Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

baohanh by g0VL09G

VIEWS: 121 PAGES: 78

									MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                        ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


         MAIGIA COMPUTER Đề Xuất Khách Hàng Nên Dùng Hệ Điều Hành Windows Có Bản Quyền
              BẢNG BÁO GIÁ (T08 - 2011)
                  Giá Laptop đã bao gồm 10% VAT
                   IBM - LENOVO (Giaù ñaõ bao goàm 10%VAT)
                                                               Weight
                                  Ram &
Code       Model           Processor           Optical    Vga     Display   WL    Warranty
                                  Hdd
                                                               Software

       Lenovo Ideapad                    1GB                 10.1"         1.24kg/1Y
256.0                 ATOM N455 ( 1.66GHz)         WC - BT  Intel GMA 3150        10/100
      S10 - 3C (59056520)                   250G                WLED          6CELL

       Lenovo Ideapad                    2GB   DVRW /                 10/100   2.4kg /1Y
396.0                Intel Pentium B940 ( 2.0Ghz)            Intel HD   14" WLED
     G470 - 3611 ( 5903611)                  500G  WC / BT                HDMI    6CELL


       Lenovo Ideapad      Intel Core I3 - 380UM    2GB                 12.5   10/100/1G  1.6Kg/1Y
773.0                                    HDMI    Intel HD
      U260 ( 59065310)         1.33GHz       320G                Touchpad  WL - BT   Win 7

       Lenovo ideapad       Intel core i3 - 2310    2G   DVD-RW/  ATI HD 6370   14"Wled   LAN    2.4kg/1Y
589.5
     G470 -9171 (59069171)      2.1GHz - 3M       640   WC      1GB     Esata    WL     DOS

       Lenovo ideapad       Intel core i5 - 2410    2G   DVD-RW/          14"Wled  LAN/1G   2.4kg/1Y
623.0                                          Intel HD
     G470 -9173 (59069173)      2.1GHz - 3M       640   WC            Esata    WL     DOS


                     DELL (Giaù ñaõ bao goàm 10%VAT)
                    AMD Dual Core E-350     2GB       AMD Radeon HD   11.6"    LAN    1Y
499    Inspiron M102z - 1122                      WC + BT
                    (1.6GHz/1MB Cache)     320GB         6310     HD WLED    WL    WIN 7

                                  2GB
      INSPIRON N4010                         DVD-RW/  INTEL HD upto   14.0"    LAN    2.3kg
575                Intel® Core™ i3-390M 2.53GHz  DDR3
      (U560208 )lapde130                        WC+BT    763 MB    HD LED    WL     1year
                                  500GB

                                  2GB                            2.2kg/
    INSPIRON N4110 - T560221   Intel® Core™ i3-2310M        DVD-RW/  ATI HD 6470   14.0"    LAN
628                                DDR3                            6Cell
        lapde150           2*2.10GHz           WC+BT     1GB     W LED    WL
                                  500GB                           1year

      INSPIRON N4050      Intel® Core™ i3-2310M     2GB  DVD-RW/  ATI HD6470M   14.0"    LAN   2.2Kg/1Y
609
        (U560504)           2*2.10GHz       320GB  WC+BT     1GB     W LED    WL    6CELL


     INSPIRON 14R - N4010     Intel® Core™ i5-480M     2G   DVD-RW/           14.0"    LAN    2.2kg/1Y
618                                          INTEL HD
      (T561127) - lapde133       2* 2.66GHz      320G   WC            W LED    WL     6cell

                                  4GB                            2.2kg/
    INSPIRON N4110 - T560228                      DVD-RW/  INTEL HD upto   14.0"    LAN
705                Intel® Core™ i5-2410M 2.3GHz  DDR3                            6Cell
        lapde151                           WC+BT    763 MB     W LED    WL
                                  500GB                           1year
    INSPIRON N5110 - T560235                  4GB  DVD-RW/
                                           ATI HD6470M   15.6"    LAN
744       (Ñoû, ñen)    Intel® Core™ i5-2410M 2.3GHz   DDR3   WC+BT                       sorry
                                             512MB    HD LED    WL
       lapde156/157                     500GB  USB 3.0

      INSPIRON N4030                     2GB  DVD-RW/  INTEL HD upto   14.0"    LAN    2.3kg
565                Intel® Core™ i3-380M 2.53GHz
        lapde117                      500GB  WC+BT    763 MB    HD LED    WL     1year


      INSPIRON N4030U                     2GB  DVD-RW/  INTEL HD upto   14.0"    LAN    2.3kg
575                Intel® Core™ i3-380M 2.53GHz
        lapde146                      500GB  WC+BT    763 MB    HD LED    WL     1year
                                                      Trang
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.1
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                         ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


     Dell ALENWARE M11     Intel® Core™ I5-U520     8G                  11"6    LAN  1.07kg/
1,074                                   WC     GF 335M-1G
        Lapde128          1.07 - 3M      320Gb                 HD LED   WL   1 Year

                                 2GB
       Vostro 1015     Intel® Core™2 Duo T6670       DVD-RW/     INTEL HD    15.6 HD   LAN  2.45kg/ 1Y
425                               DDR3
      VP1HN3 - lapde152        2*2.20GHz           WC       Graphics    WLED    WL    DOS
                                320GB
                                 2GB
      INSPIRON N4030      Intel® Pentium P6300                INTEL HD     14"    LAN  2.2kg/ 1Y
425                               DDR3   WC+BT
     JM1W76 (de134 - 202)       2*2.26GHz,                  Graphics    WLed    WL   DOS
                                500GB

      INSPIRON N4030                    2G   DVD-RW/     INTEL HD    14" HD   LAN  2.2kg/ 1Y
458               Intel® Core™ i3-380M 2.53GHz
     JM1W73 (Lapde107)                   320G   WC+BT      Graphics    WLED    WL   DOS

      Inspiron N4010                   2GB   DVD-RW/     INTEL HD    14" HD   LAN  2.25kg/1Y
527               Intel® Core™ i3-380M 2.53GHz
      GCTD57 - lapde121                  320G   WC       Graphics    WLED    WL    DOS

     VOSTRO-V130 (R89N81)   Intel® Core Processor ULV™   2G           INTEL HD    13.3    LAN  1.53kg
628                                   WC+BT
       (lapde116)       C i3-380UM 2*1.33 GHz   320G           Graphics   WLED - AG  WL    1Y

     VOSTRO-V130 (R89N8)   Intel® Core Processor ULV™   2G           INTEL HD    13.3    LAN   1.53kg
657                                   WC+BT
       Baïc- Ñoû       C i3-380UM 2*1.33 GHz   320G           Graphics   WLED - AG  WL  1 Y/ Win7

                                 4GB
      INSPIRON N4030                        DVRW      INTEL HD    14.0 HD   LAN  2.2kg/1Y
526               Intel® Core™ i3-380M 2.53GHz  DDR3
      JM1W77 - BLACK                        WC+BT      Graphics    WLED    WL   Optical
                                500GB
                                 2GB           Intel
      INSPIRON N4050     Intel® Core™ i3-2310M        DVRW             14.0 HD   LAN  2.2kg/1Y
565                               DDR3          HD Graphics
       KXJXJ1 - BLACK        2*2.10GHz           WC+BT             WLED    WL   Optical
                                320GB           3000
      INSPIRON N4050                    4GB           Intel
                  Intel® Core™ i3-2310M        DVRW             14.0 HD   LAN  2.2kg/1Y
609    (U560507 - KXJXJ2)                  DDR3          HD Graphics
                      2*2.10GHz           WC+BT             WLED    WL   Optical
        lapde166                    500GB           3000
                                 2G
      INSPIRON N4110      Intel® Core™ i3-2310M        DVD-RW/     INTEL HD    14" HD   LAN   2.2kg
589                               DDR3
      5982J1 (lapde143)        2*2.10GHz           WC+BT      Graphics    WLED    WL    1Y
                                500G
                                 4GB         AMD Radeon HD
       Inspiron N5110     Intel® Core™ i3-2310M        DVD-RW/            15.6 HD   LAN  2.7kg/1Y
647                               DDR3          6470M 512MB
      2X3RT1 (lapde154)        2*2.10GHz           WC+BT             WLED    WL   Option
                                500GB           DDR3
                                 3GB           512MB     15.6 HD
       Inspiron N5110     Intel Core™ i3-2310M        DVD-RW/                  LAN  2.65kg/1Y
637                               DDR3          AMD Radeon    WLED
        2X3RT4           2*2.10GHz           WC+BT                   WL   Option
                                320GB          HD 6470M    TrueLife
                                 4GB           1GB     15.6 HD
       Inspiron N5110     Intel Core™ i3-2310M        DVD-RW/                  LAN  2.65kg/1Y
681                               DDR3           NVIDIA     WLED
        2X3RT5           2*2.10GHz           WC+BT                   WL   Option
                                500GB          GT 525M    TrueLife

        Vostro 3350                    2GB  DVD-RW/
                   Intel Core™ i3-2310M               Ati HD 6490   13.3" HD  LAN  2.09kg/1Y
734     (5HF9F1 - ñoàng)                  DDR3   WC+BT
                      2*2.10GHz                   512MB     LED    WL   Option
        lapde164                    320GB  FingerPrint

                                 2GB  DVD-RW/
                   Intel Core™ i3-2310M                INTEL HD          LAN  2.23kg/1Y
637    Vostro 3450 - 215R1A                 DDR3   WC+BT            14" HD LED
                      2*2.10GHz                   Graphics         WL   Option
                                320GB  FingerPrint

                                 2G   DVD-RW/
     Vostro 3450 - 215R13   Intel® Core™ i3-2310M                INTEL HD    14" HD   LAN  2.28kg
666                               DDR3   WC+BT
        lapde147          2*2.10GHz                   Graphics    WLED    WL    1Y
                                500G  FingerPrint

                                 4G   DVD-RW/
                  Intel® Core™ i3-2310M                INTEL HD    14" HD   LAN   2.2kg
690    Vostro 3450 - 215R14                 DDR3   WC+BT
                      2*2.10GHz                   Graphics    WLED    WL    1Y
                                500G  FingerPrint

                                 2G   DVD-RW/
     Vostro 3450 - 215R11   Intel® Core™ i3-2310M                INTEL HD    14" HD   LAN   2.2kg
715                               DDR3   WC+BT
        lapde145          2*2.10GHz                   Graphics    WLED    WL  1 Y/ Win7
                                500G  FingerPrint

                                 4G
       Vostro 1450                        DVD-RW/     INTEL HD    14" HD   LAN  2.19kg
724               Intel® Core™ i5-2410M 2.3GHz  DDR3
       294DG1 - GRAY                        WC+BT      Graphics    WLED    WL    1Y
                                500G

                                 2G   DVD-RW/
     Vostro 3450- 215R16                              INTEL HD     14"    LAN
690               Intel® Core™ i5-2410M 2.3GHz  DDR3   WC+BT                      2.2kg/1Y
    Baøn phím coù ñeøn LED                              Graphics    Wled   WL
                                500G  FingerPrint
                                                      Trang
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.2
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                          ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

                                  4GB  DVD-RW/
     Vostro 3450 - 215R17                              INTEL HD      14"     LAN
744                Intel® Core™ i5-2410M 2.3GHz  DDR3   WC+BT                          2.2kg/1Y
     Baøn phím coù ñeøn LED                              Graphics     Wled     WL
                                 500GB  FingerPrint

                                  2GB  DVD-RW/
        Vostro 3550                                INTEL HD      15.6"    LAN   2.51kg/6ce
705                Intel® Core™ i5-2410M 2.3GHz  DDR3   WC+BT
      (867MF1 - 2310M)                                Graphics     HD LED    WL    ll / option
                                 320GB  FingerPrint

                                  4GB
      INSPIRON N4110                        DVD-RW/     ATI6630      14"     LAN    2.2kg/1Y
773                Intel® Core™ i5-2410M 2.3GHz  DDR3
      5982J2 (lapde140)                       WC+BT      1GB       WLed     WL     Option
                                 500GB

     INSPIRON 14R (N4110)                   2GB         AMD Radeon HD
                    Intel Core i5-2410M        DVD-RW/              14"     LAN    2.2kg/1Y
734     T560227 - 5982J3                   DDR3           6630M
                      2 x 2.30GHz          WC+BT               WLed     WL     Option
        lapde149                     500GB           1GB

                                  4GB         AMD Radeon HD
     INSPIRON 14R (N4110)      Intel Core i5-2410M        DVD-RW/              14"     LAN    2.2kg/1Y
845                                DDR3           6630M
        5982J4           2 x 2.30GHz          WC+BT               WLed     WL     Option
                                 640GB           1GB

                                  4GB   Blueray
      INSPIRON N5110                                          15.6"    LAN   2.6kg W7
830                Intel® Core™ i5-2410M 2.3GHz  DDR3   Combo    ATI6470/ 512MB
        2X3RT2                                            WLed     WL    Home Pre
                                 500GB  WC+BT

                                  4GB
      INSPIRON N5110      Intel® Core™ i7-2630QM       DVD-RW/     GF525M      15.6"    LAN    2.6kg/1Y
990                                DDR3
        2X3RT3             2.0GHz           WC+BT      1GB       WLed     WL     Option
                                 500GB

                                  6GB
      INSPIRON N5110      Intel® Core™ i7-2630QM       DVD-RW/     GF525M     15.6" HD    LAN    2.6kg/1Y
1,111                               DDR3
        2X3RT6             2.0GHz           WC+BT      1GB       WLed     WL     Option
                                 640GB

       XPS - L502X                     4G
                   Intel® Core™ i7-2630QM       DVD-RW/              15.6"    LAN   2.7kg W7
1,483    (71H6C1 - ALU)                    DDR3         GF 540M/ 2GB
                        2.0GHz           WC+BT               WLed     WL    Home Pre
        lapde135                     500G
                                      Blueray
       XPS - L502X       Intel® Core™ i7-2630QM   2x4GB                   15.6"    LAN   2.7kg W7
1,749                                   Combo    GF 540M/ 2GB
       71H6C2 - ALU           2.0GHz       750GB                   WLed     WL    Home Pre
                                      WC+BT
       Inspiron N4050
                    Intel Pentium B940     2G  DVD-RW/    Intel GPU HD up   14.0"     LAN    2.2kg/1Y
386    H5B940L14HDM2H320
                        2.3GHz       320Gb   WC       to 797MB    HD LED     WL     6Cell
        lapde163

        STUDIO 15       Intel® Core™ i3 - 370M    2G  DVD-RW/    ATI - HD545V    15.6"     LAN    2.5kg
570
    HSI3370L15.6HD54vM2BCa        2.4GHz       320Gb   WC        512M     HD LED     WL     1 Year

       Inspiron N4030
                   Intel® Core™ i3 - 380M    4G  DVD-RW/    ATI -HD5430     14"     LAN    2.5kg
521   H4030I3380L14A54M4GB
                       2.53GHz       320Gb  WC+BT      512M      HD LED     WL     1 Year
        LAPDE132
        Inspiron 14R
                   Intel® Core™ i3 - 380M    2G  DVD-RW/    ATI -HD5650     14"     LAN    2.5kg
580   HI3380L14HD56M2GBCa
                       2.53GHz       320Gb   WC        1GB      HD LED     WL     1 Year
       (Ñen) lapde108
                                                                   2.3kg
      Inspiron -14 (N4110)    Intel® Core™ i3-2310M    2GB  DVD-RW/    ATI HD 6470     14''     LAN
642                                                                 1 Year
    HI32310L14A6470M2H500         2* 2.1       500GB  WC + BT     1024MB     HD LED     WL
                                                                   6Cell
                                                                   2.3kg
      Inspiron -14 (N4110)    Intel® Core™ i3-2310M    4GB  DVD-RW/    ATI HD 6470     14''     LAN
657                                                                 1 Year
    HI32310L14A6470M4H320         2* 2.1       320GB  WC + BT     1024MB     HD LED     WL
                                                                   6Cell
      Inspiron -14 (N4110)
                    Intel Core™ i3-2310M    4G  DVD-RW/    ATI HD 6470   14'' HD LED   LAN    2.3kg/
676   HI32310L14A6470M4H500
                  2* 2.1 / 4 Threads 3MB Cache  500Gb   WC       1024MB      TrueLife   WL    1Y/ 6cell
         lapde141

      Inspiron -14 (N4110)    Intel® Core™ i3-2310M    4G  DVD-RW/     TI HD 6630           LAN    2.3kg/
724                                                    14'' HD LED
    HI32310L14A6630M4H500   2* 2.1 / 4 Threads 3MB Cache  500Gb   WC       1024MB             WL    1Y/ 6cell

      Inspiron -14 (N4110)    Intel® Core™ i3-2310M    4G  DVD-RW/    ATI HD 6630           LAN   2.3kg/1Y/
773                                                    14'' HD LED
    HI32310L14A6630M4H500w   2* 2.1 / 4 Threads 3MB Cache  500Gb   WC       1024M             WL     Win7

      Inspiron 14 (N4110)
                   Intel® Core™ i3 - 2310M    4G  DVD-RW/             14'' HD LED   LAN    2.3kg
556   HI32310L14HD3000M4H500                             Intel® GPU HD
                       2x 2.1GHz      500Gb   WC               TrueLife   WL     1 Year
          de139

      Inspiron 15 Queen                                        15.6"     LAN
                   Intel® Core™ i3 - 2310M    3G  DVD-RW/      ATI                   2.7kg
628   HI32310L15.6A6470M3H32                                       HD LED     WL N
                      2x 2.1GHz - 3M     320Gb  WC+BT    HD6470V- 512M                1 Year
         lapde137                                         USB3.0    E - SATA
                                                      Trang
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.3
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                        ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

        Inspiron -14R                                               LAN
                   Intel® Core™ i5-480M     4G   DVD-RW/  Intel® GPU HD                2.5kg
671    HI5480L14M4H500GBCa                                     14'' HD LED   WL N
                      2* 2.66GHz      500Gb   WC+BT   up to 797MB                1 Year
         lapde111                                               E - SATA

      Inspiron 14 (N4110)                                      14"
                   Intel® Core™ i5 - 2410M    2G   DVD-RW/  ATI -HD6630           LAN WLN   2.3kg
705   HI52410L14A6630M2H500                                     HD LED -
                  2 x 2.3GHz upto 2.9 Ghz - 3M  500Gb  WC + BT    1GB             E - SATA  1 Year
         lapde149                                        USB3.0

        Inspiron N4050    Intel® Core™ i3 - 2410M    4G   DVD-RW/  ATI HD6470     14.0"     LAN   2.2kg/1Y
715
     H5I5240L14A6470M4H50      2x 2.3GHz - 3M     500Gb  WC + BT    1GB      HD LED     WL     6Cell

       Inspiron - N4050    Intel® Core™ i5 - 2410M    4G   DVD-RW/  ATI HD6470    14'' HD LED   LAN   2.5kg/1Y
749
     H5I52410L14A6470M4H500  2 x2.3GHz upto2.9 GHz - 3M   500Gb  WC + BT    1GB      TrueLife    WL     6Cell

       Inspiron 15 (N5110)                                     15.6"      LAN
                   Intel® Core™ i5 - 2410M    4G   DVD-RW/  GF525 DDR3-                 2.7kg
720   HI52410L15.6N525M4H500                                     HD LED     WL N
                  2 x2.3GHz upto2.9 GHz - 3M   500Gb   WC+BT    1024MB                  1 Year
          lapde138                                       USB3.0    E - SATA
                                                             LAN
      Inspiron -15 (N5110)   Intel®Core™ i5-2410M     4GB   DVD-RW/   GT-525M     15.6'' HD         2.7kg
725                                                           WL N
     HI52410L15.6N525M4H640       2* 2.30GHz      640 GB  WC+BT   1024MB       LED           1 Year
                                                           E - SATA
                                                             LAN   2.5kg/1Y
       XPS - L511Z       Intel Core™ i5-2410M     4G   DVD-RW/  GF GT525M     15.6'' HD
1,343                                                          WL N    8cell
     HX51240L15N525M4H500        2* 2.30GHz      500Gb   WC+BT   1024MB       LED
                                                           E - SATA   Win7
        Vostro 1450      Intel® Core™ i3-2310M    2G/1333 DVRW/WC/  ATI HD 6470   14''HD LED    LAN   2.3kg/1Y
773
    HVI32310L14A6470M2H320        2* 2.1        320G  BT V3.0   512MB     Alti - Glare   WL     6Cell

        Vostro 1450      Intel® Core™ i3-2310M    4G/1333 DVRW/WC/  ATI HD 6470   14''HD LED    LAN   2.3kg/1Y
705
    HVI32310L14A6470M4H500        2* 2.1        500G  BT V3.0   512MB     Alti - Glare   WL     6Cell

        Vostro - 3350                                               LAN   2.8kg
                   Intel Core™ i5-2410M     4G   DVD-RW/  ATI HD 6470    13.3'' HD
830   HVI52410L13.3A6470M4H500                                            WL N   1 Year
                      2* 2.30GHz      500Gb   WC+BT   DDR5- 512MB     LED
        (Baïc, ñoàng)                                             E - SATA   8cell
                                                             LAN    2.8kg
        Vostro - 3350     Intel Core™ i5-2410M     4G   DVD-RW/  ATI HD 6470    13.3'' HD
869                                                           WL N   1Y/8cell
    HVI52410L13A6470M4H500W       2* 2.30GHz      500Gb   WC+BT   DDR5- 512MB     LED
                                                           E - SATA   Win 7

        Vostro - 3450
                   Intel Core™ i5-2410M     2G   DVD-RW/   Intel® GPU           LAN    2.3kg/1Y
720   HVI52410L14HD3000M2H500(                                    14'' HD LED
                      2* 2.30GHz      500Gb   WC+BT    HD 3000            WL N    6cell
        Baïc, ñoàng)

        Vostro - 3450     Intel Core™ i5-2410M     2G   DVD-RW/   Intel® GPU           LAN    2.3kg/1Y
739                                                  14'' HD LED
    HVI52410L14H3000M2H500W       2* 2.30GHz      500Gb   WC+BT    HD 3000            WL N   6cell/Win7

                                      DVD-RW/   Intel® GPU
        Vostro - 3450     Intel®Core™ i5-2410M     4G                 14'' HD LED   LAN    2.3 Kg/1Y
768                                     WC+BT    HD 3000
    HVI52410L14H3000M4H500W       2* 2.30GHz      500Gb                 Anti- Glare  WL N   6cell/Win7
                                      Finger   S/p HDMI
        Vostro - 3550                        DVD-RW/                        2.5 Kg/1Y
                   Intel® Core™ i3 - 2310M    2G        ATI HD 6630    15.6'' HD   LAN
816   HVI32310L15.6A6630M2H500                      WC+BT                         6 cell
                     2x 2.1GHz - 3M     500Gb         1024MB      LED     WL N
          W                                                       Win 7

       Vostro - 3550                                                   2.3 Kg/1Y
                   Intel® Core™ i5 - 2410M    2G   DVD-RW/   Intel® GPU    15.6'' HD   LAN
720   HVI52410L15.6HD3000M2H32                                                  6 cell
                  2 x2.3GHz upto2.9 GHz - 3M   320Gb   WC+BT    HD 3000     LED     WL N
          0W                                                       Win 7

        Vostro - 3550                                                   2.6 Kg/1Y
                   Intel®Core™ i7-2620M      4G   DVD-RW/  ATI HD 6630    15.6'' HD   LAN
1,169  HVI72620L15.6A6630M4H500                                                  6 cell
                   2.70GHz Up to 3.40GHz    500Gb   WC+BT    1024MB      LED     WL N
        W (lapde142)                                                    Win 7

 SONY - Baûo Haønh 1 Naêm (Pin & Adaptor Bảo Haønh 6 thaùng) (Giaù ñaõ bao goàm
                  10%VAT)
                   AMD Dual-Core E-350     2 GB  DVD-RW/  AMD Radeon HD    15.5"     LAN 1G  2.7kg/
628     VPC - EL15EG/B
                     (1.6 GHz)        320GB   WC+BT    6310      WXGA      WL  1Y/Win 7H

       VPC - YB15AG                                                    1.46kg/
                   AMD Dual -Core E-350      2G                  11.6"     LAN 1G  1Y/Win 7
579     Xanh - Trắng - Hồng                      WC+BT   Intel® Graphics
                      1.6Ghz         320G                 (WXGA)     WL    Starter
      lapsnv018/004/019
                                                                  32bit
                                                                 1.46kg/
       VPC - YA15FG/B      Intel® Core™i3-380M      2G                  11.6"      LAN   1Y/Win 7
772                                    WC+BT   Intel® Graphics
        lapsnv002          1.33 GHz        320G                 (WXGA)     1G WL    Home
                                                                  64bit
      VPC - EA45FG/B/W                                                   2.7kg/1 Y
                   Intel® Core™i3-380M      4G   DVD-RW/  ATI HD 5470     14"     LAN 1G
1,014     lapsnv005/010                                                   Win 7Pre
                      2*2.53 GHz       320G   WC+BT    512MB      LED      WL
       Taëng 800.000                                                    64bit                                                      Trang
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.4
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                         ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

                                                                2.7kg/
      VPC - EB45FG/B       Intel® Core™i3-380M     4G   DVD-RW/   ATI HD 5145     15.5"   LAN 1G 1Y/Win 7
966
       lapsnv021            2*2.53 GHz      320G   WC+BT     512MB      (WXGA)    WL   Home
                                                                 64bit
                                                                2.3kg/
                    Intel® Core™ i3-2310M    4 GB  DVD-RW/    Intel® HD      14"    LAN 1G 1Y/Win 7
869    VPC - EG16EG/B,W
                       2* 2.10 GHz      320GB  WC+BT   Graphics 3000    WXGA    WL   Home
                                                                 64bit
                                                                2.3kg/
                    Intel® Core™ i5-2410M    4GB  DVD-RW/  512MB GF410M      14"    LAN 1G 1Y/Win 7
1,062  VPC - EG18FG/B,L,P,W
                       2*2.30 GHz      500GB  WC+BT     GPU        WXGA    WL   Home
                                                                 64bit
                                                                2.7kg/
                    Intel® Core™ i5-2410M    4GB  DVD-RW/  512MB GF 410M     15.5"   LAN 1G 1Y/Win 7
1,014   VPC - EH18FG/B,W
                       2*2.30 GHz      500GB  WC+BT     GPU        WXGA    WL   Home
                                                                 64bit
                                                                2.7kg/
                    Intel® Core™ i3-2310M    2 GB  DVD-RW/  Intel HD Graphics   15.5"   LAN 1G 1Y/Win 7
820     VPCEH15EG/B,W
                        2.10 GHz      320GB  WC+BT      3000      WXGA    WL   Home
                                                                 64bit
                                      DVD-RW/                       1.68kg/
                    Intel® Core™ i7-2620M    6GB        1 GB Radeon HD          LAN 1G 1Y/Win 7
1,786    VPC - SA25GG/BI                        WC+BT +          13.3" WXGA
                       4* 2.70 GHz      640G          6630M             WL   Home
                                      FINGER
                                                                 64bit
                                      DVD-RW/                      1.72kg /
     VPC - SB25FG/B/S/W      Intel® Core™ i3-2310M    2G          HD6470      13,3"   LAN 1G
1,062                                   WC+BT +                      1Y/Win 7
       lapsnv025/026          2*2.10GHz      500G          512MB       WXGA    WL
                                      FINGER                        6 cell
                                            512MB AMD               1.72kg /
                    Intel® Core™ i5-2410M    4 GB  DVD-RW/   Radeon HD      13,3"   LAN 1G
1,207    VPC - SB26FG/B                                                  1Y/Win 7
                        2.30 GHz      500GB  WC+BT     6470M       WXGA    WL
                                                                6 cell
                                      DVD-RW/   512MB AMD               1.72kg /
                    Intel® Core™ i7-2620M    4GB                   13.3"   LAN 1G
1,448    VPC - SB28GG/B                         WC+BT    Radeon HD               1Y/Win 7
                       2.70 GHz       640GB                  WXGA    WL
                                      FINGER     6470M                6 cell
       VPC - CA15FG                              AMD Radeon HD              2.45kg/
                                  4G   DVD-RW/         14" HD LED     LAN 1G
1,158     W/P/G/D/B      Intel® Core™i5-2410M 2.30GHz             6630M -               1Y/Win 7
                                  500G   WC+BT           (WXGA)      WL
    lapsnv013/008/014/015/007                             1G                 Premium
                                            AMD Radeon               2.45kg/
      VPC - CA16FG/B       Intel® Core™i7-2620M    4G   DVD-RW/   HD 6630M -    14" HD Led  LAN 1G
1,352                                                             1Y/Win 7
        lapsn012            4*2.70GHz      500G   WC+BT     1GB       WXGA    WL
                                                               Premium
                                      DVD-RW/                        3.2kg/1Y
       VPC - F217HG/BI      Intel® Core™i7- 2820QM    8G                  16" HD Led  LAN 1G
2,849                                   WC+BT +  GF GT540M 1G                Win 7
     ( 3D Glasses) lapsnv024       4*2.30GHz      640G                  +3D/WXGA   WL
                                      Blueray                       Utimate
                                  8G   DVD-RW/             13.1"        1.165kg/
                    Intel® Core™i7- 2620QM                             LAN 1G
3,091    VPC - Z217GG/N                     256G  WC+BT +  AMD HD6650M     FULL HD         1Y
                        4*2.7GHz                                 WL
                                  SSD   Blueray            USB 3.0       Win 7 Pro

                                  4G   DVD-RW/   ATI HD 4250     15.5"    LAN   2.2kg/1Y/
598     VGN - EE23FX/T        AMD P320 ( 2.1)
                                  320G   WC+BT     512MB       WXGA    WL    WIN7

      VGN - EE32FX/BJ                     4GB  DVD-RW/             15.5"    LAN   2.2kg/1Y/
594                  AMD Athon II P340 2.2Ghz            HD 4250- 512MB
        lapsn177                      320GB   WC               WXGA    WL    WIN7


       VPC - EH1AFX                     4G   DVD-RW/             15.5"    LAN    1Y/
682                  Intel Core B940 2.0GHz             Intel HD shared
       lapsn181 - USA                    500G   WC               LED     WL     WIN7


       VGN CW21FX         Intel® Core™ i3-330M    4G   DVD-RW/    GF GT310      14.1"    LAN   2.16kg /
1,207
        lapsn054            2.13 GHz      500G   WC+BT     256MB       WXGA    WL   1Y/ Win7

                                                                 2.16kg/
      VGN CW22FX (Red)       Intel® Core™ i3-330M    4G   DVD-RW/   GF GT 310      14.1"    LAN
1,062                                                              1Y/Win 7
        lapsn123            2*2.13 GHz      500G   WC+BT    512 MB       WXGA    WL
                                                                pre 64bit

                    Intel® Core™i3-380M     4G   DVD-RW/             13.3"    LAN   2.6kg/1Y
850    VGN - S132FX / B/S                             Intel® Graphics
                       2*2.53 GHz      320G   WC               WXGA    WL    Win 7


                    Intel® Core™i3-380U     4G                   13.3"    LAN   1.8kg/1Y
739      VPC - Y21FX                         WC + BT   Intel® Graphics
                       1.2 GHz - 3M     320G                   WXGA    WL   Win7/ 6cell

                                      DVRW/
       VPC - EA24FM        Intel® Core™i3-350M     4G                   14.1"    LAN   2.2kg/1Y
802                                    WC+BT    Intel® Graphics
        lapsn142            2*2.26 GHz      500G                   WXGA    WL     win 7
                                      +Bluray

       VPC - EA3UFX        Intel® Core™i3-370M     4G   DVRW/              14.1"    LAN   2.2kg/1Y
739                                          Intel® Graphics
        lapsn182            2*2.53 GHz      500G  WC+BT              WXGA    WL     win 7                                                      Trang
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.5
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                         ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


                    Intel® Core™i3-370M     4G   DVD-RW/             14.1"    LAN   2.2kg/1 Y
770      VPC - EA36                               Intel® Graphics
                       2*2.53 GHz      500G   WC+BT              WXGA    WL    Win 7H

                                                                2.2kg/1 Y
       VPC - EA33FX       Intel® Core™i3-370M     4G   DVD-RW/             14.1"    LAN
806                                          Intel® Graphics              Win 7H
         L/V            2*2.53 GHz      500G  WC+Bluray            WXGA    WL
                                                                 64bit
                                  2G                             2.7kg/1Y
                    Intel® Core™i3-380M        DVD-RW/    ATI HD5470     14.1"    LAN
918     VPC - EA45FG                     DDR3                             Win 7pre
                      2* 2.53 GHz           WC      512MB      WXGA    WL
                                 320G                              64bit
                                  4G
                    Intel® Core™i3-380M        DVD-RW/             14.1"    LAN    1Y
758     VPC - EA490X                     DDR3        Intel® Graphics
                      2* 2.53 GHz           WC               WXGA    WL   Win 7pre
                                 320G
        EB2TFX/B        Intel® Core™i3-350M     4G   DVD-RW/             15.5"    LAN    1Y
744                                          Intel® Graphics
     Wi + L (USA) (lapsn175)       2*2.26 GHz      320G   WC              (WXGA)    WL    Win 7

                                  3G
       VPC - EB2BFX        ntel® Core™i3-350M        DVD-RW              15"    LAN   2.2kg/1Y
797                                DDR3        Intel® Graphics
        lapsn174            2.27 GHz          WC + BT             WXGA"    WL    Win 7
                                 320G
                                                                2.7kg/1 Y
                    Intel® Core™i3-350M     4G   DVD-RW/             15.5"    LAN
785    VPC - EB23FM/ FX/Bi                             Intel® Graphics             Win 7pre
                       2.26 GHz       320G   WC+BT             (WXGA)    WL
                                                                 64bit
                                                                2.7kg/1 Y
      SONY - EB42FX       Intel® Core™i3-380M     4G   DVD-RW/             15.5"   LAN 1G   Win
715                                          : Intel® Graphics
       Maøu đen            2.53 GHz       500G   WC+BT             (WXGA)    WL    7Home
                                                                 64bit
                                  4G                             2.6kg/1Y
      VPC - EB33FM/BJ       Intel® Core™i3-370M        DVD-RW/             15.5"    LAN
676                                DDR3        Intel® Graphics             Win 7pre
       lapsn141            2.4 GHz            WC              (WXGA)    WL
                                 320G                              64bit
                                  4G   DVD-RW
      VPC - EB3BFX/L       Intel® Core™i5 - 460M              AtI HD5470-     15"    LAN    1Y
894                                DDR3  Blueray +
        lapsn171            2.66 GHz                   512MB      WXGA"    WL    Win 7
                                 500G  WC + BT
                                                                2.6kg/1Y
                    Intel® Core™ i5-480M    4G   DVD-RW/             15.5"    LAN
879     VPC - EB4KFX                               Intel® Graphics             Win 7pre
                       2.66 GHz      500G   WC               WXGA    WL
                                                                 64bit
                                  4G
                    Intel® Core™i3-380M        DVD-RW/             14.1"    LAN   2.6kg/1Y
715   VPC - EB42FX/BJ + WI                   DDR3        Intel® Graphics
                       2.53 GHz           WC               WXGA    WL    Win 7
                                 500G
                                                                2.6kg/1Y
     VPC - EB46FX / W / BI    Intel® Core™ i5-480M    4G   DVD-RW/             15.5"    LAN
826                                          Intel® Graphics             Win 7pre
        lapsn161           2.66 GHz      640G   WC               WXGA    WL
                                                                 64bit
                                  4G                             2.3kg/1Y
       VPC - EG11FX       Intel® Core™ i3-2310M        DVD-RW/                   LAN
1,207                               DDR3        Intel® Graphics   14.0” LED       Win 7/
        lapsn180            2.10 GHz           WC                     WL
                                 500G                              6cell

                   Intel® Core™ i3-2310M    4GB  DVD-RW/             15.5"    LAN   2.2kg/1Y
840     VPC - EH12FX/Wi                              Intel® Graphics
                       2.10 GHz      500GB   WC               WXGA    WL    Win 7


       VPC - EH14FM       Intel® Core™ i3-2310M    4GB  DVD-RW/             15.5"    LAN   2.2kg/1Y
1,207                                         Intel® Graphics
        lapsn179            2.10 GHz      640GB   WC               WXGA    WL    Win 7


                                  4GB  DVD-RW/             15.5"    LAN   2.2kg/1Y
942    VPC - EH15FX/B+Wi    Intel® Core™i5-2410M 2.30GHz            Intel® Graphics
                                 500GB   WC               WXGA    WL    Win 7

                                                                2.5kg/1Y
                    Intel® Core™I7-740QM    4G   DVD-RW    GF G330M      14.1"    LAN
1,287   VGN - CF134FX(B)                                                   Win 7
                      4*1.73Ghz (6MB)    640G   WC      1GB       WXGA    1G WL
                                                                Home
                                                                2.6kg/1Y
      VGN - F12AFM/B       Intel® Core™i3-350M     4G   DVD-RW/    GF G310M      16.4"    LAN
821                                                              Win 7pre
        lapsn132           2.26 GHz       500G   WC      512MB      (WXGA)    WL
                                                                 64bit
                                                                2.7kg/1 Y
      VGN - F121GX(B)      Intel® Core™I7-740QM    4G   DVD-RW    GF G310M      16.4"    LAN
1,004                                                              Win 7
        lapsn137          4*1.73Ghz (6MB)    500G   WC      512MB       WXGA    1G WL
                                                                 Home
                                     DVD-RW                        2.9kg/1Y
      VGN - F136 FM(B)      Intel® Core™I7-740QM    6G          GF G330M      16.4""   LAN
1,123                                   Blueray                       Win 7
       lapsn131           4*1.73Ghz (6MB)    640G          1GB       WXGA    WL
                                       WC                         PRE
                                                                2.6kg/1 Y
                    Intel® Core™I7-820QM    4G   DVD-RW    GF G330M      16.4"    LAN
1,058    VPC - F11GGX/B                                                    Win 7
                      1.73Ghz (6MB)     500G   WC/BT     1GB       WXGA    1G WL
                                                                 Home
                                                      Trang
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.6
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                       ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


                  HP COMPAD (Giaù ñaõ bao goàm 10%VAT)
    COMPAQ CQ42 - 455TU      Intel Pentium P6300   2G   DVD-RW     INTEL      14"    LAN  2.2kg/ 1Y
377
     LD86PA - l aphp172     2.27 GHz 3M Cache    320G   WC     4500MHD     HD LED    WL    DOS

    COMPAQ CQ43 - 101TU      Intel Pentium P6300   2G   DVD-RW     INTEL      14"    LAN  2.2kg/ 1Y
382
       laphp197         2.27 GHz 3M Cache    320G   WC     4500MHD     HD LED    WL    DOS

      HP G42 - 452TU      Intel® Core™i3-370M    2G   DVD-RW/    INTEL      14."    LAN
483                                                          2.2kg/ 1 Y
       laphp171           2.53 GHz     320G   WC     4500MHD     WXGA    WL

      HP G42 - 453TU      Intel® Core™i3-380M    2G   DVD-RW/            14.1" Led  LAN    1Y
492                                        Intel® Graphics
       laphp173           2.53 GHz     320G   WC+BT             HDVB    WL    DOS

      HP G42 - 366TX      Intel® Core™i3-380M    2G   DVD-RW      ATI      14.0"   LAN 1G 2.2kg/1 Y
483
        Laphp169           2.53 GHz     500G  WC+BT      512MB      Wled    WL n  DOS

    COMPAQ 435 - LV474PA     AMD Dual Core E-350    2GB  DVD-RW   HD 6310 upto   14.0HDBV  LAN   2.2kg/1 Y
382
       laphp198          (2 x 1.6GHz)     500GB   WC     949MB       LED   WL n   DOS

                                2GB                           1.6kg/1 Y
    HP Pavilion DM1-3016AU    AMD Dual-Core E350              AMD Radeon    11.6 HD   LAN
507                              DDR3  WC + BT                       Win 7
        LQ862PA          2*1.60GHz                 HD6310M     WLED    WL n
                               320GB                            6cell
                  PHENOM II QUAD N930    2G   DVD-RW      ATI           LAN 1G 2.2kg/1 Y
456   CQ42 - 223AX/ 224AX                                    14" WLed
                     (4*2.0)       320G   WC      512MB           WL n  DOS
                                2GB
      CQ42 - 459TU       Intel® Pentium P6300       DVD-RW    Intel® HD    14.0 HD   LAN 1G 2.2kg/1 Y
420                              DDR3
     LG245PA (laphp192)        2*2.26GHz          WC      Graphics    WLED    WL n  DOS
                               500GB
                                2GB         Intel® GMA
     HP EliteBook 2530P    Intel® Core™2 Duo SU9400                      12.1    LAN  1.2kg/1Y
526                              DDR2 FingerPrint   X4500HD
     NK738AV1 (laphp180)        2*1.40GHz                         WXGA    WL    DOS
                               250GB         Graphics
                                2GB         Intel® GMA
     HP EliteBook 2530P    Intel® Core™2 Duo SL9400     WC + BT             12.1    LAN  1.2kg/1Y
541                              DDR2         X4500HD
     (KR059AV) (laphp187)       2*1.86GHz        FingerPrint           WXGA    WL    DOS
                               250GB         Graphics

    COMPAQ CQ42 - 263TU     Intel® Core™i5-450M    2G   DVD-RW            14.1" Led  LAN  2.2kg/ 1Y
521                                        Intel® Graphics
       Laphp151            2.4GHz      320G  WC+BT             HDVB    WL    DOS


      HP G42-360TU       Intel® Core™i5-460M    2G   DVD-RW             14.0"   LAN 1G 2.2kg/1 Y
531                                        Intel® Graphics
       Laphp134           2.53 GHz      320G  WC+BT              Wled    WL n  DOS

      HP G42 - 360TX      Intel® Core™i3-380M    2G   DVD-RW    ATI HD 5470    14.0"   LAN 1G 2.2kg/1 Y
541
        Laphp136           2.53 GHz     320G  WC+BT      1GB      Wled    WL n  DOS

                   Intel® Core™i3-390M    2G   DVD-RW     ATI 6370    14.0"   LAN 1G 2.2kg/1 Y
580     HP G42 - 455TX
                      2.66 GHz     500G  WC+BT      1GB      WLed    WL n  DOS

                   Intel® Core™ i3-390M   2GB  DVD-RW/     1GB     15.6 HD   LAN   2.5kg
589     HP G62-452TX
                      2*2.66GHz     500GB  WC+BT     HD 6370     WLED    WL   1 Year
                                2G
      HP G4-1035TU       Intel® Core™i3-390M       DVD-RW             14.0"   LAN 1G 2.2kg/1 Y
546                              DDR3        Intel® Graphics
       (laphp183)          2.66 GHz         WC+BT             WLed    WL n  DOS
                                320G
      HP G4-1036TU       Intel® Core™i3-390M    2G  DVD-RW             14.0"   LAN 1G 2.2kg/1 Y
570                              DDR3        Intel® Graphics
       (laphp182)          2.66 GHz         WC+BT             WLed    WL n  DOS
                                500G
                                2GB
     HP Pavilion G4-1050TU    Intel® Core™ i3-2310M      DVD-RW             14.0"   LAN 1G 2.2kg/1 Y
580                              DDR3        Intel® Graphics
     LV692PA (laphp189)        2*2.10GHz,         WC+BT             WLed    WL n  DOS
                               500GB
                                4GB
                   Intel® Core™ i5-480M       DVD-RW             14.0"   LAN 1G 2.2kg/1 Y
643  HP G4-1038TU  (laphp178)               DDR3        Intel® Graphics
                      2.66GHz          WC+BT             WLed    WL n  DOS
                               500GB
                                2GB          AMD
                   Intel® Core™ i5-480M       DVD-RW             14.0"   LAN 1G 2.2kg/1 Y
729     HP G4-1041TX                   DDR3         HD 6470M
                      2.66GHz          WC+BT             WLed    WL n  DOS
                               640GB          1GB
                                                      Trang
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.7
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                      ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


      HP G42 - 465TX     Intel® Core™ i5-480M   2G   DVD-RW/   ATI-HD6370     14.0"   LAN    2.5kg
630
        laphp179          2.66GHz      500G   WC+BT    DDR3 1G      Wled   WL    1 Year

                               2GB           1GB
      HP G42 - 375TX     Intel® Core™ i5-560M       DVD-RW            14.0 HD  LAN 1G 2.2kg/1 Y
637                             DDR3         ATI Radeon
      DX11 hỗ trợ Game        2*2.66GHz          WC+BT             WLED    WL n  DOS
                              500GB         HD 5470
                               2GB
                  Intel® Core™ i5-480M       DVD-RW/   ATI HD6370    15"6    LAN    2.5kg
637     HP G62 - 453TX                 DDR3
                      2.66GHz           WC+BT    DDR3 1G     WLed    WL    1 Year
                              640GB

                               2GB
     HP Pavilion G4-1003TU   Intel® Core™ i5-2410M       DVD-RW/            14.0"   LAN    2.2kg
637                             DDR3         Intel® Graphics
        LK441PA          2*2.30GHz          WC+BT             Wled   WL    1 Year
                              500GB

                              2*2GB         1GB DDR3
     HP Pavilion G4-1003TX   Intel® Core™ i5-2410M       DVD-RW/           14.0 HD   LAN    2.2kg
710                             DDR3         AMD Radeon
        LK445PA          2*2.30GHz          WC+BT            WLED    WL    1 Year
                              500GB         HD 6470M
                               4GB
    HP Pavilion DV4 - 3003TX  Intel® Core™ i5-2520M       DVD-RW/   1GB GDDR5     14" HD   LAN    2.5kg
1,024                            DDR3
        LN338PA          2*2.50GHz          WC+BT    HD 6750M     WLED    WL   1Y/ WIN 7
                              640GB
                  Intel® Core™ i7-2630QM  4GB         1GB GDDR5
    HP Pavilion DV6 - 6001TX                   DVD-RW/           15.6 HD   LAN    2.5kg
1,072                  4*2.0GHz Turbo   DDR3         AMD Radeon
     LN346PA (laphp190)                      WC+BT            WLED    WL   1Y/ WIN 7
                     Boost2.90GHz    750GB         HD 6770M

       HP G6-1001TX      Intel® Core™i3-2310M  2G/1333 DVD-RW/ ATI HD6470       15.6"   LAN   2.6kg/1Y
703
     ( LK454PA Maøu xaùm)       2*2.1 GHz     320GB  WC+BT (1024MB)         WXGA    WL    DOS

      HP G6 - 1100TU     Intel® Core™i3-2330M  2G/1333  DVRW/            15.6"   LAN   2.6kg/1Y
594                                       Intel HD 3000
    ( LV808PA - Maøu xaùm)       2*2.2 GHz     500GB   WC+BT            WXGA    WL    6cell

       HP G6-1104TX      Intel® Core™i3-2330M  2G/1333  DVRW/   ATI HD6470    15.6"   LAN   2.6kg/1Y
657
     (LV811PA - Maøu xaùm)       2*2.2 GHz     500GB   WC+BT    (1024MB),    WXGA    WL    6cell

       HP G6-1106TX      Intel Core i5-2410M  4G/1333  DVRW/   ATI HD6470    15.6"   LAN   2.6kg/1Y
941
     (LV813PA - Maøu xaùm)   (2.3Ghz/3MB/1066MHz)   640GB   WC+BT    (1024MB),    WXGA    WL   6cell/Win7

      HP 430 ( LV 435PA)    Intel® Core™i3-2310M  2G/1333  DVRW/                  LAN   2.2kg/1Y
550                                       Intel HD 3000   14" WXGA
      Maøu xaùm boùng)        2*2.1 GHz     500GB   WC+BT                  WL    6cell

                  Intel® Core™ i5-2410M  2G/1333  DVRW/                  LAN   2.2kg/1Y
627    HP H430 (LV449PA)                           Intel HD 3000   14" WXGA
                     2*2.30GHz     500GB   WC+BT                  WL    6cell

                                    DVRW/
     HP Pavilion DM4-1102TX    Intel Core i5-560M  2G/1333        ATI HD5470    14" HD   LAN   2.6kg/1Y
946                                  WC+BT
    XP541PA (Voû nhoâm baïc)     2* 2.66Ghz     500GB         1024MB      LED    WL   6cell/ win7
                                    Finger

      HP Probook 4420S     Intel Core i3-380M  2G/1333 DVD-RW/                  LAN   2.2kg/1Y
546                                     UMA Graphics      14” HDBV
     (XP918PA) (Naâu ñoû)       2.53Ghz     320GB  WC+BT                   WL    DOS

                                    DVRW/
      HP Probook 4430S     Intel® Core™i3-2310M  2G/1333                14"HDBV   LAN   2.2kg/1Y
637                                  WC+BT   Intel HD 3000
      (LH929PA - Baïc)        2*2.1 GHz     320GB                  Led   WL    6cell
                                    Finger
                                    DVRW/
      HP Probook 4430S    Intel® Core™ i5-2410M  2G/1333                14"HDBV   LAN   2.2kg/1Y
681                                  WC+BT   Intel HD 3000
      LH930PA - Baïc        2*2.30GHz     500GB                  Led   WL    6cell
                                    Finger
        HP DV6T       Intel® Core™i3-370M    4G   DVD-RW             15''6  LAN 1G 2.2kg/1 Y
637                                       Intel® Graphics
        Laphp166          2.4 GHz      500G   WC+BT             WXGA    WL n  DOS

       HP DV6T - SE      Intel® Core™ i5-460M   6G   DVD-RW             15''6  LAN 1G   1Y/
818                                        ATI 512MB
        laphp194         2*2.53GHz (3M)    640G   WC+BT             WXGA    WL n   WIN 7
                                   DVD-RW
        HP DV6T       Intel® Core™i7-720QM    6G                   15''6  LAN 1G   1Y/
935                                  WC +     ATI 1G
        laphp132          4* 1.6 GHz     640G                  WXGA    WL n   WIN 7
                                   FINGER
                                                            2.7kg/1 Y
       HP DV6T - QE     Intel® Core™i7 - 2630M   6G   DVRW WC    HD 6490     15''6  LAN 1G
1,000                                                          Win 7
        laphp185          4*2.0 GHz     750G   + FINGER    1G      WXGA    WL n
                                                             Home

       HP DV6T - SE     Intel® Core™i7 - 2630M   6G   DVRW WC    HD 6490     15''6  LAN 1G 2.7kg/1 Y
1,015
        laphp186          4*2.0 GHz     750G   + FINGER    1G      WXGA    WL n  Win 7 H                                                      Trang
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.8
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                          ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


                                                                      ASUS
         Eee PC
                        (Giaù ñaõ bao goàm 10%VAT)
                              1G                        10.1"    LAN  1.2kg/1Y
252                    ATOM N455 1.66GHZ           WC    Intel GMA 3150
        (lapas074)                      250                 Led Backllt  WL  Optional

      Eee PC 1015PEM                      1GB                  10.1"    LAN  1.2kg/1Y
351                    Atom N550 (2x1.5GHz)         WC    Intel GMA HD
        lapas066                       250GB                Led Backllt  WL  Optional

                                   2GB                  10.1"    LAN  1.2kg/1Y
396     Eee PC 1015PW        Atom N570 (2x1.66GHz)         WC    GMA 3150,
                                   500GB                Led Backllt  WL  Optional

                                   2x1GB   WC +             12.1"    LAN   1Y
405     Eee PC 1215P        Atom N570 (2x1.66GHz)               GMA 3150
                                   500GB   BT 3.0           Led Backllt  WL   Optional

       EEe PC 1215B                      2G         Ati HD6310    10.1"    LAN  1.3kg/1Y
410                    AMD E350 1.6GHz           WC
    (Baïc , Ñen) ( Ko taëng tuùi)                 500G          256MB     Led Backllt  WL   6cell

    K43E - VX226 (Đen)/ VX227
    (Naâu) / VX228 (Naâu                      2GB   DVRW +   Intel Graphic  14" HD Led  LAN  2Y/6Cell
434                   Intel Core B940 2.0GHz
    boùng) / VX230                        500GB  WC + BT     Media     Backllt   WL   Optional
    (Hồng)/VX231 (Xanh laù)

       N43JF - VX071        Intel® Core™i3-380M    2G DD3  DVD - RW   GF425     14" HD Led  LAN   2Y
710
     Voõ Nhoâm sieâu nheï         2*2.53 GHz      320G   WC     1G VRAM     Backllt   WL   Optional

                     Intel® Core™i3-380M    2G DD3  DVD-RW   INTEL HD upto  14" HD Led  LAN  2.2kg/6cel
449      X42F-VX500
                        2*2.53 GHz      320G   WC      763M      Backllt   WL   optionall

    K43E - VX113 (naâu boùng) /
    VX120 ( xanh)/VX118 /       Intel® Core™i3-2310M    2G DD3  DVD - RW  INTEL HD upto  14" HD Led  LAN   2Y
531
    VX119 (naâu nhaùm)/ VX122         2*2.1 GHz      500G   WC      763M      HDMI    WL   Optional
    (xanh laù)

       K43SV- VX142         Intel® Core™i3-2310M    2G DD3  DVD-RW    GF G540M    14" HD Led  LAN  2.2kg/ 2Y
603
        as081              2*2.1 GHz      500G   WC      1G       HDMI    WL  Optional

     K43S - VVX187 (Đen) /      Intel® Core™i3-2310M    2G DD3  DVD-RW   GT540M 1G    14" HD Led  LAN  2Y/6cell
637
    VVX188 (Naâu nhaùm)            2*2.1 GHz      640G   WC     DDR3       HDMI    WL   Optional

                      Intel Core i3-2310M    4GB   DVD - RW  Intel Graphic         LAN  2 Y/6Cell
560    K53E - SX055 / SX065                                       15.6" HD
                         2.1GHz       500GB   WC      Media           WL  Optional

                                       DVD - RW
                      Intel Core i3 - 2310    2GB,                       LAN  2 Y/6Cell
804    N43SL - V1G - VX159                          WC   NV GT540M 1GB    14" FHD
                      (2 core) (2.1GHz)    500GB                       WL  Optional
                                        BT 3.0

                    Intel® Core™i5- 480M 2*2.66  2G DD3  DVD-RW   INTEL HD upto  14" HD Led  LAN  2.2kg/ 2Y
661      A42F - VX394
                          GHz        500G   WC      763M      Backllt   WL  Optional

                                   2GB
                     Intel® Core™i3-380M               Intel HD upto         LAN  2.2kg/ 2Y
681   U31F - RX123D ( ĐEN)                    DDR3,  WC + BT           13.3" HD
                        2*2.53 GHz                  763MB           WL  Optional
                                   500GB

                      Intel Core i5-480M    2GB   DVD-RW   Intel HD upto         LAN  2Y/8CELL
748     U31F - RX195D                                         13.3 HD
                         2.66GHz,      500GB   WC      763MB           WL   Optional

                     Intel® Core™i5-2410M    2GB   DVD-RW    GT520M           LAN  2Y/6cell
699   K53SJ - SX516 / SX444                                       15.6" HD
                         2*2.3 GHz      500GB   WC      1G            WL   Optional

       K43SJ - VX190        Intel® Core™i5-2410M    2G DD3  DVD - RW   GF G520M    14" HD Led  LAN   2Y
623
        as082              2*2.3 GHz      500G   WC     512MB      HDMI    WL   Optional

       K43SJ - VX196        Intel® Core™i5-2410M    4G DD3  DVD - RW   GF G520M    14" HD Led  LAN   2Y
719
        Lapas080             2*2.3 GHz      500G   WC      1GB       HDMI    WL   Optional


                             TOSHIBA (Giaù ñaõ bao goàm 10%VAT)
       NB500 - 1023       Intel AtomDual-Core N570   1GB                  10.1    LAN  1.32kg/ 1Y
377                                      WC + BT  Intel GMA 3150
       PLL59L - 00J004           2*1.66GHz      250                  WXGA    WL    DOS

                                   2GB         Intel® GMA             1.35kg/1Y
     NB520 - 1035 (Br)/ 1039G    Intel AtomDual-Core N570                       10.1    LAN
432                                 DDR3   WC + BT     3150               Win 7
     (Gr)/ 1041N (O) /1043Q         2*1.66GHz                         WXGA    WL
                                   320GB          (share)               6cell                                                      Trang
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.9
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                        ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


                                            Intel® GMA
    Satellite Pro C600-1007UX                  1GB   DVD-RW          14.0 HD   LAN  2.3kg/ 1Y
386                 Intel Pentium™ T4500 2*2.3GHz            X4500HD
         lapto057                     320GB  WC+BT           WLED    WL  Dos 3Cell
                                             Graphics

    SATE PRO C600 - 1009U      Intel Core2 Duo P7570    2G   DVD-RW           14"0    LAN  2.14kg/ 1Y
454                                          INTEL GMA
       lapto055             2.26GHz       500G   WC+BT           WLED    WL  Dos 6Cell


                    Intel® Core™i3-380M     2G DD3  DVD-RW           14"0    LAN  2.14kg/ 1Y
517    TOSHIBA C640-1028X                              INTEL GMA
                        2.53GHz        320G  WC+BT           WLED    WL  Dos 6Cell


                    Intel® Core™i3-380M     2GB   DVD-RW           14"0    LAN  2.26kg/1Y
493   SATE PRO C640 - 1027U                             INTEL GMA
                        2.53GHz       320G   WC+BT           WLED    WL  Dos 6Cell


     TOSHIBA L635-1105XB-      Intel® Core™i3-380M     2G DD3  DVD-RW  ATI HD 5470-   13.3"   LAN  2.05kg/1Y
550
      1107XR (lapto041)          2.53GHz        500G  WC+BT    512MB     WLED    WL  Win7 6Cell


                    Intel® Core™i3-380M     2G DD3  DVD-RW  INTEL GMA    13.3"   LAN  2.05kg/1Y
517  TOSHIBA L635 - 1097 -1096
                        2.53GHz        500G  WC+BT   HD 762MB    WLED    WL  Win7 6Cell


                    Intel® Core™i3-380M     2G DD3  DVD-RW  INTEL GMA    15.6"   LAN  2.6kg/1Y
527    TOSHIBA L655-1019U
                        2.53GHz        320G  WC+BT   HD 762MB    WXGA    WL  DOS 6cell

                                   2GB       512MB DDR3
     SATELLITE L645-1176X      Intel® Core™ i3-380M         DVD-RW          14.0 HD   LAN  2.1kg/1Y
531                                 DDR3        ATI Radeon
        lapto039            2*2.53GHz           WC+BT           WLED    WL  DOS 6cell
                                  500GB        HD 5470
                                                             2.05kg/1Y
                    Intel® Core™i3-380M     2G DD3  DVD-RW  ATI HD 5470-   15'6 Led  LAN
676    TOSHIBA L655-1021X                                                 Win7
                        2.53GHz        500G  WC+BT    512MB     WXGA    WL
                                                              6 Cell
                                   2G         Intel®
                    Intel® Core™ i3-380M         DVD-RW          13.3 HD   LAN  2.0kg/ 1Y
526   SATELLITE L735-1015U                    DDR3        HD Graphics
                       2*2.53GHz,           WC+BT           WLED    WL  Dos 6Cell
                                  500GB         3000

    SATELLITE L735 - 1041U (                   2G         Intel®
                    Intel® Core™ i3-2310M        DVD-RW          13.3 HD   LAN  2.0kg/ 1Y
618   Xaùm)/ 1080UB (NAÂU/                    DDR3        HD Graphics
                        2*2.10GHz           WC+BT           WLED    WL  Dos 6Cell
       1081UR ( Ñoû)                     500GB         3000

                                            GF315M
                    Intel® Core™ i3-2310M    2G DD3  DVD-RW          14"0 WLED  LAN  2.1kg/ 1Y
599   SATE PRO C640 - 1043X                             512MB upto
                        2*2.10GHz       320G  WC+BT            CSV    WL  Dos 6Cell
                                             1270MB

                                   2GB         Intel®
    SATELLITE L755-1006U /     Intel® Core™ i3-2310M        DVD-RW          15.6 HD   LAN  2.6kg/ 1Y
603                                 DDR3        HD Graphics
      1011U (lapto049)          2*2.10GHz           WC+BT           WLED    WL  Dos 6Cell
                                  500GB         3000


    SATELLITE L755-1003X /     Intel® Core™ i3-2310M    2GB   DVD-RW  GF540M/1GB    15.6 HD   LAN  2.6kg/ 1Y
661
      1014X (lapto048)          2*2.10GHz      500GB  WC+BT  Intel HD 3000   WLED    WL  Dos 6Cell

                                   2GB
     SATELLITE L745-1039X      Intel® Core™ i3-2310M        DVD-RW  GF540M/1GB    14.0 HD   LAN  2.1kg/ 1Y
661                                 DDR3
     VGA Keùp hoã trôï 3D         2*2.10GHz           WC+BT  Intel HD 3000   WLED    WL  Dos 6Cell
                                  500GB

    SATELLITE L735-1047UW/                    2GB
                    Intel® Core™ i5-2410M        DVD-RW    Intel®  13.3" WLED   LAN  2.1kg/ 1Y
695   1043UB/ 1044UR / 1040U                   DDR3
                        2*2.30GHz           WC+BT  HD upto 802MB   CSV    WL  Dos 6Cell
        lapto054                      500GB

                                   4GB
                    Intel® Core™ i5-2410M        DVD-RW  GF540M/1GB    14.0 HD   LAN  2.1kg/ 1Y
811   SATELLITE L745-1040X                    DDR3
                        2*2.30GHz           WC+BT  Intel HD 3000   WLED    WL  Dos 6Cell
                                  500GB
                                   2GB
    SATELLITE L735-1045XB /     Intel® Core™ i5-2410M        DVD-RW   GF 315M     13.3"   LAN  1Y Dos
749                                 DDR3
      1046XR (lapto051)          2*2.30GHz           WC+BT    1GB      WLED    WL   6Cell
                                  500GB

                                   2GB         Intel®
     SATELLITE L755-1012U      Intel® Core™ i5-2410M        DVD-RW          15.6" WXGA  LAN  2.1kg/ 1Y
695                                 DDR3        HD Graphics
        lapto047            2*2.30GHz           WC+BT            HD    WL  Dos 6Cell
                                  500GB         3000

                                   2GB
     SATELLITE L755-1015X      Intel® Core™ i5-2410M        DVD-RW   GT525M    15.6" WXGA  LAN  2.6kg/ 1Y
768                                 DDR3
        lapto050            2*2.30GHz           WC+BT    1GB       HD    WL  Dos 6Cell
                                  500GB
                                                      Trang 10
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                         ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

                                   4GB                           2.46kg/ 1Y
    SATELLITE M645-1025X      Intel® Core™ i5-2410M        DVD-RW  GT525M/1GB    14.0 HD   LAN
1,062                                DDR3                             Win7
       lapto046             2*2.30GHz           WC+BT   Intel HD 3000   WLED    WL
                                  640GB                            6Cell

                                   4GB   DVD-RW                      2.4kg/ 1Y
      Satellite P745-1002X     Intel® Core™ i5-2410M              2GB DDR3     14.0 HD   LAN
1,159                                DDR3   WC+BT                       6Cell
         lapto060           2*2.30GHz                 GT 540M     WLED    WL
                                  640GB   Finger                      Win 7


                   ACER ASPIRE (Giaù ñaõ bao goàm 10%VAT)
       Aspire 5745-028
                                   2GB
       372G32Mnks         Intel® Core™ i3-370M        DVD-RW   Intel® HD    15.6 HD   LAN   2.2kg/1 Y
434                                 DDR3
        (lapac098)           2*2.40GHz           WC +BT    Graphics    WLED    WL n    DOS
                                  320GB

      Aspire 5745- 049                     2GB
                     Intel® Core™ i3-370M        DVD-RW   Intel® HD    15.6 HD   LAN   2.2kg/1 Y
439     372G50Mnks                       DDR3
                        2*2.40GHz           WC +BT    Graphics    WLED    WL n    DOS
        (lapac097)                      500GB

      Aspire 5738 - 003                    2GB
                    Intel® Core™2 Duo T6670        DVD-RW   Intel® GMA    15.6 HD   LAN 1G  2.7kg/1 Y
357      662G50Mnbb                      DDR3
                        (2*2.20GHz          WC + BT  X4500MHD     WLED    WL n   DOS
    Baøn phím soá rieâng bieät                 500GB
      Aspire 5738G -.011                              1GB DDR3
                                   4GB
       664G50Mnbb        Intel® Core™2 DuoT6670        DVD-RW   ATI Mobility   15.6 HD   LAN 1G  2.7kg/1 Y
463                                 DDR3
    Baøn phím soá rieâng bieät       2*2.20GHz           WC + BT   Radeon     WLED    WL n   DOS
                                  500GB
                                             HD4650
                                   2GB
      Aspire 4739z - 029      Intel Pentium P6200        DVD-RW   Intel® HD    14.0 HD   LAN   2.4kg/1 Y
347                                 DDR3
       P622G32Mikk            2*2.13GHz           WC     Graphics    WLED    WL n    DOS
                                  320GB
                                   2GB
      Aspire 4743G - 002      Intel® Core™ i3-380M        DVD-RW  1GB NVIDIA GF   14.0 HD   LAN 1G  2.4kg/1 Y
492                                 DDR3
       382G50Mnkk            2*2.53GHz           WC + BT   GT 540M     WLED    WL n   DOS
                                  500GB
                                   2GB
      Aspire 4743G - 012      Intel® Core™ i3-390M        DVD-RW  1GB NVIDIA GF   14.0 HD   LAN 1G  2.4kg/1 Y
555                                 DDR3
      392G50Mnkk + Balo          2*2.66GHz           WC + BT   GT 540M     WLED    WL n   DOS
                                  500GB
                                   2GB
       Aspire 4750-045      Intel® Core™ i3-2310M        DVD-RW   Intel® HD    14.0 HD   LAN 1G  2.2kg/1 Y
564                                 DDR3
       2313G50Mnkk           2*2.10GHz           WC + BT   Graphics    WLED    WL n   DOS
                                  500GB

                    Intel® Core™ i3-2310M    2G   DVD-RW/   GF520M     14.0"    LAN   2.25kg/ 1
536    Aspire 4750G - 003
                        2*2.10GHz      500G   WC+BT    512M      WLED    WL    Year

                                   2G   DVD-RW/  Intel GMAHD    14.0"    LAN
584    Aspire 4750G - 026    Intel® Core™i5-2410M 2.30GHz                               2.25kg/ 1Y
                                  500G   WC+BT   Upto 762MB    WLED    WL

                                   2G   DVD-RW/   GF 520M     14.0"    LAN
618     Aspire 4750G-.011    Intel® Core™i5-2410M 2.30GHz                               2.2kg/ 1Y
                                  500G   WC+BT    512M      WLED    WL


                    SAM SUNG (Giaù ñaõ bao goàm 10%VAT)
                      Intel Atom N455     1G                  10.1"    LAN   1.24kg/
260    NP-N143P-DP03VN                           WC    GMA 3150
                     1.66 Ghz 512K Cache    250G                 LED     WL   6cell/DOS

                     Intel Pentium B940     2G   DVD-RW   Intel® HD          LAN   2.2kg/ 2Y
449    NP - RV 418 - A01VN                                      14" HD LED
                       ( 2x 20.0GHz)     320G   WC / BT   Graphics          WL   Optional
                                   2GB    WC
     NP-NC108-A02VN/04/05       Intel® Atom™ N455               Intel® GMA    10.1    LAN    1.2kg/
333                                 DDR2   SRS 3D
       Den/do/hong            (1.66GHz                  3150     WSVGA    WL   6cell/DOS
                                  320GB   Sound
      NP-N148P-DP0AVN         Intel Atom N455     2G                  10.1"    LAN   1.24kg/
318                                     WC+BT    GMA 3150
        lapss038         1.66 Ghz 512K Cache    250G                 LED     WL   6cell/DOS

                      Intel Atom N550     2G                  10.1"    LAN   1.24kg/
362    NP - NF208 (A02VN)                        WC+BT    GMA 3150
                     1.66Ghz 1M Cache     320G                 LED     WL   6cell/DOS

      NP-NC208 / NF208         Intel Atom N570     2G DD3                10.1"    LAN   1.28kg/
376                                     WC / BT   GMA 3150
      (A03VN) ss036/037       1.66Ghz 1M Cache      320G                 WXGA    WL    6cell

      NP RV409-A01VN        Intel Pentium P6200    2G   DVD-RW   Intel HD upto         LAN   2.2kg/ 2Y
362                                                    14" HD
        (ss030)             2.13Ghz      320G   WC / BT    762MB           WL   Optional
                                   2GB
                     Intel® Core™ i3-380M        DVD-RW   Intel® HD    14.0 HD   LAN   2.2kg/ 2Y
443    NP - RV409-A02VN                     DDR3
                        2*2.53GHz           WC / BT   Graphics    WLED    WL   Optional
                                  320GB                                                      Trang 11
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                             ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


       NP-R439-DA09VN        Intel® Core™i3-380M      2G    DVD-RW            14" HD Led   LAN   2.2kg/ 2Y
 487                                              Intel GMA HD
         (ss031)             2*2.53 GHz       500G   WC / BT            Backllt    WL   Optional

                                                                     2.26kg/
                      Intel® Core™i5-460M    4G /DD3   DVD-RW                    LAN
 671     NP-Q428 (DS05VN)                                 GF 330M 512MB    14"Wled         6cell
                         2*2.4 GHz       500G    WC / BT                   WL
                                                                     OPTION
                                     4GB           NVIDIA                 2.0kg/
                      Intel® Core™ i3-380M          DVD-RW             14.0 HD    LAN
 652     NP-Q428-DU03N                       DDR3          GT330M 1Gb                 6cell
                         2*2.53GHz            WC / BT             WLED     WL
                                    320GB           DDR3                 OPTION
                                     2GB            Intel                 2.2kg/
     NP-RC418 - A01VN (Black) /    Intel® Core™ i3-2310M          DVD-RW             14.0 HD    LAN
 492                                  DDR3          HD Graphics                6cell
        A02Vn (Red)            2*2.1GHz             WC / BT             WLED     WL
                                    320GB           3000                 OPTION
                                     2GB                               2.2kg/
     NP- RC418 - S01VN (Black) /    Intel® Core™ i3-2310M          DVD-RW    1GB GeForce    14.0 HD    LAN
 550                                  DDR3                                6cell
        S03VN (Red)            2*2.1GHz             WC / BT     520M      WLED     WL
                                    320GB                              OPTION
                                     4GB           NVIDIA GF                2.0kg/
                      Intel® Core™ i5-480M          DVD-RW             15.6 HD    LAN
 724    NP - Q528 - DU03VN                     DDR3           330M1GB                  6cell
                         2*2.66GHz            WC / BT             WLED     WL
                                    640GB           GDDR3                 OPTION

                      Intel® Core™ i5-480M    4G DD3   DVD-RW             14"     LAN    2.4kg/
 893      SF410-S03VN                                  VGA GF310 1GB
                        2*2.66GHz (3M)      500G   WC / BT            W LED     WL   6cell WIN7

                                     4GB            1GB
     NP - RC418 - S02VN ( Black)    Intel® Core™ i5-2410M          DVD-RW             14.0 HD    LAN    2.2kg/
 647                                  DDR3           GeForce
        S04VN (Red)            2*2.30GHz            WC / BT             WLED     WL     6cell
                                    500GB           520M
                                     4GB            1GB
     NP - RC418 - S09VN ( ÑOÛ) /    Intel® Core™ i5-2410M          DVD-RW             14.0 HD    LAN    2.3kg/
 768                                  DDR3           GeForce
     S08 ( ÑEN) / S0AVN ( NAÂU)        2*2.30GHz            WC / BT             LED     WL     6cell
                                    640GB           GT 520M
                                     4GB          1GB NVIDIA
                     Intel® Core™ i5 - 2520M         DVD-RW             14.1 HD    LAN   2kg/ 6cell
 961    NP - QX412 - S01 VN                     DDR3           GeForce
                         2*2.5GHz             WC / BT             WLED     WL    WIN7
                                    320GB           520M

                                     1GB                    10.1"    LAN   1.18Kg/
 251    NP - N100 - MA01VN       Atom N435 (1.33GHz)          WC - BT    Intel GMA
                                    250GB                   WSVGA     WL    1Y/ DOS

                                     4GB/    WC             13.3" Super       6 cell/
                       Intel Core i5 - 2537M                               LAN
1,685    NP900X3A - A01VN                      SSD    BT 3.0,    GMA 3000     Bright        1.31 Kg,
                        (2 core)-1.4GHz                                 WL
                                    120GB   USB 3.0            HD LED         Win 7/ 3Y

                     SERVER IBM (Giaù ñaõ bao goàm 10%VAT)
                    Quad Intel Xeon E5504 2.0GHz ,(4MB PC5300) x1/2, 1x4mb level3 cache ECC DDR3 2x1GB /1333 HDD
     System x 3650M2 7947-     146G SAS 2.5 '' 10K HDD 6Gbps , serveraid (0.1) DVD combo No FDD Matro G200e intergrated 16Mb DDR2
2277.0
     22A (Rack 2U) BH3N      ,dual Lan 10/100/1G 1PCI ,4PCI-Ex 8x converible via riser (s) to 2 PCI-Ex16 or 4PCI-X 64bits 1333MHz 675W
                    Hotswar 1/2 no KB+Mouse

                    Quad Intel Xeon E5520 2.26GHz 8MB x1/2, 1x8mb level3 cache ECC DDR3 2x1GB /1333 HDD 146G SAS 2.5
     System x 3650M2 7947-     '' 10K HDD 6Gbps , serveraid (0.1) DVD combo No FDD Matro G200e intergrated 16Mb DDR2 ,dual Lan
2794.0
     32A (Rack 2U) BH3N      10/100/1G 1PCI ,4PCI-Ex 8x converible via riser (s) to 2 PCI-Ex16 or 4PCI-X 64bits 1333MHz 675W Hotswar
                    1/2 no KB+Mouse

                    Quad Intel Xeon E5530 2.4GHz 8MB x1/2, 1x8mb level3 cache ECC DDR3 2x1GB /1333 HDD 146G SAS 2.5 ''
     System x 3650M2 7947-     10K HDD 6Gbps , serveraid (0.1) DVD combo No FDD Matro G200e intergrated 16Mb DDR2 ,dual Lan
2915.0
     52A (Rack 2U) BH3N      10/100/1G 1PCI ,4PCI-Ex 8x converible via riser (s) to 2 PCI-Ex16 or 4PCI-X 64bits 1333MHz 675W Hotswar
                    1/2 no KB+Mouse


         MAÙY PC ACER+(ELEAD +LCD) -CHÍNH HAÕNG FPT                            Giaù ñaõ bao goàm 10%VAT

                        Dual-Core E5800            1G                    KB    Sound5.1
285.4      ACER X275                       Intel G31         GMA X3100     DVD
                       (2*3.20GHz, 2MB )           320G                   Mouse   10/100

                        Dual-Core E5700            1G              DVD     KB    Sound5.1
360.8     ELEAD M521 PDC                      Intel G31         GMA X3100
                       (2*2.80GHz, 2MB )           160G             LCD 18.5''  Mouse   10/100

                       Dual-Core E6500            1G              DVD     KB    Sound5.1
378.3      ELEAD M 535                      Intel G41         GMA X4500
                       (2*2.93GHz, 2MB )           320G             LCD 18.5''  Mouse   10/100

                      Intel Core2 Dou E7500          2G             DVD RW    KB    Sound5.1
459.9      ELEAD G665                       Intel G41         GMA X4500
                     2.93 Ghz 3M Cache /1166          320G             LCD 18.5''  Mouse   10/100


                  MAÙY PC THÖÔNG HIEÄU DELL Giaù ñaõ bao goàm 10%VAT

                                                      Trang 12
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
 MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                            ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

                                                        8x USB 2.0
                                                                KB
        OPTIPLEX 380MT     Intel Duo Core E5800 (3.2GHz)   2GB  INTEL GMA             3x Sata        SOUND
 401.0                                              DVRW             MOUSE
         00PKFA         Intel G41 Express chipset   500GB   4500              2x PCI         10/100
                                                        1x PCI 16X   USB

                     Intel® Core™ 2 Duo E7500        Intel® GMA          1*PCI-Ex 16X
        Vostro 230MT                       2G           DVDWR              KB   Sound5.1
 443.5                    (2*2.93GHz, 2MB )          X4500HD            1*PCI-Ex 1X
        R44TN1 E7500                      320G           Gigabit            Mouse  10/100
                        Intel G41Express           (share)            2*PCI

                                                        8x USB 2.0
                      Intel® Core™ I3 - 2100        Intel® GMA           1x HDMI     KB
        INSPIRON 620MT                      2GB                              Sound5.1
 459.0                       2* 3.1GHz            2000HD     DVRW     3x PCI- Ex 1X  Mouse
         GW54K1                        500GB                              10/100
                        Intel H61 chipset          (share)            1x PCI -    usb
                                                          Ex16X

                      Intel® Core™ I3 - 2100        Intel® GMA          1*PCI-Ex 16X
         Vostro 460MT                      2G           DVDWR              KB   Sound7.1
 478.0                       2* 3.1GHz            2000HD           3*PCI-Ex 1X,
          596691                       320G           Gigabit            Mouse  10/100
                        Intel H67 chipset          (share)          HDMI, esata


                                     2GB                  1*PCI-Ex 16X
         Vostro 460MT        Intel® Core™ i3-2120         Intel®     DVDWR              KB   Sound7.1
 546.0                                 DDR3                  3*PCI-Ex 1X
          596692            2*3.30GHz,           HD736MB     Gigabit            Mouse  10/100
                                    500GB                  HDMI, esata

                                     4GB    1GB              6USB 2.0-
         Vostro 460MT        Intel® Core™ i5-2400                 DVDWR              KB   Sound7.1
 662.0                                 DDR3   Radeon            1PCL HDNI
          596693            4*3.10GHz                   Gigabit            Mouse  10/100
                                    500GB   HD 5450           1*PCI-Ex 16X


           MAÙY PC THÖÔNG HIEÄU --HP -CHÍNH HAÕNG Giaù ñaõ bao goàm 10%VAT
                    Intel Duo Core E5800 (3.2GHz)   1G   Intel® GMA                   KB   Sound5.1
 326.4    HP PRO 3000SFF                                    DVD     4 USB 2.0
                     Intel G45S Express chipset   320G   X4500HD                    Mouse  10/100


                     Pentium Dual Core E6700    1G   Intel® GMA                   KB   Sound5.1
 342.0     HP PRO 2000MT                                    DVD     4 USB 2.0
                         3.2GHz        320G   X4500HD                    Mouse  10/100


                     Intel® Core™ 2 Duo E7500    2G   Intel® GMA    DVD              KB   Sound5.1
 468.0    HP PRO 3000SFF                                          4 USB 2.0
                       (2*2.93GHz, 2MB )     500G   X3100HD     Gigabit            Mouse  10/100


                                     1G   Intel® GMA    DVD              KB   Sound5.1
 462.0     HP PRO 3130MT       INTEL Core I3-550 (2*3.20)                       4 USB 2.0
                                    320G   X4500HD     Gigabit            Mouse  10/100

                                     2G
                     Intel® Core™ 2 Duo E7500         VGA 210    DVDRW              KB   Sound5.1
 549.0       CQ4012L                       DDR3                  4 USB 2.0
                       (2*2.93GHz, 2MB )          512MB     Gigabit            Mouse  10/100
                                    320G
                                     2G                          Multimedi
                     Intel® Core™ 2 Duo E7600        Intel® GMA   DVDRW                  Sound5.1
 577.5    HP- Pavilion P6517L                    DDR3                  4 USB 2.0    a KB
                       (2*3.06GHz, 3MB )          X4500HD    Gigabit                 10/100
                                    500G                          Mouse

                                     2G   Intel® GMA                   KB   Sound5.1
 505.1     Compad CQ3514L      INTEL Core I3-550 (2*3.20)               DVDRW     4 USB 2.0
                                    500G   X4500HD                    Mouse  10/100


PHAÀN MEÀM MICOROSOFT (Taëng töø ñieån Laïc Vieät khi mua phaàn meàm Micorosoft ( Ñaõ bao goàm VAT
 46.4  GJC00116 - Windows 7 Starter 32-Bit English SEA 1pk Dsp OEI. DVD

 94.7  F2C-00351 - Windows 7 Home Basic 32-Bit English SEA 1pk Dsp OEI. DVD
 96.7  F2C-00384 - Windows 7 Home Basic 64-Bit English SEA 1pk Dsp OEI. DVD
 137.5  GFC01026 - Windows 7 Home Premium 32-Bit English SEA 1pk Dsp OEI. DVD
 141.6  GFC01028 - Windows 7 Home Premium 64-Bit English SEA 1pk Dsp OEI. DVD

 148.1  FQC-01166 - Windows 7 Professsional 32-Bit English SEA 1pk Dsp OEI. DVD

 152.7  FQC-01197 - Windows 7 Professsional 64-Bit English SEA 1pk Dsp OEI. DVD

 208.8  GLC-00863 - Windows 7 Ultimate 32-Bit English SEA 1pk Dsp OEI. DVD

 212.7  GLC-00894 - Windows 7 Ultimate 64-Bit English SEA 1pk Dsp OEI. DVD

 698.4  P73-04001 - Windows Server Standard 2008 32/64 bit English (SEA 1PK OEI DVD Support 1-4 CPU $ 5 Client

 740.5  Windows Server Standard 2008 R2 32/64 bit English (SEA 1PK OEI DVD Support 1-4 CPU $ 5 Client

 181.2  TD5-00709 - Office Home and Business 2010 English Asia Other PC attach key PKC Micro (W,E,P, One, Outlook) (No disk)
                                                      Trang 13
 Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                               ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

 76.4  79G-02543 - Office Home and Student English Asia Other PC attach key PKC Micro (W,E,P, One) (No disk)

 81.7  79G-02123 - Office Home and Student 2010 32 bit /x64 English Asia Other DVD (W,E,P, One)

175.2  TD5-00396 - Office Home and Business 2010 32 bit /x64 English Asia Other DVD (W,E,P, One, O)

356.8  269-14834 - Office Pro 2010 English PC Attach KeyPKC Microcase (W,E,P, One, powerpoint, publisher, Access O) Sea 1pk OEI No Disk

453.4  269-14834 - Office Pro 2010 32 bit /x64 (W,E,P, One, O) Sea 1pk OEI No Disk

 16.0  Kaspersky Internet Secueity 2010- Chöông trình dieät virus daønh cho maùy tính ñeå baøn / Maùy tính xaùch tay -   BOX

 27.0  Kaspersky internet Security 2010 (3PCs) - (Chöông trình dieät virus maùy tính ñeå baøn / Maùy tính xaùch tay) -  BOX

                   PROJECTOR ( MAÙY CHIẾU, GÍA CỘNG 10%VAT )
609.0   Projector SONY VPL -EX100 2.300 ansi lumens, XGA (1024x768), 750TV lines, 2,200:1 weight: 3.2 kg phoùng to MH 30-300


730.0   Projector SONY VPL -EX120 2.600 ansi lumens, XGA (1024x768), 750TV lines, 2,500:1 weight: 3.2 kg phoùng to MH 30-300


942.5  Projector SONY VPL - EX145 3.100 ansi lumens, XGA (1024x768), 750TV lines, 4000:1 weight: 3.3 kg phoùng to MH 30-300

                    WXGA 1024x768 - 2.500 ansilumens, ñoä töông phaûn 500:1, Weight : 1.7kg, trình chieáu qua lan, usb, wireless
1820.0  Projector SONY VPL -MX25
                    phoùng to maøn hình 30-300 rieâng boùng ñeøn baûo haønh 1.000h or 3 thaùng
                    WXGA 1024x768 - 3000 ansilumens, ñoä töông phaûn 500:1, Weight : 2.1kg, phoùng to maøn hình 30-300
1111.0  Projector SONY VPE-DX11
                    rieâng boùng ñeøn baûo haønh 1.000h or 3 thaùng
                    Độ phaân giải 1024x768 (XGA), Cường độ chieáu saùng 2200 Ansi Lumens, Độ tương phản 500:1, Kích thước
        Projector Panasonic
540.0                  phoùng to maøn hình 33-300” Khoảncaùch ñaët maùy1.1-11.1m, Coâng suất 300W. Nguồn 100-240V AC,
         PT - LB1EA
                    50/60Hz, Kích thước 307x69x210mm
        Projector Panasonic   Độ phaân giải 1024x768 (XGA, )Cường độ chiếu saùng 2600 Ansi Lumens, Độ tương phản 500:1, LAN (RJ-
693.0
         PT - LB2EA      45x1, 10Base-T/100Base-TX), Kích thướ phoùng to maøn hình 33-300” Khoảng caùch ñaët maùy 1.1-11.1m.
                    Nguồn 100-240V AC, 50/60Hz, Kích thước 307x69x210mm
                    Cöôøng ñộ phaân giải 1024x768 (XGA), Cường độ chiếu saùng 3000 Ansi Lumens, Độ tương phản 500:1, baøn
        Projector Panasonic
935.0                  phím điểu khiển bằng cảm ứng, Low standby power consumption of 0.9W. Kích thước phóng to màn hình 33-
        PT - LB78VEA
                    300”. Nguồn 100-240V AC, 50/60Hz. Kích thước 368x88x233mm

                    Độ phaân giải 1024x768 (XGA), Cường độ chiếu saùn 3500 Ansi Lumens, Độ tương phản 500:1 , Baøn phím
       Projector Panasonic    điểu khiển bằng cảm ứng. Công nghệ tiết kiệm điện năng tieâu thụ 0.9W khi maùy bật chế độ chờ. Kích thước
1210.0
            PT - LB90EA   phoùng to maøn hình 33-300”.Nguồn 100-240V AC, 50/60Hz. Kích thước 368x88x233mm

                    Độ phaân giải 1024x768 (XGA), Cường độ chiếu saùng 3500 Ansi Lumens, Độ tương phản 500:1, Kết nối
       Projector Panasonic
1309.0                 khoâng daây vôùi ùmaùy tính, LAN (RJ-45x1, 10Base-T/100Base-TX), Baøn phím điểu khiển bằng cảm ứng,
        PT - LB90NTEA
                    Coâng nghệ tiết kiệm điện năng tiêu thụ 0.9W khi máy bật chế độ chờ , Kích thước phóng to màn hình 33-300”

                    Độ phaân giải: 800x600 (SVGA), Cường độ chiếu saùng 2500 Ansi Lumens, Độ tương phản : 2200 :1, Chế độ
590.0    Projector DELL 1210S    maøu hiển thị: 1,07 tỷ maøu, Coâng nghệ DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giuùp maøu sắc tươi saùng vaø
                    chính xaùc. Chức năng tắt maùy nhanhNguồn 100-240V AC, 50/60Hz.Kích thước 286mm x 90mm x 192mm

                    Độ phaân giải 1024 x 768 (XGA), Cường độ chiếu saùng 2700 Ansi Lumens, Độ tương phản : 2200 :1, Chế độ
780.0    Projector DELL 1410X    maøu hiển thị: 1,07 tỷ maøu. Coâng nghệ DLP kết hợp BRILLIANTCOLOR™ giuùp maøu sắc tươi saùng vaø
                    chính xaùc. Chức năng tắt nhanh. Nguồn 100-240V AC, 50/60Hz .Kích thước 286mm x 90mm x 192mm


                        MAØN CHIEÁU ( GÍA CỘNG 10%VAT )
 45.0                  70''x70'' (1.75mx1.75m) TRIPOD
       Maøn Chieáu Ñöùng
 97.0      TOPLITE        84''x 84'' (2.13mx 2.13m) TRIPOD
        Maøn di ñoäng
111.0                  96''x 96'' (2.44mx 2.44m) TRIPOD
 46.0                  70''x70'' (2.2mx1.6m) TRIPOD
 85.0    Maøn Chieáu Ñöùng     84''x 63'' (2.13mx 2.13m) TRIPOD
         APOLLO
100.0                  96''x 96'' (2.44mx 2.44m) TRIPOD
        Maøn di ñoäng
 88.0                  84''x 84'' (2.13mx 2.13m) TRIPOD
 38.0                  70''x 70'' (1.75mx1.75m) WALL
     Maøn Chieáu Treo Töôøng
 77.0                  84''x 84'' (2.13mx 2.13m) WALL
     TOPLITE (Maøn coá ñònh)
 97.0                  96''x 96'' (2.44mx 2.44m) WALL TOPLITE
 40.0                  70''x 70'' (1.78mx1.78m) WALL
 80.0   Maøn Chieáu Treo Töôøng    84''x 84'' (2.13mx2.13m) WALL
     APOLLO (Maøn coá ñònh)


                                                      Trang 14
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                             ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND
     Maøn Chieáu Treo Töôøng
98.0   APOLLO (Maøn coá ñònh)     96''x 96'' (2.44mx2.44m) WALL
158.0                  120''x 90'' (3mx2.25m) WALL

                            MAINBOARD SOCKET 478
                    INTEL 845/865GV/ 848PL, 478, FSB 800 upto 3.06Ghz, CPU PRESCOTT, AGP 8X, Sound AC97 5.1 + VGA +
39.5  KENAO 845/865GV KENNAO
                    onboard, 2DDR400, USB 2.0, ATA100 / , ATX

                ECS / ASROCK /FOXCOM/ socket 775-Gía ñaõ coù VAT
                    INTEL G31MX-K&ICH7, Bus 1066, sp Core2 Duo upto CPU 3.8Ghz, 2DDR 533/667 Dual Channel up to 2G,
41.0  FOXCONN G31MVK/1333
                    2SATA 150, 1ATA 133, 8USB 2.0, 2PCI, 1PCI Ex16, VGA+ Sound + LAN 1G Onboard, ATA, 4SATA

                    INTEL G31MX-K&ICH7,Bus 1066,spCore2 Duo upto CPU 3.8Ghz,2DDR 533/667 Dual Channelup to2G,2SATA
45.0  FOXCONN G31MX-K
                    150,1ATA133, 8USB 2.0, 2PCI, 1PCI Ex16, VGA+ Sound + LAN 1G Onboard, ATA, 4SATA-LBT
                    INTEL G41 ICH7,Bus 1333/1066,spCore2 Duo upto CPU 3.8Ghz,2DDR 667/800 , 3SATA ,1ATA133, 8USB 2.0,
45.4  FOXCONN G41MX-F
                    2PCI, 1*PCI Ex16, 1*PCI 1X, VGA+ Sound + LAN 1G Onboard
                    INTEL G31&ICH7, Bus 1066/1333, sp Core2 Duo 2DDR 667/800 Dual up to 8Gb,VGA+ Sound + LAN 1G
41.0  ECS G31T-M7 KBL
                    Onboard 2PCI, 1PCI Express 1X; 1PCI Epress 16X ; 4SATAII , 8USB 2.0 . ATX

    ECS G31T-M9           INTEL G31&ICH7, Bus 1066/1333, sp Core2 Duo 2DDR 667/800 Dual up to 8Gb,VGA+ Sound + LAN 1G
41.0
    Core2 Quad           Onboard 2PCI, 1PCI Express 1X; 1PCI Epress 16X ; 2SATAII, 1IDE , 8USB 2.0 . ATX


           ASUS SOCKET 775 / 1156 / 1155 / 1366 Giaù ñaõ bao goàm VAT
                    Intel G41 / ICH7, FSB 1333/1066 Mhz, 2x DDR3-1333/1066 ( D.C) , VGA Onboard GMA 4500 (Max 1024MB), 1x
    P5G41T - MLX
53.6                  PCIe(16x), 1x PCIe(1x), 2x PCI , 1x ATA100, 4x SATA (II) , Sound 8-CH (HD), Gigabit Lan, 8x USB, EPU100%
    Windows 7 ready
                    Conductive Polymer Capacitors, Turbo Key , Anti Surge , Express Gate

                    Intel G43/ICH10, FSB 1333/1066/800 Mhz, 2xDDR3 1333/../800, 1x PCIe(16x) - VGA Onboard GMA X4500 (Max
72.0  P5G43T-M PRO          352MB), S/p D-Sub, DVI-D with HDCP, HDMI - 1x ATA133, 6x SATA (II) , Sound 8-CH (HD), Gigabit Lan, 2x
                    PCIe(1x), 2x PCI - 12x USB., 100% Conductive Polymer Capacitors, EPU - 4 Engine, Express Gate

                    Intel Q45/ICH10DO, FSB 1333/1066 Mhz, 4xDDR2 800/667, s/p Intel FMA , 1x PCIe(16x), VGA Onboard GMA
99.0  P5Q-VM DO            X4500HD (Max 1849MB), D-Sub, DVI-D , 1x ATA133, 6x SATA (II) Raid (0, 1, 0+1, 5), Sound 6-CH , Intel
                    Gigabit Lan, 3x PCI, 10x USB, 100% Polymer Capacitor- 5000hr ,Support Intel vPro system

                    Intel H55 Express LGA1156 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme , 4x DDR3-2133/ 2000 /../ 1333
    P7H55D - M PRO
                    (D.C) S.p Intel XMP & Turbo Boost Technology , Multi-VGA S/p D-sub, DVI, HDMI, 1x PCIe (16x) 2.0, 1x
101.5  LGA1156 S/p Intel Core i7 + i5
                    PCIe(1x), 2x PCI, 1x ATA133, 6x SATA(II) , Gigabit LAN , Sound 8CH (HD) , 12x USB S/p Asus EPU, Turbo
    + i3
                    Key; TurboV; GPU Boost; Precision Tweaker; Turbo Unlocker; O.C. Profile


                    Intel Q57 Express LGA1156 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme ; 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C)
    P7Q57- M DO          S.p Intel XMP & Turbo Boost Technology ; Multi-VGA S/p D-sub, DVI, HDMI, 1x PCIe (16x) 2.0, 1x PCIe(1x), 2x
133.5
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1156 PCI, 1x ATA133, 6x SATA(II) Raid (0, 1, 5, 10 ), Intel Gigabit LAN , Sound 6CH (HD) 14x USB S/p Asus EPU,
                   Intel vPro system - 100% Solid Capacitors


                   Intel H55 Express LGA1156 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2200/2133/../1066 (D.C)
    P7H55 - M/USB3 Xtreme
                   S.p Intel XMP & Turbo Boost Technology , VGA S/p D-sub, HDMI, 1x PCIe (16x) 2.0, 2x PCIe(1x),1x PCI, Sound
130.5  Design Protect 3.0
                   8CH , 2x SATA ( 6Gb/s), 6x SATA( 3Gb/s) , Gigabit LAN , 2x USB 3.0, 10x USB2.0 .Express Gate, Solid
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1156
                   Capacitors -EPU -TurboV, Anti-Surge Protection - Turbo Key

                    Intel H61 Express LGA1155 S/p Intel Core i7+i5+i3 SNB S/p Turbo Boost (V 2.0), 2x DDR3-1333/1066 (D.C),
    P8H61 - M LE (B3        VGA on board ( GPU) S/p D-Sub, DVI, 1x PCIe (16x), 4x SATA 3Gb/s, Sound 8CH, Gigabit LAN, 2x PCI(1x), 1x
78.8
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155) PCI , 10 USB (2.0) 100% Solid Capacitors, Protect 3.0 , EPU, GPU Boost, EFI Bios , TurboV,                    Intel H61 Express LGA1155 S/p Intel Core i7+i5+i3 SNB S/p Turbo Boost (V 2.0) 2x DDR3-1333/1066 (D.C),
    P8H61 - M (B3)
84.5                  VGA S/p D-Sub, DVI, 1x PCIe (16x), Sound 8CH 4x SATA 3Gb/s, Gigabit LAN, 2x PCI(1x), 1x PCI , 2x
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                    USB(3.0), 8 USB(2.0), 100% Solid Capacitors, Anti-Surge , EPU, GPU Boost, EFI Bios , TurboV,


                   Intel H61 Express LGA1155 S/p Intel Core i7+i5+i3 SNB S/p Turbo Boost (V 2.0), 2x DDR3-1333/1066 (D.C),
    P8H61-M LE/USB3 (B3)
92.8                 VGA S/p D-Sub, DVI, 1x PCIe (16x), Sound 8CH ,4x SATA 3Gb/s, Gigabit LAN, 2x PCI(1x), 1x PCI , 2x
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                   USB(3.0), 8 USB(2.0), 100% Solid Capacitors, Anti-Surge , EPU, GPU Boost, EFI Bios , TurboV,                     Intel H61 Express LGA1155 S/p Intel Core i7+i5+i3 SNB S/p Turbo Boost (V 2.0), 2x DDR3-1333/1066 (D.C),
    P8H61 PRO PROTECT
                    1x PCIe (16x), 2x PCI(1x), 3x PCI, Gigabit LAN, 2x SATA 6Gb/s + 4x SATA 3Gb/s, Sound 8CH (HD), 2x
111.6  3.0USB (3) & SATA 6Gb/s
                    USB(3.0), 10 USB(2.0), 100% Solid Capacitors, Anti-Surge Protection (3.0), EPU, CrashFree BIOS, MemOK!,
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                    GPU Boost, Precision Tweaker, EFI Bios (EZ Mode), TurboV, AI Suite II.
                                                      Trang 15
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                               ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

                    Intel H67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7+i5+i3 SNB S/p Turbo Boost (V 2.0),4x DDR3-1333/1066 (D.C),
                   2x PCIe (16x) S/p Quad-GPU CrossFireX (16/x4),2x PCI(1x), 3x PCI, Gigabit LAN, Sound 8CH (HD), 2x
    P8H67             USB(3.0), 12 USB(2.0),1x ATA133, 2x SATA 6Gb/s S/p (RAID 0,1,5,10) + 4x SATA 3Gb/s (RAID 0,1,5,10)
123.2
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155 100% Solid Capacitors, Anti-Surge Protection (3.0), EPU, CrashFree BIOS, MemOK!, GPU Boost, Precision
                   Tweaker, EFI Bios (EZ Mode), TurboV, AI Suite II.


                    Intel H67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7+i5+i3 SNB S/p Turbo Boost (V 2.0); 4x DDR3-1333/1066 (D.C),
    P8H67-V (ATX )        VGA S/p D-sub, DVI, HDMI ( GPU Inside CPU) ;2x PCIe (16x) S/p Quad-GPU CrossFireX (16/x4), 2x PCI(1x),
130.0
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155 3x PCI, Gigabit LAN ,1x ATA133, 2x SATA 6Gb/s S/p (RAID 0,1,5,10) + 4x SATA 3Gb/s (RAID 0,1,5,10) ; Sound
                   8CH (HD), 2x USB(3.0), 12 USB(2.0), 100% Solid Capacitors, Anti-Surge Protection (3.0), EPU, CrashFree
                   Intel Q67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 Sandy Bridge-Turbo Boost , 4x DDR3-1333/1066 (D.C) ,
    P8Q67-M DO (REV 3.0)     1x PCIe (16x), 1x PCIe(1x), 2x PCI, 14 USB2.0 , VGA S/p D-sub, DVI, Display port ( GPU In CPU) , Intel
142.6
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155 (82579) Gigabit LAN, 2x SATA 6Gb/s {RAID 0,1,5,0+1 (10)} + 4x SATA 3Gb/s {RAID 0,1,5,0+1 (10)} , Sound
                   8CH (HD), 100% Solid Capacitors; Anti-Surge Protection, CrashFree BIOS, Q-Fan 2, MemOK!, Precision
                   Tweaker 2, TurboV, AI Suite II.

                   Intel P67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7+i5+i3 SNB S/p Turbo Boost (V 2.0) 4x DDR3-2200/1866
                   /1600/./1066 (D.C) Intel XMP, 2x 1394a, 1x ATA (133) 2x SATA(6Gb/s) (RAID 0,1,5,10), 4x SATA 3Gb/s (RAID
    P8P67 LE
                   0,1,5,10), 1x SATA (6Gb),1x eSATA (6Gb/s),2x PCIe (16x) (S/p ATI Quad-GPU CrossFireX) , 2x PCIe(1x), 3x
150.3  Dual Intelligent Processors 2
                   PCI, Sound 8CH, 2xUSB(3.0), 14 USB(2.0), Gigabit LAN , 100% Japan-made Solid Capacitors, Anti-Surge
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                   Protection, DTS Surround Sensation, Stack Cool 3, T.Probe, TurboV EVO, Dual Intelligent Processors 2, DIGI+
                   VRM, TPU, AI Suite II


                    Intel P67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7+i5+i3 SNB S/p Turbo Boost (V 2.0) ; 4x DDR3-2200/
                   1866/1600/./1066 (D.C) Intel XMP, 2x 1394a, Bluetooth ( EDR) ; 2x SATA(6Gb/s), 2x SATA (6Gb/s) (RAID
    P8P67 PRO           0,1,5,10), 4x SATA 3Gb/s (RAID 0,1,5,10) ; 2x eSATA (3.0), 3x PCIe (16x) S/p ( Nvidia SLI or ATI CrossFireX)
188.5  Dual Intelligent Processors 2 S/p Quad-GPU, 2x PCIe(1x), 2x PCI, Sound 8CH, 4xUSB(3.0), 12 USB(2.0), Intel Gigabit LAN S/p Dual
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155 Interconnect between Lan controller and PHY, 100% Japan-made Solid Capacitors , 12+2 Phases Power, Anti-
                   Surge Protection, DTS Surround Sensation UltraPC, MemOK!, Stack Cool 3, T.Probe, TurboV EVO, Dual
                   Intelligent Processors 2, DIGI+ VRM, TPU, AI Suite II


                     Intel P67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 Sandy Bridge-Turbo Boost , 4x DDR3-2200/ ./1600/./ 1066
    Asus P8P67 Deluxe (REV 3.0)   (D.C) Intel XMP, Dual Intel Gigabit LAN, Sound 8CH , 2x SATA(6Gb/s), 2x SATA(6Gb/s) (RAID 0,1,5,10), 4x
    Dual Intelligent Processors 2  SATA 3Gb/s (RAID 0,1,5,10) ,2x eSATA (3.0), 3x PCIe (16x) S/p Nvidia SLI or ATI CrossFireX S/p Quad-GPU2x
254.2
    LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5  PCIe(1x), 2x PCI, 2x 1394a, Bluetooth ( EDR), 4x USB (3.0), 12 USB (2.0) Free Front panel USB 3.0 Box, 100%
    + i3               Japan-made Solid Capacitors , 16+2 Phases Power, Anti-Surge Protection, DTS Surround , MemOK!, Stack
                     Cool 3, T.Probe, TurboV EVO, Dual Intelligent Processors 2, DIGI+ VRM, TPU, AI Suite II


                    Intel P67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7+i5+i3 SNB S/p Turbo Boost (V 2.0) ; 4x DDR3 -1866/
    Asus SABERTOOTH P67      1800/1600/./1066/1333 (D.C) S/p Intel XMP, 2x 1394a, Digit; 2x SATA(6Gb/s), 2x SATA(6Gb/s) (RAID 0,1,5,10),
    Certified by US Military   4x SATA 3Gb/s (RAID 0,1,5,10) ; 2x eSATA (3.0), 2x PCIe (16x) S/p ( Nvidia SLI or ATI Cross FireX) S/p Quad-
215.0
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155 GPU, 3x PCIe(1x), 1x PCI, Sound 8CH, 4xUSB(3.0), 12 USB(2.0), Intel Gigabit LAN S/p Dual Interconnect
                   between Lan controller and PHY, 100% Japan-made Solid Capacitors , True 10+2 Phases power, Anti-Surge
                   Protection, TUF Thermal Armor, E.S.P, TUF Capacitors, TUF Chokes, TUF MOSFET, Ultimate Cool.                     Intel Z68 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 Sandy Bridge-Turbo Boost , 4x DDR3-2200/./1600/./1066
                     (D.C) Intel XMP, Intel 82579 Gigabit LAN, Sound 8CH , 2x SATA(6Gb/s) (RAID 0,1,5,10), 4x SATA(II) (RAID
    P8Z68 - V VirTU
                     0,1,5,10), 1x eSATA (3.0) S/P VGA out (1x D-Sub+1x DVI+1x HDMI) , 3x PCIe (16x)S/p Nvidia Quad-GPU SLI,
211.0  Smart Response Technology
                     or ATI Quad-GPU CrossFireX, 2x PCIe (1x), 2x PCI, 4x USB (3.0), 12x USB (2.0) . Bluetooth V2.1+( EDR), 100%
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                     Japan-made Solid Capacitors , 16 Phases Power, Anti-Surge Protection, DTS Surround , MemOK!, Stack Cool
                     3, T.Probe, TurboV EVO, Dual Intelligent Processors 2, DIGI+ VRM, TPU, AI Charge+ , ATI Suite II                     Intel Z68 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 Sandy Bridge-Turbo Boost , 4x DDR3-2200/./1600/./1066
                     (D.C) Intel XMP, Dual Intel Gigabit LAN, Sound 8CH , 2x SATA(6Gb/s), 2x SATA(6Gb/s) (RAID 0,1,5,10), 4x
     P8Z68 Deluxe VirTU
                     SATA 3Gb/s (RAID 0,1,5,10) , 2x eSATA (3.0), 3x PCIe (16x) S/p Nvidia SLI or ATI CrossFireX S/p Quad-GPU,
286.8  Smart Response Technology
                     2x PCIe(1x), 2x PCI, 2x 1394a, Bluetooth(V2.1+ EDR), 4x USB (3.0), 12x USB (2.0) . Free Front panel USB 3.0
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                     Box, 100% Japan-made Solid Capacitors , 16+2 Phases Power, Anti-Surge Protection, DTS Surround ,
                     MemOK!, Stack Cool 3, T.Probe, TurboV EVO, Dual Intelligent Processors 2, TPU, AI Suite II , LucidLogix Virtu                   Intel X58 / ICH10R - Bus 6.4GT/s (QPI) Intel Quick Path Interconnect 6x DDR3-1866/1600/1333 (Tripple
    SABERTOOTH X58
                   channel) S./p ( Extreme Memory Profile ) 3x PCIe (16x) S/p Nvidia SLI + ATI CrossFire, 6x SATA (3) Raid (0, 1,
    ULTIMATE FORCE USB 3.0 -
261.0                5, 10 )2x SATA (6Gb/s) S/p EZ Backup & SuperSpeed . 2x eSATA(3.0 GB/s) S/p On the go, 2x PCIe(1x), 1x
    SATA 6GB/s Raid Certified by
                   PCI, Gigabit LAN, Sound 8CH , 2x IEEE 1934a, 2x USB 3.0 + 12x USB 2.0, True 10+2 Phases power, Heatsink
    Military
                   Coating Tech, E.S.P, TUF Capacitors, TUF Chokes, TUF MOSFETs
                                                      Trang 16
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                               ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


                     Socket LGA1366 S/p Intel Core i7 Processor Extreme ( High end Desktop ) ,Intel X58 / ICH10R - Bus 6.4GT/s
    P6X58D              (QPI) Intel Quick Path Interconnect , 6x DDR3-2000/1866/18../1600 (Tripple channel) S./p ( Extreme Memory
    Xtreme Design CPU 6-Core     Profile ) 3x PCIe (16x) S/ 3 Ways Nvidia SLI + ATI CrossFire, 6x SATA (3.0 Gb/s) , With Raid (0, 1, 5, 10 ), 2x
321.4
    USB 3.0 - SATA 6GB/s Raid    SATA (6Gb/s) S/p EZ Backup & Super Speed , 1x PCIe(1x), 2x PCI, Gigabit LAN, Sound 8CH (DTS+BD audio),
    LGA1366             2x IEEE 1934a, 2x USB 3.0 + 8x USB 2.0, True 16+2 Phases power, TurboV, EPU-6, Precision Tweaker 2 , SFS
                     , Express Gate SSD , Stack Cool 3+ , MemOK


                     Socket LGA1366 S/p Intel Core i7 Processor Extreme ( High end Desktop ) ,Intel X58 / ICH10R - Bus 6.4GT/s
                     (QPI) Intel Quick Path Interconnect , 6x DDR3-2200/2133/18../1600 (Tripple channel) S./p ( Extreme Memory
    RAMPAGE III
                     Profile ) 4x PCIe (16x) S/p 3 Ways Nvidia SLI + ATI CrossFire, 1x SATA(3G), 1x eSATA, 6x SATA(II) Raid (0, 1,
435.0  Xtreme Republic of Gamers
                     5, 10 ), 2x SATA(6G), 1x PCIe(4x),1x PCI,Sound 8CH , 9x USB(2.0), 2x USB(3.0), 2x IEEE 1934a, Gigabit Intel
    LGA1366
                     Lan, Bluetooth all Japan-made Polymer Capacitors., TurboV, EPU-6, Express Gate SSD .iROG, 8 + 9 Phase
                     Digital Power, Extreme Engine Digi , Extreme Tweaker, Vol LED


                     MAINBOARD INTEL SOCKET 775 / 1155 / 1156
    Intel PLKDB43LD         Intel B43 / ICH10D - FSB1333 - 2x DDR2-1066/800 (DC) - 1x PCI-Ex (16x), 5x SATA(II), 1x eSATA, 1x PCI-
77.3
    LGA 775             Ex(1x), 2x PCI, Intel Gigabit LAN, 10x USB, VGA Onboard S/p D-sub & DVI , 6 (CH) Sound ,

                     Intel G43 / ICH10 - FSB1333/1066 - 4x DDR2-800 (DC) - 1x PCI-Ex (16x); 1x ATA100, 4x SATA(II), 2x PCI-
    Intel PLKDG43GT
62.8                   Ex(1x), 1x PCI, Intel Gigabit LAN, 12x USB; VGA Onboard S/p DVI / HDMI 1080p , 10(CH) Sound , 2x IEEE
    LGA775
                     1934a, Viiv

                     Intel G43 / ICH10 - FSB1333/1066 - 4x DDR2-800 (DC) - 1x PCI-Ex (16x); 1x ATA100, 4x SATA(II), 2x PCI-
    Intel BOXDG43GT
91.6                   Ex(1x), 1x PCI, Intel Gigabit LAN, 12x USB; VGA Onboard S/p DVI / HDMI 1080p , 10(CH) Sound , 2x IEEE
    LGA 775
                     1934a, Viiv

                    Intel H55 Express LGA1156 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme2x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) S.p
    Intel DH55PJ
86.0                  Intel XMP & Turbo Boost Technology Multi-VGA S/p D-sub, DVI, 1x PCIe (16x) 2.0, 2x PCIe(1x), 1x PCI, 4x
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1156
                    SATA(II) , Intel Gigabit LAN , Sound 8CH (HD) , 12x USB

                    Intel H55 Express LGA1156 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme2x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) S.p
    Intel DH55PJ BOX
89.0                  Intel XMP & Turbo Boost Technology Multi-VGA S/p D-sub, DVI, 1x PCIe (16x) 2.0, 2x PCIe(1x), 1x PCI, 4x
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1156
                    SATA(II) , Intel Gigabit LAN , Sound 8CH (HD) , 12x USB

                    Intel H57 Express LGA1156 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme 4x DDR3-1333/1066 (D.C) S.p Intel
    INTEL DH57DD          XMP & Turbo Boost Technology Multi-VGA S/p D-sub, DVI, HDMI, 1x PCIe (16x) 2.0, 2x PCIe(1x), 1x PCI,
115.0
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1156 5xSATA(II) Raid ( 0, 1, 5, 10) & Matrix , 1x eSATA (II), Intel Gigabit LAN , Sound 10CH (HD) , IEEE 1394a, 14x
                    USB S/p Dolby Control Center

                     Intel® DH57HC Express Chipset ICH10R FPS 1600/1333/1066/ MHz, supports Core i3 - i5 -i7 (FCPA 1156)
    INTEL DH57DD BOX         Intel® Dual-channel 4 x DDR3 /1333 MHz 16 GB max ,1 PCI Ex 16x, 2 PCI-Ex1 , 3PCI, VGA + DVI +HDMI
119.5
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1156  1000 Network , Intel® Audio 7.1 Sorround with Dolby control center (08 channel aidio) 6+6 USB 2.0, 6SATA 2, &
                     MATRIX ATX form factor

                    Intel P55 Express LGA 1156 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme 4x DDR3- 1333/1066 (D.C) S.p
    INTEL BOX DP55WB
119.5                 IntelTurbo Boost Technology, 14x USB 6x SATA(II) Raid (0, 1, 5, 10 ), 1x PCI Ex (16x) 2.0, 2x PCI Ex(1x), 2x
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1156
                    PCI,Intel Gigabit LAN, Sound 8CH (HD), 2x IEEE 1934a,


                    Intel P55 Express LGA 1156 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme4x DDR3-1600/1333/1066 (D.C) S.p
    INTEL BOX DP55WG        Intel Turbo Boost Technology, 14x USB 1x PCI Ex (16x) 2.0 , 1x PCI Ex(8x), 1x PCI Ex(4x), 2x PCI Ex(1x), 2x
160.5
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1156 PCI 6x SATA(II) Raid (0, 1, 5, 10 ), Gigabit LAN , Sound 10CH (HD) 2x IEEE 1934a, Intel Dolby Control Center -
                    A media Board with a Touch of Extreme


                    Intel H61 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 (SNB) S/p Turbo Boost , 2x DDR3-1333/1066 (D.C), VGA
    Intel DH61WWB3
68.6                  S/p D-sub ( GPU Inside CPU), 1x PCIe (16x), 1x PCIe(1x), 1x PCI, Sound 6CH , Intel Pro Gigabit LAN, 6
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                    USB(2), 4x SATA 3Gb/s ,1-Year License * Antivirus * Antispyware * Firewall * Antispam * SMART Security


                     Intel H61 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 (SNB) S/p Turbo Boost , 2x DDR3-1333/1066 (D.C), VGA
    Intel DH61WWB3 (BOX)
72.8                   S/p D-sub ( GPU Inside CPU), 1x PCIe (16x), 1x PCIe(1x), 1x PCI, Sound 6CH , Intel Pro Gigabit LAN, 6
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                     USB(2), 4x SATA 3Gb/s ,1-Year License * Antivirus * Antispyware * Firewall * Antispam * SMART Security


                    Intel H61 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 (SNB) S/p Turbo Boost ; 2x DDR3-1333/1066 (D.C), VGA
    Intel PLKDH61CRB3
79.3                  S/p D-sub, DVI ( GPU Inside CPU), 1x PCIe (16x), 2x PCIe(1x), 1x PCI, Sound 6CH , Intel Pro Gigabit LAN, 6
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                    USB(2), 4x SATA 3Gb/s , 1-Year License * Antivirus * Antispyware * Firewall * Antispam * SMART Security
                                                      Trang 17
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                               ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


                     Intel H61 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 (SNB) S/p Turbo Boost , 2x DDR3-1333/1066 (D.C), VGA
    Intel BOXDH61CRB3
82.2                   S/p D-sub, DVI ( GPU Inside CPU), 1x PCIe (16x) , 2x PCIe(1x), 1x PCI, Sound 6CH , Intel Pro Gigabit LAN, 6
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                     USB(2), 4x SATA 3Gb/s , 1-Year License * Antivirus * Antispyware * Firewall * Antispam * SMART Security


                     Intel H61 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 (SNB) S/p Turbo Boost , 2x DDR3-1333/1066 (D.C), VGA
    Intel DH61BEB3
87.0                   S/p D-sub, DVI ( GPU Inside CPU), 1x PCIe (16x) , 2x PCIe(1x), 1x PCI, Sound 6CH , Intel Pro Gigabit LAN, 6
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                     USB(2), 4x SATA 3Gb/s , security free

                    Intel H61 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 (SNB) S/p Turbo Boost , 2x DDR3-1333/1066 (D.C), VGA
    Intel BOXDH61BEB3
91.0                  S/p D-sub, DVI ( GPU Inside CPU), 1x PCIe (16x) , 2x PCIe(1x), 1x PCI, Sound 6CH , Intel Pro Gigabit LAN, 6
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                    USB(2), 4x SATA 3Gb/s , security free

                    Intel H67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 (SNB) S/p Turbo Boost ; 4x DDR3-1333/1066 (D.C), VGA
    Intel BOXDH67VR
95.0                  S/p D-sub, DVI, HDMI with HD , 1x PCIe (16x); 2x PCIe(1x), 1x PCI, Intel Pro Gigabit LAN, Sound 10CH (HD), 12
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                    USB(2.0) ; 2x USB(3.0), 2x SATA 6Gb/s (RAID 0, 1) SMART Security free

                    Intel H67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 (SNB) S/p Turbo Boost ; 4x DDR3-1333/1066 (D.C), VGA
    Intel DH67BLB3
104.5                 S/p D-sub, DVI, HDMI with HD , 1x PCIe (16x); 2x PCIe(1x), 1x PCI, Intel Pro Gigabit LAN, Sound 10CH (HD), 12
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                    USB(2.0) ; 2x USB(3.0), 2x SATA 6Gb/s (RAID 0, 1) SMART Security free

                    Intel H67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 (SNB) S/p Turbo Boost ; 4x DDR3-1333/1066 (D.C), VGA
    Intel BOXDH67BLB3
108.5                 S/p D-sub, DVI, 1x PCIe (16x); 2x PCIe(1x), 1x PCI, Intel Gigabit LAN, VGA S/p DVI, HDMI (GPU), Sound 10CH
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                    (HD), 12 USB(2.0) ; 2x USB(3.0), 2x SATA 6Gb.


                    Intel H67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 (SNB) S/p Turbo Boost ; 4x DDR3-1333/1066 (D.C), VGA
    Intel DH67CLB3
112.5                 S/p D-sub, DVI, 1x PCIe (16x); 2x PCIe(1x), 1x PCI, Intel Gigabit LAN, VGA S/p DVI, HDMI (GPU), Sound 10CH
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                    (HD), 12 USB(2.0) ; 2x USB(3.0), 2x SATA 6Gb.


                    Intel H67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 (SNB) S/p Turbo Boost ; 4x DDR3-1333/1066 (D.C), VGA
    Intel BOX DH67CLB3
116.5                 S/p D-sub, DVI, 1x PCIe (16x); 2x PCIe(1x), 1x PCI, Intel Gigabit LAN, VGA S/p DVI, HDMI (GPU), Sound 10CH
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                    (HD), 12 USB(2.0) ; 2x USB(3.0), 2x SATA 6Gb.


                    Intel P67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 (SNB) S/p Turbo Boost, 4x DDR3-1333/1066 (D.C), 1x
    Intel BLKDP67BAB3
132.5                 PCIe (16x), 2x PCIe(1x), 3x PCI, Intel Gigabit LAN, 1x eSATA(3Gb/s), 2x SATA 6Gb/s(RAID 0,1,5,10)+ 3x SATA
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                    3Gb/s (RAID 0,1,5,10) Sound 10CH (HD), 2x USB(3.0) , 14 USB(2.0), Maximum-PC and Smart Security 4


                    Intel P67 Express LGA1155 S/p Intel Core i7 + i5 + i3 (SNB) S/p Turbo Boost , 4x DDR3-1333/1066 (D.C), 1x
    Intel DP67BAB3 (BOX)
134.5                 PCIe (16x), 2x PCIe(1x), 3x PCI, Intel Gigabit LAN,1x eSATA(3Gb/s), 2x SATA 6Gb/s(RAID 0,1,5,10)+ 3x SATA
     (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                    3Gb/s (RAID 0,1,5,10) Sound 10CH (HD), 2x USB(3.0) , 14 USB(2.0), Maximum-PC and Smart Security 4


                  GIGABYE SOCKET 775 - Giaù ñaõ bao goàm VAT
                     Chipset G41/ICH7, FSB 1333/1066/800 MHz, 2 x DDRIII 1333(OC)/1066/800 MHz Support Up to 8 GB, Micro
                     ATX Form, Integrated VGA Intel® GMA X4500 (share Ram lên 1GB), 1 x PCI E x16, Sound 8 channels ( 3 jacks
59.4  GA-G41MT-S2           ) LAN Atheros 10/100/1000 Mbit, 8 USB 2.0/1.1, 4 x SATA2, 2 x PCI Expressx1, 1 x PCI slots, Dual BIOS, Solid
                     Capacitor for CPU VRM, Easy Energy Saver


                     INTEL G41/ ICH7, 775, bus 1333/1066/800, PCI Exp 16X , 1*PCI + 2PCI Ex1, VGA +Sound 8 chan + LAN Giga
61.4  GIGA GA - G41MT - S2P      onboard, 2DDR3 - 1333/(OC)/1066 (DC) VGA +Sound 8 chan + LAN Giga onboard ( 4SATA II +1IDE ATA, 8USB
                     2.0 -Ultra Durable 2 cho CPU VRM Dua BIOS, Easy Energy.


                     Chipset G41/ICH7 FSB 1333/1066/800 MHz- 2 x DDRIII 1333(OC)/1066 MHz Support Up to 4 GB- Micro ATX
                     Form , Integrated VGA Intel® GMA X4500 (share Ram lên 1GB)* 1 x PCI E x16 Sound 8 channels ( 3 jacks )*
67.0  GA - G41MT - D3P
                     LAN Realtek 10/100 /1000 Mbit* 8 USB 2.0/1.14 x SATA21 x IDE1 x FDD1 x PCI Expressx1 2 x PCI slots * Dual
                     BIOS.

                     Chipset G41/ICH7, FSB 1333/1066/800 MHz, 4 x DDRIII 1333(OC)/1066 MHz Support Up to 8 GB, Micro ATX
                     FormIntegrated VGA Intel® GMA X4500 (share Ram lên 1GB), Giao tiếp đồ họa D-Sub, DVI, HDMI Port, 1 x PCI
76.8  GA-EG41MFT-US2H         E x16, Sound 8 channels ( 6 jacks ), LAN Realtek 10/100/1000 Mbit, 8 USB 2.0/1.1, 2 x IEEE 1394a (1 trên
                     back panel), IDE and FDD,4 x SATA2, 1 x PCI Expressx1, 2 x PCI slots, Dual BIOS. Solid Capacitor for CPU
                     VRM, Dynamic Energy Saver, 3 x USB Power

                     G41/ICH7 Chipset, FSB 1333/1066/800 MHz, 2 x DDRIII 1333(OC)/1066 MHz Support Up to 4GB , ATX Form, (
                     Thiết kế 4 pha cấp nguồn cho CPU, P41T-D3 chỉ có 3 pha )1 x PCI Express x16 slot, Sound 8 channels (3 jacks
76.0  GA-P41T-D3P           ) with S/PDIF Out, LAN Realtek 10/100/1000 Mbit, 8 USB 2.0/1.1, 4 x SATA 2 1 x IDE, 1 x FDD, Com Port, LPT
                     Port, 3 x PCI Expressx1, 3 x PCI slots, Dual BIOS, 108dB Signal-to-Noise ratio playback, Easy Energy Saver, 3
                     x USB Power, On/Off charge cho Iphone, Ipod Touch, Ipad
                                                      Trang 18
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                               ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


                     Chipset Intel H61, 2 x 1.5V DDRIII 800-1333 MHz Up to 16 GB support Dual Channel, Thiết kế cấp nguồn 4
    GA-H61M - S2 - B3        phase, Micro ATX Form, Graphics Port: D-Sub, DVI, 1 PCI-E x16 slot V2.0 (băng thông 16x), Sound 8 channels
82.0
    ( Sp Core I3,I5,I7) LGA1155   ( 3 jacks ), LAN Realtek 10/100/1000, 10 x USB 2.0, 4 x SATA 2, 3 x PCI-E x1, Dual BIOS, 08dB Signal-to-Noise
                     ratio playback, 3 x USB Power, On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad, Smart 6 Technology                     Chipset Intel H61- 2 x DDRIII 1333/1066 MHz, Graphics Port: D-Sub, DVI, 2 x PCI-E x16 slot V2.0, Sound 8
    GA-H61M-D2P - B3
93.0                   channels, LAN Realtek 10/100/1000, 10 x USB 2.0 4 x SATA, 2 x PCI slots* Dual BIOS, 3 x USB Power* On/Off
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                     Charge Iphone, Ipod, Ipad* Smart 6 Technology                     Chipset Intel H61, 2 x 1.5V DDRIII 1333 MHz Up to 16 GB support Dual Channel, ATX Form, 1 x PCI-E x16 slot
    GA-P61 - DS3 - B3        V2.0, Sound 8 channels (3 jacks)with S/PDIF out, LAN Realtek 10/100/1000, 10 USB 2.0, 4 x SATA 2 (3Gb/s),
97.0
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155  Com Port, LPT Port, 2 x PCI Ex1, 3 x PCI, Dual BIOS3 x USB Power, 108dB Signal-to-Noise ratio playback,
                     On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad, Smart 6 Technology


                     Chipset Intel H61, 2 x 1.5V DDRIII 1333 MHz Up to 16 GB support Dual Channel, ATX Form, 1 x PCI-E x16 slot
                     V2.0, Sound 8 channels ( 3 jacks ) with S/PDIF out, LAN Realtek 10/100/1000, 8 USB 2.0, 2 x USB 3.0, 4 x
102.0  GA - P61- USB3 - B3
                     SATA 2 (3Gb/s), Com Port, LPT Port, 2 x PCI Ex1, 3 x PCI, Dual BIOS. 3 x USB Power, 108dB Signal-to-Noise
                     ratio playback, On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad, Smart 6 Technology

                   Chipset Intel H61, 2 x 1.5V DDRIII 1333 MHz Up to 16 GB support Dual Channel, Micro ATX Form, Graphics
    GA-H61M-USB3-B3        Port: D-Sub, DVI, PCI-E x16 slot V2.0, Sound 8 channels ( 3 jacks ), LAN Atheros 10/100/1000, 8 x USB 2.0, 2 x
98.0
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155 USB3.04 x SATA 2, 2 x PCI slots, 1 x PCI Ex1, Dual BIOS, 108dB Signal-to-Noise ratio playback, 3 x USB
                   Power, On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad, Smart 6 Technology.

                     Chipset Intel H61, 4 x 1.5V DDRIII 1333 MHz Up to 16 GB support Dual Channel, Micro ATX Form, Graphics
                     Port: D-Sub, DVI, HDMI, PCI-E x16 slot V2.0Sound 8 channels ( 6 jacks ), LAN Realtek 10/100/1000, 8 x USB
    GA-HA65M-UD3H-B3
121.0                  2.0, 4 x USB3.04 x SATA 2 (3Gb/s), 2 x SATA 3 ( 6Gb/s ) RAID (0, 1),m 2 x PCI slots, 1 x PCI Ex1Dual BIOS,
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                     Ultra Durable 3, 108dB Signal-to-Noise ratio playback, 3 x USB Power, On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad,
                     Dynamic Energy Saver 2, Smart 6 Technology                    Chipset Intel H67-2 x 1.5V DDRIII 1333/1066 MHz Up to 16 GB support Dual Channel- Micro ATX Form*
    GA-H67M-D2 - B3
                    Graphics Port: D-Sub, DVI , 2 x PCI-E x16 slot V2.0 (16x,4x) support ATI CrossFire* Sound 8 channels ( 3 jacks
114.0  (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                    ) with optical S/PDIF, LAN Realtek 10/100/1000, 14 x USB 2.0 4 x SATA 2 RAID (0, 1, 5, 10)* 2 x SATA 3.0 (
    ( Khoâng coù khe PCI)
                    6Gb/s ), 2 x PCIx1 slots* Dual BIOS, 3 x USB Power* On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad* Smart 6 Technology                     Chipset Intel H67- 2 x DDRIII 1333/1066/800 MHz, Graphics Port: D-Sub, DVI, HDMI, 2 x PCI-E x16 slot V2.0
    GA - H67M - UD2H - B3
                     (16x,4x) support ATI CrossFire * Sound 8 channels ( 6 jacks ) with optical S/PDIF* LAN Realtek 10/100/1000* 12
129.0  (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                     x USB 2.0 * 2 x USB 3.0 * 3 x SATA 2 RAID (0, 1, 5, 10)* 1 x eSata 2* 2 x SATA 3.0 ( 6Gb/s )* 2 x PCIx1 slots *
    ( Khoâng coù khe PCI)
                     Dual BIOS* 100% tụ rắn Nhật Bản t USB power* On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad, Smart 6 Technology


                     Chipset Intel H67, 4 x 1.5V DDRIII 1333/1066 MHz Up to 32 GB support Dual Channel, Micro ATX Form,
                     Graphics Port: D-Sub, DVI, HDMI, 2 x PCI-E x16 slot V2.0 (16x,4x) support ATI CrossFire, Sound 8 channels ( 3
    GA-H67MA-USB3-B3
140.0                  jacks ) Support for S/PDIF Out, LAN Realtek 10/100/1000, 12 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x SATA 3.0 ( 6Gb/s ), 4
    (Sp Core I3,I5,I7) - LGA 1155
                     x SATA 2, RAID (0, 1, 5, 10), 2 x PCIx1 slots, Dual BIOS,108dB Signal-to-Noise ratio playback, 3 x USB Power,
                     On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad, Smart 6 Technology

                     Chipset Intel H67. 4 x 1.5V DDRIII 800-1333 MHz Up to 32 GB support Dual Channel. ATX Form, Thiết kế 4
                     phase nguồn cho CPU dùng linh kiện siêu bền. 2 x PCI-E x16 slot V2.0 (x16, x4), ATI CrossFireX. Sound HD 8
124.0  GA-PH67-DS3-B3          channels ( 3 jacks ) with optical S/PDIF out 108dB SNR. LAN Realtek 10/100/1000, 12 x USB 2.0. 2 x SATA 3 (
                     6Gb/s ) 4 x SATA 2, RAID (0, 1, 5, 10), Com Port, LPT Port, 2 x PCI Ex1, 2 x PCI. Dual BIOS, 3 x USB Power.
                     Tụ rắn Nhật Bản tuổi thọ 50.000 giờ cho khu vực CPU. On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad. Smart 6 Technology                     hipset Intel H67, 4 x 1.5V DDRIII 1333 MHz Up to 32 GB support Dual Channel, ATX Form, 2 x PCI-E x16 slot
                     V2.0 (x16, x4), ATI CrossFireX, Sound 8 channels ( 3 jacks ) with optical S/PDIF out, LAN Realtek 10/100/1000,
132.0  GA-PH67A-D3-B3
                     10 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, x SATA 3 ( 6Gb/s ), 4 x SATA 2, RAID (0, 1, 5, 10), Com Port, LPT Port, 3 x PCI
                     Ex1, 2 x PCI, Dual BIOS3 x USB Power, On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad, Smart 6 Technology
                    Chipset Intel H67, 4 x 1.5V DDRIII 1333 MHz Up to 32 GB support Dual Channel, ATX Form, 2 x PCI-E x16 slot
    GA-PH67-UD3-B3         V2.0 (x16, x4), ATI CrossFireX, Sound 8 channels ( 6 jacks ) with optical S/PDIF, LAN Realtek 10/100/1000, 14
138.0
    (Sp Core I3, I5, I7) - LGA 1155 USB 2.0, 2 x SATA 3 ( 6Gb/s ), 4 x SATA 2, RAID (0, 1, 5, 10), 3 x PCI Ex1,2 x PCI, Dual BIOS, Ultra Durable
                    3,3 x USB Power ,On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad, Dynamic Energy Saver 2, Smart 6 Technolog
                                                      Trang 19
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                              ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


                    Chipset Intel P67, 4 x 1.5V DDRIII 2200/1600 MHz Up to 32 GB support Dual Channel, ATX Form, (Board mạch
                    màu đen thiết kế 12 pha cấp nguồn),2 x PCI-E x16 slot V2.0 (x16, x4),ATI CrossFireX, ound 8 channels ( 6 jacks
    GA - P67A - UD3P - B3
191.0                  ) with S/PDIF out support Dolby Home Theatre, LAN Realtek 10/100/1000,14 USB 2.0, 4 x USB 3.0,Dual BIOS,
    (Sp Core I3, I5, I7) - LGA 1155
                    Ultra Durable 3, 3 x USB Power, On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad, Dynamic Energy Saver 2, Smart 6
                    Technology

                    Chipset Intel P67, 4 x 1.5V DDRIII 2200/1600 MHz Up to 32 GB support Dual Channel, ATX Form, (Board mạch
                    màu đen thiết kế 24 pha cấp nguồn)4 x PCI-E x16 slot V2.0 ( x16, x16, x8, x8 ), Support 2,Way/3 Way
    GA - P67A - UD4 - B3
211.0                  CrossFireX and Nvidia SLI, Sound 8 channels with S/PDIF out support Dolby Home Theatre, 2 x LAN Realtek
    (Sp Core I3, I5, I7) - LGA 1155
                    10/100/ 1000 s/p Smart Dual Lan, 8 USB 2.0, 10 x USB 3.0, 3 x IEEE1394a (2 trên back panel), Dual BIOS, Ultra
                    Durable 3, 3 x USB Power, On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad, Dynamic Energy Saver 2, Smart 6 Technology


                    Chipset Intel Z68, 4 x 1.5V DDRIII 1066-2133 MHz Up to 32 GB support Dual Channel, ATX Form ( Hỗ trợ công
                    nghệ GIGABYTE EZ Smart Response (tối ưu Intel Smart Response, không cần reinstall os) tăng tốc độ hệ thống
                    bằng việc kết hợp ổ cứng thường và ổ cứng chuẩn SSD ), 2 x PCI-E x16 slot V2.0 (x16,x4), Support ATI
    GA-Z68P-DS3
147.0                  CrossFireX , 1 HDMI port onboard, Sound 8 channels with S/PDIF out , LAN Realtek 10/100/1000, 12 USB 2.0, 2
    (Sp Core I3, I5, I7) - LGA 1155
                    x SATA 3.0 ( 6Gb/s ), 4 x SATA 2.0, RAID (0, 1, 5, 10), 2x PCI-E x1, 2 x PCI, onboard mSATA connector cho
                    Intel SLC SSD và SmartResponse Technology. Dual BIOS, 3 x USB Power, On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad,
                    Dynamic Energy Saver 2, Smart 6 Technology


                    Chipset Intel Z68, 4 x 1.5V DDRIII 1066-2133 MHz Up to 32 GB support Dual Channel, ATX Form ( Hỗ trợ công
                    nghệ Intel Smart Response tăng tốc độ hệ thống bằng việc kết hợp ổ cứng thường và ổ cứng chuẩn SSD ),
    GA-Z68MA-D2H-B3         Graphics Port: D-Sub, DVI, HDM (Các giao tiếp này phải sử dụng với CPU có tích hợp chip đồ họa), 2 x PCI-E
164.0
    (Sp Core I3, I5, I7) - LGA 1155 x16 slot V2.0 (x16,x8) Support ATI CrossFireX and Nvidia SLI, Sound 8 channels with S/PDIF out , LAN Realtek
                    10/100/1000, 12 USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x SATA 3.0 ( 6Gb/s ), 4 x SATA 2.0, RAID (0, 1, 5, 10), 1 x PCI-E x16
                    (4x), 1x PCI-E x1,Dual BIOS, 3 x USB PowerOn/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad, Smart 6 Technology


                    Chipset Intel Z68, 4 x 1.5V DDRIII 1066-2133 MHz Up to 32 GB support Dual Channel, ATX Form ( Hỗ trợ công
                    nghệ Intel Smart Response tăng tốc độ hệ thống bằng việc kết hợp ổ cứng thường và ổ cứng chuẩn SSD
                    ).Graphics Port: HDMI (Giao tiếp này phải sử dụng với CPU có tích hợp chip đồ họa). 2 x PCI-E x16 slot V2.0
    GA-Z68AP-D3
171.0                  (x16,x4), Support ATI CrossFireX. Sound 8 channels with S/PDIF out . LAN Realtek 10/100/1000, 10 USB 2.0, 2
    (Sp Core I3, I5, I7) - LGA 1155
                    x USB 3.0, 2 x SATA 3.0 ( 6Gb/s ) 4 x SATA 2.0, RAID (0, 1, 5, 10), 3x PCI-E x1, 2 x PCI. onboard mSATA
                    connector cho Intel SLC SSD và SmartResponse Technology
                    * Dual BIOS , 3 x USB Power, On/Off Charge Iphone, Ipod, Ipad. Smart 6 Technology


                    INTEL X58/ ICH10R System bus QPI 6.4 GT /s 2200(OC)1600/, 2PCI Ex16 slot v2.0 (16x , 16x) X 2*PCI-Ex16
                    slot v2.0 (8x ,8x) sound 8 channetls , LAN Realtek 10/100/1000 , 12USB 2.0 , 2USB 3.0 ,6 Dual DDR3 2200
    GA-X58A-UD3R
254.0                 /1800/16000 3xIEE 1394a 6SATA II Raid (0.1.5.10) 2x Gsata2 support Raid(0.1.JBOD) 2 x eSata 2.0 / USB
    (s/p Intel Core I7 LGA 1366
                    ,Combo ; 2 x Sata 3.0 Support RAID 0.1 ; 1 FDD ; 1x IDE ; 2 x PCI Expressx1 ; 1 PCI slot ;dual BIOS Ez -
                    share Bios Ultra Durable 3 ; 3USB Pwer ; thiết kế fan nhiệt chip silent Pine 2 ;smart 6 techonoloa


                    Chipset X58/ICH10R, QPI 4.8GT/s, 6.4 GT/s, 6 x DDRIII 2200/1800/1600 MHz Up to 24 GB with Dual / 3
                    channel, ATX Form (Đi keøm bộ Front Access Control Panel đưa 2 giao tiếp USB 3.0 ra phía trước thuøng
                    maùy)3 x PCI-E, x16 slot V2.0 (16x, 16x, 8x), Support 3-Way/2-Way Nvidia SLI and ATI CrossFireX, Sound
    GA-G1.Guerrilla        REALTEK ALC889 support X-Fi Xtreme Fidelity and EAX Advanced HD 8 channels with optical S/PDIF support
374.0
    (s/p Intel Core I7 LGA 1366  Dolby® Home Theater, Gigabit LAN (Chipset Killer E2100 with 1G Memory), 12 USB 2.0, 4 USB 3.0. 6 x SATA
                    2.0 RAID (0, 1, 5, 10), 2 x eSata/USB Combo, 2 x SATA 3.0 Support RAID (0, 1), 2 x PCI Expressx1, 1 x PCI
                    slots. Dual BIOS, Ez-share BIOS, Ultra Durable 3, 3 x USB Power, 100% Japanese Solid Capacitors, Dual CPU
                    Power, Thiết kế tản nhiệt Chipset Locked and Loaded, Smart 6 Technology, On/Off charge Ipad, Iphone, Ipod                    Chipset X58/ICH10R, QPI 4.8GT/s, 6.4 GT/s, 6 x DDRIII 2200/1800/1600 MHz Up to 24 GB with Dual / 3
                    channel, XL-ATX Form (34.5cmx26.3cm), (Đi keøm bộ Front Access Control Panel đưa các giao tiếp ra phía
                    trước thùng máy : 2 x USB3.0, eSata/USB Combo, Quick Boost OC button). 2 x PCI-E, x16 slot V2.0 (16x, 16x),
                    2 x PCI-E, x16 slot V2.0 (8x, 8x), Support 3-Way/2-Way Nvidia SLI and 4-Way/3-Way/2-Way ATI CrossFireX.
    GA-G1.Assassin
482.0                 Sound CREATIVE X-Fi Xtreme Fidelity and EAX Advanced HD 8 channels with optical S/PDIF support Dolby®
    (s/p Intel Core I7 LGA 1366
                    Home Theater, Gigabit LAN (Chipset Killer E2100 with 1G Memory), 8 USB 2.0, 8 USB 3.0. 6 x SATA 2.0 RAID
                    (0, 1, 5, 10), 2 x SATA 3.0 Support RAID (0, 1), 2 x PCI Expressx1, 1 x PCI slots. Dual BIOS, Ez-share BIOS,
                    Ultra Durable 3, 3 x USB Power, 100% Japanese Solid Capacitors, Dual CPU Power, Thiết kế tản nhiệt Chipset
                    Locked and Loaded, Smart 6 Technology, On/Off charge Ipad, Iphone, Ipod                        CPU INTEL SOCKET 775 - 1156 - 1366
37.0  CELERON D430 (1.8G)      BUS 800, INTEL 775 512 cache          Sp 64BIT

46.9  CELERON E3400     (2.6G)  BUS 800, INTEL 775 1MB

49.5  CELERON E3400     (2.6G)  BUS 800, INTEL 775 1MB                   Chứng nhận Intel
                                                      Trang 20
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                           ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

 62.5  DUO CORE - E5500(2.8G)    BUS 800, INTEL 775 2x 1MB cache x Duo core

 63.5  DUO CORE - E5700(2.8G)    BUS 800, INTEL 775 2x 1MB cache x Duo core

 66.5  DUO CORE - E5700(2.8G)    BUS 800, INTEL 775 2x 1MB cache x Duo core       Chứng nhận Intel
 75.0  DUO CORE - E6500(2.93G)   BUS 1066, INTEL 775 2x 1MB cache x Duo core

 76.0  DUO CORE - E6600(3.06G)   BUS 1066, INTEL 775 2x 1MB cache x Duo core      Chứng nhận Intel

 78.0  DUO CORE - E6700(3.20G)   BUS 1066, INTEL 775 2x 1MB cache x Duo core

 90.0  DUO CORE - E6700(3.20G)   BUS 1066, INTEL 775 2x 1MB cache x Duo core      Chứng nhận Intel
100.0  DUO CORE - E6800(3.3G)    BUS 1066, INTEL 775 2x 1MB cache x Duo core      Chứng nhận Intel

118.0  Core2Duo - E7500(2.93G)   BUS 1066, INTEL 775 3MB cache x Core 2 Duo

135.0  Core2Duo - E7500(2.93G)   BUS 1066, INTEL 775 3MB cache x Core 2 Duo       Chứng nhận Intel
154.0  Core2Duo - E7600(3.06G)   BUS 1066, INTEL 775 3MB cache x Core 2 Duo       Chứng nhận Intel

119.0  INTEL CORE i3-540(3.06 GHz) LGA 1156, 4MB 2 Cores, 4threads, GPU 733Mhz


145.0  INTEL CORE i3-550(3.2 GHz) LGA 1156, 4MB 2 Cores, 4threads GPU 733Mhz

167.0  INTEL CORE i3-560(3.33 GHz) LGA 1156, 4MB 2 Cores, 4threads GPU 733Mhz

205.0  INTEL CORE I5-650(3.2 GHz) LGA 1156, 4MB 2 Cores, 4threads GPU 733Mhz

     INTEL CORE I5 - 760(2.8
235.0                 LGA 1156, 8MB 4 Cores, 4threads Turbo 3.33GHz
     GHz)

242.0  INTEL CORE I5-661(3.3 GHz) LGA 1156, 8MB 4 Cores, 4threads Turbo 3.33GHz

     INTEL CORE I7-870
330.0                 LGA 1156, 8MB L3, 4 Cores, 8 threads, QPI 4.8GT/s,
     (2.93GHz)

     INTEL CORE I7-950
310.0                 LGA 1366, 8MB L3, 4 Cores, 8 threads, QPI 4.8GT/s,
     (3.06GHz)

323.0  INTEL CORE I7- 960 (3.2GHz) LGA 1366, 8MB L3, 4 Cores, 8 threads, QPI 4.8GT/s,

     INTEL CORE I7- 990X
1165.0                LGA 1366, 8MB L3, 4 Cores, 8 threads, QPI 4.8GT/s,
     (3.46GHz)
     INTEL CORE I3-2100(3.1
129.0                 LGA 1155, 3MB 2 Cores, 4threads, Intel HD Graphics 2000, GPU 850MHz/1100Mhz
     GHz)
     INTEL CORE I3-2120(3.3
155.0                 LGA 1155, 3MB 2 Cores, 4threads Intel HD Graphics 2000, 850MHz/11GHz
     GHz)
     INTEL CORE I5-2300(2.8
129.0                 LGA 1155, 3MB 2 Cores, 4threads Intel HD Graphics 2000, 850MHz/11GHz
     GHz)
     INTEL CORE I5-2310(2.9
200.0                 LGA 1155, 6MB 4 Cores, 4threads, Intel HD Graphics 2000, 850MHz/11GHz
     GHz)
     INTEL CORE I5-2400(3.1
205.0                 LGA 1155, 6MB 4 Cores, 4threads, Intel HD Graphics 2000, 850MHz/11GHz,
     GHz)

224.0  INTEL CORE I5-2500(3.3GHz) LGA 1155, 6MB 4 Cores, 4threads, Intel HD Graphics 2000, 850MHz/11GHz,


     INTEL CORE I5-2500K
240.0                 LGA 1155, 6MB 4 Cores, 4threads, Intel HD Graphics 2000, 850MHz/11GHz,
     (3.3GHz)

     INTEL CORE I7-2600
318.0                 LGA 1155, 8MB 4 Cores, 8threads GPU 850/1350Mhz, Intel HD Graphics 3000, 850/1350MHz,
     (3.4GHz)
     INTEL CORE I7-2600K
350.0                 LGA 1155, 8MB 4 Cores, 8threads GPU 850/1350Mhz, Intel HD Graphics 3000, 850/1350MHz, Turbo 3.8 GHz
     (3.4GHz)

                      DDRAM (Boä Nhôù ) GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
     SDRAM 256/ 8->16C      Bus 133/100
 7.5

     SDRAM 512/ 8->16C      Bus 133/100
 16.5
 17.0  512MB            Bus 400  PC 3200  KINGTON
     512MB            Bus 400  PC 3200 TEAM / KINGMAX
 23.0
 39.0  1G              Bus 400  PC 3200 TEAM / KINGMAX
                                                      Trang 21
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                             ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


                      RAM DDR2 (Boä Nhôù ) GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
15.0  1.0Gb               Bus 667/800   PC 5300 /6400, 240 PIN ELIXIR /DYNET /KINGTON
27.0  2.0Gb               Bus 667/ 800   PC 5300 /6400, 240 DYNET/ ELIXIR/ KINGSTON
    1.0Gb               Bus 800  PC 6400, 240 PIN KINGSTON CH (FPT)
16.0
28.0  2.0Gb               Bus 667/800   PC 5300, 240 PIN KINGSTON CH (FPT)

                   RAM DDR2 TEAM (Boä Nhôù) - GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
14.5  1Gb                Bus 800    PC 6400, 240 PIN - TEAM
27.0  2Gb                Bus 800    PC 6400, 240 PIN - TEAM
15.2  1 GB               Bus 800    PC 6400, 240 PIN - TEAM - TẢI NHIỆT BẰNG ĐỒNG
28.0  2 Gb               Bus 800    PC 5300, 240 PIN - TEAM - TẢI NHIỆT BẰNG ĐỒNG
12.5  1 Gb DDR3             Bus 1333  PC 10600, 240 PIN - TEAM - TẢI NHIỆT BẰNG ĐỒNG
18.0  2 Gb DDR3             Bus 1333  PC 10600, 240 PIN - TEAM - TẢI NHIỆT BẰNG ĐỒNG
36.0  4 Gb DDR3             Bus 1333  PC 10600, 240 PIN - TEAM - TẢI NHIỆT BẰNG ĐỒNG

             RAM DDR2/ DDR3 KINGMAX (boä nhôù) - GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
15.3  1GB       DDR2       Bus 800    PC 6400 -  KINGMAX    Haøng Chính Haõng
20.0  1.0GB      DDR2       Bus 1066   PC 8500 -  KINGMAX    Haøng Chính Haõng
12.0  1.0GB      DDR3       Bus 1333   PC 10600- KINGMAX     Haøng Chính Haõng
27.0  2GB       DDR2       Bus 800    PC 6400 -  KINGMAX    Haøng Chính Haõng
33.5  2.0GB      DDR2       Bus 1066   PC 8500 -  KINGMAX    Haøng Chính Haõng
17.0  2.0GB      DDR3       Bus 1333   PC 10600- KINGMAX     Haøng Chính Haõng
38.0  4.0GB      DDR3       Bus 1333   PC 10600- KINGMAX     Haøng Chính Haõng
76.0  8.0GB Dual   DDR3       Bus 1333   PC 10600- KINGMAX     Haøng Chính Haõng (2 x4GB)
23.0  2.0GB      DDR3       Bus 1600   PC 12800 - KINGMAX     Haøng Chính Haõng
46.0  4.0GB      DDR3       Bus 1600   PC 12800- KINGMAX     Haøng Chính Haõng
86.0  8.0GB      DDR3       Bus 1600   PC 12800- KINGMAX     Haøng Chính Haõng (2 x4GB)
54.0  2.0GB      DDR3       Bus 2000   PC 16000 - KINGMAX     Haøng Chính Haõng
108.0  4.0GB Dual Nano DDR3       Bus 2000   PC 16000 - KINGMAX     Haøng Chính Haõng ( 2X 2GB)

                 HDD HITACHI Gía coù VAT-(BH 3N chính haõng hitachi & BH 1N taïi coâng Ty)
37.4  250GB HITACHI SATA 2       SATA 300 – 7200rpm     TEM CHỨNG NHẬN,   8MB     1 đñổi 1 trong 3N

39.4  320GB HITACHI SATA2        SATA 300 – 7200rpm     TEM CHỨNG NHẬN,   16MB     1 đñổi 1 trong 3N

44.7  500GB HITACHI SATA2        SATA 300 – 7200rpm     TEM CHỨNG NHẬN,   16MB     1 đñổi 1 trong 3N

    500GB HITACHI SATA2
44.2                   SATA 300 – Coâng ngheä CoolSpin   TEM CHỨNG NHẬN,    16MB      1 đñổi 1 trong 3N
     (Coolspin ) New

67.6  1000GB HITACHI SATA2       SATA 300 – 7200rpm     TEM CHỨNG NHẬN,   32MB     1 đñổi 1 trong 3N

125.6  2TB HITACHI SATA2         SATA 300 – 7200rpm     TEM CHỨNG NHẬN,   32MB     1 đñổi 1 trong 3N

               HDD WESTERN Gía coù VAT- BH 3N chính haõng Western & BH 1N taïi coâng Ty)
39.4  320GB WESTERN SATA        SATA 300 – 7200rpm     8MB

43.5  500GB WD Blue Sata        SATA 300 – 7200rpm     TEM CHỨNG NHẬN,   16MB

45.4  500GB WD Green Sata        SATA 300 – 7200rpm     TEM CHỨNG NHẬN,    32MB
62.8  1TB Western Blue         SATA 300 – 7200rpm     TEM CHỨNG NHẬN,    32MB
    2TB WD Green WD230EARX
101.5                   SATA 300 – 7200rpm     TEM CHỨNG NHẬN,    64MB Tiết kiệm 40% điện năng
    Taëng PM Avira Virus 6T ( SLCH)

193.3  3TB WD Green WD30EZRSDTL SATA 64MB Cache Advancer Format 4096byte, Thieát keá cho Vista, Win 7, mac

  HDD SEAGATE ( BH 3N chính haõng Seagate & BH 1N taïi coâng ty ) - Giaù ñaõ coù VAT
37.2  250Gb SEAGATE SATA 2       SATA 300 – 7200rpm
46.0  500Gb SEAGATE SATA 3       SATA 300 – 7200rpm
71.0  1TB SEAGATE SATA 2        SATA 300 – 7200rpm
                                                      Trang 22
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                           ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

87.0  1.5TB SEAGATE SATA 3    SATA 300 – 7200rpm

127.0  2TB SEAGATE SATA3     SATA 300 – 7200rpm

                       HDD SAMSUNG - Giaù ñaõ coù VAT
36.7  250GB SAMSUNG SATA II   SATA 300 – 7200rpm      8MB cache  TEM CHÖÙNG NHAÄN

42.5  320GB SAMSUNG SATA II   SATA 300 – 7200rpm      8MB cache   TEM CHÖÙNG NHAÄN

46.3  500GB SAMSUNG SATA II   SATA 300 – 7200rpm      8MB cache   TEM CHÖÙNG NHAÄN

73.5  1TB SAMSUNG SATA II **   SATA 300 – 7200rpm      16MB cache TEM CHÖÙNG NHAÄN
93.0  1.5TB SAMSUNG SATA II   SATA 300 – 5400rpm      32MB cache TEM CHÖÙNG NHAÄN
130.5  2TB SAMSUNG SATA II    SATA 300 – 5400rpm      32MB cache TEM CHÖÙNG NHAÄN

  HDD WESTERN / SEAGATE /KINGMAX/HITACHI/MAXTOR External 3.5 -Gía coù VAT-
                  7.200rpm USB TEM CHỨNG NHẬN 3.5" maõ hoùa vaø töï ñoäng sao döõ lieäu , ñoàng boä döõ lieäu maùy
90.0  1TB SEAGATE GOLFLEX
                  tính
141.0  2TB SEAGATE GOLFLEX    7.200rpm USB TEM CHỨNG NHẬN 3.5" maõ hoùa vaø töï ñoäng sao döõ lieäu , ñoàng boä döõ lieäu maùy
                  tính
                  7.200rpm USB TEM CHỨNG NHẬN 3.5" maõ hoùa vaø töï ñoäng sao döõ lieäu , ñoàng boä döõ lieäu maùy
235.0  3TB SEAGATE GOLFLEX
                  tính
90.5  1TB SAMSUNG G3       USB 2.0, BOX 3.5- töï ñoäng maõ hoùa döõ lieäu

93.5  1.5TB SAMSUNG G3      USB 2.0, BOX 3.5- töï ñoäng maõ hoùa döõ lieäu

123.2  2TB SAMSUNG G3       USB 2.0, BOX 3.5- töï ñoäng maõ hoùa döõ lieäu
88.0  1TB WD ELEMENTS - 3.5   USB 2.0, 7200rpm, Box 3.5
94.0  1.5 TB WD ELEMENTS - 3.5  USB 2.0, 7200rpm, Box 3.5
131.0  2TB WD ELEMENTS - 3.5   USB 2.0, 7200rpm, Box 3.5

    HDD HITACHI/ TRANCEND/WESTERN /SEAGATE / USB 2.0 ETX 2.5" Gía ñaõ coù VAT
58.0  320G SEAGATE RAPTOR    USB 2.0 SATA
73.0  500G SEAGATE RAPTOR    USB 2.0 SATA
59.6  320G SAMSUNG G2      USB 2.0, BOX 2.5- töï ñoäng maõ hoùa döõ lieäu
72.0  500G SAMSUNG G2      USB 2.0, BOX 2.5- töï ñoäng maõ hoùa döõ lieäu
117.0  1TB SAMSUNG S2       USB 2.0, BOX 2.5- töï ñoäng maõ hoùa döõ lieäu
54.3  250GB TRANCEND-Mobil    USB 2.0 SATA Choáng soác Choáng thaám
62.8  320GB TRANCEND-Mobil    USB 2.0 SATA Choáng soác Choáng thaám
73.8  500GB TRANCEND-Mobil    USB 2.0 SATA Choáng soác Choáng thaám
88.8  640GB TRANCEND-Mobil    USB 2.0 SATA Choáng soác Choáng thaám
59.0  250GB TRANCEND-Classic   USB 2.0 SATA TEM CHỨNG NHẬN
64.0  320GB TRANCEND-Classic   USB 2.0 SATA TEM CHỨNG NHẬN
82.0  500GB TRANCEND-Classic   USB 2.0 SATA TEM CHỨNG NHẬN
95.8  640GB TRANCEND-Classic   USB 2.0 SATA TEM CHỨNG NHẬN
66.0  320G SEAGATE FREEAGENT   5400 rpm – BOX 2.5 töï ñoäng maõ hoùa döõ lieäu ,baûo maätù döõ lieäu, tieát kieäm ñieän
84.5  500G SEAGATE FREEAGENT   5400 rpm – BOX 2.5 töï ñoäng maõ hoùa döõ lieäu ,baûo maätù döõ lieäu, tieát kieäm ñieän
71.0  250GB WD Passport Smart  USB 2.0, 5400rpm, Box 2.5
58.5  320GB WD ELEMENTS     USB 2.0, 5400rpm, Box 2.5
73.2  500GB WD ELEMENTS     USB 2.0, 5400rpm, Box 2.5

                            HDD FOR NOTEBOOK
63.5  HDD 320G Western IDE    2.5” Notebook (5400) IDE
49.5  HDD 320G HITACHI SATA2   2.5” Notebook (5400) SATA2
66.0  HDD 500G HITACHI SATA2   2.5” Notebook (5400) SATA2
48.0  HDD 160G Western IDE    2.5” Notebook (5400) IDE
58.0  HDD 250G Western IDE    2.5” Notebook (5400) IDE
33.5  HDD 160G Western Sata   2.5” Notebook (5400) Sata
38.0  HDD 250G Western Sata   2.5” Notebook (5400) Sata
43.9  HDD 320G Western Sata   2.5” Notebook (5400) Sata
55.2  HDD 500G Western Sata   2.5” Notebook (5400) Sata

          DDRAM NOTEBOOK ( Boä nhôù maùy xaùch tay ) - Giaù ñaõ coù VAT
17.5  DDR2 1GB          BUS 800  KINGMAX
31.0  DDR2 2GB          BUS 800  KINGMAX
12.5  DDR3 1GB          BUS 1066  KINGMAX
17.5  DDR3 2GB          BUS 1066  KINGMAX                                                      Trang 23
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                          ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

12.5  DDR3 1GB        BUS 1333  KINGMAX
17.5  DDR3 2GB        BUS 1333  KINGMAX
38.5  DDR3 4GB        BUS 1333  KINGMAX
38.5  DDR3 4GB        BUS 1066  KINGMAX

             USB MEMORY FLASH (löu döõ lieäu) - USB Giaù ñaõ coù VAT
    2G TRANSCEND/KINGTON  Sao cheùp döõ lieäu sieâu nhoû
 7.5
12.0  4G TRANSCEND/KINGTON  Sao cheùp döõ lieäu sieâu nhoû
20.5  8G TRANSCEND/KINGTON  Sao cheùp döõ lieäu sieâu nhoû

 8.9  2G HP V115W       Söû duïng chip Cob nhoû goïn maøu xaùm sang troïng

 9.4  2G HP V 210W      Söû duïng chip Cob nhoû goïn sang troïng choáng nöôùc

12.7  4G HP V135W       Söû duïng chip Cob nhoû goïn maøu hoàng

13.2  4G HP V145W       Söû duïng chip Cob choáng soác
11.3  4G HP V155W       Söû duïng chip Cob nhoû goïn maøu ñen naép traéng

11.7  4G HP V165W       Söû duïng chip Cob nhoû goïn Choáng nöôùc

12.7  4G HP V115W       Söû duïng chip Cob nhoû goïn maøu xaùm sang troïng

14.1  4G HP V175W       Söû duïng chip Cob nhoû goïn sang troïng choáng soác
13.6  4G HP W220w/V 210W   Söû duïng chip Cob nhoû goïn sang troïng choáng nöôùc
13.6  4G HP V230       Sao cheùp döõ lieäu sieâu nhoû
23.5  8G HP V230       Sao cheùp döõ lieäu sieâu nhoû
25.0  8G HP V175W       Söû duïng chip Cob nhoû goïn sang troïng choáng soác
23.5  8G HP V 210W/W220w   Söû duïng chip Cob nhoû goïn sang troïng choáng nöôùc

45.2  16G HP V 210W      Söû duïng chip Cob nhoû goïn sang troïng choáng nöôùc

                   VGA CARD AGP (Card Maøn Hình AGP)
27.0  256Mb Geforce4 FX5500  DDRAM, AGP 8X – FX5500, 128bit – support 3D/ MPEG2 TIVI OUT,

                GIGABYE VGA PCI Expres GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
42.0  512MB R435OC-512I    512Mb, DDR2 ATI HD 4350     16X, 64bits, DVI , HDVT , HDMI
42.0  512MB 545HM - 512I   512Mb, DDR2 ATI HD 5450     16X, 64bits, DVI , HDVT , HDMI    S/P Ati Corssfire
43.0  512MB N210 OC- 512I   512Mb, DDR2 Geforce GT210    16X, 64bits, DVI , HDVT , HDMI
48.0  512MB R545OC - 512I   512Mb, DDR2 ATI HD 4350     16X, 64bits, DVI , HDVT , HDMI
69.0  1GB R465OC 1GI     1GB - DDR2 - ATI Radeon HD4650 16X, 128 bit - DVI - HDTV - HDCP - HDMI
59.0  1GB R545SC- 1GI     1GB - DDR2 - ATI Radeon HD5450 16X, 64 bit - DVI - HDTV - HDCP - HDMI
99.0  1GB R567D3- 1GD     ATI Radeon TM HD5670 DDR5 128bits, 2DVI - HDCP - HDMI ,( Yeâu caàu nguoàn 450W )
189.0  1GB R577SO- 1GD     ATI Radeon TM HD5770 GDDR5 128bits, DUAL DVI - HDCP - HDMI, (Yeâu caàu nguoàn 500W)
146.0  1GB GV-R675OC-1GI    ATI Radeon TM HD6750 GDDR5 128bits, DUAL DVI - HDCP - HDMI, (Yeâu caàu nguoàn 500W)
161.0  1GB R677UD-1GD     AMD RadeonTM HD 6770 1GB GDDR5 128bit, Dual DVI Ports, HDMI Port, D-Sub Port ( by Adapter ), Dual mini
199.0  1GB R685OC- 1GD     ATI Radeon HDTV and DDR5
                Display Port,TM HD6850HDCP 256bits, 2DVI - HDTV - HDCP - HDMI, ( Yeâu caàu nguoàn 500W)
350.0  1GB R695OC- 1GD     ATI Radeon TM HD6950 DDR5 256bits, 2DVI - HDTV - HDCP - HDMI S/pATI CrossFireX, (nguoàn 550W)
459.0  GV-R697OC2-2GD     AMD RadeonTM HD 6970 Graphics Processing Unit- Memory 2GB GDDR5 256bit
49.0  1GB N21OTC- 1GI     1GB, DDR2, Geforce GT210 -    16X 64bits - D - SUB - DVI - HDMI,
55.0  1GB N21OD2- 1GI     1GB, DDR2, Geforce GT210 -  16X 128bits - D - SUB - DVI - HDMI,
52.0  1GB N210D3-1GI     1GB GDDR3 GeForceTM GT210 64bit, x16 V2.0, DVI Port, HDMI Port, D-Sub Port, HDTV and HDCP
73.0  1GB N22OD2- 1GE     1GB, DDR2, Geforce GT220 -  16X 128bits - D - SUB - DVI - HDMI,
77.0  1GB N22OD2- 1GI     1GB - DDR2 Geforce GT220 - 16X, 128bit - DVI - HDMI - D-SUB
73.0  1GB N220TC- 1GI     1GB - DDR2 Geforce GT220 - 16X, 128bit - DVI - HDMI - D-SUB
85.0  1GB N220OC- 1GI     1GB - DDR3 Geforce GT220 - 16X, 128bit - DVI - HDVT - HDMI - HDCP - D-SUB
90.0  1GB N430-1GI      1GB - DDR3 Geforce GT 430 - 16X, 128bit - DVI Port, HDMI Port, D-Sub Port HDTV and HDCP
91.0  1GB N430OC-1GL     1GB- DDR5 Geforce GTS430 -128bits, 2 DVI, HDCP, HDTV, MINI HDMI, ( Yeâu caàu nguoàn 450W )
99.0  1GB -N440D3-1GI     1GB- DDR5 Geforce GTS440 -128bits, 2 DVI, HDCP, HDTV, MINI HDMI, ( Yeâu caàu nguoàn 450W )
147.0  1GB -N450 -1GI     1GB- DDR5 Geforce GTS450 -128bits, 2 DVI, HDCP, HDTV, MINI HDMI ( Yeâu caàu nguoàn 500W)
156.0  1GB -N450OC -1GI    1GB- DDR5 Geforce GTS450 -128bits, 2 DVI, HDCP, HDTV, MINI HDMI ( Yeâu caàu nguoàn 500W)
178.0  1GB -N450OC2 -1GI    1GB- DDR5 Geforce GTS450 -128bits, 2 DVI, HDCP, HDTV, MINI HDMI ( Yeâu caàu nguoàn 500W)
202.0  768MB -N460OC -768I   768MB- DDR5 Geforce GTX460 - 16 : 192bits, DVI-I MINI HDMI
223.0  1GB-N460SE-1GI     1GB - DDR5 Geforce GTX460 -    16 : 256bits, DVI-I MINI HDMI ( Yeâu caàu nguoàn 550W)
242.0  1GB GV-N460OC-1G    1GB - DDR5 Geforce GTX460 - 16 : 256bits, DVI-I MINI HDMI( Yeâu caàu nguoàn 550W)
194.0  1GB GV-N550OC-1GI    1GB - GDDR5 Geforce GTX550TI -   192 bits, DVI-I MINI HDMI( Yeâu caàu nguoàn 550W)

306.0  1GB GV-N560OC-1GI    1GB - GDDR5 Geforce GTX560TI - 256 bits, DUAL- DVI-I MINI HDMI-HDCP PCL-EX-V2.0 (nguoàn 550W)
                                                      Trang 24
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                            ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


                    ASUS VGA PCI Express            GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
43.0  512MB EN210/DI/512MD2(LP) GF210 + GPU PhysX - DDR2-512MB- 64bit - S/p VGA / DVI-I ( HDCP) / HDMI

    512MB EAH5450 SILENT /DI
48.0  /512MD2(LP)         ATI HD5450 - DDR2-512MB - 64bit - S/p D-sub/ DVI (HDCP) /HDMI Port

    1GD EN210 Silent /DI/ 1GD3
52.0                 GF210 + GPU PhysX - DDR2-1024MB- 64bit - S/p VGA / DVI-I ( HDCP) / HDMI
    /V2(LP)

77.0  1GB ENGT220/DI/1GD2     GF GTS220 + GPU PhysX - DDR2-1024MB - 128bit - S/p D-Sub+ DVI (HDCP) / HDMI

92.0  1GB ENGT240/DI/1GD3     GF GTS240 + GPU PhysX - DDR3-1024MB - 128bit - S/p D-Sub+ DVI (HDCP) / HDMI S/p 3 Ways SLI

90.0  1GB ENGT430/DI/1GD3     GF GTS430, DDR3-1024MB - 128bit - S/p D-Sub+ DVI / HDMI S/p SLI - Direct x11

    1GB ENGT430 DC
95.0                 GF GTS430+GPU PhysX, DDR3-1024MB - 128bit - S/p D-Sub+ DVI / HDMI S/p SLI - Direct x11
    SL/DI/1GD3
    Direct CU Silent
108.0  1GB ENGT440/DI/1GD5     GF GTS440 ( 822Mhz) + GPU PhysX, DDR5-1024MB - 128bit - S/p D-Sub/DVI/HDMI Direct x11
                   GF GTS450 - GPU PhysX, DDR5-1024MB - 128bit - S/p D-Sub+ DVI / HDMI S/p SLI - Direct x11
140.0  1GB ENGTS450 DI/ 1GD5
                   3D Vision Ready , DirectCU - Play Games with Iphone & Ipod
    1GB ENGTS450 DC OC/ DI    GF GTS450 - GPU PhysX, DDR5-1024MB - 128bit - S/p D-Sub+ DVI / HDMI S/p SLI - Direct x11
150.0
    /1GD5            3D Vision Ready , DirectCU - Play Games with Iphone & Ipod

    1GB ENGTX460 DirectCU
226.0                GF GTX460 + GPU PhysX- DDR5-1024MB - 256bit - Dual DVI (HDCP) / VGA /HDTV / HDMI Port, 3 Ways SLI
    TOP /2DI /1GD5
    ENGTX550 Ti DC TOP/DI/    GF GTS550 Ti - GPU PhysX, DDR5-1024MB - 192bit - S/p D-Sub+ DVI / HDMI Direct x11 - 3D Vision Ready ,
194.0
    1GD5             DirectCU, S/p SLI
    1GB ENG TX460 DirectCU
236.0                GF GTX460 + GPU PhysX- DDR5-1024MB - 256bit - Dual DVI (HDCP) / VGA /HDTV / HDMI Port, 3 Ways SLI
    TOP / 2DI / 1GD5

    1GB ENGTX560 Ti DCII/ 2DI/  GF GTX560Ti + GPU PhysX - DDR5-1024MB - 256bit - Dual DVI (HDCP) / VGA / HDMI (1.4) / HDCP S/p 3
254.0
    1GD5             Ways SLI , Direct x11 and 3D Vision Ready , DirectCU II

    1GB ENGTX560 Ti DCII TOP   GF GTX560Ti (900Mhz) + GPU PhysX - DDR5-1024MB - 256bit - Dual DVI (HD) / VGA / HDMI (1.4) / HDCP S/p
262.0
    /2DI / 1GD5         3 Ways SLI , Direct x11 and 3D Vision Ready , DirectCU II
    ENGTX570 DCII/ 2DIS/     GF GTX570Ti + GPU PhysX - DDR5-1280MB - 320bit - Dual DVI (HDCP) / VGA / HDMI (1.4) / HDCP
398.0                S/p 3 Ways SLI , Direct x11 and 3D Vision Ready , DirectCU II
    1280MD5
    ENGTX580 DCII/ 2DIS/     GF GTX580 - DDR5-1536MB - 384bit - Dual DVI (HDCP) / VGA / HDMI (1.4) / Display Port. S/p 3 Ways SL ,
598.0                Direct x11 and 3D Vision Ready , DirectCU II
    1536MD5
    1GB EAH5450 SILENT/ DI/
56.0                 ATI HD5450 - DDR3-1024MB - 64bit - S/p D-sub/ DVI (HDCP) /HDMI Port (Tray)
    1GD3 (Tray )

    1GB EAH5570 SILENT/DI/
72.0                 ATI RHD-5570 - DDR2-1024MB - 128bit - S/p VGA / DVI-I / HDMI Direct X11
    1GD2

90.0  1GB EAH5670/DI/1GD3     ATI RHD-5670 - DDR3-1024MB - 128bit - S/p VGA / DVI-I / HDMI Direct X11

116.0  1GB EAH6670/DI/1GD3     ATI RHD-6670 - DDR3-1024MB - 128bit - S/p DVI / VGA / HDMI Port S/p Direct X11

156.0  1GB EAH6770/2DI/1GD5     ATI RHD-6770 - DDR5-1024MB - 128bit - S/p Dual DVI / VGA / HDMI Port (Yesx2x LCD)

    1GB EAH5770 CUCORE /2DI /
158.0               ATI RHD-5770 - DDR5-1024MB - 128bit - S/p Dual DVI / VGA / HDTV/ HDMI Port (S/p Multi LCD) Direct X11
    1GD5 /A
    EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2
                   ATI RHD-6850 - DDR5-1024MB - 256bit - S/p Dual DVI / HDCP / VGA / HDMI Port (1.4) / Display Port
196.0  DIRECTCu
                   S/p Multi Display YesX3 With ATI - EEYFINITY Technology & Sp/ Direct X11

    1GB EAH6870 DC/2DIS/1GD5 ATI RHD-6870 - DDR5-1024MB - 256bit - S/p Dual DVI/HDCP/VGA / HDMI Port (1.4) /2x Display Port (1.2)
248.0
     DIRECTCu        S/p Multi Display YesX6 With ATI - EEYFINITY Technology & Sp/ Direct X11

    1GB EAH6950 DCII/2DI4S /
                   ATI RHD-6950 - DDR5-1024MB - 256bit - S/p Dual DVI / VGA / HDMI Port (1.4) / 4x Display Port (1.2)
326.0  2GD5 6 Monitor Output -
                   S/p Multi Display YesX6 - AMD HD3D With ATI - EEYFINITY Technology & Sp/ Direct X11
    DIRECTCu

    2GB EAH6950 DCII/2DI4S
                   ATI RHD-6950 - DDR5-2048MB - 256bit - S/p Dual DVI / VGA / HDMI Port (1.4) / 4x Display Port (1.2)
356.0  /2GD5 6 Monitor Output -
                   S/p Multi Display YesX6 - AMD HD3D With ATI - EEYFINITY Technology & Sp/ Direct X11
    DIRECTCu
    2GB EAH6970 DCII/2DI4S/
                   ATI RHD-6970 - DDR5-2048MB - 256bit - S/p Dual DVI / VGA / HDMI Port (1.4) / 4x Display Port (1.2)
438.0  2GD5 6 Monitor Output -
                   S/p Multi Display YesX6 - AMD HD3D With ATI - EEYFINITY Technology & Sp/ Direct X11
    DIRECTCu

                                  WEBCAM

                                                      Trang 25
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                           ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

     COLORVIS 1001A2/1001B   USB 640x480, PC $ NOTEBOOK
 8.0
10.5   Wcam COLORVIS 1001A    USB 640x480, PC $ NOTEBOOK
12.0   Wcam COLORVIS 1009-2.0  USB 640x480, PC $ NOTEBOOK (ko caàn driver)
                  USB 640x480, PC $ NOTEBOOK (ko caàn driver)
     Wcam COLORVIS ND2/ND5
7 / 11
15.0   Wcam COLORVIS ND3     USB 640x480, PC $ NOTEBOOK (ko caàn driver)

14.5   WCAM hundai J5/ X1    USB 640x480, PC $ NOTEBOOK (ko caàn driver)

11.0   WCAM hundai 350      USB 640x480, PC $ NOTEBOOK (ko caàn driver)

     WCAM Kingmaster      USB 640x480, PC $ NOTEBOOK (ko caàn driver)
10.5

                       MONITOR LCD          GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT-
77.4   15'6 AOC 1620SW      1366 x 768  ñộ tương phản 5000.1   thời gian ñaùp ứng 8ms
89.6   18'5 AOC 941SW      1366 x 768  đñộ tương phản 2000.000.1   thời gian ñaùp ứng 5ms
99.0   18'5 AOC E936SWA LED   1366 x 768  ñộ tương phản 2000.000.1   thời gian ñaùp ứng 5ms
92.0   17'' BENQ G702AD (V)   1280 x 1024  ñộ tương phản 300. 1   thời gian ñaùp ứng 5ms   D-Sup
98.6   17”ACER V173DB      1280 x 1024  ñộ tương phản 20000. 1   thời gian ñaùp ứng 5ms

93.4   18.5”ACER H193HQ     1366 x 768  ñộ tương phản 10000. 1   thời gian ñaùp ứng 5ms DVI -
     18.5”ACER G195HQL
101.4               1366 x 768  ñộ tương phản 8000.000 1   thời gian ñaùp ứng 5ms Led gương
     Göông
103.9  18.5” SAMSUNG E1920N   1360 x 768, ñộ tương phản 50.000.1, thời gian ñaùp ứng 5ms Vina

102.9  18.5”SAMSUNG B1930WN   1360 x 768, ñộ tương phản 50000. 1, thời gian ñaùp ứng 5ms

     18.5”SAMSUNG S19A300N
110.2               1366 x 768 ñộ tương phản 1000. 1, thời gian ñaùp ứng 5ms
     LED

     18.5”SAMSUNG S19A350N
125.2               1366 x 768 ñộ tương phản 1000. 1, thời gian ñaùp ứng 5ms
     LED
134.4  18.5 samsung LA19C350D1 1920 x 1080   ñộ tương phản 50.0000. 1,thời gian ñaùp ứng 2ms, USB port, Tivi, Remote,

126.6  20” SAMSUNG B2030 WIDE 1600 x 900, ñộ tương phản 15000. 1, thời gian ñaùp ứng 5ms HAØNG VINA

     20” SAMSUNG S20A300B
140.2               1600 x 900 ñộ tương phản 1000. 1 ,thời gian ñaùp ứng 5ms
     LED

144.5  20” SAMSUNG S20A350B   1600 x 900 ñộ tương phản 1000. 1 ,thời gian ñaùp ứng 5ms , D - SUB
     LED
     20” SAMSUNG S20A550H
178.8               1600 x 900 ñộ tương phản 50000. 1, thời gian ñaùp ứng 2ms, D-SUB, HDMI,
     LED
     21.5" SAMSUNG S22A350B
178.8              1920x1080 ñộ tương phản 50000. 1 thời gian ñaùp ứng 5ms D - Sub, DVI
     LED

203.0  23" SAMSUNG S23A350B   1920x1080 ñộ tương phản 50000. 1 thời gian ñaùp ứng 5ms D - Sub, HDMI
     LED
     23" SAMSUNG S23A550H
275.5               1920x1080 ñộ tương phản 50000. 1 thời gian ñaùp ứng 2ms D - Sub, HDMI
     LED
96.6   17” LG 1742SE       1280 x 1024 ñộ tương phản 8000 . 1 thời gian ñaùp ứng 8ms
106.8  18.5” LG E1940S      1366 x 768  ñộ tương phản 5000.000: 1   thời gian ñaùp ứng 5ms
96.2   18.5” LG W1943S/SE    1360 x 768  ñộ tương phản 1000. 1   thời gian ñaùp ứng 5ms
120.8  19” LG L1942S/SE     1280 x 1024 ñộ tương phản 3000 . 1   thời gian ñaùp ứng 5ms    (V)
137.7  20” LG E2050T LED     1600 x 900 ñộ tương phản 5.000.000. 1    thời gian ñaùp ứng 5ms DVI-D
152.2  20” LG E2060T LED     1600 x 900 ñộ tương phản 5.000.000. 1    thời gian ñaùp ứng 2ms DVI-D
181.2  21.5” LG M227WA -TV    1680 x 1050 ñộ tương phản 3.000 :1    thời gian ñaùp ứng 5ms TV-AV
174.0  21.5” LG E2250T LED    1920 x 1080 ñộ tương phản 50.000. 1    thời gian ñaùp ứng 5ms DVI-D
195.7  21.5” LG E2260T LED    1920 x 1080 ñộ tương phản 50.000. 1    thời gian ñaùp ứng 2ms DVI-D
350.4  21.5” LG E2290V LED    1920 x 1080, DVI, HDMI, ñoä töông phaûn 10.000.000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2ms
                  1920x1080, DVI - D, DVI, HDMI, D9oä töông phaûn 5.000.000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2ms. Ñoä saùng :
338.3  23” LG D2342P 3D
                  250cd/m2 ( 2D), 125cd/m2 ( 3D)
129.0  17”HP 1711        1280 x 1024  ñộ tương phản 3000 . 1   thời gian ñaùp ứng 5ms    Vuoâng
105.2  18.5”HP Compaq S1932   1366 x 768  dộ tương phản 700. 1    thời gian ñaùp ứng 5ms
117.0  19”HP Compaq S1921    1366 x 768  dộ tương phản 700. 1    thời gian ñaùp ứng 5ms
134.0  20” Compaq Q2010S -    1600 x 900  ñộ tương phản 1000. 1     thời gian ñaùp ứng 5ms   DVI-D -Speaker
     EM879AA

                                                      Trang 26
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
 MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                              ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

 131.0  20”HP CQ Q2009        1600 x 900 ñộ tương phản 50.000.1     thời gian ñaùp ứng 2ms D-Sup

 151.9  20" HP X20 LED        1600 x 900 ñộ tương phản 50.000.1     thời gian ñaùp ứng 2ms D-Sup DVI khoâng keøm caùp VGA
 191.5  23" HP X23 LED        1920 x1080 ñộ tương phản 1.000.000.1 thời gian ñaùp ứng 2ms D-Sup, DVI khoâng keøm caùp VGA
      23"ASUS ML239H (IPS +    Full HD 1920x1080 - HD1080P -ñoä töông phaûn 50.000.000:1 - thôøi gian ñaùp öùng 2(ms), S/p D-Sub / DVI-D
 227.2
      LED)             / HDMI - Low Power Consumption, Smart Viewing Angle 178(H)/178(V)

                    1920 x 1080 Full Hd Smart Contrast Ratio 80.000:1 Digital (H: 24-140khz ( S/p HDMI only ) S/p D-Sub /DVI /
 442.9  23” ASUS VG236H
                    HDCP/ Nvidia 3D Vision kit ( glasses), Real 3D LCD

                    Full HD 1920x1080 - HD1080P - ñoä töông phaûn 50.000.000:1 - thôøi gian ñaùp öùng 2(ms), HDMI Audio ,S/p
 211.2  24" ASUS VS248H LED
                    D-Sub / DVI-D / HDMI - ( Slim ) , Smart View
                    Full HD 1920x1080 - HD1080P - ñoä töông phaûn 10.000.000:1 - thôøi gian ñaùp öùng 2(ms), HDMI Audio, S/p
 237.3  24" ASUS ML248H LED
                    D-Sub / DVI-D / HDMI - Low Power Consumption, Smart View

                    Full HD 1920x1080 - HD1080P - ñoä töông phaûn 50.000.000:1 - thôøi gian ñaùp öùng 2(ms), D-Sub / DVI,
 239.2  24" ASUS VW248TLB (LED)
                    Speaker (2W x 2 stereo) , 3xUSB (Upstream x 1, Downstream x 2 ) , Xoay Dung

                    LED HD 1920x1080 - Smart ñoä töông phaûn 10.000.000:1 - thôøi gian ñaùp öùng 2(ms), Speaker (3Wx2
 367.3  27" ASUS VE278Q (PIP)
                    stereo) , S/p DVI-D /HDMI / Display Port , Picture in Picture ** Full HD 1080P

                    LED HD 1920x1080 - Smart ñoä töông phaûn10.000.000:1 - thôøi gian ñaùp öùng 2(ms), Speaker (3Wx2
 386.7  27"ASUS VK278Q (PIP)
                    stereo), Camera 2.0 Mega , S/p DVI-D /HDMI / Display Port , Picture in Picture ** Full HD 1080P ,

                    Full HD 1920x1080 - HD1080P - Contrast Ratio 20.000:1 - Response Time 5(ms), Speaker (2W x 2 stereo) ,
 171.6  24" ASUS VH242H
                    Audio, Earphone Jack, SPDIF , S/p D-Sub / DVI-D / HDMI

 116.0  17'' DELL E170S (Vuoâng)   1280 x 1024, đñộ tương phản 800.1, thời gian ñaùp ứng 5ms, độ saùng 300cd/cm2

 146.0  17'' DELL E190S (Vuoâng)   1280x1024, Ñoä phaân giaûi 800:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms

 108.7  19'' DELL IN 1910H      1366 x 768, ñộ tương phản 1000.1, thời gian ñaùp ứng 5ms

 103.9  19'' DELL IN 1920      1366 x 768, ñộ tương phản 1000.1, thời gian ñaùp ứng 5ms
 153.7  20" DELL P2011H       1600 x 900, ñộ tương phản 2.000.000.1, thời gian ñaùp ứng 5ms, DVI
 149.8  20" DELL P2030M       1600 x 900, ñộ tương phản 8.000.000.1, thời gian ñaùp ứng 5ms, DVI, D-Sub
 192.8  21.5" DELL P2211H      1920 x 1080 ñộ tương phản 2.000.000.1, thời gian ñaùp ứng 5ms, DVI
 229.6  24'' DELL ST2420L      1920 x 1080, D-Sub+DVI+HDMI ñộ tương phản 1000.1, thời gian ñaùp ứng 5ms

                      CASE ( Thuøng CPU ) GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
  23.0  Case - @ DELI / VENUS - NGUOÀN 500W-24PIN

  23.0  Case -DRAGOL -     - NGUOÀN 500W-24PIN

  27.5  Case 8545/ 8517WS/ 8802BK/ 8809BK/ 8708BK/ 8508W/ 8526BKS/8530/8531/8532/8533 nguoàn 450W for P4/ coù coång USB, + FAN

  25.0  Case -SD       NGUOÀN 500W-24PIN
  37.0  Case Cooler Master Slim : Elite 360,quat 12cm, nhoâm vaø theùp cao caáp -          khoâng nguoàn
  39.0  Case Cooler Master Mini : Elite 341,quat 12cm, nhoâm vaø theùp cao caáp -          khoâng nguoàn
  39.0  Case Cooler Master   : Elite 310,370 quat 12cm, nhoâm vaø theùp cao caáp -       khoâng nguoàn
  41.0  Case Cooler Master   : 332, 333, 334 no window , 1quat 12cm, nhoâm vaø theùp cao caáp - khoâng nguoàn
45.0    Case Cooler Master   : 330, 331, 335 window ,1quat 12cm, nhoâm vaø theùp cao caáp -      khoâng nguoàn
69.0    Case Cooler Master   : Cen 5 II window ,1quat 12cm, 1Fan 8cm beân hoâng trong suoát nhoâm vaø theùp cao caáp - khoâng
      nguoàn
      Case Cooler Master   : RC 534 ,2quat 12cm, beân hoâng trong suoát nhoâm vaø theùp cao caáp -               khoâng
72.0
      nguoàn
76.0    Case Cooler Master   : AMMO 533 ,1quat 12cm, quai saùch, löôùi beân hoâng nhoâm vaø theùp cao caáp -           khoâng
      nguoàn
69.0    Case Cooler Master   :RC 600 ,1quat 12cm + 14cm, beân hoâng trong suoát nhoâm vaø theùp cao caáp -            khoâng
  115.0
      nguoàn
      Case Cooler Master   : RC690 Pure // 690II Plus , 3quat 12cm beân hoâng trong suoát nhoâm vaø theùp cao caáp -       khoâng
  121.0
      nguoàn
      Case Cooler Master   : STORM - SCOUT ,2quat 20cm ,1quat 12cm quai saùch nhoâm vaø theùp cao caáp -           khoâng
      nguoàn
      Case Cooler Master   : RC922HAF ,2quat 20cm nhoâm vaø theùp cao caáp hoå trôï gaén taûi nhieät baèng dung dòch -       khoâng
  128.0
      nguoàn
  163.0  Case Cooler Master   : ITOWER C922HAF ,1quat 14cm 3quat 23cm nhoâm 100 % -                     khoâng nguoàn
  215.0  Case Cooler Master   : STORM - SNIPER ,2quat 20cm 1quat 12cm nhoâm vaø theùp cao caáp -                khoâng
      nguoàn
  260.0  Case Cooler Master   : 830,832 ,quat 12cm naép löôùi beân hoâng, baùnh xe, nhoâm 100 %-                 khoâng
  15.0  Case DELUX          MT383 Khoâng nguoàn, Fan 8 cm
  17.0  Case DELUX          MV 871/ MV872/MT475/MT479 Khoâng nguoàn, Fan 8 cm
  18.0  Case DELUX          MF421/MF436/MF453/439/468/435 Khoâng nguoàn, Fan 8 cm
  21.0  Case DELUX          MF 468  Khoâng nguoàn, Fan 8 cm
  22.5  Case DELUX          MF493, MF495/MF869 Khoâng nguoàn, Fan 8 cm                                                       Trang 27
 Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                           ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

49.0  Case DELUX         MF482                        (nguoàn acbell430W )

45.0  Case DELUX         MD738- Nguoàn 400 E2
46.0  Case DELUX         SF478/473
    Case LANPROVER       nguoàn 500W for P4/ coù coång USB, , Coù ñoàng hoà baùo nhieät ñoä
39.0
    Case Roland 3Fan      450 24pin, 2USB, 1394, 1Fan 12cm, 1 quaëng hoâng
41.0

13.0  NGUOÀN 500W 24PIN      3 ñaàu caém nguoàn Sata

14.0  NGUOÀN 550W 24PIN      3 ñaàu caém nguoàn 1Sata

    NGUOÀN 500W 24PIN      3 ñaàu caém nguoàn Sata + Fan lớn
15.0
28.0  NGUOÀN ACBEL 400 CE2    Fan 12cm, 3ATA, 4SATA, 4+4P CPU 1pcl -ex

54.0  NGUOÀN ACBEL 550 CE2    Hieäu naêng 80% Fan 12cm. 6 SaTa, 1PCL -Ex 8p CPU , PFC

    NGUOÀN ACBEL 450W 24pin
34.0              Fan 8cm, 2Sata,5Ata, 1FDD, 4+4p CPU, 1PCI- Ex
    CE2
    NGUOÀN ACBEL 380W 24pin
27.0              Fan 8cm, 2Sata,4 Ata, 1FDD, 4p CPU
    E2
    NGUOÀN ACBEL 400W 24pin
28.0              Fan 8cm, 2Sata,4 Ata, 1FDD, 4p CPU
    E2
    NGUOÀN ACBEL 400W 24pin
30.0              Fan 8cm, 2Sata,4 Ata, 1FDD, 4p CPU
    ME2
    NGUOÀN ACBEL 470W 24pin
36.0              Fan 8cm, 2Sata,5Ata, 1FDD, 4+4p CPU, 1PCI- Ex
    E2
    NGUOÀN ACBEL 470W 24pin
37.0              Fan 12cm, 2Sata,5Ata, 1FDD, 4+4p CPU, 1PCI- Ex
    E2 PLUS
    NGUOÀN ACBEL 510W 24pin
40.0              Fan 8cm, 2Sata,5Ata, 1FDD, 4+4p CPU, 1PCI- Ex
    E2

33.0  NGUOÀN ACBEL 430W 24PIN Fan 12cm, 2sata, 4ata, 1FDD ; 1+4 cpi;2x12V+; Black

44.0  NGUOÀN ACBEL 470W 24PIN Fan maøu 12cm, 2sata, 5ata, 1FDD ; 4+4 cpi;2x12V+; 1PCI -Ex;Passive PFC--COLOR


50.0  NGUOÀN ACBEL 470W 24PIN Fan den 12cm, 2sata, 5ata, 1FDD ; 4+4 cpi;2x12V+; 1PCI -Ex;Passive PFC Black

53.0  NGUOÀN ACBEL 510W 24PIN Fan khoâng maøu, 12cm, 2sata, 5ata, 1FDD, 4+4 cpi; 2x12V+; 1PCI -Ex;Passive PFC Black

58.0  NGUOÀN ACBEL 510W 24PIN Fan maøu 12cm, 2sata, 5ata, 1FDD ; 4+4 cpi; 2x12V+; 1PCI -Ex;Passive PFC --COLOR

70.0  NGUOÀN ACBEL 560W 24PIN Fan 12cm, 2sata, 7ata, 1FDD ; 4+4 cpi;2x12V+; 1PCI -Ex; PFC Black


81.0  NGUOÀN ACBEL 560W 24PIN Fan maøu 12cm, 2sata, 7ata, 1FDD ; 4+4 cpi; 2x12V+; 1PCI -Ex; PFC ---COLOR

    NGUOÀN ACBEL 600W 24PIN
78.0              Fan maøu 12cm, 6sata, 7ata, 1FDD ; 4+8CPU; 2x12V+; 1PCI -Ex; PFC
    R8

83.0  NGUOÀN ACBEL 660W 24PIN Fan maøu 12cm, 6sata, 7ata, 1FDD ; 4+8CPU; 2x12V+; 1PCI -Ex; PFC

    NGUOÀN ACBEL 670W 24PIN
139.0              Fan maøu 12cm, 4sata, 7ata, 1FDD ; 4+8CPU; 2x12V+; 1PCI -Ex; PFC
    R8
    NGUOÀN ACBEL M88 -
240.0                6sata, 7ata, 1FDD ; 4+8CPU; 2x12V+; 2PCI -Ex; PFC
    1100W

66.0  FSP BLUE STORM PRO 500   Fan 12cm, Ball bearing, 6ATA, 4SATA, 2FDD, 4pins CPU, 2PCI-E, 20+4pins Main.

85.0  FSP EPSILON 600 PLUS 88   Fan 12cm, Ball bearing, 6ATA, 9SATA, 2FDD, 4pins CPU, 4 PCI-E, 20+4pins Main.

    NGUOÀN Cooler Master 350W
29.0               Fan 12cm, 2sata, 5ñaàu caém nguoàn, Ñen
    Extreme
    NGUOÀN Cooler Master 460W
47.0               Fan 12cm, 4sata, 5ñaàu caém nguoàn, 1 FDD ; 1PCI -Ex
    Extreme
    NGUOÀN Cooler Master 500W
57.0               Fan 12cm, 4sata, 5ñaàu caém nguoàn, 1FDD ; 1PCI -Ex
    Extreme
    NGUOÀN Cooler Master 550W
72.0               Fan 12cm, 3ata, 6sata, 6ñaàu caém nguoàn, 1 FDD ; 1PCI -Ex
    Extreme
    NGUOÀN Cooler Master 600W
78.0               Fan 12cm, 3ata, 6sata, 6ñaàu caém nguoàn, 2PCI -Ex
    Extreme
                                                      Trang 28
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                           ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

    NGUOÀN Cooler Master 650W
87.0               Fan 12cm, 3ata, 6sata, 6ñaàu caém nguoàn, 1 FDD ; 2vga
    *Extreme

    NGUOÀN Cooler Master 500W
105.0               Fan 13.5cm, Hieäu suaát treân 85%, 5xIDE, 6x Sata, 1x12v, 2x8pin, 2xPCL - Ex, Active PFC
    v2.3 Silient pro

    NGUOÀN Cooler Master 600W
125.0               Fan 13.5cm, Hieäu suaát treân 85%, 5xIDE, 6x Sata, 1x12v, 2x8pin, 2xPCL - Ex, Active PFC
    v2.3 Silient pro

                   KEYBOARD (baøn phím)            GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
 6.0  MITSUMI ÑEN          PS/2       Made in MALAYSIA

 7.5  MITSUMI ÑEN          USB       Made in MALAYSIA
 8.0  MITSUMI ÑEN (I)        PS/2       Made in MALAYSIA

10.0  KB DELL            USB         Maøu ñen!!! FPT

 5.5  IBM Mini           USB         Maøu ñen!!!

                       MOUSE (Chuoät) GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
 5.0  DELL/ IBM/ SONY/ ACER     USB
                   PS/2
    MITSUMI Scroll optical (II)
 4.0
 7.0  MITSUMI Scroll optical    PS/2 / USB

    LEXMA MVJ M528        USB/ PS2
10.5

    LEXMA MS2 220 /M201      USB/ PS2
 6.0
    LEXMA 201/R301/R300      USB
 7.7

22.5  LEXMA B200          BLUETOOTH

 8.6  LEXMA M529          WIRELESS

    LEXMA WL 238R         WIRELESS
19.2
    LEXMA MTD AR501        USB/ PS2
26.0
28.0  LEXMA AM550R         LASER      DAÂY RUÙT

    GIGABYTE GK M5100/5050 USB, M5100/5050/M6150
 6.5

                            DVD - GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
15.5  DVD 18X LG SATA        18X, SATA

14.7  DVD 16X SAMSUNG        18X, SATA

15.5  DVD 18X HP RM465       18X, SATA
17.2  DVD ASUS E818AT3       18X, SATA /IDE
17.2  DVD 18X Pioneer 230D     18X,SATA

                      DVDRW (Ghi DVD ) - GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
    IBM USB            USB, gaén ngoaøi DVD R12W12RW8, CD R48W48RW24 +/ -, Slim, BOX
43.0
                    CRW W24x/R24x/RW16x ,Reading DVD {(±R) / (DL)} 8x / Writing {DVD(±R) 8x--DVD(±DL) 6x / RW
68.0  ASUS SDRW 08D2S - Uext
                   {(DVD±R) / (DL) } 8x - Sp DVD RAM 5x ( Read/Write )

72.5  SAMSUNG S084/DEN USB     USB, DVD R8 W8 RW6, Ext

70.0
    SAMSUNG T084/TRANG      USB, DVD R8 W8 RW6, Ext
    USB
27.0  ASUS 24B3STTR SATA      DVD R24W24RW8, VCD R48W48RW32 (+/-) Int       NOBOX

29.0  ASUS 24B1ST SATA       DVD R24W24RW8, VCD R48W48RW32 (+/-) Int       BOX

24.2  SAMSUNG SATA         DVD R20W20RW8,CD R48W48RW32 (+/-), Int
    LG GH22NS70 SATA
22.7                 DVD R16W22RW8,CD R48W48RW32 +/ -DVDRAM
    (TRAY)

23.2  LG GH22NS70 SATA (BOX) DVD R16W22RW8,CD R48W48RW32 +/ -DVDRAM

                          SOUND CARD (card aâm thanh)
    XWAVE 5.1           Treble –Bass Control, 3D Digital In/ Out.
10.0
                                                      Trang 29
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                             ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

    CREATIVE 5.1 VX        Treble –Bass Control, 3D Digital In/ Out.
22.0
    CREATIVE Audigy value 7.1   Treble –Bass Control, 3D Digital In/ Out.
35.0
    Creative Blaster X-Fi Xtreme  Treble –Bass Control, 3D Digital In/ Out.
87.0  Audio

                        SPEAKER (Loa) - GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
 9.9  SOUNDMAX A140/ 150       2.0 - Speaker, 3D, Bass - Treble – Volume Control
14.2  SOUNDMAX V-6          2.0 - Speaker, 3D, SD/MMC card, pin saïc - 6W              SÖÛ DUÏNG CHO LAPTOP
21.0  SOUNDMAX V-7          2.0 - Speaker, 3D, Ñaøi FM, SD/MMC card, Pin saïc - 6W           SÖÛ DUÏNG CHO LAPTOP
24.0  SOUNDMAX V-8          2.0 - Speaker, 3D, Ñaøi FM, SD/MMC card, Pin saïc - 6W          SÖÛ DUÏNG CHO LAPTOP
 6.9  SOUNDMAX A120         2.0 - Speaker, 3D, Bass - Treble – Volume Control            SÖÛ DUÏNG CHO LAPTOP
21.6  SOUNDMAX A820/850/ 910     2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           25W!
26.2  SOUNDMAX A830         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           25W RMS
21.6  SOUNDMAX A840         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           30W RMS
27.4  SOUNDMAX A860         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           45W RMS
28.0  SOUNDMAX A2250         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           40W RMS
27.4  SOUNDMAX A870         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           45W RMS
20.4  SOUNDMAX A880         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           45W RMS
22.8  SOUNDMAX A890         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           45W RMS
29.6  SOUNDMAX A2112         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           60W RMS
33.3  SOUNDMAX A2114         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           60W RMS
26.5  SOUNDMAX A2210         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           50W RMS
33.6  SOUNDMAX A2220         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           60W RMS
35.1  SOUNDMAX A2727         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           60W RMS
39.2  SOUNDMAX A2729         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           60W RMS
39.9  SOUNDMAX BS10         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           60W RMS
45.6  SOUNDMAX BS20         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control           60W RMS
34.2  SOUNDMAX A2240         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker  Volume Control          60W  RMS
38.4  SOUNDMAX A2100         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker  Volume Control          54W  RMS
38.4  SOUNDMAX A2300         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker  Volume Control          60W  RMS
41.5  SOUNDMAX A2700         2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker  Volume Control          60W  RMS
35.8  SOUNDMAX A4000         4.1 -1 Suwoofer – 4 Speaker  Volume Control          60W  RMS
37.5  SOUNDMAX A5000         4.1 -1 Suwoofer – 4 Speaker Volume Control           90 / 60W RMS
45.3  SOUNDMAX A8800         4.1 -1 Suwoofer – 4 Speaker Volume Control, KARAOKE         90W RMS
43.6  SOUNDMAX B10          5.1 -1 Suwoofer, 1 center, 5 Speaker, Volume Control, REMOTE     70W RMS
66.2  SOUNDMAX B30          5.1 -1 Suwoofer, 1 center, 5 Speaker, Volume Control, REMOTE     125W RMS
68.5  SOUNDMAX B50          5.1 -1 Suwoofer, 1 center, 5 Speaker, Volume Control, REMOTE     125W RMS
65.5  SOUNDMAX B40          5.1 -1 Suwoofer, 1 center, 5 Speaker, Volume Control, REMOTE     125W RMS
172.3  SOUNDMAX B91          5.1 -1 Suwoofer, 1 center, 5 Speaker, Volume Control, REMOTE     225W RMS
195.3  SOUNDMAX B92          5.1 -1 Suwoofer, 1 center, 5 Speaker, Volume Control, REMOTE     225W RMS
 9.5  DELL A210           2.0 -2 Speaker, 3D, Bass - Treble – Volume Control        NEW!

60.0
    CREATIVE Insprire M4500    4.1 -1 Suwoofer – 4 Speaker Volume Control, HIFI.

60.0  CREATIVE Inspire M2600     2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control, HIFI,

91.0  CREATIVE Inspire T32001    2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control, HIFI,

99.0  CREATIVE Inspire T6160     2.1 -1 Suwoofer – 2 Speaker Volume Control, HIFI,
77.0  CREATIVE A500     5.1   5.1 -1 Suwoofer – 5 Speaker Volume Control, HIFI,
94.0  CREATIVE 5300     5.1   5.1 -1 Suwoofer – 5 Speaker Volume Control, HIFI,

                             LAN CARD (Card maïng)
 5.0  TP-LINK            PCI 10/ 100 Base , UTP

 5.0  LINKPRO            PCI 10/ 100 Base , UTP

 7.0  CARD 3COM – 100        PCI 10/ 100 Base , UTP

 6.5  D-LINK DFE-528TX        PCI 10/ 100 Base , UTP

14.0  LINKPRO            PCI 100/1000

            WIRELESS ROUTER-ADSL / ACCESS POINT- - GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
12.1  TPLINK TL - WN 350G      Netcard PCI Wireless G
37.0  TP Link TL - WN 951N      Netcard PCI Wireless N 300 Mbps ( 3 AÊngten)
                                                      Trang 30
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                             ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

13.0  TP Link TL-WN781ND      Netcard PCI Express 1x, Wireless N 150Mbps
10.0  TPLINK TL - WN 321G     USB Adapter Wireless G 54Mbps

10.7  TPLINK TL - WN721N      USB Adapter Wireless G 150Mbps

13.3  TPLINK TL - WN722N      USB Adapter Wireless G 150Mbps - Angten Ngoaøi

15.1  TPLINK TL - WN722NC New   USB Adapter Wireless G 150Mbps - Aêng ten ngoaøi coù theâm ñeá caám USB keùo daøi
12.5  TPLINK TL-WN723N NEW     USB chuẩn N 150Mbps, 1T1R, 2.4GHz, cực kỳ nhỏ gọn & đẹp

20.3  TPLINK TL - WN 821N     USB Adapter Wireless N 300Mbps

21.4  TPLINK TL - WN 821NC New   USB Adapter Wireless N 300Mbps    Aêng ten ngoaøi coù theâm ñeá caám USB keùo daøi
                   USB chuẩn N 300Mbps độ nhạy cao, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, QSS button,keøm caùp USB nối
26.7  TPLINK - TL-WN822N NEW
                   dài, 2 ăng-ten 3dbi ngoài, thiết kế đẹp

                   USB chuẩn N 150Mbps công suất cao, Ralink, 1T1R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, công suất lên tới 500mw, độ nhạy
21.0  TPLINK TL-WN7200ND NEW
                   cao, QSS button, SoftAP, 1 ăng-ten rời 5dBi

                   54Mbps High Powe Wireless Access Point r, 26dBm (400mw) - with extended range TM, Atheros, S/P
37.0  TP –Link TL - WA 5110G**
                   802.11b/g, Hoã trôï mode: AP Client, Client, Bridge, WDS, Repeater. PoE

                   54Mbps High Power Wireless Access Point, 27dBm (500mw) -with extended range TM, Atheros, S/P
62.6  TP –Link TL-WA 5210G
                   802.11b/g, Hoã trôï mode: AP Client, Client, Bridge, WDS, Repeater. PoE

                   150Mbps Wireless N Router Athreos chipset, 1T1R , 2.4GHz work with 802.11g/b, product compatible with
22.5  TP –Link TL-WR740N
                   802.11g/b, 4port lan 10/100Mbps , 1wan 10/100Mbps, SPI firewall
                   150Mbps Wireless N Router Athreos chipset, 1T1R , 2.4GHz work with 802.11g/b, product compatible with
25.0  TP –Link TL-WR741ND
                   802.11g/b, 4port lan 10/100Mbps, 1wan 10/100Mbps, SPI firewall, Ang ten rôøi
                   150Mbps Wireless N Access Point Athreos chipset, 1T1R , 2.4GHz work with 802.11g/b, Passuve PoE
31.6  TP –Link TL-WA701ND
                   Supported. Hoã trôï mode: AP Client, Bridge, WDS, Repeater. Angten Rôøi
                   300Mbps Wireless N Access Point Athreos chipset, 3T3R , 2.4GHz work with 802.11g/b, PassIve PoE
50.7  TP –Link TL-WA901ND
                   Supported. Hoã trôï mode: AP Client, Bridge, WDS, Repeater.
                   300Mbps Wireless N Router Athreos chipset, 2T2R , 2.4GHz work with 802.11g/bcác thiết bị chuẩn 802.11g/b,
33.6  TP –Link TL-WR841N
                   4port lan 10/100Mbps
                   300Mbps Wireless N Router Athreos chipset, 3T3R , 2.4GHz work with 802.11g/bcác thiết bị chuẩn 802.11g/b,
43.0  TPLink TL-WR940N
                   4port lan 10/100Mbps 3 Ang ten roi
                   300Mbps Wireless N Router Athreos chipset, 2T2R , 2.4GHz work with 802.11g/bcác thiết bị chuẩn 802.11g/b,
48.5  TPLink TL-WR941ND
                   4port lan 10/100Mbps Coù 3 aêng ten coù theå thaùo rôøi ñoä phuû soáng roäng.

19.3  TPLink TL-WR340G       54Mbps Wireless Router G 2.4 GHz, 4port lan10/100Mbps, Aêng ten 53dPi
                   54Mb Wireless ADSL2+ Router with built-in 1 ports LAN (RJ45), DHCP server + NAT + Firewall + DMZ..
33.3  TPLINK TD-W8101G
                   support 802.11g/b, 1 Ăng-ten 5 dBi rời . Tặng kèm 1 spliter original. chống sét 4000V + support IPTV
                   54Mbps Wireless ADSL2+ Router, 4port SWITCH, support 802.11g/b tích hôïp coâng ngheä eXtended
36.0  TPLink TD - W8901G
                   RangeTM , Aêng ten rôøi ,coù ñaàu noái nhaân cöïc chuaån SMA .Taëng spliter
                   300Mbps Router Wireless N 2.4GHz, Modem ADSL2+, 4port lan 10/100Mbps, ADSL spliter , detachable
55.0  TP Link TD-W8961ND
                   Antenna, hoã trôï IPTV. 2 Angten rôøi

25.0  Linksys by Cisco WUSB54GC Netcard Wireless USB /G54Mbps wireless PC      54Mbps

25.0  Linksys by Cisco WMP54G   Netcard Wireless PCI /G54Mbps wireless PC    54Mbps

54.6  Linksys by CiscoWAP54G    Wireless Access Point G, 1 port lan 10/100Mbps  2.4GHz

88.0  Linksys by Cisco WAP 610N  Wireless Access Point N, 1 port wan, Nhanh hôn 12 laân vaø xa hôn 4 laàn so vôùi chuaån G

30.0  Linksys by Cisco WRT54GH   Router Wireless G 54Mbps, 1 port wan, 4port lan 10/100Mbps 2.4 GHz

40.0  Linksys by Cisco WRT120N   Router Wireless N 150Mbps, 1port wan, 4port lan 10/100Mbps 2.4GHz

60.5  Linksys by Cisco WAG120N   Router Wireless N 150Mbps 2.4 GHz + Router ADSL 2/2+, 4port lan 10/100

101.0  Linksys by Cisco E2000    Router Wireless N 300Mbps 5.0 Ghz, 1 port wan,4 port lan 1000Mbps
                   Router Wireless N 300Mbps 5.0 Ghz, 1 port wan,4 port lan 1000Mbps, Hoã trôï chia seõ oå cöùng maïng, hoaït
154.7  Linksys by Cisco E3000
                   ñoäng song song 2 baêng taàn

                   Tốc độ lên đến 450Mbps và chia sẽ kết nối Internet qua 4 cổng LAN 10/100/1000 Mbps. Hỗ trợ cổng USB 2.0
178.3  Linksys by Cisco E4200    tạo thành ổ cứng USB mạng. Cùng một lúc chạy trên cả 2 tần số - 2 sóng online. Bảo mật Wi-Fi Protected
                   Access™ 2 (WPA2/WPA), WEP, lọc địa chỉ MAC không dây, Hỗ trợ Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall,

99.0  Linksys by Cisco WRT 160NL  Router Wireless chuẩn N 300Mbps, 1port wan, 4 port lan 10/100Mbps, 2 aêngten

111.0  Linksys by Cisco WRT 320N  Router Wireless chuẩn N 300Mbps, 1port wan, 4 port lan 10/100Mbps
                                                      Trang 31
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                            ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


150.0  Linksys by Cisco WAG 320N  Router Wireless N 300Mbps + Modem ADSL 2/2+, 4port lan 10/100Mbps, xa 4 laàn so vôùi chuaån G

124.0  Linksys by Cisco WAG 160N  Router Wireless N 150Mbps + Modem ADSL 2/2+, 4port lan 10/100Mbps,
62.3  D - LINK DAP-1360      Wireless N Access Point
157.0  D - LINK DIR - 457U     My Pocket 3.75G HSDPA Wireless Router

159.0  D –Link DIR- 825      Wireless Router tốc độ 300Mps ( chuẩn N ), 4 port 10/100/1000 Mbps, nhanh hơn 14laàn &xa hôn gaáp 6 laàn

                  Chứng thực Wi-Fi chuẩn 802.11n tốc độ 300Mbps, có 2 ăng-ten nội 2dBi, 04 cổng Gigabit LAN, 1 cổng Gigabit,
192.4  D –Link DIR- 685      WAN cho đường ADSL hoặc Cable Modem, 2 cổng USB 2.0 ,Hỗ trợ tính năng Server ảo, hỗ trợ DMZ, đặc tính
                  QoS (Stream Engine), NAT, PPTP
166.7  D –Link DWL-3200AP     802.11G 108Mbps / 1port, Wireless Access Point, CILENT, Bridge, Repeater
214.4  D –Link DIR- 855      Wireless Router tốc độ 300Mps ( chuẩn N ), 4 port 10/100/1000 Mbps, nhanh hơn 14laàn &xa hôn gaáp 6 laàn

39.0  Linkpro Rounter G108AUP   802.11G G108Mbps, Access Point WIRELESS
56.0  Linkpro WLN-322R (L1)    802.11N G300Mbps, 4PRJ 45 Access Point coâng ngheä MIMO, 2aêngten/ WIRELESS
90.0  Linkpro WLN-300R(L1)    802.11N G300Mbps, 4PRJ 45 Access Point coâng ngheä MIMO, 3 aêngten/ WIRELESS

                           ADSL - GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
17.0  TPLINK 1p 8811/8817     1PORT RJ45+USB ROUTER / ADSL2+        EXTERNAL
20.0  TPLINK 4p 8840/8840T    4PORT RJ45 ROUTER / ADSL2+          EXTERNAL
16.4  TPLINK TD-8817 / TD821   ADSL2+ Router với 1 cổng LAN Ethernet & 1 cổng USB. Upload 3.5Mbps. chống sét 4000V + sp IPTV
18.4  D-LINK DSL- 526B      1PORT RJ45 ROUTER + 1p USB          EXTERNAL
23.7  D-LINK DSL- 2542b 4p    4PORT RJ45 ROUTER ADSL 2+          EXTERNAL
47.8  D-LINK DS 2640B       4PORT RJ45 ROUTER ADSL 2+, Router tích hợp chuẩn G
89.5  D-LINK DSL- 2740B      4PORT RJ45 ROUTER ADSL 2+, chuẩn N, nhanh hơn 14 lần, xa hơn 6 lần chuẩn G

94.7  D-LINK DSL- G804V      4PORT RJ45 ROUTER ADSL 2+, Router tích hợp chuẩn G, VPN Server
60.5  LINKSYS AG300**       4PORT RJ45, ADSL2+
79.7  VIGOR DRAYTEK 2700 4p    4PORT RJ45, ROUTER EXTERNAL, ADSL2+
99.0  VIGOR DRAYTE K 2700G4p   4PORT RJ45, ROUTER EXTERNAL, ADSL2+ - Wireless

177.3  VIGOR DRAYTE K V2910**   2port wan +4 port Lan, Support 3.5G USB. (goäp 2 line ADSL)

                         SWITCH      - GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
    SW 5p TENDA         10/100 M RJ45  Uplink toàn bộ 5 port
 8.7
    SW 5p CNET CSH 500     10/100 M RJ45  Uplink toàn bộ 5 port
 8.7
10.6  SW 8p TENDA         10/100 M RJ45  Uplink toàn bộ 5 port

 8.0  SW 5p TP LINK        10/100 M RJ45
10.0  SW 8p TP LINK        10/100 M RJ45
55.0  SW 8p TP LINK (SF1109)   Gigabit 10/100/1000 M RJ45 , 1U 19-inch RACK MOUNT STEEL CASE

22.0  SW 16p TP LINK (SF1016D) 10/100 M RJ45 ( VOÕ NHÖÏA)

    SW 16p TP LINK
34.7                10/100 M RJ45    RACK MOUNT STEEL CASE
    (SF1016DS)

45.0  SW 24p TP LINK (SF1024D) 10/100 M RJ45

50.6  SW 24p TP LINK (SF1024)   Gigabit 10/100/1000 M RJ45 , 1U 19-inch RACK MOUNT STEEL CASE

110.0  SW 48p TP LINK ( SF1048) 10/100 M RJ45 , 1U 19-inch RACK MOUNT STEEL CASE

15.0  SW 8p ZyXEL-ES108A     10/100 M RJ45
37.5  SW 16p ZyXEL-ES116P     10/100 M RJ45       rack-mountable/nguoàn tröïc tieáp

60.6  SW 24p ZyXEL-ES124P     10/100 M RJ45

15.0  SW 8p PROLINK        10/100 Mbps
32.0  SW 16p PROLINK       10/100 Mbps

14.0  SW 5p SH - LINKPRO     10/100 Mbps LINKPRO

 5.0  SW 5p SH - LINKPRO     10/100/1000 Mbps LINKPRO
                                                      Trang 32
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                            ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

    SW 8p SH 9308 RES
15.0                10/100 Mbps LINPKRO
    LINKPRO
    SW 8p SDG 800 -1G
64.0                10/100/1000 Mbps
    LINKPRO

37.0  SW 16p LINKPRO SMD160 10/100 Mbps

48.0  SW 16p LINKPRO SH -     10/100 Mbps VLAN/TUNK SMART
    9316RS
55.0  SW 24p LINKPRO 932ED    10/100 Mbps

110.0  SW 24p LINKPRO       10/100 Mbps 2Port 1GB
     100/SMD2402
174.0  SW 24p LINKPRO 7626GS 10/100 Mbps 2Port 1GB 2Port

    SW 24p SDG-2400
199.5                10/100/1000 Mbps
    LINKPRO**
    SW 24p SDS-2404
334.5                10/100/1000 Mbps Web smart
    LINKPRO

198.0  SW 48p SMD4800 LINKPRO 10/100 Mbps


384.0  SW 48p SMI-48C4 LINKPRO 10/100 Mbps 4Port 1G, 4 Slot SFP Smart Office Switch, Web smat

11.3  SW 8p  INFOSMART     10/100 Mbps
31.4  SW 16p  INFOSMART**    10/100 Mbps
50.7  SW 8p  LINKSYS      10/100 Mbps
200.0  SW 16p  LINKSYS      10/100 Mbps
201.0  SW 24p  LINKSYS**     10/100 Mbps
52.0  SW 24p 2401   PLANET   10/100 Mbps
    SW 24p+2p 1G 2620
125.0                10/100 Mbps
    PLANET
190.0  SW 48p 4800   PLANET   10/100 Mbps

13.5  SW 8p 1008D/E   D–LINK 10/100 Mbps

    SW 8p DGS-1008D/E   D-
68.6                10/100/1000Mbps Coâng ngheä tieát kieäm ñieän
    LINK

35.5  SW 16p 1016D    D–LINK 10/100 Mbps

149.5  SW 16p DGS121016DLINK    16PORT 10/100/1000Mbps

52.4  SW 24p 1024D/E   D-LINK  10/100 Mbps

113.7  SW 24p 1026G    D-LINK  24PORT 10/100Mbps - 2P-1G

226.8  SW 24p DSG 1024D D-LINK 24PORT 10/100/100Mbps

                  PRINTER (MAÙY IN PHUN) - GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
                  In maøu, photo, scan, in aûnh tröïc tieáp töø theû nhôù, USB 2.0. Toác ñoä in: maøu: 33ppm, ñen: 27ppm
133.0  BROTHER DPC J315W
                  maøu, ñoä phaân giaûi 1200x6000dpi, boä nhôù 32mb

                  A4, photo, scan, fax khoå USB 2.0. Toác ñoä in: maøu: 28ppm, ñen: 35ppm maøu, ñoä phaân giaûi
139.0  BROTHER DPC J265W
                  1200x6000dpi, boä nhôù 32mb , in aûnh tröïc tieáp töø theû nhôù gôûi fax tröïc tieáp töø PC Wireless

                  In maøu, photo, scan, copy, fax khoå A4 USB 2.0. Toác ñoä in: maøu: 28ppm, ñen: 35ppm maøu, ñoä phaân
154.6  BROTHER MFC-J415W
                  giaûi 1200x6000dpi, boä nhôù 32mb , in aûnh tröïc tieáp töø theû nhôù gôûi fax tröïc tieáp töø PC Wireless

193.0  BROTHER DCP-7060      In, copy, scan, tốc độ in 24ppm. Độ phaân giiải 2400x600dpi. Boä nhôù trong 32mb. In 2 maët

285.0  BROTHER MFC-7360      In maøu, photo, scan, copy, fax khoå A4 USB 2.0. Toác ñoä in: 24ppm, ñoä phaân giaûi 2400x600dpi, boä
                  nhôù 16mb
200.0  BROTHER MFC-490CW      Color ,A4,1200x6000dpi, Scan, Copy, Fax, usb, maøu 27p, ñen 33p ,32m, in tröïc tieáp theû nhôù.

35.0  HP DESKJET -1560      in Color, A4, 1200dpi, USB, , maøu 25ppm, ñen 32ppm, haøng HP

49.0  HP DESKJET - J110A     in Color, A4, 4800 x 1200dpi, USB, , maøu 12ppm, ñen 16ppm, haøng HP

77.3  HP DESKJET - K109a     in Color, A4, 600dpi, USB, , maøu 21ppm, ñen 28ppm, haøng HP
                                                      Trang 33
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                          ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


49.8  HP DESKJET 2000 - J210A  in Color, A4,1200dpi, usb, , maøu 16ppm, ñen 20ppm, haøng HP
                 In phun maøu, Copy, Scan khoå A4, ñoä phaân giaøi 600dpi USB,RJ45 32MB toác ñoä in: maøu: 31ppm,ñen:
65.0  HP DESKJET -F2235
                 32ppm
104.0  HP Photosmart B110a    In phun maøu, Copy, Scan, fax khoå A4, ñoä phaân giaøi 600dpi, USB, toác ñoä in: maøu: 19ppm, ñen: 26ppm

101.4  HP DESK JET - K209A    in Color, Copy, Scane A4,600dpi, USB,RJ45 ,32MB maøu 31ppm, ñen 32ppm, haøng HP

                 In phun, Copy, Scan maøu, Fax khoå A4, ñoä phaân giaûi 4800x1200dpi, USB 2.0, RJ45. Toác ñoä in maøu:
188.4  HP OJ 6500
                 31ppm, ñen 32ppm. Ñoä phaân giaûi quyeùt 2400dpi, boä nhôù 32MB, S/p: Windows, Mac, Linux
38.6  CANON IP 2770       In phun maøu, khoå A4, ñoä phaân giaøi 4800x1200dpi maøu: 4.8ipm, ñen: 7ipm (Möïc ñen 810/ maøu 811)
                 In phun maøu khoå A4, ñoä phaân giaøi 1200dpi, USB, toác ñoä in: maøu: 23ppm, ñen: 30ppm (Möïc ñen 820/
87.0  CANON IP 3680
                 maøu 821)
142.5  CANON Mp 4870       In phun maøu, khoå A4, ñoä phaân giaøi 9600x1200dpi maøu: 21ppm, ñen: 26ppm( möïc ñen 725/maøu 726)
                 In phun maøu, Copy, Scaner,Fax khoå A4, ñoä phaân giaøi 4800x1200dpi fax töø PC, Pictbrigde (Möïc ñen
128.0  CANON MX347 Wireless
                 810/ maøu 811)
                 In phun maøu khoå A4, ñoä phaân giaøi 1200dpi, USB, toác ñoä in: maøu: 23ipm, ñen: 30ppm (Möïc ñen 820/
145.7  CANON IP 4680
                 maøu 821)
82.2  CANON IP1980       in Color, A4,1200dpi, USB, , maøu 17ppm, ñen 21ppm (Möïc ñen 810/ maøu 811)
87.0  CANON MP287        In phun maøu khoå A4,Scan ñoä phaân giaøi 4800 dpi , USB, toác ñoä in: maøu: 4.8ipm, ñen: 8.4ipm (810/811)
215.0  EPSON LQ300 + II in kim  In kim khoå A4, 24 kim, LPT&USB 330 cps, 1 baûn chính + 3 baûn sao.   CH
198.0  EPSON LQ300 + II in kim  In kim khoå A4, 24 kim, LPT&USB 330 cps, 1 baûn chính + 3 baûn sao.
88.0  EPSON STYLUS TX111    in phun ñen&maøu, Scan, Copy khổ A4, 5760x1440dpi, maøu:15ppm,ñen:30ppm, USB
                 in phun ñen&maøu, A4, 5760x1440dpi, maøu:20ppm,ñen:38ppm, USB, 5hoäp möïc rôøi,sử dụng cuøng luùc 2
120.0  EPSON STYLUS T30
                 hộp mực đen. haït möïc D.Ultra
                 in phun ñen&maøu, A4, 760x1440dpi, maøu:20ppm,ñen:38ppm, USB, 6hoäp möïc rôøi,sử dụng . In tröïc tieáp
188.3  EPSON STYLUS T60
                 treân CD/DVD
184.5  EPSON L100        In phun ñen& maøu khoå A4, 5.760x1.440dpi, maøu 15ppm, maøu 27ppm, USB 4 poäp möïc rôøi
213.0  EPSON L200        In phun ñen& maøu khoå A4, 5.760x1.440dpi, maøu 15ppm, maøu 27ppm, USB 4 poäp möïc rôøi

                 LASER PRINTER ( Maùy in Lazer )- Gía coù VAT-
101.5  CANON LASER LBP 3050   A4, 2400x600dpi, 2M, khoâng thôøi gian khôûi ñoäng,16ppm, USB 2.0

130.4  CANON LASER LBP 2900   A4, 2400x600dpi, 2M, khoâng thôøi gian khôûi ñoäng,12ppm, USB 2.0, haøng CH, möïc EP303/HP12A

130.4  CANON LASER LBP 3000   A4, 2400x600dpi, 2M, khoâng thôøi gian khôûi ñoäng,16ppm, USB 2.0, haøng möïc EP303/HP12A
135.3  CANON LASER LBP 3250   A4, 2400x600dpi, 2M, khoâng thôøi gian khôûi ñoäng,12ppm, USB 2.0, haøng CH, möïc EP313

178.7  CANON LASER LBP 3300   A4, 2400x600dpi, 2Mb,21ppm , in hai maët USB , in hai maët ( Möïc 308)

111.0  CANON LASER LBP 6000   A4, 2400x600dpi, 2M, khoâng thôøi gian khôûi ñoäng,12ppm, USB 2.0, MÔÙI ( Möïc 325)
149.0  CANON LASER LBP6200D   A4, 2400x600dpi, 2Mb,28 ppm , in hai maët USB , in hai maët ( möïc 326)
304.7  CANON LASER LBP 3310   A4, 2400x600dpi, 26ppm , in hai maët USB ,RJ45
    CANON LASER AIO
229.5               In laser, copy, scaner, A4,600x600dpi, 64mb. Toác ñoä in 24ppm, USB, möïc 328
    MF4412
    CANON LASER AIO MF-
246.4               In laser, copy, scaner, A4,1200x600dpi, 64mb. Toác ñoä in 26ppm, USB,in hai maët töï ñoäng möïc 328
    D520

381.2  CANON LASER MF4350D    In laser, Fax, copy, scaner, A4, 1200x600dpi. 32mb. Toác ñoä in 22ppm, USB, in ñaûo maët töï ñoäng.

372.0  CANON LAZER MF 4450    In laser, Fax, copy, scaner, A4, 1200x600dpi. 32mb. Toác ñoä in 22ppm, USB, möïc 328

                 In laser,Fax, copy, scaner, A4,1200x600dpi. 32mb. Toác ñoä in 22ppm, USB, in ñaûo maët töï ñoäng.
415.5  CANON LAZER MF 4550D
                 möïc 328
106.3  HP LASER - P1102     In laser khoå A4, ñoä phaân giaûi 600, USB 2.0, boä nhôù 2mb, toác ñoä in 18ppm. ( möïc CE285A)
132.0  HP LASER - P1102W     In laser khoå A4, ñoä phaân giaûi 600, USB 2.0, boä nhôù 2mb, toác ñoä in 18ppm. Wireless ( möïc
299.5  HP LASER - P1606DN    CE285A)
                 In laser khoå A4, ñoä phaân giaûi 1200, USB 2.0, boä nhôù 32mb, toác ñoä in 25ppm. In qua mang
180.2  HP LASER M1132MFP     (CE749A)
                 In laser ,Scan, Copy, khoå A4 ñoä phaân giaûi 600, USB 2.0, boä nhô ù32mb, toác ñoä in 18ppm
                 (CE847A)
                 In laser ,Scan, Photo, Fax ñoä phaân giaûi 1200, USB 2.0, boä nhôù 64x4mb, toác ñoä in 23ppm in qua
328.5  HP LASER M1522NF
                 mang
282.6  HP LASER 1212NF      In laser, scan, photo, Fax, 1200dpi, boä nhôù 32mb, toác ñoä in 12ppm, USB, haøng CH In qua mang CH

180.0  HP LASER   P2055DN   A4,600dpi,boä nhôù 64Mb,USB 2.0,& LPT in 35 ppm in 2 maët- in qua maïng    (möïc 505A) CH                                                      Trang 34
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                             ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

356.0  HP LASER  P2055D      A4,600dpi,boä nhôù 64Mb,USB 2.0,& LPT in 35 ppm in 2 maët (möïc 505A)

384.0  HP LASER  P2055D      A4,600dpi,boä nhôù 64Mb,USB 2.0,& LPT in 35 ppm in 2 maët (möïc 505A) CH

261.0  HP LASER  2035       A4,600dpi,boä nhôù 16Mb,USB 2.0,& LPT in 30 ppm     (CE505A)
314.0  HP LASER  2035       A4,600dpi,boä nhôù 16Mb,USB 2.0,& LPT in 30 ppm CH     (CE505A)
323.7  HP LASER  2035N      A4,600dpi,boä nhôù 16Mb,USB 2.0,& LPT in 30 ppm in qua maïng
389.0  HP LASER  2035N      A4,600dpi,boä nhôù 16Mb,USB 2.0,& LPT in 30 ppm in qua maïng CH

 82.0  SAMSUNG LASER ML-1666 In Lazer A4,1200x 600 dpi, USB, 8Mb, in 16ppm CH       (MLT - D1043S)

 67.6  SAMSUNG LASER ML-1660 In Lazer khoå A4 1200x600 dpi,boä nhôù 8Mb, USB 2.0,in 16ppm (Cty)

 96.0  SAMSUNG LASER ML-1866 In Lazer A4,1200x 600 dpi, USB, 8Mb, in 18ppm


128.0  SAMSUNG LAZES ML 2525 In Lazer A4,1200x 600 dpi, USB, 8Mb, in 24ppm

     SAMSUNG LAZES ML       In Lazer A4,1200x 1200 dpi, USB2.0, boä nhôù 64Mb, toác ñoä in 24ppm CH, In qua maïng (MLT -
166.7
     2580N            D105S/ D105L)

234.3  SAMSUNG LASER SF 650P In laser ,Scan, Photo, Fax ñoä phaân giaûi 600x600dpi, USB 2.0, boä nhôù 16mb, toác ñoä in 18ppm

     SAMSUNG LASER     SCX- In laser ,Scan, Photo, Fax ñoä phaân giaûi 1200, USB 2.0, boä nhôù 64mb, toác ñoä in 22ppm ( MTL -
232.0
     4623F            D105L)
     SAMSUNG LASER
265.7                 In laser ,Scan, Photo, Fax ñoä phaân giaûi 1200, USB 2.0, boä nhôù 64mb, toác ñoä in 22ppm
     SCX-4623FN
     SAMSUNG LASER     SCX
407.0                 A4, ña naêng, Scan,copy,Fax tröïc tieáp, 1200x1200dpi,boä nhôù 32Mb, USB 2.0,in 25ppm CH
     4824FN

                   A3 PRINTER ( Maùy in A3 & A4 ) - Gía coù VAT-
694.0  CANON LAZER LBP 3500     A3 & A4, 2400dpi, USB, 8M, in A4 25ppm, A3: 15ppm.     (möïc 309)
550.0  OKI 391 IN KIM        A3, 24PIN 390 Kyù Töï/ Giaây
408.0  EPSON 1390          In phun ñen vaø maøu khoå A3 coù 6 hoäp möïc rôøi
1000.0  HP LASER 5200 L       A3 & A41200x 1200PI, USB + LPB, boä nhôù 32Mb, toác ñoä in A4 30ppm, A3 18.5ppm LPT CH

1250.0  HP LASER 5200        A3 & A41200x 1200PI, USB + LPB, boä nhôù 48Mb, toác ñoä in A4 35ppm, A3 18.5ppm LPT CH

             LASER PRINTER COLOR ( Maùy in lazer maøu) - Gía coù VAT
     SAMSUNG LASER CLP-315    In Lazer maøu A4,2400x 600 dpi, USB, 32Mb, in 16ppm CH
245.0

     SAMSUNG CPL-350N       LASER In maøu khoå A4 2400x600 boä nhôù 128Mb, in maøu 19ppm, ñen 10ppm, keát noái USB in qua
379.0                 maïng
     HP LASER CP3525       LASER A4 600x600 boä nhôù 256Mb, in maøu 30ppm keát noái USB
900.0

362.0  HP LASER CP 1215       In laser maøu A4, 600x600dpi, USB 2.0 , 16MB,

     HP LASER - CM2320n      In Copy laser maøu, Scan A4, 600x600dpi, USB 2.0 , 20ppm
1020.0
                   in maøu +copy +scan maøu A4, 2400x 600dpi, 64mb,20ppTraéng ñen,in ñaûo maët töï ñoäng, in tröïc tieáp töø
891.5  Brother DCB- 9450CN     USB, keát noái qua maïngLAN (saøi möïcTN-150bk-C/M/Y-1.500 trang hoaëcTN-155BK/C/M/Y -5000 trang
                   Drum 150CL-

                   in maøu +copy maøu +scan maøu+fax .internet fax (6trong1) A4, 2400x 600dpi, 64mb,20ppTraéng ñen,in ñaûo
1037.7  Brother DCB- 9840CDW     maët töï ñoäng,in tröïc tieáp töø USB,keát noái maïng (möïcTN150bk-C/M/Y-1.500trang or TN-155BK/C/M/Y -
                   5000trang Drum 150CL)

                   in laser maøu A4 1200 x 600DPI, boä nhôù 32Mb, toác ñoä in maøu 12ppm, ñen 16ppm, keát noái USB 2.0, in
259.4  OKI C 3300N LASER
                   tröïc tieáp qua maïng, coâng ngheä IN DIGITAL LED & SINGLEPASS.
                   in maøu A4 1200 x 600DPI, boä nhôù 64Mb, toác ñoä in maøu 26ppm, ñen 30ppm, keát noái USB 2.0, in tröïc
471.2  OKI C5850N LASER
                   tieáp qua maïng, coâng ngheä IN DIGITAL LED & SINGLEPASS.

                   in maøu A4 1200 x 600DPI, boä nhôù 108Mb, toác ñoä in maøu 16ppm, ñen 20ppm, keát noái USB 2.0, in tröïc
369.0  OKI C3600 LASER
                   tieáp qua maïng, in paner 1,2m coâng ngheä IN DIGITAL LED & SINGLEPASS.

301.9  CANON LBP-5050        in maøu A4 9600 x 600DPI B: 12ppm ,C: 8ppi boä nhôù 16Mb 10BASE-T/100BASE-TX

                   in maøu A4 9600x1200DPI:30/32ppm ,bản đơn sắc 256mb tuiy2 chọn 10BASE-T/100BASE-TX ; USB in qua
475.8  CANON LBP-5050N
                   mạng
                                                      Trang 35
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                            ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


             FAX BROTHER / PANASONIC / SHARP - GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
113.5  FAX PANASONIC FP 701CX Giaáy A4 thöøông Fax, löu 28trang, fax lieân tuïc 10 baûn ,hieån thò soá goïi ñeán KX - FA57


137.7  FAX PANASONIC FP711     Giaáy A4 thöøông Fax, löu 28trang, fax lieân tuïc 10 baûn ,hieån thò soá goïi ñeán

    FAX PANASONICKX- FP     Giaáy A4 thöôøng khay chöùa ñöôc 50 trang boä nhôù 100 , löu 28trang,hieån thò soá goïi ñi , ñeán
157.0
    372             (FSK& DTMF)Speaker .Ghi aâm (fim möïc KX-FA57)
    FAX PANASONIC KX-FC     Giaáy A4 thöôøng +tay con kyõ thuaät soá ..32 kieåu chuônh hieån thò doá goïi ,Fax lieân tuïc 10 baûn .
235.7
    241             Khay naïp giaáy 30 baûn ,.phoân 2 chieàu ,traû lôøi töï ñoäng ghi aâm KTS 2 chieàu (fim möïc KX-FA54)

                  Giaáy A4 thöôøng Laser , maøn hình LCD 2 doøng hieån thò doá goïi ,ñeán 2 heä ( FSK& DTMF) danh
    FAX PANASONIC KX-FL
235.7                baï löu 100 teân vaø soá ÑT 22 soá goïi nhanh, coù sp ,ñaøm thoaïi 2 chieàu ,khay ñöïng giaáy lôùn 220
    422
                  tôø ; (möïc KX-FA88)

    FAX PANASONIC KX-FL     Giaáy A4 thöôøng Laser , chiu7c1 naêng phoùng to thu nhoû gôûi 1 noäi dung ñeán 112 ñòa chæ löu
260.4
    612 (naïp ñöôïc möïc)    ñöôïc 172 trang , coù coång noái maùy Ghi aâm. Coù hoäp thö thoaïi bí maät ; (möïc KX-FA83E)

                Giaáy nhieät töï ñoäng caét giaáy , khay naïp giaáy töï ñoäng 10 tôø ,boä nhôù 28 trang,hieån thò soá goïi
113.5  FAX PANASONIC FP 983CX ñeán,teân ngaøy ,thôøi gian, cuoäc goïi ; phím ñònh vò 5 chieàu. Chuùc naêng caám nhaän Fax ko caàn
                thieát (möïc KX-FA83E)


                         SCANNER - GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
84.5  HP G2410          USB, color scanner A4 Size,48bit 1200X1200 dpi,

130.5  HP G3110          USB, 48BIT Color A4, 4.800x9.600 dpi,
232.5  HP G4010          USB, 96BIT Color A4, 4.800x9.600 dpi
290.0  HP Scanjet G4050      USB, 96BIT Color A4, 4.800x9.600 dpi Scan, copy, Scan flim
290.5  CANNON P - 150 EN      USB, 96BIT Color A4, 2.400x2.400 dpi, Scan Filim
 94.0  EPSON - PER V33       USB Scan A4 Size,48bit 4800X9600 dpi,
158.2  EPSON - PER V330      USB Scan A4 Size,48bit 4800X9600 dpi, Scan Filim
                  USB, A4, 48 bit, 6.400x9.600dpi, Firewall, scan flim, kyõ thuaät digital Ice, queùt flim khoå 35mm, döông
630.0  EPSON - PER V700
                  baûn 47 giaây, aâm baûn 44 giaây, chaát löôïng cao,

                      UPS ( Löu ñieän )       - GIAÙ ÑAÕ BAO GOÀM VAT
41.0  SANTAK 500TG        500VA- 300W thôøi gian löu toái ña 6phuùt (<50% taûi)
103.0  SANTAK 1000TG        1000VA/ 600W thôøi gian löu toái ña 6phuùt (<50% taûi)

71.0  SANTAK BLAZER 600E     600VA/360W, coång giao tieáp RS232 & USB, thôøi gian löu ñieän toái ña 20p/1 maùy, Phaàn meàm
                  quaûn lyù
 92.0  SANTAK BLAZER 800E     800VA/360W, coång giao tieáp RS232 & USB, thôøi gian löu ñieän toái ña 20p/1 maùy, Phaàn meàm
141.5  SANTAK BLAZER 1000E     1000VA/600W, coång giao tieáp RS232 & USB, thôøi gian löu ñieän toái ña 23p/2 maùy, Phaàn meàm
179.0  SANTAK BLAZER 1400E     1400VA/840W, coång giao tieáp RS232 & USB, thôøi gian löu ñieän toái ña 25p/2maùy, Phaàn meàm
201.0  SANTAK BLAZER 2000E     2000VA/1080W coång giao tieáp USB, thôøi gian löu ñieän toái ña 25p/2maùy         Phaàn meàm
                  1K/0.7KW Online, Soùng Sine thaät ôû moïi traïng thaùi ñieän löôùi, khoâng phuï thuoäc vaøo dung
338.0  SANTAK C1K         löôïng coøn laïi cuûa aéc qui ,coång giao tieáp RS232, thôøi gian löu ñieän toái ña 14p (<50%taûi),
                  5p(,100%taûi), PM quaûn lyù
720.0  SANTAK C2K         1K/ 2K Online
999.0  SANTAK C3K          3K Online

                    MÖÏC IN - XEROX /BROTHER & Panasonic
33.4  TN-2130           Laser HL-2140-7340-7450-7030
56.6  TN-3145           HL-5240 / 5250DN( 3.500 TRANG )
42.5  TN-2025           MFC-7420 / 7820 / 7010 / 2040 / FAX 2820( 2.500 TRANG)
56.6  TN-150BK          HL 4040,9440CN,9840CDW
68.4  TN-150C/M/Y         HL 4040,9440CN,9840CDW
15.0  RIBBON - PC-402RF      FAX-555 / 645/ 685/ 737MC/ 727/ 817/ 827 / 837 (145TRANG X2 )
15.0  RIBBON - PC-202RF      FAX-1270/ 1020/ 1030E/        (145TRANG X2 )

135.0  DRUM-DR-3115        HL-5240/ 5250DN          ( 25.000TRANG )
70.0  DRUM-DR-2025        MFC-7420/ MFC-7820N/DCP-7010/ FAX-2820/HL2040      (12.000TRANG )
82.0  DRUM-DR-2125        HL2140,DCP7030,7040,MFC7340,7450,7840CN

27.0  DRUM-DR-2025(LOAI 2 )    MFC-7420/ MFC-7820N/DCP-7010/ FAX-2820/HL2040

 4.0  KX-FE 57(PANASONIC)     FIM MAÙY FAX-KX-FP 342/ FP-362 / FM 386/ FP 701CX -(DAØI 70M ; IN 210TRANG
15.0  KX-FE 83(PANASONIC)     MÖÏC MAÙY FAX-KX-FL 512/ FL-612 / FL 542                                                      Trang 36
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                           ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

15.0  KX-FE 88(PANASONIC)     MÖÏC MAÙY FAX-KX-FL 402


                         Mực in    - (Möïc chính haõng giaù ñaõ vat)
60.0  HP LAZER HP 92A CH     chính hieäu HP 1100 Canon 810 /1120, in 2500 trang, / (CH HP)
66.0  HP LAZER HP 12A CH     Möïc Laser Hp 1010-1020-3015-3020-3030-3050-3052-3055-M1005-M1319MFB
67.0  HP LAZER HPQ5949A/ CH Möïc Laser Hp 1160-1320
70.0  HP LAZER HPCE278A/CH    Möïc Laser Hp P1506-P1606

82.0  HP- CE505A CH        Lazer ñen HP P2030-2035-2055

58.0  HP LAZER HP 15A / CH    Möïc Laser Hp 1000-1200-3300-3380

152.0  HP LAZER HP C4129X/ CH Möïc Laser Hp 5000-5100 10.000 Trang

35.0  HP LAZER HP 35A CTY     Lazer ñen HP 1005 - 1006
58.0  HP LAZER HP 35A/ CH     Lazer ñen HP 1005 - 1006

    HP LAZER HP CB436A /
66.0                Lazer ñen HP P1505-M1522-M1120
    CH

76.0  HP- Q7553A         Lazer ñen HP P2015-M2727-P2014
71.5  HP LAZER HP Q 6000     lazer ñen  HP 2.600N -1600-2605-CM1015

77.5  HP LAZER HP Q 6001A/    lazer maøu HP xanh-vaøng -ñoû - 2.600N -1600-2605-CM1015
    2A/ 3A
67.0  HP- CB540A         Lazer ñen HP CP1215-1515-1510-1518-1312
62.0  HP- CB541A/42/43      Lazer maøu xanh ,vaøng ñoû HP CP1215-1515-1510-1518-1313
120.0  HP- Q7551A         Lazer ñen HP - P3005; M3035MFP-M3027MFP

168.0  HP- Q7516A         Lazer ñen HP - 5200
63.0  HP LAZER -CE285A CH     Lazer ñen HP - P1102-1102W-M1212-M1132
68.0  HP LAZER HP 13A/ CH     chính hieäu HP 1300, in 2500 trang
68.0  HP LAZER HP 24A/ CH     chính hieäu HP 1150, in 2500 trang

68.0  HP LAZER HP 49A/ CH     chính hieäu HP 1160/ 1320, in 2500 trang - canon 3300

153.0  HP LAZER HP 29X/ CH     chính hieäu HP 5.000 / 5.100 /T/N/TN, in 2500 trang

30.0  HP- C4836A/37A/38A     Mực maøu cho maùy in HP - 1100

32.0  HP- C4844A         Mực ñen cho maùy in HP - 1100

27.0  HP-C6615DA (25ml)      Mực ñen cho maùy in HP -810/840c/ 845c/ 920c/ 948,3820/V40/5110/PSC500/570/950

30.0  HP-C6625A Tricolor (15ml)  Mực maøu cho maùy in HP -810/840c/ 845c/ 920c/ 948,3820/V40/5110/PSC500/570/951

23.0  HP- C4814A /15/ 16/ 17   Mực đen    cho maùy in HP - DJ 1000

28.0  HP- 15A / D         Mực đen    cho maùy in HP - DJ 812C / 840C / 820

21.0  HP- C8728AA (8ml)      Mực maøu cho maùy 3320/3325/3420/3650/3550/3535/3845/1315/3745/1315/4110/4255/5608/1110/1210

18.0  HP- C8727AA (10ml)     Mực maøu cho maùy 3320/3325/3420/3650/3550/3535/3845/1315/3745/1315/4110/4255/5608/1110/1210

                  D1360/D1460/D1560/D2360/D2460/3920/3940/F370/F380/F338/F2120/F2179/F2180/F2275/F4185/F2280
16.0  HP- C9351A (21)-(5ml)
                  /F2235/Officejet4355/PSC1402/1410/F2288
                  D1360/D1460/D2360/D2460/3920/3940/F370/F380/F338/F2120/F2179/F2180/F2275/F4185/F2280/F2235
17.0  HP- C9351A (22)-(5ml)
                  /Officejet4355/PSC1402/1410 Möïc maøu duøng cho maùy HP/3608

    HP-C8765WA(94/96)-     Mực đñen cho maùy in HP 5740/6540/6840/9800/9860/460/Officejet
20/30
    (11/21ml)          6210/7210/7410/PSC1510/1610/2355/ Photosmart 7830/8150/8450/8750/2610/2710

    HP-C8766WA(95/97)-     Mực maøu cho maùy in HP 5740/6540/6840/9800/9860/460/Officejet
24/33
    (7/14ml)          6210/7210/7410/PSC1510/1610/2355/ Photosmart
                  7830/8150/8450/8750/2610/2710/C4180/C3180/2575/325/D5160/K7100/425/385/475/375
17.0  HP- C9364W(98) - (11ml)   Mực đen cho maùy in HP - 4160/Officejet 6310/H470b/Photosmart D5160/8030/2575/C4180/K7100
    HP- C9362W(92)-
15/20                Mực đen / maøu cho maùy in HP - 5440/6310/PSC1510/Photosmart 7830/C3180/C4180
    9361W(93)
 9.0  HP-CD887AA(703)-888AA    Mực ñen//mau cho may HP703/F735/D730/K209/K109A                                                      Trang 37
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
 MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                        ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

 24.0   HP-CC660AA(702)     Mực ñen- cho may HP OJ3508/3608/5508

 20.0   HP-CD971AA        Mực ñen/6000/6500/7000
 27.0   HP-CD975AA(920xl)    Mực ñen/6000/6500/7000

 18.0   HP-CD972AA/973AA/974AA Mực maøu HP 920xl/6000/6500/7000

 16.0   HP- 60 COLOR (CC643W)  Mực ñen cho maùy HP F4230/F4250/F4280/4780/C4680/D2560/D2660/F2410


 17.5   HP- 60 BLACK (CC640W)  Mực maøu cho maùy HP F4230/F4250/F4280/4780/C4680/D2560/D2660/F2410

 9//11  HP- CB314- CB315A    Mực ñen / maøu cho maùy in HP - 900;910

16/18.5- HP- B640- C643      Mực đñen / maøu cho maùy in HP - 2560
11 / 12- HP- CB316- CB318A     Mực đñen / maøu cho maùy in HP - 5460

16 / 18- HP- CB335WA- CB337WA   Mực đñen / maøu cho maùy in HP - 4280

20 / 32  HP- C6656A- C6657A    Mực đñen / maøu cho maùy in HP - 5550, 5652, 2110, 1210, 4110, 5160, 1350, 2410, 7260, 4255, 7450

 19.0   HP- C4936A (18B)     Mực đñen cho maùy in HP - 7380; K5400'K5300
     HP- C4937A/ 4938A/ 4939A
 15.0               Mực maøu cho maùy in HP - 7380; K5400'K5300
     (HP 18)
     HP- 56A ( 6656AA)/ 57A
 20/33               Mực ñen/ maøu cho maùy HP 5550; 5652; 2110; 1210; 4110; 5160; 1350; 2410; 7260; 4255; 7450
     (6657AA)

 30.0   HP- 45A         Mực đñen   cho maùy in HP - 820C; 850C; 870C; 1000C; 990; 1125; 930; 960; 1180; 1280;

 32.0   HP- 78D         Mực maøu    cho maùy in HP - 920C;970C;960;948;990;3820;930;960;1180;1280;V40;5110
                                                      Trang 38
 Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
     MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


Quyền
      Price      5,427,200      8,395,200     16,387,600     12,497,400


     13,207,600
     10,568,200     12,190,000     13,313,600     12,910,800
     13,101,600     14,946,000     15,772,800     11,978,000     12,190,000
                                                          Trang 39
     Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


 22,768,800


 9,010,000 9,010,000 9,709,600 11,172,400 13,313,600 13,928,400 11,151,200 11,978,000 12,910,800 12,486,800 13,716,400 13,504,400 14,437,200 15,560,800
 13,504,400 14,119,200 14,628,000 15,158,000 15,348,800 14,628,000
                                                      Trang 40
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


 15,772,800 14,946,000 16,387,600 15,560,800
 17,914,000
 17,596,000 20,988,000 23,553,200 31,439,600 37,078,800 8,183,200 12,084,000 11,045,200 12,296,000 13,610,400


 13,928,400 14,331,200 15,348,800


 16,387,600 11,787,200 13,313,600
                                                      Trang 41
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
    MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


     14,225,200     14,946,000     15,158,000


     15,878,800     15,264,000     15,370,000


     28,471,600


     16,387,600     14,946,000


     17,596,000     18,422,800     15,264,000     15,666,800     16,281,600     17,299,200     15,264,000     24,782,800


ñaõ bao goàm

     12,900,000     11,990,000     15,990,000     20,990,000
                                                         Trang 42
    Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


 19,990,000 17,990,000 21,990,000 20,990,000 16,990,000 36,990,000 21,990,000 24,990,000 29,990,000 23,990,000 27,990,000 58,990,000 63,990,000 12,380,000 12,300,000 14,130,000 24,972,830 21,972,780 17,600,000 15,299,000 16,600,000 15,300,000
                                                      Trang 43
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


 15,950,000 16,699,000 18,999,000 15,700,000


 15,400,000 16,499,000 16,250,000 14,800,000 14,000,000 18,500,000 18,199,000 14,800,000 17,100,000 24,972,830 17,400,000 24,972,830 19,500,000 26,650,000 16,999,000 20,790,000 23,250,000 21,900,000
                                                      Trang 44
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND
 7,992,400 8,098,400 10,239,600 10,430,400 10,239,600 8,098,400 10,748,400


 9,667,200


 8,904,000 11,151,200 11,469,200 11,045,200 11,257,200 11,469,200


 12,296,000


 12,486,800


 11,575,200


 12,084,000


 12,296,000 13,631,600 15,454,800
                                                      Trang 45
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


 13,356,000 13,504,400 13,504,400 13,504,400 15,052,000 21,708,800 22,726,400 14,903,600 12,592,800 13,928,400 19,949,200


 11,660,000 13,292,400 20,055,200 11,575,200 13,504,400 14,437,200


 13,504,400


 17,341,600 19,822,000 21,200,000 21,518,000
                                                      Trang 46
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND
 5,342,400


 7,441,200 8,395,200 8,586,000


 8,692,000 9,200,800 15,052,000


 9,518,800 11,257,200
 12,783,600 13,504,400 11,872,000 17,044,800 14,013,200 14,437,200


 15,857,600


 14,818,800


 13,207,600


 15,242,800
 7,992,400 9,158,400
                                                      Trang 47
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND 8,183,200 9,624,800 10,960,400 10,451,600 11,660,000 10,960,400 11,172,400 11,257,200 14,331,200 11,151,200 13,101,600 12,698,800
 12,783,600
 14,013,200 14,013,200 14,734,000 17,193,200 15,878,800 14,734,000 16,281,600
                                                      Trang 48
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


 22,514,400 24,570,800
 9,200,800
 9,306,800 7,568,400
 9,815,600 7,356,400 10,430,400 11,766,000 11,956,800 11,363,200


 12,380,800


 13,101,600
 5,512,000


 9,518,800


 7,059,600


 6,741,600


 7,674,400


 7,971,200


 7,674,400


 9,391,600
                                                      Trang 49
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
     MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


     10,324,400     14,225,200     13,822,400     10,430,400     11,660,000     15,348,800     18,931,600     13,716,400     16,281,600     20,373,200      5,321,200     35,722,000
     48,272,400
     59,232,800
     61,798,000
10%VAT


      6,050,000


      7,650,000


      8,020,000


      9,750,000
                                                          Trang 50
     Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
    MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


      8,501,200
      9,402,200
      9,730,800
     10,133,600
     11,575,200     14,034,400%VAT


      6,919,680      7,250,400      9,921,600      9,794,400     11,638,800     12,243,000      6,756,480õ bao goàm VAT )
     960  0
     1,960  0
     2,000  0
     2,845  0
     2,930  0
     3,065  0
     3,160  0
     4,320  0
     4,400  0
    14,450  0
    15,320  0
     3,748  0
                                                          Trang 51
    Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


 1,580  0

 1,690  0
 3,625  0
 7,382  0
 9,380  0
 339,200
 572,400
12,911  1N


15,476  1N


19,981  1N


38,584  1N


23,553  1N


11,448  1N


14,692  1N19,822  1N
25,652  1N
27,751  1N
12,508  1N
16,536  1N
 954  0

 2,056  0

 2,353  0

 975  0

 1,802  0
 2,120  0

 1,866  0

 806  0

 1,632  0

 2,056  0

 848  0

 1,696  0
                                                      Trang 52
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
   MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

   2,078  0
   3,350  0
   830  1N
    869  3N


    954  3N


    962  3N


    869  3N    869  3NAT

   1,136  3N
   1,526  3N
   2,099  3N
   2,152  3N
   2,830  3N
   2,767  3N
   1,671  3N
   1,791  3N
   1,967  3N
   2,366  3N
                                                        Trang 53
   Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND
2,612  3N
2,756  3N
3,023  3N
3,186  3N
3,996  3N
5,389  3N
4,558  3N
4,473  3N
6,080  3N
5,533  3N
                                                      Trang 54
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND
6,814  3N
9,222  3N
1,639  3N1,331  3N1,942  3N1,823  3N1,887  3N
2,438  3N
2,533  3N
2,533  3N
3,403  3N
1,454  3N
1,543  3N
1,681  3N
                                                      Trang 55
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND1,743  3N
1,844  3N
1,929  3N
2,014  3N
2,215  3N
2,300  3N
2,385  3N
2,470 3N
2,809 3N
2,851 3N
1,259  3N
1,302  3N
1,420  3N
1,628  3N
1,611  3N
                                                      Trang 56
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND1,738  3N
1,972  3N
2,056  3N
2,162  3N
2,078  3N
2,565  3N
2,417  3N
2,735  3N
2,968  3N
2,629  3N
2,798  3N
2,926  3N
                                                      Trang 57
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND
 4,049  3N
 4,473  3N
 3,116  3N
 3,477  3N
 3,625  3N
 5,385  3N
 7,929  3N
10,218  3N
 784  3N

 993  3N

 1,049  3N
                                                      Trang 58
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

 1,325  3N

 1,346  3N

 1,410  3N

 1,590  3N

 1,611  3N

 1,654  3N

 1,908  3N

 2,120  3N

 2,502  3N

 2,862  3N

 3,265  3N

 2,523  3N


 3,074  3N


 3,540  3N


 4,346  3N


 4,982  3N


 5,130  3N


 6,996  3N


 6,572  3N


 6,848  3N


24,698  3N


 2,735  3N


 3,286  3N


 2,735  3N


 4,240  3N


 4,346  3N


 4,749  3N 5,088  3N


 6,742  3N


 7,420  3N
 159  01T

 350  01T

 360  01N

 488  01N

 827  01N
                                                      Trang 59
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
      MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND       318  3N
       572  3N

       339  3N

       594  3N
       307  3N

       572  3N

       322  3N

       594  3N

       265  3N
       382  3N

       763  3N

T
       324  3N

       424  3N

       254  3N

       572  3N

       710  3N

       360  3N

       806  3N

      1,611  3N

       488  3N

       975  3N

      1,823  3N

      1,145  3N

      2,290  3N
       793  3N

       835  3N

       948  3N

       937  3N

      1,433  3N

      2,663  3N
       835  3N

       922  3N

       962  3N
      1,331  3N

      2,152  3N

      4,098  3N

  ñaõ coù VAT
       789  2N
       975  2N
      1,505  2N
                                                           Trang 60
      Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
     MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

     1,844  2N

     2,692  2N
     778  2N

     901  2N

     982  2N

     1,558  2N
     1,972  2N
     2,767  2N

Gía coù VAT-
     1,908  1N

     2,989  1N

     4,982  1N

     1,919  1N

     1,982  1N

     2,612  1N
     1,866  1N
     1,993  1N
     2,777  1N

ñaõ coù VAT
     1,230  1N
     1,548  1N
     1,264  1N
     1,526  1N
     2,480  1N
     1,151  1N
     1,331  1N
     1,565  1N
     1,883  1N
     1,251  1N
     1,357  1N
     1,738  1N
     2,031  1N
     1,399  2N
     1,791  2N
     1,505  2N
     1,240  2N
     1,552  1N     1,346  03T
     1,050  3n
     1,399  3n
     1,018  03T
     1,230  03T
      710  1n
      805  1n
      930  1n
     1,170  1N

VAT
      362  3N
      641  3N
      259  3N
      362  3N                                                          Trang 61
     Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
  MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

   259  3N
   362  3N
   797  3N
   797  3N

T
   159  1N
   254  1N
   435  1N
   189  1N
   199  1N
   269  1N
   279  1N
   239  1N
   249  1N
   269  1N
   299  1N
   289  1N
   289  1N
   499  1N
   529  1N
   499  1N
   959  1N   572  1N   890  3N
   890  3N
   912  3N
  1,018  3N
  1,463  3N
  1,251  3N
  2,099  3N
  4,007  3N
  3,095  3N
  3,413  3N
  4,219  3N
  7,420  3N
  9,731  3N
  1,039  3N
  1,166  3N
  1,102  3N
  1,548  3N
  1,632  3N
  1,548  3N
  1,802  3N
  1,908  3N
  1,929  3N
  2,099  3N
  3,116  3N
  3,307  3N
  3,774  3N
  4,282  3N
  4,728  3N
  5,130  3N
  4,113  3N

  6,487  3N
                                                        Trang 62
  Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND
 912  3N


 1,018  3N


 1,102  3N

 1,632  3N

 1,950  3N

 1,908  3N

 2,014  3N

 2,290  3N

 2,968  3N


 3,180  3N


 4,791  3N


 4,113  3N


 5,003  3N


 5,385  3N


 5,554  3N


 8,438  3N


12,678  3N


 1,187  3N


 1,526  3N


 1,908  3N

 2,459  3N

 3,307  3N


 3,350  3N


 4,155  3N


 5,258  3N 6,911  3N 7,547  3N 9,286  3N
                                                      Trang 63
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
 MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

  170  6TH

  223  6TH
  254  6TH

863,582  6TH

  318  6TH

  307  6TH

  233  6TH

  223  6TH
 1,640  2N
 1,899  2N
 2,099  2N
 1,950  2N
 2,090  2N

 1,980  2N

 2,150  2N

 2,150  2N

 2,130  2N


 2,280  2N


 2,590  2N

 2,780  2N

 2,620  2N


 2,900  2N

 2,990  2N

 3,700  2N

 3,700  2N

 4,200  2N

 5,700  2N

 1,999  2N
 2,210  2N
 1,990  2N
 2,500  2N
 2,850  2N
 3,150  2N
 3,750  2N
 3,600  2N
 4,050  2N
 7,250  2N

 7,000  2N

 2,600  1N
 2,230  1N
 2,480  1N
 2,841  1N


                                                      Trang 64
 Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

2,777  1N

3,220  1N
4,060  1N

4,700  3N


9,163  3N


4,370  3N


4,910  3N


4,950  3N


7,600  3N


8,000  3N


3,550  3N

2,400  2N

3,020  2N

2,250  2N

2,150  2N
3,180  3N
3,100  3N
3,990  3N
4,750  2N 488  1N

 488  1N

 583  1N

 530  1N

 784  1N

 827  1N
 827  1N
 869  1N

 954  1N

1,463  1N

1,526  1N

1,611  1N

1,463  1N

2,438  1N

2,565  1N

2,714  1N

3,456  1N

4,558  1N
5,512  1N
 318  1N
 360  1N
 382  1N
 445  1N
 477  1N
                                                      Trang 65
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


1,039  1N

 954  1N

 975  1N

 827  1N

 869  1N

 276  1N

 297  1N

 318  1N

 594  1N

1,145  1N

 721  1N


 572  1N


 594  1N


 636  1N

 763  1N


 784  1N


 848  1N

 700  1N


 933  1N


1,060  1N


1,124  1N

1,230  1N

1,484  1N


1,717  1N


1,654  1N

1,760  1N

2,947  1N


5,088  1N


1,399  1N

1,802  1N

 615  1N


 996  1N


1,208  1N

1,526  1N


1,654  1N
                                                      Trang 66
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


1,844  1N


2,226  1N


2,650  1N
 127  1N

 159  1N

 170  1N

 212  1N

 117  06T
 106  6T

 85  6T

 148  1N

 223  1N

 127  1N

 164  1N

 476  1N

 183  1N

 407  1N

 551  1N

 594  1N

 138  6T
 329  1N

 312  1N

 329  1N

 365  1N

 365  1N
 912  6T


1,442  1N


1,537  6T

1,484  6T

 572  1N

 615  1N

 513  1N


 481  1N


 492  1N
 212  1N
                                                      Trang 67
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
   MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

   466  1N

   742  1N

   1,844  1N
    210  1N
    300  1N
    446  1N
    509  1N
    146  1N
    458  1N
    555  1N
    458  1N
    580  1N
    594  1N
    580  1N
    433  1N
    483  1N
    627  1N
    707  1N
    562  1N
    712  1N
    745  1N
    830  1N
    846  1N
    966  1N
    726  1N
    814  1N
    814  1N
    879  1N
    759  1N
    794  1N
    960  1N
    925  1N
   1,403  1N
   1,452  1N
   1,388  1N

   3,652  1N
   4,140  1N
   201  6T
   1,272  6T
   1,272  6T
   1,929  6T
   2,099  6T
   1,632  6T
   1,993  6T   106  1N

   106  1N

   148  1N

   138  1N

   297  1N

AT
   257  2N
   784  2N
                                                        Trang 68
   Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

 276  2N
 212  2N

 227  2N

 282  2N

 320  2N
 265  2N

 430  2N

 454  2N

 566  2N


 445  2N


 784  2N


1,327  2N


 477  2N


 530  2N


 670  2N


1,075  2N

 712  2N

 912  2N


1,028  2N

 409  1n

 706  1N


 763  1n


1,166  1n

 530  1N

 530  1N

1,158  1N

1,866  1N

 636  1N

 848  1N

1,283  1N

2,141  1N

3,280  1N3,780  1N


2,099  1N

2,353  1N
                                                      Trang 69
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


3,180  1N

2,629  1N
1,321  3N
3,328  3N

3,371  3N


4,079  3N


3,534  3N
4,545  3N

 827  1N
1,187  1N
1,908  1N 360  1N
 424  1N
 348  1N
 390  2N
 502  2N
1,013  2N
1,897  2N

2,008  2N
1,283  1N
1,690  1N
2,099  1N

3,759  1N 184  1N

 184  1N
 225  1N

 170  1N
 212  1N
1,166  1N

 466  1N

 736  1N

 954  1N

1,073  1N

2,332  1N

 318  1N
 795  1N

1,285  1N

 318  2N
 678  2N

 297  2N

 106  2N
                                                      Trang 70
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


 318  2N

1,357  2N

 784  2N

1,018  2N

1,166  2N

2,332  2N

3,689  2N

4,229  2N

7,091  2N


4,198  2N


8,141  2N

 240  1N
 666  1N
1,075  2N
4,240  2N
4,261  2N
1,102  2N

2,650  2N

4,028  2N

 286  3N


1,454  3N

 753  3N

3,169  3N

1,111  3N

2,410  3N

4,808  3N
2,820  1N


2,947  1N


3,278  1N


4,092  1N

6,042  1N

4,240  1N

 742  1N

1,039  1N

1,639  1N
                                                      Trang 71
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


1,056  1N

1,378  1N

2,205  1N

2,150  1N

3,994  1N

 818  1N

1,844  1N

3,021  1N

2,714  1N


3,089  1N

1,743  1N
1,844  1N
4,558  1N
4,198  1N
1,866  1N

2,544  1N

3,992  1N

3,911  1N

4,516  1N
2,152  1N

2,764  1N

2,764  1N
2,868  1N

3,788  1N

2,353  1N
3,159  1N
6,460  1N

4,865  1N


5,224  1N

8,081  1N

7,886  1N

8,809  1N

2,254  1N
2,798  1N
6,349  1N
3,820  1N
6,964  1N
5,991  1N

3,816  1N                                                      Trang 72
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
  MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

   7,547  1N

   8,141  1N

   5,533  1N
   6,657  1N
   6,862  1N
   8,247  1N

   1,738  1N

   1,433  1N

   2,035  1N


   2,714  1N


   3,534  1N


   4,967  1N


   4,918  1N


   5,633  1N

   8,628  1N  14,713  1N
  11,661  1N
   8,650  1N
  21,200  3N

  26,500  3N

T
   5,194  1N

   8,035  1N

  19,080  1N

   7,674  1N

  21,624  1N


  18,900  1N  22,000  1N   5,500  1N


   9,990  1N


   7,822  1N

   6,400  1N

  10,086  1N
                                                        Trang 73
  Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND
 2,406  1N


 2,919  1N

 3,328  1N

 4,997  1N


 4,997  1N 5,520  1N 2,406  1N
 1,792  1N

 2,767  1N
 4,929  1N
 6,148  1N
 6,000  1N
 1,993  1N
 3,354  1N

13,356  1N
 869  3N
 2,184  3N

 1,505  3N
 1,950  3N
 3,000  3N
 3,795  3N
 4,261  3N

 7,166  3N

15,264  3N
21,179  3N 708  0
 1,200  0
 900  0
 1,200  0
 1,450  0
 358  0
 358  0
 2,862  0
 1,484  0
 1,738  0
 572  0
  85  0
 318  0


                                                      Trang 74
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND

 318  0
1,272  0
1,399  0
1,420  0
1,484  0

1,738  0

1,230  0

3,222  0

 742  0
1,230  0

1,399  0

1,611  0
1,516  0

1,643  0

1,420  0
1,314  0
2,544  0

3,562  0
1,336  0
1,442  0
1,442  0

1,442  0

3,244  0

 636  0

 678  0

 572  0

 636  0

 488  0

 594  0

 445  0

 382  0

 339  0


 360  0


    0


    0

 360  0

    0

 191  0                                                      Trang 75
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.
MAIGIA COMPUTER - http://www.maigia.vn                   ÑVT: 1.000ñ - Thanh toaùn baèng VND


 509  0

 424  0
 572  0

 382  0

 339  0


 371  0

    0

    0
    0

    0

    0

 403  0

 318  0


    0

 636  0

 678  0
                                                      Trang 76
Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng, ñoïc kyõ quy ñònh baûo haønh ñoåi traû haøng khi mua haøng.Xin caûm ôn.

								
To top