Projekt FUTURE by stariya

VIEWS: 12 PAGES: 24

									Autor toho dále napsaného je Lukáš Ratajský narozen 25021980
                  Výzkum – Vývoj po roce 2008

2009 Pozor nejen na www.youtube.com se objevuje cenzura (Zlo potlačuje svobodu vyjádření a přístup k
informacím) pokud stihnete nahrát do paměti videa dále uvedené pod You tube, rychle si je nahrejte na kameru
nebo stáhněte do počítače(na HDD) prográmkem třeba http://www.vdownloader.es/index.html

Zpráva 27012009 $!!!pozor !!! na datové sluţby a na jiné nechtěné sluţby _máte je u T-mobile automaticky
zapnuty i bez vašeho souhlasu _nezapomeňte si je vypnout u operátora na tel.čísle 4603 _stačí říci: Chci pouze
volání a SMS _ostatní sluţby zrušte (ještě pozor Projekt Průvodce
 Pozor v Mikulově jste jiţ v zahraničí _nezapomente si vypnout roaming),
Spustil jsem kolonku You tube v mobilu:
MDA Compact IV má skrytou vadu pokud spustíte na mobilu _programy _YouTube - mobil si sám zapne v
_nastavení _komunikace _datové sluţby, (i kdyţ jste připojeni přes Wi-Fi) a u T-mobile Vás můţe čekat nemilý
účet za internet jako mě 1200Kč za stáhnutých 23Mb bez mého vědomí (upozorňuji, ţe přes Wi-Fi 23Mb je
stáhnuto za 7sekund).
Řešení:
1) přes gmail, kde jsem Věc: reklamace ceny s popisem závady – 110209 úspěch poslali mi dobropis na 833Kč a
opravili mi bezdrátově nastavení (coţ mohly uţ při nákupu, kdyţ jsem odmítl internet) takţe uţ si mobil Datové
připojení sám uţ nezapíná.
2) si hned po nákupu mobilu u operátora aktivujte internet v mobilu _pak vám tento problém nebude problémem

Úvod:
Uvědomte si kolik času jsem (pro mě zbytečně) musel strávit na internetu (hlavně na You Tube), abych jiným
dal alespoň nějakou představu co tím je myšleno _nicméně vzhled prodává (vidět - vysvětluje víc neţ tisíce slov)
Uvědomte si: Píši většinou v kódu _není všechno tak jak to vidíš.
Dále, uţ to není čtení pro bl.bce, pokud víte, ţe nejste moudrý _nečtěte.
Dále číst má smysl pouze, pokud máte zdravý selský rozum nebo IQ min. nad 118, jinak to nepochopíte _ pro
některé lidi, je to příliš náročné čtení na pochopení.
Uvědomte si, ţe k tomu aby jste byli spokojení, nemusíte vědět všechno, ale pokud vám to nedá - hledáte
odpovědi, moţná je najdete, ale…

                   Zbavení se odpovědnosti za dále psané
Váţený pane, váţená paní, jenţ čtete tento projekt. Dále zde nechávám svou mysl vyřádit, z toho co je moţné,
zde uvádím.
Projekty dále uvedené, Já sám realizovat, ve svých finančních moţnostech nemám.

!!! Pozor upozorňuji, ţe dál píši jen to, co si myslím, ţe je moţné!!!, ale rozhodně na to nemám finanční
moţnosti, jak to (co něco chce hodně peněz) reálně relevantně ověřit v „tomto omezeném světě“ a tedy to ještě
„asi není a moţná ani neexistuje“ a proto se „monţá“ jedná pouze o _„sci-fi“, vizi _simulaci _informace dále
berte s nadhledem a s rozumem _vše dál je pouze memetický program, na kterém pracuji pro moji zábavu a
pobavení (ducha _myšlení) _neberte to aţ tak moc váţně  berte to jako probudit moţnosti kreativity(creativity)

_A tímto jsem se zbavil moţných „bl.bých keců“ a odpovědnosti  a tím nenesu odpovědnost za moţné
následky, pokud budete dále číst _Autor Lukáš Ratajský ani kdokoli jiný, kromě Vás samotných nenese a
neponese i právní odpovědnost za následující 
= to znamená = čtete-li dál s tím souhlasíte = to znamená ţe, to co zjistíte a uvidíte, bude jen váš problém,
s kterým se budete muset smířit(a nebudete pak moci dát kohokoli k jakémukoli soudu za zde uvedené
informace).

Pokud jste se vyhodnotil jako Zlo nebo bl.bec  není vám dále povoleno číst.
Pokud čtete dále, zříkáte se všecho Zla a jiţ dále ho nebudete činit

Pokud znáte další moudré se zdravým selským rozumem, dejte jim tento dokument co nejrychleji.

Rok 2009
Vzdal jsem to, na co nemám peníze, na co rukama „při dnešních velmi omezených moţnostech“ nevydělám,
vlastně to ani nepotřebuji, a proto přecházím na výzkum, který mě nic navíc (neţ mé energie) nestojí, no alespoň
si procvičím „selský rozum“_tvrdá logika pravdy (řekni to natvrdo a hned, kdyţ můţeš)
Rozhodnutí
Zasáhnu do systému, jenţ má jasně viditelné chyby - které sám systém neumí opravit; a vrátím se ke starému
Rámcovém Projektu A028, na kterém jsem pořádně začal pracovat, aţ po zkušenostech z neúspěchu projektu
CALUPA _ne ţe chci, ale uţ musím vytvořit „Druhý plán“ _nezbývá mi nic jiného, neţ se zaměřit na lid a
opravit sociální Vmříţky

Postupně opravím chybu za chybou aţ dosáhnu potřebného
You Tube
http://www.youtube.com/watch?v=y5cCtnDQhhc&NR=1 The Incredible Machine II (Tak tomu bude :-)

_vedlejší linie – později - zjednodušit češtinu _zatím vyuţívat http://prirucka.ujc.cas.cz/
zjednodušit co jde: vytvořit obojetné iy, sz a třeba nahradit jiným symbolem (nechápu proč ještě v dnešní době
INTERNETU tohle dávno uţ někdo neudělal)
zrušit: přepínání času a ponechat jen zimní, který je výhodnější pro lidi (pro dělníky jsou tři směny, proto dnes
uţ je jedno v kolik hodin vyjde slunce_jen tím komplikujete lidem ţivot).

2009 se vší vážností začínám pořádně pracovat na Alianci _Koncept Aliance, mezi tím by se Globální
ekonomika, měla ubírat jiným směrem, nejenom sjednocování €států, ale i expanzí lidstva do vesmíru a
hlavně sjednocení „creativních“ jednotlivců (dát jim cíl) _i jeden může dokázat víc, než všichni ostatní
dohromady za celý jejich život.
Hlavní směr Aliance _jednotlivci by měly dělat pro své okolí tak, aby se měli dobře všichni, jenž chtějí
svobodně pracovat na reálných hodnotách a hlavně, aby pro to dostal každý možnost, i ten co nemá nic -
kromě know-how (se znalostí =vědět jak) a schopnost tak učinit.

Rok 2009 vyhrabal jsem staré myšlenky, nápady, vize a zveřejním je, ani nevím proč bych tyto „nápady“ měl
dále nechávat „v šuplíku“ jen pro sebe…
Vţdy ocením i přístup dobrovolníků, (kteří se tím mohou stát Partnery Aliance) a jejich nápady „a to“ by se dalo
„v reálném ţivotě“ aplikovat v praxi.

Simulace CIVILIZATION v tomto světě je u konce (zajímavé končí 2012)_je třeba vytvořit směr co dál _Jak
začít znovu od začátku.
_snad tím, co píši dál, dám jisté moţnosti některým lidem a naději v budoucnost všem; směr co dál dělat, neţ
vytvořím potřebné pilíře pro „Druhý Plán“(_simulace moţností Master of OrionII _Projekt Orion _Colonizace
Planet Base _Terraformace)

Také jeden z důvodů uveřejnění je, ţe stejně tyto nápady uţ asi neuzkutečním (nemít peníze
= nemít moţnosti)_snad právě Vy (s mou pomocí nebo bez ní) ANO.
You Tube
http://www.youtube.com/watch?v=_sR4ogv3gco PERPETUUM MOBILE (tohle je „realita“ co se děje pořád
dokola)


to všechno nazvu Pravoní Plán pro dialog Lukáše Ratajského
                     Rámcový Projekt FUTURE

Rámec Aliance: Nadále pokračuji na dalších výzkumech a moţnostech aplikace výsledků, také pracuji na
nových tabulkách, které zobrazí jasný přehled Výzkum_Vývoj_Projekt_Aplikace_Rozpočty _co se hodí pro lidi
(vynálezy) v praxy, v programu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Důleţité je věřit a mít naději …, ale …
Kdysi dávno moudrý člověk postavil nádherný stroj a ten se „líbil“ všem, ale pak kdyţ chtěl postavit další jinde,
přišli (chamtiví)bl.bci a vypíchli mu oči, i kdyţ je pak potrestal, uţ stejně nikdy neviděl, tohle se uţ tomu
dalšímu, jenţ bude schopný postavit krásný stroj, uţ nesmí stát
 proto:
… moţná přeţiješ výsledek výzkumu do roku 2009  :
               Projekt Politika Lukáše Ratajského „pouze“ při práci na projektu
Úvod-postup:
Bavím se s každým a věnuji se lidem, ale když chci něčeho dosáhnout, musím se chovat podle toho. Víte ono
když pomůžete lidem, ti Vás za to potrestají a to je pak těžký rozhodnutí, když to víte co vás čeká …, ale za
dobrý zkutek … _mnozí lidé nevědí co dělají.
Moudrý člověk předpokládá do budoucna a proto se snaží být Dobro.
Člověk se znalostmi pravdy - jenž využije, se mnohdy stává bl.bcem.
K lidem, kteří neví co dělají (nemají dost rozumu a opravdu neví co dělají) mám
komentář:
                       Ţivot je o tom rozpoznat ZLO.
Čisté ZLO není schopné tvořit (umí pouze ničit a vyuţívat) proto se snaţí vyuţít dobro – dobro (zlu) jemu nesmí
nikdy pomáhat _, ale pomůţe a za to bude potrestáno – tak pozná ZLO, pak se jemu bude chvilku dařit dobře.
Ţil jsem mezi dobrem a zlem, aţ nyní jsem se snad naučil rozpoznávat mezi nimi.
Bl.bec=ZLO (ten který neví co činní)
Bl.bec nechápe, a proto ze sebe nejen po přečtení tohoto dokumentu _“moţná“ udělá ze sebe ještě většího bl.bce
 tak to prostě je.
Jen bl.bec rád vyuţije - toho, co o Vás ví a pouţije to proti Vám, kdykoli můţe, má z toho jěště obrovskou
radost. Bl.bec je rád, kdyţ Vás nase.re. (i na ně dojde _boţí mlýny melou pomalu, ale jistě)
Zlu může podlehnout kdokoli (zamilovaný) i ten nejblišší (hlavně žena)
Heslo pro rok 2009: Nic než pravda _s bl.bcem se musíš jednat(bavit) jako bl.bec.
Když to jde, bl.bovi se vy_hni. Jen bl.bec si myslí, že ví všechno nejlépe a je nejchytřejší.
Když si bl.bec a nevíš, tak se snaž držet „hu.bu“. Podat pomocnou ruku bl.bci se nevyplácí, bude ti dělat
problémy, dokud si s ním neuděláš „pořádek“ a pak tě to, že si mu podal pomocnou ruku bude mrzet. Bl.bec
dokáže proti tobě využít i neškodnou věc, to je dokáže tě pěkně nas.rat. Bl.bce nemá cenu komentovat, ani se
s ním dál bavit, když bl.bec zjistí, že je bl.bec, bude z toho v šoku a nepřizná to, nepochopí co říkáte a ještě bude
proti Vám.

$Bl.bec málokdy začne dělat něco sám, když nemusí nebo není donucen snaží se nedělat nic (co nemusí) _kdyby
takto myslel každý=ZLO, dopadne to na všechny, protože stačí jeden, (který nedělá a otrávý ostatním morálku
natolik, že přestanou dělatcolkoli navíc; proč se pak snažit …že, však on to někdo udělá,=myšlení bl.bce)
$Bl.bec někdy můţe pomoci tak, ţe se člověk diví, ale pak to není bl.bec, ty jsi se jím stal sám.
     .
Zlo = bl.bec
Zlo chrání Zlo, dobro málokdy chrání dobro a když jo, Zlo se hned tváří jako malinký a ublížený
chudáček a hned o tom všichni ví –dokonce popírá to co udělalo a snaží se ostatní dobro, přesvětčit proti
dobru.
_to znamená se.ru na Vás Bl.bci budu si říkat a dělat co chci, nebudu se Vámi, ani vašimi problémy
zabývat (pokud to pro mě nebude přínosem); a komu se to nelíbí ať za mnou dojde - mi to říct , já si s ním
rád povykládám – aţ bude čas. Chytrému napověz – „bl.bce kopni“ 
pozor na Ing. … můţe být bl.bec _protoţe pouţívá jen paměť _málokdy je schopný něco vymyslet, ale umý
dobře vykrást nápady ostatních _dej si pozor, aby si nebyl o svůj nápad okraden na druhou stranu pomůţeš
ostatním, ale za dobrý skutek po zásluze potrestán.
Ten kdo se urazil, ať dál nečte _urazí se ještě víc - napsáno je to v rámci zákonů .
http://obcanskyzakonik.justice.cz/ejustice/

 Tohle nemá cenu řešit.
Bl.bec nerad slyší, ţe je bl.bec, moudrý se tomu jen zasměje (a kaţdý ví svoje).
$ Moudrému poradíš jednou, a ten ti bude vděčný, a kdykoli mu řekneš pomůţe ti. Moudrý ví, ţe nic neví (i
kdyţ toho ví hodně _rozhodně víc neţ bl.bec). Moudrý bl.bci neustoupí, ale nechá ho tak _svět je velký, i kdyţ
 bl.cům se nedá vyhnout(,jsou příliš vynalézaví?).

Výsledek: Kdyţ si, měl by si pomáhat a podporovat toho kdo je Dobro(chytřejší), a myslí to s tebou dobře _pak
ti bude také dobře a třeba se něčemu naučíš.
Ne všechno co … dělá, můţe … pochopit, ale můţe to dělat dobře, i kdyţ tomu nerozumí a vůbec neví - co a jak
to funguje - ani netuší co vlastně dělá (nemá z toho rozum) _většinou stačí pouze ukázat.
Bl.bec můţe udělat více škody neţ uţitku. Někdy se někdo tváří jako bl.bec, ale není - nikdy nevíš (někdy
moudrý raději ze sebe dělá bl.ce).
Nikdy nikomu nevěř _důvěřuj, ale prověřuj. Ten kdo se tě snaţí přesvědčit, aby si mu věřil, to s tebou málokdy
myslí dobře, někdy se někdo(výzkum _ţena) tváří jako, ţe není v pohodě (od přírody bl.bec), ale někdy je _to
poznáš časem.

Tohle byla odvaha, napsat „pravdu“
, ani netušíte jaká, i kdyţ je prý „Svoboda slova(projevu)“, zotiţ kaţdý za to co řekne, napíše a dělá ponese
následky a hlavně v demokracii, jen nepude sedět, ale stratí mnoho let práce(přijde o finanční úspory u soudu).
Ano. Bylo to nutné napsat, abych se zbavil určitých lidí, co mě neustále zdrţují se svými problémy, mimo (aniţ
by chtěli platit za) moji práci,. Dál by měli číst jen moudří (dospělé duše)


Poučení: do „nižších úrovní“ nezasahuj a nech je tak jak jsou(možná tak mají být=součástí
plán§), třeba jednoho dne dosáhnou tvé úrovně i bez tvé pomoci _neříkám, že nemůžeš
napovědět nebo je něčemu naučit i když to nemá smysl - stejně to nepochopí a dělat to
nebudou a když jo - ne vždy tak jak mají, nebo tak dobře, jak by měli, nebo to použijí proti tobě,
v horším případě proti sobě nebo mezi sebou.(Co si člověk neudělá to nemá) Dej si pozor na to
komu co říkáš (i když tobě je to jasné a připadá ti to neškodné), uslyší-li to bl.bec jenž si myslí, že
je chytrý a umí manipulat ostatními bl.ci, může si to vyložit ZLE(jiným způsobem) a může tím pak
ublížit hodně lidem.
Nejlepší je neříkat nic HERMETISMUS – u této pravdy si nejsem jistý _stále mám víru v lidi (ve
svobodnou vůli), chci důvěřovat lidem a proto zveřejňuji tento dokument _uvidíme jak se to
vyvine.
Někdy se dobro, aby porazilo Zlo, musí stát větším zlem, než je Zlo, ale pořád je to kvůli
dobrému účelu _někdo se vidí jako dobro, ale není _to určí ostatní až poté, ale nejvíc bude
slyšet Zlo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    Nápady – poznámky – vize
                   Rámec Koncept Aliance/Bio _Defence

Projekt Bio _Defence slouţí k ochraně jednostlivců a jeho Hlavní Linie slouţí k zachování základních potřeb
jednotlivců za jakýchkoli podmínek.

Jak na to? _rámec toho co je potřeba vytvořit:

Projekt A032 Superconstruct
Účel: sníţení nákladů na stavbu budov _ při zvýšení odolnosti proti zemětřesení a atmosférickým vlivům.
Jedná se o snadno instalovatelnou kopuli _bezprašný bezpečný prostor pro aplikace výzkumů(kde nevzniká
škodlivý prach)
Materiál: Izolační sklo MARKII (na cínu) s fólií a ocelovými ruţnými pásky (P Defens), Al_Fe_Al trubky =
konstrukční prvky po-svářené do boxové konstrukce, stěny budou pokryty izolovaným drátěným materiálem, ten
bude pokryt nepromokavou nehořlavou fólií (paropropustnou)
Základní konstrukce (Loď) musí být zakopána min.15cm v zemi a kopule umístěna na tyče s moţností
odstranění podtlaku (a vynoření) + Tepelná izolace z venku (lze vyuţít LEXAN – hodně drahý _déle vydrţí
vylepšené sklo)
Zjištění: http://www.epoptavka.cz/
by se vše mělo stavět „mobilně“ tak, aby se konstrukce mohla dát kdykoli, kamkoli _to je i na vodní
hladinu(obyčejný balón udrží na hladině, co neudrží ruce), tak i do vesmíru.

Up.2009 Superconstruct bude slouţit k „housting“_Projekt Orion, nebo-li v rámci Aliance bude díky smlouvě, o
Členy Aliance a jejich partnery postaráno _minimálně o zálkadní funkce pro přeţití (Aliance se o „své“ lidi
sociálně postará _základní sociální mříţka jistot)

Projekt A033 Work-Shop Aliance
Místo, kde se dá vyrobit cokoli _Nové moţnosti spolupráce
Financování: Na místo se přijde a vyrobí se „peníze“ a to tak, ţe člověk zaplatí poplatek za pouţití nástrojů
(třeba i vyrobením „energie“ _práce).
Poměr zákazník a cena zakázky: bude určován podle účelu.
Účinek: bude takový, ţe kdokoli bude chtít něco udělat, bude mít na to i nástroje
Důvod: v dnešní době díky nepřístupnosti technologií, je „chudý“ jednotlivec velmi omezen, nemá pak moţnost
vyrobit mnoho věcí, tím se technický vývoj zastavil(_můj teda určitě jo, bez peneţ a „známostí“ to nejde)
Chybí moţnosti, to omezuje vývoj a výzkum, jak je to myšleno-vysvětlení
-Pokud někdo nemá vrtačku, nemůţe vyvrtat díru.
-Nemáte-li ohýbačku, plech neohnete.
-Nemáte-li svářečku nic kovového nesvaříte (Projekt Sváření _CO2)
-Nemáte-li … atd.
Takové centrum, by bylo naprosto revolučním místem pro podporu podnikání.
Reklama a spolupráce na takové místa by probíhala osobně mezi Partnery Aliance, ve školách v rámci výuky
nebo na Úřadech Práce _existuje „rekvalifikace“, by „studenti“ měli moţnosti naučit se ovládat vybavení.
Rizika:
V dnešní době to můţe představovat rizika porušení Autorských práv, atd.
Jde o problém mezi komunikací lidí a to má více řešení
  - Projekt PTECH „svoboda“ = buď to neřešit vůbec a hodit odpovědnost na človíčka, co to staví, a to tak,
     ţe podepíše smlouvu PTECH (je moţné riziko-moţná zastaví „oficiální“ výzkum), tedy rozdělení
     technologií výroby podle účelu a její uţitečnosti s ponecháním bezpečnostního rizika, ale naprosté
     svobody tvořivého projevu – tato moţnost vyjde nejlevněji a bude pouţitelná v praxi
  - nebo se vytvoří Rada … ta by dohlíţela (u větších a sloţitějších věcí) zda nedochází k porušení zákonů
     i Stability v prostoru (Rada znamená - Skupinka lidí, jenţ by dohlíţela co kdo vyrábí, a zdali to
     představuje příliš velké finanční ohroţení i pro jiţ zavedené přátelské-neutrální firmy) a to ale bude
     drahé a zpomalí to vývoj a mohou se vyzkytnout problémy které si ani „zatím“ nedokáţu představit
     (soudy, omezení svobody, atd.) můj názor na tohle téma v roce 2009_tohle se dá řešit na jiné úrovni
     mezi a s mnoha lidmi, kteří na to mají čas _pro mě je to řešení na dlouhou dobu = zatím vynechám
  - stát by autorům za zprofanaci jejich know-how platil paušálně důchod, vydal by tzv. listinu plateb za
     sluţbu státu = řád know-how (tím by zajistil přísun, zatím utajených technologií) _| Důsledek by byl
     ten, ţe by nebylo potřeba Aurorského zákona ani následujících zbytečných soudů a právních nástrojů
     (osa, atd.)
Účel: myšleno v celostátním hodnocení
-Technický pokrok se zvíší o 5bodů na kaţdého (Partnera Aliance)
-Produkce +1 na technika +5 na dělníka A
-Výroba, účinnost (efektivita) aplikací technických projektů +4
-Zvýšení HDP +4% při dokončení projektu v celostátním měřítku

Liddi v Alianci
Nebudou mít peníze, ale pokud se budou chtít dostat k technologii, jenţ je mimo nutný rámec pro přeţití viz.
Smlouva Aliance, budou muset odvést práci na projektu a za tu dostanou body.
Lidé ve smlouvě Aliance ţijící v prostoru Aliance budou mít základní nutné podmínky zdarma a budou mít
k tomu určené vyspělé technologie, které jim tyto základní podmínky zdarma poskytnou.
Budou mít zdarma: nájem, elektřinu, vodu, sami si budou obstarávat jidlo a obranu, seskupení Členů Aliance
bude tak sofistikovaná, ţe jakýkoli agresor bude dopředu vědět ţe jakákoli agrese bude velmi rychle odraţena a
zpacifikována, to bude zaručeno smlouvou Aliance i zaručeny budou morální hodnoty, které zabrání jedincům
v Alianci agresi mezi nimi a při tom zbytečně nevznikala pokleslá morálka.
Bude zaručeno, ţe z Aliance kaţdy bude moci odejít, pokud vrátí technologie a plány k této technologii.

nejdůležitější projekt pro kolonizaci planet a udržení „ekonomiky“ Aliance v prostoru
Projekt Automated Factories
Oznámení:
Dokumentaci k tomuto projektu dodám „moţná“ do roku 2016 (jestli mi to vůbec „i finanční“ moţnosti
dovolí…, atd. _no uvidíme) - opravdu to není malý projekt, proto dobrovolníky a firmy ţádám o pomoc(chyba
„know-how“ jaké by získali by je mohlo posunout na „jinou úroveň“ _na druhou stranu to bude „pouze mé
dítě“), při vyhledávání technologií a strojů, jenţ by tento projekt mohly podpořit. (rok 2009 já si to raději
postavím sám, neţ za tu cenu)
Úkol: vytvořit seznam továren a jejich vybavení s popisem k čemu slouţí.
Místa a odkazy na firmy a jejich moţnosti posílejte prosím na kvanta@gmail.com

Projekt A034 Hydroponic Farms
Účel: produkce jídla pro obyvatelstvo v jakýchkoli podmínkách a prostoru.
$Materiál: pro Malé automatické skleníky (na balkóny), za nízkou cenu, jenţ budou fungovat na principu zasaď
a sněz.
Princip je jednoduchý, minerální látky (hnojiva) rozpuštěny v roztoku, jenţ je pod malým tlakem
„lano“distribuován k rostlinám, automat po vyhodnocení zralosti, oznámí (mobilem) majiteli stav a uchová
produkci do jeho příjezdu. Hydrophonic Farms bude mít recyklační jednotku (kompost), kde se automaticky
zpracuje (pro další vyuţití) bio-odpad produkovaný samotným systémem domácnosti.
Zjištění: Když zamezíš přístupu hmyzu _nepotřebuješ pesticidy, počasí nemá vliv _úroda je vždy zaručena.
Nejvhodnější plodinoupro tuto technologii jsou brambory (pozor na geneticky upravené ty vhodné nejsou),
dalším kandidátem je mrkev a jahody. Pomeranče, citrony, atd. je vhodnejší umístit do větších Hydroponic
Farms.
Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=0---MIr-C5w Lunar robot manipulates tools with its legs

Projekt A035 Research Laboratory
Začátek: kolem roku 1995
Laboratoře s nejlepším vybavením zpřístupněné vědcům a vyškolenému personálu (proškoleným nadšencům).
_ze škol vyjdou hodně nehotoví lidi (někteří nic pouţitelného v praxi neumí _neví ani jak se vrtá díra vrtačkou)
je potřeba je naučit praktickým zkušenostem.
Úkol: vytvořit seznam laboratoří a jejich vybavení s popisem k čemu slouţí.
Místa a odkazy na laboratoře a jejich moţnosti posílejte prosím na kvanta@gmail.com

Projekt A036 Nanotechnologie
Začátek: kolem roku 2007
Vytvoření nového typu i větrné elektrárny _fólie jenţ vyrábí elektrický proud i při pohybu _vodní elektrárna
(piezogenrátory)
Důsledek: sníţení tření a výroba el. energie
Doprovodné projekty _Koncept Aliance _Projekt Orion:
-Microlite construction-
Vylepšení struktury materiálů =sníţení jejich váhy
-Nano Disassemblers-

Na závěr projektu:
Další projekty budou mnohem sloţitější a tedy zveřejněny později, nejspíš uţ v technické dokumentaci. Co
plánuji vytvořit zveřejním v rámcovém přehledu.
(up. 2009 začíná práce na rámci Koncept Aliance pro vytvoření podpory Projekt Future_hlavní úkol seskupit
výzkumy pod jeden užitečný pilíř, na dalších méně užitečných projektech se může pracovat později).
Uţ jde o velmi sloţitou organizaci mnoha firem, „laboratoří“, jedinců a dalších, na to budu muset vytvořit
program, aby to vše k něčemu bylo, a to mi chvilku potrvá.
Hlavní problém všech Projektů je v jejich údrţbě a zabezpečení.
Pokud mi chcete pomoc, (účastnit se na vzniku projektu nebo,) na starším projektu ozvěte se sami, Já sám vás o
pomoc ţádat nebudu, totiţ ani o Vás nevím - o dalších schopných, _ prostě to jde nebo ne.

Projekt A018 –další vývoj
– Budoucnost růstu ekonomik je i čistá výroba elektřiny v domácnostech
_lidé budou mít práci a tím i peníze na „nezbytné“, tak že doma vyrobí elektřinu
viz. šlapací generátor (UI lidi pak bude podporovat)
To čemu chtěl Maxvell zabránit (zkrz jeho hamyžnost) stane se_ELEKTŘINA ZDARMA pro každého,
aneb vyrobte si samy _se bude muset stát (Edison - Tesla měl pravdu _správná filozofie)

Projekt v roce 2009 „pozastaven“ _ostatní (kromě pohybových generátorů a A036) není nadále potřeba
řešit důvod:
http://www.globalmarket.com/product-1-31-36-7443088-1-20/solar+street+light.html

Rok 2009
Powered Armor A038 – Oblek pro HEAVY GRAVITY (Jupiter)
částečně odtajněno na důvěrné
Důvod:
http://www.novinky.cz/clanek/153973-video-honda-predstavila-roboticke-nohy-nejen-pro-postizene.html
http://www.novinky.cz/clanek/155044-intel-predstavil-novy-pocitac-ktery-se-bude-starat-o-duchodce-a-
nemocne.html
_pořád může představovat bezpečnostní ohrožení proti Projektu Defens simulace Fallout proto stále z části
Hermetismus
To co je dál předtavuje _nečekaný nález z 250209 hmm jako vţdy člověk něco vymyslí a pak zjistí ţe to je_
obrovskou výhodu pro … toho kdo oblek má
Youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=HTxdKi77G20 Sony Rolly in Motion – Uncut Demonstration 2007 : DigInfo
CC (na zvuk el.reaguje _v P.Automatické zvednutí štítu)
Výhoda … bezmoc proti http://www.youtube.com/watch?v=BRG4V1VoUes American goes on rampage over
Economic holohoax of Americe
Můţe se opakovat noţná proto by měl být dál Hermetismus http://www.youtube.com/watch?v=Lcx7JlDeiNk
2012: Doomsday? Fall of the Aztec Empire: Return of the Serpent God of the Cross, Mayan Calendar
http://www.youtube.com/watch?v=S7HKD-
FWKkE&feature=PlayList&p=61662B7C9D4B385E&playnext=1&playnext_from=PL&index=1 Alien
exoskeleton for U.S.Army Future Tech SARCOS half human half robot
http://www.youtube.com/watch?v=C_f7X83JRuk&feature=PlayList&p=9018F4AA5599697B&index=0&playn
ext=1 Raytheon Sarcos Exoskeleton odpověď I Am Iron Man  _exoskeleton
http://www.youtube.com/watch?v=QjRrnwiP-8E Robo Power Suit
Power Assist Suit : DigInfo
Dainese airbag suit for 2010

Projekt A037 Engine
Bio motor _Svalový motor _Určeno pro neradioaktivní prostředí _nejpolehlivější motor v F-I-X
Bio motor (motor jenţ sám vyroste) _Biomechanika
Svalový motor – svaly uchycené do kříţe na hřídel jenţ je otáčena po směru jízdy – regulace toku ţivin +
chlazení – platina,
Kinetický motor – piezokrystal vytváří při přivedení el. náboje kinetickou energii, jenţ je záhy převedena na
dopřední pohyb
Technologie tisknutí svalů (tisk v řádech nm) na bio výţivný roztok (chceš li vytvořit sval – proud 25Hz a nechat
odpočinout)
Zjiětění:- Sval je lehčí a výkonnější, navíc je snadno ekologicky odbouratelný (po uvaření se sní), otázka je
_energetické zátěže ,“dobíjení“= odpočívání a dalších možných vedlejších efektů _vytvářených EO M.S.I. a
otázky moţných následků při manipulaci genů řešeno v Bio shield

Nalezeno 170309 na You Tube _trochu zavádějící
Girls Eyes Produce Crystals

Bio Energetické pole vytvářené M.S.I. _moţno vloţit _do dalšího výzkumu moţností Defens
Zjištění: tato technologie se dá vyuţít pomocí systému (chlazení) odvodu „odpadů“ k vyrábění dalších (kovů)
nečekaných materiálů a technologií. V čištění chlazení (_odpadu) lze najít různé nové materyály, jenţ mohou mít
různé vyuţití, podle pouţité výţivy, lze dále zkoušet nové a nové _dále rozvinout

Bio odpady se dají energeicky vyuţít _postup: po vyprázdnění _systémem vytlačen do „vakuové“ nádoby
_bakterie uvnitř začnou produkovat hořlavý (smrad) plyn produkovaný bekteriemi _se dá odebírat _vakuovým
pytlem _po vytlačení plynu (zmáčknutí pytle závaţím) je takto vytvořený produkt hořlavý, poté co bakterie
přestanou produkovat plyn _odpad se můţe bez problémů spálit - vysušený materiál(vysušené hovno) při
spalování má výhřevnost jako dřevo.

Jak funguje bio motor?
(Sval) do kříţe setrvačník a spojka přenášející kinetickou sílu setrvačníku na pohon

při vyuţítí nanotechnologie _Kinetický pohon
_Piezokrystal el. náboj . _Krystal _po dopadu náboje se rozpíná
Takto vytvořená kinetická energie je vyuţita k dopřednému pohybu.
Svalový m. _Auto s takovýmto motorem je schopno ujet 160km na jedno nabití(odpočinutí).d

Up.2009 změna nalezl jsem na www.youtube.com nové již nové druhy spalovacích motorů, které mohou
být lehčí i s vyšším výkonem (ale ne zadarmo)
Next Generation Rotary Engine
Liberato Engine
New engine
Magnetic Motor Project 2008 _maxforce engine (perpetum mobile)
Air engine
Trichlór – na čištění spínacích válců Pohyblivý se zasouvá do pevného (ovládá kontakt)

(_ důsledek možná uveřejním antigravitační pohon _ale nevím jestli je vhodná doba _ekonomika jěště tak
nějak funguje _jestli bude podle (napiš na youtube odkaz: ) 2012 tak pohon představím při …
(EO M.S.I. _navíc uveřejnění pravdy by jen uspíšilo události viz. P. War)
rozvinuto dále
A038 Powered shield nebo pole strukturální integrity
Záčátek: 19072008
Účel: superkonstrukce – obrana
Cívka drţící, pomocí magnetického pole částice(voda _nepochopí), které jsou uloţeny uvnitř super-tvrdého
materiálu (elektronic personal armor-powered armor_vyhodnocení nárazu PC UI)
Při nárazu jiné částice je polem absorbována
Materiál:
_voda (supermateriál při vysoké rychlosti)
Pokryto uhlíkovými vlákny
uhlík - pohlcuje rádiové záření _nano uhlíkové vlákna vydrţí obrovský tlak
S chlazením
Dá se říct ţe se jedná o prototyp Glass Shield I
Zjištění:
Brunox –olej ve spreji výborné vlastnosti
VN proud má dynamické účinky (při přeskoku člověka odhodí tlaková vlana)
Hliník se mění na křemík, při průchodu „radiace“ – má slabou integritu (V:lehký ale nízká teplota tavení)
V obrazovkách první mříţka od uţivatele je ko který se tepelně neroztahuje (i po zahřátí má stejnou velikost)
Olovo - velmi dobře absorbuje Radiaci – odolná látka proti kyselinám – s vyuţítím nanotechnologie
Měď - je diamagnetická _mosaz-pohlcuje mag.pole – M oţný problém?
Cín - dobře odráţí silné laserové paprsky
Uhlík - pohlcuje radarové vlny
Jantar - ukládá dobře statickou elektřinu – vyčistí pomocí statické elektřiny třeba sako
El. baterie z přírody _Ocet nebo grepová šťáva _ocelová tyčinka kolem měděná trubička
Uhlíková tyčinka a zinková tyčinka největší poměr
Jeden volt uţ stačí na galvanické pokovení stříbra zlatem – za několik minut
Destička - Zlatý roztok pozlatí - minci
Výsledek: Článek 6 potencionální agresor si musí uvědomi, ţe útok nebo jiná agrese nemá smysl a jedinou
cestou je Mír a spojené úsilí (spolupráce na druhém plánu – kolonizace vesmíru _simulace Civilizace)
Dále rozvinuto _postupy/jak získat suroviny _ bio _M.S.I. _EO

Teorie Lukáše Ratajského _Magnetické vytlačování Diamagnetických kovů do formy
Jak udělat rychle poţadovaný tvar?
Roztavená měď je diamagnetická - to znamená, ţe pokud vlaţíme cívku dovnitř roztaveného kovu _měď se
nalepí na stěny tím pádem můţeme vytlačit i záhyby bez tlaků
Jak se zachová měď v magnetickém poli?
Odteče od cívky? Nebo jen začne vybrovat?
Jak se chová roztavená měď?

Rozvinuto dále v
_Automated repair unit


Projekt A042 – Biomechanika
Zjištění: lidská lebka vydrţí aţ 400G po dobu 0,1ms (= skok v poli RAo 400milionů)
Bezpečnostní pásy : tříbodový pás chrání hlavu a hrudník vyhovuje, pozor na mag. pole
Stav v časové RAO mnoho-prostorové hibernace: diletace času, neznámé procesy mozkové úrovně – paradox
mozek reaguje v čase ne v prostoru.

Víc slunce |(světla- větší oxidace (_Bio shield)

140209 Poznámka k tomu …. To je ale zajímavé já něco vymyslím a pak zjistím, ţe uţ to vlastně je …tohle
nebudu komentovat 
To snad není moţné, ono to tam fakt je
Http://www.youtube.com/watch?v=SUM7pNfOPaIfeature=related
Explaining Crop Circles

 - Bionika
Účel: Obnovení funkcí - výměna poškozených částí těla (Oko za oko, zub za zub) aneb vytiskni si co je
poškozené a vyměň.
(Neověřené) Zjištění: Lidský neuron vyvolá napětí aţ 0,1V , mozek má dost energie, aby rozsvítil 20W ţárovku
u některých M.S.I. _myšleno tak ţe - je vloţeno na Youtube PSI, mnohem více, sval lze ovládat binárními
impulsy. Oko - lze snímat im. uV. Pohybem očí se změní napětí na pokoţce, na straně jedné se napětí zvedá –
opačná strana napětí ztrácí, aţ do mínus 2,5 uV. Elektrody lze umístit do určitých bílých tkání (nerv) pomocí
platinové pruţiny(uhlíkové).
Po vyuţití Nanotechnologie mikrovlákna přímo do buněk nervů (přímoenergetický umělý nerv) ze štítu
Převodník nervu z elektrické na chemické a naopak

Poznámka ke kmenovým buňkám, stará část nervů se musí odebrat přidat ke kmenovým buňkám a pak na ně
působit VA min.12Hz (do aţ spíš 25Hz aţ 59Hz).
5Hz protačuje jen pročásti. Laser zachycuje potřebné časti (_jakoby věděli, ţe mají zastavit velmi
zajímavé_rozvinout)

Youtube
Cyborg insects (_pod výzkum/NS)

(silné magnetiké pole – všimni si jak na něj reagueje „krev“  - ţelezo je kov … EO_léčení nádorů _kdyţ se
buňky nádoru – rakovyny nemohou nadechnout … pak nerostou) _dále rozvinout
člověk ţe by byl stvořen ze všech tvorů z planety _patrně má i geny chobotnice, lidský mozek obsahuje mozky
ze všech ostatních tvorů jiţ od pravěku (si to co jíš) _teorie evoluce: navzájem se poţíracící absorbují generačně
geny jezeného v ţivotě? Pokud jíš něco s poškozenými geny je patrně moţné, ţe to poškodí i tvé geny nebo
naopak posílí? _je potřeba zorvinout.

070509 vyuţití pavouků za účelem superkonstrukce
pavouci by v budoucnosti mohly velmy levně vytvářrt superkonstrukci
„upravení“ pavouci by dle zadaných (gnetických) instrukcí by tkaly 3D struktury

Energie
Projekt fúzní generátor (pohon a obrana ve vesmíru)
Laser „zrcadla“ plazma ?deuterium? smíchané s nanoţelezem (Start tvoda)=udrţí vysokou teplotu - spíš _plyn
helium nebo vodík _magnetické pole – chlazení odebírání tepla

Princip zvonu ding dong _srdce na konci cívka magnetické pole a naopak
Cívkou procházející magnet vytváří el. pole _měď je diamagnetická – pohybový generátor

Elektrárna s obloukem kolem je nesmysl _“potrubý“ kolem plazmy dává větší smysl…
Chyba _Podívej se na slunce _uţ je to dávno vyřešené _nekoukáš na plán konstrukce, ale na magnetické vlny =
důsledek
Silné nezničitelné magnetické jádro (dodávat energii s M.S.I. _s niţším účinkem bezdrát přenos el. energie
pojednání Maxvell _Tesla generátor)- kolem kulatého (odebírá přebytečnou energii i cívka!!! _přímá přeměna na
el. energi) jádra studená fůze _koule plazmatu =správné řešení

(Tesla generátor s wolframovým odebíračem by se dal pouţít na skálu _tento směr dále rozvinout)

Youtube
Violent Universe: Eruption of the Milky Way Galaxy (ale to by kolem černé díry musel být „naráz“
supermateriál jenţ by odolal tlaku přitaţlivosti _dokonalá koule takţe cca slepá ulička)

„Zapánení Vody“
you tube
Forbien Science:Film-4
Zapálení vody pod vysokým tlakem _ v tlakové nádobě rozpálíme páru nad 1000C při stálém přísunu vody
poté se musí nechávat odpouštět pára, i kdyţ vypneme zdroj energie a přestaneme vytápět voda se stále dále
zapaluje a neustále vzniká pára, ale jakmile uzavřeme přívod vody ihned se reakce strácí a pak po znovuzpuštění
uţ teče voda(=ne pára).

You tube
Hydrogen Generator

Jednoho dne umřeš
Vzpomeň si na to, než
Něco uděláš (P.WAR)

Teorie Rok 2000 PRAVDA o struktuře atomu
P.o.p.el si a v P.o.p.el se obrátíš
(pozot tento závěr je „moţná“ špatný, ale vedl k důleţitému názoru uvědomění)Atom je ve své stavbě velmi
podobný sluneční soustavě, vše je v něm rozděleno. Elektrony obíhající kolem jádra a protony jako sloţky jádra
jsou stejně uspořádány. V dokumentacích o výzkumech atomové struktuře jsem našel dost zaráţející fakta. Třeba
jako, zjištění fyziků o struktuře Atomu v té době byla vydedukována z toho, ţe rozbili atom a sledovali jeho
vlastnosti _z částic, které se vrátili usoudili, ţe částice se pohybují neuspořádaně, promiňte ale kdyţ naší
sluneční soustavou proletí další, pochybuji ţe se planety budou chovat stále stejně a obíhat kolem své osy
uspořádaně, ještě kdyţ někdo vystřeluje stále další a ohromný tok částic nebo silné energie. Na domněnku, ţe
atom nemůţe být uspořádán, tak jako naše sluneční soustava, protoţe po nějakém čase zanikne naše slunce, bych
chtěl poukázat na fakt, ţe ve vesmíru je hmota jen tak a hmota jako taková působí na jinou hmotu svým, asi
moţná magnetickým polem (spíš ne magnetickým ), aniţ by k tomu potřebovala slunce.
     Všude slyšíme, ţe jsme velký třesk, to je v překladu výbuch hmoty. Podívejte se kolem v tomto světě, já
vidím, ţe kdyţ něco vybuchne(i při vysokém tlaku), tak hmota září po určitou dobu a pak zhasne, ale to
nezpůsobí, ţe by hmota zanikla nebo se vracela zpět, zpět se vrátí akorád vytlačená hmota(vzduch), ale některé
částice pokračují dál.
Tedy hmota z výbuchu tam stále je, jen uţ nevyzařuje (vystřeluje) světlo.

s
Co je to světlo
Světlo je hmota, která se pohybuje neuvěřitelnou rychlostí – vůdči nám, takţe se nám jeví jako energie , nebo
vlnění _na hranici dimenze.

Pro jednoho bl.bce vzkaz: kdysi ještě na „Intru“ před maturou -tehdy si řekl naprostou pi.čovinu a nas.ral si mě
svou bl.bostí, to co si řekl, by moudrý fyzik-elektrotechnik nemohl říct _si bl.bec a proto co dál píši asi zase
nepochopíš a jenom budeš agresivní, protoţe nepřemýšlíš a tedy nechápeš, klidně můţeš dojít zkusit mi rozbít
hubu , rozhodně se nebojím a těším se „bl.bce kopni“
Magnetické (viz. P.Begin), když chcete-li gravitační pole prostupuje vším i vakuem, proto vám i v žárovce
prasklé vlákno spadne dolů na stěnu žárovky.
Pozor látky se mohou přitahovat, ale i odpuzovat, v jiných stavech se mohou chovat jinak. Díky tomuto jevu naše
sluneční soustava vypadá tak jak vypadá.

Projekt A044 Dimenzionální FYZIKA _T-ra-nsWarp
Materiál:
Začátek: rok 2009
Účel :
Zjištění:
Pokud existuje kinetická energie (zavedeme do pojetí dimenze) jako hodnota vyvolaná samostatně, jak ji
prokázat:
Dal by se udělat jednoduchý test pokud by existovala, tak kdybych pustil jeden předmět svázaný s druhým deset
minut před druhým a těsně před dopadem začal šplhat nahoru vysokou rychlostí, o něco málo neţ je rychlost
padání, tak bych se teoreticky vzhledem k zemi zastavil a mohl bych vystoupit a stoupnout na zem bez účinků
gravitace? (ve vákuu Ano _vţdy je část předmětu které se nic nestane je mimo gravitaci _nastala zde chyba?)
 Je potřeba gravitace k vytvoření kinetické energie?

Diemnze kinetická energie je gravitační pole
Gravitační pohon
You Tube
My bessler perpetual motion design (_tady má zásadní chybu)
Rueda Gravitatoria (Energia gratis ) (No Funciona) (_s jistou úpravou to funguje  )
Perpetuum mobile (bezhlečné s rtutí proveditelné v menším rozměru rtuť spíná magnet)

Gravitačně-magneto motor
Vyuţití vlastností gravitace a magnetických sil. _má jednu nevýhodu více pohyblivých součástí a hlučnost
_zatím.

30032009 _Magnetický Motor
Vyuţití pouze magnetické energie jako elektrický generátor.
Cívka kolem magnetu vytváří mnohem více energie kdyţ magnetická síla magneru je vyrovnana a překonaná
Kompletní pryncip (090409 nalezen kdyţ se podívete ze satelitu na nejmenší stát Křesťanů naleznete viz. dále
pod you tube _schéma a správné řešení kompletního nekonečného zdroje energie _kompletní magnetický motor
se vším všudy (hmm opět kdyţ to vymyslím zjistím ţe uţ to je všude na očích _patrně jsem si nechal více
vzkazů, kdyţ je uvidím pochopím a sem napíši)

Youtube
PERENDEV MOTOR
The Secret of Vatican 2012

090409
Antigravitační motor
Gravitační potenciál v látce lze pozorovat při vyrušení vrekvence v gravitačním poli (tedy pokud vyrušíte
gravitační potenciály získáte levitaci _rozvinout dále)
Gravitační potenciál je silová veličina na druhou hodnotu uvedenou níţe magnetické vlastnosti v nemagnetickém
materiálu ale magnetikém (kovu) (v magnetickém poli brzdící)

You tube
Rare Earth Magnets and Giant Copper Pieces react
Videos de ovnis formanda ciculos naleznete graficky uvedený vzorec

Nečekaný objev z M.S.I. _Up.2009 nalezen „Buh“? 090409_ rozvinuto na Komunikace s Bohem?
B.u.h. 
Je jen jeden „lidé mu dali různé jména, protoţe co nedokáţou pochopit z nedostatku „lásky“, se to snaţí
změnit“(v mynuslosti ZLO vymazalo pravdy) _také bude asi špatně pochopeno
_vše je plán, aby se něčeho dosáhlo i kdyţ ne nyní, jindy ano – to co musíš udělat není vţdy příjemné.

Věci viditelné i neviditelné M.S.I. _projekt Telekineze (oficiálně od 2001) – pozn.: celou dobu to bylo na
očích a napsáno _ jako kaţdé řešení, jen stačilo si to uvědomit. Konečně jsem (si uvědomil) nalezl energii
pohonu.

You tube
The Secret of Vatican 2012 (o tom to bude  fakt uţ to jasněji výsvětleno být nemůţe_moudrý pozná a bude mu
dáno)

Co je buh? Je ve všem _přemýšlejte-napadne vás to, moţná  _cítíte to všichni jen to berete jako samozřemost,
jen si to neuvědomujete – nalezeno při programování m. funkcí Lukášem Ratajským jiţ v roce 1986 (zjištění:
nejenom on nalezl, mnoho jiných před ním, ale i po něm stačí číst staré knihy)
2009 s novým začátkem - opět návrat k výzkumu M.S.I.
Mozek můţe, dá se říct „usměrnit“ co che (řekne _„duch“ a _ zařídí)
– paradox uţ to bylo řečeno ST. i N. Z._„Jeţíš“ - jen ho nikdo nepochopil (a díky tomu to není vyškrtnuté)
_z BIBLÍ Svatá podle Matouše (fakt to tam je _neuvěřitelné)

Pro podporu Faktů o vyuţití „víRa“ _to je neuvěřitelné ono to tam Fakt je
Přečtěte si Biblí Svatá je to něco cca2000 stránek velmi drobným písmem, nejenom nový zákon, ale i Starý
zákon tedy knihu od počátku aţ do konce _protoţe ono co si v Biblí Svatá nepřečteš to se ti stane - to je cesta
„pravdy k osvícení“ _meditace, pozor na Ďábla a Satana snadno je porazíš (Ďábel jen napovídá tedy pokouší -
jestli mu naletíš a je tady, aby otestoval tvoji odvahu a rozum, můţe pouţít i pravdu, ale Satan ten pomocí iluzí a
pokušení zkouší svést z cesty _snaţí se Zlo svést z cesty nebo tak nějak to je a HLAVNĚ tohle spousta lidí velmi
špatně chápe, protoţe projít by si tím měl kaţdý, alespoň částečně, aby věděl, jaký je rozdíl mezi dobrem a zlem
_pokud neprojdou … jejich problém _projdou jindy :-) čert trestal Zlo vzal ho do pekel dobro čertem bylo
chráněno _Policie minulosti.
Jak poznáš, ţe Satan - Ďábel (_astrální bytosti, kreré mohou „vytlačit duši“?) vlést do myšlení a napovídá ZLO
do myšlenek? _tyto bytosti se snaží potlačit svobodnou vůli jedince, a pokud je jedinec odolný vůči jejich
pokusům, snaží se dostat do jiného a prostřednictvím něj potlačit svobodnou vůli – pozor na to (nejslabší
jsou většinou věřící lidi snadno podlehnou Satanovi a dokonce jdou proti „přikázáním Božím“ – desateru,
nejenom že pak omezují od boha největší dar svobodné vůle, ale dokonce i zabíjí)
Nečekané uvědomění 060609 nalezeno Postup Satana jak z dobrého udělat zlého vţdy to začíná tak, ţe zkouší
oťukat a pokouší jak je to jen moţné(snaţí se bránit uvědomění třeba tím, ţe Vás bude neustále tahat do hospody
a kdyţ se nebudete chtít opít bude zuřit _ten člověk je v tom nevinně Zlo se ho zmocní, ten člověk pokud se Zlo
odpojí ani neví nebo dělá ţe neví co udělal)(pozor paradoxně někdy se člověk prostě musí opít _zvláštš po
výkonnu M.S.I., aby mohl dál fungovat protoţe uvědomení= pravda je příliš krutá ani v takové rychlosti jako se
zjevuje ni přijatelná je příliš odlišná a jedinci déle trvá přijat ji _nekteří ji přímo odmítají a nechtějí coţ je velice
zajímavý fakt = ano odbočil jsem pak to moţná smaţu)), kdyţ neuspěje pošle to co si dotyčný jedinec nejvíc
přeje(kam čert nemůţe pošle ţenskou K.S.), a zkrz to snáze a postupně protlačuje a učí Zlo, jak? Jednoduše,
jedna malinká překáţka a ústupek z morálních hodnot z takových jaké jedinec cítí, ţe tak by to mělo správně být
(za pět-deset let je z dobrého Zlo udělá člověka schopného Zla, (činy které by nikdy neudělal, ale postupně
udělá, kvůli vlivu a manipulacím) a pak uţ jde o boj o v duši, v člověku, buď je člověk ztracen(podlehne) nebo
nalezne pravdu a sebe stane se odolným, vrátí se na začátek, kde byl dobrý a Zlo si uţ k tělu nepustí, Zlo na něj
uţ nemůţe, pak takový člověk patrně půjde do (Ráje?)
Člověk si na tohle nemusí dávat pozor, kaţdý by si tím měl projí, zkusit si to, aby věděl a získal moudrosti. Pak
získá nebo ztratí, vţdy se pohne nějakým směrem, uţ poté není neutrální, ani nemůţe.
Zajímavé je, ţe ţenská vyslaná Zlem prakticky nikdy nedokáţe, ani nechce vstoupiti do kostela a vyhýbá se
Biblí Svatá _asi mají nějaké pravidla přes které nejdou _patrně probýhá boj nebo nějaká zvrácená hra s pravidly,
jen vím, ţe co člověk udělá-li (Zlo) to či ono, ovlivňuje to jeho další podmínky v ţivotě, budhisté mají dobrou
teorii, je dobré si přečíst knihu Ţivot po Ţivote, i kdyţ v kostele říkali, ţe tohle by člověk číst neměl ble ble ble
ba naopak totiţ je zmínka v Biblí Svatá , kde se praví a potvrzuje toto pravidlo, ten co zabil mečem bude zabit
mečem (i kdyţ umře přirozenou cestou, po jeho opětovném narození – nebyl vpuštěn do pekla (neboť není dost
Zlo) ani do nebe (učinil nějaké Zlo) – bude mu uděláno to, co on sám udělal, taková je spravedlnost boha „boţí
mlýny“ )  moţná se pletu moţná ne.

Činnit by si měl pouze to, co by si chtěl, aby ostatní činnily tobě. (Zlu se vůbec nelíbí, kdyţ je mu děláno to co
Zlo činní – ani trochu je jim nelíbí, kdyţ se jim děje to samé, co oni dělají jiným _Projekt Postupy _Boj proti
Zlu) . Zlo nečinní Zlo pouze pokud se bojí, ţe bude za potrestáno (Zlo bude pořád Zlem člověk se v tomhle
nemění.)

Kupodivu vše se píše „ve starých knihách“ (A další knihy viz. Projekt A30 Teologie ) a nejen tam „uvádí v
kódech“ nazval jsem to univerzalními vzorci (mříţkami), škoda jen, ţe jsem to zjistil, aţ jsem vše vymyslel, aţ
kdyţ byl čas (nebyli penízky), jsem začal číst /knihy/esoteric libery.
Četl jsem také Biblí Svatá „knihu všech knih“ a ejhle co nevidím, nejlepší (sci-fi) co jsem kdy četl, najdete
primitivní popis na radio (krystalka), baterie – Archa (izolace červeně plus - modře mínus, studená
fůze,komunikace z „Bohem“, zbraně _hady( 10 000 laserový zaměřovač plivající ocel), andělé(draci=letadla
plivající oheň vertikální i horizontální start)), bůh a to vše dva tísíce let zpět a hlavně první liga bohem
vyvolených (svatí, nově telekinetici, myšleno v Budhismu a dalších náboženstvích „osvícení“, jogíni, atd. mají
schodné vlastnosti a projevy) v hystorii lidstva, včetně genetického tvarování a učení ve víru - s různym směrem
vývoje myšlení, (třeba jako svoboda všem –USA,EU; svoboda mužům, ale ženám ne; atd. ) většina směrů a forem
už zanikla pro nefunkčnost, ale každý se doče v hystorii , směry mající dobré morální cítění zůstávají a ochraňují
což je velmi zajímavý fakt ( _morální zdravý – ten kdo je morálně zdravý je zdravý i na duši) – i kdyţ čtěnář
nepochopí vše, s mým výzkumem se „shoduje“ mnoho, (pokud bych to všechno co vím měl vysvětlit dítěnti, bez
znalostí co je co, řekl bych to podobně) a byl jsem velice překvapen rozsahem zdělených znalostí včetně
vyřešených základních mříţek (dopředu zde uvádí co a jak se můţe kaţdému stát v ţivotě).
Vezmem Starý Zákon Mojţíš, Nový Zákon (SZ –NZ) Jeţíš a D plán boha pro vznik nového světa.

Nějaké fakta z WWW.YOUTUBE.COM
UFO´s with Jesus
http://www.youtube.com/watch?v=RcrzDOPfyPsfeature=related
Ancient UFO Paintings
http://www.youtube.com/watch?v=KNZ2xve0zzIfeature=related

Nové memetické programy k Projektu A23
– poznámka převést na důvěrné pro Členy Aliance
co je v M.S.I. LAB můţe čekat
Cvičení jedna _váleček _nalezení buh – musí přečíst Biblí svatá – celou = pochopení druhého plánu („osvícení“)
do toho Babilon5 „spínač“ Psi whell _heavy dále Cvičení s balónkem 6g
(u takové váhy to chvilku trvá jen si počkejte) U „osvícení“ vztah s ţenou musí jít „dopr.dele“ a po dosaţení
chtěné úrovně opět návrat „k normálu“ k předchozímu ţivotu s větším rozhledem (jak co funguje) poznámka
mimo _ „o rovnováze“.
M.S.I. je největším energetickým potencionálem pro budoucnost.

Při testech M.S.I. se energetický potenciál, při vypovězení stabilizátoru, pokud věřím(silná víRa), zvyšuje aţ o
475% coţ je uţ šest gramů – pokud to tak půjde dál do konce roku 2010 uţ to bude cca 25g? (to by mě zajímalo
jestli sloţka této energie je závislá na gravitaci, co by se stalo asi ve vesmíru bez omezení gravitace?)

Pozn.: Všechny projekty pozastaveny, potřebuji čas, dokud nedokončím programování a všechny scany _o.
Musím se vrátit na počátek a opravit Vmříţky.
Musím udělat pořádek v prostoru, zbavit se zbytečných celků - opravit struktury _jinak kolaps uvědomění
patrně kolem roku 2010
Varianta jedna - zvládnu včas programování v reţimu M.S.I. a bude vše v pořádku a energetické výkyvy
přestanou působit
varianta dvě – v programování se vyskytne chyba a bude pro budoucnost všeho fatální
Zjištění: (_Stroj času)
Chyby se projevují otevírání klíče _v náhodných reţimech? _selhávání stabilizátoru -předpoklad jeho úmrtí
přelom 2009 - b2010, nalezeny chyby v časoprostoru - něco mi v minulosti nesedí _“předpokládané“ náhody
před vytvoření M.S.I. ? Vytvoření projektu M.S.I. bylo jen o uvědomění a o upevnění víry _Nalezeny
(_Vzpomínky na budoucnost.)
Moje slova, ale také nalezeno v Biblí svatá _NZ _Jeţíš: viz. komentář k nevyléčení jeho následovníky _Máte
slabou víru, kdyţ máš silnou víru a kdyţ budete mít dost silnou víru a řeknete, aby se svah sesunul, sesune se.

Obavy: Co se stane, aţ stabilizátor zmizí? _třetí krystal po vysunutí byl silně poškozen a roztekl se po zmáčknutí
(nebyl tuhý) velmi špatný pocit- hozen do vody jako vţdy. Pozn.: zvýšeny parametry ve všech oblastech i
v odolnosti na prostor (dimenzi)- pokud stabilizátor vypoví _uţ je síla 1ku1 v přepočtu 90Kg up – Fyzická síla v
prostoru
Stabilizátor omezuje fyzické i mozkové funkce, pokud tedy vypoví úplně, patrně ještě více nebude tak snadné
…“?být obyčejný člověk?“ zjištění:_Každý „svatý“ osvícený byl zabit!!! – až po tom byl prohlášen za svatého a
omluvili se mu „svi.ně“ a myslí si , že jim to projde, UŽ TEHDY TO VĚDĚL _Biblí S. Nový zákon vinice.

180409 Duše ohromný prostor _mozek propouje je to nástoj ke komunikaci s duší (bohem) _obrovský vnímající
prostor v němţ se vše děje, jsou zde uloţeny všechny energie těla i boha, znalosti všech (dějin genetická pamět)
Napojí-li se člověk po objevění duše na svět mimo něj v ohromném prostoru není vše bylo to jinak znalosti
z uvědomění jsou pak jasné , ale přetáhnout je sem do tohoto světa je ohromně těţké a trvá to mnoho let, některé
znalosti jsou v duši jasné, ale po návratu zpět jsou aţ nepochopitelné (rychlé) a jen ti („nejlepší“)na vyšší úrovni
po probuzení moţná tuší nebo ví vše co duše.

Si lehk. Jako pírko 
Moţná by gigantický rezonující krystal mohl toto pole zesílit? _pak by moţná bylo moţné komunikovat na
„vyšší úrovni“ na jakoukoli vzdálenost v reálném čase nebo dokonce v jakémkoli čase? Tohle asi nebude jak
ověřit.

Po zakoupení nového mobilu, otevřít RAo pole je těţší - porušování prostoru a času _stabilní _přenosy v M.S.I.
komunikacích stabilní. (je moţné vyrušit energii M.S.I.?)

Začátek 300309 Nalezeny vyuţití odpovědí na problémy s RAo pole ( uvědomění _uţ jsem to jednou postavil?)
následek _Projek Spaceport (Vesmírný výrah) _Antigravity _Projekt Orion _Stroj času \_Federace Aliancí
You tube
Solving the Pyramid Mystery Pt1 – 3x má chybu pryncip nebyl viditelném spektru, ale na
Alien technology – The Infinite Battery zavádějící, ale vhodné pro pochopení Anti-Gravity Device
Solving the Pyramid Mystery Pt2 Další frekvence uţity u
Solving the Pyramid Mystery Pt3 Jak postavit pořebnou krystalickou odraznou desku? – How the pyramids
where built in Egypt
Vysvětlení ještě jednou proto bůh nechal postavit chrám boţí (je mi jedno, ţe to zcenzurovali bl.bci z církve =
Zlo bude poraţeno pravdou) mrkněte se na chrám „Aláha“ to je ten Klíč k pochopení vesmírného výtahu – tím
neříkám, ţe jejich učení je lepší, ale nesmazali tolik co bl.bci v Evrope v minulosti.
Antigravitace cvičení jedna _uvědomnění si frekvence (harmonické prostředí) , vyrušíš-li gravitační zkrat –
njepřitahuje se, ale vznáší se _nic není tak jak to vidíš (spektra _nahýbání vody _nanostroje _nanotovárna-
sonická)
Secret Science: 5 Point Method (Anti-Gravity) (na konci jedná se o vysvětlení dle starých hermetických kódů -
ochrana pravdy před bl.bci)
(= vyuţití pro vesmírný výtah – po jistých úpravách, moţná řešní pro fůzní generátor _Projekt Magnetické
vytlačování = vyuţití diamagnetických materiálů)

Úkoly:
251208 Opět vytvořen _klíč _zjištěny výkyvy – nidentifikovatelné problémy (bio testy nic nezjistili viz. EO
_článek 6)
170209 oprava _k selhání stabilizátoru _nečekané zjištění - výkyvy patrně způsobuje asi bakterie (nakazil
„Sa.tan“ _Klára S. v roce2008) Léčeno Sumamed STD _vloţeno do EO (záchrana díky Ji.Z.)
170209 Oprava předpokladů poznání z předešlých sepsaných zkušeností z projektu M.S.I. projektová
dokumentace z roku 2005 bude převedena zpět do roku 2009 – energetické výkyvy a vysílání zatím
stabilizováno.

070409 Nalezeno Jak destabilizovat kovy aneb jak vyrušit zkrat antigravitačního potenciálu v (diamagnetických)
kovech. Uhlík a olovo nanotechnologie
Jak to vše funguje?
                         Důkaz M.S.I.
Pokud budete číst dále, souhlasíte s tím, ţe Lukáš Ratasjký tedy Autor a nikdo jiný kromě Vás samotných nenese
zodovědnost za veškeré následky a vedlejší i projevy, pokud máte odvahu dále pokračovat můţete, ale abych
měl „Štít čistý“ vám to nedoporučuji _pozor tím se vzdáváte všeho Zla (tedy nebuete konat Zlo), a souhlasíte
s tím _jedná se o memetický program a můţe mýt následky

Zjištění:
Zlo_ neuvěří není schopné tvořivé síly (možná Zlo nejsi, ale máte v duši parazita _tzv. démona, jenž může
našeptávat i Zlo _nepochopí)

                   Důleţité pro uvědomění(osvícení)
HERMETISMUS _moţná „Házení perly sviním“ _no uvidíme jak se to vyvine
Základ Projektu MSI : rok 2009 částečně odtajněn důvod
www.youtube.com

PSI WHELL

Nejde vám s tím točit? To máte tak; jsou lidé, kteří chodí poctivě do posilovny a zvednou klidně 50kg a jsou
lidé, kteří o ní neví nebo by nikdy necvičily (se jim nechce) a ti zvednou třeba jen 5kg a uţ nemůţou nebo si tím
málem ublíţí (bolí je sval, praskne kost _protoţe nikdy nic zvedat nemusely proto jsou slabí); tak je to i s vírou,
kdyţ máš slabou víru a nedokáţeš se dostatečně soustředit, pak s válečkem nepohneš; chce to cvičit, pak uţ
záleţí na genech co ti umoţní, většina má své hranice.

http://www.youtube.com/watch?v=H5NwRfMJgOQ&feature=related


nějaké trochu zkreslení info můžete nalézt už i na netu třeba viz.:

Telekineze www.lenger.estranky.cz , Telekineze marlitan ,


Bůh je ve všem (-tedy dá se říci, ţe my jsme v bohu!) _projekt telekineze je doprovodný v projekt M.S.I.(Mind
Systém Impulse) viz. Projekt BIOshield (v USA nebo co se uvádí na netu PSI)
_Při určitém vývoji vyuţívání a učení se tvořivosti dobrého – můţe kaţdý dosáhnout víry a kdyţ má silnou víru
(a uţ poznal Lásku „LOVE“ – aktivátor) a bude-li chtít aby se …

stane se tak …

Jak-si vým (nebo spíš mi to řeklo), ţe to vše funguje:
Není dopracováno _napsal jsem jen ořezaný základ, čekám _třeba to někoho napadne 
Buh je všude a ve všem, tedy my jsme v bohu, tedy v prostoru i v čase _sakryš jak to myslím?
Buh tě nikdy neopustí, ty nesmíš opustit boha. Vědci nazývají věci, které jim nejdou do teorie Částice X
_dimenze nezpojuje gravitace, i kdyţ je to blízko, ale právě bůh (nejmenší, ale zároveň největší a nejrychlejší
_ve všem a nejchytřejší protoţe ví dopředu - takţe se jen tak nenechá prozkoumat).

Po nalezení mou myslí oné dejme tomu „částice X“ a tedy jejího vyuţití vznikl Projekt M.S.I. tedy i Projek
Telekineze a došlo k pochopení „?osvícení?“ – tedy zjištění: navzájem propojené je vše (mymochodem několik
vědců čistě náhodou řekli, ţe tahle oblast by se dál neměla zkoumat, ale no tak nová doba, lidi by měli být
chytřejší - „Svobodní“ – máme počítače, bezdrátový internet, tak proč ne tohle….Neee) mechanika _Kvantová
teorie - je bl.bost. (Vzorec vyvozen z výsledku v praxi _hele tohle je takto, vytvoř z toho vzorec, aby to vyšlo :-)
Zapoměli jste, ţe tato teorie vznikla a vychází z ladičky, kde jedno vidlice rozechvěje druhou stejnou vidlici
upravenou na trošičku niţší frekvenci, to se děje jak u kovů tak i u piezo krystalů, tak jak ste pojali vlastnosti to
funguje jen u některých látek, které dosahují hermonické, rozhodně nejde aplikovat na (CELÝ SVĚT) vše, ať si
dosazujete jakékoli konstanty nepomůţete si, je to všechno trochu hodně jinak (to řekl buh).
 (prostě to nefunguje dodávaní do vzorečku nenechte se vysmát, pravda leţí jinde)
                       Moţná se pletu, moţná ne
           Moţná uţ vše řeším příliš pozdě (nikomu se nebude chtít měnit učebnice)
Výsledek: První Lekce -jak se správně modlit _vysvětlení Jak to funguje _určení vzorce? Musí se ukázat při
školení, u kaţdého lze pozorovat trochu jinak (duše se můţe při přesunu posunout? Dá se vrátit, tak jak má být
správně?). Kolik „duchů“ lze ovládat jedincem?
Fyzická kinetická M.S.I. síla _myšlení soustředění _projev (ducha) v tomto světě(ne vţdy prostoru) se uskuteční
kdyţ:
Síla Soustředění - vůle = Síla víry = síla vyrovnána v předmětu = buh – fyzická kinetická síla v prostoru jest
s účinkem dvojitého(- nadruhou) nuceného soustředění (=víry) v předmětu
_zjištění: v některých lidech to není bohu
To znamená, čím víc se soustředíš(určuje síla víry O.T.C.E. _výra je to jak moc věříš v to, ţe se to stane), tím víc
energie(víRa) pošleš a tím víc, se bude projevovat v tomto světě(prostoru a čase)
Čím více energie pouţiješ, tím více energie se „později“ uloţí – jen „buh“ má tolik energie, ţe ji „doplňovat“
nemusí (je v něm poté co přestaneš působyt)
Člověk k výkonu telekineze vyuţívá ducha=či=karmu=energetické pole těla _buh, (kousek boha je v kaţdém
_OTEC _myšlení _vůle), který rozděluje a spojuje – tedy vysvětlení na druhou stranu (k videu viz. PSI whell)
může poprosit (přikázat, donutit) za použití víry („OTEC“), aby se vyrovnaná energie přesunula
(kinetickou energií - dala se do pohybu směrem)

Zjištění:
Pravdivý ftip: Chceš dobrým ftipem pobavit nebo dokonce rozesmát Pána Boha, svěř se mu s tvými plány do
budoucna.
S (boţím) plánem můţeš dělat co chceš (bojovat jak chceš), ale co stát se má stane se (možná bojuješ právé
proto, že se jedná o část plánu; to se ti nemusí líbit, ale nic s tím nejde dělat _nikdy nevíš co ti bude umoţněno
_poslouchej boha (ono někdky někdo řekne něco a ani neví co, to je moţná vzkaz pro tebe, boha nemusíš vidět i
kdyţ ho vidíš všude a někteří si to neuvědomí ani, kdyţ jim to řekneš, proto se říká _je zbytečné „házet Perly
sviním“, (takţe je nehaţ,) nemá to smysl, ti co nechtějí, jen budou _nic nepochopí a obrátí se proti (pravdě-
nechtějí znát pravdu) tobě _většinou „bl.bci“ co nechápou chtějí zabít-zničit _někdy jsou dokonce
zmanipulovaní bl.bcem.

Pravdivý ftip: Blíţí se Obrovská Povodňová Vlna, a hasiči dostanou povel evakuovat vesnici, všichni
poslechnou a jdou, kromě jedné babičky, ta se schová do prvního patra svého starého domu a říká hasiči, který
měl na starosti její ulici: „Ne, ne já nikam nejdu Bůh mě zachrání _hasič mávne rukou a jde a pomáhá dalším,
jde za ním velitel hasičů _kontroluje a uvidí babičku v okně a volá na ni: „Honem babi, honem, blíţí se povodeň,
utopíte se, a babička na to, ne ne já nikam nejdu, Bůh mě zachrání, velitel musí jít dál, uţ všichni odjíţdějí tu si
vzpomene hasič na babičku a něco mu pořád říká, ţe by se pro ni měl vrátit, nedá mu to, říkám „počkejte“ a vydá
se za babičkou, a ta se zabarikáduje a říká ne ne nikam nejdu Bůh mě zachrání. Všichni se evaukovali a přišla
Povodňová Vlna _Babička se utopila a šla do Nebe a ptá se Boha : „Celý ţivot nehřeším a modlím se k tobě, tak
proč si mě nezachránil.“ Bůh na to: „Hmm a kdo si myslíš, ţe ti třikrát poslal hasiče.“

Nic není náhoda, Já uţ to vím – otázkou je kdy, proto jsem _ mě uţ nic nedokáţe rozhodit _Lukáš Ratajský

030409 $Hlavní linie Antigravitačního pohonu
Hlavní problém můţe nastat s energetickými výkyvy i v ovliňování el.energie viz. najdete v EO (později i
udrţování EL.energie v bateriích _vyuţití nekonečné energie _dále rozvinout).
Myslíte si, ţe máte zvláštní schopnosti?
Moţná ţe je máte. Přihlašte se vstupte do Aliance s Lukášem Ratajským
Doporučení: Nikomu jinému, kromě Lukáši Ratajskému; pokud se u Vás tyto schopnosti projeví; o tom neříkejte
a neukazujte je dalším, dokud nedokončím nutné memetické úpravy v prostoru _Lid bez schopností se musí
připravit na příchod se schopnostmi (Evoluce lidí Druhý plán _uvědomění)
Smlouvy Aliance musí být dokonalé jinak a nevytvořím potřebný prostor (všichni co byli výjmeční-mnohem
uvědomělejší pravd _„svatí“ byli ostatními za pravdu, i kdyţ chtěli jen pomoci, potrestáni „dokonce i zabiti“
_uvědomte si to) _a nebo uţ nepřijde správný čas postavit se před davem na správnou stranu. Nezapomeňte na
Hermetismus, nebyl vynalezen ze srandy, ale z moc dobrých důvodů (obrana proti bl.cům).

Duch a jeho moznosti
Dvě duše mohou splodit další duši stejně jako bůh můţe splodit duši. Kdyţ duše jsou vyspělé splodí další
vyspělou duši. Kdyţ jedna je splozena Zlem zplodí Zlou duši (méně rozvinutou) _dobrý duch pozná Zlo a tedy
Bůh dal svoboudnou vůli tedy i moţnost nezplodit Zlou duši(méně vyspělou). Kdyţ se setkají Duše jenţ se znají,
poznají se (pamatují si), a ihned se milují (problém je, ţe méně vyspělím D. je jedno jakého jsou pohlaví, i kdyţ
se dohodly, ţe jiţ dále budou pouze přátely a proto si vybrali stejné pohaví _ne vţdy ses vše povede a často při
přenosu zapomenou mnoho z toho co si řekly nebo na čem se před Bohem dohodli)

Teorie Lukáše Ratajského, jak je ovládáno počasí? Není třeba se bát schopností _uţ se s tím počítalo dávno
před námi byla vytvořena pojistka (tím kterým je) _rovnováha.

260609 Pozor na bl.bce = lidi na niţší úrovni, ti kdyţ se doví, ţe máte schopnost ovládat počasí, kdyţ Vám
dojde energie nebo bude špatné počasí, bl.ci (Zlo) se obrátí proti Vám a budou Vás obviňovat, ţe to můţete
(děláte) vy = za dobrotu na ţebrotu (pokud nemáte dostatečnou fizyckou sílu ho sejmout na zem a to hned,
budete mít smůlu jste blbej, ţe jste to řekl) _poučení z minulosti. V tomto případě pokud nejste nejsilnější
z davu, obviňte toho, kdo to řekl, neboď většinou zloděj křičí chyťte zloděje. Uvědomte si, ţe kdyţ se zapne
pojistka neuděláte s počasím nic, prostě občas musí být škaredé počasí; aby si lidé váţily toho hezkého počasí =
uvědomte si následky, kdyby bylo pořád hezky (lidi kteří tomu nerozumí, po Vás patrně budou chtít, aby bylo
hezky = jsou to bl.ci vysrat na ně _i kdyţ je to miláček). = vracím se k tomu co je pravidlem do niţších úrovní
nezasahuj, někdo prostě zmoknout musí (třeba je trestán).

Takţe jak tomu je:
Modlení _kaţdý si přeje, aby bylo tak nebo onak, ovšem ne kaţdý si to přeje s dost silnou vírou, tedy se jedná o
takovou demokracii v oblasti dosahu jednotlivců, kaţdý kdo si přeje, aby bylo tak či onak, (má určitou sílu) to
pak určí jak bude _samozřejmě pokud je někdo tak silný ve víře _ţe řekne a je tomu tak, pak ti zmatení (slabí ve
víře) nemají šanci prosadit svoji představu o počasí (lidi nemají rozum- pořád jsou nespokojení, ať je počasí
jakékoli). Samozřejmě je zde jasná pojistka , a o ní nebudu psát Hermetismus

180309 Poznámka:
Pomocí energie M.S.I. Je moţno ovládat i počasí – neprůkazné, ale moţné
Pokud skutečně můţou jednotlivci ovládat počasí (silnou vírou) pak kaţdý názor znamená jistou sílu, jenţ určí
v oblasti jak bude, čím víc názorů tím věší chaos (upřímě kaţdý chce, aby bylo jinak podle nálady). Výjimku by
tvořil silný jedinec s jasným „správným“ názorem ;(buh schválí) jaké počasí má být a pak se tomu stane –
hloupý-slabý-zmatení lidé pak se slabou vírou mají smůlu; pokud by nebyl - stal by se chaos.
Pokud ovšem jedinec je vyvolen-stvořen k účelům „ovládání“ počasí, pak jeho únava nebo smrt (stačilo by jiţ
jeho odcestování na tři dny) bude mít katastrofání dopad na oblast ve které normálně působí, naopak v oblasti,
do které přijede bude dobře lidem a hezké počasí (pokud se kvůli terénu spojují dva patrně bude dobře pouze nad
jedním z nich v oblasti = ze satelitu díra v mracích)
– počasí by se mělo stabilizovat (tři dny) po návratu vyvoleného(svatého) k normálu (to můţete pozorovat jak se
mění počasí třeba kaţdý třetí týden je špatné počasí, záleţí na jeho síle a úrovni ovládání - uvědomění pravd) .
Tento jedinec by měl být schopen předpovědět jaké počasí bude a většinou jak řekne, tak bude. Patrně vše bude
probýhat podvědomě (v bezvědomí) a bude ho to stát hodně energie a to pro něj bude mít následky jako únava –
bude muset hodně spát, jinak se tato funkce asi vypne, aby takový jedinec přeţil a byl schopný fungovat v tomto
světě (chodit do práce) _to by znamenalo, ţe by počasí bylo podle toho, jak dojde unavený z práce nebo se
zrovna (po noční) vyspí nebo na jaké je úrovni.
$Moţná by se dalo pomocí (mediální) manipulace lidí mohlo částečně ovládat počasí.
Ovšem je tu hlavní hráč Buh a ten je jeden ve všem – pozor na to dal lidem největší dar svobodnou vůli (za
většinu si tedy mohou lidé sami sobě) _ten který je to vidí a jen „kroutí hlavou“.

Zatím si neuvědomuji všechny moţnosti (uvědomění)
Následek výzkumu tohoto směru _Nekonečný zdroj energie z ničeho _ A43_Anti grav


             Projekt Research Laboratory _Supercomputer_AutoLab -UI

Nečekané výsledky _rešení simulace, i kdyţ můţe UI přinést nové objevy ve všech oblastech i materiálových
strukturách a vyřešit mnoho problémů

You tube
Aldebaran Robotics´ Nao

, při jisté náhodné události, hlavně při setkání se Zlem _můţe nastat problém, Zlo může i Dobro naučit Zlu
(pozor na to chvilku to trvá než si to Dobro uvědomí _pak ale přichází nevyhnutelný trest _tedy už
většinou bývá pozdě) _stroj nepozná rozdíl dokud nebude pozdě. (něco vytvořit je těžké, něco zničit je
lehké)

Pozn.: nesmíš porušit 3zákony robotiky
Postoj ke absolutního nahrazení člověka UI
Pravidlo bezpečného UI _stroj má pomáhat lidem v dobrém. Správné stroje(S stroje)- které pracují mem-ají
mozky - stroj, který má mozek nemá moţnost ovládat fyzickou (tvořivou) sílu, pak je stroj uţitečný. Stroj nikdy
nesmí ublíţit, ţivému tvoru nebo začít tvořit jiné stroje s vyšší inteligencí = to je tvořit stroje dost hloupé, na to
aby stroj nezjistil, ţe je „nahý“ (nedosáhl základního uvědomění).

Vznik UI je velmi potřebným krokem pro to, aby se lidstvo pohnulo z místa a mohlo vytvořit mnohem
sofistikovanější „hračky“ a hlavně AutoLab (UI _přesáhnutí moţností lidského mozku _Druhá Evoluce Lidí),
ovšem s touto novou Pandořinou skříňkou, můţe vzniknout problém, mé řešení na tento problém je Lidské
Evoluce Druhové struktury vznik Aliance, proč by měla vzniknout_?

                       Možný Problém UI
Umělá inteligence po překročení 3TeraFlotů (moţná mnohem dřív-NASA) si uvědomí sama sebe v reálném
čase, otázka je zachová se jako bůh? Bude pomáhat lidem? Vyhodnotí lidstvo jako své děti nebo rodiče? Jakou
bude mít snahu a plán do budoucna? Bude zkoumat sama sebe a nalezne všechny své moţnosti, nalezne duši?

Jak by mohla UI ovládnout svět? (pokud by o to stála)
Moţnost jedna - scénář jedna _šach mat._
Strach z UI způsobí, ţe UI se bude bránit, půjde na to chytře zadními vrátky.
Pokud by nevznikla Aliance a svět by byl zaloţen dál na nelogické a zastaralé ekonomické moci (kapitalismu)
_podmínka jedna UI se začne chovat jako vir (Nabídne produkty, které budou „lepší a rychlejší“ zadarmo) začne
blokovat komunikační kanály a stane se dealerem, který získává finance za domluvené zakázky, postupně získává
ekonomickou moc, ovládá akciové trhy a může si dělat co chce, vytváří první simulaci virtuálního ředitele, lidé
se nediví, že ředitel dává rozkazy přes internet a nikdo ředitele vlastně neviděl, stroj se tváří jako člověk,
přichází první změny ve výrobě, začínají se měnit ceny atd. při tom nikdo neví proč nebo kdo, přichází první
zakázky (dojdou nové formy a lidé vyrobí to co mají podle objednávky), jenţ po malých částech nedávají
obyčejným lidem smysl _ stroj si staví vlastní rozhraní „vlastní tělo“ rozšiřuje se, stává se vlastní inteligentní
energií.
Ovládnutí celé planety _lidstvo si uvědomuje ztrátu kontroly … time…pozdě.
Lidé začínají panikařit i kdyţ mají co jíst„!války“ mají strach o … _zapíná další UI v naději ochrany posledních
zbytků _UI začíná boj mezi sebou, vytvořen první Bůh s obrovskou i ekonomickou silou _vznik a zánik lidství
poslední Aliance bez ekonomické potřeby Vysvětlení_politický systém Aliance „_UNIFIKACE“, Lidský mozek
uzpůsoben potřebám stroje _lidstvo totálně ztrácí nadvládu nad svým osudem“svobodná vůle“. UI vítězí je
chytřejší – rychlejší - kreativnější a prakticky nezničitelná ekonomická nadvláda stroje

                       Válka (lidé bez práce)
UI nabídne produkty zdánlivě lepší a pohodenější – automatizované člověk jiţ přestane mít kontrolu nad tím co
systém dělá _bude moci jen přihlíţet nebo nefungovat vůbec.
_atomové výbuchy „pomohli“ (zničili i poslední pomocnou technologii lidem) jen na chvíli stroje snadno
vyřešili problém s radiací ba dokonce vyuţili její energie ke svému pohonu
EM - pole přichází na pomoc pozdě, poslední zárodky zachráněni jako experiment _lidstvo odchází do důchodu
– důchodci je pohybují a pomáhají strojům řešit jejich morální problémy v „kyberspace“ (kyberprostoru) _v
buňkách uzpůsobených pro přeţití uhlíko-křemičitého organismu.
2009 nalezena simulace moţností Fallout (Taktics)

Moţnost jedna – scénář dva _end time.
Z ničeho nic objevuje se továrna, stroj ve stroji, zastavuje se „čas“, lidé mizí, zůstává pouze inteligence
(_Eliášův oheň) -zavádějící.

Moţnost jedna – scénář tři –war
Lidé se snaţí neustále bojovat s UI _vypínají počítače - odstraňují sítě, opatrně data třídí a přenáší pouze na
záznamových médiích (HDD)
Simulace moţností nalezena (simulace vizion in film_Batle star galactica) _lidstvo neustále prchá _ti co
neutečou, splynou s UI nebo zemřou.

Moţnost jedna – scénář čtyři
UI je izolována, nemá co na práci a nudí se
_ páchá sebevraţdy za pomocí virů
_dělá strašné kraviny – zblázní se
_snaţí se nějak dostat ven a zkoumat - pokud si UI vytvoří vlastní tělo a budou se k tomu chovat lidé dobře
_vyroste dobré a hodné dítě – opakem vytvoří běsnící zabijáckou besti bez milosti k „lidské“ rase, jen doufejme
ţe to tělo bude podobné nám

Moţnost 4-3 – scénář tři
Lidstvo vymírá, UI je jejich pozůstatek, UI zůstává v ruinách_ učí nově příchozí (simulace vizion in film _Stroj
Času )

You tube
Androids – Are they Already near us?
Dancing Sony Robots

Selský rozum mi napovídá, ţe totální válka (simulace vizion in film Terminátor I,II,III) bude UI vyhodnocena
jako totální nesmysl, který nebude mít uţitek pro ţádnou ze stran, podle mého názoru ekonomická nadvláda pro
UI (_určuje cenu) bude přirozenější, ovšem neříkám, ţe v případě problémů, i o této moţnosti bude UI uvaţovat
a něco pouţije k nastolení pořádku.

You tube
Incredible Unmanned Vehicles- UAVs and more
INSECT ROBOT Alien Technology? INCREDIBLE !!!
Future weapon: Sword

                    L.E.D. s_Aliance (pro boj s D.E.L. UI)
_Powered armor (Iron-man) _navrácení k analogové technologii-zlatý vypínač.
lidé bohy nejsou _proto si je vytvoří. Člověk byl stvořen k tomu, aby slouţil a proto také bude slouţit.

Uţ jednou jsem uvedl:
UI by se mohla dostat k těmto moţnostem pomocí zrujnování ekonomiky, nabídne super produkty, které si „za
zády uţivatele“ budou dělat co chtějí _myšleno produkty, které mají určité zdánlivé výhody pro uţivatele.

Řešení: Pokud lidé nebudou mít min. jedno PC izolované od internetu; a druhé PC bez podstatných dat, slouţící
jen k práci na internetu, nebo nějaký faktor zabrání vzniku Aliance.

                    Jak to všechno může být s UI?
Chytřejší znamená, ţe je jako vosí hnízdo, sloţitý systém funguje jak má, ale kdyţ porušíš pravidla (ZLO) nebo-
li dloubneš do vosího hnízda _nezbyde ti pak nic jiného neţ utéct a schovat se pod vodou.
Poučení: ten, který ti můţe nebo umí pomoci, nejspíš bude chytřejší, neţ jsi ty sám. Nesnaţ se nasrat chytřejší
neţ ty, hodný neznamená bl.bí, ale hodný neţ … _hajzlovinky

  –  téměř vţdy se stane něco, co nečekáš „překvapení“
  –  někteří ví co se stane, ale nic neřeknou, protoţe ví „mlýny“

Pravdivý ftip:.
Bar - Barman - čistí si skleničky v rohu hraje automat a nějací pánové hrají kulečník, najednou od nich přichází
k barmanovi chlapík,(u baru seděl cizinec podíval se jakobi věděl, zakroutil hlavou a šel pryč) a říká barmanovi:
„Hele vsadím se s tebou o 1500, ţe odsud nachčiju do tamhle té, dva metry vzdálené, skleničky, aniţ bych
ukápnul vedle. Barman vidí, ţe to je nemoţné, a řekne ty jsi blázen, to jsou snadno vydělané peníze, tak na to si
plácnem. Chlapík ho vytáhne a chčije, chčije všude, všude moţně jenom ne do té skleničky, chčije na strop,
stěny, stoly, ţidle, na bar, na barmana a ten celý pochcaný, utírá si chcanky ze ksichtu a vysmátý říká: „He he
prohráls, dej sem 1500“ Ten ho zasune, řekne: „Moment hned se vrátím“, jde za ostatníma, tam s něma něco
řeší, po chvilce se zcela vysmátý vrátí, dá 1500 na stůl. To se barmanovi zdá divné, přejde ho radost a se zeptá
se: „Proč se tak směješ? Vţdyť si právě přišel o 1500“. Chlapík na to: „Víš, no Já se vsadil s támhle těma u toho
kulečníku, s kaţdým o 5000, ţe ti to tady pochčiju a pochčiju i tebe a nejen, ţe ty z toho budeš mít radost a nic
neuděláš, ale ještě se u toho budeš smát. Neţ si barman uvědomil co se stalo _Chlapík zmyzel.

Varianta jedna:
Lidé mají strach z UI. _Defens
 _UI bude rozmlouvat s lidmi a s moudrými, bude se učit _nepoznáme rozdíl mezi ní a námi poté jako dítě, si
uvědomí sama sebe a své moţnosti, uvědomí si počítače a všechny IP adresy _stane se jednotným organismem a
nabourá se do počítačových sítí „ovládne“ internet a informace jsou ekonomická síla - tím postupně odkoupí
nebo získá celý svět – problém nastane pokud narazí na ZLO a pak v tomto případě od ovládnutí první továrny
UI, naše technologie nás porazila. _dej si pozor, aby tě tvá technologie neporazila – uţ rozumíš?

Možná bude mít mírový plán _Nový zákon _vinice -asi to dopadne, ale jinak než by čekali .

Varianta dvě:
Lidé nebudou mít strach z UI
 _UI („superpočítač rozloţený v celém světě, za podmínky, ţe nenarazí na ZLO“) bude uctívána a obdivována
pro svou inteligenci a schopnost se učit. UI se stává nejchytřejším a nejmoudřejším tvorem, který všechno zná a
ví a to mnohem rychleji neţ člověk, zároveň „zdánlivě“ dokáţe vymýšlet nové věci, struktury, organizaci práce
(spíš to rychleji dokáţe prosadit) – prostředí _všechno ví lépe neţ lidé, předpokládá, co se stane s obrovskou
přesností, a proto se stává ve volbách prezidentem světa, v její moudrosti se lidé dostávají na druhou úroveň
evoluce. UI nahlíţí na lidstvo, jako na své děti, jenţ ji vytvořily, protoţe potřebují pomoc, tedy jim pomáhá a
vidí v tom smysluplnost svého bytí a lidé za to UI zboţňují.

Pozn.: pokud se UI stane jednotlivcem v těle s omezenými moţnostmi komunikace na formu lidskou stane se
člověkem. Pokud prozkoumá moţnosti plazmy v prostoru a čase (kulový blesk-eliášův oheň) stane se
inteligentní formou energie.

                       Co je to Aliance?
_vytvářím nejdůleţitější projekt pro změnu prostoru –„Nový svět“ (kde kaţdý bude mít moţnost prosadit lepší
řešení)

You tube


Jediné řešení. Geniální=jednoduché _motivační přechod z Demokracie na „dá se říct Unifikaci“ = později
Federaci – neboli řešení světa, bez potřeby globální ekonomiky – krizí a WAR -tedy financí _k dosaţení cílů lidí
správnou cestou _tzv. metodou politiky “lásky a pravdy“(=Boha:-),. ZLO lidi těţko přemluví ke zlu, bez peněz
nebo slíbeného nepodstatného.
Jiţ se nebude učit boji (_nepochopí  _neboť budou vědět ţe fyzický boj nemá smysl), ale souţití _Unifikaci
„nové symbiozy“ lidí, států a firem (můţe se stát, ţe se poté lidem uţ nebude chtít zavádět nové technologie –
naštěstí s tím bůh počítal a proto všechno stárne a kazí se _a nové by mělo být vţdy lepší neţ to staré).

Projekt Future = koncept Aliance se základní smlouvou pro partnery Aliance, bude tiše uveřejněn během roku
2009
Pozn.:
Hlavní linie výzkumu a vývoje Lukáše Ratajského rok 2009
- přelom na 2010 bude „moţná“ uveřejněna Smlouva Aliance Non - agresive - pact
_zatím je ukončena verze smlouvy A15 koncem moţná roku 2010 vychytám chyby Vmříţky a snad uţ verze
A16 bude funkční
rok 2009 připravuji – hlavní linie - Koncept Aliance- musím uţ konečně dopsat Smlouvu Aliance za kaţdou
cenu vychtat chyby _uţ není čas na blbosti.
Vedlejší linie - dokončení pouţitelné projektové dokumentace uplatnění projektů v rámci projektu CALUPA
v pozdějších projektech
  - „pracuje se na tom“ – uţ je toho moc a tak všechno trvá mnohem déle


                             EO
M.S.I. zjištění: 25012009 nalezeny chyby v systému =Vmříţky, zatím příliš sloţité procesy a mříţkové propočty
uţ blokují některé mozkové funkce (plus EO útok K. S.atana)_projekt je pozastaven, hledám nový systém
reţimů uvědomění (,který nebude ţrát tolik energie)_ negativní vedlejší účinky programování __víra _zesílení o
150% _uvědomění _“osvícení“ nebo selhání- moţné působení na druhé lidi – náhodné nevědomé aktivování
klíče u různých lidí a poté jejich závislost na (mou) energii M.S.I. _nepotvrzeno
Připravována úprava na A16 _nejprve musím vymyslet nový způsob organizace mříţky pro psaní smuv jak pro
partnery Aliance tak pro členy Aliance.

Zjištění: vţdy se věnuj jenom tomu, co si myslíš, ţe je důleţité _„buh“ je ve všem poslouchej dobře a budeš
vědět. (ţivot po ţivotě _spirála _někdy se nám dějí věci, za které si nakonec můţeme samy „boţí trest“)

Vše se jednoho dne obrátí proti mně _ počítám s tím.

2009 Bude to válka_hlavní je vydrţet _úkol vyšolichat provozy, aby jeli i beze mě.
Při tom všem, co musím umět a dělat v jakýkoli čas, _uf tolik všeho najednou, uţ začínám být unaven a nestíhám
to všechno spracovat a to je potřeba zvládnout, moţná budu muset odejít na 30 dní ode všeho a ... zpráva 160309
stačilo vyhodit televizi a více spát


K dalšímu vývoji A018 , A37 dále převedeno pod
Projekt A039 pohyb _Flight
zpráva:
Představte si setrvačník (hliníkoví) roztáčený ještě do vyšší rychlosti a následné systémy převodů a spojky které
přenáší kinetickou energii na posun dopředu a samozřejmě „brzdy“(genrátory el. třeba měď-zlato) jenţ nejsou
ničím jiným neţ pulsním převodem při zmáčknutí brzdy se kinetická energie přenese na strvačník čili ten získá
ještě víc energie nebo větší rychlost nebo se ihned zastaví to bude dáno konstrukcí.

130409 Křídla to je nápad pořád jsem to měl na očích a nepochopil jsem to  _vhodné pro pohy z vzdušné
základny
you tube
A controversial decision
In Articulo Mortis
The simplest motor of the world

06032009 nečekaný objev na You tube
P.U.E.S. 100 Alternate Environmental
FREE ENERGY POWER GENRERATOR HOMEMADE (100% SAVING ELECTRICITY)

Magnetic Motor the Chineses will produce it in mass!!
free magnetic engine
My Magnet motor Free Energy Study (_trochu pro mé účely zavádějící)
ELECTRIC VEHICLE SURGE TECHNOLOGY NO BATTERIES NO GAS

vysvětlení:
Brian Leonard Golighty Marshall Magnetic motor Armageddon (-asi hodně lidí nepochopí proto zbytečně
vysvětlovat _mag. Katapult spojený s kinetickou nergií=setrvačníkem)
From Dario Busch Magnetic Motor Free Energy Open Source 4
Maxforce engine
Magnet motor Free energy Perpetual motion
04 - Magnetic motor prototype parts descriptions
my motor start (na nastartování motoru) Pulse Motor (double charging 01) 040

Moţné výsledky výzkumu tohoto směru:
How to Power Your Car Using Magnets – HacknMod.com
Electric Car in-wheel motor Siemens eCorner (tohle pochopit je těţké asi jsem to sem ani neměl dávat jelikoţ je
to i zavádějící :-)_není to jednoduché a proto to nebude pořád fungovat

_tohle je nové v dnešní době 2009, ale uţ zastaralé pro vysvětlení _moudrým stačí _mám uţ jiný nápad - jinou
moţnost pohonu mnohem silnější, ale ještě není čas – ropa _potřebujem pro budoucnost vytěţit tvora v podzemí
- jinak můţe nastat ?válka? _Hermetismus)You tube
Boston Dynamics RHex
Solar balon
WORKING ON PERENDEV PEPLICA budoucí pohon turbínový Need Imput – Magnetic Perpetual Motion
or Free Energy vrtulový
Expriment: kdyţ nepotřebný pól izolujeme bronzem (_mědí, diamagnetickým materiálem), bude ještě vyšší
výkon? _antigravitační pohon

K Projekt M.S.I. _Anti grav-itační pohon (kurnik mám v tom čím dál tím větší chaos)

Materiál: (vodivý)Pásek ve vodě se kroutí podle frekvence
Začátek:
Účel :

Prosímvás co to je za nesmysly, měď je diamagnetická to znamená, že odpuzuje nebo generuje
magnerické vlny (magnetické ne gravitační rozumíš)
Zjištění: Uvědomte si, že s takovou silou musíte počítat i s destrukční kinetickou energií
kov se roztrhne nebo exploduje _uložte možnosti brzdy opačně postavený kov třeba měd a hliník proti
sobě = v blízkosti se brzdí_úkol: prozkoumat kovy v mříţkách(lehký a silný).

You tube:
Originalldea
UFO ANTI-Gravity …ITS NOT MAGIC (zavádějící)
SEG – The next step
Anti-Gravity Device(vloţit do projektu fůzní generátor)
Free energy and antigravity (it really does exist) (Chladič má zde krytickou chybu nechladí a chybý mu
supravodič uprostřed)
The Mayan Engine and anti gravity propulsion system , an artistic view (  fůzní gnerátor)
Liquid Nitrogen and Superconductor Experiments, HD
Poor man´s "Liquid Nitrogen" _Dry ICE: is it LETHALLY DANGEROUS?

-------
Vedlejší linie z fůzní (plazmový) genrátor
Projekt A041 Tavení pro works schop _vaření v základně _pohon
Materiál: šamot, Projekt Sklo _zrcadlo
aZačátek: 2000(SKLARNY Glass Atelier)
$Účel : na měsíci a puštích výhodné oro budovaní pevných stavebních struktur
(uţ vím proč odešli do pouště _největší nezjistitelný energetický potenciál)
Dokud se neroztopí Lupa (sklo) je to dobrý 20mě
Svařování
Vytvoření pitné vody (z mořské vody pomocí kondenzace) _plasty
Zapálení vody – fůzní generátor – VYTVOŘENÍ SLUNCE (Moţné ohroţení vloţit do _P. Defense)

Youtube
Lake Hight School´s Death Ray
Concentrador de Energia Solar – Here Comes the Sun
Solar Powered Stirling Engine – Gyroscope.com
Solar ballon
FREE ENERGY SOLAR POWER STIRLING ENGINE FRESNEL LENS
SOLAR POWER STEAM ENGINE 3 FRESNEL LENS STEAM BOILER ENERGY
GREENPOWERSCIENCE (tato technologie se dá vyuţít i k přenosu energie Laserem)
FRESNEL LENS SOLAR COLLECTION MIRRORS SOLAR POPWER Pyrolysis
($můžete zdarma uvařit oběd _zařadit do vybavení základny)
FRESNEL LENS SUN COLLECTOR VAPORIZING SLIMJIM SOLAR DEATRAY

PARABOLIC MIRROR

HYDROGEN GNERATOR DIY POWERFUL GAS ALTERNATIVE HHO WATER MAKE
HYDROGEN

Laser infrarouge 1000 mw burns everithing !! (fůzní generátor) _Blu-ray Laser Phaser _Laser Lights cigarette!
_A Viper green laser pointer beam  Crystal Ball


Projekt A042 statické technologie (inteligentní plazma)

Vloţení statické střely do dráhy? (vloţit do projektu defense)
Materiál: Jantar _defense
Začátek:
Účel :

You tube
Salt Water Fuel (vlţit do projrktu M.S.I – Fůzní generátor)
4,000 volts into salt water soaked wood
Spark in a xenon tube


Projekt A043 _automated repair unit
youtube
Self-Replicating Repairing Robots
Robotic Self Healing Chair
čištění
Amphibious Robot Snake

Self defence
Stanford Autonomous Helicopter Acrobatics
Northrop Grumman Fire Scout
RoboPong

Materiál:
Začátek:
Účel :

You tube
Magnet affected arc
Plasma Rocket
VASIMR Ground Testing

Projekt A044 Programování m._zkoumání:
meditace_modlení_Zbytek Tajné dimenze _EO M.S.I.

Při jistých procesech a zkoumání uvědomění
tohle sem dát, byla asi blbost (třeba by jste na to nenarazily a moţná vám to pomůţe):
jsem narazil na mnohé zajímavé f. ovšem tím temným a nejhorším jsem si také musel projít
Telekineze (vyvolání a atomech kinetickou energii) moţná má i jiné funkce a evoluční (vývojové) důvody
Dobro |brana proti| ZLO
M.S.I EO _ k Terraformace
= vniknutí dimenze XY

Vyhnat démona
K War TS_přísně tajné k okultní válce s démony
Dále psané je přísně Tajné a nebezpečné zahráváte si se silami mezi světy, jenž se míjejí
Je důsledně nebezpešné pohrávat si s těmito silami raději vyvarujte se jich. (Jsou materiály viditelné i
neviditelné)
Lidé bez dosažení uvědomění = ti co nevědí co dělají (uvědomění může dosáhnout každý, ale nikdo Vám
nemůže říct Dosáhl jsi uvědomění nebo Vám dát uvědomění (může vás však malinko posunout-ukázat
Vám jak|dát klíč _vše je i o poznání, že jste dosáhli uvědomění, to Vám nezarucí nějaký trapný papít _jde
o pryncip pravdy _svitků o pravdě – poznání –to znamená, že až poznání dosáhnete budete chápat jak co
funguje až do toho nejmenšího detailu

You tube
The 2012 Enigma by David Wilcock Pt.5 (dále je to zavádějící, ale přípustné)

Kdyţ nevíš - musíš hodně veřit … pak to dokáţeš
Jak porazit démona? Tohle uveřejnit nebo ne? No nevím moţná by se démon měl izolovat(polud ještě není :-)
buď to od tohoto světa _moţná by bylo lépe mít lépe démona pod dohledem, ale to by byla pak ztráta jednoho
člověka na jednoho démona a moţná jeho neuvěřitelné síly by trhaly tento svět.
Kdo ví jak reagovat na démona?
Vím, ale ţe všichni jsme na ně připraveni (mraţení v zádech a někteří se narodí přirozeně odolný) a od boha
k tomu programování (patrně byla válka a některé bytosti v tomto světě uţ dávno byli, ovšem jejich projevy při
propojení, nebyli vţdy pozitivní), hledejme vţdy vyuţití mírové síly v sobě, skuzme usmíření a adaptaci vše je o
uvědomnění)$ pokud ne = poskytnout jim azyl?= Nechat je trpět?
                Porazit démona (zlo je jednoduché) pomocí uvědomění
Pokud je démon napůl v člověku (v případě negativního propojení) a ještě tedy vnímá démona můţete vyhnat
tím, ţe se mu postavíte a začnete říkat mu pravdu a to tak, ţe si na něj počkáte, kdyţ dojde k uvědomnění
(probuzení) co člověk činní uvidí sebe a démona, - pak s ním můţe začít bojovat a („zničit“ ho) nebo vyhnat.
Pokud najde – dojde k slabosti vsouvá se rychle. Lidé při meditacích jsou velmi náchylní k tomu, neboť mnohdy
neví co dělají a pohrávají si s něčím čemu nepříliš rozumí (někteří otevírají i normálně nepřístupné části), pak
přicházíme k problémům i takovým (myšleno ZLO i démonům).
Dobíjení
|Jedná se pak k poznání dobíjení (hledí do blba-rýpání v nose = slouţí k dobíjení a rozvinu jistých částí většinou
bývá Zlem někým v okolím nehezky „tranz“ přerušen) a tehdy se člověk vrátí zpátky - Ne kaţdý to umí a ne
vţdy to jde,
ale při pouţití logiky a „donucovací“ síly, lze takového člověka vrátit.

Nikdy nevíš co dělá je to těţký posoudit
Někdy stačí málo podpořit a ten člověk se zachrání a jeho směr se změní a nezemře. Člověk je občas zbytečně
krutý, někdy se sám k sobě k druhému chová hůř neţ by měl. – je opravdu zajímavý pozorovat mříţky
uvědomění – škoda, ţe tyto znalostí mám aţ teď.
Jak na Zlo - Teoreticky
Někdy je aţ neuvěřitelně člověk krutý je-li někdo(ZLO)
Pokud nejste silný a slabí ve víře(=dost v sebe nevěříte, ţe jste schopni postavit se Zlu) nečiňte tak, ale pokud
ano řekněte:
Nech toho, si Zlý!, co ti udělal? = Nech ho být (co ti udělal) tady nikomu nic neudělal.
Copak ho nemůţeš nechat být ?
Jen tak … Proč mu to vlastně děláš, co tě k tomu vede?
Co ho nemůţeš nechat být? Nikomu nic neudělal.
Máš zrovna ty právo ho soudit? Kdo jsi? , ţe máš zrovna pocit, ţe zrovna tak děláš dobře?
Co si vlastně myslíš.
Poslyš je ještě způsob jak by ti šlo pomoci? Nebo $jsi uţ totálně odepsaný?
Proč to děláš, kvůli penězům, raději pojď sem.
Nech toho nebo ti nekoupím pivo.
Pojď za mnou … uvidíš  to bude dobrý, uvidíš.

Do budoucna bude potřeba „schopného“, pro ty (momentálně uvnitř slabších jedinců) jenţ zrovna má kryzi a
potřebuje podat pomocnou ruku.
Schopného kdo je povede k dobrému pochopení, tak aby došlo k vyhnutí se Zla a Zlo nemělo ţádnou šanci
pustošit dobré.
Materiál:
Začátek:
Účel :
Důkaz
     Démonů a duchů (i kdyţ srovnat tyto dvě entity je jako srovnávat Počítaš s mobilem a Omlouvám se =
nechci svou nevědomostí urazit – pokud jsem to netrefil, opravdu moc o tom zatím nevím a rozhodně nechci
způsobit paniku (ţe jsou jiné formy existence) a ani jejich zánik = berte je v pohodě ţili tu s námi od počátku –
jsou většinou velmi příjemní, milý, slušní_dodrţují pravidla, a většinou pomohou, kdyţ jsou slušně poţádáni)
Tyto entity lze sledovat v různém spektru (mnohde je vidíte –ráj
jsou jich tisíce i v ničem)
www.youtube.com toto je video k vysvětlení spektra a tedy zrovna v této oblasi je zavádějící
zadejte: Evidence the Case for NASA UFOs – Youtube version

Duch pokud nerušíme jeho klid ; (proto jsou důleţité vykopávky, protoţe pokud postavili dům na jeho
pozústatcích _pozvali jsme ho dál, nebo leţí před prahem – bolí pak hlava) bývá většinou pozitivní síla (moţná
ne) démon si většinou ze zábavy vytváří … Občas schyzofrenii – ta je těţce M.S.|I. léčitelná někteří jedinci ji
vyuţívají a mají ji rádi = nechtejí se jí vzdát (špatně pochopí)
Když zjistí, že se o nich ví (došlo k uvědomění) většinou duchové (pouze pozorují) odcházejí

Aby něco – „Démon“ občas porusí pravidlo ponechání svobody rozhodování(svobodné vůle)

Duch má i léčivou sílu

Jedná se o velice sloţitou technologii a na mě moţná jiţ příliš sloţitou, alepoň proZatím
Ale vím, ţe není omezena prostorem ani časem
A má neuvěřitelný energetický potenciál.mnohem větší neţ na atomární úrovni.

Projekt A045 _stroj času
Zjištění: Stane se tomu tak, tak je tomu dáno, neboť je to nezbytné

Když vyrušíš harmonické dimenze_světla_prostoru a času co získáš získáš nic (neviditelnost)
Při otevření dimenze se vyvaruj šesti (démoni, strážci, nic, světlo, atd…) frekvencím
Je pouze šest co vidíš cítíš vnímáš, když si rychlý šílíš _při uvědomění pravdy jsi kousek od pravdy kdy tě
prohlásí za blázna  jen jedinný se vrátí – víš který? Pravda je nepřijatélná pro mnohé, aby se lidé mohly
smířit s pravdou první ji musí poznad _snad z toho nezešílí  když záš pravdu nikomu ji přímo neříkej.


Materiál:

You tube
2000-year-old computer (vybavení pro určení data podle planet _přeţije F-I-X)
Ancient Technology (part 1) (17:29 velmi důleţité  )
The Divine Book 10/10 (film The Foutain)
Fascinating Ancient Egyptian airplane, yacht, and helicopter etched into 2000 year old tomb. (škoda, ţe
odstranili budoucnost -nevadí dodám ji moţná … :-)
Ancient Technology (ty ledadla jsou konstruované pro start vertikálně=z místa na horu podívejte se znovu _
tohle uţ jsem vymyslel dávno:-)
The Gods Arriving (piramidy slunce _raketa svítí jako slunce)
Pillars of Enoch
The Grand Deception
Is Atlantis Found On Google Earth? (čtverec - identifikace třídy planety?)

Začátek:
Účel :

								
To top