Prezentace pro studenty skupiny P 01 P 10 P 11 by 2yr30pa

VIEWS: 266 PAGES: 180

									 ZÁKLADY MANAGEMENTU
    3MA 101

ANTUŠÁK Emil, Ing., Ph.D.

e-mail:antusak@vse.cz

Tel.:  RB 453: 224 098 753
    JM 316: 224 094 214
     LITERATURA PŘEDMĚTU
• ZÁKLADNÍ
 – VEBER, J. a kol.: Management. Základy, prosperita,
  globalizace (str. 31 – 312, 630 – 643). Management Press,
  2000, ISBN 80-7261-029-5, část I. + kapitola 19
 – ROBBINS, S. P., COULTER, M.: Management, 2004, ISBN 80-
  247-0495-1

• DOPORUČENÁ
 – DONELLY, J.H., GIBSON, J.L., Ivancevich, J.M.:
  Management, 1997, ISBN: 80-7169-422-3 ISBN: 80-
  7169-422-3
 – VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.,: Management, teorie
  a praxe informační společnosti. Management Press,
  1999, ISBN 80-85943-94-8
   TÉMATICKÝ ROZVRH SEMESTRU - P 01
Týden    Datum    Téma
      12. 02. 07  Úvod do managementu,
 1.
            historie managementu,
 2.    19. 02. 07  Manaţerské funkce - plánování
 3.    26. 02. 07          - organizování
 4.    05. 03. 07          - řízení lidských zdrojů
 5.    12. 03. 07          - kontrola
 6.    19. 03. 07  1. TEST (problematika T 1 – 5)
 7.    26. 03. 07  Profil manaţera, identita organizace
 8.    02. 04. 07  Motivace, komunikace
 9.    09. 04. 07  Státní svátek, výuka odpadá
 10.    16. 04. 07  Informační systémy. Rozhodování
 11.    23. 04. 07  Rozhodování
12.    30. 04. 07  2. TEST (problematika T 7 – 11)
      07. 05. 07  Vyhodnocení testu,
 13.
            (Předtermín pro T3 – celý rozsah látky)
    TÉMATICKÝ ROZVRH SEMESTRU - P 10
Týden   Datum    Téma
     14. 02. 07  Úvod do managementu,
 1.
            historie managementu,
 2.    21. 02. 07  Manaţerské funkce - plánování
 3.    28. 02. 07          - organizování
 4.    07. 03. 07          - řízení lidských zdrojů
 5.    14. 03. 07          - kontrola
 6.   21. 03. 07  1. TEST (problematika T 1 – 5)
 7.    28. 03. 07  Profil manaţera, identita organizace
 8.    04. 04. 07  Motivace, komunikace
 9.    11. 04. 07  Informační systémy.
 10.   18. 04. 07  Rozhodování
 11.   25. 04. 07  Rozhodování
12.   02. 05. 07  2. TEST (problematika T 7 – 11)

 13.   09. 05. 07  Vyhodnocení testu,
            (Předtermín pro T3 – celý rozsah látky)
    TÉMATICK ROZVRH SEMESTRU - P 11
Týden    Datum    Téma
      16. 02. 07  Úvod do managementu,
 1.
            historie managementu,
 2.    23. 02. 07  Manaţerské funkce - plánování
 3.    02. 03. 07          - organizování
 4.    09. 03. 07          - řízení lidských zdrojů
 5.    16. 03. 07          - kontrola
 6.    23. 03. 07  1. TEST (problematika T 1 – 5)
 7.    30. 03. 07  Profil manaţera, identita organizace
 8.    06. 04. 07  Motivace, komunikace
 9.    13. 04. 07  Státní svátek, výuka odpadá
 10.    20. 04. 07  Informační systémy. Rozhodování
 11.    27. 04. 07  Rozhodování
12.    04. 05. 07  2. TEST (problematika T 7 – 11)
      11. 05. 07  Vyhodnocení testu,
 13.
            (Předtermín pro T3 – celý rozsah látky)
    1
ÚVOD DO MANAGEMENTU
     *
HISTORIE MANAGEMENTU
    CO JE TO MANAGEMENT?

Trojí význam slova management:

1.  Specifická aktivita (profese)
2.  Skupina řídících pracovníků (personifikace pojmu)
3.  Vědní disciplína

   "Management je orgán institucí.
   Je to orgán, který proměňuje chaos
   v organizaci a lidské úsilí ve výkon„
                   [ Peter Drucker]
     CO JE TO MANAGEMENT?
• Souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla
 zabezpečena funkce organizace.

• Umění dosáhnout toho, aby lidé udělali to, co je třeba.

• Umění rozdělit práci jiným.

• Soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů
 a metod, kterých vedoucí pracovníci (manaţeři)
 uţívají k zvládnutí specifických činností
 (manaţerských funkcí), jeţ jsou nezbytné k
 dosaţení cílů organizace (podnikatelských
 záměrů).
• Management je tedy kombinace vědeckých
 poznatků a praktických zkušeností, zobecněných
 metod a postupů a postupně se stal samostatným
 vědním oborem a disciplínou.
   ÚROVNĚ MANAGEMENTU
• Manaţeři první linie (lower management)
  – předáci, mistři, vedoucí dílen apod.
• Střední manaţeři (middle management)
  – manažeři závodů, vedoucí různých útvarů
   (prodej, nákup, personální oddělení, ...).
• Vrcholoví (TOP) manaţeři (TOP management)
  – reprezentují firmu
  – koordinují všechny činnosti, vytvářejí strategie a
   koncepce
  – zodpovídají za výsledky podniku
Typické manaţerské činnosti pro
    jednotlivé úrovně
   PROSTŘEDÍ MANAGEMENTU
Řízení organizace probíhá vţdy v konkrétních
podmínkách:

 a) Vnitřní podmínky organizace:
 – „tvrdé„ prvky (dané hmotnými veličinami – výrobky,
  technické vybavení, zásoby, finance, atd.
 – „měkké „ prvky (nehmotné akty, chování lidí,
  vystupování pracovníků vně organizace, reakce
  organizace na na různé situace, atd.

 b) Vnější podmínky organizace:
 – okolí, v němž organizace funguje (politické,
  ekonomické)
 – sociální, technické, atd.)
Limitující mantinely pro management
     počátku 21. století

• Jsme na konci cesty – budoucnost bude jiná než
 minulost. Není snadné odvyknout minulosti ani na ni
 zapomenout, je to však nezbytné, i když za tím účelem
 budete muset čelit skutečným či imaginárním krizím !
• Nová doba vyžaduje nové organizace – pro
 úspěch budete potřebovat organizační nástroj zcela
 nového typu, pomoci kterého se dokážete vyrovnat
 s drsnou a nejistou budoucnosti. Nástroj, který
 akceptuje podmínky informačního věku.
• Hledání nového obrazu budoucnosti – budete-li
 chtít vymanit se z gravitačního tahu minulosti, budete
 muset být ochotní zpochybnit ortodoxní pravdy,
 regenerovat stěžejní teorie a přehodnotit předpoklady
 konkurenčního nasazení !
  Šest kroků k vytvoření nového obrazu
         budoucnosti
•  Nové  pojetí  principů managementu
•  Nové  pojetí  konkurence
•  Nové  pojetí  řízení organizací
•  Nové  pojetí  vedení
•  Nové  pojetí  trhů
•  Nové  pojetí  světa

• Reengineering, benchmarking, nepřetrţité
 zdokonalování, úplné řízení jakosti, zeštíhlená výroba,
 vyuţívání faktoru času jako konkurenčního nástroje –
 to vše se ukázalo být ţivotně důleţitými podmínkami
 přeţití - chceme-li ale vyhrát, budeme muset
  předstihnout konkurenci, rozhodnout se , kam
  bychom se měli dostat, a postarat se o to,
  abychom tam dorazili první !
Jaké jsou poţadavky na
   manaţera?
   Poţadavky na manaţera
•Obecné poţadavky na pozici manaţera
•Poţadavky konkrétní pozice
•Konkrétní cíle a úkoly
•Konkrétní situace v manaţerem řízené
 jednotce (firmě, útvaru…)
•Představy nadřízeného
•Firemní kultura
        Kodex manaţera
Manažeři jsou nositeli procesů managementu,
 kterými je ovlivňováno legitimní tržní chování
 podnikatelských subjektů a zodpovídají za účelnost a
 efektivnost všech v těchto subjektech prováděných
 podnikatelských činností. Nevykonávají sami
 bezprostředně potřebné pracovní činnosti; jejich
 posláním je vytvářet co nejlepší podmínky pro
 vysoký pracovní výkon svých spolupracovníků,
 zaměstnanců podniků a institucí.
Při plnění této své základní role musí umět vhodně uplatnit své
  profesní kompetence:
  a) technické - znalosti a dovednosti v aplikaci metod a
  postupů moderního managementu
  b) humanitní - schopnosti motivovat a iniciovat své
  podřízené k vysoké pracovní výkonnosti i k žádoucímu
  chování a jednání
  c) koncepční - umění odhadnout dopady přijatých
  podnikatelských rozhodnutí
     Poţadavky na manaţera
Manaţer musí umět rozumně vyváţit a
 harmonizovat tři funkce:
 - řídit organizaci
 - řídit podnikatelskou činnost (výrobu, produkci),
 - zvládnout systém řízení lidí - řídit pracovní kolektivy
  a jejich práci

Pět základních činností manaţera:
 stanovit cíle
 organizovat práci
 motivovat a komunikovat
 měřit a hodnotit
 starat se o kvalifikační rozvoj pracovníků
Tři základní manaţerské úkoly


         řízení
        organizace
 řízení práce
               řízení
    a
                lidí
  produkce
        Manaţerské role
(pro všechny úrovně, ale v různých proporcích a zaměřeních)

 1.interpersonální – každý manažer na určitém
 postu má povinnosti typu protokolu. Manažeři
 odpovídají za práci svých lidí. Musí motivovat a
 povzbuzovat své zaměstnance a musí umět sladit
 jejich individuální potřeby se zájmy a cíly firmy
 2. informační role – manažer neustále získává
 informace, třídí je, část předává podřízeným a
 informuje nadřízené
 3.rozhodovací – manažer vyhledává nové nápady,
 dává impulsy k novým podnětům, reaguje na
 odchylky a poruchy v systému, vydává a schvaluje
 důležitá rozhodnutí především ve výdajové oblasti
 a působí také jako vyjednavatel.
Manažer musí znát:
•Místo a úlohu jím řízené organizace
 a požadavky nadřízených na jeho činnost
•Své představy o možnostech a
 schopnostech organizace, podřízených a
 jejich činnosti
•Představy manažera o představách
 podřízených o sobě a jejich přáních
•Potřeby podřízených
  Recept úspěšného manaţera
• zásada 1 - NIKDY NIC NEZAPOMENOUT

• zásada 2 - ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN

• zásada 3 - SPRÁVNÁ MÍRA ODSTUPU OD VĚCI

• zásada 4 - MÍT AUTORITU

• zásada 5 - POSEDLOST ZISKEM A NÁKLADY

• zásada 6 – RYCHLE SE VYPOŘÁDAT S LENOCHY

• zásada 7 - CITLIVOST K LIDEM

• zásada 8 – STIMULOVAT SPOLUPRACOVNÍKY
   Manaţerská odpovědnost

• Základní povinností řadového pracovníka
 je pracovat a základní povinností
 vedoucího je zařídit, aby práce byla
 udělána.
• Vedoucí pracuje prostřednictvím svých
 podřízených.
• Mezi hlavní faktory úspěšného
 vůdcovství patří schopnost tvořivého a
 kritického řešení problémů.
Kaţdý manaţer vystupuje při plnění svých pracovních povinnost
v několika spolu souvisejících pracovních rolích, kdyţ je
současně:
politický činitel - prosazuje legitimním způsobem a v souladu s obecně
           platnými etickými zásadami zájmy a poţadavky jím
           vedeného kolektivu

nadřízený - můţe a také musí uplatnit přidělené pravomoci odměňovat i
       trestat projevy pracovního chování vůči členům jím vedeného
       pracovního kolektivu

 ozhodčí - řeší zákonitě vznikající konflikty a spory mezi členy jím vedeného
       pracovního kolektivu

symbol kolektivu - je představitelem pracovního kolektivu, který svou
            osobou prezentuje vůči jeho okolí

mluvčí - pracovní skupiny, jejíţ oprávněné zájmy a poţadavky musí tlumočit
      těm, kteří jsou schopni jim vyhovět

vzor - kdyţ svým osobním příkladem představuje pro kaţdého člena pracovní
   skupiny názorný příklad očekávaného pracovního chování a jednání

odborník - musí umět poradit a pomoci členům jím vedeného pracovního
       kolektivu v situaci, kdy si sami nevědí jak provádět uloţené
pracovní
       úkoly

obětní beránek - ochotný převzít odpovědnost    za chyby a omyly, kterých se
Vysoké nároky, kladené na pracovní role manaţera, jsou
spojeny s tím, ţe při vedení pracovního kolektivu musí
umět uplatnit takový styl vedení svých spolupracovníků,
kdy věnuje rovnoměrně pozornost jak plnění uloţených
pracovních úkolů, tak i vzniku příznivých podmínek pro
výkon poţadovaných pracovních činností.
Musí tedy při plnění svého pracovního poslání vystupovat
současně jako stratég i jako politik.
Manaţer jako stratég:
  Musí umět vytýčit reálné a dosaţitelné, zároveň však
také náročné cíle podnikatelských činností subjektu,
v jehoţ čele stojí. A zároveň nalézt schůdnou cestu ke
stanoveným cílům, kdy bude podnikatelské chování
organizace objektivní - účelné a efektivní.
Manaţer jako politik:
  Musí umět přesvědčit své spolupracovníky, členy jím
vedeného pracovního kolektivu, aby přispívali ze všech
svých sil a schopností (a mnohdy i nad tento rámec)
k dosaţení vytýčených podnikatelských cílů.
Nové tlaky působící na manaţery
• Ještě nikdy od dob průmyslové revoluce
 nebylo třeba, aby se manaţeři v umění
 podnikatelského vedení museli velmi
 rychle naučit (nebo také odnaučit) tolika
 různým věcem.
• A jen málokdy se jim v tomto směru
 nabízelo tolik různorodých a
 protikladných rad.
• Důvodem tohoto napětí v manaţerském
 myšlení je skutečnost, ţe se na světové
 scéně objevil nový systém tvorby
 bohatství, objevily se nové jevy a
 fenomény manaţerských praktik.
Nové tlaky působící na manaţery
• Soupeření o budoucnost znamená
 zachovávání kontinuity neustálým
 vytvářením nových zdrojů zisku !

• Nestačí si budoucnost jen představovat –
 musíte ji vytvářet !
 Dokáţete to tím, ţe:
 1) utvoříte si vlastní názor,
 2) budete experimentovat a učit se od lepších,
 3) najdete si vhodné partnery, se kterými budete
  diverzifikovat hrozby a rizika,
 4) nebudete nikdy sázet vše na jednu kartu, dokud si
  nebudete jistí, ţe zvítězíte !
Nové tlaky působící na manaţery
           Zvýšená přání
           zaměstnanců
           na participaci     Zvýšená
             řízení       četnost a
   Globalizace
                     tempo změn


Informační                 Větší externí
(znalostní)                  tlak na
 spíše neţ     MANAŽER         zaměstnance
industriální                 (ekonom.,
 společnost                  sociální)


Změna povahy              Organizační
 pracovní síly               změny
            Zvýšená
                     (plochost,
          zúčtovatelnost a
                     otevřenost,
          kontrolovatelnost
                    decentralizace)
Jak manažer může ovlivnit situaci?

 Být u toho
 •Projekty
 •Porady
 •Firemní akce
 •Akce pro klienty

 MUSÍTE ZNÁT FIRMU,
 FIRMAMUSÍ ZNÁT VÁS!
 Zlaté myšlenky managementu
• Základní manažerské pravidlo zní:

 … chceš-li být dobrým manaţerem – musíš se
 obklopit lidmi, kteří jsou chytřejší neţ jsi sám(a)

 … nepřekonáš-li skrytý komplex méněcennosti
 a z toho vyvěrající obavu, aby tě někdo nezastínil,
 obklopíš se spolupracovníky s výrazným deficitem
 inteligence, u nichţ toto nebezpečí nehrozí…

 …v tom případě pamatuj - ţe podle zákona
 padajícího kamene jsou pak spolupracovníci
 těchto spolupracovníků ještě hloupější a ty jsi
 jako manaţer ztracen…
HISTORICKÝ POHLED NA
  MANAGEMENT
Vývoj managementu jako vědní disciplíny
• Většina autorů se shoduje v tom, ţe se
 management utvářel ve třech etapách a
 v současnosti proţívá etapu čtvrtou.


• 1. etapa – vědecký (klasický) management
 s psychologicko-sociálními přístupy, období od
 počátku 20. století do počátku 30. let
• 2. etapa – management 30. – 70. let 20. století
• 3. etapa –management 80. let aţ konce 20.
 století
• 4. etapa - soudobý management – tj.
 management 21. století
       Historický vývoj managementu
                                     PRAGMATICKÉ
                                      PŘÍSTUPY


 KLASICKÉ PŘÍSTUPY                        SOUČASNÉ PŘÍSTUPY
 1890   1900  1910  1920  1930  1940   1950   1960  1970  1980   1990  2000

                                            Znalostní
         Byrokratický                  Kontingenční    management,
                      Kvantitativní      situační
         management                              učící se
                      management       management     organizace
Management                                Mc
 práce      Administrativní       Interpersonální,     Kinsey
          management,        behavioristický      „7 S“
          m.organizace         management
                                      Reengineering;
                           Systémové       management
                Sociálně
     „Vědecký“                   přístupy       kvality (TQM)
                (lidský)
     management                Krizový
               orientovaný               Procesní
               management      management     přístup
      Vědecký management
     (americká škola – management práce)
Představitele:

• F.W. Taylor – principy řízení práce

• H. Gantt – principy plánování práce

• Manţelé – Gilbrethovi – principy zjednodušování práce

• H. Emerson – principy efektivnosti práce

• H. Ford a další – principy standardizace práce
        Vědecký management
Frederick Winslow TAYLOR (1856-1915)
   – je povaţován za zakladatele vědeckého
    managementu – managementu práce
   – navrhl řadu doporučení a přes 100
    patentů

K  dosažení nejlepšího výkonu na pracovišti doporučuje:
  princip normování
  zručnost, výkonnost, kvalita a výchova, školení
  rozdělení práce a zodpovědnosti mezi vedení a dělníky
  soulad mezi potřebami výroby a moţnostmi zajištění
   jejich zdrojů (pracovníci, stroje atd.)

Podstatná doporučení: odbornost, harmonie, spolupráce,
 maximální výkon, hmotná odměna

Důležitou roli při kvalitě výroby dle Taylora hrají předáci, mistři
 a technologicky zdůvodněná úkolová mzda.
     Vědecký management
Henry Laurence GANTT (1861-1919)
  Denní plánování pracovních operací, jež je dodnes
  i u nás užívané ve formě tzv. Ganttových diagramů
  či úsečkových plánů.

  Zavedl odměňování a prémiování za překročení
  plánovaných výkonů.

  Ganttova koncepce - analogie k dnešním
  normohodinám pro dělníky a podílových prémií
     Ganttův diagram - ukázka
Ganttův diagram je      Po nastartování projektu lze proces
nástroj projektového     realizace sledovat proporcionální
managementu -         výplní jednotlivých sloupců
rozdělení do několika úloh,  projektu. Vertikální linie
plánování a sledování     představuje jednotlivé termíny
dokončení celého projektu.  etap daného projektu.
        Vědecký management
Frank Bunker GILBRETH
(1868-1924)
LILLIAN Evelyn Moller GILBRETH
(1878 – 1972)

Zaměřili se na racionalitu práce
cestou odhalování zbytečných pohybů

 – Dokumentovali, ţe většina pracovní činnosti se dá
  rozloţit na elementární pohyby a úkony (tzv.
  therblig´s), a z nich pak zpětně odvodit racionální
  postup práce

 – Identifikovali 17 základních prvků pro rozborový
  rozklad prací v pohybových studiích.

 – Vypracovali procesní diagramy pro rozklad prací na
  operace prováděné více dělníky
Harrington Emerson (1853-1931)
   Twelve Principles of Efficiency, 1912

 Dvanáct principů efektivnosti práce:
 1. Jasně definovat cíle řízených činností
 2. Střízlivě vyuţívat zdravý rozum a kriticky
  hodnotit rozhodovací situace
 3. Vyuţívat poradce a zkušenosti jiných
 4. Zabezpečit pracovní disciplínu a morálku
 5. Zajistit spravedlivé odměňování a vhodné
  pracovní podmínky
 6. Mít spolehlivou a včasnou evidenci
  nákladů a výsledků práce
 7. Vytvořit pruţné operativní řízení probíhajících výrobních
  i nevýrobních procesů
 8. Správně volit, umísťovat, plánovat a organizovat činnosti
  pracovníků
 9. Vytvářet vhodné podmínky pro výkon prací, včetně
  standardizace výrobků a dílů
 10.Standardizovat výkon pracovních operací
 11.Standardizovat pracovní instrukce a výrobní
  dokumentaci
 12.Zajistit spravedlivé odměňování a motivaci kaţdého
  pracovníka
Henry Ford (1863 -1947)
 a jeho „plechová Líza“
Přínos Henryho Forda pro management
• Byl praktickým realizátorem myšlenek klasického
 managementu
• Obohatil teorii klasického managementu poznatky o
 výhodách hromadné standardizované výroby:

 - hromadná výroba jednoho výrobku – model T
  (Plechová Líza, v letech 1908 – 1927 vyrobeno 15 mil.
  vozů);

 - součásti musí být standardizovány;

 - jednotlivé činnosti musí být prokalkulovány na
  minimum času a nákladů;

 - zavedl pásovou výrobu (1913);

 - pochopil, ţe stabilita pracovníků je závislá od výdělku;

 - výroba ve velkém přináší velké úspory (economy of
  scale).
  Evropská škola vědeckého managementu
• Management organizací

  - principy managementu organizace
  Představitele:
•  H. Fayol – principy managementu
•  M. Weber – principy byrokratické (dokonalé) organizace
•  V. Pareto – princip priorit (hlavního článku)
•  T. Baťa – implementoval do praxe kombinaci myšlenek
       vědeckého managementu a klasické teorie
       organizování

  - principy organizování
  Představitele: J. Mooney, A. Reiley
 - management chápan jako technika, resp. umění ovlivňování a
  inspirování ostatních ;
- organizování = technika specifických manažerských funkcí
  zaměřených na koordinaci celku
      Administrativní management
Henri FAYOL (1841-1925)
 Představitel evropského vědeckého managementu –    managementu
 organizace. Jako první se zabýval vlastní činnosti manažera
• podnikové činnosti rozdělil do šesti skupin: technické,
 obchodní,finanční, ochrany, účetní a správní;
           Henri Fayol
• určil pět základních manaţerských aktivit:
  předvídání (plánování), organizování, přikazování,
  koordinace, kontrola;
• vymezil 14 principů managementu:
  dělba práce, pravomoc a odpovědnost, disciplína,
  jednota přikazování, jednotné řízení, podřízenost
  individuálních zájmů zájmům celku, odměňování,
  centralizace, hierarchie řízení, pořádek, spravedlnost,
  stabilita personálu, iniciativa, jednotný duch organizace
•  poukázal na nepruţnost horizontální komunikace
  při striktním dodržení hierarchie;
•  nastolil otázku rozpětí řízení;
•  vymezil představu štábních útvarů;
•  formuloval princip priorit – nenechte se pohltit detaily!
        Byrokratický management
Max WEBER (1864-1920)
6 principů byrokratické organizace
(byrokracie = dokonalá organizace):


1. Dělba práce.
2. Přesně definovaná hierarchie práv a povinností.
3. Činnost organizace dodržuje soustavu pravidel.
4. Vedoucí řídí podřízené na základě objektivních
  pravidel a postojů, neosobně a spravedlivě vůči
  všem.
5. Práce v byrokratické organizaci je sluţbou.
6. Organizace vytváří podmínky pořádku a stability
  jejího fungování.
      Plánovitý přístup k managementu
Vilfredo PARETO
  (1848 – 1923)

•  Na společnost nahlíţel jako na sloţitou skupinu
  nezávislých jednotek, které v důsledku svých
  postojů a svého smyšlení usilují o dosahování
  rovnováhy ve společenském dění


• Na základě analýz učinil závěr o heterogenitě distribuce příjmů ve
 společnosti, který byl zobecněn do podoby určování priorit –
  Paretův princip –
  pravidlo 20 : 80 - metoda hlavního článku


  „…malá skupina jevů (cca 20 %) má 80 % významovou
  hladinu – malá skupina jevů má zásadní význam a naopak
  existuje značná skupina jevů, které jsou téměř
  bezvýznamné…"
  Česká škola vědeckého managementu

Tomáš BAŤA (1876 - 1932)
Představitel taylorismu v ČSR
• Plánování veškeré činnosti (pololetí –
 předpoklady, týdenní plány výroby;
• Hospodářská střediska – samosprávně hospodařící
 střediska, uzavřený cyklus výrobního programu,
 zúčtovací ceny výkonů střediska;
• Samospráva dílen;
• Pravomoc a odpovědnost řídících pracovníků;
• Týdenní zúčtování a kontrola korunou;
• Účast na zisku;
• Důraz na pořádek a disciplínu;
   Sociálně (lidský) orientovaný
       management
       30. – 50. léta 20. stoletíPředstavitele:
Elton Mayo,
L. Gilbreth,
Abraham Maslow,
Frederick Herzberg
Douglas Mc Gregor,
M.Parker-Follett
Sociální přístupy k managementu - Škola
      mezilidských vztahů
            Základy řízení lidí
• Mezilidské vztahy          • Behaviorismus (zkoumání
                    chování lidí)
• Ovlivněno tzv.
 Hawthorneovskými studiemi      • vědecký přístup ke zkoumání
 (1924 – 1927 - společnost       lidského chování,
 Western Electric):
                   • Vyuţívání psychologie,
•  - vliv změn prac. prostředí na
    produktivitu práce,       sociologie, antropologie pro
   - vliv doby nepřetrţité práce   účely poznání chování lidí,
  - zjišťování názorů pracujících  • Chápání individua (člověka)
  - sociální podmínky práce      jako černé schránky
• respektování lidské
 důstojnosti

• rozvoj lidského potenciálu

• sociální prostředí
Škola mezilidských vztahů


George Elton Mayo
 (1880-1949)

  Prokázal vliv psychologických a sociálních faktorů na
  produktivitu práce.
  Nutnost respektovat např. způsoby jednání vedoucích
  s pracovníky, místo jednotlivce v pracovním
  kolektivu, způsob hodnocení práce, apod.
  Respektovat a využívat ke zvyšování výkonnosti
  vznikající sociální a psychologické potřeby.
  Tvrzení založena na výsledcích výzkumu z roku 1924
  (dlouhodobá měření a vyhodnocování interview s
  pracovnicemi).
Lilian Gilbreth    (1878-1972)
„The Psychology of Management“


Je povaţována za průkopníka v
oblasti psychologie řídící práce.

  •Uplatnění psychologie při vhodném
  výběru a umístění pracovníků, v
  zaškolování a pracovním postupu, ve
  vytváření vhodného sociálního klimatu
  pro výkonnou práci.

  •„Za vším je třeba vidět člověka“
   Abraham H. Maslow (1908 – 1970)
Představitel Organizational Behavior managementu - vychází ze školy
  mezilidských vztahů (Mayo).                        Motivation and Personality,
                        1954
                          Chápal člověka jako
                          psychologický
                          organismus, který
                          se snaží uspokojit
                          své životní potřeby.
Frederick Herzberg (1923 - 2000)


Herzbergova teorie 2 faktorů
 MOTIVAČNÍ FAKTORY - vedou k uspokojení.
 UDRŢOVACÍ (HYGIENICKÉ) FAKTORY - nemají pozitivní vliv na
 motivaci, v nepříznivém případě mohou způsobit neuspokojení.


 MOTIVUJÍCÍ FAKTORY      UDRŢOVACÍ FAKTORY
   Dosažení cíle       Podniková politika a správa
   Uznání           Vztahy v kolektivu a pracovní
   Povýšení          podmínky
   Práce sama o sobě     Mzda
   Možnost osobního růstu   Jistota práce
   Odpovědnost        Životný styl
   Samostatnost        Postavení
Douglas McGregor (1906-1964)

Autor teorie „X“ a „Y“
  (vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je dán
  motivací, kterou se pracovník zapojuje do firmy).

Existují 2 typy lidí:

  TEORIE X
  – lidé neradi pracují a práci se vyhýbají, tudíž jim za práci musí
   být nabídnuta odměna, nebo hrozba trestu, lidé jsou raději
   kontrolování a řízeni, nesnáší zodpovědnost, mají nízké ambice
   a žádají jistoty.
  TEORIE Y
  – lidé pracují rádi či s potěšením, raději se sami kontrolují a řídí,
   jdou za společným cílem, přijímají a vyhledávají zodpovědnost,
   jsou důvtipnější a kreativnější.
  Další vývoj managementu (50. – 80. léta 20. století)
     - manaţerský vědecký přístup -
Charakter managementu:
  primární zaměření na rozhodování, spoléhání na kritéria ekonomické
  efektivnosti, na matematické modely, závislost na počítačích


Přístupy a představitele:

 a) procesní přístupy (navaznost na práce H. Fayola –
            Lyndall F. Urwick, Luther Gulick);

 b) systémové přístupy (Chester Barnard, Herber Simon);

 c) kvantitativní přístupy -    Matematické programování,
  strukturní analýza, teorie her, analýza projektů, teorie hromadné obsluhy, teorie
  zásob, teorie obnovy apod. -
  (Kenneth J. Arrow, Ragnar Frisch, Leonid V. Kantorovič,
   Wassily Leontieff, John von Neumann, Herbert Simon,
   Harry Markovitz a další)
 d) krizový management – jako specifická forma klasického managementu
           Procesní přístupy
 Luther Hasley III. Gulick
   (1892 – 1993)
 Lyndall Fownes Urwick
   (1891 – 1983)

–  systém  POSDCORB – manaţerské funkce

  procesy managementu tvořící ve svém integrálním celku
   následující činnosti:
      Plánování        (Planning)
      Organizování      (Organizing)
      Personální zajištění  (Staffing)
      Přikazování       (Directing)
      Koordinace        (COordinating)
      Evidence         (Reporting)
      Rozpočtování       (Budgeting)
  Důraz na analýzu manaţerského procesu pro obecně platné podmínky.
  Management procesem pro univerzálně platné podmínky
              Systémový přístup
  Chápe organizaci jako skupinu vzájemně propojených prvků, které
  mají společný cíl
  Zdůrazňuje celistvé, komplexní chápání uvažovaných jevů, tj. ve
  všech jejich podstatných vnitřních i vnějších souvislostech.
  Představitele:
  Chester Barnard (1886 – 1970)
  The Functions of the Executive, 1938 - Funkce správního vedoucího
  Organization and Management, 1948 – Organizace a řízení
  Respektování principu celistvosti. Důraz klade na synergii dílčích
  částí, jejichž součet tvoří hodnotnější celek.
  Za základní považoval 2 typy organizací: skalární (hierarchický) a
  laterární (koordinace je výsledkem konsensu, kompromisy - pobídky hmotné,
  nehmotné, duševní podněty, prac. podmínky)
  Mezi další Barnardovy přínosy počítáme identifikaci formální a
  neformální organizace řízení.
  Herbert A. Simon (1916 – 2001)
  Administrative Behaviour, 1947 – Správní chování
  Organizations, 1958
  The New Science of Management Decision, 1960 - Nová věda o říd. rozhod.
  Organizace jako dynamicky se rozvíjející systém, ve kterém
  jsou klíčovou hybnou silou rozvoje lidé. Rozhodující úlohu hraje
  motivace.
  Významným přínosem je koncepce „omezené racionality“.
               Systémový přístup
Organizace je dynamický celek a systémový přístup
managementu se snaží předvídat očekávané i neočekávané
důsledky svých rozhodnutí. Manažeři jednotlivé problémy neřeší,
usilují o změny celého systému vzájemně propojených prvků
pomocí plánování, organizování, kontrolování.

        Dopředná vazba


     VSTUPY           TRANSFORMACE
                                       VÝSTUPY
 (fyzikální, intelektuální,    (transport, skladování,
                                     (produkty, služby)
    energie, čas)           výroba)


                         Zpětná vazba


          Zpětná vazba                 Zpětná vazba
                    KONTROLA
       Kvantitativní management

 Rozvíjejí se v 50. a 60. letech.
 „Operační výzkum“
 Soubor přístupů a metod matematiky, statistiky apod.,
 které slouží k řešení rozhodovacích úloh).
 Postupy řešení na základě interdisciplinární spolupráce.
Metody operačního výzkumu:
Strukturní analýza        Metody matematické statistiky
Lineární programování      Metody hromadné obsluhy
Dynamické programování      Metody teorie zásob
Teorie her a strategického    Metody teorie obnovy a údrţby
chování             Simulační metody
Síťové grafy           Heuristické metody
Metody řešení sekvenčních úloh
     Kvantitativní management
• Kenneth J. Arrow – Nobelova cena za ekonomii

• Ragnar Frisch – Nobelova cena za rozvoj a aplikaci
 dynamických modelů v analýze ekonomických procesů

• Leonid Vitaljevič Kantorovič – Nobelva cena za příspěvek
 k teorii optimální alokace zdrojů

• Wassily Leontieff – Nobelova cena za rozvoj input-output
 metody a její aplikaci v analýze meziodvětvových vztahů

• John von Neumann – Teorie her a ekonomické chování

• Herbert Simon – Nobelova cena za výzkum rozhodovacích
 procesů v organizacích

• Harry Markovitz – Nobelova cena za práci v oblasti ekonomie
 financí
Situační management - Kontingenční teorie
  Různé situace vyžadují různé znalosti, a proto manažeři,
  usilující o získání znalostí vyžadovaných různými situacemi,
  vytvářejí vysoce účinný způsob řízení, který lze označit jako
  situační management (Mary Parker -Follettová)
                (1868 – 1933)

  Contingency (nahodilost – nepředvídatelnost)

  „zákon situace“

  Tvrdé plánování, jasně definované pracovní úkoly,
  autokratické řízení a přísná kontrola – může někdy vést k
  vysoké produktivitě i uspokojování pracovníků.
  V jiném případě - lze stejných výsledků dosáhnout zcela
  opačným přístupem (rámcovým plánováním, volně
  charakterizovanými pracovními úkoly, demokratickým
  způsobem řízení a občasnou kontrolou)

  Neexistuje žádný nejlepší způsob plánování, organizování a
  kontrolování. Manažeři musí pro každou novou situaci vždy
  hledat nejvhodnější způsob.
  Management konce 20. století
    Pragmatické přístupy
  Kombinují teoretické a praktické přístupy
  k managementu


 Alfred P. Sloan, Jr. (1875-1966)
  Na počátku 20.let minulého století šéfem
  General Motors

  Zavedl organizační formu divizí,

  Decentralizací řízení uvolnil prostor vrcholovému
  vedení pro řešení strategických úloh

  Zabýval se organizačním uspořádání vrcholového
  vedení firmy (výkonný a finanční výbor)

  Zavedl škálu modelů odpovídající poţadavkům trhu
     Pragmatické přístupy
• Peter F. Drucker (1909 - 2005)

• guru praktického přístupu k
 managementu

• Zakladatel koncepce
 „řízení dle cílů“ (MBO – Management by
 Objectives).

• Umění řídit v podmínkách stálých změn, řídit
 inovativně a s rychlou realizací inovačních strategií
 povaţuje Drucker za jeden rozhodujících
 manaţerských klíčů úspěchu;

• Zakladatel koncepcí hospodaření s časem
 manaţerů, managementu změny apod.
        Peter Drucker

• zemřel 11. listopadu 2005, několik dní před
 svými 96. narozeninami,

•Byl to nejvýznamnější filozof managementu za
 poslední století. Napsal 40 knih a bezpočet článků.

• Byl to guru pro světovou podnikatelskou elitu,
nejen
 v Evropě a v Americe, ale také
 v Japonsku a v rozvojovém světě.
    Pragmatické přístupy
      McKinsey – 7S
7S – strategy,
   structure,
   systems,
   style,
   shared values,
   staff,
   skills
- vzájemně se
  podmiňující
  faktory
  manaţerské
  činnosti a její
  úspěšnosti
          Další přístupy

TQM – Total Quality Management

 Od 80. let 20. stol.
 Přístupy komplexního (úplného) řízení jakosti
 ISO certifikáty
 Kontrola kvality nejen na výstupu, ale i na vstupu
         Další přístupy
Reengineering – cílem reengineeringu je být lepší
zásadní a radikální přestavba (redesign) podnikových
procesů za účelem skokového zdokonalení výkonnosti v
prostředí společnosti znalostí se zaměřením na procesy
(procesní přístup)
  zlepšení kvality
  zkrácení výrobních časů
  snížení nákladů, zvýšení produktivity
 Úrovně reengineeringu
 WPR – work process reengin. (změny v části podniku)
 BPR – business process reengin. (změny v celém
 podniku)
 TBR – total business reengineering (změny se dotýkají i
 okolí podniku, zvláště dodavatelů, ale i odběratelů)
       Learning Organization
  „učící se organizace“ – využívá synergického efektu
  „…. organizace, kde lidé soustavně rozvíjejí svoji
  schopnost tvořit skutečně poţadované výsledky, kde jsou
  ţiveny expanzívní způsoby myšlení, kde se otvírají brány
  kolektivním aspiracím a kde se lidé průběţně učí, jak se
  společně učit“.
  –Peter M. Senge tvrdí, ţe schopnosti učící se organizace jsou
  podmíněny především zvládnutím pěti myšlenkově zaloţených
  postupů (component technologies):
•  osobní mistrovství (souvisí zejména s uměním zvládnout
  problémy aplikací ověřených metod, účelnou motivací,
  koncentrací apod.)
•  modely chápání světa (mental models) představují základ
  procesu učení: jak tvůrčím způsobem myslet, účelně jednat
  v podmínkách reálných moţností a potřeb organizace)
•  umění vytvářet sdílené vize (je rozhodující pro tvůrčí vedení,
  manaţeři nesmějí diktovat, ale vize musí být sdíleny většinou
  pracovníků organizace
•  týmové učení (tvoří základ pro tvůrčí integraci znalostí,
  schopností, dovedností a má smysl jedině tehdy, není-li učením
  vybraných jednotlivců, ale vytváří se jím společný zájem),
•  systémové myšlení (je potom velkým integrátorem- „pátou
  disciplínou“, která vytváří potřebný synergický efekt).
MECHANISMY UČÍCÍ SE ORGANIZACE

- Transformační a inovativní vůdcovství;

- Vlastnictví procesů;

- Vůdcovství na všech úrovních organizace;

- Koučing (radit, pomáhat, povzbuzovat);

- Mentoring;

- Sebeřízení;

- Mechanismy, procedury a nástroje sebepřeměn organizace;

-Řízení rizik
       Další přístupy

• Philip Kotler – Marketing Management


• Michael E. Porter – problematika hledání a
využívání konkurenční výhody podniku či národů

• J. A. Schumpeter, John Kotter – Management
změny

• T. Peters, R. Waterman – In Search of
Excellence (Hledání dokonalosti)
  Rysy japonského managementu
       …. Kdyţ Japonec ztratí tvář, vezme si ţivot…

 Obrácené řízení (vyšší zapojení nižších úrovní řízení a
 výkonných pracovníků)
 Systém personální práce
   Snaha o zajištění celoživotního zaměstnání
   Povyšování dle služebních let
   Systém periodické rotace zaměstnanců
   Důraz na mezilidské vztahy
   Loajalita k firmě
 Důraz na poţadavky zákazníků
 Japonská morálka (disciplinovanost, pracovitost, trpělivost)
 Vyuţívání a tvůrčí rozvoj zahraničních inovačních
 námětů
 Technologické aspekty – Hi-Tech, inovace
 Rysy japonského managementu


 Konzultační systém – (ringiseido)- k přípravě
 rozhodnutí je potřeba celá řada stanovisek;
 Kolektivní moudrost – management musí naslouchat
 hlasu „lidu“ (tomu, co říkají podřízení o fungování firmy)
 Keizen – nepřetržité zlepšování. KEIZEN je založen na
 menších krocích, je to plynulý proces, který se orientuje
 hlavně na pracovníky, pracující v týmu. Vychází přitom
 z myšlenky, že pracovníci ve výrobě většinou velmi
 dobře vědí, jak výrobní proces probíhá a jak by mohl
 probíhat lépe.
 Krouţky kvality – QCC – quality control circles
 Kanban – tento systém byl vyvinut pro řízení uvnitř
 provozu.Pracuje na systému „just in time“ – systém
 řízení zásob, dodávek „právě v čas“ (zaveden v Toyotě)
 Zlaté myšlenky managementu
 Manaţer:

• své lidi (podřízené) nebije, nekleje, nikdy se
 nerozzlobí, omyl promine vždycky, nedbalost
 nebo zapomenutí nikdy!

• Nekompromisně trvá na dodržování
 stanovených (dohodnutých) pravidel !

• Připouští, že každý může udělat chybu, ale
 nesmí ji opakovat!
Literatura
• s. 17 – 30
• s. 287 – 347
    2
MANAŢERSKÉ FUNKCE
                  Sekvenční a paralelní
                  manaţerské funkce

SEKVENČNÍ FUNKCE
   plánování                                             PARALELNÍ FUNKCE
    plánování
   organizování                                               analyzování
    organizování                                            řešených problémů
 výběr a rozmístění
  výběr a rozmístění
   pracovníků                                               rozhodování
    pracovníků
   vedení lidí                                               realizace,
    vedení lidí                                             implementace
    kontrola
     kontrolaIn: Vodáček, L. – Vodáčková, O.: Management teorie a praxe pro 90. léta. Management Press, Praha 1996
           2
     PLÁNOVÁNÍ
• manažerská aktivita, zaměřená na budoucí vývoj
 (společnosti, firmy, jednotlivce…);
• aktivita určující CO, KDY, KDE a JAK má být
 dosaţeno;
• aktivita pro stanovení budoucích cílů a vhodných
 prostředků pro jejich dosažení;
• aktivita jejíž výsledkem je plán.
          Prvky plánování
Cíle    Akce       Zdroje        Implementace

                                JAK?
             CO?
 Plán          KDY?                 -Aktivity
            KDE?              (opatření, činnosti,
            Určení cílů              procesy)
                               -Zdroje
                               -Termíny
                             - Odpovědnost


Při komponování plánů je třeba mít na zřeteli:
• priority
• měřitelnost – používání kvantifikovatelných veličin
• přiměřenost
• Cíle jsou specifikované budoucí stavy, které mají být dosaženy: - je to
  určitý stav, o kterém manažer předpokládá, že může být dosažen
  ve stanoveném čase.

• Priority cílů – ukazují, že v daném čase je dosažení některého
         z cílů důležitější než dosažení ostatních cílů.

• Časový rámec cílů:
 – krátkodobé – mohou být dosaženy do jednoho roku – zpravidla
  představují operativní řízení a tvoří základ rozpočtování;
-  střednědobé – jejich dosažení vyžaduje dobu 2 – 6 let – prezentuji je
  různé taktiky a tvoří základ pro programování;
-  dlouhodobé – jsou dosahovány za dobu delší než 5 let (10 – 15 let)
  – tvoří základ pro strategie (strategické plánování);
-  vize – dlouhodobé strategie (15 – 20 i více let)

Cíle podle důleţitosti:
  - hlavní, vedlejší (pomocné), alternativní, abstraktní, závislé,
   nezávislé,
Kriterium SMART = Specific, Measurable, Attainable, Realistic and
 Timed) – konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické, správně
 načasované
Konflikty mezi cíli:

- manaţeři musí brát v úvahu zájmy rozličných
 skupin (akcionářů, zaměstnanců, odborů, zákazníků,
 dodavatelů, věřitelů, státních orgánů)- na nichţ závisí
 dlouhodobý úspěch firmy;
- Uspokojování těchto, často protichůdných zájmů, vyvolává
 konflikty. Manažer však musí učinit rozhodnutí, musí hledat
 alternativní možnosti.

Příklady alternativních rozhodnutí:

 1. Krátkodobý zisk versus dlouhodobý růst
 2. Zisk versus konkurenční postavení na trhu
 3. Silná propagace versus intenzivní rozvoj výrobku
 4. Větší proniknutí stávajících trhů versus rozvoj nových plánů
 5. Rozvoj stávajících podnikatelských aktivit versus jejich
   diverzifikace
 6. Ziskové cíle versus neziskové cíle (např. sociální)
 7. Růst versus stabilita
 8. Malé riziko versus vysoké riziko
 9. Radikální změna versus krize.
Měřítka cílů:
 - cíle musí být pochopitelné a akceptovatelné pro všechny, kteří se budou
  na jejich dosaţení podílet,
 - P. Drucker poţadoval, aby organizační cíle byly určovány přinejmenším
  v následujících oblastech:
    - postavení na trhu
    - inovace
    - produktivita
    - materiální a finanční zdroje
    - rentabilita
    - manaţerská výkonnost a zodpovědnost
    - výkonnost pracovníků a jejich postoje
    - sociální zodpovědnost
 Účinné plánování vyžaduje měřitelné cíle.
 Efektivnost podnikání vyţaduje věnovat zvýšenou pozornost
 tzv. profilovým cílům – rentabilitě (výkonnost celkových aktiv nebo
 výnosnost vlastního jmění, míra návratnosti investovaného kapitálu –
 Rate of Return), marketingu (produktů, trhů,distribuce a uspokojování
 zákazníků), produktivitě (poměr výstupů ke vstupům) a finančním
 cílům (koeficient likvidity, obrat provozního kapitálu, zkouška úvěrové
 bonity, obrat účtu pohledávek či obrat účtu zásob)
    Akce, Zdroje, Implementace
• Akce -   prvky plánování, které určují zda bude cíle efektivně
      dosaţeno, nebo zda dojde k selhání.
•  Plánované průběhy akcí se nazývají strategie nebo taktiky,
  podle toho jaký jejich rozsah a důležitost.
•  Pro předpověď budoucnosti mají manažeři k dispozici
  čtyři metody: odhady, průzkumy, analýzy časových řad
  a ekonomické modely.

• Zdroje – představují proces rozpočtování a alokování zdrojů.
  - rozpočtování (variabilní – realizujeme v případě, když se
  plánované výsledky odchylují od výsledků plánovaných a klouzavé –
  které představuje sestavování rozpočtu pro zvolené časové období –
  např. 1 rok s tím, že dochází k jeho aktualizaci vždy po určité době,
  např. jednou za měsíc
  - alokování zdrojů – zdroje disponibilní, indisponibilní

• Implementace – akcí a zdrojů zpravidla pomocí jiných lidí, které
  musejí manažeři motivovat tak, aby bylo v jejich zájmu cíle
  dosáhnout. K tomu využívají - pravomoci, přesvědčování, zásady.
  Účinné zásady mají mít tyto vlastnosti: pružnost, úplnost,
  koordinace, etika, jednoznačnost),
    Rozdělení plánovacího procesu
• strategické plánování na úrovni top managementu
        plánovací doba – 10 a více let


• taktické plánování – navazuje na strategie, oblast
 středního managementu, z časového hlediska se jedná
 o střednědobé plány ( 2 – 6 let), člení se podle
 organizačních jednotek a mají např. podobu plánu
 výroby, investic, prodeje a finančních rozpočtů


• operativní plánování – realizováno středním a
 nejširším managementem v oblastech plánování výroby
 a distribuce s cílem optimalizace zdrojů a kapacit,
 operativní plány jsou uţ velice podobné a rozděleny do
 krátkých časových úseků (do 1 roku)
Řízení organizační výkonnosti (corporate performance
management) – CPM
Dnešní doba je charakteristická zkracujícími se životními cykly
produktů, rychle rostoucí konkurencí na trzích, rychle se měnící
ekonomickou situací a zvýšenou pozorností věnovanou operativní
výkonnosti organizací. Uvedené pojmy představují koncepty a
metody, které pomáhají organizacím zaměřit se na podstatu jejich
podnikání, tj. orientovat se na svůj "core business".
    Procesní pohled na plánovací
          proces

                Zhodnocení zdrojů
                  firmy
Definování                            Implementace
 MISE       Stanovení            Formulace    strategie
 firmy,     CÍLE firmy            strategie  prostřednictvím
 poslání                             operačních
                                   plánů
              Vyhodnocení rizika a
               příležitostí okolí
    Růstové
    Sociální
    Personální
    Inovační
    investiční
            Shrnutí
• Dobré plánování zahrnuje i umění dělat obtíţné věci
 jednoduše,
• Cíle představují budoucí stavy určitých veličin, které
 povaţují manaţeři za přijatelné nebo optimální. Setkávají
 se při tom s problémem alternativních cílů, které musejí
 vyhodnocovat a určovat pořadí jejích významnosti
 (priority).
• Cíle se musí stanovovat pomocí kvantifikovaných veličin a
 být v souladu s hlavními zájmy organizace (rentabilita,
 marketing, produktivita, finanční zdroje, inovace,
 manaţerské chování, postoje zaměstnanců a sociální
 zodpovědnost)
• Postup realizace akcí zaměřených na dosaţení cílů musí
 být specifikován – strategie a taktiky,
• Poţadavky na zdroje potřebné pro realizaci plánů se
 určují pomoci rozpočtů,
• Pro implementaci plánů vyuţívají manaţeři pravomoci,
 přesvědčování a specifické zásady.
 Zlaté myšlenky managementu
• V každé práci se najdou místa, která vás
 nebaví, ale rozhodující je to procento, které
 vás uspokojuje.

• Pokud vnímáte, že toto procento výrazně
 klesá, měl (-a) by jste si najít práci jinou,
 protože vaše výsledky budou zákonitě klesat
 stejným tempem!

• Uspět ve svém oboru můžete jen za
 předpokladu, že budete umět přesně si
 definovat priority, dobře vybrat tým
 spolupracovníků a zachovat si schopnost
 zobecnění a nadhledu!
         Literatura

• S.  51 – 61
   3

ORGANIZOVÁNÍ
Organizování – cílevědomá činnost, jejímţ konečným
 cílem je uspořádat prvky v systému, jejich aktivity,
 koordinaci, kontrolu tak, aby přispěly maximální
 měrou k dosaţení stanovených cílů systému.

Organizační struktury jsou nejstarší a nejpodrobněji
 studovanou oblastí managementu.

Posláním organizování je vymezit a hospodárně
 zajistit plánované a jiné nezbytné činností lidi
 (jednotlivců i kolektivů) při plnění cílů a dalších
 potřeb firmy nebo její části.

Formou sdruţování činnosti i lidí pro zabezpečování
 úkolů organizování jsou organizační struktury.
       Teorie organizace
• Teorie organizace je interdisciplinárním vědním
 oborem, který se zabývá zkoumáním
 společenských organizací s cílem formulovat
 základní (obecné) principy a zákonitosti vytváření
 a fungování organizací.

V teorii organizace je pojem organizace vykládán a
  zkoumán v následujících významech:

• organizace jako uspořádaná věc (struktura, systém) –
 v tomto případě hovoříme také o organizační soustavě a
 jde o věcné (strukturální) pojetí,
• organizace definovaná z hlediska aktivního
 (činnostního, dynamického) pojetí, kde je předmětem
 zkoumání organizační činnost (organizování),
• organizace jako vlastnost systému – zkoumána je míra
 organizovanosti (uspořádanosti / racionalizace
 systému), jedná se o pojetí atributové, které doplňuje
 dvě výše uvedené pojetí, nemá však samo koncepční
 charakter.
           Organizování
• Posláním organizování je prostřednictvím členů
 organizace zabezpečit účelné a efektivní
 vykonávání všech činností vedoucích k dosaţení
 cílů organizace, a to především prostřednictvím:
• relativně trvalejších vnitřních struktur – tzv. organizační
 struktury,
• naplňováním principů organizování,
• vypracování platných postupů (procedur) výkonu a
• stanovení zodpovědnosti za výsledky.

• Principy organizování
 Procesy organizování vycházejí z následujících
 základních principů: dělba práce, specializace a
 koordinace, které jsou vzájemně provázané
Obsahová náplň organizování je v managementu
 obvykle zaloţena na zvládnutí řetězce návazných dílčích
 procesů:


  - stanovení a uspořádání činností, které jsou nezbytné pro
 fungování řízeného celku;
 - stanovení a zajištění racionální dělby práce pro provádění
 vymezených činností, a to s vyuţitím výhod specializace i
 profesní a kvalifikační úrovně lidi;
 - seskupení (sdruţení) dříve vymezených činností tak, aby
 odpovídaly potřebě sladěného uceleného řízení a
 hospodárného provádění k dosaţení stanovených dílčích
 cílů (potřeb, úkolů);
 - stanovení a přiřazení (delegace) rolí (úloh) lidí, zejména
 pak u vedoucích pracovníků, kteří budou se stanovenou
 pravomocí a zodpovědností zabezpečovat plnění
 sdruţených činností;
- koordinace lidí, zdrojů a prováděných činností v prostoru a
 čase tak, aby to odpovídalo hospodárné realizaci
 plánovaných cílů.
    ORGANIZOVÁNÍ - základní pojmy -
Pravomoc – právo vyuţívat v určitém daném rozsahu volnosti v
 rozhodování, vynucení lze pouţít pod hrozbou určitých sankcí
Odpovědnost – ručení za svěřený úsek, úkol, útvar, splnění cíle,
 případně tzv. odpovědnost hmotná či právní
Kompetence – rozsah, určující šíři pravomoci a odpovědnosti
Delegování – svěření části kompetence na zvolenou osobu či
 útvar
 Centralizace – přenášení kompetencí na vyšší organizační
 úroveň, soustředění kompetencí do jednoho bodu, vše je
 řízeno z centra organizace
 Decentralizace – přenášení kompetencí na niţší stupně
 řízení, tj. některé úkoly jsou řízeny bez zásahů z vyšších
 sloţek organizace
      Delegování - Určení kompetencí -
 Delegováním rozumíme proces přenosu určitých činností
 z řídicího pracovníka na pracovníka řízeného, a to při
 současném přenosu části rozhodovacích pravomocí.
 Delegování může mít buď jednorázovou, nebo trvalou
 platnost. Rozeznáváme dvě stránky delegování: věcnou –
 „komu a co“ delegovat a formální, tj. jak delegovat.

Výhody delegování:
- odlehčuje vyšším stupňům řízení
- rozhodování je přeneseno blíţe problémům,
- má motivační přínos, učí niţší stupně řízení managementu

Nevýhody delegování:
- nezaručuje jednotný přístup v podobný či stejných aktivitách
- zvyšuje nároky na koordinaci podřízených sloţek
- zvyšuje nároky na počet a kvalifikace manaţerů na niţších stupních
 řízení

Co by se nemělo delegovat:
- závaţná strategická rozhodnutí
- oblasti vyţadující jednotný postup organizace
    Poslání organizačních struktur
• Organizační struktury vyjadřují formu uspořádání dělby
 práce pro racionální zajištění očekávané množiny
 řídících a prováděcích činností.
• Organizační struktury na jedné straně zabezpečují
 diferenciaci (dělbu práce) pro kvalifikované a
 hospodárné provádění stanoveného okruhu činností.Na
 druhé straně zajišťují také jejích integraci
 (harmonické celistvé řízení).
• Z tohoto pohledu dělíme organizace na:
    formální organizace – určení vztahů
    nadřízenosti a podřízenosti, vymezení působnosti,
    pravomoci a odpovědnosti
    neformální organizace – síť osobních a
    sociálních vztahů vznikajících působením
    mezilidských vztahů
    pruţné týmy – mají časově omezené trvání
   Základní dělení organizačních struktur
• Podle typu sdružování činností – funkcionální,
 výrobkové a ostatní účelové organizace;
• Podle způsobu uplatňování rozhodovací pravomoci mezi
 strukturními jednotkami –liniové, štábní,
 kombinované;
• Podle uplatňování míry delegování pravomoci a
 zodpovědnosti ve vertikální hierarchii nadřízenosti či
 podřízenosti vůči jednotkám návazným –
 centralizované nebo decentralizované struktury;
• Podle členitosti, resp. počtu podřízených strukturních
 jednotek (rozpětí řízení) ve vztahu k nadřízené
 strukturní jednotce –ploché a strmé (úzké,špičaté)
 struktury;
• Podle času (doby) trvaní – struktury stabilní
 (neměnné) a dočasné.
   Funkcionální, výrobkové a ostatní účelové
       organizační struktury
• Funkcionální struktury: jsou založeny na funkční
 specializaci dílčích strukturních jednotek. Do jednoho
 organizačního celku se kumulují stejné funkční činnosti.

         Vedoucí zásobování
         Vedoucí        Vedoucí
                      Vedoucí prodeje
      Podřízený A
      Podřízený A  Podřízený B
             Podřízený B  Podřízený C
                    Podřízený C  Podřízený C
                           Podřízený D Charakteristiky:
   Tvořena funkčními prvky a funkčními vazbami
   Mnohostranné vazby – možnost konfliktů, křížení kompetencí,
   absence koordinačního centra
   Vedoucí má pravomoc a odpovědnost za jemu příslušnou
                 Ředitel podniku
 Výzkum a vývoj   Marketing           Výroba  FinanceVýhody:
  efektivní vyuţívání zdrojů
  rozvoj kvalifikace pracovníků
  rychlejší postup v kariéře – lepší moţnost srovnání v daném oboru
  strategická rozhodnutí prováděna na centrále, niţší stupně řízení
 se věnují odborným záleţitostem
  stejná kvalifikace uvnitř skupiny usnadňuje koordinaci a
 komunikaci, vzniká kolegialita
Nevýhody:
  pomalejší průběh rozhodovacího procesu – přetíţení centrály
  menší inovační aktivita – chybí spoluúčast více funkcí
  demotivace pracovníků na celkovém úspěchu – není jasné
 přispění k celkovému cíli
  problematická výchova TOP manaţerů – existuje pouze úzká
 funkční specializace
  špatná koordinace mezi útvary, vznikají boje mezi jednotlivými
 útvary, chybí vůle ke kompromisům
       Výrobkové struktury

 jsou zaloţeny na výrobkové specializaci. Vycházejí tedy
     z předmětného či oborového principu.
            Ředitel
Naftové motory    Kompresory      Tramvaje
      Ostatní účelové organizace

U těchto organizaci jde o sdružovaní dle:

• zákazníků
• teritoriálního nebo geografického umístění
 organizačních jednotek
• poskytovaných služeb
• technologických uzavřenosti obslužných
 procesů a zařízení
 Organizační struktury podle hlediska rozhodovací
           pravomoci
Liniové struktury: struktury s přímou rozhodovací
pravomoci. Zabezpečují “příkazové řízení shora dolu“


              Vedoucí

     Podřízený A    Podřízený B   Podřízený C


 Charakteristiky:
   Nejjednodušší případ organizační formy
   Existuje jednoznačná vazba mezi podřízenými a
   nadřízenými
   Vedoucí liniové skupiny vykonávají vertikální liniové
   řízení, mají přímou (přikazovací) pravomoc, disponují
   komplexní působností pro organizační jednotku
   Liniová struktura je typická pro stádium vývoje malého
   podniku do 30 zaměstnanců
• Štábní organizace – plní především poradní funkce. Za
  vyuţití a výsledky práce strukturálních jednotek zodpovědnost
  nenesou.
                   Vedoucí

                             ŠTÁB       Podřízený A  Podřízený B  Podřízený C  Podřízený D


Charakteristiky:
  Vyuţívá výhod liniové struktury + specializace funkčních vedoucích. Vzniká
  vysoká odbornost, potlačuje nedostatky funkční struktury.
  Štáb má poradní funkci k zabezpečení kvalifikovaného rozhodování
  liniových jednotek, štáby jsou:
   – osobní (sekretářky, asistenti, osobní specialisté)
   – odborné (=funkční) –specialisté s hlubokými odbornými znalostmi
• Nevýhody:
   – Administrativně úkolová orientace, na místo orientace cílové
   – Důraz kladen především na řešení otázek „KDE“ „CO“ „KDY“ a „JAK“ na
    místo efektivního konání: ČEHO JE TŘEBA DOSÁHNOUT?
•  Štáby nemají všeobecné právo rozhodovat.
    Organizační struktury s pruţnými prvky

Charakteristiky:
 Doplňková struktura - zůstává stávající struktura vztahů
 nadřízenosti a podřízenosti doplněná novými (dočasně, ale i
 trvale) seskupující pracovníky k plnění určitého účelu, pro něž
 nebyla primární struktura vytvořena.
 K plnění těchto úkolů jsou vytvářeny TÝMY.
 Dočasný charakter a týmová práce předurčuje tyto formy
 organizace práce pro inovační oblasti.
 Nejznámější strukturou je tzv. MATICOVÁ ORGANIZACE.
   Vyuţívá se u institucí s poţadavky na pruţné reakce
   v rychle se měnících podmínkách, v odvětvích
   s vysokou frekvencí změny.
   Typickým představitelem pruţných týmů jsou krizové
   štáby
       Maticová organizace
            - příklad -

• Maticová organizační struktura – vyvážená kombinace
 funkční a výrobkové organizační struktury

 Projekt            Funkce
 nebo
 výrobek   Výroba  Marketing  Finance  Logistika

 Projekt A
 Výrobek A

 Projekt B
 Výrobek B


 Projekt C
 Výrobek C
Maticová organizace
   - příklad -
         Maticová organizace
Výhody:
  Umožňuje rychlou odezvu
  Týmy jsou vytvářeny plynule bez zásahu do stávající struktury
  Pracovníci se v týmu střídají bez nutnosti přijímání nových externích
  specialistů
  Členové týmů získávají zkušenosti s řízením.
  Zvyšuje se motivace a pocit odpovědnosti členů týmu.
  Vrcholoví manaţeři předávají operativní úlohy vedoucím
  týmů/projektů.
Nevýhody:
  Vytváří dvojí vztahy podřízenosti a nadřízenosti – kmenový a projektový
  nadřízený, dochází ke konfliktům
  Nevyjasněné kompetence vyvolávají boje o moc v organizaci, tj. boj o
  neracionální přerozdělování pravomocí neefektivnost v řízení.
  Je časově náročnější na rozhodování (porady) – „tlachání“ místo práce.
  Je náročnější na mezilidské vztahy, práce v týmu vyžaduje týmového
  ducha.
  Vyžaduje vysoké náklady – školení, motivování, zaplacení vedoucí
  projektů + náklady za práci navíc v rámci projektů, větší prostoje (porady)
Centralizované a decentralizované struktury
• Charakteristickým znakem je to, zda v činnosti
 strukturní jednotky vůči podřízeným útvarům
 převažuje striktní a podrobně uplatňování
 rozhodovací pravomoci (a následně
 zodpovědnosti za její uplatnění) nebo ne.

• Jde o to, do jaké míry, resp. jak pevně „vede
 manažer své podřízené za ruku“, a do jaké
 míry jim deleguje pravomoc a zodpovědnost
 pro rozhodování a v čem.
Centralizované a decentralizované struktury
• Centralizace v organizaci umožňuje lepší koordinaci
 výkonu pracovních činností a důsledná centralizace je
 dokonce naprosto nutná pro efektivní využívání
 informačních zdrojů. Zároveň je ovšem nezbytné
 zajistit, aby ke všem potřebných informacím existoval
 přístup z každého rozhodovacího místa.

• Centralizace se stává brzdou či překážkou tehdy,
 omezuje-li samostatnost, iniciativu a tvořivý přístup
 k výkonu pracovních činností. Zde je na místě
 decentralizace rozhodovacích pravomocí (delegování) a
 to až po úroveň, jíž se rozhodnutí týká. Limitem
 decentralizace je přitom moment, kdy ještě
 nedochází ke vzniku podmínek pro anarchii
 v jednání.
  Organizační struktury dle rozpětí řízení
PLOCHÁ ORGANIZACE         CELKOVÝ POČET PODŘÍZENÝCH
                            n = 13
                 ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ      13
                 POČET STUPŇŮ ŘÍZENÍ   2
                 CELKEM VAZEB       13
                  2. STUPEŇ
           1 VEDOUCÍ
1                                13                  1. STUPEŇ
ŠIKMÁ (STRMÁ) ORGANIZACE         CELKOVÝ POČET PODŘÍZENÝCH
                               n = 16
                     ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ      2
                     POČET STUPŇŮ ŘÍZENÍ   5
                     CELKEM VAZEB       30         5. STUPEŇ  VEDOUCÍ
               4. STUPEŇ               3. STUPEŇ               2. STUPEŇ
            1. STUPEŇ
           Rozpětí řízení

Rozpětí řízení vyjadřuje počet přímo podřízených pracovníků
jednomu nadřízenému (uzlu).

Kritéria rozpětí řízení (r. ř. vyjadřuje počet přímo
 podřízených pracovníků jednomu nadřízenému. Optimální
 rozpětí řízení – počet osob (podřízených), které je manažer
 schopen efektivně řídit.

 Pokusy o exaktní stanovení optimální velikosti rozpětí řízení
 (V.A.Graicunas) – exponenciální křivka.
  Kolik by měl mít podřízených daný
      vedoucí pracovník?
  Čím více  tím více je informačních a řídících vazeb
  Vztahy – přímé, nepřímé a skupinové)
  Victor McGee – experimentálně ověřená křivka
   n=počet podřízených
   N=celkový počet           Celkový počet vertikálních vztahů
   vztahů mezi
                250
   podřízeným a                                      222
   nadřízeným
              Celkový počet vztahů

                         200


                         150
      n
     2
N  n  (  n  1)
                                          100
                         100
     2                     50
                                      44
                                            OPTIMUM

                                  18
                            1  6
                          0
                            1  2   3    4    5    6

                                Počet podřízených
           Divizní struktura
 Divize
   Ekonomicky nezávislá, komplexně vybavená organizační
   jednotka s vysokou autonomií pro výrobu jednoho nebo
   skupinu produktů či služeb.
   Právnicky nejsou samostatné
   Vedoucí divize je posuzován dle výše dosaženého zisku
   svěřeného útvaru.
   Dochází k hluboké decentralizaci, rozpětí řízení je nižší než u
   funkční struktury.
 Vzniká při přetíţení a tím i sníţení výkonu funkční
 struktury, tato situace se vyznačuje těmito atributy:
     velký podnik
     konglomerát výrobků
     okolí je velmi dynamické
     na významu nabývají různé aktivity
 Divize jsou nejčastěji členěny dle:
   Výrobku nebo služby
   Zákazníka nebo skupiny zákazníků
   Místa působení
             Divizní struktura
              - příklad -
 • Členění divizí dle výrobků (produktové)
                       Ředitel


 Osobní automobily           Nákladní automobily         Motocykly


R&D  Obchod  Výroba  Finance  R&D   Obchod  Výroba  Finance  R&D  Obchod  Výroba  Finance
             Divizní struktura
               - příklad -
  • Členění divizí dle zákazníků (zákaznické)
                      Ředitel


Chladničky pro domácnost     Chladničky pro restaurace     Chladničky pro mrazírny


R&D  Obchod  Výroba  Finance  R&D  Obchod  Výroba  Finance  R&D  Obchod  Výroba  Finance
            Divizní struktura
              - příklad -
 • Členění divizí dle lokality (geografické)
                      Ředitel


     Praha                Brno             České Budějovice


R&D  Obchod  Výroba  Finance  R&D  Obchod  Výroba  Finance  R&D  Obchod  Výroba  Finance
         Charakteristika divizní struktury
Výhody:
  Značně sniţuje zatíţení nejvyššího vedení (vedení divize je nejvyšším
  vedením posuzováno pouze dle splnění cíle/dosaţeného zisku)
  Napomáhá upevnit průkaznost výsledku (vedoucí je zodpovědný za
  veškeré činnosti výrobu, prodej, …).
  Sbliţuje rozhodování s vlastní činností
    umoţňuje, aby vedoucí divize byl odborníkem jak v oblasti výroby tak i
    marketingu
    Při územní divizionalizaci můţe být vedoucí znalcem potřeb zákazníků
    ve svém území a přizpůsobit výrobu jejich poţadavkům.
    Motivační podněty vedoucích se zvyšují rozšířením rozhodovacích
    kompetencí šéfů divizí.
Nevýhody:
  Zvětšení počtu administrativních míst (rada štábních funkcí ve vedení
  společnosti se musí dublovat v divizích).
  Vznikají těţkosti s obsazením vedoucích divizí kvalifikovanými lidmi s
  celopodnikovým myšlením.
  Tendence vedoucích je maximalizovat krátkodobé výsledky na úkor
  dlouhodobých cílů společností, vedoucí upřednostňují cíle divizí před cílemi
  celé firmy.
  Je ztíţeno strategické plánování společnosti v důsledku velkých pravomocí
  šéfů divizí.
  Existence nebezpečí divizionálního egoismu, coţ zatěţuje vrcholovému
  vedení koordinaci.
              Hybridní struktura

V rámci potřeby
podniku dochází
často ke kombinaci
funkční a divizní
struktury. Firma
obvykle disponuje
divizemi, které mají
svá vlastní oddělení.
Funkční útvary, které
mohou poskytovat
sluţby více divizím
jsou podřízeny přímo
centru.

Výhody:
koordinace mezi divizemi i uvnitř divizí
integrace cílů s úkoly, autonomie je divizím poskytována na řešení jejich specifických
úkolů adaptabilita a efektivnost – zvýšená odolnost divizí vůči okolí se kladně projevuje i
na celopodnikových cílech

Nevýhody:
 pomalejší reakce na výjimečné situace – nutný souhlas vrcholového vedení – zpomalení
rozhodnutí a sníţení jeho kvality, kvůli odstupu od problému vznikají konflikty mezi
divizí a centrem, vedoucí funkčních útvarů často inklinují k zasahování do činnosti divizí i
přes formální nedostatek pravomoci
  Trţně orientované vnitropodnikové systémy
BU – business unit, intrapreneurship
   podnikání v podniku, spojení předností velkých podniků – vně
   a malých podniků - uvnitř
   vysoká decentralizace řady operativních činností, co nejméně
   úrovní řízení  jednoduchost řízení, centralizace strategického
   řízení
   jednoduché měření podnikových ekonomických výsledků a
   přínosu jednotlivých BU pro celý podnik
Améba – vznikla v Kyocera Corp., organizační jednotky uvnitř firmy
 vznikají či zanikají na základě poptávky, volných kapacit, zdrojů
 apod.
Další formy: procesní struktury, síťové organizace, franchising,
 fraktalizace, virtuální organizace
        Organizační změny - 1

• K organizačním změnám dochází v důsledku změn ve vnějším
 prostředí, na které organizace reagují úpravou (provedením
 změn) ve svém vnitřním prostředí – reaktivní změna,
 případně dojde ke změně iniciované zevnitř organizace –
 proaktivní změna.

• Změny v jedné části systému vyvolají obvykle změny dalších
 částí. Organizační změny mohou vyvolávat nebo být vyvolány
 změnami:
• v (podnikatelské) strategii a v cílech organizace,
• v produkční oblasti – například změny sortimentu nebo
 inovace,
• v používaných technologiích – například rozvoj informačních
 technologií umožňuje změny v rozhodovacích procesech nebo
 v systému firemní komunikace,
• „lidského faktoru“ – nové způsoby a projevy chování,
 respektive jednání členů organizace, změny v jejich
 vzdělanostní a dovednostní struktuře atp.
      Organizační změny - 2

• Organizační změny a jimi vyvolané konflikty jsou nedílnou
 součástí života organizace. Je s nimi třeba nejen počítat,
 ale také se cílevědomě připravovat na jejich zvládání a
 překonávání.

To předpokládá:
• Být si vědomi, že každá změna (nebo jen záměr provést
 změnu) vyvolá u části lidi odpor.
• Zajistit si proto podporu rozhodujících členů organizace
 (majících důvěru ostatních a vliv na jejich jednání), kteří
 budou „katalyzátorem“ změn.
• Vědět, že úspěšná změna probíhá v určité posloupnosti
 kroků, z nichž každý vyžaduje odpovídající čas.
• Porozumět procesu řízení změny a přijmout za své, že se
 realizace změny obvykle zúčastňují zástupci „třetí strany“
 (experti a konzultanti).
• Nepodcenit, že změna také „něco – a obvykle ne málo –
 stojí“ (počítat s finančními náklady).
          Literatura
• Plánování – Veber a kol. – s. 51 – 60

• Organizování – Veber a kol. - s. 118 -165
 Zlaté myšlenky managementu

• Schopný manažer by měl v první řadě zůstat člověkem!

• Nesmí si myslet, že má petent na rozum, protože to, že
 člověk o sobě zapochybuje, ho nutí pořád se učit,
 získávat nové informace, přemýšlet o práci i o životě!

• Není možné usnout na vavřínech, je třeba se mít
 neustalé na pozoru, protože ne všichni, se kterými se
 v životě setkáte, to s vámi myslí upřímně!
   4
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH
   ZDROJŮ
   Behavioristický vědecký přístup k managementu
  Studium pozorovatelného a verifikovatelného lidského
  chování v organizacích, které využívá vědeckých postupů.
  Protagonisté: Elton Mayo, L. Gilbreth, Abraham Maslow,
        Frederick Herzberg, Douglas Mc Gregor,

  Využívá relevantních poznatků především z:
•  Psychologie (sociální psychologie – jak chování ovlivňuje
  okolí, organizační psychologie – chování a postoje v
  organizaci a její vliv na jednotlivce a naopak)
•  Sociologie (chování ve skupině, lidská podstata, sociální
  interakce, kultura)
•  Antropologie (vývoj, podstata a chování člověka včetně
  jeho sociálního, technického a rodinného prostředí) –
  kulturní antropologie (vliv kultury na jeho priority, přání a
  potřeby)
           Základní pojmy
 Řízení lidských zdrojů
 (Human resourse management)

• Umění zajistit správný výběr kvalitních a dlouhodobě loajálních
 spolupracovníků
• Jejich rozmístění podle profesních a kvalifikačních předpokladů i
 potřeb organizace
• Jejich objektivní hodnocení
• Průběžný kvalifikační rozvoj (řízení pracovní kariéry)
• Pojetí personální práce, která nechápe lidský faktor pouze
 jako zdroj vhodný k vyuţití, ale jako faktor rozhodující o
 úspěšnosti organizace

 Cílem řízení lidských zdrojů je zabezpečení jak kvantitativní
 stránky lidských zdrojů (počet, věková
 a profesní struktura, kvalifikace) tak také kvalitativní stránky
 (výkonnost, tvořivost, motivace a identifikace
 s firmou)
       Řízení lidských zdrojů
• organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských
 zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány
 poţadavky ekonomického a sociálního okolí podniku, jeho
 vnitřními vývojovými záměry i poţadavky pracovníků

• progresivní forma personálního managementu, která má za
 cíl tlumit konkurenční vztah mezi ekonomickými cíli
 vedoucími k výkonnosti organizace a sociálními cíli
 vedoucími ke spokojenosti pracovníků

• sladění dvou aspektů – ekonomického hlediska,
 souvisejícího s vyuţitím lidské práce (zhodnocení lidského
 potenciálu s ohledem na vloţené prostředky) a sociálního
 aspektu souvisejícího s naplněním osobních cílů
 pracovníků, jejich motivaci k seberozvoji, zvyšování
 kvalifikace a rozvoji tvořivosti, se spokojenosti s pracovním
 místem, vnitřním klimatem, atd.
Obsahem řízení lidských zdrojů je:
• Plánování, resp. zjišťování potřeby vhodných
  spolupracovníků;
• Zajištění, výběr a umístění spolupracovníků;
• Hodnocení práce spolupracovníků a jeho důsledky –
  změny pracovního zařazení;
• Řízení profesní kariéry spolupracovníků (postup,
  sestup, převod, uvolnění či propuštění);
• Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace;
• Odměňování spolupracovníků;
• Stanovení optimálních pracovních podmínek
  (hodnocení práce a popis pracovních míst);
•  Pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání;
•  Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
•  Sociální péče a aktivity volného času;
•  Personální informační systém
 Odpovědnost za řízení lidských
      zdrojů

• Personální politika – vrcholový management

• Personální řízení – výkonný management

• Řízení personálních aktivit (motivace, znalosti)-
 výkonný management

• Role personálního útvaru organizace – metodická
 pomoc, podpora rozhodování
   Plánování, zajištění, výběr a umístění
        spolupracovníků
• Plánování (labor force planning) představuje
 stanovení potřeb zaměstnanců, popřípadě potřebu externí
 kooperace pro budoucí činnost firmy.
 Je založeno na rozboru (analýze) kapacitních nároků prováděných
 a pro určitý časový výhled uvažovaných prací (job analysis);
• Jinak řečeno - plánování lidských zdrojů musí dát odpověď na
 otázky – kdo, kdy a kde bude pro organizaci nezbytný;
• Má 4 dimenze: profesní, kvalifikační, časovou a organizačně
 místní;
• Výsledek plánování – personální plán (plán zajištění
 lidských zdrojů, plán potřeby pracovníků – „labor force
 plan“) – ten může mít různé formy a časové horizonty, zpravidla
 jde o střednědobý plán – doporučuje se však jeho sladění se
 strategií personálního rozvoje organizace.Nejdelší časový horizont
 je nutný u plánování přípravy vedoucích pracovníků a pracovníků s
 nejvyšší kvalifikaci.
 Aspekty personální práce
                     pozitivní faktor
Lidské zdroje - „lidský kapitál“
                     kritický faktor
 PERSONÁLNÍ PRÁCE
                   SOCIÁLNÍ ASPEKT
                  • Naplnění osobních
                   cílů pracovníků
EKONOMICKÝ ASPEKT
                  • Motivace k
• Zhodnocení lidského        seberozvoji
 kapitálu
                  • Spokojenost (práce,
• Vloţené prostředky         pracovní postavení,
 na jeho zabezpečení        pracovní prostředí,
 a rozvoj              vnitřní sociální klima)

              ?
  Ekonomické cíle            Sociální cíle


      PROSPERITA A ROZVOJ SPOLEČNOSTI
  Realizační fáze personálního plánu
• Na vypracování plánu navazuje zabezpečení interního nebo
 externího náboru a výběru spolupracovníků.
• Zdroje pro pokrytí potřeby pracovníků:
 - vnější – nábor a získávání nových spolupracovníků
 - vnitřní –zvyšování kvalifikace, rekvalifikace

• Vnější zdroje představuji nabídku práce v daném regionu,
 pracovníky vstupující do pracovního poměru (absolventi škol),
 uvolněné pracovníky z jiných organizací, pracovníky projevující
 zájem o změnu zaměstnání;
• Vnitřní zdroje – pracovníci uvolnění v důsledku technického
 rozvoje, změny struktury výroby či organizačních změn, dále
 pracovníci, kteří chtějí vykonávat náročnější práci nebo chtějí z
 jiných důvodů změnit pracoviště.
• Interní výběr je snadnější a obecně považován za efektivnější
 formu než nábor externí! To je i důvod, proč se doporučuje vést ve
 firmách systém průběžného hodnocení pracovníků, popřípadě i
 perspektivní záměry jejich uplatnění či možného pracovního využití
 – tzv. záměry pracovní kariéry.
      Záměr pracovní kariéry…….
P.č  Příjmení, jméno, titul  Věk  Vzdělání    Stupeň perspektivy


1.  Novák Petr, Ing.,Ph.D.  32  Splňuje     A–  připraven k přesunu
                             na vyšší funkci


2.  Adam Josef, Mgr.     30  Nutno vyslat  B–  připraven do 1 roku
                   na školení3.  Bouřa Jan, Ing.     28  Studuje     C–  perspektivnost se
                   Ph.D.        ověřuje


4.  Dvořák Milan       40  Nutná
                   rekvalifikace
                           D–  vyhovuje jen pro
                             zastávanou funkci


5.  Faitl Dušan       48  Nesplňuje    E–  nevyhovuje, k uvolnění
  Hodnocení spolupracovníků a jeho
       důsledky
• Posláním hodnocení je znát a racionálně vyuţít profesní
 kvalifikaci zaměstnanců, vhodně rozvíjet jejich pracovní
 kariéru, motivovat je a přispět k spravedlivému
 odměňování;

• Hodnocení spolupracovníků by mělo slouţit k identifikaci
 rezerv lidských zdrojů, k objektivizaci potřeby změn
 kvalifikace a rekvalifikace, k hodnocení a změnám
 odměňování, ke stimulaci a motivaci pracovníků;

• Hodnocení je důleţité i pro kvalifikované posouzení
 reálnosti zvládnutí některých úkolů uvaţovanými lidmi,
 jmenování do vyšších funkcí, změnu pracovního zařazení,
 převedení na jiná místa, zvyšování kvalifikace,
 rekvalifikace, ukončení pracovního poměru.
  Hodnocení spolupracovníků a jeho
        důsledky
• Kvalitní systém hodnocení je nástrojem zkvalitňování personálu,
 dosahování vyššího výkonu, vyšší kvality všech činností a rozvoje
 schopností pracovníků.
• Hodnocením se sleduje:
 - hodnocení pracovní role (kvantita a kvalita plnění zadaných a
 dalších úkolů, úroveň plnění funkčního poslání pracovního místa,
 umění vést spolupracovníky;
 - chování v průběhu pracovního procesu, popřípadě i mimo
 něj (obětavost, iniciativa, inovační aktivita, disciplína, sklon k
 alkoholismu, drogám a jiným návykovým látkám, působení na
 spolupracovníky, vztah ke kolektivu apod.;
 - osobní a charakterové rysy (čestnost, svědomitost, způsob
 vystupování, kreativita, loajálnost vůči firmě apod.)
 - perspektivnost pro firmu (věk, nahraditelnost, identita s
 firmou, atd.)
       Kdo provádí hodnocení:
• Interní odborné útvary;
• Vedoucí pracovníci firmy;
• Externí specialisté.
 - jedním z primárních důsledků hodnocení je kvalitní
 posouzení nezbytného zvyšování kvalifikace a popřípadě i
 rekvalifikace spolupracovníků;
 - udrţení podnikání na konkurenční úrovni vyţaduje inovaci
 ve všech oblastech reprodukčního procesu, včetně oblasti
 lidských zdrojů.
 Kaţdý pracovník (zaměstnanec) se dříve nebo později
 dostane do situace, kdy bude účelné inovovat jeho
 kvalifikaci, nebo jej z pracovního procesu v uvaţované
 oblasti vyřadit.

• Metoda BARS – viz. Veber a kol . str. 189 - 191
      Přínosy z hodnocení výkonu
 pracovník                organizace
          HODNOCENÍ VÝKONU


                 Řízení odměňování
 Zlepšení índividuálního
     výkonu
                 Pohyb pracovníků


Podpora osobního rozvoje   Zlepšení podnikového klimatu
 a perspektiva ve firmě    a stabilita zaměstnanců


  Rozvoj dovedností
                Rozvoj efektivnosti řízení
   a kompetencí


     PROSPERITA A ROZVOJ SPOLEČNOSTI
     PRAVIDLA O KARIÉŘE A POVÝŠENÍ

• Mluviti stříbro, mlčeti zlato – nemůžete-li říci něco rozumného,
 neříkejte raději nic.
• Snaţit se je pěkné, uspět je lepší – tvrdá práce ani nadání
 nestačí. Pro úspěch jsou nutné výsledky
• Příprava – půl vítězství – být připraven na všechny možnosti,
 nebo mít aspoň představu, co je možné dělat
• Nikdy neignorujte to, čemu nerozumíte – ignorace je v
 byznysu neodpustitelný hřích, instinkt nepostačí.
• Vstát a rozhlédnout se není snadné, kdyţ vám nad hlavou
 visí meč – nenechte se vmanévrovat do situace, kdy nemáte
 šanci uspět.
• Nechcete-li tančit, nechoďte na večírek – nepřijmete-li
 odpovědnost vyplývající z vašeho postavení, přijdete o něj.
• Viřte prach, jinak ho budete polykat – neriskovat znamená
 zůstávat stát na místě, je nutné se chopit příleţitosti.
       Řízení profesní kariéry
• Postup, resp. povýšení
 - bývá – a měl by být – doprovázen nějakým kladným
  důsledkem – zvýšení prestiţe, růst mzdy, atd.;
 - obvykle je přijímán s určitým uspokojením;
 - podstatnými důvody pro povýšení bývají pracovní zkušenosti,
  schopnosti, dovednosti, uţitečné návyky, doba praxe a její
  výsledky.
• Sestup ve funkci
 - bývá - i kdyţ nemusí být – spojen se ztrátou určitých výhod;
 - většinou vyvolává zklamaní, roztrpčení, nespokojenost,
  negativní reakce;
 - důvody pro funkční sestup mohou být buď na straně firmy,
  nebo zaměstnance, či kombinaci obou hledisek.
• Převod (přesun na jinou pozici)
 - můţe mít řadu důvodů, a to jak na straně firmy, tak i
  zaměstnance;
 - můţe být dočasný či trvalý, s větší či menší změnou
  pracovních podmínek. Podstatné je, ţe se provádí v rámci
  firmy a při zachování stejné pracovní pozice zaměstnance.
• Uvolnění či propuštění, resp. ukončení pracovního poměru
 - můţe být důsledkem přirozeného procesu (odchod do důchodu)
  nebo procesu analogických jako při sestupu funkce.
       Řízení profesní kariéry
• Cílem řízení pracovní kariéry je zabezpečit takovou strukturu
 personálu, která z hlediska profesního, věkového a kvalifikačního
 odpovídá potřebám úspěšného rozvoje organizace (firmy).

• Cenným pomocníkem při řízení kariéry jsou tzv. kariérové mapy,
 které vymezují pásma způsobilosti jako určité standardizované
 úrovně vlastností a schopností, které je nutno získat.

• Kariéry na celý ţivot dnes praktický neexistují – kariéra není
 nepřetrţitým funkčním růstem, ale spíše sledem zastávek a změn,
 reagujících na vývoj systémů a z nich vyplývajících poţadavků!

• Specifickým a náročným problémem je řízení kariéry a rozvoj
 schopnosti vysoce kvalifikovaných specialistů na nemanaţerských
 postech – nedostatečná moţnost stimulace.

• Stále aktuálnější se stává problematika řízení kariéry v
 organizacích s plochou strukturou řízení. Malý počet úrovni řízení
 totiţ nevytváří předpoklady k účinnému motivování kariérního
 vzestupu.
          Řízení profesní kariéry
• Dynamiku kariéry můžeme charakterizovat několika stupni:


 Stupeň         Charakter činnosti                 Přibliţný
                                      věk
 Poznávání        Příprava na povolání, poznávání, orientace,    do 25
 Expandování       rozvoj


 Rozvoj a        Identifikace, získávání zkušeností, ověřování   25 - 30
 upevňování       aspirací


 Vrchol kariéry     Nalezení identity, vyuţívání kompetencí, vedení,  30 - 60
             udrţování pozice


 Sestupná fáze - útlum  Změna kompetencí, nová role, předávání       55 - 70
             zkušeností, stagnace, útlum, odchod (uvolnění
             či propuštění)
       Zvyšování kvalifikace
     a rekvalifikace (job training)
• Zvyšování kvalifikace zahrnuje obvykle tři fáze:
 - stanovení cílů a reálné potřeby zvýšení kvalifikace, včetně
  kritérií pro plnění výsledků;
 - zajištění realizace;
 - vyhodnocení výsledků a závěry.

• Formy zvyšování kvalifikace:

• Školení:
 - v rámci pracovního procesu (uvnitř firmy),
 - mimo pracovní proces (mimo rámec firmy);
 - kombinace obou uvedených forem.

• Specifickou formou zvyšování kvalifikace manaţerů jsou kurzy,
 semináře, konference.

• Rekvalifikace – dobrovolná nebo vynucená, ve svém oboru nebo
 pro nový obor
    Odměňování spolupracovníků
• Odměna je formou kompenzace výsledků úsilí
 spolupracovníků, kteří se podílejí na činnostech organizace
 (firmy);

• Systém odměňování by měl odpovídat společensky přijaté
 spravedlivé kompenzaci odváděné práce, ale také by měl
 mít motivační a stimulační funkci;

• Odměny mohou mít různou formu a podobu:
 a) hmotné odměny a výhody:
 b) nehmotné odměny a výhody

• Nutná zásada – odměňování podle reálně dosahovaných
 výsledků (payment by results)!
       Odměňování a podmínky práce

 Hmotné odměny a výhody
   Přímé finanční odměny - mzdy a platy, výkonové prémie nebo
   podíly na kolektivních prémiích (participační odměny), příplatky,
   podíl na zisku
   Nepřímé finanční odměny a výhody – příplatky na důchodové
   připojištění nebo na dovolenu, použití služebního vozu, snížené
   sazby nebo ceny za činnosti a výrobky prodávané firmou
   Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření – prestižní
   název funkce a odpovídající status ve firmě, prvotřídní vybavení
   pracoviště, přednostní parkování, výhodné stravování z hlediska
   místa i kvality
 Nehmotné odměny a výhody
   Prestižní účast na některých rozhodovacích procesech
   Možnost preferenčního odborného růstu
   Účast na významných konferencích
   Větší volnost vůči zavedeným pravidlům ve firmě
   Zvláštní pracovní smlouva pro větší sociální jistotu
    Odměňování spolupracovníků
• Systém odměňování firmy je tvořen především mzdovou
 strukturou, tj. všemi subsystémy a nástroji, s jejichž pomoci se
 realizují zásady mzdové politiky.
• Cílem mzdového systému je stanovit spravedlivou mzdu za
 vykonanou práci.
• Zaměstnavatel sleduje svou mzdovou politikou obvykle tyto cíle:
 - získat kvalifikované pracovníky;
 - stimulovat k výkonu a žádoucímu chování;
 - udržet celkový objem vyplacených mzdových
  prostředků v rozsahu, který neohrožuje konkurenční
  schopnost firmy;
 - zajistit spravedlivou mzdovou diferenciaci uvnitř firmy
  a ve srovnání se mzdovými relacemi na vnějším trhu
  práce.
• Každý mzdový systém musí být spravován tak, aby byly
 specifikovány tzv. mzdotvorné faktory: hodnota práce,
 mimořádné pracovní podmínky, pracovní výkon a chování při práci
 a tržní cena práce.
    Odměňování spolupracovníků
• Hodnota práce charakterizuje relativní míru složitosti,
 odpovědnosti a namáhavosti jednoho druhu práce ve srovnání s
 ostatními druhy práce ve firmě. Určuje se pomoci metod
 hodnocení práce a je vyjádřená tarifním stupněm. Tarifní stupeň
 je oceněn mzdovým tarifem, což je mzdová sazba v korunách za
 jednotku času (hodinu, měsíc, rok).

• Závislost mezi výkonem pracovníka a výši jeho odměny je
 zabezpečována mzdovými formami, které stanoví pravidla
 utváření této závislosti.

• V současné době se nejvíce uplatňuje přístup odměňování podle
 komplexního hodnocení pracovníka (Veber a kol. – str. 179)
     Bezpečnost práce, ochrana zdraví a pracovní
             podmínky

• Jde o odborně vysoce specializovanou činnost, která má ve svých
 důsledcích příznivý vliv na spokojenost pracovníků, ovlivňuje
 jejich výkonnost, zdravotní i psychický stav.

• Komplex procesů, které mají za cíl uspořádat pracovní prostředí
 tak, aby negativně neovlivňovalo fyzický nebo psychický stav
 pracovníka se označuje jako humanizace práce. Tato zahrnuje
 rovněţ prvky obohacování práce (rozšiřování spektra pracovních
 činností, a tím i zvyšování kvalifikační úrovně a přitažlivosti práce pro
 pracovníka).

• Významným faktorem utváření pocitu spokojenosti s práci a tím i
 ovlivňování výkonu pracovníků je úroveň zabezpečování sociálních
 potřeb pracovníků.

• V poslední době se ve vyspělých státech zavádí tzv. cafeteria
 systém v sociálních požitcích zaměstnanců (každý pracovník má k
 „dispozici“ určitou výši hodnoty těchto požitku a podle podnikové nabídky
 si sám určuje strukturu čerpání svého bonusu).
 (Veber a kol. – str. 179 – 180)
        Vedení spolupracovníků
• Posláním této funkce je vytváření a účinné využívání
 schopnosti, dovednosti a umění vést, usměrňovat,
 stimulovat a motivovat své spolupracovníky ke
 kvalitnímu, aktivnímu, popřípadě tvůrčímu plnění cílů
 jejich práce.

• V centru pozornosti této manažerské funkce jsou lidé
 jako největší kapitál dobrých firem.

• Vést znamená dělat správné věci,
 zatímco řídit znamená dělat věci správně!

• Manaţer je především vedoucím kolektivu lidí. Svou
 znalostí metod vedení a motivace lidí zhodnocuje
 schopnosti, znalosti, dovednosti a uţitečné návyky svých
 spolupracovníků a usměrňuje jejich další profesní a
 kvalifikační rozvoj.
  Co musí mít vůdčí osobnost
• Musí mít jasně definovaný smysl vlastní počínání.
 21. století potřebuje vůdce, kteří vědí, co je pro
 organizaci z dlouhodobého hlediska důležité –
 musí mít smysluplnou vizi!
• Musí mít schopnost danou vizi jasně formulovat,
 jednoduše, ale zároveň velice přitaţlivě
 komunikovat!
• Svou vizi musí ztělesňovat, musí svou vizi
 dennodenně ţít!
• Musí být schopen vytvářet ovzduší důvěry!

• Pamatujte si: nikdy ničeho doopravdy
 nedosáhnete, nebudete-li se snaţit a riskovat
 a pak se z kaţdé zkušenosti nepoučíte!
• Vaše vize musí být přijatelné lidem, kteří s ní mají
 co do činění!
 Zlaté myšlenky managementu
• V manažerské praxi platí – ten kdo není spokojen
 v osobním životě, ten nemůže být dobrým manažerem!

• Cesta k úspěchu vede přes důvěru sám v sebe,
 musí vás bavit práce v týmu a musíte věřit, že nic není
 nemožné. Nikdy se nevzdávat!!!

• Máte pocit, že vašemu rozvoji stoji v cestě různé
 bariéry?
 Buďte trpělivý, když si svou osobností a profesními
 výkony získáte respekt – bariéry zmizí!

• Záleží jenom na vás, vaší schopnosti budování
 přirozeného respektu a autority, prokázání
 profesionality a dalších schopností!
    5
Manaţerská funkce
  KONTROLA
     Vlastnosti kontrolního systému

• Funkční kontrolní systém   by měl poskytnout odpovědi
 na otázky:
  – Proč kontrolovat?      -  Účel a smysl kontroly
  – Co kontrolovat?       -  Předmět kontroly
  – Kdo kontroluje?       -  Subjekt kontroly
  – Kdy kontrolovat?      -  Periodicita kontroly
  – Jak kontrolovat?      -  Způsob a metody kontroly


Účel kontroly
• Inspekční funkce – zjišťuje skutečný stav sledované reality
• Preventivní funkce – působí svou přítomností
• Eliminační funkce – na základě kontroly jsou činěny zásahy
 zamezující vzniku nežádoucích situací
             Subjekt kontroly

  Určuje odpověď na otázku „kdo“ má kontrolovat


•  Vedoucí pracovníci – „kdo řídí – také kontroluje“
•  Jednotliví zaměstnanci – existence pracovního ovzduší vytvářející
  potřebu kontroly vlastní činnosti
•  Vnitřní kontroloři
   • specialisté zaměstnaní pro kontrolu jako profesi (podnikový
    kontrolor, pracovník technické kontroly, zaměstnanec útvaru
    controllingu)

   • pracovníci vyškolení ve vybraných technikách kontroly provádějící
    tuto činnost se svou hlavní základní profesí (interní auditoři,
    bezpečnostní technik)

•  Externí kontrolor ve službách organizace
            Periodicita kontroly
     Určuje odpověď na otázku „kdy“ se má kontrolovat


• Podle termínu uskutečnění se kontroly dělí na:
  • řádné – plánované, existuje plán kontrol
  • mimořádné – při existenci nežádoucích situací, lze jí nařídit kdykoli
• Četnost kontroly závisí na kontrolovaném objektu
  • obecně se doporučuje alespoň 1 ročně zkontrolovat všechny procesy a útvary,
  častější kontrole podléhají rizikové a prioritní aktivity organizace
• S ohledem na vývoj prověřované reality dělíme kontrolu na:
  • Předběţnou – prověřuje způsobilost elementů pro vznik a správný průběh
  procesu či činnosti
  • Průběţnou – zaměřena na soulad s řídícím záměrem či efektivitu procesu či
  činnosti
  • Následnou – zjišťuje zda bylo dosaženo požadovaných výsledků. Slouží pro
  ujištění.
            Základní pojmy
• Kontrola (managerial control, inspection)
 - kritické zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry,
 - posouzení, zda bylo dosaţeno shody ve vývoji kontrolované
   reality s plánem,
 - jejím posláním je včasné a hospodárné zjištění, rozbor a
   přijetí závěrů k odchylkám, které v řízeném procesu
   charakterizují rozdíl mezi záměrem (plánem) a jeho
   realizaci,
 - nemá mít jen charakter prověřování a případných následných
   represivních opatření, má mít spíše rozborový charakter.
• Odchylky (deviations)
 . Pozitivní (dosaţení lepších výsledků, neţ bylo plánováno či
        očekáváno),
 . Negativní (zjištěny rozdíly mezi tím co mělo být, a co existuje),
 . Významné (vyţadují přijetí opatření),
 . Nevýznamné (zanedbatelné, nevyţadují manaţerskou reakci).

 Hranici významnosti odchylek je potřeba stanovit předem –
 a ne aţ podle výsledků kontroly – zamezíme tím manipulaci
 s výsledky kontroly.
            Základní pojmy
Neshoda (nonconformity)– nesplnění specifikovaného poţadavku;
 jde o neţádoucí jev, který je třeba napravit.
Prověrka (audit) – představuje nestranné ověření určité
 skutečnosti (funkce útvaru, produktu, apod.) z hlediska procesů,
 které vedou k jejích realizaci, z hlediska výsledků i z hlediska
 naplňování stanovených zákonů, standardů, postupů, efektivního
 vyuţívání zdrojů a ţádoucího dosahování stanovených cílů.
 Některé organizace – jako např. akciové společnosti, ČNB,
 emitenti veřejně obchodovatelných cenných papírů, apod. mají
 audit ze zákona povinný.
 O závěrech auditu jsou informování vrcholoví manaţeři formou
 souhrnné zprávy z interního (externího) auditu.
Ověřování (verification) – potvrzení zkoumáním a poskytnutím
 objektivního důkazu, ţe specifikované poţadavky byly splněny.
Přezkoumání (review) – systematické, vyčerpávající a
 dokumentované zkoumání reality s cílem vyhodnotit způsobilost k
 plnění původního poslání (podle stanovených kritérií), popř.
 identifikovat problémy.
Controlling – získávání nových poznatků o řízené realitě na základě
 systematického zachycení informací a jejich vyhodnocování, které
 je pouţíváno pro manaţerské rozhodování, koordinaci či
 plánování.
   Doporučení k provádění kontrolní činnosti
• kontrolní činnost je nutno koncipovat a plánovat v souladu
 s povahou obsahové náplně hodnocených manaţerských procesů;
• dbát o přiměřenou hospodárnost kontrolních procesů;
• zajistit přiměřenou kvalitu kontroly;
• dbát o správné načasování kontroly;
• respektovat odlišnosti vyplývající z organizačních parametrů
 kontrolovaného subjektu;
• zajistit potřebné organizační a personální předpoklady pro
 úspěšný průběh kontroly;
• vycházet ze způsobu deklarace pravomoci a zodpovědnosti
 kontrolovaných pracovníků a kolektivů,
• volit jednoduché kontrolní postupy;
• dodrţovat poţadavky legality kontrolních procesů
 i etické postupy jejich provádění;
• navrhovat reálné a hospodárné postupy nápravných opatření;
• počítat i s případným odporem vůči kontrole;
• nerozptylovat kontrolní činnost a jako předmět kontroly vybrat to,
 co je z hlediska řízených procesů podstatné.
      Poslání, klasifikace a fáze kontroly

• Klasifikace kontrolních procesů:
 - podle obsahové náplně: komplexní, dílčí, tématické, účelové;
 - podle úrovně řízení kontroly: strategické, operativní;
 - podle charakteru provádění: pravidelné a nepravidelné,
                    interní a externí,
                     preventivní,
                     průběţné,
                     následné.
• Strategické kontrolní procesy (strategic control processes)
 - věnují hlavní pozornost kvalitě vrcholového rozhodování a
  zaměřují se na celkové výsledky hospodaření,
• Operativní kontrolní procesy (operating control processes)
 - kladou důraz na vybrané dílčí oblasti činnosti organizace,
• Pravidelné (periodické) kontroly (regular control)
 - postihuji odchylky typu „plán – skutečnost“. Umoţňují regulační
  zásahy v souladu s měnícími se podmínkami.
• Nepravidelné kontroly (irregular control)
 - realizují se podle potřeby prověrky specifických akcí, zejména pak
  kritických stádií jejich realizace.
      Poslání, klasifikace a fáze kontroly
• Vnitřní (interní) kontroly (internal or inside control)
 - organizují a zajišťují vlastní pracovníci firmy. Jde např. o kontrolní
  činnost vedoucích pracovníků jako běţnou součást jejich řídící práce),

• Vnější (externí) kontroly (external or outside control)
 - přicházejí z vnějšku firmy a obvykle jde o prověrku dodrţování
  externě stanovených, ale pro firmu závazných pravidel, norem,
  právních a jiných předpisů (státní kontroly),

• Preventivní kontroly (feedforward or steering or preliminary
 control)
 - organizují se s cílem předcházet či včas odhalit nebezpečí nedostatku
  (hygiena práce, bezpečnost práce, kvalita projekčních práci apod.),

• Průběţné kontroly (concurrent or screening or yes/no control)
 - sledují obvykle odchylky v průběhu řízených procesů a regulačním
  systémem zpětné vazby provádějí účelné korekce.

• Následné kontroly (feedback or post-action control)
 - se soustřeďují na výstup z prověřovaných procesů

 Kaţdá z kontrol zařazených podle určitého klasifikačního znaku
 můţe být doplněna i označena podle dalších klasifikací.
           Vnitřní a vnější kontrola
 Vnitřní (interní) kontrola
   Běţná vnitřní kontrola
    součást systému řízení kaţdého vedoucího, kontrola výsledků
     i procesu, nástroj posilující odpovědnost vedoucího pracovníka
     za svěřený útvar.
   Interní audit
    audit prováděný pracovníky podniku
    Controlling (cílem controllingu je zlepšení podnikových výsledků
    a je zaměřen na ekonomické ukazatele činnosti podniku)

 Vnější (externí) kontrola
   Externí audit
    audit prováděný externími pracovníky nebo firmami.

   Kontrola realizována kontrolními orgány a vyplývající ze:
     Smluvních poţadavků (soukroměprávní vztahy),
     Zákonných poţadavků (veřejnoprávní vztahy).

   Forenzní audit - uplatňují se účetní, finanční a obchodní znalosti a dovednosti
    s cílem odhalit údajný podvod a vyřešit obchodní a právní spory.

 Automatická kontrola- zpětná vazba řízení technologických zařízení, často
 jsou zaznamenávány a vyhodnocovány v reálném čase. Umoţňuje operativní zásahy.
                 Audit
   Interní audit               Externí audit
• Provádějí zaměstnanci       •  Provádějí autorizování
  organizace, kteří jsou k tomu     kvalifikování externí pracovníci
  vyškolení a jsou nezávislí na     nebo firmy;
  činnostech, které prověřují;    •  Cílem externího auditu je získat
• Cílem interního auditu je        objektivní zprávu (osvědčení,
  prověřit:               certifikát), které prověřována
 - shodu podnikové dokumentace      organizace vyuţívá k
  s normativními a dalšími        stanovenému účelu, jako důkaz
  předpisy;               právně vedené řízené reality.
 - respektování (kázeň) při        např.:
  dodrţování podnikových
  předpisů, nařízení a ustanovení;    * u účetního auditu - jako
 - správnost dokumentace,        průkaz
                      správně vedeného účetnictví,
 - spolehlivost a úplnost        * u personálního auditu – jako
  informací,               průkaz správné personální
 - shodu s postupy a jejich        politiky,
  přiměřenost,             * u auditu jakosti – jako
 - efektivnost vyuţívání zdrojů,     osvědčení, ţe systém řízení
 - dosahování výsledků s ohledem     jakosti zavedený ve firmě
  na cíle,               odpovídá poţadavkům normy
 - odhalování případných         ISO 9001 apod.
  nedostatků a podvodů.
             Controlling
• Nejstarší koncepce C-llingu byla zaměřena na vyhodnocování
 stavu plnění podnikových záměrů (plán – skutečnost). Důraz byl
 položen zejména na ekonomické ukazatele.
    C-lling byl součásti ekonomického řízení organizace.

• Rozvojové koncepce controllingu:

   C-lling jako nástroj řízení projektů;

   C-lling jako nástroj podnikového řízení zaměřeného na
    rozvoj a budoucnost;

   C-lling jako nástroj systému včasného varování.

 Podrobněji: Veber a kol. str. 107 - 109
   Algoritmus vnitřní struktury kontrolní činnosti

1. Určení předmětu kontroly (musí být stanovený jasný, konkrétní,
  reálně měřitelný a „kontroly schopný“ objekt);

2. Získání a výběr informací pro kontrolu       (primární informace –
  přímo „z terénu“, sekundární informace – z hlášení, zpráv, sdělení od
  podřízených, apod.)

3. Ověření správnosti získaných informací        (posuzuje se formální
  i věcná správnost informací)

4. Hodnocení kontrolovaných procesů (představuje „jádro“
  kontrolního procesu. Modul hodnocení: zjištěno : mělo (má) být.

5. Závěry a návrhy opatření
  a) „nech být“   (kontrolou nebyly zjištěny podstatné problémy, vývoj řízené
    reality jde ţádoucím směrem – korigující či jiná opatření nejsou nutná.
  b) „proveď korigující opatření“   (vývoj řízené reality vyţaduje korigující
    opatření v jednotlivých dílčích oblastech).
  c) „přijmi nové řešení“   (řízená realita se vyvíjí neţádoucím směrem,
    byly zjištěny podstatné, závaţné nedostatky – je třeba přijmout radikální
    opatření).

6. Zpětná kontrola    (nachází uplatnění v případech 5b a 5c)
Grafické znázornění vnitřní struktury kontrolní činnosti                      START


                     Sběr a ověření
                      informací


                  Ano            Ne
          Nech být        Hodnocení         Nové řešení


                             Částečně

          KONEC          Korekce          KONEC                                Ne
                       Revize
                      KONEC
               Hodnotící kritéria
  Při vlastním vyhodnocování kontrolní činnosti se zpravidla užívá
  následujících typů hodnotících kritérií:
  Srovnání dle standardů – nejběţnější kriterium kontroly. Lze je
  rozdělit do dvou skupin:
  •  Obecné normy chování –    jako např. dodrţování bezpečnostních,
     hygienických, poţárních a jiných předpisů
  •  Specifické požadavky -  přednost je vţdy dávána měřitelným, čili
     kvantifikovatelným ukazatelům
     o  Fyzikální veličiny - teploty, tlaky, kilogramy, litre, kusy, apod.
     o  Ekonomické veličiny – náklady, zásoby, závazky, pohledávky, apod.
     o  Kombinované veličiny – vznikají spojením fyzikálních a ekonomických veličin –
       např. spotřeba materiálových či mzdových nákladů na jednotku výroby,
     o  Neměřitelné veličiny – požadovaný stav nelze vyjádřit kvantitativně, je nutno
       použit „vzorek“ – např. barev, kvalita povrchu, atd.

  Časové srovnání –    sleduje se, jak se předmět kontroly vyvíjí v určitém
  časovém období, např. meziročně, meziměsíčně, s ohledem na plán, výsledkem jsou
  např. trendové linie,
  Konkurenční srovnání –      jako etalonu kontroly se užívá hodnoty veličiny,
  které v dané oblasti dosahuje konkurenční firma,
  Správné řídící a provozní praktiky –       představují okruh požadavků, které
  obvykle nejsou přímo specifikovány v dokumentech či standardech, ale představují
  obecné požadavky na chování, jednání pracovníků, atd., které jsou dané a
  kvalifikovaný pracovník je musí znát.
             Neshody
Neshoda – nesplnění specifikovaného požadavku; jde o
 nežádoucí jev, který je třeba napravit
  Vada, reklamace, nedostatek
  Faktor snižující produktivity firmy
 Formy neshod a jejich důsledky:
  Podvod, zpronevěra, korupce, tunelování (finanční
   ztráta);
  Nespokojenost zákazníků (pokles podílu na trhu);
  Reklamace (uplatnění penále, náhrada škody);
  Vada ve výrobě (znehodnocení materiálu, energií,
   neužitečné vynaložení lidské práce, neproduktivní
   zatížení výrobních kapacit, vícenáklady na nápravu či
   likvidaci zmetků apod.);
  Špatné vnitropodnikové klíma (nepřiměřená
   fluktuace pracovníků, anonymní udání, strach,
   vydíraní,úmyslné poškozování zařízení, požáry apod.
             Míra uţitečnosti kontroly

                                     Absence kontroly:
                                     • riziko neshod
                                        • podvody
                                        • škody
                                        • pokuty
                                        • penále
                                        • žaloby
                                        • ztráta důvěry
                                        • poškození image
Realizace kontroly:
• náklady na kontrolu
• Kontrola je neproduktivní činností
Cílem by měla být rovnost realizace kontroly vůči rizikům z absence kontroly.
          Systém kontrolní činnosti


   Preventivní   Předběţná                Konečná
    opatření    kontrola
                    Řízená realita     kontrola
                    Průběţná kontrola

          Od kontroly výstupů ke kontrole procesů,
        od kontroly procesů k preventivním opatřením

Při vlastním vyhodnocování kontrolní činnosti se zpravidla uţívá následujících
typů hodnotících kritérií:

• kontrola výsledků pouze na konci procesů je neefektivní

• efektivnější řešení představuje průběžná kontrola
• předběžná kontrola – prověření všech faktorů a podmínek ovlivňujících
 průběh procesu
• preventivní opatření – vylučují nežádoucí stavy, omezují nutnost kontrolní
 činnosti, čímž dochází k omezení neproduktivní činnosti – tj. kontroly a vede
 k vyšší produktivitě firmy.
Systém kontroly a zpětné vazby
     Vlastnosti kontrolního systému

• Funkční kontrolní systém   by měl poskytnout odpovědi
 na otázky:
  – Proč kontrolovat?      -  Účel a smysl kontroly
  – Co kontrolovat?       -  Předmět kontroly
  – Kdo kontroluje?       -  Subjekt kontroly
  – Kdy kontrolovat?      -  Periodicita kontroly
  – Jak kontrolovat?      -  Způsob a metody kontroly


Účel kontroly
• Inspekční funkce – zjišťuje skutečný stav sledované reality
• Preventivní funkce – působí svou přítomností
• Eliminační funkce – na základě kontroly jsou činěny zásahy
 zamezující vzniku nežádoucích situací
            Postupy vnitřní kontroly
                   • Činnost vnitřního kontrolora lze rozdělit
• Výchozím předpokladem je       do 3 fází:
 profesionální přístup pracovníka
 kontroly odpovídající specifickým   • Přípravná fáze
 poţadavkům:                • cílem je vypracovat program kontroly
  • základní společenské zásady      • při prověřování lze použít 2 techniky
  • odborný přístup             individuální dotazník [checklist] nebo
                       standardní dotazník
  • respekt k prověřovanému         (podrobněji: Veber a kol.: str. 114)
   jako partnerovi
                     • Realizační fáze
• Pracovník kontroly musí zvládat
 techniku kontroly, při          • úvodní jednání
 kontrolování zjišťuje fakta,       • prověřování na místě
 nepoučuje a nedoporučuje
                      • závěrečné vyhodnocení
• Pracovník kontroly by se měl
 vyvarovat přijímání unáhlených     • Hodnotící fáze
 závěrů a mylných obvinění         •Uzavírá průběh vnitřní kontrolní akce
                       pracovník kontroly zpracovává kontrolní
                       protokol, protokol o neshodách a jiné
                       dokumenty
                 Plán kontroly
Schvaluji:

Ing. Jan Brázda, Ph.D.
Generální ředitel společnosti Projekty, a.s.
26.10.2005


Subjekt kontroly: Divize stavebních projektů

Doba provedení kontroly: 7. 11. 2005 – 14. 11. 2005

Typ kontroly: Běžná vnitřní kontrola

Předmět kontroly: Systém řízení divize

Cíl kontroly: Prověřit efektivitu managementu divize ve vztahu k plánovaným úkolům divize ve druhé
       polovině roku 2005.

Průběh a výsledky kontroly:

P.  Předmět kontroly   Prověřována   Kontrolní   Zjištěný stav  Hodnocení   Opatření
č.            oblast     kritéria a
                     standardy
      Efektivní kontrolní systém

1) Kontrola na všech úrovních
2) Ti, co kontrolují musí věřit systému
3) Flexibilita
4) Přesnost
5) Včasnost
6) Nákladově efektivní
7) Srozumitelnost
8) Rovnováha mezi objektivitou a subjektivitou
9) Koordinace s plánováním, organizováním a řízením
  lidských zdrojů
       Děkuji za pozornost

• Doporučená literatura:
 Veber a kol.: str. 92 – 116

								
To top