Docstoc

RPT LITERASI THN 1

Document Sample
RPT LITERASI THN 1 Powered By Docstoc
					                             RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                                LITERASI TAHUN 1

 MINGGU                                                 STANDARD
 UNIT             OBJEKTIF               STANDARD KANDUNGAN        PEMBELAJARAN          CATATAN
KONSTRUK

MINGGU 1  Pada akhir unit 1, murid berupaya:            1.0 Mengenal dan      1.1 Menamakan dan       Guru
 UNIT 1                                 membunyikan huruf     membunyikan huruf     memperkenalkan
KONSTRUK  i. Menamakan dan membunyikan                 vokal ‘a’, ‘i’, ‘u’.    vokal ‘a’, ‘i’, ‘u’.    huruf vokal ’a’,’i’,’u’
 1, 2, 3    huruf vokal ‘a’, ‘i’, ‘u’.
      ii. Menamakan dan menulis huruf             1.0 Mengenal dan menulis  1.1 Mengenal bentuk huruf    a     i    u
         kecil ‘a’, ‘i’, ‘u’, ‘b’, ’d’, ’l’, ’t’, ’h’, ’k’    huruf.           kecil a-z.         ayam   ibu   ular
         dengan betul.                                 1.2 Menulis huruf kecil a-z.  api    ikan  ubi
      iii. Menamakan dan menulis huruf                          1.3 Mengenal bentuk huruf
         besar ‘A’, ‘I’, ‘U’, ‘B’, ’D’, ’L’, ’T’,                      besar A-Z.
         ’H’, ’K’ dengan betul.                             1.4 Menulis huruf besar A-
                                                  Z.

MINGGU 2  Pada akhir unit 1, murid berupaya:
 UNIT 1
KONSTRUK  i.  Membunyikan suku kata KV              2.0 Membaca suku kata.   2.1 Membaca dan        Contoh suku kata
 1, 2, 3     gabungan huruf vokal dengan                            membunyikan suku kata    ba   bi  bu
         huruf konsonan.                                  terbuka KV.         da   di  du
      ii.  Menulis suku kata terbuka KV                                         ha   hi  hu
         gabungan daripada huruf              3.0 Membina dan menulis  3.1 Membina dan menulis     ka   ki  ku
         konsonan dengan vokal.                 suku kata.         suku kata terbuka KV.    la   li  lu
                                                                ta   ti  tu

      Pada akhir unit 1, murid berupaya:
MINGGU 3                                                            Contoh suku kata
 UNIT 1  i.  Membina dan membaca                4.0 Membaca perkataan.   4.1 Membaca perkataan     terbuka KV+KV
KONSTRUK     perkataan mengandungi suku                            yang mengandungi suku    dahi mata buku
 1, 2, 3     kata terbuka KV+KV.                                kata KV+KV.         batu lidi  kuda
                                                                 kuku bahu dada
      ii.  Membina dan menulis perkataan           5.0 Membina dan menulis  5.1 Membina dan menulis     lada tali  labu
         mengandungi suku kata terbuka             perkataan.         perkataan mengandungi
         KV+KV.                                      suku kata KV+KV.
                                                                             1
 MINGGU                                         STANDARD
 UNIT          OBJEKTIF          STANDARD KANDUNGAN       PEMBELAJARAN           CATATAN
KONSTRUK
      Pada akhir unit 1, murid berupaya:
MINGGU 4
 UNIT 1  i.  Membina dan membaca         5.0 Membaca perkataan.   i.1 Membaca perkataan     Contoh suku kata
KONSTRUK     perkataan mengandungi suku                     yang mengandungi suku   terbuka KV+KV
 1, 2, 3     kata terbuka KV+KV.                        kata KV+KV.         raga lori  sudu
      ii.  Membina dan menulis perkataan    5.0 Membina dan menulis                   dadu roti  topi
         mengandungi suku kata terbuka      perkataan.       5.1 Membina dan menulis     dagu nasi tebu
         KV+KV.                               perkataan mengandungi    kera rusa susu
                                           suku kata KV+KV.
MINGGU 5  Pada akhir unit 2, murid berupaya:
 UNIT 2
KONSTRUK  i. Menama dan menulis huruf kecil e,   1.0 Mengenal dan menulis  1.1 Mengenal bentuk huruf
  1, 2    o, c, m, n, r, dan s dengan betul.   huruf.           kecil a-z.           e, o, c, m, n, r, s
                                         1.2 Menulis huruf kecil a-z
      ii. Menama dan menulis huruf besar                                 E, O, C, M, N, R, S
        E, O, C, M, N, R, dan S dengan                  1.3 Mengenal huruf besar A-
        betul.                              Z.

                                         1.4 Menulis huruf besar A-Z.

      iii. Membunyikan suku kata terbuka    2.0 Membaca suku kata.   2.1 Membaca dan        ke, ra, tu, se, di
         KV gabungan huruf konsonan dan                 membunyikan suku kata
         huruf vokal yang telah dipelajari.               terbuka KV.


      iv. Membina dan menulis suku kata     3.0 Membina dan menulis  3.1 Membina dan menulis
        terbuka KV gabungan daripada     suku kata.         suku kata terbuka KV.
        huruf konsonan dan huruf vokal
        yang telah dipelajari.

      v. Membaca perkataan mengandungi     4.0 Membaca perkataan.   4.2 Membaca perkataan yang   alu, ubi, ibu, uli, isi,
        suku kata V+KV dan KV+KV+KV                    mengandungi suku kata     ulu
        dengan ejaan yang betul.                     terbuka V+KV.
                                                                      2
 MINGGU                                     STANDARD
  UNIT         OBJEKTIF        STANDARD KANDUNGAN      PEMBELAJARAN       CATATAN
KONSTRUK
 MINGGU 6  Pada akhir Unit 2, murid berupaya:
  UNIT 2
KONSTRUK    i. Membunyikan suku kata     2.0 Membaca suku kata.  2.1 Membaca dan
  2, 3     terbuka KV gabungan huruf                membunyikan suku kata
         konsonan dan huruf vokal                 terbuka KV.
         yang telah dipelajari.


        ii. Membina dan menulis suku   3.0 Membina dan menulis  3.1 Membina dan menulis
          kata terbuka KV gabungan   suku kata.        suku kata terbuka KV.
          daripada huruf konsonan dan
          huruf vokal yang telah
          dipelajari.


        iii. Membaca perkataan      4.0 Membaca perkataan.  4.2 Membaca perkataan yang
          mengandungi suku kata V+KV               mengandungi suku kata
          dan KV+KV+KV dengan ejaan               terbuka V+KV.
          yang betul.

       iv. Membina dan menulis      5.0 Membina dan menulis  5.2 Membina dan menulis
         perkataan mengandungi suku   perkataan.        perkataan mengandungi suku
         kata V+KV dan KV+KV+KV                  kata terbuka V+KV.
         dengan ejaan yang betul.


MINGGU 7  Pada akhir Unit 2, murid berupaya:
 UNIT 2
KONSTRUK    v. Membunyikan suku kata     2.0 Membaca suku kata.  2.1 Membaca dan
  2, 3      terbuka KV gabungan huruf                membunyikan suku kata
         konsonan dan huruf vokal                 terbuka KV.
         yang telah dipelajari.

       vi. Membina dan menulis suku
         kata terbuka KV gabungan    3.0 Membina dan menulis  3.1 Membina dan menulis
         daripada huruf konsonan dan  suku kata.        suku kata terbuka KV.
         huruf vokal yang telah
         dipelajari.                                                         3
 MINGGU                                      STANDARD
 UNIT         OBJEKTIF        STANDARD KANDUNGAN       PEMBELAJARAN          CATATAN
KONSTRUK

       vii. Membaca perkataan      4.0 Membaca perkataan.   4.2 Membaca perkataan yang
          mengandungi suku kata V+KV               mengandungi suku kata
          dan KV+KV+KV dengan ejaan                terbuka V+KV.
          yang betul.

       viii. Membina dan menulis     5.0 Membina dan menulis  5.2 Membina dan menulis
         perkataan mengandungi suku  perkataan.         perkataan mengandungi suku
         kata V+KV dan KV+KV+KV                  kata terbuka V+KV.
         dengan ejaan yang betul.

MINGGU 8  Pada akhir Unit 2, murid berupaya:
 UNIT 2
KONSTRUK   i. Membaca perkataan       4.0 Membaca perkataan.   4.3 Membaca perkataan
  2, 3     mengandungi suku kata V+KV                mengandungi suku kata     kerusi, kereta,
         dan KV+KV+KV dengan ejaan                 terbuka KV+KV+KV.       tomato, kamera,
         yang betul.                                       rebana, menara,
                                                     keladi, lelaki, bateri
       ii. Membina dan menulis      5.0 Membina dan menulis  5.3 Membina dan menulis
         perkataan mengadungi suku   perkataan.         perkataan mengandungi suku
         kata V+KV dan KV+KV+KV                  kata terbuka KV+KV+KV.
         dengan ejaan yang betul.MINGGU 9  Pada akhir Unit 3, murid berupaya:
 UNIT 3
KONSTRUK  i. menama dan menulis huruf kecil  1.0 Mengenal dan menulis  1.1 Mengenal huruf kecil a-z  -van
  1,4,5   f,v,w,x dan z dengan betul.    huruf.            (f,v,w,x dan z)       -bas
                                      1.2 Menulis huruf kecil a-z  -kad
      ii. menama dan menulis huruf besar                 (f,v,w,x dan z)       -jam
        F,V,W,X dan Z dengan betul.                 1.3 Mengenal bentuk huruf   -ayam
                                        besar A-Z         -ekor
                                       (F,V,W,X dan Z)       -adik
                                      1.4 Menulis huruf besar A-Z  -ular
                                       (F,V,W,X dan Z)       -ubat
                                                                  4
 MINGGU                                      STANDARD
 UNIT          OBJEKTIF         STANDARD KANDUNGAN       PEMBELAJARAN       CATATAN
KONSTRUK
      iii. membaca suku kata tertutup KVK  2.0 Membaca dan      2.2 Membaca dan
         dengan betul.          membunyikan suku kata     membunyikan suku kata
                                        tertutup KVK

      iv. membina dan menulis suku kata   3.0 Membina dan menulis  3.2 Membina dan menulis
        tertutup KVK dengan betul.    suku kata         suku kata tertutup KVK
MINGGU 10  Pada akhir Unit 3, murid berupaya:
 UNIT 3
KONSTRUK  v. membaca perkataan KVK.       4.0 Membaca perkataan.  4.6 Membaca perkataan yang
  1,4,5                                  mengandungi suku kata KVK

      vi. membina dan menulis perkataan   5.0 Membina dan menulis  5.6 Membina dan menulis
        KVK.                 perkataan.      perkataan yang mengandungi
                                      suku kata tertutup KVK

MINGGU 11  Pada akhir Unit 3, murid berupaya:
 UNIT 3
KONSTRUK  vii. membaca perkataan yang      4.0 Membaca perkataan   4.6 Membaca perkataan yang
  1,4,5     mengandungi suku kata tertutup                 mengandungi suku kata
         V+KVK.                             KVK

                                      4.11 Membaca perkataan
                                         yang mengandungi suku
                                         kata tertutup V+KVK
      vii. membina dan menulis perkataan  5.0 Membina dan menulis  5.6 Membina dan menulis
         yang mengandungi suku kata    perkataan           perkataan yang
         tertutup V+KVK.                        mengandungi suku kata
                                        tertutup KVK.

                                      5.11 Membina dan menulis
                                        perkataan yang
                                        mengandungi suku kata
                                        V+KVK.
                                                          5
  MINGGU                                          STANDARD
   UNIT          OBJEKTIF           STANDARD KANDUNGAN        PEMBELAJARAN            CATATAN
 KONSTRUK
 MINGGU 12  Pada akhir Unit 4, murid berupaya:
   UNIT 4
 KONSTRUK    i. Menama dan menulis huruf        1.0 Mengenal dan     1.1 Mengenal bentuk huruf    g, j, p,q, y
   1,3,4,5     kecil g, j, p, q dan y yang betul.     menulis huruf.      kecil a-z.         G,J,P,Q,Y
1.0       ii. Menama dan menulis huruf                     1.2 Menulis huruf kecil a-z.
           besar G, J, P, Q dan Y dengan                  1.3 Mengenal bentuk huruf
           betul.                                kecil A-Z.
                                           1.4 Menulis huruf besar A-Z.

        iii. Membaca perkataan yang         4.0 Membaca perkataan  4.8 Membaca perkataan
           mengandungi suku kata                        yang mengandungi suku         gajah
           KV+KVK dengan betul.                         kata terbuka dan tertutup       cawan
                                             KV+KVK.                 cicak
        iv. Membina dan menulis           5.0 Membina dan menulis  5.7 Membina dan menulis
          perkataan yang mengandungi         perkataan.        perkataan yang
          suku kata KV+KVK dengan                        mengandungi suku kata
          betul.                                KV+KVK.

 MINGGU 13   Pada akhir Unit 4, murid berupaya:
  UNIT 4
 KONSTRUK    i. Membaca perkataan yang        4.0 Membaca perkataan    4.4 Membaca perkataan
  1,3,4,5     mengandungi suku kata                         yang mengandungi suku         lampu
          KVK+KV dengan betul.                         kata KVK+KV.              bomba
                                                                 lembu
         ii. Membina dan menulis         5.0 Membina dan menulis   5.4 Membina dan menulis
           perkataan yang mengandungi        perkataan.         perkataan yang
           suku kata KVK+KV dengan                       mengandungi suku kata
           betul.                                KVK+KV.

 MINGGU 14   Pada akhir Unit 4, murid berupaya:
  UNIT 4
 KONSTRUK     i. Membaca perkataan yang        4.0 Membaca perkataan    4.8 Membaca perkataan           pensel
  4,5       mengandungi suku kata                        yang mengandungi suku         bantal
           KVK+KVK dengan betul.                        kata KVK+KVK.             biskut
         ii. Membina dan menulis
           perkataan yang mengandungi      5.0 Membina dan menulis     Membina dan menulis
           suku kata KVK+KVK dengan         perkataan.         perkataan yang
           betul.                                mengandungi suku kata
                                             KVK+KVK.


                                                                     6
 MINGGU                                      STANDARD
  UNIT          OBJEKTIF        STANDARD KANDUNGAN       PEMBELAJARAN           CATATAN
KONSTRUK
MINGGU 15  Pada akhir Unit 4, murid berupaya:
 UNIT 4
KONSTRUK   iii. Membaca perkataan yang     4.0 Membaca perkataan   4.8 Membaca perkataan
  3,5      mengandungi suku kata                    yang mengandungi suku
          KVK+KVK dengan betul.                    kata KVK+KVK.
       iv. Membina dan menulis
          perkataan yang mengandungi   5.0 Membina dan menulis   Membina dan menulis
          suku kata KVK+KVK dengan      perkataan.        perkataan yang
          betul.                           mengandungi suku kata
                                        KVK+KVK.
 MINGGU 16  Pada akhir Unit 5, murid berupaya:
  UNIT 5
KONSTRUK 4   i. Mengeja dan membunyikan     2.0 Membaca suku kata   2.3 Membaca dan        lang, ling, tang, keng,
         suku kata KVKK dengan betul.                 membunyikan suku kata   kong, bang
                                        tertutup KVKK.
        ii. Membina dan menulis suku    3.0 Membina dan menulis
          kata KVKK dengan betul.      suku kata.      3.3 Membina dan menulis
                                        suku kata tertutup KVKK.
 MINGGU 17  Pada akhir Unit 5, murid berupaya:
  UNIT 5
KONSTRUK 5   i. Mengeja dan menyembunyikan   4.0 Membaca perkataan   4.10 Membaca perkataan     wang, bank, tong,gong,
         perkataan daripada suku kata                 yang mengandungi suku   zink,
         KVKK dengan betul.                      kata KVKK.

        ii. Membina dan menulis      5.0 Membina dan menulis  5.8 Membina dan menulis
          perkataan KVKK dengan betul.    perkataan.        perkataan yang
                                        mengandungi suku kata
                                        KVKK.
 MINGGU 18  Pada akhir Unit 5, murid berupaya:
  UNIT 5                                                 pi + sang =pisang
KONSTRUK 6   i. Mengeja dan membaca       4.0 Membaca perkataan   4.17 Membaca perkataan     ca + cing = cacing
         perkataan KV+KVKK dengan                    yang mengandungi suku   pa + rang =parang
         sebutan yang betul.                      kata KV+KVKK .      tu + lang = tulang
                                                      bu + rung= burung
        ii. Membina dan menulis      5.0 Membina dan menulis  5.18 Membina dan menulis    so + tong= sotong
          perkataan daripada suku kata    perkataan.         perkataan yang      le + sung =lesung
          KV +KVKK dengan betul.                    mengandungi suku kata   te + rung= terung
                                         KV+KVKK.         ba + wang = bawang                                                                   7
 MINGGU                                      STANDARD
  UNIT         OBJEKTIF        STANDARD KANDUNGAN       PEMBELAJARAN         CATATAN
 KONSTRUK
 MINGGU 19  Pada akhir unit 6 murid berupaya :
  UNIT 6
KONSTRUK 6
        i. Mengeja dan membaca      4.0 Membaca perkataan   4.5 Membaca perkataan    bangku, nangka bangsa,
          perkataan yang mengandungi                yang mengandungi suku kata  tangga
          suku kata tertutup dengan                KVKK+KV.
          betul.
        ii. Membina perkataan yang     5.0 Membina dan menulis  5.5 Membina dan menulis
          mengandungi suku kata       perkataan       perkataan yang mengandungi
          tertutup .                        suku kata KVKK+KV.
       iii. Menulis perkataan yang
          mengandungi suku kata
          tertutup dengan betul.

 MINGGU 20  Pada akhir unit 6 murid berupaya :
  UNIT 6
KONSTRUK 6   i. Mengeja dan membaca
          perkataan yang mengandungi   4.0 Membaca perkataan   4.9 Membaca perkataan yang  lombong, tendang,
          suku kata tertutup dengan                  mengandungi suku kata  kambing, lembing
          betul.                            KVK+KVKK.
        ii. Membina perkataan yang
          mengandungi suku kata     5.0 Membina dan menulis  5.9 Membina dan menulis
          tertutup .             perkataan         perkataan yang
       iii. Menulis perkataan yang                    mengandungi suku kata
          mengandungi suku kata                    KVK+KVKK.
          tertutup dengan betul.

 MINGGU 21  Pada akhir unit 6 murid berupaya :
  UNIT 6
KONSTRUK 6   i. Mengeja dan membaca      4.0 Membaca perkataan   4.16 Membaca perkataan    cangkul,mangkuk,
          perkataan yang mengandungi                  yang mengandungi    manggis,tongkat
          suku kata tertutup dengan                   KVKK+KVK.
          betul.
        ii. Membina perkataan yang     5.0 Membina dan menulis  5.16 Membina dan menulis
          mengandungi suku kata       perkataan         perkataan yang
          tertutup .                          mengandungi suku kata
       iii. Menulis perkataan yang                    KVKK+KVK.
          mengandungi suku kata
          tertutup dengan betul.


                                                               8
 MINGGU                                      STANDARD
  UNIT         OBJEKTIF         STANDARD KANDUNGAN      PEMBELAJARAN          CATATAN
 KONSTRUK
 MINGGU 22  Pada akhir unit 6 murid berupaya :
  UNIT 6
KONSTRUK 6   i. Mengeja dan membaca       4.0 Membaca perkataan.  4.13 Membaca perkataan    pinggang,panggung,
         perkataan yang mengandungi                 yang mengandungi suku kata  tongkang,longkang,
         suku kata tertutup dengan                 KVKK+KVKK.          kangkung
         betul.

        ii. Membina perkataan yang     5.0 Membina dan menulis  5.16 Membina dan menulis
          mengandungi suku kata         perkataan.     perkataan yang mengandungi
          tertutup .                        suku kata KVKK+KVKK.
       iii. Menulis perkataan yang
          mengandungi suku kata
          tertutup dengan betul.

MINGGU 23  Pada akhir unit 7 murid berupaya :
 UNIT 7                                                 DAFTAR KATA:
KONSTRUK    i. Membaca perkataan yang      4.0 Membaca perkataan.  4.12 Membaca perkataan    ulang
 4, 5 ,6,7    mengandungi suku kata                     yang mengandungi suku  abang
         tertutup V+KVKK dengan betul.                 kata V+KVKK.       asing
                                                     usang
        ii. Membina dan menulis                                  alang
          perkataan yang mengandungi   5.0 Membina dan menulis  5.12 Membina dan menulis   ulung
          suku kata tertutup V+KVKK      perkataan.         perkataan yang     orang
          dengan betul.                         mengandungi suku kata  udang
                                         V+KVKK.

MINGGU 24  Pada akhir unit 7 murid berupaya :                              DAFTAR KATA:
 UNIT 7                                                 arnab  Isnin
KONSTRUK    i. Membaca perkataan yang     4.0 Membaca perkataan.  4.15 Mengeja dan membaca   askar  Islam
 4, 5, 6     mengandungi suku kata                     perkataan yang      ambil  indah
          tertutup VK+KVK dengan betul.                 mengandungi suku kata  abjad  intan
        ii. Membina dan menulis                      VK+KVK.         ombak  ustaz
          perkataan yang mengandungi   5.0 Menulis perkataan.  5.15 Membina dan menulis   organ  untuk
          suku kata tertutup VK+KVK                   perkataan yang      orkid  umpan
          dengan betul.                         mengandungi suku kata  objek
                                         VK+KVK.         encik
                                                     empat
                                                     embun                                                                9
 MINGGU                                        STANDARD
  UNIT           OBJEKTIF         STANDARD KANDUNGAN       PEMBELAJARAN          CATATAN
KONSTRUK
MINGGU 25  Pada akhir unit 7 murid berupaya :
 UNIT 7
KONSTRUK      i. Membaca perkataan yang     4.0 Membaca perkataan.  4.14 Membaca perkataan    DAFTAR KATA:
 4, 5, 6       mengandungi suku kata                    yang mengandungi suku  uncang
           tertutup VK+KVKK dengan                   kata VK+KVKK.      imbang
           betul.                                        insang
         ii. Membina dan menulis      5.0 Menulis perkataan.  5.14 Membina dan menulis   untung
           perkataan yang mengandungi                  perkataan yang     undang
           suku kata tertutup VK+KVKK                  mengandungi suku kata  emping
           dengan betul.                         VK+KVKK.        ambang


 MINGGU 26  Pada akhir unit 7 murid berupaya :
  UNIT 7                                                  kedai   helai
KONSTRUK 8     i. Membaca perkataan       4.0 Membaca perkataan.  4.18 Mengeja dan membaca   ramai   gerai
           mengandungi diftong dengan                  perkataan yang     pakai   balai
           betul.                            mengandungi diftong.  misai   petai
         ii. Membina dan menulis                                  hijau   pisau
           perkataan mengandung      5.0 Membina dan menulis  5.18 Membina dan menulis   sepoi   dawai
           diftong dengan betul.       perkataan.         perkataan yang     limau   serai
                                          mengandungi diftong.  pulau   tupai

 MINGGU 27  Pada akhir unit 7 murid berupaya :
  UNIT 7
KONSTRUK 8     i. Membaca perkataan yang     4.0 Membaca perkataan.  4.20 Membaca perkataan    kuih   suap
           mengandungi vokal berganding                 yang mengandungi    buih   tuala
           dengan betul.                         vokal berganding.    duit   main
         ii. Membina dan menulis                                  cuit   kain
           perkataan mengandungi vokal  5.0 Membina dan menulis  5.20 Membina dan menulis   buah   lain
           bergandin dengan betul.      perkataan.         perkataan yang     piala   daun
                                          mengandungi vokal
                                          berganding.

 MINGGU 28  Pada akhir unit 8 murid berupaya :
  UNIT 8                                                  -bunga
KONSTRUK 9  i.  membaca suku kata tertutup yang  2.0 Membaca suku kata   2.5 Membaca dan       -nganga
          mengandungi digraf.                       membunyikan suku kata  -singa
                                          tertutup yang      -wangi
                                          mengandungi digraf.   -nyanyi


                                                               10
 MINGGU                                       STANDARD
 UNIT           OBJEKTIF        STANDARD KANDUNGAN       PEMBELAJARAN           CATATAN
KONSTRUK
       ii. membina dan menulis suku kata   3.0 Membina dan menulis  3.5 Membina dan menulis
         yang mengandungi digraf.       suku kata         suku kata tertutup yang
                                         mengandungi digraf.
 MINGGU 29  Pada akhir unit 8 murid berupaya :
  UNIT 8
KONSTRUK 9    i.  membaca perkataan yang   4.0 Membaca perkataan   4.19 Membaca perkataan
            mengandungi digraf dengan                 yang mengandungi     -ungu
            betul.                           digraf.         -angsa
                                                      -tangan
         ii.membina dan menulis      5.0 Membina dan menulis  5.19 Membina dan menulis   -langit
           perkataan yang          perkataan         perkataan yang      -bangun
           mengandungi digraf dengan                  mengandungi digraf.
           betul dan kemas.
 MINGGU 30  Pada akhir unit 8 murid berupaya :
  UNIT 8
KONSTRUK 9    i. membaca perkataan yang    4.0 Membaca perkataan   4.21 Membaca perkataan    -stesen
           mengandungi konsonan                    yang mengandungi     -klip
           bergabung dengan betul.                   konsonan bergabung.   -stoking
         ii. membina dan menulis                                 -span
           perkataan yang mengandungi  5.0 Membina dan menulis  5.21 Membina dan menulis   -krayon
           konsonan bergabung dengan    perkataan         perkataan yang      -dram
           betul.                           mengandungi konsonan
                                         bergabung.
MINGGU 31  Pada akhir unit 8 murid berupaya :
 UNIT 8
KONSTRUK      i. membaca perkataan yang    4.0 Membaca perkataan   4.22 Membaca perkataan    -ber + lari = berlari
  10         berimbuhan awalan dengan                  yang mengandungi kata  -me + lukis = melukis
            betul.                           imbuhan.         -ter + jatuh = terjatuh
         ii. membina dan menulis
           perkataan yang berimbuhan   5.0 Membina dan menulis  5.22 Membina dan menulis
           awalan dengan betul dan      perkataan         perkataan yang
           kemas.                            mengandungi kata
                                         imbuhan.
                                                                 11
 MINGGU                                       STANDARD
  UNIT          OBJEKTIF         STANDARD KANDUNGAN       PEMBELAJARAN          CATATAN
KONSTRUK
MINGGU 32  Pada akhir unit 8 murid berupaya :
 UNIT 8
KONSTRUK    i.  membaca perkataan yang    4.0 Membaca perkataan   4.23 Membaca perkataan    -tiup + an = tiupan
  10        berimbuhan akhiran dengan                   yang mengandungi kata  -lari + an = larian
           betul.                            imbuhan akhiran.    -main + an = mainan
        ii.  membina dan menulis                                  -tulis + an = tulisan
           perkataan yang berimbuhan   5.0 Membina dan menulis  5.23 Membina dan menulis   -lukis + an = lukisan
           akhiran dengan betul dan     perkataan          perkataan yang
           kemas.                            mengandungi kata
                                          imbuhan akhiran.
MINGGU 33  Pada akhir unit 9 murid berupaya :
 UNIT 9                                                  -Tatabahasa
KONSTRUK   i. Membaca rangkai kata dengan    6.0 Membaca rangkai kata  6.1 Membaca rangkai kata   Kata nama am
  11      sebutan yang betul.

       ii. Membina dan menulis rangkai    7.0 Membina dan menulis  7.1 Membina dan menulis   -duit syiling
         kata dengan betul.          rangkai kata        rangkai kata       bakul sampah

       iii. Membaca ayat tunggal dengan    8.0 Membaca ayat      8.1 Membaca ayat tunggal   -Tatabahasa
         sebutan dan intonasi yang betul                              Kata Nama Am
                                                       Ayat Tanya
       iv. Memahami ayat tunggal yang                  8.2 Memahami ayat tunggal   Ayat Tunggal
         dibaca.                              yang dibaca        Tanda Baca

                                                      baju hujan
                                                      jambu air
MINGGU 34  Pada akhir unit 9 murid berupaya :
 UNIT 9                                                  -tatabahasa
KONSTRUK   i. Membaca rangkai kata dengan    6.0 Membaca rangkai kata  6.1 Membaca rangkai kata   kata nama am
  11      sebutan yang betul.                                     ayat tanya
                                                       ayat tunggal
       ii. Membina dan menulis rangkai    7.0 Membina dan menulis  7.1 Membina dan menulis    tanda baca
         kata dengan betul.          rangkai kata        rangkai kata
                                                      -duit syiling
       iii. Membaca ayat tunggal dengan    8.0 Membaca ayat      8.1 Membaca ayat tunggal   bakul sampah
         sebutan dan intonasi yang betul
                                                      baju hujan
       iv. Memahami ayat tunggal yang                  8.2 Memahami ayat tunggal  jambu air
         dibaca.                              yang dibaca


                                                                12
 MINGGU                                       STANDARD
  UNIT         OBJEKTIF         STANDARD KANDUNGAN       PEMBELAJARAN         CATATAN
KONSTRUK
MINGGU 35  Pada akhir unit 9 murid berupaya :
 UNIT 9                                                 -tatabahasa
KONSTRUK   i. Membaca ayat tunggal dengan    8.0 Membaca ayat     8.1 Membaca ayat tunggal   kata nama am
  11      sebutan dan intonasi yang betul                             ayat tanya
                                                     ayat tunggal
       ii. Memahami ayat tunggal yang                 8.2 Memahami ayat tunggal  tanda baca
         dibaca.                            yang dibaca


       iii. Membina ayat tunggal dengan   9.0-Membina dan menulis  9.1-Membina ayat tunggal  tukul besi
         betul.                ayat tunggal       berdasarkan pola ayat  badak sumbu
       iv. Menulis ayat tunggal dengan                   dasar
         betul
                                       9.2-Menulis ayat tunggal
                                                             13

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:117
posted:12/1/2011
language:Malay
pages:13