MATLAB 5 - PowerPoint - PowerPoint by yPsYn3x

VIEWS: 137 PAGES: 66

									                 HUMUSOFT s.r.o.
    MATLAB


  10.9.2008 Univerzita Pardubice
1
                  HUMUSOFT s.r.o.


        MATLAB
     Matematické výpočty, řízení,
     zpracování signálu a obrazu,
       modelování a simulace


    Karel Bittner
  bittner@humusoft.cz

   www.humusoft.cz
   info@humusoft.cz

  www.mathworks.com

2
      HUMUSOFT s.r.o.                    HUMUSOFT s.r.o.
                  •  MATLAB, Simulink, Stateflow (The MathWorks, Inc.)
  Profil společnosti
                    – technické výpočty, modelování a simulace…

  Název firmy: Humusoft s.r.o.  •  WITNESS (Lanner Group, Ltd.)
                    – interaktivní simulace a optimalizace podnikových procesů
  Založena: 1991
                  •  dSPACE - vývojové systémy (dSPACE GmbH.)
  Počet zaměstnanců: 15        – systémy pro řízení a simulace v reálném čase


  Sídlo: Praha 8, Pobřežní 20  •  Comsol Multiphysics (Comsol AB)
                    – otevřený systém pro MKP analýzu


                  •  Vývoj vlastního software & hardware (Humusoft s.r.o.)
                    –  Virtual Reality Toolbox, Real Time Toolbox, RTWT
                    –  měřicí karty
                    –  modely pro výuku teorie řízení
                    –  HeavyHorse (multiprocesorové stanice) !NOVINKA!

                  •  Haptická zařízení a aplikace
3                    – nástroje a zařízení pro tvorbu aplikací využívajících
                     hmatovou interakci
                    HUMUSOFT s.r.o.

  Obsah
  • Úvod
  • Grafika v MATLABu
  • Samostatně spustitelná aplikace
  • Matematika
  • Zpracování signálu
  • Zpracování obrazu
  • Návrh řízení
  • Seznámení s COMSOL Multiphysics
4
                     HUMUSOFT s.r.o.

  Co je MATLAB
  • Integrované prostředí pro
   vědeckotechnické výpočty
  • Mocné grafické a výpočetní
   nástroje
    – technické výpočty
    – analýza a vizualizace dat
    – vývoj a testování algoritmů
    – sběr a zpracování dat
    – zpracování signálů a obrazů
    – programování a tvorba
     uživatelských aplikací
    – 2D, 3D grafika a GUI designér5
                        HUMUSOFT s.r.o.

  Co MATLAB nabízí?
  • Intuitivní uživatelské rozhraní
   MATLAB Desktop
  • Rychlé výpočetní jádro
  • Programovací jazyk 4. Generace
  • Více než 1 000 funkcí
  • Grafická uživatelská rozhraní (GUI)
  • Rozsáhlá HTML nápověda
  • Systém MATLAB je:
    – Modulární - toolboxy
    – Otevřený – uživatel může zobrazit i
     upravovat funkce
  • Od 2008a:
    – Objektově orientované programování
6
                     HUMUSOFT s.r.o.

  Co je Simulink
  • Základní nadstavba MATLABu
  • Prostředí blokových schémat
  • Prvky pro tvorbu diferenciálních
   rovnic
  • Modelování, simulace a analýza
   dynamických systémů
  • Platforma pro Model Based
   Design
    – následně může být automaticky
     generován kód pro cílovou
     platformu
7
                         HUMUSOFT s.r.o.

  Co Simulink nabízí?
  • Přehledné grafické uživatelské prostředí
    – systém práce "drag and drop„
  • Hierarchické modelování využívající
   knihovny objektů a komponent
    – předdefinované knihovny bloků
    – tvorba vlastních funkčních bloků
  • Otevřené rozhraní pro tvorbu aplikací
    – začlenění kódu z programů MATLAB, C,
     Fortran
  • Hybridní simulace, simulace systémů s
   různými vzorkovacími frekvencemi,
   simulace víceúlohových (multi-task)
   systémů


8
                               HUMUSOFT s.r.o.

   Struktura systému MATLAB

                              Aplikace v reálném čase


                               Blocksety
                               (knihovny bloků)    Tvorba
  samostatných  Toolboxy                  Simulink
                        Simulace a modelování dynamických systémů
   aplikací   (knihovny funkcí)
                        MATLAB
                    Výpočty, programování, vizualizace...
9
                       HUMUSOFT s.r.o.

   Oblasti využití systému MATLAB
   • Tradiční
     – Letectví, kosmonautika a obrana
     – Automobilový průmysl
     – Automatizace a strojírenství
     – Komunikace, elektronika,
      polovodiče a výpočetní technika
     – Školství
   • Nově vznikající
     – Biotechnologie, zdravotnictví a
      farmacie
     – Finance a ekonomika
     – Chemie a petrochemie
     – Přírodní vědy
     – Energetika a veřejné služby
10
               HUMUSOFT s.r.o.

   Tok informací a dat v MATLABu
   vstupy     řešení      výstupy
11
                         HUMUSOFT s.r.o.

   Grafika v MATLABu
   • 2D
    – čárové spojnicové grafy
    – schodové grafy
    – bodové grafy
    – sloupcové grafy
   • 3D
    – čárové grafy v prostoru
    – plošné grafy
   • Objemová
    – vizualizace hodnot veličin v objemu
    – vizualizace vektorů veličin v objemu12
                        HUMUSOFT s.r.o.

   Graphical User Interface (GUI)
   • Tvorba grafického rozhraní pro
    snadné ovládání algoritmů uživateli
   • Veškeré standardní ovládací prvky
     – tlačítko, slider, textové pole,
      editovatelné pole, seznam, menu …
   • Vhodné pro tvorbu stand-alone
    aplikací
   • GUIDE – editor pro tvorbu GUI
     – layout editor
     – m-file editor
     – property inspector
     – object browser
     – menu editor, toolbar editor

13
                              HUMUSOFT s.r.o.

   Matlab Compiler
   • Vytváří stand-alone aplikace z
    programů v MATLABU
   • Lze použít většinu výpočetních a
    grafických funkcí MATLABu včetně
    vlastního GUI
   • Aplikaci je pak možné distribuovat
     – k využívání aplikace není potřeba licence
      MATLABu – pokrývá licence MATLAB
      Compileru
       • v rámci komerční licence lze aplikaci
        zcela libovolně šířit
       • v rámci školní licence lze aplikaci šířit
        pouze bezplatně a musí být zajištěno
        její pouze nekomerční (školní) využití
     – ke spuštění aplikace není nutná instalace
      MATLABu (uživatel bez MATLABu musí
      mít nainstalován MCR)
14
                           HUMUSOFT s.r.o.

   Rozšíření MATLAB Compileru
   • MATLAB Builder EX
    – vytvoření samostatného doplňku pro Excel
    – Umožní začlenit do Excelu pokročilé
     algoritmy z MATLABu
   • MATLAB Builder JA
    – začlenění aplikace z MATLABu do
     programů v jazyce JAVA
   • MATLAB Builder NE
    – začlenění aplikace z MATLABu do
     programu vytvořením .NET nebo COM
     komponent
   • Šíření pokrývá licence na MATLAB
    Compiler
   • Uživatel bez MATLABu musí mít
    nainstalován MCR
15
                    HUMUSOFT s.r.o.

   Matematika
   • Řešení diferenciálních rovnic
     – MATLAB
     – COMSOL Multiphysics
   • Statistika a optimalizace
     – Statistics Toolbox
     – Optimization Toolbox
   • Symbolické výpočty
     – Symbolic Math Toolbox
16
                        HUMUSOFT s.r.o.

   Řešení ODE a PDE
   • ODE
    – základní nástroj pro řešení ODE je
     Simulink
    – výběr z několika řešičů různých
     řádů (typu Runge-Kutta, prediktor-
     korektor)
    – umožňuje řešit komplexní systémy
     s ODE včetně nelinearit,
     nespojitostí, ...
   • PDE
    – COMSOL Multiphysics
    – rozsáhlý modulární systém
    – řešení PDE ve 3D17
                     HUMUSOFT s.r.o.

   Optimization Toolbox
   • Rozsáhlý soubor algoritmů
    pro optimalizaci
    – podmíněné, nepodmíněné,
     spojité i diskrétní úlohy
   • Umožňuje řešit:
    – lineární programování
    – kvadratické programování
    – nelineární optimalizace
    – nelineární metoda
     nejmenších čtverců
    – řešení soustav nelineárních
     rovnic
    – vícekriteriální optimalizace
   • Funkce do příkazové řádky
18  • GUI
                            HUMUSOFT s.r.o.

   Symbolic Math Toolbox
   • Symbolické výpočetní jádro
   • Vnáší symbolické výpočty do numerického
    prostředí MATLABu
    – aritmetika s proměnnou přesností
    – kalkulus (derivace, integrály, limity, …)
    – lineární algebra (inverze, determinant, …)
    – řešení rovnic (algebraické, diferenciální)
    – transformace (Fourier, Laplace, Z)
19
                          HUMUSOFT s.r.o.

   Návrh řízení
   • Modelování regulačních schémat, optimalizace nastavení
    regulátorů, linearize modelů
     – Simulink
     – Simulink Response Optimization
     – Simulink Control Design
   • Analýza regulátorů a návrh pokročilých regulačních struktur
     – Control System Toolbox
   • Modelování událostně řízených systémů
     – Stateflow
20
                    HUMUSOFT s.r.o.

   Simulink
   • Základní nástroj pro návrh
    systémů řízení
   • Modelování dynamických
    soustav
     – lineárních
     – nelineárních
   • Návrh a modelování regulátorů
     – spojité
     – diskrétní
   • Propojením soustav s
    regulátory lze modelovat
    libovolné regulační smyčky21
                      HUMUSOFT s.r.o.

   Simulink
   • Ke zjištění odezvy regulace lze
    využít bohaté knihovny vstupních
    signálů
    – přechodové charakteristiky
    – frekvenční odezvy
    – ...
   • Snadné modelování a porovnání
    různých variant řízení :
    – klasické regulace
        • dvoupolohová, PID, ...
    – obecné polynomiální regulátory
    – stavové regulátory
    – pozorovatelé, Kalmanovy filtry
    – ...
22
                        HUMUSOFT s.r.o.

   Simulink Response Optimization
   • Nástroj pro optimalizaci chování
    modelu systému
     – grafické rozhraní pro nastavení
      omezení signálu
     – volba měnitelných parametrů pro
      optimalizaci
     – převádí omezení v časové oblasti
      na optimalizační úlohu (numerické
      optimalizace)
     – využívá funkce Optimization
      Toolboxu
   • Nastavení parametrů regulátoru
     – optimalizace chování v uzavřené
      smyčce


23
                       HUMUSOFT s.r.o.

   Simulink Control Design
   • Návrh řídících systémů pro
    nelineární soustavy
   • Linearizace soustavy
    – Simulink linearization engine
    – výpočet pracovního bodu
       • specifikací
       • simulací
    – extrakce lineárního modelu ze
     Simulinkového schématu
   • Návrh regulátoru v Simuliku
    – volba bloku regulátoru pro ladění
     parametrů
    – spolupracuje s Control System
     Toolboxem

24
                         HUMUSOFT s.r.o.

   Control System Toolbox
   • Analýza regulačních obvodů
   • Modelování a analýza lineárních
    systémů v MATLABu
     – reprezentace v ss, tf, zpk
     – spojité i diskrétní
     – extrakce vlastností (póly, nuly, …)
     – časové a frekvenční odezvy
   • Návrh regulátoru
     – SISO Design Tool
       • volba zapojení
       • grafický a číselný návrh
       • automatické ladění
     – další funkce (LQG, Kalman)
   • V Simulinku blok LTI system
25
                       HUMUSOFT s.r.o.

   Stateflow
   • Modelování událostmi řízených
    systémů
    – Teorie konečných automatů
    – Stavový popis a vývojové
     diagramy
    – Začlenění událostmi řízené logiky
    – Intuitivní grafické uživatelské
     rozhraní
    – Plná integrace do modelů
     Simulinku
   • Stateflow Coder
    – Automatické generování kódu v
     jazyce C26
                        HUMUSOFT s.r.o.

   Virtual Reality Toolbox
   • Zahrnutí virtuální reality do
    prostředí MATLABu a Simulinku
    – zobrazení „živé“ virtuální scény
     během simulace
   • Modely jsou ve VRML
    – určení parametrů které se zadávají
     z MATLABu či Simulinku
   • Součástí VR Toolboxu je VRML
    editor
   • Model ve VRML lze exportovat z
    CAD systémů
27
                                     HUMUSOFT s.r.o.

   Fyzikální modelování
   • Modelování skládáním bloků,
    které reprezentují prvky
    reálného světa
                                                      SimElectronics
                                       SimMechanics
                             SimHydraulics
                    SimPowerSystems
                                              SimDriveline
   • Propojení bloků signály s
    obousměrnou interakcí
    reprezentujícími tok energie
   • Propojení se Simulinkem přes
    bloky senzorů a akčních prvků
   • Blocksety:                              Simscape
     – Simscape                   MATLAB, Simulink
     – SimHydraulics
     – SimMechanics
     – SimDriveline
     – SimElectronics
28    – SimPowerSystems
                         HUMUSOFT s.r.o.

   Simscape
   • Simscape obsahuje základní
    fyzikální prvky ze čtyř oblastí
     – mechanické prvky
       • hmota, pružina, tlumič
       • translace nebo rotace
     – hydraulické prvky
       • odporové potrubí, otvor, nádoba,
        hydromechanický převodník
     – elektronické prvky
       • odpor, kondenzátor, cívka, zdroj
     – tepelné děje
       • přenos tepla kondukcí, konvekcí,
        radiací
29
                HUMUSOFT s.r.o.

   SimHydraulics
   • Modelování komplexních
    hydraulických soustav
   • Obsahuje prvky pro
    – hydromotory
    – ventily
    – potrubí
    – lokální odpory
30
                        HUMUSOFT s.r.o.

   SimMechanics
   • Modelování složitých
    kinematických soustav
   • Obsahuje bloky pro reprezentaci
     – těles a kloubů ve 3D
     – vazeb
     – silového působení
     – senzorů pohybu
   • 3D vizualizace ve spojení s
    Virtual Reality Toolboxem
   • Import CAD modelu do
    SimMechanics
     – MathWorks vyvíjí CAD pluginy které
      jsou integrované do CAD systémů


31
                    HUMUSOFT s.r.o.

   SimDriveline
   • Modelování rotačních
    mechanických soustav
   • Obsahuje bloky pro
    reprezentaci
     – momentu setrvačnosti
     – rozličných převodovek
     – prvků reálných automobilů
   • Nástroj je speciálně určený
    pro využití automobilovém
    průmyslu
32
                      HUMUSOFT s.r.o.

   SimElectronics
   • Modelování elektronických
    obvodů
   • Obsahuje bloky pro
    reprezentaci
    – napěťových a proudových
     zdrojů
    – pasivních prvků
    – polovodičů (diody, tranzistory)
    – senzorů
    – elektromotorů
   • Rozšíření o knihovnu SPICE
    kompatibilní prvků33
                          HUMUSOFT s.r.o.

   SimPowerSystems
   • Zaměřeno na simulaci výkonové
    elektroniky a energetických
    systémů
   • Bloky pro reprezentaci
    – elektrických zdrojů a prvky
    – výkonová elektronika
    – elektrické stroje
    – měření
    – elektrické pohony, distribuované
     zdroje, transformátory, ...
    – spojité a diskrétní řízení, fázory, ...
34
                        HUMUSOFT s.r.o.

   Zpracování signálu a obrazu
   • Zpracování signálu v MATLABu
    – Data Acquisition Toolbox
    – Signal Processing Toolbox
    – Filter Design Toolbox
   • Zpracování signálu v Simulinku
    – Signal Processing Blockset
   • Zpracování obrazu v MATLABu
    – Image Acquisition Toolbox
    – Image Processing Toolbox
   • Zpracování videa v Simulinku
    – Video and Image Processing Blockset35
                     HUMUSOFT s.r.o.

   Data Acquisition Toolbox
   • Připojení HW pro vstup a
    výstup dat
    – I/O karty do PC - Analogové
     i digitální porty
    – zvukové karty
   • Rozsáhlá podpora zařízení
    – http://www.mathworks.com/
     products/daq/supportedio.html
   • Možnosti ovládání
    – příkazy z příkazové řádky
     MATLABu
    – GUI interface v MATLABu
    – bloky v Simulinku


36
                       HUMUSOFT s.r.o.

   Signal Processing Toolbox
   • Široký rozsah operací pro signal
    processing
     – návrh filtrů a filtrace signálů
       • diskrétní i analogové
       • filtry typu FIR a IIR
     – lineární transformace systémů
       • reprezentace systému jako
        přenos, stavový model, …
     – okna
     – spektrální analýza
     – transformace
       • Fourierova, Hilbertova, …
     – statistické zpracování signálu
       • korelace, kovariance, …


37
                        HUMUSOFT s.r.o.

   Signal Processing Toolbox
    – parametrické modelování
       • autoregresivní modelování
       • frekvenční odezva filtrů
    – lineární predikce
       • výpočet koeficientů
    – multirate zpracování signálů
    – tvorba signálů
       • periodické i aperiodické
   • Funkce jsou převážně m-file
    – lze měnit, přidávat vlastní kód, …
   • Příkazy příkazové řádky nebo GUI
38
                         HUMUSOFT s.r.o.

   Filter Design Toolbox
   • Rozšiřuje Signal Processing
    Toolbox
   • Pokročilý návrh, simulace a
    analýza filtrů
     – rozšíření návrhu FIR a IIR filtrů
     – adaptivní filtry
       • 30 různých algoritmů
     – multirate filtry
   • + Fixed Point Toolbox
     – rozšíření o návrh fixed-point filtrů
   • + Filter Design HDL Coder
     – genetování VHDL a Verilog kódu
      pro fixed-point filtry


39
                            HUMUSOFT s.r.o.

   Signal Processing Blockset
   • Simulace algoritmů pro zpracování
    signálů
    – filtrace
       • návrh digitálních a analogových filtrů
       • adaptivní filtry
    – transformace
       • Fourierova, cosinová, …
    – statistika
       • střední hodnota, rozptyl, korelace,
        histogram
    – spektrální odhad
   • Přináší Frame-based zpracování do
    Simulinku
   • + Real-Time Workshop
    – automatické generování C kódu
40
                        HUMUSOFT s.r.o.

   Image Acquizition Toolbox
   • Připojení HW pro získávání obrazu
    – web kamery
    – framegrabbery
   • Rozsáhlá podpora zařízení
    – http://www.mathworks.com/products/
     imaq/supportedio.html
   • Možnosti ovládání
    – příkazy z příkazové řádky MATLABu
    – GUI interface v MATLABu
    – blok v Simulinku
41
                           HUMUSOFT s.r.o.

   Image Processing Toolbox
   • Soubor funkcí pro zpracování
    obrazu
    – prostorové transformace
       • změna velikosti, rotace
       • obecné transformace zdané maticí
    – lineární filtrace a návrh filtrů
       • 2D filtry
    – frekvenční transformace
       • Fourierova, cosinová, …
    – morfologické operace
       • dilatace, eroze
    – analýza a zlepšení obrázků
       • informace o pixelech, histogram
       • detekce okraje objektů, hran
       • zlepšení intenzity, odstranění šumu
42
                       HUMUSOFT s.r.o.

   Image Processing Toolbox
     – deblurring
     – barvy
       • redukce barev
       • konverze mezi barevnými
        prostory
       • RGB, indexová, šedá škála,
        černo-bílá
       • HSV, YIQ, YCbCr
     – čtení a zápis DICOM souborů
   • Funkce jsou většinou m-file
     – lze je zobrazit i editovat
   • Funkce příkazové řádky
   • GUI
     – sada modulárních nástrojů pro
      základní operace
43
   • Sekvence obrázků - video
                         HUMUSOFT s.r.o.

   Video and Image Processing Blockset
   • Zpracování obrazu v Simulinku
   • Vnáší čas do práce s obrázky  video
   • Knihovny bloků
    – vstup a zobrazení videa
    – filtrace
    – geometrické a frekvenční transformace
    – morfologické operace
    – statistické funkce
    – analýza a vylepšení obrazu
   • + Image Acquisition Toolbox
    – zpracování živého videa
   • + Real-Time Workshop
    – automatické generování embedded C
44    kódu
                          HUMUSOFT s.r.o.

   Aplikace v reálném čase
   • Testování algoritmů ve spojení s reálnými
    systémy (HIL simulace)
   • Tři úrovně Real-Time Aplikací
     – Přímo v Simulinku (bez RTW)
       • Real-Time Toolbox
     – Pod Windows na PC
       • Real-Time Windows Target
     – Na jiné platformě
       • xPC Target
       • systémy dSPACE
   • Automatické generování kódu pro aplikace v
    reálném čase
     – Real-Time Workshop


45
                       HUMUSOFT s.r.o.

   Real-Time Toolbox
   • Propojení Simulinku s okolním
    světem v reálném čase
    – založen na výkonném jádře
     reálného času
    – knihovna bloků umožňuje práci v
     reálném čase bez nutnosti použití
     dalších nástrojů
    – práce s externími analogovými a
     digitálními signály
    – podpora více než 300 typů I/O
     karet
    – vzorkovací frekvence až 1 kHz
   • Není potřeba Real-Time
    Workshop


46
                       HUMUSOFT s.r.o.

   Real-Time Workshop
   • Překlad modelů navržených v
    Simulinku a kódu z Embedded
    MATLABu do jazyka C
    – napojení výpočetního prostředí
     MATLAB & Simulink na veličiny
     reálného světa
    – univerzální zdrojový text
    – bohaté komentáře
    – optimalizace z hlediska rychlosti
    – možnost překladu do spustitelného
     kódu pro různé platformy
   • RTW Embedded Coder
    – pro využití v embedded zařízeních
    – optimalizace z hlediska velikosti
    – širší možnosti nastavení kódu
47
                         HUMUSOFT s.r.o.

   Real-Time Windows Target
   • Pro návrh a testování řídicích
    systémů
     – spouštění modelů vytvořených v
      Simulinku samostatně na platformě
      MS-Windows XP, Vista v reálném
      čase
     – začlenění digitálních i analogových
      I/O jednotek
     – podpora více než 300 typů I/O karet
     – DSP operace se vzorkovacím
      kmitočtem až 40 kHz
     – spustitelný kód generován Real-Time
      Workshopem
     – propojení se Simulinkem pro ladění
      parametrů bloků a zobrazení veličin
      v reálném čase
48    – vhodné pro HIL simulace
                               HUMUSOFT s.r.o.

   Www zdroje informací
   • Internetové stránky
     – www.humusoft.cz
       • domovská stránka firmy Humusoft s.r.o.
     – www.mathworks.com
       • domovská stránka firmy The MathWorks, Inc.
   • MATLAB central
     – prostor pro vzájemnou komunikaci mezi uživateli a příznivci systému
      MATLAB/Simulink (otevřená platforma pro prezentaci vlastních aplikací,
      výměnu souborů, názorů i zkušeností)
       • www.mathworks.com/matlabcentral/
49
                                HUMUSOFT s.r.o.

   Www zdroje informací
   • Webové semináře (webinars)
    – on-line semináře zdarma probíhající na internetu v reálném čase v
     daný den a hodinu
    – videa webových seminářů, které již proběhli, jsou ke stažení
    – v angličtině (The MathWorks), češtině, slovenštině
    – přehled připravovaných a archiv uskutečněných webových seminářů
       • www.humusoft.cz/matlab/seminar.htm
   • Školení
    – Firma HUMUSOFT provádí školení na MATLAB, Simulink, Stateflow,
     Real Time Workshop, fyzikální modelování
    – zhruba 1x za dva měsíce, termíny jsou vyhlašovány 3 týdny předem
       • http://www.humusoft.cz/matlab/skoleni.htm
50
                              HUMUSOFT s.r.o.

   Www zdroje informací
   • Knihy a publikace
    – CZ/SK knihy a publikace využívající nebo popisující systém
     MATLAB/Simulink
      • www.humusoft.cz/matlab/knihy.htm
    – kompletní seznam knih a publikací využívajících nebo popisujících systém
     MATLAB/Simulink
      • www.mathworks.com/support/books/
   • Konference MATLAB
    – příspěvky uživatelů o využití systému MATLAB/Simulink v praxi
      • www.humusoft.cz/akce/matlab07
   • Diskuzní skupiny
    – Česká a slovenská skupina uživatelů MATLABu (CSMUG)
      • www.humusoft.cz/matlab/csmugcz.htm51
                         HUMUSOFT s.r.o.

   Zkušební verze
   • Plnohodnotná verze MATLAB
   • Časově omezena na 30 dní
   • Možnost libovolných toolboxů a blocksetů
   • V případě zájmu nás kontaktujte
    – info@humusoft.cz
52
                HUMUSOFT s.r.o.
   COMSOL Multiphysics

      www.humusoft.cz
     bittner@humusoft.cz

     www.comsol.com
53
   COMSOL Multiphysics  HUMUSOFT s.r.o.
54
      COMSOL Multiphysics              HUMUSOFT s.r.o.

   COMSOL Multiphysics            COMSOL Script
    Material Library                       MATLAB
                   CATIA V4, V5
   CAD Import Module          Pro/E
                  Autodesk Inventor
   Heat Transfer Module        VDA-FS
                    SolidWorks
    Earth Science
    MEMS Module
   Acoustics Module
    AC/DC Module                   Optimization Lab
     RF Module
                            Signals & Systems Lab
 Structural Mechanics Module
   Chemical Engineering Module        Reaction Engineering Lab

55
      COMSOL Script                 HUMUSOFT s.r.o.

• Samostatné programovací prostředí
   – rozšiřuje možnosti COMSOL Multiphysics
   – používá vlastní interpret
   – umožňuje tvorbu samostatných aplikací
     • Uživatelské funkce, práce s M-soubory, kompatibilita s MATLABem
   – obsahuje kolem 500 funkcí
     • Maticové operace, lineární algebra, zpracování dat
     • Frekvenční analýza, řešení ODE
     • Funkce pro tvorbu grafických objektů (COMSOL Multiphysics)
• Nadstavbové moduly COMSOL Scriptu
   – Optimization Lab
   – Signals & Systems Lab
   – COMSOL Reaction Engineering Lab


56
     COMSOL Multiphysics             HUMUSOFT s.r.o.

   Pracovní postup
    – volba jednoho nebo více aplikačních režimů (PDE)
    – vytvoření geometrického modelu
    – zadání fyzikálních veličin (subdomény, okrajové podmínky)
    – generování FEM sítě
    – řešní úlohy
    – postprocesor (následné zpracování)
    – komunikace s MATLABem nebo s COMSOL Scriptem
    – optimalizce úloh
57
      COMSOL Multiphysics             HUMUSOFT s.r.o.
• Structural Mechanics Module - aplikace založené na:
   – Plane strain, plane stress
   – Mindlinovské desky
   – Solid, Stress-Strain
   – Skořepiny
   – 2D, 3D Eulerovy nosníky
   – 2D, 3D přhradové konstrukce
• Piezoelektrické vlivy
• Tepelné zatížení konstrukce
   – Solid, Stress-Strain s přestupem tepla vedením
   – Skořepiny s přestupem tepla vedením
• Fluid Structure Interaction
   – Solid, Stress-Strain

58
     COMSOL Multiphysics                 HUMUSOFT s.r.o.
 • Structural Mechanics Module – pokračování
 • Typy analýzy:
   – Statická (v čase konstatntní stavy)
   – Zjišťování netlumených vlastních frekvencí (volné vibrace)
   – Tlumené vlastní frekvence
   – Přechodové stavy (úlohy závislé na čase)
   – Frekvenční odezvy (ustálená odezva na harmonické zatížení)
   – Kvazistatická analýza (zanedbání vlivu hmoty, časové měřítko je dlouhé)
   – Parametrická analýza
   – Velké deformace (Greenova věta, 2. Piola-Kirchhoff napětí), pouze v modelu
    kontinua
   – Lineární vzpěr (ztužující vliv napjatosti z nelineárních vztahů pro deformaci),
    pouze v modelu kontinua
   – Elastoplastická analýza (izotropní a kinematické zpevňování)
   – Únavová analýza (proporcionální zatížení s konstantní a proměnnou
    amplitudou, neproporcionální zatížení s konstantní amplitudou), nutno Script
    nebo MATLAB
59
      COMSOL Multiphysics                     HUMUSOFT s.r.o.
 • Prattův most z příhradových nosníků
   – kombinace 3D příhradové konstrukce a zatížení konstrukce (skořepina)
     • Zatížení konstrukce vlastní tíhou
     • Zatížení konstrukce statickým zatížením (stojící auto s přívěsem)
     • Analýza vlastních frekvencí, frekvenční módy
60
        COMSOL Multiphysics                    HUMUSOFT s.r.o.
• Zatížení háčku na úložné skříňce automobilu
   – Nelineární analýza (díky interakci mezi háčkem a zarážkou,
    elesto-plastické oblast pro háček, nelinearity v geometrii díky
    velkým deformacím)
   – Znalost síly pro posuv háčku: F = 2*sqrt(Fx^2+Fy^2+Fz^2)
   – Posuv ve směru osy x:
    -Displ_max*((para<=1)*para+(para>1)*(2-para))
   – Parametrický řešič v rozsahu parametru: 0 0.2:0.1:2
   – Scaling počítaných proměnných a parametrů (velké rozdíly v
    hodnotách)
61
       COMSOL Multiphysics                   HUMUSOFT s.r.o.

   • Gumové těsnění dveří automobilu
    – Hyperplastický materiál, výpočet velkých deformací
    – Obecně výpočet z deformační energie:                 A0
      • Neo Hookův zákon
                                  C - Cauchy – Green tenzor
      • Mooney Rivlin
                                   k - modul objemové pružnosti
                                  Jel - změna objemu vlivem tepla                   Adiabatické stlační vzduchu:
                                        A

62
       COMSOL Multiphysics                  HUMUSOFT s.r.o.

   • Šíření zvuku v interiéru automobilu
     – Bodový zdroj zvuku v interiéru automobilu (ve tvaru kostky), měřeno ve druhém bodě
     – Frekvence v rozsahu 490 – 500 Hz pro 11 hodnot
63
        COMSOL Multiphysics                  HUMUSOFT s.r.o.
   • Požadavky na HW
    – Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista (32
     a 64 bit)
    – Pentium III nebo novější (AMD Opteron, AMD Athlon 64, Pentium 4 s EM64T, nebo Xeon
     s EM64T)
    – OpenGL 1.1 Microsoft nebo akcelerátor podporující OpenGL 1.1, nebo Direct X verze 8.0
     nebo pozdější. Grafická karta min. 32 MB paměti.
    – Pro práci s MATLABem verze 7.0, 7.0.1, 7.0.4, 7.1, 2006a/b, 2007a/b
    – minimální doporužená RAM 1 GB
   • Unix
    –  Solaris 8,9,10 (UltraSPARC II nebo pozdější)
    –  Linux (AMD Opteron, AMD Athlon 64, EM64T, Itanium 2)
    –  Debian 3.0, RedHat Enterprise 4, Fedora Core 5, SUSE 9.0, 9.3, 10.1
    –  64-bit: SUSE 9.0, 9.3 10.1, RedHat Enterprise 4 (AMD64/Intel EM64T)
    – MAC, PowerPC G4 nebo PowerPC G5, Intel processor
64
                             HUMUSOFT s.r.o.

      Www zdroje informací
   Internetové stránky
     - www.humusoft.cz
       domovská stránka firmy Humusoft s.r.o.
     - www.comsol.com
       domovská stránka firmy COMSOL AB.


   Workshops and Events - COMSOL
       Plánované semináře a školení pořádané firmou COMSOL v Evropě a v
        Americe
     - www.comsol.eu/training/
   Technická podpora – COMSOL
     - www.comsol.eu/support/
   Galerie příkladů
65
     - www.comsol.eu/showroom/
           HUMUSOFT s.r.o.
   Děkuji za pozornost.             Karel Bittner
66          bittner@humusoft.cz

								
To top