Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

miernikhpowstpod

VIEWS: 77 PAGES: 10

									Instytut Historii
Historia studia podyplomowe
Specjalność nauczycielska
                                  SYLABUS
   Przedmiot                         Historia powszechna po II wojnie światowej
  Prowadzący                              Dr hab. Grzegorz Miernik
  Forma zajęć                               konwersatorium
  Rok studiów                                 III semestr
  Liczba godzin                                   25
 Forma zaliczenia                                egzamin
                               Treści kształcenia
            Celem tego kursu jest analiza wybranych wydarzeń i procesów politycznych (głównie), gospodarczych i społecznych po
    Cele        zakończeniu II wojny światowej. Zakres chronologiczny zajęć obejmuje okres od zakończenia II wojny światowej do
                                      początków XXI w..
           - obowiązkowa obecność na ćwiczeniach (każda następna powoduje konieczność zaliczenia wszystkich opuszczonych
             zajęć
           - aktywne uczestnictwo w zajęciach wyrażające się w umiejętności interpretacji źródeł i znajomością literatury;
 Warunki zaliczenia
           - pozytywna ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego
  przedmiotu
           - końcowa ocena zaliczeniowa jest średnią ocen z aktywności w czasie zajęć i oceny testowego kolokwium
             zaliczeniowego
           - zdanie egzaminu
           Zjazd I:
           Od kapitulacji III Rzeszy do powstania Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
           l. Kapitulacja Niemiec. Straty materialne i w ludziach w okresie wojny.
           2. Jałta i Poczdam - ustalenia dotyczące Niemiec Problemy okupacji państwa. Strefy i
           okupacyjne i sposób zarządzania krajem.
           3. 4 "de" - denazyfikacja, demonopolizacja, demokratyzacja, demilitaryzacja.
           4. Życie polityczne w Niemczech. Odbudowa i tworzenie partii politycznych
           5. Kwestia niemiecka w polityce międzynarodowej. James F. Byrnes, przemówienie w Stuttgarcie 1946.
 Tematyka zajęć   6. Sytuacja gospodarcza. Inflacja
           7. Reforma walutowa w sektorach zachodnich. Kryzys berliński.
           8. Kongresy Ludowe w sektorze sowieckim. Ich rola i znaczenie.

           RFN i NRD w latach 1949 do 1961 roku
           9. Konferencja londyńska. Zakończenie blokady i powstanie Republiki Federalnej Niemiec.
           10. Powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Kwestia granicy z Polską.
           11. Powstanie w Berlinie 1953
           12. RFN wobec integrującej się Europy (Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Obronna, NATO,
EWG,).
13. Miejsce NRD i RFN w polityce międzynarodowej. Doktryna Hallsteina.
14. Kryzys berliński 1958
15. Kryzys berliński 1961 i wzniesienie muru.
Źródła:
Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej, t. 1, cz. 1, red. A. Basak, T. Marczak, Wrocław
1984, dokumenty nr:
18. Mołotow o losach Niemiec i traktacie pokojowym z nimi s. 94
19. Przemówienie Jamesa Byrnesa s.99
43. zapowiedź utworzenia państwa zachodnioniemieckiego s.219
52. Adenauer o kształcie społeczno - gospodarczym przyszłych Niemiec. s. 256
56. Deklaracja programowa rządu NRD s. 270
61. porozumienie pomiędzy wysokimi komisarzami a Adenauerem s. 297
Historia powszechna 1879 -1990, red. M. Nadolski, Warszawa 1991
protokół konferencji jałtańskiej, str. 198
protokół konferencji poczdamskiej, str. 207
Konrad Adenauer, Wspomnienia, Warszawa 2000.
Literatura (P):
J. Krasuski, Historia RFN, Warszawa 1987
E. Cziomer, Zarys historii Niemiec powojennych, Warszawa - Kraków 1997.
E. Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945 – 2005, Warszawa 2006.
E. Cziomer, Historia Niemiec 1945 -1991, Kraków 1992,
W. Serczyk, Podzielone Niemcy. Przegląd dziejów niemieckich od kapitulacji III Rzeszy do zjednoczenia obu państw
niemieckich, Toruń 1993.
Literatura (U):
Berlin 1953, Warszawa 1988.
M. Döenhoff, Kanclerze Republiki Federalnej, Warszawa 1999.
J. L. Gaddis, Teraz już wiemy... Nowa historia zimnej wojny, Warszawa 1998, 150-197.
K. Jurgensen, Brytyjska polityka okupacyjna i reedukacyjna po 8 maja 1945, w: II wojna światowa i jej następstwa, Poznań
1996, s. 293 - 311.
J. Kocke, Unicestwianie i wyzwalanie, „Dzieje Najnowsze” 1989, nr 3.
J. Kotarski, Okupacja Niemiec a szkolnictwo wyższe w strefie zarządzanej przez Francję, 1945 - 1958, „Dzieje Najnowsze”
1989, nr 4.
B. Mikulska - Góralska, Kryzys berliński 1948 - 1949, Warszawa 1980.
J. Rydel, Denazyfikacja w radzieckiej strefie okupacyjnej w: Z dziejów przemian w Europie środkowo - południowo -
wschodniej, red. M. Pułaski, ZN UJ, Prace Historyczne, zeszyt 107, s. 83 - 90.
F. Ryszka, Prawnokarne wątki denazyfikacji, „Dzieje Najnowsze” 1981, nr 1- 2.
Wardzyńska, Ściganie i karanie zbrodniczych organizacji w brytyjskiej strefie okupacyjnej, „Dzieje Najnowsze” 1989, nr 1.
W. Małachowski, Republika Federalna Niemiec w EWG i NATO, Warszawa 1992.
V. Zubok, K. Pleszakow, Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa, Warszawa 1999 (fragmenty)

Zjazd II:
Stany Zjednoczone po drugiej wojnie światowej
1. Śmierć prezydenta Roosevelta. Harry Truman. Bomba atomowa i zakończenie wojny.
2. Pozycja USA po wojnie w aspekcie militarnym, politycznym, ekonomicznym.
3. Gospodarcze problemy USA. Rekonwersja.
4. Wybory prezydenckie 1948. Kandydaci.
5. Sytuacja międzynarodowa. Fulton, Plan Marshalla, doktryna Trumana i powstrzymywania. Plan Marshalla. Wojna w
Korei.
6. Wewnętrzna sytuacja polityczna. Wzrost nastrojów antykomunistycznych.
7. Afery szpiegowskie (Hiss, Rosenbergowie). Senator Joseph McCarthy.
8. Wybory prezydenckie 1952. Eisenhower.
9. Polityka wyzwalania. USA wobec kryzysów międzynarodowych (Kanał Sueski, Węgry 1956).
10. Aspekty społeczne. Baby Boom i jego konsekwencje.
11. Kultura masowa i jej przejawy; kultura konsumpcyjna i rewolucja telewizyjna z lat 1950-tych. Kontestacja (beatnicy).
12. Zmiany w obyczajowości amerykańskiej w latach pięćdziesiątych.

Źródła:
Historia powszechna 1879 -1990, red. M. Nadolski, Warszawa 1991
- przemówienie Churchilla w Fulton, s. 250
- przemówienie Trumana 12 marca 1947 (doktryna Trumana) - s. 265
- przemówienie George'a Marshalla (plan Marshalla), s. 261.

Literatura (P):
S. E. Ambrose, Eisenhower. Żołnierz i prezydent, Warszawa 1993, s. 284 - 364,396 -453.
Historia Stanów Zjednoczonych, red. D. Critchlow, A. Bartnicki, Warszawa 1995, t. 5, 1945 - 1990, rozdział 1 (fragment
tylko do roku 1960), 2, 3, 7, 9, 10 (fragment tylko do roku 1960).
J. L. Addis, Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Kraków 2007, s. 55-61, 65-67.
A. J. Maldwyn, Historia USA, Gdańsk 2002, s. 597-626.
K. Michałek, Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych 1945 - 1992, Warszawa 1995, s. 9 -69:
Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów, 1869 - 2000, Warszawa 2000 rozdział 23 (wojna koreańska, s. 274 - 283).

ZSRR (1945-1956) jako modelowy przykład państwa komunistycznego.
1. Pozycja ZSRR po zakończeniu wojny. Straty wojenne.
2. Polityka zagraniczna Związku Sowieckiego w okresie 1945 - 1956.
3. "Zaostrzanie się walki klasowej" i stalinizacja.
4. Stalinizm w nauce i kulturze. Socrealizm. Trofim Łysenko. Rytuał komunistyczny.
5. Antysemityzm.
6. Śmierć Stalina. Rola Berii. Walka o władzę. Triumwiraty.
7. Powolna odwilż i XX zjazd KPZR.

Źródła:
Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej, t. 1, cz. 1, red. A. Basak, T. Marczak, Wrocław
1984: tom 1, część 2
- Żdanow sytuacji międzynarodowej, s. 183
- Komunikat TASS o zdemaskowaniu Berii s. 447
- Komunikat Prokuratury w sprawie Berii s. 484
Literatura (P):
Czarna księga komunizmu, red. Stephane Courtois, et al., Warszawa 1999, s. 208 - 257.
M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy, t. 2, s. 115 - 195.
J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2002, s. 143 - 181.
M. Smoleń, Stracone dekady. Historia ZSRR, 1917 - 1991, Warszawa - Kraków 1994, s. 187 - 235.
V. Zubok, K. Pleszakow, Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa, Warszawa 1999
Literatura (U):
A. Awtorchanow, Zagadka śmierci Stalina, Warszawa 1996, s. 73 - 149.
M. Heller, Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Warszawa 1989, s. 24 - 31, 94-257 (w tym szczególnie
104-113, 114-128, 135-139, 139-147, 148-257).
Marples, D. R., Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, 194-209.
J. Rapoport, Sprawa lekarzy kremlowskich, Warszawa 1990.

Zjazd III:
W sowieckiej strefie wpływów. Europa Środkowo - Wschodnia w okresie 1944/45 – 1953/54
l. Siła i wpływy partii komunistycznych w Europie.
2. Wybory 1944/1945: wyniki i znaczenie. Partie opozycyjne.
4. Modelowe przeobrażenia własnościowe; reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu jako elementy budowy komunizmu.
5. Eliminowanie opozycji.
6. Federacja bałkańska 1947. Szklarska Poręba - powstanie Kominformu.
7. Jednoczenie ruchu robotniczego i monopolizowanie władzy.
8. Zamach stanu w Czechosłowacji (luty 1948); Postawa prezydenta Beneša. Zwycięstwo komunistów.
9. Konflikt z Jugosławią 1948.
10. Stalinizacja (m.in. forsowanie kolektywizacji, industrializacja, rozbudowa potencjału militarnego)
11. Śmierć Stalina. Liberalizacja.

Źródła:
Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej, t. 1, cz. 1, red. A. Basak, T. Marczak, Wrocław
1984
- Dymitrow o federacji bałkańskiej, s. 202
- Komentarz "Prawdy" do wypowiedzi Dymitrowa s. 207
- narada Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych (Jugosławia) s.224
- KP Jugosławii wobec rezolucji Kominformu, s. 233
Historia powszechna 1879 - 1990, Wybór dokumentów, red. M. Nadolski, Warszawa 1991
- rezolucja Biura Informacyjnego w sprawie Jugosławii s. 267

Literatura (P):
H. Bartoszewicz, Polityka Związku Sowieckiego wobec państw Europy Środkowo - wschodniej w latach 1944 - 1948,
Warszawa 1999.
Czarna księga komunizmu, red. Stephane Courtois, część 3, rozdział 2, s. 367 - 433.
J. Holzer, Komunzim w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000, s. 51
-94.
W. Roszkowski, Okoliczności i modele zdobywania władzy przez komunistów w Europie Środkowo - Wschodniej po
układach jałtańskich, w: Jałta z perspektywy półwiecza, Opole 1995, s. 37 - 63.
J. Tomaszewski, Europa środkowo - wschodnia 1944 - 1968, Warszawa 1992, s. 19- 22
Literatura (U):
J. Kochanowski, Węgry, Warszawa 1997, s. 114-165.
N. Kołomejczyk, Rewolucje ludowe w Europie, 1939 - 1948, Warszawa 1973, aneksy od str. 352.
J. Tomaszewski, Czechosłowacja, Warszawa 1997, s. 139 – 201
R. Service, Towarzysze. Komunizm od początku do upadku. Historia zbrodniczej ideologii, Kraków 2008, s. 289-315; 357-
370..
W. Walkiewicz, Jugosławia, Warszawa 2000, s. 145 - 186.
M. Zacharias, System stalinowski w Jugosławii 1944 - 1949, „Kwartalnik Historyczny’ 1992, nr 3.
M. Zacharias, Konflikt jugosłowiańsko - radziecki i przemiany ustrojowe w Jugosławii w latach 1948 - 1954, „Dzieje
Najnowsze” 1990, nr 4

Praska wiosna
Zmiany polityczne w Czechosłowacji w drugiej poł. 1967 i na początku 1968 r.
„Praska wiosna” i „2000 słów”.
Interwencja wojska układu warszawskiego.
„Normalizacja”

Źródło:
Dwa tysiące słów, „Kultura” 1968, nr 8 – 9
Literatura:
J. Tomaszewski, Europa środkowowschodnia 1944 - 1968. Powstanie, ewolucja i kryzys
realnego socjalizmu, Warszawa 1992.
J. Tomaszewski, Czechosłowacja, Warszawa 1997.
L. Kowalski, Kryptonim Dunaj. Udział wojsk polskich w interwencji w Czechosłowacji w 1968 roku, Warszawa 1992.
A. Krawczyk, Praska wiosna 1968. Warszawa 1998.
A. Krawczyk, Praska Wiosna 1968, „Więź” 1990, nr 1.
R. Kwapis, Praska Wiosna, Toruń 2004.
J. Ślusarczyk, Układ Warszawski. Działalność polityczna 1955 - 1991, Warszawa 1992,
rozdział 9.
L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Londyn 1988.


Zjazd IV:
Trzecie mocarstwo? Chiny w latach 1945 -1976.
1. Powstanie Kuomintangu i Komunistycznej Partii Chin. Wzajemne stosunki i rywalizacja.
2. Wojna domowa w latach trzydziestych. "Wielki marsz" i jego rola.
3. Chiny w czasie II wojny światowej.
4.Wojna domowa („rewolucja”) w 1946 - 1949 i proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej.
5. Chiny w polityce międzynarodowej. Stosunki z USA, ZSRR. Kwestia Tajwanu.
6. Sowieckie wzorce na chińskim gruncie. Industrializacja i kolektywizacja w ChRL; przemiany gospodarczo - społeczne w
latach 1949 - 1957.
5. Polityka "stu kwiatów" i jej efekty
6. "Trzy czerwone sztandary"
7. Laogai
8. „Wielka proletariacka rewolucja kulturalna” i jej skutki.

Źródła:
Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej, t. 1, cz. 2, red. A. Basak, T. Marczak, Wrocław
1984.
- Mao , Trzy nie cierpiące zwłoki zadania, s. 409.
Literatura (P):
M. Bankowicz, Chińska wojna domowa, 1945 - 1945, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1996, nr 4.
W. Dziak, Chiny - wschodzące supermocarstwo, Warszawa 1996, s. 11 - 91.
L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, s. 1183 - 1205 (marksizm chłopski Mao Tse Tunga)
W. Rodziński, Historia Chin, Warszawa 1992, s. 627 - 648,671 - 716.
R. Service, Towarzysze. Komunizm od początku do upadku. Historia zbrodniczej ideologii, Kraków 2008, s. 245-356; 406-
418.
R. Tokarczyk Współczesne doktryny polityczne, Lublin 1987, s. 125 - 149 (maoizm)
Zarys dziejów Afryki i Azji, s. 253 - 263 (rozdział 21, Wojna domowa w Chinach)
D. Davin, Mao Zedong, Warszawa 2000.
Literatura (U):
Stalin i staliznim, Londyn, 1987, s. 243 - 272 (Stalin, Mao i rewolucja kulturalna),
Uzdrawianie myśli w chińskim więzieniu), s. 274 - 302.

film "Mao - ostatni cesarz" prod. Wlk Brytania, TVP 1996.

Zjazd V:
Konflikt na Bliskim Wschodzie 1947 - 1992
l. Sytuacja na Bliskim Wschodzie w okresie pierwszej i drugiej wojny światowej. Deklaracja Balfoura.
2. Sprawa utworzenia państwa żydowskiego.
3. Wojna o niepodległość i powstanie państwa Izrael.
4. Kryzys sueski 1956.
5. Wojna sześciodniowa.
6. Wojna Yom Kippur.
7. Kryzys naftowy.
8. Porozumienie pokojowe z Egiptem.
9. Wojna w Libanie 1982 – 1989.
10. Intifada.
11. Islamskie ugrupowania polityczne i terrorystyczne.

Źródła:
Deklaracja Balfoura, 1917, w: Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. I, 1917-1926, wyd. Stanisław
Sierpowski, Poznań 1989.
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 29.11.1947, w: Anna Bukowska, Palestyńczycy. Ich życie i walka, Warszawa
1978, s. 521-523
Literatura (P):
D. Bensimon, E. Errera, Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2000, s. 158 -187.
A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael , Warszawa 2001, s.153-170, 193-224.
D. Cohn-Sherbok, D. El-Alami, Konflikt palestyńsko – izraelski, Warszawa 2002.
G. Crom, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu, 1956-2003, Warszawa 2003.
P. Jendroszczyk, W cieniu gwiazdy Dawida, Warszawa 1990.
J. Kaliński, Zarys historii gospodarczej XIX i XX wieku, Warszawa 2000.
K. Kubiak Wojna sześciodniowa, Warszawa 1992.
Zarys dziejów Afryki i Azji, s. 353 - 360 (konflikt sueski), 507 - 531 (Bliskowschodni dylemat).
Literatura (U):
A. Bukowska, Palestyńczycy. Ich życie i walka, Warszawa 1988.
A. Hourani, Historia Arabów, Gdańsk 2002.
Piotrowski, Spór o Palestynę, Warszawa 1983.
Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996, s. 570-601.


Zjazd VI:
Koniec bloku wschodniego i rozpad ZSRR (1988-1991)
l. Michaił Gorbaczow i pierstrojka.
2. Narastanie konfliktów narodowościowych w ZSRR.
3. Kryzys gospodarczy ZSRR i innych państw sowieckiej strefy wpływów.
4. Załamanie się doktryny Breżeniewa (kapitulacja w Afganistanie).
5. Opozycja polityczna w europejskich krajach realnego socjalizmu (Czechosłowacja, Węgry, NRD).
6. „Jesień narodów” 1989 r.
- wydarzenia w Czechosłowacji i na Węgrzech.
- upadek muru berlińskiego i konsekwencje (zjednoczenie Niemiec)
- rewolucja w Rumunii
7. Etapy rozpadu Związku Radzieckiego na przełomie lat 80/90 XX w.

Źródła:
Historia powszechna 17890 - 1990, Wybór dokumentów, red. Marek Nadolski, Warszawa 1992,
- Deklaracja Rady Najwyższej Republiki Litwy o przywróceniu niepodległości, s. 361
Literatura (P):
Droga Niemców do ponownego zjednoczenia państwa 1949 - 1990, red. A. Czubiński, Poznań 1991, s. 231 – 249.
J. Gorzkowski, W. Morawski, Jesień narodów, Warszawa 1991, rozdziały: I - Węgry, rozdz. - III Niemiecka Republika
Demokratyczna, IV - Czechosłowacja, VI - Rumunia.
Marples, D. R., Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, s. 281- 323.
Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR, Warszawa 1992,
rozdziały: proces odrodzenia narodowego i państwowego republik, s. 7 - 53 przebudowa i problemy narodowościowe, s.
135 - 165
spory między narodami i narodowościami, s. 165 - 189.
powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw, s. 249 - 268.
J. Smaga, Rosja w dwudziestym stuleciu, rozdział 7, 8, 9, s. 252 - 325.
M. Smoleń, Stracone dekady, rozdział 10, s. 323 - 392.
W. Marciniak, Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2001;
rozdział 1, Rozpad imperium, s. 102 - 205.
S. Wolle, Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w NRD 1971-1989, Warszawa 2003 (część VII).
Literatura (U):
A. Czubiński, Europa dwudziestego wieku. Zarys historii politycznej, Poznań 1997, rozdział XVII, s. 373-392.
M. Heller, Siódmy sekretarz. Blask i nędza Michaiła Gorbaczowa, Lublin 1993.
Kalendarium wydarzeń, „Karta” 1999, nr 27.
R. Service, Towarzysze. Komunizm od początku do upadku. Historia zbrodniczej ideologii, Kraków 2008, s. 507-532; 546-
557.

Może warto zobaczyć film:
Życie na podsłuchu (2006)

Etapy integracji europejskiej
1. Europa w 1945. Skutki gospodarcze i polityczne wojny.
2. Robert Schuman i Jean Monet - Europejska Wspólnota Węgla i Stali
3. Plany utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej
4. Droga do traktatów rzymskich.
5. Europejska Wspólnota Gospodarcza, Euratom.
6. Od „6” do „12”. Niełatwy proces rozszerzania Wspólnot (przykład antagonizmów francusko-brytyjskich, przypadek
norweski)
7. U źródeł Unii Europejskiej - Traktat w Maastricht.
8. Austria, Finlandia i Szwecja w UE.
9. Europa po komunizmie i kolejne fazy poszerzania Unii. Zacieśnianie integracji
- programy pomocowo-rozwojowe dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej
- traktat amsterdamski (2.11.1997)
- traktat nicejski (26.02.2001 r.)
- unia walutowa (2002)
- dziesięciu nowych członków – 2004
- Bułgaria i Rumunia w Unii (2007)
10. Instytucje Unii Europejskiej.

Literatura (P):
A.Czubiński, Europa XX wieku. Zarys historii politycznej, Poznań 2000.
E. Dynia, Integracja europejska, Warszawa 2006.
J. Krasuski Historia polityczna Europy Zachodniej 1945-2002, Poznań 2003.
J. Marszałek-Kawa, Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej, Toruń 2002.
M. Nadolski, Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004, rozdział III – Zjednoczenie negocjowane, s. 51-80.

Literatura (U):
J. Pinder, S. Usherwood, Unia Europejska, Warszawa 2009.
             K. Popowicz, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2006.
             A. Waszkiewicz, Wspólnoty Europejskie 1951-1999. Zarys przemian społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych w
             krajach Wspólnot Europejskich w latach 1951-1999, Toruń 2002.

             Literatur (P):
   Literatura     Literatura (U):

Objaśnienia:
Literatura (P) – literatura podstawowa
Literatura (U) – literatura uzupełniająca

								
To top