Socialstyrelsens riktlinjer vid narkotikaberoende by 3257j7P

VIEWS: 24 PAGES: 53

									Socialstyrelsens riktlinjer
 vid narkotikaberoende

 Trollhättan och Göteborg
 den 19 och 20 mars 2009
          OPIAT OCH HEROINANVÄNDNING
     Ca. 16.5 miljoner personer/år använder opiater över hela
   världen. Dödlighet 2.1%, med en interkvartile range av 1.8-2.8%

                 AMFETAMIN:
 Ca. 25 miljoner individer per år över hela världen använder amfetamin. Få
studier fokuserar på amfetaminspecifik mortalitet. Bejerot (1975) beräknade
den specifika mortaliteten till 1.12% för män och 0.09% för kvinnor, närmast
   identisk med dödligheten i normalbefolkningen vid denna tidpunkt.

                CANNABIS
 Ca. 166 miljoner individer per år över hela världen använder Cannabis i
    någon form. Dödligheten är mycket lite utredd, sannolikt låg
      (United Nations Office on Drugs and Crime, 2008).

         Sverige: Ca 30.000 tunga narkomaner.
          Suicidförsök: 45 – 55%, suicid: 20%.
Nyhlén, Fridell, Bäckström, Hesse & Krantz – obduktioner (submitted)

                  Causes of death
                    n= 204
  Drug related death                    Non drug related death
      n=120                            n=84
                 Suicide   Suicide
                 n=25     n=14
      Others:                         Others:
 •Violent death (not suicide)              •Violent death (not suicide)
      -accidents (n=3)                   -accidents (n=9)
      -homicide (n=1)                   -homicide (n=2)
 •Overdoses (n=46)                   •Somatic disease (n=59)
 •Accidental intox. (n=45)
BEGREPP: EFFEKTER OCH RESULTAT AV
      BEHANDLING
       1. EFFEKTER AV BEHANDLING
1.1. Randomiserad kontrollerad design – Patienterna förde
  las slumpmässigt på en interventionsgrupp (behandling=
   experiment) och en kontrollgrupp. – kontroll av urval

1.2. Kvasiexperimentell design – Befintliga experiment och
   kontrollgrupper jämförs men på ett sådant sätt att det
   finns viss kontroll över urvalsbetingelser. Viss kontroll

     2. RESULTAT ELLER UTFALLS-STUDIER
 2. Enkelgruppsdesigner – Patienterna jämförs före- och
   efter behandling med eller utan uppföljning. Urvalsbe-
    tingelserna kontrolleras inte – Ex. kvalitetsstudier

3. PROGNOSSTUDIER – t ex. 5, 10, 15-årsuppföljningar där
    förbättring inte relateras till viss behandling
       RCT – maximerar den interna
          validiteten
       det går att bestämma orsaken

             MEN

       Hur är det med den externa
           validiteten
       kan resultaten generaliseras ?

2011-11-28                  6
       ALLA RCT-STUDIER ÄR INTE LIKA BRA
           1. Populationen dåligt definierad
           2. Låg representativitet i samplet
               3. Små sampel ( 7 + 8)
        4. Stort eller selektivt bortfall i experiment-
          och kontrollgruppen under studien
          5. Behandlingen görs inte på rätt sätt
       6. Kort uppföljning (ofta 3 månader sällan mer)
             7. Selektivt bortfall av data2011-11-28                        7
  Socialstyrelsens evidensgradering

 Evidensgrad 1: Minst två oberoende RCT-studier med högt bevisvärde
 eller en systematisk översikt av högt bevisvärde. Undantag: enstaka
     mycket stor RCT-studie utförd på ett stort antal centra.

Evidensgrad 2: En RCT-studie med högt bevisvärde plus minst två med
 medelhögt bevisvärde och entydiga resultat. Undantag: väl upplagda
   kohort-studier eller fallkontrollstudier med entydiga resultat.

Evidensgrad 3: Minst två studier med medelhögt bevisvärde och entydiga
resultat. Undantag: Väl upplagda kohortstudier och fallkontroll-studier med
             divergerande resultat.

 Evidensgrad 4. Enbart studier med lågt bevisvärde eller avsaknad av
                studier.
 EVIDENS: Om tillräckligt
många fynd pekar åt samma
 håll (helst RCT-studier) så
  fungerar metoden.
BEDÖMNING AV KUNSKAPSUNDERLAGET

     1. Evidensbaserad medicin
 2. Personalens kliniska erfarenhet & forskning
3. Patienternas synpunkter ”brukarperspektivet”

 4. Att behandling svarar för en begränsad del
  (Socialstyrelsen 15-20%; annars 8-12%
  Common factors, allians, spontanförlopp

5. Behov av effektmått och kvalitetsindikatorer
     6. Kostnadseffektivitetsmått
         ALLTSÅ

 Släng inte ut ”barnet med badvattnet”

 Fungerar det man gör bra mätt med
objektiva mått så kan det vara en poäng
 att öka struktur och kvalitet, inte alltid
       att byta metod

Startar man med nya verksamheter så bör
  man välja metoder som har en solid
         grund
Skadereduktion (harm-reduction)
  inom narkotikaområdet

   Sprutbytesprogram
Abstinensbehandling och
    avgiftning

Ca. 15% konstant drogfria
 vid femårsuppföljning
  BEHANDLINGSMETODER


• En del av följande metoder kan användas
• såväl för vid abstinensbehandling som för
• mer långsiktiga insatser
Tabell 3. Rekommendationer för behandling av personer med narkotikaproblem

Målgrupper och intervention/åtgärd    Effekt       Evidens för effekt  Ekonomisk bedömnin

Klienter och patienter med missbruk eller beroende av cannabis.

Behandlingen ska inriktas på:–
Omedelbar avhållsamhet med regelbundna  Drogfrihet     Evidensgrad 2    Minskade kostnader för
övervakade urinprov                                samhället
störningar i kognitiva funktioner.    Förbättrad               Socialstyrelsens
bedömning                 kognitiv
                     förmåga.

Klienter och patienter med långvarigt missbruk och beroende av opiater.

Läkemedlen metadon och subutex i kom-   Minskad      Evidensgrad 1     Särskild information finn
bination med psykosocial behandling    narkotanvänd               SOSFS 2004:8
enligt föreskrifter SOSFS 2004:8.     Minskad dödlighet
 (Subuxon)                Social funktion

Klienter och patienter med missbruk och beroende av kokain

Läkemedlet disulfiram (antabus).     Minskad an-    Evidensgrad 2     Ej bedömbar
                     vändning av kokain

Klienter och patienter med missbruk och beroende av amfetamin

(Naltrexone)                Ej rekommenderat i nuläget


Hallucinogener

Inga kända farmaka utöver antipsykos   Ej väl beskrivet
  Gemensamt för fungerande
  behandlingsmodeller – SBU

  FOKUS PÅ MISSBRUKET
HÖG STRUKTUR KRING BEHANDLINGEN

TILLRÄCKLIGT LÅNG TID FÖR ATT FÅ
   EFFEKT (TIDIGARE < 3 MÅN)

   (NU ÄVEN LOVANDE MED
 KORTTIDSINTERVENTION SOM MI)

SAMTIDIGT FOKUS PÅ MISSBRUK OCH
    PSYKISK STÖRNING
  Psykosocial behandling - META-analyser

 Amato et al (2004) 8 RCT - Opiatbehandling
 Amato et al (2005) – 5 RCT – drogfri behandl av opiatberoende,
 Brewer et al (1982) – 69 studier prediktorer vid opiatberoende
 Burke et al (1999) – 30 RCT - MI
 Carter et al (1999) – 30 st – Relapse Prevention
 Crits-Christoph (1992) 11 RCT – psykodynamisk psykoterapi
 Fridell (2001;2003) Opiat, Kokain, Cannabis
 Fridell & Hesse (2005) 112 st – Psykosocial opiatbehandling
 Fridell & Hesse (2005) Behandl av kriminellt beteende hos narko-
 tikamissbrukare
 Hesse, M., Vanderplaschen, W., Rapp, CR., Broekart, E., Fridell,
(2007).
 Hettema et al (2005) – 69 studier MI
 Irvin et al (1999) – 26 studier – Contingency management
 Littell (2006). Multisystemic Therapy
 Prendergast (2000; 2002) 69 studier av flera metoder
 Stanton & Shadish (1997) 15 RCT - familjeterapi
  EFFEKTSTORLEKAR
d = effekt i exp-gr - avslutad behandling -
  effekten i kontr.gr – avslutad/behandling
  dividerat m.den gemensamma variansen

d = < 0.20       Ingen effekt
d = .21 - .50     Låg effekt
d = .51 - .80     Medelhög effekt
d >. 80        Hög effekt

Signifikanta resultat ≠ 0 - linjen
PSYKOSOCIAL BEHANDLING AV
   OPIATBEROENDE
 Oftast Metadonunderstödd
       0,60       0,50          low


                  mid
       0,40
                  high


       0,30       0,20       0,10       0,00
               max         max         max

               stöd         bete         spyk
       -0,10
           Diagram 15: Viktad effektstorlek (Hedge´s d) i 26 RCT-studier
           av psychosociala interventioner vid opiateberoende: stödjande
            (n=634), omlärande (n=4.234) och psykoterapier (n=772).
2011-11-28
                  Längsta registrerade mätningen.        22
PSYKOSOCIAL BEHANDLING AV
     KOKAIN

  Ej farmakaunderstött
       0,50
                                     low

       0,40                            mid

                                     high
       0,30


       0,20


       0,10


       0,00
             max         max         max

       -0,10    stöd        bete        psyk


       -0,20


       -0,30
        Diagram 17. Viktade effektstorlekar (Hedge´s d) i 26 RCT-studier
            av psykosociala interventioner for kokainberoende: stöd-
            jande (n=155), omlärande (n=5.151), och psykoterapeu-
                tisk (n=997). Längsta utfallsmätning.
2011-11-28                                   24
BEHANDLING AV CANNBIS

  Ej farmakastöd
  2011-11-28
                                    St
                                     ep
                                      he
                                       ns
                                               et
                                                           Effect Size
                               -1,00
                                      -0,50
                                                        0,00
                                                              0,50
                                                                  1,00
                                                                      1,50
                                                                         2,00
                                                al
                                    St             (  19
                                     ep               94
                                      he               )
                                       ns
                                               et
                                                al
                                                  (  19
                                       Az             93
                                        r  in           )
                                           ,e
                                            ta
                                   Az            l(
                                    r  in
                                                  19
                                         et          94
                                          a          b)
                                            l(
                                               19
                                                94
                                                 +   19
                                                     96
                                          Fr
                                           ie          )
                                            dm
                                             an
                                    H              (1
                                      en             98
                                       gg
                                        e le
                                                    9)
                                          re
                                            ta
                                    Jo         l(
                                                19
                                      an           91
                                        ni
                                         ng         )
                                           et
                                   Le          al
                                    w           (1
                                     is           99
                                       et          2)
                                        al
                                          (1
                                            99
                                   Sz          0,
                                               19
                                     ap           93
                                       oc
                                         zn         )
                                           ik
                                            et
                                   Sz          al
                                     ap          19
                                       oc         83
                                         zn
                                           ik
          tonåringar (n=1.205).
                                            et
                                              al
                                     Si          19
                                      lv          88
                                        er
                                         m
                                          an
                                             et
                                    Sc         al
                                      op          19
                                        et         98
                                         ta
                                           et
                                   St         al
                                    an          (1
                                      to         97
                                        n          9)
                                         &
                                           To
                                            dd
                                               (1
                                                98
                                                  2)
                            26
av främst familjeterapi för cannabismissbrukare I urval av
Diagram 19: Effektstorlekar (Hedge´s d) i 13 RCT-studier
 Stöd för tidigare slutsatser
 - Finns flera metodinriktningar som
  har effekt: familjeterapi, kognitiv
  terapi och psykodynamisk terapi

- Delvis olika behandlingsinriktningar
 för olika stimulantia, opiater, cannabis

- Ingen enskild metod överlägsen alla
        andra.
 De nya studierna av psykosocial
  intervention vid opiatberoende


112 ARTIKLAR MED TOTALT 99
   STUDIER VARAV
55 HAR KUNNAT ANALYSERAS

FRIDELL & HESSE SOS, 2005,
    MOB 2006
  INKLUSIONSKRITERIER
1. RCT-design med psykosociala interventioner
  både i experiment- och kontrollbetingelserna

2. Minst 50% opiatmissbrukare i respektive studie

3. Manualbaserade interventioner

4. Farmakologisk insats och ej farmaka

5. Data som medger beräkning av medel-
  värden och spridningar – Hedges d
 Fråga 1: Är effekterna av
psykosociala interventioner
beroende av farmakologisk
   intervention ?
FIGUR 20. Effekter av psykosociala behandlingsinsatser för opiatmissbrukare
tillsammans med farmakologisk intervention antal studier (K) Och antal patienter (n):
BUPRENORPHINE K=1 (N=39), METHADONE K=43, (N=6.439), MIXED K=1,
(N=80), NALTREXONE K=6, (N=559), NONE K=8, (N=720), UNSPECIFIED K=2,
N=100
Svar:
Effekter av psykosocial behandling finns
också vid drogfri, agonist- och antago-
nistbehandling
     Fråga 2.

Hur ser effekterna för några
 olika typer av psykosociala
behandlingsinterventioner ut
        ?
FIGUR 21. Behandlingsinterventioner i behandling av opiatmissbruk/
beroende noter: CBT: kognitivbeteendeterapi (K=8). CM: kontingensträning
(K=31). Counseling: manualiserad rådgivning (K=4). Mapping: användning av
flödesschema som inlärning vid rådgivning och gruppbaserad behandling node-
link-mapping” (K=2). MI: motivational interviewing (K=1). Other: andra (K=4).
Svar:
Mätt vid avslutad behandling så finns
signifikanta effekter i samtliga
grupperingar av interventioner ovan
FIGUR 27. Effekter av psykosociala behandlingsinsatser vid opi-
atberoende/missbruk för studier där experimentinterventionen är
ngn typ av KBT mätt vid tre olika effektberäkningspunkter
(16 studier, n=830 patienter). K1=11, n=1.582,
 FIGUR 28. Effekter av psykosociala behandlingsinsatser vid
opiatberoende/missbruk för studier där experimentinterventio-
 nen är ngn typ av contingency management mätt vid tre olika
             tidpunkter.
     K1=33, n=2.279, K2=5, n=509, K3=2, n=303).
        EFFEKTER PÅ KRIMINELLT
           BETEENDE
       Av 51 RCT-studier med utfall i kriminellt beteende kunde
           22 analyseras i meta-analys (n=2.601)

                Fridell & Hesse 2006
2011-11-28                           39
        Medianeffektstorleken för de 22 studierna med utfall i
        kriminellt beteendet är bara d= 0,09 vilket motsvarar en
                 mycket liten effekt.
                       [       Diagram 3. Det viktade medelvärdet för tre tidsindelningar av de de
       22 RCT-studierna: 0 = slutet av behandlingen, 1= 0-6 mån., 2 = 7
       och fler månader ( Fridell & Hesse, BRÅ 2005)
2011-11-28                                 40
        SLUTSATSER OM KRIMINALITET

         META-analysen visar låga effekter också för
         KBT-baserade metoder – ca d = .07 - .10.
       En senare meta-analys (Lipsey et al 2007) positivare

        RCT-studier visar med få undantag låga effek-
             ter på kriminellt beteende

           Vårdkedjesystem något effektivare

       Behandling av ungdomar effektivare än motsvarande
              behandlingar för vuxna
2011-11-28                           41
    SLUTSATSER
OLIKA METODER HAR EFFEKTER I
OLIKA FASER AV BEHANDLINGS-
     FÖRLOPPET

   A) KBT har seneffekter

 B) Kontingensträning har effekt
    under behandling
    ÖVERGRIPANDE
1. Psykosocial behandling har effekt på
  drogmissbruk och kvarstannande också
  utan samtidigt farmakologisk behandling

2. Ingen enskild metod kan utpekas som
  överlägsen någon annan metod.

3. Effekter på kriminellt beteende mkt låga

Slutsatserna ligger i linje med de från psyko-
terapiforskning inom andra områden
SAMSJUKLIGHET
 Samsjuklighet = Samtidig förekomst

1) Psykisk sjukdom och beroende/missbruk
   (psykossjukdom, depression, ångest)

2) Psykisk störning och beroende/missbruk
   (personlighetsstörning, depression,
   ångest)

3) Neuropsykologisk störning/hjärnskada
  och missbruk/beroende

OM

4) Missbruk/beroende inte inverkar på den
  diagnostiska bilden
 Uchtenhagen & Zieglgänsberger (2000), Fridell (1990, 1991, 1996))
  Personlighets           Depressioner &
  störningar             ångeststörningar
  50-90%               20-60%


             Psykoser
              15-20%
Figure 1. Dominerande psykiatriska störningar hos
patienter med drog/substansberoende/missbruk
                                46
                          2011-11-28
     BEHANDLINGSASPEKTER

Vid psykisk sjukdom – samma aspekter
på farmakologisk och andra insatser som
vid psykisk sjukdom utan missbruk

Långsiktiga insatser med socialt stöd &
kombinationsbehandling

Samordnade insatser socialtjänst och
psykiatrisk vård: boende, ekonomi, funk-
tionsstödjande insatser
GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISTIKA I
 SBU-ANALYSEN AV BEHANDLING

 1. FOKUS PÅ KÄRNPROBLEMET – BEROENDET

 2. HÖG GRAD AV STRUKTUR I PROGRAMMET –
  VARFÖR ?

 3. TILLRÄCKLIGT LÅNG TID FÖR EFFEKT - (EJ < 3
  MÅN I RCT). UPP TILL 12 MÅNADER I EJ RCT-
  DESIGN.

 4. SAMTIDIG BEHANDLING AV SÅVÄL BEROEN-
  DEPROBLEMATIKEN SOM PSYKISK STÖRNING
      Kontinuitet

MODELLER SOM HAR HÖG KONTINUITET I
ARBETET MELLAN INSTITUTION OCH FRIVÅRD
HAR HÖGST EFFEKTER

I KRIMINALVÅRD HADE INSTITUTIONSBEHAND-
LING HÖGST EFFEKTER AV INTERVENTIONERNA.
(META-ANALYS, LOWINSON 2006).

ENDAST KBT-INTERVENTIONER DÄR MAN
LYCKAS SKAPA EN FÖRÄNDRING KOGNITIVT
HOS PATIENTERNA NÅS OCKSÅ BETEENDE-
FÖRÄNDRINGAR (META-ANALYS, LIPSEY ET AL
2007).
   TIDSPERSPEKTIVET

1) Viktigt att ha med förloppsperspek-
  tivet - de flesta psykiskt sjuka
  visar ett lugnare förlopp över tid.
  Ex.

2) Problemen ändrar karaktär

3) Lärande i aktiv samverkan mellan
  socialtjänst och psykiatri
SLUT

								
To top