Docstoc

DH-CD 2002 dia li

Document Sample
DH-CD 2002 dia li Powered By Docstoc
					Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2002
     ®Ò chÝnh thøc                         M«n thi: §Þa lÝ
                                 (Thêi gian lµm bµi: 180 phót)


   C©u 1
   Con ng−êi lµ nguån lùc quan träng bËc nhÊt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. Anh (chÞ)
h·y tr×nh bµy:
   a) §Æc ®iÓm nguån lao ®éng vµ t×nh h×nh sö dông lao ®éng ë n−íc ta hiÖn nay.
     (§H: 2,0 ®iÓm; C§: 2,5 ®iÓm)
    b) ¶nh h−ëng cña sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ngµnh vµ theo l·nh thæ ®Õn
      vÊn ®Ò viÖc lµm ë n−íc ta.
      (§H: 1,5 ®iÓm). ThÝ sinh chØ thi vµo cao ®¼ng kh«ng ph¶i lµm c©u 1.b.

    C©u 2
    §«ng Nam Bé lµ vïng cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Anh (chÞ) h·y:
    a) Gi¶i thÝch v× sao §«ng Nam Bé cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt so víi c¸c vïng
      kh¸c trong c¶ n−íc. (§H: 2,5 ®iÓm; C§: 3,5 ®iÓm)
    b) Chøng minh r»ng §«ng Nam Bé cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn.
      (§H: 1,0 ®iÓm; C§: 1,5 ®iÓm)

    C©u 3
    Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y:
             Tæng trÞ gi¸ xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam
                  trong thêi k× 1994 – 2000 (triÖu ®« la MÜ)
            N¨m        XuÊt khÈu      NhËp khÈu
            1994        4054,3       5825,8
            1996        7255,9       11143,6
            1997        9185,0       11592,3
            1998        9360,3       11499,6
            2000        14308,0       15200,0
       (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2000, NXB Thèng kª, 2001. tr. 400)

    a) H·y vÏ biÓu ®å thÝch hîp thÓ hiÖn c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu trong thêi k× 1994 –
      2000. (§H: 1,5 ®iÓm; C§: 2,5 ®iÓm)
    b) Dùa vµo b¶ng sè liÖu ®· cho, h·y rót ra c¸c nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu
      cña n−íc ta trong thêi k× nµy.
      (§H: 1,5 ®iÓm). ThÝ sinh chØ thi vµo cao ®¼ng kh«ng ph¶i lµm c©u 3.b.

                           ------- HÕt ------
C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm
Hä vµ tªn thÝ sinh ...........................................       Sè b¸o danh ..........................

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:11/30/2011
language:Vietnamese
pages:1