EULA_ROM

Document Sample
EULA_ROM Powered By Docstoc
					Acord de licenþã pentru utilizatorii finali Garmin Mobile™ IMPORTANT – CITIÞI CU ATENÞIE TERMENII ªI CONDIÞIILE ACESTUI ACORD DE LICENÞIERE PENTRU UTILIZATORII FINALI (“ACORD”) ÎNAINTE DE A DESCÃRCA, INSTALA, UTILIZA SAU A Và ABONA ÎN ORICE ALT MOD LA ORICE HARDWARE, SOFTWARE, TEHNOLOGIE ªI/SAU PLANURI DE DATE GARMIN MOBILE™, INDIFERENT DACà ACESTEA SUNT ASOCIATE UNUI SIGUR PRODUS HARDWARE INDEPENDENT GARMIN MOBILE™ (“PRODUS GAZDÔ) SAU UNEI VERSIUNI ONLINE SAU MOBILE A UNEI APLICAÞII GARMIN MOBILE™ (DENUMITE ÎN CONTINUARE, ÎN MOD COLECTIV, “TEHNOLOGIE GARMIN MOBILE”). ABONAREA, DESCÃRCAREA, INSTALAREA, UTILIZAREA SAU O ALTFEL DE ACCESARE A TEHNOLOGIEI GARMIN MOBILE REPREZINTà CONFIRMAREA DVS. Cà AÞI CITIT ACEST ACORD, Cà ÎL ÎNÞELEGEÞI ªI Cà SUNTEÞI DE ACORD Sà RESPECTAÞI TERMENII ªI CONDIÞIILE PREZENTULUI ªI Cà AVEÞI CEL PUÞIN 18 ANI. DACà NU SUNTEÞI DE ACORD CU TERMENII ªI CONDIÞIILE ACESTUI ACORD, IEªIÞI DIN ACEASTà PAGINà FÃRà A DESCÃRCA ªI/SAU A Và ABONA LA TEHNOLOGIA GARMIN MOBILE SAU, DACà TEHNOLOGIILE GARMIN MOBILE SUNT LIVRATE ÎMPREUNà CU UN PRODUS HAZDà INDEPENDENT GARMIN, RETURNAÞI PRODUSUL COMPLET ÎN TERMEN DE 10 ZILE DE LA DATA ACHIZIÞIEI ªI VI SE VA RETURNA INTEGRAL SUMA PLATITÃ. PUTEÞI RETURNA PRODUSUL (1) LA DEALERUL DE LA CARE L-AÞI ACHIZIÞIONAT SAU (2) PE ADRESA GARMIN INTERNATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 E. 151ST STREET, OLATHE, KS 66062, USA; (3) GARMIN (EUROPE) LTD. CUSTOMER SERVICE, Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, MAREA BRITANIE, SAU LA (4) GARMIN CORPORATION CUSTOMER SERVICE, NO. 68, JANGSHU 2ND ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAIWAN. Acordarea licenþei: Conform termenilor ºi condiþiilor din prezentul Acord, compania Garmin International, Inc. ºi/sau companiile afiliate ale acesteia (denumite colectiv “Garmin”) vã acordã dreptul ºi licenþa netransferabile, ne-exclusive ºi fãrã posibilitate de sublicenþiere de a vizualiza, utiliza ºi accesa tehnologia Garmin Mobile pentru (i) a prelua hãrþi, date despre rute ºi navigare pas cu pas, text, imagini, grafice, audio ºi alte imagini ºi pentru (ii) a primi alte date de conþinut, text, imagini, grafice, fotografii, audio, video ºi alte imagini de la terþi ºi de la furnizori non-Garmin, inclusiv date precum cele privitoare la combustibil, date despre hoteluri ºi/sau date despre trafic (denumite în prezentul document “date de conþinut de la pãrþi terþe”) pentru a fi afiºate pe telefonul dvs. mobil sau alte dispozitive care acceptã Garmin Mobile, doar în scopul informãrii dvs. ºi pentru utilizarea imediatã, personalã, individualã ºi necomercialã, cu condiþia sã menþineþi toate notele de copyright (drepturi de autor) ºi despre proprietate din datele de navigare ºi/sau datele de conþinut de la pãrþi terþe valabile pentru Garmin sau alþi furnizori terþi. Toate drepturile care nu sunt declarate explicit în prezentul sunt rezervate companiei Garmin ºi Garmin repudiazã orice ºi toate celelalte licenþe implicite. Fãrã limitarea prezentelor condiþii ºi termeni, sunteþi de acord: (i) sã nu proiectaþi invers, decompilaþi, compilaþi invers, creaþi compilaþii sau alte produse sau materiale derivate, traduceþi, adaptaþi sau sã nu dezasamblaþi tehnologia Garmin Mobile sau orice parte din aceasta, inclusiv datele de conþinut de la pãrþi terþe; (ii) sã nu copiaþi sau reproduceþi tehnologia Garmin Mobile sau orice parte din aceasta, inclusiv datele de conþinut de la pãrþi terþe, în nicio formã; (iii) sã nu publicaþi, afiºaþi, dezvãluiþi, vindeþi, închiriaþi, oferiþi în leasing, stocaþi, împrumutaþi, distribuiþi, afiºaþi sau efectuaþi în public, aplicaþi un alt brand

alãturi, încadraþi sau permiteþi pãrþilor terþe sã facã legãturi la tehnologia Garmin Mobile sau orice parte din aceasta, inclusiv la datele de conþinut de la pãrþi terþe; (iv) sã nu desemnaþi, sublicenþiaþi, transformaþi, transferaþi, oferiþi ca garanþie sau îndatoraþi altfel drepturile ºi licenþele acordate prin prezentul; (v) sã nu utilizaþi tehnologia Garmin Mobile în niciun mod care ar putea încãlca orice patent, copyright (drepturi de autor), marcã comercialã, secret comercial sau altã proprietate intelectualã sau drept de proprietate al companiei Garmin, al altor pãrþi terþe ale acesteia sau a oricãror alte pãrþi terþe; (vi) sã nu utilizaþi, difuzaþi sau distribuiþi direct sau indirect tehnologia Garmin Mobile în contextul televiziunii, radioului, Web-ului, telefoniei sau altor aplicaþii telematice fãrã sã deþineþi acordul specific în scris al companiei Garmin; (vii) sã nu oferiþi nicio parte a tehnologiei Garmin Mobile unei agenþii guvernamentale; sau (viii) sã nu intraþi în niciun acord cu nicio parte terþã care limiteazã, împiedicã sau constituie un obstacol pentru capacitatea companiei Garmin de a oferi unor astfel de pãrþi terþe tehnologie Garmin Mobile sau orice alte produse sau servicii fãcute disponibile de Garmin din timp în timp. Tarife/Onorarii: În legãturã cu accesul dvs. la tehnologia Garmin Mobile ºi licenþa acordatã prin prezentul document, sunteþi responsabil pentru plata oricãror tarife pentru orice sau toate abonamentele la tehnologia Garmin Mobile care pot fi aplicabile pentru tehnologia individualã Garmin Mobile pe care o utilizaþi dvs., aºa cum sunt stabilite de Garmin ºi aºa cum pot fi modificate din timp în timp. Garmin poate rezilia prezentul Acord ºi licenþa dvs. imediat, la orice eºec de platã a oricãror tarife solicitate pentru abonamentul la tehnologia Garmin Mobile. În plus, sunteþi responsabil pentru orice costuri ºi tarife aplicabile asociate cu orice tarife pentru planuri de date sau alte costuri ºi tarife de orice fel pentru abonare care pot fi solicitate de furnizorul dvs. de telefonie mobilã pentru a accesa tehnologia Garmin Mobile. Drepturile de proprietate asupra tehnologiei: Confirmaþi ºi sunteþi de acord cu faptul cã Garmin deþine toate drepturile, titlurile ºi interesele sau, dacã este cazul, licenþele pentru tehnologia Garmin Mobile, inclusiv, dar fãrã a se limita la, toate mãrcile comerciale, datele ºi conþinutul, cu excepþia situaþiei în care astfel de date de conþinut de la terþe pãrþi sunt deþinute de respectivul furnizor terþã parte de date. Referirile la oricare dintre produse, servicii, procese, legãturile hipertext la pãrþi terþe sau la alte date prin nume comerciale, mãrci comerciale, producãtori, furnizori sau altfel nu constituie sau nu implicã neapãrat andosarea, sponsorizarea sau recomandarea acestora de cãtre compania Garmin sau licenþiatorii acesteia. Produsul ºi informaþiile despre service constituie responsabilitatea exclusivã a fiecãrui furnizor individual. Termen de valabilitate: Prezentul Acord este valabil pânã la survenirea unuia dintre urmãtoarele evenimente: (i) dacã este cazul pentru tehnologia dvs. Garmin Mobile, valabilitatea abonamentului este reziliatã (de dvs. sau de Garmin) sau expirã, sau (ii) Acordul este altfel reziliat în conformitate cu termenii ºi condiþiile din prezentul Acord (“Valabilitate”). Dacã produsul dvs. gazdã cu tehnologie Garmin Mobile este livrat cu un abonament “pe viaþã”, termenul “pe viaþã” va semnifica durata de viaþã utilã a produsului gazdã. Garmin poate rezilia prezentul

Acord din orice motiv, inclusiv, dar fãrã a se limita la, dacã Garmin ajunge la concluzia cã aþi încãlcat oricare dintre termenii prezentului Acord. În plus, prezentul Acord este reziliat imediat la rezilierea dintre Garmin ºi orice parte terþã de la care Garmin licenþiazã date de conþinut de la pãrþi terþe pentru a fi utilizate ca fãcând parte din tehnologia Garmin Mobile. În cazul în care acordul dintre Garmin ºi un furnizor de date terþ este întrerupt ºi, în consecinþã, nu veþi mai putea accesa parþial sau integral tehnologia Garmin Mobile, singurul dvs. remediu constã în restituirea porþiunii neutilizate din abonamentul dvs. Nu se vor restitui sume în legãturã cu abonamentele “pe viaþã” pentru produsele gazdã cu tehnologie Garmin Mobile. Toate prevederile cu privire la confidenþialitate, despãgubire, drepturi de proprietate ºi confidenþialitate supravieþuiesc rezilierii prezentului Acord. Toate celelalte drepturi ºi obligaþii ale pãrþilor vor înceta la reziliere inclusiv, dar fãrã a se limita la, toate licenþele acordate pe baza prezentului Acord. Confidenþialitate: Pe toatã durata valabilitãþii ºi ulterior, trebuie sã pãstraþi confidenþialitatea ºi sã nu faceþi dezvãluiri direct sau indirect ºi nu aveþi dreptul sã utilizaþi în beneficiul personal sau al oricãrui alt individ sau entitate nicio informaþie confidenþialã a companiei Garmin sau a terþilor furnizori de date ai acesteia. “Informaþii confidenþiale” înseamnã orice secrete comerciale sau informaþii confidenþiale sau proprietare, indiferent dacã sunt în scris, în format digital, oral sau alte formate, care sunt unice, confidenþiale sau proprietare companiei Garmin sau furnizorilor acesteia de date de la pãrþi terþe, inclusiv, dar fãrã a se limita la, tehnologia Garmin Mobile ºi la alte materiale sau informaþii cu privire la afacerile sau activitãþile companiei Garmin care, în general, nu sunt cunoscute altor entitãþi sau persoane cu afaceri sau activitãþi similare. Trebuie sã returnaþi companiei Garmin toate Informaþiile confidenþiale ale acesteia la cerere ºi/sau la rezilierea prezentului Acord. Drepturi restricþionate: Dacã tehnologia Garmin Mobile este achiziþionatã de cãtre sau în beneficiul Guvernului SUA, agenþiilor sau instituþiilor subordonate acestuia, tehnologia va fi oferitã cu drepturi restricþionate. Utilizarea, duplicarea sau dezvãluirea de cãtre Guvernul SUA face subiectul restricþiilor stipulate în subparagraful (c)(1)(ii) din Declaraþia privind drepturile de autor asupra datelor tehnice ºi software-ului din DFARS 252.227-7018, în subparagrafele (c)(1) ºi (2) din Software comercial - Drepturi restricþionate din 48 CFR 52.227-19, sau în declaraþia 18-52.227-86(d) din suplimentul NASA la FAR, dacã este cazul. Furnizorul/fabricantul este Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, SUA. Sunteþi de acord sã nu exportaþi sau sã re-exportaþi tehnologia Garmin Mobile sau Produsul gazdã al acesteia în nicio þarã prin care s-ar încãlca legile de control a exportului din Statele Unite ale Americii. Despãgubiri: Sunteþi de acord sã despãgubiþi, apãraþi ºi sã pãstraþi integritatea companiei Garmin ºi a licenþiatorilor ºi furnizorilor acesteia (inclusiv, dar fãrã a se limita la, a entitãþilor desemnate, subsidiarelor, companiilor afiliate ale acestora, precum ºi a managerilor, directorilor, angajaþilor, acþionarilor, agenþilor ºi reprezentanþilor acestora) faþã de ºi împotriva oricãror ºi tuturor

obligaþiilor, pierderilor, solicitãrilor, acþiunilor, costurilor, cheltuielilor sau revendicãrilor de orice fel sau de orice naturã, inclusiv, dar fãrã a se limita la, cheltuielile cu avocaþii, care pot surveni pe baza sau în legãturã cu utilizarea sau abonamentul dvs. la tehnologia Garmin Mobile. GARANÞIE LIMITATÃ: TEHNOLOGIA GARMIN MOBILE Và ESTE FURNIZATà “CA ATARE” ªI “CÂT ESTE DISPONIBILÔ. COMPANIA GARMIN ªI FURNIZORII ACESTEIA, INCLUSIV FURNIZORII DE DATE DE LA PÃRÞI TERÞE, REPUDIAZà EXPLICIT ORICE ªI TOATE GARANÞIILE, INDIFERENT DACà SUNT EXPLICITE, IMPLICITE, STATUTARE SAU CARE DECURG DIN UTILIZAREA COMERCIALà SAU DIN UTILIZARE, INCLUSIV, DAR FÃRà A SE LIMITA LA, ORICE GARANÞII IMPLICITE CU PRIVIRE LA ADECVAREA PENTRU COMERCIALIZARE SAU PENTRU UTILIZAREA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP ªI ALTE GARANÞII EXPLICITE SAU IMPLICITE CU PRIVIRE LA ACURATEÞEA, COMPLETITUDINEA, TRANSMITEREA INFORMAÞIILOR “ÎN TIMP REAL”, TITLUL, NEÎNCÃLCAREA DREPTURILOR SAU ALTE TIPURI DE GARANÞII CU PRIVIRE LA TEHNOLOGIA GARMIN MOBILE SAU NIVELUL DE PERFORMANÞà AL ACESTEIA. LIMITAREA RESPONSABILITÃÞII: DVS. Và ASUMAÞI ÎN ÎNTREGIME RESPONSABILITATEA ªI RISCURILE PRIVIND UTILIZAREA TEHNOLOGIEI GARMIN MOBILE, IAR COMPANIA GARMIN NU ACCEPTà RÃSPUNDERE PENTRU NICIO PIERDERE, VÃTÃMARE SAU DAUNà REZULTATà DIN UTILIZAREA TEHNOLOGIEI GARMIN MOBILE. ESTE RESPONSABILITATEA DVS. Sà UTILIZAÞI TEHNOLOGIA GARMIN MOBILE CU PRUDENÞà ªI Sà VERIFICAÞI VIZUAL STRÃZILE, DRUMURILE, SEMNELE DE CIRCULAÞIE, DIRECÞIILE, CONDIÞIILE METEOROLOGICE ªI CONDIÞIILE DE TRAFIC. ÎN NICIO SITUAÞIE, COMPANIA GARMIN SAU FURNIZORII ACESTEIA, INCLUSIV FURNIZORII DE DATE DE LA PÃRÞI TERÞE NU VOR AVEA NICIO OBLIGAÞIE FAÞà DE DVS. SAU FAÞà DE ALTà PARTE PENTRU DAUNE COMPENSATORII, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU ÎN CONSECINÞà (INCLUSIV, FÃRà LIMITARE, DAUNE INDIRECTE, DIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE SAU EXEMPLARE PENTRU PIERDERI DE AFACERI, DE PROFITURI, PENTRU ÎNTRERUPERI ALE ACTIVITÃÞII SAU PIERDEREA INFORMAÞIILOR NECESARE ACTIVITÃÞII) CARE REZULTà DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI GARMIN MOBILE, CHIAR DACà COMPANIA GARMIN A FOST AVERTIZATà DESPRE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE. CONFORM PREZENTULUI, RÃSPUNDEREA CUMULATà TOTALà A COMPANIEI GARMIN ªI A FURNIZORILOR ACESTEIA CU PRIVIRE LA OBLIGAÞIILE PREVÃZUTE ÎN PREZENTUL ACORD SAU ALTFEL CU PRIVIRE LA TEHNOLOGIA GARMIN MOBILE NU POATE DEPêI 1,00 USD. UNELE STATE SAU ÞÃRI NU PERMIT EXCLUDEREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU ÎN CONSECINÞÃ, DE ACEEA, ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA DE MAI SUS Sà NU FIE APLICABILà ÎN TOTALITATE ÎN CAZUL DVS. Diverse: Prezentul Acord reprezintã întreaga înþelegere ºi acord între pãrþi (cu excepþia unor acorduri de licenþã pentru utilizatori finali separate solicitate de furnizorii de date terþi ai companiei Garmin, care trebuie citite în conjuncþie cu prezentul Acord) ºi înlocuieºte toate înþelegerile ºi acordurile anterioare ºi contemporane, în scris sau orale, cu privire la cele menþionate în prezentul document. Nicio întârziere sau eºec al companiei Garmin de a-ºi exercita sau de a-ºi impune uneori orice drept sau prevedere din prezentul nu va fi consideratã o derogare. Nicio singurã derogare nu va constitui o derogare continuã sau o derogare ulterioarã. Nicio derogare, modificare sau amendament al unei prevederi din prezentul nu va fi valabilã împotriva companiei Garmin, decât dacã este consemnatã în scris ºi semnatã de Garmin. Nu puteþi sã cesionaþi drepturile ºi obligaþiile dvs. consemnate

în prezentul Acord (inclusiv ca schimbare a controlului) fãrã consimþãmântul în scris prealabil al companiei Garmin. Conform prezentului, Acordul va fi transferat cu drepturi ºi obligaþii în beneficiul succesorilor ºi a cedatarilor permiºi ai pãrþilor. Prezentul Acord este guvernat ºi interpretat din toate punctele de vedere pe baza legilor din statul Kansas, indiferent de potenþiale conflicte cu alte prevederi din alte legislaþii ºi fãrã aplicarea Actului cu privire la standardizarea tranzacþiilor cu informaþii realizate prin tehnologia informaþionalã (Uniform Computer Information Transaction Act). Pãrþile sunt de acord ca jurisdicþia ºi locaþia oricãrei dispute sã se desfãºoare exclusiv în statul Kansas, în judecãtoriile de stat sau federale ale acestui stat, ºi, astfel, fiecare parte derogã orice drept la un proces cu juraþi. Dacã orice prevedere din acest Acord sau aplicarea prezentului în cazul oricãrei pãrþi sau circumstanþe este consideratã nevalidã, ilegalã sau nu poate fi impusã în niciun fel, aceea prevedere, în mãsura permisã de lege (nu altfel), trebuie eliminatã din acest Acord ºi nu poate afecta restul prezentului ºi pãrþile sunt de acord sã substituie o astfel de prevedere cu o alta validã care aproximeazã cel mai bine intenþia ºi efectul economic al unei astfel de prevederi eliminate. Pãrþile acestui Acord sunt contractori independenþi. Garmin nu are nicio obligaþie faþã de dvs. pentru un eºec în îndeplinirea obligaþiilor sale specificate în acest Acord, pe orice perioadã în care îndeplinirea obligaþiilor este întârziatã de circumstanþe în afara controlului rezonabil al companiei Garmin. Toate notificãrile cu privire la prezentul trebuie sã fie în scris ºi expediate prin curieri autorizaþi, cu solicitare de confirmare de primire sau prin servicii de curierat cu platã în avans sau trimise prin fax cu confirmare de primire prin telefon, la adresa fiecãrei pãrþi. ====================== Acord de licenþã pentru Utilizatorul final NAVTEQ Software-ul integrat în produsul nostru Garmin (“Software -ul”) este proprietatea companiei Garmin Ltd. sau a subsidiarelor sale (“Garmin”). Datele despre hãrþi de la pãrþi terþe care sunt integrate sau care însoþesc produsul nostru Garmin (“Date”) sunt proprietatea companiei NAVTEQ North America LLC ºi sunt licenþiate companiei Garmin. Atât Software-ul, cât ºi Datele sunt protejate de legile ºi tratatele internaþionale privind drepturile de autor. Software-ul ºi Datele sunt licenþiate, nu vândute. Software-ul ºi Datele sunt furnizate pe baza acestei licenþe ºi se supun termenilor ºi condiþiilor cu care sunt de acord atât Utilizatorul final (“Dvs.” sau “a/al/ale Dvs.”), cât ºi Garmin ºi licenþiatorii sãi (inclusiv licenþiatorii ºi furnizorii acestora) ºi companiile afiliate. IMPORTANT: CONSULTAÞI CU ATENÞIE ACEASTà LICENÞà ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS. INSTALAREA, COPIEREA SAU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS REPREZINTà CONFIRMAREA DVS. Cà AÞI CITIT ACEST ACORD DE LICENÞà ªI SUNTEÞI DE ACORD CU TERMENII ACESTUIA. DACà NU SUNTEÞI DE ACORD, RETURNAÞI PRODUSUL COMPLET ÎN 10 ZILE DE LA DATA ACHIZIÞIONÃRII ACESTUIA (DACà A FOST ACHIZIÞIONAT CA NOU), PENTRU O RETURNARE INTEGRALà A VALORII CU CARE L-AÞI ACHIZIÞIONAT, LA: (1) DEALER-UL DE LA CARE AÞI ACHIZIÞIONAT

ACEST PRODUS; (2) Garmin INTERNATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 EAST 151st STREET, OLATHE, KS 66062, S.U.A.; (3) Garmin (EUROPE) LTD., LIBERTY HOUSE, HOUNSDOWN BUSINESS PARK, SOUTHAMPTON, SO40 9RB, MAREA BRITANIE; SAU (4) Garmin CORPORATION CUSTOMER SERVICE, 68 JANGSHU 2nd ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAIWAN. Termenii ºi condiþiile licenþei Garmin (“Noi” sau “nouã”, “ne”) vã furnizeazã suportul de stocare care conþine Software-ul (“Software”) pentru calculator ºi Datele pentru hãrþi digitale care îl însoþesc sau care sunt integrate, inclusiv documentaþie “online” sau electronicã ºi materiale tipãrite (denumite împreunã “Produs” în acest Acord de licenþã) ºi vã oferã o licenþã limitatã, neexclusivã de utilizare a Produsului în conformitate cu termenii acestui Acord. Sunteþi de acord sã utilizaþi aceste Date împreunã cu Produsul Garmin doar în uz personal sau, dacã este cazul, pentru utilizarea în activitãþile interne ale afacerii dvs. ºi nu pentru a fi oferit ca serviciu, pentru partajare, revânzare sau alte scopuri similare. Ca atare, dar în conformitate cu limitãrile stabilite în urmãtoarele paragrafe, puteþi copia aceste Date numai dacã sunt necesare pentru Dvs. pentru (i) a le vizualiza ºi (ii) a le salva, cu condiþia sã nu îndepãrtaþi nicio notã de copyright (drepturi de autor) afiºatã ºi sã nu modificaþi în niciun fel Software-ul sau Datele. Sunteþi de acord ca, în niciun alt mod, sã nu reproduceþi, copia, modifica, decompila, dezasambla, proiecta inversa sau crea produse sau materiale derivate care sã fie bazate pe oricare parte a Produsului ºi sã nu-l transferaþi sau sã-l distribuiþi în nicio formã, în niciun scop, decât în limita permisã de legile în vigoare. Limitãri. Cu excepþia situaþiilor pentru care aveþi o licenþã explicitã de la Garmin ºi fãrã a limita paragraful precedent, nu trebuie sã utilizaþi aceste Date cu produse, sisteme sau aplicaþii instalate sau altfel conectate sau în comunicare cu vehicule ºi care pot fi utilizate pentru activitãþi de dispecerat, de gestionare a flotei ºi în alte scopuri similare, unde Datele sunt utilizate de un centrul de control pentru flote de vehicule. În plus, închirierea sau oferirea în leasing a Datelor ºi Produselor Garmin care conþin Date cãtre o altã persoanã sau parte terþã este interzisã. Numai companiile de închirieri de maºini care au autorizaþie specialã în scris de la Garmin pentru a închiria Produse Garmin care conþin Date la clienþii care închiriazã au permisiunea de a închiria astfel de Produse. Fãrã nicio garanþie. Acest Produs (inclusiv Datele) este furnizat cãtre Dvs. “ca atare” ºi sunteþi de acord sã vã asumaþi toate riscurile utilizãrii acestuia. Garmin ºi licenþiatorii acestuia (ºi licenþiatorii ºi furnizorii acestora) nu oferã nicio garanþie, nu face nicio declaraþie sau nicio garanþie de niciun fel, explicitã sau implicitã, cu temei legal sau altfel, inclusiv, dar fãrã a se limita la, cu privire la conþinutul, calitatea, acurateþea, completitudinea, eficacitatea, fiabilitatea, utilizarea în scopuri comerciale, adecvarea pentru un anumit uz, caracterul util, utilizarea sau rezultatele obþinute cu acest Produs sau cu privire la faptul cã Datele sau serverul vor fi disponibile fãrã întreruperi sau fãrã erori.

Repudierea garanþiei. Garmin ªI LICENÞIATORII SÃI (INCLUSIV LICENÞIATORII ªI FURNIZORII ACESTORA) REPUDIAZà ORICE GARANÞIE, EXPLICITà SAU IMPLICITÃ, CU PRIVIRE LA CALITATE, PERFORMANÞÃ, ADECVAREA PENTRU UTILIZAREA ÎN SCOPURI COMERCIALE, ADECVAREA PENTRU UTILIZAREA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP SAU CU PRIVIRE LA ÎNCÃLCÃRI. NICIUN SFAT SAU INFORMAÞIE ORALà SAU SCRISà OFERITà DE COMPANIA Garmin SAU FURNIZOTII ªI LICENÞIATORII ACESTEIA NU CREEAZà O GARANÞIE ªI NU AVEÞI DREPTUL DE A Và BAZA PE UN ASTFEL DE SFAT SAU INFORMAÞIE. ACEASTà REPUDIERE A GARANÞIEI ESTE O CONDIÞIE ESENÞIALà A PREZENTULUI ACORD. Unele state, teritorii sau judeþe/districte nu permit anumite repudieri ale garanþiei, de aceea, este posibil ca excluderea de mai sus sã nu fie în totalitate aplicabilã în cazul Dvs. Repudierea rãspunderii. Garmin ªI LICENÞIATORII SÃI (INCLUSIV LICENÞIATORII ªI FURNIZORII ACESTORA) REPUDIAZà ORICE RESPONSABILITATE FAÞà DE DVS. CU PRIVIRE LA ORICE REVENDICARE, SOLICITARE SAU ACÞIUNE, INDIFERENT DE NATURA CAUZEI REVENDICÃRII, SOLICITÃRII SAU ACÞIUNII CARE PRETINDE PIERDEREA, VÃTÃMAREA SAU DAUNE, DIRECTE SAU INDIRECTE, CARE AR PUTEA REZULTA DIN UTILIZAREA SAU DEÞINEREA INFORMAÞIILOR; SAU PENTRU ORICE PIERDERI DE PROFIT, VENITURI, CONTRACTE SAU ECONOMII SAU ORICE ALTE DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU ÎN CONSECINÞà CARE REZULTà DIN UTILIZAREA DVS. SAU INCAPACITATEA DVS. DE UTILIZARE A ACESTOR INFORMAÞII, ORICE DEFECT ÎN DATE SAU INFORMAÞII SAU ÎNCÃLCAREA ACESTOR TERMENI SAU CONDIÞII, INDIFERENT DACà SE BAZEAZà PE O ACÞIUNE CONTRACTUALà SAU DIN PREJUDICIU SAU SE BAZEAZà PE O GARANÞIE, CHIAR DACà COMPANIA Garmin SAU LICENÞIORII ACESTEIA AU FOST AVERTIZAÞI DESPRE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE. RÃSPUNDEREA CUMULATà TOTALà A COMPANIEI Garmin ªI A LICENÞIATORILOR ACESTEIA CU PRIVIRE LA OBLIGAÞIILE PREVÃZUTE ÎN PREZENTUL ACORD SAU ALTFEL CU PRIVIRE LA PRODUSELE SAU DATELE Garmin NU POATE DEPêI 1,00 USD. Unele state, teritorii sau judeþe/districte nu permit anumite repudieri ale obligaþiilor sau limitãri cu privire la daune, de aceea, este posibil ca excluderea de mai sus sã nu fie în totalitate aplicabilã în cazul Dvs. Repudierea andosãrii. Referirile la oricare dintre produse, servicii, procese, legãturile hipertext la pãrþi terþe sau alte Date prin numele comerciale, mãrci comerciale, producãtor, furnizor sau altfel, nu constituie sau implicã neapãrat andosarea, sponsorizarea sau recomandarea acestora de cãtre compania Garmin sau licenþiatorii acesteia. Produsul ºi informaþiile despre service constituie responsabilitatea exclusivã a fiecãrui furnizor individual. Numele ºi sigla NAVTEQ, mãrcile comerciale ºi siglele NAVTEQ ºi NAVTEQ ON BOARD ºi alte mãrci ºi nume comerciale deþinute de NAVTEQ North America LLC nu pot fi utilizate în niciun scop comercial fãrã acceptul în scris prealabil obþinut de la NAVTEQ. Controlul exportului. Sunteþi de acord sã nu exportaþi niciunde nicio parte din Datele furnizate Dvs. sau niciun produs direct, altfel decât în conformitate cu, ºi cu toate licenþele ºi aprobãrile necesare, legile, regulile ºi reglementãrile în vigoare cu privire la export. Despãgubirea. Sunteþi de acord sã despãgubiþi, sã apãraþi ºi sã pãstraþi integritatea companiei Garmin ºi a licenþiatorilor acesteia (inclusiv ale licenþiatorilor, furnizorilor, entitãþilor desemnate, subsidiarelor, companiilor afiliate ale acestora, precum ºi ale managerilor,

directorilor, angajaþilor, acþionarilor, agenþilor ºi reprezentanþilor acestora) faþã de orice obligaþie, pierdere, vãtãmare (inclusiv cele care cauzeazã decesul), solicitare, acþiune, cost, cheltuialã sau revendicare de orice fel, inclusiv, dar fãrã a se limita la, cheltuielile cu avocaþii, care ar putea surveni pe baza sau în legãturã cu orice utilizare sau deþinere de cãtre Dvs. a Produsului (inclusiv a Datelor). Acordul per ansamblu. Aceºti termeni ºi condiþii constituie întregul Acord dintre compania Garmin (ºi licenþiatorii acesteia, inclusiv licenþiatorii ºi furnizorii acestora) ºi Dvs. cu privire la cele menþionate în prezentul ºi înlãturã în întregime orice ºi toate acordurile anterioare scrise sau orale dintre Noi ºi Dvs. cu privire la cele menþionate în prezentul. Legislaþia. (a) Pentru Datele NAVTEQ pentru Uniunea Europeanã Termenii ºi condiþiile de mai sus sunt guvernaþi de legile din Olanda, (i) indiferent de potenþiale conflicte cu alte prevederi din alte legislaþii sau (ii) fãrã a lua în consideraþie Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la contracte pentru vânzarea internaþionalã a bunurilor (United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods), care este exclusã în mod explicit. Sunteþi de acord sã vã supuneþi jurisdicþiei Olandei în cazul oricãror dispute, revendicãri ºi acþiuni care survin pe baza sau în legãturã cu Datele furnizate Dvs. pe baza prezentului. (b) Pentru Datele NAVTEQ pentru America de Nord sau alte Date NAVTEQ pentru þãri care nu fac parte din Uniunea Europeanã Termenii ºi condiþiile de mai sus sunt guvernaþi de legile din Illinois, (i) indiferent de potenþiale conflicte cu alte prevederi din alte legislaþii sau (ii) fãrã a lua în consideraþie Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la contracte pentru vânzarea internaþionalã a bunurilor (United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods), care este exclusã în mod explicit. Sunteþi de acord sã vã supuneþi jurisdicþiei statului Illinois în cazul oricãror dispute, revendicãri ºi acþiuni care survin pe baza sau în legãturã cu Datele furnizate Dvs. pe baza prezentului. Utilizatori finali guvernamentali. Dacã Utilizatorul final este o agenþie, departament sau altã entitate a Guvernului Statelor Unite sau este finanþat parþial sau în totalitate de Guvernului Statelor Unite, atunci utilizarea, copierea, reproducerea, lansarea, modificarea, dezvãluirea sau transferul Produsului ºi a documentaþiei aferente sunt limitate conform DFARS 252.227-7014(a)(1) (Iunie 1995) (DOD commercial computer software definition (Definirea software-ului pentru calculator comercial de cãtre Departamentul de Apãrare)), DFARS 27.7202-1 (DOD policy on commercial computer software (Politicile Departamentului de Apãrare cu privire la software-uri comerciale pentru calculator)), FAR 52.227-19 (Iunie 1987) (commercial computer software clause for civilian agencies (Clauza pentru agenþii civile cu privire la software-ul comercial pentru calculator)), DFARS 252.227-7015 (Noiembrie 1995) (DOD technical data – commercial items clause (Clauza pentru articole comerciale - date tehnice a Departamentului de Apãrare)); Alternativele

FAR 52.227-14 I, II ºi III (Iunie 1987) (civilian agency technical data and noncommercial computer software clause (Clauza pentru agenþii civile cu privire la date tehnice ºi software necomercial pentru calculator)); ºi/sau FAR 12.211 ºi FAR 12.212 (commercial item acquisitions (achiziþionarea de articole comerciale)), în funcþie de care dintre acestea sunt aplicabile. În cazul unor conflicte între prevederile FAR ºi DFARS menþionate în prezentul ºi în aceastã licenþã, va fi valabilã formularea care oferã limitãrile cele mai stricte asupra drepturilor Guvernului. Contractorul/Producãtorul este Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, S.U.A. ºi NAVTEQ North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606, S.U.A. .


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:8/31/2009
language:Romanian
pages:9