Sala by ZamsCLN

VIEWS: 14 PAGES: 1

									Sala .....................................................     Horari ............................................
Nom i cognoms....................................         DNI.................................................
Adreça .................................................      Telf. ................................................
Esdeveniment ......................................        Nºde persones .................................

Mitjançant la present, el contractant arrenda per un plaç de ............... hores la sala ................. per a la
realització del esdeveniment ................................... que s’iniciarà a les ......... hores del dia ....................... i
finalitzarà a les ......... hores del dia.....................
El contractant podrà accedir a la sala a les ........... per a preparar l’esdeveniment.
El preu de la contractació de la sala és de ............ € . Es farà una paga i senyal de ........ € i la resta es
pagarà el mateix dia de l’esdeveniment al moment d’accedir a la sala.
En cas que el contractant vulgui ampliar el plaç d’hores, haurà de contactar amb el propietari, el qual
tindrà la facultat de no concedir l’ampliació en cas que hi hagi contractat un altre esdeveniment. En cas
que s’ampliï el plaç, es cobrarà el preu de ...... € per hora extra contractada.
El contractant manifesta haver comprovat el correcte estat de les instal.lacions acceptant les condicions
del mateix, i comprometent-se a deixar la sala en les mateixes condicions.
El nombre màxim de persones que podrà estar a la sala és de .......... incloent els menors d’edat. El
contractant s’obliga a complir aquesta nombre, i en cas que el sobrepassi haurà de satisfer la quantitat de
....... €.
En cas de cancel·lació de la reserva, el contractant podrà cedir l’import de la reserva a un altra persona o bé guardar-
la per a un altre esdeveniment.
El contractant haurà d’entregar la sala en les mateixes condicions de neteja i estat en les quals el va rebre.
El contractant respon de qualsevol dany o desperfecte produït a la sala o als elements comuns de l’edifici en el qual
s’integra i al mobiliari i instal·lacions de que està dotat l’immoble, responent així mateix de la falta d’elements o
parts integrants dels mateixos.
Queda totalment prohibida l’entrada a l’interior de la sala d’armes, artefactes pirotècnics, matèries explosives,
inflamables o insalubres, així com l’entrada d’animals.
Es prohibeix fumar a l’interior de la sala així com el consum de substàncies estupefaents o psicotròpiques.
Queda prohibit la realització d’activitat il·lícites, contràries a l’ordre públic, la moral, els usos o els costums del lloc.
El contractant s’obliga a respectar i fer respectar les normes de seguretat, les ordenances municipals i les normes de
comunitat en les quals s’integra el local, responent dels danys que l’incompliment de tals preceptes pugui ocasionar.
L’entrada de menors a la sala haurà de ser supervisada per adults majors d’edat, que es responsabilitzaran de
la vigilància dels menors.
El contractant respondrà, eximint de tota responsabilitat al propietari dels danys i perjudicis ocasionats a tercers com
a conseqüència de l’ús de la sala.
El propietari no es fa responsable pels accidents que es produeixin a l’interior de la sala.
L’incompliment per part del contractant o de qualsevol de les persones que accedeixin a la sala de les normes
d’utilització d’aquesta, facultarà al propietari a suspendre l’esdeveniment, exigint la restitució de la possessió de la
sala i a fer seves les quantitats entregades en concepte de garantia sense perjudici del dret a exigir el ressarciment dels
danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar.
En cas que es contracti animació que no sigui de Alteuaire, s’haurà de presentar la documentació d’Alta a la
Seguretat Social o un rebut d’Autònom.

Normes a seguir:
  -  Prohibit menjar a la zona de jocs dels nens inclòs el happy park.
  -  No es pot entrar amb sabates al happy park
  -  Teniu cura del material que hi ha a la sala: joguines, màquines recreatives, TV,DVD..
  -  Assegureu-vos que no es perd cap bola de billar ni de futbolí ni cap dard.
  -  Els menors de 7 anys no poden jugar a les màquines recreatives.
  -  En cas que caigui beguda o menjar a terra, netejeu-lo.
  -  Llenceu totes les escombraries als contenidors i no deixeu res a la nevera.
  -  No llenceu res per les finestres.
  -  Quan marxeu, assegureu-vos que no us deixeu res.
  -  Respecteu el descans dels veïns a la sortida.
  -  Prohibit tirar confeti i serpentines.
  -  Recolliu les joguines.

El contractant                           Alteuaire espai lúdic i privat

								
To top