migel-de

Document Sample
migel-de Powered By Docstoc
					m i g e l   d e s e r v a n t e s
      s a a v e d r a


        maxvilgonieri
         idalgo
       d o n
      k i x o t
       lamanCeli
         wigni
           I  gamomcemloba <<saqarTvelo>> Tbilisi 1992
               migel de servantes saavedra
                       (1547_1616)
    samas ocdaTxuTmeti wlis winaT madridSi wyalmankisagan gardaicvala yvela droisa
da xalxis erT-erTi udidesi mwerali, `d o n k i x o t i s ~ saxelganTqmuli avtori _ m i g e l d e s e
r v a n t e s s a a v e d r a.
    migel servantesi daibada 1547 wels 29 seqtembers, madridis axlos, qalaq alkala de
henaresSi.
    migelis garda mSoblebs hyavdaT ori qali _ andrea da luiza, da vaJi _ rodrigo.
    servantesis bavSvobisa da yrmobis xana wyvdiadiTaa moculi. bevri araferia cnobili,
garda imisa, rasac TviTon gakvriT mogviTxrobs `don kixotis~ pirvel nawilSi. bavSvobidanve
moeqca igi sastiki siRatakisa da kidev ufro mkacri siamayis atmosferoSi, rac Cveulebrivi
movlena iyo maSindeli espaneTis Zvelebur, gakotrebul aznaurTa ojaxebSi. misive sityviT,
cnobismoyvare da cqvit bavSvs Zalian uyvarda quCis momReralTa mosmena, moxetiale
msaxiobTa warmodgenebis cqera, agrovebda nabeWd qaRaldTa faratinebs, gafacicebiT da
xarbad kiTxulobda yovel najRabn striqons. foqroben, servantesma pirveldawyebiTi swavla
mSobliur qalaq alkalaSi miiRo, Semdeg Sevida salamankis universitetSi (romelic maSin
cnobili iyo mTels espaneTsa da evropaSic) da iq iuridiul mecnierebas swavlobdao.
salamankaSi axlac uCveneben adgils, sadac TiTqos idga saxli, romelSic gaatara
servantesma studentobis dro. magram yvelaferi es dausabuTebelia. saerTod, misi cxovrebis
pirveli oci weli kargad araa Seswavlili. albaT, servantesis mama, Raribi dastaqari rodrigo
samuSaos saZebnelad qalaqidan qalaqSi daxetialobda da 1560 _ 1568 wlebSi mTeli ojaxi
ukve madridSi cxovrobda. ufrosi Svili rodrigo flandriaSi iyo, mefis jarSi.
    1568 wels servantesi gamoCenil humanistis xuan lopes de oiosis mowafea. oiosi
salamankidan sasaxleSi miiwvies da migelic Tan waiyvana madrids. gonebagaxsnil ymawvils
adre gaeRviZa SemoqmedebiTi muSaobis wyurvili. 1569 wels lopes de oioss daavales
Seedgina alegoriebi da devizebi mefe filipe meoris colis, udrood gardacvlili dedoflis elisabed
(izabela) valuas katafalkis Sesamkobad. man TanaSemwed airCia Tavisi zogierTi mowafe,
maT Soris migelic. migelma dawera epitafia, soneti da elegia. lopes de oiosi servantess
uwodebda `Zvirfassa da sayvarel mowafes~ da mudam imeorebda, migels araCveulebrivi
unari da niWi aqvs, swavluli iqneba da saxels gaiTqvams, _ gaxdeba mecnieri, gamoCenili
RvTismetyveli, anda leqsebis mweralio. im xanebSi dawera servantesma patara pastoraluri
poema `filena~, ramdenime soneti da romansi, romlebsac Cvenamde ar mouRwevia.

    maSindeli madridi arafriT ar gavda myudro qalaq alkalas, madridSi arnaxuli oromtriali
da Rrianceli idga ganuwyvetliv.
    filipe mefe, naxevari zRvadaxmeleTis mpyrobeli, ulmoblad sdevnida sakuTar Svils,
ufliswul don karloss (1545_1568). ambobdnen, don karlosi ewinaaRmdegeba mamas da mis
despotur politikas ar iziarebs, saidumlod l u T e r i s1 mimdevariao. amas ki pilipe aravis
apatiebda. igi koconiTa da devna-wvalebiT cdilobda daSlis gzaze damdgari monarqiis
SenarCunebas. mamisagan dapyrobil samflobeloebSi cecxliTa da maxviliT nergavda
kaTolikur sarwmunoebas.1
 Mmartin luTeri _ XVI saukunis germanuli reformatori (1483_1546), kaTolikuri eklesiis mowinaaRmdege. igi jer
TanaugrZnobda germanel glexTa oms (1524_1525), Semdeg miemxro Tavadebs da moiTxovda meamboxeTa
gaJletas.

                           5
     im ambebis gaxseneba, rac sasaxleSi xdeboda, sastikad iyo akrZaluli. magram
sasaxlis Sesaxeb xmebi da Worebi mainc saxlidan saxlSi gadadioda, niaviviT irxeoda qalaqSi
da aRwevda migelis yuramdisac.
     taxtis memkvidre xeibari da naxevrad giJi don karlosi yvelaferSi mamis winaaRmdegi
iyo. erT dRes gaiges misi gegma _ flandriaSi gaqceva da ajanyebul eretikosTa
winamZRoloba. pilipe aRSfoTda. don karlosi daapatimres da marto Caketes sakanSi, sadac
male gardaicvala. igi naCqarevad da upatiurad damarxes. mefis brZanebiT sam dRes
madrididan ar gauSviaT arc erTi kaci.
     ori Tvis Semdeg gardaicvala pilipe meoris axalgazrda coli, TviT don karlosis yofili
sacole, elisabedi. ucxoeTis samefoebma gangaSi atexes. safrangeTis dedofali, elisabedis
deda ekaterine mediCi, awyobda don karlosis sapatio dauswrebel dakrZalvas, ugzavnida
pilipes isteriul werilebsa da SekiTxvebs. romis papic ar CamorCa mas, pilipes jibrze
marTavda don karlosis mosaxsenebel panaSvidebs, ugzavnida sagangebo elCebs
dasazverad...
     da moulodnelad, papis mier mefe filipesTan samZimrisaTvis gamogzavnili erT-erTi
elCis _ kardinal julio aqvavivas Camosvlam gansazRvra migel servantesis mTeli momavali.
servantesma gaicno kardinali da 1568 wlis damlevs Tu 1569 wlis damdegs, Tan gayva romSi
kariskacad. italiaSi dahyo servantesma 6_7 weli.
     cnobismoyvare da daucxromeli gonebis Wabuki uqmad rodi iyo. momavalSi didma
mweralma sargeblianad gamoiyena romSi yofna, sazRvargareT cxovrebis wlebi, Seiswavla
italiuri ena, gadaikiTxa XV-XVI saukuneebis italieli mwerlebi: torkvato taso, ariosto, sanaZaro,
bembo, Cincio, bandelo da sxv.
     migeli pirvel xanebSi mTeli dReebi Tavisufali iyo, umiznod daxetialobda romis
quCebSi, guldasmiT aTvalierebda siZveleTa muzeumebs, suraTTa galereebs, arqivebs,
aRtacebaSi modioda romis warsuli didebis warmtaci ZeglebiT, nangrevebis sidiadiT, xarbad
ismenda italielTa xalisian saubars, bevrs kiTxulobda, swavlobda. yvelafer amas adasturebs
mis TxzulebebSi gafantuli sayofacxovrebo dakvirvebebi da calkeuli Canawerebi.
     aqvavivas jer sul miaviwyda Tavisi mdivani da mTel dReebs papTan aRamebda.
Semdeg gaixsena igi da datvirTa uamravi mosawyeni, damamcirebeli davalebiT. julio
aqvavivas mdidrul saxlSi buzebiviT ireodnen mliqvneli patrebi, atrieli berebi, gavleniani
eriskacebi: migels unda moexsenebina aqvavivasaTvis, gaecilebina momvlelebi, gadaeca
davalebani, moexada bodiSi da sxva.
     magram cota xnis Semdeg kardinalis misaReb darbazebSi mosawyeni politikuri
saubrebi moulodnelad sayuradReboni gaxdnen misTvis.

   am dros xmelTaSua zRvaze mzaddeboda Sejaxeba TurqebTan, romlebic didi xania
emuqrebodnen zRvidan mTel samxreT evropas. Turqebma zedized daipyres xmelTaSua
zRvis ramdenime kunZuli da saWiro gaxda qristianul saxelmwifoTa darazmva maT
asalagmavad. magram safrangeTis mefes ar ecala _ garTuli iyo Tavisufal moazrovne
hugenotebis _ kaTolikuri eklesiis mtrebis xocva-JletiT. avstriis imperators dro ar hqonda _
Sinauri areuloba uSlida xels. inglisis dedofal elisabedisaTvis ar iyo xelsayreli am omSi
Careva, _ mis sanapiroebs ar emuqrebodnen Turqebi. portugaliaSi Savi Wiri mZvinvarebda...
sasowarkveTilebas eZleodnen italiis mdidari respublikebi. maT aqamde, XVI saukunis meore
naxevramde, xelT epyraT xmelTaSua zRvisa da adriatikis mTavari bazebi. axla ki yvelafers
kargavdnen da Svelasac arsaidan moelodnen, roca uecrad uaxloesma mezobelma da
Zvelma mterma, romis papma, SesTavaza kavSiri da daxmareba.
   romis papisTvis naTeli iyo, rom mezobeli veneciis ganadgureba misi sakuTari
daRupvac iqneboda. papTan erTad espaneTis mefe filipesac Tavisi italiuri samflobeloebis
dakargvis SeeSiunda da Sevida TurqTa sawinaaRmdego kavSirSi.
                        6
    roca gaerTianebuli Zalebis mTavarsardlad dainiSna saxelovani meomari, pilipe meoris
Zma don xuan avstrieli (1547-1578), da espaneTis qveiTma legionebma iwyes dena italiis
navsadgurebSi, servantesi daukiTxavad wavida kardinalis saxlidan. quCaSi igi SemTxveviT
Seeyara Zmas _ rodrigos, romelic flandriidan Camoyoloda legions. migelic Zmis aseulSi
Caewera da ori kviris Semdeg, 1571 wlis 15 seqtembers, xomald `markezaTi~ mokavSireTa
flotTan erTad gaemarTnen mesinisaken.
    1571 wlis 7 oqtombers ori mowinaaRmdegis floti pirispir Sexvda erTmaneTs
lepantosTan. brZola sam saaTs gagrZelda. asocdaaTi aTasi Turqi daiRupa, rva aTasi
daatyveves, xelT igdes asze meti xomaldi, ormocdaaTi gaanadgures, oci aTasi mona qristiani
gaanTavisufles TurqTa borkilebidan. es iyo sruli gamarjveba.
    lepantos brZolaSi gamarjvebam aRtacebis quxilad daigriala mTel evropaSi, xolo
espaneTis sasaxleSi gamarjvebulebs gulcivad Sexvdenen da winaswar gadawyvites, ar
gaenebivrebinaT isini jildoebiT.
    mefe filipem damSvidebiT moismina sasixarulo ambavi da gulgrilad SeniSna _ don
xuanma moigo omi, magram misi wagebac xom SeeZloo. Turqebis sisxli eretikosTa sisxlze
iafi iyo. amasTan gamarjvebis dideba mis raind Zmas _ don xuans ekuTvnoda. sneul pilipes
ar uyvarda gamoCenili vaJkaci.
    servantesi ugrZnobel mdgomareobaSi gaiyvanes brZolis velidan. didi vaJkacoba
gamoiCina. yvelaze gadamwyveti Setakebis dros, mZafri ciebisagan gaTanguli, loginidan
wamodga, baqanze barbaciT gamovida. kapitnisa da amxanagebis rCevas yuri ar ugdo da
mxolod erTs moiTxovda: damayeneT yvelaze saxifaTo adgilas, sadac brZoliT sikvdili
SemeZlebao. Semdeg far-xmali moimarjva da pirveli gadaxta mtris xomaldze, gaafTrebiT
ibrZoda da, miuxedavad imisa, rom marcxena mxari tyviam daumsxvia, mainc moaswro
TurqTa droSis Camogleja. am dros ori tyvia TiTqmis erTbaSad moxvda mkerdSi da grZnoba
dakarga. isRa moaswro daenaxa: admiralis xomaldis maRal anZaze aRmarTes grZel Subze
wamogebuli Turqebis mTavarsardlis alifaSas mokveTili Tavi, Semdeg bind-bundad moesma
ramdenime zarbaznis griali da gamarjvebis omaxiani yiJina...
    Wrilobebi metad mZime iyo. isev daubrunda cieba. abodebda, veravis cnobda.
Semdgom amxanagebi mouTxrobdnen mas, rom mokavSireTa flotis mTavarsardalma don
xuan avstrielma, inaxula daWrili gmiri da Seaqo guladi da mamaci meomari migel de
servantes saavedra.
    samkurnalod q. mesinaSi gagzavnes.
    Sinidan unugeSo ambebi modioda: alkalas saxli da patara ezo valSi gaeyidaT. ambebi
modioda madrididan, seveliidan, valiadolidan, moxuci mama _ rodrigo adgilidan adgilze
gadadioda, uCioda siRaribes. sibereSi xeloba gamoicvala, sasamarTlos mrCeveli gaxda.
servantesi itanjeboda. aqamde ver moaxerxa gamoeyvana siRaribidan mSoblebi. samxedro
samsaxurSi ver dawinaurda. don xuanis mier Sepirebuli werili mefisadmi jer ar iyo dawerili,
xolo uproteqciod fons ver gavidoda. Cveulebrivi gziT kapitnad rom gamxdariyo, amisaTvis aTi
weli unda emsaxura.
    dabolos servantesi gamouSves saavadmyofodan, rogorc jansaRi. marcxena xeli
samudamod gaSeSebuli darCa. Semdeg udidesi aRtacebiT igonebda lepantos brZolas,
amayobda am brZolaSi monawileobiT da ar swuxda marcxena xelis dakargvas. piriqiT,
saqebradac ki miaCnda es xeibroba.
    1614 wels gamoqveynebul poemaSi `mogzauroba parnasze~ RmerTebis macne
merkuri eubneba servantess:

          `rodesac zRvaze gaimarTa brZola ficxeli,
          umamacesi gmiri iyav Sen im brZolaSi,
          marjvena xelis sadideblad dahkarge maSin,
                      7
          hoi, poetTa uxuceso, marcxena xeli~.

    sityvebSi _ `marjvena xelis sadideblad~ nagulisxmevia mwerlobis asparezze
moRvaweoba.
    `lepantos sazRvao brZolaSi, _ ambobs servantesi `samoZRvrebo novelebis~ prologSi,
_ arkebuzidan nasroli tyviiT mas dausaxiCrda xeli, da Tumca bevrs maxinjad miaCnda igi,
magram misTvis es mSvenebaa da siqaduli, radgan Wriloba miiRo erT-erT yvelaze
SesaniSnav brZolaSi, romelic ki cnobilia warsul saukuneebSi da SeiZleba moxdes
momavalSi... arnaxuli da SeuZlebeli bedniereba rom mxvdes wilad, ukanve rom
SemomTavazon da damibrunon Cemi marcxena xeli im pirobiT, rom uari vTqva istoriaSi
gaugonar, yvelaze keTilSobil omSi monawileobisaTvis, uars vyofdi aseT mowyalebas da
visurvebdi: dae, wamarTvan meore xelic, magram SeminarCunon lepontos brZolaSi
monawilis saxeli da dideba-meTqi... cal xels arasodes davubrkolebivar pirnaTlad
Semesrulebina Cemi wminda movaleoba, an gamomeTqva Cemi sayvareli marTali azrebi. ra
mesaqmeba sxeulis nawilebTan, mis uZlurebasa da tkivilebTan, roca Cemi suli uZlevelia
yovelTvis da yvelgan. masTan gavkadnierdebi da vityvi, rom umal ZirSive movikveT am
erTaderT xelsac, Tuki Cemi Txzulebebis kiTxva cud survilebsa da azrebs aRuZravs Cems
mkiTxvels. arasodes gamitarebia gulSi SiSi, arasodes Semdrkala Cemi marjvena, roca
saqme simarTles exeboda, Tumca bevri avi mgeli da cofiani RvTis qofaki minaxavs mterTa
bunagSi~.
    ...xuTi weli kidev gaatara migelma xmelTaSua zRvaze brZolebSi. mowyinda omi.
samSoblo enatreboda.
    rodrigo Tanve axlda Zmas yvela laSqrobaSi, magram Zmebs ar hyavdaT gavleniani
mfarvelebi, da, Sromis, vaJkacobisa da gamZleobis miuxedavad, arc erTs ar miuRia
warCineba. xuTi wlis samxedro samsaxuris Semdeg kvlav ubralo jariskacebi iyvnen. amdeni
xetialisa da faterakebis Semdeg xelcarielni da Ratakni brundebodnen Sin.
    1575 wlis 20 seqtembers samxedro pirebiT, mefis moadgilis moxeleebiT, vaWrebiT,
mRvdlebiT, qalebiTa da bavSvebiT savse xomaldi gaemarTa espaneTisaken. Zmebi
samSobloSi miemgzavrebodnen. `xomalds ewodeboda `mze~ da am mzis qvenapiri Cemi
Savi bediswera iyoo~, _ ukve alJiris tyveobaSi yofnisas werda servantesi.
    italiidan gamomgzavrebisas siciliis hercogma de sesma da don xuan avstrielma
Suamdgomlobis qaRaldebi misces migels. es iyo ori Zvirfasi werili markiz santa de la krucsa
da mefe filipesTan. don xuani da hercogi aRniSnavdnen servantesis gmirobas, aqebdnen
mas, rogorc uebro meomarsa da mamac vaJkacs.
    bednierad grZnobdnen Tavs Zmebi. ukve gamoCnda genua, ligureTis sanapiroebi,
alpebi. erTi dRis Semdeg espaneTis miwa-wyalsac dainaxavdnen, magram qariSxlisagan
aRelvebul zRvaSi Turqebis mekobreni gamoudgenen `mzes~, orive mxridan rkalad
Semoertynen mas da sastiki xelCarTuli brZolis Semdeg yvelani daatyveves. alJiris
navsadgurSi tyveebi gaiyves. rodrigo ergo ramadan faSas, servantesi ki erT albanel
gandgomils _ dali mamis.
    saubedurod upoves mTavarsardlis mier mefisadmi miwerili baraTebi. gansakuTrebuli
vaJkacobisa da tyveobaSi gamoCenili iniciativisaTvis Turqebma warCinebuli Tanamdebobis
kacad miiCnies igi da didi Tanxa dauniSnes gamosasyidad.
    mTeli xuTi weli (1575 wlis 27 seqtembridan 1580 wlis 18 dekembramde) servantesma
alJiris saSinel SenobaSi gaatara, rac ase lamazadaa aRwerili `don kixotis~ I wignSi _ ruis
peres de viedmas moTxrobaSi. araerTxel scada gaparva, magram yovelTvis amaod.
sarwmuno wyaroebi da utyuari sabuTebi gvixataven mis vaJkacobasa da gmirul saqciels
tyveobaSi, ufro met mamacobas, vidre brZolebSi gamoiCina.


                      8
    moxuci don rodrigo Tavzardamcemi ambis miRebisTanave amoqmedda. yvelaferi
gayides, daagiraves da sami kviris Semdeg alJirs Casulma murCielma vaWrebma servantess
sami aTas samasi reali gadasces. magram dali mami ase iolad ar motyuvdeboda tyveTa
SefasebaSi. mas ar sjeroda, rom hercogi de sesi da don xuan avstrieli ubralo jariskacs aseT
daxasiaTebas miscemdnen. es Tanxa man mxolod rodrigos gamosaxsnelad ikmara,
servantesisTvis ki orjer meti moiTxova.
    servantesma gadawyvita gamogzavnili fuliT Zma gamoexsna.
    1577 wels rodrigo samSobloSi gaemgzavra, servantesma gaatana Zmas werili leqsad
pilipe meoris erT-erT ministrTan _ maTeo vaskesTan. am werilSi servantesi mokled
CamoTvlis Tavis sabrZolo cxovrebas zRvasa da xmeleTze, Tu rogor emsaxura igi did pilipes,
rogori sixaruli ganicada lepantos brZolaSi gamarjvebisas, ixsenebs Tavis Wrilobebs, aRwers
am brZolis sxvadasxva momentebs, ixsenebs daWrilTa kvnesa-gminvas, mekobreebisagan
xomald `mzis~ daRupvas da alJiris saSinel tyveobaSi Cavardnas.
    `me xomald `mzeze~ daviRupe mTeli krebuliT~, _ wers is da Semdeg evedreba
mefes, gamoilaSqros avazakTa am sabudarze, gaanadguros igi da daixsnas aTasobiT tyve
qristianebi, romlebic gminaven saSinel monobaSi, dasasrul, servantesi TviT ayenebs alJireli
tyveebis ajanyebisa da espaneli jarebis daxmarebiT maTi ganTavisuflebis saucxoo gegmas.
    servantess am werilze pasuxi ar miuRia. pilipes rodi cxeloda alJireli tyveebisaTvis. igi
Cabmuli iyo omSi niderlandebTan, sadac cecxliTa da maxviliT spobda `eretikosebs~. mas
aRar ecala TurqebTan saomrad, _ TavgamodebiT ebrZoda holandielebs, frangebs, sakuTar
espanel xalxs.
    alJiris despoti mmarTveli hasan-faSa usaSinlesi adamiani iyo. misi gankargulebiT
SemoiRes sastik sasjelTa sistema. damnaSaveebs cocxlad marxavdnen, an wvavdnen,
agebdnen margilze, akravdnen urmis Tvlebze, xelfexSekrulebs yridnen tbaSi, Wridnen
oTxad.
    aseTi kacis winaaRmdeg brZola ar iyo advili saqme. magram servantesi ver SeaCera
veraviTarma dabrkolebam. is ver isvenebda tyveobaSi da mudam awyobda gaqcevis axal-
axal gegmebs. magram yvelaze gabeduli gegma yovelTvis marcxiT mTavrdeboda: pirveli
gaparvisas servantessa da mis amxanagebs gza daebnaT udabnoSi da isev alJirSi
dabrundnen, meorejer saqmeSi gamcemi Caeria da servantesi Zlivs gadaurCa faSis risxvas;
man dali mamisagan iyida calxela mona, aTasi oqro daniSna servantesis gamosasyidad da
xaroSi Caagdo igi. ori wlis Semdeg servantesma kvlav ganizraxa SeTqmulebis mowyoba:
alJiris mravali aTasi monis ajanyeba, am avazakTa bude-qalaqis Semusvra da tyveTa
gaTavisufleba, magram axlac gauges da saSineli tanjva wamebis Semdeg, xelfexSeborkili,
pirutyviviT miabes sasaxlis karibWesTan, sadac fxizlad uTvalTvalebdnen.
    Soreul samSobloSi dedam da debma gaWirvebiT Seagroves saWiro Tanxa, rac
tyveTa gamomyidvelma berebma hasan-faSas gadasces, da didi vaivaglaxiT, 1580 wlis 19
seqtembers, tyveobidan gamoixsnes servantesi.

    monobidan espaneTSi dabrunebuli TiTqos axal da uares tyveobaSi moxvda.
    filipe meore cxrameti weli aSenebda eskorials, wyvdiadiT mocul sasaxles gvadaramis
ubadur mTebSi. eskorialis asaSeneblad da dampyrobluri omebisaTvis filipem tyavi gaaZro
qveyanas. mdidar vaWrebsa da mrewvelebs SemohqondaT sagrZnobi Tanxa, ixdidnen xarks
da eZleodaT umaRlesi aznauroba, `daubegravTa~ wodeba. glexebi gaurbodnen Ralas,
uakacrili rCeboda soflebi. inkviziciis koconebze iwvodnen meamboxe moqalaqeTa Zvlebi.
    filipem xelT igdo portugaliis qveynebi da ase Seqmna Tvaluwvdeneli saxelmwifo.
dasavleT indoeTs, meqsikasa da perus SeuerTdnen axali, vrceli, umdidresi samflobeloebi.
braziliac espaneTma daipyro, mTeli afrikis garSemo frialebda filipes droSa. SiSiTa da
ZrwolviTSehyurebdnen mezobeli saxelmwifoebi filipes Zlierebas. sxvadasxva juris
                        9
avantiuristebi, konkvistadorebi, vaWrebi, monaTmovaWreni, mefis gaumaZRari Cinovnikebi,
kaTolike misionerebi iTvisebdnen axladaRmoCenil amerikas. espaneTs ekuTvnoda
ganuzomeli simdidre, magram oqros niaRvari ver amdidrebda qveyanas, ver ayuCebda
iaraRis JRaruns, ver agrilebda autodafes1, cecxlisagan sisxlgamSral espaneTs.masebis
mZime ekonomikuri mdgomareoba kidev ufro gaaRrmava xarjebma omebisa da diplomatiuri
intrigebis Casatareblad. sasaxlis Sesanaxad filipe II yaCaRurad itacebda da konfiskacias
ukeTebda kerZo xomaldebs, Wrida yalb fuls. Soreul qveynebTan omi anadgurebda
espaneTs. sxvadasxva amkrZalavi zomebi Rupavda mrewvelobas. daiketa toledosa da
segovias abreSumisa da Saleulis fabrikebi, uqmad idga sami aTasi dazga seviliaSi.
koloniebidan miRebuli auarebeli oqro ucxoeTSi igzavneboda iafi da umniSvnelo saqonlis
Sesasyidad. proletariati ki gaRatakda da gaCanagda, mosaxleobas ar gaaCnda pirveli
saWiroebis sagnebi.
    amas unda daematos sxva ubedurebac. espaneTSi am dros aTasobiT monasteri iyo
samoci aTasi ber-monazoniT. samRvdeloeba da Tavadaznauroba, TviT wvrili idalgoebic ki
gaurbodnen Sromas.
    mudmivi omebisagan gaixrwna espaneTis sazogadoeba. saSinlad gamravldnen
sxvadasxva socialuri parazitebi, aramSromeli elementebi, espaneTis Saragzaze daZrwoda
moxetiale Ratakebis, damSeulTa brboebis, gaiZverebis, fexSiSvela berebis, portugaleli
kaxpebisa da sxvadasxva juris usaxlkaroTa laSqari. gasaocrad blomad gamovidnen
asparezze deklasirebuli adamianebi, romelTac ase kargad gaecno servantesi da gamoxata
Tavis ukvdav qmnilebebSi.
    madridSi arsebobda Teatri, imarTeboda warmodgenebi, servantesma alJirSive icoda
es. ai sad mividoda is, magram ar hqonda fuli, ar hyavda gavleniani mfarveli. mefe
portugaliaSi iyo. vis ecala axla calxela lepantoeli gmirisaTvis, roca am saxelovan brZolaSi
gamarjvebis sulisCamdgmeli don xuan avstrieli sadRac avstriaSi mowamles (1578) da axla
eskorialSi esvena. servantesma gadawyvita portugaliaSi wasvla. erTi groSic ar gaaCnda. yofil
maswavlebels xuan lopes de oioss dauwyo Zebna, magram igi ukve gardacvliliyo, skolis
amxanagebic mimofantuliyvnen espaneTis vrcel samefoSi. zogi maTgani didkaci gamxdariyo
da aRar cnobda Ratak jariskacs.
    migels imedi hqonda, CemTvis uzrunvelyofili iqneba samxedro an samoqalaqo
Tanamdebobao, magram kancelariis kibeebze xetialisagan araferi gamovida. mxolod erTxel
miiRo mefis sapatio davaleba: oranis mTavarmarTebels eniWeboda sant-iagos ordenis
raindoba. servantesi gagzavnes sigelis gadasacemad. asormocdaaTi dukatiT aunazRaures
Rvawli.
    Semdeg SeuerTda Tavis Zmas da sam weliwads masTan mxardamxar gaatara mTeli
laSqroba portugaliaSi da azotis kunZulebze, ori axali Wrilobisa da ramdenime dukatis meti
araferi SeuZenia brZolebSi.
    isev daubrunda madrids. mtkiced gadawyvita _ samudamod Tavi mienebebina
samxedro xelobisaTvis da mwerlobaSi ecada bedi. daiwyo leqsebis wera. xandaxan
axerxebda ramdenime realis Sovnas saxotbo leqsebiT _ TxzulebaTa avtorebs friad uyvardaT
aseTebis moTavseba TavianTi wignebis pirvel gverdze. bolos Sekriba yvelaferi, rac darCa
siWabukeSi dawerili `filenidan~, saxeli Seucvala, Seavso axal-axali epizodebiT,
gadaamuSava da ase Seqmna Tavisi pirveli romani `galaTea~.
    `galaTea` Sereuli formiT _ leqsad da proziT _ dawerili pastoraluri Txzulebaa. magram
avtori ar iyo kmayofili, is mwerlobisaTvis seriozulad ar Tvlida am Janrs: manerul WikWiksa da
uadgilo qviTins, daSaqrul satrfialo ritorikas, maRalfardovan, gapranWul stils, gazviadebul
mgrZnobelobas araferi saerTo hqondaT namdvil adamianur vnebebTan. pastoraluri

1
  Aautodafe _ inkviziciis mier dasjil mwvalebelTa sazeimo dawva.

                                   10
Txzulebebi ar upasuxebdnen servantesis amocanebs. mas surda ewera imaze, rac
gamocada tyveobasa da laSqrobaSi, aewera Cagvra-monoba da saSinelebebi, sibeCave da
yoveldRiuri gmirobani, sapyrobileTa simkacre, ese igi _ namdvili cxovreba. miuxedavad
amisa, igi `galaTeaSic~ ar Ralatobs yovelive amas, aqac yvela ambavs realuri safuZveli
gaaCnia da avtori ar gaurbis sinamdvilis marTlad asaxvas. `galaTea~ ar moiwones, Tumca
servantesis Tanamedrove didi espaneli mwerali lope de vega `valensiel qvrivSi~ aqebs
`galaTeas~ da ambobs, ukeTes wigns versad ipoviTo. 1584 wlis 12 dekembers daba
eskiviasSi servantesma colad SeirTo 19 wlis katalina de palasios salaris-i-vosmediano, da
iqve daesaxla.
    am dRidan migelis cxovrebaSi xelaxali cvlileba iwyeba. SeeCvia glexebSi siaruls. male
gaxda maTi sayvareli stumari. glexebs moswondaT es calxela, alalmarTali jariskaci, mudam
mxiaruli, enawyliani, uCveulo istoriebsa da saarako ambebis mcodne. ukve Tavisianad
Tvlidnen, migelsac moswonda aqauroba.
    magram aqac siRaribem dauwyo devna. coliTa da qaliSviliT isev madrids daubrunda
da axla piesebis weras mihyo xeli. saxelic male gaiTqva. dawera komedia sulTanis tyveebze
`sulTanis coli~, _ samefo TeatrSi dadges. amas mohyva piesebi: `alJiris zne-Cveulebebi~,
`alJiris sapyrobileebi~, `sazRvao brZola~, `pedro urdemalasi~, `marjve espaneli~,
`eWvianobis savane da ardenis tye~, `siyvarulis labirinTi~, `netari gaiZvera~, `TavSesaqcevi
komedia~ intermediebi: `ganqorwinebuli msajuli~, `sakvirvelebaTa Teatri~, `fxizeli daraji~,
`qvrivi gaiZvera~, `salamankis gamoqvabuli~, `eQviani moxuci~, `cru biskaneli~, `alkaldTa
arCevnebi dagansoSi~ da servantesis yvelaze saukeTeso drama nacionalur-gmiruli tragedia
`numansiis dangreva~, romelic daiwera tyveobidan dabrunebisTanave.
    es piesa exeba Zvel iberielTa qalaq numansiis gmirul dacvas romaelTa
alyaSemortymisagan. oTxi aTasi numansieli ToTxmet weliwads mamacad icavda Tavs 80-
aTasiani romeli da numidieli laSqrisagan. karTagenis cnobili dampyroblebi publikis kornelius
scipioni da marius iugurta amaod cdilobdnen maT modrekas. bolos, SimSiliT
qancgamoleulebma daxoces TavianTi colSvili, amoJlites erTmaneTi da gamarjvebul mters
marto nangrevebi SerCa xelT da erTi cocxal-mkvdari bavSvi dauxvda qalaqis zRudesTan,
romelmac cixesimagris gasaRebi gauwoda scipions, koSkidan Zirs daenarcxa da kldeze
daimsxvra.
    `Sen daamarcxe gamarjvebulio! _ SesZaxa gamoCenilma sardalma da qedi moidrika
usaxelo gmiris neStTan.
    tragediis mTavari gmiria mTeli qalaqi. mTeli espaneTi. alegoriuli figurebi `espaneTi~,
`mdinare duero _ Senakadebianad~, `omi~, `avadmyofebiani~, `SimSili~ da `dideba~.
    servantesma Seqmna namdvili nacionalur-gmiruli tragedia, sadac ambavi exeba ara
calkeul adamians, mis bed-iRbals, aramed koleqtivs, masas, mTel xalxs. tragediis gmiri
vinme calke pirovneba ki ara, aramed xalxis koleqtiuri nebisyofa, misi siZulvili sikvdilisadmi,
misi mzadyofna TavdadebisaTvis, misi patrituli aRtkineba da mgznebare ltolva didebisaken.
servantesi _ Tavisi samSoblos saxelovani jariskaci da patrioti, cdilobda warsulis gmiruli
magaliTebiT aRegzno TanamedroveTa patriotuli grZnobebi. tragediis weris dros is
STagonebuli iyo mowineve humanuri ideebiT: qadagebda TavisuflebisaTvis ara marto
calkeuli pirovnebebis, aramed mTeli xalxis gmirul TavdadebaTa mSvenierebasa da
ukvdavebas. swored amitom ikiTxeba axlac ase mRelvarebiT warmtaci ambavi Soreul
warsulze. swored es mxareebi xdis mas maraduWknob qmnilebad. amitomac iyo, rom
mtrisagan alyaSemortymul madridSi (1937_1938) dadges `numansia~. igi axleburad
Tanamedrove Seiqmna espaneli xalxisaTvis, STabera maT vaJkacuri suli da didi humanisti
mwerlis sityvebi basri iaraRi gaxda mterTan brZolaSi.                       11
    servantesis es pirveli dramatuli Txzulebebi gamsWvalulia da gamTbari samSoblos
mgznebare siyvaruliT, Tavisuflebisa da udidesi samarTlianobis paTosiT, monobis siZulviliT,
brZolis suliskveTebiT.
    axla ukve hqonda profesia da lukmapuri, magram male gamouCndnen mtrebic.
umaRlesi wodebis laquca da mliqvneli kritikosebi aRaSfoTa viRac xeibari jariskacis
kadnierebam. man xom umfarvelod, vinme warCinebulis dauxmareblad gamohyo fexi
mwerlobaSi! mougones _ universitetSi ar giswavliao, miuTiTebdnen antireligiur azrebze.
amasTan maSin gamoCnda `bunebis sakvirveleba~ didi lope de vega da gaxda Teatraluri
imperiis TviTmpyrobeli. man daipyro da Tavis Zalauflebas daumorCila yvela komedianti da
mTeli qveyana aavso komediebiT. mas veravin uwevda metoqeobas. yovel sam dReSi mzad
hqonda TiTo piesa. mis komediebSi axalgazrda kabalieroebi mRerodnen momxibvlel
serenadebs lamazmanTa fanjrebTan, Ramis wyvdidSi kenwlaobdnen daSnebiT,
warmoTqvamdnen JRerovan leqsebs.
    servantess daeSrita Semosavlis wyaro, daubrunda siRaribe. lepantosa da madridis
saxelganTqmuli gmiri oriode groSs imiT Soulobda, rom gadauwerda vinmes saarSiyo
werilebs, wauRebda romelime Seyvarebuls satrfialo baraTebs.
    espaneTis vrcel saxelmwifoSi misTvis ar gamoinaxa pawawina kunWuli. ulukmapurod
daexeteboda. Rameebs aTevda madridis jurRmulebSi, saeWvo xalxTa bunagebSi, sadac
buzebiviT ireodnen jibgirebi, Sulerebi, suteniorebi, policielTa maZebrebi, inkviziciis jaSuSebi
da sxvadasxva juris garewrebi. col-Svili sofelSi gagzavna, miatova madridi da seveliaSi
gadasaxlda...
    bolos servantesi iZulebuli gaxda fulisa da sursaTis amkrefi moxele gamxdariyo.
sursaTi da fuli filipes axali laSqrisaTvis sWirdeboda.
    servantesma moiara mTeli espaneTi, xvdeboda vaWrebs, glexebs, mejoreebs,
mwyemsebs, mefundukeebs, berebs. swavlobda kuTxis zne-Cveulebas, xedavda nemdvil,
araromantikul espaneTs. surda daewera rame, _ dro aRar hqonda. angariSi kargad ar icoda
da, xSirad ekargeboda saangariSo wignakebi, anda cifrebis nacvlad maT leqsebiT avsebda.
ramdenjer sakuTari xelfasiT dafara danaklisi.
    1588 wlis 8 agvistos sastikma grigalma gaanadgura inglisis winaaRmdeg galaSqrebuli
filipes floti. inglisis mezRvaurebma gamoCenili sardlis, saxelganTqmuli mekobris _ frensis
draikis meTaurobiT, daamarcxes espanelTa `uZleveli armada~, da samudamod moeRo bolo
espaneTis batonobas zRvaze.
    salaroebSi erTi realic aRar darCa. gaadides xarki da begara, kvlav dahqroda migel
servantesi bedukuRmarTi gzebiT da krefda xarks. angariSi ereoda, jamagiri ar hyofnida,
ixlarTeboda valebSi. daaklda samocdaaTi taleri, Semdeg es Tanxa oTxmocamde avida.
    1597_1602 wlebSi orjer zedized Casves sapatimroSi. pirvelad akrefil begaras daaklda
TvalsaCino Tanxa, xolo meorejer _ saxelmwifo fuli banks Caabara seviliaSi, Tamasuqi ki
madridSi gagzavna. banki moulodnelad gakotrda, xazinaSi ar Seitana servantesis mibarebuli
fuli da mTel Tanxas igelisagan moiTxovdnen.

   servantesi ijda sakanSi da gamudmebiT werda naxevradSeSlili idalgos _ don kixotis
Sesaxeb, romelmac veRar icno Tavisi saukune.
   sabralo lamanCelma idalgom gadaikiTxa mravali wigni, iSviaTi da araCveulebrivi,
saarako moulodnelobiTa da gasaocari faTerakebiT savse istoriebi.
   ar iyo arc erTi sagani, arc erTi movlena, romelic mas zmanebad ar gadaeqcia. ubralo
funduki eCveneboda Cinebul cixedarbazad, Savi daobebuli puri _ funTuSad, kaxpa qalebi _
sefeqalebad da princesebad, qaris wisqvilebi _ devgmir goliaTebad da bumberazebad.
benediqteli berebi _ jadosnebad, vaWrebi _ mogzaur raindebad, cxvrebis farebi _ imperator


                       12
alifanfaronisa da garamantTa mefis laSqrebad, sofleli gogo aldonsa lorensa _ unazes da
umSvenieres dulsinia toboselad.
     raindi ar erideboda cxare brZolebs, guladad umklavdeboda arnaxul faTerakebs,
didebisa da adaminuri saxelis molodinSi nacem-gvemuli, dalurjebuli, Rameebs aRevda
sxvenze. cxenis TeqalToze, cemdnen vaWrebi da moxetiale komediantebi, umsxvrevdnen
neknebs, ayrevinebdnen kbilebs, mainc ar Tmobda raindobas, ar eSveboda faTerakebs.
damtvreuli, dasisxlianebuli, uiaraRod, egdo mtverSi amogangluli, gaimReroda pastoralebs da
medidurad esaubreboda erTgul meabjre sanCo pansas.
     _ ici Tu ara, Cemo sanCo, rom Tavisufleba yvelaze uZvirfasesi sikeTea, romelic
zenam mohmadla adamians? veraferi Seedreba Tavisuflebas, verc dedamiwis qvesknelSi
damarxuli saunjeni, verc dideba, verc sxva ram. Tavisuflebaze sanukvari bedniereba
amqveynad ar arsebobs. Tavisuflebia da saxelisaTvis Tamamad SeiZleba Tavganwirva,
radgan aZraxi sicocxle da monoba yvelaze udidesi ubedurebaa kacisaTvis. da kidev getyvi,
sanCo, suli mtkiva imis gamo, rom moxetiale raindis profesia avirCie esoden saZagel
saukuneSi, romelSic Cven vcxovrobT axla.
     Tavis batonis msgavsad gverdebCalewili sanCo pansa ocdaaTjer amoioxrebda,
samocjer vai-viSs ityoda, asocjer SeCvenebas SeuTvlida Tavis dabegvis mizezT da boxi
xmiT miugebda rainds:
     _ marTals ambobT, batono Cemo, magram geficebiT Raribi adamianis patiosnebas,
Tbil-Tbili malamoebi ufro mWiria axla me, vidre aseTi saubari.
     rainds aRviriT hkidebdnen sarkmelTan. meabjres aTamaSebdnen sabanze,
umowyalod gvemdnen muStebiT. sabralo sanCo mainc xalisiT miagogmanebda SviliviT
sayvarel lurjas da sjeroda raindis sityvebi. advilad iviwyebda cema-tyepas.
     _ megobaro sanCo, unda mogaxseno, rom me gaxlavar mogzauri raindi don kixot
lamanCeli, romelmac aRTqma davde: keTils vemsaxuro, simarTle aRvadgino, boroti
davTrguno, davsajo yvela moRalate, daviaro susti da davrdomili. nuTu ar ici, moxetiale
raindis cxovreba savsea aTasgvari faTerakiTa da siduxWiriT? magram araviTari saSiSroeba
ar arsebobs, rom am maxviliT ar vZlio... icode; ar arsebobs iseTi tkivili, romelic ar gaaqarvos
drom, ar aris iseTi mwuxareba, romelic ver gankurnos sikvdilma....
     _ mowyaleo batono, gmadlobT nugeSisaTvis! netavi vicode, Tqveni azriT, imaze meti
tkivili raRa iqneba, ra tkivilsac marto dro gaaqarvebs da mwuxarebas mxolod sikvdili
gankurnavs? naTqvamia, mkvdari wavides samares, cocxali saZovarsao, Cvenc Cvens gzas
davadgeT! mSvidobiani xasiaTis kaci gaxlavarT da sxvis Cxubsa da aurzaurSi gareva ar
miyvars. xom xedavT, Ramdeba da mere ra wyvdiadi Camowveba xolme am klde-RreSi.
gana ar gecodebaT Tqveni erTguli sanCo? aTasi qaji da Winka daZrwis am sibneleSi!
     _ nu geSinia, guli gaimagre! ukan momye fexdafex! wyvdiadis Semdeg imedi maqvs
ganTiadisa! _ SesZaxebda raindi da aaToxarikebda rosinants. _ am rkinis saukuneSi
qveyanaze imitom davibade, rom oqros saukune aRvadgino.
     sanCos Zili da mosveneba enatreboda: kargi ram aris Zili, RmerTma akurTxos misi
momgonio, _ gaiZaxoda wamdauwum.
     _ nu gZinavs... vinc mzesTan erTad ar dgeba, is ver datkbeba mTeli dRis
mSvenierebiT. me vfizlob, Sen gZinavs, me vtiri, Sen mReri, suls vRafav, SimSiliT, Sen
yelamde maZRari xar da mefobasa da gubernatorobas natrulob... _ usayvedurebda don
kixoti.
     _ mefe rom viyo, rac miameba imas vizam, da raki imas vizam, rac miameba, maS
sxva raRa eSmaki unda visurvo. raki sxvas aRaras visurveb, maS natvrac arafrisa meqneba.
raki natvra arafrisa meqneba, maS Cemi saqmec gaCarxuli iqneba, _ cbierad miugebda
sanCo.
     _ ukeTes momavlis imedi viqonioT, Cemo keTilo sanCo, _ arigebda raindi.
                       13
    don kixoti rodi iyo ubralo axirebuli, xepre vinme, romelic gaagiJa wignebma. igi aTi
gagiJebuliviT Smagobda, magram xSirad misi sityvebi savse iyo sibrZniTa da siTboTi.
ubeduri raindi yvela saganze gonivrulad msjelobda da abdaubdas maSin moyveboda,
rodesac laparaks raindobaze gadauxvevda...
    maSin, roca inkviziciis sastiki cenzura axSobda Tavisufal azrs, kveTda cocxal sityvas,
servantesma TanaSemwed gaixada sicili da uZlieresi mxatvruli simarTliT asaxa epoqa,
aRsavse didi istoriuli movlenebis dramatizmiTa da SejaxebebiT, romelsac eweoda axali
burJuaziuli sazogadoeba rRvevaSi myofi feodaluri wyobilebis winaaRmdeg.
    servantesma, rogorc udidesma humanistma, am romanSi gamoxata aRorZinebis xanis
mowinave ideebi da miswrafebani. am epoqaSi adamians axali horizontebi gadaeSala.
pirovneba Tavs aRwevda Sua saukuneTa avtoritetebis uRels, feodalTa TviTnebobas,
pirovnebis dammaxinjebeli da damaClungebeli eklesiis tiranias. engelsis sityviT `es iyo
udidesi progresuli gadatrialeba, romelic ki manamde kacobriobas ganecada, epoqa, romelsac
bumberazebi esaWiroeboda da romelmac warmoSva bumberazebi azrovnebis siZlieriT,
mgznebarebiTa da xasiaTiT, mravalmxrivobiTa da swavlulobiT~. erTi maTgani iyo servantesi,
romlis cxovrebis yoveli wvrilmanic ki mWidrodaa dakavSirebuli mis ukvdav nawarmoebTan.
keTilSobili raindis piriT avtori xSirad warmoTqvams idumal azrebs. `don kixotis~ kiTxvisas
warmogvidgeba TviT migel servantesi, mgznebare enTuziasti, titanuri azrisa da udreki
nebisyofis rainduli sulis poeti, romelsac akvnidan kubos karamde sastikad sdevnis da
amasxaravebs bedi, magram igi mainc ar hkargavs imeds, masSi ar mcirdeba adamianis
pativiscemis grZnoba, xalisiani, bednieri cxovrebisa da Tavisuflebis siyvaruli. servantesis
satiris arsi da misi romanis progresuli mniSvneloba sinamdvilis simarTliTa da
sworadasaxvaSia, mis mWidro kavSirSi espaneTis mTel istoriul warsulTan, mis brZolasTan
socialuri borotebis winaaRmdeg.
    `don kixoti~ mZafri satiraa, mimarTuli mTeli feodaluri samyaros winaaRmdeg. igi
warmoadgens XVI saukunis espaneTis cxovrebis neTel, realistur suraTs. `raindi~ don kixotis
saxiT servantesma daxata Tumca uangaro, magram uniadago meocnebe, wvril-feodaluri
aznaurobis ubadruki naSieri. igi gaagiJes raindulma romanebma, sadac gaidealebuli iyo
rainduli saukune da don kixoti kvlav im saukunis aRorZinebaze ocnebobda. idalgo ver
xedavda, rom espaneTSi daRioda, sadac oqro RvTaebad iyo dagaqceuli, sadac mdidrul cixe-
darbazebs gars ertya damSeuli soflebi, sadac lukmapuris mZebneli glexoba daxetialobda,
xolo moednebze gizgizebda inkviziciis Semzaravi koconi. sinamdvile yoveli fexis nabijze
sastikad amarcxebs beCavs, giJ meocnebes misi miamitobis gamo, magram es ver aCerebs
don kixots. iluziaTa samyaroSi cxovrobs, da yoveli fexis nabijze kisers itexs. magram
amasTan misTvis ucxoa yovelgvari sasowarkveTa, arasdros ar wuwunebs. sasacilo da
sacodavia jaglagze amxedrebuli Camomxmari raindi, sasacilo da sevdis momgvrelia misi
gmiroba. fxizeli praqtikuli mixvedrilobiT dajildoebuli, misi gmiroba. fxizeli praqtikuli
mixvedrilobiT dajildoebuli, misi erTguli saWurvelmtvirTveli, gulmarTali da Tan cbieri glexi
sanCo pansa sxvagvarad ucqeris cxovrebas. don kixotis gmirobis gamo misi SeniSvnebi
kidev ufro sacodavs xdian rainds. magram biwier da angarebian sinamdvilesTan
dapirispirebiT din kixotis saxe sasacilo aRar aris. mas sul meti humanuri Tvisebebi eniWeba.
don kixoti keTilSobilurad moqmedebs, igi uangaro da SemmarTebeli, magram `es vaJkacoba,
sulgrZeloba da erTguleba droulad da Sesaferisad rom saqmisaTvis moexmarebina, _ don
kixoti WeSmaritad diadi adamiani iqnebodao~, _ wers belinski.
    don kixots ar esmis, rom raindobis dro didi xania gaqra da axal sazogadoebas aRar
esaWiroeba rainduli gmiroba da Tavdadeba. don kixots surs daicvas simarTle da daexmaros
Cagrulebs, magram TviTonve yovel nabijze usamarTlobas Cadis da zians ayenebs mas, visi
gadarCenac surs. man gaaTavisufla patara mwyemsi, magram glexma kvlav miakra biWi
muxaze da cemiT kinaRam suli amoxada. ramdenime xnis Semdeg don kixoti Sexvda
                       14
gaTavisuflebul biWs da madlobis magivrad misgan mxolod wyevla-krulva moismina. bevrjer
daemarTa msgavsi ambebi don kixots. yvelas Tavs acnobda mogzaur raindad,
samarTlianobis aRmdgenad, borotebis damTrgunvelad, magram pasuxad yvelasgan erTi da
igive esmoda: yvelaze udidesi boroteba da usamarTloba is aris, aseT bedukuRmarT da giJ
rainds rom gadaveyareTo. erTi sityviT, mizanSewonilad da sulelurad warmarTuli gmirobisa
da Tavdadebis warmtaci Zala zianis momtania da meti araferi. don kixots surs sikeTis
Cadena, magram savsebiT dakarguli aqvs realobis grZnoba, ar esmis rom namdvili cxovrebis
pirobebi xels ar uwyoben misi gegmebis ganxorcielebas.
    TviT servantesi uaryofiTad uyurebs Tavisi gmiris am sigiJes. magram, roca don kixoti
zogjer saRad msjelobs, _ maSin igi TviT avtoris azrTa gadmomcemi xdeba da aq moCans
misi Tanadrouloba da erTazrovneba axali klasis _ burJuaziis msoflmxedvelobasTan. roca don
kixoti warsulis aRdgenas cdilobs, servantesi dascinis mas da abuCad igdebs. magram gmiris
saRi azrebi moswons, _ roca igi ar ybedobs wignebidan amokiTxuli fantastikuri abdaubdebiT.
don kixotis sityvebs bevri saerTo aqvT espaneTis didi humanistebis azrebTan, Cven aq
gvesmis, gatanjuli espaneli xalxis xma. servantess uyvars adamianebi da ecodeba isini. igi
dascinis Tavis gmirebs da yvelaze metad don kixots, magram don kixotis sasacilo mxareebis
gamomJRavnebisas, mwerali ara marto ubralod, adamianurad icodebs mas, aramed udides
moralur simaRleze ahyavs igi.
    amgvarad, gaorebulia romanis gmiric da avtoris damokidebulebac misdami. es
aixsneba imiT, rom servantesi TviTon aris am gudamSier aznaurTa STamomavali da
fsiqologiurad dakavSirebulia im wyvdiadiT mocul samyarosTan. rogorc viciT, es romani
warmoiSva gansazRvrul sazogadoebriv-istoriul urTierTobaTa niadagze. epoqa, romelSic
Seiqmna `don kixoti~, iyo renesansis epoqa, roca XV-XVI saukuneebis mZafrma
ekonomikurma gadatrialebam Searyia feodalizmis batonoba, dawinaurda axali socialuri
jgufebi da warmoiSva axali kulturuli idealebi. iseve rogorc kacobriobis sxva mowinave
mweralTa SemoqmedebaSi, servantesis Semoqmedebis centrSic moeqca adamianis
pirovneba, miwieri cxovreba, rogorc erdaderTi Rirebuleba, ocneba Tavisufal, harmoniulad
Zlier adamianze. Zveli feodaluri moralis, adamianis Rirsebisa da pirovnebis damamcirebeli,
damCagvreli moralis nacvlad man wamoayena axali humanisturi principebi. servantesis azriT
adamianis WeSmariti Rirseba misi warmoSobis warCinebuleba ki ar aris, aramed _
miswrafebaTa da saqmeTa keTilSobileba. don kixoti sanCo pansas aseT darigebas aZlevs:
`nu grcxvenia, gaamxilo, rom warmoSobiT glexi xar... adamiani sisxls memkvidreobiT iRebs,
saTnoeba ki unda moixveWos, da igi gacilebiT ufro Zvirfasia, vidre sisxli~.
    magram Tavisuflebisa da gonebis meufebis ganxorcielebis imedi arc Tu ise didi iyo.
Cagvris Suasaukuneobrivi formebis mospoba namdvilad moaswavebda ara adamianis
gaTavisuflebas, aramed monobis axali burJuaziuli formebis damyarebas. Zveli borkilebis axlit
Secvlas. espaneTi `mowinave qveynad~ iTvleboda, magram arsebiTad igi iyo kaTolikuri
reaqciis avangardi, feodalur-monarqiuli kontrrevoluciis dasayrdeni, romelic amaxinjebda
absolutizmis istoriul azrs. WeSmariti humanisti servantesi ver Seurigda amas da udidesi
gulistkiviliT ganicdida im mdgomareobas, rom qveynad isev boroteba da usamarTloba
mefobda, isev Zveleburad darCa yvelaferi, da mefe, feodalebi da umaRlesi sasuliero pirebi
kvlav yovelnairad aferxebdnen axali burJuaziis miswrafebebs. `don kixotSi~ gatarebuli kritika
_ es aris brZola renesansis mowinaaRmdegeTa mimarT. don kixots konfliqti aqvs
garemomcvel sinamdvilesTan da mkveTrad upirispirdeba mas, magram misi ubedureba isaa,
rom es konfliqti mis sulSi ganxeTqilebas rodi hbadebs, radgan mas sinamdvilis gageba ar
SeuZlia. igi xmals moufiqreblad iqnevs da Wrilobebs ayenebs mxolod Tavis Tavs. mas ar
SeuZlia garemomcveli pirobebis sworad gageba da ar gaaCnia am pirobebis Secvlis unari. igi
damarcxda, magram es marcxi moCvenebiTia, radgan sasiqadulo miswrafebani SeubRalavi
da xelSeuxebeli darCa. sikvdilis sarecelze mas goneba daubrunda, dawyevla rainduli
                       15
romanebi, mixvda Tavisi SeSlilobis mizezs, gamoeTxova naTesavebsa da megobrebs, erTgul
sanCo pansas da wynarad miicvala. igi aRar iyo mebrZoli raindi don kixoti lamanCeli, aramed
_ ubralo Rataki aznauri _ alonso kixano keTili. giJiviT cxovrobda, xolo brZeniviT miicvalao, _
dasZens avtori.
    am wigniT servantesma daamtkica, rom warsulis dabruneba, gadasuli cxovrebisa da
Zveli epoqis aRdgena arasodes aravis ar SeuZlia.
    romanSi gaSlil humanistur msoflmxedvelobas cxovelmyofel Zalas matebs xalxuri
sibrZne, roca erTguli saWurvermtvirTveli sanCo esaubreba rainds, mkiTxvelis Tvalwin iSleba
xalxuri sibrZnis uRrmesi saganZuri, romelic anelebs don kixotis ganyenebul msjelobas. isini
saubrobdnen erTidaimave saganze, magram don kixoti laparakobs maRalfardovani, ritorikuli
frazebiT, xandaxan gapranWuli stiliT, romanebidan amoRebuli moZvelebuli eniT. sanCo
imave azrs amtkicebs ubralo, cocxali xalxuri sityvebiT, andazebiT, gamocanebiT,
kalamburebiTa da nakvesebiT.
    servantesamde espanur moTxrobebsa da romanebSi glexebsa da xelosnebs
xatavdnen mxolod imitom, rom maTi dapirispirebiT batonebTan, qeba-dideba SeesxaT am
ukanasknelisaTvis. moTxrobis bolos ki isini Cveulebrivad an sapatimroSi moxvdbodnen an
saxrCobelaze ahyavdaT. servantesamde espaneTSi mdabio xalxze yovelTvis dacinviTa da
abuCad agdebiT laparakobdnen. mdabio xalxi iyo eqsploataciis sagani, sanCo pansas saxiT
espaneTis mwerlobaSi pirvelad aisaxa xalxis saRi azrovneba, Rirseba da uzado
keTilSobileba. romanis centrSi pirvelad dadga ara fantastikuri da naxevradzRapruli samosiT
Seburvili glexi, aramed realuri, fxizeli adamiani, romanis pirveli furclebidanve don kixoti
yvelgan Ratakadaa gamoyvanili, miuxedavad garegnuli sigiJisa, igi yovelTvis dapirispirebulia
regveni mdidrebisadmi _ rogorc brZeni. gansakuTrebiT Zlierdeba es mxare romanis meore
nawilSi, sadac oriveni amjobineben icxovron patiosan siRaribeSi, vidre iyvenen hercogis
masxarebi. am dapirispirebaSi ifareba servantesis pirdapiri zizRi mdidrebisadmi. don kixoti da
sanCo Zveli sazogadoebis ori klasis warmomadgenelni arian. sanCo iseve ucxoa burJuaziuli
vaWrukanebis samyarosaTvis, rogorc donkixoti. Tu don kixoti uaRresi adamianuri aRtacebis
gansaxierebaa, sanCo xalxis Svilia, mas oqros guli aqvs, is fxizelia da jansaRad moazrovne.
sanCo yovelTvis sadaa da ubralo, arasodes ar vardeba yalb pozaSi. ararsebuli kunZulis
gubernatorobas atarebs iSviaTi keTilsindisierebiTa da udidesi seriozulobiT. is Rormucelaa da
xandaxan gaiZverac, xSirad SimSilobs, magram mainc uyvars don kixoti da undoblad
epyroba ara Tu mis sigiJes, aramed gabatonebuli klasebis oficialur dogmebsac. don kixotis
magaliTiT is zneobrivad keTilSobildeba, sulierad izrdeba. man aRiqva don kixotis brZnuli
darigebebi da brwyinvaled gamoiyena sisni gubernatorobis dros. avtori sanCo _ gubernators
upiriespirebs yeyeC da egoist hercogs da qmnis glexi mmarTvelis namdvil apoTeozs.
rasakvirvelia, sanCos marTva-gamgeobis amsaxveli epizodebi ironiuli xasiaTis arian, magram
glexis saRi goneba, humanuroba da samarTlianoba saucxoo kontrastad mosCans
`uwmindesi~ policiisa da Cinovnikebisagan Semdgar, usulgulo saxelmwifo biurokratiuli
manqanis saqmianobasTan. Tu don kixoti eZebs saxelsa da didebas, sanCos materialuri
keTildReoba unda; don kixoti kmayofildeba wignebSi mxsenebiT, sanCos surs romelime
kunZulis gubernatoroba, magram Tavis batonze ufro saRi goneba aqvs da don kixotze adre
ikurneba mware ocnebisagan davadebuli: `CamodeqiT, batonebo, neba momeciT
davubrunde Cem winandel cxovrebas, rom aRvdge mkvdreTiT. yvela unda akeTebdes im
saqmes, risTvisac dabadebulia _ ukeTesia frTebi SevikvecoT, miwaze davbrundeT da viaroT
sakuTari fexebiT~, _ gaiZaxis igi.
    sanCos sjera yvelaferi, rasac don kixoti laparakobs, radgan Tavidanve marTal da
gonier kacad miaCnda igi, magram xandaxan masac eWvi ebadeba. xSirad wvers iglejs, im
dResa da saaTs wyevlis, ra dRidanac bedma am giJi batonis msaxuri gaxada, magram mainc
ver Sordeboda mas, ecodeba igi, ibralebs, `mwuxare saxis rainds~ uwodebs sa uSlis am
                       16
saSinel faTerakSi nu gaerevio, urCevs, gaecalos yovel xifaTs da davidarabas, da dasZens: _
gacla gaqceva rodia da arc Tu imaSia didi sibrZne, iseT mters velodo, rom mis dasaxvedrad
Rone aRar mqondes. ufro gonivruli is iqneba, dRes Tavi Sevinaxo xvalisaTvis da mTeli Cemi
arseba erT dRes ar Sevalio. merwmuneT, Cems sulelur glexur Wkuas kargad esmis, kacma
Tavis Tavs rogor mouaros... amasTan, xom mogaxsenebdiT, qaris wisqvilebia-meTqi?
RmerTmani, gograSi kacs iseTi qaris wisqvilebi unda utrialebdes, rom isini devebad
moeCvenos...
    sanCom Zalian kargad icis, rom don kixoti giJia. sul dascinis mas, magram amave dros
ramdenjerme miatovebs Tavis adgilsamyofels , saxls, col-Svils, rom gahyves am giJs.
dasdevs mas yvelgan, misi erTgulia kubos karamde _ miuxedavad aTasgvari siduxWirisa, is
metad uangaro da patiosania, Tanac didi moTxovnilebis rodia. amitom eubneba don kixots: _
Cems dReSi fiqradac ar momsvlia vaJkacobiT saxeli gameTqva. mxolod mindoda yvela im
saWurvelmtvirTvelze alalmarTali vyofiliyavi, visac odesme mogzaur raindebTan umsaxuria da
Tu Cvens batons surs erTguli samsaxurisaTvis romelime kunZuliT damajildovos, ra uSavs,
keTili iyos, Zalian madlobeli viqnebi. ar momcems da ra gaewyoba, ukunZulodac iolad waval.
egec rom ar iyos, me vubrZaneb, Tu me mibrZaneben, amiT lukmapuri ufro gemrieli rodi
meCveneba... sanCod davibade da imedi maqvs sanCodve movkvdebi...
    moxeleebsa da warCinebul batonebis Sefasebisas sanCo da don kixoti erT azrze
dganan. sanCo gubernatorobas elodeba, amasTan Tavis virsac ar iviwyebs da ambobs:
`araerTxel minaxavs, rogor gzavnian virebs gubernatorebad, ase rom _ Tu me Tan waviyvan
Cems wynar virs, amiT axals arafes vityvi~. sanCo winaaRmdegia kunZulze
gubernatorobisas nawilaki d o n i1 miumaton mis saxels: `me meZaxian sanCo pansas,
mamaCems erqva sanCo, babuac sanCo iyo, da yvelani iyvnen sanCoebi, maT donebi da
zedonebi ara hqoniaT, da Tu meRirsa gubernatoroba, Tundac ramdenime dRiT, yvela dons
aRmovfxvri aqedan...~
    Cveni drois mkiTxvels gazviadebulad, groteskulad moeCveneba sanCos miswrafeba
kunZulis miRebisa da gubernatorobisaTvis, magram es ase rodia. es garemoeba savsebiT
upasuxebs im epoqis saerTo xasiaTs, mis favoritizms, gamdidrebis daucxromel survils.
servantesi aq udidesi realistia. am savsebiT sasicocxlo xasiaTis gareSe sanCo ar iqneboda
sruli, mxatvrulad damTavrebuli saxe. ra vuyoT, rom erTi maTgani ekuTvnis socialurad
naxevrad maRal wres da meore ki _ dabalTa fenas. maT Soris didi gansxvaveba rodia.
sanCoc iseTive umiwawyalo glexia, rogorc don kixoti _ gudamSieri aznauri.
    `don kixotis~ orive wignSi mkiTxvelis Tvalwin gaivlis 670-mde moqmedi piri, romlebic
sxvadasxva mxriTa da kuTxiT axasiaTeben maSindel epoqas. eseni arian: samRvdeloebis
warmomadgenlebi, gaiZvera meudabnoebi, filipe meoris uxamsi moxeleebi, mconare
aristokratebi, baqia jariskacebi, regveni da yoyoCa eqmimebi; gaqnili mefundukeni da mejoreni,
kaxpa qalebi, moxetiale aqtiorebi da studentebi, profesiuli avazakebi da katorRelebi; iq
gvxvdeba glexoba, magram igi miwaTmoqmedebas rodi misdevs. gana ra
miwaTmoqmedebaze SeiZleboda laparaki maSin, roca mTeli espaneTi ukacriel udabnod iyo
qceuli...
    pol lafargis mowmobiT marqsis erT-erTi sayvareli wigni iyo `don kixoti~. mTeli qveynis
gamoCenili mwerlebi goeTe, haine, baironi, hiugo, puSkini, gogoli, belinski, gerceni,
turgenevi, gorki yovelTvis udidesi simpaTiiTa da pativiscemiT ixseniebdnen servantessa da
mis SesaniSnav gmirs. puSkini urCevda axalgazrda gogols _ servantesisagan eswavla didi
tiloebis Seqmnis ostatoba.
    saSinel siRatakeSi werda servantesi `don kixotis~ pirvel wigns. 1604 wlis
Semodgomaze ukve mzad hqonda misi mniSvnelovani nawili. mTlianad daamTavra da

1
  d o n i _ batoni; aznauris tituli espaneTSi.

                          17
dabeWda 1605 wels. 1605 wlis ivlisidan valensiaSi ukve me-5 gamocema mzaddeboda.
ramdenime wlis ganmavlobaSi 30 aTasi cali gaiyida, rac im drois pirobebSi umagaliTo
ambavi iyo. aramarto espaneTSi, aramed portugaliaSi, safrangeTSi, italiaSi, niderlandebsa
da inglisSi uTvalavi ricxvi ibeWdeboda. yvelgan aRtacebiT miiRes igi. bevri ganzrax
swavlobda esanur enas, rom dedanSi waekiTxa es genialuri Txzuleba. bavSvebi xelidan ar
icilebdnen mas, Wabukebi aRtacebulebi iyvnen imiT, mozrdilebi qeba-didebas uZRvnidnen
mis genialur Semoqmeds, romelsac isev suli Zvreboda SimSiliT da cixe-sapatimroebis xSiri
stumari iyo. servantess araviTari sargebloba ar miuRia am gamocemidan. mudam lukmapuris
ZebnaSi datanjulma avtorma wignis beWdvis ufleba winaswar ramdenime waliT dauTmo
gamomcemels. rac sazaralo Seiqmna servantesisaTvis. saerTod literaturuli moRvaweoba
nivTieread misTvis xelsayreli ar gamodga.
    romanis literaturulma warmatebam aRafrTovana servantesi da Seudga misi meore
nawilis weras.
    1605 wlidan 1608 wlamde servantesis Sesaxeb ar darCenila dawvrilebiTi cnobebi.
uTuod ijda romelime Ratak binaSi da werda. mevaleebis garda, albaT, aRaravis axsovda igi.
1605 wlis 27 ivniss kvlav Caagdes cixeSi misi saxlis axlos momxdari mkvlelobis gamo,
magram male gaaTavisufles. am xanebSi dawera sami soneti da novelaTa umravlesoba,
romlebic Semdeg (1613) calke wgamovida `samoZRvrebo novelebis~ saxelwodebiT. 1608
wlidan cxovrobs madridSi. garTulia ojaxuli saqmianobiT. codvilobs, raTa iSovos dro da
uzrunvelyofili gaxdes literaturuli muSaobisaTvis. 1611 wels gaxda fransisko de silvas mier
daarsebuli akademiis wevri. 1613 wlis 14 ivliss italiidan grafi lemosis mier gamogzavnili
daxmarebiT gamoqveynda misi `samoZRvrebo novelebi~ (12 novela), romelic servantesis
erT-erTi saukeTeso wignia. ocdaaTi wlis ganmavlobaSi werda igi am novelebs. `don kixotis~
Semdeg arc erT mis wigns amdeni mkiTxveli ar hyolia. `Cveni espaneli bokaCo~ 1, _ ase
uwoda servantess am SesaniSnavi moTxrobebisa da ambebis gamoqveynebis Semdeg
espanelma dramaturgma tirso de molinam.
    novelebi sriuliad originaluri arian. esaa espaneli xalxis yvela fenis cxovrebis humoriT
aRsavse suraTebi: TavadaznaurTa karmidamoebi, qalaqis TavkacTa sakrebuloebi, lirikuli
samijnuro Tavgadasavlebi, piradad gancdili ambebi, _ asaxuli didi realistis mier mTeli Tavisi
nairferovnebiTa da sinatifiT, am ubadlo wignma dRemdec SeinarCuna maraduWknobi siaxle
da Tavidan bolomde Seusustebeli interesiT ikiTxeba.
    1614 wels gamocemul satirul poemaSi _ `mogzauroba parnasze` _ servantesma
sastiki brZola gamoucxada inkviziciisa da absoluturi monarqiis mexotbe mwerlobas,
xalxisaTvis mavne mwerlobasa da amocanad daisaxa _ eCvenebia im mwerlobis mTeli
araraoba da ubadrukoba, romelic Zlier Sors dgas sinamdvilisagan. poeti sastikad hkicxavs da
amaTraxebs qimerul mwerlobas, romelic abnelebs xalxTa masebis Segnebasa da cdilobs
daarwmunos isini, rom am qveynad yvelaferi kargia, yvelaferi gamarTlebulia. saerTod im
wlebSi servantesis cxovreba dedaqalaqSi iyo erTi ganuwyveteli omi am umaqnisi mwerlobisa
da cudad organizebuli sazogadoebis winaaRmdeg. is akritikebs Teatrs _ da mis winaaRmdeg
amxedrdnen dramaturgebi lope de vegas meTaurobiT; akritikebs poezias da mas zizRiTa da
mZulvarebiT ixsenieben samefo karis daqiravebuli poetebi. maTTvis aRmaSfoTebeli iyo is,
rom servantesma brwyivnale warmateba moipova Tavisi niWis SemweobiT, maT eCoTirebo-
daT servantesis damoukidebeli literaturuli da politikuri Sexedulebebi da amasTan
Seuracxofilad grZnobdnen Tavs, radgan servantesma bevrjer pirdapir Tu moiarebiT qeba-
didebiT rodi moixsenia sisni Tavis TxzulebebSi. magram, radgan avtoris satira mimarTuli iyo
ara marto calke mwerlebis, aramed saerTod axali moduri mimarTulebis winaaRmdeg
literaturaSi, Seuracxyofili aRmoCnda yvela: didi lope de vega _ da sul mcirenic, _ uniWo da

1
  j o v a n o b o k a C o (1313_1357) _ gamoCenili italieli mwerali, `dekameronis~ avtori.

                                    18
naklebadcnobilnic. es aRSfoTeba da guliswyroma Semdeg aSkara mtrobaSi gadavida da
servantess sdevnidnen, aTasgvar cils swamebdnen, yovelmxriv xels uSlidnen, magram
veraferi aokebda genialur moxucs. is Tamamad gamoTqvamda gonivrul da marTal
Sexedulebebs, marjved eweoda daundobel brZolas yovelgvari xelovnurobisa da cru, yalbi
mwerlobis winaaRmdeg, simarTlisa da sisadavisaTvis, xelovnebis aRmzrdelobiTi rolisaTvis.
drodadro miatovebda madrids, ewveoda eskiviass da iq, mSier-mwyurvali, didi jafiT
ganagrZobda `don kixotis~ meore nawilisa da sxva TxzulebaTa weras.
    magram, roca `don kixotis~ ormocdamecxramete Tavi dawera (1614), qalaq taragonSi
alonso fernandes de avelianedas fsevdonimiT daibeWda `don kixotis~ yalbi gagrZeleba.
namdvili avtori dRemde ucnobia. metad aRmaSfoTebeli iyo servantesisaTvis es ambavi. viRac,
ararsebuli avelianeda Tavxeduri, mkacri gamoTqmebiT moagonebda servantess, Tu ra xSirad
ijda cixeebSi; brals sdebda, rom sapatimros jurRmulebSi gadaeCvia karg sazogadoebas,
dascinoda umegobro, umfarvelo moxucis WaRaras, uamrav brZolaTa xeibris ubadrukobas.
    crupentela avelianedam saSinlad daamaxinja don kixotis momxibvleli saxe. keTilSobil
rainds waarTva yovelgvari maxvilgoniereba da keTilSobileba. mwuxare saxis raindi gadaiqca
Cveulebrivi WkuadamTxveulobisa da umsgavso silenCis ugvan narevad. cru avtorma ver
gaigo mTeli is sulgrZeloba, gulkeTiloba da originaloba, rac mosdgamda don kixotis sigiJes.
amis nacvlad avelianedam daxata marTlac mouxeSavi, xepre, sabralo xeibari, regveni da
gamotvinebuli vinme, romelic dulsinea toboselis siyvarulsac ki uaryofda. gulkeTili sanCo
pansas saxec mTlianad gardaqmna da gaaTaxsira.
    kargad icoda servantesma: mTeli Txzuleba muxanaTuri siZulvilisa da sazizRari
SurisZiebis nayofi rom iyo.
    am aRmaSfoTebelma literaturulma oinbazobam didad garisxa servantesi, ramac
mniSvnelovani gavlena iqonia romanis Semdgom damuSavebaze. aCqarebiT daiwyo Sroma
da meore nawili 1615 wlis oqtomberSi gamovida. ormocdamecxramete Tavidan servantesma
ramdenjerme gauswora angariSi ukeTur avelianedas, mwvaved gaakritika da gaamaTraxa
igi.
    imave wlis seqtemberSi calke wignad daibeWda servantesis `komediebi da
intermediebi~ (16 piesa). am piesaTa gamocemam da `don kixotis~ meore nawilis
warmatebam odnav suli moaTqmevina servantess da gamoacocxla. samaris karebTan
mimdgari moxuci xaliasianad werda axal romans da eskiviasel megobrebs ukiTxavda yvela
Txzulebas: es iyo `persilesi~, `galaTeas~ meore tomi, wigni `kvirebi baRSi~, komedia
`mxedvelobis Secdoma~ da `qebuli bernando~. yvela amaTgan, avtoris sikvdilis Semdeg
servantesis qvrivma _ katalinam gamosca `persilesisa da sigizmundas yariboba~ (1617),
danarCeni xelnawerebi daikarga.
    servantesis ukanaskneli nawarmoebi `Crdilouri moTxroba persilesisa da sigizmundas
yaribobasa da vnebebze~ prozad dawerili epikuri poemaa. miuxedavad imisa, rom igi
heliodores (Zveli berZeni mwerali) mibaZviTaa dawerili, servantesis niWi mainc Zlierad Zgers
am romanSi. TviT avtorsac saukeTesod miaCnia is Tavis nawarmoebTa Soris.
`samoZRvrebo novelebis~ prologSi is ambobs: Tu vicocxleb, gpirdebiT gamovaqveyno
`persilesisa da sigizmundas yariboba~, romelic gabedavs gautoldes heliodores, Tuki am
kadnierebisaTvis is Tavs ar wagebso. romanis popularobas amtkicebs is, rom wigni imave
wels xelaxla gamoica pamplinSi, barselonaSi, lisabonSi, valensiaSi. 1618_1626 wlebSi
gadaiTargmna italiur, frangul da inglisur enebze, `persilesi~ axlac itacebs mkiTxvels
Seudarebeli eniT, azrTa simkveTriT, grZnobaTa gasaocari gaqanebiT.
    servantesma 1616 wlis 19 aprils daamTavra Tavisi ukanaskneli romani. daZabulma
Sromam da mZime avadmyofobam saSinlad moqanca. wigni da misi avtori erTidaimave dros
Tavdebodnen, magram mas mainc ar gaugdia xelidan kalami. gardacvalebamde oTxi dRiT
adre, loginSi mwoliarem, dawera intimurobiT aRsavse da Rrma sibrZniT gasaocari prologi
                      19
`persilesisa~, sadac sruli gulwrfelobiT, sicxadiTa da simtkiciT gamoeTxova megobrebs. esaa
xalisiani werili graf lemosisadmi, romelsac uZRvna `samoZRvrebo novelebi~, `don kixotis~
meore wigni, `komediebi~ da `persilesi~.
    `Cemi dReebi daTvlilia, sicocxle qreba, sevda matulobs. ukve Sevdgi fexi uzangSi... axla
ki mSvidobiT, laRo xumrobav, mSvidobiT xalisiano sicocxlev, mSvidobiT megobrebo~. aseTi
gulTbili sityvebiT amTavrebs igi wigns.
    xalisiani sicocxlis aseTi siyvaruliT aRgznebuli gaSorda is _ 1616 wlis 23 aprils sayvarel
samSoblos, romelmac Tavis erT-erT saukeTeso Svils arguna saSineli tyveoba, momqancveli
usargeblo laSqrobani, autaneli siRatake, literaturul mterTa mxriv daundobeli ciliswameba,
mevaleTa devna. brwyinvale mecenatTa SemTxveviT, qedmaRluri, damamcirebeli
moqyalebiTa da nasufraliT cxovreba.
    servantesi dakrZales ubralod da Raribulad trinitarelTa monasterSi. misi samare male
daikarga, magram darCa brwyinvale saxeli, romelic maraduWknobi iqneba mTeli kulturuli
kacobriobisaTvis.

                                        nika agiaSvili
                        20
                     p r o l o g i
    moclilo mkiTxvelo, dauficebladac damijereb, Tu rogor msurs es Cemi wigni, Cemi
Wkua-gonebis Svili, iyos yvela wignze mSvenieri, yvelaze sasaimovno sakiTxavi da gonivruli,
xelixelsagogmanebeli da unaklo Txzuleba, rogorc ki SeiZleba warmovidginoT. magram gana
SemeZlo bunebis kanonebs win aRvdgomodi? naTqvamia: rogoric mama _ iseTi Svilio,
amitom Cemi unayofo da gaunaTlebeli Wkuis nawarmoebi sxva ra unda iyos, Tu ara
moTxroba gaZvaltyavebul, CaCanak da axirebuli xasiaTis, nair-nairi azrebiT Sepyrobil
gmirze. misi msgavsi Znelad Tu iqneba sadme. misgvari zraxvebi ki jer arasodes fiqradac
aravis mosvlia TavSi? an ki ra gasakvirvelia: ukeTesi ra daibadeboda sapyrobileSi, sadac vai-
ubedurebis meti ara aris-ra, sadac yovelgvar siduxWires daudevs TavSesafari da sevdasa da
varams dausadgurebia? wynari, sasiamovno adgili, mSvenieri warmtaci velebi, laJvardovani
ca, nakadulebis Cxriali, sulis damamSvidebeli mdgomareoba, _ diaxac rom sxvarigad
momarTaven adamianis Wkua-gonebas da TviT unayofo muzebsac ki nayofiers gaxdian
mTeli qveynis sasiamovno da gasaocari STamomavlobis Sesaqmnelad. marTalia, isic bervjer
moxdeba xolme, rom maxinji da uxeiro Svilis mama, mSobliuri siyvarulis gamo
TvalebaxveuliviT araTu ver xedavs Tavisi Svilis nakls, aramed ufro metic, Wkua-gonebisa da
siCauqis niSani hgonia is da megobrebs wamdauwum Svilis maxvilgonierebaze, Snosa da
lazaTze mouTxrobs. magram, swore mogaxseno, me don kixotis namdvili mama arc ki var,
ufro mis maminacvlad CaviTvlebi, da ar minda, uZvirfaseso mkiTxvelo, sxvebis fexis xmas
avyve da maT msgavsad Tvalcremlianma gevedro, damiTmo rame, da an, rasac Cem
CvilSvil wignSi naklovanebasa naxav, dafaro da ise moiqce, TiTqos amas ver amCnevde. ras
daeZeb? Sen arc naTesavi xar amisi, arc megobari; Senc yvela CvenganiviT Seni azrisa da
Tavisufali neba-survilis sruli baton-patroni xar, Sens saxlSi zixar da iq iseTive ufleba Segferis,
rogorc mefes Tavis xazinaSi; xom gagigonia andaza: `Cems qurqqveS gind mefesac
movklavo~. yvelaferi es gixsnis da gaTavisuflebs yovelgvari pirmoTneobis, TvalTmaqcobisa
da valdebulebisagan, amitomac am istoriaze rac genebos, isa sTqvi; nu geSinia: cuds ityvi _
aravin dagemdureba, kargs ityvi _ aravin dagajildovebs.
    mindoda es wigni, rogorc damiweria, ise gaulamazeblad da mourTav-moukazmavad
momerTmia SenTvis; arc prologi damerTo TavSi, an sxvadsxva uamravi warwerebi, arc
Cveulebrivi sonetebi, epigramebi da qebaTa-qebani wamemZRvarebia win, rogorc sxva
mwerlebi Cadian xolme. unda mogaxsenoT, rom am wignis SeTxzvam cotad ki ar gamiWirva
saqme; magram axla rom prologs kiTxulob, imis daweras rac Sroma movandome, imdeni,
mgonia, arafrisTvis ar momindomebia. bevrjer aviRe kalami da isev davde, radgan ar vicodi _
ra damewera. da ai, erTxel, magidasTan vijeqi, erTi Tabaxi qaRaldi medva win, kalami yurs
ukan mqonda gaCrili, idayviT magidaze viyavi dabjenili da loyiT zelze dayrdnobili; am
mdgomareobaSi vfiqrobdi da vyoymanobdi, ra damewera. am dros moulodnelad erTi Cemi
megobari mewvia, Wkviani da mxiaruli xasiTis kaci, da aseT gaWirvebaSi rom mnaxa,
daRrejilobis mizezi mkiTxa. araferi davumale da vuTxar _ Zalian meZneleba don kixotis
ambisaTvis winasityvaobis dawera-meTqi; mgoni, yvelafers Tavi davanebo da esoden
patiosani da keTilSobili raindis sagmiro saqmeni aRar gavaqveyno-meTqi.
    _ aba, rogor gnebavT, gana ar unda davRonde? ras ityvis uZvelesi kanonmdebeli, anu
xalxi, rom amodena xani daviwyebaSi vimyofebodi da axla siberis TvirTiT dauZlurebuli kvlav
asparezze gamovdivar da isic CalasaviT gamofituli TxzulebiT, sadac mkiTxveli verca-ra
maxvilgonierebas Sexvdeba, verc mWermetyvelebas,, verc sibrZnesa da mecnierebas, verc
sqolioebs kabadonebze da verc ganmartebasa da SeniSvnebs wignis boloSi, sxva wignebi ki,
Tumca wminda mogonebebiTa da zRaprebiTac arian savseni, mainc ise arian Sezavebulni
aristoteles, platonisa da sxva filosofosTa azrebiT, rom aRtacebuli mkiTxveli wignis RirsebiT

                        21
gaocebulia da mTxzvelic mwignobrad, ganaTlebulad da mWermetyvelad miaCnia-meTqi. aba
ucqireT, zogi mwerali ras Cadis! Tavis nawerSi saRvTo werilsac ki imowmebs-meTqi:
gegonebaT wminda Tomebi, an eklesiis moZRvrebi iyvnen. masTan ase ostatoben: erT
gverdze rom viRac CerCet da garyvnil moarSiyeze gviamboben, meoreSi umal saRvTo
werilebidan qristianul qadagebas mogiyvebian da iseTs darigebas getyvian, rom yurs ver
moaSoreb da Tvals ver moaridebT. Cems wigns aseTi ara ecxeba-ra: arc sqolioSi maqvs
rame Casaweri da arc boloSi ram gasamartebeli: isic ar vici, romel avtors mivyve, rom wignis
boloSi misi saxeli mainc gamovacxado, rogorc sxvebi sCadian xolme, anbanis rigze,
aristoteledan mokidebuli homerosamde, qsenofonte, zoili da zevqsisic Sig Cavatano da
araviTari yuradReba ar mivaqcio imas, rom pirveli boroti molaybe iyo da meore ki mxatvari.
Cems wigns arc sonetebi eqneba darTuli winasityvaobis magier; metadre markizebis da
hercogebis SeTxzulebi, anu grafebis da episkoposebisa, anu kidev gamoCenili sefe-qalebisa
da SesaniSnavi poetebisa, Tumca SemeZlo oriode Cemi megobrisaTvis meTxova, _ iseT
sonetebs SemiTxzavdnen, mTels espaneTSi badali ara hqonodaT-meTqi. erTi sityviT, Cemo
xelmwifev da megobaro, _ ganvagrZe me, _ Cemi gadawyvetileba es aris-meTqi: batonma
don kixotma lamanCis arqivebSi im dromdis ganisvenos, vidre Cemze niWieri mwerali vinme
gamoCndebodes da im nakls Seuvsebdes, rac me ver SeviZel: arc Zala Semwevs da arc
swavla maqvs, rom amas vuSvelo rame, masTan bunebiTac zarmaci da usaqmuri var, _
Tavis Sewuxeba mezareba: ver waval da im mwerlebs ver movZebni, romelnic imis mets
veras metyvian, rac TviTon SemiZlia vTqva. ai, amitom var Rrmad dafiqrebuli da daRonebuli,
yvela am mizezs, rac axla gagacaniT, mgonia, kacs daRoneba SeuZlia-meTqi.
    Cemma megobarma moismina Cemi naTqvami, Sublze xeli itkica da xmamaRali
xarxariT miTxra:
    _ garwmunebT, Zmobilo, axla im cdomilebidan gamomiyvaneT, ra cdomilebaSic Cveni
xangrZlivi nacnobobis aqeT vimyofebodio. yovelTvis gonieri da mofiqrebuli kacimegoneT da
axla ki vxedav _ erTi bewvis odena Wkuac ara gqoniaTo. nuTu aseT umniSvnelo da advilad
gamosasworebel garemoebas daufiqrebixarT? mag Wkuis patroni aseTma ubralo ramem
rogor SegawuxaT, rodesac ufro mZime saqmeebi dagiZleviaTo? patiosnebas geficebiT, eg
imitom ki ar mogdiT, rom niWi gakliaT, aramed imitom, rom zanti xarT da mosazreba ara
gyofniTo. gindaT dagarwmunebT, rom simarTles mogaxsenebTo? maS, aba yuri damigdeT,
bejiTad momismineT, rasac getyviT da dainaxavT, mag gaWirvebasa da yvela siZneles erT
wamSi gagiqarwylebT da im nakls SegivsebT, romlis gamo, rogorc ambobT, Zlier Sewuxebuli
xarT, aRar gyofniT gambedaoba da lamis Tavi daaneboT Tqveni SesaniSnavi don kixotis _
mTeli mogzauri raindobis am sarkisa da manaToblis _ ambebis gamoqveynebaso.
    _ keTili, _ mivuge me, roca misi sityvebi movismine. _ aba miTxariT, rogor apirebT
amoavsoT ufskruli Cemi SeZrwunebisa da gafantoT qaosi Cemi daRrejilobisa-meTqi.
    amis sapasuxod warmoTqva:
    _ Tqveni Sewuxebis pirveli mizezi is aris, rom wignis dasawyisSi didebul da saxelovan
kacTa mier SeTxzuli sonetebi, epigramebi da Sesxmani ar dagitanebiaT. am ubedurebas ai,
rogor unda uSveloT: eg Sesaxmani da sonetebi rogorme Tqven TviTon SeTxzeT, da qveS _
visi saxelic ufro mogwonT, is miawereT, Tund mRvdelmTavar ioane indoeTelisa an trapizonis
imperatorisa. gamigonia, da amis Sesaxeb cnobebic ki moipoveba, rom eseni Cinebuli
poetebi yofilan; Tundac poetebi ar yofiliyvnen, da vincobaa vinme axirebulma, pedantebma
anu TviTon bakalavrebmac kamaTi dagiwyon, gagaTaxsiron da gekinklavon, es sicrueao, _
yvelafer amas ainuSic nu CaagdebT, radgan sicrue kidec rom dagimtkicon, ras gizamen? im
sicruis damwer xels xom ver mogWrian?
    rac Seexeba kabadonebze im wignTa da avtorTa citatebis moTavsebas,
romelTaganac amoiReT sentenciebi da warmonaTqvamebi Tqveni moTxrobisaTvis, girCevT
ase moiqceT: garemoebisdagvarad SeufardeT romelime sentencia an andaza,romelic
                       22
zepirad iciT, an yovel SemTxvevaSi advili mosaZebnia. magaliTad, roca Tavisuflebasa da
monobaze alaparakdebiT, es daataneT:
     Non bene pro toto libertas venditur auro,
da iqve kabadonebze aRniSneT, rom es horaciusis, an vinme sxva mwerlis sityvebia-Tqo. Tu
vincobaa wignSi sikvdilis daundoblobasa da mis momsrav Zalaze iyos laparaki, dauyovnebliv
miawereT:
     Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas,
     Regumque turres.
    Tu megobrobasa da siyvarulze gindaT, anu mtris siyvarulze, rasac TviTon RmerTi
gvibrZanebs, maSinve saRvTo werili gadaSaleT da advilad ipoviT TviT uflis naTqvams: Ego
autem dico vobis; diligite inimicos vestros. Tu borot ganzraxvaze mogixdeT laparaki, gaixseneT
saxareba: De corde exeunt cogitationes malae; Tu megobris gautanlobaze imsjelebT, maSin
katoni moixmareT Tavis orstriqoniani leqsiT:
     Donec eris felix, multos numerabis amicos,
     Temnora si fuerint nubila, solus eris.
    aseTi citatebis gamo, sxva rom ara iyos-ra, laTinuri enis did mcodned mainc
CagTvlian, da es ki Cvens droSi Zalian sapatio da sasargeblo saxelia.
    axla wignis boloSi Tu SeniSvnebsa da ganmartebas daurTavT, amis Svelac advilia.
damSvidebiT SegiZliaT ase moiqceT: Tqvens wignSi Tu vinme falavanze SegxvdeT laparaki,
ise moaxerxeT, rom im falavans uTuod goliaTi daarqvaT, _ es advilia. amiT araferi
dagiSavdebaT, xolo am saxelidan wignis bolos mTeli erTi grZeli SeniSvna gagiCndebaT,
magaliTad, amgvari: `falavani goliasi, anu goliaTi, filistimleli iyo, romelic
Terefintos velze mwyemsma daviTma Surdulidan qvis sroliT mokla, rogorc
mogviTxrobs wigni mefeTa ama da am TavSi, ama da am muxlSi, sadac
SegiZliaT es ambavi waikiTxoT~ , da sxva (monaxeT da aRniSneT es Tavi).
    mere, Tu gindaT swavlul kacad aCvenoT Tavi, sxvadasxva saero mecnierebis
mcodned da did kosmografadac, ecadeT rogorme wignSi mdinare taxo moixsenoT. maSin
SegeZlebaT erTi grZeli da Cinebuli SeniSvna daurToT. ase ityviT: `mdinare taxos es
saxeli espaneTis e rTi mefisagan daerqva; am mdinares saTave ama da am
adgilas aqve, da jer rom Cinebuli qalaqis lisabonis kedlebs eamboreba, mas
Semdeg igi okeanes erTvis. amboben, viTomc am mdinareSi oqros qviSa
ipovebodes~... da sxva. Tu qurdebisa da avazakebis aRwera dagWirdeT, kakusis ambavs
mogcemT, romelic zepirad vici. Tu znedacemul mandilosnebze sweroT, _ ai mondonedis
episkoposi, is moixmareT: misi lamia, laisa da flora aiReT sagnad da amaze erTi didi
SeniSvna SeTxzeT, riTac sayovelTao pativiscemas daimsaxurebT; Tu sastik da gulqva
qalebze TqvaT rame _ ovidiusi dagexmarebaT misi medeaTi; Tu grZneul da jadosan qalebze
CamoagdoT laparaki _ homerosi migiTiTebT Tavis kalifsoze da virgiliusi Tavis circeaze; Tu
mamaci sardali iqneba savaWro _ TviTon iulius keisari aq ar aris Tavis mogonebebiT , an
kidev plutarqe ar SemogTavazebT aTasobiT aleqsandreas? Tu mijnurobaze mogixdeT
laparaki da toskanuri ena odnav mainc gagegebaT, maSin leon hebreo aseTebiT yelamdis
agavsebT, da, Tu sxva qveyanaSi dagezaroT wasvla, fonseka da misi Txzuleba xom Sina
gaqvT. mis `RvTisnier siyvarulSi~ moTavsebulia yvelaferi, rac ki am Temaze dawerila: verc
Tqven da verc sxva vinme didi mcodne ukeTess ver inatrebs da mas Tqven ki ara, TviTon
Rrma mecnieric mravalgvarad gamoiyenebs. erTi sityviT, ecadeT Tqvens ambavSi mxolod is
saxelebi moixsenioT, romlebic giTxariT, cotaodnad istoriasac gamohkariT klanWi, maSin
SeniSvnebisa da magaliTebis dawera me momandeT, da, garwmunebT, imdeni ram
movigono, rom oTxi dabeWdili Tabaxic ar eyos.
    axla Tu im mTxzvelebis moxseneba iqneba saWiro, romlebic sxva wignebisaTvis
daurTavT da TqvensaSi ki ar arian, amaze advili ra aris? mxolod iseTi wigni iSovneT, sadac
                       23
yvela avtoris sia iyos CarTuli anidan moyolebuli Äoemdis, rogorc Tqven brZanebT, da es
anbanuri sia daurTeT Tqvens wigns; da Tu sicrueSi dagiWires, amiT bevri ara dagakldebaT-
ra, radgan TqvenTvis araviTar saWiroebas ar warmoadgens mibaZoT am avtorebs.
ueWverlia, Tqvens wigns iseTi gulubryvilo mkiTxvelic bevri Sexvdeba, rom daijeros _ viTim
Tqveni umanko ambis dasawerad siaSi moqceuli yvela avtoriT ixelmZRvaneleT. sul rom ara
iyos-ra, gamoCenili, swavlulebisa da mecnierebis saxelebi Tqvens wigns Rirsebas miscems.
masTan, visTvis aris saWiro gamoikvlios moxsenebuli avtorebi marTla mogixmariaT Tu
ara.magram ufro mets vityvi: ase mgonia _ Tqveni wigni araviTar Sevsebas da Selamazebas
ar saWiroebs. Tqven Tqveni wigni saraindo romanebis gasakicxavad dagiweriaT, _ am
saganze ki arc aristoteles uweria rame da arc wminda basils; cicerons xom saraindo
romanebze araviTari warmodgena ar aqvs, moCmaxul sisuleleebs da abdaubdas araviTari
saerTo ara aqvs WeSmaritebis zust moTxovnilebasa da varskvlavTmricxvelobis
dakvirvebebTan; Tqvens wigns ra xeli aqvs geometriul ganzomilebasTan an saistorio
sabuTebTan da wesebTan; misi sagani arc qadagebaa, sadac RvrTaebrivi da kacobriuli
erTmaneTSi aris areuli: amgvari qadagebisagan RmerTma yvela qristiani daixsnas.
erTaderTi, riTac unda isargebloT Tqvens TxzulebaSi, esaa Zveli wignebis mibaZva, radgan,
rac ufro srulyofili iqneba mibaZva, rac ukeTesi kiloTi iqneba dawerili igi, miT umetesad
unaklulo iqneba wigni; raki isa gaqvT sagnad da gsurT, rom Tqveni Txzuleba mimarTuli iyos
iqiTken, raTa mospoT da yvelas TvalSi daamciroT rainduli romanebis mniSvnelobda da
gavlena, rac jer kidev aqvT maT gaunaTlebel xalxSi, amisaTvis rodia saWiro samowyaleod
daeZebdeT filosofosebisagan _ brZnul gamonaTqvamebs, saRvTo werilidan _ darigebebs,
poetebisagan _ zRaprul ocnebebs, ritorebisagan _ mWevrmetyvelebas da wmindanebisagan
_ saswaulebs. ecadeT mxolod, rom Tqveni sityvebi gasagebi, cxadi, Tavaziani da wrfeli iyos,
rom ambavi gasarTobi da kiloJRerovani gamovides da savsebiT gamoxatoT, rac Tqvens
ocneba-gamoxatulebas warmoudgenia; ecadeT, sadac es SesaZlebelia da dasaSvebi, azrebi
erTmaneTSi ar arioT da ar daxlarToT, gasagebad da naTlad gamoTqvaT gulisnadebi;
ecadeT agreTve ambavs mxiaruli xasiaTi misceT, rom Tqveni moTxrobis wakiTxvam
gulCaTxrobili kaci gaacinos, mxiaruli Cveulebrivze mometebiT axarxaros. martivsa da
CerCets Tavi ar moabezros, gamocdili Tqvenma xelovnebam gaakvirvos, darbaiselma igi ar
aiTvaliswunos da brZensac Tqveni qeba aTqmevinos, erTi sityviT, mudam isa gqondeT
miznad, Zirs dasceT is uzarmazari futuronageboba saraindo romanebi rom hqvia da
gamkicxavebze ufro meti maqebari roma hyavs. da Tu amas moaxerxebT, _ Tqvens friad
saqebars mizans miaRwevT.
    uRrmesi yuradRebiT vusmendi Cems megobars da misi azrebi ise momewona, ise
aRibeWda Cems mexsierebaSi misi sityvebi, rom sityvis Seubruneblad samarTlianad
CavTvale isini da winasityvaobis nacvlad am Cems ambavs prologad davurTe. daxe
SemTxvevas, sayvarelo mkiTxvelo! roca am prologs waikiTxav, mixvdebi, Tu ra Wkviani
yofila Cemi megobari da rarigad miSvela misma fxizelma gonebam: mere da ra gaWirvebis
talkvesad momevlina aseTi mrCeveli! garda amisa, Svebas igrZnob, rom raRac-raRaceebis
mogonebiT aRarc me gavixeTqe Tavi da arc Sen Segawuxe da ase Seulamazeblad da
Seumkoblad warmogidgine istoria saxelovani don kixot lamanCelisa; SenTvisac ase sjobia;
erTic, rom _ wakiTxvaze cota dro dagexarjeba da meore _ rac momxdara, mxolod imas
Seityob. bevrs ar dagamunaTeb, rom aseTi SesaniSnavi raindis Tavgadasavals giambob,
romelzedac montielis midamos mcxovrebni axlac ki azrisani arian, rom igi ubiwo mijnuri da
uSiSari raindi iyoo da misi msgavsi Cvens mxareSi didi xania aRar yofilao. ar msurs Tqvens
winaSe gavazviado Cemi damsaxurebani aseTi gamoCenili da sasaxelo raindis gacnobiT,
magram SesaniSnavi sanCo pansas, Cveni raindis saWurvelmtvirTvelis gacnobas ki, imedi
maqvs _ didad damimadleb; radgan, ase mgonia, am kacSi Tavmoyrilia saWurvelmtvirTvelTa


                      24
yvela niWi da Rirseba, romelTa aRwera gabneulia uamrav sulelur saraido romanebSi.
dasasrul, RmerTma mSvidoba Senc mogces da mec nu damiviwyebs. Vale!
                    25
                        Tavi I

      sadac moTxrobilia saxelovani idalgo don kixot lamanCelis zne-xasiaTisa da
                 Cveulebis ambavi

    lamanCis romeliRac sofelSi _ saxelis mogoneba ara msurs, arc ise didi xania mas
Semdeg, rac cxovrobda erTi idalgo _ imaTTagani, romelTa mTel simdidres Seadgens
mamapapuri Subi, ZvelisZveli fari, erTi jaglagi cxeni da erTic mwevari. es idalgo Zalian ubralo
cxovrebas eweoda: bevrjer sadilad Zroxis xorcis olasa Wamda, cxvris xorcs ki iSviaTad
miirTmevda, TiTqmis yovel vaxSmad vinegrets giaxlebodaT, SabaTobiT qonian tafamwvars,
paraskeobiT ospis SeWamands, da kviraobiT ki, sxva Cveulebriv sanovages garda, mtredis
tabaks, _ amas undeboda misi Semosavlis sami meoTxedi, xolo danarCeni tanisamosze
exarjeboda: sadResaswaulod ikeravda wminda maudis mosasxams, xaverdis Sarvals da
waRebs; samudamdReod saukeTeso xarisxis Sinauri qsovilis tansacmels xmarobda. masTan
cxovrobdnen: erTi ormocwels gadasuli saxlis gamgebeli mandilosani, erTi diswuli qali _
daaxloebiT oci wlisa da erTic msaxuri biWi _ Sin da mindvrad samuSaod: am biWis
movaleoba iyo beberi cxenis Sekazmva da baRSi sasxlavis xmareba. Cveni idalgo
ormocdaaTi wlisa sruldeboda; Tumc kafandara da pirxmeli iyo, mainc brge agebuleba
hqonda, nadirobis didi trfiali iyo da dilaadrian adgoma uyvarda. amboben, saxelad kixada Tu
kesada erqvao (am sakiTxSi misi cxovrebis aRmwerni erTmaneTs ar eTanxmebian), magram
am sagnis bejiTsa da ufo keTilsindisier mkvlevars Tu davujerebT, ufro kexana unda rqmeoda.
Tumc Cveni moTxrobisaTvis amas arc Tu ise didi mniSvneloba aqvs, mxolod sakamaToa
naambobSi WeSmaritebas odnavadac ar gavcdeT.
    isic unda iTqvas, rom zemoxsenebuli idalgo moclilobisas (xolo is TiTqmis mTeli wlis
manZilze moclili iyo), sul saraindo romanebs kiTxulobda da iseTis gulmodginebiT da
TavdaviwyebiT, rom mamulis movlasa da nadirobasac ki mianeba Tavi. misi
cnobismoyvareoba da WkuadamTxveuloba iqamdis mivida, rom ramdenime qceva xodabuni
gayida, raTa sakiTxavad saraindo wignebi SeeZina, da Sin imdeni moagrova es romanebi,
ramdenis Sovnac ki SeeZlo. am wignebSi yvelaze saxelganTqmulad gamoCenili felisiano de
silvas Txzuleba miaCnda, radgan misi prozis brwyinvaleba da maRalfardovani sityvebi Cvens
idalgos ubralod warmoedgina. metadre moswonda satrfialo werilebis an xmalSi gamowvevis
ambavTa wakiTxva, sadac xSirad aRniSnuli iyo Semdegi: `msjelobaTa, romliTac Tqven
CemTa sjaTa gansjiT, egzom aqvT gavlena CemTa gansjaTa zeda, rom me ganusjelad
ganvsji Tqvens mSvenierebas.~ da kidev aseTebsac kiTxulobda: `... cani maRalni
varskvlavTa saSualebiT Tqveni RvTaebriobisa RvTaebrivad damamtkicebeli, im RirsebaTa
Rirsad gqmnian Tqven, risic Rirsia Tqveni Rirseuloba...~ aseTi frazebis kiTxva Cvens sabralo
kabalieros goneba Seuryies. mTel Rames sul im TavisxeTqaSi aTenebda, egeb maTi azri
rogorme amoexsna da Seegno, magram amas aba rogor SeiZlebda, rodesac imaTi azris
Segneba da gageba TviTon aristotelesac gauWirdeboda, Tundac es gamoCenili mecnieri
gangeb amisaTvis mkvdreTiT amdgariyo. advili rodi iyo warmoedgina, Tu rogor Rebulobda
brZolebSi uamrav Wrilobas don belianisi. an, piriqiT, rogor aSTobda igi sxvebs, radgan
idalgos egona, rac ar unda gamocdili yofiliyvnen eqimebi, am rainds mTeli tani da saxe mainc
WrilobebiT aWrelebuli eqnebodao. magram mainc Zlier aqebda avtors da is ufro moswonda,
rom ambavs lazaTianad aboloebso da Tan wignis kvlav ganagrZobas gvpirdebao. bevrjer
mouvlida xolme Jini kalami aeRo da TviTon bolomde daewera wignis gagrZeleba, rogorc iq
iyo dapirebuli. amas, albaT, Caidenda, iqneb sasiqadulodac aesrulebina kidec, Tu xeli ar
SeeSala sxva RirsSesaniSnav da gadaudebel ganzraxvebs. Cveni kabaliero xSirad
ekamaTeboda xolme Tavis soflis mRvdels (mRvdeli mecnieri kaci iyo da swavlulis xarisxi
siguensaSi hqonda miRebuli) imaze, Tu romel rainds ufro Svenoda pirveloba: palmerino
                       26
inglisels, Tu amadis galels; magram soflis dalaqi, ostati nikolasi, amtkicebda, raind febs
vercerTi ver Seedrebao. da Tu vinmesTan SeiZleboda imis Sedareba, rasakvirvelia, isev don
galaorTan, amadis galelis ZmasTan, radgan zniTa da xasiaTiT yvelas mjobnia, ZmasaviT
mowuwune da pranWia araa da vaJkacobiTac mas ar dauvardebao.
    erTi sityviT, Cveni kabaliero ise gaitaca wignebis kiTxvam, rom mTel dResa da Rames
kiTxvaSi atarebda, xolo amas is mohyva, rom uZilobiTa da bevri kiTxviT mTlad gamotvinda
da gagiJda. sul isRa elandeboda, rac wignebSi amoikiTxa: grZneulebani, ayalmayali, Cxubi
da brZolebi, xmalSi gawvevani, Wrilobebi, arSiyobani, samijnuro poemebi, gulis wuxili da
sxva mravali axirebuli sisulele. ise mtkiced swamda yvela es moCmaxuli da suleluri zRapari,
rom maTze WeSmariti ambavi qveynad sxva aRaar eCveneboda-ra. sjeroda, rom sidi rui
diasi saxelovani raindi iyoo, magram _ umatebda, mgznebare maxvilis rainds mainc ver
Seedreboda, xmlis erTi SemokvriT ori uzarmazari, mZvinvare goliaTi Suaze rom gakveTao.
ufro met pativs scemda bernando del karpios, radgan mas ronsevalis xeobaSi moxibluli
rolandi imave xerxiT moekla, ra xerxiTac herkulesma miwis Zed wodebuli anTeosi moaxrCo.
did xotbas asxamda goliaT morgants, radgan igi, Tumc ampartavani da Tavxedi
goliaTebisagan STamomavlobda, mainc zrdilobiani da Tavaziani xasiaTis iyo. magram
yvelaze mometebulad mas reinaldo del montalbaneli moswonda, metadre maSin roca mas
Tavis cixe-darbazidan gamolaSqrebul warmoidgenda gamvlel-gamomvlelTa saZarcvavad
gamosuls, anu zRvis gaRma qveynebSi gamgzavrebuls mahmadis kerpis mosataceblad _
avtoris sityviT, pitalo oqrosi rom yofila. xolo moRalate ganelonis erTi magari mibegvisaTvis
Cveni idalgo sisamovnebiT dasTmobda Tavis saxlis gamgebel qals da diswulsac
miusarTebda.
    bolos savsebiT WkuanaRrZobma, iseTi ucnauri saqme ganizraxa, rogorc amqveynad
arasodes arc erT giJs fiqradac ar mosvloda. saxeldobr is, rom metad saWirod miaCnda,
rogorc piradi didebis mosaxveWad, ise kidev samSoblos sasargeblodac, mogzauri raindi
gamxdariyo, iaraRi aesxa, cxenze Semjdariyo, qveynis qveynad xifaTisa da faTerakebis
saZebnad exetialna, _ erTi sityviT, yovelive is gaekeTebia, rasac Cveulebriv Cadiodnen
romanebSi amokiTxuli mogzauri raindebi: daTrgunvili WeSmariteba aRedgina, araviTar
safrTxes da gaWirvebas ar morideboda, devnilTa da upatronoT gamosarCleboda da amiT
saukuno saxeli da dideba daemkvidrebia. sabralos, TiTqos, am TaviTve elandeboda, rom
vaJkacur RvawlTa jildo sul ara oyos-ra, trapizonis samefos gvirgvin mainc daadgamda Tavze.
aseTi saamuri fiqrebiT gatacebuli da araCveulebrivad gaxarebuli don kixoti daeSura Tavisi
wadili Cqara Seesrulebia. uwinares yovlisa, gawminda sadRac kuTxeSi miyrili, saukunovani
JangiTa da obiT dafaruli mamapapiseuli iaraRi. rogorc SeeZlo, kargad gaapriala da SeakeTa
is; magram anazdad SeniSna, rom erTi yvelaze mniSvnelovani nivTi aklda: zaradiani
CaCqanis nacvlad naglejiRa darCeniliyo. magram misma xerxianoba aqac uSvela:
muyaosagan naxevrad-CaCqani gaakeTa, nagleJs miamagra da namdvili CaCqanis msgavsi
raRac Seakowiwa. ar davfaravT, rom Cvens idalgos mounda _ gamoecadna misi simtkice da
gaego _ gauZlebda Tu ara is brZolebs. am ganzraxviT daSna aiRo, orjer Ronivrad Semohkra
CaCqans da mTeli kviris namuSevari pirvelive dartymiT erT wuTSive gaanadgura. CaCqani
rom ase advilad nakuw-nakuwad iqca, arc Tu didad esiamovna, da rom aseTi sabrTxisaTvis
kvlav Tavi daeRwia, CaCqanis keeTebas xelmeored Seudga. meti simagrisaTvis Sig
ramdenime firfita daatana da mavTuliT rkinis balTebi gaukeTa. dabolos, friad kmayofili darCa
CaCqanis simtkiciT, am nakeTobas xelmeored gamocda aRar moisurva, didad moewona
Tavisi naxelavi da darwmunda, aseTi namdvili, magari da rigze SeWedili CaCqani mTels
qveyanaze aravis eqnebao.
    iaraRi rom moawyo, axla Tavisi jaglagi SeaTvaliera, Tumca im cxens imdeni seni
sWirda, ramdeni kuarto realSic ar iqneba da gonelis cxenzedac bevrad sacodavi sanaxavi
iyo, radgan tyavisa da ZvlebisaganRa Sesdgeboda, mainc aleqsandre makedonelis fucefalsa
                      27
da sidis babiekze ukeTesi moeCvena. mTeli oTxi dRe imaze imtvrevda Tavs, Tu ra saxeli
daerqmia am ubadlo cxenisaTvis, rom misi Sesaferi yofiliyo. radgan, ase fiqrobda: gana
usamarTloba ar iqneba, esoden SesaniSnavi raindis cxens da TavisTavadac esoden
Cinebuls, yovelTvis cnobili saxeli ar hqondeso? amitom moisurva cxenisaTvis iseTi saxeli
daerqmia, rom im saxeliT umal gasagebi yofiliyo, Tu ra iyo is cxeni mogzauri raindis bedaurad
gaxdomamdis, da ra Seiqmneboda mis Semdeg: mtkiced iyo darwmunebuli, rom Tu patroni
icvlida saxels, mis cxensac unda darqmeoda axali, ufro saxelovani, misi patronis axali,
Rirsebisa da mdgomareobis Sesaferi saxeli. didxans igonebda sxvadasxva saxels, zogi
daiwuna, zogi daamokla, aTasnairad gadaabrun-gadmoabruna, kvlav gamoigona da uaryo,
isev daZaba mexiereba da gonebas Zala daatana. da bolos SeCerda rosinantze, radgan
es saxeli ufro didebuli, ufro JRerovani da mTels qveyanaze saukeTeso cxenisaTvis ufro
Sesaferisi moeCvena. es saxeli imas moaswavebda, rom misi cxeni winaT uralo jaglago iyo,
xoloa axla mTels qveyanaze upirvelesi jaglagi da yvela danarCenze winamdegari gaxda.
    Tavisi cxenisaTvis aseTi moxerxebuli saxeli rom moigona, axla TavisTvis daiwyo
saxelis Zebna da am fiqrSi gaatara mTeli erTi kvira, magram rogorc iyo, isic gamonaxa: don
kixoti. swored amitom am marTali istoriis avtorebi, rogorc zemoT aRvniSneT, fiqroben, rom
Cvens idalgos, ueWvelad, kixada erqva da ara kesada, rogorc zogierTebi amtkiceben.
magram rodesac moagonda: saxelovani amadisi martooden amadisad arasodes iwodeboda,
amitom Tavisi saxels galeli miumata, _ albaT, imitom, rom Tavisi samSoblo da samefo
aRemaRlebia da esaxelebiao, _ Cvenma kabaleromac, rogorc rigian rainds Seefereboda,
Tavis saxels samSoblos saxelic miumata da dairqva     don kixot lamanCeli. amgvarad,
yvelasaTvis sacnauri xdeboda misi vinaoba da sadauroba, masTan amiTYmis samSoblosac
Rirseba emateboda.
    da ai, raki iaraRi gawminda, zaradiani CaCqanic miakowiw-moakowiwa, jaglags axali
saxeli gamougona da TviTonac, rogorc konfirmaciis dros, saxeli gamoicvala, axla marto isRa
darCenoda, gasamijnurebeli gulis vardi moeZebna; radgan cnobilia, rom umijnuro mogzauri
raindi ufoTlo da unayofo xes an usulo sxeuls emsgavseba. raindi eubneboda Tavis Tavs:
vinicobaa, Cemi codvebis kiTxvam, anu ufrore Cemi bedis varskvlavma bednieri SemTxveviT
vinme goliaTs Semyaros (raica Cveulebrivi movlenaa mogzauri raindisaTvis) da pirveli
dajaxebiTve, vinicobaa davamxo igi, anu Subi Sig gul-RviZlSi gavutaro da Sua ganvkveTo,
anda dabolos, Cems nebad movixelTo, vZlio igi da aviZulo Sebraleba mTxovos, gana kargi ar
iqneba am SemTxvevisaTvis satrfo myavdes, rom damarcxebuli goliaTi mas saCuqrad
SevTavazo? is daemxoba Cemi uzenaesi mbrZaneblis fexTa qveSe da morCilebis xmiT
moaxsenebs: `oi, ubadlo qalbatono, me gaxlavarT goliaTi karakulambro, malindraanis
kunZulis mflobeli; pirispir Serkinebisas damamarcxa saxelovanma raindma don kixot
lamanCelma, romlis gmiroba da vaJkacoba yovelgvar qeba-didebas aRemateba; aw misi
brZanebiT movel, raTa Tqveni mSvenierebis winaSe davemxo da Tqvens fexTa qveSe
Tqvens uzenaes ganaCens velodo~. o, raoden did bednierebas ewia Cveni keTili raindi am
sityvebis warmoTqmisas, magram sixaruli da Sveba gauorkecda, rodesac, bolos, im suliersac
miagno, vinac gulis vardad unda daesaxa, amboben maxlobel sofelSi erTi friad kekluci da
eSxiani norCi glexis gogo cxovrobdao, romelsac erT dros is odnav etrfoda kidec, Tumca es
qals ar gaugia da amitom gamijnurebul rainds araviTar yuradRebas ar aqcevdao. qals
aldonsa lorenso erqvao: Cvenma raindma gadawyvita Cem fiqrTa mpyrobeli mzeTunaxavi
swored igi unda gaxdeso. axla qalis saxelis Zebnas Seudga. iseT saxels eZebda, rom mis
sakuTar saxelsac Sehfardeboda da masTan Tavadis an vinme warCinebulis qaladac
gamoeCina. didi Tavis mtvrevis Semdeg dulsinea toboseli daarqva, radgan qalis sofel
tobosos mcxovrebi iyo. es saxelic metad JRerovani, sagangebo da aranakleb warCinebuli
eCvena, vidre mis mier ukve gamogonebuli sxva saxelebi.


                       28
                     Tavi II

sadac moTxrobilia maxvilgonieri don kixotis pirveli gamgzavreba Tavisi samflobelodan

     raki yvela samzadisi damTavrda, don kixotma gadawyvita dauyovnebliv Sedgomoda
Tavisi wadilis asrulebas, egona amas iqiT Cemi dayovneba mTel kacobriobas did zians
miayenebso: ramdeni Seuracxyofili eloda gamosarClebas, ramdeni usamarTloba iyo
aRmosafxvreli, ramdeni ufleba _ aRsadgeni, qveyanas daamZimebda mravali gadauxdeli
vali, dausjeli danaSauli da borotmoqmedba! yovelive amis pasuxismgeblad amieridan Tavis
Tavsa Tvlida. da ai, erT mSvenier dRes, ganTiadamdis (es iyo Takara ivlisi) adga, Tavis
ganzraxva aravis gagebina, yvelas SeumCnevlad abjari aisxa, Sehkazma rosinanti, zed
Sejda, ubadruki CaCqani Tavze Camoifxata, cali xeliT fari aiRo, meoreSi Subi daiWira da
bakis ukana WiSkridan mindorSi gavida. metad gaxarebuli da nasiamovnebi iyo imiT, rom
esoden sasaxelo da patiosan saqmes ase advilad Seudga. magram is iyo trial mindors
daadga, rom saSinelma azrma gauelva TavSi, ramac kinaRam xeli aaRebina dawyebul
ganzraxvaze: moagonda, raindad ara var dalocvilio, da raindTa kanoniT ki ar SeeZlo da verc
gabedavda romelime raindTan Serkinebas; amasTan _ Tundac dalocvili yofiliyo, maSinac,
rogorc raindTa dasSi axladSesuls, sada abjari da udevizo fari unda etarebina, vidre im devizs
sakuTari vaJkacobiT ar moipovebda. am fiqris gamo Seyoymanda, cota gawyda _ ukan ar
dabrunda, magram siSmagem sZlia gonierebas da Cvenma idalgom gadawyvita, vinc ki
gzaze pirvelad Sexvdeboda, raindad is dalocavda; mravali raindi iqceoda ase, Tu davujerebT
romanebs, romlebmac esreT savalalo mdgomareobaSi Caagdes igi. rac Seexeba sada
abjars, Tavis Tavs Sehfica, pirvelsave xelsayrel SemTxvevaSi ise gaexexa Tavisi far-xmali,
yaryumze TeTri gamxdariyo. am gadawyvetilebiT damSvidebulma gza ganagrZo da cxensac
sadave miuSva; fiqrobda: faTerakebis maZebarma swored ase, Tavis cxenis nebaze unda
iaroso.
     es Semawuxebeli eWvebi rom Tavidan moiSora, Cveni axladgamomcxvari raindi nel-
nela miRoRavda da Tavis Tavs amas etutuneboda:
     _ odes Soreul momavalSi Cems saxelovan saqmeTa marTali ambavi sacnaur
gaxdeba da _ brZeni istorikosi CemTa esreT diadTa RvawlTa aRweras daiwyebs, eWvi ar
aris, Cems esreT adrindel gamosvlas ase mouTxrobs: `sxivciskrovanma Tebosma
axladgamofxizlebuls dedamiwis wiaRze Tavisi uxvi zilfebis mofena iwyo Tu ara, oqrosenian
moadreve frinvelTac aTasferovnad mosdes Tu ara haers Tavisi narnari simRerebi da miT sa-
lami uZRvnes vardisfer avroras, romelsac Tavisi eWviani meuRlis rbili sareceli daetovebia,
raTa lamanCis horizontis karibWeebisa da aivnebidan momakvdavTaTvis gamoexedna da
kastiliis cis kamaris gasanaTeblad amosuliyo, _ saxelovanma raindma don kixot
lamanCelmac bumbulis logini dauteva, Tavis SesaniSnav erTgul rosinants Semoaxta da
Zvels, didebuls montielis velze gzas gaudga (Cveni gmiri swored am velze iyo axla).
     da Semdeg daumata:
     _ bednieri iqneba is dro da bednieri iqneba is saukune, roca, dabolos, saqveynod
aSkarad dainaxaven Cems mier Cadenil saxelovan saqmeebs, romelnic Rirsni arian
brinjaoze aRsabeWdad, marmariloze gamosaqandakeblad da tiloze dasaxatavad momaval
TaobaTa samaxsovrod. icocxlon maT mudam, Seuryevlad, momaval TaobaTa samagaliTod
da samoZRvrebod! xolo Sen, vinc unda iyo, hoi, brZeno misano, imiT bedniero, rom Cemi
ukvdavi mogzaurobis aRwera Sena gxvdeba wilad. gevedrebi, Cemi Zvirfasi, Cems
dausrulebel mogzaurobaSi Cemi erTguli megobari rosinantic ar daiviwyo.
     Semdeg TiTqos marTla Seyvarebuli iyo, eSxiT aRtacebulma Sehyvira:
     _ hoi, qalbatono dulsinea, Cemi damonebuli gulis mflobelo! ra mware tanjvas
mayeneb, rom Sengan gamaZeve, Seni SeudarebelimSvenierebis xilva egre sasatikad
                       29
amikrZale, magram, dae, am tanjvam mainc gagaxsenos, qalbatono, es Sengan moxibluli,
Seni mizeziT amdeni vaebis amtani Cemi guli.
    am bodavas kidev mravali sxvac daurTo, iseTive aRtacebiT da im kiloTi da hangiT,
rogoric Tavis raindul wignebSi amoekiTxa da SeZlebisamebr cdilobda am wignebis enisaTvis
miebaZa da amiT ise gaerTo da daixafra, rom mzis karga maRla wamosvla ver SeniSna da
verc imis mcxunvarebas grZnobda, romelic Tavs ise Zlier uxurebda, rom Tvini SeiZleba
galxoboda, Tu ki amis natamali kidevRa SerCenoda TavSi. Cvenma gmirma mTeli dRe ase
iara da iseT faTeraks veras SeeCexa, saamboblad rom Rirdes; es Zalian wyinda, radgan didi
survili hqonda, rac SeiZleboda Cqara Sexvedroda vinmes, rom Tavisi marjve mklavis Zala
masze gamoeCina. zogi mwerali ambobs, pirveli faTeraki lapiCis xeobaSi Sexvdao, sxvebi
amas amtkiceben, rom pirvelad faTeraki qaris wisqvilebTan brZolaSi SeemTxvao. me ki
lamanCis matianeTa bejiTi gamokvleviT danamdvilebiT Semdegi gavige: Cveni raindi im
dRes mzis Casvlamdis siaruls mounda da ise daiRala da daimSa Tavis jaglagianad, rom
saRamo Jams erTica da meorec fexze ZlivsRa dgebodnen. ase gaWirvebulma daiwyo aqeT-
iqeT cqera, egeb cixe darbazi an mecxvaris qoxi davinaxoo, raTa davisveno da qanc
mileulma Zal-Rone movikriboo, _ ucbad, gzidan Soriaxlos, erTi funduki SeniSna, am
sanaxavma gzis maCvenebel varskvlaviviT gaubrwyina Tvalebi, radgan misi gaWirvebis
savane is funduki unda yofiliyo. Sequsla rosinanti da bindisas im funduks kidec miatana.
    SemTxveviT am dros WiSkarTan ori axlagazrda qali daxvda, isini, romelTa zneobas
saeWvo saxeli aqvs da maT msubuq yofaqcevis qalebs uwodeben. isini mejoreebs
misdevdnen seviliaSi da aq Ramis gasaTevad Camomxtariyvnen. Cveni raindi, raki fiqrebiT
Zalian Sors icoda xolme wasvla, yvelgan mxolod imas xedavda, rac Tavis romanebSi
amoekiTxa; amitom im fundukSi jer ar misuliyo, rom Cinebul cixe-darbazad moeCvena igi,
oTx wowolagumbaTian koSkis mqoned, mzis sxivebze brwyinavi vercxliT daferili yavrulebiTa
da qongurebiT, garSemo xandakSemovlebuli asawevi xidebiTa da miwisqveSa savlelebiT
gamarTuli. erTi sityviT, es saxli imgvar cixe darbazad warmoedgina, rogoris aRwerac Tavis
saraindo wignebSi bervrjer waekiTxa. miuaxlovda ra funduks (misi WkuiT _ cixe-darbazs).
don kixotma WiSkris Soriaxlo rosinants jilavi moswia da Seayena, radgan eloda, cixe
darbazis qongurebze romelime qondriskaci gamoCeniliyo da raindis mobrZaneba bukiT
ecnobebina, magram raki qondriskaci ayovnebda da amasTanave rosinantic did survils
ucxadebda Cqara TavlaSi amoeyo Tavi, don kixoti ramdenime nabijiT win wadga, WiSkars
miadga da zemoxsenebuli msubuqi yofaqcevis ori qali dainaxa. isini turfa asulebad an cixe-
darbazis gareT saramo Jams moseirne sefeqalebad miiRo. am dros ise moxda, rom imaT
gverdze romeliRac meRore napuralidan modenida Rorebis kolts (mapatios mkiTxvelma, rom
isini sakuTari saxeliT vaxsene) da maT mosagroveblad sayviri daayvira. don kixotma es
sayviri umalve imis niSnad miiRo, rac elandeboda. egona, qondriskaci cixe-darbazs Cems
mosvlas atyobinebso. amitom ficxlad aaToxarika cxeni, rom qalebTan eSxianad misuliyo.
qalebma rom dainaxes, SubiTa da fariT ucnaurad SeiaraRebuli romeliRac mxedari
gviaxlovdebao, SeeSindaT da fundukisaken gaiqcnen. magram don kixoti maTi SiSis mizezs
mixvda, mswrafl CaCqanis Cafxuti aiwia, Tavisi gamxdari da mtvriani saxe naxevrad
gamoaCina, welSi gaimarTa da Tavazianad, dinji, sasiamovno xmiT uTxra:
    _ mSveniero mandilosanno, nu garbixarT da nurc raime Seuracxyofisa geSiniaT
Cemgan! raindTa kanoni, romelis dacvazedac fici maqvs micemuli, sxvis Seuracxyofas
mikrZalavs, vinc unda iyos, da miT umetes iseT qalwulTa Seuracxyofas, rogorebadac Tqven
meCvenebiT.
    qalebma gaocebiT da gaSterebiT dauwyes cqera da Tan cdilobdnen danjRreuli
zaradiT naxevraddafaruli misi saxe daenaxaT. xolo roca don kixotma uTxra `qalwulTao~, _
sicili veRar Seikaves, radgan am saxels Zalian daSorebulebi iyvnen. am sicilze don kixoti
gawyra da mkacri xmiT uTxra qalebs:
                      30
     _ silamazes zrdiloba Svenis, umizezod sicili ki umarTebulo saqcielia, rasac didi regveni
Cadis. amas imitom ar vambob, gawyeninoT, anu guneba gagifuWoT. piriqiT, erTaderTi Cemi
survili is aris, riTac ki SemiZlia _ gemsaxuroT!
     am maTTvis gaugebarma sityvebma da mTqmelis sacodavma Sesaxedaobam mxiaruli
mgzavri qalebi ufro metad gaacina. da rac ufro umatebdnen sicils, miT ufro ekargeboda
moTmineba Cven rainds, da vin icis _ saqme sadamdis mividoda, Tu mefunduke, metad sqeli
da simsuqnisagan mSvidi xasiaTisa, droze ar gamosuliyo. dainaxa Tu ara raRac, Tavidan
fexebamde iaraRSi Camjdari moCveneba, romelic SeWurviliyo esoden sxvadasxvanairi
iaraRiT: SubiT, msubuqi fariT, begTariTa da cxenis mZime samkauliT, ewada SeerTeboda
orive qalwulis mxiarulebas da amasac sicilma Ritini dauwyo, magram cxvirwin rom mTeli
Tofxanis siaxlove igrZno, gadawyvita Tavazianad miemarTa da ase daiwyo:
     _ batono raindo, Tu amaRam mosvenebas am saxlSi inebebT, logins garda yvelafers
uxvad hpovebT, rac ki mosasveneblad saWiroa, _ logini ki am fundukSi erTic ara maqvs.
     don kixotma moismina cixisTavis Tavaziani laparaki (radgan mefunduke, rasakvirvelia,
cixisTavad miiRo, xolo funduki _ cixe darbazad) da moigo:
     _ rac ar unda SemomTavazoT, batono kastelano, yvelafriT kmayofili viqnebi, radgan
naTqvamia:
               Cemi samosi aris abjari
               da dasveneba _ brZola ficxeli
     mefundukem ifiqra, don kixotma kastelani miwoda da patiosan kastilielad mimiRo
(namdvilad is andaluzeli iyo, san-lukaris sanapirodan da qurdobaSi TviTon kakussac
gaejibreboda, xolo gaiZverobiT yovel Segirds an fareSs gauswrebda), da amitom ase
upasuxa:
     _ maSasadame, Tqveni sawoli klde iqneba, da Zilis nacvlad mudmivi sifxizle, ara? da
Tu asea, Cems qoxSi Camoxtoma Tamamad SegiZliaT. erT Rames ki ara, mTeli weliwadic
rom uZilod gaataroT aq, aravin dagiSliT.
     es uTxra da cxenidan Camosasvlelad uzangi dauWira. don kixotma qoSiniTa da
zlazvniT daiwyo Camosvla, radgan mTeli dRis usmel-uWmeli iyo. da Tanac Seatyobina,
rosinanti mTel dedamiwis zurgze saukeTeso bedauriao. mefundukem cqera dauwyo
rosinants, igi arc ise SesaniSnavi Canda, rogorc don kixoti ambobda, _ piriqiT. mefundukes
mxolod gunebaSi ecineboda, mainc rosinanti TavlaSi waiyvana da ukanve dabrunda, undoda
gaego stumars xom ara nebavs-rao. Cveni raindi mgzavr qalebTan mTlad Serigebuli daxvda,
da isini, don kixotis WkuiT, sefeqalebi, iaraRsa xsnidnen mas. moxsnes iaraRi, qaSqanebi,
samklaveebi, samuxleebi, da rigi rom CaCqanisa da sayelos moxsnaze midga, Zalian
gauWirdaT, radgan maTi Sesakravi Tasmebi rainds magrad gaekvanZa; naskvebis gaWra iyo
saWiro, magram don kixoti amaze arafriT ar dasTanxmda da isev is irCia, mTeli Rame
CaCqaniTa da sayeloTi darCeniliyo. amaze ufro saocari da sasacilo suraTis warmodgena
aRar SeiZleboda. sanam kaxpa qalebi zeimiT xsnidnen iaraRs, don kixoti miubrunda maT
(misi azriT keTilSobilT, cixe-darbazis sefeqalT!) da moxdenilad wamoiwyo:
               `arasodes ase nazad
               qalbatonni ar uvlidnen
               qveynad arc erT paladinsa,
               viT zrunaven don kixotze:
               Tvis qveynidan Camosulze.
               sefeqalni mas uvlian,
               mis bedaurs _ grafis qalni,1


1
  yvela leqsi Targmnilia poet d a v i T g a C e C i l a Z i s mier.

                                    31
ese igi rosinants, radgan ase eZaxian Cems cxens, mSvenierno mandilosanno, _ ganagrZo
man, _ xolo don kixot lamanCeli _ Tqvens umorCiles monasa hqvian. Tumca marTalia,
daficebuli viyav, Cemi vinaoba ar gamemJRavnebia, vidre Tqveni samsaxurisaTvis da
Cemda sasaxelod raime Rvawls ar Cavidendi, magram xelsayrelma SemTxvevam maiZula
am Cems axlandel garemoebasTan Semefardebina lanselotis Zveli simRera da Cemi saxeli
adre maTqmevina, magram iqneb is droc movides, banovanno, roca rainds Tqveni brZaneba
moesmas da Tavisi Tavi bednierad CasTvalos, rom sakuTari Zlieri mklaviT Tqveni
samsaxuris gaweva SesZlos~.
    aseT zeaRmtac mWevrmetyvelebas uCvevi turfebi xmagakmendili gaocebiT
Sescqerodnen da ar icodnen, ra epasuxnaT; bolos erTma isRa moaxerxa, rom hkiTxa: xom
aras miirTmevTo?
    _ didi siamovnebiT, geaxlebodiT raimes, _ upasuxa don kixotma, _ da rac unda
momitanon, kmayofilebiT miviReb, radgan rogorc mgonia, axla CemTvis yvela saWmeli
gamosadegia.
    es ambavi, TiTqos gangeb paraskevs moxda, da mTels fundukSi araferi iSoveboda
raRac wvrili Tevzis garda, romelsac kastiliaSi abadexos eZaxian, andaluziaSi bvalaos, xolo
sxvagan kuradilios, anda kidev kalmaxs. Tumca im Tevzs saxelis meti kalmaxisa ara ecxo-
ra. don kixots hkiTxes, miirTmevda Tu ara am mcire sanovages, raki mis meti sxva araferi
ipoveboda? man upasuxa:
    _ netavi blomad mainc iyos es momcro kalmaxebi, maSin ramdenime wvrili kalmaxi
erTi didi gelaqnuris alagas daiWerda, gana sul erTi araa rva reals daxurdavebulad miviReb,
Tu erT msxvil fuls rva realad? amasTan Tikani Txaze gemrielia, xbo Zroxaze, amitomac
SesaZloa, wvrili kalmaxi msxvil gelaqnurze gemrieli iyos. mxolod ki, rac SeiZleba Cqara
momitaneT, radgan Cemi far-xmal-abjaris datebas marto maSin SeiZlebs kaci, Tu kuWi
maZRari eqneba.
    rom ufro esiamovnebinaT, tabla gareT aivanze daudges, sufTa haerze, da
maspinZelma TefSiT cudad moxarSuli da kidev ufro cudad Sekazmuli wvrili Tevzi moutana,
misi iaraRiviT Savi, da daobebuli erTi naWeri puric miarTva. don kixotma Wama daiwyo,
magram vai im Wamas, rom sicils mohgvrida kacs: zevidan CaCqansa da qvevidan sayelos
ise SeeboWa misi ybebi, rom Zvra ar SeeZlo da verafersac ver SeWamda, Tu erT-erT qals
misTvis pirSi lukmis Cadeba ar ekisra. Rvinis dalevineba ki sruliad SeuZlebeli Seiqmna da
Cveni raindi mwyurvali daixrCoboda, Tu maspinZels amis xerxic ar moegonebina. fundukidan
lerwmis grZeli masra gamoitana, erTi boli rainds pirSi Caudo da meoreSi wvrilad usxamda
Rvinos. am tanjvas didimoTminebiT itanda don kixoti, da ufro metsac aitanda, oRond misi
CaCqanis Sesakravebi ar gaeWraT. am dros sastumros SemTxveviT ewvia erTi taxis
damkodavi glexi da SesvlisTanave otxjer Tu xuTjer lerwmis salamuri aaJRera. aman don
kixoti srulebiT daarwmuna, rom saCino cixe-darbazSi imyofeboda da mis sadils musikiT
atkbobdnen; axla mTlad darwmunda, rom qaSay-Tevza namdvili gelaqnuri iyo, Savi puri
spetaki da gamtkiculi funTuSa, matantala dedakacebi rom emsaxurebodnen _ didi sefe qalebi
brZandebodnen, mefunduke cixe-darbazis xelTuxucesi iyo; da Tanac imiT iyo Zalzed
aRtacebuli, rom ogzaur raindad gaxdoma gadawyvita da am mogzaurobis pirvel dRes aseTi
Cinebuli Sedegi hqonda. magram jer raindad dalocvili ar iyo _ es Zalian awuxebda, raki
uamisod, raindTa kanonis ZaliT, ar SeeZlo raime faTerakebs Sebmoda.


                      Tavi III

        sadac moTxrobilia, Tu ra sasacilo wesiT daloces raindad don kixoti

                      32
    am fiqrebiT ganawamebma don kixotma swrafad daamTavra samikitnos Raribuli
vaxSami, tablidan wamodga, mefundukes dauZaxa, sajiniboSi gaiyvana, Signidan kari
dauketa da am sityvebiT mimarTa:
    _ hio, saxelovani raindo, aqedan ar avdgebi, vidre ar aRmiTqvamt Cemi Txovnis
aRsrulebas; is, raica axla unda gTxovoT, marto Tqven rodi mogfenT didebas, aramed
adamianTa mTels modgmas samsaxurs gauwevs!
    mefundukem rom Tavisi stumari mis winaSe daCoqili da ase damcirebuli naxa da misi
ucnauri sityvebi moismina, Secbunda. aRar icoda, ra eTqva, an ra Caedina; Semdeg xvewna
dauwyo _ fexze amdgariyo, magram don kixoti didxans ar dgeboda, vidre, dabolos,
maspinZeli Txovnis asrulebas ar dahpirda.
    _ Tqveni usazRvro sulgrZelobisagan swored magas movelodi, Cemo batono, _ uTxra
don kixotma. _ is Txovna, romliTac minda mogmarToT da aRsrulebac ukve aRmiTqviT da
miT didad damavaleT, imaSi mdgomareobs, rom xval, ganTiadisas, raindad unda damlocoT;
xolo uwinares am didi Rirsebis moniWebisa, risac esoden Zlier momlodine var, neba
moboZeT Tqveni cixe-darbazis salocavSi iaraRis darajobiT Rame gavaTio, rom mas
Semdeg, saraindo wesebis Tanaxmad, neba mgondes oTxiv kuTxiT gzas gavudge
faTerakebis saZebnelad. damnaSaveTa dasasjelad, CagrulTa saSvelad da, erTi sityviT.
yovelive imis aRsasruleblad, rasac Cemgan nakisri xeloba valad mdebs.
    rogorc ukve vTqviT maspinZeli gaqnili kaci iyo, Tavisi stumris WkuaTmyofelobas
winaTve eWvobda, xolo am sityvebis Semdeg ki mTlad darwmunda mis WkuaTxelobaSi.
moisurva misi dacinva da Txovnis aRsruleba RuTqva. amasTanave uTxra don kixots: Seni
gadawyvetileba, survilebi da Txovna Sens did Wkuas mowmobs da sruliad Sehferis Sens did
aznaurobas, rasac zviad garegnobasa da zrdilobian qcevaze gatyobo. amas isic daumata, _
Cems axalgazrdobaSi mec am sapatio saqmes mivdevdi da faTerakebis ZebnaSi mTlad
moviare sxvadasxva kuTxe, unaxavi ar damigdia malagis perCelesi, riaranis kunZulebi,
seviliis kompasi, segoviis asogexo, valensiis oliveru, grenadis rondilio sanlukaris sanapiroebi,
kordovis porto, toledos samikitnoebi da sxva mravali adgili, da iq yvelgan Cemi fexebis
simkvircxle da xelebis simarde gamomicdia, yvelgan Cemi iq yofnis kvali ram damitovebia,
qvrivebis SeuracxyofiT, ymawvili qalebis cdunebiT, oblebisa da mcirewlovanTa motyuilebiT
da ase amgvarad espaneTis yvela samsjavroSi cnobili Seviqen, magram axla siberem rom
miwia, aq, am Cems cixe-darbazSi Sevafare Tavi; vcxovrob CemTvis Cemi da sxvisi fulebiT,
siamovnebiT vumaspinZldebi yvela mogzaur rainds, rasakvirvelia, maTdami pativiscemis
gamo da im imediTac, rom cixe-darbazSi isini guliTadi maspinZlobis samagierod Tavis
qisidan minawileben rames. bolos uTxra, salocavi ara maqvs, rom iaraRis daeajobiT Rame iq
gaaTioo, daarwmuna axalis aSenebas vapireb da amitom Zveli davaqcieo. mis sanugeSeblad
daumata, rom saraindo kanonebi gaWirvebaSi, iaraRis darajobis nebas, sadac unda iyos,
yvelgan aZleveno. am saqmisaTvis mTeli Tavisi cixe-darbazis ezo don kixots dauTmo da
imedi misca, RvTis SewevniT, xval ganTiadisas dalocvis wess yovelgvari ceremoniis dacviT
agisrulebo, ise rom ramdenime saaTis Semdeg SegiZlia Tavi mTlad dalocvil raindad
CaTvaloo.
    dabolos, maspinZelma Tavisi sityva imiT gaaTava, rom don kixots hkiTxa: fuli gaqvs
Tu arao. man miugo, erTi gaxvretili farac ar gamaCniao, da Tu sadme wamikiTxavs, mogzaur
raindebs Tan fuli etarebinoTo. amaze maspinZelma uTxra, Zalian scdebiTo. marTalia
romanebSi amis Sesaxeb aras amboben, magram eg imitom, rom iseT Cveulebriv saganze,
rogoric fuli da sacvali tanisamosia, ara SeSveniT ilaparakono. magram es imas rodi niSnavs,
raindebs arc erTi gaaCndaT da arc meore: piriqiT, me danamdvilebiT vici, rom yvela
mogzauri raindi, romelTa sagmiro saqmeebiT savsea uamravi romani, mudam da yvela
SemTxvevisaTvis, kargad gatenil qisas, sufTa perangebs da WrilobisaTvis kolofiT malamos
atarebda Tan, radgan ganuwyveteli mogzaurobis dros da udabur Rre-velebze brZolaSi
                       33
Wrilobis Sesaxvevad da mosavlelad mkurnali mudam ver SexvdebodaTo; rasakvirvelia,
zogierTi maTgani megobrobda romelime brZen jadosans, da maSin is pirdapir mouvlenda
Rrubelze mjdom momvlel qals an qondriskacs im saswaulebrivi wyliT savse SuSiT, romlis
mxolod ori wveTi dakodili myisve hkurnavdao; magram, roca aseTi mfarveli ar gaaCndaT,
Zveli drois yvela mogzauri raindi Tavis Tavze TviTonve zrunavda da wesad hqonda miCneuli,
rom saWurvelmtvirTvelebs etarebinaT fuli da yvela saWiro nivTi, rogorc, magaliTad, malamo
da daCeCili tilo WrilobaTa Sesaxvevado; xolo im iSviaTs SemTxvevaSi, rodesac
usaWurvelmtvirTvelod midiodnen iolad, maSin yvela am saWiro sagans TviTon atarebdnen
momcro abgiT, SeumCnevlad unagirs ukans guldasmiT Cakruls, rogorc didmniSvnelovan
raimes, radgan sxva ram SemTxvevisaTvis abgebis tareba mogzaur raindebs Cveulebad ar
hqoniaTo. amgvarad mefundukem don kixots urCia (Tumca SeeZlo ebrZanebina kidec,
rogorc misi umcrosi TanamoZmisaTvis; aseTad male gaxdeboda igi), aRarasodes
dadgomoda gzas ufulod da uTadarigod: TviTve dainaxavda, raoden gamoadgeboda es rCeva
da ara erTxel etyoda madlobas Tavis Tavs am TadarigisaTvis.
    don kixotma samermisod am rCevis unaklod aRsruleba aRuTqva da dauyovnebliv iqyo
mzadeba raindad dalocvis win Rame gaeTia fundukis ukana ezoSi. yvela iaraRi moagrova,
Wis gverdiT mdgar rofze daawyo, fari da Subi aiRo xelSi da amayad da damSvidebiT iwyo
rofis win siaruli. ukve Ramdeboda, roca man es seirnoba gamarTa.
    mefundukem Tavis yvela mdgmurs uambo don kixotis Wkuamcdaroba da isic, rom
mas ucnauri raRas survili hqonda raindad dalocviliyo, da amisaTvis mTeli Rame iaraRis
darajobaSi unda gaetarebina. vinc ki im fundukSi iyo, yvela cnobismoyvareobiT aRiZra, rom
es ucnauri sanaxavi daenaxaT; gareT gamovidnen da im siSoridan dauwyes cqera, saidanac
cxadad dainaxavdnen, rasac don kixoti sCadioda. igi, kmayofili saxiT, xan neli, mwyobri
nabijiT bolTasa scemda, xanac dadgeboda, Subs daeyrdnoboda da Tavis iaraRs
daaSterebda Tvalebs. Tumca Rame karga gadasuli iyo, mainc mTvare ise kaSkaSebda, rom
mciredi misi moZraobis garCevac ki advili iyo. am dros erTma im fundukSi
CamomxtarTaganma mejorem jorebisaTvis wylis dalevineba moindoma da gaemarTa, rom
rofidan don kixotis iaraRi gadmoeRo, magram ukanasknelma rom dainaxa is kaci, da
ganzraxvasac miuxvda, xmamaRla dauyvira:
    _ vinc ar unda iyo Sen, hoi Tavxedo raindo, kadnierad rom uaxlovdebi yvela
momakvdavTagan umamacesi mogzauri raindis iaraRs: moifiqre, ris qmna gwadia! ar gabedo
Sen win mdebare iaraRis Sexeba, Tu ar ginda mag gabedulebisaTvis Seni sicocxliT ago
pasuxi!
    mejorem don kixotis sityvebs yuric ar aTxova (Tumca ki misi kargadmyofelobisaTvis
ukeTesi iqneboda ase moqceuliyo, Tavi mainc SerCeboda mTeli). piriqiT, iaraRis Tasmebs
xeli waavlo da karga Sors gadaisrola. es rom don kixotma dainaxa, zecas aRaxvna Tvalni,
Tavisi suli, albaT, fiqriT gulisvardad dulsinias Caabara da SesZaxa:
    _ hoi, Cemo qalbatono, yuradRebiT iyav Cemdami am pirveli Seuracxofis wams,
Tqvengan damonebul guls rom atydeba; dae, Tqveni keTilganwyoba meqnas mosarCled am
pirvel saSiSroebaze, Tavze datexas rom memuqris.
    es warmoTqva da imwamsve fari gadaagdo, orive xeli Subs mosWida da ise magra
dasTxliSa mejores TavSi, rom igi ugonod daeca Zirs. ase rom meoredac daertya, ueWvelia,
mas eqimi arasodes ar dasWirdeboda. raki Tavxedi dasaja, don kixotma kvlav moagrova
iaraRi, uwindel alagas daawyo, da, TiTqos aq ara momxdara-rao, sruliad damSvidebulma
kvlav ganagrZo bolTis cema. cota xnis Semdeg, axla meore mejorem winandeli ambis
ucodinarma (radgan dartymisagan gabruebuli pirveli mejore isev miwaze iyo gaSxlarTuli),
moiwadina Tavis jorebisaTvis wylis dalevneba da rodesac agreTve don kixotis iaraRs xeli
Seaxo, axla ki sityvias uTqmelad da Tavis mijnuris mouwodeblad don kixotma meorejer
gadaagdo fari, meorejer Subs xeli waavlo da sami Tu oTxi ise marjved sTxliSa TavSi, rom
                      34
cotas gaswyda, Subi mTlad ar daemsxvra, xolo mejores Tavi kinaRam oTxad gaepo. daWrilis
yvirilze, vinc ki fundukSi mejoreebi iyvnen, da TviTon mefundukec, aq mocvivdnen, don
kixotmac dainaxa isini, fari moifara, xmali iSiSvla da Sehyvira:
    _ hoi, mSvenierTa mSveniero da Cemi moqanculi gulis navsayudelo da cixe simagrev!
ismine Cemi am gaWirvebis wams da Senni mSvenierni Tvalni Sengan moxiblul rainds
moapyar da ixile _ ra didi saSiSroeba unda daatydes mas Tavze esreT did brZolaSi!
    am mimarTvis Semdeg iseTi Zala igrZno ZarRvebSi, rom, mgonia, mTeli qveynis
mejoreebic ver SesZlebdnen mis ukan daxevinebas. mejoreebma, ra naxes, rogor ubedur
mdgomareobaSi imyofebodnen maTi daWrili amxanagebi, Soridan qvebis srola dauwyes don
kixots, magram raindi, rogorc SeeZlo, fariT igeriebda qvebs da uSiSrad idga rofTan iaraRis
modarajed da ar tovebda mas. mefunduke yviriliT yels ixevda, Tavi daenebebinaT giJisaTvis,
rom masTan veras gaxdebodnen, radgan WkuaTmyofeli adamiani ar iyo da verc veravin
rasmes gadaaxdevinebda, Tundac mTeli espaneTis mejoreebi sul amoeJlita. don kixoti kidev
imaze metad Rrialebda. raindi lanZRavda Tavis mters, urjuloebsa da moRalateebs eZaxda
maT, xolo TviTon cixe-darbazis patrons ficisgamtexsa da gauzrdels uwodebda, Tavis cixe-
darbazSi mogzauri raindebisadmi am Seusabamo mopyrobisaTvis; Tanve umatebda, jer
raindad dalocvili ara var, Torem aseTi RalatisaTvis umal Wkuas gaswavlidio.
    _ Tqven ki, sazizRaro da murdalo brbov, mezizRebiT da arafrad ar mimaCnixarT! aba,
gamodiT, yvelani erTad damatydiT Tavs, ramdenic gnebavT, mesroleT qva, da maSin
naxavaT Tqveni kadnierebisaTvis ra samagieros miiRebT.
    iseTi rixiTa da siamayiT eubneboda amas, rom mejoreebi daaSina. am SiSis gamo, da
agreTve mefundukis darigebiT, qvis srolas Tavi anebes. Semdeg don kixotma neba darTo
daWrilebi waeyvnaT, da kvlav uwindeli mediduri damSvidebiT iaraRis darajoba ganagrZo.
    maspinZels Tavisi stumris sisuleleebi ar eWaSnika. rom bolo moeReboda am
davidarabas. gadawyvita Cqara daelocna igi raindad da, sanam sxva ram uaresi ar Caedina,
Tavidan moeSorebia. igi mowiwebiT eaxla don kixots da sTxova _ im regvenebisaTvis uzrdeli
qceva epatiebia, miT umetes, rom sakmaod iyvnen dasjilni; eficeboda, viTom yvela es ambavi
mis gaugebrad moxda da bolos gaumeora; salocavi ara maqvso da arc aucileblad saWiroa igi
raindad dalocvis wesis asasruleblado, am dalocvis arsi, _ mefunduke amas ise ambobda,
viTom am wesebis kargi mcodne iyo, _ xmlis orjer dartymaSi mdgomareobs, erTxel mxarze
da meorejer kefaSi da es dartyma ki yvelgan SeiZleba _ Tund gaSlil mindorzedaco. xolo, rac
Seexeba iaraRis darajobas, _ daumata man, _ eg darajoba Tqven oTxi saaTis ganmavlobaSi
gaswieT, saraindo kanonebis ZaliT ki magisTvis ori saaTic sakmarisiao.
    Cvenma raindma maspinZlis es sityvebi advilad daijera. gamoucxada, mzad var yoveli
Seni brZaneba Sevasruloo, da mxolod sTxova, dalocvis wesi rac SeiZleba Cqara
daebolovebina, radgan ase eubneboda: Tu kidev Tavs damesxmian, dalocvili raindi rom
viqnebi, maSin am cixe-darbazidan cocxals aravis gaviSveb imaT garda, vis dandobasac
Tqven mibrZanebTo.
    am sityvebma SeSinebuli mefunduke verafrad daaSoSmina; igi mosazrebuli kaci iyo,
saCqarod wavida davTris mosatanad, sadac mejoreebze danaxarj qersa da bzes werda,
moitana davTari, Tan moiyola ori Cveni ukve nacnobi dedakaci da erTic kidev patara biWi
anTebuli namwvavi sanTliT. mivida don kixotTan, daaCoqa davTarSi Tvalebs ceceba dauwyo
da Tan tuCebs acodvilebda, Semdeg kiTxvis dros xeli aRmarTa da mTelis Zal-RoniT don
kixots sila gaartya kefaSi. mere Tavis xmali Zalumad dahkra mxarze da sul raRacas
butbutebda, viTom locvebs ambobda; bolos erT-erTi qalTagani moixmo da axladdalocvili
raindisaTvis xmlis Semortyma ubrZna. imanac didi mowiwebiTa da sinarnariT Seasrula
brZaneba da Tumca yovelwams mzad iyo sicili waskdomoda, mainc, rac ki SeeZlo Tavs
imagrebda, radgan im cotaxanSi mejoreebis SenamTxvevi marcxi kargad axsovda. xmals ro-
ca artyamda, keTilma mandilosanma uTxra don kixots.
                      35
    _ ufalma gyoT bednieri raindi da gamarjvebiT ganaciskrovnos Tqveni abjarai.
    raindma qals saxeli hkiTxa, raTa scodnoda, romeli sefeqalis samsaxuris movale
xdeboda igi, rom momavalSi gaeziarebina misTvis is pativi da dideba, romelsac gmiruli
saqcieliT moipovebda. qalma mokrZalebiT moaxsena, rom la tolosa mqviano, toledeli
mejRanis qali var, mamaCemi sanCo bienais rigebSi vaWrobso da yovelJams da yovel
alagas, riTac ki SemiZlia, mzad var gemsaxuroo. don kixotma sTxova, Cemi xaTrisaTvis
Sens saxels nawili don miumate da dona tolosa dairqvio; qalmac Txovnis asruleba aRuTqva.
Semdeg meore qalma dezebi gaukeTa, da imasac Tavis saxelis Tqma dasWirda. gaigo-ra,
rom molinera erqva, da misi mama antekeris patiosani mewisqvile iyo, misgan miiRo
dapireba, rom Tavis saxels don-s miumatebda da dona molineras dairqmevda, don kixotma
didi madloba gadauxada da mravali samsaxuris aRTqma daudo. es jerarnaxuli dalocvis wesi
metismeti siswrafiT iyo aRsrulebuli, iseTi siswrafiT, rogoric jer aravis gaegona, don kixotma
Zalian moiwadina cxenze amxedrebuliyo. iswrafoda faTerakebis gzas dasdgomoda,
saCqarod Sehkazma rosinanti, moaxta mas, da cxendacxen mivida mefundukesTan,
dahkocna, Tan didi madloba uTxra samsaxuris gawevisaTvis da iseTi araCveulebrivi
sityvebiT eubneboda am madlobas, rom misi savsebiT gadmocema SeuZlebelia. maspinZels
gaexarda, radgan am ucnauri stumris Tavidan moSoreba eCqareboda, don kixots alersze
aranaklebi enamzeobiT ramdenime sityva uTxra, binis qiradac araferi mosTxova da ise
gaistumra igi.
                       36
                       Tavi IV

      imis Sesaxeb, Tu ra SeemTxva Cvens rainds fundukidan gasvlis Semdeg

    ukve Tendeboda, rodesac don kixoti fundukidan gamovida, da Tavis Tavs dalocvil
raindad rom grZnobda, ise kmayofili, gaamayebuli da aRelvebuli iyo, rom sixaruliT unagirze
cqmutavda da TrToda; magram, rodesac samgzavrod saWiro nivTebis, _ gansakuTrebiT
fulisa da sacvlebis Sesaxeb mefundukis rCeva gaaxsenda, Sin dabruneba gadawyvita, rom
yvelaferi moemagrebia, da metadre kidev TavisTvis saWurvelmtvirTveli eSovna. am
Tanamdebobaze fiqrad hqonda erTi Tavisi mezobeli beCavi glexi kaci aeyvana,
dawvrilSvilebuli, magram don kixotis azriT, mogzaur raindTa saWurvelmtvirTvelis
xelobisaTvis metad gamosadegi. aq fiqriT don kixotma rosinanti Sinisaken Seabruna. cxeni
TiTqos mixvda patronis ganzraxvas, iseTi ToxarikiT gaswia. ase gegonebodaT, fexebs
miwaze arc ki akarebso.
    cota manZili rom gaiara, Cvens gmirs xelmarjvniv, uRrani tyidan raRac mwuxare da
misustebuli xma moesma. am xmas mohkra Tu ara yuri, warmoTqva:
    _ vmadlob zenaars, rom ase Cqara migzavnis SemTxvevas Cemi wodebis movaleoba
Sevasrulo da CemTa patiosanTa ganzraxvaTa nayofi movixveWo. es xma, ueWvelia, vinme
gaWirvebulis xmaa, romelsac Cemi Semweoba da gamosarCleba sWiria.
    imav wams dezi hkra rosinants da iqiT gaaqana, saidanac es xma gamodioda. rogorc
ki tyeSi Sevida. erT muxaze mibmuli cxeni da imis axlos meore muxaze mikruli welamdis
gatitvlebuli TxuTmetiode wlis biWi dainaxa. swored am biWis saSineli kvnesa iyo, rom
moesma da arc umizezo iyo es kvnesa: im biWs erTi zorba glexi misdgomoda da
Seubraleblad scemda qamriT da Tan yovel dartymaze rCeva-darigebas aZlevda:
    _ xom geubnebodi, fxizlad iyavi-meTqi, _ ayolebda is, _ axla ki xma Caikminde!
    biWi exveweboda:
    _ mets aRar vizam, batono: RmerTmani, arasodes aRar vizam; sityvas gaZlevT, rom
kvlav ukeT movuvli Tqvens faras.
    don kixotma dainaxa es suraTi da risxviT aRgznebulma mkacrad SesZaxa:
    _ uRirso raindo, gana gekadreba im kacis Tavs dacema, romelsac mogeriebis Rone
ara aqvs? aba, inebeT, SebrZandiT cxenze da xelSi Subi aiReT (cxeni rom muxasTan eba,
glexis Subic zed iyo miyudebuli). maSin giCvenebT Tqveni saqcielis urigobas.
    glexma rom TaviT fexebamde SeiaraRebuli raRac moCveneba dainaxa da Tavis
mkerdiskenac misi moRerebuli Subi igrZno, ase egona, aRsasrulis dRe damidgao da amitom
mSvidobiani kiloTi miugo:
    _ batono raindo, es biWi, romelsac axla vsji, Cemi cxvris mwyemsia, magram didi
doylapiaa da ise daudevrad ekideba saqmes, rom dRe ise ar gava, ara daakldes ra; ai axla,
roca am daudevrobisaTvis da, vin icis _ cuRlutobisaTvisac _ vsji, ase meubneba, amas siaviT
Cadixar, radgan jamagiris mocema ar gindao, RmerTsa vficav da sulic ar wamiwydeba, tyuis!
    _ rogor Tu `tyuis!~ da amis Tqmas bedav, isic Cems winaSe, saZagelo xeprev! _
Sehyvira don kixotma. _ sinaTlis momfen mzesa vficav, lamis es Subi Sig mkerdSi gagiyaro.
rac ergeba, dauyonebliv gauswordi da krinti ar daZra. Torem zeciers geficebi, erTis dakvriT
suls gagacxebineb da aqve gagaTaveb. axlave axsen eg biWi!
    glexma Tavi Cahkida da xmaamouRebliv axsna biWi; xolo don kixotma biWs hkiTxa,
ramdeni marTebs Sens patronso? cxra Tvis marTebs, TveSi Svid-Svidi realio, miugo biWma.
don kixotma iangariSa da gamoiyvana, rom sul samocdasam reals Seadgenda, da glexs
ubrZana, es fuli am wamsve Caebarebina Tavis mwyemsisaTvis, Tu ar undoda sicocxles
gamoasalmebda. SiSiT akankalebulma uTxra, aki weRanac davificeo (Tumca sulac ar
dauficnia) da axlac vficav, magdeni ar mmarTebso; am tanxidan angariSSi unda Caiweros da
                      37
gamoiqviTos safasuri sami wyvili fexsacmlisa, romelic biWma gacviTao, da avdmyofobisas
orjer sisxlis gamoSvebisa, rac erT relas Seadgenso.
    _ vTqvaT, rom es asea, _ miugo don kixotma, _ magram, rac fexsacmelebisa da
sisxlis gamoSvebaSi dagixarjavs, ukve gainaRdeT, roca am biWs udanaSaulod scemT:
radgan, Tu magan Tqvengan nayidi fexsacmlis tyavi daglija, samagierod Tqven magis
sakuTari tyavi daglijeT; da Tu dalaqma sisxli gamouSva, roca biWi avad iyo, axla Tqven
uSvebT sisxls, roca magisTvis es saWiro ar aris da janmrTelia. maSasadame, amaSiac
sruliad baribarSi xarT.
    _ Cemda saubedurod, batono raindo, fuli Tan ara maqvs, magram Sin wamyves
andresi da sul wvrilad davuTvli, raca mmarTebs.
    _ RmerTma damifaros magas Sin gavyve, _ Sehyvira andresma. _ ara, Cemo batono,
magaze fiqris ki ar SemiZlia. magan rom calke momixelos, wminda barTlomes rom tyavi
gaaZvres, swored ise gamaZrobs tyavs.
    _ ara, arafersac ar gizams, _ upasuxa don kixotma. _ oRond raindTa is ordeni daificos,
romelsac ekuTvnis, me Tavs davdeb, Seni jamagiris Tavdebi viqnebi.
    _ rasa brZanebT, batono, _ uTxra biWma, _ Cemi patroni raindi rama hqna, raindTa
arc erT orderSi araa Cawerili. erTi ubralo glexia, xuan aldudo hqvia, sofel kintanaris mdidari
mcxovrebi.
    _ eg araferi, _ SeniSna don kixotma: _ aldudoebic SeiZleba iseTive rai, rogorc yvela
sxvebi arian, imitom rom Cven saxeli ki ar gvpatiosnebs, aramed saqmeni Cvenni
gvaniWeben Rirsebas: yvela CvenTagani Tavis saqmeTa Svilia.
    _ eg marTali brZanebaa, _ uTxra andresma, _ magram ra saqmeTa Svilad CaiTvleba
Cemi patroni, ofliT damsaxurebuls jamagirs rom ar maZlevs?
    _ Cemo kargo andres, _ Seawyvetina glexma, _ egre rad marcxvenT? uars rodis
vambob, moiReT mowyaleba da wamomyeviT, da vficav raindTa yvela ordens, raodenic ki
qveynad arsebobs, rom, rogorc giTxariT, sruliad CagabarebT Tqvens jamagirs da
sargebelsac mogcemT sul axalTaxali fulebiT.
    _ sargeblisa da axali fulebis micemisagan gaTavisufleb, _ uTxra don kixotma, _ rac
ergeba, ubralo realebi mieci, amaze mets arc viTxov Sengan, _ magram Seni sityva
gaxsovdes; Tu ara da, imave ordenebs vficav, sadac ar unda iyo mogZebni, Tundac xvlikiviT
xvrelSi Seimalo; da Tu gnebavT gaigoT _ amas vin gibrZanebT, maS icodeT (axla ufro
bejiTad aasruleb dapirebas): me gaxlavarT saxelovani da uSiSari don kixot lamanCeli,
borotebis laxti da usamarTlobis mmusravi. axla ki mSvidobiT brZandebodeT da ar daiviwyoT
dapireba da fici, Torem me gavixseneb Cems sityvas da samagieros mogizRavT.
    esa Tqva, rosinants dezi Semohkra da gasamarTlebis adgils gaSorda. glexma
mimaval rainds Tvali gaadevna da rodesac igi tyeSi Sevida da TvalTagan miefara, isev Tavis
mwyemss andress daubrunda da uTxra:
    _ gamigone, Svilo, Seni jamagiri unda Cagabaro, rogorc im usamarTlobis
Semmusvrelma mibrZana.
    _ sityvas gaZlevT, _ miugo andresma, _ rom Zalian did wyalobas iqmT, Tu im keTili
raindis brZanebas aRasrulebT. isemc didxans da bednierad acocxlos RmerTma gmirobisa da
samarTlianobisaTvis. vficav wminda rokes, Tu sruliad ar CamabareT Cemi jamagiri, sadac ar
unda iyos, movZebni da Tavis muqaras avasrulebineb.
    _ Zalian kargi da patiosani, mec vficav, _ uTxra glexma, _ da ai, rom dagimtkico, rogor
miyvarxar, minda davalebuli gagibevro, rom ufro meti gergos.
    es uTxra, xeli waavlo andress, isev muxaze miakra da iqamdis scema, sikvdilis piras
miayena.
    _ aba, batono andres, _ warmoTqva glexma, _ axla dauZaxeT usamarTlobis im
Semmusvrels; aba vnaxoT, amasac Semusravs da Surs iZiebs Tu ara, magram, Sens mters,
                       38
rom Tqven man veRara giSvelos-ra da veRar damiSalos Tqveni tyavis gaZroba. Tumca, ase
mgonia, es Seuracxyofa jer savsebiT ar momiyenebia TqvenTvis. o, rogor minda cocxlad
tyavi gagZro, risic ase geSinodaT. _ cemiT rom guli moijera, biWi mainc axsna xidan da
uTxra:
    _ axla wadi da Seni msajuli monaxe _ movides da Tavis ganaCeni Seasrulos.
    mduRare cremlis frqveviT ificeboda andresi, saxelovan don kixots movZebni, yvelafers
dawvrilebiT movuTxrob da Cems jamagirs sargebliT gadagaxdevinebso. am muqariT da tiriliT
wavida cocxal-mkvdari, misi patroni ki idga da xmamaRla miscinoda mimavals... ai rogori
saSualebiT iZia Suri SeuracxyofisaTvis didebulma don kixotma da erTi boroti ukve mospo
qveyanaze.
    am dros ki, Cvens rainds egona da aRtacebuli iyo imiT, rom es pirveli faTeraki mis
saraindo moRvaweobisaTis bednieri dasawyisi iyo. momxdari ambebiT sruliad kmayofili da
TavisTavad friad nasiamovnebi ganagrZobda gzas Tavis soflisaken da xmadabla
milaparakobda:
    _ hoi, mSvenierTa mSveniero, ubadlo dulsinia toboselo, Cems marjvenas vficav, rom
WeSmaritad SegiZlia Seni Tavi amqveynad mcxovrebTa Soris ubednieres mokvdavad
CaTvalo, raki xelT gipyria da qveSe ferxTa SenTa iseTi mamaci da gamoCenili raindi gyavs
damonebuli, rogoric aris da iqneba don kixot lamanCeli, romelic rogorc mTelma qveyanam
uwyis, wuxel raindad dailoca da dReski ulmoblobisa da usamarTlobisagan gaCenili didTa
udidesi, jer arnaxuli da usastikesi borotebis damxoba moaswro: ulmobel da usindiso jalaTs
xels Solti wahglija da Cvili bavSvis tani umizezo gvemas gadaarCina.
    am laparakSi erT gzajvaredins miadga da maSinve moagonda, rom amgvar alags
mogzauri raindebi gaCerdebodnen xolme, rom moefiqraT, oTxSi romel gzas dasdgomodnen.
ar undoda Tavis wodebis xalxs raSime CamorCenoda da imanac rosinanti Seayena, magram
raki gzis amorCeva Zalian gauWirda, isev amjobina rosinantisaTvis sadave mieSva da
jaglagis amorCeul gzas dasdgomoda. cxenma rom Tavisuflad igrZno Tavi, bunebiTi alRos
CagonebiT, raRa Tqma unda, Tavlisaken mimavali gza sxva gzebs amjobina. ori mili rom
gaiara, don kixotma Soridan viRac eqvsi qolgiani cxenosani dainaxa. maT ukan jorebze
mjdomi oTxi msaxuri mosdevda da sam biWsac kidev TiTo dasapalnebuli jori mohyavda
sadaviT. rogorc Semdeg aRmoCnda, eseni toledos vaWrebi iyvnen da abreSumis sayidlad
murCias midiodnen. dainaxa Tu ara es, misi azriT mogzauri raindebi, maSinve TavSi im
fiqrma gaurbina, ise moqceuliyo, rogorc romanebSi waekiTxa _ da didi xnidanve swyuroda
misi asruleba, _ erT-erTi maTgani brZolaSi gamoeTxova. amitom amayad aiWima
uzangebze, Subi magrad CabRuja, fari moifara, mgzavrebis molodinSi Sua gzaSi Cadga da
im manZilidan, saidanac danaxva SeeZloT misi da gagonebac, xma aRimaRla da rixianad
dauyvira:
    _ Tqvengans nuravis imedi nu eqneba am alags gadmoabijon, Tu ar aRiarebs, rom
dedamiwis zurgze yvelaze umSvenieresi banovania lamanCis dedofali, Seudarebeli dulsinia
toboseli!
    vaWrebi gaocebulni Sedgnen rom kargad gaerCiaT, Tu vin iyo is ucnauri kaci, maT
rom uyviroda, da misi garegnobiTa da sityvebiT male mixvdnen, ra Wkuis patronic unda
yofiliyo igi. seiris gulisaTvis da imitomac, rom SeetyoT, Tu ratom moiTxovda maTgan aseT
aRiarebas, _ erTma, maTSi ufro xumaram da enamoswrebulma, upasuxa:
    _ batono raindo! Cven ver vicnobT im keTil qalbatons, Tqven rom brZanebT;
gvaCveneT, da Tu misi mSveniereba marTla ise Tvalwarmtacia, rogorc Tqven amtkicebT,
maSin yovlis uarisuTqmelad da didis siamovnebiT vaRiarebT Tqveni sityvebis
WeSmaritebas da Tqvens brZanebasac davemorCilebiT.
    _ Tuki gaCvenebT, _ miugo don kixotma, _ da mxolod maSin irwmunebT daurRvevels
WeSmaritebas, es viTom ra Rvawli iqneba Tqvengan? saqme is aris, da mec amas moviTxov
                      39
Tqvengan, rom Cemi sityvis WeSmariteba im qalbatonis unaxavad irwmunoT, da amas mTel
qveyanaze amtkicebdeT da avrcelebdeT, Tundac amisaTvis iaraRis xmarebac
dagWirdebodeT. Tu ara da _ brZolaSi giTxovT. umsgavsno da Taxedo kacunebo! TiTo-TiTod
gamoxvalT, rogorc raindTa kanoni moiTxovs Tu Tqvenebri xalxis bilwi Cveulebisamebr erTad
damesxmiT Tavs, oriv semTxvevaSi, rogorc Tavis simarTliT Zlieri kaci, geliT _ gamodiT da
me Rirseulad dagixvdebiT.
    _ batono raindo, _ miugo vaWarma, _ yvela am sefewulebis, Cemi Tanamgzavrebis
magier mogaxsenebT, Cveni sindisi gvikrZalavs is virwmunoT, rac Cven dReSi arc gvinaxavs
da arc gagvigonia da imas vamtkicebdeT, rac alkariisa da estremaduris imperatricebsa da
dedofalT didad daamcrobT: gTxovT sindisis dasamSvideblad Tqveni gulis dedoflisa raime
pawawkintela surati gvaCvenoT, Tundac xorblis marcvlis odeni iyos; naTqvamia: batkans erTi
bRuja matyliTac icnobeno, Cvenc im suraTis naxviT sindiss davimSvidebT, da, rasaca
gvTxovT _ sruli guliT vaRiarebT. masTan, amasac mogaxsenebT: Tqveni mzeTunaxavis
mSveniereba amTaviTve ise gvjera rom Tundac cali TvaliT bruciani iyos da meoredan gogirdi
da singuri sdiodes, maSinac imdens qeba-didebas SevasxamT, ramdenic gesiamovnebaT!
    don kixotma rom es moismina, brazi metismetad moeria da dauyvira.
    _ ras mihqarav, Se bilwo da aramzadav; rasac Sen ambob, Cems dedofals iseTi ara
sdis-ra, aramed mxolod muSksa da ambrs afrqvevs; arc bruciania, arc kuziani da gvadaramis
TiTistariviT tanwerwetia. Zvirad dagisvamT maseT sazarel ciliswamebas, raica Cemi satrfos
gasaocar mSvenierebas SehkadreT!
    esa Tqva, Subi moimarjva da kadnieri vaWrisaken iseTi risxiTa da gaSmagebiT
gaeqana, rom Tu bednier SemTxvevas rosinanti Sua gzaze ar waeborZikebina, Seni mteri,
rac im Tavxed cilismwamebels daemarTeboda. rosinanti waiqca, da don kixoti Sors
gadastyorcna. da Tumca Zalian cdilobda wamoxtomas, mainc ver axerxebda, radgan farma,
Subma, dezebma da sxva misma Zvelma, javSan-abjarma metad daamZimes da adgoma
gauZneles: amaod cdilobda wamodgomas, magram am farTxalSi mainc uyviroda vaWrebs:
    _ nu garbixarT, Tqve mxdalebo, yur-moWrilo monebo, aramzadebo, nu garbixarT! me
Tu daveci _ cxenis bralia da ara Cemi, aba erTi wamovdge, gaCvenebT seirs!
    erTma gulficxma mejorem veRar moiTmina, rom Zirs gaSotili sabralo raindi
ganagrZobda uSveri sityvebiT maTs lanZRva-ginebas da gadawyvita kargad moebegva igi.
mivarda don kixots, xelidan Subi gamoglija. jer mTlad daumtvria, mere imis erTi natexiT
TviTon rainds misdga da ise aunTo gverdebi, rom, Tumca begTaric ecva, kinaRam Zvlebi
miulewa. vaWrebi mejores amaod eZaxdnen, Tavi daenebebina saralo raindisaTvis: magram,
radgan metad waxalisda cemiT, maT aRar usmenda. erTi natexi rom daamtvria zed, axla
meoreTi mihyo xeli, mere mesameTi, vidre yvela natexi zed ar mialewa, Cveni raindi am
yofaSiac ar iSlida muqaras da am avazakebis Tavze ca da qveyanas ixmobda (axla vaWrebi
avazakebad miiRo).
    cemiT rom guli moijera, mejorem Tavi daaneba da Tavis batonebs ukan gaedevna;
mimavalT gza-gza salaparakod kargi masala miecaT. don kixotma rom marto daigula Tavi,
adgoma moiwadina, magram gana nacem-natyepi da TiTqmis misikvdilebuli SesZlebda imas,
rac winaT mTelma da saR-salamaTma ver SesZlo? am samwuxaro mdgomareobaSi Tavs
imiT inugeSebda, rom swored aseTi marcxi mogzauri raindebisaTvis iSviaTi ram SemTxveva
ar iyo, da rom es marcxi cxenis mizeziT mouvida. magram adgoma verafriT veRar SeiZlo, ise
hqonda Zvlebi damtvreuli. raki veRar adga, garemoebas daemorCila da isev wola amjobina.


                       Tavi V


                      40
            sadac grZeldeba Cveni raindis bedukuRmarTi ambebi

    raki darwmunda, fexze wamodgoma da odnavi ganZrevac ki aRar SemiZliao, Cvenma
raindma, gulis gadasayoleblad, Tavis Cveulebriv wamals mimarTa, saxeldobr _ moegonebina
romelime SemTxveva romanebidan; da misma giJurma ocnebam warmoidgina scena
balduinsa da mantuanel markizs Soris, roca karlotom mTebSi datova daWrili balduini, _ es
istoria kargad ician bavSvebma. cnobilia WabukTaTvisac, mas siyvaruliTa da gulisxmierebiT
epyrobian moxucnic, magram, miuxedavad yovelive amisa, iseve sarwmuno da
dasajerebelia, rogorc mahmadis saswaulebi. am istoriis gaxseneba metad eama don kixots,
radgan fiqrobda, Cemi axlandeli savalalo mdgomareoba zedgamoWriliao; da ai, uimedo saxiT
miwaze goraoda daiwyo da uRrmesi grZnobiT misustebuli xmiT im sityvebs imeorebda, ra
sityvebsac romanis avtori daWril tyis rainds aTqmevinebs:

              o, seniora, sada xar, modi,
              gaiziare es mwuxareba.
              an Sen ar uwyi Cemi wameba,
              an wamebuli ar gebraleba.

   romansi ganagrZo da mivida Semdeg leqsamdis:

              o, mantuis mbrZanebelo,
              biZaCemo da mefev...

bedad ise moewyo saqme, rom im dros, roca am striqonebamde mivida, gzaze SemTxveviT
gamoCnda misi sofleli glexi; wisqvilSi safqvavi waeRo da axla Sin brundeboda. miwaze
dagdebuli kaci rom dainaxa, dauZaxa: vina xar da ra satkivari dagmarTnia, rom egre
sacodavad hgminavo? axla don kixotma Tavi balduinad warmoidgina da es glexkaci kidev
Tavis biZad, mantuis markizad miiRo. amitom ara upasuxa-ra da ganagrZo Tavisi romansi,
sadac moTxrobili iyo misi ubeduri ambebi, imperatoris Svilis mijnuroba mis meuRlesTan, erTi
sityviT, yvelaferi, rasac am romansSi mRerian.
    yvela am sisulelem friad ganacvifra glexi. Zallian gaukvirda raindis bodva. don kixots
ketiT cemisgan Camsxvreuli zaradi moxsna, mtvriT gaTxupnuli pirisaxe moswminda,
maSinve icno da uTxra:
    _ senior kexana (radgan ase eZaxdnen srul Wkuaze yofnis dros, roca mSvidobian
idalgod cxovrobda da jer mogzaur raindad ar qceuliyo), erTi mibrZaneT, RvTis gulisaTvis, aq
rogor gaCndiT da eg yofa vin dagawiaT?
    magram don kixoti pasuxs ar aZlevda da isev Tavis romanss ganagrZobda. maSin,
keTilma glexma, kiTxviT rom vera gaawyo-ra, guldasmiT, rogorc ki SeeZlo, qaSqanebi da
samklavebi moxsne da gasinja, Wriloba xom arsad aqvso; raki darwmunda, rom Wriloba ar
hqonda, ris gaWirvebiT, damtvreul-dabeJili raindi fexze wamoayena da virze Sesva, mere
iaraRi moagrova, erTi bewo Subis natexic ki ar dautovebia, erTnairad rosinants daakra
unagirze, virsa da cxens sadaveebi dauWira da soflisaken gaemarTa; im abdaubdisa ki sul
vera gaigo-ra, rasac don kixoti bodvaSi iyo garTuli, mainc etyoboda, Zalian cudad grZnobda
Tavs, pirdapir jdoma aRar SeeZlo, ris vai-vaglaxiT gadawoliliyo unagirze da xandaxan iseTi
mware gminva aRmoxdeboda, misi xma zecamde aRwevda xolme. glexs rom saqme
gauWirda, hkiTxa: ra gawuxebso? magram, unda vifiqroT, rom TviTon eSmaki agonebda misi
sakuTari faTerakebis msgavs ambavs, radgan amJamad balduini miaviwyda da moigona is
ambavi, roca antekeris mmarTvelma rodrigo de narvaesma mavri abindaraesi Seipyro da
Tavis cixe-darbazSi tyved waiyvana. amitom, roca glexi meored SeekiTxa, Tavs rogor grZnob
                       41
da ra gawuxebso, man migo imave sityvebiTa da gamoTqmebiT, romliTac upasuxebs tyve
abenseraJi rodrigo de narvaess, xorxe de montemaioris `dianaSi~. es wigni wanakiTxi
hqonda Cvens rainds. mere yvela amas iseTi miTvisebiT ambobda, rom glexi Tavs imtvrevda
am abdaubdaSi rame gaego da mzad iyo suli eSmakisTvis mieyida. axla ki mTlad
darwmunda, rom misi mezobeli Wkuaze Semcdariyo, da rac ki SeeZlo, daeSura _ Cqara
misuliyo Sin da ubeduri raindis im sulelur bodvas Cqara daRweoda, radgan Tavi moaZula
misma gulisgamawvrilebelma sityvebma. don kixotma mainc kidev Tavisi moayola:
    _ icodeT, Cemo batono, senior rodrigo de narvaes, me rom xarifas mogaxsenebdiT,
axla igi mSvenieri toboseli dulsineaa, da imis sadideblad Camidenia, awca viqm da kvlavac
Caviden udidesTa saraindo RvawlTa, romelTa msgavsi arc unaxavT, arca xedaven da
veWvob, rom momaval saukuneebSi odesme ixilon!
    amaze glexma miugo:
    _ gamigoneT, Cemo batono, senior, _ vaime codvils _ don rodrigo de narvaesi da
mantuis markizi saidan viqnebi, me Tqveni mezobeli alonso gaxlavar; arc Tqven xarT balduini
da mavri abindaraesi, Tqven brZandebiT patiosani idalgo batoni kexana.
    _ me TviTon vici, vinca var, _ uTxra don kixotma, _ da isic vici, rom araTu im
raindebad SemiZlia viyo, vinc axla davasaxele, aramed safrangeTis yvela Tormet
didebuladac da didebis cxra gmiradac, imitom, rom maT mier Cadenili sagmiro saqmeebi
yvela erTad da TiToeuli cal-calke Cemgan Cadenil gmirobasTan SedarebiT Ciradac ar Rirs.
    amgvari baasiT Cvenma mgzavrebma mzis Casvlisas TavianT sofels miaRwies;
magram glexkacs ar undoda Cveni idalgo nacnobebs am yofiT enaxaT _ nacemi da virze
ZlivsRa mjdomi, da amitom soflis gareT Seicada. rodesac misi azriT, kargad dabindda,
sofelSi Sevida da don kixotis saxlisaken gaemarTa. am dros iq yvelani gaocebulni da
Sewuxebulni iyvnen imiT, rom patroni ase ukvalod gaqra. iq iyvnen don kixotis guliTadi
megobrebi, soflis dalaqi da mRvdeli. saxlis gamge elaparakeboda maT da kiTxavda mRvdels:
    _ ras ityviT, Tqveno mowyalebav, senior licenciato pero peres (ase eZaxdnen
mRvdels), Cemi batonis ubedurebaze? sad unda wasuliyo, ager sami dRea, rac wavida da
aRarc sadme misi cxenia, aRarc Subi, arc fari da arc sxva iaraRi. ah, ra ubeduri qali var!
geficebiT, es sul im SeCvenebuli saraindo romanebis brali unda iyos, dilidan saRamomdis
maT kiTxvaSi rom iyo. im wignebma auries tvini; es ise namdvilia, rogorc isa, rom Tqven axla
aqa brZandebiT. axla magondeba, Tu ramdenjer uTqvams TavisTvis, mogzauri raindi unda
gavxdeo, faTerakebis saZebnelad mTeli qveyana unda moviaroo. viS, netav ra iqneboda,
satanasa da barbaras waeRoT is wignebi, rom iseTi gonieri kaci SeSales Wkuaze, _
lamanCSi badali ar moepoveboda!
    amasve ambobda don kixotis diswuli da umatebda:
    _ iciT, batono ostato nikolas (ase eZaxdnen dalaqs), xSirad mxdeboda xolme, rom
batoni biZaCemi ramdenime dResa da Rames zedmiyolebiT im SeCvenebuli romanebis
kiTxvaSi atarebda, Semdeg cnobadakarguli gadaagdebda wigns, wamoxteboda, iZrobda
xmals, ramdenjerme kedels sTxleSda, da qancmileuli iZaxda: oTxi goliaTi movkali, taniT oTx
koSkze umaRlesio; am dros rom wurwuriT rom ofli sdioda, imaze kidev ambobda, es sisxliao
da maTTan brZolaSi miRebuli Wrilobebidan mdiso. mere erT veeberTela azarbeSa civ wyals
dalevda, guls gaigrilebda, damSviddeboda da gvarwmunebda, es wyali ki ara, mkurnavi
sasmeli davlieo, Cemma megobarma, didma jadoqarma da brZenma eskifem momitanao. vai,
Cems Tavs, sul Cemi bralia, ratom maSinve ar SegatyobineT rom batoni biZaCemi aseT
giJur saqmeebs Cadioda, egeb droze gewamlaT, rom seni ise Zalian ar gaZneleboda. maSin
rom meTqva, iqneb misi Svela jer kidev SesaZlebeli yofiliyo. imis meti ki ara undoda-ra,
oRond yvela es wyeuli wigni (aseTebi ki blomad hqonda) erTianad dagewvaT: maTSi bevri
iseTia, rom eretikosTa wignebiviT dawvis Rirsia.


                      42
    _ marTals ambobT, _ miugo mRvdelma. _ mec amas vfiqrob da sityvas gaZlevT, rom
xvalve autodafes gavumarTavT maT. erTianad cecxlSi gamovbugavT, raTa kvlav ar aRZran
adamianebi im saqmisaTvis, romelTac Cadis axla maTi wamkiTveli Cemi ubeduri megobari.
    don kixotsa da mis Tanamgzavrs esmodaT mTeli es saubari da glexisaTvis savsebiT
naTeli gaxda mezoblis avadmyofobis mizezi; amitom xmamaRla gaiyvira:
    _ kari gaaReT qalbatono: movida mZimed daWrili seniori balduini da seniori mantuis
markizi, igive seniori mavri abindaraesi, igi datyvevebuli mohyavs antekeris bZanebels
mamac rodrigo de narvaess.
    am SeZaxilze yvelani gareT gamocvivdnen: mamakacebma dainaxes TavianTi
megobari, qalebma patroni da biZa, da xvevna-kocna dauwyes mas, xolo am dros don kixoti
ganagrZobda virze jdomas da Zirs Camosvlas ver axerxebda. man warmosTqva:
    _ SesdeqiT yvelani: mZimed var daWrili Cemi cxenis mizeziT. loginSi CamawvineT da
Tu SesaZloa damiZaxeT jadosan urgandas _ wylulebi Semixvios da ganmikurnos.
    _ xedavT ra ubedurebaa! _ Sehyvira saxlis gamgem, _ gamovican Tu ara, romeli fexiT
koWlobs Cveni seniori? mobrZandiT, batono, keTili iyos Tqveni mobrZaneba, da yvela u r g a
d a s Tavi anebeT: Wrilobas uimisodac kargad SegixvevT da gangkurnavT. aTasjer
SeaCvenos RmerTma is Tqveni wyeuli rainduli wignebi, mag yofamdis rom migiyvanes.
    Semdeg don kixoti loginSi Caawvines da roca gasinjes da Wriloba versad ki versad
hpoves, man auxsna, daWrili ar var, mxolod Cemi cxenis mizeziT davibegveo. rosinanti
swored im dros waiqca da qveS momitana, rodesac aTas goliaTs martoka vebrZodio.
ambobda, maTze usaSinlesi da usazarlesi qmnilebani dedamiwas ar warmouSviao.
    _ o-ho-ho, xedavT ra ambavia, _ SeniSna mRvdelma, _ goliaTebamdisac misula
saqme. Tavs geficebi, xval, mzis Casvlamdis, sul erTianad cecxls mivcem im wignebs.
    megobrebma da Sinaurebma, mravali ram gamohkiTxes don-kixots, magram man
arafris Tqma ar moisurva, mxolod iTxovda, rame maWameT da momasveneTo, radgan
yvelaze metad Wama da Zili mindao. Txovna mswrafl ausrules da masukan mRvdelma
dawvrilebiT gamohkiTxa glexkacs, sad da rogor ipova don kixoti; imanac uambo, Tu rogor
naxa Sig Sua gzaSi dagdebuli, rogor wamoiyvana viriT. da gaimeora yvela is sisulele, rasac
gzadagza roSavda Cveni raindi. am nambobis Semdeg licenciants kidev ufro gaucxovelda
gegmis Sesrulebis survili. asec moiqca: meore dRes gauara Tavis megobars dalaqs, ostat
nikolass, da oriveni don kixotis saxlisaken gaemarTnen.
                      Tavi VI

          Tu ra guldasmiTa da seiriT gasinjes mRvdelma da dalaqma
             Cvenimaxvilgonieri idalgos biblioTeka

    xolo don kixots jer isev eZina. mRvdelma diswuls im oTaxis gasaRebi sTxova, sadac
esoden didi ubedurebis mizezi _ wignebi inaxeboda. Zmiswulma didi siamovnebiT ausrula
Txovna. kari rom gaaRes, yvelani Sig Sevidnen saxlis gamge qaliTurT; aq asze meti did
taniani wigni daxvdaT, mSveniers ydebSi lamazad dakazmuli, da imaT garda kidev
ramdenime momcro tanisa iyo. rogorc ki saxlis gamge qalma isini Semosuli dainaxa ficxlav
oTaxidan gamovida da patara xans ukan aiazmis wyliTa da usufiT dabrunda.
    _ Tqvens madls, senior licencianto, _ uTxra man, _ es aiazma saxureT am oTaxs,
egeb Zala daekargoT, rac am wignebSi grZneulni imyofebian da Cveni mojadoeba veRar
SeiZlon, imis samagierod, aqedan rom vaZevebT, Torem gamogvecxadeba erT-erTi im
                      43
grZneulTagani, am wignebs rom avseben, mogvajadoebs da samagieros mogvizRavs,
radganm vapirebT mis TanamoZmeTa gapampulavebad da miwis pirisagan mis aRgvas.
    licenciants am gulubryvilobaze gaecina da dalaqs sTxova, is wignebi rigrigobiT
miewodebina gadasasinjad, Tu ra ewera Sig, rom uvnebeli wignebic daumsaxureblad cecxlSi
ar mohyolodnen.
    _ apa, pa, pa! erTic ar daindoT, _ wamoiZaxa diswulma. _ yvelani arian, yvelani, Cveni
ubedurebis mizezni. kargiiqneba fanjridan gadauZaxoT ezoSi, iq erTad movagrovoT da cecxli
wavukidoT; an ara, aq rom bolma ar Segvawuxos, emjobineba bakSi gavitanoT da iq erTi
kargi koconi avagizgizoT!
    saxlis gamge qalic amave azrisa iyo: ai rogor surdaT maT am umanko balRebis
daRupva. magram mRvdeli ar daeTanxma maT. undoda wignebis saTaurebi mainc gaego da
sinJva dauwyo. ostat nikolasisagan miwvdili pirveli wigni aRmoCnda amadis galelis istoria
oTx naWilad. mRvdelma warmoTqva:
    _ aq swored bedis ganaCens vxedav, radgan, rogrc msmenia, esaa espaneTSi
dabeWdili pirveli rainduli romani da iqidan warmoiSva yvela danarCeni. amitom vfiqrob,
rogorc mTels am mavne seqtis meTaurs, daundoblad unda mivusajoT cecxlSi dawva.
    _ ara, senior, _ Seesityva dalaqi, _ rogorc gamonaklisi, modi eg wigni davindoT,
radgan bevrisagan gamigonia, yvela saraindo wignze ukeTesi eg aris Turme, romelic ki
odesme dawerila.
    _ egec ki marTalia: rogorc nimuSi da magaliTi, Rirsia epatios, _ miugo mRvdelma; _
maS miviRoT es mxedvelobaSi da jerxanad sicocxle vaCuqoT. aba, axla vnaxoT amas ra
mosdevs.
    _ `esplandianis Tavgadasavali~, amadis galelis kanonieri Svilisa, _ uTxra dalaqma.
    _ simarTle unda iTqvas, warmoTqva mRvdelma, _ mamis Rvawli Svils Rirsebad rodi
CaeTvleba. aiReT igi, qalbatono saxlis gamgev da fanjridan gadauZaxeT, Cvens kocons
safuZveli am wignma daudos.
    saxlis gamge qali am brZanebis aRsrulebas siamovnebiT daeSura dakeTili
`esplandiani~ damsaxurebuli xvedris misaRebad ezoSi gadaabrZana.
    _ aba, Semdeg ra aris? _ hkiTxa mRvdelma.
    _ Semdeg `amadis berZenia~, _ ganagrZobda dalaqi, _ da, ueWvelia, yvela wigni rac
Taroze awyvia, amadisebis gvareulobaze iqneba dawerili.
    _ maS yvela ezoSi gadauZaxe, _ uTxra mRvdelma. _ ise Zlier minda cecxlSi
gamovburo dedofali pintikinestra, mwyemsi gogo darineli misi eklogebianad da am avtoris
mTeli saSinlad gaberili abdaubdebiT, rom maTTan erTad Cems mSobels mamasac ki
gamovwvavdi, axla rom mogzauri raindis saxiT gamomcxadeboda.
    _ mec egre mgonia, _ daeTanxma dalaqi.
    _ meca, _ miayola diswulma.
    _ maS Tu egrea, esenic Tavis amxanagebTan miabrZandnen, _ Tqva saxlis gamge
qalma. igi uamravi tomebiT datvirTes, da imanac, kibeze Causvlelad, pirdapir fanjridan
gadayara isini.
    _ eg kasriviT gaberili wigni raRaa? _ hkiTxa mRvdelma.
    _ es aris `don olivante de laura~ _ upasuxa dalaqma.
    _ ho, eg romanic imis SemTxzvelia, vinc `yvavilTa walkoti~ dawera, _ Tqva mRvdelma.
_ ar vici, RmerTmani, romelSi ufro bevri marTalia da, anu ukeT, romeli ufro naklebad styuis.
erTis Tqma ki SemiZlia:maincdamainc batonma olivantemac inebos ezoSi gadabrZaneba,
imis samagierod, rom bevri axirebuli da Tavxeduri sisulelea Sig moCmaxuli.
    _ Semdeg modis `florismsrte hirkaneli~, _ ganagrZobda dalaqi.
    _ aha, vaJbatoni florismartec aq brZanebula? _ SesZaxa mRvdelma, _ maS Tavis
amxanagebTan wabrZanebas daeSuros, nu davindob mag uxeSs, uxeirod moTxrobil wigns _
                       44
nurc imisaTvis, rom ucnaurad gaCnda da nurc imisatvis, rom daujerebeli ambebiT aris savse.
aba, qalbatono saxlis gamge magasac Tavis gza uCveneT.
    _ siamovnebiT, senior, _ eubneboda saxlis gamge da udidesi xalisiT asrulebda, rasac
ubrZanebdnen.
    _ ai esec, `platir raindi~, _ auwya dalaqma. _ Zveli wigni, magram Sig ki imdeni ara
yria-ra, magis dandoba rom Rirdes. ezo uCveneT da moispo magis saxsenebeli.
    esec Seasrules. Semdeg sxva wigni gadaSales da waikiTxes saTauri: `jvris raindi~.
    _ aseTi RvTiuri saxelisaTvis, magis avtoris uvicobis dandoba SeiZleboda, magram
tyuilad rodi amboben: `jvris ukan boroti sulisa geSinodeso~. _ maS eg raindic gadauZaxeT _
Wiakokona daamSvenos.
    dalaqma kidev aiRo erTi wigni da Tqva:
    _ ai `raindobis sarke~.
    _ magas vicnob, _ miugo mRvdelma. _ magaSi marTlismoyvare istorikos turpinisagan
moTxrobilia ambavi safrangeTis TormeTi didebulisa, reinaldo montalbanelisa da misi
megobar-amxanagebisa. yvela isini kakusze uaresi avazakebi iyvnen. WeSmaritad, maT
mxolod samudamo eqsorias mivusjidi imis pativiT, rom magan maTeo boiardoze zegardmo
STagoneba moaxdina da es boiardo kidev qristianma poetma lodoviko ariostom Tavis
poemisaTvis masalad moixmara. xolo, Tu es ukanaskneli Cvens wignebs Soris aRmoCndeba
da davinaxavT, rom Tavis mSobliur enaze aRar laparakobs, araviTar pativs ar davdeb,
magram Tu Tavis eniT ilaparaka, TayvaniscemiT Tavze davidebT.
    _ aristo italiur enaze maqvs, magram misi ara gamegeba-ra, _ warmoTqva dalaqma.
    _ arcaa saWiro, rom gaigo, _ SeniSna mRvdelma. _ masTan araferi gveTqmoda sen-
ior kapitnis sawinaaRmdegod, Cvens gasacnobad, mTels espaneTSi kastilurad morTuli rom
ar gaevrcelebina es wigni, ragdan amiT bunebrivi Sno da lazaTi daukarga mas. neta imas
SesaniSnavi vera gaego-ra. Tumca ase iqceva yvela, vinc cdilobs sxva enaze Targmnos
leqsadTqmuli Txzuleba: radgan, rac ar unda gulisxmierni da daostatebulni iyvnen
mTargmnelebi, _ verasodes miaRweven srulyofil formas, sruliad ver gadmoiReben dednis im
Rirsebas da mSvenierebas, romliTac es poemebi gaCndnen am qveyanaze. amitom am
biblioTekaSi aRmoCenili safrangeTze moubari sxva wignebi amomSrali Wis fskerSi CavawoT
da iq SevinaxoT, manam gonivrulad ar movifiqrebT, Tu ra unda vuyoT maT. `bernardo del
karpiosa~ da `ronsevals~ ki am wyalobas ar vaRirseb, da Tu aq sadme xelSi Camivardebian,
maSinve qalbatonTan saxlis gamges gadavcem da ise Seubraleblad cecxls SeukeTebs.
    dalaqi mRvdels yvelaferSi daeTanxma da acxadebda, yvelaferi es marTalia da
sworiao, radgan icoda, mRvdeli iseTi Cinebuli qristiani da iseTi marTlismoyvare iyo, rom
mTeli qveynis simdidre simarTlis gzas ver gadaaxvevinebda. Semdeg dalaqma erTi wigni
gadaSala. es iyo `palmerinos zeTisxilisqveyneli~. mis gverdiT ido meore, `palmerinos
ingliselis~ saTauriani. licenciantma dainaxa isini da Tqva:
    _ Cqara mosWeriT eg zeTisxilis xe, dawviT da mtveri qars mieciT. inglisuri palma ki
SeinaxeT, _ igi Zvirfasi Txzulebaa da iseTive Zvirfasi kolofis Rirsia, rogorc aleqsandrem
dariosis sasaxleSi ipova da Sig homerosis poemebs inaxavda. es wigni, sayvarelo megobaro,
ornairad aris Zvirfasi: erTi, rom TavisTavad Cinebulia, da meorec, brZen da maxvigonier
portugaliis mefis Txzulebad sTvlian. mag wignSi mosxenebuli faTerakebi, miragvardis cixe-
darbazSi rom momxdaran, mofiqrebulnic Cinebulad arian da awerilnic sagangebod; sityva-
pasuxi msubuqi da cocxalia. cxadia, gonieri da zrdilobiani da yvelaferSi moubaris xasiaTsa da
mdgomareobas Seesabameba. amitom vfiqrob, Tu Tqveni nebac iqneba, batono ostato
nokolas, es romani da `amadis galeli~ kocons gadavanarCunoT, xolo danarCenTa gasinjvac
ki ara Rirs: dae, yvela daiRupos.
    _ ara, senior, moiTmineT, _ Sehyvira dalaqma, _ am didebul `don belianisze~ raRas
ityviT xelSi rom miWiravs?
                       45
    _ mag wignis damweri, _ Tqva mRvdelma, _ urigos ar izamda, cotaodeni revandi
mieRo, rom Tavis belianisis meore, mesame da meoTxe nawilSi imdeni naRveli ar CaenTxia.
magaSi rom didebis taZaria da mravali sxva uaresis sisulele da abdaubda, jerxanad is
amovglijoT, xolo saboloo ganaCenis dadgena ki im imediT SevicadoT, egeb is zne
gaisworos, da maSin gadavwyvitoT mkacrad Tu lmobierad mopyroba, xolo jerjerobiT,
sayvarelo megobaro, Sin waiReT da iseT alags SeinaxeT, veravin miagnos da ar waikiTxos.
    _ didi siamovnebiT, _ miugo dalaqma. mas aRar surda rainduli romanebis gadasinjviT
daqanculiyo, saxlis gamges moubrunda da sTxova _ yvela danarCeni gausinjavi didroni wigni
mohxvete da ezoSi gadayareo.
    saxlis gamge arc yru da arc suleli, im gunebaze iyo, rom mTeli qveynis wignebis
dawva erCivna Txeli tilos erTi naWris moqsovas; Txovna aRar gaameorebina, rva wigns
erTad moxvia xeli, fanjarasTan miitana da gadayara, magram, radgan erTad Zlier bevri wigni
aiRo, erTi wigni dauvarda da swored dalaqis fexebTan daeca. man aiRo, gadaSala da
waikiTxa: `saxelovani raindis tirans TeTris istoria~.
    _ ufalo Segviwyale, _ xmamaRla SesZaxa mRvdelma, _ nuTu `tirant TeTric~ aqaa?
momeci saCqarod, Zvirfaso megobaro, darwmunebuli iyaviT, rom es wigni mxiarulebis
salaroa da Seqcevis madani. amaSia don kirielebis montalbanelis, misi Zmis, saxelovani
raindis tomas montanbanelisa da raind fonsekis ambebi; aq moTxrobilia mamaci tiranis
brZola dogTan, qalwul plaserdemavidis TvalTmaqcobani, qvriv reposadas samijnuro oinebi,
da dasasrul, imperatricisagan Tavisi mejinibis ipolites Seyvareba. simarTle unda
mogaxsenoT, senior, es wigni iseTi kiloTia dawerili, rom mTel qveyanaze badali ar
moepoveba. am wignSi raindebi Wamen, svamen, ZinavT, RviZvT, TavianT loginSi kvdebian,
sikvdilis win anderZsa sweren, erTi sityviT, aq bevr imisTanas Sexvdeba kaci, rasac sxva
amis msgavs romanebSi vera naxavs. yvela amis miuxedavad, unda mogaxsenoT, damweri
Rirsia samudamod galerebze gaigzavnos im mravali sisulelisa da moCmaxuli
abdaubdebisaTvis, riTac savsea es Txzuleba. aba Tan waiReT, waikiTxeT da darwmundebiT
rom rac vTqvi, namdvili simarTlea.
    _ batoni brZandebiT, _ magram im darCenil wignakebs raRa vuyoT?
    _ eseni rainduli romanebi rodi iqnebian. uTuod sxvadasxva leqsebis krebulebia, _ Tqva
mRvdelma.
    erTi maTgani gadaSala da waikiTxa saTauri: xorxe de montemaioris `diana~ ifiqra,
danarCnebic amis msgavsni iqnebiano, da warmoTqva:
    _ romanebiviT amaTi dawva saWiro ar aris, radgan eseni ubralo drosgasatareblad ari-
an gamosadegni da maT saraido wignebiviT arasodes aravis vneba ar SeuZliaT.
    _ rasa brZanebT, senior! _ Sehyvira diswulma, _ Cemis azriT mag wignebis dawvac
sxvebTan erTad aucilebelia, Torem, biZaCemma gankurnebis Semdeg mogzaur raindobas
Tavi rom daanebos da mag leqsebs dauwyos kiTxva, SesaZlebelia axla mwyemsoba
moiwadinos da mwyemsuri simReriT da salamuris dakvriT mTa-tyeebSi saxetialod wavides:
an, vin icis, axla poetoba moindomos da leqsebis wera daiwyos. es seni ki Turme uaresia:
gadamdebic aris da ukurnebelic.
    _ marTals ambobs es qali, _ Tqva mRvdelma. _ gonivruli iqneba Cvens megobars
yvelaferi movaridoT, rasac ki misi senis xelmeored dabruneba SeuZlia. maS raki
montemaioris `dianad~ viwyebT, Cemis azriT, SeiZleba is ar davwvaT, mxolod saWirod
mimaCnia, sul amovglijoT, rac magaSi brZen felisias netarebasa da jadosnur wyaroebs
exeba, da TiTqmis yvela grZelstriqoniani leqsic Tan mivayoloT: maSin, magis prozis
pativiscemiT, SeiZleboda Tavisgvar wignebSi saukeTesod CaTvliliyo.
    _ ai kidev egreT wodebuli `meore diana~. Txzuleba salamantinelisa, _ ganagrZobda
dalaqi, _ da aha, kidev erTic, xil polos Txzuleba.


                       46
    _ mere ra, _ miugo mRvdelma, _ dae, salamantinelis `diana~ dasjilTa ricxvs miemetos
da ganamravlos dasawvavad ganwirulTa rigebi. xolo xil polos `diana~ ki im pativiT
SevinaxoT, ra pativiTac TviTon apolonis Txzulebas SevinaxavdiT. magram axla, batono
naTlimam, sxva wignebis gasinjvas davuCqaroT, Torem dro aRar aris.
    _ ai, `aTi wigni siyvarulis saunjisa~, sardineli poetis antonio de lofrasos Txzuleba, _
Tqva dalaqma.
    _ Cemi mRvdelobis madlsa vficav, _ warmoTqva mRvdelma, _ mas aqeT, rac apoloni
apolonobs, muzebi muzoben da poetebi poetoben, magaze salaRobo, uazro da Smagiani
wigni jer aravis dauweria, da igi Tavisgvar wignTa Soris saukeTeso da uZvirfasesi Txzulebaa,
romelic odesme unaxavT amqveynad. visac eg ar waukiTxavs, unda damijeros, imas
arasodes WeSmaritad mxiaruli ara waukiTxavs-ra. aq momeciT eg wigni, Zvirfaso megobaro.
merwmuneT, am wignSi rom florenciuli abreSumis anafora SemomaZlion, _ ar gaviReb.
    _ da man udidesi kmayofilebiT calke gadasdo wigni; dalaqi ki ganagrZobda:
    _ Semdegi wignebia: `iberieli mwyemsi~, `henaresis nimfebi~ da `eWvianobis wamali~.
    _ magaTTvis Tavs nu SeiwuxebT, _ uTxra mRvdelma. _ eseni qalbatono saxlis
gamgis saerTo uflebas gadavceT. gTxovT, nu mkiTxavT, rad viqcevi ase, Torem verasodes
ver movrCebi am saqmes.
    _ ai, `mwyemsi filidi~, amaze raRas ityviT? _ hkiTxa nikolasma.
    _ eg mwyemsi ki ar aris, dedaqalaqis brZeni da xelovani mkvidria. ise unda SevinaxoT,
viTarca Zvirfasi ram ganZi, _ SeniSna mRvdelma.
    _ am sqel toms, _ ganagrZobda dalaqi, _ aweria: `sxvadasxva leqsTa salaro~.
    _ magaSi rom magdeni leqsebi ara yofiliyo, _ miugo mRvdelma, _ bevrad ukeTesi
wigni gamovidoda da ufro davafasebdiT. am wignidan unda gamoimarglos sarevela balaxi da
gaiwmindos ramdenime urigo leqsidan, sxva mSvenier leqsebSi rom aris areuli. SevinaxoT
igi, Tundac imis pativiscemiT, rom magaTi mTxzveli Cemi megobaria da sxva Txzulebebi ufro
gmiruli da Cinebuli Sinaarsisa aqvs.
    _ ai lopes maldonados `leqsTa kona~.
    _ magis damwersac vicnob, Cemi kargi megobaria, _ Tqva mRvdelma. _ sakvirveli
saamo xma aqvs, roca Tavis leqsebsa mReris, msmenelsa xiblavs, da roca kiTxulobs,
aRtacebiT usmenen. marTalia, magas cotaTi gaWianurebuli eklogebi aqvs, magram ara
uSavs-ra, kargi ram sigrZiT rodi daiwuneba. maS, rCeulebs amovuyenoT gverdSi. aba, axla
vnaxoT, magas gverdze ra udevs?
    _ es migel servantesis `galaTeaa~, _ upasuxa dalaqma.
    _ es servantesi Cemi didi xnis megobaria, _ SeniSna mRvdlma. _ sawyali migeli!
siduxWiresa da ubedurebaSi ufro gamocdilia, vidre leqsebis weraSi. mis wignebSi Cans
gamomgonebloba, magram, rasac iwyebs, veRar amTavrebs xolme. davucadoT `galaTeas~
dapirebul meore nawils; iqneb gamoswordes, daimsaxuros lmobiereba da is nakli aicdinos
Tavidan, risTvisac am pirvel nawils hkicxaven. manam ki, batono naTlimam, eg wigni
Tqvensas SeinaxeT.
    _ didi siamovnebiT, _ miugo dalaqma. _ ai kidev sami wignaki: don alonso da ersilias
`araukana~, kordoveli msajulis xuan rufos `austriada~ da valensieli poetis qristobal de
viruesis `monserati~.
    _ samive wigni saukeTeso gmiruli leqsebiT arian dawerilni espanurad, _ Tqva
mRvdelma; _ RirsebiT italiel Cinebul poemebsac ar Camouvardebian. SevinaxoT isini,
viTarca Cveni espanuri poeziis Tvalni patiosanni.
    dabolos, wignebis gadasinjvam Zlier moqanca mRvdeli, da gadawyvita yvela darCenili
wigni gadaurCevlad daewvaT. magram am dros dalaqma kidev gadaSala erTi momcro wigni
da saTauri waikiTxa: `anjelikas cremlebi~:


                       47
   _ im anjelikasTan erTad me TviTonac davRvridi cremlebs, am wignis dawva Tu
momiwevda. _ Tqva mRvdelma _ magis damweri ara marto espaneTis, aramed mTeli
qveynis yvelaze gamoCenili poetia. da martooden es Cinebuli wigni ki ar SesZina Cvens
mwerlobas, man didi ostatobiT Targmna oviduisis ramdenime Tqmuleba.


                      Tavi VII

     ambavi Cveni gulkeTili raindis don kixot lamanCelis meored gamgzavrebisa

    mRvdelma rom es sityvebi daasrula, swored im wuTSi don kixotis xma moesmaT:
    _ aqeT, aqeT, uSiSaro raindebo! _ gahyviroda is. _ dadga dro Tqveni Zlieri mklavis
Zal-Ronis gamoCenisa. am kariskac raindebs surT miiTvison turnirze gamarjvebis saxeli da
dideba.
    am yvirilsa da xmaurze Cvenma megobrebma wignebis Cxrekas Tavi anebes d don
kixotis oTaxSi Secvivdnen. zogierTebi fiqrobdnen, am mizeziT ganusjelad da ganukiTxavad
cecxlis msxverplni gaxdnen `karolea~, `lomi espaneTisa~ da don luis de avilas Txzuleba
`saqmeni imperatorisa~, Tumca, SesaZlebelia, mRvdels rom moeswro maTi gasinjva, aseT
mkacr ganaCens ar gamoutanda.
    saZile oTaxSi rom Sevidnen, don kixoti loginidan wamomxtari dainaxes, xelSi maxvili
eWira da erTi yviriliT da aurzauriT TvalebdaWyetili aqeT-iqeT iqnevda xmals, viTomc kedlebs
eomebao. ise mxned da xalisianad iyo, TiTqos arc ki uZiniao. rogorc iyo daaSoSmines da
isev loginSi Caawvines. cota rom damSvidda, am sityvebiT mimarTavda mRvdels:
    _ senior mTavarepiskoposo turpine! WeSmaritad didi sircxvilia maTTvis, visac Tormet
didebuls vuwodebT, rom isini am turnirze gamarjvebas maincdamainc karis raindebs
uTmoben. gana Cven, mogzaur raindebs ufro ar Segvferis es gamarjveba? wina sam dRes
gamarjveba xom Cvensken iyo!
    _ damSviddiT, Cemo batono, yovelive RvTis xelT aris, _ miugo mRvdelma, _ da Tu
misi neba iqneba, is droc Cqara mova, rom gamarjvebam xeldaxel Tqvens farxmals mohfinos
naTeli, nu daRondebiT da gaxsovdeT: xSirad aris xolme, _ dReis dakarguls xval vpoulobT.
axla ki amas girCevT, Tqvens gankurnebaze ifiqroT; radgan ase mgonia, Tu mZimed daWrili
ara, Zalian daqanculi mainc xarT.
    _ ara, daWrili ara var, magram Zalian daqanculi da dabegvili ki var, _ miugo don
kixotma: _ an ki ra sakvirvelia, muxis ketiT mbegva im nabiWvarma roldanma da imaze iZia
Suri, rom mis trabaxobas marto me aRvudeq win da saraindo saqmeebSi marto me viyavi
misi metoqe. magram erTi am loginidan ki avdge, da renaldo montalbaneli nu viqnebi, Tu
Cemi cema Zvirad ar davusva, rac ar unda mojadoebuli iyos. manamde ki raime sauzme
momitaneT, radgan axla yvelaze ufro mWiria moRoniereba, xolo samagieros gadaxda Cemze
moagdeT.
    asec moiqcnen: saWmeli moutanes. Cveni raindi kargad rom gamoZRa, kargad
daiZina, misi aseTi ucnauri sigiJe yvelas ukvirda.
    imave Rames saxlis gamge qalma ezoSi gadayril wignebs da iams, ris gasinjvac ver
moaswres, erTianad cecxli waukida, da albaT _ maT Soris daiwva iseTic, romelic arqivebSi
samudamod dacvis Rirsi iyo. magram aseTi iyo bedis ganaCeni, _ gasinjva daudevrad
Caatares, da, bevr maTgans amaod ewia es bedi, magram tyuilad xom ar aris naTqvami:
damnaSavis xSirad marTalsac moikiTxeba xolmeo.
    axla mRvdelma da dalaqma arCies wignebis oTaxis karebi mTlad amoeqolaT, rom don
kixots sul veRar epovna igi, (am xerxiT undodaT misi sneulebis mizezi mTlad moespoT da

                      48
imedi hqondaT _ srulebiT gankurnavdnen mas). Tanac gadawyvites, roca raindi wignebs
moikiTxavs da, eTqvaT, viRac jadoqarma oTaxianad moitacao. yvelaferi es metad swrafad
Seasrules.
    ori dRis Semdeg don kixoti loginidan adga da maSinve Tavis wignebisaken gaemarTa.
uwindeli alagi rom ver ipova, Zebna dauwyo, yvela oTaxi daiara, im alags bevri utriala, sadac
uwin karebi eguleboda, kedlebs xeliT exeboda, garSemo aTvalierebda da gaCumebuli ki iyo.
bolos, rom gauWirda, saxlis gamges hkiTxa: Cemi biblioTeka romel mxareze ariso. qali
winaswar iyo momzadebuli, Tu rogor unda epasuxna:
    _ ra oTaxsa brZanebT, _ hkiTxa saxlis gamgem, _ netav raRas eZebT, Cemo batono?
aRarc oTaxi gaxlavT da aRarc wignebi: erTica da meorec kudianma eSmakma moitaca...
kvari aqaurobas!.. _ da pirjvari daiwera.
    _ kudianma eSmakma ki ara, jadoqarma moitaca, _ gauswora diswulma, _ Tqven rom
waxvediT, SuaRamisas erTi jadoqari mofrinda gveleSapiT, gveleSapidan Camoxta da Tqveni
wignebis oTaxSi Sevida; iq ras akeTebda _ ar viciT, magram ramdenime xnis Semdeg
davinaxeT _ binidan afrinda da mTel saxlSi raRac korianteli daayene. mere, rom mivediT,
gvindoda gvenaxa, rad iyo im oTaxSi, veRarc oTaxi vipoveT da veRarc is wignebi, es ki iyo,
roca boroti beberi aqedan mifrinavda, xmamaRla CamogvZaxa: am wignebisa da oTaxis
patronTan saidumlo mtroba maqvs da amiT samagieros vuxdio. Tanac daumata, brZeni
muniatoni mqviano.
    _ muniatons ki ara frestons ityoda, _ Seawyvetina don kixotma.
    _ ar vici, RmerTmani, fritoni iyo Tu frestoni, _ upasuxa saxlis gamgem. _ es ki
maxsovs, misi saxelis bolo t o n i iyo.
    _ sworad is aris brZeni jadoqari, _ Tqva don kixotma, _ Cemi dauZinebeli mteria; didad
vZulvar, radgan Tavisi magiuri wignebiTa da jadosnobiT mixvedrilia, rom odesme mis
mfarvelobis qveS myof rainds SevebrZolebi, da raki darwmunebulia, rom im brZolaSi mas
yvela xerxi da mecadineoba fuWad Cauvlis da gamarjveba me damrCeba, amitom, rac ki
SeuZlia, cdilobs riTime mevnos; magram vacxadeb, tyuilad irjeba: icodes, rac zenaarisagan
gadawyvetilia, imas veravin wauva.
    _ magis eWvi vis eqneba? _ miugo diswulma. _ magram, Zia-batono, rad gindaT, rom
yvela am Cxubsa da ayalmayals ereviT? gare-gare xetials da Citis rZis Zebnas, is ar sjobia
TqvenTvis mSvidobianad ijdeT Sin da myudros icxovroT? xom mogexsenebaT, ramdeni
yofila _ matylis saSovnelad wasula da Sin ki gakreWili dabrunebula.
    _ hoi, diswulo! _ SesZaxa don kixotma, _ cudad gesmis es saqme. vidre gamkreWdes
vinme, vidre vinme Tavze erTi Reri Tmis Sexebas gamibedavs, me wvers gavabdRvni.
    qalebma, raki aznaurs gajavreba Seatyves, sawinaaRmdego laparaki maSinve
mospes.
    am saubris Semdeg don kixotma mTeli ori kvira Sin ise mSvidad gaatara, kacs
egoneboda, Tavis ganzraxvaze _ xelaxlad faTerakebis saZebnelad gamgzavrebaze _ mTlad
xeli aiRoo. am xnis ganmavlobaSi yovel saRamos Tavis megobrebTan _ mRvdelTan da
dalaqTan _ saamo saubari hqonda xolme da sul imas amtkicebda, qveynierebas mogzauri
raindebi metad esaWiroebao. amasTanave ambobda xolme: mogzauri raindobis Rvawlmosili
wodeba CemiT unda aRvadginoo. mRvdeli xandaxan winaaRmdegs etyoda xolme. magram
ufro ki, xSirad gangeb, eTanxmeboda, rom ufro meti gavlena moepova masze.
    amasobaSi don kixoti idumalad urigdeboda Tavis mezobels, erT keTil adamians (Tu
SeiZleba keTili vuwodoT imas, visac mcire sikeTe da qoneba gaaCnia Tan); is glexi Tumca
Raribi iyo, mainc cota ram moepoveboda, mxolod brZenTa dass ar ekuTvnoda.
    bolos da bolos imdeni eCiCina, imdeni ram moepoveboda da ise daarwmuna, rom
sabralo glexi daiTanxma _ saWurvelmtvirTvelad wahyoloda. sxvaTa Soris, Cveni raindi
urCevda, didxans ar efiqra da dauyovnebliv Sedgomod mogzaurobas; gulubryvilo glexi
                       49
daarwmuna, raki igi mogzauri raindis saWurvelmtvirTveli Seiqmneboda, amiT didi sargeblobis
imedi unda miscemoda; SeiZleboda iseT faTeraks wawydomoda, rom im faTeraks Tan rame
kunZulis dapyrobac mohyoloda. don kixoti ase eubbneboda glexs: Sens saxnavebsa da
venaxebze bevrsac nu inaRvli; eWvi ar aris, erT-erT did kunZuls davipyrob sadme da imis
samisdReSio mmarTvelad gagawesebo.
    am, da sxva amgvari _ adgilSesaZlebeli dapirebiT ise daaxvia Tavbru sanCo pansas
(es saxeli erqva glexs), rom man col-Svili miatova da Tavis mezoblis saWurvelmtvirTveli
gaxda.
    don kixotma rom es mZime saqme gaaTava, axla im fiqrs Seudga, Tu rogor eSova fuli,
da saamiso Tadarigi daiwyo: zogi ram gahyida, zogic daagirava, sul, rasakvirvelia, didi
zaraliT, da ase sakmao Tanxa Seagrova; Semdeg erTi Tavis megobrisagan mrgvali fari
iqirava, damsxvreuli CaCqani, rogorc iyo, SeakeTa da bolos Tavis saWurvelmtvirTvels
gamgzavrebis dro da saaTi dauniSna, ubrZana im droisaTvis momzadebuliyo, yvelaferi
wamoeRo, rac mgzavrobisaTvis saWiro iyo, da metadre samgzavro CanTa ar daviwyeboda.
sanCo dapirda, ar daviviwyebo, da uTxra: magas yvelafers wamoviReb, magram neba
miboZeT Cemi SesaniSnavi viric Tan wamoviyvano, fexiT didi manZilis gavla ar SemiZliao.
viris sxenebaze don kixoti cota saxtad darCa; dafiqrda da cdilobda Tavis wignebidan
moegonebina _ romelime rainds rodisme hyolia viriTmosiarule saWurvelmtvirTveli, Tu arao,
da Tumc amgvari vera moigona-ra, mainc sanCos viris wamoyvanis neba darTo im imediT,
rom pirvelsave xelsayrel SemTxvevaSi, pirvel Sexvedrazedve vinme Tavxed rainds
Seebmoda, daamarcxebda, cxens waarTmevda da am ufro sapatio cxovelze gadasvamda
sanCos. bolos, rac ki ram mefundukem urCia, sacvali da sxva saWiro nivTebi Caalaga da erT
mSvenier Rames diswulsa da saxlis gamges gamoumSvidobeblad gausxlta xelidan da Tan
sanCoc gaitaca; imanac ise miatova Tavis saxl-kari, col-Svilsac ki ar gamomSvidobebia.
mTeli Rame ise Cqara iares, rom gaTenebisas, ragind mardi mdevari gamoeyenebina
maTTvis, mainc ver moeweodnen. amis SiSis aRar hqondaT, Tundac maTi Zebna kidec
daewyoT.
    CanTaakidebuli sanCo pansa patriarqiviT metad darbaislurad ijda Tavis virze, gverdze
suris magier tikWora hqonda Camokidebuli da fiqrebiT aRTqmuli kunZulis gubernatorobas
gaetacna. ase misdevda ukan Tavis batons imave montielis velze, romelzedac Cveni raindi
pirveli gamgzavrebis Jams miedineboda, xolo axlandeli mgzavroba pirveliviT satanjveli da
Sesawuxari aRar iyo, radgan amomavali mze axla almacerad ucqeroda da misi sxivebi Cvens
mgzavrebs ise aRar awuxebda. ramdenime xanma rom gaiara, didxans Cumad yofnas
uCvevma sanCo pansam Tavis batons uTxra:
    _ mowyaleo batono, senior mogzauro raindo, gTxovT ar daiviwyoT, kunZuls rom
dampirdiT; me vgrZnob, rac unda didi iyos, misi gaZRola mainc ar gamiWirdeba.
    amaze don kixotma miugo:
    _ unda icode, Cemo megobaro sanCo pansa, rom mogzaur raindebs mudamJams
hqondaT Cveulebad _ rasac ki samefoebsa da kunZulebs daipyrobdnen, sul TavianT
saWurvelmtvirTvelebs aCuqebdnen da maT am kunZulebis da samefoebis gubernatorebad
gaxdidnen xolme. mec ara Tu ara msurs am saqebars Cveulebas vuRalato, aramed, vfiqrob,
gadavaWarbo kidec da aRvadgino igi. uwindeli raindebi, mxolod maSin ajildoebdnen TavianT
saWurvelmtvirTvelebs, roca maT siberisgan da raindebis samsaxurSi mravali duxWiri
dReebisa da ufro metad gaWirvebuli Rameebis gatarebiT qanci uwydebodaT da samsaxuris
Tavi aRar hqondaT. mxolod maSin-meTqi, vambob, raindebi Zlivs aRirsebdnen xolme Tavis
saWurvelmtvirTvelebs grafisa, an sul cota, markizis xarisxs da Tanac imis Sesafer romelime
umniSvnelo midamos an provincias uboZebdnen. me ki, imedi mqavs erTi kviris
ganmavlobaSive, Tu RmerTma es xani dagvacala da oriveni cocxali gadavrCiT, iseTi samefo
davipyra, rom xelqveiTad ramdenime sxva patara samefoebic hqondes. maSin erT-erTis
                      50
gvirgvins, masSi saukeTeso romelic iqneba, Sen moganiWeb da mefed gagxdi. Sen es nu
gagikvirdeba, me rodi vazviadeb: mogzaur raindebs xSirad mouxdebaT xolme iseTi
moulodneli da ucnauri faTerakebi, romlis msgavsi arc aravis unaxavs da arc aravis
warmoudgenia. ase rom, savsebiT advilad SeiZleba dapirebulze metic gaCuqo.
    _ amgvarad, _ hkiTxa sanCom, _ axla, marTlac rom im saswaulis ZaliT, Tqven rom
brZaneT, uceb jadosnobiT mefe Seviqne, Cemi dedakaci xuana guteresic xom dedofali
gaxdeba da Cemi Svilebi kidev ufliswulebi iqnebian?
    _ magas raRa Tqma unda? _ miugo don kixotma.
    _ me ki rogorRac meeWveba, _ SeniSna sanCo pansam. _ radganac, sul rom samefo
gvirgvinebi awvimos RmerTma, mgonia, Cems dedakacs erTic ver gamoadges da ar
moergos. gamCensa vficav, Cemo batono, imisTana dedofalSi gaxvretil groSs aravin
miscems, grafis coloba kidev ho, iqneba rogorme SeeSno, isic Tu RmerTi Seeweoda.
    _ Senc RmerTs miande, Cemo sanCo, Senzeda da Senianebze zrunva, _ uTxra don
kixotma, _ ueWvelia, igi Sens cols mas mianiWebs, rac misTvis ufro Sesaferi iqneba; arc Sen
dagamcrobs. Senc suliT nu daecemi da nu ifiqreb gubernatorobaze naklebs dasjerde.
    _ arxeinad brZandebodeT, batono Cemo, diaxac ar davjerdebi, _ miugo sanCom, _
metadre Tu TqvenisTana kargi da Zlieri patroni meyoleba. aucileblad iseT rames maCuqebs,
risi gaZRolis unaric meqneba da ris marTvasac SevZleb.

                      Tavi VIII

    saxelovani don kixotis SesaniSnavi gamarjveba da aqamde arnaxuli saSineli
faTerakebi qaris wisqvilebTan, da agreTve sxva Rirssaxsovari da sasiamovno ambebi

    am dros Cvenma faTerakebis maZebrebma mindorze mdgari ocdaaTi Tu ormociode
qaris wisqvili dainaxes. don kixotma SeniSna isini da Tavis saWurrvelmtvirTvels uTxra:
    _ daxe, dalocvili bedi ukeT warmarTavs Cvens saqmes, vidre amas visurvebdiT. aba,
gaixedeT iqeTken, Cemo megobaro sanCo pansa, xedav Tu ara ager devebis brbos?
RmerTsa vficav, axlave Severkinebi da yvelas musrs gavavleb; maTis nadavliT Cvens
gamdidrebas safuZveli daedeba da saqmesac uflis sasurvels Caviden, radgan aseTi brZola
samarTliania, RvTis winaSe didi Rvawlia adamianisagan am SeCvenebuli devebis sinsilis
gawyveta.
    _ romel devebze brZanebT? _ hkiTxa sanCo pansam.
    _ ager, ai, iq rom dganan, Sens wun, uzarmazarmklavianebi; zogisa TiTqmis ori milis
sigrZe gamova, _ upasuxa don kixotma da wisqvilebze miuTiTa.
    _ rasa brZanebT, _ Seesityva sanCo, _ merwmuneT, Cemo batono, rac iq moCans,
devebi ram hqmna, is xom wisqvilebia; mklavebad rom geCvenebaT, is kidev maTi frTebia,
qaris daberviT rom dolabebs atrialeben.
    _ rogor getyoba, faTerakebSi jer gamoucdeli rom xar, _ miugo don kixotma; _
geubnebi, devebia-meTqi; Tu geSinia, ganze dadeq da iloce, me ki am dros saSinel da
uTanasworo brZolas gavumarTav maT.
    esa Tqva Tu ara, rosinants dezi hkra da saCqarod qaris wisqvilebisaken gaemarTa.
saWurvelmtvirTveli Tumca bevrs uyviroda da arwmunebda _ devebi ki ar arian, qaris
wisqvilebiao, magram don kixots aba vin ras gaagonebda? ramdenic im wisqvilebs
uaxlovdeboda, imdenad ufro rwmundeboda, rom isini namdvili devebi iyvnen. aRar esmoda
Tavisi saWurvelmtvirTvelis sanCos Zaxili da veRarc cnobda wisqvilebs, Tumca sul axlos
iyvnen isini. omaxiani yiJiniT mihqroda win. ase Tvalebabmulma, mTlad rom miuaxlovda
wisqvilebs, xmamaRla SesZaxa:

                      51
    _ aha, Tqve SeCvenebulo da sulmdabalo arsebano, sad garbixarT! xom xedavT
martodmarto erTi raindi movdivar Tqvens Sesamusravad.
    am dros niavma daubera da wisqvilis uzarmazarma frTebma triali daiwyes, es rom don
kixotma dainxa, ganagrZo:
    _ iqnieT, iqnieT eg Tqveni mklavebi. amiT ver SemaSinebT, Tundac imdenive
mklavebis qneva daiwyoT, ramdenic gigant briares hqonda; amwamsve yvelas dagasxepT
da, sulerTia, Surisgebas versad gaeqceviT!
    es rom Tqva, axla misi momxiblavi dulsinea gaaxsena gunebaSi, am winamdebare
brZolaSi Tavisi raindis gamxneveba SesTxova, fari moifara, Subi magra CabRujviT
moimarjva, rosinanti gaqusla da maxlobel wisqvils frTas Subi aZgera. swored im wams qarma
ise Zlier gadaatriala frTa, rom Subi mTlad nafotiviT miulewa, TviTon raindic Tavis rosinantiT
gadaayirava da Sors manZilze Sesabralisad gadaisrola isini. es rom sanCom dainaxa, rac
Zali da Rone hqonda viri gaaqana da batonis saSvelad miaSura. daxeda Tu ara, Seatyo, rom
keTili ara dahyroda-ra rainds, rosinantianad ise magra dacemliyo, xel-fexs veRar xmarobda.
    _ ufalo, Sen gviSvele! _ Seyvira sanCom. _ ar mogaxsenebdiT, frTxilad iyaviT, qaris
wisqvilebia-meTqi? RmerTmani, kacs gograSi swored aseTi wisqvilebi unda utrialebdes, isini
devebad rom moeCvenos.
    _ nu scodav, Cemo kargo sanCo, _ miugo don kixotma. _ jer kargad unda gaigo, rom
bedis ukuRmarToba ise xSirad arafers sWirs, rogorc oms; omi ganpirovnebuli
ukuRmarTobaa. giTxra, ras vfiqrob da raSi var darwmunebuli? es TvalTmaqcuri feriscvaleba
rom moxda, im brZeni fristonis axali oinbazobaa, Cemi wignebi rom oTaxidan moitaca. axla
kidev devebi qaris wisqvilebad gadaaqcia, ra aris, gamarjvebis dideba, axla rom unda
momexveWa, xelidan gamoecala CemTvis, magram ramdenic unda mimtros, mainc mova
dro da Cemi maxvili imis jadoqrobas daamxobs.
    _yvelaferi uflis nebaa, _ upasuxebda sanCo
    Semdeg Tavisi batoni wamoayena, mere, rogorc iyo, rosinantze Sesva, Tumca sabralo
pirutyvs orive wina fexi TiTqmis naRrZobi hqonda. wisqvilebad qceul devebze saubriT raindi
da saWurvelmtvirTveli daiZrnen da puerto lapisis xeobisken Saragzas daadgnen, radgan don
kixotis sityviT, am gzaze ar SeiZleboda faTerakebs ar Sehxvedroda kaci, raki iq mudam
didZali mgzavri daiareboda. raindi Subis damtvrevas Zalian swuxda. Tavisi gulistkivili sanCos
gauziara da eubneboda:
    _ sadRac wamikiTxavs, rom erT espanel rainds, don diego peres da vargass, brZolaSi
maxvili gastexia, muxis veeba toti moutexia, msxvili ketiT SeiaraRebula da imiT Turme im
dRes imdeni sagmiro saqme Caudenia da imdeni mavri dauxocnia, rom xalxma metsaxelad
mavrTamJleti daarqva da misma STamomavlobamac es saxeli keti _ vargasi Tavis gvars
miumatao. es imitom gavixsene, rom Semxvdeba Tu ara sadme muxa, erT did tots movtex,
nedli iqneba Tu xmeli, swored iseTs, rogoric vargass hqonda da imiT SeiaraRebuli,
vimedovneb _ iseTi didi sagmiro saqmeebi Cavidino da saswaulebi movaxdino, rom maTi
naxviT Seni Tavi bednierad CaTvalo, radgan Rirsi gaxdebi esoden diad saqmeTa monawile
da mowme iyo; iseT umagaliTo saqmeebs giCveneb, rom momavalSi Znelad visTvisme
dasajerebeli iyos.
    _ RmerTma inebos, _ miugo sanCom: _ mjera, rasac Tqveni mowyaleba brZanebs,
magram ratom sworad ar jdebiT cxenze? rogorRac gverdulad zixarT unagirze. weRan rom
daeciT, uTuod dagiSavdaT rame?
    _ marTals ambob, _ uTxra don kixotma, _ Tu tkivils ar vCivi, imitom, rom mogzaur
raindebs Civili akrZaluli aqvT, Tundac muceli gamofatruli hqondeT da Signeulic gareT
gamocvenodeT.
    _ Tu asea da raindebs aseTi kanonebi hqoniaT, maS siCume gmarTebT, me ra
meTqmis, _ miugo sanCom. _ magram, unda mogaxsenoT, marto erTma RmerTma uwyis,
                       52
rom CemTvis ufri sasiamovno iqneboda gekvnesaT, roca rame tkivilsa grZnobT, amiT Sveba
mogecemodaT. me ki CemTavad aseT Svebaze uars ver vityvi da erT ubralo tkivilze
uSvelebel wuwuns movyvebi, Tuki raindebis saWurvelmtvirTvelebsac akrZaluli ara aqvT
kvnesa.
    don kixotma Tavis saWurvelmtvirTvelis gulubryvilobaze Rimili ver Seikava da uTxra:
roca mizeziT an umizezod rame dagemarTos, imdeni ikvnese da iRriale, ramdenic
geamebodeso, magiT raindTa wess ar daarRvevo, radgan raindul wignebSi sawinaaRmdego
wesebi arasodes Semxvedriao. amaze sanCos aRara uTqvams-ra, mxolod moagona, droa
visadiloTo. don kixotma miugo, jerjerobiT magis saWiroebas sulac ara vgrZnob, xolo Sen
SegiZlia isadio, roca mogexasiaTebao. batonis am nebarTviT gaxarebuli sanCo lazaTianad
moewyo Tavis virze, CanTidan sagzali amoiRo da don kixotis ukanmidevniT ise gemrielad
Seeqceoda da Tanac drodadro ise bejiTad da siamiT iyudebda Tavis tikWoras, rom malagis
bevri yoCaRi mikitani Senatrebda mas. sanCo miagogmanebda virs, madianad ilukmeboda,
ylup-ylupiT wrupavda Rvinos da ase qeifiT mimavals mTlad daaviwyda don kixotis yvela
danapiri. egona, faTerakebis saZebrad mogzauroba araviTari saxifaTo araa, piriqiT, Zalian
sasiamovno da Sesaqcevari saqmeao.
    dabolos, SeRamebulze, Cveni mogzaurebi erT tyian alags xisZiras Camoxtnen da don
kixotmac es SemTxveva TavisTvis kargad gamoiyena: erT xes gamxmari toti mostexa, bolos
Tavis Subis buniki gaukeTa da Semdeg mTeli Rame TvalmouxuWavad Tavis gulivard
dulsineaze fiqrebSi gaatara, radgan ar undoda im Cveulebas gadasuliyo, rac Tavis wignebSi
amoekiTxna mogzaur raindebze, romelnic tyesa da udabnoebSi Rameebs satrfoze fiqrebSi
aTevdnen xolme! sul sxvagvarad gaatara Rame sanCom: stomaqi savse hqonda, magram
kowaxuris wveniT ki ara; kargad gamaZRarma da tikWoridanac sakmaod CaylurWulma ise
magrad miiZina, rom meored diliT ver gamoaRviZebda verc amomavali mzis sxivebi, verc
uamravi frinvelTa gaZlierebuli WikWiki da galoba, romlebic ganTiads esalmebodnen, Tu don
kixots xuTjer-eqvsjer xmamaRla ar daeZaxna misTvis. Tvalebi rom moifSvnita, yvelaze uwin
tikWoras miualersa, magram metad daRonda, TiTqmis dacalierebuli rom naxa da ufro metad
kidev iman daaRona, rom am mogzaurobaSi misi avsebis imedi aRar hqonda. don kixotma
sauzmezedac uari Tqva da amjobina isev tkbili ocnebebiT gamoekvebna Tavi. aibargnen da
uwindelsave gzas daadgnen. naSuadRevis sami saaTi iqneboda, rom puerto lapisis xeobis
Sesavals miadgnen. aq don kixotma mimarTa sanCos da uTxra:
    _ aq, Cemo Zmao sanCo, is adgilia, sadac, rogorc ityvian faTerakebis morevSi yelamdi
CaviflebiT: yuradRebiT momismine da, rac giTxra, ar daiviwyo. rac unda did gaWirvebaSi
mnaxo, aramc da aramc xmali ar amoiRo da ar momeSvelo, Tu darwmunebuli ar iyo, rom
mdabio xalxTan an vinme mawanwalebTan gveqneba saqme. am SemTxvevaSi ki Tamamad
SegiZlia momeSvelo; magram, Tu raindebTan momixdes Setakeba, maSin Cveni wesebis
ZaliT maTTan SebrZoleba ar SegiZlia, maSin Cveni wesebis ZaliT maTTan SebrZoleba ar
SegiZlia, vidre Sen TviTon raindad ar dailocebi.
    _ damSvidebuli brZandebodeT, senior, mag brZanebas avasruleb, _ miugo sanCom, _
am saqmeSi davas ar dagiwyebT, miT umetes siamovnebiT avasruleb, rom bunebiT
mSvidobiani xasiaTis kaci gaxlavar, sxvis Cxubsa da aurzaurSi gareva ar miyvars; sindisis
qveS unda mogaxsenoT, Tu vinicobaa Cemi Tavis dacva damWirda, maSin ki neba miboZeT
yovelgvari rainduli wesebi ganze mivagdo da Cemeburad movuaro. es Cemi Txovna, mgonia,
arc RvTisa da arc adamianis kanons ar unda ewinaaRmdegebodes: yvelas aqvs ufleba xeli
gaanZrios, roca misi gaTaxsireba swadia vinmes.
    _ marTalia, mec amas vambob, _ miugo don kixotma, _ magram mainc kvlav
gimeoreb: roca raindebTan meqneba brZola, maSin Seni bunebiTi simamace, rac SegeZlos
Seikave, Torem Tavze ubedurebas daitex.


                      53
    _ arxeinad brZandebodeT, _ miugo sanCom, _ Tqvens brZanebas kvira dRis Senaxvis
aRTqmasaviT mtkiced Sevasruleb.
    ase misaubrobdnen isini, roca gzaze ori benediqteli beri gamoCnda, oriv aqlemis tola
jorebze isxdnen, saxeze niRabi efaraT da xelSi qolgebi eWiraT. maT Soriaxlo erTi erTi etli
mohyveboda, oTxi Tu xuTi gamcilebeli cxenosniT da ori qveiTi kaci. am etliT, rogorc Semdeg
aRmoCnda, erTi biskaeli qali sevilias midioda Tavis qmarTan, romelic, raRac did
Tanamdebobaze gamwesebuli, im xanebSi amerikas unda wasuliyo. es berebi im etlis
amalas ar ekuTvnodnen, magram imave gziT midiodnen. don kixotma dainaxa Tu ara isini,
maSinve Tavis saWurvelmtvirTvels uTxra:
    _ an me Zalian unda vcdebode, an ara da iseT SesaniSnav faTeraks vawydebiT axla,
rom qveyanaze jer ar momxdariyos. ager is, Savad rom raRac adamianis msgavsebi
moiZvrian aqeT, yovel eWvs gareSe, jadoqrebi unda iyvnen da ager im etliT, ueWvelia, vinme
motacebuli sefeqali unda mohyavdeT. sanCo, me imaT uTuod gza unda Sevukra da es
borotuli saqme CavfuSo.
    _ qaris wisqvilebTan brZolaze uaresi saqmis Cadenas apirebT, mgonia, _ miggo
sanCom, _ aba kargad daacqerdiT da maSinve darwmundebiT, rom is Savi raRac adamianis
msgavsi benediqteli berebi arian da etliTac rom modis, vinme mgzavri iqneba. RvTis
gulisaTvis, karga moifiqreT, Tu ras CadixarT, da eSmakla kidev araferze gacdinoT.
    _ sanCo, kvlav geubnebi, faTerakebis saqmeSi srulebiT araviTari gageba ar gaqvs _
me kargad varCev WeSmaritebas, da rom es asea, axlav dagimtkiceb, _ uTxra don kixotma.
    am sityvebiT mswrafl mgzavrebisaken gaemarTa, Cadga Sua gzaSi, sadac unda
gamoevloT berebs, da roca imdenad mouaxlovdnen, rom misi varaudiT xmis miwvdena
SeiZleboda, xmamaRla dauyvira:
    _ hoi, Tqven, mzakvar eSmakeulTa gavardnilno da satanis STamomavalno! mag etliT
rom datyvevebuli keTilSobili sefeqalebi mogyavT, am wams gaaTavisufleT, Torem axlave am
Cemi xeliT sikvdils SeeyrebiT, viTarca sasjels mag borotebisaTvis.
    berebma jorebi Seayenes da, rogorc am muqariT, ise don kixotis sanaxaobiT
gaocebulebma, upasuxes:
    _ patiosano raindo, Cven arc eSmakeulTa gavardnilebi varT da arc satanis
STamomavalni, aramed wminda benediqtes ordenis berebi gaxlavarT: CvenTvis mSvidad
gzas mivdivarT da ar viciT motacebuli hyavT vinme am etlSi Tu ara.
    _ mag moTafluli sityvebiT ver gamabriyvebT: vici, vinca xarT, Tqve matyuara
aramzadebo, _ miugo don kixotma. pasuxs aRar daeloda da mswrafl ise gaSmagebiT miagdo
rosinanti erT bers, rom Tu mas xerxi ar exmara da joridan Zirs ar Camovardniliyo, don kixoti
an unagiridan Camoagdebda da saSinlad dasWrida SubiT, an iqneb kidec moekla. es rom
meore berma naxa, jori Sequsla da, rac Zali da Rone hqonda, mindvrisaken mokurcxla.
    sanCom dainaxa Zirs Camovardnili beri, saCqarod Camoxta viridan, bers mivarda da
Zarcva dauwyo. amasobaSi berebis msaxurnic mocvivdnen da hkiTxes sanCos: Cvens ba-
tons tanT rada xdio? man upasuxa, namdvili kanonisamebr me mekuTvniso, radgan Cemma
batonma don kixotma igi brZolaSi iSovnao. es pasuxi berebis msaxurT verafrad eWaSnikaT,
radgan araferi xumrobisa, arc ara nadavlisa da brZolebisa gaegebodaT raime da, dainaxes,
rom don kixotma etlisaken gaiToxarika da mogzaur qals musaifi gauba, mivardnen sanCos da
qveS waigdes, wver-ulvaSi daaglijes da imdeni scemes, sikvdilis piramdis miiyvanes.
amasobaSi SeSinebulma da aTrTolebulma berma dro ixelTa, Tavis jors saCqarod moajda da
gafiTrebuli Tavis amxanagebisaken gaeSura, iqve Soriaxlo mindorSi rom damdgariyo da
ucqeroda, Tu riT gaTavdeboda es ambavi. erTad rom Seiyarnen, am aliaqoTis dasasruls
aRar daelodnen, saswrafod gza ganagrZes da Tan iseTi ZrwoliTa da SiSiT iwerdnen pirjvars,
kacs egoneboda, ukan avi sulebi dasdevnebiano.
    am dros, rogorc ukve vTqviT, don kixoTi etlis karebidan biskael sefeqals esaubreboda.
                      54
    _ mSveniero sefeqalo! _ eubneboda is, _ Tqven axla Tavisufali xarT da rogorc
geneboT, Tqveni saqme ise ganageT. radgan Cemma uSiSarma marjvenam Tqveni kadnieri
damtyvevebelni Semusra. rom icodeT gaTavisuflebisaTvis visi madlobeli unda iyoT,
gicxadebT: me var mogzauri raindi don kixoT lamanCeli, tyve ubadlo da mSvenieri dulsinea
toboselisa: am Rvawlis samagierod, raica Tqveni gaTavisuflebisaTvis Cavidine, amis mets
aras mogTxovT _ tobosos wabrZandiT, Cemi gulisvardi inaxuleT da yovelive uambeT, rac
Tqveni gaTavisuflebisaTvis Cavidine.
    am mgzavri qalis erTma mxlebelTaganma, biskaelma, gaigona don kixotis sityvebi,
dainaxa, rom don kixoti ase didxans abrkolebda etls da ar uSvebda qals, vidre pirobas ar
CamoarTmevda, axlav tobososaken Seexvia, _ moTminebidan gamosuli mivida don
kixotTan, Subs xeli utaca da cudi espanuriTa da ufr cudi biskauri eniT Semdegi uTxra:
    _ iqiT daikarge, raindo, da jandabamdisac gza gqonia; Torem Cems gaCenas vficav,
Tu am etls ar Camoeclebi, Tavs wagagdebineb. biskaeli aRar viyo, Tu es ar Cavidino.
    don kixoti mSvenivrad mixvda biskaelis naTqvams da gulgrili TavdaWerilobiT upasuxa:
    _ sacodavo qmnilebav! Sen rom raindi iyo da ara yurmoWrili mona, naxavdi, ra
sasjelsac mogayenebdi mag Tavxedobisa da kadnierebisaTvis.
    biskaelma miugo:
    _vina? me ara var raindi? gamCensa vficav, aseTi sicrue jer arc erT qristians ar
uTqvams. aba daagde eg Subi da xmali iSiSvle, me gaCveneb Tu ara var raindi. vidre katas
wyalSi Seagdebde, umal Sen Cavardebi Sig. me biskaeli var. jandabas idalgoebi, zRva da
mewyerSi maTi Tavi da tani! Tu sdumxar, maSasadame, styui!
    _ amas axlave dainaxav, rogorc ambobda agrapesi, _ miugo don kixotma.
    da Subi gadaagdo, xmali iSiSvla, fari moimarjva da biskaels Tavs daesxa. mtkiced
hqonda gadawyvetili misi mokvla. biskaelma es rom dainaxa, joridan Camoxtoma daapira,
radgan igi naqiravebi hyavda da brZolaSic sandod ar miaCnda; magram am uecari
TavdasxmiT isic ZlivsRa moaxerxa, rom xmali iZro. imisi bedi, rom etlis axlos iyo da iqidan
baliSis gamoZroba moaswro, rom faris magier moefarebia. da ai, Cveni mowinaaRmdegeni,
ori mosisxle mteriviT, pirispir daudgnen erTmaneTs. yvela iq myofi mebrZolTa gaSvelebas
cdilobda, magram amaod. biskaeli ise gaWirveulda, rom Tavis CiqorTuli eniT mokvlas
emuqreboda, vinc mas xels SeuSlida, Tundac TviTon qalbatoni yofiliyo. am sceniT
SeSinebulma da gaocebulma etlSi mjdomma qalma ubrZana meetles _ etli odnev ganze
gadaeyenebina, da am gaafTrebul brZolas Soridan dauwyo cqera. am dros biskaeli eca Tavis
mowinaaRmdeges da xmliT erTi iseTi sTxliSa mxarSi, Tu fari ar daxvedroda, swored Suaze
gasCexda Cvens rainds. saSineli dartymisagan gabruebulma da gamwarebulma don kixotma
xmamaRla SesZaxa:
    _ hoi, ubadlo dulsinea, dedofalo Cemi gulisao, mSvenierebis mefev, mwed eqmen
Tqvens rainds! Tqvens morCilebis qveS myofi rom aw esoden saSiSroebaSi Cavarda, raTa
marTebulad Seafasos Tqveni siqvele da saTnoeba da ficxel brZolas apirebs.
    amis Tqma, xmlis magrad CabRujva, faris mofareba da mtris Tavs medgrad dacema
erTi wuTis saqme iyo: man ganizraxa Tavi gaewira da orTabrZola erTis dartymiT
daemTavrebia. mowinaaRmdegis medgar gamometyvelebaze biskaeli mixvda mis mamacur
ganzraxvas da gadawyvita     aranakleb vaJkacurad daxvdomoda Semotevas: baliSis
mofarebiT Tamamad eloda am Tavdasxmas, uZravad idga, radgan misi dauZlurebuli da
msgavsi ayalmayalisaTvis    gauwvrTneli jori erT alagas gaxindruliyo da patronma verc
marjvniv da verc marcxniv ver SeZlo misi mibrun-mobruneba. amgvarad, vimeorebT, don kioti
miiwevda cbieri biskavlisaken, xmalamowvdili Tavs esxmoda da       lamobda mis Suaze
gaCexvas, xolo biskaeli eloda mas baliSmofarebuli, xmalmomarjvebuli da imedi hqonda
baliSis mofarebiT aecdina es dartyma: amave dros mayurebelni sulganabulni da SeSinebulni
ucdidnen, Tu rodis daeSvebodnen bolos da bolos es maRla SemarTuli mrisxane xmlebi.
                      55
etlSi myofi qalbatoni da misi moaxleebi loculobdnen da aTas aRTqmas udebdnen espaneTis
yvela RvTismosavT da wmida savaneebs, oRond ufali maT saWurvelmtvirTvels meweoda
da maTTvisac es saSineli gansacdeli auridebia. magram samwuxarod, Cveni istoriis avtori
swored am sayuradRebo alagas wyvets brZolis aRweras da imaze aRaras ambobs, Tu riT
damTavrda es saSineli brZola. Tavs ki ase imarTlebs don kiotis Tavgadasavalze
zemoxsenebuli ambebis garda sxva veraviTari cnobebi veRar vipoveo: magram am naSromis
meore avtors, mas, visac bedma arguna am metad sayuradRebo ambis gagrZoba, aragziT
ara sjeroda, rom aseTi Cinebuli istoria daviwyebas miecemoda da lamanCis saukeTeso
mwignobrebi esoden mcired izrunebdnen TavianTi dadebisa da saxelisaTvis, rom sakuTar
davTarxanebsa da wignTsacavebSi am saxelovan raindze xelnawerebs ar Seinaxavdnen. am
mosazrebiT daimedebuls wamda, rom Cveni TavSesaqcevari moTxrobis dasasruls ipovida:
RvTis mowyalebiT, marTlac ipova is dasasruli, xolo Tu rogor da sad es meore nawilSi iqneba
moTxrobili.
                      Tavi IX

    sadac moTxrobilia mamac biskaelsa da saxelovan lamanCels Soris gasaocari
               brZolis bolo da dasasruli

    am istoriis pirvel nawilSi Cven im dros davtoveT saxelovani don kixoti da mamaci
biskaeli, rodesac maT gaSiSvlebuli xmlebi aaelvares da iseT sastik dartymas uqaddnen
erTmaneTs, rom, Tu farebi ar hqonodaT, orad gaWril broweuliviT Suaze gaiCexebodnen; da
swored am gadamwyvet wuTSi Sewyda Cveni saintereso istoria, masTan avtormac aRar
gvamcno, Tu sad unda mogveZebna misi dasasruli.
    am garemoebam metad damaRona da ra siamovnebac im mSvenieri wignis xanmokle
kiTxvis dros vigrZen, savsebiT CamiSxamda: miT umetes, roca vifiqre, Tu ra siZneleni da
dabrkolebani unda gadamelaxa am TavSesaqcevari moTxrobis friad vrceli nawilis
sapovnelad. mainc ki _ rogorRac ar mjeroda, da yovelgvari wesebis darRvevad mimaCnda,
rom iseT saxelovan rainds, rogoric don kixoti iyo, Tavis wilad berZeni vinme ar gamosCenoda
da misi jer ar gagonili, arnaxuli - Tavgadasavali qveynisaTvis ar eambna, radgan arc erTi
mogzauri raindi,

             saxelovani qveynad esoden
             faTerakebis maZieblobiT,

    ar darCenila Tavis uistorikosod: yovel maTgans, TiTqos SekveTiT, gamouCnda TiTo
an ori brZeni moxuci, romlebmac ara Tu aRweres maTi ambebi, aramed gvamcnes friad
umniSvnelo azrebi da balRuri celqobani, rogori dafarulnic ar unda gofiliyvne isini. ara
mjeroda, rom Cveni raindi esoden bedukuRmarTi aRmoCndeboda da im pativs mainc ar
eRirseboda, ra pativic platirsa da mis msgavs uxeiro raindebs eRirsaT; kidevac vityvi, ar
SemeZlo im azrs davTanxmebodi, rom es SesaniSnavi ambavi dausrulebeli, Sekvecili da
damaxinjebuli darCeniliyo da vfiqrobdi: egeb yovlis CanmTqmelma droTa brunvam Seasrula
da gaacamtvera, an vin icis sadme davTarxanaSi mtversa da CeCqqveS mimalulia meTqi.
    meore mxriv amas vambobdi: Tu don kiotis wignebSi iseTi Tanamedrove Txzulebebic
                      56
erivnen, rogoricaa `eW vianobis wamali ~ an `henareseli nimfebi da mwyemsebi~,
maS, cxadia, misi ambavic Zveli droisa ar unda iyos-meTqi da Tu jer aravis dauweria, im
aremaris mcxovrebT mainc zepirad exsomebaT, ra aremareSic raindi iyo dabadebuli-meTqi.
es fiqri mosvenebas ar maZlevda: dardad gamixda, Cveni saxelmoxveWili espanelis don
kixot lamanCelis namdvili da marTali cxovreba da gasaocari moqmedebebi Semetyo,
lamanCis raindobis am brwyinvale manaTobelisa, im pirveli kacisa, Cvens epoqasa da tial
droSi mogzauri raindobis aRdgena rom ganezraxa, borotis devna da qvrivTa gamosarCleba
edva Tavs da kidev im ubedur qalwulTa mfarvelobas dasdgomoda, cxenebze mjdari, xelSi
maTraxiT, TavianTi umankoebiT datvirTulni mTa-velebze xetialSi rom atarebdnen dros ise
uzrunvelad, rom Tundac romelime Cuglugiani mawanwala glexuWis, saSineli goliaTis an
uzrdeli raindis Semcode gaxzraxvisagan uvnebladac gadarCeniliyvnen, mainc oTxmoci wlis
xetialis Semdeg, ra xanSiac erTi Ramec ar gauTeviaT TavianT WerqveS, saflavs iseve
umankoni Cadiodnen, rogorc maTi dedebi iyvnen umankoni. am mxriv da sxva mraval
mosazrebaTa gamo, vadastureb, rom Cveni uSiSari don kixoti ukuniTi ukunisamde
Rirssaxsovar qebis Rirsia da am qebis nawili mec unda mekuTvnodi im daucxromeli
mecadineobisaTvis, rac am sasiamovno ambis dasasrulis Zebnasa da gamoqveynebaSi
gavwie. rasakvirvelia sakvirvelia, bednieri SemTxveva rom ar yofiliyo, gamCeni da bedi rom
ar damxmareboda, Cemi mecadineoba sul fuWad Caivlida da mTel qveyanas is oriode
saaTis siamovneba da TavSesaqcevari moakldeboda, rasac ganicdis axla am istoriis yoveli
guldasmiT wamkiTxveli. me ki es dasasruli ai, rogor vipove:
    erTxel toledoSi, alkanis quCaze seirnobis dros, SemTxveviT Tvali Sevaswar, erTi biWi
abreSumeulis vaWars ramdenime Zvel, rveuls da qaRalds sTavazobda. radgan bavSvobiTve
ise miyvarda kiTxva, rom quCaze nagdeb        qaRaldis faratinsac ki aviRebdi xolme
wasakiTxavad,    am bunebiTa Tvisebam wamZlia da im biWs saCqarod erTa        rveuli
gamovarTvi: saubedurod arabul enaze iyo dawerili. Tumca vicodi arabuli naweri iyo, magram
wakiTxva ar SemeZlo da ai, codnismoyvareobam gamitaca, aqeT-iqiT cqera daviwye, egeb
vinme morisi damenaxa, rom is naweri waekiTxa da gadaeTargmna. aseTi mTargmnelis
povna arc ise Zneli saqme iyo: toledoSi amaze ufro Zneli da ukeTesi enis
gadmomTargmnelebic moipovebodnen. male bedma erT-erT aseT mavrs Semaxvedra;
Cemi survili avuxsen da rveuli gadaveci. Suaze gadaSala, ramdenime striqoni waikiTxa da
xmamaRla sicili morTo. ras icini-meTqi _ vkiTxe, da man mipasuxa: am rveulis arSiebze
SeniSvnebad CarTulma warweram gamacinao. vTxove gadaeTargmna, da man siciliT
miTxra:
    _ am rveulis arSiebze, rogorc giTxari, Semdegi sweria: am ambavSi rom ase
xSirad dulsinea toboseli ixsenieba, ambob,         mTels lamanCSi yvela qalze
ukeTesad icoda SaSxis gakeTebao~ .
    dulsinea toboselis saxeli rom gavigone, metad gamikvirda da gavocdi: maSinve vifiqre,
am rveulSi uTuod don kixotis ambavi unda iyos-meTqi, da am fiqriT Sepyrobilma mavrs
vTxove rveulis saTauri saCqarod waekiTxa. iman survili Semisrula da pirdapir arabulidan
espanurad ase gadmomiTargmna: `don kixot lamanCelis istoria, aRwerili arabi istorikosis sid
hamed menenhelis mier~.
    im wuTs, roca am wignis saTauri gavige, Cemi aRtaceba Zlivs Sevikave. abreSumis
vaWarTan gaviqeci, patara biWs misi qaRaldebi da rveulebi xelidan gamovglije da yvela
naxevar realad viyide. is rom ufro mixvedrili yofiliyo, codnoda, rarigad saWiro iyo CemTvis is
rveulebi, raRa Tqma unda, eqvsiode realsac sxvas damaTvlevinebda. viyide Tu ara, Sinisken
wavel da moriskic Tan waviyvane. marto rom davrCiT, erTi sakrebulo taZris kedels ukan,
vTxove rveulebi, an marto isini mainc, romelnic don kixotis ambavs Seicavdnen, espanur
enaze gadaeTargmna, ise ki, rom arc ram moekla arc ram TavisiT miematebina, da rasac
amaSi mTxovda, amTaviTve micemas davpirdi. am Sromis jildod man ori aroba qiSmiSi da
                       57
ori fanega xorbali mTxova da yvela rveulis Cqara da sityvasityviT gadaTargmna aRmiTqva.
magram es saqme rom dameCqarebia da agreTve bednieri napovari xelidan aRarsad
wamsvloda, morisi maSinve Sin waviyvane. mTeli istoriis Targmani TvenaxevarSi gamiTava,
swored im saxiT, rogoradac aq gadmogcemT.
    pirvel rveulSi biskaelisa da don kixotis brZola iyo friad bunebrivad daxatuli; orniv
swored im mdgomareobaSi iyvnen warmodgenilni, ra mdgomareobaSic Cven isini davtoveT
_ orniv erTmaneTze xmlebSemarTulni iyvnen_erTi fariT da meore baliSmofarebuli. biskaelis
qveS, romlis joric ise mSvenivrad da cocxlad iyo daxatuli, rom Tofis gasrolazec Seatyobda
kaci _ naqiravebi unda yofiliyo, _ ewera: don sanCo de aspeitia _ albaT, es misi saxeli
iyo. rosinantis qveS ki ewera: don kixoti. rosinantic mSvenivrad iyo daxatula: ise mWle da
gagrZelebuli, gaWimulkisriani, qviqvirCamogdebuli da ubadruki sanaxaobisa rom yvela
advilad maxvdeboda, Tu rad erqva mas rosinanti. rosinantix gverdiT sanCo pansa iyo
daxatuli da Tavis viris sadave xeliT eWira; imis qveS warwerili iyo _ sanCo sankasi! es
metsaxeli mgoni ni iqidan warmodgeboda, rom sanCos rogorc suraTze etyoba ada, didi
mdceli, mokle weli da dagrexili. dezebi unda hqonoda; amitomac unda yofiliyo, rom istorikosi
moTxrobaSi imas xan pasad ixseniebda, an sankasad, SeiZleboda aq zogi ram sxva
wvrilmanic mogvexsenebina, magram, radgan isini TavisTavad umniSvneloni arian da Cveni
marTali moTxrobac maTi moxsenebiT Tavis sinamdvilisaTvis veras Seimatebs, _
sinamdvilisaTvis-meTqi imitom vambob, rom arc erT moTxrobaze cudi ar iTqmis, Tu ki igi
marTalia, _ amitomac am wvrilmanebs uyuradRebod vtoveb.
    am moTxrobisaTvis ki Tu SeiZleboda raime sicrue gvewamebina, isic mxolod imitom,
rom igi arabisagan aris dawerili da arabebi ki Cveulebriv cruebi arian. magram, meore mxriv,
asif unda vTqvaT, rom. radgan arabebi Cveni mosisxle mtrebic arian _ unda vifiqroT, rom
maTi istorikosi am moTxrobas umal daaklebda, vidre miumatebda rames: maincdamainc me
aseTi azrisa var, marTlac da igi metad mokled wers, boganac, roca rigi iyo TavisufRuba
mieca Tavis kalmisaTvis da ufro grZlad elaparaka Cveni saxelovani raindis Sesaqebad, is
TiTqos gangeb dumils arCevs da sul aras ambobs. gans es sakadrisi saqcielia da mzakvruli
ganzraxva araa, Tu mxedvelobaSi miviRebT imas, rom istorikosTa movaleobaa - iyvnen
zustni, marTalni da mimkerZoebelni, da verc raime angarebam, verc SiSma, verc mtrobam,
verc megobrobam ver unda aacdinos isini gzaa     WeSmaritebisa, romlis mSobeli dedaa
istoria. igia kacTa moqmedebis salaro, warsul dReTa ambebis piruTvneli mowame, awmyo
drois brwyinvale magaliTi da Wkuismaswavlebeli, myobadisaTvis gamosadegi swavliT
mofenili gafrTxileba da me vici: am istoriaSi Tqven ipoviT yvelafers, rasac Cveulebrivad
eZeben uaRresad TavSesaqcevar TxzulebebSi; da ukeTu Sig raime nakli aRmoCndeba,
darwmunebuli var, amis damnaSave siuJeti rodi iqneba, aramed im qofak-mwerlis
ucodinaroba da, mouxerxebloba. maS ase, am naTargmni istoriis meore nawili ase iwyeba:
...roca Cvenma mamacma da gamZvinvarebulma mowinaaRmdegeebma TavianTi basri
xmlebi iSiSvles da erTmaneTs medgrad Seuties, iseTi vaJkacuri da Seupovari
gamometyveleba hqondaT, rom ifiqrebdiT orives ca-dedamiwisa da TviT jojoxeTis Semusvra
ganuzraxavso bu ficxma biskaelma pirvelma mouqnia xmali da ise gaafrebiT da Zlierad rom
Tu is xelSi arñgadatrialeboda, ara Tu am sastik orTabrZolas, Cveni raindis yvela Semdeg
Tavgadasavlebsac bolos mouRebda. magram, albaT, bedi ufro didi saqmeebisaTvis inaxavda
don kixots da, rogorc vTqviT, biskaels gverdze gaeqca xmali, ise rom marcxena mxarSi
moxvda rainds da qaqani miulewa, magram vidre qaqans moxvdeboda, gza-gza CaCqans
gverdi moasxipa da rainds naxevari yuri CaaTala, yvelaferi es saSineli raxraxiT dacvivda
Zirs, da Cveni raindi friad savalalo mdgomareobaSi Cavarda.
    RmerTo didebulo! gana warmoidgens vinme, ra gaSamagebamdis mivida Cveni
lamanCeli, es dartyma, rom igorZno? don kixoti ficxlav uzangebze wamo marTa, xmac orive
xeli moWida da biskaels ise saSinlad daartya TavSi, rom baliSis mofarebamac ver uSvela
                      58
sabraloda ase egona, mTeli mTa Tavze damengrao. am dartyma cxvir-piridan da yurebidan
sisxli waskda, Setortmanda da ueWvelad Zirs Camovardeboda, Tu Tavis jors kiserze ar
moxveoda: bolos uzangebidan fexebi amouvarda da igi kiserze daekida jors. am uCveulo
moZraobT da saSineli dartymiT damfrTxali, sadavemoSvebuli jori SeSinda, ucbad ganze
gaxta da wixlebis cemiT mokurcxla, biskaelma miwaze bragvani moiRo.
    don kixoti am ambavs Zalian gulgrilad ucqeroda roca Tavisi mteri miwaze gaSxlarTuli
dainaxa, mswrafl cxenidan Camoxta. masTan miiWra, xmlis wveri TvalebTan miuRera da
SesZaxa: dammorCildi, Torem Tavs mogkveTo. biskaeli ise iyo Ronemixdili da daretianebuli,
xmis amoRebac ar SeeZlo, da gaSmagebuli rain arc daindobda, ise iyo ganrisxebuli, Tu etlSi
mjdomi, am Serkinebis aqamdis Soriaxlodan macqeralni qalebi SiSisagan aTrTolebulni
etlidan ar Camomxdariyvnen da raindisTvis mudariT ar miemarTaT, rom maTi msaxurisaTvis
mowyaleba moeRo da sicocxle eCuqebina. amaze don kixotma dingad da medidurad
upasuxa:
    - oRondac, rom didi siamovnebiT unda avasrulo Tqveni Txovna, mSveniero sefe
qalno; mxolod erTis pirobiT ki: aRTqma damidgas am raindma, rom sofel tobosoSi miva,
Cemi saxeliT uebro dulsineas win warsdgeba da Tavis bediRbals mis gankargulebas
Caabarebs.
    SeSinebulma da Sewuxebulma qalebma es Txovna kargad verc ki gaiges, ar icodnen
da arc hkiTxes, vin iyo is uebro dulsinea, mainc aRuTqves, rom maTi saWurvelmtvirTveli
yvela mis pirobas aasrulebda.
    _ maS, dae, icocxlos Tqveni TavdebobiT, - biskaZeze miTiTebiT upasuxa don kixotma.
- Tqveni madlo. beli iyos, Torem Tavis gorozobisaTvis am wyalobas Rirsi ar iyo. amieridan
araviTar zians ar mivayeneo, Tumca man es daimsaxura.

                     Tavi X

         don kixotisa da misi saWurvelmtvirTvelis sanCo pansas
                 maxvilgonivruli saubari

    amasobaSi berebis msaxurTagan lazaTianad dabegvili sanCo, rogorc iyo, fexze
wamodga, ukve welSi gaimarTa da didi yuradRebiT adevnebda Tvalyurs Tavisi batonis don
kixotis orTabrZolas. gulmodgined evedreboda RmerTs gamarjveba Cveni randisaTvis
moemadla, radgan imedi hqonda im kunZuls daipyrobda da sanCos sagubernatorod
aCuqebda. roca Tavis batoni gamarjvebuli dainaxa da isic, rom rosinantze Sejdomas
apirebda, swrafad mivarda uzangis dasaWerad, da sanam is Sejdeboda, win dauCoqa da
xelze amboriT uTxra:
    _ mowyaleba moiReT, Cemo keTilo batono don kixot, da am cxare brZolaSi, rom
kunZuli daipyariT, me maCuqeT; rac unda didi iyos, mainc imdens Zal-Ronesa vgrZnob
CemSi, rom imedi maqvs, sxva kunZulebis gubernatorebze uaresad ar gavuZRvebi.
    amaze don kixotma miugo:
    _ icode, Cemo megobaro sanCo, es faTeraki iseTi ar iyo, rom kunZuli damepyro, es
Cveulebrivi Sina gziseburi wakinklaveba iyo, saidanac ar SeiZleba kaci imis mets mogebas
rasme gamoelodes, rom an kisermotexili darCes da an yurmoTlili. mainc nu daRondebi,
cotac moiTmine: jer kidev bevri iseTi SemTxveva meqneba, rom ara Tu marto kunZulis
Cuqebas da gubernatorad dayenebas, aramed sxva ukeTes ramesac mogixerxeb.
    amis gamgone sanCom aRar icoda Tavis batonisaTvis madloba rogor gadaexada.
xelze da kalTaze eambora, rosinantze Sejdoma uSvela, mere TviTon afofxda Tavis virze da
ukan daedevna. don kixoti cxenze Sejda Tara, maxlobel tyisaken ise Cqara gagqaCa, etlSi
mjdom qalebs arc ki gamiTxovebia da erTi sityvac ar uTqvams maTTvis, sanCo, rac ki
                      59
SeeZlo, miaToxarikebda Tagis virs, magram rosinants mainc ver eweoda da am
gaWirvebaSi, rom iyo, Tavis batons dauyvira: damicadeo. don kixotma gaigona Zaxili da
rosinants Seayena. roca mas moqanculi saWurvelmtvirTveli wamoewia, uTxra:
    _ mgonia, senio, urigos ar vizamdiT, sadme eklesias SevfarebodiT, radgan im Tqvens
damarcebul mters Zalian cudi da savalalo saqme damarTeT; vai Tu, sanam aqedan Tavs
davaRwevT, santa hermandadas yuramdis mivides es ambavi da wmida samsjavrom
sapyrobileSi amogvayofinos Tavi. RmerTmani, xelSi Tu Cagvigdes, vis icis rodisRa
gagvaTavisuflon da bevr ofls davRvriT, sanam iqidan Tavs davaRwevT.
    _ Cumad iyav, rom ici, ras abob! _ uTxra don kixotma. _ gana sadme gagigonia an
wagikiTxavs, rom mo zauri raindi samsjavroSi miexmoT, rac unda bevri mteri
daemarcxebinos da Tundac mravali kaci gaeJlitos?
     _ me Tqveni mtrebisa da kacTJletisa ara vici-ra, miugo sanCom, _ da arc visTanme
mqonia mtroba da ara sodes am saqmeSi ar gavreulvar. is ki vici, rom santa hermandadas
yvela Saragzaze moCxubari Zlier ainteresebs da Wkuas aswavlis maT. me marto es
mawuxebs.
    _ tyuilad gawuxebs... nu idardeb, Cemo megobaro, uara donkixotma. - darwmunebuli
iyav, Tu gaWirta, ara Tu hermandadas xelidan, aramed qaldeelTa xelidanac gamoglej. axla,
Sens mzes, gulaxdilad miTxar: rogor ggonia, mTeli dedamiwis zurgze moipoveba sadme
Cemebr uSiSariñraindi? ginaxavs, an sadme romanebSi wagikiTxavs, rom vinme sxva raindi
ase Cemebr guladi yofiliyos, ase medgrad Serkinebodes mters, ase gamZle yofiliyos,
mogeriebaSi, ase marjve da swori iaraRis xmarebasa da mtris damxobaSi?
     _ swore mogaxseno ar minaxavs da ufro kidev araviTar romanebSi ar wamikiTxavs,;
radgan kiTxva sul ar vici. _ miugo- sanCom; _ magram imaze ki SemiZlia davifico, rom
Cems sicocxleSi (er iseT mamac batonTan aravisTan - mazsaxrnaa: rogoric Tqvena
brZandebiT, axla RmerTs mxolod imas vTxov, mag sizarmacem, axla, rom vaxsene, im
myudro savanemde ar gagiyvanoT, sadamdisa Cemis fiqriT, advilia misvla. magram, Cemo
batono, gevedrebiT emag Tqvens yurs mouareT, Torem sisxli Zalian gdiT. CanTaSi naZenZi
da cotaodeni TeTri malamo maqvs _ mogarTmevT.
    _ egeni ar momindeboda, _ miugo don kixotma, erTi SuSa fierabrasis uebari balzami
rom momemzadebina da Tan wamomeRo; imis erTi wveTi ficxlav gamkurnavda. amiT drosac
mogagebdi da wamalsac davzogavdiT.
    _ eg ra SuSaa, an ra balzami gaxlavT magisTana: hkiTxa sanCo pansam.
    _ iseTi balzamia, rom misTvis araviTari Wriloba da sikvdili ar arsebobs. me TviTon vici
misi gakeTeba, _ miugo don kixotma. _ gamigone, sanCo im saocar balzams, rom
gavakeTeb da Cagabareb vinicobaa mnaxo, romelime brZolaSi. Suaze gamxexon (raica
mogzauri raindisaTvis advili mosalodnelia), nu SekrTebi, Zirs Camovardnili Cemi naxevari
dedamiwidan frTxilad aiRe da sanam sisxli gacivdebodes da Sededdebodes, unagirze
darCe. wil naxevars Tanasworad, karga juliad da zustad miadgi, magram ise ostaturad ki
unda miadga, rom metnaklebi arsad mogivides maSin im balzamis erTi ori ylupi Camaylape
da naxav. Tu rogor ficxlav gavcocxldebi da vaSliviT loyawiTelT da saRi Seviqnebi.
    _ maS Tu egrea, _ wamoiZaxa sanCom, _ dauyovnebliv uars vambob Tqvengan
dapirebul kunZulis gubernatorobaze da Cemi didi da erTguli samsaxuris jildod gTxovT marto
im balzamis gakeTeba maswavloT da misi Sedgenilebis nusxa momceT. mtkiced var
darwmunebula, erTi unci yvelgan, Tu ufro Zvirad ara, or-sam realad mainc gaiyideba. es fuli
ki Zalian sakmarisi iqneba Cemi sicocxle patiosnad da gauWirveblad gavataro. magram erTi
es mibrZaneT, mag sakvirveli wamlis momzadeba Zvirad jdeba?
    _ sam realad sam asumbraze mets gaakeTeb. _ miugo don kixotma.
    _ vai, me codvils, _ Sehyvira sanCom, _ mere raRas agebinebT da imis gakeTebas ar
maswavliT? Cemo batono, erTi es mibrZaneT, ra gviSlis xels, axlave ramdenime asumbra
                       60
balzami, rom gavakeToT?
    _ moiTmine, Cemo megobaro, me SenTvis ukeTes jildos vfiqrob da sxva saidumlosac
bevrs gaswavli, _ miugo don kixotma. _ axla ki yuri Semixvie, raRac... tkivilma mimata.
    sanCom CanTidan naZenZi da malamo amoiRo, xolo don kixotma Tavis CaCqani
moixsna, da lukma-lukma damtvreulT, rom naxa, cota gawyda, is erTi bewva Wkua rom
SerCenoda, isic ar dakarga. xmals xeli wamoavlo, Tvalebi zecas aRaxvna da daiZaxa:
    _ vficav maRal RmerTs, qveynis dambadebelsa da oTx Tavs wmida saxarebasac, rom
ise vicxovro, viTarca daRma mantuas markizma Sehfica cxovreba, odes Tavisi diswulis
balduinis mkvlelis sisxlis aReba ganizraxa; swored ise vficav _ mec masaviT puris saWe. lad
sufra aRar gaviSalo, Cems cols ar gavexumro da mraval sxva saWiroebaze uari vhyo (Tumca
yvela kargad ar maxsovs, saxeldobr ra saWiroebaze unda vhyo uari, magram sul erTia, rac ar
unda iyos, yvelas am ficSi vurTav), da im dromdis mtkiced da Seuryevlad davimarxav am fics,
vidre magiers ar gadavuxdi, vinc es Seuracxyofa momayena da CaCqani damimtvria.
    am sityvebis gamgone sanCom uTxra;
    _ Cemo batono, isic nu dagaviwydebaT, rom Tqvengan damarcxebulma raindma Tu
Tqveni brZaneba aasrula da dulsinea toboselTan Tayvansacemad mivida, Cans, Tavis vali
moixada da misi dasjis ufleba aRar geqnebaT, vidre axals rasmes ar dagiSavebT.
    _ marTlac misani xar, sanCo, es swored SeniSne da warmoTqvi kidec, _ uTxra don
kixotma, _ da mec im raindisadmi samagieros gadaxdis aRTqmas axlave varRvev! xolo
danarCens raica Cems cxovrebaze davsde, xelSeuxeblad vtoveb, da kvlav vficav da
aRTqmas vdeb, ise vacxovro rogorc weRan vambobdi, vidre ZaliT iqneba Tu raime sxva
RonisZiebiT, romelime raindisagan aseTive Rirseul, da Cinebul CaCqans ar movipoveb,
rogoric Cemi iyo. da ar ifiqro, sanCo, rom haerze vlaparakobde. am SemTxvevaSi Cems
winapar raindebs mtkice mibaZav da ise moviqcevi, rogorc sakripanti moiqca _ yovelgvari
Seviwroeba aitana, oRond mambrinis CaCqani rogorme xelSi Caegdo.
    _ egeTs aRTqmas RmerTi xels rodi moumarTavs~ eg aRTqma eSmakeulia, batono, _
wamoiZaxa sanCom, _ imitom, rom jansaRobisTvisac mavnebelia da sindisisaTvisac
samZimo da sazaraloa. aba moifiqreT: ra geSvelebaT, rom CaCqanTan kacs SemTxveviT
didxans ver SexvdeT? nuTu aRasrulebT Tqvens aRTqmas, miuxedavad yovelgvari
siduxWirisa da usiamovnebisa, da mTeli es xani gauxdelma unda daiZinoT, daba-qalaqebSi
ar SexvideT, Rameebi cisqveS gaataroT da kidev mravali sisulele CaidinoT_im viRac
Wkuagamoleul bebruxana mantuis markizs rom mougonia. nu ki gaviwydebaT, am gzebze
SeiaraRebu li raindebi ar daiarebian da mxolod glexkacoba, meurmeebi da mejoreebi
mimodian. isini ara Tu atareben CaCqans, misi saxelic ki ar gaugonoT. maS, aba aq
CaCqans vis waarTmevT?
    _ Cemo megobaro, Zalian cdebi, magas, rom. ambobs upasuxa don kixotma. _
damijere, ori saaTic ar gava,    rom am gza boZlebze imdeni SeiaraRebuli mxedari
Segvxvdes, ramdenic maSinac ar yofiliyos, mSvenier anjelikas tyveobidan gamosaxsnelad
albrakis cizesimagres, rom Semoertynen.
    _ egre iyos da RmerTma inebos, rom Cveni saqme kargad wavides da mec is kunZuli
Cqara mimeRos, ase Zvirad, rom mijdeba, _ Tqva sanCom, _ sixaruliT, rom movkvdebode,
kunZulis gubernatorobaze uars mainc ar vityvi.
    _ kvlav geubnebi, sanCo, nu inaRvli-meTqi, _ ganagrZo don kixotma. _ RmerTi, rom
gagviwyres da kunZulis dapyroba ver movaxerxoT, daniis an sobradisis samefoebi xom aq
arian? es ise aslad mogiva, rogorc adamians TiTebze beWedi aqvs morgebuli. SenTvis es
samefoebi kidec jobia, radgan xmeleTze arian da imaT gamgeobaze vai-vaglaxi ar
mogindeba, magram kmara, amaze Semdeg vilaparakoT. axla Sens CanTaSi Caixede, egeb
Sig raime saWmeli ipovo, Cqara vWamoT, Tu aris rame, da wavideT, rom amaRam sadme
cixe-darbazSi mivideT, Torem is uebari balzami rom giTxar, gareT arsad gakeTdeba! da
                      61
Tanac, RmerTs geficebi, yurma Zalian damiwyo tkivili.
    _ erTi Tavi xaxvi gaxlavs, patara naWeri yveli da oriode naWeri gamxmari puri, _ uTxra
sanCom, _ magram aseT saWmels Tqvenebr didebuli raindi rogor miirTmevs?
     _ o, ra cota ram gesmis am saqmisa! _ uTxra don kixotma. _ nuTu aqamdis ver
gaige, sanCo, rom mogzauri raindebi sasaxelod Tvlian, rom mTeli TveobiT arasa Wamen da,
bolos, Tu Wamen, rac moxvdebaT, imiT kmayofildebian. Senc, rom imdeni saraindo wignebi
wagekiTxa, ramdenic me wamikiTxavs, amis eWvi aRar geqneboda. arc erTi saraindo wigni
ar wamikiTxavs, rom mogzaur raindebs       eWamoT rodisme, da Tu uWamiaT, isic
SemTxveviT, anu maT pativnacemad gamarTul didebul nadimze; danarCen dros marto
haeriT da yvavilTa surneliT ikvebebodnen Turme. rasakvirvelia, bunebis kanoniT sul
usaWmelod yofna ar SeiZleba da, maSasadame, unda vifiqroT,         rom isini mainc
miirTmevdnen saWmels da bunebis sxva moTxovnilebebsac ikmayofilebdnen. bolosdabolos,
isinic xom CvensaviT adamianebi iyvnen. xolo, vinaidan TavianTa cxovrebis umetes nawils
tye-Rresa da udabur adgilebSi atarebdnen da mzareulebi ar yavdaT, unda vifiqroT, rom
Cveulebrivad iseTive uxeiro da ubralo soflur saWmels jerdebodnen, rogorsac axla Sena
mTavazob da mec siamovnebiT vapireb Seveqce. amitom, Cemo megobaro sanCo, nu
dagaRonebs is, rac me maxarebs, moiSore. Tavidan qveynis gardaqmnis wadili da metadre
nu ecdebi imas gadakeTebas da Cveulebrivi kalapotidan amogdebas, rac mogzauri raindis
zne-Cveulebas daumyarebia.
    _ mapatieT, Cemo batono, _ uTxra sanCom, _ magram,          rogorc winaTac
mogaxseneT, erTi uwigno kaci gaxlavar, Cems dReSi araferi wamikiTxavs, maS mogzauri
raindebis Cveuleba da wesebi aba saidan mecodineba! amas iqiT am Cems CanTaSi
TqvenTvis, radgan raindi brZandebiT, yovelnair Cirs Cavyri, CemTvis ki, radgan raindis
Rirsebas moklebuli var, cota ufro noyier saWmels Sevinaxav.
    _ imas rodi geubnebi, sanCo, rom mogzauri raindebi uTuod martooden CiriT unda
ikvebebodnen-meTqi, _ uTxra don kixotma. _ me mxolod aRvniSne, rom mometebul
SemTxvevaSi isini iZulebulni iyvnen uxeiro sakvebiT esazrdovaT da zogi ram mindvris
balaxic exmaraT saWmelad; am balaxebis arCeva imaT kargad icodnen da arc Tu me
gamiWirdeba.
     _ didi da sasargeblo ram aris balaxebis arCeva icodes kacma, _ Tqva sanCom, _ da
Tu ara vcdebi, mag Tqveni codnis gamoyeneba bevrjer dagvWirdgba.
    Semdeg sanCom CanTidan sagzali amoalaga, orivem, batonma da msaxurma,
siamtkbilobiT da madianad daiwves Wama, magram, radgan Ramis gasaTevi adgilis
saZebrad eCqarebodaT, cdilobdnen male daemTavrebiaT isedac Raribuli sadili. roca
gaaTaves, erTi cxenze Sevla, meore virze da Cvenma faTerakebis maZieblebma gaaqroles
TavianTi bedaurebi, rom dabindebamdis sadme Ramis gasaTev binaze. misuliyvnen.
magram mze Cavida, Cqara dauRamdaT da masTan daekargaT am natvris asrulebis imedi.
xolo, radgan Txis mwyemsTa karvis axlos aRmoCndnen, gadawyvites maTTan gaeTiaT
Rame. ramdenadac sanCo Seawuxa imedis gacruebam, rom soflamdis veRar miaRwies da
Rame sadme WerqveS ver gaaTies, imdenad don kixoti, piriqiT, Tavs bednierad Tvlida, rom
cisqveS daiZinebda, kaSkaSa varskvlavebis safarqveS, im rwmeniT daarxeinebuli, rom aseTi
SemTxvevebi ufro da ufro umtkicebdnen Seni daniSnuleba mogzauri raindobaao.

                      Tavi XI

             imis Sesaxeb, Tu ra SeemTxva don kixots
                  Txis mwyemsebTan

    Txis mwyemsebma gulTbilad miiRes isini. sanCom rosinants da viri kargad, rom
                       62
daabinava, maSinve iqiT gaeSura, sadac mwyemsebs cecxlze qvabi edgaT da xorcs
xarSavdnen. sanCos kargi ynosva hqonda, metadre SimSilis dros, da maSinve gaigo, rom
Tiknis xorci ixarSeboda. da Tumca mounda dauyovnebliv gaego, mzad xom ar iyo xorci
qvabidan mis mucelSi gadasasvlelad, magram mainc Tavi Seikava, radgan am dros erTma
mwyemsma xorcs qvabidan amolageba dauwyo. Semdeg Zirs ramdenime cxvris tyapuWi
gaages, zed saCqarod sufra gaSales da moulodneli stumrebi didis TavazianobiT mcire
vaxSams miipatiJes karavSi mcxovrebi eqvsi mwyemsi garSemo usxda cxvris tyapuWs, xTlT
don kixots dasajdomad pirqve damxobili varcli SesTavazes, don kixoti dabrZanda, sanCo
ukan moudga, rom meriqifeoba gaewia da Tavis batonisaTvis ganiT Rvino mierTmia, magram
Cvenma raindma, rom Tavis saWurvelmtvirTveli ukan dgomela dainaxa, uTxra:
    _ Cemo megobaro sanCo, rom darwmunde, raoden akeTes Seicavs mogzauri
raindoba da viTaris siswrafiT aRweven pativiscemasa da siyvaruls mis samsaxurSi myofi
adamianebi, me msurs aq, am patiosani da keTili xalxis winaSe, Cems gverdiT dajde, rom
Sen da me _ Seni batoni da mbrZanebeli _ swori SeviqmneT, erTi jamidan vWamoT da erTi
yanwidan vsvao, da amiT mogzaur raindobaze yvelas is vaTqmevinoT, rom igi, raindoba,
siyvarulis msgavsad yvelas aTanasworebs.
    _ umorCilesad gmadlobT. _ miugo sanCom, _ magram neba miboZeT mogaxsenoT,
mowyaleo batono: roca xelSi rame saWmeli maqvs, imperatoris gverdze jdomas,
ganmartoebiT sadme fexze dgomela Wama mirCevnia: an Tu nebas damrTavT, ufro
gulaxdilad vityvi: is mirCevnia, CemTvis Tavisuflad da wamoupranWavad sadme kuTxeSi
xmeli pursa da xaxvs giaxlebodeT, vidre sxvis sufraze vijde, win msuqani indauri medeas,
gakavebuli viyo, momcro lukmas videbde pirSi da nelinel vcoxnide, patara ylupebiT vsvamde
Rvinos, yoveli lukmis Semdeb tuCebs xelsaxociT viwmendde, roca momesurveba verc
daxvelebas vbedavde, verc cxviris daceminebas da verc bevr imisTana rames, rasac kaci
xalvaTobaSi da ganmartoebiT mourideblad Cadis xolme. maS, Cemo batono da xelmwifeo,
Tqven, rom me, saWurvelmtvirTvels, axla pativs maRirsebT, viTarca mogzauri raindobis
msaxursa da TanamSromels, Tu SeiZleba sxvaze, CemTvis ufro saxeirosa da sasargebloze
SecvaleT, amieridan da samudamod uars vambob yvela magisTana gapatiosnebaze did
madlobasac mogaxsenebT.
    _ Sen rac ginda, isa Tqvi da me ki aq dagsvam. naTqvamia: Tavmdabalsa RmerTi
aRamaRlebso, _ uTxra don kixotma, xeli dauWira da ZaliT gverdze moisva.
    mwyemsebs saWurvelmtvirTvelebsa da mogzaur raindebze am abdaubdisa ara
gaegebodaT-ra, stumrebs Sescqerodnen da gaCumebulni vaxSams Seeqceodnen. stumrebi
kidev, Tumca laparaks Zalasac atandnen, mainc arc Wamas aklebdnen xels da swored
muStis tola lukmebs ylapavdnen. xorci rom gaaTaves, mwyemsebma gudidan uamravi tkbili
rko gadmoyares, da masTan erTad moitanes naxevari kvereuli yveli, iseTi magari, TiTqos
kirisgan iyo gakeTebuli. arc yanws hqonda mosveneba da xan savse da xan carieli
daucxromlad erTi xelidan meoreSi gadadioda, ase rom ori tikWoridan erTi ukve dacarielda.
don kixotma rom muceli rigze aivso, peSviT rko aiRo, ramdenime wuTs dakvirvebiT ucqira da
daiwyo:
    _ bednieri iyo is dro da is saukune, romelsac Cvenma winaprebma oqros saukune
uwodes. es saxeli imitom ki ar daarqves, rom oqro, am Cvens rkinis saukuneSi esoden
pativcemuli, im sanetaro dros uSromlad iSoveboda, aramed imitom, rom maSin mcxovrebi
adamianebisaTvis jer ucnobi iyo sityva Cemi da Seni, im kurTxeul droSi yovelive saerTo iyo.
sxeulisaTvis yoveldRiuri sarCos misacemad sakmao iyo adamians didroni muxis xis
Stosaken xeli gaewoda da misi mwife da tkbili nayofi, yovelTa saerTod da TiToeulTa cal-
calke kuTvnili, uxvad moekrifa; ankara wyaroebi da Cqari mdinareni mwyurvalT mSvenier da
gamagrilebels sasmels moWarbebiT aZlevdnen; xeebis Rruvebsa da kldeebis napralebSi
Sromismoyvare futkari uSiSrad igebda TavSesafars da yvela mgzavrs Tavis tkbili Sromis uxvi
                      63
da mSvenieri nayofiT uangarod umaspinZldeboda. uzarmazari korpis xeebi Tavis brtyel qerqs
TavisTavad SemoiZarcvavdnen xolme, rom adamians aeRo da gaurandav svetebze
dadgmuli Tavisi qoxi gadaexura da miT wvimas da mzes mohfareboda. maSin yvelgan
megobroba, mSvidoba da siyvaruli mefobda. mrude guTnis mZime sakveTi Cveni dedamiwis
gulmowyale wiaRs jer ar seravda, magram dedamiwa Zaldautaneblad Tavisguluxv da
nayofier mkerdze yvelafers aRmoacenebda, rac ki mis porvel Svilebs gaaxarebda da
daapurebda. im dros lamazi da gulubryvilo mwyemsi Walebi, Tmada wnuli da TavSiSvelni
velidan-velze da borcvidan-borceze gadarbodnen; maT Zvirfasi samoseli ar icodeb da mxolod
imas ifaravdnen, ris dafarvasac morcxvoba cdilobs. maTi tanis nakvTebs sxvadasxva yaidaze
mikibul-mokibuli torosis Zvirfasi Zoweuli da farCis kabebi rodi mosavda, rogorc axlaa
miRebuli; yvavilebiT Cawmaxnuli mwvane dumfarasa da faTalos gvirgvini ukeT amkobda
imaT, vidre axlandel medidur qalebs raRac ucnauri, cudobisa da amao didebis STagonebao
mogonili tansacmeli amSvenebs. maSin saukeTeso gulisTqmani ufro gulwrfelad da martivad
ixatebodnen, amisaTvis xelovnuri sityvebis Tqma rodi iyo saWiro, cili, sicrue da veragoba
simarTles da gulaxdilobao ara bundavda da yvelgan wminda marTlmsajuleba sufevda;
axlandeliviT veragobiTa da angarebiT Se mikvleuli, devnili da daCagruli rodi iyo igi; msajulis
gulsac piradi TviTmnebeloba jer ar mihkareboda; an ki msajulebi maSin sad iqnebodnen,
rodesac gansasjelic aravin iyo. rogorc ukve mogaxseneT, axalgazrda qali da umankoeba
ganuyrelni iyvnen, xelmZRvanelad da mfarvelad maTTvis saWiro aravin iyo, arc imis SiSi
hqondaT, urcxv enasa da borot ganzraxvas maTi umankoeba SeebRala: da Tu odesme
maTgani vinme Secdeboda, isic sakuTari surviliT moxdeboda xolme. axla ki, am Cvens
garyvnil da aZage droSi verc erTi qali TavisTavs uSiSrad ver CasTvlis, Tunda kritosis axal
labirinTSic iyos Camaluli da Caketili, imitom, rom arSiyoba da es wyeuli Tavazianoba yvelgan
Zvreba, arSiyobis seniT haeri gaJRenTilia da cxovrebis sikeTes ryvnis. TviTon mzeTunaxavic
versad daemaleba mijnurobas, _ imisaTvis zRude aRarsad aris: nemsis yunwis tola xvrelSiac
gaZvreba igi da wadils aisrulebs, da ai, raki garyvnilebam TandaTan xalxSi fexi gaidga,
winaaRmdegic gamouCndngn mas, _ Rvawlmosil mogzaur raindTa ordena daarsda, yvela
siamovneba uaryo Tavis wuTisoflis cxovreba xalxis samsaxurs Seswira, raTa qalwulni da
qvrivni daicvas, obolTa da CagrulT Seewios. Zmebo mwyemsebo TviTon mec im patiosan
ordens vekuTvni, da maS icodeT, Tqven am purmariliT pativsa scemT raindsa da mis
saWurvelmtvirTvels, risTvisac, keTilo xalxo, did madlobas mogiZRvniT. Tumca bunebrivi
kanoniTa da wesiT yvela amqveynad mcxovrebT movalea mogzaur raindT Semweoba
gauwios da pativi sces, magram saqme is aris, rom es movaleoba yvelas ar esmis.
darwmunebuli var es wesi jer arc Tqven uwyiT,        magram Tqvenma bunebrivma
stumarTmoyvareobam da upurmariloba es raindTa didi wesi uneblieT SegasrulebiaT da
amitom garwmunebT, TqvenTvis yovelive is keTili msurs, rac TviTon Tqven CemTvis
gnebavT.
     es grZeli sityva (romelic SeeZlo arc ki warmoeTqva) Cvens rainds muxis rkom
aTqmevina, radgan oqro saukune moagona da mis azrTa gamoxatulebas frTebi gaaSlevina,
mwyemsebTan aaybeda. mwyemsebi mTel am sityvas gaocebuli mdumarebiT usmendnen
da gaTavebis Semdegac didxans iyvnen isev mdumared gabrunebulni. saxoc Cumad iyo da,
rac ki SeeZlo, pirSi rkos iyrida, Tan yelis Casarecxad malimal ewveoda xolme Rvinis
gasaciveblad muxaze Camokidebul meore tikWoras.
    vaxSami ukve damTavrda, don kixoti ki isev laparakobda. bolos erTma mwyemsma
Semdegi sityvebiT mimarTa mas.
     _ Tqveni mowyaleoba, rom ufro darwmundes Cveni maspinZlob gulwrfelobaSi, gvinda
gagarToT da gagamxiaruloT, Cveni amxanagis simRerac unda gagagonoT. jer ki aq ar aris,
magram male mova. unda mogaxsenoT, Zalian Wkviani mwyemsia, rac mTavaria, wera-
kiTxvac icis da gamijnurebulic aris; mere kidev rabelzedac ise ukravs, ukeTesi aRar SeiZleba.
                       64
    mwyemss jer ukanaskneli sityvebi ar daesrulebina, rom maT raxelis xma moesmaT da
male TviT damkvrelic gamoCnda. is ocdaori wlis Wabuki iqneboda da metad sandomiani
garegnobasa iyo mkiTxes, Tu ivaxSmeo, da roca dasturi miiRes, misma maqebarma
mwyemsma uTxra.
   _ maS, gvasiamovne, antonio, da gvimRere rame, dae, Cvenma batonma stumarma
gaigos, rom am mTebSi momRerlebic arian da mosakravenica. Cven kidec vuambeT Sena
codna da axla mtyuanebad nu gamogviyvan. aba, Zlier gTxov, dajeqi da Seni mijnurobis leqsi
imRere, biZaSenma mRvdelma, rom galeqsa da mTel Cvens sofelsac ase, rom moswons.
   _ didi siamovnebiT, _ miugo Wabukma, meored aRar aTxovnina, erT muxas jirkze
Camojda, rabeli momarTa da sasiamovno xmiT Semdegi romansi daamRera.
          olaliav, rom giyvarvar,
          vici, Tumca arasodes
          es ar giTqvams Tundac mzeriT,
          siyvarulis uxmo eniT.

          da Senc uwyi, es, rom vici.
          mitom aris ueWveli,
          vneba esden SegrZnobili
          ar iqneba ubvduri.

          olaliav, bevrjer scade
          mCvenebodi ise, TiTqos
          suli gqonda _ brinjaosi,
          TeTri mkerdi _ ugrZnob qvisa.

          magram am Sens sikerpesa
          da zviadur dumils Soris,
          sasoeba damanaxvebs
          zogjer Tavis sacmlis kalTas.

          am satyuars mivvardebi,
          da erTxel ver mogaxerxe,
          an mTlad davWkne _ gangdebuli,
          an avyvavde, viT rCeuli.

          Tu aqvs vnebas TavdaWera,
          Seni kdema imas niSnavs,
          rom imedsac unda eqnes
          bolo, CemTvis, saocnebo.
          Tu erTguli samsaxuri
          vinmes gaxdis jildos Rirsad,
          odnav mainc qceva Cemi
          mec manaWebs am uflebas.

          Senc araeTxel
          dagenaxa, Tu ki amCnev
          rom macvia samis dResac
          sadReobo tansacmeli.


                      65
         radgan mxolod erTi gza aqvT
         siyvaruls da morTulobas
         sul viswrafvi, Sens winaSe
         viyd koxtad mokazmuli.

         zed rom aRar davumato
         cekvebi, an serenada:
         rasac gamRer daisis Jams
         anda mamlis yivilisas.

         ar CamovTvli im Cems leqsebs
         mag situris xotbad musa,
         maT Tavisi gulwrfelobiT
         bevri Cemze gTmwyrales.

         im lJqsebze terezam Tqva:
         `ucxo msmenels egoneba,
         angelozi iyos igi,
         Tumc ariso maimuni.

         gana rogor iqnebao,
         raxaruxiT, yalbi TmebiT,
         duqnis, nayid silamaziT
         Tund amuris mityueba!~

         Sevesityve. ganmirisxda,
         waeSvela biZaSvilic,
         atyda Cxubi da Senc ici,
         ra ambavi datrialda.

         Sen miyvarxar gana ise?
         sxvaTaSoris? gana vcdilob
         Segacdino? ara, turfav,
         maqvs mizani saqeburi:
         Cven saydari gangvimzadebs
         gvirgvins, maryuJs abreSumis,
         im maryuJSi Tavi gahyav,
         da mec iqve aRmovCndebi.

         Tu ara da aqve vficav
         yvela wmindans, rac ki ari,
         Cvens uRran tye mivatoveb
         da Sevdgebi sadme berad.

    aseTi sityvebiT mwyemsma, rom simRera gaaTava, don kixotma sTxova ganegrZo da
kvlav rame emRera, magram sanCo pansa uarze iyo, radgan Zali Zalian moeria da simReris
mosmenisaTvis aRar scxeloda. amitom Tavis batons ase mimarTa:
    _ axla ki droa Tqvenma mowyaleobam mosvenebazedac ifiqros. am keTil xalxs nu
gvawuxebT, mTeli dRe umuSavniaT, mTels Rames xom ver imRereben.
                       66
   _ mesmis, sanCo, _ miugo don kixotma, _ mivxvdi, tikWorasTan guliTadi saubriT
damZimebul Tavs Zili urCevnia, vidre musika.
   _ RmerTs nu scodavT, batono, _ wamoiZaxa sanCom, romeli CvenTagani ar svams
Rvinos, Tanac Tavisi wili aravis daklebia.
   _ Tanaxma var da arc dagiSli, _ uTxra don kixotma, _ moisvene, sadac genebos?
Cemi xelobis kacs sifxizle ufro SeSvenis, vidre Zili, xolo maincdamainc cuds ar izam, sanCo,
am yurs erTxel kidev rom Seixvevde, Torem Zalian mawuxebs.
   sanCom Seasrula brZaneba, xolo erTma mwyemsma Sexeda Wrilobas da Tqva: aq
saSiSi araferiao. iseT wamals mogcem, axlave gangkurnavso. irgvliv baraqianad yvaoda
rozmarini. Swyemsma ramdenime foToli dakrifa, daReWa is, auria marili da Wrilobaze daado,
Semdeg guldasmiT Seuxvia, Tanac urCia _ araviTari sxva wamali aRar miikaroo. da marTla
is wamali uebari gamodga.


                     Tavi XII

     ra uambo erTma Txis mwyemsma don koxotTan myof Tavis amxanags

    am dros dabrunda erTi ymawvili biWi, sofelSi jeris mosatanad, rom wasuliyo, da Tqva:
    _ amxanagebo, iciT ra moxda sofelSi?
    _ saidan gvecodineba? _ upasuxa erTma mwyemsma. _ mainc ra moxda?
    _ isa, rom am diliT cnobili mwyemsi-studenti qrizostomi momkvdara, _ ganagrZobda
axladmosuli. _ ase amboben, imitom momkvdara, is alqaji marsela hyvarebiao, ai mdidari
giZlieros qali, mamas, rom gamoqcevia da am Cvens tye-RreSi mwyemsis tanisamosiT
daxetialobs.   _ ras amxob, kaco, gana marsela hyvarebia? - hkiTxa mas erT-erTma
amxanagma.
    _ diax, swored isa, _ upasuxa mwyemsma. _, magram yvelaze ufro sakvirveli da
SesaniSnavi is aris, rom qrizostomis anderZi daugdia _ trial mindorSi dammarxeTo, TiTqos
urjulo mavri iyos. swored im kldis ZirSi, sadac wyaro gamodis da zemoT muxa aRmarTula.
xalxi irwmuneba, qrizostomma TiTqos marsela pirvelad im alagas naxao. anderZSi bevri ram
sxvac uTqvams, magram Cvens xucebs maTi aRsruleba ar undaT Turme da ganaCenSi
ase uTqvamT: _ misi aRsruleba qristianuli saqme ar iqneba, ufro warmarTulsa gavso:
gansvenebulis   didi megobari, studenti ambrosio, agreTve micvalebuliviT mwyemsad
gadacmuli, xucebs ewinaaRmdegeba da ambobs: qrizostomis anderZi da ukanaskneli neba,
rogorc TviTon moiTxovs, mTlianad da bolomdis uTuov unda aRsruldeso. am davas mTeli
Cveni sofeli aufutknia, magram ase amboben, micvalebulis anderZi, rogorc ambrosiosa da
sxva mis mwyems megobrebs surT, swored ise aRsruldebao. xeal marxaven didi ambiT da
swored im alagas, sadac TviTon uCvnebia Cemis azriT kargi ambavi iqneba, uTuod
sanaxavad waval, Tu isev jeris mosatanad sofelSi ar momixda wasvla.
    _ yvelani wavideT, _ wamoiZaxes mwyemsebma. magram jer wili vyaroT. farexebTan
viRa darCeba.
    _ sworia, pedro, _ SesZaxa meore mwyemsma, _, magram wilis yra nu gindaT, _ me
davrCebi da amisaTvis arc madlobas viTxov Tqvengan da ar ifiqroT, amas gulkeTilobiT
Cavdiode an cnobismoyvareoba ar gamaCndes, _ im dRes, rom fexSi xiWvi SemerWo,
siaruls Zalian miSlis.
    _ rogorc ar unda iyos, Cvengan mainc madloba gergeba, _ miugo pedrom.
    don kixotma pedros hkiTxa, vin iyo is micvalebuli da an is mwyemsi qali vinRaao, da
pedromac yvelaferi uTxra, rac ki qrizostomze icoda, uambo, rom igi axlobel mTebSi mdebare

                      67
soflis mcxovrebi mdidari idalgos Svili iyo, sala mankis universitetSi didxans swavlobda da
man Zalian naswavl kacad dabrundao. amboben, viTomc micvalebulma kargad icoda, caSi
varskvlavebi, mze da mTvare rasa Svrebiano.
    _ igi winaswarve zustad gvetyoda xolme, Tu ra dros moxdeboda mzisa da mTvaris
Cabneleba.
    _ amas Cabneleba ki ara, dabneleba ewodeba, Cemo megobaro, _ gauswora don
kixotma, _imitom, rom: am or didebul mnaTobT Cabneleba ki ar mosdiT _ mxolod
dabneldebian xolme.
    pedrom am wvrilman SeniSvnas yuradReba ar miaqcia da ambavi ganagrZo:
    _ amasTan Turme winaswar gaigebda romeli weliwadi iqneboda msuqani da romeli
mW le.
    _ nayofieri da unayofo-Tqo, Cemo megobaro, _ SeniSna don kixotma.
    _ msuqani da nayofieri gana erTi ar aris? ra didi gansxvavebaa! _ SeekamaTa pedro.
_saqme is aris, rom misi mama, naTesavebi da megobrebi Turme Zlier mdidrdebodnen,
radgan endobodnen da mis rCevas misdevdnen. erT wels etyoda: qeri daTeseT, puri arao;
meore weliwads eubneboda. muxudo daTeseT, qeri nu gindaTo; am welso, ambobda bevri
zeTisxili movao da Semdeg sam weliwads ki erT marcvalsac ar mobamso, da yvela es misi
sityva Turme gamarTldeboda xolme.
    _ mag macnierebas, Cven rom myofads gviCvenebs, astrologia hqvia, _ Tqva don
kixotma.
    _ me magis ra mogaxseno, ara vici-ra, _ upasuxa pedrom, _ mxolod Zalian mecnieri ki
iyo cxonebuli; kidev sxvac bevri ram icoda Turme. salamankidan dabrunebis Semdeg
ramdenime Tvem rom gaiara, uceb erT mSvenier dRes, yvelasaTvis moulodnelad, studentis
grZel kalTebiani tansacmeli gadaagdo, mwyemsis tyapuWi Caicva, xelSi kombali aiRo da am
mTebSi daiwyo siaruli. mas erTma erTgulma amxanagma ambrosiomac mibaZa, isic
mwyemsurad gamoewyo da am mTebSi wamovida. is ki damaviwyda meTqva, rom cxonebuli
qriszostomi leqsebis weris ostatic iyo: is Txzavda viliansikoebs, Soba Rames romRerian,
darac ki ram Cvens sofelSi biWebs warmodgenebi gaumarTavT, sul misi dawerilia. mis
nawerebs yvela Zalian aqebda. soflelma xalxma rom naxa es ori ase ucbad gamwyemsebuli
studenti, Zalian gaocda da ar icoda ra mizezisaTvis daebralebina maTi aseTi araCveulebrivi
gadasxvafereba. im xanebSi qrizostoms mamac moukvda da mravali simdidre dastova,
rogorc moZravi ise uZravi qoneba da didZali fuli, mamuli, Zroxa da cxvari. yvela im sismdidris
memkvidre axla is iyo da, RvTis winaSe, kidec SeSvenoda: mSvenieri sityva-pasuxi, gulkeTili,
puradi da yvela kargi kacis megobari; saxiTac kalmiT naxati iyo. rogorc undoda, ise SeeZlo
moexmarebina is simdidre. bolos gavigeT, erTi mwyemsi qali marsela Zalian Sehyvareboda
da TviTonac imis mizeziT gamdariyo mwyemsad da udaburs adgilebSi Tan gamohyoloda;
axla unda mogaxsenoT, Tu ra qalia is marsela; mgonia, advilad SesaZlebelia da TiTqmis
namdvilic, rom aseTi qali versad da verasodes ver naxoT da verc raime gaigonoT mis
Sesaxeb, Tundac, dedaber sarnazedac meti xani icocxloT._ sarna ki ara sara-Tqo, _
Seawyvetina da gauswora don kixotma, radgan gadasxvaferebuli sityvebi sZulda da ver
iTmenda, rom mwyemsi ase amaxinjebda sityvebs.
    _ sara Tu sarna, sul erTi ar aris? sarna ufro gamZlea. Tqvenn rom yvela''sityva
gamisworoT, Cems ambavs gaisamdisac ver gavaTaveb, _ miugo pedrom.
    _ ukacravad, Cemo megobaro, _ uaxra don kixotma, _ sityva imitom gagisworeT, rom
sarnasa da saras Soris didi gansxvavebaa. magram Tqven Cinebulad mipasuxeT, sarna
saraze ufro didxans cocxlobs, ganagrZeT Tqveni ambavi, aRar SegawyvetinebT.
    _ axla is unda magaxsenoT, Cemo Zvirfaso btono, Tqva Tqva mwyemsma, _, rom
Cvens soafelSi erTi glexkaci gaxldaT, saxelad giliermo erqva, qrizostomis mamaze ufro didi
simdidris patroni iyo da am simdidresTan RmerTma erTi qalic misca, coli ki waarTva, qalze
                       68
mSibiarobis dros mokvda. sakvarveli adamiani iyo is cxonebuli: TiTqos exlac Tvalwin
midgaso; swored mzisa da mTvarisagan iyi moqsovili, amasTan sakvirvelad lmobieri da
gulkeTili, glaxakTa gamkiTxavi da masTanac Cinebuli diasaxlisi. im dalocvilis suli jojoxeTSi
ar Cavardeba, is aqve iyo samoTxis Rirsi. aseTi keTili colis Semdeg giliermom dards didxans
ver gauZlo, isic cTls Cqara Tan gahyva da Tavis norCi da mdidari marsela oblad dastova
Tavis Zmis, Cvens soflis mRvdlis anabara. am mRvdels Cvens sofelSi hqonda beneficiebi.
es qali, ramdenic gaizarda, imdeni ufro da ufro dedas emsgavseboda da silamaziT TiTqos
kidec aWarbebda. TxuTmeti wlisa rom Seiqna, vinc ki xedavda, yvela RmerTs madlobas
swiravda aseTi mSvenieris gaCenisaTvis, mTeli soflis biWebi misTvis giJdebodnen. biZamisi
TiTqos cxraklitukSi inaxavda, magram xma ki yvelgan hqonda gavardvnili, da visac ki misi
salamaze, simdidre da zrdiloba gaegona, _ biZa Turme mis kargad aRzrdas Zalian ecada, _
vinc ki Cvens aremareSi saukeTeso sacolo biWi iyo, marselas SerTvas _ yvvla erTimeores
ecileboda. patiosan mRvdelsac surda misi gaTxoveba, magram ise ki ar undoda, saqme
qalis uneburad momxdariyo. ar ifiqroT ki, mogzauro senior, viTom marselas gaTxovebas
imitom agvianebda, misi qonebiT sargebloba undoda; mTeli Cveni sofeli umowmebs, rom igi
Zalian uangaro kaci iyo da aseTi ganzraxva sul ar hqonia. bevri laparaki Cven sofelSiac
uyvarT, qebaca da Zagebac, visac rogor mouva WkuaSi, da aseT garemoSi erTxel ki ara,
asjer kargi unda iyos kaci, rom mTels mrevls Tavisi qeba alaparakos.
    _ savsebiT marTals ambob, _ uTxra don kixotma, _ magram, ganagrZeT, Tu RmerTi
gwamT: mag ambavma Cemi yuradReba Zalian miipyro da Tqvenc, keTilo pedro,
mSvenivrad mogviTxrobT.
    _ RmerTma Tavisi wyaloba nu mogviSalos. yvelaze mTavari es aris. biZas Zalian
undoda Tavisi oboli daebinavebina, _ ganagrZo pedrom, _ magram es survili ver
usruldeboda; ramdenic ki saukeTeso saqmro auCina, marsela yvelaze erTsa da imave
pasuxs aZlevda: Cemi gaTxoveba jer adreao, axalgazrda var da ojaxs ver gauZRvebio.
biZac Zalas ar atanda, ase fiqrobda: mSoblebisagan rigi ar aris gaTxovebaze an colis
SerTvaze Zala daatanoso da - imedovnebda, marsela roca asakSi Seva, TviTonve mova
WkuazeRao. amgvarad uxiakma marselam arc naTesavebisa da arc nacnobebis rCeva
moismina da, erTic vnaxoT, mwyemsad gaxda, sxva mwyems qalebs ayva da Tavisi fara
mindorsa da mTebSi gaireka. raki misi simSveniere yvelam naxa, Tvla aRar iyo, ramdenma
mdidarma da ganaTlebulma, glexma Tu aznaurma saxl-kars Tavi daaneba, mwyemsis
tanisamosi Caicva da mindorSi qrizostomiviT saxetialod wavida, rom marselasaTvis ukan
edevnaT. Cveni qrizostomic maTSi iyo. imaze amboben ara Tu marto uyvardao marsela,
aramed, rogorc RmerTs, ise eTayvanebodao. unda mogaxsenoT, rom am gare-gare
cxovrebiT qals umankoeba da keTilgoniereba ridi daukargavs, imaze cudi sul aravis
uTqvams. yvelas erTnairi TavaziTa da alersiT epyroboda da aravisTvis ar uCvenebia, rom
Seyvarebodes, da Tu siyva ruls gamoucxadebda vinme, ise marjved moisxletda xolme
Tavidan, rom meored amis Tqmas veRar ubedavdnen. bevr borotebas ki Cadis igi am mxares
da Sav Wirzedac mavnebelia, radgan misi mSvenierebiT moxibluli Cveni ymawvilkacoba
misTvis giJdeba, is ki yvelas Tavidan iSorebs. misi mosawoni aravin xdeba. ramdenime dRes
rom darCeT am mindorsa da mTaSi, Tqveni yuriT gaigonebT sazarel godebas: imdeni cremli
iRvreba imis gamo, rom advili gasagebi iqneba TqvenTvis, Tu rad eZaxis mas yvela sastiks,
ociode xeze mainc iqneba marselas saxeli amoWrili da yvela amoWrils zevidan gvirgvini aqvs
gakeTebuli, viTom imis niSnad, rom mSvenierebis mefeTa sTvlian. yuri rom daugdoT: aq erTi
mwyemsi tiris misTvis, iq meore oxravs, iqiT mesame Sairs Txzavs, xva kidev sadme
Wmunavs; erTs muxis qveS mjdars naxavT meTli dRe-dame TvalmouxuWavad,
Tvalcremlians da drmad Cafiqrebulsa; meore kidev sicxe-papanaqebaSi gaxurebul qviSaze
gdia da RmerTs evedreba Cqara sikvdili momivlineo. yeela Cvengani kidev rom ucqeris, rac
am aremareSi xdeba, Zalauneburad fiqrobs: yvelafer amas Tu ra bolo moelis da ein eRirseba
                      69
sastik marselas siyvaruls qrizostomi rom ase moidnovo. kargs inebebT, batono raindo, misi
dasaflaveba naxoT. gansvenebuls bevri megobari hyavda, da aqedan im adgilamdis, sadac
anderZiT uTqvams daasaflavon, sul naxevari mili Tu iqneba.
    _ ueWvelad waval, _ miugo don kixotma; _ Tanac madlobeli var aseTi saintereso
ambavi, rom miambeT. swored didad masiamovneT.
    _ kidevac SemeZlo marselas mijnurobis ambebi sxvebic meambna, _ Tqva pedrom,
magram xval ueWvelia, gzaze vinme mwyemss SexvdebiT da im ambebsac is mogiTxrobT.
axla ki urigo ar iqmuba sadme myudro alagas moisvenoT, rom Tqvens Wrilobas sigrilem ar
awyinos; fiqri ki ar aris, Cveni malamos Semdeg SegiZliaT arxeinad brZandebodeT.
    amasobaSi sanCo pansam moambe Tavis gunebaSi aTasjer gagzavna jandabas da
don kixots aSurebda, pedros qoxSi Sesuliyo; raindi Zlivs dayva Tavis saWurvelmtvirTvels;
magram marselas mijnurebi, rom agondebodnen, gunebaSi fici dadva, _ mTeli Rame
dulsineas fiqrSi gaetarebina. sanCo pansa ukve rosinantsa da Tavis virs Sua
mwyemsebisagan dagebul Tivaze dawva da, rogorc agznebulma da uimedo mijnurma ki ara,
aramed, rogorc mucelsavsem da muStebiT magrad dazelilma adamianma, tkbilad CaiZina.


                     Tavi XIII

    romelic exeba mwyemsi gogo marselas moTxrobis dasasruls da sxvadasxva
                  ambebs

    rogorc ki aRmosavleTis aivanze gadmodga ganTiadi, mwyemsebi wamodgnen, don
kixoti gaaRviZes da uTxres _ Tu qrizostomis dasaflavebaze wasvlas apirebda, erTad
wasuliyvnen. don kixotic swored amaze fiqrobda da siamovnebiT dasTanxmda, sanCos
ubrZana dauyovnebliv rosinanti Seekazma da Tavisi viric moemzadebina, rac man swrafad
Seasrula da aseve swrafad gzas gaudgnen. meoTxedi milic ar hqondaT gavlili, rom erT
gzajvaredinze eqvs Tu Svid mecxvares Seeyarnen, yvelas Savi tyapuWebi ecva da Tavze
dafnis, kviprozisa da oleandras foTlis gvirgvinebi exura, xelSic muxis komblebi eWira. imaT
ukan, sami msaxuris TanxlebiT, samgzavrod mdidrulad morTul-mokazmuli, ori aznauri
modioda. mgzavrebma erTmaneTs Tavazianad usalmes da, radgan yvelani qrizostomis
dasaflavebaze midiodnen da erTi gza hqondaT, siarulic erTad ganagrZes. patara xans ukan
erTma cxenosanma meores uTxra:
    _ senior vivaldo! mgoni sananeblad ar dagrCeT, rom am gasaocari dasaflavebis
mizeziT cota Segvianeba mogvixdeba; imis mixedviT, rac im micvalebulsa da mis gulqva
satrfoze am mwyemsebma gviambes, dasaflaveba Zalian sayuradRebo unda iyos.
    _ mec ase vfiqrob. _ miugo vivaldom, _ erTi dRe ki ara, oTxic rom Semagviandes, aras
vinaRvli, oRond ki qrizostomis dasaflaveba vnaxo.
    don kixoti mgzavrebs SeekiTxa: ra iciT an ra gagigoniaT qrizostomsa da
marselazedao? cxenosanma miugo: diliT am SavebiT mosil mwyemsebs SevxdiT,
mgloviarobis mizezi vkiTxeT da amaT erTi mSvenieri mwyemsi qalis gulsaklavi ambavi
gviambeso. gvamcnes am qalis uTvalav motrfialeTa ubeduri siyvaruli da erTi maTganis _
qrizostomis sikvdilio. axla mis dasaflavebaze mieSurebiano. erTi sityviT, don kixots is ambavi
gaumeores, rac pedrosagan ukve gagonili hqonda.
    Semdeg mgzavrebma sxva saganze Camoagdes laparaki da im cxenosanma, visac
vivaldos eZaxdnen, sxvaTa Soris, hkiTxa don kixots: am mSvidobian dros da mSvidobian
qveyanaSi, agre SeiaraRebuls mogzauroba ra mizezTa gangizraxavso? amaze don kixotma
upasuxa:

                       70
    _ Cemi wodeba da dadebuli aRTqma sxvagvari mogzaurobis nebas ar maZlevs.
uqmad yofna, Wama-sma da fufuneba ganebivrebul kariskacTa xvedria, xolo iaraRi,
mousvenari cxovreba da Sroma egreT wodebul mogzaur raindebs xvdomiaT wilad, da meca
maqvs bedniereba imaT dass vekuTvnode, viTarca misi umrwmesi da uRirsi wevri.
    amis gagonebaze mgzavrebma don kixoti Wkuaze SeSlilad CasTvales, da rom
namdvilad darwmunebuliyvnen da es axali SeSlilobac kargad gaecnoT, vivaldom Cvens
gmirs hkiTxa: ras eZaxi `mogzaur raindebsao ?~
    _ gana Tqven, Tqveno mowyalebav, _ miugo don kixotma, _ ar wagikiTxavT inglisis
matianeni da istoria, sadac moTxrobilia sagmiro saqmeebi mefe arturisa, kastilurad rom
Cveulebriv artuss vuwodebT? Zveli, mTels inglisSi friad gavrcelebuli zepirgadmocema
gvauwyebs, rom igi ar momkvdara, aramed jadoqrobis ZaliT yornad gardaqceula, da dadgeba
dRe, odes aRdgenili arturi Tavis skiptras da gvirgvins ukan daibrunebs. amitomac aris, rom
mas aqeT arc erTi ingliseli yorans ara hklavs. ai, swored am didebuli mefis dros iyo
dafuZnebuli mrgvali magidis raindTa dasi da amave dros ekuTvnis tbis raindis, don
lanselotisa da dedofal jinevras mijnuroba, mesaidumled da Suamavlad rom gaRmeli
kintanioni hyoliaT. amaze Cveni xalxisagan mSvenieri simRera aris gamoTqmuli da ase
iwyeba:

          arasodes ase nazad
          banovanni ar uvlidnen
          qveynad arc erT paladinsa,
          viT zrunavdnen lanselotze,
          britaneTiT Camosulze...

     da sxva, sadac nazad da tkbilad mRerian lanselotis samijnuro da sagmiro saqmeTa
ambebs. mas aqeT aris, rom es raindTa dasi dedamiwis kidiT-kidemde ufro da ufro
vrceldeba. mis droSis qveS Tavis gmirobiT saxeli gaiTqva amadis galelma da misma
STamomavlobam vidre mexuTe Taobamde, mamacma felismarte hirkanelma, saxelovanma
tirant TeTrma da dasasrul don bedianis berZenma, _ misi saxeli xom TiTqmis Cven droSi
gaxmaurda da Cven mas vxedavdiT, vismendiT da urTierTobac gvqobda masTan. ai,
batonebo, isini, romelTac mogzauri raindebi hqviaT: ai, is ordenTa dasi, romelsac meca,
TumcaRa codvili, vekuTvni da mudam viswrafvi warsulTa saukuneTa didebul raindTagan
anderZad datovebuli umaRlesi aRTqmani, rac ki Rone maqvs, Sevasrulo. axla imedi maqvs,
gaigeT, Tu am gzebze siaruls da faTerakis Zebnas ra maiZulebs im mtkice ganzraxviT, rom
udides saSiSroebas ar Sevudrke, Tu ki saqme umankoTa xsnas da devnilTa gamosarClebas
Seexeba.
    es sityvebi sakmao iyo. rom mgzavrebi don kixoti        sigiJeSi savsebiT
darwmunebuliyvnen da isic gaegoT, ra niadagze iyo misi sigiJe. es amaTac ise gaukvirdaT,
rogorc sxvas mis mnaxvelsac akvirvebda xolme. vivaldo mxiaruli kaci iyo da, rom danarCeni
gza xalisianad da SeqceviT gaevlo da TanamgzavrebisTvisac esiamovnebina (mwyemsebis
sityviT is adgili mTebSi, sadac dakrZalva unda momxdariyo, ukve axlos iyo), moiwadina
didxans elaparaka don kixots da ganegrZo sisuleleTa roSva. amitomac uaxra:
    - patiosano mogzauro raindo! rac qveyanaze saraindo dasebia, mgoni, yvelaze
usastikesi dasis xelobas dasdgomixarT, da Tu ara vcdebi, egeTi sastiki wesebi kartezianel
ber-monazonTa dasis wesebic ar arian.
    _ diax, SeiZleba iseTive sastiki iyos, magram gana iseTive saWiroa qveynisaTvis? _
miugo don kixotma. _ amas Zalian veWvob, imitom, rom jariskaci, Tavisi ufrosis brZanebis
amsrulebeli, imdensave akeTebs, ramdensac TviTon im brZanebis momcemi. ai, ra minda
eTqva. berebi sruls mSvidobianobasa da myudroebaSi SesTxoven RmerTs qveynisaTvis
                      71
wyalobas, xolo Cven, raindni da mxedarni, yovelive imas saqmiT vasrulebT. rasac isini locviT
iTxoven: zafxulobiT cxare mzis gulze vmogzaurobT, zamTrobiT ki gayinuli cis qveS,
erTisganac da meoresganac moufarebelni da viswrafviT mklavis simarjviT da CvenTa
maxvilTa sibasriT is aRvasruloT moqmedebiT, rasac sulierni mamani mxolod TavianT locvaSi
moixseneben. qveyanaze Cven RvTis nebis iaraRni varT, Cven varT uzenaesTa misTa
msjavrTa aRmsrulebelni, da radgan samxedro Rvawli mZime SromiT, SeWirvebiT, ofliTa da
sisxliT moipoveba, amitomac mxedarTa Rvawli ber-monazonTa Rvawlze umZimesia. ber-
monazonni xom mxolod TavianT myudro senakebSi evedrebian RmerTs wyalobas yvela
maSvralTa da tvirTmZimeTaTvis. me imas rodi mogaxsenebT, fiqradac ar momdis, rom
mogzauri raindoba iseve wminda iyos, viTa ber-gandegilTa wodeba aris, magram vamtkiceb
Cveni wodebis wilnaxvedr Sromaze miTiTebiTa da Cemi sakuTari gamocdilebiTac, rom
raindis| cxovreba ufro mZimea da ufro meti SiSi, SimSili, wyurvili, sicive, sititvle, tilianoba da
sxva amqveynieri gaWirveba xvdeba mas wilad. warsulTa droTa raindebs, _ amaSi eWvi
aravisa aqvs, _ TavianTi saxelovani sicocxlis ganmavlobaSi bevri gaWirveba gamouvliaT, da
Tu romelime maTgans sakuTari xmlis ZlierebiT imperatoris gvirgvini uSovnia, is gvirgvini
iafad rodi dajdomia, magram esec aris, amaSi maT mfarveli brZenni da grZneulni
Seswevnian, da Tu es ara yofila, maTs imedebs fuWad Cauvlia.
    _ mec egre viqrob _ miugo mogzaurma, _ magram erTi ram makvirvebda mudam, _
isa rom rodesac mogzauri raindebi gansacdelSi vardebian, saeWvo ram faTeraks
SeexeCebian, Tundac rom sikvdilidan gadarCenis imedi ara hqondeT, imis magier, rom
RmerTs mimarTon da Tavisi suli mas Seavedron, rogorc amas yovelT qristiani Cadis amgvari
xifaTis dros, mudam Tavis satrfos mimarTaven xolme, viTarca erTaderTs Tavis RvTaebas.
xom dameTanxmebiT, rom es, cota ar iyos, kerpTmsaxurebasa hgavs.
    _ mowyaleo xelmwifev! _ upasuxa don kixotma, _ sxvagvarad moqceva rainds ar
SeSvenis, da vinc sxvebr moiqceva, cudi saqme daemarTeba. droisagan ganmtkicebuli
Cveuleba iTxovs, rom, rodesac raindi Tavis satrfos Tvalwin raime faTerakis Sejaxebas
apirebs, umalve Tvisi Seyvarebulni Tvalni mijnurisaken unda mimarTos da amiT mas Svela
da mfarveloba sTxovos winamdebare SebrZolebis Jams, Tundac mijnurs misi danaxva da
mosmena ar SeeZlos, mainc ramdenime sityva unda waiCurCulos TavisTvis da Tavisi bedi
mas miandos, es Cemi Tqmuli SemeZlo saraindo moTxrobebidan mravali magaliTebiT
damemtkicebina, magram es yvela imas rodi amtkicebs, rom raindebi viTomc RmerTs ar
avedrebdnen TavianT suls; amisaTvis TviTon brZolis drosac moiclian xolme.
    _ rac unda iyos, me mainc eWvi maqvs, _ miugo vivaldom. _ ramdenjer wamikiTxavs,
rom ori raindi uerTerTs Selaparakebian, erTmaneTi gaurisxebiaT, mere uceb erTmaneTs
medgrad dasjaxebian da am Setakebis dros mxolod TavianT satrfosadmi ramdenime sityviT
mimarTvaRa mouswriaT. amgvari brZola xom, yvelam viciT, mometebul nawilad ise Tavdeba,
rom erTi SubiT gagmiruli cxenidan Zirs vardeba momakvdavi da meoresac iseTive xvedri
moelis, Tu cxenis fafars ar wasWida xeli. maS erTi mibrZaneT, RvTis gulisaTvis, is raindebi
am cxare da swraf brZolaSi rodisRa pouloben dros, RmerTi axsenon? imaTTvis ukeTesi ar
iqneboda, viTarca WeSmarit qristianebs, is wamebi, rasac TavianT satrfos swiraven, RmerTs
Seswiron xolme; miT ufro, rom, rogorc mgonia, yvela mogzaur rainds ara hyavs satrfo, rom
imis mfarvelobas miandos Tavi, xom bevria iseTi raindi, rom aravin uyvars?
    _ eg SeuZlebelia, _ SesZaxa don kixotma, _ mogzauri raindi umijnurod safiqrebelic ar
aris; rogorc ca uvarskvlavod ar SeiZleba, ise rainds umijnuroba ar Seesabameba. aba erTi
iseTi saraindo moTxroba miCveneT, sadac rainds mijnuri ara hyavdes, da Tu aseTi sadme
kidec SegxvdaT, is unda CaiTvalos arakanonier raindad, aseTze mxolod is iTqmis, rom igi
Cvens cixe-simagreSi karebidan ki ar Semosula, aramed, viT qurdi da avazaki Robeze
gadmoparula.
    _ kargi, magram mamaci amadis galelis Zmas don galaors, Tu mexsiereba ar
                        72
mRalatobs, dasakuTrebuli satrfo xom ara hyavda, rom gaWirvebis Jams Tavi miendo
misTvis, gana aman dauSala saxelovan da mamac raindad gamoeCina Tavi? _ SeniSna
vivaldom.
    amaze don kixotma miugo:
    _ mowyaleo xelmwifev, erTi mercxlis WikWiki rodi moaswavebs gazafxuls. amas garda
namdvili wyaroebidan vici, rom is raindi idumlad iyo gamijnurebuli, da Tu yvela lamaz qals
Tavs evleboda, es misi bunebiTi agebulebis Tviseba iyo. mainc uciloa, rom erTi mijnuri
hyavda da is iyo mis farul ganzraxvaTa da survilTa mflobeli; misi mfarvelobisTvis bevrjer
miundvia Tavi, magram ki farulad, radgan ZokrZalebuli mijnurobiT momqonda Tavi.
    _ Tu rogorca brZanebT, mogzaur rainds satrfos yola movaleobad eTvleba, maS arc
Tqven miekuTvnebiT Tqveni wodebis sjulis gardamavalT, _uTxra vivaldom, _ da Tu Tqvenc
don galaoriviT krZalulobiT Tavi ar mogaqvT, meca da Cemi amxanagebic dabejiTebiT
gTxovT Tqveni satrfos saxeli gviTxraT: sadauria ida misi mSveniereba da STamomavloba
agviweroT. ueWvelia, igi iamayebs, mTelma qveyanam Tu gaigo, rom mis ferxTa qveS
TqvenisTana raindi imyofeba.
    - ar vici, _ uTxra don kixotma, da Tanac Rrmad amioxra, _ eameba Tu ara Cems
unazes mters, mis yurmoWril monad Cemi yofna mTelma qveyanam, rom gaigos, magram
Tqveni zrdilobiani Txovnis pasuxad mogaxsenebT, rom mas hqvia dulsinea, misi samSoblo
lamanCis mazris sofeli toboso, da sul mcire, rom vTqva, Tavadis asuli mainc unda iyos,
radgan Cemi gulisa da sulis mbrZanebelia: rac ki ram odesme poetTa ocnebas qalTa
mSveniereba gamouxatavs, yovelive mis arsebaSia Tavmoyrili. misi nawnavi pitalo
oqromkedia, warbebi _ cisartyela, Subli _ elises vels gaaxsenebs adamians, Tvalebi _ cis
mnaTobebs miugavs, loyebi _ gadafurCqnil vardsa, tuCebi _ xasxasa maransa, kbilebi _
uzado margalits, yeli _ Tlil brolsa, mkerdi _ TeTr marmarilos da xelebi spilos Zvlisagan
naTals, misi kanis spetaki feri _ Tovlsac SeSurdeba. xolo danarCeni mSveniereba, yvela
rasac umankoeba adamianis TvalTagan faravs, rogorc vfiqrob da mgonia, mokrZalebis gamo
arajer ars rasmes Sevadaro, aramed maTiT aRtacebulni unda mdumarebdeT.
    _ Zalian sasiamovno iqneboda misi STamomavlobac Segvetyo, _ uTxra vivaldom.
    amaze don kixotma miugo:
    _ igi arc Zveli saukuneebis romaelTa kurciusebis, gaiusebisa da scipionebis
STamomavalia, arc Cveni drois romaelTa _ kolonasi da orsinis, arc kataloneli monkadasi da
rekesenis, agreTve arc valensieli rebelisa da vilianovis, arc aragoneli palafoqsis, nusis,
rokabertis, korelis, lunasi, alagonis, urasi, fisisa da hureasis, arc kastilieli berdis, manrikes,
mendosisa da husmanis, arc portugalieli alenkastros, palisi da menesesis. igi mxolod aris
lamanCis mazris sofel tobosos sagvareulodan. Tumca axali modgmisaa, CemTvis mainc,
eWvs gareSea, rom momavali saukuneebi misgan didebuls STamomavlobas unda
moelodnen. amaze vinc SemekamaTeba, imave pirobas davudeb, rac zerbins rolandis
nadavlis kvarcxlbekze wauweria:

           maTi Sexebis imas aqvs neba,
           rolands gmirobiT vinc Seedreba.

    _ Tumca laredoel kaCopinTa modgmisa var, _ miugo mogzaurma, _ mainc ver
gavbedav igi lamanCeli tobosis gvareulobas davadaro, Tumca, ki, marTali rom giTxraT, aseTi
gvareuloba jer arsad gamigonia.
    - magas ver dagijerebT. Zalian mikvirs, rogor SeiZleba eg momxdariyo? _ wamoiZaxa
don kixotma.
    yvelani didi yuradRebiT usmendnen maT, da don kixotis laparakma mwyemsebic ki
daarwmuna, rom igi srul Wkuaze ar unda yofiliyo. marto sanCo pansas jeroda yvelaferi, rasac
                        73
misi batoni laparakobda, radgan pataraobiTve marTal da gonier kacad icnobda mas. magram
dulsinea toboselis mSvenierebis Sesaxeb ki masac eWvi daebada, radgan tobosos
maxloblad mosaxleobda da Tavis sicocxleSi arsad gaegona, rom im sofelSi iseTi gasaocari
silamaziT savse vixme Tavadis qali yofiliyo. am laparakiT, rom midiodnen, Cvenma
mgzavrebma xeobis gasavalSi ociode SavtyapuWiani mwyemsi dainaxes, Tavze kviparosisa
da urTxmelis foTlebis gvirgvinebiT. eqvs maTgans sxvadasxva yvavilebiTa da gvirgvinebiT
mofenili sakace mohqonda. es rom dainaxes, erTma mwyemsma daiZaxa:
    _ age qrizostomis cxedari moaqvT. aq, am mTis ZirSi uanderZebia dasaflaveba
    mgzavrebma fexi auCqares da samgloviaro litanias swored im dros SeuerTdnen,
rodesac sakace Zirs dauSves da oTxma mwyemsma weraqvebiT mTis ZirSi kldesTan,
saflavis Txra daiwyo.
    Cveni mgzavrebi Wirisufal mwyemsebs Tavazianad miesalmnen da sakacesTan
mividnen. qrizostomis gvami yvavalebiTa da foTlebiT iyo Semkuli; cxedars mwyemsis
tanisamosi ecva da xniT ocdaaTis wlisas hgavda. mkvdarsac etyoboda, lamazi da
warmosadegi kaci uzda yofiliyo. zed sakaceze da mis garSemo ramdenime wigni da naweri
qaRaldebi eyara zogi gaSlili da zogi dakecili. yvela mdumarebda da, bolos, erTma mimarTa
meores da hkiTxa:
    _ ambrosio, Sen bejiTad gsurs qrizostomis anderZis aRsruleba? maS aba, kargad
daaTvaliere, gana swored am alags moisurva dasaflaveba?
    _ swored es aris, _ miugo ambrosiom. _ xSirad aq mjdomare Cems sabrlo megobars
Tavis siyvarulis samwuxaro ambavi ramdenjer uambnia CemTvis; pirvelad aq naxa man
adamianTa modgmis is dauZinebeli mteri margla: aq ganucxadebT misTvis Tavisi mgznebare
da wminda sayvaruli; aq iyo, rom civi uariT yoveli imedi gaucruva mas da sikvdilis kari gauRo,
ris Semdeg gadawyvita daesrulebina Tvisi gaubedurebuli sacocxlis traggdia. am yvela
ubedurebis saxsovrad dasaflavebac aq moisurva, rom saukuno daviwyebas aq miscemoda.
    es, rom warmTqva, don kixotsa da mis Tanamgzavrebs miubrunda da ganagrZo:
    _ es cxedari, axla, rom gulmtkivneulad vucqeriT da am cota xnis win ki zecidan uxvad
dajildoebuli suli edga, es cxedari qrizostomis cxedaria. igi patiosnebiT, WkuiT da sulgrZelobiT
ganTqmuli iyo. amayi iyo, magram ampartavnoba da zviadoba ara hqonda, guluxvi iyo da ar
medidurobda; es iyo erTguli da uangaro megobari, maxvilgonieri, Tavdaumdableblad da
gauzviadeblad mxiaruli; yvela RirsebiT pirveli iyo, ubedurebiTac badali ar moepoveboda. mas
uyvarda da is ki sZuldaT; es aRmerTebda, mas ki ar iwynarebdnen, es cdilobda mZvinvare
mxecis gulSi grZnoba aRegzno, undoda usicocxlo marmarilos keri ganesulierebina, surda
misi RaRadi udabnoSi esminaT, da ai _ uzomo siyvarulis jildod Tavis sicocxlis saukeTeso
xanaSi im qalis mizeziT aris mkvdari, romlis xsenebac undoda adamianTa Soris
samaradJamo gaexada. am Cems sityvebs am nawerebiT davamtkicebdi, gansvenebuls
dasaflavebis Semdeg maTi dawva rom ar eanderZebina.
    _ eg, rom CaidinoT, Tqveni saqcieli magis damweris survilze ufro mkacri da sastiki
iqneba, _ SeniSna vivaldom. _ simarTle da keTilgoniereba aseTi survilis aRsrulebis
winaaRmdegia aseTi survili saR gonebas ar Seesabameba. avgustos keisarze ras ityodiT,
mas, rom RvTaebrivi mantueli mgosnis anderZis aRsrulebas neba mieca? maS ase, senior
ambrosio, ukanaskneli samsaxuri gauwieT Tqvens megobars, misi cxedari daasaflaveT, xolo
nawarmoebi daviwyebas gadaarCineT rac gulnawyens uTqvams, Tvalaxveulma rodi unda
SeasruloT, eg qaRaldebi, rom gadaarCinoT, marselas sastikoba Semdeg          Taobebs
saSviliSvilod gadaecema da gaafrTxilebs yvelas, vinc qrizostomis ubedur gzaze dadgomas
apirebs. magis mijnurobis ambavi Cven yvelam viciT; yvelam viciT, ra pativs cemda is
micvalubuls, magis udrood sikvdilis mizezic gagebuli gvaqvs da eg Tavganwiruli survilic viciT.
magis sikvdili cxadad amtkicebs, Tu raoden Zlierni yofilan magis gulisTqmani, raoden gulqva
yofila marsela da is ufskrulic viciT, saiTac kacs uimedo siyvaruli miezideba. guSin saRamos
                       74
raki SevityveT, ubeduri qrizostomis dasasaflaveblad aq unda SevyriliyaviT, Cvens gzas
gadavuxvieT da movediT _ sakuTari TvaliT gvenaxa is samwuxaro SemTxveva romlis mokle
ambavmac Tvals cremli mogegvara Tqvena        me kobrisadmi aq myofTa saerTo
pativiscemisaTvis Cven yvelani, gansakuTrebiT kidev me, gemudarebiT, ambrosio, am
nawerebis dawva uaryoT da neba momeciT ramdenime maTganT CemTvis aviRo.
     es, rom Tqva vivaldom, pasuxi aRar daacala, sakacisaken xeli gaiwoda da
ramdenime rveuli aiRo. es, rom dainaxa, ambrosiom uTxra:
    _ zrdilobis gamo, eg rac aiReT, TqvenTvis damitovebia, magra amis imeds ki nuRar
iqoniebT, rom danarCenebi _ aRar davwva.
    vivaldos Zalian undoda motacebuli rveulebis Sinaarsi Cqara gaego, erTi maTgani,
gadaSala da saTauri waikiTxa: `sasowarkveTilebis simRera~, am sityebis mosmenaze
ambrosiom uTxra vivaldos.
    _ eg Cemi ubeduri megobris ukanaskneli leqsia; da, Tu gsurT gaigoT, ra
mdgomareobamdis miiyvana igi am ubedurebam, gTxovT xmamaRla waikiTxoT; vidre
mwyemsebi saflavs gaTxrian, wakiTxvas morwrebT.
    _ didi siamovnebiT wavikiTxav, _ upasuxa vivaldom.
    da, radgan yvela damswres surda mosmena, gars Semoertynen mas, da vivaldomac
mkafio xmiT ase daiwyo.


                    Tavi XIV

   sadac moyvanilia awgansvenebuli sasowarkveTili mwyemsis leqsebi da sxva
               moulodneli ambebi

                  qrizostomis simRera

      uwyalov, radgan Senc isurve, _ iTqvas aSkarad,
      xalxTa, modgmaTa saambod da mosagoneblad
      ambavi Seni siurCisa dasaZaxebeli,
      ise movawyob, rom aminTos cecxli Takara
      TviT jojoxeTma daWril gulSi viT STagoneba;
      xmas uferulsa gangiaxlebs cecxli mdaRveli
      da ramdenadac Seni qceva, Cemi naRveli,
      gznebiT davxato, mec imdenad eyo maradisi
      ese ambavi, rogorc didi saSineleba,
      da am ambavSi ifarTxalebs Seuneleblad
      Cemi sicocxlis nafleTebi Sesabralisi
      maS gulmodgined mismine da Sens yurs Caesmis,
      nacvlad mSvenier hangebisa, xma mSfoTvaresi,
      romelic gulSi, viT safarSi, iyo maluli,
      magram iqidan dasZra igi mware brZanebam! _
      me Sveba momces, gagrZnobinos Sen sinanuli.

      lomis buxuni, mZvinvare mglis gabmiT ymuili,
      sisinik benad momarTuli Wreli gvelisa
      tanqerclianis, TvalbediTi yornis Cxavili,
      mTaze Rriali urCxulebis, zRvaze Rmuili

                      75
mduRar talRebze Tavawyvetil grigalebisa,
da sulTmobrZavi, ganwiruli xaris bRavili,
Tvaldabindulis, yelSi dana, rom aqvs gavlili,
mtredis RuRuni, naRvlianis, STenilis kentad,
Wotis Zaxili, yvelasaTvis saZulvelisa,
Tu Rrianceli qvesknelidan bnel sulebisa,
erTad Serwymuli, viT erTi xma, mgminavi mkveTrad,
Jams sikvdilisa de aRmomxdes me sulTan erTad,
ise, rom, yvelas SeuSfoTos grZnoba-goneba...
amis gareSe, farul tanjvis gamosaTqmelad,
mwams, ar meyofa me Zal-Rone da xelovneba.

magram mSobliur taxos velebs ki ar SeesmaT,
an zeTisxiliT savse baRebs wynari betisis
Cemi Zaxili uimedo da naRvliani...
dae, Sors miswvdes Zirs ufskrulebs, maRla kldeebsa
mkvdari bunebis cocxlad mRerad xma umkveTresi...
an iq, sad wyalTa napirebi Cans nisliani,
sadac arasdros ar yofila adamiani,
sad ver anaTebs mze Sav tevrebs Cabnelebulsa,
an sad mdumarebs Slamiani nilosis tbori.
da SeferebiT nTqavs yovelsa aligatori,
libielisgan mokrZalebiT ZRvnad mirTmeulsa.
yru, ukacriel udabnoSic aw da maradis,
usmendnen qvanic Cemi sulis mZime RaRadiss
Sens simkacreze, saTqmeladac, rom meZneleba,
magram uflebiT Cemi Savi bediswerisa,
man swrafi qrolviT mivlos mTeli qveyniereba

mkvlelia zizRi, magram eWvi Tu mogeria,
o, mTlad dagmarxavs Semmusravi moTminebisa,
es sul erTia, tyuilia is Tu marTali,
ganSorebaze mtkivneuli araferia.
Tu Seyvarebuls akrTobs SiSic daviwyebisa,
amaod uxmobs sasaoebas igi damfrTxali...
es imas niSnavs, rom sicocxlis mzea Camqrali.
me ki cocxal var, rom eWvia WeSmariteba,
ros SemizizRe, da marto var axla sruliad,
moSorebuli, arnaxuli saswaulia...
sulsac vuberav da faruli cecxli Rvivdeba.
TeTrad vaTeneb, tanjuls Zili aRar meRirsa,
veRarsad vxedav natamalsac sasoebisa...
Tumca arc minda momevlinos imedi mxsneli,
radgan msurvelma Cemi tanjvis gaRrmavebisa,
sasoebaze samudamod aviRe xeli.

ras emsgavseba, an ganaa warmosadgeni
erTsa da imav dros gqondes SiSic da sasoebac,
rodesac SiSis safuZveli ufroa myari?
               76
eWvi simZimiT damTrgunavi, rom SevigrZeni,
rogor SemeZlo Cemi tanjvis amaoeba
ar damenaxa? anda qveynad romeli ari,
urwmunoebas ar gauRos erTbaSad kari,
Tu cxadad naxa, rom is aris SezizRebuli,
rom winagrZnoba, _ riTac egzom nawamebia, _
mTlad dadasturda, da simarTled moCvenebia
mxolod siyalbe, feradebiT damSvenebuli?
eWvo, mefeo siyvarulis tanjul mxareSi!
dae, Semborke, morCilebiT Sens win daveSvi...
o, siZulvilo, ganmamzade kvlav satanjvelad,
magram xsovnaSi gaibrwyineb, da aRtacebuls,
wamebiT enebis daokeba ukve ar mjera...

ai, me vkvdebi, da, rom movkvde damSvidebuli,
ar msurs vigemo sasoebis Sxamis fiala,
mwams, marTalia qveynad mxolod Seyvarebuli,
rom mxolod misi suli aris laRi, cqriala,
romelic amurs udrtvinvelad emorCileba,
rom igi, visac vedavebi, aris qmnileba, _
suliT, sxeuliT mSvenieri da saamuri,
rom misi civi siamayis mizezi me var,
rom sastik tanjvas mxolod tanjva ar daerqmeva,
radgan Sig madlsac xerxianad urTavs amuri.
amgvar fiqrebiT da saSinel ganwirulebiT,
dasasrulisken sicocxlisa miveSurebi,
o, Sengan zizRi maiZulebs moviqce ase...
sulsa da sxeuls nebisamebr gavatan qarsa,
da rame niSans ar davtoveb am qveyanaze.

Sen, vinac Seni usamarTlo moqceviT amxel, _
ra marTali var, rom veqcevi ase velurad,
Cemsa sicocxles, mosawyensa, saTrevs wamebiT,
o, kvlav gmorCileb TavdadebiT, _ modi da naxe, _
gulis Wriloba axla ufro mWermetyvelurad
dagidasturebs... da cisferi Seni Tvalebi,
Tu Sen saWirod miiCnio, rom mwuxarebis
nislma daTalos qrizostomis sikvdilis gamo,
hoi, SeCerdi, glova-tirils Tavi aride,
radgan me minda Savs saflavSi ise Camide,
rom cxedars Cemsas erTi cremlic ar daanamo.
piriqiT, Sexvdi am cud ambavs RimiliT wynaro...
dResaswauliC Cemze gloviT ar Caimwaro, _
magram, eh, iqneb es sibriyved geucxoeba.
radganac vici, SenTvis ufro sasaxeloa,
ramdenad Cqara SemZuldeba me es cxovreba.

de, qvesknelidan gamocxaddes _ ukve dro ari, _
TviT tantalosi, kaci marad gauZRomeli,
               77
       da veeberTela wvetian kldis wamokidebiT
       mas ukan mohyves sizifosi Seupovari,
       movides borbliT iqsionic daucxromeli,
       da ticiusic yorniT, kasriT danaidebic...
       de es Wreli brbo Tavs damadges, _ ar SevSindebi.
       gulze damados TviTeulma tanjva Tavisi,
       da Tu Seferis Seusrelon erTi mudara
       codvils, romelrac ar eRirsa bolos sudara.
       masminon xmani naRvliani sulTaTanasi,
       da jojoxeTis yaraulmac samTavianma
       maT bani misces qvesknelidan omaxianad,
       urCxulebTan da qimerebTan xmaSewyobilad.
       gana romeli Rirsebia aseT didebas,
       esden sastiki bedisweris vinc ar yofila?

       sasowarkveTav, ar mismino Seni kvnesa me...
       odes qveyanas saZulvelsa gamovesalme.
       o, nebisyofav, viszec iTqva es saCivari,
       radgan is xedavs Cems sikvdilSi Tavis didebas,
       saxeze Wmunva dakrZalvisas hqmen uCinari.

      qrizostomis leqsi yvelas moewona, mxolod vivaldom wakiTxvis Semdeg SeniSna,
rom Sig gamoxatuli eWvebi ar eTanxmebodnen im xmebs, rac marselas saTnoebasa da
Tavmdablobaze iyo gavrcelebuli xalxSi. leqsSi qrizostomis eWvianobda da ganSorebaze
Cioda, es saqcieli ki saxels utexda marselas, magram ambrosiom, Tavis megobris
gulisnadebis kargma mcodnem, ase uTxra maT:
    _ Tqveni eWvebis gasaqarveblad, senior, unda migaxsenoT, rom qrizostomma es leqsi
maSin dawera, roca Tavis satrfodan Sors cxovrobda im imediT, egeb am ganSorebas Tavisi
Cveulebrivi moqmedeba moexdina, maram, radgan ar SeiZleba ganSorebul minurs eWvi ar
Seeparos da es eWvi guls ar uRrRnides, amitomac sakvirveli ar aris, Tu qrizastoms friad
usafuZvlo eWvebi hqejnidnen. maincdamainc imis yvedrebas ar ZaluZs marselas karg saxels
raime bindi mohfinos vinc ki im qals icnobs, SeuZlia gulqvaoba, gulgriloba daayvedros,
magram rac ki qalis zneobas Cirqsa scxebs, aseT saqciels mas TviTon Suric ver
daswamebs.
    _ sworia, marTalsa brZanebT, - miugo vivaldom.
    da is iyo mis mier dawvasgadarCenil xelnaweridan kidev erTi furclis wakiTxva daapira,
am dros uecrad misi Tvali da agreTve yvelasic, vinc qrizostomis dasaflavebaze iyo mosuli,
erTma saocarma sanaxavma moitaca, (radgan marTlac es ambavi yvelas gasaocrad
moeCvena). es TviTon marsela iyo. rogorc ambobdnen, igi imaze mSvenieri iyo da swored im
serze gadmodga, romlis ZirSic mis bedSav minurs samares uTxridnen. visac is jer ar enaxa,
gancvifrebiT dauwyo cqera; magram, visac ki ukve nanaxi hyavda arc isini iyvnen maTze
nakleb moxiblulni. ambrosiom rom is qali dainaxa, ganrisxebulma SesZaxa:
    _ aq ra ginda, am mTebis mZvinvare vasiliso, erTi SexedviT rom Sxamav adamians!
iqneb gindodes Seni TvaliTa naxo, rogor gadmosCqefs sisxli am ubeduris wylulidan, Seni
xeliT, rom udrood saflavs Caawvine? iqneb imitom moxvel, amis ubedureba abuCad aigdo da
Seni sisxlieri gamarjvebiT iamayo?... an iqneb, viT ulmobelma neronma ginda am mTis
mwvervalidan cecxlmodebul roms ucqiro da amiT datkbe? an iqneb gindodes abralo
qrizostomis cxedari Tavxedurad fexiT gasTelo, rogorc tarkviniusis gulqva asulma mamamisis
sisxlSi mosvrili gvami gaTela fexiT? erTi, Cqara miTxar, risTvis moxvel da an ras ufro isurveb,
                       78
_ radgan karga mogexseneba, sanam qrizostomis cocxali iyo, yvelaferSi Sen gemorCileboda,
me vecdebi misi sikvdilis Semdegac dagemorCilos yvela, vinc am tanjulis megobrad Tvlida
Tavs.
    _ cudad gcnobivar, Tu egre fiqrob Cemze. verc erTi is mizezi, romelic Sen CamoTvale,
ambrosio, ver aRmZravda aq mosasvlelad, _ upasuxa marselam. _ me movel Tavi
gavimarTlo da dagimtkicoT, Tu ramdenad usamarTloni arian, vinc Tavis tanjvas da
qrizostomis sikvdils me mabraleben. amitom oriode sityvis Tqma maRirseT, mwyemsno da
batonebo, da iqneb is oriode sityva sakmao iyos Cemi Tavis gasamarTleblad.
    Tqven ambobT, RmerTma mSvenieri gagaCinao, da vinc ki mnaxavs, ar SeuZlia ar
Semiyvaros, magram Cemi silamaze, rom Cems Tavs ayvarebs xalxs, gana me yvela unda
Seviyvaro, visac uyvarvar? Cemi WkuiT vici, yvela mSvenieri CemTvis sayvarelia, magram
aqao da mSvenieri yvelas Tavs gvayvarebs, gana samarTliani iqneba masac samagiero
siyvaruli movTxovoT yvelam? ratom imas ar fiqrobT, rom mSvenier qalSi Seyvarebuli
SeiZleba maxinji iyos da zizRis metisa sxva grZnobis aRZvra ar SeeZlos. modis is maxinji da
geubneba: `miyvarxar imitom, rom lamazi xar da Senc uTuod unda Semiyvaro, Tumca
maxinjica varo~, ra samarTalia? magram vTqvaT, rom orive mxare era, nairad lamazia, gana
amitom, aucilebelia orive mxare      urTierTTan erTnair mimzidvelobas grZnobdes?
Tvalismomtaci mSveniereba gana uTuod gulsac itacebs marto silamaze, rom imonebdes
guls, maSin xom marto urigo gaumaZRari survilebis forias. daginaxavdaT Cvens garSemo
da Cveni sicocxle mudam siyvarulis sagnis gamocvla iqneboda da Tu siyvaruli Zalad ar
SeiZleba, vis SeuZlia Zalad Semayvaros Tavi, Tu misken guli ar mimiwevs siyvaruli Tavisufali
unda iyos da ara ZaldatanebiTi, Tu es asea, maS Zalas rad matanT SegiyvaroT? erTi
miTxariT, Tu RmerTi gwamo, gonji, rom gavCeniliyavi, simarTle iqneboda dagmdurebodiT,
ratom ar giyvarvarT-meTqi? Tu, RmerTma lamazi gamaCina, ra SuaSi var, me xom ar
miTxovnia? gana gvels danaSauli aqvs, nestarSi, rom Sxami udgas da Tavis garSemo
sikvdilsa hfens? maS Cemi silamazis gamo Cemi gakicxvac ar SeiZleba. patiosani qalis
silamaze Sors movarvare cecxls anu uZravadmdebare xmals edareba, erTica da meorec
maSin swvavs da sWris, roca axlos ekarebian, namdvili Cveni silamaze sulis Rirsebaa:
uamisod SeiZleba lamazic viyoT, magram lamazebad ki ar unda viTvlebodeT. nuTu qali
valdebulia Tvisi saukeTeso samkauli mamakacis am wamir survils umsxverplos, Cvens
WeSmarit mSvenebas, rom gvtacebs?
     Tavisuflad davibade da radgan am Tavisuflebas Zvirad vafaseb, amitomac velad
gamovel: Cemi mesaidumleni am mTis tyeebia, da ankara wyaroebi _ Cemi sarkea: Cems
fiqrebsa da mSvenebas amaT vuziareb. Sors movarvare cecxli da miukarebeli xmali var. vinc
ki erTis danaxviT Semiyvara, yvelas gulwrfel Tvalebi avuxile, da Tu im uarma isini gons ver
moiyvana, Tu mainc kidev amao imedebiT Seiqceven Tavs, Tqvena gkiTxavT, gasamtkenari
ein unda iyos? xemi simkacre, Tu maTi Wirveuloba? Tqven ambobT: qrizostomis wadilebi
umankoni iyvnen,, rom misTvis xeli ar unda mekra. kargia, magram, siyvaruli, rom
gamimJRavna, gana ar gamovucxade, swored ama alagas, sadac asaflavebT, rom
ganmartoebiT mwadia cxovreba-meTqi, rom aRTqma daede _ Cemi mSveneba mxolod Sav
miwas davusakuTro-meTqi? Tu ki amanac ver auxila Tvalebi, Tu kedelze bobRvas ar
moeSva, raRa sakvirvelia, Tavis sakuTari moufiqreblobis morevSi Tu CaiRrCo. me, rom igi
TiTzg damexvia, upatiosno gamovidodi; Tu davnebdebodi, maSin Cems wminda
gadawyvetilebas vuRalatebdi; axirebuli iyo da am Tavis axirebam miiyvana
sasowarkveTilebamdis. axlac gamamtyunebT da mis tanjvas me damabralebT? movatyue,
gavitace vinme, fics vuRalate? Cemi guli aRuTqvi vismes? maS vis SeuZlia gamkicxos? vis
miveci mizezi sastiki da orguli miwodos?
     RmerTs CemTvis Cemi sabedo ar uCvenebia da arc me waval sadme mis
saZebnelad. es Cemi sityvebi daixsomos, visac rame gumani aqvs Cemze da Tu kvlav Cemi
                      79
mizeziT mokvdeba vinme, icodeT, misi sikvdili arc eWvisagan iqneba da arc siZulvilisagan.
romel qalsac aravin uyvars, arc eWvis aRZvra SeuZlia da Tu vismes Tvalebi avuxile da Tavis
Secdomileba vuCvene, es siZulvils rodi niSnavs. vinc vasiliskos da afTars meZaxis,
momSordes, momeridos rogorc qajs; visac gulqvad mivaCnivar, ukan nuRar mdevs; vinc
muxanaTobas xedavs CemSi, axlos nu mekareba. yvelam icodes, rom Sxamians, muxanaTs,
gulqvas da ucnaurs arsebas arc Zebna surs visime, arc ukan devna, arc mikareba, arc cnoba
Tu Cemdami mgznebare grZnobam da verdaTmobam qrizostomis bolo mouRo, gana amis
brali Cems gonierebas da umankoebas unda dasdvan? amas iqiT nuRaravin mova da Cems
ganmartoebuls sicocxles nu Semiryevs, Zalas nu damatan? xalxs Sevalio umankoeba, es
ganmartoebuli xeebi, rom minarCuneben; rogorc iciT, me sakuTari qoneba maqvs da
sxvisaze Tvali ar mrCeba; bedma Tavisuflad cxovrebis Rone momca da am Tavisuflebas
monobaze ar gavcvli aravin mZuls da arc aravin miyvars; veravis SeuZlia Tqvas, rom vinme
mometyuebinos, an movferebode visme, an masxarad amegdos vinme, an myvarebodes
vinme CemTvis sasiamovno cxovreba Cemi soflis mwyems qalebTan ubralo baasi da Cems
Tiknebze zrunvaa. Cemi survilebi am mTebs iqiT ar gadian da Tu xandaxan imaT aRmac
frenen, mxolod imitom, rom zecis ukuniTi mSvenierebiT dastkbnen, im pirvelyofili savanis
mSeenivrebiT, saidanac Cveni suli Camosula da sadac kulavad unda avides.
    es warmoTqva Tu ara, pasuxs aRar daucada, gatrialda da mswrafl iqve mdebare xSir
tyes mief.ara vinc usmenda, yvela misi WkuiTa da silamaziT moixibla. zogma misi naTqvamis
miuxedavad (misi Tvalis isriT gangmirulma) is iyo ukan gadevneba daapira, magram don
kixotma, rom es SeniSna, am SemTxvevis gamoyeneba moiwadina da myisve Tavi qalTa
mfarvel raindad gamoacxada, xeli xmlis vadaze itaca da saSineli xmiT daiZaxa.
    _ aravin gabedoT marselas ukan gamodgoma, visac ar gindaT Cemi risxva
gamoiwvioT; man cxadi sabuTi daamtkica, rom qrizostomis sikvdilSi araviTari brali ar udevs
da pirdapir Tqva, rom aravinac ar undixarT. amieridan Tavisi siyvaruliT misi Tavis mobezreba
aRaravin gabedos. yvela keTilgonierma kacma imas mxolod pativi unda sces, radgan mTels
qveyanaze, mgonia, marto eg aris, rom umanko cxovrebiTa cxovrobs.
    don kixotis am muqaris brali iyo, Tu ambrosios Txovnisa _ dasaflavebis wesi Cqara
daesrulebinaT, adgilidan aravin daZrula, vidre cxedari tiriliT saflavSi ar CauSves da
qrizostomis qaRaldebi ar dawves. saflavs drogiT didi tinis qva daadves, vidre ambrosiosagan
SekveTili fiqali momzaddeboda epitafiiT:

          aq wevs sabralo Seyvarebuli,
          gulxeldakrefils qva-RorRi faravs.
          is siyvaruliT mwyemsavda faras,
          magram ugulom moukla guli.

          o, sasikvdilo hyo ganwiruli
          ugrZnobis eSxma da silamazem,
          da amitomac dRes qveyanaze
          mZlavrobs amuri avi da kruli.

     Semdeg saflavs mravali yvavili da neSoebi daayares, gansve nebulis megobar
ambrosios samZimari uTxres da mwyemsebi daiSalnen. vivaldo Tanamgzavrebianad gzas
gaudga, don kixotic yvelas gamoeTxova da gamoTxovebisas gzaze gacnobilma mgzavrebma
gulmodgined sTxoves Tan wahyoloda seviliaSi; arwmunebdnen, faTerakebis maZebrisaTvis
aseT marjve adgils mTel qveyanaze meores ver Se xvdebio da rasac TviTeul mis quCaze
faTeraks waawydebi, sxvagan mTels qalaqSi vera naxavo don kixotma aseTi rCevisaTvis
madloba gadauxada da gamoucxada, rom seviliaSi maTi gayola ar SeeZlo, vidre im garSemo
                      80
mTebSi avazakebs da qurdebs ar Semusravda. raki raindis keTili ganzraxva gaiges,
mgzavrebma Txovna aRar gaumeores, xelmeored gamoemSvidobnen, Tavis gzas daadgnen
da gza-gza salaparako masalac blomad waiRes, rogorc marselasa da qrizostomis istoriaze,
ise don kixotis sigiJeze. Cveni raindi ki mSvenier marselas saZebnelad gaemgzavra, im
ganzraxviT, rom misTvis Tavisi samsaxuri gamoecxadebina, magram, rogorc fiqrobda,
garemoeba ise ar moewyo da misi ganzraxvebi ar ganxorcieldnen. amis Sesaxeb moTxrobili
iqneba am namdvili istoriis Semdgom gagrZelebaSi, romlis meore nawilic aq mTavrdeba.


                    Tavi XV

          sadac moTxrobilia usiamovno faTeraki, don kixots
          gulqva iangveselebTan Sexvedrisas, rom SeemTxva

    brZeni sad hamet benenheli gviambobs: don kixoti,     rom Tavis mgzavrebsa da
mwyems.    qrizostomis  dasaflavebaze  damswre   xalxs  gamoeTxova,  maSinve
saWurvelmtvirTvelianad im tyisaken gaeSura, sadac marsela miefara. imis ZebnaSi ori saaTi
gaatara da versad ipova. bolos, moulodnelad, erT mSvenier mobibine velze gamovida,
sadac ankara wyaroc moCxrialebda. am adgilis mSvenierebiT aRtacebulma aq moiwadina
dasveneba da Tanac isa hqonda fiqrad, SuadRis cxare mzisagan Seefarebina Tavi. erTma
cxeni da meorem viri saZovarze gauSva. Semdeg Cvenma faTerakis maZebrebma TavianT
CanTaze ieriSi miitanes da batonma da mosamsaxurem mSvidobiani musaafiT dauwyes
Wama, rac ki CanTaSi sagzali moepovebodaT.
    sanCom rosinants duSayi ar gaukeTa, radgan misi darbaislobisa da gulcivobis imedi
hqonda da darwmunebuli iyo, am Tvisebas mTeli kordovis faSatebic ver Seuryevdnen da
verafer cud saqciels ver afiqrebinebdnen. magram vai, rom mostyuvda. bedi da eSmaki
aravis moasvenebs, da ai im eSmakma, (romelsac yovelTvis rodi sZinavs) imave velze
iangvesel mejogeebs aki mTeli galisieli faSatebis jogi ar gamoarekina; amaT Turme
Cveulebad hqondaT, binaze mimavlebs, am karg balaxian da wylian alags unda SeesvenaT
xolme. rosinantsac aki eSmaki SeuZvra da Tavisi jiSis gaarSiyeba moasurvebina! dainaxa
Tu ara jogi, arc acia, arc acxela, arc Tavis batons daekiTxa da mswrafl koxta ToxarikiT
faSatebisaken ken gaeSura. maT amJamad TiTqos Wamis survili ufro hqondaT, vidre
arSiyobisa. an iqneb Cveni bedauris garegnoba ar moewonaT, Zalian ugulod miiRes igi,
tlinkebis yra da kbena dauwyes, kbilebiT mosarTavebi sul dauglijes, unagiri moaZvres da
mTlad gaaSiSvles, magram misi marcxi amiT ar dasrulebula: rac faSatebma daakles, is
mejogeebma Seusrules. ganzraxva gauges Tu ara,ñmiscvivdnen ubedur moarSiye rosinants
da komblvbiT imdeni urtyes,fexebi maRla aafSekines. don kixotma da sanCom aseT yofaSa,
rom dainaxes rosinants, ficxlav misaSveleblad gaeqannen da am dros raindma
saWurvelmtvirTvels uTxra:
    _ megobaro sanCo, aSkarad Cans da mec vxedav, Cven axla raindebTan ki ara,
raRac umaqnis brbosTan mogvelis brZola; amitom neba gaqes daurideblad momeSvelo, rom
im umaqnisT samagiero gadavuxadoT rosinants ase TvaldaTval SeuracxyofisaTvis.
    _ ra saagieros gadaxdas brZanebT? _ miugo sanCom, _ Se dlocvilo, iq oci kacia da
Cven ki sul orni varT, an ufro marTali vTqvaT _ erTi da naxevari.
    _ me erTi vudri ass, _ Sehyvira don kixotma.
    meti krinti aRar dauZravs, xmali iZro da Seutia mejogeebs. am magaliTiT waqezebuli
sanCo gagulisda, gamxnevda da patrons Tan mihyva. pirveli SeteviT erT mejoges don
kixotma ise magra sTxliSa xmali, rom tyapuWi gauWra da mxaric karga blomad CaaTala;
axla meores daupira dartyma. magram mejogeebs TiTqos SercxvaT, imdens rom sul ori kaci
                      81
ase kadnierad epyroboda, komblebi aiRes, mWidro alyad Semoertynen faTerakis maZebrebs
da ise marjved da gulmodginebiT dauwven tyepa, rom saqme male gauTaves. sanCom
didxans ver gauZlo, meore Setevazedve miwaze gaiSxlarTa, magram vai, rom veraviTarma
xelovnebam da simamacem veRarc don kixoti daifara marcxisagan, ulmobelma bedma ise
ineba, rom igi swored Tavis rosinantis fexebTan dacemuliyo, radgan uxeSi briyvebis xelSi
kombals Turme aseTi ZalT hqonia. mejogeebma rom naxes _ cudi saqme CavidineTo,
TavianTi jogi saCqarod moaquCes da swrafad gaudgnen gzas. faTerakebis ori maZiebeli ki
metad savalalo mdgomareobaSi datoves.
     am vai-vaglaxis Semdeg sanCo pirve li movida gons, da batoni rom Tavis axlos
dainaxa, miknavebuli, mwuxare xmiT uTxra:
    _ senior don kixot! hei, seniior don kixot?
    _ ra ginda, Cemo Zmao sanCo? _ imave mwuxare da miknavebuli xmiT hkiTxa don
kixotma.
    _ ar SeiZleba axla mainc miboZoT Tqveni ferta blasis balzamis oriode ylupi, xelTa
maqvso, rom ambobdiT, iqneb damtvreul Zvlebsac ise argos, rogorc sxva Wrilobas rgebs?
    _ vai, rom ar maqvs! _ wamoiZaxa don kixotma, _ is, rom mqondes, sawuxari raRa
gveqneboda! magram, sanCo pansa, gaZlev mogzauri randis patiosan sityvas, ori dRec ar
gava, rom is balzami xelT meqneba da Tu ase ar iyos, xelebi damawydes.
    _ ori dRe ar gavao! mere rogora ggoniaT, ramdeni dRis Semdeg SeviZlebT Cveni
fexebis xmrebas? _ hkiTxa sanCo pansam.
    _ imis mixedviT, ra yofaSiac axla var, magis Tqma darwmunebiT ar SemiZlia _
upasuxa dabegvilma raindma, _ magram unda vaRiaro, rom es ubedureba sul Cemi mizeziT
SegemTxva. aba ra Cemi saqme iyo, rom jer raindad daulocav briyvsa da uzrdel xalxze
viSiSvle xmali! brZolis RmerTma samarTlianad damsaja, raindTa wesebi, rom davarRvie.
amitomac, Cemo megobaro sanCo, axla saWirod mimaCnia zogi ram iseTi Segatyobino, rac
Cvens saerTo sargeblobas Seexeba: kvlav Tu naxo, rom Seuracxyofas vinme mdabio,
umaqnisi da vigindara xalxi gvayenebs, maSin imis sapasuxod xmals me nu damaZvrevineb
qarqaSidan, icode, rom pasuxis gacema Seni valia, rogorc gerCios, ise moepyar, imdeni
urtyi, ramdenic mogesurvos. xolo, Tu raindebi moeSvelebian, maSin ki, _ maSin imaT
daxvedras me movaxerxeb. xom ici, aTasi magaliTi gidevs win, Tu raoden Zlieria Cemi
mklavi.
    ai, rogor gadidgulda Cveni sabralo seniori mamac biskaelze gamarjvebis Semdeg,
magram sanCo pansa sul sxva azrisa iyo, vidre misi batoni, mas verafrad eWaSnika raindis
naTqvami, ver moiTmina da upasuxa:
    _ Cemo xelmwifeo! erTi mSvidobismoyvare kaci gaaxlavar da, RvTis madliT, isic vici,
rom Cemi Seuracxyofa yvelas unda vapatio imitom, rom coli da Svilebi masxedan kiserze,
maTi rCenis da aRzrdis movale var. amitomac darwmunebuli unda brZandebodeT, rom
Tqvenis nebarTviT, _ me xom CemdaTavad amis ufleba ara maqvs, _ arasodes xmals ar
amoviReb arc raindze, arc ukanasknel vinme glexze da amieridan meored mosvlamde rac
ram CemTvis Seuracxyofa visme mouyenebia, an kvlav momayenebs, an kidev, axla
mayenebs, mdidaria, Tu glaxaki, raindia, Tu glexi, _ yvelasaTvis yvelaferi mipatiebia.
    es, rom gaigona, misma batonma ase uTxra:
    _ darwmunebuli, rom viyo, sunTqva ar SemexuTebodes da gverdebis tkivili didxans
laparaks, ar damiSlides, sanCo, me dagimtkicebdi, Tu rarig uvici xar imaSi, rasac ambob, aba
erTi mipasuxe, Se gadabrjnilo codvilo bedi, aqamdis, rom xels ar gviwyobda, im bedma uceb,
rom Cvensken piri moibrunos da CvenTa survilTa gafarfaSebuli ialqnebiT, erT-erT im
kunZulze mogvaqrolos, me, rom ukve miTqvams SenTvis, aba miTxar, ras moimoqmedebdi,
Cemgan dapyrobil kunZuls, rom miRebdi? mis marTvas gonivrulad gana SeiZlebdi, rodesac
arc raindi xar da arc imad gaxdomas cdilob, rodesac saWirod ar migaCnia Sens
                      82
SeuracxmyofelT samagiero gadauxado, da arc Zala gaqvs Seni samflobelo daicva? nuTu
aqamdis ar ici, rom axlad dapyrobili qveynis mcxovrebT mSvidobian bunebaze yofna ar
SeuZliaT, ucxo batonobas Znelad eCvevian, mudam mzad arian TavianTi dammonebelni Zirs
dascen da Tavisufleba ukan daibrunon. nuTu fiqrob, Seni orguli xalxis marTva-
gamgeobisaTvis arc sibrZne iqneba SenTvis saWiro, rom Tavis daWera icode, arc
gabeduleba, rom Tavs dacema SegeZlos da arc simamace, rom mtris mogerieba moaxerxo?
    _ eg sibrZne da simamace, iqneb weRan gamomdgomoda, roca mejogeebi Tavs
dagvesxnen, _ miugo sanCom, _ axla ki, Raribi kacis patiosnebas geficebiT, merwmuneT,
yvela sibrZnesa da qadagebas rame malamo mirCevnia. aba, erTi, wamodeqiT rogorme da
miSveleT rosinanti avayeno, Tumca samarTliT Rirsi ar aris kacma amisaTvis izrunos, es
marcxi sul misi wyalobiT ar dagvemarTa? aseT afurfutebas misgan vin ifiqrebda me gona,
CemsaviT mSvidi da mokrZalebulia-meTqi. tyvilad ki ar aris naTqvami _ kaci Zneli
sacnobiao, da am wuTisofelSi sando ar arisao im saswaulis Semdeg, Tqve, rom amas winaT
is viRac ubeduri raindi daamarcxeT, iseTi gamarjvebis Semdeg gana vifiqrebdi, rom Cvens
beWebs ase Cqara amdeni komblebis tyapa-tyupi aedineboda?
    _ Sens beWebs kidev ra uSavs, _ miugo don kixotma, _ mag yofas SeCveulia, Cemi
unda vTqva, rom Cems beWebs sinabafesa da holanduri wminda tilos meti jer ara
mihkarebia-ra; Cems zurgs es komblebi didxans ar daaviwydeba. me, rom ara vfiqrobde,
magram ras vambob, me, rom namdvilad ar vicode, rom yvela ubedureba raindisaTvis
aucilebelia, rom Cveni wodebis xvedri yvelafris atana da moTminebaa, - javrisa da
sircxvilisagan aqve gavTavdebodi.
    amaze meabjrem upasuxa
    _ Cemo batono, Tu aseTi marcxi raindebis Wirnaxuls Seadgens, erTi mibrZaneT,
RvTis gulisaTvis, mTeli weliwadi aqvT xolme egeTi Wirnaxuli, Tu marto mkis dros? me
mgonia, weRandeli WirnaxulisTana, rom ori moimkaT, mesame Wirnaxulis momkas ki veRar
moveswrebiT, Tu RmerTi Tavisi uleveli lmobierebiT ar Se gvewia.
    _ imasac nu daiviwyeb, Cemo megobaro sanCo _ uTxra don kixotma, _ rom mogzauri
raindebi aTasgvar saSiSroebas da ubedurebas elian yoveldRe, magierad mudamdRe
imperatorebad an mefeebad gaxdomis SemTxvevac eZleaT. me rom axla tkivilebi ar
miSlides, mravali raindis ambavs gaimbobdi, TvianTi mklavis Zal-Ronis meoxebiT samefo
taxti, rom moupovebiaT. mere kidev swored is raindebi araviTar marcxs ar yofilan miridebulni,
zog maTgans saSineli ubedurebac gadaxdena. ai, mamaci amadis galeli, Tavis mosisxle
mters grZneul arkalaiss Cauvarda xelSi, da am arkalaisma Tvisi sasaxlis ezoSi igi boZze
mkra da aRviris gaorkecebuli TasmiT orasjer miartya. erTi uCinari, magram didad sarwmuno
mwerali kidev gviambobs, rom raindi febosi, erT cixe-darbazi ezoSi RalatiT samgle xaroSi
Cavardnili, SeupyriaT, xelfexSekruli bnel sardafSi CaugdiaT, aq misTvis Tovlisa da
qviSisagan gakeTebuli raRac iseTi saWmeli uWmeviaT, rom kinaRam ar momkvdara da vin
icis kidev ra daemarTeboda, Tu erT gamoCenil jadoqars, mis did megobars, sabralo
raindTaTvis droze ar eSvela da im bneleTidan ar gamoeyvana. aseTi ambebis Semdeg,
Cemo sanCo, mec SemiZlia yvela marcxi avitano, rac im patiosan kacebs autanoT. miT
umetes, rom, rac Cven axla dagvemarTa, maT imaTze uaresic gadaxdeniT. amasTan isic
unda icode, rom Sen, Tu rac xelSi iaraRi mogxvda, imiT dahkode vinme, aseTi Wriloba
dakodils srulebiTac ar Seuracxyofs. Cxubisa da orTabrZolebis kanon-wesebSi es Zalian
garkveviT aris nTqvami; iq sweria `xarazma, rom visme kalapoti daartyas, Tumca kalapoti
xisac aris, _ mainc ar SeiZleba iTqvas, rom kaci, vrac kalapoti moxvda, namdvilad joxiT
nacemao~. amitomac nu ifiqreb, sanCo, rom weRandeli Cveni cema Seuracxyofas
gvayenebdes. sulac ara. Cvens weRandel mtrebs komblebis meti ara hqondaT-ra, uimisod ki
isini erT nabijsac ver gadadgamen, da rogorc maxsovs, arc erTs maTgans xmali an xanjali
ara hqonia.
                       83
    _ gana damacades gamesinja, vis ra iaraRi hqonda, _ miugo sanCom, _ ise damiSines
komblebi, rom Cemi tisonis amoReba Zlivs movaswar; imaTma cema-tyepam TvalT
damibnela da muxlic momekveTa. mas aqeTa var gaSxlarTuli da wamodgoma jerac ver
momixerxebia axla imisaTvis ada mcxela, vifiqro _ Seuracxmyo-meTqi im cemam, Tu ara
mxolod vgrZnob: am cemam bloma tkivilebi dammarTa da es tkivilebi iqamdis mexsomeba,
sanam beWebidan ar momSordeba.
    _ Zmao sanCo, _ uTxra don kixotma, _ mainc unda icode, am wuTisofelSi iseTi tkivili
ar aris da iseTi ubedurebac ar arsebobs, rom misi gaxseneba drom ar gaaqarvos da
sikvdilma ar gankurnos.
    _ gmadlobT nugeSisaTvis! _ miugo sanCom, _ neta vicode, Tqveni azriT, imaze meti
ubedureba da tkivili ra iqneba, rac marto dro gaaqarvebs da sikvdili gankurnavs? kargia
kidev, Tu Cemi Wriloba imnairi gamodga, rom malamos orma dadebam moarCinos; ase
mgonia, mTeli qveynis saavadmyofoTa malamoebic ver dagvayeneben-meTqi fexze.
    _ geyofa, sanCo, eg abdaubda laparaki da wuwuni. ubedurebas gaumagrdi, Zala
moikribe: Cemgan aiRe magaliTi, __ uTxra don kixotma. __ modi, erTi vnaxoT, rosinanti
rogorRa aris. am saSinel brZolaSi, mgonia, im sabralosac Cvenze magrad moxvda.
    _ gasakvirveli aq araferia. viTom ratom ar unda moxvedroda? gana is ki mogzauri
merani ar aris? _ miugo sanCom. _ me marto is makvirvebs, rom Cemi viri saRsalamaTi
gadarCa. mas erTi bewvic ar Camovardnia, Cven ki mTeli tyavi gagvaZvres.
    _ sanCo, udides ubedurebaSi bedi erT gasaval kars mainc datovebs xolme, _ uTxra
don kixotma. _ axlac    swored as moxda: rosinanti, rom dagviziana, samagierod viri
Segvinaxa da igi mimiyvans me romelime cixe-darbazamdis, sadac Cems Wrilobas
uwamleben. kidev amasac davumateb, rom virze jdomisaTvis aravin damZraxavs. maxsovs
sadRac wamikiTxavs, rom moxuci sileni, sicilis mxiaruli RmerTis baxusis mamobili da
gamzrdeli, asbWovan qalaqSi mSvenier virze koxtadmjdari Sevidao.
    _ kargia, Tu vileniviT koxtad jdoma SeiZeliT, _   warmoTqva sanCom. _ sworad
jdomasa an nagvis tomarasaviT debaSi didi gansxvavebaa; Tqven ki, mgonia, axla sxvarigad
mogzaurobas ver moaxerxebT.
     _ amaze don kixotma upasuxa:
    _ sanCo, brZolaSi miRebul Wrilobas mxolod Cveni amaRleba SeuZlia da damcireba
ki arasodes, magram amaze laparaki gavaTavoT, _ nu ki mekamaTebi, aramed wamodeqi
rogorime da frTxilad Sens virze Semsvi, rogorc sjobdes. Semdeg aqedan daviZraT, udaburs
alagas Ramem ar mogviswros.
    _ raRac maxsovs, brZanebdiT xolme, mogzauri raindebi did siamovnebas hpoveben
udabur adgilas cis qveS Ramis gaTevaSio da es dad warmatebad miaCniaTo, _ uTxra
pansam.
    _ marTalia, esec xdeba, _ miugo don kixotma _ isini Rames agre aTeven, rodesac
gamijnurebulni arian, an sxvanairad Ramis gaTeva ar SeuZliaT; iseTi raindebic yofilan, rom
mTeli wlobiT romelime gamoqvabul kldeSi ucxouriT. sicxe-yinvisagan da cudi darisagan
yovelgvari siduxWire da Sewuxeba autaniaT da yvelaferi ise momxdara, rom maT satrfos
araferi codnia, erTi reTi raindi amadisi iyo, romelmac beltenebrosi dairqva, penia pobres
kldovan kunZulze ganmartovda da iq, axla kargad ar maxsovs, rva Tve dahyo, Tu rva
weliwadi. magram ramdeni xanic ar unda yofiliyo, saqme imaSia, rom gulisvard orianisagan
erTi ubralo wyenis mizeziT im kunZulze karga xans icxovra, magram, gveyofa, avCqardeT,
sanCo, nuRar movucdiT, rom Sens virsac rosinantiviT axali ram faTeraki daemarTos.
    _ iqneb amjerad eSmakma veRar gviximandros, _ uTxra sanCom.
    da ocdaaTjer amoioxra, samocjer vai-viSi Tqva, asocjer SeCveneba SeuTvala Tavis
dabegvis mizezT da am vai-vaglaxiT, rogorc iyo, wamodga, fexze, dadga, magram welSi ki
veras gziT ver gaimarTa, _ osmaluri SvildiviT mokakuli darCa. am yofaSi mas viri unda
                      84
daeWira, Seekazma da rosinantic wamouyenebia. mere ra mdgomareobaSi iyo es sabralo.
ena, rom hqonoda, vai-viSSi da wyevla-krulvaSi batonsa da mis msaxursac gadaaWarbebda.
sanCom erTica da meorec, rogorc iyo, moaxerxa da bolos don kixoti virze Sedo, rosinanti
kurtans ukan gamoaba, virsac sadave dauWira da barbaciT iqiTken gaemarTa, saiTac
Saragza eguleboda. bedma axla TiTqos wyalobiT gamoxeda Cvens faTerakis maZebarT,
erTi milic ar hqondaT gavlili, rom funduki gamouCndaT gzaze, rac don kixotma (da ara
sanCom) danaxvis umal cixe-darbazad miiRo. sanCo umtkicebda, fundukiao, magram misi
batoni cixedarbazs gaiZaxoda; sanam eseni erTmaneTs daarwmunebdnen, sadavo saxls
kidec miadgnen. sanCom mTeli Tavisi qaravani pirdapir ezoSi Seiyvana da imas aRar
dagidevda, funduki iyo is, Tu cixe-darbazi.


                      Tavi XVI

   imis Sgsaxex, Tu ra SeemTxva maxvilgonier idagos fundukSi, cixe-darbazad, rom
                  moeCvena

      mefundukem don kixoti, rom viris kurtanze gardigardmo gadebuli dainaxa, sanCos
hkiTxa, am kacs ra damarTiao? sanCom miugo: mas iseTi araviTari faTeraki ar Seyria,
mxolod Cemi batoni kldidan Camogorda da cota gverdebi itkinao. mefundukes coli, Tavis
xelobis miuxedavad, gulCvili adamiani iyo, da sxvisi ubedurebiT advilad gaimsWvaleboda
xolme. maSinve raindis natkenebis Sexvevas mihyo xeli da Tanac Tvisi qali miiSvelia,
romelic, Cvens Soris, rom eTqvaT, lamazi qali iyo. am fundukSi erTi asturieli mosamsaxure
gogoca hyavdaT _ saxegatyapnili, cxvirgaWyletili, kefabrtyeli, cali TvaliT brma da meoriTac
wirpliani. Tumca unda iTqvas, rom misi aRnagoba faravda yvela am nakls: mTels am
mSvenierebasTan es gogo metad dabali iyo. mere iseTi msxvili da mogrexili beWebi hqonda,
rom TiTqos imaTi simZimiT weli ver gaeSala; sul mokuzuli dadioda da met wilad Zirs
icqireboda. es mSvenieri arsebac movida mefundukis qalis saSvelad da orivem erTad don
kixots sxvenSi metad cudi logini gauSales; es sxveni, rogorc etyoboda, adridanve Tivis
Sesanaxi adgili unda yofiliyo. amave sxvenSi don kixotis loginis maxloblad erTi mejorec
dabanakebuliyo; imas Tavis logini kurtnebisa da Culebisagan gaekeTebina da don kixotis
loginze bevrad moxerxebulad iyo gamarTuli. don kixotis logini oTxi gaurandavi ficrisagan
Sesdgeboda, maRal-dabal torika fexebze iyo Seyenebuli da zed sazafxulo sabnis sisqe
gauwewavi matylis naali eg iseTi fafuki, rogori fafukic iqneboda, riyis qviT rom yofiliyo gatenili;
sabanic iseTi gaxokili iyo, rom liTonisas ufro hgavda, vidre matylisas; naals zevidan iyo
gadafarebuli kidev tilos zewari, albaT kameCis tyavisa. sabani ki iseTi mtkice qsovilisa iyo,
rom moclili kaci mis Zafebs erT saaTSi advilad daTvlida.
    ai, aseT saSinel loginze daawvines don kixoti, da maritornesis mier (ase erqva asturiel
gogos) damzadebuli malamoTi Wraqis bund sinaTleze rainds movla dauwves. mefundukis
colma da misma qalma Tavidan fexebamdis raRac malamoTi zela dauwyes don kixots da mis
tanze, rom mravali dalilebuli adgili naxes, sanCos uTxres, es Seni batoni nacems ufro hgavs,
vidre saidanme Camovardnilsao.
    _ cema ra brZanebaa, _ miugo sanCom, _ saca dagorda, im kldes mravali amoSverili
wveti hqonda da, ra Tqma unda, ramdenic aseT wvets daecemoda, imdeni Rubi unda
gasCenoda.
    amasTan daumata:
    _ diasaxliso, moiReT mowyaleba, egeb eg malamo cota CemTvisac dainarCunoT.
mec rogorRac weli mtkiva.
    _ gana Senc Camovardi? hkiTxa diasaxlisma.
                        85
    _ ara, ki ar Camovvardi, _ miugo sanCo pansam. _ Cemi batoni, rom kldeze srialiT
wamosuli davinaxe, mTeli tani ise Semerya, iseTi tkivili vigrZen, TiTqos aTasi joxi damartyes-
meTqi.
    _ sakvirvelic ar aris, _ warmoTqva mefundukis qalma, _ sizmarSi ramdenjerme
minaxavs, viTom maRal koSkidan vvardebi, movsrialeb da Zirs ki ar davcemulvar; mere, roca
gamomRviZebia, iseTi moSlili vyofilvar xolme, TiTqos marTla saidanme Camovvardniliyo.
    _ ho, swored mec egre var, seniora, _ miatana sanCom _ sakvirvelia, arc sizmrad
momCvenebia, axlandelzedac ufro fxizlad viyavi, magram mainc Cemi batoni don kixotiviT
tani RubebiTa maqvs aWrelebuli.
    _ ra hqvia am kabalieros? _ hkiTxa asturielma gogom maritornesma.
    _ don kixot lamanCel.i es erTi im saukeTeso mamaci da saxelovani mogzaur
raindTagania, romelic odesme yofila qveyanaze, _ miugo sanCo pansam.
    _ mogzauri raindi raRaa? _ kvlav ikiTxa gogom.
    _ Zalian uvici vinme yofilxar, dobilo, egeTi ubralo ram ara gcodnia, _ mogzauri raindi,
me Sen mogaxseno, iseTi kacia, rom, axla vTqvaT joxebiT mibegves, meore wams, xedav,
xelad imperatoroba miiRo; dRes rom mSieri da sacodavi ram aris, xval, gaxedav _ oTxi
saxelmwifos mefe gaxda, da im oTxSi, romelsac unda, erT-erTs Tavis saWurvelmtvirTvels
uboZebs.
    _ maS eg rogor momxdara, rom aseT did kacs emsaxurebi da aqamdis ubralo
sagrafoc ki ar giWiravs xelSi? _ hkiTxa diasaxlisma.
    _ magis saSovnelad jer dro ara gvqonia, es saqme ase swrafad rodi keTdeba, _ miugo
sanCom _ jer xom sul erTi Tvea, rac vmogzaurobT da faTerakebs daveZebT, magram
samagiso jer ara Segvxvedria-ra. xom mogexsenebaT, xSirad kaci erTs eZebs da sul ki
sxvasa poulobs, magram erTi ki RmerTma mogvxedos, Cemi batoni don kixoti am sens
moarCinos, da mec ar davSavde, Torem, me Sen mogaxseno, Cems imedebs espaneTis
saukeTeso samTavroSic ar gavcvli.
    Tavis loginSi mwoliare don kixoti am laparaks didis yuradRebiT ismenda, axla cota
wamoiwia, diasaxliss xeli nazad gamoarTva da uTxra:
    _ mSveniero da patiosano mandilosano, merwmuneT, SegiZliaT Tqveni Tavi
bednierad CaTvaloT, rom cixedarbazSi CemisTana pirovneba miiReT. imazg aras vityvi, Tu
me vina var, radgan vici, rom Tavis qeba adamians amcirebs, magram Cemi
saWurvelmtvirTveli getyviT, vinca var. me mxolod amas davZen, rom Tqvens Cemdami
samsaxurs saukunod davixsomeb da vidre cocxali var, Tqveni madlobeli viqnebi. zraarss,
rom ar enebebina, _ dumata man da Tan diasaxlisis qals nazad Sexeda, _ da Cemi Tavi erTi
momxibvleli mSvenierebis mqone mtarvalisaTvis ar daemonebina, romlis saxels axla
CurCuliT warmovTqvam, maSin iqneba am qalwul mSvenier Tvalebs SeeboWaT Cemi
Tavisufleba.
    mogzauri raindis am sityvebma diasaxlisi, misi qali da keTili maritornesi metad
gaaoces. ise ara esmodaT-ra, TiTqos raindi berZnulad elaparakeboda maT, mTeli
laparakidan madlobisa da zrdilobis mets verafers mixvdnen da, radgan aseT laparaks Cveulni
ar iyvnen, xan erTmaneTs Sexedavdnen gaocebiT, da xan rainds ucqerodnen, viT raRac
saocar adamians. mainc TavazianobisTvis don kixots soflur mefundukuri kiloTi madloba
gadauxades da diasaxlisi Tavis qaliT TavisTvis wavida, xolo maritornesma malamoTi zela
dauwyo sanCos, romelsac es Tavis batonze nakleb ar sWirdeboda.
    axla saWiroa vTqvaT, rom maritorness mejorisaTvis piroba mieca im Rames masTan
qeifi gaewia, roca saxlSi yvela miyuCdeboda da patronebic daiZinebdnen. es keTili qali
Turme pirobas arasodes ar gastexda, Tunda igi sadme daburul tyeSi mowmis dauswreblad
yofilo micemuli; pirobasac viTom imitom icavda, rom Tavs Tavs namdvil aznauris qalad
sTvlida, da Tu fundukis mosamsaxuris xarisxamde iyo Camoyvanili, amas, rogorc amboben,
                       86
mxolod bedis simuxTles da duxWir mdgomareobas abralebda.
    don kixotis viwro, okrobokro, torika da muxTali sawoli sxvenis Sig SesavalSi karTanve
idga. sanCo TiTqmis imis gverdiT miwva Wilobze da misi sabanic Zuis qsovils ufro gavda,
vidre matylisas, xolo mejore imaTze cota moSorebiT Tavis ori gaukeTeso joris kurtnebsa da
Culebze gawoliliyo. es mejore oci mSvenieri joris patroni iyo da arevaloel mejoreebSi mdidar
kacad iTvleboda, rogorc amas am ambis damweri mowmobs, misi kargi nacnobi da zogierTis
sityviT naTesavica. unda mogaxsenoT, rom sad hamet benenheli, Cans, metad sindisieri,
cnobismoyvare, gamocdili da wesieri istorikosi yofila, rac iqidan dasturdeba, rom aseT
wvrilman da umniSvnelo ambebze laparaks ar Takilobs, dumiliT ar uvlis gverds; dae, misgan
aiRon magaliTi zogierTma seriozulma istorikosebma, romlebic ise zereled da mokled
mogviTxroben RirsSesaniSnav ambebs, rom, SeiZleba iTqvas, arsebiT saganzedac ki aras
ityvian xolme da daudevrobiT, veragobiT Tu uvicobiT mTavar Sinaarssa da saqmis viTarebas
samelnis fskerSi stoveben. aTasjer dRegrZel iyos `tablante de rikamontes~ damweri da im
meore wignisac, romelSic graf tomiliasis sagmiro ambebia aRwerili. ra sinamdviliT da
garkveviT aqvT yvelaferi moTxrobili!
    maS ase, vubrundebi ra Cems moTxrobas, unda mogaxsenoT, rom mejorem jorebs
meorejer dauyara saWmeli, sxvenze avida da piriani maritornesis molodinSi kurtnebze
miwva. wamliT gaTuTxnuli da malamoTi Sexveuli sanCo agreTve miwoliliyo da sabanSi
magrad gaxeuli cdilobda rogorme Tavis gverdebis tkivilebs gahyuCeboda da daeZina. don
kiotsac agreTve gverdebis tkivilisagan gakrToboda Zili da kurdReliviT TvaldaWyetili loginSi
iwva. mTels saxlSi didi siCume da sibnele sufevda, mxolod erTi raRac uxeiro sanaTuri
fundukis Sesaval karebTanRa bJutavda.
     am mimtknarebulma siCumem Cveni raindis sneul gonebaze metad Zlier imoqmeda
da uimisodac mudam im fiqrebSi myofs, rac ki odesme Tavis wignebSi waekiTxa _ da yvela
misi ubedurebis mizezic eg iyo, _ axla iseTi axirebuli fiqrebiT aueso Tavi, rogoric ki
SesaZlebeli iyo mis areul tvinSi gaCeniliyo. Tavisi Tavi axla erT Cinebul cixe-darbazSi
warmoidgina (radgan yvela samikitno, sadac ki is moxvdeboda cixe-darbazad eCveneboda
xolme), da moeCvena, ram mefundukis qals, anu sxvanairad, rom eTqvaT, am cixe darbazis
patronis qals, misgan moxibluls, Seuyvrda igi da RamiT mSoblebisagan farulad masTan
dasawolad wamovida. am axirebuli fiqrebiT moculi metad SiSobda da wuxda, cTunebas ar
daeZlia da Tavisi gulisvardis dulsinea toboselis moRalate ar Seqmniliyo. mainc ki gunebaSi
fici dasva, dulsineasTvis ar eRalata, Tundac mis sacTuneblad TviTon dedofli jinevra Tavis
gamdeli kintanionis TanxlebiT mosuliyo.
    amasobaSi, sanam am sisuleleebze fiqrobda, dro midioda da Cveni raindisaTvis is
bediTi saaTic dadga, rodesac mejoresTan pirobisamebr maritornesi unda        mosuliyo.
maritornesma sityva ar gastexa da perangis amara, fexSiSveli, CiTis xilabandiT Tavwakruli,
fexakrefiT moipareboda mejoresTan, romelic, rogorc        ukve vTqviT, raindisa da
saWurvelmtvirTvelis mezoblad sxvenze ganisvenebda. jer karebSi ar Semosuliyo, rom don
kixotma misi fexis xma gaigona. Tavis dalurjebul, malamoebiT Sexveul tans da dabegvil
gverdebs ar dasdia. mswrafl qveSagebSi wamojda da orive xeli gaSala, rom momxiblavsa da
norC mzeTunaxavs moxveoda. sunTqvaSexuTuli, Tavis mijnurTan frTxilad da Cumad
mimavali maritornesi, sibnelis gamo, aki moTla don kixots ar Cauvarda gapyrobil xelebSi;
raindma magrad moxvia xeli da SiSisagan xmagakmendili gogo Tvis xawolze daisva. imis
Ramis perangs, rom Seexo, friad unazes da fafuk abreSumadac ki miiRo igi, Tumca iseTi
msxvili tilosi iyo, rom tomrebisaTvis gamodgeboda. majebze daxveuli SuSis mZivebi
uZvirfasesi margalitis samajurebi egona. misi Tma, cxenis fafars, rom moagonebda
adamians, arabeTis pitalo oqromkedad warmoidgina, brwyinvalebiT mzis sxivebs rom
daabnelebda, xolo, qalis sunTqva, nivriani xaSis suni rom asdioda, don kixots muSkambris
surnelebiT utkbobda ynosvas. erTi sityviT, mas ise egona, rogorc Tavis wignebSi waekiTxa,
                       87
rom mTavris mSvenieri asuli mosuliyo mZimed dakodili raindis sanaxavad: amgvarad
gamoTayvanebul rainds veraferma auxila Tvali: verc Sexebam, verc sunTqvam da verc
zogma ramem, rac im gogos gansakuTrebul Tvisebebs Seadgenda da mejoris garda sxva
yvelas gulisrevas mohgvrida; piriqiT, Cvens rainds egona TviTon siyvarulis qalRmerTs
ikravda gulSi, am ocnebiT mibnedili, magrad exveoda mas da tkbili da nazi xmiT eubneboda:
    _ o, rogor minda, mSveniero da saxelovano banovano, suliTa da guliT madloba
gadagixadoT im gamouTqmeli netarebisaTvis, axla, rom vgrZnob, odes Tqvens saocar
mSvenierebas vucqeri; magram bedma, mudam, rom keTilSobil adamianebs sdevnis,
damtvreuli da Ronemixdili Camagdo am loginSi da bevric, rom mindodes, aw ar ZalmiZs
Tqvens survils Cemic SevuTanxmo, magram vai, rom am SeuZleblobas meorec zed erTvis
da es meore ufro udidesia. es is ficia, ubadlo dulsinea tobosels, CemTa farulTa ganzraxvaTa
erTaderT mbrZanebels, rom davude. geficebiT, win, rom es ar SeRobebodes, iseTi uxeiro
mogzauri raindi rodi gamovdgebodi, im daufasebeli ganZiT da bednieri SemTxveviT ar
mesargebla, Tqveni uzomo gulkeTiloba rom axla Cems xelT xdis da uangarod mTavazobs.
    maritornesi SiSisagan caxcaxebda. don kixotis xvevnaSi misi mdgomareoba autaneli
iyo. raindis mWevrmetyvelebas sul ar ugdebda yurs da xmagakmendili rac Zali da Rone
hqonda, cdilobda rogorme xvevnidan gamosxltomoda. amasobaSi mouTmenlad momlodine
Cvenma mejorem, romlisaTvisac codvil gulisTqmas Zili gaefrTxo, maritornesis sxvenze
amosvla da don kiotTan misvla gaigona. eWviT aRelvebuli kurtnebadan wamodga,
damTxveuli raindis sawolTan fexakrefiT miipara da yuradRebiT ucdida, maTi saubari riT
gaTavdeboda. ase, egona, asturielma gogom momatyua da sxvaSi gamcvalao, magram, ra
dainaxa, maritornesi yovelnairi RoniT scdilobda don kixots xelidan gamohglejoda da is ki, rac
Zali da Rone hqonda, ebRauWeboda mas, rayifis ase Ti alersianoba verafrad eWaSnika da
Tavisi tlanqi muSti erTi iseTi sTxliSa arSiy rainds ybaSi, rom piri      sisxliT auvso.
gaSmagebulma mjorem esec ar akmara sawolze auvarda, sakinZSi xeli staca da muStebiT
yvela gverdi saTiTaod dauTvala. uamisodac torika sawolma aseTi simZime veRar aitana da
mTlad CaifuSa, amisgan gamoRebulma grialma mefunduke gamoaRviZa; is mixvda, rom es
maritornesis rame oini unda yodiliyo, metadre xmamaRla daZaxebazedac, rom ar gaagona.
am ganzraxviT mefunduke wamodga, saCqarod sanTeli aanTo da iqiT gaeSura, saidanac
griali moesma. gogom, rom Tavis gaSmagebuli patronis fexis xma gaigona, metad
SeeSinda, radgan misi cxare xasiaTi nacadi hqonda da SiSisagan acaxcaxebuli iqve
mSvidad mZinare sanCo pansas loginze zRarbiviT moikrunCxa dasamalavad. zed
datanebaze mefundukec avida sxvenze da daiRriala:
    - sada xar, Se kaxpav! es albaT Seni oinbazoba iqneba!
    am Rrialma sanCo gamoaRviZa, mucelze raRac simZime igrZno da raki jer
gamourkveveli iyo, majdajunis dawola egona. aqeT-iqiT cxare muStebis qneva daiwyo da am
muStebis bevri wili sabralo maritorness xvdeboda. moTminebidan gamosulma amasac
yovelgvari sircxvili daaviwya, samagavro cema dauwyo sanCos da amiT Zaauneburad mTlad
gamoafxizla igi. raki axla kargad igrZno, rom scemdnen da is ki ver gaego, vin scemda da
risTvis scemda, Cveni saWurvelmtvirTveli sawolze wamojda, maritorness xeli waavlo, da
maT Soris erTi iseTi mZvinvare da Snoiani bRlarZuni Seiqna, qveyanaze, mgonia, msgavsi ar
momdgariyos. mejorem mefundukis sanaTuris mkrTal Suqze SeamCnia, rom mis mijnurs
udirad epyrobodnen, don kixots Tavi aneba da maritornesis misaSveleblad gaeSura.
mefundukec iqiT gaeqana, magram gogos misaSveleblad ki ara, aramed mis dasasjlad,
radgan mTeli am vaivaglaxis erTaderT mizezad imasa sTvlida. andazisa ar iyos: ZaRli katas
mivardao, kata Tagvsao, Tagvi Toksao, Toki joxsao _ swored ase moxda, _ mejore sanCos
mivarda, sanCo maritorness da oTxive ise gulmodgined iqnevdnen xelebs, rom erT wamsac
ar Cerdebodnen. amasobaSi mefundukis sanaTuric Caqra da axla yvela moqmedi piri
sibneliT moculi ganurCevlad da alalbedze iqnevda muSts da, visac ki xvdeboda es muSti,
                       88
misas arc tanisamoss indobda da arc xorcs.
    aki ise moxda, rom amave Rames im fundukSi wesierebis erTi damcveli, toledodan
wamosuli santa hermandadas qamandari Camomxtariyo. amas, rom is sakvirveli vai vaglaxi
moesma, aiRo Tavisi Rirsebis gamomxatveli niSnebi, mokle kverTxi da Tunuqis yuTi, Cumad
avida sxvenze da SesZaxa:
    _ SesdeqiT, saxeliTa marTlmsajulebisaTa, santa hermandadas saxeliT gibrZanebT,
SeCerdiT!
    yvelaze uwin igi bedSav don kixots waawyda. ubeduri loginis nangrevebSi
Cavardniliyo da gonebamixdili piraRma egdo, qamandarma wverSi xeli waavlo da
ramdenjerme daiZaxa `daexmareT marTlmsajulebas! ~ magram, ra naxa, rom mis mier
daWerili kaci ar inZreoda da ugono iyo, moklulad CasTvala da oTaxSi myofi danarCenebi
mkvlelebad miiRo. am eWviT moculma ufro cxared daiyvira:
    _ karebi da yvela gasavali CaketeT, rom aqedan gasvla aravis SeeZlos, aq kacis
mkvleloba mouxdeniaT!
    am yvirilma gaSmagebul moCxubarT SiSis zari dasca, yvelani moscildnen erTmaneTs
da mswrafl Sewyvites brZola. mefunduke saCqarod Tavis oTaxisaken gaipara, maritornesma
Tavis sakuWnaos miaSura, mejore aforiaqebul kurtnebze gawva, alagidan marto sabralo don
kixoti da sanCo ver daiZrnen. maSin qamandarma don kixotis wvers xeli uSva, Zirs Cavida
sanTlis asanTebad, rom isev sxvenze asuliyo da borotmoqmedi daeWira, magram mTel am
saxlSi erTi naperwkalic versad ipova, radgan mefundukes ganzrax fundukis karebze anTebuli
faranic ki gaeqro; amitom qamandari iZulebuli Seiqna keraSi nakverCxali moeZebna da
sanaTuri Zlivs-ZlivobiT imiT aenTo.


                    Tavi XVII

   sadac aRwerilia, Semdgomi auracxeli gaWirveba, mamacma don kixotma da
  misma erTgulma xaWurvelTmtvirTvelma rom ganicades fundukSi, romelic rainds,
           Tavis saubedurod, cixe-darbazad miaCnda

     patara xans ukan don kixoti gons movida da ra xmaTac winadRiT iangvesel
mejogeebisagan    geerdebdamtvreuli,  ketebis   velze  mdebare,  eZaxda  Tavis
saWurvelmtvirTvels, axlac imave mwuxare xmiT mimarTa mas:
    _ Cemo megobaro sanCo, gZinavs? gZinavs, sanCo, Cemo megobaro?
    _ ra eSmaki damaZinebs? _ gaexmaura sevdiani da brazmoreuli xmiT sanCo. _ ra
damaZinebs, rodesac mTeli jojoxeTis eSmakebma amaRam CemTvis moicales!
    _ arc ki styui, mjera! _ daiZaxa don kixotma. _ RmerTsa vficav, an me ara gamegeba-
ra, an es cixe-darbazi moxibluli da mojadoebulia. unda giTxra, Cemo sanCo, magram ara, jer
damifice, rom, rasac axla vityvi, vidre cocxali var, da Cemi sikvdilis Semdegac saidumlov
Seinaxav.
    _ geficebi. - warmoTqva sanCom.
    _ fici imitom CamogarTvi, rom qveyanaze visime pativRirsebis SebRalvas arafris
gulisaTvis ar vindomeb, --- uTxra don kixotma.
    _ raki davifice, kidec avasruleb, Tqvens sikvdilamdis sul Cumad viqnebi da RmerTma
inebos, rom xvalve gavTavisuflde am ficisagan, _ miugo sanCom.
    _ sanCo, gana ise cudad gepyrobi, rom agre Cqara gsurs Cemi sikvdili? _ hkiTxa don
kixotma.
    _ imitom ki ara, rom cudad mepyrobi _ miugo saWurvelmtvirTvelma; _ didxans raime
saidumlos Senaxvis unari ara maqvs, TiTqos, meSinia didixnis debiT kuWSi ar damilpes-
                      89
medqi.
    _ asea Tu ise, mainc Sens siyvaruls ufro vandob, sanCo, Cems saidumlos, vidre Sens
zrdilobas, Cemo megobaro, _ uTxra don kixotma, _ icode, rom amaRam sakvirveli ram
SememTxva, iseTi ram, rom SemiZlia imiT viamayo kidec; magram sityvebi, rom tyuilad ar
davxarjo, mokled getyei: am ramdenime wamis win cixe-darbazis batonis asuli, metad
morTul-mokazmuli da gulis warmtacad mSvenieri, qveyanaze toli rom ara hyavs, malviT
movida CemTan. mis garegnul mSvenierebaze, mis Wkuis simkvircxleze da TvalTaTvis sxva
uCinar siturfeze ra giTxra? radgan maTze fiqrs veridebi, meSinia, dulsineasTvis micemuli
erTgulebis aRTqma ar davarRvio. mxolod imas getyvi, rom zenas SeSurda Cemi esdeni
bedniereba da an es cixe-darbazia mojadoebuli (rac ufro swori unda iyos): rodesac im
turfasTan saamo da samijnuro saubari gavabi, erTic vnaxoT, saidanRac erTi uxalavi goliaTis
uzarmazari muSti damatyda. is muSti gasaSterebeli RoniT mTxliSa Sig ybaSi da piri sisxliT
amivso, mere Cemi wamieri simunjiT isargebla da imaze uaresad gamTela, guSin, rom Waki
jorebis mejogeebma rosinantis mouTmenlobiT saqme dagvmarTes. amis Semdeg ar
SeiZleba eWvi ar viqonioT, rom am cixe-darbazis patronis asulis mSvenierebis saunje vinme
jadoqar mavrsa aqvs Cabarebuli da igi saCemod ar aris gaCenili.
    _ ueWvelia arcñsaCemod, _ daatana sanCom, radgan rodesac Tqven eg ubedureba
dagemarTaT, swored im drosve oTxas mavrzedac metni damecnen da ise damiziles da
momiqnes tyavi, rom imasTan SedarebiT guSindeli mejogeebis komblebi naz Ritinad
CaiTvleba. magram erTi es mibrZaneT, batono, nutav im ambavs sagangebo da iSviaT
SemTxvevad rogora TvliT, rdesac aseT saZagel yofaSi CavardiT. Tqven kidev ra giWirT,
viRac saocar da Seudareb mzeTunaxavs mainc exveodiT; vai Cemi brali, rom saSineli
muStebis meti ara migemira da imis metic, mgonia, Cems sicocxleSi araferic ara mergeba-ra!
ubeduri adamiani var; mec SemaCvenos RmerTma da dedaCemica, rom qveyanaze
gamaCina! arc raindi var da arc odesme raindad yofna mifiqria, magram, dalaxvros
RmerTma, yvela vai-vaglaxSi raindze mets me mityapuneben.
    _ gana Senca gcema vinmem? _ gakvirvebiT hkiTxa don kixotma.
    _ nuTu ar momixsenebia es TqvenTvis? mec SemaCvenos RmerTma da Cemi
gasagisic! _ gaimeora sanCom. _ axla magas ar gelaparakebodiT!
    _ Cemo megobaro, magas nu inaRvli, _ uTxra don kixotma, _ im uebar fierabrasis
balzams axlave gavakeTeb da Tvalis erT daxamxamebaSi orives mogvarCens. amasobaSi
qamandarma, rogorc iyo, lampari aanTo da weRan, rom mokluli kaci egona, imis sanaxavad
wavida. sanCom, rom perangis amara, Tavze xelsaxocwakruli usiamovno saxis kaci sxvenze
Semosuli dainaxa, Tavis batons hkiTxa:
    _ batono, es vin modis? mojadoebuli mavri xom ar aris da amitom xom ar modis, rom
xelebi eqaveba, da rac mTeli gverdebi SegvrCa, isic unda dagvimtvrios? _ ara, es mavri ar
iqneba, _ miugo don kixotma, _ mojadoebulis danaxva ar SeiZleba.
     _ Tu danaxva ar SeiZleba, _ gaawyvetina sanCom, _ sagrZnobeli Zalianac ki iqneba,
Cemi zurgi da beWebi amas amboben da sxvisa ki ra mogaxseno.
     _ ratom ggonia, sanCo, rom Cemi beWebi ukeTes mdgomareobaSi iyvnen, magram
mainc es imas rodi niSnavs, rom es kaci uTuod mojadoebuli mavria, _ uTxra don kixotma.
    qamandari maTTan mivida da metad gaukvirda, don kixoti da sanCo erTmaneTTan
ase mSvidad, rom maslaaTobdnen.
    don kixoti mainc gulaRma gaSotili iwva da, ise iyo dabegvili da malamoebiT SeboWili,
rom moZraoba ar SeeZlo. qamandari mivida masTan da hkiTxa: _ rogora xar, keTilo kaco?
    _ Tqvens adgilze, rom viyo, ufro zrdilobianad vilaparakebdi, _ miugo don kixotma. _
TqvenSi gana agre gulubryvilod elaparakebian mogzaur rainds, Se uzrdelo da tutuco?
    qamandari iseTi vinme rodi iyo, rom viRac sacodavi kacisagan aseTi uxeSi qceva
gulgrilad aetana, ver moiTmina da gabrazebulma don kixots TavSi lampari sTxliSa, zeTic zed
                      90
gadaasxa, da darwmunebuli, rom Tavi Suaze gauCexa, sxvenidan saCqarod Zirs Cavida.
irgvliv isev wyvdiadi gamefda.
     _ Cemo batono aki giTxariT, mojadoebuli mavria meTqi, _ Tqva sanCom _ igi, albaT,
saunjes da Zvirfas ganZeuls sxvas unaxavs da CvenTvis ki muStebisa da lampris TxleSis
meti ara emeteba-ra.
     _ TiTqos egrec aris, _ upasuxa don kixotma, da aseT grZneulebTan Serkineba ar
gamogvadgeba. mxolod ici ra, sanCo, grZneulebis avi saqcieli arc ki unda viwyinoT, radgan
uxilavi arsebani arian da veraviTari RonisZiebiT ver davinaxavT, raTa magieri gadavuxadoT.
sanCo, Tu SegiZlia wamodeqi da cixe-darbazis gamgebels cota zeTi, Rvino, marili da
sakmeveli sTxove. iqneb is uebari balzami Sevamzado. unda gamogityde, mgonia, Zalian
mWirdeba axla is balzami; im raRac moCvenebam, rom Wrilobebi momayena _ sisxlis denam
metad damasusta.
     ris vai-vaglaxiT da xvneSiT wamodga sanCo loginidan da bnelSi xelebis cecebiT
mefundukis mosaZebnad gaemarTa, _ qamandari iqve atuzuliyo, yurs ugdebda, rom Seetyo,
ra moaxdina misma nasrolma lamparma. sanCo, rom gavida karebSi, zed SeeCexa mas, da
raki sibneleSi ver gaarCia, vin iyo, uTxra:
     _ mowyaleo batono vinc unda brZandebodeT, gTxovT wyaloba moiRoT da cotaodeni
marili, Rvino, zeTi da sakmela balaxi gviboZoT. CvenTvis es imtom aris saWiro, rom mTels
qveyanaze uwarCinebulesi mogzauri raindi unda movarCino, _ am saxlSi dabudebul grZneul
mavrisagan mZimed aris dakodili.
     es rom qamandarma gaigona, Wkuaze Semcdarad CaTvala xanCo, mainc raki kidec
Tendeboda, Cavida, fundukis kari gaaRo da saWureelmtvirTvelis sTxovari mefundukes
gadasca. mefundukem yvelaferi misca sanCos, rasac iTxovda. sanCo, rom sxvenze
dabrunda, rainds Tavi xelebze daebjina da tkivilsa Cioda. es tkivili imisagan iyo, rom lamparis
dartymas misTvis Sublze ori didi kopi daesva da sxva vneba ki ra mieca-ra, xolo, mas, rom
sisxli egona, is lamparis zeTi iyo. Sublze rom gadasxmoda da weRandeli aliaqoTisagan
gamoxeTqil ofls Sig areoda.
     raindma sanCos motanili yvela masala qvabSi Cayara, aaduRa, da roca moiguneba,
mzad ariso, imis Casasxmelad SuSa moiTxova; radgan, radgan mTel im saxlSi SuSa ar
moipoveboda, imiT dakmayofilda, rom mefundukem muqTad Tunuqis WurWeli aCuqa,
lamparSi zeTis Casasxmelad, rom xmarobda. raindma moduRebuli wamali am WurWelSi
Caasxa, zed ormocjer `mamao Cveno~ waiduduna. mravali sxvadasxva Selocva warmoTqva,
yvela am locvis sityvaze pirjvari gadawera wamals da igi mTlad momzadebulad CaTvala. am
seirs sanCo, mefunduke da qamandari daeswrnen. rac Seexeba mejores, igi iq aRar iyo.
Cumad adrianad gasuliyo jorebis mosavlelad, rom amiT egeb wuxandel ambavSi Tavis
monawileoba daefara. raindma, rom balzamis momzadebis wesi Seasrula, misi uebrobix
gamocda maSinve moindoma da rac WurWelSi ar Cavida, TiTqmis naxevari Careqis odena,
erTianad dalia. dalevis umal saSineli gulisreva daemarTa da, rac ki ram kuWSi hqonda, sul
erTianad amoanTxia; Tanac saSineli ofli daasxa. maSin moiTxova _ loginSi CaewvinaT,
kargad daexuraT da marto daetovebinaT. Txovna ausrules da Cvens gmirs mTeli sami saaTi
magrad eZina. roca gamoiRviZa, ise kargad igrZno Tavi. savsebiT darwmunda, fierebrasis
balzamis damzadeba mcodniao. raki aseTi saswaulmoqmedi wamlis mcodned daigula Tavi,
srulebiT daarxeinda, rom amiridan SeZlo friad axirebul da saxifaTo faTerakebs Tamamad
gadayroda, da araviTar Setakebas, brZolebsa da cema-tyepas aRar Sepueboda.
     don kixotis ase swrafad morCena sanCom marTla saswaulad CaTvala, da,
mowyalebasaviT Txova _ neba daerTo, is mainc daelia, rac qvabSi CarCeniliyo. nebarTva,
rom miiRo, orive xeli waavlo da lamis erT ylupad gadaylurWa TiTqmis imdenive, rac weRan
TviTon don kixotma Sesva. albaT saWurvelmtvirTvelis kuWi raindis kuWze magari iyo, rom
dalevis umal, vidre Rebinebas daawyebinebda, sanCos iseTi gulzidoba, kuWis tkivili da
                       91
Wvlebi autyda, rom egona, es aris, aRsasrulis dRe damidgao, da ise saSinlad itanjeboda,
rom simwriT SeCvenebas uTvlida wamalsac da im borot sulsac, vinc mas es wamali
daalevina. don kixotma, rom sanCo aseT yofaSi dainaxa, dinjad uTxra:
    _ sanCo, me mgonia, agre imitom itanjebi, rom mogzaur raindad dalocvili ara xar,
marTla da, rogorc maxsovs, es balzami marto raindebisaTvis aris gamosadegi.
    _ RmerTma Cemi Tavic daswyevlos da Cemi mSoblebisac! _ daiknavla sanCom, - Tu
ki egec icodiT, raRa jandabisTvis masmevdiT?
    bolos wamalma gaWra, orive mxridan iseTi swrafi da Seuwyveteli dena daemarTa,
rom razedac iwva da rac exura, Wilobi da xamis sabani, mTlad gadasayreli Seiqna. civi ofli
daasxa da gulisreva iseTi magari zidebiT hqonda, damswreT egonaT, ai, es aris suls Tan
amoayolebso. am yofam or saaTs gastana da bolos, roca moeSva, sanCom Tavis batoniviT
ukeTesoba ki ar igrZno, piriqiT, ise moeSva da gaitana, rom sunTqva ZlivsRa SeeZlo da
fexzedac veRar dgeboda. xolo don kixotma, raki mTlad kargad da tanmrTelad igrZno Tavi,
maSinve faTerakebis saZebnelad wasvla moindoma, radgan, rogorc mudam, se axlac yoveli
wamis usaqmod gatareba pasuxsagebel saqcielad uTvlida Tavis Tavs. igi fiqroba, rom aq
misi uqmad yofniT qveyanas didi vneba mouvidoda da yvela davrdomilsa da ubedurs misi
mfarveloba da Semweoba daugviandeboda. amasTanave, raki Tavisi balzamis uebrosac
gaigo, ufro metad moswyurda faTerakebi, radgan yovelgvar marcxsa da Wrilobas aRarafrad
agdebda. am mouTmenel mdgomareobaSi raki Cavarda, adga, Tavis xeliT rosinantis
Sekazma. sanCos virs kurtani daadga, sanCos tanisamosis Cacma uSvela da virze Sesva,
cxens aRviri amosdo da zed moajda. am dros ezos kuTxeSi miyudebul mevelis fiwals mohkra
Tvali, mivida, aiRo da sabrZolo Subis magivrad xelma daiWira.
    am Cveni raindis mzadebas didi yuradRebiT ucqerodnen vinc ki imJamad fundukSi
imyofeboda, _ ase ociode kaci iqneboda, _ da metadre mefundukis qali iyo gaocebuli, radgan
aseTi ram Tavis sicocxleSi ar enaxa. raindsac agreTve Tvalebi sul imisaken eWira da
xamuS-xamuS kidec amoioxrebda xolme: raze oxravda _ es marto TviTon icoda: mefundukis
colsa da maritorness ki, im RamiT raindis dabegvil tans wamlebiT, rom uzeldnen, es oxvra
tkivilebis kvnesad miaCndaT.
    roca oriveni TavianT bedaurebze Sesxdnen, uceb don kixotma fundukis karebTan
Seayena cxeni, mefunduke moixmo da medidurad uTxra:
    _ batono cixe-darbazis gamgebelo! didi da mravali samsaxuri gamiwieT am Tqvens
cixe-darbazSi, rasac, vidre cocxali var, ar daviviwyeb. iqneb SeviZlo samagiero samsaxuri
mec gagiwioT. miTxariT, Tu mteri gyavT vinme, an Tu odesme, romelime Tavxeds ram
uwyeninebia TqvenTvis, _ me imaT Tqvens samagieros gadavuxdi. Tqven kargad uwyiT, rom
Cemi wminda movaleoba _ sasjelis misjaa yvela borotTa da moRalateTaTvis, sustTa da
davrdomilTa mfarveloba da Sewevnaa. aba Tqvens wesierebas kargad daekiTxeT, Tqveni
warsuli gaixseneT, da Tu vizedme gulzviadada xarT, pirdapir miTxariT, da Cemi raindobis
wodebas geficebiT, yoveli Tqveni survili samarTliani iqneba da arc erT Tqvens
Seuracxmyofels dausjelad ar davtoveb.
    - batono raindo! - amgvaradve dinjad da medidurad upasuxa mefundukem. _ vmadlob
RmerTs, rom Cems SeuracxmyofelTaTvis samagieros gadaxnas Tqvengan ar vsaWiroeb,
imitom, rom amas TviTon mec kargad movaxerxeb. mxolod imas gTxovT, gamiswordeT, rac
qeri aWameT Tqvens cxensa da virs da rac TviTon Tqven daxarjeT fundukSi. uamisod
aqedan aravin midis xolme.
    - rogor Tu! - Sehyvira don kixotma, _ nuTu fundukia?
    - diax, fundukia da didad saxelganTqmulic, _ mego mefundukem.
    - sakvirvelia, rogor Sevcdi, _ Tqva don kixotma, _ aqamdisac cixe-darbazi megona,
magram ra gaewyoba? raki funduki fofala, gTxovT momitevoT, rom eg Tqveni moTxovna
Tqveni nebiTve unda uaryoT da Tqvens movaled unda davrCe. fulad gadaxda ar SemiZlia,
                      92
radgan saraindo kanonebs ver davarRvev: Cems dReSi arsad wamikiTxavs, rom mogzaur
raindebs sadme fundukSi fuli gadaexadoT. saRi goneba da masTan droisagan dakanonebuli
Cveuleba gvamcnebs, rom mogzaur raindebs yvelgan muqTad unda gaumaspinZldnen im
mZime Sromas samadlobelod, romelic faTerakebis ZebnaSi maT mogzaurobas Tan axlavs:
dRedaRam, zamTar-zafxul, qveiTad Tu cxenosans mSier-mwyurvals, sicxe-siciveSi da,
dasasrul, yvela am qveynierebis vai-vaglaxis mourideblad.
    - eg ra Cemi saqmea, _ Seelaparaka mefunduke, _ me sxva ara vici-ra, Cemi vali
gadamixadeT; muqTad arc aravis vaWmev da arc vasmev.
    _ Tqven friad gauTleli da saZageli mikitani yofilxarT! _ SeuZaxa don kixotma. pasuxi
aRar daacada, dezi hkra rosinants, Tavis ocnebiTi SubiT daemuqra mefundukes da ise
gamovida gareT, SeCerebac ver moaswres. raindma is ki veRar gaigo, sanCo Tan gamohyva
Tu ara. raki batoni gaiqca, mefundukem danaxarjis TxovsanCo did uarze daudga da
umtkicebda, rom misi azriT imasac iseTive upiratesoba hqonda, rogorc namdvil rainds,
gabrazebuli mefunduke aTas muqaras eubneboda, magram sanCo mainc Tavisas giZaxoda
da Tavis batonis, saraindo wodebas hficavda _ arc erT maravediss ar gadavixdi, Tundac
amisTvis sicocxlis daTmobac damWirdeso, ar msurso, ambobda igi, momaval droTa
saWurvelmtvirTvelTaTvis sawyevrad gavixado Cemi saxsenebeli da Cemi sulmokleobiT
Cveni wodebis arsebiTi upiratesoba Sevlaxoo.
    sabralo sanCos bedis ukuRmarTobas am fundukSi oTxi segovieli matylis mwewavi,
sami gaiZvera kordoveli menemse da kidev oric seviliis bazrisubneli vireSmaka dalali
moyvana _ yvelani metad xumara, dardimandi da oinbazi biWebi iyvnen. eseni TiTqos
windawinve SeTqmuliyvnen, uceb sanCos mivardnen, viridan CamoaTries, erTi maTgani
mefundukis sabnis motanad gaiqca, sabralo sanCo sabanze dades da radganac alayafis kari
metad dabali iyo da imaT oins dauSlida, ukana farTo ezoSi gaitanes, sadac cis meti safari ar
iyo, sabnis napirebi daiWires da maRla srola dauwyes, swored ise rogorc karnavalis dros
studentebi ZaRlis maRla sroliT Seeqcevian xolme.
     sabralo saWurvelmtvirTvelma iseTi saSineli yvirili morTo, rom am yvirilma misi
batonis yuramde miaRwia. rainds jer egona, zenarsma raRac axal faTeraks gadamkidao,
magram rodesac Tavis msaxuris xma gaarCia, maSin ki mswrafl moatriala cxeni da
fundukisaken ficxlav daaoTxa igi. karebi daketili daxvda. axla ezos kedels dauwyo gars
rbena, egeb saidanme Sesuliyo, magram Sesavali, rom versad ipovna, kedelTan SeCerda,
am dros uceb Tvali Seaswro sanCos haerSi afren-Cafrenas, ise koxtad da moxdeniT, rom
ueWvelad gaecineboda Tu qajiviT gabrazebuli ara yofiliyo. gaSmagebuli raindi axla kedelze
gadacocebas apirebda, magram ise iyo dabegvili da araqaTgaclili, rom cxenidan
Camosvlasac ver axerxebda. raki ezoSi Sesvlis Rone gadauwyda, imiTRa moioxa guli, rom
im amgdeb xalxs kalmiT auwereli uSveri lanZRva-gineba daayara da yvelas xmalSi iwvevda,
magram isini mis lanZRvasa da saWurvelmtvirTvelis Rrialze mxolod icinodnen da mxiarul
TamaSobas ganagrZobdnen. bolos, guli, rom moioxes da qanci gauwydaT, moeSvnen am
TamaSs. sanCo, xan rom lanZRavda da xan ki emuqreboda, Zirs dauSves, Tavis
wamosasxamSi gaaxvies da ase uRvTod nawvalebi virze Sesves.
    gulmtkivneulma maritornesma sanCos tanjva-wvalebT gulnatkenma, saCqarod Widan
axladamoRebuli civi wyali miutana. sanCom xelada pirze miiyuda Tu ara, don kixotma ficxlav
dauyvira:
    _ ras Cadixar, Svilo sanCo, RvTis gulisaTvis, eg wyali ar dalio. nu dalev, Torem
mokvdebi. gana ar ici, rom saswaulTmoqmedi balzami maqvs da sul oriode ylupi
gangkurnavs?
    sanCom Tavis batons almacerad SeubRvira da ufro xmamaRla gaexmiana:
    _ Cemo batono, nuTu dagaviwydaT, rom raindi ar gaxlavarT wuxelis, rac erTi bewvi
Signeuli gadamirCa, uTuod gindaT, isic amomanTxevinos. eg Tqveni raRac dardubala
                      93
sasmelia, eSmaksa da qajs SeunaxeT, me ki Tavi damanebeT.
    es uTxra da xelada xarbad moiyuda, magram, ra igrZno, wyali iyo, ficxlav piridan
moiSora da maritorness cota Rvino sTxova. am, mTeli dedamiwis pirze ugulkeTilesma
adamianmac, ubadruki garegnobis miuxedavad qristianuli sikeTiT gamsWvalulma, Txovna
maSinve ausrula, Tavisi fuliT uyida da moutana. Rvino, rom dalia, sanCom mekares WiSkari
gaaRebina, Tavisi viri magrad Sequsla da fundukis ezodan gamovida _ metad kmayofili, rom
xasiaTis simtkicem ar uRalata da mefundukes danaxarji ar gadauxada; imas ki aRarafrad
agdebda, rom gverdebiT gadaaxdevines, rasac edavebodnen, _ magram ra uSavda, im bolo
xanebSi mis gverdebs aseTi samagieroebi uimisodac xSirad xvdeboda. saubedurod
samgzavro CanTa mefundukem Tavis danaxarjSi dainarCuna, magram sanCo iseTi
aCqarebiT wavida, es danakargi verc ki SeamCnia. is rom gaistumres, mefundukem karebis
magrad daketva daapira, magram misma mxiarulma stumrebma ar daanebes _ iseTi biWebi
rodi iyvnen, rom simxdalisa rame scodnodaT: don kixoti ki maT maSinac ver SeaSinebda,
TviT mrgvali magidis raindic rom yofiliyo.
                    Tavi XVIII

        sadac moTxrobilia sanCo pansas saubari mis batonTan da
        kidev saambod friad RirsSesaniSnavi sxvadasxva faTerakebi

    sanCo ZlivZlivobiT Tavis batons wamoewia da ise araqaTgamoleuli iyo, rom ZlivsRa
erekeboda virs. don kixotma rom am mdgomareobaSi dainaxa, uTxra:
    _ Cemo keTilo sanCo, axla srulebiT davrwmundi, rom es cixe-darbazi, an, Tu ginda,
funduki, ueWvelad mojadoebulia, imitom, rom is borotni, sabniT rom gisrodnen, vin unda
yofiliyvnen, Tu ara moCvenebani an saiqiodan mosulni? amaSi miT ufro metad vrwmundebi,
rom, rodesac Sens sacodav yofas vucqerodi, ezos SigniT rom gemarTeboda, sul imas
vcdilobdi, ezoSi Semosasvleli adgili sadme mepovna da ver vpoulobdi. es kidev araferi; verc
kedelze amovel, verc gadmovel da isic ki ver SeviZel, cxenidan Zirs Camovsuliyavi. cxadia,
rom borotT mec momajadoves. es rom ar yofiliyo, gana gadamirCebodnen? Cems
patiosnebas vficav, kedelze gadmosvla Tu SemZleboda an cxenidan Camosvla, iseTs
ambavs davaRwevdi im avazakebs, rom TavianTi saZagloba didxans xsovnebodaT. me imaT
pirdapir SevebrZolebodi, saraindo wesebs aRar mivxedavdi, aRar dagidevdi; raindi marto
raindTan sabrZolvelad iSiSvlebs xmals, Tu kidev sxva rame axirebul SemTxvevaSi anu Tavis
sicocxlis dasacvelad.
    _ raindi var, Tu ara, _ miugo sanCom, _ Cems xelT rom yofiliyo, magieris gadaxdas
mec movaxerxebdi; magram ubedureba is iyo, vera movaxerxe-ra. mainc SemiZlia davifico,
isini arc moCvenebani iyvnen da arc mojadoebulni, rogorc Tqvena brZanebT, Cemo batono,
aramed iseTive adamianebi iyvnen Zval-xorcianni, rogorc me da Tqvena varT. Zalian kargad
mesmoda, erTmaneTs rom saxels eZaxdnen, rodesac haerSi maxtunavebdnen. erTs pedro
martinesi erqva, meores tenorio ernandesi, TviTon mefundukes kidev _ xuan palomeke cacia.
Tu kedelze ver gadmoxvediT da cxenidanac ver CamoxtiT, eg imitom rodi moxda, rom
mojadoebuli iyaviT, aq sul sxva mizezia. RmerTsa vficav, batono da Zalian cxadada vxedav,
Cvens am faTerakebis Zebnas iseTi ubedurebiT, davasrulebT, rom imis Ronec
gamogvecalos _ marjvena fexi marcxenisagan gavarCioT. am ugzo-ukvlo xetialsa da dRe-
mudam vaisagan vuis Seyras, ukeTesi ar iqneboda, CvenTvis Sinisaken gavbrunebuliyaviT
da Cveni saqmisaTvis mogvekida xeli? mapatieT me ubadruks, da merwmuneT, ase
emjobineboda, mere axla mkis droc aris.
    _ hoi, Se sabralov, Cemo sanCo! _ miugo don kixotma. _ ra miamiti xar da saraindo
saqmeebis uvici! Cemo megobaro dadumdi da Cemi rwmena iqonie; imedi gqondes, mova
dro, rodesac keTilSobili raindobis dauSretels brwyinvalebas Seni sakuTari TvalebiT dainaxav,
                      94
erTi miTxar, im siamovnebas ra Seedreba, patiosan brZolaSi rom Seni mteri damxobili naxo?
aRiare, rom amaze umjobesi araferia.
    _ magisi ra mogaxsenoT ar vici. _ miugo sanCom da is ki vici, rom, rac mogzauri
raindebi SeviqeniT, _ ese igi, Tqven SeiqeniT, Torem me Cems Tavs Rirsad ara vTvli aseT
warCinebulTa dass vekuTvnode, _ mas aqeT Cven arc erTi brZola ar mogvigia im biskaelis
damarcxebis garda, da isic xom imad dagijdaT, rom CaCqani mimsxvrieT da naxevari yuric
zed miaWyliteT; danarCeni Cveni gamarjveba imis meti xom ara iyo-ra, rom Cvens gverdebs
muStebi da ketebi setyvasaviT uraxunebdnen. amas Cems wilad im aramzada
mojadoebulebisagan sabanze frenac miumateT, es frena miT ufro samwuxaroa CemTvis,
rom grZneulebs samagieros ver gadauxdis kaci da maS mec im siamovnebas srulebiT ver
veRirsebi, rasac Tqven Cemo batono, mtris damarcxebas eZaxiT.
    _ sanCo, eg is lodia, me, rom guls mixuTavs da, ueWvelia, agreTve Senca, magram
damSviddi, imedT maqvs, Cqara iseTi xmlis patroni Seviqne, veraviTari jadoqroba axlo veRar
momekaros, iqneb ise moxdes, rom Cemi bedis varskvlavma is xmalic Camigdos xelSi,
romelsac madisi atarebda im dros, rodesac mas mgznebare maxvilis rainds uwodebdnen. is
xmali mTels qveyanaze uCinebulesi xmalia da, rac Rirseba giTxar, imis garda,
samarTebelsaviT basria da veraviTari abjari, rac unda magari da mojadoebulic iyos, ver
gauZlebs.
    _ me im bedisa var, kidec, rom moipovoT is xmali, Sveba ar momecema _ miugo
sanCom. - im Tqveni balzamis ar iyos, is xmali marto raindebisaTvis iqneba gaCenili, misi
SovniT Cems zurgs, ueWvelia, muStebi mainc ar moakldeba.
    _ eg SiSi Tavidan moiSore rogorme, sanCo, _ uTxra don kixotma; _ momavalSi zena
wyalobis TvaliT Senc mogxedavs.
    Cveni faTerakis maZebarni, rom aseTi saubriT miToxarikobdnen, ucbad don kixotma
Sors raRac didi mtveri dainaxa; es mtveri imaTken momqonda qars. don kixotma es mtveri
dainaxa Tu ara, sanCos miubrunda da uTxra:
    _ is wami dadga, Cemo megobaro sanCo, rodesac mTli qveyana dainaxavs, Tu ra
sixaruls mimzadebda me bedi. dadga-meTqi, geubnebi is wami, rodesac Cemma mklavma
ufro mometebuli Zala unda gamoiCinos da iseT RvawliT Seimosos, rom Rirsi Seiqmnas im
ukvdav saxelovan wignisa, romelSic momaval saukuneTa samoZRvreblad Cemni saqmeni
aiwerebian. xedav, sanCo, ager im did mtvris buqsa da koriantels? icode, is mtveri uTvalavi
jarisagan aris adenili da jaric mTeli qveynierebis xalxTa jarebisagan aris Semdgari.
    _ maS Tu agrea, ori razmi unda iyos, _ SeniSna sanCom, _ radgan ager meore
mxareze iseTive mtveri moCans.
    don kixotma ficxlav ukan moixeda, da ra dainaxa, sanCo marTals ambobda, metis meti
sixaruliT aRivso, radgan srulebiT darwmunda, (magram Tu ara srulebiT, sxvanairad
darwmunebuli is arasodesac ar yofila), rom ori didi laSqari erTmaneTis winaaRmdeg
sabrZolvelad midioda. aq gasaocaric ara aris ra, Tu gavixsenebT, rom areuli goneba mis
Tvalebs yovel wams uxatavda grZneulebs, jadoqrebs, TvalTmaqcebs, mijnurTa siSmages,
brZolebsa da falavnobas, romelTa Sesaxeb moTxrobilia raindul romanebSi. is ki ara, mtveri
ori pirdapir mimaval cxvris farisagan adioda da mtvris sisqisagan oriode nabijze Tu
gaarCevda imas kaci, Torem Soridan sul ara gairCeoda-ra. raki aseTi mtkice darwmunebiT
eubneboda don kixoti, is mtveri jarebisagan aris adenilio, bolos da bolos, sanComac daijera
da hkiTxa:
    _ axla Cven raRa unda vqnaT, batono?
    _ Cven ra vqnaT, mxari unda davuWiroT uRonoTa da davrdomilT, _ miugo don
kixotma _ magram, radgan kargi iqneba im mxedarTa saxelebi icode, romelnic axlav win
warmogvidgebian. saWiroT mimaCnia giTxra, rom ai Cven pirdapir momaval laSqars didi
imperatori alifanfaroni mouZRvis, trapo banis uzarmazari kunZulis mflobeli; xolo Cvens ukan
                      95
momaval laSqars _ misi mteri garamantebis mefe pentapolin `damklavebuli~ winamZRvrobs,
_ es meti saxeli imitom hqvia, rom brZolis dros marjvena xels iRliamdis daimklavebs da
daikapiwebs xolme.
    _ am mefeebs rad mosdiT Cxubi, an gasayofi raRa aqvT? _ hkiTxa sanCom.
    _ imitom, rom alifanfaroni gadabrjnili warmarTia; pentapolinis qali Seuyvarda,
gasaocari mSvenieri, magram qristiani. pentapolins ar unda warmarT mefes qali misces, vidre
cru winaswarmetyvel mahmadis sarwmunoebas ar uaryofs da Cven sarwmunoebas ar
miiRebs.
    _ Cems wversa vficav, pentapolini marTalia, _ daiZaxa sanCom, _ mzad var misi
mxare daviWiro, riTac ki SeviZleb.
    _ magiT Sen mxolod Sens movaleobas Seasruleb, _ uTxra don kixotma: _ aseT
brolaSi monawileobis miRebisaTvis saWiro ar aris uTuod dalocvili raindi iyo.
    _ miT ukeTesi, _ miugo sanCom, _ es mec kargad mesmis, magram am Cems virs
raRa vuyo? iseT alags sad davmalo, rom brZolis Semdeg povna advilad SeviZlo. amiT omSi
Careva ki uxerxulia, mgoni. amasTanac, veWvob, did omebSi virebs odesme monawileoba
mieRoT.
    _ marTali xar. _ uTxra don kixotma _ girCev eg Seni viri Tavis nebaze gauSva; kidec,
rom dagekargos, sananuri ara geqneba-ra: gamarjvebis Semdeg imdeni cxeni dagvrCeba
rom advilad SeiZleba erTi bedauri airCio SenTvis. alifanfaronis jarSi iseTi sagangebo
bedaurebi meguleba, rom vfiqrob lamis rosinantic davTmo-meTqi. axla yuri damigde sanCo,
vidre es ori jari erTmaneTs Seebmis, vinc ki oriveSi SesaniSnavi raindia yvelas dagisaxeleb,
da rom ufro advilad gaarCio TiToeuli calcalke. im borcvze avideT, iqidan ufro kargad
davinaxavT orive razms.
     asec moiqcnen Cveni gmirebi, borcvis wverze avidnen. mtvers rom ar daeSala, ori
jaris razmad miCneul faras advilad gaarCevdnen. magram radganac raindi yvelas Tavisi
sneuli gonebis TvaliT ucqeroda, imitomac srulebiT daufiqreblad daiwyo xmamaRla:
    _ ager, sanCo, xedav im rainds, naTel-yviTeli iaraRiT, rom aris SeWurvili da farze
ymawvili qali uxatia ferxTiT gvirgvinosani lomiT? is aris mamaci laurkalko, puente du platas
mflobeli ager meore mxedari, oqros yvavilebian TaRSi rom zis da faris laJvardovan fonze
sami vercxlis gvirgvini uxatia, is mrisxane mikokolemboa, kirosis didi hrcogi: mis marjvniv
uzarmazar mxedars ver xedav? is aris mamaci brandabarbaran de boliCe sami arabeTis
mbrZanebeli, javSnis nacvlad gvelis qerqi acvia da faris magier, rogorc amboben, im taZris
rkinis kari uWiravs, sikvdilis Jams samsonma rom Zirs dasca filistimlelTa samagieros
gadasaxdelad. axla, Tu meore mxares mixedav, dainaxav, rom am meore jars winamZRolobs
jer aravisgan Zleuli da yvelas dammarcxebeli timonel kark-xoneli, patroni axali biskaisa. mis
abjars oTx fonad oqro, vercxli, sevadi da minanqari aqvs gadakruli. fars oqros kata
umSvemubs, muq fonze gamoxatuli da qveS sami aso uweria m. i. u. es asoebi misi satrfos
saxelis dasawyili asoebia, rogorc amboben, ubadlo mSvenieri miulinisa, hercog alfeniken del
algarbes asulisa. axla ager im rainds mixede, did-Ronier taiWze, rom amxedrebula da Tavisi
simZimiT welSi gaudrekia; TeTr-spetaki iaraRi asxia da uniSno TeTri fari uWiravs. esa xlad
dalocvili raindia _ pier papini, safrangeTis mSveneba utrikis sabatonoTa seniori. ai, is
moSorebiT kidev, cisfer laJvardovani iaraRi rom asxia da rkinis dezebs Wrelzolebian fexmard
zebras gverdebSi urWobs, is nerbiis mZlavri hercogi espartafilardo del boskea, farze
satacuris kona aqvs niSnad da kastilur enaze aweria devizi: `Cemi bed-iRblis kvali eZie~.
    da ase, don kixotma Tavisi ocnebiT moCvenebul jarebSi bevri sxva raindic
CamoTvala, da rogorc misi Seryeuli goneba uCvenebda, yvelas im saxiT xatavda da im ferisa
da juris iaraRsa da far-xmals asxamda. Tavisi Wkua areulobis CagonebiT gatacebulma
Seusvenebliv ganagrZo:
    es jarebi, Cven win rom iSlebian, mravali erisa da tomisagan arian Semdgarni: ager is
                       96
xalxi RmerTTagan qsantad wodebul tkbil mdinareTa wyals, rom svams da TviTon ki im
mdinares seamanors eZaxis. maT Semdeg masilionis mindvrebze mcxovrebi mTiulni arian;
imaTSemdeg im xalxis mxedroba moCans, bednier arabeTSi wminda oqros qviSas rom
scris, maT iqiT isini arian, Termodonis mwvane napirebamde, rom binadroben da ianic,
mraealgeari saSuaRJbiT, rom oqros qviSian paktols sZarcvaven. maT misdeven upiro da cru
numidielni da mSvildosnobaSi ganTqmulni sparsni, mere arian rbenis dros marjved mebrZoli
midielni da parTielebi, arabni, TavianTi savele karvebiT, skviTebi, kaniT TeTrni da guliT
mZvinvareni, eTiopebi, tuCebSi rom rgolebs iyrian, dasasrul, mravali sxva xalxic aris, romelTa
saxis moyvanilobas cxadad vxedav da kargadac vcnob, magram saxelebi ki aRar maxsovs.
meore jarSi im xalxis mxedroba moCans, zeTisxilis xeebiT daCrdilul metisis broliviT ankara
wyaros rom svamen, isinic _ oqros momtani taxos uxvi wyliT pirs rim ibanen da grildebian.
isinic _ RvTaebrivi xexilis samkurnalo wyliT rom stkbebian, isinic _ tasteziis poxieri
saZovrebiT uxvs velebs rom Telaven; isinic _ xeresis mindvrebze udardelad rom
mxiaruloben, - mdidari lamanCelebic, oqrosferi puris TavTavis gvirgvinebiT morTulni rom ari-
an; Zveli guTebis ukanaskneli STamomavalni, jaWv-javSanSi Camsxdari vaJkacebic, mdore
mdinare pisuergaSi mobanave adamianebi, isinic _ Tavis uricxv farebs daklaknili gvidianis
Sua mdebare noyier xaZovrebze rom mwyemsaven, isinic _ pireneis uRran tyeebsa da
apeninis Tovlian mwvervalebze sicivisagan rom caxcaxeben, erTi sityviT, yvela xalxi da tomi,
romelsac acxovrebs da kvebavs evropa.
    RmerTo Cemo, yvela am xalxisa da qveynis CamoTvla vis SeeZlo, rasac don kixoti
asaxelebda da xeldaxel, daufiqreblad, im gansakuTrebul Tvisebas aZlevda, rac sicruiT savse
wignebidan hqonda amonakiTxi. sanCo guldasmiT usmenda mas da, rac ki SeeZlo, aqeT-iqiT
acecebda Tvalebs, rom Tavis batonisagan dasaxelebuli raindi an goliaTi daenaxa, magram
raki veravin dainaxa, abezarmosulma daiZaxa:
    _ eSmakma ra miyos, Tu me aq an raindsa da an goliaTs visme vxedavde, maTi
msgavsi ramec ki arsad Cans; guSindeli moCvenebisa ar iyos, iqneb yvelani eseni aCrdilebi
arian da yvelaferi es jadoqrobaa?
    _ nuTu Sens Wkuazeda xar sanCo? _ Seutia don kixotma. - gana cxenTa Wixvini da
dafdaf-sayviris xar gesmis?
    _ cxvrebis bRavilis meti araferic ara mesmis-ra, _ miugo sanCom.
    marTalsac ambobda, radgan axla imaT axlos swored cxvris ori fara iyo.
    _ me rogorc vatyob, sanCo, SiSisagan yvelaferi ukuRma geCveneba, _ uTxra don
kTxotma; _ sakvirvelic ar aris, radgan SiSi grZnobebs urevs adamians da grZnobaareuli ki
namdvili saxiT veras dainaxavs. Tuki SiSs agre Zalian autacixar, ganze, gadeq da marto
damtove, martoc movaxerxeb im mxares gadavwono gamarjveba romelsac mivemxrobi.
    esa Tqva abjari moimarjva, rosinanti Sequsla da elvis siswrafiT qveviT daeSva.
    _ Cemo batono, senior don kixot moicadeT, SesdeqiT! _ ukan mihyviroda sanCo.
mamiCemis cxonebam _ cxvris farebia. RvTis gulisTvis, ukan dabrundiT! aba sad eSmakebSi
xedavT mand raindebs, mxedrebs, cisfer farebs, katebs, satacurs da sxva jandabas; mand
xom cxvrebis meti ara aris-ra; Tu RmerTi gwamT... aba, ras CadixarTo RmerTo, miSvele, me
sabralos!
    magram don kixoti veraferma SeaCera. igi xmamaRla gayviroda:
    _ mamacad, raindebo, didgul imperator pentapolin damklavebulis droSis qveS
mebrZolno yoCaRad! aq momyeviT da giCvenebT, rogor Cqara da advilad gadavuxado
magieri mis mters, alifanfaron trapobanels!
    am yviriliT Sig Sua faraSi Seagdo rosinants da sacodav cxvrebs Subis Zgereba
dauwyo. mere iseTi gaSmagebiT ugmiravda imaT, TiTqos marTla Tavis mosisxle mtersa
musravso. mecxvareebma jer vedreba dauwyes _ cxvrebisTvis Tavi daenebebina, magram
raki xvewniT vera gaawyes-ra, Surdulebi moixsnes da muStis odena qvebs zuzni auyenes.
                       97
don kixotma imaT yuri sul ar aTxova, Tavis jaglags feTianiviT aqeT-iqiT atrialebda da Tan
yviroda:
    _ erTi meCvene sada xar, amayo alifanfaron! nuTu vera xedav, rom marto erTi raindi
movdivar SeTan sabrZolvelad da am Cemi laxvriT kidec gaggmirav; xom ara ggonia,
SegarCino, mamac pentapolin garamantels rom Seuracxyofa ginda miayeno?
    amis Tqmaze Surdulidan natyorcni erTi iseTi qva moxvda, rom ori gverdi Sig mucelSi
Seedrika, es rom igrZno, don kixotma moklulad anda mZimed daWrilad CaTvala Tavi,
magram Tavis saswaulTmoqmedi balzami moagonda Tu ara, maSinve jibidan amoiRo da
moiwafa. jer ori ylupic ar gadaekra da piridan ar moexsna, rom meore qva mozuzunda,
WurWeli mTlad miulewa, Sig nadgomi zed gadaasxa, ori TiTi dauJeJa da Tanac sami Tu
oTxi kbili Caumtvria. pirvel qvas Tumca vaJkacurad dauxvda, magram meores ki veRar
gauZlo da cxenidan Zirs Camovarda. es rom mwyemsebma dainaxes, mswrafl saSvelebad
mividnen, magram mkvdariviT gaSxlarTuli, rom naxes, SeSindnen, Svidiode daxocili cxvari
akribes, zurgze wamoikides da saCqarod iqidan aibargnen.
    sanCo am Tavxedur vaJkacobas borcvidan ucqeroda, gamwarebuli wvers iglejda da
im dResa da saaTs wyevlida, ra dRidanac bedma am giJi batonos msaxurad gaxada, da
rodesac Zirs Camovardnili dainaxa da mwyemsebic iqidan wasulebi, borcvidan Camovida da
batonTan mivida. raindi Tumca Tavis gonebazedac iyo, mainc metad cud yofaSi daxvda.
    _ axla xom gaigeT Cemi simarTle, _ uTxra don kixots, _ gana ukan dabrunebas tyuilad
gexvewebodiT? tyuilad giyvirodiT, jari ar aris, cxvrebis faraa meTqi?!
    _ diax, _ miugo don kixotma, _ axla cxadad vxedav, ra oinebsac miSvreba is boroti,
magram didi brZeni, yvelgan Cemi mdevneli jadoqari. icode, sanCo, grZneulebisa da
jadoqrebisTvis metad advilia, rac undaT,      is mogvaCvenon. ai axlac im Cemze
gadakidebulma, im umsgavso kudianma - grZneulma winadve icoda, rom am brZolaSi didad
gaviTqvamdi saxels da SuriT mtris jari cxvris farebad gadaaqcia Tu Cemi ara gjera da ginda
gafanto Seni eWvebi da Cems simarTleSi darwmunde, agremc RmerTi giSvelis, aba Sen
virze Sejeq da Cumad ukan gaedevne im tyuil farebs da aTvaliere, _ maSin TviTon
dainaxav, rom karga manZils gascildebian Tu ara, maSinve namdvili raindebisa da mxedrebis
saxes miiReben, swored iseTs, rigoradac weRan agiwere. magrim daica, ase ucbad nu
waxval, jer CemTvisa xarñsaWiro. modi, erTi, gamisinje ramdeni kbili Camimtvries brZolaSi?
ase mgonia, erTi kbilic aRar SemrCa-meTqi.
     am brZanebaze sanCo ise axlo mivida Tavis batonTan, TiTqos Sig pirSi unda
CasZroboda, da es swored im dros moxda, roca balzamma raindis kuWSi Taviseburi
moqmedeba daiwyo. saWurvelmtvirTveli don kixotis ybebis gasasinjad daixara Tu ara, man
iseTi saSineli boyini amouSva, rom rac ki ram mucelSi hqonda, yvelaferi Tofis gasrolis
ZlierebiT amoanTxia, Sembrale saWurvelmtvirTvels wverebze Seasxa da sul Sig cxvirSi
SeuxrCola.
     _ yovlad wmidao RvTismSobelo! _ wamoiZaxa sanCom, _ es ra ambavia Cems
Tavs, albaT ukanaskneli saaTi daudga am ubedurs, rom wminda sisxls anTxevs.
    magram roca kargad gasinja, feriT, suniT da gemoTi darwmunda, rom, rac imas sisxli
egona, raindis muclidan amonanTxevi Zvirfasi balzami iyo. maSin sanCos ise aeria guli, rom
gulis Zmareba daemarTa, kuWi mTlad gadmoubrunda da Sig pirSi dauwyo don kixots
nTxeva. raindma da saWurvelmtvirTvelma am mSveniers yofaSi ramdenime wami dahyves
da ise gawuwes erTmaneTi da ise aprialdnen, adamians egoneboda, orivesTvis margaliti
SeuyriaTo.
    am siamovnebis Semdeg gons, rom mividnen, sanCo virTan gaeqana, mCvari rom
amoeRo CanTidan Tavisi da don kixotis piris mosawmendad, magram CanTa virze aRar
daxvda. eldisagan kinaRam Wkuaze ar Sescda. gineba da bedis wyevla daiwyo da bejiTad
gadawyvita don kiotisaTvis Tavi daenebebina da Sin dabrunebuliyo, Tumca amiT jamagirsac
                      98
kargavda da dapirebuli kunZulis odesme marTva-gamgeobazedac xels ibanda.
    amasobaSi don kixoti fexze wamodga, marcxena xeli ybaze miido, rom piridan
danarCeni kbilebic ar gadmoscvenoda, marcxena xeli waavlo iqve gverdze uZravad mdgom
rosinantis aRvirs (ase wynari da erTguli cxoveli iyo is cxeni!) da ris vai-vaglaxiT
saWurvelmtvirTvelTan mivida, TavCaqindruli da daRonebuli Tavis virs kiserze idayviT rom
dabjenoda. metad Sewuxebuli rom naxa sanCo, don kixotma uTxra:
    - sanCo, erTi kaci meoreze riT ukeTesobs, Tu ara imiT, rom erTi meoreze mets
akeTebs? Cven, rom vai-vaglaxi gvatydeba Tavs, imas gvauwyebs, rom kargi dReebi Cqara
dagvidgeba da bednierebasac male mivaRwevT. es imitom, rom qveyanaze yvelafers,
kargsac da avsac, sazRvari aqvs. ramdenad ufro didxans viqnebiT bedisagan devnilni,
imdenad ufro meti imedi unda viqonioT, rom bednierebas Cqara mivaRwevT. maS, Cemo
megobaro, Sen Zalianac ar unda daRonde im ubedurebaze, rac me memarTeba, radgan im
ubedurebaSi Sen araviTari monawileoba ara gaqvs.
    _ rogor Tu monawileoba ara maqvs? _ Sehyvira sanCom, _ guSin rom sabanze
mafrendnen, is gana mamaCemis Svili ar iyo? dRes kidev sagzao avladidebiT savse CanTa
rom davkarge, sxvisa iyo da ara Cemi?
    _ nuTu marTla dakarge? _ Sehyvira don kixotma.
    _ davkarge, diax, davkarge! _ miugo sanCom.
    _ maS dRes Cven lukmasac ver CavidebT pirSi, Tqva raindma.
    _ diaxac ver CavidebT, _ wamoiZaxa sanCom, _ garSemo, am velze, balaxi rom ar
iyos da Tqvenc amis Zebnasa da arCevaSi gaostatebuli ar iyoT; aki brZaneT, gaWirvebaSi
raindebi balaxiTac kmayofildebiano, metadre TqvenisTana bedSavi raindebi.
    _ eg xom agrea, magram mainc axla erTi natexi Teiri an Tundac ubralo sofluri puris
yua da zedac Sesataneblad oriode Sebolili sardini yvela im balax-bulaxs mirCevnia, rac ki
ram doqtor lagunas ganmartebiT dioskorids aqvs aRwerili. mainc, Cemo keTil, sanCo, _
uTxra don kixotma, _ eg mwuxareba ikmare, virze Sejeq da gamomyev, wavideT. merwmune
Cemo megobaro, yovladmowyale RmerTi, romelic haeris koRo-buzebis, Wiis matlebisa da
wylis TavkombalebisaTvis zrunavs, keTilTa da borotTa zeda erTnairad awvimebs, marTalTa
da codvilTa zeda mzis sxivebs Tanabrad pfens, is RmerTi, miT umetesad, Cvenc ar
dagvtovebs misi wminda saxlis sadideblad mebrZolTa.
    _ RmerTmani, Tqven mqadagebloba ufro SegferodaT, vidre mogzauri raindoba, _
uTxra sanCom.
    _ mogzaur raindebs yvelaferi unda codnodaT da yvelafris gakeTeba SeeZloT, _
miugo don kixotma, _ da Zveli drois raindebSi iyvnen iseTebic, rom Saragzebze an
samxedro banakebSi saqadageblad dadgebodnen xolme da iseTi simartiviT da codniT
asrulebdnen am saqmes, TiTqos parizis universitetidan yofiliyvnen doqtorebad gamosulebi.
damijere, sanCo, jer arasodes momxdara, rom xmals kalami daeClungebinos an kalams
xmali.
    _ egre iyos, _ miugo sanCom. _ axla ki wavideT da vecadoT Ramis gasaTevi bina
vipovoT sadme. RmerTma ki nu hqnas, kvlavac axal jadoqar mavrebs, axal moCvenebebs,
an sabanze frenas da sxva jandabas wavawydeT. Tu ara da eSmaksac wauRia yvelaferi.
miwam miyos piri, Tu rame survili mqondes maTTan Sexvedrisa.
    _ Svilo Cemo, RmerTi axsene, da saiTac ginda, wamiyvane, _ uTxra don kixotma. _
am jerobaze amaRamisaTvis binis moZebna SenTvis momindvia. magram, jer erTi, moita
Seni xeli da zeda yba gamisinje, miTxar, ramdeni kbili maklia; am alags metismet tkivilsa
vgrZnob.
    sanCom pirSi xeli Cauyo, yba Tavidan bolomdis gausinja don kixots da hkiTxa:
~
    _ am mxareze ramdeni kbili gqondaT, Tu gaxsovT!
                      99
    _ oTxi mTlad saRi, sibrZnis kbils garda, _ uTxra don kixotma.
    _ da mere ara cdebiT? _ hkiTxa kvlav sanCom.
    _ aki geubnebi, Tu xuTi ara, oTxi mainc-meTqi, _ gaumeora don kixotma, _ imitom,
rom arc erTi kbili ar amomiZvria da TavisTavadac ar amomvardnia, arc matls gamouxravs da
arc sicives daufSvnia.
    _ maS axla am mxareze, qveviTa ybaSi Tqvens mowyalebas ori da naxevari kbiliRa
darCenia, zeviT ki _ aRarc mTvli da aRarc naxevari, aq yba isea gasworebula, rom
nakbilevic aRara Cans, xelisgulebiT mosworebulia yvelaferi.
    _ vai, Cems bedSavobas! _ javrianad Sehyvira don kixotma, roca
saWurvelmtvirTvelisagan es samwuxaro ambavi moismina, _ kbilebis dakargvas xelis moWra
merCivna, marjvenisa ki ara, riTac maxvili miWiravs unda icode, sanCo, rom ukbilo piri
udolabo wisqvils miemsgavseba, kbili CvenTvis almasze Zvirfasia. magram raRas vazam,
raki raindis samZimo cxovreba vitvirTe, yvela ubedureba udrtvinvelad unda avitano. maS
daviviwyoT, Cemo sanCo, kbilebi da Cvens gzas gavudgeT. virze Sejeq da win gamiZexi,
sadac ki wamiyvan dRes, yvelgan uaris uTqmelad mogyvebi.
    sanCom gaugona don kixots da im gzas daadga, saiTac ufro imedi hqonda, raime
RamisgasaTev binaze Cqara misuliyo. Tanac im Saragzas ar Sordeboda, sadac bevri xalxi
daiareboda. raki nela midiodnen, radgan don kixots ybebis Zlieri tkivilis gamo Cqari siaruli ar
SeeZlo. sanCom Tavisi dardisa da varamis gasaqarveblad da batonis odnav gasarTobadac
baasi gamarTa da mravali sxvadasxva ambavi mouTxro, rasac Semdeg TavSi gavigebT.

                      Tavi XIX

       sanCo pansas gonivruli saubari Tavis batonTan, mkvdar kacTan
        momxdari faTeraki da agreTve sxva RirsSesaniSnavi ambebi

    _ yvela es ubedureba, am ukanasknel dros rac dagvemarTa, rogorc vfiqrob, Cemo
batono, _ eubneboda sanCo, _ RmerTma imitom dagvatexa Tavs, rom raindobis wess
vuRalateT, Tqveni aRTqma ar aasruleT. aki sufraze im dromdis ar unda gagetexaT puri, arc
dedofalTan gecelqaT da arc is danarCeni raRac CagedinaT, rac im celqobas mosdevs, vidre
is malandrinia, Tu viRac mavri, kargad aRar maxsovs, imis CaCqans ar iSovnidiT.
    _ Sen marTali xar, sanCo, _ miugo don kixotma, _ magram RmerTia mowame, rom eg
aRTqma damaviwyda. aba, Senc swored imitom daisaje sabanze freniT, rom mag Cems
aRTqmas Tavis droze ar momagonebdi xolme. mainc vecdebi, eg Cemi Secdoma
gamovasworo, _ arc Tu Znelia, _ saraindo wesebi gvimZRvareben, rom yovelgvari codvis
monanieba SesaZlebeliao.
    _ gana me aRTqma damidvia rame? _ Sehyvira sanCom.
    _ aRTqma dagidvia Tu ara, eg sul erTia, _ miugo don kixotma, _ Sens Tavs im
braldebidan ver gamoixsni, viTomc Cemi codvebis Tanaziari ar iyo asea Tu ise, mainc
saWiroa vecado rogorme bindisa gaviwmindo da Secdoma gamovasworo.
    _ Tu agrea, _ uTxra sanCom, _ maS ecadeT Tqveni sityva im aRTqmasaviT ar
daiviwyoT xolme, Torem vin icis, im moCvenebebs kidevac xalisma mouaros _ CemiT
Seiqcion Tavi da vin icis, iqneb Tqveni mowyalebiTac, Tu meoredac waiborZikeT rogorme.
    Cveni faTerakebis maZebarni amgvari laparakiT ise gaerTvnen, rom Sua mindorSi
dauRamdaT da aRar icodnen Tu im Ramis safari sad eSovnaT. uaresi Wiri kidev is iyo, rom
orives SimSiliT kuWi uxmebodaT, radgan mTeli maTi sagzali dakargul CanTas Tan gahyva.
am gaWirvebas isic zed daerTo, rom axla ocnebiTi ki ara, marTali faTeraki daemarTaT.
Tumca Zalian bneli Rame iyo, mainc ganagrZobdnen gzas, radgan sanCos imedi hqonda,
am Saragzaze erTi oriode milis Semdeg raime funduks mivadgebiTo. am ukuneT RameSi
                       100
mimavalma, SimSilisagan Sewuxebulma saWurvelmtvirTvelma da Wamas monatrulma
misma batonma uceb Sors gzaze momavali mravali anTebuli maSxala dainaxes. rac uTvalav
moZrav varskvlavad moeCvenaT. amis danaxvaze sanCo srulebiT daibna, don kixots ciebis
magvarma Jruantelma dauara tanSi. Cvenma faTerakis maZebrebma Tavis pirutyvebi
Seayenes, erTma virs mosarTavi mouWira, meorem cxens aRviri moqaCa da im saocar
sinaTles xmagakmendili gaSterebiT dauwyes cqera; rac ufro uaxlovdeboda es sinaTle, miT
ufro izrdeboda. SeSinebulma sanCom sindiyiT mowamluliviT daiwyo caxcaxi; don kiotsac
Tma yalyze daudga, magram guli Cqara gaimagra da odnav SeZrwunebulma uTxra sanCos:
    _ araviTari eWvi ar aris, sanCo, rom Cven axla yvelaze metad gasaocari,
RirsSesaniSnavi da usaSinlesi faTerakis winaSe vdgevarT da mec valdebuli var, sruli Cemi
Zal-Rone da simamace axla gamovaCino.
    _ vai Cems Tavs, _ SebRavla sanCom, _ axla ki daviRupe: Tu eseni kvlav
moCvenebani arian, da anki sxvas ras unda moelodes aq kaci, axla saimaTo gverdebi visRa
vTxovo?
    _ ragvari moCvenebanic ar unda iyvnen, _ ganucxada don kixotma, _ mag Seni
samosis sul mcire Zafsac ki ver Seexebian. Tu amas winaT gaWirvebaSi ver mogeSvele, es
mxolod imitom moxda, rom kedelze gadmococeba ver movaxerxe; axla ki gaSlil mindorzeda
varT da, rogorc mesurveba, Cems xmals ise davatrialeb.
    amaTac Tu ise mogajadoves, rogorc amas winaT moxda, _ SeniSna sanCom, _
maSin am gaSlil mindors raRa jandabaSi moixmarebT!
    _ maincdamainc suliT nu daecemi, Cemo sanCo, Seni vaJkacoba moixme da Cemsas
ki Cqara daganaxveb. _ miugo don kixotma.
    _ neba Tqveni iyos, _ upasuxa waqezebulma sanCom, RmerTi iyos Tqveni Semwe,
vecdebi yoCaRad viyo.
    mere raindi da saWurvelmtvirTveli gzas iqiT gavidnen da imaTken moZrav sinaTles
dakvirvebiT adevnebdnen Tvals. patara xans ukan TeTrad mosili xalxis gundi gaarCies. am
ucnauri suraTis danaxviT, winaT gagulisebulma sanCom SiSisagan kbilebis kawkawi morTo,
TiTqos gaaciao, da roca gzaze ocamdis TeTrmosasxamiani cxenosani xelSi anTebuli
maSxalebiT cxadad gaarCia, SiSi gauorkecda. cxenosnebs Semdgg Savebgadafarebuli
sakace mohqondaT. am sakaces kidev eqvsi Savebmosili kaci mosdevda da iseTi grZeli Savi
tolomebi esxaT, joris fexebsac faravda. dinj siarulze etyoboda, rom isini jorebze isxdnen da
ara cxenebze. gs TeTri moCvenebani wynari nabijiT modiodnen da dabali mwuxare xmiT
raRac gaugebar sityvebs butbutebdnen. am ucnaur sanaxavs, metadre aseT dros da am
udabur adgilas, ar SeiZleboda sanCosaTvis SiSis zari ar daeca. vai, rom ase ar mouxda don
kixots. rac ufro guli uskdeboda sanCos, imdenad mis batons simamace emateboda da
TvalebSi raRac didebuli, mis romanebSi aRwerili faTerakebi eCxireboda.
    man warmoidgina, rom mkvdari an mZimed daWrili vinme raindi mohqondaT da imis
gulisaTvis samagieros gadaxdevineba mxolod amis vali iyo. es, rom warmoidgina, bevri aRar
ufiqria da rogorc mudam Cveulebad hqonda, maSinve unagirze gasworda, Subi magra
CabRuja, gabeduli saxiT Cadga SuagzaSi, rom is moCvenebani ver ascdenodnen, da
rodesac moaxlovdnen, saSineli xmiT Seutia:
    - SesdeqiT, raindno! vinc unda ikveT, SesdeqiT. meTqi! saCqarod miTxariT, vina xarT,
saidan da sad midixarT da mag sakaciT ra migaqvT? me rogorc vamCnev, an borotebis
msxverplni xarT da an Tqven TviTon raime sazareli borotebis Camdenni. miTxariT-meTqi,
radgan valdebuli var an Tqveni gulisaTvis viZio Suri, an TviTon Tqven mogkiTxoT magieri.
    _ TqvenTan xangrZlivad salaparakod ara gvcalia, _ uTxra erTma TeTr perangianma
cxenosanma. _ fundukamdis Sors aris da miveSurebiT.
    es uTxra da asaCqareblad jors dezi hkra. magram amaod am pasuxiT friad nawyenma
don kixotma aRvirSi waavlo xeli jors da uwindeburad dauyvira:
                      101
    _ SesdeqiT-meTqi, geubnebiT, da cota meti zrdiloba iqonieT. Cems kiTxvaze
mipasuxeT, Tu ara axlve yvelas erTad brZolaSi giwvevT.
    jori mxdali gamodga, xelis wavlebaze yalyze Sedga, TviTonac waiqca da mxedaric
qveS moiyola. amaze erTma am mgzavrebis msaxurma don kixots gineba dauwyo.
uamisodac gabrazebuli raindi mivarda erT Savebian mgzavrs, vinc ki pirveli moxvda xelSi,
Subi hkra da joridan Zirs Camoagdo, mere meores mivarda, mere mesames, da unda
genaxaT, am mgloviare xalxSi ra simardiTa da simarjviT aToxarikebda Tavis TiTqos
frTebSesxmul, gaamayebul rosinants. ubedureba is iyo, rom yvela es mgzavri uiaraRo iyo,
amasTanave mxdlebic gamodgnen. pirvelsave Setakebaze ubrZolvelad aqeT-iqiT gaifantnen
anTebuli maSxalebiT; maSvareTis xalxi egoneboda kacs, yvelieris RameebSi, rom
maSxalebiT darbian xolme. xolo, visac Savi tiloma esxa, ise gaixlarTa Sig, rom moZraoba
eZneleboda. maS raRad gauWirdeboda don kixots, rom gulis mojerebamdis moecxo maTTvis
gverdebSi da brZolis velidan mimoefanta. im sabraloebma warmoidgines, rom don kixoti
adamiani ki ara, eSmaki iyo, jojoxeTidan gamovardnili, da iq imaT dasasjelad mosuliyo, raTa
maTTvis mkvdari gamoeglija xelidan.
    sanCo TvalebdaWyetili ucqeroda am ambavs, da Tavis batonis simamaciT metad
gaocebuli fiqrobda: `dalaxvra RmerTma, es Cemi batoni marTla ra yoCaRi yofila. tyvilad ki ar
ambobda xolmeo. amasobaSi, pirvelad, rom jorma mgzavri Zirs Camoagdo, is isev miwaze
egdo da misi maSxalac iqve axlos anTebuli darCeniliyo. don kixotma, rom maSxalis Suqze
dainaxa igi, mivida, Subi yelSi miabjina da maRali xmiT ubrZana: damnebdi, Torem axlave
mogklavo.
    _ amaze metad rogorRa dagnebde, _ upasuxa sabralom, _ adgilidan ki veRar
davZrulvar da, mgonia, fexic movitexe... magram Cemo xelmwifeo, Tu aznauri brZandebiT da
amasTan qris: ani, gemudarebiT, nu momklavT. mkrexelobas CaidenT, radgan licencianti var
pirveli xarisxiT dajildoebuli da ukve sasuliero wodebaSi gamwesebuli.
    _ Tu sasuliero wodebisa brZandebiT, maS raRa eSmakma mogiyvanaT aq? _ hkiTxa
don kixotma.
    _ eSmakma ki ara Cemma ubedurma xedma-Tqo, _ miugo sabralom.
    _ ufro uaress moelodeT, Tu axlav yvela Cems kiTxvaze pasuxs ar momcemT, _
Seutia don kixotma.
    _ yvelaferze siamovnebiT gipasuxebT, Tqveno mowyalebav, _ wripinebda licenciati, _
uwinares yovlisa, unda mogaxsenoT, rom Tumca licenciati gaTxariT, magram jer mxolod
bakalavri var, alonso lopesi, tomiT alkobendaseli. me da TerTmeti sxva mRvdeli, maSxalebiT,
rom aqeT-iqiT gaiqcnen, _ qalaq baesidan movdivarT da im sakaceze mdebare cxedars
segovidan mivasvenebT sagvareulo akldamaSi dasakrZalavad. is cxedari aznaurisaa da
droebiT baesSi iyo damarxuli.
    _ mere da vin mohkla igi? _ hkiTxa don kixotma.
    _ RvTisagan movlenilma saxadma, _ miugo bakalavrma. _ maS Tu egrea, RmerTs
gauTavisuflebivar, rom magis sikvdili visme gadavaxdevino. _ Tqva don kixotma. - raki RvTis
marjvenas mouklavs, isRa mrCeba davdumde, rogorc amas maSin Cavidendi, egeTi
ubedureba, rom me dammarToda. xolo, unda mogaxsenoT, Tqveno kurTxevav, rom me
gaxlavarT mogzauri raindi, don kixot lamanCeli, romelmac aRTqma davde, keTils vemsaxuro,
simarTle aRvadgino da boroti davTrguno, rasac daucxromlad daveZeb mTel qveyanaze
mogzaurobiT.
    _ ar vici, RmerTmani, borots rogor TrgunavT, _ amooxvriT miugo bakalavrma. _ es ki
vici, rom suliT da xorciT udanaSaulos iseTi sikeTe miyaviT, rom fexi momtexeT da mTelT
Cemi sicocxle Cauxad damtoveT. da Tqvens pativiscemas samudamod ver daviviwyeb.
garwmuneb, udidesi boroteba da usaSinelesi usamarTlobaa, rogorc ki SesaZlo iyo odesme,
sadme Tavs damtexoda, _ es Tqveni Sexvedra iyo _ Tqvengan faTerakis Zebnis gzaze.
                      102
    _ qveyanaze yvelaferi ise ar keTdeba, rogorc Cven gvsurs, _ miugo don kixotma. _
netav ra gaWirveba gqoniaT, rom am SuaRamisas modixarT, raRac sudarebSi Tu ZaZebSi
gaxveulebi, anTebuli maSxalebiT, ucnauri duduniT, TiTqos moCvenebani ikveT, anu
saiqiodan mosulebi. erTi miTxariT, im Tqveni raRac ucnauri litaniis mnaxvels, gana SemeZlo
Cemi movaleoba dameviwya? amis imedi Tqven maSinac ar unda gqonodaT, Tundac marTla
eSmakTa urdoebi yofiliyaviT da ara adamianebi. uTuod unda damemarcxebineT.
    _ ra gawyoba? Tu ki Cemi bedi ega yofila, _ mwuxared Tqva bakalavrma, _ es sikeTe
mainc miyaviT, batono mogzauro raindo, mogzaurobis Rone rom gamomacaleT, miSveleT _
Cems jorze avfofxde rogorme; es Cemi sabralo fexi uzangSi gamexlarTa da unagirze
mimeWeWya.
    _ mere aqamdis raRa eSmakad iyaviT Cumad? axirebula vinme yofilxarT! _ dauyvira
don kixotma.
    maSinve sanCos dauZaxa, magram igi am Zaxilze misvlas ar eSureboda, keTili
moZRvrebis CanTebidan sxvadasxva gemrieli sanovagis amolagebiT iyo garTuli. roca xalTa-
gudad gadaqceuli TeTri mosasxami saSovriT piramdis gaavso, maSin moirbina don kiotTan
da joris qveSidan bakalavris gamoZroba uSvela. mere sabralo orivem erTad jorze Sesves,
xelSi maSxala misces da Cvenma gmirma uTxra: mibrZandi Sens amxanagebTanao, da Tan
daabara, berebTan bodiSi moexada, rom wmida mamani Tavisda uneblieT gaaTaxsira da
awama. sanCom ki Tavis mxriT daumata:
    _ Tu, vinicobaa, am wmida mamebma moisurvon Setyoba, vin aris es, vaJkacurad rom
ganfanta isini, gadaeciT, rom es aris saxelovani don kixoti lamanCeli, anu mwuxare saxis
raindi.
    bakalavri, rom Tavis gzas daadga, don kixotma sanCos hkiTxa: mwuxare saxis raindi
ra mizeziT damiZaxeo.
    _ axlave agixsniT, _ upasuxa sanCom, _ im mizeziT, rom berebis maSxalaTa Suqze
uceb SemogxedeT da Tqveni saxe iseTi sacodavi da sabralo meCvena, rom im saxisa jer
arsad minaxixarT. amas winaT, rom cema-tyepa gamoviareT da mere kidev kbilebi
Cagimtvries, albaT imis gamo dagedoT aseTi saxe.
    _ ara, sanCo, imis gamo ki ara, _ uTxra don kixotma, aramed im brZenma, visac bedi
CemTa RvawlTa aRweras argunebs, saWirod dainaxa, uwindel droTa raindebis msgavsad,
CemTvis raime metsaxeli moeca, rogorc, magaliTad, erTs erqva: mgznebare maxvilis
raindi, meores martorqisa, mesames qalwulTa raindi, sxvebs kidev feniqsisa, faskunjisa,
zogs sikvdilisa da sxva... am metsaxelebiT arian cnobili isini mTels qveyanaze. amitomac,
vfiqrob, sanCo, rom Cemma momavalma istorikosma Cagagona eg metsaxeli, mwuxare
saxas raindi, gewodebina CemTvis, da mec amieridan am saxels virqmev da mwadia
pirvelsave SemTxvevaSi Cems farze raime mwuxare, kuSti suraTi davaxatvino.
    _ eg xom dros amaod dakargva da fulis tyuilad gadayra iqneba, _ SeniSna sanCom. _
raRac suraTebis daxatva ra saWiroa, rodesac sakmarisia Tqveni sakuTari saxe daanaxvoT,
rom ufarod da usuraTod, agre TvenTavad, yvelam mwuxare saxis raindad gicnoT. amas
xumrobiT ki ar mogaxsenebT: SimSilisagan Tua da ramdenime kbilis Camtvrevisagan, rom
Tqveni saxe, RmerTsa vficav, metad mwuxare Seiqna.
    sanCos am guliTad sityvebze don kixots gaeRima, magram am axal metsaxelze uari
ara Tqva da arc farze mis mier gamogonili suraTis daxatva daiSala.
    _ ici, sanCo, _ SeniSna don kixotma, _ ase mgonia, axla me eklesiisgan ganyenebuli
unda viyo, vinaidan sasuliero pirs xeli Sevaxe, Tumca marTali rom vTqva, xeli ki ara, Subi
Sevaxe, xolo mRvdlebisa da saeklesio nivTebis Seuracxyofa fiqradac arasodes momsvlia,
piriqiT, rogorc WeSmariti kaTolike qristiani, wmida sagans mudam Sesafer pativsa vcemdi.
imaTi Seuracxyofa ki ar mindoda, aramed moCvenebaTa Semusvra mewada. esec ki maxsovs,
rom raindma sid rui diasma Tumca mefis erTi gamoCenili elCis savarZeli TviTon uwmindesi
                      103
papis Tvalwin daamsxvria da papamac amisaTvis igi, kadnieri, eklesiisagan gaayena, magram
saxelovani raindi rodrigo du vivari, ese igi sidi, am SemTxvevaSi mainc ise moiqca, rogorc Tavisi
pativ-Rirseba da movaleoba aiZulebda.
    es, rom gaigona, bakalavri, rogorc vTqviT, xmisamouReblad wavida, xolo don kixotma
moisurva gaego, sakaceze marTla adamianis gvami Tu idva da ra iqna igi, magram sanCom
dauSala.
     _ magas nu izamT, batono, _ uTxra man, _ RmerTs madloba SeswireT, rom am
xifaTma ufro mSvidobianad Cagviara, vidre sxva danarCenebma. rad gindaT, rom eSmaks
agulisebT? marTalia, gafanteT isini da scemeT kidec, magram, erTic vnaxoT, Segrovdnen,
moifiqron da Seignon, rom yvela es imaT erTma kacma damarTa, _ sircxvilnaWamni da
gabrazebulni mogvadgnen da sul kudiT qva gvasrolinon. ara, isev isa sjobia, aqedan
Tavgautexelni wavideT. viri kargad myavs, sagzali blomad gvaqvs, madazedac ara gviWirs-
ra, mTac ager axloa; andaza gavixsenoT: mkvdari wavides saflavsa, cocxali saZovarsao, da
Cvenc Cven gzas gavudgeT.
    esa Tqva, virs aRvirSi xeli mohkida, gzas daadga da don kixots ukan gayola sTxova.
isic advilad daTanxmda Tavis saWurvelmtvirTvels, radganac grZnobda, rom kargad iqceoda.
Sua mimaval gzas auqcies, erT mSvenier velze gavidnen da dasasveneblad Camoxtnen.
sanCom virs bargi Camoxada, batoni da msaxuri molze dasxdnen, madianad Wama daiwyes
da sauzme, sadili da samxari erTad miirTves, riTac daamtkices, rom SimSili saukeTeso
mzareulia. axla im berebis meoxebiT yvelaferi blomad hqondaT. rogorc ukve yvelam viciT,
qveyniuri saWiroeba berebs Znelad aviwydebaT xolme, amitomac, rasakvirvelia, rom jorebi
yovelgvari nuzliT sakmaod hyolodaT datvirTuli. raindi da saWurvelmtvirTveli gaZRomiT ki
karga gaZRnen, magram imaTi gasaWiri, da sanCosaTvis yvelaze ucudesi axla is iyo, rom
sasmelad Rvino ara hqondaT da arc Tu erTi cvari wyali iyo sadme, rom piri gaesvelebinaT.
am gaWirvebaSi, rom iyvnen, sanCom, molze, sadac isxdnen, norCi balaxi SeniSna da Tavis
batons is uTxra, rasac Semdeg TavSi gavdebT.
                      Tavi XX

   arnaxuli da gaugonari gmiroba, rac amqveynad arc erT gamoCenil rainds ufro
 mciredi xifaTiT ar gadauxdia, vidre es Caidina saxelovanma don kixot lamanCelma

    _ aSkaraa, Cemo batono, ar SeiZleba aq sadme mdare ar iyos, an nakaduli mainc,
Torem moli ase amwvanebuli ar iqneboda. kargi iqneba, batono, oriode nabiji wagvedga win,
egeb sadme wyali gvepovna, Torem am saSinelma wyurvilma lamis SimSilze metad
Semawuxos.
    don kixots saWurvelmtvirTvelis rCeva moewona da daeTanxma; rosinants aRvirs
moWida xeli da gaswia. sanComac vaxSmis narCenebi ahkida virs da rainds ukan gahyva.
ZlivZlivobiT midiodnen, alalbedze, radgan iseTi bneli Rame iyo, TvalSi TiTs ver miitandnen.
orasamde nabiji, rom gaiares, TiTqos maRali da uzarmazari kldeebidan gadmomquxare
CanCqeris xmauri moesmaT da es metad gauxardaT. erT wams Sedgnen, rom gaerCiaT, ra
mxridan modioda es xma, magram uceb raindsac da saWurvelmtvirTvelsac iseTi xmauri
moesmaT, rom niSisagan Tavzari daecaT. am xmaurobam winandeli sixarulic da wyurvilic
mTlad gadaaviwyaT. bunebiT mxdali sanCo ufro metad SeSinda. axla amaT raRac Zlieri, yru
da xandazmuli bgera esmadao, da am bgeras raRac rkinisa da jaWvis JRriali moyveboda. es
xmebi wylis gaSmagebul Sxuils erTvoda da, rac unda guladi kaci yofiliyo, rasakvirvelia, don
kixotis garda, ueWvelia, SiSs mohgvrida. rogorc vTqviT, metad bneli Rame iyo da am
SemTxvevam Cveni gmirebi wablis didroni xeebis qveS miiyvana. Ramis niavze imaTi
foTlebis wynari da ecnaura Sriali da butbuti erTsa da imave dros raRac sazarelsa da Tanac
saamo Zrwolas hgvrida adamians. yvelaferi es: dro, ukacrieli adgili, wyvdiadi, wylis Cxriali,
                       104
fTilebis Sriali _ TiTqos imitom SeerTebuliyo, adamianisaTvis uneburad Tavzari daeca.
magram es SiSi da Zrwoda ufro gauorkecdaT, radgan axla is sazareli bgerac ara
Cumdeboda, qari zuzuns ar iSlida, da ganTiadic jer arsad iyo. ase, rom, Cvens faTerakebis
maZebarT ver gaegoT, Tu sad da ra garemoebaSi imyofebodnen. don kixotma didxans mainc
ver gaZlo umoqmedod. uceb cxens moaxta, fari miifara, Subi moimarjva da sanCos uTxra:
    _ Cemo megobaro, icode am rkinis saukuneSi uzenaesis nebiT qveyanaze imitom
davibade, rom oqros saukune aRvadgino! udidesi saSiSroebani CemTvis arian gaCenilni,
didebulni Rvawli da ukvdavni saqmeni momelian. erTxelac kidev vimeoreb, mowodebuli var-
meTqi, rom mrgvali magidis raindebi, safrangeTis Tormeti dadebuli da didebis cxra raindi
mkvdreTiT aRvadgino, mowodebuli var _ qveyanas davaviwyo belianisi, alatiri, febosi,
olivanti, tirani, tablanti da sxva uTvalavi simravle warsulTa droTa didebul mogzaur raindebisa.
da riTac isini amayoben, maTze uaRresi saqmeni da Rvawli unda Cavidino da miT CavCrdilo
isini. Cemo patiosano da erTgulo saWurvelmtvirTvelo, yuradReba miapyar am ukuneTs
wyvdiadsa, gars rom gvaxvevia, am mtknars siCumes, am foTlebis yru Sriala da CurCuls, am
niaRvris sazarel Sxuils _ TiTqos TviTon mTvaris mTebidan rom gadmoquxs, da am saSinel
bgeras _ yurTasmena rom dagvixSo... yvela es, rac CamovTvale, erTad, gind cal-calke
aRebuli, ara Tu ubralo momakvdavs, aramed TviTon brZolis RmerTs marexsac Sezaravda
da SeaZrwunebda, miT ufro imaT, vinc amgvar ambebs da faTerakebs Cveuli ar aris.
magram me ki mxolod        mimatebs da mimtkicebs vaJkacobas. mkerdSi guli ar
damimSviddeba, vidre am faTeraks pirdapir ar SeveCexebi, rac unda saSinelic iyos igi. aba,
sanCo, rosinants odnav mosarTavebi mouWire da Sen aq darCi, RmerTi iyos Seni mfarveli.
sam dRe-Rames melode da Tu am xanSi ar davbrundi, maSin Sin wadi, madli hqeni da erTi
ukanaskneli samsaxuric gamiwie: tobosos midi da Cems ubadlo satrfos dulsineas gadaeci,
rom Sengan tyveqmnili raindi saxelovani sikvdiliT mokvda, raindisaTvis Rirseul saqmeSi-Tqo.
    es, rom sanCom gaigona, guli auCuyda, tirili daiwyo da don kixots uTxra:
    _ batono Cemo, ar vici, RmerTmani, ra Zala gadgaT, rom uTuod gindaT raRac
saSinel faTerakSi gaibaT Tavi. am bnelaSi xom veravin gvxedavs, ra gvenaRvleba, gzas
gadavuxvioT da borots movSordeT, Tundac amisaTvis sami dRe usmeloba mogvixdes, Tu ki
veravin gvxedavs, simxdales vinRa dagvwamebs? miT umetes, Cveni soflis mRvdlisagan
ramdenjer gamigonia mSvenivrad rom hqadagebs xolme: vinc safrTxeSi ebmis, Tavis
TavisaTvis ubedureba undao. marTlac, RvTis lmobierebis gamocda ra saWiroa Tav-piris
mtvreviT? iseT xifaTSi Careva ras gvargebs, saidanac Tavis daxsna saswauliT Tu SeiZleba,
Torem sxva arafriT? RmerTi, rom gfaravT, isic cxadia; iman ar dagifaraT im SeCvenebuli
sabnisagan, me rom ar damifara? iman ar giSvelaT, is raRac ucnauri xalxi, rom gafanteT,
cxedars rom mosdevdnen? erTi       bewvic ki ar gagkawvriaT. Tu yvelaferi es veras
dagarwmunebT da Tqvens guls ver moalbobs, mag Tqvenma qvis gulma egeb imitom mainc
Semibralos, rom aqedan or nabijs gadadgamT Tu ara, iseTi SiSi Semipyrobs, rom Cems suls
yvelas mivcem, vinc ki momTxovs. samSoblo da saxlkari davtove TqvenTvis, col-Svili RvTis
anabarad davyare, rom Tqveni mowyalebis msaxuri gavmxdariyavi, da raRa Tqma unda,
amiT mogeba mindoda da ara wageba. magram, Cans, marTali yofila andaza: parkSi metis
Cadebas vinc moindomebs, parks daxevso. ai, swored im ndobam miyara tlinki da yvela
Cemi imedi gaaqarwyla. ase mgonia, ager sacaa im ubadruk kunZuls xeliTac wavwvdebi
meTqi, mravaljer, rom aRmiTqviT, is ki ara, Cemi samsaxuris jildo am Soreul da ukacriel
adgils mitovebasac mipirebT. SemibraleT, mowyaleo batono, RvTis gulisaTvis mainc
SemibraleT. da Tu aRar dagiSliaT da am saSinel faTerakSi gabma Zalian gsurT, dilamdis
mainc moicadeT mwyemsobidan rac codna gamovitane, iqidan vici, rom gaTenebamdis sul
sami saaTi aRar darCenila. ucqireT, ager, patara daTvis xaxa pirdapir Tavze dagvyurebs, mis
marcxena TaTs Tvali gaayoleT da darwmundebiT, rom axla naSuaRamevia.
    _ vera gamigia-ra, _ uTxra don kixotma. _ neta ras Cmaxav da saidan xedav an daTvis
                       105
xaxas, an kefas am ukuneTSi, rodesac erTi varskvlavic arsad Cans?
    _ raRa Tqma unda, Tqven veras dainaxavT, _ miugo sanCom, _ marto SiSma icis
mkvircxli Tvalebi, da Tu, rogorc amboben, igi miwis qveSac xedavs, maS miwis zeviT ufro
kargad ar dainaxavs yvelafers? an ki ra saWiroa, ise aSkaraa, rom gaTenebamdis Sors aRar
aris.
    _ Sors aris Tu ara, CemTvis sul erTia. _ uTxra don kixotma, _ arc axla da arc sxva
dros aravis vaTqmevineb, rom Txovnam anu cremlma imaze uari maTqmevina, rasac
raindobis Rirseba mavalebda. me gTxov, sanCo, gaCumde. RmerTi, romelic am saSinel da
arnaxul saqmeze maqezebs, mec damifaravs da Senc ganugeSebs, xolo Sen isRa unda
hqna, rosinants mosarTavebi mouWiro da aq darCe. sityvas gaZlev, cocxali viqnebi Tu
mkvdari, aqeT davbrundebi.
    sanCom, raki Tavis batonisagan aseTi Seudrekeli gadawyvetileba moismina da
Seigno, rom amJamad imaze veRaraferi imoqmedebda: veRarc Txovna, verc cremli da
veRarc rCeva, ganizraxa _ cbierobiT mainc moexerxebina iseTi ram, rom raindi
gaTenebamdis    daebrkolebina.  mosarTavebs    rom  moWera   dauwyo,   Cvenma
saWurvelmtvirTvelma, Cumad, TiTqos aq araviTari ambavia rao, viris avSaris TokiT ukana
fexebi ise gauxlarTa rosinants, rom roca don kixoti cxens moaxta, man Cveulebrivad siaruli
veRar SeiZlo da xtomiTRa moZraobda. am oinis mizeziT rom saqme veRar uCqardeboda
rainds, sanCom uTxra:
    _ Cans, batono, zenaarsma Cemi cremlebi Seismina da rosinants adgilidan aRar
uSvebs. axla Tqveni naTqvami aRar gamogadgebaT, nuRar gajiutdebiT, cxens nu quslavT,
nurc cemas dauwyebT, Torem eg is iqneba, bedi gaarisxoT da, rogorc ityvian, kedels Tavis
xla dauwyoT.
    don kixots brazi ereoda da gaSmagebiT utevda cxens, magram rac ufro metad
scemda dezebs, miT ufro nakleb eweoda Tavis wadils. ver mimxvdariyo, rosinants fexebi
Seborkili hqonda. bolos, raki naxa, veras awyobda, gadawyvita _ beds damorCileboda da
gaTenebamdis moecada, an iqamdis mainc, vidre rosinants siarulis unari daubrundeboda.
don kixotma am marcxis mizezad, sanCos oins garda, yvelaferi CaTvala, da mere sanCos
uTxra:
    _ raki saqme ase moewyo, rom rosinants adgilidan daZvra aRar SeuZlia, ra
gaewyoba, sanCo, beds unda davemorCilo da ciskris nelinel gaRimebas Tvalcremliani
velodo.
    _ Tvalcremliani ra brZanebaa, batono, _ miugo sanCom, _ mTeli Rame sul nairnairi
ambebiT da zRaprebiT gagarTobT, Tu namdvili mogzauri raindis kvalobaze cxenidan
CamobrZanebas ar inebebT da am mSvenier molze cotaodens ar CaiZinebT. kargs ki
inebebdiT, cota mogesvenaT da sadilaod jan-Rone mogekribaT; is raRac Seudarebeli da
samagaliTo faTeraki, rom mogeliT, egeb ufro Ronivrad da mxned SexvdeT.
    _ cxenidan Camoxtoma rasa hqvia? ras hqvia dasveneba? vis Tavazob amas? _
Seutia don kixotma. _ nuTu ggonia im ganebivrebul raindTagani viyo, gancxromaSi rom
swored im dros arian, rodesac saSinel faTerakisken unda miiswrafodnen! Sen daiZine,
ZilisaTvis gaCenili Sena xar, Sena hqen, rac ginda, xolo me imas Caviden, rasac Cemi
movaleoba momiwodebs.
    _ nu wyrebiT, Cemo batono, sawyenad xom ar mogaxseneT, ise, xumrobiT, sityvas, _
upasuxa sanCom.
    mere mivida raindTan, erTi xeli unagiris wina taxtas waavlo, meore ukanas, ase Tavisi
patronis marcxena TeZos miekra da erTi TiTis dadebazedac ver Sordeboda _ ise Zalian
SeaSina im raRac Tanabarma braxunma, erTimeoris Semdeg rom ganuwyvetliv moismoda.
maSin don kixotma uTxra sanCos: dapireba Semisrule da gasarTobad raime istoria
miambeo. sanCo pansam miugo, siamovnebiT Segisrulebdi am survils, es saSineli
                      106
xaTqaxuTqi rom ar maSinebdeso.
    _ eh, rac gaxdes-gaxdes, vcdi; erTs iseTs zRapars mogaxsenebT, Tu RmerTi
Semewia da aravin SemiSala xeli, Tanac ara damaviwyda-ra, _ rom swored mSveniers. aba
yuri damigdeT, Cemo batono, da bejiTad momismineT. ai, viwyeb iyo da ara iyo-ra... madli da
sikeTe yvela suliersa da usulos da boroti ki imaT, vinc mas daeZebs. icodeT, Tqveno
mowyaleba, rom Zveli xalxi saRamos zRapars yovelTvis amgvarad iwyebda xolme da
tyuiladac ar iwyebda ase, imitom rom, is sityva boroti imaT, vinc mas daeZebso, romelic
vigindaras mogonili ki ar aris, TviTon romael katon cenzorinis naTqvamia, da es naTqvami ise
zedgamoWrilia axla CvenTvis, rogorc beWedi TiTisaTvis. amiT TiTqo imas gveubnebodes,
Wkvianad viyoT da borotis saZebnelad arsad wavideT. gana is ara jobda, axlave
amdgariyaviT da gzisaTvis gadagvexvia, imitom, rom aba Zalas vin gvatans, iq viaroT, sadac
yovelmxriv yvela vai-ubedureba da saSineleba gvemuqreba?..
    _ Sen Seni zRapari ganagrZe, _ gaawyvetina don kixotma, _ gzis arCevani Cemi
saqmea.
    _ hoda, Cemo xelmwifeve, _ ganagrZo sanCom... _ estremaduris erTs dabaSi iyo da
cxovrobda erTi Txis mwyemsi, ese igi iseTi kaci, romelica rom Txebsa mwyemsavda, da
romelsac, ese igi mwyemss, rogorc am zRaparSia naTqvami, lope ruisi erqva: ho da im
mwyemsma, lope ruisma, arc aqeT, arc iqiT, aiRo da erTi mwyemsi qali toralba Seiyvara da
es mwyemsi qali toralba kidev mdidari kacis qali iyo, mravali faris patronisa, da es mdidari
farebis patrons kidev...
    _ sanCo, Tu ase ganagrZe moyola da Tu mag Sens zRaparSi yvela sityva orjer
gaimeore, or dResac ver vaTaveb. an WkuaTamyofeli kaciviT rigianad Tqvi da an sul Tavi
daanebe da dadumdi, _ Seawyvetina don kixotma.
    _ ra vqna, batono, mec swored rigianad mogiTxrobT, _ miugo sanCom, _ Cvens
sofelSi yvela saZilispiro zRapars ase amboben, CemTvis sxvanairad ar dauswavlebiaT da
Tqveni mxriTac usamarTloba iqneba, axali wesebi moiTxovoT.
    _ kargi, rogorc ici, ise Tqvi, _ daeTanxma don kixoti, _ raki iZulebuli var Sens
zRaprebs davugdo yuri, CemTvis sul erTia, rogorc ginda miambe.
    _ hoda, Zvirfaso batono, _ ganagrZo sanCom, is xom mogaxsene, im Txis mwyemsma
mwyemsi qali toralba Seiyvara-meTqi, is qali erTi zorba, wiTel loyebiani gogo iyo, cota cxare
da Wirveuli xasiaTisa, erTi sityviT, aSari dedakaci iyo, ese igi namdvili aSari dedakaci, cotaTi
mamakacsa hgavda, ulvaSebic ki hqonda Turme, iseTi ulvaSebi, rom as mgonia, axla Cemi
TvaliT vxedav-meTqi.
    _ gana Sen TviTon icnobdi mas? _ hkiTxa don kixotma.
    _ ra brZanebaa, me saidan mecnobeboda, _ miugo sanCom, _ vinc es zRapari
miambo, iman miTxra: swored, namdvilad marTalia da Tu odesme uambo vismeo, amis
simarTleze ise SegiZlia daifico, rogorc Seni TvaliT nanaxzedao. ase amgvarad dro gadioda,
da bolos eSmakma, mudam, rom mousvenrad aris da yvelgan uTvalTvalebs, sad ra
gadmoabrunos yiramala, iseTi oini uyo, rom mwyemss siyvaruli siZulvilad Seucvala: amis
mizezi ki Turme, rogorc grZeli da boroti enis patronebi amboben, eWvianoba iyo. raki Tavisi
sayvareli SeiZula, mwyemss misi danaxvac ki ejavreboda da, rom aRarsad Sexvedroda,
gadawyvita Tavis samSoblo qveynidan sadme gadaxvewiliyo, toralbam ki, rac mwyemsma
ise SeiZula, mas Semdeg ufro Zlier Seiyvara mwyemsi.
    _ dedakacis buneba egeTia, _ SeniSna don kixotma: _ isini uyvarT, visaca sZulan, da
isini sZulT, visac uyvaran. ganagrZe, sanCo.
    _ ise moxda, rom mwyemsma Tavisi ganzraxva aasrula, Tavisi Txebi Seagrova, da
estremaduris mindvrebisaken gaswia, rom iqidan portugaliaSi gadasuliyo. es, rom toralbam
gaigo, erT xelSi fexsacmelebi daiWira, meoreSi _ joxi, zurgze CanTa akida da fexSiSveli
ukan daedevna. rogorc amboben, CanTaSi Turme sarkis natexi, savarcxlis namtvrevi da erTi
                       107
kolofic pirisaxeze gasalesi fer-umarili hqondao, magram raSi meWirveba, rac unda hqondes
kolofSi. axla is unda mogaxsenoT, rom, rogorc amboben mwyemsi gvadianis napirs im dros
miadga, roca mdinare adidebuli da napirebze gadmosuli iyo: amasTan napirze arc navi iyo
sadme, arc menave da arc borani, rom TviTon gaRma gasuliyo, Tavisi farac gadaeyvana.
aman mwyemsi Zalian daaRona da gaabraza imitom, rom Tu Cqara ar gasuliyo, toralba
moeweoda da cremlTa frqveviTa da xvewna-mudariT Tavs moabezrebda. ifiqra, ucqira,
ucqira da bolos aki naviT meTevze dainaxa. mere iseTi pawawkintela naviT iyo is meTevze,
rom Sig erTi Txa da erTi kaci Zlivs daeteoda. magram meti ra gza iyo mwyemsma im
meTevzes dauZaxa da Tavisi samasi Txis iqiT napirze gadayvana Txova. roca morigdnen,
meTevze navSi Cajda da jer erTi Txa gaiyvana gaRma; mere gamovida, meore gaiyvana,
mere kvlav gamovida, mesame gaiyvana. RvTis gulisaTvis, batono, TlaSi ar SecdeT, kargad
daiTvaleT, Tu ramdeni gaiyvane gaRma, Torem, Tu erTi mainc SegcdaT, maSin Cemi
zRapari maSinve gaTavdeba, erT sityvasac veRar movigoneb. axla is unda mogaxsenoT,
rom meore napiri Tixnari flate iyo, molipuli, ise, rom meTevzes im gasvla-gamosvlaSi bevri
dro sWirdeboda. mainc mobrunda Txis gasayvanad. kidev gavida da isev gamovida... da
kidev...
    _ RvTis gulisaTvis, _ uTxra don kixotma, _ Tqva barem yvela gaiyvana-Tqo da mag
gadavida-gadmovidas daeTxove, Torem im Sens Txebs erT weliwadsac ver gaiyvan gaRma.
    _ ramdeni gaiyvana? _ hkiTxa sanCom.
    _ eSmakma icis, ramdeni! ar vici! _ Seutia don kxotma.
    _ rogorc vambobdi, ise gamovida. aki giTxariT, angariSi ar agerioT-meTqi, _ uTxra
sanCom; _ maS gaTavda zRapari, gangrZoba aRara gziT ar SeiZleba.
    _ dagwyevlos RmerTma, es rogor SeiZleba! _ Sehyvira don kixotma. _ saidan sada?
Txebis angariSs zRaparTan ra kavSiri aqvs? eg rogor aris, rom TvlaSi erTi Txa gauSvi da
zRapris gagrZeleba aRar SegiZlia?
    _ egre ki gaxlavs da! aRar SemiZlia! _ miugo sanCxom, _ imitom, rom, roca gkiTxeT,
ramdeni Txa gadaiyvana-meTqi da Tqven mipasuxeT, ar vicio, swored im wams xsovna
damekarga; TavSiac, rom qva vixalo, mainc veRar movigoneb, mxolod, RmerTmani, marto
isRa maxsovs, rom rac ukeTesi da saintereso iyo, axla iwyeboda.
    _ maS gaTavda Seni zRapari? _ hkiTxa don kixotma.
    _ ise, rogorc gansvenebuli dedaCemis sicocxle, _ miugo sanCom.
    _ simarTle unda giTxra, mag zRapris msgavsad ucnauri da araCveulebrivi jer
qveyanaze ara gamigonia-ra, metadre rogorc miambobdi da rogorc daabolove; an ki Senebr
Wkuis patronisagan ukeTess rogor movelodebodi; magram, rasakvirvelia, rom am
ganuwyvetels raxuns da xmaurobas SenTvis goneba gamoecvalos.
    _ qveyanaze SeuZlebeli ara aris-ra, _ miugo sanCom; _ mxolod unda mogaxsenoT,
batono, rom es iseTi zRaparia, romelic swored im dros unda gaTavebuliyo, rodesac Txebis
saTvalavi SegcdebodaT.
    _ unda gaTavebuliyo da _ gaTavdes, Tu ki giameba, _ miugo don kixotma. _ axla isa
jobia, vcadoT egeb rosinanti adgilidan daiZras rogorme.
    es Tqva da dezi pkra cxens, magram ras qvian! rosinantma Sextomis meti vera
moaxerxa-ra da mxolod wixlebs iqnevda adgilidan erT nabijzedac ver daiZra fexebi ise
kargad Seekra sanCos.
    am dros, dilis sigrilisagan iyo, Tu imisagan, rom winadRiT gasafaRaraTebeli ram
SeeWama an iqneb TviTon bunebam moiTxova (rac yvelaze ufro sworia), sanCos Zlierma
survilma mouara, is tvirTi moeSorebina Tavidan, is moSorebac misTvis sxvas aravis SeeZlo,
magram SiSisagan ise iyo Sepyrobili, rom erT bewvze dac veRar bedavda batons
moscileboda, amasTanave is iseT survili iyo, rom sxva drosTvis misi Sesrulebis gadadeba ar
SeiZleboda. raki sxva Rone aRara mqonda, unagiris taxtas marjvena xeli moaSora da
                      108
frTxilad xonjari gaixsna, ris gamo nifxavi Zirs CaeSva da mis fexebs borkiliviT Semoexvia:
Semdeg udidesi sifrTxiliT perangis ukana kalTa aiwia da karga zorba gavis orive naxevari
gamoiCina es, rom Seasrula, sanCos egona Tavidan didi gaWirveba moviSoreo da Cems
mZime da mtanjvel mdgomareobas bolo moeRoo, magram uaresi dRe axla daadga: icoda,
saqmes isev ver Seasrulebda, xma ar gamoeRo, da amitom, rac ki Zal-Rone mqonda, kriWa
Seikra da sunTqvac Seiguba, Tavi mxrebSi Camala, magram, am sifrTxilis miuxedavad,
mainc raRac xma gamoiRo, im xmebis sul ar msgavsi, rac mas axla aSinebda. es, rom
gaigona, don kixotma ikiTxa:
    _ sanCo, es risi xma aris, Tu ici?
    _ ra mogaxsenoT, batono, _ miugo sanCom. _ uTuod axali ram ambavia: xom
mogexsnebaT, yvela faTeraki da ubedureba yovelTvis Tviseburad iwyeba.
    mere erTxelac kidev scada bedi da survili ise marjved Seasrula, rom samZimo tvirTi
mTlad Cumad moiSora Tavidan. magram raki sanCo don kixots zed mikroda, imitom
SeiZleboda, suni ara scemoda mas. Cvens rainds iseTive maxvili ynosva hqonda, rogorc
smena. igrZno Tu ara suni, ficxlav cxvirze TiTebi moiWira da sanCos daRrejiT uTxria:
    _ rogorc gatyob, sanCo, axla Sen weRandelze ufro geSinia.
    _ diax, batono, Zalianac meSinia, _ miugo sanCom _, magram raze matyobT, rom
weRandelze Zlier meSinia?
    _ imaze, rom uwindelze axla ufro metad gdis suni da eg suni muSkambrisas rodi
hgavs.
    _ es savsebiT SesaZlebelia, _ miugo saWurvelmtvirTvelma; _ magram ra Cemi bralia?
isev Tqveni bralia, rom am udabur alags da klde-RreSi udroo dro momiyvaneT.
    _ oriode nabijze gamSordi, Cemo megobaro, _ uTxra don kixotma da Tan isev iWerda
cxvirze TiTebs _ kvlav gafrTxildi, da nu daiviwyeb, egeTi Seuracxyofa aRar makadro, metis
pativiscemiT momepyar. ueWvelia, agre imitom gabriyvdi, rom ubralod da Tavisuflad
gekidebi.
    _ xom ara goniT, batono, iseTi ram Camedinos, rac ar unda Camedina? Tund
sanaZleos davdeb, _ wamoaZaxa sanCom.
    _ kmara, kmara! magaze laparaks Tavi davaneboT, _ uTxra don kixotma _ umjobesia
xeli ar axlo Sens namoqmedars, Cemo megobaro.
    batonma da msaxurma aseT saubarSi gaatares Rame. da roca sanCom gaTeneba
SeamCnia, rosinants borkili frTxilad Semoxsna da TviTonac nifxavi Seikra. Tumca rosinanti
Tavisi bunebiT arasodes mkvircxli cxeni ar yofila, magram, Tavi, rom Tavisuflad daigula,
TiTqos gaexardao, welSi gaimarTa, wina fexebis bartyuni da tokva daiwyo don kixotma es
ambavi karg niSnad miiCnia da imwamsve saSineli faTerakebis Sesaxvedrad gamgzavreba
daapira amasobaSi gfenda kidec da don kixotma ganTiadis ciag sinaTleze dainaxa, rom
wablis didroni xeebis CrdilSi imyofebodnen braxuni mainc moismoda; magram imis mizezs ki
jer vera xedavdnen. axla ki erTi wamic aRar dayovnda, rosinants dezi hkra, Tavis
saWurvelmtvirTvels kvalad gamoeTxova, weRandeliviT ubrZana sami dRe Rame ecada
misTvis da Tu am xanSi ar dabrundeboda, maSin im saSinel faTerakSi nebiTa RvTisaa
daRupulad CaeTvala. kvlav moagona sanCos dulsineasTan SenaTvali, sTxova Tavis
jamagirze arxeinad yofiliyo da daarwmuna, rom Sinidan wamosvlamdis anderZSi Cavwere,
rac jamagiri gergeba, uklebliv Cagabarono bolos esa Tqva raindma Tu RmerTma axla
gadamarCina, Cemo sanCo, maSin uciloblad SegiZlia Seni Tavi amTaviTve kunZulis
mflobelad gasTvaloo. Tavisi keTili da saTno batonis am gulsaklavma gamoTxovebam
sanCos metad auCuya guli da Tvalze dac cremlebi momgvara darCenas ara Tanxmdeboda
da masTan samudamod xlebas Tovda, vidre am saSinel faTeraks ar daasrulebda (sanCo
pansas am cremlebisa da patiosnuri da sulgrZeli wadilis mixedulobiT am ambis mwerali
daaskvnis, rom igi bunebiT gulkeTili kaci iyo, dabali wodebisa arc iqneboda da yovel
                      109
SemTxvevaSi mainc Zveli modgmis qristianebs miekuTvneboda.
    sanCos TanagrZnobam da cremlebma don kixots guli moulbo, magram wadili ki ver
Seacvlevina. erT wamsac aRar SeCerebula da ficxlav iqiT gaemarTa, saidanac daucxromeli
raxaruxi da wylis Sxuili moismoda sanCo ukan misdevda, Cveulebrivad qveiTad da Tavis
WirSic da lxinSic ganuSorebeli viri sadaviT myavda wablis xeebs, rom gascildnen, Cveni
faTerakebis maZebarni erTs farTo velze gavidnen da maRali klde dainaxes, saidanac
xtomiT da SxuiliT Camodioda CanCqeri kldis ZirSi raRac ubadruki qoxmaxebi idga,
garegnobiT ufro nangrevebis minamgvani, da sanCo, rom raxaruxma Se amina. is raxaruxi
swored iqidan gamo dioda. am raxaruxma da wylis Sxuilma rosinants daafrTxo, magram don
kixotma dauyvava da alersiani sityvebiT daamSvida, im SenobebTan axlo miiyvana, Tan ki
Tavis Tavs satrfos abarebda da Cveulebisamebr SesTxovda am saSinel wamSi mis
Sesawevneblad fxizlad yofiliyo; amasTanave RvTis Sevedrebasac ar iviwyebda. sanCo kidev
kudiskud miyolis dros wamiswam kiserCaweviT rosinants mucelqvevidan cdilobda rogorme
daenaxa, Tu ra iyo, rom mTeli Ramis ganmavlobaSi aseT SiSsa da ZrwolaSi amyofebda mas
am yofiT raindma da saWurvelmtvirTvelma, rom asiode nabiji gaiares, wvetian kldes gars
Semouares, da cxadad dainaxes im jojoxeTuri braxunis mizezi, mTel Rames, rom aTasgvar
saSiS fiqrebSi agdebda maT Tu marTali ginda gaigo, mkiTxvelo, da igi ar gagabrazebs, arc
Segawuxebs, icode, rom gveli is vai-vaglaxi, Cven gmirebs Tavs, rom gadaxda, samTelavos
eqvsi Carxis rig-rigad dartymis raxuni iyo.
    es, rom don kixotma dainaxa, feri ecvala da ise gaxda, TiTqos saSineli simaRlidan
Camovardao. sanCom Tavis batons Sexeda: igi TavCaqindruli idga, saSinlad areuli da
darcxvenili raindma Sexeda sanCos: imas kidev loyebi gahbervoda Wifxvisagan, lamis
gaskdeso, ise vai-vaglaxiT imagrebda sicils. Tumca am wams don kixoti daRonebuli iyo,
mainc sanCos sasacilo saxe, rom dainaxa, gaeRima: maSin saWurvelmtvirTvelmac, raki
batonis Rimili dainaxa, Tavis Sekaveba saWirod aRar scno da iseTi xarxari morTo, kinaRam
Signeuli ar amoayrevina. oTxjer daisvena da oTxjerve xelaxlad daiwyo sicili. don kixoti
imasac da Tavis Tavsac jandabas gzaniRa. metadre maSin gabrazda, rodesac sanCom misi
xmiTa da kiloTi daiZaxa.
    _ `icode, Cemo megobaro, sanCo, uzenaesis nebiT qveyanaze am rkinis saukuneSi
imitom davibade, rom oqros saukune aRvadgino; CemTvis arian gaCenilni udidesi
saSiSroebani, me momelian diadni Reawlni da ukvdavni saqmeni...~
    da am saxiT sityva-sityviT gaimeora, rac don kixotma uTxra mas, roca pirvelad es
raxuni gaigona. ra naxa, sanCo ase pirSi dascinoda, don kixoti ise gabrazda, rom sabralo
sanCos oriodejer Subis tari uTaqa zurgSi, da mere ise Ronivrad, rom Tu TavSi moxvedroda,
rac saWurvelmtvirTvels jamagiri ergeboda, ueWvelad misi memkeidreebisaTvis misacemad
dasWirdeboda. roca dainaxa, rom don kixoti aRar exumreboda da SiSi mieca, es alersi aRar
gaeorkecebina imisaTvis, sanCom mokvdinebuli xmiT da TiTlibazuri saxiT uTxra batons.
    damSviddiT, mowyaleo batono: gana vera xedavT, rom gexumrebiT?
    _ mec swored imitom ara vxumrob, rom Tqven xumrobT, _ upasuxa don kixotma. _
erTi aqeT mobrZandiT, batono molizRaro, da mipasuxeT: nuTu ggoniaT, am samTelavo
uroebis magier, rom saSinel faTeraks rasme Sevxvedrodi, ver gavbedavdi masTan
Sejaxebas da saqmis bolomdis miyvanas? gana mogzauri raindobis wodeba valdebulad
mxdis gavarCio saTelavi uroebi ra xmas gamoiRebs da sxva ram sagani kidev ra xmas?
maS, raa sakvirveli, rom saTel-sabegvebis xma, raica Cems dReSi arsad gamigonia, sxva
ram xmad miviRe? Tqven, xepre da briyvi, amisTana sabegvebSi xarT gamozrdilic da
aRzrdilic, ginaxavT kidec da amaTi xmac gagigoniaT, maS amaTi runi ratom ver gaarCieT?
dae, am wamSi es eqvsi sabegvi eWvs goliaTad gadaiqces da yeela saTiTaod gind erTad
Tavs damesxnen, Tu erT wamSi yvela yiramala ar gadavatrialo, maSin, ramdenic geneboT,
imdeni damcineT.
                     110
    _ kmara, Cemo keTilo batono, _ uTxra sanCom; _ davaSave, rom zedmeti sityva
gagibedeT. magram vifiqre, cotas vixumreb-meTqi. raki axla Cveni Serigeba moxda da
faTerakic ase keTilad gaTavda (RmerTma qmnas, yvela Cveni faTeraki ase bednierad
gaTavdes xolme), erTi mibrZaneT, gana SemdgomSi saTqmeli da salaparako arisda Tanac
sasacilo, Cveni wuxandeli SiSi, rom gavixsenoT? Cemi mainca, Torem Tqven xom arasodes
arafrisa ar geSiniaT!
    _ Tanaxma var, rom rac mogvixda, marTla, cota ar iyos sasaciloa, _ miugo don
kixotma. _ magram ar mesmis: ra saWiroa amaze laparaki? vinc Sengan mag ambavs
gaigonebs, gana imdeni mixvedra yvelas eqneba, rom yvelaferi sworad gaigos da Rirseulad
daafasos?
    _ ho, diax, rogorc Tqvenma Subma Rirseulad an adgili daafasa, sadac momxvda, _
miugo sanCom, _ Tqven me TavSi damiRerReT, magram Cemi gamCenisa da simardis
wyalobiT zurgSi momxvda. eh, rac iyo-iyo. garecxvis dros yvelaferi waiSleba qveyanaze
yvelafers iviwyeben da amasTanac tyuilad xom ar aris naTqvami: visac uyvarxar, is gitirebso.
mere kidev, didi batonebis Tviseba iseTia, rom ver gagiwyrebian da Semdeg axali SarvliT
dagasaCuqreben. joxiT nacem msaxurebs riT daasaCuqreben xolme ar vici, magram imaSi ki
metismetad var darwmunebuli, rom mogzauri raindebi Taviani saWurvelmtvirTvelebs
lazaTiani mijoxvis Semdeg zRvaSi kunZuls an xmeleTze rame samefos uwyalobeben xolme.
    _ marTlac! iqneb bedma da iRbalma saqme ise Seatrialos rom yvela Seni sityva
marTali gamodges sakvirveli ar aris, rom Seni naTqvami aRsruldes, sanCo, _ warmoTqva
don kixotma. amJamad Cemi gabrazeba momiteve. mofiqrebuli kaci xar da Zalian kargad
gesmis, rom ganrisxebis Jams adamiani Tavis pirveli aRelvebis dros pasuxs ar agebs. xolo
axla amas getyvi, sanCo, da gafrTxileb, Semdeg metismet baass nu gamimarTav xolme,
radganac arc erT saraindo wignSi ar wamikiTxavs, _ wakiTxviT ki bevri wigni wamikiTxavs, _
rom visme ybed saWurvelmtvirTvels Tavis batonisaTvis imdeni elaparakos, ramdensac Sen
melaparakebi. me vfiqrob amaSi oriveni varT damnaSaveni. Sen imiT, rom sakmao pativs ara
mcem da mec imiT _ ise ver mogeqeci, rom pativi mqonoda Sengan. amadisis
saWurvelmtvirTveli gandalini gaixsene, Tumc naxevarkunZulis batonad Seiqna, uimisod
arasodes ar elaparakeboda xolme Tavis batons, Tu ar qudmoxdili da more turqueso Tavdaxril-
welmoxrili, an kidev don galaoris saWurvelmtvirTveli gasabali moigone, rarigad mokle ena
hqonda: krints ar iRebda da yvelgan ise mdumare iyo, rom am Cinebuli da WeSmariti istoriis
avtori mxolod erTxel ixseniebs mis saxels da isic maSin, raTa aRniSnos es misi gasaocari da
saTno Tviseba _ mdumareba, yvelafer aqedan unda daaskvna, sanCo, rom saWiroa batonsa
da msaxurs Soris, xelmwifesa da qveSevrdoms Soris, raindsa da saWurvelmtvirTvels Soris
raime garCeva icode. amitomac Cven gTxovT, amieridan ufro meti pativiscemiT movepyraT
erTmaneTs da Tavi vaneboT sisuleleebs. amasTan Tqvens Tavs neba aRar misceT Cvens
winaSe raime Tavneboba da lazRandaroba gaswioT. radgan, Tu raimeTi gagvarisxebT,
rogoradac ar unda gamoixatos Cemi risxva, mainc vai litris brali. rac jildo gaqvT dapirebuli,
Tavis droze mogecemaT, manam ki, TviTonac kargad iciT, rom Seni jamagiri ar
dagekargeba.
    _ Tqveni neba aRsruldes, _ miugo sanCom. _ yvelaferi es Zalian kargia, magram, erTi
es mibrZaneT (vinicobaa gansakuTrebul ram jildos ver veRirso da Cemi samsaxuri marto
jamagiris anabara darCes), kargi iqneboda mcodnoda, Zvels droSi raindTa
saWurvelmtvirTvels ramdeni hqonda dadebuli jamagiri da ra vadaze eZleoda xolme _
TveobiT, Tu rogorc kalatozebs _ dRiurad?
    _ ara mgonia, _ miugo don kixotma, _ rom Zveli drois saWurvelmtvirTvelebs gadaWrili
ram jamagiri hqonodeT, vgoneb, muqTad msaxurebdnen; da Tu Cems anderZSi jamagiri
gadagiWer, es mxolod imitom, rom ar ici, ra SememTxveva; RmerTma uwyis am ubedur
droSi rogor Sexedaven raindobas da ra bedi moelis mas. iseT ubralo saqmeze ki, rogorc Seni
                      111
jamagiria, saiqios pasuxisgeba srulebiTac ar meWaSnikeba. merwmune, sanCo, arc erTi gza
iseTi ekliani da Zneli ar aris, rogoric is gza, romelzedac faTerakebis maZebarni mimodian.
    diaxac! _ Tqva sanCom, Tu saTelavis sabegvebmac ki iseTi uSiSari mogzauri raindi
SeaSfoTa, rogoric Tqvena brZandebiT, magram amieridan arxeinad brZandebodeT, rame
xumrobis saTqmelad pirsac ar gavaReb da Tu krinti davar imasac imitom vizam Cemi
namdvili batonisa da senioris patiosneba vaqo da vadido.
    _ kargsac izam, _ uTxra don kixotma, _ imitom, rom Tqveni mSoblebis Semdeg
umetesi pativiscemis Rirsi Tqveni batonebi arian, radganac imaTac mSoblebis msgavsi
ufleba da movaleoba aqvT Tqvenze.
                     Tavi XXI

    romelic mogviTxrobs diad faTerakebs, mambrinis Zvirfasi CaCqanis dapyrobas
      da masTan sxva ambebs, Cvens uZlevel rainds rom SeemTxva

      am dros winwkvla daiwyo da sanCo im samTelavo qarxanaSi Sefarebas apirebda,
magram don kixots, wuxandeli oinis Semdeg, is qarxana iqamdis SeezizRa, rom TvaliT
dasanaxavadac ar undoda. rosinanti moatriala da Tavis saWurvelmtvirTveliT guSindelis
msgavs gzaze gamovida. am gzaze male viRac cxenosani dainaxa, romelsac Tavze
oqrosaviT brWyviala raRac exura. es rom dainaxa, sanCos miubrunda da uTxra:
    _ sanCo, mgonia, iseTi andaza ar aris, WeSmariti azri ara hqondes: anki, marTlac,
andaza ra aris, Tu ar gamocdilebisgan gaskvnili WeSmariteba. es metadre im andazaze
SeiZleba iTqvas, romelic ambobs: `erTi kari, rom miixureba, meore gaiRebao~. marTlac, Tu
bedma guSin erTi faTerakis kari dagvixSo, sabegvebis raxuniT Tu mogvatyua, dRes meore
faTerakis kars gviRebs _ ufro ukeTesisas da advilisas da Tu axla am karebSi ver movaxerxe
Sesvla, mxolod Cemi danaSauli iqneba da im danaSaulSi verc im qarxnis ucno bloba
gamamarTlebs da verc Ramis sibnele. amas imitom geubnebi, sanCo, rom, Tu ara vcdebi,
ager Cvensken viRac, rom modis, imas swored mambrinis CaCqani xuravs, romlis gamo, Sen
ukve ici, fici damidvia.
    _ RvTis gulisaTvis, mowyaleo batono, kargad moifiqreT, rasaca brZanebT, _ miugo
sanCom, _ da metadre, ris qmnac gwadiaT. RmerTmani, sulac aRar mexaliseba xelaxlad
samTelavo sabegvebis msgavs rasme SeveCexoT, gonebas mTlad gamogvibneven.
    _ eSmakma ki waiRos Seni Tavi! _ dauyvira don kixotma. _ erTi miTxar, sabegvsa da
CaCqans Soris saerTo ra aris?
    _ ra mogaxseno, _ miugo sanCom, _ uwindeburad, rom laparaki SemeZlos, iseT
sabuTebs warmogidgendiT, rom Tqveni Secdoma cxadad dagenanaT.
    _ gana SesaZloa, rom Cems sakuTar sityvebSi vcdebode? _ hkiTxa don kixotma. _
erTi miTxar, Se sazizRaro moRalatev, gana im rainds vera xedav, oqros CaCqani, rom
xuravs da Cvensken modis lurja cxenze mjdomi?
    _ RmerTmani, me marto imasa vxedav, _ miugo sanCom, _ rom aqeT viRac kaci
modis, iseTsave lurja virze zis, rogoric es Cemi viria da Tavzedac raRac brWyviala xuravs.
    _ eg raRac swored mambrinis CaCqania, _ Seutia don kixotma. _ ganze gadeq da imis
pirispir martod damtove. me Sen dagananeb, rogor sityvis uTqmelad da drois daukargavad
davisakuTro is Cemi didi xnis sasurveli CaCqani.
    _ ganze gadgoma Cemi xelobaa, _ butbutebda sanCo, _ mxolod vimeoreb, RmerTma
qnas, rom es TavSava balaxis yvavilebi aRmoCndes, magram ise ara hqnaT, rom axal
sabegvebs SeeCexoT.
    _ Cemo Zmobilo, ar giTxar yurebs nu mixvret mag SeCvenebuli sabegvebiTa-meTqi! _
dauWyivla don kixotma, _ Torem RmerTsa vficav... magram dauficebladac damijereb, suls
amogxdi.
                      112
    raki don kixoti metad gabrazda, sanCos SeeSinda, Cemma batonma muqara marTla
ar amisruloso, da xma gakminda.
    axla isa vTqvaT, is ra raindi iyo, don kixotma rom dainaxa rogor cxenze ijda da ra
CaCqani exura. sadac axla Cveni raindi imyofeboda, im midamoebSi ori erTmaneTis
maxloblad mdebare sofeli iyo. erTs, ufro momcroSi, arc afTiaqi iyo da arc dalaqi; meoreSi ki,
ufro modidoSi _ erTic iyo da meorec modido soflis dalaqi Tavis xelobiT orive sofels
emsaxureboda da amJamad im momcro sofelSi midioda erTi avadmyofisaTvis sisxlis
gamosaSvebad da meore kargamyofisaTvis wveris mosaparsad. am saqmeze mimavals Tan
sadalaqo TiTbris Tasi mihqonda: gzaze wvimam mouswro da, rom qudi ar gafuWeboda.
albaT axali exura, zed Tasi wamoepirqvavebina. es Tasi ise kargad iyo gawmendili, rom
mzeze kriali gahqonda. rogorc marTla sanCom Tqva, lurja virze ijda; don kixots ki is viri
lurjxalebian cxenad moeCvena da TviTon dalaqic _ oqros CaCqnian raindad miiRo. rac ki mis
Tvalebs eucxoeboda, Tavis gonebaSi ficxlav sxvadasxva saraindo sagnebad gardaqmnida
da Tavis sulelur fantaziebs Seufardebda xolme. moaxlovda Tu ara sabralo dalaqi, don kixoti
xmaamouRebliv iseTi siswrafiT mivarda mas, ra siswrafec rosinants simardisagan
SeiZleboda, da surda erTi Tvalis daxamxamebaSi SubiT gaegmira igi. ase mkerdi-
mkerdTan Sesajaxeblad gaqanebulma Sehyvira dalaqs:
    _ daicav Tavi, sacodavo qmnilebav, an nebiT moSec, rac simarTliT me unda
mekuTvnodes.
    sabralo mowinaaRmdege am moulodneli raRac moCvenebis SeteviT SeSvebuli
swrafad viridan Camovarda. mere wamoxta, rac Zali da Rone hqonda, mindvrisken mokurcxla
da iseTi dafeTebuli garboda, qaric ver mieweoda. im sirbilSi Tasi Camouvarda Zirs da don
kixotsac es undoda. amitomac daiZaxa: `Wkviani yofila es warmarTi, swored ise moiqca,
rogorc wavma icis, roca | monadire daedevneba xolme, gaqceuli, bunebiTi alRos CagonebiT,
TviTonve moikvnets da gadaugdebs xolme im nawils, risTvisac imas monadireni sdevnian~.
don kixotma sanCos ubrZana miwidan CaCqani aeRo: saWurvelmtvirTvelmac aasrula es
brZaneba, da Tasi, rom xelSi awona, daiZaxa:
    _ RmerTsa vficav, ara uWirs ra am Tass, rva reali ise Rirs, rogorc erTi maravedisi.
    esa Tqva da Tasi batons gadasca, imanac maSinve Tavze daixura. pirvelad didxans
atriala yovel mxareze, rom saybeurebi epovna. magram raki vera ipova-ra, gajavrebulma
wamoiZaxa:
    _ albaT im urwmunos, vis Tavzedac pirvelad es Cinebuli CaCqania gakeTebuli, karga
mozrdili gogra hqonia, magram yvelaze samwuxaro is aris, rom am CaCqnisa naxevariRa
gadarCenila.
    amis gamgone sanCom sicili veRar Seimagra, magram, roca moagonda, rom don
kixots imis sicili mudam ar egunebeboda da brazobda, Tavi male Seikava.
    _ ras icini? _ hkiTxa don kixotma.
    _ imas vicini, _ miugo sanCom, _ rom karga zorba Tavi unda hqonoda am CaCqanis
pirvel patrons da CaCqanic ise Zalian hgavs dalaqis Tass, rogorc erTi wveTi wyali meoresa.
    _ ici, sanCo, _ uTxra don kixotma, _ me mgonia, es Cinebuli, mojadoebuli CaCqani
raRac araCveulebrivi SemTxvevis gamo iseT briyvs vismes Cavardnia xelSi, rom amis
Rirseba kargad ara scodnia da raki unaxavs bajaRlo oqrosiao, auRia, amis naxevari
gadaudvnia da fulad uqcevia; amitomac es CaCqani marTlac Tass damsgavsebia. magram
es araferia, _ iyos, rogorc aris: amisi fasi kargad vici da misi cvlilebac ar mawuxebs.
amasTanave, sadac ki sofelSi mWedeli Semxvdeba, ise gadavaerTebineb, rom mWedlebis
RmerTisagan brZolis RmerTisTvis gamokveTil CaCqansac ar dauvardes. manam ki sul
araraobas esec sjobia. me Tu sadme kidev qvebi damiSines, karg samsaxurs gamiwevs.
    _ diax, _ uTxra sanCom, _ Tu mtrebma SurduliviT qvebi ar dagiSines, rogorc im ori
didi laSqris brZolis dros iyo, ybebi, rom TiTqmis erTianad dagalewes da im saswaulmoqmedi
                      113
balzamis WurWelic migimtvries, me, rom Signeuli kinaRam erTianad amomanTxevina.
    - im balzamisTvis Zalian ara vwuxvar, _ miugo don kixotma, _ Sen xom ici, sanCo,
rom misi Sedgeniloba kargad maxsovs.
    _ mec Zalian kargad maxsovs, _ daumata sanCom, _, magram miwam aqve miyos
piri da Tan Camitanos, Tu rodisme axlo mivekaro. amasTanac, marTali, rom vTqva, sulac ara
mgonia, me is damWirdes odesme: amieridan yvela Cemi xuTive grZnobiT im
mecadineobaSi viqnebi, arc vinme davWra da arc visganme viyo daWrili: oRond imis pirobas
ki ver davdeb, imgvar oins avcde, Se Cveneul sabanze, rom maxtunebdnen, es iseTi
ubedurebaa, Tavidan verafriT ver aicdens kaci da Tu rodisme amisTana xifaTSi gaeba, isRa
rCeba, mxrebi SeikumSos, suli Seigubos, Tvalebi daxuWos da sabans gahyves.
    _ sanCo, cudi qristiani yofilxar, _ SeniSna amaze don kixotma, _ nawyen obis
daviwyeba da Sendoba ar gcodnia. icode, patiosani, keTili guli maxeT ubralo celqobas
arafrad Caagdebs. erTi miTxar, romeli fen, mogglijes, romeli gverdi Cagimtvries, an ra Tavi
gagitexes, rom is xumroba veRar gadaiviwye? aqamdis rogor ver gagigia, rom is mxolod
xumroba da dros gatareb, iyo da sxva araferi? sayuradRebo ram, rom yofiliyo, gana
magiero, gadauxdelad gavuSvebdi, ukan ar davbrundebodi da imaze uares dRes ar
davayenebdi, rac berZnebma troas daayenes, elenes motacebisaTvis samagieros, rom
uxdidnen: Tumca, mogonebaze, isic unda vTqva. is elene axla, rom yofiliyo, an dulsineas
qveyanaze im dros ecxovra, is berZnis qali silamaziT saxels Tavis dReSic ver gaiTqvamda.
    Semdeg Tavi maRla aswia, zecas me xeda da Rrmad amoioxra. xolo sanCom ki
uTxra:
    _ egre iyos, Tu brZanebT, sabanze is Cemi aqnev-daqneva xumroba iyoo, dae,
xumroba iyos: CemTvis axla mainc sul erTia, veRar vuSveli, magram imas ki mogaxsenebT,
rom xumroba iyo, Tu ar iyo, iseve Znelad gamova Cemi gonebidan, rogorc es Cemi mxrebi
Cemi tyidan ver gamovlen. magram axla amas Tavi davaneboT. erTi mibrZaneT, ra vuyo am
lurja cxens, gaWril vaSliviT rom lurja virsa hgavs, im martinisagan upatronod datovebuls,
vaJkacurad rom Zirs CamoagdeT. viliadegoze swrafad garboda. ara mgonia am Tavis
iovelisaTvis kidevRa dabrundes. am cxovels ki ara uWirs-ra, wverebsa vficav, dasawuni ar
aris.
    _ me Cveulebad ar maqvs, vinc vZlio, gavZarcvo kidec, _ miugo don kixotma. _
amasTanave raindebs wesad ara aqvT TavianT mowinaaRmdeges cxeni waarTvan da
qveiTad siaruli aiZulon, Tu brZolaSi TviTon ar gaufuWdaT cxeni. im SemTxvevaSi ki neba
aqvT Tavis mowinaaRmdegis cxeni davlad aiyvanon. amitom, sanCo, eg viria Tu cxeni, zed
rac aris aqve dastove, magis patroni rom aqedan wasulebs dagvinaxavs, ueWvelad
dabrundeba.
    _ RvTis winaSe ki, rom vTqvaT _ amis wamoyvana Zalian minda, an ara da gacvla
mainca. mgonia, Cems virs esa sjobdes, _ miugo sanCom. _ raindebis wesi metad sastiki
yofila. rom virSi viris gacvlasac ki krZalavs. neta es mainc vicode, kurtnis Secvlac ar
SeiZleba?
    _ namdvilad ar vici, _ uTxra don kixotma; es saeWvo SemTxvevaa. vidre namdvilad
gavigeb, Tu Zalian gesaWiroeba am jerobaze kurtnis Secvlis nebas gaZlev.
    _ ise Zalian mesaWiroeba, TiTqos TviTon Cemi zurgisTvis mindodes.
    raki Tavis batonisagan nebarTva miiRo, maSinve mutatio kapparum-i moaxdina, axal
kurtan-samkauliT ise morTo Tavisi viri, rom Tvali zed darCeboda adamians _ sanCos mainc
ase eCveneboda. amis Semdeg Cveni faTerakebis maZebarni, wmida mamaTagan
warTmeul sagzals Seeqcnen, zed im wyaros wyali daayoles, samTelavo manqanebis
sabegvebs, rom araxunebda, da es ise qnes, rom im barxanisken arc miuxediaT. ise
SeejavraT igi imRamindeli SiSisa da Zrwolis gamo.
    karga danayrebis Semdeg Cven rainds mrisxaneba gadaeyara da karg gunebaze
                      114
dadga. axla igi rosinantze Sejda, da radganac ar icoda, sad da risTvis unda wasuliyo (rogorc
WeSmaritma mogzaurma raindma), Tavis nebaze miuSva cxeni. sanCo Tavisi viriT ukan
gaedevna. Cveni faTerakebis maZebarni Saragzaze gamovidnen da alalbedze siaruli
ganagrZes, Tumca es aRar icodnen, es gza saiT midioda. sanCom didxans iTmina da bolos
Tavis batons ase moaxsena:
    _ batono Cemo, nebas momcemT mogaxsenoT rame? rac mdumareba mibrZaneT,
mas aqeT Cems kuWSi oTxi mSvenieri ambavi Calpa da axla kidev enaze mexuTe
mitrialebs; amis Caylapva ki Zalian meZneleba.
    _ miTxar, ra aris, magram mokled ki Tqvi, _ uTxra don kixotma, _ imitom, rom kargi is
aris, rac mokled iTqmis.
    _ maS mogaxseneb: ager ramdenime dRea, batono, daiwyo sanCom, _ TavSi
mitrialebs, rom veraferi xelsayrelia CvenTvis am udabur adgilebSi faTerakebis Zebna, aq rac
unda bevric gaimarjvoT, rac unda aTasgvar saSiSroebas SeejaxoT, mainc ara gamova-ra:
verc veravin naxavs Tqvens Rvawls da verc veravin mohfens imas qveyanaze. yvela Tqveni
Rvawli saukuno daviwyebas eZleva, es ki Tqveni wadilebisaTvisac sazianoa da Tqveni
mamacobisaTvisac. is ar emjobineba, mowyaleo batono, vinme imperatorisa an xelmwifis
samsaxurSi SexvideT, vinc romelime Tavis mters did oms upirebs, iq SeiZlebdiT
gamogeCinaT yvela Tqveni Rirseba, didi vaJkacoba da kidev ufro didi Wkua. is xelmwife,
visac Cven samsaxurs gavuwevdiT, kargadac dagvajildoebda, visac ra gvergeboda, da
amasTanave iq albaT mwignobarnic moipovebodnen, rom Tqveni Rvawli aeweraT da
STamomavlobisaTvis gadaecaT. Cemze aRaras vambob: Cemi Rvawli da saqmeni
saWurvelmtvirTvelis didebis wres iqiT ar midis, Tumca gavkadnierdebi da vityvi, rom, mgonia,
saWurvelmtvirTvelebis sagmiro saqmeTa aRwerac rom Cveulebad iyos miRebuli, Tqveni
mwerlebi mec maRirsebdnen TavianT yuradRebas... arc me davrCebodi imaTgan pirSi
Calagamovlebuli...
    _ Seni azri urigo rodia, sanCo, _ upasuxa don kixotma, _, magram saqme is aris, vidre
sadac Sen mogsurvebia, Tavs amovyofdeT, qveynierebaze cotaodeni xetialia saWiro, rom
saxeli movixveWoT. romelime didi monarqis sasaxleSi gasasvlelad saWiroa raindma Tavisi
RvawliT iseTi saxeli da dideba moixveWos, rom sataxto qalaqis kars gadaabijebs Tu ara,
qalaqis bavSvebi gars Semoexvivnon da uyvirodnen: `es aris mzis raindi, anu gvelis raindio~.
anu kidev sxva ram raindi, _ ese igi is saxeli uwodon, ra saxeliTac didi saxelovani saqmeebi
Caudenia. `ai is, _ ityvian isini, _ orTabrZolaSi Zalovani da saSineli falavani brokabruni rom
daamarcxa, ai is, vinc gafanta usaSinlesi grZneulebaSi, romliTac moxibluli sparseTis didi
mamluqi cxraas wels itanjeboda~. ase Seaqeben da mis diadsa da sagmiro saqmeebs mTels
qveyanas mosdeben. am bavSvebisa xalxis brbos yiJinas im qveynis xelmwife, rom
gaigoneb, Tavis sasaxlis sarkmelSi gadmodgeba da raindis danaxvamde abjris feriT da farze
warwerili deviziT aucileblad icnobs mas da xmamaRla SesZaxebs: `ariqa, Cveni karis yvela
raindo, gamodiT, raindobis mSvenebas miegebebiT, aw rom gviaxlovdeba~. da am mefis
brZanebT, kvla raindi egebeba mas, TviTon mefec kibis naxevramde Camodis. stumar rainds
gadaexveva, gulSi magrad Caikravs da mere pirze kocniT miesalmeba mere xels dauWers
da dedoflis palataSi waiyvans. iq Cvens rainds dedofali Sexvdeba Tavisi infantaTi, romelic,
ueWvelia, iseTi mSvenierebisa da saTnoebis patroni unda iyos, rom qveyanaze badali ar
moepovebodes. mere is moxdeba, , rom infanta morcxvi TvalebiT Sexedavs rainds, xolo
raindi _ infantas, da erTmaneTs isini ufro RvTaebriv arsebad eCvenebian, vidre kacobrivad.
wamsve orives uneblieT siyvarulis mwvave talRebi moicaven da mWmunvarebT
gulgangmiruli iwyeben fiqrs, Tu TavianTi gulisTqma, survili da mwuxareba erTmaneTs rogor
gauziaron. Semdeg, rasakvirvelia, rainds dedoflis palatidan gaiyvanen da sxva didmSvenier
darbazSi gauZRvebian, iq saWurvels moxsnian da Casacmelad Zoweulis mantias
miarTmeven. Tu igi Tavis abjarSi mSvenieri iyo, am tanisamosSi ukeTesi gamoCndeba.
                       115
saRamo dgeba: raindi mefe-dedofalTan da infantasTan erTad vaxSmobs: infanta ar aSorebs
Tvals, SeparviT umzers da isic agreTve malviT Sexedavs xolme, radgan, rogorc ukve vTqvi,
is qali Zalian Wkviania da frTxilobs. vaxSami, rom gaTavdeba da sufras aalageben, darbazSi
sazizRari patara qondriskaci Semodis, ukan mSvenieri banovani mosdevs, aqeT-iqiT ori
goliaTis TanxlebiT. da is banovani winadadebas iZleva: erTi ram saqme Seasrulon _ Zveli
drois brZenis xangrZlivi SromiT mogonili, pirobiT, rom, vinc imas Seasrulebs, mTels
qveyanaze upirveles raindad iqneba cnobili.
    mefe maSinve karis raindebs ubrZanebs TavianTi ZalRone scadon. isini mefis
brZanebis aRsrulebas cdiloben, magram arc erT maTgans am saqmis Sesrulebis Rone ara
aqvs maSin is ucxo raindi wamodgeba da im saqmes Seasrulebs. amiT is raindi ufro didebiT
imoseba, rac infantasac Zalian axarebs es sixaruli TiTqos mas jildod uxdeba, rom aseTi
saxelovani kaci Seiyvara. am ambavSi yvelaze ukeTesi is aris, rom im mefes Tu mTavars,
anu vinc unda iyos, didi omi aqvs atexili sxva, misebr Zlier mefesTan. es stumari raindi,
ramdenime dRe mis sasaxleSi yofnis Semdeg, mefes fxovs, neba uboZos im omSi
samsaxuri gauwios. mefe sixaruliT Tanxmdeba da raindic am wyalobisaTvis xelze
mowiwebuli amboriT madlobas uxdis. imave Rames raindi midis rom Tavis axal gulis vards,
mis momxiblavs infantas gamogTxovos da baRSi misi sawoli oTaxis serserodan eTxoveba.
raindma ukve icis misi bina, radgan infantas erTi mesaidumle qalis SemweobiT ramdenjerme
kidec unaxavs da usaubria masTan. raindi Rrmad oxravs, infantasac guli misdis.
mesaidumle qali wylis mosatanad garbis, magram Sens mters, mas, rom elda ecema, roca
dainaxavs, rom gaTeneba daiwyo. SiSobs am samijnuro saqmeSi Suakacoba ar
gaumJRavndes da Tavis qalbatonis umankoebasac Cirqi ar moecxos. bolos infanta gonze
mova, serseroSi Tavis TeTr xels gauwvdis rainds, raindic Tvalcremliani aTasjer daukocnis
xels da mSvenieri mijnurni erTad moifiqreben, Tu erTmaneTs Tavisi avi da kargi ambavi ra
saSualebiT auwyon xolme. infanta rainds Cqara dabrunebas emudareba, raindic aTas fics
udebs, rom imis Txovnas ar daiviwyebs. erTsac kidev ukanasknelad eamboreba xelze da
ubedur infantas iseTi areuli da gatanjuli ganSordeba, rom kinaRam iqav ecema mkvdari.
daRonebuli raindi Tavis oTaxSi dabrundeba, loginSi ecema, magram ganSorebis dardi ar
daaZinebs. dilaze adrianad midis, surs mefe-dedofals da infantas gamoeTxovos, magram
mefe-dedoflisagan Seityobs, rom qali SeuZlod aris da gamosaTxoveblad gamosvla ar
SeuZlia. raindi imis avadmyofobas Tavis wasvlas miawers, guli metad auCqroldeba da ise
Zlier aris aRelvebuli, rom lamis Tavis saidumlo gamoamJRavnos. infantas mesaidumlec
iqvea, yvelafers Tvalyurs adevnebs da, rac rainds stanjavs, missave TvalebSi kiTxulobs,
yvelafers infantas gadascems. xolo es ukanaskneli Tvalcremliani mousmens da eubneba,
rom imisaTvis ubedureba is aris, _ ar icis is Cinebuli raindi vin aris, mefis STamomavlobisaa,
Tu ara? mosamsaxure qali arwmunebs infantas, rom iseTi vaJkacoba da zrdiloba, rogoric im
raindma gamoiCina, mxolod mefis STamomavali adamianebis Sesaferiao; daRonebuli mefis
asuli amiT cotaTi moilxens da Tavis dardis gulSi Camarxvas ecdeba, rom mSoblebma
Wmunvis mizezi ar gaugon. amiT gamxnevebuli mesame dRes sasaxlis darbazSi gamodis.
es rom aq am yofaSia, raindi brZolis velze ibrZvis, mefis mtrebs amarcxebs, gamagrebul cixe-
qalaqebs ipyrobs, mravaljer imarjvebs da bolos sasaxleSi brundeba; mefis asulis sanaxavad
modis, sadac uwin inaxulebda xolme, da Tavisi didi samsaxuris jildo, infantas mama-mefes
rom gauwia, qalsa sTxovs colad. mefe rainds uars eubneba, radganac misi vinaoba ar icis.
maSin raindi an moitacebs infantas, an rogorme sxvebr axerxebs saqmes da mainc misi
meuRle Seiqneba. SemdegSi mefes misi siZeobiT Tavic moaqvs, radgan saxelovani raindi
didi da Zlieri xelmwifis Svili aRmoCndeba: ar vici ki, romeli saxelmwifosi, _ vfiqrob, is
saxelmwifo rukaze dac ar iqneba aRniSnuli. Tavis droze mefe kvdeba, infanta imis
memkvidreobas miiRebs da raindic, mokled, rom vTqvaT, mefed dajdeba. ai maSin raindi-
mefe, dapirebisamebr, ajildoebs Tavis saWurvelmtvirTvels da yvela imas, vinc am maRal
                       116
xarisxamde asvlaSi xeli Seuwyo. mere Tavis saWurvelmtvirTvels sefe qalsa rTavs colad,
ueWvelia, _ infantas mesaidumle rom iyo, imas, _ ra Tqma unda, igi pirveli xarisxis hercogis
asulia.
    _ hoo, aba swored mec eg minda, _ wamoiZaxa sanCom. _ hoi, biWo, maS axla
Cvenma xomaldma im samefosken wagviyvanos. swored mec eg minda, _ gaimeora
sanCom, _ da darwmunebulic var, yvela eg asec aRsruldeba, oRond Tqvenma patiosnebam
mwuxare saxis raindis saxeli ataros...
    _ Sen magis eWvi nu geqneba, sanCo, _ gaawyvetina don kixotma, _ imitom, rom
mogzauri raindebi samefo da saimperatoro taxtis safexurze, rogorc giambe, swored ase
adiodnen da axlac adian. CvenTvis mxolod isRaa saWiro, gavigoT rogorme, romeli qristian
an warmarT mefesa aqvs vinmesTan omi da asulic mSvenieri hyavs. magram dro jer bevri
gvaqvs da vidre romelime mefis sasaxleSi mividodeT, jer saxeli unda gaviTqvaT. marto erTi
ram mafiqrebs: vTqvaT, rom mefe vipovneT, omic gadavixadeT da mSvenieri aslic vnaxeT,
mec umagaliTo saxeliT saqveynod saxeli gaviTqvi; is mainc veRar momifiqrebia, Tu rogor
movaxerxo, rom mefis STamomavali viyo, an _ yovel SemTxvevaSi, imperatoris Soreuli
biZaSvili mainc gavxde? saqme is aris, rom rac unda sakvirvelnic iyvnen Cemi saqmeni,
uimisod mefe Tavis qals mainc ar momaTxovebs. xedav, sanCo, aqao da imperatorebTan
naTesaoba ara maqvs, rasac ki vaJkacobiT davimsaxureb, yvelaferma fuWad unda
Camiaros!? me mxolod es maSinebs. marTalia, gamoCenili da uZvelesi aznauris Svili var,
didi mamulic maqvs da SeuracxyofisaTvis Tu saCivari momixda, xuTasi sueldo sabriyvo
SemiZlia moviTxovo. iqneb isic moxdes, rom Cemi ambis damwerma brZenma Cemi
STamomavloba romelime mefis SviliSvilisagan gamoiyvanos, mexuTe an meeqvse TaobaSi
mainc. radgan, unda giTxra, sanCo, sagvareulo Sto da aznauroba ornairia: erTni _ mefeebisa
da mTavrebisagan swarmoebs da ramdenic Zirs Camodis, imdeni wvrildeba, ase, rom ganieri
Ziridan warmomavali, bolos, gadmobrunebuli piramidis msgavsad, wertilis odena xdeba.
meoreni ki mdabio da uCinari winaprebisagan warmomdgaran da SemdegSi safexuridan
safexurze zeviT ver adian, vidre saxelovanni ar Seiqnebian. mere ki TandaTan zeviT iweven:
saxelsa da didebas iZenen. amgvarad, sanCo, erTni imad gamxdaran, ranic ar yofilan, xolo
meoreni is yofilan, rac axla aRar arian. da radganac me, vin icis, im meore rigs vekuTvni,
urigo ar iqneboda Cemi odesme didi gamoCenili gvaris saxelovneba damtkicdes da Cemi
sasimamro mefe daakmayofilos; Tu ara da infantas ise TavdaviwyebiT unda vuyvarde,
Tundac wylismzidvelis STamomavalic viyo, mainc colad gamoyolaze uari ar miTxras, mamam
bevric, rom uSalos; maSin, ra Tqma unda, imis motaceba da sadme damalva damWirdeba,
vidre xani anu sikvdili misi mSoblebis risxvas ar gaaqarvebs.
    _ me mgonia, am SemTxvevisaTvis is andazaa zedgamoWrili, _ SeniSna sanCom, _
yvela gaqnili kaci, rom misdevs: `imas nurasodes nu moiTxov, ris warTmevac SegiZliao~.
Tumca isic unda vTqva, meore andaza ufro zedgamoWrilia: `Robeze gadaxtoma sjobs
amaod Tavis kanturso~. amas imitom vambob, rom, Tu vinicobaa baton mefes, Tqvens
simamrs, ver daviTanxmebT _ Tavisi qali mogaTxovoT, maSin, ra Tqma unda, meti aRar
gaewyoba-ra, unda moitacoT da sadme sando alagas damaloT, magram es aris cudi, rom
vidre mefes SeurigdebiT rogorme da samefo taxtze dajdebiT, Tqvens sawyal
saWurvelmtvirTvels SimSiliT kuWi gauxmeba didTa da mdidarTa wyalobiTa molodinSi, Tu
momavali misi meuRle, infantas mesaidumle sefeqali, motacebul infantas ar gamohyveba:
aba maSin dasWirdeba imas mTels Tavis sicocxleSi vai-vaglaxi, manam ZlivZlivobiT
zenaarsis SewevniT gvergeba gamefeba. da Tu is sefeqali motacebul infantas gamohyveba,
mowyaleo batono, gana ar SegiZliaT Tqvens saWurvelmtvirTvels maSinve miaTxovoT?
    _ viTom magas ra damiSlis? _ miugo don kixotma.
    _ maS isRa dagvrCenia, RmerTs mivendoT da mivyveT, saiTac bedi wagviyvans, _
uTxra sanCom.
                      117
    _ RmerTma qnas, yvela ise aRsruldes, rogorc me msurs da rogorc SenTvis aris
saWiro, _ daumata don kixotma. _ nuramc yofila CvenSi, vinc Tavis Tavs ar afasebs.
    _ madloba RmerTs, rom Zveli qristiani var, _ Tqva sanCom, _ grafad gaxdomisaTvis
ki, mgonia, esec sakmao iyos.
    _ sakmaozedac meti iqneba, _ uTxra don kixotma. _ raki mefe gavxdebi, Zveli qristiani
xar Tu ara, ver damiSlis, ufulod an samsaxuris gauwevlad aznauroba mainc giboZo. raki
grafis Rirsebas mogcem, maSinve warCinebuli raindi da aznauri Seiqnebi, mere ramdenic
unda ilaqlaqon borotma enebma, bolos mainc iZulebulni Seiqnebian warCinebul seniorad
gicnon.
    _ nuTu ggoniaT, mag raRac kapitulis damsaxureba ver movaxerxo? _ ikiTxa sanCom.
    _ Se ginda Tqva tituli da ara kapituli, xom? _ SeniSna don kixotma.
    _ dae, ase iyos, _ uTxra sanCom. _ vfiqrob, kargad Sevifereb warCinebas: dro iyo
Cems cxovrebaSi, erT amqarSi darajad viyavi da darajis tanisamosi ise mSvenoda, Cemma
mzem, yvelani erTxmad gaiZaxodnen, rom Cemi warmosadegobiT amqris meTauradac
kargad gamovdgebodi. maSin Tu ase iyo, aba Tqven TviTon gansajeT, batono, axla raRa
iqneba, ucxoqveyneli grafis msgavsad rom oqromkerdiTa da margalitebiT moqarguli
tansacmeli Cavicva, hercogis mantia wamovisxa? RmerTmani, maSin Cems sanaxavad axi
malis siSoridan daiwyeben denas.
    _ ise, erTob, RvTis winaSe, ara giWirs-ra, sanCo, miugo don kixotma, _ magram
wveris parsva xSirad dagWirdeba, Torem iseTi sqeli, WuWyiani da aburZgvnili wevri gaqvs,
rom Tu or dReSi erTxel mainc ar moiparse, Tofis gasrolis manZilze icnobs kaci Sens
STamomavlobas.
    _ Zalian Zneli kia, me Tqven mogaxsenoT, samudamo dalaqis daqiraveba, _ miugo
sanCom, _ magram ra gaewyoba _ ukan vatareb im dalaqs, rogorc randebs dasdeven
mejinibeebi.
    _ mere saidan ici, rom randebi mejinibeebs iaxleben xolme, _ hkiTxa don kixotma.
    _ axlave mogaxseneb, saidanac vici, _ miugo sanCom. _ ramdenime wlis win erT
sasaxleSi mTeli Tve yofna momixda da iq vnaxe erTi pawawina kaci, romelsac yvelani Zalian
did batons eZaxdnen. is rom sadme wavidoda, ukan kudiviT erTi viRac maCanCala cxeniT
misdevda xolme. erTxel vikiTxe, ratom mxarimxar ar dadian da erTi meores ukan rad
misdevs-meTqi, da ai swored maSin mipasuxes, is ukana winas mejinibeao. gamodis ase
yofila: randebis ukan Turme maTi mejinibeebi miCanCaleben. ai, batono, rogor gavige esa da
mas aqeT arc damviwyebia.
    _ ise marTali xar, sanCo, rom metic ar SeiZleba, _ uTxra don kixotma, _ da arxeinad
SegiZlia dalaqi dagdevdes ukan. yvela Cveuleba erTi meoris Semdeg SemoRebulia da ratom
ar iqneba, rom Sen iyo pirveli grafi, rom ukan dalaqi dagdevdes. amasTan, vinc pirsa
gparsavs, me mgonia, imas ufro meti ndoba ekuTvnis Cvengan, vidre vinc cxens gvikazmavs.
    _ maS, Cemi dalaqis dardi me momandeT, _ upasuxa sanCom, _ da Tqven ki imas
ecadeT, mefe gaxdeT da mec grafi gamxadoT.
    _ RvTis SewevniT imedi maqvs magas mivaRwio, _ uTxra don kixotma da zeviT rom
aixeda is dainaxa rac Semdeg TavSi iqneba moTxrobili.

                     Tavi XXII

    Tu rogor uboZa don kixotma Tavisufleba mraval ubedurs, romelTac iZulebiT
      mierekebodnen iqiTken, saiTac sruliadac ar undodaT wasvla.

   arabeTisa da lamanCis mwerali sad hamet benenheli Tavis am seriozul, darbaislur,
warmtac, dawvrilebiTsa da maxvilgonivrul istoriaSi mogviTxrobs, rom rodesac saxelovanma
                      118
don kixot lamanCelma da misma saWurvelmtvirTvelma sanCo pansam ocdameerTe TavSi
naambobi zemomoyvanili saubari gaaTaves, don kixotma aixeda da imave gzaze, romliTac
TviTon midioda, qveiTad momavali xalxis gundi dainaxa. Tormetiode kaci iqneboda,
xelebSekruli iyvnen da krialosnis marcvlebiviT yvelani erT jaWvze iyvnen mikrulni kiserze
gadacmuli rkinis rgolebiT. am gunds ori cxenosani da oric qveiTi mosdevda: cxenosnebi
kaJiani TofebiT iyvnen SeiaraRebulni, qveiTebi ki _ xmliTa da SubebiT. sanCom, rom eseni
da anana daiZaxa:
    _ ager katorRelTa gundi, mefis monebi, romlebic galereebze samuSaod mihyavT.
    _ rao? rogor Tu monebi mihyavT? _ ikiTxa don kixotma. _ nuTu mefe iZulebiT vismes
amuSavebs?
    _ me eg rodi miTqvams, _ miugo sanCom _ is mogaxseneT, rom es xalxi ganaCenis
ZaliT danaSaulisTvis galereebze mefes iZulebiT unda emsaxuros-meTqi.
    _ erTi sityviT, ganaCeniT aris Tu uganaCenod, Tqva don kixotma, _ sul erTia, am
adamianebs mierekebian, da isinic emorCilebian Zaldatanebas da skmaoa, rom iq Tavis
nebiT ar midian.
    _ diaxac, rom Tavis nebiT ar midian, _ miugo sanCom.
    _ maS Tu agrea, _ ganagrZo misma batonma, _ Cemi movaleoba unda Sevasrulo:
ubedurT unda vuSvelo da Zalmomreoba movspo.
    _ rasa brZanebT, batono, _ gaioca sanCom, _ nu daiviwyebT, rom marTlmsajuleba,
raica igive mefea, arc Zalmomreobs da arc Tu vismes Seuracxyofs, aramed mxolod
danaSaulsa sjis.
    am dros katorRelTa gundi Cvens faTerakebis maZebarT miuaxlovda da don kixotmac
didi TavaniT pkiTxa darajebs, iqneb ineboT, mamcnoT da ganmimartoT is mizezebi an sxva
raime sababi, ris gamoc am adamianebs ase Zalis ZaliT mierekebiTo. erTma cxenosanma
darajma miugo, rom eseni katorRelebi arian, mis udidebulesobas ekuTvnian da axla
galereebze migvyavso: esaa da es. amaze metis codna Cemi saqme araao.
    _ mainc mindoda TiToeuli amaTganis danaSauli gamego, _ daeJina don kixotma.
    amas ramdenime metad Tavaziani sityvac daumata, rom ufro vrceli pasuxi
eTqmevinebina. bolos meore cxenosanma dargma uTxra:
    _ Tumca am ubedur katorRelTa sia TiToeulis danaSauli aRricxviT Tana gvaqvs,
magram axla ara gvcalia aq dagidgeT, qaRaldebi amovalagoT da wagikiTxoT; sjobs, Tqveno
mowyalebav, mibrZandeT: rac gindaT, TviTon amaTa vkiTxeT da, Tu xalisi aqvT, gipasuxon.
magram am umaqnisT, rogorc yvela saZaglebis Cadeni xliso aqvT, ise arc imaze laparaks
dagzardebian.
    es nebarTva, rom miiRo (magram Tu gauWirdeboda, TviTonac miscemda Tavi Tavs
am nebas), don kixoti tusaRebs miuaxlovda da erT-erT imaTgans hkiTxa, ra danaSaulisaTvis
Cavardi aseT ubedurebSi da ase upatronod rad mihyevxaro?
    _ imitom, rom Seyvarebuli viyavi, _ miugo damnaSavem.
    _ kargia, Senma mzem, _ gaioca don kixotma; _ Tu yvela Seyvarebulebs galereebze
samuSaod gzavnian, maS yvelaze uwin iq me unda gavegzavne meniCbed.
    _ vai isaa, rom Cemi siyvaruli im juris rodia, rogorc Tqvena ggoniaT, _ miugo tusaRma.
_ me, Cemo batono, Cems sulze utkbesad erTi fuTa TeTreuli Semiyvarda da iseTi sinaziT
Cavikar gulSi, rom, Tu samarTals Zalad ar gamoeglija, mgonia, aqamdisac imis alersSi
viqnebodi. magram ver iqna: naqurdalio damiWires da Cemi saqme ise cxadi iyo, rom Cems
beWebze asi maTraxis moxvedras veRaraferma dauSala, da Tanac gamomicxades: Tu im
maTraxebs zed sami wlis gurapsac davumatebdi, maSin yvela angariSs gavasworebdi.
    _ eg gurapi raRaa? _ hkiTxa don kixotma.
    _ galeraze niCbis mosmaa, _ miugo katorRelma.
    es iqneboda ocdaoTxi wlis ymawvili da rogorc TviTon ambobda, pedraiteli iyo. don
                      119
kixotma aseTive kiTxviT meore tusaRs mimarTa, daRonebulsa da daRvremils. man pasuxi ar
misca da mis magier isev pirvelma upasuxa:
    _ es vaJbatoni, _ Tqva man, _ katorRaSi midis, rogorc iadoni, anu sxvanairad, rom
vTqvaT, rogorc momRerali da mesakrave.
    _ eg raRaa? _ kvlav ikiTxa don kixotma, _ gana momRerlebsa da mosakraveTac
galereebze gzavnian?
    _ maS, batono, gzavnian, _ miugo tusaRma: _ esec unda mogaxsenoT, rom imaze
cudi ara aris-ra, rodesac kaci gaWirvebis dros mReras mohyveba xolme.
    _ piriqiT, _ Tqva don kixotma, _ CvenSi aseTa andazac aris: Wmunva mReriT
iqarvebso.
    _ CvenSi ki batono, sul ukuRma moxdeba xolme CvenSi Tu mReras morTav, mTel
sicocxles vaiT gaatareb.
    _ araferi ara mesmis-ra, _ miugo don kixotma.
    magram erTi darajTagani Caeria laparakSi da raindi gaocebidan gamoiyvana.
    _ senio kabaliero, _ uTxra man, _ am umaqnisebis enaze gaW irvebis dros mRera
danaSaulSi gamotexas niSnavs. am gaiZveras Zala daatanes da maSin gamotyda, rom
saqonlis qurdobas ewoda. eqvsi wliT galeraze muSaoba miusajes da amTavadac maTraxebi
uTavazes, _ mgonia, zurgiT orasiodes miezideba Tan. rogorc hxedavT, daRonebuli midis da
TiTqos darcxvenilica, mTeli gza am cudi gunebiT aris, radgan amxanagebs ar uyvarT,
abuCad igdeben, awvaleben da sul cxvirSi Zmars adenen, rom imdeni vaJkacoba aRara
hqonda _ ZaldatanebisaTvis gaeZlo da danaSaulSi ar gamotexiliyo. amaT juris xalxs sityvis
masalad aqvs: `hoca~ da `arac~ orive erTnairad advili saTqmeliao da qurdisaTvis umjobesia
Tvis sicocxle da sikvdilic Tavis enaze hqondes damokidebuli, vidre mowmeTa da sabuTebis
enazedao, da marTlac, batono, me mgonia, am SemTxvevaSi eseni urigod rodi msjeloben.
    _ mec egre mgonia, _ miugo don kixotma.
    Semdeg mesame tusaRTan mivida da igive hkiTxa, rac pirvel ors. iman Tamamad
upasuxa:
    _ me mivdivar, raTa xuTi wliT samsaxuri gavuwio baton gurapebs imisTvis, rom
aTiode dukati ar gamaCnia.
    _ orjer aTsac udidesi siamovnebiT mivcemdi, rom mag batonebisagan
gameTavisuflebine, _ SesZaxa don kixotma.
    _ eg siuxve, batono, Sua zRvaSi savse jibe fulsa hgavs, rodesac SimSiliT sikvdils
moeli, radgan fuliT verafris yidvas ver moaxerxeb, _ miugo tusaRma. _ neta mag Tqveni
oqroebiT adre SemxvedrodiT, rom fulic rigianad momexmarebina da moxevisTvis rame
wamesva, Cemi veqilis enac Cemeburad amelaparakebina. ra Tavisuflad viseirnebdi axla
sokodevelis Sua moedanze, toledoSi, da im Saragzebsac ar gavTelavdi, axla rom
migvaseirneben sayelurian ZaRlebiviT kiserSi jaWvebwabmulebs. RmerTi didia: moiTmine,
adamiano, _ ai, batono, Cveni saubris dasasruli es aris.
    don kixoti meoTxe damnaSaves miubrunda, darbaiseli Sexedulebisas, WaRara wveri
rom mTel mkerds ufaravda. don kixotis kiTxvaze _ risTvis ggzavniano, pasuxis nacvlad
qviTins mohyva, da krinti ar dasZra. magram ukanmdgarma mexuTe tusaRma mis magier
upasuxa:
    _ am darbaisels jer cxeniT mdidrulad morTul-mokazmulis qalaqis quCebi moatares da
axla oTxi wliT galerebze meniCbed gzavnian.
    _ ega , Zmobilo, imas xom ar niSnavs, _ gaawyvetina sanCom, _ rom jer sajarod
bodiSi moaxdevines da mere xalxis saCveneblad TvalsaCino alagas samarcxvino boZze
gamoWimes?
    _ swored eg aris, _ ganagrZo tusaRma, _ da eg yvela imitom gadaaxdevines, rom,
rogorc ityvian, sxvisi yurebisa da TiTqmis mTeli sxeulebisac dalali iyo, ese igi siyvarulis
                      120
saqmeSi gansakuTrebuli mindobilebis moxeleobas, Suamavlobas da maWanklobas
Cemobda: amas garda kidev odnav jadosanic iyo.
     _ mag odnav jadosnobaze aras vityvi, _ miugo don kixotma, _ magram, rac samijnuro
saqmeSi Suamavlobas Seexeba, marto is rom aviRoT TavisTavad da im odnav jadosnobas
Tavi davaneboT, maSin eg galerebze meniCbeobis Rirsi ar aris, Tu, rasakvirvelia, iq imitom
ara gzavnian, rom ufrosoba gagiwioT. siyvarulis saqmeSi Suakacoba yvelas rodi SeuZlia.
amisTvis marjve kacia saWiro, sxvisa saidumloTa dafarvis mcodne,me im azrisa var, , aseT
moxeleebs yovelgvar keTilganwyobil sazogadoebaSi didi sargeblobis motana SeuZliaT, Tuki
isini rigiani da ganaTlebuli xalxisagan iqnebian gamosulni. me rom mkiTxon, isic ki saWiro
iyo, calke zedamxedvelebi daedginaT da im pirTa ricxvi bejiTad aRenusxaT, visac eg xeloba
ukisria, swored ise, rogorc savaWro dalalebis ricxvia gansazRvruli da aRnusxuli. amiT
qveyanas bevr borotebas aaridebdnen, raic mxolod imitom moxdeba xolme, rom mravalni
Tavis Sesafer saqmes ar hkideben xels. CvenSi samijnuro saidumloebebs umecarni da
saeWvoni ganageben: uwverulvaSo, srulebiT gamoucdeli Wabukni, zogi uCinari mandilosani,
dabalxarisxovani msaxurni, romelnic mZime ram SemTxvevaSi, rodesac gabeduli
moqmedebaa saWiro, iqamdis ifantebian da ibnevian, rom TavianT marjvena xels
marcxenisagan veRar arCeven da pirSi Calagamovlebuli rCebian. am saganze mindoda
vrclad mesaubra da damemtkicebina, Tu     risTvis aris saWiro, rom am yovelmxriv rigze
mowyobili sazogadoebisaTvis saro dass gansakuTrebuli yuradReba mieqces, magram axla
amisTvis Sesaferi arc droa da arc adgili. odesme am saganze Cems azrs iseT kacs vetyvi,
romelic amisTvis izrunebs, manam ki vityvi, rom mZime STabeWdilebam, rogorc Cemze am
WaRara Tmam da darbaislurma Sexedulebam moaxdina, ase sastikad dasjilma mijnurTa
zogi ram davalebis aRsrulebisaTvis, cota ar iyos amis jadosnobaze braldeba Seasusta, _
TumcaRa darwmunebuli var, rom qveyanaze arc Selocva arsebobs, arc moxiblva, an
jadosnoba, an grZneuli vaxme, rom Cveni nebis ase Tu ise mimarTva SeeZlos, rogorc
zogierT beCavsa swams. Cven Tavisufali neba gvaqvs moniWebuli da misi daokeba,
SezRudva an iZulebiTi aRkveTa arc misnobas da arc raime balaxbulaxs ar SeuZlia da rasac
zogi dedakaci Tavisi sisuleliT da zogierTi kaci Tavisi gaiZverobiT amzadebs, yvela is
sasmelebi da saWmelebi wminda Sxamia, im xalxis Wkuidan SemSleli, romelTac TavianTi
miamitobiT swamT, viTomc balaxebs SeuZlia adamians is Seayvaros, vinc ar uyvars.
yovelive aseTi ram, gimeoreb, mtknari sisulelea, radgan Cven Tavisufali nebis patronebi varT
da SeuZlebelia am nebisyofis modreka.
     _ marTals brZanebT, marTals, - daiZaxa keTilma moxucma. _ RmerTs geficebiT, rom
Cems suls jadosnobis codva ar amZimebs, mijnurobis saqmeSi, rom bralsa mdeben, Tavs ar
gavimarTleb, mxolod imas ki vityvi, rom amaSi codvas irasa vxedav. am xelobiT mxolod
xalxis kmayofilebisaTvis vzrunavdi; mindoda mSvidobianad da TanxmobiT ecxovra yvelas.
udardelad da uSuRlo. magram, rogorc xedavT, am keTilma survilma iqiTken gamgzavrebas
ver amacdina, saidanac dabrunebis imedi aRara maqes, radgan xnieric var da Sirimis
avadmyofobac mWirs, dRemudam mosvenebas ar maZlevs.
     es, rom Tqva, iseT qviTins moyva da iqamdis auCuyda nanos gulT, rom jibidan momcro
rkali amoiRo da mtiral moxuc katorRels samowyalod uboZa.
     amasobaSi don kixotma sxva tusaRs dauwyo gamokiTxva, ra dagiSavebiao, da man
Tamamad upasuxa:
     _ imitom mivdivar, Cemo batono, rom or Cems biZaSvil qalTan da orTanac kidev sxvis
biZaSvil qalTan metismetad vcelqobdi; mere im Cven celqobas iseTi raRac daxlarTuli
naTesaobis mateba mohyva, rom TviT eSmakic veras gaarCevda. saqme gamJRavnda,
momgebi daibares, sabuTebi amoqeqes; msajulebma wyaloba ar maRirses, arc fuli mqonda,
da ganaCeni damidgines. da ukve megona _ saxrCobelaze movxvdebi-meTqi, magram
galereebze eqvsi wliT muSaoba momisajes, _ dava aRar damiwyia: rac moxda, moxda! eqvsi
                      121
wliT mivdivar; diaxac unda gamesaCivrebina, magram ras izam, Sevcdi. eh, ara uSavs ra, jer
axalgazrda var, win didi, xnis sicocxle midevs, da Tu sicocxlea, qveyanaze yvela dards
eSveleba. Tu Tqveni mowyaleba raimeTi dagvexmareba da gaimetebs rasme gviboZeT
sabraloebs, RmerTi saiqios gadagixdiT magiers, xolo Cven saaqaos dRedaRam TqvenTvis
vilocebi, raTa RmerTma imdenad didxans da janmrTelad gacocxloT, ramdenadac amis Rirsi
xarT.
    es tusaRi studentis tanisamosiT iyo, da erTi darajTagano ambobda, Zalian
molaparakea da laTinuric iciso.
    yvela amaT ukan erTi tusaRi modioda, ocdaaTiode wlisa iqneboda; kargi tanadi da
Snoiani saxis kaci iyo, mxolod raRac ucnaurad icqireboda _ erTi TvaliT meores umzerda _
SeboWilic sxvebiviT ar iyo. fexidan jaWvi tanze SemoxveviT kisramdis mqonda atanili.
kiserze ori didi rkinis sayeluri hqonda gakeTebuli; erTze es jaWvi hqonda mimagrebuli,
meoredan aqeT-iqiT welamdis ori rkinis joxi iyo CaSvebuli, boloebze mimagrebul rkinis
samajurebSi majebi hqonda gayofili da didi boqlomebiT iyo Caketili. amnairad tusaRs arc
Tavis daxra SeeZlo xelebamdis da arc xelebis aReba Tavamdis. don kixots moesurva
Seetyo, Tu es tusaRi, sxvebTan SedarebiT, rad iyo ese Zalian SejaWvuli, darajma miugo:
    _ imitom, rom martom imdeni danaSaulebi Caidina, ramdenic yvela am danarCeni ar
gaudeniaT. es iseT didi gaiZvera da gabedulia, rom gveSinia, ase Zalian SeboWilic xelidan ar
dagviZvres.
    _ aseTi saSineli ra Caidina, _ ikiTxa don kixotma, _ Tu ki galerebze muSaobas metic
ara gadauwyvetiaT-ra?
    _ aTi wliT galerebze muSaoba aqvs misjili, es ki samoqalaqo sikvdils udris, _ miugo
darajma, - amaze bevri laparaki tyuili Tavis Sewyena iqneba. sakmaoa mogaxsenoT, rom es
vaJbatoni aris gamoCenili xines de pasamonte da metsaxelad xinezilio de parapilias
eZaxian...
    _ wynarad, egre nu, ixarjebiT, batono komisaro, _ gaawyvetina tusaRma, _ sxvisi
saxelebisa da metsaxelebis damaxinjeba Tavis Sesaqcevad nu gagixdiaT. me mqvia xinesi
da ara xinezilio _ Cemi gvari pasamontea da ara parapilia, rogorc Tqveni keTilSobileba
asxvaferebs. umjobesi iqneboda Tqvens STamomavlobaze gefiqraT da Tavis Tavi gagecnoT,
_ ufro bevr sainteresos aRmoaCendiT.
    _ Cumad iyav, batono udideso da pirvelxarisxovano aramzadav, Tu ar gnebavs
Tqvens beWebs Tqveni Cumad yofna vaiZulo, _ miugo komisarma.
    _ marTals amboben, rogorc RmerTs unda, adamiani ise cxovrobs, _ Seelaparaka
tusaRi: _ am jerobaze marto imas getyviT, rom iqneb odesme rogorme vinmem gaigos, Cemi
namdvili saxeli rac aris.
    _ maS gana agre ar geZaxian, Se gaiZverav da umaqniso! _ dauyvira darajma.
    _ agre meZaxian, agre, miugo xinesma. _ da iqneb isic moxdes, rom aRar
damiZaxon; Tu ase moxdes, am Cems wvers Cemive kbilebiT daviglej. senio kabaliero, _
ganagrZo man, _ Tu risame mocema gnebavT, barem male gviboZeT da gagvecaleT, Torem
mag Tqveni gamokiTxviT Tavi mogvabezreT. Tu Cemi vinaobis gageba gindaT, etyviT: me
mqvian xines de pasamonte da Cemi cxovrebis ambavi am Cemi cxovrebis ambavi am Cemi
xeliTaa maqvs dawerili.
    _ amas marTals ambobs, _ SeniSna komisarma; _ Tavisi Tavgadasavali marTla
TviTon dawera da ise dawera, rom ukeTesi ar SeiZleba; mxolod wigni sapatimroSi aqvs oras
realad dagiravebuli.
    _ gamovixsni kidec, _ gaawyvetina xinesma, _ Tundac oras dukatadac iyos
dagiravebuli.
    _ gana egre kargia? _ hkiTxa don kixotma.
    _ ise kargia, _ upasuxa xinesma, _ rom `lasarilio termiseli ~ da yvela misi msgavsi
                      122
wignebi masTan frCxiladac ar CaiTvlebian. movaxseneb Tqvens keTilSobilebas, rom Sig
mxolod simarTlea aRwerili da ise Snoianad, warmtacad da salaRobod, rom yvela aRweril
sicrues sjobia.
    _ ra saTauriT aris dwerili? _ hkiTxa don kixotma.
    _ misi saTauria `cxovreba xines de pasamontesi ~, _ miugo tusaRma.
    _ damTavrebulia? _kvlav hkiTxa don kixotma.
    _ rogor davamTavrebdi, rodesac jer Cemi sicocxle ar damTavrebula, _ miugo iman; _
Cemi dabadebis dRidan yvela im dromdea aRwerili, rodesac ai, es ukanaskneli mimisajes.
    _ maS galeraze gana kvlavac yofilxar? _ SeekiTxa don kixoti.
    _ RmerTsa da mefes oTxi weliwadi ukve vemsaxure iq, _ upasuxa xinesma, _ gemo
gavige orcxobilasic da xaris ZarRvis maTraxisac; da simarTle udnda vTqva, Zalianac ara
vwuxvar, rom iq wasvla kidev momixda, imitom, rom, sxva ara iyos-ra, dro meqneba Cemi
wigni davasrulo. jer bevri ram kargi maqvs saTqmeli, da espanur galeraze ki, RvTis madliT,
Tavisufali dro imdenia, meti saWiroc ar aris; amasTan mosafiqrebelic ara maqvs-ra: rac
saweri maqvs, sul zepirad vaci.
    _ rogorc gatyob, maxvili goneba gqonia da marjve biWi Canxar, _ uTxra don kixotma.
    _ diax, imitomac ubeduri var, _ SeniSna xinesma, radgan ubedureba mudam mixval
gonebas sdevnis.
    _ ubedureba yovelTvis avazakTa mdevnelia, _ Caeria laparakSi komisari. _ ukve
ramdenjer gTxoveT, batono komisaro, _ uTxra xinesma, _ cota frTxilad iyaviT-meTqi. neba
miboZeT, kvalad giTxraT, rom batonma moxeleebma Savi joxi am ubedurTa dasaCagravad ki
ar mogcaT, aramed, rogorc me mgonia, imitom, rom esuna iq miaciloT, sadac mefem
brZana. Tu ara da miwam miyos piri da sicocxles... magram kmara, aRar davamTavreb.
yvela laqa SeiZleba odesme nacartutaSi Cavardes da odesme katas mohkiTxaven Tagvis
cremlebs. maS, yvela TavisTvis Cumad iyos, kargad icxovros da ufro kargad ilaparakos:
Cven kidev Cvens gzas gavudgeT; gveyo, rac sisulele davroSeT.
    am muqaris pasuxad komisarma pasamontes joxi mouqnia, magram don kixoti
mivarda, xeli aukra da Txova, Cxubs nu astexT da damnaSaves nu scemTo: sakvirveli ar
aris, Tu xelebSekruli kaci guls imiT ioxebs, rom enas Tavisuflad xmarobso. Semdeg
tusaRebs miubrunda da uTxra:
    _ rac Tqvengan movismine, Zvirfaso Zmebo, cxadad vxedav, rom, Tumca sakuTari
Secdomilebis mizeziT xarT Cagrulni, mainc ra cxovrebac mogeliT, verafrad saWaSnikoa
Tqve Tvis da galerazedac Tqveni survilis winaaRmdeg midixarT: imasac vxedav, rom zogs
Tqvengans Cvenebis CamorTmevis dros gaubedaoba da mxneobis nakleboba gamouCenia,
zogs fuli ar hqonia, zogs ubralo ram ubedureba damarTnia, dasasrul, msajulis Secdoma da
mikerZoeba momxdara. saerTod, yvela es garemoeba Tqveni daRupvis mizezi Seqmnila da
Tqven win samarTlis kari dauxSavs. yovelive es, Cemo megobrebo, maiZulebs axlave yvelas
davanaxvo, Tu rad var amqveynad warmogzavnili, risTvisa var miuwvdomeli gangebis nebiT
raindTa gundSi Caricxuli, rad davde fici yvela devnilisa da davrdomilis Semwe viyo, susti
ZlierTa Cagvrisagan davifaro. magram, radgan amasTanave vici, arasodes ara jer ars ZaliT
vqna igi, rac SeiZleba mSvidobianad gakeTdes, amitom vTxovT TqvenTa darajTa da batons
komisars, eg borkili SegxsnaT da mSvidobis gza dagilocoT. mefes samsaxurs Tqven magier
sxvebi gauweven ufro ukeTes garemoebaSi da, amasTan, suls qveS rom vTqvaT, gana
sazareli ar aris, is Seiqmnas monad, vis RmerTs da bunebas Tavisufali gauCenia? axla
Tqven, batonebo, _ don kixoti darajT miubrunda, _ veWvob TqvenTvis am xalxs
daeSavebinos rame, amitomac ganuteveT eseni mSvidobiT da dae, TiToeulma amaTganma
TavianT codvebs TviTon gasces pasuxi; dae, uzenaesma msajulma iq sajos eseni. igia,
romelic ajildoebs keTilTa da sjis borotTa, xolo Cven, adamianebs, romelnic yvela Cvenganis
kacobrivs Rirsebas vcemT, pativs, ar gvSvenis jalaTad gavuxdeT CvenTa msgavsT, es
                      123
saqcieli adamianuri Rirsebis damamcirebelia da miT umetes maSin, rodesac araviTar
sargeblobas ar vpovebT masSi. maS gTxovT, batonebo qvena nebiT da mSvidobianad
amisruloT es guliTadi Txovna, vinaidan msurs mizezi mqondes madloba gadagixadoT, da Tu
uars metyviT, maSin es xmali, es Subi da es mklavi Cems Txovnas ZaliT agasrulebinebT.
    _ suleluri xumrobaa, Senma mzem! _ Sehyvira komisarma. _ saqme xom ar
gamogleviaT, batono raindo, rom aseTi gasaocari survilis gamosaTqmelad magdeni
abdaubda ilaparakeT. nuTu xumroba gaSvebiT ggoniaT, viTomc Cven, an Tunda imas, vinc
es tusaRebi mogvando, SegviZlia, roca ki movisurvebT, eseni gavuSvaT, kmara, Tqvens
mzes, Tavis agdeba. Tqvens gzaze wadiT TqvenTvis, eg Tasic gaisworeT Tavze da nu
SewuxdebiT, senior, Cvens katas mexuTe fexi gamounaxoT.
    _ TviTon Sena xar katac, pirutyvic da zed damatebiT briyvic da aramzadac, _ Sehyvira
don kixotma, saWirod ar dainaxa winaswar ecnobebina Tavis ganzraxva da mswrafl iseTi
gaSmagebiT mivarda, ros vidre mopirdapire mogeriebas moifiqrebda, miwaze ukve
gaiSxlarTa.
    don kixotma Tavis sabednierod, swored maJaroTi SeiaraRebul darajs damarTa es
saqme da am moulodnelma Tavdasxmam sxva darajebi gaaoca da daibnen, magram gons
rom movidnen, cxenosanma darajebma xmlebi iZres, qveiTebma Subebi moimarjves da don
kixots Seuties. raindic gasaocari gulgrilobiT eloda maT Tavdasxmas. raRa Tqma unda rainds
cudi saqme daemarTeboda, Tu am SemTxvevaSi waqezebul tusaRebs erTmaneTis
SemweobiT, rac Zali da done hqondaT, jaWvebis mtvreva ar daewyoT da amiT aliaqoTi ar
aetexaT. darajebma aRar icodnen ra eqnaT, xan tusaRebs ecemodnen, xan imaT
ganmaTavisuflebel don kixots, magram mainc veraferi gaawyes. sanCo Tavis mxriv xines du
pasamontes Sveloda jaWvebis mtvrevas da Tavic pirvelma aman gaiTavisufla, da raki aRara
iWerda-ra ficxlav miwaze gaSxlarTul komisars mivarda, xelidan maJaro da xmali gamostaca,
xan erTs daumizna, xan meores da ase usrolelad darajni mifant-mofanta. isini, rac ki SeeZloT
garbodnen, zogi pasamontes maJaros srolis SiSiT, zogic danarCeni tusaRebisgan-daSenili
qvebis ridiT. sanCo am ambiT metad SeSinda, imas eSinoda gaqceul darajT es ambavi santa
hermandadisTvis ar SeetyobinebinaT, da imasac zarebis rekviT da dafdafis cemiT mswrafl
mdevari ar gamoeyenebina maTTvis. es Tavisi fiqri batons Seatyobina da exveweboda,
Cqara im adgils gasclodnen, sadme mTebs Sehfarebodnen.
    _ kargi, _ upasuxa don kixotma, _ magram TviTon me vici, yovlis uwinares, rac unda
vqna.
    Semdeg gaTavisuflebul tusaRebs dauZaxa, komisris gaZarcvis Semdeg, rom aqeT-
iqiT uwesrigod garbodnen, da Seagrova: imaT metad exalisebodaT gaegoT, Tu maTi mxsneli
ras etyoda. rainds gars Semoexvivnen. don kixotmac Semdegi sityvebiT mimarTa:
    _ batonebo, yvela patiosani kaci movalea sikeTis madlieri iyos, imitom, rom yvelaze
mometebulad RmerTs kacis umaduroba sZuls. yvelani xedavT da grZnobT im sikeTes, rac
me Tqven mogmadleT. amis samadloblad viTxov, anu ukeT eTqvaT, Cemi nebaa, yvelani
erTad kiserze kiserze jaWvis dadebiT, romlisganac gagaTavisufleT, tobosos qalaqs
waxvideT, warsdgeT Cemi mbrZaneblis dulsinea toboselis winaSe, moaxsenoT, rom
mwuxare saxis raindi uRrmess pativiscemas gadamcems, da amasTanave es SesaniSnavi
faTeraki dawvrilebiT uamboT mas. Semdeg yvela Tqvengans SeuZlia Tavis gzas
mSvidobianad, daadges.
    yvela katorRelis magier xines du pasamontem upasuxa da ase uTxra:
    _ eg yvela rasac gvibrZaneb, batono Cveno ganmaTavisuflebelo raindo, magis
aRsruleba CvenTvis SeuZlebelia, imitom rom yvelas erTad kiserze jaWvdadebiT Saragzaze
siaruli ar SegviZlia; axla CvenTvis TiToobiT farulad siarulia saWiro; CvenTvis zrunva
gvmarTebs da ara Tu raime gzebze veCvenoT visme, aramed dedamiwis qveS unda viaroT,
rom santa hermandadas rogorme arsad wavawydeT; axla igi ueWvelia, Cvens saZebnelad
                      124
yovel mxares mdevars gamoagzavnis, samarTali moiTxovs, batono raindo, rom Cveni
tobosos gamgzavreba da Tqveni satrfo dulsinea toboselis winaSe wardgoma, Tqven
sadRegrZelod locvad SegvicvaloT. gvibrZaneT _ ramdenjerme wavikiTxoT ave maria da cre-
do. aseTi madlobis gadaxda imiTaa kargi, rom dRisiTac SeiZleba da RamiTac, sirbilSic da
mosvenebaSic, mSvidobasa da omSic, xolo imaze fiqri, rom Cven-Cveni nebiTve Cvens
egviptur qvabebs davubrundeT, anu kiserze jaWvdadebulni Tqvens dulsineasTan wavideT, is
iqneboda _ gefiqraT, rom axla Ramea, Tumca jer dilis aTi saaTic ar aris da an kidev
muxisagan vaSli mogeTxovaT.
     _ Tu egrea da, _ mrisxaned Sehkivla don kixotma, _ vficav maRal RmerTs, don
umaqniso, don xinesilio de parapilio, an eSmakma icis kidev ra gqviaT, rom sadac ggzavni,
marto Tqven waxvalT kudamoZuebuli, kiserze jaWvSemoxveuli da Tavmodrekili!
     pasamonte bunebiT gulficxi kaci iyo (masTan SeamCnia, rom don kixots TavSi uqroda,
amis sakmao sabuTi katorRelTa sulelurad gaTavisuflebaSi dainaxa), amitom Cveni
raindisagan udieri sityvebi rom gaigona, amxanagebs Tvali uyo, isinic ficxlav ganze gaxtnen.
iseTi qvis setyva dauSines don kixots, rom fariT mogeriebas ver aswrebda. sawyali rosinanti
kidev im mdgomareobaSi iyo Cavardnili, rom dezebis Cxvleta sul aRar esmoda, TiTqos
brinjaosgan iyo Camosxmuli. sanCo Tavis saxedars amoefara da qvis setyvas am cocxali
fariT iridebda. raindis fari saWurvelmtvirTvelis farze uxeiro gamodga da marto RmerTma icis,
ramdeni qva moxvda da ise Zlierac, rom bolos miwazedac gaiSxlarTa igi. cxenidan
Camovarda Tu ara, studenti tusaRi maSinve mivarda, Tavidan Tasi moxada, oriodejer
lazaTianad Cahkra mxrebSi. mere is Tasi ramdenjerme miwaze daaxeTqa, ise, rom sul
namsxvrevebad aqcia: Semdeg, amxanagebis daxmarebiT, abjarzemodan Cacmuli samosi
gaxada, windebis gaZrobac surda, da mTlad dediSobilad dastovebda, Tu beqTars da sxva
samkauls ar daeSala. sanCosac wamosasxami moxades da marto qveda samosis amara
dastoves. mere es samxedro nadavli gaiyves da sxvadasxva mxares gaifantnen, im zrunviT,
rom mrisxane santa hermandadas arsad SeCexebodnen, Torem dulsineas pativsacemad
jaWvdadebiT tobosos gamgzavrebisTvis sada cxelodaT.
     brZolis velze mxolod saxedari da rosinanti, don kixoti da sanCo darCnen. saxedari
idga dafiqrebuli, TavCaqindruli da xandaxan yurebs abartyunebda, TiTqos isev qvebi
xvdebao: rosinanti Tavis batonis gverdiT gaSxlarTuliyo, radgan isic qvebma waaqcies.
uwamosasxamod darCenili sanCo santa hermandadas SiSiT caxcaxebda, xolo TviTon rain
don kixots isa stanjavda, rom mis mier gabednierebulma adamianebma ase umadurad
gadauxades sikeTe.
                    Tavi XXIII

    Tu ra SeemTxva saxelovan don kixots siera morenaSi, anu erT-erTi yvelaze
        saiSviaTo faTeraki, rac moTxrobilia am namdvil ambavSi

    am  samwuxaro   mdgomareobaSi,   rom  iyvnen,  don  kixotma  uTxra  Tavis
                      125
saWurvelmtvirTvels.
    _ bevrjer msmenia da tyuiladac ar aris naTqvami, sanCo ginda umaqnisisTvis giqnia
sikeTe, gind zRvaSi wyali Cagisxamso SenTvis, rom damejerebina, am usiamovnebas xom
avcdebodi, magram raRas vuSveli, isRa dagvrCenia, Tavi moTminebas mivceT da vecadoT,
awmyo momavlisTvis sasargeblo gakveTilad movixmaroT.
    _ Tqven ki moixmarT, eg maSin Tu iqneba, roca me Turqi gavxdebi, _ waayvedra
sanCom. _ raki TviTon ambobT, SenTvis, rom damejerebina, usiamovnebas acdebodio, maS
modi, axla damijereT, rom ufro uaress ubedurebas ascdeT, Torem santa hermandadas yvela
Tqeeni mogzauri raindi Ciradac ar miaCnia: ase mgonia, misi isrebi yurebSi ukve
mizuzuneben-meTqi.
    _ Sen bunebiT mxdali xar. sanCo, da eg aris, _ uTxra don kixotma. _ magram, sikerpe,
rom ar damwamo da ar damemduro, rCevas ar migonebso, am jerobaze dagajereb da
davemalebi, Sen, rom gaSinebs im saSiSroebav, mxolod erTi pirobiT ki: arc mkvdarma da arc
cocxalma arasodes aravis uTxra, viTomc gansacdels SiSis gamo moveride, aramed isa Tqvi,
rom Seni xaTriTa da xvewniT moviqec ase. Tu ase ar ityvi, _ icrueb, da am eridan
ukunisamde da ukuniTidgan amieramde ar davcxrebi da am sicrues pirSi gesvri xolme,
mudam da yovel. Tvis getyvi, rom cruob da kvlavac icrueb, vidre, gvars rasme ilaparakeb. nu
Semesityvebi imitom, rom marto erTi imis warmodgena, viTomc xifaTs, metadre axlandels,
SiSis gamo veridebi, aq darCenas maiZulebs, rom marto davuxvde ara Tu santa
hermandadas, anu im Zmobas, rom Tavzarsa gcems,aramed ZmaTa israelTa Tormeti
muxlisas, SvidTa ZmaTa makabelTa, da agreTve kastorsa da poluqss da yovelgvar ZmaTa
da moZmeTa da maTiTa ZmobiTurT, raodenica ki arseboben am qveyanaze.
    _ batono Cemo, _ miugo sanCom, _ gacla gaqceva rodia da arc Tu imaSia didi
sibrZne, iseT mters velodo, mis dasaxvedrad Rone ar Semwevdes; is ufro goniereba ar
iqneba, dRes Tavi Sevinaxo xvalisaTvis da mTeli arseba erT dRes ar Sevalio. merwmuneT,
batono, Cems sulels glexurs Wkuas kargad esmis, kacma Tavis Tavs rogor unda mouaros.
maS Cemi rCevis ayolas nu dainanebT, Cqara SebrZandiT rosinantze, Tu Rone kidevRa
SegrCeniaT, Tu ara, me giSveliT, da arxeinad gamomyeviT ukan. RmerTmani guli
miTqvams, rom CvenTvis fexebi ufro saWiroa xelebze.
    don kixoti Tavis saWurvelmtvirTvelis rCevas mihyva, xmaamouRebliv afofxda cxenze
da saxedarze mjdom sanCos winamZRvrobiT iqve axlos mdebare siera-morenas xeobisken
gamarTa. sanCo fiqrobda mTeli is xeoba gaeara, visoSi an almodovar del kampoSi gasuliyo,
da ase ramdenime dReSi mTebSi damalvoda santa hermandadas, Tu vincobaa imas maTi
Zebna daewyo. axla sanCo mTebisken miT umetesi xalisiT midioda, rom katorRelebTan
Setakebis Semdeg mZarcvelebisagan Tavisi CanTis gadarCena uxaroda, _ es mas bednier
saswaulad miaCnda, raki gaTavisuflebulma tusaRebma metismeti gulmodginebiT waarTves
mas, rac ki ram xelSi moxvdaT da moewonaT.
    Cveni faTerakebis maZebarni saRamos Sig Suagul sirena-morenaSi Sevidnen.
sanCom gadawyvita aq Camoxtoma da is Rame da ramdenime dRec darCenac, im dromde
mainc, vidre sagzali eyofodaT. raindi da saWurvelmtvirTveli Ramis gasaTevad muxebis qveS
or kldis Soris moewyvnen. maTTa saubedurod, bedisweram, _ urwmunoTa azriT rom
yvelafers Taviseburad ganagebs da warmarTavs, _ ise moawyo saqme, rom aq moiyvana
saxelovani gaiZvera da qurdi xines de pasamonte. don kixotis sisuleliTa da vaJkacobiT
tusaRobidan ganTavisuflebulma, santa hermandadas devnisagan SeSinebulma (mas ki
sakmao safuZveli hqonda misi Sineboda) gadawyvita am mTebSi damaluliyo, da SiSma
SemTxveviT jer kidev dRisiT swored im adgilas miiyvana, sadac don kixoti da sanCo pansa
imalebodnen. gaiZveram im wamsve icno isini da gadawyvita Seecadna, vidre daarxeinebiT
daeZinebodaT. radgan avni mudam umadurni arian, da radgan maT gaWirveba aiZulebs is
imoqmedon, rac arñ unda Caidinon da awmyos iqiT momavals vera xedaven, rasakvirvelia,
                      126
xinessac madlierebis grZnoba imdenive hqonda, ramdenic patiosneba. man ganizraxa sanCo
pansasTvis saxedari moepara (rosinantis dardi ki ara hqonda, radgan ise uxeirod miaCnda,
rom arc gasayidad gamodgeboda, arc dasagiraveblad). sanCom, rom damSvidebiT miiZina
da xvrinva amouSva xinesma saxedari moipara da vidre gaTendeboda, misi kvalic aRarsad
iyo.
    alioni amovida, dedamiwa gaaxara da sanCo pansa ki daaRona; raki Tavis sayvareli
lura versad ipovna, iseTi tirili da xmamaRali moTqma morTo, rom don kixoti gamoaRviZa.
sanCo ase moTqvamda:
    _ vaime, Cemo RviZlo Svilo, Cems sakuTar saxlSi naSobo, Cemi Svilebis
Semaqcevaro, Cemi colis malxenelo, Cems mezoblebSi SurisaRmZvrelo, SromaSi Cemo
Semweo da naxevari Cemi ojaxis marCenalo, imitom, rom Seni qiriT Semotanili ocdaeqvsi
maravedisi naxevar Cems xarjs faravda.
    don kixotma, rom sanCos tirili gaigona da mizezic gaigo, riTic ki SeeZlo, nugeSs
aZlevda, Txovda, moTmineba iqonieo, da dapirda: xelwerils mogcem, sami CoCori giTavazon
im xuTidan, wamosvlisas Cems TavlaSi, rom davtoveo. am dapirebam, cota ar iyo, sanCo
anugeSa, cremlebi SeumSrala, kvnesa dauwynara, qviTini Seuwyvita. aseTi wyalobisTvis
sanCom don kixots didi madloba gadauxada.
    amasobaSi, don kixoti TandaTan mTebis siRrmeSi Sedioda da es metad uxaroda,
radgan fiqrobda, aseTi adgilebi swored imgvari faTerakebisTvis iyvnen gaCCenilni, rogorsac
amJamad eZebda. axla is sxvadasxva sakpirvel SemTxvevebs igonebda, rac aseT mqise da
udabur adgilebSi mogzaur raindebs odesme gadaxdenodaT, da ise iyo gaTanguli da
gatacebuli am fiqrebiT da mogonebebiT, rom qveynierebaze yvelaferi aviwydeboda. xolo
sanCo, raki uSiSar alagas daigula Tavi, imasRa fiqrobda, berebisagan nadavli sagzlis
narCeniT karga Ronivrad amoyeso Tavis muceli axla is qveiTad misCanCalebda Tavis ba-
tons yvela im bargwamokidebuli, guSin, rom misi lurja atarebda, da ase mimavali CanTidan
amolagebul sanovagis naWrebs nel-nela pirSi itenida aseTi mgzavroba ise Zalian
exerxeboda, rom amasTan SedarebiT sxva faTerakSi erT groSsac ar miscemda
    am dros uecrad maRla aixeda da dainaxa: misi batoni Semdgariyo da miwidan Subis
wveriT raRac nivTis aRebas cdilobda fexi aaCqara misaSveleblad da minam mividoda, don
kixotma patara CanTa da zed mikruli Cemodani azida, da, radgan karga mZime iyo, am dros
misulma sanCom CamoarTva igi Cemodani mTlad daxvretili da naxevrad dampali iyo don
kixotma ubrZana sanCos gaesinja, Tu ra iyo am CemodanSi saWurvelmtvirTvelma brZaneba
saCqarod aasrula da Tumca is daketili iyo, xvrelebidan mainc dainaxa, rac Sig iyo.
CemodanSi holandiuri wminda tilos oTxi perangi aRmoCnda, sxvadasxva koxta tanisamosi
da yvelaze ukeTesi ki xelsaxocSi gamokruli karga blomad oqros fuli es, rom sanCom
dainaxa, wamoiZaxa.
    _ madli zenas aseTi faTerakis warmogzavnisaTvis. Zlivs rame sargebloba ara vnaxeT!
    axla gaorkecebuli yuradRebiT dauwyo Cxreka yvelafers, rac ki CemodanSi iyo, da
TeTreulis, tanisamosisa da fulis garda, erTi Zvirfas ydiani ubis wignakic ipova Sig. don
kixotma ubrZana sanCos, wignaki aq momeci, xolo fuli SenTvis miCuqebiao. madlobis niSnia:
sanCom batons xelze akoca, da rac CemodanSi TeTreuli neo, Tavis sanovagidan CanTaSi
gadaalaga, don kixotma eh, rom daanaxa, uTxra:
    _ sanCo, me mgonia da asec iqneba, es nivTebi vinme mgzavrisa unda iyos! uTuod
am mTebSi gza daebna, Semdeg avazakebi daecnen, mokles da is ubeduri aq sadme
Camarxes.
    _ eg SeuZlebelia, _ upasuxa sanCom, _ avazakebi fuls ar datovebdnen.
    _ marTals ambob, _ Tqva don kixotma, _ sruliad ar mesmis da ver gamigia, ra unda
yofiliyo. daica, aba am wignakSi vnaxoT, egeb saidumlo aman agvixsnas da swor gzaze
dagvayenos, ris gagebac vwadia...
                      127
   raindma ubis wignaki gadaSala. pirvelive lamazi xeliT Savad dawerili soneti Se xvda
da xmamaRla Semdeg waikiTxa, rom sanCosac gaegona:

           vfiqrob, _ an amurs araferi aqvs Wkvianuri,
           an mas, mrisxanes, qveynad arvin ar ebraleba,
           an am tkivilTa saTavea idumaleba
           da ver gavigeb, ram aminTo gulSi almuri.

           magram, cxadia, Tu ki RmerTi aris amuri,
           Wkvianic aris arc Seferis iyos RvTaeba
           mkacri, mZvinvare. ho da maSin Cemi vaeba
           saidan modis Tan mwveli da Tan saamuri?

           rom giTxra _ Sengan, _ o, Sevcdebi me albaT, fili,
           radgan sikeTe borotebas ver Seewyoba.
           rom giTxra _ RvTisgan, _ arc RmerTia ase mtarvali.
           erTi ki vici, axlo aris Cemi sikvdili...
           sadac ar viciT snebis arsi da warmoSoba,
           iq saswaulad CaiTeleba vpovoT wamali.

    _ mag leqsidan Znelad rasme gaigebs kaci, _ Tqva sanCom _ mand, rom raRac Zafia
moxsenebuli, mag Zafs rom mivyveT, iqneb gorgalamdis migviyvanos.
    _ ra Zafs ambob? _ hkiTxa don kixotma.
    _ ase momesma, _ miugo sanCom, rom Tqvenma mowyalebam TiTqos raRac Zafi
amoikiTxa.
    _ Zafi ki ara, aq fili weria, _ uTxra don kixotma, _ sadac fili gaigon sul Zafi unda
gegonos fili qalis saxelia, ueWvelia, amis damweris satrfos erqmeoda. leqss, RvTis winaSe,
ara uWirs-ra, da damweric kargi moleqse yofila, Tu ki leqsebisa gamegeba rame.
    _ rogor, batono, _ gakvirvebiT uTxra sanCom, _ gana Tqvenca werT leqsebs?
    _ diaxac vwer, _ miugo don kixotma, _ amas Seni TvaliTac naxav, rodesac dulsinea
toboselTan Tavidan bolomdis leqsad daweril werils gagatan, radgan, icode, sanCo, warsulia
droTa mogzauri raindebi, Tu yvela ara, mometebuli aTi nawili mainc, SesaniSnavi trubadurebi
iyvnen, ese igi saxelovani poetebi da gamoCenili mosakraveni. es ori talanti anu zeciuri niWi
mogzauri mijnurebisTvis aucilebelia esec kia, rom Zveli raindebis leqsebi ufro Zlieri gznebiT
arian SesaniSnavni, vidre SnoTi da lazaTiT.
    _ aba kides waikiTxe, batono, _ uTxra sanCom, iqneb CvenTvis sayuradRebo iyos
rame.
    don kixotma furceli gadaSala da Tqva:
    _ aq prozaa, raRac werilsa hgavs.
    _ esec epistole iqneba, _ SeniSna sanCom.
    _ dasawyisiT samijnuro werils hgavs, _ miugo don kixotma.
    _ aba, batono, gaisarjeT da xmamaRla waikiTxeT, _ sTxova sanCom, _ samijnuro
ambebi saSinlad miyvars.
    _ siamovnebiT, _ miugo don kixotma da sanCos TxovniT xmamaRla waikiTxa
Semdegi:
      `Seni ficisa da dapirebis sicruem da Cemi ubedurebis sinamdvilem iseT alags gadamkarga,
saidanac Sens yuramdis ufro Cqara Cemi sikvdilis ambavi moaRwevs, vidre Cemi Civilis xmebi. ugrZnobelo da
umadlov! Cems Tavs is kaci arCie, romelsac didi qoneba aqvs, magram Cemze metad Rirseuli ar aris.
grZnobaTa patiosneba, rom aq did simdidred iTvlebodes, sxvisi bedniereba rodi SemSurdeboda da Cems
daRupul bednierebasac aRar davitirebdi. Senma simSvenierem moxibla, magram Senma saqcielma is moxibvla

                         128
ganaqarwyla: Seni simSvenieriT gatacebuli _ angelozad gsaxavdi, Senma saqcielma ki _ SenSi mxolod
dedakaci damanaxva. mSvidobianad icxovre SenTvis, Cemi aRSfoTebis mizezo, mudam, rom mebrZodi, _
RmerTma inebos Seni qmris veragoba arasodes gamomJRavndes, rom Seni saqcieli sananurad ar gagixdes
da, rasac aRar veZeb, samagieros gadaxdis SiSi ar Cagivardes gulSi~.
    don kixotma rom werilis kiTxva gaaTava, Tqva:
    _ am werilidan ufro naklebi gavigeT, vidre leqsidan. mxolod erTi ki cxadia, _ amis
damweri romelime uaryofili mijnuri unda yofiliyo.
     gadafurcvla dauwyo mTel wignaks da kvalad ramdenime werili da leqsi naxa Sig,
maTgan zogis garCeva da amokiTxva moaxerxa, sxvebis ki vera; magram yvela maTganSi
iyo mxolod Civili, drtvinva, yvedreba, siamovneba mwuxareba da uaryofa; damweri
mowyalebasa da saTnoebas, qeba-didebas asxamda, sisastikesa da veragobas cremlis
frqveviT moixseniebda. sanam don kixoti am wignaks aTvalierebda, sanCo Cemodansa da
CanTas sinjavda, yvela kuTxe gasinja, yvela nakeri gaurRvia, erTi sityviT, napovnma asiode
orom misi    cnobismoyvareoba is gaitaca, rom didis yuradRebiT gausinjavad aRara
dautovebia-ra. Tumc verc CemodanSi da verc CanTaSi vera ipova-ra, mainc yvela Tavis
samwuxaro mogonebas Seurigda, _ sabanze frenasac, sasaqmebeli balzamis miRebasac,
mejoreTa ketebsa da muStebsac, CanTis dakargvasac, mosasxamis motacebasac,
SimSilsac, wyurvilsac, daRlilobasac, erTi sityviT, yvela jafasa da vai-vaglaxs, rac ki Tavisi
keTili batonis samsaxurSi gamoevlo; yvela warsuli tanjva don kixotis napovnma da misgan
mowyaled naCuqarma oqroebma sargebliT aunazRaures.
    mwuxare saxis raindi ki metad wuxda, rom ar icoda im Cemodnis patroni vin iyo.
sonetis, oqroebis, saucxoo TeTreulsa da werilebis mixedviT, igi kargi gvareulobis mijnuri
unda yofiliyo da sasowarkveTilebamdis uTuod satrfos Ralatsa da gautanlobas unda
mieyvana, magram, am udabur alagas imis Sesaxeb raime cnobebis Sekreba Zneli saqme
iyo, amitom gadawyvita gza ganegrZo da amis rCevac rosinants miando, mimavali rom
frTxilad adgamda nabijebs. rainds sul is elandeboda da mtkiced sjeroda, rom am uRransa da
udabur midamoebSi ueWvelad raime faTeraki SeemTxveoda.
    am fiqriT moculma uceb jagnarSi viRac kaci dainaxa, borcvidan borcvze axirebuli
simardiT gardamavali. is kaci TiTqmis SiSvelsa hgavda, Savi aburZgnili wveri hqonda, grZeli
awewili Tma, uqudo iyo da fexSiSveli. marTalia, TeZoebidan raRac mowiTalo xaverdis
Sarvali CamoeSveboda, magram ise daglesili iyo, rom ramdensame alags xorci uCanda.
Tumca igi Zlier Cqara mixtoda, magram mwuxare saxis raindma misi tani da morTuloba
mainc kargad SeniSna da daapira aucileblad ukan dasdevneboda. magram rosinants aba, im
qva-yoresa da jagebSi siaruli sad SeeZlo. _ uimisodac raindis bedauri axla rogorRac metad
mZimed miizlazneboda. rogorc viciT, igi bunebiT friad zozina da auCqarebeli iyo. don kixotma
maSinve ifiqra is ucnobi uTuod im dakarguli CanTisa da Cemodnis patroniao da gadawyvita
moeZebna igi, Tundac amisTvis am mTa-RreSi xetiali mTel weliwadsac dasWirdeboda.
amitom sanCos ubrZana Camomxtariyo da misTvis erTi mxridan moevlo, TviTon meore
mxridan mouvlida. imedi hqonda, maT Tvalwin ase uceb gamqral im ucnob kacs am xerxiT
daiWerda.
    - magas ver vizam, batono, - uTxra sanCom, _ imitom, rom mogSordebiT Tu ara,
TvalebSi aTasi ram saSineleba da moCveneba melandeba da iseTi SiSi amitans xolme, rom
sikvdilis karze mimayenebs. erTxel da samudamod gTxov, mowyaleo batono, rom gverdidan
arasodes aRar momiSoroT.
    _ rogorc genebos, Tanaxma var, _ uTxra mwuxare saxis raindma _ aRtacebuli var da
friad msiamovnebs, rom Cemis vaJkacobiT agre daimedebuli yofilxar. mudamac imedi
gqondes Cemi, im SemTxvevaSic ki, rodesac Sens sxeuls Seni sulis imedi gadauwydeba.
maSin ukan momye fexdafex, an rogorc gexerxebodes, da Seni Tvalebi maSuqad gaixade.
axlav am goraks SemovuaroT, egeb is ucxo kaci SegveCexos sadme, elvasaviT rom Tvalwin

                        129
gagviqra, Cveni napovari uTuod mas unda ekuTvnodes.
    amaze sanCom uTxra:
    _ Tu agrea, maS imis Zebna raRa saWiroa, umjobesia, Tavi vaneboT am oqroebis
patroni rom gamodges, xom unda davubruno. merwmuneT, batono, umjobesi iqneba mag
Zebnas Tavi davaneboT da es fuli Cven davitovoT, vidre patroni TavisTavad
gamouCndebodes manam ki, RvTis madliT, imedi maqvs sulac Semomexarjos, da maSin
xom mefe gadaxdisagan gamaTavisuflebs.
    _ sanCo, am SemTxvevaSi Zalian Semcdari xar, uTxra don kixotma, _ raki mixvedrili
varT, rom is ucnobi kaci Cvengan napovni nivTebis patronia, maSin movaleni varT
movZebnoT igi da misi kuTvnileba davubrunoT da Tu ar movZebneT, maSin napovni
nivTebis patronic rom ar iyos, Cven masTan damnaSaveni viqnebiT, rogorc namdvili patronis
winaSe, imitom, rom sakmao sabuTebi gvaqvs vifiqroT, napovnis patroni swored is ucnobi
kacia da sxva aravin. amitomac, Cemo megobaro sanCo, eZebe igi, dardad nu gaixdi, rom
misi ar moZebna uaress dardad me gamixade.
    es, rom Tqva, dezi hkra rosinants: sanCo ukan mihyva, xinesilio de pasamontes
wyalobiT yvela im bargakidebuli, rac amas winaT misi viris sapalnes Seadgenda. rodesac
raindma da misma saWurvelmtvirTvelma mTas gareSemo TiTqmis sul Semouares, erTi
nakadulis pirze mkvdar jors miadgnen, jer isev aRvir-unagirians, magram yvavebisa da
ZaRlebisagan naxevrad SeWmuls da gamoxruls. aman ufro daarwmuna isini, rom maTi
nanaxi kaci namdvilad am jorisa da napovni Cemodnis patroni iyo.
    eseni, rom am joris leSs yuradRebiT aTvalierebdnen, uceb iseTi stvena moesmaT,
rogorc mwyemsi faris mosagroveblad ustvens xolme, zed datanebaze marcxena mxrisken
erTi Txis fara dainaxes, romelsac ukan, serze, moxuci mwyemsi mosdevda. don kixotma
xmamaRla dauZaxa mwyems da mwyemsmac yviriliT hkiTxa rainds, aq Txebis, mglebis da
nadiris meti araferi WaWanebs, Sen ram mogiyvanao. mwyemsi rom Cven gmirebTan mivida,
don kixots uTxra:
    _ sanaZleos davdeb, rom Tqven axla mag jorsa sinjavT, es eqvsi Tvea, rac aq gdia,
erTi mibrZaneT, RvTis gulisaTvis, amis patroni arsad SegxvedriaT?
    _ aravinac ar Segxvedria, mxolod aqve axlo erTi Cemodani da baliSi vipoveT, _
mougo don kixotma.
    _ eseni mec vipove, magram xeli ar vaxle, meSinoda safrTxeSi ar gavbmuliyav,
qurdoba ar daebralebinaT. xom mogexsenebaT, eSmaki mudam mzadaa, fexebSi ram
wamogvigoros da anazdad, wagvaqcios da mere risTvis da ratom, amas verc ki gavigebT.
    _ swored mec agre vifiqre, _ uTxra sanCom. _ is Cemodani mec vnaxe, magram
gasrolili qvis manZilzedac ar mivekare: rogorc iyo, iseve davtove. aRarafrad minda ZaRli da
isic eJvnebiani.
    _ erTi miTxar, keTilo kaco, _ hkiTxa mwyemss don kixotma, _ xom ar iciT vin aris im
nivTebis patroni?
    _ marto is vici, _ uTxra mwyemsma, _ rom am eqvsi Tvis winaT Cvens qoxebs erTi
viRac Tvaltanadi ymawvili kaci moadga, ai am joriTa da Tqven rom gzaze ginaxavT da xeli ar
gixliaT, im CemodniT, da gvTxova: am mTebSi erTi ram udaburi adgili migveswavlebina.
Cven ai, es xeoba mivaswavleT da marTalic vuTxariT; radgan naxevari milic rom gaiaroT,
aqedan gasvlas veRar SeiZlebT; mikvirs aq mosvla rogor moaxerxeT, aqedan arc gzaa
sadme da arc biliki, maS ase, me ganvagrZob: adgili rom mivaswavleT, man pasuxi ar
mogvca, jori gaatriala da isariviT gamoeqana aqeT. misma Tvaltanadobam da Tanac ase
saCqarod gaWram Zalian gagvakvirva. mas aqeT misi aRara vicodiT-ra, manam amas winaT
Cvens mwyemss uceb ar SeCexeboda, daeWira, ramdenime muSti da erTi wixli
eTavazebina, mere mis saxedars mivardnoda, rac xurjinSi puri yveli hqonda, sul
amoelagebina da Svelze mardad mTebSi gaqceuliyo. es rom gavigeT, mwyemsebi SeviyareT
                      130
da mis saZebnelad wavediT. or dRes viareT tyeSi da mere saRamos is kaci erTi didi muxis
fuRuroSi vipovneT. Cven rom dagvinaxa, mSvidad mivida CvenTan, mTlad daglejili
tanisamosiT ecva da ise garujuliyo, adamianis saxe aRar hqonda: ise Secvliliyo, tanisamosiT
Tu ara, iqneb verc ki gagvego _ is iyo, visac veZebdiT, Tu sxva vinme. alersianad Tavi
dagvikra da Wkvianurad gviTxra, Cemi aseTi yofa nu gagikvirdebaTo, SeTqmuli maqvs da aq
imitom varo, Cemi mravali codvebi minda movinanioo. Cvena vTxoveT, Seni vinaoba
gviTxario, magram ara gviTxra-ra. mere saWmelze vuTxariT, adgili ram gviTxar da mudam
daniSnul dros mogitanTo; an Tu ase ar ginda, rodesac mogesurvos, gvTxoveo, oRond ZaliT
nu wagvarTmevo. man madloba gadagvixada, bodiSi moixada, rom Cven mwyemss cudad
moepyro da daifica, amas iqiT Zalas aRar vixmaro. roca momSivdeba moval da saWmels
gTxovTo., sada cxovrobo, rom vkiTxeT, gviTxra: sacxovrebeli bina arsad maqvso, sadac
miRamdeba iq miTendebao. mere ise Sesabralisad daiwyo tirili, RmerTmani, qvisac rom
vyofiliyaviT, misi cremlebi mainc guls mogvilbobda, magram adrindelTan SedarebiT, misi
axlandeli yofa adamians rogor ar Seebraleboda. maSin mSveniero ymawvili kaci iyo; misi
sityva-pasuxidan da mixvra-moxvridan Canda, rom patiosani gvareulobisa da kargad aRzrdili
unda yofiliyo. masTan Cven namdvili glexuWebi viyaviT, imdenad zrdilobiani iyo, misi zrdiloba
Cvenma umecrebamac ki igrZno. ase rom gvelaparakeboda, uceb gaCumda. Tvalebi
dedamiwas daaStera da didxnobamdis ise idga. Cven gakvirvebulebi vucqerodiT da vucdidiT,
es yofa riT gaTavdeboda. ufro da ufro Segvebrala sawyali; is mainc xmaamouReblad idga,
Tvalebs xan aWyetda, xan xuWavda, xan Zirs xrida, xan maRla aixedavda da Tan TiTqos
raRac emarTeboda. tuCebis kvnetasa da warbebis Wmuxnas mohyveboda. maSin mivxvdiT,
rom raRac sigiJe unda sWireboda da Cqara kidec gagvimarTlda Cveni eWvi: mwoliare uceb
gaSmagebuli wamoxta da erTs Cvens amxanags mivarda, iseTi gacofebuli, rom, Tu xelidan
ar gamogveglija, muStebiTa da kbilebiT mTlad gaaTavebda. am yofaSi saSineli xmiT yviroda:
`hai, Se moRalate fernando, aq gagiswordebi, aq im SeuracxyofisaTvis, romelic momayene,
am xelebiT amogglej mag guls; sadac yvela sibilwe, moRalateoba da sicrue budobs~! sxvac
bevri ram iyvira da viRac fernandos matyuaras, ficgamtexisa da moRalatis saxeliT wyevlida
da lanZRavda. Cveni amxanagi rom xelidan gamovglijeT, maSinve xmaamouRebliv jagebsa
da kldeebSi ise swrafad miimala, rom veRarsad davanaxeT: iqidan ise wamovediT, rom misi
vera gavigeT-ra. marto is SevityveT, rom xandaxan sigiJe mouvlis xolme da misi gaSmagebis
mizezi uTuod is viRac fernando unda iyos. amaSi Semdeg da Segmdeg vrwmundebodiT,
mas rom SevxvdebodiT xolme, rodesac puris saTxovnelad movidoda, an ZaliT waarTmevda
xolme mwyemsebs, zogjer, rac unda aZlio, mSvidobianad rodi iRebs, uTuod Zala da muStebi
unda ixmaros da ase wagarTvas. rodesac ki Tavis gonebaze aris, zrdilobianad gvTxovs
xolme _ `RvTis gulisaTvisao~, da roca vaZlevT, madlobas gveubneba da zedac tirils morTvas
xolme. simarTle unda mogaxsenoT, batonebo, _ ganagrZo mwyemsma, _ guSin me da
oTxma mwyemsma (erTma Cemma         megobarma da ormac Cemma mojamagirem)
gadavwyviteT moZebnoT sadme da, Tu vipoveT, ZaliT iqneba Tu nebiT, qalaq almodovarSi
unda waviyvanoT, aqedan rva milia iqamdis. gvinda wamloba vcadoT, Tu ki rame moarCens
sabralos, an is mainca vqnaT, gavigoT: vin aris da naTesavi hyavs vinme Tu ara, rom misi
ubedureba SevatyobinoT. ai, es aris, batonebo, rac ki SemiZlia im kacze giamboT. axla
ueWvelia, darwmundiT, rom im napovni nivTebis patroni swored is aris, Tvalwin rom
elvasaviT gagiqraT, naxevrad SiSveli, _ an ki elvasaviT ratom ar gaqreba, Tuki tanisamosi ar
amZimebs. (elvasaviT rom gauqraT Tvalwin _ es don kixotma winaTac uTxra mwyemss).
    axla Cveni raindi mwyemsis naambobiT metad gakvirvebuli iyo. mas saSineli survili
aReZra, gaego, Tu vin iyo is ucnauri kaci, da am survilis asasruleblad gadawyvita, im mTebSi
yvelgan moenaxa igi, arc erTi naprali da mRvime gauCxrekavi ar daetovebina. magram
bedma ukeT moawyo saqme, vidre igi amas ifiqrebda, radgan swored im wams is kaci im
mTis gasavalSi gamoCnda da swored im velze gamovida, sadac axla don kixoti iyo. sabralo
                      131
wynarad midioda da Tan ise butbutebda raRacas, rom kaci ver gaigebda; morTulic ise
gaxldaT, rogorc zemoT iyo aRwerili. mxolod rodesac don kixots mTlad mouaxlovda,
beWebze ZonZebad qceuli kamzolis narCenebiT gaigo raindma, rom is kamzoli ambriT
gasurnelebuli irmis tyavisa iyo. es mowmobda rom misi patroni dabali wodebisa ar unda
yofiliyo.
    rainds rom miuaxlovda, zrdilobianad, magram raRac yru, CaxleCili xmiT miesalma.
don kixotmac aranaklebi zrdilobiT gadauxada salami. rosinantidan Camoxta, axlos mivida da
ise alersianad da mxurvaled moexvia da gulSi Caikra, kacs egoneboda, didi xnis unaxav
megobars Sexvdao. ucnobi gandegili (visTvisac SeiZleboda sabralo glaxa gvewodebina,
ixeve rogorc TviTon don kixoti mwuxare saxis raindad iwodeboda) xvevnas moeSva Tu
ara, mxrebze xelebi daawyo da ise daSterebiT daacqerda, TiTqos cdilobda ecno igi. albaT
don kixotis CacmulobiT, mokazmulobiT da mTeli sanaxaobiT ufro iyo igi gakvirvebuli, vidre
don kixoti misi daglejili da ubeduri garegnobiT. ramdenime wamis siCumis Semdeg ubedurma
meudabnoem pirvelma daiwyo laparaki, da rac Tqva, amas Semdeg TavSi gavigebT.


                     Tavi XXIV

            siera-morenaSi momxdari faTerakis gagrZeleba

     Cveni moTxroba gvauwyebs, rom don kixoti udidesi yuradRebiT usmenda sieris
dafleTil rainds, romelmac ase daiwyo Tavisi sityva:
    _ mowyaleo xelmwifev, marTali rom giTxraT, me Tqven sul ar gicnobT, magram, vinc
unda iyoT, didad gmadlobT, rom TanamigrZnobT: amitom mindoda madloba gadamexada
TqvenTvis, _ marto keTili survilebiTa da sityviT ki ara, _ im guliTadi, mzrunvelobisaTvis,
roromelic Cemdami gamoiCineT, magram bedi mikrZalavs samagiero mogagoT riTime.
    _ Cemi survili imis meti ara aris-ra, riTac SemiZlia, samsaxuri gagiwioT, _ upasuxa don
kixotma, _ da es Cemi survili ise Zlieria, rom am mTebSi darCena gadavwyvite, vidre ar
gavigeb da TviTon Tqvengan ar Sevityob: SeiZleba riTime eSvelos Tqvens mwuxarebas, eg
Tqveni ucnauri cxovreba rom esoden cxadad xatavs. xolo Tu Tqveni ubedureba imgvaria,
rom qveyanaze nugeSi ar moepoveba, maSin mzada var cotaodeni imiT mainc
SegimsubuqoT dardi, rom Tqvens kvnesasa da cremlebs Cemi kvnesa da cremlebi
SevuerTo. TanamgrZnobeli Zma rom gverdiT geyolebaT, odnav mainc gagineldebaT
mwuxareba. Tu ramdenadme mainc endobiT Cems wadils, gevedrebiT, senior, amixseniT im
Tavazianobis gulisTvis, romliTac esoden gamoirCeviT, da imas gaficebT vinc giyvarT, anu
vinc yvelaze umetesad giyvarT qveyanaze, SematyobinoT _ vina xarT da ugnuri nadiriviT aq
cxovreba ram gaiZulaT, an am udabur adgilas sikvdili rad gadawyviteT? xolo aseTi
cxovrebisaTvis rom ara xarT Seqmnili, amas Tqveni samoseli da Tval-tanadoba adasturebs.
Cems saraindo dassa vficav, _ ganagrZo don kixotma, _ romlis wevrad gaxdomis, TumcaRa
codvili, Rirsi Seviqmen, vficav Cems mogzaurT raindis wodebas, Tu Tanaxma iqnebiT da
momendobiT, amieridan Tqveni umxurvalesi, uerTgulesi msaxuri Seviqmnebi da Tqveni
mwuxarebis gankurnebaze zrunvas arc erT wams ar davtoveb. xolo Tu es SesaZlo iqneba,
im mwuxarebas TqvenTan erTad davitireb.
    vidre mwuxare saxis raindi amas ambobda, tyis raindi TaviT fexebamdis sinjavda
mas da, roca gasinjva gaaTava, iq myofT mimarTa:
    _ RvTis gulisaTvis, Tu gaqvT, maWameT rame. roca davnayrdebi, Tqveni
TanagrZnobis samadloblad, raca gsurT, yvelas agisrulebT da yvelafers giambobT.
    imave wams sanCom da mwyemsebma TavianTi xurjinebidan amoiRes, rac ki ubeduri
matantalas gasaZRomad gamosadegi iyo, da isic veluri adamianiviT mivarda saWmels da
                       132
iseTi gaSmagebiT ReWavda yvelafers, TiTqos ki ar Wams, mTel-mTels ylapavso. am xnis
ganmavlobaSi isic da masTan myofnic mdumared iyvnen. xolo rodesac mTlad gaaTava, riTac
umaspinZles, glaxakma yvelas aniSna _ Tan gahyolodnen da iqve erTi kldis mwvaniT mosil
velze miiyvana. iq, isev xmaamouRebliv, mdeloze wamowva; sxvebmac mihbaZes, yvelani
mdumarebdnen, vidre ucnobma meudabnoem xma ar amoiRo da ar daiwyo:
    _ batonebo, _ Tqva man, _ Tu gsurT mokled giamboT Cemi didi ubedureba, piroba
damideT, laparaki ar gamawyvetinoT arc sityviT da arc rame moZraobiT. es imitom, rom
sityvas SemiSliT Tu ara, Cemi ambavic im wams Sewydeba.
    am Sesavalma don kixots maSinve amaswindeli sanCos zRapari gaaxsena,
mdinareze gayvanili Txebis saTvalavis Secdomis mizeziT rom gauTavebeli darCa.
    sityva ar SemawyvetinoTo rom Txova, amis gasamarTleblad gandegilma dasZina:
    _ Tqvengan amas amitom moviTxov, rom minda Cemi ubedurebis ambavi, rac
SeiZleba Cqara giamboT, radgan misi mogoneba mwuxarebas mimatebs. ramdenic nakleb
momcemT kiTxvas, imdeni ufro Cqara da dawvrilebiT giambobT da iseTi ara damaviwydeba-
ra, rac ki TqvenTvis sayuradReboa. vecdebi savsebiT davakmayofilo Tqveni survili.
    don kixotma yvelas magier Cumad yofna aRuTqva, da dafleTilma gandegilmac ambavi
ase daiwyo:
    _ me kardenio mqvia: andaluziis erT umTavres qalaqSi patiosan ojaxSi davibade.
Cemi mSoblebi Tumca mdidrebi arian, mainc ubedureba ise didia, rom Tu Cemi ubedureba
gaiges, simdidre maTi cremlebis SeSrobas mainc ver SeZlebs; rogorc uwyiT, amqveyniur
simdidres ar SeuZlia zeciT movlenil gansacdels Sveba ram misces. sadac vcxovrobdi, imav
qalaqSi erTi zeciuri angelozic cxovrobda, siyvarulis RmerTs yvela Tavisi madli TiTqos
misTvis mieniWebina, misi gulis mogeba CemTvis bednierebas da siamayes Seadgenda. es
margaliti lusinda iyo, igic CemsaviT patiosani da mdidari ojaxis Svili iyo, magram Cemze ki
metad bednieri, xolo simtkice da pirianoba ki imaze naklebi hqonda, vidre Cemi siyvaruli da
Cemi grZnobaTa patiosneba amisi Rirsi iyo. imav ymawvilobiTve miyvarda igi da
vaRmerTebdi; masac agreTve vuyvardi im siwrfeliTa da umankoebiT, rogorc mis
ymawvilqalobas SeSvenoda. Cveni mSoblebi gvatyobdnen erTmaneTis mizidulobas da
TiTqos ar amCnevdnen, radgan kargad esmodaT, rom ymawvilobis asakidan gamovidodiT
Tu ara, Cveni miziduloba siyvarulad gadaiqceoda da siyvaruli kidev qorwinebis gvirgvinamdis
migviyvanda. erTnairi simdidre da erTnairi patiosani STamomavloba Cveni SeuRlebis
yovelgvar dabrkolebas auqmebda. ramdenic xani gvemateboda, imdeni siyvarulic
Zlierdeboda da amitomac lusindas keTilgonierma mamam Sesabamisad daisaxa saxlSi aRar
miveRe xolme. (amiT man poetebisagan xSirad qeba Sesxmul Tisbes mSoblebs mihbaZa).
am erTmaneTis naxvis akrZalvam survils survili da als ali mogvimata. Tu erTmaneTis naxva
aRar SegveZlo, weras mainc Tavisuflad vaxerxebdiT, da kalami ki zog SemTxvevaSi enaze
ufro savsed xelovnurad axerxebs Cveni gulis siRrmidan Cveni sulis gamofenas. satrfos
siaxlove TviTon gabedul enasac xSirad amunjebs da mtkice gadawyvetilebis gamoTqmas
uSlis. oi, zenao, im xanSi ramdeni baraTi gavugzavne mas, ramdeni saamo da patiosani
pasuxi miviRe misgan. ramdeni simRera, ramdeni mwvave survilebiT aRsavse, idumali SiSiT
SeSfoTebuli, saamo mogonebiTa da tkbil-gatacebiT savse leqsebi aRmoTqva maSin Cemma
sulma. bolos sasowarkveTilebamdis imiT miyvanilma, rom Cemi satrfos unaxaobas veRar
vZlevdi, gadavwyvite lusindas mamasTan mivsuliyavi da misi qali kanonier colad meTxova.
imedi mqonda amiT Cemi sanatreli da damsaxurebuli saunje meSova. asec moviqeci.
mamamisma amaze mipasuxa, rom kargad grZnobda, ra pativsac moipovebda igi CemTan
danaTesavebiT da Tavis mxriv mzad iyo pativi moego CemTvis da Tavisi Zvirfasi asuli
moeTxovebina, `magram, _ daumata man, _ radgan mama jer cocxali gyavs, aseTi Txovnis
SemoTvla misi valiao. egeb imas es qorwineba ar moewonos, da Tu misi gulwrfeli neba-
survili da Tanxmoba ar iqneba, Cemi qali iseTi ar aris, rom malviT vismes colad gahyveso~.
                      133
davrwmundi, rom marTals ambobda, pirdapirobisaTvis madloba gadavuxade da
vimedovnebdi, roca yvelafers avuxsnidi, mamaCemis Tanxmobas win ara edga-ra. am imediT
mamaCemTan wavel da mis oTaxSi Sevedi Tu ara, xelSi gaxsnili weriliT damxvda da jer
sityva ar meTqva, is werili momawoda da miTxra. `kardenio, es werili waikiTxe da gaigeb,
rom hercog rikardos SenTvis sikeTe unda~. hercogi rikardo, rogorc ukve unda uwyodeT,
batonebo, espaneTis erT-erTi didebulTagania da andaluziaSi saukeTeso mamulebs flobs.
werili rom wavikiTxe, davrwmundi, rom ar SeiZleboda, mamaCemi hercogis Txovnaze ar
daTanxmebuliyo. is iTxovda, axlave masTan gavegzavne misi ufrosi vaJis mxleblad ki ara,
aramed amxanagad, da pirdeboda iseT mdgomareobaSi Caveyenebine, rom imiT Cemdami
pativiscema damtkicebuliyo. werili rom wavikiTxe, xma veRar amoviRe, metadre, rodesac
mamam miTxra: `ori dRis Semdeg, kardenio, hercogTan waxval da RmerTs madloba
Seswire, rom risi Rirsica xar, is xvedri mogeliso~. amas, Cveulebisamebr, ramdenime mama-
Sviluri rCevac dasZina...
     dadga Cemi wasvlis dro, wina Rames lusindas naxva movaxerxe da, rac moxda,
yvelaferi vuambe, agreTve mamamissac vuambe yvelaferi da vTxove, Cemi sityva saidumlod
Seenaxa, ramdenime dRes asulis miTxovebas aravis dahpireboda, vidre Sevityobdi, hercogs
rikardos Cemgan ra undoda. man aRmiTqva da es aRTqma lusindam aTasi ficiTa da
gulSeRonebiT Seamtkica. bolos percogTan rom mivedi, ise kargad mimiRo, rom yvela mis
mxlebels gulSi Suri aReZra: yvelas SeeSinda _ ar dameCrdila isini. Cemi misvla yvelaze
metad hercogis meore Svils don fernandos gaexarda. igi brwyinvale, guluxvi, lamazi da
advilad gamtaci ymawvili kaci iyo. Cqara ise damimegobrda, rom Cvenma megobromab
yvelas yuradReba miipyro. mis ufros Zmasac Sevuyvardi, magram don fernandosaviT
Cemdami mxurvale daaxlovebas mainc ar iCenda. radgan megobrebSi saidumlo ar arsebobs,
amitom don fernandom rac ki gulSi hqonda yvela ganmicxada da, sxvaTaSoris, Tavis
mtanjveli siyvarulic gamimJRavna, rac mas Zlier aRelvebda. mas erTi glexis qali uyvarda,
mamamisis mdidari ymisa da iseTi mSvenieri, saTno, keTili, Wkviani da masTan mdidaric,
rom mis nacnobT ar icodnen, romeli misi TvisebebisTvis miecaT upiratesoba. erT glexis
lamaz ymawvil qalSi Aamden Tavmoyril Tvisebas ise moexibla don fernando, rom raki misi
guli verafriT daesakuTrebina, _ colad SerTvis aRTqma mieca. rogorc megobari yvela sabuTiT
varwmunebdi, ramdenadac ki Wkua miWrida, am ganzraxvaze uari eTqva da, raki davinaxe,
Cemi rCeva amaod rCeboda, gadavwyvite yvelaferi mamamisis _ hercog rikardosTvis
gamecxadebina. magram xeiriani da marjve don fernando Cems ganzraxvas mixvda, radgan
kargad esmoda, rom me, rogorc erTgul mosamsaxures, ar SemeZlo misi Rirsebis amgvari
damamcirebeli saqcieli mamamisTvis damefara, amitomac, rom movetyuebine, miTxra, Cemi
siyvarulis gasaqarveblad imis mets saSualebas veras vxedav, rom ramdenime Tve sadme
wavideo da, Tanac mTxova, me da is mamaCemTan wavsuliyaviT, viTomda cxenebis
sayidlad, _ radgan Cveni qalaqi kargi cxenebiT ganTqmuli iyo mTels qveyanaze. misi
ganzraxva momewona, rogorc am SemTxvevaSi saukeTeso da Tan es mgzavroba Cemi
lusindas naxvis SemTxvevas maZlevda; am fiqrebisa da survilis gamo misi ganzraxva
moviwone; amitomac miamitad vurCie, rac ki SeeZlo Cqara wavsuliyaviT. isic vicodi, rom
aseT SemTxvevaSi ganSoreba Cinebulad moqmedebs adamianze. SemdegSi gavige, rom
don fernandos SerTvis dapirebiT Tavisi momxiblavi glexis qali kidec ecdina da am motyuebis
cudi Sedegisa da hercogis risxvis SiSiT, undoda iqaurobas sadme gascloda. radgan ymawvili
kacis siyvaruls siyvaruli ar eTqmis da igi mxolod wamieri sitkboebis survilia, gulis Cqara
gamagrilebeli (raic WeSmarit siyvarulze ar iTqmis), amitom im glexis qalze guli ijera Tu ara,
misi vneba dacxra da alic Cauqra, uwin, rom ganSorebas cdilobda, egeb aRTqmis micemas
gaqceoda, axla imitom undoda gaqceva, rom is aRTqma ar aesrulebina. hercogma wasvlis
neba darTo da mec mibrZana Tana vxlebodi.
    `CavediT Cems mSobliur qalaqSi; mamaCemma don fernando ise miiRo, rogorc mis
                      134
did Rirsebas Seefereboda. Cqara lusinda vnaxe da siyvaruli kvlav Semomegzno, Tumca igi
CemSi arc gamqrala da arc danelebula. saubedurod don fernandos Cemi saidumlo
gavumJRavne, radgan megobrobas movaleobad mimaCnda, masTan dafaruli ara mqonda ra
da lusindas silamize, Wkua da xasiaTi iseTi aRtacebiT avuwere, rom metismeti survili
aReZra _ is mSvenieri enaxa, bunebisagan ase uxvad dajildoebuli. Cemma borotma bedmac
erT Rames, wminda sanTlis Suqze Cemi xeliT maCvenebina lusinda im fanjarasTan, sadac
erTmaneTs vnaxulobdiT xolme. naxa Tu ara, rac ki sadme mSvenieri qali enaxa, mTlad
daaviwyda; mas Semdeg mdumareba daemarTa, Cafiqrebuli, gulCaTxrobili, yvelaferze gulcivi
Seiqna. rogorc Cemi samwuxaro ambidan dainaxavT, Cemi sicocxle, Cemi satrfo Seuyvarda,
da es uceb nafeTqi siyvaruli ufro mvtad aRegzno, rodesac, TiTqos gangeb Cems
saubedurodao, xelSi baraTi Cauvarda, sadac lusinda mwerda mamasTan mivsuliyav da misi
Tavi colad meTxova. is baraTi ise savse iyo siyvaruliT, TavSekavebiT da siturfiT, rom, roca
don fernandom waikiTxa, ase miTxra:    mxolod lusindaSi yofila Wkua da mSveniereba
SeerTebulio, sxva qalebSi ki es ori niWi mouTavebelni ariano. marTalic iyo, magram unda
vaRiaro, rom don fernandosagan es qeba ar miameboda da TiTqos misi ndoba damekarga.
mas Semdeg wamdauwum lusinda agondeboda da, razedac unda gvelaparaka, im laparaks
uTuod Cem sacoleze gadaitanda xolme. aman nel-nela gulSi eWvi aRmiZra, da Tumca
meCveneboda, rom lusindasagan Cemi Ralati mosalodneli ar iyo, mainc Cemi bedis
gadabrunebas raRac bundovnad vgrZnobdi. isic unda giTxraT, rom don fernando yvela
Cvens baraTs kiTxulobda, viTomc imitom, rom Cveni wrfeli da gonieri miwer-mowera metad
esiamovneboda.
    erTxel lusindam rogorRac Tavisi sayvareli saraindo romani `amadis galeli~ mTxova
wasakiTxad...~
    don kixotma gaigona Tu ara saraindo romani, maSinve daiZaxa:
    _ Tqven ambis dasawyisSive, rom geTqvaT, seniora lusindas saraindo romanebis
kiTxvis xalisi hqondao, maSin aRaraviTari misi qeba aRar dagWirdebodaT, da me uimisodac
jerovnad davafasebdi misi gonebis aRmatebas; imisac mogaxsenebT, rom is qali egodeni
RirsebiT ar iqneboda Semkuli, rogoric Tqven axla gegulebaT, Tu im sanatreli da saucxoo
wignebis kiTxvis gemovnebas moklebuli yofiliyo. CemTvis sakmaoa misi gemovneba vicode,
rom viwamo igi, _ uCinebules da ugonieres qalad mTels qveyanaze. mxolod amasRa
visurvebdi, Cemo batono, neta amadis galelTan erTad barem saxelovani don ruxel
berZenic gagegzavnaT. darwmunebuli var, Tqveni Cinebuli lusinda daraidas da garaias
ambiTac gaerToboda, agreTve mwyemsi darinelis maxvilgonivruli saubriTac, misi saucxoo
mwyemsuri leqsebiTac, didi lazaTiT da saamod, rom damReris musikis xmaze. magram dro
kidev gaqvT da Tqveni Secdomis gamosworeba advilia, Tu inebebT da Cems sofelSi
wamomyvebiT, samasze met wigns mogarTmevT, romelnic Cemi gulis lxenas da Cems
Svebas Seadgenen, Tumca ki, rogorc maxsovs, am wignebisa erTic aRar SemrCa, Cemi
mdevneli avi da xarbi jadoqrebis Surisa da borotis wyalobiT. mowyaleo xelmwifev, bodiSs
vixdi, rom dapireba ver agisruleT da laparaki gagawyvetineT, magram ra gaewyoba?
gavigoneb Tu ara sityvas raindTa saqmeebsa da mogzaur raindebze, Cemi Tavi Cems xelT
aRar mrCeba xolme; iseve SeuZlebelia maSin CemTvis Semagreba, rom sityva ar CavurTo,
rogorc mzis sxivebisaTvis aris SeuZlebeli, siTbo ar mohfinos dedamiwas da mTvaris
SuqisTvis _ sinotive ar gamoiRos. maS ase, gvapatieT da Tqveni ambavi ganagrZeT, radgan
ukve droa Txrobas daubrundeT.
    don kixoti rom amas ambobda vardenio TavCaqindruli iyo, TiTqos raRac fiqrebma
gaitaceso. don kixotma Tavis saTxovari orjer gaimeora, is ki sul dumda da Tavs maRla ar
iRebda bolos, ramdenime xnis Semdeg, welSi gaimarTa da warmoTqva:
    _ gonebidan ver gamiSorebia da vercara Zala ver gamomaclis erTs rasme: me
mgonia, udidesi borotmoqmedi da briyvi unda iyos, vinc ar daijerebs anu sxvas dauSlis
                      135
daijeros, rom dedofal madasimas mawanwala elisabeti hyvarobdao.
    _ rogor, _ Sehyvira brazmoreulma don kixotma; _ eg sicrue da ciliswamebaa.
maggvari sicruis damtkiceba didi siave da axirebuli sisaZaglea. dedofali madasima patiosani
da saTno qali iyo da araviTari sabuTi ar aris vifiqroT, rom mas viRac cxenis eqimbaSTan
gaewios arSiyoba. vinc amis winaaRmdegs metyvis, igi icruebs, viTarca ukanaskneli
aramzada da umaqnisi cilismwamebeli. amas davumtkiceb, ra mdgomareobaSiac unda viyo,
cxenze mjdari Tu qveiTi, SeiaraRebuli Tu uiaraRo, dRisiT, gind RamiT, erTi sityviT, rogorc
TviTon igi inebebs, ise davumtkiceb.
    amasobaSi kardenio don kixots daSterebiT ucqeroda, radgan sneulebis qarebi
eSleboda, _ da Tavisi ambis gangrZobis Rone imdenadve hqonda, ramdenadac don kixots
dedofal madasimas Seuracxyofis gamo ganrisxebuls, misi mosmena SeeZlo. sakvirvelia! ise
waesarCla im dedofals, TiTqos sakuTari da kanonieri dedofali yofiliyos, SeCvenebuli wignebi
ise Zalian hqonda TavSi gamjdari. senmoreulma kardeniomac, rom gaigona: cilismwamebels,
matyuarasa da aramzadas eZaxdnen da sxva saucxoo sityvebiT amkobdnen, verafrad
nasiamovnebma, erT kargad mozrdil qvas wamoavlo xeli da don kixots mkerdSi ise magra
Caartya, rom miwaze gaSxlarTa. batonis gaupatiurebiT gulnawyeni sanCo pansa muStebiT
mivarda gonebaareuls, magram dafleTili raindi is marjved dauxvda, rom isic Tavis batons
miayola. esec ar ikmara, zed mucelze daajda da gverdebi lazaTianad dauzila. mwyemsma
sanCos miSveleba ganizraxa, magram manac igive miiRo, da ase sami kacis galaxvis
Semdeg gandegilT arxeinad mTebisken wavida. yvelaze Cqara sanCo movida gons da
gabrazebuli sul umizezod mivarda mwyemss: misi azriT yvela am davidarabis mizezi
mwyemsi iyo. uyviroda, ratom windawinve ar gagvagebine, rom im gaubedurebul kacs sigiJe
emarTeboda xolmeo, winaswar gavfrTxildebodiT da dasaxvedrad movemzadebodiTo.
mwyemsi arwmunebda, gagafrTxileTo, da Tu ver gaigoneT, Cemi ra braliao. sanCo
ewinaaRmdegeboda, mwyemsi Tavisas gaiZaxoda da iqamdis SeekamaTnen erTmaneTs,
rom sityva muStebamdis miiyvanes da ise gametebiT waZiZgilavdnen, Tu don kixots ar
gaeSvelebina, mgoni, erTmaneTi nafleTebad eqciaT. don kixoti rom imaT gaSvelebas
cdilobda, sanCos mwyemsi magra myavda CabRujuli da don kixots eubneboda:
     _ gamiSviT, batono mwuxare saxis raindo; es mwyemsi xom dalocvili raindi ar aris,
iseTive glexia, rogoric me var; rogorc meprianeba, Cems gabiabruebas ise gadavaxdevineb
da rogorc patiosani adamiani, Tanabari iaraRiT SevebrZolebi.
    _ es marTalia! _ miugo don kixotma, _ magram, rac moxda, moxda. vici, es sabralo
arafriT ar aris damnaSave.
    gaSmagebul moCxubarT Serigeba ubrZana; Semdeg hkiTxa mwyemss: sad
SeiZleboda kardenio epovnaT rogorme? rainds Zalian undoda im gadareuli kacis ambavi
gaego. mwyemsma gaumeora is, rac ukve winaT uTxra: kardenios bina da misi asaval-
dasavali danamdvilebiT ar vicio, da daumata, Tu don kixoti am aremares ZirisZirobamdis
moivlida da moaTvalierebda, ueWvelad sadme Sexvdeboda mas _ an Wkuaze myofs an
gadareuls.


                    Tavi XXV

   sadac moTxrobilia saxelovani lamanCeli raindis siera-morenaSi Tavsgadamxdari
    araCveulebrivi faTerakebi da sinanuli, pirquSi mzeWabukiviT rom ikisra

   don kixoti rom mwyemss gamoeTxova, kvlav rosinantze Sejda da sanCos viriT Tan
gayola ubrZana. saWurvelmtvirTvelma uxalisod aasrula brZaneba. daiwyes siaruli da
TandaTan udaburi mTebis SuagulSi Sevidnen. sanCos metad moesurva laparaki, Tumca ki
                      136
brZanebis gadasvlas ver bedavda; sul eloda, egeb laparaki TviTon don kixots daewyo.
magram didxans siCume veRar aitana da lodiniT gabezrebuli TviTonve alaparakda:
    _ senior don kixot, mowyaleba moiReT, batono, gza damiloceT da damiTxoveT. Sin
manda wasvla Cems col-SvilTan. imaTTan laparaks mainc aravin damiSlis, roca
momesurveba, axla ki Cemi yofa ra yofaa am tyeRreSi, dRe-Ramis gaurCevlad ukan unda
gdioT da xmis amoRebac ki ar SemeZlos: gamodis, rom Cemi Tavi cocxladve davmarxe. am
droSi pirutyvi mainc rom alaparakdes, ise rogorc hizopetis dros yofila, maSin Tqven ki aRar
SegawuxebdiT, Cems saxedars davuwyebdi laparaks, an sxva cxovels, rac Semxvdeboda,
imas gamovexmaurebodi, da rogorc iqneboda, am Cems gaWirvebas avitandi. axla ki ra
vqna, faTerakebis devnaSi tantals veRar vitan, sul vitantalo, qvebi, joxebi da muStebi
mxvdebodes, sabanze alaymalayiT frena gamoviaro da Tanac ar SemeZlos sityva
wamovayrantalo, pirgakeriliviT munjad viyo da rac gulze lodiviT mawevs, imaze xmis
amoReba ar SemeZlos es yofa, mowyaleo batono, veRar amitania.
    _ Seni dardi mesmis, sanCo, _ miugo don kixotma, _ didi survili gaqvs mag enas
yadaRa avxsna da uwindeburad Tavisufleba mivce; kargi, ilaparake, magram im pirobiT ki,
rom mato am mTebSi yofnis dros gqondes magis neba
    _ keTili, _ uTxra sanCom, _ oRond axla movijero laparakiT guli da Semdeg rac
iqneba _ marto erTma RmerTma uwyis. dasawyisisaTvis visargebleb Tqveni nebarTviT,
gavkadnierdebi da gkiTxavT: neta risTvis gamoesarCleT im viRac dedofals, maqimassa Tu
viRaca? an imis codna ra eSmakad gesaWiroebodaT, viRac abati iyo misi megobari, Tu
sxva? RmerTmani, me rom mkiTxoT, yvelas is emjobineboda, Tavi migenebebinaT, _ aba
misi msajuloba ra Tqveni saqme iyo, TqvenTvis rom yofiliyaviT, is giJi kaci Tavis ambavs
bolomdis gviambobda, aRarc Tqven gTxleSdaT qvas da aRarc aTiode sila da aTiode wixli
me momxvdeboda.
    _ garwmuneb, sanCo, _ miugo don kixotma, _ Sen rom CemsaviT kargad icode, ra
patiosani da pativcemuli mandilosani iyo dedofali madasima, mjera, maSin gagikvirdeboda,
Tu rogor movuTmine, Tavi Suaze ar gavuxeTqe da is piri ar Sevmusre, romelmac aseTi
saZageli ciliswameba amoanTxia. imaze saSineli ciliswameba gana SeiZleba, viTomc
dedofals viRac uxeiro eqimi hyvareboda? istoria gvamcnobs, rom elisabati _ im giJma kacma
rom axsena _ gonieri kaci iyo da kargi mrCevelic, rom igi marto eqimi ki ara, aramed dedoflis
xelmZRvanelic iyo. magram is fiqri, viTomc mas dedofalTan sxva ram gansakuTrebuli
ganwyobilebac hqonodes, aseTi fiqri sastiki sasjelis Rirsi kadnierebaa. dasarwmuneblad rom
TviTon kardenios ar esmoda, ras ambobda, aba moigone: im sisulelis Cmaxva rom daiwyo,
raRac sneuleba swored im dros daemarTa.
    _ aba, swored magitomac ar unda migeqciaT yuradReba, _ miugo sanCom, - giJs
gana moeTxoveba rame? Tqveni bednieri varskvlavi rom ar SegweodaT da is qva mkerdis
magier TavSi mogxvedrodaT, maSin im viRac mSvenieri qalis gamosarCleba veRaras
giSvelidaT, axla rom TavisTvis damSvidebiT miwaSi lpeba. kardenios ki verafers
gamorCebiT: is xom giJia!
    _ gaige, sanCo, rom am SemTxvevaSi kardenios sigiJe Tavis gasamarTleblad ver
gamoadgeboda. xolo mogzuri raindis movaleobaa rogorc Wkvianebisagan ise gJebisaganac
daicvas yvela qalTa Rirseba da pativi, miT umetes iseTi maRali wodebis mandilosnis, rogoric
dedofali madasima iyo. didi pativiscema maqvs misi: imas Tavi davaneboT, rom metismetad
lamazi iyo. amas garda is iyo Wkviani, momTmeni da mravalgvari ubedurebis iSviaTi simxniT
amtani. ai swored aseT dros elisabatis siaxlove da rCeva bevrad Sveloda bedis simuxTle
mtkiced da gonierad aetana; RvarZlianma meWoreebma da umecrebma aqedan
daaskvenes, viTomc dedofali misi xasa iyoo. amas ise scruoben, rogorc aTasjer icruebs
yvela, vinc gabedavs maggvari ram ifiqros, anñTqvas.
    _ me magas arca vfiqrob da arc vambob, _ miugo sanCom. _ da visac eg zRapari
                      137
moswons, Tavis purs Seatanos. erTad wolilan Tu ara, Cven ras davsdevT, mis pasuxs
RmerTs TviTon gascems me CemTvis Cemi zvrebidan movdivar, arc ara vici-ra, arc amaSi
verevi, sxvisa saqmes ar Sevexebi, da vinc hyidis da scruobs, mis daxls Tavis qisaSi xedavs.
SiSveli davibade, SiSveladve vrCebi. arc arafers vigeb, arc arafers vageb, isev sayvarlebi
iyvnen, ra menaRvleba? gana cotani arian, rom lori iq egulebaT, sadac imis Camosakidebeli
kaCoc ki ar aris! mindvris daketva vis SeuZlia? amasTanac, rac Seexeba Zraxvasa da kilvas,
gana TviTon RmerTi ki aravis ugmia?
    _ yovladwmidao RvTismSobelo! _ Sehyvira don kixotma, _ ramdeni sisulele aasxi
erTmaneTze? mag Sens andazebs Cvens saubarTan ra kavSiri aqvs? sanCo RvTis
gulisaTvis erTxel da samudamod dadumdi da marto Seni saxedari gareke; im saqmeSi nu
eCxirebi, rasac ara gkiTxaven, yvela Seni xuTi grZnoba daixmare da Seigen, rom yovelive,
rac Camidenia, rasac Cavdivar da kvlav Caviden, sruliad Tanaxma iqneba saRi gonebisa da
saraindo kanonebisa, raic mTeli qveynis raindebze ukeTesad vici.
     _ ar vici, RmerTmani, batono, _ miugo sanCom, _ mag Tqvens saraindo kanonebSi ra
aris kargi? maTi gadamkide ar SemoveCxireniT am mTebSi, gzadabneul bavSviviT da iseT
alagebSi davZrwivarT, sadac gzisa anu raime bilikis nakvalevic ki arsad aris? viRac giJ kacs
veZebT da Tu vipoveT, vin icis, imis gaTaveba moeprianos, rac daiwyo, rasakvirvelia, Tavis
ambisa ki ara, Tqveni Tavisa da Cemi gverdebis mtvreva.
    _ kvlav geubnebi, sanCo, dadumdi-meTqi, _ uTxra raindma, _ Sen ar ici, rom am
udabnoSi ara marto giJi kardenios naxva mizidavs, aramed raime Rvawlis Cadenis survilica
maqvs, rom saxeli gamiTqvas mTel qveyanaze da yvela is Tviseba damisakuTros, raic
mogzaur raindebs Seesabameba an aRamaRlebs.
    _ mere eg Rvawli saSiSi ar aris? _ hkiTxa sanCom.
    _ ara, saSiSi ar aris, _ miugo don kixotma; _ magram esec kia, rom SeiZleba koWi
alCuzec dajdes. es orive Sens xerxianobaze iqneba damokidebuli.
    _ ra xerxianoba brZaneT? _ gaocebiT wamoiZaxa sanCom.
    _ imaze, rom Tu iqidan Cqara dabrundebi, sadac ggzavni, _ ganagrZobda don kixoti, _
maSin Cemi tanjva Cqara dasruldeba da Cems didebas dasabami daedeba. magram
SenTvis rom yvelaferi cxadi iyos, getyvi: SesaniSnavi amadis galeli erT-erTi didebuli
mogzauri raindi iyo, magram ras vambob _ erT-erTi didebuli-meTqi? _ ara, igi iyo erTaderTi,
pirveli, sworupovari, im raindTa xelmwife, vinc ki odesme yofila qveyanaze. da vinc
amtkicebs, rom don belianisi da zogierTi sxva viTomc mas ar Camouvardebodneno,
RmerTsa vficav, samarcxvinod cdebian. axla isic unda icode, sanCo, rom, magaliTad,
mxatvari Tu cdilobs xelovnebiT saxeli gaiTqvas, mxolod imas mecadineobs saukeTeso
mxatvrebis suraTebs mihbaZos. yvela im xelobaSi, rac ki qveyanas aRamaRlebs, amasve
vxedavT. mimbaZveloba yvelas movaleobaa, vinc saxelis gaTqmas iswrafvis. Cvens
moqmedebaSi SegviZlia uliss mivbaZoT, romelSic homerosma gonieri da ubedobaSi mtkice
xasiaTis kaci, swored ise, rogorc virgiliusma eneasSi mamis erTguli Svilis siqvele da mamaci
jarTwinamZRvris gamWriaxoba da sibrZne dagvixata. homerosmac da virgiliusmac imgvarad
ki ar dagvixates TavianTi gmirebi, rogorebic namdvilad iyvnen, aramed iseTebad, rogorebic
unda yofiliyvnen, radgan surdaT momavali TaobisaTvis dasrulebuli siqvelis nimuSi
daetovebinaT. amadisic swored ase, mamac gamijnurebul raindebisaTvis iyo kompasi,
manaTobeli varskvlavi da mze. amitomac Cven yvelam, raindobisa da mijnurobis droSis qveS
mebrZolT, yvelaferSi mas unda mivbaZoT. is raindi, romelic ufro daaxloebiT mibaZavs mas,
sruli uebro raindis saxes ufro miuaxlovdeba. axla imas getyvi, rom Rvawli, raSic ufro
brwyinvaled iCina Tavi amadisis Rirsebam, sibrZnem, mamacobam, simtkicem,
moTminebam, siyvarulma, _ es is Rvawli iyo rom, rodesac Tavis satrfos orianes siZulvili da
ukmayofileba igrZno, penia pobreze sacxovreblad gandga, sinanuli ikisra, dairqva
beltenebrosi, mravalmetyveli da im cxovrebisaTvis metad Sesaferisi saxeli, ra cxovrebasac
                      138
Tavis nebiT kisrulobda. radgan CemTvis amisi mibaZva ufro advilia, vidre imisa, rom devebi
vxoco, andriakebs Tavebi vWra, didi laSqari vamarcxo, mtris flotiliebi vfanto da jadoqarTa
grZneuleba gavaqarwylo, amasTanave es adgilebic TiTqos tanjvisaTvisaa gaCenili, amitom
ar minda es marjve SemTxveva xlidan gavuSva, saxelis gasaTqmelad rom TavisTavad
givardeba xelSi.
    _ bolos da bolos, mainc ver gamigia, am gadakargul adgilas ra unda CaidinoT? _
hkiTxa sanCom.
    _ gana ar giTxar, miugo don kixotma, _ amadiss minda mivbaZo-meTqi _ Smags,
sasowarkveTils, gaxelebuls da baremRac saxelovan rolandsac, swored im wamidan, rodesac
Wkua aeria, wyaros pirs xeebze niSani naxa, riTac mixvda, rom turfa anjelikam meRore
medoris SeyvarebiT Tavi gaiupatiura, da gaSmagebulma daiwyo fesvebianad xeebis gleja,
ankara wylis nakadulebis amRvreva, mwyemsebis Jleta, farebis musvra, qoxebis gadawva,
saxlebis ngreva, Tvis taiWis Treva da aTasgvari sacxo xsenebis Rirsi damTxveuloba.
rasakvirvelia, rolandis, Tu orlandis, Tu rotolandis (am sami saxeliT aris igi cnobili) yvela giJur
saqciels TiToeulad rodi mivbaZav; mxolod vecdebi, ramdenadac ki SeviZleb, is gavimeoro,
rasac ufro sayuradRebod miviCnev. iqneb marto amadisis mibaZviTac gavaTavo; imas,
sanCo, rame mavnebeli Smagoba ar Caudenia, mxolod stiri. da, itanjeboda da amiT iseT
didebamde miaRwia, rom sxvas aravis Rirsebia.
    _ mgonia, es gagiJebuli da tanjuli raindebi, uTxra sanCom. _ rame gansakuTrebuli
garemoebiT da mizezebiT iqnebodnen yvela am sisulelemde miyvanili. Tqven ki, mowyaleo
batono, ra mizeziT unda gagiJdeT romeli qali gagiwyraT? an ra sabuTi gaqvT, rom Tqven
minjur dulsinea tobosels raime Secodeba daswamoT, rom mas vinme qristianTan an
mavrTan CurCur-kurkura daewyos?
    _ saqmec eg aris, rom araferi sabuTi ara maqvs, _ miugo don kixotma, _ gana didi ram
iqneboda, mogzauri raindi raime mizeziT Wkuaze Semcdariyo! saqme is aris, igi sul
umizezod Secdes Wkuaze, rom SemdegSi Tavis gulis satrfos uTxras; Tu yvela es umizezod
Cavidine, aba, warmoidgine, mizezi rom mqonoda, raRas vizamdio? amasTanac Cemi satrfo
mbrZanebelis dulsinea toboselis xangrZlivi ganSoreba gagiJebisa da tanjvisaTvis gana
sakmao mizezs ar maZlevs? xom gaigone amas winaT Cveni megobari mwyemsi ambrosio
rom ambobda, ganSorebuls yvelafris SiSi aqvso, yvelafriT itanjebao. amitomac, Cemo
sayvarelo sanCo, dros cud-upraRod nu kargav da nurc sityvebs hkargav, nu mirCev, aseTi
sakvirveli da ar gagonili saqmis mibaZvaze uari vyo. giji var da giJadac unda davrCe, vidre ar
dabrundebi da im werilis pasuxs ar momitan, Cems satrfo dulsineasTan rom miweras vapireb.
Tu pasuxi Cemi imedebis Sesaferi iqneba, Cemi sigiJe da sinanuli misi miRebisTanave
moispoba; Tu ara da _ maSin vapireb marTla gavgiJde da goneba mTlad daekargo. maS,
agre, sanCo, rogori pasuxic ar unda momitano, igi mainc mospobs CemTa tanjvaTa. keTili
iqneba, damamSvidebs da gonebas damibrunebs; ukeTuri iqneba _ grZnobis niWs
gamomaclis da tanjvasac veRar gavigeb. marTla, erTi miTxari, mambrinis CaCqans xom
kargad inaxav? im umadlo tusaRs rom misi damsxvreva ewada da ver SeiZlo, maxsovs
miwidan aiRe. ra saRad damtkicda, rom SesaniSnavi CaCqania, Cinebulad da mkvidrad
nakeTebi.
    _ Semoqmedsa vficav, batono mwuxare saxis raindo, Tqveni patiosneba rasac
xandaxan brZanebs, zogierTi ram sul ver mominelebia marTali rom vTqva, lamis megonos,
rasac im raindobaze brZanebT, an momavali imperiebisa da samefoebis dapyrobaze,
kunZulebis gamoyenebaze da sxva baton raindebis znis Sesafer wyalobasa da siuxveze,
yvela es mxolod baqibuqi da sicrue yofila, imitom, rom vinmem Tu gaigona, rom sadalaqo
Tass mambrinis CaCqans eZaxiT da isic gaigo, rom mTeli xuTi dRea vera gziT ver
damirwmunebixarT mag SecdomaSi, marTla WkuazeSeSlilad CagTvlodaT. is Tasi mTlad
dagrexil-daWyletilia da xurjinSi migdia; vfiqrob, Sin waviRo-meTqi, gavasworebino da piris
                        139
saparsavad vixmaro xolme, Tu RmerTi Semewia da kidev rodisme Cems col-SvilSi
dabruneba meRirsa.
    _ gamigone, sanCo, swored mec imave Semoqmedsa vficav, Sen rom ficulob,
racñqveyanaze saWurvelmtvirTvelebi yofilan, yvelaze mokle Wkuisa xar. aba rasa hgavs?
imdeni xania memsaxurebi da aqamdisac ver Seigne, rom rac mogzaur rainds gars axvevia,
yvela zmanebad, sisuleled da ucnaur ramed eCveneba adamians. mis garSemo yvelaferi
ukuRma xdeba; da es imitom ki ar aris, viTom namdvilad ase xdebodes, aramed imitom, rom
Cvens winaaRmdeg mTeli TvalTmaqcTa brbo daucxromlad moqmedebs, yvelafers yiramala
atrialebs, yvelas uCveulo saxes aZlevs, imisda kvalad, rasakvirvelia, Cveni vneba surs, Tu
mfarveloba. ai amitomac aris, sanCo, rom im nivTs, Sen rom dalaqis Tasad geCveneba me
mambrinis CaCqnad vxedav, sxva kidev amas sul sxva nivTad dainaxavs. Cemi mfarveli
grZneulis mxriv diax brZnuli windaxeduleba iyo _ SesaniSnavi mambrinis CaCqani, _ diax,
vamtkiceb, igi namdvilad mambrinis CaCqania, _ mTels qveyanas dalaqis Tasad moaCvena:
ase rom ar eqna, im daufasebeli nivTis wasarTmevad mTeli qveyana dameseoda. axla ki
zedac aravin ucqeris, im umaqnisma tusaRmac ki mxolod misi damtvreva ganizraxa da ar
waiRo. mas rom scodnoda, ra daufasebeli nivTi iyo, veWvob, xelcarieli wasuliyo. maS, Cemo
megobaro, mag CaCqans gaufrTxildi, kargad Seinaxe; axla CemTvis saWiro ar aris, piriqiT,
iaraRic unda aviyaro da tanisamosic unda uarvyo, Tu, rolandis mibaZvas amadisis didi
tanjva-mwuxarebis mibaZva varCie.
    Cveni faTerakebis maZebarni aseTi laparakiT erT gancalkevebiT amarTul mTas
miadgnen; am mTas erT alagas cxvirwamowvdili klde hqonda. mis ferdobze wyaro
moCxrialebda, xolo garSemo xaverdis xalisebr mwvane veli gaSliliyo, zed xeebi da mindvris
yvavilebi mohfenoda da es ufro metad amSvenebda im adgils. mwuxare saxis rainma
dabinaveba da sinanuli aq moisurva. dainaxa Tu ara es adgili, Tavi ficxlav mTlad giJad
CaTvala da xmamaRla daiyvira:
    _ hoi, zenao! ai adgili, sadac Cemi bedis dasatirlad vrCebi! ai adgili, sadac Cemi
cremlebi mTis patara nakaduls Tavs gadaefineba da oxvrani am udabnos xis foTlebs
daucxromlad Searxeven im didi mwuxarebis aRsaniSnavad, Cems gandegilo guls rom Suaze
mipobs. hoi, Tqven vinc unda iyoT, am udabnoTa mcxovrebno Zalno, usmineT imas, romeli
moval, raTa xangrZlivi ganSoreba da aCemebuli eWvianobiT gaCenili suliskveTeba
SemogCivloT... usmineT im guls, romeli modis, raTa ubadlo mSvenieris sisastikeze
imwuxaros, im mSvenierisa, amqveyniuri silamazis xatebad rom gaCenila. Tvenc, tyisa da
velis feriebo, sacxovreblad rom mTebis guli agirCeviaT, Tqvens tkbil myudroebas amieridan
ukunisamde nu SeakrToben Tqvenda urgebad maRmerTebelni mkvircxlni, avxorci da tkbil
vnebiani satirni. mxolod momeciT Rone CemTa tanjviTa siRrme gangicxadoT, an is mainc
qeniT, ar ganmaridoT da samwuxaro Cemi moTqmani moismineT hoi, dulsinea toboselo!
Ramisa Suqo, CemTa tanjvaTa didebav, Cemi bednierebis gzis maCvenebelo varskvlavo!
egremc ucvlelad giciskrovnos Sen zecis Suqma, egremc zenaarsi Sens survilebs dayovnebliv
agisrulebdes, Senni Tvalni iqiT moiRe, sadac Senma ganSorebam momiyvana da geajebi,
mwyalobelo, moiRe saboZvari Cemi esdeni erTgulebisaTvis! hoi, Tqven, xeno udabnosano,
amieridan Cemi oblobis moziareno, Tqveni foTlebis tkbilma Srialma miTxras, Tu Cemi obloba
ar gesiamovnebaT! Senca, Cemo erTgulo saWurvelmtvirTvelo, bedsa da ubedobaSi Cemo
ganuyrelo Tanamgzavro, kargad daixsome, rasac aq Caviden, da Cemi mwuxarebis mizezsa
da sagans savsebiT gardaec da amcne yvelaferi!
    es rom Tqva, rosinantidan Camoxta, saCqarod unagiri da aRviri moxsna, gavaze xelis
mocacunebiT miualersa da uTxra:
    _ Tavisufleba miiRe misgan, vinc TviTon dahkarga Tavisufleba. poi, merano, Seni
saqmeebiT egoden saxelovano, ramdenadac xvedridan ubeduri xar! Sens Cinebul Sublze
sweria, rom simkvircxle-simsubuqeSi veravis daujabnixar: verc astolfis hipogrifs, verc
                      140
SesaniSnav frontins, bradamants rom egoden Zvirad daujda. axla, Cemo merano, iare Sens
nebaze, sadac Senma survilma wagiyvanos.
    xolo sanCom es rom dainaxa, wamoiZaxa:
    _ neta ar iqneboda, axla Cemi saxedaric aq yofiliyo; misTvisac xom cotaoden qebas
da alerss ar daiSurebdiT. magram misi kurtnis moxsnis nexas ki aravis mivcemdi; an ki
risTvis? ra mijnurebisa da tanjulebisa scxela mis patrons, TviTon me rom var, romelsac, vidre
RmerTi Sveloda, arc rodisme yvarebia da arca tanjula! mowyaleo batono, Tu tanjvas
emzadebiT da Cemi gagzavna gwadiaT, sasacilod ki nu gagzavniT; urigo ar iqneba, rosinanti
ise SehkazmoT, radgan fexiT Tu waval, vin icis, rodisRa davbrundebi, siarulSi uxeiro var.
    _ rac gesurvos isa hqen, _ miugo raindma, _ Sens ganzraxvas ara vkicxav. sam dRes
ukan waxval, am xanebSi ki dulsineas sadideblad rasac Caviden da vityvi, mowmed unda
daeswro da yvelaferi imas gadasce.
    _ rac vnaxe imaze meti raRa unda vnaxo? _ hkiTxa sanCom.
    _ jer sada xar? sanaxavi kidev bevri gaqvs, _ miugo don kixotma. _ gana tanisamosi ar
unda Semovixio da iaraRi ar gadavyaro? gana ramdenjerme am kldeze malays ar unda
gadavide, Tavi qvebs ar vaxalo, da kidev sxva sakvirveli saqme ram ar unda Cavidino?
    _ oRond amas gTxovT, RvTis gulisaTvis, am qvebze malayebs cota frTxilad gadadiT,
_ uTxra sanCom; _ SeiZleba gadavardeT da iseT qvaze daeceT, rom Tqveni tanjvebi
pirvelsave malayze daasruloT. Tu TqvenTvis es malayebi da SubliT qvebze xeTqeba Zalian
saWiroa, da Tu mTeli es istoria mTlianad siyalbe, tyuili da komediaa, ukeTesi ar iqneboda
wyalSi an bambasaviT rbil rameze gemalaynaT? xolo me qalbaton dulsinea tobosels
movaxsenebdi, rom Tqvens malayebs sul almasiviT magar kldeebze gadadiodiT.
    _ mag keTil rCevisaTvis gmadlob, Cemo megobaro sanCo, magram imasac getyvi,
rom yvela is, rac aq mwadia Cavidino, seriozuli iqneba da ara xumroba da sasacilo ram. ase
rom ara vqna, saraindo kanonebs Sevlaxav, kanonebi yovelgvar sicrues gvikrZalaven da
amis sasjelad gadayenebiT gvemuqrebian; erTis magier meoris qmna ki igive sicruea.
amitomac Cemi malayebi da qvaze TavisxeTqeba namdvili unda iyos da ara moCvenebiTi.
mgonia, iarebis Sesaxvevad cotaodeni naZenZi damWirdeba, raki beds eneba Cemi balzami
damkargoda.
    _ yvelaze uaresi is iyo, rom saxedari davkargeT, _ warmoTqva sanCom, _ imitom, rom
naZenZic mas gahyva da yvela Cveni qonebac. magram batono, RvTis gulisaTvis, im raRac
saeSmako sasmels nuRar moigonebT xolme, mis mogonebaze gulmuceli mewvis da mervea.
amasac gTxovT; alaymalayis sacqerlad rom sami dRe Cemi aq datoveb gnebavT, ukve
gavlilad CavTvaloT; RmerTmani, ase mgonia, kidec vnaxe-meTqi malayebi. iseT saswaulebs
vuambob Tqvens mbrZanebels qals, meti aRar SeiZlebodes, baremRa werilis dawera
daiSureT, da Cqara gamgzavneT. metismetad minda salxineblidan Cqara gamogixsnaT, axla
rom gtovebT.
    _ salxinebelio? ara, sanCo, es jojoxeTia, _ Tqva don kixotma, _ jojoxeTzedac uaresia.
Tu ki qveyanaze uaresi arisRa rame.
    _ ara, batono, vinc jojoxeTSi Cavardeba _ SeniSna sanCom, ase amboben, imasaTvis
nulla est retentio.
    _ ar mesmis, ras niSnavs, retentio, _ uTxra don kixotma.
    _ Retentio niSnavs imas, rom vinc jojoxeTSi Cavardeba, ukuniTi ukunisamde iq unda
darCes, _ miugo sanCom, _ Tqven ki, batono, aqedan unda aibargoT, ase Tu ar iyos, maS es
rosinantis amaCqarebeli fexis quslebi gamixmes. axla ki qalbaton dulsineasTan gamgzavneT
tobosoSi. Tqvens sigiJesa da gadarevaze (rac erTi da igivea) iseTi rameebi vuambo, rom
TaTmanze rbili gavxado igi, Tunda kunZiviT magaric damxvdes, iqidan TqvenTan misaniviT
haerSi movfrindebi TafliviT tkbili pasuxiT da am salxinebelisagan gamogixsniT; RvTis madliT
Tqvenc dameTanxmebiT, rom aseTi salxineblisagan gaTavisufleba SesaZlebeli saqmea,
                      141
radgan Tqven rodi kargavT imeds aqedan Tavi daixsnaT, xolo, rogorc mogaxseneT,
codvilebs jojoxeTSi es imedi aRara aqvT da, vfiqrob, Tqvens mowyalebasac araferi eqneba
Cemi gasamtyunebeli,
     _ marTals ambob, sanCo, _ miugo mwuxare saxis raindma, _ magram werili rogor
davwero?
     _ am mogonebaze, CoCrebis baraTic ar dagaviwydeT, _ daumata sanCom.
     _ ar damaviwydeba, masac CavurTav, _ uTxra don kixotma, _ magram radgan qaRaldi
ara gvaqvs, urigo ar iqneba ZelTa Cveulebas mivbaZo da xis foTlebze davwero, an cvilis
firfitaze, magram, rom arc erTi gagvaCnia da arc meore? marTla, karga momagonda;
kardenios dakarguli ubis wignakis furclebze davwer da Sen ki pirvelsave sofelSi erT furcel
karg qaRaldze soflis maswavlebels an diakons lamazi xeliT gadaawerineb, magram aramca
da aramc soflis mwerals ar daawerino, Torem ise gadabmulad weren, maTs iklikantur nawers
TviTon eSmakic ver gaigebs.
     _ mere Tqvens magier xels vin moawers? _ hkiTxa sanCom.
     _ amadisi Tavis werilebs xels sul ar awerda, _ miugo don kixotma.
     _ Tqveni nebaa, egre iyos, _ uTxra sanCom; _ magram CoCrebis baraTi ki uTuod
xelmowerili unda iyos; is rom gadavawerino, metyvian, xelmowera yalbiao, da cariels
damtoveben.
     _ yvelaferi ubis wignakSi iqneba dawerili da xelmowerilic, _ uTxri don kixotma; _ Cems
diswuls uCveneb da isic uaris uTqmelad aasrulebs. samijnuro werilze ki ase moawerine:
`sikvdilamdis Tqveni mwuxare saxis raindi ~. ara uSavs-ra, rom sxvsi xeliT iqneba
xelmowerili. Tu ar ecdebi, dulsineam arc kiTxva icis da arc wera, Cemi naweric arasodes arñ
unaxavs. Cveni siyvaruli mudam platonuri iyo, mxolod, roca iSviaTad davinaxavdiT
erTmaneTs, Tvals CavukravdiT xolme, isic Soridan; damSvidebuli sindisiT SemiZlia davifico,
rom Tumca Tormeti weliwadicaa, rac is Cems TvalTa gugaze umetesad miyvars, odesme
rom miwis matlebi isazrdoeben, _ mainc oTxjer metad ar minaxavs; amñoTx naxvaze iqneba
erTxelac ar SeumCnevia Cemi cqera: ise mokrZalebiT da qveynisagan moSorebiT azardes
misma mSoblebma _ mamam _ lorenso korCuelom da dedam _ aldona nogalesma.
     _ rasa brZanebT? _ Sehyvira sanCom, _ maS eg Tqveni dulsinea toboseli lorenso
korCuglosi da aldonsa nogalesis qalia? mas xom aldonsa lorensos eZaxian!
     _ swored is aris da im bedis Rirsicaa, rom mTeli qveynierebis dedoflad Seiqnas, _
miugo don kixotma.
     _ kargad vicnob, _ uTxra sanCom. _ da unda mogaxsenoT, baras tyorcnaSi isea
gamojejgili, rom arc erT soflis biWs ar dauvardeba. Cemma mzem, kai zorba gogoa, jansaRi,
Ronieri, erTi sityviT, iseTia, rom yvela mogzaur rainds, vinc ki Tavis mbrZanebel mijnurad
gaxdis mas, swored aslad mouva da wverebiT talaxidan amoaTrevs! dalaxvros RmerTma,
mere ra zorba gul-mkerdi aqvs; axla, xma aqvs iseTi, rom erT ramed Rirs. erTxel rogorRac
samrekloze avida da iseTi xmiT dauZaxa mindorSi momuSave mamamisis mojamagireebs,
rom Tumca isini soflidan naxevar molze iyvnen, ise garkveviT gaigones, TiTqos samreklos
ZirSi ariano. kargi kidev esa sWirs, Wkviani gogoa, arc avzniani aris da arc ipranWeba;
yvelas emaslaaTeba, yvelas ucinis, ise rom, Tamamad SemiZlia mogaxsenoT, batoni
mwuxare saxis raindo: swored rom saTqvenoa, RmerTsa vficav, mixi gulisaTvis ara marto
unda gagiJdeT, aramed sasowarkveTilebiT Tavic ki CamoixrCoT; vinc magas Seityobs, yvela
ityvis, kargad Caudeniao, Semdeg Tundac eSmakebma jojoxeTSi wagiRon. rom icodeT,
rarigad minda axla gzas vadge, rom is Tqveni satrfo Cqara vnaxo; karga xania, aRar
minaxavs; vin icis, rarigad gamoicvala, an ki rogor ar gamoicvleboda? TviTonac kargad iciT,
batono, rom imaze Zalian ara afuWebs-ra qalis elfers, rogorc mudam mindorSi, mzesa da
qarSi yofna. es xom asea, magram mainc marTali unda mogaxseno, _ ganagrZo sanCom, _
radgan aqamdis ar vicodi, is Tqveni mijnuri qali dulsinea toboseli vin iyo, Cemi alali guliT sul
                       142
imas vfiqrobdi, uTuod mefisa, an sxva vinme didkacis qali iqneba meTqi. raki vxedavdi, rom
sul iseT Zvirfas saCuqrebs ugzavnidiT, magaliTad: sabralo biskaels, tusaRobidan
gaTavisuflebul katorRelebs da kidev mraval sxvas, rogorc mravali iyo Tqveni gamarjveba, im
dros mainc, rodesac me jer Tqven saWurvelmtvirTvelad yofnis bedniereba ar mqonda. axla
erTi es mibrZaneT, batono, im aldonsa lorensos, an Tqveneburad dulsinea tobosels, ra
eSmakad eWirveba muxlmodrekili biskaeli an sxva Tqveni damarcxebuli viRac-viRaceebi?
raSi unda gamoiyenos? mere, Tu im drosac miadgen, rodesac qali selsa wewavs an xorbalsa
cxrilavs; erTic vnaxoT, aseTi dedoflis xleba im batonebma iwyinon da gawyrnen kidec, man
kidev pirSi sicili miayaros imaT da amgvari saCuqrebisTvis kidec gagiwyreT.
    _ sanCo, ramdenker miTqvams SenTvis, _ uTxra don kixotma, _ rom didi ybedi xar-
meTqi da sxva araferi; mag Seni fuye WkuiT maxvilobasa da xumrobasac ki bedav. erTxel da
samudamod rom dagarwmuno, Tu Sen raoden suleli xar da me raoden gonieri, erT patara
zRapars giambob: iyo erTi axalgazrda, mSvenieri, mdidari, gonieri, Tavisufali da umetesad
qeifis moyvaruli qvrivi. man erTi ymawvili da, rogorc ityvian, zorba biWi Seiyvara. es ambavi
gaigo abatma da erTxel mamobrivi darigebis kiloTi uTxra keTil qvrivs: `seniora mikvirs, da arc
Tu usabuTod, rom TqvenisTana gvariSvilma, mSvenierma da mdidarma qalma iseTi binZuri,
xepre da suleli glexkaci SeiyvareTo; saxlSi imdeni eqimi gaxveviaT, imdeni mecnieri da
RvTismetyveli, rom mis meti ara dagWirdebodaT-ra, erTi agerCiaT, rogorc ass msxalSi erTs
airCevs xolme adamiani da ambobs: ai es mowonso~. amaze gonebagamWriaxma qvrivma
Tamamad da moswrebulad upasuxa: `Tqveni mowyaleba, Cemo batono, Zalian cdeba, da
rogorc vxedav, isev Zveleburad sjis, Tu hgonia, cudad miqnia, is suleli rom Seviyvare; ra
mecnierebac me mesaWiroeba, im mecnierebaSi is TviT filosofos aristotelezedac meti
mcodneao~. mec swored ase getyvi, sanCo risTvisac dulsinea toboseli minda, imaSi igi mTeli
qveynis did gvarovan sefeqalebsac ar dauvardeba. rodi unda vifiqroT, rom poetebisagan
yvela naqebi qali imaTi sayvarlebi yofiliyvnen. iqneba ggonia, yvela is amarilisebi, filisebi,
silvebi, dianebi, galaTeebi, filidebi da sxvani amgvarni, riTac savsea Cveni wignebi, Sairebi,
romansebi, sadalaqoTa Taroebi da Teatrebi, _ cocxali Zval-xorciani arsebani maT maqebar
poetTa satrfoni yofiliyvnen. sulac ara. isini mxolod poetTa warmodgenaSi cocxlobdnen, maTi
Sairebis sagans Seadgenen, rom Tavi mijnurad gamoeCinaT an mijnurobis niWis mqoned
mainc! amitom CemTvis isic sakmaoa warmovidgino da mjerodes, rom aldonsa lorenso
Wkvianic aris, mSvenieric da patiosanic. rac Seexeba misi gvareulobis siwmindes, amas ras
daveZeb, CemTvis mniSvneloba ara aqvs, monazonis kabiT xom ar vapireb Sevmoso igi.
amitom misi didi gvareulobis cnobebi CemTvis saWiro ar aris da SemiZlia, Tavi srulebT
davirwmuno, rom igi yvela sefeqalze uaRresi STamomavlobisaa. ori Rirsebaa iseTi, sanCo,
rom adamians Tavs ayvarebs: silamaze da kargi saxeli, es orive ki dulsineas diax, uxvada
sWirs, silamazeSi mas veravin Seedreba da saxeliTac cota megulgba, rom iseTi kargi saxeli
hqondes, rogorc mas. sityva rom ar gavagrZelo, amasRa davZen: Cemi mijnuri qali
rogoradac msurda, iseTad warmovidgine, iseTi simSveniere da garegnoba miveci, rom
masTan verc elene, verc lukrecia, verc Zveli romisa, saberZneTisa da barbarosTa yvela
qebuli qali fexs ver gaiwvdian. dae, amaze visac ra unda, isa Tqvas: umecarni damZraxaven,
gonierma mainc iqneb sxvarigad Sexedos saqmes.
    _ isRa damrCenia mogaxsenoT, _ uTxra sanCom, _ rom Tqven, batono, marTlac
yvelaferSi brZeni brZandebiT da me ki namdvili viri vyofilvar. dalaxvros RmerTma, es sityva
ra sul enaxe mitrialebs? gana CamomxrCvalis saxlSi Toki unda axsenos kacma? Tqvensa
mzes, miboZeT werili da gzas gavudgebi.
     amis pasuxad don kixotma kardenios ubis wignaki aiRo, ganze gadga da metismeti
dadinjebiT werilis wera daiwyo. roca gaaTava, sanCos uTxra. wagikioxav, rom zepirad
kargad daiswavlo da, vinicobaa gzaze dahkargo, SegeZlos gadamwers sityvaSeucvlelad
daawerinoo. raindisaTvis rom gekiTxaT, iseT ubedur varskvlavze iyo dabadebuli, rom aseTi
                       143
marcxi misTvis advili mosalodneli iyo.
   _ ise jobia orjer an samjer CaweroT mag wignakSi, _ miugo sanCom, _ nu
SewuxdebiT, ar davkargav. zepirad ki erT sityvasac ver daviswavli _ amis imedi nu
geqnebaT. iseTi uxeiro mexsiereba maqvs, rom xSirad Cemi saxeli da gvari maviwydeba
xolme. mainc waikiTxeT, Zalian minda Sevityo, ra dawereT, swored dabeWdiliviT kargi
iqneba.
   _ maS yuri daugde, Tu ra davwere, _ uTxra don kixotma.


                 don kixotis werili dulsinea toboselTan

           Cemo dido mbrZanebelo xelmwifeo!
    kideganobis mwvave isrebiT gvemuli, Sig gulSi dakodili raindi, hoi udulsineaso dulsinea
toboselo, kargamyofobas visurveb SenTvis, romelsac TviTon mTklebuli var. Tu Seni mSveneba
ganmarinebs, Tu Senni Rirsebani Seni raindisaTvis gauqmdebian, Tu Seni        gulgriloba Cems
mwuxarebas xangrZliv hyofs, maSin, didi xnis tanjviT isec Sewuxebuls, kvlav axali da ara Tu ufro Zlieri,
aramed ufro xangrZlivi tanjva momelis. Cemi keTili saWurvelmtvirTveli sanCo dawvrilebiT mogiTxrobs,
Cemo saTayvanebelo mtero, ulmobelo mSvenierebav, rasac Seni gulisaTvis viTmen. Tu xels aRmipyrob,
Seni var, Tu ara da, iyos neba Seni, _ sicocxles movispob da amiT Cems survilsac avisruleb da Sens
simkacresac davakmayofileb.

                                          sikvdilamdis Seni
                                        mwuxare saxis raindi.

    _ mamiCemis sicocxlesa vficav, _ wamoiZaxa sanCom, _ aseTi mSvenieri werili jer
arsad wamikiTxavs! daswyevlos eSmakma! ris Tqmac gindaT, ra mSvenivrada brZanebT
yvelafers, ra mSvenivrad uxdeba eg xelmowera: mwuxare saxis raindi. swored eSmakiviT
yvelaferi gcodniaT, Cemo batono.
    _ eg imitom, rom Cems wodebaSi yvelaferi unda vicode, _ miugo don kixotma.
    _ axla, mowyaleo batono, ukana gverdze sami CoCoris baraTic zed daurTeT, _
ganagrZo sanCom, _ da rac SeiZleba garkveviT moawereT, rom Tqveni xeli ficxlav icnon.
    _ siamovnebiT, _ upasuxa don kixotma, baraTi saCqarod dawera da sanCos Semdegi
waukiTxa:

    keTil inebeT, Cemo diswudlo, da am nomer pirveli asignobis momtans, Cems
saWurvelmtvirTvels sanCo pansas, im xuTi CoCridar, Tqvens mzrunvelobas rom davutove, sami CoCori
uboZeT. vbrZaneb, igi sami CoCori zemoreaRniSnul sanCos unda mieces Tanabar safasurad im fulis
jamSi, rac man me sruliad Camabara; am baraTze misgan CamorTmeuli qviTariT masTan yovelive
angariSi gasworebuli Seiqneba. es baraTi mieca siera-morenis uRran xeobebSi ocdaor agvistos aw
mimdinare welsa.

    _ mSvenieria! axla marto xelismoweraRa dagWirdebaT, _ uTxra sanCom.
    _ es saWiro ar aris, _ miugo don kixotma; _ mxolod niSans davusvam da maSin am
baraTs ara-Tu marto sami CoCris Zala eqneba, aramed samasisac.
    _ mjera, srulebiT gerwmunebiT, batono, _ uTxra sanCom. _ axla neba miboZeT,
rosinanti Segkazmo, da Tqvenc moemzadeT, gza damilocoT; axlave minda gzas gavudge;
gTxovT, im sigiJes nu macqerinebT, risñCadenac gwadiaT; arxeinad brZandebodeT, ris
Cadenasac apirebT, yvelafers ise dawvrilebiT vuambob, rom ukeTesi ar SeiZlebodes.
    _ ara, sanCo, es aucliebelia da bejiTadac viTxov, _ upasuxa don kixotma, _ Cemi
WkuadamTxveulobis aTi an Tormeti nimuSi naxo, _ sul naxevar saaTSi gavaTaveb. Seni
TvaliT rom naxav, ufro gabedviT da damSvidebuli SegeZleba daifico, rom is danarCenebic

                         144
naxe, rasac SeniT miumateb. darwmunebuli iyav, Sen imdens mainc ver etyvi, ramdensac me
aq Caviden.
    _ RvTis gulisaTvis, batono, _ uTxra sanCom, _ nu gatitvldebiT mainc, rom Tqveni kani
arñdavinaxo, Torem gulCvili kaci var, maSinve tirils movrTav. isedac, viri rom davkarge,
guSindeli tiriliT Tavi axlac mtkiva; dRes mainc nuRar matirebT. Tu gindaT rame sigiJe,
sisulele maCvenoT, tanT nu gaixdiT, agre erTbaSad. rogorca xarT, ramdenime alaymalayi
gadadiT, esec kmara. me rom mkiTxoT, RmerTsa vficav, sulac araferia saWiro; Cemi aq
dabrkoleba ki saamo, Tafliani pasuxiT Cems dabrunebas didxans salodnels gagixdiT. dae,
qalbatonma dulsineam kargad icodes: Tu is Sesaferisad ar gipasuxebT, aRTqmas vdeb,
Tqvens saamo pasuxs sul muStebiT gamovwov Signeulobidan. CvenSi ki darCes, batono,
da, magisTana Cinebul mogzaur rainds raRac umizezod Wkuaze areva raSi mogeprianaT im
viRac... nu maTqmevinebT, vinc aris; vityei ki ara, Sig pirSic mivaxli; me xumrobisa ara vici-
ra. vai, rom is qalbatoni ar micnobs, Torem CemTan farTi-furTebs ver gabedavs...
    _ sanCo, _ sityva gaawyvetina don kixotma, _ me mgonia, Senc CemsaviT Wkua
gamogelia?
    _ ara, batono, _ upasuxa sanCom, _ Wkua, RvTis madliT, Tqvenze meti SemrCa,
magram es aris, rom Tqvenze gulficxi var; magram es araferi, erTi es miTxariT, sanam
davbrundebode, ra unda sWamoT? Tqvenc im kardeniosaviT xom ar CausafrdebiT
mwyemsebs da saWmels ZaliT ar waarTmevT?
     _ gTxov, CemTvis nu izruneb, _ uTxra don kixotma; _ sasmel-saWmeli bevric rom
mqondes, maSinac balaxisa da xilis mets arasa vWam, rasac am tyeSi da velze vipovni. saca
samarTalia, sulac ar unda meWama-ra da yvela sxva naklebobac unda momeTmina.
    amaze sanCom miugo:
     _ axla esec, batono. es iseTi udaburi adgilia, rom meSinia _ dabrunebisas gza ar
davkargo.
     _ yvelafers yuradReba miapyar, _ uTxra don kixotma, _ yvela niSneulad daixsome,
mec aqedan arsad movSordebi da imasac vecdebi _ xandaxan sul umaRles kldeze avfofxde,
rom dabrunebulma Soridanve daminaxo; magram, rom ufro advilad mipovo, SavTavas totebi
blomad daWer, _ xom xedav irgvliv ramdeni izrdeba es mcenare, _ da mimavalma gza-gza
dafante, sanam swor gzaze ar gaxval: is totebi iqneba Seni gzis maCvenebeli, rogorc
Tezeosis Zafi labirinToSi, da dabrunebisas advilad momagneb.
    _ keTili, egre vizam, _ miugo sanCo pansam.
    Semdeg mTeli kona TavSava daWra da locva-kurTxevis misaRebad don kiotTan
mivida. Cvens gmirebs TvalT cremli moeriaT da erTmaneTs gamoesalmnen. don kinoma
grZnobieri sityvebiT Caabara sanCos rosinanti, Txova, ise moevlo misTvis, rogorc Tavis
TavisTvis. sanCoc zed Sejda da gzas gaudga. gza-gza batonis darigebisamebr TavSavas
aqa-iq yrida da Cqara TvalTagan miefara, raindi metad daRonda, rom sanCo ise swrafad
wavida, ver moaswro Tavis sagulisgulo survili aesrulebina, _ damTxveulobis oriode ram
nimuSi eCvenebina. sanCos asi nabiji ar gauvlia, rom ukan dabrunda da Soridan dauZaxa
batons:
    _ mowyaleo batono, weRan Tqven sworad TqviT, rom Cemi damTxveulobis erTi
nimuSi mainc naxeo, rom SemeZlos wminda guliT davifico Tqveni gagiJeba sakuTari TvaliT
vnaxe-meTqi, rogorc brZanebdiT, erTi ram giJuri saqme marTlac unda maCvenoT, Tumca
RvTis madliT erTi Tqveni didi sigiJe kidec vnaxe: Tqveni aq darCenis survili didi sigiJe ara
aris, maS raa?
    _ gana tyuilad geubnebodi, _ daiZaxa don kixotma. _ maS daica, sanCo, vidre
`mamao Cvenos~ warmoTqmas moaswrebde, Tvalis daxamxamebaSi erT sigiJes kidec
gaCveneb.
    wamsve saCqarod Sarvali gaixada, perangis amara darCa, kiserSi orjer xeli waikra,
                       145
maRla Sexta, quslebi ukanalze amoikra, fexebaSverili xelebze dadga, orjer malays gadavida
da iseTi ram gamoiCina, rom sanCom aRar isurva misi meored danaxva, rosinanti moabruna
da gzas gaudga. am sanaxavma savsebiT daakmayofila sanCo da daarwmuna, rom mis ba-
tons srulebiT Wkua aeria, da Cvenc aq gavSordeT sanCos, sanam ukan gabrundebodes.


                     Tavi XXVI

  sadac moTxrobilia don kixotis Semdgomi samijnuro Tavgadasavali siera-morenaSi

      im ambavs rom davubrundeT, Tu martod darCenili mwuxare saxas raindi ras
akeTebda, amaze istoria mogviTxrobs, rom don kixotma, naxevrad titvlma, welzeviT
Cacmulma, weRqveviT SiSvelma, xtoma da malayebi rom daasrula da sanCoc Tavisi sigiJis
mowmed veRar ixila, erTi maRali kldis wverze avida da daiwyo fiqri imaze, ris Sesaxebac
mravaljer ufiqria, magram aqamdis swor gzas ver daadga, saxeldobr, ra ufro umjobesi da
sasargeblo iqneboda: rolandis Smagi damTxveulobisaTvis miebaZa, Tu amadisis sevdiani
sigiJisaTvis? TavisTgis msjelobda da ambobda:
    _ imaSi gasaocars dids verafers vxedav, rom rolandi mamaci raindi iyo, rogorc es ukve
mTelma qveyanam uwyis, amasTanave, rogorc cnobilia, igi mojadoebulic iyo, misi mokvla
aravis SeeZlo, Tu ubralo qinZisTaviT quslSi ar uCxvletdnen, amitomac igi mudam Svidkeci
rkinis lanCian Ceqmebs atarebda. mainc jadom ver uSvela, bernardo del karpiom gaugo
eSmakoba da ronsevalis viwroebSi Tavis xeliT daaxrCo. magram mis simamaces ras
davdevT, mis sigiJeze vifiqroT, radgan is marTlac gagiJda, roca erTi mwyemsisagan gaigo da
erTa wyaros garSemo xeebze imis sabuTebic naxa, rom anJelikas im wyarosTan orjerze
metad sZineboda agramantis paJTan, TmaxuWuWa mavr medorTan. utyuari sabuTiT
darwmunebuls, rom misma satrfom aseTi oini uyo, meti ra Rone pqonda, Tu ar gagiJebuliyo?
es misgan did Rvawlad ar CaiTvleba, magram sakiTxi es aris, me risi gulisaTvis unda
mivbaZo mis sigiJes, roca amis msgavsi araviTari mizezi ar maqvs? kargad vici da ficic
SemiZlia, rom Cems dulsinea tobosels misdReSi eroi cocxali mavric ar unaxavs, arc Cacmuli
da arc SiSveli, rom igi iseve umankoa, rogorc Tavis dabadebis pirvel dRes iyo; maSasadame,
misi Ralatis gamo rolandi Smagoba rom daviwyo, amiT xom aSkara Seuracxyofas avayeneb.
meores mxriT, kargad vici, amadis galeli arc Smagobda da arc mometebulad abezrobda,
magram mijnurobiT ki saxeli yvelaze metad gaiTqva. misi istoriidan Cans, rodesac Tavisi
satrfo orianis samduravi daimsaxura da brZaneba miiRo, mis nebarTvamde TvaliTac aRar
danaxveboda, maSinve penia pobres kldeze gandegiliviT daeyuda erT meudabnoesTan
erTad, da iq im dromde tiroda, vidre zenam ar Seibrala da tanjva-tirilisagan ar daixsna. Tu es
marTalia (xolo eWvi ki Znelia viqonioT), _ maSin ra saWiroa gavtitvlde, rogorc pirvelad
vapirebdi, da es sabralo xeebi, CemTvis rom ara dauSavebiaT-ra, Zirfesvianad amovglijo,
anda Cemi wyurvilis momkvlel wyaros wyals mRvreva davuwyo. maS dideba amadisis
saxsenebels da mibaZis mas, raSiac ki SesaZloa, don kixot lamanCelma, egeb momavalSi
masze igive Tqvan, rogorc romeliRac gmirze uTqvamT: `Tu sicocxleSi saxelovani ram saqme
ar Caidina, is mainca hqmna, rom saxelovani saqmeebis mizeziT daiRupao~. Tu amadisiviT
Cemi satrfo dulsineasgan gandevnili da moZulebuli ara var, is xom mainc aris, rom mas
daSorebuli var. maS Cqara Sevudge saqmes. Tqve ki, didno saqmenT amadisisano,
maswavleT, riTi da saidan daviwyo Tqveni mibaZva? rogorc maxsovs, amadisi mometebul
dros RvTis locva-vedrebaSi atarebda, _ mec egre vizam, mxolod krialosani rom ara maqvs,
netavi sad viSovno?
    magram male moigona, Tu rogor gaekeTebia krialosani; fexebamdis daSvebul
perangis kalTas farTo zoli Camoaxia, masze TerTmeti skvnidi gaukeTa, erTi maTgani ufro
                       146
msxvili gamoiyvana da mzad iyo krialosanic. igi eyo milion Ave Maria-sTvis, rac iq yofnis dros
waikiTxa. marto isRa awuxebda, rom axlos meudabnoe aravin hyavda, aRsareba rom eTqva
da nugeSiscema mieRo misgan. saxelovanma raindma axla velze seirnoba daiwyo da am
seirnobis dros xis qerqze mraval leqssa swerda da maTi Sinaarsi dulsineas qeba-dideba da
Tavisi Wmunvis gagamomJRavneba iyo. magram, roca Cveni raindi moZebnes, yvela am
leqsidan gadarCeniliyo da waikiTxeboda mxolod Semdegi:

          o, balaxno, buCqno, xeno,
          irgvliv mwvaned aqoCrilno!
          minda dardi mogaxsenoT,
          Cemi tanjva SemogCivloT.
          maS mismineT, mSvenierno
          dae, Cemi gulis SfoTi
          nu aRgiZravT sevdas mwvelsa...
          ramdenic gaqvT Rero, toti,
          imden cremls vRvri don kixoti,
          rom davSordi dulsinea
                 toboselsa

          adgilia udaburi,
          sad trfialis Sno da eSxi
          gardmomxvewa bedma SuriT...
          vexetebi orwoxebSi...
          rad? ver mivxvdi ubeduri.
          ar masvenebs me eroti,
          damilurjebs zurgs da mxrebsa...
          es mdinare ki ar modis,
          o, cremlebs vRvri don kixoti,
          rom davSordi dulsinea
                  toboselsa.

          vinc faTeraks eZiebda,
          TviTon tyvea pirquS kldeTa.
          vinac dahgmo mZulvareba,
          dRes ufskrulSi Caiketa,
          rom iwvnia damarcxeba

          gana TasmiT, mZime SoltiT
          mcems amuri mwuxaresa.
          igi yrua da boroti...
          o, cremlebs vRvri don kixoti,
          rom davSordi dulsinea
                 toboselsa.

       es leqsi rom ipovnes, sityva toboselis mimatebaze bevri icines. wamkiTxvelni
fiqrobdnen: iqneb raindis azriT am sityvis miumateblad veravis gaego romel dulsineaze werda
da marTlac don kixotma swored ase ifiqra, rogorc SemdegSi TviTon aRiara. man kidev
mravali leqsi dawera, magram, rogorc vTqviT, mxolod am sami taepis garCeva da wakiTxva
moxerxda mTlianad. ase atarebda dros gamijnurebuli raindi, xan leqsebs Txzavda, xan
                       147
oxravda, xan tyeebis mcxovreb favnussa da silvanuss, wyaroebis nimfebs, mwuxare da
haerovan eqos mouwodebda da aficebda, esminaT misi da nugeSi ecaT misTvis; xan
gamosakvebad balaxebs daeZebda da ase atarebda ganmartoebul tanjul sicocxles sanCos
mobrunebamdis. aseTma yofam iqamdis gastana, rom Tu saWurvelmtvirTvels sami dRis
magier sami kvira dahgvianeboda, mwuxare saxis rainds iseTi saqme daemarTeboda da ise
gamoicvleboda, rom RviZl dedasac veRar ecno.
    magram amas Tavi davaneboT, dae, ioxros, vai da viS amravlos da leqsebi sweros.
axla isa vTqvaT, mociqulobaSi sanCos ra mouxda. Saragzaze gavida Tu ara, Cvenma
saWurvelmtvirTvelma tobosos Zebna daiwyo da am ZebnaSi meore dRes swored im
funduks miadga, sadac bedma amas winaT sabanze frena arguna. is Senoba dainaxa Tu ara,
maSinve moezmana, viTom xelmeored haerSi frinavda, da gunebaSi gadawyvita, im
fundukSi arafriT ar Sesuliyo, Tumca is funduki metad izidavda Tavisken. sadiloba iyo da cxeli
ram saWmelis didi mada hqonda, radgan ramdenime dRe sul civi sanovagiT ikvebeboda.
    kuWma mainc Tavisi gaitana, fundukTan axlo miiyvana, magram mainc yoymanobda,
radgan namdvilad ar icoda, iSovida rasmes Tu ara. am orWofobaSi rom iyo, fundukidan
vadac ori kaci gamovida da saWurvelmtvirTveli rom dainaxa, erTma meores uTxra:
    _ erTi mobrZandiT, batono licenciato, es cxenosani rom modis, sanCo pansa ar aris,
Cveni faTerakmaZieblis saxlis gamge rom irwmuneba, viTom saWureelmtearTvelad
gahyolodes Tavis batons?
    _ swored is aris, _ miugo licenciatma, _ cxenic Cveni don kixotisaa.
    maTTvis Zneli rodi iyo sanCos cnoba, radgan es batonebi rveni nacnobi mRvdeli da
dalaqi iyvnen, misi mezoblebi, don kixotis saraindo wignebi rim gaasamaraTles da dawva
miusjes. raRa Tqma unda, rosinanti da sanCo male icnes da saWurvelmtvirTvelTan
saCqarod mividnen, rom TavianTi megobris ambavi gamoekiTxT.
    _ CemT megobaro, sanCo pansa, Seni batoni sadRaa, an rogor aris? _ hkiTxa
mRvdelma.
    sanComac maSinve icno isini, magram gadawyvita, ar eTqva, sad da ra yofaSi datova
don kixoti, da upasuxa, Cemi batoni erT rasme alagas aris, da erT rasme TavisTvis Zalian
saWiro saqmes akeTebso. Tqma ki ar SemiZlia, Tvalebic rom damTxaroTo.
    _ ara, megobaro sanCo, unda gviTxra, _ uTxra dalaqma, _ Tu ara da unda vifiqroT, da
kidevac vfiqrobT, Seni batoni gagiZarcvavs da mogiklavs kidec; maS eg ra aris misi cxeniT
rom daseirnobz? Tu pasuxs ar mogvcem da am jaglagis patrons ar dagvibruneb, RmerTsa
vfcav, eg kiseri dauzelavi ar gadagirCeba.
    _ tyuilubralod memuqrebiT, _ uTxra sanCom, _ RvTis madliT arc qurdi var da arc
kacismkvleli. dae, yvela Tavis weriT mokvdes, rogorc Cvens gamCens RmerTs ubrZanebia.
Cemi batoni ager aim mTebSi dabinavda _ codvaTa mosananieblad.
    Tanac sanCom yvelaferi dausvenebliv uambo, Tu ra yofaSi datova don kixoti, ra
faTerakebi SeemTxva; Semdeg daumata, axla werili mimaqvs qalbaton dulsinea toboselTan,
lorenso karCuelos qali rao, da is qali Cems batons gagiJebiT uyvarso.
    Tumca raindis ucnauri areva mRvdlisa da dalaqisaTvis axali ram ambavi ar iyo da
masTan isic kargad icodnen, Tu ra xasiaTisa iyo es sigiJe, mainc sanCos naTqvamma isini
metad gaaoca. sanCos Txoves dulsinea toboselTan gagzavnili werili eCvenebina maTTvis da
sanComac uambo, rom werili don kixotma ubis wignakSi Cawera da ubrZana pirvelsave
sofelSi gadaewerinebina, sadac ki qaRaldis faratins iSovida. `aq momeci~, _ uTxra
mRvdelma, _ `vecdebi sagangebod gadavwero~. sanCo pansam ubeSi Caiyo xeli, rom
wignaki amoeRo, magram amaod dauwyo Zebna, radgan dRevandlamdisac rom eZebna, ver
ipovnida. ubedureba is iyo, rom don kixots daaviwyda is wignaki sanCosaTvis mieca da
sanCosac aRar moagonda gamoerTmia.
    wignaki rom ver ipovna, sawyal saWurvelmtvirTvels mkvdris feri daedo, Sublzedac
                      148
civma oflma daasxa; yvelgan dauwyo Zebna da rom ver ipovna, wverSi xeli waivlo, naxevarze
meti gamoiglija da Tavisi xliT cxvirpirSi xuTi Tu eqvsi lazaTiani muSti gaikra ise Ronivrad,
rom pirisaxe daisisxliana. mRvdeli da dalaqi gaocebuli _ ucqerodnen da bolos hkiTxes: ra
dagemarTa, Sens Tavs egre udierad rad epyrobio?
    _ rogor Tu rada? _ Sehyvira sanCom, _ Cemi xeliT sami CoCori davRupe, sul mciredi
imaTgani mefis sasaxled miRirda.
    _ eg, viTom, rogor? _ hkiTxa dalaqma.
    _ ise, rom ubis wignaki damikargags raSic dulineasTan werili iyo Cawerili; magram
imas vin Civis, Sig Cemi batonis baraTic iyo Tavis diswulTan, rom simi CoCori moeca
CemTvis im oTxidan, Tu xuTidan, TavlaSi rom hyavs.
     am ubdurebasTan sanCom isic uambo, rom Tavisi viri dakarga. mRvdelma nugeSi
sca sanCos da uTxra, roca don kixots vipovniT, im baraTs xelaxlad movaceminebT yvela
saWiro wesebis SesrulebiT, magram calke qaRaldze dawerilsao. xolo ubis wignakSi Caweril
sabuTebs ki araviTari Zala ar eqnebodao.
    sanCo amiT damSvidda da uTxra mRvdels, rom dulsineasTan werilis dakargvas
Zalianac ara swuxda, radgan zepirad icoda da Tavidan bolomdis SeeZlo gadamwerisaTvis
ekarnaxa, Tu es saWiro iqneboda.
    _ gvikarnaxe da Cven gadavwerT, _ uTxra dalaqma.
    sanCo dafiqrda, Tavi moiqeqa, fexebis tortmani daiwyo, maRla aixeda, dabla daixeda,
frCxilebi naxevrobamdis daikvnita da, bolos da bolos, daiZaxa:
    _ eSmakma wamiRos, Tu im werilis damxsomebodes rame. mgonia ase iwyeboda:
`dido SezRudulo qalo~.
    _ SezRudulo? - daiZaxa dalaqma, _ eg SeuZlebelia. uTuod man ase dawera
SeuzRudavoo...
     _ diax, diax, swored ase iyo Zalian kargad maxsovs, rom ase iyo, _ daeTanxma
sanCo, _ mere... RmerTo, momagone, mere ra iyo. mgonia, ase iyo. `zari dameca, Zili
gamityda... dawylulebuli xelebsa vkocni Tqvens patiosnebas, umadlo da mTlad gamocvlilo
mSvenierebav~... mere... veRar magondeba... raRac iyo kargamyofobaze da
avadmyofobaze... rac viTom imisaTvis surda...     da sul amisTanebi iyo. bolos amiT
Tavdeboda; `sikvdilamdis Tqveni mwuxare saxis raindi~.
    mRvdeli da dalaqi siciliT ixocebodnen. sanCosaTvis ki rom gekiTxaT _ misi Cinebuli
mexsierebiT iyvnen aRtacebulni. Seaqes sanCo da sTxoves oriodejer kidev gaemeorebina,
rom kargad daxsomebodaT da pirvelsave SemTxvevaSi qaRaldze daeweraT. sanCom
samjer gaimeora da samjerve sami tomara aTasnairi sisulele daroSa; Semdeg laparaki
gaaba, Tu masa da mis batons ra faTerakebi SeemTxvaT, magram imaze krintic ar dauZravs,
sabanze rom afrendnen swore im fundukSi, axla rom pirdapir TvalebSi eCxireboda da iq
Sesvlis survili sulac aRar hqonda. yvela amas isic dasZina, rom Cemi batoni Tavis dulsinea
toboselisagan sasurvel pasuxs miiRebs Tu ara, maSinve axal mogzaurobas Seudgeba da
imperatorobis an sul cota mefobis miRebas ecdebao, _ piroba ise gvaqvs dadebulio; Tanac
daumata: Cemi batoni iseTi mamaci da Ronieria, rom misTvis xelmwifed gaxdoma, Zneli
sulac ar ariso. meore kidev is Tqva, don kixoti samefo taxtze ava Tu ara, maSinve cols
SemrTavso (da saimdrood kidec davqvrivdebio, radgan uamisod saqme ver garigdebao), da
don kixoti dedoflis mxlebels gamirigebso, dids da mdidari xmeleT-samflobelos memkvidresao;
yvela amas sanCo udidesi seriozulobiT roSavda, Tan wversa da cxvirs iwmendda da ise
hgavda Wkuidan Semcdars, rom mRvdeli da dalaqi imas hkvirobdnen _ don kixotis gadareva
raoden axirebuli unda yofiliyo, rom sxvaze dac ase gadamdebi seniviT emoqmeda.
mRvdelma da dalaqma sanCos Secdomilebis gaqarwyleba jerxanad ar moindomes undodaT
cotaodeni kidev ecinaT mis sulelur roSvaze, radgan icodnen, rom gulubryvilo da sindis
SeubRalavi iyo. mxolod urCies, Tvis RmerTs Sevedreboda, egeb marTla, SemTxveviT
                      149
iqneboda, Tu myobadis dasazvriT, _ imperatori Seqmniliyo, an sul cota mTavarepiskoposi
mainc, an kidev sxva ram amgvari.
    _ Cemo xelmwifeo! _ uTxra sanCom, _ Tu saqme marTla ise cudad wavida, rom
Cemma batonma imperatoroba ar indoma da mTavarepiskoposad gaxdoma moepriana, kargi
iqneboda axlav vicode: mogzauri mTavarepiskoposebi TavianT saWurvelmtvirTvelebs riT
ajildoveben.
    _ Cveulebrivad rame samrevlos aZleven, _ miugo mRvdelma, _ an beneficias,
mRvdlisa an diakvnis Tanamdebobas _ karg jamagirians da amis garda Semosavliansac,
Semosavalic SeiZleba jamagirs udrides.
    _ aseT Tanamdebobaze saWurvelmtvirTveli xom ucolo unda iyos, _ Tqva sanCom, _
da wirvac unda SeeZlos? vai Cems Tavs ra eSmakma macdina, ra Cemi codvis kiTxva iyo,
rom coli SevirTe: mere wera-kiTxvac ar vici anbansac ver amovikiTxav. RmerTo momkali ra
meSveleba, rom Cemma batonma mogzauri raindebis Cveulebas uRalatos da imperatoris
magier mTavarepiskoposi gaxdes.
    _ nu idardeb, Cemo megobaro, sanCo, _ uTxra dalaqma, _ Cven vurCevT Sens ba-
tons da TiTqmis kidec gvexmarebiT, rom imperatori gaxdes da davarwmunebT, Tu ase ar
moimoqmeda, did codvas Caidens: misTvis imperatoroba ufro advilia, radgan mamaci
mebrZoli ufroa, vidre naswavli da mecnieri.
    _ mec egre vfiqrobdi, _ miugo sanCom, _ Tumca marTali unda mogaxsenoT, Cemi
batoni yvelaferSi marjve da moxerxebulia. mainc RmerTs imas Sevevedrebi, Cemi batoni
imad gaxdes, rac ufro SeSvenis da rac CemTvis ufro saxeiro iqneba.
    _ ho, eg Wkvianuri Tqvi da maS, rogorc karg qristians Sehferis isec moiqcevi, _ Tqva
mRvdelma, Sens batons im usargeblo sinanulze xeli avaRebinoT, risTvisac, Seni sityviT, Tavi
daudvia. am saqmis mosafiqreblad, modi, barem sadilobis droc aris, am fundukSi SevideT.
    sanCom upasuxa, Tu surdaT TviTon Sesuliyvnen fundukSi da is ki gareT daicdida;
ratom ar miyveboda, amis mizezis Tqma ki SemdegisTvis aRuTqva. mxolod Txova, rom cxeli
saWmeli cota misTvisac gamoegzavnaT da isic ebrZanebinaT, rom rosinantisTvis qeri
daeyaraT. Cvenma megobrebma gareT datoves sanCo da cota xans ukan dalaqma sadili
gamoutana. mRvdeli da dalaqi roca marto darCnen, imaze daiwyes fiqri, don kixotis
wamoyvanis saqme rogor moegvarebinaT. mRvdelma am saqmisaTvis Cqara iseTi gegma
Seadgina, rom maT survilsac Seefereboda da don kixotis areul Tavsac gaitacebda; man
ganicxada dalaqs: mogzaur qalad movirTvebi, Tqven Cems saWurvelmtvirTvelad
moikazmeT, am saxiT mTebSi wavideT, don kixoti movZebnoT. me, mwuxare, Semweobis
maZebar qalad davsaxav Cems Tavs, don kixots wamoyolas vTxov, rom Cems
Seuracxmyofel rainds magieri gadauxados. don kixoti, rogorc mogzauri raindi, amaze uars ar
metyvis. asTan vTxov, rom pirbade ar amxdoda da Cemi saqmisa ara mkiTxos-ra, vidre
Cems moRalates sazRaurs ar gadaaxdevinebso. mRvdeli darwmunebuli iyo, rom don kixoti
am pirobebSi yvelafers aasrulebda, vinc rasme aseTs Tovda da am xerxiT im mTebidan
gamoityuebdnen, Sin miiyvandnen da iq misi araCveulebrivi sigiJis gankurnebaze
ifiqrebdnen.


                    Tavi XXVII

   rogor Seasrules mRvdelma da dalaqma TavianTi gegma da kidev am SesaniSnav
          TavgadasavalSi mosaxseneblad Rirsi ambebi

   mRvdlis gegma dalaqs Zalian moewona, da megobrebma   gadawyvites imis
aRsrulebas dauyovnebliv Sesdgomodnen. mefundukes cols kaba da Tavis samkauli
                      150
gamoarTves da mRvdelma imaSi giraod Tavis axali anafora dautova. dalaqma laba xaris
veeberTela kudi gaikeTa wverad _ es kidev mefundukes hqonda fundukSi kedelze dakidebuli.
savarcxlis Casagebad, da imas gamoarTves. mefundukis colma moisurva, gaego, am xalxs is
nivTebi raSi eWirvebodaT, da mRvdelmac oriode sityviT Seatyobina don kixotis Wkuaze
areva da isic, rom aseTi morTulobiT undodaT im klde-Rreebidan rogorme gamoetyuebinaT,
sadac gandegiliyo. mefunduke da misi coli maSinve mixvdnen, rom gadareuli raindi swored
is unda yofiliyo, amas winaT rom estumra da balzami gaakeTa. im saWurvelmtvirTvelis
batoni, fundukis ezoSi rom sabniT maRla isroles, da mRvdelsa da dalaqs uambes, rac im
dauviwyar Rames im fundukSi moxda da isic ar dafares, ris dafarvasac sanCo Zalian
cdilobda. amis Semdeg mefundukis colma metad sasacilod morTo mRvdeli. erTi maudis
kabis daglejili qvedatani Caacva, cidis siganeze Savi xaverdis qobiani, mere mwvane
xaverdis zedatani gadaacva, TeTri atlasis naqargiT morTuli! (orive Casacmeli veWvob, im
dros unda yofiliyo Sekerili, rodesac keTili vamba mefobda). Tavze samkauls gakeTeba ki
mRvdelma ar moindoma da isev Tavis tilos saRamuri araxCini daixura, zed ganivrad Savi
leCaqi Semoixvia, erTi iseTi leCaqis naWeric pirbaded gaikeTa da amnairad wverulvaSi
mTlad daifara. zevidan Tavis samRvdelo qudi Camoifxata, romelic qolgis magivrobasac
wevda. mere Tavisi mosasxami wamoisxa da jorze qalurad Sejda. dalaqic, rogorc ukve
vTqviT, laba xaris TeTr-wiTeli kudis wveriT morTuli, welamdis rom CahgrZeleboda, meore
jorze Sejda.
    yvelas gamoeTxovnen da keTili maritornesic ar daviwyebiaT; man, TumcaRa
codvilma, RvTis vedreba aRuTqva, rom am mZime qristianul saqmeSi maTTvis xeli
moemarTa, da Cveni megobrebi gzas gaudgnen. magram jer fundukis ezos karebs ar
gascilebodnen, rom mRvdeli Seyoymanda, radgan fiqrma gauara, rom sasuliero pirs qalurad
morva ar Sehferoda, Tundac igi keTilganzraxviTac yofiliyo. es azri dalaqs gaando da uTxra,
modi, tanisamosi SevicvaloT, mogzaur qalad morTva Tqven ufro SegferiT, xolo me Tqveni
saWurvelmtvirTveloba momandeTo. es ufro Seesabameba Cems wodebas. Tu amas ar
izamT, wasvlas ver vikisreb, Tundac don kixoti eSmakebmac waiRono. am dros sanCo
moaxlovda da, Cveni megobrebis tansacmels rom Sexeda, axirebuli sicili morTo. dalaqi
mRvdels daTanxmda, morTuloba Seicvales da mRvdelma darigeba dauwyo dalaqs, rogor
moqceuliyo, ra eTqva don kixotisTvis, rom im bunagidan gamoetyuebinaT, sadac, rogorc giJi,
damTxveulobis Casadenad da satanjvelad gasuliyo. dalaqma mRvdeli daarxevina, Cems
movaleobas daurigebladac movaxerxebo. tanisamosi maSinve ar Caicva da Tan wasaRebad
daaxvia igi. amasobaSi mRvdelma ukve wveri gaikeTa. orive sanCo pansas TanamgzavrobiT
wavidnen da sanCom gzadagza uambo, Tu masa da don kixots mTebSi erTi viRac giJi kaci
rogor SexvdaT, Cemodani rogor ipovnes _ Sig nadebi fulebi ki damala Tumca miamit kacsac
hgavda, magram, roca mis sargeblobas rame Seexeboda, Tavis Tavis yadri icoda.
    meore dRes Cvenma mgzavrebma im adgils miatanes, sadac sanCom don kixotis
binis sapovnelad gza SavTavas totebis mimofantviT daniSna. Cqara mis binasac miagno da
Tavis TanamgzavrT uTxra, axla ki dro iyo, tanisamosi gamoecvalaT, Tu ki amiT rasme
gaxdebodnen. saqme imaSi iyo, rom mRvdelma da dalaqma winaswar daarwmunes sanCo,
rom misi batonis dasaxsnelad tanisamosis gamocvla iyo saWiro. amasTan Zalian gaafrTxiles,
laparakis dros don kiotTan maTi saxeli ar exsenebina da, vinicobaa rainds ekiTxa, dulsineas
werili gadaecio, sanCos epasuxa, rom gadasca, da radgan, saubedurod, im mSvenierma
qalma wera ar icoda, axlav saCqarod TavisTan misvla paradad daabara, raRac didad saWiro
saqmisaTvis, da, Tu ar mividoda, Zalian gauwyreboda. amas daumates: Sen rom amas
etyvio da Cven, rac ganzraxuli gvaqvs, imasao, imedia erT wamsac aRar dayovndes da
maSinve wamogvyveso. ra aris, Cqara xelmwife an imperatori gaxdes, amisi eWvi ki, rom
Senma batonma amJamad mTavarepiskoposad gaxdoma ganizraxos, tyuilia, nu geqnebao.
yvela es naTqvami sanCom yuradRebiT moismina, Tavis mexsierebas Zala daatana,
                      151
yvelaferi daxsomeboda, da Cvens tanisamos Secvlil megobrebs madloba moaxsena
dapirebisaTvis, rom don kixots urCevdnen mTavarepiskoposi gamxdariyo da uwindeburad
isev imperatorobis Sovnas cdiliyo. sanCo fiqrobda, imperatorebs ufro SeuZliaT TavianTi
saWurvelmtvirTvelebis uxvad dajildoveba, vidre mogzaur mTavarepiskoposebso. Semdeg
daumata, emjobineba, davwinaurde da Cems batons mis mijnuri qalis pasuxi movaxseno,
iqneb esec sakmarisi iyos da Tqvens gaurjeladac igi qveyanaSi gamoviyvanoTo. megobrebs
sanCo pansas azri moewonaT da gadawyvites, moecadnaT, vidre dabrundeboda da don
kixotis rame ambavs moutanda maT.
    sanCo mTebSi wavida da Tavis mgzavrebi maRal kldeebisagan da didroni xeebisagan
daCrdilul viwro xeobaSi datova. am xeobis Sua mSvenieri vercxlisfrad molaplape nakadi
moCxrialebda. idga agvistos Takara, dRe, roca papanaqeba am midamoebSi metad autaneli
xdeba. naSuadRevis sami saaTi iqneboda, roca isini aq movidnen. es garemoeba Cveni
megobrebis axlandels binas metad sasiamovnos xdida da uadvilebda sanCos
dabrunebisaTvis moTminebiT elodaT. asec moiqcnen, grilSi rom xalvaTad dabinavdnen,
uceb axlodan wminda, tkbili nazi xmis simRera moesmaT da misi mSvenierebiT mTlad
moixiblnen. am udabur alagas sul ar elodnen aseTi mSvenieri momRerali yofiliyo: marTalia,
amboben _ tye-mindorsa da mwyemsis qoxSi xSirad SeiZleba kaci saucxoo xmas Sexvdeso,
magram saqmiT poetis ocnebaSi ufroa es, vidre namdvil cxovrebaSi. Cveni mgzavrebi iman
ufro gaaoca, rom iseTi leqsis mRera moesxaT, romelic uxeSi mwyemsis leqss ara hgavda.
xolo momRerali saucxoo xelovani unda yofiliyo. da isini marTali iyvnen, radgan uxilavi ucnobi
amas mReroda:


                bedniereba damemsxvra risgan?
                     siamayisgan.
                raa odiTve mtanjveli grZnoba?
                     eWvianoba.
                 ram daabnela Cemi goneba?
                    eh, ganSorebam.
                  ho da wamalic ar iSoveba
               rom esalbunos Cems mZime naRvels,
                radganac imeds hklavs siamaye,
                 eWvianoba da ganSoreba.

                 riT daavadda es Cemi guli?
                    mwvel siyvaruliT.
               win dabrkolebas rad vxvdebi aTass?
                    beds aRumarTavs.
                me erebosis rad mergo tanjva?
                     cam momisaja.
               ho da avad var, dRe Ramed meqca
                 da veli mxolod ubedurebas,
                radgan mipirebs ganadgurebas
                  me siyvaruli, bedi da zeca.

              riT mwyalobs RmerTi me Ronemixdils?
                   migzavnis sikvdils.
                 TviT siyvarulSi raa maradi?
                    satrfos Ralati.
                      152
                ra aris mtanjvel fiqrebis bolo?
                    sigiJe mxolod.

               ho da mivdioT Wkvianur mcnebas.
                sxva ra veZioT gamosavali, _
               radgan mohyveba, rogorc wamali,
                 sikvdili Ralats da gagiJebas.

   drom, ganmartoebulma adgilma, mSvenieri hangis simReram da momRerlis
ostatobam Cveni megobrebi gaaoca da gaitaca. kvlav axali simReris molodinSi suli ganabes,
magram imedi gaucruvdaT. gadawyvites gaegoT, es saocari momRerali vin iyo. am
ganzraxviT wamoiwies Tu ara, imave xmam kvlav axali simRera daiwyo:


          hoi, umwikvlo megobrobav, sad gagvifrindi...
          am qveyanaze darCa mxolod Seni xseneba,
          TviTon ki asvla unetares caSi geneba
          da empireas samyofelSi nebivrob mSvidi.

          bevrjer ecade gagerRvia siSoris bindi,
          CvenTvis mogeca madli cisa sulis mSvenebad,
          magram miwaze uborotes saSinelebad
          gadaiqca, rasac saTnoebiT Sen gigzavnidi:

          cidan Camodi, o sicrues nu miscem nebas,
          iyos simarTlis tansacmelSi gamowyobili,
          riTac siwminde Rirseuli dRes iRupeba.

          nu gaaxareb TvalTmaqcobas da cbierebas,
          Torem, icode, mTels qveyanas pirvelyofili
          SuRli da mtroba samudamod daeufleba.

    momReralma simRera Rrma amooxvriT daabolova da Cvenma megobrebma kvlav
daiwyes lodini, egeb kidev axali ram gavigonoTo. magram rodesac simRera oxvra-tirilad
gadaiqca, maSin ganizraxes, gaegoT, Tu vin iyo is tanjuli, urva rom imdenadve mware
hqonda, ramdenadac misi xma iyo tkbili. misi Zebna didxans ar mouxdaT. erTi kldis
Sesaxvevze Cvenma megobrebma kaci dainaxes, taniT da moyvanilobiT swored imis
msgavsi iyo, romelic sanCo pansam auRweraT, roca kardinios ambavi uambo. ucnobi xalxis
danaxvaze im kacs arc SiSi ram daetyo da arc gakvirveba. Sedga da TiTqos Rrmad
dafiqrebulma Tavi Cahkida, Tvalebic ki ar auRia maRla, rom is ucnobi xalxi gaerCia; mxolod
es ki iyo, pirvel SeCerebaze maT odnav Sexeda. gonierma da moxerxebulma mRvdelma
maSinve icno, rom igi swored is ubeduri unda yofiliyo, romelzedac sanCom uambo, mivida
masTan da oriode, magram bejiTi sityviT sTxova, an gandegili cxovrebisaTvis Tavi
daenebebina, rom amqveyniers udides saSiSroebas _ sikvdils acdenoda. sabednierod
vardenio amJamad srulebiT damSvidebuli iyo, da zogjer rom siSmage moereoda xolme, im
gvemisagan sruliad Tavisufali iyo. am ori kacis Sexvedra Zalian gaukvirda, radgan eseni
samoseliT imaT sul ar hgavdnen, vinc am udabur adgilebSi Sexvdeboda xolme, da ufro kidev
is gaukvirda, rom   imaTTagan Tavis sakuTari Tavgadasavali moismina, is dawvrilebiT
naambobi, TiTqos maTi sakuTari TvaliT nanaxi yofiliyo (es savsebiT aSkarad Canda mRvdlis
                      153
sityvebidan) da ase miugo:
    _ vinc ar unda iyoT Tqven, batonebo, vxedav rom zenaarsi, yvela keTilTa da zogjer
borotTac uzomo mwyalobeli, am kacTa sazogadoebisagan ganSorebul adgils Tqveni mosvliT
CemTvis damsaxurebul wyalobas migzavnis. Tqven cxadi ferebiT mixatavT im cxovrebis
savalalo suraTs, ra cxovrebisTvisac Tavi gavwire. cdilobT, ukeTes cxovrebaSi mimiwodoT.
magram, batonebo, is aRar iciT, rom, Tu es boroti uarvyav, sxva uaress Seveyrebi. SeiZleba,
ara Tu marto sulelad, aramed gonebadakarguladac mTvlideT, da marTals getyviT _ me es
sulac ar makvirvebs. Cemi ubedureba is aris, rom metad mZime, moulodneli naRveli mqejnis;
CemTa ubedurebaTa mogoneba ise mSlis xolme, rom xandaxan usulo           qandaks
vemsgavsebi da grZnoba-Segnebis Rones maclis. amas me sxvebi meubnebian da kidec
unda davijero, metadre, rodesac amis sabuTebsac miCveneben xolme, _ im dros Cadenilebs,
roca saSineli siSmage memarTeba. im wamebSi Cems bedSavs etls vwyevli da viTomda
Cemi siSmagis sabodiSod, CemTa tanjviTa ambebs gavixsene xolme da mzad var yvelas
vuambo igi, vinc ki mis mosmenas moisurvebs. vici, Tu gonierma xalxma momismina da
Cems saSvelad vera iRona-ra, arc imas izams, rom gamamtyunos, Cemi saqcieli imaT ar
Sezaravs, piriqiT, kidec Semibraleben. Tu, batonebo, Tqvenc am ganzraxviT mosulxarT, ra
ganzraxviT sxvebic yofilan, gemudarebiT, jer Cemi sazaro Tavgadasavali momisminoT da
Tqveni gulSematkivari rCeva mere momceT; maSin egeb Tavi aRar SegawyinoT ubeduris
nugeSiscemiT, romlisTvisac qveyanaze aRarc nugeSia sadme da aRarc araferi, sul
aRaraferi.
    mRvdelsa da dalaqs imis metic ara undodaT-ra, TviTon kardeniosagan gaegoT misi
ubedurebis mizezi, da erTxmad Txoves, yvelaferi eambna maTTvis da Tanac mxolod imgvari
Svela aRuTqves, ragvar Svelasac Tavis SeRavaTisa da gankurnebisaTvis TviTon igi
dainaxavda sasargeblod. maSin bedSavma kabalierom meored aRar aTxovnina da daiwyo
gulismomwveli da samwuxaro Tavgadasavali. TiTqmis ise da imave sityvebiT, rogorc
ramdenime dRis winaT don kixotsa da Txis mwyemss uambo, da ver daasrula ki, viRac
batoni elisabatisa da im dawvrilebiTi sinamdvilis mizeziT, rogorsac don kixoti hpovebda
saWirod yvela saqmis Sesrulebis Jams, viTarca mogzauri raindobis wesebis mtkice
aRmsrulebeli, rac ukve iyo Tqmuli. sabednierod, am jerobaze, kardkniosaTvis siSmages ar
mouvlia da amitomac Tavisi ambavi bolomdis miiyvana. roca amadis galelis wignSi don
fernandosagan napovni lusindas werili moaxsena, kardeniom Tqva: es werili zepirad maxsovs
da Sig ase eweria:

                    lusinda kardeniosadmi

    rac dRe midis, me TqvenSi axal Rirsebas vxedav da miT Tqveni pativiscema ufro da ufro
memateba. Tu gsurT Cemi Tavi, ise ki rom pativi ar SemebRalos, TqvenTvis amis asruleba advilia.
mamaCemi gicnobT, mec Zlier vuyvarvar; survilis asrulebiT Tqvens survilsac aasrulebs, Tu ki marTla
fassa mdebT rasme, rogorc mgonia, da Tqvenc marwmunebT.

   _ am werilma, _ ganagrZo kardeniom, _ me lusindam colad Txovna gamabedvina,
don fernandos kidev yuradReba lusindaze miapyrobina, radgan metad Wkvian da saTno
qalad eCvena igi; imave werilma Cemi daRupva Caudo gulSi. lusindas mSoblebis survili don
fernandos vuambe, rom maT surdaT lusida TviTon mamaCems eTxovna CemTvis colad da
me ki maTi survilis Tqmas mamaCems ver vubedavdi, imitom ki ara, rom meSinoda, lusida
ar daewunebina, an ki rogor daiwunebde rodesac Tavis simSvenieriT da sxva RirsebiT
SeeZlo espaneTis yvela ojaxi daemSvidebina; marto imas vSiSobdi, vaiTu uari eTqva,
radgan Cems daqorwinebas naadrevad Tvlida. vidre ar gaigebda, hercogi rikardo risTvis
mibarebda don fernandos veubnebodi, rom am da sxva mizezebiT rasac saubedurod

                        154
windawinve bundovnad vgrZnobdi, veragziT ver vbedav mamaCems Cemi siyvaruli
gavumJRavno-meTqi; es rom meqna, ase megona, yvela Cems saukeTeso imedebs unda
gamovsalmebodi. don fernandom mipasuxa, mamaSenis yovelgvar molaparakebas me
vikisrebo da kidevac daviyolieb, lusinda sTxovos SenTvis imis mSoblebso. oi zviado marieso!
oi, gulqva katilinav! oi, ukeTuro sula! oi, verago ganelono! oi, moRalate gelido! oi, mosisxe
iulianus! oi, xarbo iudav! oi, uwvalo, moSurne da muxTalo moRalatev! Sehyvira kardeniom, ra
dagiSave me ubedurma, Cemi sixaruli, imedebi da gulis saidumlo rom gagimJRavne? ra
giyav? ra giTxar, ra girCie iseTi, rom Seni sasargeblo ar yofiliyo? magram vai Cems Tavs!
axla CemTvis aseTi dagvianebuli sinanuli raRa xelsayrelia? gana iseTi kidev aris vinme, eWvi
mqondes, rom ubedureba Cveni SavbediTi etlidan Seukavebeli siswrafiT gvecema Tavs da
araviTari kacobrivi Rone ar arsebobs Seikavos da Cvens Tavs dasacemad ar mouSvas igi?
vin ifiqrebda, rom gamoCenili aznauri don fernando, didi gvariSvili da didad niWieri, uaxloesi
Cemi megobari, Cemgan imdenad davalebuli, iseTi bedis mqone, rom, vinc ar unda
moesurvebina, siyvaruliT iqneboda, Tu vnebaTaRelvis iZulebiT, yvela dausakuTrebda mas
Tavis guls. aseTi bedis mqone moiwadinebda erTaderTi kravi moetacna CemTvis, isic iseTi,
rom jer arc ki damesakuTrebina? magram es usargeblo Civili da uWirveli godeba raRas
miSvelis, _ isev Cems ambavs davubrundebi. radgan Cemi iq yofna don fernandos biwieri,
upatiosno wadilis SesrulebaSi xels uSlida, amitom Tavis ufros ZmasTan gamgzavna,
viTomda fulis mosatanad im eqvs cxenSi misacemad, swored im dRes rom iyida, ra dResac
mamaCemTan Cems saqmeze unda elaparakna; es vaWroba im dRes imitom moiwadina,
rom Tavidan moveSorebine, da Tavisuflad emoqmeda. RmerTo Cemo! gana aseT Ralats
warmovidgendi? an ki amis msgavs rames vifiqrebdi? piriqiT, misi navaWriT aRtacebulma im
wamsve siamovnebiT davTanxmdi wasvlas. am Ramesve movelaparake lusindas, vuambe,
don fernando ra sikeTes dampirda, da vanugeSe, Cveni wadili Cqara aRsruldeba-meTqi.
CemsaviT verc lusinda mixvda fernandos Ralats da mTxova, Cqara davbrunebuliyavi;
fiqrobda, saqme mamaCemzeRa iyo damokidebuli da, raki igi Cvens qorwinebaze
daTanxmdeboda, Cvens SeuRlebas win veRaravin gadaeRobeboda. es rom Tqva, uceb xma
Cauwyda da TvalTagan cremlebi gadmoscvivda. cdilobda, kidev raRac eTqva, magram ver
SesZlo, TiTqos yelSi uWerda vinme. aman Zalian gamakvirva, radgan aseTi ram Tavis ReSi
ar mosvlia. uwin, rodesac ki bednieri ram SemTxveva an Cemi gabeduleba erTad Segvyrida
xolme, mudam Tavisuflad da xalisianad laparakobda, da arasodes ar yofila rom an cremlebs,
an oxvras, anu ram winaTgrZnobas da eWvs misTvis laparakSi daeSalos. RmerTs vmadlobdi
xolme, rom aseTi sacole momivlina; aRtacebiT vesaubrebodi da am saubris sagnadac
mxolod misi arseba, Wkua damSveniereba iyo. masac, Tavis mxriv, TiTqos madlobis niSnad,
CemSic is moswonda da aqebda, rasac mowonebisa da qebis Rirsad xedavda. SigadaSig
am saubarSi vxumrobdiT xolme, nacnob-mezoblebis cxovrebidan zog ram SemTxvevebs
vuambobdiT erTmaneTs da am xanebSi imis meti neba ar mimicia Cemi TavisTvis, rom mis
mSvenier xels mivkarebodi da ZalisZalad tuCTan mimetana. axla ki Cemi wasvlis wina
Rames, igi tiroda, Wmunavda da bolos sityvisuTqmelad gamSorda da SeSinebuli da
Sewuxebuli damtova, radgan es saqcieli imas mowmobda, rom Cemi ganSoreba wyinda. ar
mindoda misi imedebis sinaTle riTime dameCrdila, amitomac misi saqcieli siyvaruls da
ganSorebas mivawere, radgan vicodi _ mijnurni ganSorebas Znelad itanen. bolos Cems
sacoles dafiqrebuli da daRonebuli gavSordi, cuds raRacas vgrZnobdi da meSinoda, is ki ver
gamerkvia, rasa vSiSobdi; guli TiTqos meubneboda, ukan dabrunebisas. saSineli ubedureba
unda damtexoda Tavs.
    don fernandos ZmasTan mivedi, werili mivutane, kargad mimiRo, magram saubedurod
mTeli erTi kvira aRar gamiSva. es xani iq iseT alags vcxovrobdi, rom hercogs Cemi naxva ar
SeeZlo, radgan don fernando Txovda, ise gamoegzavna fuli, rom mamas ver gaego. rogorc
SemdegSi aRmoCnda, yvela es matyuara don fernandos mier ganzrax iyo moxerxebuli,
                       155
Torem mis Zmas maSinve SeeZlo davebrunebine, radgan TviTonac hqonda fuli da mamisgan
gamorTmevac ar dasWirdeboda. Tumca don fernandos davaleba nebas maZlevda
pasuxisaTvis ar momecada da maSinve davbrunebuliyavi, miT ufro, rom aravis SeeZlo
Cemgan ase xangrZlivad lusindas ganSoreba moeTxova, miT umetes, rom wasvlisas igi
metad mwuxare davtove. mainc don fernandos megobrobis gulisaTvis gadavwyvite
udrtvinvelad melodna, Tumca ki gulSi raRac idumal SfoTsac vgrZnobdi. Tanac cxadad
vxedavdi, rom es lodini did radme damijdeboda. oTx dRes ukan Sikrikma werili momitana.
misamarTze lusindas xeli vican. samwuxaro winagrZnobiT aRelvebulma, werili gavxsen,
Tanac winaTve viyav darwmunebuli, rom moweris mizezi didi ram unda yofiliyo, radgan
metad iSviaTad icoda werilis wera. wakiTxvamde vkiTxe momtans, vin gamoatana werili da
ramdeni xani mounda gzas. man momigo `SuadRis dros qalaqis erT-erT quCaze movdiodi,
uceb fanjridan viRac mtiralma lamazma qalma damiZaxa da saCqarod miTxra `Cemo
Zmobilo! Tu qristiani xar, RvTis gulisaTvis Txovna amisrule, es werili, rac SegeZlos, Cqara
aqa da aq miitaneo, visac vugzavni, isica da is adgilic, saca aris, yvelam icis es davaleba
damde da keTili saqmisaTvis RmerTi samagieros gadagixdiso. es davaleba rom ufro advilad
Seasrulo, aha, rac am xelsaxocSia, moixmareo~. es miTxra, Tqva Sikrikma, da xelsaxocSi
gamokruli asi reali gadmomigdo, Tanac, am TiTze rom maqvs, es beWedi, da, xelSi rom
werili giWiravs egao, da raki dainaxa, xelsaxoci da werili aviRe da vaniSne yvelas avasruleb
meTqi, ucnobi mSvenieri fanjaras moSordao. ase uxvad dajildoebulma, werilis misamarTidan
raki gavige im batonTan mgzavnida, romelsac, RvTis madliT, kargad vicnobdi, da ufro metad
kidev im turfa qalis cremlebiT gulmowylulma, gadavwyvite, aravisTvis ar mendo da TviTon
Cemi fexiT wamomeRo. da ai, rogorc xedav, Teqvsmeti saaTis ganmavlobaSi Tvrameti mili
gamoviareo~. is madliani kaci rom amas miambobda da mec ise videq, TiTqos, rogorc ityvian,
mis sityvebTan viyav mijaWvuli, fexebi ise saSinlad amikankalda, tani ZlivsRa meWira. bolos
werili gavxsen da Semdegi wavikiTxe:

     don fernandom rom sityva mogcaT _ moaxerxebda mamaTqveni mamaCems molaparakeboda, _
Seasrula, magram ufro Tavis sasargeblod, vidre Tqveni gulisTvis. icodeT, senior, rom man Cemi Tavi
Txova colad da mamaCemmac, im upiratesobiT Tvalabmulma, rac misi azriT, don fernandos TqvenTan
SedarebiT gaaCnia, uari ar Txra. es ambavi saxumaro ar aris, or dRes Semdeg      Cveni, TiTqmis
saidumlo, qorwineba unda moxdes, amis mowmed mxolod zenaarsi da Sinaurebi iqnebian. ra
mdgomareobaSi unda viyo axla da saWiroa Tu ara Tqveni saCqarod mosvla, amaze Tqven TviTon
ifiqreT, miyvarxarT Tu ara, amas momavali giCvenebT. RmerTs vvedri, es werili imaze adre miiRoT, vidre
Cemi xeli im kacis xels CaerTvis, romelmac aRTqmuli sityvis aRsruleba ar icis.

    miRebuli werili aseTi iyo. wavikiTxe Tu ara aRarc pasuxs davucade, aRarc fuls da
maSinve gzas gavudeqi. CemTvis cxadi Seiqna, rom don fernandos cxenebma misacemi
fulisaTvis ki ar gavegzavne, aramed Cemi mSorebiT undoda Tavisi veragi ganzraxva ufro
Tavisuflad aesrulebina. im upatiosno megobris saqcielze saSinelma gaSmagebam da Tanac
SiSma, ra didi xnis siyvaruliT da morCilebiT naSovn guls vkargavdi, frTebi Semasxes. meore
dResve Cems qalaqSi gavCndi da pirdapir lusindas sanaxavad mivel. jori im werilis momtan
keTil biWs davutiav da idumlad Sevel masTan. bedze lusinda im rkinis serseroian
fanjarasTan damxvda, Cveni mijnurobis erTaderTi mowme rom iyo. lusindam maSinve micno
ise, rogorc me vican igi, magram, vahme, rom ise aRar Semxvda, rogorc megona vnaxavdi.
vah, neta aris vinme qveyanaze iseTi momakvdavi, rom moRalate dedakacis daudegari
azrebis siRrme da saqcielis uxanoba gamoecnos? mgoni, arvin. rom daminaxa, daiZaxa: `ai,
vardenio, saqorwinod ukve movirTe, moRalate don fernando da pativmoyvare mamaCemi
sxva mowmeebiT darbazSi melian, magram Cems qorwils ki ara, Cems sikvdils naxaven. nu
SeZrwundebi, Cemo megobaro, ecade Cems jvrisweras Senc daeswro, da Tu im wesis
aRsrulebas Cemma sityvebma ver dauSales, ubeSi rom xanjali maqvs, is mainc damixsnis

                         156
Zaladobisagan da Sendami siyvaruls Cemi sikvdiliT dagimtkicebo~. Relvisagan aTrTolebulma
mivuge da Tan meSinoda, vaiTu pasuxi ver damesrulebina: `Senma saqcielma gaamarTlos
Seni sityvebi da Tu ubeSi xanjali gaqvs damaluli Sens gasagmirad, me Tan xmali maqvs
Sens dasafarad, da, Tu bedma mimuxTlos _ Tavis mosaklavad~. am dros eZaxdnen,
eklesiaSi wasvlas iSurebdnen, amitomac ar vici, gaigo Tu ara Cemi pasuxi.
    gamSorda da Cemi sixarulis mzec Caesvena, mwuxarebisgan ukuneTi Rame
damidga. Wkua ameria, TvalT damibnelda, veRar SeviZel gamosavali gza mepovna,
adgilidanac ki ver daviZar, magram raRac idumalma STagonebam male gamagebina, Tu ra
didi mniSvneloba eqneboda lusindasaTvis am samZimo wamSi Cems iq darCenas. Zal-Rone
movikribe da Cemi yofili sacolis saxlSi Sevedi. radgan yvela misi Sesavali didi xnidanve
vicodi, amitom sazogado aliaqoTiT visargeble da yvelas SeumCnevlad im darbazSi Sevel,
sadac jvriswera unda momxdario. fanjarasTan davdeq fardebs ukan mofarebiT ise, rom
yvelas danaxva SemeZlo, me ki veravin daminaxavda. SfoTi gana SemiZlia sityviT
gamovxato, rasac gulSi mTels im xans vgrZnobdi? is azrebi rogor gadmogceT rac maSin
TavSi momdioda, an is gadawyvetileba, rasac guli meubneboda? imaTi ganmeoreba
SeuZleblia da iqneb arc rigi iyos. patara xans ukan davinaxe, sasiZom darbazni gaiara,
saSinao tanisamosiT iyo, ukan mayrad lusindas biZaSvili mosdevda, mTels saxlSi
mosamsaxureebis meti aravin iyo. cota xani kidev rom gavida lusinda dedisa da ori moaxlis
TanxlebiT sapirfareSo oTaxidan gamovida, mSvenivrad, swored Tavisi silamazis Sesaferisad
morTuli. Relvisagan kargad daTvaliereba ver movaxerxe, mxolod is SevniSne, tansacmeli
TeTr-wiTlad RadRadebda, Tmasa da kabaze mobneuli Zvirfasi Tvlebi aTasferad
ubrWyvialebdnen. magram gana Seedreboda rame mis qera Tmis mSvenebas, Zvirfas
Tvlebze umetesad mokaSkaSes? vah, mogonebav! Cemi mosvenebis dauZinebelo mtero!
mudam wams Tvalwin rad warmomidgen ubralo nakvTs, Cemgan gaRmerTebuli Cemi
mtrisas? marto imasRa unda vigonebde, rasac maSin is Cadioda, rom misgan ase medgrad
dacemuli Tavzari egeb gulSi miRviZebdes, Tu samagieros gadaxdas ara, imas mainc, rom
sikvdils vnatrobde... batonebo, es wamieri aRgzneba da gadaxveva mTmiteveT, mapatieT,
isic, rom Tavi mogabezreT. magram ra vqna Cemi samwuxaro ambavi imgvari ar aris, rom
Cqara da mTkled gadmosacemi iyos. me rom mkiTxoT, am saqmis TiToeuli garemoeba amis
Rirsia, rom kacma igi grZlad uambos yvelas... masze msjeloba dalagebiT gaswios.
    amis pasuxad mRvdelma kardenios uTxra, rom Seni ambavi sulac ar mogvbezrebiao,
piriqiT, yvela am wvrilmanis mosmena didad saxalisoa da imave yuradRebis Rirsia, rogorc
TviTon ambis arsio.
    _ yvelani rom Seiyarnen, _ ganagrZo kardeniom, _ mRvdeli darbazSi Seiwvies. man
sarZlos da sasiZos qorwinebis wesis gadasaxdelad xeli gamoarTva; da rodesac lusindas am
saRmrTo xatyvebiT mimarTa: `Tqven geerdiT mdgomare don fernando gsurT kanonier
qmrad Cveni wmida eklesiis wesis Tanaxmadao~, wamsve fardidan Tavi gamovyav da
Relvisgan aTrTolebuli smenad gadaviqeci, rom lusindas pasuxi gamegona, rac Cemi sicocxlis
anu sikvdilis momaswavebeli unda yofiliyo. vah! am bediTs wamSi neta iqidan ratom ar
gaviqec? ratom ar davuyvire: ` lusinda, kargad moifiqre, ras Cadixar! gaixsene, rac Cemi
gmarTebs! Cemi xar da sxvisi gayola ar SegiZlia! Seni bediTi `hos~ warmoTqma Cemi
sikvdilis ganaCeni iqneba! xolo Sen, moRalate don fernando, Cemi sicocxlis da saunjis
mparavo, ra ginda? ra gsurs? gana ver xedav, ar SegiZlia survili qristianulad Seasrulo,
radgan lusida Cemi colia da mec imis qmari var!..~ me sabralo ubedurs, moRalatisagan Sors
myofs, mesmis, rac maSin unda meqna da ki ar vqen; axla, rodesac Cemi Tavi
gavaZarcvine, mZarcvels SeCvenebas amaod vuTvli, misTvis samagieros gadaxda SemeZlo,
maSin rom mis mosaklavad imdeni gabeduleba mqonda, ramdenic axla mis wyevla-
krulvisaTvis maqvs, magram, raki maSin ugunuri da mxdali viyav, am sasjelad axla
gaupatiurebuli unda movkvde, sinanulSi vataro dReni da Wkuaareuli vimyofebode!
                     157
    mRvdels lusindas pasuxis lodini didxans mounda, da mec vfiqrobdi, ager sacaa ubeSi
damaluls xanjals xels waavlebs, rom Tavis sityvas ar uRalatos-meTqi, an movagondebi da
yvelafers gaamJRavnebs-meTqi, da amis nacvlad wynari, akankalebuli xmiT warmoTqmuli
momesma: `diax, msurso~. don fernandomac igive sityva Tqva, xelze qorwinebis beWedi
gaukeTa da im wamidan ganuyreli kavSiriT SeuRldnen, SekavSirdnen. qmari mivida colis
sakocnelad. magram man mkerds xeli itaca da gulSemoyrili dedis xelebze daeSva. axla isRa
darCa giTxraT, ra momivida, roca am bediTma, `hom~ Cemi imedebi abuCad aigdo da
damarxa, roca lusindas Ralati gamomJRavnda da CemTvis cxadi Seiqna, rom danakargs
veRarasodes ver davibrunebdi. me vgrZnobdi, rom cam da dedamiwam ganmarides, Cems
kvnesas haeri ara hyofnida, Cgms cremlebs _ wyali, cecxli mwvavda da Cems guls
eWvianobis da Suris als ukidebda. lusindas gulSeRonebam yvelani SeaSfoTa. dedam kaba
gauxsna, rom sunTqva Tavisudlad SesZleboda, am dros ubeSi dabeWdili werili upovna; es
werili don fernandom xelidan gamoglija da erT-erTi CiraRdnis Suqze kiTxva dauwyo,
wakiTxvis Semdeg savarZelSi daeca. colis mosulierebas yuradReba aRar miaqcia, xelebze
daiyrdno Tavi da Cafiqrebuli ijda.
    am areulobiT visargeble da saxlidan gamosvla davapire, dafarvas aRar vfiqrobdi,
piriqiT, mzad viyav, Tuki SemTxveva moitanda, iseTi saqme Camedina, rom mTels qveyanas
gaego, Tu ra sazarelma da masTan samarTlianma guliswyromam gamomaRebina xeli im
moRalate don fernandoze da vin icis, TviTon moRalate lusindazedac, im wams rom iqve
ugrZnoblad iwva. magram Cemma etlma, axla rom goneba mTlad wamarTva, maSin goneba
bevri momca, _ egeb imisaTvis, rom ufro uaresi borotebisaTvis Sevenaxe, Tuki imaze uaresi
kidevRa iqneba rame. Cemi mZvinvare mtrebi damSvidebulma davtove (Tumca samagieros
gadaxda advilad SemeZlo, radgan CemTvis maSin aRaravis scaloda), da gadavwyvite imaT
nacvlad samagiero Cemi TavisaTvis gadamexada, da rac Cemgan boroti sxvas unda
gastexoda, isev Cemi TavisaTvis mimezRo. aki Cemi Tavi amazedac Zlier davsaje, vidre
Cems jalaTebs davsjidi, _ isini rom momekla maSin. xom asea: rodesac satanjveli
moulodnelad da swrafad gvsravs, Zalasac Cqara kargavs, xangrZlivi tanjva ki neli SxamiTa
gvwamlavs, mudam kveTebas gvgvris da ara gvklavs ki. erTi sityviT, iqidan gaviqec da jori
rom mivabare, im kacTan mivede, xelaxla Sevakazmvine da qalaqidan ise wamovel, rom
aravis ar gamovTxovebivar: loTiviT ukan mixedvisac ki meSinoda. trial mindorze, ukuneT
RameSi rom marto davigule Tavi, garSemo myofi siCume TiTqos Zalas matanda, Cemi
naRveli wamomenTxia da Cemi ubedurebis samagierod don fernandos da lusindas
RvTisagan SeCvenebas vuTvlidi. umetes lusindas vwyevlidi da moRalates vuwodebdi, ficis
gamtexad da imazedac uaress _ xarb arsebad, angarebismoyvared vTvlidi: imitom, rom Cemi
rayifis simdidrem auxvia Tvali da is arCevina, vinc fortunas uxvad daejildovebina, magram am
wyevla-krulvis dros mis gasamarTlebel sabuTsac vpovebdi. sakvirveli ra aris-meTqi, vfiqrobdi,
rom ymawvili qali, xalxis moSorebiT aRzrdili, mudam mSoblebis neba-survilis aRsrulebas
miCveuli, axlac mSoblebis survils daemorCila, rodesac imaT saqmrod ymawvili, kargi
gvarisSvili, brwyinvale, mdidari da Tvaladi kaci aurCies-meTqi. uari rom eTqva, xom
afiqrebinebda, rom Wkuidan SeiSala, an Tavisi guli ukve sxvas akuTvna, es ki mas saxels
Zalian gautexda-meTqi. magram risxvis xma Serigebis xmas ayruebda da CamCurCulebda:
ratom ar uTxra, rom me viyav misi qmari? gana aseTi arCevani misTvis ukadrisi iyo? vidre
don fernando gamoCndeboda, misi mSoblebi xom Cemze ukeTess aravis isurvebdnen? an
gana ar SeeZlo im saSineli saubeduro nabijis gadadgmamdis _ sxvaze miTxovebamdis _
gamoecxadebina, rom sxvas ekuTvnoda? mec xom maSinve davemowmebodi, da rasac ki
maSin ityoda, gana yvelaferSi sarCls ar gavuwevdi? magram bolos davrwmundi, rom igi
ugrZnobeli, qarafSuta da pativmoyvare arseba yofila, romelsac amao didebis wyurvilma
aRTqmis daviwyeba aiZula da Cemi siyvaruli da erTguleba gamicrua.
    am fiqrebiT aRelvebulma mTeli Rame viare, aRSfoTebuli Cems Tavs velaparakebodi
                      158
da ganTiadisas am CemTa wadilia mizans mTebs movadeqi. sam dRe-Rames kidev viare da
TviTonac ar vicodi, sad mivdiodi. bolos sadRac velze gavel, misi mdebareoba axla aRar
maxsovs, da mwyemsebs vTxove, yvelaze metad sazaro, udaburi da mqise adgili ram
eswavlebinaT. maT ai, es adgili maswavles da mec Sevefare im ganzraxviT, rom Cemi dReni
aq davlio. joric aq momikvda SimSilisagan da daRlilobisagan, an iqneb imitomac, rom Cemi
sxeulis usargeblo tvirTisagan daeRwia Tavi, am udabur adgilamdis rom moitana. amgvarad
marto davrCi daRaluli da Sewuxebuli, aravis veZeb da arca msurs movZebno vinme, rom
aqedan damxsnas. ar vici am mdgomareobaSi ramdenxans davrCi, magram, rodesac gonze
movedi, ramdenime mwyemsi Semomxveoda da SimSilsac adara vgrZnobdi, albaT imaT
maWames rame. mwyemsebma miambes, rogor mipovnes, aTasi sisulele rogor davroSe da
rogor gonebaareulad CamTvales. vai Cems Tavs! TviTonac vgrZnob, rom drodadro goneba
mereva xolme, Seryevisagan misustdeba da zogjer vgiJdebi kidec, tanisamoss zed vifxrew,
am ukacriel aremareSi xmamaRla vlaparakob, Cems ubedur varskvlavs vwyevli da jerac isev
Cemi sayvareli mtris saxels vaxseneb mal-male... aseT wamebSi natrob xolme, Cemi suli
Cems oxvras Tan amovitano da, rodesac gonze movdivar, iseTs daqanculobas vgrZnob, rom
fexze ZlivsRa gdgevar.
    Ramis gasaTevad binad erTi didi xis Rru amovirCie da iq vafareb Cems tanjul sxeuls.
am mTebSi Zroxebisa da Txis mwyemsavi glexebi mibraleben, saWmeli moaqvT da iseT
alagas sdeben, rom povna SemeZlos: ra vqna, sxeuli kveTebis drosac Tavisas iTxovs, da
bunebiTi moTxovnileba maiZulebs xolme, lukma ram moviZio, SimSili movikla. xandaxan
kidev, rogorc mwyemsebi meubnebian, roca damSvidebuls mxedaven, vimalebi, safaridan
davecemi xolme da Zalad vtaceb im saWmels, Tavisi nebiT rom moaqvT CemTvis. Cems
sazarel sicocxles ase vatareb da imasRa vnatrob, egeb ufalma sxva cxovrebaSi mixmos, an
mexsiereba wamarTvas, rom lusindas siturfe da Ralati, xolo don fernandosagan moyenebuli
Seuracxyofa aRar magondebodes. Tu zena aseT wyalobas moiRebs da ar momklavs, iqneba
goneba ukan damibrundes; Tu ara, imis meti aRara damrCenia-ra, ufals Sevevedro, Cemi
suli Seiwynaros, radgan aRarc vaJkacoba maqvs da aRarc Zala, rom es sxeuli im tanjvisagan
davixsna, ra tanjvaSic TviTon me Cavagde.
    aseTia, batonebo, Cemi ubedurebis mware ambavi. aba miTxariT, gana SeiZleboda
amaze uro gulgrilad meambna igi da misi gaxsenebiT gulSi dardi ar gamCenoda? axla amas
gTxovT, Tavs nu SeiwuxebT, Cemi tanjvis gankurnebisaTvis mirCioT rame, Tqveni rCeva
iseTive sargeblobas momitans, rogorc avadmyofs saxelovani eqimis mier gamowerili wamali,
romelsac is dasalevad ar miikarebs. lusindas gareSe kargamyofobas da gankurnebas me
aRar veZeb da, Tu man arCia sxvas ekuTvnodes, rodesac Cemi unda yofiliyo, mec virCev
ubedurebas vekuTvnode, Tumca SemeZlo bednieric vyofiliyav. Tavis daudevrobiT mas Cemi
daRupva surda. aRsruldes misi survili, _ dae, mec daviRupo amieridan. dae Tqvan, rom
mxolod CemTvis ar moipoveba qveyanaze, rac yvela tanjuls nugeSs aZlevs _ unugeSoba.
me ki, piriqiT, vgrZnob da im SegnebiT vitanjvi, rom Cems mwuxarebas Cems sicocxlesTan
erTad ar moeReba bolo, aramed saiqiosac Tan wamyveba!
    kardeniom Tavisi mijnurobis grZeli da samwuxaro ambavi am sityvebiT daasrula, da
rodesac mRvdels mis sanugeSeblad rame unda eTqva, im dros raRac xma moisma da
yvelas yuradReba man miipyro. is xma sacodavad moTqvamda da Tu ras, am istoriis
meoTxe nawilSi gaigebT, radgan am adgilas brZeni da SorsmWvreteli istorikosi sad hamet
benenheli amTavrebs Tavisi moTxrobis mesame nawils.                   Tavi XXVIII

                      159
   sadac moTxrobilia axali da sasiamo Tavgadasavali, imave mTebSi mRvdelsa da
                dalaqs rom mouxdaT

    bednieri da kurTxeuli iyo is dro, rodesac qveynierebas uSiSari raindi don kixoti
lamanCeli moevlina. marTlac didsulovnuri iyo misi wadili _ mogzaur raindTa momakvdavi da
TiTqmis mTlad gamqrali wodeba unda aRedgina _ da am wadiliT Cven imiT varT davalebuli,
rom am mxiarul gasarTobebiTa da saxaliso TavSesaqcevebiT Rarib droSi, ara Tu marto iseTi
ambebis wakiTxviT vtkbebiT, romelnic mogonilni sulac ar arian da mis did saxelovan Rvawlze
arian dawerilni, aramed mravali sxva wvrilmani ambiTac SeviqcevT Tavs, iseve utyuariTa da
sayuradReboTi, rogoric TviTo lamanCeli gmiris istoriaa. am Cveni istoriis daxlarTuli Zafebis
daSlas rom viwyebT, vigebT, rom, rodesac mRvdels kardanisaTvis sanugeSo ram unda
eTqva, im wamSi mis yurebs uceb es samwuxaro sityvebi moesma:
    _ viS, RmerTo, nuTu adgili vpove Cemi Znelad satarebeli sxeulis Sesafarad? diax,
mgonia, vpove, Tu bedma Cems ganmartoebas am udabno mTebSic xeli ar SeuSala. viS, es
jagnari da es kldeebi, es udaburi adgilebi. aq SemiZlia zenaars guli Tavisuflad gadavuSalo,
es udaburi adgili bevrad sayvareli Seiqneba CemTvis. im adamianebze, romelTa Soris
erTsac ver ipovi, Seni mwuxareba gankurnos, Wmunva Segimsubuqos da rCeva-darigeba
mogces!
    radgan mRvdelsa da mis Tanamgzavrs ise moeCvenaT, rom es Civili iqve sadme
axlodan moismoda (rac marTlac ase iyo), amitom maSinve wavidnen Tavisi bedis ubeduri
momCivnis mosaZebnad. ociode nabijic ar gaevloT, rom erTi ifnis qveS, kldis ZirSi, glexurad
Cacmul ymawvil biWs miadgnen. pirsaxe ki ver daunaxes, radgan zurgSemoqceviT moxrili
idga da wyaros nakadulSi fexebs ibanda. fexebis banaSi garTul WabukTan Cumad mividnen
da da dainaxes, rom misi fexebi nakadulSi sxva qvebs Soris naSob or TeTr brolis natexs
emsgavseboda. maTma siTeTrem da silamazem gaakvirva isini. etyoboda, es fexebi, guTnis
ukan devniT beltis saTelad ar iyvnen gaCenilni, Tumca tansacmeli glexkacisas ugavda. raki
Seatyves, rom igi amaT ver amCnevda, mRvdelma Tavis amxanagebs aniSna, kldes
mohfarebodnen. iqidan xarbi cnobismoyvareobiT Tvalyuris devneba dauwyes. am
sayuradRebo ucnobs iafunjis msgavsi mokle raRac da JRali maudis Sarvali ecva, zevidan
TeTri qamari hqonda Semortymuli da JRali qudi exura. muxlebs zeviT akarwaxbuli Sarvali
TeTri marmarilosagan naqandakevis msgavs wvivebs uCenda. mSvenieri fexebis bana rom
gaaTava, qudidan pirsaxocis magvari xelsaxoci amoiRo, Tmebi aiqnia da prisaxe gamoaCina.
misma mSvenierebam yvelani gaaoca da TviTon kardeniomac ki Cumad uTxra mRvdels:
    _ radgan es lusinda ar aris, amitom amqveyniuri arsebac ar unda iyos.
    amasobaSi mSvenierma Wabukma qudi moixada da Tavis qneviT iseTi mSvenieri
Tmebi gaSala, rom TviTon mzis sxvebsac SeSurdeboda. axla ki megobrebisaTvis cxadi
Seiqna, rom es glexi qali iyo da masTan iseTi mSvenieri, romlis ulamazesi aramc Tu maT,
kardeniosac ar enaxa jer, lusinda rom ar cnobeboda. SemdegSi TviTon kardenio
arwmunebda maT, rom marto Cems satrfos SeeZlo am ucnob qalTan metoqeobis gawevao.
misi grZeli qera Tma ara Tu marto beWebze eyara, aramed xSiri talRebiT mTlad faravda mas
da mTeli tanidan mxolod fexebiRa rCeboda saCinari. mSvenieri TiTebi savarcxlis
magivrobas uwevdnen da amJamad swored TiTebiT Tmis varcxnaSi iyo garTuli. Tu misi
fexebi wyalSi brolad moCandnen, axla TiTebi Tmebis talRebSi mgorav Tovlis qulebs
emsgavsebodnen. yvelaferma aman Cven mgzavrebs Sefrfinva da aRtaceba gauorkeca da
TavianTi safari daatovebina. am moZrobiT gamoRebuli xmauroba rom gaigona, mSvenierma
qalma moixeda, Tvalebidan Tma gadaiwia da, sami ucnobi kacis danaxviT SeSinebulma
tanisamosis boRCas xeli dastaca da Tavmoglejili gaiqca, magram nazma fexebma wvetiani
qviT modenil gzas didxans ver gauZles, eqvsiode nabijis Semdeg sabralo qali Zirs daeca.
Cveni megobrebi misaSveleblad micvivdnen da mRvdelma saCqarod uTxra:
                      160
    _ qalbatono, vinc unda iyoT, gverwmuneT Cveni nu geSiniaT, Cveni ganzraxva mxolod
is aris, riTac ki SegviZlia samsaxuro gagiwioT. gaqcevas nu ifiqrebT, magis nebas aRarc
Tqveni fexebi gaZleven da arc Cven mogcemT.
     aRelvebul da SemkrTal turfas xma Cauwyda da gaqvavebuliviT adgilidan veRar
daiZra. maSin isini ufro miuaxlovdnen, mRvdelma xeli gamoarTva da kvalad uTxra:
    _ rasac Tqveni tanisamosi gimalavdaT, is Tqvena Tmebma gamoamJRavnes,
CvenTvis cxadi Seiqna, rom am udabnos siRrmeSi marto wamiers Jins ar gamoutacnixarT
mag TqvenTvis ukadris tansacmeliT; Cvens Tavs bednierad vTvliT, rom aq gipovneT, mzada
varT rCeviT mainc gemsaxuroT, Tu mwuxarebis gansakurn wamals veras vipovniT
TqvenTvis. icodeT, vidre adamians suli udgas, qveyanas, iseTi Wiri ar moipoveba, rom
wminda guliT naTqvami rCeva ar moisminios. damSviddiT, Cemo turfa qalbatono, anu turfa
batono, anu vinc gindaT iyoT, sul erTia; Cvenma danaxvam rom SiSi dagmarTaT moiSoreT
da, rac gulze dardi gawevT, yvelaferi gulaxdiT gviambeT. darwmunebuli iyaviT, rom Cven
yvela da TiToeuli Cvengani mzadaa, riTac ki SeuZlia tanjva SegimsubuqoT.
    tanisamosSecvlili mSvenieri asuli moxibluliviT idga xmaamouReblad da im gaocebuli
saxiT ucqeroda masTan mosaubre mRvdels, ra gaocebiTac glexi biWi ucqeris rame iSviaTs,
unaxav sagans da mRvdelma xelmeored rom misadmi keTili survilebis rwmuneba dauwyo,
sityva gaawyvetina da uTxra:
    _ Tu am udaburma mTebma ucxo TvalTagan ver damifares da CamoSlilma Tmam
gamca, maS tyuiliRa iqneba Cemgan gadasxvaferebiT imisi Tqma, rasac mxolod zrdilobis
gamo Tu daijereben da ara sxva raime mizeziT. Tu asea, maS neba miboZeT, batonebo,
yuradRebisaTvis madloba mogixadoT, rac maiZulebs yvelaferi mogaxsenoT, rac gsurT. unda
gagitydeT, rom meSinia, vaiTu Cemi ubedurebis ambavma Tqvenze mZime STabeWdileba
moaxdinos, imitom, rom verc rasme wamals da verc nugeSs CemTvis veras ipoviT. magram,
rom ymawvilma, tanisamosgamocvlilma da am mTebSi moxetiale qalma araferi eWvi ar
aRZras TqvenSi da qalis patiosneba ar damiZraxos, mzad var giamboT, ris dafarvac
mindoda.
    es sityvebi dausvenebliv warmoTqva da ise lazaTianad, iseTi mSvenieri xmiT, rom
Cveni megobrebi misma Wkuam ise moxibla, rogorc winaT misma saxis silamazem. kvlav
daxmareba aRuTqves da gulmodgined Txoves, danapirebi Cqara eambna. qalma bevri ar
aTxovnina, fexsacmeli Caicva, Tmebi aikriba, erT lodze gars sami msmeneli Semoisxa, Zala
daatana Tavs _ mozRvavebuli cremlebi ar wamskdomoda da dinji, JRerovani xmiT Tavis
cxovrebis samwuxaro ambavi daiwyo.
    `Cvens mezoblad mdebare andaluziaSi erTi patara qalaqia, da im qalaqis saxeliT erTi
hercogi iwodeba, ris gamo igi espanelis didebulTa Soris iricxeba. im hercogs vaJiSvili hyavs:
ufrosi, misi sabatonos memkvidre, ueWvelia, misi didi RirsebaTa memkvidrec aris: xolo
umcrosi ki, ar vici, RmerTmani, sxvas ras daimkvidrebs Tu ara ganelonis veragobas da
velidos gamcemlobas. Cemi mSoblebi im hercogis vasalebi arian, dabali Camomavlobisani,
magram iseTi simdidre aqvT, rom Tu bunebiTi morWmuloba qveyniuri saunjis _ fulis
Tanabrad fasobs, maSin, mgonia, sanatreli aRara eqnebodaT-ra da mec im ufskrulSi
Cavardnisa ar SemeSindeboda, ra ufskrulis napirzedac axla vdgavar. Cemi ubedureba is aris,
rom didi STamomavlobis qali ara var. marTalia, Cemi mSoblebis STamomavloba iseTi dabali
ar aris, rom maT arcxvendes, magram arc iseTi maRali, rom, rac ubedureba Tavs damatyda,
imis mizezad is ar CavTvalo. isini miwis muSebi arian, da rogorc ityvian, _ Zveli qristianebi da
ojaxiSvilebi, magram wminda espanuri sisxli ki udgaT ZarRvebSi; amasTanac maTma
simdidrem da uxvma cxovrebam TandaTan moupoves maT idalgos wodeba da TiTqmis
kabalierobac. magram Tavis udides simdidred da pativad isini me mxdidnen _ erTaderT
TavianT memkvidres da fufunebaSi mzrdidnen. veWvob, Tu visme ise efufunebinos Tavisi
Svili. me maTTvis sarke viyav, romelSiac TavianT Tavs Sestrfialebdnen, TavianT siberis
                       161
yavarjnad me mTvlidnen, maTi fiqrebis sagani, maTi moqmedebis mizani me viyav; Cemi
fiqrebi da moqmedebac maTi Tanamoziare iyo da amiT vuxdidi Cems keTil mSoblebs
Cemdami siyvarulis samagieros. raki maTi guli Cems gamgeobaSi iyo, maT simdidresac
Cems nebad ganvagebdi. Cems nebaze viWerdi da viTxovdi mosamsaxureT. rac iTeseboda
da rac imkeboda, misi angariSic me meWira. zeTis saqaCavebi, sawnaxeli, wvrili da msxvili
farebi, futkari, erTis sityviT, yvela is qoneba, rac ki mdidar meurnes Sehferoda, sul Cems
gankargulebaSi iyo. me viyav Cveni ojaxis saxlTuxucesica da qalbatonic. yvela saqmes iseTi
mzrunvelobiT da iseTi siamovnebiT vasrulebdi, rom amas sityvebiT ver gadmogcemT.
meurneobis saqmes rom movrCebodi, muSebsa da mosamsaxureT rom Tadarigs mivcemdi,
mere, rac amas dro gadamrCeboda, kervasa da yaisnaRs vaxmarebdi. xanac jaraze varTavdi
da roca saqme momwyindeboda, kargs rasme wigns vkiTxulobdi. an qnarze vukravdi;
gamocdilebiT gavige, rom adamianisaTvis musika Cinebuli dasvenebaa, daRlil guls Svebas
aZlevs da gonebas asvenebo mSoblebis WerqveS ase vcxovrobdi da Tu amaze grZlad
giambeT, imitom ki ar momsvlia, Cemi simdidre damekvexna, mxolod mindoda TqvenTvis
damenaxvebina; Cemi nebiT moxda Tu ara, rom is fufuneba davTme da am sacodav
mdgomareobaSi Cavvardi.
    gamovida, rom mTel dros saqmeSi amaod vatarebdi; amaod vcxovrobdi monazoniviT
oTx kedelSi ganmartoebiT, amaod megona, Cems Sinaurebs garda aravin mxedavda, kvira-
uqmeobiT eklesiaSic ki dedaCems an moaxleebs adrianad mivyvebodi xolme da iseT sqel
pirbades avifarebdi, rom fexs razedac vadgamdi, im dedamiwis naWris mets veras vxedavdi,
magram mainc siyvarulis Tvalma, an ukeT rom vTqva, usaqmobis Tvalma, focxvris Tvalze
ufro gamWvretma, damRupa: hercogis umcrosma Svilma don fernandom mnaxa da
mijnuroba, ukan devna damiwyo~.
    fernandos xsenebaze kardenios uceb saxe Seecvala da iseTma kankalma aitana da
mRelvareba daetyo, rom mRvdelma da dalaqma ifiqres, albaT Tavisma Cveulebrivma
siSmagem mouarao, radgan maT icodnen, rom drodadro mas aseTi zne sWirda, magram
kardenios ofls asxamda, kankalebda, adgilidan ar iZvroda da mSvenier qals Tvals ar
aSorebda: igi mixvda vinc iyo is qali. ucnobma qalma mas yuradReba ar miaqcia da Tavisi
ambavi ganagrZo:
    `momkra Tu ara im kacma Tvli, saSineli siyvaruli igrZno, romelic male kidec
damimtkica. magram es Cemi ubedurebis ambavi rom Cqara davasrulo, imaze aras vityvi, Tu
ra xerxebs xmarobda Tavisi siyvaruli gamoecxadebina CemTvis. mosamsaxureebs
qrTamavda, Cems mSoblebs saCuqrebs ugzavnida, Cvens quCaSi dRisiT dResaswaulebs
marTva da RamiT serenadebiT aravis aZinebda. uCinari gziT aTas samijnuro baraTebs
migzavnida da am baraTebSi aRTqma da fici meti iyo, vidre sityva. yvela es ufro
mamwarebda da mosisxle mteriviT maZulebda mas. es mitom ki ar momdioda, rom mis
Rirsebas ver vxedavdi, an misi siyvaruli CemTvis ukadrisad mimaCnda. piriqiT, momwonda
kidec, ar vici ki rad, rom aseTi brwyinvale Wabuki metrfoda da mis moweril baraTebSi Cems
qebas diax rom siamovnebiT vkiTxulobdi. ra gaewyoba? Cven, qalebs, rac unda gonjebi
viyveT, Zalian gvesiamovneba, rodesac lamazebs gveZaxian, magram Cemma sifrTxilem da
mSoblebis rCevam Seminaxa, rom ar davyevi mis aRTqmas da survilebs. Cemi mSoblebi
don fernandos wadils Cqara mixvdnen, da arc Tu Zalian isa hfaravda Tavis gulisTqmas.
mSoblebi sul imas CamCiCinebdnen, rom maTi bedniereba, mSvidoba da pativi Cemi kargi
saxeli iyo da Cemsa da don fernandos Sua mdebare manZilis gaTvaliswineba iyo saWiro,
rom davrwmunebuliyav, Tu misi wadili, Tumca bevrsac ificavda, wminda wylisa ar iyo.
mSoblebi meubnebodnen, Tu mas daJinebuls Cems devnas movaSlevinebdi, axlav jvars
gadamwerdnen _ vizedac ki movisurvebdi, gind Cveni qalaqeli yofiliyo saqmro, gind sxva
mxridan. iseTi qonebis patronebs amis aRsruleba arc gauWirdebodaT, miT ufro, maT
simdidresa da Cems karg saxelze yvelgn xma iyo gavardnili. yvela es simtkices aZlevda
                      162
Cems gadawyvetilebas _ pasuxi ar gameca don fernandosaTvis, mcire imedic ar
megrZnobinebina misTvis, rom rodisme mainc mivyvebodi mis gulisTqmas.
    magram yvela amiT mas guls wadili ufro aRgzneboda. gulis wadils vambob imitom,
rom es mis yalb siyvaruls ufro axasiaTebs. misi siyvaruli rom namdvili yofiliyo, axla me aq ver
mnaxavdiT. bolos rogorRac gaigo, rom Cemma mSoblebma saCqarod gaTxoveba damipires,
ra aris mfarveli gaeCinaT CemTvis, misgan uSiSari vyofiliyav da misTvisac Cemi
dasakuTrebis imedi moespoT. am mabavma, an iqneb eWvma, rom SesaZlo iyo ase
momxdariyo, mas is Caadenina, rasac axla giambobT. erTxel RamiT, rodesac me da Cemi
moaxle Cems sawol oTaxSi martoni davrCiT da yvela kari umalve gvqonda daketili, rom
saWoraod vinmesTvis mizezi ar migveca, uceb... warmoidgineT ra elda meca da rarigad
gamaoca, rom don fernando Cemwin gaCnda. mxolod RmerTma uwyis, rogor Semosuliyo,
radgan sifrTxilis Tadarigi yovelmxriv daWerili mqonda. erT wams gaocebisa da risxvisagan
TvalT damibnelda da xmac Camiwyda, dayvirebac rom mdobeboda, ver movaswrebdi,
radgan imwamsve momxvia xeli, _ SiSisa da aRelvebisagan mogerieba ver SevZeli, _ iseTi
fici da darwmuneba damiwyo, axla rom movigoneb, mxolod is makvirvebs, saidan aris is
uZleveli Zala, sicrues rom utyuar WeSmaritebad gvaCvenebs xolme? Tavis sityvebs cremliT
azavebda da Tavis aRTqmas oxvriT umatebda Zalas. me sabralom, gamoucdelma, umweo
qalma, TviTonac ar vici, rogor moxda, rom TandaTan virwmune, rasac is matyuara
meubneboda; aqamdisac mikvirs, rogor Cqara gamitaca misma yofam. Tumca pirvelSi Cems
Tavs imis mets nebas ar vaZlevdi, rom mxolod mebraleboda mwuxarebisa da TvalTmaqcuri
cremlebis gamo. SiSma rom gamiara, Tamamad vuTxari: `mZvinvare loms rom veWiro axla
brWyalebSi, swored ise, rogorc axla Tqven giWerivarT, da rom imisagan gaTavisufleba
sxvebr ar SemeZlos, Tu ar Cemi qalwulebis daTmobiT, merwmuneT, amaze Tanxmoba iseve
Zneli iqneboda CemTvis, rogorc droTa viTarebaSi momxdaris ukan gamobruneba aris
SeuZlebeli, Tu Cemi xorci axla Tqvens xelT aris, suli mainc Cems xelT rCeba da mxolod
Cemi sindisis CaZaxils emorCileba, da rom igi Zalian gansxvavebulia Tqveni sindisisagan,
amas dainaxavT, Tu Zaladobas moindomebT. Tqvens xelSi var, magram ki mona ara var
Tqveni da Tqveni didi STamomavloba Tqveni ufleba rodia _ Cemi mdabio gvari gaaupatiuroT.
me, ubralo qals, SeiZleba, imdenadve mqondes sakuTari Rirsebis grZnoba, ramdenic Tqvena
gaqvT. Tqveni didkacoba da simdidre CemTvis arara aris: Tqveni sityvebi ver momatyueben
da Tqveni cremlebi ver momilboben guls. magram Cemma mSoblebma Cemi survilis
winaaRmdeg rom Tqvenze momiTiTon viTarca momaval meuRleze, maSin, Tuki amiT Cems
karg saxels Cirqi ar moecxeba, me maTs nebas xmaamouRebliv davmorCildebodi,
samudamod misi aRmasrulebeli davrCebodi da Cemi nebiT giZRvnidiT imas, rac axla ZaliT
gindaT wamarTvaT. geficebiT, Cemi guli marto Cems kanonier qmars ekuTvnis~. `Tu magis
meti saWiro ara aris-ra, _ Sehyvira upatiosno da macdurma kabalierom, _ maS ai, Cemi xeli,
gamomarTvi! Senia igi RvTaebrivo doroTea! (es saxeli mqvia me ubdurs) _ me Seni meuRle
var da am ficis mowmed zenaarss vuxmob, romlisaganac araferi daifareba, da ai kidev _ win
rom gvisvenia, am RvTismSoblis xatso~.
    kardeniom rom doroTeas saxeli gaigona, kvlav siSmage aeSala da axla im eWvebSi
srulebiT darwmunda, rac pirvelad am mSvenieri ucnobi qalis Sesaxeb daebada. rom ambavi
ar Seewyvetinebina, romlis dasasruls winadve mixvedrili iyo, kardeniom mxolod es uTxra
qals:
    _ maS, Tqven, qalbatono doroTea gqviaT? erT doroTeaze me cota ram maqvs
gagebuli: da im doroTeas sve-bedi Tqvensas Zalian miemsgavseba. gTxovT ganagrZoT
Tqveni ambavi. dro mova, mec iseTs rames giambobT, rom imdenadve guli mogiklaT,
ramdenadac gagaocoT kidec. es rom moismina doroTeam, Sexeda, mere misi ZonZebi
CaaTvaliera da Txova axlave eambna, rac mis Sesaxeb icoda. bedma marto isRa damitova,
daumata man, rom SemiZlia axali ram kveTeba vaJkacurad da gulgrilad avitano.
                       163
darwmunebuli var, aRarafers SeuZlia Cems ubedurebas miumatos ram~.
    _ axlav getyodiT, rasac vfiqrob, _ miugo kardeniom, _ rom Cemi fiqrebis sinamdvileSi
darwmunebuli viyo; magram CemTvis imis saTqmelad dro ar damdgara, ris codnac jer
TqvenTvis agre rigad saWiro ar aris.
    _ ar agixirdebiT, _ uTxra doroTeam, _ da isev Cems ambavs davubrundebi. don
fernandom Cems oTaxSi dasvenebuls RvTisSoblis xats waavlo xeli da imaze damifica, rom
colad SemirTavda. am ficamdisve movagone, rom misgan mdabio qalis Se rTva misi mamis,
hercogis, saSinel wyromas gamoiwvevda: vurCie, gatacebas nu ahyveboda, Cemi silamaze
gasasamarTlebel sabuTad arñgamoadgeboda. isica vTxove, Tu marTla Cemi sikeTe undoda,
damxsnoda _ iseT kacs mivTxovdebodi, STamomavlobiT da mdgomareobiT Cemi fardi
yofiliyo. bolos isic movagone, rom uTanasworo SeuRleba, umetes nawilad, SeurCeveli
bednierebis nacvlad. mswraflwarmavali datkbobiT Tavdeba-meTqi. yvela es da kidev bevric
sxva, _ axla yvela sad mxsomebia, _ maSinve vuTxar, magram don fernandos Tavisi wadili
ver davaSlevine, rogorc veraviTari movaxSis piroba ver daaSlevinebs im valis aRebs, vinc
vals im ganzraxviT iRebs, rom sulac aRar gadaixados. magram Tanac Cems Tavs vuTxar:
`me xom ar viqnebi pirveli qali, rom aseTi bedi mergos-meTqi, da arc don fernando iqneba
pirveli kaci, qalis silamazem rom gaitacos-meTqi; gana Tavisze dabali STamomavlobis qali
amis mets aRaravis Seuroavs-meTqi? raki qveynis Cveulebis Secvla Cems xelT ar aris,
Cemgan sigiJe ar iqneba, karze momdgarñbeds xeli vkra-meTi~. ase vfiqrobdi: `don
fernandos siyvaruli vnebaTa dakmayofilebis Semdeg kidec rom ganeldes, mis colad xom
mainc davrCebi_meTqi, da Tu uari vuTxar, xom, ueWvelia, aRaras daerideba, sindiss
gadaudgeba, Zalas moixmars da maSin xom gaupatiurebuli davrCebi. isic ki aRar
SemeZleba, rogorc srulebiT udanaSaulom, Tavi gavimarTlo-meTqi, Cems mSoblebs rogor
davajereb, rom Cems uneburad sawol oTaxSi kaci Semomivarda?~ yvela aman swrafad
gamiara TavSi; magram iqneba amasac ara eqna ra, Tu don fernandos ficiT ar avevse,
Tvalebidan cremli nakadulad ara sdenoda da amasTanac iseTi garegnobisa ara yofiliyo, rom
civi gulis patron qalsac ki gaitacebda. winaaRmdegoba veRar SeviZel, moaxles davuZaxe,
rom mis fics mowmed daswreboda, radgan sxva mowme zenaarsis meti aravin iyo. ficis
gamtexma moaxlis win fici da aRTqma warbSeuxrelad gaimeora, da warbSeuxreladve
siwminde Seginebulhyo, cisa da dedamiwas mexis kveTeba daitexa Tavs, Tu fics gastexda.
Tvalebi kvlav cremliT aevso, ufro magrad momxvia xeli da im xvevnisagan daRwevis Rone
aRara mqonda. moaxle oTaxidan gavida da Cemi Sercxvenisa da misi Ralatisa da veragobis
saqmec aRsrulda.
    Cemi sicocxlis bediTi Rame ise Cqara ar Tendeboda, rogorc veWvob, don fernandos
surda. xom isea: rodesac adamiani Tavis uwmindurs survils isrulebs, axali survilebi ebadeba
_ is adgili Cqara dastovos, sadac survili aisrula. me mainc isv meCvena, don fernandos
wasasvlelad aCqarebul mzadebas rom vucqerodi. gaTenebamdisve gaistumra igi, CemTan
rom SemoeSva, imav moaxlem. gamomSvidobebisas mTxovda, TiTqos ki naklebi grZnobiT,
damSvidebuli vyofiliyavi, mis aRTqmaze daimedebuli da, rom Tavis sityvisTvis viTomda Zala
mieca, jibidan Zvirfasi beWedi amoiRo da TiTze gamikeTa. bolos erTmaneTs ganvSordiT da
ar vici, RmerTmani, mwuxare viyaviT maSin, Tu mxiaruli. mxolod is maxsovs _ metad
mrcxvenoda da vwuxdi, Cemi Tavisa aRara gamegeboda-ra, imasac ki ver vaxerxebdi,
moaxlisTvix sayveduri meTqva, Cems oTaxSi ase veragulad don fernandos damalvisaTvis:
moazreba ver SemeZlo maSin, yvela es Cems sabednierod moxda, Tu saubedurod. mxolod
don fernandos is vuTxar, rom amieridan Sen gekuTvni da, vidre Cvens qorwinebaze
mSoblebis daTanxmebas moaxerxeb, ra gziTac amaRam moxvedi, imav gziT yovelRam
SegiZlian mixvide-meTqi. magram erTxel ki meCvena kidev da amis Semdeg aRar
damnaxvebia. aRarc quCaSi sadme Semxvedria, arc saxlSi, arc eklesiaSi da mis amaod
molodinSi mTeli erTi tanjvis Tve gavatare, Tan isic vicodi, don fernando arsad iyo wasuli da
                      164
mTel dros Tavis sayvarel nadirobaSi atarebda.
    viS, RmerTT, rarig grZeldeboda is dReebi, da yvela wami rarig mware iyo CemTvis.
Tavidan mxolod eWvi Semepara, magram male mis aRTqmaSi rwmena sul davkarge. maSin
Cems moaxles yvedreba davuwye, da rom mSoblebi ar ameSfoTebina, maTTvis Cemi dardi
ar SememCnevinebina, iZulebuli ar gavmxdariyavi, Cemi mwuxareba maTTvis
gamemJRavnebina, rac ki Rone mqonda, TvalebSi mozRvavebul cremlebs vikavebdi.
amñarabunebriv mdgomareobas didxans ver gavuZlebdi. is wamic dadga, rom moTmineba
mTlad dameSrita, goneba damidumd da Cemi Sercxvenac unda gamomJRavnebuliyo.
Cemamdis ambavma moaRwia, rom don fernandom mdidari da warCinebuli gvaris qali
SeirTo colad; Zalian'lamazi, magram'arc Tu imdenad mdidari, rom aseTi saqmros Sovna
Tavisi mziTvisaTvis daebralebina. amboben, im qals lusinda qviano da don fernandosTan
misi jvarisweris dros raRac ucnauri ambavi moxdao.
     lusindas saxeli rom gaigona, kardeniom mxolod mxrebi aitoka, warbebi CamouSva,
tuCebs kvneta dauwyo, magram amiTac ver Seimagra Tavi da Tvalebidan Cqara cremlebic
wamoskda. xolo doroTeas Tavis ambavi mainc ar Sewyvita da ganagrZobda:
    `es samwuxaro axali ambavi male gavige da mis magier, rom iqve gavqvavebuliyav,
raRac iseTi iSmage damemarTa, guli cofiTa da braziT amenTo, kinaRam quCaSi ar
gamovvardi da is sazareli Ralati, ris msxverplad gaxdoma marguna bedma, qalaqis
moedanze sajarod ar gamovacxade, magram sxva azrmac gamielva TavSi da siSmage iman
damicxro: is azri meore Ramesve Sevasrule. Cemi saSineli da samwuxaro ambavi erT
Cvens mwyems biWs gvande, es ZonZebi movatanine, Cavicvi da iq davapire wasvla, sadac,
imedi mqonda Cems damRupvels Sevxvdebodi. mwyemss vTxove Tan gamomyoloda, man
am gabedulebisaTvis da urigo qcevisaTvis cota datuqsa, magram raki vera gaawyo-ra,
gamoyolaze damTanxmda, Tundac jandabaSiac wavsuliyavi. im wamSi am Cems tilos parkSi
yvela moulodneli SemTxvevisTvis zogi ram tanisamosi da fuli Cavide da didi sifrTxiliT,
xmisamouReblad, raRac borotis momaswavebeli winaTgrZnobiT aRelvebulma, moRalate
moaxlis gaufrTxileblad, Cemi saxli davtove da marto is mwyemsi biWi waviyvane. qveiTad
mivdiodi, magram qalaqSi Cqara Casvlis survilma TiTqos frTebi Semasxa da imas
veSurebodi, rom, Tu ficis gamtex don fernandos Tavis danaSaulis gzaze ver
gadaveRobebodi, is mainc meqna, mekiTxa misTvis _ axla igi Tavis Tavs ra TvaliT
ucqeroda. mesame dRes qalaqs rom Cavel, maSinve is vikiTxe, lusinda sad cxovrobda. pirvel
kiTxvazeve pasuxad, rac mindoda, imaze meti Sevityve. visac vkiTxe, im kacma Cemi rayifis
saxli maCvena da yvelaferi dawvrilebiT miambo, rac lusindas jvrisweris dros momxdariyo.
Sevityve, rom lusindam jvrisweris Jams mRvdlis kiTxvaze `ho~ warmoTqva don
fernandosTan SeuRlebisaTvis, magram maSinve daeca da didxans gulSewuxebuli iyo.
rodesac qmari mivarda da kabas uxsnida, ubeSi baraTi epovna, raSic don fernandos werda,
rom imis clad yofna ar SeeZlo, radgan kardenios coli iyo ukve, patiosani ymawvili kacisa,
imave qalaqis mcxovrebisa, sadauric lusinda iyo, da rom man is bediTi `ho~ mSoblebis nebis
Tanaxmad warmoTqva. sxvaTa Soris igi werda, rom gadawyvetili hqonda, jvrisweris Semdeg
Tavi moekla, radgan amas garemoeba aiZulebda. es misi ganzraxva imiT mtkicdeboda, rom
ubeSi damaluli xanjalic upovnes. Seuracxyofili da gacruebuli don fernando eca, Turme, Tavis
cols, rom misi napovni xanjliT guSeRonebulisTvisve gaegmira guli, magram lusindas
mSoblebsa da sxva damswreT ar gaeSvaT. amboben, don fernando, Turme, Tavis sacoles
saxlidan maSinve gavardnila, lusinda ki meore dRes mosula gonze da Tvis mSoblebisaTvis
uambia, Tu kardenios kanonier colad rogor Seiqna igi. esec Tqves kidev, _ ganagrZobda
doroTea, _ viTomc kardenioc daswrebia im jvrisweras da, rodesac Tavisi sacole sxvaze
jvardawerili unaxavs, rasac igi ar moeloda, ubedurs sasowarkveTilebiT qalaqi dautovebia da
werili daugdia, sadac lusindas wyevlida da werda: veRarasodes veRar mnaxavo... mTels
qalaqSi yvelani am ambavze laparakobdnen... magram, roca mamis saxlidan lusindas
                      165
gaparva da qalaqidanac gaqceva Seityves, maSin ufro meti miTqma-moTqma atyda. ubeduri,
Turme, yvelgan Zebnes da Sewuxebulma mSoblebma ar icodnen, rogor moqceuliyvnen, ra
eRonaT, rom sadme epovnaT.
    yvela am cnobebma, cota ar iyos, Cemi imedebi gamicxoveles. raRa Tqma unda, is
ufro iyo CemTvis sasiamovno, rom don fernando ucolod davigule. maSin megona Cemi dardi
gaqarvebuli iyo da imas vcdilobdi _ Tavi damerwmunebina, rom don fernandos meore colis
SerTvaSi gangeba gadaeRoba win, rom misTvis an aRTqma moegonebina, rac pirvel sacole
daudo: moegonebina misTvis, rom, rogorc qristiani, mivale iyo sulis cxonebisa da
bednierebisaTvis ufro ezruna, vidre am qveynis wamieri sitkboebisaTvis. am azrebs Zalad
vnergavdi CemSi da sabuTis uqonlad vnugeSobdi, raRac bundovani imedT vasuldgmulebdi
Cems Tavs, raTa amqveyniuri, axla CemTvis metad saZulveli sicocxle, gameadvilebina. am
fiqrebiT rom qalaq-qalaq davZrwodi da ar vicodi ra meqna, radgan don fernandos ver
vpoulobdi, uceb moedanze gziris xma gavigone. igi acxadebda, rom didi jildo eniSneboda,
vinc me mipovnida, Tanac Cems tans, wlovanebas da tansacmels aRwerda. isic gavigone,
rom garSemo xalxi mkicxavda, erTmaneTs eubneboda, viTomc mSoblebis saxlidan im
msaxurs gamovetacne, TviTon me xalxis TvalSi ise Zalian davcemulyav da Cemi mSoblebis
saxlidan gamoqcevas ubralo, sazizRar, dabali wodebis kacTan SeTqmulebas abralebdnen.
mTlad sasowarkveTilebaSi Cavvardi. qalaqidan maSinve gaviqeci, rom im xmebs gavqceodi,
da msaxuric Tan gaviyole, magram Sevatyve, rom igi, rogorc dampirda, ise aRar meqceoda.
rom aravis vepovne, imave dRes am STebSi wamovedi. magram marTalia naTqvami, rom
erTs ubedurebas Tan meore mosdevs da erTis bolo meoris dasawyisi xdeba. udabur alags
rom marto damigula, erT gulma msaxurma garyvnili survilebiT ufro, vidre Cemi silamaziT
gatacebulma, CemTan marto darCeniT moindoma Taviseburad esargebla. RvTis SiSi
daiviwya da Tavisi winandeli qalbatonis pativiscema mTlad dahkarga da kadnieri
winadadebiT mommarTa da, rodesac mZulvare da mwvave pasuxi miiRo, Txovna-mudaras
Tavi aneba da Zaldataneba damiwyo. magram yovladmowyale RmerTi xom adamianis keTil
ganzraxvas umweod ara stovebs. am gaWirvebaSi momxeda da iseTi Rone momca, is
kadnieri kldeze gadavCexe, is ki aRar vici, mokvda Tu cocxali gadarCa. Cems daRlilobasa
da SiSs aRar davxede. udabur mTebSi wamovel da imis meti sxva ganzraxva ara mqonda-ra,
vinc meZebda, mas davmalodi.
    mas aqeT ramdenime Tvem gaiara. aq erTi mwyemsi Semxvda, TanaSemwed
amiyvana da Tavis qoxSi damabinava; ramdenime xans davyavi masTan da yovelTvis mTeli
dRiT mindorSi wavidodi xolme, rom es Cemi gamcemi Tma imisagan rogorme damemala;
magram mainc Cqara Sematyo, rom biWi ar viyavi da imave wadiliT mommarTa, rogorc
Cemma msaxurma. radgan bedi gaWirvebis Jams mudam ver gvSvelis xolme da amxelad
ufskrulic arsad mqonda _ isic im saxurisaTvis Tan mimeyolebina, amitomac masTan
uTanasworo brZolas gaqceva varCie da am mkvdar alags davide bina. ase movedi am mTa-
RreSi, rom xalxisagan ganSorebiT zecieris win cremlebi vRvaro da vevedro, egeb wyaloba
moiRos, samudamod damtovos am udabnoSi, an udanaSaulod kicxviT devnils saxsenebeli
momispos~.
                   Tavi XXIX

                     166
      sadac moTxrobilia is saucxoo xriki da xerxi, romelic ixmares nakisri
      monaniebisagan Cveni gamijnurebuli kabalieros gamosaxsnelad

    _ ai, batonebo, Cemi ubeduri Tavgadasavals namdvili ambavi es aris. axla TviTon
Tqven gansajeT: mizezi maqvs Tu ara, imaze ufro mZimed voxravde, rac Tqven ismineT, da
imaze metad cxare cremli vRvaro, rac Tqven win vRvare. rogorc xedavT, sanugeSo aRara
maqvs-ra. Cems mwuxarebas veRarafriT ver eSveleba. mxolod erTsa gTxovT, amis
aRsruleba TqvenTvis advilia: iseTi adgili maswavleT sadme, rom darCena SemeZlos da
SiSisagan mousvenrad yofnam ar damakargvinos. metad vSiSob, vinc meZebs, Cems binas
ar moagnos. vici, Cemi mSoblebis saxlSi Cinebulad mimiReben; amis Tavdebi is aris, rom me
maT Zalian vuyvarvar, magram roca momagondeba, rom me imad veRar veCvenebi, radac
imedi aqvT mnaxon, iseTi sircxvili Semipyrobs xolme, rom isev damalvas varCev; rogor
avitano maTi saxis mwuxare gamometyveleba, daRupuli qalis danaxviT gamowveuli?
    es rom Tqva, sabralo qali gaCumda, saxe wiTlad aetkrica; sircxvilma da sinanulma
norCi guli auRelva, misi ubeduri siyvarulis ambavma msmenelT guli mouwyla da metad
Seabrala igi. mRvdelma qalis damSvideba da nugeSiscema daapira, magram kardeniom
daaswro da ase uTxra:
    _ rogor, qalbatono, _ uTxra man. _ maS, mSvenieri doroTea Tqven xarT, mdidari
klenardos mamiserTa asuli?
    _ doroTea gahkvirda Tavis mamis saxeli rom gaigona, vinc es kiTxva misca, mis
ZonZebs Sexeda (xom viciT, kardenio rogor Raribulad iyo Cacmuli) da hkiTxa:
    _ Tqven vina xarT, Zmobilo? mamaCemis saxeli saidan iciT? me mgonia, Cems
ambavSi erTxelac ar mixsenebia misi saxeli?
    _ me is ubeduri var, _ upasuxa kardeniom, _ romelsac lusindaze jvari unda damewera;
me var bedSavi kardenio, daglejili, daZonZili, SiSvel-titveli, yovelgvar nugeSs moklebuli da,
rac uaresia, gonebadakarguli, radgan Cems Wkuaze ramodenime wams var xolme. am
saSinel mdgomareobamdis swored im kacma mimiyvana, visac Tqven dauRupixarT. diax,
doroTea, is TviTon me var, don fernandos Ralatis mowmed rom daveswar da im Ralatis
msxverpli Seviqmen; is me viyav, rom im wams vucdidi sulganabuli, lusindam rom bediTi `ho~
warmoTqva da don fernandos coli Seiqmna; me is viyav, rom dacda veRar SeviZel, gamego
_ lusindas gulSeRoneba riT damTavrdeboda da ubeSi rom baraTi upoves, _ ra ewera.
moTminebagamoleuli saxlidan gamovel, werili davutove da am udabnos wamovel da
Semovexizne, im ganzraxviT, rom mosisxle mteriviT siZulvili Cemi sicocxle aq davlio.
magram RmerTma mxolod Wkua gamomacala da sicocxle ki damitova, albaT, imitom, rom
Tqven SemxvedrodiT. Tu raca TqviT, sul marTalia, me ki yvela mjera Tqveni naTqvami, _
maS iqneb orives imaze ukeTesi dro mogvelis, rac aqamdis mZime sasowarkveTilebaSi
gvitarebia? Tu lusindas don fernandos colad yofna ar SeuZlia, radgan igi Cemia, rogorc
TviTon saqveynod gamoacxada, da Tu don fernandosac ar SeuZlia mis qmrad yofna, radgan
igi Tqvenia, maS SegviZlia imedi viqonioT, rom zena Cven-Cvens skuTrebas mTlianad
daicavs da orives Cven-Cvensas mogvcems. es nugeSi iqonieT, igi amao ocnebasa da tyuil
imedebze ar aris damyarebuli: ukeTesi momavlis imedi viqonioT: axla gTxovT, qalbatono,
Tqveni winandeli wadili uaryoT, rogorc mec uarvyof Cems ganzraxvas, rogorc qristiani da
patiosani kaci, sityvas gaZlevT, amieridan ar dagtovebT, vidre Tqvens saqmros _ don
fernandos ar CagabarebT. da Tu Cemma sityvam ver gasWra, maSin Tqveni pativis
dasacavad, don fernandos rom gauqelia, xmals viSiSvleb da, rogorc Cemi aznaurobis
wodeba uflebas maZlevs, ZaliT movacemineb, rac TqvenTvis waurTmevia, Tqveni
ubedurebis samagieros gadaxdiT Cems ubedurebas gaviqarveb; erTi sityviTac ar
gavuxseneb don fernandos misgan Cemdami moyenebul Seuracxyofas; misi samagieros
                      167
gadaxdas RmerTze mivagdeb.
    kardenios sityvebma ise gaakvirva da gaaxara doroTea, rom ubedurma aRar icoda am
dapirebisaTvis madloba rogor gadaexada, da is iyo fexebSi unda Cavardnoda kardenios,
magram man ar gauSva. axla im orives magier keTilma mRvdelma daiwyo laparaki kardenios
patiosnuri ganzraxva mouwona da sofelSi Tan gayolaze daiTanxma, aRuTqva, rac aklda, iq
Seusrulebda, moifiqrebda... don fernando rogor epovnaT, doroTea Tavis mSoblebTan rogor
mieyvanaT, da rom yvelafers, rogorac emjobineboda, ise moawyobda. aseTi wadilisaTvis
doroTeam da kardeniom mRvdels mxurvale guliTadi madloba gadauxades. aqamdis
mdumare dalaqic Caeria laparakSi da Tavis mxriv aRuTqva, rom isic yovelgvar samsaxurs
gauwevda, rac ki mis Rones Seswevda; Tanac mokled uambo, am udabnoSi isini ram
moiyvana. kardeniosa da doroTeas don kixotis ucnauri gagiJeba uambo, rom aq mis
saWurvelmtvirTvelis mosvlas elodebodnen, batonis saZebnelad rom gaemarTa amis Tqmaze
kardenios raRac bundovani sizmariviT moagonda don kixotTan momxdari usiamovneba da
es ambavi imaTac uambo. Tumca is ki veRar moigona, imasa da rainds Cxubi raze
mouvidaT. am dros sanCo pansas xma moisma. radgan mRvdeli da dalaqi sadac datova, iq
veRar naxa, amitom saSineli xmiT eZaxda maT. Cveni megobrebi, doroTesa da kardenios
TanxlebiT misken gaemarTnen, da rom Seiyarnen, don kixotis ambavi hkiTxes. sanCo
pansam upasuxa, rom don kixoti ipova sruliad SiSveli, perangisamara, gayviTlebuli, nafotiviT
gamxmari, SimSilisagan miqancebuli da sul Tavis mijnuri qalis gamo tanjvaSi myofi.
dulsineas brZaneba movaxseno, rom tobosoSi elis da axlave wasvla ubrZana; magram
raindma mipasuxao mis mSvenier Tvalebs im dromdis ver davenaxvebi, vidre iseT dids
rasme Rvawls ar Caviden, rom Cemi saucxoo mijnuris keTilmidrekilebis Rirsi Seviqmneo~.
`me is mawuxebs, im jurRmulSi ramdenime dRe Tu kidev darCa, - daumata sanCom, _
RmerTsa vficav, imperatorobas ki ara, rogorc TviTon aqvs gadawyvetili, sul ubralo mTavar
episkoposobasac ver eRirseba. erTi ifiqreT rame, RvTis gulasaTvis, rom iqidan rogorme
gamovityuoT~.
    mRvdelma uTxra sanCos arxeinad yofiliyo da daarwmuna, rom don kixots
gasaWiridan gamoiyvanda, Semdeg kardeniosa da doroTeas uambo, ra saSualebac
moefiqrebinaT misi gankurnebisaTvis; an Sin dabrunebisaTvis mainc. doroTeam winadadeba
misca, Tu surdaT dRevnadel qalad TviTon gaxdeboda, da arwmunebda, rom am rols dalaqze
ukeT aasrulebda. miT ufro, rom misTvis Sesaferi samkaulic hqonda da imis Se mweobiT ufro
meti sinamdviliT warmoadgenda komedias. qali arwmunebda, rom mravali saraindo wigni
hqonda wakiTxuli, amitomac kargad icoda, saqmisTvis xeli rogor moekida da mogzaur
raindTan ra kiloTi elaparakna.
    _ eg ukeTesia _ aRtacebiT Tqva mRvdelma _ maS isRa dagvrCenia, saqmes Cqara
SevudgeT. bedi swored Cvensken aris. Cven, qalbatono da mowyaleo xelmwifev,
moulodnelad da moufiqreblad im iaraRad SeviqeniT, ramac imedis kari unda gagiRoT;
amasTanave TqveniT maSveli gveZleva, amJamad CvenTvis metad saWiro.
    imave wams doroTeam Tavis boxCidan mdidruli kaba da farCis wamosasxami
amoiRo, yuTidanac margaliti farduli da zogi ram sxva samkauli amoalaga da mcire xanSi
namdvili mdidari da didebuli banovanis msgavsad moikazma. es morTuloba, rogorc
ambobda, moulodneli ram gaWirvebisaTvis wamoeRo, magram amis metad jer arsad
exmara. ase mSvenivrad morTuli rom naxes, misi mSvenierebiT yvelani moixiblnen da
daaskvnes, rom don fernando uTuod gemovneba moklebuli kaci unda yofiliyo, rom aseTi
mSveniereba uaryo. magram yvelaze Zalian sanCo pansa moixibla da gancvifrda. aseTi
gasaocari mSvenieri qmnileba mas Tavis dReSi arsad Sexvedroda. metismeti
cnobismoyvareobiT aRZrulma hkiTxa mRvdels; vin aris eg gasaocari qali da am mTebSi ra
undao?
    _ es mSvenieri qali, Cemo megobaro sanCo, _ miugo mRvdelma, _ mama-papiT,
                      168
pirdapiri STamomavali didi mikomikonis samefos memkvidrea. am mTebSi Seni batonis
saZebnelad mosula, unda sTxovos im gaWirvebidan gamoiyvanos, amisTvis rom erT borot
devs miuyenebia. Senma batonma rom mTel qveyanaze didi saxeli gaiTqva, rogorc
gamoCenilma mogzaurma raindma, am princesas yuramdisac miuRwevia da esec don kixotis
mosaZebnelad gvineis qveynidan pirdapir aq wamosula da unda Tavisi bed-iRbali mas
Caabaros.
    _ bednieri azria da sapovaric Cinebulia, _ warmoTqva maSin sanCo pansam, _ Tuki
Cemi batoni amis Txovnas Seismens da im borotebas mospobs amisTvis rom umaqniss devs
miuyenebia, eSmakma wamiRos, Tu Cemma batonma ar moklas is devi, Tu marTla devia da
moCveneba ar aris, _ moCvenebis mokvla ki Cems batonsac ar SeuZlia. magram, batono
moZRvaro, TqvenTan erTi mcire saTxovari maqvs: egeb Cems batons mTavarepiskoposad
gaxdomis xalisi mTlad gauqroT, _ amisi me Zalian meSinia, egeb urCioT am princesaze
axlave gadaiweros jvari. colian kacs xom episkoposoba ar SeuZlia, maSin ra meti Rone
eqneba, Zalauneburad imperatori unda gaxdes da mec magis mets aras veZeb. me, batono,
yvela kargad maqvs gamoangariSebuli da cxadad vxedav, rom i raRac episkoposobaa, xels
ar momcems: eklesiisaTvis gamosadegi sul ara var; amasTan, Cemda saubedurod, colic
myavs da Svilebic. mecadineoba rom daviwyo, colSvilian kacs beneficiis SemosavliT
sargeblobis neba damrTon, eg xom is iqneba, amTaviTve yvelaferze xeli davibano. maS axla
saqme mxolod imaSia, rom Cemma batonma am qalbatonze, saxeli ar vici rom dauZaxo, _
rac SeiZleba Cqara jvari daiweros.
    _ amas hqvia princesa mikomikoni, _ miugo mRvdelma, _ radgan amis samefos
mikomokonis samefo hqvia, amasac mikomikoni unda ewodebodes.
    _ raRa Tqma unda, egre unda iyos, _ Tqva sanCom. _ xSirad Semxvedria zogierTi
batoni, rom im qveynis saxeli da gvari rqmevia, sadac yofila dabadebuli. ai, magaliTad,
ramdens vicnobdi: pedro de alkalas, xuan du ubeda, diego de valiadolids: da albaT, im
gvineis qveyanaSic aseTi Cveuleba aqvT, rom dedoflebi TavianT samefos saxeliT iwodebian.
    _ swored egre iqneba, _ daeTanxma mRvdeli _ Seni batonis colis SerTvaze arxeinad
iyav. mTels Cex mWvermetyvelebas movixmareb, rom am princesis SerTvaze daviTanxmo.
    sanCo mRvdlis dapirebiT metad kmayofili darCa: xolo mRvdeli imaze iyo gaocebuli, Tu
raindis gadareva mis saWurvelmtvirTvelsac rarigad gadasdeboda da rogor darwmunebuliyo,
rom misi batoni adre iqneba Tu gvian, imperatori gaxdeboda.
    amasobaSi doroTea mRvdlis jorze Sejda, dalaqma xaris kudi gaikeTa wverad da
sanCom brZaneba miiRo gaZRoloda da don kixotTan mieyvana isini, magram aramc da
aramc don kiotTan ar wamoscdenoda, rom mRvdelsa da dalaqs icnobda igi. daarwmunes,
rom mxolod aseTi TavdaWeriT SeiZleboda don kixoti imperatori gamxdariyo. mRvdeli da
vardenio imaT ar wayvnen kardenios efifqeboda don kixotis masTan amaswinandeli Cxubi ar
gaxseneboda, mRvdeli kidev iq wasvlas jerjerobiT zedmetad Tvlida. amaT doroTea, sanCo
da dalaqi win gaistumres da TviTon nel-nela qveiTad ukan mihyvnen. gza-gza mRvdelma
saWirod dainaxa doroTesTvis cota ram darigeba mieca, Tu rogor moqceuliyo, magram qalma
daamSvida da daarwmuna, rom yvelafers ise aasrulebda, rogorc aseT SemTxvevebSi
saraindo romanebSi iyo aRwerili. milis sami meoTxedi gaiares da bolos kldeebs Sua erT
viwro gasavalSi don kixots miadgnen: tanisamosi ukve Caecva, magram iaraRi jer ar aesxa.
doroTeam rom dainaxa da sanCo pansasganac Seityo, rom swored es iyo don kixoti,
maSinve maTraxi gadaartya Tavis bedaurs, dawinaurda. dalaqic Tavis wveriT ukan mihyva.
rainds rom miuaxlovdnen, cru saWurvelmtvirTveli ucbaT joridan Camoxta, doroTeasTan
miirbina da joridan unda Camoeyvana, magram qali, mis dauxmareblad marjved Camoxta
Zirs, mere don kiotTan mivida, win dauCoqa da, Tumca don kixoti bevrs ecada fexze
wamoeyenebina, mainc ase daCoqilma uTxra;
    _ ar wamovdgebi, hoi, mamaco, gmirTa gmiro raindo, vidre Tqveni gulkeTilobiTa da
                      169
vaJkacobiT ar gamabednierebT da im saqmes ar CaidenT, romelic Tqvens didebas
aRamaRlebs, mfarvelobas gauwevs da anugeSebs qalwuls, egoden Seuracxyofils, rom misi
msgavsis mowme jer mze ara yofila. Tu marTalia, rom Tqveni uZleveli mklavis simamace
Tqvengan moxveWil ukvdav didebas eTanasworeba, maSin Tqveni movaleobaa xeli
gauwodoT ubedurs, Tqveni didebuli saxelis brwyinvalebiT moxibluli Soreuli qveynidan Svelis
saTxovnelad rom mosula.
    _ mSveniero da patiosano sefeqalo, _ miugo do kixotma, _ vidre daCoqili iqnebiT, me
arc Tqveni ubedurebis ambebs mogismenT da arc pasuxs mogcemT.
    _ xolo me ar avdgebi, _ ganagrZo nawyeni xmiT princesam, _ vidre sityvas ar
momcemT, rom rasac gTxovT, SemisrulebT.
    _ gaZlevT sityvas da gpirdebiT, _ uTxra don kixotma, _ Tu iseTs aras mTxovT, rom
saziano iyos Cemi mefisTvis, Cemi qveynisTvis da kidev misTvis, visac Cemi gulisa da
Tavisuflebis gasaRebi xelT uWiravs.
    _ iseTs irasa gTxovT, _ miugo ubedurma princesam, _ rom yvela imisaTvis raca TqviT,
mavnebeli da sawinaaRmdego iyos.
    am dros sanCo mivida da don kixots CauCurCula:
    _ RmerTsa vficav, batono, Tamamad SegiZliaT saTxovris asruleba aRuTqvaT, sul
ubralo saqmea, erTi viRac umaqnisi devis mokvla ki mogindebaT, sxva araferi: es sabralo
mandilosani, Tqven rom am ubralo samsaxurma gTxovT, ukeTilSobilesi princesa
mikomikonia, eTiopiis qveyanaSi mdebare didi mikomikonis samedis dedofali.
    _ vinc unda iyos. _ miugo don kixotma, _ me marto imas vizam, rasac Cemi rainduli
movaleoba da Cemi sindisi mibrZanebs.
    mere devnil qals miubrunda da uTxra:
    _ gTxovT, mSveniero mandilosano, fexze wamodgeT, aRTqmas gaZlevT, agisruloT,
rasac mTxovT.
    _ maS Tu egrea, _ SesTxova princesam, _ sulgrZelo raindo, gTxovT axlave
wamomyveT, sadac wagiyvanT: magram piroba ki unda damidoT, rom vidre Cems
moRalates magiers ar gadauxdiT, romelmac RvTiuri da kacobrivi kanonebi gaqela da samefo
wamarTva, im droS sxva fTeraks ar gamoekidoT.
    _ vimeoreb, rom pirobas gaZlevT, - uTxra don kixotma, _ da amasTanave gTxovT,
amave wamidan Tqveni mtanjveli mwuxareba gaiqarvoT da damWknari imedi kvlav
gaicocxloT. RvTisa da Cemi marjvenis SemweobiT Tqvens saxelmwifos Cqara CaibarebT, da
dasTrgunavT ra mters, winaparTa saxelovan taxtze dajdebiT. maS, dauyovnebliv davadgeT
gzas, radgan amboben, dagvianebas xifaTi mosdevso.
    mTxovnelma qalwuma don kixotisTvis xelze kocna moisurva, magram zrdilima da
Tavazianma raindma es metad iuara. piriqiT, TviTon wamoayena qali, mowiwebiT eambora
xelze, da sanCos ubrZana rosinantisTvis mosarTavebi moeWira da dauyovnebliv iaraRi
moerTmia.
    sanCom Tavis batonis brZaneba aasrula, rosinanti moamzada, mere muxidan nadavlis
msgavsad Camokidebuli don kixotis iardi CamoiRo da rainds miarTva. Tavi rom mTlad
mokazmuli dainana, don kixotma xmamaRla daiZaxa:
    _ axla, RvTis SemweobiT, am sefe qalis daxmarebas SevudgebiT.
    am xnis ganmavlobaSi dalaqi isev daCoqili iyo, sicils Zlivs imagrebda da Tan wveri
xeliT eWira, rom ar gamovardnoda. xolo, rodesac don kixotma ara Tu saWiro aRTqma
daudva doroeas, aramed im aRTqmis asasruleblad mzad iyo gzas gasdgomoda, maSin
dalaqi fexze wamodga, wveris Werisagan moclili meore xeli doroTeas mohkida da raindis
daxmarebiT jorze Sesva; Semdeg don kixoti rosinantze Sejda, da dlaqi Tavis jorze. marto
sanCos ergo isev fexiT CanCali. ramac Tavisa dakarguli viri erTxel kadev moagona da
gulidan Rrma oxvra amoaSvebina. magram amjerobaze, cota ar iyos, es dardi nakleb
                      170
awuxebda, radgan fiqrobda, rom mi batoni axla swored namdvil gzas daadga saimperatoro
taxtamdis misasvlelad: sruliad ar eWvneulobda, rom don kixoti princesas SeirTavda da, sul
cota, mikomakonis mefed mainc gaxdeboda. mas axla is TuRa awuxebda, rom misi batonis
momavali samefo zangTa qveyanaSi mdebareobda da yvela misi vasali Savkaniani
iqneboda, agram saWurvelmtvirTveliseburma mkvircxlma fantaziam es dardic Cqara
gauqarva: `ra menaRvleba, Tu ymebad Savkaniani zangebi meyolebao, Sesaqcevarad xom
ar mindao, _ fiqrobda is; _ aq espaneTSi gadmoviyvan da sul wminda bajaRloebze gavcvli,
im fulebiT CemTvis mamuls SeviZen da im mamulSi danarCens Cems dReebs uzrunvelad
gavatarebo. ara da marTla, ra iseTi briyvi me var, an suleli _ ocdaaTi an aTi aTasi vasalis
gayidva advilad ver movaxerxo! didpatarianad gavasaReb, patara var Tu didi, is ki vici, Cexi
saqmeebi rogor movawyo: advilad mteri momikvdes, advilad me is Savi xalxi Cems jibeSi
TeTr an yviTel-yviTel eskudoebad gadavaqcio, Tunda eSmakis gulzedac uSaveso iyos. axla
erTi ki xelSi Camigdon is xalxi da maSin naxaven, ra biWica var, doylapiasaviT gulxeldakrefili
ki ar davjdebio~. am saamo fiqrebiT garTuli sanCo qveiTi siarulisagan fexebis gaWirvebas
veRara grZnobda.
    kardenio da mRvdeli am ambavs buCqebidan ucqerdnen da ar icodnen, don kixotis
momyol jgufs rogor Sehyridnen. gamWriaxi gonebis patronma SRvdelma Cqara moifiqra, am
gaWirvebidan rogor gamosuliyvnen. Tavisi sagzao makratliT kardenios marjved wveri
mohkriWa. Tavisi JRali mosasxami wamoasxa da Savi sayelo gaukeTa, TviTon ki marto
kamzolisa da Sarvlis amara darCa. am morTulobam ise Sescvala kardenio, rom TviTonac ver
icnobda Tavis Tavs, sarkeSi rom Caexeda. sanam isini ase ewyobodnen, cxenosnebma ukve
gaaswres da dawinaurdner. magram isini wavidnen da don kixotsa da mis mgzavrebze adre
Saragzaze gavidnen, radgan amaT dawinaurebas, Tumca ukanac iyvnen CamorCenilebi, ise
ar uSlida oRroCoRro gza, kldeebi da Sambnari, rogorc cxeniT mosiaruleTaTvis iyo gasaWiri
da Semaferxebeli. amgvarad isini gamovidnen xeobidan da vakes daadgnen, xolo, roca Sors
don kixoti da misi Tanamgzavrebi gamoCndnen, mTebis gamosasvlelSi kardenio da mRvdeli
Sedgnen. mRvdelma rom don kixoti dainaxa, daSterebiT dauwyo cqera, Semdeg viTom icno
raindi, da xelebgaSlili misken gaeqana.
    _ o, ra bednier saaTSi SegvxvdiT, _ rac Zali da Rone hqonda Sehyvira man _
mivesalmebi raindobis sarkes, Cems saTno da keTil Tanamemamules don kixot lamanCels,
yvavils mSvenierebisas, mwuxareTa Semwes da mfarvels da mogzauri raindobis
kvitesencias!
    amas ambobda da Tan marcxena barZayze xelmoxveuli miyveboda don kixots; xolo is
gaocebuli usmenda da dakvirvebiT ucqeroda mRvdels, radgan ver gaego, vin iyo, ase rom
gadaekida; bolos kargad daacqerda da Tavisi megobari licenciati icno. am aremareSi mis
Sexvedras sul ar moeloda; ficxlav cxenidan Camosvla daapira, magram mRvdelma ar
gauSva igi. maSin don kixotma uTxra:
    _ senior licenciato, neba miboZeT ise moviqce, rogorc rigia, rodesac Tqveni
maRalRirseba fexiT mobrZandebiT, cxeniT siaruli ar Semferis.
    _ ara da ara, arasgziT ar vizam magas, _ SeekamaTa mRvdeli, _ cxenze mjdari
SeefeTebiT udides saSiSroebaTa da CaidenT saxelovan saqmeTa, romelTa msgavsi Cvens
droSi jer ar momxdara. amitomac cxenzeve darCiT, Tqveno didebav. xolo me uRirs xucess
neba miboZeT am Tqvens mxleblebSi romelsame jors ukan Semovjde; ise warmovidgen,
viTomc pegasze vzivar, an im velur cxenze, mavri musaraki rom mgzavrobda, aqamdis
sulemis uzarmazar mTaze did qalaq komplutis axlos, mojadoebuls rom Zinavs.
    _ amaze ar mifiqria, senior licenciato, _ miugo don kixotma, _ darwmunebuli var,
qalbatoni princesa Cemi siyvarulis gulisaTvis Tavis saWurvelmtvirTvels ubrZanebs jori Tqven
dagiTmoT da TviTon ukan SemogajdeT, Tuki is sabralo jori gauZlebs da misi xvedri ori kacis
zidva yofila.
                       171
    _ rasakvirvelia, gauZlebs, _ miugo princesam, _ magram Cems saWurvelmtvirTvels
magis brZaneba ara sWiria. Cems sasaxleSi iseTi wvrTna aqvs miRebuli, is imdenad
Tavaziania da zrdili, rom arasodes ar ikadrebs sasuliero piri qveiTad midiodes, rodesac
SeuZlia jori SesTavazos.
    _ savsebiT sworia, _ daatana dalaqma.
    wamsve joridan Camoxta da mRvdels miarTva; isic uaris uTqmelad zed Sejda.
samwuxarod es jori naqiravebi iyo da amitomac kargi naxedni ar iyo, ris gamoc, dalaqma rom
ukan Semojdoma daapira, iseTi tyupi wixli gaiqnia, rom, Tu baton nikolas TavSi an mucelSi
moxvedroda, ueWvelia, dalaqi don kixotis qveynad mosvlas SeaCvenebda. Tumca didi
marcxi ar mosvlia, magram am wixlis gaqnevisagan mainc lazaTianad daeca da yvelaze
uaresi is mouvida, rom wveri daaviwyda, rac am dacemis dros movarda. es rom SeniSna,
ukeTesi vera moigona-ra, maSinve saxeze xelebi miifara da vai-vais Zaxili daiwyo, viTomda
jorma yvela kbili Camamtvriao. don kixotma rom dacemuli saWurvelmtvirTvelis axlos miwaze
davardnili wveri dainaxa, uxorco da usisxlo, gakvirvebiT SesZaxa:
    _ ai, didi saswauli! RmerTs geficebiT, am kacs ise sakvirvelad moaglija jorma wveri,
TiTqos daniT moasxipao!
    mRvdelma ra dainaxa, saqme saxifaTod motrialda da misi ganzraxuli saqme
ifuSeboda, maSinve miirbina, wveri aiRo da nikolass miutana, isev Zirs rom egdo da
kvnesoda. dalaqis Tavi muxlebze daido, wveri xelad gaukeTa, Seukra da Tanac raRac
sityvebs butbutebda, viTomda iseTi saocari Zalis mqones, rogorc damswreebs eubneboda,
rom am SelocviT yvela wveris xelad wazrda SeeZlo. marTic nikolass moSorda Tu ara, cru
saWurvelmtvirTveli uwindeliviT saRsalamaTi da wverosani Seiqna. aseTma swrafma
gankurnebam don kixoti gioca da mRvdels Txova, rodisme moclil dros is saocari locva
eswavlebina misTvis; misi azriT am Selocvas ara Tu marto wveris waxrda SeeZlo Tavis
alags, aramed ufro meti Zalis mqonec unda yofiliyo. imitom, rom rodesac wveri moeglijeba
kacs, maSin loyebic uziandeba, maSasadame, yvela is, rac erTs gankurnavs, meoris
ganmkurnavic unda iyoso.
    _ savsebiT sworia, _ miugo mRvdelma da aRuTqva, pirvelsave marjve SemTxvevaSi
gaswavli am Selocvaso.
    am xifaTis Semdeg gadawyvites, mRvdeli marto Semjdariyo jorze da mere xan
kardenios dauTmobda am jors da xan dalaqs, vidre fundukamde mividodnen, iqidan oriode
milis siSorezeRa rom iyo. amgvarad mTeli jgufi orad gaiyo _ cxenosnebad da qveTebad: don
kixoti, mRvdeli da princesa cxenebiT midiodnen, dalaqi, sanCo da kardenio qveiTad
miCanCalebdnen. don koxotma uTxra doroTeas:
    _ axla Tqveno umaRlesobav, qalbatono, saiTac gsurT, wamiZexiT.
    princesas jer pasuxi ar mieca don kiotisaTvis, rom mRvdelma hkiTxa:
    _ romel samefoSi apirebT Cvens wayvanas, Tqveno brwyinvalebav? mikomikonis
samefoSi xom ara? mgonia, ase unda iyos, Tu samefoebisa rame gamegeba.
    doroTea mixvda, risTvisac iyo es kiTxva da saCqarod upasuxa:
    _ diax, Cemo batono, Cemi gza am samefosaken miemarTeba.
    _ Tu egrea, maS Cvens sofelze gvidevs gza, _ ganagrZo mRvdelma, _ iqidan
karTagens waxvalT da iq, RvTis SewevniT, gemSi CasxdebiT; Cemi fiqriT, Tu zRva
damSvidebuli iqneba, zurgis qarma giberaT da tarosic kargi dagidgaT, cxra wlis Semdeg im
alags miaRwevT, saidanac meonis anu meotiis tbas dainaxavT, iqidan ki Tqveni umaRlesobis
samefo sul asi dRis savalzeRaa.
    _ mgonia, cota cdebiT, Cemo batono, _ miugo princesam: _ or weliwadze meti ar ar,
rac Cemi samefodan wamovel; zRviT ise viare, rom pirqari ara yofila da tarosic xels ar
miwyobda, da mainc am mokle xanSi vpove raindi don kixoti lamanCeli, visi didebis zarmac
Cemi smena ganmexa _ espaneTis miwa-wyalze davdgi Tu ara fexi umagaliTo RvawlTa
                      172
ambebma maiZules es raindi momenaxa, Cemi Tavi da Cemi marTali saqme misi
mamacobisa da Zalumi marjvenisTvis mimendo.
    _ kmara, kmara, princesa, _ daiZaxa don kixotma; _ magdens qebas Tavi anebeT,
yovelgvari pirferobis mteri var, Tumc Tqveni sityvebi pirferoba rodia, mainc qebis sityvebi
ubiwo yurebSi usiamovnod JReren. mxolod erTs mogaxsenebT, qalbatono mamaci var Tu
ara, Cemi sicocxlis dasasrulamde samsaxurs gagiwevT im simamacis raodenobiT, ris
patronic var. Tqveni gulisaTvis sicocxlesac ar daviSureb, magram amis droc kidev mova,
amiT gavaTavoT axla ki imis Setyoba minda, batoni licenciati aq ram moiyvana, marto,
umsaxurod da masTan ase ubralod Cacmuli. yvelaferi es Zlier makvirvebs.
    _ magis pasuxs mokled mogaxsenebT, _ daiwyo mRvdelma. _ me da Cveni saerTo
megobari dalaqi nikolasi sevilias mivdiodiT karga blomad fulis misaRebad, _ ase samoci
aTasi peso iqneboda, arc Tu ise umniSvnelo Tanxaa. es fuli erT Cems naTesavs
gamoegzavna, am ramdenime wlis winaT rom indoeTs wavida. da ai, roca guSin am
midamoebSi gavla mogvixda, oTxi avazaki dagveca da sul erTianad gagvZarcves, ase
gasinjeT, wverebic ki mogvtaces, ase rom dalaqi iZulebuli Seiqna yalbi wveri gaekeTebina; ai
es batoni ki (kardenioze uCvena) mTlad gaatitvles. magram yvelaze gasaocari da
sayuradRebo ki is aris, rom, amboben, viTomc isini katorRelni iyvnen, viRac ucnauri mamaci
kacisagan gaTavisuflebulni; is viRac arc komisars Sepuebia, arc im tusaRebis badrags.
yvelani TavTavisTvis gauSvia. is viRaca yofila, albaT Wkuaze Semcdari iyo an im
tusaRebiviT aramzada da boroti, urigo da usindiso; Torem aba mgels cxvris faraSi rogor
SeuSvebda, an melas saqaTmeSi da an onavars _ futkris skaSi. man xom amiT
marTlmsajulebi gaqela da Seuracxyofa miayena, Tavis kadnier baton mefes win aRudga, raki
brZnuli brZanebebi ugulebelhyo, galerebs, vimeoreb, saWiro muSa mostaca da karga xans
gansvenebaSi myofi santa hermandada SeaSfoTa. erTi sityviT, iseTi saqme ganizraxa, rom
amiT Tavis sulic daRupa da xorcsac ara argo-ra.
    unda vTqvaT, rom mRvdelsa da dalaqs sanCosagan hqondaT ukve naambobi
tusaRebTan momxdari faTeraki, romlidanac didebiT mosili gamovida misi batoni da
mRvdelma amitomac daiwyo gangeb laparaki, undoda gaego, ra pasuxs miscemda don
kixoti. mRvdlis yvela sityvaze sabralo rainds saxe ecvleboda da ki ver bedavda eTqva, rom igi
TviTon iyo galeraze gagzavnilTa gamaTavisuflebeli.
    _ ai amgvarma vaJbatonebma gagvZarcves guSin da aRara SegvarCines-ra, _
daamTavra mRvdelma. _ mainc yovladmowyale ufalma apatios, vinc maT damsaxurebuli
sasjelis gadaxda dauSala.


                     Tavi XXX

   romelic mogviTxrobs mSvenier doroTeas maxvilgonierebas da agreTve mraval
          sxva Cveulebriv da TavSesaqcevar ambebs

    mRvdels jer laparakic ki ar daesrulebia, rom sanCom wamoiZaxa:
    _ iciT, mamao batono, is vin iyo, egre rom gamoiCina Tavi? TviTon Cemi batoni
brZandeboda! Tumca maSinve vTxove, moifiqreT, ras CadixarT-meTqi; isic vuTxar amao
patiosnebas, rom cudkacobisa da udidesi borotmoqmedebisaTvis galeraze gagzavnili
avazakebis gaTavisufleba didi codva da sulis wawymeda aris-meTqi.
    _ regveno! _ dauyvira don kixotma _ mogzauri raindebi, rodesac Saragzaze
Seeyrebian ubedurT, damcirebulT da SeborkilT, gana movaleni arian ikiTxon, rad SeuyriaT
imaTTvis borkili: kargi kacobisaTvis, Tu cudi kacobisaTvis? raindis saqme isaa, imaT
uSvelos, yuradReba marto maTs ubedurebas miapyras da ara maTs danaSauls. ubedurebi
                      173
Semxvdnen erT jaWvze krialosaniviT, an fardulis mZivebiviT erTmaneTze gadabmulni da isa
vqen, rac unda meqna, viTarca rainds, xolo Semdeg ra moxdeboda, ras davsdev. da vinc
amis winaaRmdegs metyvis rasme (pativcemul baton licenciats garda, romlis sasuliero
xarisxs did pativsa vdeb), mas vupasuxeb, rom raindis movaleobisa ara gaegeba-ra, is tyuis,
rogorc ukanaskneli xepre da aramzada da amas davumtkiceb kidec xmliT, Tund SubiT,
qveiTi, gind cxenze mjdari, anu ise, rogorc TviTon moisurvebs.
    es rom Tqva, don kixoti unagirze gasworda da CaCqani Tvalebamde Camoifxata.
mambrinis CaCqnad miCneul sadalaqo Tass ki axla igi unagiris taxtaze Cakruls atarebda im
drois molodinSi, rom marjve SemTxvevaSi gaesworebina im zianisagan, misganve
gaTavisuflebuli sagalere avazakebis uxeSma xelebma rom miayenes.
    gonierma da xerxianma doroTeam, icoda ra, rom don kixoti Wkua Seryeuli iyo da
sanCo pansas garda yvelani mas dascinodnen, laparakSi Careva moiwadina da ase uTxra
gulmosul don kixots:
    _ keTilSobilo raindo, gTxovT aRTqma ar daiviwyoT, rom dromdis araviTar brZolaSi ar
CaereviT, rac unda saWirodac dainaxoT. damSviddiT, daiokeT Tqveni mrisxaneba, da
darwmunebuli iyaviT, batonma licenciata rom icodes, ra Zalovanma xelma gaaTavisufla is
damnaSaveni, maSin igi TavisTa bageTa samkec dumilis beWeds daasvamda da imas
arCevda, umal samjer ekvnita enaze, vidre Tqveni mowyalebisaTvis usiamovno erTi sityva
mainc warmoeTqva.
    _ RmerTsa vficav, rom es marTalia. _ wamoiZaxa mRvdelma, _ umal ulvaSs
moviglejdi da amgvar saqmes ki ar Cavidendi.
    _ vdumvar, Cemo patiosano sefeqalo! _ miugo don kixotma, _ am samarTlians risxvas,
Cems gulSi rom aRigzno, Cavaqrob da im dromde viqnebi mSvidi da wynari, vidre Tqvenda
mocemul aRTqmas ar Sevasruleb. magram ki gTxovT, Tu TqvenTvis samZimo arñiqneba,
mibrZanoT: ra gvaria Tqveni ubedureba da is ra xalxia, romelsac Tqvens gamo magieri unda
gadavuxado? rogori da ramdenni arian isini, romelTac Tavs unda daatydes Cemi samariliani
da Rirseuli SurisZieba?
    _ yvelafers siamovnebiT giambobT, _ upasuxa doroTeam, _ Tu ki Cemi grZeli da vrceli
ubedurebis ambavi Tavs ar SegawyenT.
    _ ra brZanebaa, sulac ar Svmawyens, Cemo qalbatono! _ miugo don kixotma.
    _ maS Tu asea, gTxovT yuradRebiT momisminoT, _ uTxra doroTeam.
     rogorc ki es sityvebi warmoTqva, am dros kardenio da dalaqi doroTeas gverdiT
amoudgnen, rom kargad moesminaT, Tu Tavis mogonil ambavs rogor mouTxrobda don
kixots. batoniviT motyuebuli sanCoc ase moiqca. qali unagirze gasworda,
xmisamosawmendad Caaxvela da Tamamad da Snoianad ase daiwyo:
     _ Tavdapirvelad, batonebo, unda mogaxsenoT, rom me mqvia...
    magram Sedga, radgan daaviwyda, mRvdelma ra saxeli daarqva bedze mRvdeli
Cqara mixvda qalis gaWirvebas, maSinve mieSvela da uTxra:
    _ Cven rodi gvikvirs, Tqveno umaRlesobav, rom Tqveni ubeduri ambis gaxsenebaze
mRelvareba gemarTebaT... ubedureba Tavis msxverpls xSirad mexsierebas arTmevs; xSirad
moxdeba, rom sakuTar saxelsac ki aviwyebinebs, rogorc axla, Tu ara vcdebi, Tqven
mogividaT da gonebidan gadagivardaT, rom Tqven princesa mikomikoni gqviaT, rogorc
mikomikonis samefos kanonier memkvidres. axla, Tqveno umaRlesobav, am mogonebis
Semdeg, egeb ukeT gaixsenoT Tqveni mwuxarebis ambavi, CvenTvis rom unda geambnaT.
    _ Tqven namdvili simarTle brZaneT, _ miugo doroTeam, _ magram axla arafris
mogoneba ar dagWirdebaT, TviTonac SemiZlia Tqvens dauxmareblad bolomdis giamboT
Cemi utyuari istoria.
    _ mefe mamaCemi, romelsac erqva tinakrio brZeni, misnobis mecnieri iyo. am
mecnierebis SemweobiT man aRmoaCina, rom dedaCemi dedofali xaramilia, imaze win
                      174
mokvdeboda, magram mamac mas ukan didxans ver icocxlebda da Tavis Semdeg mTlad
oblad damtovebda. es kidev ise Zalian arñawuxebda, rogorc meore aRmoCenam Seawuxa:
man danamdvilebiT gaigo, rom Cvens samefosTan axlo mdebare did kunZulze imyofobda
erTi saSineli devi pandavilando mZvinvareTvala (yvelasaTvis cnobilia, rom Tumca Tvalebi
sworad da rigze esxda, _ elamiviT ganze icqareboda da amas mzakvruli ganzraxviT Cadioda,
rom yvelasaTvis SiSis zari daeca). da ai, mamaCemma gaigo, rom is saSineli devi Cemi
mSoblebis sikvdilis Semdeg uTvalavi jariT daecemoda Cems samefos, yvelafers
wamarTmevda, erT mcire sofelsac arñdamitovebda, sadac TavSefarebas SevZlebdi. sruli
aklebisa da ganadgurebisagan mxolod misi qmrad SerTva damixsnida. raki winaswarve
icoda, rom me mas colad ar gavyvebodi, _ arc Tu cdeboda, arasodes arcerTi devis SerTva
fiqradac ar momsvlia, _ mamam mibrZana, roca mokvdeboda da pandafilando Cems
samefos Semoeseoda, misTvis winaaRmdegoba ar gamewia, Cemi samefo Cemi nebiT
dameTmo misTvis da amiT Cemi Tavic sikvdilisagan gadamerCina da Cemi qveSevrdomnic
daRupvas amecdina, radgan am goliaTo qajuri Zalis winaaRmdegoba CemTvis srulebiT
SeuZlebeli iyo. amasTanave Cemi mSoblebis survili iyo, Cems samefos rom davutevebdi,
ramdenime    erTguli  kariskacis  TanxlebiT  espaneTSi  wavsuliyavi   da,  misi
winaswarmetyvelobiT, iq erTi mogzauri raindisagan momecemoda Semweoba; im dros is
raindi mTels samefoSi metad saxelganTqmuli iqneboda, saxelic miTxra, da Tu mexsiereba ar
mRalatobs, mgoni, ase unda iyos; don asoci Tu don xivoti...
    _ don kixoti, qalbatono, _ gaawyvetina sanCom pansam, _ anu sxvanairad _ mwuxare
saxis raindi.
    _ swored, swored egre Tqva, _ miatana doroTeam, _ mamaCemi ambobda, is raindi
maRali tanisaao, gamxdar-gamxdario da marcxena beWs qveS, an sadme axlos im alagebSi,
muqi xali aqvs, Roris jagris msgavsi balnianio.
    es rom gaigona don kixotma, mswrafl dauZaxa Tavis saWurvelmtvirTvels:
    _ aba, erTi aqeT modi, Zmobilo sanCo, da tanT gaxda miSvele, minda davrwmunde,
swored is raindi var, im brZen mefes rom uwinaswarmetyeelnia?
    _ tanT gaxda rad gindaT, _ hkiTxa doroTeam.
    _ minda Sevityo, is xali maqvs Tu ara, mamaTqvens rom uTqvams, _ miugo don
kixotma.
    _ magisaTvis tanT gaxda ra saWiroa, _ uTxra sanCom, _ me vici, rom egeTi xali Sig
beWebs Sua gaqvT; eg Turme didi Ronis niSania.
    _ egeca kmara, _ Tqva doroTeam: _ keTil megobrobaSi aseTi wvrilmani siswore ra
saWiroa? niSani gind beWze yofila, gaxda zurgze, sul erTia, oRond ki iyos. yvelafridan Cans,
rom keTil mamaCems igi raindi gamoucvnia, mec ar Sevmcdarvar da baton don kixotSi
vipove igi. ueWvelia, mamaCemma swored amaze miTxra; amis saxis niSnebi srulebiT
eTanxmebian im did saxels, ara marto espaneTSi, aramed mTels lamanCaSic rom
mouxveWia. amas garda gemidan gadmovel Tu ara osunSi, maSinve amis didebul Rvawlze
laparaki momesma da gulma TiTqos maSinve miTxra, vinc unda momeZebna.
    _ erTi es mibrZaneT, Cemo qalbatono, osunSi rogor gadmoxvidodiT gemidan. osuni,
mgonia zRvispira qalaqi ar aris? _ uTxra don kixotma.
    doroTeas ar daacada mRvdelma, laparakSi Caeria da upasuxa:
    _ qalbaton princesas, ueWvelia, is undoda eTqva, malagaSi rom gemidan gadmovida,
Tqveni Rvawlis ambebi pirvelad qalaq osunSi gaigo.
    _ diax, diax, swored eg unda meTqva, _ daatana doroTeam.
    _ cxadia, rom egre unda yofiliyo, _ SeniSna mRvdelma. _ axla, Tqveno umaRlesobav,
SegiZliaT Tqveni ambavi ganagrZoT.
    _ Cemi ambavi kidec gavaTave, _ Tqva doroTeam, isRa SemiZlia davumato, rom
raindi don kixotis Sexvedra didi bednierebaa CemTvis. misi meoxebiT Cems Tavs kvalad
                      175
Cems samefos mefed da mflobelad vxedav, imitom, rom sulgrZelma raindma Cemi wamoyola
ukve aRmiTqva. waviyvan mas pandafilando mZvinvareTvalas winaaRmdeg, raTa igi devi
daamxos da, rac im veragma RvTiuri da kacobrivi kanonebis gaqelviT warmtaca, ukanve
damibrunos. daamxobs kidec, rogorc brZeni mamaCemis tinakrios winaswarmetyvelebaSia
naTqvami; es winaswarmetyveleba mas Tavis wignSi aqvs berZnulad Tu qaldeurad dawerili,
_ kargad ar vici, radgan maTi wakiTxva ar SemiSlia, magram iq asea aRniSnuli: Tu raindi im
goliaTze gamarjvebis Semdeg Cems colad SerTvas moindomebs, misi survili uaris uTqmelad
unda Sevasrulo da viT Cemi Tavi, ise samefoc mis mflobelobas unda gadavce.
    _ aba ras ityvi amaze. Cemo megobaro sanCo, _ waitrabaxa don kixotma; _ an iqneb
vera xedav, rac Sen Tvalwin xdeba? axlac ityvi, samefo ara gaqvs, rom vimefoTo, da arc
sacole ara gvyavs, rom SevirToTo?
    _ RmerTmani sworia! _ Sehyvira sanCom. _ Cems wversa vficav, suleli iqnebiT, Tu im
pandailados kisers ar mougrexT. mag Tqven xmals Sig gulSi ar gauyriT da am qalbatonsac
colad ar SeirTavT! aba ras brZanebT? aseTi dedofali gverdiTa myavdes da kidev sxva rame
veZebo? gana cudi dedofalia? netav aseTebad miqcia Cemi sawolis yvela rwyili!
    es rom Tqva gadametebuli aRtacebisagan orjer Sexta, mere doroTeas jorTan
miirbina, daayena igi, win dauCoqa da emudareboda, neba mieca Tavisi momavali dedoflisa
da mbrZanebelisaTvis xelze ekocna. vis ar gaecineboda batonis aseT sisulelesa da msaxuris
gulubryvilobaze! magram doroTeam xeli gauwoda sanCos da dahpirda, ra wams RmerTi
uSvelo da da eTiopiis samefos mflobeli Seiqneboda, sanCosac maSinve didkacobas
mianiWebda. sanCom madlobis gadaxda iseTi sityvebiT dauwyo, rom yvelani xelaxlad
gaacina.
    _ Cemi utyuari ambavi aseTia, batonebo, _ ganagrZo doroTeam _ isRa damrCenia,
mogaxsenoT, rom mTeli Cemi amalidan, rac Cems samefodan gamomyva, esRa damrCa,
Cemi keTili didwvera saWurvelmtvirTveli; danarCenebi saSineli qariSxlis dros zRvaSi
daiRupnen swored maSin, roca navsadgurs mivataneT. me da es Cemi erTguli msaxuri vai-
vaglaxiT or ficarze SevrCiT da raRac saswauliT napirze gamoviriyebiT. magram ra? mTeli
Cemi sicocxle ganuwyveteli saswaulia da saidumloebani, _ ueWvelia, amas TviTon Tqvenc
SeniSnavdiT. da Tu xandaxan areulad vlaparakob, es imitom momdis, rom metismetma
gamudmebulma tanjvam da araCveulebrivma gansacdelma, rogorc am Cemi ambavis
dasawyisSi ukve pativcemulma licenciama SeniSna, goneba gamomacala...
    _ me Cemis mxriT dagarwmunebT, maRal keTilSobilo da mamaco qalbatono, _
ganucxada don kixotma, _ rom veraviTari ubedureba, rac unda saSineli da ar gagonilic iyos,
gonebas mainc ver wamarTmevs, vidre Tqven samsaxurad viqmnebi! Cems aRTqmas
kvlavad gagimeorebT da geficebiT, qveynierebis sazRvramde waamogyveT, vidre Tqvens
verag mters ar Sevxvdebi da RvTiasa da Cemi marjvenis imediT am maxviliT mis geslian
Tavs ar gavagdebineb, Tumca ki am maxvilis sikeTes verc ki davikvexni, radgan Cemi
sakuTari xmali xines du pasamontem gamomtaca.
    ukanaskneli sityvebi don kixotma wailuRluRa da mere xmamaRla ganagrZo:
    _ rodesac im devs Tavs movkveT da Tqvens samefo taxtze mSvidad agiyvanT, maSin
sruli Tavisufleba mogecemaT Tqveni Tavi ise ganagoT, rogorc Tqveni neba iqneba; imitom,
rom vidre Cemi neba SeboWilia, guli tyveobaSia, mexsiereba dazafruli da azric damonebulia,
im... sxvas aRar vityvi... im dromde, princesa, colis SerTvis fiqri ver gamivlis, TviTon frinveli
feniqsis SerTvac rom SemomTavazos vinmem.
    don kixotis am ukanasknelma sityvebma colis SerTvis Sesaxeb sanCo ise gaakvirva
da gaamwara, rom brazmoreulma Tavi veRar Seikava da Sehyvira:
    _ RmerTsa vficav, batono raindo don kixoto, Tqvens Wkuaze ara brZandebiT! gagonila
aseTi didebuli princesis SerTvaze kacma iyoymanos da uari Tqvas? nuTu ggoniaT, bedi
yovelTvis gamogigzavniT aseT iRblian faTerakebs, rogorc es axlandelia? gana Tqveni mijnuri
                       176
dulsinea am qalbatonze lamazia? rasakvirvelia, ara! is xom princesas naxevradac ara Rirs.
Tund davificeb, is xom imis Rirsi ar aris, amas fexsacmelsa pxdides? Tu ase ganagrZeT, ra
imedi unda mqondes, rom Tqvengan aRTqmul sagrafos male miviReb, Tu yurZenSi
margalitis Zebnas gamoudeqiT. aba, rasakvirvelia! _ SeirTeT, batono raindo, yvela eSmaks
geficebiT, SeirTeT, da is samefo aiReT, TjvisTavad rom xelSi muqTad givardebaT; da mefed
rom gaxdebiT, mec nu damiviwyebT, markizoba momeciT anu gubernatoroba... sxva yvelaferi
eSmakebsac wauRia.
    don kixotma Tavis gulisvard dulsineas augi da gaTaTxa rom gaigona, aseTi
Seuracxyofa veRar aitana. xmaamouRebliv aiqnia Subi da ori iseTi sdruza sanCos, rom iqve
gaSxlarTa, da doroTeas rom ar daekivla don kiotisaTvis, SesdeqiTo, swored iqve suls
gaacxebinebda.
    _ sulmdabalo yeyeCo. _ ramdenime xnis Semdeg uTxra man sanCos. _ nuTu
ggoniaT, rom yovelTvis uvneblad CagivliT CemTvis aseTi kvantis gamodeba? nuTu me da
Tqven imis meti saqme aRara gvaqvs, rom Tqven mudam TavxedobdeT, saqmes aSavebdeT
da me yovelTvis gapatioT? amas nu ifiqrebT, SeCvenebulo aramzadav, aramzadav-meTqi,
imitom, rom ubadlo dulsineas zraxva da upatiurad xseneba gabedeT. gana jer ar iciT, lenCo,
umaqniso, briyvo, rom am marjvenas Tu is qali ar asuldgmulebdes, baRlinjos gaWyletis
Ronec ar meqneboda! aba erTi es miTxariT, gvelis eniano gaiZverav, Tqvens WkuaSi es
samefo vin daipyro, devs Tavi vin mohkveTa da TviTon Tqvenc markizad vin gagxadaT
(yvela es xom Sesrulebul saqmed SeiZleba CavTvaloT), _ vina, Tu ar dulsineas Zalam, didi
saqmeebis iaraRad rom Cemi marjvena airCia? igia, brZolisTvis rom maqezebs da Zlevas
maniWebs, is aris Cemi macocxlebeli, is masuldgmulebs da Zalas matebs Cems arsebobas!
hoi, saZagelo aramzadav, raoden umaduri xar! talaxidan surT Tqveni amoTreva, warCinebul
kacad gxdian da samagierod Tqvens keTilismyofelebs madlobas ciliswamebiT uxdiT!
    Tumca sanCos zurgi ewvoda, mainc, rac don kixotma uTxra, yvela kargad gaigo
saCqarod fexze wamodga, doroTeas jors moefara da iqidan uTxra Tavis batons.
    _ mowyaleo batono, Tu am princesaze jvari ar dawereT, samefoc ar geqnebaT da Tu
samefo ar geqnebaT _ mec uararaod davrCebi. me swored amas vCivi. damijereT, batono,
es dedofali SeirTeT, TiTqos cidan rom Camogvivarda, da mere mibrZandiT Tqvens
dulsineasTan da ramdenic gnebavT iximankleT masTan, xom iyvnen qveynad mefeebi,
xasebi rom hyavdaT! xolo, rac Tqveni mijnuri qalis simSvenieres Seexeba, mag saqmeSi,
RmerTmani, ar verevi; CemTvis es orive qali mSvenieria, Tumca qalbatoni dulsinea
arasodesac ar minaxavs.
    _ rogor Tu ar ginaxavs, moRalatev da cilismwamebelo! _ Seawyvetina don kixotma. _
Sen ara xar, rom es-esaa axla dabrundi da misgan pasuxi ar momitane?
    _ me is mindoda meTqva, didxans da, rogorc rigia, ise ar minaxavs, rom yovelmxriv
dameTvalierebina misi siturfe da mSveniereba; _ gaaswora sanCom, _ mainc ki, ho, erTob
rigiani meCvena.
    _ sanCo, warsuli mipatiebia, _ uTxra don kixotma, _ Senc is mcire ukmayofileba
mapatie, axla rom mogayene; Cveni pirveli afeTqeba, Cvenze rodia damokidebuli.
    _ vxedav, _ wailaparaka sanCom; _ unda mogaxseno, mowyaleo batono, rom Cemi
pirveli afeTqebac laparakis xalisia da, rac enaze momadgeba xolme, veras gziT ver vaxerxeb,
rom ara vTqva.
    _ maS, mainc gafrTxileb, sanCo, _ SeniSna don kixotma, _ Sens sityvebs meti
yuradReba miapyar xolme, imitom, rom koka mudam wyals... danarCeni xom Senc ici, aRar
gavagrZeleb.
    _ vici, _ miugo sanCom, _ da isic mgonia, rom yovlis mxilveli RmerTi caTa Sina
gansjis, Cvengani vin ufro cudad irjeba: me _ sulelurad molaparake, Tu Tqven _ laparakSi
rom Cemze uaresad iqceviT.
                      177
    _ kmara, kmara, _ gaawyvetina doroTeam. _ midiT, sanCo, Tqvens batons xelze
akoceT, Sendoba mosTxoveT da kvlav qebasa da zraxvaSi mofiqreba iqonieT. metadre iq
qalbaton toboselze nuras ityviT, romelsac, Tumca ar vicnob, mainc mzad var vemsaxuro.
danarCenSi RvTis imedi gqondeT, igi umamulod ar dagtovebT, rom Tqveni sicocxle
didebuliviT uzrunvelad gaataroT.
    sanCo braleuli saxiT lmobierebiT mivida da Tavis batons xeli Txova. man mediduri da
mrisxane saxiT gauwoda. sanCom rom don kixots xelze akoca, raindma Tavis
saWurvelmtvirTveli daloca, mere fexi auCqara da sansoc Tan waiyola, raTa TiTqos radac
saqmeze ewada masTan laparaki. sanCo gahyva don kixots da, roca cotaodnad
darwmundnen, raindma uTxra:
    _ mas aqeT, sanCo, rac Sen dulsineasgan dabrundi, dro ara mqonda _ yvelaferi
mekiTxa, rac ki Sens elCobas da motanil pasuxs Seexeboda. axla, roca bedi am
bednierebas gvigzavnis da Cvenc Tavisuflad SegviZlia molaparakeba, nu daayovneb
dulsineas kargi ambebiT gamaxaro.
    _ mkiTxeT, mowyaleo batono, raca gsurT, _ miugo sanCom, _ yvelafers ise
mogaxsenebT, rogorc iyo, magram, RvTis gulisaTvis, wyromas nuRar inebebT.
     _ magas rad meubnebi? _ hkiTxa don kixotma.
     _ imad, batono, _ miugo sanCom, _ rom es aris axla joxiT cema miwyalobeT, es sul
imRamindeli Cxubis gamoa, Cvens Soris rom eSmakma gaaCina, da ara qalbaton dulsineas
gamo. mogexsenebaT, qalbaton dulsineas did pativs vcem, rogorc wmidanis nawils ise
veTayvanebi (Tundac amis Rirsic ar ayos); imitom, rom TqvenTvis ase Zvirfasia da Tqvens
satrfod iTvleba.
    _ RvTis gulisaTvis, sanCo, rac iyo, nuRar igoneb da amaze mets nuRarafers ityvi, _
uTxra don kinotma; _ eg mogoneba mawuxebs da maRelvebs. axla ar iyo, gapatie? andaza
xom ici: Zviris gaxseneba cudkacobaao.
    ase rom daiwyes laparaki raindma da saWurvelmtvirTvelma, moulodnelad, maT
pirdapir viriT momavali viRac kaci dainanes da rom moaxlovda, boSa egonaT. yvela viris
danaxvaze sanCos Tvalebi gadmoekarkleboda xolme da es virzemjdari cru boSa rom
dainaxa, maSinve xines de pasamonte icno da viri kidev Tavis sakuTar virs miamgvana; da
rogorc ki Zafs, ese igi boSas, xeli waavlo, gorgalic gamoxsna, ese igi mixvda, rom lurja viri,
romliTac pasamonte modioda, misi sakuTari iyo. marTlac ase aRmoCnda. misi iyo is viri. rom
aravis ecno da sarfianad gaesaRebina saxedari, xiness boSurad Caecva, raki boSurad
mSvenivrad laparakobda da ramdenime sxva enac Tavis mSobliur enasaviT Cinebulad icoda.
sanCom rom is dainaxa, icno, raki dainaxa da icno, saSineli yvirili morTo:
    _ ha, Se avazako xinesilo! mome Cemi sakuTreba, damibrune Cemi sicocxle, Cemi
logini, romelzedac visveneb xolme; aqedan mousvi, Se qurdbacacav, gadaeTrie, umaqniso,
Cemi viridan! momec, rac Sen ar gekuTvnis!
    sanCom amdeni salanZRavi sityva sul tyuilad dahkarga, radganac xinesi pirvel
dayvirebisTanave swrafad gadmoxta viridan da ise mokurcxla, rom raindisa da
saWureelmtvirTvelis TvalTagan swrafad miefara. sanCo Tavis lurjas mivarda, moexvia, kocna
dauwyo da Tan eubneboda:
    _ gamarjoba Seni, Cemo gvrito, Cemo saxedaro, zemo Svilo, Cemo amxanago, Cemo
TvalisCino! xom kargad xar, Cemo mSveniero?
    Tan amas eubneboda da Tan virs efereboda da hkocnida. sawyalma virma ki ar icoda
amden alerssa da kocnaze ra epasuxa. amasobaSi danarCeni mgzavrebic movidnen da
yvelam erTad sanCos bednieri sapovaris miRocva dauwyes, xolo don kixotma mis
sanugeSeblad daumata: miuxedavad amisa, Cems piroba ar gavtex da amis nacvlad rom
sami CoCori gaCuqe, SenTvis damitovebiao. da sanComac am siuxvisaTvis kvlav madloba
gadauxada.
                       178
    ganmartoebiT mimaval raindsa da saWurvelmtvirTvels rom baasi hqondaT, mRvdelma
doroTeas miuloca da madloba uTxra ise xerxianad moyolili ambisaTvis, saraindo wignebSi
mraval naambob zRaprebs rom metad miemsgavseboda doroTeam upasuxa, rom
mowyenilobis Jams saraindo wignebi bevri waekiTxa da, TiTqos bodiSis mosaxdelad,
daumata, rom, radgan mazrebisa da zRvispira qveynebisa da qalaqebis mdebareoba kargad
ar icoda, amitom alalbedze Tqva, gemidan osunSi gadmovedio.
    _ me magas mivxvdi, _ miugo mRvdelma, _ da Secdomis gasworebaSi imitom
dagexmareT. magram ar gikvirT, rom es ubeduri idalgo yvela zRapars da monaWors ra
advilad ijerebs, rac ki Tavis wakiTxul sisuleles miemsgavseba?
    _ diaxac sakvirvelia, _ Tqva kardeniom; _ eg iseTi raRac gaugebari da gasaocari
Wkuis arevaa, gangeb rom moendomebia vinme maxvilgonieri Wkuis patrons, maSinac,
veWvob, Znelad moaxerxebda.
    _ ufro sakvirveli is aris, _ Tqva mRvdelma, _ rom Tu am abdaubdas Tavi anebeT da
sxva ram saganze dauwveT laparaki, sul veRar icnobT; yvelaferze metad saRad da
gonivrulad msjelobs am raRac eSmaki raindobis gareSe, garwmunebT, mas yvela gonier da
metad ganaTlebul kacad CaTvlida.
    sanam isini ase saubrobdnen, don kixoti sanCosTan baass ganagrZobda:
    _ Cemo megobaro sanCo, _ eubneboda mas, _ Tavi vaneboT Cxubsa da ayalmayals,
dae, ganibnes da ganqardes       Cvengan yoveli SfoTi da boroteba, daviviwyoT Zveli
Seuracxyofa, da axla uwyromlad da guldamSvidebiT miTxar, dulsinea sad, rogor da rodis
naxe? ras akeTebda? ra uTxar? ra gipasuxa? misi saxe ras gamoTqvamda, rodesac Cems
ustars kiTxulobda? is ustari vin gadagiwera? erTi sityviT, yvelaferi miTxar, rac ki saWiro
dainaxo aseT SemTxvevaSi, nurc rasme miumateb Cemi sixarulis gasamravleblad da, rac
mTavaria, nurc rasme daakleb mis Sesamcireblad.
     _ Cemo batono, marTali rom mogaxsenoT, _ miugo sanCom, _ Tqveni werili aravisac
ar gadauweria da arc mimitania misTvis, radgan arc wamiRia igi.
    _ marTali xar, _ uTxra don kixotma; _ Seni wasvlis Semdeg or dRes ukan aqve vipove
Cems ubis wignakSi da aman Zalian damaRona. ar vicodi, ras izamdi, werils rom ver ipovidi.
sul gelodi, egeb dabrundes-meTqi
    _ davbrundebodi kidec, rom zepirad ar damxsomeboda, roca Tqven mikiTxavdiT, _
miugo sanCom. _ ero diakons vukarnaxe da ise davawerine; im diakonma friad xelmarjved da
sityvasityviT Cawera da ase miTxra, Cems sicocxleSi bevri werili minaxavso, magram aseTi
lamazi da kargi werili jer arc Semxvedria da ar wamikiTxavso.
    _ axlac gaxsovs zepirad? _ hkiTxa don kixotma.
    _ ara, Cemo batono, aRar maxsovs, _ miugo sanCom; _ diakons davawerine Tu ara,
vifiqre, raRa jandabad damWirdeba-meTqi, da maSinve damaviwyda. marto ai es dasawyisi
maxsovs. `aRmaSfoTebelo...~ ara, bodiSi, `aRmatebulo qalbatono ~ da mere kidev bo-
lo: `Tqveni samaremdis mwuxare saxis raindi ~; am dasawyissa da dasasruls Sua erTi
samasamdis mainc `Cemo suliko~, Cemo sicocxlev~ da ~Cemo TvalisCino ~
CavurTe.
                    Tavi XXXI


                      179
         don kixotis RirsSesaniSnavi saubari mis saWurvelmtvirTvel
              sanCo pansasTan da sxva SemTxvevebi

    _ es yvelaferi kargia, _ Tqva raindma. _ mere mere raRa iyo? im mSvenierebis
dedoflis win rom warsdeg, rasa saqmobda? ueWvelia, oqros Zafze margalits asxamda, anu
Tavis tyve raindisaTvis samijnuro ram sityvas hqargavda oqromkediT.
    _ ra brZanebaa, _ miugo sanCom. _ saqonlis bakis ezoSi Semxvda. tomriT ori fanega
xorbali edga da imas cxrilavda.
    _ mis xelSi xorblis marcvlebi, ueWvelia, margalitis marcvlebad iqceodnen, _ uTxra don
kixotma; Cemo megobaro, yuradReba miapyar, Tu ara, rogori iyo is xorbali: sufTa da
momuqo ferisa?
    _ ara, yviTeli, _ miugo sanCom.
    - garwmuneb, Cemo megobaro, _ uTxra don kixotma, _ rom misi xeliT gacrili xorblidan
mSvenieri TeTri, puri gamocxveba axla is miTxar, Cemi werili rom gadaeci, eambora im
werils; Tavze ar daidva? iseTi ram ar Caidina, miRebuli ustaris sakadrisi rom yofilo, da, bolos,
mainc ra hqna? miTxar, Tu RmerT gwams nuRara mtanjav!
    _ me rom masTan Tqveni weriliT mivedi, uTxra sanCom, _ rogorc Sevatyve,
werilebisTvis ara scxeloda, saqmeSi iyo garTuli, emag tomaraze dade, Zmobiloo, miTxra da
Tan cxriliT xvavi aiRo. saqmes rom gavaTaveb, mere wavikiTxavo.
    _ mesmis, meyureba Seni saqcieli, ubiwo da brZeno mSveniero! _ SesZaxa don
kixotma; _ ganmartoebiT da da auCqareblad gindoda wagekiTxa, rom yvela misi sityviT
damtkbariyavi. mere, sanCo, ganagrZe, miTxari saqmianobas dros Cemze ras
gelaparakeboda, da Sen ras upasuxebdi? Tqveni saubari sityvasityviT gadmomec, aRaraferi
daitovo saTqmeli! miTxar, ra gkiTxa?
    _ araferic ara mkiTxa-ra, _ miugo sanCom; _ me ki vuambe, Tu mis sadideblad rogor
itanjebiT, ra yofaSi dagtoveT, klde-RreSi SiSveli, rogorc erTi veluri vinme; rom usufrod
WamdiT, wvers ar ivarcxnidiT, cariels miwaze iweqiT, sul tanjvaSi iyaviT da Tqvens beds
wyevlidiT.
    _ eg ki tyuilad giTqvams, rom Cems beds vwyevlidi, _ SeniSna don kixotma. _ piriqiT,
me Cems beds vmadlob da sicocxlis dasasrulamdec madlobeli viqnebi. gana man ara hqna,
rom iseTi diadi da maRali mandilosnis siyvarulis Rirsi Seviqeb, rogorc dudulsineaRrinea
toboselia?
    _ marTlac rom diadia da maRali, _ SeniSna sanCom; _ Se vfiqrob Cemze sami gojiT
maRali iqneba.
    _ eg Sen saidan ici, daetole Tu? _ hkiTxa don kixotma.
    _ ai rogor davetole, _ upasuxa sanCom: _ virze xorbliani tomaras akidebas rom
vSvelodi, Zalian axlos mivel da maSin davinaxe, rom mTeli mtkaveliT Cemze maRali iyo.
    _ misi maRali tani, _ uTxra don kixotma, _ xom metad eTanxmeba mis maRal
gonierebas da didad mSveniers mixra-moxrasa? mis uras xom ver ityvi, sanCo, rom roca
miaxlovdi, sagangebo ram nazma surnelebam mogbera da mis garSemo iseTi mSvenieri suni
hfSvenda, eniT ar gamoiTqmeba, gegona surnelovani wamlebisa da moduri xelTaTmanebis
savaWroSi Sevelo.
    _ erTi ram sunis meti ar momdenia, _ miugo sanCom, - da isic, mgonia, imisgan iyo,
rom muSaobaSi gaoflianebuliyo Tu xviTqi gadadioda, raRac mamakacis suns magonebda.
    _ es SeuZlebelia! _ wamoiZaxa don kixotma. - maS surdo gWirvebia, an TviTon Seni
suni mogdenia, Torem kargad vici, ra surnelovanic aris igi vardi askilebs Soris, igi baRis
zambaxi, igi muSkambri...
    _ iqneb Cemic momdenodes, _ ganagrZo sanCom, marTlac iseTi suni Cemgan xSirad
momdis xolme, rogorc Tqveni qalbatoni dulsineasagan momedina, es arc ise gasakvirvelia,
                       180
imitom rom, rogorc amboben, erTi eSmaki meores hgavso.
    _ mere, _ hkiTxa don kixotma, _ roca xorbali gacxrila da wisqvilSi gagzavna, ra hqna,
Cemi werili rom waikiTxa.
    _ Tqveni werili sulac ar waukiTxavs, _ miugo sanCom, _ imitom, rom, rogorc TviTon
Tqva, arc wera colnia da arc kiTxva. aiRo da maSinve naWer-naWer daxia, albaT eSinoda,
aravis waekiTxa da misi saidumlo ar gaego. Cemi laparakidanac sakmaod gaigo Tqveni
siyvaruli da tanjva da isic, misi gulisTvis codvaTa is gasaocari monanieba rom ikisreT. Tan
isic mibrZana, TqvenTvis gadmomeca, rom xels geamborebaT da Tqvens werilze umetesad
Tqveni naxva iameba; amitomac gibrZanaT, axlave es jagnari datovoT, am sisuleleebs Tavi
aneboT da sxva ufro mniSvnelovani saqmeebi ar dagakaveben, tobosos wabrZandeT. unda
mogaxsenoT, metad swyuria Tqveni naxva; mere imaze ramdeni icina, rom mwuxare saxis
raindi gqviaT, siciliT sul ferdebi gamoscvivda. isa vkiTxe, biskaeli eaxda Tu ara; mipasuxa _
meaxlao, Zalian zrdili da saamo kaci iyoo. tusaRebzedac vkiTxe, magram jer arc erTs ar
gauWaWania.
    _ jer yvelaferi Cinebulad midis, _ ganagrZo don kixotma. _ maS erTi esec miTxar, roca
gamoeTxove, ra Zvirfasi nivTi gaCuqa im ambis jildod, rac misi raindisagan miutane? es unda
icode, sanCo, Tu jer ar ici, rom banovanTa da mogzaur raindTa Soris arsebuli Zveli,
Seuryeveli CveulebiT saWurvelmtvirTvelebs, qondriskacebs da moaxle qalebs rame Zvirfas
nivTebs uZRvnidnen, rodesac isini satrfosagan mis rainds, anu raindisagan mis satrfos
ambavs miutandnen xolme.
    _ iqnes aseTi Cveulebac yofiliyos, _ Tqva sanCom, _ da arc Tu cudi yofila eg
Cveuleba, magram, Cans, Cveuleba Zvel droSi yofila miRebuli: axla ki kargi ambis
motanisaTvis erTi natexi purisa da yvelis naris mets aras aCuqeben: CemTvis mainc
qalbaton dulsineas amis meti saCuqari ar moucia. yveli swored SemomTavaza, roca
gamovemSvidobe da bakis wnuls gareT gamovel. naTqvams isic SemiZlia davumato, yveli
cxvrisa iyo.
    _ ramdenadac vicnob, dulsinea Zalian guluxvi qalia, _ uTxra don kixotma, _ da Tu
Zvirfasi saCuqari ar migiRia, eg, ueWvelia, imitom, rom im dros xelT ara hqonia-ra. Torem
rame Zvirfas nivTs gaCuqebda. mainc ara dagikargavs-ra, radgan, roca dulsineas vnaxav,
yvelafers maSin movarigeb saCuqari nadResaswaulebsac rodi gvawyens. magram ici, Cemo
megobaro, ra makvirvebs? ise naxvel da moxvel, TiTqos haerSi gevlos: sam dReSi kai
ocdaaTi mili imgzavre, es mafiqrebinebs, rom Cems mfarvels da megobar brZen jadoqars
(erTi mfarvel, jadoqari uTuod unda myavdes, Torem uimisod mogzauri raindi ar viqnebodi)
uTuod uCinrad haerSi utarebixar. amas nu gaikvirveb; jadoqari xSirad mZinare rainds
loginidan aiyvans, da im rainds meore dilas uceb aTasmils iqiT gaeRviZeba xolme. es rom
ase ar iyos, raindebi gaWirvebaSi erTmaneTs ver uSvelidnen, rogorc axla Svelian xolme.
magaliTad, moxdeba xolme, vinme raindi somxeTis mTebSi ibrZvis mZvinvare urCxulTan, an
andriakTan, anu kidev sxva raindTan; ager sacaa ficxel omSi mtrisgan unda gaigmiros da
erTic vnaxoT, uceb, sul moulodnelad Rrublebze an cecxlis etliT misi megobari raindi eSveba
Zirs, ramdenime saaTis win, rom, vin icis inglisSi iyo. igi megobars eSveleba, sikvdilisgan
ixsnis da imav Rames ukve ingliss gadaqandeba. iqa Wams vaxSams da daiZinebs, imis
miuxedavad, rom es adgilebi erTmaneTisagan or an sam aTas milze arian daSorebulni. yvela
amas Cemo megobaro Cveni mfarveli jadoqrebi gvixerxeben, da Senca, sanCo, sul nu Seitan
eWvs, rom marTla tobosoSi iyav da iqidan dabrundi. xelmeored getyvi, rom, ueWvelia.
TviTon Senc ver amCnevdi, rom Cemi brZeni megobris meoxebiT sul frinveliviT dafrinavdi.
    _ Zalian SesaZlebelia asec iyos, _ uTxra sanCom, _ radgan rosinanti ise miahqroda,
TiTqos yurebSi vercxliswyali CausxamT, rogorc boSebma ician, gasaficxeblad virs rom
Caasxamen xolme.
    _ ris vercxliswyali! _ Sehyvira don kixotma, _ avi sulebis mTeli legioni migaqrolebda;
                       181
isini arasodesac ar iRlebian. TviTon rom mifrenen, sxvas miafrenen da ra manZilic unda iyos,
srulebiT ar iRlebian. magram, Cemo megobaro, es aRar vici: Cemi mijnuris brZaneba rogor
avasrulo? axlav masTan rom wavide princesas rom sityva miveci, xom veRar avasruleb.
amasTanac raindebi TavianT aRTqmaze ufro mometebulad unda fiqrobdnen, vidre TavianT
siamovnebaze. erTis mxriv Cemi mijnuris naxvis survili mexideba da, meores mxriv,
movaleoba magonebs micemul aRTqmas da im didebasac, raic momelis. magram ici, ras
vfiqrob? jer saCqarod iq waval, sadac is saSineli devi binadrobs, da rodesac imas Tavs
gavagdebineb da princesas Tavis samefos Cavabareb, maSin im manaTobel varskvlavTan
gaveSurebi, Tavis Suqs rom mfens. Cems uneblie dagvianebaze bodiSs movixdi, Tavs
gavimarTleb; da darwmunebulic var, ara Tu gamijavrdes, mraval qebasac Semasxams. da
Cems dayovnebas momiwonebs, radgan is Rvawli TviTon masve gauTqvam saxels da
aRamaRlebs kidec, viTarca mizezs yvela im didebisas, rac am cxovrebaSi Cemi xmliT
momixveWia da rasac kvlav movixveW.
    _ yovladwmindao RvTismSobelo! _ Svhyvira sanCom, _ batono Cemo, RmerTmani
Tqvens Wkuaze aRara xarT! erTi mibrZaneT, senior, ra eSmakebisTvisRa mixvalT cxra
mTas iqiT? gasaseirneblad? nuTu apirebT, sacole-dedofali xelidan gauSvaT, mziTvad rom
oci milis sivrce samefos mogitanT, metad dovlaTians da adamianTa arsebobisaTis yvelafriT
uxvad Semkuls, imaze udidess, portugalia da kastilia rom erTad aviRoT, sadac yvelaferi
modis, rac ki adamianisaTvis saWiroa. gaCumdiT, RvTis gulisaTvis, batono raindo; an ki
rogor ara grcxveniaT, magas ambobT? damijereT, sadac pirvelad sofeli SegxvdeT, rom
mRvdeli moipovebodes, mag princesaze jvari daiwereT; an ki mRvdeli ra saWiroa? gana
batoni licencianti Tqvens jvaris daweras ver moaxerxebs? me, mowyaleo batono, RvTis
madliT patara biWi ara var da cotaodeni rCeva SemiZlia; rasac axla girCevT, swored rom
TqvenTvisaa zedgamoWrili. andazisa ar iyos dRevandeli kvercxi xvalindel qaTams jobiao,
roca beWeds gaZleven, TiTi gauwodeo.
    _ gamigone, sanCo! _ uTxra don kixotma; _ Tu marto imitom mirCev colis SerTvas,
rom, movklav Tu ara devs, maSinve taxtze avide da wyalobiT agavso, eg xom colis
SeurTavadac Zlier advilad SemiZlia. ici ra, jer devTan SebrZolebamdisve princesas pirobas
davudeb: Tu gavimarjve, jvars daviwer imaze, Tu ar daviwer, mainc Tavis samefos erT-erTi
nawili unda damiTmos, im uflebiT, rom visTvisac minda, gadacema SemeZlos, aba miTxar,
Tu ar Sen _ sxvas vis gadavcem?
    _ hoo, eg Wkvianurad brZaneT, _ miugo sanCom, _ magram ise ki hqeniT, mowyaleT
batono, rom samefos iseTi nawili airCioT, zRvispiri iyos, rom ra vici, vinicobaa iqauroba ar
momewonos, Cemi mona zangebis xeliT gemi movawyo da, saiTac mindodes iqiT
gavgzavno, xolo, Tqven Cemo batono, qalbaton dulsineasTan jer nu inebebT wabrZanebas;
jer RvTis sadideblad da Cveni sargeblobisaTvis devTan gavaTavoT saqme.
    _ srulebiT geTanxmebiT, sanCo! _ miugo don kixotma, _ da vidre dulsineasTan
wavidode, sjobia im devis damxobas daveSuro. magram aramc da aramc es Cveni saubari
vismes ar gadasce, Tundac imaT, ukan rom mogyvebian, imitom, rom, Tuki mokrZalebul
dulsineas ar unda misi saidumlo gamxelili iyos, maS Cemis mxriv da yvelas mxrivac misi
gamJRavneba urigoba iqneba.
    _ magram am SemTxvevaSi, Tuki Tqveni mijnurobis saidumlod Senaxva gindaT, _
miugo sanCom. _ maS imas raRad CadixarT, rom visac ki amarcxebT, yvelas maSinve
dulsineas aaxlebT xolme? magiT xom yvelas eubnebiT, rom giyvarT. aba, erTi es
gamagebineT, Tqveni brZanebiT rom Tqven satrfos muxls udreken da yurmoWril monobas
ucxadeben, rogor moaxerxeben Tqveni saidumlo daicvan?
    _ ra CerCeti xar, sanCo, _ miugo don kixotma. _ imdeni rogor ar gesmisa rom yvela eg
Cems mijnur qals aRamaRlebs da mis didebas ufro adidebs? aba, iseTi qali sad ginaxavs,
imiT ar amayobdes, rom ramdenime raindi hyavs morCilebasa da im mecadineobaSi, rom
                      182
mas emsaxuron da jildodac marto is akmaron, kvlavac mis samsaxurSi rom imyofebodnen.
    _ Cveni mRvdeli ambobda, da mec gamigonia, marto RvTis siyvaruli undao aseTi, _
miugo sanCom, _ rom RmerTi imitom uyvarT, rom RmerTia da ara imitom, rom misgan
samoTxes moelian, an jojoxeTSi Cavardnis SiSi aqvT; uyvarT da emsaxurebian ise, rom arc
ki ician, rad da risTviso.
    _ eSmaksac wauRia es yeyeCi! me rom amisi ara gamegeba-ra! _ Sehyvira don
kixotma; _ ra azrebi mouvlis xolme; xandaxan kacs afiqrebinebs, swored skolaSi uswavliao.
    _ me ki, RmerTmani, wera-kiTxvac ki ar vici, _ daumata sanCom.
    am dros dalaq nikolasis xma moisma. velis piras wyaro Camodioda da mgzavrebma im
wyarosTan moiwadines Camoxtoma, amitomac dalaqi uyviroda don kixots, rom Seecada.
don kixoti Sedga da amiT sanCo Zalian gaaxara, radgan imdeni tyuilis laparaki moswyinda
da Tanac eSinoda, raime sicrue ar wamomcdenoda Tumca acoda, dulsinea erTi ubralo
toboseli glexis gogo iyo, magiam mainc Tavis dReSi arsad enaxa igi.
    amasobaSi kardeniom doroTeas Zveli tanisamosi Caicva; is tanisamosic magdeni ara
iyo-ra, mainc mis ZonZebs ki sjobda. mgzavrebi wyaros piras dasxdnen da im sanovagiT
isauzmes, rac mRvdelma duqanSi iyida.
    eseni rom Seeqceodnen, gzaze erTi patara biWi gamoCnda, wyaros axlos myofi
mogzaurebis dasaTvaliereblad cota xans Sedga da don kixoti rom Seicno, ficxlav masTan
miirbina, muxlebze moexvia da tiriliTa da cremlebiT uTxra:
    _ keTilo batono, ver micnobT? me is sabralo andresi gaxlavarT, muxidan rom
amxseniT.
    don kixotma patara biWi maSinve icno, sabralos xeli mohkida, Tanamgzavrebs
didgulad miubrunda da amayad uTxra:
    _ batonebo, rom darwmundeT, mogzauri raindebi ramdenad sasargebloni arian
qveynisaTvis, ramdenad sdevnian isini borots da spoben usamarTlobas, upatiosno da
garyvnili xalxisagan Cadenilsa, mogaxsenebT, rom amas winaT, rodesac erT tyeSi viRacis
mwuxare yvirili momesma, momagonda-ra Cemi movaleoba, erT wamsac aRar Sevmdgarvar
da myisve iqiT gaveqane, saidanac godeba mesmoda; iq ai es patara biWi vipove, axla rom
Tqven winaSe dgas, da moxaruli var, rom Tavis piriT SeuZlia Cem naTqvams umowmos.
welamdis gaSiSvlebuli muxaze iyo mikruli da viRac uxeSi glexi (Semdeg gavige, rom is am
biWis patroni yofila) aRviriT zurgze keckecad tyavs aZrobda. am sanaxaobam Cemi Tvalebi
Sezara da im briyv glexsa vkiTxe: mag patara biWs egre sastikad rad scem-meTqi? im
daTvma mipasuxa: Cemi mojamagirea da danaSaulisaTvis vsjio. qurduli Cvevebi
dasCemdao. styuiso, SebRavla bavSvma, imitoma mcems, rom Cems jamagirs vTxovo. glexi
raRacas mohyva, mec movusmine, magram itom ki ara, mis gasamarTleblad
gamomeyenebina. roca daasrula, vubrZane, sabralo bavSvi xidan aexsna da fici daedva, rom
jamagirs sruliad Caabarebda da sargebelsac miscemda. marTals ar vambob, andres? _
hkiTxa biWs don kixotma, _ xom gaigone, rogor sastikad vubrZane Sens patrons da manac
yvelafris aRsruleba, rac ki movTxove, rogor mowiwebiT aRmiTqva, Tqvi, nu geSinia, yvelaferi
rogorc iyo; dae, am Cemma megobrebma Seityos, Tu raodeni sargebloba moaqvT
Saragzaze mogzaur raindebs.
    _ sul marTali gaxlavT, raca brZaneT, _ miugo andresma. _ magram vai is aris, rom bo-
lo iseTi ar iyo, rogorc ggoniaT yvelaferi piriqiT moxda.
    _ rao? _ Sehyvira don kixotma, _ rogor Tu piriqiT? gana Senma patronma jamagiri ar
mogca?
    _ arc ara momca-ra da, piriqiT, tyidan gaxvediT Tu ara, raki isev marto damigula,
xelmeored imave muxaze mimakra da aRviris TasmebiT ise mimSolta, rom wmida
barTlomesaviT sul tyavi gamaZro. ramdensac damartyamda, imdens iseTnairad gigdebdaT
sasacilod, rom tkivils Tu ar daeSala, mec masaviT didi siamovnebiT gikiJinebdiT ise
                      183
uRmerTod viyav nacemi, dRemdis samkurnaloSi viweqi da im saZageli glexuWas mier
miyenebul iarebs virCendi, sul ki Tqveni brali iyo, batono raindo; Tqven rom Tqvens gzaze
wasuliyaviT da Cven saqmeSi SemoCxirvda ar genebebinaT, erT aT-Tormetiodes
momartyamda da gaaTavebda; rac jamagiri mergeboda, imasac srulad momcemda Tqven ki
sul udrood wamogvetaneT, maSinve lanZRva dauwyeT da ufro metad gaabrazeT; raki Cems
garda veravisze iyrida javrs, isic momdga da iseTi saqme dammarTa, rom ar vici, rodisme
moyvrebiRa, Tu ara.
    _ marTalia, cudad vqeni da Sevcdi, rom Cqara wamovel, _ uTxra don kixotma, _ unda
damecada, vidre jamagirs srulad Cagabarebda. gamocdilebiT gana ar unda mcodnoda, rom
misi juris umaqnisi xalxi Tavis dReSi danapirebs ar asruleben, Tu Tavis sargeblobasac ara
xedavs. magram, Cemo kargo andres, xom gaxsovs, rom ficiT davemuqre, Tu fuls ar
gadauxdi, yvelgan mognaxav da gipovi, Tundac veSapis mucelSic daimalo-meTqi.
    _ marTals brZanebT, _ miugo andresma, _ magram aqedan aRara gamova-ra.
    _ aba vnaxoT, Tu ra gamova, _ daitrabaxa don kixotma.
    da am sitJvebiT maSinve sanCos dauZaxa, rosinanti Seekazma, TavisTvis velze rom
mSvidobianad balaxsa sZovda, roca batonebi wyarosTan Seeqceodnen.
    doroTeam hkiTxa don kixots, ra gwadiano?
    man miugo:
    _ am biWis patroni unda movZebno, urCobisaTvis davsajo da am sawyal
andresisaTvis, rac fuli ergeba, mivacemino. mTeli Tqvenis glexuWebis jibrze erT
maravedissac ar SevarCen.
    doroTeam rainds Tavisi aRTqma moagona, rom araviTar saqmes ar daiwyebda, vidre
Tavis samefo taxts ar Caabarebda; Tanac SeniSna _ gana TviTon Sen yvelaze ukeT ar ici,
rom patiosnuri guliswyroma unda Seikavo, vidre saqmes ar gamiTaveb da Cemi samefodan
ar dabrundebio.
    _ Tqven marTalsa brZanebT, _ miugo don kixotma, _ andresma Cems dabrunebamde
unda moiTminos. magram vficav, rom ar davmSviddebi da arc movisveneb, vidre im
aramzadas am sawyali biWisaTvis jamagirs srulad ar gavacemineb.
    _ eg Tqveni fici CemTvis saWiro ar aris, _ miugo andresma, _ yvela magieris gadaxdis
nacvlad maWameT rame, an imdeni fuli momeciT, sevilias mivaRwio rogorme da RmerTma
Tqvenc mSvidoba mogceT da yvela mogzaur raindsac. yvela imaTTvis im sikeTes visurveb,
rac me maT damaRwies.
    sanCom Tavis sagzlidan puris natexi da yvelis waWeri amoiRo, andress miawoda da
uTxra:
    _ aha, Zmobilo, Cveni saerTo gaWirveba Zmurad gaviziaroT!
    _ gaWirvebaSi CemTan saerTo ra gaqvs? _ gakvirvebiT hkiTxa andresma.
    _ ai es puri da yveli. _ miugo sanCom. _ mxolod erTma RmerTma uwyis, es puri da
yveli rad miRirs, imitom, Cemo sayvarelo megobaro, rom mogzauri raindebis
saWurvelmtvirTvelni SimSilsac iTmenen, vai-vaglaxsac da bevr iseT ramesac, rac
sagrZnoblad ufro saxerxoa, vidre saTqmelad.
    andresma puri da yvela gamoarTva da, ra naxa, rom sxva risame micemas aravin
upirebda, Tavi Cahkida da wasvla daapira, magram Sedga da gamosamSvidobeblad uTxra
don kixots:
    _ batono mogzauro raindo! Tu vincobaa, sadme rodisme kidev SevxvdeT erTmaneTs,
RvTis gulisaTvis gTxovT Cems wasarClebas nu inebebT, Tundac mnaxoT aso-aso
mglejdnen, isev Cemi bedis anabara damtoveT, imitom, rom Tqvens wasarClebaze uaresi
arasodesac ara damemarTeba-ra. RmerTma dagwyevloT da dagkruloT yvela raindianad,
romelnic ki rodisme qveyanaze dabadebulan!
    don kixotma rom es gaigona, gabrazebuli wamovarda, rom is Tavxedi biWi daesaja,
                      184
magram patara biWma, rac ki fexebSi Rone hqonda, mokurcxla, _ Tumca mis gamodgomas
aravinac aRar fiqrobda, _ da Cveni raindi am naambobiT saxtad datova. damswreni ki didi
gaWirvebiT imagrebdnen sicils, rom don kixoti uaresad ar gaececxlebinaT.
                    Tavi XXXII

            sadac moTxrobilia, Tu ra SeemTxva fundukSi
                  don kixotis amalas


    Cvenma mgzavrebma, didebuli sadilis Semdeg, jorebi Sekazmes, kvlav gzas
daadgnen da mTeli dRe ise iares, rom aRweris Rirsi faTeraki ara SexvedriaT-ra. meore
dRes swored im fundukSi mividnen, sanCo pansasaTvis, rom safrTxobelas Seadgenda;
magram dRes iq Sesvla misTvis aucilebeli iyo. mefundukem, misma colma, qalma da
maritornesma don kixoti da sanCo pansa rom dainanes, maSinve gamoegebnen da didi
sixaruliT miiRes. raindi maT, cota ar iyos, amayad Se xvda da maSinve loginis momzadeba
ubrZana, magram amaswinandel loginze ukeTesi ki unda yofiliyo. mefundukis colma
upasuxa, Tu ki fass gaiReb, Tavadur logins gagiSlio; don kixoti fasis micemas dapirda, da
isev im Cven nacnob sxvenze      marTlac ukeTesi logini gauSales. raindi maSinve
dasaZineblad wavida, radgan misi sxeuli axla iseve iyo moSlili, rogorc goneba hqonda SeSlili.
    rogorc ki don kixoti sxvenze avida da karebi Caiketa, mefundukis coli dalaqs mivarda
da Tavisi xaris kudi mosTxova:
    _ Cemi kudi momeciT, _ eubneboda igi. _ geficebiT yvelawmndans, kvlav nebas ar
mogcemT Cemi kudidan wveri gaikeToT. geyofaT magis Treva, RmerTo Cemo, gagonila
amisTana sasacilo ambavi, Sercxvena da Tavis moWra? Cemi qmris savarcxeli iatakze
talaxSi gdia da me ki kudi aRara maqvs, rom aviRo da zed Camovago.
    dalaqi uarze iyo, Tumca mefundukis colma xelic waavlo wverSi da Tavisken eweoda,
is mainc ar aZlevda kuds, vidre mRvdelma ar uTxra, rom niRabi saWiro aRar iyo da yvelas
SeeZlo axla don kixots Tavis saxiT Cveneboda. ise uTxario, daumata man, rom misgan
gaTavisuflebul sagalero tusaRebs gamoeqcia da aq moxvedi. da Tu princesas
saWurvelmtvirTveli ikiTxos, vuTxraT _ dawinaurda-Tqo, rom dedoflis qveSevrdomT Tavis
saxelmwifoSi dabruneba da Tan misi xalxis gamTavisuflebelis mobrZaneba Seatyobinoso.
maSin dalaqma mefundukis cols Tavis kudi daubruna da agreTve yvela sxva morTulobac, rac
don kixotTan mTebSi wasasvlelad gamoarTves.
    doroTeas mSvenierebam da mwyems-kardenios saamo da Snoianma saxem fundukSi
yvelani moxibla. amasobaSi mRvdelma sadilis gankarguleba moaxdina da mefundukemac,
kargi jildos molodinSi, rigiani sadili moumzada. don kixoti ki Zils ganagrZobda da mis
gaRviZebasac aravin apirebda, radgan fiqrobdnen, rom misTvis Zili Wamaze ufro saWiro iyo.
sadilobisas mefundukem, misma colma, qaliSvilma, maritornesma da yvela iq damswrem don
kixotis ucnaur sigiJeze Camoagdes laparaki da kidev imaze, Tu ra mdgomareobaSi ipoves igi
mTebSi. mogonebaze mefundukis colma uambo, rac rainds im fundukSi moarSiye
mejorisagan gadaxda da, raki sanCo oTaxSi versad dainaxa, isic uTxra, Tu Cveni
saWurvelmtvirTveli sabanze rogor axtunaves da am ambiT bevri acina yvela. rodesac
mRvdelma SeniSni, don kixots tvini saraindo wignebma aurieso, mefundukem gaocebiT

                      185
Tqva:
     _ ver gamigia, eg rogor momxdara; me rom mkiTxoT, Cemma mzem, saraindo wignze
ukeTesi ara aris-ra, da, unda mogaxsenoT, am wignebs xSirad sicocxlisaken
gamoubrunebivar, ara Tu marto me, aramed bevri kidev sxva. mkis dros, uqmeebSi, saqeifod
aq bevri modis xolme; bevr xalxSi kiTxvis mcodne xom yovelTvis moipoveba: aseTi vinme
aiRebs wigns da daiwyebs kiTxvas, Cvenc ocdaaTamde kaci SemovusxdebiT da iseTi
siamovnebiT vugdebT yurs, rom merwmuneT, is siamovneba, sul rom cota vTqva, Tavze
aTas Rer TeTr Tmas mogvaklebs xolme. Cems Tavze mainc SemiZlia vTqva, rom, roca
raindebis saSineli xmlis trialis da CaxaCuxis ambebs vismen, mec maTsaviT brZolis Jini
momivlis xolme da maT smenas minda yuri ar movaSoro: mgonia, mTvli dReebi da Rameebi
rom ekiTxaT, maTTvis yurisgdeba ar momwyindeboda.
    _ maTi mosmena mec Zalian miyvars, _ daumata mefundukis colma; _ Sen rom imaT
yurs ugdeb, marto maSin var mosvenebuli: aRar ilanZRebi xolme.
    _ WeSmaritebaa, mec miyvars maTi yurisgdeba, RmerTmani, _ Caeria maritornesi, _
da yvelaze metad is momwons, rodesac vinme qali forToxlis CrdilqveS exveva rainds da am
dros SuriTa da SiSiT aTrTolebuli moaxle Tavis qalbatons udarajebs, aravin moaswroso. es
ise tkbilad meCveneba, TiTqos Tafliao.
    _ Tqven raRas ityviT, patara qalbatono, _ hkiTxa mefundukis qals mRvdelma.
    _ ar vici, RmerTmani, ra mogaxsenoT, _ miugo qalma. _ roca im wignebs kiTxuloben,
mec yurs vugdeb xolme da, Tumca imaTi cota ram mesmis, mainc mgonia, gasarTobi unda
iyvnen magram xmlis triali ki ar momwons, mamaCemi rom aRtacebaSi mohyavs; me is ufro
momwons, raindebi rom oxraven da tirian, roca TavianT mijnurebs Sordebian. xandaxan ise
Zalian mebralebian, rom TviTon mec tirils movyvebi xolme.
    _ im raindebis tirili, rom Tqvens gamo iyos, _ hkiTxa doroTeam, _ maSin didxans ar
atirebdiT da nugeSs scemdiT, ara, qalbatono?
    _ swored ar vici, ras vizamdi, _ miugo qalma, magram im mijnur qalebSi bevri iseTi
gulqvaa, rom raindebic ki Zu vefxvebs, afTrebs da sxva cud saxels arqmeven maT. ieso
macxovaro! ra gulqvani da uguloni unda iyvnen is qalebi, rom iseTi patiosani kacebi iqamdis
miiyvanon, rom kvdebodnen an Wkuaze cdebodnen. ar mesmis, ise rad Cadian: Tu
gonierebiTa da mokrZalebiT mosdiT da ar surT saxeli gaitexon, ara sjobia TavianT raindebs
miTxovdnen? maTac xom amis meti ara undaT ra?
    _ xma Caiwyvite, gombio! _ Seutia mefundukes colma. _ egonebaT mag saqmeebisa
bevri ram gagegeba; Sens xanSi bevris codna da laqlaqi rigi da wesi rodia.
    _ batoni SemekiTxa da rogor SeiZleba ar vupasuxo! _ uTxra qalma.
    _ axla kmara, maspinZelo, _ uTxra mRvdelma mefundukes _ aba is wigngni
gvaCveneT, minda vnaxo ra wignebia?
    _ batoni brZandebiT, _ miugo mefundukem; Tavis oTaxSi gavida, erTi Zveli daketili
yuTi gamoaTria da iqidan sami sqeli, didtaniani wigni da ramdenime koxta xelnaweri amoiRo.
mRvdelma wignebs sinjva dauwyo da erTi aRmoCnda `don sironxilio Trakieli~ meore
`felismarte hirkaneli~ da mesame `didi kapitnis gonsalo ernandes kordovelis
istoria da diego garsia de peredesis Tavgadasavali ~. pirveli ori wignis saTauri rom
waikiTxa mRvdelma, uTxra dalaqs:
    _ codva ar aris, axla don kixotis Zmiswuli da saxlis gamge aq rom ar arian?
    _ uimaTodac movaxerxebT bakSi mag wignebis aqedan gadasrolas, _ uTxra dalaqma
_ an ki ra Sors mivdivarT, ai am buxarSi SevuZaxoT, barem cecxlic anTia.
    _ rao? eg wignebi unda SeuZaxoT buxarSi? _ wamoaZaxa mefundukem.
    _ mxolod es ori, _ miugo mRvdelma _ `don sironxilio ~ da `felismarte~.
    _ radao, mere? gana eg wignebi eretikulia an flegmaturi? _ ikiTxa mefundukem.
    _ uTuod sqizmatikuri gindodaT geTqvaT da ara flegmaturi? _ gauswora dalaqma.
                      186
    _ Tundac egre iyos, _ miugo mefundukem. _ Tu romelime wignis dawva aucilebelia,
isev `didi kapitani~ da `diego garsiaa ~ daswviT, imitom, rom umal sakuTar Svils
gavimeteb dasawvavad, vidre romelime maTgansa.
    _ Zmao Cemo, _ uTxra mRvdelma, _ es wignebi siregveniT da sisuleliT arian savse.
`didi kapitnis~ ambavi ki WeSmaritebaa. is saxelovani sardlis gonsao ernandes kordovelis
namdvil Rvawlsa da saqmeebs agviwers. mas Canebuli da mravali gamarjvebiT mTels
qveyanaze didi kapitnis saxeli daumsaxurebia da es didi saxeli mis metsac aravis
ekuTvnis, xolo diego garsia de peredesic patiosani raindi iyo da masTanve didi mxedari,
estremaduris qalaq truxiloSi dabadebuli; amas garda igi Tavis saocari RoniTac iyo
SesaniSnavi, magaliTad, wisqvilis dolabs erTi TiTis minanebiT Turme aCerebda, rac unda
gaCqarebul trialSic yofiliyo. erTxel xmalamoRebuli mTeli didi laSqrisagan martodmarto icavda
xids, da saerTod kidev iseT sazRapro saqmeebs Cadioda, rom Tu yvelaferi es TviTonve ar
moeTxro da ar aewera aznaurisa da sakuTari istorikosis TavmdablobiT, aramed es sxva
vinme Tavisufali da miudgomeli mowmisaTvis miendo, _ maSin igi gmiruli RvawliT heqtorebs,
aqilevsebs da rolandebsac ki daCrdilavda.
    _ Zalian ar gagkvirvebiaT? eg sakenki bebiaCems dauyareT! _ daiZaxa mefundukem.
_ didi ram kia wisqvilis dolabis gaCereba? felismarte hirkanelis ambavi waikiTxeT, ra
sweria? xuTi goliaTi erTi xmlis SemokvriT Suaze gauCexia, ise dauCexia martos, TiTqos
Talgamisagan yofiliyvnen gakeTebulni. erTxel kidev Tavidan fexebamde SeiaraRebul mTel
did laSqars, milion eqvsasi aTasi jariskacisagan Semdgars, dascemia da sul cxvris farasaviT
mimoufantavs. im saxelovan vaJkac don sironxilio Trakielze raRas ityviT, romelic iseTi
mamaci da gambedavi raindi yofila, rogorc wignSi sweria? erTxel Turme zRvaSi micuravda
da uceb wyalSi uzarmazari cecxlismfrqveveli gveleSapi daunaxavs, arc ucivebia, arc
ucxelebia, zed Sextomia, mis zurgze gadaulajnia da qerqian kiserSi ise magra wauWeria
xelebi, rom gveleSaps Tavis dasaRwevad meti Rone ar hqonia, zRvis Zirs daSvebula da,
radgan rainds misi xelidan gaSveba arasgziT ara ndomebia, isic Tan Cahyolia. zRvis Zirs rom
Casula, mSvenier sasaxleSi ki amouyvia Tavi, sagangebo ram walkotiT SemkulSi: gveleSapi
kidev saucxoo moxucad gadaqceula da raindisTvis iseTi sityvebi uTqvams, adamiani Turme
smeniT ver dastkbeboda. Tqven rom gaigoT mere, rainds ra uTqvams gveleSapisTvis
siamovnebisgan swored gagiJdebiT. Tqveni didi kapitani da diego garsia, me, rom mkiTxoT,
masTan cal fuladac ar Riran.
    es rom doroTeam moismina, kardenios wasCurCula:
    _ mgonia, es mefunduke Cven don kiotze Sors aris wasuli da advilad gauwevs mas
amxanagobas.
    _ mec egre mgonia, _ upasuxa kardeniom; _ rac ki ram Tavis wignebSi amoukiTxavs,
hgonia, yvelaferi namdviliao da swored ise momxdara, rogorc aRweriliao; winaaRmdegs
fexSiSveli karmelitebic ver daajereben.
    _ gamigoneT Zmao Cemo, _ uTxra mRvdelma mefundukes: _ qvveyanaze arc
araviTari felismarte hirkaneli yofila, arc don sironxilio Trakieli da arc sxva vinme maTi msgavsi
vaJbatoni raindebi, vinc ki Tqvens wignebSi arian aRwerilni. yvela es sicruea da zRaprebia,
moclili mjRabnelebisagan ganzrax SeTxzuli, rom maTs kiTxvaSi Cvenc ise gavataroT dro
rogorc Tqven, Tqvenive sityviT, momklebTan atarebT xolme dros, magram WeSmaritebas
geficebiT, eg raindebi arc rodisme yofilan qveyanaze da arc is saxelovani saqmeebi da sigaje
CaudeniaT, rasac maT axveven Tavs.
    _ eg laTaiebi me ar minda, sxvas uambeT; girCevniaT enis mosaqaveblad sxva ram
moZebnoT salaparako, RvTis madliT bavSvi ara var da arc mTlad lenCi, xuTamdis daTvla
kargad SemiZlia, fafa fufa aRar meWirveba. gasaocaria, Tqvenma mzem! gindaT
damarwmunoT, viTomc rac wignebSi sweria, sul sicrue da sisulelea, is ki gaviwydebaT, rom
is wignebi samefo saTaTbiros nebarTviT arian dabeWdilebi; yvela eg rom sicrue yofiliyo, is
                       187
saTaTbiro, mgonia, nebas ar miscemda imdeni ram brZola da mojadoeba daebeWdaT, _ kaci
rom kiTxulobs, swored Tavbru exveva.
    _ aki weRanac mogaxseneT, Zmao Cemo, _ gaawyvetina mRvdelma, _ rom eg yvela
imisTvis aris daweril, rom moclil dros gaverToT da guli gadavayoloT. rogorc rigianad
mowyobil sazogadoebaSi Wadrakis, burTisa da biliardis TamaSia nebadarTuli, raTa dro
gaataros, visac saqmis gakeTeba ar SeuZlia, an ara surs, swored aseTi wignebis beWdvisa
da gayidvis nebas rTaven _ xalxi gaerTos da dro gaataroso, gana fiqrad mouva vismes iseTi
beCavi da miamiti adamiani moipovebodes, rom es zRaprulad naTqvami Tavgadasavlebi
namdvil ambad miiRos? dro rom mqondes da msmenelnic myavdnen, dawerilebiT
vuambobdi, Tu ra aklia saraindo wignebs, rogor unda daeweraT isini, rom imaTi kiTxva
sasiamovnoc yTfiliyo da sasargebloca. mainc imedi maqvs odesme SemTxveva momecema
am saganze TvalsaCino pirebs movelaparako. manam ki, batono maspinZelo, Cems sityvas
erwmuneT, gqondeT eg Tqveni wignebi, mxolod mimaleT sadme, magaTi sicrue da simarTle
SeigeniT da RmerTi iyos Tqven mwyalobeli, me mxolod imis meSinia, Tqvenc Tqveni stumari
don kixotiviT cal fexze koWloba ar daiwyoT.
    _ magaze ki nuras ukacravad, _ miugo mefundukem, _ RvTis madliT jer ise ar
gavsulelebulvar, mogzauri raindoba daviwyo. kargad mesmis, rom axla is aRar aris, rac
uwin yofila, rodesac is Cinebul raindebs, rogorc weren, mTeli qveyana fexqveS hqoniaT.
    sanCom am saubris bolos Semouswro da Zalian gaukvirda, Tanac Sewuxda, raki
moismina, mogzauri raindobas dro wavidao, da saraindo wignebi sicruiTa da sisuleliT arian
savsenio. gunebaSi bejiTad gadawyvita      Tavis batonis mogzaurobis dasasrulisaTvis
moecada da, Tu is mogzauroba, rogorc imedi mqonda, is ar dabolovdeboda, maSin Tavis col-
SvilTan dabrunebuliyo da isev Cveulebrivi SromisaTvis mieyo xeli.
    amasobaSi mefundukem wignebis yuTis gatana daapira, magram mRvdelma Seayena
igi.
    _ moiTmineT, _ uTxra man, _ aba maCveneT eg ra wignia, mSvenieri xeliT rom aris
naweri.
    mefundukem yuTidan xelnaweri amoiRo da mRvdels miawoda. es iyo rva Tabaxiani
rveuli; saTauris furcelze msxvili asoebiT ewera: `ugunuri cnobismoyvris ambavi ~.
mRvdelma sami-oTxi striqoni waikiTxa da daiZaxa:
    _ amis saTauri ise momwons da ise macdunebs, rom mTeli moTxrobis wakiTxva
momesurva.
    _ kargsac inebebT, Tqveno Rirsebav, _ upasuxa mefundukem, _ bevr Cems stumars
waukiTxavs es rveuli da Zalianac moswonebia; bevrsac uTxovia, magram verasgziT ver
davuTme; amasTanac imedi maqvs, patrons davubruno, visac es yuTi darCa aq wignebiT da
qaRaldebiT. ra vici, egeb rodisme dabrundes da, Tumca gulaxdilad rom mogaxseno, am
romanebis daTmoba Zalian meZneleba, mainc davubruneb, _ marTalia mefunduke var,
magram qristiani kaci gaxlavar.
    _ diax, Cinebulad brZaneb, Cemo megobaro, _ miugo mRvdelma, _ magram, _ Tu
moTxroba rigiani gamodga, xom nebas momcemT CemTvis gadaviwero?
    _ didi siamovnebiT, _ upasuxa mefundukem.
    manam eseni laparakobdnen, kardeniom ramdenime striqons gadaavlo Tvali, masac
Zlier mowona da Semdeg mRvdels sTxova _ moTxroba xmamaRla waekiTxa.
    _ siamovnebiT, _ uTxra mRvdelma, _ Tuki aq mbrZanebelni am dros Zils kiTxvas
amjobineben.
    _ CemTvis ukeTesi dasveneba iqneba oriode saaTi am moTxrobis kiTxvas davugdo
yuri, _ Tqva doroTeam. _ mRelvarebisagan mainc sruliad ver davmSvidebulvar da imedi ara
maqvs male dameZinos.
    _ maS Tu egrea, siamovnebiT wagikiTxavT, _ miugo mRvdelma, _ Tundac marto
                     188
cnobismoyvareobisaTvis da iqneb is cnobismoyvareoba arc gagvicruvdes da kmayofilic
davrCeT.
   dalaqma nikolasma da TviTon sanComac agreTve wakiTxva sTxoves mRvdels. raki
darwmunda, rom moTxrobis wakiTxviT yvela iqmyofT da TviTon masac asiamovnebda da
masTan imedic hqonda _ Sroma tyvilad ar Cauvlida, mRvdelma Tqva:
   _ maS Tu asea, yuradRebiT mismineT, moTxroza ase iwyeba:                    Tavi XXXIII

          sadac moTxrobilia `ugunuri cnobismoyvaris ambavi~

    italiaSi, toskanis provinciis Cinebul da mdidar qalaq florenciaSi, odesme ori kargi
gvareulobis aznauri cxovrobda: anselmo da lotario. am ymawvilkacebs erTmaneTTan iseTi
mtkice megobroba hqondaT, rom vinc ki maT icnobda, yvelani erTmaneTis Zmobilad
Tvlidnen. orniv axalgazrdebi iyvnen, ucoloni, amasTan erTi wlovanebisa da erTnairi
xasiaTisani, da es garemoeba sakmao iyo, rom erTmaneTTan megobroba da siyvaruli
hqonodaT, Tumca anselmos sazogdoebaSi triali da mijnurobis saqme ufro arTobda, xolo
lotario ufro nadirobas ewyoboda. mainc Tuki SemTxveva moiTxovda, anselmo lotarios
Seqcevas advilad ayveboda xolme, lotarioc Tavis nadirobas anselmos Seqcevaze advilad
Seicvlida xolme. amgvarad, maTi survilebi erTmaneTs ise eTanxmebodnen, rogorc ori
erTnairad kargad momarTuli saaTis isrebi TavianT moZraobaSi erTmaneTisaga arafriT
gansxvavdebian.
     anselmos erTi mSvenieri, keTilSobili florencieli qali Seuyvarda. es qali iseTi
pativcemuli mSoblebis asuli iyo da TviTonac iseTi znisa da Rirsebis pdroni, rom anselmom
Tavis megobris nebarTviT da mowonebiT, uromlisodac arafers ar akeTebda, misi colad
SerTva ganizraxa da qalis patronebTan Suakacoba TviT lotariom ikisra. manac es
Suakacoba ise kargad da megobris gunebisad aRasrula, rom anselmo mokle xanSi Tavis
mijnuris patroni Seiqna, xolo kamilac im denad kmayofili iyo misi colobisa, rom RmerTsa da
am netarebis mizezs lotarios amisTvis mudam madlobas uZRvnida.
     qorwilis wina dReebSi lotario Cveulegisamebr daiareboda anselmos saxlSi, ra aris,
amiT Tavis megobrisaTvis mometebuli pativi eca. magram raki qorwilis dReebi gaTavda,
milocvebic daasrules da stumrebic wavid-wamovidnen, maSin lotariom megobarTan siaruls
TandaTan mouklo. rogorc gonierma da mofiqrebulma kacma ifiqra, rom colian megobarTan
ase xSirad siaruli, rogorc ucolosTan, aRar SeiZleboda. Tumca gulwrfel megobrebSi raime
eWvis aReba usafuZvlo iyo, mainc icoda, rom qmris guli saTuTia da grZnobieri da ara Tu
megobrisagan, aramed TviTon RviZli Zmisaganac SeuZlia ganawyendes.
    Tumca anselmo colis trfobiT Zalian iyo garTuli, mainc lotarios Tavisadmi gulis ayra
male SeniSna. yvedreba dauwyo lotarios da arwmunebda, rom Tavis dReSi colis SerTvas ar
ganizraxavda, Tu scodnoda, es garemoeba maT erTmaneTs daaSorebda. anselmo
eubneboda, Cems cols mxolod mesame pirad vTvli Cveni erTmaneTis ufro mtkice
SekavSirebisaTviso da tyuilubralod sifrTxile da raRac qveyniuri wesis mimdevroba Cveni
Zmobis gamqarwyleblad ar unda Seiqneso. amasTanave arwmunebda, rom misi colisTvisac
didad sasiamovno iqneboda im kacis xSirad stumroba, romelic misi gabednierebis mizezad
Seiqna, da rom kamilac Sewuxebuli da gakvirvebulia maTi aseTi daSorebisa, radgan orives
uwindeli wrfeli megobroba gagonili hqonda. erTi sityviT, anselmo yvela RonisZiebas
xmarobda uwindeli ganwyobileba aRedgina da Tan arwmunebda, uamisod misi bedniereba
sruli ver iqneboda.
                      189
     yvela am sabuTebze lotariom iseTi gonivruli pasuxi misca, rom anselmom srulebiT
irwmuna megobris keTili ganzraxva, da, bolos, rogorc iyo, piroba daadebia, lotarios yovel
dResaswauli dRes da amas garda kidev kviraSi orjer esadila masTan. piroba ki misca
lotariom, magram mainc gadawyvetili hqonda ise moqceuliyo, rogorc misi megobris pativis
dacvas mouxdeboda, radgan misi kargi saxeli da pativi Tavisaze Zvirad miaCnda. is fiqrobda,
da diax sabuTianadac fiqrobda, rom lamazi colis patroni qmari iseve frTxili unda iyos Tavis
megobrebis arCevaSi, rogorc agreTve sifrTxile marTebs Tavis colisTvis tol amxanagebis
amorCevaSic: imitom, rom, ra ganzraxvac saydarSi ver moxerxdeba, anu seirnobis dros, an
sxva sazotado adgilas, is ganzraxva, meti ndobiT mosili, toli-qalis anu naTesavis saxlSi
advilad xerxdeba. lotario imasac fiqrobda: yvela coliani kacisTvis erTguli megobari aris
saWiro, rom Secdomilebas umxeldes xolmeo. radgan mometebul nawilad moxdeba qmari
metismeti siyvarulisgan anu sifrTxiliT _ cols ar vawyeninovo _ mis cuds ver amxels, ver
etyvis: `Cemo sicocxlev, egre nu izam, ase hqeni~. am gaqirvebaSi Svela, lotarios azriT,
mxolod erTul mggobars SeeZleboda. magram sad moipoveba aseTi wrfeli, patiosani da
erTguli megobari? amgvari megobari sxva vin iqneboda anselmosTvis, Tu ara TviTon lotario,
ise bejiTad rom zrunavda Tavis megobris patiosnebis dacvas da aTas mizezs igonebda,
oRond aRTqmul dReebSi masTan misvla Tavidan aecilebina. igi amiT cdilobda uqmi
TvalebisTvis da boroti enisaTvis masala ar mieca _ mdidari da lazaTiani ymawvili kacis
(rogorc TviTon egona) mSvenier kamilasTan xSiri siarulis gamo Worebi ram gaemarTaT.
marTalia, im qalas keTilzneobas veraviTari boroti miTqma-moTqma ver SebRalavda, mainc
ara surda, eWvi rame SeetanaT imaze. anselmosTan sasiarulo dReebs lotario xSirad sxva
saqmes axmarebda da Tan imiT ixdida bodiSs, rom is saqmeebi saCqaro aRsasrulebeli iyo.
am garemoebis gamo, roca ki erTmaneTs Sexvdebodnen, anselmosa da lotarios salaparako
is iyo, rom erTi sul ayvedrida da meore Tavs imarTlebda.
     erTxel qalaqgareT seirnobis dros anselmom xelixel gauyara lotarios da Semdegi
laparaki daiwyo:
     _ Cemo megobaro lotario, Sen, ueWvelia, imas ara fiqrob, rom me RvTis umaduri viyo
yvela im wyalobisaTvis, rac man mommadla; im bunebiTi niWisa da amqveyniuri
sikeTisaTvis, riTac man damajildova da metadre im udidesi wyalobisaTvis, rom Seni Tavi
megobrad gamiCina da kamila meuRled momca, _ es ori saunjeni, romelnic Tu Sesaferisad
ver miyvaran, imdenad mainc arian CemTvis sayvarelni, ramdenadac amisaTvis Zal-Rone
Semwevs, amasTan keTalSobili mSoblebis Svili var. magram ra gamovida! yvela amqveyniuri
bednierebis patroni sicocxles ise mivaCanCaleb, viT kaci mwuxare, davrdomili da uimedo, da
Cemze usacodavesi am wuTisofelSi, veWvob, Tu sxva kidev vinme moipovebodes, es
ramdenime xania erTi ucnauri, axirebuli survili mawevs gulze. iseTi ucnauri, rom TviTonve
mikvirs da umaduri var Cemi Tavisa: minda qveyanas da Cems Tavsac davumalo es survili,
magram veras gziT ver momixerxebia! sul erTia, is mainc gamomJRavndeba, da radgan Seni
megobrobis imedi maqvs, vici, Cemi gankurnebisaTvis Sens mzrunvelobas ar momkleb,
ecdebi, kvlav damibrundes bedniereba da Cemi sixaruli ise sruli Seiqnas, rogorc axla, Cvmive
gadareulebis mizeziT, guli mwuxarebiTa maqvs aRsavse. amitom minda gagityde da Cemi
Semawuxebeli survili Segatyobino.
     anselmos laparaks lotario gulmodgined ismenda da gaocebuli iyo, Tu aseTi grZeli
winasityvaoba ras moaswavebda. amaod cdilobda mixeedriliyo _ ra survili unda yofiliyo iseTi,
rom misi megobris sulis mSvidoba ase Zalian aeria, magram namdvils mainc ver mixvda. bo-
los aTasgvari eWvebisagan rom Cqara gamosuliyo, lotariom uTxra anselmos: Seni gulis
saidumlos rom egre kilokavad meubnebi, eg megobrobis Seuracxyofaao, radgan nacadi
megobrisagan kaci yovelTvis unda moelodes an survilis misaRwevi gzis maCvenvbels
rCevas da anu kidev saxsars im survilebis miRwevisaTviso.
     _ marTals ambob, _ upasuxa anselmom, _ da imitom gagitydebi da getyvi, ra survilic
                      190
mawuxebs. es is survilia, rom minda Sevityo, marTla iseTi erTguli da keTilzneobiania kamila,
rogorc es meCeeneba? me amas ver virwmuneb, vidre amas ar gamovcdi da is gamocda ar
gamoaCens Cemi colis zneobis sispetakes ise, rogorc oqros siwmindes cecxli gamoaCens
xolme. me darwmunebuli var, Cemo megobaro, qalis saTnoeba maSan gamoCndeba,
rodesac mas gansacdels miayeneben. mxolod is qali unda vcnaT keTilsaTnoianad, romelic
arc mudaras ayveba, arc cremlebs, arc saCuqrebs da arc motrfeTagan daJinebul devnas.
viTom ra didi Rvawlia qalisTvis, _ ganagrZobda is, _ Tu zneobiT ar ecema, rodesac
SemTxveva ara aqvs dacemisaTvis? rodesac marto imitom ar Ralatobs qmars, rom aTasi
Tvali udarajebs mis yofaqcevas da yvela cdunebas aridebs mas? rodesac masTanave isic
icis, rom Ralatis pirvelsave ganzraxvas qmari mas sicocxled dausvams? gana im qals,
romelic keTilzneobiani marto imitom aris, rom SiSi aqvs, an cdunebis SemTxveva ar eZleva,
SeiZleba iseTi pativi vceT, rogorc im qals ekuTvnis, vinc yvela cdunebis maxes gaglejs da
yovelgvari trfobisagan Seuryeveli darCes, es kiTxvebi erTierTmaneTze mebadebian da ise
mawuxeben rom gadavwyvite kamilas iseTi kaci mivuCino gamomcdelad, rom misi siyvarulis
Rirsi iyos. Tu am cdunebidan, rogorc imedi maqvs, gamarjvebuli gamova, maSin Cems Tavs
ubednieres kacad CavTvli amqveynad da vityvi: CemTa survilTa sawyauli pirTamde aRivso
da bedma iseTi saTno meuRle marguna-meTqi, romelzedac brZenma Tqva: `vin ukve hpovos
igi?~. Tundac es gamocda mis sasargeblod ar dabolovdes, maSasadame, arc Cems
sasargeblod, maSin imiT viqnebi dakmayofilebuli, rom Cemma eWvebma ar momatyues, da
es momcems Rones am bediTi gamocdis yvela Sedegi vaJkacurad avitano. am ganzraxvis
winaaRmdeg rac unda miTxra, mainc Cems wadils ver gadamaTqmevineb. axla amas gTxov,
Cemo megobaro lotario, am gamocdis iaraRad Sen gaxde da amiT Cemi survilic amisrulo da
eWvebic gamiqarwylo. moqmedebisaTvis Semixvevas da yvela im saSualebas mogcem,
rasac ki saWirod davinaxav, rom patiosani, namusiani, wrfeli, da uangaro qali Searyio. am
Znel saqmes ufro imitom gandob Sen, rom vici, Tu kamila Sengan damarcxebuli iqneba,
mainc gamarjvebis sazRvars ar gadaxval da mxolod imas damanaxveb, Tu sadamdis
SegeZlo Seni gamarjvebis mayvana. amgvarad me Seuracxyofili viqnebi wadiliT da ara
moqmedebiT, da radgan es Seuracxyofa Cven orTa gulSi iqneba damarxuli, ise mZimed
aRar daawveba Cems guls. Cemo megobaro! Tu gsurs im sicocxliT vstkbebode, rac imis
Rirsia, rom sicocxle ewodos, maS axlav dauyovnebliv daiwye mijnurobis laSqroba, magram
zantad akrZalviT ki ara, aramed im gulmodginebiTa da grZnobiT, rogorc me msurs da
rogoriTac ufleba maqvs Seni megobrobisagan movelode.
    ase laparakobda anselmo, xolo lotario xmagakmendili usmenda mas da, rom gaaTava,
jer didxans daSterebiT da gaocebao cqera dauwyo, TiTqos rame saocarsa da unaxav sagans
SeaCerdao, da bolos uTxra:
    _ anselmo! ar mjera, rom, rac miTxar, xumroba gaSvebiT meubnebode, Torem yurs
arc ki dagigdebdi. me is mgonia, an Sen ver micnob, an me ver gicnob, magram ara, Sen
Zalian kargad ici, rom me lotario var, da arc Tu Sen gaqvs eWvi rom Sen anselmo xar;
magram, saubedurod, mgonia, rom Sen uwindeli anselmo aRara xar da mec uwindeli lotario
aRar ggonivar. rac axla Sen miTxar, im anselmosgan gagoneba ucnauria, romelsac me uwin
vicnobdi, da rasac Sen mTxov, ar SeiZleba im lotarios mosTxovo, romelsac uwin icnobdi.
nuTu dagaviwyda poetis sityvebi, rom keTili megobrebi gamocdian TavianT megobrebs da
maT daxmarebas usque ad aras-s mimarTaven, rac imas niSnavs, rom araviTar megobrebs ar
SeuZliaT megobrobas is mosTxovon, rac RvTis mcnebis winaaRmdegia! Tu warmarTi iyo am
azrisa, maS Cven, qristianebs, gana Zval-rbilSi ar unda gvqondes gamjdari es rwmena, Cven,
romelTac viciT, rom araviTar adamianur grZnobas RvTaebrivi grZnoba msxverplad ar
Seewireba? nuTu ar dameTanxmebi, Cemo megobaro, rom Tu adamiani megobruli
movaleobis gulisTvis RvTisadmi movaleobas iviwyebs, is mainc unda iyos, rom es daviwyeba
marto maSin moxdebodes, rodesac megobris patiosnebisa anu sicocxlis dacvam moiTxovos,
                      191
Tu ara, ras ityvian im kacze vinc Tavis saRvTo movaleobas daarRvevs, aqao da imis
megobars moeprianao? aba, erTi miTxari, ra aris gansacdelSi: Seni sicocxle, Tu patiosneba?
es unda vicode, rom, rasac Cemgan iTxov, is sazizRari saqme ufro Tamamad vikisro.
    _ arc sicocxlea Cemi gansacdelSi, arc patiosneba, _ upasuxa anselmom.
    _ maS, rogorc gatyob, _ uTxra lotariom, _ Sen ginda Sevecado, rom sicocxle
wagarTva da pativic agyaro, da rogorc Sen gizam amas, ise Cems Tavsac ase davmarTo;
patiosnebas Tu agyri, maS sicocxlec wagerTmeva, radgan gaupatiurebuli kaci mkvdarze
uaresia. da Tu Seni ubedurebis iaraRad me gavxdebi, maSin mec upatiosno Seviqnebi da,
maSasadame, mec mkvdars unda davemsgavso; Seni daRupviT Cemi Tavic davRupo.
Cemo megobaro, aba moTminebas mieci Tavi da Cemi pasuxi moismine, Tu winaaRmdegi
ram geqneba saTqmeli, moeswrebi, dro bevri gvaqvs.
    _ Tanaxma var, Tqvi, rac gsurs _ uTxra anselmom.
    _ anselmo, me mgonia, Sen amJamad im Wkuazeda xar, ra Wkuazedac mavrebi ari-
an mudam, rom imaTi sarwmunoebis sicrues verafriT ver daumtkiceb verc saRvTo werilis
sabuTebiT da verc saR msjelobaze damyarebuli mosazrebiT. maT cxadi, ueWvo, sagrZnobeli
sabuTebiT unda elaparakos kaci, ra sabuTebis eWvi da uaryofa ar SeiZleba; magaliTad,
imgvari sabuTebiT, rom or tol sagans Tanaswori nawilebi rom moaklo, isev tolni
darCebiano; magram radgan sityvierad aseT WeSmaritebasac ver gaagebineb (rogorc es
xSirad xdeba), aramed saWiroa, dauReWo, da pirSi Caudo, amitomac SeuZlebelia isini Cveni
sarwmunoebis WeSmariti swavliT gaanaTlo. rogorca vxedav, anselmo, SenTvisac amgvari
Cagonebaa saWiro. Sens gulSi rom survili gaCenila, ise Sors aris saR msjelobasTan, rom
Cveulebrivi wesiT Seni uWkuo ganzraxvis damtkiceba Cems mxriv tyuili dros dakargva
iqneba. unda gamogityde, rom mindoda cotaxnobiT mainc dametovebine mag
mdgomareobaSi da miT mag Seni giJuri ganzraxvisaTvis damesajne, magram megobroba
ase mkacrad mopyrobis nebas ar maZlevs da imas mavalebs, mag ufskruls mogaSoro
rogorme, gadavardnas rom miaswrafvi. Sen dasarwmuneblad, rom marTals vambob, gTxov
Wkvianurad moiqce da Semdeg kiTxvebze mipasuxo: Sen ar ambob, samijnuro devna
namusian qals unda davuwyo? Sen ar meubnebi, patiosani qali gavaupatiuro? uangaro qali
saCuqrebiT movisyido? dasasrul, Sen ar meubnebi, samsaxuri gavuwio qals, romelic
aravisgan ar iTxovs samsaxurs? Tu darwmunebuli xar, rom Seni coli namusiania, uangaro,
patiosani, maS, neta vicode, sxva raRa ginda? Tu darwmunebuli xar am gansacdelisagan
gamarjvebuli gamova, erTi miTxar, amiT is ras moigebs? am gamocdis Semdeg gana
ukeTesi Seiqneba? orSi erTi unda iyos: an eWvi gaqvs Seni colis patosnebaSi, an TviTon
Sen ar ici, ra ginda. Tu mis patiosnebis eWvi gaqvs, gamocda raRas giSvelis? ise moeqec,
rogorc zneobadacemuls dedakacs Sehferis. magram, Tu igi marTla iseTi patiosani da
saTnoiania, rogorc ggonia, maSin xom ugunurebaa WeSmaritebis gamocda, radgan amiT
WeSmaritebas ara miemateba-ra. maS, aba moifiqre, Seni survili ucnauri da sasacilo ar aris?
vnebis mets gana mogitans rasmes, miT ufro, rom es ambavi windauxedavi da aragonivrulia
da magis Casadenad mizezi srulebiT ara gaqvs. anselmo! qveyniurs Rvawls adamiani an
RvTis gulisTvis Caidens, anu qveyniuri ram sargeblobisaTvis da an kidev orivesTvis erTad.
wmidaTa saqmeni _ RvTis sadideblad Cadenili Rvawlia im adamianTagan, romelTac surT
amqveynad angelozebrivi cxovreba igrZnon. miwieri sargeblobisTvis Cadenili saqmeni_im
adamianTa saqmea, romlebic unapiro zRvebze mimocuraven, ucxo qveynebSi mimovlen,
civsa da cxels haers ar eridebian, raa simdidre SeiZinon. dasasrul, RvTis sadideblad da
qveynis sasargeblod Cadenili saqmeni _ es mxedarTa Rvawlia, romelnic mtris simagreSi
zarbaznad yumbarisagan mcireoden Sengreul xvrels dainaxaven Tu ara, mswrafl, im surviliT
gatacebulni, rom sarwmunoeba daicvan, Tavis ersa da mefes samsaxuri gauwion, Tamamad
da uSiSrad ieriSi miaqvT cixeze da imas aRar dasdeven, rom pirdaRebul sikvdils win
efeTebian. ai es saxelovani saqmeebia mxolod, rom adamiani pativiT da didebiT Caidens
                      192
qveynis sasargeblod, yvela gaWirvebisa da SiSis miuxedavad, magram Sen rom saqmes
apireb, miT verc saxelovani Seiqnebi, verc simdidre mogemateba da verc wmidanobas
daimsaxureb; is saqme arc SenTvis iqneba sasargeblo, arc RvTisaTvis da arc xalxisaTvis.
misi mogeba Sen verafers Segmatebs, xolo wageba ki ganukurnebels sasowarkveTilebaSi
Cagagdebs... verc is mogcems rame nugeSs, rom Sens ubedurebas saidumlod daimarxav
gulSi. SenTvis imis codnac sakmao iqneba, rom guli dagebzaros da mTeli sicocxle
CageSxamos. Cemi sityvebis WeSmaritebis dasamtkiceblad saxelovani poetis luiji tansilos
poema `wmida petres cremlebidan ~ Semdegi unda mogagono:

       imata sevdam da gamZafrda qejna sindisis,
       rom petrem igrZno ganTiadis moaxloeba,
       zogjer Tumc kacis Secodeba aravin icis, _
       guls sinanuli TavisTavad ganewoneba.

       ra saWiroa aq sxvaTagan kicxva, braldeba?
       sindisis qejna saTno gulSi TviT ibadeba,
       codvas mtanjveli sinanulic mudam Tan mosdevs,
       Tund ca da miwa ar xedavdes am siborotes.

     veraviTari saidumlo ver gixsnis, anselmo, mwuxarebisagan. Sen mudam im cremlebiT
ki ar itireb, TvalTagan rom dagedineba, aramed gulidan gadmogCqefs sisxlis cremlebi. im
cremlebiT, ra cremlebiTac Cveni poetis sityviT, cnobils gulubryvilo eqims utiria, rodesac TasiT
gamocdis saSualebiT im saidumlos gageba ganuzraxavs, ra saidumlos gagebasac
keTilgonierma ronaldom Tavi aarida. es ambavi, marTalia, poeturi gamogonebaa, mainc azriT
savsea. da urigo ar iqneba Cvenc magaliTad gamogveyenebia. erTsac getyvi rasme, egeb
iman mainc agixilos Tvalebi da mag Seni giJuri survilis aRsrulebis xalisi dagikargos.
warmoidgine, anselmo, RmerTsa da beds mSvenieri ram briliantis patronad rom gaexade,
Zalian sastik javairCs rom eqo igi da yvelas erTxmad eZaxna _ wylianobiTa da elvarebiT
imdenad sagangeboa, ramdenadac ki SeiZleba sagangebo gyos Zvirfasi Tvalio, amasTan
Senc rom imave azrisa yofil iyav, erTi miTxar, iseTi windauxedavi survili mainc gagivlida
TavSi zindanze dagedo da CaquCio gvecadna, marTla ise magaria Tu ara Zvirfasi Tvali,
rogorc meubnebiano? amgvaris gamocda rom aetana Tvals, gana amiT an elvareba
miemateboda an fasi? piriqiT, rom gatexiliyo (rac advili mosalodnelia) xom mTels Sen
simdidres dakargavdi da masTan ugunuris saxelsac daimsaxurebdi. Cemo megobaro!
qveynis TvalSi da Sens TvalSiac eg Tvali patiosani kamilaa. axla TviTon ifiqre, ra sisulele
iqneba Sengan, im garemoebaSi Caagdo, rom misi gatexa SeiZlebodes: Senma colma rom
misda miyenebuli gansacdeli aitanos, miT xom ukeTesi ar Seiqneba; da Tu daeca, aba,
manam dro gaqvs, axlav ifiqre, ra moelis im gaupatiurebul qals; maSin gana is azri ar
dagtanjavs, rom TviTon Sen, ganzrax, mofiqrebiT, isica da Seni Tavic daRupe? nu iviwyeb,
rom qveyanaze patiosan dedakacze Zvirfasi ara aris-ra; dedakacis patiosneba ki imaSi
mdgomareobs kargi azrisani iyvnen imaze da am mxriv ki Seni coli metad maRla dgas. maS
axla sisulele ar aris Sengan, yvelasagan cnobil WeSmaritebas eWvi daswamo da
gansacdelSi Caagdo? gana ar ici _ dedakaci susti arsebaa? rac ki Rone gaqvs, gansacdeli
unda moarido da yovelgvari maxe moacalo, rom Sig ar gaebas; piriqiT, yvelas saSualeba
unda misce, cxovrebis gzaze mtkice da msubuqi nabijiT vidodes da im sisrules
uaxlovdebodes, rac aklia da risi gvirgvinic aris patiosneba. amis nacvlad maxes ugeb, yvela
RoniT cdilob daeces igi. bunebis mecnierni erTi patara saocari TeTri bewvis mqone cxovels
yaryums eZaxian da amboben, monadireni mis dasaWerad am xerxs xmarobeno: jer
gaigeben sad dadis xolme, im adgils aatalaxeben, daedevnebian da zed im talaxze miagden;
                       193
yaryumi talaxSi arasodes ar Seva da urCevnia mdevnelebs daeWerinos, Tavisufleba da
sicocxle dasTmos, oRond umtvero, TovliviT TeTri balani ar gaisvaros! Cemo megobaro!
patiosani da ubiwo qali yaryumsa hgavs. misi suli Tovlze uspetakesia; da visac unda misi
sispetake bolomdis daicvas, mis siwmindes afasebs, ise rodi unda moeqces, rogorc _
monadireni yaryums. misi   cxovrebis gzaze abezar TayvanismcemelTa saCuqrebisa da
gatacebuli arSiyobis saxed talaxi ar unda mohfinos. vin icis? vaiTu imdeni Zala ara hqondes,
cdunebas gauZlos. yvela aseTi ram unda moaridos kacma da mxolod sikeTis simSveniere da
uzado patiosnebis brwyinva-elvareba unda daanaxos. saTno da erTguli coli Zvirfasi sarkea,
wminda da elvare, TviT msubuqi qSeniTac daubindavi. qals ise unda moeqces kaci, rogorc
wmida ram nawilebs Seefereba _ Tayvani sces da xeli ki ar Seaxos: igi unda daicvas, rogorc
vard-yvavilebiT savse walkoti, romlisac WvretiT datkboba SeiZleba, mowyveta ki akrZalulia:
isic sakmaoa, Tu gamvlel-gamomvlels im walkotis Robidan Wvreta da surnelebiT datkboba ar
daeSleba, dasasruls, erT leqss getyvi zepirad, romeliRac Tanamedrove komediidan
damamaxsovrda. am Cems salaparako sagans metad uxdeba igi. Rrma moxucebuli kaci
urCevs erTi ymawvili qalis mamas, Tavisi qali daketilSi yavdes, bejiTi Tvalyuri adevnos,
gaufrTxildes da, sxvaTa Soris, eubneba:

          qali mogavs saTuT minas,
          da is tydeba _ Tu ar tydeba _
          ar dauwyo Semowmeba,
          RmerTma susti gaaCina.

          ho, gatydeba _ rogorc xdeba,
          magram zogjer WkuaTxeli
          imas amsxvrevs Tavis xeliT,
          rac arasdros gamrTeldeba.

          mjera sibrZne ueWveli.
          Tu Cvens Soris sadme brwyinavs
          danaia, oqros wvimac
          mova misi momnaxveli.

    rac aqamdis giTxari, anselmo, sul Sen Segexeboda: axla ki neba miboZe, Cemzedac
oriode sityva giTxra, da Tu Cemi saubari grZeli gamovides, nu damemdurebi: meti Rone ar
iyo, grZlad unda meTqva, rom Seni Txovnis Tanaxmad labirinTidan gamomeyvane, sadac
gzadabneuli   daexetebi. anselmo, Sen me megobrad mTvli, da, amis mxedavad, Cemi
pativis ayra ki mogindomebia, _ es gana megobruli saqcielia? es kidev cotaa. imasac iTxov
Cemgan, TviTon Sen gagaupatiuro. aba ifiqre, Tu swored ase ar aris? Cemidan daviwyeb.
Cems gaarSiyebas dainaxavs Tu ara kamila, mswrafl usircxvilo da upatiosno kacad
CamTvlis, radgan megobris moRalated damsaxavs. masTanve ifiqrebs, rom raime sisuste
SevamCnie, qarafSuta qalad CavTvale da misi gamijnureba aman gamabedvina, da Tu is
gamijnureba Tavis gaupatiurebad CasTvala, es xom Seni Tavis gaupatiurebac iqneba. xom
kargad ici, colis Ralati qmarsac amcirebs. xalxi rodi kiTxulobs qmaria damnaSave colis
orgulobisa da misma saqcielma Caadenina Ralati Tu ara? ara, xalxs isic eyofa Seityos, TviT
qalma mruSoba Caidina, rom ganusjelad imis qmars Sebralebis magier siZulviliT dauwyos
cqera, Tundac kargad icodes, rom qmari araferSia damnaSave. axlave dagimtkiceb, ratom
aris, rom colis upatiosnoba da Ralati marTla Cirqs scxebs qmars, Tundac araferSi iyos igi
damnaSave da araviTari mizezi ar mieces. imedi maqvs es msjeloba ar mogwyindeba,
radgan igi Sens sasikeTodaa momarTuli. saRvTo werili ambobs: RmerTma rom pirveli kaci _
                      194
adami _ Seqmna, qveyniur samoTxeSi Rrma ZiliT daaZina igi, marcxena gverdidan wibos
Zvali amouRo da im Zvlidan Cveni pirveldeda eva Seqmnao. adams rom gaeRviZa da Tavis
gverdiT dedakaci naxa, SesZaxa Turme: `ai, xorci xorcTagan CemTa da Zvali ZvalTagan
CemTa~. xolo RmerTma uTxra mas `dauteos kacman mamai Tvisi da dedai Tvisi da Seyos
colsa Tvissa da iyvnen orive igi erT xorc~. maSin dadginda wmida saidumlo qorwinebisa da
misi kavSiri ise mtkicea, rom sikvdilis meti veraferi ver daarRvevs. iseTi Zala aqvs am
sakvirvel wmida saidumlos, rom amiT ori adamianis sxeuli erT sxeulad iqceva da imis
msgavsad, rogorc ori suli _ colisa da qmrisa _ xandaxan erT survilSi gamoixateba xolme. da
Tu colisa da qmris sxeulebi erTs Seadgenen, colis sxeulis gamsvreli yvela laqa qmris
sxeulsac gasvris, Tundac rom qmari rogorc weRan vTqvi, masTan SekavSirebul dedakacis
danaSaulSi sul arafriT iyos monawile. fexis tkivils mTeli tani grZnobs, radgan masTan erTad
erT sxeuls Seadgens. am tkivils Tavic grZnobs, Tumca igi fexis tkivilis mizezi sulac ar yofila.
swored aseve colis mwuxarebas qmaric unda grZnobdes, radgan masTan erT xorcs
Seadgens. xom isea rom yovelgvari urigoba colisa Tu qmrisa sisxlisa da xorcisagan
warmodgeba; Ralatic xom urigobaa, maS moRalate colis qmaric, nebauneblieT
gaupatiureblad da Seuracxyofilad unda Seiracxos, Tundac, kidev vityvi, mis SecdomaSi
araferi monawileoba ar mieRos. anselmo! Tvalebi gaaxile da is jurRmuli dainaxe, sadac
Cavardnas lamob imiT, rom Seni ubiwo megobris myudroebis darRveva ginda. Seigne Tu ra
Tavxeduri JinisTvis, ra sacodavi cnobismoyvareobis dasakmayofileblad ginda gaaRviZo
vnebani, kamilas umanko gulSi rom mSvidobianad sZinavT. Seigne, Tu ra mcireodeni
mogebiT, amasTan ra uzomo wagebiT SeiZleba dabolovdes eg Sengan mogonili TamaSoba.
es iseTi wageba iqneba, rom mis gamosaxatavad sityvac ver mipovnia. da Tu yvela Cemi
naTqvami Sens gadawyvetilebas ver mosdreks, maS Seni samarcxvino ganzraxvis
aRmsrulebel iaraRad da Tan, vin icis, Sens samudamo damRupavadac sxva vinme
moZebne; me ki magis aRsrulebaze uars geubnebi, Tundac am uarma CemTvis udidesi
saunje _ Seni siyvaruli kidec damakargvinos.
    patiosanma lotariom amiT daasrula laparaki. anselmo ise SeSfoTebuli da Cafiqrebuli
iyo, rom didxans vera upasuxa-ra, bolos goneba moikriba da uTxria:
    _ Cemo megobaro lotario! xom naxe, ra yuradRebiT mogismine sityva. Sengan
naTqvams magaliTebSi, SedarebaSi da, erTi sityviT, yvela Sens sityvaSi gonivruli msjeloba
vcani da megobruli survili _ keTilze dageyenebine rogorme. dageTanxmebi, rom Seni rCevis
miuxedavad Cemi wadilisken daJinebiT miviswrafvi da cudis gulisTvis keTils uarvyof. magram
ra gamewyoba? warmoidgine, rom me axla iseTive sneulebiTa var avadmyofi, ra sneulebac
gunebanaqcev dedakacs naxSiris, miwis, alizisa da xan kidev iseTi uaresi sagnis Wamas
moasurvebs, rac kargamyof adamians marto erTi warmodgenac ki zizRs geris. maS ar unda
scados kacma Cemi gankurneba? an ki ra Znelia? mxolod gangeb da ise TiTqos daudevrad,
dauwye, Cemo megobaro, kamilas arSiyoba; ra Tqma unda iseTi susti ar aris, pirvelive ieriST
damarcxdes. am msubuqi gamocdiT srulebiT damamSvideb da Tanac im movaleobas
aRasruleb, rasac megobroba gdebs valad. lotario Cems Txovnas unda daemorCilo, Torem
am Cemi surviliT ise var gatacebuli, rom iZulebuli viqnebi, sxvas mivmarTo da maSin
namdvilad ameyreba is pativi, Sen rom agre Zalian ufrTxildebi da cdilob SemirCino. Tu
kamilas TvalSi misi arSiyoba erTi wamiT dagamcirebs, eg araferia, radgan mis simtkices
gavigeb Tu ara, maSinve Cems ganzraxvas gavagebinebT da miT misi uwindeli pativiscema
kvlav dagibrundeba. lotario, gimeoreb, Tuki SegiZlia am mcireodeni Tavis gamometebiT
metismeti davaleba gamiwio, nuTu am Txovnis aRsrulebaze mainc uars metyvi? gimeoreb,
amisrule Txovna, Tundac Zalian saZnelod migaCndes igi, da damerwmune _ daiwyeb Tu ara
brZolas, maSinve Tavs gamarjvebulad miviCnev da gamocdasac damTavrebulad CavTvli.
    anselmos aseTi daJineba rom naxa da aRarc rame sabuTi moepoveboda _ Tavxeduri
wadili gadaeTqmevinebina, amasTan eSinoda _ muqara marTla ar aesrulebina da am
                       195
TxovniT sxvisTvis aravisTvis miemarTa, lotario Tavis megobris survilis aRsrulebaze
daTanxmda, iqneb amiT misTvis uaresi ubedureba aecdina; mavram im mtkice ganzraxvas ki
daadga, rom saqme ise waeyvana, anselmoc daekmayofilebina da kamilas gulsac survilebiT
ar Sexeboda. anselmos sTxova, es ambavi aravisTvis ar gaemJRavnebia da aRuTqva,
pirvelsave moxerxebul SemTxvevaSi daiwyebda saqmes. aRtacebuli anselmo nazad da
siyvaruliT gadaexvia lotarios da ar icoda, ra sityvebiT eTqva madloba, TiTqos metad did
davalebas moeloda misgan; Semdeg megobrebma gadawyvites, ganzraxuli aRar
daegvianebiaT da dilidanve daewyoT saqme. anselmom aRuTqva rom SemTxvevas
miscemda lotario kamilasTan marto darCeniliyo, agreTve qalis dasasaCuqreblad fulsa da
Zvirfaseulobas dapirda, rom cduneba ufro Zlieri yofiliyo. is urCevda lotarios kamilasTvis
serenadebi gaemarTa, mis Sesamkobad leqsebi moewera da, Tu saWiro iyo, am leqsebis
dawerasac TviTon kisrulobda. lotario yvelaferze daTanxmda, Tumca im ganzraxvaze Zalian
Sors iyo, rasac akisrebdnen. Semdeg anselmom lotario TavTan waiyvana. Sin rom mividnen,
kamila cotaoden SeSfoTebuli daxvdaT, radgan qmris ase gvian dabrunebas Cveuli ar iyo.
lotario Cqara wavida Sin da nakisri saqmiT imdenadve iyo SeSfoTebuli ramdenadac amave
saqmiT anselmo iyo kmayofili. im Rames lotariom erTi xerxi moifiqra, riTac anselmoc unda
daekmayofilebina da misi gulasTvisac Seuracxyofa ar mieyenebina.
    meore dRes lotario anselmosTan wavida sadilad. kamilam igi ise miiRo, rogorc misi
qmris saukeTeso megobars Sehferoda. nasadilevs anselmo sxvagan wavida da lotarios
Txova, dabrunebamdis, kamilasTan darCeniliyo, Tanac daurTo, saWiro gadaudebeli
saqmeebi maqvs da oriode saaTSi davbrundebio. kamila cdilobda qmari ar gaeSva, lotario
kidev Tan gayolas sTxovda, magram anselmom arc erTis Txovna ar miikara; piriqiT, lotarios
piroba CamoarTva _ arsad wasuliyo, radgan, Sin dabrunebisas viTom erT did saqmeze
rCeva unda ekiTxa. colsac Txova, arsad gaeSva lotario da arc marto daetovebina. am saxiT
anselmo wavida da am wasvlisaTvis iseTi aucilebeli (ufro sworad _ suleluri) mizezebi
moigona, rom tyuilsa da ganzraxulobas veravin SeamCnevda.
    lotario da kamila mTlad martoni darCnen, radgan mosamsaxurenic sasadilod
wavidnen. amgvarad lotario uceb im brZolis velze gaCnda, razedac anselmom Zalad Seagdo;
mteri mas pirispir dga da iseTi mteri, romlis mxolod marto mSvenierebas SevZlo aRWurvil
raindTa mTeli razmisTvis iaraRi daeyrevinebina. warmoidgineT, ra safrTxeSi Cavarda igi! am
mdgomareobaSi mis meti vera moigona-ra, _ savarZlis saxelurs idayviT daeyrdno, Tavi xelze
daido, am uzrdelobaze kamilasTan bodiSi moixada da uTxra: anselmos dabrunebamdis cotas
movisvenebo. kamilam baliSi SesTavaza da taxtze wamowola Txova, radgan iq ufro
moisvenebo, magram lotariom civi uariT upasuxa da miiZina. anselmo rom dabrunda da coli
Tavis oTaxSi daxvda, xolo lotario savarZelSi mZinare, ifiqra, albaT kargi dro gasula, rom
laparaki gauTavebiaT da mosvenebas miscemiano. mouTmenlad eloda lotarios
gamoRviZebas, rom maTi laparakis Sedegi gaego. bolos misi survilic asrulda, lotariom male
gaiRviZa da orive maSinve sadRac wavidnen. anselmom gamokiTxva dauwyo, xolo lotariom
upasuxa, rom radgan pirvel Sexvedrazedve siyvarulis gamocxadeba ugunureba iqneboda,
mTeli dro viTom qalis qebaSi gaatara da kamilas arwmunebda, rom mTeli qalaqi mis
gonierebasa da mSvenierebaze laparakobda. am dasawyisiT, ambobda lotario, nel-nela Tavs
movawoneb da misTvis sasiamovno mosaubre Seviqnebi. ise vimoqmedeb masze, rogorc
macduri eSmakio, rogorc boroti suli, suli wyvdiadisa naTeli angelozis saxes iRebs da
momxibvlel garegnobas iTvisebso da am sanaxaobas maSin stovebs, rodesac saqmes
daaboloebs da Tavis msxverplze gaimarjvebso, Tuki misi mzakvruli ganzraxva Tavidanve ar
gamoamJRavneso. am moulodneli dasawyisiT aRtacebulma anselmom aRuTqva lotarios,
rom aseT SemTxvevas yoveldRe miscemda kamilasTan SexvedrisaTvis da ise
moaxerxebda, TviTonac Sinve Tvis oTaxSi darCeniliyo da ise imoqmedebda, kamilas misi
ganzraxvis alRoc ki ver aeRo.
                      196
    ramdenime dRem ise gaiara, lotarios erTi sityvac ar uTqvams kamilasTvis da
anselmos ki arwmunebda, TandaTan ufro da ufro gabedulad vmoqmedeb, magram mainc
veraferi gavawyo. da arc Tu momavalSi maqvs imedi, rame gavarigoo, radgan viTomc kamila
emuqreboda, Sens saqciels qmars gavumJRavneb, Tu mag arSiyobas ar daexsnebio.
    _ jer kargad midis saqme _ Tqva anselmom, _ kamila sityvebs umagrdeba. vnaxoT,
axla, ra iqneba, xval ori aTas oqros mogcem _ saCuqrad uTavaze; ori aTassac kidev Zvarfasi
nivTebis sayidlad mogcem iqneb maTma brwinvalebam mainc acdunos. xom ici yvvela lamaz
qals rac unda keTil zneobianic iyos, morTva-mokazmva da Tavis mSvenierebis
gabrwyinebulad gamoCena metad uyvars. Tu am cdunebasac gaumagrda, maSin Cemda
sasixarulod saqmes daboloebulad CavTvli da Tavsac aRar mogabezreb.
     lotariom upasuxa: `raki saqmes xeli movkide, bolomdisac miviyvano, Tumca ki
amTaviTve darwmunebuli var davmarcxdebio~. meore dRes lotariom oTxi aTasi oqro miiRo
da masTan oTxi aTasi mwuxareba daemarTa, radgan aRar icoda ra moegonebia rom Tavisi
tyuilebi bolomdis gaeyvana. mainc gadawyvita Tavis megobrisTvis eTqva rom saCuqarica da
fulic kamilas SeryevisTvis agreTve uRononi gamodgnen da saqmis kvlav gangrZoba tyuilad
dros dakargvaRa iqneboda. mainc amiT ar dabolovda saqme. erT dRes anselmom kamila da
lotario martoni datova, Tivion ki meore oTaxSi daimala da gasaRebis WuWrutanidan zverva
dauwyo. metad ganecvifrda, rom mTeli naxevari saaTis ganmavlobaSi lotariom kamilas ori
sityvac ki ar uTxra da isic etyoboda, rom arc etyoda, Tundac mTeli naxevari saukune
darCeniliyo masTan. axla mixvda anselmo, rom lotario mas atyuebda. magram Tavis eWvSi
rom ufro bejiTad darwmunebuliyo, anselmo oTaxidan gamovida da hkiTxa lotarios, axali ra
aris da kamila rogor gunebazeao. lotariom pasuxad gadawyvetili uari uTxra mijnurobis
gangrZobaze, radgan xalisi da gabeduleba srulebiT damekarga, kamila Zalian civsa da mkacr
pasuxebs meubnebao.
    _ eh, lotario, lotario ra cudad asruleb Sens aRTqmas, _ SesZaxa anselmom, _ ra
urigod mixdi megobruli ndobis samagieros. karis WuWrutanidan dagzvere da aSkarad
davinaxe, rom araferic ara giTqvams-ra kamilasaTvis amiT mivxvdi, rom wina paemnebis
drosac aseve dumdi. Tu es asea, da, rasakvirvelia, swored asec iqneba, _ neta risTvis
matyueb? rad ginda Cemi sagulisgulo survilis aRsrulebis saSualeba aseTi cbierebiT xelidan
gamomacalo.
    anselmom meti aRara Tqva-ra da rac Tqva, amiT Zalian SeaSfoTa lotario. ase
aSkarad mxileba mis patiosnebas laqas cxeba. axla ki fici daudga anselmos da aRuTqva,
gamocda bejiTad da utyuarad daewyo _ TviTon Sen SegiZlia gamomcado xolme, _
eubneboda lotario, _ Tvalyuri adevno Cems moqmedebas, Tundac am dRidan yovelgvari
Tvalyuris devneba tyuil-ubraloRa iqneba: uamisodac aSkarad daganaxveb, rom
gulxeldakrefili aRar davjdebio. anselmom srulebiT irwmuna megobris sityva da, Tavisuflad
moqmedebis saSualeba rom ufro mieca, gadawyvita, kamila marto daetovebia da ramdenime
dRiT qalaqgareT erT Tavis megobarTan wasuliyo. im megobars TviTon daapatiJebina Tavi
da amiT moaxerxa kamilas winaSe Tavi gaemarTlebina wasvlaze. ubeduro da ugunuro
anselmo ra gagizraxavs, ras Cadixar, ra ubedurebas imzadeb! Seni coli ubiwoa;
mSvidobianad cxovrobT erTad; Seni daRupva aravis swadia, Sens Tavs TviTon Sen
gadaqcevixar mtrad, TviTon Sen iTxri SenTvis samares; kamilas fiqrebi Tavis ojaxs iqiT
arsaiT midis; Sena xar misi amqveyniuri samoTxe, misa survilebis mizani, misi sixaruli, misi
neba-survilebis sazomi da sawoni, RvTisa da Sens nebasTan SeTanxmebuli; Tu silamaze da
saTnoeba Sengan uSromlad mogmadlebs yovelive TvisTa saunjeTa, romelTa uaRres ar
ZalgiZs isurvo rame, maS raRad dagiwyia mis siRrmeSi raRac sxva ucnobi saunjis Zebna;
rad gaviwydeba, rom rasac axla flob, SeiZleba Searyio, Zirs dasce, radgan yvela igi saunje
xrwnadi bunebis sust safuZvelzea dayrdnobili! anselmo! gaxsovdes, rom SeuZlebelis
mZebneli kaci SesaZlebelsac veRar ipovis, rogorc es Cemze ukeT da mSvenivrad gamoxata
                      197
poetma am sityvebiT:

          avdarSi veZeb saamur darsa,
          WirSi _ simarTles da netarebas,
          satusaRoSi _ Tavisuflebas,
          gauval CixSi - gzas gasavalsa.
          mware RalatSi ki _erTgulebas.

          sikeTes ukve me aRar veli...
          o, bediswera mkacri da bneli
          ise, viT zeca, CemTvis yru ari,
          radgan mas vTxove SeuZlebeli,
          SesaZlebelzec miTxra uari.

    meore dRes anselmo sofelSi wavida da kamilas Txova, rac ki SeiZleboda, alersianad
mieRo lotario; amasTan uTxra, lotario upatronebda da yovel dRes sadilad imasTan
movidoda. es ambavi umanko da erTguli kamilas Tavmoyvareobam, cota ar iyos, iwyina da
anselmos usayvedura, qmars ar SeSvenis Sin aryofnis dros Tavis adgili sxvas dauTmoso; da
Tu amas imitom Cadixar _ ar mendobi, geSinia, vaiTu martom rogorc rigia, saxls ver
movuaro, axla xom SemTxveva geZleva Cemi diasaxlisobis niWi gamoscadoo. kamila
arwmunebda qmars, rom diasaxlisoba ki ara, aramed, ufro didi saqmis gaZRolasac
moaxerxebda. amaze anselmom upasuxa, rom aseTi iyo misi neba, rom misgan marto
morCileba moeTxoveboda, da sabralo qalic didi damSvidebiT dahyva mis nebas. anselmo
wavida, xolo meore dRes lotario movida da kamilamac Rirseulad da siamovnebiT miiRo igi.
magram ise ki axerxebda, rom lotariosTan marto erT wamsac ar darCeniliyo. Tan yovelTvis
yavda xolme moaxle leonela, romelic bavSvobidanve mSoblebis ojasSi misi TanSezrdili iyo,
gansakuTrebiT uyvarda igi da Tan iaxla anselmoze gaTxovebisas, _ an ar iSorebda romelime
sxva mosamsaxures. pirvel dRes lotarios erTi sityvac ar uTqvams kamilasaTvis, Tumca
xandaxan sufris alagebis Semdeg, sanam mosamsaxureni brZanebisamebr xeldaxel
isadilebdnen, marto darCeboda xolme kamilasTan. leonelas, marTalia, nabrZanebi hqonda. -
yvelaze adre esadila da, roca sxva mosamsaxureni sadilobdnen, is kamilasTan yofilio,
magram moaxles iseTi saqme gaeCina, rom ufro Tavis gunebisa iyo da isic swored sadilobis
dros esaWiroeboda TavSesaqcevad, amitom qalbatonis brZanebas xSirad ver asrulebda.
qalbatons Zalian xSirad, TiTqos gangebac, lotariosTan martosa stovebda xolme. amis
dauxedavad kamilas mowiwebiT qceva, qaluri krZaluleba da TavdaWerili laparaki lotarios
enas TiTqos lagmavda.
    magram, rac maT Tavdapirvelad aCerebda, male swored imanve daRupa isini, imitom,
rom, rodesac maTi ena dumda, maTi gulis zraxva Tavisuflad moqmedebda. kamilas
mSvenierebis Tavisuflad mWvreti, iseTi mSvenierebisa, rom ara Tu kacis gulis, aramed
marmarilos qandakebis aRZvrac ki SeeZlo, lotario ufro da ufro rwmundeboda, Tu raodeni
siyvarulis Rirsi iyo es qali. magram am rwmunebasTan megobrisadmi valdebulebac
agondeboda. asjerac gauelva fiqrma daetovebina qalaqi da Sors sadme gadavardniliyo, rom
anselmo TavisdReSi aRarsad Sexvedroda, kamilac aRarasodes aRar enas, magram Tan
imasac grZnobda, rom im qalis Wvretis kmayofileba akavebda da aRarc sadme gauSvebda
mas. am yofaSi Tavis grZnobebs ebrZoda, lamobda Tavis TavisTvis eRalatna _ im
sitkboebaze uari eyo, rasac kamilas momxiblavi mSvenierebis mzera aniWebda da Tavis Tavi
daurwmunebia, rom es sitkboeba _ mswrafl warmavali cdunebaao. kamilas rom
moSordeboda, Tavis ugunur vnebebs swyevlida, muxTal megobrad da upatiosno kacad
saxavda Tavs. magram nel-nela misi goneba mSviddeboda da SeumCnevlad iwyebda xolme
                      198
anselmosTan Tavis Tavis Sedarebas da mudam im daskvnamdis mividoda xolme, rom Tu
marcxi moxdeboda rame, misi brali ki ar iqneboda, aramed, imisi, visma ugunurma survilmac
STaagdo igi am ufskrulSi. ufro da ufro rwmundeboda, rom, Tu isev rigianad SeeZleboda
RvTis samsjavros winaSe Tavis gamarTleba, rogorc xalxis sajavros winaSe SeeZlo es, maS
misi gatacebisTvis raRa saSiSi iqneboda zeciuri sasjeli.
    erTi sityviT, saqme imiT gaTavda, ros kamilas mSvenierebam da TviTon anselmosgan
Tavxedurad micemulma SemTxvevam misi Seryeuli simtkice male gastexes, anselmos
wasvlis Semdeg samma dRem rom gaiara, im drom, rodesac lotario yvela RonisZiebas
xmarobda _ gulSi agzenebuli grZnoba Caeqro, da mTeli am xnis ganmavlobaSi ki Tavis
garSemo im grZnobis aRmZvreli arsebi smeti sxvas veravis xedavda, man kamilas Tavisi
gadareuli siyvaruli gaumJRavna. mTlad aRelvebulma es gamJRavneba iseTi gaSmagebuli
sityvebiT uTxra, rom gonebadafantulma kamilam imis ukeTesi vera moaxerxa ra
xmaamouRebliv adga da Tavis oTaxSi gavida. magram qalis am gulgrilobam lotarios imedi
mainc ver Seumcira; is imedi adamianSi rom siyvarulTan erTad ibadeba xolme; piriqiT, survili
gauZliera _ sayvareli qali daZlia, romelmac, mismina ra lotariosagan siyvarulis
gamJRavneba, aRar icoda _ ra gzas dasdgomoda, magram gadawyvita rom saxifaTo da
umarTebulo iqneboda rime axali sababi mieca lotariosaTvis msgavsi ram SemTxveva kvlav
gaemeorebina. im Ramesve anselmosTan kaci gaagzavna da Semdegi Sinaarsis werili
gaatana.                      Tavi XXXIV

            sadac grZeldeba `ugunuri cnobismoyvaris ambavi~

    `amboben, cudia laSqrisaTvis usardlod da cixe-simagrisaTvis ukomendantod darCenao. me
kidev imas davumateb, rom yvelaze ufro cudi axalgazrda qmriani qalisaTvis uqmrod darCenaa, Tu amas
metad dadmniSvnelovani garemoeba ar moiTxovs. Tqvengan moSorebulma ar vici, ra vqna. uTqvenod
ise Zlier cudad vgrZnob Tavs da sicocxle gamimwarda, rom, Tu axlave Sin ar dabrundebi, maSin
iZulebuli viqnebi Cems mSoblebTan wavide da Cveni saxlkari davtovo upatronod da umeTvalyureod,
radgan is meTvalyure, romelic Tqven damitoveT (Tu ki am saxelis Rirsia igi da marTlac mas daakisreT es
movaleoba), mgoni, Tavs kmayofilebaze ufro mets fiqrobs, vidre Tqvens myudroebaze. Sen mimxvdomi
kaci xar, amitom mets aRar vityvi da, mgoni, metis Tqma arc saWiroa da arc Semferis~.

    am werilis miRebisas anselmo mixvda, rom lotarios moqmedeba daewyo da kamilac
ise Sexvedroda mas, rogorc imedi hqonda. am ambiT aRtacebulma anselmom pasuxad
miswera kamilas, arsad wasuliyo, da pirdeboda, rom TviTonac Zalian male dabrundeboda
Sin. am pasuxma metad gaakvirva da Tan SeaSfoTa kidec kamila. axla aRar icoda, ra eqna,
_ Sin darCenisac eSinoda da mSoblebTan wasvlisac; Sin darCena misi patiosnebisaTvis iyo
saSiSi, mSoblebTan wasvliT kidev qmris unebur saqmes Caidenda; da rogorc yovelTvis
moxdeba _ orWofobaSi myofi adamiani or borotSi yovelTvis uaress daadgeba xolme, ise
kamilamac uaresis qna gadawyvita, ese igi, ara Tu Sin darCena, aramed lotariosac aRar
erideboda, raa am moridebiT Tavis mosamsaxureebSi eWvi ram ar aReZra. isic dardad
gauxda, rom qmars werili miswera. eSinoda, vaiTu anselmom ifiqros, Cemi TavdauWereli
qceviT lotariom rame gamibedao. am fiqrebiT RmerTsa da sakuTari patiosnebis grZnobebs
miendo da gadawyvita, pasuxi ar mieca lotariosaTvis da anselmosTvisac ara eTqva-ra imaze,
raa SuRli ram ar mosvlodaT. isic sazrunveli gauxda, Tu ra sabuTebi moegonebia lotarios
gasamarTleblad, vinicobaa qmars im werilis miweris mizezi ekiTxa. am ufro patiosnur, vidre
sasargeblo da gonivrul gadawyvetilebis zegavleniT imyofeboda, roca meore dRes kamila
                         199
lotarios Sexvda da amjerad ise Sors wavida, rom kamilas simtkice Seirya. metismeti bejiTi
yurisgdeba undoda Tavis Tavisa, rom Tvalebis gamometyvelebas imedi ram ar mieca
lotariosaTvis da mis gulSi eWvi ar aReZra, rom misma mijnurobam da cremlebma gulSi
TanagrZnoba gauCines. es kamilas ryeva, ufro gatacebul lotarios Tvalebs ar gamoepara.
Tavis megobris Sin aryofniT waqezebulma gadawyvita, ufro Zlierad mietana cixeze ieriSi.
qebas Seasxamda kamilas mSvenierebas da amiT, viT saberveli, ufro da ufro aRvivebda
qalis gulSi Tavmowonebas mbJutav naperwkals. es ki metad uebari saSualebaa, qals Tqveni
saubris mosmena aiZuloT da misi zviadoba gastexoT. es is aris, rom Tqveni wadalebisaTvis
TviTon zviadoba daixmaroT da Tanac macduri eSmakis eniT qalis grZnoba aRZraT. lotarioc
swored ase moiqca. Tavis mdgomareobiT da, rac xelT hqonda im iaraRao, ise xerxianad
isargebla, rom, kamila, mgoni, maSinac ki darbilebuliyo, brinjaosagan rom yofiliyo
Camosxmuli. lotario eficeboda, tiroda, emudareboda, aCqarebda da dasasrul, imdeni
gulwrfeloba da gulisTqma gamoiCina, rom kamilas simtkice dairRva da lotariomac imas
miaRwia, rac yvelaze mometebulad surda da risic yvelaze mciredi imedi hqonda.
    kamilas patiosnebam veRar gauZlo da kamila danebda, kamila daeca _ da ra aris aq
gasakvirveli? lotarios megobrobamac xom ver gauZlo da isic xom daeca! rom trfoba dasjabno
_ erTaderTi saSualebaa _ unda gaeqce; am sazareli mtris daZleva, misi qveyniur Zalebze
gamarjveba mxolod araqveyniur Zalebs SeuZliaT. Tavis qalbatonis damarcxeba marto
leonelam icoda. mijnurT is veRar moaxerxes, TavianTi Cadenili saqme misTvisac daemalaT.
lotariom xom rasakvirvelia, kamilas ar gaumJRavna, rom TviTon misma qmarma misca
saSualeba colis guli daesakuTrebina da rom TviTon anselmo exmareboda mis gamarjvebas,
_ eSinoda am gamomJRavnebiT kmilas misadmi siyvaruli arñSesustebuliyo, da vin icis,
srulebiTac gamqraliyo. qals ar efiqra, rom gansakuTrebuli ram iZulebis uqonlad, SemTxveviT
ecada misi mopoveba da cduneba.
     ramdenime dRis Semdeg anselmoc dabrunda Sin, magram ver SeniSna mis ojaxs ra
dahkleboda, Tumca is danaklisi misi ojaxisaTvis yvelaze uZvirfasesi saunjec iyo da mi
dakargvac yvelaze metad mainc Seawuxebda. dabrunebis umal anselmo lotarios sanaxavad
wavida. megobrebi erTmaneTs gadaexevivnen da Semdeg anselm lotarios is ambavi hkiTxa,
rac imJamad mis sicocxles Tu sikvdils Seadgenda.
    _ SenTvis saTqmelad isa maqvs, Cemo megobaro, uTxra lotariom, _ rom Seni coli
samagaliTo zneobisa da saTnoebis patronia, igi Rirsia yvela erTguli colis magaliTi da
gvirgvini gaxdes. Cemi sityvebi mis yurebs ar ekarebodnen, TiTqos qars mihqonda, yvela
Cemi samsaxuri mZulvarebiT uaryo, araviTari saCuqari ar miikara, Cemi TavlTmaqcuri
cremlebi samasxarod gaxada. erTi sityviT, kamila rogorc mSvenieri margalitia, agreTve igi
taZaricaa, sadac patiosnebas da saTnoebas Tavisi sakurTxeveli auSenebia da iq zrdiloba,
krZaluloba da yvela is saTnoeba imyofeba, rac qalsa da meuRles amSvenebs. Seni fulebi da
saCuqrebi waiRe. eseni CemTvis saWiro aRar aris. aseTi yalbi saTamaSoebi da fuWi
aRTqmani kamilas ubiwo guls ver Searyevs. es gamocda ikmare, anselmo da axal-axals
nuras ganizraxav. dedakacebi rom mousvenrobisa da eWvianobas zRvaSi gvagdeben, im
zRvidan Sen mSrali gamoxval. im mRelvare zRvaSi nuRar Securdebi da axali mesaWiT
nuRar gamocdi im gemis simagres, rac zenam am cxovrebis gzis gasavlelad garguna.
darwmundi, rom karg navsadgurs mosdgomixar, frTxilad damyardi iq keTilgonierebis Ruzaze
da mag Cinebuli adgilidan im dromde nu daiZvri, vidre im valis gadasaxdelad ar mogiwodon,
ra valsac adamianis STamomavali versad wauva.
    anselmo lotarios sityvebiT aRtacebuli iyo da, rogorc qurumis winaswarmetyvelebas,
ise erwmuna. mainc sTxova, kamilas trfoba kvlav ganegrZo, Tundac Tavis Ssaqcevad da
cnobismoyvareobisaTvis, oRond ki siSmage da daJineba Seemcirebina. me isic minda, leqsi
ram dauwero da Seamko igi Tunda qloridas saxeliT. kamilas davarwmuneb, viTomc Sen erTi
qali giyvars da qloridas saxeliT amkob mas, raa namdvili saxelis gamomJTavnebiT ar
                      200
daamciro, Tu Sen gezareba leqsis wera, me TviTon dagiwero.
    _ nu Sewuxdebi, _ upasuxa lotariom, _ ise rodi vZulvar muzebs, drodadro mainc Cemi
stumroba ar moesurvoT. Cems tyuil trfobaze, rac ginda uTxar kamilas da leqsebis dawera ki
me momande. marTalia, iqneb iseTi ver davwero, rom Tavis sagans savsebiT Seeferebodes,
mainc vecdebi, rac SeiZleba saukeTesod davwero.
    bolos, erTi moRalate da meore gabriyvebuli megobrebi erTmaneTs mTlad kmayofilni
ganSordnen. anselmo Sin rom dabrunda, kamilas hkiTxa, im baraTis mowera ram gaiZulao.
kamilas gaukvirda, aqamdis es ratom ar mkiTxao, da upasuxa, viTomc imas eCvena, rom
lotario TiTqos Cveulebrivad ufro Tamamad epyroboda da rom axla ki es fiqri mTlad
gaumtyunda, radgan lotario, TiTqos cdilobda mis Sexvedras morideboda da masTan marto
darCenac TiTqmis eSinoda. anselmom aseTi fiqrebi Zalian gauqarwyla da Txra: me Zalian
kargad vici, rom lotarios erTi keTilSobili ymawvili gasaTxovari qali gagiJebiT uyvars da im
qals, qloridis saxeliT, leqsebiTac Seaqebs xolmeo, magramo, daumata man, Tundac lotarios
guli Tavisufalic iyos, is maSinac saSiSi kaci ar ariso. kamilas rom es oinebi lotariosagan
winaTve gagebuli ar hqonoda da ar cododa, rom qloradac im azriT iyo mogonili, rom
anselmosTvis Tvalebi aexvia da am saxeliT kamilasaTvis Tavisuflad Seesxa qeba, maSin,
uTuod, kamila eWvianobis maxeSi gaebmeboda, magram raki yvela es winaTve mqonda
Setyobili, amitomac ise moismina qmris laparaki, TiTqos aq araferi ambaviao.
    meore dRes samiveni erTad sadilobdnen da tkbili saWmeli rom miirTves, anselmom
lotarios sTxova, rame leqsi waekiTxa Tavis satrfo qloridaze, Tanac daumata, rom raki kamila
ar icnobda im qals, amitom Tavisuflad SeeZlo eTqva da waekiTxa imaze, rac ki
esiamovneboda.
    _ kamilas kidec rom scnoboda is qali, _ upasuxa lotariom, _ mainc ra saWiro iyo,
damefara rame. motrfe rom Tavis satrfos mSvenierebas damReris da gulcivobas ayvedris,
gana amaSi visTvisme ram sawyenia? magram, rogorc ar unda iyos, wagikiTxavT im leqss,
guSin im gulciv da uwyalo qloridaze xeldaxel rom davwere:

                      soneti

          maSin, rodesac SuaRame dadgeba wynari,
          da Zils kurTxeuls miecema xalxi srulebiT,
          cas da qloridas Sepyrobilma ganwirulebiT
          minda vuambo Cemi tanjva da satkivari.

          maSinac, roca maRla adis mze momRimari,
          ferad qlamidiT, vardisferi safexurebiT,
          velav ganukurnel wuxils Cemsas vexmaurebi
          oxvra-CurCuliT, Zlivs gasagon xmiT moubari.

          TviT oqros taxtze wamomjdari mze moelvare,
          naTel sxivebiT rom aSuqebs vrcelsa samyaros,
          dards miZlierebs da Tvals mwveli cremlebiT mivsebs.

          miwas ewveva Rame, me ki _ fiqrebi mware...
          Seyvarebuli unugeSo ram gamaxaros?
          yrua cis TaRi da qloradac arafers mismens.

   leqsi moewona kamilas da metadre anselmos. man Zlier Seaqo leqsi da Tan daumata,
rom qlorida uTuod Zalian pirquSi vinme unda iyoso, rom magvar wuxils, gulis siRrmidan
                      201
gamomdinare sityvebs da gulwrfel grZnobas pasuxi ar gascao.
    es rom gaigona kamilam, ikiTxa:
     _ Tqveni fiqriT, gamijnurebuli poetebi razac weren, gana sul namdvilad marTalia?
    _ diax, marTalia, _ upasuxa lotariom, _ imitom, rom rasac isini amboben, ise ki ar
amboben, rogorc poetebi, aramed rogorc trfialni; rogorc poetebi, isini tyuian, magram rogorc
mijnurebi, yovelTvis Tavmdabalni da gulwrfelni arian, maTi ena imasve ambobs, rasac guli
grZnobs.
     _ magis eWvi aravis aqvs, _ SeniSna anselmom. igi cdilobda, viTom kamilasaTvis
lotarios azri gaerkvia, is ki aRar icoda, rom kamila axla Tavis qmars aRaraviTar yuradRebas
ar aqcevda, da misi Tvali da yuri mxolod mijnurs xedavda da ismenda.
    raki kargad icoda, rom es qeba da leqsebi mas ekuTvnodnen da mogonili qloriRa
TviTon is iyo, kamilam hkiTxa lotarios, _ amgvari leqsi an soneti kidev Tu gaqvs an xom ar
gaxsovso.
    _ maxsovs, diax, _ miugo lotariom, _ magram, mgoni amaze uxeiro unda iyos. mainc
wagikiTxavT da Tqven TviTon gansajeT:

                      soneti

          ai me vkvdebi, jibrze mware daeWvebisa;
          isev sjobia Sens winaSe davlio suli,
          vidre aRmovTqva Tund mciredi ram sinanuli,
          Tu ratom gavxdi msxverpli Seni trfialebisa.

          TiTqos var ukve qveyanaSi daviwyebisa:
          ukve gaTavda yvela tanjva da sixaruli,
          magram Zgers guli aRgznebuli kvlav siyvaruliT,
          Sig suraTia Seni saxis mSvenierisa.

          me xom imisTvis Seminaxavs es silamaze,
          rom gaminaTaos avbediTi is brZolis wami,
          romelsac, mkacri miaxlovebs eg mrisxaneba?

          vai, mogzaurs boboqarsa da velur zRvaze,
          rodesac zecas daswolia Rrubeli Ramis,
          nislSi aRar Cans navsadguri varskvlavic qreba.

    anselom es meore sonetic pirvelze naklebad rodi Seaqo, da amiT im jaWvs, ra
jaWviTac Tavis patiosan saxels borkavda, erTi rgolic moumata. ramdenadac lotario anselmos
metad aupatiurebda da Seuracxyoafas ayenebda, imdenad anselmos Tavis TvalSi metad
pativi edeboda da, ramdenic kamila usircxvilobis, ufskrulisken iZireboda, imdenad is Tavis
qmris azriT zneobisa da didebisken maRla-maRla iwevda. erTxel kamila Tavis moaxlesTan
marto darCa da uTxra mas:
    _ ra rigad mrcxvenia Cemi Tavisa, Cemo megobaro leonela, ra mciredad davafase
Cemi Tavi, ra advilad da Cqara gavupyar xelebi lotarios, Cemi damarcxebisaTvis mas arc
Sroma rame dauxarjavs da arc dro. netav ra rigad meSinia garyvnileba da qarafSutoba ar
Semwamos da ar SevezizRo. gana damijerebs, rom Rone aRar mimyva im trfobis alisaTvis
gameZlo, mTels Cem arsebas rom sdagavda?
    _ magaze nu iwuxebT, qalbatono, _ upasuxa leonelam, _ aba erTi iseTi Zvirfasi nivTi
mibrZaneT, rom advilad gacemiT fasi dahkargodes; piriqiT, ase amboben: Cqara gacema
                      202
orzomad gacema ariso .
    _ marTalia, _ uTxra kamilam, _ magram imasac amboben: rac iafia, mcire fasi
aqvso.
    _ eg andaza Tqven rodi SegexebaT, _ uTxra leonelam, _ radgan siyvaruli, rogorc,
gamigonia, xan dadis da xan dafrinavs: erTTan mirbis, meoresTan mixoxavs, erTs acivebs,
meores saxmils aaprialebinebso; aqeT hkodavs, iqiT hklavso. isec moxdeba xolme, rom
siyvaruls Tavis saqme jer arc ki dauwyia, da is ki ara Tu, mizans miRweulic aris. diliT ieriSi
miaqvs cixeze, saRamos ukve aRebuli aqvs igi; imitom qalbatono, rom imdeni Zala aravis
aqvs, siyvaruls gauZlos. netav vicode _ rasa swuxarT? gana lotariom ar icis, rom unda
aCqarebuliyaviT da yvelaferi mogewyoT, vidre batoni anselmo Sin dabrundeboda, Torem misi
mosvlis Semdeg mijnurobis saqmes xels veRar mohkidebdiT. siyvarulisaTvis SemTxveva didi
saqmea, metadre pirvel xanebSi. me es yvela gamocdilebiT vici, radgan, qalbatono, mec
sxvebiviT xorcieli adamiani var: Cems ZarRvebSic axalgazrduli sisxli sCqefs da moZraobs.
amaze merec giambobT rodisme, da axla ki, Tqven sanugeSod amas mogaxsenebT, rom
Tqvens satrfos, ise xom ar CamokidebixarT kiserze da male ar dnebebixarT, vidre mis
TvalebSi, mis cqerasa da saCuqrebSi mTeli misi sulis moZraoba ar dainaxeT; mgonia, dro
gqondaT _ gagecnoT: siyvarulis Rirsi iyo, Tu ara. kmara, qalbatono, nu swuxdebiT.
ukuagdeT eg Tqveni eWvianoba da undobloba. isa sjobia _ Tavi daajeroT, rom lotaroasac ise
uyvarxarT, rogorc oqven giyvarT is; rom memaxuri, romelmac mijnurobis maxeSi gagabaT,
Tavis nanadirevis Rirsia; ase rom ifiqroT, RmerTmani, sjobia, vidre imas CiodeT Cqara
davmorCildio. an ki raRa gindaT! Tqvens mijnurs ara Tu marto oTxi S aqvs, rac yvela
patiosan mijnurs unda qondes, aramed mTeli anbanic. aba yuri daugdeT, qalbatono, ra
anbania es da rogor vici me igi. axlave zepirad getyviT. rogorc vxedav da ramdeanadac
SemiZlia is aris _ Agradecido, Bueno, Caballero, Dadivoso, Enamorado, Firme, Gallardo, Honrado,
Jlustre, Leal, Mozo, Noble, Onesto, Principal, Quantioso, Rico (anu madlieri, keTili, rainduli,
guluxvi, Seyvarebuli, piriani, lamazi, pativsacemi, saxelovani, erTguli, axalgazrda keTilSobili,
patiosani, didebuli, ampartavani, mdidari), Semdeg oTxi S, romlis Sesaxeb ukve
vlaparakobdiT; Semdeg Tacito (mdumare), Verdadero (marTali), X _ uxeSi asoa, ar udgeba,
ise rogorc Y, rCeba patiosnebis Z _ Zelador (qomagi).
     moaxlis am anbanze kamilam bevri icina da Tanac aRiara, rom aqamdis ver
warmoidgenda, Tu misi moaxle saarSiyo saqmeebSi esoden iqneboda daxelovnebuli, da
leonelac gautyda, rom ukve erT kargi gvaris ymawvil kacTan samijnuro oinebi hqonda
gamarTuli. am aRsarebam daafiqra kamila, radgan gulSi SiSi Cauvarda _ leonelas oinebs
misi sakuTari uzneoba ar gamoeaSkaravebia. moaxles kiTxva kiTxvaze miayara, undoda
gaego, misi mijnuroba siyvarulis gamJRavnebaze Sors xom ar iyo wasuli. leonelam
Tamamad da urcxvad upasuxa, siyvarulis gamomJRavnebis xanam didi xania gaiarao da ufro
Sorsac SevtopeTo. ra gaewyoba? qalbatonebis dacema moaxleebsac Tan itacebs da maTac
akargvinebs sircxvils; erTi ki dainaxos moaxlem, rom misi qalbatoni waborZikda, da maSin
mas orive fexiT koWlobac aRarafrad miaCnia. kamilam mxolod is sTxova leonelas, Tavisi
sayvarlisaTvis araferi eTqva qalbatonis mijnurobaze da TavianTi mijnurobis saqmec frTxilad
da dafarviT hqonodaT, rom anselmos an lotarios veraferi gaegoT. leonelam amis aRsruleba
aRuTqva, magram ise ki aasrula, rom kamila mudam SiSSi iyo _ leonelas oinebs misi
sakuTari oinebi ar gamoemJRavnebia.
    gaTamamebulma da garyvnilma leonelam, raki Tavisi qalbatonis saidumlo gaigo,
iqamde gaTamamda, _ Tavis sayvarels Sin miiRebda xolme, im imediT, rom, Tundac kamilas
SeemCnia es, saxlidan mainc ver daiTxovda. ai, dedakacis sisustes aseTi Sedegi moaqvs;
isini Tavissave moaxles uxdebian monad, iZulebulni xdebian dafaron maTi oinebi da
garyvnilebaSi xeli moumarTon. kamilam es Tavis Tavze gamoscada; ramdenjer unaxavs, rom
misi saxlis erT-erT oTaxSi moaxle da misi sayvareli Caketilan, magram araTu amaze xma ar
                       203
amouRia, aramed TviTonac cdila, motrfeni mis qmars rogorme ar aRmoeCina. magram am
mecadaneobamac veraferi gaawyo da erTxel, ganTiadisas, lotariom kamilas saxlidan
gamomavavali kaci dainaxa. ver gaigo, vin unda yofiliyo is kaci, da jer moCvenebad miiRo,
magram raki naxa, rom is moCveneba mosasxamSi iyo gaxveuli da frTxilad miipareboda,
maSin winandeli fiqri miatova da sxva azrma gauelva, iseTma azrma, rom TviTonac
daiRupeboda da kamilasac daRupavda, Tu am gansacdelis gaqarwyleba TviTon kamilasve
ar moexerxebina. lotarios eCvena, rom is ucnobi kaci, udroo dros kamilas saxlidan gamosuli,
leonelasTan ki ar iyo, _ an ki axla sad miagondeboda, rom leonela iyo sadme qveyanaze,
aramed TviTon kamilasTan unda yofiliyo; man ifiqra kamilas axla guli ase advilad sxvisTvis
gauSliao, rogorc amas winaT me damnebdao. qmris moRalate dedakacis bedi es aris _
visTvisac Tavis patiosnebas Tmobs, TviTon misganve hkargavs Tavis patiosnebaSi
rwmenas. mas mudam hgonia, is axla sxvisTvis ufro advilad daTmobs, vidre misTvis daTmo,
eWvianoba emarTeba da Tvlebaxveuli erwmuneba yvelafers, rasac ki SeuZlia Cirqi moscxos
mis patiosnebas. am wamSi lotariom TiTqos mTlad dakarga goneba. kamilas moxsenebiTma
Ralatma mis guls eWvianobis ali mosdo, mTlad gadaria da iqamdis gaaSmaga, rom isev
mZinare anselmos mieWra da uTxra:
    _ icode, anselmo, _ uTxra man, _ icode, rom es ramdenime dRea erTi saSineli brZola
maqvs Cems TavTan: Cems Tavs Zalas vatandi damefara, ris dafarvac ar SemiZlia da arc Tu
neba maqvs davfaro. icode, kamilas simtkice Seirya da mzad aris, rac ki mnebavs, yvela
amisrulos. am bediTi ambis Setyobineba Tu dagigviane, es imitom momivida, rom mindoda,
bejiTad davrwmunebuliyav: vneba iyo Semcode, Tu gangeb mcdida Seni coli. surda
darwmunebuliyo, namdvilad miyvarda igi Tu ara, rac Seni surviliT gamovucxade. aqamdis sul
imas vfiqrobdi, Tu kamila, marTla, rogorc gvegona, iseTi zneobiani qalia, SenTvisTve unda
Seetyobinebina Cemgan Tavgamodebuli misi devna, magram raki amis Setyobinebas ar
eSureba, amitom vfiqrob, marTali guliT daminiSna Sens sapirfareSo oTxSi miReba pirvelsave
SemTxvevaSi, rodesac ki Sen Sin ar iqnebodi (marTlac kamila da lotario im oTaxSi
Seiyrebodnen xolme samijnurod). mainc magieris gadaxdas jer nu daeSurebi. danaSaulis
Cadena gadawyvetilia, magram jer aRsrulebuli ar aris da aRsrulebis wami rom dadgeba, vin
icis, egeb maSin mis gulSi sinanuli aRiZras. rogorc aqamdis misdevdi Cem rCevas, erTs gar-
da, ise axla aasrule, rac giTxra moqmedeba maSin daiwye, rodesac Seni colis moRalatoba
damtkicdes da SemTxveva mogeces, misi saqcielis mixedviT imiqmedo. moigone, viTomc
xval ori sami dRiT sofelSi mixval Sens megobarTan da sapirfareSo oTaxSi ki daimale, _
RvTis madliT blomad dasamalavi aqvs fardebsa da avejs ukan, _ maSin orni Cveni sakuTari
TvalebiT davinaxavT, erTgulia kamila Tu moRalate. Tu amis ganzraxva danaSaulis Cadenaa,
rac samwuxarod ufro mosalodnelia, vidre ara, maSin mofiqrebiT, aliaqoTis autexlad, Seni
SercxvenisaTvis iqve samagiero gadaaxdevine.
    sabralo anselmo lotariosagan am megobruli ambis mosmeniT TiTqos gaqvavda.
saqme is aras, rom mis Tavze maSin iWeqa mexma, rodesac srulebi aRar moeloda amas;
rodesac gamarjvebis sixarulsa grZnobda da miT stkbeboda, sruliad darwmunebuli, rom
kamilam lotarios moCvenebiTi siyvaruli da samijnuro devna zizRiT uaryo. ramdenime wuTs
gaqvavebulivT idga, TvalebdaSvebuli, xmaamouRebeli da bolos Tqva:
    _ lotario, Cemi imedi ar gamicrue, aqamdis ise moqmedebdi, rogorc Cemi megobari,
da yvela Sens rCevas mivdevdi. axlac is hqen, rac gerCios, oRond ise saidumlod imoqmede,
rogorc amas moiTxovs esoden moulodneli SemTxveva.
    lotariom yvelafris aRsruleba aRuTqva, rac ki anselmom Txova, magram Cqara gons
movida da Tavis sulelur naTqvams Zalian nanobda. axla mixvda, Tu ra Seundobeli Secdoma
mouvida, ase daundoblad da TavlafdasxmiT rom ar yofiliyo, gana sxvanairad ver SeeZlo
kamilasTvis magieri gadaexada? Tavis ugunur aCqarebas wyevlida da ar icoda, ra
saSualeba exmara, rom Secdoma gamoesworebina, da, raki vera gaawyo-ra, gadawyvita
                      204
yvelaferi kamilasaTvis gaemJRavnebina. misi saidumlod naxva, roca ki moasurvebda,
yovelTvis SeeZlo. amitomac imave dRes wavida masTan. mivida Tu ara, kamilam rogorc ki
dainaxa igi da darwmunda, rom aravin ar usmenda, am sityvebiT mimarTa:
    _ Cemo megobaro, saSineli naRveli mawevs gulze da, roca iqneba, es naRveli
gadamitans usircxvilo leonelas yovelRam Semoyavs Tavisi sayvareli da gaTenebamdis aqa
yavs xolme. warmoidgine, ra xifaTSi var Cavardnili, vinc mas Cemi saxlidan dilaadrian malviT
gamomavals dainaxavs, ramdeni mizezi miecema, TviTon me damwamos cili da Cems
patiosnebaze eWvi Seitanos. CemTvis didi ubedureba isaa, rom ara Tu misi gagdeba
gakicxvac ki ar SemiZlia, man Cveni saidumlo siyvaruli icis da mec xma ver amomiRia. ase
var gaCumebuli. metad meSinia am yofam rame ubedureba ar dammarTos.
    lotarios es kamilas saCivari jer gangeb, im azriT mogonili egona, TiTqos surda
daejerebina igi, rom am diliT naxuli kaci leonelas sayvareli iyo; magram satrfos cremlebma
da xvewnam am eWvidan gamoiyvanes, Tvalebi auxiles, marTali daanaxves da aman
dilandeli Tavxeduri saqcielis Cadenis gamo ufro meti mwuxareba damarTa. kamilas
damSvideba Txova, leonelas Seupovrobis Sekaveba aRuTqva da bolos uambo, rom eWviT
gaSmagebulma anselmos saidumlo gaumJRavna, rom anselmo sapirfareSo oTaxSi unda
daimalos da samalavidan Tavis TvaliT dainaxos, Tu siyvarulis samagieros rogor uxdian.
lotario am ugunuri saqcielis patiebas emudareboda kamilas, Tanac Txovda erTad
mTefiqrebinaT im gaWirvebidan rogor gamosuliyvnen, misma bediTa, moufiqrebelma
aCqarebam rom Caagdo.
    am ambavma kamilas Tavzari dasca, jer eWvis aRebisaTvis da mere ufro kidev im
cudi saqcielisaTvis, rac gagulisebis umal ganezraxa. alersianad usayvedura lotarios, da
radgan susti dedakacis Wkua keTilisa da borotis Casadenad mamakacis Wkuaze ufro
gamWriaxia (samagierod mas ar ZaluZs damSvidebulad da dalagebulad gansja), amitom
kamilam Zneli da gamouvali ubedurebis saSvelad RonisZieba male ipova. dasturi misca
lotarios, anselmo xval sapirfareSo oTaxSi damaluliyo, da dapirda yvelafers ise moagvarebda,
rom im gamocdiT maT mijnurobas ufro meti gasaqani miecemoda            da kvlav ufro
SeuSfoTeblad da uSiSrad SeeZlebodaT erTmaneTTan datkboba. ras apirebda? is ki aRar
uTxra, mxolod sTxova maSin Semosuliyo oTxSi, roca leonela dauZaxebda, da yvela
kiTxvaze ise epasuxa, rogorc maSin upasuxebda, roca anselmos iq damalva ar ecodineboda.
lotario kamalas Txovda, Tavisi ganzraxva aexsna misTvis.
    _ gimeoreb, _ uTxra kamilam, _ Tqveni sazrunavi marto is unda iyos, ra kiTxvac
mogceT, imaze mipasuxoT.
    kamilas ar undoda amTaviT aexsna misTvis ras upasuxebda, eSinoda _ lotario mis
gegmas ar mihyveboda da sxva rame uxerxul rCevas miscemda. lotario wavida, xolo meore
dRes anselmo viTomc sofelSi gaemgzavra Tavis megobarTan. Sinidan wavida, magram
Sinve dabrunda da sapirfareSo oTaxSi daimala. leonelam da kamilam windawinve xeli
Seuwves, rom advilad, rigianad damaluliyo. damaluli anselmo im tanjviT iyo aRsavse, ra
tanjvasac imis momlodine grZnobs, rom ager sacaa, sakuTari TvaliT dainaxavs yvelaze
uZvirfasesi qalisagan Tavis pativis Seginebas. raki darwmundnen, rom anselno Tavis
samalavSi ukve dabinavda, qalbatoni da moaxle oTaxSi Sevidnen da kamilam mwuxare
amooxvriT uTxra leonelas.
    _ viS, leonela, is ara sjobia umal am maxviliT gavigmiro es urcxvi guli, am mkerdSi rom
micems, vidre Cems sawadels avasrulebde. ar minda gagimJRavno es sawadeli, radgan
meSinia misi aRsruleba ar damiSalo, magram ara, sxvis danaSauls me rad unda vanacvalo
Tavi, jer erTi, unda gavigo, ram aiZula lotario, im uSveri wadiliT rom mommarTa da miT Cemi
patiosnebac gaqela fexiT da Tavis megobrisac? leonela, fanjara gaaRe da aniSne
Semovides, ueWvelia, axla mand quCaSi icdis im imediT, rom Tavis usircxvilo survils
daikmayofilebs, magram vidre im survils aisrulebdes, umal Cems sawadels avasruleb,
                       205
sazarelia es sawadeli, magram amasTanave patiosnuric.
    _ viS, Zvirfaso qalbatono! _ SesZaxa mosazrebulma leonelam, netav ra gwadiaTi
hqnaT? mag xanjliT ras apirebT? lotario unda mohklaT, an Tqven Tavs autexoT rame? aba
ifiqreT qalbatono, boroti enebi ra mioqma moTqmas astexen Tqvenze? is ara sjobia, Tqveni
Seuracxyofa daviwyebas mascT da is avazaki aq aRar SemouSvaT? sust, umweo
dedakacebs im umaqnisis winaaRmdeg ra SegviZlia! is xom araviTari saZaglobis win ar
daixevs? axla mas Tavis Tavi xelT aRara aqvs, mTlad aRgznebulia da vaiTu, vidre
moaswrebdeT rasmes, iseTi ram dagmarToT, TqvenTvis sikvdilzedac uaresi iyos. netav egre
ras miendo is dalocvili Tqveni qmari, aseT garyvnil kacs saxlSi rogor uSvebda. qalbatono,
axla rom marTla mohklaT is kaci (ise xarT areuli, rom arc ki gamikvirdeba), mere mkvdars
raRa unda vuyoT?
    _ ra vuyoT! aq egdos, vidre anselmo dabrundebodes. dae, TviTon man damarxos,
Tavisi sakuTari gaupatiureba Tavisive xeliT Cahflas miwaSi. Cqara dauZaxe am moRalates,
Torem ramdensac magevris gadaxdas vagvianebT, imdeni Cemi qmrisadmi Tqmul
erTgulebas vRalatob.
    kamilas TiToeulma sityvam anselmos azrebi mTlad gadaubruna da lotarios mokvlis
muqara rom gaigona, maSin cotas gawyda samalavidan ar gamovida, rTa kamilasaTvis misi
gadawyvetilebis aRsruleba daeSala; magram Tavi Seimagra rom gaego, Tu colis gmiruli
Tavgamodeba riT gaTavdeboda. darCa im fiqriT, rom droze Svelas gaWirvebis wamsac
moaswrebda.
    mere kamilas gangeb guli Seuwuxda, xolo leonelam anselmos sawolze daawvina igi
da mwuxared dastiroda.
    _ vahme, ubedurs, _ mosTqvamda igi, _ Cemi bedi gana es iyo, rom Cems mklavze
damWknariyo es krZaleulebis yvavili, es samoTxis angelozi, es mTeli qveynis qalebis
TvalisCini da umankoebis gvirgvini!
    bevric sxva amgvari iratrata, ise, rom, vinc mis laparaks gaigonebda, mTels qveyanaze
uerTgules, didad Sewuxebul moaxled CasTvlida, xolo mis qalbatons _ bedisagan devnil
meore peneloped. kamila male mobrunda, Tvalebi gaaxila Tu ara, maSinve daiZaxa:
    _ leonela! neta raRas ucdi, ratom ar dauZaxeb im Cemi qmris upatiosno megobars, im
gulmarTali adamianis megobars, romlis msgavsi cis qveS da dedamiwis zurgze aravin
daiareba? gaswi, gaiqe, gadrindi, RvTis gulisaTvis, daeSure, rom Senma dayovnebam Cemi
risxvis ali ar gaanelos da Cemgan gadawyvetilT samarTliani SurisZieba marto muqarad da
SeCvenebad ar Seicvalos.
    _ axlave davuZaxeb, qalbatono, _ miugo leonelam, _ magram jer eg xanjali momeciT
Torem meSinia, rom gaval, ara aitexoT ra da visac gviyvarxarT, Tqvens axloblebs mTeli
sicocxle satirali ar gagvisaRoT.
    _ nu swuxar, Cemo kargo leonela, rac unda gabedulad da TavgamodebiT giswrafode
Cemi gamaupatiureblis magieris gadaxdevinebas, manc lukrecias gabeduleba ver meqneba,
udanaSaulod rom gaigmira guli da Tavis daRupvis mizezi ki cocxali dastova. Tavs ise ar
movlav, jer magieri mas ar gadavuxado, vinc udanaSaulod am cremlebs mafqvevinebs.
    leonelam lotarios daZaxeba erTic kidev aTqmevina Tavis qalbatons da Semdeg
brZanebis asasruleblad gavida. manam dabrundeboda, kamila Tavis Tavs eubneboda:
    _ RmerTo, Seminde Cemi Secodeba! ar emjobineboda axla ise dameTxova lotario,
rogorc kvlav daviTxovdi xolme, vidre misTvis mizezi mimeca unamuso, msubuqi znis qalad
davesaxe, Tundac es Cemi ganzraxva amis winaaRmdegis damtkicebac yofiliyo? diax, ase
rom meqna, emjobineboda, magram Cemi gaupatiurebisaTvis magiers rogorRa gadavuxdidi,
Cemi qmris pativs rodisRa aRgadgendi, Tu ki moRalate Tavis usircxvilo ganzraxvebs ase
advilad dauZvreboda? ara, ara, Tavis ugvanoba Tavis sicocxliT unda zRos; qveyanam unda
gaigos, Tu ki qveynisaTvis saWiroa amis gageba, rom kamilam ara Tu marto qmrisadmi
                      206
erTguleba daicva, aramed isic dasaja, vinc misi gaupatiureba ganizraxa. magram mainc
emjobineboda yvelaferi anselmosaTvis Semetyobinebia. magram, aki yvela mivwere sofelSi,
meti raRa Setyobineba undoda? da Tu borotis mosaspobad maSinve raime RonisZiebas ar
daadga, vfiqrob imitom mouvida es, rom metismeti gulkeTilia da mindobili xasiaTisaa.
amitomac ver daijera, rom misma veragma megobarma misi pativis axda moiwadina. didxans
arc Tu me mjeroda es da arc rodisme davijerebdi, Tu im avazaks Tavisi Tavxedoba Zvirfasi
saCuqrebiT ar gamoeaSkaravebina. dausrulebeli devniT da dauSreteli cremlebiT ar moetana
ieriSi. magram amaze laparaki raRa drosia? bejiTs gadawyvetilebas ryeva aRar Seferis, ara,
ara, Ralati unda daemxos da Surisgebam Zleva Seimosos, maS modi, moRalatev, da aq
mokvdi, mere, dae, iyos _ rac iqneba, umanko Seveyare, visac zenam colad marguna da
umankodve unda gaveyaro mas, Tundac imasaTvis sakuTari sisxlis daTxevac damWirdes
da im megobarTa Soris upatiosno kacs sisxlisac, megobrobis grZnobas rom Seuracxyofs.
    amas ambobda da Tan xanjalmoRerebuli ucnauri xelis qneviTa da mixra-moxriT
aCqarebuli dadioda oTaxSi da nazi dedakacis saxe raRac mZvinvare, TavzexelaRebuli
adamianis saxed Sescvloda.
    anselmo samalavidan yvela amas ismenda da xedavda. da, misi azriT, es sanaxavic
sakmao iyo, rom mis yovelgvar eWvebze udidesi eWvebic gaeqarvebina. ra Zalian surda am
saxifaTo wamSi lotario ar Semosulico, ubedurebas zed ar gadayrida, da, is iyo daapira
samalavidan gamosvla, kamilas gadaxveva da moalerseba, swored am dros leonela
Semovida oTaxSi da Tan xelmokidebiT lotario Semoiyvana. dainaxa Tu ara lotario, kamilam
xanjlis wveriT iatakze wre Semoavlo da im wreze miTiTebiT uTxra:
    _ lotario, am wris gadmobijeba, Tundac moaxloeba Tu gagibedia, imwamsve Cems
guls xanjliT gavigmirav. jer manam Cems kiTxvebze mipasuxebde, ise moismine, rom sityva
arsad gamawyvetino; mere mipasuxe, rac genebos. jer es miTxar: Cems qmars anselmos
icnob, Tu ara, da imaze Sen ra azrisa xar? mere _ micnob Tu ara me, axla rom
gelaparakebi? damSvidebiT mipasuxe, daubrkoleblad, radgan Znel sapasuxo kiTxvebs
gaZlev.
    raki lotariom icoda, iqve gverdze anselmo iyo damaluli, am kiTxvis azrs maSinve
mixvda da sabednierod iseTi marjve pasuxi misca, rom gareSe msmeneli verafer eSmakobas
ver SeamCnevda.
    _ ar megona, mSveniero kamilav, _ upasuxa lotariom, _ rom Sen me am kiTxvebis
sapasuxod damiZaxebdi,      romelnic Cemi aq mosvlis ganzraxvebs srulebiT ar
Seesabamebian. Tu Sen amas imitom Cadixar, Cemi aRgznebuli siyvarulis samagiero jildo
ufro damiSoro, maS barem ufro Soridan daiwyebdi, imitom, rom netarebis survili imdenad
metad maxelebs da mqancavs, ramdenadac misi miRwevis imedi miaxlovdeba, magram,
rom ar gegonos Seni kiTxvebis pasuxze uarsa vyofde, getyvi, rom bavSvobodanve vicnob
anselmos da isic micnobs me. magram Cveni erTmaneTis megobrobaze ki davdumdebi,
Cveni megobroba Senc ici, da, amasTanave imitom davdumdebi, rom is Seuracxyofa ar
minda gavixseno, rasac megobrobas vayeneb imiT, rom Sen miyvarxar. ra gaewyoba?
yovladSemZlebeli siyvaruli ufro umetes danaSaulsac amarTlebs da xdis bodiSs, ramdenadac
anselmos vicnob, Senc imdenad gicnob, da Seni dasakuTreba CemTvis iseTive bednierebaa,
rogorc misTvis. an ki rogor ganvizraxavdi Cemi Tavis Ralats, megobrobis im wminda
kanonTa darRvevas, axla rom CemSi daTrgunvili arian, magram yvelaferi SememTxva im
Zalovani da mkacri mtrisagan, rasac siyvaruli hqvia, mere isic Seni mSvenierebisagan
Canergili.
    _ Tu Se magas kidec aRiareb, Se dauZinebelo mtero yvela imisa, rac amqveynad
sayvarelia, _ wamoiZaxa kamilam, _ rogor bgdav TvalebSi ucqiro dedakacs, Senganve im
sarked dasaxuls, romelSic is adamiani icqireba, vizedac amJamad Tvalebi unda gqondes
miqceuli, rom dainaxo, Tu ra axirebulad Seuracxyof Sen mas! magram, vai, me ubedurs! axla
                      207
vgrZnob, ramac damakargvina Seni Tavis pativiscema; iqneb rogorme moufiqreblad daviWire
Tavi; magram, mgonia, saZraxisi ki ara Camidenia ra Sendami. dedakacisaTvis Tavisufali
qceva ra saZraxisia, rodesac mosarideblad aravin miaCnia. aba, miTxar, moRalatev, Sen rom
Cems siyvaruls aRiarebdi, xvewna mudariT rom aRar masvenebdi, gana me SenTvis iseTi
pasuxi ram momicia sityviT an qceviT, rom adre Tu gvian Seni uwminduri survilis aRsrulebis
imedi mogcemoda? aba miTxar, rodis momismenia Sengan trfobis sityvebi da piriqiT, mudam
ar damiTxovnixar da mkacri satyvebiT ar damigmixar? gana mrwmenia rodisme Seni fici,
Seni aTasgvari aRTqmani, mimiRia rodisme Seni macdunebeli saCuqrebi? magram, radgan
ver wamomidgenia, rom mudam daTxovnili da ugulebelyofli kacisTvis SesaZlo iyos egre
axarebT devna da mijnuroba, imitom eg Seni gajiqebuli kadniereba Cems Tavs unda
dvabralo, iqneb Cemma raime uneblie qcevam imedi gaamtkica SenSi _ mainc da mainc
Segecdine, amitom Cems Tavs minda mivce sasjeli, ra risxvac Senma danaSaulma
daimsaxura, is risxva TviTon Cems Tavs unda davatexo, magram ramdenadac Cemi Tavis
dandoba ar minda, imden arc Seni dandoba mwadia da amitom mogixme aq, rom im
msxverpls Sewirvis mowmed yofiliyav, ra msxverpliTac msurs Cemi qmris did Seuracxyofili
pativi da saxeli gavwmindo. kidev vityvi, rom mis SeuracxyofaSi danaSauli meca maqvs,
radgan frTxilad ar meWira Tavi da amiT gulSi imedi gagiCine _ odesme Seni Semcode
miznisTvis migeRwia. is fiqri metad maSfoTebs, rom Cemma gaufrTxileblobam Seni uSveri
ganzraxva gagimtkica da Zalas matans _ Cemi Tavi Cemive xeliT ganvmexo, sxva jalaTis
Zebna xom Cemi Secdomis saqveynod gamomJRavneba iqneboda. magram kidev getyvi,
marto ar movkvdebi da Tan imasac waviyoleb, visi sikvdilic Cems SurisZiebas gaaZRebs,
maSin gaigebs igi, sadac unda iyos misi suli, gaigebs, rom simarTle damnaSaves yvelgan
mosZebnis da daTrgunavs kadec.
    es ukanaskneli sityva rom Tqva kamilam, iseTi siswrafiT mivarda lotarios gaSiSvlebuli
xanjliT da iseTi mtkice ganzraxva gamoiCina misi gulis gangmirvisa, rom TviTon Rotariosac
cota ar iyos, SiSisagan feri ecvala da iZulebuli Seiqna yvela xerxi da Rone exmara, rom
dartyma aecdina; am TvalTmaqcurma moqmedebam iqamdis gaitaca kamila da iseTi
gulmodginebiT asrulebda iavas oinbazobas, rom oriode wveTi Tavis sakuTari sisxlis Siwirvac
ki gabeda, raa oins ufro namdvili saxe miscemoda. Tavi miCvena _ viTom lotarios veras
aklebda da Sehkivla:
    _ Tu Cems beds ar unda sruliad davikmayofilo Tavi, imas xom veRar damiSlis,
sanaxevrod mainc Sevasrulo Cemi ganzraxva.
    xanjlis wasarTmevad ejajgura lotarios da, rom ver waarTva, wveri Tavisaken miizida
da im adgilas itaka, sadac tanSi Rrmad wasvla ver SeeZlo; marcxena gverdSi iZgera,
cotaodenad gaikawra da, viTom ugono, iatakze daeca.
    kamilas am moulodnelma saqcielma lotariosa da leonelas Tavzari dasca:
gulSeRonebulsa da gasxlianebuls rom xedavdnen iatakze, SiSsa da gancvifrebisagan ar
icodnen ra eqnaT. lotario gamalebuli mivarda kamils xanjlis wasarTmevad, magram ra naxa
kani odnav hqonda gakawruli, sruliad damSvidda da mxolodRa am qalis simarjve da ostatoba
ukvirda. da rom TviTonac magieri miezRo, kamilas gvamze grZelsa da mwuxare godebas
mohyva, TiTqos marTla momkvdariyos, Tavis Tavsac swyevlida da imasac, vinc am sisxlieri
ubedurebis mizezi iyo. raki anselmo ismenda amas, amitom ise sabralod mosTqvamda, rom
amis gamgoni lotarios ufro Seibralebda, vidre kamilas, Tundac rom marTla mkvdaric yofiliyo.
amasobaSi leonelam kamila aiyvana da sawolze daawvina, xolo lotario emudareboda iseTi
vinme moeyvana, rom qalbatonis Wriloba saidumlod Seexvia da Tanac rCevas ekiTxeboda,
am Wrilobis mizezad anselmosaTvis ra eTqvaT, Tu vinicobaa soflidan mis morCenamdis
dabrunebuliyo. lotariom upasuxa, rom axla rCevisaTvis ara scxeloda da is eTqva, rac TviTon
WkuaSi mouvidoda; mxolodRa imas sTxovda leonelas, rogorme sisxlis dena Seeyenebina;
Semdeg TvalTmaqcuri sasowarkveTilebiT, krulva-wyevliT gaemarTa wasasvlelad da Tanac
                      208
Tqva, axla iseT alagas mivdivar, rom kvlav veraravin mnaxavso. marto rom daixela Tavi da
darwmunda, veraravin xedavda, parjvris wera daityo da saocrad ukvirda, qalbatonma da
moaxlem ase ostaturad da xerxianad rogor iTvalTmaqces da anselmoc rarigad unda yofiliyo
darwmunebuli, rom misi coli _ meore porcia ariso. amasTan fiqrobda, anselmos da mas
sagangebod edResaswaulaT es ambavi, sadac sicruem ise Cinebulad miiRo WeSmaritebis
saxe, rom adamiani raime misi msgavsis Cadenas verasodes ver warmoidgenda.
    leonelam, rogorc vTqviT, Tavis qalbatons sisxlis dena Seuwyvita (da imdenadac ara
sdenia, rom Sewyveta gasWirveboda, magram rac edina, anselmos mosatyueblad isic
sakmao iyo), Wriloba RviniT gahbana, rogorc ki SeeZlo, Seukra da Tan iseTs sityvebs
ambobda, rom anselmos advilad daarwmunebdnen: misi coli ganxorcielebuli saTnoeba iyo.
leonelas naTqvams kamilamac daurTo oriode sityva da Tavis Tavs ayvedrida, rom swored im
wamSi SeSinda da daemarTa sulmokleoba, rodesac misTvis simtkice iyo saWiro saZulveli
sicocxlis Tavisive xeliT mospobisaTvis. axla Tavis moaxles kiTxavda rCevas, saWiro iyo Tu
ara yvelaferi es Tavis Zvirfasi qmrisaTvis Seetyobinebia. leonelam ar urCia es, radgan amis
SetyobinebiT anselmos iZulebuls xdida lotariosaTvis magieri gadaexada da vaiTu amas
TviTon anselmos ubedurebac myoloda Tan; rigian cols ki qmrisaTvis sisxlieri Setakebis
mizezi ara Tu ar unda mieca, aramed yvela Rone unda exmara aseTi SemTxveva
moeridebina rogorme. kamila moaxlis rCevas daeTanxma, mxolod esRa iyo misi gaWirveba
_ im gakawruls xom ver daumalavda qmars da maSin mizezad raRa unda eTqva misTvis.
leonelam amaze upasuxa, tyuilis Tqma ar miswavliao, Tundac keTili ganzraxvisaTvis saWiro
iyoso.
    _ gana me ki miswavlia tyuilis Tqma, Cemo dao, Seutia kamilam. _ Cemi sicocxlis
dasacveladac rom iyos saWiro tyuilis mogoneba, maSinac ver movigonebdi. da Tu am
gaWirvebidan sxva vera gvixsnis ra, isev isa sjobs, anselmos yvelaferi marTali vuTxraT da
sawuxrad nu gavixdiT _ vaiTu tyuili gamogvaCndeso.
    _ xvalamdis jer kidev bevri droa, qalbatono, _ moaxsena leonelam, magram Tqvens
Wrilobaze baton anselmos saTqmelad an movifiqrebT rasmes, an sxva saSualebas
gamovnaxavT, rom davfaroT, vidre RmerTi inebebs da Cvens keTil ganzraxvas xels
moumarTavs. oRond axla ki damSviddiT, qalbatono, da guli moibruneT, rom batonma
anselmom SfoTsa da mRelvarebaSi ar mogaswroT, danarCeni Cemze moagdeT da RvTis
sasoeba iqonieT, _ is aris yvela keTili saqmis gammarTavi.
    amasobaSi anselmo didi yuradRebiT ismenda da gafacicebiT umzerda Tavis
patiosnebis daRupvis tragedias, sadac moqmedni pirni iseTi sinamdviliT da bunebriobiT
asrulebdnen TavianT rolebs, TiTqos droebiT marTla im pirebad Seiqmnen, visac
warmosaxavdnen. axirebuli mouTmenlobiT eloda daRamebas, samalavidan Tavi daeRwia,
Tavis Zvirfas megobarTan gafreniliyo da masTan erTad ezeima es sasixarulo ambavi da am
ufaso ganZis povna, kamilas gamocdiT SeZenili. oinbazebma daRamebamdisac aasrulebines
es survili, da daixela Tu ara anselmom dro, mswrafl oTaxidan gavida da lotariosaken
gaeSura. adamianis enam ar SeiZleba Sesaferad gamoTqvas, Tu ra cxared gadaexvia Tavis
momtyuebel megobars, ra qeba-didebas Seasxamda Tavis cols da rarig bednierad saxavda
Tavis Tavs. magram lotario misi sixarulis gaziarebas ver axerxebda. sindisi sicrues amxilebda
da imaze fiqrobda, Tu rogor sastikad motyuvda anselmo da ra usamarTlod Seuracxyo
lotariom is. anselmo Tavs bednierad mxolod am sicruis meoxebiT Tvlida. anselmo xedavda,
rom lotario mowyenili iyo, magram es imas miawera, rom lotarios kamilas Wriloba awuxebda,
radgan amis mizezi, umTavresad TviTon is iyo. motyuebuli qmari cdilobda megobari
daemSvidebina, arwmunebda, rom kamilas imiT ara uSavda-ra, rom Wriloba ueWvelia
msubuqi unda yofiliyo, raki kamilam da misma moaxlem erTmaneTs piri misces Wriloba
anselmosaTvis daemalaT, `geTayva, nuras iwuxeb, _ eubneboda igi, _ CemTan erTad
gaixare, radgan Seni saSualebiT da xerxianobiT Cems Tavs bednierebis umaRles wertilamde
                      209
ayvanils vxedav. amieridan yvela Cemi Tavisufali wamebi mxolod imas unda movaxmaro,
rom kamilas pativsacemad leqsebi vwero, vaqo da vadido igi da amiT mas samaradiso saxeli
gavuTqvao~. lotariom Zalian moiwona anselmos brZnuli azri da Tavis mxrivac aRuqva misi
colis saukuno sadideblad Zeglis aRmarTvaSi Seswevnoda.
    amgvarad anselmo mTels qveyanaze saukeTesod motyuebul qmrad darCa. kvlav
megobrulad miiRebda xolme lotarios, Tavis didebis iarRad miCneuls, namdvilad ki misi
gaupatiurebis da daRupvis iaraRs; xolo kamila ukmayofilo da kuSti saxiT daxvdeboda xolme
mas, gulSi ki kmayofili da aRtacebuli iyo. am TvalTmaqcobam cota xans kidev gastana da
ramdenime xnis Semdeg Carxi ukuRma datrialda; didxans dafaruli upatiuroba
damoaSkaravda da anselmomac ugunuri cnobismoyvareoba sicocxliT zRo.                    Tavi XXXV

  sadac moTxrobilia sastiki da araCveulebrivi brZolis ambavi, don kixots rom wiTeli
   Rvinis tikebTan mouxda, da `ugunuri cnobismoyvaris ambavis~ dasasruli

    am moTxrobis ramdenime kabadoni rom darCaT wasakiTxi, sxvenidan, sadac don
kixots eZina, uceb sanCo gamovarda da rac Zali da Rone hqonda Rrialebda:
    _ RvTis gulisaTvis, batonebo, Cqara uSveleT Cems batons! iseTs saSinels brZolaSi
da sisxlis RvraSia, rom misi msgavsi jer ara minaxavs ra! RvTis madlma,
princesamikomikonis damCagrav devs iseTi dahkra xmali, rom Tavi TalgamiviT gaagdebina.
    _ ras gagiJebulxar, _ dauyvira mRvdelma da kiTxva Sewyvita. _ devi saidan
mogeCvena, Zmobilo? is aqedan ori aTasi milis siSoreze mainc iqneba.
    am dros don kixotis sxvenze saSineli xmauri gaisma da Tan misi yvirilic moyva:
    _ dadeq! Se moRalatev, Se qurdo da yaCaRo! _ Rrialebda don kixoti; _ dadeq! Se
ficis gamtexo, gamvlel-gamovlelTa mZarcvelo, xelSi myavxar dabRuJuli da eg maxvili
veRarafrad gamogadgeba!
    am bolo sityvebTan kedelze xmlis tyapa-tyupic moisma. sanCom ki wamoiZaxa:
    _ gulxeldakrefili da yurebCamoyrili sxdomis dro ar aris, modiT, mebrZolni gaaSveleT,
Cems batons uSveleT rame. magram devma, mgonia, Tqveni Wiric waiRo da axla, vin icis,
RmerTebs Tavisi warsuli cxovrebis angariSsac abarebs. Cemi TvaliT davinaxe, rom iatakze
sisxlisRvari dainTxa da swored tikis odena Tavi kunWulisaken gagorda.
    _ Tqveni moZulebuli movkvde, _ daiZaxa mefundukem, _ Tu im don kixots Tu don
jandabas Cemi Rvinis tikebi ar daeWras, mis sasTumalTan rom ewyo, da am regvensac is
Rvino sisxlad ara sCvenebodes.
    esa Tqva Tu ara, maSinve sxvenze avarda, yvelanic Tan ayvnen da maT don kixoti
sasacilo sanaxavi daxvdaT. perangisamara iyo da isic iseTi mokle ecva, rom win barZayebs
naxevrad Zlivs ufaravda da ukan eqvsi TiTis dadebaze ufro mokle iyo. grZeli, kanWa da
balniani fexebi sakmao WuWyiani hqonda; Tavze patara wiTeli CaCi exura, mefundukis Tavis
cximiT didxnobidanve gaqonili; marcxena xelze daexvia sanCos saZulveli sabani (misTvis
cnobili mizezis gamo _ marTlac saZulveli), xolo marjvenaSi gaSiSvlebuli xmali eWira da
saSineli muqariT aqeT da iqiT uTxlaSunebda, TiTqos marTlac devs ebrZodao. magram
yvelaze ukeTesi is iyo, rom es omi devTan sizmarSi hqonda da TvaldaxuWuli ibrZoda. cxadliv
sul imis fiqrSi iyo, rom brZola unda gadaexada, da amitomac esizmra, viTom mikomikonis
samefoSi ukve mivida da devs SeebrZola, mis magier ki savse tikebs Cexda da mTeli sxveni
RviniT moRvara.
    es rom dainaxa, gabrazebuli mefunduke mivarda don kixots da muStebiT iseTi
                      210
mibegva dauwyo, rom, Tu mRvdeli da kardenio ar miSvelebodnen da xelidan ar
gaegdebinebinaT, vin icis, misTvis es devTan brZola ukanaskneli iqneboda. magram im
muStebmac ver gamogaRviZes raindi, maSinRa Zlivs gamofxizlda, roca dalaqma Widan erTi
tolCa civi wyali amoiRo da Tavze Camoasxa. gamofxizlebisas mainc didxans ver movida
gonze, Tu sad iyo da an rogor iyo Cacmuli. doroTeam rom don kixotis xalvaTi morTuloba
dainaxa, Tavis mCagvrelisa da mosarClis brZolas veRar daeswro, sanCo ki devis Tavs
bobRviT eZebda yvela kuTxeSi, da rom versad ipova, daiZaxa:
    _ kargad vicodi, rom es SeCvenebuli saxli jadoqrobiTaa savse, amas winaT swored
amave adgilas muStebiTa da wixliT ramdeni mbegves da is ki mainc ver gavige da verc
vxedavdi, vina mcemda. axla ki devis Tavi Caiylapa. netav Cemi TvaliT mainc ar damenaxos,
rom mokveTes da sisxlis nakadulebma rusaviT daiwyes dena.
    _ netav ras miedmoedebi, ris sisxli, ris nakadulebi, ris Sadrevani, RmerTma
dagwyevlos, Se eSmakis naglejo, Sena! _ Seutia mefundukem, _ gana vera xedav: eg Seni
nakaduli da Sadrevani xmliT daWrili tikebia da sisxlic Cemi wiTeli Rvinoa, lamis rom oTaxi
moitivtivos da Sig kaci acurdes? ise magis suli eSmakebma tanjon da ajaxiron jojoxeTSi,
rogorc Cemi tikebi dauWria.
    _ mageebisa me ara vici-ra, _ miugo sanCom, _ me marto is vici, rom Tu devis Tavi
ver vipove, Cemi grafoba ise gadneba, rogorc wyalSi marili.
    mRviZare sanCo Tavis mZinare batonze ufro metad iyo gadareuli, don kixotis
dapirebam mis sust tvinze ise Zlierad imoqmeda. mefundukes brazi ereoda,
saWurvelmtvirTveli rom Tavisi batonisagan aoxrebul Rvinoze gulgrilad ucqeroda. ficavda,
rom am jerobaze don kixoti da sanCo pansa winandeliviT fulis gadauxdelad veRar
gausxltebodnen xelidan, rom raindobis upiratesoba veRaras uSvelida maT da sazRaurisagan
veRar daixsnida; imasac ki ar SearCenda, rac gafuWebuli tikebis dakerebas moundeboda.
amasobaSi don kixotis dasamSvideblad mRvdels misi xelebi eWira; raindmac faTeraki
dasrulebulad CaTvala da ise eCvena, viTom axla princesa mikomikonis win idga, mRvdels
dauCoqa da moaxsena;
    _ mSveniero, maRal keTilSobilo da didebulo mflobelo sefeqalo! amieridan uzrunvelad
SegiZliaT icxovroT da aRaravisi SiSi aRar gqondeT. mec agreTve amave dRidan im
movaleobisagan gaTavisuflebulad vTvli Cems Tavs, rac amaswinaT aRgiTqviT; radgan
RvTis SewevniTa da im qalis wyalobiT, visiTac vcocxlob da vsunTqav, is aRTqma diax
bednierad aRvasrule da Tqveni saqme davabolove.
    es rom moismina sanCom, wamoiZaxa.
    _ axlac ityviT, tyuiliao? ara, gana me mTvrali viyav, Tu ra iyo! axlac ityviT, rom Cemma
batonma devi ar dasCexa? RmerTsa vficav, Cemi saqme gakeTda. erTi sityviT, yvelaferi
rigzea, grafoba viTom jibeSic mdebia.
    am ori giJi kacis damTxveulobaze vis ar autydeboda sicili, da marTlac imdeni icines,
rom TvalebSi cremlebi moeriaT. marto mefunduke ver iyo sicilis gunebaze. gabrazebuli Tavsa
da beds awyevlida. bolos mRvdelma, dalaqma da kardeniom, rogorc iyo, don kixoti loginSi
daawvines da raindsac dawolis umalve daeZina, rogorc didi SromiT daqancul kacs
daeZineba xolme. don kixoti daaZines Tu ara, yvelani qveviT oTaxSi Camovidnen da
Sewuxebul sanCo pansas, devis Tavi rom ver ipova, riTac iyo anugeSebdnen. magram
mefundukis nugeSiscema ki Zalian gauWirdaT, radgan Tavis Rvinis ise uceb erTianad
xelidan gamoclam sasowarkveTilebamdis miiyvana. mefundukis colmac erTi uSvelebeli Rriali
astexa da xelebis qneviT iZaxda:
    _ Sav da ukuRma is dRe, da risTvis Tvalebi maSin ar damidga, ra dResac Cems
saxlSi es SeCvenebuli motantale raindi Semovida, zaralis mets ki verasa xedavs kaci
amisagan. amas winaT, ise wavida aqedan, arc binis fasi gadauxdia, arc vaxSmisa, arc bzisa
da qerisa, arc Tavis danaxarji mogvca, arc Tavis msaxurisa, arc cxenisa da arc virisa, aqao
                       211
da raRac eSmaki faTerakebis maZebari raindi varo. iseTi faTerakic damarTia magasac da
yvela magisfer faTerakis maZebarsac, rom kiseric moetexoT. Cvenao, arafris gadaxdis Tavi
ara gvaqvso da arc gadaxdis movaleni varTo! raRac eSmak motantale radarebis kanonebSi
ase sweriao. mere kidev, amis gadamkide, es viRac batoni mobrZanda da imanac Cemi kudi
moitaca da dabrunebiT ki naxevarRa damibruna, isic ise gayvlefili, rom Cems qmars veRarc
ki gamoadgeba. dResac kidev, batono, am raindma, Cemi tikebi daxeTqa da Rvino mTlad
damiRvara. viS, netav axla imas sisxlsa vxedavde ase daRvrilsa. magram vici, mamaCemis
Zvlebsa vficav da dedaCemis sicocxles, bebiaCemis sulis ganaTlebam, aqedan fexsac ar
gadavadgmevineb, manam yvelaferSi ar davaTvlevineb fuls, ukanasknel groSsac ar
SevarCen; Tu ase ar vuyo, maS Cemi mSoblebis qali nuRar vyofilvar da is saxelic nuRar
mrqmevia raca mqvia.
    gajarebul gulze, mravali aseTi mrisxanebiT aRsavse sityva warmoTqva mefundukis
colma da am sityvebs bans aZlevda misi Zeli da erTguli mosamsaxure maritornesi; mxolod
misi qaliSvili aras ambobda da marto CumCumad iRimeboda. da, bolos, mRvdelma, rogorc
iyo daawynara es davidaraba da aRuTqva _ yvela zarals aunazRaurebda: daxeul tikebisasac,
daqceulT Rvinisac da umetesad kidev gafuWebuli kudisas, romelzedac diasaxliss yvelaze
meti ayalmayali aetexa. doroTea sanCo pansas anugeSebda da pirdeboda: Tu Senma
batonma devs Tavi namdvilad mohkveTa, roca Cemi sexelmwifos mflobelobaSi Seval, rac ki
iq saukeTeso sagrafo meguleba swored imas mogcemo. am dapirebam daaSoSmina sanCo,
da princesas emudareboda, damerwmune, rom iatakze gagorebuli devis mokveTili Tavi
CemT TvaliTa vnaxeo, am niSniT, rom sasartylemdis wveri qondao, da Tu veRarsad
vipovneT, es imitom, rom am saxlSi yvelaferi mojadoebuliao; es mojadoeba TviTon Cems
Tavze gamovcadeo. doroTeam upasuxa, yvelaferi mjerao, sTxova sanCos damSvidebuliyo,
nurafers inaRvli, yvelafers mogigvareb da Seni survilisamebr mogiwyobo. roca
mSvidobianoba Camovarda da yvelam moisvena, maSin kardeniom, doroTeam da yvela
iqmyofT mRvdels sTxoves _ moTxrobis oriode darCenili furceli waekiTxa. mRvdelma
dainaxa, rom maT ise siamovnebdaT mosmena, rogorc TviTon mas wakiTxva, kvlav
miubrunda xelnawers da Semdeg waikiTxa:
    `colis erTgulebaSi darwmunebuli anselmo ramdenime xans srulebiT damSvidebuli iyo
da bednierad Tvlida Tavs. kamila ganzrax ukmayofilo bRveriT daxvdeboda xolme lotarios.
undoda Tavisi namdvili gulis Zgera anselmosaTvis gadabrunebiT eCvenebin da rom sayvarlis
TvalTmaqcoba gaeyvana. lotario Tavis megobars mudam uars eubneboda masTan siarulze,
radgan viTom cxadad xedavda, rom kamilasaTvis misi mosvla sasiamovno ar iyo.
Tvalebabmuli anselmo imaze arasgziT ar Tanxmdeboda da amiT swored maSin, rodesac
Tavis Tavs uaRres xarisxamde bednierad saxavda, aTasnairad xdeboda Tavisi gaupatiurebis
mizezad. saubedurod leonela, imiT gatacebuli, rom aznauri motrfe yavda, ufro da ufro meti
aRtacebiT eZleoda mijnurobas da Tanac darwmunebuli iyo, rom qalbatoni ara Tu dauTmobda
am usaqcielobas, piriqiT, xelsac Seuwyobda. erT Rames anselmos leonelas oTaxidan fexis
xma moesma; gaReba moesurva, vin dadioda oTaxSi da Sesvla daapira, magram karebi ver
gaaRo, radgan Signidan viRac iWerda. amiT gabrazebulma anselmom, rac ZaliT da lone
hqonda, erTbaSad gamoswia, da swored im dros gaaRo kari, rodesac viRac kaci fanjridan
quCaSi gadaxta. anselmo gaeqana misken, undoda daeWira, an gaego mainc vin iyo is kaci,
magram verc erTi ver moaxerxa, radgan leonela win gadaeRoba, xelebi moxvia da uTxra:
    _ damSviddiT, batono, RvTis gulasaTvis, xmaurobas nuRar astexT, nu gamoekidebiT.
eg kaci Cemi Zalian axlobelia... Cemi qmari gaxlavT.
    gaSmagebul anselmos, ra Tqma unda, ar sjeroda es sityvebi, xanjali iSiSvla da
mokvlas uqadda leonelas, Tu axlav marTals ar ityoda, leonela ise SeSinda, rom TviTonac ar
icoda, ras ambobda:
    _ nu momklavT, batono, iseT mniSvnelovan saidumlos SegatyobinebT, rom Tqven
                     212
fiqradac ar mogsvlodeT.
    _ Cqara miTxari, _ uTxra anselmom, _ Tu ara da axlave gagaTaveb!
    _ axla ar SemiZlia, batono, _ upasuxa leonelam, _ guli ver momibrunebia. xvalamdis
damacadeT, iseT ambavs SegatyobinebT, rom gagakvirvoT: imaze ki nuras SeswuxdebiT,
axla rom fanjridan kaci gadaxta: erTi aqauri ymawvili kaci gaxlavT, colad SerTvis piroba
damido.
    am sityvebma anselmo daamSvides. Tanaxma gaxda xvalamdis daecada da imas ki
sul arñmoeloda rom kamilaze Seityobda rasmes: mis saTnoebaSi mtkiced iyo darwmunebuli.
ubeduri qmari leonelas oTaxidan gamovida, garedan karebi gadauraza da Tanac uTxra:
oTaxidan im dromdis ar gamouSvebda vidre ar Seityobda, rac hqonda misTvis saTqmeli.
     Semdeg saCaqarod Sevida kamilasTan da, rac moaxlesTan SeemTxva, yvela uambo
da isic daumata, rom igi saxvliod didi saidumloebis Setyobinebas dampirdao. raRa bevri
laparaki unda, am ambavma kamilas Tavzari dasca. im faqrma, rom leonelas albT
anselmosTvis colis Ralatis gamJRavnvba undoda (da es fiqri Semcdari rodi iyo), ise
SeasSfoTa kamila, rom man imdeni Rone ver moikriba moecada, misi fiqri gamarTldeboda
Tu ara. imave Rames, roca anselmos daZina, adga qveSagebidan, moikriba rac ufro Zvirfasi
nivTeuloba qona, cotaodeni fuliic Caido, fdrTxilad gareT gamovida, lotarosTan gaiqca,
yvelaferi uambo, rac SeemTxva da emudareboda: an sadme daemala, an arada erTad
sadme wasuliyvnen da amiT anelmos risxvas gadarCeniliyvnen. lotario kamilas moulodneli
mosvliT ise airia, rom ar icoda _ ra epasuxna da umetesad ver moifiqra, Tu ra gzas
dasdgomoda. bolos urCia kamilas monasterSi gayoloda, sadac winamZRvrad lotarios da iyo.
kamila daeTanxma, da lotariomac garemoebis Sesaferisi aCqarebiT kamila monasterSi
miiyvana da TviTonac Cumad qalaqidan gaiqca.
    meore dRes, gaTenebisas, anselmo saCqarod adga. isic ki ver SeniSna, rom kamila
gverdiT aRar yavda, da rom Cqara gaego, ra saidumlos etyoda leonela, imis oTaxisken
gagmura. oTaxi rom gaaRo da Sevida, moaxle Sig aRar daxvda, mxolod fanjaraze mibmulma
zewrebma gaagebines, ra gziTac gaparuliyo. daRonebuli dabrunda, rom kamilasTvis eambna
es xali ambavi, magram raki isic veRar ipova, Zilad gonebadafantuli darCa. amaod akiTxavda
msaxurebs qalbatonis ambavs, veravin veraferi Seatyobina. kamilas ZebnaSi rom oTaxidan
oTaxSi Sedioda, SeniSna: kamilas skivrebi daRebuli iyo da rac ufro Zvirfasi ganZeuloba
eguleboda Sig, aRarsad iyo: maSin mixvda saSinel WeSmaritebas da gaigo, rom leonela aq
rafer SuaSi iyo. tanT Cacma arc ki daasrula, mwuxare da dafiqrebuli gaeSura, Tavis
ubedureba megobrisTvis Seetyobinebina. magram raki arc lotario daxvda Sin da
msaxurisagan gaigo, rom isic RamiT sadRac wasuliyo qalaqidan da, rac fuli mqonda, sul Tan
waeRo, anselmo kinaRam Wkuaze ar Secda. Sin rom dabrunda, aRarc erTi msaxuri da
moaxle aRar daxvda, saxli mTlad dacarielebuli iyo.
    axla ki aRar icioda ra efiqra, an ra eTqva, an ra eqna; Tavis mdgomareobas rom
Caukvirda: aRarsad coli, aRarad megobari, arc mosamsaxureni, yvelas daetovebina, casac
da dedamiwasac, da yvela am ubedurebasTan raki kamilas gaqcevam Tavi gaupatiurebulad
aCvena, gonebam TandaTan ryeva dauco, bolos cota rom gons movida sofelSi wasvla
gadawyvita im megobarTan, odesme rom estumreboda xolme, da amiT sakuTar daRupvas
xels uwyobda, surda, Tavis ubedureba misTvis eambna. saxlis karebi daketa, cxenze Sejda
da dardiani gzas gaudga, magram mwuxare fiqrebma ise dasZlies, rom naxevari gza Zlivs
gaiara, cxenidan Camoxta, xeze miaba, da TviTonac datanjuli da daqanculi oxvriTa da vaebiT
xis Zirs miegdo da daRamebamdis ise darCa. am dros qalaqidan momavalma erTma
cxenosanma gamoiara. anselmo miesalma da hkiTxa axal ambavs ras laparakoben
florenciaSio?
    _ Zalian ucnaur ambebs laparakoben, _ miugo mgzavrma _ iseT ambebs, rom
msgavsi didi xania aRar gagvigonia. amboben, viTomc lotarios, Tvis guliTadi megobris,
                      213
mdidari anselmos, wmida ioanas axlos rom cxovrobs, imis coli, kamila, moetacnos da TviTon
anselmoc viTom sadme gadavardniliyos. es ambavi kamilas moaxles uambia
gubernatorisaTvis. da es moaxle kidev wuxelis swored im dros dauWeriaT mcvelebs, rodesac
anselmos xaxlis fanjridan Turme zewrebiT quCaSi CamoSvebula. dawvrilebiT ar vici, es
ambavi rogor momxdara, is ki vici, rom mTeli qalaqi am ambiT gaocebulia, radgan aseT
rames im mtkice megobrobisagan, rogorc lotariosa da anselmos hqondT erTmaneTSi, aravin
moeloda, iseTi megobrebi iyvnen, yvelani _ `or Zmobils~ eZaxdnen.
    _ SemTxveviT xom ar gagigonoT, lotario da kamila saiT gaqceulan? _ mkiTxa
anselmom.
    _ magisi ki ra mogaxseno, _ upasuxa mgzavrma da Sequsla cxeni.
    am saSinelma ambavma sabralo anselmos kinaRam goneba ki ara da _ sicocxlec ar
waarTva. rogorc iyo, wamodga da, Zlivs, vaivaglaxiT Tavis megobrian mivida. mas jer amis
ubedureba ar gaego da gafiTrebuli, saxeSeSlili da aTrTolebuli rom dainaxa anselmo, mZime
avadmyofi egona, miT ufro, rom anselmom maSinve loginSi dawola moindoma da sawer-
kalami da qaRaldi moiTxova. Txovna swrafad ausrules. marto datoves da misive TxovniT
karebic Cauketes. marto rom darCa, Tvalwin Tavis ubedureba warmoudga, mwuxare
fiqrebma moicves. javri da varami saSinelT tanjviT uqejnidnen guls da am yofaSi grZnobda
rom xicocxlis bolo uaxlovdeboda. Tvisi udroo sikvdilis mizezi surda aexsna, kalami aiRo, wera
daiwyo, magram vidre werils daasrulebda, suli Seugubda da Tvisa ugunuri
cnobismoyvareobisagan eldanakravma da gatanjulma suli ganuteva. meore dRes, raki dro
gavida da anselmos oTaxSi CamiCumi ar ismoda, maspinZeli Sevida masTan mizezis
gasagebad, uZravad ki daxvda igi. fexebi loginSi gwyo da tani sawer magidaze edo, win
qaRaldi hqonda gadaSlili, xelSic kalami isev eWira. maspinZeli miuaxlovda jer dauZaxa da,
raki pasuxi ar miiRo, xelze xeli mohkida, magram civad rom igrZno, maSin gaigo, rom
anselmo mkvdari iyo. Tavzardacemulma da Sewuxebulma msaxurT dauZaxa, rom am
ubedurebis mowmeni yofiliyvnen, Segmdeg xelnaweri qaRaldi aiRo da es ramdenime sityva
waikiTxa:

    `ugunurma da sulelurma survilma momiRo bolo. Tu Cemi sikvdilis ambavma kamilas yuramdis
miaRwios, icodes, rom mipatiebia misTvis, radgan is amqveynad saswaulmoqmedad rodi iyo
mowodebuli, arc me mqonda ufleba saswauli momeTxovna misgan. TviTon me viyav Cemi Sercxvenisa
da gaupatiurebis mizezi, amitom usamarTloba iqneboda rom...~

     werili aq wydeboda, etyoboda metis dawera aRar SeeZlo da am sityvaze daelia svli.
meore dRes anselmos sikvdili naTesavebs Seatyobines, maT ukve icodnen misi ubedureb;
agreTve im monasterSic icodnen, sadac kamilas swadda qmris kvals dasdgomoda, mitom ki
ara, rom qmris sikvdilo Seityo, aramed mitom, rom Tavis mijnuris cudi ambebi esmoda.
amboben, daqvrivebul kamilas monastris datoveba aRar surda, magram arc Tu qveynierebis
datoveba da monazvnad aRkveca undoda, vidre lotarios sikvdili ar gaigo. gvian Senanebuli
megobari neapolis samefoSi gaiqca da iq lotreksa da did kapitan gonsalo fernandes
kordovels Soris momxdar brZolaSi mohkles igi. am ambis Setyobis Semdeg kamila
monazvnad aRikveca da didxans imasac aRar ucxovria. cremlsa da sinanulSi dauteva es
qveyana. ai ra bolo moyva erT-erTi maTganis windauxedav survils~.
     _ urigo rodia es moTxroba, me momwons, _ Tqva mRvdelma. _ magram imas ki ver
davijereb, rom namdvilad momxdariyo. Tu mogonilia da _ es mogonebac uxeirodaa
mofiqrebuli: ar SeiZleba qveyanaze iseTi suleli qmari moipovebodes vinme, rom aseTi
suleluri gamocda moiwadinos, rogorc anselmos ganuzraxavs. mijnurebs Sua rom
momxdariyo aseTi ambavi _ kidevac dasajerebelia, magram colsa da qmars Sua ar SeiZleba.
ise ki rigiani kiloTia moTxrobili.

                       214
                    Tavi XXXVI

          sadac moTxrobilia fundukSi momxdari sxvadasxva
                  saiSviaTo ambebi

    am dros karibWeze mdgarma mefundukem daiZaxa:
    _ dideba RmerTs! ra Cinebuli stumrebi modian. Tu aq Camoxtnen, swore kai saqme
dagvemarTeba.
    _ vin mgzavrebi arian? _ hkiTxa kardeniom.
    _ oTxi cxenosania, _ miugo mefundukem, _ msubuqad Sekazmul cxenebze, SubebiTa
da farebiT, saxeze Savi niRbebi aqvT gakeTebuli, SuaSi viRac qali mohyavT, TeTrebiT
mosili, iseT unagirze zis, TiTqos savarZeliao; masac niRabi aqvs saxeze, ukan ori msaxuri
mosdevT qveiTad.
    _ axlos arian? _ hkiTxa mRvdelma.
    _ ise axlos arian, rom ager sacaa WiSkarSi Semovlen kidec, _ miugo mefundukem.
    doroTeam rom es gaigona, pirbade aifara, xolo kardenio saCqarod im oTaxSi avida,
sadac don kixots eZina. eseni rom Tavis dasafaravad moemzadnen, am dros mgzavrebi
fundukTan SeCerdnen. oTxi lamazi da mdidrulad Cacmuli kaci Camoxta cxenebidan; qals
cxenidan Camosvla uSveles da erTma maTganma atacebuli miiyvana selTan, im oTaxis
karebTan rom idga, sadac kardenio daimala. am xnis ganmavlobaSi arc qalsa da arc kacs
niRbebi ar mouxsniaT da arc erTi sityva ar uTqvamT. mxolod qali rom skamze dajda, Rrmad
amoioxra da RonemixdiliviT xelebi Zirs dauSva. msaxurebma amasobaSi cxenebi sajiniboSi
Seiyvanes.
     mdvdels metismetad moesurva Seetyo, Tu vin iyo es xalxi, ase bejiTad rom Tavs
imalavda, da sajiniboSi wavida, rom msaxurebisaTvis gamoekiTxa. iq erTi msaxuri moaxela
da, rac undoda yvela imas gahkiTxa.
    _ ra mogaxsvnoT, batono, _ upasuxa msaxurma, _ Zneli gasagebia maTi vinaoba;
mgonia ki, rom didi kacebi unda iyvnen, metadre is, qali rom xelSi aiyvana. yvelani pativiT
epyrobian mas da rasac ubrZanebs, usruleben.
    _ qali vinRaa, _ hkiTxa mRvdelma.
    _ verc magas mogaxsenebT, _ upasuxa msaxurma. _ mTeli gza gamoviareT da magis
pirisaxe erTi bewvic ar daminaxavs; oxvra ki, me Tqven mogaxsenoT, bevri gavigone
magisagan, xanac iseT gminvas amouSvebs xolme, kacs egoneba, es aris RmerTs suls
abarebso. nu gagikvirdebaT, batono, rom me da Cemma amxanagma rac moaxseneT imaze
meti magaTi vinaobisa araferi vicodeT. sul ori dRea, rac movdevT. gzaSi Semogveyarnen da
karg jildos dagvpirdnen Tu andaluziamde gagvyvebiTo, da Cvenc mivdevT.
    _ saxels mainc aras eZaxian erTmaneTs? _ hkiTxa mRvdelma.
    _ ara Cemma mzem, _ miugo msaxurma, _ rac movdivarT, erTi sityvac ar dauZravT,
TiTqos piroba miuciaT, erTmaneTs xma ar gavceTo. am sabralo qalis oxvra da gminvis meti
ara gagvigonia-ra, da es guls gviklavs, me da Cemma RmerTma. me mgonia, es qali Zalad
mihyavT da TviTonac ar icis, sad miyavT. mis Savk abas Tu mivxedeT, an monazoni unda
iyos, an monazvnad emzadebodes, da, albaT, imitomac aris ase mwuxare, rom monazvnoba
ar unda da Zalad mihyavT monasterSi.
    _ SeuZlebelia yvela eg marTali iyos, _ uTxra mdvdelma, isini datova da doroTeasTan
mivida.
     amasobaSi, doroTeas rom mosuli qalis oxvra esmoda, misadmi TanagrZnoba
aReZra, rogorc dedaTa sqess Tvisebada sWirs, mivida im qalTan da uTxra:
    _ ra gawuxebT, qalio, xom araferi gtkigaT-ra? Tu Tqveni mwuxareba imgvaria, rom
                      215
dedakacs Tavis gamocdilebiT da daxmarebiT SeuZlia misi gankgurneba, miTxariT da
siamovnebiT gagiwevT samsaxurs.
    mwuxare qali xmagakmendili iyo da araviTar pasuxs ar aZlevda, Tumca doroTea ufro
da ufro gulmodgined Txovda misi samsaxuri mieRo. bolos im kacma, msaxuris sityviT rom
danarCenni emorCilebodnen, uTxra doroTeas:
    _ tyuilad nu swuxxarT, qalbatono, da nura winadadebas nu aZlevT am qals, amaod
dros dakargvaa Tqvengan; amas Cveulebad ara aqvs, madloba gadauxados vinmes
samsaxurisaTvis, nurc imas ecdebiT pasuxi rame miiRoT misgan, Torem sicruis meti amis
piridan ara amova-ra.
    _ sicrue Tavis dReSiac ar miTqvams, _ mardad wamoiZaxa qalma, aqamdis medgrad
rom mdumarebda; _ piriqiT, ase gamwarebuli da ubeduri imitom var axla, rom mudam wrfeli
da metad martivi viyav. Tu am is mowme damWirdeba, TviTon Tqvenve mogixmobT
mowmed; diax, Tqven, romelic, Ceqma marTlis moyvareobam matyuara da ficisgamtex
kacad gagxadaT.
    _ RmerTo Cemo, es ra mesmis? es ra xma moesma Cems yurebs!
    wamsve mwuxare xmiT daiZaxa kardeniom, romelsac ucnobi qalis yvela sityva
esmoda, radgan don kixotis oTaxSi imyofeboda, da imaT Sua erTi karis meti ara iyo ra.
aRelvebulma da gaocebulma qalma iqiTken miixeda, saidanac kardenios sityvebi moesma;
magram, raki veravin dainaxa, adga da Sig oTaxSi daapira Sesvla, magram ucnobma kacma
yvela mis moZraobas rom Tvalyurs adevnebda, Seayena da win erTi nabijic ar
gadaadgmevina. qals SeSfoTebisagan piridan niRabi Camouvarda da gamouCnda
mzeTunaxavi simSveniere, angeloziseburi saxe. qals, Tumca fermimkrTalebulic iyo da
Tvalebs raRac ucnaurad acecebda grSemo, mzera iseTi SeSfoTebuli da areuli hqonda, rom
adamians WkuaSeSlili egineboda; am SeSlilobis gareganma niSnebma doroTeas da yvela
mis mnaxvels Sebralebis grZnoba aRuZres, Tumca ki am sulieri SeSfoTebis mizezi aravin
icoda. mis mosaubre kacs orive xeliT qalis mxrebi eWira da miT daxafrulma niRabi veRar
Seimagra, Camouvarda da masac gamouCnda saxe. uceb doroTeam axeda im kacs da uceb
don fernando warmoudga Tvalwin. am naxvaze saSineli mwuxare gminva amouSva da guli
SeuRonda, kargi rom dalaqi edga gverdze da xeli miaSvela, Torem daecemoda. saCqarod
mieSvela mRvdelic da pirbade moxsna, rom wyali epkurebina. axla don fernandom icno
doroTea da gaocebisagan gaqvavebuli darCa. mainc ki xelidan ar uSvebda lusindas (ucnobi
qali, don fernandos xelidan rom dasxletas cdilobda, lusinda iyo), romelmac xmaze icno
kardenio da imanac agreTve lusinda icno. kardeniom rom doroTeas gulSeRonebis Jams
amoSvebuli gminva gaigona, lusindas gminva egona, gaxelebuli gamovarda oTaxidan da don
fernandos SeeCexa, romelsac lusinda eWira xelmoxveuli. don fernandomac maSinve icno
kardenio da gaocebisagan oTxive xmaCawyvetilebi darCnen da ise daifantnen, rom ar
esmodaT, maT garSemo ra xdeboda.
    xmagakmendilebi erTmaneTs ucqerodnen: doroTeas don fernandoze darCa Tvalebi,
da don fernandos kardenioze, kardenios lusindaze da lusindas kardenioze. pirvelma lusindam
amoiRo xma. man mimarTa don fernandos da uTxra:
    _ Tavi damanebeT, batono don fernando, Tqveni pativis gulisaTvis mainc, Tu sxva ram
sabuTi ar gaiZulebT amas. gamiSviT isev Cems dasayrdens, Cems muxas davubrunde,
romelsac me faTalod Seveqmen da ver momaSora mas, verc Tqvenma devnam, verc
muqaram, verc Tqvenma     aRTqmam da saCuqrebma. xom xedavT, ra ucnauri da
miuwvdomeli gziT momiyvana me zecam Cems namdvil qmarTan. aTasgvari mZime
gansacdelis meoxebiT ukve unda darwmunebuliyaviT, rom marto sikvdils SeuZlia Cemi
gulidan amis aRmofxvra, maS, dae, Tqvenma imedebma, aw ase uwyalod CafuSulma,
Tqveni siyvaruli siZulvilad Secvalos da Tqveni wyaloba risxvad gadaaqcios. ginda momkaliT
kidec, oRond ki neba momeciT Cemi meuRlis Tvalwin erTi ukanasknelad mainc amovioxro
                      216
da maSin Cems sikvdils bednierebad CavTvli. egeb am sikvdilma daanaxos, rom
ukanasknel amosunTqvamde misi erTguli viyav.
    amasobaSi doroTea gons movida, lusindas sityvebi rom moismina, mixvda, vinc iyo is
qali, da dainaxa-ra, rom don fernando xelidan ar uSvebda lusindas da       arc mis
gulismomwylav mudaraze pasuxs aZlevda, ZalRone moikriba, fexebSi Cauvarda Tavis
macdunebels, Tavisi mSvenieri Tvalebidan unazesi cremlo, ori nakaduli gamouSva da
mTrTolvare xmiT uTxra:
    _ Tu mag mzis sxivebi, Cemo batono, emag xelebiT rom abneleb, Tvals ara gWrian,
Sen win daCoqili ubeduri, _ ubeduri, vidre Sen gsurs, _ da mwuxare doroTea unda icno. diax,
swored me var is sawyali glexis qali, Sen rom, gulisTqmiT iyo Tu gulkeTilobisagan,
moiwadine egoden agemaRlebina, rom ufleba hqonoda Senad ecno Tavi. me is ubeduri qali
var, Cems cxovrebas rom mSvidad da bednierad im dromde vatarebdi, gidre Senma
silamazem da siyvarulze moubarma xmam ar amiyolia, Tavdaculobis karebi gagiRo da Cemi
Tavisufleba da umankoeba xelSi Cagigdo. magram Sen es saCuqari cudad miiRe da
aqamdisac Senve mimiyvane, rom aq mxedav, da Senc agreTve imav yofaSi gxedav.
magram ar ifiqro, rom aq Cemi usaqcielobis kvals moveyvane. ara, aq Cemma mwuxarebam
momiyvana da im tanjvam, rom Sen damiviwye. Sen isurve Seni Sevqmniliyavi da kidec
miaRwie am wadils, magram amisaTvis Sen iseTi saSualeba ixmare, rom axla bevric rom
gindodes, mainc ar SegiZlia me ar mekuTvnode. kargad icode, Cemo keTilSobilo batono, rom
Cems uzomo siyvaruls Tamamad SeuZlia im simSvenieresa da did STamomavlobas
unacvlos, romlis gulisTvisac mtoveb... Sen mSvenieri lusindasi ver gaxdebi, radgan me
mekuTvni: da verc lusindas SeuZlia Seni gaxdes, radgan is kardenios ekuTvnis. kargad
moifiqre, SenTvis ufro advilia Zala daatano Sens Tavs da is Seiyvaro, visac uyvarxar da
Tayvansa gcems, vidre Tavi imas Seayvaro, visac sZulxar. Sen warmtace umankoeba, Sen
daamxe Cemi keTilzneoba; Cemi STamomavloba ar damimalavs, da isic ici, ra pirobiTac
davye Sens survilebs. maS Tavis gasamarTlebeli aRara gvaqvs-ra da arc ram sabuTi Tavs
motyuebulad racxde. Tu rasac vambob marTalia da Tu rogorc aznauri, iseTiveq ristiani xar,
maS rRad iltvi Cemgan raRac mixvev-moxveviT da arginda dasasrulic iseTive bednieri
momce, rogori bednieric dasawyisSi gamxade. Tu kanonier colad ar ginda Cemi aRiareba,
mxevlad miyole: Sens xelSi rom viqnebi, miTac bednierad da dajildovbulad CavTvli Tavs. nu
izam, nu damtoveb da Cems karg saxels boroti xalxis sakicxavad nu gaxdi! Cems
mSoblebsac moxucebulobas nu Caumwareb: imaT erTgulad umsaxuriaT Seni
mSoblebisaTvis da Sengan aseTi jildo ar daumsaxurebiaT. Tu imas fiqrob, rom Cems
sisxlTan Seni sisxlis SereviT gvars daimcireb, moigone, rom qveyanaze iseTi gvari cota
moipoveba, am xifaTs ascdenodes da es sayveduri ar eTqmodes. amasTanac dedakaci xom
ar amaRlebs gvars. isic gaixsene, rom WeSmariti patiosneba qvelmoqmedebiT gamoixateba,
da Tu uaryof amas da, rac mekuTvnis, ar damibruneb, maSin Senze patiosani me viqnebi.
dasasrul, isRa damrCenia giTxra, rom ginda Tu ara, Seni coli var, da amas Seni sityvebi
dagimtkiceben: amis uars vera hyof Tu imiT mogaqvs Tavi, risTvisac me gZulvar, ese igi Seni
keTilSobilebiTa da didebulebiT, amas Seni werilebic daamtkiceben, zenac mimowmebs,
Tavdebad rom miyenebdi, rodesac aRTqmas maZlevdi. dasasrul, yvela esenic rom xelT ara
mqondes, sindisi xom manda gaqvs; Semcode sixaruliT gaxelebis Jams igi mudam
aRimaRlebs Sens gulSi Tavis mrisxane xmas. igi iqneba Cemi simarTlis mosarCle da Sen
sicocxlis tkbil wamebs CagiSxamebs.
     es sityvebi da kidev sxva mravali sabralo doroTeam iseTi mwuxare xmiT da
cremlebis RvriT warmoTqva, rom yvela iq myofs da TviTon don fernandos amalis xalxsac ki
TvalebSi cremli mohgvara. don fgrnando xsaamouReblad usmenda doroTeas, vidre qals
gulze mowolili naRvelisa da mwuxarebisagan xma xauwydeboda. qvis guli unda hqonoda
kacs, rom misi mwuxarebiT ar aRZruliyo. lusidac daSterebiT ucqeroda doroTeas da
                      217
imdenadve misi naRveliT iyo Sewuxebul ramdenadac misma mSvenierebam da Wkuam
gaaoca. didi survili hqonda misuliyo da ramdenime nugeSsacemi sityva eTqva misTvis,
magram don fernandos isev CabRujuli eWira. don fernando gancvifrebuli da aRelvebuli jer
ramdenime xans idumal brZolaSi iyo da gaSterebiT ucqeroda doroTeas. Semdeg gauSva
lusida da SesZaxa:
    _ Sen mZlie, mSvenierT doroTea, Sen damjabne. gana SeiZleba amdens WeSmarit
sityvebs gaeZlos kacma?
    lusida rom don fernandos xelidan gaTavisuflda, iqamdis SemkrTali iyo da gonze ver
mosuliyo, rom sisustisagan iatakze daecemoda, Tu kardenio ar miSveleboda. is fernandos
ukan idga, radgan ar surda mas ecno, magram axla aRarafris SiSs aRar dasdia, mivarda
lusindas, Tavis sayvarel arsebas xeli moxvia da SesZaxa:
    _ Tu mowyale zenas nebavs Sveba mogvces, Cemo mSveniero, patiosano da erTgulo
qmnilebav, merwmune im mSvidobas, ufro saimedos da myudros, versad ver hpoveb, Tu ar
am xelebze dayrdnobiT, axla rom uWerixar. rogorc maSin eWire xolme, rodesac bedi nebas
maZlevda Cemad megulvebine.
    am sityvebze lusindam Sexeda kardenios, winaTac TiTqos xmaze scnobda da axla ki
mTlad darwmunda, vinc iyo igi. yovelive marTebulebi daaviwyda, magrad       moexvia
kardenios, saxe saxeze miado da sixaruliT SesZaxa:
    _ Tqvena xarT diax, swored Tqvena xarT, im qalis namdvili meufe, odesme rom Tqven
gekuTvnodaT da axlac Tqven gekuTvniT, imis miuxedavad, rom muxTalma Savbedma
gagvTiSa da mravalo tanjva sikvdils memuqreboda.
    am moulodnelma ambavma yvelani gaakvirva. doroTeam SeniSna, rom don fernandos
saxe Seecvala da xmalze waivlo xeli; mixvda, rom kardenios magieris gadaxdas upirebso, da
elvaze uswrafesad fexebSi Cauvarda, muxlze moxvia xelebi, cxare kocna dauwyo da
cremlebis RvriT uTxra:
    _ am moulodneli bednierebis wams ra gwadia, Caidino, Cemo erTaderTo nugeSo?
Sens fexT winaSe muxlmodrekili gidgas Seni meuRle, xolo is, vinc Sen colad gindoda, Tavis
qmarsa hyavs gulSi Cakruli. gana SegiZlia daarRvio, rac zenasa surs? ar girCevnia. _ is qali
aamaRlo, Seni Tanaswori gaxado, romelmac yvela dabrkolebas gauZlo, Tvis simtkiciT yvela
ubedureba daTrguna da axla TvalebSi Semogcqeris da siyvarulis cremlebiT Tavis namdvil
meuRlis saxesa hbans? gaficeb RmerTs, sakuTar Sens mzes gaficeb, erT wams risxva
dauteve, dafiqrebiT Sexede imas, rac axla Sens Secdomilebas arRvevs da es dagamSvidebs
da xels aRar SeuSlis, rom es mijnurni imdens xans dastkbnen bednierebiT, vidre amas zena
anebebdes. amiT Sen Sens patiosans sulgrZelobas aCveneb da qveyanac dainaxavs, rom
Seni vnebani Sens gonebas morCileben.
    manam doroTea amas eubneboda, kardenios magra moxveuli eWira lusinda da Tan
don fernandos Tvals ar aSorebda, gadawyvetili hqonda, Tu mis winaaRmdeg vinme rasmes
ganizraxavda, isic mamacurad daxvdeboda, Tundac es daxvedra sicocxledac dasjdomoda.
magram am dros, erTis mxriv, don fernandos megobrebi da, meores mxriv, mRvdeli da
dalaqi, agreTve Cveni keTili xanCo pansa Semoexvivnen don fernandos da xvewna
dauwyes: doroTea Sebraleboda da misi samarTliani imedi ar gaecruebina, Tuki, rasac
doroTea ambobda, marTali iyo, Tumca arc erT maTgans amaSi eWvi ar epareboda.
    _ CaufiqrdiT, Cemo batono, am SemTxvevas, _ daumata mRvdelma, _ es ubralo ram
SemTxveva rodia, aramed RvTis gangebis gansakuTrebuli gankargulebaa, raki aseT alagas
SegyaraT erTad, sadac, rasakvirvelia, arc erTi Tqvengani ar fiqrobda Sexvedras. igulisxmeT
agreTve, rom mxolod sikvdils SeuZlia lusida kardenios waarTvas, da Tundac amaT gayras
basri maxviliT emuqrebodnen, mainc erTmaneTis ganSorebas sikvdis arCeven, _ es amaT
siamovnebad da netarebad eCvenebaT, igulisxmeT, rom axirebul SemTxvevaSi, imgvar
garemoebaSi, rodesac saqmes xsna arsaidan aqvs, gonebis uaresoba imiT damtkicdeba,
                      218
rom kacma Tavis Tavs dasZlios da sulgrZeloba gamoiCinos. maS neba mieciT am
erTmaneTis mosiyvarule meuRleT im bednierebiT dastkbnen, rac maTTvis zenas gauCenia,
xolo Tqven mixedeT doroTeas da aRiareT, rom qveyanaze iseT qals ver ipoviT, romelmac
ara Tu gadaaWarbos amas, aramed mxolod daedaros amis mSvenierebs. imasac nu
daiviwyebT, rom amis mSvenierebas zed erTvis gulismomwyvleli simSvide da Tqvendami
uzomo siyvaruli. dasasrul yovlisa, is igulisxmeT, rom Tu Tqven imas radme afasebT, rom
qristiani da aznauri brZandebiT, maS movale xarT Tqveni, aRTqma aasruloT da amis meti
ararais qmna ar SegiZliaT. amiT RmerTsac asiamovnebT da im xalxsac SeurigdebiT, visac
cnobierad esmis, rom siqveles ZaluZs mSveniereba yovelgvar aznaurobaze uaRres hyos, da
vinc imas umaRles xarisxamdec aiyvans, amiT Tavis Rirsebas ar daamcirebs. ganviTarebul
xalxs kargad esmis, rom vinc vnebaTa Zalas emorCileba, igi gakicxvis Rirsi ar aris, Tu
amasTanave cudi ram ar Caudenia.
     mRvdlis sabuTebs sxvebmac ramdenime sityva dasZines, da am saerTo
mecadineobis meoxebiT don fernandos patiosani guli (tyuilad ki ar Cqefda iq keTilSobili
sisxli!) damSvidda, keTilmoqmedebis Zalis win qedi moixara, rom eCvenebina _ keTil rCevas
emorCileboda, don fernando daixara, moexvia doroTeas da uTxra:
     _ abrZandiT, Cemo seniora, usamarTloba iqneba Cems win daCoqils mas vuyurebde,
visac Cems gulSi vatareb; da Tu aqamde ver movaxerxe saqmiT damemtkicebina, rac axla
vTqvi, _ es iqneb gangebis nebiT moxda, egeb gangebas surda Tqveni mtkice da wrfeli
siyvaruli eCvenebina da miT Tqveni im zomad pativiscema eswavlebina CemTvis, ra
zomadac amis Rirsi xarT. nu gamkicxavT, rom Tavi daganebeT, imave Zalam damatovebina
Tqveni Tavi, ra Zalamac TqvenTan momizida. Tu Cemi ara gjeraT, miixedeT da bednierad
momzirali lusinda dainaxeT, Cemi Secodebis bodiSs imaSi ipoviT, magram, radgan man
ipova, vinc surda, da mec isa vpove, vinc me mekuTvnis, dae, mravalJamier bednierad da
kmayofilad icxovros Tavis kardeniosTan, da mec muxlmodrekili Sevevedrebi zenas, mec
imdenive sicocxle mommadlos Cems doroTeasTan.
     esa Tqva da doroTea gulze magra miikra da iseTis grZnobiT mieweba tuCebiT, rom
Tavis Semagreba dasWirda, cremlebs ar gaemxilaT misi siyvaruli, da Tan sinanulic. lusida da
kardenio ki cremlebs veRar imagrebdnen da maTTan erTad yvela iq myofT saerTo tirili
morTes. zogs Tavis siyvaruli atirebda, da zogsac sxvisi sixaruli da, vinme gareSes rom
Seexeda maTTvis, egoneboda, raime axirebuli moulodneli ubedureba damarTiaTo. sanCo
agreTve cremlebs afrqvevda, magram, rogorc SemdgomSi aRiara, mxolod imitom tiroda,
rom    doroTea mikomikonis dedofali ar gamodga, romlisaganac mraval wyalobas
moelodeboda. ramdenime xans tirili ar Sewyvetila da saerTo CoCqolic isev grZeldeboda. bo-
los lusindam da kardeniom don fernandos win muxli moidrikes da iseTi momxibvleli sityvebiT
eubnebodnen madlobas wyalobisaTvis, rom don fernando mTlad daifanta da ar icoda _ ra
epasuxa, mxolod isRa moaxerxa, rom fexze wamoayena isini da siyvarulisa da sinanulis
niSnad exveoda da hkocnida maT.
     Semdeg Txova doroTeas _ eambna Tavis samSoblodan am siSoreze rogor
wamosuliyo. doroTeam igive ambavi Tqva, rac amas winaT kardenios uambo, da ise
mSvenivrad da lazaTianad gadasca yvela Tavis ubedureba da Tavgadasavali, rom don
fernandosa da mis amalas, am ambebiT aRtacebulT, enatrebodaT misi laparaki kidev da
kidev gagrZelebuliyo. rom gaaTava, axla don fernandom uambo, rac mas Semdeg
SemTxveoda, rodesac lusindas ubeSi baraTi upovna da im baraTSi amoikiTxa, rom misi
meuRleoba ar SeeZlo, radganac kardenios kanonieri meuRle iyo. don fernandom jer qalis
mokvla gadawyvita da kidec aasrulebda, Tu mis mSoblebs ar daeSalaT. aRelvebulma da
gaxelebulma maSinve maTi saxli dastova da SurisZieba Cainerga. meore dRes Seityo, rom
lusinda Tavis mSoblebisagan gaparuliyo da aravin icoda, sad wasuliyo. bolos, ramdenime
Tvis Semdeg, gaigo, rom erT monasters Sexizneboda im gadawyvetilebiT, rom mTeli sicocxle
                      219
iq gaetarebina, Tu kardeniosTan mTeli sicocxle ver mouxerxdeboda. gaigo Tu ara es ambavi,
maSinve sami megobari waitana da monasterSi wavidnen lusindas        mosataceblad.
ramdenime dRe monastris axlo imalebodnen, rom maT mosvla ar SeetyoT da ar
gafrTxilebuliyvnen. im dromdis udarajes, sanam monastris WiSkars gaaRebdnen. maSin
fernandom ori Tanamgzavri sadarajeblad karebze dayena, xolo mesame Tan Seiyola da
lusindas senakSi Sevida. am dros lusida viRac monazons elaparakeboda. imdeni aRar
daacada, rom gonze mosuliyo da saSvelad daeZaxa, maSinve moitaca da erT maxlobel
sofelSi miiyvanes: rac saWiro iyo, iqve iSoves da samgzavrod Seemzadnen. qalis motaceba
Zneli ar iyo, radgan monasteri udabur alagas dgas, xalxis sacxovreblidan moSorebuli.
lusindam raki Tavis Tavi don fernandos xelSi dagula, jer guli SeuRonda da roca mosulierda,
mas Semdeg mxolod tiroda, oxravda da erT sityvasac ar eubneboda mas. ase Cumi tiriliT
miiyvana fundukamdis, sadac don fernandos TiTqos ca gaexsna da yvela amqveyniuri
mRelvareba dausrulda da daaviwyda.                   Tavi XXXVII

     sadac grZeldeba infanta mikomikonis ambavi da sxva TavSesaqcevari
                   faTerakebi

    sanCo yvela amas mwuxare guliT ismenda, radgan akrad xedavda, rom misi grafad
gaxdomis imedebi hqrebodnen, viTarca boli qarisagan im wams Semdeg, rac momxiblavi
princesa mikomikoni doroTead gadaiqca da devi pandafilando don fernandod, mis batons ki
am dros netari ZiliT eZina sruliad ar esmoda, Tu mis garSemo ra ambavi xdeboda. xolo
doroTea, kardenio da lusinda guls ver ajebebdnen, Tu maTi bedniereba sizmari ar iyo; don
fernando ki madlobas swiravda zenaars, rom wyaloba, moiRo da im daxlarTuli
mdgomareobidan gamoiyvana, rac mas pativsa xdida da daRupvasac uqadda. yvela maTi
macqeralni sixarulisagan aRarñiyvnen, rom esodeni maTi saeWvo da samwuxaro faTerakebi
bednierad dabolovdnen, xolo mRvdeli TiToeuls maTgans Tvis waladxdomil bednierebas
ulocavda. magram yvelaze xmamaRla mefundukis coli acxadebda sixaruls, da is axarebda,
rom mRvdelma da kardeniom don kixotisagan miyenebuli zaralis anazRaureba aRuTqves.
am saerTo sixarulSi, rogorc vTqviT, martodmarto sanCo iyo daRvremili da guldawyvetili. erT
adlze cxvirCamoSvebuli Tavis batonTan Sevida, _ imas is iyo gahRviZeboda _ da moaxsena:
    _ Tqveno mowyalebav, batono mwuxare saxis raindo, axla SegiZliaT imdeni
daiZinoT,ñramdenic gnebavT. nuRarc devis mokvlaze gairjebiT da nuRarc dedoflebisTvis
samflobeloebis dabrunebaze. yvelaferi uTqvenod garigda da kide gaTavda.
    _ diaxac garigdeboda _ mougo don kixotma, _ es es iyo, iseTi saSineli brZola mqonda
devTan, rom msgavsi, mgonia, Cems sicocxleSi arsad momixdes. erTi moqneviT
gavagdebine Tavi da sisxlmac nakadulebad ise daiwyo Cqefa, wyali gegoneboda.
    _ isa sjobia brZanoT kidev, Rvino gegonebodaTqo, da uwyodes Tqvenma
mowyalebam, Tu jer kidev ar uwyis, rom Tqvengan mokluli devi RviniT savse tiki gamodga
da daRvrili sisxlic eqvsi aroba wiTeli Rvino  gaxldaT, mis mucelSi rom idga. Tqvengan
moWrili Tavic Cemi ubeduri bedia, qveyanaze rom gauCeniv; yvela am masxaraobas
jandabamdisac gza hqonia.
    _ ras roSav mxeco, xom ar gagiJebulxar, _ Seutia don kixotma.
    _ abrZandiT btono, _ ganagrZo sanCom, _ abrZandiT da Tqveni TvaliT dainaxavT,
Cinebuli saqmec CaidineT da raSic blomad fulis gadaxda mogixdebaT; mikomikonis
dedofalsac naxavT, axla rom Cveulebriv qalad _ doroTead gadaiqca da bevric kidev sxva
                      220
ram gagakvirvebT, Tuki risame gageba kidev SegiZliaT.
    _ me araferic ar gamakvirvebs, _ uTxra don kixotma, _ radgan Tu kargi mexsiereba
gaqvs, gexsomeba, amas winaT am sastumroSi rom erTi Rame gavatareT, maSin ar giTxari,
aqaoba mTlad moxibluli da mojadoebulia      meTqi, da rac ki ram aq xdeboda, sul
TvalTmaqcobisada manqanebis saqme iyo?maS raRa sakvirveli iqneba, rom amjerobazedac
aseTi ram momxdariyos.
    _ yvelafer amas dagijerebdiT, batono, _ miugo sanCom, _ rom sabanze Cemi afrena
da Camofrena TvalTmaqcurs hgvaneboda: saubedurod swored namdvili iyo da WeSmariti.
Cemi sakuTari ovaliT vxedavdi, rom sabnis erTi kuTxe, swored ai aq rom aris,
amñmefundukes eWira da haerSi alaymalays maTamaSebda, Tanac damcinoda da
memasxaraveboda. marTali, suleli da briyvi gaxlavar, magram is ki gamegeba, rom Tu
adamiani gavarCie da vican, maSin imdenadve mojadoebuli vyofilvar rogorc axla es Cemi
xelia mojadoebuli; da rodesac muStebs martyamen da tans milurjeben, mec swored
muStebad da tanis dalurjebad mimaCnia. aq moxibvlas, grZneulebas an jadoqrobas ra xeli
aqvs!
    _ kmara, kmara, Cemo megobaro, _ uTxra don kixotma; RmerTi mowyalea. moita erTi
tanT Cavicva, da vnaxo, ra gardaqmna momxdara.
    sanCo rom don kixots tanT Cacmas Sveloda, amasobaSi mRvdelma don fernandos da
mis amalas raindis gadareva uambo da isic, Tu ra xerxiTa da motyuebiT ZlivZlivobiT
gamoeyvanaT `penia pobredan~, sadac Tavis WkuiT viTom mijnuri qalis simkacris mizeziT
iyo gavardnili; agreve don kixotis yvela faTeraki uambo maT, rac ki sanCosagan hqonda
naambobi. am ambavma don fernando da misi megobrebi bevri acina da Tan kidec
gaakvirva. maT ise miiRes (rogorc yvela miiRebda), rom don kixotis SeSliloba ucnauri da
umagaliTo SeSliloba unda yofiliyo. mRvdelma daumata, rom dedoflis am bednierma
gardaqcevam maTi uwindeli gegma Sescvala da axla sxva oini rame unda moegonaT, rom
don kixoti Sinamdis rogorme mieyvanaT. kardeniom Tavis samsaxuri aRuTqva, oinis
bolomdis misayvanad da doroTeas magier am saqmeSi lusida miiSvela.
    _ ara, ara, _ daiZaxa don fernandom, _ dae, isev doroTeam ganagrZos dawyebuli
saqme da, Tu am keTili kacis sofeli Sors arsadaa, CemTvisac Zalian sasiamovno iqneboda
mis gankargulebaSi wili Camedo.
    _ aqedan Cvens soflamdis ori dRis savalze meti ar iqneba, _ miugo mRvdelma.
    _ metic rom iyos, _ miugo don fernandom, _ mainc siamovnebiT wamoval, oRond ki
keTil saqmes eSvelos rame.
    am dros oTaxSi Semovida don kixoti, mTlad SeiaraRebuli, Tavze mambrinis CaCqani
exura, Zalze daJeJili da daWyletili, mklavze fari hqonda gakeTebuli da xelSic margili Tu Subi
eWira. am ucnaurma moCvenebam don fernando da misi megobrebi gaaoca. gakvirvebiT
ucqerodnen mis gamxmar, gayviTlebul naxevari alabis sigrZe saxes, mis sxvadasxva feris
iaraRasxmulobas, mis damSvidebuls da diad Sexedulobas da xmagakmendilni ucdidnen, Tu
es saocari kaci ras etyoda maT don kixoti doroTeas daaStera Tvali da medidurad wynari
xmiT uTxra:
    _ es aris axla Cemi saWurvelmtvirTvelisagan Sevityve, mSveniero da keTilSobilo qalo,
rom Tqveni dideba dafuSula da Tqveni arseboba mospobila, rom dedoflidan, didebuli
sefeqalidan, rogorc Cveulebriv brZandebiT, ubralo qalad gardaqmnilxarT. Tu es jadoqari
mefe mamaTqvenis gankargulebiT moxda, egeb im eWviT, rom Tqveni Tanxlebis Rirsi ar
vyo, amaze mxolod erTi is damrCena mogaxxenoT, rom mamaTqvens raindTa istoria Zalian
mcired scnobia. mas rom yuradRebiT waekiTxa da mTlad gadaekiTxa es moTxrobebi, rogorc
me Cavdiodi amas, maSin ecodineboda, rom im raindebsac ki, romelnic saxelganTqmulobiT
Cemze Zalian Sors CamorCenilni yofilan, keTilad dauboloebiaT xolme bevrad ufro saZnelo
saqme, vidre isa, rogorac axla me mxvda wilad. ar vici, RmerTmani, ra didi saqmea erTi
                      221
patara devis mokvla, rac unda saSineli iyos igi. didi xani ar gasula mas aqeT, rac me pirdapir
Sevebi mas da... magram mets aRaras vityvi, rom sicrue ar damwamoT; yovlis gamomCeneli
dro daamTavrebs Cems sityvas da es swored maSin moxdeba, rodesac Cven amis molodini
sulac ar gveqneba.
    _ devs ki ara, da or tiks ki SeebiT, _ Caeria mefunduke.
    magram don fernandom maSinve aniSna gaCumebuliyo da don kixotisaTvis laparaki
ar daeSala.
    _ dasasrul, amasac mogaxsenebT, didebulo, gvirgvinaxdilo qalbatono, _ ganagrZo don
kixotma, _ Tu mamaTqvenma CamogarTvaT mefoba im mizeziT, ra mizezsac me vfiqrob,
gTxovT, mainc nu SewuxdebiT amaze, radgan araviTari saSiSroeba ar aris qveyanaze iseTi,
rom am maxvilma ara sZlios, es maxvili, dagigdebT ra aw ferxTa winaSe Tqveni mtis Tavs,
merwmuneT, igive maxvili Tqvenda kuTvnil gvirgvinsac Tavze male dagadgamT.
    don kixoti Sedga da princesasavan pasuxs daeloda. doroTeam, raki don fernandos
gadawyvetileba icoda, rom dawyebuli oini iqamdis ganegrZoT, vidre don kixots Sinamde
miiyvandnen, metad xerxianad da Tamamad upasuxa:
    _ Rvawlmosilo, mwuxare saxis raindo! ucruvnia, visac TqvenTvis Cemi gardaqmna
uTqvams, imitom, rom dResac igive var, rac guSin viyav, marTalia zogierTi bednieri
SemTxvevis mizeziT cota ram cvlileba moxda CemSi da aman bednierebis umaRles
xarisxamde mimiyvana, magram mainc kvlav getyviT, rac viyav, isev isa var. axlac
uwindeburad vsaWiroeb Tqveni uZleveli marjvenis daxmarebas. maS, Cemo patiosano
raindo, eWvs nuras iqoniebT mamaCemze, winandeburadve gonier da gamocdil kacad
CaTvaleT igi, vinaidan man Tavisi mecnierebiT diax namdvili da advili saSualeba
aRmomiCina Cemi ubedurebisagan gamoxsnisaTvis. bednieria CemTvis is wami, rodesac
Tqven SemxvdiT, uamisod me im netarebas verasodes ver mivaRwevdi, ra netarebasac axla
vgrZnob. aq mbrZanebelni mimowmeben, rom WeSmarit simarTles vambob. maS axla
dagvrCenia, xval gzas gavudgeT; _ dRes ki bevr manZils veRar gavivliT, radgan gviania, _
darom Cemi saqme bednierad dabolovdeba, amis imedi maqvs jer RvTisa da mere Tqveni
patiosani gulis vaJkacobisa.
    es uTxra moxerxebulma dTroTeam da amis pasuxad don kixoti miubrunda sanCos
mrisxane saxiT da umaduri kiloTi uTxra:
    _ axla, Cemo sawyalo sanCov, unda giTxra, rom Sena xar udidesi aramzada da suleli
mTels espaneTSi. Sen ar meubnebodi, qurdbacacav da umaqniso qmnilebae, rom dedofali
viRac ubralo doroTead gadaiqcao, Sen ar iyav, rom is Cemgan mokveTili devis Tavi im
raRac Sav bedad gaxade, ramac qveyanaze gagaCina? Sen ar mied-moedebodi raRac
sisuleles da miT amaRelve da cnoba damifante imzomad, rom Cems sacocxleSi jer ar
momsvlia? RmerTsa vficav, _(caSi axedviT da kbilebis kraWuniT daumata man), ar vici ra
miWers, erTi kargad ar migbegvo da yvela SenisTana crupentela saWurvelmtvirTvelebs es
mibegva samaradiso saxsovrad ar davutovo.
    _ damSviddiT, Cemo Zvirfaso batono, _ miugo sanCom, Zalian SesaZlebelia princesa
mikomikonis gardaqmnaze Semcdari vyo, magram rac devis Tavs, anu RviniT savse tikebs
Seexeba da imas, rom Tqven sisxli ki ara, wiTeli Rvino dahRvareT, _ amas ki ara vtyui,
RmerTia mowme, Tqvengan daWrili Txis tyavi jerac Tqveni sawolis TavTan devs da TviTon
Tqveni oTaxic Rvinis tbad aris gadaqceuli. Tu ase ar iyos, gaigebT, roca dro mova, da
Tavismoqeqva mogixdebaT, ese igi, roca mefunduke yvela daWrilisa da daRvrilis fass
mogTxovT. me ki namdvili guliT mixaria, rom dedofali rogoric iyo, imave dedoflad darCa,
radgan mis samflobeloSi mec wili maqvs, rogorc yvela monawiles wili aqvs amxanagobaSi.
    _ me mxolod geubnebi, sanCo, rom briyvi xar da sxva araferi; amaze metsac aras
getyvi, _ SeniSna don kixotma, _ mapatie Tu gewyina, da yvela es, rac ki iyo, daviviwyoT.
    _ diax, diax, _ daiZaxa don fernandom, _ daviwyebas ara sjobia-ra, da radgan gvian
                       222
aris da princesas xval nebavs gamgzavreba, amitom imis survils unda davemorCiloT. es
Rame gaTenebamdis sasiamovno baasiT gavaTioT, xolo gaTendeba Tu ara, gzas gavudgeT
da batoni don kixoti gavaciloT, Cveni TvaliT vnaxoT misi didni saqmeni da saxelovani Rvawli,
rasac misi vaJkacoba Caidens mis mier egoden sulgrZelad nakisr gmirobiTa Sesasruleblad.
    _ me Tqven unda geaxloT da gemsaxuroT, da ara Tqven me, _ upasuxa don kixotma.
axla ki imis meti aRara damrCenia ra, madloba giZRvnaT mag wyalobisaTvis da davalebulad
vTvlide Cems Tavs, radgan keTili azrisa xarT Cemze, vecdebi yvela Rone vixmaro da eg azri
gavamarTlo, Tundac ara marto sicocxles, aramed sicocxlezedac mometebuRs moiTxovdes
Cemgan.
    manam don kixoti da don fernando erTmaneTs alersianad elaparakebodnen da
erTmaneTs samsaxuris gawevis survils ucxadebdnen, fundukSi erTi viRac axalgazrda
mgzavri mavida da yvelas yuradReba miizida. misi tansacmeli amxelda, qristiani unda
yofiliyo, mavrebis qveynidan axlad dabrunebuli. lurji maudis usayelo moklesaxeloebiani
kamzoli ecva, mwvane Sarvali da iseTive qudi exura, fexT yviTeli mokleyeliani waRebi ecva.
mxariRliv foladis yaimze mavruli mrude xmali ekida, Tan virze mjdomare mavrulad
tanTCacmuli qali mohyavda, pirbade Camofarebuli da Tavze did saburavmoxveuli. am
saburavs zevidan patara farCis qudi exura. tanze qals grZeli arabuli kaba ecva da wiTel,
grZel CadrSi iyo fexebamdis gaxveuli. kaci Savgvremani saxisa iyo, Casxmuli da Snoianad
moyvanili tanisa, xniT ormoc wels cota gadacilebuli unda yofiliyo. wverulvaSi xSiri da grZeli
hqonda, koxtad dayenebuli. garegnoba da mixra-moxra keTilSobili da didebuli kacisas
ugavda, Tu ubralod ar yofiliyo Cacmuli. fundukSi rom Sevida, calke oTaxi moiTxova, da
Zalian ukmayofilo darCa, roca gamoucxades, yvela oTaxi dakavebuliao, Semdeg Tavis
qalTan mivida da viridan Camosvla uSvela. doroTea, lusida, maspinZlis coli, misi qali da
maritornesi Semoexvivnen im qals. misma ucnaurma tanisamosma miizida isini, radgan
msgavsi jer ar enaxaT. mudam Tavazianma da keTilma doroTeam qals, calke oTaxis
uSovnelobis gamo, wyena SeamCnia da dayvavebiT uTxra:
    _ nu Sewuxdebodi, qalo, am saxlis mowyobilobaze, yvela fundukis Tvisebaa, rom
mowyobiloba aklia. Tu moisurvebT CvenTan erTad (lusindaze aCvena) yofnas, imedi maqvs,
mTels Tqvens mgzavrobaSi Cvenze siamovnebiT aravin migiRoT.
    mgzavrma qalma, isev pirbade Camofarebulma, ara upasuxa-ra, xolo selidan
wamodga, xelebi gulze gadaijvaredina da madlobis niSnad mZimed Tavi daukra. misma
Cumad yofnam mTlad daarwmuna yvela, rom igi mavri iyo da qristianebi ena ar eyureboda.
am dros tyvednamyofic movida, aqamdis rom sxva saqmeSi iyo garTuli. ra naxa, yvela qali
mis qals Semoxveoda, is ki maT laparakze pasuxs ar aZlevda, uTxra qalebs:
    _ mSveniero qalbatonebo, am qals Cveni ena mZlivs eyureba da marto Tavis
samSoblos enaze laparakobs; amitomac Tqvens kiTxvaze pasuxi ver moucia.
    _ Cven imas vTxovT mxolod, _ upasuxa lusindam, _ amaRam Cvens oTaxSi
moisvenos, ramdenadac ki SegviZlia da es adgilic xels Segviwyobs, im pativiT movuvliT, ra
pativiTac movaleni varT ucxo tomi da metadre ucxo tomis qali miviRoT.
    _ xelebs gikocniT, qalbatono, amis magier da Cems magieradac da Rirseulad vafaseb
mag Tavazs. Cems garemoebaSi myofi kacisaTvis TqvenisTana pirovnebaTagan aseTi
wyaloba did fasada Rirs.
    _ erTi miTxariT, ymawvilo, _ sityva gaawyvetina doroTeam, _ es qalbatoni qristiania,
Tu mahmadiani? amis tanisamosi da Cumad yofna gvafiqrebinebs, rom es qali im
sarwmunoebisaa, ra sarwmunoebisac ara gvsurs rom yofiliyo.
    _ tanisamosiT da sxeuliT mahmadiania, _ miugo tyvednamyofma, _ xolo suliT da guliT
namdvili qristiania, radgan didi survili aqvs gaqristianebisa.
    _ maS jer mounaTlavi yofila, _ dasZina lusindam.
    _ diax jer mounaTlavia, _ miugo tyvednamyofma, _ SemTxveva versad mogveca
                      223
monaTluliyo, rac amis samSoblo alJiridan gamovedi, da raki arc iseTi gaWirveba ram
dasdgomia, rom sjulis Seuswavlelad monaTvla aucileblad saWiro yofiliyo, esec ar
daCqarebula. RmerTi mowyalea, im RirsebiT monaTvlas male SeaZlebinebs, rogoric magis
did STamomavlobas Sehferis, Tumca ki tanisamosi ar mowmobs amas.
    am sityvebma yvela mis msmenels survili aRuZra SeetyoT, is tyvednamyofi da mavri
qali vin iyo; magram ver gabedes maSinve ekiTxaT, radgan kargad esmodaT, rom is ufro
marTebuli iqneboda, jer maTi dasvenebisaTvis ezrunaT, vidre maTi ambis gamokiTxvas
mohyolodnen. doroTeam mavr qals mohkida xeli, gverdiT daisva da pirbadis axsna sTxova.
amis pasuxad man tyvednamyofs Sexeda. ukanasknelma arabulad gadasca, pirbadis axdas
gTxoveno, da Tanac daumata, kargi iqneba ausruloo. qalma maSinve aixada pirbade da
egoden mSvenieri pirsaxe gamoaCina, rom doroTeas lusindaze da lusindas _ doroTeaze
mSvenieri eCveaT, xolo yvela iq myofi im azrisa iyo, rom Tu lusindas da doroTeas
momxiblavi mSvenierebis metoqe gamoCndeboda vinme qveyanaze, _ es metoqeoba
mxolod mavr qals SeeZlo; zogni am qals kidec amjobinebdnen maT. da radgan
simSvenieres is Tviseba aqvs, rom yvelas ixmobs da izidavs, amitom yvelani cdilobdnen
mSvenieri mavri qalisaTvis samsaxuri ram gaewiaT, xolo don fernandom tyvednamyofs im
qalis saxeli hkiTxa. `lela-zoraida~, _ upasuxa tyvednamyofma, am sityvebze mavri qali
mixvda qristianis kiTxvas da TiTqos wyeniT, saCqarod wynarad wamoiZaxa.
    _ ara, zoraida ara, maria, maria! _ amiT surda aexsna maTTvis, rom mariami erqva da
ara zoraida. iseTi saamo kiloTi da turfa xmiT iyo es sityvebi warmoTqmuli, rom msmenelT
cremlebi mogvara, metadre qalebs, romlebic bunebiT ufro grZnobierni da lmobierni arian.
    _ dax mariami, marami, _ gaimeora lusindam da aRtacebiT moexvia qals.
    _ diax, diax, mariami, zoraida _ makanSi (rac aras niSnavs).
    amasobaSi bindmac moatana da fuzdukis patroni don fernandos TanamgzavrTa
brZanebiT, vaxSmis mzadebas Seudga da yvela RonisZiebas xmarobda, rom rac ki SeeZlo,
saukeTeso vaxSami gaekeTebia. vaxSmoba rom dadga, mgzavrebi Semousxdnen grZel
virwro tablas, radgan fundukSi arc mrgvali da arc oTxkuTxi magida ar aRmoCnda. TavSi don
kixoti dasves, Tumc is Zalianac uarobda am pativs. mas gverdiT misive surviliT mikomikonis
dedofali moujda, viTarca Tavis sakuTar rainds. Semdeg lusinda da zoraida dasxdnen. da
pirdapir don fernando da kardenio dausxdnen; qalebs gverdiT mRvdeli da dalaqi mousxdnen
da maT qveviT tyvednamyofi da sxva kacebi dasxdnen. mxiarul maslaaTSi madianad
miirTmevdnen; magram metismeti sixaruli maSin miecaT, rodesac SeniSnes, rom don kixoti
Wamas morCa da imave grZnobaT aRZruli, ra grZnobiTac odesme Txis mwyemsebis winaSe
grZeli sityva warmoTqva, axlac raRac sityvis saTqmelad emzadeboda.
    _ batonebo, _ daiwyo man, _ unda dameTanxmoT, rom visac Tavi mogzauri raindebis
dasSi Seuricxavs, is mudam xedavs saqmeTa sakvirvelTa, saswaulebrivTa da ar gagonilTa.
aba erTi mibrZaneT, iseTi adamiani moipoveba vinme qveyanaze, rom amwamSi am cixe-
darbazis bWeSi Semodgas fexi, tablis garSemo am saxiT mjdomareni dagvinaxos da
warmodgena SeeZlos da daijeros, rom Cven swore isini varT, vinca varT! vin ityoda, rom es
Cems gverdiT mjdomare mandilosani, didi dedofali mikomikoni brZandeba, yvela Cvenganis
mcnobi, da mec is mwuxare saxis raindi var, visi didebac mTels qveyanaze moifina! gana
SeiZleba eWvi iqonios vinmem, rom mogzauri raindis xeloba, yvela im xelobas aRemateba,
rac ki odesme adamianis gonebas mougonia! rom adamiani miT umetesi pativis Rirsia,
radganac igi umetes safrTxeSi agdebs Tavis Tavs. CemTa TvalTaganac gamqralan is
vaJbatonebi, romelnic amtkiceben, viTom kalami xmalze uaRresobdes, Tu ara, da me vetyvi
maT, vinc unda iyvnen isini, rameTu ara uwyian, ras amboben. Tavisi sityvebis
dasamtkiceblad maT Cveulebrivad is sabuTi mohyavT, rom gonebrivi Sroma sxeulis Sromaze
uaRresobso da rom samxedro xelovnebaSi marto sxeuli moqmedebso. TiTqos mxedar kacs
tvirTmzidvel muSasaviT marto Ronieri mxar-beWi moeTxovebodes; TiTqos samxedro
                      224
xelobisaTvis salaSqro mecnierebis swavlas Wkuis didi ganviTareba ara sWirdebodes; da
TiTqos, dasasrul, spasalari laSqrobis Jams, brZolis velze rom jars amoqmedebs, an
mecixovneT ufrosi, alyaSemortymul cixes rom icavs mtrisagan, gonebiTac iseve ar
moqmedebdes, rogorc sxeuliT. gana ZalgviZs Cveni sxeulebrivi RoniT vscnaT mtris
ganzraxvani, misi mosazreba da moZraoba gamovicnoT, mivuxedeT mis gaWirvebas da
amiT moulodneli boroteba Tavidan aviciloT? es yovelive gonebrivi SromiT moxdeba xolme da
am saqmeSi Cvens sxeuls araviTari jafa ar mosdis. Tu samxedro xeloba mecnierTa da
mwignobarTa xelobis msgavsad gonebis Sromas moiTxovs, maS ecdebi agixsnaT, Tu vis
Sromas ekuTvnis upiratesoba: mxedrisas Tu mwignobarisas? amis gageba CvenTvis Zneli ar
iqneba, rodesac im mizans gaviTvaliswinebT, ra mizansac TiToeuli maTgani eltvis, da im
azrsac davadgebiT, rom mometebuli pativis Rirsi xelobaa, ra xelobac diadi da patiosani
ganzraxviT aRiZreba Tavi da bolo mwerlobisa da mwignobrobisa is aris (saRvTo mwerlobaze
rodi mogaxsenebT, sasufevelSi Sesasvlelad rom sulTa momzadeba aqvs miznad; am diads
mizans sxva vera romeli ver Seedreba. me saerTo mwignobrobaze mogaxsenebT), diax,
mwerlobis Tavi da golo is gaxlavT, me gogrebo, rom samarTlian kanonis aRsrulebas
daexmaros, marTlmsajulebas gamarjveba misces da yvelas is mianiWos, vis ra ekuTvnis:
Tqma ar unda, rom didi da sapatio mizania es mizani da yovelive qebis Rirsic aris, magram
mxedrobis mizans mainc ver udris, romlis ganzraxva da mecadineoba is aris, qveynierebas
kacobriobisaTvis yvelaze uaRresi keTili _ mSvidoba mianiWos. laSqrobis TavidaTavi mizani
mSvidobaa, xolo laSqroba mxedris xelobaa. pirveli sasixarulo ambavi, qveyanam rom im
Rames moismina, ra Ramis msgavsic dRes Cven mogveca, is ambavi iyo, rac angelozebma
caSi galobiT auwyes kacobriobas: `dideba maRalTa Sina RmerTsa, da qveyanasa zeda
mSvidoba kacTa Soris saTnoeba~. agreTve saukeTeso netareba, romelic cisa da qveynis
udidesma moZRvarma Tavis sayvarel mowafeT aswavla, is iyo, rom odes Sevidodnen isini
visime saxlSi, unda eTqvaT:` mSvidoba saxlsa amas~.. bevrjer etyoda xolme maT igi
moZRvari: me gaZlevT Tqve Cems mSvidobas, iyos Tqvenda mSvidoba. mSvidoba Zvirfasi
Tvalia, Tvinier romlisac arc qveyanasa zeda da arc caTa Sina veraviTari bedniereba ver
SesaZlo ars. mxedrobis mizanic es mSvidobaa da amiT igi mwerlobis mizans aRemateba.
maS axla SevadaroT mxedris sxeulebrivi Sroma mwignobris sxeulebrivs Sromas, da vnaxoT,
romeli maTgani ufro Znelia.
    don kixotma Tavisi sityva iseTi dalagebiT da iseTi Cinebuli kiloTi ganagrZo, rom
msmeneli mTlad gaitaca da sruliad daaviwya, rom maT naxevrad Wkuaareuli kaci
elaparakeboda piriqiT, raki mis msmenelTa mometebuli nawili aznauroba iyo,
Cveulebisamebr samxedro wodebisaTvis gamwesebuli, amitom isini didis siamovnebiT
usmendnen. don kixoti ki ganagrZnobda:
    _ ai, batonebo, me vambob, rom mecnierTa da mwignobarTa siZnele da gaWirveba
Semdegia: yvelaze upirvelesi, rac masTanve umTavresic aris _ siRaribea (amas imitom ki ar
vambob, rom yvela mwignobari Raribi iyos, aramed imitom, rom minda maTi cxovrebis
ucudesi mxare warmogidginoT). raki siRaribe vTqvi, vgoneb saWiro aRar iqneba mwignobris
sxva bedkrulobac movixsenio; imitom, rom vinc Raribia, mas qveyanaze kargi aRara
eWirveba-ra. am siRaribes mwignobari xan nawil-nawil iTmens; xan Sia, xan civa da xan
fexSiSvelia, xanac kidev yvela es erTad emarTeba xolme. esec kia, rom igi arasodes ar aris
ise Raribi, rom lukmapuri ver iSovnos, Tumca es lukma iqneb cota gvianac Sexvdvs da vinme
mdidris nasufralic iyos. yvelaze udidesi ubedureba mwignobrisaTvas is aris, rac CvenSi
wvenze siaruls eZaxian, amas garda gaTboba sadme sxvis samzareuloSi SeuZliaT an sxvis
RumelTan, da Tu mTlad gaTbobas ver moaxerxeben, cota mainc moilxvoben gaSeSebul
tans; dasasrul, RamiT yvelas daxurul saxlebSi ZinavT. iseTi wvrilmanebis CamoTvla ki
saWirod ar mimaCnia, rogorc, magaliTad, uperangoba da waRebis uqonloba. Zveli da
daglejili tanisamosi da is Tviseba, yelSi rom amoidenen xolme, Tuki sadme karg sadils
                      225
Sexvdnen. ai, am narekliani gziT, mZime da ZneliT, aqa-iq mixla-moxliT, xan aq
waborZikebiT, xan iq waqceviT, erTgan wamodgomiT, rom meoregan waiqcnen, isini bolis
TavianT mizans aRweven; da maSin yvela im eklnars gacilebulni, Tavisebur scilasa da
qaribdas Sua gavlilni, TiTqos bednieri zurgis qariT xelSewyobilni, im savarZlisken mifrinaven,
saidanac mwyalobeli fortunis frTebze maRla mjdarni iwyeben qveynis marTvas, aRweven
maRal Tanamdebobebs da nacvlad SimSilisa _ maZRrisad Wamen, sicive saamo sigriled
ecvlebaT, ZonZebis magier sadResaswaulo tansacmels icvaven, Wilobis cvlad wminda
holandiur tilos zewrebs igeben, damaskur qsovilebs icvamen da fardebsac dibisas ikeTeben.
es yvela imaT codnisa da niWis samarTlian jildod uxdebaT. magram, Tu avwoniT maTs
Sromas da mxedarTa SromasTan SevadarebT, isini amaT Zalian Sors CamorCebian da
amas me Tqven axlav dagimtkicebT.                    Tavi XXXVIII

    sadac gadmocemulia don kixotis sayuradRebo sityva samxedro saqmesa da
                mwignobrobaze

    don kixoti Sedga, rom suli moebrunebina, da Semdeg ganagrZo:
    _ radgan mwignobrebze CamovagdeT laparaki, maT siRaribesa da im siRaribis
sxvadasxva gvarobaze, amitom minda aSkarad daganaxoT, vin ufro Raribia: espaneli
mxedari, Tu espaneli mwignobari; da maSin darwmundebiT, rom espanel mxedarze Raribi
qveyanaze aRaravin aris. igi iZulebulia an Tvisi mciredi jamagiri ikmaros, rac Tavis droze ar
eZleva da xan sulac ar eZleva xolme, da an imiT irCinos Tavi, rasac qurdobiT iSovnis da
amiT sulica da xorcic mudam safrTxeSi amyofos; xandaxan iqamdis Semoacvdeba xolme
tanisamosi, rom igi Tavis gacveTil tyavis kamzols erTsa da imave dros perangadac xmarobs
da saparado mundiradac, da aba miTxriT, ram unda gaaTbos, roca Sua zamTarSi, trial
mindorzea xolme. Tvis piridan gmiruli orTqliTve gaaTbobs, magram vai im gaTbobas;
bunebis kanoniT carieli kuWidan gamosuli haeric xom civi unda iyos. axla, Ramdeba _ da
mxedarmac, mTeli dRis SromiT daqanculma, unda moisvenos Tavis loginSi. vin uSlis, _
moisvenos, da Tu logini viwro mouvida, Tavisi brali iqneba, ramdenic unda, imdeni adgili xom
SeuZlia mozomos dedamiwaze da imdeni gadabrund-gadmobrundes, ramdenic
esiamovneba, viTom zewris daWmuWnis SiSi eqneba Tu? bolos, Tavis xelobis Sesaferisi
brZolis dRe dgeba da jildo-xarisxebis moxveWis imedi eZleva. am dRes civ wyalSi dasvelebul
tilos ZenZs daadeben Tavze da doqtoris qudisodena Wrilobas Seuxveven, vin icis erTi
safeTqlidan meoreSi gavardnil tyviisa? an yumbarisagan xelisa an fexisa. magram vTqvaT,
es arc erTi ar SeemTxva da mowyale zenam mxedari brZolidan cocxali da dausaxiCrebeli
gamoiyvana; mainc ra iqneba? SeiZleba uwindeburadve Raribad darCes da kvlav sxva
omebs ucados. iqidanac mudam gamarjvebuli da uvnebeli gamodiodes, rom odesme mainc
rames miaRwios: magram aseTi saswauli xom iSviaTad moxdeba xolme. erTi mibrZaneT,
batonebo, Tuki rodisme yuradReba migipyriaT amisaTvis, bevria iseTi mxedari, rom oms
daejildoebinos im mxedarTa ricxvTan SedarebiT, romelnic omSi daRupulan? ueWvelia
damerwmunebiT, rom am orTa ricxvis Sedareba SeuZlebelia, rom omSi daxocilTa ricxvi
uzomoa, da gadarCenilTa da dajildoebulTa raodenoba ki sam niSniani ricxviT SegviZlia
aRvniSnoT. mwignobar da swavlul xalxis cxovrebaSi sul sxvasa vxedavT. isini Tavisi kabis
kalTiT, ar vityvi saxeloebiT-meTqi, TavianT sacxovrebels iSovnian, maSin rodesac mxedris
Sromis jildo imdenad mcirea, ramdenic ufro mZimea misi Sroma. amaze windawinve vici,
imas mipasuxeben, rom ori aTasi veqilis rixianad dajildoeba ufro advilia, vidre ocdaaTi aTasi
                       226
mxedrisao; miT umetes, rom pirvelebs wodebisa da Tanamdebobis micemiT ajildoeben, rac
uTuod maT unda ekuTvnodes da sxvas araviso; xolo mxedars jildo marto iman unda misces
Tavis sakuTari jibidan, visac is emsaxurebao. swored es mxedris rigiani dajildovebis
SeuZlebloba sabuTad uxdeba Cems sityvas. magram amasac Tavi davaneboT, Torem vai Tu
iseT labirinTSi SevexeteT, gamosvla veRar movaxerxoT, da isve am sagans mivubrundeT,
rom iaraRs mwignobrobaze upiratesoba aqvs. amaze dava jer aqamdis ar gadawyvetila,
orive mxares am saganze Tavisi sabuTi mohyavs. sityviereba Tavis mxriv amtkicebs, rom
saWurveli Tvinier mwignobrobisa ver iarsebebda, vinaidan oms Tavis kanonebi aqvs da im
kanonebs eqvemdebareba igi; xolo kanonebs mwerloba da mecniereba mqmnis. amaze
winaaRmdegi mxare upasuxebs, rom kanonebs dacva unda da misi dacva mxolod iaraRs
SeuZliao, rom iaraRi ifaravs saxelmwifoebs, mwed eyofis samefoTa, darajad udgeba dabaTa
da qalaqTa, igi uSiSar hyofs Saragzebs, zRvaTagan sdevnis mekobreT; umisod respublikani,
samefoni, yovelive samoqalaqo sazogadoebani, gzebi da zRvebi mudam omisagan
iqnebodnen SeZrwunebulni, aoxrebulni da naZaladevnio. aRiarebulia, rom ramdenadac
Zvirad Rirs nivTi, imdenad ukeTesia igi. samoqalaqo asparezze rom saCino adgili daiWiros
kacma, amisaTvis dro, sifxizle, SimSili, siSiSvle, Tavis tkivili, Wkuis moSliloba da sxva
amgvari gaWirveba aris saWiro, rac zogierTi kidec mogaxseneT. magram, visac samxedro
asparezze amaRleba surs, man igive gaWirveba unda gadaixados, rac swavlulma, magram
im gansxvavebiT, rom yvela es gasaWiri, mxedrisaTvis erTiaTad Znelia, radgan yvela am
gaWirvebis Jams misi sicocxle gansacdelSia. rogor SeiZleba swavlulis SimSili an fexSiSvloba
im gaWirvebas SevadaroT, ra gaWirvebasac mxedari grZnobs, rodesac igi mtrisagan
alyaSemortymul cixeSi sadme burjze darajad dgas, miwaT misken mimavali sanaRmo
gvirabis Txra esmis da iqidan ki daZvra ar SeuZlia, rom xifaTs gaeqces? mas marto is
SeuZlia, es ambavi ufross Seatyobinos; igi xifaTis asarideblad manqanis dadgmas Seudga,
daraji ki mainc Tavs alagisve unda idges da yovelwams afeTqebas elodes, ese igi, srulebiT
misda daukiTxavad, Rrublebamdis afrenas da iqidan ufskrulSi Cavardnas. Tu aseTi sikvdili
sazarlad ar geCvenebaT, maS axla ori xomaldi warmovidginoT sabrZolvelad gadabmulebi
unapiro okeaneSi, erTmaneTTan ieriSis misatanad qimebze oriode futis sifarTe
ficargadebulni, aq mxedars imdeni pirdaRebuli sikvdili uqadis STanTqmas, ramdenic
mopirdapire gemidan zarbaznebisa da arkebuzebis tuCia misken damiznebuli, sul erTi Subis
taris manZilze; igi xedavs, rom xidad gadebul ficarze cotaodeni datortmaneba neptunis
samflobelos siRrmeSi gaamgzavrebs, magram mainc TavmoyvareobiT aRZruli da
simamaciT waqezebuli, mTel im saWurvels Tavis mkerdiT miznad udgeba da im viwro xidiT
mtris gemze Sevardnas cdilobs. ai, xdeba saSineleba, erTi rom Cavardeba aq, saidanac
meore mosvlamdis veRar amova, mswrafl mis adgilos meore dgeba, da Tu esec CainTqa
zRvaSi, mis alags im wams sxva dgeba mis magivrad. da ase, amgvarad, erTi meores
mosdevs da erTmaneTis sikvdils ar ucdis; es iseTi gabeduleba da simamacea, rom
qveyanaze veraferi ver Seedreba. netar iyo is dro, rodesac im sazarel Tof-zarbaznis siSmage
jer ar icodnen; maTi momgoni SeCvenebulad da jojoxeTis ufskrulSi STavardnilad mimaCnia,
sadac isini am eSmakeul mdgomareobisaTvis Rirseulad sasjels miiReben. maTi mizeziT
mxdali da upatiosno xeli bolos uRebs mamac raindsa, vaJkacobiT aRfrTovanebuls uSiSar
guls, saidan ar ginda, gzadafantuli, royio tyvia xvdeba, vin icis, iseTi kacisagan gamosrolili,
romelic Tavisive SeCvenebuli manqanis cecxlisagan SeSinebuli gaqceula dasamalavad.
uspobs azrebsa da sicocxles iseT mxedars, romelic Rirsi iyo mravalJamier sicocxliT
damtkbariyo. merwmuneT, amaze rom vfiqrob xolme, didad vnanob, rom mogzauri raindobis
movaleoba vide kisrad. amgvar uSver da saZagel droSi. marTalia veraviTari SiSi warbsac ver
Segaxrevinebs, magram maic is fiqri maZrwunebs, rom erTi bewva Tofis wamals da tyvias
SeuZlia momiRos bolo da miT SeZleba wamarTvas _ Cemi mklavis ZaliTa da Cemi maxvilis
sibasriT dedamiwas zurgze saxeli gaviTqva. magram iyos neba RvTisa, Cems sawadels Tu
                       227
mSvidobiT mivaRwie, imdeniT meti pativis Rirsi Seviqnebi, ramdenadic warsulia droTa
raindebTan SedarebiT mometebul SiSsa da gaWirvebas davjabni.
    am grZel sityvas rom warmoTqvamda don kixoti, sxvebi vaxSams Seeqceodnen da
mas ki pirSi lukmac Cadebac daaviwyda, Tumca sanCo pansa ramdenjerme Seexvewa, jer
vaxSami mierTmia da mere ramdenic nebavda, imdeni eqadaga. msmenelT ki Zalian
ebralebodaT da wuxdnen, rom aseTi Wkuiani kaci yvela saganze ase mofiqrebiT da
mWermetyvelurad ganmsjeli, raRac SeCvenebul raindobaze gadareuliyo. mRvdelma
dasZina, rom Tumca TviTonac mwignobarTa dass ekuTvnoda da samecniero xarisaca
hqonda miRebuli, mainc yvelaferSi Tanaxma iyo, rac don kixotma Tqva iaraRT xelSi
samsaxuris upiratesobaze yvela sxvagvar samsaxurTan SedarebiT. navaxSmevs sufra rom
aiRes, da mefundukis coli, misi qali da maritornesi don kixotis dasaZinebel oTaxs
qalebisaTvis alagebdnen, don fernandom tyvednamyofs Txova Tavgadasavali eambna.
`Zalian sayuradRebo unda iyos Tqveni ambavi, _ daumata man, _ radgan Tqveni ucnauri
mgzavri qalis ambavTan kavSiri unda hqondeso~. yofilma tyvem upsuxa, rom siamovnebiT
aRasrulebda Txovnas, mxolod SiSobda, vaiTu mis ambavs maTi molodini gaebcruebina;
mainc maTi Txovna aasrula. mRvdelma da iq damswreT madloba gadauxades da TviTonac
dasZines Txovna. ra naxa, yvelani Txovdnen, upasuxa:
    _ Txovnaze rad swuxdebiT, rodesac brZaneba SegiZliaT. maS, gTxovT, batonebo,
yuradReba moiRoT da, mgoni, verc erTi SeTxzuli ambavi ver Seedreba mas, rac unda
ostaturad da gulmodgined iyos moTxrobili.
    es rom Tqva, yvela damswre Tavis adgilze gasworda da oTaxSi sruli siCume
Camovarda. ra naxa, yvela mosasmenad moemzadao, tyvednamyofma dawynarebuli da
sasiamovno xmiT daiwyo Tavisi ambavi:
                    Tavi XXXIX

           sadac moTxrobilia tyvednamyofis Tavgadasavali

    Cems gvareulobas dasabami leonis mTebSi mdebare erT patara sofelSi miscemia.
buneba ufro mwyalobeli iyo da guluxvi CemTvis, vidre bedi. qveyana Raribi yofila, magram
mamaCems mainc imdeni mouxerxebia, mdidari kacis saxeli daumsaxurebia, da marTlac
mdidari iqneboda, rom iseve gulmodgined egrovebina qoneba, rogorc gulmodgined flangavda
Turme. guluxvobas da flangvas ymawvilobaSi SeCvevia, salaTad yofnis dros, _ samxedro
samsaxuri ki, yvelam icis, iseTi skolaa, sadac Zunwi uxvobas swavlobs da uxvi flangvas. xom
iSviaTi movlenaa, rom Zunwi mxedari iyos vinme. mamaCemis guluxvoba mflangvaobas
udrida Turme da es Tviseba ki jalabis patroni kacisaTvis diaxac gasakicxia, radgan adamianis
qonebac da kargi saxelic Svilebis samkvidros Seadgenen. mamaCems sami vaJi yavda da
samni imdenad mozrdilebi iyvnen, rom SeeZloT rame saqmes Sesdgomodnen. grZnobda,
fulebis moxmarebaSi uxeiro iyo, da am Tavis sens arc malavda, amitom undoda
mflangvelobisa da xelgaSlilobis Rone rogorme gamoclida. am azriT moiwadina Tavisi qoneba
sxvisTvis gadaeca. ese igi imaze eyo uari, risi uqonlobac TviTon aleqsandre makedonelsac ki
Zalauneburad Zunwad gardaqmnida. es rom gadawyvita, Tavis oTaxSi dagviZaxa, karebi
Cagviketa, da ase gviTxra: `Cemo sayvarelo Svilebo! me rom TqvenTvis keTili msurs, amis
eWvi ar SeZleba iqonioT, imitom, rom Cemi Svilebi xarT: xolo, TqvenTvis rom boroti ara

                      228
msurs, amaSic Tqven TviTon damerwmunebiT, raki SeityobT, rom ar minda Tqvens mamuls
zed davajde. rom dagimtkicoT Cemi mamobrivi siyvaruli da isic, rom Tqveni gaRatakeba ar
minda, Cemi wadili unda SegatyobinoT, razedac didi xania vfiqrob da axla yovelmxriv
mofiqrebulic maqvs. Tqven axla im asakSi xarT, rom SegiZliaT raime iseT saqmes daadgeT,
rom Rirseba da fuli SegZinoT. Cemi fiqri is aris, mTeli Cemi mamuli oTxad gavyo, sams
Tqven mogcemT saTiTaod, da meoTxe nawils CemTvis davitoveb, rom miT danarCeni Cemi
dReebi vicxovro. me mxolod isa msurs, raki TiToeuli Tqvengani Tavis xvedr wils miiRebda, im
xelobas dasdgomoda, rasac me avurCevdi. Cven espanelebs, erTi Zveli, diax marTali da
brZnuli andaza gvaqvs, _ mainc yvela andazebi xom aseTebi arian, radgan xangrZlivi
gamocdilebisagan arian SeZenilni: andaza ambobs: `eklesia, zRva, anu mefis samsaxurio~,
ese igi ufro mkafiod, visac surs dideba da qoneba SeiZinos, is an berad unda Sedges, an
zRvaze siaruli daiwyos vaWruli mizniT da an mefis samsaxurSi Sevides da mis karze iyoso.
am ukanaskneli samsaxuris Sesaxeb, Tqvenc iciT, CvenSi ase amboben: `mefis namcecebi
sjobs batonis uxv mowyalebasao~. me msurs, rom erTi TqvenTagani mwignobrobas
daadges, meorem vaWrobas mihyos xeli da mesame mefis samsaxurSi Sevides, mis
mxedrobaSi, radgan sasaxleSi samsaxuri Zalian Znelia. marTalia, laSqroba simdidres ver
SesZens kacs, magram magierad didebas aniWebs, saxels gauTqvams. rva dRis Semdeg
TiToeuls naRd fulad mogcemT Tqven Tqvens wils da erT maravedissac aravis dagaklebT.
axla ki miTxariT, Tanaxma xarT, Tu ara daadgeT Cems rCevas da Cemi survili aRasruloT?~
mamaCemma jer me mkiTxa pasuxi, radgan ufrosi viyav. me vTxove ar gaeyo mamuli,
yvelaferi TavisTvis daetovebina da ise ganego da moexmarebina, rogorc TviTon
esiamovneboda, xolo CvenTvis nuras zrunavda, radgan Cven TviTon Cveni SromiT SegveZlo
sazrdos mopoveba; Tanac vuTxari, rom mzad viyavi misi survili amesrulebina, da samxedro
samsaxuri avirCie. Cemma meore Zmam, agreTve jer uari uTxra Tavis wilze da Semdeg
survili ganacxada _ Tavisi xvedri wiliT amerikaSi wasuliyo da iq vaWroba daewyo. yvelaze
umcrosma, da mgoni yvelaze Wkvianma, u8pasuxa, rom eklesiis samsaxurs irCevda, da
surda swavla salamankaSi daesrulebina.
    yvelam rom Cveni survili vTqviT, _ mamaCemi mogvexvia, gvakoca da Tavis dapirebis
aRsrulebas saCqarod Seudga. TviToeuls Cvengans Cveni wili Cagvabara naRd fulad, _ jerac
kargad maxsovs, _ samas-samasi aTasi oqro (es fuli biZaCems mieca misTvis da mTeli
mamuli sul mas Seesyida, raa sagvareulodan ar gasuliyo da ucxos xelSi ar Cavardniliyo).
gamoTxovebis dro rom dadga, me vifiqre CemTavad, rom Cemi mxriT usvindisoba iqneboda
siberis dros ise mciredi fuliT dametovebina mamaCemi, da rogorc iyo Zala davatane, Cemi
wilidan ori aTasi oqro ukanve avaRebine; rac damrCa, isic sakmao iyo saldaTisaTvis yvela
saWiro samkauli momepovebina. Cemi ori Zmac Cems magaliTs mihyva, da maTac aTas-
aTasi oqro daubrunes, ase, rom mamaCems Tavisi wilis garda, mamulidanve rom
dainarCuna, oTxi aTasi oqroc kidev sxva ergo. Semdeg masa da biZaCems didi
mwuxarebiTa da cremlebiT gamoveTxoveT. orivem yvelaze mometebulad is gviTxres, rom
roca ki SemTxveva mogvecemoda, Cveni kargi da cudi ambavi Segvetyobinebina maTTvis.
amis aRsruleba aRvuTqviT, da gamoTxovebis, kocnisa da locvis Semdeg erTi Cvengani
salamankis gzas daadga, meore seviliisas, xolo me alikantes wavel, radgan im xanSi genueli
gemi idga iq da genuaSi wasasvlelad matyliT itvirTeboda.
    dRes swored ocdaori weliwadia mas aqeT, rac mamaCems da Cems saxl-kars
gamoveTxove da am didi xnis ganmavlobaSi, Tumca radenime werilic mimiweria, mainc
araferi ambavi ar mimiRia arc mamasagan da arc Zmebisagan. xla vecdebi imdroidan
aqamomde Cemi Tavgadasavali mokled giamboT. alikantes navsadgurSi gemSi Caevjeq da
genuaSi mSvidobianad mivedi; iqidan milans wavel; iq Tof-iaraRi da samxedro tanisamosi
viyide da mindoda piemontis jarSi Sevsuliyav; magram, aleqsandrias rom mivdiodi, gzaze
Sevityve, rom saxelganTqmuli hercogi alba flandrias wasuliyo. maSinve gza Sevicvale da
                      229
hercogis kvals davedevne. bevr brZolaSi viyav masTan; grafebi horni da egmoni rom sikvdiliT
dasajes, imasac daveswar da alamdaris xarisxi miviRe, mamaci gvadalaxreli kapitnis diego
de urbinas xelqveiTi Seviqen. flandriaSi misvlis Semdeg ramdenime xanma gaiara, xma
gavarda, rom mis uwmindesoban netarxsenebul paps pius mexuTes espaneTTan kavSiri
Seekra mTeli saqristianos mtris _ Turqebis winaaRmdeg, romelsac Tavisi Zlieri flotis
meoxebiT kviprosis cnobili kunZuli daepyro, _ rac venecielebisaTvis diax didsa da unacvlo
danakliss Seadgenda.
    agreTve utyuari cnoba miviRe, mokavSireda jarebis mTavarsardlad uganaTlebulesi
mTavari don xuan avstrielT daeniSnaT, Cveni keTili da didi mefis don filipes ukanono Zma.
salaSqrod didi mzadebis xma ismoda yvelgan. am ambebze metad momesurava zRvis omSi
monawileoba mimeRo, da Tumca darwmunebulic viyav, rom pirveli kapitnis adgili daicleboda
Tu ara, maSinve me momcemdnen, mainc Tavi davanebe da italias wavel. Cems bedze
swored im dros mivel iq rodesac don xuan avstrieli neapols wasvlas apirebda, radgan Tavisi
xomaldebi veneciis samxedro xomaldebTan unda SeeerTebina, magram es SeerTeba mas
ufro axlos, mesinaSive mouxda. amgvarad, unda giTxraT, rom infanteriis kapitnobas rom
mivaRwie, im sapatio xarisxs, rac beds ufro unda davabraloT, vidre Cems damsaxurebas, me
im dids da maradis saxsovar lepantos brZolas daveswar. im qristianobisaTvis bednier dRes,
ra dResac TurqTa siamaye Seimusra da qveyanam dainaxa, rom isini zRvaze marTla
uZlevelni ar iyvnen. im dRes, imden gabednierebul xalxSi bedma marto me ar marguna
sixaruli (im did brZolaSi daxocilma qristianebma ufro bedniereba naxes, vidre, sikedils
gadarCenilma gamarjvebulebma). mis nacvlad, rom zRvaze gamarjvebis gvirgvini mimeRo,
rogorc romaelebis dros iyo Cveulebad, is diadi dRe     rom daRamda, me Cemi Tavi
xelfexSeboWili davinaxe. ai rogor SememTxva es ubedureba. Tamami da bednieri mekobre
alJiris mefe uxali Seeba maltas ordenis kapitnis umTavres xomalds. im xomaldze mxolod
sami raindiRa gadarCa da isinic mZimed iyvnen daWrilebi; imaT kapitani jovani lorias xomaldi
mieSvela. me Cemi mxedrebiT im xomaldze viyav da, roca movaleobis gamo mtris xomaldze
gadavxti, im dros igi saCqarod daiZra, rom Cvenze dadevnebul xomaldebs gaqceoda, da
Cemma mxedrebmac veRar moaswres Tan gadmomyolodnen. amgvarad marto davrCi
mravali mtris Sua, da Tumca bevri vibrZole, magram am simravlesTan ras gavawyobdi. bo-
los mravalgan dakodili da qancgamoclili damimorCiles, da, radgan uxalim Tavs uSvela da
Tavisi xomaldebiT wavida, me tyved Tan wamiyvana. amgvarad marto me viyavi ubeduri
imden bednierebSi da marto me viyav tyve imden tyveobidan gaTavisuflebulebSi: im dRes
TxuTmeti aTas qristian tyves, TurqTa xomaldebze meniCbeebad myofs, mieca nanatri
Tavisufleba.
    stambolSi wamiyvanes, iq sulTanma selimma Cemi patroni, raki lepantos brZolaSi
yvelaze metad isaxela Tavi da gamarjvebis niSnad maltis ordenis droSa miarTva, zRvis
generlad daniSna. Semdeg, aTas xuTas samocdaTormet wels navarinis brZolaSi viyav da
meniCbed vemsaxurebodi umTavres xomaldze, saxelad rom `sami foToli~ erqva. maSin
gavige, Tu rarigad wavageT Wkua, rom lepantos brZolis Semdeg SemTxveviT ver
visargebleT da mTeli TurqeTis xomaldebi navsadgurSi ar SevipyariT. Cvenma xomaldebma
Turme iseTi Tavzari dasces TurqTa gemebze myof albanelT da ianiCarT, rom Sig
navsadgurSi moelodnen Cvengan Tavdasxmas, brZolis mocdas aRar apirebdnen, tanisamosi
da fexsacmelebi daimzades da Turme xmeleTze gasaqcevad emzadebodnen, magram
zenam CvenTvis am bednierebis moniWeba ar ineba, imitom ki ara, rom Cveni ufrosebi
daudevrebi iyvnen anu mouxerxeblebi, aramed mTeli saqristianos codvis kiTxva iyo;
RmerTma is ineba, rom Cvens qristianebs axlos jalaTebi sdgomodnen da yovel wams Cveni
dasja SesZlebodaT. uxali navarinis axlos modonis kunZulze wavida, iq Tavisi jari xmeleTze
gadmosxa, navsadgurSi Sesavali gaamagra da damSvidebiT dahyo kunZulze, vidre don
xuani ukan dabrundeboda. am laSqrobis dros qristianebs xomaldi `lapresa ~ CauvardaT
                      230
xelSi, im gems gamoCenili mekobris barbarosas erT-erTi Svili ufrosobda. es gemi neapolis
xomaldma `loobam~ daipyro, ufrosad jariskacTa mama, omis mexistexa, bednieri da
uZleveli kapitani alvao de basani, markizi santa yrusi rom yavda; isic unda giamboT, Tu ra
moxda `lapresis~ Sepyrobis dros. barbarosas Svili avi kaci iyo da ise cudad epyroboda
Tavis tyveebs, rom misma meniCbeebma maTken mimavali xomaldi `loba~ dainaxes Tu ara,
da mixvdnen, rom male daeweoda maT, aRar dasdies ufrosis brZanebas, mardad aRar
mousves da erTianad Tavi daanebes niCbebs. mivardnen ufross, imdeni urtyes da aTries,
rom vidre gemis qimamde aaTrevdnen _ suli eSmaks Caabara, ise saZaglad epyroboda
Tavis tyveebs da ise saSinlad sZuldaT igi.
    stambols aTas xuTas samocdacamet wels davbrundiT. iq SevityveT, rom don xuan
avstriels tunisi aeRo ieriSiT, muli hametisaTvis gadaeca, da amnairad metad saSineli da
umamacesi mavris muli gamidisaTvis tenisis taxtze kvlav dabrunebis imedi srulebiT xelidan
gamoecala. am danakargma sulTans Zalian daswyvita guli, da winaparTagan
damkvidrebulma gonierebam arCevina venecielebTan Serigebaze laparaki Camoegdo. es
Serigeba ki venecielebs ufro uWirdaT, vidre Turqebs. aTas xuTas samocdaTxuTmet wels
TurqTa jarebi goleTasa da im cixes Semoertynen, senior don xuanma rom tunisis SesavalSi
aago, magram, saubedurod, dausrulebeli darCa. am omebis dros me xomaldze viyav
meniCbed da srulebiT imedi mqonda dakarguli, rom odesme tyveobas Tavs davaRwevdi;
sasyidliT mainc amis imedi ara mqonda, radgan gadavwyvite Cems ubedurebaze
mamaCemisaTvis araferi ar mimewera.
    bolos goleTeac daipyres da cota xans Semdeg cixec aiRes. am ori adgilis dapyrobis
dros TurqTa jarSi, rogorc angariSobdnen, samocdaTxuTmeti aTasi daqiravebuli TurqTa
mxedroba iyo da oTxas aTasze meti kidev mTeli afrikidan mosuli mavri da arabi am auarebel
mebrZolTa bunts imdeni samxedro iaraRi da sursaTi mohyveboda Tan da imdeni matantala
usaqmo xalxi asdevneboda, rom yvelas TiTo muWa miwa rom mitana da daeyara, goleTasa
da cixes mTlad Caqolavda. pirvelad golTa daipyres im dromdis es qalaqi uZlevel qalaqad
iTvleboda; misi dacema imitom ki ar moxda, rom damcvelT yvelaferi ar aasrules, rac misi
dacvisaTvis iyo saWiro, aramed imitom, rom mis garSemo qviSiani niadagi aRmoCnda da
safari Txrilebs gakeTeba metad advili gamodga; jer isev egonaT, rom sami mtkavelis
siRrmeze gamoCndeba wyali, is ki ara da, Turqebma naxevari metris siRrmeze dac ver uwies
wyals. uricxvi tomrebi gatenes qviSiT da sangrebs yoreze dauwves, rom safari ufro
amaRlebuliyo. yvelaze ufro maRali Txrilidan dauwyes cixes srola da iseTi saqme damarTes,
rom ara Tu pasuxis gacema, iqidan Tavis gamoyofac veRaravin gabeda.
    yvelani im azrisani iyvnen, rom jari goleTaSi ar unda Sesuliyo, aramed gaSlil mindorze
unda daxvedroda mters, da misTvis zRvidan gamosvla daeSala, magram vinc amas ambobs,
etyoba salaSqro saqmisa ara gaegeba-ra, imitom rom, maSin goleTasa da cixeSi Cveni jari
sul Svidi aTas kacamdis Zlivs iqneboda. es erTi muWa xalxi gaSlil mindorze, aba, rogor
Seebmoda, Tundac rom uricxv mterze bevrad mamacebic yofiliyvnen? an ara da, rogor
SeiZleboda cixis dacva, rodesac garedan araviTari Semweoba ara hqonda, uricxvi
gaafTrebulo jarisagan alyaSemortymuls da isic sxvis qveyanaSi? magram am cixis dacema
CemsaviT bevr sxvasac RvTis wyalobad miaCnia espaneTisaTvis, radgan misi dacemiT
garyvnilebis bude dairRva, xvreli Wia Seimusra, daRrenili piri mokuma, unayofod rom sul
auarebel fuls nTqavda, da imitom, rom uZlevel karllos mexuTesagan misi aReba saxsovrad
darCeniliyo, TiTqos imis ukvdavebisaTvis qva da kiri iyo saWiro rogorc mogaxsenebT,
goleTas Tan cixec mihyva; misi aReba Turqebma erTbaSad ver moaxerxes mecixovneni
iseTi simamaciT ibrZodnen, rom ocdaorjer mitanili ieriSi ukuvagdeT. ocdaxuTi aTasze meti
jari davuxoceT mters da sul samasi gadarCenili mecixovnisagan Turqebs tyved erTic ar
Cavardnia saRad. amaze cxadi damtkiceba raRa ineba, rom cixis damcveli mecixovneni
mamacurad da TavganwirviT ibrZodnen. am cixesTan erTi koSkic damorCilda mters, estanos
                       231
kunZulma Sua agebuli; am koSks valensieli kabaliero da mamaci mxedari don xuan sanogeri
meTaurobda. Turqebma goleTis cixisTavi don pedro puertokarero tyved waiyvanes. am
mxedarTufrosma yvela RonisZieba ixmara cixis dasacavad, da rom veras gaxda, javrisagan
stambolis gzaze mokvda. Turqebma agreTve cixis ufrosi gabrio servelonic Seipyres tyved; es
ki milanas aznauri, Cinebuli inJineri da mamaci mxedari iyo. am ori cixis ieriSis dros bevri
gamoCenili xalxi daixoca xeTa Soris, wminda ioanes kavaleri, sulgrZeli pagano doria, egoden
keTilSobilurad rom moepyra Tavis saxelovan Zmas jovani andrea dorias, misi sikvdili miT
ufro samwuxaro iyo, rom arabebma simuxTliT mokles. raki naxa cixis dacva SeuZlebeli iyo,
am arabebs miendo igi, magram ar daindes. maT aRuTqves mavruli tanisamosiT
gaaparebdnen da tabarkis patara navsadguramdis miiyvandnen, romelic genuelebs uWiravT
marjnis dasaWerad; magram amis nacvlad gzaze Tavi mohkveTes da Turqebis xomaldebis
sardals miarTves. man is ZRveni gaiRo da Cveni kastiliuri andaza daumtkica: kacma
SesaZloa Ralati moiwonos, magram moRalate ki _ arasodes. amboben, is moRalate arabebi
maSinve CamoaxrCobinao, imitom, rom raindi doria cocxlad miyvanis magivrad mkvdari
miutaneso.
    cixidan tyvedwayvanil qristianebs Soris erTi andaluziis romeliRac qalaqidan iyo, saxlad
don pedro agilari, mecixovneTa razmSi alamdarad iyo. es kaci metad mamaci mxedari da
iSviaTi kuWis patroni iyo, masTanve poetobis gasaocari niWi hqonda. me amas Tamamad
imitom vambob, rom kargad vici, radgan ubedurma svem imave kacs Caugdo is xedSi, vis
tyveobaSic me Cavvardi. orive erT xomaldze giyaviT, vidre navsadguridan gamovidodiT. don
pedrom ori epitafiis msgavsi soneti daswera, erTi goleTaze da meore cixeze, jerac zepirad
maxsovs is sonetebi da wagikiTxavT, radgan, mgonia, mogewonebaT.
    tyvednamyofma don pedro de agilaris saxeli warmoTqva Tu ara, im wams don
fernandom Tanamgzavrebs gadaxeda da yvelam gaiRima, xolo, rodesac leqsebzedac
Camoagdo laparaki, maSin don fernandos erTma megobarma kabalierom uTxra yofil tyves:
    _ sanam ambavs ganagrZobdeT da leqsebs waikiTxavdeT, Tqveno mowyalebav, ver
gvetyviT, ra mouvida am don pedro de agilars, romelic axla axseneT?
    _ marto es vici, _ miugo tyvednamyofma, _ rom stambolSi ori weliwadi dahyo da
Semdeg albanuri tanisamosiT erT gzis maCvenebel berZens gahyva da gaiqca. Tavisufali
gadarCa Tu ara, _ es ki aRar vici. mgoni ki, Tavisufali unda iyos, radgan mas Semdeg erTi
weliwadic ar gasvla, is berZeni stambolSi vnaxe, magram, saubedurod, veraferi gamovkiTxe.
    _ maS me mogaxsenebT mis ambavs, _ uTxra kabalierom, _ don pedro Cemi Zmaa, is
axla Tavisufalia, Tavis qveyanaSia, kargad cxovrobs, myudrod da bednierad, coli yavs da
sami Svilis mamacaa.
    _ madloba ufals, _ SesZaxa tyvednamyofma, _ rom egodeni wyaloba miuniWebia
misTvis. gana imaze sanukvari bedniereba iqnebaRa rame, rogorc dakarguli Tavisuflebis
dabruneba?
    _ Tqven rom Cemi Zmis mier SeTxzul sonetebs ambobT, isini mec vici, _ daumata
kabalierom.
     _ maS, isev Tqven waikiTxeT is leqsebi _ miugo yofilma tyvem. _ ueWveli Tqven
Cemze ekeTesad waikiTxavT.
    _ didi siamovnebiT, _ miugo kabalierom, _ ai, is soneti, goleTeze rom Tqva.                      Tavi XL

            sadac grZeldeba tyvednayofis Tavgadasavali

                       232
                     soneti

         sulno wmindano, Tqven, romelTac dauzareblad
         marTal saqmisTvis ganiZarcveT sxeuli xrwnadi,
         da amaRlebiT gabrwyinebul zecaSi adiT,
         sadav sinaTlis sufevaa da netareba;

         Tqven, visac gqondaT wminda swrafva da mgznebareba,
         gebrZolaT mtkiced, ukanasknel amosunTqvamdi,
         da Tqveni sisxliT, Tu mtris sisxliT tramalebs rwyavdiT,
         zRvac gaawiTleT, sad naparebs emCqefareba.

         gana mxneobam jer sicocxlem Tqven migatovaT,
         TviTon sikvdilSi momxveWelno gamarjvebisa...
         da Tqvens saxelsac daviwyeba ar ekareba.

         saZmo saflavi tial velze axla martoa,
         rogorc niSani naRvliani, rom Tqven geRirsaT
         qveynad dideba da zecaSi ki ukvdaveba.

   _ sul sityvasityviT dagxsomebiao, _ uTxra tyvednamyofma.
   _ cixisadmi miZRvnili soneti ki, rogorc maxsovs, asea:

                     soneti

         o, am darbeul midamoTa zRude-safridan,
         am koSkebidan rom dainTqnen cecxlsa da kvamlSi,
         samoTxis wynari savanisken, kaSkaSa caSi
         sami aTasi gmiris suli cocxlad afrinda.

         qveyana SesZres maT da yiJiniT, brZoliT mZafriTa,
         da mere zecas miaSures... es moxda maSin,
         roca Zal-Rone daeliaT daZabul mklavSi,
         ukanasknelic imaT Soris rkinam dafliTa.

         Cvens dedamiwas, bevris mowmes da memasxovres
         mZime ambavni Cveni drois Tu winandeli
         zedve aCnia mwuxarebiT mosagonari.

         magram mis wiaRs, unayofos, jer arasodes
         aRugzavnia caSi suli ufro naTeli,
         da arc uzidavs gmirni ufro Seupovarni.

   orive soneti yvelas moewona, da Tavis amxanagis kargi ambiT gaxarebulma, yofilma
tyvem Taegadasaeali ganagrZo:
   _ goleTisa da cixis dapyrobis Semdeg Turqebma goleTie dangrevis brZaneba gasces,
magram cixe-simagres dangreva aRar eWirveboda, radgan miwasTan gasworebuli iyo. rom
Cqara aesrulebinaT es brZaneba, sami mxridan naRmi aufeTqes, magram verc erTgan ver
                     233
daangries is, rac ufro naklebad mkvidri egonaT, ese igi Zveli kedlebi; xolo, rac axali
naSenoba iyo, iJiner fratinosagan agebuli, yvela advilad aafeTqes. mas Semdeg Zlevamosili
eskadra zeimiT stambols dabrunda da ramdenime xnis Semdeg Cemi batoni uxalic mokvda.
mas uxali fartaqss eZaxdnen. rac Turqulad qecian gandgomils niSnavs, da marTlac aseTi
kaci iyo igi. unda mogaxsenoT, Turqebs Cveulebad aqvT, adamians misi Rirsebisa da
naklovanebis Sesaferi saxeli uwodon xolme. namdvili Turquli gvari imaT sul oTxi aqvT,
romlebic otamanTa saxelidan momdinareobs. danarCeni gvarebi, rogorc mogaxseneT, an
xelis sikeTisa da an sxeulis mankierebis saxelisagan miuRiaT. es qeciani gandgomili, Tavis
monobis Jams, ToTxmet weliwads didi sulTanis xomaldze meniCbed yofila. ocdaToTxmeti
wlis rom Seqmniliyo, erT viRac Turqs sila gaewna misTvis, roca is niCabs usvamda Turme;
misi javris amosayrelad Tavis sarwmunoebas gandgomoda da Turqis rjuli mieRo Turme, im
ganzraxviT, rom odesme magieri gadaexadna Tavis SeuracxmyofelisaTvis. didi da guladi kaci
iyo da am guladobiT alJiris Sefoba da sazRvao jarebis sardloba miiRo da amgvarad mTel
TurqTa saxelmwifoSi mesame pirad Seiqna. am did xarisxamdis ise miaRwia, rom
qvemZromobiT Tavi ar daumdablebia, rogorc sxvebma ician xolme sulTanas wyalobis
damsaxureba. CamomavlobiT kalabrieli iyo da, marTali rom Tqvas kacma, rigiani kaci iyo
Tavis tyveebs, _ TiTqmis sam aTasamdis eyoleboda, _ Zalian gulkeTilad epyroboda. misi
sikvdilis Semdeg anderZis Tanaxmad, misi tyveebis misma memkvidreebma da, sulTanma
gaiyves (xom mogexsvnebaT, sulTani yvela Tavis qveSevrdomis memkvidred iTvleba da,
Tanabar wils iRebs sxva memkvidreebTan erTad). me wilad erT veneciel gandgomils verge;
es kaci, rodesac erTi qristianis xomaldze momsaxure biWad iyo, maSin uxalis Cauvarda
tyved da SemdegSi misi sayvareli Seiqna. am Cems axal batons asan aRa erqva da yvela
gandgomilze usastikesi kaci iyo; didi simdidre SeiZina da amitom alJiris mefed gaxades.
stambolidan alJirSi wamiyvana da amiT Zalian gaxarebuli viyaei, radgan espaneTs
davuaxlovdebodi. es daaxloeba imitom ki ar mixaroda, rom Cems samwuxaro
mdgomareobaze waweras vapirebdi vinmesTan, ara, me vfiqrobdi, egeb bedma alJirSi mainc
gamiRimos-meTqi, da stambolSi rom davapire gaqceva da ver movaxerxe, iqneb iq mainc
rogorme movaxerxo-meTqi. vfiqrobdi, alJirSi sxva raime saSualebas mogZebnidi da miT
didixnis survils mivaRwevdi, _ gaTavasuflebis imedi gulidan ar meSveboda. Cemi
gaTavisuflebis cda erTxel rom gamicruvdeboda, xelaxlad sxva saSualebis Zebnas viwyebdi
da kvlav momecemoda xolme imedi, da, rac unda susti yiviliyo es imedi da saSvaleba, mainc
is mamxnevebda. ase vatarebdi Cems sicocxles, sapatimroSi Sepyrobili, Turqebi rom banios
uwodeben. yvela qristiani am banioSi hyavdaT datyvevebuli, imis ganurCevlad _ kerZo pirebs
ekuTvnian isini, mefes, Tu qalaqas sabWos. am ukanasknelebs almasenis tyveebs
uwodeben da samoqalaqo saqmeebsa da mSeneblobebze amuSaveben. am muSa
tyveebisaTvis odesme gaTavisufleba Zneli mosalodnelia, radgan sakuTari patroni ara hyavT,
da gamomxsnelic rom gamouCndeT, ar ician, vis mimarTon morigebisaTvis. im
sapyrobileebSi, banioSi, bevri kerZo piri amwyvdevs Tavis tyveebs, metadre iseTebs,
romelTa gamoxsnasac moelis. isini aq gamoxsnis dRemde arian gamomwyvdeulni, rogorc
ufro saimedo adgilas, da amasTan arafer saqmes ar akeTebineben. agreTve alJiris mefis
tyveebsac amwyvdeven xolme, rodesac maT gamoxsnaze daiwyeba molaparakeba. arc maT
gzavnian xomaldze samuSaod; magram, Tu gamosyidva gelandeba, maSin ki, im azriT, rom
Zala daadges da Tavis daxsnaze bejiTad imecadinos, sxva tyveebiviT xe-tyis saWrelad
gzavnian; es Sroma, unda mogaxsenoT, advili rodia.
    Tumca varwmunebdi, rom me araferi SeZleba da gamosyidvis imedi arsaidan mqonda.
mainc Sevmle tyveebSi Camricxes, radgan kapitani viyavi da aznauri. fexebSiac borkilebi
gamiyares, ufro imis niSnad, rom gamosaxsneli tyve viyav da ara imitom, viTomc Cemi
damoneba undodaT. am saxiT iseT sapatimroSi Cavvardi, sadac bevri rigiani xalxi iyo.
Tumca mudam SimSilsa da siduxWires viTmendi, mainc iseT mwuxarebas araferi
                      234
gvayenebda, rogorc is, rom TvaliT vuyurebdiT, Tu ra saSinlad stanjavda qristian tyveebs
Cemi patroni. dRe ar gavidoda, rom vinme maTgani ar CamoexrCo; dRes rom erTs
Camoacvamda margilze, xval meores yurebsa sWrida sul mcire danaSaulisaTvis, xan sul
umizezodac, da, rogorc TviTon Turqebi ambobdnen, am borotebas mxolod imitom Cadioda,
rom mZvinvare bunebis patroni iyo da TiTqos kacobriobis mtarvalad iyo dabadebuli. marto
erTi tyve epyroboda mas xerxianad. is iyo espaneli mxedari, saxelad saavedra. man bevrjer
momidoma gaqceva da bevri iseTi saSualeba ixmara, rom didxans daxsomebodaT im
qveyanaSi. mainc asan aRas erTxelac ar daukravs misTvis joxi, joxi ki ara, erTi maRali
sityvac ar uTqvams; Cven ki mudam imas movelodebodiT _ masac ki hqonda amis SiSi, _
rom sul ubralod tyavs gagvaZrobda, an margilze Camogvacvamda. me rom dro nebas
maZlevdes, bevr rames giambobdiT im mxedarze da mis ambiT ufro metad gagarTobdiT.
    magram isev Cems ambavs unda mivubrunde. Cveni sapyrobilis ezos ucqerodnen erTi
mdidari da didi STamomavlobas mavris saxlis fanjreb, ufro sanaTurebis msgavsebi da msxvili
rkinis gisosianebi. erTxel me da Cemi sami amxanagi Cveni banios koSkTan visxediT da dros
gasatareblad borkilebiT xtomaSi vejibrebodiT erTmaneTs. martoni viyaviT, radgan sxva
qristianebi samuSaod iyvnen wasulni. uceb zeviT avixede da davinaxe rom mavris erT-erTi
sanaTuridan lerwmis joxi iyo gadmoSverili da boloze patara cxvirsaxoci eba. im lerwams
zeviT-qveviT aqnevda, TiTqos gvaniSnebdnen mivsuliyaviT da cxvirsaxoci mogvexsna.
mivixed-movixedeT da, rom davrwmundiT, aravin gvicqeroda, erTi Cemi amxanagi movida da
lerwams qveS daudga. im miaxloebaze lerwami maSinve aswies da isev dauwyes qneva,
rogorc aras niSnad Tavs gaiqneven xolme. axla meore amxanagi mivida da lerwami isev
awia da imave nairad qneva daiwyo, Semdeg mesame mivida da mesamesac iseve uari
uTxres, rogorc pirvelebs. Cemze modga rigi, axla me unda mecada bedi, da kedlamdis arc ki
mivsulvar, rom    lerwami Camomigdes Zirs. swrafad movxsen xelsaxoci, erTi bolo
gamonaskuli hqonda, gavxsen da aTi oqro amoviRe, mavrebi sianis rom eZaxian, da TiTo
Cvenebur reals udris. gana SeiZleba giTxraT, Tu ra rigad masiamovna am saSovarma;
saSinlad gamexarda, magram amasTan Zalianac gamaoca, radgan ar vicodi, saidan
mogvevlina es bedniereba, da ufro me momevlina, imitom, rom Cems          misvlaze iyo
Camogdebuli, maSasadamde, es fulebic me mekuTvnoda. aviRe is Zvirfasi saCuqari,
lerwami gadavagde da isev koSkisken amovel, rom erTic kidev Semexeda Cemi mwyalobeli
fanjrisTvis da, rom Sevxede, davinaxe, TovliviT TeTrma xelma saCqarod gaaRo da aseve
mixura fanjara. aman gvafiqrebina, rom uTuod mavris saxlis erT-erTma qalma moiRo
mowyaleba. madlobis niSnad mavrulad gulze xelebis gadajvaredinebiT da welSi moxriT
davukariT Tavi. erT wams Semdeg imave fanjridan patara lerwmis jvari dagvanaxes da im
wamsve ukan waiRes: am niSanma dagvarwmuna, rom vinme qristiani qali unda yofiliyo im
saxlSi tyved da mowyalebac misi mocemuli undna yofiliyo. magram es fiqri xelis siTeTrem da
misma samajurebma gagviqarwyles. axla vifiqreT, uTuod rjulidan gadamdgari vinme qristiani
qali unda yofiliyo. da es imitom gvegona, rom mavrebi aseT qalebs TavianT qalebze met
pativs scemen da maTs colad SerTvas TavianTTvis did saxelad Tvlian. magram yvela es fiqri
WeSmaritebisagan Zalian Sors iyo. im droidan isRa gagvixda saqmed, rom im bednier
fanjaras vucqerodiT, saidanac ucnauri varskvlavi mogvevlina, magram mTeli ori kviris
ganmavlobaSi iqidan aRarc lerwami, aRarc spetaki xeli da aRarc Tu rame sxva niSani
gamogvacxadebia. bevri vecadeT Segvetyo, Tu vin cxovrobda im saxlSi da iyo iq vinme
rjulidan gadamdgari qristiani qali, Tu ara. mainc imis meti vera gavigeT-ra, rom iq erTi mdidari
da didi gvaris mavri cxovrobda. xaxelad aji morato erqva, la patis gubernatori iyo, im droSi
diax, didi da sapatio Tanamdebobis patroni. bolos, rodesac imedi srulebiT davkargeT im
fanjridan kidev ram saCuqari migveRo, xelaxla gadmoeSva lerwami, boloze ufro mozrdil
naskviani xelsaxoci hqonda mobmuli. banioSi im dResac Cvens meti aravin iyo darCenili.
pirvendeliviT jer Cemi amxanagebi mividnen TiTo-TiTod, magram amaod; me rom mivel,
                       235
lerwami Zirs Camoagdes xelsaxocSi ormoci espanuri oqro iyo da arabulad dawerili barTi,
baraTis bolos didi jvari iyo gamoxatuli. me vakoce jvars, fulebi aviRe, isev koSkze avel da
iqidan yvelam salami miveciT. fanjaraSi kvlav xeli gamoCnda da me rom vaniSne baraTs
wavavTixav meTqi, fanjara mswrafl miixura. am ambiT yvelani gakvirvebulni da gaocebulni
davrCiT, magram Cvenda saubedurod arc erTma Cvenganma arabuli kiTxva ar vicodiT.
ramdenadac didi survili gvqonda _ Tu ra ewera im baraTSi, imdenad Zneli iyo CemTvis iseTi
kacis povna, rom is baraTi waekiTxa. bolos gavbede da erT gandgomil murCiels gavende: is
kaci Cems megobrobas didi xnidanve cdilobda. manam gavendobodi ra, Tqma unda, yvela
Rone vixmare, rom iZulebuli gamexada Cemgan gandobili saidumlo mtkiced daecva.
mahmadianTa qveyanaSi iseT gandgomilebs Sexvdeba kaci, romelaTac TavianT saqristiano
samSobloSi dabruneba surT da amitom cdiloben gamoCenili gvaris qristiani tyveebisagan
kargi mowmoba iSovon, saidanac Candes, rom gandgomili patiosani da kargi kacia, yvela
qristiani tyveebisTvis samsaxuri, gauwevia da didi survili aqvs pirvelsave SemTxvevaSi
mahmadianebs gaeqces. zogi gandgomili imgvar mowmobebs keTili ganzraxviT eZebs, zogi
ki eSmakobiT, rom piradi sargebloba ram moipovos. es ukanasknelni saqristiano qveynebSi
mxolod saqurdlad da saZarcvelad midian, da Tu ubedureba SeemTxvaT rame, maSinve im
mowmobas aCveneben da imiT daamtkiceben, rom surdaT qristes sarwmunoebas
dabrunebodnen da amitom SemTxveviT isargebles da Turqebs gamohyvnen saqristianoSi.
amgvarad isini devnasa da siZulvils adgilad irideben Tavidan, eklesiisagan Sendobas da
xalxTan Serigebas axerxeben, magram gairigebdnen Tu ara saqmes da moixeleben
SemTxvevas, maSinve berberSi brundebian da isev uwindel Tavis xelobas adgebian. zogi
gandgomili ki marTla keTilad xmarobs am mowmobas, keTili ganzraxviT cdilobs mis Sovnas
da saqristiano qveyanaSi samudimod rCeba. is megobaric amgvar gandgomilTagani iyo.
yvela Cemi amxanagisagan hqonda mowmoba da yvelani rigian kacad ixsenebdnen. Turqebs
rom misTvis is mowmobebi epovnaT, cocxladve daswvavdnen. me Sevityve, rom man
laparakis garda mavrulad wera-kiTxvac kargad icoda. jer mainc srulad ar gavutydi. ase
vuTxari, baraTi Cemi saknis kuTxeSi vipove meTqi, da wakiTxva gTxove. man baraTi gaSala,
jer bejiTad daaTvaliera da Semdeg butbutiT daiwyo kiTxva; vkiTxe, Sig rac sweria, Tu
gesmis-meTqi?
    _ Zalian kargad, _ mipasuxa gandgomilma _ da Tu gindaT, gadagiTargmniT. sawer-
kalami momeciT, qaRaldze gadaTargmna ufro mexerxeba.
    Cven maSinve miveciT sawer-kalami. man wynarad daiwyo wera da, rom gaaTava,
Tqva, rac aq epanurad davwere, am baraTSi sityvasityviT umetnaklebod es weria. mxolod
icodeT, `lela marieni~ sadac SegxedeT, yvelgan `Cven qalbaton qalwul mariams~
niSnavso. baraTi wavikiTxeT da Sig Segmdegi ewera:

    `Cems bavSvobaSi mamaCems erTi tyve qristiani qali hyavda, man maswavla Cems enaze
qristianebis locvebi da lela marienze mraval ambavs momiTxrobda xolme. es qristiani qali mokvda da
misi suli jojoxeTis cecxlSi ki ar Cavardnila, alahTan wasula zecaSi, es imiT vici, rom sikvdilis Semdeg
orjer gamomecxada da miTxra, qristianebs qveyanaSi wavide da iq vnaxo lela marieni, romelsac Turme
Zalian vuyvarvar. ar vici ki rogor wavide. bevri qristiani minaxavs am fanjridan, magram Sens meti
aznaur kacad aravin mCvenebia. me ymawvili var da lamazi; bevri fulis wamoReba SemiZlia. aba ifiqre,
SegiZlia moaxerxo, rom erTad wavideT saqristianoSi, da Tu isurveb, Cemi qmari Siqnebi, Tu ara da
sulerTia CemTvis, lela marieni momcems vinmes qmrad. amas Sena gwer, magram gafrTxildi, vinme
karg kacs waakiTxe, aramc da aramc romelime mavrs ar endo, Torem giRalatebs, es Zalian mawuxebs.
ar mindoda visTvisme gamemJRavnebia es baraTi, Torem mamaCemma Tu Seityo, maSinve WaSi
Camagdebs da qvebiT Camqolavs. lerwams me Zafs movabam da im Zafze Seni pasuxi Seabi, da Tu Sen
aravina gyavs iseTi, rom arabulad dagiweros, raime niSnebiT mainc dawereT. lela marieni miSvelis is
niSnebi gavigo. isa da alahi iyos Seni Semwe da es jvaric, romelsac me xSirad vkocni, rogorc qristianma
tyve qalma maswavla~.                         236
    ver warmoidgenT, batonebo, Tu ra rigad gagvaoca da aRtacebaSi mogviyvana am
baraTma. raki Cveni sixaruli ver davfareT, gandgomili mixvda, rom baraTi SemTxveviT ki ar
iyo napovni, aramed erT-erTTan iyo gangeb mowerili, da xvewna dagviwyo, gagvendo
misTvis Cveni saidumlo: samagierod aRqmas gvidebda Cveni ganTavisuflebisaTvis sicocxle
gaewira. amas rom ambobda, ubidan patara jvarcma amoiRo da cremliT savse TvalebiT
dagvifica jvarcmuli RvTaeba, rom Tumca rjulisagan gandgomili iyo, mainc isev swamda jvari
da, rasac gavumJRavnebdiT, mtkiced daicavda saidumlod. is gveubneboda, me ise mgonia.
anu ufro namdvilad rom vTqvaT, guli miTqvams, rom am baraTis damweri qalis SemweobiT
Tqven Tavisuflebas miiRebTo. xolo me imedi meZleva Cemi sagulisgulo survili avisrulo _
kvalad wmida eklesiis waRs davubrunde, axla rom Cemi codvasa da umecrebisagan, rogorc
sxeulis sneuli ram nawili, moSorebuli varo. amas rom ambobda, gandgomili iseTs cremlebs
afrqvevda da iseTi sinanuli gamosWvioda mis sityvebSi, _ rom Cven erTxmad gadavwyviteT
yvelaferi gagvemJRavnebina misTvis, da, marTlac, rac moxda, yvelaferi vuambeT, agreTve is
patara fanjarac vaCveneT, saidanac lerwams gadmouSvebdnen xolme da manac bejiTad
daaTvaliera is saxli da aRgviTqva _ yvela RonisZiebas moixmarebda Seetyo, Tu vin
cxovrobda im saxlSi. Semdeg gadavwyviteT mavri qalis baraTze pasuxi migvewera da
gandgomilmac maSinve dagviwera. es pasuxi Cemi karnaxiT iyo da SemiZlia sityvasityviT
mogaxsenoT misi Sinaarsi, yvela am ambis wvrilmani SemTxvevac ki ise CamebeWda
mexsierebaSi, rom vidre pirSi suli midgas, arasodes ar damaviwydeba. ai ra mivwere mavr
qals:

    `WeSmariti alahi iyos Seni Semwe da maradis sanatreli lela marieni, WeSmariti deda RvTisa
Cvenisa. Sen mas Zalian yvarebixar, rom Sens gulSi saqristiano qveyanaSi wasvlis survili Caudvia,
evedre mas RonisZieba gaCvenos, misi neba rogor aRvasruloT. igi egoden keTilia, rom am Txovnas
agisrulebs. me da CemTan myofi yvela Cemi qristiani amxanagi mzad varT yvelaferi vikisroT da Seni
gulisTvis sikvdilsac ar moveridebiT. aba momwere, ras apireb da me pasuxs Segatyobineb. rogorc am
baraTidan dainaxav, didma alahma erTi qristiani tyve mogvca, Sens enaze laparakisa da weris mcodne.
amitom srulebiT uSiSrad SegiZlia yvelaferi Segvatyobino, rasac ki moisurveb Se rom mwer, colad
gagixdebi, roca saqristiano qveyanaSi mivalTo, amaze qristianul aRTqmas gaZlev, colad SegirTav, Tu
Seni survili iqneba; icode, qristianebi Tavis aRqmas mavrebze ukeTesad asruleben. alahma da lela
marienma Tavisi wminda safarveliT dagifaros Sen~.

     es werili davwere da dabeWdili Sevinaxe, manam sapyrobile Cveulebrivad
dacarieldeboda. orma dRem rom gaiara, martoni davrCiT sapyrobileSi da maSinve erdoze
gavel, egeb fanjridan lerwami gamoCeniliyo. didxans ar milodnia, rom fanjridan lerwami
gadmoeSva. davinaxe Tu ara maSinve werili davanaxve da vaniSne, Tumca ki veravis
vxedavdi, lerwmisaTvis Zafi moebaT, magram Zafi mobmuli hqonda da zed werili Sevabi.
ramdenime wamis Semdeg xelaxlad mogvevlina Cveni varskvlavi, Tavis mSvidobis droSiT,
patara TeTri boxCiT. Zirs rom CamouSves, gavxseniT da ormocdaaT eskudoze meti iyo Sig;
aman ormocdaaTgzis mogvimata sixaruli da gaTavisuflebis imedic dagvimkvidra. gandgomili
imav Rames dabrunda sapyrobileSi. mas gaego, rom im saxlSi swored mavri aji morato
cxovrobda, saarako simdidris patroni; da mTeli Tavisi qonebis memkvidred erTaderTi qali
hyavda. mere iseTi mSveniero, rom mTels berberTSi ukeTesi ar moipoveboda; rom im qals
aliJiris mefis bevri moadgile Txoulobda colad, magram yvelas uars eubneboda, da rom mas
moaxled qristiani tyve qali hyavda, romelic didi xani ar iyo, rac momkvdariyo. yvela es qalis
werilis Sinaars srulebiT eTanxmeboda.
     Semdeg rCeva vkiTxe gandgomils, rogor mogvetacna is'qali da rogor gavqceuliyaviT
saqristianoSi. gandgomilma gvirCia zoraidas pasuxisTvis mogvecada. es saxeli erqva im
qals, axla rom mariams irqmevs, radgan am mdgomareobidan gamosasvlelad marto mas
SeeZlo rame saSualeba moenaxa. gandgomili gvamxnevebda da Tan gveficeboda, rom Tavs
dasdebda da gagvaTavisuflebda ki. amas Semdeg mTeli oTxi dRis ganmavlobaSi sapyrobile
                        237
xalxiT iyo savse. amitom lerwamic aRar dagvinaxavs fanjridan. mexuTe dRes, dapyrobilidan
rom Cvens meti yvelani gaixvetnen, lerwami iseTi didi boRCiT gadmoeSva fanjridan, rom
karg saCuqars gviqadda. boRCa rom gavxseni, Sig baraTi aRmoCnda da asic oqros eskudo.
gandgomilic iqve CvenTan iyo da maSinve wagvikiTxa werili; ai rasa gvwerda is qali:

    `ar vici, batono Cemo, ra Rone vixmaro, rom Cven espaneTSi SeviZloT wasvla; arc lela marienma
maswavla rame, Tumca davekiTxe kidec, me imis meti ara SemiZlia-ra, am fanjridan bevri oqros fuli
mogceT. amiT Sen da Senma megobrebma sapyrobiledan Tavi gamoixseniT, erT-erTi Tqvengani axlave
saqristianos qveyanaSi wavides, iq barkasi iyidos da Cvens wasayvanad dabrundes. Cemi naxva
mamaCemis baRSi SegiZliaT; me iq barbazonis SemosavalTan viqnebi zRvispiras da mTels zafxuls me
da mamaCemi Cveni tyveebianad iq gavatarebT. iqidan RamiT Cems motacebas advilad SeiZlebT da
barkasamdis uSiSrad mimiyvanT. kargad gaxsovdes rom colad SerTvis piroba damide; Tu ar amisruleb,
lela marinesa vTxov, dagsajos, Tu Sen imdenad veravis endobi, rom barkasisaTvis gagzavno, maSin
Tavi gamoixsen da TviTon Sen wadi; mainc Sen sxvaze ufro adre dabrundebi, radgan aznauri da
qristiani xar. ecade iswavlo, Cveni baRi sadac aris. roca mag ezoSi seirnobas daiwyeb, amiT gavigeb,
rom sapyrobileSi aRaravin aris, da bevr fuls mogcem. alahi iyos Seni Semwe, Cemo batono~.

    meore werilSi amas mwerda, rom wavikiTxeT, yvela Cemi amxanagi siamovnebiT
midioda espaneTSi barkasis sayidlad da aRTqmasac sdebda _ ukanve dabrunebuliyo;
agreTve mec mzad viyav wasasvlelad, magram gandgomili winaaRmdegi Seiqna, Cvengans
visme sxvaze adre daexsna Tavi, radganac gamocdilebiT icoda, rom gaTavisuflebuli kaci
tyveobaSi micemul sityvas bejiTad veRar icavda xolme. igi gveubneboda, Zalian xSirad
momxdara, rom vinme didi gvaris tyves romelime Tavisi amxanagi gamoexsnas da fuli
gaetanebinos valensiaSi, an maiorkaSi barkasis misatanad gamomssnelebis wasayvanado,
magram gagzavnilebi ukan dabrunebuli aRaravis unaxavso: Tavisuflebis SovniT moniWebuli
beniereba da   xelmeored tyveobaSi Cavardnis SiSi maT mexsierebidan yovelgvari
movaleobis grZnobas srulebiT fxvridao da yovelive aRTqmas aviwyebdao maT. am sityvebis
dasamtkiceblad erTi ambavi gviambo mokled, im cota xanSi rom alJirSi ramdenime qristian
aznaurs SemTxveoda. iseTi ucnauri, rom yvelani gaekvirvebina, Tumca im qveyanaSi dRec
ar gavidoda ise, rom sakvirveli ambavi ar momxdariyo. dasasrul, gviTxra, Tu erTis
gamoxsnaze midgeboda saqme, jer uTuod is gamogvxsna, fuli migveca da igi alJirSive iyidda
barkass, viTom im ganzraxviT, rom tutuanTan da zRvispiris sxva qalaqebTan vaWroba
gaemarTa; barkasi rom meqnebao, ambobda gandgomili, sapyrobiledan Tqveni
gamoparebañadvilad SeiZlebao, da Tu mavris qali Tavis sdyvas aasrulebs da marTla imden
fuls mogvcems, rom Cven yvelas Tavis daxsna SegveZleba, maSin xom aqedan gasvlas
dRisiTac aravin dagviSliso. axla Cveni gaWirveba is iyo, rom mavrebi gandgomilebs navis
yidvis nebas ar aZlevdnen da, Tu aseTi ramis yidva iyo, uTuod didi xomaldi unda eyidaT: es
imitom, rom SiSobdnen, vinc barkass yidulobda, metadre Tu espanelic iyo, imitom yidulobda,
rom miT saqristiano qveyanaSi gaqceuliyo. magram am gaWirvebasac vuSvelio, daumata
gandgomilma, barkasis yidvaSi erT vinme Tagarel mavrs gaviamxanageb da aReb-
micemobis mogebas gavuyofo. misi saxeliT viyidi da Cvens saqmes ase gavCarxavo.
    Tumca, marTali mogaxsenoT, me da Cems amxanagebs misi winadadeba verafrad
gveWaSnikeboda da ufro ukeTesad migvaCnda maiorkaSi barkasisaTvis vinme Cvengani
gagvegzavna, rogorc TviTon mavris qalic gvwerda. mainc gandgomilisTvis uaris Tqma ver
gavbedeT, radgan gveSinoda _ gajavrebuls ar eRalata da xifaTSi ar gavbmuliyaviT, rogorc
Cven, ise zoraidac, romlisaTvisac yvelani mzad viyaviT Tavi gagvewira.
    amgvarad meti Rone aRar gvqonda, Cveni bedi RvTisa da gandgomilisaTvis unda
migvendo. zoraidas maSinve pasuxi mivwereT, rom mzad viyaviT yvela misi rCeva
agvesrulebia, radgan ise sakeTilod migvaCnda is rCeva, TiTqos TviTon lela marienis
Cagonebuli yofiliyos, da rom axla qalze isRa iyo damokidebuli, dagveCqarebia am azris
dasruleba, Tu jer kidev Segvecada. bolos davurTe, rom aRTqmas uTuod avusrulebdi da
                        238
colad SevirTavdi mas. amis Semdeg, roca ki sapyrobileSi Cvens meti aravin darCeboda
xolme, ramdenjerme lerwmisa da xelsaxocis SemweobiT aTasamde oqro Camogvawoda.
erTerT baraTSi imas gvwerda, rom pirvel jumas (paraskevs) baRSi mivdivar da wasvlamdis
fulebs kidev mogcemTo, da Tu sakmao ar iqneba, SematyobineT da imdens
CamogawodebT, ramdensac moiTxovTo; mamaCems mdeni fuli aqes, rom verafers gaigebs
da amasTanac mTeli misi simdidris gasaRebi Cems xelSiao.
    maSinve xuTasi oqro gandgomils gadaveci barkasis sayidlad, xolo rvaasi oqroTi Cemi
Tavi davixseni erT valensieli vaWris saSualebiT, im xanaSi rom alJirSi Semxvda. man im
pirobiT damixsna, rom sasyideli valensiidan xomaldis mosvlisTanave Caebarebia; maSinve
rom mieca Cemi sasyideli, mefis moadgile ifiqrebda, is fuli didi xnidanve hqonia mosulio da
aqamdis Tavis sasargeblod utrialebia aRebmicemobaSio. amasTanave Cemi patroni iseTi
veragi kaci iyo, rom TviTon mec ar vurCie vaWars, Cemi gamosaxsneli fuli maSinve
Caebarebia. im paraskevis wina dRes, rodesac zoraida baRSi unda gamosuliyo, aTasi oqro
kidev mogvca da Tanac gvwerda, rom mzad iyo wamogvyoloda. amasTanave mTxovda, rom,
rawamsac Tavs gamovixsnidi, maSinve mamamisis baRi momenaxa da, rogorc unda yofiliyo,
im baRSi misi naxva momexerxebia. ramdenime sityviT mivwere, rom aucileblad avasrulebdi
mis survils da vTxovdi, lela marienisaTvis SevevedrebineT im locvebiT, ra locvebic qristian
moaxles uswavlebia misTvis. Semdeg rogorc iyo, Cemi sami amxanagic gamovaxsnevine,
radgan meSinoda, raki me Tavdaxsnils mxedavdnen, eSmaks ar ecdina isini da SuriT
Cemsa da zoraidas sawinaaRmdegod rame sisulelc ar CaedinaT. Tumca rigian kacebad
vicnobdi imaT da urigo ram saqcielis eWvi ar unda mqonoda maTgan, mainc ar mindoda
Cemi saqme safrTxeSi Camegdo. isinic CemsaviT Cems nacnob vaWars gamovasyidvine
imave xerxiT, rogoric Cemi gamosyidvisaTvis vixmare, fulic amTaviTve gadavuxade, rom
Cemi patronisaTvis ufro guldandobiT mieca saWiro piroba. is ki sul ar gagvimxila masTan, Tu
ra saidumlo SeTqmuleba gvqonda, radgan aseTi gandoba Zalian saxifaTo iqneboda.                     Tavi XLI

            sadac tyvednamyofi ganagrZobs Tavis ambavs

    jer ori kvirac ar gasuliyo, rom Cvenma gandgomilma erTi kargi barkasi iyida, iseTi, rom
Sig ocdaaTi kaci kargad moTavsdeboda. Tvalis asaxvevad, rom eWvi aravis aeRo, sarjels
wavida, alJiridan oci milis manZilze, iranis axlos, sadac leRvis CiriT didi vaWroba iyo
gamarTuli. orjer Tu samjer imgzavra im qalaqSi da, weRan rom mogaxseneT, is Tagaric Tan
hyavda, _ Tagarebs berberSi aragonel mavrebs eZaxian da granadel mavrebs ki
mudexarebs uwodeben; am ukanasknelT fecis samefoSi elCebi qviaT; am qveynis mefe
maTgan krebs Tavis jarebs. gandgomili rom Tavis barkasiT gaivlida xolme, Ruzas mudam im
patara navsadgurSi CauSvebda, romelic zoraidas sacxovrebeli xlidan Tofis ori gasrolis
manZilze iyo. im navsadgurSi isa da misi axalgazrda meniCbe mavrebi gangeb locvad
dgebodnen da xanac viTom xumrobiT imas Caidendnen xolme, ris Cadenasac marTla
apirebdnen. magaliTad, zoraidas mamis saxlSi wavidodnen xolme xilis saTxovnelad da isic
ise aZlevda, rom vinaobasac ar hkiTxavda. Zalian surda Turme zorada enaxa da eTqva, rom
Cemi brZanebiT mas unda waeyvana igi saqristiano qveyanaSi. amitom mas dandoboda da
mudam molodini hqonoda misi. magram es ver moexerxebia, radgan mavris qalebi mavrebsa
da Turqebs ar eCvenebian, Tu mamisa an qmrisagan amis nebarTva ara aqvT (qristian
tyveebs ki ufro Tamamad eCvenebian da elaparakebian xolme). marTali unda eTqva, kidec
mixaroda, rom mas zoraidasTan laparaki ar Sexvda. Zalian SeeSindeboda, roca gaigebda,
                       239
rom misi saidumlo gandgomilis enis anabara unda gamxdariyo. magram, albaT, RmerTi
ganagebda Cems saqmes, rom ar miuSva misi survili asrulebuliyo. bolos gandgomilma, raki
naxa, roa sarjelSi gangebisi misi mogzauroba uxifaTod Cauvlida da sadac undoda, Ruzas iq
uSvebda xolme, raki misi amxanagi Tagaric yvelaferSi emorCileboda da amis meti aRara iyo
ra saWiro, meniCbeebad qristianebi gveSovna, miTxra, sam gamosyidul aznaurs garda
amerCia, vinc wasayvanad msurda, da pirveli paraskevisaTvis yvelani mzad vyofiliyaviT, rom
dauyovnebliv gzas gavdgomodiT. mec maSinve Tormeti espaneli saukeTeso meniCbe
daviqirave, iseTebi, rom qalaqidan gasvla Tavisuflad SeeZloT. im droSi amdeni meniCbis
erTad Sovna advili ar iyo, radgan winadReebSi oci gemi gavida navsadguridan samekobrod
da TiTqmis yvela meniCbe maT daiqiraves. is Tormetic imitom viSovne, rom maTi patroni im
dros samekobrod ver gadioda, radgan gemi hqonda SesakeTebeli da mis dasrulebas
eSureboda. daqiravebuli meniCbeni davarige, rom pirvel paraskevs diliT TiTo-TiTod
gasuliyvnen qalaqidan da aji moratos baRis gzaze elodnaT CemTvis. es darigeba yvelas
saTiTaod miveci da masTanve vuTxar, rom, Tu vinicobaa sxva qristianebs Sehyrodnen,
imaTTvisac uswavlebiaT adgili, sadac unda elodnaT CemTvis.
    am Tadarigis Semdeg erTiRa damrCa _ Cveni saqmis viTareba zoraidasaTvis
Semetyobinebina, rom mzad yofiliyo da ar SeSineboda, Tu vinicobaa barkasi adre mosuliyo
da daniSnul droze adre mogvetaca igi. amisaTvis gadavwyvite TviTon me wavsuliyav aji
moratos baRSi, egeb rogorme salaparakod Sevxvedrodi qals. wasvlis wina dRes Sevel
baRSi, viTom mwvanilis mokrefa mindoda; Sevel Tu ara, zoraidas mama SemeCexa win da
laparaki damiwyo im enaze, ra enasac mavrebi tyveebTan salaparakod xmaroben mTeli
berberis samflobeloSi da TviTon stambolSic; es ena arc arabulia, arc kastiliuri, da arc
romelime xalxisa, _ yvela enis narevia, magram mahmadianebisaTvisac da CvenTvisac
srulebiT gasagebi. misi pirveli kiTxva iyo, vin viyavi da ra mindoda mis baRSi. me vupasuxe,
rom albaneli mamis tyve var (ase imitom vupasuxe, rom vicodi, albaneli mama aji moratos
didi megobari iyo) da mwvanilis mosakrefad SemovelmeTqi. mere isa mkiTxa, gamoxsnas Tu
moelio da Seni patroni radens iTxovso. pasuxi jer ar mimeca, rom baRSi mSvenieri zoraida
Semovida. didi xani iyo ar venaxe, da radgan mavris qalebi, rogorc mogaxseneT, qristianebs
ar eridebian, amitom Cemsken Tamamad wamovida. mamam, piriqiT, kidec dauZaxa _ Cqara
mosuliyo, CvenTan.
    CemTvis axla Zneli mosaxerxebelia gadmogceT, Tu Cemi sayvareli zoraida ra
brwyinvale mSvenierebiT, ra narnari rxeviT da ra Zvirfasi samkauliT warmoudga maSin Cems
Tvalebs. mxolod imas getyviT, rom rac mas kiserze, yurebSi da kavebze margaliti ekida,
imdeni Tma ar eqneboda Tavze. odnav titvel kanWebze (iqauri Cveuleba aseTia)
pitaloaoqros karkaW ebi hqonda gakeTebuli (ase ewodeba mavrulad fexebze gasakeTebel
rgolebs), imdeni almasiT mofenili, rom, rogorc SemdegSi zoraidam miambo, misi mama aTi
aTas dublonad afasebda. uTvalavi Zvirfasi margalitiT mofenili samajurebic imdenive Rirda.
Turme mavri qalisaTvis saukeTeso samkauli margalitia, amitomac mavrebs margaliti yvela
sxva xalxze mometebuli aqvT. zoraidas mama mTel alJirSi imiT iyo ganTqmuli, rom yvelaze
meti da saukeTso margalitis patroni iyo. sazogadod amboben, rom mas orasi aTas espanur
eskudoze meti qoneba hqonda da yvela am simdidris mflobeli is qali iyo, vinc axla me
mekuTvnis. axla Tqven mxolod mSvenierebis aCrdilsa xedavT, mxolod im naSTs, rac mravali
tanjvisa da mwuxarebisagan gadarCa; mainc SegiZliaT warmoidginoT Tu ra momxiblavi da
mSvenieri unda yofiliyo maSin, uTvalavi TvalmargalitiT Semkuli, siamovnebisa da fufunebis
droebSi. simSvenieresac xom Tavisi dro da xani aqvs; cxovrebis garemoeba an aklebs an
umatebs qals silamazes da, Tumca sulieri Relva silamazis mteria, mainc xan isic moxdeba
xolme, rom es Relva qals silamazes umatebs kidec. zorada maSin iseTi momxiblavi
mSvenierebis patronad meCvena, rom msgavsi mSvenieri da turfa Cems Tvalebs ara
unaxavs-ra. amasTan, raki madlobis grZnobac mimiZRvoda misadmi, amitom ase megona,
                      240
TiTqos Cems win zecieri arseba dgas-meTqi, Cemi daxsnisa da netarebisTvis qveynad
movlenili.
    moaxlovda Tu ara, mamam uTxra arabulad, rom misi megobris mamis tyve viyavi da
mwvanilis mosakrefad mivel iq. maSin daiwyo laparaki zoraidam da im narev enaze mkiTxa,
aznauri xar Tu ara, da ratom aqamdis arvis dauxsnixaro? me vupasuxe, rom es aris
gamovixseni Tavi da Zalian Zviradac damafasa Cemma patronma. aTas xuTasi solTani
gamomarTva-meTqi.
    _ WeSmaritad, Sen rom mamaCemis tyve yofiliyavi, ise vizamdi, rom ormag fasadac
ar gagiSvebdi xelidan, radgan qristianebi mudam cruobT da sawylad mogaqvT Tavi, raTa
mavrebi moatyuoT.
    _ eg SesaZlebelia, qalbatono, _ vupasuxe me, _ magram garwmunebT, am batons
marTali movaxsene da amas yvelas vetyvi, vinc ki Semxvdeba qveyanaze.
    _ rodis Cadixar Sens qveyanaSi? _ mkiTxa zoraidam.
    _ xval vapireb, _ vupasuxe; _ aq erTi franguli xomaldia, romelic xval auSvebs ialqnebs,
da vfiqrob mas gavyve.
    _ ukeTesi ar iqneboda, _ miTxra zoraidam, _ frangebis gayolas espanuri
xomaldebisaTvis mogecada da imaT gahyolodi, frangebi xom ara gmegobroben Tqven?
    _ namdvilad rom vicode, espaneTis gemi modis rame, movicdidi, magram xval wasvla
ukeTesi iqneba. Cemi samSoblo qveynis naxva ise Zalian msurs da ise meCqareba Cems
naTesavebsa da megobrebSi davinaxo Cemi Tavi, rom meore SemTxvevamdis aRar
SemiZlia movicado, rac unda ukeTesi SemTxvevac iyos.
    _ Sen uTuod coliani xar da colis naxvas eSurebi.
    _ ara, _ vupasuxe, _ ucolo var, magram piroba maqvs micemuli _ ra wams Caval, coli
SevirTo.
    _ lamazi qalia, visac SerTvis piroba mieci? _ mkiTxa zoraidam.
    _ iseTi lamazia _ vupasuxe me, _ rom imis Rirseulad dafasebisaTvis da marTlis
saTqmelad unda vTqva, rom sul mTlad Sena ggavs.
    am sityvebze zoraidas mamas gulianad gaecina da miTxra:
    _ alahsa vficav, qristiano, Zalian lamazi yofila, Tu Cems qalsa hgavs, romlis badali
Cvens qveyanaSi ar moipoveba; Tu ara gjera, aba kargad Sexede da darwmundebi, rom
marTals vambob.
    me da zoraidas, laparakSi mamamisi gvexmareboda, radgan ufro kargi mcodne iyo im
narevi enisa; zoraidas Tumca esmoda, magram Tavisi azrebis gamoTqmas niSnebiT ufro
axerxebda, vidre sityvebiT. am laparakSi rom viyaviT, erTi mavri movarda, mTlad daqanculi,
da rac Zali da Rone hqonda, yviroda _ baRis Robeze oTxi Turqi gadmovida da mkvaxe xilsa
krefeno. am ambavze moxuci da zoraida acaxcaxdnen, radgan mavrebs Turqebisa eSiniaT
da umetesad kidev maTi jariskacebisa, radgan metad gaTamamebulni arian da TavianT
qveSevrdom mavrebsa da monebze uaresad epyrobian maT, amitom mamam uTxra
zoraidas:
    _ Sin Sedi, Svilo, da karebi Caikete, me ki im ZaRlebTan waval, vnaxo erTi ra undaT,
Sen ki, qristiano, _ momibrunda me, _ mwvanili moZebne SenTvis da RmerTma Sin
mSvidobiT migiyvanos.
    me dabla davukar Tavi, man qalis wasvlas aRar daucada, Turqebisaken gaswia da
amgvarad zoraidasTan marto damtova. iman moaCvena, viTom midioda da, xeebs moefara
Tu ara mamamisi, ukanve dabrunda.
    _ TamSiSi, qristiano, TamSiSi ? _ cremliani TvalebiT miTxra (ese igi midixar,
qristiano, midixaro?).
    _ diax, magram uSenod ki arasodes ar waval. pirvel jumas melode da, rom movalT,
Sen nu SegeSindeba, mogitacebT da saqristiano qveyanaSi wagiyvanT.
                       241
    rac vuTxar, gaigo, kiserze xeli momxvia da mTrTolvare nabijiT wavida saxlisaken.
beds TiTqos Cveni daRupva undoda, magram Cvenda sabednierod, zenam dagvifara. Cven
rom gadaxveulebi mivdiodiT, swored maSin,       mamas Turqebi gaereka da ukanve
dabrunebuliyo; raRa Tqma unda, dagvinaxa da Cvenc agreTve droze SevaswariT Tvali. am
saxifaTo wamSi, gonierma da moxerxebulma zoraidam, ara Tu xeli CamoiRo Cemi kisridan,
aramed ufro axlos momekra. Tavi mkerdze damayrdno, muxlebi odnav moiduna da
gulSeRonebuli saxe miiRo. mec ise vaCvene Tavi, viTom Cemda uneburad meWira igi. aji
morato TiTqmis sirbiliT wamovida Cvensken da am ugono mdgomareobaSi rom naxa Tavisi
qali, mizezi hkiTxa, magram raki qalisagan pasuxi ver miiRo, TviTonve daiZaxa:
    _ uTuod im ZaRlebis SiSiT SehRonebia guli.
    qali gamomarTva da gulze miikra. maSin qalma erTa amoioxra, me gadmomxeda da
jer isev cremliani TvalebiT miTxra:
    _ ameSi, qristianT, ameSi (ese igi wadi, qristiano, wadio).
    _ es qristiani ras giSvelis, Svilo, _ upasuxa mamam; _ amas xom SenTvis boroti ara
uqnia-ra; Turqebi wavidnen aqedan, nurafrisa geSinia, Svilo! aki geubnebi, Turqebi wavidnen-
meTqi.
    _ diax, batono, marTalsa brZanebT, swored Turqebma SeaSines, magram raki Sens
qals Cemi wasvla surs, mec aRar Sevawuxeb. mSvidobiT brZandebodeT da, Tu nebas
miboZeb, xandaxan moval mwvanilis mosakrefad. Cemi patroni ityvis xolme, Sen baRze
ukeTesi mwvanili Turme sxva baRSi arsad aris.
    _ roca gindodes, modi, _ mipasuxa aji moratom. _ Cemi qali imitom ki ar geubneba
wasvlas, rom qristianis danaxva ejavrebodes; ara, wadio, rom ambobs, viTom Turqebi
wavidneno, an iqneb imas ambobdes, mwvanilis dakrefas nuRar agvianebo.
     mamasac da qalsac gamoveTxove da wamovel; yvela Cemi nabijis gadadgmaze
zoraida ise TrToda, TiTqos sulsa xdidnen da am mdgomareobaSi mamam igi Sin meiyvana.
mwvanilis mizeziT mTeli baRi Tavisuflad Semoviare, yvela Sesasvleli da gasasvleli kargad
davaTvaliere, yvela gza da kvali gavsinje da gavige, saidan rogor ufro advilad SegveZlo
Cveni ganzraxva agvesrulebina. Sin rom davbrundi, gandgomilsa da Cems amxanagebs
vuambe, rac vnaxe da gavige. da mouTmenlad vfiqrobdi, is dRe rodis gaTendeboda, ciT
movlenili saunjis, Cemi mSvenieri zoraidas mflobeli Sevqmniliyav. ase gadioda dReebi da bo-
los sanatreli dRec gagviTenda. piroba davdeT, yvelas Cveni winaT mosazrebuli saqme
bejiTad agvesrulebina da, rogorc imedi gvqonda, ise mivaRwieT survils. zoraidas naxvis
Semdeg pirveli paraskevi rom Tendeboda, gandgomilma winaRamiTve Tavisi barkasis Ruza
TiTqmis im adgilis pirdapir CauSva, sadac pirobisamebr aji moratos mSvenier qals unda
elodna.
    qristiani meniCbenic agreTve mzad iyvnen da aqa iq damalulebi gvicdidnen. xalisianad
da mxiarulad iyvnen da mouTmenlad elodnen, Cqara mivsuliyo, rom erTianad scemodnen
maT Tvalwin mdgomare barkass. raki Cemi da gandgomils piroba ar icodnen, egonaT,
TavianTi Tavisuflebis gzis gasakvlevad barkasSi myofi mavrebis daxocva dasWirdebodaT,
daminaxes Tu ara Cemi oTxi amxanagiT, maSinve samalavebidan gamovidnen da CvenTan
movidnen. qalaqis karebi am dros daketili iyo da im adgilebSi aRaravin Canda. erTad rom
SeviyareniT, viTaTbireT: jer zoraida mogveyvana Tu mavri bagarebi Segvepyro. am yofaSi
rom viyaviT, Cveni gandgomilic movida da karga gamogvlanZRa, rom Zvirfas drosa
vkargavdiT. man ase gviTxra, yvelaze upirvelesad barkasis dapyroba aris saWiro da es
advilia, radgan mebarkase mavrebi araviTar Tavdasxmas ar moelian da mSvidobianad
sZinavTo; amas rom gavaTavebT, maSin zoraida movitacoTo. misi azri yvelas mogvewona,
gandgomili mswrafl wagviZRva win da yvelani barkasTan mivediT. jer is avida zed, xmali
iSiSvla da arabulad dauyvira mavrebs;
     _ ganZreva aravin gabedoT, Torem sicocxles gamogasalmebT!
                      242
    yvelani Tan avyeviT barkasze, mxdal mavrebs SiSiszari daecaT, raki TavianTi mkacri
araesisagan aseTi sityvebi gaigones. isini xelgaunZrevlad da xmagakmendilebi dagvnebdnen
da Cvenc xelfexi SevukariT maT, Tan vemuqrebodiT, Tu vinme xmas amoiRebda, maSinve
maxvils gul-mucelSi gavutarebdiT. es rom gavaTaveT, naxevari Cveni xalxi barkasze
daetoveT tyveebis sadarajod, xolo me, gandgomili da danarCeni naxevari, isev gandgomilis
winamZRolobiT aji moratos baRisken avediT. Cvens bedad baRis karebi ise gavaReT,
TiTqos daketili arc ki iyoo. ise Cumad mivuaxlovdiT mSvenieri mavri qalis saxls, rom Cveni
xma aravis gaugia. zoraida fanjarasTan gvelodeboda da, gaigona Tu ara fexis xma, maSinve
wynaris xmiT gvkiTxa, nazarevelni xom ara xarTo, ese igi _ qristianebio. me vupasuxe, rom
swored isini varT-meTqi da davatane Cqara qveviT Camosuliyo. micno Tu ara erT wamsac ar
Semdgara, saCqarod qveviT Camovida, kari gaaRo da iseTi brwyinvale mSvenierebiT da
Zvirfasi TvlebiT morTul-mokazmuli gamogvecxada, rom amis gamoxatva ar SemiZlia.
mivvardi da xelebi davukocne, gandgomilmaa da orma Cemma amxanagmac agreTve xelze
akoces, sxva qristianebic Cvens magaliTs mihyvenen, Tumca srulebiT ar icodnen, Tu ra
sikeTe miuZRoda Cvenze zoraidas. am saxiT TiTqos yvelani madlobas vwiravdiT da Cven
mxsnelad vTvlidiT mas. gandgomilma arabulad hkiTxa: mamaSeni baRSiao?
    _ diax, _ upasuxa zoraidam, _ baRSi Zinavso.
    _ maS unda gavaRviZoT, _ Tqva gandgomilma da yvela am mSvenieri baRis Zvirfasi
ganZeuliT Tan waviyvanoTo.
    _ ara, ara, _ upasuxa man, _ mis erT Tmasac veravin Seexeba. am saxlSi imaze
Zvirfasi aRara aris-ra, rac me Tan momaqvs; esec sakmaoa, rom Tqven yvelani gagamdidroT
da gagabednieroT. cota moiTmineT da darwmundebiT.
     _ es rom Tqva, gvTxova dagvecada da wynarad vyofiliyaviT, xolo TviTon Sin
Sebrunda. me vkiTxe gandgomils, ras elaparakeboda zoraidas, da, rom gavige, vTxove
yvelaferSi ise moqceuliyo, rogorc zoraida isurvebda. amas, rom veubnebodi, zoraidac
gamovida, Tan didi gaWirvebiT mohqonda erTi yuTi, sul oqros eskudoebiT gatenili. swored
am dros gRviZeboda mis mamas da, xmauroba rom gaigona, fanjarasTan gadmomdgariyo.
dainaxa Tu ara mis saxls qristianebi Semoxveodnen, sazareli xmiT arabulad daiwyo yvirili:
    _ ariqa, maSveleT, qristianebi, qristianebi, qristianebi! qurdebi, qurdebi!
    am yvirilma Cven yvelani SegvaSina. gandgomilma rom naxa raime xifaTs
gadavawydebodiT, Tu saCqarod ar dagveboloebina saqme, manam aqauroba xmaurobaze
gaiRviZebda, ficxlav airbina kibeze da aji moratos oTaxSi Sevarda; zogi Cvengani Tan ahyva,
me ki daZvra ar SemeZlo iqidan, radgan zoraida TiTqmis gulSeRonebuli meWira xelSi da
Tavs veRar davanebebdi; ramdenime wamis Semdeg aji morato xelebSekruli da piraxveuli
Camoiyvanes da Tan mokvlas emuqrebodnen, Tu xmis amoRebas gabedavda. qalma misi
cqera veRar SeZlo da Tvalebi daxuWa; xolo aji morato gaSterebuli darCa, radgan is
aocebda, Tu ra mizezi unda yofiliyo, rom misi qali TavisTavad dagvnebeboda. axla, raki
CvenTvis fexebis simkvircxle iyo saWiro, saCqarod davbrundiT barkasTan, sadac Cveni
biWebi Sewuxebulebi dagvxvdnen, radgan eSinodaT Turme, xifaTi ram ar dagvmarToda.
    SuadRis ori saaTi iqneboda gasuli, rodesac Cven yvelam barkasSi moviyareT Tavi;
zoraidas mamas xelebi gavuxseniT da piridanac xelsaxoci CamovxseniT. aq gandgomilma
kvlav gaumeora, rom, Tu xmas amoiRebda, maSinve moklavdnen. aji moratom rom Tavisi
qali CvenTan dainaxa, mwared tirili morTo. magram ufro metad imaze wuxda, rom misi qali
CemTan Caxutebuli ijda, am moxvevas ar uarobda da ar cdilobda Cemgan Tavis daRwevas,
mainc xmas ver iRebda, radgan eSinoda gandgomils Tavis muqara ar aesrulebina. niCbebi
rom wyalSi CavuSviT da mosma davapireT, zoraidam barkasSi Tavis mama da xelfexSekruli
mavrebi dainaxa. maSin gandgomils Txova, CemTvis gadaeTargmna, rom wyaloba momeRo
da is mavrebi gameTvisuflebina da misi mamac gameSva, radgan zRvaSi Cavardnas ufro
aitanda, vidre Tavis mosiyvarule mamis tyved Sepyrobilis cqeras. me Tanaxma gavuxdi,
                      243
Txovna amesrulebia, magram gandgomili uarze dadga. Cven rom eseni aq gavuSvaT, Tqva
man, qalaqSi Seatyobineben da msubuqi ngegbiT mdevars gamogviyeneben, gars
Semogvertymian zRviTa da xmeleTiT da xsnis Rone aRarsaiT gveqnebao. Cven amaTi
gaTavisufleba mxolod maSin SegviZlia, roca romelime pirvel saqristiano qveyanaSi mivalTo.
am azrs yvelani daveTanxmeT da zoradac aRar agvixirda, raki avuxseniT, rom iqve
ganTavisufleba CvenTvis mavnebeli iqneboda. bolos, Ramis siCumeSi mxurvale locviT
mivmarTeT RmerTs, meniCbeebma niCbebi Ronivrad mousves da gaxarebulebma gavcureT
maiorkis kunZulebisaken, radgan yvelaze axlomdebare saqristiano qveyana es kunZulebi iyo,
magram am dros aRmosavleTis qari Zlierad qroda da zRvac cota SfoTavda. amitom
maiorkisken curva SeuZlebeli Seiqmna. iZulebuli viyaviT napir-napir gvecura alJiridan samoc
milze mdebare qalaq sarjels axlos unda gagvevlo; gveSinoda, kidev romelime xomaldi ar
Segvxvedroda gzaze, tetuanidan rom savaWro saqoneli moaqvT xolme. Tumca savaWro
xomaldis Sexvedrisa ki ar gvefifqeboda, radgan TiToeul Cvengans imedi hqonda, rom ara Tu
dagvimorCilebda, aramed, piriqiT, im xomalds Cven davimorCilebdiT da imiT ufro uSiSrad
ganvagrZobdiT Cvens mogzaurobas. zorada gverdidan ar momSorebia da pirisaxec Cems
mxarze hqonda miyrdnobili, ra aris mamamisi ar daenaxa, Tan CurCuliT lela mariens
evedreboda Cveni Semwe yofiliyo.
    riJraJma rom moatana, ocdaaT milze meti gvqonda gavlili, mainc napiridan Tofis sami
gasrolis manZilze Zlivs viqnebodiT daSorebuli. napiri sruliad udaburi iyo da Cvenc SiSi aRara
gvqonda, rom iqidan davenaxeT vismes. maSin niCbebs Zala davataneT da TandaTan
damSvidebul zRvaSi SevediT. napiridan rom ori malis manZilze viqnebodiT, meniCbeebs
vubrZaneT rigrigad moesvaT, manam yvelani danayrdebodnen; magram meniCbeebma
gvipasuxes, dasvenebis dro ar aris da vinc usaqmod arian, man isauzmoso, niCbebs xelidan
ar uSvebdnen, Cvenc aRar avuxirdiT, magram TiTqmis imave xanSi Ronieri qari amovarda
da niCbebis mosma saWiro aRar iyo. axla ialqnebi avuSviT da iranisken aviReT gezi, radgan
sxva gziT curva SeuZlebeli iyo. ialqnebiT saaTSi rva milze mets gavidodiT da amis meti SiSi
aRarafrisa gvqonda, mekobreTa gems ar SexvedrodiT. mavrebs sauzme gaWameT da
gandgomili guls umSvidebda maT, rom isini tyved ar migvyavda da pirvelsave SemTxvevaSi
gavaTavisuflebdiT. zoraidas mamasac aseve uTxra, magram moxucma upasuxa:
    _ qristianebo, me Tqveni sulgrZelobisa da zrdilobisgan yvelafers movelandebi,
magram Tavisuflebas ki ara, gana iseTi gulubryvilo var, rom eg sityva dagijeroT? gana tyuilad
gawiravdiT Tavs Cemi datyvevebiT, rom gaTavisuflebas agre advilad movelode Tqvengan?
metadre, rodesac isic iciT, vinca var da Cemi Tavis dasaxsnelad ra didi sasyideli SegiZliaT
miiRoT. baremRa daminiSneT fasi, rasac mTxovT, dauyovnebliv mogcemT Cemi da am
sacodavi bavSvis, am Cemi sulis saukeTeso da uZvirfasesi nawilis dasaxsnelad.
    am ukanasknel sityvebze mware qviTins mohyva, Cven yvelas guli agviCqrola da
zoradac aiZula misTvis Seexeda. mamis mware qviTinma qals guli metad auduRa, Cemi
kalTidan wamodga, mamasTan mivida, moexvia, tuCi tuCs Seawebes da orivem ise
gulsaklavad daiwyes tirili, rom Cven yvelas Tvalebze cremli mogveria. magram, rodesac aji
moratom Tavisi qali sadResaswaulo tanisamosiT morTuli da mravali Tval-margalitiT Semkuli
dainaxa, Tavis enaze hkiTxa:
    _ eg ras niSnavs, Svilo? guSin saRamos, vidre es saSineli ubedureba
SegvemTxveoda, saSinao tanisamosiT gxedavdi; axla ki iseTi Zvirfasi samkauliT gxedav
morTuls, rom Cems bednier dResac ukeTess ver gaCuqebdi. an dro sad gqonda
gamosacvlelad, an ra ambavi Seityve Cemgan iseTi sasixarulo, rom egre| sadResaswaulod
morTulxar? mipasuxe Svilo: axla eg ufro metad mawuxebs da maocebs, vidre es Cemi
ubeduri yofa.
    gandgomilma yvela gviTargmna, rasac mavri Tavis qals eubneboda. zoraidam
pasuxad ara uTxra-ra, magram, rodesac aji moratom navSi Tavis skivri dainaxa, romelSic
                      244
mTeli simdidre hqonda Senaxuli, da axsovda, rom zoraidam is skivri alJirSi datova da
agarakze aRar wauRia, _ ufro momatebulad gaocda da kiTxva dauwyo zoraidas, is skivri
Cven rogor Cagvardnoda xelSi da an Sig ra iyo? maSin gandgomilma aRar daacada zoraidas
da upasuxa moxucs:
    _ Tavs nu iwuxeb, Cemo batono, zoraidas nurasa hkiTxav, erT sityvas mogaxseneb da
danarCeni SenTvis cxadi iqneba. icode, rom Seni qali axla qristiania, rom aman daamsxvria
Cveni borkili da aman mogvca Tavisufleba. Tavisi Tavi nebiT Cagvigdo xelSi da, mgonia, ar
vcdebi, axla iseve bednieria, rogorc bnelidan naTelSi gamosuli adamiani, rogorc mkvdreTiT
aRdgenili da jojoxeTidan samoTxeSi asuli.
    _ Svilo, es kaci rasac ambobs, marTals ambobs? _ Sehkivla mavrma.
    _ marTals ambobs, marTals, _ upasuxa zoraidam.
    _ rogor, _ Sen qristiani xar? qristiani xar? _ warmoTqva moxucma, _ maS mamaSenic
mtrebs Sen TviTon Caugde xedSi?
    _ diax, me qristiani var, _ Tqva zoraidam, _ magram Seni aq yofna ki Cemi brali ar
aris, me ar mindoda mogSorebodi rodisme, SenTvis keTilis meti arasodes ara msurvebia.
    _ Sen Tavs raRa damarTe, Svilo?
    _ magis pasuxi lela mariens hkiTxe, is ukeTesad agixsnis, _ miugo zoraidam.
     mavrma rom es moismina, saocari siswrafiT gadavarda wyalSi da ueWvelad
daixrCoboda, Tu sacodavi grZel tanisamoss cota xniT zeviT ar amoetivtivebina. zoraidas
kivilze maSinve mvcvivdiT, kalTebze xeli wavavleT da wylidan amovaTrieT ugono da
cocxalmkvdari. SeSinebulma zoraidam mware qviTini morTo Tavis mamaze, radganac
mkvdari egona. mavri maSinve Tavqve davdeT; wyalma piridan dena dauwyo da oriod saaTs
Semdeg mosulierda kidec. amasobaSi qari Seicvala da napirisken gagvRo, da Tu
niCbebisTvis ar dagvetana Zala, ueWvelad napirze gagvriyavda. magram Cvenma bednierma
varskvlavma, rogorc iyo, erT patara mofarebul navsadgurSi migvacura. mavrebi rom kava
rumias eZaxdnen da Cvens enaze ki roskip qristian dedakacs niSnavs. mavrebis
gadmocemiT im alagma is kava iyo damarxuli, romlis wyalobiT maT espaneTi dakarges.
arabulad kava roskip dedakacs niSnavs, xolo rumia qristian qals. mavrebis azriT raime
cudis momaswavebelia, rodesac Ruzis CaSveba aq mouxdebaT, da gauWirveblad am adgils
arasodes ar moadgebian xolme. Cven ki Zalian stumrismoyvared gveCvena es adgili, radgan
imJamad zRva saSinel frTonas iwyebda. darajebi gadmovsxiT xmelze, da naCbebi xeladan
ar gauSviaT, ise danayrdnen im nuzliT, rac gandgomils sagzaod wamoeRo; masukan
mxurvaled SevTxoveT RmerTsa da yovlad wmida qalwuls Segvweodnen, rom Cinebulad
dawyebuli Cveni saqme keTilad dagvebolovebina. zoraidas TxovniT aq davapireT
mamamisisa da sxva mavrebis napirze gadasxma, qali ver itanda, mamamiss rom avazakiviT
SeboWils da datyvevebul TanamemamuleT ucqeroda; am sabraloTa sanaxaoba saTuT guls
ukodavda. aRvuTqviT, rom, rawams aqedan daviZrodiT, Txovnas avusrulebdiT, _ am udabur
alagas misi mamisa da sxva mavrebis datoveba uSiSrad SeiZleboda, zecam Seiwynara
Cveni locva qari gmoicvala dazRvac damSvidda, TiTqos gzad wasasvlelad gviwvevdao, dro
davaxeleT Tu ara, mavrebs xel-fejxi gavuxseniT da maTda gasaocrad Tioo-TiTiod napirze
gadavsxiT. rigi zoraidas mamazec midga; man daSmvidebiT gviTxra!
    _ qristianebo, nuTu Tqven gjeraT, rom am borot dedakacs uxaria Cemi gaTavisufleba?
nuTu ggoniaT, rom me amas vebralebi? ara, ara, mas unda Tavidan momiSoros, rom
Cemma aq yofnam ar daaZalos Tavisi Semcode survilebis asruleba. man imitom ki ar
dauteva Tavisi mama-papaTa sarwmunoeba, rom Tqveni sarwmunoeba amjobina, aramed
imitom, rom Tqvens qveyanaSi dedakacs ufro advilad SeuZlia Semcode survilebi aisrulos da
garyvnilebas mihyos xeli.
    Semdeg daubrunda qals, da mec maSinve sifrTxilisTvis xelebi davuWire, radgan
gabrazebuli iyo da meSinoda axirebuli ram ar Caedina. ase Cemgan xelebdaWerilma
                     245
dauyvira Tavis qals:
    _ hoi, Se pativaxdilo, ase udrood garyvnilo! brmav da ugulov, sad mixval, sad? amaT
rogor misdev, am ZaRlebs, Cvens mosisxle mtrebs? wyeuli iyos is saaTi, roca Sen gaCndi
amqveynad! wveuli iyos Cemi mzrunveloba da alersi, Sen rom gafufunebda siyrmeSi!
    raki Se vatyue, rom moxuci Tavis sityvis gaTavebas aRar apirebda, saCqarod
gadmoviyvane napirze, magram axla iqidan dauwyo maRali xmiT wyevla-SeCveneba da Tan
mahmads evedreboda, alahTan miSuamdgomle, rom es yvelani zRvam danTqaso. xolo
rodesac ialqnebi avuSviT da imdnad gavSordiT napirs, rom misi xma aRar gvesmoda, maSin
ZlivsRa varCevdiT, rom moxuci Tmas iglejda, saxes ixokavda da miwaze goravda. bolos,
erTic kidev moikriba Zala da iseTi saSineli xmiT daiZaxa, rom Cvenamdisac moaRwia im
xmam.
    _ Svilo, sayvarelo Svilo, _ yviroda moxuci, nu midaxar, dabrundi! modi CemTan aq,
kideze! yvelafers gapatieb, mieci magaT yoveli Seni saunje da Sen ki aq CemTan modi, Seni
moxuci mama anugeSe, uSenod veRar gicocxleb. am udabur alagas nu momklav, nu mtoveb
martos!..
    es rom gaigona zoraidam, mwdxarebiT ise aemRvra guli da ise moeria cremlebi, rom
es oriode sityvaRa upasuxa:
    _ mamaCemo, inebos alahma, rom vinc me qristianad maqcia _ lela marienma, _
nugeSi gces mag Sens mwuxarebaSi! alahma icis, rom, rac vqen, imis uqmneloba ar
SemeZlo da am qristanebsac es saqme marto Cemi nebiT rodi CaudeniaT. kidec rom
mindodes Tavi davanebo amaT da Sens saxlSi davbrunde, _ amis aRsruleba SeuZlebelia
Cemgan. Cemi suli miiswrafvis aRasrulos Tavisi didi saqme; es saqme imdenadve wmindad
mimaCnia, ramdenadc Sen codva ggonia igi.
    zorada amas rom ambobda, mamamisi TandaTan migvefara TvalTagan da moxuci,
ueWvelia, Tvis qalis sityvebis mosmenas veRar SeiZlebda. me vanugeSebdi qali, vcdilobdi
damemSvidebina rogorme. amasobaSi meniCbeebic erTgulad Seudgnen TavianT saqmes,
Tan zurgis qaric gveSveleboda da iseTi srialiT mivdiodiT, rom imedi mogveca gaTenebisas
espaneTis kideebic dagvenaxa. magram radgan amqveyniuri bedniereba sruli arasodes aris,
aramed Tan rame ubedurebac daerTvis xolme, amitom Cvenma borotma varskvlavma, an
iqneb mavrisagan Tavis qalis wyevla-SeCeenebam (mamis SeCvenebisa unda gveSinodes),
Cveni sixaruli CagviSxames. Rame ialqnebis SemweobiT niCbebakrefilni mivcuravdiT
arxeinad, radgan Tanamgzavri qari meniCbeebs dasvenebis nebas aZlevda. uecrad mTvaris
sinaTleze erTi mrgvali xomaldi davinaxeT, gaCqarebiT Cvensken momavali. is axlos movida
CvenTan, rom SegveSinda, ar dagvjaxeboda, da iZulebuli Seviqenio _ ialqnebi CamogveSva;
maSin, xomaldma gadaRrica saWe da gza agviqcia. xomaldis qoredidan dagviZaxes: vina
xarT, saidan moxvalT da sad mixvalTo? da radgan Cven es frangulad dagviZaxes, amitom
gandgomilma gviTxra:
    Cumad iyaviT, araferi upasuxoT, eseni uTuod safrangeTis mekobreebi arian, yvelas
daecemian xolme, aravis ar indoben.
    Cven gavugoneT gandgomils, araferi ara vupasuxeT_ra. amasobaSi cota manZilzedac
davSordiT, xolo xomaldic mTlad qars mieca. mSvidobiT gadarCenis imedi rom mogveca, am
dros ori zarbaznis srola gviTavazes ukanidan. pirvelma srolam anZa Suaze gadagvimtvria da
ialqnianad zRvaSi gadagvigdo, xolo meore zedzmoyolili TviTon barkass moxeda da
ramdenime alagas Seangria. Sig myofebs ki aravis mikarebi.a wyalma barkasSi dena
daiwyo, aman gvaiZula xmamaRla agvetexa Zaxili. xomaldidan maSinve sandali CamouSves
da arkebuziT SeiaraRebuli Tormeti frangi mocurda CvenTan anTebuli maSxalebiT da
TavianT sandalSi migviwvies, Tanac gviTxres, rom es maTi saqcieli uzrdelobisaTvis Wkuis
swavleba iyoo. rodesac sandalSi gadavdiodiT, gandgomilma zoraidas saunjis skivri aiRo da
Cumad yvelas SeumCnevlad zRvaSi Caagdo.
                      246
    sandalidan frangebis xomaldze gadavsxediT. jer yvelaferi gamogvkiTxes, rac
undodaT, da Semdeg ise gagvZarcves, rom zed aRara SegvarCines-ra, zoraidas yvelaferi
moxsnes da fexsacmlis abzindebic ki aaWres. magram me Cvens danakargze imdenad ara
vfiqrobdi, rogorc imisi meSinoda, rom mekobreebs uaresi ar eqnaT da zoraidasaTvis isic ar
waerTmiaT, rac ufro Zvirfasi ganZi iyo misTvis. Cems bedad gamodga, rom is xalxi mxolod
fulsa da nadavls etaneboda, da am mxriv iqamdis gaumaZRari iyo, rom utansacmlodac
dagvyrida, Tuki imedi hqonoda, rom raimes gamoiyenebda. zog mekobres ewada ialqanSi
gavexvieT da zRvaSi gadaveyareT, radgan britaneTis droSiT espaneTis navsadgurebSi
apirebdnen vaWrobas, da Cveni iq cocxlad miyvanisa ki eSinodaT. gaugebdnen da
dasjidnen, magram zoraidas gamZarcvelma xomaldis ufrosma Tqva, nadavliT ise kmayofili
var, rom espaneTis navsadgurebSi savaWrod Sesvlas aRar vsaWiroebo da gamoacxada, im
Ramesve hibraltaris srutes gaivlida da saCqarod isev la roSels mividoda. amitom
mekobreebma TavianTi xomaldis sandali mogvces da Tan imdeni sazrdo gagvatans,
ramdenic Cveni mokle mogzaurobisaTvis gveyofoda. meore dRes espaneTis napirebi
davinaxeT da sul dagvaviwyda, rac ki ram ubedureba da gaWirveba Tu siglaxake
gamogvevlo, _ Tidqos Cven ki ara sxvas gamoevlo is gaWirveba: ase tkbilia dkarguli
Tavisuflebis dabruneba!
    SuadRe iqneboda, mekobreebma sandalSi rom gadmogvsxes da ori kasri wyali da
cota orcxobila mogces; kapitanma kidev, raRac gulmtkivneulobiT aRZrulma ormoci iqros
eskudo aCuqa zoraidas da neba ar misca mekobreebs es kaba gicxadaT, romelic axla mas
acia. CavsxediT sandalSi da RmerTs madlobas gwiravdiT moniWebuli wyalobisaTvis; im
wamSi Cven madlierebi viyaviT; mekobreebisagan miyenebuli boroteba sruliad dagvaviwyda.
mekobreebma srutisaken gauxvies, xolo Cven kompasisaTvis yuri aRar gvigdia, xmeleTi rom
moCanda, niCbebi iqiT movvusviT erTgulad da imedi gvqonda daRamebamdis napirsac
mivatandiT. ca moqufruli iyo, mTvarec ar gamoCnda da amitom CvenTvis kargi ar iqneboda
bnel RameSi mivdgomodiT napirs. magram bevrni winaaRmdegi azrisani iyvnen da
ueWvelad napirze gasvlas iTxovdnen, Tundac rom udaburi kldovani adgilic yofiliyo napiri.
maTi azriT marto napirze gasvliT SegveZlo tetuanis mekobreebs xelidan gavsxltomodiT,
romelnic berberis napirebidan RamiT gamovidodnen xolme, rom diliT espaneTis napirebze
mosuliyvnen, iq eparpaSaT da iqidan RamiTve Sin dabrunebuliyvnen. avwon-davwoneT es
winaaRmdegi azrebi da bolos gadavwyviteT nelnela mivaxloebuliyaviT napirs da, Tu zRvis
simSvide xels Segviwyobda, _ im alagas gadmovsuliyaviT napirze, sadac ufro advili
iqneboda. SuaRame unda yofiliyo, roca erT maRal mTis Zirs mivadeqiT. am mTas zRvis
napirTan kalTa imdenad vake hqonda, rom Cveni gadmosvla SesaZlebeli iyo. sandali
qviSaze movapirqvaveT da napirze gamovediT, samSoblo miwas muxlmodrekili veamboreT
da sixarulis cremliT savse TvalebiT madloba SevwireT ufals, mgzavrobobis dros rom Tavis
safarvel qveS gvifaravda. mas ukan avikideT Cveni sagzali da mTas SevudeqiT; magram guli
ki mainc ver dagverwmunebia, ros is adgili, sadac Cven gideqiT, swored saqristiano adgili iyo.
Cveni fiqriT gariJraJi Zalian igvianebda, magram mainc zeviT-zeviT mivdiodiT mTaze. egeb
maRlidan sofeli an mecxvaris qoxi dagvenaxa. bevri vicqireT aqeT-iqiT, Sor manZilze Canda
midamo adgilebi, magram mainc verafgri ver davinaxeT. verc adamianis sacxovrebeli, verc
biliki da verc ram sulieri arseba. mainc mtkiced vadeqiT gzas da imeds ara vkargavdiT, rom
vinmesgan raimes SevityobdiT iqaurobisas. yvelaze Zalian zoraidasaTvis vwuxdi, radgan
sawyali qva-Rreebze fexiT modioda, marTalia, patara xans xelSi ayvanili momyavda, magram
Cems daRlilobas is imdenad swuxda, rom amgvari SeRavaTiT verafers Svebasa grZnobda.
isev fexiT wamosvla arCia, xeli-xels gamiyara da mxiarulad moTminebiT momdevda.
meoTxedi mili rom gaviareT, zaris wkaruni mogvesma. am naxiris siaxlovis niSanma mswrafl
aqeT-iqiT mogvaxeda, da erT xis Ziras davinaxeT _ ymawvili biWi ijda da joxs Tlida. maSinve
davuZaxeT, magram igi swrafad wamoxta da, rac Zali da Rone hqonda, mokurcxla. Semdeg
                       247
gavigeT, gandgomili da zoraida rom mavruli tanisamosiT iyvnen, im biWs moeCvena, viTom
mTeli berberis mavrebi daedevnen. tye-tye mirboda da Tan saSineli xmiT Rrialebda:
    _ ariqa, mavrebi Semogvesivnen! gviSveleT, gviSveleTo!
    es rom gavigoneT, jer ar vicodiT ra gveqna, magram, raki mogvagonda, rom mwyemsi
avis RrialiT im aremareSi aliaqoTs astexda da mosazRvre darajebs mogvisevda, gandgomils
maSinve Tavis Turquli tansacmeli gavaxdevineT da erTi CvenTan myofi gaTavisuflebuli
qristianis usaxelo axaluxi CagacviT, Semdeg RvTis nebas mivendeT, im biWis kvals mivyeviT
im fiqriT, rom sadacaa mosazRvre darajebs SevxvdebodiT. marTlac ase moxda. jer ori saaTi
ar iqneboda gasuli, rom jagnaridan velze gavediT. am dros ormocdaaTi daraji davinaxeT,
WenebiT Cvensken momavali. rom dagviaxlovdnen da mavrebis magier sawyali qristianebi
dagvinaxes _ gaocebulni Sedgnen. bolos mainc erTma maTganma gekiTxa: Tqven xom ara
xrT mizezi, menaxirem rom aliaqoTi astexao? diax, Cvena varT-meTqi, _ vupasuxe. _ da
manam vuambobdi, vin viyaviT da saidan mivdiodiT, erTma CvenTan myofma qristianma erT-
erTi daraji icno da Sehyvira:
    _ madloba ufals am keTil navsadgurSi rom movuyvanivarT! Tu ar vcdebi, axla veles-
malagaSi vimyodebiT da Tu xangrZlivma tyveobam mexsiereba ar damisusta me Tqena
gcnobT, mgonia, biZaCemi pedro de bustamente unda iyoT.
    mxedarma rom es gaigona, mswrafl cxenidan Camoxta da Tavis diswuls sixaruliT
gadaexvia.
    _ gican, Cemo Zvirfaso diswulo! _ SesZaxa man, ase megona, amqveynad aRarc ki
iyav. dedaSenma, Cemma dam da yvela Senma naTesavma davkargeT Seni naxvis imedi.
magram RmerTs gadaurCenixar. maT gasaxareblad ra bedniereba iqneba maTTvis dakarguli
Svilisa da naTesavis naxva. vicodiT, rom alJirSi iyav, da, Seni amxanagebis tanisamoss rom
vucqer, ase vfiqrob, rame saswauli momxdara uTuod, rom tyveobisaTvis Tavi dagiRwevia.
    _ diax, marTalia, _ upasuxa ymawvilma kacma, _ yvela Cvens Tavgadasavals mere
dawvrilebiT giambobT.
    raki Seityves, rom tyveobidan dabrunebuli qristianebi viyaviT, mxedarni maSinve
daqveiTdnen da cxenebi gviTavazes. veles-malagamdis misasvlelad; erTnaxevari miliRa iyo
iqamdis. mere gviTxres, sandali sad dastovTo, da ramdenime cxenosani wavida imis qalaqSi
wamosaRebad. danarCeni cxenebze Segvsves da zoraidas Cveni amxanagis biZis cxeni er-
go. erT darwmunebul darajs Seetyobinebina qalaqSi Cveni misvla da mTeli qalaqi gamogeba
Cvens sanaxavad, _ tyveobidan gaTavisuflebuli qristianebis naxva iqaurebs ise ar
gaakvirvebda, rgorc agreTve arc datyvevebuli mavrebis naxva iyo maTTvis sakvirveli: veles-
malagaSi amgvari ambebi iSviaTi rodi iyo, magram zoraidas simSvenierem ki, imJamad
metismetad damSvenebulma, yvelani gaaoca. Zneli mogzaurobiT daqanculobam da im
sixarulma, saqristiano qveyanaSi rom Tavisufal da uSiSar mdgomareobaSi imyofeboda, axla
iseTi sakvirveli ferebi mofina mis saxes, rom me siyvarulisagan Tvalebi abmuli rom ara
mqonoda, Tamamad vityodi, rom mTels qveyanaze im droSi imaze umSvenieresi qmnileba ar
moipoveboda.
    yvelani pirdapir eklesiaSi mivediT, da Sevida Tu ara taZarSi zoraida da lela marienis
xati dainaxa, gaocebisagan uneblieT Sehkivla, Cven vuTxariT, rom RvTismSoblis xatia, xolo
gandgomilmac, rogorc ki moaxerxa _ auxsna, Tu ras niSnavda xati da fiqrad is hqonda, rom
misi guli imgvarive mowiwebiT aRivso RvTismSoblis xatisadmi, ra mowiwebiTac TviT lela
mariens Sehferoda. zoraidam Tavisi gamWriaxi bunebrivi WkuiT yvelaferi swrafad gaigo, rac
gandgomilma auxsna xatebis Sesaxeb. eklesiidan qalaqs wavediT da iq sxvadasxva saxlSi
davbinavdiT. me, zoraida da gandgomili veleselma qristianma, Cvenma Tanamgzavrma,
Tavis naTesavebis saxlSi migviyvana, Zalian SeZlebul ojaxSi, da maTac Tavisi SvilebiviT
migviRes.
    velesSi eqvsi dRe davyaviT manam iq viyaviT, gandgomili renadas wavida
                      248
inkviziciisagan nebarTvis asaRebad, rom kaTolikuri eklesiis wiaRSi kvlav dabrunebuliyo; sxva
qristianebic TavTavisTvis wavid-wamovidnen. marto me da zoraida davrCiT da fulic imis meti
ara gvqonda, rac frangma kapitanma Tavis sadRegrZelod misca zoraidas. im fuliT es viri
viyide da Cems qveyanaSi amiT mimyavs zoraida, ara rogorc mis meuRles, aramed viTarca
mis saWurvelmtvirTvels da gzis maCvenebels. iq Sevityob, cocxalia Tu ara mamaCemi,
Cemze bednierad mowyobila romelime Cemi Zma Tu ara, Tumca marTali mogaxsenoT, raki
zenam zoraidas patroni gamxada, amiT iseTi saunje momaniWa, rom Cems beds aravis ar
gavucvlidi. rasac es gaWirvebas iTmens, rasac es naklovanebasa da siRaribes itans da
masTanave mxurvale survili aqvs gaqristianebisa, ise sakvirveli da saocaria, rom miT srulebiT
moxibluli var da didis aRtacebiT da siamovnebiT vuZRvni amas Cems danarCen sicocxles
magram, vai, rom is bedniereba, es rom me mekuTvnis da mec amas vekuTvni, uecrad
gamiSxamdeba xolme, ridesac vifiqreb: neta viSovni-meTqi Cems samSobloSi rame myudro
TavSesafars amisaTvis da CemTvisac. vin ics, drom da sikvdilma moSales mamaCemisa da
Cemi Zmebis yofa-cxovreba, da CemTvis Zvirfasi adamianebis naxvis nacvlad, meSinia,
vaiTu samSoblo qveyanaSi iseTic veravin Semxedes, rom gamocnaurebis Rirsi gamxados.
    ai, batonebo, es gaxlavT Cemi ambavi. gasiamovnaT Tu ara, ar vici, amisi msjavri
TqvenTvis momindvia, mindoda, ufro mokled meambna, magram ver movaxerxe, mainc ki
Tavi rom ar Semewyina TqvenTvis, zogierTi SemTxveva sul gamovtove da zogic kidev
mokled mogaxseneT.


                     Tavi XLII

           sadac moTxrobilia, Tu ra moxda kidev im fundukSi,
              da zogic sxva ram Rirssacnobi ambavi


    es rom Tqva, tyvednamyofi dadumda, xolo fernandom aRtacebiT wamoiZaxa:
    _ mowyaleo xelmwifev, batono kapitano, eg Tqveni ucnauri Tavgadasavali ise rigad
gviambeT, rom Txrobis kilom TviT ambavze aranakleb Segvaqcia. mag ambavSi yvelaferi
araCveulebrivia, Rirsacnobia da imgvari SemTxvevebiT aris aRsavse, rom msmenels kidec
akvirvebs, kidec izidavs. xelmeored rom daiwyoT eg ambavi da xvalamdisac ilaparakoT,
mainc didi siamovnebiT movismendi magis ganmeorebas.
    am sityvebis Semdeg don fernandom, kardeniom da sxvebma tyvednamyof kapitans
wrfelis guliT gamoucxades samsaxuris gawevis survili da mainc mxurvale madloba
gadauxada. don fernandom, sxvaTa Soris, Tavisi Zma markizi SesTavaza zoraidas naTliad
da TavisTan epatiJeboda mas, Tanac aRuTqvamda, rom mgzavrobaSi mis siamovnebas
ecdeboda. kapitanma Tavazianad madloba gadauxada don fernandos, magram mas gulkeTil
mipatiJebaze ki uari uTxra.
    amasobaSi daRamda kidec da karga xani iyo gasuli, rodesac funduks karebTan erTi
etli dadga, ramdenime cxenosanis TanxlebiT mosuli, da mefundukis cols hkiTxes: amaRam
aq dabinaveba xom SeiZlebao. diasaxlisma rom upasuxa, mTels fundukSi erTi Tavisufali
kuTxe arsad gamaCniao, erTma cxenosanma Sehyvira da Tan cxenidan Camoxta:
    _ rogor Tu ar gagaCnia! batoni auditorisaTvis adgili axlav unda gaaCino!
    auditoris gagonebaze diasaxliss, cotas gawyda, cieba ar daemarTa, da saCqarod
upasuxa:
    _ ubedureba is aris, rom logini ara maqvs Tu baton auditors logini aqvs, mobrZandes,
keTili iyos misi mobrZaneba. me da Cemi qmari Cvens oTxs davuTmobT. ' _ kargi da
patiosani, _ upasuxa cxenosanma.
                      249
     am dros etlidan erTi kaci gadmovida, misi tansacmeli adasturebda, vinc iyo igi. grZeli
samoseli yurTmajiani saxeloebT amtkicebda msaxuris sityvas, _ marTla auditori iyo. mas Tan
gamogva sagzaod mSvenivrad morTuli ymawvili qali, ase, Teqvsmeti wlisa, metad lamazi,
erTi sityviT iseTi mSvenieri, rogorsac agre adgilad ver Sexvdeba kaci; amas TviTon fundukSi
myofi mgzavrebic ityodnen, rom Tvaliwin zoraida, lusinda da doroTea ara hyolodaT.
    don kixoti migeeba auditors da am sityvebiT miiRo igi:
    _ mowyaleo xelmwifev! am cixe darbazSi diax uSiSrad SegiZliT gaataroT Rame,
Tumca pataraa da mdidruli mowyobilobT vera saluqobs, mainc qveyanaze iseTi gansacdeli ar
aris, arc imgvari mouwyobloba, rom maxvilis Zalas win aRudges da codnis SesaZleblobas
gaumagrdes; miT umetes, rodesac im maxvilsa da codnas win uZRvis da Tan axlavs
mSveniereba, mis msgavsad, viTarca TqveniT ganpirovnebuls mecnierebas Tan axlas es
mSvenieri qalwuli, romlis winaSec aramarto farTod unda iRebodnen bWeni cixe-darbazisani,
aramed yvelidan gza gaxsniT unda ipobodnen kldeni da Tavs idrekdnen mTani. maS
SemobrZandiT, mowyaleo xelmwifev, am samoTxeSi, mun hpovebT mnaTobT, mag Tqveni
mzis mxleblad RirsTa, mun hpovebT saWurvels ubrwyinvalesad darajad mdgarsa da
mSvenierebas misi sruli elvarebiTa.
    es Sesxma rom moismina, auditors TiTqos reti daesxao, don kixotis SesaxedaobiTa
da sityvebiT gaocebulma Tavidan fexebamde sinjva dauwyo, ar icoda ra epasuxa, da am
gaWirvebaSi rom iyo, axla zoraida, lusinda da doroTea dainaxa, da aman kidev ufro gaaoca,
mefundukis coliagan axali stumrebis mosvla da mgzavri qalis gasaocari silamaze gaegoT da
es sami mSvenieri mis sanaxavad gamovida. don fernandom, kardeniom da mRvdelma
SerCeulis zrdilobiT zogi ram SesTavazes. auditori rasac xedavda da ismenda, yvelafriT
gaocebuli darCa da fundukSi Sevida. xolo Cveni nacnobi mSvenieri qalebi kidev imas
cdilobdnen, rac ki SeiZleboda misi qalisTvis esiamovnebinaT. auditorma male gaigo, rom
fundukSi sul rigian xalxs moeyara Tavi, mxolod don kixotis mokazmuloba da saerTod mTeli
sanaxaoba aocebda. Tavazianobas rom morCnen da Zvelma da axalma stumrebma
erTmaneTi, ase vTqvaT, gaicnes, axla zrunva imaze daiwyes, Tu rogor ufro xerxianad
dabinavebuliyvnen fundukSi. gadawyvites, rom qalebs im oTaxSi gaeTiaT Rame, romelic
ukve ramdenjerme mogixsenieT, xolo kacebi gareT dabinavebuliyvnen, viTom qalebis
sadarajod. auditori siamovnebiT daTanxmda, rom axalgazrda qals (romelic misi asuli iyo)
danarCen qalebTan erTad daeZina. ise kargadac moewyvnen, mefundukes sawolsa da
auditoris motanil loginze, rom ukeTess arc ki moelodebodnen.
     pirvel Sexedvazeve tyvednamyofs gulma Seuyo, rom auditori misi Zma unda yofiliyo,
oTaxidan gamovida da auditoris erT-erT msaxurs hkiTxa misi batonis saxeli, gvari da
sadauroba. msaxurma miugo, Cemi batoni licenciati xuan peres de viedmaa da, rogorc Cans,
misi gvareuloba leonis mTebSi mdebare erTi patara qalaqidan unda iyoso. am sityvebma da
auditorsa saxem mTlad daarwmuna tyvednamyofi, rom is misi umcrosi Zma iyo, odesme rom
mecnierebis Seswavlis gzas daadga. sixaruliT aRtacebulma don fernando, kardenio da
mRvdeli gaixmo da auditoris vinaoba gaumJRavna. msaxurma uambo agreTve, rom Cemi
batoni amerikaSi midis, meqsikis provinciaSi auditorad daniSneso, Tan rom qali hyavs, misi
Sviliao, coli ki am qalis dabadebaze moukvdao, colma didi mziTevi moutana da axla Zalian
mdidariao, da es erTi qalia amis simdidris memkvidreo. axla ra vqnao? hkiTxavda
tyvednamyofi mRvdels, kardenios da don fernandos; pirdapir gamovecnauro, Tu jer
davrwmunde, gaexardeba Cemi naxva, an uars xom ara myofs, sawylad rom mnaxeso.
    _ neba miboZe, eg saqme me movagvaro, _ uTxra mRvdelma. _ axlave vici, batono
kapitano, rom Tqveni Zma ise SegxvdebaT, rogorc RviZl naTesavs Seefereba. misi
keTilSobili saxe da qceva aSkarad aCvenebs, rom igi arc gulzvavia, arc ampartavania da isic
esmis, Tu bedis kveTebas ra SeuZlia.
    _ mainc pirdapir gamocnaureba ar minda, _ Tqva kapitanma.
                       250
    _ damerwmuneT, _ uTxra mRvdelma, _ mag saqmes ise movawyob, yvelas
mogewonoT.
    am dros vaxSamic moitanes da kacebi, garda tyvednamyofisa, sufras miusxdnen,
qalebi kidev savaxSmod TavianT oTaxSi Sevidnen vaxSamze. mRvdelma dro moixelTa da
uTxra auditors:
    _ me rom stambolSi tyved wamiyvanes, iq ramdenime wels davyavi. iq erTi amxanagi
myavda, Tqveni gvarisa; diax mamaci mxedari iyo, da espaneTis jarSi saukeTeso kapitnad
iTvleboda, magram sabralo ramdenadic vaJkaci iyo, imdenadve bedi ara swyalobda.
    _ saxelad ra erqva im kapitans? _ hkiTxa auditorma.
    _ rui peres de viedma, _ upasuxa mRvdelma; leonis romeliRac qalaqidan iyo. bevri
ram uambia CemTvis Tavis mamasa da Zmebze, da, didi rwmuneba rom ara qonoda misi,
yvela misi naambobi iseTive zRaprebad meCveneboda, rogorebsac zamTarSi kerasTan
bebrebi ityvian xolme. ambobda, viTomc mas mamas mTeli mamuli Tavis sami vaJisTvis
gaeyos Tanasworad da maTTvis katonze ukeTesi darigeba mieces. me ki mxolod es vici, rom
im kapitans misgan arCeul asparezze Zalian wyalobda bedi, da Tavis vaJkacobiTa da
saiSviaTo niWierebiT sxvis Seuwevnelad, Cqara infanteriis kapitnis xarisxi miiRo da
momavalSic kidev polkovnikobas moeloda, magram bedma male umuxTla, rodesac yvela
keTilis molodini hqonda, swored maSin daxvda win ubedureba. lepantos brZolis bednier da
didebul dRes, rodesac mravalma qristianma moipova Tavisufleba, marto is Cavarda
tyveobaSi. me goleTaSi damatyveves da Semdeg, sxvadasxva SemTxvevis gamo stambolSi
erTad Segvxvda uRlis gaweva; masukan is alJirSi gadaiyvanes iq, rogorc SemdegSi gavige,
erTi friad sakvirveli SemTxveva daemarTa Turme...
    ase ganagrZo mRvdelma saubari da auditors tyved namyofisa da zoraidas ambavi
uambo, auditoric iseTi yuradRebiT usmenda, rom ise bejiTad Tavis sicocxleSi jer ara
usmenia ra, da TiTqos mxolod axla iyo igi namdvili auditori. imaze ki ara uambo-ra
mRvdelma, Tu amis Semdeg ra mouxda kapitans, rodesac tyveobidan dabrunebisas gems
frangi mekobreebi daecnen. swored iq Sewyvita ambavi, sadac kapitani da mSvenieri
zoraida mekobreebisagan samwuxaro da uimedo mdgomareobaSi Cacvivdnen. mere ra
mouxdaT, miaRwies espaneTis kides, Tu frangebma Tan waiyvanes _ amaze mRvdelma
Tqva, ara vici-rao.
     tyved namyofi Soriaxlo idga da yuradRebiT ismenda mRvdlis laparaks, Tan Tavis
Zmis yovel mcireds moZraobasac ki Tvalyurs adevnebda mRvdelma rom ambavi gaaTava,
tyvednamyofis Zmam Rrma amooxvriT TvalebSi cremlmoreulma uTxra:
    _ netav icodeT, mowyaleo xelmwifev, Tu vis uambeT eg ambavi, Tu viTar SearyieT
Cemi gulis saTuTi simebi? Tumca magari gulsa var da Zalasac vatandi Cems Tavs, magram
veRara gavawye-ra da es cremlebi veRar Sevimagdre. Tqveni amxanagi, is Cinebuli kapitani,
Cemi ufrosi Zma gaxlavT. me da Cems mesame Zmaze metad uaRresi grZnobebiT
Segulianebulma da uZlieresi suliT miniWebulma, man mxedris didebuli asparezi airCia, erTi
im asparezTagani, mamaCemma rom saarCevnod dagvido win, rogorc ukve TiTon masve
uambia TqvenTvis (da Tqven ki bebrebis zRaprad gCvenebiaT) me mwignobrobis saqmeebs
davude Tavi, da am gzaze RmerTma da Cemma niWma im Tanamdebobamdas
mimaRwevina, ra Tanamdebobazec axla mxedavT. Cemi mesame Zma peruSia wasuli. man
iq didi simdidre SeiZina da rac aqamdis CvenTvis gamougzavnia. iqidan, miT ara Tu miRebuli
Tavisi wili samkvidro daubruna mamaCems, aramed SeZlebac misca, rom uwindeburad
mdidrulad icxovros, mec agreTve misi SemweobiT SeviZel Cems xelobaSi ganviTareba da
Cemi samsaxuris saqmec ufro advilad movawyve. mamaCemic jerac cocxalia, magram
sicocxle _ sicocxle aRar aris misTvis, amqveynad aRara axarebs-ra, da marto erTi surviliRa
SerCenia _ Seityos, Tu mis ufros Svils ra mouvida, saqmedac is gauxda, daucxromeli locviT
SeTxovos RmerTs, rom misi ufrosi Zis unaxavad Tvalebi ar dauxuWos. erTi ram makvirvebs,
                      251
ratom Cemma Zmam erTxel mainc ar moifiqra da Tavis ubedureba naTesavebs ar
Segvatyobina; mamaCems an Cvengans vinme rom misi Tavgadasavali gvcodnoda, maSin
mas ganTavisuflebisTvis rame saswaulis lodini rodiRa moundeboda. ai axlac, RmerTma
uwyis, gaaTavisufles frangebma, Tu vin icis, kidec mohkles TavianTi danaSaulobis
dasafaravad. ar megona, Tu sixaruliT dawyebuli gzis gagrZoba, ase mwuxarebiT
momixdeboda. erT wamsac aRar momasvenebs imis ucodinroba, Tu ra mouxda Cems Zmas.
vah, Cemo kargo Zmao! netav vin iqneba iseTi madliani, rom miTxras Sen xla sada xar?
maSinve wamovidodi Sens gasaTavisufleblad, Tundac es wadili Cems Tavisuflebad
damjdomoda; vin iqneba iseTi madliani Cvens moxuc mamas uambos, rom Sen jer cocxali
xar, Tundac berberis sapyrobolis bnel sardafebSiac STagdebuli. netav vicodeT, sada xar,
rom mTeli Cveni simdidre Seni mZime tyveobidan gamosaxsnelad mogvexmara. Senc
sulgrZelo, mSveniero zoraidav, netav SemeZlos magieri gadagixado, yvela im sikeTisTvis,
rac Cemi ZmisTvis giqnia! netav SemeZlos Seni sulis ganaxlebas mowmed daveswro, netav
Seni qorwinebis naxvas veRirso, rom Cven yvelam bednierad davsaxoT Cveni Tavi!
    ase upasuxa auditorma, rodesac Tavis Zmis ambavi moismina; masma Rrma
mwuxarebam yvela msmenels guli dawyvita. mRvdelma rom naxa, misma mciredma sicruem
kargad imoqmeda da kapitnis survilic Sesrulebuli iyo, ar indoma auditori Sewuxebuli
daetovebia, adga sufridan, wavida da zorada gamoiyvana, lusinda, doroTea da auditoris qalic
Tan gamohyvnen maT. mere kapitanTan mivida, xeli mohkida da zorada da asee xeldaWerili
auditorTan miiyvana:
    _ batono auditoro, cremlebi SeiSreT, _ uTxra mRvdelma, _ da rac inatreT, yovelive
amwamsve aRsruldes. Tqvens winaSe Tqveni Zma da Tqveni mSvenieri sarZlo dganan, es
aris kapitani viedma _ da tyvednamyofze miuTiTa, _ xolo es, _ zoraidaze aCvena, _
mSvenieri mavri qalia, amis gamomxsneli frangma mekobreebma sul carielebi datoves eseni,
axla isRa dagrCeniaT, Tqvens Zmas Tqveni patiosani gulis Sesaferi sulgrZeloba
aRmouCinoT.
    kapitani gadaexvia auditors, magram man ukan daswia, rom kargad gaesinja. sinjva
didxans ar mondomebia, ufrosi Zma male icno, magrad miikra gulze da tirili morTo. am
uecarma Sexvedram yvela damswreT guli auCqrola da maTTan erTad atirdnen. ras
grZnobda im wamSi es ori Zma, ra uTxres erTmaneTs? amis gadmocema ki ara,
warmodgenac Znelia. isini erTmaneTs xan mokled uambobdnen TavianT Tavgadasavals, xan
gulgasagmiri Zmuri alersiT mimarTavdnen erTmaneTs; auditori exveoda zoraidas, aTas
sikeTes pirdeboda da Tavis qalsac mal-mal ubrZanebda mis kocnas, lamazi qristiani qali da
mSvenieri mavri qali siyvarulsa da madlierebas ise gulgasagmirad ucxadebdnen erTmaneTs,
rom yvelas Zalauneburad Tvalze cremlebi mosdioda. mTels am ambavs don kixoti dumiliT,
magram didis yuradRebiT ucqeroda da yvela am araCveulebriv SemTxvevas Tavs raindul
zmanebebs miawerda. amasobaSi meore mxarem gadawyvita, rom zoraida da yofili tyve,
Tavis ZmiTurT, seviliaSi dabrundebodnen, TavianT moxuc mamas acnobebdnen yvelafers da
zoraidas qorwilsa da naTlobaze miiwvevdnen mas. radgan auditors arc gzis Secvla SeeZlo
da arc gzaSi gaCereba, man Seityo, rom erTi Tvis Semdeg seviliidan axal espaneTSi
eskadra unda wasuliyo da uxerxuli iqneboda es SemTxveva xelidan gaeSva.
    yvelani gaxarebulebi iyvnen yofili tyvisa da Zisi Zmis bednieri SexvedriT, magram
radgan SuaRame gadasuli iyo, yvelani dasaZineblad wavid-wamovidnen, rom gaTenebamdis
cota mainc SeesvenaT. don kixotma ki cixe-darbazis darajoba ikisra, rom vinme devs anu
vinme umaqniss, mun myof qalTa mSvenierebiT moziduls, boroti ganzraxva ram ar Caedina
da cixe-darbazSi maTi mosveneba ar Seeryia. vinc ki rainds icnobda, yvela madlobas
eubneboda am samsaxurisaTvis da barem auditorsac uames misi axirebuli gadareva da,
raRa Tqma unda, Zalian gaakvirves igi. marto sanCo iyo av gunebaze, radgan uZilobam
Seawuxa, magierad yvelaze ukeTesad is moewyo Tavis kurtanze (da imas ki vera grZnobda,
                      252
Tu am gancxromas ra Zvirad gadaaxdevinebdnen, rac Tavis droze iqneba moTxrobili)
dasasrul, qalebi Tavis oTaxSi Sevidnen, kacebi aqa-iq wawvnen, rogorc ki moaxerxes, don
kixotic, Tanaxmad aRTqmisa, gareT gavida da ocnebiTi cixe-darbazis darajad dadga.
    is-is iyo riJraJi daiwyo, rom Cveni qalebi mSvenierma simReris xmam gamoaRviZa; es
xma fundukis axlodan moismoda. am simReras sixarbiT ugdebdnen yurs, meteadre
doroTea,ñromelsac sxvebze adre gaRviZeboda; auditoris qals klara viedmas ki jer isev eZina
mis gverdiT. aravin icoda, vina mReroda ase mSvenivrad. am momxiblav xmas Tan sakravi
ara misdevda-ra, da TiTqos xan garedan moismoda igi da xan Tavlidan; gaocebuli qalebi
rom am simReras gafacicebis ismendnen krdenio mivida maT karebTan da dauZaxa:
    _ Tu ara gZinavT, yuri daugdeT axalgazrda mejores, rogor mReris, swored xiblavs
adamians.
    _ yurs vugdeb, senior, _ upasuxa doroTeam, ufro da ufro meti yuradRebiT daakvirda,
da Semdgi simRera moismina:

                    Tavi XLIII

    sadac moTxrobilia mejore biWis saamo ambavi da fundukSi momxdari sxva
               araCveulebrivi faTerakebi

          siyvarulis mRelvar zRvaze,
          siyvarulis mezRvauri,
          uimedod vexetebi,
          arsad moCans navsadguri.

          gaswvriv erTi varskvlavia,
          gzas minaTebs zRvaSi mcuravs, _
          im varskvlavTa uturfesi
          rom dascqeris palinuras.

          magram is ki aRar vici,
          sad gamiyvans mRelvar zRvidan...
          dardians Tu udardelsa
          sul imisi cqera minda.

          mas ki qceva sakvirveli,
          aRmaSfoTi mokrZaleba, _
          rom me veRar davinaxo,
          RrubeliviT efareba.

          o, varskvlavo sxivosano,
          suls minaTeb sikaSkaSiT.
          ra wams saxes moiRrublav,
          me movkvdebi imav wamSi.

   mimRerali rom ukanasknel taeps amTavrebda, doroTeam ifiqra, urigo ar iqneboda am
simReris, mosasmenad klara gauRviZebina, odnav xeli wahkra da Tan daatana:
   _ ukacravad, Seni gulisa, rom gagaRviZe. mindoda am mSvenieri simReris mosmeniT
mesiamovnebina SenTvis, vin icis Sen dReSiac versad Segxedes aseTi xmis mosmena.
   klara jer ki dev ver gamorkveuliyo da doroTeas naTqvami ver gaego, amitom Tvalebis
                      253
fSvnetiT Txova gaemeorebina, ras eubneboda. doroTeam gaumeora da maSin klaram saocar
momRerals guldasmiT daugdo yuri, magram ori-sami leqs moismina Tu ara, mswrafl
ciebianiviT aTrTolda, doroTeas kiserze moexvia da uTxra:
    _ Cemo sicocxlev neta ar gageRviZebine, neta Cems beds ise eqmna, rom Tvalica da
yuric daxSobili mqonoda da am ubeduri momRerals xma ar gamegona.
    _ ra dagemarTa, gogona? _ hkiTxa gakvirvebulma doroTeam, _ raze Sewuxdi, xom
erTi ubralo mejorea is momRerali?
    _ mejore ki ar ar is, _ upasuxa klaram, _ mravali mamulisa da sulis mflobelia, masTan
Cemi sulisac, da saukunodac iqneba imis mflobeli, Tu TviTonve ara hyofs amaze uars.
    aseTi norCi qalisagan siyvarulis gamomJRavnebam gaaoca doroTea, radgan
wlovanebasTan SedarebiT ufro metad ganviTarebuli hpova igi.
    _ ar mesmis, ra sulebsa an ra mamulebze meubnebiT, an eg momRerali vin aris, rom
magisma xmam agre agaRelvaT? magram macadeT, jer nuras ityviT, am mSvenieri simReris
mosmenas nu damiSliT da siamovnebas nu momaklebT. Tu ara vcdebi, axla sxva simReras
gavigonebT.
    _ Tqveni nebaa, _ uTxra klaram da rom axali simRera ar gaegona, orTve xelebiT
yurebi daico. doroTeas Zlier gaukvirda es, smenad gadaiqca da Semdegi simRera gaigona:

          hoi, Sen Cemo, imedo tkbilo,
          Tumc mravalia win dabrkoleba,
          Sen kvelav Cveuli simtkiciT cdilob, _
          mas mivaRwioT, rac gvenatreba.
          da nurasodes nu SevukrTebiT
          sikvdils, romelsac TiTqmis yovel nabijze vxvdebiT.

          ara, zarmacebs ar uweriaT
          didi zeimi da gamarjveba.
          mwams, mxolod igi bednieria,
          romelic awrTo ubedurebam,
          da ara igi, vinac mxdalia,
          an usaqmurad mTqnarebaSi dReni dalia.

          samarTlianT amuri mudam
          maRal fass adebs sitkbo-siames,
          yvelaze Zvirfass, raRa Tqma unda,
          advilad arvis gauziarebs.
          sworad iqceva, da rogorc uTqvams: _
          mcdaria, rasac moipoveb iolad, muqTad.

          SeupovrobiT sZlevs siyvaruli
          da miuRwevels xdis misaRwevad.
          ho da mgznebare es Cemi gulic
          trfobisTvis tanjvas ar gveqceva; _
          radgan is aris im rwmeniT savse,
          rom TviT Soreul varskvlavebTan me aval caze.

   momRerali aqviTinda da klara isev oxvras mohyva. doroTeas metismetad undoda
mizezi gaego, Tu ras niSnavda es mSvenieri simRera da rad Seiqmna igi am mware oxvris
mizezad; amitom hkiTxa, weRan ra gindoda geTqvao, klaras eSinoda lusindas ar gaegona,
                      254
axlo miekra doroTeas da TiTqmis CurCuliT uTxra:
    _ is momRerali, Cemo sicocxlev, erTi aragoneli aznauriSvilia. madridSi cxovrobda
Cvens pirdapir da Tumca mamaCemi zamTar-zafxuls fanjrebs bejiTad buravda xolme
fardebiTa da safaravebiT, magram ar vici, sad da rogor, albaT eklesiaSi an sadme sxvagan,
mnaxa am ymawvilma kacma da Sevuyvardi. mas aqeT Tavis fanjrebidan cremlebiTa da
sxva niSnebiT maCvenebda, rom vuyvardi, da amnairad Tavic Semayvara. Tumca is ki aRar
vicodi, Cemgan ra undoda. ufro xSirad icoda xolme, fanjaraSi dadgeboda da orive xels
erTmaneTze gadaaWdobda; TiTqos amiT maniSnebda, rom Cemi colad SerTva undoda.
mec mixaroda da vntrobdi, netav colad SemirTosmeTqi, magram ar vicodi visTvis meTqva
es, radgan marto var,ñdeda ara myavs. rac unda eniSnebina ar vuarobdi, me ki misTvis sul
ara miniSnebia ra. es iyo mxolod, roca mamaCemi da mamamisi Sin ar iqnebodnen,
cotaodnad fardas avwevdi,ñrom CemTvis ecqira; maSin is sixarulisagan TiTqmis gadaireoda
xolme, amasobaSi mamaCems sxvagan gadsvlis brZaneba mouvida; Seityo Tu ara, rom Tan
unda waveyvane, _ es Cemgan arñSeutyvia, misvas erTi sityvis Tqmac versad SemeZlo, _
naRvelisagan avad gaxda, mgoni naRvelisagan unda gamxdariyo, da iqidan ise wamovedi,
Soridan danaxviTac versad davinaxe da ver gamoveTxove. Cveni wamosvlis mesame dRes,
erT sofelSi rom mivediT _ aqedan dRis savalze iqneba _ fundukis karebze mejogis
tanisamosSi davinaxe; ise sagangebod gamocvliliyo, rom Tu misi suraTi gulSi magrad ara
mqonoda CabeWdili, sruliad ver vicnobdi. vican Tu ara, dambadebelo, rom icodeT rarigad
gamikvirda, Tanac rarigad gamixarda. cqera damiwyo da ise ostaturad micqeroda, rom
Canda cdilobda _ mamas gumani ar aeRo; mamaCemis gverdze rom sadme gaivlis xolme,
sul cdilobs mis Tvalebs TvaliT ar Sexvdes. me vici, rom Cemi siyvaruliT modis qveiTad da
Zalianac iRleba, amitomac, dardisagan, saiTac is fexs dadgams, Cemi Tvalebic iqiTken
moiqcevian xolme, ar vici, RmerTmani, risTvis modis, an mamas Tavi rogor daaneba. mere,
rom icodeT, rarigad uyvars imas. mamis erTaa da, amas gardac _ iseTi ymawvilia, rom ar
SeiZleba kacma igi ar Seiyvaros. TviTon rom naxavT, amaSi Tqvenc dameTanxmebiT. mere
ici ra? rasac mReris sul Tavis SeTxzuli leqsebia, Cinebuli poetia da studentic aris. neta
icodeT, ra damemrTeba xolme, roca magas davinaxav sadme, an magis xmas gvigoneb,
mTlad amakankalebs xolme, radgan meSinia mamaCemma ar icnos da Cveni siyvaruli ar
gaigos. jer magisTvis erTi sityvac ar miTqvams, magram ise miyvars, rom umagisod sicocxle
ar SemiZlia. ai, genacvale, vin ars eg momRerali, agre Zalian rom mogewonaT, magis
mSvenieri xmidan gamoicnobT, rom eg mejore ki ar aris, aramed, rogorc weRan giTxariT,
mravali ymisa da mamulis mflobelia.
    _ kmara, kmara, dona klara, _ uTxra doroTeam, da Tan dakocna. _ RmerTs evedreT,
rom Cqara gaTendes, imedi maqvs RvTis SewevniT xval Tqveni siyvaruli ise bednierad
davaboloo, rogorc Cinebulad dawyebula.
    _ vai, rom vera! _ upasuxa klaram; _ bednierad rogor daaboloebT, rodesac magis
mama iseTi warCinebuli da mdidari kacia, rom me Tavis SvilisaTvis colad ki ara, moaxledac
ar mikadrebs. saidumlod jvaris daweras ki me TviTon arasodes ar vindomeb. netav xeli aeRo
Cemgan da TavisTvis Sin dabrunebuliyo. amis mets magisagan aras viTxovdi. egeb magis
daSorebiT, raki Cemgan Sors iqneboda, naklebad menaRvla magaze, Tumca isic ki vici, rom
daSoreba veras miSvelis. ar vici, RmerTmani, ra eSmakma gamxvia am saqmeSi, saidan
gamiCnda magis siyvaruli, rodesac jer mec ase norCi var da isic Zalian ymawvilia; mgoni,
erTi xnisani varT, me ki jer Teqvsmeti wlisac ara var. mama ityeis xolme: Teqvsmeti wlisa
wminda mixeilis dRes Sesruldebao.
    doroTeam dona klaras am bavSvur titinze sicili veRar Seimagra da mere uTxra:
    _ dilamdis cota kidev daviZinoT, dRe rom gaTendeba, RmerTi keTils rasmes
Cagvagonebs, imedi maqvs, Tqveni guli daimSvidoT, Tu ara da, ise vifiqreb, arc xelebi
mqonia da arc ena-meTqi.
                     255
    am xityvebis Semdeg ymawvil qals Cqara CaeZina da fundukSi kvlae Rrma siCume
Camovarda. marto maritorness da mefundukis qals eRviZaT. amaT icodnen, ra ucnauri zne-
xasiaTi hqonda baton don kixots. icodnen, rom Tavidan fexebamde SeWurvili, cxenzemjdari
cixedarbazs guSagobda, da amitom undodaT raime oini moewyoT misTvis, anu misi
abdaubdiT cotaodenad Tavi SeeqciaT.
    unda mogaxsenoT, fundukis sxvens, sadac Tivas inaxavdnen, quCis mxares erTgan
patara farRalala adgili hqonda, saidanac Tivas Sehyridnen da Camoyridnen xolme. swored
im adgilas dabanakdnen Cveni naxevar-qalbatonebi da iqidan ucqerodnen, Tu ras Svreboda
don kixoti. xedavdnen, rom raindi cxenze ijda, Subze dayrdnobiliyo da drogamoSvebiT ise
mZimed amoixvneSebda xolme, TiTqos am amoxvneSasTan sulis Tan amoyoleba undoda,
da maT esmodaT rogori nazi, tkbili da alersiani xmiT laparakobda raindi:
    _ hoi, Cemo qalbatono, dulsinea tobrselo! _ naRvliani xmiT SesZaxebda xolme, _
mSvenierebiT uaRreso, WkuiT srulo, siturfis salarov, yvela RirsebaTa konav, yoveRgvar
qveyniur mSvenierebaTa da saTnoebaTa usrulo ganxorcielebav! neta am wamSi rasa iqm?
netav igoneb Sengan tyveqmnils rainds, yvela saSiSroebaze Tavis nebiT pirispir mimavals
marto imitom, rom Sen samsaxuri gagiwios? marqvi raime misi ambavi, hoi, sampirovano
deda RmerTo, misi siturfis moSurneo, sad ixilav xolme mas? am wamSi igi Tavisi diadi cixe-
darbazis romelime SuSabandSi daseirnobs, Tu moajirze dayrdnobili dgas da imaze fiqrobs,
Cemi nawyeni gulis SfoTi rogor daacxros, ise ki, rom Tavis didebas da ubiwoebas ara avnos-
ra. ra netarebiT daajildoebs CemTa SromaTa, riT miscems Svebas Cems daRlilobas, CemTa
RvawlTa ras uwyalobebs da ra cxovrebas mianiWebs Cemsa sikvdilsa? hoi, Sen, mzeo,
SenTa raSTa Sekazmvas rom eswrafebi, raa _ adrianad Sexvde Cem qalbatons, Cemi sala-
mi miutane mas, magram misi ambori ki ar ikadniero, Torem imaze uaress eWvs aRZrav
CemSi, ra eWvic im fexmardma da umadlo qalwulma aRZra, visma siyvarulma da
eWianobam egodeni ofli gadina da egodeni garbenina Tesaliis velze, Tu peneosis napirebze,
kargad ar maxsovs. es gulismomwyvleli mimarTva don kixots mefundukis qalma
gaawyvetina: man wynarad dauZaxa mas da uTxra:
    _ Cemo keTilo batono, wyaloba moiReT da cxeni aqeT moayeneT.
    don kixotma moixeda da badri mTvaris Suqze yaraulTan patara Ria adgili dainaxa (es
mas fanjarad eCvena da ubralo fanjarad ki ara, oqros serseroianad, swored iseT fanjarad,
rogoric imgvar did mSvenier cixe-darbazs Seefereboda, ranair caxe-darbazadac don kixots
funduki miaCda). raRa CiCini unda, SeSlilma raindma imavwams warmoidgina, rom cixe-
darbazis mflobelis mzeTunaxav qals, stumrad mosuli raindis siyvaruliT gatacebuls,
amaswinandeliviT misi moxibvla da cduneba ganuzraxavs. uzrdelad da umadlod rom ar
eCvenebia Tavi, raindma rosinanti moatriala, saTivis xvrelTan miCaqCaqda da, qalebi rom
dainaxa, uTxra:
    _ guliTa vwuxvar, mSveniero qalbatono, rom Tqveni siyvaruliT aRsavse Tvalni misken
mimarTeT, visac ar ZaluZs ise gigoT pasuxi, rogorc Tqvens mSvenierebas da gulkeTilobas
ekadreba. me, sabralo mogzaur rainds, imisaTvis nu gamkicxavT, rom siyvaruli nebas ar
maZlevs Cemi iaraRi im qals garda sxvas vamsaxuro, vinc Cems ueWvel mflobelad Seiqmna
im wams aqeT, ra wamsac mis mSvenierebas Tvali moekari. momiteveT, mSveniero
banovano, da Tqvens oTaxSi SebrZandiT. nu inebebT Cemdami siyvarulis aRiarebas da miT
nu maiZulebT Tqvendami meti ukmexoba gamoviCino da Tu Tqveni Cemdami siyvaruli
Cemgan siyvarulis garda sxvas rasme moiTxovs, maSin mibrZaneT, da im Cemi momxibvleli
mtris mzesa vficav, vis Sors yofnasac me axla viglov, yvelaferi agisruloT, Tundac isic
mibrZaneT, rom erTi bRuja meduzis Tma, sul gvelebisagan romaa dawnuli, miSoveo, anu
kidev pirdacmuli SuSiT mzis sxivebi momitaneo.
    _ aseTi rom Cems qalbatons ar unda, _ uTxra maritornesma.
    _ maS mibrZaneT, ra unda, mokrZalebulo duenia? _ hkiTxa don kixotma
                      256
    _ Tqveni mSvenieri xeli surs, _ upasuxa maritornesma, _ egeb Cemma qalbatonma
imaze mainc moioxos is axirebuli vnebani, ramac aq mosvla aiZules vai Cvens dRes Tu
amaTi aq mosvla batonma mamamisma rogorme Seityo, ise akuwavs Cems qalbatons, rom
misi sxeulis yvelaze didi naWeri yuriRa iyos.
    _ neta ar mianda ega qnas, _ Tqva don kixotma, _ xom ar surs iseT saSinel bolos
ewios, rogoric arc erT mamas jer ar xvdomia wilad!
    maritornesi savsebiT darwmunebuli iyo, rom don kixoti mis Txovnas Seasrulebda da
xels miawodebda mefundukis qals, saCqarod TavlaSi gaiqca, sanCos viravSara moxsna da
swored im dros moirbina saTiveSi, rodesac don kixoti, unagirze Semdgari, awowiliyo da Tvis
WkuaSi serseroian fanjarasTan mdgars, misi siyvaruliT tyvedqmnili mSvenieri qalisaTvis xeli
gaeSvira.
    _ aha, daiWireT es xeli, anu ukeT vTqva, es mTeli qveynis borotTa jalaTi. _ uTxra man
da gauwoda xeli, _ daiWireT es xeli: am xels jer arc erTi qalis xeli ar mifarebia da arc im
qalisa, vinc mTeli Cemi arsebis mflobelia. amas sakocnelad ki ar gawvdiT, aramed imitom,
rom naxoT misi Zafebis xlarTi, ZarRvebis sifarTove da kunTebis dawyobiloba da miT
ganajoT, Tu rogori unda iyos misi Zala.
    _ magasac vnaxavT, _ uTxra maritornesma...
    avSaradan maryuJi gaakeTa, majaSi mosdo don kixots da meore Cveni saTivis karis
urduls magra miaba.
    don kixotma Tokis ulmobloba Cqara igrZno.
    _ mSveniero qalo, _ uTxra man, _ eg xom fxaWna ufroa, padre alersi, am xels agre
sastikad nu epyrobiT, magis danaSauli rodia, rac Tqven Cemda uneburad mogividaT.
magiers nu maxliT, es Cemi arsebis mciredi nawili imad ara Rirs, rom mTels Tqvens risxvas
marto imas uxdiT. moifiqreT, rom visac nazad uyvars, agre sastikad ar pyroba.
    don kixotis es laparaki samwuxarod aRaravis mosmenia, radgan maritornesma miaba
Tu ara, imav wamSi orniv siciliT daosebulni, saTividan qveviT Cacvivdnen da sabralo raindi
iseT maxeSi dastoves, rom iqidan verasgziT ver daaRwevda Tavs.
    rogorc vTqviT, raindi mTlad gaWimuli idga rosinantis zurgze, fanjaraSi xelawvdili da
saTivis urdulze mibmuli; metad eSinoda, misi bedauri rogorme ar daZruliyo da xeliT ar
Camokidebuliyo. sabralo raindi ganZrevas vera bedaeda, Tumca rosinantis mSvidi xasiaTi
icoda da imedi hqonda _ am mdgomareobaSi Tund mTels saukunesac gaatarebda. bolos,
raki mixvda, rom TokiT iyo mibmuli da qalbatonebic aRarsad iyvnen, warmoidgina, viTomc
isev raRac jadoqrebis gavlenas qveS imyofeboda, rogorc amas winaT iyo, roca amave cixe-
darbazis mejored gadaqceulma grZneulma mavrma mibeJa. gunebaSi Tavis
windauxedaobas emduroda, Tavs wyevlida, rom xelmeored im cixe-darbazSi movida, sadac
erTi xifaTi ukve gadaxda, da imitom ufro iwyevlida Tavs, rom mogzaur raindebs wesad
hqondaT: _ Tu rame ganzraxvis Sesruleba erTxel ver mouxdeboda, es imis niSnad unda
mieRoT, rom im ganzraxvis Sesruleba sxva raindis daniSnuleba iyo, da ra saqmesac erTxel
waagebda raindi, meored misTvis xeli aRar unda moekida. don kixotma xeli gamoswia,
scada _ egeb gaeTavisuflebina, magram, saubedurod, ise magra mqonda mibmuli, rom yvela
cdam amaod Cauara; esec ki iyo, Zalian frTxilad acodvilebda xels, radgan eSinoda, rosinanti
adgilidan ar daZruliyo. unagirze dajdomis didi survili hqonda, magram sabralo raindi iZulebuli
iyo jdomis magier zed mdgariyo.
    swored axla natrobda amadisis maxvilis mflobeli yofiliyo, rom yovelgvari jadoqroba
daeTrguna. axla Tavis varskvlavs dauwyo wyevla, ra warmoidgina, rom saSineli zarali
miecemoda qveyanas, vidre mojadoebuli darCeboda (namdvilad swamda, rom moxibluli iyo)
jer arc erTxel ise Zalian ar mohgonebia Taevisi mijnuri dulsinea toboseli, rogorc axla
moagonda; Tavis saWurvelmtvirTvel sanCo pansasac axla eZaxda gaWirvebuli, mas ki
yvelaferi daviwyeboda qveyanaze da Tavis viris kurtanze miwolili tkbilad xvrinavda; brZen
                       257
alkifesa da lirgandeos da Tavis keTil megobar qals urgandasac swored axla SesTxovda
Sve|las, magram mis saubedurod mSveleli arsaidan iyo da mTeli Rame am samwuxaro
mdgomareobaSi gaatara ZroxasaviT bRavilSi. imis imedic ki aRara hqonda, rom dilaze mis
ubedurebas uSvelida vinme. fiqrobda, samudamod iyo moxibluli da egona ase uZravad unda
mdgariyo Tavis cxeniT (rosinanti micli Rame odnavadac ar daZrula), uWmeli, uZilo,
xaxagamSrali, vidre varskvlavTa boroti zemoqmedeba ar dasruldeboda, an vidre mis
moxibvlas sxva romelime ufro brZeni TvalTmaqci ar gaauqmebda.
    magram es imedebic gaucruvda. dilaadrian oTxi kargi Sesaxedaobis da kargad
Cacmuli cxenosani moadga funduks da WiSkars magra raxuni dauwyo. unagiris taxtaze
jazairebi ewyoT. don kixotma rom isini daixra, egona, isev cixe-darbazs vguSagobo, da
maRali xmiT dauZaxa:
    _ vina xarT mand? raindebi xarT Tu saWurvelmtvirTvelebi, an vinc ginda iyoT, cixe-
darbazis WiSkars nu araxunebT, jer yvelas sZinavs. gana ar iciT, rom manam dedamiwas
mze ar moivlis, cixis karebs ar aReben? gaecaleT aqedan da dilamdis sadme moicadeT,
dilaze vnaxavT, SesaZlo iqneba karebi gagiRon Tu ara.
    _ ra eSmakebis caxe-darbazsa an cixesa xedav aq? eg aris raRa, aq mogicdiT, _
upasuxa erTma cxenosanma, _ Tu am fundukis patroni xarT, ubrZaneT kari gagviRon, cota
cxenebs vaWmevT da Cvens gzas gavudgebiT, gveSureba.
    _ raindo, nuTu mefundukesa vgevar visme? _ hkiTxa don kixotma.
    _ RmerTmani, ar vici, visa gevxar, mxolod is ki vici, rom raRacas mied-moedebi, am
funduks rom cixe-darbazs eZaxi.
    _ diaxac cixe-darbazia, _ Tqva don kixotma, _ da saukeTeso cixe-darbazic. amJamad
aq is gvamni ganisveneben, visac xelSi skiptra sWeria da Tavze gvirgvini utarebia.
    _ ukuRma rom geTqva, emjobineboda, _ SeniSna mgzavrma, _ Tavze skiptra da xelSi
gvirgvini-Tqo. uTuod takimasxaraTa dasi Camomxtara. maTTvis, rogorc cnobilia, skiptrebi da
gvirgvinebi Zalian Cveulebrivi nivTebia. namdvili gvirgvinosani gvamebi ki, ara mgonia aseT
myral funduksa Camomxtariyvnen.
    _ etyoba araferi gagegebaT im SemTxvevebisa, raic mogzaur raindebs mouxdebaT
xolme, _ miugo don kixotma.
    don kixotis yurisgdeba rom moswyindaT, mgzavrebma xelaxla WiSkars raxuni
dauwyes da ise uwyalod, rom vinc fundukSi iyo, yvelas gaeRviZa da mefundukec gamovida
gasagebad, Tu vin araxunebda kars.
    am dros erT-erTi mgzavris cxeni rosinants miuaxlovda saalersod, Tumca gaSeSebuli
dgomisagan didi sevdianobac etyoboda rosinants, yurebic Camoeyara da xisas ufro hgavda,
mainc sisxlisa da xorcisagan iyo Semdgari, da veRar gasZlo, rom masTan saalersod misul
cxenisaTvis pasuxi ar ego. Setokda Tu ara, don kixots unagiridan fexebi mosxlta, da Cveni
raindi miwaze gaiSxlarTeboda, maRla rom TokiT mibmuli ara yofiliyo. am dros man iseTi
saSineli tkivili igrZno, TiTqos misTvis xeli moeWraT, an moeglijaT, da saubedurod is darCa
dakidebuli, rom fexebi odnav balaxs ekareboda, mis saubedurodao imitom vambobT, rom
don kixoti amiT tanjvas imatebda, radgan, rac Zali da Rone hqonda, iWimeboda da Zirs
iwevda, ra aris fexebi miwaze daukarebia imgvarad, rogorc ubedurebi iorkeceben xolme
tanjvas, jajiT wvalebis Jams rom WoWonaqs qveS iWimebian, egeb fexebi miwas rogorme
davakaroTo.


                    Tavi XLIV

              sadac grZeldeba fundukSi momxdari
                 araCveulebrivi ambebi
                      258
    mefundukes don kixotis gamwarebuli kivili rom moesma, SeSinebulma kari gaaRo da
gareT gamovarda, undoda Seetyo, Tu ise saSinlad vina hkioda. am kivilze gamoRviZebuli
maritornesi mixvda, ra ambavic iyo. farulad saTiveze avarda, Toki moxsna da raindma
mefundukisa da mgzavrebis Tvalwin dedamiwaze zRarTani moiRo. axlos mividnen da kiTxes,
ise uwyalod ra gakivlebdao? don kixotma pasuxi ar ugo, xelidan Toki moixsna, saCqarod
rosinantze Sexta, fari moifara, Subi moimarjva, cota ganze gadga, rom ufro momarjvebuliyo,
mokle ToxarikiT wamovida win da mefundukesa da mgzavrebs SesZaxa:
    _ vinc ityvis, rom Cemi mojadoeba samarTliani saqme iyo, me imas Cemi dedoflis
mikomikonis nebarTviT crupentelad vacxadeb, pasuxs movTxov da brZolaSi viwvev!
    axlad mosulma mgzavrebma rom es gaigones, saSinlad gaocdnen, magram
mefunduke yvelaferi auxsna, don kixotis vinaoba uambo da isic daumata, rom Tavis Wkuaze
araa da yuradRebasac nu miaqcevTo.
    Semdeg mgzavrebma hkiTxes mefunduks, aq Wabuki xom aravin mosula, ase
TxuTmet-Teqvsmeti wlisa, mejoris tanisamosiT mosilio, da Tanac swored im ymawvili kacis
tani, saxe da sxva niSnebi auweres, romelic dona klaras uyvarda. mefundukem upasuxa,
funduki yovelgvari xalxiT gatenilia da srulebiT ar migdia yuri, aris vinme magisTana ymawvili
kaci, Tu arao.
    _ aq aris, aq! _ Sehyvira erTma cxenosanma, auditoris kareta rom dainaxa _ swored
aq aris; ai is kareta, fexdafex rom misdevda Turme. erT-erTi aq davrCeT, danarCenni
mosaZebnad SevideT, urigo ar iqneba erTmac funduks garSemo udarajos, rom Robeze
arsad gadmoxtes da ar gagveqces.
    _ egre vqnaT, _ upasuxa meore cxenosanma.
    es rom moilaparakes, ori ezoSi Sevida, mesame WiSkarTan darCa da meoTxemac
funduks garSemovla dauwyo. fundukis patroni yvela am ambavze gons ver movida, Tumca ki
mixvda, rom cxenosnebi im ymawvil kacs eZebdnen, romelsac kiTxulobdnen.
    amasobaSi kidec gaTenda da don kixotis yvirilma fundukSi yvelani gamoaRviZa.
yvelaze adre wamodgnen klara da doroTea, radgan maT sulac ar mouxuWavT Tvali: erTs is
awuxebda, rom axlos mijnuri hyavda, meores kidev isa, rom mijnuris naxvas mouTmenlad
eloda. don kixots kidev sibrazisagan aRara gaegeboda-ra, radgan mis gamowvevaze
arcerTma im cxenosanTaganma pasuxi ar gasca da yuradRebac ki aravin aTxova. saraindo
kanonebiT rom akrZaluli ar yofiliyo rame faTerakSi gabma, vidre winaT aRTqmul saqmes ar
daaboloebda, maSin don kixoti, ueWvelad, dagcemoda im cxenosnebs da Zalauneburad
mis gamowvevaze pasuxis gacemas aiZulebda. magram sxva faTerakSi Tavis gaxveva aRar
SeiZleboda, vidre mikomikonis dedofals taxtze ar aiyvanda,        amitom iZulebuli iyo
gaCumebuliyo da gulxeldakre fils ecqira, ra gamovidoda cxenosnebis gankargulebidan.
erTma cxenosanma Cqara ipova Tavisi batoni, namdvili mejoris gverdze srulebiT
guldamSvidebiT mZinare.
    _ batono don luis, _ dauZaxa ymawvil kacs da wynarad nZreva dauwyo, _ batono don
Ruis, swored ise ki xarT Cacmuli, rogorc TqvenisTana batons Sehferis, da loginic iseTi
gaqvT, rogorSic TqvenisTana saTuTad Senaxul da dedisgan ganebivrebul ymawvils unda
eZinos.
    Wabukma namZinarevi Tvalebi moifSvnita da, Tavis gamRviZebels rom dakvirvebiT
Sexeda mamamisis msaxuri icno. am uecarma Sexvedram iseTi Tavzari dasca, rom
ramdenime wams sityvis Tqma ver moaxerxa.
    _ axla, batono don luis, imis meti aRara dagrCeniaT-ra, _ ganagrZo msaxurma, _ beds
daemorCiloT da Sin wamobrZandeT, Tu ara gnebavT, mamaTqveni saiqios gaemgzavros,
radgan Tqveni moSorebiT iseTi mwuxareba daemarTa, rom ueWvelad bolos mouRebs.
    _ netav rogor gaigo mamaCemma, an saiT wavel, an ra tanisamosi Cavicvi? _ hkiTxa
                      259
don luisma.
    _ ise gaigo, _ upasuxa msaxurma, _ rom studentisaTvis Tqveni ganzraxva rom
gagimJRavnebiaT, im studentma uambo yvelaferi, radgan mamaTqvenis mwuxarebam
metad Seawuxa igi. gaigo Tu ara batonma, maSinve saCqaraod oTxi msaxuri gamogiyenaT
mdevrad, da ai, rogorc xedavT, oTxive aq gaxlavarT Tqevni samsaxurisTvis da Zalian
kmayofilni varT, rom SegviZlia iq wagiyvanoT, sadac metismeti siyvaruli aqvT Tqveni.
    _ Cemi wayvana Cems survilze iqneba damokidebuli, anu kidev RvTis nebaze, _
uTxra don luisma.
    _ Cveno batono, _ uTxra msaxurma, _ RvTis neba imis meti ra unda iyos, an imaze
ukeTess TqvenTvis adamiani ras isurvebs, Tu ara Tqvens ojaxSi dabrunebas, Tqveni Sin
dabruneba aucilebelia.
    don luisis gverdiT mwoliare ymawvilma mejorem rom es laparaki moismina, gavida da
yvelaferi don fernandos, kardenios da sxvebs uambo; isini is iyo amdgariyvnen da tanT
icvamdnen. mejore uambobda, ucnobi kaci bakSi mZinar ymawvil biWs don-s uwodebso da
misi Sin wayvana undao, ymawvili biWi ki ar misdevso. visac ki im cru mejoris mSvenieri xma
gaegona, yvelam moisurva gaego, Tu vin iyo is saidumlo Wabuki da masTanve gadawyvites,
Tu saWiro iqneboda, msaxurT Zaladobisagan kidec daefaraT igi, am gadawyvetilebiT, vinc
mamakacebi iyenen, yvelani iq mividnen, sadac msaxuri rCevas aZlevda, xolo batoni im
rCevas yurs ar ugdebda.
    am dros doroTeac gamovida Tavis oTxidan da aRelvebuli klarac Tan gamohyva.
doroTeam kardenio calke gaiyvana da mokled Seatyobina momRerlisa da klaras siyvarulis
ambavi, xolo kardeniomac Tavis mxriv uambo, rom im momRerlis wasayvanad mamisagan
gamogzavnili msaxurebi mosuliyvnen; kardenios sityvebs klaram yuri mohkra da iseTi elda
eca, rom Tu doroTeas ar daeWira, iatakze zRarTani mosZvreboda. kardeniom sTxova
doroTeas _ oTaxSi Seeyvana klara da aRuTqva saqmes moagvarebda rogorme.
    am dros don luisic Semovida oTxSi, msaxurebic Tan Semohyvnen da urCevdnen _
dauyovnebliv Sin gayoloda da miT mwuxare mamisTvis nugeSi eca, magram don luisi
eubneboda: veragziT ver wamogyvebT, vidre im saqmes ar Sevasruleb, ra saqmec Cems
pativsa da saxels Seexebao. msaxurebma bolos gaumJRavnes, rom, Tu rCeviT veras
gaawyobdnen, meti Rone ar eqnebodaT _ ZaliT waiyvandnen.
    _ amas ver CaidenT, Cems cxedars Tu waiRebT, Torem cocxals verasodes ver
wamiyvanT, _ upasuxa man.
    maTma baasma auditoris, don fernandos da misi amxanagebis _ fernandosi,
mRvdlisa, dalaqisa da don kixotis yuradReba miizida (don kixotma gadawyvita, rom cixe-
darbazs misi darajoba aRar eWirveboda). kardeniom, cru mejoris ambis ukve mcodnem,
hkiTxa msaxurebs, rad gindaT amis ZaliT wayvanao, maT upasuxes: `imitom, rom am
keTilSobili batonis mamas sicocxle davubrunoTo, naRvlisagan kvdeba, Tavis Svils rom
veRara xedavso~.
    _ ra saWiroa, rom Cems saqmeSi ereviT, _ uTxra don luisma. _ me Tavisufali kaci var,
minda wamogyvebiT, ar minda _ da ZaliT veravin wamiyvans.
    _ mowyaleo batono! gonierebam unda wagiyvanoT, _ upasuxa erTma msaxurma, _ da
Tu Tqven ar inebebT gonierebas gaugonoT, maSin Cven unda moviqceT gonivrulad: is unda
avasruloT, risTvisac gamogzavnilebi varT da ris asrulebac Cvens movaleobad migvaCnia.
    _ rigianad gamagebineT, ra ambavia? _ Caeria auditori.
    erTma msaxurTaganma icno Tu ara Tavis batonis mezobeli, saCqarod upasuxa.
    _ Tqveno patiosnebav, batono auditoro, gana vera cnobT am Cvens ymawvils, Tqveni
mezoblis Svili gaxlavT? aba ucqireT, ra umarTebulo tanisamosiT gamoiqca Sinidan.
    yuradRebiT rom daacqerda cru mejores, auditorma maSinve icno don luisi, xeli
dauWira da uTxra:
                      260
    _ RmerTo Cemo, ra bavSvoba mogsvliaT, don luis! erTi miTxariT, mamaTqvenis
saxlidan gamoqceva ram gaiZulaT da mere aseTi arasakadrisi tanisamosiT!
    don lisma auditoris sapasuxod vera moaxerxa-ra; mxolod grZnobda, rom TvalSi
cremlebi moeria. auditorma ymawvil kacs mklavSi xeli gauyara da ganze gaiyvana, rom
Sinidan gamoqcevis mizezi gamoekiTxa, amasTanave msaxurebi daamSvida, rom saqmes
moagvarebda. auditori rom don luiss elaparakeboda, alayafis karebidan saSineli yvirili
moisma. saqme imaSi iyo, rom or CaTuqesan biWs, fundukSi Ramis gamTevs, daenaxa Tu
ara, yvelani cru mejoriT da axlad mosuli oTxi cxenosniT arian gatacebulio da yurs aRaravin
gvigdebso, danaxarjis gadauxdelad gaqceva daupirebia, magram mefunduke Tavis saqmes
sxvisaze ufro yuradRebiT ekideboda, im vaJbatonebis oinbazoba gaego da Sig alayafis
karebTan daeWira isini. fulis Txovna daewyo da Tanac iseTi gineba dauyolebia, rom maT
veRar moeTminaT da muStebiT miegoT misTvis pasuxi. am muStebze sabralo mefundukem
yvirili morTo: `miSveleT, momkleso!~ mefundukis coli da qali veravis xedavdnen iseTs, rom
im ubedurs daxmareboda. yvelas don kixotis imedi hqonda, amitomac yvelaze uwin
mefundukis qalma mas mimarTa:
    _ ixseniT, Tqvenda RvTisagan moniWebuli Zalis sadRegrZelod, batono raindo, Cemi
sabralo mama ganssacdelisagan. lamis orma avazakma cemiT moklas.
    amis pasuxad don kixotma metad nela da gulcivad uTxra:
    _ mSveniero qalo! amJamad Tqveni Txovnis aRsruleba ar ZalmiZs, vinaidan neba ara
maqvs sxva ram faTerakSi gaveba, vidre im saqmes ar davasruleb, rasac mTeli Cemi
ZalRonis Sewirva aRvuTqvi. magram mainc TqvenTvis yvelas vizam, rac ki Cems xelT aris,
uwinares yovlisa, gTxovT saCqarod mobrZandeT da mamaTqvens uTxraT, rac ki Zal-Rone
aqvs, brZolas gauZlos, mters ar daejabninos, vidre me mikomikonis dedofalTan mividode da
misgan mamiTqvenis saSvelad nebarTvas aviRebde. Tu neba miboZa, darwmunebuli
brZandebodeT, im nebarTvas amaod ar Cavatareb.
    _ raRa meSveleba, _ SesZaxa iqve myofma maritornesma, _ sanam Tqven mag
nebarTvas aiRebT, Cemi batoni, vin icis, saiqiosac gaamgzavron kidec.
    _ maS, qalbatono, Tqven miiReT Sroma da nebarTva momitaneT, Tu ar da _
ukacravad nu viqnebi _ ara SemiZlia-ra. kvalad getyviT, oRond nebarTva miviRo, da maSin
CemTvis sul erTia, Tqveni batoni saiqios iqneba Tu saaqaos, Tu saWiroeba moiTxovs,
saaqaos gamojavrebuli, saiqiodanac davabruneb imas, da Tu es ver moxerxda, mis
mkvlelebs mainc ise davsji, rom sruliad kmayofili damrCeT.
    esa Tqva Tu ara, gatrialda, doroTeasTan mivida. mis win muxli moidrika da mogzauri
raindiseburi sityvieriT Txova, mis didebulebas neba daerTo dids saSiSroebaSi STavardnil
cixe-darbazis mouravs daxmareboda. dedofalma didi kmayofilebiT misca amis neba, da don
kixotic mswafl farmomarjvebuli da xmalgaSiSvlebuli WiSkrisken gaeSura, sadac ori zorba
biWi mefundukes lazaTianad hbeJavda. magram Cxubis alagas mivida Tu ara raindi, uceb
ukan daixia da gaSeSebuliviT dadga. Tumca mefundukis coli da maritornesi am gaCerebas
ayvedridnen da hkicxavdnen _ tyuilad raRas idga da ar eSveleboda erTis qmars da meoris
batons.
    _ ra maCerebs? _ Tqva don kixotma, _ isa, rom me, rogorc rainds, ar ZalmiZs xmali
vaxmaro mdabio xalxis winaaRmdeg. es Cemi saWurvelmtvirTvelis saqmea, imas dauZaxeT,
is mourigdeba am mawanwalebs da Tqveni SeuracxyofisaTvis magiers is gadauxdis.
     ai, ra moxda WiSkarTan. sabralo mefundukis zurgze SuStebs xetyesaviT tyapa-tyupi
gahqonda da amis macqerali coli, qali, da maritornesi TavzardacemulebiviT idgnen, don
kixotis simxdales qoqavdnen da im ukuRmarT saaTs wyevlidnen, ra saaTmac am sazarel
mdgomareobaSi Caagdo imaTgani _ erTis qmari, meoris mima da mesamis batoni. magram
axla eseni aq am yofaSi davtovoT (ueWvelia, vinme mieSveleba, Tu ara da, misma biWebma
inaRvlos, visac fonis mouZebnelad wyalSi Setopva yvarebia. aseTma kacma cxvirSi
                      261
amoikras da `Wkuisa mWirso~ iZaxos), da erTi ormocdaaTiode nabijiT ukan daviwioT da
gavigoT, auditorma don luiss ra upasuxa. TvalTagan cremlebis deniT don luiss auditoris
xelebi magra daebRuja da gulze mZime sevdamowolili amas eubneboda:
    _ senior, imis mets veras mogaxsenebT, rom im dRes aqeT, rac zenam ineba da
Cvenma mezoblobamac SemTxveva momca, Cemi gulis meufe Tqveni qali dona klara
damesaxa, mas aqeT misi mona Seviqeni, da Tu winaRmdegni ar iqnebiT, Tqveni asuli
dResve Cemi meuRlc Seiqneba. saxlica da mamac misi gulisTvis davuteve, misi gulisTvis
Sevimose am tanisamosiT da mis kvals avedevne, im ganzraxviT, rom yvelgan Tan
medevna, sadac unda wageyvanaT igi, _ ise medevna, rogorc natyorcn isars miznisaken,
rogorc mezRvaurs kompasisaTvis. es Cemi survili Tqvenma qalma imdenad icis, ramdenadac
Cemgan daRvrili cremlebiT SeiZleboda mixvedriliyo. Cemi cremlebi ki, Tumca Soridan, mainc
xSirad unaxavs mas. Cemi mSoblebis gvariSviloba da simdidre iciT, isic iciT, rom
mamaCems erTis meti ara vyevar. Tu es sakmaoa, rom Cems gabednierebaze
dagiTanxmoT, maS amave wamidan Tqven Svilad miwodeT da Tu vinicobaa mamaCemi
raime angariSebis gamo am Cemi bednierebiT kmayofili ar iqneboda, maSin imis imediT
davrCebodi, rom yovlad SeSZlebeli dro, qveyanaze yvelafris Semcvleli, mis azrsac odesme
Cvens sasargeblod Sescvlida.
    don luisi gaCumda, xolo auditori mijnuri Wabukis zrdilobianma grZnobebis aRiarebam
metad gaaoca, Tanac daRonda, radgan ar icoda am saiSviaTo da srulebiT moulodnel
garemoebaSi rogor moqceuliyo. don liss dauyvava da Txova damSvidebuliyo. aRuTqva,
msaxurebs xvalamdis daacdevinebda da am xanSi Tavis gadawyvetilebasac moifiqrebda.
don luisma auditors Zalad daukocna xelebi da zedac cremlebi apkura, es garemoeba qvasac
daulbobda guls da dona klaras mamam ki uimisodac Tavis gamWriaxi WkuiT da
angariSianobiT isic moisazra, rom don luisi misi qalisTvis Cinebuli saqmro iqneboda. magram
es qorwineba undoda ise moexdina, rom don luisis mamis Tanxmobac yofiliyo. am
Tanxmobis imedi ki hqonda, radgan icoda, rom don luisis mamas didi survili hqonda odesme
did ram moxeled enaxa Tavisi Svili.
    da rodesac, erTis mxriv, don luisis msaxurebi moTminebiT elodnen auditorisa da maTi
batonis laparakis dasrulebas, meore mxriv, zavi moxda mefundukesa da mis stumrebs Soris,
mefunduke rom dabeJes, da isini, don kixotis gonivruli sityvebis wyalobiT, Ramis gasaTevi
fasis gadaxdas dasTanxmdnen _ swored am dros mudam dauZinebelma eSmakma fundukSi
is dalaqi moaTria, romelsac don kixotma mambrinis CaCqani mostaca da sanCo pansam
kidev viris kurtani Tavis viris kurtaniT Seucvala. dalaqs rom viri TavlaSi Sehyavda, sanCo im
dros Tavis viris kurtans ajRanebda. dalaqma Tvali mohkra Tu ara sanCos, ise swrafad
mivarda, rom saWurvelmtvirTvelma verc ki moaswro droze daenaxa igi, sayeloSi xeli waavlo
da, rac Zali da Rone hqonda, dauRriala:
    _ hai, Se don avazako, xla ki versad wamixval, momec Cqara, Cemi Tasi da Cemi viris
samkauli rom momtace.
    ase moulodnelad sayeloSi xelis wavleba da Tanac cudi leqsebiT xseneba ver
moiTmina sanCom; urTi xeliT rom kurtani eWira, meoreTi iseTi muSti sTxliSa dalaqs, rom
cxvirpiri dausisxliana. dalaqi mainc ar eSveboda, cdilobda xelidan kurtani waerTmia da isev
ise saSineli Rriali gahqonda. am yvirilze xalxi gamocvivda.
    _ mefisa da marTlmsajulebis gulisaTvis, _hyviroda dalaqi, _ am umaqniss, am
Saragzis avazaks Cemi mokvla unda imitom, rom Cems sakuTar kurtans varTmev.
    _ mihqarav, miqarav! _ uyviroda sanCo; me Saragzis avazaki ara var, mxolod im
davliT vsargeblob, rac Cems batons don kixots gamarjvebis Semdeg darCeba xolme.
    sadac iyo, don kixotic gamoCnda am Cxubis alagas da aRtacebaSi movida Tavis
saWurvelmtvirTvelis mamacobiT, rac man axla mtris Setevasa da agreTve mogeriebaSi
gamoiCina. TiTqmis SesaniSnav vaJkacad icno igi da gunebaSi aRTqma daidva _ pirvelsave
                      262
SemTxvevaSi raindad daeloca, radgan, misi azriT, es wodeba axla sanCosaTvis swored zed
gamoWrili iyo.
    dalaqi eubneboda sanCo pansas:
    _ es kurtani ise namdvilad mekuTvnis me, rogorc is aris namdvili, rom zenas Cemi
sikvdili marTebs. am kurtans ise kargad vicnob, TiTqos swored Cemi naSobi iyos. TviTon
Cemi viria amis mowme. es me tyuils ar maqmevinebs. amaze ukeTesi ra iqneba, aba
davadgaT da Tu zedgamoWriliviT ar mouvides, umaqnisi damiZaxeT. es kidev araferi:
rodesac es kurtani davkarge, swored im dRes axalTaxali, jer uxmari Tasi momtaces, wiTeli
TiTbrisa, mTel eskudod miRirda.
    amis gamgone don kixotma veRar Seimagra Tavi. mswrafl moCxubarni gaaSvela;
maT Sua Cadga, kurtani miwaze dadva, rom yvelas karga daenaxa, vidre simarTle Tavs
iCenda da maRali xmiT daiZaxa:
    _ batonebo, axlave cxadad darwmundiT, Tu rogor cdeba es keTili saWurvelmtvirTveli,
odes sadalaqo Tass uwodebs mas, rac yofila, aris da iqneba mambrinis CaCqani. is CaCqani
me amas patiosan brZolaSi wavarTvi da am sruli simarTliT vmflobelob mas, xolo, rac
Seexeba unagirs _ mis saqmeSi ar gaverevi. vityvi mxolod, rom Cemma
saWurvelmtvirTvelma sanCo pansam mTxova neba damerTo da am Cemgan damarcxebuli
mxdali kacis cxenis iaraRi aeRo da miT Tavisi viri mogkazma; mec neba davrTe, da Tu axla
Cveulebrivi unagiri sapalnis kurtnad gadagqceula, amas me sxvebr ver vxsni, Tu ara am
gardaqceviT, raic mudam moxdeba xolme mogzaur raindTa TaavgadasavalSi. amis
dasamtkiceblad, rac me axla Tqven mogaxseneT, aba gaiqec, Cemo sanCo, da mambrinis
CaCqani aq moitane, am keTil kacs sadalaqo Tasad rom eCveneba.
    _ ara, batono, _ upasuxa sanCom, _ Tu im mambrinis CaCqanis garda sxva
damamtkicebeli sabuTi araferi gaqvT _ isev sjobia TqvenTvis brZandebodeT, is mambrinis
CaCqani iseTive sadalaqo Tasia, rogorc es unagiri _ swored kurtania da sxva araferi.
    _ rasac gibrZaneb, is aRasruRe, _ Seutia dian kixotma. _ rogor davijero, rom yvelaferi
jadoqrobiT swarmoebdes am cixe-darbazSi.
    mambrinis CaCqani rom moarTves, don kixotma xelSi aiRo da warmoTqva:
    _ batonebo, wyaloba moiReT da miTxariT, ra piriT bedavs es saWurvelmtvirTveli im
azrze damyarebas, viTomc es sadalaqo Tasi iyos da ara CaCqani? im raindTa dass
geficebiT, ra raindTa dassac mec vekuTvni, rom es CaCqani aw im saxiTvea, rogoric xelSi
Camivarda: arc ara momiklia amisaTvis da arc ara momimatebia-ra.
    _ namdvilad marTalsa brZaneb, _ daumata sanCom, _mas aqeT, rac Cemma
batonma es CaCqani iSovna, mxolod erT brZolaSi exura Tavze, rodesac fexxundiani
tusaRebi gaaTavisufla; da es Tasi _ CaCqani ara hqonoda, cudi saqme daemarTeboda,
radgan Cvens Tavze swored qvis setyva modioda.                     Tavi XLV

         sadac sabolood ganifanteba eWvi mambrinis CaCqaCna da
          kurtanze, da moTxrobilia sxva namdvilad momxdari
                    faTerakebi

    _ aba ras gvibrZanebT, batonebo? rogor gavigoT am batonis naTqvami? gagonila ase
TvaldaTval adamianis gabriyveba, rogorc es batonebi mabriyveben? maS es Cemi Tasi _
Tasi ar aris da mambrinis CaCqania? _ Sehyvira dalaqma.
    _ diax, da vinc winaRmdgs ityvis, _ Seawyvetina don kixotma, _ me movaxerxeb
                       263
davarwmuno igi, Tu raindia, rom tyuis, da Tu saWurvelmtvirTvelia, mas vagrZnobineb, rom
aTasgzis cruobs.
    am saiSviaTo baass sxvaTa Soris ostati nikolasic daeswro da, raki don kixotis
xasiaTsa da znes kargad icnobda, moiwadina cecxlisTvis muguzali Seematebina da
damswreni ufro gaecinebina. am ganzraxviT uTxra dalaqs:
    _ batono dalaqo, an vinc ginda brZandebodeT, unda mogaxsenoT, rom TviTon mec
dalaqi var da oc weliwadze metia, rac ostatobis mowmoba miviRe, amitom yvela Cemi
xelobis iaraRi da samkauli Zalian kargad vici, amas garda, ymawvilobaSi saldaTadac
vmsaxurobdi. maS isic gecodineba, Tu ra aris CaCqani, Cabalaxi da samxedro samkauli.
dabvjiTebiT ar vityvi (da, visac SeuZlia, gamisworos), radgan Cveulebada maqvs mudam ufro
gonivrul azrs davuTmo xolme, maram amas ki mogaxseneb, rom am batons rac axla xelSi
uWiravs, ara Tu sadalaqo Tasi ar aris, aramed is hgavs sadalaqo Tass, rogorc TeTri Savsa
da marTali sicruesa; Cemi azriT es CaCqania, magram mTeli CaCqani ki ar aris.
    _ marTalia, mTeli ar aris, _ daiZaxa don kixotma. _ amas sruli naxevari aklia.
    _ marTalsa brZanebT, _ Caeria mRvdeli, raki Tavisi megobris idumal azrs mixvda;
    amas maSinve kardenioc daeTanxma, don fernandoc da misi amxanagebic. am
xumrobas TviTon auditoric daexmareboda, Tu amJamad don luisTan saubriT ar yofiliyo
garTuli. arasaxumaro fiqrebma Seipyres igi da amitom don kixotisa da dalaqis davas yurs
sulac ar ugdebda.
    _ yovlad wmidao RvTismSobelo! _ Sehyvira gaWirvebulma dalaqma, _ gagonila, rom
amdeni patiosani adamiani marwmunebs, viTomc Cemi Tasi _ mambrinis CaCqani iyos;
aseTi gasaocari ambavi xom universitetsac ki mTeli Tavisi mecnierebiT gancvifrebaSi
moiyvans. batonebo, Tu es CaCqania da ara Tasi, maS es kurtanic unagiri iqneba, raRa?
    _ me eg kurtnad meCveneba, _ upasuxa don kixotma; _ magram weRanve vTqvi, rom
mag saqmeSi ar verevi meTqi.
    _ kurtania Tu unagiri, _ sityva Cauria mRvdelma, _ esec batonma don kixotma unda
gadawyvitos, radgan yvela im saqmeSi, rac raindobas Seexeba, meca da es batonebic
upiratesobas magas vuTmobT.
    _ ra brZanebaa, batonebo, _ upasuxa don kixotma, am cixe-darbazSi orjer Camovxti
da orjerve iseTi ucnauri SemTxvevebi damemarTa, rom axla gadawyvetiT veRarafris Tqma
ver gamibedia. aq yvelaferi TvalTmaqcobiTa xdeba: amaSi axla me mtkiced davrwmundi. jer
winaT Cems aq yofnaSi raRac moxetiale jadoqarma mavrma Semawuxa,xolo misi amala
sanCos ar aZlevda mosvenebas. guSin saRamos TiTqmis ori saaTi vekide xeliT mibmuli da
arc is vicodi, rogor mimabes, arc isa Tu rogor Camovvardi dedamiwaze, axla kidev imasa
mTxovT _ es daxlarTuli dava gadavwyvito, ara badobenebo, magiT imas meubnebiT, rom
metismeti vakisrebino Cems Tavs. am batonis ucnaur davas pasuxi ukve gaveci, rodesac igi
cdilobda mambrinis CaCqani sadalaqo Tasad gadaeqcia; xolo rax Seexeba imas, es
Cveulebrivi unagiria Tu kurtani, am sakiTxis gadawyvetas ara vkisrulob da ukeTesad
mimaCnia amis gadawyveta Tqvens gonierebas mivando! raki raindad dalocvili ara
brZandebiT, mojadoebis gavlenisganac Tavisufali xarT, amitom yvelaferze ukeTesad
SegiZliaT gansajoT, radgan am cixe-darbazSi yvelafers ise xedavT, rogorc namdvilad aris, da
ara ise, rogorc me meCveneba.
    _ batoni don kixoti namdvili mogvi brZandeba, _ Tqva don fernandom, _ iseTs
WeSmaritebas brZanebs, rom eWvis mitana aravis SeuZlia, amitomac, batonebo, Cven unda
gadavwyvitoT, ra aris es _ kurtani, Tu unagiria. Cemi gadawyvetileba rom srulebiT
miudgomeli iyos, farulad am batonebs kenWs vuyri da am sadavo sagnis Sesaxeb axlave
srulsa da swor angariSs mogaxsenebT.
    vinc don kixotis axirebas icnobda, am oinebze siciliT ixocebodnen, magram don kixotis
ucnobni ki maT gaocebiT ucqerdnen, rogorc Wkuidan Semcdar xalxs. yvelaze metad ki don
                      264
luisi, misi msaxurni da samic sxva SemTxveviT mosuli mgzavri iyo gaocebuli. (es sami
mgzavri santa hermandadas qamandarni aRmoCndnen). yvelaze mometebulad
sasowarkveTilebaSi, raRa Tqma unda, mambrinis CaCqnis mflobeli iyo. sabralo sadalaqo
Tasi xeldaxel mambrinis CaCqnad gadaeqcia da kurtani kidev is is iyo Zvirfas unagirad
gadaqcevas lamobda. don fernandom mTeli sazogadoebis sicil-xarxarSi yvelas saTiTaod
yurSi hkiTxa; ra nivTad undodaT, rom es sadavo ganZi gadaqceuliyo. kurtnad Tu unagirad;
yvela don kixotis nacnobs rom Camouara, xmamaRla daiZaxa.
    _ batonebo, daviRale yvelas saTiTaod gamokiTxviT _ kurtani es Tu unagiri, da yvelam
gadaWriT mipasuxa. didi sisulele iqneba, Tqva, rom es viris kurtaniao. es aris unagiri da
amasTanac jiSiani cxenis unagirio.
    Semdeg miubrunda dalaqs da uTxra:
    _ gons modi, keTilo kaco; xom xedav, verc Senma darwmunebam da verc Seni viris
mowmobam uSvela saqmes, da mainc gamovida, rom es unagiria da ara viris kurtani, rogorc
amtkiceb da sabuTi ki srulebiT ara gaqvs-ra.                      _ maS
samoTxeSi adgili damekveTos, _ Sehyvira sabralo dalaqma, _ Tu Tqven yvelani ara cdebiT,
ra vqna, es oxeri, mTvrali ara var da araferi; RmerTmani, Cems pirSi dRes lukma ar Casula,
sxva ram codvis kiTxva Tua Cems Tavs, ar vici.
    imdenadve dalaqis gulwrfeloba acinebda xalxs, ramdenadac don kixotis sisulele.
    _ is emjobineba, _ Tqva don kixotma, _ yvelam Tavis kuTvnili miiRos da saqme amiT
dabolovdes. rac RmerTs moucia, mas wminda petre akurTxebs!
    am dros don luisis erTma msaxurTaganma wamoiZaxa:
    _ Tu es yvelaferi winaswar ganzraxuli xumroba ar aris _ maS srulebiT vera gamigia-ra,
aseTi Wkuiani batonebi rogor amtkiceben, rom es kurtani ar iyos da es kidev sadalaqo Tasi.
me esec mgonia, amaT uTuod rame ganzraxva unda hqondeT, rom cdiloben dagvarwmunon,
viTomc es, rac Cven wina devs _ Cveni sakuTari TvalebiT ara vxedavdeT. maS RmerTi
gamiwyres, _ da am ficze xma aimaRla, _ mTeli qveyanac rom momadges, Tu
maTqmevinos, rom ai es nivTi sadalaqo Tasi ar iyos da es kidev viris kurtani.
    _ iqneb Waki viris kurtania, _ Tqva mRvdelma.
    _ eg sulerTia, _ upasuxa msaxurma, _ saqme is aris: viris kurtani, Tu unagiri, rogorc
Tqven amtkicebT.
    am davisa da kamaTis bolos mosulma erTma qamandarma veRar moiTmina da
gulmosulma xmamaRla daiZaxa:
    _ es rom viris kurtania, iseve namdvilia, rogorc is aris namdvili, rom mamaCemi kacia
da ara sxva ram, da vinc winaaRmdegs amtkicebs, Rvinis kasriviT mTvrali unda iyos.
    _ miqarav, rogorc xepre da suleli, _ gaurisxda don kixoti da bevric aRar ufiqria, ise
Zlier mouqnia Tavis mudam ganuSorebeli Subi, rom Tu qamandars ukan ar daexia,
aucileblad miwaze gaiSxlarTeboda. Subi miwas moxvda da miimsxvra, xolo qamandrebma ra
naxes, maT amxanags ase udierad epyrobodnen, santa hermandadis saxeliT xmamaRla
yayani daiwyes. mefundukec maTs Zmobas ekuTvnoda, mswrafl gaiqca, xmali gamoitana da
Tavis amxanagebis dasSi Cadga: don luisis msaxurni Tavis batons ara Sordebodnen, radgan
eSinodaT am aliaqoTSi arsad gaqceodaT. dalaqma dro moixela, Tavis kurtans daavlo xeli da
gaqcevas lamobda, magram sanCo magra eWideboda da ar uSvebda; don kixotma xmali
iSiSvla da qamandarT Seutia, kardeniom da don fernandom raindis mxare daiWires;
mRvdelma qadagebiT filtvebi daiwyvita; mefundukis coli Zalze Rrialebda; imis qals vai-viSi
gaudioda; maritornesi krusunebda; lusindas SeSinda; doroTeam aRar icoda ra eqna, dona
klaras guli SeRonda; dalaqi sanCos ebRauWeboda, sanCo mas eWideboda; don luisma
Tavas msaxurs muStiT kbilebi Caayrevina, imitom, rom man gabeda da xeli dauWira _ arsad
gaqceuliyo; auditorma don luisi Tavis mfarvelobas qveS miiRo, don fernandom erTi
qamanaris tani Tavis fexebiT dazila, mefundukec xmamaRla yviroda da Svelas moiTxovda.
                      265
da, dasasrul, mTeli funduki dausrulebel kvnesad, yvirilad, muqarad, xmlis CxaraCxurad,
muStebis tyapa-tyupad gadaiqca da erTi uSvelebeli sisxlismRvreli cema, tyepa Seiqna. am
areulobaSo ucbad erTma axalma azrma ganmexa don kixoti. man ficxlad Tavi agramantes
banakSi warmoidgina da iseTi saSineli xmiT daiZaxa, rom cotas gawyda, fundukis kedlebi ar
Seirynen:
    _ SesdeqiT! xmlebi qarqaSSi CaageT! damSviddiT da yuri damigdeT, Tu sicocxle
giRirT radme!
    am saSineli RrialiT Tavzardacemulni yvelani marTla dawynardnen da maSin don
kixotma am sityvebiT mimarTa maT:
    _ aki giTxariT, batonebo, rom es cixe-darbazi mojadoebulia-meTqi da aq eSmakTa
legionebi budoben? amis dasamtkiceblad me msurs, Tqveni sakuTari TvalebiT daganaxoT,
Tu rogor gadmoinerga aq is mtroba, agramantes banaks rom aRSfoTebda. SexedeT: aq
maxvilis dapyrobisaTvis ibrZvian, iq cxenis dasakuTrebisaTvis, erT mxares TeTri arwivisaTvis
aris omi, meoreze CaCqnis gulisaTvis, erTi sityviT, yvelani ibrZvian da erTmaneTisa ki aravis
ara gaegeba ra. amitom gTxovT, batono auditoro, da Tqvenc, batono moZRvaro,
momiaxlovdeT; erTi Tqvengani mefe agramante iyos, xolo meore mefe sobrino da CvenSi
zavi CamoagdeT. RmerTsa vficav, metad samZimoa CemTvis, rom amdeni patiosani
adamiani erTi ubralo ram mizeziT erTmaneTs gasamusrad ar indobs.
    qamandarT don kixotis qadagebisa araferi gaegebodaT da don fernandos, kardeniosa
da maTi amxanagebisagan Zalze daJeJilebi ar wynardebodnen, dalaqi ki dawynarda, radgan
areulobaSi wevric daaglijes da kurtanic daufliTes. sanCoc, rogorc morCili msaxuri, maSinve
daemorCila Tavis batons; don luisis msaxurnic dawynardnen, raki naxes, rom araferi
gaudiodaT-ra; marto mefunduke iyo did ambavSi da daJinebiT iTxovda es gamosulelebuli
daesajaT, radgan misgan saxli mudam areul-dareuli hqonda. magram mas yuri aravin aTxova
da yvelani damSviddnen: kurtani unagirad darCa, Tasi _ mambrinis CaCqanad da funduki _
cixe-darbazad, _ rasakvirvelia, marto don kixotis warmodgeniT.
    auditorisa da mRvdlis SemweobiT, aliaqoTi dawynarda Tu ara, mSvidobianoba
Camovarda. don luisis msaxurT ganizraxes, rogorc unda yofiliyo, mainc im wamsve
waeyvanaT Tavisi batoni, da am saganze rom don luisi maT edaveboda, auditorma don
fernandos, kardeniosa da mRvdlels gaumJRavna ymawvili kacis saidumlo da rCevas
hkiTxavda, rogor moqceuliyo. erTxmad gadawyvites, don fernandos don luisis
msaxurebisaTvis Tavis vinaoba gamoecxadebina da eTqva, rom maT batons igi andaluziaSi
waiyvanda Tavis ZmasTan, markizTan, rom mas iq saukeTesod miiRebdnen da ara
gauWirdeboda-ra. axla ki, _ daumata don fernandom, _ Tqveni batoni imaze ufro advilad
dageTanxmebaT, rom lukma-lukma akuwoT, da mamasTan ki ar wamogyvebaT; es
dResaviT naTeliao. raki don fernandos vinaoba gaiges da isic cnes, rom gamijnurebuli
ymawvili kaci Tavis sityvas uTuod gaitanda, msaxurT erTmaneTSi molaparakebiT
gadawyvites, samni ukan dabrunebuliyvnen da don luisis mamisaTvis yvelaferi eambnaT,
xolo meoTxe patara batonTan msaxurad darCeniliyo da masze Tvalyuri daeWira, vidre misi
mama rame gadawyvetilebas daadgeboda, an xelmeored visme gamogzavnida imis
wasayvanad. amrigad, agramantes uflebiTa da sobrinos keTilgonierebiT, fundukSi atexili
aliaqoTi sruliad dacxra magram, rodesac Tanxmobasa da mSvidobianobis ulmobelma
mterma _ eSmakma damarcxebulad igrZno Tavisi Tavi da, maSasadame, naxa, amdeni
xalxis vai-vaglaxis jurRmulSi CayriT veraferi sargebloba moixveWa, ganizraxa, erTxel kidev
ecada bedi _ axali areuloba da Cxubi aetexa.
    roca santa hermandadas qamandarT Seityves, Tu ra warCinebul xalxTan hqondaT
saqme da imasac mixvdnen, rom ra boloc unda hqonoda Cxubs, mainc wilad cematyepis
meti ara ergebodaT-ra, iaraRi dayares. magram patara xans ukan erT maTgans da swored
imas, romelic don fernandom wixlebiT magrad dazila, moagonda, rom Tan rac avazakebis
                      266
Sepyrobis Sesaxeb brZanebebi hqonda, imaT Soris erTi brZanebac don kixotis Sepyrobas
Seexeboda. santa hermandada ubrZanebda mis datusaRebas sakatorRo avazakebis
gaTavisuflebisaTvis (sanCos, rogorc viciT, amisi Zalian eSinoda, da tyuiladac rodi eSinoda).
es brZaneba rom moagonda, qamandarma moiwadina Sig aRwerili niSnebi don kixotis
garegnobasTan da moyvanilobasTan Seedarebina. ubidan dagragnili qaRaldi amoiRo, rac
eWirveboda, ipovna da CaTvliT daiwyo kiTxva, _ mard kiTxvaze cota mwyralad iyo, _ da
yvela sityvis amokiTxvaze Tvals avlebda don kixots da qaRaldSi aRweril niSnebs raindis
garegnobas adarebda. amgvarad, bolos is darwmunda, rom qaRaldSi nabrZanebi swored
don kixotis datusaReba iyo. gragnili ubeSive Caido, erT xedSi saWiro oqmi daiWira da mere
xeli ise magrad staca don kixots yanyratoSi, rom sunTqva mTlad Seuguba.
    _ daemorCileT santa hermandadas! _xmamaRla daiZaxa qamandarma; _ bejiTad
viTxov daxmarebas! Tu aravis sjera, rom me hermandadas saxeliT vmoqmedeb, ai, oqmi _
amaSi Saragzis avazakis datusaRebaa nabrZanebi.
    mRvdelma oqmi waikiTxa da darwmunda, rom qamandari marTals ambobda: oqmSi
moxsenebuli niSnebi swored don kixotze uTiTebdnen. don kixoti gabrazda viRac umaqnisi
qamandris uSver sityvebsa da mopyrobaze, orive xeli staca yelSi da Tu amxanagebi ar
miSvelebodnen gaSmagebuli raindis brWyalebidan cocxali veRar daixsnida Tavs.
mefunduke, raki Tavis TanamodaseTa Svelas valdebuli iyo, santa hermandadas qamandarT
miemxro. mefundukis colma qmris CxubSi xelaxlad Carevis gamo erTi uSvelebeli yvirili
morTo da amiT Tavis qali da maritornesi daafeTiana. yvirilze esenic micvivdnen da axla
samma erTad gaaxSira wivil-kivili, _ da xan zenas emudarebodnen Sewevas da xan
stumrebs exvewebodnen Svelas.
    xolo sanCo ambobda:
    _ o, RmerTo Cemo, yvelaferi marTalia, rasac Cemi batoni am cixe-darbazSi momxdar
jadoqrobaze gaiZaxis, aq erTi saaTic ki ar SeiZleba moisvenos kacma!
    don fernandom don kixots qamandari xelidan gamostaca da gaaSvela isini; es
gaSveleba, raRa Tqma unda, orives iama, radgan, rac Zali da Rone hqondaT, erTs klanWebi
yelSi Caeyara, meores _ yanyratoSi. qamandrebi mainc daJinebiT iTxovdnen, borotmoqmedi
avazaki don kixoti xelfexSeboWili CaebarebinaT maTTvis, rogorc amas mefisa da santa
hermandadisadmi samsaxuri moiTxovda amis gamgone don kixoti mxolod mZulvarebiT
icinoda da didi siamayiT marto axla upasuxa:
    _ aba erTi gabedeT da axlo modiT, Tqve gaunaTleblo matantalano, sulmdabalo
kacunebo! momiaxlovdiT meTqi, Tu SegiZliaT! xundSeyrilebis gaTavisufleba, tusaRebis
gaSveba, dacemulTa wamoyeneba, gaWirvebulTa xelTapyroba, mwuxarTa nugeSiscema, _
amas eZaxiT galobas, mZarcvelobas da Saragzis avazakobas? hoi, umaqnisno! saZulvelno,
gonebaClungobiT uRirsno, rom zecam mogzaur raindobaSi pyrobili saganZuris kari gagiRoT.
Tqven mxolod ZaliT unda gagagebinoT kacnma Tqveni danaSaulis diadoba, gaugebrobiT
rom CadixarT, da ar iciT, Tu ra didi pativi unda sceT, rodesac ara Tu TviTon mogzauri raindi,
aramed mxolod misi aCrdili gidgaT win. momiaxlovdiT-meTqi, umecarno, Tavxedno, briyvno
da ara marTlmsajulebis msaxurno; momiaxlovdiT, santa hermandadis saxeliT mgzavrebis
mZarcvelno, da miTxariT mag oqmze xelismowera romelma briyvma gabeda iseTis raindis
dasatusaRebld, rigoric me var? romeli iyo, ar icoda, rom raindobisaTvis araviTari samsjavro
ar arsebobs da araviTari kanoni ar dawerila; rom maTi samsjavro da kanoni maTi sakuTari
maxvilia, maTi wesi da rigi maTi sakuTari Rvawlia da garda sakuTari nebisa maT sxva
debuleba ara aqvT! romeli yeyeCi iyo, ar icoda, rom araviTari aznaurobis sigeli ar aZlevs kacs
imden upiratesobas, araviTari xarisxi _ iseTs warCinebulebas, rogoric rainds im dRes eZleva,
ra dResac mas raindad dalocaven da ra dResac is saraindo dasSi Tavis mZime samsaxurs
iwyebs! romeli raindi ixdis rodisme xarks, an marilis gadasaxads, an Rvinix baJs, an mefis
saCeqmes, an mamulis sauravs, an romelime jarimas, an saqonlis baJs, an gzis begaras,
                       267
anu fostis fuls da wylis gadasaxads? romel TerZs ukiTxavs rodisme raindisTvis misi
tanisamosis Targi rogoria an ra safasurs gaiRebs mis Sesakerad? romeli cixe-darbazis
mouravs uTxovia rodisme misTvis Ramis gasaTevi qira? romeli mefe yofila, rom sufraze
Tavis gverdiT ar dausvavs igi? romel keTilSobil qalwuls ar Seyvebia igi da monuri morCilebiT
yvela Tavasi saunjeni uZRvnia misTvis? dasasrul, romeli mogzauri raindi unaxavs vinmes,
anu axla xedavs sadme, an kvlav naxavs rodisme, rom oTxasi joxis mirtyma mis
winaaRmdeg gakadnierebuli oTxasi qamandrisaTvis?


                    Tavi XLVI

   qamandarTa RirsSesaniSnavi faTerakebi da Cveni keTilSobili raindis don kixotis
               saSineli mrisxaneba

    manam don kixoti laparakobda, mRvdeli qamandarT arwmunebda, rom raindi Tavs
Wkuaze ar iyo (qandarani TviTonac ki mixvdnen amas don kixotis laparakisa da
moqmedebebidan), amitom esoni valdebulni rodi iyvnen santa hermandadas brZaneba uTuod
aesrulebinaT da don kanti SeepyroT, radgan sul erTi iyo, naxavdnen Tu ara, rom raindi srul
Wkuaze ar iyo, maSinve gaaTavisuflebdnen, magram, visac brZaneba hqonda, im
qamandarma upasuxa ra Cemi saqmea, srul Wkuazea, Tu ara don kixotio, Cemi movaleoba
mxolod is aris, mTavrobis brZaneba bejiTad avasrulo, me dagiWer da mere Tunda samasjer
gaaTavisuflono.
    _ amas ki getyvi ganagrZo mRvdelma, _ Tu marTla ar daiSliT amis daWeras, Zalian
veWvob dagnebdeT.
    bolos, rogorc iyo, mRedelma Tavis sabuTebiT, xolo don kixotma Tavisi damTxveuli
qceviT, qamandarni daarwmuna, rom don kiotze met sisuleles Caidendnen, Tu ver
Seignebdnen, ra Svilic iyo raini. qamandarni dawynardnen da TiTqos Suamavlobac gaswies.
jer isev moCxubar sanCos da dalaqis Serigebaze, Tumca ki sruliad ver Seariges isini,
erTmaneTis daTmoba mainc akisrebines. moCxubarni kurtnebis gacvlas dasjerdnen, kurtnis
samkauli ki TavTavisi daitoves. mambrinis CaCqanSi ki mRvdelma, don kixotis gaugeblad,
rva reali misca patrons. dalaqma im CaCqnis davaze uari Tqva, rogorc Tavisad, ise
saSviliSvilod da xelwerili misca mRvdels, amaze arsad aRar eCivla, arc aw, da arc _ maradis,
ukuniTi ukunisamde, amin!
    am or did sadavo saqmes rom morCnen (marTla rom didi saqme iyo), axla isRa
darCaT, don luisis msaxurni daeTanxmebinaT _ sami maTgani Sin dabrunebuliyo, xolo
meoTxe ki Tavis batons gahyoloda, sadac don fernandos mihyavda igi. mijnurTa da mamacT
bedma gauRima da ise swrafad daabolova saqme, rom arc ki mielodnen. don luisis msaxurT
sruli Tanxmoba gamoacxades winadadebaze da aman ise asiamovna klara, rom mis saxes
aRtacebuli sixaruli aSkarad gamoexata. zoraidas am ambis ara eyureboda-ra, mxolod sxvis
sixarulsa da urvas hyveboda; rac sxvas etyoboda saxeze _ sixaruli iyo, Tu mwuxareba _
masac uxaroda da swuxda. misi Sinagani mdgomareoba umetes yovlisa tyvednamyofi
kapitnis saxis gamometyvelebas eTanxmeboda, imas ar aSorebda Tvals, TiTqos suli mis
sulSi hqonda garTxmuli. amasobaSi mefundukem dainaxa Tu ara _ mRvdeli dalaqs fuls
aZlevso, maSinve don kixots damis gasaTevi fuli miTxova. agreTve miTxova saWmlisa,
daRvrili Rvinisa da daWrili tikebis safasuric, da Tan ficavda, Tu yvelaferSi pirnaTlad ar
gauswordeboda, arc mas daanebebda rosinants da arc sanCos Tavis virs. bedze es saqmec
gaCarxa mRvdelma: don fernando gausworda mefundukes, Tumca auditoric mzad iyo es
gadasaxadi ekisra. bolos, rogorc iyo, fundukSi sruli mSvidobianoba da myudroeba

                      268
Camovarda, ise rom igi aRar gavda, don kixotma rom miamsgavsa, mtrobiT aRSfoTebul
agramantes banaks, aramed adamians im srul mSvidobianobas moagonebda, oqtavianes
dros rom sufevda romis imperiaSi, da amis madloba, rogorc erTbaSad amtkicebdnen,
mRvdlis maRal mWevrmetyvelebasa da don fernandos siuxves ekuTvnoda.
    don kixotma, raki Tavisi da Tavis saWurvelmtvirTvelis mizeziT atexil Cxubsa da
ayalmayals, rogorc iyo, morCa, ifiqra axla ki dro iyo gzas gasdgomoda, is ganzraxva Cqara
daeboloebina, ris aRsrulebac sakuTrad misi daniSnuleba iyo. jer doroTeasTan mivida da
muxli moudrika, magram is ar moeSva, manam fexze ar aayena. aasrula Tu ara dedoflis
survili da fexze wamodga, don kixotma Semdegi sityvebi mimarTa mas:
    _ mSveniero dedofalo! andazaa _ siswrafe uciloblad dedaa gamarjvebisao. did
saqmeebSi mravalgvarma gamocdilebam gvaCvena, rom saeWvo ram saqmeSi kacs mxolod
swrafi moqmedebiT eZleva gamarjveba. esec xdeba, vTqva, rom es WeSmariteba ise
brwyinvaled arsad gamomWvirvalebs, rogorc samxedro saqmeSi, gambedaobiTa da
siswrafiT, rom mtris ganzraxvas davaswrebT, Cven amiT male vimarjvebT xolme, vidre is
Cvens mogeriebas moaswrebs. gvirgvinosano da ukeTilSobileso banovano amas imitom
mogaxsenebT, rom Cemis fiqriT CvenTvis saWiro aRar aris kidevRa davyovndeT am cixe-
darbazSi: mciredi ram dayovnebac ki saziano iqneba CvenTvis da odesme SeiZleba
gvegonos kidec, vin icis? egeb devs Tavisi Sikrikebisagan gagebulic aqvs, rom me misi
dmarcxeba mwadia, da Cven rom aq vigvianebT da xans gaZlevT mas, vaiTu am xanSi
romelime miuval cixeSi gamagrdes da CemTa dauRalav mklavTa Zalam veRaraferi ziani
miayenos mas. maS, swrafi gamgzavrebiT mtris ganzraxvas win wavurbinoT, nurc erT wams
nuRar davkargavT, axlave gavemgzavroT, da merwmuneT, ra wamsac pirispir gvxvdebi
Tqven mters, im wams miiRebT yovelives, raica gsurT.
    don kixoti gaCumda, meti sityva aRar warmouTqvams da mSvidad eloda mSvenieri
infantas pasuxs.
    doroTeam mediduri saxe miiRo da don kixotis kilos msgavsebiT upasuxa:
    _ gmadlobT, batono raindo, Tqveni wrfeli survilisaTvis, rom Cemi didi mwuxarebis
Secvla gwadiaT. swored agre hxams moiqces namdvili raindi, qveyanaze obolTa mwed da
devnilTa maSvelad warmogzavnili. keTil inebos zenam, raTa Cveni sarTo survilebi
aRsrulebuliyos, _ da maSin gaigeba, arian Tu ara qveyanaze madlieri mandilosnebi. Tqveni
survilis morCili mzad var es cixe-darbazi am wamsve dautevo, radgan Tqveni nebis gareSe
me sxva neba ara maqvs. mibrZaneT, rac gsurT: im qals, romelmac gadawyvita Tqvens
marjvenas miandos Tavisi bedi da Tqvens safarvels _ fexiT gaTelili Tavisi taxtis ufleba, ar
ZaluZs win aRudges, rasac Tqveni sibrZne da goniereba ubrZanebs.
    _ did ars ufali! _ Sehyvira don kixotma, _ roca Cven Tvalwin amxoben da
Seuraucxyofen aseT dedofals, amis nebas aravis mivcem. amtom dauyovnebliv unda
aRvadgino misi mima-papis taxti da zed davsva igi. maS amwams wavideT, raki
mouTmenlad mwyuria Sors qveyanas Cqara wavide, vfiqrob saSiSi axla mxolod dayovnebaa
da radgan jer zenas ar Seuqnia da jojoxeTsac arñamounTxevia iseTi ram, me SgmaZrwunos,
amitom, sanCo, saCqarod daaunagire rosinanti, Sens virsac lagami amosde, da banovanis
bedauric Sekazme, cixe-darbazis mouravs da am batonebs gamoveTxovoT da aqedan
pirdapir gzas gavudgeT Cveni miznisaken.
    yvela am ambis macqeralma sanCom mxolod Tavis qneviT upasuxa:
    _ eh, batono, batono! sawyenad ki nuravin miiRebs da mandilosnebTanac bodiSs
vixdi, magram amas mogaxsenebT: iseTi ubedureba moxda am Cvens sofelSi, rogoric jer
sizmradac ar mogvlandebia da leqsadac aravis gamouTqvams.
    _ Se CerCeto! _ Seutia don kixotma, _ mTeli qveynis soflebsa da qalaqebSi, sadac ki
Cems didebas miuRwevia, gana rame ubedureba SeiZleba momxdariyos, an Cems
sazaralod leqsebi SeeTxzaT?
                      269
    _ Tu gajavrebas inebebT, batono, _ miugo sanCom, _ davdumdebi da rac simarTle
mindoda Semetyobinebina, rogorc batonis erTgul msaxurs aRar SegatyobinebT.
    _ Tqvi, rac saTqmeli gaqvs, _ uTxra don kixotma, _ oRond nu ifiqreb, rom Seni
naTqvamiT SemaSino, da Tu TviTon Sen geSinia, maS rogorc mogixerxdebodes ise hqen.
xolo me qveyanaze arafris moSiSari, imas vizam, rac ufro momixdeba.
    ara saqme amaSi rodia, rasac brZanebT, aseTi ramis Tqma sulac ar minda, _ upasuxa
sanCom. _ me is minda mogaxsenoT, batono Cemo, rom es qalbatoni, didi mikomikonis
samefos dedoflad rom asaRebs Tavs, iseTive dedofalia, rogoric dedaCemia dedofali; me es
danamdvilebiT vici. es rom marTla dedofali iyos, imas rodiRa iqmda, rom Tvals moaSoreben
Tu ara, aqa-iq, kuTxeebSi daZvreba, raTa erT aq myof vaJbatons exuntrucos.
    am sityvebze doroTeas saxeze almuri aedina. marTlac igi Tavis qmars don fernandos
araerTxel moxvevia da ukocnia kidec, don fernando cdilobda es aravis daenaxa (sanCom
SeniSna es, dedoflis aseTi mouridebloba viRac ucnob vaJbatonTan saeWvod eCvena: misi
azriT aseTi qceva mxolod didi dedoflis sefeqals Tu Sehferoda Torem TviTon didi qveynis
dedofals ki arasodes). doroTea mTlad daibna, ar icoda ra eTqva da isev sanCos mianeba
sityvis gangrZoba:
    _ amas imitom mogaxsenebT, Cemo batono, _ ganagrZo sanCom, _ rom meSinia,
vaiTu imodena gza ganvvloT, mravali cudi Rameebi da uaresi dReebi gamoviaroT, da bolos
me da Tqvenc gacruebulebi davrCeT da imis meti ara SegvrCes ra rom vucqiroT, Tu es
fundukebSi dedoflebis moarSiye vaJbatoni rogor daiwyebs Cveni Sromis nayofis mirTmevas,
da Tanac pirSi nerwyvi mogvdiodes. Tu ase iqneba, maS raRa saWiroa daviSuroT rosinantis
dabunageba, virisaTvis lagmis amodeba da bedauris Sekazmva? is ara sjobia, CvenTvis
ganze viyoT? dae, andazisa ar iyos, yvela mandilosanma Tavis TiTistars mouaros da Cven ki
sadili mivirTvaT.
    RvTismSobelo dedav! gana aiwereba is risxva ra risxviTac don kixoti Tavis
saWurvelmtvirTvelis am kadniers sityvebze ainTo?! yelSi mowolilma boRmam sunTqva
gauZnela, brazisagan anTebuli Tvalebidan TiTqos naperwklebsa hyrida, ena ZlivsRa
moubrunda da am saSineli saxiT medgrad dauWyivla sanCos:
    _ o, Se sulmdabalo aramzadav, uxamso, gauzrdelo, umecaro, blu, avyia, usircxvilo
cilismwamebelo da Worisgudav! Cems win da am warCinebul sefeqalebisa da didebul
seniorebis winaSe mag sityvebis Tqma rogor gabede? Senma sulelurma gonebam rogor
STagagona aseTi uSveri, urcxvi da uwmawuri azrebi? TvalTagan gamecale, Se mabezRaro,
crupentelav, tyuialebis zaxduxCav, TaRliTobis sakuWnao, mzakvrobis sabudaro, umaqniso
molaybev! rom ar gesmis, Tu raoden valdebulni varT gvirgvinosan gvamT pativi vsceT!
TvalTagan momSordi, Tu ar ginda Cemi risxva gamoscado.
    es rom Tqva don kixotma, warbebi moRuSa, loyebi gaibera, almacerad daubRvira,
fexebi daubraguna, erTi sityviT, saSineli risxva gamoixata saxeze da mkacri sityvebiT, da
qceviT sabralo sanCo pansas ise gauxeTqa guli, rom is mTlad caxcaxs mohyva da natrobda
_ dedamiwa gamskdariyo da Sig Caetana. mswrafl gamotrialda da Tavis gamZvinvarebuls
batons TvalTagan miefara. magram am dros gonierma doroTeam, romelic kargad icnobda
don kixotis xasiaTs, misi damSvideba ganizraxa da ase uTxra:
    _ nu swyrebiT, batono mwuxare saxis raindo! yuradRebas nu apyrobT Tqveni
saWurvelmtvirTvelis kadnier sityvebs. vin icis, iqneb yvelaferSic ar iyos mtyuani, amitom
magis qristianul sindiss Cemi vinaobis winaaRmdeg crumowmobas nu SevwamebT. sruliad
ueWvelad unda virwmunoT, rom am cixe-darbazSi, rogorc TviTon Tqvenc amtkicebT,
yvelaferi moxiblulia, maS Tqven saWurvelmtvirTvelsac, advili safiqrebelia, eSmakebiviT
oinebis gavleniT Cemi pirovnebisaTvis saZraxisi ram saqcieli molandebodes.
    _ yovladSemZlebels RmerTsa vficav, marilsa brZanebT, _ SesZaxa don kixotma, _ eg
codvili, ueWvelia, raime cudma molandebam Seacdina da iseTi ram moaCvena, rac Tu ar
                     270
moxibvlis SemweobiT, sxvafer ar SeeZlo enaxa: swored es unda iyos, radgan mag sabralo
kacis gulkeTiloba da ubiwoba vici da ar SemiZlia imis eWvi viqonio, rom magas visime
ciliswamebis survili mouvidodes.
    _ swored egre yofila da egrec iqneba, _ daiZaxa don fernandom. _ amitomac, batono
raindo Tqvens saWurvelmtvirTvels unda miutevoT da daibrunoT igi Tqveni wyalobis wiaRTa
Sina sicut erat in principio; vidre SeCvenebul moCvenebebs mTlad ar gaugiJebia eg sabralo.
    don kixoti sanCos mitevebaze daTanxmda, mRvdelmac danaSaulze Tavdadebuli
saWurvelmtvirTveli miiyvana, Tavis batonis win daaCoqa da xelze aamborebina. don kixotma
daloca sanCo da uTxra:
    _ axla ki, mgonia, Svilo sanCo, SegiZlia darwmunde, rom am cixe-darbazSi yvelaferi
jadoqrobis saSualebiT warmoebs, rogorc SenTvis me es mravaljer miTqvams.
    _ mjera, batono, _ upasuxa sanCom, _ mjera, rom aq yvelaferi jadoqrobis saSualebiT
warmoebs; mxolod sabniT rom ambavi moxda, is ki namdvili iyo.
    _ nurc magas erwmunebi, _ uTxra don kixotma; _ eg rom namdvilad momxdariyo, arc
maSin gamiWirdeboda da axlac movaxerxebdi magieris gadaxdas. magram verc maSin
vxedavdi da arc vicodi da verc axla vxedav da arc vici, vis unda gadavuxado magieri.
    stumrebma Setyoba moisurves, Tu ra ambavi moxda sabniT, da mefundukemac
dawvrilebiT uambo sabanze sanCo pansas haerSi alay-malayis TamaSi; yvelam bevri icina
amaze, marto sanCo apirebda gajavrebas, magram don kixotma daamSvida igi da xelmeore
daarwmuna, rom sabniT momxdari ambavi swored eSmakTa grZneulebis mizeziT iyo
momxdari. sanCo mainc im simartivemdis Tavis dReSi ar misula, rom sabnis ambavi masac
grZneulebad ecno. mudam mtkiced sjeroda is, rom sabniT man ZvalxorcSesxmuli xalxi isroda
maRla da ara moCvenebani, rogorc don kixoti arwmunebda.
    ori dRe-Rame cxovrobda es brwyinvale sazogadoeba Cvens nacnob fundukSi, da
radgan gadawyvites, rom axla ukve gamgzavrebis dro iyo, amitom yvela imaze fiqrobda, Tu
ra xerxi moegonaT, rom don fernandosa da doroTeasaTvis don kixotis soflamdis gacileba
Tavidan aecdinaT. sadac rainds viTom mikomikonis samefoSi kanonieri dedofali mama-papis
taxtze unda aeyvana da amiT daeboloebia Tavisi mogzauroba. mRvdelsa da dalaqs undodaT
mxolod don kixotis gayola; maT imedi hqondaT Sin raindis mosarCen raime saSualebas
ipovnidnen. don kixotis wayvana erTma glexma ikisra fasiT; es glexic SemTxveviT am
fundukSi iyo mosuli Tavis xar-urmiT, sadac raindi da Cveni nacnobi sazogadoeba
imyofeboda. don kixots xis galiis msgavsi raRac gaumarTes, sadac Tavisuflad SeeZlo
dabinavebuliyo, da rodesac yvelaferi moamzades, mRvdlis, don fernandos da misi
amxanagebis darigebiT, tanisamosgamocvlili qamandarni da don luisis msaxurni,
niRabCamofarebulni, rom rainds ar ecno da sul sxva xalxi hgoneboda, Sevidnen im oTaxSi,
sadac gancdil mRelvarebaTa Semdeg sasixarulo imedebiT aRsavse don kixoti
ganisvenebda.
     sabralo raindis loginTan mividnen, tkbilad mZinares yvelam erTad staca xeli da ise
magra Seukres xel-fexi, rom, roca gamoeRviZa, erTi asos daZvrac aRar SeeZlo; mxolod
gaocebuli iyo, rom Tavis Tavs raRac ucnauri moCvenebebiT garSemortymulz xedavda.
Seryeuli gonebis meoxebiT, mudam jadoqroba elandeboda, im wamsve warmoidgina, da Tu
ar warmoidgenda, savsebiT darwmunda, rom mas am misTvis dauviwyar cixe-darbazis
moCvenebani exveodnen gars da TviTon isic ueWvelad mojadogbuli iyo, rom veRarc
ganZreva SeeZlo da veRarc mtris mogerieba; erTi sityviT, yvelaferi ise moewyo, rogorc am
moxerxebuli oinis umTavresi mizezi, mRvdeli fiqrobda. yvela iq myofT Soris am ambavs
gulgrilad da saxeSeucvlelad marto sanCo ucqeroda, Tumca Sors arc is iyo, don kixots
koWlobaSi ahyoloda, magram mixvda, is ucnauri moCvenebani vinc iyvnen; enis daZvras
mainc ver bedaeda, vidre ar gaigebda mis batonze aseTi moulodneli Tavdasxma riT
gaTavdeboda. agreTve don kixotsac waerTva laparakis xalisi da Tavisi saWurvelmtvirTveliviT
                      271
molodinSi iyo, ra bolo eqneboda am uecars mis ubedurebas. yvela amis bolo is iyo, rom
niRabos nebma xelfexSekruli raindi mis sawols axlo dadgmul galiaSi gadaitanes da ficrebi ise
magra dalursmes, rom orjer magrad dabRauWebiTac ar SeiZleboda maTi gagleja.
    Semdeg moCvenebebma galia mxarze Seidgen da, oTaxidan rom gamohqondaT, am
dros ukanidan sazareli xma moisma, imdenad sazareli, ramdenadac ki SeeZlo sazarloba
mieca Tavis xmisaTvis dalaqs, _ imas ki ara, kurtanze rom Cxubi atexa, _ meores, axla rom
mojadoebul rainds ukan mosZaxoda:
    _ oi, mwuxare saxis raindo! sasowarkveTilebas nu miecemi, rom dagatyveves da mag
sapatimroSi Sepyrobili mihyevxaro. Seni Sepyroba aucilebeli iyo, raTa ufro Cqara
dageboloebia igi saqme, ra saqmec Senma diadma da vaJkacurma gulma Cagagona da rac
aRsruldeba maSin, rodesac lamanCis mrisxane lomi da tobosos TeTri gvriti erT budeSi
daibudeben da Tavis didmSvenier qeds qorwinebis tkbil-msubuq uRelqveS moixrian. am
SesaniSnavi kavSirisagan qveynis gasaocrad mZlavri lomis bokvrebi warmoiSobian mamaci
mamisebr mmusravbrWyalebiani da es yovelive imaze adre unda moxdes, vidre mimsrboli
nimfas mdevneli RvTaeba Tavis swrafmfrinavi srbolis Jams orjer ar estumreba zecis mociale
niSnebs.   da  Senc  yovelTa   welxmalSemortymulTa,   nikapwverSemosilTa    da
cxvirynosvismqoneTa saWurvelmtvirTvelTagan uerTguleso, upatiosneso da ukeTilSobileso
saWurvelmtvirTvelo, nu SeZrwundebi da nu SekrTebi imis mnaxveli, Tu rogor TvaldaTval
gtaceben mogzaur raindTa TvalisCins, radgan Zlier male, Tu Semoqmedis neba iqneba,
moipoveb iseTs maRalsa da sapatio mdgomareobas, rom veRarc ki icno Seni Tavi; da maSin
aRsruldebian Seni didsulovani da keTili batonis yovelive dapirebani. brZen qalbaton
mentironians gaZlev Tavdebad, rom sruli jamagiri mogecema. amas Sen TviTon Cqara
saqmiT dainaxav. maS mihyev mamaci da mojadoebuli raindis, Seni batonis gzakvals, imitom
rom Seni daniSnulebaa im adgilamdis eaxlo mas, sadac orive erTad ganisvenebT. neba ara
maqvs amaze meti giTxra rame, da axla, mouwodeb ra Tqvenze zeciurs locva-kurTxevas, iq
davbrundebi, sadac CemTvis jer ars.
    Tavis winaswarmetyvelebis bolo uxilavma winaswarmetyvelma jer maRali knavana
xmiT warmoTqva, Semdeg ise nel-nela dauSva dabla unazesi notebiT, rom vinc es xumroba
icoda, isinic kinaRam ar motyuvdnen am oiniT.
    am winaswarmetyvelebam don kixots nugeSi sca da daamSvida, radgan misTvis
savsebiT naTeli iyo am winawarmetyvelebis azri. man gulisxma hyo, rom am dapirebiT
aReTqva saRvTo da kanonieri qorwinebiT SeuRleba guliserad dulsinea toboselTan, romlis
kurTxeuli wiaRidan lamanCis samaradiso sadideblad daibadebodnen dom kixotis Svilebi _
lomis bokvrebi. raindma mtkiced irwmuna uxilavi winaswarmetyvelis sityvebi, erTi magra
amoioxra da daiZaxa:
    _ hoi, Sen, vinc gind iyo, egodeni bedniereba rom miwinaswarmetyvele, gevedrebi,
Cems magier Txove Cems mfarvels brZen misans, nu inebebs am sapyrobileSi Cems
daRupvas, vidre Seni sasixarulo aRTqmani ar aRsruldebian, da Tu bedma maTi aRsruleba
ineba, maSin me am patimrobaSi gancdil siduxWires da ubedurebas, zeciur netarebad
CaviTvli, am xundebs nugeSad da sitkboebad vigrZnob da es ficris bunagi, axla rom Sig
msvamen, mZafr brZolis velad ki ara, aramed grZnobas aRmtac saqorwino rbil sareclad
momeCveneba, xolo Cems keTil saWurvelmtvirTvel sanno pansaze, am patimrobaSi Cems
nugeSismcemelze, imas vityvi, rom srulebiT imazeRa var dandobili, misi keTili, patiosani zne
marwmunebs, rom igi arc lxinSi da arc ubedurebaSi ar mimatovebs da Tu Cemma an misma
varskvlavma didi xnidan aRTqmuli kunZulis, anu sxvisa risame misi msgavsis boZebis neba
ar momca, maSin jamagiri xom mainc ar daekargeba. Cems anderZSi movixseneb, rom
imdeni jamagiri ar miZlevia misTvis, ramdenic misi erTguli samsaxuri da mravalgvari Cemi
siamovneba Rirebula, aramed imdeni miZlevia, ramdenic Cemi siRaribiT SemZlebia.
    am ukanasknel sityvebze sanCom don kixots dabla daukra Tavi da orive xelze akoca
                      272
(esec kia, rom erT xelze kocna gasaWiri iyo radgan orive xeli erTad hqonda TokiT
Setyupebuli).
   amis Semdeg moCvenebebma galia mxarze Seidges da xarebSebmul uremze
dasadebad gaitanes.                     Tavi XLVII

           sadac moTxrobilia don kixot lamanCelis ucnauri
            mojadoeba da szva RirsSesaniSnavi ambebi

    roca don kixotma dainaxa, rom is galiaSi Casves da galia uremze dadges, Tqva:
    _ mravali SesaniSnavi saxumaro da marTali ambavi wamikiTxavs mogzaur raindebze,
magram arc wakiTxulsa da arc gagonilSi arsad Semxvedria, rom moxibluli raindebi ase
CemsaviT moetanoT da galiaSi Casmuli aseTi zanti da davardnili saqonliT sadme
waeyvanoT. Cveulebriv ise yofila, rom jadoqrebsa da misnebs warmoudgeneli siswrafiT
haerSi gadaufreniaT xolme isini romelime bneli an yomrali RrubliT, an cecxlis etliT, anu kidev
hipogrifze an sxva romelime urCxulze Sesmuli, magram, RmerTo didebulo, xarebSebmuli
urmiT Cemi ase wayvana ra sazarelia! magram, vin icis, iqneb Cveni drois raindebi da maTi
moxibvla sxva kanonebs eqvemdebareba; isic SesaZlebelia, rom CemTvis, rogorc axali
moasparezisaTvis, miviwyebuli mogzauri raindobis aRmadgenelisaTvis, axalnairi moxibvla da
gadasayvanadac axali gaSualeba moegonoT. Sen rogorRa fiqrob amaze, Cemo megobaro
sanCo?
    _ RmerTmani, ar vici, rasa vfiqrob, _ upasuxa sanCom, _ radgan mogzaur raindTa
nawerebi imdeni ara wamikiTxavs-ra, ramdenic Tqvens patiosnebas waukiTxavs, magram
imisi fici ki SemiZlia, rom rac axli moCvenebani gvaxvevia gars, namdvili da keTili kaTolikeni
ar unda iyvnen.
    _ kaTolikenio! _ Sehyvira don kixotma! _ Cemo Zvirfaso, kaTolikeni saidan
iqnebodnen, rodesac yvelani eSmakebi arias, raRac ucnauri moCvenbebis saxe miuRiaT da
am oinebs Cadian, aseT gasakvirvel mdgomareobaSi Caugdivar. Cemi Tu ara gjera, aba xeli
Seaxe magaT, gasinje da maSinve darwmundebi, rom eseni haerisagan Sesdgebian da
mxolod TvalsaCenad arseboben.
    _ rasa brZanebT, batono, _ upasuxa sanCom, _ RmeTmani Sevexe kidec da movrCi,
da unda mogaxsenoT, rom ager im eSmaks, iq rom raRac facifucSia, vardiviT RaJRaJi
gaaqvs da isea morTul-mokazmuli, rom eSmakisas ara ugavs ra. eSmakebsao,
mogaxseneben, gogirdisa da sxva sazizRari suni asdiT Turme, da misgan ki naxevari milis
manZilidanve ambris suni moedineba.
    sanCo don fernandoze ambobda amas: marTlac imas, rogorc didebuli STamomavlobis
kacs, saamuri suni assioda.
     _ eg nu gikvirs, Cemo sanCo, _ uTxra don kixotma, _ eSmakebi didi brZenni arian, da
Tunca maT Taviseburi sunic asdiT, mainc sulni arian da, maSasadame, rogorc sulebs,
araviTari suni ar asdiT. TviTon maT ki mudam sazizRari suni scemT, da arc sakvirvelia: isini
mudam jojoxeTs atareben da Tan TvisTa jojoxeTur tanjvaTagan versad verasodes ver
hpoveben Svebas; amitomac maTTvis saamo suni ar arsebobs. da Tu Sen geCveneba, rom
mag eSmakisagan saamo suni gamofSvens, eg mxolod ocnebaa: eSmaki gacdunebs da mas
unda Sen is eSmaki ar gegonos.
    amasobaSi, vidre batonsa da msaxurs amgvari laparaki hqondaT gamarTuli, don
fernandom da kardeniom, imitom, rom sanCo maTs oins ar mixvedriliyo (arc ise Sors iyo am
                       273
mixvedras), gadawyvites Cqara gaestumrebinaT don kixoti. amitom mefunduke gans,
gaixmes da ubrZanes rosinanti da viri saCqarod Seekazma, es brZaneba saqebari simardiT
aasrula man. mRvdeli kidev santa hermandadas qamandarT don kixotis soflamde gacilebaSi
fass urigdeboda. dasasrul, kardeniom rosinantis unagirs taxtaze erT mxares fari da meore
mxarev CaCqani Camohkida, sanCos virze Sejdoma aniSna da rosinantis sadave xelSi
misca. Semdeg galias aqeT-iqiT or-ori jazairebiT SeiaraRebuli qamandari amoudga da is iyo
unda daZruliyvnen, rom am dros don kixotis gamosaTxoveblad mefundukis coli, misi qali da
maritornesi gamovidnen da mosaCvenebeli tiriliT mis ubedurebas mwuxareba da samZimari
gamoucxades.
    _ nu stiriT gullmobierno mandilosanno, _ uTxra amis damnaxavma don kixotma; ra
gaewyoba? yvela es ubedureba imdenad ganuSorebelia Cemi wodebisagan, rom Tu saSineli
ambavi ar SemmTxveoda, ar SemeZlo Cemi Tavi SesaniSnav mogzaur raindad CameTvala.
amgvari ram SemTxveva momcro raindebs sul ar gadaxdeniaT da amitomac isini aravis
axsovs. ubedureba imis xvedria vinc Tavi vkacobiT da sxvagvari dinebiT Surs aRZravs
princTa da raindTa gulSi, romelnic yvela Rirsebas xmaroben da TviT upatiosno,
saSualebasac ar eridebian, oRond ki keTili gvamni daadablon. mainc keTilmoqmedebisa da
saTnoebis Zala imgvaria, rom martodmarto, TavisTavad iseT TvalTmaqcobis Zalasac ki
auqmebs, rogori TvalTmaqcobis codnac marto mis Semoqmeds zoroastrs SeeZlo, da
brZolidan da gansacdelidan gamarjvebuli gamodis. masTanac mis brwyinvalebas ise hfens
qveynad, rogorc mze aelvarebs zecas Tavis sxivebiT. momiteveT, mSvenierno
mandilosanno, Tu rogorme raime Seuracxyofa mogayeneT (rasakvirvelia, uneblieT, Torem
ganzrax da umizezod me arasodes aravis vawyenineb). evedreniT RmerT raTa am
sapyrobilidan gamomixsnas, romeliRac borotma jadoqarma rom Camsva. Tu vinicobaa
odesme aqedan Tavi davixsen rogorme, damerwmuneT, arasodes daviviwyeb im guluxv
maspinZlobas, rogoriTac am cixe-darbazSi mimiReT, da vecdebi madloba Rirseulad
gadagixadoT.
    manam don kixoti mefundukis cols, qals da maritorness amas eubneboda, mRvdeli
da dalaqi gamoeTxovnen don fernandos, mis amxanagebs, kapitans, auditors da bolos
bednier doroTeas da lusindas, yvelani erTmaneTs gadaexvivnen da werilobiT erTmaneTis
ambis Setyobineba aRuTqves. don fernandom Tvisi misamarTi uTxra mRvdels, don kixotis
ambavis miwera Txova da daarwmuna, rom am ambis SetyobinebiT Zalian asiamovnebda.
TviTonac dahpirda yvela ambis miweras, rac ki mRvdelisaTvis sayuradRebo iqneboda.
aRuTqva Tavis qorwilis ambis miweras, zoraidas naTlobisas, lusindas Sin dabrunebisas da,
dasasrul, don luisis ambis Setyobinebasac. rasac ki Txovdnen, mRvdeli yvelafr