educational Training

Document Sample
educational Training Powered By Docstoc
					ลําดับ         ชื่ อ-สกุล     ตําแหน่ง   ระดับ      ต้นสังกัด  อายุ    วันเริ่ ม    วันสิ้ นสุด
  1   ชาลี สุเมธวานิ ชย์     นายแพทย์       6   รพ.เลิดสิ น     32   1 มกราคม 2547   30 มิถุนายน 2547
  2   อภิชาต พานิ ชชีวลักษณ์   นายแพทย์       8   รพ.ราชวิถี      42   1 ธันวาคม 2546   5 ธันวาคม 2546
  3   ดารณี สุ วพันธ์      นายแพทย์       9   ศ.สิ รินธรฯ     46   5 มกราคม 2547   22 พฤษภาคม 2547
  4   พิมพ์ใจ สุ วรรณพฤกษ์    พยาบาลวิชาชีพ     8   ศ.สิ รินธรฯ     50   5 มกราคม 2547   22 พฤษภาคม 2547
  5   ปาริ ชาติ สุ วรรณผล    พยาบาลวิชาชีพ     5   ศ.สิ รินธรฯ     30   5 มกราคม 2547   22 พฤษภาคม 2547
  6   สาลิน เรื องศรี      นักกายภาพบําบัด    5   ศ.สิ รินธรฯ     32   5 มกราคม 2547   22 พฤษภาคม 2547
  7   ภัชราภรณ์ กองเกิด     นักอาชีวบําบัด    5   ศ.สิ รินธรฯ     27   5 มกราคม 2547   22 พฤษภาคม 2547
  8   กวิญ ลีละวัฒน์       นายแพทย์       6   รพ.ราชวิถี      33   1 มกราคม 2547   31 มีนาคม 2547
  9   เศกสรร จิตวิเศษ      นายแพทย์       7   รพ.ราชวิถี      36   6 มกราคม 2547    3 มีนาคม 2547
 10   อนงค์ ศรชัย        พยาบาลวิชาชีพ     4   รพ.ราชวิถี      26   14 มกราคม 2547   15 มกราคม 2548
 11   ประพันธ์ เหมรุ่ งโรจน์   นายแพทย์       6   รพ.ราชวิถี      36   1 มีนาคม 2547   28 กุมภาพันธ์ 2548
 12   ชัยวุฒิ ยศถาสุ โรดม    นายแพทย์      8 วช.  ส.โรคทรวงอก     37   1 กุมภาพันธ์ 2547 31 พฤษภาคม 2547
 13   วัณยา บุญมี        นายแพทย์       6   ส.สุ ขภาพเด็กฯ    34   16 กุมภาพันธ์ 2547 15 กุมภาพันธ์ 2548
 14   อัครพันธ์ อัครพัฒน์    ผูช่วยเหลือคนไข้
                   ้             ส.ธัญญารักษ์     39   9 เมษายน 2546   1 กันยายน 2546
 15   ธวัชชัย แซ่อ้ ึง      ผูช่วยเหลือคนไข้
                    ้            ส.ธัญญารักษ์     32   9 เมษายน 2546   1 กันยายน 2546
 16   สุ พรรณี อินทรรัตน์    พยาบาลวิชาชีพ    7   ศ.เสพติดเชียงใหม่  35   9 เมษายน 2546   1 กันยายน 2546
 17   ขวัญชนก เตจ๊ะฟอง      พยาบาลวิชาชีพ    7   ศ.เสพติดเชียงใหม่  33   9 เมษายน 2546   1 กันยายน 2546
 18   เกียรติสุดา อภิชาตอารี   นักจิตวิทยา     4   ศ.เสพติดเชียงใหม่  28   9 เมษายน 2546   1 กันยายน 2546
 19   เนตรนภิส จันทวัฒนะ     นักจิตวิทยา     7   ศ.เสพติดสงขลา    37   9 เมษายน 2546   1 กันยายน 2546
 20   จรรยา เจตสมบูรณ์      นักสังคมสงเคราะห์  5   ศ.เสพติดสงขลา    33   9 เมษายน 2546   1 กันยายน 2546
 21   พิเชฐ จันทร์ เจนจบ     นักสังคมสงเคราะห์  7 ว.  ศ.เสพติดแม่ฮ่องสอน  38   9 เมษายน 2546   1 กันยายน 2546
22  กฤษณี ศรพรหม           พยาบาลวิชาชีพ       4   ศ.เสพติดปั ตตานี     30  9 เมษายน 2546   1 กันยายน 2546
23  พันธิภา ทองสลับ          นักจิตวิทยา        3   ศ.เสพติดปั ตตานี     25  9 เมษายน 2546   1 กันยายน 2546
24  เปรมจิต ใจสนุก          พยาบาลวิชาชีพ       4   ศ.เสพติดขอนแก่น      29  9 เมษายน 2546   1 กันยายน 2546
25  ธิ ดา สุ ทธนะ           นักจิตวิทยา        3   ศ.เสพติดขอนแก่น      25  9 เมษายน 2546   1 กันยายน 2546
26  ประอร สุ ประดิษฐ ณ อยุธยา     นายแพทย์          6   ส.สุ ขภาพเด็กแห่งชาติฯ  29  1 กรกฎาคม 2547   30 มิถุนายน 2549
27  ประอร สุ ประดิษฐ ณ อยุธยา (ลาต่อ) นายแพทย์          6   ส.สุ ขภาพเด็กแห่งชาติฯ  29  1 กรกฎาคม 2549   30 มิถุนายน 2550
28  วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์        นายแพทย์          9   สถาบันโรคผิวหนัง     43  22 มิถุนายน 2547  12 กันยายน 2547
29  ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ        นายแพทย์          5   ส.มะเร็ งแห่งชาติ     31  17 เมษายน 2547   14 พฤษภาคม 2547
30  ไตรยฤทธิ์ เตมหิ วงศ์       นายแพทย์          7   ศ.มะเร็ งสุ ราษฎร์ ธานี  38  17 เมษายน 2547   14 พฤษภาคม 2547
31  พงศธร ศุภอรรถกร          นายแพทย์         8 วช.  ศ.มะเร็ งอุบลราชธานี   39  17 เมษายน 2547   14 พฤษภาคม 2547
32  สมศักดิ์ เขื่อนชนะ        นักรังสี การแพทย์     6 ว.  ศ.มะเร็ งลพบุรี      37  10 มกราคม 2547  25 มกราคม 2547
33  อาคม ชัยวีระวัฒนะ         นายแพทย์          7   ส.มะเร็ งแห่งชาติ     34  2 กรกฎาคม 2547 1 สิ งหาคม 2547
34  พจน์ อินทลาภาพร          นายแพทย์          5   รพ.ราชวิถี        36  30 สิ งหาคม 2547 6 ตุลาคม 2547
35  นิ อร โชติธนประสิ ทธิ์      นายแพทย์          6   ศ.มะเร็ งอุบลราชธานี   30  29 กันยายน 2547 3 ธันวาคม 2547
36  ผ่องพรรณ ศิริพงษ์         นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 ว.  ส.มะเร็ งแห่งชาติ     44  1 กันยายน 2547 30 พฤศจิกายน 2547
37  ปราการ ถมยางกูร          นายแพทย์          6   รพ.ราชวิถี        43  27 สิ งหาคม 2547 5 กันยายน 2547
38  ศิริวรรณ เจิมขุนทด        พยาบาลวิชาชีพ       5   รพ.ราชวิถี        27  10 มกราคม 2548 10 เมษายน 2548
39  ภรา อุรุโสภณ           นายแพทย์          7   รพ.เลิดสิ น        36  11 มกราคม 2548 9 มีนาคม 2548
40  เทวินทร์ โชติธนประสิ ทธิ์     นายแพทย์          6   ศ.มะเร็ งอุบลราชธานี   33  29 กันยายน 2547 3 ธันวาคม 2547
41  จินดา โรจนเมธิ นทร์        นายแพทย์          8   ส.โรคผิวหนัง       39  16 มกราคม 2548 26 มีนาคม 2548
42  วัชรา ริ้ วไพบูลย์        นายแพทย์          8   ศ.สิ รินธรฯ        45  4 กันยายน 2547 21 พฤศจิกายน 2547
43  ดุริยา ฟองมูล           นักเทคนิคการแพทย์     5   ศ.มะเร็ งลําปาง      28  1 มีนาคม 2548 28 กุมภาพันธ์ 2549
44  ยิงสุ มาลย์ อาจองค์
    ่              นายแพทย์          7  ศ.สิ รินธรฯ        39  9 สิ งหาคม 2548 18 ธันวาคม 2548
45  ประนอม กระจายศรี       พยาบาลวิชาชีพ       5  ศ.สิ รินธรฯ        31  9 สิ งหาคม 2548 18 ธันวาคม 2548
46  ยุพาพรรณ สายพันธ์       นักกายภาพบําบัด      5  ศ.สิ รินธรฯ        31  9 สิ งหาคม 2548 18 ธันวาคม 2548
47  มณฑิชา ม่วงเงิน        นักกายภาพบําบัด      3  ศ.สิ รินธรฯ        25  9 สิ งหาคม 2548 18 ธันวาคม 2548
48  ปิ ยวิทย์ สรไชยเมธา      นายแพทย์          7  ศ.สิ รินธรฯ        38  21 สิ งหาคม 2547 16 กันยายน 2548
49  อัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์    นายแพทย์         8 วช  ส.พยาธิ วิทยา       38  1 กันยายน 2548 31 สิ งหาคม 2549
50  สายใจ ภูริพฒน์ ั       พยาบาลวิชาชีพ      7 วช  ศ.มะเร็ งอุบลราชธานี    35  27 มิถุนายน 2548 8 กรกฎาคม 2548
51  อัญชลี บุญตานนท์       พยาบาลวิชาชีพ       7  ส.มะเร็ งแห่งชาติ     43  27 มิถุนายน 2548 8 กรกฎาคม 2548
52  ณิ ภา แสงกิตติไพบูลย์     พยาบาลวิชาชีพ       6  ศ.มะเร็ งลพบุรี      38  27 มิถุนายน 2548 8 กรกฎาคม 2548
53  ศิริพรรณ ฉันประเสริ ฐศักดิ์  นักรังสี การแพทย์     8  รพ.ราชวิถี         51  1 พฤศจิกายน 2548 27 พฤศจิกายน 2548
54  สุ นทรี รัตนชูเอก       นายแพทย์          9  ส.สุ ขภาพเด็กฯ       46  19 ตุลาคม 2548 18 ตุลาคม 2548
55  สุ ณิสา สิ นธุวงศ์      นายแพทย์          7  รพ.เมตตาประชารักษ์     35  22 สิ งหาคม 2548 30 พฤศจิกายน 2548
56  อุไรพร จันทะอุ่มเม้า     นักวิชาการพยาบาล      7  สํานักการพยาบาล      36  18 กรกฎาคม 2548 17 กันยายน 2548
57  ดลสุ ข พงษ์นิกร        นายแพทย์          4  ศ.มะเร็ งลําปาง      25  27 พฤศจิกายน 2548 17 กุมภาพันธ์ 2549
58  ธี รวัฒน์ วงค์ตน ั      นายแพทย์         8 วช  ศ.รักษายาเสพติดเชียงใหม่  37  11 มิถุนายน 2548 9 กรกฎาคม 2548
59  กัณณิ กา สิ ทธิ พงษ์     นักจิตวิทยา        4  ศ.รักษายาเสพติดเชียงใหม่  26  30 กันยายน 2548 11 พฤศจิกายน 2548
60  ศุลีพร แสงกระจ่าง       นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  8ว   ส.มะเร็ งแห่งชาติ     42  1 ธันวาคม 2548   31 มีนาคม 2549
61  สุ ธีรา อิทธิ วิศวกุล     นายแพทย์          7  รพ.ราชวิถี         34  1 มิถุนายน 2548  30 พฤศจิกายน 2548
62  ผ่องพรรณ ศิริพงษ์       นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  8ว  ส.มะเร็ งแห่งชาติ     45  1 กันยายน 2548  30 พฤศจิกายน 2548
63  ประภาวรรณ เชาวะวณิ ช     นายแพทย์          6  ส.โรคผิวหนัง        35  1 มิถุนายน 2548  31 สิ งหาคม 2548
64  วสันต์ เศรษฐวงศ์       นายแพทย์          6  รพ.เลิดสิ น        32  17 กรกฎาคม 2548 31 มกราคม 2549
65  บุษบา สาธรสุ เมธี       นายแพทย์          6  รพ.เมตตาประชารักษ์     30  1 กรกฎาคม 2548 30 มิถุนายน 2549
66  สุ ริยเดว ทรี ปาตี     นายแพทย์          7  ส.สุ ขภาพเด็กฯ      40  1 ธันวาคม 2548 31 พฤษภาคม 2549
67  ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล   นายแพทย์          8  ส.สุ ขภาพเด็กฯ      38  28 มิถุนายน 2548 30 มิถุนายน 2550
68  ประสาท โหตรภวานนท์     รองอธิ บดี         9  กรมการแพทย์        58  21 พฤศจิกายน 2548  9 ธันวาคม 2548
69  สุ นทร ถาวรวันชัย      นักรังสี การแพทย์    7 วช  ส.มะเร็ งแห่งชาติ     41  22 พฤษภาคม 2548 28 ธันวาคม 2548
70  นุชจรี พงษ์นริ ศร      ทันตแพทย์         6  รพ.สงฆ์          33  25 ธันวาคม 2548 31 ตุลาคม 2549
71  เกณิ กา อินทรัตน์      พยาบาลวิชาชีพ      7 วช  ส.ธัญญารักษ์       38  30 กันยายน 2548 11 พฤศจิกายน 2548
72  ขวัญชนก เตจ๊ะฟอง      พยาบาลวิชาชีพ      7 วช  ส.ธัญญารักษ์       29  30 กันยายน 2548 11 พฤศจิกายน 2548
73  นรัญชญา ศรี บูรพา      นักจิตวิทยา        5  ส.ธัญญารักษ์       29  30 กันยายน 2548 11 พฤศจิกายน 2548
74  กรกฎ จุฑาสมิต        นายแพทย์          8  สํานักพัฒนาวิชาการแพทย์  43  6 กรกฎาคม 2548 9 ธันวาคม 2548
75  ศุภวุฒิ พฤฒิวรนันทน์    นายแพทย์          5  รพ.นพรัตนฯ        34  1 มิถุนายน 2549   30 กันยายน 2549
76  วันเพ็ญ ปรี กลาง      พยาบาลวิชาชีพ       7  ส.สุ ขภาพเด็กฯ      41  15 มีนาคม 2549   30 กรกฎาคม 2549
77  วัลภา อานันทศุภกุล     นายแพทย์          7  รพ.เลิดสิ น        31  1 เมษายน 2549    31 ตุลาคม 2549
78  สมบูรณ์ ไหวพริ บ      นายแพทย์          6  รพ.ราชวิถี        31  1 มกราคม 2549    30 มิถุนายน 2550
79  นิ ศา โสธรวิทย์       นายแพทย์          6  รพ.สงฆ์          30  1 กรกฎาคม 2549 30 มิถุนายน 2550
80  วิรัตน์ คงเจริ ญสมบัติ   นายแพทย์          7  รพ.เลิดสิ น        36  17 เมษายน 2549   30 มิถุนายน 2549
81  รักฝัน สวัสดิ์พาณิ ชย์   นายแพทย์         7 วช  รพ.ราชวิถี        33  1 มีนาคม 2549    31 สิ งหาคม 2549
82          ั
   เจริ ญวัฒน์ อุทยจรัสรัศมี  นายแพทย์          5  รพ.นพรัตนฯ        32  1 มีนาคม 2549    30 พฤษภาคม 2549
83  พรจันทร์ สัยละมัย      พยาบาลวิชาชีพ       7  ส.มะเร็ งแห่งชาติ     42  10 มกราคม 2549   10 เมษายน 2549
84  สุ พล มโนรมณ์        นายแพทย์         9 วช  ส.มะเร็ งแห่งชาติ     59  23 มกราคม 2549   10 เมษายน 2549
85  เสาวคนธ์ ศุกรโยธิ น     นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   7  ส.มะเร็ งแห่งชาติ     49  10 มกราคม 2549   10 เมษายน 2549
86  ปัญจมา เลิศบุษยานุกล  ู  นายแพทย์          6  ส.ประสาทวิทยา       31  1 มกราคม 2549    31 พฤษภาคม 2549
87  อังคณา อมริ ตชาติ      พยาบาลวิชาชีพ       7  รพ.นพรัตนฯ        41  8 พฤษภาคม 2549 8 มิถุนายน 2549
 88  รัศนี อัครพันธุ์       นายแพทย์          9  ส.โรคผิวหนัง      46  17 พฤศจิกายน 2548 23 ธันวาคม 2548
 89  สิ ริมา เอื้อศรี ธนากร    นายแพทย์          6  รพ.ราชวิถี       32  20 มิถุนายน 2548 24 มิถุนายน 2548
 90            ํ
   พัชริ นทร์ จันทร์ จารัสแสง  นายแพทย์          8  ส.โรคผิวหนัง      43  2 สิ งหาคม 2548 5 พฤศจิกายน 2548
 91  พงศธร ศุภอรรถกร        นายแพทย์         8 วช  ศ.มะเร็ งอุบลราชธานี  40  15 มกราคม 2549 19 มกราคม 2549
 92  อรนุช รักความดี        พยาบาลวิชาชีพ       6ว  ศ.มะเร็ งชลบุรี    33  27 มิถุนายน 2548 1 กรกฎาคม 2548
 93  เสริ มพงศ์ ศิริกล ุ      นายแพทย์          8  รพ.เลิดสิ น      43  1 กรกฎาคม 2549 31 ธันวาคม 2549
 94  ปิ ยะ เกียรติเสวี (ลาต่อ)   นายแพทย์          6  รพ.เลิดสิ น      32  10 พฤศจิกายน 2548 31 ธันวาคม 2550
 95  ปิ ยะ เกียรติเสวี       นายแพทย์          6  รพ.เลิดสิ น      32  10 พฤศจิกายน 2548 9 พฤศจิกายน 2549
 96  สรายุทธ์ บุญชัยพานิ ชวัฒนา  นายแพทย์         8 วช  ส.ธัญญารักษ์      40  2 กรกฎาคม 2549 8 กรกฎาคม 2549
 97  ลํ่าซํา ลักขณาภิชนชัช     นายแพทย์         8 วช  ส.ธัญญารักษ์      41  2 กรกฎาคม 2549 8 กรกฎาคม 2549
 98  สมพร สุ วรรณมาโจ       เภสัชกร         8 วช  ส.ธัญญารักษ์      40  2 กรกฎาคม 2549 8 กรกฎาคม 2549
 99  วิมล ลักขณาภิชนชัช      พยาบาลวิชาชีพ      7 วช  ส.ธัญญารักษ์      42  2 กรกฎาคม 2549 8 กรกฎาคม 2549
100  ธี ระ โรจน์พรประดิษฐ์     นายแพทย์          6  รพ.เลิดสิ น      33  1 กรกฎาคม 2549 1 กันยายน 2549
101  ณรงค์ ศิลปสคราญ        นายแพทย์         8 วช  ส.ธัญญารักษ์      40  2 กรกฎาคม 2549 8 กรกฎาคม 2549
102  วิทยา ผดุงชัยโชติ       นายแพทย์         7 วช  ศ.มะเร็ งลพบุรี    34  1 กรกฎาคม 2549 30 มิถุนายน 2550
103    ั
   พิพฒน์ ชุมเกษียร       นายแพทย์          8  รพ.ราชวิถี       39  1 กรกฎาคม 2549 1 กันยายน 2549
104  ศิริพรรณ ฉันประเสริ ฐศักดิ์  นักรังสี การแพทย์     8  รพ.ราชวิถี       0  17 กันยายน 2548 28 กันยายน 2548
105  กันย์ พงษ์สามารถ       นายแพทย์          6  ส.สุ ขภาพเด็กฯ     35  20 พฤษภาคม 2549 30 มิถุนายน 2551
106  จิระประภา เนี ยมวงษ์     พยาบาลวิชาชีพ       7  รพ.นพรัตนราชธานี    38  9 สิ งหาคม 2547 18 ธันวาคม 2547
107  อมรรัตน์ ดุษฎีโหนด      นายแพทย์          4  รพ.ราชวิถี       30  4 ธันวาคม 2549 4 มีนาคม 2550
108  สกานต์ บุนนาค         นายแพทย์          6  รพ.ราชวิถี       32  1 กันยายน 2549 31 สิ งหาคม 2550
109  ผ่องพรรณ ศิริพงษ์       นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  8ว  ส.มะเร็ งแห่งชาติ   46  1 กันยายน 2549 30 พฤศจิกายน 2549
110  วรเชษฐ อนันตรังสี      นายแพทย์                   8 วช  ส.โรคผิวหนัง        47  3 กันยายน 2549  1 ธันวาคม 2549
111  กาญจนา อันวงศ์
         ๋        นายแพทย์                    6  ส.ประสาทวิทยา       31  26 กันยายน 2549  25 กันยายน 2550
112  กาญจนา อันวงศ์๋       นายแพทย์                    6  ส.ประสาทวิทยา       31  2 ตค 51      31 ธค 52
113  สันติ โลกเจริ ญลาภ     นายแพทย์                    8  รพ.ราชวิถี         41  13 ตุลาคม 2549  16 พฤศจิกายน 2549
114  ช่อแก้ว โตวณะบุตร      นายแพทย์                    6  ศ.มะเร็ งชลบุรี      31  1 ตุลาคม 2549   22 ธันวาคม 2549
115  นุสรณ์ พัฒนจินดากุล     นายแพทย์                    6  รพ.เลิดสิ น        33  16 ตุลาคม 2549   15 ตุลาคม 2550
116  ภีรพร คําพิมล  ู      พยาบาลวิชาชีพ                 7  รพ.นพรัตนฯ         41  2 ตุลาคม 2549   27 ตุลาคม 2549
117     ั
   นิ พนธ์ ยอดมณี       ลูกจ้างชัวคราว(เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัวไป)
                      ่              ่       รพ.เมตตาประชารักษ์     32  1 ตุลาคม 2549   30 กันยายน 2550
118  สุ ธาทิพย์ สมบูรณ์วิทย์   นายแพทย์                    6  ส.โรคผิวหนัง        48  30 พฤษภาคม 2549 31 สิ งหาคม 2549
119  โสภิดา ดาวสดใส       พยาบาลวิชาชีพ                7 วช               42
                                           ศ.บําบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น  3 ตุลาคม 2549 28 ตุลาคม 2549
120  กรวสา อินทร์ แปลง      พยาบาลวิชาชีพ                7 วช  ศ.มะเร็ งอุดรธานี     34  19 มิถุนายน 2549 7 กรกฎาคม 2549
121  รศนา วลีรัตนาภา       พยาบาลวิชาชีพ                 7  ส.สุ ขภาพเด็กฯ       48  22 ตุลาคม 2549 27 ตุลาคม 2549
122  ประเสริ ฐ เอี่ยมปรี ชากุล  นายแพทย์                    8  ส.ประสาทวิทยา       35  4 กันยายน 2549 5 กันยายน 2549
123  อารยา บุญยะลีพรรณ      นายแพทย์                    8  รพ.ราชวิถี         38  21 ตุลาคม 2549 25 ตุลาคม 2549
124  ปฐมพร ศิรประภาศิริ     นายแพทย์                    6  รพ.ราชวิถี         31  23 ตุลาคม 2549 27 ตุลาคม 2549
125  อรอร ธงอินเนตร       นายแพทย์                    5  รพ.เมตตาประชารักษ์     33  2 กรกฎาคม 2550 30 มิถุนายน 2551
126  มณฑินี แสงเทียน       นายแพทย์(ลูกจ้างชัวคราว)
                          ่                 รพ.ราชวิถี         29  24 มีนาคม 2550 21 เมษายน 2550
127  เจษฎา เขียนดวงจันทร์    นายแพทย์                   5   ส.ประสาทวิทยา       30  12 มีนาคม 2550 4 เมษายน 2550
128  ประติรพ ปุณโณฑก       นายแพทย์                   8   รพ.เลิดสิ น        39  12 มีนาคม 2550 11 กันยายน 2550
129  ปกรณ์ ฮูเซ็น        นายแพทย์                   4   รพ.นพรัตนราชธานี        25 กุมภาพันธ์ 2550 26 มีนาคม 2550
130  ณธิ ดา สุ เมธโชติเมธา    นายแพทย์                   4   รพ.ราชวิถี          28 24 มีนาคม 2550 21 เมษายน 2550
131    ั
   วิกนดา พัฒน์สินศิริ     นายแพทย์                   4   รพ.ราชวิถี          26 25 กุมภาพันธ์ 2550 24 มีนาคม 2550
132  นลินาสน์ ขุนคล้าย     นายแพทย์           4  รพ.ราชวิถี              26  25 กุมภาพันธ์ 2550 24 มีนาคม 2550
133  อรรถภูมิ สู่ ศภอรรถ
           ุ      นายแพทย์           7  รพ.ราชวิถี              32  1 กุมภาพันธ์ 2550 1 มิถุนายน 2550
134  ศุลีพร แสงกระจ่าง     นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   8ว  ส.มะเร็ งแห่งชาติ           43  12 มีนาคม 2550  12 มิถุนายน 2550
135  บุปผชาติ ขุนอินทร์     พยาบาลวิชาชีพ        7  ส.มะเร็ งแห่งชาติ           43  12 มีนาคม 2550  11 เมษายน 2550
136  จรัญญา งามขํา       นักวิทยาศาสตร์การแพทย์    5  ส.มะเร็ งแห่งชาติ           33  12 มีนาคม 2550  12 มิถุนายน 2550
137  วิรัตน์ คงเจริ ญสมบัติ   นายแพทย์           7  รพ.เลิดสิ น              38  5 มีนาคม 2550  13 เมษายน 2550
138  อาทิตยา ไทพาณิ ชย์     เภสัชกร           5  รพ.นพรัตนราชธานี           27  1 ตุลาคม 2550  31 ตุลาคม 2550
139  นิ ลภา ชัยธิ มา      นักวิชาการศึกษาพิเศษ     6  รพ.เลิดสิ น              44  1 พฤศจิกายน 2550 30 พฤศจิกายน 2550
140  ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ    นายแพทย์          7 วช  ส.มะเร็ งแห่งชาติ           35  11 เมษายน 2550 9 พฤษภาคม 2550
141  ภัทรชยา สวัสดิ์วงษ์    พยาบาลวิชาชีพ       7 วช  ส.โรคทรวงอก              38  2 กรกฎาคม 2550 31 กรกฎาคม 2550
142  มัททาว์ ชูเกษมรัตน์    พยาบาลวิชาชีพ        7  ส.ประสาทวิทยา             35  7 เม.ย. 50   27 เม.ย. 50
143  เสริ มพงศ์ ศิริกล ุ    นายแพทย์           8  รพ.เลิดสิ น              43  1 กรกฎาคม 2549 31 ธันวาคม 2549
144  ชัยวัฒน์ คารวะพิทยกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์    5  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  33  22 มกราคม 2550 2 มีนาคม 2550
145  วชิรกร นากปุณบุตร     นักรังสี การแพทย์      5  ศ.มะเร็ ง อุดรธานี             5 ธันวาคม 2550 8 ธันวาคม 2550
146  เบญจรัตน์ จาวรุ่ งฤทธิ์  นักรังสี การแพทย์      5  รพ.ราชวิถี              32  5 ธันวาคม 2550 8 ธันวาคม 2550
147  ผลินทร์ ผดุงมาตรวรกุล   นายแพทย์           7  ศ.มะเร็ ง อุดรธานี          35  11 กันยายน 2550 10 ธันวาคม 2550
148  นัฐติกา ทองพานิ ช     พยาบาลวิชาชีพ        7  ส.โรคทรวงอก              44  2 ก.ค. 50    27 ก.ค. 50
149  พรวลี ปรปั กษ์ขาม     นายแพทย์           7  ส.โรคทรวงอก              34  1 ส.ค. 50    12 ก.ย. 50
150  ปราโมทย์ ปรปั กษ์ขาม    นายแพทย์           7  ส.โรคทรวงอก              35  1 ส.ค. 50    12 ก.ย. 50
151  ธี ระ โรจน์พรประดิษฐ์   นายแพทย์           6  รพ.เลิดสิ น              34  1 ตุลาคม 2550 31 ธันวาคม 2550
152  สุ รัสวดี ปิ ยะวิริยะกุล  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์    6  ส.มะเร็ งแห่งชาติ           33  2 ก.ย. 50    30 พ.ย. 50
153  จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์    นายแพทย์(ลูกจ้างชัวคราว)
                          ่        รพ.ราชวิถี              27  20 พ.ค. 50   16 มิ.ย. 50
 154  สันธา ศรี สุภาพ        นายแพทย์                    8   รพ.ราชวิถี       48 1 พฤศจิกายน 2550 30 พฤศจิกายน 2550
 155  ดนัย ทิวาเวช         นักวิทยาศาสตร์การแพทย์            8ว   ส.มะเร็ งแห่งชาติ    52 19 พฤศจิกายน 2550 28 พฤศจิกายน 2550
 156         ั
    วรางคณา พิชยวงศ์       นายแพทย์                    6   รพ.ราชวิถี       33 1 มีนาคม 2551 28 กุมภาพันธ์ 2553
  ่่
อยูตอ                                                         1 มีนาคม 2553 31 สิ งหาคม 2553
 157  กิตติ ชื่ นยง         นายแพทย์                    6  รพ.ราชวิถี       38 1 มีนาคม 2551 30 เมษายน 2551
 158  อนันท์นุช ศักดิ์อภิบุญนันท์  นายแพทย์                    6  ส.มะเร็ งแห่งชาติ    30 15 มีนาคม 2551 15 มิถุนายน 2551
 159  ดนัย ทิวาเวช         นักวิทยาศาสตร์การแพทย์            8 วช  ส.มะเร็ งแห่งชาติ    52 22 เมษายน 2551 27 เมษายน 2551
 160  ธัมพรรษ ปิ ยสุ วรรณกุล    ลูกจ้างชัวคราวเงินบํารุ ง(ตําแหน่งนายแพทย์)
                        ่                      รพ.ราชวิถี       29 1 กันยายน 2551 30 กันยายน 2551
 161  อรัญญา ยันตพันธ์       นายแพทย์                    7   รพ.ราชวิถี       40 1 กรกฎาคม 2551 30 มิถุนายน 2552
 162  ดุริยา ฟองมูล         นักเทคนิคการแพทย์               5   ศ.มะเร็ ง ลําปาง    31 1 สิ งหาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552
  ่่
อยูตอ  ดุริยา ฟองมูล                                   ศ.มะเร็ ง ลําปาง      1 สิ งหาคม 2552 30 เมษายน 2553
 163  ณัฐ นิ ยมอุดมวัฒนา      ลูกจ้างชัวคราวเงินบํารุ ง(ตําแหน่งนายแพทย์)
                        ่                      รพ.ราชวิถี       30 10 สิ งหาคม 2551 17 ตุลาคม 2551
 164  กฤษณา ตรี ยมณี รัตน์     นักวิชาการสาธารณสุ ข              7          ู้
                                              ส.เวชศาสตร์ ผสูงอายุ  42 23 กุมภาพันธ์ 2551 5 มีนาคม 2551
 165  พิชิต ควรรักษ์เจริ ญ     นายแพทย์                    8  รพ.ราชวิถี       39 20 พฤษภาคม 2551 24 พฤษภาคม 2551
 166  อารยา บุญยะลีพรรณ       นายแพทย์                    8  รพ.ราชวิถี       39 20 พฤษภาคม 2551 24 พฤษภาคม 2551
 167      ั
    นิ ธินย ตั้งประเสริ ฐ     นายแพทย์                   7 วช  ส.มะเร็ งแห่งชาติ    35 4 สิ งหาคม 2551 8 สิ งหาคม 2551
 168     ั
    ศิริวฒน์ นนทะชาติ       นักรังสี การแพทย์                5  ศ.มะเร็ ง อุบลราชธานี  36 15 กันยายน 2551 19 กันยายน 2551
 169  ณรงค์ ชุมภู          นักรังสี การแพทย์                5  ศ.มะเร็ ง ลําปาง    33 15 กันยายน 2551 19 กันยายน 2551
 170  อรยา กว้างสุ ขสถิตย์     นายแพทย์                    7  ส.โรคผิวหนัง      31 27 กันยายน 2551 31 มีนาคม 2552
 171  อารยา บุญยะลีพรรณ       นายแพทย์                    8  รพ.ราชวิถี       39 8 ก.ค. 50     21 ก.ค. 50
 172  พิชิต ควรรักษ์เจริ ญ     นายแพทย์                    8  รพ.ราชวิถี       39 17 มิ.ย. 50    30 มิ.ย. 50
 173  สุ รศักดิ์ จันทรแสงอร่ าม   นายแพทย์                    8  รพ.ราชวิถี       43 25 มิ.ย. 50    27 กรกฎาคม 2550
174  พิมพ์วรรณ สุ ขปลัง  ่  นายแพทย์        5  ส.ประสาทวิทยา          30  13 ส.ค. 50    7 ก.ย. 50
175  รสสุ คนธ์ ธนจีระบรรจง   นักเทคนิ คการแพทย์   5  ส.ธัญญารักษ์          35  21 ก.ค. 50    3 ส.ค. 50
176  วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์  นายแพทย์        7  ส.มะเร็ งแห่งชาติ        36  15 ต.ค. 50    15 พ.ย. 50
177  ปฐมพร สุ ชาติวฒนชัยั   นายแพทย์        7  ส.ประสาทวิทยา          39  1 สิ งหาคม 2550 31 สิ งหาคม 2550
178  อัญเชิญ ชัยล้อรัตน์    พยาบาลวิชาชีพ     7  ส.ประสาทวิทยา          46  1 ส.ค. 50     31 ส.ค. 50
179  คเณศร์ ธนกําธร      นายแพทย์        8  รพ.ราชวิถี           38  1 ก.ย. 50     30 ก.ย. 50
180  ธี ระ ตั้งวิริยะไพบูลย์  นายแพทย์        8  สถาบันประสาทฯ          35  1 มิ.ย. 50    30 พ.ย. 50
181       ั
   ขรรค์ชย มลังไพศรรพณ์   นายแพทย์        6  รพ.เลิดสิ น           36  15 สิ งหาคม 2550 14 สิ งหาคม 2551
182  ผ่องพรรณ อินเล็ก     นักสังคมสงเคราะห์   7ว  ศ.บําบัดรักษายาเสพติดปั ตตานี  34  30 สิ งหาคม 2550 6 ธันวาคม 2550
183  รัชณี ย ์ วรรณขาม     พยาบาลวิชาชีพ    7 วช  ศ.บําบัดรักษายาเสพติดปั ตตานี  33  30 สิ งหาคม 2550 6 ธันวาคม 2550
184  พาตีเมาะ นิ มา      พยาบาลวิชาชีพ     6ว  ศ.บําบัดรักษายาเสพติดปั ตตานี  36  30 สิ งหาคม 2550 6 ธันวาคม 2550
185  วิไลวรรณ สี สมาน     พยาบาลวิชาชีพ     6  ศ.บําบัดรักษายาเสพติดปั ตตานี  31  2 มิถุนายน 2550 31 ตุลาคม 2550
186  ชญานิ น เวชภูติ      นายแพทย์        6  รพ.ราชวิถี           30  1 กุมภาพันธ์ 2551 31 มกราคม 2552
187  ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุ วรรณ  นายแพทย์        8  ส.โรคทรวงอก           38  1 กรกฎาคม 2550 30 มิ.ย 51
188  สิ ริมา เอื้อศรี ธนากร  นายแพทย์        7  รพ.ราชวิถี           34  1 กันยายน 2550 31 ตุลาคม 2550
189  วรารัตน์ พร้ อมมูล    นักรังสี การแพทย์   5  รพ.ราชวิถี           33  1 กันยายน 2550 31 ตุลาคม 2550
190  ธิ ดารัตน์ ดือเระซอ    พยาบาลวิชาชีพ     6  ศ.บําบัดรักษายาเสพติดปั ตตานี  44  2 มิ.ย. 50    1 พ.ย. 50
191  อิสมาแอ ดาแซ       พยาบาลวิชาชีพ     5  ศ.บําบัดรักษายาเสพติดปั ตตานี  30  2 มิ.ย. 50    1 พ.ย. 50
192  เพชรรัตน์ ดุสิตานนท์   นายแพทย์        6  รพ.ราชวิถี           32  1 พฤศจิกายน 2550 31 ตุลาคม 2551
193  ภัชราภรณ์ กองเกิด     นักอาชีวบําบัด     7  ศ.สิ รินธรฯ           31  24 ก.ค. 50    23 ก.ค. 51
194  มยุรา บุญธาทิพย์     นายแพทย์        5  รพ.เลิดสิ น           30  1 ก.ค. 50     30 มิ.ย. 51
195  มยุรา บุญธาทิพย์     นายแพทย์        5  รพ.เลิดสิ น           30  1 ก.ค. 51     30 มิ.ย. 52
  ่่
อยูตอ  มยุรา บุญธาทิพย์                   รพ.เลิดสิ น        1 กค 52      31 ตค 52
 196  นวลจิรา ประกายรุ ้งทอง  นายแพทย์       7  รพ.เมตตาประชารักษ์  36  29 กุมภาพันธ์ 2551 31 สิ งหาคม 2551
 197  มณเฑียร ลือประไพ     นายแพทย์       5  รพ.เลิดสิ น     31  1 มกราคม 2551 31 ธันวาคม 2551
 198  ชุษณะ มะกรสาร        ้ํ
                 ผูอานวยการ      9  รพ.ประสาทเชียงใหม่  54  29 มีนาคม 2551 25 พฤษภาคม 2551
 199  พรวลี ปรปั กษ์ขาม     นายแพทย์      8 วช  ส.โรคทรวงอก     35  6 สิ งหาคม 2551 31 สิ งหาคม 2551
  ่่
อยูตอ  พรวลี ปรปั กษ์ขาม                  ส.โรคทรวงอก        1 กย 52      1 ธค 52
 200  ปราโมทย์ ปรปั กษ์ขาม   นายแพทย์      8 วช  ส.โรคทรวงอก     35  6 สิ งหาคม 2551 31 สิ งหาคม 2552
  ่่
อยูตอ  ปราโมทย์ ปรปั กษ์ขาม                 ส.โรคทรวงอก        1 กย 52      1 ธค 52
 201  ปฐมพร ศิรประภาศิริ    นายแพทย์      7 วช  รพ.ราชวิถี      32  8 กุมภาพันธ์ 2551 5 พฤษภาคม 2551
 202  เบญจรัตน์ จาวรุ่ งฤทธิ์  นักเทคนิคการแพทย์   5  รพ.ราชวิถี      32  8 กุมภาพันธ์ 2551 5 พฤษภาคม 2551
 203  ทิพยรัตน์ ศฤงคาริ นกุล  นายแพทย์       6  ส.ประสาทวิทยา    31  1 เมษายน 2551   31 มีนาคม 2552
 204  ศศิภา ธรรมมงคล      นายแพทย์       6  ส.ประสาทวิทยา    33  1 เมษายน 2551   31 มีนาคม 2553
 205  นลินาสน์ ขุนคล้าย     นายแพทย์       4  รพ.ราชวิถี      27  1 เมษายน 2551   31 กรกฎาคม 2551
 206  นุชจรี พงษ์นริ ศร     ทันตแพทย์      7 วช  รพ.สงฆ์       35  1 เมษายน 2551   30 กันยายน 2551
 207  เสริ มศิริ สุ ภากรณ์   ทันตแพทย์      8 วช  รพ.สงฆ์       41  1 เมษายน 2551   30 กันยายน 2551
 208  วิรัตน์ คงเจริ ญสมบัติ  นายแพทย์      8 วช  รพ.เลิดสิ น     38  1 พฤษภาคม 2551 30 เมษายน 2552
 209     ั
    สุ พตรา จามรสุ วรรณ    นายแพทย์       5  รพ.เมตตาประชารักษ์  35  1 พฤษภาคม 2551 31 ตุลาคม 2551
 209      ั
    สุ พตรา จามรสุ วรรณ    นายแพทย์       5  รพ.เมตตาประชารักษ์  35  1 พฤษภาคม 2551 11 พย 51
 210  เพ็ญพักตร์ เกริ กมธุกร  นายแพทย์      8 วช  ส.สุ ขภาพเด็กฯ    40  23 มิถุนายน 2551 22 มิถุนายน 2552
 211  กิตติ ชื่ นยง       นายแพทย์       6  รพ.ราชวิถี      38  1 มิถุนายน 2551 31 พฤษภาคม 2552
 212  ดารากา ไพนุพงศ์      นักเทคนิคการแพทย์  6ว  ส.โรคผิวหนัง     31  1 มิถุนายน 2551 31 สิ งหาคม 2551
 213  พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์  นายแพทย์       6  รพ.ราชวิถี      32  20 มิถุนายน 2551 19 มิถุนายน 2552
214  พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์     นายแพทย์           6  รพ.ราชวิถี            32  20 มิถุนายน 2551 19 มิถุนายน 2552
215  ผ่องพรรณ ศิริพงษ์       นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   8ว  ส.มะเร็ งแห่งชาติ        49  1 กรกฎาคม2551 30 กันยายน 2551
216  ประภัสสร พลอยแสงงาม      ทันตแพทย์          8  รพ.สงฆ์             36  1 สิ งหาคม 2551 31 มกราคม 2552
217  ณธิ ดา สุ เมธโชติเมธา     นายแพทย์           4  รพ.ราชวิถี            28  1 สิ งหาคม 2551 30 พฤศจิกายน 2551
218    ั
   วิกนดา พัฒน์สินศิริ      นายแพทย์           4  รพ.ราชวิถี            27  1 ธันวาคม 2551 31 มีนาคม 2552
219     ั
   วิกนดา พัฒน์สินศิริ      นายแพทย์           4  รพ.ราชวิถี            27  1 เมษายน 2552 31 กรกฎาคม 2552
220          ั
   ณัฐพงศ์ วงศ์วฒนาเสถียร     นายแพทย์           5  รพ.ราชวิถี            31  1 กรกฎาคม 2551 31 ธันวาคม 2551
221  วันทนี ทิพย์ถาวรนุกล ู     พยาบาลวิชาชีพ       7 วช  รพ.ราชวิถี            43  1 สิ งหาคม 2551 31 ตุลาคม 2551
222  พูลทรัพย์ อนันตกูล       พยาบาลวิชาชีพ       7 วช  รพ.ราชวิถี            55  1 สิ งหาคม 2551 31 ตุลาคม 2551
223  ภูพิงค์ เอกะวิภาต       นายแพทย์          9 วช  ส.ประสาทวิทยา          39  1 กรกฎาคม 2551 30 กันยายน 2551
224  ไพศาล รุ่ งพิบูลโสภิษฐ์    นักเทคนิคการแพทย์     8 วช  ส.โรคผิวหนัง           50  1 กันยายน 2551 30 พฤศจิกายน 2551
225  ญานี ตราบดี          พยาบาลวิชาชีพ       7 วช  ส.ธัญญารักษ์           45  15 กันยายน 2551 5 ธันวาคม 2551
226  สมบัติ มากัน          พยาบาลวิชาชีพ       7 วช  ส.ธัญญารักษ์           42  15 กันยายน 2551 5 ธันวาคม 2551
227  ทิพย์วาริ นทร์ เบ็ญจนิ รัตน์  พยาบาลวิชาชีพ       7 วช  ส.ธัญญารักษ์           45  15 กันยายน 2551 5 ธันวาคม 2551
228  สุ พรรณี พรหมปั่ น       พยาบาลวิชาชีพ        6ว  ส.ธัญญารักษ์           30  15 กันยายน 2551 5 ธันวาคม 2551
229  สิ นี วงษ์โสพนากุล       พยาบาลวิชาชีพ       7 วช  ศ.บําบัดรักษายาเสพติด สงขลา 47    15 กันยายน 2551 5 ธันวาคม 2551
230  นาวาตรี ฟองวารี        พยาบาลวิชาชีพ       7 วช  ศ.บําบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน 32  15 กันยายน 2551 5 ธันวาคม 2551
231  หนึ่ งฤทัย โรจนรักษ์      พยาบาลวิชาชีพ       7 วช  ศ.บําบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี 32   15 กันยายน 2551 5 ธันวาคม 2551
232  วราภรณ์ มหธราดล        นายแพทย์           6  ส.สุ ขภาพเด็กฯ          36  25 กันยายน 2551 31 มีนาคม 2552
233  จารุ วรรณ หมันมี
           ่        นักวิชาการสาธารณสุ ข     6  รพ.ราชวิถี            30  22 กันยายน 2551 21 กันยายน 2554
234  กนกวรรณ ยุติธรรม        นายแพทย์(ลูกจ้างชัวคราว)
                            ่        รพ.ราชวิถี            30  1 กันยายน 2551 31 สิ งหาคม 2552
235  ธนุตม์ ก้วยเจริ ญพาณิ ชย์   นายแพทย์          5   ศ.มะเร็ ง อุบลราชธานี      29  1 กันยายน 2551 30 พฤศจิกายน 2551
 236     ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์   นายแพทย์         5   ส.สุ ขภาพเด็กฯ     32 25 กันยายน 2551 30 กันยายน 2552
  ่่
 อยูตอ    ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์                   ส.สุ ขภาพเด็กฯ      1 ตุลาคม 2552 30 กันยายน 2553
 237     สุ รัสวดี ปิ ยะวิริยะกุล  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  6ว  ส.มะเร็ งแห่งชาติ   34 1 มีนาคม 2551 31 มีนาคม 2554
 238     ช่อแก้ว โตวณะบุตร     นายแพทย์          6  ศ.มะเร็ ง ชลบุรี    33 20 ตุลาคม 2551 19 ธันวาคม 2551
 239     เกรี ยงไกร นามไธสง     นายแพทย์         8 วช  สถาบันโรคทรวงอก    42 23 เม.ย. 50   1 มิ.ย. 50
 240           ั
       เมธา อภิวฒนากุล      นายแพทย์          7  ส.ประสาทวิทยา     30 10 ก.ค. 50   9 ก.ค. 52
  ่่
 อยูตอ    เมธา อภิวฒนากุลั                      ส.ประสาทวิทยา       10 กค 52    10 ตค 52
 241     วรการ พรหมพันธุ์      นายแพทย์          6  ส.สุ ขภาพเด็กฯ     36 1 กันยายน 2551 24 พย 51
 242     ดนุลดา จามจุรี       นักวิชาการพยาบาล     7ว  สํานักการพยาบาล    45 18 เมษายน 2551 19 กรกฎาคม 2551
 243     นภัทร สุ ขกสี       นายแพทย์          6  ส.พยาธิ วิทยา     32 1 กรกฎาคม 2550 30 มิถุนายน 2551
 244     พัชรี เนี ยมศรี      นักวิชาการพยาบาล      7  สํานักการพยาบาล    40 29 มีนาคม 2550 27 เมษายน 2550
 245     กมลาศ ทองมีสิทธิ์     นักวิชาการสาธารณสุ ข    7          ู้
                                     ส.เวชศาสตร์ ผสูงอายุ  42 16 พย 51    5 ธค 51
 246     ถาวรัฐ เรื อนโรจน์รุ่ง   นายแพทย์          6  ศ.มะเร็ งลําปาง    32 1 ตค 51     28 ธค 51
 247     รศนา วลีรัตนาภา      พยาบาลวิชาชีพ      7 วช  ส.สุ ขภาพเด็กฯ     50 3 พย 51     31 มค 52
 248     อัศรา นัยวุฒิ       พยาบาลวิชาชีพ      7 วช  ส.สุ ขภาพเด็กฯ     50 3 พย 51     31 มค 52
 249     พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ    นายแพทย์          6  รพ.เลิดสิ น      40 17 พย 51    16 พย 52
 250     สาริ ษฐา สิ มะขจรบุญ    นายแพทย์          7  ส.ประสาทวิทยา     33 16 กพ 52    30 มิย 53
 251     พันธศักดิ์ ตันสกุล     นายแพทย์         6ว  ศ.สิ รินธรฯ      33 1 กพ 52     30 มิย 55
เปลี่ยนกําหนด พันธศักดิ์ ตันสกุล                     ศ.สิ รินธรฯ        3 สค 52     30 มิย 55
   252 พร นริ ศชาติ          นายแพทย์          6  ส.ประสาทวิทยา     33 1 มีค 52    28 กพ 53
   253 พิริยา สุ ทธิ เรื องวงศ์    นายแพทย์         7 วช  ส.พยาธิ วิทยา     33 1 มีค 52    31 มีค 53
   254 พนิ ดา ศรี สนต์    ั     นายแพทย์เชี่ ยวชาญ       ส.สุ ขภาพเด็กฯ     44 1 มีค 52    31 พค 52
255  กิตติมา บ่างพัฒนาศิริ   นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
                     ํ               ส.โรคทรวงอก           38 2 มีค 52  19 มี 52
256  ศิราภรณ์ สวัสดิวร     ผอ.ส.สุ ขภาพเด็กฯ           ส.สุ ขภาพเด็กฯ         53 23 มีค 52  20 เมย 52
257  พรเทพ ศรี มโนทิพย์     นายแพทย์ปฏิบติการ
                       ั             รพ.เลิดสิ น           34 9 มีค 52  27 มีค 52
258  พิณกาญจ์ ศรี ศรากร     นักจิตวิทยาคลินิกปฏิ บติการ
                            ั        ส.ประสาทวิทยา          28 1 พค 52   31 พค 52
259  อัญชลี โล่ห์มณี รัตนา   นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชํานาญการ  รพ.นพรัตนราชธานี        44 1 พค 52   31 กค 52
260  อารี ย ์ นิมิตวงศ์สกุล   ลูกจ้างชัวคราว(ตําแหน่งนายแพทย์)
                     ่               รพ.เมตตาประชารักษ์       37 1 เมย 52  31 มีค 53
261  รัตนา ดีปัญญา       พยาบาลวิชาชี พชํานาญการ        ส.ธัญญารักษ์          44 1 เมย 52  30 มิย 52
262  อมาวดี ดวงนิ มิตร     พยาบาลวิชาชี พชํานาญการ        ส.ธัญญารักษ์          42 1 เมย 52  30 มิย 52
263  ลักขณา ใจตรง        นักจิตวิทยาชํานาญการ          ส.ธัญญารักษ์          34 1 เมย 52  30 มิย 52
264  จินตนา ช้างป่ าดี     พยาบาลวิชาชี พชํานาญการ        ส.ธัญญารักษ์          31 1 เมย 52  30 มิย 52
265  บัวสี สาธรพันธ์      พยาบาลวิชาชี พชํานาญการ        ศ.บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา 32 1 เมย 52     30 มิย 52
266  ปราณี พร บุญเรื อง     พยาบาลวิชาชี พชํานาญการ        ศ.บําบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น 45 1 เมย 52    30 มิย 52
267     ั     ุ
   วิศลยา วงศ์กลวิจิตร    พยาบาลวิชาชี พชํานาญการ        ศ.บําบัดรักษายาเสพติดปั ตตานี 35 1 เมย 52   30 มิย 52
268  เสาวลักษณ์ ศรี โรย             ั
                 พยาบาลวิชาชีพปฏิบติการ         ศ.บําบัดรักษายาเสพติดเชี ยงใหม่ 27 1 เมย 52  30 มิย 52
269  ชัยณรงค์ ชัยชนะ              ั
                 นักจิตวิทยาปฏิบติการ          ศ.บําบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน 25 1 เมย 52  30 มิย 52
270  พิมพ์วรรณ สุ ขปลัง   ่      ํ
                 นายแพทย์ชานาญการ            ส.ประสาทวิทยา          32 1 เมย 52  31 มีค 53
271  นรเศรษฐ์ สมานไทย      นายแพทย์ชานาญการ
                     ํ               ส.พยาธิ วิทยา          32 1 มิย 52  31 พค 53
272  ทัศลาภา แดงสุ วรรณ     นายแพทย์ชานาญการ
                     ํ               ส.สุ ขภาพเด็กฯ          42 1 กค 52  30 มิย 54
273  สุ มนา โพธิ์ ศรี ทอง    ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
                      ํ              ส.ทันตกรรม           34 28 พค 52  27 พค 55
274  ธนินทร์ เวชชาภินนท์ ั   นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
                     ํ               ส.สุ ขภาพเด็กฯ         36 1 กค 52   30 มิย 54
275    ั
   วิวฒน์ จรัญเรื องธี รกุล  นายแพทย์ชานาญการ
                     ํ               รพ.ราชวิถี           35 1 กค 52   30 มิย 53
276  ณัฐพงศ์ เลปนานนท์     นายแพทย์ชานาญการ
                     ํ               ส.สุ ขภาพเด็กฯ         32 1 กค 52   30 มิย 54
เปลี่ยนกําหนด                                                  15 กย 52  30 มิย 54
  277     วินิรมล ศรี วฒนาั     ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
                           ํ               รพ.สงฆ์          39 1 สค 52   31 ตค 52
  278      ประสู ตร ถาวรชัยสิ ทธิ์  นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
                          ํ               รพ.เลิดสิ น        47 14 กค 52  13 กค 55
  279     อเนก กนกศิลป์       นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
                          ํ               ส.โรคทรวงอก        40 5 พค 52  4 พค 53
  280     พีรพัฒน์ เกตุคางพลู ้   นายแพทย์ชานาญการ
                          ํ               ส.โรคทรวงอก        38 1 มิย 52  31 สค 52
  281     ภาณุ นาจรุ ง        นายแพทย์ชานาญการ
                          ํ               ส.สุ ขภาพเด็กฯ      36 1 มิย 52  30 พย 52
  282     อัจฉริ ยา ทองสิ น     นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
                          ํ               ส.สุ ขภาพเด็กฯ      40 15 มิย 52  14 มิย 53
  283              ุ
        สิ ริพงศ์ สิ ริกลพิบูลย์  นายแพทย์ปฏิบติการ
                            ั              รพ.ราชวิถี        32 1 มีค 53  28 กพ 54
  284     เบญจ์สชีว์ ปั ทมดิลก    นายแพทย์ชานาญการ
                          ํ               ส.โรคผิวหนัง       35 1 กค 52   30 มิย 53
  285     สารพร บํารุ งชาติ     นายแพทย์ปฏิบติการ
                            ั              รพ.เลิดสิ น        32 27 กค 52  21 สค 52
  286     ณัฐวรรณ สุ ทธิ สนธ์    นักกายอุปกรณ์ปฏิบติการ
                              ั           ศ.สิ รินธรฯ        25 21 กย 52  23 ตค 52
  287     สุ นิสา คูหิรัญ      นายแพทย์ชานาญการ
                          ํ               รพ.สงฆ์          30 18 กย 52  23 พย 52
  288     ธเนศ ไทยดํารงค์      นายแพทย์         ชํานาญการ รพ.ราชวิถี           29 18 ตค 52  21 พย 52
  289        ั
        อุทยวรรณ คล้ายทิม     พยาบาลวิชาชีพ      ชํานาญการพิเศษ ส.โรคทรวงอก        49 1 ตค 52   30 ตค 52
  290     ชัชวิภา จิวสื บพงษ์    พยาบาลวิชาชีพ      ชํานาญการ ส.โรคทรวงอก          46 1 ตค 52   30 ตค 52
  291     นํ้าฝน ขัดจวง       พยาบาลวิชาชีพ      ชํานาญการ ส.โรคทรวงอก          45 1 ตค 52   30 ตค 52
  292     ดลสุ ข พงษ์นิกร      นายแพทย์            ั
                                   ปฏิบติการ ศ.มะเร็ งลําปาง        30 14 สค 52  13 สค 54
  293     มานัส โพธาภรณ์       นายแพทย์         ชํานาญการพิเศษ รพ.ราชวิถี        46 7 กย 52   7 พย 52
  294     จุมพล สิ งห์หิรัญนุสรณ์  นายแพทย์             ั
                                   ปฏิบติการ รพ.ราชวิถี          30 1 มีค 53  31 มีค 55
  295     จิตนภา วาณิ ชวโรตม์    นักวิชาการสาธารณสุ ข   ชํานาญการ กรมการแพทย์          47 29 มิย 52  14 กค 52
  296     ดลสุ ข พงษ์นิกร      นายแพทย์         ปฏิบติการ ั     ศ.มะเร็ ง ลําปาง  30 15 มิย 52  5 กค 52
  297     ธราทิพย์ นาราวงศ์     นักรังสี การแพทย์    ชํานาญการ รพ.ราชวิถี           46 1 มิย 52  11 ธค 52
298  จุไรรัตน์ บัวภิบาล      นายแพทย์        ชํานาญการ ศ.สิ รินธรฯ                31  2 สค 52   29 สค 52
299  อรัญญา ปรมาคม        พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ ศ.สิ รินธรฯ                     45  2 สค 52   29 สค 52
300  ปิ ยวรรณ ปานทอง                      ั
                  นักกายภาพบําบัด ปฏิบติการ ศ.สิ รินธรฯ                    28  2 สค 52   29 สค 52
301  ชัยวัฒน์ คารวะพิทยกุล    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ กรมการแพทย์                 36  5 มค 53   24 มิย 53
302  อารดา สุทธิวงศ์สิงห์     นายแพทย์            ั
                              ปฏิบติการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์(ส.สุขภาพเด็ก)  32  2 พย 52   30 พย 52
303  รังรอง ศรี วรรักษ์      นายแพทย์        แพทย์อิสระ ส.สุ ขภาพเด็ก               30  1 ธค 52   31 ธค 52
304  วลิน รุ จนเวชช์       นายแพทย์             ั
                              ปฏิบติการ รพ.เลิดสิ น                32  23 ธค 52  31 ธค 53
305  ไพโรจน์ เครื อกาญจนา     นายแพทย์        ชํานาญการพิเศษ รพ.ราชวิถี              43  12 ธค 52  25 ธค 52
306  วันทนา นริ นทร์ ไพจิตร    พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ รพ.เมตตาประชารักษ์                 39  1 มค 53   31 มีค 53
307  ณัฏฐิ รา ชัยศรี สวัสดิ์สุข  นายแพทย์              ั
                              ปฏิบติการ รพ.เมตตาประชารักษ์            33  1 มค 53   31 ธค 53
308  เทติยา วิริไฟ        นายแพทย์               ั
                              ปฏิบติการ รพ.ขอนแก่น(ส.สุขภาพเด็ก)         32  4 มค 53   31 มค 53
309  นรัญชญา ศรี บูรพา      นักจิตวิทยาคลินิก ชํานาญการ ศ.บําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่         34  12 มค 53  6 กพ 53
310  ช่อแก้ว คงการค้า       นายแพทย์        ชํานาญการ ส.สุ ขภาพเด็ก               31  1 มีค 53  31 มีค 53
311  ศิริพร ฐิ ติสกุลวงศ์     นายแพทย์        ชํานาญการ รพ.ราชวิถี                 35  26 เมย 53  30 กค 53
312  ศุลีพร แสงกระจ่าง      นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ ยวชาญ ส.มะเร็ งแห่ งชาติ            47  28 เมย 53  1 พค 53
313  ปิ ติ รุ จนเวชช์       นายแพทย์        ชํานาญการ ส.มะเร็ งแห่งชาติ             34  1 กพ 53   30 เมย 53
314  ขวัญรัตน์ หวังผลพัฒนศิริ   นายแพทย์        ชํานาญการ ส.ประสาทวิทยา               35  1 กพ 53   30 เมย 53
315  เฉลิมรัฐ บัญชรเทวะกุล    นายแพทย์        ชํานาญการ รพ.ราชวิถี                 32  1 มิย 53  31 พค 53
316  ปิ ยชาติ สุทธิ นาค      นายแพทย์        ชํานาญการพิเศษ รพ.นพรัตนราชธานี           43  24 พค 53  13 มิย 53
317  อรพิชญ์ ขยันกิจ       นายแพทย์                ั
                              ปฏิบติการ รพ.ภูมิพล                 30  1 เมย 53  30 เมย 53
318  ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา      นายแพทย์                 ั
                              ปฏิบติการ รพ.ราชวิถี                32  1 พค 53   30 เมย 54
319  ณัฐฐิ นี ศรสันติโรจน์    นายแพทย์        ปฏิบติการ รพ.ราชวิถีั                30  1 มิย 53  30 มิย 53
320  ชวนนท์ สุ มนะเศรษฐกุล   นายแพทย์      ชํานาญการ รพ.เลิดสิ น                33  17 เมย 53  30 มิย 53
321  รัตนาพรรธณ์ จันทร์ อุบล  นายแพทย์      ชํานาญการพิเศษ ส.ประสาทวิทยา             32  1 มิย 53  31 สค 53
322  กัลยา ปั ญจพรผล      นายแพทย์      ชํานาญการพิเศษ ส.โรคทรวงอก              36  1 กค 53   30 มิย 54
323  สายจินต์ อิสีประดิฐ    นายแพทย์       เชี่ ยวชาญ รพ.เมตตาประชารักษ์           49  22 มีค 53  29 พค 53
324  ปิ ยวัชร เลิศสมบูรณ์    นายแพทย์      ชํานาญการ ส.โรคทรวงอก                35  1 มิย 53  31 สค 53
325  วิทวัส พิบูลย์       นายแพทย์      ชํานาญการ รพ.ราชวิถี                 36  27 มิย 53  26 กย 53
326  อัจฉรา อัมพรพฤติ      นายแพทย์          ั
                           ปฏิบติการ รพ.ราชวิถี                34  1 สค 53   31 กค 54
327  ชญาดา วงศ์เวียร      นายแพทย์      ชํานาญการ รพ.ราชวิถี                 35  7 มิย 53  31 สค 53
328  ชวนนท์ สุ มนะเศรษฐกุล   นายแพทย์      ชํานาญการ รพ.เลิดสิ น                33  1 กค 53   31 สค 54
329  ศศิวิมล โฆษชุณหนันท์    นายแพทย์      ชํานาญการพิเศษ รพ.ประสาทเชียงใหม่          39  2 กค 53   31 ธค 53
330  เขตต์ ศรี ประทักษ์     นายแพทย์           ั
                           ปฏิบติการ ส.โรคทรวงอก                30  1 มิย 53  31 พค 54
331  ขวัญรัตน์ หวังผลพัฒนศิริ  นายแพทย์      ชํานาญการ ส.ประสาทวิทยา               36  1 กย 53   31 สค 54
332  สรยุทธ ขจรวุฒิเดช     นายแพทย์      ชํานาญการ ส.พยาธิ วิทยา               31  1 กย 53   31 สค 54
333  เอกภพ แสงอริ ยวนิ ช    นายแพทย์      ชํานาญการ ส.มะเร็ งแห่งชาติ             33  1 สค 53   31 ตค 53
334  บุษยรัตน์ บัวดวง      นักวิเทศสัมพันธ์  ชํานาญการ กรมการแพทย์                33  26 สค 53  25 สค 54
335  อรรถภูมิ สู่ ศภอรรถ
           ุ      นายแพทย์      ชํานาญการพิเศษ รพ.ราชวิถี              35  30 สค 53  1 กค 54
336  วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์    นายแพทย์      ผอ.รพ.สงฆ์ รพ.สงฆ์                  55  14 สค 53  29 สค 53
337    ั
   วินย ศรี สะอาด       นายแพทย์      ชํานาญการพิเศษ สถาบันเวชศาสตร์ผสูงอายุ กรมการแพทย์
                                          ู้          47  1 กย 53   30 พย 53
338  อกนิ ษฐ์ ปิ ยะพันธุ์    นายแพทย์      ลูกจ้างชัวคราว ส.มะเร็ งแห่งชาติ
                               ่                      34  30 สค 53  31 ตค 53
339  เฉลิมไทย เอกศิลป์     นายแพทย์      เชี่ ยวชาญ ส.สุ ขภาพเด็ก ฯ             46  1 กย 53   29 กพ 54
340  สถิต นิรมัตรมหาปั ญญา   นายแพทย์          ั
                          ปฏิบติการ รพ.ราชวิถี                 33  1 พย 53   30 ตค 55
341  สุ รศักดิ์ โกมลจันทร์   นายแพทย์      ชํานาญการ ส.ประสาทวิทยา               41  1 ตค 53   30 กย 55
342 ทัศนพงศ์ ไพริ นทร์  นายแพทย์  เชี่ ยวชาญ รพ.สงฆ์  47 1 ตค 53  31 ตค 53
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
                   สาขาวิชา      ประเทศ  ประเภททุน ประเภทการลา
Hip and Knee Surgery               ออสเตรเลีย      2  ฝึ กอบรม
IAEA/RCA                     ญี่ปุ่น       1(ข) ฝึ กอบรม
Upgrading Training Course            ญี่ปุ่น       1(ข) ฝึ กอบรม
Upgrading Training Course            ญี่ปุ่น       1(ข) ฝึ กอบรม
Upgrading Training Course            ญี่ปุ่น       1(ข) ฝึ กอบรม
Upgrading Training Course            ญี่ปุ่น       1(ข) ฝึ กอบรม
Upgrading Training Course            ญี่ปุ่น       1(ข) ฝึ กอบรม
        ้
ด้านการรักษาผูป่วย                ญี่ปุ่น        2  ฝึ กอบรม
Detection of Early Gastrointestinal       ญี่ปุ่น       1(ข) ฝึ กอบรม
         ้
ด้านการพยาบาลผูป่วยผ่าตัด            ฝรั่งเศส       2  ฝึ กอบรม
Endoscopic                    สหรัฐอเมริ กา     2  ฝึ กอบรม
ด้านการผ่าตัดหัวใจ                ออสเตรเลีย      2  ฝึ กอบรม
อายุรกรรมวัยรุ่ น                ออสเตรเลีย      2  ฝึ กอบรม
ชุมชนบําบัด                   สหรัฐอเมริ กา     2  ฝึ กอบรม
ชุมชนบําบัด                   สหรัฐอเมริ กา     2  ฝึ กอบรม
ชุมชนบําบัด                   สหรัฐอเมริ กา     2  ฝึ กอบรม
ชุมชนบําบัด                   สหรัฐอเมริ กา     2  ฝึ กอบรม
ชุมชนบําบัด                   สหรัฐอเมริ กา     2  ฝึ กอบรม
ชุมชนบําบัด                   สหรัฐอเมริ กา     2  ฝึ กอบรม
ชุมชนบําบัด                   สหรัฐอเมริ กา     2  ฝึ กอบรม
ชุมชนบําบัด                   สหรัฐอเมริ กา     2  ฝึ กอบรม
ชุมชนบําบัด                                  สหรัฐอเมริ กา       2   ฝึ กอบรม
ชุมชนบําบัด                                  สหรัฐอเมริ กา       2   ฝึ กอบรม
ชุมชนบําบัด                                  สหรัฐอเมริ กา       2   ฝึ กอบรม
ชุมชนบําบัด                                  สหรัฐอเมริ กา       2   ฝึ กอบรม
Post-doctoral Research                            สหรัฐอเมริ กา       2   ฝึ กอบรม
Post-doctoral Research                            สหรัฐอเมริ กา       2   ฝึ กอบรม
Bioengineering                                ญี่ปุ่น         1(ข)  ฝึ กอบรม
Cancer Registration                              ฝรั่งเศส,อังกฤษ      2   ฝึ กอบรม
ทะเบียนมะเร็ ง                                ฝรั่งเศส,เนเธอร์ แลนด์  2   ฝึ กอบรม
Cancer Registration                              ฝรั่งเศส,เนเธอร์ แลนด์  1(ข)  ฝึ กอบรม
Regional Training Course                           สหรัฐอเมริ กา      1(ข)  ฝึ กอบรม
Endoscopic and Laparoscopic Technique                     ญี่ปุ่น          2   ฝึ กอบรม
        ้          ้
โรคติดเชื้ อในผูป่วยภาวะวิกฤตและผูป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ       สหรัฐอเมริ กา       2   ฝึ กอบรม
Palliative Care                                ออสเตรเลีย        2   ฝึ กอบรม
    ั
การวิจยและพัฒนายารักษามะเร็ งจากสมุนไพร                    ญี่ปุ่น          2   ฝึ กอบรม
World Health Postgraduate Course Programme:Suicidology            สวีเดน          2   ฝึ กอบรม
Advanced Adult Nursing Practicum:Critical Care                ฟิ นแลนด์         2   ฝึ กอบรม
Detection of Early Gastrointestinal Cancer and Related Digestive Tumors    ญี่ปุ่น         1(ข)  ฝึ กอบรม
Radiotherapy, Brachytherapy and Chemotherapy                 ออสเตรเลีย        2   ฝึ กอบรม
Laser and Dermatosurgery                           ญี่ปุ่น         1(ข)  ฝึ กอบรม
The Anthropological Perspective และ An Introduction in Medical Anthropology  เนเธอร์ แลนด์       2   ฝึ กอบรม
     ั
การวิจยทางด้านชีวเคมี                             ญี่ปุ่น          2   ฝึ กอบรม
Upgrading Training Course for Medical Rehabilitation Professionals  ญี่ปุ่น     1(ข)  ฝึ กอบรม
Upgrading Training Course for Medical Rehabilitation Professionals  ญี่ปุ่น     1(ข)  ฝึ กอบรม
Upgrading Training Course for Medical Rehabilitation Professionals  ญี่ปุ่น     1(ข)  ฝึ กอบรม
Upgrading Training Course for Medical Rehabilitation Professionals  ญี่ปุ่น     1(ข)  ฝึ กอบรม
Bioengineering เน้น Rehabilitation Engineering            สหราชอาณาจักร  1(ก)  ศึกษา
ด้านพยาธิ วิทยากายวิภาคโรคเด็ก (Paediatric Pathology)        แคนาดา     1(ก)  ฝึ กอบรม
Thailand-Australia Palliative Care Training Program         ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
Thailand-Australia Palliative Care Training Program         ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
Thailand-Australia Palliative Care Training Program         ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
                        ั
ด้านเครื่ องคอมพิวเตอร์ เอกซ์เรย์ คอมพิวเตอร์ มลติสไลซ์       ญี่ปุ่น     1(ก)  ฝึ กอบรม
ปริ ญญาโท วิชาโภชนาการ (Nutritional Sciences)            อิสราเอล     2   ศึกษา
   ั
การวิจยและ Oculoplastics                       สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
       ้
การพยาบาลผูป่วยเด็กในภาวะวิกฤต                    สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
การรักษาโรคมะเร็ ง                          ออสเตรเลีย    2   ฝึ กอบรม
ด้านระบาดวิทยา                            สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
ด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพรู ปแบบชุมชนบําบัดขั้นสู ง           สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
DNA repair gene polymorphism and cancer risk             เยอรมนี     2   ฝึ กอบรม
Radiology สาขาวิชา Breast Imaging และ Cross-sectional Imaging    แคนาดา      2   ฝึ กอบรม
      ั
ด้านงานวิจยในสาขาเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ             ญี่ปุ่น     2   ฝึ กอบรม
ด้านตจศัลยกรรมและเลเซอร์ ผวหนังิ                   สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Neuro-Urology and Urogynaecology                   ออสเตรเลีย    2   ฝึ กอบรม
Neuro-Ophthalmology Fellowship                    สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
Adolescent                                 สหรัฐอเมริ กา   2   ฝึ กอบรม
Pediatric Nephrology                            สหรัฐอเมริ กา   2   ฝึ กอบรม
Change Management                              สหราชอาณาจักร  1(ก)  ฝึ กอบรม
Radiology                                  ญี่ปุ่น      2   ฝึ กอบรม
ด้านทันตกรรมรากเทียม                            สมาพันธรัฐสวิส  2   ฝึ กอบรม
ด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพรู ปแบบชุมชนบําบัดขั้นสู ง              สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
ด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพรู ปแบบชุมชนบําบัดขั้นสู ง              สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
ด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพรู ปแบบชุมชนบําบัดขั้นสู ง              สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Fellowship program in bioethics and ethics committee administration     สหรัฐอเมริ กา   2   ฝึ กอบรม
จุลศัลยกรรมแขนขาและไมโคร การผ่าตัดและการจัดการระบบเกี่ยวกับออร์โธปิ ดิกส์  จีน       1(ก)  ฝึ กอบรม
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์                           สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
หลักสู ตร Orthopaedic Anesthesia and Pain Management            ออสเตรเลีย    1(ก)  ฝึ กอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ ตกแต่ง                      สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Fellowship Program in Glaucoma                       แคนาดา      1(ก)  ฝึ กอบรม
Research Fellow of Sport Medicine                      ออสเตรเลีย    2   ฝึ กอบรม
ด้านการผ่าตัดหัวใจในเด็ก                          สหรัฐอเมริ กา   2   ฝึ กอบรม
Micro Surgery and Reconstruction                      ไต้หวัน      2   ฝึ กอบรม
                   ้
Cancer Research ทางด้านการพยาบาลผูป่วยโรคมะเร็ งด้านเคมีบาบัดํ       ญี่ปุ่น      2   ฝึ กอบรม
                    ้
Cancer Research ทางด้านการพยาบาลผูป่วยโรคมะเร็ งด้านเคมีบาบัด ํ      ญี่ปุ่น      2   ฝึ กอบรม
Cancer Research ทางด้าน Molecular Biology และ Array-based Genome Analyses  ญี่ปุ่น      2   ฝึ กอบรม
Pediatric Neuroradiology                          สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Anesthesia for trauma care                         สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Bioengineering                                            ญี่ปุ่น       1(ข)  ฝึ กอบรม
IAEA/RCA Regional Training Course on "Brachytherapy in the Comprehensive Management of Lung Cancer ญี่ปุ่น        1(ข)  ฝึ กอบรม
 Immunodermatology                                          ญี่ปุ่น       1(ข)  ฝึ กอบรม
IAEA/RCA Regional Training Course on Current Standards and Future Directions in Radiation Oncology ฟิ ลิปปิ นส์      1(ข)  ฝึ กอบรม
IARC Summer School in Cancer Epidemiology (Module-Cancer Registration)                สาธารณรัฐฝรั่งเศส  1(ข)  ฝึ กอบรม
Clinical Fellow ทางด้าน Vitreoretinal Diseases (ทางด้านจอประสาทตา)                  ญี่ปุ่น       1(ก)  ฝึ กอบรม
Orthopaedic Oncology Fellowship                                    สหรัฐอเมริ กา    1(ก)  ฝึ กอบรม
Orthopaedic Oncology Fellowship                                    สหรัฐอเมริ กา    1(ก)  ฝึ กอบรม
   ั         ้
วิจยคลินิคสําหรับผูป่วยยาเสพติด                                    จีน         1(ก)  ฝึ กอบรม
    ั         ้
วิจยคลินิคสําหรับผูป่วยยาเสพติด                                    จีน         1(ก)  ฝึ กอบรม
     ั         ้
วิจยคลินิคสําหรับผูป่วยยาเสพติด                                    จีน         1(ก)  ฝึ กอบรม
      ั         ้
วิจยคลินิคสําหรับผูป่วยยาเสพติด                                    จีน         1(ก)  ฝึ กอบรม
เกี่ยวกับการผ่าตัดส่ องกล้องหัวไหล่                                  เกาหลีใต้      2   ฝึ กอบรม
       ั
วิจยคลินิคสําหรับผูป่วยยาเสพติด้                                   จีน         2   ฝึ กอบรม
Breast Imaging fellowship                                       สหรัฐอเมริ กา    1(ก)  ฝึ กอบรม
Rehabilitation Institute of Chicago (RIC)                               สหรัฐอเมริ กา    2   ฝึ กอบรม
Regional Training Course on Radiation Protection and Safety n Diagnostic and Interventional Radiology คูเคต        1(ข)  ฝึ กอบรม
Clinical Fellow in Pediatric Rheumatology                               แคนาดา        2   ฝึ กอบรม
Upgrading Training Course for Medical Rehabilitation Professionals                  ญี่ปุ่น       1(ข)  ฝึ กอบรม
                       ั
ฝึ กอบรมการสังเกตการณ์และการวิจยทางด้านโสต ศอ นาสิ ก                         สหรัฐอเมริ กา    2   ฝึ กอบรม
Clinical Research Fellow ทางด้านการปลูกถ่ายไต (Renal Transplant Immunology) แคนาดา                    1(ก)  ฝึ กอบรม
        ั
การวิจยและพัฒนายารักษามะเร็ งจากสมุนไพร                                ญี่ปุ่น       2   ฝึ กอบรม
Photobiology                                               ญี่ปุ่น     1(ข)  ฝึ กอบรม
Research Fellow in the Neurology Program ทางด้านโรคลมชัก (Epilepsy)                   สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Research Fellow in the Neurology Program ทางด้านโรคลมชัก (Epilepsy)                   สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Breast Cancer Surgery (การรักษาผ่าตัดโรคมะเร็ งเต้านม)                          สหรัฐอเมริ กา   2   ฝึ กอบรม
ด้านรังสี รักษา                                             เยอรมนี      2   ฝึ กอบรม
Urological Oncology & Minimal Invasive Surgery                              ออสเตรเลีย    1(ก)  ฝึ กอบรม
ด้าน Burns Nursing                                            สิ งคโปร์     2   ฝึ กอบรม
หลักสู ตร Ophthalmic Imaging ด้านการถ่ายภาพทางจักษุวิทยา                         สหรัฐอเมริ กา   2   ฝึ กอบรม
หลักสู ตร Laser and Dermatosurgery                                    ญี่ปุ่น     1(ข)  ฝึ กอบรม
หลักสู ตร Drug Abuse Prevention Activities II                              ญี่ปุ่น     1(ข)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรม IARC Summer School in Cancer Epidemiology                            ฝรั่งเศส     1(ข)  ฝึ กอบรม
หลักสู ตร WHO/GOARN International Outbreak Response Training                       สมาพันธรัฐสวิส  1(ข)  ฝึ กอบรม
หลักสู ตร IAEA/RCA Regional Training Course on Radiation Protection for Doctors             นิ วซี แลนด์   1(ข)  ฝึ กอบรม
Nuclear Oncology Applications                                      เกาหลี      1(ข)  ฝึ กอบรม
IAEA/RCA Regional Training Course on Brachytherapy for Gastrointestinal Malignancies-Beyond Palliation  ญี่ปุ่น     1(ข)  ฝึ กอบรม
หลักสู ตร International Glaucoma Research Fellowship Program                       สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมทางด้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น                                    ออสเตรเลีย    2   ฝึ กอบรม
ด้านโรคหลอดเลือดสมองและความถี่สูง                                    ฮ่องกง      2   ฝึ กอบรม
Vascular and Interventional Radiology                                  สิ งคโปร์     2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมด้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น                                      ออสเตรเลีย    2   ฝึ กอบรม
ด้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น                                          ออสเตรเลีย    2   ฝึ กอบรม
ด้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น                                          ออสเตรเลีย    2   ฝึ กอบรม
ด้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น                                                          ออสเตรเลีย    2   ฝึ กอบรม
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก                                                          สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
Genetic Analyses of Susceptibility to Cancer in Thailand                                         ญี่ปุ่น     2   ฝึ กอบรม
       ้
การพยาบาลผูป่วยมะเร็ งทางศัลยกรรม                                                    ญี่ปุ่น     2   ฝึ กอบรม
Analyses on Molecular Mechanisms of the Anticancer Activities of the Compound Developed in Thailand                   ญี่ปุ่น     2   ฝึ กอบรม
AO Fellowship ทางด้านการบาดเจ็บของกระดูกและข้อ                                              เยอรมนี     2   ฝึ กอบรม
ด้านเภสัชศาสตร์                                                             ญี่ปุ่น     2   ฝึ กอบรม
ความผิดปกติทางการสื่ อความหมาย                                                      สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
การประเมินผลการคัดกรองโรคมะเร็ งทางสถิติเชิงระบาดวิทยา                                          ฝรั่งเศส     2   ฝึ กอบรม
เทคโนโลยีหวใจั                                                              ออสเตรเลีย    2   ฝึ กอบรม
     ้
การดูแลผูป่วยที่มารับการทําNeurovascular Intervention                                          ญี่ปุ่น     1(ก)  ฝึ กอบรม
Retinadisease                                                              ญี่ปุ่น     1(ก)  ฝึ กอบรม
Certificate Course in Web Designing                                                   อินเดีย     1(ข)  ฝึ กอบรม
IAEA/RCA Regional Training Course on the Implementation of the International Code of Practice for Radiotherapy Dosimetry, IAEA TRS-398  สิ งคโปร์    1(ข)  ฝึ กอบรม
IAEA/RCA Regional Training Course on the Implementation of the International Code of Practice for Radiotherapy Dosimetry, IAEA TRS-398  สิ งคโปร์    1(ข)  ฝึ กอบรม
Radiofrequency Ablation of Tumor                                                     ญี่ปุ่น     2   ฝึ กอบรม
       ้
การพยาบาลผูป่วยผ่าตัดหัวใจ                                                        ออสเตรเลีย    2   ฝึ กอบรม
การตรวจหัวใจด้วยเครื่ องคลื่นเสี ยงสะท้อนความถี่สูง                                           สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
ผ่าตัดหัวใจและปอด                                                            สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
Knee surgery : total knee replacement, ligament reconstruction and arthroscopy, sports medicine and computer assisted surgery      ฝรั่งเศส     2   ฝึ กอบรม
   ั
การวิจยและพัฒนายารักษามะเร็ งจากสมุนไพร                                                 ญี่ปุ่น     2   ฝึ กอบรม
เวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น                                                            ออสเตรเลีย    2   ฝึ กอบรม
Diploma in Minimal Access Surgery                            อินเดีย        2   ฝึ กอบรม
      ั   ั
ด้านการปฏิบติการวิจยในโครงการ JSPS Core University Program                ญี่ปุ่น        2   ฝึ กอบรม
Glomerular Disease                                    สหรัฐอเมริ กา     2   ฝึ กอบรม

Endoscopic Ultrasound                                     มาเลเซี ย    2   ฝึ กอบรม
Diagnostic Cytology and Immunocytochemistry                          ญี่ปุ่น     2   ฝึ กอบรม
Training on Cancer proteomics using clinical specimens obtained from cancer patients      ญี่ปุ่น     2   ฝึ กอบรม
Emergency Medicine Practices and Procedures                          สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
Gynecologic Endoscopy                                     ไต้หวัน     2   ฝึ กอบรม
Cervical Cancer and HIV-1                                   แคนาดา      2   ฝึ กอบรม
ทําวิจยเกี่ยวกับ HIV-1 and Cervical Cancer
   ั                                            แคนาดา      2   ฝึ กอบรม
Otolaryngology and Hand & Neck Surgery                             เนเธอร์ แลนด์  2   ฝึ กอบรม
Training on Policy for Ageing Society                             ญี่ปุ่น     1(ข)  ฝึ กอบรม
IAEA/RCA Regional Training Course on Fundamental Clinical Applications of PET         สิ งคโปร์    1(ข)  ฝึ กอบรม
IAEA/RCA Regional Training Course on Fundamental Clinical Applications of PET         สิ งคโปร์    1(ข)  ฝึ กอบรม
IAEA/RCA Regional Training Course in Improvements in Brachytherapy for the Most Common Cancers อินเดีย     1(ข)  ฝึ กอบรม
IAEA/RCA Regional Training Course on 3D Conformal radiotherapy and QA-for Medical Physicists สิ งคโปร์     1(ข)  ฝึ กอบรม
IAEA/RCA Regional Training Course on 3D Conformal radiotherapy and QA-for Medical Physicists สิ งคโปร์     1(ข)  ฝึ กอบรม
Research in Immunology                                     ญี่ปุ่น     1(ข)  ฝึ กอบรม
Clinical PET/CT                                        สหราชอาณาจักร  1(ก)  ฝึ กอบรม
Clinical PET/CT                                        สหราชอาณาจักร  1(ก)  ฝึ กอบรม
Academic Visiting Fellow in Ultrasound                             สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
การเฝ้ าระวังด้านระบบประสาทระหว่างให้ยาระงับความรู ้สึก                              ฝรั่งเศส    1(ก)  ฝึ กอบรม
การตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดทางเส้นผม                                        ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
Breast Cancer Treatment and Surgical Oncology                                   สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
การเฝ้ าระวังด้านระบบประสาทระหว่างให้ยาระงับความรู ้สึก                              สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
การเฝ้ าระวังด้านระบบประสาทระหว่างให้ยาระงับความรู ้สึก                              สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Dipoloma in Minimal Access Surgery ด้าน Laparoscopic Treatment                          อินเดีย     1(ก)  ฝึ กอบรม
ศัลยกรรมระบบประสาทไขสันหลัง                                            เยอรมนี     1(ก)  ฝึ กอบรม
Fellowship in Congenital and Pediatric Hand and Upper Extremity                          สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Training to Professional for Treatment and Rehabilitation indrug addicts                     ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
Training to Professional for Treatment and Rehabilitation indrug addicts                     ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
Training to Professional for Treatment and Rehabilitation indrug addicts                     ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
Training to Professional for the Development of Substance abuse Rehabilitation Process to the Community network  มาเลเซี ย    1(ก)  ฝึ กอบรม
Postgraduate Diptoma in Rehabilitation                                      นิ วซี แลนด์  1(ก)  ศึกษา
Fellowship in Interventional Cardiology                                      ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
                      ้
การเพิ่มพูนความรู ้และทักษะทางการแพทย์ดานรังสี วิทยา                               ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
                       ้
การเพิ่มพูนความรู ้และทักษะทางการแพทย์ดานฟิ สิ กส์การแพทย์                            ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
Professional for the development of substance abuse rehabilitation                        สิ งคโปร์    1(ก)  ฝึ กอบรม
Professional for the development of substance abuse rehabilitation                        สิ งคโปร์    1(ก)  ฝึ กอบรม
Reseach Fellowship on Neurology Medicine                                     สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
สาขาวิชา Health Sciences                                             สหราชอาณาจักร  1(ก)  ศึกษา
Fellowship in Musculosketal Imaging                                        สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Interventinal Radiology in Musculosketetal imaging                                สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
                                                    2
Cornea External Diseases and Refractive Surgery และ Glaucoma and Anterior Segment Surgery แคนาดา    2   ฝึ กอบรม
Fellowship in Maxillofacial Trauma                           สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Advanced Management Program                              สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Fellow in the Cardiac Imaging Unit                           ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
                                            เนเธอร์ แลนด์  2
Cardiovascular Surgery                                 ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
                                            เนเธอร์ แลนด์  2
Intensity modulated radiation therapy : IMRT                      ฮ่องกง     1(ก)  ฝึ กอบรม
Intensity modulated radiation therapy : IMRT                      ฮ่องกง     1(ก)  ฝึ กอบรม
Neurorehabilitation                                  ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
EEG Fellow Training Program                              ออสเตรเลีย   1(ก)  ฝึ กอบรม
เวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น                                   สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
การพัฒนางานทันตกรรมรากเทียม/งานรักษาคลองรากฟัน                     ญี่ปุ่น     1(ก)  ฝึ กอบรม
การพัฒนางานทันตกรรมรากเทียม/งานรักษาคลองรากฟัน                     ญี่ปุ่น     1(ก)  ฝึ กอบรม
Arthroscope, Cartilage Reconstruction (Stem Cell)                   ญี่ปุ่น     1(ก)  ฝึ กอบรม
Clinical-research observer in glaucoma                         สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Clinical-research observer in glaucoma                         สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Fellowship Training Program in the Craniofacial Center                 ไต้หวัน     1(ก)  ฝึ กอบรม
Endoscopi cUltrasonography                               ฝรั่งเศส    1(ก)  ฝึ กอบรม
Laboratory in Dermatology                               ญี่ปุ่น     1(ก)  ฝึ กอบรม
Fellowship in Otology/Skull base surgery                        สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Fellowship in Otology/Skull base surgery             สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
            ั
เภสัชศาสตร์(ด้านการวิจยและพัฒนายารักษามะเร็ งจากสมุนไพร)     ญี่ปุ่น     1(ก)  ฝึ กอบรม
ด้านการรักษาคลองรากฟัน                      สิ งคโปร์    1(ก)  ฝึ กอบรม
เวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น                        สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
เวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น                        สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
เวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น                        สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
ศัลยกรรมทางกล้องระบบทางเดินปั สสาวะ                สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
          ้
ด้านการพยาบาลผูป่วยด้านโสต ศอ นาสิ ก               เนเธอร์ แลนด์  1(ก)  ฝึ กอบรม
           ้
ด้านการพยาบาลผูป่วยด้านโสต ศอ นาสิ ก               เนเธอร์ แลนด์  1(ก)  ฝึ กอบรม
       ้
ด้านการดูแลผูป่วยโรคหลอดเลือสมองในภาวะวิกฤต            นิ วซี แลนด์  1(ก)  ฝึ กอบรม
Laboratory in Dermatology                     ญี่ปุ่น     1(ก)  ฝึ กอบรม
Therapeutic Community (TC Program)                สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Therapeutic Community (TC Program)                สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Therapeutic Community (TC Program)                สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Therapeutic Community (TC Program)                สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Therapeutic Community (TC Program)                สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Therapeutic Community (TC Program)                สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Therapeutic Community (TC Program)                สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Fellow in Pediatric Surgery                    สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
PhD Institute of Health and Society (Full time) (Public Health)  สหราชอาณาจักร  1(ก)  ศึกษา
Biomedical Sciences Research                   สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
Clinical Training and Scientific Fellowship            เยอรมนี     1(ก)  ฝึ กอบรม
Pediatric Psychosomatic Medicine                      สหรัฐอเมริ กา   1(ก)  ฝึ กอบรม
Pediatric Psychosomatic Medicine                      สหรัฐอเมริ กา    2   ฝึ กอบรม
ด้านเภสัชศาสตร์ (Medicinal Sciences)                    ญี่ปุ่น      1(ก)  ศึกษา
ด้านรังสี รักษา                               ออสเตรเลีย     2   ฝึ กอบรม
การใส่ ขดลวดเพื่อรักษาเส้นเลือดโป่ งพอง                   สหราชอาณาจักร   1(ก)  ฝึ กอบรม
Autoimmune Neurology Fellowship Program                   สหรัฐอเมริ กา   1(ก)  ฝึ กอบรม

Pediatric Intervention Cardiology                       อังกฤษ      1(ก)  ฝึ กอบรม
International Health Youth Interships                     สมาพันธรัฐสวิส  1(ก)  ฝึ กอบรม
Pediatric Hematopathology                           แคนาดา      1(ก)  ฝึ กอบรม
Leadership and Organizational Management                   มาเลเซี ย    1(ข)  ฝึ กอบรม
Community Health and Welfare Training                     ญี่ปุ่น     1(ข)  ฝึ กอบรม
การส่ องตรวจทางเดินอาหาร                           ญี่ปุ่น     1(ก)  ฝึ กอบรม
การพยาบาลผูป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะแทรกซ้อนและต้องการใช้เทคโนโลยีที่ทนสมัย แคนาดา
      ้                              ั           1(ก)  ฝึ กอบรม
การพยาบาลผูป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะแทรกซ้อนและต้องการใช้เทคโนโลยีที่ทนสมัย แคนาดา
       ้                              ั          1(ก)  ฝึ กอบรม
Reserch Fellow in Surgery/University of Wisconsin               สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
Pediatric Neuropsychiatry                           ฝรั่งเศส     1(ก)  ฝึ กอบรม
ด้านกายอุปกรณ์ (Prosthetics and Orthotics)                  สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ศึกษา

Skull Base & Neurovascular Surgery                     เยอรมนี      1(ก)  ฝึ กอบรม
Bone and Soft tissue Pathology                       สหรัฐอเมริ กา   1(ก)  ฝึ กอบรม
Pediatric Critical Care Medicine                      แคนาดา       2   ฝึ กอบรม
BEUS-TBNA training                        ญี่ปุ่น     2    ฝึ กอบรม
The First Thai Breastfeeding Atlas Book              อิตาลี      2    ฝึ กอบรม
การส่ องกล้องเพื่อฉี ดสี ตรวจทางเดินนํ้าดีและตับอ่อน       ญี่ปุ่น     2    ฝึ กอบรม
           ้
ประสาทจิตวิทยาในผูป่วยลมชักของนักจิตวิทยาคลินิก          สหรัฐอเมริ กา  2    ฝึ กอบรม
Pediatric Audiology, Cochlear Implaint and Aural Rehabilitation  สหรัฐอเมริ กา  2    ฝึ กอบรม
Oculoplastic Research Fellowship                 สหรัฐอเมริ กา  2    ฝึ กอบรม
Tc program                            สหรัฐอเมริ กา  1(ก)   ฝึ กอบรม
Tc program                            สหรัฐอเมริ กา  1(ก)   ฝึ กอบรม
Tc program                            สหรัฐอเมริ กา  1(ก)   ฝึ กอบรม
Tc program                            สหรัฐอเมริ กา  1(ก)   ฝึ กอบรม
Tc program                            สหรัฐอเมริ กา  1(ก)   ฝึ กอบรม
Tc program                            สหรัฐอเมริ กา  1(ก)   ฝึ กอบรม
Tc program                            สหรัฐอเมริ กา  1(ก)   ฝึ กอบรม
Tc program                            สหรัฐอเมริ กา  1(ก)   ฝึ กอบรม
Tc program                            สหรัฐอเมริ กา  1(ก)   ฝึ กอบรม
       ั
ประสาทวิสญญีวิทยา                         สหรัฐอเมริ กา  1(ก)   ฝึ กอบรม
พยาธิ วิทยาเต้านม                         สหรัฐอเมริ กา  1(ก)   ฝึ กอบรม
Pediatric Rheumatology                      แคนาดา         2 ฝึ กอบรม
ทันตกรรมประดิษฐ์                         สหรัฐอเมริ กา  1(ก)   ศึกษา
ฝึ กอบรมด้านกุมารประสาท                      สหรัฐอเมริ กา  1(ก)   ฝึ กอบรม
      ้
การผ่าตัดผูป่วยด้าน Functional Neurosurgery            ญี่ปุ่น     1(ก)   ฝึ กอบรม
Pediatric Anesthesia                       แคนาดา     1(ก)   ฝึ กอบรม
อบรมด้านศัลยกรรมช่องปากและแม๊กซิ ลโลเฟเซี ยลและงานทันตกรรมรากเทียม         สหรัฐอเมริ กา   1(ก)   ฝึ กอบรม
Doctor of Philosophy                                ออสเตรเลีย        2 ศึกษา
Fellowship in Interventional Cardiology                       ญี่ปุ่น     1(ก)    ฝึ กอบรม
Electro-anatomical mapping hands -on and cases observation             จีน            2 ฝึ กอบรม
Function Neurosurgery and Pediatric Neurosurgery                  ไต้หวัน       2    ฝึ กอบรม
ลาไปฝึ กอบรม                                    ออสเตรเลีย     2    ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมด้าน Laparoscopic Colorectal Surgery                    ญี่ปุ่น       2    ฝึ กอบรม
หลักสู ตร Advanced in Photodermatology                       สหรัฐอเมริ กา   1(ก)   ฝึ กอบรม
Radiologic Pathology Correlation Course                       สหรัฐอเมริ กา    2    ฝึ กอบรม
การใช้เครื่ องมือและการทําแขนขาเทียม                        เยอรมนี       2    ฝึ กอบรม
Pedorthics                                     สหรัฐอเมริ กา    2    ฝึ กอบรม
Laparoscopic Radical Prostatectomy surgery                     ฝรั่งเศส      2    ฝึ กอบรม
               ้
อบรมหลักสู ตรการพยาบาลผูป่วยโรคหัวใจและทรวงอก                    ออสเตรเลีย     2    ฝึ กอบรม
                ้
อบรมหลักสู ตรการพยาบาลผูป่วยโรคหัวใจและทรวงอก                    ออสเตรเลีย     2    ฝึ กอบรม
                 ้
อบรมหลักสู ตรการพยาบาลผูป่วยโรคหัวใจและทรวงอก                    ออสเตรเลีย     2    ฝึ กอบรม
ศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาBiomedical Engineering                   เยอรมนี      1(ก)   ศึกษา
Observation Fellowship in Otolaryngology                      เนเธอร์ แลนด์    2    ฝึ กอบรม
Hepatobilarypancreatic surgery and Minimal invasive surgery             ฝรั่งเศส      2    ฝึ กอบรม
Health and Social Service for Elderly in Community                 ญี่ปุ่น      1(ข)   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรม IARC Summer School on Cancer Epidemiology                 ฝรั่งเศส      1(ข)   ฝึ กอบรม
อบรมหลักสู ตร Nuclear Medicine Program และหลักสู ตร PET-CT Professional Development ออสเตรเลีย     2    ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมตามโครงการความร่ วมมือของศูนย์สิรินธร ฯ และศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพ ตัน ต๊อก เส็ง ซึ่ งเป็ นโครงหารแลกเปลี่ยน สิ งคโปร์   1(ข)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมตามโครงการความร่ วมมือของศูนย์สิรินธร ฯ และศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพ ตัน ต๊อก เส็ง ซึ่ งเป็ นโครงหารแลกเปลี่ยน สิ งคโปร์    1(ข)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมตามโครงการความร่ วมมือของศูนย์สิรินธร ฯ และศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพ ตัน ต๊อก เส็ง ซึ่ งเป็ นโครงหารแลกเปลี่ยน สิ งคโปร์    1(ข)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมหลักสู ตร Web Application Development for E - Government promotion ญี่ปุ่น                        1(ข)  ฝึ กอบรม
            ั
ฝึ กอบรมและปฎิบติงานทางด้าน Pediatric Laparoscopic                                เวียดนาม     2   ฝึ กอบรม
             ั
ฝึ กอบรมและปฎิบติงานทางด้าน Pediatric Laparoscopic                                เวียดนาม     2   ฝึ กอบรม
      ั
อบรมวิจยทางด้านโรคจมูก                                              สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
อบรมหลักสูตร Regional Training Course on Response to Medical Emergencies/ดูงานการซ้อมแผนฉุกเฉิ นทางรังสี กาตาร์ /ญี่ปุ่น     1(ข)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมทางด้าน Specialist Ophthalmic Nurse Management Program                          สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมหลักสู ตร Research Fellowship in Pediatric Ophthaimology and Strabismus สหรัฐอเมริ กา                   2   ฝึ กอบรม
              ั
ฝึ กอบรมและปฎิบติงานทางด้าน Pediatric Laparoscopic Surgery                            เวียดนาม     2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมหลักสู ตร Drug Abuse Prevention Activities                                ญี่ปุ่น     1(ข)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมหลักสู ตร Pediatric Endocrinology                                     สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมด้าน Urogynaecology                                            สิ งคโปร์    2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมหลักสูตร Regional Workshops on Education and Training Requirenements for National Cancer Programmes อินเดีย        1(ข)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมด้านมะเร็ งผิวหลังเมลาโนมา                                        ออสเตรเลีย    2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมด้าน Neurocritical care                                          ออสเตรเลีย    2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมหลักสู ตร Hepatology and Liver Transsplantation                              สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมโครงการ American and ASEAN OA Travelling Fellowship 2010                         สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
               ั
ฝึ กอบรมและปฎิบติงานทางด้าน Pediatric Laparoscopic Surgery                            สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมด้าน Head neck Surgery & Larynx Nass Eye and Ear                             สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมด้าน อัลตร้ าซาวด์ทารกในครรภ์                                       สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้าโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยการผ่าตัด                       เยอรมนี     2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมด้าน Neurological Rehabilitalion                                  เยอรมนี     2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมหลักสู ตร Research Fellowship training program sleep medicine                   สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมด้าน Communit Ophthaimology                                    ญี่ปุ่น     2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมด้านศัลยกรรมหลอดเลือดและหัวใจ                                   ญี่ปุ่น     2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมการผ่าตัด Aortic aenurysm                                     ญี่ปุ่น     2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมทางด้านจอประสาทตา                                         สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรม Airway o Excellence                                        เนเธอร์ แลนด์  2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมหลักสู ตร Orthopaedic Surgery                                   เยอรมนี     1(ก)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมหลักสู ตร Epilepsy Training Programme                               สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
                ้
ลาไปฝึ กอบรมเสริ มองค์ความรู ้ดานโรคปอดและหัวใจระดับตติยภูมิ                        สหราชอาณาจักร  1(ก)  ฝึ กอบรม
อบรมทางด้านโรคลงชัก                                            สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมโครงการแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอดด้านพยาธิของระบบทางเดินอาหารและตับ สหรัฐอเมริ กา              1(ก)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมทางด้านโรคมะเร็ งกล่องเสี ยงโดยการผ่าตัด                              สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
เดินทางไปเรี ยนภาษาจีน                                           จีน       2   ศึกษา
ไปฝึ กอบรมทางด้านการผ่าตัดหัวใจในเด็กเล็กชนิ ดซับซ้อน                           สหรัฐอเมริ กา  1(ก)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมหลักสูตร Stanford-National University of Singapore Executive Programme in International Management สิ งคโปร์    1(ก)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมทางด้านผูสูงอายุ้                                         ญี่ปุ่น     2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมทางด้านศัลยกรรมเต้านมและทางเดินอาหาร                                สวิส       2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมหลักสูตร Pediatric Critlcal Care Medicime/และหลักสูตร Pediatric Respiratory Medicine สหราชอาณาจักร/สหรัฐอเมริ กา  2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมทางด้าน Metabolic bone disease และ Metabolic acidosis on bone and muscle สหรัฐอเมริ กา               2   ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมหลักสู ตร Neurocritical Care Fellow                            สหรัฐอเมริ กา      1(ก)  ฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมด้าน Vascular Surgery  ออสเตรเลีย  2  ฝึ กอบรม
              ด้วยทุน              ขยายเวลา
Smithและส่ วนตัว
ทุนทบวงการพลังงานปรมณู ระหว่างประเทศ
รัฐบาลญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่น
    ั
ศูนย์วิจยศึกษาและบําบัดโรคมะเร็ ง
รัฐบาลญี่ปุ่น
AMFA
สถาบันร่ วมผลิตแพทย์
ส่วนตัว
ส่วนตัว
Day top
Day top
daytop International Inc. and Thailand-us CDC Collaboration
daytop International Inc. and Thailand-us CDC Collaboration
daytop International Inc. and Thailand-us CDC Collaboration
daytop International Inc. and Thailand-us CDC Collaboration
daytop International Inc. and Thailand-us CDC Collaboration
daytop International Inc. and Thailand-us CDC Collaboration
daytop International Inc. and Thailand-us CDC Collaboration
daytop International Inc. and Thailand-us CDC Collaboration
daytop International Inc. and Thailand-us CDC Collaboration
daytop International Inc. and Thailand-us CDC Collaboration
QSNICH
QSNICH
รัฐบาลญี่ปุ่น
NCI
National Cancer
IARC
IAEA
ส่วนตัว
หน่วยติดเชื้ อภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนตัว
NRCT-JSPS
ส่วนตัว
ส่วนตัว
รัฐบาลญี่ปุ่น
สมาคมรังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา,Lilly Fund
รัฐบาลญี่ปุ่น
      ั
สถาบันวิจยระบบสาธารณสุ ข
HUMAP
รัฐบาลญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่น
ทุนรัฐบาล ก.พ.
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
The Hebrew University of Jerusalem และทุนสถาบันร่ วมผลิตแพทย์
มูลนิ ธิเมตตาประชารักษ์
PROJECT HOPE
ส่วนตัว
The Johns Hopkins University
Daytop International Inc. และทุนส่ วนตัว
German Cancer Research Center
สถาบันร่ วมผลิตแพทย์และทุนส่ วนตัว
NRCT-JSPS
เงินบํารุ งของสถาบันโรคผิวหนัง
ส่วนตัว
มูลนิ ธิเมตตาประชารักษ์
มูลนิ ธิโรงพยาบาลเด็ก
สถาบันร่ วมผลิตแพทย์และทุนส่ วนตัว
นักบริ หารระดับสู งประจําปี งบประมาณ 2548 (ทุนรัฐบาล)
Nara Prefectural Government
International Team for Implantology (ITI)
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
The middleton foundation for ethical studies และทุนส่ วนตัว
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
ส่วนตัวและทุน AIMS Research
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
มูลนิ ธิโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
The Ministry of Helth, Labour and Welfare of Japan
The Ministry of Helth, Labour and Welfare of Japan
The Ministry of Helth, Labour and Welfare of Japan
เงินบํารุ งของสถาบันประสาทวิทยา
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
รัฐบาลญี่ปุ่น
IAEA
รัฐบาลญี่ปุ่น
IAEA
International Agency for Research on Cancer (IARC)
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
ส่วนตัว
กองทุนจิรกิติของสถาบันธัญญารักษ์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
ส่วนตัว
ทบวงปรมณู ระหว่างประเทศ
สถาบันร่ วมผลิตแพทย์
รัฐบาลญี่ปุ่น
ส่วนตัว
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
NRCT-JSPS
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์                  ่
                                 ลาอยูฝึกอบรมต่อ
   ั
บริ ษท โนวาร์ ตีส จํากัด
สมาคมรังสี รักษาและมะเร็ งวิทยาแห่งประเทศไทย
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
Lee Seng Teik Fellowship in Burns Nursing
มูลนิ ธิเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ ขิง)
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
IARC
WHO
IAEA
IAEA
IAEA
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์และทุนมูลนิธิเมตตาประชารักษ์
ทุนโครงการความร่ วมมือฯ และทุนส่ วนตัว
ส่วนตัว
ส่วนตัว
ส่วนตัว
ของโครงการความร่ วมมือฯ และทุนส่ วนตัว
ของโครงการความร่ วมมือฯ และทุนส่ วนตัว
ของโครงการความร่ วมมือฯ และทุนส่ วนตัว
สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ฯและทุนส่ วนตัว
Foudation for Promotion of Cancer Research (FPCR)
Foudation for Promotion of Cancer Research (FPCR)
Foudation for Promotion of Cancer Research (FPCR)
AO International Fellowships และทุนส่ วนตัว
โครงการแลกเปลี่ยนนิ สิตเภสัชศาสตร์
ส่วนตัว
International Union Against Cancer
ส่วนตัว
เงินบํารุ งของสถาบันประสาทวิทยา
สนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์
รัฐบาลอินเดีย
ทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ
ทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ
ทุน Novatis Oncology
ส่วนตัว
ส่วนตัว
ส่วนตัว
ส่วนตัว
NRCT-JSPS
โครงการความร่ วมมือฯและส่ วนตัว
พัฒนาอาจารย์ สถาบันร่ วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
องค์การส่งเสริ มความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)
มูลนิ ธิโรคไตแห่งประเทศไทย                      21 มีค 53 ถึง 31 สค 53 รับ 14 กย 53


ทุนสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต        22 กย 52 / 10 มีค 53/14 กย 53

สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มูลนิ ธิสถาบันมะเร็ งแห่งชาติ
Nittobo Medical Co. Ltd.
ส่วนตัว
พัฒนาอาจารย์ สถาบันร่ วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
CIHR
CIHR
ส่วนตัว
JICA
IAEA
IAEA
IAEA
IAEA
IAEA
รัฐบาลญี่ปุ่น
กองทุนฯ
กองทุนฯ
กองทุนฯ
กองทุนฯ
กองทุนฯ
กองทุนฯ
กองทุนฯ
กองทุนฯ
กองทุนฯ
งบประมาณ 2550
งบประมาณ 50
งบประมาณ 50
งบประมาณ 50
งบประมาณ 50
งบประมาณ 50
งบประมาณ
งบประมาณ 50
งบประมาณ 50
งบประมาณ 50
งบประมาณ 2550
งบประมาณ 2550
งบประมาณ 50
ทุนรัฐบาล ก.พ.
งบประมาณ 2550
งบประมาณ 2551  ขยายระยะเวลาการฝึ กอบรมต่อ
มูลนิ ธิเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ ขิง)
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
ทุนรัฐบาล ก.พ.
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551

งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551

งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2550
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2550
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2550
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551        ่
                    ขอขยายเวลาอยูฝึกอบรมต่อ

งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551         ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรม

งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551         ขอเลื่อนกําหนดการลาไปฝึ กอบรม

งบประมาณ งบอุดหนุนทัวไป ่
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2550
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2550
งบประมาณรายจ่ายปี 2550
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2550
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2550
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2550
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2550
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2550
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2550
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2550
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
เงินประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551,2552,2553,2554
กองจักษุวิทยามูลนิ ธิโรงพยาบาลราชวิถี
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
ทุนสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551 และ ปี 2552
สมาคมรังสี รักษาและมะเร็ งวิทยาแห่งประเทศไทย
กองทุนฯ
งบประมาณ 2550

งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2551
กองทุนสนันสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์
สํานักงานเลขาธิ การแผนโคลัมโบร่ วมกับรัฐบาลมาเลเซี ย
รัฐบาลญี่ปุ่น(JICA)
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ปี 2551
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ปี 2552           1
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ปี 2552           1
งบอุดหนุนทัวไป่
ส่วนตัวและงบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ปี 2552
งบประมาณรายจ่าย2552,2553,2554

งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2552
งบประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2552
ส.ร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-ม.รังสิ ต
Olympus(Thailand)Co.,Ltd.
มูลนิ ธิ Rockefeller Foundation
Olympus(Thailand)Co.,Ltd.
มูลนิ ธิสถาบันประสาทวิทยา
ส่วนตัว
มูลนิ ธิเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ ขิง)
งบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ปี 2552
งบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ปี 2552
งบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ปี 2552
งบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ปี 2552
งบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ปี 2552
งบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ปี 2552
งบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ปี 2552
งบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ปี 2552
งบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ปี 2552
งบประมาณรายจ่ายของสถาบันประสาทวิทยาปี 2552
งบประมาณรายจ่ายของสถาบันพยาธิ ปี 2552
The Hospital for Sick Children
ทุนรัฐบาล ก.พ.
งบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ปี 2552และปี 2553
เงินประมาณรายจ่ายของกรมการแพทย์ ปี 2552
เงินงบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ปี 2552 และปี 2553
เงินงบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ปี 2552                ขอยกเลิก
The University of Queensland
เงินงบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ปี 2552
    ั
ทุนบริ ษท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จํากัด
ส่วนตัว
ทุนพัฒนาจารย์ สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เงินงบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ปี 2552
ส่วนตัว
          ั
ผูเ้ ชิญประชุม(บริ ษท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จํากัด)
ทุนมูลนิ ธิโรงพยาบาลสงฆ์
ทุนศูนย์โรคนิ่ ว มูลนิ ธิโรงพยาบาลราชวิภี
ส่วนตัว
ส่วนตัว
ส่วนตัว
ทุนรัฐบาล ก.พ.
ทุนสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ทุนสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูเ้ ชิญประชุม
ทุน IARC
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
ทุน WHO Collaboration Centre
ทุน WHO Collaboration Centre
ทุน WHO Collaboration Centre
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ทุนพัฒนาบุคคลากรรังสิ ต
ทุนพัฒนาบุคคลากรรังสิ ต
ส่วนตัว
ทุนทบวงการพลังงานปรมณูระหว่างประเทศ/ทุนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่ งชาติ
ส่วนตัว
ส่วนตัว
ทุนพัฒนาบุคคลากรรังสิ ต
ทุน (JICA)
ส่วนตัว
ส่วนตัว
ทุน IAEA
ส่วนตัว
ทุนมูลนิ ธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา
ทุนพัฒนาอาจารย์ สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ทุนจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย
ทุนพัฒนาอาจารย์ สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิ ต
งบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ปี 53
ส่วนตัว
ส่วนตัว
ทุนมูลนิ ธิสถาบันประสาทวิทยา
      ั
ทุนมูลนิ ธิวณโรคและโรคทรวงอก
ส่วนตัว
                ั
ทุนมูลนิ ธิโรคทรวงอกและมูลนิ ธิวณโรค
ทุนพัฒนาอาจารย์ สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ทุนพัฒนาอาจารย์ สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ทุนพัฒนาอาจารย์ สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิ ต
งบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ปี 2553
เงินงบประมาณประสาทเชียงใหม่
เงินงบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ป 53
เงินงบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ป 53
เงินงบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ป 53
เงินงบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ป 53
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
เงินงบประมาณร่ ายจ่ายกรมการแพทย์ปี 2553
ทุนรัฐบาล ก.พ.
ทุนมูลนิ ธิทาเคดา
ทุนมูลนิ ธิสถาบันมะเร็ งแห่งชาติ
ทุนสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ทุนพัฒนาอาจารย์ สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เงินงบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ปี 2553
ทุนมูลนิ ธิโรงพยาบาลสงฆ์

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:413
posted:11/29/2011
language:Thai
pages:1327