????? ????????? PPC by HWQZ0H9

VIEWS: 68 PAGES: 2

									         แผนบริ หารการสอน (Course syllabus)
   รหัสวิ ชา 5614311 การวางแผนและควบคุมระบบการผลิ ต 3(3-0)
           Production planning and control
           ผูสอน อาจารย์ศิวดล กัญญาคา
            ้


  1. คาอธิ บายรายวิ ชา
       ศึกษาถึงระบบการวางแผนการผลิตในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง
     ่
   เริมจากการพยากรณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์       การควบคุมวัสดุคงคลัง
   การวางแผนการผลิต การวางแผนความต้องการพัสดุ ระบบการสมดุลสายงานการผลิต
   การจัดลาดับการผลิตและการวางแผนควบคุมโครงการ

  2. จุดประสงค์การเรียนรู้
          ั         ้
   2.1 เพื่อให้นกศึกษาสามารถเรียนรูและเข้าใจในระบบการวางแผนการผลิต
             ่
     โดยเฉพาะอย่างยิงในระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม
         ่
     โดยเริมจากการพยากรณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
     เพื่อนามาวางแผนวัสดุคงคลังและแผนการผลิต
     รวมถึงการจัดสมดุลสายงานการผลิตและการควบคุมโครงการ
   2.2
     นักศึกษามีแนวทางสาหรับการประยุกต์ใช้การวางแผนและควบคุมการผลิตในการ
     ทางานจริง

  3. แผนการจัดการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่             หัวข้อการเรียน              หมายเหตุ
  1   บทนา : ระบบการผลิต เป้าหมายและชนิดของการวางแผนการผลิต บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน
      ความสัมพันธ์ของการวางแผนและควบคุมการผลิตกับหน่วยงานอื่นๆ
  2-3   การพยากรณ์ (Forecasting) : ความหมาย เทคนิคต่างๆ     บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน
      ของการพยากรณ์ การเลือกเทคนิคในการพยากรณ์
      การควบคุมการพยากรณ์
  4-5   การควบคุมวัสดุคงคลัง (Inventory management) :      บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน
                          ่ ้ ่
      การตัดสินใจเลือกวัสดุคงคลัง การหาปริมาณสังซือทีเหมาะสม
      ระบบการควบคุมวัสดุคงคลัง การจัดการวัสดุคงคลังแบบแบบ ABC
สัปดาห์ที่            หัวข้อการเรียน                หมายเหตุ
  6-7   การวางแผนและการจัดตารางการผลิ ตหลัก (Master plan) :    บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน
      การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิตหลัก
  8-9   การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material requirement plan) :  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน
      เป้าหมายของการวางแผนความต้องการวัสดุ การคานวณค่าต่างๆ
      ในการวางแผนความต้องการวัสดุ
 10-11 ระบบการประกอบและการสมดุลสายงานการผลิ ต (Assembly       บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน
      system and production line balancing) : กระบวนการประกอบ
                      ี
      การจัดสมดุลสายงานการผลิตด้วยวิธต่างๆ
 12-13 การจัดลาดับงานและตารางการผลิ ต (Scheduling) :        บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน
         ิ
      แผนภูมของ Gantt’s charts การจัดงานแบบต่างๆ
 14-16 การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยวิ ธี CPM/PERT(Project     บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน
      management) :

  4. การวัดและประเมิ นผลการเรียน
   การประเมินผลการเรียนเป็ นดังนี้
                  ้
   คะแนนเข้าเรียน ความสนใจในชันเรียนและการบ้าน    10 คะแนน
   รายงานและการนาเสนอ                 30 คะแนน
   คะแนนสอบกลางภาค                  30 คะแนน
   คะแนนสอบปลายภาค                  30 คะแนน
   รวม                       100 คะแนน
  5. ตารา/หนังสือ/เอกสารการสอนหลัก
   5.1 เอกสารประกอบการสอน
   5.2 การวางแผนและควบคุมการผลิต . ชุมพล ศฤงคารศิร ิ
                     ่ ุ่
     .สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีปน) .2540
   5.3 การบริหารการผลิตและการดาเนินงาน (Production & Operation
               ั    ้
     management).ผศ.สุทศน์ รัตนเกือกังวาน.กรุงเทพฯ:
     โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548

  6. สื่อเพื่อการศึกษาเพิ่ มเติ ม
   โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวางแผนการผลิต LINDO และ Solver ของ
   โปรแกรมMicrosoft Excel
  7. วัสดุและอุปกรณ์
     ่
   เครืองฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครือง่

								
To top