R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Str Gen Berthelot 28 30 Bucuresti – 70738 Tel Fax 40 1 310 421 by 2yr30pa

VIEWS: 0 PAGES: 25

									                 R O M A N I A
             MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
           Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420
    Limba ]i literatura roman`
              Programa
               pentru
          institutori / [nv`\`tori

     examenul de definitivare [n [nv`\`m@nt
     ob\inerea gradului didactic II


                 Tematica
                  pentru

  ob\inerea gradului didactic I
  perfec\ionarea periodic`  Aprobate prin
  Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. _______ / 21.03.2000
   PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE:
  DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE
            PERFECTIONARE
                      INSTITUTORI / INVATATORI
         (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori)

    Obiective de formare:

      Actualizarea si aprofundarea cunostintelor de specialitate,de metodica specialitatii si a ethosului
pedagogic in acord cu exigentele reformei invatamantului;
      Dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea noului plan de invatamant,a strategiilor di-
dactice active si a evaluarii performantelor scolare individuale si de grup, la reglarea-autoreglarea activita-
tii instructiv educative;
      Dezvoltarea unor competente corespunzatoare privind abordarea curriculumului scolar si anali-
za logico-functionala a continuturilor invatarii.

    Competente in specialitate (definitivat):

       de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de
a asimila alte informatii;
       de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul;
       de a valoriza valentele formative si educative ale continutului;
       de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori;
      de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta,
fluenta si expresiva;
     de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si crea-
toare.

    Comptente psihopedagogice si metodice (definitivat):
     de a asimila continutul stiintelor educatiei ;
     de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ;
     de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate .


     Competente in specialitate (gradul didactic II):

       de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de
a asimila alte informatii;
       de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul;
       de a valoriza valentele formative si educative ale continutului;
       de a realiza corelatii intra , inter si pluridisciplinare ;
       de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori;
      de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta,
fluenta si expresiva;
     de a demonstra modul de gandire sistemic in abordarea disciplinelor de examen ;
     de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si crea-
toare.
    Comptente psihopedagogice si metodice (gradul didactic II):

     de a asimila continutul stiintelor educatiei ;
      de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ;
     de a realiza corelatii intre continuturile asimilate ;
     de a prelucra , transforma , adopta si dezvolta continuturile prin aplicarea in situatii
educationale specifice ;
     de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate ;
     de a masura , aprecia si de a lua decizii in scopul ameliorarii / dezvoltarii procesului instructiv -
educativ ;
      de a inova practica didactica .
               LIMBA SI LITERATURA ROMANA
Competente specifice
Candidatii trebuie sa aiba capacitatea:
- de a comenta scene din opere,fragmente lirice date;
- de a realiza eseuri structurate pornind de la fragmente date (lirice,epice,dramatice);
- de a realiza un eseu despre un personaj literar,in legatura cu o scena semnificativa sau cu o
imagine simbol;
- de argumentare a unei opinii referitoare la un personaj,la o opera literara;
- de a aplica normele limbii literare in contexte variate;
- de a argumenta apartenenta unui text la un gen literar;
- de a realiza compuneri cu caracter functional;
- de a corecta abaterile de la norma;
- de a opera cu anumite relatii semantice: sinonimie, antonimie, polisemie;
- de a identifica si de a explica apartenenta unor elemente de expresivitate la diferite niveluri
ale limbajului;
- de a explica apartenenta unui text la un stil functional
Literatura romana
I)Proza
Costache Negruzzi- Alexandru Lapusneanu
Ion Creanga   - Amintiri din copilarie
Mihail Sadoveanu - Baltagul
Liviu Rebreanu - Ion
Camil Petrescu - Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi
Mircea Eliade  - La tiganci
George Calinescu - Enigma Otiliei
Marin Preda   - Morometii (vol. I)

II)Dramaturgia
I. L. Caragiale -O scrisoare pierduta
Barbu Stefanescu Delavrancea - Apus de soare
Marin Sorescu - Iona

III)Poezia
Vasile Alecsandri -Pasteluri
M. Eminescu    - Sara pe deal, Revedere , Luceafarul
Al. Macedonski - Noaptea de decemvrie
G. Bacovia    - Plumb, Lacustra
Lucian Blaga   - Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
Tudor Arghezi   - Testament
Nichita Stanescu - In dulcele stil clasic


IV) Teoria literaturii
Genuri si specii literare
Motiv, subiect, personaj(erou)
Prozodia; procedee retorice
Procedee narative


Limba romana
I) Limba si comunicare
Functiile limbajului
Stilurile functionale ale limbii
Comunicarea orala si scrisa
II) Fonetica si fonologie
Notiuni generale
Principiile ortografiei limbii romane
Aspecte functionale. Silaba. Despartirea cuvintelor in silabe. Accentul
Particularitati fonetice ale limbii romane
Abateri de la norma si corectarea lor
III) Lexicologie si semantica
Notiuni generale
Semantica:polisemia,omonimia;relatii semantice intre cuvinte;sinonimia,antonimia
Mijloace de imbogatire a vocabularului
IV) Morfologie
Notiuni generale
Substantivul (felul, numarul,genul, declinarea, functiile sintactice, locutiunile substantivale)
Articolul.Felurile articolului
Adjectivul. Flexiunea adjectivului. Gradele de comparatie. Functiile sintactice ale
adjectivelor. Ortografierea adjectivelor
Pronumrle. Pronumele personal. Pronumele de politete. Pronumele reflexiv. Pronumele
posesiv si adjectivul pronominal posesiv. Pronumele de intarire si adjectivul pronominal de
intarire. Pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ.Pronumele relativ si
interogativ si adjectivul pronominal interogativ si relativ. Pronumele nehotarat si adjectivul
pronominal nehotarat. Pronumele si adjectivul negativ. Functiile sintactice ale pronumelui.
Ortografierea pronumelor
Numeralul.Clasificare. Functii sintactice.Ortografiere si ortoepie
Verbul. Verbe predicative. Verbe auxiliare.Verbe copulative.Verbe personale si
impersonale.Locutiuni verbale. Diatezele. Modurile verbelor. Tipurile verbelor. Functii
sintactice. Valori stilistice ale verbelor
Adverbul. Clasificare. Grade de comparatie.Locutiuni adverbiale. Functii sintactice.
Ortografierea adverbelor si a locutiunilor adverbiale
Prepozitia. Clasificare. Regimul cazual al prepozitiilor
Conjunctia. Clasificarea conjunctiilor.Conjunctii corelative.Locutiuni conjunctionale
Interjectia. Clasificarea interjectiilor. Functii sintactice. Topica si punctuatia. Valori
expresive ale interjectiilor

Sintaxa.Raporturile sintactice. Propozitia. Criterii de clasificare. Felul propozitiilor. Fraza.
Felul propozitiilor in fraza. Rolul elementelor de relatie in fraza
Subiectul/ Propozitia subiectiva
Predicatul/ Propozitia predicativa
Atributul/ Propozitia atributiva
Complementul direct/Propozitia completiva directa
Complementul indirect/Propozitia completiva indirecta
Complementul circumstantial de loc/ Propozitia circumstantiala de loc
Complementul circumstantial de timp/ Propozitia circumstantiala de timp
Complementul circumstantial de cauza/Propozitia circumstantiala de cauza
Complementul circumstantial de scop/Propozitia circumstantiala de scop
Complementul circumstantial de mod/ Propozitia circumstantiala de mod
Complementul circumstantial conditional/ Propozitia circumstantiala conditionala
Complementul circumstantial consecutiv/ Propozitia circumstantiala consecutiva
Complementul circumstantial concesiv/ Propozitia circumstantiala concesiva


BIBLIOGRAFIE

Literatura

Calinescu G.- Istoria literaturii de la origini pana in prezent, Ed. Minerva, Bucuresti, 1982
Manolescu N.- Arca lui Noe, vol.I-II, Ed. Minerva, Bucuresti, 1980, 1981, 1983
Manolescu N.- Despre poezie, Ed. Cartea Romaneasca, Bucuresti,1987
Simion Eugen- Scriitori romani de azi, Ed. Cartea Romaneasca, Bucuresti, 1974, 1989
Calinescu G.- Ion Creanga. Viata si opera E.P.L., Bucuresti, 1964
Calinescu G.- Opera lui Mihai Eminescu E.P.L., Bucuresti, 1969
Calinescu G.- Universul poeziei, Ed. Minerva, Bucuresti, 1974

Limba romana


***Gramatica limbii romane, vol. I,II, Ed. a II-a, Edit. Academiei, Bucurestii, 1966
***Indreptar ortografic, ortoepic si de punctuatie, Bucuresti, Editura Academiei, 1983
***Sinteze de limba romana (coord. Theodor Hristea), E.D.P., Bucuresti,1984
Avram Mioara, Gramatica pentru toti, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1997
Coteanu Ion, Limba romana contemporana, E.D.P., Bucuresti, 1985                      METODICA PREDARII LIMBII ROMANE
                           -DEFINITIVAT-

    I.     Reforma curriculara in invatamantul primar

        1.   Conceptul de curriculum.
        2.   Finalitatile invatamantului primar .
        3.   Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar .
    II.     Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar
        1. Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar
        2. Receptarea mesajului oral :
                        strategii de formare a comportamentului de ascultator ;
                         strategii de formare a campului auditiv (propozitie , cuvant , silaba , sunet);
                        forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale
           unui mesaj
ascultat (I-II si III-IV);
         modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie,
omonimie ,antonimie, polisemie);
        3. Exprimarea orala :
         strategii de formare a comportamentului de emitator ;
         componentele comunicarii dialogate ; adaptarea la particularitatile interlocutorului ;
comunicarea prin imagini ;
         metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale ;
        4. Receptarea mesajului scris . Exprimarea scrisa .
           * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I :
          metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I ;
          specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I ;
         * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii :
         *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale
mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise :
a) Textul narativ :
       elaborarea planului de idei
       rezumatul
       povestirea
       personajul literar
       dialogul
       descrierea
b) Textul liric :
       specificul abordarii textului liric in invatamantul primar
c) Textul nonliterar :
       specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar
        5. Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii :
          *Planul initial al compunerii , partile unei compuneri etc.
          *Contexte de realizare pentru clasele II-IV :
       scrierea functionala – biletul , scrisoarea ;
       scrierea imaginativa – tipurile de compuneri ;
       scrierea despre textul literar – povestirea , rezumatul ;
        6. Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV .
        7. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de
limba romana .
    III.   Evaluarea – activitate de masurare , de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor
         educationale .
      Rolul standardelor curriculare de performanta . Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a
elevilor in functie de standardele curriculare de performanta .
                     METODICA PREDARII LIMBII ROMANE
                        ( gradul didactic II)


    I . Reforma curriculara in invatamantul primar

        1. Conceptul de curriculum.
        2. Finalitatile invatamantului primar .
        3. Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar .
        4. Motivarea psihopedagogica a organizarii pe cicluri curriculare .
        5. Invatarea prin cooperare la limba romana .
    II . Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar
        1. Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar
        2. Receptarea mesajului oral :
                      strategii de formare a comportamentului de ascultator ;
                       strategii de formare a campului auditiv (propozitie , cuvant , silaba , sunet);
                      forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale
           unui mesaj
ascultat (I-II si III-IV);
         modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie,
omonimie ,antonimie, polisemie);
        3. Exprimarea orala :
         strategii de formare a comportamentului de emitator ;
         componentele comunicarii dialogate ; adaptarea la particularitatile interlocutorului ;
comunicarea prin imagini ;
                              - / / -
                               - 2 -

        metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale ;
       4. Receptarea mesajului scris . Exprimarea scrisa .
          * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I :
          metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I ;
          specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I ;
         * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii :
         *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale
mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise :
a) Textul narativ :
       elaborarea planului de idei
       rezumatul
       povestirea
       personajul literar
       dialogul
       descrierea
b) Textul liric :
       specificul abordarii textului liric in invatamantul primar
c) Textul nonliterar :
       specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar
        5. Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii :
          *Planul initial al compunerii , partile unei compuneri etc.
          *Contexte de realizare pentru clasele II-IV :
       scrierea functionala – biletul , scrisoarea ;
       scrierea imaginativa – tipurile de compuneri ;
       scrierea despre textul literar – povestirea , rezumatul ;
        6. Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV .
        7. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de
limba romana .
        8. Modalitati de dezvoltare , fixare si nuantare a vocabularului elevilor .
        9. Lectura suplimentara la clasele I-IV.
        10. Organizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare .
        11. Proiectarea continuturilor la disciplinelor optionale .
    III . Evaluarea – activitate de masurare , de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale
    .
      Rolul standardelor curriculare de performanta . Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a
elevilor in functie de standardele curriculare de performanta .
     Specificul aprecierii elevilor prin calificative .
     Elaborarea descriptorilor de performanta la disciplinele optionale .
     Evaluarea activitatilor extracurriculare .
     Criterii de selectare a manualelor scolare .
     Autoevaluarea cadrelor didactice .


BIBLIOGRAFIE:
   1) ***Programe scolare pentru invatamantul primar, Comisia Nationala pentru Curriculum, Ed. Corint,
     Bucuresti, 1998
   2) Parfene, C. - Compozitiile in scoala - E.D.P., Bucuresti, 1980

    3) Serdean, I. - Metodica predarii limbii romane la clasele I-IV - E.D.P., Bucuresti, 1985

    4)    *** Colectia revistei Invatamantul primar, Ed. Discipol, Bucuresti , 1998, 1999, 2000
                   Programa de matematică
                            Definitivat
1.  Mulţimi
    1.1Notiunea de multime
      -exemplificari;element;apartenenta;moduri de determinare

     1.2Relatia de incluziune
      -definitie;proprietati

     1.3Egalitatea multimilor

     1.4 Operaţii cu mulţimi
       -reuniune;intersectie;diferenta;complementara unei multimi;
       produs cartezian: definitii; proprietati

2. Mulţimea numerelor naturale
    2.1 Relatia de echipotenta
    2.2 Cardinalul unei multimi
    2.3 Axiomele lui Peano
    2.4 Sisteme de numeratie
         -sisteme pozitionale/ nepozitionale

     2.5 Baze de numeratie
         -transformari dintr- o baza in alta

     2.6 Operatii in N
          -definitii, proprietati
4. Divizibilitate în N
     4.1 Definiţii
     4.2 Criterii
     4.3 Multiplii şi divizori ai unui număr nat.
     4.4 Divizori comuni a 2 sau mai multe nr. nat.
     4.5 Multipli comuni a 2 sau mai multe nr. nat.

5. Mulţimile Z, Q, R
     5.1 Definiţii
     5.2 Operaţii în Z, Q, R
     5.3 Transformarea fracţiilor în fracţii zecimale cu ajutorul virgulei
6. Ecuaţii şi inecuaţii de gr. I, sisteme de ecuaţii si inecuatii de gr. I.
7. Unitati de masura pentru lungime, volum, masa, timp

8. Elemente de geometrie
    8.1 Punct, dreaptă, semidreaptă, segment, linie franta\curba, unghiuri
    8.2 Poligoane: triumghiul; patrulatere: paralelogramul, dreptunghiul, rombul, pătratul, trapezul; cercul
    8.3 Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic
    8.4 Corpuri: prismă, paralelipided, cub, piramidă, cilindru, con, sferă
Metodica predarii matematicii
1.Elemente pregatitoare pentru formarea conceptului de numar natural, in clasa I

2.Metodologia predarii operatiilor in N

3.Metodologia predarii fractiilor si a operatiilor cu fractii

4.Metodologia predarii unitatilor de masura

5Metodologia predării elemntelor de geometrie

 6.Algoritmi de calcul in clasele I - IV
adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ordinea operaţiilor

7. Metode de rezolvare a problemelor de matematică
figurativă, sumă şi diferenţă, sumă şi raport, diferenţă şi raport, metoda comparaţiei, metoda falsei ipoteze, metoda
drumului invers, regula de 3 simplă, regula de 3 compusă, probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire), probleme
nonstandard

8. Obiectivele predării matematicii în ciclul primar
(specifice predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţii fundamentale şi în ciclul de dezvoltare)


9. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică
forme de organizare; strategii de: diferenţiere, individualizare, personalizare, învăţarea prin cooperare

10. Jocul didactic în lecţia de matematică

11. Caracterul practic-aplicativ al matematicii
contexte de aplicare (explorare, investigare, aproximare, comparare, măsurare, experimentare)

12. Abordarea interdisciplinară a matematicii                   Programa de matematică
                           gradul didactic II
1. Metode de rezolvare a problemelor
figurativă, sumă şi diferenţă, sumă şi raport, diferenţă şi raport, metoda comparaţiei, metoda falsei ipoteze, metoda
drumului invers, regula de 3 simplă, regula de 3 compusă, probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire), probleme
nonstandard

2. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică
- forme de organizare
- strategii de:
      - diferenţiere
      - individualizare
     - personalizare

3. Rolul mijloacelor de învăţământ în lecţia de matematică
- învăţare prin cooperare
- mijloace tradiţionale
- mijloace moderne

4. Evaluarea în cadrul lecţiilor de matematică
-tipuri de evaluari
-tehnici şi instrumente

5. Locul şi rolul jocului didactic în lecţia de matematica
-note definitorii; metodologia desfasurarii; exemplificari

6. Obiective cadru ale predării matematicii în ciclul primar
- specificul predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţie fundamentale şi în ciclul de dezvoltare

7. Formarea la elevi a conceptului de număr natural
-etape; forme de realizare


8. Metodologia predării-învăţării operaţiilor în N
- etape
- demersuri didactice necesare in invatarea operatiilor la cls. I-IV

9. Metodologia predării fracţiilor şi operaţiilor cu fracţii
-introducerea notiunii de fractie; clasificari; operatii; demersuri didactice specifice

10. Metodologia predării-învăţării unităţilor de măsură
- marimi si unitati de masura studiate; demersuri didactice specifice

11. Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie
-specificul formarii notiunilor geometrice; particularitati ale demersurilor didactice
BIBLIOGRAFIE:

Neacsu I. (coordonator), Metodica predarii matematicii la clasele I-IV, E.D.P. Bucuresti, 1988

Ioan Aron, Gh. Herescu, Alexandru Dumitru, Aritmetica pentru invatatori, E.D.P., Bucuresti, 1996

M. Rosu, M. Roman, Matematica pentru perfectionarea invatatorilor, Ed. All, Bucuresti, 1999

M. Singer, N. Radu, Matematica, Ghid pentru invatatori si parinti (cls. a II-a si a III-a) Ed. Sigma,
1994/1995

G. Burtea, (coordonator) Matematica si logica pentru scolari, Ed. Corint, Bucuresti, 1995
                       LITERATURA PENTRU COPII
                        ( gradul didactic II)

Conceptul de literatura pentru copii . Genuri si specii literare accesibile copiilor . Valoarea instructiv – educativa .
Accesibilizarea operelor .
         Genul liric
         Lirica populara. Doina . Cantecul de leagan . Colinda . (Exemplificari ) .
         Proverbe . Zicatori . Ghicitori .
         Folclorul copiilor . Cantecele – fomula . Recitativele , numaratori .
         Lirica culta
         Imnul . Pastelul . Exemplificari .
         Poezii despre frumusetile naturii . Poezii despre vietuitoare .
         Universul copilariei oglindit in versuri .
         Poezii despre patrie .
         Tabloul in proza . Exemplificari .
         Genul epic
         Basmul
         Definitie , teme , motive , mesaj si compozitie subiect , personaje .
         Noile structuri ale fantasticului si miraculosului :
         “Fat – Frumos din lacrima “ – M.Eminescu
         “Fata babei si fata mosneagului “ – I.Creanga
         “Capra cu trei iezi’’ – I.Creanga
         “Alba ca zapada “ – Fratii Grimm
         “Scufita rosie “ – Charles Perrault
         “Neghinita”- B.St.Delavrancea
         “Micul print”- Antoine de Saint-Exupery
         Legenda
         Valori morale si estetice
         “Legenda Florii – Soarelui” – Calin Gruia
         “Legenda randunicii “ si “Legenda ciocarliei “ – V.Alecsandri
         “Condeiele lui Voda” , “Babele “ din vol.”Din legendele romanilor “-I.Creanga
         Snoava
         Definire . Trasaturi .
         “Ispravile lui Pacala “- P.Dulfu
         Schita . Povestirea . Romanul .
         Natura si vietuitoarele .
         “Caprioara”-E.Garleanul
         “Puiul “- I.Alexandru Bratescu – Voinesti
         Universul copilariei evocat in schite si in povestiri
         “Dumbrava minunata “ – M.Sadoveanu
         “Recreatia mare “- M.Santimbreanu
         “Anii de ucenicie “- M.Sadoveanu
         “La Medeleni “- I.Teodoreanu
         “Cartea cu jucarii “- T.Arghezi
         Povestiri si schite care evoca trecutul istoric . Exemplificari .
         Literatura de aventuri
         “Fram , ursul polar “-C.Petrescu
         “Cartea junglei “ – Rudyard Kipling
         “Aventurile lui Tom Sawyer”-Mark Twain
         Literatura stiintifico-fantastica
         Scurt istoric . Definirea conceptului . S.F.-trasaturi caracteristice .
         “20.000 de leghe sub mari “-Jules Verne
         “Oameni si stele “-I.Hobana
       2 -


       Fabula
       Definire . Trasaturi caracteristice .
       “Talharul pedepsit “-T.Arghezi
       “Boul si vitelul “- G.Alexandrescu
       “Corbul si vulpea “- La Fontaine
       Literatura de informare stiintifica
       Definire . Caracteristici . Exemplificari .
       Dramaturgia actuala pentru copii
       Autori si piese :
       Victor Eftimiu , “Pui de om “, “Calina “, “Fat - Frumos “
       Marin Sorescu ,”Fat – Frumos si calare si pe jos “
       Alecu Popovici , “O fetita cauta un cantec “,”Baiatul din banca a II-a”,”Cine se teme de crocodil” ,
       “Soricelul si Papusa”,”Afara e vopsit gardul,inautru-i Leopardul”BIBLIOGRAFIE:

   1) Pop, Mihai; Ruxandoiu, Pavel - Folclor literar romanesc - E.D.P., Bucuresti, 1999
   2) Stoica, Cornelia; Vasilescu, Elena - Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale - cls.aXIIa),
     E.D.P., Bucuresti, 1998
                 R O M A N I A
             MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
           Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420
    Limba ]i literatura roman`
              Programa
               pentru
          institutori / educatoare

     examenul de definitivare [n [nv`\`m@nt
     ob\inerea gradului didactic II


                 Tematica
                  pentru

  ob\inerea gradului didactic I
  perfec\ionarea periodic`  Aprobate prin
  Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. _______ / 21.03.2000
   PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE:
      DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU
           EXAMENELE DE PERFECTIONARE
               Institutori / Educatoare
   (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice
                  de Institutori)
    In contextul actual al reformei invatamantului, cadrul didactic se afla in fata unei reale
provocari. E vorba de lupta cu inertia si de desfasurarea creativa si libera a a aptitudinilor sale de
cadru didactic.
    Pentru obtinerea gradelor didactice, educatoarele trebuie sa cunoasca si sa inteleaga:
       Legea Invatamantului nr.84/1995 si politica educationala a statului roman;
       Documentele oficiale care reglementeaza aplicarea obiectivelor de politica
      educationala;
       Directiile generale ale reformei actuale a invatamantului;
       Caracteristicile psihologice ale perioadelor de varsta cuprinse in invatamantul
      prescolar dar si modul sau specific de manifestare, in vederea unei aplicari diferentiate a
      cerintelor programei;
       Metode noi, specifice, de predare-invatare-evaluare la copilul prescolar, in acord cu
      evolutia invatamantului prescolar pe plan mondial.

I.    PRINCIPII CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII PROGRAMEI:

          corelarea si actualizarea continutului didacticii specialitatii in raport cu noile
          achizitii din pedagogie, psihologie si didactica;
          compatibilizarea continuturilor specialitatii si didacticii acesteia cu cele ale
          noului curriculum prescolar si elaborarea unor teme care sa se coreleze cu acesta;
          accentuarea caracterului aplicativ al continuturilor;
          asigurarea unui echilibru adecvat intre temele ce vizeaza actualizarea
          continuturilor, cele centrate pe corelatii intra si interdisciplinare, precum si cele
          cu valoare operationala;
          conceperea unor teme care au ca obiective: inovarea practicii scolare, precum si
          formarea unui mod de gandire flexibil, a capacitatii decizionale, a creativitatii
          individuale si de grup a educatoarei in procesul didactic;
          repunerea in drepturi a educatiei pentru valori.


II.   OBIECTIVE GENERALE:

          Aprofundarea cunostintelor de baza din specialitate si aplicarea acestora in
          contexte variate;
          Cultivarea creativitatii individuale si de grup in procesul didactic;
          Cunoasterea si aplicarea noilor directii de dezvoltare a invatamantului prescolar
          corelate cu evolutia acestui segment pe plan mondial.


III.   DISCIPLINE DE EXAMEN SI FORMULA DE EXAMINARE:
         Definitivat: Limba si literatura romana (cu elemente de metodica predarii limbii
         si literaturii romane la nivelul prescolar) - scris; Metodica predarii limbii si
         literaturii romane in invatamantul prescolar (oral); Pedagogie si psihologie -
         scris; Proba practica (inspectia la clasa).
         Gradul II: Literatura pentru copii ( cu elemente de metodica predarii limbii si
         literaturii romane la nivelul prescolar) - scris; Metodica predarii limbii si
         literaturii romane in invatamantul prescolar - scris; edagogie si psihologie - oral;
         Proba practica (inspectia la clasa).
         Gradul I: Lucrare metodico-stiintifica pentru obtinerea gradului didactic I;
         Sustinerea lucrarii; Proba practica (inspectia la clasa).                    DEFINITIVAT
1. Limba si literatura romana (scris)

  Obiective specifice:


   1. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare;
   2. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul
     didactic;
   3. sa stapaneasca notiuni de vocabular si de stilistica;
   4. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari, pornind de la textul literar.

  Itemi:   1.1.redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare;
   1.2.elaborarea unui eseu, a unei povestiri, a unei caracterizari de personaj avand ca punct de
     plecare un text dat.   2.1.incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine;
   2.2.stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte;
   2.3.extragerea si analiza, identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara
     specifice textului;
   2.4.relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar.


   3.1.recunoasterea si explicarea folosirii semnelor de punctuatie si a situatiilor ortografice
     intr-un text dat;
   3.2.depistarea perechilor semantice(sens propriu-sens figurat, sinonimie, antonimie,
     omonimie, paronimie etc.);
   3.3.recunoasterea mijloacelor de imbogatire a vocabularului;
   3.4.identificarea valorilor specifice ale lexicului in diverse stiluri functionale.
    4.1.manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu
      copiii;
    4.2.relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor, plecand de la modelele
      oferite de operele literare cunoscute de acestia;
    4.3.recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al
      copiilor prescolari, in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte.Continuturi:

1.1 - Literatura romana

I.   NOTIUNI DE TEORIE LITERARA:

          Concepte fundamentale ale analizei operei literare in proza si in versuri (notiunea
          de opera literara; limbajul poetic; imaginea poetica; subiectul; compozitia,
          procedee, personajul).
          Genurile literare (liric, epic, dramatic). Particularitati. Principalele specii literare.

II.  GENUL LIRIC

        II.1 - Lirica populara

           Doina, Cantecul de leagan
           Proverbe, zicatori, ghicitori
           Folclorul copiilor (cantece formula, recitative, numaratori)


        II.2 - Lirica culta

          Vasile Alecsandri - "Pentru tine, Primavara", "Miezul iernei"
          Tudor Arghezi - "Testament", "Zdreanta", "Talharul pedepsit"
          George Cosbuc - "Nunta Zamfirei", "Iarna pe ulita", "La oglinda"
          Mihai Eminescu - "Luceafarul", "Scrisoarea III", "Revedere", "Dorinta"
          Octavian Goga - "Noi", "Dascalita"
          Nichita Stanescu - "Cantec"
          George Toparceanu - Rapsodii de toamna", "Balada unui greier mic"


III.  GENUL EPIC

          Vasile Alecsandri - "Legenda randunicai", "Legenda ciocarliei"
          Ion Creanga - "Amintiri din copilarie", " Povestea lui Harap Alb"
          Ion Luca Caragiale - "Vizita", "Dl.Goe", "Un pedagog de scoala noua"
          Petre Dulfu - "Ispravile lui Pacala"
          Mihai Eminescu - "Fat Frumos din lacrima"
          Emil Garleanu - "Caprioara"
          Calin Gruia - "Condeiele lui Voda", "Legenda Florii Soarelui"
        Petre Ispirescu - "Tinerete fara batranete si viata fara de moarte", "Sarea in
        bucate"
        Marin Preda - "Morometii" vol.I
        Liviu Rebreanu - "Ion"
        Ion Slavici - "Florita din codru", "Moara cu noroc"
        Mihail Sadoveanu - "Baltagul", "Dumbrava minunata", "In padurea
        Petrisorului"
        Ion Alexandru Bratescu Voinesti - Puiul"


III. GENUL DRAMATIC

        Vasile Alecsandri - "Chirita in provincie"
        Ion Luca Caragiale - "O scrisoare pierduta"
        Barbu Stefanescu Delavrancea - "Apus de soare"
        Camil Petrescu - "Jocul ielelor"

4.2 - Limba romana

I.   LIMBA SI STIL

        Relatia limba - gandire
        Limba - limbaj - vorbire
        Limba ca sistem de semne
        Procesul comunicarii prin limbaj
        Caracterul de sistem al limbii
        StiluriII.  PUNCTUATIE SI ORTOGRAFIE

        Principii care stau la baza ortografiei
        Semnele de punctuatie si de ortografie
        Functionalitatea semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice

III.  VOCABULARUL

        Vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii romane
        Vocabular fundamental si masa vocabularului
        Cuvantul ca unitate de baza a vocabularului
        Sensul cuvintelor
        Sens lexical si sens gramatical
        Relatii semantice intre cuvinte (sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie,
        polisemie)
        Structura morfologica a cuvantului
        Imbogatirea vocabularului (mijloace interne, mijloace externe)
        Resurse stilistice ale vocabularului; Expresii si locutiuni

IV.  FONETICA SI FONOLOGIE
         Fonetica - stiinta
         Fonemul
         Silaba si despartirea cuvintelor in silabe
         Accentul

V.  MORFOLOGIE

         Partile de vorbire - substantiv, articol, adjectiv, pronume, numeral, verb, adverb,
         prepozitie, conjunctie, interjectie (definitie, clasificare, functii sintactice,
         ortografie si ortoepie)
         Valori stilistice ale verbului si ale adverbului
         Valori expresive ale interjectiilor

VI.  SINTAXA

         Propozitia si felul propozitiilor
         Coordonarea si subordonarea in propozitie
         Fraza si felul propozitiilor in fraza
         Coordonarea si subordonarea in fraza
         Subiectul
         Predicatul
         Atributul
         Complementul
                    BIBLIOGRAFIE1. Andrei, Mihai; Ghita, Iulian - Limba romana (fonetica, lexicologie, gramatica, stil si
  compozitie, exercitii), E.D.P. Bucuresti, 1983.
2. Avram, Mioara - Ortografia pentru toti, Editura Academiei, Bucuresti, 1990.
3. Avram, Mioara si colab. - Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane,
  Editura Academiei, 1983.
4. Bidu-Vranceanu, Angela; Forascu, Narcisa - Cuvinte si sensuri, Editura Didactica si
  Pedagogica, Bucuresti, 1988.
5. Coteanu, Ion; Forascu Narcisa; Bidu-Vranceanu, Angela - Limba romana contemporana,
  E.D.P. Bucuresti, 1985.
6. Constantinescu Dobridor, Gheorghe - Mic dictionar de terminologie lingvistica, Editura
  Albatros, Bucuresti, 1980.
7. Hristea, Theodor - Sinteze de limba romana, E.D.P., Bucuresti, 1984.
8. Kayser, Wolfgang - Opera literara, Editura Univers, Bucuresti, 1979.
9. Marino, Adrian - Dictionar de idei literare, editura Eminescu, Bucuresti, 1973.
10. Wellek, Rene; Waren, Austin - Teoria literaturii, EPLU, Bucuresti, 1967.
11. Manualele de Limba romana, cl.aIXa, aXa, aXIa, aXIIa pentru Scolile Normale (ultima
  editie).
12. Operele mentionate in capitolul Continuturi.
                  GRADUL DIDACTIC II
1. Literatura pentru copii (scris)


  Obiective specifice:


     1. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare;
     2. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul
      didactic;
     3. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari, pornind de la textul literar.

Itemi:


     1.1.redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare;
     1.2.elaborarea unui eseu, a unei povestiri, a unei caracterizari de personaj avand ca punct de
       plecare un text dat.
     2.1.incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine;
     2.2.stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte;
     2.3.extragerea si analiza, identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara
       specifice textului;
     2.4.relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar.
    3.1.manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu
      copiii;
    3.2.relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor, plecand de la modelele
      oferite de operele literare cunoscute de acestia;
    3.3.recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al
      copiilor prescolari, in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte.
Continuturi:

I.   NOTIUNI GENERALE:

          Conceptul de literatura pentru copii.
          Sfera literaturii pentru copii.
          Genuri si specii literare accesibile copiilor de varsta prescolara.
          Valoarea instructiv-educativa a literaturii pentru copii.
          Accesibilizarea operelor.

II.  GENUL LIRIC

        II.1 - Lirica populara

           Proverbe, zicatori, ghicitori
           Folclorul copiilor (cantece formula, recitative, numaratori)

        II.2 - Lirica culta

          Vasile Alecsandri - "Pentru tine, Primavara", "Miezul iernei"
          Tudor Arghezi - "Testament", "Zdreanta", "Talharul pedepsit"
          George Cosbuc - "Iarna pe ulita", "La oglinda"
          Mihai Eminescu - "Revedere", "Dorinta"
          Elena Farago - "Gandacelul", "Catelusul schiop"
          Octavian Goga - "Noi", "Dascalita"
          Nichita Stanescu - "Cantec"
          George Toparceanu - Rapsodii de toamna", "Balada unui greier mic"
III.  GENUL EPIC

          Vasile Alecsandri - "Legenda randunicai", "Legenda ciocarliei"
          Hans Christian Andersen - "Lebedele", "Cenusareasa"
     Ion Creanga - "Amintiri din copilarie", " Povestea lui Harap Alb", "Fata babei si
     fata mosneagului", "Capra cu trei iezi"
     Ion Luca Caragiale - "Vizita", "Dl.Goe", "Un pedagog de scoala noua"
     Petre Dulfu - "Ispravile lui Pacala"
     Mihai Eminescu - "Fat Frumos din lacrima"
     Emil Garleanu - "Caprioara"
     Calin Gruia - "Condeiele lui Voda", "Legenda Florii Soarelui", "Ciubotelele
     ogarului"
     Fratii Grimm - "Cenusareasa", "Alba-ca-Zapada"
     Petre Ispirescu - "Tinerete fara batranete si viata fara de moarte", "Sarea in
     bucate"
     Charles Perrault - "Scufita Rosie"
     Ion Slavici - "Florita din codru"
     Mihail Sadoveanu - "Dumbrava minunata"
     Ion Alexandru Bratescu Voinesti - Puiul"
                BIBLIOGRAFIE3) Pop, Mihai; Ruxandoiu, Pavel - Folclor literar romanesc - E.D.P., Bucuresti, 1999
4) Stoica, Cornelia; Vasilescu, Elena - Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile
  Normale - cls.aXIIa), E.D.P., Bucuresti, 1998
5) Operele mentionate in capitolul Continuturi.
  5. Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar
    (scris - definitivat si oral - gradul II)


Obiective specifice:


  1. sa identifice si sa defineasca mijloace si procedee adecvate varstei prescolare de
    realizare a obiectivelor programei de educarea limbajului;
  2. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute in procesul didactic
    si sa le argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic;
  3. sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile de educarea
    limbajului desfasurate in invatamantul prescolar.Itemi:.  1.1.corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele programei de
    educare a limbajului;
  1.2.explicarea unor mijloace si procedee de educare a limbajului la varsta prescolara.


  2.1.selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute in   procesul de
    predare-invatare-evaluare a cunostintelor din domeniul limbajului pentru    o grupa de
    varsta;
  2.2.utilizarea cunostintelor de metodica a educarii limbajului la prescolari    in contexte
    variate;
  2.3.crearea unor situatii de invatare integrata a cunostintelor de limbaj in alte  categorii de
    activitati prezente in planul de invatamant pentru invatamantul prescolar.


  3.1.elaborarea unor obiective operationale clare si coerente in concordanta cu
    obiectivele de referinta ale programei de educare a limbajului si cu   specificul grupei
    de varsta la care se face referirea;
  3.2.proiectarea evenimentelor didactice in acord cu tipul de activitate;
  aprecierea corecta a strategiilor de predare-invatare-evaluare pentru tipul de activitate si
  grupa de varsta alese.
Continuturi:


    1. Obiectul si importanta studierii metodicii educarii limbajului la prescolari.
    2. Rolul limbajului in dezvoltarea generala a copiilor prescolari.
    3. Particularitatile procesului de cunoastere si ale dezvoltarii limbajului la varsta
      prescolara.
    4. Obiectivele cadru, obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de
      programa pentru educarea limbajului la prescolari.
    5. Mijloacele si procedeele folosite in activitatile de educare a limbajului la prescolari.
    6. Activitati comune, pe grupuri mici si individuale de educare a limbajului la varsta
      prescolara (importanta, specific, organizare, conducere si desfasurare):
           Lectura dupa imagini;
           Convorbirea;
           Povestirea
           Jocul didactic
           Memorizarea
    7. Rolul educatoarei in educarea limbajului la prescolari (specific, metode si mijloace
      pentru prevenirea si inlaturarea greselilor fonetice, gramaticale si de sens).
    8. Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei limbajului copilului
      prescolar.
    9. Pregatirea educatoarei pentru activitatile de educare a limbajului.
    10. Organizarea spatiului clasei pentru stimularea comunicarii si a evolutiei copilului
      prescolar in planul limbajului.
    11. Aspecte ale educarii limbajului la varsta prescolara in vederea pregatirii copilului pentru
      etapa de scris-citit din clasa I.
    12. Criterii de selectare a textelor literare.
    13. Calitatile intrebarilor.
    14. Proiectarea didactica a activitatilor in invatamantul prescolar.
    15. Managementul grupei.
    16. Evaluarea in invatamantul prescolar.


                     BIBLIOGRAFIE


1. Dumitrana, Magdalena - "Educarea limbajului in invatamantul prescolar" vol.I Comunicarea
  orala, Editura Compania, Bucuresti, 1999
2. Kolumbus, E.S. - "It is tomorrow yet? - tradusa in limba romana cu titlul "Didactica
  prescolara" de Magdalena Dumitrana, Editura V&I Integral, Bucuresti, 1998
3. Mitu, Florica - "Metodica activitatilor de educare a limbajului", Editura Pro Humanitas,
  Bucuresti, 2000
4. Preda, Viorica - "Copilul si gradinita" Urgenta 2000: pariul limbajului si al comunicarii,
  Editura Compania, Bucuresti, 1999
5. Varzari, Elena; Taiban, Maria; Manasia V. - "Metodica cunoasterii mediului inconjurator si
  a dezvoltarii vorbirii in gradinita de copii" (Manual pentru liceele pedagogice de educatoare),
  E.D.P., Bucuresti, 1967
6. Wallon, H. - "Evolutia psihologica a copilului", E.D.P., Bucuresti, 1978
             GRADUL DIDACTIC I si PERFECTIONARE

                   Educatoare si invatatori
    (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Principii generale de elaborare a tematicilor pentru lucrarile metodico-stiintifice si pentru
                    perfectionare    In procesul de aducere a reformei invatamantului la nivelul scolii un rol esential il detin, pe
de o parte, descentralizarea sistemului de invatamant, iar, pe de alta parte, realizarea programelor de
formare a personalului didactic.
    Imbinarea intre desfasurarea macroprogramelor de reforma cu crearea conditiilor
manifestarii scolii in calitate de principal actor al reformei constituie in viitorul imediat conditia
esentiala a reusitei reformei invatamantului.
    In acest context, apreciem in mod deosebit contributia pe care Scolile Normale au avut-o
pana acum in aceasta directie. De aceea, in continuare consideram necesara conlucrarea Colegiilor
Universitare Pedagogice de institutori pentru invatamantul prescolar si primar cu Scolile Normale in
elaborarea temelor pentru lucrarile metodico-stiintifice intocmite in vederea obtinerii gradului
didactic I precum si a celor pentru perfectionare.
    Ca urmare a acestui fapt, ne propunem sa contribuim doar cu cateva sugestii:
        Întrucât lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I este metodico-ştiinţifică,
      fiecare temă va fi însoţită de o abordare didactică vizând: proiectarea conţinuturilor ,
      strategiile didactice, organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare pe fondul
      inovării practicii didactice, al cercetării procesului de învăţământ şi al problemelor
      ridicate sau impuse de reforma învăţământului.
        Temele pentru perfectionare vor aduce in atentia candidatilor aspecte de interes ale
      nivelului de invatamant vizat, in contextul actual al reformei: cunoasterea si aplicarea
      noilor programe, managementul grupului de copii/clasei de elevi, managementul unitatii
      de invatamant, organizarea mediului educational, metode noi de invatare, evaluarea etc.
                COLECTIVUL DE ELABORARE1.  prof. Vasile Molan - Scoala Normala "Elena Cuza", Bucuresti
2.  insp. Rodica Branisteanu - I.S.J. Bistrita Nasaud
3.  insp. Conona Petrescu - I.S.M.B
4.  insp. Elvira Miron Boca - I.S.J. Cluj
5.  insp. Clara Pretzinger - I.S.J. Harghita
6.  insp. Mioara Avram - I.S.J. Mures
7.  insp. Iulia Kovacs - I.S.J. Mures
8.  insp.gen. Viorica Preda - M.E.N.


  Programele au fost avizate de Comisia Nationala de Specialitate pentru invatamantul
prescolar in data de 29 februarie 2000.

   NOTA:
    Pana la sfarsitul anului scolar 1999-2000 vor aparea materiale-suport pentru pregatirea
    educatoarelor, in special la disciplina Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului
    in invatamantul prescolar.
    Se recomanda ca materialele bibliografice recomandate sa existe in inspectoratele scolare
    judetene (cel putin un exemplar la biblioteca specialitatii), in biblioteca Casei Corpului
    Didactic si chiar in biblioteca educatoarelor constituita la nivelul unitatii de invatamant.

								
To top