Docstoc

EULA_SLE

Document Sample
EULA_SLE Powered By Docstoc
					Licenčna pogodba za končnega uporabnika programske opreme Garmin Mobile™ POMEMBNO – PRED PRENOSOM, NAMESTITVIJO, UPORABO ALI KAKRŠNIM KOLI DRUGAČNIM NAROČANJEM NA KATEROKOLI STROJNO ALI PROGRAMSKO OPREMO, TEHNOLOGIJO IN/ALI NA PODATKOVNE NAČRTE GARMIN MOBILE™, V SAMOSTOJNEM IZDELKU STROJNE OPREME GARMIN MOBILE ("GOSTITELJSKI IZDELEK"), MOBILNEM TELEFONU ALI SPLETNI RAZLIČICI APLIKACIJE GARMIN MOBILE (V NADALJEVANJU SKUPAJ IMENOVANI "GARMINOVA MOBILNA TEHNOLOGIJA"). ČE SE NAROČITE NA TEHNOLOGIJO GARMIN MOBILE, JO PRENESETE, NAMESTITE, UPORABITE ALI DO NJE KAKOR KOLI DRUGAČE DOSTOPATE, POTRJUJETE, DA STE PREBRALI TO POGODBO, DA JO RAZUMETE, DA SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJE Z NJENIMI POGOJI IN DOLOČILI TER DA STE STARI VSAJ 18 LET. ČE SE S POGOJI IN DOLOČILI TE POGODBE NE STRINJATE, TAKOJ ZAPUSTITE TO STRAN BREZ PRENOSA ALI NAROČANJA NA GARMIN MOBILE. ČE JE GARMINOVA MOBILNA TEHNOLOGIJA PRILOŢENA SAMOSTOJNEMU GARMINOVEMU GOSTITELJSKEMU IZDELKU, GA ZA POVRNITEV KUPNINE CELOTNEGA VRNITE V 10 DNEH OD DATUMA NAKUPA: (1) PRODAJALCU, PRI KATEREM STE KUPILI GOSTITELJSKI IZDELEK; (2) NA NASLOV GARMIN INTERNATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 E. 151ST STREET, OLATHE, KS 66062, ZDA; (3) NA NASLOV GARMIN (EUROPE) LTD. CUSTOMER SERVICE, Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, VELIKA BRITANIJA ALI (4) NA NASLOV GARMIN CORPORATION CUSTOMER SERVICE, NO. 68, JANGSHU 2ND ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAJVAN. Dodelitev licence: v skladu s pogoji in določili, določenimi v tej pogodbi, vam Garmin International, Inc. in/ali z njim povezane druţbe (skupaj "Garmin") zagotavljajo neprenosljive, neizključne omejene pravice in licenco, ki jih ni mogoče podlicencirati, za ogled, uporabo in dostop do tehnologije Garmin Mobile za (i) pridobivanje zemljevidov, usmerjanj, navigacijskih podatkov za usmerjanje zavoj za zavojem, besedila, slik, grafik, zvoka in drugih podob ter (ii) prejemanje vsebin, besedila, slik, grafik, fotografij, zvoka, videa in drugih podob drugih ponudnikov, vključno s podatki o cenah bencina, vremenu, hotelih in prometu (v nadaljnjem besedilu "vsebine tretjih oseb") za prikaz na mobilnem telefonu ali drugih napravah, ki podpirajo Garmin Mobile, izključno v informativne namene za vašo takojšnjo, zasebno, osebno in nekomercialno uporabo, pod pogojem, da se drţite vseh določil o avtorskih pravicah in lastništvu v navigacijskih podatkih in/ali vsebini tretjih oseb, ki veljajo za druţbo Garmin ali katero koli tretjo osebo. Garmin si pridrţuje vse pravice, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi in zavrača vsakršno odgovornost za katero koli in vse implicitne licence. Brez omejevanja zgoraj navedenega se strinjate, da ne boste: (i) izvajali povratnega inţeniringa, razstavljali, obratno prevajali, ustvarjali kompilacije ali izvedenih izdelkov, prevajali, prilagajali ali razdruţevali tehnologijo Garmin Mobile ali kateri koli njen del, vključno z vsebinami tretjih oseb; (ii) v kakršni koli obliki kopirali ali reproducirali tehnologijo Garmin Mobile ali kateri koli njen del, vključno z vsebinami tretjih oseb; (iii) objavljali, prikazovali, razkrivali, prodajali, najemali, oddajali, shranjevali, posojali, distribuirali, javno prikazovali ali izvajali, dodajali svojo blagovno znamko, uokvirili ali tretjim strankam dovolili povezavo s tehnologijo Garmin Mobile ali katerim koli njenim delom, vključno z vsebinami tretjih oseb; (iv) dodeljevali, podlicencirali, pošiljali, prenašali, zastavili ali kako drugače obremenili pravice in licence, ki so vam bile dodeljene

s to pogodbo; (v) tehnologijo Garmin Mobile uporabili na kakršen koli način, ki bi lahko kršila kateri koli patent, avtorske pravice, blagovno znamko, poslovno skrivnost ali katero koli intelektualno lastnino ali lastninske pravice druţbe Garmin, neodvisnih ponudnikov podatkov ali katere koli tretje osebe; (vi) neposredno ali posredno uporabljali, oddajali ali distribuirali tehnologijo Garmin Mobile v povezavi s televizijskimi, radijskimi, spletnimi, telefonskimi ali telematskimi aplikacijami brez izrecnega pisnega dovoljenja druţbe Garmin; (vii) ponudili katerega koli dela tehnologije Garmin Mobile vladnim agencijam; ali (viii) sklenili kakršno koli pogodbo s katero koli tretjo osebo, ki na kakršen koli način omejuje, preprečuje ali zmanjšuje zmoţnost druţbe Garmin, da tem tretjim osebam ponudi tehnologijo Garmin Mobile ali kateri koli drug izdelek ali storitev, ki jo občasno ponudi Garmin. Plačila/stroški: za dostop do tehnologije Garmin Mobile in licence, ki vam je dodeljena v tej pogodbi, morate plačati katerekoli in vse ustrezne stroške naročnin za določeno tehnologijo Garmin Mobile, kot jih določa Garmin in ki se lahko s časom spreminjajo. Garmin lahko to pogodbo in licenco odpove takoj, ko ne plačate katere koli naročnine na tehnologijo Garmin Mobile. Poleg tega ste zadolţeni za plačevanje katerih koli ustreznih stroškov in plačil, ki so povezana s katerimi koli stroški za podatkovne načrte ali drugimi naročninami ali kakršnimi koli stroški, ki jih bo za dostop do tehnologije Garmin Mobile zahteval operater mobilne telefonije. Tehnologija: strinjate se, da je Garmin lastnik vseh pravic, nazivov in pravic ali, če je ustrezno, licenc za tehnologijo Garmin Mobile, vključno z, vendar ne omejeno na, vse blagovne znamke, podatke in vsebine, razen do obsega, kjer so lastniki takih vsebin tretjih oseb ustrezne tretje osebe same. Kateri koli sklici na izdelke, storitve, postopke, hiperpovezave do tretjih oseb ali drugih podatkov imena blagovna znamke, proizvajalca, dobavitelja ali drugih ne pomenijo nujno, da jih Garmin ali dajalci licence podpirajo, sponzorirajo ali priporočajo. Podatki o izdelkih in storitvah so izključna odgovornost vsakega ponudnika. Obdobje: ta pogodba velja, (i) če je ustrezno za določeno tehnologijo Garmin Mobile, dokler obdobje naročnine ni preklicano (s strani vas ali druţbe Garmin) ali poteče, ali (ii) če je pogodba kako drugače prekinjena v skladu s pogoji in določili te pogodbe ("Obdobje"). Če ste gostiteljski izdelek za tehnologijo Garmin Mobile kupili z "doţivljensko" naročnino, pomeni "doţivljensko" uporabno ţivljenjsko dobo določenega gostiteljskega izdelka. Garmin lahko pogodbo prekine iz kakršnega koli vzroka, vključno z, vendar ne omejeno na, če ugotovi, da ste prekršili katerokoli določilo te pogodbe. Poleg tega bo pogodba takoj prekinjena ob prekinitvi pogodbe med druţbo Garmin in tretjo osebo, pri kateri ima Garmin licenco za uporabo podatkov kot del tehnologije Garmin Mobile ali v njej. V primeru, kjer se Garminova pogodba s tretjo osebo, ki ponuja podatke, prekine in zato nimate več dostopa do dela ali celotne tehnologije Garmin Mobile, je izključna rešitev povračilo neuporabljenega dela naročnine, ki se nanaša na določeno obdobje naročnine. Za "doţivljenske" naročnine na ustrezne gostiteljske izdelke za tehnologijo Garmin Mobile taka povračila stroškov ne veljajo. Vsa določila, ki se nanašajo na zaupnost, odškodnino, lastninske pravice in nerazkrivanje, veljajo tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe. Vse druge pravice in odgovornosti pogodbenikov

bodo prenehale veljati ob prenehanju veljavnosti vseh licenc, ki so določene v tej pogodbi ali drugje. Zaupnost: vse zaupne informacije druţbe Garmin ali katerega koli neodvisnega ponudnika podatkov boste med veljavnostjo pogodbe in po tem obdrţali zaupne in jih ne boste neposredno ali posredno razkrivali ter jih ne uporabljali v vaše dobro ali dobro drugega posameznika ali pravne osebe. "Zaupni podatki" pomenijo katere koli poslovne skrivnosti, zaupne ali lastniške informacije v pisni, elektronski, ustni ali kateri koli obliki, in so edinstveni, zaupni ali lastnina druţbe Garmin ali neodvisnih ponudnikov za, vključno z, vendar ne omejeno na, tehnologijo Garmin Mobile, in katera koli druga gradiva ali podatki, ki so povezani s poslovanjem ali delovanjem druţbe Garmin, ki niso splošno znani drugim, ki se ukvarjajo s podobnim poslovanjem ali dejavnostmi. Na zahtevo in/ali ob prenehanju veljavnosti te pogodbe boste druţbi Garmin vrnili vse njene zaupne podatke. Omejene pravice: če tehnologijo Garmin Mobile pridobi vlada ZDA, njene agencije ali subjekti ali se pridobi zanje, je dobavljena z omejenimi pravicami. Uporaba, kopiranje ali objava s strani vlade ZDA je predmet omejitev, kot so določene v točki (c)(1)(ii) Pravilnika za tehnične podatke in računalniško programsko opremo, člen v DFARS 252.227-7018, ali točkah (c)(1) in (2) omejenih pravic trgovske računalniške programske opreme v 48 CFR 52.227-19 ali točke 18-52.227-86(d) priloge NASA k FAR. Dobavitelj/proizvajalec je Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, ZDA. Strinjate se, da tehnologije Garmin Mobile ali gostiteljskih izdelkov ne boste izvaţali ali ponovno izvaţali v nobeno drţavo tako, da bi kršili zakone za nadzor izvoza Zdruţenih drţav Amerike. Nadomestila za škodo: strinjate se, da boste druţbo Garmin in njene dajalce licence ter dobavitelje (vključno z, vendar ne omejeno na, ustreznimi prevzemniki, podruţnicami, povezanimi druţbami in njihovimi usluţbenci, direktorji, zaposlenimi in delničarji, zastopniki in predstavniki) varovali, branili in izključili iz kakršne koli in vseh odgovornosti, izgub, poškodb, zahtev, dejanja, stroškov, izdatkov ali terjatev, vključno z, vendar ne omejeno na, stroške za odvetnike, ki izhajajo ali so povezani z uporabo ali naročnino na tehnologijo Garmin Mobile. OMEJENA GARANCIJA: TEHNOLOGIJA GARMIN MOBILE VAM JE PONUJENA "KAKRŠNA JE" IN "KOT JE NA VOLJO". GARMIN IN NJEGOVI DOBAVITELJI, VKLJUČNO Z NEODVISNIMI PONUDNIKI PODATKOV, IZRECNO ZAVRAČAJO ODGOVORNOST ZA KATERO KOLI IN VSA JAMSTVA, IZRAŢENA, NAKAZANA, ZAKONSKA ALI TISTA, KI IZHAJAJO IZ TRŢNEGA DELOVANJA ALI NAČINA RAVNANJA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, KATERIMI KOLI NAKAZANIMI JAMSTVI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTJO ZA DOLOČENO UPORABO IN ZA DRUGA IZRECNA ALI NAKAZANA JAMSTVA ZA NATANČNOST, CELOVITOST, PODATKE V "REALNEM ČASU, NAZIV, NEKRŠITVE ALI ZA KATERO KOLI DRUGO VRSTO JAMSTEV, KI SO POVEZANA S TEHNOLOGIJO GARMIN MOBILE ALI NJENIM DELOVANJEM, KI JE DOLOČENO V TEJ POGODBI. OMEJITEV ODGOVORNOSTI: PREVZEMATE VSO ODGOVORNOST IN TVEGANJE ZA UPORABO TEHNOLOGIJE GARMIN MOBILE, GARMIN PA ZAVRAČA VSO ODGOVORNOST ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, POŠKODBE ALI ŠKODO, KI SO POSLEDICA UPORABE TEHNOLOGIJE

GARMIN MOBILE. VAŠA ODGOVORNOST JE, DA TEHNOLOGIJO GARMIN MOBILE UPORABLJATE PREUDARNO IN DA VIZUALNO PREVERITE ULICE, CESTE, PROMETNE ZNAKE, SMERI TER VREMENSKE IN PROMETNE RAZMERE. GARMIN ALI NJEGOVI DOBAVITELJI, VKLJUČNO Z NEODVISNIMI PONUDNIKI PODATKOV, VAM ALI DRUGIM OSEBAM V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVARJALI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITVE, NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI ZGLEDNO ŠKODO ZARADI IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE DOBIČKA, PREKINITVE POSLOVANJA ALI IZGUBE POSLOVNIH PODATKOV), KI JE POSLEDICA UPORABE ALI NEZMOŢNOSTI UPORABE TEHNOLOGIJE GARMIN MOBILE, ČEPRAV JE BIL GARMIN OBVEŠČEN O MOŢNOSTI TAKE ŠKODE. V SKLADU S PREDHODNO NAPISANIM, SKUPNA ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRUŢBE GARMIN IN NJENIH DOBAVITELJEV S SPOŠTOVANJEM DOLOČIL V TEJ POGODBI ALI V SKLADU S TEHNOLOGIJO GARMIN MOBILE NE BO PRESEGLA $1,00. NEKATERE DRŢAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO. Razno: ta pogodba zahteva popolno razumevanje in strinjanje pogodbenikov (razen za ločene licenčne pogodbe za končnega uporabnika, ki jih zahtevajo neodvisni ponudniki podatkov za Garmin in veljajo skupaj s to pogodbo) in nadomešča vse prejšnje in sedanje sporazume ter pogodbe, pisne ali ustne, ki se nanašajo na ustrezno zadevo. Pogodba ne bo prenehala veljati, če Garmin kadar koli zamudi ali ne izvaja in izvršuje katerih koli pravic ali določil v tej pogodbi. Eno prenehanje veljavnosti ne bo pomenilo stalno ali naslednje prenehanje veljavnosti. Za Garmin ne bo veljalo nobeno prenehanje, sprememba ali dopolnitev pogodbe, če ga ni napisala in podpisala druţba Garmin. Pravic ali dolţnosti v tej pogodbi ne smete dodeljevati (vključno s spremembo upravljanje) brez predhodnega pisnega dovoljenja druţbe Garmin. V skladu z napisanim bo ta pogodba zavezujoča in uveljavljena v korist naslednikov in dovoljenih pooblaščencev pogodbenikov. Ta pogodba bo urejena in razloţena v skladu z zakoni zvezne drţave Kansas, brez upoštevanja pravil sporov zakonov in brez upoštevanja enotnega zakona o izmenjavi računalniških podatkov. Pogodbenika se strinjata, da bo izključna pristojnost in kraj razreševanja sporov na drţavnih ali zveznih sodiščih znotraj zvezne drţave Kansas, vsak pogodbenik pa se tudi odreka vsaki pravici do sojenja pred poroto. Če je katero koli določilo v tej pogodbi ali njegova uporaba za katerega koli pogodbenika ali v kakršnem koli primeru neveljavna, nezakonita ali je ni mogoče uveljaviti, bo določilo do obsega, ki ga določa zakon (in ne karkoli drugega), izvzeto iz te pogodbe in ne bo vplivalo na preostalo pogodbo. Pogodbenika se strinjata z zamenjavo takega določila z veljavnim določilom, ki se najbolj pribliţa namenu in ekonomskemu učinku takega izvzetega določila. Pogodbenika v tej pogodbi sta neodvisna pogodbenika. Garmin ne bo odgovoren, če ne bo mogel izvajati dolţnosti, ki so zapisane v tej pogodbi med obdobji, ko je tako delovanje moteno zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati. Vse obvestila v tej pogodbi morajo biti na naslov vsakega pogodbenika v pisni obliki poslana po priporočeni pošti z zahtevano povratnico, po plačani kurirski sluţbi ali po faksu s potrditvijo prejema po telefonu. ====================== Licenčna pogodba za končnega uporabnika programske opreme NAVTEQ

Lastnik programske opreme, ki je vdelana v vaš izdelek Garmin ("programska oprema") je Garmin Ltd. ali njegove podruţnice ("Garmin"). Lastnik podatkov zemljevidov tretjih oseb, ki so vdelani v Garminov izdelek ali ga dobite skupaj z njim, ("podatki") je NAVTEQ North America LLC in so licencirani za druţbo Garmin. Programska oprema in podatki so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah in mednarodnimi sporazumi o avtorskih pravicah. Programska oprema in podatki se licencirajo in ne prodajajo. Programska oprema in podatki so zagotovljeni v skladu s to licenco in predmet teh pogojev in določil, s katerimi se strinjata končni uporabnik ("vi" ali "vaš") na eni strani in Garmin ter njegovi dajalci licenc (vključno z njihovimi dajalci licenc in dobavitelji) in povezane druţbe na drugi strani. POMEMBNO: PRED UPORABO IZDELKA POZORNO PREBERITE LICENCO. NAMESTITEV, KOPIRANJE ALI DRUGE VRSTE UPORABE POTRJUJEJO, DA STE LICENCO PREBRALI IN SE STRINJATE S POGOJI. ČE SE S POGOJI NE STRINJATE, ZA NADOMESTILO CELOTNEGA ZNESKA CELOTEN IZDELEK VRNITE V 10 DNEH OD DATUMA NAKUPA (ČE STE KUPILI NOV IZDELEK): (1) PRODAJALCU, PRI KATEREM STE KUPILI TA IZDELEK; (2) NA NASLOV Garmin INTERNATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 EAST 151st STREET, OLATHE, KS 66062, USA; (3) NA NASLOV Garmin (EUROPE) LTD., LIBERTY HOUSE, HOUNSDOWN BUSINESS PARK, SOUTHAMPTON, SO40 9RB, UNITED KINGDOM; ALI NA NASLOV (4) Garmin CORPORATION CUSTOMER SERVICE, No. 68, JANGSHU 2nd ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAIWAN. Licenčni pogoji in določila Garmin ("mi" ali "nami") vam zagotavlja medije za shranjevanje, ki vsebuje računalniško programsko opremo ("programska oprema") in vdelane ali spremljajoče podatke zemljevidov, vključno s "spletno" ali elektronsko dokumentacijo in natisnjenimi gradivi (ki se za namene te pogodbe skupaj imenujejo "izdelek) in vam zagotavlja omejeno, neizključno licenco za uporabo izdelka v skladu s pogoji te pogodbe. Strinjate se, da boste podatke in Garminov izdelek uporabljali izključno v zasebne namene, ali če je to mogoče, v namene notranjega poslovanja podjetja, ne boste pa jih uporabljali v storitvenih oddelkih, jih uporabljali skupaj z drugimi, jih preprodajali ali jih uporabljali v druge namene. V skladu s to pogodbo, vendar z upoštevanjem omejitev, določenih v naslednjih odstavkih, lahko te podatke, če je to nujno potrebno, kopirate za (i) ogled, in (ii) shranjevanje, vendar pa pri tem ni dovoljeno odstraniti nobenega prikazanega obvestila o avtorskih pravicah, prav tako pa programske opreme ali podatkov ni dovoljeno spreminjati na kakršen koli način. Strinjate se, da na noben drug način ne boste reproducirali, kopirali, spreminjali, razstavljali, razčlenjevali, izvajali obratnega inţeniringa ali ustvarjali izvedenih izdelkov iz katerega koli dela izdelka in ga ne boste prenašali ali distribuirali v kakršni koli obliki, za kakršen koli namen, razen v obsegu, ki ga dovoljujejo obvezni zakoni. Omejitve. Razen, kjer ste za to pridobili eksplicitno Garminovo licenco in brez omejevanja prejšnjega odstavka, podatkov ne smete uporabljati s kakršnimi koli izdelki, sistemi ali aplikacijami, ki so nameščeni ali na kakršen koli drug način povezane ali v komunikaciji z vozili in ki omogočajo odpravo, upravljanje voznih parkov ali druge uporabe, kjer podatke osrednji nadzorni center uporablja za odpravo voznega parka. Poleg tega vam je prepovedano oddajanje ali posojanje podatkov ali

Garminovih izdelkov s podatki kateremu koli drugemu posamezniku ali pravni osebi. Take izdelke lahko oddajajo samo druţbe za najemanje avtomobilov, ki jih je Garmin pisno pooblastil za oddajanje Garminovih izdelkov s podatki. Brez jamstva. Ta izdelek (vključno s podatki) vam je zagotovljen "kot je". Strinjate se, da ga uporabljate na lastno odgovornost. Garmin in njegovi dajalci licenc (in njihovi dajalci licenc in dobavitelji) ne dajejo nikakršnih garancij, zastopanj ali jamstev, izraţenih ali nakazanih, ki izhajajo iz zakonov ali iz drugje in vključujejo, vendar niso omejeni na, vsebino, kakovost, natančnost, celovitost, učinkovitost, zanesljivost, trţenje in primernost za določen namen, koristnost, uporabo ali rezultate, ki jih dobite iz izdelka ali da bodo podatki ali streţnik delovali nemoteno ali brez napak. Omejitve odgovornosti za jamstvo. Garmin IN NJEGOVI DAJALCI LICENCE (VKLJUČNO Z NJIHOVIMI DAJALCI LICENC IN DOBAVITELJI) ZAVRAČAJO ODGOVORNOST ZA KATERO KOLI JAMSTVO, IZRAŢENO ALI NAKAZANO, ZA KAKOVOST, UČINKOVITOST DELOVANJA, TRŢENJE, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITVE. NOBEN USTNI ALI PISNI NASVET ALI INFORMACIJE, KI JIH ZAGOTOVI Garmin ALI NJEGOVI DOBAVITELJI IN DAJALCI LICENC NE BODO USTVARILI JAMSTVA. NA TAK NASVET ALI INFORMACIJE SE NE SMETE ZANESTI. TO ZAVRAČANJE ODGOVORNOSTI ZA JAMSTVA JE KLJUČEN POGOJ TE POGODBE. Nekatere zvezne drţave, teritoriji in drţave ne dovoljujejo izključitve nekaterih jamstev, zato zgornje izključitve za vas morda ne veljajo. Zavračanje odgovornosti. Garmin IN NJEGOVI DAJALCI LICENC (VKLJUČNO Z NJIHOVIMI DAJALCI LICENC IN DOBAVITELJI) NE BODO ODGOVORNI: ZA KAKRŠNO KOLI TERJATEV, ZAHTEVO ALI DEJANJE, NE GLEDE NA VZROK TERJATVE, ZAHTEVE ALI DEJANJA, KI JE POVZROČILO IZGUBO, POŠKODBE ALI ŠKODO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, IN KI SO JIH MORDA POVZOČILE UPORABA ALI LASTNIŠTVO PODATKOV; ALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV, POGODB ALI PRIVARČEVANIH SREDSTEV ALI KAKRŠNO KOLI DRUGO NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POSLEDICA VAŠE UPORABE ALI NEZMOŢNOSTI UPORABE TEH PODATKOV, NAPAK V PODATKIH ALI INFORMACIJAH ALI KRŠENJA TEH POGOJEV IN DOLOČIL, V TOŢBI ZARADI POGODBE ALI ODŠKODNINSKEGA SPORA ALI NA OSNOVI JAMSTVA, ČEPRAV SO BILI Garmin ALI NJEGOVI DAJALCI LICENC OBVEŠČENI O MOŢNOSTI TAKE ŠKODE. SKUPNA ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRUŢBE GARMIN IN NJENIH DAJALCEV LICENC S SPOŠTOVANJEM DOLOČIL V TEJ POGODBI ALI V SKLADU Z GARMINOVIMI IZDELKI ALI PODATKI NE BO PRESEGLA $1,00. Nekatere zvezne drţave, teritoriji in drţave ne dovoljujejo izključitve nekaterih jamstev ali omejitev škode, zato do tega obsega zgornje omejitve za vas morda ne veljajo. Omejitve odgovornosti za potrditve. Sklici na katere koli izdelke, storitve, postopke, hiperpovezave do tretjih oseb ali drugih podatkov imena blagovna znamke, proizvajalca, dobavitelja ali drugih ne pomenijo nujno, da jih Garmin ali dajalci licence podpirajo, sponzorirajo ali priporočajo. Podatki o izdelkih in storitvah so odgovornost izključno vsakega ponudnika. Ime in logotip NAVTEQ, blagovni znamki ter logotipa NAVTEQ in NAVTEQ ON BOARD ter druge blagovne znamke in trgovsko ime, katerih lastnik je NAVTEQ North America LLC, ne smete uporabljati v kateri koli komercialni namen brez predhodne pisne odobritve druţbe NAVTEQ.

Nadzor izvoza. Strinjate se, da nobenega dela zagotovljenih podatkov ali neposrednega izdelka teh podatkov ne boste izvaţali iz kjer koli, razen, če je to v skladu, skupaj z izpolnjenimi vsemi licencami in odobritvami, z ustreznimi izvoznimi zakoni, pravili in določili. Nadomestila za škodo. Strinjate se, da boste druţbo Garmin in njene dajalce licenc (vključno z ustreznimi dajalci licenc, dobavitelji, prevzemniki, podruţnicami, povezanimi druţbami in njihovimi usluţbenci, direktorji, zaposlenimi in njihovimi delničarji, zastopniki in predstavniki) izključili in branili pred kakšno koli odgovornostjo, izgubo, poškodbami (vključno s poškodbami, ki se končajo s smrtjo), zahtevki, dejanji, stroški, odhodki ali terjatvami, izraţeno na kakršen koli način, vključno z, vendar ne omejeno na, stroške za odvetnike, ki izhajajo ali so povezani z vašo uporabo ali lastništvom izdelka (vključno s podatki). Celotna pogodba. Ti pogoji in določila predstavljajo celotno pogodbo med druţbo Garmin (in njenimi dajalci licenc, vključno z njihovimi dajalci licenc in dobavitelji) in vami, ki se nanaša na ustrezno zadevo in v celoti nadomešča katere koli in vse prejšnje pisne ali ustne pogodbe z nami, ki se nanašajo na ustrezno zadevo. Veljavno pravo. (a) Za podatke NAVTEQ v Evropski uniji Za zgornje pogoje in določila veljajo zakoni Nizozemske brez upoštevanja (i) sporov zakonov in določil ali (ii) konvencije za pogodbe za mednarodno prodajo blaga Zdruţenih narodov, ki je izrecno izključena. Strinjate se, da boste za kakršne koli in vse spore, terjatve in dejanja, ki izhajajo ali so povezani s podatki, ki so vam zagotovljeni v skladu s to pogodbo upoštevali zakonodajo Nizozemske. (b) Za podatke NAVTEQ v severni Ameriki in v drugih drţavah, ki niso v Evropski uniji Za zgornje pogoje in določila veljajo zakoni zvezne drţave Illinois brez upoštevanja (i) sporov zakonov in določil ali (ii) konvencije za pogodbe za mednarodno prodajo blaga Zdruţenih narodov, ki je izrecno izključena. Strinjate se, da boste za kakršne koli in vse spore, terjatve in dejanja, ki izhajajo ali so povezani s podatki, ki so vam zagotovljeni v skladu s to pogodbo upoštevali zakonodajo zvezne drţave Illinois. Vladni končni uporabniki. Če je končni uporabnik agencija, oddelek ali druga pravna oseba vlade Zdruţenih drţav ali pa jo v celoti ali delno financira vlada Zdruţenih drţav, mora biti uporaba, kopiranje, reprodukcija, izdajanje, spreminjanje, razkrivanje ali prenašanje izdelkov in spremljajoče dokumentacije v skladu z ustreznimi omejitvami, določenimi v členih DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (določitev DOD o komercialni računalniški programski opremi), DFARS 27.7202-1 (pravilnik DOD o komercialni računalniški programski opremi), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (klavzula o komercialni računalniški programski opremi za civilne agencije), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (tehnični podatki DOD – klavzula o komercialnih izdelkih); FAR 52.227-14 o nadomestnih klavzulah I, II in III (JUN 1987) (tehnični podatki za civilne agencije in klavzula o nekomercialni računalniški programski opremi); in/ali FAR 12.211 ter FAR

12.212 (pridobitve komercialnih izdelkov). V primeru spora med določili FAR in DFARS, določenimi v tej pogodbi, in to licence, bo veljalo določilo, ki bolj omejuje omejitve vladnih pravic. Pogodbenik/proizvajalec je Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA and NAVTEQ North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606, USA.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:8/31/2009
language:Slovenian
pages:8