcţionare a sistemului
        administraţiei publice şi extinderea accesului cetăţenilor la informaţiile
        publice de interes naţional şi local şi servicii electronice prin
        implementarea sistemelor de guvernare electronică (informatizarea
        administraţiei publice locale).
 Realizarea unor sondaje de opinie pentru monitorizarea satisfacţiei cetăţenilor în
 legătură cu activitatea Instituţiei Prefectului.

 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale

 Managementul activităţii directiei:
   asigurarea cunoaşterii de către creatori a noii legislaţii arhivistice prin
    publicarea unor informări în presa locală, realizarea unor reportaje la tv. locale,
    trimiterea unor circulare informative la creatorii şi deţinătorii de arhivă etc.;
   reprezentarea instituţiei în raporturile cu cetăţenii, cu alte instituţii, cu mass-
    media locale.
 Completarea bazei documentare prin preluări de arhivă de la creatorii şi
  deţinătorii de documente
 Prelucrarea bazei documentare proprii
 Evidenţa fondurilor şi colecţiilor din depozitele Direcţiei Judeţene a Arhivelor
  Naţionale;
 Diversificarea şi perfecţionarea formelor de folosire a informaţiilor din
  documente în scopuri ştiinţifice
     Organizarea de simpozioane si expozitii:
        „24 ianuarie 1859 – documente inedite în arhivele giurgiuvene”
        „Colectivizarea din Vlaşca”


                                              87
   Îndrumarea, controlul şi acordarea asistentei de specialitate in scopul aplicarii
   corespunzatoare a legislatiei arhivistice la creatorii si detinatorii de documente;
       Organizarea şi desfăşurarea instruirilor individuale cu personal responsabil cu
       arhiva la creatorii şi deţinătorii de documente,
       Verificarea nomenclatoarelor arhivistice şi a lucrărilor de selecţionare
       înaintate de creatorii şi deţinătorii de arhivă
       Actualizarea prognozei de preluare a documentelor de la creatorii şi/sau
       deţinătorii de arhivă
       Actualizarea evidenţelor pe linia creatorilor şi/sau deţinătorilor de arhivă:
       dosarele creatorilor, fişa „Situaţia fondului” la creatori, registrul de evidenţă a
       acţiunilor de control
   Asigurarea păstrării, conservării şi restaurării documentelor din depozitele
   proprii;
   Crearea şi dezvoltarea sisatemului informatic al Directiei Judetene a Arhivelor
   Naţionale Giurgiu;

   La nivelul autorităţilor locale:
Primăria Municipiului Giurgiu:
   Recertificarea ISO 9001/2008
   Asigurarea furnizării serviciilor publice electronice moderne cetăţenilor şi
    administraţiilor publice locale la nivelul municipiului Giurgiu
   Completare şi actualizare hartă GIS
Călugăreni
   Creşterea gradului de transparenţă în relaţia cu cetăţenii
Ghimpaţi
   În domeniul ordinii publice: consolidarea rolului autoritatilor locale prin infiintarea
    politiei locale, cu componente inclusive in domeniul circulatiei pe drumurile publice
    din interiorul localitatilor.
   În domeniul sanatatii publice: transferarea catre autoritatile locale a competentelor
    privind managementul spitalelor comunale
Vărăşti
   Formarea personalului din sistemul de asistenţă socială din cadrul primăriei prin
    participarea la cursurile de perfecţionare

              Cap. 18(23). Justiţie şi politici anticoruptie
    În concordanţă cu obiectivele cuprinse in Programul de guvernare privind obţinerea de
rezultate împotriva corupţiei, Garda Financiară, şi-a propus ca activităţi şi proceduri de
realizare a obiectivelor pentru anul 2009 următoarele:

   Actiuni specifice de control la agentii economici care incalca legislatia financiar-
   fiscală, vamală, contabilă, si repetat se sustrag de la plata obligatiilor fiscale ,
   savarsind acte de contrabanda si evaziune fiscala.
                                               88
 În acest sens se va urmări:
    autenticitatea documentelor de provenienta a bunurilor, inregistrarea acestora
      in evidenta contabila, constituirea si evidentierea obligatiilor fiscale datorate
      bugetului statului;
    realitatea declararii materiei impozabile de catre agentii economici, in vederea
      evitarii subevaluarii veniturilor sau a folosirii altor cai de sustragere de la plata
      impozitului datorat;
      respectarea de catre agentii economici a reglementarilor privind organizarea
      evidentei patrimoniului, veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare,
      conducerea corecta si la timp a evidentei contabile;
    respectarea reglementarilor fiscale in domeniul vamal, declararea reala a
      valorilor si a bunurilor la trecerea frontierei in scopul achitarii taxelor si
      obligatiilor fiscale aferente;
    respectarea normelor legale privind operatiunile valutare;
    dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale si respectarea prevederilor
      privind utilizarea acestor aparate;
    respectarea prevederilor legale referitoare la regimul compensarilor;
    modul de derulare a operatiunilor cu numerar si inregistrarea acestora in
      documente justificative, registrele de casa si contabilitate;
    stabilirea de intalniri periodice cu principalii agenti economici din domeniul
      alcoolului, produselor petroliere, cafelei, tutunului, etc. in vederea cunoasterii
      problemelor cu care se confrunta, prezentarii noilor acte normative;
    respectarea, de catre persoanele fizice autorizate si de persoanele juridice care
      desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei, a prevederilor OG nr. 25/2006
      privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturi
      de Autor;
    controlul asupra concesiunilor urmarind, in special respectarea prevederilor
      referitoare la indeplinirea obligatiilor cuprinse in contractul de concesiune,
      respectiv, daca redeventele au fost virate la bugetul de stat in termenul legal;
    actiuni de control pe linia prevenirii si combaterii spalarii banilor sau/si
      finantarii actelor de terorism, conform prevederilor Legii nr. 656/2002,
      modificata si completata prin Legea nr. 36/2006.

 Actiuni specifice de control in scopul realizarii veniturilor statului, cresterea
 aportului Garzii Financiare sectia Giurgiu in descoperirea, prevenirea, combaterea
 si stoparea evaziunii fiscale. Directionarea activitatilor de control asupra agentilor
 economici platitori de accize (produsele din tutun, cafea, alcool, produsele
 petroliere).
 Actiuni de control asupra mijloacelor de transport pe arterele de circulatie, in
 targuri, oboare, piete privind:


                                               89
      legalitatea documentelor de insotire ale bunurilor si marfurilor supuse
      controlului, provenieinta legala a acestora;
     respectarea prevederilor legale privind transportul intern si international de
      marfuri si persoane;
     respectarea prevederilor legale privind modul de desfasurare si impozitare a
      activitatii de taximetrie auto, de catre persoanele autorizate sa desfasoare astfel
      de activitati;
     legalitatea desfasurarii activitatilor comerciale privind desfacerea produselor in
      pietele agroalimentare, verificarea modului in care     s-au eliberat, obtinut si
      folosit certificatele de producator.
  Actiuni de control dispuse de Ministerul Finantelor Publice si Garda Financiara -
  Comisariatul General, privind :
     exploatarea, gestionarea, prelucrarea şi comercializarea masei lemnoase;
     verificarea legalitatii achizitionarii, prelucrarii si comercializarii materialelor
      refolosibile si a deseurilor neferoase;
     gestionarea si folosirea fondurilor banesti de catre centrele de plasament,
      institutii de invatamant special si unitati pentru asistenta sociala patronate de
      asociatii sau fundatii specializate in adoptii de copii;
     legalitatea autorizarii si functionarii institutiilor de invatamant superior,
      constituirea, inregistrarea si virarea la bugetul statului a taxelor legale;
     activitatea de lichidare sau administrare judiciara la societatile comerciale care
      se lichideaza (in faliment);
     activitatea desfasurata in domeniul asistentei de sanatate (spitale) si farmacii;
     activitatea "Zonelor libere" şi a operaţiunilor de leasing;
     agentii economici care desfasoara activitati de schimb valutar in numerar;
     dotarea agentilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale.
  Alte actiuni cu caracter specific in domeniul sanitar - veterinar, medical, agricol,
  constructii, precum si la solicitarea altor sectii ale Garzii financiare (controale
  incrucisate), controale dispuse de Garda Financiara centrala si altele, dispuse pe
  plan local de catre Instituţia Prefectului, Parchet, Politie, etc.
  Actiuni de control specifice la agentii economici care organizeaza si exploateaza
  jocuri de noroc tip casino, urmarindu-se respectarea prevederilor legale in
  domeniu, precum si cele prevazute in Regulamentele proprii de organizare, regimul
  de autorizare, respectarea conditiilor din licentele de exploatare.
  Realizarea unui dialog permanent cu structurile locale ale Ministerului Finanţelor
  Publice precum si cu alte organe de control cu atributii similare Garzii Financiare.
  Mediatizarea principalelor activitati desfasurate si a rezultatelor obtinute.
  Dezvoltarea de relatii operationale pe baza de protocol cu structurile specifice ale
  Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Oficiului pentru Prevenirea si
  Combaterea Spalarii Banilor si alte institutii cu atributiuni in domeniul prevenirii si
  combaterii evaziunii fiscale.
                                                90
         Cap. 19(24). Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului

   Avand ca obiective creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni,
combaterea infractionalităţii, a terorismului si criminalităţii trnasfrontaliere, combaterea
graficului si consumului de droguri, restructurarea si modernizarea sistemului de ordine şi
siguranţă publică, la nivelul judeţean, în acest sens se vor desfăşura următoarele acţiuni:

  Astfel, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Giurgiu are pentru anul 2009 următoarele
obiective:
  1. Prevenirea si combaterea criminalitatii pe teritoriul judetului Giurgiu, creşterea
   gradului de siguranţă al cetăţeanului prin menţinerea ordinii şi siguranţei
   publice.
       informarea Instituţiei Prefectului, autorităţilor locale, membrii ai
        comunitatii, organizatii neguvernamentale, alte instituţii descentralizate
        cu privire la evolutia criminalitatii si măsurile de prevenire si combaterea
        prin:
          programe de instruire si implicarea cetatenilor in activitati de
           prevenire ;
          întalniri cu minori si tineri, derularea unor actiuni educative;
          derularea unor acţiuni educativ-preventive pe diferite domenii;
          întocmirea de informări privind situaţia operativă de pe teritoriul
           judeţului şi înaintarea acestora către Instituţia Prefectului, Consiliul
           Judeţean, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Parchet şi
           Judecătorie
        instruirea agenţilor de proximitate şi siguranţă publică de la Politia
        municipiului Giurgiu, politia oras Mihailesti, politia oras Bolintin Vale, în
        vederea îmbunătăţirii colaborării cu asociatiile de locatari pentru adoptarea
        unor masuri concrete de autoprotectie ;
        perfecţionarea sistemului integrat de prevenire şi combatere a
        criminalităţii stradale;
        identificarea minorilor aflati în situatii de risc si sesizarea organelor
        abilitate pentru a dispune măsuri de asistenţă şi protecţie avân în vedere
        derularea proiectului de security marcheting ”Abandonaţi pe termen limitat”;
        cunoasterea şi monitorizarea familiilor cu potential criminogen ridicat în
        special în cazuri de violenta intrafamiliala si desfasurarea unor activitati
        specifice de eliminare a stărilor conflictuale;
        identificarea liderilor informali si a celor care au influenta in comunitate in
        vederea colaborarii eficiente cu acestea in special pentru rezolvarea unor
        probleme sociale ale rromilor;


                                              91
       organizarea de actiuni specifice pentru depistarea traficantilor si
       consumatorilor de droguri, a proxenetilor, prostituatelor si cerşetorilor;
       organizarea si executarea de patrulari intercomunale pe raza localitatilor
       rurale, organizarea de patrule mixte politie-jandarmi şi poliţie-poliţie de
       frontieră;
       preluarea apelurilor cetăţenilor şi eficientizarea intervenţiei la
       evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112.

2. Initierea si consolidarea unor structuri de parteneriat si cooperare intre Politie,
  administratia judeteana si locala, alte unitati descentralizate (A.N.I.F, S.C.Electrica,
  S.N.Petrom, Inspectoratul Scolar etc )
       identificarea măsurilor tehnice necesare securizării obiectivelor de
        interes national sau a celor care prezinta grad ridicat de risc (magistrale-
        petroliere, electrice, feroviare, comunicatii care să vina în completarea
        actiunilor specifice intreprinse de politie pentru protectia acestora;
       determinarea autoritatilor publice locale pentru înfiinţarea pazei
        localităţilor;
       întărirea dispozitivelor de siguranţă publică în zona unităţilor de
        învăţământ cu efective din subunităţile de intervenţie ale jandarmeriei şi
        poliţiei comunitare precum şi dispunerea acestora în funcţie de evoluţia
        situaţiei operative;
       asigurarea prezenţei zilnice a unui poliţist de proximitate şi a ofiţerilor
        din compartimentul de prevenire în unităţile de învăţământ pentru
        consilierea şi pregătirea antiinfracţională a elevilor şi cadrelor didactice;
       colaborarea cu specialisti ai Oficiului Judeţean pentru Protecţia
        Consumatorilor, pentru identificarea celor care produc si comercializarea in
        mod ilegal diverse produse necorespunzatoare din punct de vedere
        calitativ, ori in alte locuri decat cele stabilite prin lege, afectandu-se grav
        sanatatea consumatorilor;
       realizarea de acţiuni împreună cu reprezentanţii Direcţiei Sanitar
        Veterinare Giurgiu, în vederea prevenirii şi combaterii furturilor de
        animale şi a comercializării ilegale a cărnii şi produselor din carne, în
        scopul respectării dispoziţiilor H.G. 984/2005;
       întărirea cooperării cu A.T.O.P. în vederea ridicării gradului de eficienţă
        a serviciului poliţienesc în slujba cetăţeanului şi consolidarea relaţiilor de
        parteneriat cu populaţia.

3. Combaterea fraudei şi a corupţiei
       contracararea şi diminuarea activităţilor care implică acte de corupţie;
       contracararea activităţilor ilegale a reţelelor de traficanţi calificaţi , care
       facilitează intrarea în ţară a unor mari cantităţi de mărfuri, eludând taxele
       vamale;
                                              92
        organizarea de activităţi specifice de control, pentru prevenirea,
        descoperirea şi cercetarea faptelor săvârşite cu ocazia importului şi
        comercializării de produse alimentare şi nealimentare care poartă mărci
        contrafăcute.

4. Reconstructia institutionala
       continuarea activităţilor de îmbunătăţire a condiţiilor de lucru şi primirea
       publicului la un număr de 9 posturi de poliţie comunale;
       reorganizarea zonelor şi a dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică,
       în raport cu situaţia operativă si dirijarea elementelor de dispozitiv în locurile,
       zonele si mediile cu risc criminogen ridicat .

5. Creşterea siguranţei rutiere pe drumurile publice – reducerea nivelului de
  victimizare a populaţiei prin accidente de circulaţie rutieră
       analiza zilnică a situaţiei operative şi optimizarea modului de acţiune a
        efectivelor în funcţie de evoluţia acesteia şi modificările conjuncturale ale
        traficului;
       organizarea şi executarea de acţiuni sistematice şi tematice de impunere a
        legii, urmărindu-se combaterea cu fermitate a principalelor cauze generatoare
        ale accidentelor, în principal indisciplina pietonilor şi nerespectarea
        regimului de viteză legal stabilit;
       combaterea infracţionalităţii în transporturile rutiere, comerciale, de mărfuri
        şi persoane, prin controale mixte executate în baza de planurilor comune de
        acţiune, cu reprezentanţii A.R.R., R.A.R. şi Companiei de Autostrăzi şi
        Drumuri Naţionale;
       identificarea zonelor cu risc ridicat de victimizare rutieră şi informarea
        Administraţiei Publice Locale, pentru luarea măsurilor de eliminare a
        acestora;
       verificarea permanentă a stării de viabilitatea a reţelei drumurilor
        naţionale şi a semnalării rutiere aferente şi sancţionarea promptă a factorilor
        responsabili de neajunsurilor constatate;
       intensificarea activităţilor preventive în mediul rural, desfăşurate de
        efectivele poliţiei de ordine publică pentru identificarea şi determinarea
        deţinătorilor de tractoare, remorci, căruţe sau biciclete de a nu mai folosi
        drumul naţional şi de a avea montare materiale reflectorizante adecvate unei
        semnalări optice corespunzătoare;
       atragerea mass-media în prezentarea activităţilor şi acţiunilor preventive
        organizate, precum şi la campaniile educaţionale desfăşurate în scopul
        prevenirii implicării participanţilor la trafic, în evenimente rutiere;
       finalizarea implementării sisemului de supraveghere video şi punerea în
        funcţiune în municipiul Giurgiu, pe D.N. 5 Giurgiu-Bucureşti, D.N. 6, şi
        D.N 5 C.
                                               93
6. Impunerea unei conceptii moderne si eficinte de munca lucratorilor din Ministerul
  Internelor şi Reformei Administrative, bazată pe parteneriatul cu comunitatea, in
  care acestia sunt reprezentanti ai statului dar actioneaza in folosul cetateanului:
       încadrarea si promovarea personalului se va realiza exclusiv pe criteriul
         profesionalismului, competentei, abilitatii manageriale si eficientei;
       asigurarea stabilitatii si continuitatii lucratorilor care realizeaza
         performante profesionale şi indicatori de perfomanţă superiori;
       scoaterea la concurs şi încadrarea posturilor vacante conform actelor
         normative şi metodologiilor în vigoare, în funcţie de bugetul alocat de
         ordonatorul principal de credite pentru această activitate;
       excluderea din sistemul M.I.R.A. a personalului care nu se adapteaza
         criteriilor de eficienţă si de conduită morală specifice institutiei;
       angrenarea nemijlocita a cetaţenilor la desfăşurarea activităţilor specifice
         politiei.

7.  Continuarea si dezvoltarea relatiilor I.P.J. Giurgiu, cu institutiile similare din
   Republica Bulgaria.
       dezvoltarea relaţiilor si realizarea de noi contacte de natura a contribui la
        schimbul de informaţii şi acţiuni comune în domeniul combaterii faptelor
        circumscrise criminalităţii transfrontaliere;
       realizarea de întâlniri cu autorităţile de aplicare a legii din Republica
        Bulgaria pe diferite domenii de activitate şi linii de muncă, în scopul
        realizării unui schimb operativ de informaţii şi acţiuni comune;

    Având în vedere obiectivele Programului de Guvernare 2009-2012 şi Strategia de
dezvoltare a judeţului Giurgiu pentru perioada 2008-2013, pentru anul 2009, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al judeţului Giurgiu şi-a propus următoarele obiective:

    Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor
    referitoare la situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Giurgiu;
    Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care
    este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de
    protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul
    situaţiilor de urgenţă;
    Organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie
    optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme
    specializate cu atribuţii în domeniu;
    Înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de urgenţă;
    Protecţia prioritară a populaţiei, protecţia bunurilor materiale, valorilor culturale
    şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale
    conflictelor armate;
    Realizarea condiţiilor necesare supravieţuirii populaţiei în situaţii de urgenţă;
                                             94
   Organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de
   vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă şi pentru
   reabilitarea utilităţilor publice afectate;
   Organizarea şi participarea la aplicaţia internaţională „Eu Danubius 2009”.
   Asanarea şi neutralizarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul
   conflictelor militare;
   Constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în
   situaţii de urgenţă sau de conflict armat.


Actiuni pentru realizarea obiectivelor:
   Elaborarea şi diseminarea reglementărilor specifice judeţului şi avizarea
     dispoziţiilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de
     autorităţile publice locale;
   Organizarea şi participarea la exerciţiul Internaţional „Eu Danubius 2009”;
   Operaţionalizarea serviciilor de urgenţă voluntare, din subordinea consiliilor locale,
     în vederea asigurării dotării cu utilaje şi autospeciale de intervenţie pe tipuri de
     riscuri, precum şi încadrarea corespunzătoare cu personal;
   Implementarea unui proiect în cadrul programului operaţional transfrontalier pentru
     realizarea „ Eficienţa managementului situaţiilor de urgenţă ”;
   Realizarea legăturilor de comunicaţii proprii, precum şi a suportului informatic
     necesar optimizării întregii activităţi pentru Sistemul de management integrat
     pentru situaţii de urgenţă (SMISU);
   Înfiinţarea unei noi subunităţi in comuna Roata de Jos, a unei unitati in orasul
     Mihailesti si in comuna Prundu.

   La nivelul autorităţilor locale:

Bolintin Deal
   Modernizare sediu serviciu situaţii de urgenţă
Bulbucata
    Înălţarea digului de apărare împotriva inundaţiilor
Călugăreni
    Paza bunurilor şi a valorilor de pe întreg teritoriu administrativ al comunei cu
    efective de jandarmi
Colibaşi
    Dotarea sistemului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Crevedia Mare
    Finalizarea proiectului „SOS – Salvaţi viaţa” privind dotarea sistemului voluntar
    pentru situaţii de urgenţă


                                              95
Gostinari
   Dotarea sistemului voluntar pentru situaţii de urgenţă
   Realizarea sediului poliţiei comunitare
Slobozia
   Procurarea de echipamente de intervenţie pentru voluntarii din cadrul SVSU
Stăneşti
   Dotarea sistemului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi instruirea personalului
Toporu
   Dotarea sistemului voluntar pentru situaţii de urgenţă

    La nivelul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Giurgiu,
priorităţile sunt :
  1. Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o
    formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a
    timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi
    droguri:
      dezvoltarea a 1-3 proiecte locale de prevenire a consumului de droguri realizate în
       mediul şcolar în parteneriat cu structuri ale administraţiei publice locale,
       organizaţii neguvernamentale şi mass-media.
      formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei pentru sănătate şi specific în
       problematica consumului de droguri şi a altor substanţe cu potenţial de
       dependenţă.
      dezvoltarea parteneriatelor public – privat în vederea desfăşurării de acţiuni
       vizând reducerea consumului de droguri în rândul adolescenţilor şi tinerilor.
      desfăşurarea unui proiect de informare-educare-comunicare cu privire la riscurile
       asociate consumului de alcool.
      dezvoltarea de activităţi preventive punctuale în unităţile şcolare.
      desfăşurarea de campanii de informare- educare- comunicare la nivel local pentru
       marcarea Zilei Mondiale fără Tutun.
      desfăşurarea de campanii de informare- educare- comunicare la niuvel local
       pentru marcarea Zilei Naţionale fără Tutun.

  2. Iniţierea şi dezvoltarea de programe adecvate în folosul comunităţilor locale,
   pentru consolidarea educaţiei civice, culturale şi spirituale, ce se constituie în
   alternativa de viaţă sănătoasă, cultivarea abstinenţei la consumul de droguri,
   inclusiv alcool şi tutun, încurajarea formării unui climat social care să împiedice
   stigmatizarea şi marginalizarea persoanelor afectate de consumul de droguri:
     dezvoltarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Giurgiu
      a unor măsuri de informare a populaţiei generale asupra riscurilor consumului de
      alcool.


                                              96
  3. Crearea oportunităţilor şi stimularea participării mass-media la susţinerea, prin
   mijloace specifice, a programelor, proiectelor şi campaniilor antidrog:
     organizarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
     Giurgiu a unor întâlniri periodice de informare a mass-media în legătură cu
     activităţile de prevenire a consumului de droguri.

  4. Extinderea programelor de educaţie pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
   şi pentru prevenirea consumului de droguri în rândul tuturor persoanelor aflate
   în penitenciare:
     desfăşurarea unui proiect de prevenire a consumului de droguri în Penitenciarul
      Giurgiu.
     activităţi preventive cu privire la consumul de droguri şi consecinţele acestuia.
     elaborarea şi distribuirea de materiale de informare, educare şi conştientizare.


                 Cap. 20(26). Afaceri europene

  La nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Giurgiu, obiectivele principale pentru anul
2009 sunt:
  1. Aducerea informaţiilor legate de Fondurile europene mai aproape de nevoile şi
   interesele potenţialilor beneficiari din judeţul Giurgiu:
          elaborarea unui buletin informativ cu prezentarea licitaţiilor deschise şi
          a oportunităţilor de finanţare;
          realizarea şi difuzarea de spoturi publicitare prin intermediul celor două
          posturi locale de televiziune privind accesarea fondurilor europene de
          către potenţiali beneficiari;
          publicarea în mass-media locală, a unor comunicate de presă care să
          cuprindă informaţii la zi cu privire la accesarea fondurilor structurale de
          către potenţiali beneficiari;
          organizarea de întâlniri ale reţelei de multiplicatori de informaţie
          europeană constituită la nivelul judeţului Giurgiu;
          publicarea pe site-ul instituţiei a tuturor programelor finanţate din
          fonduri structurale şi de coeziune;
          campanie de informare în mediul rural privind accesarea fondurilor
          structurale destinate agriculturii şi dezvoltării rurale;
          campanie de informare în liceele judeţului Giurgiu pentru accesarea de
          fonduri destinate învăţământului preuniversitar;
          organizarea de acţiuni informative cu agenţii economici din judeţ,
          prilejuite de lansarea diferitelor programe finanţate din fonduri
          structurale şi de coeziune, destinate IMM-urilor;

                                              97
        acordarea de consultanţă ONG-urilor interesate de atragerea de fonduri
        europene.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu

1. Promovarea Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS – M) 2007-2013:
       pregătirea materialelor promoţionale pentru diseminarea informaţiilor
       referitoare la conţinutul POS Mediu;
       informarea potenţialilor beneficiari din judeţul Giurgiu şi a publicului
       interesat în legătură cu lansarea sesiunilor de depuneri de proiecte în
       cadrul POS Mediu.

2. Promovarea programului european „Life +”:
       informarea potenţialilor beneficiari din judeţul Giurgiu şi a publicului
       interesat în legătură cu lansarea sesiunilor de depuneri de proiecte în
       cadrul programului „Life +”.

3. Promovarea Axei prioritare nr.2 „Protecţia mediului” Programului de Cooperare
  Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013:
       informarea potenţialilor beneficiari din judeţul Giurgiu şi a publicului
        interesat în legătură cu lansarea sesiunilor de depuneri de proiecte din
        cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria
        2007-2013;
       întărirea cooperării transfrontaliere, în cadrul întâlnirilor cu partea
        bulgară, pentru finanţarea din instrumente structurale.

4. Promovarea transectorială privind accesarea instrumentelor structurale în
  vederea finanţării proiectelor de mediu în cadrul celorlalte programe
  operaţionale:
        identificarea domeniilor majore de intervenţie active din cadrul celorlalte
         programe operaţionale potenţial finanţatoare pentru proiecte de mediu şi
         elaborarea unor materiale cu caracter sintetic utile în orientarea la
         finanţare;
        informarea publicului în legătură cu oportunităţile de finanţare a
         proiectelor de mediu în cadrul celorlalte programe operaţionale.

5. Încurajarea parteneriatelor pentru rezolvarea problemelor de mediu:
        elaborarea de materiale promoţionale pentru diseminarea informaţiilor
        privind posibilităţile de cooperare pentru rezolvarea problemelor locale
        de mediu;


                                            98
        conştientizare publică privind cooperarea la nivel european pentru
        îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător;
        informarea consiliilor locale interesate, în legătură cu posibilităţile de
        stabilire a parteneriatelor în cadrul proiectelor de mediu.

  Inspectoratul Şcolar Judeţean

1. Creşterea iniţiativei şcolilor din judeţ pentru realizarea de parteneriate în
colaborare cu alte şcoli europene, în vederea sporirii calităţii în educaţie:
        sesiune de informare privind Apelul Naţional 2009 – oportunităţi de
         finanţare.

2. Extinderea mobilităţilor, a schimburilor de experienţă şi a parteneriatelor
educaţionale, diseminarea exemplelor de bună practică:
        consilierea şi coordonarea iniţiatorilor de proiecte pe diverse linii de
         finanţare. Avizarea şi depunerea aplicaţiilor la termenele stabilite;
        reuniuni de proiect.

3. Extinderea participării şcolilor la programele comunitare finanţate de Comisia
Europeană prin Programul sectorial Comenius, Leonardo da Vinci:
        consilierea şi coordonarea iniţiatorilor de proiecte pe diverse linii de
        finanţare (Comenius, Leonardo da Vinci);
        depunerea aplicaţiilor la termenele din calendar.

4. Formarea în domeniul programelor de cooperare europeană:
       oportunităţi de finanţare – sesiune de informare privind cereri de
        propuneri de finanţare de tip grant în cadrul POSDRU;
       desfăşurarea stagiilor de iniţiere în managementul de proiect;
       formarea multiplicatorilor de informaţie europeană din şcoli, în
        colaborare cu Casa Corpului Didactic;
       organizarea unor întâlniri de lucru cu iniţiatori de parteneriate,
        bilaterale/multilaterale;
       organizarea unor activităţi de diseminare a exemplelor de bună practică
        la Inspectoratul Şcolar Judeţean sau la şedinţa cu directorii.Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
1. Promovarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007- 2013 la nivel
  judeţean, cu privire la fondurile europene pentru dezvoltare rurală, tipurile de
  măsuri ce pot beneficia de finanţare şi condiţiile ce trebuie îndeplinite:
                                            99
          conferinţe, seminarii, dezbateri, prezentări organizate la nivel judeţean,
          având ca scop promovarea PNDR;
          conferinţe de presă organizate la sediul DADR Giurgiu;
          elaborarea şi redactarea de anunţuri, comunicate de presă, articole în
          presa locală;
          elaborare de materiale informative afisate la sediul DADR şi la sediul
          primăriilor din judeţ;
          promovare directa prin intermediul pliantelor, broşurilor, ghidurilor
          distribuite potenţialilor beneficiari;
          Consilierea directă la sediul DADR şi on-line a potenţialilor beneficiari
          ai FEADR.

   La nivelul autorităţilor locale:

Primăria Municipiului Giurgiu
   Dezvoltarea/crearea de parteneriate public-private cu scopul obţinerii de finanţare
    nerambursabilă pentru satisfacerea nevoilor stringente ale comunităţii.


                  Cap. 21(27). Cultură şi culte

     În contextul obiectivului prioritar al societăţii româneşti, acela al integrării europene,
cultura joacă un rol esenţial, fiind pârghia de armonizare a valorilor locale şi naţionale la
valorile europene. În acest sens este necesar să se realizeze programe şi proiecte culturale în
care să fie încurajate, implicate şi promovate toate forţele creatoare ale judeţului.
    Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului
Giurgiu, are pentru anul 2009 o strategie managerială care are la bază următoarele
obiective:
    I.   protejarea şi promovarea patrimoniului local şi naţional;
    II.  protejarea şi valorificarea identităţii culturale;
    III. promovarea diversităţii etnoculturale şi religioase;
    IV. promovarea creativităţii şi a creaţiei artistice contemporane;
    V.   apropierea creaţiei culturale de comunităţile locale;
    VI. creşterea gradului de acces şi participare la cultură;
    VII. dezvoltarea relaţiilor culturale cu instituţiile naţionale şi europene;
    VIII. identificarea şi regândirea colaborărilor / partenerilor cu O.N.G.- urile,
       minorităţile etnice şi religioase, partenerii privaţi şi publici.
    Având în vedere atribuţiile specifice cât şi ca urmare a nevoii stringente de
diversificare/modernizare/ optimizare a calităţii serviciilor culturale necesare comunităţii
locale giurgiuvene, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional îşi
propune ca activităţii prioritare în anul 2009 următoarele:
                                                100
1. Patrimoniul imobil/mobil
   Programul Naţional de Implementare a Sistemului Informaţional Geografic (GIS):
      aplicarea Programului Naţional de Implementare a Sistemului Informaţional
       Geografic (GIS) pentru protecţia Patrimoniului Cultural Naţional Imobil
       (Arheologie şi Monumente Istorice), e-GISPAT în judeţul Giurgiu.

  Programul „Patrimoniul cultural vlăscean. Descopera-i valoarea”:
     protejarea monumentelor istorice;
      continuarea activităţii de urmărire a stării de conservare a obiectivelor
        de patrimoniu;
      operatiuni specifice de verificare si actualizare a Listei Monumentelor
        Istorice;
      continuarea activităţii de promovare a legislaţiei privind protejarea
        monumentelor istorice;
      elaborareafiselor de evidenta a monumentelor sidorice;
      elaborarea si transmiterea catre proprietaria a obligatiilor de folosinta a
        monumentelor istorice;
      identificarea surselor de finanţare de la bugetul centralizat al
        statului, bugetele locale şi din surse comunitare pentru restaurarea
        monumentelor istorice aflate in stare de colape si precolaps;
      monitorizarea monumentelor în vederea identificării şi descoperirii
        intervenţiilor neautorizate;
      inspectarea zonelor de protecţie ale monumentelor istorice, în vederea
        identificării de activităţi de construcţii neautorizate;
      monitorizarea respectarii avizelor emese de catre ministerul de resort
        privind lucrarile la monumentele istorice, inclusiv a celor cuprinse in
        Planul National de Restaurare ;
      elaborarea şi fundamentarea documentaţiilor pentru dosarele de avizare a
        intervenţiilor asupra monumentelor şi în zona de protecţie a acestora;
      identificarea şi realizarea documentaţiilor la imobile susceptibile
        de clasare;
      controlul emiterii certificatelor de descarcare de sarcina arheologica ;
      controlul autorizatiilor de cercetare arheologica, sistematica si preventiva ;
      controlul indeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor prevazute de
        legea la Fondul Cultural National si al aplicarii timbrului monumentului
        istoric.


      punerea in valoare a monumentelor istorice;
       atenţionarea deţinătorilor - autorităţi publice, societăţi comerciale,
        persoane fizice - privind obligaţia de a proteja bunul imobil deţinut;
       informarea deţinătorilor de monumente istorice asupra drepturilor pe care
        le au pentru lucrările de întreţinere şi restaurare a acestora reglementate de
                                             101
        H.G. 610/2003 privind acordarea de credite pentru lucrări de restaurare, şi
        H.G. 1430/2003 privind contribuţia statului la costurile de restaurare;
        monitorzarea aplicării de catre autoritatile publice locale a prevederilor
        privind semnalizarea monumentelor istorice
        realizarea unor pliante şi a unui album cu principalele monumente de
        importanţă naţională şi judeţeană.
        promovarea prin proiectul Viitorul Dezvoltarii Locale – Turismul in Zona
        de Granita, proiect implementat de catre Consiliul Judetean Giurgiu, in
        care DCCPCN Giurgiu este partener ascociat, a principalelor monumente
        istorice, care pot fi incluse intr-un program de dezvoltare al turismului.

     protejarea patrimoniului mobil.
      intensificarea activitatii de inventariere si clasare a patrimoniului cultural
       mobil în colaborare cu Serviciul de Investigaţii Criminale, in baza
       protocolului incheiat intre D.C.C.P.C.N. GR si I.P.J. GR;
      constatarea stării de conservare şi acordarea sprijinului pentru întocmirea
       fişelor analitice de evidenţă a bunurilor culturale mobile din inventarul
       parohiilor din judeţ susceptibile de a fi clasate;
      continuarea demersurilor de identificare persoanelor fizice care deţin
       bunuri culturale pentru luarea în evidenţă a acestora;
      atenţionarea deţinătorilor - autorităţi publice, societăţi comerciale,
       persoane fizice - privind obligaţia de a proteja bunurile culturale deţinute;
      campanii în presă prin care se va urmări determinarea persoanele fizice
       deţinătoare de bunuri culturale mobile să le declare, prezentând beneficiile
       acestui demers;
      controlul periodic al starii de conservare şi de asigurare a integrităţii
       bunurilor culturale mobile, aparţinând instituţiilor publice specializate,
       instituţiilor nespecializate, cultelor religioase, persoanelor juridice de
       drept privat şi persoanelor fizice;
      evidenta si controlul unitatilor economice care comercializeaza bunuri de
       patrimoniu mobil;
      expertizarea bunurilor culturale mobile susceptibile de a fi clasate, retinute
       fara certificat de export, la iesirea din tara;
      declansarea procedurii de clasare din oficiu a bunurilor culturale mobile;

 Realizarea unor protocoale şi/sau planuri comune de acţiune care să aibă ca rezultat
 protejarea patrimoniului cultural giurgiuvean. (cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
 Giurgiu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de
 Frontieră Giurgiu).

 Seminar „Proiectarea pe monumente sau în zona de protecţie”:
      în cadrul acestuia vor fi dezbătute modalităţile de protejare, conservare,
      restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural.
                                           102
 Training „Prezentarea legislaţiei privind protejarea patrimoniului imobil/mobil”:
       diseminarea normativelor privind conţinutul cadru al Legii 422/2001 cu
       modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de
       aplicare ale acestora şi Legii       nr.182 / 2000 cu modificările şi
       completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

 Programul „Zilele Europene ale Patrimoniului”:
      organizarea de acţiuni specifice zilelor europene ale patrimoniului.

  2. Cultura, Culte, Arte, Programe:

 Programul „Valori culturale vlăscene”:
      stimularea vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale;
         În promovarea acestei direcţii de acţiune se va colabora cu consiliile
     locale şi Consiliul Judeţean în vederea eficientizării activităţii
     instituţiilor publice de cultură din categoria aşezămintelor culturale şi
     instituţiilor de spectacole şi concerte, muzee, biblioteci aflate sub autoritatea
     acestora, prin :
        urmărirea aplicării prevederilor Ordonanţei 26/2005 privind
        managementul instituţiilor publice de cultură;
        sprijinirea aşezămintelor culturale în baza Ordonantei de Urgenta
        118/2006 privind infiintarea, organizarea şi desfasurarea activitatii
        aşezămintelor    culturale  în  vederea   constituirii in entităţi
        instituţionale independente şi responsabile în satisfacerea necesităţilor
        culturale ale comunităţilor;
        acordarea de asistenta de specialitate in vederea intocmirii programelor
        culturale necesare promovarii proiectelor de reabilitare, modernizare si
        dotare a asezamintelor culturale;
        atenţionarea consiliilor locale privind necesitatea finanţării activităţii
        de referent cultural în comunele unde activitatea este suplinită de către
        bibliotecar;
        atenţionarea consiliilor locale asupra necesităţii urmăririi şi controlului
        activităţii culturale de la nivelul comunităţii;
        continuarea activităţii de monitorizare a programelor tuturor
        categoriilor de instituţii publice: aşezăminte culturale, instituţii de
        spectacole, muzee, biblioteci prin întâlniri trimestriale, centralizarea
        programelor trimestriale şi a sintezei activităţilor efectuate;
        realuarea programelor de pregătire, perfecţionare şi atestare a
        referenţilor culturali de la căminele culturale în cadrul cursurilor
        realizate de M.C.C.;


                                            103
   sprijinirea programelor şi proiectelor în domeniul educaţiei adulţilor
   derulate de Centrul de Conservare şi Promovare a Culturii
   Tradiţionale;
   iniţierea pe lângă aşezămintele culturale comunale a unor programe de
   educaţie culturală intergeneraţii – bătrâni / tineri – de prezentare a
   istoriei locale şi a veteranilor de război;
   sprijinirea principalelor acţiuni, programe şi proiecte culturale de
   interes local, judeţean şi naţional realizate în perteneriat cu instituţiile
   publice de cultură şi ONG-uri cu activitate în domeniu.
   completarea bazei de date privind viaţa culturală la sate cu următoarele
   informaţii: aşezăminte culturale, persoane de contact, acţiuni culturale
   propuse spre realizare, informaţii referitoare la patrimoniul imaterial
   specific zonei şi măsurile de conservare şi valorificare a acestuia.

 promovarea tradiţiilor şi creaţiei populare ;
  iniţierea şi sprijinirea unor cursuri formative susţinute de meşteri
   consacraţi în arta tradiţională: olărit, dogărit, împletituri răchită,
   papură, ţesături, aflate în situaţia dispariţiei în spaţiul cultural vlăscean,
   pe lângă căminele culturale, prin intermediul Scolii de Arta si Meserii;
  promovarea şi susţinerea doar a proiectelor, programelor şi acţiunilor
   care nu alterează şi nu fac rabat de la specificitatea tradiţiei locale;
  identificarea şi promovarea la manifestările locale, judeţene, naţionale
   şi internaţionale doar a creatorilor şi interpreţilor cu certe valori
   autentice;
  continuarea sprijinirii organizării programului cultural judeţean “Ziua
   comunei”, care, în comunităţile fără evenimente culturale, să pună în
   valoare tradiţiile locale rămase nealterate;
  identificarea unor soluţii de promovare în programele de discotecă ale
   societăţilor comerciale unde primează “folclorul nou suburban” a
   creaţiilor muzicale folclorice care păstrează specificul tradiţional.
  organizarea, alături de Casa de Cultură a Poliţiei de Frontieră Giurgiu,
   a Festivalului Judeţean de Folclor –„Memorial Mihai Ion”,ediţiaa-III-a.

 promovarea si dezvoltarea creatiei contemporane si sustinerea
 creatorilor
  identificarea unor tineri talentaţi în arta scrisului din spaţiul cultural
   vlăscean;
  sprijinirea editării revistelor culturale locale;
  susţinerea artelor vizuale;
  descoperirea şi promovarea publică a unor tineri artişti plastici în
   cadrul unor expoziţii colective;


                                        104
         descoperirea tinerilor interpreţi de muzică clasică, dans, teatru, jazz şi
         muzică modernă şi promovarea acestora în cadrul unor spectacole şi în
         festivalurile interjudeţene.

        apropierea creaţiei culturale faţă de consumatorul de cultură;
         asigurarea comunicării inter – instituţionale interactivă, a comunicării
         şi dialogului cu publicul direct şi / sau intermediat de mass –media , în
         scopul adecvării ofertei culturale, armonizării propunerilor, proiectelor
         şi programelor culturale ale diferitelor instituţii culturale de profil, cu
         solicitările şi nevoile publicului.D.CC.P.C.N. va asigura
         mediatizarea/popularizarea pe pagina de net a instituţiei, prin afişaj la
         avizier, precum şi prin transmiterea directă a materialelor, a
         manifestărilor, acţiunilor şi activităţilor organizate de instituţiile
         publice de cultură giurgiuvene (concursuri, expoziţii, festivaluri).

 Programul „Cultură şi spiritualitate”:
      sprijinirea cultelor recunoscute de lege;
         continuarea dialogului interconfesional ;
         identificarea surselor de finanţare la lucrările de restaurare la
         bisericile monument şi la construcţia de noi lăcaşuri de cult;
         sprijinirea realizării documentaţiilor pentru avizările lucrărilor la
         obiectivele de cult – monumente istorice;
         iniţierea unor activităţi expoziţionale pentru promovarea artei
         bisericeşti în spaţii publice laice cu adresabilitate tinerei generaţii;
         iniţierea şi susţinerea programelor vizand turismul cultural religios;

        promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor;
          iniţierea unor programe de conştientizare şi recunoaştere a etniei
          căreia aparţin, parte componentă a marii familii europene;
          identificarea şi sprijinirea accesării de către primăriile locale,
          căminele locale şi ONG-uri a unor fonduri externe în vederea
          finanţării unor programe educativ-formative în principalele meserii
          şi îndeletniciri specifice etniei romilor.

 Dezvoltarea parteneriatului de tip public privat şi central local:
       regândirea pe baze realiste, concrete şi eficiente a relaţiilor de parteneriat
       cu instituţii ale autorităţii publice locale şi structurii civile din domeniul
       educaţiei, O.N.G.- urilor, turismului şi comerţului, mass- media, etc.;
                                             105
         asigurarea comunicării inter – instituţionale interactivă, a comunicării şi
         dialogului cu publicul direct şi / sau intermediat de mass –media, în scopul
         adecvării ofertei culturale, armonizării propunerilor, proiectelor şi
         programelor culturale ale diferitelor instituţii culturale de profil, cu
         solicitările şi nevoile publicului.

   Noile instrumente de finanţare în cultură.
         Seminarii, training-uri, workschop-uri, privind noile instrumente de
         finanţare în cultură.Prezentările vor fi făcute de către reprezentanţi ai
         A.F.C.N. şi ai Agenţiei de Dezvoltare Regională - Muntenia Sud. Vor fi
         invitaţi să participe toţi operatorii culturali de drept public şi privat.

   Consiliul Judetean Giurgiu prin:
Biblioteca Judeţeană I A. Bassarabescu
    Continuarea procesului de informatizare şi modernizare a serviciilor
       Definitivarea reţelei interne de calculatoare, postarea Catalogului online,
        introducerea mediului OPAC (evidenţa cititorilor) şi achiziţionarea a 2
        laptopuri pentru susţinerea acţiunilor de promovare a lecturii.
    Lansarea serviciului pentru nevăzători;
    Achiziţie de carte;
    Concursul Naţional de Creaţie Literară „Petre Ghelmez”, ed. a 7-a;
    Ziua Cărţii şi a bibliotecarului;
    Concursul de cunoştinţe generale despre Mihai Eminescu destinat elevilor de
     gimnaziu;
    Salonul cărţii ediţia a X-a;
    Obţinerea unor granduri mici de la Fundaţia IREX pentru modernizarea
     serviciilor de lectură în mediul rural;
    Îmbogăţirea memoriei locale şi a patrimoniului cultural giurgiuvean;
    Acţiuni culturale de promovare a lecturii şi a marilor personalităţi culturale
     naţionale şi universale;
Teatrul Valah
    Sustinerea diversitatii culturale si artistice
        Organizarea « Teatrului de strada »;
        Organizarea « Scolii de teatru »;
        Organizarea « Orei de teatru »;
        Organizarea « Teatrului de proiecte »;
        Targuri si expozitii de arta vizuala;
        Lansari de carte;
        Expozitii permanente de arta, de cultura traditionala moderna si
          contemporana;
        Expozitie permanenta de vestimentatie, piese de epoca;
        Premieri, piese de teatru;

                                             106
         Lansari evenimente muzicale, culturale, dansuri;
         Simpozioane si cercuri pe diferite teme;
         Sambata si duminica se vor prezenta spectacole in strada, in parcurile
          municipiului, actori renumiti vor incerca sa selecteze talente locale din
          randul tinerilor elevi prin Scoala de teatru;
        Dezvoltarea atitudinilor si aptitudinilor fata de actul cultural-artistic prin
          organizarea de vizite ale tinerilor si cetatenilor la „Ora de teatru”.
    Punerea in scena a doua premiere in primul semestru si inca doua pentru
     festivalul international
    Deplasari cu spectacole in judetele : Giurgiu, Ilfov, Ialomita, Buzau, Calarasi,
    Dambovita si municipiul Bucuresti (Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia);
    Prezentarea de spectacole in localitatile membre ale asociatiei “Euroregiunea
     Danubius”
    Organizarea festivalului international al teatrelor din orasele dunarene, editia
     a 12-a;
    Crearea posibilitatii functionarii institutiei de spectacole ca teatru de
     repertoriu, teatru de proiecte si teatru gazda (flexibilizarea eficacitatii si
     eficientei actului teatral);
    Încurajarea institutiilor culturale din mediul rural si zone defavorizate;
    Colaborări cu instituţii sociale şi culturale ale judeţului şi zone defavorizate.
Muzeul Judeţean Tohari Antonescu
    Organizarea expozitiei "Tezaure pierdute, tezaure regăsite";
    "Târgul meşterilor populari” ediţia a II-a;
    Proiectul "Pentru un viitor împreună";
    "75 de ani de la fondarea Muzeului" (Zilele Muzeului T. Antonescu);
    „Vlaşca – file de istorie” – sesiune ştiinţifică.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
    Păstrarea şi promovarea valorilor culturale precum şi revitalizarea vieţii
     culturale din judeţ
        reluarea cursurilor de cusături tradiţionale ţinute de referenţii centrului în
        localităţile Vedea şi Putineiu;
        acordarea asistenţei de specialitate aşezămintelor culturale din judeţ;
        sprijinirea alcatuirii unei baze de date la nivelul tuturor căminelor culturale
        din judeţ;
        realizarea unor fişe de creator în judeţ pentru inventarierea obiectelor de artă
        populară;
        sprijinirea soliştilor vocali şi instrumentali în vederea participării la diverse
        manifestari culturale din ţară;
        sprijinirea artiştilor populari în vederea participării la târgul meşterilor
        populari;
        realizarea de acţiuni în parteneriate cu şcoli din judeţ, în vederea promovării
        obiceiurilor vlăscene pe plan naţional;
                                              107
    realizarea de cursuri de ţesături, cusături tradiţionale şi arta lemnului în
     localităţile Oinacu, Comasca şi Meletie de către instructorii din cadrul
     serviciului “Şcoala Populară de Arte şi Meserii”;
    înfiintarea unor ansambluri folclorice de copii şi tineri care să valorifice
     creaţia folclorică locală în localităţile Oinacu, Putineiu, Prundu;
    organizarea de spectacole în parteneriat cu Central Cultural Local “Ion
     Vinea” în localităţile din judeţ;
 Susţinerea diversităţii culturale şi artistice în cadrul Şcolii Populare de Arte şi
 Meserii
    Spectacol “Eminescu în eternitate”
    „Ziua Îndrăgostiţilor” – spectacol muzical coregrafic
      „Dragobete” - spectacol muzical coregrafic
    Mărţişoare muzicale – Spectacol pentru copii
    “De ziua ta” –spectacol şi expoziţie de felicitări
    Festivalul de muzică “Cercul copiilor”
    Concurs “Sa păstram Planeta Pământ frumoasă pentru viitorul nostru” -
      Japonia
    “Ghittarada” (X) – Concert de chitară
    „ Ziua Europei” – Expoziţie de pictură
    „Ziua copilului” – Spectacol de 1 Iunie
    Concurs national de pictura “Icoana din sufletul copilului”
    „Vine, vine Moş Crăciun”, serbare de Crăciun
 Stimularea vieţii culturale şi promovarea creaţiilor artistice
    “Şezătoarea” - Festival Judeţean ce îşi propune revitalizarea şi
      valorificarea obiceiurilor de muncă în perioada de iarnă
    Festival judeţean de muzică religioasă ,,Lumină din Lumină”
      Concurs judeţean de pictură pentru copii ,,Hristos a Înviat!”
    Festivalul obiceiurilor din perioada Paştelui
    “Căluşul pe Vlaşca” – Festival Judeţean
    “Pe Marginea Dunării” – Festival Naţional de Folclor realizat în
      parteneriat cu Centrul Cultural Local “Ion Vinea”;
    Festivalul tradiţional al rromilor
    “Comori Vlăscene”- festival concurs judeţean cu participarea formaţiilor
             din judeţ în vederea descoperirii şi promovării acestora
    Festival Judeţean de datini şi obiceiuri “După datini colindăm”
  Promovarea valorilor culturii vlăscene în circuitul cultural naţional
    expozitii de artă fotografică cu tema ,,Satul românesc de ieri şi de astăzi
    Editarea unei colecţii de colinde vlăscene însoţite de un C.D;
    Realizarea unei broşuri cu tema “Portul popular din zona Vlaşca”;
    Editarea monografiei localităţii Frăteşti.


                                         108
Direcţia Judeţeană de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului
   Oprirea procesului de degradare, restaurarea si protejarea patrimoniului cultural
     national la nivelul judetului Giurgiu;
   Promovarea patrimoniului cultural judetean in cadrul turismului cultural national si
     international.

   La nivelul autorităţilor locale:
Primăria Municipiului Giurgiu:
   Consolidare, restaurare, amenajare şi extindere Ateneul ,,Nicolae Bălănescu”
Bolintin Deal
   Lucrări de reabilitare şi modernizare la căminul cultural Bolintin Deal
Bolintin Vale
   Reparaţii capitale Casa de cultură Bolintin-Vale
   Reparaţii capitale cămin cultural Malu Spart
Bulbucata
   Ridicarea în centrul comunei a unui monument al eroilor
   Renovarea celor 3 biserici care sunt monumente
Comana
   Lucrari de reabilitare la Caminul Cultural din satul Comana
Daia
   Dotare interioară, amenajare curte şi realizare gard cămin cultural
   Popularizarea Zilei comunei Daia-ediţia a III-a
Găujani
   Reabilitarea căminului cultural
Grădinari
   Extindere şi autorizare cimitir sat Zorile
   Lucrări de împrejmuire cimitir sat Grădinari
   Lucrări de reparaţii şi consolidare biserica Grădinari
Ghimpaţi
   Modernizare camine culturale Ghimpati si Naipu
   Sprijinare bisericilor din localitatile Copaciu si Ghimpati in vederea obtinerii de
   fonduri pentru renovare
Gostinari
   Reparaţii la bisericile din satele Mironeşti şi Gostinari
Gostinu
   Modernizarea bibliotecii comunale
Hotarele
   Sărbătorirea Zilei comunei
   Înfiinţarea unui cămin cultural
   Repararea bisericii nr. 1 din satul Hotarele
Isvoarele
   Repararea bisricii Ciurari
   Capela cult religios Taiusu
                                           109
Izvoarele
   Reabilitarea, modernizarea şi utiliarea aferentă a aşezămintelor culturale
Joiţa
   Amenajare şi întreţinere cimitir local
Letca Nouă
   Modernizarea şi reabilitarea Căminului cultural din Milcovăţu
Mârşa
   Amenajare şi întreţinere cimitir local
   Refacere pictură parohia Sf. Nicolae
Malu
   Reparaţii şi renovare la căminul cultural
Mihai Bravu
   Construcţie aşezământ cultural
Mihăileşti
   Construcţie casă de cultură oraş Mihăileşti
Oinacu
   Renovarea Caminului cultural Oinacu
   Finalizarea lucrarilor la cimitirul Branistea
Prundu
   Reparaţii şi modernizare cămin cultural
   Amenajarea monumentului eroilor
Roata de Jos
   Amenajarea monumentelor eroilor
   Amenajarea unui cimitir
Slobozia
   Refacerea picturii interioare şi amenajarea curţii bisericii
Stăneşti
   Refacerea acoperişului la căminul cultural din satul Stăneşti
Vărăşti
   Reparaţii capitale, modernizare şi dotare Cămin Cultural
Vedea
   Construirea unui cămin cultural
   Restaurarea picturilor la biserica „Sf. Pantelimon”
Vînătorii Mici
   Realizarea unui monument al eroilor
   Reabilitarea bisericilor din comună                     P R E F E C T,

                      Petre ROŞU

                                         110

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:70
posted:12/1/2011
language:Romanian
pages:110