Docstoc

LV - protected

Document Sample
LV - protected Powered By Docstoc
					                    Eiropas rīcības plāns narkotiku jomā
                        Pieteikuma veidlapa


*     obligāti aizpildāmas ailes

I. KONTAKTINFORMĀCIJA UN PROFILS

1. Adrese

* Parakstītāja nosaukums

* Adrese

* Pasta indekss

* Pilsēta

* Valsts
  Belgium

E-pasts

Tālrunis

Tīmekļa vietne                         www.action-drugs.eu     1
                        Email: info@action-drugs.eu
                         Tel./Fax +48 22 826 84 05
                      Eiropas rīcības plāns narkotiku jomā
                          Pieteikuma veidlapa

2. *Kontaktpersona:

    kgs    kdze

* Vārds

* Uzvārds

Amats

* E-pasta adrese

* Tālruņa numurs

Fakss


  Piekrītu, ka manu e-pasta adresi publicē, lai ar mani varētu sazināties cilvēki, kurus interesē EAD
  Nevēlos, lai tiktu publicēta mana personiskā e-pasta adrese, tāpēc norādu manis pārstāvētās organizācijas kopējo e-pasta adresi
                              www.action-drugs.eu                            2
                              Email: info@action-drugs.eu
                              Tel./Fax +48 22 826 84 05
                     Eiropas rīcības plāns narkotiku jomā
                         Pieteikuma veidlapa

3. Parakstītāja profils:

  Uzņēmums
      Darbinieku skaits
  NVO vai apvienība
      Dalībnieku skaits
      Darbinieku skaits
  Pašvaldība vai valsts iestāde
      Iedzīvotāju skaits
      Darbinieku skaits
  Universitāte vai skola
      Studentu vai skolēnu skaits
      Darbinieku skaits
  Privātpersonas
  Cits
      Darbinieku skaits
                          www.action-drugs.eu     3
                         Email: info@action-drugs.eu
                          Tel./Fax +48 22 826 84 05
                      Eiropas rīcības plāns narkotiku jomā
                          Pieteikuma veidlapa

4. * Īss jūsu organizācijas apraksts:
Lūdzu, īsi aprakstiet jūsu pārstāvēto organizāciju un tās nozīmīgākās darbības jomas (pakalpojumi, preces utt.)
5. Kāds ir jūsu organizācijas darbības mērogs?
    Vietējs    Reģionāls       Visas valsts      Eiropas

6. * Logotips

Noklikšķiniet šeit, lai pievienotu savas organizācijas logotipu. Tad pēc jūsu pieteikuma apstiprināšanas mēs varēsim attiecīgi pielāgot jūsu
“pasūtītāja komplektu”. Ja iespējams, pievienojiet logotipu vektora formātā, tomēr tas var būt arī “tif”, “eps” vai “jpeg” formātā un īstajā izmērā
(vismaz 300 ppi). Datnes apjoms nedrīkst būt lielāks par 50 KB.

II. SAISTĪBU APRAKSTS

1. Lūdzu, norādiet jomas(-u), kurā darbosieties.

  Uzlabošu sabiedrības informētību par jautājumiem, kas saistīti ar narkotikām
  Mazināšu iedzīvotāju neaizsargātību attiecībā pret narkotiku lietošanu
  Popularizēšu veselīgu dzīvesveidu

                               www.action-drugs.eu                                   4
                              Email: info@action-drugs.eu
                               Tel./Fax +48 22 826 84 05
                     Eiropas rīcības plāns narkotiku jomā
                         Pieteikuma veidlapa

  Veidošu iedzīvotāju un organizāciju sakaru tīklus, nodrošināšu informācijas un paraugprakses apmaiņu
  Palīdzēšu samazināt narkotiku nodarīto kaitējumu
  Cita joma (lūdzu, precizējiet)
2. * Saistību apraksts
Kāda ir jūsu pasākuma būtība? Kādus mērķus vēlaties sasniegt, lai panāktu izlabojumus jūsu izvēlētajās jomās? Kādas metodes un līdzekļus
izmantosit?
Lūdzu, norādiet datumu, kad jūsu pasākums sāksies un kad tas beigsies. Sniedziet pēc iespējas precīzāku aprakstu, minot galvenos skaitliskos
rādītājus, datumus utt. Teksts nedrīkst būt garāks par 300 vārdiem (ne vairāk par 1800 rakstu zīmēm).
3. Kvantitatīvie rādītāji
To cilvēku skaits, kuri piedalīsies jūsu pasākumos
Izdalīto brošūru skaits

                             www.action-drugs.eu                                 5
                             Email: info@action-drugs.eu
                             Tel./Fax +48 22 826 84 05
                      Eiropas rīcības plāns narkotiku jomā
                          Pieteikuma veidlapa

To jūsu organizācijas dalībnieku skaits, kuri piedalīsies jūsu pasākumā
Iniciatīvā iesaistīto cilvēku skaits
To cilvēku skaits, kurus jūsu iniciatīva ietekmēs
Cits:

III. POPULARIZĒŠANA

1. Lūdzu, norādiet to organizāciju nosaukumu, kuras esat iecerējis iesaistīt, kā arī iespējamo partneru un atbalstītāju nosaukumu.
2. Kādai mērķgrupai būs paredzēti popularizēšanas pasākumi saistībā ar Eiropas rīcības plānu narkotiku jomā?
    Personālam
    Klientiem
    Partneriem
    Studentiem / skolēniem
    Plašai sabiedrībai
    Citai grupai:
                              www.action-drugs.eu                            6
                             Email: info@action-drugs.eu
                              Tel./Fax +48 22 826 84 05
                      Eiropas rīcības plāns narkotiku jomā
                          Pieteikuma veidlapa
3. Kā esat iecerējis popularizēt Eiropas rīcības plānu narkotiku jomā?
    Popularizēšana ar vairāku uzņēmumu palīdzību
    Popularizēšana ar sociālo sakaru palīdzību
    Atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos (prese — radio — TV)
    Informācijas izplatīšana un saites tīmekļa vietnē
    Cits veids:
4. Kā esat iecerējis lietot Eiropas rīcības plāna narkotiku jomā logotipu?
    Stacionāri
    Tīmekļa vietnē
    Drukātās brošurās un reklāmas materiālos
    Cits veids:


                              www.action-drugs.eu     7
                              Email: info@action-drugs.eu
                              Tel./Fax +48 22 826 84 05
                     Eiropas rīcības plāns narkotiku jomā
                         Pieteikuma veidlapa
Lūdzam ievērot, ka gadījumā, ja Jūsu pieteikums tiks pieņemts, Jūsu kontaktinformāciju un citus personas datus savāks, apstrādās un publicēs
EAD tīmekļa vietnē un atbilstošos reklāmas materiālos. Šīs darbības veiks EAD darba grupa, un par tām ir atbildīgs Komisijas Tiesiskuma,
brīvības un drošības ģenerāldirektorāts saskaņā ar Regulu 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas
iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. Jums būs tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem datiem un tos labot; Jūsu datus uzglabās tik
ilgi, kamēr Jūs būsiet EAD dalībnieks.

Parakstītājs piešķir Eiropas Komisijas Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorātam neierobežotas bezmaksas tiesības izmantot
jebkuru saturu un informāciju, kas attiecas uz parakstītāja saistībām Eiropas rīcības plāna narkotiku apkarošanai ietvaros. Tas attiecas arī
uz tiesībām izmantot visas fotogrāfijas, videofilmas, tekstus vai citu materiālu reklāmas nolūkos kampaņas gaitā. Kontaktpersona piekrīt, ka
tās kontaktinformāciju un saistītos personas datus apstrādā un publicē EAD tīmekļa vietnē un atbilstošos reklāmas materiālos, kā aprakstīts
saistību deklarācijā un pieteikuma veidlapā.

Paraksts
                              www.action-drugs.eu                                 8
                             Email: info@action-drugs.eu
                              Tel./Fax +48 22 826 84 05
Eiropas rīcības plāns narkotiku jomā
    Pieteikuma veidlapa
     www.action-drugs.eu     9
     Email: info@action-drugs.eu
     Tel./Fax +48 22 826 84 05

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:11/27/2011
language:Latvian
pages:9