cycle

Document Sample
cycle Powered By Docstoc
					သို႔/
      ၁။ ဦးသိန္းစိန္
       ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး
`       ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
       ေနျပည္ေတာ္။


      ၂။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
       ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
       ေနျပည္ေတာ္။
                                    ေန႔စဲြ ။ ၂၀၁၁-ခု ၊ ႏိုဝင္ဘာလ - ၂၈ ရက္ ၊
                                 ၁၃၇၃-ခု နေတၱာ္လဆန္း ၃-ရက္ ၊ တနလၤာေန႔ ။


အေၾကာင္းအရာ။          ။ လိုင္စင္မဲ႔ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ မတရားအေရးယူမႈမ်ား
                ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေပးပါရန္ တင္ျပျခင္း။


      အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင္႔ပါတ္သက္၍ က်မတို႔မိတၳီလာၿမိဳ႕ေပၚနွင္႔ ေက်းရြာမ်ား၊ မိတၳီလာခရိုင္
အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင္႔   မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္  ပူးတဲြပါမိတၱဴစာရြက္ႏွင္႔  ဓါတ္ပံုပါအတိုင္း
ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေဝျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ လူအမ်ားရွိေန
ရာျမင္ကြင္းမ်ားတြင္     ဗြီႏိုင္းမ်ားေထာင္၍သတိေပးခ်က္မ်ားကိုျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္   သတိေပးခ်က္ပါအတိုင္း
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေနပါသည္။
      ၎စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ယၡဳလ ၁၉,၂၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚ၌အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင္႔လိုက္ေအာ္ၿပီး
အသိေပးေနပါသည္။ တကယ္႔လက္ေတြ႔တြင္လည္း ယင္းစည္းကမ္းခ်က္စာရြက္မ်ားကို ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္
ျဖန္႔ေဝသည္႔အျပင္ စည္းကမ္းပါအတိုင္း လိုင္စင္မဲ႔ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးၿပီး ရံုးတင္တရားစဲြလွ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္
သည္။ ယၡင္လိုင္စင္လုပ္ေပးစဥ္ကာလကလည္း လိုင္စင္တစ္ခုရရွိရန္ ၂သိန္းေက်ာ္ထိအကုန္အက်ခံခဲ႔ၾကရပါ
သည္။     ဤ၂သိန္းေက်ာ္ေငြပမာဏသည္        ဆိုင္ကယ္တစ္စီးဘိုးနီးပါးျဖစ္ပါသည္။    ဤကိစၥမွာ   မည္သို႔မွ်
မျဖစ္သင္႔ပါ။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ေက်းလက္ေတာရြာမွ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏စားဝတ္ေနေရး
အတြက္ ၁သိန္းေက်ာ္ ၁သိန္းခဲြတန္မွ်ေလာက္တန္ဘိုးရွိ ဆိုင္ကယ္ေလးမ်ားကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳေနရရာ ေငြေၾကး
မတတ္ႏိုင္သူ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ဆိုင္ကယ္တန္ဘိုးထက္ျမင္႔ေသာ ႀကီးေလးသည္႔အခြန္ထမ္းေဆာင္ခိုင္းေနျခင္း
မွာ မည္သို႔မွ်တရားမွ်တမႈမရွိပါ။ ေတာေနျဖစ္ေစ ၿမိဳ႕ေနျဖစ္ေစ ယၡဳဆိုင္ကယ္ဝယ္ယူအသံုးျပဳေနသူမ်ား ၁၀၀%
မွာ မည္သူမွဇိမ္ခံပစၥည္းအျဖစ္သံုးေနျခင္းမဟုတ္။ မိမိတို႔၏လူေနမႈဘဝ တစ္ေန႔တာလည္ပတ္ေရးအတြက္ မရွိ
မျဖစ္သံုးစဲြေနရေသာပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါကိုအစိုးရတစ္ရပ္အေနႏွင္႔ သိျမင္သင္႔ပါသည္။
      သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္မွာ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ႀကီးၾကပ္ေရး (ယာယီ)
အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅(၁)အရ (၇)ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေစရမည္႔အျပင္ ေငြဒဏ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီရင္ျခင္း
ခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ကို ဥပေဒႏွင္႔ႀကီးၾကပ္မည္ဆိုပါက နယ္စပ္တင္သြင္းလာ
ေသာေနရာတြင္သာ တရားဝင္စည္းစနစ္က်နစြာ စည္းၾကပ္သင္႔ပါသည္။ ယင္းစည္းၾကပ္ခြန္သည္လည္း ျပည္သူ
လူထုကို ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစသင္႔ပါ။
      ဆက္လက္တင္ျပလုိသည္မွာ -
(က) ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင္႔ မေတာ္တဆ ယာဥ္တိုက္ခိုက္ျဖစ္ပြါးမႈတို႔သည္ လိုင္စင္မဲ႔ဆိုင္ကယ္ႏွင္႔
     မည္သို႔မွ်မသက္ဆိုင္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာလမ္းညံ႔ဖ်င္းမႈ ၊ လမ္းက်ဥ္းေျမာင္းမႈ ႏွင္႔ ယာဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးမႈတို႔
     ေၾကာင္႔သာလွ်င္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ ႏွင္႔ ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစရသလို ျဖစ္ေစ
     တာပါ။
(ခ) ယေန႔ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ႏွင္႔ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ညံ႔ဖ်င္းမႈတို႔ေၾကာင္႔ ကားလမ္း
    မေပါက္ေသာေတာရြာမ်ားတြင္ လယ္ကန္သင္းမ်ားေပၚမွ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္သာသြားႏိုင္ေသာလမ္းကေလး
    ေပၚမွေန၍ ခရီးတိုခရီးရွည္ ၊ ေစ်းသြားေစ်းလာ ၊ ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းျပန္ႏွင္႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားမွအစ
    သာေရးနာေရး ၊ အေရးေပၚမႈခင္းကိစၥ စသည္တို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္အသံုးျပဳေနရသည္မွာ ဤဆိုင္ကယ္မ်ား
    သာျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ မိမိတိုင္းျပည္က သယံဇာတေပါႁကြယ္ဝပါလွ်က္ႏွင္႔ ယေန႔ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေန
    ေသာ ကမာၻ႔လူေနမႈဘဝႏွင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အင္မတန္ဆင္းရဲနိမ္႔က်ေသာဘဝမ်ားႏွင္႔ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾက
  ရသည္မွာ ရာႏႈံး ၈၀-ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူလူထုျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ                 ျပည္သူလူထုမွာ
  နိစၥဓူဝ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေခၽြးနဲစာျဖင္႔ ဝယ္ယူထားေသာ ဆိုင္ကယ္ကို                ကိုယ္႔တိုင္းျပည္တြင္းမွာ
  တရားဝင္ စီးႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္ လိုင္စင္မ်ားကို အနဲဆံုးႏႈံးထားျဖင္႔ (စာရြက္စာတမ္းဖိုး-မွတ္ပံုတင္ခေလာက္
  ကိုသာရယူ၍) ခ်ေပးသင္႔ပါသည္။ (နယ္စပ္တြင္ တင္သြင္းစဥ္က စည္းၾကပ္ခဲ႔ေသာအခြန္ကို ဆိုင္ကယ္
  ၀ယ္စီးသူကက်ခံၿပီးျဖစ္ပါမည္။) မည္သည္႔အတြက္ေၾကာင္႔ အစိုးရ၏ခြင္႔ျပဳခ်က္ဟူေသာ “ပါမစ္” ကေလး
  အတြက္ ေငြသိန္းခ်ီၿပီး    အခြန္ေငြရယူေနျခင္းမွာ မည္သို႔မွ်နားလည္၍မရပါ။ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြရဘို႔ခ်ည္း
  အခြန္အခမ်ား မတရားတိုးျမႇင္႔ေကာက္ခံျခင္းသည္ အရပ္သားအစိုးရ လက္ထက္တြင္ မရွိသင္႔ေတာ႔ပါ။
  ယၡဳအခါ က်မတို႔ မိတၳီလာၿမိဳ႕၌    အထက္ပါသတိေပး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္အၿပီးတြင္             ေတာေနလူတန္းစားႏွင္႔
  ဆိုင္ကယ္အသံုးျပဳ ကယ္ရီသၼားမ်ားအားလံုး        လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းသြားသည္အထိ         ျဖစ္ေပၚေနရပါသည္။
  အတိအက်တင္ျပရပါလွ်င္ ၂၂.၁၁.၂၀၁၁ရက္ေန႔က နာရီစဥ္အနီးတြင္ ၀န္ဇင္းရပ္ေန ေမာင္မ်ဳိးလိႈင္ႏွင္႔
  ေမာင္ေ၀ဇင္ေအာင္ ညီအကိုႏွစ္ဦး စီးလာေသာဆိုင္ကယ္ကို ဖမ္းဆီးခံရၿပီး              လိုင္စင္မဲ႔ဆိုင္ကယ္ျဖစ္ေန၍
  အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေန႔စား EPC ၀န္ထမ္း ေမာင္မ်ဳိးလႈိင္မွာ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး
  ယၡဳအခါတြင္ အမွတ္(၁)ရဲစခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါသည္။ ပုဒ္မ ၅(၁)ႏွင္႔ တရားစဲြဆိုမည္ဟု ရဲကေျပာပါ
  သည္။ ညီျဖစ္သူ ေမာင္ေ၀ဇင္ေအာင္ကိုေတာ႔ GTC တက္မဲ႔ေက်ာင္းသားျဖစ္၍ အမွတ္(၂)ရဲစခန္းကို ေငြ-
  ၃၀၀၀၀ိ (သံုးေသာင္းက်ပ္)ေပးရၿပီး ထုတ္ေပးလိုက္ပါသည္။ ရိုးရိုးသားသား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ
  ျပည္သူလူထုမွာ ရွိသမွ်အင္အားေလးႏွင္႔ ပိုင္ဆိုင္သမွ်မွာ ဤဆိုင္ကယ္ေလးသာရွိၿပီး ဤဆိုင္ကယ္ေလး
  ႏွင္႔ ကယ္ရီဆဲြစားသူ ဤဆိုင္ကယ္ေလးႏွင္႔       နံက္ေစာေစာ ေတာမွၿမိဳ႕ေစ်းသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ ေဒသထြက္
  သီးႏွံကုန္စည္    သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနသူမ်ားမွ အစ         ဆိုင္ကယ္သာစီးႏိုင္ေသာ       ျပည္သူလူထုအဖို႔-
  ဤဆိုင္ကယ္ကို လိုင္စင္မဲ႔ျဖစ္ေန၍       ဖမ္းဆီးမည္ ၊ သိမ္းဆည္းမည္ ၊          ေထာင္ခ်မည္    ဆိုပါက
  ျပည္သူလူထုသည္ ပစၥည္းမဲ႔ အလုပ္မဲ႔ သူေတာင္းစား ၊ သူခိုးဂ်ပိုး သာျဖစ္ရေတာ႔မည္႔ အေျခဆိုက္ရန္
  သာရွိပါေတာ႔သည္။    ထိုေသာအခါတြင္         တိုင္းျပည္၏    တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ      ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
 သာယာဝေျပာမႈတို႔     အားလံုးကို    အကန္႔အသတ္ျဖစ္ဖို႔သာ ရွိပါေတာ႔သည္။
    ယၡဳတက္လာေသာ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင္႔ ျပည္သူလူထု၏ ဆင္းရဲ
မဲြေတမႈေလွ်ာ႔ခ်ေရး ေႁကြးေၾကာ္သံႏွင္႔ မည္သို႔မွ်မကိုက္ညီ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနေသာ အထက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားကို
မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဆင္႔ဆင္႔က ျပဳလုပ္ေနမႈ၊ ဆင္းရဲမဲြေတလြန္းေနေသာျပည္သူ
ကို လည္မ်ဳိညႇစ္ေနမႈမ်ားကို ျဖစ္သင္႔ျခင္း ၊ မျဖစ္သင္႔ျခင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ အထက္ပါကိစၥရပ္အတြက္ မခံ
မရပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနသူ ျပည္သူအမ်ားစုက လက္မွတ္ေပါင္း - (၄၀၁)ဦး ေရးထိုး၍ တင္ျပပါသည္။
မိတၱဴကို -
        ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန ၊ မိတၳီလာခရိုင္ ၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕ ။

        ခရိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မႉး ၊ ခရိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မႉးရံုး ၊ မိတၳီလာခရိုင္ ၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕ ။

        ဦးစီး႒ါနမႉး ၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ါန(ခရိုင္ရံုး) ၊ မိတၳီလာခရိုင္ ၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕။


        လက္ခံ။

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1291
posted:11/28/2011
language:Burmese
pages:2