EULA_HUN by sbaig1977

VIEWS: 14 PAGES: 8

									Garmin Mobile™ végfelhasználói licencszerződés FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL ENNEK A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉSNEK („SZERZŐDÉS”) A FELTÉTELEIT MIELŐTT BÁRMELY GARMIN MOBILE™ HARDVERT, SZOFTVERT, TECHNOLÓGIÁT ÉS/VAGY ADATTERVET LETÖLT, TELEPÍT, HASZNÁL VAGY ARRA BÁRMILYEN EGYÉB MÓDON ELŐFIZET, LEGYEN SZÓ AKÁR EGY KÜLÖNÁLLÓ GARMIN MOBILE HARDVERTERMÉKRŐL („GAZDATERMÉK”) VAGY EGY GARMIN MOBIL ALKALMAZÁS ONLINE VERZIÓJÁRÓL (A TOVÁBBIAKBAN EGYÜTTESEN „GARMIN MOBILE TECHNOLÓGIA”). A GARMIN MOBILE TECHNOLÓGIÁRA VALÓ ELŐFIZETÉSSEL, ANNAK LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL, HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB HOZZÁFÉRÉSÉVEL A FELHASZNÁLÓ ELISMERI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE A JELEN SZERZŐDÉST, ÉS TUDOMÁSUL VETTE, HOGY ANNAK FELTÉTELEI KÖTELEZŐEK FELHASZNÁLÓRA NÉZVE, VALAMINT TANÚSÍTJA AZT, HOGY LEGALÁBB 18 ÉVES. HA NEM ÉRT EGYET JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIVEL, AZONNAL LÉPJEN KI ERRŐL AZ OLDALRÓL, ANÉLKÜL, HOGY BÁRMIT IS LETÖLTENE ÉS/VAGY GARMIN MOBIL TECHNOLÓGIÁRA ELŐFIZETNE, VAGY, HA A GARMIN MOBILE TECHNOLÓGIA FÜGGETLEN GAZDATERMÉKKEL JUTOTT A BIRTOKÁBA, JUTASSA VISSZA A TELJES GAZDATERMÉKET A MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ 10 NAPON BELÜL, MELY MEGTÖRTÉVEL A VÉTELÁRAT VAGY A (1) KERESKEDŐ, AKITŐL A GAZDAGÉPET VÁSÁROLTA, VAGY A (2) GARMIN INTERNATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 E. 151ST STREET, OLATHE, KS 66062, USA; VAGY A (3) GARMIN (EUROPE) LTD. CUSTOMER SERVICE, Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UNITED KINGDOM, VAGY A (4) GARMIN CORPORATION CUSTOMER SERVICE, NO. 68, JANGSHU 2nd ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAJVAN) MEGTÉRÍTI. A jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint a Garmin International, Inc. és/vagy társvállalatai (együttesen „Garmin”) nem átruházható, nem kizárólagos és nem továbbadható korlátozott (licenc)jogot biztosítanak a felhasználónak a Garmin Mobile technológia megtekintésére, használatára és hozzáférésére annak érdekében, hogy (i) térképeket, útvonalakat, lépésenkénti navigációs adatokat, szöveges képeket, grafikákat, audiót és egyéb képeket tölthessen le, valamint hogy (ii) egyéb, harmadik féltől származó tartalmat, szöveget, képeket, grafikákat, fotókat, audiót, videót és egyéb adatszolgáltatótól (nem a Garmintól) származó képeket fogadhasson, ideértve az üzemanyagárakkal, időjárással, szálláslehetőségekkel, és/vagy közlekedéssel kapcsolatos információkat (a továbbiakban „harmadik féltől származó tartalom”), melyeket kizárólag saját privát, személyes és nem kereskedelmi jellegű használatára megjeleníthet a mobiltelefonján vagy egyéb a Garmin Mobile technológiát támogató eszköz , feltéve, hogy érintetlenül hagyja a navigációs és/vagy harmadik féltől származó adatokban szereplő, a Garminra vagy bármely idegen szolgáltatóra vonatkozó szerzői joggal és tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzéseket. Valamennyi a jelen szerződésben nem kifejezetten felsorolt jog a Garmint illeti, és a Garmin kizárja bármely más licenc meglétét. Felhasználó tudomásul veszi, hogy (i) a Garmin Mobile technológiát vagy annak bármely részét, ideértve a harmadik féltől származó tartalmat is, tilos visszafejtenie, összetevőire bontania, visszafordítania, arról kompilációkat vagy derivatív munkákat készítenie, lefordítania és adaptálnia; (ii) a Garmin Mobile technológiát vagy annak bármely részét, ideértve a harmadik féltől származó tartalmat is, tilos másolnia vagy reprodukálnia; (iii) a Garmin Mobile technológiát vagy annak bármely részét, ideértve a harmadik féltől származó tartalmat is, tilos nyilvánosságra hoznia, megjelenítenie, feltárnia, eladnia,

kölcsönadnia, lízingbe adnia, terjesztenie, nyilvánosan bemutatnia vagy használnia, társmárkával ellátnia vagy harmadik félnek lehetővé tennie, hogy kapcsolódjon a Garmin Mobile technológiához; (iv) a jelen szerződésben átadásra kerülő jogokat és licenceket tilos továbblicencelnie, átruháznia, biztosítékul adnia vagy egyéb módon megterhelnie; (v) a Garmin Mobile technológiát tilos olyan módon használnia, amely a szabadalmak, szerzői jogok, védjegyek, üzleti titkok vagy bármely más szellemi tulajdon, a Garmin, az idegen tartalomszolgáltatók vagy harmadik fél tulajdonjogának sérülését eredményezi; (vi) a Garmin Mobile technológiát tilos közvetlenül vagy közvetve televízióval, rádióval, internettel, telefonnal vagy telematikus alkalmazással kapcsolatban használnia, azokban közvetítenie vagy terjesztenie a Garmin kifejezett írásos hozzájárulása nélkül; (vii) a Garmin Mobile technológia részeit tilos átadnia bármely kormányzati szervnek; vagy (viii) szerződést kötnie harmadik féllel oly módon, hogy az korlátozza, akadályozza vagy lehetetlenné teszi Garmin számára, hogy harmadik fél rendelkezésére bocsássa a Garmin Mobile technológiát vagy bármely más termékét ill. szolgáltatását. Díjak: A Garmin Mobile technológiához való hozzáférésért és a jelen Szerződés értelmében átadott licencért felhasználó köteles megfizetni a Garmin Mobile technológia vonatkozó előfizetési díjait az adott Garmin Mobile technológia vonatkozásában; a díjakat, melyek időről-időre változhatnak, a Garmin határozza meg. Amennyiben elmulasztja a Garmin Mobile technológia előfizetési díjainak fizetését, a Garmin fenntartja magának a jogot a jelen Szerződés felmondására. Felhasználó a Garmin Mobile technológia hozzáféréséhez szükséges, a mobilszolgáltató által meghatározott, az adattervek díjával vagy más előfizetési díjakkal kapcsolatos, illetve egyéb típusú díjakat is köteles megfizetni. A technológia tulajdonjoga: Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Garmin Mobile technológiára vonatkozó valamennyi jog, jogcím, érdekeltség és, ha van ilyen, licenc - ideértve, de nem arra korlátozva a védjegyeket, adatokat és tartalmat, a Garmint illeti, hacsak a harmadik féltől származó tartalom nem a vonatkozó idegen tartalomszolgáltató tulajdonát képezi. A termékekre, szolgáltatásokra, folyamatokra, harmadik félre mutató hiperhivatkozásokra vagy más adatokra vonatkozó utalások kereskedelmi nevek, védjegyek, gyártók, szállítók vagy egyéb formájában nem feltétlenül jelentik a Garmin vagy licencadóinak jóváhagyását, szponzorálását vagy ajánlását. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkért kizárólag az adott szállító felel. Érvényesség: Jelen Szerződés addig érvényes, míg (i) az adott Garmin Mobile technológia vonatkozásában felmondásra nem kerül (Ön, a felhasználó vagy a Garmin részéről) az előfizetés, vagy az le nem jár, illetve (ii) ha a Szerződés egyéb módon, a jelen Szerződés feltételeinek („Érvényesség”) megfelelően felmondásra kerül. Ha a Garmin Mobile technológiát használó gazdatermék „korlátlan” előfizetéssel kapható, a „korlátlan” az adott gazdatermék hasznos élettartamát jelenti. A Garminnak bármilyen okból jogában áll felmondani a jelen Szerződést, ha többek között - úgy ítéli meg, hogy a felhasználó vétett a jelen Szerződésben meghatározott feltételek ellen. A Szerződés abban az esetben is azonnal felmondásra kerül, ha a Garmin és a Garmin Mobile technológiában felhasznált, harmadik féltől származó tartalmat

szolgáltató fél közötti licencszerződés megszűnik. Ilyen esetben, amikor egy harmadik fél adatszolgáltatóval a szerződés megszűnik és így Ön többé már nem fér hozzá a Garmin Mobile technológiához vagy annak egy részéhez, Ön kizárólag a többé már nem használt rész előfizetési díjának visszatérítésére jogosult, az Ön előfizetésében megállapított feltételek szerint. Nem adható ilyen visszatérítés a Garmin Moblie technológiát használó gazdatermékekre érvényes „korlátlan” előfizetéseknél. A bizalmas adatkezelésre, kártalanításra, tulajdonjogokra és titoktartásra vonatkozó feltételek a jelen Szerződés megszűnése után is érvényben maradnak. A felek valamennyi egyéb joga és kötelezettsége megszűnik a szerződés felmondásával, ideértve, de nem arra korlátozva a keretében átadott licenceket. Bizalmas adatkezelés: A szerződés érvényessége alatt és azt követően a Garminnal vagy az idegen adatszolgáltatókkal kapcsolatos információkat bizalmasan kell kezelnie, azokat tilos közvetlenül vagy közvetve nyilvánosságra hoznia, saját, más személy vagy szervezet érdekében felhasználnia „Bizalmas információ” alatt értendők az üzleti titkok, bizalmas jellegű vagy tulajdonjoggal kapcsolatos információk függetlenül attól, hogy azok írásban, digitálisan vagy más formában állnak rendelkezésre, de egyediek, bizalmasak vagy a Garmin, ill. az idegen tartalomszolgáltatók tulajdonát képezik. Ide tartozik - nem kizárólag - a Garmin Mobile technológiára, a Garmin üzleti vagy egyéb tevékenységére vonatkozó anyagok vagy információk, melyek nem ismertek széles körben a hasonló piacokon tevékenykedő vállalatok és más szereplők körében. A Garmin kérésére vagy a jelen Szerződés felmondásakor vissza kell juttatnia a Garminnak a vele kapcsolatos bizalmas információkat. Jogkorlátozó kikötés: Ha a Garmin Mobile technológiát az Egyesült Államok kormánya, valamely ügynöksége vagy intézménye használja, a használatra korlátozott jogok vonatkoznak. Az Egyesült Államok Kormánya általi felhasználás, sokszorosítás és hozzáférhetővé tétel a következő korlátozások hatálya alá esik, az adott esettől függően: a DFARS 252.2277018 Rights in Technical Data and Computer Software (Műszaki adatokhoz és számítógépes szoftverekhez kapcsolódó jogok) záradékának (c)(1)(ii) albekezdése, vagy a 48 CFR 52.227-19 Commercial Computer Software Restricted Rights (Kereskedelmi számítógépes szoftver – Korlátozott jogok) (c)(1) és (2) albekezdése, vagy a NASA FAR-szabályokhoz csatolt kiegészítésének 18-52.227-86(d) cikkelye. A gyártó a Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Garmin Mobile technológiát vagy annak gazdatermékét tilos exportálnia vagy továbbexportálnia más országba, mert azzal megsérti az Egyesült Államok exportszabályozási törvényeit. Kártalanítás: Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Garmin Mobile technológia használatával vagy az arra való előfizetéssel kapcsolatban felmerülő bármilyen természetű és jellegű kötelezettségért, kárért, sérülésért, követelésért, keresetért, költségekért és kiadásokért, ideértve, de nem arra korlátozva, az ügyvédi tiszteletdíjakat is, a Garmin vállalatot, licencadóit és szállítóit (ideértve a vonatkozó megbízottakat, leányvállalatokat, társvállalatokat, azok tisztségviselőit, igazgatóit, munkatársait, részvényeseit, ügynökeit és képviselőit) nem terheli felelősség.

KORLÁTOZOTT GARANCIA: A GARMIN MOBILE TECHNOLÓGIA „VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL” ÉS „AHOGY VAN” ÁLLAPOTBAN KERÜL ÁTADÁSRA FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. A GARMIN ÉS SZÁLLÍTÓI, IDEÉRTVE AZ IDEGEN ADATSZOLGÁLTATÓKAT IS, KIZÁRNAK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY NEM KIFEJEZETT, TÖRVÉNYES VAGY KERESKEDELMI HASZNÁLATBÓL VAGY MAGATARTÁSBÓL EREDŐ GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE NEM ARRA KORLÁTOZVA AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT, ILLETVE EGYÉB, PONTOSSÁGRA, TELJESSÉGRE „VALÓSIDEJŰ” INFORMÁCIÓKRA, JOGCÍMRE, JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ KIFEJEZETT VAGY KI NEM FEJEZETT GARANCIÁT, VAGY A JELEN SZERZŐDÉS SZERINTI GARMIN MOBILE TECHNOLÓGIÁRA ILL. ANNAK TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁT. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA: A GARMIN MOBILE TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ FELELŐSSÉG ÉS KOCKÁZAT A FELHASZNÁLÓT TERHELI; A GARMIN KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGVÁLLALÁST A GARMIN MOBILE TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VESZTESÉGÉRT, SÉRÜLÉSÉRT VAGY KÁRÉRT. A GARMIN MOBILE TECHNOLÓGIA ÉSSZERŰ HASZNÁLATA A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE, IDEÉRTVE AZ UTCÁK, UTAK, KÖZLEKEDÉSI JELZÉSEK ÉS IRÁNYOK, IDŐJÁRÁSI ÉS KÖZLEKEDÉSI FELTÉTELEK SAJÁT SZEMMEL TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSÉT IS. A GARMIN VAGY SZÁLLÍTÓI, IDEÉRTVE AZ IDEGEN TARTALOMSZOLGÁLTATÓKAT IS, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓVAL VAGY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN A GARMIN MOBILE TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁVAL VAGY AZ ARRA VALÓ KÉPTELENSÉGGEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, MELLÉKES, KÜL LEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM ARRA KORLÁTOZVA A KÖZVETETT, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, „BÜNTETŐ JELLEGŰ” VAGY A TÉNYLEGES KÁRT MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ KÁRTÉRÍTÉST, AZ ÜZLETVESZTÉS, PROFITELMARADÁS, ÜZLET MEGSZAKADÁSA VAGY ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSE MIATTI FELELŐSSÉGVÁLLALÁST) MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA EZEK LEHETSÉGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL A GARMINT ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK. A GARMIN ÉS LICENCADÓI MAXIMÁLIS FELELŐSSÉGE A SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEIK ÉRTELMÉBEN ÉS A GARMIN MOBILE TECHNOLÓGIA VONATKOZÁSÁBAN NEM HALADHATJA MEG AZ 1 USA DOLLÁR ÉRTÉKET. NÉHÁNY ÁLLAMBAN A MELLÉKES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSA NEM LEHETSÉGES, ÍGY ELKÉPZELHETŐ, HOGY AZ EMLÍTETT KORLÁTOZÁSOK FELHASZNÁLÓRA NEM VONATKOZNAK. Vegyes rendelkezések: Jelen Szerződés képezi a felek között létrejövő teljes megállapodást (néhány, a Garmin idegen tartalomszolgáltatói által megkövetelt külön végfelhasználói szerződés kivételével, melyeket a jelen szerződéssel együtt kell kezelni). A Szerződés felülír minden a tárgyban kötött korábbi és azzal egyidejűleg fennálló írásbeli vagy szóbeli megállapodást. A Szerződésben foglalt jog vagy rendelkezés Garmin általi késedelmes vagy nem-gyakorlása, illetve be nem tartatása nem jelenti az arról való lemondást. Egyetlen jogfeladás / lemondás sem jelent folyamatos vagy újabb joglemondást. Egyetlen jogfeladás illetve a Szerződés rendelkezéseinek módosítása sem érvényes a Garmin írásos beleegyezése, aláírása nélkül. A Szerződésben rögzített jogokat vagy kötelezettségeket (a szabályozás módosítása képpen) tilos a Garmin előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átruházni. Jelen Szerződés köti a felek jogutódait is. Jelen Szerződésre minden vonatkozásban Kansas állam törvényei irányadóak, a jogütközésre való hivatkozás és az UCITA (Commputer Information Transaction Act) alkalmazása nélkül. A felek megegyeznek abban, hogy a köztük felmerülő vitás kérdéseket kizárólag Kansas állam állami vagy szövetségi bíróságai elé terjesztik; mindkét fél lemond arról a jogáról, hogy a tárgyalás során igénybe vegye az esküdtszék intézményét. Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése vagy annak bármely félre vagy körülményre való alkalmazása bármilyen

tekintetben érvénytelen, illegális vagy betarthatatlan, úgy azt - a törvény által megengedett mértékig (más módon nem) - ki kell venni a jelen Szerződés köréből; a kivett rendelkezés nem érintheti a Szerződés megmaradó feltételeit. Felek megállapodnak abban, hogy érvényes, a kivett feltétel célját és gazdasági hatását leginkább megközelítő rendelkezéssel helyettesítik a szerződésből kivett pontot. Jelen Szerződést megkötő felek független vállalkozók. A Garmin kizárja a felelősségvállalást azokra az esetekre, amikor rajta kívül álló okok miatt adott időszakban késik a teljesítés, és ezért nem teljesíti a Szerződésben rögzített kötelezettségeit. A jelen Szerződéssel összefüggő közleményeket mindkét fél címére írásban kell megtenni, ajánlott küldemény formájában tértivevénnyel, vagy előre fizetett futárszolgálat igénybe vételével, vagy faxon, a fogadás telefonos visszaigazolásával. ================ NAVTEQ VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

A felhasználó által megvásárolt Garmin termékben található szoftver („Szoftver”) tulajdonosa a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai („Garmin”). A Garmin termékben foglalt vagy azt kísérő idegen térképadatok („Adatok”) a NAVTEQ North America LLC tulajdonát képezik; a Garmin licencjoggal rendelkezik az Adatok felhasználására. A Szoftver és az Adatok szerzői jogi és nemzetközi szerzői jogra vonatkozó szerződések által szabályozott védelem alatt állnak. A Szoftver és az Adatok licencjoga kerül átadásra, nem a vásárlás útján megszerezhető tulajdonjoga. A Szoftver és az Adatok a lenti licenc keretében kerülnek átadásra; a végfelhasználó („Ön” vagy „az Ön”) és a Garmin ill. licencadói (ideértve azok licencadóit és szállítóit), valamint a társult vállalatok megegyeznek az átadásra vonatkozó feltételekben. FONTOS: A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT MINDENKÉPPEN OLVASSA EL A LICENCSZERZŐDÉST. A TERMÉK TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL VAGY EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ELISMERI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADTA A SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKAT. AMENNYIBEN A FELTÉTELEKET NEM FOGADJA EL, A TELJES VISSZATÉRÍTÉS FEJÉBEN A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT 10 NAPON BELÜL JUTTASSA VISSZA A TELJES TERMÉKET A KÖVETKEZŐK EGYIKÉHEZ: (1) A KERESKEDŐHÖZ, AKITŐL A TERMÉKET VÁSÁROLTA; (2) A Garmin INTERNATIONAL CÉG ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁHOZ (GARMIN INTERNATIONAL. INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 EAST 151st STREET, OLATHE, KS 66062, USA); (3) A Garmin (EUROPE) LTD. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁHOZ (GARMIN (EUROPE) LTD. LIBERTY HOUSE, HOUNSDOWN BUSINESS PARK, SOUTHAMPTON, SO40 9RB, EGYSÜLT KIRÁLYSÁG; VAGY (4) A Garmin CORPORATION ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁHOZ (GARMIN CORPORATION CUSTOMER SERVICE, No. 68, JANGSHU 2nd ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAJVAN). Licencfeltételek A licenc keretében a Garmin („mi” vagy „bennünket”) biztosítja Önnek a számítógépes szoftvert („Szoftver”) tartalmazó adathordozó eszközt, és az abban foglalt vagy azt kísérő digitális térkép ADATOKAT, ideértve az „online” vagy elektronikus dokumentációt és nyomtatott anyagokat (együttesen

a „Terméket”), és korlátozott, nem kizárólagos termékhasználati jogot biztosít Önnek jelen Licencszerződés feltételei szerint. Ön kötelezi magát, hogy az Adatokat és a Garmin terméket kizárólag személyesen, vagy a vállalat belső tevékenységében használja, de nem szolgáltatás nyújtásához, időosztáshoz (time-sharing), viszontértékesítés vagy hasonló célra. Az Adatokat ennek értelmében - a következő bekezdésekben felsorolt korlátozások mellett - csak olyan mértékben másolhatja le, amilyen mértékben az a (i) megtekintésükhöz és (ii) tárolásukhoz szükséges, feltéve, hogy nem távolítja el a megjelenő szerzői jogra vonatkozó figyelmeztetéseket, és semmilyen módon sem módosítja a Szoftvert vagy az Adatokat. Ön elfogadja, hogy a Termék bármely alkotórészét tilos reprodukálnia, lemásolnia, módosítania, összetevőire bontania, visszafejtenie vagy arról derivatív munkákat készítenie, valamint azt semmilyen formában és célból sem ruházhatja át vagy terjesztheti; ezt kizárólag a vonatkozó törvények által megengedett mértékig jogosult megtenni. Korlátozások. Az Adatokat - a Garmin kifejezett erre felhatalmazó licencének hiányában és az előző bekezdésben foglaltak korlátozása nélkül - tilos olyan termékekkel, rendszerekkel vagy telepített ill. csatlakoztatott alkalmazásokkal együtt, vagy a járművek közötti kommunikációban használnia, amelyek képesek diszpécser feladatokra, flottakezelésre vagy hasonlókra; a felsorolt esetekben az Adatokat egy gépjárműflottát menedzselő központi irányítóközpont használja. Tilos továbbá az Adatokat vagy az Adatokat tartalmazó Garmin termékeket más személynek vagy harmadik félnek kölcsönadnia vagy lízingbe adnia. Kizárólag a Garmin által írásban kifejezetten erre felhatalmazott autókölcsönző cégek adhatják kölcsön ügyfeleiknek az Adatokat tartalmazó Garmin termékeket. Nincs jótállás. Jelen Termék (és Adatok) változtatás nélkül, „ahogy vannak” kerül(nek) átadásra; felhasználó elfogadja, hogy saját kockázatára használja az(oka)t. A Garmin és licencadói (valamint azok licencadói és szállítói) nem vállalnak semmilyen, közvetlen vagy közvetett, törvényi előírásból vagy egyébből fakadó felelősséget a Termék - ideértve, de nem arra korlátozva - tartalmáért, minőségéért, pontosságáért, teljességéért, hatékonyságáért, megbízhatóságáért, értékesíthetőségéért, meghatározott célra való alkalmasságért, hasznosságáért, a Termék használatáért vagy annak használatától várt eredményekért, illetve az Adatok vagy a kiszolgáló zavartalan és hibamentes működéséért. A jótállás korlátozása. A Garmin ÉS LICENCADÓI (VALAMINT AZOK LICENCADÓI ÉS SZÁLLÍTÓI) KIZÁRNAK MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY KÖZVETETT, A TERMÉK MINŐSÉGÉRE, TELJESÍTMÉNYÉRE, ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉRE, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VAGY JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT. A Garmin VAGY A SZÁLLÍTÓI ÉS A LICENCADÓI ÁLTAL TETT SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI KIJELENTÉSEK NEM KÉPEZNEK ALAPOT GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ; FELHASZNÁLÓNAK NEM ÁLL JOGÁBAN AZ EMLÍTETT KIJELENTÉSEKRE VAGY INFORMÁCIÓKRA HAGYATKOZNIA. A JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁSA A JELEN SZERZŐDÉS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZI. Vannak olyan államok, területek és országok, melyek nem engedélyeznek meghatározott típusú garanciakorlátozásokat; így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak a felhasználóra.

Felelősség korlátozása. A Garmin ÉS LICENCADÓI (VALAMINT AZOK LICENCADÓI ÉS SZÁLLÍTÓI) NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A KÖVETKEZŐKÉRT: MINDEN OLYAN ESETLEG AZ INFORMÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL VAGY BIRTOKLÁSÁBÓL FAKADÓ KÖVETELÉSÉRT VAGY KERESETÉRT - FÜGGETLENÜL AZOK OKÁNAK TERMÉSZETÉTŐL -, AMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGET, SÉRÜLÉST VAGY KÁRT EREDMÉNYEZ; VAGY A PROFIT, A BEVÉTEL, A SZERZŐDÉSEK VAGY MEGTAKARÍTÁSOK ELMARADÁSÁÉRT, VAGY BÁRMILYEN, AZ INFORMÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ ARRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL FAKADÓ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, MELLÉKES, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AZ ADATOK VAGY INFORMÁCIÓK KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY A JELEN FELTÉTÉLEK TEVŐLEGES, SZERZŐDÉSES, MAGÁNJOGI, VAGY GARANCIÁlIS MEGSÉRTÉSÉÉRT ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA EZEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A Garmint VAGY LICENCADÓIT ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK. A Garmin ÉS LICENCADÓI MAXIMÁLIS FELELŐSSÉGE A SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEI ÉRTELMÉBEN ÉS A Garmin TERMÉKRE VONATKOZÓAN NEM HALADHATJA MEG AZ 1 USA DOLLÁR ÉRTÉKET. Vannak olyan államok, területek és országok, melyek nem engedélyeznek meghatározott típusú felelősség- vagy kárkorlátozásokat; így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak a felhasználóra. Jóváhagyás korlátozása. A termékekre, szolgáltatásokra, folyamatokra, harmadik félre mutató hiperhivatkozásokra vagy más ADATOKRA vonatkozó utalások kereskedelmi nevek, védjegyek, gyártók, szállítók vagy egyéb formájában nem feltétlenül jelentik a Garmin vagy licencadóinak jóváhagyását, szponzorálását vagy ajánlását. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkért kizárólag az adott szállító felel. A NAVTEQ név és logó, a NAVTEQ és NAVTEQ ON BOARD védjegyek és logók, és egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a NAVTEQ North America LLC tulajdonát képezik, és a NAVTEQ előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatók fel kereskedelmi célokra. Exportszabályozás. Ön elfogadja, hogy tilos az Adatok bármely részét, vagy azok közvetlen termékét exportálnia, kivéve, ha az megfelel a vonatkozó exporttörvények és szabályok előírásainak, valamint a szükséges licenceknek és engedélyeknek. Kártalanítás. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Termék (ideértve az Adatokat is) használatával vagy birtoklásával kapcsolatban felmerülő kötelezettségért, kárért, sérülésért (ideértve a halálos kimenetelű sérüléseket is), bármely típusú követelésért, ideértve, de nem arra korlátozva, az ügyvédi tiszteletdíjakat is, keresetért, költségekért és kiadásokért a Garmin vállalatot és licencadóit (ideértve a vonatkozó licencadókat, szállítókat, megbízottakat, leányvállalatokat, társvállalatokat és a vonatkozó tisztségviselőket, igazgatókat, munkatársakat, részvényeseket, ügynököket és képviselőket) nem terheli felelősség. Teljes megállapodás. Jelen feltételek képezik valamint azok licencadóit és szállítóit) és a létrejövő, a tárgyra vonatkozó megállapodást. teljességében felülír minden a tárgyban a két fennálló szóbeli és írásbeli megállapodást. Irányadó jog. a Garmin (a licencadói, felhasználó között Jelen szerződés a maga fél között korábban

(a) Európai uniós NAVTEQ adatok A fenti feltételekre vonatkozóan a holland jog az irányadó, a (i) jogütközésre, vagy (ii) az ENSZ áruk nemzetközi adásvételéről szóló konvenciójára való hivatkozás nélkül, amely kifejezetten kizárt. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés értelmében rendelkezésére bocsátott Adatokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, követeléseket és kereseteket a holland törvénykezés elé kell vinni. (b) Észak-amerikai NAVTEQ adatok és más, nem európai uniós NAVTEQ adatok A fenti feltételekre vonatkozóan Illinois állam joga az irányadó, a (i) jogütközésre, vagy (ii) az ENSZ áruk nemzetközi adásvételéről szóló konvenciójára való hivatkozás nélkül, amely kifejezetten kizárt. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés értelmében rendelkezésére bocsátott Adatokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, követeléseket és kereseteket az Illinois állambeli törvénykezés elé kell vinni. Kormányzati végfelhasználók. Ha a végfelhasználó az Egyesült Államok kormányának hivatala, minisztériuma vagy egyéb szerve, illetve részben vagy egészben az USA kormánya finanszírozza, a Termék és az azt kísérő dokumentáció használata, sokszorosítása, reprodukálása, módosítása, kiadása vagy átruházása korlátozott; a korlátozást a következő vonatkozó törvények tartalmazzák: DFARS 252,227-7014(a)(1) (1995. JÚN.) (Védelmi Minisztérium, kereskedelmi szoftver meghatározás), DFARS 27,7202-1 (Védelmi Minisztérium, kereskedelmi szoftver irányelv), FAR 52,227-19 (1987. JÚN.) (kereskedelmi számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény a civil szervezetek számára), DFARS 252,227-7015 (1995. NOV.) (Védelmi Minisztérium, műszaki adatokra és számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény); FAR 52,227-14 I, II és III módosítása (1987. JÚN.) (műszaki adatok és nem-kereskedelmi számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény civil szervezetek számára); és/vagy FAR 12,211 és FAR 12,212 (kereskedelmi árucikkek vétele). Az ezen a helyen felsorolt FAR és DFARS előírások és a jelen Licenc között fennálló ütközés esetén a Kormány jogait nagyobb mértékben korlátozó konstrukció az irányadó. A szerződő fél / gyártó neve: Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA és NAVTEQ North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA.


								
To top