2005-01-25

Document Sample
2005-01-25 Powered By Docstoc
					                       PROTOKOLL
                       Sammanträdesdatum
                       2005-01-25
Tid:          16:00 – 18:15

Plats:         Sammanträdesrummet

Paragrafer:      1–32

Ledamöter:       Ewelina Tokarczyk      ordförande
            Margita Björklund      vice ordförande
            Ulf Ahlstedt         ledamot
            Lennart Widing        -”-
            Per Hållén          -”-
            Eva Moberg          -”-
            Henrik Nilsson        -”-
            Bernt Berntsson       -”-
            Jamshid Jalouli       -”-
            Clas Kristiansson      -”-
            Annika Steen         -”-

Ersättare:       Iman Shakarchi        ersättare
            Lisbeth Boëthius       - ”-
            Reza Talebi         - ”-
            Fredrik Jerlov        -”-
            Ingrid Wallin        - ” -, t o m § 20
            Kristina Carlsson      -”-

Övriga:        Ann-Christine Alkner-Dahl  tf förvaltningschef
            Bibbi Wopenka        informationschef
            Berno Danielsson       administrativ chef
            Kristina Frizell       utredningsledare
            Kerstin Holmqvist      kulturstödsavdelningen
            Kerste Broberg        -”-
            Helena Persson        Konsthallen
            Christina Persson      Stadsbiblioteket
            Elsebeth Welander-Berggren  Röhsska museet
            Gunnar Dahlström       Stadsmuseet
            Anna Rosengren        Sjöfartsmuseet
            Urban Ward          Enheten för fri konst och kultur
            Sara Schütt         stadssekreterare
            Louise Brodin        Namnberedningen, t o m § 16

            Nils Tengdahl        sekreterare


Personalföreträdare:  Eva Bjärlund         saco
            Marlene Björklund      sktf
                          PROTOKOLL
                          2005-01-25


§1

Sammanträdets öppnande.
Godkännande av dagordning.

Ewelina Tokarczyk öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.
En särskild välkomsthälsning riktades till Fredrik Jerlov, nytillträdd ersättare i nämnden.
Dagordning godkändes.


§2

Protokollsjustering.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.


§3            Dnr 1409/04

Projektbidrag för 1:a halvåret 2005.

När ärendet behandlades på kulturnämndens sammanträde 2004-12-15, § 302, beslutade
kulturnämnden att återremittera två av ansökningarna till förvaltningen för kompletterande
information.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2004-01-04.

Kulturnämndens beslut.

1. Kulturnämnden beviljar Teater Spira 25 000 kronor till projektet The Super String Show under
förutsättning att projektet genomförs.

2. Kulturnämnden beviljar Teater Triptyk 90 000 kr till projektet Krigs-Konsten under förutsättning
att projektet genomförs.

3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.


§4            Dnr 1671/04

Delegationsordning för kulturförvaltningen.

På kulturnämndens sammanträde 2004-12-15, § 292, återremitterades vissa avsnitt till förvaltningen
för komplettering, ett avsnitt bordlades.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2004-12-20.

Margita Björklund föreslog att punkt 1.5.3 och punkt 7 bordläggs.
                                                   2
                          PROTOKOLL
                          2005-01-25Kulturnämndens beslut.

1. Kulturnämnden upphäver beslut 2001-03-14 § 43 rörande delegationsordning för
kulturförvaltningen.

2. Punkt 1.5.3 och punkt 7 bordläggs

2. I övrigt fastställer kulturnämnden ny delegationsordning för kulturförvaltningen i enlighet med
upprättat förslag.


§5            Dnr 1550/04

Kulturnämndens sammanträden 2005.

På kulturnämndens sammanträde 2004-12-15 återremitterades tidpunkten för februarisammanträdet
till förvaltningen med uppdrag att föreslå ett nytt datum.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2005-01-11.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden fastställer sammanträdestiden tisdagen den 15 februari kl 16.00.


§6            Dnr 1114/04

Namn på gata vid f.d. Gibraltarvallen i stadsdelen Johanneberg.

På kulturnämndens sammanträde 2004-09-02, § 187, återremitterades ärendet till namnberedningen.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2005-01-05.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden fastställer namnet Gibraltarvallsvägen.

§7            Dnr 1322/04

Namn på väg till fastigheten Högesås 1:3 i stadsdelen Olofstorp.

På kulturnämndens sammanträde 2004-11-16, § 267, återremitterades ärendet till namnberedningen.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2005-01-05.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden fastställer namnet Högesås.


                                                   3
                          PROTOKOLL
                          2005-01-25


§8       Dnr 1666/03

Nytt gatunamn i Lyckhemsdalen i stadsdelen Hovås.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2004-10-27.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden fastställer namnet Hovås Mullbärsgång.


§9            Dnr 1325/04

Nytt gatunamn vid Eriksberg inom stadsdelen Lindholmen.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2005-01-05.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden fastställer namnet Ostindiefararen.


§ 10           Dnr 1388/04

Nytt gatunamn vid Örgryte Nya Kyrka i stadsdelen Bö.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2005-01-05.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden fastställer namnet Lennart Svegelius Väg.


§ 11           Dnr 1583/04

Nytt namn i Gråbacka i stadsdelen Hjällbo.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2005-01-05.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden fastställer namnet Gråbacka Äng.


§ 12           Dnr 1600/04

Nya gatunamn i kv. Venus i stadsdelen Gårda.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2005-01-05.


                                         4
                          PROTOKOLL
                          2005-01-25Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden fastställer namnen Sixten Camps Gata, C A Reuterswärds Gata och Ringlinieplatsen.


§ 13           Dnr 1601/04

Nytt namn på väg vid Klåvavägen i stadsdelen Hovås.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2005-01-05.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden fastställer namnet Klåva Gårdsväg.


§ 14           Dnr 1602/04

Nytt gatunamn vid Klaremosse i stadsdelen Björlanda.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2005-01-05.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden fastställer namnet Västerhagen.


§ 15           Dnr 1723/04

Fastställande av namnet Brattåskärrsvägen i Sävedalen.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2005-01-05.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden fastställer namnet Brattåskärrsvägen.


§ 16           Dnr 1726/04

Nya gatunamn för bostäder söder om Billdals Hagenväg i stadsdelen Askim.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2005-01-05.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden fastställer vägnamnen Berghagavägen och Berghagagången samt områdesnamnet
Berghaga.


                                               5
                          PROTOKOLL
                          2005-01-25


§ 17           Dnr 1415/04

Val av ledamot till nämnden för Per och Alma Olssons fond.

Ärendet bordlades på kulturnämndens sammanträde 2004-12-15, § 298.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2004-11-08.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden utser Rasmus Heyman som ny ledamot till nämnden för Per och Alma Olssons fond.


§ 18

Val av ledamot till
- Delegationen för Charles Felix Lindbergs Donationsfond.
- Delegationen för honnörsstipendier.
- Referensgrupp för Göteborgs internationella konstbiennal 2005.

Vice ordförande Margita Björklund föreslog att nämnden skall utse Ewelina Tokarczyk som ledamot i
rubricerade delegationer och referensgrupp.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden utser Ewelina Tokarczyk till ledamot i Delegationen för Charles Felix Lindbergs
Donationsfond, Delegationen för honnörsstipendier och Referensgrupp för Göteborgs internationella
konstbiennal 2005.


§ 19           Dnr 1521/04

Motion av Lennart Widing (m) och Lisbeth Boëthius (m) angående Götaplatsens framtid och
utvecklingsmöjligheter.

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande, daterat 2004-12-29.

På dagens sammanträde presenterade s, v och mp yrkandet ”Motion av Lennart Widing (m) och
Lisbeth Boëthius (m) angående Götaplatsens framtid och utvecklingsmöjligheter.”,
daterat 2005-01-25 (bilaga 1).

Vid ärendets föredragning uppkom överläggning under vilken nämndens ordförande Ewelina
Tokarczyk yrkade bifall till det skriftliga yrkandet från s, v och mp (bilaga 1). Henrik Nilsson yrkade
bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ordförande ställde därefter proposition på sitt eget yrkande och Henrik Nilssons yrkande och fann
därvid det egna yrkandet med övervägande ja besvarat. Votering begärdes och genomfördes enligt
följande propositionsordning: Den som biträder ordförandes yrkande röstar JA, och den som biträder
Henrik Nilssons yrkande röstar NEJ. Vid den företagna voteringen röstade 6 ledamöter (ordförande
Ewelina Tokarczyk, Ulf Ahlstedt, Per Hållén, Eva Moberg, Bernt Berntsson och Clas Kristiansson)


                                                     6
                          PROTOKOLL
                          2005-01-25


JA och 5 ledamöter (Margita Björklund, Lennart Widing, Henrik Nilsson, Jamshid Jalouli och Annika
Steen) NEJ. Nämnden hade således med 6 röster mot 5 bifallit ordförandes yrkande.

Kulturnämndens beslut.

1. Kulturnämnden bifaller förslaget i det skriftliga yrkandet från s, v och mp (bilaga1)

2. Kulturnämnden tillstyrker motionen och avlämnar förvaltningens yttrande, efter justering enligt
punkt 1, som sitt eget.

2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.


§ 20

Information - Museiveckan 2005

Margita Björklund och Kristina Carlsson gav muntlig information om Museiveckan 2005, som i år är
förlagd till Göteborg den 4 – 6 april.

Kulturnämndens beslut.

Informationen antecknas.


§ 21            Dnr 0901/04

Redovisning uppdrag:
Planer för "Millennieminnesmärket".

Förvaltningen har i ärendet upprättat en redovisning, daterad 2004-11-15.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden återremitterar ärendet med uppdrag att utreda vem som har uppdraget att utreda
ägande- och skötselfrågan.


§ 22      Dnr 1053/04

Redovisning uppdrag:
Förslag till uppläggning av projektet "Göteborg läser en bok".

Ärendet bordlades på kulturnämndens sammanträde 2004-12-15, § 310.

Förvaltningen har i rubricerat ärende upprättat en redovisning, daterad 2004-11-16.

Bernt Berntsson yrkade bifall till förvaltningens förslag.
                                                   7
                          PROTOKOLL
                          2005-01-25


Kulturnämndens beslut.

1. Kulturnämnden godkänner att projektet Göteborg läser en bok 2005 följer den av de föreslagna
inriktningarna som visar sig vara mest genomförbar.

2. Kulturnämnden godkänner upprättad finansiering av projektet Göteborg läser en bok 2005.

3. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera projektet efter genomförandet 2005.

4. Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort.


§ 23            Dnr 1483/04

Redovisning uppdrag:
Avtal rörande partnerskap.

Förvaltningen har i rubricerat ärende upprättat en redovisning, daterad 2004-12-13.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort.


§ 24            Dnr 1772/04

Redovisning uppdrag:
Förutsättningar för att ändra grunderna för projektbidrag.

Förvaltningen gav muntlig information och presenterade ett arbetsmaterial, daterat 2005-01-05,
angående förutsättningar för att ändra grunderna för projektbidrag.


Kulturnämndens beslut.

Informationen antecknas.


§ 25            Dnr 1060/04

Redovisning uppdrag:
Kulf- och Kulis-verksamhetens omfattning 2004.

Förvaltningen har i rubricerat ärende upprättat en redovisning, daterad 2005-01-03.

Kulturnämndens beslut.

Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort.
                                                 8
                          PROTOKOLL
                          2005-01-25


§ 26     Dnr 1773/04

Redovisning uppdrag:
Intäkter för utställningen "Pirater" på Göteborgs sjöfartsmuseum.

Förvaltningen har i rubricerat ärende upprättat en redovisning, daterad 2005-01-04.

Kulturnämndens beslut.

1. Kulturnämnden godkänner upprättad intäktsredovisning för utställningen Pirater på Göteborgs
sjöfartsmuseum.

2. Kulturnämnden förklarar uppdraget fulllgjort.


§ 27             Dnr 0034/05

Uppdragslistan.

Förteckning över ej avslutade uppdrag som lämnats till förvaltningen hade upprättats till dagens
sammanträde. Nämnden gick igenom vilka uppdrag som kan förklaras avslutade i och med dagens
sammanträde.

Kulturnämndens beslut.

Uppdragslistan antecknas.


§ 28

Förvaltningschefen rapporterar.

Förvaltningschefen rapporterade om följande:

  -  Fr o m 2005-02-01 gäller en ny organisation inom gemensam administration, med följande
    förändringar:
              Personalchef – Berno Danielsson
              Ekonomichef – Marinette Thorsell
              Fastighets- och säkerhetsansvarig – person ej klar

    För samtliga tjänster gäller intern rörlighet inom kulturförvaltningen och innebär därför inga
    nyrekryteringar.

  -  Magnus Brännberg, som är miljöansvarig, har i uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges mål
    arbeta fram ett miljöledningssystem för kulturförvaltningen.

  -  Berno Danielsson informerade om arbetsrättsliga tvister beträffande arkeologer.
                                                     9
                         PROTOKOLL
                         2005-01-25


  -  GöteborgsOperan har publicerat ett praktverk om verksamheten i samband med operans
    tioårsjubileum. Boken förevisades.

Kulturnämndens beslut.

Informationen antecknas.


§ 29

Nytt från regionen.

  -  Ulf Ahlstedt informerade om att Keith Wijkander är i slutfasen av utredningen ”Maritim i
    väster”. Utredningen kommer att vara en punkt på Museiveckans program.

Kulturnämndens beslut.

Informationen antecknas.


§ 30

Adjungerad professur knuten till Röhsska museet

Margita Björklund informerade om att presidiet informellt uppdragit åt Gunnar Dahlström i början av
2004 att pröva möjligheten att vid Göteborgs universitet, konstnärliga fakulteten, inrätta en
adjungerad professur knuten till Röhsska museet. Sedan fakulteten givit ett positivt gensvar
beträffande ämnesinriktning hade, efter därom gjord ansökan, Torsten och Ragnar Söderbergs
stiftelser beslutat svara för finansieringen. I den fortsatta processen står fakultetens
sakkunnigprövning i tur.

Kulturnämndens beslut.

Informationen antecknades.


§ 31

Skrivelse från Trafiknämnden: ”Klotter och Röda Sten”

Trafiknämnden har skrivit en skrivelse till kulturnämnden med rubriken ”Klotter och Röda Sten”,
daterad 2004-12-29.

Henrik Nilsson aktualiserade denna skrivelse och undrade hur den kommer att hanteras.

Kulturnämndens beslut.

Med anledning av skrivelsen uttalade Kulturnämnden att man – precis som trafiknämnden – självklart
tar avstånd från all vandalisering och skadegörelse i form av klotter.


                                                 10
                           PROTOKOLL
                           2005-01-25


Presidiet får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram förslag till åtgärder för att motverka klotter
och få till stånd en dialog med berörda parter.


§ 32

Förteckning över delegationsbeslut/anmälningsärenden.

Nämnden beslutade att till protokollet låta anteckna till nämnden anmälda delegationsbeslut och
anmälningsärenden, enligt förteckning daterad 2005-01-25. Förteckningen biläggs dagens protokoll
(bilaga 2).

Kulturnämndens beslut.

Delegationsbeslut och anmälningsärenden enligt bifogad lista (bilaga 2) antecknas till protokollet

__________________________________________


Som ovanNils Tengdahl


Justeras


Ewelina Tokarczyk               Margita Björklund


Protokollsjusteringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla den
Bilagor till protokollet


        Bilaga 1   § 19 Yrkande (s) (v) (mp) ”Motion av Lennart Widing (m) och Lisbeth
               Boëthius (m) angående Götaplatsens framtid och
               utvecklingsmöjligheter.”, daterad 2005-01-25

        Bilaga 2   § 32 Förteckning över delegations-/anmälningsärenden vid
               kulturnämndens sammanträde 2005-01-25
                                                    11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25
posted:11/27/2011
language:Swedish
pages:11