f04 matematika by yPsYn3x

VIEWS: 6 PAGES: 21

									MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                     232
MATEMATIKA

5-8. évfolyam

Célok és feladatok
Az első négy osztályban a korábbi évekhez képest csökkent a kötelezően biztosított matematika
órák száma, ezért az 5. osztályba lépéskor nagyobb szerepet kap az ismétlésre épülő rendszerezés.
Különös figyelmet kell fordítani a fogalmak kialakítására, elmélyítésére, s ez nem nélkülözheti a
színes tevékenységeket, változatos cselekvéseket. A kísérletezés, a játék szerepe nem szűnhet meg a
felsős évfolyamokon sem. A fentiek és az életkori sajátosságok figyelembevétele indokolja, hogy a
felső tagozat első két évfolyamán tananyagban és időráfordításban is lényegesen nagyobb szerepet
kap a Számtan-algebra témakör, mint a további két évfolyamon. A megfelelően kialakított
számfogalom, a bővülő számkörben végzett műveletek értése és begyakorlottsága alapfeltétele a
további eredményes munkának.
   Alapvető célunk a megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, a valóságos szituációk és a
matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése, és azok használatának fokozatos
kialakítása.
   A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket
körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni a korszerű,
alkalmazásra képes matematikai műveltségüket, fejleszteni a gondolkodásukat, az életkornak
megfelelő szinten biztosítani a többi tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához szükséges
matematikai ismereteket és eszközöket.
   A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló ismeretszerzést,
alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse meg a problémamegoldás örömét és szolgálja
a pozitív személyiségjegyek kialakulását.
   Törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságának fejlesztésére, a
pontos és kitartó munkára való nevelésre, a reális önbizalom, az akaraterő, az igényes
kommunikáció kialakítására, a gondolatok érvekkel való alátámasztásának fejlesztésére.
   Az általános iskola felső tagozatán egyre nagyobb szerepet kap az elemző gondolkodás
fejlesztése, a problémamegoldás mellett az igazolások keresése, egyszerűbb következtetések
megértése, észrevétele, önálló megfogalmazása.
   Különböző területekről érkező, más és más módon megfogalmazott információk önálló
értelmezésével és az ismeretek megtanulásával fokozatosan el kell sajátítani - és alkalmazni is tudni
kell - a deduktív út egyszerűbb, legelemibb formáit. Eközben nem csökken az induktív út
jelentősége sem a felső tagozaton.
   Ebben a szakaszban míg a matematikai ismeretek egy része absztraktabbá válik, addig
jelentős részük továbbra is a konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Éppen ezért hangsúlyt kell
helyezni a sokszínű tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, különböző módokon való
rögzítésére, értelmezésére, rendszerezésére, összefüggések keresésére. A matematika tanításának-
tanulásának a felső tagozaton is jellemzője a felfedeztetés, a probléma felvetésétől a megoldásig
vezető – néha tévedésektől sem mentes – útnak az egyre önállóbb bejárása.
   Nagy jelentőséget tulajdonítunk a következtetésre épülő problémamegoldásnak, az egyszerű
algoritmusok kialakításának, követésének is. Mindezt eleinte konkrét helyzetekben végezzük, majd
erre építve - az életkori sajátosságok figyelembevételével - általánosítunk.
   A tanulási folyamatnak legyen jellemzője a fokozatos absztrahálás mellett a gyakori
konkretizálás, az általánosítás mellett a specializálás.
MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                     233

   A matematika – a lehetőségekhez igazodva – támogassa az elektronikus eszközök
(zsebszámológép, grafikus kalkulátor, számítógép, INTERNET, stb.) információhordozók célszerű
felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben, a problémák megoldásának
egyszerűsítésében.
   Az általános iskolai matematikai nevelés adjon biztos alapot a reális középfokú tanulmányok
folytatásához.


Fejlesztési követelmények
  A tanulók jelentős hányada ezen négyéves időszak során jut el a konkréttól az elvontabb
gondolkodáshoz. Ez a fejlődési folyamat alapvetően befolyásolja a fejlesztéshez kapcsolódó
követelmények meghatározását.

Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása.
A matematikai szemlélet fejlesztése.
   Az időszak első részében a számtan-algebra témakörben a gyakorlati tevékenységekkel
   alakítjuk a számfogalmat, majd az egyre bővülő számkörben dolgozunk.
       Az alapműveletek körében törekedjünk az egyre biztosabb műveletfogalom
   kialakítására, a számolási készség továbbfejlesztésére. Az újonnan bevezetett műveletek
   megértéséhez, elvégzéséhez, gyakorlásához különböző zsebszámológépet is használhatunk.
       A matematika elemi fogalmait, összefüggéseit más tantárgyakban és a mindennapi
   életben is alkalmazzuk.
       A változó mennyiségek közötti kapcsolatok vizsgálatával fejlesztjük a függvény-
   szemléletet, megismerkedünk a gyakorlatban előforduló egyszerű függvényekkel,
   grafikonokkal.
       Geometriában eszközök felhasználásával fejlesszük a síkban való tájékozódást és a
   térszemléletet.
       Tevékenységgel juttatjuk el a tanulókat az egyszerű geometriai transzformációk
   megismeréséhez, használatához. Ennek segítségével alakítható ki a későbbiekben a dinamikus
   geometriai szemlélet.
       A matematika tanításában a matematikai logika bizonyos elemeit („és”, „vagy”, „nem”,
   „minden”, „van olyan”) tudatosan használjuk. Az időszak vége felé egyszerű sejtések
   igazolásakor ill. cáfolásakor a „ha … akkor” típusú következtetések is belépnek tanításunkba.
Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban
   Nagy súlyt fektetünk a szövegértő képesség fejlesztésére, szöveg alapján nyitott mondatok
   felírására, s ezek (módszeres) próbálkozással, következtetéssel majd algebrai úton történő
   megoldására. A későbbiekben matematikai szövegek értelmezésével, elemzésével segítjük a
   diszkussziós képesség fejlesztését, a többféle megoldás keresését.
       A modellalkotás a matematizálás fontos eszköze, segítséget nyújt a problémák
   megoldásához.
       Kellő figyelmet fordítunk a mindennapi gyakorlatban fontos mérések és szerkesztések
   elvégzésére. Így érjük el, hogy a szemléletesen kialakított kerület, terület, felszín, térfogat
   fogalmakat, számítási módjukat a tanulók alkalmazzák a gyakorlatban.
       Különböző feladatok segítségével érttetjük meg, hogy vannak biztos és lehetetlen
   események, ill. olyanok, amelyeknek bekövetkezése lehetséges. Fokozatosan kialakítjuk a
   valószínűség szemléletes fogalmát.
Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása
   A matematikai ismeretszerzésben hosszú ideig nagy szerepet játszik az induktív módszer, de
   ezen tanítási időszakban is mutatunk már néhány lépéses bizonyítást, deduktív következtetést
   is.
MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                     234

      Fontos, hogy ne csak a matematikából, hanem a mindennapi életből is szerepeltessünk
   állításokat, melyeknek igaz vagy hamis voltát a tanulókkal együtt elemezzük. Ily módon
   juttatjuk el őket sejtések és szabályszerűségek megfogalmazásához.
      A különböző feladatokban a tanulók által végeztetett csoportosítás, osztályozás,
   sorbarendezés, a bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása fejleszti a matematika
   különböző területein és más témakörökben is fontos halmazszemléletet.
      A különböző feladatokhoz készített ábrák, egyszerű gráfok segítségével megérttetjük a
   tanulókkal a modellek alkalmazásának szerepét.
      Kezdettől fogva adatok gyűjtésével, lejegyzésével, grafikonok készítésével, néhány
   lépéses elemi algoritmusok alkalmazásával kifejlesztjük az adatsokaságok elemzésének,
   jellemzésének, ábrázolásának képességét, a statisztika legalapvetőbb elemeinek
   megismerését. Mindezzel elérjük, hogy a tanulók képesek lesznek néhány lépéses
   algoritmusokat önállóan is készíteni.
Helyes tanulási szokások fejlesztése
   A tanulókat hozzászoktatjuk, hogy számítások, mérések előtt becsléseket végezzenek, s a
   feladatmegoldások helyességét ellenőrizzék. Az előbb felsoroltak s a gyakorlati számításoknál
   elkerülhetetlen kerekítés alkalmazásával is el kell érnünk, hogy a tanulók reális eredményeket
   fogadjanak el.
      Hozzászoktatjuk a tanulókat, hogy a feladatok megoldása előtt megoldási tervet, egyes
   esetekben vázlatrajzot készítsenek. El kell érnünk, hogy a megoldást le is tudják írni. A leírás
   szabatosságára, a lényeg kiemelésére tanítjuk a tanulókat az általános iskola utolsó éveiben.
      A matematikaórákon, a feladatmegoldásokban az életkornak megfelelően elvárható
   pontossággal használtatjuk az anyanyelvet ill. a szaknyelvet, s fokozatosan bővítjük a
   jelölésrendszert.
      A fogalmak tartalmi megismerése, megértése megelőzi azok definiálását. Az általános
   iskola felsőbb évfolyamain a tanult definíciók alkalmazására is sor kerül. Különböző
   eljárások, s egyes tételek eszközként való felhasználását feladatmegoldásban fontos fejlesztési
   területnek tekintjük.
      Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció állandó fejlesztése
   folyamatos feladatunk.
      A tankönyvek, feladatgyűjtemények, statisztikai-zsebkönyv, majd lexikonok,
   kisenciklopédiák használatára meg kell tanítanunk diákjainkat. Lehetőség szerint multimédiás
   eszközökkel is ismertessük meg a tanulókat. Ezek interaktív módon való használata
   aktivizálja a tanulókat, segíti a tanulásukat, fejleszti a matematikai szemléletüket. Pozitív
   motivációval felkelthetjük érdeklődésüket a matematikai érdekességek, a matematika
   története iránt. Felhívhatjuk a figyelmet néhány magyar ill. más nemzetiségű neves
   matematikus életére és munkásságára például a tanított anyaghoz kapcsolódóan.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                  235


  5. évfolyam

  Gondolkodási módszerek

FEJLESZTÉSI           TARTALOM             A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                             FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Az elsajátítás képességének   A matematika tanulási       A gondolkodási módszerek
fejlesztése.           módszereinek megismerése.     követelményei a többi
                                  témában konkretizálódnak.
Pozitív motiváció kialakítása.  Matematikatörténeti
Kommunikációs készség      érdekességek.
fejlesztése.           Könyvtárhasználat.
                 informatikai eszközök
                 igénybevétele.
A nyelv logikai elemeinek    Összehasonlításhoz
helyes használata nem csak    viszonyításhoz szükséges
matematikai tartalmú       kifejezések értelmezése,
állításokban.          használata (pl.: egyenlő;
                 kisebb; nagyobb; több;
                 kevesebb; legalább; legfeljebb;
                 nem; és; vagy; minden, van
                 olyan).
Valószínűségi és statisztikai  Konkrét példák a biztos, a
szemlélet fejlesztése.      lehetséges és a lehetetlen
                 bemutatására. fogalma.
Értő-elemző olvasás       Változatos tartalmú szövegek
fejlesztése, kapcsolatok     értelmezése. , készítése, a
felismerése, lejegyzése     szaknyelv fokozatos
egyszerű szimbólumokkal.     elsajátítása.
Tervezés, ellenőrzés       Megoldások megtervezése,
igényének megalapozása      eredmények ellenőrzése.
Halmazszemlélet fejlesztése.   Konkrét dolgok adott
                 szempont(ok) szerinti
                 rendezése, rendszerezése.
Kombinatorikus gondolkodás    Néhány elem kiválasztása,
fejlesztése           elemek sorba rendezése.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                    236  Számtan, algebra

FEJLESZTÉSI            TARTALOM              A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                              FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Számfogalom mélyítése, a     Természetes számok milliós     A tanult számok helyes leírása,
számkör bővítése.         számkörben, egészek, törtek,    olvasása, számegyenesen való
                 tizedes törtek.          ábrázolása, két szám
                 Negatív szám értelmezése.     összehasonlítása.
                 Törtek kétféle értelmezése.
                 Ellentett, abszolútérték.
                 Alaki érték, helyi érték.
Kombinatorikus gondolkodás    Tízes alapú számrendszer.     A tízes számrendszer biztos
fejlesztése számok kirakásával.  Kettes alapú számrendszer.     ismerete.
Műveletfogalom kiterjesztése,   Műveletek szóban (fejben) és
mélyítése.            írásban, szemléltetés
Számolási készség fejlesztése a  számegyenesen:
kibővített számkörben.      - természetes számok körében:
                 osztók, többszörösök ;
Önellenőrzés igényének és     - összeadás, kivonás az      Összeadás, kivonás, szorzás,
képességének a fejlesztése.    egészek és a pozitív törtek    kétjegyűvel való osztás a
                 körében;              természetes számok körében.
                 - szorzás, osztás pozitív törtek  Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek
                 és tizedes törtek esetében     (legfeljebb ezredeket tartalmazó
                 természetes            tizedes törtek) összeadása és
                  számokkal (0 szerepe a      kivonása két tag esetén, az
                 szorzásban, osztásban);      eredmény helyességének
                 - szorzás, osztás 10-zel, 100-   ellenőrzése.
                 zal, 1000-rel.
Fegyelmezettség,         Műveleti sorrend.         Helyes műveleti sorrend ismerete
következetesség fejlesztése.                     a négy alapművelet esetén.
Becslési készség fejlesztése.   Kerekítés, becslés, ellenőrzés.
Következtetési képesség      Egyszerű elsőfokú egyenletek,   Egyszerű egyenletek, szöveges
fejlesztése.           egyenlőtlenségek megoldása     feladatok megoldása
                 következtetéssel,         következtetéssel.
Értő-elemző olvasás, önálló    lebontogatással, ellenőrzés
problémamegoldó képesség     behelyettesítéssel.
fejlesztése.           Arányos következtetések (pl.:
                 szabványmértékek és átváltása
                 ukkal kapcsolatos feladatok is),
                 egyszerű szöveges feladatok.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                  237  Összefüggések, függvények, sorozatok

FEJLESZTÉSI            TARTALOM            A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                            FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Helymeghatározás, adott      Számegyenes, szám-
tulajdonságú pontok keresése.   intervallumok ábrázolása,
                 ábráról való leolvasása.
Tájékozódás a derékszögű     Helymeghatározás konkrét    Konkrét pontok ábrázolása,
koordinátarendszerben.      gyakorlati szituációkban. ,   pontok koordinátáinak
                 konkrét esetekben.       leolvasása.
                 A Descartes-féle derékszögű
                 koordinátarendszer.
Összefüggés-felismerő képesség  Változó mennyiségek közötti
fejlesztése.           kapcsolatok.
Táblázatok, grafikonok      Egyszerű lineáris kapcsolatok
értelmezése, az ábra alapján   táblázata –abban hiányzó
mennyiségek közötti összefüggés  elemek pótlása ismert vagy
megkeresése, lejegyzése.     felismert szabály alapján -,
Táblázathoz grafikon,       grafikonja.
grafikonhoz táblázat készítése.  Összeg, különbség, szorzat,
A függvényszemlélet        hányados változásai.
előkészítése.           Sorozat megadása a képzés
Ismert szabály alapján elemek   szabályával illetve és néhány
meghatározása, illetve ismert   elemével.
elemek esetén szabály(ok)
megfogalmazása.
Több megoldás keresése.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                     238  Geometria, mérés

FEJLESZTÉSI            TARTALOM              A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                              FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Térszemlélet fejlesztése, testek  Testek építése, tulajdonságaik.
készítése.
Halmazszemlélet fejlesztése.    Testek csoportosítása adott
Tulajdonságok (pl. szimmetria)   tulajdonságok alapján.
megfigyelése.           Kocka, téglatest tulajdonságai,
                  hálója.
                  Párhuzamosság, merőlegesség,
                  konvexitás.
                  Térelemek kölcsönös helyzete.
                  Síkidomok, sokszögek
                  (háromszögek, négyszögek)
                  szemléletes fogalma,
                  tulajdonságok vizsgálata.
Körző, vonalzók helyes       Négyszögek, háromszögek és     Szakasz másolása, adott
használata, két vonalzóval     tulajdonságaik.          távolságok felmérése.
párhuzamosok, merőlegesek     Távolság szemléletes fogalma,
rajzolása.             adott tulajdonságú pontok
Problémamegoldó képesség      keresése.
fejlesztése szerkesztésekkel.   Kör, gömb szemléletes
                  fogalma, előfordulásuk a
                  gyakorlati életben.
                  Két ponttól egyenlő távolságra   Felezőmerőleges szemléletes
                  lévő pontok.            fogalma.
                  Szakaszfelező merőleges.
                  Egyenes adott pontján áthaladó
                  merőleges.
                  Háromszög szerkesztése három
                  oldalból.
A szögmérő helyes használata.   A szög fogalma, mérése,
                  szögfajták.
Tapasztalatgyűjtés kerület,    Téglalap (négyzet) kerülete,    Téglalap (négyzet) kerületének,
terület, felszín és térfogat    területe; téglatest (kocka)    területének, kocka felszínének és
számításában.           felszíne és térfogata választott  térfogatának kiszámítása konkrét
                  egységekkel,            esetekben.
                  szabványmértékegységekkel.     Hosszúság és terület
Számolási készség fejlesztése.   Számításos feladatok.       szabványmértékegységei és
Mérések a gyakorlatban.      Szabványmértékegységek és     egyszerűbb átváltások konkrét
Mérőeszközök használata.      átváltásuk: hosszúság, terület,  gyakorlati feladatokban. A
A becslés képességének       térfogat, űrtartalom, idő,     térfogat, űrtartalom, idő, tömeg
fejlesztése.            tömeg.               mértékegységei.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                 239  Valószínűség, statisztika

FEJLESZTÉSI            TARTALOM           A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                           FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A valószínűségi és statisztikai  Valószínűségi játékok és   Konkrét feladatok kapcsán a
szemlélet fejlesztése.       kísérletek.         biztos és a lehetetlen események
A megfigyelőképesség, elemző    Adatok tervszerű gyűjtése,  felismerése.
képesség fejlesztése.       rendezése.
                  Oszlopdiagram készítése.
                  Egyszerű grafikonok
                  értelmezése, elemzése.
A számolási készség fejlesztése.  Átlagszámítás néhány adat  Két szám számtani közepének
                  esetén.           (átlagának) meghatározása.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                    240


  6. évfolyam

  Gondolkodási módszerek

FEJLESZTÉSI            TARTALOM             A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                              FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Az elsajátítás képességének    A matematika tanulási       A gondolkodási módszerek
fejlesztése.            módszereinek           követelményei a többi
Pozitív motiváció kialakítása.   továbbfejlesztése.        témakörben konkretizálódnak.
Kommunikációs készség       Matematikatörténeti
fejlesztése.            érdekességek. , híres magyar
                  matematikusok.
                  Könyvtárhasználat,
                  informatikai eszközök
                  igénybevétele.
A nyelv logikai elemeinek helyes  Összehasonlításhoz,
használata.            viszonyításhoz szükséges
                  kifejezések értelmezése,
                  használata (pl.: egyenlő;
                  kisebb; nagyobb; több;
                  kevesebb; legalább; legfeljebb;
                  nem; és; vagy; minden, van
                  olyan).
                  Állítások igazságának
                  eldöntése. Igaz és hamis
                  állítások megfogalmazása.
                  A tanultakhoz kapcsolódó igaz
                  és hamis állítások.
Valószínűségi és statisztikai   Konkrét példák a biztos, a
szemlélet fejlesztése.       lehetséges és a lehetetlen
                  bemutatására. fogalma.
Szövegértelmező és szövegalkotó  Változatos tartalmú szövegek   Egyszerű, matematikailag is
képesség fejlesztése.       értelmezése, készítése.      értelmezhető hétköznapi
Mindennapi tapasztalatok alapján  , a szaknyelv fokozatos      szituációk megfogalmazása
matematikai modell alkotása.    elsajátítása.           szóban és írásban.
Tervezés, ellenőrzés igényének   Megoldások megtervezése,
kialakítása.            eredmények ellenőrzése.
Halmazszemlélet fejlesztése.    Konkrét dolgok adott
Kombinatorikus gondolkodás     szempont(ok) szerinti
fejlesztése.            rendezése, rendszerezése.
Lehetőségek rendszerezett     Néhány elem kiválasztása,
felsorolása.            elemek sorba rendezése
                  különféle módszerekkel.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                     241  Számtan, algebra

FEJLESZTÉSI            TARTALOM              A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                              FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A műveletfogalom mélyítése,    A racionális számok.        Tört, tizedestört, negatív szám
kiterjesztése.           A számok reciprokának       fogalma.
A számolási készség fejlesztése  fogalma.              Pozitív törtek szorzása és osztása
gyakorlati feladatokon keresztül  Műveletek racionális        pozitív egésszel.
is.                számkörben:
                  - szorzás, osztás törttel,
                  tizedestörttel;
                  - alapműveletek negatív
                  számokkal.
                  Műveletek rendszerezése a
                  racionális számkörben.
                  Műveleti tulajdonságok, a
                  helyes műveleti sorrend.
A becslési készség fejlesztése.  Becslés a törtek körében is.
                  10 egész kitevőjű hatványai és
                  használatuk átváltásoknál.
A bizonyítási igény felkeltése.  Egyszerű oszthatósági       2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való
                  szabályok (2-vel, 5-tel, 10-zel,  oszthatóság.
                  4-gyel, 25-tel, 100-zal).
Racionális számok többféle     Két szám közös osztói, közös
megjelenítése, többféle leírása.  többszöröseik.
                  Törtek egyszerűsítése,
                  bővítése.
Egyenes és fordított arányosság  Arányossági következtetések.    A mindennapi életben felmerülő
felismerése gyakorlati jellegű   Egyenes és arányosság,       egyszerű, konkrét arányossági
feladatokban és a természet-    fordított arányosság.       feladatok megoldása
tudományos tárgyakban.       A százalék fogalma, alap,     következtetéssel.
A következtetési képesség     százalékláb, százalékérték
fejlesztése.            Egyszerű százalékszámítás
                  arányos következtetéssel.
                  Elsőfokú egy-ismeretlenes     Egyszerű elsőfokú egy-
                  egyenletek, egyenlőtlenségek    ismeretlenes egyenletek
                  megoldása.             megoldása szabadon választható
                  A megoldások ábrázolása      módszerrel.
                  számegyenesen.
A mérlegelv megismerése.      A mérlegelv előkészítése.
Ellenőrzési igény kialakítása.   Szöveges feladatok megoldása.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                        242  Összefüggések, függvények, sorozatok

FEJLESZTÉSI             TARTALOM              A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                               FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A gyakorlati életből vett egyszerű  Változó mennyiségek közötti    Biztos tájékozódás a derékszögű
példákban a kapcsolatok       kapcsolatok, ábrázolásuk      koordinátarendszerben.
felismerése, lejegyzése,       derékszögű
ábrázolása.             koordinátarendszerben.
A függvényszemlélet fejlesztése.   Példák elsőfokú függvényekre.
                   Példák konkrét sorozatokra. ,
                   ábrázolásuk derékszögű
                   koordinátarendszerben.  Geometria, mérés

FEJLESZTÉSI             TARTALOM              A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                               FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Sík és térszemlélet fejlesztése.   Alakzatok síkban, térben.     A pont, egyenes, szakasz
                                    fogalmának helyes használata.
A szimmetria felismerése a      Példák egyszerű
természetben, művészetben.      transzformációkra.
Ismert alakzatok tengelyes      A tengelyes tükrözés.       Pont tengelyes tükörképének
tükörképének megszerkesztése.    Tengelyesen szimmetrikus      megszerkesztése.
A pont-pont hozzárendelés      alakzatok.
fogalmának előkészítése.
Körző, vonalzó és a szögmérő     Háromszögek, négyszögek      Párhuzamos és merőleges
használata.             elemi tulajdonságai és speciális  egyenesek előállítása,
Megoldási terv készítése.      fajtái.              szögmásolás, szakaszfelező
                   A kör, körrel kapcsolatos     merőleges szerkesztése.
                   fogalmak.
                   Szögmásolás, szögfelezés.
                   háromszögek, Téglalapok
                   szerkesztése.
                   Külső pontból Adott egyenesre
                   merőleges szerkesztése.
Mérések, számítások a bővült     Sokszögek kerülete.        Háromszögek, négyszögek
számkörben.                               kerületének kiszámítása.
A térszemlélet fejlesztése térbeli  Testek építése. , testek hálója.  Téglatest felszíne és térfogata
analógiák keresésével.        Téglatestek hálója, felszíne,   konkrét esetekben.
                   térfogata.             A térfogat és űrtartalom
                                    mértékegységeinek átváltása.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                   243  Valószínűség, statisztika

FEJLESZTÉSI           TARTALOM             A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                             FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Valószínűségi és statisztikai  Valószínűségi játékok és     Konkrét feladatok kapcsán a
szemlélet fejlesztése.      kísérletek.            biztos és a lehetetlen események
                                  felismerése.
Rendszerszemlélet fejlesztése.  Adatok tervszerű gyűjtése,
Megfigyelőképesség, elemző    rendezése. Kördiagram.
képesség fejlesztése.      Lehetséges események
Adatok gyűjtése         gyakorisága.
környezetünkből.         Adatok értelmezése,
                 jellemzése, ábrázolása (például
                 a leggyakoribb adat, szélső
                 adatok).
Számolási készség fejlesztése.  Átlagszámítás néhány adat     Néhány szám számtani
                 esetén.              közepének (átlagának)
                                  meghatározása.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                      244


  7. évfolyam

  Gondolkodási módszerek

FEJLESZTÉSI             TARTALOM             A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                               FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Pozitív motiváció kialakítása.    Matematikatörténeti
Kommunikációs készségek       érdekességek a tananyaghoz
fejlesztése.             kapcsolva.
                   Könyvtár és elektronikus
                   eszközök felhasználása
                   információk gyűjtésére,
                   feldolgozására.
A nyelv logikai elemeinek helyes   Az “és”, “vagy”, “ha”,      Gondolatok (állítások,
használata.             …akkor”, “nem”, “van olyan”,   feltételezések, választások, stb.)
                   “minden” kifejezések jelentése.  világos, érthető szóbeli és írásbeli
                                    közlése.
                   Egyszerű („minden”, „van     Egyszerű állítások igazságának
                   olyan” típusú) állítások     eldöntése.
                   átfogalmazása, igazolása,
                   cáfolata konkrét példák
                   kapcsán.
                   Fogalmak, állítások logikai
                   kapcsolata.
A halmazszemlélet fejlesztése.    Példák konkrét halmazokra:
                   részhalmaz, kiegészítő halmaz,
                   unió, metszet.
Szövegelemzés, lefordítás a     Szöveges feladatok megoldása.
matematika nyelvére, ellenőrzés.
A kombinatorikus gondolkodás     Változatos kombinatorikai     Sorbarendezés, kiválasztás
fejlesztése. Tapasztalatszerzés az  feladatok megoldása különféle   legfeljebb 4 elem esetén.
összes eset rendszerezett      módszerekkel.
felsorolásában.           Sorbarendezés, kiválasztás
                   néhány elem esetén.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                    245  Számtan, algebra

FEJLESZTÉSI            TARTALOM             A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                              FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Műveletek gyakorlása a       Műveletek a racionális számok   Alapműveletek helyes elvégzése
racionális számkörben.       körében (rendszerezés).      kis abszolútértékű egészek,
Zsebszámológépek használata.                     törtek, tizedestörtek körében
                                   egyszerű esetekben.
A bizonyítási igény fejlesztése.  A hatványozás fogalma pozitív   10 pozitív egész kitevőjű
                  egész kitevőre.          hatványai, 10-nél nagyobb
                  A hatványozás azonosságai     számok normálalakja.
                  konkrét példákon.
                  Normálalak.
Következtetési képesség      Arány, aránypár, arányos     Egyenes és fordított arányosság
fejlesztése összetettebb      osztás, arányossági        felismerése és alkalmazása
feladatokban.           összefüggések gyakorlati     egyszerű konkrét feladatokban.
                  esetekben.
                  természettudományos        Egyszerű százalékszámítási
                  feladatokban.           feladatok.
                  Százalékszámítási és egyszerű
                  kamatszámítási feladatok.
Matematikatörténeti        Prímszám, prímtényezős      Osztó, többszörös, két szám
érdekességek megismerése.     felbontás.            közös osztóinak, néhány közös
                  Két szám legnagyobb közös     többesének megkeresése.
                  osztója, legkisebb közös
                  többszöröse.
                  Egyszerű oszthatósági
                  szabályok (3-mal, 9-cel, 8-cal,
                  125-tel, 6-tal).
Mindennapi szituációk       Az algebrai egész kifejezés
összefüggéseinek leírása a     fogalma. Egynemű kifejezések.
matematika nyelvén, képletek    Egyszerű algebrai egész
értelmezése.            kifejezések, átalakítása,
                  helyettesítési értékük einek
                  kiszámítása.
A mérlegelv alkalmazása.      Egyenletek, egyenlőtlenségek   Egyszerű elsőfokú egy
Tapasztalatgyűjtés a        megoldása következtetéssel,    ismeretlenes egyenletek
mérlegelvvel kapcsolatban.     mérlegelvvel.           megoldása.
Szövegértelmezés.         Szöveges feladatok megoldása.   Egyszerű szöveges feladatok
                                   megoldása következtetéssel is.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                   246  Összefüggések, függvények, sorozatok

FEJLESZTÉSI            TARTALOM             A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                             FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Táblázatok, grafikonok készítése  Két halmaz közötti
konkrét hozzárendelések esetén.  hozzárendelések megjelenítése
Tájékozódás a síkon a       konkrét esetekben.
derékszögű koordinátarendszer   Egyértelmű hozzárendelések
segítségével.           ábrázolása a derékszögű
                  koordinátarendszerben.
                  Lineáris függvények.       Lineáris függvények ábrázolása
                  Példák nem lineáris       értéktáblázattal egyszerű
                  függvényekre (pl.: 1/x      esetekben.
                  függvény).
Számolási készség fejlesztése a  Elsőfokú egyismeretlenes     Egyszerű sorozatok folytatása
racionális számkörben.       egyenlet grafikus megoldása.   adott szabály szerint, néhány
                  Sorozatok vizsgálata (számtani  taggal megadott sorozat esetén
                  sorozat).            szabály(ok) keresése.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                     247  Geometria

FEJLESZTÉSI            TARTALOM              A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                              FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Fejlesztés a gyakorlati mérések,  Mértékegységek átváltása      Szög (fok), hosszúság, terület,
és a mértékegységváltások helyes  konkrét gyakorlati példák     térfogat, tömeg, űrtartalom, idő
elvégzésében.           kapcsán a kibővült         mérése a szabványos
                  számkörben.            mértékegységeinek ismerete.
Állítások megfogalmazása, és    Háromszögek magasságvonala,    Háromszögek területének
igaz vagy hamis voltának      területe.             kiszámítása.
eldöntése. Megoldási terv     Paralelogramma, trapéz,
készítése kerület-,        deltoid tulajdonságai, kerülete,
területszámítási feladatoknál.   területe.
                  Kör kerülete, területe.
Transzformációs szemlélet     Szögpárok (egyállású szögek,
fejlesztése.            váltószögek, kiegészítő
                  szögek).
                  Középpontos tükrözés.       Adott pont középpontos
                  Középpontosan szimmetrikus     tükörképének megszerkesztése.
                  alakzatok a síkban.        Szögfelező szerkesztése.
                  Szabályos sokszögek.
Szerkesztési eljárások       Nevezetes szögek szerkesztése.   Háromszöggel kapcsolatos
gyakorlása.            Háromszög szerkesztése       legegyszerűbb szerkesztések.
                  alapesetekben.
                  A háromszög egybevágósági
                  esetei.
A bizonyítási igény felkeltése.  A háromszög belső és külső     Háromszögek és konvex
                  szögeinek összege.         négyszögek belső szögeinek
                  A négyszögek belső szögeinek    összege.
                  összege.
Térszemlélet fejlesztése.     Három- és négyszögalapú      Háromszög és négyszög alapú
                  egyenes hasábok, forgáshenger   egyenes hasábok valamint a
                  (henger) hálója, tulajdonságai,  forgáshenger hálójának
                  felszíne, térfogata.        felismerése, jellemzése.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                 248  Valószínűség, statisztika

FEJLESZTÉSI           TARTALOM             A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                            FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Valószínűségi és statisztikai  Valószínűségi kísérletek
szemlélet fejlesztése.     egyszerű konkrét példák
                esetében. .  a teljes
                eseményrendszeren.
                Gyakoriság, relatív gyakoriság  A gyakoriság fogalma.
                fogalma, tulajdonságai.
Statisztikai adatok elemzése,  Adatok gyűjtése,         Egyszerű grafikonok olvasása,
értelmezése.          rendszerezése, adatsokaság    készítése.
                szemléltetése, grafikonok
                készítése.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                      249


  8. évfolyam

  Gondolkodási módszerek

FEJLESZTÉSI             TARTALOM             A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                              FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Az igényes szóbeli és írásbeli   Gondolatok (problémák,       Szabatos, pontos írásbeli és
közlés fejlesztése.        feltételezések, összefüggések,   szóbeli fogalmazás.
                  stb.) helyes szóbeli és írásbeli
                  kifejezése.
A bizonyítási igény fejlesztése.  A matematikai bizonyítás
Ellenpéldák szerepe a cáfolásban. előkészítése: sejtések,
                  kísérletezés, módszeres
                  próbálkozás, cáfolás.
Könyvtár és egyéb informatikai  Híres magyar matematikusok.
eszközök használata.        Nevezetes megoldatlan
                  problémák.
                  Matematikatörténeti
                  érdekességek.
Szövegelemzés, értelmezés,     Szöveges feladatok         Szövegértelmezés egyszerű
lefordítás a matematika nyelvére. értelmezése, megoldási terv     esetekben.
Az ellenőrzés, önellenőrzés    készítése, a feladat megoldása
igényének fejlesztése.       és szöveg alapján történő
                  ellenőrzése.
Rendszerszemlélet fejlesztése.   Elemek halmazokba rendezése,    A tanult halmazműveletek
A tanult ismeretek közötti     halmazok elemeinek         felismerése két egyszerű, konkrét
összefüggések felismerése, azok  felsorolása konkrét példák     halmaz esetén.
értő alkalmazása          kapcsán.
                  A tanult halmazműveletek
                  alkalmazása konkrét
                  feladatokban. , összefoglaló
                  rendszerezésben
Kombinatorikus gondolkodás     Egyszerű kombinatorikai      Sorbarendezés, kiválasztás
fejlesztése.            feladatok megoldása változatos   legfeljebb 4-5 elem esetén, az
                  módszerekkel (fadiagram,      összes eset felsorolása.
                  útdiagram, táblázatok
                  készítése).
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                      250  Számtan, algebra

FEJLESZTÉSI             TARTALOM              A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                               FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
                  Racionális szám fogalma
                  (véges, végtelen tizedestörtek),
                  példák nem racionális számra.
                  (végtelen, nem szakaszos
                  tizedestörtek).
                  A négyzetgyök fogalma.
A rendszerező képesség       A természetes, egész és
fejlesztése.            racionális számok halmazának
                  kapcsolata.
Számítások egyszerűsítése      Műveletek racionális        Alapműveletek helyes sorrendű
például azonosságok         számkörben. Eredmények       elvégzése egyszerű esetekben a
felismerésével.           becslése.             racionális számkörben.
Zsebszámológépek alkalmazása.
A helyettesítési érték célszerű   Műveleti azonosságok        Egyszerű algebrai egész
kiszámítása.            rendszerező áttekintése.      kifejezések (képletek) átalakítása,
                  Algebrai egész kifejezések,    helyettesi értékének kiszámítása.
                  egyszerű képletek átalakításai.
                  Szorzattá alakítás kiemeléssel
                  egyszerű esetekben.
                  Algebrai egész kifejezések
                  szorzása, osztása egyszerű
                  esetekben.
Ellenőrzés igényének fejlesztése.  Elsőfokú illetve vagy       Elsőfokú egyenletek megoldása.
                  elsőfokúra visszavezethető
                  egyszerű egyenletek, elsőfokú
                  egyenlőtlenségek megoldása.
                  Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
Szövegértelmezés, lefordítás a   Szöveges feladatok megoldása.   Egyszerű szöveges feladatok
matematika nyelvére.                          megoldása következtetéssel,
                                    egyenlettel.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                      251  Összefüggések, függvények, sorozatok

FEJLESZTÉSI            TARTALOM              A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                              FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A függvényszemlélet fejlesztése.  Függvények és ábrázolásuk a    x  a x+b függvény és
Táblázatok, grafikonok készítése  derékszögű             ábrázolása konkrét racionális
konkrét függvények esetén.     koordinátarendszerben.       együtthatók esetén.
                  x  x2; x  x
                  Konkrét, egyszerű Adott
                  feltételnek eleget tevő pontok a
                  koordinátarendszerben.
Grafikus megoldási módszerek    Egy-ismeretlenes egyenletek
alkalmazása (lehetőség szerint   grafikus megoldása.
számítógépen is).         Sorozatok és vizsgálatuk
                  (mértani sorozat).  Geometria

FEJLESZTÉSI            TARTALOM              A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                              FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A halmazszemlélet fejlesztése.   Háromszögek, négyszögek,
                  szabályos sokszögek
                  összefoglaló áttekintése.
A halmazszemlélet és a       A tanult testek áttekintése,    Háromszög és négyszög alapú
térszemlélet fejlesztése.     ismerkedés a forgáskúppal,     egyenes hasábok felszíne és
Zsebszámológép használata.     gúlával, gömbbel.         térfogata.
A tanultak alkalmazása más     Eltolás a síkban.         Adott pont eltolása adott
tantárgyak és a mindennapi élet  Vektor, mint irányított szakasz.  vektorral.
problémáinak megoldása során.   Két vektor összege,
                  különbsége.
A transzformációs szemlélet    Középpontos nagyítás és      Kicsinyítés és nagyítás
fejlesztése.            kicsinyítés konkrét arányokkal.  felismerése hétköznapi
                  A tanult transzformációk      szituációkban.
                  áttekintése.
                  Szerkesztési feladatok.
A bizonyítási igény fejlesztése.  Pitagorasz tétele.         Pitagorasz-tétel ismerete
                                   (bizonyítás nélkül).
Számolási készség fejlesztése.   Egyszerű számításos feladatok
                  a geometria különböző
                  területeiről.
  MATEMATIKA 5-8. évfolyam                                 252  Valószínűség, statisztika

FEJLESZTÉSI           TARTALOM             A TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,                            FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Valószínűségi és statisztikai  Valószínűségi kísérletek a    Relatív gyakoriság.
szemlélet fejlesztése.      teljes eseményrendszeren.
                 Valószínűség előzetes
                 becslése, szemléletes fogalma.
Adatsokaságban való eligazodás  Adathalmazok elemzése      Leggyakoribb és középső adat
képességének fejlesztése.    (módusz, medián) és       meghatározása kisszámú konkrét
                 értelmezése, ábrázolásuk.    adathalmazban.
                 Grafikonok készítése,      Grafikonok készítése, olvasása
                 elemzése.            egyszerű esetekben.

								
To top