EULA_POL by sbaig1977

VIEWS: 5 PAGES: 9

									Umowa licencyjna użytkownika Garmin Mobile™ WAŻNE: NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA („UMOWA„) PRZED POBRANIEM, INSTALACJĽ, UŻYTKOWANIEM LUB ZASUBSKRYBOWANIEM W INNY SPOSÓB SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA, TECHNOLOGII I/LUB PLANÓW DANYCH ZA POŒREDNICTWEM SAMODZIELNEGO PRODUKTU SPRZĘTOWEGO GARMIN MOBILE („PRODUKT BAZOWY”), TELEFONU KOMÓRKOWEGO LUB SIECIOWEJ WERSJI APLIKACJI GARMIN MOBILE (OKRE„LANYCH ŁĽCZNIE JAKO „TECHNOLOGIA GARMIN MOBILE„). SUBSKRYBUJĽC, POBIERA JĽC, INSTALUJĽC, WYKORZYSTUJĽC LUB UZYSKUJĽC W INNY SPOSÓB DOSTĘP DO TECHNOLOGII GARMIN MOBILE UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĽ UMOWĽ I ROZUMIE JĽ, ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ MA CO NAJMNIEJ 18 LAT. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ NALEŻY ZAMKNĽĆ TĘ STRONĘ ORAZ NIE PRZYSTĘPOWAĆ DO POBIERANIA I/LUB SUBSKRYPCJI GARMIN MOBILE LUB, JEŒLI TECHNOLOGIA GARMIN MOBILE JEST DOSTARCZANA WRAZ Z SAMODZIELNYM PRODUKTEM BAZOWYM, NALEŻY ZWRÓCIĆ KOMPLETNY PRODUKT BAZOWY W CIĽGU 10 DNI OD JEGO OTRZYMANIA, ABY UZYSKAĆ PEŁNY ZWROT KOSZTÓW DO: (1) DEALERA, OD KTÓREGO PRODUKT BAZOWY ZOSTAŁ ZAKUPIONY; (2) FIRMY GARMIN INTERNATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 E. 151ST STREET, OLATHE, KS 66062, USA; (3) GARMIN (EUROPE) LTD. CUSTOMER SERVICE, Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, WIELKA BRYTANIA; LUB (4) GARMIN CORPORATION CUSTOMER SERVICE, NO. 68, JANGSHU 2ND ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAJWAN. Udzielenie licencji: Z zastrzeżeniem warunków okreœlonych w niniejszej Umowie, firma Garmin International, Inc. i/lub jej firmy stowarzyszone (okre„lane łšcznie jako „Garmin„) udziela Użytkownikowi niezbywalnej , niewyłšcznej i niepodlegajšcej dalszemu licencjonowaniu ograniczonej licencji oraz prawa do przeglšdania i użytkowania technologii Garmin Mobile, a także na dostęp do niej w celu (i) pobierania map, wskazówek, szczegółowych danych nawigacyjnych, tekstu, obrazów, grafiki, d„więków i innych obrazów, oraz (ii) uzyskiwania innych danych informacyjnych należšcych do strony trzeciej, tekstu, obrazów, grafiki, zdjęć, d„więków, filmów oraz innych obrazów od dostawców danych innych niż firma Garmin, włšcznie z takimi danymi, jak ceny paliwa, dane pogodowe, informacje dotyczšce hoteli i/lub dane o ruchu drogowym (okreœlane dalej jako „dane informacyjne strony trzeciej”) w celu wyœwietlania ich w telefonie komórkowym lub innym urzšdzeniu obsługujšcym funkcje Garmin Mobile, wyłšcznie w celach informacyjnych oraz do bezpoœredniego, prywatnego, indywidualnego i niekomercyjnego wykorzystania, pod warunkiem, że Użytkownik zachowa wszelkie informacje o prawach autorskich i prawach własnoœci zawarte w danych nawigacyjnych i/lub danych informacyjnych strony trzeciej odnoszšce się do firmy Garmin lub zewnętrznego dostawcy. Firma Garmin zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraŸnie okre„lone w niniejszej Umowie i wyłšcza wszelkie licencje dorozumiane. Bez ograniczania powyższych postanowień, Użytkownik zgadza się nie (i) odtwarzać kodu „ródłowego, dekompilować, tworzyć kompilacji lub programów pochodnych, tłumaczyć, dostosowywać ani dezasemblować technologii Garmin Mobile ani żadnej z jej czę„ci, włšcznie z danymi informacyjnymi strony trzeciej; (ii) kopiować ani odtwarzać technologii Garmin Mobile ani żadnej z jej czę„ci włšcznie z danymi informacyjnymi strony trzeciej, w jakiejkolwiek formie; (iii) publikować, wy„wietlać, ujawniać, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przechowywać, wypożyczać, dystrybuować,

prezentować lub wykonywać publicznie, opatrywać wspólnš markš, formułować lub zezwalać stronom trzecim na powišzanie ich z technologiš Garmin Mobile lub jakškolwiek jej czę„ciš, włšcznie z danymi informacyjnymi strony trzeciej; (iv) cedować, sublicencjonować, przekazywać, zastawiać jako zabezpieczenie lub w inny sposób obcišżać prawa i licencje udzielone na podstawie niniejszej Umowy; (v) korzystać z technologii Garmin Mobile w sposób, który może naruszyć jakiekolwiek patenty, prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnice handlowe, lub inne prawa własnoœci intelektualnej lub prawa własno„ci firmy Garmin, jej zewnętrznych dostawców danych lub jakiejkolwiek strony trzeciej; (vi) bezpoœrednio lub po„rednio wykorzystywać, transmitować lub rozpowszechniać technologii Garmin Mobile w połšczeniu z wykorzystaniem drogi telewizyjnej, radiowej, internetowej, telefonicznej lub teleinformatycznej bez wyraŸnej pisemnej zgody firmy Garmin; (vii) dostarczać agencji rzšdowej jakiejkolwiek czę„ci technologii Garmin Mobile; lub (viii) zawierać umów z jakškolwiek stronš trzeciš, które w jakikolwiek sposób ograniczajš, uniemożliwiajš lub utrudniajš firmie Garmin dostarczenie do takiej strony trzeciej technologii Garmin Mobile lub jakiegokolwiek innego produktu bšd„ usługi udostępnianej przez firmę Garmin. Opłaty/płatno„ci: W zamian za dostęp Użytkownika do technologii Garmin Mobile oraz licencję udzielonš na podstawie niniejszej Umowy, Użytkownik jest zobowišzany do uiszczenia wszystkich stosownych opłat subskrypcyjnych w odniesieniu do technologii Garmin Mobile, które mogš mieć zastosowanie w przypadku konkretnej technologii Garmin Mobile, sš ustalane przez firmę Garmin i mogš ulec zmianie. Firma Garmin może rozwišzać niniejszš Umowę oraz licencję udzielonš Użytkownikowi w trybie natychmiastowym w przypadku niezapłacenia przez Użytkownika wymaganej opłaty subskrypcyjnej z tytułu korzystania z technologii Garmin Mobile. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich obowišzujšcych opłat i płatno„ci zwišzanych z jakimikolwiek płatno„ciami z tytułu planu danych lub jakichkolwiek innych opłat lub płatnoœci subskrypcyjnych, jakie mogš być wymagane przez operatora sieci komórkowej w celu uzyskania dostępu do technologii Garmin Mobile. Prawo własno„ci do technologii: Użytkownik przyjmuje do w iadomoœci i akceptuje fakt, że firma Garmin jest wła„cicielem wszelkich praw, tytułów i korzy„ci w odniesieniu do wszelkich licencji dotyczšcych technologii Garmin Mobile, jeżeli majš one zastosowanie, w tym m.in. wszelkich znaków handlowych, danych oraz informacji, z wyjštkiem danych informacyjnych strony trzeciej, które sš własno„ciš odpowiedniego zewnętrznego dostawcy danych. Odniesienie do jakichkolwiek produktów, usług, procesów, łšczy hipertekstowych do stron trzecich lub innych Danych poprzez nazwę handlowš, znak handlowy, producenta, dostawcę lub w inny sposób, niekoniecznie stanowiš lub oznaczajš jego rekomendację, sponsorowanie lub wsparcie ze strony firmy Garmin lub jej licencjodawców. Za informacje o produkcie i usługach odpowiadajš wyłšcznie poszczególni sprzedawcy. Okres obowišzywania: Niniejsza Umowa obowišzuje do momentu, gdy (i) o ile dotyczy to konkretnej technologii Garmin Mobile, obowišzujšcy okres subskrypcji zostanie zakończony (przez Użytkownika lub firmę Garmin) lub wygaœnie, lub (ii) Umowa zostanie w inny sposób rozwišzania zgodnie z jej warunkami („Okres obowišzywania„). Je„li Produkt bazowy wykonany w technologii Garmin Mobile został zakupiony z subskrypcjš bezterminowš,

słowo „bezterminowa” oznacza okres eksploatacji danego Produktu bazowego. Firma Garmin może rozwišzać niniejszš Umowę z dowolnego powodu, w tym m.in. w przypadku, gdy firma Garmin dowie się, że Użytkownik naruszył którykolwiek z warunków Umowy. Ponadto niniejsza Umowa zostanie rozwišzana ze skutkiem natychmiastowym po rozwišzaniu umowy między firmš Garmin a stronš trzeciš udzielajšcš firmie Garmin licencji na dane informacyjne wykorzystane jako czę„ć lub w ramach technologii Garmin Mobile. W przypadkach, gdy umowa firmy Garmin z zewnętrznym dostawcš danych zostanie rozwišzana i Użytkownik nie ma już dostępu do całoœci lub czę„ci technologii Garmin Mobile, jedynym „rodkiem zado„ćuczynienia dla Użytkownika jest zwrot niewykorzystanej czę„ci opłaty za dany okres subskrypcji. Tego typu zwrot kosztów nie ma zastosowania w przypadku subskrypcji bezterminowej dla stosownych Produktów bazowych wykonanych w technologii Garmin Mobile. Wszelkie postanowienia dotyczšce zachowania poufno„ci, odszkodowań, praw własno„ci oraz tajemnicy informacji zachowujš ważno„ć po rozwišzaniu nin iejszej Umowy. Wszelkie pozostałe prawa i obowišzki stron wygasajš po rozwišzaniu Umowy, w tym m.in. wszelkie licencje nadane na jej podstawie. Zachowanie poufno„ci: Przez cały okres obowišzywania Umowy oraz po jego zakończeniu Użytkownik zachowa w tajemnicy i nie będzie ujawniać, bezpoœrednio ani poœrednio, informacji poufnych firmy Garmin lub jej zewnętrznych dostawców danych oraz nie będzie wykorzystywać ich na korzy„ć własnš bšd„ jakiejkolwiek innej osoby lub jednostki. „Informacje poufne„ oznaczajš wszelkie tajemnice handlowe lub informacje poufne lub zastrzeżone, w formie pisemnej, cyfrowej, ustnej lub innej, które sš informacjami szczególnymi, poufnymi lub zastrzeżonymi firmy Garmin lub jej zewnętrznych dostawców danych, w tym m.in. technologia Garmin Mobile i wszelkie inne materiały lub informacje zwišzane z działalno„ciš gospodarczš lub działaniami firmy Garmin, które nie sš powszechnie znane innym osobom zaangażowanym w podobnš działalno„ć gospodarczš lub działania. Użytkownik zwróci wszelkie Informacje poufne należšce do firmy Garmin na jej żšdanie i/lub po rozwišzaniu niniejszej Umowy. Prawa zastrzeżone: Jeżeli technologia Garmin Mobile jest nabywana przez lub na potrzeby rzšdu Stanów Zjednoczonych, jego agencji lub organów, dostarczana jest ona wraz z Prawami zastrzeżonymi. Wykorzystywanie, kopiowanie i przekazywanie Oprogramowania przez rzšd Stanów Zjednoczonych jest objęte ograniczeniami wymienionymi w podpunkcie (c)(1)(ii) klauzuli „Prawa dotyczšce danych technicznych i oprogramowania komputerowego” suplementu DFARS 252.227-7018 lub w podpunktach (c)(1) oraz (2) klauzuli „Komputerowe oprogramowanie komercyjne „ prawa zastrzeżone„ 48 biuletynu CFR 52.227-19 lub klauzuli 18-52.227-86(d) suplementu NASA w regulacjach FAR (jeœli dotyczy). Wykonawcš/producentem Oprogramowania jest firma Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani reeksportować technologii Garmin Mobile lub jej Produktu bazowego do żadnego kraju niezgodnie z ustawš o kontroli eksportu obowišzujšcš w Stanach Zjednoczonych. Odszkodowania: Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Garmin oraz jej licencjodawców i dostawców (w tym m.in ich odpowiednich pełnomocników, oddziały, firmy stowarzyszone oraz ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, pracowników, udziałowców, agentów oraz przedstawicieli) przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialnoœci, strat i

obrażeń, żšdań, działań prawnych, kosztów, wydatków lub roszczeń o jakimkolwiek charakterze, w tym m.in. w odniesieniu do honorariów adwokackich wynikajšcych z użytkowania lub subskrypcji technologii Garmin Mobile lub w zwišzku z tym. GWARANCJA OGRANICZONA: TECHNOLOGIA GARMIN MOBILE JEST DOSTARCZANA W POSTACI „TAKA, JAKA JEST” ORAZ „TAKA, JAKA JEST OBECNIE DOSTĘPNA”. FIRMA GARMIN ORAZ JEJ DOSTAWCY, WŁĽCZNIE Z ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI DANYCH, W SZCZEGÓLNO„CI NIE UDZIELAJĽ W NINIEJSZEJ UMOWIE ŻADNYCH GWARANCJI, WYRA„NYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH BĽD„ WYNIKAJĽCYCH Z NORM HANDLOWYCH LUB TRYBU WZAJEMNEGO POSTĘPOWANIA STRON, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŒCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŒCI DO KONKRETNEGO CELU ORAZ INNYCH GWARANCJI WYRA„NYCH LUB DOROZUMIANYCH DOTYCZĽCYCH DOKŁADNOŒCI, KOMPLETNOŒCI, INFORMACJI PODAWANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM, TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW, ANI JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYPU GWARANCJI ODNOSZĽCYCH SIĘ DO TECHNOLOGII GARMIN MOBILE LUB JEJ DZIAŁANIA. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO„CI: UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĽ ODPOWIEDZIALNO„Ć ORAZ RYZYKO UŻYTKOWANIA TECHNOLOGII GARMIN MOBILE. FI RMA GARMIN ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNO„CI Z TYTUŁU STRAT, OBRAŻEŃ LUB USZKODZEŃ WYNIKAJĽCYCH Z UŻYTKOWANIA TECHNOLOGII GARMIN MOBILE. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWAŻNE KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII GARMIN MOBILE ORAZ ZA WIZUALNĽ WERYFIKACJĘ ULIC, DRÓG, ZNAKÓW DROGOWYCH, WSKAZÓWEK, WARUNKÓW POGODOWYCH ORAZ WARUNKÓW DROGOWYCH. FIRMA GARMIN ANI JEJ DOSTAWCY, WŁĽCZNIE Z ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI DANYCH, NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNO„CI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA SZKODY O CHARAKTERZE KOMPENSACYJNYM, SZKODY POŒREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, (W TYM M.IN. SZKODY POŒREDNIE, BEZPO„REDNIE, SPECJALNE, MORALNE LUB PRZYKŁADOWE Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWO„CI HANDLOWYCH PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNO„CI GOSPODARCZEJ LUB UTRATY DANYCH HANDLOWYCH) WYNIKAJĽCE Z UŻYTKOWANIA LUB BRAKU MOŻLIWO„CI UŻYTKOWANIA TECHNOLOGII GARMIN MOBILE, NAWET JE„LI WCZE„NIEJ POINFORMOWANO FIRMĘ GARMIN O MOŻLIWO„CI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, CAŁKOWITA ŁĽCZNA ODPOWIEDZIALNO„Ć FINANSOWA FIRMY GARMIN ORAZ JEJ DOSTAWCÓW W ODNIESIENIU DO ICH ZOBOWIĽZAŃ NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY BĽD• INNYCH W ODNIESIENIU DO TECHNOLOGII GARMIN MOBILE NIE PRZEKROCZY KWOTY 1,00 USD. NIEKTÓRE STANY I KRAJE NIE UZNAJĽ WYKLUCZENIA STRAT PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO TEŻ W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĽ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. Postanowienia różne: Niniejsza Umowa stanowi cało„ć porozumienia między stronami (z wyjštkiem odrębnych umów licencyjnych użytkownika wymaganych przez zewnętrznych dostawców danych firmy Garmin, które należy odczytywać w połšczeniu z niniejszš Umowš) oraz zastępuje wszelkie uprzednie i obecne porozumienia i umowy, pisemne lub ustne, w odniesieniu do jej przedmiotu. Żaden przypadek opóŸnienia, niewykonania lub braku wyegzekwowania przez firmę Garmin przysługujšcych jej praw lub postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważany za odstšpienie od takich praw lub postanowień. Żaden pojedynczy przypadek odstšpienia od wykonania praw nie będzie oznaczał dalszego lub kolejnego zrzeczenia się tych praw. Jakiekolwiek zmiany lub zrzeczenia się praw przysługujšcych z tytułu któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy wymagajš dla swej skutecznoœci wobec firmy Garmin formy pisemnej, podpisanej przez firmę Garmin. Użytkownik nie może przekazywać swoich praw i obowišzków

wynikajšcych z niniejszej Umowy (również w przypadku zmiany kontroli) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Garmin. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa będzie obowišzywać z korzyœciš dla następców lub dozwolonych cesjonariuszy stron. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kansas i jest interpretowana pod każdym względem zgodnie z nim, z wyłšczeniem mocy postanowień prawa kolizyjnego i stosowania ustawy o transakcjach dotyczšcych oprogramowania komputerowego. Strony uzgadniajš, że miejscem wykonania i wyłšcznym sšdem właœciwym dla wszelkich sporów między stronami będzie sšd stanowy lub federalny stanu Kansas, a każda ze stron niniejszym odstępuje od prawa do procesu przed ławš przysięgłych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub jego zastosowanie w odniesieniu do dowolnej strony lub okolicznoœci zostanie uznane za nieprawomocne, niezgodne z prawem lub martwe w jakimkolwiek zakresie, to postanowienie w zakresie dozwolonym prawem (i nie inaczej) zostanie wyłšczone z Umowy i nie będzie miało wpływu na pozostałš jej czę„ć, a strony zgadzajš się zastšpić takie postanowienie postanowieniem prawomocnym, które w największym możliwym stopniu jest zgodne z intencjš i skutkiem ekonomicznym takiego wyłšczonego postanowienia. Strony niniejszej Umowy sš niezależnymi wykonawcami. Firma Garmin nie będzie ponosić odpowiedzialno„ci wobec Użytkownika za niewykonanie zobowišzań wynikajšcych z niniejszej Umowy w okresie, w którym takie wykonanie zobowišzań zostanie opó„nione z przyczyn leżšcych poza uzasadnionš kontrolš firmy Garmin. Wszelkie powiadomienia na mocy niniejszej Umowy wymagajš formy pisemnej i muszš zostać dostarczone przesyłkš poleconš, przesyłkš za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłkš kurierskš lub faksem z telefonicznym potwierdzeniem odbioru, na adresy każdej ze stron. ====================== Umowa licencyjna użytkownika dotyczšca danych firmy NAVTEQ Właœcicielem oprogramowania wbudowanego w produkt Garmin („Oprogramowanie„) jest firma Garmin Ltd. lub jej oddziały („Garmin„). Dane map należšce do strony trzeciej, wbudowane w produkt Garmin lub towarzyszšce mu („Dane„) stanowiš własno„ć firmy NAVTEQ North America LLC, a firma Garmin uzyskała na nie licencje. Zarówno Oprogramowanie, jak i Dane sš chronione prawami autorskimi oraz międzynarodowymi traktatami ochrony praw autorskich. Użytkownik nabywa licencje na Oprogramowanie i Dane, a nie prawo własno„ci. Oprogramowanie i Dane sš objęte poniższš licencjš i podlegajš następujšcym warunkom, na które z jednej strony wyraża zgodę Użytkownik, a z drugiej strony firma Garmin i jej licencjodawcy (włšcznie z ich licencjodawcami i dostawcami) oraz firmy stowarzyszone. WAŻNE: PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TRE„CIĽ LICENCJI. INSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE WYKORZYSTANIE TEGO PRODUKTU BĘDZIE OZNACZAĆ, ŻE PRZECZYTANO TRE„Ć LICENCJI I WYRAŻONO ZGODĘ NA JEJ WARUNKI. W PRZECIWNYM WYPADKU ABY OTRZYMAĆ ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY W PEŁNEJ WYSOKO„CI, NALEŻY ZWRÓCIĆ CAŁY PRODUKT W CIĽGU 10 DNI OD DATY JEGO NABYCIA (JEŻELI PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY JAKO NOWY) DO: (1) DEALERA, OD KTÓREGO PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY; (2) DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA FIRMY Garmin INTERNATIONAL, INC., 1200 EAST 151st STREET, OLATHE, KS 66062, USA; (3) Garmin (EUROPE) LTD.,

LIBERTY HOUSE, HOUNSDOWN BUSINESS PARK, SOUTHAMPTON, SO40 9RB, WIELKA BRYTANIA; LUB (4) DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO FIRMY Garmin, No. 68, JANGSHU 2nd ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAJWAN. Warunki licencji Firma Garmin dostarcza no„nik pamięci zawierajšcy Oprogramowanie komputerowe („Oprogramowanie„) oraz wbudowane lub towarzyszšce Dane map cyfrowych, włšcznie z dokumentacjš „online„ lub elektronicznš i materiałami drukowanymi (okre„lanymi łšc znie jako „Produkt” na potrzeby niniejszej Umowy licencyjnej) i udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji bez prawa wyłšczno„ci na użytkowanie Produktu w zgodzie z warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik zobowišzuje się korzystać z tych Danych wraz z produktem Garmin wyłšcznie do celów osobistych lub, jeżeli dotyczy, w ramach wewnętrznej działalnoœci firmy, a nie na potrzeby wykonywania działalnoœci na rzecz osób trzecich, w ramach systemu wielodostępowego, w celu odsprzedaży lub podobnym. W zwišzku z tym, jednakże z zastrzeżeniem ograniczeń wymienionych w poniższych paragrafach, Użytkownik może kopiować te Dane na własny użytek tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu (i) przeglšdania oraz (ii) zapisywania tych Danych, o ile nie zostanš usunięte z nich żadne istniejšce informacje o prawach autorskich, a Oprogramowanie i Dane nie zostanš w żaden sposób zmodyfikowane. Użytkownik zobowišzuje się poza tym nie powielać, kopiować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu „ródłowego ani tworzy programów pochodnych opartych na ć jakiejkolwiek czę„ci Produktu i nie może przekazywać ani dystrybuować go w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, z wyjštkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone obowišzujšcym prawem. Ograniczenia. Z wyjštkiem sytuacji, gdy Użytkownik uzyskał na takie postępowanie wyra„nš licencję od firmy Garmin i bez ograniczania postanowień poprzedniego paragrafu, Użytkownik nie może korzystać z tych Danych w połšczeniu z jakimikolwiek produktami, systemami lub aplikacjami zainstalowanymi lub w inny sposób podłšczonymi lub komunikujšcymi się z pojazdami, a które mogš służyć do zarzšdzania flotš lub być używane w podobnych zastosowaniach, w których Dane sš wykorzystywane przez centralny o„rodek kontroli zarzšdzajšcy flotš pojazdów. Pon adto Użytkownik nie może wynajmować ani dzierżawić Danych ani produktów Garmin zawierajšcych Dane żadnej innej osobie ani stronie trzeciej. Tylko te firmy zajmujšce się wypożyczaniem samochodów, które posiadajš wyraŸne pisemne zezwolenie udzielone przez firmę Garmin na wynajem produktów Garmin zawierajšcych Dane na potrzeby swoich klientów, mogš wynajmować takie produkty. Brak gwarancji. Niniejszy Produkt (włšcznie z Danymi) jest dostarczany Użytkownikowi w stanie „w takim jaki jest„, a Użytkownik zgadzasię korzystać z niego na własne ryzyko. Firma Garmin i jej licencjodawcy (oraz ich licencjodawcy i dostawcy) nie udzielajš żadnych gwarancji ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraŸnych ani dorozumianych, wynikajšcych z przepisów prawa lub innych, w tym m.in. w odniesieniu do zawarto„ci, jako„ci, dokładno„ci, kompletno„ci, skuteczno„ci, niezawodnoœci, przydatnoœci handlowej, przydatnoœci do konkretnego celu, użyteczno„ci, wykorzystania lub rezultatów, jakie zostanš uzyskane w

wyniku korzystania z Produktu, ani w odniesieniu do tego, że Dane lub serwer będš działać w sposób nieprzerwany lub pozbawiony błędów. Wyłšczenie odpowiedzialno„ci z tytułu gwarancji. FIRMA Garmin ORAZ JEJ LICENCJODAWCY (WŁĽCZNIE Z ICH LICENCJODAWCAMI I DOSTAWCAMI) NIE UDZIELAJĽ ŻADNYCH GWARANCJI WYRA„NYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĽCYCH JAKO„CI, DZIAŁANIA, PRZYDATNOŒCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŒCI DO KONKRETNEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY UDZIELONE PRZEZ FIRMĘ Garmin LUB JEJ DOSTAWCÓW I LICENCJODAWCÓW NIE STANOWIĽ UDZIELENIA GWARANCJI, A UŻYTKOWNIK NIE JEST ZOBOWIĽZANY POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJACH LUB PORADACH. NINIEJSZE WYŁĽCZENIE ODPOWIEDZIALNO„CI Z TYTUŁU GWARANCJI STANOWI PODSTAWOWY WARUNEK NINIEJSZEJ UMOWY. Niektóre stany, regiony i kraje nie uznajš pewnych wykluczeń dotyczšcych gwarancji, dlatego w takim zakresie powyższe wykluczenia mogš nie mieć zastosowania. Wyłšczenie odpowiedzialnoœci. FIRMA Garmin ORAZ JEJ LICENCJODAWCY (WŁĽCZNIE Z ICH LICENCJODAWCAMI I DOSTAWCAMI) NIE PONOSZĽ ODPOWIEDZIALNO„CI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, ŻĽDAŃ LUB DZIAŁAŃ PRAWNYCH, BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER PODSTAWY ROSZCZENIA, ŻĽDANIA LUB DZIAŁANIA PRAWNEGO ODNOSZĽCEGO SIĘ DO DOMNIEMANEJ STRATY, OBRAŻEŃ LUB SZKÓD, BEZPOŒREDNICH LUB POŒREDNICH, KTÓRE MOGĽ WYNIKNĽĆ Z KORZYSTANIA LUB POSIADANIA INFORMACJI; ANI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK UTRATY PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, KONTRAKTÓW LUB OSZCZĘDNOŒCI, ANI JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD BEZPOŒREDNICH, POŒREDNICH, PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SPECJALNYCH, WYNIKAJĽCYCH Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŒCI KORZYSTANIA Z TYCH INFORMACJI, Z WADLIWYCH DANYCH LUB INFORMACJI BĽD• NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY W WYNIKU Z NIEDOTRZYMANIA KONTRAKTU CZY POPEŁNIENIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W OPARCIU O GWARANCJĘ, NAWET JEŻELI FIRMA Garmin LUB JEJ LICENCJODAWCY BYLI WCZEŒNIEJ POINFORMOWANI O MOŻLIWO„CI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. CAŁKOWITA ŁĽCZNA ODPOWIEDZIALNO„Ć FINANSOWA FIRMY Garmin ORAZ JEJ LICENCJODAWCÓW W ODNIESIENIU DO ICH ZOBOWIĽZAŃ NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY BĽD• INNYCH ZOBOWIĽZAŃ W ODNIESIENIU DO PRODUKTU Garmin LUB DANYCH NIE PRZEKROCZY KWOTY 1,00 USD. Niektóre stany, regiony i kraje nie uznajš pewnych wykluczeń dotyczšcych odpowiedzialno„ci dlatego w takim zakresie powyższe wykluczenia mogš nie mieć zastosowania. Wyłšczenie odpowiedzialno„ci z tytułu rekomendacji. Odniesienie do jakichkolwiek produktów, usług, procesów, łšczy hipertekstowych do stron trzecich lub innych Danych poprzez nazwę handlowš, znak handlowy, producenta, dostawcę lub w inny sposób, niekoniecznie stanowiš lub oznaczajš jego rekomendację, sponsorowanie lub wsparcie ze strony firmy Garmin lub jej licencjodawców. Za informacje o produkcie i usługach odpowiadajš wyłšcznie poszczególni sprzedawcy. Nazwa oraz logo firmy NAVTEQ, znaki handlowe i logo NAVTEQ i NAVTEQ ON BOARD, ani też znaki i nazwy handlowe stanowišce własno„ć NAVTEQ North America LLC nie mogš być wykorzystywane w żaden komercyjny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NAVTEQ. Kontrola eksportu. Użytkownik zobowišzuje się nie eksportować z żadnej lokalizacji jakiejkolwiek częœci dostarczonych do niego Danych ani jakiegokolwiek ich bezpo„redniego produktu, z wyjštkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z obowišzujšcym prawem w zakresie eksportu, przepisami i

uregulowaniami prawnymi oraz licencjami i zezwoleniami wymaganymi na mocy takiego prawa. Odszkodowania. Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Garmin oraz jej licencjodawców (włšcznie z ich odpowiednimi licencjodawcami, dostawcami, pełnomocnikami, oddziałami, firmami stowarzyszonymi i ich odpowiednimi urzędnikami, dyrektorami, pracownikami, udziałowcami, agentami oraz przedstawicielami każdego z nich) przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialno„ci, strat i obrażeń (włšcznie z obrażeniami prowadzšcymi do „mierci), żšdaniami, działaniami prawnymi, kosztami, wydatkami lub roszczeniami o jakimkolwiek charakterze, w tym m.in. w odniesieniu do honorariów adwokackich wynikajšcych z wykorzystania lub posiadania przez Użytkownika Produktu (włšcznie z Danymi) lub w zwišzku z tym. Cało„ć umowy. Niniejsze warunki stanowiš cało„ć porozumienia między firmš Garmin (oraz jej licencjodawcami, włšcznie z ich licencjodawcami i dostawcami) a Użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępujš jako cało„ć wszelkie pisemne lub ustne porozumienia istniejšce uprzednio między firmš Garmin a Użytkownikiem w odniesieniu do tego przedmiotu. Obowišzujšce prawo. (a) W przypadku Danych NAVTEQ z Unii Europejskiej. Powyższe warunki podlegajš prawu holenderskiemu, z wyłšczeniem mocy (i) obowišzujšcych przepisów kolizyjnych i (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która zostaje wyra„nie wykluczona. Użytkownik zgadza się podporzšdkować jurysdykcji holenderskiej w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i działań prawnych wynikajšcych z Danych dostarczonych Użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy lub w zwišzku z nimi. (b) W przypadku Danych NAVTEQ z Ameryki Północnej oraz Innych Danych NAVTEQ spoza Unii Europejskiej Powyższe warunki podlegajš prawu stanu Illinois, z wyłšczeniem mocy (i) obowišzujšcych przepisów kolizyjnych i (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która zostaje wyra„nie wykluczona. Użytkownik zgadza s podporzšdkować jurysdykcji ię stanu Illinois w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i działań prawnych wynikajšcych z Danych dostarczonych Użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy lub w zwišzku z nimi. Użytkownicy rzšdowi. Jeżeli Użytkownik jest agencjš, departamentem lub innš jednostkš Rzšdu Stanów Zjednoczonych lub jest finansowany w całoœci lub czę„ciowo przez Rzšd Stanów Zjednoczonych, wówczas wykorzystanie, powielanie, reprodukcja, wydawanie, modyfikowanie, ujawnianie lub przekazywanie Produktu oraz towarzyszšcej mu dokumentacji podlega ograniczeniom wymienionym w przepisach DFARS 252.227-7014(a)(1) (czerwiec 1995) (definicja komputerowego oprogramowania komercyjnego Departamentu Obrony), DFARS 27.7202-1 (zasady Departamentu Obrony dotyczšce komercyjnego oprogramowania komputerowego), FAR 52.227-19 (czerwiec 1987) (klauzula dotyczšca komercyjnego oprogramowania komputerowego dla agencji cywilnych), DFARS 252.227-7015 (listopad 1995) (dane techniczne

Departamentu Obrony, klauzula dotyczšca przedmiotów komercyjnych); FAR 52.227-14 Alternatywy I, II i III (czerwiec 1987) (klauzula dotyczšca danych technicznych i niekomercyjnego oprogramowania komputerowego dla agencji cywilnych); i/lub FAR 12.211 i FAR 12.212 (nabywanie przedmiotów komercyjnych), jeœli dotyczy. W przypadku wystšpienia sprzeczno„ci między jakimikolwiek postanowieniami przepisów FAR i DFARS wymienionych w niniejszym dokumencie a niniejszš Licencjš, obowišzuje ta interpretacja, która nakłada większe ograniczenia na prawa posiadane przez Rzšd. Wykonawcš/producentem jest firma Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA oraz firma NAVTEQ North America LLC, 25 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606, USA.


								
To top