rancangan pelajaran tahunan tingkatan 4 2010 by HC111129162326

VIEWS: 396 PAGES: 35

									                   ‫ﺴﮑﻮﻠﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﻛﺒﻌﺴﺄﻦ ﻛﻔﻼ ﺑﺎﺘﺲ‬
                  SMK KEPALA BATAS, 13200 KEPALA BATAS
                    SEBERANG PERAI, PULAU PINANG
            RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2010
                KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH
                    BAHASA MELAYU
                     TINGKATAN EMPAT
PANITIA BAHASA MELAYU              NAMA GURU : ………………………….............
SMK. KEPALA BATAS,
SEBERANG PERAI UTARA,PULAU PINANG             Disediakan oleh SAMSUDIN BIN SARIF

                         1
 Minggu / Tajuk                 Objektif/HPU/HPK/HHP                   Penyerapan dan          Catatan / BBB
                                                    Pengabungjalinan
Minggu 1        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA            BBB
            1. Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai.       Ayat Penyata
LISAN         2. Mengemukakan kritikan yang membina terhadap sesuatu isu yang     Ayat Perintah            Gambar
            berkaitan dengan kemasyarakatan.                    Ayat Tanya              Poster
Memberi arahan /    3. Mengenal pasti jenis-jenis ayat.                                     Petikan Berita
Panduan                                            PENYERAPAN              Akhbar
            HPU : 1.0                                Ilmu : Sivik
„Gaya hidup Sihat‟   HPK : 1.2                                Nilai : Kerjasama          Lembaran Pengurusan
„Masyarakat Malaysia  HHP : Aras 1 (i), (v)                          KBT :                Grafik
Alaf Baru‟                                           (a) KB – menjana idea
            HPU : 7.0                                (b) Belajar cara belajar (BCB)    BTT4
(Interpersonal dan   HPK : 7.3                                                  Unit 8 Bahagian 1
Maklumat)       HHP : Aras 1 (iii)                                              Unit 1 Bahagian 1
Genre         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA            BBB
NOVEL         1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 ciri novel.             Ayat Tanya
            2. Menulis sinopsis untuk Bab 1 dan Bab 2                Ayat penyata             Novel AZFA HANANI
Aspek         3. Mengenal pasti maksud istilah-istilah sastera.            Istilah / Kosa kata
1. Pengenalan novel                                                         Kamus Dewan
- ciri-ciri novel   HPU : 10.0                               PENYERAPAN
- penulis       HPK : 10.1                               Ilmu : Sivik, sastera        Lembaran Peta
            HHP : Aras 1 (ii)                            Nilai : Kasih sayang
2. Sinopsis                                          KBT :
            HPU : 8.0                                (a) KB – mencirikan
(Estetik dan      HPK : 8.7                                (b) Pembelajaran Konstruktivisme
maklumat)       HHP : Aras 1 (iv)
RUMUSAN        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA            BBB
            1. Mengenal pasti idea utama yang terdapat dalam petikan yang dibaca.  Pembentukan kata(imbuhan meN-),
Petikan Umum      2. Menulis bahagian-bahagian ayat berpola frasa nama subjek dan frasa  Peribahasa              Petikan Akhbar
„Pengorbananku‟    nama predikat.
            3. Menulis ayat menggunakan imbuhan meN-.                PENYERAPAN              Rencana Akhbar Harian
(Maklumat)                                           Ilmu : Sejarah
            HPU : 7.0                                Nilai : Hargai nikmat keamanan dan  BTT4
            HPK : 7.1, 7.5                             keharmonian hidup.          Unit 4 Bahagian 3
            HHP : Aras 1 (i), (iv)
                                                KBT :
                                                (a) KB – membuat inferens
                                                (b) Kajian Masa Depan
                                        2
 Minggu / Tajuk               Objektif / HPU / HPK / HHP               Penyerapan dan         Catatan / BBB
                                                 Pengabungjalinan
Minggu 2       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA           BBB
           1. Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai.      Ayat Tanya dan Kata Kerja
LISAN        2. Menyangkal penyataan lawan dengan bahasa yang sopan.                         Gambar
           3. Menggunakan kata kerja dalam ayat dengan betul.          PENYERAPAN
Membincangkan                                       Ilmu : Pengetahuan Am / Sivik   Poster
tentang Isu-isu   HPU : 1.0                              Nilai : Hormat-menghormati
Semasa        HPK : 1.1, 1.2, 1.5                         KBT :               Petikan Akhbar
           HHP : Aras 1 (i), (ii) , (vii)                    (a) KB – menyusun atur
(Interpersonal dan                                    (b) Kecerdasan Pelbagai.
Maklumat)      HPU : 7.0
           HPK : 7.1
           HHP : Aras 1 (iii)
Genre NOVEL     OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA           BBB
           1. Menyatakan tema novel                       Ayat penyata, susunan ayat ayat
Tema dan Persoalan  2. Menjelaskan dan menulis sekurang-kurangnya 4 persoalan.      songsang.             Novel AZFA HANANI
           3. Membezakan ayat songsang dan ayat susunan biasa.
(Estetik dan                                       PENYERAPAN             Lembaran Pengurusan
maklumat)      HPU : 10.0                              Ilmu : Teknologi, Kesusasteraan  Grafik
           HPK : 10.4                              Melayu
           HHP : Aras 3 (i), (iii)                       Nilai : Kegigihan, Ketabahan dan
                                             Keberanian
           HPU : 8.0                              KBT :
           HPK : 8.2, 8.4                            (a) KB – mengitlak
           HHP : Aras 1 (i), (iv)                        (b) Kajian Masa Depan
PENULISAN      OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat          SISTEM BAHASA           BBB
Karangan Fakta    1. Menulis pendahuluan karangan yang baik dan sesuai dengan tajuk.  Ayat Topik = Ayat Huraian
           2. Menghuraikan 3 isi karangan berdasarkan tajuk.          Ayat Huraian = Ayat Topik     Bahan Edaran
Panduan Mengarang  3. Menggunakan peribahasa yang sesuai dalam karangan.        Peribahasa
Fungsi Perenggan                                                       Karangan Contoh yang
Teknik menulis    HPU : 2.0                              PENYERAPAN             mengandungi pendahuluan
pendahuluan yang   HPK : 2.1, 2.2                            Ilmu : Teknologi, Sains Sosial   dan isi yang baik.
baik.        HHP : Aras 3 (i)                           Nilai : Kerjasama, toleransi
                                             KBT :               BTT4
(Interpersonal dan  HPU : 8.0                              (a) KB – membuat kaitan dan    Unit 2 : Bahagian 3
Maklumat)      HPK : 8.1, 8.5                            perhubungan            Unit 3 : Bah 3
           HHP : Aras 1 (ii)                          (b) Pembelajaran Kontekstual.
„Ambang Remaja‟

“Dunia Semakin
Canggih‟
                                      3
 Minggu / Tajuk               Objektif / HPU / HPK / HHP                Penyerapan dan            Catatan / BBB
                                                  Pengabungjalinan
MINGGU 3       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat           SISTEM BAHASA              BBB
           1. Merungkaikan kemusykilan yang dikemukakan oleh rakan dalam     Kata Nama dan Kata Kerja.
LISAN         perbualan.                                                   Gambar
           2. Melaporkan maklumat tambahan daripada laman web.          PENYERAPAN
„Gaya Hidup Sihat‟  3. Memberikan perbezaan antara kata nama dan kata kerja.       Ilmu : Pendidikan, Teknologi.      Poster
Mendengar Teks                                       Nilai : Bertanggungjawab dan Toleransi
untuk memberikan   HPU : 1.0                               KBT :                  TMK – internet
respons        HPK : 1.1, 1.3                            (a) KB – menjana idea
           HHP : Aras 1 (i)                           (b) Kecerdasan Pelbagai         BTT4
(Interpersonal dan                                                          Unit 8 Bahagian 1
Maklumat)       HPU : 7.0
           HPK : 7.1, 7.2
           HHP : Aras 1 (iii), (iv)
Genre         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat           SISTEM BAHASA              BBB
NOVEL         1. Menyatakan watak dan perwatakan dinamis dan statik.        Ayat tanya, ayat penyata, Simpulan
           2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri watak dinamis dan 3 ciri  Bahasa.                 Novel AZFA HANANI
Aspek:        watak statik.
Watak dan       3. Mengenal pasti simpulan bahasa dalam novel.            PENYERAPAN                Lembaran Pengurusan
Perwatakan                                         Ilmu : Geografi, Kesusasteraan Melayu.  Grafik
- watak utama     HPU :10.0                               Nilai : Kasih sayang, hormat-
- watak sampingan   HPK : 10.6                              menghormati               Kamus Dewan
           HHP : Aras 2 (ii)                           KBT :
                                              (a) KB – mencirikan
(Estetik dan     HPU : 8.0                               (b) Kecerdasan Pelbagai
Maklumat)       HPK : 8.1, 8.2
           HHP : Aras 1 (i). 2 (i), (ii)
RUMUSAN        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat           SISTEM BAHASA              BBB
           1. Membaca pantas secara imbasan tentang petikan yang disediakan.   Kata Nama, Ayat Majmuk.
Petikan Umum     2. Mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat dalam petikan.                          Petikan Umum
„Isu Perumahan /   3. Menulis ayat menggunakan ayat majmuk.               PENYERAPAN
Masyarakat Kita /                                      Ilmu : Sains dan Teknologi        Rencana Akhbar
Kejiranan       HPU :7.0                               Nilai : Kesungguhan / Tanggungjawab   Harian
           HPK : 7.4, 7.5                            KBT :
„Senario Masyarakat  HHP : Aras 1 (iv), (v)                        (a) KB – membuat urutan         BTT4 :
Kita‟                                            (b) Kajian Masa Depan          Unit 1 : Bahagian 1, 3
           HPU : 12.0
(Interpersonal dan  HPK : 12.2
Maklumat)       HHP : Aras 1 (ii), (iv)
                                        4
 Minggu / Tajuk                Objektif / HPU / HPK / HHP               Penyerapan dan           Catatan / BBB
                                                   Pengabungjalinan
MINGGU 4       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat            SISTEM BAHASA             BBB
           1. Menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman.           Istilah Teknologi
MEMBACA DAN      2. Menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting berdasarkan bahan yang                     Petikan rencana dan
MEMAHAMI       dibaca.                                 PENYERAPAN               majalah atau internet
           3. Menyenaraikan istilah yang berkaitan dengan teknologi.        Ilmu : Teknologi Maklumat
Tema : „Teknologi                                       Nilai : Rasional, Ketekunan      BTT4 : Unit 3 Bahagian 2
Maklumat Dunia    HPU : 8.0                                KBT :
Semakin Canggih‟   HPK : 8.2                                (a) KB – menjana idea
           HHP : Aras 1 (i), (ii)                         (b) Teknologi Maklumat dan
(Bidang Maklumat)                                       Komunikasi.
           HPU : 7.0
           HPK : 7.1
           HHP : Aras 1 (ii), (iv)
Genre         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat            SISTEM BAHASA             BBB
NOVEL         1. Menyatakan binaan dan teknik plot.                  Susunan ayat – ayat biasa, ayat
           2. Menyusun peristiwa mengikut urutan plot.               songsang.               Novel AZFA HANANI
Aspek:        3. Membina ayat biasa daripada ayat songsang.
PLOT                                             PENYERAPAN               Lembaran Pengurusan
Binaan Plot      HPU :10.0                                Ilmu : Pengetahuan Am, Kesusasteraan  Grafik
- permulaan      HPK : 10.6                               Melayu
- perkembangan    HHP : Aras 1 (v)                            Nilai : Bersyukur, menghargai
- perumitan                                          KBT :
- puncak       HPU : 8.0                                (a) KB – menyusun atur
- peleraian      HPK : 8.2                                (b) Pembelajaran Kontekstual
           HHP : Aras 1 (v)
Teknik Plot
-suspens
- kejutan

(Estetik dan
Maklumat)
PENULISAN       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat            SISTEM BAHASA             BBB
           1. Menyenaraikan 6 isi penting karangan.                Golongan kata : Imbuhan, kata ganda,
Karangan Jenis    2. Menghuraikan setiap isi dalam perenggan.               kata majmuk.              Akhbar
Pemerihalan      3. Mengenal pasti jenis-jenis kata ganda.                Peribahasa.
                                               PENYERAPAN               Majalah
(Interpersonal dan  HPU :2.0                                Ilmu : Kemasyarakatan, pendidikan.
Maklumat)       HPK : 2.1, 2.2                             Nilai : Hormat-menghormati,      BTT4 : Unit 1 Bahagian 1
           HHP : Aras 1 (i)                            keberanian, kerjasama
„Senario Masyarakat                                      KBT :
Kita‟         HPU : 8.0                                (a) KB – menyusun mengikut
           HPK : 8.2, 8.3                             keutamaan
           HHP : Aras 1 (i), (ii)                         (b) Kecerdasan pelbagai


                                      5
 Minggu / Tajuk                Objektif / HPU / HPK / HHP                Penyerapan dan          Catatan / BBB
                                                    Pengabungjalinan
MINGGU 5         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA            BBB
             1. Membuat bidasan dalam perbincangan secara sopan.          Ragam Ayat, Kata Tanya, Tanda Baca
LISAN          2. Menggunakan pengetahuan dan pengalaman sendiri untuk mengubah   dan Ayat Tanya.           Gambar
             persepsi orang lain.
„Kerjaya‟        3. Menggunakan tanda baca yang betul dalam ayat.           PENYERAPAN              Poster
                                                Ilmu : Sains dan Teknologi.
(Interpersonal dan    HPU : 8.0                               Nilai : Bantu-membantu, keberanian  Petikan Berita Akhbar
Maklumat)        HPK : 8.4, 8.5                            KBT:
             HHP : Aras 1 (iv), (v)                        (a) KB – menjana idea        BTT4 : Unit 9 Bahagian 2
                                                (b) Kajian Masa Depan.
             HPU : 2.0
             HPK : 2.3, 2.5
             HHP : Aras 1 (ii), 2 (i)
Genre          OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA            BBB
NOVEL          1. Menyatakan tema dan sekurang-kurangnya 2 persoalan dalam karya.  Ayat Tanya, Ayat Penyata dan Laras
             2. Menulis cerpen berdasarkan tema dan persoalan yang tertentu yang  Bahasa.               NOVEL : AZFA HANANI
Aspek:          diberi.
1. Latar         3. Menulis ayat menggunakan laras bahasa yang betul.         PENYERAPAN              Lembaran Pengurusan
2. Nilai dan                                          Ilmu : Kesusasteraan Melayu.     Grafik
   pengajaran.    HPU : 7.0                               Nilai : Kegigihan
(interpersonal dan    HPK : 7.6                               KBT:
maklumat)        HHP : Aras 2 (iii)                          (a) KB - Mengitlak
                                                (b) Kecerdasan Pelbagai.
             HPU : 12.0
             HPK : 12.1
             HHP : Aras 1 (i)
RUMUSAN         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA            BBB
             1. Menyenaraikan 6 isi tersurat petikan.               Pembentukan kata-kata majmuk, ayat
Petikan Umum       2. Menyatakan usaha-usaha meningkatkan ekonomi negara.        berlapis, Tanda Baca.        Petikan Umum rencana
- isu kerjaya/ ekonomi  3. Menulis rumusan lengkap menggunakan ayat yang lengkap.                         akhbar harian dan majalah.
                                                PENYERAPAN
„Kerjaya‟        HPU : 2.0                               Ilmu : Ekonomi            BTT4 : Unit 9 Bahagian 2
             HPK : 2.1                               Nilai : Kerajinan, Kejujuran.
             HHP : Aras 1(ii)                           KBT:
(Interpersonal dan                                       (a) KB - meramal
Maklumat)        HPU : 8.0                               (b) Kajian Masa Depan.
             HPK : 8.3
             HHP : Aras 1 (ii), (iii)
                                        6
 Minggu / Tajuk                Objektif / HPU / HPK / HHP            Penyerapan dan           Catatan / BBB
                                                Pengabungjalinan
MINGGU 6       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat        SISTEM BAHASA             BBB
           1. Membina 8 ayat yang berbentuk berita dan rencana.       Ayat aktif, Ayat Pasif
LISAN         2. Menyampaikan ayat yang dibina dengan tepat dan menggunakan                      Gambar
           intonasi yang sesuai.                      PENYERAPAN
Menyampaikan Berita  3. Menulis ayat pasif dan ayat aktif.              Ilmu : Teknologi, Pengetahuan Am.   Poster
                                            Nilai : Menghargai Kepentingan Sains
„Dunia Semakin    HPU : 7.0                            dan Teknologi.             Petikan Berita Akhbar
Canggih‟       HPK : 7.1                            KBT:
           HHP : Aras 1 (v), Aras (i)                    (a) KB – menjana idea         BTT4 : Unit 3 Bahagian 2
(Interpersonal dan                                   (b) Pembelajaran Kontekstual.
Maklumat)       HPU : 8.0
           HPK : 8.1, 8.2
           HHP : Aras 1 (ii), (iv)

           HPU : 1.0
           HPK : 1.2
           HHP : Aras 1 (i), (ii)
Genre         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat        SISTEM BAHASA             BBB
NOVEL         1.Mengarang cerpen dengan tajuk-tajuk yang tertentu.       Susunan ayat (susunan biasa)
           2. Menjelaskan aspek-aspek sastera dalam cerpen yang dikarang.  - istilah dan kosa kata
Aspek :        3. Mengenal pasti istilah menarik dalam novel.                             NOVEL : AZFA HANANI
GAYA BAHASA                                      PENYERAPAN
           HPU : 12.0                            Ilmu : Kesusasteraan Melayu.      Lembaran Pengurusan
(Estetik dan     HPK : 12.1                            Nilai : Kegigihan, kasih sayang.    Grafik
Interpersonal)    HHP : Aras 1 (iii)                        KBT:
                                            (a) KB – menyusun mengikut
           HPU : 1.0                            keutamaan
           HPK : 1.3, 1.4                          (b) Pembelajaran Kontekstual
           HHP : Aras 1 (v), (vi)
PENULISAN       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat        SISTEM BAHASA             BBB
           1. Mengemukakan 5 isi utama karangan.              Golongan Kata
Karangan Jenis    2. Menyusun dan menghuraikan setiap isi yang dibincangkan.    - peribahasa              Gambar / Poster
Perbincangan /    3. Menulis sebuah karangan yang lengkap menggunakan tanda baca  - Tanda baca
Pendapat       yang betul.                           - ayat majmuk pancangan.        Akhbar, Majalah dan
                                                               Internet
„Kemalangan Jalan   HPU : 4.0                            PENYERAPAN
Raya dan Langkah   HPK : 4.1, 4.2                          Ilmu : Sains, Geografi
Menanganinya‟     HHP : Aras 1 (i), (ii)                      Nilai : Rasional, Kerjsama, kasih
                                            sayang.
(Interpersonal dan  HPU : 7.0                            KBT:
Maklumat)       HPK : 7.2, 7.6                          (a) KB – menjana idea
           HHP : Aras 1 (iii), (v)                     (b) Kontekstual                                       7
 Minggu / Tajuk               Objektif / HPU / HPK / HHP                 Penyerapan dan            Catatan / BBB
                                                    Pengabungjalinan
MINGGU 7        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA              BBB
            1. Mengemukakan ulasan berdasarkan fakta.                Golongan kata, kata sendi, cogan kata,
MEMBACA DAN      2. Menganalisis penggunaan istilah dan ayat dalam laras politik.    kata bersanjak, ayat berpola.      Petikan Teks
MEMAHAMI        3. Menulis ulasan/pendapat berdasarkan isu yang dibaca.         Laras bahasa               Akhbar, Majalah, Internet.

Tema :Patriotisme   HPU : 2.0                                PENYERAPAN                BTT4: Unit 7 Bahagian 2,3
            HPK : 2.1, 2.5                             Ilmu : Sejarah
„Generasi Kita‟    HHP : Aras 1 (i), 2 ((i)                        Nilai : Patriotisme, Keberanian.
                                                KBT:
(Interpersonal dan   HPU : 7.0                                (a) KB – membuat inferens
Maklumat)       HPK : 7.1, 7.2                             (b) Kajian Masa Depan.
            HHP : Aras 1 (ii), (v), (vii)
Genre         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA              BBB
CERPEN         1.Menulis sinopsis.                           Ayat Penyata, Susunan Ayat – ayat
            2. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran.       biasa dan ayat songsang.         Antologi HARGA REMAJA
Aspek:         3. Mengenal pasti ayat songsang dalam petikan cerpen.
Ibu dan Ceper                                         PENYERAPAN                Lembaran Pengurusan
            HPU : 10.0                               Ilmu : Geografi, Kesusasteraan Melayu  Grafik
- sinopsis       HPK : 10.4                               Nilai : Kegigihan, Bertanggungjawab,
- tema dan persoalan  HHP : Aras 1 (v), 3 (ii)                        Berani.
- watak dan                                          KBT:
perwatakan       HPU : 8.0                                (a) KB – Mengelaskan, mengumpulkan,
- nilai        HPK : 8.6                                mengkategorikan.
            HHP : Aras 2 (ii), 3 (i)                        (b) Pembelajaran Kontekstual.
(Estetik dan
Maklumat)
RUMUSAN        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA              BBB
            1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 isi tersurat tentang kemusnahan  Binaan Ayat Dasar, Ayat Fakta, Kosa
Petikan Umum      hutan.                                 kata                   Petikan Umum
- isu alam sekitar   2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 isi tersirat.
            3. Mengenal pasti binaan ayat dasar dalam ayat.             PENYERAPAN                Rencana Akhbar Harian
„Melestarikan Alam                                       Ilmu : Geografi, Pendidikan Alam     dan Majalah
Sekitar‟        HPU : 2.0                                Sekitar
            HPK : 2.2, 2.3                             Nilai : Bertanggungjawab, Menghargai   BTT4 : Unit 5 Bahagian
(Interpersonal dan   HHP : Aras 1 (i), 2 (ii)                        Alam Sekitar.              1,2
Maklumat)                                           KBT:
            HPU : 8.0                                (a) KB - mensintesis
            HPK : 8.4, 8.5                             (b) Pembelajaran Kontekstual
            HHP : Aras 1 (iv), 3 (i)
                                         8
 Minggu / Tajuk                Objektif / HPU / HPK / HHP              Penyerapan dan           Catatan / BBB
                                                 Pengabungjalinan
MINGGU 8       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat         SISTEM BAHASA             BBB
           1. Mengemukakan idea secara spontan dengan bahasa yang gramatis  Kata Kerja Transitif
LISAN         dan berkesan.                           Kata Kerja Tak Transitif        Akhbar
           2. Menyampaikan ucapan dengan intonasi dan gaya yang sesuai.
Ucapan        3. Mengenal pasti perbezaan KKT dan KKTT.             PENYERAPAN               Majalah
                                             Ilmu : Moral, Sivik
„Dunia Semakin    HPU : 1.0                             Nilai : Bersyukur, Menghargai     Komputer
Canggih‟       HPK : 1.6                             Keindahan Alam
           HHP : Aras 1 (iii)                         KBT:                  BTT4 : Unit 3 Bahagian 1
(Interpersonal dan                                    (a) KB - menganalisis
Maklumat)       HPU : 9.0                             (b) Kajian Masa Depan
           HPK : 9.1
           HHP : Aras 1 (i)
Genre         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat         SISTEM BAHASA             BBB
CERPEN        1. Menulis sinopsis                        Kata Pinjaman
Memori Seorang Tua  2. Menyusun peristiwa mengikut urutan binaan plot.         Istilah / Kosa kata
           3. Menjelaskan unsur gaya bahasa.                                     Antologi : HARGA
Aspek :                                         PENYERAPAN               REMAJA
- Sinopsis      HPU : 10.0                             Ilmu : Geografi, Sains dan Teknologi
- Plot        HPK : 10.1                             dan Kesusasteraan Melayu.       Lembaran Pengurusan
- Latar        HHP : Aras 1 (iii), 2 (i), (ii)                  Nilai : Berani, Yakin         Grafik
- Watak dan                                       KBT:
perwatakan.      HPU : 8.0                             (a) KB – mengelaskan, mengumpulkan
           HPK : 8.1                             dan mengkategorikan.
(Estetik dan     HHP : Aras 1 (i), (iv) 3 (i)                    (b) Kecerdasan Pelbagai.
Maklumat)
PENULISAN       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:         SISTEM BAHASA             BBB
           1. Menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul dengan  Tanda Baca
Surat Kiriman Rasmi   menggunakan laras bahasa yang sesuai.              Imbuhan, Kosa kata, Kata Majmuk,
           2. Menggunakan kata panggilan yang sesuai dalam surat.       Kata Panggilan.            Contoh Surat Kiriman
- format                                                            rasmi
- laras bahasa    HPU : 6.0                             PENYERAPAN
- isi surat      HPK : 6.2                             Ilmu : Kemasyarakatan         BTT4 : Unit 9 Bahagian 3
           HHP : Aras 1 (i), (ii) 2 (i)                    Nilai : Kerjasama, kesederhanaan
“Kerjaya”                                        KBT:
           HPU : 9.0                             (a) KB – menjana idea
(Estetik dan     HPK : 9.2                             (b) Konstruktivisme
Maklumat)       HHP : Aras 1 (i), (iii)
                                       9
 Minggu / Tajuk                 Objektif / HPU / HPK / HHP                 Penyerapan dan             Catatan / BBB
                                                     Pengabungjalinan
MINGGU 9         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA               BBB
             1. Membina 3 perenggan ayat-ayat berbentuk taklimat.          Kata Terbitan, Kata Kerja Tak Transitif,
LISAN           2. Menyampaikan taklimat dengan suara, intonasi dan gaya yang sesuai.  Ayat Penyata.               Petikan Akhbar, Majalah
             3. Menggunakan kata kerja tak transitif dalam ayat.
Menyampaikan                                           PENYERAPAN                 BTT4 : Unit 5 Bahagian 2
Taklimat         HPU : 7.0                                Ilmu : Sejarah, Pengetahuan Am
             HPK : 7.4                                Nilai : Patriotisme
„Melestarikan Alam    HHP : Aras 1 (iv) , (v)                         KBT:
Sekitar‟                                             (a) KB – membezakan fakta dengan
             HPU : 1.0                                pendapat.
(Maklumat dan       HPK : 1.3                                (b) TMK – Kajian Masa Depan.
Interpersonal)      HHP : Aras 3 (i)
             OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA               BBB
Genre           1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa beserta contoh.     Istilah/Kosa kata
CERPEN          2. Mengenal pasti istilah menarik dalam cerpen.             Laras Bahasa                Antologi: HARGA REMAJA
                                                 Kata-kata hikmat
Israk           HPU : 10.0                                                     Lembaran Pengurusan
             HPK : 10.5                               PENYERAPAN                 Grafik
- sinopsis        HHP : Aras 1 (v) 3 (i)                         Ilmu : Sosial Linguistik, Kesusasteraan
- tema dan persoalan                                       Melayu.
- watak dan        HPU : 11.0                               Nilai : Kesantunan bahasa, menghargai
perwatakan        HPK : 11.2                               keindahan bahasa.
- gaya bahasa       HHP : Aras 1 (ii)
- latar                                              KBT:
- nilai dan pengajaran.                                      (a) KB - mencirikan
                                                 (b) Pembelajaran Kontekstual
(Estetik)
RUMUSAN          OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA               BBB
             1. Menyenaraikan 6 isi tersurat dan 2 isi tersirat.           Binaan ayat – Ayat Dasar.
Petikan Umum       2. Menghasilkan rumusan lengkap dengan kepanjangan 120 patah      Penanda Wacana, Ayat Penyata.       Petikan Umum rencana
-isu pendidikan alam   perkataan.                                                     akhbar harian dan majalah
sekitar.         3. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.          PENYERAPAN
                                                 Ilmu : Pendidikan             BTT4 : Unit 5 Bahagian 2
„Melestarikan Alam    HPU : 2.0                                Nilai : Kerajinan , Ketekunan
Sekitar‟         HPK : 2.2, 2.3                             KBT:
             HHP : Aras 1 (i) 2 (ii)                         (a) KB – merumus, meringkas.
(Interpersonal dan                                        (b) Kajian Masa Depan.
maklumat)         HPU : 8.0
             HPK : 8.4, 8.5
             HHP : Aras 1 (iv), 3 (i)

MINGGU 10         UJIAN PRESTASI 1                                         10
 Minggu / Tajuk                 Objektif / HPU / HPK / HHP                Penyerapan dan           Catatan / BBB
                                                     Pengabungjalinan
MINGGU 11         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA             BBB
             1. Mengujarkan perkataan yang mengandungi diftong dalam sebutan    Laras Bahasa Iklan
MEMBACA DAN        baku.                                 Peraturan Sosiobudaya.         Gambar
MEMAHAMI         2. Memberi beberapa sebab/alasan tentang kebaikan melancong di dalam
             negeri.                                PENYERAPAN               Poster
„ Industri Pelancongan                                      Ilmu : Pengetahuan Am.
di Malaysia‟       HPU : 5.0                               Nilai : Menghargai Khazanah      Risalah Pelancongan
             HPK : 5.1, 5.2                             Tempatan.
(Interpersonal dan    HHP : Aras 1 (ii), (iii) 2 (i)                     KBT:                  BTT4 : Unit 11 Bahagian 2
Maklumat)                                            (a) KB – membuat analogi.
             HPU : 8.0                               (b) Pembelajaran Kontekstual.
             HPK : 8.7
             HHP : Aras 1 (v) 3 (i)
             OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA             BBB
Genre           1. Menyatakan ciri-ciri pantun.                    Sebutan dan Intonasi
PUISI TRADISIONAL     2. Menjelaskan maksud pantun.                     Pola suku kata             Antologi HARGA REMAJA
             3. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 nilai dan 3 pengajaran pantun.   Laras Bahasa.
Pantun Empat Kerat    4. Menulis serangkap pantun yang tepat.                                    Lembaran Pengurusan
(Budi)                                              PENYERAPAN               Garfik
             HPU : 10.0                               Ilmu : Kesusasteraan Melayu,
- ciri-ciri pantun    HPK : 10.4, 10.5                            Pendidikan Moral, Sejarah.       Kamus Dewan
- maksud pantun      HHP : Aras 1 (iii) 2 (iii)                       Nilai : Keyakinan, Berbudi, Berhemah
- tema dan persoalan                                       Tinggi.
- nilai dan pengajaran.  HPU : 12.0                               KBT:
             HPK : 12.1, 12.5                            (a) KB - mencirikan
             HHP : Aras 1 (iii)                           (b) Kajian Masa Depan, Kontekstual
(Estetik)
PENULISAN         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA             BBB
             1. Menghuraikan maksud peribahasa.                   Peribahasa
Karangan Jenis      2. Menyenaraikan 5 isi penting.                    Pembentukan kata – kata majmuk, kata  Teks Cerita Bergambar
Peribahasa        3. Menghuraikan setiap isi yang disenaraikan.             ganda, Tanda Baca.
                                                                    Contoh karangan
- teknik menulis     HPU : 11.0                               PENYERAPAN               berbentuk Peribahasa.
- gaya bahasa       HPK : 11.1                               Ilmu : Kemasyarakatan
             HHP : Aras 1 (i)                            Nilai : Kerjasama, Kesyukuran.     BTT4 : Unit 4 Bahagian 1
„Industri Pelancongan                                      KBT:                  Unit 11 Bahagian 3
di Malaysia‟       HPU : 12.0                               (a) KB – menyusun atur
             HPK : 12.4, 12.6                            (b) Pembelajaran Kontekstual.
(Estetik)         HHP : Aras 1 (ii), 3 (iii)
                                         11
 Minggu / Tajuk                 Objektif / HPU / HPK / HHP              Penyerapan dan            Catatan / BBB
                                                   Pengabungjalinan
MINGGU 12        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA              BBB
            1. Membina 3 perenggan ayat berbentuk laporan tentang aktiviti yang  Ragam ayat – ayat aktif
LISAN          dilaksanakan di peringkat kebangsaan.                                     Contoh laporan
            2. Menyampaikan laporan dengan suara dan intonasi yang sesuai.    PENYERAPAN
Laporan                                            Ilmu : Sains dan teknologi,       Kad Arahan
            HPU : 7.0                               kemasyarakatan.
„Melestarikan Alam   HPK : 7.1, 7.7                            Nilai : Kasih sayang dan Toleransi.   BTT4 : Unit 5 Bahagian 3
Sekitar‟        HHP : Aras 1 (ii), (vii)                       KBT:
                                               (a) KB – menyusun atur
(Maklumat dan      HPU : 1.0                               (b) Konstruktivisme
Interpersonal)     HPK : 1.1, 1.2
            HHP : Aras 1 (i), (iv)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA              BBB
Genre                                             Ayat songsang
PUISI TRADISIONAL    1. Menjelaskan maksud, nilai dan pengajaran dalam syair.       Kata Ganda               Antologi HARGA REMAJA
            2. Menulis ayat menggunakan kata ganda dengan betul.         Sebutan dan intonasi
Pantun Empat Kerat                                      Sebutan ayat              Lembaran Pengurusan
(jenaka dan sindiran)                                                         Grafik
            HPU : 10.0                              PENYERAPAN
Aspek :         HPK : 10.1, 10.4, 10.5                        Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah.  Kamus Dewan
1. Ciri-ciri pantun.  HHP : Aras 1 (ii), (iii)                       Nilai : Kesabaran, Ketaatan .
2. Maksud pantun.                                       KBT:
3. Nilai dan      HPU : 2.0                               (a) KB - mencirikan
pengajaran.       HPK : 2.1, 2.2                            (b) Kecerdasan Pelbagai.
            HHP : Aras 1 (i)
(Estetik dan
Interpersonal)     HPU : 12.0
            HPK : 12.2, 12.4
            HHP : Aras 1 (iii)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA              BBB
RUMUSAN         1. Menyatakan 6 isi tersurat.                     Binaan Ayat Majmuk
            2. Menghuraikan setiap isi yang disenaraikan.             Kosa Kata                Petikan Umum rencana
                                               Tanda Baca               akhbar harian dan majalah.
„Generasi Kita‟     HPU : 2.0
            HPK : 2.1, 2.2                            PENYERAPAN               BTT4 : Unit 7 Bahagian B
(Interpersonal dan   HHP : Aras 1 (i)                           Ilmu : Sosial, Teknologi dan Ekonomi.  1,3
Maklumat)                                           Nilai : Kasih sayang,
            HPU : 8.0                               bertanggungjawab.
            HPK : 8.2,8.3                             KBT:
            HHP : Aras 1 (i), (ii)                        (a) KB – membanding dan membeza
                                               (b) Pembelajaran Kontekstual, TMK
                                               dan Kajian Masa Depan.                                        12
 Minggu / Tajuk                 Objektif / HPU / HPK / HHP               Penyerapan dan            Catatan / BBB
                                                    Pengabungjalinan
MINGGU 13        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA              BBB
            1. Mencetuskan 5 idea/pendapat semasa perbincangan .          Ayat tanya dan ayat penyata.
LISAN          2. Berbual tentang tajuk dengan menggunakan bahasa yang gramatis dan                      Petikan Berita Akhbar/
Perbincangan bahan   berkesan.                               PENYERAPAN               majalah
prosa                                             Ilmu : Kesihatan, Alam Sekitar.
            HPU : 2.0                               Nilai : Kesyukuran           BTT4 : Unit 6 Bahagian 1,2
„Riadah‟        HPK : 2.2, 2.5                             KBT:
            HHP : Aras 1 (i) 2 (ii)                        (a) KB – menjana idea
(Interpersonal dan                                       (b) Kecerdasan Pelbagai.
Maklumat)        HPU : 7.0
            HPK : 7.1
            HHP : Aras 2 (ii)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA              BBB
Genre          1. Menyatakan bentuk syair.                      Sebutan dan Intonasi
PUISI TRADISIONAL    2.Menjelaskan maksud syair.                      Istilah sastera.            Antologi HARGA REMAJA
            3.Menyatakan dan memberi contoh gaya bahasa.
„Syair Definisi Orang                                     PENYERAPAN               Lembaran Pengurusan
Berakal‟        HPU : 10.0                               Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah,  Grafik
            HPK : 10.1                               Warisan dan Budaya.
Aspek :         HHP : Aras 1 (iii) (v), 2 (i)                     Nilai : Kerajinan, Ketekunan.
- ciri-ciri syair                                       KBT:
- maksud syair     HPU : 7.0                               (a) KB - menganalisis
- persoalan       HPK : 7.1, 7.2                             (b) Pembelajaran Kontekstual.
            HHP : Aras 1 (i), (v)
(Estetik dan
maklumat)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA              BBB
PENULISAN        1. Menutarakan 5 isi penting karangan.                 Kata Tugas, Kata Tanya, Kosa kata,
            2. Menyusun isi-isi karangan mengikut keutamaan.            Tanda baca, Ayat Majmuk.        Contoh Surat Kiriman Tak
Karangan – Rencana   3. Menulis karangan menggunakan ayat majmuk dengan tanda baca yang                       Rasmi, Internet
            betul.                                 PENYERAPAN
„Dunia Semakin                                         Ilmu : Teknologi, Alam Sekitar,
Canggih‟        HPU : 7.0                               Kemasyarakatan.             BTT4 : Unit 3
            HPK : 7.1, 7.2, 7.6                          Nilai : Kasih sayang, Kesetiaan,
(Maklumat dan      HHP : Aras 1 (i), (ii)                         Berhemah tinggi.
interpersonal)                                         KBT:
            HPU : 2.0                               (a) KB – menyusun atur.
            HPK : 2.1                               (b) TMK.
            HHP : Aras 1 (i)
                                       13
 Minggu / Tajuk                 Objektif / HPU / HPK / HHP              Penyerapan dan           Catatan / BBB
                                                   Pengabungjalinan
MINGGU 14        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat          SISTEM BAHASA             BBB
             1. Mentafsir hujah untuk menerima dan menolaknya.          Morfologi – Kata Kerja Transitif
LISAN          2. Menyatakan kekuatan dan kelemahan sesuatu pandangan.       Berapitan meN-...-kan dan       Pita Rakaman
             3. Menggunakan imbuhan yang betul ketika berhujah.         meN-...-i
Mentafsir Hujah                                                           Kad Arahan
             HPU : 7.0                              PENYERAPAN
„Generasi Kita‟‟     HPK : 7.1                              Ilmu : Ekonomi             BTT4 : Unit 7 Bahagian 3
             HHP : Aras 1(i)                           Nilai : Kerjasama dan bertolak ansur
(Maklumat dan                                        KBT:
Interpersonal)      HPU : 1.0                              (a) Kecerdasan Pelbagai
             HPK : 1.5                              (b) Konstruktivisme
             HHP : Aras 2 (i)
             OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:         SISTEM BAHASA             BBB
Genre          1. Menulis maksud sajak.                      Ayat Songsang
PUISI MODEN       2. Menyatakan tema, nilai dan pengajaran sajak tersebut.      Ayat Penyata              Antologi HARGA REMAJA
             3. Memprosakan sajak tersebut ke dalam bentuk prosa biasa.     Cakap Pindah.
Aspek :                                                               Lembaran Pengurusan
Harga Remaja       HPU : 10.0                             PENYERAPAN               Grafik
             HPK : 10.1                             Ilmu : Pendidikan Islam/Moral,
- maksud         HHP : Aras 1 (iii) (v), 2 (i)                    Kesusasteraan Melayu.
- tema dan persoalan                                     Nilai : Kasih sayang, pengorbanan.
- nilai dan pengajaran  HPU : 7.0                              KBT:
- memprosakan      HPK : 7.1, 7.2                           (a) KB – mencirikan, menilai
             HHP : Aras 1 (i), (v)                        (b) Belajar Cara Belajar.
(Estetik dan
Maklumat)
             OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:         SISTEM BAHASA             BBB
RUMUSAN         1. Menyatakan sebab-sebab negara memerlukan ahli yang pakar dalam  Binaan Ayat
Petikan Umum „Isu      bidang sains dan teknologi.                   (Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk)     Petikan Wawancara
Sains dan Teknologi‟   2. Mengemukakan 6 isi tersurat daripada petikan.
             3. Menulis ayat menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.      PENYERAPAN               BTT4 : Unit 4 Bahagian 3
„Keranamu Malaysia‟                                     Ilmu : sosial
             HPU : 1.0                              Nilai : Hormat-menghormati,
(Interpersonal dan    HPK : 1.3                              bertanggungjawab.
Maklumat)        HHP : Aras 1 (iv)                          KBT:
                                               (a) KB - meramal
             HPU : 8.0                              (b) ICT
             HPK : 8.1
             HHP : Aras 1 (ii)
                                        14
 Minggu / Tajuk                 Objektif / HPU / HPK / HHP                Penyerapan dan           Catatan / BBB
                                                     Pengabungjalinan
MINGGU 15         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA             BBB
             1. Menggunakan etika yang sesuai ketika berurusan.           Ayat tanya, ayat penyata dan ayat
LISAN           2. Mengemukakan 3 sebab seseorang itu perlu mempunyai kerjaya.     perintah, laras bahasa.        Petikan Berita Akhbar /
             3. Menggunakan laras bahasa yang sesuai.                                    Majalah
Perbincangan tentang                                       PENYERAPAN
Kerjaya          HPU : 3.0                                Ilmu : Kaunseling dan Komunikasi    BTT4 : Unit 9 Bahagian 1,2
             HPK : 3.1                                Nilai : Kesyukuran dan kerjasama.
„Kerjaya‟         HHP : Aras 1 (ii)                            KBT:
(Interpersonal dan                                        (a) KB – menjana idea
Maklumat)         HPU : 11.0                               (b) Kecerdasan Pelbagai.
             HPK : 11.1
             HHP : Aras 1 (i)
             OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA             BBB
Genre                                               Sebutan dan Intonasi
             1. Menjelaskan maksud sajak.                      Pola Suku Kata             Antologi HARGA REMAJA
PUISI MODEN        2. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga nilai dan tiga pengajaran dalam  Laras Bahasa
             sajak.                                                     Lembaran Pengurusan
Di Perpustakaan      3. Mendeklamasikan sajak itu dengan menggunakan sebutan dan intonasi  PENYERAPAN               Grafik
             yang betul.                               Ilmu : Kesusasteraan Melayu,
                                                 Pendidikan Moral, Sejarah.       Kamus Dewan
Aspek :          HPU : 10.0                               Nilai : Keyakinan, Berhemah tinggi.
- Ciri-ciri sajak     HPK : 10.4, 10.5                            KBT:
- maksud sajak      HHP : Aras 1 (iii), 2 (iii)                       (a) KB - mencirikan
- tema dan persoalan                                       (b) Kajian Masa Depan
- nilai dan pengajaran.  HPU : 12.0
             HPK : 12.1, 12.5
             HHP : Aras 1 (iii)
             OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA             BBB
PENULISAN         1. Menyatakan 6 isi tersurat.                      Penanda Wacana
             2. Menghasilkan rumusan dengan bahasa yang baik.            Ayat Majmuk Pancangan dan Relatif.   - contoh rumusan.
Rumusan Bahan       3. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam rumusan.                            - lembaran grafik
Grafik                                              PENYERAPAN
   - Graf Bar     HPU : 7.0                                Ilmu : Alam Sekitar, Kemasyarakatan.
             HPK : 7.1, 7.2                             Nilai : Kasih sayang, keberanian.
(Interpersonal dan    HHP : Aras 1 (i)                            KBT:
Maklumat)                                             (a) KB – menyusun atur.
             HPU : 1.0                                (b) TMK
             HPK : 1.3
             HHP : Aras 1 (iv)
                                        15
 Minggu / Tajuk                Objektif / HPU / HPK / HHP               Penyerapan dan            Catatan / BBB
                                                  Pengabungjalinan
MINGGU 16        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:         SISTEM BAHASA              BBB
            1. Menjawab soalan-solan pemahaman.                 Imbuhan berapitan memper... dan
LISAN          2. Mengemukakan pendapat tentang isu yang dibincangkan.       memper-...-kan.             Petikan Umum
            3. Menggunakan kata kerja berawalan memper- dan berapitan memper-
MEMBACA DAN       ...-kan dalam ayat yang berpola FN + FK dengan gramatis.      PENYERAPAN               BTT4 : Unit 7 Bahagian 2
MEMAHAMI                                          Ilmu : Geografi, Perdagangan
            HPU : 1.0                              Nilai : Menghargai, Sopan santun dan
TEMA :         HPK : 1.3                              Kerjasama
Disiplin/kesedaran   HHP : Aras 1 (iv)                          KBT:
sivik                                            (a) KB – Membuat ramalan.
„Generasi Kita‟     HPU : 7.0                              (b) Kajian Masa Depan.
            HPK : 7.7
(Interpersonal dan   HHP : Aras 1 (vii)
Maklumat)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:         SISTEM BAHASA              BBB
Genre          1. Menjelaskan maksud sajak.                    Sebutan dan Intonasi
PUISI MODEN       2. Menjelaskan tema dan persoalan.                 Istilah sastera.            Antologi HARGA REMAJA
            3. Menyatakan dan memberi contoh unsur bunyi.
 Mengintai Ruang                                      PENYERAPAN               Lembaran Pengurusan
Insaf          HPU : 10.0                             Ilmu : Kesusasteraan Melayu,      Grafik
            HPK : 10.4, 10.5                          Pendidikan Moral.
            HHP : Aras 1 (ii), 3 (i)                      Nilai : Rasional            Petikan Nilai dan
Aspek :                                           KBT:                  Pengajaran.
- maksud        HPU : 8.0                              (a) KB - menilai
- tema dan persoalan.  HPK : 8.7,8.8                            (b) Kajian Masa Depan.
- unsur bunyi      HHP : Aras 1 (vii), 3 (i)

(Estetik dan
Maklumat)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:         SISTEM BAHASA              BBB
PENULISAN        1. Menyenaraikan 4 isi penting karangan.              Penanda Wacana, tanda baca dan
            2. Menghasilkan karangan syarahan tentang usaha meningkatkan    ejaan.                 Petikan Umum rencana
Syarahan        semangat juang di kalangan atlet.                                      akhbar harian dan majalah.
            3. Menggunakan penanda wacana yang betul.              PENYERAPAN
Petikan Umum – isu                                     Ilmu : Sukan              BTT4 : Unit 8 Bahagian 1,3
kesihatan        HPU : 4.0                              Nilai : Berdikari, menghargai.
            HPK : 4.2                              KBT:
„Gaya Hidup Sihat‟   HHP : Aras 2 (i)                          (a) KB – mengenal pasti sebab akibat.
                                              (b) Kajian Masa Depan.
(Interpersonal dan   HPU : 8.0
Maklumat)        HPK : 8.2
            HHP : Aras 1 (ii)                                       16
 Minggu / Tajuk                Objektif / HPU / HPK / HHP             Penyerapan dan            Catatan / BBB
                                                 Pengabungjalinan
MINGGU 17        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:        SISTEM BAHASA              BBB
             1. Menceritakan sesuatu berdasarkan maklumat yang didengar.   Morfologi – partikel –kah.
LISAN          2. Bersoal jawab dengan intonasi yang sesuai.          Sintaksis – Ayat songsang.        Gambar
             3. Membina ayat menggunakan partikel –kah.
Forum                                           PENYERAPAN                Petikan Akhbar
             HPU : 9.0                            Ilmu : Sains dan Teknologi
„Melestarikan Alam    HPK : 9.1                            Nilai : Keyakinan            BTT4 : Unit 5 Bahagian 1,2
Sekitar‟         HHP : Aras 1 (i), (iii)                     KBT:
                                             (a) KB – membuat keputusan.
(Interpersonal dan    HPU : 3.0                            (b) Belajar Cara Belajar.
Maklumat)        HPK : 3.1
             HHP : Aras 2 (i)
             OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:        SISTEM BAHASA              BBB
Genre          1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak.           Sebutan, Intonasi, Istilah dan Kosa
PUISI MODEN       2. Menyatakan dan memberi contoh gaya bahasa.          kata.                  Antologi HARGA REMAJA
             3. Menyatakan tiga nilai dan tiga pengajaran sajak.
Sajak:                                          PENYERAPAN                Lembaran Pengurusan
Adat Sezaman       HPU : 10.0                            Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Geografi.  Grafik
             HPK : 10.3, 10.5                         Nilai : Keberanian, Kesyukuran.
- maksud         HHP : Aras 1 (ii)                        KBT:
- Gaya Bahasa                                       (a) KB - mencirikan
- nilai dan pengajaran  HPU : 2.0                            (b) Pembelajaran Kontekstual
             HPK : 2.5
(Estetik dan       HHP : Aras 1 (i), (iii)
Interpersonal)
             OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:        SISTEM BAHASA              BBB
PENULISAN        1. Mengendalikan perbahasan ala parlimen.            Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk,
             2. Menyampaikan hujah dengan bahasa dan intonasi yang betul.   Peribahasa.               Pita Rakaman
Karangan –        3. Menggunakan peribahasa yang betul dalam penulisan karangan.
Perbahasan ala                                      PENYERAPAN                Akhbar
parlimen         HPU : 2.0                            Ilmu : Ekonomi, Kemasyarakatan.
             HPK : 2.1, 2.3                          Nilai : Rasional             Majalah Ilmiah
- format         HHP : Aras 2 (i) 3 (i)                      KBT:
- laras bahasa                                      (a) KB – Menghubungkait.         Kamus Dewan
- isi          HPU : 12.0                            (b) TMK
             HPK : 12.1                                                BTT4 : Unit 6 Bahagian
„Riadah‟         HHP : Aras 1 (i), (iv)                                          1,2,3

(Interpersonal dan
Maklumat)
                                        17
 Minggu / Tajuk                Objektif / HPU / HPK / HHP                Penyerapan dan         Catatan / BBB
                                                    Pengabungjalinan
MINGGU 18        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA           BBB
            1. Membaca teks untuk memahami format dan isi.             Kosa kata, ayat songsang.
LISAN          2. Menjawab soalan-soalan pemahaman.                                    Artikel tentang industri
            3. Menggunakan kosa kata yang diberi untuk membina ayat.        PENYERAPAN             sama ada dari majalah
Perbahasan                                           Ilmu : Geografi          atau internet.
            HPU : 7.0                                Nilai : Hemah tinggi, kerjasama.
            HPK : 7.1                                KBT:
(Maklumat dan      HHP : Aras 1 (iv)                            (a) KB – menjana idea
interpersonal)                                         (b) Pembelajaran Kontekstual
            HPU : 8.0
            HPK : 8.2, 8.4
            HHP : Aras 1 (ii), 2 (ii)
Genre          OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA           BBB
PROSA          1. Menghuraikan ciri-ciri prosa tradisional.              Sebutan dan Intonasi
TRADISIONAL       2. Menulis sinopsis cerita.                       Laras Bahasa            Antologi HARGA REMAJA
            3. Menjelaskan perbezaan antara cakap ajuk dan cakap pindah.      Cakap ajuk dan cakap pindah.
Pelayaran yang                                                           Lembaran Pengurusan
Penuh Peristiwa     HPU : 10.0                               PENYERAPAN             Grafik
Aspek :         HPK : 10.4, 10.5                            Ilmu : Kesusasteraan Melayu,
- Pengenalan      HHP : Aras 1 (ii) (iv)                         Pendidikan Islam dan Moral.
1. ciri-ciri prosa                                       Nilai : Kesyukuran, kesabaran
tradisional       HPU : 11.0                               KBT:
2. unsur mitos dan   HPK : 11.2, 11.3                            (a) KB - mengitlak
legenda         HHP : Aras 1 (ii), 2 (ii) (iii), 3 (i)                 (b) Kajian Masa Depan

(Estetik)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA           BBB
RUMUSAN         1. Menulis dan mengemukakan idea utama dalam petikan berita.      Ayat – ayat tanya
            2. Mencadangkan secara bertulis enam isi penting tentang perkembangan                   Petikan Berita
Petikan Umum      industri pelancongan di Malaysia.                    PENYERAPAN
- KEBUDAYAAN DAN    3. Membina ayat daripada kata tanya.                  Ilmu : Perdagangan         BTT4: Unit 11 Bahagian
PELANCONGAN                                           Nilai : Keberanian, keyakinan   1,2
            HPU : 2.0                                KBT:
“Industri pelancongan  HPK : 2.2                                (a) KB – Kajian Masa Depan
di Malaysia‟      HHP : Aras 1 (i) 3 (i)                         (b) Kecerdasan Pelbagai.

(Interpersonal dan   HPU : 8.0
Maklumat)        HPK : 8.2, 8.5
            HHP : Aras 1 (i) (v) 3 (i)
MINGGU 19        PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 20        PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


                                       18
 Minggu / Tajuk               Objektif / HPU / HPK / HHP                  Penyerapan dan            Catatan / BBB
                                                     Pengabungjalinan
MINGGU 21       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:            SISTEM BAHASA              BBB
            1. Mengemukakan 10 ayat berbentuk sumbang saran daripada bahan      Ayat Suruhan
LISAN         prosa yang diberikan.                           Ayat Larangan              Petikan Berita
            2. Mengenal pasti isi-isi penting bahan prosa.
Sumbang Saran     3. Mengenal pasti ayat suruhan dan ayat larangan.             PENYERAPAN                Poster
Bahan Prosa                                           Ilmu : Geografi, Alam Sekitar
            HPU : 7.0                                 Nilai : Toleransi            Petikan Akhbar
„ Riadah‟       HPK : 7.3                                 KBT:
(Maklumat dan     HHP : Aras 1 (iv)                             (a) KB – membuat ramalan.        BTT4 : Unit 6 Bahagian 2
Estetik)                                             (b) Kajian Masa Depan
            HPU : 11.0
            HPK : 11.3
            HHP : Aras 1 (i)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:            SISTEM BAHASA              BBB
Genre         1. Menghuraikan sinopsis petikan.                     Sebutan dan Intonasi
PROSA         2.Menjelaskan maksud watak bulat, dan pipih.               Laras Bahasa               Antologi HARGA REMAJA
TRADISIONAL      3. Menyatakan watak dan perwatakan bagi watak bulat, dan pipih.      Istilah Sastera
            4. Menyenaraikan kosa kata klasik yang terdapat dalam petikan prosa.                        Lembaran Pengurusan
‟Merah Silu‟                                           PENYERAPAN                Grafik
            HPU : 10.0                                Ilmu : Kesusasteraan Melayu,
Aspek :        HPK : 10.4, 10.5                             Pengetahuan Am
- watak dan      HHP : Aras 1 (ii) 3 (i)                          Nilai : Kesabaran, tolak ansur.
perwatakan                                            KBT:
            HPU : 12.0                                (a) KB – Menjana idea
(Estetik)       HPK : 12.1, 12.2                             (b) Pembelajaran Kontekstual
            HHP : Aras 1 (i) 2 (ii)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:            SISTEM BAHASA              BBB
PENULISAN       1. Menyemak draf syair dari segi tanda baca, ejaan, penggunaan kata dan  Kata Nama
            penanda wacana yang sesuai.                        Penanda Wacana              - pita rakaman
Menulis Syair     2. Menghasilkan syair dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah     Tanda baca                - petikan syair
            dan menarik.
- tema dan persoalan  3. Menggunakan kata nama yang diberi untuk menghasilkan sebuah      PENYERAPAN
- nilai        syair.                                  Ilmu : Sastera, Kemasyarakatan.
- gaya bahasa                                          Nilai : Kebersihan Fizikal dan Mental,
            HPU : 12.0                                Kejujuran.
(Estetik dan      HPK : 12.1, 12.6                             KBT:
Maklumat)       HHP : Aras 1 (v)                             (a) KB – menyusun atur
                                                 (b) Kecerdasan Pelbagai.
            HPU : 9.0
            HPK : 9.2
            HHP : Aras 1 (i)
                                        19
 Minggu / Tajuk                Objektif / HPU / HPK / HHP               Penyerapan dan             Catatan / BBB
                                                   Pengabungjalinan
MINGGU 22       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA               BBB
           1. Mentaksir maklumat secara jelas untuk membuat inferens.       Ayat Penyata
LISAN         2. Mengeluarkan / menyatakan semua 6 isi daripada ulasan selari yang  Ayat Terbitan               Gambar
           disampaikan.
Menyampaikan     3. Membina ayat terbitan.                       PENYERAPAN                Poster
ulasan selari                                        Ilmu : Ekonomi
berdasarkan bahan   HPU : 8.0                               Nilai : Rasional, Keyakinan, Kerjasama.  Petikan Akhbar
rangsangan.      HPK : 8.4, 8.5                             KBT:
           HHP : Aras 1 (ii)                           (a) KB – membanding dan membeza.     BTT4 : Unit 9 Bahagian 2
“Kerjaya”                                          (b) TMK
           HPU : 5.0
(Maklumat dan     HPK : 5.2
Interpersonal)    HHP : Aras 1 (i)

           OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA               BBB
Genre         1. Menghurai ciri-ciri prosa tradisional .               Kiasan dan perumpamaan
PROSA         2. Menulis sinopsis cerita.                      Istilah Sastera.             Antologi HARGA REMAJA
TRADISIONAL      3. Menyenaraikan perumpamaan yang terdapat dalam petikan.
                                               PENYERAPAN                Lembaran Pengurusan
Hikayat Indera Nata  HPU : 10.0                               Ilmu : Kesusasteraan Melayu.       Grafik
           HPK : 10.1                               Nilai : Kesetiaan dan kasih sayang
Aspek:        HHP : Aras 1 (iii)                           KBT:                   Kamus Dewan
- sinopsis                                          (a) KB - mencirikan
- latar        HPU : 2.0                               (b) Pembelajaran Kontekstual.       Kamus Istilah
- citra masyarakat  HPK : 2.1
(Estetik dan     HHP : Aras 1 (i) (iii)
Interpersonal)
           OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA               BBB
RUMUSAN        1. Menyenaraikan enam isi penting berdasarkan petikan.         Ayat – Pengguguran ayat.
           2. Menyatakan 5 faktor yang menyebabkan kemalangan jalan raya.                          Petikan Akhbar
Petikan Umum     3. Memahami proses pengguguran ayat dengan menjawab soalan yang    PENYERAPAN
- KEMALANGAN     diberi.                                Ilmu : Perundangan            Gambar Kemalangan
JALAN RAYA                                          Nilai : Hemah Tinggi,           Jalan Raya.
           HPU : 12.0                               bertanggungjawab
„Pendidikan Lalu   HPK : 12.2                               KBT:
Lintas‟        HHP : Aras 1 (ii)                           (a) KB – membuat kaitan dan
                                               perhubungan.
(Interpersonal dan  HPU : 7.0                               (b) Pembelajaran Kontekstual
Maklumat)       HPK : 7.5
           HHP : Aras 1 (vii)
                                       20
 Minggu / Tajuk               Objektif / HPU / HPK / HHP                Penyerapan dan            Catatan / BBB
                                                   Pengabungjalinan
MINGGU 23        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA              BBB
             1. Menyatakan 5 kesan pencemaran alam sekitar.            Laras Bahasa
LISAN          2. Mencadangkan 5 langkah mengatasinya.               Kata Kerja Pasif            Petikan Akhbar
Mendengar dan      3. Menggunakan kata kerja pasif dalam ayat.
Memahami                                           PENYERAPAN               BTT4 : Unit 5 Bahagian 1
             HPU : 7.0                              Ilmu : Alam Sekitar
„Melestarikan alam    HPK : 7.7                              Nilai : Kebersihan Fizikal dan Mental
sekitar‟‟        HHP : Aras 1 (vii)                          KBT:
                                               (a) KB – menjana idea
(Maklumat dan      HPU : 5.0                              (b) Kecerdasan Pelbagai.
Interpersonal)      HPK : 5.1
             HHP : Aras 1 (i) 2 (i)
             OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA              BBB
Genre          1. Menjelaskan sinopsis cerita.                   Cakap Ajuk
PROSA TRADISIONAL    2. Menjelaskan nilai dan pengajaran dalam prosa.           Istilah Sastera             Antologi HARGA REMAJA
             3. Menukarkan cakap ajuk kepada prosa biasa.
Hikayat Khoja Maimun                                     PENYERAPAN               Lembaran Pengurusan
             HPU : 10.0                              Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sains.   Grafik
Aspek :         HPK : 10.6                              Nilai : Kejujuran, Baik hati.
  -   Sinopsis   HHP : Aras 1 (v) 2 (i)                        KBT:                  Kamus Istilah Sastera.
  -   Latar                                       (a) KB - mencirikan
  -   Citra     HPU : 8.0                              (b) Kecerdasan Pelbagai.
      masyarakat  HPK : 8.7
             HHP : Aras 1 (iv) 3 (i)
(Estetik dan Maklumat)
             OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA              BBB
PENULISAN        1. Menyenaraikan 10 perkataan / frasa / ayat yang puitis.      Penyusunan semua ayat.
             2. Menulis karangan dengan bahasa yang gramatis.           Kata Kerja.               Majalah
Karangan – cereka /   3. Merangka isi cereka untuk menghasilkan perenggan yang koherens.
cerpen                                            PENYERAPAN               BTT4 : Unit 6 Bahagian 2,3
             HPU : 2.0                              Ilmu : Ekonomi, TMK
„Riadah‟         HPK : 2.1, 2.5                            Nilai : Rasional, Ketekunan.
             HHP : Aras 1 (ii) 3 (i)                       KBT:
(Interpersonal dan                                      (a) KB – mengenal pasti idea utama
Maklumat)        HPU : 8.0                              dan idea sokongan.
             HPK : 8.8                              (b) Kajian Masa Depan, TMK.
             HHP : Aras 1 (ii)

MINGGU 24        UJIAN PRESTASI 2
                                       21
 Minggu / Tajuk                Objektif / HPU / HPK / HHP                Penyerapan dan           Catatan / BBB
                                                    Pengabungjalinan
MINGGU 25       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA              BBB
            1. Menyatakan persoalan pokok yang terdapat dalam petikan.       Kata Terbitan, ayat penyata.
LISAN         2. Mengeluarkan / menyatakan 4 isi penting daripada perbincangan.                       Slaid
            3. Menulis ayat daripada kata terbitan yang diberi.          PENYERAPAN
Perbincangan                                         Ilmu : Ekonomi
            HPU : 2.0                               Nilai : Keyakinan
„Pelaburan‟      HPK : 2.5                               KBT:
            HHP : Aras 2 (i)                            (a) KB – membanding dan
(Interpersonal dan                                      membezakan.
Maklumat)       HPU : 9.0                               (b) TMK
            HPK : 9.4
            HHP : Aras 2 (ii)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA              BBB
Genre         1. Menulis sinopsis drama.                       Perumpamaan
            2. Menjelaskan watak dan perwatakan.                  Istilah sastera.            Antologi HARGA REMAJA
DRAMA         3. Menjelaskan citra masyarakat dalam teks.
            4. Menyenaraikan perumpamaan yang terdapat dalam petikan.       PENYERAPAN               Lembaran Pengurusan
„Gelanggang Tuk                                        Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah.  Grafik.
Wali‟         HPU : 10.0                               Nilai : Kasih sayang, rasional.
            HPK : 10.1                               KBT:
Aspek :        HHP : Aras 1 (i), (iii) 2 (i)                     (a) KB – menyusun atur.
1. Sinopsis                                          (b) Pembelajaran Kontekstual
2. Watak dan      HPU : 7.0
perwatakan.      HPK : 7.1, 7.3
3. Latar        HHP : Aras 1 (iii), (iv)
- citra masyarakat

(Estetik dan
maklumat)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA              BBB
PENULISAN       1. Menyenaraikan sepuluh perkataan / frasa / ayat yang puitis.     Tanda Baca
            2. Merangka isi karangan untuk menghasilkan perenggan yang koherens.  Sistem Ejaan              Conoth surat.
Karangan – Surat Tak  3. Menggunakan peribahasa yang sesuai dalam karangan.         Peribahasa
Rasmi                                                                 Contoh Frasa yang
            HPU : 9.0                               PENYERAPAN               mengandungi ayat puitis.
- format        HPK : 9.2                               Ilmu :Kemasyarakatan.
- isi/ kandungan    HHP : Aras 1 (i)                            Nilai : Kejujuran, hemah tinggi.
                                               KBT:
„Ambang Remaja‟    HPU : 12.0                               (a) KB – menjana idea
            HPK : 12.4                               (b) TMK
(Maklumat dan     HHP : Aras 1 (ii)
Estetik)                                       22
 Minggu / Tajuk              Objektif / HPU / HPK / HHP                 Penyerapan dan            Catatan / BBB
                                                   Pengabungjalinan
MINGGU 26      OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA              BBB
           1. Menyenaraikan isi-isi penting daripada sebuah cerita.        Laras Sastera
LISAN        2. Membina 5 ayat daripada laras cerita.                Ayat Penyata.
           3. Bercerita secara lisan dengan gaya dan intonasi yang sesuai dengan                      Lembaran Pengurusan
„Bercerita‟     menggunakan laras bahasa yang betul.                  PENYERAPAN               Grafik
                                               Ilmu : Sastera
(Interpersonal dan  HPU : 2.0                                Nilai : Keyakinan, ketekunan.      Petikan Cerita.
Maklumat)      HPK : 2.4                                KBT:
           HHP : Aras 1 (ii) 3 (i)                         (a) KB – menyelesaikan masalah.
                                               (b) Kajian Masa Depan.
           HPU : 6.0
           HPK : 6.2
           HHP : Aras 1 (i)
           OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA              BBB
Genre        1.Menghuraikan watak dan perwatakan bagi watak utama dan        Cakap Ajuk
DRAMA        sampingan.                               Laras Bahasa              Antologi HARGA REMAJA
           2.Menyusun peristiwa mengukut urutan plot.
Forum Remaja 2020  3. Menukarkan dialog ke bentuk karangan biasa.             PENYERAPAN               Lembaran Pengurusan
                                               Ilmu : Kesusasteraan Melayu.      Grafik.
Aspek:        HPU : 10.1                               Nilai : Kecekalan, Ketabahan.
1. Watak dan     HPK : 10.2                               KBT:                  Kamus Istilah sastera.
Perwatakan      HHP : Aras 1 (iiv)                           (a) KB - mencirikan
2. Plot                                           (b) Kecerdasan Pelbagai.
           HPU : 7.0
(Estetik dan     HPK : 7.3
Maklumat)      HHP : Aras 1 (iii)
           OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA              BBB
KARANGAN BAHAN    1. Menyatakan 4 isi berdasarkan gambar.                 Proses Peluasan Ayat
RANGSANGAN      2. Menyusun isi mengikut urutan.                                        Petikan Majalah
           3. Membina ayat majmuk daripada ayat tunggal.              PENYERAPAN
Gambar                                            Ilmu : Perundangan           Laporan akhbar
           HPU : 2.0                                Nilai : Hemah tinggi, hormat-
„Warisan Bangsa‟   HPK : 2.1                                menghormati
           HHP : Aras 1 (ii) 3 (i)                         KBT:                  BTT4 : Unit 10 Bahagian
(Interpersonal dan                                      (a) KB – mengenal pasti sebab akibat.  1,2
Maklumat)      HPU : 8.0                                (b) Kajian Masa Depan.
           HPK : 8.2
           HHP : Aras 1 (iii) 2 (i)
                                       23
 Minggu / Tajuk               Objektif / HPU / HPK / HHP             Penyerapan dan          Catatan / BBB
                                                Pengabungjalinan
MINGGU 27      OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:        SISTEM BAHASA             BBB
LISAN        1. Menyenaraikan isi-isi penting daripada sebuah cerita.     Ayat Penyata
           2. Menyatakan sepuluh ayat untuk membentuk sebuah cerita.     Ayat Aktif              Lembaran Pengurusan
Bercerita      3. Bercerita secara lisan dengan gaya dan intonasi yang sesuai.                     Grafik.
                                            PENYERAPAN
„Warisan Bangsa‟   HPU : 7.0                             Ilmu : Kesusasteraan Melayu,     Gambar
(Maklumat dan    HPK : 7.2, 7.4, 7.5                        Kemasyarakatan.
Estetik)       HHP : Aras 1 (ii, iv)                       Nilai : Keyakinan, kasih sayang.   Poster
                                            KBT:
           HPU : 10.0                            (a) KB – menjana idea         Petikan Cerita
           HPK : 10.1                            (b) Belajar Cara Belajar
           HHP : Aras 1 (i)                                            BTT4 : Unit 10 Bahagian 1
Genre        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:        SISTEM BAHASA             BBB
CERPEN        1. Menghuraikan struktur plot.                  Cakap Ajuk
           2. Menyatakan persoalan dalam prosa.               Laras Bahasa             Antologi HARGA REMAJA
Pemain Catur     3. Menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam cerpen.    Kata adjektif.
                                                               Lembaran Pengurusan
Aspek :       HPU : 10.0                            PENYERAPAN              Grafik.
1. Plot       HPK : 10.1, 10.6                         Ilmu : Kesusasteraan Melayu,
2. Persoalan     HHP : Aras 1 (i, v)                        Kenegaraan.
3. Perbandingan                                    Nilai : Kesabaran, Ketaatan.
Watak.        HPU : 8.0                             KBT:
           HPK : 8.3, 8.4                          (a) KB – Mengelaskan, mengumpulkan,
(Estetik dan     HHP : Aras 1 (ii, iv)                       mengkategorikan.
Maklumat)                                       (b) Pembelajaran Kontekstual

           OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:        SISTEM BAHASA             BBB
PENULISAN      1. Menyatakan format wawancara.                  Tanda Baca
           2. Menyatakan 5 isi utama wawancara.               Ayat Tanya              Contoh Wawancara
Wawancara      3. Menggunakan tanda baca yang betul dalam karangan.       Ayat Sokongan
                                            Kata Adjektif             BTT4 : Unit 7 Bahagian 3
- format       HPU : 8.0
- Isi/ Kandungan   HPK : 8.2, 8.4                          PENYERAPAN
           HHP : Aras 1 (ii), (iii), 3 (i)                  Ilmu : Kemasyarakatan
“Generasi Kita”                                    Nilai : Baik hati, bersih
           HPU : 5.0                             KBT:
(Interpersonal dan  HPK : 5.2                             (a) KB – menyusun atur
Maklumat)      HHP : Aras 1 (ii)                         (b) Belajar Cara Belajar

           HPU : 1.0
           HPK : 1.2
           HHP : Aras 2 (i)                                       24
 Minggu / Tajuk                Objektif / HPU / HPK / HHP            Penyerapan dan           Catatan / BBB
                                                Pengabungjalinan
MINGGU 28       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:       SISTEM BAHASA             BBB
            1. Menyenaraikan fakta dalam petikan yang diberi.        Tanda Baca
MEMBACA DAN      2. Menggunakan kata pemeri dengan betul dalam ayat.       Kata Pemeri              Petikan rencana daripada
MEMAHAMI        3. Mengemukakan pendapat tentang isu yang dibincangkan.                        akhbar
                                            PENYERAPAN
Petikan Umum      HPU : 7.0                            Ilmu : Kesusasteraan          BTT4 : Unit 2 Bahagian 2
            HPK : 7.5                            Nilai : Kesopanan
„Ambang Remaja‟    HHP : Aras 1 (iv, vi)                      KBT:
                                            (a) KB – mengenal pasti sebab akibat
(Maklumat)                                       (b) Pembelajaran

Genre         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:       SISTEM BAHASA             BBB
            1. Menyatakan binaan dan teknik plot.              Cakap ajuk
Drama :        2. Menyusun peristiwa mengikut urutan dan struktur plot.    Sebutan dan intonasi          Antologi: HARGA REMAJA
Cempaka Berdarah    3. Membina ayat daripada simpulan bahasa.            Simpulan bahasa.
                                                               Lembaran Pengurusan
1. Sinopsis      HPU : 10.0                           PENYERAPAN               Grafik.
2. Plot        HPK : 10.1, 10.6                        Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah
3. Watak dan      HHP : Aras 1 (iii)                       Nilai : Patriotisme, ketaatan.
  perwatakan.                                     KBT:
(Estetik dan      HPU : 8.0                            (a) KB – menyusun atur
Maklumat)       HPK : 8.2, 8.7                         (b) Pembelajaran Kontekstual
            HHP : Aras 1 (i, ii)                      Kontekstual, TMK
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:       SISTEM BAHASA             BBB
RUMUSAN        1. Menyenaraikan tanggungjawab remaja terhadap keluarga dan   Kata Majmuk
             masyarakat.                         Ayat Penyata              Gambar
Perbincangan isu-isu  2. Mengemukakan 6 isi tersurat dalam petikan.
semasa (tersurat dan  3. Mengenal pasti kata majmuk yang terdapat dalam petikan.                       Poster
tersirat)                                       PENYERAPAN
            HPU : 9.0                            Ilmu : Pengetahuan am, Kesihatan.   Petikan Berita
„Dunia Semakin     HPK : 9.1, 9.3                         Nilai : Kesyukuran, tanggungjawab
Canggih‟        HHP : Aras 1 (i), 2 (iii) 3 (iii)                KBT:                  BTT4 : Unit 3 Bahagian 2
                                            (a) KB - menganalisis
(Interpersonal dan   HPU : 2.0                            (b) Pembelajaran Kontekstual.
Maklumat)       HPK : 2.3
            HHP : Aras 1 (ii)
                                         25
 Minggu / Tajuk                Objektif / HPU / HPK / HHP               Penyerapan dan           Catatan / BBB
                                                  Pengabungjalinan
MINGGU 29       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA             BBB
           1. Menyenaraikan fakta dalam petikan yang diberi.           Kata Tugas – kata pemeri.
LISAN         2. Menyatakan tiga ayat berbentuk ulasan kepada bahan grafik.                        Laman-laman web
           3. Membezakan penggunaan ialah dan adalah.              PENYERAPAN              pendidikan
Menilai dan membuat                                     Ilmu : Geografi
ulasan tentang    HPU : 7.0                               Nilai : Kerajinan, ketaatan.     BTT4 : Unit 3 Bahagian 1
pelbagai bahan    HPK : 7.5                               KBT:                 Unit 2 Bahagian 1
           HHP : Aras 1 (iv)                           (a) KB – membezakan fakta dengan
„Dunia Semakin                                       pendapat.
Canggih‟       HPU : 8.0                               (b) Pembelajaran Kontekstual.
„Ambang Remaja‟    HPK : 8.1
           HHP : Aras 2 (i) (ii)
(Maklumat)

Genre         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA             BBB
CERPEN        1. Menyatakan watak dan perwatakan.                  Ayat tanya
Mellisa        2. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran.      Ayat penyata             Cerpen : HARGA REMAJA
           3. Mengenal pasti kosa kata menarik dalam petikan dan mencari makna  Istilah dan kosa kata
(Estetik dan     perkataan tersebut.
Interpersonal)                                       PENYERAPAN              Lembaran Pengurusan
           HPU : 10.0                              Ilmu : Kesusasteraan Melayu,     Grafik.
           HPK : 10.1, 10.4, 10.6                        Kenegaraan
           HHP : Aras 1 (v) 3 (ii)                        Nilai : Patriotisme, rasional.
                                              KBT:
           HPU : 2.0                               (a) KB – Membanding dan membeza
           HPK : 2.1, 2.3                            (b) Kajian Masa Depan.
           HHP : Aras 1 (i) 3 (ii)

PENULISAN       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA             BBB
           1. Membuat ulasan novel dari segi bahasa, tema dan pengajaran.    Kosa kata
Ulasan        2. Mengetahui format penulisan ulasan novel.             Ayat Aktif dan Ayat Pasif       Majalah, Novel
           3. Menulis ayat menggunakan ayat pasif dan ayat aktif.        Ayat tanya
                                              Tanda Baca.              BTT4 : Unit 7 Bahagian 1
„Generasi Kita‟
           HPU : 2.0                               PENYERAPAN
(Interpersonal dan  HPK : 2.1                               Ilmu : Kasihatan, Perubatan.
Maklumat)       HHP : Aras 1 (ii)                           Nilai : Bertanggungjawab, Disiplin.
                                              KBT:
           HPU : 8.0                               (a) KB – membuat inferens
           HPK : 8.5                               (b) Kecerdasan Pelbagai, TMK.
           HHP : Aras 1 (iv), (vi)
                                       26
 Minggu / Tajuk               Objektif / HPU / HPK / HHP               Penyerapan dan            Catatan / BBB
                                                  Pengabungjalinan
MINGGU 30      OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA              BBB
LISAN        1. Mengenal pasti lima isi penting yang akan disampaikan.       Kata Majmuk
           2. Menyatakan tiga perenggan berbentuk syarahan.           Ayat Penyata              Lembaran Pengurusan
Syarahan       3. Mengenal pasti kata kunci tajuk syarahan yang akan disampaikan.  Ayat Tanya.               Grafik.

„Gaya Hidup Sihat‟  HPU : 7.0                               PENYERAPAN               Gambar
           HPK : 7.1, 7.3                            Ilmu : Pengetahuan am, Sivik.
(Interpersonal dan  HHP : Aras 1 (iii) (vi)                        Nilai : Disiplin, Ketaatan.       Poster
Maklumat)                                         KBT:
           HPU : 3.0                               (a) KB – Membezakan fakta dengan    Petikan Akhbar
           HPK : 3.1, 3.2                            pendapat.
           HHP : Aras 1 (i) (v) 2 (i) 3 (i)                   (b) TMK.                BTT4 : Unit 7 bahagian 3

Genre        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          (b) SISTEM BAHASA            BBB
           1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa beserta contoh.    Kosa kata
CERPEN        2. Menghuraikan watak utama.                     Kata ganda               Antologi : HARGA
           3. Membina ayat daripada kata ganda.                 Sebutan dan intonasi          REMAJA
Biarkan Samudera                                      Susunan ayat.
           HPU : 10.0                                                  Lembaran Pengurusan
1. Watak dan     HPK : 10.1, 10.4, 10.5                        PENYERAPAN               Grafik.
  perwatakan    HHP : Aras 1 (ii) (iii)                        Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah.
2. Plot                                          Nilai : Kesabaran            Kamus Dewan
3. Nilai dan     HPU : 2.0                               KBT:
  pengajaran.    HPK : 2.1, 2.2                            (a) KB - mencirikan
           HHP : Aras 1 (iii)                          Kecerdasan Pelbagai.

(Estetik dan
Interpersonal)

RUMUSAN       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA              BBB
           1. Menulis rumusan selengkapnya dengan betul.             Sistem Ejaan
Petikan Rencana   2. Mencadangkan 5 usaha menarik pelancong ke negara ini.       Kata Pinjaman – Kata Terbitan.     Petikan Rencana Dewan
           3. Mengenal pasti kata pinjaman yang digunakan dalam bahasa Melayu.                      Masyarakat
„Isu Pelancongan‟                                     PENYERAPAN
           HPU : 2.0                               Ilmu : PJK               Lembaran Pengurusan
(Interpersonal dan  HPK : 2.1, 2.2                            Nilai : Semangat Kesukanan.       Grafik.
Maklumat)      HHP : Aras 1 (i) (ii)                         KBT:
                                              (a) KB – Menjana idea
           HPU : 8.0                               (b) Kajian Masa Depan, TMK.
           HPK : 8.5, 8.8
           HHP : Aras 3 (i)
                                      27
 Minggu / Tajuk                Objektif / HPU / HPK / HHP               Penyerapan dan           Catatan / BBB
                                                  Pengabungjalinan
MINGGU 31       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA             BBB
            1. Menyatakan enam isi penting dalam penyelesaian masalah.      Kata Majmuk
LISAN         2. Menghuraikan enam hujah sebagai penyelesaian masalah.       Ayat Penyata             Komputer
            3. Menghuraikan sesuatu menggunakan ayat penyata.          Ayat Tanya.
Penyelesaian                                                           Lembaran Pengurusan
masalah        HPU : 7.0                              PENYERAPAN              Grafik.
            HPK : 7.1, 7.3                            Ilmu : PJK, Sains
(Interpersonal dan   HHP : Aras 1 (iii) (vi)                       Nilai : Disiplin, Ketaatan.      Gambar
Maklumat)                                          KBT:
            HPU : 3.0                              (a) KB – Membezakan fakta dengan   Poster
            HPK : 3.1, 3.2                            pendapat.
            HHP : Aras 1 (i) (v) 2 (i) 3 (i)                   (b) TMK.               Petikan Berita


            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA             BBB
Genre:         1. Menghuraikan maksud syair.                    Kata Pinjaman
PUISI TRADISIONAL   2. Menjelaskan nilai dan pengajaran.                 Istilah/kosa kata.          Antologi HARGA REMAJA
            3. Menulis sebuah syair menggunakan kosa kata yang diberi.
Syair Siti Sianah                                      PENYERAPAN              Lembaran Pengurusan
            HPU : 10.0                              Ilmu : Kesusasteraan Melayu.     Grafik.
            HPK : 10.1                              Nilai : Berani, Yakin
Aspek:         HHP : Aras 1 (iii) 2 (i) (ii)                    KBT:                 Kamus Dewan
1. Maksud Syair                                       (a) KB – mengelaskan, mengumpulkan,
2. Persoalan      HPU : 8.0                              mengkategorikan.
3. Nilai dan      HPK : 8.1                              (b) Kecerdasan Pelbagai.
Pengajaran       HHP : Aras 1 (i) (iv) 3 (i)

(Estetik dan
Maklumat)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA             BBB
PENULISAN       1. Menulis laporan dengan format yang betul.             Kata Nama
            2. Mengemukakan 3 isi penting laporan.                Kata Kerja              Contoh Laporan
- Laporan       3. Menggunakan kata nama dan kata kerja yang betul dalam penulisan  Ayat Penyata
            laporan.                                                  Majalah
Laporan Pertandingan                                    PENYERAPAN
Sukan Air di Tempat  HPU : 2.0                              Ilmu : PJK, Sukan
Anda          HPK : 2.2                              Nilai : Keberanian, Semangat
            HHP : Aras 1 (i)                           Kesukanan
(Interpersonal dan                                     KBT:
Maklumat)       HPU : 7.0                              (a) KB – menyusun atur
            HPK : 7.1, 7.3                            (b) Kajian Masa Depan
            HHP : Aras 1 (iii) (vii)                                       28
 Minggu / Tajuk                  Objektif / HPU / HPK / HHP                Penyerapan dan            Catatan / BBB
                                                     Pengabungjalinan
MINGGU 32        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:            SISTEM BAHASA              BBB
            1. Menyampaikan sekurang-kurangnya empat pendapat dengan ayat-ayat    Kata Kerja
LISAN          yang gramatis.                              Ayat Aktif               Lembaran Pengurusan
            2. Mengemukakan 1 perenggan isi-isi penting dan menghuraikannya      Ayat Pasif               Grafik
Memberi pendapat /   dengan tepat.                               Ayat Penyata
membuat keputusan.   3. Menggunakan ayat aktif dan ayat pasif dalam konteks ayat yang betul.                      Gambar
                                                 PENYERAPAN
„Malaysia Alaf Baru‟  HPU : 9.0                                 Ilmu : Pengetahuan Am          Poster
            HPK : 9.3, 9.4                              Nilai : Bertanggungjawab
(Maklumat dan      HHP : Aras 1 (i)                             KBT:                  Petikan Akhbar
Interpersonal)                                          (a) KB – mencirikan, mengenal pasti
            HPU : 2.0                                 sebab akibat.              BTT4 : Unit 4 Bahagian 2
            HPK : 2.1, 2.2                              (b) Belajar Cara Belajar, TMK
            HHP : Aras 1 (i) (ii) 3 (i)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:            SISTEM BAHASA              BBB
Genre          1. Menulis maksud gurindam.                        Kata nama.
PUISI TRADISIONAL    2. Menyatakan dan memberikan contoh keindahan bahasa.           Istilah Umum.              Antologi HARGA REMAJA
            3. Menulis sebuah gurindam dengan menggunakan kata nama yang
Gurindam 12 Fasal    diberikan.                                PENYERAPAN               Lembaran Pengurusan
yang Keenam                                            Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah.  Grafik
Aspek :         HPU : 10.0                                Nilai : Patriotisme, taat setia.
1. Maksud gurindam   HPK : 10.1, 10.4                             KBT:                  Kamus Dewan
2. Persoalan      HHP : Aras 1 (ii) (v) 3 (iii)                       (a) KB - mengitlak
3. Nilai dan                                           (b) Pembelajaran Kontekstual.      Peta Minda.
Pengajaran       HPU : 8.0
            HPK : 8.4, 8.6
(Estetik dan      HHP : Aras 1 (iii) (vi)
Maklumat)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:            SISTEM BAHASA              BBB
PENULISAN        1. Menulis ayat-ayat / frasa yang sesuai dalam unsur format ucapan.    Diksi dan istilah TMK
            2. Menyediakan rangka karangan format ucapan.               Laras bahasa              Rakaman Video,
Ucapan / Syarahan /   3. Menggunakan laras bahasa yang betul ketika menulis ucapan.
Ceramah                                              PENYERAPAN               LCD
            HPU : 9.0                                 Ilmu : TMK, Komunikasi.
- format        HPK : 9.2, 9.4                              Nilai : Berhemah tinggi, Amanah
- laras bahasa     HHP : Aras 2 (ii) (iii)                          KBT:
- isi                                               (a) KB – menyusun atur, menjana idea
            HPU : 11.0                                (b) TMK
„Kepentingan Internet  HPK : 11.1
Kepada Masyarakat‟   HHP : Aras 1 (i)

(Maklumat dan
Estetik)


                                         29
 Minggu / Tajuk                 Objektif / HPU / HPK / HHP             Penyerapan dan           Catatan / BBB
                                                  Pengabungjalinan
MINGGU 34        OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:         SISTEM BAHASA             BBB
            1. Menyatakan enam isi penting dalam petikan.           Ayat Penyata
LISAN          2. Menghuraikan hujah berkaitan prosa.               Ayat Aktif               Komputer
            3. Mengenal pasti jenis-jenis ayat.                Ayat Pasif
Memberi ulasan                                       Ayat tanya.              Lembaran Pengurusan
tentang prosa      HPU : 8.0                                                 Grafik
            HPK : 8.7, 8.8                           PENYERAPAN
„Industri Pelancongan  HHP : Aras 1 (iii) 2 (ii) 3 (i)                  Ilmu : TMK, Perdagangan.        Gambar
di Malaysia‟                                        Nilai : amanah
            HPU : 2.0                             KBT:                  Petikan Berita Akhbar
(Maklumat dan      HPK : 2.5                             (a) KB – menyelesaikan masalah.
Interpersonal)     HHP : Aras 1 (i) (ii) 3 (i)                    (b) TMK                BTT4 : Unit 11 Bahagian
                                                                 1,2
Genre          OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:         SISTEM BAHASA             BBB
PUISI TRADISIONAL    1. Menulis maksud seloka.                     Cakap ajuk, Cakap pindah
            2. Menyatakan sekurang-kurangnya dua nilai dan pengajaran.     Istilah / kosa kata.          Antologi HARGA REMAJA
Seloka Emak Si     3. Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah dan sebaliknya.
Randang                                          PENYERAPAN
            HPU : 10.0                             Ilmu : Pengetahuan am, kesusasteraan  Lembaran Pengurusan
Aspek:         HPK : 10.2, 10.4, 10.6                       Melayu.                Grafik
            HHP : Aras 1 (iii) (v) 2 (i) 3 (ii)                Nilai : kasih sayang, tolak ansur
- Maksud Seloka                                      KBT:
- Persoalan       HPU : 7.0                             (a) KB – membuat kesimpulan
- Nilai dan       HPK : 7.1, 7.2                           (b) Kecerdasan Pelbagai.
pengajaran.       HHP : Aras 1 (v)

(Estetik dan
Interpersonal)
            OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:         SISTEM BAHASA             BBB
RUMUSAN         1. Membuat rumusan selengkapnya dengan menepati kehendak soalan.  Kosa kata
            2. Mengenal pasti 6 isi tersurat daripada petikan.         Istilah TMK              Petikan rencana daripada
„Kepentingan Internet  3. Memberikan maksud perkataan yang terdapat dalam petikan.                        majalah
Kepada Masyarakat‟                                     PENYERAPAN
            HPU : 2.0                             Ilmu : Komunikasi, TMK.        Lembaran Pengurusan
(Interpersonal dan   HPK : 2.4                             Nilai : disiplin, jujur        Grafik
Maklumat)        HHP : Aras 1 (i) (ii)                       KBT:
                                              (a) KB – menjana idea
            HPU : 8.0                             (b) Kajian Masa Depan , TMK
            HPK : 8.8
            HHP : Aras 1 (i) (ii) (iv)
                                       30
 Minggu / Tajuk               Objektif / HPU / HPK / HHP             Penyerapan dan           Catatan / BBB
                                                Pengabungjalinan
MINGGU 35       OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:        SISTEM BAHASA             BBB
           1. Menyatakan 5 hasil perbincangan berdasarkan gambar.      Laras Bahasa, Ayat tunggal, ayat
LISAN         2. Berurusan dengan pihak tertentu untuk mendapatkan maklumat.  majmuk.                Lembaran Pengurusan
           3. Dapat membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk.                            Grafik.
Komentar       HPU : 8.0                            PENYERAPAN
           HPK : 8.1, 8.2                          Ilmu : Sukan, Kebudayaan, Sejarah.   Gambar
„Riadah‟       HHP : Aras 1 (iii, v) 2 (v)                   Nilai : Semangat bermasyarakat,
                                            Kesantunan.              Poster
(Maklumat dan     HPU : 2.0                            KBT:
Interpersonal)    HPK : 2.2                            (a) KB – menjana idea         Petikan Berita Akhbar.
           HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) 3 (i)                  (b) Belajar cara belajar.
                                                               BTT4 : Unit 6 Bahagian 1
           OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:        SISTEM BAHASA             BBB
Genre         1. Menulis maksud sajak.                     Kata Pemeri
SAJAK         2. Menyatakan sekurang-kurang dua nilai dan pengajaran.     Ungkapan                Antologi: HARGA REMAJA
           3. Mengenal pasti maksud tersirat daripada sajak.        Istilah dan diksi.
Mahsuri        HPU : 2.0                                                Lembaran Pengurusan
           HPK : 2.5                            PENYERAPAN               Grafik
1. Maksud Sajak    HHP : Aras 1 (i) (ii)                      Ilmu : Kemasyarakatan
2. Persoalan                                      Nilai : Kerjasama, hemah tinggi.
3. Nilai dan     HPU : 3.0                            KBT:
  Pengajaran     HPK : 3.3                            (a) KB – menjana idea
           HHP : Aras 1 (iv)                        (b) Kecerdasan Pelbagai.(Interpersonal dan
Estetik)
           OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:        SISTEM BAHASA             BBB
PENULISAN       1. Menyatakan maksud peribahasa dengan betul.          Ayat Majmuk
           2. Menulis karangan berdasarkan maksud peribahasa.        Ungkapan / peribahasa.         Contoh karangan
Karangan –      3. Menggunakan ayat majmuk dalam penulisan karangan.       Istilah dan diksi.
Peribahasa                                                          Lembaran Pengurusan
           HPU : 7.0                            PENYERAPAN               Grafik.
- format       HPK : 7.5                            Ilmu : Kesenian
- isi perbincangan  HHP : Aras 1 (v)                         Nilai : Kesantunan, bertanggungjawab
                                            KBT:
„Jauh berjalan Luas  HPU : 9.0                            (a) KB – membanding dan membeza
Pandangan‟      HPK : 9.1                            (b) Kajian Masa Depan
           HHP : Aras 1 (i)
(Interpersonal)
                                       31
 Minggu / Tajuk                 Objektif / HPU / HPK / HHP               Penyerapan dan         Catatan / BBB
                                                    Pengabungjalinan
MINGGU 36         OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA           BBB
             1. Mengenal pasti dan menilai isi-isi penting.            Kata Tugas
LISAN           2. Menyatakan sekurang-kurangnya lima ayat berbentuk dialog dengan  Kata Sendi             Lembaran Pengurusan
             betul.                                Penanda Wacana           Grafik.
Dialog          3. Berbual dengan menggunakan dialog yang ditulis.          Kata Tanya
                                                Cakap ajuk.            Gambar
„Keranamu Malaysia‟    HPU : 1.0
             HPK : 1.1                              PENYERAPAN             Poster
(Interpersonal)      HHP : Aras 1 (i) (ii) (iii)                     Ilmu : Sains Sosial
                                                Nilai : Rasional, Keyakinan.    Radio
             HPU : 2.0                              KBT:
             HPK : 2.2                              (a) KB – menjana idea       Petikan Berita Akhbar
             HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) 3 (i)                    (b) Pembelajaran Kontruktivisme.
                                                                 BTT4 : Unit 4 Bahagian 2,3
Genre           OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA           BBB
             1. Menulis maksud sajak.                       Ayat Penyata
SAJAK           2. Menyatakan nilai dan pengajaran.                 Ayat Tanya             Antologi HARGA REMAJA
             3. Memahami istilah sastera yang digunakan.             Istilah dan kosa kata.
Tiba Waktunya                                                           Lembaran Pengurusan
             HPU : 10.0                              PENYERAPAN             Grafik.
Aspek:          HPK : 10.1, 10.4                           Ilmu : Kesusasteraan Melayu,
             HHP : Aras 1 (iii) 3 (ii)                      Pendidikan Moral.         Peta Minda
- Maksud sajak                                         Nilai : Rasional, Kejujuran.
- gaya bahasa       HPU : 2.0                              KBT:                Petikan Nilai
- persoalan        HPK : 2.2, 2.3                            (a) KB - menilai
- Nilai dan pengajaran.  HHP : Aras 1 (iv) 2 (i)                       (b) Pembelajaran Kontekstual.

(Estetik dan
Interpersonal)
             OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:          SISTEM BAHASA           BBB
PENULISAN         1. Menulis skrip drama dengan betul.                 Sistem Ejaan
             2. Mengemukakan sekurang-kurangnya 3 isi karangan.          Kata-kata Hikmat          Gambar
   -  Menulis     3. Menggunakan peribahasa yang betul dalam karangan.         Laras Sastera
     Skrip                                                          Petikan teks yang
     Drama.     HPU : 12.0                              PENYERAPAN             mengandungi skrip drama.
             HPK : 12.1, 12.3                           Ilmu : Kesusasteraan Melayu,
(Estetik dan       HHP : Aras 1 (i) 2 (ii)                       Kemasyarakatan.
Maklumat)                                           Nilai : Kasih sayang, rasional.
             HPU : 8.0                              KBT:
             HPK : 8.2                              (a) KB – membuat kaitan dan
             HHP : Aras 1 (ii) (iv)                        perhubungan.
                                                (b) Pembelajaran Kontekstual.                                         32
 Minggu / Tajuk                Objektif / HPU / HPK / HHP                Penyerapan dan         Catatan / BBB
                                                   Pengabungjalinan
MINGGU 37      OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA            BBB
           1. Menyatakan tentang sesuatu adat perkahwinan.             Kata Sendi Nama
LISAN        2. Membuat perbandingan antara adat-adat perkahwinan di Malaysia.    Kata Hubung             Lembaran Pengurusan
           3. Menggunakan kata hubung yang sesuai dalam perbualan.         Ayat Penyata            Grafik.
Perbualan                                          Ayat Tanya
           HPU : 9.0                                                  Gambar
“Adat Perkahwinan”  HPK : 9.1, 9.4                             PENYERAPAN
           HHP : Aras 1 (i) (iii)                         Ilmu : Budaya, Agama        Poster
(Maklumat dan                                        Nilai : Keberanian, Kasih sayang.
Interpersonal)    HPU : 2.0                                KBT:
           HPK : 2.1, 2.2                             (a) KB – menjana idea        Petikan Berita Akhbar
           HHP : Aras 1 (ii) 2 (i)                         (b) Pembelajaran Kontruktivisme.

           OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA            BBB
Genre        1. Mengetahui semua istilah asas berkaitan dengan sastera.       Kata Pinjaman
           2. Menjelaskan semua tajuk yang terdapat dalam antologi Harga Remaja.  Istilah Sains Sosial        Antologi HARGA REMAJA,
Semua Jenis Genre  3. Menggunakan istilah sains sosial dalam penulisan.                            Novel AZFA HANANI
                                               PENYERAPAN
Aspek:        HPU : 10.0                               Ilmu : Kesusasteraan Melayu,    Lembaran Pengurusan
           HPK : 10.1, 10.4, 10.6                         Kenegaraan.             Grafik.
- ulasan secara   HHP : Aras 1 (iii, v) 3 (ii)                      Nilai :Keadilan, Kejujuran.
keseluruhan genre                                      KBT:                Kamus Dewan / Kamus
           HPU : 8.0                                (a) KB - menganalisis        Istilah Sastera.
(Estetik dan     HPK : 8.7                                (b) Pembelajaran Kontekstual.
Maklumat)      HHP : Aras 1 (ii) (iii)
           OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:           SISTEM BAHASA            BBB
PENULISAN      1. Menyatakan perkara penting dalam format penulisan forum.       Sistem Ejaan
           2. Memberi lima punca/cadangan/ sesuatu isu yang dibincangkan.     Kata-kata Hikmat          Video Pertandingan Forum
Forum        3. Menggunakan kata-kata hikmat dalam penulisan forum.         Ayat Tanya
                                               Ayat Penyata.
„Peranan Sekolah   HPU : 1.0
dalam Melestarikan  HPK : 1.1, 1.4, 1.5                           PENYERAPAN
Kebudayaan      HHP : Aras 1 (i) (ii) (viii)                      Ilmu : Kemasyarakatan.
Tradisonal‟                                         Nilai : Kasih sayang, kejujuran.
           HPU : 8.0                                KBT:
(Interpersonal dan  HPK : 8.1, 8.2                             (a) KB – menjana idea
Maklumat)      HHP : Aras 2 (i) (ii)                          (b) Pembelajaran Kontekstual.
                                      33
 Minggu / Tajuk               Objektif / HPU / HPK / HHP             Penyerapan dan           Catatan / BBB
                                                Pengabungjalinan
MINGGU 38      OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:        SISTEM BAHASA             BBB
           1. Menyatakan tentang sesuatu adat perkahwinan.          Kata Terbitan
MEMBACA DAN     2. Menjawab soalan pemahaman yang pelbagai aras dengan betul.   Ayat Pasif               Lembaran Pengurusan
MEMAHAMI       3. Menulis ayat pasif berdasarkan ayat aktif.           Ayat Majmuk              Grafik.
                                            Ayat Aktif
“Perkahwinan     HPU : 9.0                                                Gambar
Mengikut Adat    HPK : 9.1, 9.2                          PENYERAPAN
Perpatih”      HHP : Aras 1 (i)                         Ilmu : Kesenian, Kemasyarakatan.    Komputer
                                            Nilai : Kesantunan, Kasih sayang.
(Maklumat dan    HPU : 7.0                             KBT:
Interpersonal)    HPK : 7.1, 7.2, 7.5                        (a) KB – membuat kaitan dan      Petikan Berita Akhbar
           HHP : Aras 1 (ii) (v)                       perhubungan
                                            (b) Pembelajaran Kontekstual.     BTT5 : Unit 12 Bahagian C
           OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:        SISTEM BAHASA             BBB
LISAN        1. Mengenal pasti kata kunci tajuk ceramah yang akan diberi.   Kosa kata
           2. Mengemukakan 3 isi ceramah.                  Kata Majmuk
Ceramah       3. Menulis ceramah dengan menggunakan ayat majmuk.        Ayat Majmuk              Lembaran Pengurusan
                                            Ayat Penyata              Grafik.
(Interpersonal dan  HPU : 4.0
Maklumat)      HPK : 4.1, 4.2                          PENYERAPAN
           HHP : Aras 1 (i) (ii)                       Ilmu : Pengetahuan am, Kenegaraan.   Petikan Berita Akhbar
                                            Nilai : Baik hati, Kejujuran.
           HPU : 7.0                             KBT:
           HPK : 7.1                             (a) KB – mengelaskan, mengumpulkan,
           HHP : Aras 1 (ii) (vii)                      mengkategorikan
                                            (b) Belajar Cara Belajar.
           OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:        SISTEM BAHASA             BBB
PENULISAN      1. Mengemukakan lima isi dengan alasan yang meyakinkan.      Kata Kerja
           2. Menyusun isi untuk penulisan karangan fakta.          Peribahasa               Carta
Karangan – Fakta   3. Menggunakan peribahasa yang sesuai dalam penulisan karangan.  Ayat Berlapis
                                                               Perbahasan
“Warisan Bangsal”  HPU : 9.0                             PENYERAPAN
           HPK : 9.1, 9.2                          Ilmu : Kemasyarakatan, Kebudayaan.   Gambar
(Maklumat)      HHP : Aras 1 (i) (ii)                       Nilai : Bertanggungjawab, Kesantunan
                                            KBT:                  BTT4: Unit 11 Bahagian
           HPU : 7.0                             (a) KB – menjana idea         1,3
           HPK : 7.1                             (b) Pembelajaran Konstruktivisme
           HHP : Aras 1 (i)

MINGGU 39 & 40    PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN                                       34
SINGKATAN:                    ALTERNATIF KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM BAHASA (KB) :

BPG  - Buku Panduan Guru            JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM BAHASA:
BTT5  - Buku Teks Tingkatan Lima
BBB  - Bahan Bantu Belajar           1. Mencirikan
FU   - Fakta Utama               2. Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan.
FS   - Fakta Sokongan             3. Membuat kaitan dan perhubungan
HPU  - Hasil Pembelajaran Utama        4. Membanding dan membeza
HPK  - Hasil Pembelajaran Khusus        5. Menyusun atur
HHP  - Huraian Hasil Pembelajaran       6. Mengenal pasti kenyataan benar dan palsu
KBT  - Kemahiran Bernilai Tambah        7. Membezakan fakta dengan pendapat.
KB   - Kemahiran Berfikir           8. Menganalisis
KMD  - Kajian Masa Depan            9. Mengesan kecondongan pendapat.
TMK  - Teknologi Maklumat dan Komunikasi    10. Mengenal pasti sebab akibat.
BCB  - Belajar Cara Belajar          11. Meramal
                         12. Mesintesis
                         13. Mengitlak
                         14. Membuat analogi
                         15. Membuat inferens
                         16. Membuat kesimpulan.
                         17. Menginterpretasi, mentaksir
                         18. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan.
                         19. Menilai
                         20. Menjana idea.
                         21. Merumus, meringkas.
                         22. Membuat keputusan
                         23. Menyelesaikan masalah.
                       1

								
To top