ZPRAVODAJ

Document Sample
ZPRAVODAJ Powered By Docstoc
					        ZPRAVODAJ
  Ročník: 2008                          číslo 5
    ZPRÁVY, INFORMACE A POKYNY PRO ČLENY MRS,
        MÍSTNÍ ORGANIZACE BLANSKO
                  Květen 2008


                Vážení přátelé rybáři,

  dostáváte do rukou již páté vydání Zpravodaje Místní organizace Moravského
rybářského svazu Blansko. Výbor MO MRS Blansko má upřímný zájem blíže informovat
každého člena o výsledcích práce místních skupin, celé místní organizace MRS Blansko
a o činnosti a záměrech svazových orgánů. Členové výboru MO jsou přesvědčeni, že
dobrá informovanost všech členů přispěje při znalosti činnosti a potřeb výboru MO
a výborů místních skupin k lepší spolupráci. Věříme, že si každý rybář najde ve
zpravodaji ty informace, které ho zajímají.


                              Výbor MO MRS Blansko
                     1
1. VI. sjezd Moravského rybářského svazu
  Sjezd se konal 6. října 2007 ve Vyškově. Na sjezdu zatupovalo naší místní organizaci
5 delegátů, kteří byli zvoleni na výroční schůzi delegátů v roce 2007. S průběhem sjezdu
seznamoval předseda MO členy na výročních schůzích místních skupin.
  VI. sjezd Moravského rybářského svazu přijal následující usnesení:

                 Usnesení VI. sjezdu MRS
                 konaného dne 6. 10. 2007 ve Vyškově

VI. Sjezd Moravského rybářského svazu, v plném souladu s dosud platnými Stanovami a Jednacím řádem MRS,
podrobně projednal a schválil hlavní zásady činnosti a změny základních dokumentů MRS pro budoucí období,
podle předložených písemných materiálů a diskuze.

A. S ch v a l u j e :

1. Volbu pracovního předsednictva ve složení:
  - Ing. Václav Habán            sekretariát MRS
  - JUDr. Pavel Lamač            MRS MO Veselí nad Moravou
  - Ing. Rudolf Milerski, CSc.        MRS MO Brno 2
  - RNDr. František Novotný         MRS MO Rosice
  - Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.       MRS MO Nedvědice
  - Ing. Petr Uhlíř             MRS MO Vyškov
  - JUDr. František Urbanec         MRS MO Brno 5
  - Jan Zedník                MRS MO Náměšť nad Oslavou

2. Volbu mandátové komise ve složení:
  - Zdeněk Čejka              MRS MO Brno 5
  - Antonín Kotulan            sekretariát MRS
  - Ing. Roman Krejčí           sekretariát MRS
  - Jiří Palán               MRS MO Brno 1
  - Pavel Sečka              MRS MO Strážnice

3. Volbu návrhové komise ve složení:
  - Prof. Ing. Vlastimil Baruš, DrSc.   MRS MO Brno 1
  - Jaroslav Krátký            MRS MO Boskovice
  - Mgr. Drahoslav Ondráček        MRS MO Brno 1
  - Šrámek Josef              MRS MO Veselí nad Moravou
  - RNDr. Jiří Zahrádka          MRS MO Brno 5

4. Volbu volební komise ve složení:
  - Zdeněk Bančák             MRS MO Veselí nad Moravou
  - Mgr. Petr Fojtíček           MRS MO Brno 5
  - Karel Heš               MRS MO Moravské Budějovice
  - František Konečný           MRS MO Strážnice
  - Jan Koudelka              MRS MO Brno 3
  - Leo Spurný               MRS MO Brno 1
  - Zdeněk Vágner st.           MRS MO Brno 5

5. Jednací řád VI. Sjezdu MRS – dle předloženého návrhu

6. Volební řád VI. Sjezdu MRS – dle předloženého návrhu

7. Zprávu předsedy MRS Ing. Rudolfa Milerského, CSc., o činnosti MRS za uplynulé období od konání
  V. Sjezdu MRS.

                          2
8. Zprávu předsedy Svazové kontrolní a revizní komise MRS p. Františka Jirdy, o činnosti SKRK MRS za
  uplynulé období od konání V. Sjezdu MRS.

9. Zprávu předsedy Kárného senátu MRS JUDr. Aleše Flídra, o činnosti KS MRS za uplynulé období od konání
  V. Sjezdu MRS.

10. Změny a doplňky Stanov MRS, přednesené a komentované JUDr. Pavlem Příhodou - (příloha A)

11. Změny Statutu MRS, přednesené a komentované Ing. Rudolfem Milerskim, CSc. - (příloha B)

12. Změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech MRS, přednesené a komentované
  Prof. Ing. Petrem Spurným, CSc. - (příloha C)

13. Zvýšení ceny členských příspěvků o 100,- Kč ve všech kategoriích na hodnoty: dospělí 400,- Kč, poloviční
  350,- Kč a mládež 200,- Kč.

14. Vznik investičního fondu, který bude plněn podílem 100,- Kč z každé členské známky.


B. B e r e n a v ě d o m í :

1. Zprávu mandátové komise, přednesenou předsedou mandátové komise p. Antonínem Kotulanem:
  Mandátová komise konstatuje že:
   VI. Sjezd byl svolán jako řádný sjezd jednou za tři roky v souladu s ust. § 20, odst. 2, a 3, Stanov MRS
   a části třetí Jednacího řádu MRS
   sjezd tvoří delegáti, zvolení ve 103 MO podle klíče, stanoveného Svazovým výborem MRS. Na sjezd
   bylo zvoleno celkem 349 delegátů.
   kontrolou u prezence mandátová komise ověřila, že ze zvolených 349 delegátů bylo na VI. Sjezdu MRS
   přítomno 335, což představuje 96% účast. Na sjezdu nebyly zastoupeny MO: Brumovice, Dolní Kounice,
   Dolní Rožínka, Lanžhot, Měřín, Mrákotín, Sehradice a Vír.
   Mandátová komise s odkazem na ust. § 20, odst. 3, a 4, Stanov MRS konstatovala, že přítomní delegáti
   mají platný mandát k jednání na tomto sjezdu a sjezd je schopen usnášet se a volit svazové orgány. Ke
   schválení návrhů je zapotřebí 168 hlasů.

2.  Zprávu volební komise o výsledku voleb do orgánů MRS, přednesenou předsedou volební komise
   Mgr. Petrem Fojtíčkem:
   Volby do Rady MRS bylo odevzdáno celkem:     333 platných volebních lístků,
   do SKRK MRS bylo odevzdáno celkem:        335 platných volebních lístků,
   do KS MRS bylo odevzdáno celkem:         334 platných volebních lístků.
   Do jednotlivých orgánů MRS byli kandidáti zvoleni podle počtu hlasů v tomto pořadí (s počtem hlasů):

Rada MRS:                 SKRK MRS:          KS MRS:

1. RNDr. František Novotný, CSc. (295)   1. Vojtěch Kieryk (320)    1. JUDr. Aleš Flídr (315)
2. Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. (285)   2. Karel Hrdý (318)      2. Lubomír Hnátek (312)
3. Jan Zedník (280)            3. Pavel Sečka (318)      3. Prof. Ing. Vlastimil Baruš, DrSc.
                                                   (308)
4. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D. (271) 4. Luděk Adámek (317)      4. Milan Karásek (296)
5. MUDr. Vladimír Snopek (264)      5. Pavel Mϋller (317)      5. JUDr. Ladislav Palatin (292)
6. MVDr. Jaroslav Uřičář (260)      6. Ing. Zdeněk Novotný (311) 6. Vlastimil Janovec (276) - náhradník
7. JUDr. Pavel Příhoda (257)       7. Jan Pleskač (311)      7. Jiří Kopenec (267) - náhradník
8. Jaroslav Krátký (257)         8. Ing. František Šiler (309)
9. Ing. Rudolf Milerski, CSc. (243)    9. Michal Hanuška (308)
                     10. Josef Karas (307)
                     11. Vojtěch Kostelanský (293)
                     12. Teodor Volf (261) - náhradník
                     13. Sklář Martin (221) - náhradník

                           3
3. Zprávu nově zvolených orgánů a výsledek voleb:
  - předseda MRS                   –   Ing. Rudolf Milerski, CSc.
  - předseda SKRK MRS                –   Pavel Sečka
  - předseda KS MRS                 –   JUDr. Aleš FlídrC. U k l á d á :

na základě jednání, diskuze a návrhů k činnosti MRS:
1. Radě MRS:
-  navrhnout a předložit SV ke schválení novelizované znění § 7 Kárná opatření, § 17 Kárná komise a § 25
   Svazová kárná komise, Stanov MRS
-  zaslat k registraci změny Stanov MRS Ministerstvu vnitra ČR do konce roku 2007
-  na základě úprav Stanov MRS vypracovat Jednací řád MRS a předložit ho Svazovému výboru MRS ke
   schválení
-  na základě výsledku jednání VI. Sjezdu MRS zaktualizovat Statut hospodaření MRS a předložit ho
   Svazovému výboru MRS ke schválení
-  navrhnout a předložit SV ke schválení způsob financování centrální komise pro řešení přestupků
-  upřednostňovat a podporovat sportovní rybolov v oblasti ekologie a rekreace, nikoliv v oblasti komerční
   těžby
-  v případě projednávání novely zák. č. 99/2004 Sb. O rybářství, usilovat o změnu právních předpisů ve
   smyslu možnosti lovu 24 hodin ve vybraných měsících ve vybraných revírech
-  v případě projednávání novely zák. č. 99/2004 Sb. O rybářství, usilovat o změnu právních předpisů ve
   smyslu původního ustanovení zák. 102/63Sb., o možnosti lovu dětí v rámci oprávnění dospělého rybáře

2.  Svazovému výboru MRS:
-  projednat a schválit § 7 Kárná opatření, § 17 Kárná komise a § 25 Svazová kárná komise, Stanov MRS
-  projednat a schválit změny Jednacího řádu MRS
-  projednat a schválit změny Statutu MRS
-  sledovat a vyhodnocovat vývoj nutných organizačních nákladů MRS MO a v této souvislosti upravovat
   členské příspěvky a ceny povolenek MRS
-  projednat a schválit způsob financování centrální komise pro řešení přestupků
-  ustavit pracovní komisi pro získávání prostředků z dotačních fondů ČR a EU
-  projednat a schválit statut investičního fondu plněného podílem z členské známky

3. Svazové kontrolní a revizní komisi MRS:
- zástupce Svazové kontrolní a revizní komise MRS je povinen při jednání Svazového výboru MRS důsledně
  dbát na dodržování kompetence Svazového výboru MRS.

4. Sekretariátu MRS:
- zveřejnit Usnesení VI. Sjezdu MRS na www stránkách MRS

D. V y s l o v u j e p o d ě k o v á n í :

-  výboru a všem členům MRS MO Vyškov za úsilí a vynikající přípravu prostředí a zajištění kvalitního
   pracovního průběhu jednání VI. Sjezdu MRS
-  všem funkcionářům MRS MO, členům a delegátům VI. Sjezdu MRS za otevřený a kolegiální přístup
   k jednání a diskuzi ke všem problémům, předloženým na jednání sjezdu
-  funkcionářům všech orgánů MRS a pracovníkům sekretariátu MRS za pečlivou a nezištnou práci pro naše
   zájmové sdružení občanů, které v uplynulém období umožnilo smysluplně uspokojovat naše sportovní
   rybářské zájmy i mezinárodní sportovní reprezentaci ČR
-  všem MO, které vynaložily úsilí a prostředky k získání vodních ploch a pozemků do svého vlastnictví a ve
   prospěch MRS
                           4
E. Z a v a z u j e :

Všechny členy Moravského rybářského svazu, místní organizace a volené orgány MRS k všestranné podpoře
svazového rybolovu, k péči o svěřené revíry a výkonu spolkové činnosti, především na základě dobrovolné práce
funkcionářů a členů MRS

F. D o p o r u č u j e:

Všem MO podpořit účastí svých družstev svazové kolo „Zlaté udice“ pořádané ve dnech 6. – 8. 6. 2008
MRS MO Znojmo.

Zapsal: ve Vyškově dne 6. 10. 2007 předseda návrhové komise RNDr. Jiří Zahrádka
2. VÝROČNÍ SCHŮZE MS A VÝROČNÍ SCHŮZE DELEGÁTŮ
  Jednání výroční schůze delegátů předcházely výroční schůze MS naší MO, které
proběhly postupně v měsíci prosinci a lednu.
  Kladem letošních výročních schůzí MS byl výrazný nárůst účasti členů, která
v průměru dosáhla 80%, což je o 15% více než v roce 2007, kdy byla průměrná účast
65%. Na všech výročních schůzích MS byli vždy přítomni předseda a hospodář MO,
kteří vystoupili s informacemi o činnosti MO, zejména k problematice zarybňování,
slovů a vysazování ryb. Předseda MO přítomné seznámil s průběhem a závěry VI. sjezdu
MRS.
  Z jednání výročních schůzí MS nevzešla žádná připomínka, která by musela být
projednána na výroční schůzi delegátů.
  Výroční schůze delegátů MO se konala dne 8. března 2008 v prostorách restaurace
Punkva v Blansku. Delegáti na výroční schůzi delegátů byli předtím zvoleni na výročních
schůzích místních skupin podle klíče - jeden delegát na deset členů místní skupiny,
celkem bylo delegováno tedy 102 členů MO. Na konferenci bylo přítomno celkem
92 delegátů ze zvolených, což představuje celkovou účast 90% a konference byla proto
dle stanov usnášeníschopná. Výroční konference se zúčastnil dále 1 člen naší organizace
jako host.
Účast delegátů z jednotlivých skupin byla následující:
MS Blansko Jih:      94%
MS Blansko Sever:     92%
MS Černá Hora:      88%
MS Dolní Lhota:     100%
MS Doubravice:      100%
MS Jedovnice:      100%
MS Lysice:        57%
MS Sloup:         66%

 Letošní výroční schůze delegátů byla spojena s volbou funkcionářů výboru a kontrolní
a revizní komise. Od letošního roku je funkční období čtyřleté. Nově zvolení členové
výboru a KRK včetně náhradníků, jsou uvedeni v samostatném článku.

                           5
  Po volbě pracovního předsednictva konference a volbě mandátové, návrhové a volební
komise přednesl předseda MO pan Jan Pleskač poměrně obšírnou zprávu o činnosti MO
za minulé období a záměrech organizace na období do příští výroční schůze delegátů.
Zprávu o ekonomickém výsledku hospodaření za rok 2007 zpracovala ekonomka MO
paní Božena Müllerová. Zprávu přednesl předseda MO, který ve svém vystoupení také
seznámil delegáty s návrhem rozpočtu MO na rok 2008. V dalším průběhu konference
předseda kontrolní a revizní komise MO pan Hřebíček podal zprávu o činnosti komise za
rok 2007 a o plánu KRK MO na rok 2008. Ve svém vystoupení pan Hřebíček ocenil, že
KRK v průběhu období od poslední konference nezjistila nedostatky v organizační
činnosti výboru MO a výborech MS, ve čtyřech provedených kontrolách hospodaření
s finančními prostředky MO nebyly rovněž zjištěny závady.
  V diskusi vystoupilo celkem 6 delegátů. Vznesené připomínky delegátům byly odpo-
vězeny.
  Po diskuzi následovalo předání ocenění a vyznamenání navrženým členům MO za
jejich dlouhodobou dobrou práci pro činnost organizace a po zprávě návrhové komise
a jejím doplnění připomínkami z pléna následovalo hlasování k usnesení výroční
konference, které bylo jednohlasně delegáty schváleno.
  K racionálnímu průběhu výroční konference bezesporu přispělo, že hlavní pro-
jednávané a schvalované dokumenty měli delegáti v písemné podobě k dispozici na
stolech a případné připomínky a návrhy mohli do návrhů doplnit. Zásadní dokumenty
konference v přijaté definitivní podobě a část informací ze zprávy o činnosti MO MRS
Blansko za rok 2007 a záměrech pro příští období najdete na dalších místech tohoto
Zpravodaje.
  Souhrnně lze na základě jednání letošní výroční konference MO MRS Blansko
konstatovat, že práce místních skupin a celé místní organizace v období od minulé
výroční schůze delegátů byla v zásadě úspěšná a přijaté plány práce a usnesení
z předcházející konference byly splněny. Pozitivem je i další zvýšení úrovně práce
v organizační, technické a hospodářské činnosti, zejména na úseku pstruhového
hospodaření místní organizace. Nicméně na druhé straně nelze nevidět, že za uspořádání
převážné většiny akcí, zahrnutých do plánu práce MO, nesou odpovědnost zejména
blanenské skupiny při částečné participací jen některých místních skupin, jmenovitě
MS Černá Hora, Sloup. V dalším období je proto třeba na významnějších akcích MO
zvýšit podíl i ostatních místních skupin.Stejně tak to platí obecně i pro zapojení většího
počtu členů do práce místních skupin a místní organizace, kdy je patrný trend nemalé
části členů redukovat jejich veškeré aktivity pouze na docházku k vodě.
  Výbor MO MRS Blansko je proto názoru, že přes tradičně dobré a dlouhodobé
výsledky činnosti naší organizace existuje při měnících se vnějších podmínkách prostor
pro další zlepšení. Přijaté usnesení výroční schůze delegátů pro zaměření činnosti MO
pro příští období a další přijaté dokumenty jsou solidním základem, jak pro splnění všech
potřebných a konferencí schválených úkolů naší organizace, tak i pro splnění očekávání
jejích členů.
                      6
                 Usnesení
        z výroční schůze delegátů MRS MO Blansko
             konané dne 8. března 2008
  Přítomní delegáti konference zhodnotili činnost MO MRS Blansko, dosažené
výsledky v hospodaření MO, rybochovu a rybolovu za rok 2007 a přijali po diskusi
následující usnesení:

I. Schvaluje:

1. Volbu pracovního předsednictva a zapisovatele
2. Volbu mandátové, návrhové a volební komise
3. Volební řád výroční schůze delegátů - dle předloženého návrhu
4. Zprávu předsedy MRS MO o činnosti MO za rok 2007
5. Zprávu ekonomky o finančním hospodaření MO za rok 2007 a rozpočet MO
  na rok 2008
6. Zprávu předsedy KRK o činnosti KRK MO za rok 2007 a plán její činnosti na rok
  2008

II. Bere na vědomí:

1. Zprávu mandátové komise přednesenou předsedou mandátové komise p. Mojmírem
  Součkem:
  Mandátová komise konstatuje že:
  - výroční členská schůze delegátů MS byla svolána v souladu se stanovy MRS § 13
   odst. 4.
  - výroční schůzi tvoří delegáti 8 MS zvoleni dle stanoveného klíče. Na výroční
   schůzi bylo zvoleno celkem 102 delegátů
  - kontrolou u prezence mandátová komise ověřila, že ze zvolených 102 delegátů je
   přítomno 92, což představuje 90%
  - přítomní delegáti mají platný mandát k jednání na této výroční schůzi a schůze je
   schopna se usnášet a volit orgány MO. Ke schválení návrhů je zapotřebí 47 hlasů.
 2. Zprávu volební komise o výsledku voleb do výboru MO a KRK MO, přednesenou
  Ing. Vincencem Beránkem

II. Ukládá výboru MO:

1. Zajistit řádné hospodaření na všech chovných rybnících, potocích a revírech
      T: průběţná kontrola při jednání výboru
2. Na základě provedené revizi všech uzavřených smluv na pronájem nebo výpůjčku
  chovných rybníků a revírů MO a zpracovaných paspartů těchto smluv, zajistit
  s partnery jejich aktualizaci
      T: 30. 11. 2008
                      7
3. Organizovat a pravidelně sledovat a vyhodnocovat činnost s mládeží
      T: průběţně, kontrola duben, listopad
4. Pro veřejnost uspořádat tradiční akci „Petrův ráj“
      T: 31. 5. 2008
5. Pro mládež organizovanou v MO uspořádat 3. ročník rybářských závodů mládeže
      T: 27. 9. 2008
6. Uspořádat tradiční 14. Rybářský bál a včas zahájit organizační přípravu
      T: II. pololetí průběţně, 24. 1. 2009
7. Jednotliví členové výboru MO, odpovědní za výkazy brigád, organizovaných MO
  a dalších jiných akcích MO, budou tyto přehledy měsíčně odevzdávat.
       T: při výborových schůzích

8. Vyhodnotit činnost a provést školení rybářských stráží.
     T: duben 2008

9. Projednat ve výboru MO průběh a diskusi z výroční schůze delegátů, jednotlivé
  diskusní příspěvky vyhodnotit a přijmout odpovídající opatření, se kterými seznámit
  členskou základna prostřednictvím zpravodaje MO.
      T: květen 2008

10. Pravidelně hodnotit plnění usnesení výroční schůze delegátů na výborové schůzi MO.
      T: červen, prosinec 2008
11. Vydat nový Zpravodaj MO MRS Blansko č. 5/2008
      T: květen 2008


III. Ukládá výborům MS:

1. Pro členy organizovat ve spolupráci s výborem MO brigády dle plánovaných akcí,
  popřípadě dle aktuální potřeby. O termínech akcí informovat členy MS
      T: průběţně

2. Předsedové MS předávat měsíčně na výboru MO hospodáři písemný závazný přehled
  odpracovaných brigád, poslední přehled musí být předán nejpozději do 16. 12. 2008.
      T: schůze výboru MO, 16. 12. 2008
3. Vedoucí MS předkládat pravidelně na každé výborové schůzi zprávu o činnosti MS za
  předešlé období.
      T: schůze výboru MO


                      8
IV. Ukládá všem členům MO:

1. Dodržovat schválený Statut brigádnické povinnosti člena MO MRS Blansko, který
  byl v plném znění publikován ve Zpravodaji MO MRS Blansko č. 4/2007
2. Obracet se na výbor MS s požadavkem o umožnění odpracování brigádnických hodin
  - brigády musí být splněny nejpozději do 30. 9. 2008.

V. Zavazuje:

Všechny členy místní organizace a volené orgány MO k všestranné podpoře svazového
rybolovu, k péči o svěřené revíry a výkonu spolkové činnosti, především na základě
dobrovolné práce funkcionářů a členů MO.


VI. Obecná ustanovení:

1. Zásady pro přijímání nových členů:
  - přihlášku za člena MRS s čestným prohlášením odevzdat nejpozději do 31. 5. 2008
  - brigádnická povinnost žadatele o členství v MRS v roce přihlášení je 10
   brigádnických hodin.
2. Podmínkou pro vydání povolenky pro mládež je vždy úhrada 20,- Kč na zakoupení
  krmení, netýká se nových členů, kteří platí zápisné
3. U člena, který splnil brigádnickou povinnost v roce 2007 a v roce 2008 nebere
  povolenku, započítává se takto splněná brigádnická povinnost pro potřeby vydání
  povolenky jeden rok, tj. pro výdej povolenky v roce 2009
4. Všichni členové MO budou ohleduplní vůči členům se zdravotními handicapy,
  zejména držitelům průkazů ZTP a ZTP/P např. při výdeji povolenek a jiných hro-
  madnějších akcích.

  V Blansku dne 8. 3. 2008.


3. NÁKLADY A VÝNOSY MO MRS BLANSKO ZA ROK 2007
  V tomto materiálu je v podstatě obsažen v kolonce Plán i rozpočet na loňský rok,
který schválila výroční schůze delegátů MO. V kolonce Skutečnost je uvedeno ve
výdajové části vlastní čerpání prostředků, v příjmové části pak příjmy organizace.
V souhrnu lze hospodaření MO hodnotit pozitivně a to zejména proto, že celkové
hospodaření bylo s přebytkem, který je uveden pod tabulkou v položce Zisk.
  V nákladových – výdajových položkách jsme hospodařili v souladu s plánem. Více
překročeny byly prostředky pouze u nákupu ryb do revíru, dále u provozu AVIE
z důvodu opravy.
  Celkové náklady činily 1.147.937,18 Kč proti plánu 1.138.000,- Kč.
  Náklady na celkovou činnost byly překročeny o 9.937,18 Kč.


                     9
  V příjmové části rozpočtu se odráží celková činnost naší MO. Akce, které MRS MO
Blansko organizovala tj. Rybářský bál, Petrův ráj pro děti a prodej ryb výrazným dílem
přispěly ke zlepšení ekonomiky naší MO. Plánované příjmy ve výši 1.138.000,- Kč,
skutečné příjmy byly 1.218.080,36 Kč, to znamená, že díky činnosti a aktivitě členů MO
při jednotlivých akcích, které MO pořádala a to nejen pro občany, ale z rybochovu i pro
jiné MO, při brigádách, ale i další činnosti bylo získáno proti plánu navíc 7.0143,20 Kč.
Za aktivitu při všech akcích je třeba těm, kteří se na nich podíleli poděkovat.

  Celkové finanční prostředky MRS MO Blansko činili k 31. 12. 2007 v pokladně
9.360,50 Kč a zůstatek na běžném účtu u České spořitelny byl 210.813,83 Kč.
Čerpání prostředků MO MRS Blansko v roce 2007

č.
účtu  Název účtu
    Náklady                            Plán        Skutečnost
  501 Nákup DHIM                               50.000,00   17.303,00
    Spotřeba materiálu                           30.000,00   25.959,50
    Nákup ryb revír + rybochov                      410.000,00   440.751,00
    Nákup ryb pro prodej                         170.000,00   183.382,50
    Nákup ryb na kult. a spol. akce                    40.000,00   36.066,00
  502 Spotřeba energie                            10.000,00    6.031,00
  503 Provoz AVIE + PHM                           45.000,00   61.058,00
    Spotřeba ostat. dodávek, Zpravodaj, materiál bál, PR          30.000,00   33.347,50
  511 Opravy a udržování                           15.000,00   21.444,00
  512 Cestovné                                15.000,00   21.562,00
  513 Činnost mládeže, náklady na reprezentaci                30.000,00   25.020,00
  518 Poštovné                                5.000,00    2.687,00
    Telefon                                40.000,00   30.814,68
    Dopravné                                10.000,00    7.294,00
    Nájemné                                40.000,00   42.786,00
    Školení                                        10.831,00
    Občerstvení                              15.000,00   14.843,50
    Rekl. a propag. služby a ostatní                    15.000,00    3.689,00
  521 Mzdové náklady (funkční požitky, dohody o prov. práce, ref.)     130.000,00   136.175,00
  538 Ostatní daně a poplatky                           0,00    2.401,50
  546 Dary (živ. Jubilea, ukončení funkce)                  15.000,00    7.500,00
  549 Pojištění členů                             3.000,00    2.330,00
  549 Bankovní poplatky                            5.000,00    3.861,00
  554 Nákup materiálu od MRS Brno                       6.000,00      0,00
  581 Poskytnuté přísp. mezi organizacemi (SSV)                9.000,00   10.800,00

    Celkem náklady                         1.138.000,00 1.147.937,18

                           10
    Příjmy                        Plán        Skutečnost
  601 Tržby za vlastní výrobky                   80.000,00   87.476,00
    Tržby z prodeje ryb                     170.000,00   224.050,00
    Tržby z kult. a společ akcí                 100.000,00   90.886,50
  602 Tržby z prodeje služeb (Podomí, Bulhary, Kamnárna)      20.000,00    9.000,00
    Zápisné                              0,00   28.000,00
    Tržby - manipulační poplatek                 75.000,00   73.060,00
    Správní poplatek nových členů                   0,00    3.400,00
    Řády                                       0,00
  604 Tržby z prodeje materiálu                   1.000,00    1.550,00
    Řády                             6.000,00    8.730,00
  614 Změna stavu ryb                       10.000,00   -56.150,00
  644 Úroky na BÚ                          1.000,00     353,86
  649 Tržby za neodprac. Brigády                  75.000,00   89.432,00
  681 Tržby za povolenky                     350.000,00   353.652,00
  684 Tržby za čl. příspěvky                   215.000,00   209.640,00
    Přijaté příspěvky od soukromníků               20.000,00      0,00
    Přijaté příspěvky od jiných org.               15.000,00 95.000,00
    Velkem výnosy                     1.138.000,00 1.218.080,36

    Zisk                            70.143,20
4. SCHVÁLENÝ ROZPOČET MO MRS BLANSKO NA ROK 2008

  Návrh rozpočtu vychází ze skutečností hospodaření z předcházejících let, z potřeb MO, ale
i z plánované činnosti v letošním roce, to znamená s uspořádáním většiny akcí, které byly
přínosem pro MO ve finanční oblasti minulých let. Je na všech členech organizace, jestli se za
jejich pomoci podaří rozpočet v příjmové části naplnit. Ten je sestaven jako vyrovnaný. Od
příjmové části se bude odvíjet i část nákladová.
  Je skutečností, že v posledních letech se podařilo ve finančních prostředcích MO vytvořit
určitou rezervu, a tu je podle mého názoru potřeba držet zhruba ve stejné výši nebo případně
ještě navýšit na překonávání určitých nárazových a mimořádných výdajů, zejména v souvislosti
se zarybněním revírů.
                         11
Návrh rozpočtu MO MRS Blansko na rok 2008

č.
účtu  Název účtu                          Náklady
 501 Nákup DHIM                             30.000,00
   Spotřeba materiálu                         30.000,00
   Nákup ryb revír + rybochov                    430.000,00
   Nákup ryb pro prodej                       170.000,00
   Nákup ryb na kult. a spol. akce                  35.000,00
 502 Spotřeba energie                          6.000,00
 503 Provoz AVIE + PHM                         35.000,00
   Spotřeba ostatních dodávek                     32.000,00
 511 Opravy a udržování                         20.000,00
 512 Cestovné                              20.000,00
 513 Činnost mládeže, náklady na reprezentaci              25.000,00
 518 Poštovné                              3.000,00
   Telefon                              35.000,00
   Dopravné                              10.000,00
   Nájemné                              50.000,00
   Školení                              10.000,00
   Občerstvení                            15.000,00
   Rekl. a propag. služby a osttní                   5.000,00
 521 Mzdové náklady (funkční požitky, dohody o prov. práce, ref.)   140.000,00
 538 Ostatní daně a poplatky                       2.000,00
 546 Dary (živ. Jubilea, ukončení funkce)                15.000,00
 549 Pojištění členů                           2.500,00
 549 Bankovní poplatky                          4.000,00
 554 Nákup materiálu od MRS Brno                    15.000,00
 581 Poskytnuté příspěvky mezi organizacemi (SSV)            12.000,00
    Celkem náklady                         1.151.500,00

 601 Tržby za vlastní výrobky                      90.000,00
   Tržby z prodeje ryb                        170.000,00
   Tržby z kult. a společ. Akcí                    90.000,00
 602 Tržby z prodeje služeb (Podomí, Bulhary)              10.000,00
   Správní poplatek nových členů                    3.000,00
   Zápisné                               25.000,00
   Tržby - manipulační poplatek                    75.000,00
 604 Tržby z prodeje materiálu (řády, Stanovy)              10.000,00
 614 Změna stavu ryb                           13.000,00
 644 Úroky na BÚ                              500,00
 649 Tržby za brigády                          90.000,00
 681 Tržby za povolenky                         350.000,00
 684 Tržby za čl. příspěvky                       210.000,00
   Přijaté příspěvky od jiných org.                  15.000,00
   Celkem výnosy                          1.151.500,00
                          12
5. INFORMACE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ MO MRS BLANSKO
  K 31. 12. 2007 má naše MO celkem 1.181 členů, z tohoto počtu je 128 dětí ve věku
8-15 roků, 38 mládeže 16-18 roků a 1115 dospělých nad 18 roků. V naší organizaci
máme 23 žen, 74 důchodců nad 65 roků, 26 invalidních důchodců a 66 držitelů průkazů
ZTP a ZTP/P.

  Ve srovnání s loňským rokem došlo k mírnému nárůstu členské základny.
K 31. 12. 2006 bylo evidováno celkem 1 165 členů tj. o 16 méně. V rámci MRS jsme co
do počtu členů 12 největší organizace ze 103 organizací.
  Jednotlivé MS mají následující počet členů nad 15 roků. BK – SE – 254, BK – JIH –
190, Jedovnice – 197, Dolní Lhota – 99, Lysice – 75, Sloup – 84, Doubravice – 58
a Černá Hora - 96.
  Z důvodu nezájmu členů výboru MS Jedovnice nedošlo k navrhovanému rozdělení
skupiny z důvodu počtu členů a rozloze území, které tato skupina pokrývá. Do budoucna
by stálo opět za zvážení rozdělení skupiny Jedovnice, neboť si myslím, že by rozdělení
skupiny přispělo ke zkvalitnění řízení skupiny a prospělo činnosti celé MO.
  Pro Vaši informaci uvádím počty členů MS nad 15 roků, kteří k 28. 2. 2007
nezaplatili členské příspěvky: BK – SE 19, BK – JI 24, Jedovnice 14, Dol. Lhota 9,
Černá Hora 5, Lysice 16, Doubravice 4, Sloup 7 členů. Celkem 98 členů, tj. o 8 členů
více jak v loňském roce. Těmto členům je v souladu se stanovami MRS § 5 čl. 8 pís. c)
zrušeno členství pro nezaplacení členského příspěvku. Pokud budou chtít tito členové
členství obnovit, jsou povinni zaplatit zápisné ve výši 1.000,- Kč, mládež do 15-ti let
300,- Kč
  Základní statistické údaje o členské základně MRS k 31. 12. 2006. MRS má celkem
103 MO, ve kterých je organizováno 73.295 členů. Z počtu 103 MO je 11 samostatně
hospodařících a jedna – MO Brumovice – nemá revír ani chovné zařízení Ve srovnání
s rokem 2005 došlo k poklesu členů MRS o 2365 členů tj. 3,12%, s rokem 2004 o 3385
členů tj. 4,28%. Počet členů MRS má klesající tendenci.

6. PRÁCE S MLÁDEŢÍ V MO MRS BLANSKO
  V naší MO je celkem 128 dětí ve věku 8-15 let. Vedoucím úseku práce s mládeží byl
v loňském roce člen výboru ve funkci hospodáře p. Odehnal Miroslav, který řídil
a koordinoval práci vedoucích jednotlivých kroužků, předkládal zprávy o činnosti
mládeže, zajišťoval sumarizaci úlovků mládeže a vydával členské známky a povolenky
mládeži. Od podzimu roku 2007 se jako vedoucí mládeže zapracovává člen výboru
Zouhar Pavel.
  Kroužky mladých rybářů pracují v Jedovnicích - 15 dětí, vedoucí p. Marek František,
v Černé Hoře – 13 dětí, vedoucí p. Snášelová Helena, ve Sloupě – 12 dětí, vedoucí
p. Kučera Otomar a v Blansku – 12 dětí, vedoucí p. Zouhar Pavel. Všem členům MO,
kteří se podílejí na práci s mládeží, výbor MO děkuje a přeje další úspěchy na tomto
úseku.
  V měsíci prosinci loňského roku bylo provedeno přezkoušení mládeže v souvislosti
s přechodem do kategorie 16-18tiletých. K přezkoušení bylo pozváno celkem 31 členů,
                     13
dostavilo se 25 členů. 6 žáků bylo z řad rybářů vyřazeno pro nezájem. V porovnání se
předcházejícími roky prokázali tito mladí rybáři podstatně lepší znalosti než v dřívějších
letech.
  V rámci oslav Dne dětí jsme ve spolupráci s městem Blansko zorganizovali v měsíci
červnu 2007 tradiční Petrův ráj. Ze strany všech přítomných byla tato akce hodnocena
velmi dobrým způsobem. Taktéž ekonomický výsledek této akce byl velmi dobrý. Město
Blansko přispělo na nákup ryb částkou 8.000,- Kč.

  V září 2007 jsme na rybníku ve Sloupečníku zorganizovali 3. ročník „Rybářských
závodů mládeže ve věku 8-15 let v lovu ryb“. Závody velmi úspěšně organizačně zajistil
p. Odehnal Miroslav ve spolupráci s p. Pavlem Chemčukem, Miroslavem Pelíškem
a s vedoucím MS Černá Hora p. Pavlem Kosem, za což jim patří poděkování. Závodů se
zúčastnilo 37 startujících. Lovilo se ve dvou kolech s přestávkami na občerstvení
a výměnou lovících míst, které si každý závodník při prezentaci vylosoval. Započítáván
byl každý centimetr délky ryby. Celkem bylo uloveno 17 metrů a 32 centimetrů délky
ryb, hlavně kapra a pstruha duhového. Největší ulovenou rybou byl kapr 65 cm. Závody
se všem přítomným líbily, neboť slova uznání a nadšení byla slyšet z úst závodníků
i přítomných rodičů.

7. ČINNOST RYBÁŘSKÉ STRÁŢE

  V roce 2007 zajišťovalo ostrahu našich revírů 14 členů rybářské stráže. Z toho
p. Odehnal a p. Sedlák s celosvazovou působností. V průběhu roku se řady rybářské
stráže rozrostly o další tři členy, kteří úspěšně složili zkoušky a začali vykonávat svoji
funkci, někteří i s rozšířenou pravomocí na jiné revíry v působnosti MRS. Z činnosti
a počtu kontrol již bylo na našich revírech v roce 2007 114 je zřejmé, že ne všichni
členové s odznaky naše revíry navštěvují. Hospodářem naší organizace byla v loňském
roce jedna povolenka zadržena za nepovolený způsob lovu. Další byl potrestán člověk,
který neoprávněně lovil ryby na Svitavě 3 a ve zkráceném řízení obviněn policií ČR
z trestného činu pytláctví. Pro zdokonalení a zlepšení znalostí členů rybářské stráže
proběhlo i letos školením za přítomnosti profesionála RS p. Smolky.

8. ŠKOLENÍ NOVÝCH ZÁJEMCŮ O RYBOLOV
  Školení nových zájemců o sportovní rybolov pro získání prvního rybářského lístku je
MO MRS Blansko standardní činností, protože naše organizace má pro tuto činnost
potřebnou akreditaci MZe.
  V roce 2007 opět proběhlo školení nových zájemců o sportovní rybolov, přihlásilo se
celkem 19 adeptů. Z toho jich 17 absolvovalo školení a ukončilo je úspěšnou závěrečnou
zkouškou. Vlastní školení bylo realizováno tak, jako i v předešlých letech ve třech
částech. Kvalitním poskytováním přednášek se podařilo v průběhu školení podchytit
zájem nových adeptů a lze konstatovat, že při složení závěrečné zkoušky prokázali velmi
dobré znalosti a zkušebními komisemi byla úroveň znalostí hodnocena jako nejlepší
v posledních 3 letech. Organizace bude školení nových adeptů realizovat i v roce 2008
                      14
a zájem výboru MO bude, aby znalosti k získání prvního rybářského lístku u nových
adeptů byly na co nejvyšší úrovni. Přihlášky je možné získat u místopředsedy MO MRS
Blansko JUDr. Aloise Péče a je nutno je podat nejpozději do 30. 5. 2008.


9. VYZNAMENANÍ ČLENOVÉ MO MRS BLANSKO
  Na jednání výroční konference byli předáním čestných odznaků MRS a dalšími
vyznamenáními oceněni za dlouholetou práci ve prospěch naší MO členové, kteří dlou-
hodobě nad rámec svých povinností vykonali záslužnou práci pro organizaci.
  Výbor MO vycházel při návrzích na vyznamenání z předložených návrhů z MS a byl
hodnocen zejména přínos práce vyznamenaných pro MO. Rada a Svazový výbor MRS na
základě zpřísněných kriterií udělil čestné odznaky těmto členům MO:
  Za zásluhy o rybářství čestný odznak 3. stupně, ing. L. Loukotovi, R. Tichému,
Mgr. P. Kuběnovi, JUDr. A. Péčovi, M. Gotwaldovi, J. Vybíhalovi, P. Kubínovi,
V. Náhlíkovi a M. Piňosovi. Čestný odznak 2. stupně - Z. Hollmannovi, B. Müllerové,
K. Mátalovi a Z. Kovářovi. Čestný odznak 1. stupně - M. Součkovi, V. Körberovi,
P. Němečkovi, J. Čuříkovi, M. Hossovi a R. Ševčíkovi. Za dlouholeté členství čestný
odznak - Fr. Prokopovi a J. Kocmanovi.
  Panu Karlovi Adersovi bylo uděleno čestné členství. Odznaky a vyznamenání předali
oceněným předseda MO Jan Pleskač a hospodář Miroslav Odehnal.
  Všem oceněným upřímně blahopřejeme!

10. HODNOCENÍ BRIGÁD ČLENŮ ZA ROK 2007
  Jedna z důležitých činností naší organizace je pracovní povinnost členů MO. V naší
MO je pracovní povinnost prováděna v souladu se Statutem pracovní povinnosti, který
byl schválen na výroční schůzi delegátů v roce 2006 a v loňském roce doplněn a který
v úplném znění vyšel ve Zpravodaji MO č. 4 v roce 2007.
  V průběhu uplynulého období bylo odpracováno celkem 5811 brigádnických hodin.
Ve srovnání s rokem 2006 je to o 453 brigádnických hodin méně. Brigádnickou
povinnost mělo splnil celkem 670 členů, v roce 2006 to bylo 688 členů, brigád-
nickou povinnost nesplnilo 318 tj. 47%, v roce 2006 to bylo 263 tj. 38% členů. Po
jednotlivých MS byla brigádnická činnost následující: brigádnickou povinnost nesplnilo
z MS BK – SE 53% členů, BK – JI 53%, Dolní Lhota 50%, Černá Hora 63%, Dou-
bravice 79%, Jedovnice 40%, Lysice 28% a Sloup 15%.
  Ve srovnání s rokem 2006 došlo k nárůstu členů, kteří nesplnily brigádnickou
povinnost o 9%. Při hodnocení brigádnické činnost na výborových schůzích v průběhu
roku, bylo ze strany hospodáře a vedoucích místních skupin, konstatován absolutní
nezájem o brigádnickou činnost. Odrazem tohoto nezájmu je výsledek vyhodnocení
brigádnické činnosti za rok 2007.
                     15
11. PŘEHLED ČLENŮ VÝBORU MO, VEDOUCÍCH MS A KRK

  a) ČLENOVÉ VÝBORU:

Jméno a příjmení     Funkce    bydliště           Mobil
Jan Pleskač       Předseda    Blansko, Dvorská 86    724 121 044
JUDr. Alois Péč    Místopředseda  Blansko, Dvorská 86    604 733 878
Ing. Richard Panáček   Jednatel   Blansko, Pod Javory 20  602 742 856
Jaroslav Hebelka     Ekonom    Blansko, Dvorská 92    602 781 464
Miroslav Odehnal     Hospodář    Blansko, Kamnářská 1   724 121 182
Radek Tichý      zást. Hospodáře  Blansko, Poříčí 6     774 969 820
Pavel Zouhar     vedoucí mládeže  Blansko, Samova 6     723 709 385
Náhradníci
Pilát Roman               Blansko, Na Pískách 7   602 456 193
Ing. Ochotný Vladimír          Blansko, Hor. Lhota 143  602 521 094  b) PŘEDSEDOVÉ MS:

Jméno a příjmení   místní skupina  bydliště           mobil
Petr Müller      Blansko Jih   Blansko, Chelčického 29  774 156 170
Pavel Chemčuk     Blansko Sever   Blansko, Absolonova 7   607 648 058
Pavel Kos       Černá Hora    Černá Hora 447      607 814 666
Ing. Libor Loukota   Doubravice    Doubravice, U cih. 401  724 619 153
Milan Šulc       Dolní Lhota   Dolní Lhota, 132     604 181 434
Miloš Hemzal      Nerovnice    Jedovnice 606       721 209 457
Jiří Čuřík        Lysice    Lysice 521        724 756 251
Pavel Maňoušek      Sloup     Petrovice 96       724 074 327


  c) ČLENOVÉ KONTR. A REVIZNÍ KOMISE:

Jméno a příjmení     Funkce     Bydliště           mobil
František Hřebíček    Předseda    Blansko, Wolkerova 8   728 023 867
Mojmír Souček       Člen     Blansko, Sadová 70    606 609 133
Zdeněk Hollmann      Člen     Blansko, Pražská 30    723 849 915
Náhradník
Vlastimil Körber            Blansko, Samova 21    728 898 906
                    16
12. WEBOVÉ STRÁNKY MO MRS BLANSKO
  V roce 2006 byly zřízeny webové stránky MO MRS Blansko s adresou
www.mrsblansko.cz. S webovou adresou vznikla také nová adresa elektronické pošty
(mrsblansko@mrsblansko.cz), na kterou se již běžně obrací nejen rybářská veřejnost.
Elektronická pošta (email) je v pracovních dnech denně kontrolována a v případě potřeby
ji můžete využít pro sdělení jakýchkoli oznámení nebo požadavků na MO MRS Blansko.
Výhodou elektronického kontaktu je možnost okamžitého předání informací bez čekání
na úřední den. Lze také bez složitého hledání zjistit na jednom místě všechny potřebné
aktuální informace z rybářského prostředí. Např. kdy jsou úřední hodiny v kanceláři MO
MRS Blansko, termíny akcí pořádaných MO MRS Blansko, můžete se kdykoli podívat
na aktuální stav zákonů a vyhlášek přímo v odkazech na MRS Brno apod. Doba, kdy byl
přístup na internet jen výsadou firem je již dávno na ústupu a internet se dnes již stává
stále častěji běžným vybavením domácností. Pro představu, jak jsou stránky využívány,
uvádíme několik čísel. V lednu 2007 jsme na stránkách www.mrsblansko.cz zare-
gistrovali 40 návštěv, v září 2007 to bylo již přes 100 návštěv a v prosinci 2007 již téměř
300 návštěv za měsíc.
  Na stránkách jsou vystaveny pro chvíle odpočinku i fotografie revírů a úlovků, které
určitě potěší každého rybáře. Pošlete nám i Vaše fotografie s komentářem, podělte se
i s ostatními rybáři o Vaše zážitky u vody. Fotografie nebo texty mohou být jak na
digitálních nosičích, tak i v klasické „papírové“ podobě. Papírové fotografie po digita-
lizaci zase vrátíme majiteli zpět.
  Uvítáme jakékoli náměty k našim webovým stránkám a rádi tyto příspěvky vysta-
víme. Vaše příspěvky, včetně fotografií úlovků a míst u vody, můžete poslat na adresu
MRS MO Blansko, Rožmitálova 40, 678 01 Blansko nebo na email:
mrsblansko@mrsblansko.cz .

                www.mrsblansko.cz
                      17
               SUMARIZACE ÚLOVKŮ NA REVÍRECH MO A MRS


               Sumarizace úlovků na mimopstruhových revírech MRS

             Revír č:       Všechny revíry MRS          2007

Docházky   1 693 815         Moravský rybářský svaz        Pl. [ha]  6855,2


Druh ryby           kusů       Váha (kg)     kg/ks       kg/ha


Kapr              281 432      726 797,0      2,582       106,021
Lín                 9 096     4 642,6      0,510         0,677
Cejn velký           101 529       69 835,4      0,688        10,187
Tloušt                6 323     3 551,8      0,562         0,518
Okoun                9 903     3 289,3      0,332         0,480
Parma                 884     1 449,4      1,640         0,211
Ostroretka              3 716     2 112,0      0,568         0,308
Štika                12 346     26 436,0      2,141         3,856
Candát               11 226     22 114,3      1,970         3,226
Sumec                3 123     31 246,7     10,005          4,558
Úhoř                 5 009     3 998,1      0,798         0,583
Pstruh obecný            2 017      696,4      0,345         0,102
Pstruh duhový            11 482     4 537,9      0,395         0,662
Lipan                 345      115,1      0,334         0,017
Siven                 115         43,5    0,378         0,006
Amur                10 086     35 368,6      3,507         5,159
Bolen                2 867     5 015,9      1,750         0,732
Tolstolobik              484     4 038,1      8,343         0,589
Maréna peleď              31         22,4    0,723         0,003
Karas stříbřitý           11 976     7 251,1      0,606         1,058
Jelec jesen              594      440,6      0,742         0,064
Mník jednovousý            146      119,1      0,816         0,017
Podoustev               518      215,7      0,416         0,032
Ostatní druhy            77 404     12 204,9      0,158         1,780

Celkem               562 652    965 541,9


Průměr na doch.           0,3322      0,5700           Zpracoval:

Docházek na 1 ha                   247,085           28. 4. 2008

Výtěžnost v kg na 1 ha                140,848          Antonín Kotulan                          18
               Sumarizace úlovků na pstruhových revírech MRS

            Revír č:      Všechny revíry MRS         2007

Docházky   65 904        Moravský rybářský svaz        Pl. [ha]   526,7


Druh ryby         kusů      váha (kg)      kg/ks      kg/ha


Kapr             1 623       3 773,8     2,325         7,165
Lín                77         52,8   0,686         0,100
Cejn velký             36         27,9   0,776         0,053
Tloušt            1 308          627,1   0,479         1,191
Okoun               496         115,3   0,232         0,219
Parma               78         121,5   1,558         0,231
Ostroretka            531         294,1   0,554         0,558
Štika               325         397,1   1,222         0,754
Candát               11         13,4   1,214         0,025
Sumec
Úhoř                5          2,1   0,420         0,004
Pstruh obecný        26 836       7 946,3     0,296       15,087
Pstruh duhový        26 740       10 320,8     0,386       19,595
Lipan             3 745       1 234,8     0,330         2,344
Siven             2 472          858,4   0,347         1,630
Amur                33         89,3   2,706         0,170
Bolen               9          13,3   1,478         0,025
Tolstolobik            1          9,0   9,000         0,017
Maréna peleď
Karas stříbřitý          87         17,5   0,201         0,033
Jelec jesen            5          1,5   0,296         0,003
Mník jednovousý
Podoustev
Ostatní druhy           970         157,9   0,163         0,300

Celkem            65 388       26 073,9


Průměr na doch.        0,9922       0,3956          Zpracoval:

Docházek na 1 ha                 125,126          28. 4. 2008

Výtěžnost v kg na 1 ha              49,504         Antonín Kotulan
                        19
              Sumarizace úlovků na mimopstruhových revírech MRS

            Revír č:  461 115      Podomský potok 1             2007

Docházky   11 213           MO 46-03    Blansko            Pl. [ha]   18,3


Druh ryby           kusů        váha (kg)        kg/ks        kg/ha


Kapr                 1 731        4 112,8         2,376     224,743
Lín                   26          13,8        0,529       0,751
Cejn velký               158          70,2        0,444       3,838
Tloušt                  1          0,5        0,500       0,027
Okoun                  26          3,1        0,119       0,169
Parma
Ostroretka
Štika                  44          64,4        1,462       3,516
Candát                 23          45,6        1,980       2,489
Sumec
Úhoř                  37          24,8        0,670       1,355
Pstruh obecný              5          2,2        0,440       0,120
Pstruh duhový             352        129,9         0,369       7,098
Lipan
Siven
Amur                  26          60,4        2,323       3,300
Bolen
Tolstolobik               2          33,0      16,500         1,803
Maréna peleď
Karas stříbřitý             23          21,3        0,926       1,164
Jelec jesen
Mník jednovousý
Podoustev
Ostatní druhy              47          25,2        0,535       1,374

Celkem                2 501        4 607,2


Průměr na doch.           0,2230        0,4109              Zpracoval:

Docházek na 1 ha                     612,732              25. 4. 2008

Výtěžnost v kg na 1 ha                  251,760             Antonín Kotulan
podíl MO na revíru:              docházka 67,4%    úlovek ks 72,5%   úlovek kg 71,1%

                          20
                 Sumarizace úlovků na pstruhových revírech MRS

            Revír č:  463 064          Svitava 3            2007

Docházky    3 951           MO 46-03    Blansko            Pl. [ha]   12,5


Druh ryby           kusů        váha (kg)        kg/ks        kg/ha


Kapr                  129        336,2         2,606       26,896
Lín                   2          0,9        0,450        0,072
Cejn velký                4          2,8        0,700        0,224
Tloušt                 23          19,2        0,835        1,536
Okoun                  22          6,8        0,309        0,544
Parma
Ostroretka               239          82,0        0,343        6,560
Štika                  29          51,4        1,772        4,112
Candát                  1          0,5        0,500        0,040
Sumec
Úhoř
Pstruh obecný             339        117,1         0,346        9,370
Pstruh duhový            1 459        549,3         0,376       43,944
Lipan                  87          29,2        0,336        2,336
Siven                 375        120,4         0,321        9,631
Amur                   1          2,2        2,200        0,176
Bolen
Tolstolobik
Maréna peleď
Karas stříbřitý
Jelec jesen
Mník jednovousý
Podoustev
Ostatní druhy             225          51,2        0,228        4,096

Celkem                2 935       1 369,2


Průměr na doch.           0,7428        0,3465              Zpracoval:

Docházek na 1 ha                     316,080              25. 4. 2008

Výtěžnost v kg na 1 ha                  109,536             Antonín Kotulan


Podíl MO na revíru:              docházka 58,0%    úlovek ks 66,6%   úlovek kg 63,6%


                          21
13. INFORMACE O ZARYBŇOVÁNÍ V REVÍRECH MO

   měsíc   druh nasaz. ryby  Množství      Revír      pozn.

   leden   pstruh obecný   1800 ks       Svitava 3   splněno
    únor
   březen     kapr K3     1000 kg     Podomský potok 1  splněno
          kapr K2     500 kg     Podomský potok 1  splněno
            lín     300 kg     Podomský potok 1  splněno
   duben   pstruh duhový    300 kg       Svitava 3   splněno
   květen   pstruh duhový    300 kg       Svitava 3
        štika rychlená   1000 ks     Podomský potok 1
   červen     lipan L1    1000/2000      Svitava 3
  červenec  pstruh duhový    200 kg       Svitava 3
   srpen   pstruh duhový    200 kg       Svitava 3
    září   ostroretka O1    5000 ks       Svitava 3
   říjen     kapr K3     1000 kg     Podomský potok 1
         amur A2-A3             Podomský potok 1
            cejn     500 kg     Podomský potok 1
   listopad  pstruh duhový    500 ks     Podomský potok 1
14. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ NA REVÍRECH MO

  V naší organizaci obhospodařujeme dva revíry a to Revír pstruhový – Svitava 3
a Revír mimopstruhový Podomský potok 1.
  Zarybňovací finanční limit na MP revír činil 217.380,- Kč, skutečnost byla
281.501,- Kč. Finanční limit pro zarybnění jsme překročily o 64.121,- Kč, z vlastních
finančních prostředků.
  Zarybňovací finanční limit na P revír činil 136.272,- Kč, skutečnost byla
137.100,- Kč. Finanční limit pro zarybnění jsme překročily o 828,- Kč.
  Pstruhový revír Svitava 3 se v roce 2007 nezměnil. Výměra činní 12.5 ha o celkové
délce 12.3 km.
  Na revíru Podomský potok 1 činí výměra 18.3 ha při 12 nádržích. Jako chovné vody
jsme měly nádrž Podolí, Sloupečník a Odkalovačku.
  V loňském roce bylo vydáno na MP revír celkem 878 povolenek k lovu ryb, tj. o 13
méně než v roce 2006.
  Na pstruhové revíry bylo v loňském roce prodáno celkem 161 kusů povolenek k lovu
ryb, tj. o 11 ks povolenek více.

  Od roku 2006 se postupně zaměřujeme na naše chovné potoky. Především na
intenzivní odchov pstruha obecného, a to na všech potocích, kde nebude hrozit vyschnutí
v letních měsících. Této formě hospodaření je podřízena hlavní činnost MO v oblasti
chovu ryb.
  V působnosti naší MO je celkem 42 km potoků a hospodaření je prováděno na
necelých 20 ti km potoků.

                        22
  Na potoky je zaměřeno plánování brigád místními skupinami, a to hlavně na jejich
celoroční údržbu a stavbu splávků.
  V loňském roce jsme kromě zarybnění revíru Svitava 3 pstruhem potočním v celkové
hodnotě 20.000,- Kč, prodali celkem 2500 ks pstruha potočního a to MO Adamov,
Boskovice a Vír a utržili celkem 30.000,- Kč. V této době již máme vysazeno 1800 ks
pstruha potočního pro zarybnění v letošním roce a tím splněnu zarybňovací povinnost
pro letošní rok na revíru Svitava 3 a prodali 1000 ks Po 1 a 1000 ks Po 2 celkem za
18.000,- Kč MO Brno 3.
  Toto svědčí o tom, že naše pstruhové hospodářství začíná znovu nejen pokrývat
plán našeho zarybnění, ale je i finančním přínosem pro nákup dalších druhů ryb do
našich revírů. Za toto patří poděkování partě lidí, hlavně z řad našich starších
členů, zejména p. Dufkovi, Piňosovi, ing. Trtílkovi a Zdeňku Hollmannovi, kteří ve
spolupráci s hospodářem věnují našim potokům nemálo volného času a jejich obětavá
a poctivá práce opět začíná přinášet žádané výsledky.15. NABÍDKA VYUŢITÍ ZAŘÍZENÍ MO MRS BLANSKO

  Již v minulém zpravodaji č. 4 jsme vás seznámili s možností využívat našimi členy
vybudovaných zařízení MO MRS Blansko. Jedná se o využití klubovny a zařízení ve
Sloupečníku pro soukromé akce např. oslav výročí, uzení masa nebo ryb, ale také
v některých případech o rekreační pobyt v přírodě spojený s rybařením. Protože proti
minulému roku došlo k rozšíření nabídky a změnám vyžívání maringotky v Bulharech,
informaci v doplněné podobě podáváme i v tomto vydání Zpravodaje.

16.1. Celoročně lze k uvedeným účelům využívat zařízení klubovny u Salmova
mlýna v Blansku. Zařízení je vybaveno kuchyňkou, ledničkou, vařičem, nádobím
a splachovacím WC, je v pěkném a klidném prostředí. Objednat lze u p. Petra Müllera,
tel. 774 156 170 nebo p. Radomíra Gryce, tel. 736 182 999, se kterými je možné pro-
jednat další informace o podmínkách využití. Poplatek za 1 den je 200,- Kč.

16.2. Celoročně lze dále využívat zařízení tzv. „staré buňky" u rybníka Sloupečník
v Blansku. Objednat zařízení lze u p. Pavla Chemčuka, tel. 607 648 058 nebo p. Pelíška,
tel. 728 252 732, se kterými je možné dojednat další informace o využití zařízení.
Poplatek činí u „staré buňky" bez užití dřeva na uzení 100,- Kč s použitím dřeva 180,- Kč
za 24 hodin.

16.3. Pro maringotku v Bulharech byl vypracován nový provozní řád pro její vy-
užívání, který v plném znění uvádíme:

 16.3.1.  Maringotka v Bulharech se nachází na soukromém pozemku p. Oldřicha Kršky –
      Bulhary č. 92.
 16.3.2.  Provoz maringotky byl zahájen dne 29. 4. 2007.
 16.3.3.  Pobyt je možno zajistit u p. Körberova, tel. č. 516 418 678, 723 791 216 nebo přímo
      v Restauraci Punkva, Blansko, ul. Rožmitálova č. 40.
                       23
 16.3.4.  Pronájem maringotky na 1 den činí 200,- Kč, maximální počet ubytovaných jsou 4 osoby.
       Popletek za ubytování je nutno uhradit nejpozději 7 dní před nástupem, jinak bude
       rezervace zrušena a obsazena jiným případným zájemcem. Po zaplacení se v případě
       nenastoupení ubytování uhrazená částka nevrací. Je možná dohoda s případným novým
       zájemcem na daný termín a vzájemné vyrovnání.
 16.3.5.  Na zaplacený poplatek za ubytování bude vystaveno potvrzení, které slouţí jako doklad
       k převzetí klíčů od správce.
 16.3.6.  Správce maringotky je pak Krška Oldřich, zastoupený některým z rodinných
       příslušníků.
 16.3.7.  Ukončení a zahájení ubytování je stanoveno od 16.00 hod. do 17.00 hod. Při ukončení je
       vţdy nutno předat klíče správci maringotky. Nelze si předávat klíče vzájemně bez
       vědomí správce. Každý ubytovaný si zajistí vlastní lůžkoviny. Každý z ubytovaných
       je povinen se při příchodu jmenovitě zapsat do ubytovací knihy a zde též zapsat
       zjištěné závady. Jejich úhrada bude vyžadována na předchozích ubytovaných. Nezapsané
       závady zjištěné v průběhu ubytování budou předepsány současným ubytovaným.
 16.3.8.  Při zahájení pobytu je přístup na pozemek vţdy jen průjezdem vedle domu p. Kršky –
       Bulhary č. 92, před předchozím převzetí klíčů od správce.
 16.3.9.  Parkování vozidel je zajištěno v průjezdu vedle domu. Parkování začíná od konce
       hospodářského objektu p. Kršky. Parkovat tak, aby nebylo bráněno bezpečnému výjezdu
       autem správci a jeho rodinným příslušníkům.
 16.3.10.  Vstup na pozemek za maringotkou, kromě přístupové cesty, je přísně zakázán. Zákaz
       sbírání úrody na soukromém pozemku, neničit vysázené stromky. Přísný zákaz
       příjezdu autem k maringotce. Platí přísný zákaz stavění stanů a přístřešků na
       soukromém pozemku p. Kršky. Před maringotkou, aţ k řece Dyji, je po pozemku
       volný pohyb. Moţnost rozdělání ohně v označeném ohništi. Bez předchozího souhlasu
       případně dohovoru je lov ryb na soukromém pozemku zakázán.
 16.3.11.  V maringotce je zákaz kouření!!!
 16.3.12.  V maringotce a v okolí maringotky je přísný zákaz čištění ryb!!!
 16.3.13.  Užitkovou vodu možno odebírat ze zabudovaného barelu. Doplňování užitkové vody
       zabezpečí správce. Pitnou vodu je možno odebírat od správce, taktéž výměnu plynové
       láhve zajistí správce. Přístup ke správci maringotky je moţný pouze hlavním vchodem
       z ulice. Při jiném přístupu je nebezpečí pokousání psem. Ve večerních hodinách je
       povinností posledního příchozího uzamknout bránu průjezdu.
 16.3.14.  Každý ubytovaný je povinen dodrţovat v maringotce a jejím okolí pořádek. Plastové
       láhve je moţno odkládat do nádob v obci. Ostatní směsný odpad je povinen kaţdý
       účastník pobytu odvést v plastových pytlích. Plastový pytel na směsný odpad obdrţíte
       od správce při nástupu pobytu.
 16.3.15.  Při pobytu je každý účastník povinen dodržovat základní předpisy požární ochrany. Při
       odchodu z chaty nebo ukončení pobytu je každý z ubytovaných odpovědný za vypnutí
       všech spotřebičů a řádné uzavření a uzamčení chaty. Schody při ukončení pobytu
       nesundávat.
 16.3.16.  Kontrolu dodržování „Provozního řádu“ má právo provádět správce, předseda KRK,
       členové předsednictva MO a jimi pověřené osoby. O provedené kontrole bude proveden
       zápis do knihy ubytovaných.
 16.3.17.  Jakékoliv porušení „Provozního řádu“ je důvodem k okamţitému ukončení dalšího
       pobytu bez náhrady a nepovelení případného dalšího zájmu o ubytování v ma-
       ringotce v Bulharech.


16.4. Dále je možno využít i chaty u rybníka v Podomí, o kterou pečuje MS Jedovnice.
Podmínky využívání jsou opět definovány provozním řádem, který v plném znění rovněž
níže uvádíme:
                        24
 16.4.1.  Maximální počet ubytovaných na lůžkách a v podkroví jsou celkem 4 osoby. Po dohodě
      s ubytovanými je možnost přistýlky pro 2 osoby.

 16.4.2.  Pobyt je možno zajistit u p. Kraváčka Jana, Podomí č. 117, telefon – 606 137 921 (mobil).
      Pronájem chaty činí 50,- Kč na jeden den (počet osob nerozhoduje). Poplatek za ubytování
      je nutno uhradit nejpozději 7 dnů před nástupem, jinak bude rezervace zrušena a obsazena
      jiným případným zájemcem. Po zaplacení se v případě nenastoupení ubytování uhrazená
      částka nevrací! Je možná dohoda s případným novým zájemcem na daný termín o vzá-
      jemném vyrovnání. Tuto změnu je nutno nahlásit p. Kraváčkovi.

 16.4.3.  Na zaplacený poplatek za ubytování bude vystaveno potvrzení a vydány klíče od
      chaty. Parkování u chaty je povoleno na základě jednorázové výjimky ze zákazu vjezdu
      a stání motorových vozidel v lesích LČR s.p. (§ 20 odst.4 zákona číslo 289/1995 Sb.),
      kterou je nutno si pro období pobytu vyřídit u LČR s.p. lesní správa Černá Hora,
      U Selkova 548, 679 21 Černá Hora.

 16.4.4.  Ukončení ubytování je stanoveno na 16.00 hod. posledního ubytovacího dne. Klíče je
      nutno odevzdat p. Kraváčkovi, který je oprávněn zkontrolovat stav přebírané a předávané
      chaty.

 16.4.5.  Každý z ubytovaných je povinen se při příchodu jmenovitě zapsat do ubytovací knihy
      a zde též zapsat zjištěné závady. Jejich úhrada bude vyžadována na předchozích uby-
      tovaných. Nezapsané závady zjištěné v průběhu ubytování budou předepsány těmto
      současným ubytovaným. Totéž se vztahuje na pořádek v okolí chaty.

 16.4.6.  Členové, kteří tento „Provozní řád“ nebudou dodržovat, budou z dalšího užívání chaty
      vyloučeni.

 16.4.7.  Každý z ubytovaných si zajistí vlastní lůžkoviny. Plynovou bombu je možno používat
      pouze na vaření, při dodržování maximální opatrnosti!!!

 16.4.8.  Při odchodu z chaty nebo ukončení pobytu, je každý z ubytovaných odpovědný za vypnutí
      všech spotřebičů a řádné uzavření a uzamčení chaty.

 16.4.9.  Kontrolu dodržování „Provozního řádu“ má právo provádět členové předsednictva a čle-
      nové KRK MO MRS Blansko a p. Kraváček Jan.

 16.4.10. Platí přísný zákaz stavění stanů a přístřešků na pronajatém pozemku v okolí chaty.
16. POZVÁNÍ NA AKCE MO MRS BLANSKO
Petrův ráj pro děti a mládeţ
Akci organizujeme ve spolupráci s městem Blansko. Termín konání je 31. 5. 2008 v době
od 07.00 do 15.00 hod. u rybníčku v zámeckém parku. Akce je organizována v rámci
oslav Dne dětí v Blansku. Součástí této akce je rybolov dětí, ulovené ryby si může každý
ponechat. Dále se uskuteční velká dětská tombola a prodej rybích specialit blanenských
rybářů.
                         25
Rybářské závody mládeţe
3. ročník rybářských závodů se uskuteční dne 27. září 2008 na rybníce ve Sloupečníku
v Blansku. Účastnit se může mládež ve věku od 8 do 15 roků organizovaná v MO MRS
Blansko. Zahájení závodů je v 07.00 hod. Občerstvení bude připraveno pro závodníky
i ostatní návštěvníky této akce, které tímto na akci srdečně zveme.

Prodej vánočního kapra
Tato tradiční akce je plánována od 19. prosince 2008 do vyprodání zásob, na sádkách ve
Sloupečníku. Prodávat se bude kapr a pstruh. Ryby dle Vašeho přání usmrtíme, vyku-
cháme, zbavíme kůže, případně zpracujeme na filety.

XIII. Rybářský bál
Tradiční rybářský bál se opět uskuteční, tentokrát dne 24. ledna 2009 v Dělnickém domě
v Blansku. K tanci a poslechu budou hrát 2 hudby. Jako vždy bude připravena bohatá
tombola a v kuchyni tradiční rybí speciality. Těšíme se na Vaši návštěvu.17. PŘEHLED HLAVNÍCH TERMÍNŮ PRO ČLENY

  Přes opakovaná upozornění v minulých vydáních Zpravodaje jsou nemalým počtem
členů naší organizace neplněny jejich elementární povinnosti ve stanovených termí-
nech, což ztěžuje práci hospodáři MO při zpracování souhrnných sumářů o docházce
a úlovcích, zjištění aktuálního stavu členské základny v období před výroční konferencí,
uzavření brigádnické povinnosti členů za minulý rok apod.
  Z nesplnění termínu zakoupení členské známky do 28. 2. pro běžný rok vznikají navíc
těmto neukázněným členům i zbytečná finanční vydání. Uvádíme proto rekapitulaci
hlavních termínů znovu:
  18.1.  zakoupení členské známky na běţný rok do 28. 2.
  18.2.  odevzdání řádně vyplněných docházkových listů a sumářů úlovků:
         - pro povolenky P do 15. 12. běţného roku
         - pro povolenky MP do 15. 1. následujícího roku
  18.3.  odpracování brigádnické povinnosti nejpozději do 30. 9. běţného roku
  18.4.  zahájení sezóny na pstruhových vodách 16. 4. běžného roku (další termíny
      podle Bližších podmínek.....).
  Všem členům rovněž doporučujeme řádné seznámení se s aktualizovanými Bližšími
podmínkami......, protože v loňském roce byli i naši členové přistiženi Rybářskou stráží
při jejich nedodržování. Častým prohřeškem je např. nedodržování povolené doby pro
lov, nezapsání si ponechané ryby, nezapsání hmotnosti ponechané ryby, pozor při lovu
nástražných rybek a jejich následné zapsání apod.
  18.5.  První výdej povolenek pro rok 2009 se uskuteční v prosinci letošního roku
      a bude spojen s výroční schůzí některé z blanenských místních skupin.
      Předpokládaný termín je 27. 12. 2008.
                      26
18. DŮLEŢITÉ INFORMACE PRO RYBÁŘE

    Stanovení podmínek hospodaření na VD Plumlov (revír Hloučela 1) KÚ
     Olomouc, PM, s.p. a MRS, o.s.:
Násada kapra bude vysazována průběžně po celou vegetační dobu (cca v 7 dávkách).
Rozhodnutím bude zakázáno krmení, zakázáno vrácení cejna a cejnka po jeho ulovení
zpět do vody.
    Upozorňujeme na nabídku služeb CORIDA - Rybáři volají zdarma.
Bližší informace na tel. čísle 606 664 430 p. Hladík Ivo nebo zelená linka 800 600 222
    Webové stránky: www.volaniprorybare.cz
             www.corida.cz
   Moravský rybářský svaz má s touto firmou uzavřenou smlouvu. Plně služby této
firmy všem rybářům plně doporučujeme.

    Dle sdělení MěÚ odbor komunální údržby a Městské policie, parkují rybáři
    svoje vozidla u nádrže Češkovice (revír Podomský potok 1 – Vrbice) na veřejné
    zeleni, přičemž se dopouští přestupku a mohou být Městskou policií pokutováni.
    Jedná se o plochu podél hráze nádrže vpravo při jízdě od hotelu Panoráma.

    Upozorňujeme rybáře, kteří loví na revíru Svitava 3 v úseku „Na Hřadech“, ze
    strany od silnice do Dolní Lhoty (místo, kde je vysazován pstruh), že příjezdová
    polní cesta pod mezí je soukromý pozemek a nelze ji využívat k příjezdu a řece
    ani parkování vozidel. S majitelkou pozemku je projednán souhlas pouze pro
    příjezd vozidla MO pro účely vysazování násady.
                     27
   VÝBOR MO MRS BLANSKO
 PŘEJE VŠEM ČLENŮM ORGANIZACE


     DOBRÉ ZDRAVÍ
A KRÁSNOU RYBÁŘSKOU SEZONU 2008!
     Petrův ZDAR!
        28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:48
posted:11/30/2011
language:Czech
pages:28