biodegradation by stariya

VIEWS: 89 PAGES: 3

									ปฏิบติการวิชา MIC 452 Environmental Microbiology
  ั                                                         54


                      ิ
                   ปฏิบัตการเรื่ อง
         การย่ อยสลายของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนโดยจุลินทรี ย์
               (Biodegradation of toxic chemical)

      สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนประกอบด้ วยสารอิ น ทรี ย์ ก ลุ่ ม ใหญ่ แ ละหลากหลายชนิ ด
โดยค าจ ากั ด ความแล้ วหมายถึ ง สารที่ มี อ งค์ ป ระกอบของคาร์ บอนและไฮโดรเจนเท่ า นั น                ้
แ ต่ ใ น ค ว า ม ห ม า ย ที่ ใ ช้ โ ด ย ทั่ ว ไ ป ห ม า ย ร ว ม ถึ ง ส า ร อิ น ท รี ย์ พ ว ก      Heteroatoms
ที่ได้ จากปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ของมันด้ วย
      จ า ก ก า ร ที่ มี อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ปิ โ ต ร เ ลี ย ม
จึ ง จ าเป็ นต้ องมี ก ารติ ด ตามตรวจสอบการย่ อ ยสลายสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนโดยจุ ลิ น ทรี ย์
ซึ่ ง โ ด ย ทั่ ว ไ ป ท า ไ ด้ โ ด ย ก า ร ต ร ว จ วั ด ป ริ ม า ณ ข อ ง ส า ร ไ ฮ โ ด ร ค า ร์ บ อ น โ ด ย ต ร ง
ห รื อ โ ด ย ต ร ว จ ห า ห รื อ นั บ จ า น ว น ข อ ง Hydrocarbon-degrading                  bacteria
ใ น ดิ น ที่ มี ก า ร ป น ปื ้ อ น ข อ ง ปิ โ ต ร เ ลี ย ม เ ช่ น
ก า ร ต ร ว จ พ บ แ บ ค ที เ รี ย ที่ ย่ อ ย ส ล า ย ก๊ า ซ ไ ฮ โ ด ร ค า ร์ บ อ น ไ ด้ เ ป็ น จ า น ว น ม า ก ใ น ดิ น
บ่งชี ้ว่ามีการซึมขึ ้นมาของก๊ าซธรรมชาติ (McInerney and Sublette, 1997)
      ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห า ค่ า กิ จ ก ร ร ม ก า ร ย่ อ ย ส ล า ย (Biodegrading            activity)
ของสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนโดนจุ ลิ น ทรี ย์ โดยทางตรงที่ สุ ด ได้ แก่ ก ารวิ เ คราะห์ ‘’reactant’’
                           ้
ซึ่ ง ได้ แก่ ส ารไฮโดรคาร์ บ อนที่ ป นเปื ้ อ นนั น หรื อ วิ เ คราะห์ ห าผลผลิ ต สุ ด ท้ ายที่ เ กิ ด เช่ น   CO2
ส่ ว นการตรวจสอบทางอ้ อมสามารถกระท าได้ โ ดยการตรวจนับ จ านวนของจุ ลิ น ทรี ย์ (microbial
enumeration)         หรื อ ตรวจวัด specific activity ของประชากรจุลิ น ทรี ย์ ใ นแหล่ ง ดิ น นัน         ้
  ่
ซึงเป็ นหลักฐานแสดงถึง biodegradation ที่เกิดขึ ้นทางอ้ อม
      ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ไ ฮ โ ด ร ค า ร์ บ อ น ที่ ป น เ ปื ้ อ น อ ยู่ ใ น ดิ น
     ่                 ้
โดยทัวไปต้ องทาการสกัดเอาสารนันออกจากโครงสร้ างของดินก่อนนามาวิเคราะห์โดยอาศัยเทคนิคทาง
Gas       chromatography,       Liquid     Chromatography         หรื อ Spectrophotometry
ส่ ว น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ผ ลิ ต ผ ล สุ ด ท้ า ย ที่ เ กิ ด ขึ ้ น เ ช่ น CO2
มั ก นิ ย ม ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ด ย อ า ศั ย ติ ด ฉ ล า ก ด้ ว ย ส า ร กั ม มั น ต รั ง สี ที่ ค า ร์ บ อ น
                          ้
ซึ่งเป็ นองค์ประกอบในสารไฮโดรคาร์ บอนนันและตรวจวัดโดยอาศัยเครื่ อง Liquid scintillation counter
(Bossiest and Compeau, 1995)
ปฏิบติการวิชา MIC 452 Environmental Microbiology
  ั                                             55


วัตถุประสงค์
                             ่
    เพื่อศึกษาความสามารถของเชื ้อแบคทีเรี ยสายพันธุ์ตาง ๆ ในการย่อยสลายสารประกอบ BTEX

วัสดุและอุปกรณ์
    1. เชื ้อแบคทีเรี ยที่ต้องการทดสอบ เลี ้ยงในอาหาร Mineral salt medium
    2. อาหาร Mineral salt medium และ trace element
    3. สารประกอบอะโรมาติกพวก BTEX ได้ แก่ Benzene, Ethyl benzene, Toluene และ
      Xylene
    4. ปิ เปตปลอดเชื ้อขนาด 1 มล.
    5. Vortex mixer

วิธีการทดลอง
    1. ปิ เปต 0.02 มล.ของสารประกอบ BTEX แต่ละชนิด และ 2 มล.ของ suspension
      เชื ้อแบคทีเรี ยที่ต้องการทดสอบลงในขวดซีรัมที่บรรจุ Mineral salt medium อยู่แล้ วให้ มี
      ปริมาตรสุดท้ ายเท่ากับ 20 มล. พร้ อมกับปิ ดฝาขวดด้ วยอะลูมิเนียม cap ให้ สนิท
    2. ตรวจสอบปริมาณสารประกอบอะโรมาติกที่มีอยู่ในตัวอย่างทันที โดย Gas chromatography
      (Head space technique)
              ุ
    3. บ่มเชื ้อที่อณหภูมิห้องที่ความเร็วรอบ 150 rpm เป็ นระยะเวลา 3-7 วัน
    4. ตรวจสอบปริ มาณสารประกอบ BTEX ที่มีอยู่ในตัวอย่างเมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วัน โดย
      Gas chromatography (Head space technique)
      (เตรี ยมขวด Control 2 ขวด โดยปิ เปต 0.02 มล.ของสารประกอบ BTEX ลงในอาหาร
      mineral salts medium         ขวดที่ 1 นาไปตรวจสอบปริ มาณสารประกอบ BTEX
      ที่ มี อ ยู่ใ นตัว อย่ า งทัน ที และขวดที่ 2 น าไปตรวจสอบปริ ม าณสารประกอบ BTEX
             ่
      ที่เหลืออยูในตัวอย่างเมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วัน โดย Gas chromatography
    5. เปรี ยบเทียบการย่อยสลายสารประกอบ BTEX ของแบคทีเรี ยแต่ละสายพันธุ์

Head space technique
    เนื่ อ งจากสารที่ จะวิ เ คราะห์ เ ป็ นสารที่ สามารถระเหยได้ และมี ค วามดั น ไ อ (vapor
           ้
pressure)ต่างกัน ดังนันจะทาการวิเคราะห์หาปริ มาณที่อยู่ใน gas phase ของขวดอาหารที่ใช้ ทดสอบ
ดังนี ้
ปฏิบติการวิชา MIC 452 Environmental Microbiology
  ั                                            56


      1)    น าขวดตั ว อย่ า งและขวด control     บ่ ม ใน water  bath     40oC
เพื่อให้ เกิดสมดุลระหว่างปริ มาณสารที่มีอยู่ใน liquid phase และ gas phase โดย incubate เป็ นเวลา
60 นาทีสาหรับ Benzene และ Toluene และใช้ เวลา 120 นาทีสาหรับ Ethyl benzene และ Xylene
      2) เก็บตัวอย่าง 50 ไมโครลิตรจาก gas phase ของแต่ละขวดตัวอย่างด้ วย gas pressure lock
syringe และวิเคราะห์ด้วย GC

								
To top