Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Wos

VIEWS: 20 PAGES: 3

 • pg 1
									1.Pojęcie„polityka”- rozumiane jest jako sztuka rządzenia państwem oraz utrzymywania i
rozwijania stosunków międzynarodowych.
2.Doktryna oznacza spójny system poglądów, twierdzeń , założeń, które są podstawą
koncepcji naukowych, religijnych, ekonomicznych i politycznych.
3.Program polityczny jest dostosowaniem doktryny do aktualnej sytuacji społecznej ,
politycznej i ekonomicznej – całokształt poglądów na życie społeczne.
4.Doktryny rewolucyjna – konieczność dokonania zmian na drodze rewolucji.( Chiny)
 Doktryny konserwatywna – niechęć do zmian społeczno- politycznych.
 Doktryny reakcyjna – przywrócenie starego porządku społeczno – politycznego.
 Doktryny reformistyczne ( ewolucyjna) – zmiany dokonane w wyniku ewolucji.
4a Współczesny podział : lewicowe, prawicowe i centrowe.
  Doktryny lewicowe- zniesienie przejawów dyskryminacji i różnic majątkowych.
  Doktryny centrowe- różnice społeczne niwelowane przez społeczeństwo.
  Doktryny prawicowe – utrzymanie nierówności społecznych i majątkowych.
5. Demokracja jest formą ustroju państwa , w której obywatele tego państwa sprawują rządy
bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranych przedstawicieli.
6. Twórcą teorii trójpodziału władzy jest Ch. L. Montesquieu
7. Twórca teorii umowy społecznej J. J. Rousseau
8. Dokumenty oświeceniowe – Konstytucja 3 maja
9. Do fundamentalnych zasad współczesnej demokracji należą ; suwerenność narodu,
zachowanie praw mniejszości , podział i równowaga władz , konstytucjonalizm i
praworządność oraz pluralizm.
10.Bezpośrednie formy demokracji to : referendum , inicjatywa ludowa , samorządność
11. Pośrednie formy demokracji: system przedstawicielski – wybór organów sprawujących
władzę , przynależność do organizacji społecznych i politycznych ( stowarzyszenia i partie
polityczne) inicjatywy obywatelskie , bezpośrednie formy wyrażania poparcia lub sprzeciwu (
zgromadzenia) . Do pośrednich form wyrażania poparcia lub sprzeciwu należą listy otwarte i
petycje.
19. Główne cechy wolontariatu- świadoma bezinteresowność , dobrowolność ,
bezpośredniość , ciągłość i systematyczność.
20. Do największych organizacji humanitarnych należą: Polska Akcja Humanitarna , Caritas
Polska, Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Polski Czerwony Krzyż .
14. Podstawowe obowiązki obywatelskie:      poszanowanie praw innych osób oraz
przestrzeganie praw , ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych ( płacenie podatków ) ,
wierność RP oraz obrona kraju .
17. Cnoty składające się na wzór obywatela to : dyscyplina wewnętrzna tolerancja ,
krytycyzm i odpowiedzialność za słowo , uspołecznienie .
29. Najczęściej spotykane patologie władzy państwowej to : centralizacja i koncentracja
uprawnień oligarchizacja grup rządzących nepotyzm , brutalizacja metod rządzenia korupcja
klientelizm .
30 . Funkcje wewnętrzne i zewnętrzne państwa : funkcja zewnętrzna obejmuje działalność
państwa na arenie międzynarodowej . Wewnętrzna polega na zapewnieniu porządku i
bezpieczeństwa w państwie .W jej ramach można wyróżnić funkcje prawodawczą ,
porządkową , administracyjną , gospodarczo-organizatorską , socjalną oraz kulturalną .
35. Konfederacja – związek państw połączonych ze sobą dla realizacji określonych celów
politycznych przykładem konfederacji może być wspólnota niepodległych państw czy np. UE
34.Federacja – jest państwem związkowym , którego części składowe ( stany , prowincje ,
kraje republiki ) mają samodzielność prawą i pewien zakres samodzielności politycznej . Nie
mają jednak prawa do secesji i samodzielnie nawiązywać stosunków między narodowych
USA , Rosja , Brazylia , Kanada , RFN .
33. Państwo totalitarne – bez względna władza w rękach jednej partii i powszechna kontrola
wszelkich przejawów życia społecznego oraz postępująca totalna indoktrynacja . ( Niemcy
Hitlerowskie , ZSRR , Faszystowskie Włochy )
Państwo autorytarne – silna władza wykonawcza w rękach jednostki udział obywateli w życiu
politycznym podlega stałej kontroli.
Państwo demokratyczne władza oparta na trzech konstytucyjnych zasadach , suwerenności
narodu truj podziału władzy i pluralizmu politycznego . Wyznaje się tutaj takie wartości jak
tolerancja równość wobec prawa wolności i swobody jednostki sprawiedliwość i porządek
społeczny .
31. Monachia – forma rządów w której stanowisko głowy państwa należy do monarchy
sprawującego ją dożywotnio . ( Anglia ,Dania , Holandia )
32. Republika – ustrój polityczny w którym organy władzy wybierane są przez ogół lub grupy
obywateli w wyborach .
21. Do kultury politycznej zaliczamy między innymi wiedzę o zjawiskach dotyczących
polityki . Kultura polityczna wyraża się też w umiejętnej ocenie zjawisk politycznych i
formułowaniu sądów dotyczących działalności rządu , partii politycznych czy też
poszczególnych polityków .
22.Rodzaje kultury politycznej : zaściankowa – charakteryzuje się nikłą świadomością
polityczną wśród członków społeczności . Ograniczają zainteresowania do własnej rodziny i
miejscowości . Kultura podporządkowania – charakteryzuje się zainteresowaniem członków
społeczeństwa sferą polityczną jednoczesnym podporządkowaniem się władzy . Kultura
uczestnictwa przejawia się aktywnym u uczestnictwem większości obywateli w życiu
publicznym .
27. W myśl koncepcji marksistowskiej państwo powstało w wyniku rozpadu wspólnoty
pierwotnej i wytworzenia się klas społecznych .
26. Koncepcje teistyczne mówią o boskim pochodzeniu władzy państwowej
25.Inną koncepcją powstania państwa jest teoria podboju i przemocy , która mówi że
państwo powstało w wyniku podboju plemion słabszych przez silniejsze , lepiej
zorganizowane .
24.Do najbardziej znanych koncepcji powstania państwa należy teoria umowy społecznej.
Do powstania państwa doszło w wyniku umowy między członkami społeczeństwa bądź
między nimi a władcą .
23.Koncepcje na temat państwa : Arystotelesa – państwo efekt naturalnego rozwoju
społecznego . Katolicka nauka społeczna przedstawia państwo jako samo wystarczalną
społeczność uznającą określony porządek prawny . Imanuela Kanta – twierdził ze państwo
jest rodzajem ludzkiej zbiorowość żyjącej według określonego porządku prawnego . Hegla –
uważał że państwo to wartość absolutna i nadrzędna . Marksistowska – państwo jest
instrumentem przemocy i narzędziem klasy panującej. Państwo to trwała wspólnota ludzi ,
zajmująca określone terytorium , poddana zwierzchniej władzy . Państwo jest polityczną
suwerenną terytorialną i przymusową organizacją społeczeństwa .
18. Inicjatywy społeczne są przejawem uspołecznienia . Uspołecznienie bowiem to
zainteresowanie problemami społecznymi i podejmowanie działań w celu ich
przezwyciężenia
16. W zeznaniu PIT należy wykazać : kwoty przychodów , koszty uzyskania przychodów ,
dochody lub straty , kwoty zaliczek pobranych przez płatników .
15. Podstawowymi obowiązkami obywatela jest poszanowanie praw innych oraz
przestrzeganie prawa szczegółowy zakres tych obowiązków i sankcji za ich nie wypełnienie
określają kodeksy prawa karnego cywilnego i inne . Konstytucja nakłada również na
obywateli obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych .
13. Do praw i wolności osobistych zalicza się : prawo dożycia , ochrona wolności i
prywatności wolność sumienia i religii , wolność wypowiedzi oraz prawa polityczne
( wolność zrzeszania się , prawa wyborcze .
12. W wypadku wolości konstytucyjnych obowiązuje zasada że to co nie jest zabronione jest
dozwolone .
28. Legitymizacja władzy to proces społeczny polegający na dialogu między osobami
pragnącymi władzy i tymi które mają się jej podporządkować . Wyraża się ona w przekonaniu
że sprawowanie władzy przez określone osoby jest właściwe i zasługuje na aprobatę .

								
To top