?????????????????? (702 408 by uDZI05

VIEWS: 5 PAGES: 30

									การบริหารโรงพยาบาล (702 408)
เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน
        21 สิ งหาคม 2549
        อ. กฤษณี สระมุณี
 ksaramunee@yahoo.com, ksaramunee@hotmail.com
หัวข้ อบรรยาย

  งบประมาณคืออะไร
  ทาไมเภสัชกรต้องสนใจเรื่ องงบประมาณ
  โครงสร้างงบประมาณของโรงพยาบาล
  เภสัชกรเกี่ยวข้องกับงบประมาณประเภทใด
  การวางแผนงบประมาณ
  หลักการจัดซื้อตามระเบียบราชการ
  หลักการบริ หารการเงินเบื้องต้น     2
วัตถุประสงค์

   เข้าใจหลักการบริ หารงบประมาณและการเงินเบื้องต้น
   อธิบายหลักการจัดสรรงบประมาณได้
   เข้าใจหลักการจัดซื้ อจัดจ้างในระเบียบราชการ
   เข้าใจหลักการวางแผนงบประมาณ                            3
งบประมาณคืออะไร

                       ั    ่
    การวางแผนทางการเงินขององค์กรที่จดให้อยูในรู ปของ
  ตัวเลขอย่างมีระบบ หรื อจัดทาในรู ปเชิงปริ มาณซึ่ งแสดงเป็ น
  หน่วยเงินตรา
    มีการกาหนดระยะเวลาแน่นอนในอนาคต เช่น รายเดือน
  รายไตรมาส รายปี โดยจะระบุระยะเวลาเริ่ มต้น และสิ้ นสุ ดไว้
              ั
  ในงบประมาณเพื่อบรรลุวตถุประสงค์ขององค์กร

                                 4
งบประมาณคืออะไร (ต่ อ)

   โรงพยาบาลรัฐ : ปี งบประมาณ จะเริ่ มจาก ต.ค. – ก.ย.
   Exp ปี งบประมาณ 2549 : ตุลาคม 2548 ถึง กันยายน
      2549
   โรงพยาบาลเอกชน : อาจเริ่ มจาก ม.ค. – ธ.ค. (แล้วแต่จะ
   กาหนด)


                               5
งบประมาณคืออะไร (ต่ อ)

     ประโยชน์ของการทางบประมาณ
   (1) เพื่อการวางแผน (Planning) : กาหนดเบื้องต้นว่าต้องใช้
   ทรัพยากรเท่าไร ต้องได้รายได้เท่าไร จึงบรรลุเป้ าหมายของ
   องค์กร
   (2) เพื่อการควบคุม (Controlling) : ประเมินการใช้ทรัพยากร
   และรายได้เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาว่าบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
   หรื อไม่
                                 6
ทาไมเภสั ชกรต้ องสนใจเรื่องงบประมาณ

  หน้าที่หลักของเภสัชกร คือ การดูแลระบบยา

     เทคโนโลยี                   การเมือง/กฎหมาย

                 การคัดเลือกยา


           การผลิตยา   ระบบยา    การกระจาย


                  การใช้ ยา

     เศรษฐกิจ                  สั งคมและวัฒนธรรม

                                      7
 ทาไมเภสั ชกรต้ องสนใจเรื่องงบประมาณ (ต่ อ)
 งบประมาณที่โรงพยาบาลได้รับนั้น มีประมาณ ร้อยละ 60 ของงบ
 ทั้งหมดจะเป็ นเรื่ องของการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์
 การปรับปรุ งระบบบริ การ เช่น การเปิ ดบริ การให้คาปรึ กษาด้านยา
 การปรับปรุ งระบบกระจายยาในโรงพยาบาล การแพทย์แผนไทย
                 ้
 เป็ นต้น ทุกเรื่ องล้วนแล้วแต่ตองคานึงถึงงบประมาณทั้งสิ้ น
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น การศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม เป็ น
     ้
 ต้น ก็ตองใช้งบประมาณในการสนับสนุน ทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พก  ั
 และค่าลงทะเบียน
                                8
โครงสร้ างงบประมาณของโรงพยาบาล
  ภายใต้นโยบาย “30 บาท รักษาทุกโรค” ซึ่งเปลี่ยนเป็ น
  “30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกลโรค” มีการจัดสรร
  งบประมาณแบบ เหมาจ่ายรายหัว และแปรผันตาม
  จานวนประชากรที่ข้ ึนทะเบียน
 Exp ปี 2548 งบเหมาจ่ายรายหัวเป็ น 1,500 บาท/คน/ปี
  โรงพยาบาล ก มีประชากรที่มาขึ้นทะเบียน 50,000 คน
  ดังนั้นโรงพยาบาล ก จะได้รับงบประมาณ 75 ล้านบาท
  (มาจาก 1,500*50,000)                 9
โครงสร้ างงบประมาณของโรงพยาบาล (ต่ อ)
  ขณะนีรัฐบาลได้ กาหนดงบเหมาจ่ ายรายหัวไว้ ที่ 1,659 บาท/
       ้
               ้   ่       ้
  คน/ปี ซึ่งตัวเลขในส่ วนนีจะเปลียนแปลงได้ ขึนกับ
  สภาพแวดล้อมทางการเมือง และเศรษฐกิจ
  เป็ นค่ าดาเนินการรวมค่ าบุคลากร และค่ าใช้ จ่ายสู งและการ
                   ้
  ดาเนินงานส่ งเสริมสุ ขภาพและปองกันโรคส่ วนบุคคล
             ่
  ตลอดจนงบลงทุนเพือทดแทนไว้ ในเงินยอดนี้
  แบ่ งงบประมาณ เป็ น 2 หมวด
  (1) เงินงบประมาณ
  (2) เงินนอกงบประมาณ                      10
โครงสร้ างงบประมาณของโรงพยาบาล (ต่ อ)

  เงินงบประมาณ
     เป็ นเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อให้สาหรับการ
  ดาเนินกิจการโรงพยาบาลในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร : เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
  เงินเดือนพนักงานของรัฐ การประชุมอบรม สวัสดิการ
  รักษาพยาบาล เป็ นต้น
  - ค่าสาธารณูปโภค : ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์-โทรสาร
                                 11
โครงสร้ างงบประมาณของโรงพยาบาล (ต่ อ)
  เงินนอกงบประมาณ แบ่งเป็ น 3 หมวดหลัก
  (1) เงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า (Universal
  Coverage; UC) :
     ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ใช้ในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
          ้
  กับการดูแลผูป่วยและประชาชน เช่น ซื้ อยาและเวชภัณฑ์
  ส่ งเสริ ม ป้ องกัน ควบคุมโรค เป็ นต้น


                                12
โครงสร้ างงบประมาณของโรงพยาบาล (ต่ อ)
  การจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ ายรายหัว
      (ประชากรที่ข้ ึนทะเบียน*1,500)


เงินนอกงบประมาณ หมวด UC    เงินงบประมาณด้านบุคลากร

            ้
 เงินหมวด UC = (ปชก. ขึนทะเบียน*งบรายหัว)-เงินเดือน
                             13
โครงสร้ างงบประมาณของโรงพยาบาล (ต่ อ)
  เงินนอกงบประมาณ แบ่งเป็ น 3 หมวดหลัก
  (2) เงินบารุ ง : เงินที่เรี ยกเก็บจากผูมารับบริ การตามสิ ทธิ์
                     ้
     - ชาระเงินเอง (Out of Pocket) - 30 บาท (Co-pay)
     - ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    - ประกันเอกชน
     - ประกันสังคม               ั
                    - ประกันอุบติเหตุ
                         ่
  โรงพยาบาลสามารถใช้เงินหมวดนี้ได้อิสระ โดยอยูภายใต้ความ
  เห็นชอบของกรรมการบริ หารโรงพยาบาล
  (3) เงินอื่น ๆ : เงินจากองค์กรอื่นที่มาสนับสนุนโครงการ เช่น
  สสส. อบต. เป็ นต้น
                                  14
โครงสร้ างงบประมาณของโรงพยาบาล (ต่ อ)

  กรณีโรงพยาบาลเอกชน
            ้
   - เรี ยกเก็บจากผูรับบริ การเป็ นหลัก
   - ประกันสังคม
           ั
   - ประกันบริ ษทเอกชน
                ้
   - แหล่งทุนอื่น ๆ : เงินกูจากธนาคาร การระดมทุนใน
  ตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น

                            15
      ่
เภสั ชกรเกียวข้ องกับงบประมาณประเภทใด

                   ้
   งบประมาณทั้งหมด : กรณี เป็ นผูบริ หาร
   เงิน UC : บริ หารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์
   เงินงบประมาณ : พัฒนาศักยภาพ
   เงิน UC หรื อ เงินบารุ ง : พัฒนาระบบงานเภสัชกรรม
   เงินอื่น ๆ เช่น สสส. อบต. : โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่
   ประชาชนในชุมชน

                                16
การวางแผนงบประมาณ
    เพื่อกาหนดว่าในปี ถัดไปนี้เราต้องใช้งบประมาณหรื อเงิน
  สาหรับการบริ หารจัดการจานวนเท่าไร มี 3 วิธี คือ
       ้
  การใช้ขอมูลปี ก่อนหน้า : ค่าเฉลี่ย ดูแนวโน้ม
        ้
  การใช้ขอมูลเดิมของหน่วยงานอื่น : กรณี เปิ ดใหม่
  ถามความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert Opinion) : กรณี เปิ ด
  ใหม่ ซึ่งอาจต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
 ***ระบบจัดเก็บข้อมูล (Information System) ที่ดี เป็ นสิ่ งสาคัญ
          สาหรับการวางแผนงบประมาณ***           17
หลักการจัดซื้อตามระเบียบราชการ
  บัญชียาหลักแห่ งชาติ (National list of Essential Medicines)
    บัญชีที่รวบรวมรายการยาที่สาคัญและจาเป็ นพื้นฐานที่
  โรงพยาบาลควรมี จัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการแห่งชาติดานยา้
  เภสั ชตารับ หรือ บัญชีรายการยาโรงพยาบาล (Hospital
  Formulary)
     บัญชีที่รวบรวมรายการยาของโรงพยาบาล ซึ่งแต่ละโรงพยาบาล
  จะมีรายการยาของตนเอง จัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
               ู ้ ั่
  การบาบัด (PTC) และแพทย์ผสงใช้ยา             18
หลักการจัดซื้อตามระเบียบราชการ (ต่ อ)
  กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดสัดส่ วนจานวนรายการยาในบัญชียา
  หลักแห่งชาติ (Essential Drug; ED) : ยานอกบัญชี (Non Essential
  Drug; Non ED) ดังนี้
     โรงพยาบาลศูนย์ (>500 เตียง) 70:30
     โรงพยาบาลทัวไปและชุมชน 80:20
           ่
  ต้องซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม (GPO) เป็ นอันดับแรก เว้นแต่ GPO
                 ั
  ไม่ผลิต จึงสามารถซื้อจากบริ ษทอื่นได้

                                 19
หลักการจัดซื้อตามระเบียบราชการ (ต่ อ)
  ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้ าง
              ้      ้
    (1) ตกลงราคากับผูจาหน่าย/ผูแทนบริ ษท   ั
          ั ั        ้
    (2) ขออนุมติจดซื้ อ/จัดจ้าง ผูอานวยการเห็นชอบและลง
       ั
  ชื่ออนุมติ
                        ั ้
    (3) ออกใบสังซื้อ/จ้าง ไปแสดงยังบริ ษทผูผลิต
           ่
         ั ้
    (4) บริ ษทผูผลิตส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การ

                               20
หลักการจัดซื้อตามระเบียบราชการ (ต่ อ)
  ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้ าง (ต่ อ)
    (5) โรงพยาบาลรับสิ นค้าหรื อบริ การ โดยต้องมี
                 ้
  คณะกรรมการตรวจรับเป็ นผูตรวจสอบว่าสิ นค้าที่ได้รับตรง
           ้
  ตามคุณสมบัติที่ตองการ และลงชื่อรับ
    (6) ขออนุมติจ่ายเงินจากผูอานวยการ
          ั       ้
         ั
    (7) บริ ษทจึงนาใบเสร็ จมาเรี ยกเก็บเงินจากโรงพยาบาล

                             21
หลักการจัดซื้อตามระเบียบราชการ (ต่ อ)
  ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้ าง (ต่ อ)

   ข้ อสาคัญ คือ จะไม่มีการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การด้วยเงินสดโดย
     ั         ั    ้ ั
   ที่ยงไม่ได้รับการอนุมติจากผูบงคับบัญชาโดยเด็ดขาด
                                 22
การบริหารการเงิน
  โครงสร้ างทางการเงินทีสาคัญ
              ่
    รายได้ : เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (UC และ
  บารุ ง และเงินอื่น ๆ)
    รายจ่ าย : บุคลากร ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุและ
  ครุ ภณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
     ั
    หนีสิน : หนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์ หนี้ ค่าสาธารณูปโภค หนี้
      ้
  อื่น ๆ
                              23
การบริหารการเงิน (ต่ อ)
  เมื่อสิ้ นปี งบประมาณฝ่ ายการเงินจะสรุ ปยอดบัญชีรายงานต่อ
  คณะกรรมการบริ หาร ตัวเลขที่ควรสนใจเป็ นอันดับแรก คือ
  เงินคงเหลือ ณ สิ้ นงวด
     เป็ นบวก    ประเมินผลและควบคุมการดาเนินงาน
     เป็ นลบ    ปรับแผนกลยุทธ์ หางบเพิ่ม
  เมื่อทางานจริ งจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ และระเบียบมีการ
  เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องศึกษาและค้นคว้าเพิมเติม
                         ่
                              24
Assignment
  แบ่งกลุ่มนิสิตเป็ น 4 กลุ่ม
                 ั
  ช่วยอ่าน บทความ/งานวิจย ที่ได้รับมอบหมาย
  สรุ ปประเด็นสาคัญของ บทความ/งานวิจย  ั
  อภิปราย บทความ/งานวิจย นั้น ว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณ
                ั
  และการเงินอย่างไร
  นาเสนอ

                              25
ประเภทงบประมาณ
  งบบุคลากร : จ่ายแก่บุคลากรภาครัฐเป็ นประจา
  งบดาเนินงาน :ใช้จ่ายเพื่อการบริ หารงานประจา ซึ่งไม่ใช่รายจ่ายใน
  งบบุคลากร งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรื องบรายจ่ายอื่น
  งบลงทุน : จ่ายเพื่อการลงทุน ครุ ภณฑ์ ที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง
                   ั
  งบเงินอุดหนุน : ช่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนินงาน หรื อจ่ายเป็ น
  ค่าบารุ งแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  งบรายจ่ายอื่น : การจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภท งบรายจ่ายใดงบ
  รายจ่ายหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้น
                                 26
สรุปโครงสร้ างงบประมาณ
           รัฐจัดสรรให้
          ้
      ปชก. ขึนทะเบียน * งบรายหัว

                          บารุง

 เงินงบประมาณ         เงินนอกงบประมาณ
 - งบบุคลากร          - UC
 - งบลงทุน           - CF        สสส
 ขนาดใหญ่           เป็ นงบดาเนินการ,
                งบลงทุน
                          อบต
                              27
แบบฝึ กหัดวิเคราะห์ ทางการเงิน (หน้ า 10)

 วิเคราะห์ สถานการณ์ ทางการเงินของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ง
 ประจาปี งบประมาณ 2547

  กาไรสุ ทธิ        = รวมรายได้ -รวม
  รายจ่ าย         = (344,3000)

            ้
  โรงพยาบาลแห่ งนีอยู่ในสถานการณ์ รายได้ น้ อยกว่ า ค่ าใช้ จ่าย ลอง
  ช่ วยกันวิเคราะห์ ว่าปัญหามาจากตรงไหน และเสนอแนวทาง แก้ไข
                                    28
แบบฝึ กหัดวิเคราะห์ ทางการเงิน (หน้ า 10)

 รายได้              (บาท)  สั ดส่ วน (%)
   รายได้ จากเงินงบประมาณ  2,600,000       7.20
   รายได้ ค่ารักษาพยาบาล   2,800,000       7.75
   รายได้ จากโครงการ (UC)  30,700,000       85.01
   รายได้ จากการรับบริจาค     1,000       0.00
   รายได้ จากดอกเบีย้       6,000       0.02
       ื่
   รายได้ อน ๆ         50,000       0.14
   รวมรายได้        36,112,000      100.00

                               29
แบบฝึ กหัดวิเคราะห์ ทางการเงิน (ต่ อ)

 ค่ าใช้ จ่าย                 สั ดส่ วน (%)
    ต้ นทุนสิ นค้ าและวัสดุ  10,200,000      25.76
    ค่ าใช้ จ่ายด้ านบุคลากร  15,300,000      38.64
    ค่ าใช้ จ่ายดาเนินงาน    8,400,000      21.21
    ค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน   5,700,000      14.39
    รวมค่ าใช้ จ่าย      39,600,000      100.00
                                30

								
To top