Docstoc

Príloha

Document Sample
Príloha Powered By Docstoc
					                                                                                         Príloha 1
                                   Stav projektov Kohézneho fondu k 31.12.2004
                                                     Realizované platby do
                                               Celkové
  Číslo Finančné                                            31.12.2004 a ich podiel
                                              oprávnené               Fyzická
  memorandum /            Názov projektu         Konečný prijímateľ           na celkových                  Stav projektu
                                               náklady              realizácia
 Rozhodnutie EK                                             oprávnených nákladoch
                                               projektu
                                                         projektu
 Projekty ISPA/KF           DOPRAVA                                EUR      %
                                  ŢSR                                   Prebiehajú dokončovacie práce. Práce v
           Modernizácia ţelezničnej trate Bratislava –
2000/SK/16/P/PT/001                        Klemensova 8        51,422,000  34,953,980   80.3    42.6 súlade s harmonogramom. Ukončenie
           Trnava, úsek Bratislava Rača – Šenkvice
                                  813 61 Bratislava                            31.12.2005
                                                                      Vsúčasnosti určité oneskorenie oproti plánu,
                                  SSC
           Výstavba D1 Viedenská cesta – Prístavný                                        ale je predpoklad, ţe sa práce podarí ukončiť
2001/SK/16/P/PT/002                        Miletičova 19       52,210,000  21,321,020   39.3    78.4
           most, Bratislava, Slovensko                                              včas. Očakávané ukončenie 30.6.2006 oproti
                                  813 61 Bratislava
                                                                      plánu 31.12.2006
           Modernizácia ţelezničnej trate Šenkvice -  ŢSR Klemensova 8                             Práce v súlade s harmonogramom. Ukončenie
2001/SK/16/P/PT/003                                     116,859,000  18,022,612   12.5    4.5
           Cífer a staníc Rača - Trnava na Slovensku  813 61 Bratislava                            31.12.2007
                                  ŢSR Klemensova 8
                                                2 200 000                  Sluţby sú poskytované v súlade so zadaním.
           Odborná pomoc pre prípravu dopravných    813 61 Bratislava
2002/SK/16/P/PA/006                                    (ŢSR 600 000;     89,972   15.5    48.1 Očakáva sa predĺţenie z 31.12.2006 na
           projektov na Slovensku            SSC Miletičova 19
                                             SSC1 600 000)                   30.6.2008
                                  813 61 Bratislava
                                  ŢSR
           Modernizácia ţelezničnej trate Trnava–Nové                                      Práce sa začínajú. Predpoklad ukončenia v
2002/SK/16/P/PT/005                        Klemensova 8        93,488,000    515,175   0.4    0.5
           Mesto nad Váhom, úsek Trnava - Piešťany                                        súlade s harmonogramom 31.12.2008
                                  813 61 Bratislava
                                  ŢSR Klemensova 8
           Odborná pomoc pre implementáciu                     1 600 000
                                  813 61 Bratislava                            Sluţby v súlade s harmonogramom.
2003/SK/16/P/PA/011  dopravných projektov spolufinancovaných               (ŢSR 800000;         0   0.0    0.0
                                  SSC Miletičova 19                            Ukončenie 31.12.2006
           z EÚ, Bratislava, Slovenská republika                SSC 800 000)
                                  813 61 Bratislava
  Projekty KF            DOPRAVA                                EUR      %
                                  SSC
                                                                      Projekt schválený rozhodnutím EK.
2002 SK 16 P PT 004  Diaľnica D1, Mengusovce-Janovce       Miletičova 19       190 246 000        0   0.0    0.0
                                                                      Ukončenie 31.10.2009
                                  813 61 Bratislava
           Modernizácia ţelezničnej trate Trnava - Nové
                                  ŢSR
           Mesto nad Váhom, ţkm 47,550-100,500, na                                        Projekt schválený rozhodnutím EK.
2004 SK 16 C PT 001                        Klemensova 8        89,316,000        0   0.0    0.0
           rýchlosť 160 km/h, úsek II., Piešťany - Nové                                     Ukončenie 31.12.2009
                                  813 61 Bratislava
           Mesto nad Váhom
   SPOLU              DOPRAVA                        597,341,000  74,902,759
                                             -1-
                                                        Realizované platby do
                                                 Celkové
  Číslo Finančné                                               31.12.2004 a ich podiel
                                                oprávnené               Fyzická
  memorandum /           Názov projektu        Konečný prijímateľ               na celkových                 Stav projektu
                                                 náklady               realizácia
 Rozhodnutie EK                                               oprávnených nákladoch
                                                 projektu
                                                           projektu
 Projekty ISPA/KF       ŢIVOTNÉ PROSTREDIE                         EUR       EUR      %     %
                                                                        Stavby ukončené. Od 11.11.2004 do
                                Trenčianske vodárne a                              11.11.2005 beţí lehota na oznámenie vád. Po
           Pravobreţné čistenie odpadových vôd    kanalizácie, a. s.                               jej ukončení bude moţné spracovať ţiadosť o
2000/SK/16/P/PE/001                                        7,936,732    4,118,365   51.9   95.2
           Trenčín                  1. mája 11                                   záverečnú platbu.Ukončenie FM v lehote
                                911 01 Trenčín                                 podľa modifikovaného finančného
                                                                        memoranda do 30.6.2006.
                                Mesto Nitra
           Rozšírenie čistiarne odpadových vôd pre                                           Pokračujú práce. Očakávaný posun ukončenia
2000/SK/16/P/PE/002                       Štefánikova trieda 60      10,354,200     898,811    8.7   25.6
           mesto Nitra                                                         z 31.12.2005 na 6.7.2007
                                950 06 Nitra
                                Stredoslovenská
                                                                        Pokračujú práce 1. etapy. Na 2. etapu
                                vodárenská spoločnosť a.
          Sústava na likvidáciu odpadových vôd                                            prebieha príprava súťaţných podkladov na
2000/SK/16/P/PE/003                       s.                45,468,667    2,187,910    4.8   14.2
          Banská Bystrica                                                       práce a sluţby. Očakávaný posun ukončenia
                                Partizánska cesta 5
                                                                        FM z 31.12.2005 na 31.12.2008
                                975 23 Banská Bystrica
                                                                         Zmluva na sluţby-stavebný dozor bola
                                                                        podpísana v októbri 2003. Zmluva o dielo na
                                                                        práce - ČOV bola podpísaná v októbri 2003.
                                                                        Najprv sa pripravovala projektová
                                Obec Komárno
           Nakladanie s odpadovými vodami v meste                                          dokumentácia, od júna 2004 začali reálne
2000/SK/16/P/PE/004                       Nám. Gen. Klapku 1        8,043,700     210,548    2.6   22.9
           Komárno                                                          práce na ČOV. Kanalizácia - Pôvodný tender
                                945 01 Komárno
                                                                        vyhlásený vo februári 2004 bol zrušený.
                                                                        Konečný príjmateľ pripravuje revidovanú
                                                                        Tendrovú dokumentáciu. Očakávaný posun
                                                                        ukončenia FM z 31.12.2005 na 31.12.2007
                                Stredoslovenská
                                vodárenská spoločnosť a.
           Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne                                             Práce sa realizujú. Očakávaný posun
2000/SK/16/P/PE/005                       s.                10,967,050     277,744    2.5    9.6
           odpadových vôd v meste Zvolen                                                ukončenia FM z 31.12.2005 na 31.12.2007
                                Partizánska cesta 5
                                975 23 Banská Bystrica
                                Severoslovenská
                                                                        Práce sa realizujú. Predpoklad ukončenia FM
          Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v   vodárenská spoločnosť,
2001/SK/16/P/PE/007                                       12,295,676    1,200,460    9.8   12.7 v súlade s harmonogramom Finančného
          meste Martin a regióne Dolný Turiec     a. s, Bôrická cesta 107
                                                                        memoranda 31.12.2006
                                010 01 Ţilina                                             -2-
                                                        Realizované platby do
                                                 Celkové
  Číslo Finančné                                               31.12.2004 a ich podiel
                                                 oprávnené               Fyzická
  memorandum /           Názov projektu         Konečný prijímateľ               na celkových                 Stav projektu
                                                 náklady               realizácia
 Rozhodnutie EK                                                oprávnených nákladoch
                                                 projektu
                                                            projektu
                                 Slovenský
                                 vodohospodársky podnik
                                 š. p.
          Odborná pomoc pri príprave prioritných    Radničné námestie 8
                                 969 39 Banská Štiavnica                              Sluţby v súlade s harmonogramom.
2002/SK/16/P/PA/007 preventívnych protipovodňových opatrení v                   1,053,000     146,160   13.9    0.0
                                 Slovenský                                     Ukončenie FM 31.12.2006
          Slovenskej republike
                                 hydrometeorologický
                                 ústav
                                 Jeséniova 17
                                 833 15 Bratislava
                                 Implementačná agentúra
                                                                         Projekt zastavený z dôvodu neuspokojivých
                                 pre environmentálne
                                                                         výsledkov projektového tímu. Pripravuje sa
           Odborná pomoc pre slovenské regionálne   investičné projekty, MŢP
2002/SK/16/P/PA/008                                        4,300,000    1,159,418   27.0    0.0 nové verejné obstarávanie sluţieb. Očakávaný
           vodárenské spoločnosti           SR
                                                                         posun ukončenia z 31.12.2006 na
                                 Nám. Ľ. Štúra 1
                                                                         31.12.2007.
                                 812 35 Bratislava
                                Východoslovenská                                  Zmluva na sluţby - stavebný dozor bola
                                vodárenská spoločnosť,                               podpísaná v marci 2004. Zmluvy o dielo na
          Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
2002/SK/16/P/PE/008                      a. s.               23,610,000    2,006,646    8.5    0.0 práce boli podpísané v máji 2004. Práce boli
          juhovýchodného Zemplína
                                Komenského 50                                   zahájené v júli 2004. Termín ukončenia FM:
                                04248 Košice                                    31.12.2007.
                                 Severoslovenská
                                                                         Práce sa realizujú. Predpoklad ukončenia FM
          Zlepšenie ţivotného prostredia v oblasti   vodárenská spoločnosť,
2002/SK/16/P/PE/009                                        10,520,000     935,020    8.9   12.6 v súlade s harmonogramom Finančného
          Liptova                   a. s, Bôrická cesta 107
                                                                         memoranda 31.12.2007
                                 010 01 Ţilina

                                 Severoslovenská
                                                                         Práce sa realizujú. Predpoklad ukončenia FM
          Povaţská Bystrica – čistiareň odpadových   vodárenská spoločnosť,
2002/SK/16/P/PE/010                                        12,300,000    1,238,318   10.1    3.4 v súlade s harmonogramom Finančného
          vôd a kanalizačný systém           a. s, Bôrická cesta 107
                                                                         memoranda 31.12.2007.
                                 010 01 Ţilina
                                                                         Zmluva na sluţby-stavebný dozor bola
                                 Severoslovenská
                                                                         podpísaná v auguste 2004. Zmluva o dielo na
           Intenzifikácia ČOV v Ţiline a rozšírenie  vodárenská spoločnosť,
2002/SK/16/P/PE/011                                        19,608,000    1,105,870    5.6    1.5 práce bola podpísaná v septembri 2004. Práce
           kanalizácie                a. s, Bôrická cesta 107
                                                                         boli zahájené v septembri 2004. Termín
                                 010 01 Ţilina
                                                                         ukončenia FM: 31.12.2007.

                                              -3-
                                                           Realizované platby do
                                                    Celkové
  Číslo Finančné                                                  31.12.2004 a ich podiel
                                                   oprávnené               Fyzická
  memorandum /           Názov projektu          Konečný prijímateľ                 na celkových                 Stav projektu
                                                    náklady               realizácia
 Rozhodnutie EK                                                  oprávnených nákladoch
                                                    projektu
                                                              projektu
                                 Stredoslovenská                                    Projekt v etape prípravy dokumentácie pre
                                 vodárenská spoločnosť a.                               vyhlásenie verejných obstarávaní sluţieb.
          Zabezpečenie zásobovania juţnej časti okresu
2002/SK/16/P/PE/012                       s.                  28,000,000     534,120    1.9    0.0 Zaostávanie v dôsledku prepracovávania
          Veľký Krtíš pitnou vodou
                                 Partizánska cesta 5                                  súťaţnej dokumentácie. Očakávaný posun
                                 975 23 Banská Bystrica                                ukončenia z 31.12.2006 na 31.12.2009.
                                                                            Dodávatelia sluţieb pre Západoslovenskú VS,
                                  ZVS. s. Nitra, TAVSa. s.                              a.s. Nitra a Podtaranskú vodárenskú
                                  Piešťany, StVS,a. s.                                spoločnosť, a.s. Poprad, TAVOS, a.s.
                                  Banská Bystrica, VVS, a.                              Piešťany, VVS, a.s. Košice boli vybraní.
           Odborná pomoc pri príprave projektov
2003/SK/16/P/PA/009                        s. Košice, PVS, a. s.        6,660,000        0   0.0    0.0 Projekt v etape prípravy dokumentácie pre
           Kohézneho fondu pre vodárenský sektor
                                  Poprad SVS, a.s. Ţilina,                              vyhlásenie verejných obstarávaní sluţieb pre
                                  BVS, a.s, Bratislava                                StVS, a.s. Banská Bystrica, SVS, a.s. Ţilina,
                                  TVS, a.s. Trenčín                                  BVS, a.s. Bratislava a TVK, a.s.
                                                                            Trenčín.Termín ukončenia FM 31.12.2006.
          Odborná pomoc pre Ministerstvo ţivotného    MŢP SR                                       Projekt v etape prípravy dokumentácie pre
2003/SK/16/P/PA/010 prostredia na vypracovanie a implementáciu   Nám. Ľ. Štúra 1            820,000        0   0.0    0.0 vyhlásenie verejných obstarávaní
          investičných projektov ţivotného prostredia  812 35 Bratislava                                  sluţieb.Termín ukončenia 31.12.2006.

                                  Ţilinská teplárenská a. s.                             Projekt v etape prípravy dokumentácie pre
2003/SK/16/P/PE/013 Modernizácia teplárne v Ţiline         Košická 11             12,000,000     74,010    0.6    0.0 vyhlásenie verejných obstarávaní prác a
                                  011 87 Ţilina                                    sluţieb.Termín ukončenia 31.12.2007.
                                  Východoslovenská
                                  vodárenská spoločnosť,                               Projekt v etape prípravy dokumentácie pre
           Košice – kanalizácia a čistenie odpadových
2003/SK/16/P/PE/014                        a. s.                19,395,234     71,100    0.4    0.0 vyhlásenie verejných obstarávaní prác a
           vôd
                                  Komenského 50                                    sluţieb. Termín ukončenia 31.12.2008.
                                  04248 Košice
                                  Západoslovenská                                   Prebieha príprava podpisu dvoch zmlúv o
                                  vodárenská spoločnosť,                               dielo na práce pre zhotoviteľa ČOV aj
                                  a. s.                                        kanalizácie. Zmluva na sluţby - stavebný
2003/SK/16/P/PE/015 Systém odpadových vôd v regióne Šaľa                        21,315,498        0   0.0    0.0
                                  Nábreţie za                                     dozor bola podpísaná v septembri 2004 .
                                  hydrocentrálou 4                                  Predbeţný termín zahájenia prác: február
                                  949 60 Nitra                                    2005. Termín ukončenia FM: 31.12.2008.
                                                -4-
                                                        Realizované platby do
                                                 Celkové
  Číslo Finančné                                               31.12.2004 a ich podiel
                                                 oprávnené               Fyzická
  memorandum /           Názov projektu         Konečný prijímateľ               na celkových                  Stav projektu
                                                 náklady               realizácia
 Rozhodnutie EK                                                oprávnených nákladoch
                                                 projektu
                                                            projektu
                                 Východoslovenská                                 Tendrovú dokumentáciu na práce
          Systém odkanalizovania a čistenia      vodárenská spoločnosť,                              vypracováva konečný prijímateľ. Tender na
2003/SK/16/P/PE/016 odpadových vôd v meste Humenné a v      a. s.              12,268,000        0    0.0   0.0 sluţby-stavebný dozor bol vyhodnotený
          regióne Horný Zemplín            Komenského 50                                  25.10.2004. Termín ukončenia FM:
                                 04248 Košice                                   31.12.2008.
                                 Trnavská vodárenská
                                                                         Projekt v etape prípravy dokumentácie pre
           Čistiareň odpadových vôd a odkalizovanie  spoločnosť, a. s.
2003/SK/16/P/PE/017                                        19,233,049     98,400     0.5   0.0 vyhlásenie verejných obstarávaní prác a
           Trnavského regiónu             Kukučínova 13
                                                                         sluţieb.Ukončenie FM 31.12.2008.
                                 921 79 Piešťany
                                 Trnavská vodárenská
                                                                         Projekt v etape prípravy dokumentácie pre
           Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a   spoločnosť, a. s.
2003/SK/16/P/PE/018                                        11,704,171        0    0.0   0.0 vyhlásenie verejných obstarávaní prác a
           čistiarne odpadových vôd          Kukučínova 13
                                                                         sluţieb.Ukončenie FM 31.12.2008.
                                 921 79 Piešťany
                                 Podtatranská vodárenská
                                 spoločnosť, a. s.                                 Podpísané kontrakty na práce a sluţby.
2003/SK/16/P/PE/019 Dostavba ČOV Poprad-Matejovce                         19,501,000     124,422     0.6   2.3
                                 Hraničná 662/17                                  Ukončenie FM 31.12.2008.
                                 058 89 Poprad
  Projekty KF        ŢIVOTNÉ PROSTREDIE                                 EUR      %

                                Severoslovenská
          Zásobovanie vodou, odkanalizovanie
                                vodárenská spoločnosť,                               Projekt schválený rozhodnutím EK.
2004 SK 16 C PE 001 a čistenie odpadových vodou v regióne Horné                  54,339,000        0    0.0   0.0
                                a. s, Bôrická cesta 107                               Oprávnenosť výdavkov do 31.12.2009.
          Kysuce
                                010 01 Ţilina
                                 Východoslovenská
                                 vodárenská spoločnosť,
           Vranov – pitná voda a odkanalizovanie                                             Projekt schválený rozhodnutím EK.
2004 SK 16 C PE 002                       a. s.              42,525,800        0    0.0   0.0
           v povodí rieky Tople                                                     Oprávnenosť výdavkov do 31.12.2010.
                                 Komenského 50
                                 04248 Košice
                               Západoslovenská
                               vodárenská spoločnosť,
          Povodie Váhu a povodie Dunaja – odvedenie
                               a. s.      Nábr. za                               Projekt schválený rozhodnutím EK.
2004 SK 16 C PE 004 a čistenie odpadových vôd a zásobovanie                    23,651,000        0    0.0   0.0
                               Hydrocentrálou 4                                   Oprávnenosť výdavkov do 31.8.2009.
          pitnou vodou, aglomerácia Šamorín
                               949 60 Nitra
                                              -5-
                                                       Realizované platby do
                                                Celkové
  Číslo Finančné                                              31.12.2004 a ich podiel
                                               oprávnené               Fyzická
  memorandum /           Názov projektu        Konečný prijímateľ               na celkových                 Stav projektu
                                                náklady               realizácia
 Rozhodnutie EK                                              oprávnených nákladoch
                                                projektu
                                                          projektu
                                Východoslovenská
                                vodárenská spoločnosť,
           Prešov – Pitná voda a kanalizácia                                             Projekt schválený rozhodnutím EK.
2004 SK 16 C PE 005                      a. s.              50,708,260        0   0.0    0.0
            v povodí rieky Torysy                                                   Oprávnenosť výdavkov do 31.12.2010.
                                Komenského 50
                                04248 Košice
   SPOLU          ŢIVOTNÉ PROSTREDIE                       488,578,037   16,389,321
 Projekty ISPA/KF         Ukončené projekty                       EUR       EUR
                                MŢP SR                                     Projekt ukončený, celkový objem finančných
           Odborná pomoc na prípravu
2000/SK/16/P/PA/001                      Nám. Ľ. Štúra 1         1,271,760    1,233,086   97.0   100.0 memoránd ISPA podpísaných na základe
           environmentálnych projektov
                                812 35 Bratislava                               práce TA je 108 160 548,- EUR
                                                                       Verejným obstarávaním bolo
                                IA ŢSR Klemensova 8                              nakontrahovaných sluţieb za 1 349 539, -
                                813 31 Bratislava, IA                             EUR verejné obstarávanie na sluţby s
                                SSC Miletičova 19 826                             predpokladaným objemom 100 000 EUR
           Príprava Národného fondu
                                19 Bratislava                                 (EDIS Road Mape Stage 2) bolo Delegatúrou
2002/SK/16/P/PA/003                      IAEIP, MŢP SR Nám. Ľ.      1,450,000    1,229,151   84.8   93.1 EK v SR, ktorá v tom čase vykonávala dohľad
           a implementačných agentúr na EDIS
                                Štúra 1 812 35 Bratislava                           dňa 14.08.2003 zrušené. Napriek niekoľkým
                                Národný fond                                  návrhom na modifikáciu v súlade s
                                Štefannovičova 5                                pripomienkami sa nepodarilo získať súhlas
                                817 82 Bratislava                               EK na vypísanie nového verejného
                                                                       obstarávania.
                                                                       Z projektu boli preplatené tlmočnícke sluţby
                                                                       pre 3 monitorovacie výbory ISPA. V zmysle
                                                                       Záverečnej správy NKÚ je príčinou
                                Úrad vlády SR                                 nevyčerpania prostriedkov to, ţe príjemca
           Podpora pri organizácii Monitorovacích
2001/CE/16/P/AT/002                      Námestie Slobody 1         60,000      1,250   2.1    2.1 pomoci - Úrad vlády SR "nezabezpečil včas a
           výborov
                                813 70 Bratislava                               správne zrealizované výberové konanie na
                                                                       dodávateľa techniky v zmysle pravidiel
                                                                       PRAG - u, ktorú plánovali zakúpiť z
                                                                       grantových prostriedkov."
                                                               Nevyčerpané
            Ukončené projekty                            2,781,760    2,463,487                             318,273
                                                               prostriedky
           Neukončené projekty                         1,085,919,037    91,292,080
             SR SPOLU                             1,088,700,797    93,755,567


                                            -6-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:11/29/2011
language:Slovak
pages:6