4 1 by 4UB5Vg8P

VIEWS: 607 PAGES: 87

									         รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ( Top Star I ) ปีการศึกษา 2553
ครูที่ปรึกษา ก. นางสาวชื่นกมล กมลานนท์ ครูที่ปรึกษา ข. นายไพศาล ขาวยั่งยืน  วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว          ชื่อ - สกุล                                หมายเหตุ
  1   30013   นางสาว  กมลวรรณ     ศรีธรรมศร
  2   30015   นางสาว  อมลวรรณ     อ่อนสวัสดิ์
  3   30049   นางสาว  ขวัญชนก     ศศิวิเชียรพจน์
  4   30054   นางสาว  จงกชกร     มธุรส
  5   30055   นางสาว  จรีรัตน์         ิ
                       โชคชุตรัตน์
  6   30064   นางสาว  จิณณพัต     วีระดีตานนท์
  7   30098   นางสาว  ชญานิศ     อโณทยานนท์
  8   30128   นางสาว  ชัญญา      พลายพิชต  ิ
  9   30130   นางสาว  ชัญญานุช    พลายพิชต   ิ
 10   30175   นางสาว  ณัฐปภัสร์    ลิ้มวัฒนาวงศา
 11   30190   นางสาว  ณัฐนันท์    สกุลภุชพงษ์
 12   30259   นางสาว  นภัสสร     แสงศิริมงคลยิ่ง
 13   30265   นางสาว  นฤมล      วงษ์นาค
 14   30312   นางสาว  ธัญญามาศ    บุญยงค์
 15   30325   นางสาว  ปนัสสยา     บวบทอง
 16   30341   นางสาว  ปวีณ์นิษฐ์   เอมอ่อน
 17   30346   นางสาว  ปัญญพร       ้
                       ภู่ดวง
 18   30347   นางสาว  ปัฐวีวรรณ    มั่นศรี
 19   30353   นางสาว  ปาริกา     วิรัญจะ
 20   30377   นางสาว  พรพิสุทธิ์   สมคิด
 21   30414   นางสาว  แพรวพรรณ    กุลประยงค์
 22   30418   นางสาว  ไพลุกานต์    คงกิจไพศาล
 23   30439   นางสาว  ภัทรีญา     สุนทราภิมข   ุ
 24   30452   นางสาว  มณฑิสา     ขันติธรรมกุล
 25   30538   นางสาว  วศินี      มีชย ั
 26   30573   นางสาว  ศิริประภา    เทียนชัยสิริ
 27   30578   นางสาว  ศุภลักษณ์    เมธาอันธนากร
 28   30711   นางสาว  ชาลิสา     อ่อนลมูล
 29   30725   นางสาว  อารยา      ตันติธีรกุล
 30   30730   นางสาว  อินทิรา     ธรรมาอภิรมย์
 31   30732   นางสาว  อินทุอร     ธรรมาอภิรมย์
         รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ( Top Star I ) ปีการศึกษา 2553
ครูที่ปรึกษา ก. นางสาวชื่นกมล กมลานนท์ ครูที่ปรึกษา ข. นายไพศาล ขาวยั่งยืน  วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว            ชื่อ - สกุล                              หมายเหตุ
 32    32274   นางสาว  จิรนันท์      แก้วสุวรรณ์
 33         นางสาว  นฤภร        พยุงวงษ์
 34         นางสาว  ฝนริน        แต้ไมตรี
 35         นางสาว  อาริสา       กลัดเพชร
 36         นางสาว  อรอนงค์       อรุณมณีโชติ
 37         นางสาว  สิรินภา       วรรณพิรุณ
 38         นางสาว  เฟนี        ซาลิม
 39         นางสาว  จิรนุช       ทิพยางกูร
 40         นางสาว  ธีราพร       โสดาตา
        รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ( Top Star II ) ปีการศึกษา 2553
    ครูทปรึกษา ก. นายสุวิทย์ บุญดิเรก
      ี่                ข. นางสาวลัดดาวัลย์ พิเชฐวรกุล   วิชา ...............................
เลขที่ เลขประจำตัว          ชื่อ - สกุล                          หมายเหตุ
  1   30029   นางสาว  กัญจน์ณิชา   พงศ์พรอนันต์
  2   30090   นางสาว  เจนจิรา     จิรหฤทัย
  3   30126   นางสาว  ชัชฎาภรณ์    ยอดยิง ่
  4   30133   นางสาว  ชาคริยา     เนื่องจานงค์
  5   30158   นางสาว  ณภัทร      เอมโกวิทย์
  6   30162   นางสาว  ณัชชา      พุฒเิ ทพนรินทร์
  7   30164   นางสาว  ณัชชา      สุจินตกาวงศ์
  8   30187   นางสาว  ณัฐธิดา     สิงห์ทอง
  9   30208   นางสาว  ณุตาณ์     สาเร็จ
 10   30215   นางสาว  ถิรนันท์    คลังวิจิตร
 11   30216   นางสาว  ทรงสอางค์    ถิรบรรจงเจริญ
 12   30249   นางสาว  ธันยาภรณ์    พิมพ์ใจชน
 13   30284   นางสาว  นิโลบล     ดอนดา
 14   30296   นางสาว  บุณยาพร     บุปผเวส
 15   30316   นางสาว  ศุภิตา     สุรวัฒนาวรรณ
 16   30417   นางสาว  ไพลิน      เมฆสุวรรณ
 17   30456   นางสาว  มนต์ลักณ์    อุดมมั่นถาวร
 18   30495   นางสาว   ่
               รุงทิวา     อารีย์พงศา
 19   30512   นางสาว  วรมน      จิรหฤทัย
 20   30524   นางสาว วราภรณ์       ่
                       รุงเรืองเพชร
 21   30536   นางสาว  วริษฐา     พฤฒิกัลป์
 22   30537   นางสาว  วลัยพร     วีระชัยเจริญสุข
 23   30541   นางสาว  วันวิสา     พฤฒิกัลป์
 24   30701   นางสาว  อรพรรณ     เสมอกิจ
 25   30704   นางสาว  อริสรา     จันนก
 26   30705   นางสาว  อริสรา     ใจดี
 27   30714   นางสาว  อัจฉรา     วิศวกุลวาณิช
 28   31783   นางสาว  ชวิศา      แพะขุนทด
 29         นางสาว  วลัยลักษณ์   หม่องพิชัย
 30         นางสาว  ธิดาวรรณ    กิตกรเศรษฐ์
        รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ( Top Star II ) ปีการศึกษา 2553
    ครูทปรึกษา ก. นายสุวิทย์ บุญดิเรก
      ี่                ข. นางสาวลัดดาวัลย์ พิเชฐวรกุล   วิชา ...............................
เลขที่ เลขประจำตัว          ชื่อ - สกุล                          หมายเหตุ
 31         นางสาว  วณัฐกมล     ประภาศิริสุลี
 32          นาย   สิรภพ      งามทองประเสริฐ
 33         นางสาว  นภัสสร        ่
                       แสงรุงอรุณ
 34         นางสาว  ณีรนุช     ลือกิตินันท์
 35         นางสาว  น้าฝน      เล้าสุวรรณ
 36         นางสาว  วราภรณ์     จันทร์พร
 37         นางสาว  กาญจนา     รัตตะพันธุ์
 38         นางสาว  ณัฐนิชา     ธนรัตนานนท์
หมายเหตุ
หมายเหตุ
         รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ( King Science ) ปีการศึกษา 2553
  ครูทปรึกษา ก. นางมนต์จรรย์ วุฒิปัญญารัตนกุล ข.นางสาวมณี นาคพงษ์
    ี่                                   วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว         ชื่อ - สกุล                               หมายเหตุ
 1   29996    นางสาว  กนกภรณ์    ฤทธิรงค์สกุล
 2   30018    นางสาว  กรกมล     อนันตชัยวงศ์
 3   30045    นางสาว  เกศกนก      ้
                      ตังจิตรเจริญ
 4   30083    นางสาว  จุฑามาศ       ่
                      เชียวประสิทธิ์
 5   30099    นางสาว  ชฎาพร     กิตติอภินันท์
 6   30104    นางสาว  ชนากานต์   ศรีเสาวคนธร
 7   30114    นางสาว  ชเนตตี    สุขสมบูรณ์
 8   30123    นางสาว  ชลิตา     สุพันวันดี
 9   30192    นางสาว  ณัฐนิช    โชคสุวรรณกิจ
 10   30193    นางสาว  ณัฐนิชา    ธนรัตนานนท์
 11   30196    นางสาว  ณัฐรดี     ้
                      ยิมปฐมสกุล
 12   30200    นางสาว  ณัฐลดา    สุทธิพูนธนา
 13   30238    นางสาว  ธริกา     ธนัตถ์สิริ
 14   30245    นางสาว  ธัญภา     พรพัชรพันธ์
 15   30266    นางสาว  นฤมล     ศิวิลัย
 16   30272    นางสาว  นัฎฐิดา    ด่อนแผ้ว
 17   30290    นางสาว  บัณฑิตา    บุญเฉลียว
 18   30291    นางสาว  บัวศจี    สุระประเสริฐ
 19   30307    นางสาว  ธัญวรัตม์   เกษมสวัสดิ์
 20   30309    นางสาว  พรทิพย์    เนื่องจานงค์
 21   30311    นางสาว  สุภาพร    บุญธรรม
 22   30364    นางสาว  ผกาสินี    ฮุดเชียง
 23   30395    นางสาว  พิชญาภา    นึกเว้น
 24   30402    นางสาว  พิมพวรรณ   สุวรรณสวัสดิ์
 25   30444    นางสาว  ภารดี     บุญวัฒนเจริญ
 26   30451    นางสาว  มณฑิตา    ดีวิจิตร
 27   30457    นางสาว  มนทิชา    บุญฟัก
 28   30479    นางสาว  รวิวรรณ    โสรัสสะ
 29   30491    นางสาว  รุจิดา    วิโรจน์วัฒนกุล
 30   30497    นางสาว  ลักษมณ    วงษ์บูรณาวาทย์
       รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ( King Science ) ปีการศึกษา 2553
 ครูทปรึกษา ก. นางมนต์จรรย์ วุฒิปัญญารัตนกุล ข.นางสาวมณี นาคพงษ์
   ี่                                 วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว        ชื่อ - สกุล                             หมายเหตุ
 31   30504 นางสาว   วณิดา     คงภู
 32   30530 นางสาว   วรินทร์พร   จิตต์เจียรนัย
 33   30540 นางสาว   วัญญารัตน์   วนาสุวรรณวณิช
 34   30585 นางสาว   ศุภิสรา    ละยานนท์
 35   30602 นางสาว   สิราวรรณ    สุเฌอ
 36   30606 นางสาว   สิรินาถ    บุญญาภิสมภาร
 37   30608 นางสาว   สิริพร     ภักดี
 38   30634 นางสาว   สุทินันท์   รอดรัศมี
 39   30637 นางสาว   สุธิษา       ่
                      เผือแผ่
 40   30648 นางสาว   สุพิชญา    ศรัณย์รัตน์
 41   30651 นางสาว   สุภรัตน์    เมฆวรุณ
 42   30660 นางสาว   สุรัสวดี     ่
                      ยิงยง
 43   30671 นางสาว   หทัยกันย์   เนื่องจานงค์
 44   30673 นางสาว   หทัยภัทร    รวมเกียรติขจร
 45   30693 นางสาว   อภิสรา     เมฆฉาย
 46   30707 นางสาว   อนุตตรีย์   ศิริสวัสดิ์
 47   30718 นางสาว   อัญชุลี    เทพเทพา
 48   31778 นางสาว   ธนภรณ์     กฤตสุวรรณ
       รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 (Queen Science ) ปีกำรศึกษำ 2553
       ครูทปรึกษา ก. นางพวงทอง กัปปิยบุตร ข. นางชณิชา เพชรปฐมชล
         ี่                            วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว         ชื่อ - สกุล                           หมำยเหตุ
 1    29992    นางสาว  กชกร        ธรรมกีรติ
 2    30023    นางสาว  กฤตพร       ภักดี
 3    30028    นางสาว  กวินนา       พงศ์ถาวรภิญโญ
 4    30062    นางสาว  จารินี       เสริมศรี
 5    30063    นางสาว  จารุณี       ขวัญกิจไพศาล
 6    30100    นางสาว  ชฎาภรณ์      ศศิศาสตร์
 7    30151    นางสาว  ฐิตินันท์     น้าทองสกุล
 8    30152    นางสาว  ฐิตินันท์     ศิระมานะกุล
 9    30163    นางสาว  ณัชชา       สะอาด
 10   30167    นางสาว  ณัฎฐวรินทร์    วรินทร์เวช
 11   30176    นางสาว  ณัฐชา       ตาดอุไร
 12   30185    นางสาว  ณัฐธิดา      รัตนพงษ์
 13   30202    นางสาว  ณิชกานต์      เพิ่มฤาชัย
 14   30217    นางสาว  ทักษพร       รัตนไสววงศ์
 15   30243    นางสาว  ธัญญาเรศ      สิงห์สา
 16   30244    นางสาว  ธัญพิชชา      สอาดดี
 17   30252    นางสาว  ธิดารัตน์     ฝอยหิรัญ
 18   30261    นางสาว  นรมน        สุพัฒนวาณิชกุล
 19   30269    นางสาว  นวพร        วีระอาชากุล
 20   30270    นางสาว  นวรัตน์      คชวัฒน์
 21   30273    นางสาว  นันฐกา       บุญชัยศรี
 22   30301    นางสาว  บุษราพร      นวประยูรเวช
 23   30313    นางสาว  นันทิกานต์     ปานพรม
 24   30326    นางสาว  ปภัสสร       เกตุงาม
 25   30344    นางสาว  ปวีณา       วิลัยรส
 26   30390    นางสาว  พัชรีพร      สอนพุดไทย
 27   30440    นางสาว  ภัศรา       คาเลิศ
 28   30447    นางสาว  ภิชามญชุ์      ้
                         ยิมเจริญ
 29   30448    นางสาว  ภิญญรัตน์       ่
                         ชืนประเสริฐสุข
 30   30449    นางสาว  มณฑกานติ์     ศิริวิชัย
      รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 (Queen Science ) ปีกำรศึกษำ 2553
      ครูทปรึกษา ก. นางพวงทอง กัปปิยบุตร ข. นางชณิชา เพชรปฐมชล
        ี่                           วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว       ชื่อ - สกุล                            หมำยเหตุ
 31   30463 นางสาว  มัณฑิรา      บุญเต็ม
 32   30464 นางสาว  มาติกา       ศิริวิชัย
 33   30472 นางสาว  ยศวดี       เลิศธนจารูญ
 34   30473 นางสาว  ยศหทัย       วารุณศาสตร์
 35   30529 นางสาว  วรินทร       จันทร์เผือก
 36   30532 นางสาว  วริศรา       พ้นภัยพาล (1/10)
 37   30549 นางสาว  วิภาวี       แซ่อื้อ
 38   30552 นางสาว  วิริยา       ธนบดีรัตนวงศ์
 39   30574 นางสาว  ศิริพร       ชัยวัฒนพงษ์
 40   30587 นางสาว  โศภิตา       ขุนนากลัด
 41   30589 นางสาว  โศรดา       วรพงษ์
 42   30620 นางสาว  สุณัฐชา      สุขปิติ
 43   30652 นางสาว  สุภรินทร์     เมฆวรุณ
 44   30658 นางสาว  สุมนทิพย์     ไพฑูรย์
 45   30677 นางสาว  เหมือนแพร     โพธิราช
 46   30688 นางสาว  อภิชญา       เมฆฉาย
 47   30700 นางสาว  อรประภา      เวชสกล
 48   32782 นางสาว  ภานุชนาท      ตาลทรัพย์
           รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/5 ( Science ) ปีกำรศึกษำ 2553
      ี่               ี่
    ครูทปรึกษา ก. นายวินัย วิทยาลัย ครูทปรึกษา ข.นางพิศวาท น้อยมณี      วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว         ชื่อ - สกุล                                หมายเหตุ
 1   30005    นางสาว  กมลทิพย์    ฉัตรวิเชียร
 2   30030    นางสาว  กัญญาภัค    สงค์ประเสริฐ
 3   30035    นางสาว  กันตา      ดวงใหญ่
 4   30040    นางสาว  กุลปรียา    พุทธภูมิ
 5   30048    นางสาว  ขวัญชนก     ขวัญมงคล
 6   30067    นางสาว  จิตรา      ปรีชารัตน์
 7   30105    นางสาว  ชนาพร      รักษ์วราภรณ์
 8   30107    นางสาว  ชนิกานต์    มนัสรังษี
 9   30109    นางสาว  ชนิดาภา     กิตตะคุปต์
 10   30116    นางสาว  ชมพูนุท     ศรีเจริญ
 11   30122    นางสาว  ชลิตา      กิจจาหาญ
 12   30166    นางสาว  ณฐพร      เพ็ญจันทร์
 13   30207    นางสาว  ณัฐพร      รัตนภรณ์อนันต์
 14   30213    นางสาว  ตรีชฎา     พิทักษ์สหภูมิ
 15   30218    นางสาว  ทักษพร     อักษรจันทร์
 16   30223    นางสาว  ทียารัตน์    โคตรภักดี
 17   30231    นางสาว  ธนัญญา     เลิศกิจเจริญผล
 18   30234    นางสาว  ธนิศรา     ทับทิมสุข
 19   30246    นางสาว  เยาวรัตน์    อรรถกรวรรธนะ
 20   30274    นางสาว  นันท์นภัส    หลายวัฒนไพศาล
 21   30287    นางสาว  นิสาภรณ์    นามิสา
 22   30306    นางสาว  เบญญาภา     กุลวานิช
 23   30339    นางสาว  ปรียา      มีทรัพย์
 24   30349    นางสาว  ปัทมนิภา    ไหว้พรหม
 25   30354    นางสาว  ปริฉัตร     บัวทอง
 26   30362    นางสาว  เปมิกา     อินทราลาม
 27   30363    นางสาว  เปรมกมล     วงษ์จีน
 28   30387    นางสาว  พัชริดา     คุมพล
 29   30408    นางสาว  พีรดา      แสงสุก
 30   30412    นางสาว  เพ็ญพิชชา    เจริญแสนสุข
           รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/5 ( Science ) ปีกำรศึกษำ 2553
      ี่               ี่
    ครูทปรึกษา ก. นายวินัย วิทยาลัย ครูทปรึกษา ข.นางพิศวาท น้อยมณี      วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว         ชื่อ - สกุล                                หมายเหตุ
 31   30425   นางสาว  ภัคจิรา     อิ่มเอิบ
 32   30428   นางสาว  ภัณฑิรา     สิงห์คา
 33   30429   นางสาว  ภัทรนันท์    ยินดีสุข
 34   30461   นางสาว  มัญชรี     พวงกนก
 35   30477   นางสาว  รตินุช     สมตน
 36   30496   นางสาว  ลักษณารีย์   ตรีวิวรรธน์
 37   30581   นางสาว  ศุภานัน     เลิศสรรสิริ
 38   30583   นางสาว  ศุภาวรรณ    ยางงาม
 39   30595   นางสาว  สลิลทร     จิรบุณยภาคย์
 40   30611   นางสาว  สิริลดา     จันทร์เสริมพงค์
 41   30615   นางสาว  สุกัญญา     สอนแจ้ง
 42   30626   นางสาว  สุทธิชา     วิเศษศรี
 43   30632   นางสาว  สุทธิวรรณ    วันที
 44   30661   นางสาว  สุรางคณา      ่
                       ชืนชอบ
 45   30696   นางสาว  อรณา      กาญจนเจริญสุข
 46   30719   นางสาว  อัญฑิกา     ธาราธีรภาพ
 47   30724   นางสาว  อารดา      ใจกล้า
 48   31784   นางสาว  อักษราพร    เจตน์เกษตรกรณ์
 49   31787   นางสาว  ชนากานต์    ล้นเหลือ
           รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/6 ( Gifted ) ปีกำรศึกษำ 2553
ครูที่ปรึกษา ก. นางสาวสุภาพ แป้นดี                       วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว           ชื่อ - สกุล                            หมายเหตุ
  1   30000    นางสาว  กนกวรรณ      สิงห์พันนา
  2   30014    นางสาว  กมลวรรณ      สิงห์พันนา
  3   30086    นางสาว  จุฑามาศ      รังสยาธร
  4   30102    นางสาว  ชนนิกานต์     ปิ่นทองคา
  5   30124    นางสาว  ชวัลพิชญ์         ุ
                         พงษ์วุฒิกล
  6   30169    นางสาว  ณัฎฐ์       ชลิตตาภรณ์

  7   30177    นางสาว  ณัฐฐิญา      ขันสุวรรณา
  8   30178    นางสาว  ณัฐฐิญา      หลายวัฒนไพศาล
  9   30180    นางสาว  ณัฐณิชา      นันตติกล ู
 10   30181    นางสาว  ณัฐณิชา      พันธุ์สิน
 11   30198    นางสาว  ณัฐริกา      เจริญสุข
 12   30277    นางสาว  นันทัชพร     สุวรรณโรจน์
 13   30295    นางสาว  บุณยวีร์         ิ
                         ช่อชูหรัญ
 14   30340    นางสาว  ปวรวันทน์     จิตต์สมุทร
 15   30383    นางสาว  พสิกา       ปรีชาวิทย์
 16   30405    นางสาว  พิรญาณ์      พงศ์พุทธชาติ
 17   30407    นางสาว  พีรญาญ์      วรคุณพิสิฐ
 18   30431    นางสาว  ภัทราพร      ตุลาธรรม
 19   30435    นางสาว  ภัทรานิษฐ์    พิทักษ์ญาติ
 20   30478    นางสาว  รติมา             ิ
                         ศุภมณีวิทย์ศริ
 21   30518    นางสาว  วรวีร์      บุญส่งสวัสดิ์
 22   30569    นางสาว  ศิรภัสสร     พนาเจริญวงศ์
 23   30600    นางสาว  สามพร       มนูญผล
 24   30646    นางสาว  สุพิชชา      มิตรพระพันธ์
 25   30672    นางสาว  หทัยชนก      สุขเจริญ
 26   30713    นางสาว  อัจจิมา      อัจจิมาธร
 27   30721    นางสาว  อาทิตยา      ขจรพิสิฐศักดิ์
 28         นางสาว  ณัฎฐ์ชา      จุลวินิชย์พงษ์
 29         นางสาว  นภาภรณ์      ปิยะวรรณรัตน์
         รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/7 (King Math ) ปีกำรศึกษำ 2553
  ครูทปรึกษา ก. นางสาววัลลิกา วีระอาชากุล ครูทปรึกษา ข . นางวรรณวณา ปัญญาใส
    ี่                   ี่               วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจาตัว           ชื่อ - สกุล                             หมายเหตุ
 1    29555   เด็กหญิง  ปานรวี     วัณโณ
 2    30003   เด็กหญิง  กนกอร     ตระกูลไทย
 3    30007   เด็กหญิง  กมลเนตร    หอกรอง
 4    30010   เด็กหญิง  กมลรัตน์    สุทธิพงษ์
 5    30031   เด็กหญิง  กัญญารัตน์   สุปินะ
 6    30069   เด็กหญิง  จินต์จุฑา   มาสุข
 7    30073   เด็กหญิง  จิราธร     คาสีลา
 8    30101   เด็กหญิง  ชนกภรณ์    จานุกิจ
 9    30136   เด็กหญิง  ชาลิสา     อินทรวิเชียร
 10    30138   เด็กหญิง  ชาสิณี     สุขสอาด
 11    30143   เด็กหญิง  โชคสิริ    ดอกเกษ
 12    30173   เด็กหญิง  ณัฐกานต์    บุญถนอม
 13    30201   เด็กหญิง  ณัฐสุดา    ปีติขจรกุล
 14    30212   เด็กหญิง  ดิศรากรณ์   จงปัตนา
 15    30247   เด็กหญิง  สุคนธ์สิตา   พุ่มพันธ์ม่วง
 16    30251   เด็กหญิง  ธิดารัตน์   ปิยะวาทินทร์
 17    30281   เด็กหญิง  นาฎอนงค์    ภิญโญยิง ่
 18    30304   เด็กหญิง  เบญจวรรณ        ิ
                        เลิศวุฒชัย
 19    30308   เด็กหญิง  พิชาภรณ์    ฉัตรเงิน
 20    30314   เด็กหญิง  ระวิวรรณ    ปุณศรี
 21    30321   เด็กหญิง  ปณิตา     ลีละศาสตร์
 22    30337   เด็กหญิง  ปรีชญา     วังปรีชา
 23    30374   เด็กหญิง  พรนิภา     หมีเฟื่อง
 24    30375   เด็กหญิง  พรประภา    ไชยวัฒน์
 25    30379   เด็กหญิง  พรรณวดี    สารพันธุ์
 26    30381   เด็กหญิง  พริม      บุญดิเรก
 27    30393   เด็กหญิง    ่
                พารุง     โสตศรีทิพย์
 28    30465   เด็กหญิง  มาริษา     อัจฉะวงษ์
 29    30467   เด็กหญิง  มินทรา     นาคอ่อน
 30    30469   เด็กหญิง  เมลดา     แจ่มจารัส
         รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/7 (King Math ) ปีกำรศึกษำ 2553
  ครูทปรึกษา ก. นางสาววัลลิกา วีระอาชากุล ครูทปรึกษา ข . นางวรรณวณา ปัญญาใส
    ี่                   ี่               วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจาตัว           ชื่อ - สกุล                             หมายเหตุ
 31   30482   เด็กหญิง  รังสิมา    ภักดีวุฒิ
 32   30521   เด็กหญิง  วรัญญา     ลิวัฒนโสภา
 33   30534   เด็กหญิง  วริศรา     สร้อยคีรี
 34   30543   เด็กหญิง  วาสินี     อ่อนดี
 35   30560   เด็กหญิง  ศวิตา     นาคสุวรรณ
 36   30566   เด็กหญิง  ศิรดา     นิรามัยวงศ์
 37   30588   เด็กหญิง  โศภิษฐา    คณะวรรณ
 38   30592   เด็กหญิง  ศศิณัฎฐ    กัณหสินวัฒนา
 39   30601   เด็กหญิง  สิขเรศ     บุญเกิด
 40   30610   เด็กหญิง  สิริยากร    สารพัฒน์
 41   30640   เด็กหญิง  สุนันทา    พุ่มพวง
 42   30649   เด็กหญิง  สุพิชญา    ศาสตร์บัณฑิต
 43   30653   เด็กหญิง  สุภัทรา    ผ่องพักตร์
 44   30680   เด็กหญิง  อชิรญาณ์    อุตัน
 45   30682   เด็กหญิง  อนัญญา     กาญจนากระจ่าง
 46   30690   เด็กหญิง  อภิญญา     บุญรอด
 47   30708   เด็กหญิง  อลิษรา     ชลิศราพงศ์
         รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/8 (Queen Math ) ปีกำรศึกษำ 2553
   ครูทปรึกษา ก.นางอัฉรา ตุมขันธ์ ครูทปรึกษา ข. นางสาวนงลักษณ์ ทองอยู่
     ี่         ้     ี่                 วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว           ชื่อ - สกุล                            หมายเหตุ
 1    30004   เด็กหญิง  กนกอร        ้
                         ตังโชติกุล
 2    30037   เด็กหญิง  กาญจนา      สุนทรวงศ์
 3    30053   เด็กหญิง  แคทลียา     ทับทิม
 4    30061   เด็กหญิง  จารวี      ศรีวัลลภ
 5    30097   เด็กหญิง  ฉันท์ชัชณัฐ   จุฑาพชราภรณ์
 6    30117   เด็กหญิง  ชลกานต์     พรมไพร
 7    30145   เด็กหญิง  โชษิตา          ิ
                         สุทธิวุฒนันท์
 8    30153   เด็กหญิง  ฐิติพร      โพธิศรางกูล
 9    30186   เด็กหญิง  ณัฐธิดา      ่
                         รุงเจริญวิวัฒนา
 10    30258   เด็กหญิง  นภัสสร      น้อยมหาพรหม
 11    30280   เด็กหญิง  นาฎฤดี      ปุ้งข้อ
 12    30293   เด็กหญิง  บุญศิริ     ไชยมี
 13    30300   เด็กหญิง  บุษบา      อ่วมศรี
 14    30319   เด็กหญิง  นัฐลิน      อุไรวรรณ
 15    30338   เด็กหญิง  ธัญธารีย์    ชัยเรืองนันท์
 16    30351   เด็กหญิง  ปั่ทมาวรรณ    เฮียงฮะ
 17    30370   เด็กหญิง  พรทิพย์     ชูเชิด
 18    30404   เด็กหญิง  พิมพิศา     ทองอยู่
 19    30419   เด็กหญิง  ฟองสุดา     รักซ้อน
 20    30420   เด็กหญิง  ภคพร       ประเสริฐสุข
 21    30423   เด็กหญิง  ภักษร      ชลวิริยะกุล
 22    30445   เด็กหญิง  ภารวี      มีสมภพ
 23    30488   เด็กหญิง  รัศมี      เจริญราษฎร์
 24    30498   เด็กหญิง  ลดาวัลย์     วรวุฒเิ จริญชัย
 25    30501   เด็กหญิง  วชิรญาณ์     ผกามาศ
 26    30505   เด็กหญิง  วทันยา      โชติกุลวานิช
 27    30508   เด็กหญิง  วนิดา      วีระวนิชย์พัฒนา
 28    30510   เด็กหญิง  วรกานต์     วงศ์จิตราภรณ์
 29    30535   เด็กหญิง  วริษฐา      คุณากรธารงรักษ์
 30    30564   เด็กหญิง  ศิญาดา      เนื่องจานงค์
        รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/8 (Queen Math ) ปีกำรศึกษำ 2553
   ครูทปรึกษา ก.นางอัฉรา ตุมขันธ์ ครูทปรึกษา ข. นางสาวนงลักษณ์ ทองอยู่
     ี่         ้     ี่                 วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว           ชื่อ - สกุล                           หมายเหตุ
 31   30565   เด็กหญิง  ธนพร       คงธนกวี
 32   30597   เด็กหญิง  สวรรยา      จาชาติ
 33   30621   เด็กหญิง  สุดโสภา      ่
                         รุงส่ว่าง
 34   30623   เด็กหญิง  สุดารัตน์    รักโคตร
 35   30627   เด็กหญิง  สุทธิชา     สุขประเสริฐ
 36   30628   เด็กหญิง  สุทธิดา     จันทรมณี
 37   30643   เด็กหญิง  สุนิสา      ใบวงศ์งาม
 38   30663   เด็กหญิง  สุวพัชร     สินชัย
 39   30676   เด็กหญิง  หัทยา      คูประดิษฐานนท์
 40   30678   เด็กหญิง  ไหมทอง      วิภูศิริ
 41   30687   เด็กหญิง  อภิชญา      ตรงศิริวิบูลย์
 42   30691   เด็กหญิง  อภิญญา      วชิรหัตถพงศ์
 43   30694   เด็กหญิง  อมรรัตน์     วัฒนะ
 44   30697   เด็กหญิง  อรณีย์      ชัยวรรณะ
 45   30702   เด็กหญิง  อรศิตา      นิลเทศ
 46   30709   เด็กหญิง  อลิสา      รัตนกิจ
 47   30735   เด็กหญิง  อุไรวรรณ     ชาญวราห์กุล
           รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/9 ( Math ) ปีกำรศึกษำ 2553
   ครูทปรึกษา ก.นางโมฬีวรรณ มานุพีระพงษ์ ครูทปรึกษา ข . นายณัฐกิตต์ ไมตรี
     ี่                  ี่               วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว           ชื่อ - สกุล                             หมายเหตุ
 1    30011   เด็กหญิง   กมลลักษณ์      ธนวัฒน์กุลชัย
 2    30024   เด็กหญิง   กฤดิชาญ์       ่
                           ชืนชม
 3    30027   เด็กหญิง   กฤษณี        ยอดประดิษฐ์
 4    30038   เด็กหญิง   กานต์ธีรา      เจริญสกุล
 5    30041   เด็กหญิง   กุลสตรี       ศรีบุญเรือง
 6    30046   เด็กหญิง   เกษรานันท์     สุภาผล
 7    30051   เด็กหญิง   ขวัญอุษา      พงษ์ประดิษฐ์
 8    30079   เด็กหญิง   จีริศร       จัดเครือ
 9    30089   เด็กหญิง   จุไรพร       พรมมงคล
 10    30119   เด็กหญิง   ชลทิชา       กุฏเงิน
 11    30125   เด็กหญิง   ช่อแก้ว       ปรีชาชาติ
 12    30147   เด็กหญิง   ญาณิศา       สมจิตร์
 13    30155   เด็กหญิง   ณฐพร        ปั่นจริต
 14    30183   เด็กหญิง   ณัฐทิตา       สุพร
 15    30195   เด็กหญิง   ณัฐมล        ศิริวัชรกุล
 16    30210   เด็กหญิง   ดวงพร        ยินดีสุข
 17    30219   เด็กหญิง   ทัตภร        อุส่าห์ดี
 18    30263   เด็กหญิง   นรีรัตน์      อุทัยสมัยรัตน์
 19    30283   เด็กหญิง   นิรชา        อรัญศิริ
 20    30288   เด็กหญิง   นุชนาฎ       สว่างแจ้ง
 21    30298   เด็กหญิง   บุศรินทร์      บุญเสริม
 22    30315   เด็กหญิง   ธนิศา        พวงลาใย
 23    30318   เด็กหญิง   ปริญญาทิพย์     อุดม
 24    30320   เด็กหญิง   ปนัดดา       บัวทอง
 25    30322   เด็กหญิง   ศรินยา       ปัญจมาส
 26    30322   เด็กหญิง   ปนัดดา       นพน้อม
 27    30361   เด็กหญิง   เปมิกา       พงษ์เกาะ
 28    30388   เด็กหญิง   พัชริดา       บุญนากิจวรกุล
 29    30436   เด็กหญิง   ภัทราพร       จารัส
 30    30489   เด็กหญิง    ้
                 รุงตะวัน      สุขรมย์
           รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/9 ( Math ) ปีกำรศึกษำ 2553
   ครูทปรึกษา ก.นางโมฬีวรรณ มานุพีระพงษ์ ครูทปรึกษา ข . นายณัฐกิตต์ ไมตรี
     ี่                  ี่               วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว           ชื่อ - สกุล                             หมายเหตุ
 31   30502   เด็กหญิง  วชิราภรณ์      บรรทัดเที่ยง
 32   30503   เด็กหญิง  วณาวรรณ       ทาณรงค์
 33   30511   เด็กหญิง  วรดา        เฮงอุดมทรัพย์
 34   30516   เด็กหญิง  วรรนิสา        ้
                           ลิมประเสริฐ
 35   30525   เด็กหญิง  วราภรณ์       วโรดม
 36   30527   เด็กหญิง  วรารัตน์      นิสสัยสุข
 37   30547   เด็กหญิง  วิภารัตน์         ้
                           เผือกยิม
 38   30561   เด็กหญิง  ศศิธร        ถิรินทรพงศ์
 39   30576   เด็กหญิง  ศิริมณี       สุมาลี
 40   30579   เด็กหญิง  ศุภลักษณ์      สายบัว
 41   30665   เด็กหญิง  สุสิตา       ศรีจรรยา
 42   30686   เด็กหญิง  ลฎาภา        คูนาวัฒนา
 43   30722   เด็กหญิง  อาทิมา       พันธะลี
 44   30728   เด็กหญิง  อารียา       อารีชม
 45   31794   เด็กหญิง  ฐาติรัตน์      พงษ์นัยรัตน์
          รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/10 ( Chainese ) ปีกำรศึกษำ 2553
ครูทปรึกษา ก. นางสาวกิ่งกาญจน์ ภัทรพิศาล ครูทปรึกษา ข . นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์
  ี่                    ี่                 วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว           ชื่อ - สกุล                                หมายเหตุ
 1    29994   นางสาว   กณิตฐา     หัตถวิจิตรกุล
 2    29995   นางสาว   กนกพร      เที่ยงธรรม
 3    30001   นางสาว   กนกวรรณ     หมื่นแก้ว
 4    30033   นางสาว   กัณฑิมา     กานะกาศัย
 5    30044   นางสาว   เกวลี      อินทนู
 6    30050   นางสาว   ขวัญเรือน    มงคลชัยสิริกุล
 7    30059   นางสาว   จันทิมา     แสนสุข
 8    30088   นางสาว   จุฑาลักษณ์   ฉวีวรรณมาศ
 9    30096   นางสาว   ฉัตรสุดา    ปรากฎรัตน์
 10    30103   นางสาว   ชนัญญา     สุขวิสุทธิโชติ
 11    30110   นางสาว   ชนิดาภา     ศาสุข
 12    30127   นางสาว   ชัญญา      ทองสว่าง
 13    30134   นางสาว   ชาลินี     แก้วคง
 14    30140   นางสาว   ชุติกาญจน์   อังคะนาวิน
 15    30142   นางสาว   ชุติมา     เบญจพลคุมวงศ์
 16    30160   นางสาว   ณัฏชนากานต์   สมบูรณ์ทรัพย์
 17    30179   นางสาว   ณัฐณิชา     ทีฆธนสุข
 18    30224   นางสาว   ธชชล      ติณสุข
 19    30225   นางสาว   ธณัฎฐา     พงศ์อภิรักษ์
 20    30240   นางสาว   ธวัลรัตน์    ลอออรรถพงศ์
 21    30242   นางสาว   ธัญญธร     พัฒนเวชกิจ
 22    30250   นางสาว   ธิดาพร     มันทิราลัย
 23    30255   นางสาว   นพวรรณ     ปัญญาเลิศสุข
 24    30275   นางสาว   นันทยา     ทับทิม
 25    30294   นางสาว   บุณยนุช     ธนมหาชนม์
 26    30297   นางสาว   บุศรากร     จินาพันธ์
 27    30365   นางสาว   ผลินดา     เลาหพันธกิจ
 28    30382   นางสาว   พฤตยา      พรมแดน
 29    30411   นางสาว   เพชรไทย     ศรีสุวรรณ
 30    30442   นางสาว   ภานุมาส     ดีฉาย
          รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/10 ( Chainese ) ปีกำรศึกษำ 2553
ครูทปรึกษา ก. นางสาวกิ่งกาญจน์ ภัทรพิศาล ครูทปรึกษา ข . นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์
  ี่                    ี่                 วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว           ชื่อ - สกุล                                หมายเหตุ
 31   30470    นางสาว   ยลพิชา     กรณีกิจ
 32   30474    นางสาว   เยาวนาฏ     วิกรานต์วาณิช
 33   30483    นางสาว   รัชนก      ฟ้าใสสิรินันท์
 34   30513    นางสาว   วรรณกร     วิชาสิทธิพร
 35   30514    นางสาว   วรรณพร     รัตนพงษ์
 36   30548    นางสาว   วิภาวรรณ    เวียงวิเศษ
 37   30559    นางสาว   ศลิษา      ชอบจิตต์
 38   30567    นางสาว   ศิรดา      ยินดี
 39   30575    นางสาว   ศิริพร     วชิรโสวรรณ
 40   30596    นางสาว   สวนาฎ      ศรีสุข
 41   30598    นางสาว   สวรส      สุวรรณชูโต
 42   30616    นางสาว   สุกานดา     อินทร์สุข
 43   30633    นางสาว   สุทธิวรรณ    สิทธิวรการ
 44   30650    นางสาว   สุพิณ      งามตระกูลชล
 45   30662    นางสาว   สุริยาพร    วรรัตน์
 46   30681    นางสาว   พิมพ์ชญา    กวินวัฒนาโรจน์
 47   30723    นางสาว   อาภาพร        ์
                         โพธิสุวรรณ
 48   30726    นางสาว   อารีพร     จิรโชติขจรกุล
 49   30737    นางสาว   อุษา      สมุทรคุณ
       รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/11 ( Chinese / French ) ปีกำรศึกษำ 2553
   ครูที่ปรึกษา ก. นางศิริกุล โกมลมิศร์ ครูที่ปรึกษา ข. นางชื่นชม อมรพันธุ์  วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว             ชื่อ - สกุล                              หมายเหตุ
 1    29706    นางสาว   รุจิกาญจน์     หร่องบุตรศรี
 2    29993    นางสาว   กชพร        ธนทวีรัตน์
 3    30012    นางสาว   กมลวรรณ       กลาพบุตร
 4    30047    นางสาว   ขวัญชนก       เกิดศิริ
 5    30068    นางสาว   ธัญวษา       หิรัญเนตร
 6    30084    นางสาว   จุฑามาศ       พนมมรรค
 7    30085    นางสาว   จุฑามาศ       ร้อยสา
 8    30094    นางสาว   ฉัตรชนก       กุละวิบูลย์ธรรม
 9    30171    นางสาว   ณัฐกานต์      เกตุมณี
 10   30221    นางสาว   ทิพย์รัตน์     โสภาคย์มงคล
 11   30232    นางสาว   ธันยพร       เนื่องจานงค์
 12   30235    นางสาว   ธนิสร        สีสาย
 13   30236    นางสาว   ธมลวรรณ       กันหา
 14   30248    นางสาว   ธันณิกา       อัมรางกูล
 15   30267    นางสาว   นลพรรณ       สุภาภรณ์
 16   30327    นางสาว   ปภาวรรณ       คัญทับ
 17   30331    นางสาว   ประภาพร       วัฒนวิไลกุล
 18   30333    นางสาว   ปรางค์ใจ      ช่วยบุญนาค
 19   30334    นางสาว   ปรางทิพย์      ทิพย์มณี
 20   30350    นางสาว   ปัทมา        สิริรัตนพงษ์
 21   30357    นางสาว   ปิยนัท       หน่อทอง
 22   30369    นางสาว   พนิตนันท์      ชื่นวงศา
 23   30371    นางสาว   พรทิพย์       แซ่เอี๊ยว
 24   30385    นางสาว   พัชรพร       อินเอี่ยม
 25   30400    นางสาว   พิมพกานต์      ศรีสาอาง
 26   30415    นางสาว   ไพรินทร์      คชชาญ
 27   30432    นางสาว   ภัทรวดี       ศิลปชัย
 28   30438    นางสาว   ภัทริณี       จรุงจิต
 29   30475    นางสาว   เยาวลักษณ์     ศรีไวทย์
 30   30481    นางสาว   รักษิณา       พ่วงสวัสดิ์
 31   30484    นางสาว   รัตติญา       ขจรเวคิน
       รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/11 ( Chinese / French ) ปีกำรศึกษำ 2553
   ครูที่ปรึกษา ก. นางศิริกุล โกมลมิศร์ ครูที่ปรึกษา ข. นางชื่นชม อมรพันธุ์  วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว             ชื่อ - สกุล                              หมายเหตุ
 32    30500    นางสาว   วงศ์เดือน      กิมฮอง
 33    30554    นางสาว   วิศณีย์       วิมลธรรม
 34    30562    นางสาว   ศศินิภา       คมขา
 35    30572    นางสาว   ศิรินภา       ท้วมสุวรรณ
 36    30613    นางสาว   สิวินีย์      จันทร์รักษา
 37    30614    นางสาว     ั
                 สุกญญา       พงศ์สิริวรนาถ
 38    30630    นางสาว   สุทธินันท์     พรหมสุทธิ์
 39    30639    นางสาว   สุนทรี           ั
                           ธารงค์ศกดิ์ศรี
 40    30664    นางสาว   สุวรรณา       สีเสนซุย
 41    30670    นางสาว   โสรยา        นรสิงห์
 42    30683    นางสาว   อนัญญา       แก้ววรรณา
 43    30698    นางสาว   อรธิชา       สุขนคร
 44    30699    นางสาว   อรบุษป์       วิชชุวงศ์
 45    30706    นางสาว   อรุณินทร์      จรัลแสงโชติชวง ่
 46    30710    นางสาว   อักษราภัค      อภิทักขกุล
 47    30716    นางสาว   อัญชนา       ชัยสาคร
 48    30720    นางสาว   อัมพวัน       สุขประเสริฐ
 49    30875    นางสาว   วนัสนันท์      ทองพูล
         รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/12 ( Japanese ) ปีกำรศึกษำ 2553
    ครูทปรึกษา ก. นางนิทรา สุนทรส ครูทปรึกษา ข. นางกัลยา ปุยมนต์
      ี่              ี่          ้      วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว          ชื่อ - สกุล                              หมายเหตุ
  1   29998   นางสาว   กนกวรรณ       ตรีพัฒนกุล
  2   30002   นางสาว   กนกอร        เชิดชู
  3   30006   นางสาว   กมลนัทธ์      สุทธิมูล
  4   30034   นางสาว   กันชนิตรา      ประดิษฐ์
  5   30052   นางสาว   ชิดชนก       อินทรวิชัย
  6   30057   นางสาว   จันทร์จิรา     สายแสง
  7   30091   นางสาว   เจนจิรา        ้
                          ตังสมสุข
  8   30113   นางสาว   ชนิสรา       พัลวัน
  9   30120   นางสาว   ชลลดา        พิมพ์สกุล
 10   30121   นางสาว   ชลิดา        อดิศัยเผ่าพันธุ์
 11   30132   นางสาว   ชัญญานุช      อินทรารักษ์สกุล
 12   30148   นางสาว   ฐิตาพร       ดาวล้อม
 13   30161   นางสาว   ณัชชา        ทวีสุขสิริอนันต์
 14   30174   นางสาว   ณัฐกานต์      วิถีธรรมศักดิ์
 15   30182   นางสาว   ณัฐณิชา       มโนวรกุล
 16   30194   นางสาว   ณัฐมน        สัตยพานิช
 17   30220   นางสาว   ธัญญภัสร์      อุดมวัฒน์ทินโชติ
 18   30237   นางสาว   ธมลวรรณ       ภิญโญ
 19   30239   นางสาว   ธวัลรัตน์      รอรัง้
 20   30253   นางสาว   ธีราภรณ์      ตัญกาญจน์
 21   30271   นางสาว   นัชชา        ประยูรญาติ
 22   30323   นางสาว   ปนัดดา       พลายพิชิต
 23   30328   นางสาว   ปภาวรินท์      ตรีธัชพร
 24   30330   นางสาว   ประภัสสร      ทองมาก
 25   30345   นางสาว   ปวีณา        อ่าพึ่ง
 26   30366   นางสาว   พจนินท์           ิ
                          สิริวุฒพร
 27   30376   นางสาว   พรพิงค์       ยอดสุรางค์
 28   30399   นางสาว   พิมนภา       ยาศิริ
 29   30462   นางสาว   มัณฑนา       จารุเนตร
 30   30480   นางสาว   รวิอร        กรีวัชรินทร์
         รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/12 ( Japanese ) ปีกำรศึกษำ 2553
    ครูทปรึกษา ก. นางนิทรา สุนทรส ครูทปรึกษา ข. นางกัลยา ปุยมนต์
      ี่              ี่          ้      วิชา ......................................
เลขที่ เลขประจำตัว          ชื่อ - สกุล                              หมายเหตุ
 31   30499    นางสาว   ลิปิการ์      ทวีวงษ์โอฬาร
 32   30533    นางสาว   วริศรา       ลาภจิตร
 33   30550    นางสาว   วิมลรัตน์      กาญจวิลาส
 34   30558    นางสาว   ศรียา        วิศวกุลวาณิช
 35   30586    นางสาว   ศุภิสรา       สอนแสนสุข
 36   30612    นางสาว   สิริวรรณ์      ตันเจริญ
 37   30629    นางสาว   สุทธิดา       แต่งงาม
 38   30668    นางสาว   แสนสุข       โชคบุญโรจน์
 39   30675    นางสาว   หนึ่งฤทัย      แสงวิจิตร
 40   30689    นางสาว   อภิญญา       นวลศิริ
 41   30739    นางสาว   ไอลดา        ปฏิยัตต์โยธิน
 42   31790    นางสาว   สุกฤตา       อนันตนิกร
 43   31791    นางสาว   พรรณนิภา      สีทะโคตร
         รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/13 ( Japanese ) ปีกำรศึกษำ 2553
   ครูทปรึกษา ก. นางศิริพร พงษ์อาภา ครูทปรึกษา ข.นางสาวอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
     ี่                ี่                  วิชา ....................................
เลขที่ เลขประจำตัว           ชื่อ - สกุล                                หมำยเหตุ
 1    30019   นางสาว   กรณิการ์    แซ่ตง   ั้
 2    30026   นางสาว   กฤติยาณี    สิทธิไกรพงษ์
 3    30032   นางสาว   กัญญาวีร์    ทองดารา
 4    30036   นางสาว   กันติชา     มุตตามระ
 5    30056   นางสาว   จันทร์จิรา   ยืนยงค์
 6    30070   นางสาว   จิรนันท์    มาลา
 7    30078   นางสาว   จิราวรรณ    คาเจริญ
 8    30106   นางสาว   ชนาภา         ่
                        เสงียมงาม
 9    30141   นางสาว   ชุติกาญจน์   แซ่เอียว
 10    30172   นางสาว   ณัฐกานต์    แก้ววิไล
 11    30191   นางสาว   ณัฐนันท์    แสงอินทร์
 12    30204   นางสาว   ณิชมน      กิจก้าวหน้า
 13    30260   นางสาว   นภาพร      พุ่มแพรพันธ์
 14    30264   นางสาว   นฤมล      พึ่งประชา
 15    30289   นางสาว   บงกช      ไทรนนทรีย์
 16    30324   นางสาว   ปนัดดา      ่
                        รุงรส
 17    30329   นางสาว   ปภาวี      กุมารา
 18    30332   นางสาว   ประภาพรรณ    ฤกษ์ชัย
 19    30336   นางสาว   ปริชาต     แดงเครือ
 20    30367   นางสาว   พจณีย์     พุกรอด
 21    30391   นางสาว   พัชศรา     บุญศรี
 22    30413   นางสาว   เพ็ญสิริ      ่
                        เชียวกุล
 23    30434   นางสาว   ภัทรศยา     อุดมรัตน์
 24    30450   นางสาว   มณฑาทิพย์    อิ่มสุดใจ
 25    30466   นางสาว   มินตรา     แก้ววรรณา
 26    30471   นางสาว   ยศวดี      คงชืน  ่
 27    30486   นางสาว   รัตนาภรณ์    อาปรีชา
 28    30492   นางสาว   รุจิรัตน์    ชมชืน    ่
 29    30506   นางสาว   วนัชพร     สวัสดี
 30    30520   นางสาว   วริศรา     แซ่ตัน
         รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/13 ( Japanese ) ปีกำรศึกษำ 2553
   ครูทปรึกษา ก. นางศิริพร พงษ์อาภา ครูทปรึกษา ข.นางสาวอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
     ี่                ี่                  วิชา ....................................
เลขที่ เลขประจำตัว           ชื่อ - สกุล                                หมำยเหตุ
 31   30531   นางสาว  วรินพิชชา    อภิวัสโภไคย
 32   30542   นางสาว  วันวิสาห์    อนันตกูล
 33   30551   นางสาว  วิริญญ์     สมานมิตร
 34   30563   นางสาว  ศศิวิมล     อินทร์พลอย
 35   30570   นางสาว  ศิรินทร์ทิพย์  สารีพร
 36   30580   นางสาว  ศุภสุตา       ่
                        อยูพลี
 37   30584   นางสาว  ศุภิสรา     ธงชัย
 38   30594   นางสาว  สรสวรรค์     นิพัทธ์วรนันท์
 39   30604   นางสาว  สิริญา      กันปนก
 40   30607   นางสาว  สิริพร      แซ่อึ๊ง
 41   30609   นางสาว  สิริภา      อวชัย
 42   30703   นางสาว  อรสุมา      เทพศักดิ์
 43   30729   นางสาว  อารีรัตน์    อุดมรัตนานนท์
 44   30733   นางสาว  อินทุอร     พรหมมาศ
       รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ( English Program ) ปีการศึกษา 2553
ครูที่ปรึกษา ก. นางสาวกิตติยา ตันติรักษ์โรจน์              วิชา .........................................
เลขที่ เลขประจาตัว            ชื่อ - สกุล                            หมายเหตุ
 1          นางสาว   กรณ์ภัสสร    กิ่งเพ็ชรรุ่งวิเศษ
 2          เด็กหญิง  กรวี      เตชะพกาพงษ์
 3          นางสาว   กรองกาญจน์   ถุงพันธ์
 4          นางสาว   กรองทอง     วัชรพงศ์ธนสาร
 5          เด็กหญิง  กุลธิดา     นันทวิสุทธิ์
 6          นางสาว   จรรยพร     จันทร์อุดม
 7          เด็กหญิง  โชษิตา     กว้านวิพิธกาญจน์
 8          เด็กหญิง  ซินหยู     เจียง
 9          เด็กหญิง  ญาณิศา     เตรียมวิทยานนท์
 10          นางสาว   ฑิดารัตน์    จีนขี
 11          เด็กหญิง  ณัฎฐิกา     โลหิตโยธิน
 12          เด็กหญิง  ทัศณิชา     คาแพง
 13          เด็กหญิง  นิภาวรรณ         ิ
                         พิทักษ์ชนพงศ์
 14          นางสาว   ปณัฎชา     ถนอมวงศ์
 15           เด็กชาย  พชรดนัย     วิสุทธิวงศ์
 16          นางสาว   พรศิริ     ริมมากุลทรัพย์
 17            นาย   พศวีย์     สุขวัฒนานุกจ  ิ
 18          เด็กหญิง  พิพัฒน์นารี   เตชะพลพิพัฒน์
 19          เด็กหญิง  พิมพ์พิดา    ถนอมพิชย  ั
 20          นางสาว   พุธิตา     ชูวิทย์สกุลเลิศ
 21          เด็กหญิง  ภัคจิรา     ชื่นศิริ
 22          นางสาว   มนพัทธ์     ภาณุวาทกุล
 23          เด็กหญิง  วรรณรดา     สาครสุคนธ์
 24          เด็กหญิง  วรัชยา     ธนทรัพย์สกุล
 25           เด็กชาย  วินิทร     แสงสัตยา
 26            นาย   ศิรทัช     เดียวอิศเรศ
 27          เด็กหญิง  สัณฐิตา     สีสด
 28            นาย   สิรภพ         ิ
                         จารุศลาวงศ์
 29          เด็กหญิง  สุทธิกานต์   สุทธิประเสริฐ
 30          เด็กหญิง  โอบอ้อม     อรรถสิษฐ์
 31          เด็กหญิง  วีรญา      รัตนแพทย์

								
To top