Penyelenggaraan TM

Document Sample
Penyelenggaraan TM Powered By Docstoc
					Penyelenggaraan TM
Bab 7
Puan Siti Norul Huda Sheikh Abdullah
Berkaitan dengan proses
Pengurusan TM
 Kesediaan/Availability
 Prestasi dan penalaan/Performance and
 tuning
 Penerimaan produk/ Product acceptance (
 pembangunan sistem)
 Pengurusan masalah/ Problem management
 Pengurusan storan/ Storage management
 Pengurusan Rangkaian/ Network
 management
 Pengurusan konfigurasi/ Configuration
 management (dah bincang dlm bab 3& 4)
Berkaitan dengan proses
Pengurusan TM…samb
 Pengurusan kemudahan/ Facilities
 management
 Perancangan kapasiti/pengurusan/Capacity
 planning/management (dah bincang dlm bab
 3& 4)
 Pengurusan perubahan/ Change management
 Pengurusan keselamatan/strategik
 keselamatan Strategic security/ security
 management
 Pengurusan pemulihan bencana / Disaster
 recovery/ recovery management
Availability/kesediaan? Ada?
 Takrifan: suatu proses pengoptimuman
 kesediaan (readiness) bagi sistem
 pengeluaran(production) dengan
 mengukur/menyukat , menganalisis dan
 mengurangkan keluaran (outage) suatu
 sistem pengeluaran.
Avalaibility dan uptime
 Availability terhadap
 pengguna(pelanggan). Pengguna
 memerlukan jaminan yang aplikasi yang
 diperlukan untuk melaksanakan kerja
 mereka boleh digunakan bila
 dikehendaki.
 Uptime terhadap pembekal
 (perkhidmatan). Pengurus peralatan
 TM/perkhidmatan TM(aplikasi) ingin
 memastikan semua komponen berjalan
 dengan baik bahkan melebihi
 harapan/jangkaan mereka.
Avalaibility dan uptime..samb
Komponen utama tersebut ialah
1. Kemudahan pusat data/teknologi
  maklumat
2. Perkakasan pelayan (Cpu, ingatan,
  saluran komunikasi,…)
3. Perisian sistem pelayan (OS, aplikasi
  pelayan…)
4. Perisian aplikasi (program, DBMS,…)
Komponen utama…samb
5. Perkakasan cakera (pengawal, storan,…)
6. Perisian pangkalan data (fail kawalan, fail
  data,…
7. Perisian rangkaian
8. Perkakasan rangkaian (suis, hab, titi,
  penghala,…
9. Perisian atas meja (desktop) (OS, ….)
  Perkakasan atas meja/mobile/…
  …
Avalaibility dan uptime..samb
 slow response dan downtime
   slow response: tindak balas perlahan
   tetapi sistem sedia digunakan:
   kemungkinan keupayaan perkakasan,
   perisian, trafik rangkaian
   downtime: peralatan perkakasan,
   perisian, dan lain-lain tidak berfungsi.
 Availability dan high availability
   High availability tidak boleh
   bertolerensi langsung dengan
   downtime.
Ciri pengetahuan untuk
proses availability
 Tinggi:
   Pengetahuan dalam perisian sistem
   dan komponennya
   Pengetahuan dalam perisian
   rangkaian dan komponennya
   Pengetahuan sistem pangkalan data
   Pengetahuan tentang kuasa elektrik
   dan penyaman udara
   Kebolehan berfikir dan bertindak
Ciri pegetahuan..samb
 Pertengahan
   Pengetahuan konfigurasi perisian dan
   perkakasan termasuk PC/atas meja
   Pengetahuan sistem sandaran
 Rendah
   Pengetahuan aplikasi
   Kebolehan berkerja dengan pembangun
   Kebolehan berkomunikasi secara berkesan
   dengan eksekutif IT
   Kebolehan untuk mengurus kepelbagaian,
   berfikir dan merancang secara strategik
Kaedah untuk mendapat
high availability
 Redundancy/kelewahan?: peralatan
 yang melebihi digunakan sebagai
 sandaran: bekalan kuasa(penjana
 kuasa, UPS), berbilang pemproses,
 cakera, kabel,
 Reputation/reputasi ; sejarah rekod
 Reliability/kebolehpercayaan: kualiti
 komponen/produk
 Repairability/kebolehbaikpulihan:
 kepantasan baikpulih
Kaedah untuk mendapat
high availability..samb
 Recoverability: tempoh pemulihan
 disebabkan kegagalan
 Responsiveness: rasa
 kebertanggungjawaban menyelesaikan
 masalah (sense of urgency)
 Robustness: daya tahan proses,
 peralatan kepada pelbagai ancaman.
 Banyak bergantung kepada
 dokumentasi, latihan, perubahan
 persekitaran.
Kaedah pengukuran
availability
 Bergantung kepada pemilik proses
 : eksekutif sokongan, pelanggan,
 pembekal, metrik perkhidmatan,
 metrik proses
Prestasi dan penalaan/
Performance and tuning
 Takrifan: metodologi untuk
 memaksimumkan truput(throughput)
 dan meminimumkan masa sambutan
 (response time) sesuatu aplikasi (tugas
 kelompok, atas talian, internet)
 Dijalankan berterusan
 Melibatkan penakrifan prestasi,
 perancangan prestasi, mengukur/
 menyukat prestasi, penganalisisan
 prestasi, pelaporan prestasi, dan system
 tuning(penalaan sistem)
proses prestasi dan
penalaan
 Tinggi:
   Pengetahuan dalam perisian sistem
   dan komponennya
   Pengetahuan dalam perisian
   rangkaian dan komponennya
   Pengetahuan konfigurasi perisian dan
   perkakasan
   Kebolehan berfikir dan bertindak
   secara taktikal
proses prestasi dan
penalaan…samb
 Pertengahan
   Pengetahuan aplikasi
   Kebolehan berkerja dengan
   pembangun
   Pengetahuan tentang kuasa elektrik
   dan penyaman udara
   Pengetahuan perkakasan dan perisian
   desktop
proses prestasi dan
penalaan…samb
 Rendah
   Kebolehan pertemuan secara
   berkesan dengan pengguna
   Kebolehan mempromosi berkerja
   secara berpasukan dan berkerjasama.
   Kebolehan untuk mengurus
   kepelbagaian, berfikir dan merancang
   secara strategik.
bergantung kepada
persekitaran:
 Persekitaran pelayan: isu prestasi
   Pemproses
   Ingatan utama
   Ingatan cache
   Ruang “swap”
   Bilangan dan saiz penimba
   Bilangan dan jenis saluran (channel)-
   kelajuan
Prestasi dan penalaan bergantung
kepada persekitaran:
   Persekitaran storan cakera
     Ingatan cache
     Rangkaian storan
     Fragmentation
     Persekitaran pangkalan data
     Penempatan fail jadual-2
     Initialization parameters
     Penempatan fail data
     Indeks dan kekunci
     Locks
     Balances of system resources
     Corak akses/Access pattern
     Database fragmentation
Prestasi dan penalaan bergantung
kepada persekitaran:

  Persekitaran rangkaian
    Lebar jalur
    Kelajuan talian
    Protokol
    Persekitaran komputer atas meja(PC)
    CPU
    Ingatan
    Storan cakera
    Alat diagnostik
    Sambungan rangkaian
Pengurusan Masalah


Takrifan: suatu proses untuk kenalpasti, log,
jejak, selesai(resolve), dan analisis masalah
yang memberi kesan kepada perkhidmatan
TM
Skema pengurusan masalah
  Pengurusan kejadian(incident): pelaporan Tier 1
  Pengurusan masalah tradisional ; pelaporan Tier 2
  Pengurusan escalation - pelaporan Tier 3
..skema pengurusan
masalah
  Pengurusan krisis – berlaku gangguan besar
  Pelaporan Tier 1 dan

 pengurusan permintaan
  Semua pelaporan Tier (1, 2, 3) dan

  pengurusan permintaan
  Semua pelaporan Tier dan kedua
  pengurusan permintaan dan perubahan.
Perbezaan antara pengurusan
masalah, perubahan dan
pengurusan permintaan
 Proses prasarana yang berkait rapat
 tapi berbeza
 Perubahan boleh menghasilkan masalah
 atau boleh hasil daripada masalah. Con
 perluasan pangkalan data akibat tidak
 cukup storan
 Pengurusan permintaan dianggap
 sebagai subset pengurusan masalah,
 tapi hanya berlaku kepada individu
 yang memohon perkhidmatan atau
 peningkatan
…samb
Masalah tiket :
  Masalah dengan komponen komputer atas meja
  Sebarang bentuk gangguan khidmat pengeluaran
  spt tak boleh capai rangkaian, aplikasi atau
  Pangkalan data; sambutan yang amat perlahan,
  fungsi aplikasi tak berfungsi
  Contoh masalah (tiket masalah):
   Masalah PC yg diselesaikan melalui telefon (masalah PC
   oleh seorang pengguna)
   Capaian rangkaian dari PC
   Masalah segera yg memerlukan perubahan jika masalah
   tidak diselesaikan melalui telefon
   Menyelesaikan masalah fungsian dalam aplikasi baru atau
   sedia ada.
Perubahan tiket
Tambah, hapus atau ubahsuai sebarang
perkakasan, perisian, kemudahan,
dokumentasi yang memberi kesan kepada
lebih seorang pengguna
Perubahan yang dikelaskan sebagai
perubahan emergency atau perubahan
terancang
Contoh perubahan(tiket perubahan)
   Tambah pelayan sandaran
   Tambah cakera
   Tingkatkan OS pelayan
   Tindakan kepada masalah segera(emergency)
   Tambah fungsian baru
Permintaan perkhidmatan
 Susulan kepada permintaan
 perkhidmatan operasi
 Tambah, hapus atau ubahsuai
 sebarang perkakasan, perisian,
 kemudahan, dokumentasi yang
 memberi kesan kepada seorang
 pengguna
 Contoh permintaan perkhidmatan
   Jalankan semula kerja/program
   Cetak semula laporan
   Tingkatkan komponen PC
 Langkah untuk membangunkan
 proses pengurusan masalah
1. Pilih penaja eksekutif:
2. Umpukan pemilik proses
3. Susun pasukan merentas fungsian
4. Kenalpasti dan tetapkan keutamaan permintaan
5. Memapankan Skema keutamaan
6. Kenalpasti alat jejak-panggilan(call-tracking)
  alternatif
7. runding paras perkhidmatan
8. mapankan metrik proses dan perkhidmatan
9. rekabentuk proses kendali-panggilan(call-handling)
10.Nilai, pilih, dan laksana jejak-panggilan
11.kaji semula metrik untuk meningkatkan proses
  secara berterusan.
1. Pilih penaja eksekutif:
untuk membawa pihak yang terbabit
 duduk semeja untuk menyelesaikan
 masalah
penaja perlu pilih pemilik proses,
 menangani masalah tersebut, dan
menunjukkan leadership/kepimpinan
 iaitu menunjukkan sokongan dan
 halatuju dalam menyelesaikan masalah
 ini.
2. Umpukan/lantikan pemilik proses
pemilik proses bertanggung jawab kepada
 pembentukan pasukan, melaksanakan
 rekabentuk proses dan penyenggaraan
..Ciri-ciri
  ciri keutamaan tinggi;
    Kebolehan
    mempromosi/mengalakkan kerja pasukan
    dan kerjasama
    pengetahuan perkakasan & perisian
    kebolehan menganalisis laporan dan metrik
  ciri pertengahan:
    kebolehan berkerja secara berkesan dgn
    pengguna
    kebolehan berkerja dengan pelbagai
    kumpulan/ahli kumpulan
  ciri rendah:
    berkomunikasi dgn pembangun
    pengetahuan PD, perisian, perkakasan,
    aplikasi dan sistem sandaran
3. Susun/membentuk
pasukan merentas fungsian
terdiri daripada beberapa kumpulan

bertanggung/jawab kepada pembentukan
 keutamaan, untuk berunding paras
 khidmat,

contoh bidang/fungsi: help
 desk(bantuan), sokongan perkakasan &
 perisian komputer meja, rangkaian,
 operasi, …
4. Kenalpasti dan tetapkan keutamaan
       permintaan

 keutamaan bergantung kepada fokus atau
  halatuju semasa

 suatu proses untuk mendapatkan konsensus/
  pemuafakatan tentang keutamaan
  permintaan mungkin melalui proses
  brainstorming(percambahan minda),
  SWOT(strength, weakness, opportunity,
 threat),…
 ..samb

contohnya:
 tinggi:
   1.jana laporan pengurusan,
   2.boleh capai dari PC,
 pertengahan:
   3.boleh dihubungkan dengan PD personal
 rendah:
   4. memerlukan monitor leper.
5. Memapankan/menetapkan
Skema keutamaan
skema keutamaan berbeza antara
 jabatan/unit
penentuan bergantung kepada faktor:
 usia(aging)
 severity(tahap)
 impact urgency (impak kesegeraan)
 pelan esclation: mengendali keutamaan tinggi
  tapi sukar-untuk-diselesaikan
..samb
contoh paras keutamaan:
 1.  kritikal: bertindak segera /pelaporan
    setiap/selepas 30 minit
 2.  segera/urgent: bertindak 30
    minit/pelaporan selepas 1 jam
 3.  serius: bertindak dlm 1 jam; pelaporan
    harian
 4.  tinggi: bertindak dlm 4 jam; pelaporan
    harian
 5.  sederhana(moderate): bertindak dlm
    sehari; pelaporan mingguan
 6.  rendah: bertindak bila perlu/boleh;
    pelaporan mingguan
panggilan(call-tracking)
alternatif
untuk membolehkan pihak
 pengurusan masalah menjejak
 pelaporan/aduan masalah
beli, bangun sendiri, dapatkan
 freeware,….
7. runding paras
perkhidmatan
 pasukan perlu berbincang dengan
 pengguna/pelanggan utama
 untuk menetapkan paras
 perkhidmatan
 paras perkhidmatan yang boleh
 dipakai, reasonable, dan
 dipersetuju bersama
proses dan
perkhidmatan
 untuk memastikan paras
 perkhidmatan dipatuhi/diikuti
 contoh metrik perkhidmatan:
   masa tunggu panggilan bantuan
   purata masa untuk menyelesaikan
   masalah paras 1
   % masalah yang tidak dapat
   diselesaikan dengan memuaskan
 contoh metrik proses
   panggilan yang tidak dilayan
kendali-panggilan(call-
handling)
 proses utama kepada pengurusan
 masalah
 melibatkan kesemua ahli pasukan
 menentukan bagaimana suatu
 masalah dikendalikan; dilog,
 dijejak, dianalisis untuk tujuan
 penyelesaian/penutupan masalah
 dan maklum balas pelanggan
10. Nilai, pilih, dan laksana
jejak-panggilan


 langkah ini berkaitan dengan langkah 6
11. kaji semula metrik untuk
meningkatkan proses secara
berterusan.

Perlu kaji semula setiap tempoh tertentu
mungkin 6 bulan/setahun/bulanan/
setiap 3 bulan .
management)


 Takrifan: suatu proses untuk
 mengoptimumkan penggunaan
 peranti storan dan untuk
 melindungi integriti/keutuhan
 data atau media yang
 tersimpan dalam storan
 tersebut
Pengurusan storan...samb
Ciri keutamaan pemilik proses:
  Tinggi
   Pengetahuan aplikasi, pangkalan data, sistem
   sandaran, konfigurasi perkakasan
   Kebolehan berfikir dan bertindak secara taktik
  Sederhana
   Kebolehan berkerja dengan pembangun IT
   Pengetahuan perisian sistem dan komponennya,
   serta konfigurasi perisian
   Boleh berfikir dan merancang secara strategik
  Rendah
   Berkebolehan mengurus kepelbagaian(diversity
   Pengetahuan perisian rangkaian& komponen,
   perisian& perkakasan komputer meja, dan
   sistem kuasa& penyaman udara
Pengurusan Muatan/kapasiti sesuatu
storan;
   perlu mengetahui jenis dan kapasiti
   storan
   Prestasi pengurusan storan
     Bil pemproses
     Bil dan saiz penimbal
     Saiz ruang pertukaran(swap)
     Bil saluran
     Konfigurasi pengawal peranti
     Kumpulan jilid logikal
     Amaun susuntertib cakera (disk array)
     Rangkaian luas storan(SAN)
     Storan sambungan-rangkaian(NAS)
…samb
Kebolehpercayaan pengurusan
 storan
 Mempunyai ruang storan yang
 mencukupi untuk setiap
 pelanggan/pengguna
 Ruang storan sandaran
(recoverability)
pengurusan storan
 Kaedah sandaran yang digunakan:
   Sandaran sepenuh fizikal (cold
   backup, full volume backup, full
   offline backup)
   Sandaran tokokan fizikal (incremental
   backup, incremental offline backup)
   Sandaran atas talian fizikal (online
   b/p, hot b/p, archive b/p, mirroring )
   Sandaran logikal (exporting fail, )
..samb
 Isu sandaran
   Masa stor semula (restore)
   Tarikh luput (expiration)
   Tempoh tahanan/simpanan
   (retention)
   Tempoh kitaran
   Bilangan generasi
   Jenis storan sandaran (pita, …)
Pengurusan Rangkaian(Network
management)
  Takrifan:
  suatu proses untuk memaksimumkan/
   mengoptimumkan kebolehpercayaan
   dan penggunaan(utilization)
   komponen rangkaian untuk
   mengoptimumkan
   kesediaan(availibility) dan
   kesambutan(responsiveness)
   rangkaian
berkaitan dgn
pengurusan rangkaian:
 Apa yang akan diurus dlm proses
 ini?
   Seluruh rangkaian?
   Bahagikan tugas mengikut
   jabatan?komponen rangkaian:
   Rangkaian tetulang
   belakang(backbone)
   Peranti rangkaian (hab, titi,…)
   Sekuriti rangkaian
   katalaluan
Siapa akan mengurus
proses ini?
 Orang yang akan mengurus
 perisian pengurusan rangkaian
 Orang yang mengurus peranti
 rangkaian
 Orang yang mengurus sambungan
 intranet dengan dunia luar
 (syarikat telekom)
 Berpengetahuan dalam komponen
 rangkaian
Kuasa yang perlu diberi
kepada orang ini!
 Kuasa yang diberikan berkaitan
 dan sesuai dengan bidang tugas
 Isu kuasa
 pelaksanaan(enforcement) polisi,
 keterkaitan(connectivity)
 Alasan perlunya piawai keterkaitan
   Kesediaan(Availability)
   Prestasi: penggunaan peranti yang
   tidak piawai
   Deployment(penggunaan):
sokongan yang akan
disediakan/diberikan
 Perisian pengurusan rangkaian:
 untuk memantau dan mengurus
 rangkaian
 Dokumentasi rangkaian
 Alat diagramming : untuk melukis
 rangkaian(dlam proses
 rekabentuk)
boleh disepadukan dgn
proses lain
Kesepaduan dgn proses
 kesediaan, performance &
 tuning, storan ,…(lihat di awal
 bab)
Perkongsian pengunaan alat;
 pungutan data untuk prestasi;
 perkongsian sumber.
Apakah paras khidmat dan
kualiti yang
diharapkan/dijangka ?

Dgn penentuan paras ini, kos
 perkakasan, perisian dll boleh
 ditentukan; kos
 pembaikpulihan
Pengurusan Kemudahan/Facilities
management
 Takrifan: proses untuk memastikan
  pesekitaran fizikal bersesuaian
  adalah konsisten untuk
  membolehkan operasi semua
  peralatan/prasarana kritikal
  berjalan lancar.
 Unsur utama:
  1.  Pendingin udara
  2.  Humidity
  3.  Kuasa elektrik
 Elektrostatik (elektrik statik)

1.Bekalan kuasa tanpa putus (UPS);
 bateri sandaran; penjana kuasa
 sandaran
2.Pengesan asap; air; api
3.Sistem pemadaman kebakaran awalan
4.Sistem penggera (alarm)
 Ketahanan dari bencana alam ; gempa
 bumi, banjir, tanah runtuh, bangunan
 runtuh….
5.Latihan keselamatan
Pegawai fasiliti/kemudahan;
pegawai keselamatan
 Ciri pegawai fasiliti/kemudahan:
 Tinggi:
  Pengetahuan konfigurasi komputer/perkakasan,
   sistem sandaran, sistem pangkalan data, dan
   sistem kuasa& penyaman udara
  Kebolehan berfikir dan merancang secara
   strategik
 Sederhana:
  kebolehan menilai dokumentasi, berbincang
   secara berkesan dengan eksekutif IT,
   mempromosi kerja kumpulan dan kerjasama,
   dan mengurus kepelbagaian
Tip untuk meningkatkan
proses pengurusan fasiliti
 1. Menjalin hubungan baik dengan
   jabatan pengurusan
   harta/pembangunan
 2. Menggunakan kamera video untuk
   keselamatan/sekuriti
 3. Semak sistem pengesan api &
   kebakaran…
 4. Buang benda yang menyebabkan
   HAZAD.
 Penyenggaraan peralatan
     TM:
1.Penyenggaraan preventive:/pencegahan:
 lakukan penyenggaraan sebelum berlaku
 sebarang kerosakan Dijalankan dalam
 tempoh tertentu (6
 bulan/setahun/bulanan /mingguan)
2.Penyenggaraan baikpulih: dijalankan
 selepas berlaku kerosakan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:11/26/2011
language:Malay
pages:59