Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Anexa 5: Model de raport anual de evaluare interna a calitaNii** by 7Cn02Zou

VIEWS: 490 PAGES: 77

									           Raport anual de evaluare internă a calităţii

    Raport pentru anul şcolar 2006-2007, finalizat la data de 10.10.2007 de către CEAC,
având următoarea componenţă:

                           1. prof. Haiduc Sorina – coordonator
                           2. prof. Katona Iosif - membru
                           3. prof. Butusina Daniela - membru
                           4. prof. Vasil Otilia - membru
                           5. prof. Man Ioan – reprezentant al sindicatului
                           6. ing. Oros Maria – reprezentanta a parintilor
                           7. Puscas Ioana ( XI C ) – reprezentanta a
                           elevilor
                           8. ec. Chereches Dorin – reprezentant al
                           Consiliului local
                           9. Marton Gabriella – reprezentanta a
                           minoritatilor

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE

 A) DATE DE IDENTIFICARE:

Denumirea unităţii de învăţământ :
COLEGIUL NATIONAL „SIMION BARNUTIU”
Localitate / judeţ:
SIMLEU SILVANIEI, jud. SALAJ
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 49/B
Cod poştal: 455300
Telefon- fax: 0260-678235, 0260-678372
E - mail:
Cnsb_simleu@yahoo.com
Niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale autorizate să funcţioneze
provizoriu/acreditate :
H.G. nr. 1144/29.09.2005
B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar:


Nivel de             Numar de     Numar de      Forma de     Limba de
invatamant            clase/grupe   elevi/copii/adulti invatamant    predare
Liceal      cl. a IX-a R     4         112        zi       romana
(ciclul      cl. a IX-a M      2         56         zi     maghiara
inferior)
Din care:     Total a IX-a      6        168         zi
         cl. a X-a R      4        112         zi     romana
         cl. a X-a M      2         55         zi     maghiara
         Total a X-a      6        167         zi
        Total         12       335        zi
Liceal     cl. a XI-a R      5       140        zi     romana
(ciclul    cl. a XI-a M      2        52        zi     maghiara
superior)   Total a XI-a      7       192        zi
Din care:   cl. a XII-a R      5       139        zi     romana
        cl. a XII-a M      2        56        zi     maghiara
        Total a XII-a      7       195        zi
        Total         14       387        zi

Legenda: R- sectia romana, M-sectia maghiara.


Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent, în funcţie de filieră, profil /
domeniu, specializare / calificare profesională:


Nr.c Nivel   Filiera    Profil /  Specializare /calificare in  Numar  Nr.
rt               domeniu   domeniu            clase  elevi
1  Liceal   Teoretica   Umanist   Filologie –intensiv limba   a IX-a A 30
                      engleza
2   Liceal  Teoretica   Umanist   Filologie (sectia           B 28
                      maghiara)
3   Liceal  Teoretica   Real    Matematica-              c  26
                      informatica—intensiv
                      limba engleza
4   Liceal  Teoretica   Real    Matematica-              D 28
                      informatica(sectia
                      maghiara)
5   Liceal  Teoretica   Real    Stiinte ale naturii          E 28
6   Liceal  Tehnologi   Servicii                     F 28
        ca
7   Liceal  Teoretica   Umanist   Filologie –intensiv limba   a X-a  A 27
                      engleza
8   Liceal  Teoretica   Umanist   Filologie (sectia           B 27
                      maghiara)
9   Liceal  Teoretica   Real    Matematica-              c  30
                      informatica—intensiv
                      limba engleza
10  Liceal  Teoretica   Real    Matematica-              D 26
                      informatica—intensiv
                      informatica
11  Liceal  Teoretica   Real    Matematica-              E 28
                      informatica(sectia
                      maghiara)
12  Liceal  Tehnologi   Servicii                     F 29
        ca
13  Liceal  Teoretica   Umanist   Filologie –intensiv limba   a XI-a A 30
                      engleza
14  Liceal  Teoretica   Umanist   Filologie (sectia           B 26
                     maghiara)
15  Liceal  Teoretica  Real     Matematica-             C 27
                     informatica—intensiv
                     informatica
16  Liceal  Teoretica  Real     Matematica-             D 25
                     informatica—intensiv
                     informatica
17  Liceal  Teoretica  Real     Matematica-             E 26
                     informatica(sectia
                     maghiara)
18  Liceal  Teoretica  Real     Stiinte ale naturii         F 28
19  Liceal  Tehnologi  Servicii   Economic               G 30
        ca            Technician in activitati
                     economice
20  Liceal  Teoretica  Umanist   Filologie –intensiv limba  aXII-a  A 29
                     engleza
21  Liceal  Teoretica  Umanist   Filologie (sectia          B 28
                     maghiara)
22  Liceal  Teoretica  Real     Matematica-             C 26
                     informatica—intensiv
                     informatica
23  Liceal  Teoretica  Real     Matematica-             D 27
                     informatica—intensiv
                     informatica
24  Liceal  Teoretica  Real     Matematica-             E 28
                     informatica(sectia
                     maghiara)
25  Liceal  Teoretica  Real     Stiinte ale naturii         F 30
26  Liceal  Tehnologi  Servicii   Economic               G 27
        ca            Technician in activitati
                     economiceC) INFORMAłII PRIVIND RESURSELE UMANE

C 1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE

Nume şi prenume director: CRISAN TEODOR, grad didactic I, vechime în învăţământ 35
ani, are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire în funcţie:
concurs,conf. OMECT 12 U/ 30.05.2007, fiind director din anul 1990.

Nume şi prenume director adjunct: BEREK STEFAN, grad didactic I, vechime în învăţământ
34 ani, are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire în funcţie:concurs,
fiind director adjunct din anul 2005.
C 2. PERSONAL DIDACTIC

Personal didactic       Total            Liceal
angajat:

- cadre didactice
titulare + detasati      34+3             34+3

- cadre didactice
suplinitoare cu         6               6
norma de bază în
unitatea de
învăţământ

Total              43              43Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

            Număr personal didactic calificat:                Număr
                                        personal
                                        didactic
                                        Necalificat
Cu doctorat   Cu Gradul I   Cu Gradul II  Cu definitivat Fara
                                definitivat
    1       22        8       10        3       -C 3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
Total personal didactic auxiliar: 7 din care calificat pentru postul ocupat 7
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform
normativelor în vigoare: 100%

C 4. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)
Total personal nedidactic angajat: 18 din care calificat pentru postul ocupat 18
Gradul de acoperire a posturilor existente    cu personal nedidactic,   conform
normativelor în vigoare:100%


D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr Crt.  Tipul de spaţiu         Număr spaţii         Suprafaţă (mp)
  1.  Săli de clasă-grupă           29             1415,57
  2.  Cabinete                 1              50.05
  3.  Laboratoare                9              534,95
  4.  Sală şi teren de educaţie fizică     4             2308,38
     şi sport
  5.  Spaţii de joacă              2             1500,30
  6.     Alte spaţii                  6          4513,90
Unitatea funcţionează cu un număr de :1 schimburi, durata orei de curs/activităţilor
didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute.

E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE


Nr Crt.    Tipul de spaţiu           Număr spaţii       Suprafaţă (mp)
   1.     Bibliotecă şcolară-centru de        2            74,91
         informare şi documentare
   2.        Spaţii sanitare            9           146,05
   3.     Spaţii depozitare materiale         12           167,45
             didactice
   4.         Alte spaţii             2           1076,74


D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

Nr Crt.    Tipul de spaţiu           Număr spaţii       Suprafaţă (mp)
1       Secretariat                 1            16,04
2       Spaţiu destinat echipei           3            42,64
        manageriale
3       Contabilitate                 1           16,10


F) CURRICULUM
Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional aprobat prin :
ORDIN MECT cu numărul 5723 din data 23.12.2003, cls. IX-X, filiera Teoretica,
ORDIN MECT cu numărul 5718 din data 22.12.2005, cls. XI-XII, filiera Teoretica,
ORDIN MEd.C cu numărul 3451 din data 09.03.2004, cls. IX-X, filiera Tehnologica,
ORDIN MEd.C cu numărul 3172 din data 30.01.2006, cls. XI-XII, filiera Tehnologica.


PARTEA A II-A

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE


    Fiecare scoală are obligaţia de a promova o educaţie cât se poate de aprofundată şi
completă. Termenii: serviciu, calitate, evaluare, organizaţie şi standard reprezintă,
conceptual, coloana vertebrală a proiectului sistemului de asigurare a calitaţii in invaţământul
preuniversitar. Cele cinci concepte au fost preluate din alte domenii şi, în consecinţă, sunt mai
putin utilizate sau circulă cu sensuri improprii in sfera învaţământului. Acast lucru conferă un
plus de pragmatism şcolii în societatea cunoaşterii, întrucât educaţia devine, tot mai mult, un
serviciu public, furnizor de calitate, care este evaluată/autoevaluată ca organizaţie/instituţie, în
baza unor standarde/benchmarking-uri si al cărei management asigură satisfacerea cerinţelor
clienţilor, în condiţii de eficienţă şi de maximizare a valorii adăugate.
    La noi în şcoală, implementarea sistemului de asigurare a calitaţii s-a realizat începând
cu anul şcolar 2006-2007.
   Planul operaţional al Comisiei de Asigurare a Calitaţii pe anul şcolar 2006-2007 al Colegiului Naţional ―Simion
Barnuţiu‖ este urmatorul:

PRIORITATEA: Introducerea sistemelor de asigurare a calitaţii în învăţământ
OBIECTIV: Asigurarea condiţiilor egale de acces la programele de învăţare şi sprinjin pentru toţi elevii
ŢINTE:
  - dobândirea principalelor abilitaţi şi deprinderi
  - autoevaluarea procesului de predare-învăţare
  - diminuarea eşecului şcolar
CONTEXT:
Obţinerea calităţii în desfăşurarea programelor oferite de invaţământ este un proces pe termen lung care necesita planificare şi organizare atentă.
Introducerea sistemelor de asigurae a caliţatii permite transformarea şcolii în furnizor de servicii educaţionale de calitate.Acţiuni pentru atingerea obiectivului    Rezultate asteptate    Data      Responsabili     Parteneri      Sursa de
                       (măsurabile)        finalizarii                        finantare

Diseminarea informatiilor privind
calitatea si a implicatiilor
introducerii sistemului la nivelul
scolii                    Numirea prin vot a
 - Constituirea Comisiei de         membrilor Comisiei de   4 Sept.2006  dir. Crisan Teodor  Dir.adj.       Fonduri
    Asigurare a Calitaţii în instituţie  Asigurare a calitaţii                      Berek Stefan     bugetare
 - Prezentarea in Consiliul                              Coord. AC       Cons.educativ    Fonduri
    Profesoral a ordonanţei privind    Cunoasterea cadrului           Haiduc Sorina     Butusina Florin   extrabugetare
    asigurarea calitaţii în învăţământ,  legal privind asigurarea                    Responsabilii de
    a raportului de monitorizare, a    caliţatii în învăţământ  30 Nov.2006             catedra
    raportului de autoevaluare,
    definirea procedurilor, a
    dovezilor, exemple de buna
Acţiuni pentru atingerea obiectivului     Rezultate asteptate    Data     Responsabili    Parteneri   Sursa de
                       (măsurabile)       finalizarii                   finantare
   practică
 -  Formarea unor echipe
   multifuncţionale pentru                      Dec. 2006   Membrii CA
   îndeplinirea obiectivelor propuse
   în introducerea sistemelor de
   asigurare a calitaţii în educaţie
 -  Intocmirea unor proceduri pe
   comisii metodice cu scopul
   implementării sistemului de
   asigurare a calitaţii in şcoală


Organizarea cadrului pentru
desfasurarea activitaţilor privind
calitatea
 - Elaborarea regulamentului de       Realizarea materialelor  Decembrie   Butuşina Daniela
    organizare si funcţionare privind   model pentru       2006     Butuşina Florin  Sefi catedre  Fonduri
    sistemul de asigurare a calitaţii in  proiectarea individuală                          bugetare
    Colegiul National ― Simion       a activitaţii de către                          Fonduri
    Barnuţiu‖               ceilalţi membri ai                            extrabugetare
 - Elaborarea unui model de proces      compartimentelor            Haiduc Sorina
    verbal utilizat in cadrul sedinţelor
    de lucru a echipelor
    multifuncţionale
 - Stabilirea dovezilor pentru
    atingerea indicatorilor de
    performanţă
Acţiuni pentru atingerea obiectivului    Rezultate asteptate     Data      Responsabili    Parteneri      Sursa de
                      (măsurabile)        finalizarii                       finantare

Identificarea şi înregistrarea nevoilor
şi intereselor elevilor           Intocmirea profilului    Decembrie    Butusina Daniela  Directori      Fonduri
  - Culegerea de date la nivelul      elevilor          2006      Vasil Otilia    Comisia AC      bugetare
    şcolii(elevi şi personalul scolii)  Stabilirea necesarului   Ianuarie 2007  Haiduc Sorina   Sefi catedre     Fonduri
  - Chestionare pentru elevi        de formare a cadrelor    Februarie    Katona Iosif              extrabugetare
  - Interpretarea datelor         didactice          2007      Man Ioan


Dezvoltarea profesională a intregului
personal în scopul introducerii
sistemelor de asigurare a calitaţii
  - Iniţierea profesorilor nou veniţi   Participarea la cursurile                   Cadrele didactice
  - Alegerea unui mentor pentru      de formare         Permanent    Director      care au participat  Fonduri
   fiecare profesor debutant       Cresterea implicării            Comisia AC     la cursuri de    bugetare
  - Antrenarea si iniţierea        personalului în                        formare       Fonduri
   personalului didactic auxiliar şi   activitaţi privind                       Inspectorii de    extrabugetare
   administrativ             introducerea sistemului                    specialitate
  - Facilitarea accesului la informaţii  de asigurare a calitaţii                    CCD
   privind introducerea sistemelor
   de asigurare a calitaţii
  - Motivarea si evidenţierea
   personalului cu rezultate
   deosebite în realizarea sarcinilor
   impuse de sistemele de asigurare
   a calitaţii
Acţiuni pentru atingerea obiectivului    Rezultate asteptate   Data     Responsabili    Parteneri      Sursa de
                       (măsurabile)      finalizarii                      finantare

Proiectarea si dezvoltarea activităţii
în raport cu cerinţele introducerii
sistemului de asigurare a calitaţii                                  Cadrele didactice
  - Adaptarea ofertei educaţionale a    Planul de şcolarizare         Director      care au participat  Fonduri
   şcolii în raport cu cerintele     CDS-uri         Permanent   Responsabilii de  la cursuri de    bugetare
   mediului economico-social       Dovezi                catedra      formare       Fonduri
  - Proiectarea activitaţii didactice in                     Comisia AC     Inspectorii de    extrabugetare
   raport cu nivelul clasei, stiluri de                              specialitate
   învatare, cunostinţe, experienţa şi                               CCD
   abilitaţi anterioare
  - Flexibilitate în proiectarea
   activitaţii didactice pentru
   asigurarea egalitaţii şanselor şi
   prevenirea discriminării


Predarea şi învăţarea în raport cu
introducerea sistemelor de asigurare
a calitaţii
  - Stabilirea unor relaţii de lucru                                 Cadrele didactice
    eficiente cu elevii                                      care au participat  Fonduri
  - Realizarea unor activitaţi si                         Director      la cursuri de    bugetare
    materiale de învăţare care să     Dovezi         Permanent   Sefi catedra    formare       Fonduri
    permită învăţarea prin pasi mici                      Comisia AC     Inspectorii de    extrabugetare
  - Utilizarea unor strategii variate                                specialitate
    de predare si învaţare pentru a                                CCD
    încuraja învăţarea individuala
    centrată pe elev si învatarea în
    cadrul unui grup
Acţiuni pentru atingerea obiectivului   Rezultate asteptate    Data     Responsabili    Parteneri      Sursa de
                      (măsurabile)        finalizarii                      finantare
 -  Promovarea conceptului de
   predare- învatare asistatî de
   calculator
 -  Realizarea feed-back-ului după
   activitaţile de învăţare,
   încurajarea elevilor în evaluarea
   progresului şi stabilirea de
   măsuri individualizate pentru
   recuperare


Cresterea performanţelor şcolare
prin motivarea elevilor          Teste iniţiale si de
 - Comunicarea eficienta cu elevii    progres                                     Fonduri
   în raport cu nevoile acestora    Rapoarte de               Diriginţi     Profesori si elevi  bugetare
 - Promovarea şi încurajarea       autoevaluare        Permanent   Profesori     Parinţi       Fonduri
   învaţării individuale, centrate pe  Materiale privind                                extrabugetare
   elev sau in cadrul unui grup     desfaşurarea predării şi
 - Elaborarea unor activitaţi de     învăţarii
   învaţare
 - Monitorizarea activitaţii


Îmbunătaţirea comunicării
 - Cresterea ponderii utilizarii în    Creşterea ponderii            Director      Comisia AC      Fonduri
  instruire a metodelor         profesorilor care     Permanent   Director adjunct  Sefi catedre     bugetare
  participative moderne         folosesc metode                       Psihologul şcolii  Fonduri
 - Fluidizarea transmiterii        participative                                  extrabugetare
  informaţiilor între compartimente
Acţiuni pentru atingerea obiectivului   Rezultate asteptate   Data     Responsabili  Parteneri      Sursa de
                      (măsurabile)      finalizarii                    finantare

Crearea unui sistem informatizat de
înregistrare a rezultatelor şcolare                       Director              Fonduri
 - Iniţierea în utilizarea        Dovezi         Permanent   Catedra de   Secretariat     bugetare
   calculatorului a personalului                       informatică             Fonduri
 - Înregistrarea ritmica a                                             extrabugetare
   rezultatelor în baza de date


Evaluarea constructivă şi consilierea
cadrelor didactice în cadrul
procesului de predare-învaţare
 - Asistarea la ore a cadrelor
   didactice de catre director,                                Cadrele didactice
   membrii Comisiei de Asigurare a    Procese verbale de          Director    care au participat  Fonduri
   Calitaţii, profesori metodişti si   asistenţa        Permanent   Comisia AC   la cursuri de    bugetare
   responsabili de catedra        Formulare de evaluare         Sefi catedre  formare       Fonduri
 - Familiarizarea cadrelor didactice   si autoevaluare                   Inspectorii de    extrabugetare
   cu formularele de evaluare a                                specialitate
   activitaţii prin prelucrarea lor la                            CCD
   nivelul catedrelor
 - Analiza criteriilor de evaluare
   avute in vedere la asistenţe, in
   cadrul sedinţelor de catedra
 - Programarea asistenţelor
Cresterea performanţelor
şcolare prin motivarea      Teste iniţiale şi de
elevilor             progres                              Fonduri
  - Comunicarea eficientă    Rapoarte de            Diriginţi  Profesori şi elevi  bugetare
    cu elevii in raport cu   autoevaluare      Permanent Profesori  Parinţi       Fonduri
    nevoile acestora      Materiale privind                         extrabugetare
  - Promovarea şi        desfaţurarea predării
    încurajarea învaţării   şi învăţării
    individuale, centrate pe
    elev sau in cadrul unui
    grup
  - Elaborarea unor
    activitaţi de învăţare
  - Monitorizarea activitaţiiÎmbunătăţirea comunicării     Cresterea ponderii        Director  Comisia AC      Fonduri
 - Creşterea ponderii      profesorilor care    Permanent Director  Sefi catedre     bugetare
  utilizării în instruire a   folosesc metode          adjunct   Psihologul şcolii  Fonduri
  metodelor participative    participative                           extrabugetare
  moderne
 - Fluidizarea transmiterii
  informaţiilor între
  compartimente


Crearea unui sistem
informatizat de înregistrare                    Director             Fonduri
a rezultatelor şcolare      Dovezi         Permanent Catedra de Secretariat      bugetare
  - Iniţierea în utilizarea                    Informa-             Fonduri
   calculatorului a                      tică                        extrabugetare
   personalului
 -  Înregistrarea ritmică a
   rezultatelor in baza de
   date


Evaluarea constructivă şi
consilierea cadrelor
didactice în cadrul
procesului de predare-
invatare                                  Cadrele didactice care au participat la
 - Asistarea la ore a      Procese verbale de       Director  cursuri de formare            Fonduri
   cadrelor didactice de    asistenţă      Permanent Comisia  Inspectorii de specialitate        bugetare
   catre director, membrii   Formulare de          AC     CCD                    Fonduri
   Comisiei de Asigurare a   evaluare şi          Şefi                         extrabugetare
   Calitaţii, profesori    autoevaluare          catedre
   metodisti şi responsabili
   de catedra
 - Familiarizarea cadrelor
   didactice cu formularele
   de evaluare a activitaţii
   prin prelucrarea lor la
   nivelul catedrelor
 - Analiza criteriilor de
   evaluare avute in vedere
   la asistenţe, în cadrul
   sedinţelor de catedră
 - Programarea
   asistenţelor
   Punctele tari şi punctele slabe pe care Comisia de Asigurare a Calitaţii le-a scos in evidenta sunt:

PUNCTE TARI:

  Majoritatea profesorilor au înţeles necesitatea implementării sistemului de asigurare a calitaţii în învăţământ, în principal al principiului 5
  privind predarea si învăţarea
  Sprijinirea elevilor în căutarea de informaţii în conformitate cu nevoile lor
  Deschiderea cadrelor didactice de la aria curriculara „Tehnologii‖ pentru perfecţionare continuă şi acceptarea din partea acestora a
  schimbărilor survenite în învaţământul tehnic
  Un număr mare de cadre didactice au participat la cursuri de formare (MAGISTER, AEL).
  Lecţii deschise, interasistenţe
  Existenţa unei planificari riguroase la fiecare disciplină (pe anul scolar 2006-2007) şi pe fiecare profesor în parte
  Materiale prezentate în cadrul Cercurilor Pedagogice şi a Comisiilor Metodice
  Pregătirea elevilor pentru olimpiadele şcolare (faza locală şi faza judeţeană) şi alte concursuri şcolare
  Activitaţi extracurriculare multiple (coordonarea revistelor şcolare, acţiuni concrete în cadrul parteneriatelor )
  Rezultate bune şi foarte bune la olimpiadele şcolare - faza judeteană şi faza naţională
  Chestionare privind stilurile de invaţare ale elevilor
  Implicarea unui numar foarte mare de elevi şi profesori în diferite proiecte şi parteneriate (lecţii de dirigenţie impreuna cu reprezentanţi ai
  poliţiei, reuniune de proiect ―SEED‖, Reuniune de proiect ‖ Les valeurs de l‘Olympisme‖,etc.)
  Agenţia Naţională pentru Programme Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Bucuresti a decis, la 25 martie 2007,
  dezvelirea in incinta Colegiului National ―Simion Barnuţiu‖ a unei placuţe comemorative Robert Schuman
  Existenţa în şcoala a tuturor documentelor curriculare elaborate la nivel de trunchi comun şi C.D.S-uri
  In desfăşurarea procesului de predare-învăţare şi evaluare se ţine cont de nevoile individuale ale elevilor, de stilul propriu de învăţare al
   fiecăruia, de experienţa şi abilitaţile anterioare
  Se asigură promovarea de şanse egale pentru toţi elevii.
  Relaţiile interpersonale (profesori-elevi, directori-profesori, profesori-profesori,profesori-parinţi) favorizează un climat educaţional de
   colaborare şi respect reciproc.
PUNCTE SLABE :

 Nu toţi profesorii încurajează învăţarea individuală centrată pe elev, diversificarea şi extinderea metodelor de lucru în grup
 Conştientizarea tuturor membrilor colectivului didactic privitor la necesitatea atingerii performanţelor date de către descriptori si prin ei
  conştientizarea elevilor
  Programe de învatare la nivelul catedrelor in funcţie de nevoile şi de cerinţele elevilor
  Diversificarea tehnicilor de evaluare
  Utilizarea de către mai mulţi profesori a tehnicilor moderne în procesul de predare (videoproiectorul, calculatorul, etc.)
  Comunicarea eficienta cu elevii in raport cu nevoile acestora
  Fluidizarea transmiterii informaţiilor intre catedre si cladiri
  Accentuarea laturii practice a procesului de predare-învaţare (cresterea numarului de experimente, exemplificarea permanentă a
  noţiunilor, lucrul cu planşe, hărţi, mulaje, folosirea calculatorului si a tehnicii moderne)
  Nu întotdeauna elevii primesc în mod regulat feed-back şi informaţii privind progresul realizat, precum şi informaţii despre modul în care
  pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile de învăţare.
  Membrii Comisiei de Asigurare a Calitatii impreuna cu Corpul Profesoral au stabilit patru proceduri de lucru:

                                  Procedura 1

Denumire:   INVATAREA CENTRATA PE ELEV

Scop:
    Activitatea de predare-invatare se va baza pe strategii care sa corespunda stilurilor individuale de invatare

Aria de curpindere:
   Echipa manageriala, toate cadrele didactice.

Responsabilitati:
   -Echipa manageriala - monitorizarea implementarii procedurii
   -Coordonatorul Comisia de Asigurare a Calitatii - coordonarea activitatii comisiei AC
   -Membrii comisiei AC- colectarea de dovezi, analiza internasi raportul de autoevaluare al scolii
   -Cadrele didactice – implementarea procedurii, colectarea de dovezi

Descrierea procedurii:
  1.   Se prezinta stilurile de invatare, respective punctele tari ale fiecarui stil de invatare
  2.   Aplicarea unui chestionar elevilor din care sa rezulte stilul propriu de invatare
  3.   Analizarea chestionarelor la nivelul fiecarei clase si formarea grupelor
  4.   Prezentarea strategiilor de predare
  5.   Realizarea unei corespondente cat mai bune intre strategiile de predare ale profesorilor si stilurile de invatare ale elevilor
  6.   Colectarea dovezilor de care comisia AC
  7.   Elaborarea raportului de autoevaluare a scolii
  8.   Stabilirea domeniilor care necesita imbunatatiri
  9.   Elaborarea planului de imbunatatire
                                   Procedura 2

Denumire:   IMPLEMENTAREA EDITIEI A II-A A DOOM

Scop:
     Consolidarea competentelor de comunicare ale elevilor prin familiarizarea cu noile norme lingvistice (asa cum sunt ele recomandate in
    editita a II-a a DOOM), focalizarea pe formarea deprinderilor de documentare si a competentelor de lectura, in vederea finalizarii stuiului
    de caz la clasa a XI-a.

Aria de curpindere:
    Echipa manageriala, Comisia de Asigurare a Calitatii si aria curriculara limba si comunicare
Responsabilitati:
    -Echipa manageriala - monitorizarea implementarii procedurii
    - Comisiei AC- colectarea de dovezi, analiza interna si raportul de autoevaluare al scolii
    - Aria curriculara limba si comunicare– implementarea procedurii, colectarea de dovezi
Descrierea procedurii:
     Conjugand insusirea constienta si utilizarea noilor norme ortografice cu variate modalitati de receptare a literaturii, ne vom concentra
atentia, in etapa urmatoare asupra:
A.   1. constientizarii profesorilor, a elevilor despre necesitatea insusirii si folosirii noilor norme ortografice, ortoepice si de punctuatie in
    scriere si vorbire
    2. gasirii celor mai adecvate modalitati pentru familiarizarea elevilor cu noile norme ortografice (moment ortografic, planse, exercitii,
    teste, monitorizari)
    3. achizitionarii de materiale auziliare (carti, CD,) pentru clase si biblioteca
    4. intocmirii de fise privind scrierea in portofolii
    5. redactarii de texte in diferite stiluri functionale ale limbii cu includerea noilor norme lingvistice
    6. urmaririi aplicarii regulilor DOOM-II in elaborarea temelor de casa, teste, teze, articole pentru gazetele de perete, revista scolii,
    concursuri, bacalaureat, etc.
B.   1. documentarii profesorului pentru organizarea studiilor de caz la cls. a XI-a
    2. etapelor in pregatirea si finalizarea studiului de caz
    3. evaluarii produsului (referat, proiect, portofoliu)
    4. notarii elevilor
    5. concluziilor.
                                  Procedura 3

Denumire: ACTIVITATEA DE PARTENERIAT

Scop:
  - stabilirea de parteneriate cu Politia Orasului, Casa Oraseneasca de Cultura, Consiliul Local, alte scoli din judet, si alte institutii
  - implicarea in proiecte europene de parteneriat tip Socrates-Comenius, cu alte institutii scolare din Uniunea Europeana
  - stabilirea de parteneriate cu agenti economici.

Aria de cuprindere :
    Echipa manageriala, Comisia AC si toate cadrele didactice implicate in parteneriate si proiecte europene.

Responsabilitati :
  - Echipa manageriala- monitorizarea activitatii
  - Comisia AC- verificarea dovezilor
  - Cadre didactice implicate in proiecte europene- activitati concrete in proiecte Comenius
  - Consilierul educativ- proiecte de parteneriat cu Politia, Casa de Cultura, Autoritatea locala.
  - Cadre didactice din aria curriculara tehnologii – incheierea
   conventiilor cu agenti economici.

Descrierea procedurii :
  - identificarea potentialilor parteneri
  - consolidarea relatiilor parteneriale deja existente
  - elaborarea documentatiilor de parteneriat si a proiectelor europene
  - desfasurarea de activitati in cadrul parteneriatelor si a proiectelor europene
  - analiza periodica a rezultatelor obtinute si a implicarii diversilor parteneri
  - elaborarea concluziilor si, dupa caz, imbunatatirea procedurii.
                                   Procedura 4

Denumire:   IMPLEMENTAREA APLICATIEI “TELE CATALOG”

Scop:
     Implementarea aplicatiei "TeleCatalog" permite:
    - accesul parintilor la informatii privind notele si absentele elevilor, utilizand internetul si/sau telefonul
    - o cat mai buna colaborare intre partenerii implicati in procesul educational: scoala-elev-familie
    - realizarea de rapoarte privind activitatea scolara a elevilor (evolutia absentelor pe perioade determinate pe calse, elevi sau materii;
grafice cu notele elevilor, calcul facil de medii la sfarsit de semestru sau de an scolar,
   studiul comparativ al claselor).

Aria de cuprindere:
    Echipa manageriala, Comisia de Asigurare a Calitatii, Comisia Metodica a dirigintilor, secretariatul institutiei, catedra de informatica si
toate compartimentele de activitate.

Responsabilitati:
    -Comisia de Asigurare a Calitatii - coordonarea activitatii
    -Echipa manageriala - monitorizarea functionarii aplicatiei si verificarea rapoartelor si listelor obtinute pe baza notelor si absentelor
elevilor.
    -Dirigintii claselor - completarea corecta si la timp a borderourilor de notare
    -Secretariatul si membrii catedrei de informatica - actualizarea site-ului cu informatii privind notele si absentele elevilor pe baza
borderourilor de notare completate de catre profesorii implicati in actul de predare-invatare

Descrierea procedurii:
    - Datele introduse pe site sunt prelucrate de catre o aplicatie informatica care ofera informatii fie telefonic -pe baza unui meniu vocal
    interactiv, fie on-line, accesul fiind permis pe baza unor coduri de acces.
    - Pentru o introducere mai facila a datelor privind notele si absentele elevilor coordonatorul aplicatiei genereaza un borderou de notare,
    specific fiecarei clase.
    - Periodic site-ul web www.telecatalog.ro este actualizat cu informatiile din borderoul de notare.
    - Pe baza informatiilor introduse, echipa multifunctionala obtine rapoarte care servesc la analiza si imbunatatirea calitatii activitatii
scolare.
                Planul operational al Comisiei de Asigurare a Calitatii pe anul scolar 2006-2007
                           Colegiul National “Simion Barnutiu”
                                PROCEDURA 1

PRIORITATEA: INVATAREA CENTRATA PE ELEV
OBIECTIV: Armonizarea nevoilor individuale ale persoanei care invata cu modul in care se raspunde acestor nevoi
TINTE: - dezvoltarea stilului perfect de invatare
      - petrecerea in mod placut si cu succes a timpului la scoala
      - dezvoltarea posibilitatilor elevilor de a-si imbuntati performantele de invatare
CONTEXT: Sistemul de management si de asigurare a calitatii are ca functie principala orientarea dezvoltarii unitatii scolare in directia cresterii
calitatii educatiei oferite membrilor comunitatii si comunitatii in ansamblul ei. Acest sitem arata zonele in care calitatea lasa de dorit (dotarea cu
echipamente, asigurarea accesului la educatie pentru grupele dezavantajate, etc). Toarte aceste zone sunt susceptibile de imbunatatiri, deci se pot
constitui in tinte strategice pentru dezvoltarea ulterioara a scolii.

Actiuni pentru atingerea     Rezultate asteptate    Data finalizarii     Responsabili         Parteneri     Sursa de
   obiectivului         (masurabile)                                           finantare

- prezentarea temei      - referat cu tema      31 martie 2007   Prof. Serban Bianca     Comisia de Asigurare   Surse proprii
―Invatarea centrata pe     ―Invatarea centrata pe             Prof. Nosal Mariana     a Calitatii
elev‖             elev‖                                    Profesorii din colegiu


- implementarea        - chestionare aplicate   31 martie 2007   Membrii Comisiei de     Dirigintii        Surse proprii
chestionarului referitor la  elevilor colegiului              Asigurare a Calitatii    Elevii
stilurile de invatare ale                           Catedra de disciplina
elevilor                                   economica


- interpretarea        - interpretarea       30 aprilie 2007  Membrii Comisiei de     Dirigintii        Surse proprii
chestionarelor referitoare   rezultatelor                  Asigurare a Calitatii
la stilurile de invatare ale  chestionarelor
elevilor

- prezentarea strategiilor  - material cu tema      30 aprilie 2007   Prof. Serban Bianca     Profesorii din colegiu  Surse proprii
de predare care sa      ―Strategii de predare care            Prof. Nosal Mariana     Comisia de Asigurare
corespunda stilurilor de   sa corespunda stilurilor                           a Calitatii
invatare ale elevilor     individuale de invatare
               ale elevilor


- adecvarea strategiilor de - lectie deschisa       31 mai 2007     Prof. Serban Bianca     Profesorii CNSB     Surse proprii
predare alese la stilurile de                                        Comisia de Asigurare
invatare individuale ale                                          a Calitatii
elevilor
                Planul operational al Comisiei de Asigurare a Calitatii pe anul scolar 2006-2007
                          Colegiul National “Simion Barnutiu”
                               PROCEDURA 2

PRIORITATEA: IMPLEMENTAREA EDITIEI A II-A A DOOM
OBIECTIV: Consolidarea competentelor de comunicare ale elevilor prin familiarizarea cu noile norme lingvistice ( asa cum sunt ele
recomandate in editia a II-a a DOOM )
TINTE:
  - dobandirea principalelor abilitati si deprinderi de documentare
  - formarea competentelor de lectura
  - autoevaluarea procesului de predare-invatare
CONTEXT: Principala functie a limbii este cea de comunicare.Daca, in ultimul timp, o serie de anglicisme, frantuzisme, italienisme, etc. se
grabesc sa intre in ―casa limbii romane‖, ele trebuie primite. Daca in cazul unor termini exista variante in scriere si pronuntare incetatenite, ele
trebuie acceptate. Limba devine astfel mai bogata si isi asuma transformarile, in spiritul veacului.
Actiuni pentru atingerea obiectivului    Rezultate asteptate    Data      Responsabili      Parteneri     Sursa de
                      (masurabile)        finalizarii                        finantare

-Prezentarea noii editii a Dictionarului  -Caietele elevilor     La inceputul  Profesorii de limba  Aria curriculara  Surse proprii
ortografic, ortoepic si morfologic al    -Vocabulare        anului scolar  si literatura romana  limba si
limbii romane, aparut sub egida                            care predau la     comunicare
Academiei Romane, ed. Univers                             clasele a IX-a     Membrii AC
Enciclopedic, Bucuresti, 2005, la
clasele a IX-a.

-Permanentizarea momentului         -Caietele elevilor                        Aria curriculara
ortografic (3-4‘), la fiecare clasa si la  -Vocabulare        Permanent    Profesorii de     limba si
toate lectiile de limba si literatura    -Teste                   specialitate      comunicare     Surse proprii
romana                                                    Membrii AC


-Elaborarea de teste privind cunoasterea Teste initiale si de     Permanent    Profesorii de     Aria curriculara  Surse proprii
si aplicarea noilor norme ortografice,  progres                   specialitate      limba si
ortoepice, morfologice si de punctuatie. Intocmirea portofoliilor                       comunicare
                     elevilor                              Membrii AC
-Difuzarea pentru portofoliile elevilor a Intocmirea portofoliilor   Permanent    Sarbe Traian,     Aria curriculara
unor fise, liste etc., cu acele cuvinte  elevilor                   Profesorii de     limba si
care au suferit o normare noua in                           specialitate      comunicare     Surse proprii
scriere si in pronuntare.                                           Membrii AC

-Colaborarea cu profesorii de toate                  Permanent    Profesorii de     Director
specialitatile pentru corectarea      Teste initiale si de            specialitate      Comisia AC
exprimarii orale si scrise a elevilor, in  progres                  Responsabilii de             Surse proprii
spiritul recomandarilor normative      Intocmirea portofoliilor          catedre
instituite de DOOM 2.            elevilor
Actiuni pentru atingerea obiectivului    Rezultate asteptate    Data      Responsabili  Parteneri     Sursa de
                       (masurabile)        finalizarii                    finantare
-Pregatirea elevilor pentru aplicarea    Teste           Permanent    Profesorii de  Aria curriculara
noilor norme prevazute de DOOM 2, in     Rezultate concursuri            specialitate  limba si
orice situatie: teste, lucrari scrise,                                 comunicare     Surse proprii
eseuri, referate, olimpiade, concursuri,                                Membrii AC
articole, examene etc.

-Analiza starii limbii romane actuale, in  Rapoarte de        Semestrial   Sarbe Traian  Aria curriculara
sedintele Comisiei Metodice, a        autoevaluare        Anual      Director    limba si
Cercurilor Pedagogice, in Consiliul     Materiale privind                     comunicare     Surse proprii
Profesoral.                 desfasurarea predarii si                  Membrii AC
                       invatarii
-Toate activitatile organizate cu prilejul  Cresterea ponderii     Semestrul al  Responsabilul  Aria curriculara  Surse proprii
Cercului Pedagogic din semestrul al II-   profesorilor care     II-lea, 2006-  catedrei    limba si
lea, 2006-2007, se vor inscrie in      folosesc metode      2007      Profesorii de  comunicare
cunoasterea si aplicarea noilor norme    participative               specialitate  Membrii AC
de DOOM 2.

-Popularizarea noilor norme DOOM 2      Pliante( materiale ) ce  Permanent    Sarbe Traian  Secretariat    Surse proprii
la nivelul tuturor serviciilor din scoala:  contin scrierea corecta                  Contabilitate
Secretariat, Contabilitate, etc.       a principalelor cuvinte
                       modificate conform
                       noilor norme
                       recomandate in editia a
                       II-a a DOOM
-Achizitionarea de noi exemplare din     Procese verbale de     Permanent    Kovacs Anna   Aria curriculara  Fonduri
DOOM 2 pentru biblioteca unitatii.      achizitie                 Ispas Elena -  limba si      bugetare
                                            bibliotecar   comunicare     Fonduri
                                                    Membrii AC     extrabugetare
                Planul operational al Comisiei de Asigurare a Calitatii pe anul scolar 2006-2007
                          Colegiul National “Simion Barnutiu”
                               PROCEDURA 3


PRIORITATEA: Activitatea de parteneriat
  OBIECTIV: Planificarea unor activitati care sa duca la o mai buna cunostere psihopedagogica a elevilor, a potentialului educativ al
  familiei si comunitatii
TINTE:
  o Stabilirea de parteneriate cu Politia orasului, Casa Oraseneasca de cultura, Consiliul Local, alte scoli din judet, alte institutii
  o Stabilirea de parteneriate cu agenti economici
  o Implicare in proiecte europene de parteneriat tip Socrates-Comenius cu alte institutii scolare din UE

CONTEXT
    Procesul educational este un act de socializare, de culturalizare, de formare si de dezvoltare a personalitatii, dus la indeplinire de
echipa didactica. Aceste finalitati se realizeaza preponderent la nivelul clasei de elevi sub indrumarea dirigintelui, ca mentor si ca
organizator al acesteia. Aspectul complex al sprijinirii dezvoltarii personalitatii realizat de profesorul diriginte, nu conincide cu sarcinile
profesorului consilier, nici cu cele ale profesorului psihopedagog, agenti care intervin complementar in procesul educational.
                       Rez.asteptate                                         Sursa de
Actiuni pentru atingerea obiectivului               Data finalizarii    Responsabili        Parteneri
                        (dovezi)                                          finantare
  Comisia metodica a dirigintilor
                      Regulamentul de     Septembrie                   Toti dirigintii
 Dezbaterea regulamentului de ordine                           Butusina Florin                  Surse proprii
                      ordine interioara     2006                     Comisia AC
    interioara al elevilor
                                  10 octombrie       Man Ioan      Muzeul Holocaustului
   Comemorarea holocaustului       Materiale elabotate                                       extrabugetare
                                    2006        Bara Balasz        Simleu
                                                     Clasa XI C
                                19 octombrie   Guţu Octavian    Elevi si profesori
      Balul bobocilor         Caseta video                                   extrabugetare
                                  2006               Casa Oraseneasca de
                                                      Cultura
  Intilnirea tuturor dirigintilor cu     Acord de     20 octombrie               Politia Simleu
                                         Butusina Florin               Surse proprii
  reprezentanti ai Politiei Simleu     parteneriat      2007                 Comisia AC
 Ziua Nationla a Armatei Romane-                25 octombrie
                       Fotografii             Butusina Florin    Elevi, profesori   extrabugetare
     Depuneri de coroane                    2006
                                                   Parinti , conducera
Intalnire cu reprezentantii Comitetelor  Procese verbale al  30 octombrie
                                         Butusina Florin      scolii      Surse proprii
      de parinti pe clase        sedintelor      2006
                                                     Comisia AC
                                Octombrie –                 Elevi
      „EU si EUROPA‖         Premii obtinute            Butusina Florin               extrabugetare
                                noiembrie 2006              Comisia AC
                                7-12 noiembrie   Serban Bianca     Elevi si parinti
    ―Zilele portilor deschise‖       Fotografii                                   Surse proprii
                                  2006                 Comisia AC
                                                    Breban Mircea
                                                    Butusina Florin
   Reuniune de proiect SEED       Produse finale    Noiembrie    Breban Mircea                extrabugetare
                                                    Butusina Daniela
                                                     Comisia AC
                                                   Consilierii educativi
  Cercul pedagogic al consilierilor                      Insp. Glvacsy Laura
                     Proiecte didactice   Noiembrie                 din licee     Surse proprii
     educativi din licee                           Butusina Florin
                                                     Comisia AC
     Spectacol de teatru         Fotografii    Noiembrie 2006   Butusina Florin   Elevi si diriginti   extrabugetare
                                29 noiembrie –   Muste Ramona
    Campanie antiviolenţă       Produse finale                         Elevi IX - X    Surse proprii
                                10 decembrie
                                                    Elevi si profesori
                      Desfasuratorul
Sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei             1decembrie     Man Ioan     Casa Oraseneasca de   Surse proprii
                      programului
                                                      Cultura
     Spectacol de teatru         Fotografii    Decembrie 2006   Butusina Florin    Elevi si diriginti  extrabugetare
                                                    Elevi XIA,XIIF
 Reuniune de proiect ‖ Les valeurs de   Produse finale
                                Decembrie 2006    Sârbe Raul      Sarbe Raul     extrabugetare
      l‘Olympisme‖           Fotografii
                                                     Comisia AC
     Program de colinzi :                                      Elevi si profesori   extrabugetare
                       Fotografii    Decembrie 2006    Man Ioan
    ―Iata vine mos Craciun‖                                      Comisia AC
                       Discursul
                                          Man Ioan
 Marcarea zilei Unirii Principatelor    profesorului   15 ianuarie 2007             Elevi si profesori   Surse proprii
                                         Butusina Florin
                       Man Ioan
                                                        Elevi
     Campanie antidrog        Produse finale    Ianuarie 2006   Muste Ramona                extrabugetare
                                                      Comisia AC
  Lectii de dirigentie impreuna cu              4 saptamani pe   Butusina Florin     Politia Simleu
                       Fotografii                                    Surse proprii
    reprezentanti ai politiei                 semestru    Dirigintele clasei    Comisia AC
 Participarea elevilor la reuniuni de                                  Elevi si profesori
                                         Responsabili de
   proiectede parteneriat scolar     Produse finale      lunar               inpmicati in proiecte  extrabugetare
                                           preoiecte
     Socrates/Comenius                                         europene
                                                     Reprezentanti ai
                                         Butusina Florin
  Consiliul Consultativ al Elevilor    Proces veabal      lunar                   elevilor     Surse proprii
                                          Mag Raluca
                                                      Comisia AC
                      Acord scris al
        Discoteca          consilierului      lunar     Dirigintele clasei  Elevii si dirigintele  extrabugetare
                       educativ
                                          Paval Florica
                                                     Crisan Teodor
                                          Serban Bianca
Proiectul de educatie pentru sanatate cu   Fotografii                        C.T.Iuliu Maniu
                                         Domuta Gabriela
tema « Tuberculoza- factori favorizanti  Articol in ziarul  23-24 febr.2007             Gr. Sc. Ioan Ossian   extrabugetare
                                          Nagy Olimpia
    si mijloace de prevenire »     Graiul Salajului                      Crucea Rosie Salaj
                                          Kovacs Anna
                                         Bulgarean Maria
                                                       Elevi
     Campanie antidrog        Produse finale   Februarie 2007   Muste Ramona                extrabugetare
                                                      Comisia AC
     Spectacol de teatru         Fotografii     Martie2006    Butusina Florin    Elevi si diriginti  extrabugetare
 Orientarea profesionala a elevilor de
                       Chestionare     Martie 2007    Serban Bianca     Clasele a XII-a
       clasa a XII-a
                                         Butusina Florin     Toate Clasele
    Spring Day in Europe        Produse finale    Aprilie 2007                          extrabugetare
                                           Dirigintii      Comisia AC
   Reuniune de proiect ―SEED‖      Produse finale    Aprilie 2007    Brban Mircea       Profesori     extrabugetare
                        Fotografii              Butusina Florin      Comisia AC
                                          Butusina Daniela
                                                       Elevi XIA,XIIF
 Reuniune de proiect ‖ Les valeurs de    Produse finale                        Sarbe Raul Butusina
                                 Aprilie 2006     Sârbe Raul                 extrabugetare
      l‘Olympisme‖            Fotografii                             Florin
                                                        Comisia AC
      Spectacol de teatru         Fotografii     Mai 2006     Butusina Florin     Elevi si diriginti   extrabugetare
                       Produse finale                            Elevi
      Campanie antidrog                    Mai 2007     Muste Ramona                  extrabugetare
                        Fotografii                           Comisia AC
                                                      Elevi claselor XIA si
                                  Mai 2007     Sarbe Traian          XIG       extrabugetare
      Balul Majoratului        Caseta video
                                          Chirica Ruxanda    Casa Oraseneasca de
                                                         Cultura
 Participarea elevilor la reuniuni de                                    Elevi si profesori
                                           Responsabili de
   proiectede prteneriat scolar      Produse finale     lunar                 inpmicati in proiecte  extrabugetare
                                            preoiecte
     Socrates/Comenius                                           europene
  Lectii de dirigentie impreuna cu       Graficul              Butusina Florin      Politia Simleu
                                 Martie 2007                            Surse proprii
    reprezentanti ai politiei       desfasurarii             Dirigintele clasei     Comisia AC
Actiuni de control, impreuna cu politia                                    Politia Simleu
                      Procese-verbale     lunar      Butusina Florin                Surse proprii
 Simleu, in baruri, piata, parcuri …                                      Comisia AC
                                           Crisan Teodor     Elevi si profesori   Surse proprii
  Activităţi dedicate "Zilelor Şcolii"    Caseta video    14 – 15 iunie
                                           Butusina Florin     Comisia AC
Initierea unui program de orientare in   -Chestionar         mai    Psihologul scolar,      Universitati     Bugetere
cariera care sa includa vizite la                         consilierul educativ
                      -Protocoale de                           Intreprinderi    Surse proprii
Universitatile din apropiere (materiale                      dirigintii claselor a
                      colaborare
informative legate de oferta                           XII-a
educationala) la diverse intreprinderi ,  -Materiale
voluntariat                informative, brosuri
                      -Rapoarte ale
                      elevilor

Activitati de marcare a zilei de 31 mai-  -Rezultate-        31 mai    Psihologul scolar,   Medicul scolar, medicii  Surse proprii
Ziua Mondiala Fara Tutun- program de    competitii sportive            consilierul educativ,  de familie, Centrul de
promovare a unui stil de viata sanatos de  -Excursie in aer              diriginti, profesori   Prevenire Evaluare si
incurajare a comportamentelor        liber                                Consiliere Antidrog.
alternative sanatoase (sportul, iesiri in  -Prezentari facute de                        Consiliul Local al
natura)                   specialisti                             Tinerilor
Desfasurarea unui studiu cu tema      -Rezultatele      Sfarsitul anului  Psihologul scolar    Consilierii scolari de la  Surse proprii
                      studiului
 „ Comunicarea deficitara- cauza a                                       altedoua licee din judet
agresivitatii verbale‖                                             (CT‖IM‖, API ?)

Initierea unui parteneriat cu Centrul de -Protocol de         permanent    Psihologul scolar,    Centrul de Resurse     Surse proprii
Resurse (fostul centru de plasament) din parteneriat                  consilierul educativ   Simleu
Simleu in urma caruia elevii interesati sa
poata fi voluntari in aceasta institutie                Planul operational al Comisiei de Asigurare a Calitatii pe anul scolar 2006-2007
                          Colegiul National “Simion Barnutiu”
                               PROCEDURA 4

PRIORITATEA: IMPLEMENTAREA APLICATIEI “TELE CATALOG”
OBIECTIV: Consolidarea competentelor de comunicare intre scoala si familie
TINTE:
  - dobandirea principalelor abilitati si deprinderi de utilizare a sistemului informatic
  - autoevaluarea procesului de predare-invatare
CONTEXT: Implementarea aplicatiei "TeleCatalog" permite accesul parintilor la informatii privind notele si absentele elevilor, utilizand
internetul si/sau telefonul, o cat mai buna colaborare intre partenerii implicati in procesul educational: scoala-elev-familie, precum si realizarea
de rapoarte privind activitatea scolara a elevilor (evolutia absentelor pe perioade determinate pe clase, elevi sau materii; grafice cu notele
elevilor, calcul facil de medii la sfarsit de semestru sau de an scolar,studiul comparativ al claselor).
Actiuni pentru atingerea obiectivului   Rezultate asteptate     Data      Responsabili    Parteneri   Sursa de
                     (masurabile)        finalizarii                   finantare

- Prezentarea aplicatiei ―Tele Catalog‖  Aprobarea procedurii :   Febr. 2006   Haiduc Sorina    Membrii AC  Surse proprii
in cadrul Consiliului Profesoral     Implementarea apli-                      Echipa
                     catiei “Tele Catalog”                     manageriala
                     de catre Consiliul
                     Profesoral-Implementarea aplicatiei informatice   Realizarea programului   Martie 2007  S.C. Tele2000 Net  Membrii AC  Fonduri
―Tele Catalog‖              si a paginii web      Aprilie 2007  Haiduc Sorina    Echipa    bugetare
                                                     manageriala  Fonduri
                                                            extrabugetare

-Introducerea datelor de pornire a    Realizarea bazei de                      Comisia AC  Fonduri
aplicatiei ―Tele Catalog‖         date in cadrul aplicatiei  Martie 2007  Haiduc Sorina    Dirigintii  bugetare
                     ―Tele Catalog‖                                Fonduri
                                                            extrabugetare


- Instruirea personalului care se va   Actualizarea periodica   Permanent   Haiduc Sorina    Secretariat  Fonduri
ocupa de introducerea periodica a     a bazei de date                        Dirigintii  bugetare
datelor in aplicatie                                                  Fonduri
                                                            extrabugetare

- Obtinerea de rapoarte generate de    Situatii statistice   Iunie 2007    Haiduc Sorina    Echipa    Fonduri
aplicatia ‗‗TeleCatalog‖         obtinute din prelucrarea          Dirigintii     manageriala  bugetare
                     bazei de date a                        Comisia AC  Fonduri
                     aplicatiei―TeleCatalog‖                           extrabugetare
  Activitatile propuse in cadrul procedurilor 1-4 s-au realizat cu succes si au avut un impact
  deosebit asupra elevilor si profesorilor scolii.
  Alte activitati desfasurate pe marginea acestor proceduri:
 - Sugestii pentru restructurarea materiei la limba romana, matematica, fizica, chimie,
   geografie, istorie:


      Sugestii pentru restructurarea materiei la limba si literatura romana


- Sa se regandeasca intreaga structura a materiei deoarece momentan nu exista o conceptie
realista;
- Sa se cunoasca de la inceputul intrarii in sistem care sunt finalitatile;
-Volumul materiei de studiu sa fie in concordanta cu capacitatile unui elev de liceu (mediu!,
deoarecemateria este unica pentru toate tipurile de licee);
- Numarul de de ore alocate pentru studierea unui scriitor (unei opere) sa fie mai mare sau
cerintele mai putine; este imposibil sa faci tot ce se cere si sa te centrezi pe elev (cu
activitatea) la volumul de informatii care se cer la iesirea din sistem (BAC);
- Sa se renunte la teoretizarile excesive avandu-se in vedere ca in invatamantul liceal nu se
specializeaza elevii in domeniul filologiei, ce ar trebui sa vorbeasca, sa scrie, sa argumenteze,
sa aiba o parere pe care sa o sustina, sa citeasca, sa observe, etc. dar nu sa faca teorie literara
la nivelul de facultate;
- Sa se tina cont de numarul diferit de ore si la BAC (ca la matematica) pentru ca nu se poate
realize o pregatire similara la trei sau patru ore/ saptamana;
- Cei care realizeaza programe (manuale) ar trebui mai intai sa petreaca timp la catedra (cel
putin o luna) sa vada realitatile din scoli, dar nu la licee de elita, la clase de exceptie; de
asemenea, sa aiba in vedere clasele de la nationalitatile conlocuitoare (nu cele din centrul
Bucurestiului);
- Sa se termine perioada de tranzitie si tatonari; sa se hotareasca odata cate clase sunt
obligatorii, nu sa se tot schimbe planul de invatamant, manualele, structura materiei, pentru ca
– momentan tot sistemul cam pluteste in aer, da impresia de haos (acest fapt deriva si din
modificarile facute pe parcursul anului la BAC); atunci cand – intrand in clasa a IX-a (sau
care va fi considerata prima clasa de liceu?!) – elevul si profesorul vor sti si care sunt cerintele
pentru BAC, vom avea – in sfarsit – ORDINE in sistemul nostru de invatamant.


                                        Prof. Kovacs Anna

                    MATEMATICA

      PROPUNERI PENTRU DECONGESTIONAREA PROGRAMEI

    Programa de matematica pentru clasele a X-a ,a XI-a si a XII-a este prea incarcata
pentru profilul real.

    La clasa a X-a : Probabilitati conditionate.Scheme clasice de probabilitate.
    Argument : In cadrul examenelor nationale ( bacalaureat ) cerintele din cadrul acestui
capitol sunt minimale ( elevul reusind sa rezolve problemele fara mari dificultati, folosindu-se
doar de notiunile de baza din cadrul capitolului Probabilitati ).
    La clasa a XI-a: Studiul compatibilitatii si rezolvarea sistemelor prin metoda Gauss
    Argument : Metoda poate fi abordata in cadrul orelor de informatica tinand cont de
tratarea sa algoritmica .

   La clasa a XII-a :
Algebra :
    -Relatii de echivalenta.Partitii.
    -Spatii vectoriale si aplicatii liniare
Analiza matematica :
    -Ecuatii diferentiale.
    Argument: Capitolele nu sunt regasite prin probleme in cadrul subiectelor propuse
pentru examenul de bacalaureat.

    Alte sugestii :
    1) Capitolul Polinoame propus spre studiu in clasa a XII-a, ar trebui studiat in clasa a
X-a tinand cont ca, in clasa XI, sunt necesare notiuni legate de acest capitol ( Schema lui
Horner, operatii cu polinoame, relatiile lui Viete, etc.). In plus, materia de clasa a XII-a este si
asa destul de incarcata iar timpul alocat recapitularilor este destul de scurt.
  2) Programa de matematica ar trebui restructurata pe toti anii de liceu si la clasele umane
(unde in clasele a IX-a si a X-a materia este destul de incarcata, iar in clasele a XI a si a-XII a
nu se studiaza matematica), pentru a asigura egalitatea de sanse tuturor elevilor la integrarea
profesionala.
                                       Prof. Haiduc Sorina


                       CHIMIE

      PROPUNERI PENTRU DECONGESTIONAREA PROGRAMEI


Clasa a XI-a: Programa 1.
       Filiera teoretica: profil real. Specializarea Matematica-Informatica;
       Stiinte ale naturii

Continut (de eliminat) pentru trunchi comun:
    - Aminoacizi (serina, ciserina, acidul glutanic, lisina)
    - Acizi nucleici:
        - Baze azotate
        - Formarea unei nucleotide din adenozina si acid fosforic
        - Formarea legaturilor de hidrogen intre bazele azotate complementare

Argument: La o ora de curs pe saptamana se aeriseste putin continutul (aceste teme propuse
pentru a fi scoase fiind la un nivel mai ridicat); elevii cu siguranta nu vor manifesta interes
pentru acestea, vor constitui doar elemente de « balast stiintific ».

Clasa a X-a : Programa 1.

Continut (de eliminat) pentru trunchi comun:
    -  Compusi organici cu actiune biologica : grasimi, proteine, zaharide – stare
      naturala, proprietati fizice, importanta.

Argument: Se revine la aceste teme in cls. a XI-a. In acest sens, ramanand mai mult timp
pentru abordarea unor teme noi precum: medicamente, droguri, vitamine.


                                     Prof. Moisi Gabriela

                        FIZICA

       PROPUNERI PENTRU DECONGESTIONAREA PROGRAMEI-Programa de fizica pentru casa a IX-a si a X-a este prea incarcata,atat pentru profilul real,cat
si cel uman si filiera tehnologica.

   La clasa a IX-a: -capitolul optica geometrica –ar trebui inclusa in clasa a XI-a sau a XII-a
pentru ca este mai putin accesibila elevilor si ar fi suficient de studiat in aceasta clasa capitolul
MECANICA.

   La clasa a X-a –capitolul Circuite de curent alternativ ,nu este accesibil elevilor pentru
ca instrumentul matematic cu care se opereaza nu este cunoscut elevilor(functii
trigonometrice,derivate) iar apoi se reia din clasa a X-a .
   Programa de fizica ar trebui restructurata pe toti anii de liceu si la clasele umane sau cele
din filiera de tehnologica (unde in clasa a-XI a si a-XII a nu se studiaza fizica), pentru a
asigura egalitatea de sanse tuturor elevilor la integrarea profesionala.
(Unii elevi si de la aceste clase se orienteza spre facultati de profil tehnic, unde au nevoie de
cunostinte de fizica ).

                                 Prof. Geiger Emilia

                      GEOGRAFIE

       PROPUNERI PENTRU DECONGESTIONAREA PROGRAMEI


Clasa a IX-a
profil Filologie nr. ore pe sapt.: 2
Interacţunile dintre elementele naturale ale mediului
Peisaje naturale
Rolul mediului geografic in evoluţia şi dezvoltarea socialã omeneşti
Tipurile de mediu natural

Clasa a IX-a
profil: Matematica-Informatica nr. ore pe sapt.: 1
Interacţiunile dintre elementele naturale ale mediului
Peisaje naturale
Rolul mediului geografic in evoluţia şi dezvoltarea socialã omeneşti
Tipurile de mediu natural
Harţile climatice si harta sinopticã

Clasa a X-a
profil: Filologie nr. ore pe sapt.: 2
Regiuni si peisaje agricole
Comerţul

Clasa a X-a
profil: Matematica-Informatica
Regiuni si peisaje agricole
Comerţul
Amenajarea locala şi regionala
Mariile ansambluri economice şi geopolitice ale lumii

Clasa a XI-a
Organizarea spaţiului mondial

Clasa a XII-a
Relieful – Substratul mediului natural şi al activitaţilor umane
Transformarea mediului natural
Restructurarea economica
Raportul dintre problemele geografice fundamentale ale României şi ale lumii contemporane                                    Prof. Torkos Imre


                       ISTORIE

          PROPUNERI PENTRU DECONGESTIONAREA PROGRAMEI

    In primul rand este gresita filosofia de studiere a disciplinei ISTORIE nu numai la nivel
liceal ci si la nivel gimnazial.
   La modul concret vorbind –din anul scolar 2004-2005 de cand s-a stabilit din nou 10
clase obligatorii, studierea istoriei se face dupa o conceptie utopica hazardata.
   La clasele V-VIII -se studiaza toata istoria- si universala si a Romaniei.
Acelasi lucru se repeata in clasele IX-X cand se reia toata istoria (deci inclusiv a Romaniei,
predata integrat) in cei 2 ani cu o viteza enorm de mare. Practic s-a ajuns la predarea de 2 ori
in cei 10 ani obligatorii a aceleiasi programe, facuta cu o viteza excesiva.
   Propunerea ar fi sa se studieze in clasele V-X o singura data istoria universala si istoria
Romaniei (integrata in cea universala) cu o viteza mai redusa, adica cu un numar de lectii mai
putine.
   Cu alte cuvinte – decat de 2 ori si prost, e de preferat o data si bine !
   Fara schimbarea filosofiei generale de predare a istoriei cu clasele V-X nici o structurare
tematica nu este eficienta.
   Actualmente in fiecare lectie de istorie la clasele IX-X sunt inserate fortat doua, trei teme
care nici nicidecum nu pot fi tratate nici macar dupa vechiul sistem de predare cu accentul pe
profesor cu atat mai mult cu pretentiile actuale cand se cere centrarea pe elev.


                                Prof. Man Ioan
  - Calificarea elevilor la faza nationala a olimpiadelor scolare:

          Elevii Colegiului National “Simion Barnutiu”
       care s-au calificat la faza nationala a olimpiadelor scolare


IVAN DELIA LACRIMIOARA
     Clasa : a IX-a C
     Disciplina: limba si literatura romana
     Prof. coordonator : GUTU OCTAVIAN


CHIRA IOANA ALEXANDRA
     Clasa : a IX-a C
     Disciplina: limba si literatura romana
     Prof. coordonator : GUTU OCTAVIAN


OROS DIANA IULIA
     Clasa : a XI-a A
     Disciplina: limba si literatura romana
     Prof. coordonator : GUTU OCTAVIAN

CRETANU ANDRADA
     Clasa : a X-a A
     Disciplina: limba franceza
     Prof. coordonator : MOGA IOAN

RADUCU DIANA
     Clasa : a XI-a A
     Disciplina: limba engleza
     Prof. coordonator : LAPADAT CARMEN

SUCS ORSOLYA
     Clasa : a X-a E
     Disciplina: limba si literatura maghiara
     Prof. coordonator : TURAI ADEL

MARTON AGOTA
     Clasa : a XI-a E
     Disciplina: limba si literatura maghiara
     Prof. coordonator : TURAI ADEL

TURCAS CATALIN
     Clasa : a IX-a C
     Disciplina: matematica
     Prof. coordonator : HAIDUC SORINA
BIRSAN CRISTINA
     Clasa : a X-a G
     Concursul ―A. Haimovici‖
     Disciplina: matematica
     Prof. coordonator : PAVAL FLORICAGHILE IULIA
     Clasa : a XI-a G
     Concursul ―A. Haimovici‖
     Disciplina: matematica
     Prof. coordonator : PAVAL FLORICA


BUTUSINA LORENA
     Clasa : a X-a C
     Disciplina: fizica
     Prof. coordonator : BUTUSINA FLORIN

ANTAL IONUT
     Clasa : a X-a D
     Disciplina: biologie
     Prof. coordonator : IRIZA CONSTANTIN

GAL IULIA
      Clasa : a IX-a A
      Disciplina: limba latina
      Prof. coordonator : CHIRICA RUXANDA

ROSU ANA
      Clasa : a XI-a A
      Disciplina: limba latina
      Prof. coordonator : CHIRICA RUXANDA

BARBU ELENA MANUELA
     Clasa : a XII-a A
     Disciplina: istorie
     Prof. coordonator : MAN IOAN


SARCA SANDA MARIA
     Clasa : a XII-a A
     Disciplina: geografie
     Prof. coordonator : STRUGARU MITROFAN
MAN CRINA
     Clasa : a IX-a F
     Disciplina: religie
     Prof. coordonator : CHIS GHEORGHE

SIRCA MONICA
     Clasa : a X-a A
     Disciplina: religie
     Prof. coordonator : CHIS GHEORGHE

CHIS LAVINIA
     Clasa : a XII-a A
     Disciplina: religie
     Prof. coordonator : PORCAR FLORIAN

MAN NICOLAE
     Clasa : a XII-a G
     Disciplina: sah
     Prof. coordonator : BEREK STEFAN


LAUREAŢII FAZEI NAŢIONALE A OLIMPIADELOR NAŢIONALE !

      SZUCS ORSOLYA – PREMIUL II –           prof. Turai Adel
     CREŢANU ANDRADA – MENŢIUNE- prof. Moga Ioan
    BUTUŞINĂ LORENA – MENŢIUNE - prof. Butusina Florin
  SÂRCA SANDA – MARIA – MENŢIUNE – prof. Strugaru Mitrofan
ANTAL IONUŢ - MENŢIUNE – prof. Iriza Constantin


  - Articole : ― Portofoliul elevului‖, ―Impactul cultural al parteneriatelor transnationale‖ :

                PORTOFOLIUL ELEVULUI


    Portofoliul este o metodã de evaluare cu caracter integrator, complex şi flexibil, o
„carte de vizitã‖ a elevului, care oglindeşte evoluţia acestuia, performanţele şi opţiunile sale,
pe durata unui capitol, semestru sau an şcolar, la o anumitã disciplinã de studiu. Este o
însumare de instrumente de evaluare, sub raport cantitativ si calitativ.
    Portofoliul cuprinde „produsele‖ elevilor: probe orale şi scrise, redactarea unor eseuri,
fişe de lecturã, fişe de evaluare, proiecte, referate, investigaţii, texte funcţionale, articole,
fotografii, pliante etc., care dovedesc ce sunt capabili sã facã elevii, pornind de la
competenţele si conţinuturile fiecãrui capitol.             Ce conţine un portofoliu
                     (schemã)
                  Selecţii din însemnãri
                   care exemplificã
                  reflecţii, originalitate,
                 culoare, pãtrundere …                                     Produse care
                    PORTOFOLIUL
    Produse              Conţinutul              aratã
    elaborate,             focalizat pe           procesul de
                     concepte şi           dezvoltare:
     variate                               început,
                      capacitãţi
     tipuri              esenţiale           planificare,
                                      revizuiri


                  Produse care indicã
                 interesele, stilul elevului
                   şi folosirea unei
                 varietãţi de inteligenţe            Criterii pe baza cãrora munca va fi evaluatã


 Aşadar, portofoliul reprezintã o colecţie exhaustivã de informaţii despre progresul şcolar al
unui elev, obţinut printr-o varietate de metode si tehnici de evaluare.

   Utilitatea portofoliilor constã în :

   - elevii devin parte a sistemului de evaluare şi pot sã-şi urmãreascã, pas
    cu pas, propriul progres;
   - elevii şi profesorii pot comunica (oral sau în scris) calitãţile, defectele
    şi ariile de imbunãtãţire a activitãţilor;
   - elevii, profesorii şi pãrinţii pot avea un dialog concret despre ceea ce
    elevii pot realiza, atitudinea faţã de o disciplinã şi despre progresul
    care poate fi fãcut la acea disciplinã în viitor;
   - factorii de decizie, având la dispoziţie portofoliile elevilor, vor avea o
    imagine mai bunã asupra a ceea ce se petrece în clasã.

   Sugestii pentru proiectarea portofoliului:

   SCOPUL: - imediat : vizeazã furnizarea de date profesorului si
          elevului despre capacitãţile formate prin operaţionalizarea
          obiectivelor unui capitol şi despre atitudinile asumate de
          elev însuşi;
         - de prespectivã : oferã informaţii utile pãrinţilor si altor
          potenţiali evaluatori ai activitãţii elevului (instituţii,
          comunitãţi);

    CONTEXTUL : - are in vedere :
          - particularitãţile de vârstã;
          - interesele si abilitãţile elevului;
          - specificul disciplinei.

    CONŢINUTUL : - este inscris într-o arie de cerinţe standard;
             - este reprezentat de rezultate la probele tradiţionale,
              teme pentru acasã, caiet de notiţe, investigaţii,
              proiecte / referate, sarcini de învãţare (rezolvare de
              probleme), observarea sistematicã a elevului de
              cãtre profesor in clasã, autoevaluarea elevului,
              chestionarul privind interesul elevului pentru limba
              si literatura românã;
             - este selectat fie de profesor, fie de elev însuşi,
              dintre cele mai performante sau reprezentative
              contribuţii ale elevului.


    Recomandãri pentru evaluarea portofoliului

     Se recomandã ca în evaluarea unui portofoliu sã se urmãreascã:
     - verificarea si aprecierea fiecãrui element al portofoliului, la momentul realizãrii
sale;
     - comunicarea, adresatã elevilor, a criteriilor pe care s-a construit portofoliul, ca şi a
tipului evaluãrii ( analitic / holistic );
     - analiza rezultatelor obţinute la diversele probe de examinare, care sã vizeze
eficacitatea prin raportarea la obiectivele de evaluare, relevantã prin comparaţie cu rezultatele
altor metode de evaluare si posibilitãţile de perfecţionare ulterioarã;
     - comunicarea publicã a rezultatelor, care sunt puse în portofoliul elevului şi
prezentate periodic pãrinţilor.
     În concluzie, portofoliul ca metodã alternativã (modernã) de evaluare, alãturi de
observarea sistematicã a elevilor, investigaţie, proiect, autoevaluare, teme pentru acasã, teme
de lucru în clasã, ia forma unui examen la decizia şcolii, evaluând acele abilitãţi pe care un
examen administrat la un nivel naţional nu-l poate asigura. Aceasta nu eliminã insã utilizarea
metodelor tradiţionale de evaluare: probele scrise, orale, practice.


                                       Prof. Traian Sârbe
    IMPACTUL CULTURAL AL PARTENERIATELOR TRANSNATIONALE
     DESFASURATE DE COLEGIUL NATIONAL ―SIMION BARNUTIU‖

     Romania traieste anul acesta prima primavara cu adevarat Europeana in calitate de
membru a Uniunii Europene, primavara care are semnificatii profunde si pentru Colegiul
National ―Simion Barnutiu‖ care, cu ocazia implinirii a 50 de ani de la semnarea tratatului de
la Roma, a fost gazda unui eveniment unic pana acum in viata scolilor salajene.
     Agentia Nationala pentru Programme Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii
Profesionale Bucuresti a decis, la 25 martie anul acesta, dezvelirea in incinta Colegiului
National ―Simion Barnutiu‖ a unei placute comemorative Robert Schuman si crearea unui
cabinet care sa poarte numele acestui artizan a ceea ce avea sa devina mai tarziu comunitatea
celor 27 de state independente : Uniunea Europeana. Acest lucru se datoreaza fara indoiala
pleiadei de parteneriate transnationale in care aceasta unitate de invatamant este implicata inca
din anul 2001, se datoreaza celor 30 de parteneri din 16 tari europene cu care am colaborat si
colaboram si in prezent, se datoreaza dimensiunii europene pe care o au activitatile
desfasurate cu elevii in cadrul diferitelor evenimente din scoala.
     Despre cele noua proiecte pe care le-am desfasurat in scoala s-au scris multe,
informatia fiind diseminata utilizandu-se atat presa scrisa cat si paginile web create in cadrul
parteneriatelor. Nu doresc sa fac referire la activitatile desfasurate in cadrul celor 39 mobilitati
transnationale ale cadrelor didactice din unitatea noastra, nici despre cele 54 de mobilitati ale
elevilor in diferite scoli partenere, consider ca toate obiectivele asumate si toate activitatile
avute in vedere pentru realizarea acestor obiective au fost realizate la parametrii proiectati si
toate elementele de natura tehnica ce vizau proiectele au fost prezentate cu lux de amanunte.
Doresc sa evidentiez un alt aspect al acestor activitati de colaborare, aspect neplanificat
oarecum colateral, dar la fel de important pentru toti participantii la proiecte. Este vorba de
enormul impact cultural al acestora, impact care desi este greu de cuantificat isi lasa amprenta
adanc intiparita in constiinta participantilor la reuniunile de proiecte organizate de-a lungul
celor sase ani de proiecte europene. Una este sa stii din carti, alta este sa faci cunostinta pe viu
cu aspecte ale vietii sociale, economice, culturale ale diferitilor parteneri. Cunoscand oameni
din diferite parti ale Europei cunosti diferite mentalitati, in contexul social al partenerilor,
cunosti diferite abordari ale acelorasi probleme, inveti ca o problema are multiple solutii. Nu
este totuna sa cunosti teoretic anumite aspecte ale vietii artistice, culturale, religioase sau sa le
traiesti pe viu, nu este totuna sa rasfoiesti un album de pictura sau sa vizitezi un muzeu, nici sa
citesti despre mentalitatea anumitor popoare sau sa o descoperi singur cu ocazia deplasarilor
in strainatate. Lista obiectivelor culturale vizitate cu ocazia diferitelor reuniuni de proiect la
care au participat cadre didactici si elevi ai Colegiului National ―Simion Barnutiu‖ Simleu
Silvaniei ar fi prea lunga pentru a fi prezentata in acest spatiu. Ea vizeaza insa atat situri
UNESCO cat si obiective religioase sau arhitecturale, situri arheologice, muzee, expozitii,
locuri cu valoare peisagistica deosebita. Ce poate fi mai interesant pentru un elev decat sa
traiasca efectiv, timp de doua saptamani, in familia unui coleg de-al sau dintr-o alta scoala
partenera, sa participe nemijlocit la viata acelei familii ? Astfel se realizeaza unul din
obiectivele asumate prin proiect : acela de a stimula invatarea limbii partenerului de proiect,
aspectul cultural, nu intotdeauna asumat, avand insa cel putin aceeasi pondere. Elevii
participanti la astfel de schimburi prin cele doua proiecte lingvistice au admis ca a fost o
experienta unica, multi si-au format prietenii care dainuie si dupa incheierea proiectului,
raman in legatura uniii cu altii impartasindu-si emotiile si evenimentele speciale prin care trec.
Acelasi lucru se poate spune si despre cadrele didactice participante la proiecte, in multe
cazuri legaturile cu partenerii pastrandu-se si dupa incheierea proiectelor.
    Un proiect se desfasoara intr-un interval limitat de timp, cu un anumit grup de oameni,
ceea ce da valoare insa acestuia este ce ramane in urma lui dupa ce acesta s-a incheiat, atat din
punct de vedere al achizitiilor pedagogice cat si din punct de vedere cultural. Fiecare
participant la reuniunile de proiect din strainatate este beneficiarul unui castig greu de
cuantificat dar evident, care il marcheaza pe viata, lasand imprimate urme in constiinta
acestuia, iar aceste castiguri sunt motivatia celor care sunt implicati in astfel de activitati de a
continua si de a implica mereu noi colegi sau grupuri noi de elevi.


                           prof. drd. Mircea Braban


  - Proiecte europene :


               PROIECTE EUROPENE
             DERULATE AVÂND CA PARTENER
           COLEGIUL NATIONAL “SIMION BĂRNUŢIU”
               DIN ŞIMLEU SILVANIEI    1.INFORMATION TECHOLOGY FOR SCHOOL WITH GSM MOBILE
       (gestionarea informatiei din scoala folosind tehnologia gsm)
                    2000-2001
            – proiect de dezvoltare scolara Comenius 1.3


    A avut ca scop introducerea in şcoli a tehnologiei GSM si monitorizarea activitaţii
elevilor (prezenta la ore, notarea…)folosind PDA.

             TARA        LOCALITATEA          DENUMIREA SCOLII
            BULGARIA         Sofia
             CEHIA        Hradek Kralove
            ROMANIA       Simleu-Silvaniei   Colegiul National "Simion Barnutiu"


                      2.BRIDGES
                        (punti)
                       2002-2004
                  – proiect scolar Comenius 1.1

    Ideea de a crea punţi între elevii implicati in proiecte va realiza (inevitabil) legături
intre şcolile participante, între orase, şi între ţări, este una dintre activităţile desfăşurate in
perioada in care Europa tinde să fie un continent din ce in ce mai mic, în care se pune un
accent din ce in ce mai mare pe o cooperare, mai ales transnaţională.
    Elevii au facut schimb de scrisori intre ei, au participat de mai multe ori la sesiuni de
chat prin intermediul internetului, au realizat materiale despre poduri in oraşul Şimleu
(prezentate la o expozitie organizate de Delft, Olanda), au creat documente în care se prezintă
cele mai interesante aspecte ale vieţii din oraşul Şimleu şi din şcoală, au prezentat Romania la
reuniunea din Guimaraes.In prezent întocmesc prezentari despre poduri renumite din Romania
si de peste hotare, legende despre poduri, poduri in operele pictorilor români si străini, cântece
româneşti despre poduri etc.
    In cadrul parteneriatului au avut loc întâlniri în Olanda (Oct 2002), Belgia (2001),
Polonia (Mai 2003), România (Sept 2003) urmând ca reuniunea finală să aibă loc la şcoala
coordonatoare din Belgia (Mai 2004)
          TARA       LOCALITATEA       DENUMIREA SCOLII
         OLANDA         Delft         Grotius College
          CEHIA      Ledee nad Sazavou         Voiss
        PORTUGALIA       Guimaraes     Escola profissional CENATEX
         BELGIA        Arendonk        Sint Clara College
         ROMANIA         Simleu    Colegiul National ―Simion Barnutiu‖3. THE EUROPEAN DIMENSTION OF PPROFESSIONS AND ALL THEIR
ASPECTS
          (dimensiunea europeana a profesiilor
          si toate aspectele pe care le comporta)
                 2002 – 2004
             – proiect scolar Comenius 1.1


    Scopul proiectului este de a-i familiariza pe elevii implicati cu viitoarea meserie pe
care vor sa şi-o aleagă. Răpunzând la chestionarele elaborate de coordonator vor avea de
răspuns la câteva probleme pe care nu şi le-au pus în momentul în care şi-au ales viitoarea
carieră, vor învăţa să realizeze prezentări de calitate pe calculator, se vor obişnui cu noţiunea
de căutare si accesare a informaţiei de pe internet şi işi vor perfecţiona cunoştintele de
comunicare cu ajutorul tehnologiei moderne TIC si cele de limbi străine luând legatura cu
omologii lor din ţările partenere prin intermediul poştei electronice.

          TARA       LOCALITATEA            DENUMIREA SCOLII
         OLANDA       Capele aan den IJssel        Comenius College
          MAREA
                      Holm Hill           Lime House School
         BRITANIE
         POLONIA         Nowy Sacz         Zespol Skol Katolickich
                                Colegiul National ―Simion
         ROMANIA          Simleu
                                Barnutiu‖        4. DEVELOPMENT DESIGN LEARNING DDL 2003-2006
               (dezvoltare, design, invatare)
            – proiect de dezvoltare scolara Comenius 1.3


    Scopul declarat al proiectului este să ofere surse complementare de informare
profesorilor implicaţi în parteneriat prin crearea si gestionarea unei platforme de eLearning
(invatare cu mijloace electronice), platforma care se găzduiască mai multe secvenţe de
învaţare create cu ajutorul calculatorului la discipline cum ar fi: Matematica, Chimie, Fizica,
Informatica, Istorie etc.
    Odata creată această platformă de eLearning va servi ca suport pentru unele lecţii
predate in cadrul Curriculumului scolar. Există tendinţa ca la început fiecare partener sa
creeze lecţii pe o tema care se regăseşte in curriculumul fiecărei şcoli implicate.         TARA          LOCALITATEA              DENUMIREA SCOLII
        AUSTRIA           Dornbirn        HTL DORNBIRN, (scoala coordonatoare)
        ITALIA            Noci         Instituto di Instruzione Secondaria Superiore
        GRECIA           Thessaloniki      General Lyceum Vassiliadis Private School
       BULGARIA           Doupnitza       Vocational Gymnazium ―KOROLIOV‖
       ROMANIA            Simleu        Colegiul National ―Simion Barnutiu‖
      5.COMPEARING EUROPEAN EDUCATIONAL SYSTEMS CEES
           FOCUSING ON MATHEMATICS
         (compararea sistemelor educationale europene
              prin studiu matematicii)
                  2003 – 2005
             – proiect scolar Comenius 1.1

    Scopul proiectului este să analizeze câteva sisteme de învăţamânt europene (in speţă
ale ţărilor participante) si să încerce să identifice diferenţele care apar în acestea, ducând până
la urmă la diferenţe în ceea ce priveşte educaţia pe care o primesc elevii acelor institutii.
    Ideea a pornit de la rezultatele studiului PISA (Programme for International Student
Assessment) care a scos în evidenţă diferenţe mari în conţinutul materiilor predate în diferite
ţări europene cât şi diferenţe foarte mari în ceea ce priveşte rezultatul elevilor supuşi unui test
comun.

          TARA    LOCALITATEA            DENUMIREA SCOLII
          LUXEMBURG   Petange           Lycee Technique Mathias Adam
           FRANTA    Saintes           College Etgar Quinet
           GERMANIA  Braunchweig          Neue Ober Shule
           NORVEGIA    Rissa           Rissa Viederegaende Skole
           ROMANIA    Simleu           Colegiul National ―Simion Barnutiu‖


    6.WAYS OF CELEBRATING THE SCHOOL THE TOWN AND EUROPE
        (modalitati de celebrare a scolii, orasului si a Europei)
                    2004-2005
              – proiect lingvistic Comenius 1.2

    Aşa cum sugerează titlul "Ways of Celebrating the School, the Town and Europe",
proiectul îşi propune să facă cunoscute în rândul şcolilor partenere evenimentele care
marchează viaţa celor două comunităţi, felul în care acestea sunt sărbatorite, precum si
semnificaţiile lor. Se are astfel, în vedere învăţarea celor două limbi (italiana si romana),
folosindu-se ca limba de comunicare, limba engleza.
    Pentru aceasta, elevii implicati în proiect vor face scurte prezentări pe calculator ale
diferitelor momente din cursul anului şcolar.
    Punctul central al activităţilor comune il reprezintă cele două schimburi de clase,
primul in Italia (in luna Aprilie 2005), al doilea in Romania (in luna Iunie 2005), schimburi
care aduc cu adevarat aproape elevii de colegii lor din tara partenera.
     Alături de informarea partenerilor în ceea ce priveşte cultura organizaţională a
fiecaruia, parteneriatul face apel la cunoştinte TIC, obişnuind elevul cu utilizarea
calculatorului, realizarea unor documente Word, PowerPoint sau de ce nu, editoare de pagini
HTML.

            TARA      LOCALITATEA     DENUMIREA SCOLII
           ROMANIA       Simleu  Colegiul National ―Simion Barnutiu‖
           ITALIA       Barletta Liceo Scientifico Statale "Carlo Cafiero",


              7.LES VALEURS DE L’OLYMPISME
                  (valorile olimpismului)
                       2004-2007
                  – proiect scolar Comenius 1.1    Proiectul se află in al doilea an de desfaşurare         şi urmăreşte promovarea
interculturalitatii între ţările partenere, a activitatilor sportive, stimularea interesului elevilor
pentru valorile comune ale olimpismuluisi şi ale societăţii europene, dar si promovarea
simbolurilor olimpice ale fiecărei ţari.
      •  Promovarea valorilor olimpice : egalitatea sanselor, fair-play-ul, toleranta,
         antidoppingul, valori de baza ale democratiei europene.
      •  Promovarea totodată a sportului ca disciplina capabila sa stearga frontierele
         existente intre oameni si duce la inlaturarea stereotipiilor existente intre statele
         europene membre, sau nu,ale Uniunii Europene.
      •  Motivarea elevilor pentru a-şi perfecţiona cunoştinţele de limba franceză.

        TARA       LOCALITATEA                DENUMIREA SCOLII
                            Instituto di Instrutione Secondaria Superiore ―Leonardo d
      ITALIA           Fasano
                            Vinci‖
      ITALIA          Cassino      Scuala Media Statale ―G. di Biasio‖
      AUSTRIA          Lndeck      Bundesrealgymnasium und Bundesoberstufengymnasium
     BULGARIA          Sliven      Ecole Secondaire ―Christo Botev‖
     ROMANIA          Bucuresti     Liceul Teoretic ―Lucian Blaga‖
                            Colegiul National "Simion Barnutiu" – scoala
     ROMANIA         Simleu-Silvaniei
                            coordonatoare


         8.ENERGY AND ITS IMPACT OF THE ENVIRONMENT
            (energia si impactul sau asupra mediului)
                     2005-2006
             Proiect lingvistic Socrates/Comenius 1.2

    Realizat cu o şcoală franceză, Lycees le Gaross, a permis unui număr de 17 elevi să
facă un schimb de experienţă de doua săptămâni la şcoala din Auch, FRANŢA, pe tema
modalităţilor de producere a energiei şi impactul ei asupra mediului.
    Proiectul a debutat prin schimb de scrisori si de informaţii între elevii din cele doua
şcoli. Fiecare elev a trebuit sa realizeze o prezentare a şcolii, un logo al proiectului si mai
multe materiale despre modalităţi convenţionale si neconvenţionale de producere a energiei
dar si impactul lor asupra mediului.
          •  Implicarea elevilor în activităţi de documentare si în realizarea unor
            secvenţe de învatare
          •  Implicarea elevilor în promovarea imaginii scolii peste hotare
          •  Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor în limba franceză si
             în limba engleza.

        TARA             LOCALITATEA              DENUMIREA SCOLII

       FRANTA                 Aush          Lycees "Le Gaross"
      ROMANIA              Simleu-Silvaniei       Colegiul National "Simion Barnutiu"


    9.SCIENCE BY EXPERIMENT TROUGH EUROPEAN DIALOG, ―SEED‖,
        (stiintele naturii prin experimente si dialog european)
                    2006-2009
           – proiect de dezvoltare scolara Comenius 1.3

    Proiectul se afla în primul an de desfaşurare, iar scopul declarat al acestuia este crearea
unui auxiliar didactic, a unei culegeri de experimente didactice (biologie, fizica, chimie), care
sa fie utilizate in scolile partenere, dar si de catre alte şcoli interesate.
    Se urmareşte totodată o mai buna înţelegere a ştiintelor naturii şi a modului în care se
desfaşoară şi se interpretează un experiment ştiintific, dar si dezvoltarea competenţelor de
limbă engleza, TIC si diversificarea acţiunilor cu caracter european in scoala.

       TARA      LOCALITATEA                 DENUMIREA SCOLII
      AUSTRIA        Dornbirn     HTL Dornbirn
               Cappele aon den
      OLANDA                 Comenius College
                  Ijssel
      FRANTA      Saint quai Portieux  Licee Profesional ―La Closerie‖
       ITALIA      Palermo (Sicilia)   Liceo Statale Secondario Scietifico « Leonardo da Vinci »
      SLOVACIA         Zilina     Gymnazium
      GRECIA       Thessaloniki    General Lyceum Vassiliadis Private School
      ROMANIA      Simleu-Silvaniei   Colegiul National "Simion Barnutiu"-şcoala coordonatoare
      ROMÂNIA      Şimleu Silvaniei   Colegiul Tehnic ―Iuliu Maniu‖


                     10.ECO MEDIA
                 – retea tematica scolara Comenius

    Are ca scop introducerea tehnologiei informaţiei si a comunicării în toate domeniile
  educaţiei dar si diseminarea experientei dobândite de şcolile partenere în proiectele
  europene. In proiect sunt implicate 19 tari si 22 de instituţii scolare. Coordonatorul
  acestui proiect
          PROIECTE EUROPENE
        DERULATE AVÂND CA PARTENER
      COLEGIUL NATIONAL “SIMION BĂRNUŢIU”
          DIN ŞIMLEU SILVANIEI


1.INFORMATION TECHOLOGY FOR SCHOOL WITH GSM MOBILE
   (gestionarea informatiei din scoala folosind tehnologia gsm)
                2000-2001
              – proiect de dezvoltare scolara Comenius 1.3


    A avut ca scop introducerea in şcoli a tehnologiei GSM si monitorizarea activitaţii
elevilor (prezenta la ore, notarea…)folosind PDA.

             TARA        LOCALITATEA          DENUMIREA SCOLII
            BULGARIA         Sofia
             CEHIA        Hradek Kralove
            ROMANIA       Simleu-Silvaniei   Colegiul National "Simion Barnutiu"


                      2.BRIDGES
                       (punti)
                      2002-2004
                  – proiect scolar Comenius 1.1

    Ideea de a crea punţi între elevii implicati in proiecte va realiza (inevitabil) legături
intre şcolile participante, între orase, şi între ţări, este una dintre activităţile desfăşurate in
perioada in care Europa tinde să fie un continent din ce in ce mai mic, în care se pune un
accent din ce in ce mai mare pe o cooperare, mai ales transnaţională.
    Elevii au facut schimb de scrisori intre ei, au participat de mai multe ori la sesiuni de
chat prin intermediul internetului, au realizat materiale despre poduri in oraşul Şimleu
(prezentate la o expozitie organizate de Delft, Olanda), au creat documente în care se prezintă
cele mai interesante aspecte ale vieţii din oraşul Şimleu şi din şcoală, au prezentat Romania la
reuniunea din Guimaraes.In prezent întocmesc prezentari despre poduri renumite din Romania
si de peste hotare, legende despre poduri, poduri in operele pictorilor români si străini, cântece
româneşti despre poduri etc.
    In cadrul parteneriatului au avut loc întâlniri în Olanda (Oct 2002), Belgia (2001),
Polonia (Mai 2003), România (Sept 2003) urmând ca reuniunea finală să aibă loc la şcoala
coordonatoare din Belgia (Mai 2004)
          TARA       LOCALITATEA       DENUMIREA SCOLII
         OLANDA         Delft         Grotius College
          CEHIA      Ledee nad Sazavou         Voiss
        PORTUGALIA       Guimaraes     Escola profissional CENATEX
         BELGIA        Arendonk        Sint Clara College
         ROMANIA         Simleu    Colegiul National ―Simion Barnutiu‖3. THE EUROPEAN DIMENSTION OF PPROFESSIONS AND ALL
THEIR ASPECTS
       (dimensiunea europeana a profesiilor
       si toate aspectele pe care le comporta)
              2002 – 2004
                 – proiect scolar Comenius 1.1


    Scopul proiectului este de a-i familiariza pe elevii implicati cu viitoarea meserie pe
care vor sa şi-o aleagă. Răpunzând la chestionarele elaborate de coordonator vor avea de
răspuns la câteva probleme pe care nu şi le-au pus în momentul în care şi-au ales viitoarea
carieră, vor învăţa să realizeze prezentări de calitate pe calculator, se vor obişnui cu noţiunea
de căutare si accesare a informaţiei de pe internet şi işi vor perfecţiona cunoştintele de
comunicare cu ajutorul tehnologiei moderne TIC si cele de limbi străine luând legatura cu
omologii lor din ţările partenere prin intermediul poştei electronice.

          TARA       LOCALITATEA            DENUMIREA SCOLII
         OLANDA       Capele aan den IJssel        Comenius College
          MAREA
                      Holm Hill           Lime House School
         BRITANIE
         POLONIA         Nowy Sacz        Zespol Skol Katolickich
                               Colegiul National ―Simion
         ROMANIA          Simleu
                               Barnutiu‖     4. DEVELOPMENT DESIGN LEARNING DDL 2003-2006
           (dezvoltare, design, invatare)
             – proiect de dezvoltare scolara Comenius 1.3
     Scopul declarat al proiectului este să ofere surse complementare de informare
profesorilor implicaţi în parteneriat prin crearea si gestionarea unei platforme de eLearning
(invatare cu mijloace electronice), platforma care se găzduiască mai multe secvenţe de
învaţare create cu ajutorul calculatorului la discipline cum ar fi: Matematica, Chimie, Fizica,
Informatica, Istorie etc.
    Odata creată această platformă de eLearning va servi ca suport pentru unele lecţii
predate in cadrul Curriculumului scolar. Există tendinţa ca la început fiecare partener sa
creeze lecţii pe o tema care se regăseşte in curriculumul fiecărei şcoli implicate.         TARA          LOCALITATEA              DENUMIREA SCOLII
        AUSTRIA           Dornbirn        HTL DORNBIRN, (scoala coordonatoare)
        ITALIA            Noci         Instituto di Instruzione Secondaria Superiore
        GRECIA           Thessaloniki      General Lyceum Vassiliadis Private School
       BULGARIA           Doupnitza       Vocational Gymnazium ―KOROLIOV‖
       ROMANIA            Simleu        Colegiul National ―Simion Barnutiu‖
   5.COMPEARING EUROPEAN EDUCATIONAL SYSTEMS CEES
        FOCUSING ON MATHEMATICS
      (compararea sistemelor educationale europene
           prin studiu matematicii)
              2003 – 2005
                 – proiect scolar Comenius 1.1

     Scopul proiectului este să analizeze câteva sisteme de învăţamânt europene (in speţă
ale ţărilor participante) si să încerce să identifice diferenţele care apar în acestea, ducând până
la urmă la diferenţe în ceea ce priveşte educaţia pe care o primesc elevii acelor institutii.
    Ideea a pornit de la rezultatele studiului PISA (Programme for International Student
Assessment) care a scos în evidenţă diferenţe mari în conţinutul materiilor predate în diferite
ţări europene cât şi diferenţe foarte mari în ceea ce priveşte rezultatul elevilor supuşi unui test
comun.

          TARA    LOCALITATEA            DENUMIREA SCOLII
          LUXEMBURG   Petange            Lycee Technique Mathias Adam
            FRANTA          Saintes     College Etgar Quinet
           GERMANIA        Braunchweig     Neue Ober Shule
           NORVEGIA          Rissa      Rissa Viederegaende Skole
           ROMANIA          Simleu      Colegiul National ―Simion Barnutiu‖


   6.WAYS OF CELEBRATING THE SCHOOL THE TOWN AND
                EUROPE
     (modalitati de celebrare a scolii, orasului si a Europei)
                2004-2005
                – proiect lingvistic Comenius 1.2

    Aşa cum sugerează titlul "Ways of Celebrating the School, the Town and Europe",
proiectul îşi propune să facă cunoscute în rândul şcolilor partenere evenimentele care
marchează viaţa celor două comunităţi, felul în care acestea sunt sărbatorite, precum si
semnificaţiile lor. Se are astfel, în vedere învăţarea celor două limbi (italiana si romana),
folosindu-se ca limba de comunicare, limba engleza.
    Pentru aceasta, elevii implicati în proiect vor face scurte prezentări pe calculator ale
diferitelor momente din cursul anului şcolar.
    Punctul central al activităţilor comune il reprezintă cele două schimburi de clase,
primul in Italia (in luna Aprilie 2005), al doilea in Romania (in luna Iunie 2005), schimburi
care aduc cu adevarat aproape elevii de colegii lor din tara partenera.
    Alături de informarea partenerilor în ceea ce priveşte cultura organizaţională a
fiecaruia, parteneriatul face apel la cunoştinte TIC, obişnuind elevul cu utilizarea
calculatorului, realizarea unor documente Word, PowerPoint sau de ce nu, editoare de pagini
HTML.

            TARA      LOCALITATEA     DENUMIREA SCOLII
           ROMANIA       Simleu  Colegiul National ―Simion Barnutiu‖
           ITALIA       Barletta Liceo Scientifico Statale "Carlo Cafiero",


            7.LES VALEURS DE L’OLYMPISME
                (valorile olimpismului)
                   2004-2007
                 – proiect scolar Comenius 1.1    Proiectul se află in al doilea an de desfaşurare        şi urmăreşte promovarea
interculturalitatii între ţările partenere, a activitatilor sportive, stimularea interesului elevilor
pentru valorile comune ale olimpismuluisi şi ale societăţii europene, dar si promovarea
simbolurilor olimpice ale fiecărei ţari.
      •  Promovarea valorilor olimpice : egalitatea sanselor, fair-play-ul, toleranta,
        antidoppingul, valori de baza ale democratiei europene.
      •  Promovarea totodată a sportului ca disciplina capabila sa stearga frontierele
        existente intre oameni si duce la inlaturarea stereotipiilor existente intre statele
        europene membre, sau nu,ale Uniunii Europene.
      •  Motivarea elevilor pentru a-şi perfecţiona cunoştinţele de limba franceză.

        TARA       LOCALITATEA                DENUMIREA SCOLII
                            Instituto di Instrutione Secondaria Superiore ―Leonardo d
      ITALIA           Fasano
                            Vinci‖
      ITALIA          Cassino      Scuala Media Statale ―G. di Biasio‖
      AUSTRIA          Lndeck      Bundesrealgymnasium und Bundesoberstufengymnasium
     BULGARIA          Sliven      Ecole Secondaire ―Christo Botev‖
     ROMANIA          Bucuresti     Liceul Teoretic ―Lucian Blaga‖
                            Colegiul National "Simion Barnutiu" – scoala
     ROMANIA        Simleu-Silvaniei
                            coordonatoare


     8.ENERGY AND ITS IMPACT OF THE ENVIRONMENT
         (energia si impactul sau asupra mediului)
                 2005-2006
              Proiect lingvistic Socrates/Comenius 1.2

    Realizat cu o şcoală franceză, Lycees le Gaross, a permis unui număr de 17 elevi să
facă un schimb de experienţă de doua săptămâni la şcoala din Auch, FRANŢA, pe tema
modalităţilor de producere a energiei şi impactul ei asupra mediului.
    Proiectul a debutat prin schimb de scrisori si de informaţii între elevii din cele doua
şcoli. Fiecare elev a trebuit sa realizeze o prezentare a şcolii, un logo al proiectului si mai
multe materiale despre modalităţi convenţionale si neconvenţionale de producere a energiei
dar si impactul lor asupra mediului.
          •  Implicarea elevilor în activităţi de documentare si în realizarea unor
            secvenţe de învatare
          •  Implicarea elevilor în promovarea imaginii scolii peste hotare
          •  Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor în limba franceză si
            în limba engleza.
        TARA             LOCALITATEA              DENUMIREA SCOLII

       FRANTA                 Aush          Lycees "Le Gaross"
      ROMANIA              Simleu-Silvaniei       Colegiul National "Simion Barnutiu"


   9.SCIENCE BY EXPERIMENT TROUGH EUROPEAN DIALOG,
                  ―SEED‖,
      (stiintele naturii prin experimente si dialog european)
                  2006-2009
              – proiect de dezvoltare scolara Comenius 1.3

    Proiectul se afla în primul an de desfaşurare, iar scopul declarat al acestuia este crearea
unui auxiliar didactic, a unei culegeri de experimente didactice (biologie, fizica, chimie), care
sa fie utilizate in scolile partenere, dar si de catre alte şcoli interesate.
    Se urmareşte totodată o mai buna înţelegere a ştiintelor naturii şi a modului în care se
desfaşoară şi se interpretează un experiment ştiintific, dar si dezvoltarea competenţelor de
limbă engleza, TIC si diversificarea acţiunilor cu caracter european in scoala.

       TARA      LOCALITATEA                 DENUMIREA SCOLII
      AUSTRIA        Dornbirn     HTL Dornbirn
               Cappele aon den
      OLANDA                 Comenius College
                  Ijssel
      FRANTA      Saint quai Portieux  Licee Profesional ―La Closerie‖
       ITALIA      Palermo (Sicilia)   Liceo Statale Secondario Scietifico « Leonardo da Vinci »
      SLOVACIA         Zilina     Gymnazium
      GRECIA       Thessaloniki    General Lyceum Vassiliadis Private School
      ROMANIA      Simleu-Silvaniei   Colegiul National "Simion Barnutiu"-şcoala coordonatoare
      ROMÂNIA      Şimleu Silvaniei   Colegiul Tehnic ―Iuliu Maniu‖


                     10.ECO MEDIA
                 – retea tematica scolara Comenius

    Are ca scop introducerea tehnologiei informaţiei si a comunicării în toate domeniile
  educaţiei dar si diseminarea experientei dobândite de şcolile partenere în proiectele
  europene. In proiect sunt implicate 19 tari si 22 de instituţii scolare. Coordonatorul
  acestui proiect este Inspectoratul Scolar Regional Wolfsberg, Austria.


  - Chestionare de informare respectiv chestionare de dezvoltare a stilurilor de invatare
  precum si rezultatele acestora:
                     CHESTIONAR

1. Acordati o nota la alegere (1-insuficient, 2-suficient, 3-bine) pentru aranjarea salii voastre
de clasa gandindu-va la:
    a) iluminare ___   b) asezarea bancilor ___    c) confort termic ___

2. Cunoasteti Regulamentul Scolar? Vi s-a prelucrat de catre cadrele didactice?
    a) da        b) nu

3. Ati fost informati (prin intermediul membrilor Comisiei de Asigurare a Calitatii in
Invatamantul Preuniversitar) ca incepand din acest an scolar (2006-2007) suntem monitorizati
de catre reprezentanti ai M.E.C. Cum considerati ca este pentru voi alcatuirea portofoliilor:
    a) o corvoada
    b) o munca in plus, care va lasa indiferent
    c) o dovada a muncii voastre desfasurate in cardul orelor de curs

4. Drepturile elevilor vi se par bine reprezentate in cadrul unitatii scolare pe care o
frecventati?
    a) da          b) nu
  Daca nu, ce considerati ca lipseste?
_______________________________________________

5. Cum ati obtinut manuale?
   a) ati primit de la scoala.
   b) ati cumparat de la elevii din clasele anterioare
   c) nu v-ati cumparat toate manualele
        1) din lipsa de bani
        2) din indiferenta/indolenta
        3) nu le-ati gasit

6. Corespunde baza materiala a unitatii scolare pe care o frecventati cerintelor voastre?
    a) da        b) nu
  Daca nu, ce anume considerati ca lipseste
_________________________________________

7. Cum considerati manualul scolar pentru formarea voastra profesionala?
   a) insuficient    b) suficient     c) bun     d) foarte bun

8. Obligatiile elevilor stipulate in Regulamentul Scolar vi se par dictatoriale, greu de acceptat?
    a) da          b) nu
  Daca da care prevedere vi se pare inoportuna _____________________________________


9. Cum clasificati accesul la informatie (biblioteca, acces la internet) in cadrul unitatii
scolare pe care o frecventati :
    a) slab    b) bun    c) foarte bun

10. Unitatea scolara pe care o frecventati se preocupa in mod corespunzator de elev ca
individ? (organizarea timpului liber, facilitati pentru elevii cu dezabilitati, burse scolare, etc.)
    a) da         b) nu
 Daca nu ce propuneri aveti
______________________________________________________

11. Ce alte surse folositi pentru imbunatatirea formarii profesionale?
___________________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________________
___

12. Clasificati pe o grila de la 1 la 10 (1 – foarte slab, 10 – foarte bun) nivelul unitatii scolare
pe care o frecventati , comparativ cu celelalte unitati scolare pe care le cunoasteti:
    a) din judet ___         b) din oras ___

13. Continuturile disciplinelor studiate vi se par incarcate?
   a) nu      b) unele    c) aproape toate    d) toate

14. Profesorii va incurajeaza sa va exprimati propriile convingeri despre subiectele,
problemele abordate?
    a) da         b) nu

  Daca da in ce masura:
    a) o mica parte din profesori      b) o mare parte din profesori     d) toti
profesorii

15. Temele pentru acasa va ocupa timp:
    a) putin   b) destul de mult     c) exagerat de mult

16. Cum clasificati nivelul managementului (conducerii) unitatii scolare pe care o frecventati?
   a) slab     b) bun    c) foarte bun

17. Considerati ca parerea voastra este luata in considerare, sunteti bine repreznetati in
organele decizionale ale unitatii scolare pe care o frecventati?
    a) da     b) nu
  Daca nu, ce propuneri aveti
___________________________________________________
___________________________________________________________________________
__

18. Ce v-a determinat decizia de a urma cursurile unitatii scolare pe care o frecventati ?
    a) faima acesteia
    b) rude, prietenii
    c) parintii
    d) decizie proprie
    e) aici am primit repartizare
    f) alta situatie ________________________________


                     Va multumim pentru sinceritate si colaborare!
                    Despre chestionar

    Comisia de Asigurare a Calitatii din cadrul Colegiului National "Simon Barnutiu" a
elaborat un chestionar care cuprinde 18 intrebari, prin care se urmareste:

    - calitatea legaturii dintre elev si profesor, atat in cadrul orelor de curs cat si in cadrul
    activitatilor extracurriculare
    - gradul de satisfacere al elevilor vizavi de baza materiala a scolii si de accesul la
    informatie
    - insusirea prevederilor Regulamentului Scolar si a cerintelor actuale privind
    implementarea sistemului de asigurare a calitatii in invatamantul preuniversitar
    - motivatia elevilor in decizia de a urma cursurile acestei unitati scolare
    - eventualele sincope in procurarea manualelor si a materialelor de studiu
    - gradul de satisfacere al elevilor vizavi de cantitatea si continutul disciplinelor scolare
    in formarea lor profesionala
    - perceptia elevilor vizavi de nivelul unitatii scolare fata de alte institutii similare din
    oras/judet
    - perceptia elevilor fata de calitatea actului managerial al institutiei.

    Intrebarile sunt variate (deschise, inchise, tip grila-cu una sau mai multe variante de
raspuns) si sunt dispuse in mod aleator in cadrul chestionarului, cu scopul de a evita
raspunsurile mecanice.

    Pentru completarea chestionarului s-au ales un numar de 135 de subiecti, (40 la sectia
maghiara si 95 la sectia romana, pastrandu-se proportia elevilor maghiari si romani in cadrul
scolii),elevii chestionati reprezentand un procent de 15% din elevii scolii. Pentru o mai buna
intelegere a itemilor, chestionarele pentru elevii sectiei maghiare au fost traduse in limba
maghiara.

    Pentru o distributie cat mai arbitrara a subiectilor s-au ales pentru completarea
chestionarului cate 5 elevi din fiecare clasa (aproximativ fiecare al 5-lea elev dintre elevii
clasei, ordonati alfabetic).


                REZULTATE CHESTIONAR

1. Acordati o nota la alegere (1-insuficient, 2-suficient, 3-bine) pentru aranjarea salii
voastre de clasa gandindu-va la:
    b) iluminare
       1- 3     2 – 68     3 - 60
    b) asezarea bancilor
       1 – 18    2 – 63     3 – 50
    c) confort termic
       1 – 19    2 – 52     3 – 61


2. Cunoasteti Regulamentul Scolar? Vi s-a prelucrat de catre cadrele didactice?
   a) da - 124     b) nu - 11
3. Ati fost informati (prin intermediul membrilor Comisiei de Asigurare a Calitatii in
Invatamantul Preuniversitar) ca incepand din acest an scolar (2006-2007) suntem
monitorizati de catre reprezentanti ai M.E.C. Cum considerati ca este pentru voi
alcatuirea portofoliilor:
    a) o corvoada                                21
    b) o munca in plus, care va lasa indiferent                 49
    c) o dovada a muncii mele desfasurate in cardul orelor de curs       64

4. Drepturile elevilor vi se par bine reprezentate in cadrul unitatii scolare pe care o
frecventati?
    a) da - 108      b) nu - 27
  Daca nu, ce considerati ca lipseste?
  - posibilitatea de exprimare a punctului de vedere al elevilor este scazuta     4
  - respectarea de catre profesori a opiniilor exprimate de elevi
       4
  - libertatea de opinie                               2
  - mai multa intelegere din partea profesorilor
       3

5. Cum ati obtinut manuale?
   a) ati primit de la scoala.                           67
   b) ati cumparat de la elevii din clasele anterioare               48
   c) nu v-ati cumparat toate manualele                       20
        1) din lipsa de bani                           9
        2) din indiferenta/indolenta                       4
        3) nu le-ati gasit                            7

6. Corespunde baza materiala a unitatii scolare pe care o frecventati cerintelor dvs.?
    a) da - 83     b) nu - 52

 Daca nu, ce anume considerati ca lipseste:
   - crestera numarului de carti in biblioteca                    5
   - cresterea numarului de carti in limba maghiara din biblioteca          1
   - o dotare mai performanta a laboratoarelor                   16
   - materiale didactice pentru experiente la biologie, fizica, chimie        6
   - acces la internet                                3
   - realizarea unei sali de sport performante si dotarea cu echipament sportiv
    8
   - cantina                                     1
   - echiparea salilor de clasa cu mobilier nou si ergonomic            12
   - banci in curtea scolii
    2
   - banci pe holuri pentru a putea sta in pauza                   2
   - imbunatatirea curateniei in scoala                        1


7. Cum considerati manualul scolar pentru formarea voastra profesionala?
   a) insuficient -14 b) suficient -54   c) bun -61  d) foarte bun -6
8. Obligatiile elevilor stipulate in Regulamentul Scolar vi se par dictatoriale, greu de
acceptat?
    a) da -16        b) nu -119
  Daca da care prevedere vi se pare inoportuna:
    - scaderea prea usor a notei la purtare
    5
    - prezenta obligatorie la ore                          4
    - tinuta scolara obligatorie                          1
    - intoleranta absentelor                            1

9. Cum clasificati accesul la informatie (biblioteca, acces la internet) in cadrul unitatii
scolare pe care o frecventati :
    a) foarte slab - 40 b) satisfacator - 81 c) foarte bine - 14

10. Unitatea scolara pe care o frecventati se preocupa in mod corespunzator de elev ca
individ? (organizarea timpului liber, facilitati pentru elevii cu dezabilitati, burse scolare,
etc.)
    a) da - 101     b) nu - 34

 Daca nu ce propuneri aveti:
   - excursii, jocuri in aer liber                           12
   - discoteca                                     2
   - dreptate                                      1
   - o mai mare implicare a profesorilor in aceasta privinta              2
   - prezenta asistentei la cabinetul medical pe tot parcursul orelor          1
   - cursuri pentru anumite hobby-uri                          1
   - implicarea scolii in campanii anti-alcool, anti-tutun, anti-drog          1

11. Ce alte surse folositi pentru imbunatatirea formarii profesionale?
   - manuale scolare                                 10
   - accesul la internet                               92
   - carti din biblioteca personala, a scolii sau din alte biblitoeci         88
   - parinti, profesori, prieteni, alti elevi din scoala, adulti cu experienta    14
   - reviste, ziare                                  15
   - emisiuni la tv                                  5
   - participarea la grupuri de studiu, schimburi de experienta, proiecte extrascolare 7
   - consultatii si ore suplimentare                         15

12. Clasificati pe o grila de la 1 la 10 (1 – foarte slaba, 10 – foarte buna) nivelul unitatii
scolare pe care o frecventati , comparativ cu celelalte unitati scolare:
    a) din judet

    1-8  2-1   3-1  4-2   5 - 11 6 - 9  7 -13 8 - 45 9 - 37 10 - 8

    b) din oras

    1-1  2-0   3-1  4-0   5-0  6-0   7 -1  8 - 11 9 - 10 10 - 111

13. Continuturile disciplinelor studiate vi se par incarcate?
   a) nu - 2   b) unele - 70     c) aproape toate - 44      d) toate -19
14. Profesorii va incurajeaza sa va exprimati propriile convingeri despre subiectele,
problemele abordate?
    a) da - 112      b) nu - 23
   Daca da in ce masura:
a) o mica parte din profesori - 40 b) o mare parte din profesori - 49 d) toti profesorii 23

15. Temele pentru acasa va ocupa timp:
   a) putin - 19 b) destul de mult - 93    c) exagerat de mult - 23

16. Cum clasificati nivelul managementului (conducerii) unitatii scolare pe care o
frecventati?
    a) slab - 9  b) bun - 105 c) foarte bun - 21

17. Considerati ca parerea voastra este luata in considerare, sunteti bine repreznetati in
organele decizionale ale unitatii scolare pe care o frecventati?
    a) da - 92 b) nu - 43
  Daca nu, ce propuneri aveti :
  - luarea in considerare a parerilor elevilor de catre profesori         28

18. Ce v-a determinat decizia de a urma cursurile unitatii scolare pe care o frecventati ?
    41 - a) faima acesteia
    11 - b) rude, prietenii
    25 - c) parintii
    90 - d) decizie proprie
    11 - e) aici am primit repartizare
    4 - f) alta situatie : nu exista alta alternativa mai buna in oras    Concluzii:

Chestionarul s-a realizat pe un numar de 135 de elevi, reprezentand un procent de 15% din
elevii scolii, alcatuind un esantion reprezentativ.

In general elevii acorda calificative bune si foarte bune conducerii institutiei (intrebarea
nr.16), un procent de 77.7% dintre elevi acordand calificativul ―bun‖ nivelul managementului
si un nr de 15.5% clasificandu-l ca ‗foarte bun‘.

In ceea ce priveste drepturile elevilor 80% dintre elevi sunt de parere ca drepturile le sunt bine
reprezentate in cadrul institutiei pe care o frecventeaza (intrebarea nr. 4).
Un procent de 68,14% dintre elevi considera ca profesorii le respecta opiniile (intrebarea
nr.17), iar 82,96% sunt de parere ca, in general, profesorii ii incurajeaza sa isi exprime
deschis propriile convingeri (intrebarea nr.14).


Privind iluminarea salilor de clasa, dispunerea bancilor si confortul termic (respectiv
intrebarea 1 ) marea majoritate a elevilor (peste 82%) acorda calificative de ‗suficient‘ si
‗bine‘.
Pentru un procent de 38,5 % dintre elevi baza materiala a institutiei de invatamant nu se ridica
la nivelul asteptarilor (intrebarea 6), cele mai multe solicitari privind imbunatatirea acesteia
cuprinzand o dotare mai performanta a laboratoarelor (11,8 %) , mobilier ergonomic in clasa
(8,8%) si realizarea unei sali de sport performante si dotarea cu echipament sportiv(5,9%)

In marea majoritate elevii institutiei sunt la curent cu prevederile Regulamentului Scolar
(91,85%), prevederile acestuia fiindu-le prelucrate de catre cadrele didactice (intreabarea 2) si
obligatiile stipulate in acest regulament fiind acceptabile pentru un nr de 88,14% dintre ei
(intrebarea 8).
Dintre elevii care gasesc greu de acceptat prevederile Regulamentului Scolar un mic procent
(3,70%, respectiv 2,96%) sunt nemultumiti de scaderea prea usor a notei la purtare si de
obligativitatea prezentei la ore.

Privind alcatuirea portofoliilor si monitorizarea de catre reprezentantii MEC doar 47,4%
dintre elevi considera aceasta ca o dovada a muncii efectuate, un procent de 36,29% fiind de
parere ca reprezinta o munca in plus care ii lasa indiferenti.

Disciplinele scolare sunt in general incarcate considera 98,50% dintre elevi (intrebarea nr.13)
iar temele pentru acasa le ocupa o mare parte din timp (intreabrea nr.15) sunt de parere
85,92%.

In ceea ce priveste petrecerea timpului liber (intrebarea nr.10) un procent de 74,81%
considerand ca institutia se ocupa in mod corespunzator de elev ca individ. Dintre propunerile
de imbunatatire a implicarii institutiei de invatamant in petrecerea timpului liber a elevului se
remarca propunerea de a efectua mai multe excursii (8,88%). O alta propunere interesanta
facuta de catre elevi este implicarea scolii in campanii anti-alcool, anti-tutun si anti-drog.

Manualele scolare sunt considerate suficiente pentru formarea profesionala (intrebarea nr.7)
de catre 89,62% dintre elevi dar numai un procent de 49,62% au primit aceste manuale de la
scoala(intrebarea nr.5) ceilalti cumparandu-le de la colegii mai mari (35,55%) sau neavand
toate manualele scolare (14,81%).

Pe primul loc la sursele de informare se afla internetul (intrebarea 11) petru 68,14% dintre
elevi , urmat de carti pentru 65,18% dintre elevi, accesul la informatie in cadrul institutiei de
invatamant fiid considerat ca satisfacator/bun pentru 70.37% dintre elevi.

Institutia de invatamant este bine cotata de catre elevi (intrebarea nr.12 ), un procent de
97.77% acordand calificative de 8,9 si 10 (pe o scala de la 1 la 10, 1-insemnad foarte slab, 10-
foarte bun) comparativ cu institutiile similare din oras si un procent de 66,66% acordand
calificative de 8,9 si 10 in comparatie cu institutiile similare din judet.                                  Prof. Sorina Haiduc
             Chestionar referitor la stilurile de invatare

Nume:_________________________Data_____________
Curs:___________________________________________
Acest chestionar va va ajuta sa gasiti modul prin care puteti invata mai bine. Acest lucru va va
ajuta sa va petreceti timpul mai placut si cu mai mult folos in cadrul programului VET.

    Nu exista raspunsuri corecte sau gresite.
    Pentru completarea chestionarelor aveti la dispozitie atat timp cat aveti nevoie.
    In mod normal completarea chestionarului dureaza
    intre 10 si 30 de minute, dar nu este NICI O PROBLEMA daca dureaza mai mult.
    Raspundeti la toate intrebarile pentru a obtine cele mai bune rezultate.
    Raspundeti la intrebari prin DA sau NU
    Incercuiti doar un singur raspuns la fiecare intrebare.
    Daca doriti sa raspundeti prin‖uneori‖, ganditi-va         daca mai mult sunteti
    de acord sau mai mult       dezaprobati enuntul respective si raspundeti prin
    DA sau NU.
    Pentru a obtine cele mai bune rezultate, sinceritatea
   este foarte importanta pentru completarea acestui chestionar.
   Completati chestionarul pe cont propriu ,dar puteti sa
   va dolositi de un suport de curs , daca considerati
   necesar acest lucru.

1    Cand descrieti o vacanta / o petrecere, unui prieten,  DA   NU
     vorbiti in detaliu despre muzica, sunetele si
     zgomotele pe care le-ai ascultat acolo?
2.    Va folositi de gestica mainilor cand vorbiti?      DA   NU

3.    In locul ziarelor ,preferati radioul sau televizorul  DA   NU
     pentru a va tine la curent cu ultimele noutati sau
     stiri sportive?
4.    La utilizarea unui calculator considerati ca      DA   NU
     imaginile vizuale sunt utile, de exemplu: icoanele,
     imaginile din bara de meniuri, sublinierile colorate,
     etc..
5.    Cand notati anumite informatii preferati sa nu luati  DA   NU
     notite, ci sa desenati diagrame, imagini
     representative?
6.    Cand jucati ―X si O‖ puteti sa va imaginati semnele   DA   NU
     de ―X‖ sau ―O‖ in diferite pozitii ?
7.    Va place sa desfaceti in parti componente anumite    DA   NU
     obiecte si sa reparati diferite lucruri? De exemplu:
     bicicleta dumneavoastra, motorul masinii
     dumneavoastra, etc.
8.    Cand incercati sa va amintiti ortografia unui cuvant,  DA   NU
     aveti tendinta de a scrie cuvantul respectiv de
     cateva ori pe o bucata de hartie
     pana cand gasiti o ortografie care arata corect?
9.  Cand invatati ceva nou, va plac instructiunile citite  DA  NU
   cu voce tare, discutiile sau/si cursurile orale?
10.  Va place sa asamblati diferite lucruri?         DA  NU

11.  La utilizarea calculatorului considerati ca este util  DA  NU
   ca sunetele emise sa avertizeze utilizatorul asupra
   unei greseli facute sau asupra terminarii unui
   moment de lucru?
12.  Cand recapitulati/studiati sau invatati ceva nou, va  DA  NU
   place sa utilizati diagrame si/sau imagini?
13.  Aveti rapiditate si eficienta la copierea pe hartie a  DA  NU
   unor informatii?
14.  Daca vi se spune ceva, va amintiti ce vi s-a spus,   DA  NU
   fara necesitatea repetarii acelei informatii?
15.  Va place sa efectuati ectivitati fizice in timpul    DA  NU
   liber? De exemplu: sport, gradinarit, plimbari, etc.
16.  Va place sa ascultati muzica cand aveti timp liber?   DA  NU

17.  Cand vizitati o galerie, sau o expozitie, sau cand va  DA  NU
   uitati la vitrinele magazinelor, va place sa priviti
   singur(a), in liniste?
18.  Gasiti ca este mai usor sa va amintiti numele      DA  NU
   oamenilor decat fetele lor?
19.  Cand ortografiati un cuvant, scrieti cuvantul pe    DA  NU
   hartie inainte?
20.  Va place sa va puteti misca in voie cand lucrati?    DA  NU

21.  Invatati sa ortografiati un cuvant prin pronuntarea DA   NU
   acestuia?
22  Cand descrieti o vacanta/o petrecere unui prieten,  DA   NU
   vorbiti despre cum arata oamenii, despre hainele lor
   si culorile acestora?
23  Cand incepeti o sarcina noua ,va place sa incepeti  DA   NU
   imediat si sa rezolvati ceva atunci, pe loc?
24  Invatati mai bine daca asistati la demonstrarea   DA   NU
   practica a unei abiltati anume?
25  Gasiti ca este mai usor sa va amintiti fetele    DA   NU
   oamenilor decat numele lor?
26  Pronuntarea cu voce tare a unor lucruri va ajuta sa DA   NU
   invatati mai bine?
27  Va place sa demonstrati si aratati altora diverse  DA   NU
   lucruri?
28  Va plac discutiile si va place sa ascultati opiniile DA   NU
   celorlalti?
29  La implinirea unor sarcini urmati anumite      DA   NU
   diagrame?
30  Va place sa jucati diverse roluri?          DA   NU
31  Preferati sa mergeti ‗pe teren‘ si sa aflati singur DA   NU
   informatii, decat sa va petreceti timpul intr-o
   singura biblioteca?
32    Cand vizitati o galarie sau expozitie sau cand va    DA  NU
     uitati la vitrinele magazinelor, va plce sa vorbiti
     despre articolele expuse si sa ascultai comentariile
     celorlalti?
33    Urmariti usor un drum pe o harta?            DA  NU
34    Credeti ca unul dintre cele mai bune moduri de      DA  NU
     apreciere a unui exponat sau a unui sculpturi este sa
     il/o atingeti?
35    Cand cititi o poveste sau un articol dintr-o revista   DA  NU
     ,va imaginati scenele descrise in
     text?


36    Cand indepliniti diferite sarcini, aveti tendinta de a  DA  NU
     fredona in surdina un cantec sau de a vorbi cu dvs
     insiva?
37    Va uitati la imaginile dintr-o revista inainte de a a  DA  NU
     decide ce sa imbracati?
38    Cand planificati o calatorie noua, va place sa va    DA  NU
     sfatuiti cu cineva in legatura cu locul destinatiei?
39    V-a fost intotdeauna dificil sa stati linistit mult   DA  NU
     timp, si preferati sa fiti activ aproape tot timpul?Chestionar referitor la stilurile de invatare
Aflati care este stilul dvs de invatare

Nume:_______________________________Data:_________________
Incercuiti numai numarul intrebarilor la care ati raspuns prin DA.

           4              1              2
           6              3              5
           8              9               7
           12              11              10
           13              14              15
           17              16              19
           22              18               20
           24              21              23
           25              26              27
           29              28              30
           33              32              31
           35              36              34
           37              38              39
Total intrebari incercuite____Total intrebari incercuite____Total intrebari incercuite____
    Vizual/A vedea      Auditiv/Ascultare          Practic

     Acum marcati pe graficul de mai jos numarul total de intrebari incercuite pentru
     fiecare stil de invatare.
     Cea mai inalta curba din grafic arata stilul dvs de invatare preferat.
    Daca curba are o evolutie aproximativ egala inseamna ca va place sa utilizati toate
    stilurile de invatare.

  13                                         13
  12                                         12
  11                                         11
  10                                         10
  9                                         9
  8                                         8
  7                                         7
  6                                         6
  5                                         5
  4                                         4
  3                                         3
  2                                         2
  1                                         1
  0                                         0
      Vizual/A vedea        Auditiv/A asculta       Practic

         Rezultatele chestionarului referitor la stilurile de invatare

     Chestionarul cuprinde 39 intrebari inchise ( raspunsuri DA /NU) legate de stilurile de
invatare ale elevilor. Chestionarul permite profesorilor gasirea unor modalitati de predare-
invatare cat mai eficiente in care accentul se pune pe invatarea centrata pe elev sau invatarea
pe grupe de elevi, in functie de stilurile de invatare ale fiecarui elev.
    Pentru completarea chestionarului s-au ales un numar de 85 de subiecti, ( 3 clase cu
profil tehnologic : IX F, X G si XI G),elevii chestionati reprezentand un procent de 12% din
elevii scolii.
     Rezultatele chestionarului referitor la stilurile de invatare sunt urmatoarele :
Clasa a IX-a F
Auditiv      20    71.42 %
Vizual       6    21.42 %
Practic       2    7.16 %
Clasa a X-a G
Auditiv       17    56.66 %
Vizual        8    26.66 %
Practic       5    16.68 %
Clasa a XI-a G
Auditiv       15    55.55 %
Vizual         4    14.81 %
Practic        1    3.70 %
Auditiv-Practic    2     7.40 %
Vizual-Practic     3    11.11 %
Auditiv-Vizual     2     7.43 %

                                Prof. Bianca Serban
                                Prof. Mariana Nosal
    Rezultatele si efectele activitatilor scolii in ceea ce priveste cresterea calitatii educatiei,
prin prisma descriptorilor de performanta, sunt evidentiate astfel:


Descriptori de performanţă          Dovezi
5.1. elevilor le sunt puse la dispoziţie   -  statutul şcolii (existenta actului de infiintare a scolii,
informaţii şi îndrumări despre toate       schimbarile de nume ce au fost facute pana in prezent)
programele de învăţare existente       -  Regulamentul de organizare si functionare al CNSB a fost
                         prezentat tuturor elevilor, parintilor si personalului din
                         scoala)
                       -  misiunea şcolii si tintele ei sunt prezentate in materialele de
                         promovare si marketing , le sunt prezentate elevilor la
                         inceput de an scolar
                       -  oferta şcolii (prezentarea ofertei scolii pe pliantele care se
                         inmaneaza elevilor din clasele a VIII-a, la avizierul scolar,
                         etc.)
                       -  pagina web a şcolii (existenta une pagini a
                         scolii :www.colegiu-simleu.ro)
                       -  reviste scolare ( « Bataia clipei » si « Tre‘ sa spun » puse la
                         dispozitia prof. si elevilor la biblioteca scolii)
                       -  sedintele Consiliului de Administratie si Consiliului
                         Profesoral (existenta proceselor verbale in registrele
                         speciale)

5.2. elevii primesc ajutor pentru a     -  fişe de cititor la biblioteca şcolii ( existenta unei biblioteci
înţelege, pentru a obţine sau pentru a      informatizate, cu un numar mare de volume)
căuta informaţii conform nevoilor lor    -  legitimaţii la Biblioteca Oraseneasca (foarte multi elevi
                         frecventeaza atat biblioteca scolii cat si Biblioteca
                         Oraseneasca )
                       -  acces la internet (existenta unei conexiuni la internet –
                         contract cu furnizorul de internet),
                       -  situl şcolii (existenta pe siteul scolii a unor auxiliare
                         curriculare etc.),
                       -  implementarea AEL ( multi profesori de informatica,
                         matematica, fizica, chimie, biologie folosesc lectii din
                         platforma AEL)
                       -  materiale de învăţare ( profesorii pun la dispozitia elevilor
                         materiale de invatare din portofoliul propriu)
                       -  auxiliare curriculare ( sunt multe auxiliare curriculare la
                         biblioteca scolii, in portofoliile profesorilor,etc)
                       -  procese verbale ale şedinţelor de alegere a manualelor
                         şcolare, puncte informative (gazete de perete cu actualizari
                         periodice – 2-3 ori /sem, aviziere – Consiliul Local al
                         elevilor etc.)
5.3. elevilor li se dă posibilitatea să se  -  planul de scolarizare (existenta planului de scolarizare la
înscrie în programe de învăţare care       secretariatul scolii)
răspund nevoilor lor             -  sesiunile de examene de diferenţe, cererile de transfer, oferta
                         educaţională, tabele cu opţiunile elevilor de înscriere in
                         ciclul superior al liceului ( existenta unei comisii specializate
                         care urmareste efectuarea acestor activitati, proc. Verbale ale
                        sedintelor de analiza si aprobare plan, transferuri din
                        Consiliul de Administratie si Consiliul Profesoral)
                      - procese verbale de discutare şi avizare a CDS-urilor în cadrul
                        comisiei, existenţa şi utilizarea celor avizate de I.S.J.
                        (existenta vizelor ISJ pe CDS –urile acceptate)
5.4. elevii care au fost respinşi      - elevii respinşi la examenele de BAC, primesc consiliere
primesc sfaturi şi îndrumări adecvate      individuala de la diriginţi, consilierul educativ, psihologul
pentru a găsi programe de învăţare       scolar ( exista solutii destul de limitate in acest sens pentru a
mai potrivite nevoilor lor           lucra cu elevii respinsi)
5.5. evaluarea iniţială ( nevoile      - chestionare aplicate elevilor pentru identificarea inteligenţei
elevilor ; sprijinul necesar ; stiluri de    predominante şi a stilului preferenţial de învăţare ( existenta
învăţare ; cunoştinţe, experienţă şi      chestionarelor despre stilurile de invatare ale elevilor la
abilităţi anterioare ; cerinţe de        toate clasele cu profil economic- si la alte profile din scoala)
evaluare ) oferă o imagine exactă pe    -teste iniţiale şi analiza lor, grafice comparative, caietele
baza căreia se poate planifica un      elevilor, portofolii ale elevilor şi profesorilor, proces verbal de
program de învăţare adecvat         analiză în cadrul comisiei a rezultatelor testelor iniţiale,
                      proiectarea unităţilor de învăţare ( Existenta unor studii
                      comparative, dosare ale comisiilor metodice)
5.6. toţi elevii participă la un program  - sesiune de examene de diferenţe
de iniţiere în programul de învăţare la   - fişe de înscriere in clasa a IX-a de liceu
care au fost înscrişi, având        - cereri de transfer
posibilitatea de a participa la diferite  - tabele cu opţiunile elevilor in vederea înscrierii in clasa a XI-
sesiuni în cadrul programului şi /       a liceu
saude a schimba programul de        - chestionare date la sfarsit de ciclu scolar
învăţare (dacă este necesar)
5.7. programele de învăţare răspund     - fişele de înscriere ale elevilor, portofolii ale elevilor, rezultate
aspiraţiilor şi potenţialului elevilor,   la concursuri şi olimpiade, CDŞ-uri, oferta educaţională, cercuri
dezvoltând cunoştinţele şi experienţa    ştiinţifice de specialitate pentru elevi, revistele şcolii
anterioare                 - planificările profesorilor, portofoliile profesorilor, proiectele
                      unităţilor de învăţare
                      ( La majoritatea domeniilor si specializarilor din scoala sunt
                      premii la nivel judetean – in acest an s-au obtinut 21 premii I la
                      nivel judetean, existenta claselor de excelenta pe domeniile
                      matematica, informatica, fizica, chimie, biologie cu programe
                      adecvate propuse de profesorii scolii)
5.8. drepturile şi responsabilităţile    - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului
elevului sunt clar definite           Preuniversitar, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
                         CNSB, acordul de parteneriat cu părinţii, carnetul de elev,
                         caietul dirigintelui
                      ( Consiliul Consultativ al elevilor, , procese verbale, probleme
                      ridicate conducerii scolii, exista procese verbale ale comitetului
                      de parinti pe scoala)

5.9. elevii au acces la sprijin       - caietul dirigintelui, planificarea orelor de orientare şi consiliere
semnificativ şi eficace pentru       ,registrul de evidenţă al psihologului şcolar, Consiliul
rezolvarea unor probleme personale şi    Consultativ al Elevilor
la orientare şi consiliere pe toată     - lista burselor de studiu si sociale, de merit si performanta
durata şcolarizării             ( existenta raportului de activitate a Consilierului educativ si a
                      psihologului scolar )
5.10. sunt prevăzute perioade pentru    - procese verbale ale Consiliului Profesorilor Clasei, grafice cu
revizuirea şi reevaluarea activităţilor   orele de pregătiri suplimentare pentru BAC şi examene de
de sprijin destinate elevilor, pe baza   certificare a competenţelor profesionale, procese verbale ale
nevoilor individuale ale acestora      comisiei dirigintilor
legate de progresul în cadrul        - simulări de examene, procese verbale de analiză a rezultatelor
programului şcolar             acestora şi măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor
                      - programe guvernamentale euro 200 si bani de liceu (Existenta
                      in scoala a elevilor care beneficiaza de aceste programme,
                      consilierea elevilor in pregatirea documentelor pentru obtinerea
                      beneficiilor din aceste programe)

5.11. informaţiile, orientarea şi      - vizite la agenţi economici, întălniri cu foşti elevi ai şcolii,
consilierea sunt eficace, îndrumându-    oferte de la facultăţi , lecţii de dirigenţie cu teme de Orientare
I pe elevi în ceea ce priveşte       scolara si profesionala
modalităţile de a-şi contilua studiile   -rata de retentie buna
după absolvire                ( elevii sunt consiliati si de persoane, externe scolii cum sunt
                      reprezentanti ai Politiei, medici, patroni, etc)
                      -Evidenta absolventilor care si-au continuat studiile (rapoarte ale
                      dirigintilor)
5.12. există înregistrări privind      - cataloage şi registre matricole, analiza activităţii pe anul
evoluţia elevilor pe durata studiilor şi     precedent, caietul dirigintelui, evidenţa diriginţilor de la
după absolvire – continuarea studiilor      clasele treminale privind încadrarea socio-profesională a
şi/sau angajarea                 absolvenţilor
                      - Situatia incadrarii socio-profesionale ( existente in rapoartele
                         dirigintilor claselor terminale)
5.13. profesorii / instructorii folosesc  - activităţi de învăţare şi evaluare diferenţiate (scoala permite
măsuri eficace pentru a promova       elevilor sa invete conform stilului propriu de invatare, sa opteze
egalitatea şanselor şi pentru a       pentru o anumita religie :ortodoxa, catolica, reformata,etc)
împiedica discriminarea, astfel încât    - existenta claselor cu predare in limba minoritatilor
elevii să îşi poată atinge potenţialulal  - Oferta educationala atractiva ambelor sexe
                      - Participarea la Programe europene
                      (Exista foarte multe cadre didactice si elevi care au participat la
                      diferite proiecte si programe internationale)
5.14. profesorii / instructorii stabilesc  - procese verbale ale Consiliului Consultativ al Elevilor,
şi menţin relaţii de lucru şi de         interasistenţe, fişe de observare a lecţiilor asistate,
comunicare eficace cu elevii, cu alţi      chestionare pe tema relaţiei profesor-elev,procese verbale ale
profesori / instructori , cu alţi membri     şedinţelor de catedră, ale şedinţelor cu părinţii
ai personalului şi cu managerii       - rezultate deosebite ale scolii evidentiate de massmedia (
                         articole din presa locala si nationala )
                      (Exista in scoala profesori care colaboreaza, au experienta, se
                      preocupa de dezvoltarea personala si profesionala, sunt mentori
                      pentru cei tineri.
                      Atmosfera in scoala este una pozitiva si de munca)
5.15. elevilor li se stabilesc criterii   - procesul de învăţare este înpărţit în paşi mici, portofoliile
individuale privind rezultatele de        elevilor şi profesorilor, proiecte realizate de elevi, fişe de
învăţare şi ţinte de învăţare          lucru, fişe tehnologice lucrul pe grupe şi în echipă,
individuale, pe baza evaluării iniţiale     proiectarea unitatilor de invatare pe baza rezultatelor testelor
                         iniţiale
                      - note , medii semestriale si anuale, evaluari prin diferite
                         metode (exista profesori care inteleg mai greu necesitatea
                         folosirii metodelor noi de predare-invatare si evaluare, la
                        care inertia traditionalismului mai persita)
                      -  graficul pregatirii pentru elevii cu rezultate slabe la
                        invatatura ( Exista preocupare din partea unor profesori
                        pentru recuperarea materiei cu elevii cu rezultate slabe)
5.16. programele de învăţare şi      - fişe de lucru, fişe de documentare, referate de laborator,
materialele de învăţare (ex. temele)   portofoliile elevilor, proiecte de grup cu sarcini diferenţiate,
oferă posibilitatea învăţării prin paşi  materiale auxiliare
mici                   - proiectarea activităţii de predare se face pe unităţi de
                        învăţare, iar evaluarea este corelată cu temele studiate, cu
                        nivelul claselor
5.17. programele de învăţare şi      - planificări anuale şi proiecte ale unitatilor de invatare,
materialele de învăţare (ex. temele)      caietele elevilor, fişe tehnologice şi fişe de lucru, cu
au criterii explicite, care sunt        formularea obiectivelor, fişe de evaluare a competenţelor,
împărtăşite elevilor              fişe individuale de descriere a activităţii elevilor în timpul
                        practicii desfăşurate la agenţii economici
5.18. profesorii / instructorii folosesc - chestionare aplicate elevilor pentru idenrificarea inteligenţei
o gamă variată de strategii de predare predominante şi a stilului preferenţial de învăţare
şi învăţare pentru a răspunde stilurilor - lucrul pe grupe , proiectarea didactică, planurile de lecţii, fişele
de învăţare individuale, abilităţilor,  de obsrevare a lecţiilor, mijloacele şi aparatele din dotare,
culturii, genului, motivării fiecărui   interasistenţe, activitatea didactică bazată pe învăţarea centrată
elev                   pe elev
5.19. profesorii / instructorii      - preocuparea pentru modernizarea şi lărgirea bazei materiale,
selectează şi menţin o gamă variată    dotarea bibliotecii, reţelei de calculatoare, internet, realizarea de
de resurse şi materiale pentru a oferi materiale didactice în colaborare cu elevii, fişe de lucru, teste,
sprijin în funcţie de diferitele nevoi  portofolii, lecţii proiectate pe calculator, lecţii proiectate cu
ale elevilor               videoproiectorul,proiecte de absolvire
                     (din pacate ar mai fi necesare cel putin doua xerox-uri pentru
                     uzul profesorilor si elevilor)
5.20. toate activităţile de învăţare sunt - planificările calendaristice, proiectarea unitatilor de invatare,
planificate şi structurate pentru a    fişele de observare a lecţiilor, interasistenţele, cercurile de elevi,
promova şi a încuraja învăţarea      practica la agenţi economici de specialitate
individuală centrată pe elev, precum
şi învăţarea în cadrul unui grup sau
învăţarea în diferite contexte

5.21. elevii primesc în mod regulat    - analiza testelor iniţiale , de progres, finale, pe baza criteriilor de
feed-back şi informaţii privind      evaluare, împreună cu elevii,, procesele verbale ale comisiei
progresul realizat, precum şi       privind discutarea rezultatelor testelor, grafice de progres,
informaţii despre modul în care pot    notarea ritmică, catalogul profesorului, orarul pregătirilor
stabili noi criterii individualizate    suplimentare şi a consultaţiilor
pentru a acoperi lipsurile de învăţare

5.22. elevii sunt implicaţi în       - proiecte ale unitatilor de invatare, grafice de progres, grafice
evaluarea progresului pe care îl      comparative, evidenţa notelor parţiale în înregistrări personale
realizează ; evaluarea formativă şi    ale profesorilor, teste de autoevaluare, portofoliile elevilor,
feed-back-ul sunt folosite pentru     cataloage, revizuirea planificărilor în funcţie de rezultatele
planificarea învăţării şi pentru      obţinute
monitorizarea progresului elevilor
5.23. evaluarea formativă şi        - în planificări sunt prevăzute evaluări sumative,
înregistrarea rezultatelor sunt      - proiecte, portofolii, referate, teste, lucrări de laborator, lucrări
adecvate nevoilor elevilor şi      practice, catalogul clasei, registre matricole, fişe de observare a
programului, sunt riguroase, juste,   lecţiei, diplome
exacte şi se efectuează în mod regulat  (profesorii pregatesc elevii pentru olimpiadele scolare, sesiunile
                     de referate si comunicari ale elevilor precum si alte activitati
                     extracurriculare- la sfarsitul anului scolar, aproximativ 170 de
                     elevi au obtinut premii si mentiuni)
5.24. elevii sunt încurajaţi să îşi   - proiecte cu termen de refacere, lista cu temele de proiecte,
asume responsabilitatea pentru      rezultatele de la olimpiade, rezultatele la simulări, lista cu temele
propriul proces de învăţare (ex. sunt  de lucrări practice pentru examenele de certificare a
conştienţi de propriile puncte tari şi  competenţelor profesionale
puncte slabe, acţionează conform     ( Elevii sunt incurajati sa se autoevalueze pentru a-si cunoaste
feed-back-ului primit, propun noi    punctele tari si punctele slabe)
obiective de învăţare)
5.25. elevii sunt familiarizaţi cu    - elevilor li se aplică diverse forme de evaluare : iniţială, de
diferite activităţi de evaluare     progres, sumativă
formativă şi sumativă înainte ca     - fişe de recapitulare la sfarsitul unitatilor de invatare, teste,
evaluarea finală să aibă loc         proiecte, portofolii, referate, observarea sistematică, grile de
                       evaluare
                     ( in cadrul disciplinelor tehnice se folosesc activitati de evaluare
                     formativa prin fise de observare, de inregistrare a rezultatelor
                     etc.)
5.26. programele de învăţare urmează   - registre matricole, cataloage, bază de date, arhivă,
un proces sistematic de păstrare a      documentele comisiei metodice şi ariei curriculare,
înregistrărilor .              rezultatele la concursuri şi olimpiade, portofoliul elevului,
                       profesorului
                     ( Tinerea de evidente este un lucru care afecteaza bugetul de
                     timp al profesorului. S-ar putea simplifica mecanismul )

    Activitatile desfasurate pe parcursul anului scolar 2006-2007 se regasesc intr-o forma
mai detaliata in rapoartele de monitorizare interna trimise periodic la ISJ Salaj.
    Consideram ca ne aflam la inceput de drum, mai sunt multe probleme care trebuie
imbunatatite, insa, pe ansamblu, activitatea Colegiului National „Simion Barnutiu‖ este una
consistenta, asidua si permanenta, aliniindu-ne in randul celor mai bune scoli din tara.
PARTEA A-III-A

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr.
21/18.01.2005) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ


Nr. Crt.  Indicatori de      Nesatisfăcăt  Satisfăcător  Bine    Foarte  Excelent
      performanţă       or                    bine
               DOMENIUL: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale

  1.   Existenţa, structura
        şi conţinutul
       documentelor
        proiective
       (proiectul de                           X
       dezvoltare şi
         planul de
       implementare)

  2.     Organizarea
      internă a unităţii de                        X
        învăţământ
  3.     Existenţa şi
        funcţionarea
       sistemului de                           X
      comunicare internă
         şi externă
  4.     Funcţionarea
           curentăa
         unităţii de                          X
        învăţământ

  5.     Existenţa şi
        funcţionarea
       sistemului de
        gestionare a
        informaţiei;                       X
        înregistrarea,
       prelucrarea şi
      utilizarea datelor şi
        informaţiilor
  6.     Asigurarea
           serviciilor                     X
      medicale pentru elevi
  7.     Asigurarea
      securităţii tuturor
       celor implicaţi                       X
       în activitatea
      şcolară, în timpul
     desfăşurării
     programului

8.  Asigurarea serviciilor
     de orientare şi                X
   consiliere pentru elevi
                b)baza materială

9.    Existenţa şi
     caracteristicile             X
    spaţiilor şcolare

10.  Dotarea spaţiilor
      şcolare                 X

11.   Accesibilitatea
    spaţiilor şcolare             X

12.   Utilizarea spaţiilor
       şcolare                 X
13.    Existenţa,
    caracteristicile şi
    funcţionalitatea                X
      spaţiilor
     administrative
14.    Existenţa,
    caracteristicile şi         X
    funcţionalitatea
   spaţiilor auxiliare
15.   Accesibilitatea
   spaţiilor auxiliare         X
16.  Utilizarea spaţiilor
      auxiliare                X

17.    Dotarea cu
     mijloace de
    învăţământ şi cu              X
      auxiliare
     curriculare
18.   Existenţa   şi
     dezvoltarea
      fondului
   bibliotecii şcolare/               X
     centrului de
     informare şi
     documentare
19.    Dotarea cu
      tehnologie
    informatică şi de                X
     comunicare
20.   Accesibilitatea
    echipamentelor,
     materialelor,
    mijloacelor de                       X
    învăţământ şi
     auxiliarelor
      curriculare
21.   Procurarea şi
      utilizarea
     documentelor                               X
     şcolare şi a
    actelor de studii
                    c)resurse umane

22.   Managementul
     personalului
    didactic şi de                              X
     conducere

23.   Managementul
     personalului
   didactic auxiliar şi                            X
     personalului
     nedidactic
         DOMENIUL : B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
              a)conţinutul programelor de studiu

24.    Definirea şi
   promovarea ofertei                               X
     educaţionale
25.     Existenţa
    parteneriatelor cu                               X
    reprezentanţi ai
      comunităţii
26.    Proiectarea                              X
    curriculumului
27.    Realizarea                               X
    curriculumului
                  b) rezultatele învăţării

28.  Evaluarea rezultatelor                           X
       şcolare
29.    Evaluarea
    rezultatelor la
     activităŢile                              X
    extracurriculare
     (extra-clasă şi
     extra- şcolare)

         c) activitatea de cercetare ştiinŢifică sau metodică, după caz
30.    Activitatea                             X
     ştiinţifică
31.  Activitatea metodică                          X
    a cadrelor didactice
               d) activitatea financiară a organizaţiei
32.   Constituirea
    bugetului şcolii                            X

33.  Execuţia bugetară                            X
         DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
          a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

34.    Existenţa şi
       aplicarea
    procedurilor de                            X
     autoevaluare
     instituţională
35.    Existenţa şi
       aplicarea
      procedurilor                            X
   interne de asigurare
      a calităţii
36.    Dezvoltarea
     profesională a
      personalului                            X

b) proceduri privind iniŢierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi
                activităţilor desfăşurate

37.   Revizuirea ofertei
    educaţionale şi a                           X
     proiectului de
      dezvoltare
    c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

38.    Existenţa şi
      aplicarea
    procedurilor de                      X
     optimizare a
    evaluării învăŢării
       d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
39.  Evaluarea calităţii
    activităţii corpului                           X
      profesoral
            e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
40.    Optimizarea
     accesului la                             X
      resursele
     educaţionale
   f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
 41.   Constituirea bazei
     de date a unităţii                            X
      de învăţământ
g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz,
              certificatele, diplomele şi calificările oferite
 42.     Asigurarea
     accesului la oferta                                 X
    educaţională a şcolii
    h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
 43.    Constituirea şi
       funcţionarea
       structurilor                             X
      responsabile cu
     evaluarea internă a
        calităţii
PARTEA a IV-a. Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar 2007-2008.


PRINCIPIUL CALITĂŢII: Profesorii stabilesc şi menţin relaţii de lucru eficiente cu elevii, cu alţi profesori, alte categorii de personal şi directori

PUNCTELE SLABE ce urmează a fi abordate:

   Nu toţi profesorii încurajează învăţarea individuală centrată pe elev, diversificarea şi extinderea metodelor de lucru în grup
   Conştientizarea tuturor membrilor colectivului didactic privitor la necesitatea atingerii performanţelor date de către descriptori si prin ei
    conştientizarea elevilor
    Programe de învatare la nivelul catedrelor in funcţie de nevoile şi de cerinţele elevilor
    Diversificarea tehnicilor de evaluare
    Utilizarea de către mai mulţi profesori a tehnicilor moderne în procesul de predare (videoproiectorul, calculatorul, etc.)
    Comunicarea eficienta cu elevii in raport cu nevoile acestora
    Accentuarea laturii practice a procesului de predare-învaţare (cresterea numarului de experimente, exemplificarea permanentă a noţiunilor,
    lucrul cu planşe, hărţi, mulaje, folosirea calculatorului si a tehnicii moderne)
    Nu întotdeauna elevii primesc în mod regulat feed-back şi informaţii privind progresul realizat, precum şi informaţii despre modul în care
    pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile de învăţare.

  Obiective       Acţiuni       Rezultate     Responsabil      Prioritatea     Programe şi     Monitorizare şi    Cost şi resurse
             necesare       măsurabile     pentru acţiuni     acţiunilor      Repere         Evaluare      suplimentare
-Realizarea reala  -diversificarea   - lectii deschise  - Directorii scolii,  -mare       -permanent       -chestionare      -surse proprii
si eficienta a    metodelor şi               sefii de catedra,                         -discutii cu elevii
invatarii centrate                       Comisia AC
pe elev
           procedeelor
           utilizate în
           cadrul lecţiei
           -relaţii de    - ore de dirigentie -Toti dirigintii      -mare       -permanent       -discutii cu elevii  - surse proprii
           parteneriat între
           profesor şi clasa
           de elevi
           -stimularea    - activitati    - Kovacs Anna       -mediu       -17.10.2007       -discutii cu elevii  - surse proprii
           comportamentu   cultural-      - profesorii scolii              25.12.2007
                     educative                           Aprilie 2007
lui creativ în
şcoală
- Stabilirea de   -internet      -Nosal Mariana    -impact direct  -permanent   -teste, activitati  -surse proprii
relatii de     -lectii deschise  -catedra       asupra elevilor          practice
                    tehnologica
colaborare în
reţeaua
―firmelor de
exerciţiu‖ la
nivel naţional
- Achiziţionarea  -documente     -Serban Bianca    -mare       -semestrul I  -evidenta       -surse bugetare
si         economice      -Nosal Mariana                     documentelor
                                                economice de
confecţionarea                                         catre prof. de
de material                                           specialitate
didactic adecvat
orelor de
specialitate
- Continuarea    -internet      -Nosal Mariana    -impact direct  -permanent   -teste, activitati  -surse proprii
activităţii     -lectii deschise  -catedra       asupra elevilor          practice
                    tehnologica
« firmei de
exerciţiu » la
cls. aXII-a G
- Chestionare la  -chestionare -   -profesorii scolii  -mediu      -semestrul II  -rezultatele     -surse proprii
toate clasele din  invatarea      - Membrii                        chestionarelor
          centrata pe elev  comisiei AC
şcoală
- Desfăşurarea   -internet      -Nosal Mariana    -impact direct  -permanent   -teste, activitati  -surse proprii
activităţii sub   -lectii deschise  -catedra       asupra elevilor          practice
                    tehnologica
forma ―firmei
de exercitiu‖ la
clasa a XI-a G
-Alternarea     - lectii deschise  - Samsodan Iuliu   - impact direct  -semestrul II  -discutii cu elevii  -surse proprii
prezentării               - profesorii scolii  asupra elevilor
conţinuturilor
          cu moduri
          variate de
          antrenare a
          gandirii care să
          permită
          desfăsurarea
          sarcinilor de
          lucru în ritmuri
          diferite,
          sugerarea unui
          algoritm al
          învăţării prin
          ordonarea
          sarcinilor
-Realizarea unui  -modernizarea    - laboratoare    -Butusina Florin  -mare  -semestrul I  -evaluarea      -surse bugetare
plan de      mobilierului în   modernizate     -sefii de catedra              laboratoarelor    si extrabugetare
modernizare si                                             modernizate
dotare a
          laboratoare
laboratoarelor
(fizica, chimie,
biologie)

          -achiziţionarea   -facturi, note de  -sefii de catedra  -mare  -semestrul I  -evaluarea      - surse bugetare
          de materiale     plata                              materialelor     si extrabugetare
                                                    didactice in
          didactice                                      scoala


          -realizarea unei   -proiect pt. sala  - Ispas Elena    -mare  -semestrul II  -evaluarea xerox-  - surse bugetare
          sali multimedia   multimedia     -Haiduc Sorina               urilor,       si extrabugetare
                    -program de     -catedra de                 imprimantelor,
          si         evidenta a     informatica                 calculatoarelor
          informatizarea    cartilor si de                         puse la dispozitia
          (totala) a      evidenta a                           prof. si elevilor
          bibliotecii scolii  cititorilor
          -achiziţionarea   -existenta     -sefii de catedra  -mare  -semestrul II  -evaluarea      - surse bugetare
          de calculatoare    calculatoarelor si                               calculatoarelor    si extrabugetare
          si de video      a video                                    si a video
                      proiectoarelor
          proiectoare                                              proiectoarelor

- Realizarea unor  - realizarea unor   -rapoarte si     -Haiduc Sorina    -mare        -semestrul I  -verificarea pe    -surse proprii
rapoarte utile in  situatii statistice  situatii statistice  -secretariat                       site conform
activitatea     utile in activitatea             -dirigintii scolii                    procedurii 4
didactica precum  didactica                                               (Telecatalog)
si mentinerea
unei stranse
legaturi intre
scoala si familie
          - realizarea unei   -implementarea    -Haiduc Sorina    -mare        -semestrul II  - verificarea pe   -surse proprii
          baze de date ce    bazei de date pe   -secretariat     -impact direct           site conform
          contine informatii   pag.web (in      -dirigintii scolii  asupra parintilor          procedurii 4
          cu privire la     cadrul procedurii   -catedra de                       (Telecatalog)
          situatia familiala   „Telecatalog”)    informatica
          a fiecarui elev din
          scoala
-Realizarea unei  -program     -pliante, afise      -Pop         -impact direct   -1 dec. 2007  -inregistrari ,    -surse proprii
stranse       pentru toleranţa -chestionare        (Muste)Ramona    asupra elevilor           poze
colaborari cu                          -prof. de biologie
psihologul scolar
          şi non
          discriminare cu
          ocazia zilei de 1
          decembrie, Ziua
          Mondială Anti-
          SIDA

          - work-shop-uri    -lectii deschise   -Pop         -impact direct   -semestrul I  -discutii cu elevii  -surse proprii
          cu elevii la      -activitati      (Muste)Ramona    asupra elevilor           -intalniri cu
                      organizate de                                 reprezentanti ai
          orele de        psihologul scolii                               Politiei
          dirigentie pe     -pliante
          managementul
          conflictului(in
          cadrul planului
operational al
şcolii de
reducere a
violenţei în
mediul şcolar)
- continuarea   -activitati ale   -Pop         -impact direct  -permanent   -actiuni ale     -surse proprii
programului de   Consiliului     (Muste)Ramona    asupra elevilor          elevilor
          consultativ al   -catedra de
voluntariat cu   elevilor in     biologie
Centrul de     colaborare cu
Servicii      psihologul scolii
Comunitare,    si catedra de
Şimleu       biologie
Silvaniei
- iniţierea unui  -referate      - Pop        -impact direct  -semestrul II  -discutii cu elevii  -surse proprii
studiu cu tema   -chestionare    (Muste)Ramona    asupra elevilor
                    -prof. de biologie
« Influenţa
mass-media în
formarea şi
dezvoltarea
valorilor »

								
To top