PKPA 3/93 PANDUAN MENGENAI PIAGAM PELANGGAN by UUzgpZav

VIEWS: 67 PAGES: 24

									      PKPA 3/93
PANDUAN MENGENAI PIAGAM PELANGGAN
    KONSEP PELANGGAN

Setiap perkhidmatan atau keluaran dihasilkan
untuk memenuhi kehendak-kehendak
stakeholders dan pelanggan.
Stakeholders ialah mereka yang mempunyai
kepentingan dalam sesuatu agensi itu dan
mereka yang menentukan domain
operasinya.
                     sambungan


** Proses penghasilan sesuatu perkhidmatan atau
keluaran lazimnya melalaui beberapa proses di mana
output sesuatu langkah menjadi input kepada satu
langkah yang lain.
** Mengikut definisi bahawa kualiti ialah mematuhi
kehendak-kehendak pelanggan, setiap output yang
dihasilkan oleh seseorang individu, unit atau
bahagian harus mematuhi kehendak-kehendak pihak
yang akan menerima dan menggunakannya sebagai
input bagi langkah seterusnya. Pelanggan
sedemikian dikenali sebagai pelanggan dalaman.
                   sambungan** Pencapaian kualiti berkehendakkan supaya
agensi-agensi kerajaan termasuk individu-
individu, unit-unit dan bahagian-bahagian di
bawahnya lebih berorientasikan pelanggan sama
ada pelanggan luaran atau pelanggan dalaman.
** Setiap perkhidmatan atau keluaran yang
dihasilkan hendaklah memenuhi kehendak
pelanggan masing-masing supaya kepuasan hati
mereka sentiasa terjamin.
    TIGA ASPEK UTAMA DALAM KONSEP
        PIAGAM PELANGGAN

            a. Komitmen bertulis
            b. Dipamerkan
      Definisi  c. Jaminan penyampaian perkhidmatan
              mengikut standard
            d. Memberitahu hak-hak pelanggan

            a. Pelanggan
 Piagam
       Fokus   b. Standard
Pelanggan
            c. Sikap
            a.  Jelas
            b.  Senang disebar
            c.  Kebolehpercayaan
      Ciri-ciri  d.  Praktikal
            e.  Khusus
            f.  Boleh ditambahbaikan
  TUJUAN
 Membantu Jabatan / agensi Kerajaan mewujudkan
Piagam Pelanggan atau Client’s Charter sebagai
jaminan bertulis menyediakan keluaran atau
perkhidmatan yang berkualiti, cepat, cekap dan
memenuhi kehendak pelanggan.
  PELAKSANAAN PIAGAM PELANGGAN
       PELANGGAN     PIAGAM PELANGGAN


 PENILAIAN DAN      PROMOSI PIAGAM
PENAMBAHBAIKAN       PELANGGAN


 PENGESANAN


     PEMULIHAN PERKHIDMATAN
 BAGAIMANA PENGGUBALAN
PIAGAM PELANGGAN DIBUAT?
 Proses penggubalan Piagam Pelanggan
 melibatkan tindakan-tindakan berikut;

Tindakan Pertama     Mengenalpasti pelanggan
             dan kehendak mereka


Tindakan Kedua     Mengenalpasti keluaran atau
          Perkhidmatan utama jabatan/agensi

Tindakan Ketiga   Menentukan standard keluaran atau
               perkhidmatan

Tindakan Keempat   Menyediakan Piagam Pelanggan
TINDAKAN PERTAMA:
-Mengenalpasti pelanggan dan kehendak mereka

 PELANGGAN

Sebagai pihak yang mendapat manfaat
daripada pengeluaran.
Terdiri daripada dua: i) Pelanggan Dalaman
            ii)Pelanggan Luaran

Mempunyai kehendak yang berbagai dan amat
menghargai perkhidmatan yang berkualiti.
   Contoh ciri-ciri keluaran atau perkhidmatan
   berkualitiyang lazimnya dihargai oleh pelanggan1.  Kebolehpercayaan      10.Inovatif
2.  Daya ketahanan       11.Cekap
3.  Keselamatan         12.Berintegriti
4.  Kefungsian         13.Kos berpatutan
5.  Menepati Masa        14. Praktikal
6.  Ketepatan fakta       15.Fleksibel
7.  Keseragaman         16.Mudah difahami; dan
8.  Mudah diperolehi      lain-lain ciri.
9.  Kemesraan,prihatin
   dan bertimbang rasa
TINDAKAN KEDUA:
Mengenalpasti Keluaran Atau Perkhidmatan
Utama Jabatan / Agensi.
    Dapat dinilai melalui program-program
    yang dilaksanakan supaya selaras dengan
    objektif.

    Memerlukan Jabatan/Agensi mengagihkan
    semula sumber-sumbernya seperti tenaga
    manusia,kewangan dan peralatan bagi
    menghasilkan keluaran atau perkhidmatan
    yang dikenalpasti keutamaannya.
  TINDAKAN KETIGA:
Menentukan Standard Keluaran Atau Perkhidmatan

 *Kehendak-kehendak pelanggan yang telah
 dikenalpasti perlu diterjemahkan menjadi standard
 kualiti keluaran dan perlulah realistik dan ia
 seboleh mungkin hendaklah;
    a) Boleh diukur(measureable)dari segi ketepatan
    masa/bilangan output yang dikeluarkan.Sebagai
    contoh;

    JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
Mengeluarkan kad pengenalan baru dalam masa 3 bulan
     dari tarikh permohonan diterima
  b) Menentukan keluaran ataupun perkhidmatan yang
  diberikan sentiasa konsisten konsisten.Contoh;


      JABATAN PERPUSTAKAN NEGARA
  -Perkhidmatan perpustakaan bergerak akan berada di
 Kampung A pada setiap hari Isnin dan Khamis di antara jam
       9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari.


•Selain ciri jangkamasa ataupun bilangan keluaran yang dijadikan
pengukuran standard, terdapat lagi ciri lain yang tidak boleh diukur
tetapi masih boleh dijadikan standard keluaran/perkhidmatan seperti ;

•Layanan mesra,bertimbang rasa,mudah difahami dan sebagainya.
     TINDAKAN KEEMPAT:-Menyediakan Piagam Pelanggan.
Setiap jabatan / agensi hendaklah
mempunyai piagam masing-masing
bersesuaian dengan jabatan/ agensi
tersebut.
CARA DIPROMOSIKAN?
   SAMBUNGAN


I.  Setiap jabatan/agensi hendaklah memastikan Piagam
   Pelanggan disebarkan untuk makluman orang ramai

II. Penyebaran makluman boleh dibuat dalam bentuk;
  -Risalah atau “handbills”.

III. Keterangan yang terkandung di dalam risalah tersebut
   hendaklah;
   *jelas  *mudah dibaca
   * ringkas   *mudah difahami

IV. Poster piagam hendaklah dipamerkan di tempat-tempat
  strategik di persekitaran pejabat yang senang dilihat
  oleh orang awam.
 MENYEDIAKAN SISTEM PEMULIHAN KELUARAN
 ATAU PERKHIDMATAN (SERVICE RECOVERY)

 Jika berlakunya sesuatu kebarangkalian atau
 sesuatu yang tidak diduga,maka pihak jabatan
 /agensi tersebut hendaklah mengambil inisiatif bagi
 menyelesaikan permasalahan tersebut.
 Penyelesaian atau pemulihan tersebut boleh dibuat
 dalam 2 cara:
   i) Pemulihan Secara Reaktif; dan
   ii) Pemulihan Secara Proaktif
      Pemilihan Secara Reaktif

-Bermaksud jabatan/ agensi hendaklah mengambil
tindakan segera apabila menerima ketidakpuasan
terhadap sesuatu pengeluaran

     Pemulihan Secara Proaktif
-Melibatkan jabatan/agensi menghubungi
pelanggan untuk memaklumkan sesutu keluaran
/perkhidmatan yang tidak dapat memenuhi
standard yang telah dijanjikan di dalam piagam,
sebelum pelanggan itu sendiri membuat aduan.
        PENGESAHAN

-Setiap jabatan/ agensi hendaklah
menjalankan aktiviti pengesanan secara
berterusan.
-Ini penting bagi mengukur sejauhmana
jabatan/ agensi dapat memenuhi janji-
janji mengikut apa yang termaktub di
dalam Piagam Pelanggan masing-
masing.
   Bagaimana aktiviti-aktiviti pengesahan dibuat?

i)  Menggunakan mekanisma dalam jabatan yang sedia
   ada.Contoh seperti;
   -Jawatankuasa Pemandu Kualiti Produktiviti dan
   Kumpulan Meningkat Mutu Kerja yang boleh digunakan
   bagi mengesan prestasi keluaran atau perkhidmatan
   melalui penelitian terhadap laporan prestasi mingguan/
   bulanan yang disediakan.
ii) Mewujudkan Sistem Maklumbalas dan Sistem respon yang
   berkesan seperti melalui borang maklumbalas
   pelanggan,peti cadangan, „Client Survey‟ dan sebagainya.
  PENILAIAN DAN PENAMBAHBAIKAN
•Jabatan/ Agensi hendaklah menggunakan
mekanisma yang sedia ada untuk menilai
maklumbalas yang diterima. Mekanisma ini ialah:
   i) Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan
      Produktiviti Jabatan.
   ii) Pasukan-pasukan petugas;dan
   iii) Kumpulan-kumpulan Meningkat Mutu
   (KMK)
   PERINGATAN!!!


Adalah menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan
dan Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan
Produktiviti jabatan untuk sama-sama
mengenalpasti keluaran, jenis keluaran termasuklah
kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk
meningkatkan lagi standard keluaran ke arah yang
lebih baik.
 Manakala Piagam Pelanggan adalah satu konsep
yang dinamik dimana perlaksanaan piagam ini
memerlukan kajian,penelitian dan perancangan.
TERIMA KASIH

								
To top