V? tr�, vai tr� & nhi?m v? c?a l?c lu?ng d�n qu�n

Document Sample
V? tr�, vai tr� & nhi?m v? c?a l?c lu?ng d�n qu�n Powered By Docstoc
					   Vị trí, vai trò & nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

              Đề cương đề tài mã số:U0243
                   PHẦN I


                  MỞ ĐẦU

 Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, thời đại
nào, dân tộc ta cũng luôn có một truyền thống đoàn kết bền vững, một tinh thần
yêu nƣớc sâu sắc, ý chí quật cƣờng chống giặc ngoại xâm. Những điều đó đã
viết lên lịch sử oai hùng của dân tộc với những chiến công hiển hách. Trải qua
thời gian, lịch sử dân tộc luôn đƣợc viết thêm những trang mới huy hoàng. Các
thế hệ đi sau luôn kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 Trong các cuộc đấu tranh giành và giữ chính quyền, chiến tranh giải phóng
dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh, dƣới sự lãnh đạo của Đảng đã kế thừa và
phát triển truyền thống quân sự quốc phòng lên một bƣớc mới. Vận dụng và
phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lê Nin về chiến tranh, quân đội và quốc
phòng vào điều kiện cụ thể Việt Nam, Đảng ta đã giải quyết đúng đắn và sáng
tạo vấn đề tổ chức lực lƣợng trong khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng với
phƣơng châm “vũ trang toàn dân đi đôi với xây dựng Quân đội nhân dân”, đồng
thời giải quyết tốt vấn đề về hậu phƣơng chiến lƣợc và lực lƣợng đồng minh
chiến lƣợc của cách mạng. Từ những kinh nghiệm và những bài học xƣơng máu
trong sự nghiệp dựng nƣớc và giữ nƣớc, và yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ
Tổ Quốc hiện nay mà ta có thể khẳng định rằng xây dựng nền quốc phòng toàn
dân với lực lƣợng dân quân tự vệ vững mạnh, là nhiệm vụ chiến lƣợc và thƣờng


   Hệ thống Website :       Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
  ● http://thuvienluanvan.com    Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
  ● http://timluanvan.com      Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
  ● http://choluanvan.com      Email: Thuvienluanvan@gmail.com
xuyên lâu dài,vừa khẩn trƣơng cấp bách trong cục diện đất nƣớc ngày nay, đó là
nhiệm vụ của toàn dân, toàn quân ta.
 Dân quân tự vệ là lực lƣợng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất,
công tác, là một bộ phận của lực lƣợng vũ trang nhân dân của nƣớc Cộng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đặt dƣới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt nam,
sự quản lý, điều hành của Chính phủ và của Uỷ ban Nhân dân, sự chỉ đạo, chỉ
huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp, là một trong những công cụ chủ yếu
để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài
sản của Nhà nƣớc ở cơ sở. Lực lƣợng này đƣợc tổ chức ở xã, phƣờng, thị trấn
gọi là dân quân, đƣợc tổ chức ở các cơ quan Nhà nƣớc, đơn vị hành chánh sự
nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội gọi là tự vệ.
 Xuất phát từ quan điểm chiến tranh nhân dân của Đảng ta là luôn luôn xây
dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp
chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trong quá
trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc.
 Xuất phát từ mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, xây dựng Tổ
Quốc luôn đi đôi với bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa. Vì thế những quốc gia
dân tộc khi giành đƣợc chính quyền, giành đƣợc độc lập tự do thì phải luôn chú
trọng, quan tâm giải quyết mối quan hệ này. Xây dựng Tổ Quốc và bảo vệ Tổ
Quốc là hai vấn đề khác nhau nhƣng giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ, biện
chứng, hữu cơ tác động qua lại lẫn nhau. Xây dựng Tổ Quốc là làm cho đất
nƣớc từng bƣớc phát triển về mọi mặt kinh tế, chính trị xã hội, quân sự, khoa
học kỹ thuật. Xây dựng Tổ Quốc là xây dựng từ cơ sở hạ tầng cho tới kiến trúc
thƣợng tầng, xây dựng từ những điểm khởi đầu cho mãi mãi về sau, khiến cho
đất nƣớc ngày càng tiến bộ, phát triển đi lên sánh vai với các cƣờng quốc năm
châu. Tuy nhiên chỉ xây dựng Tổ Quốc không thôi thì chƣa đủ, cùng với xây
dựng ta còn phải phối kết hợp với việc bảo vệ Tổ Quốc, có nhƣ vậy xây dựng
mới có cơ sở, nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và huy động đƣợc mọi
tiềm năng vốn có. Bảo vệ Tổ Quốc là để chống lại mọi âm mƣu thủ đoạn của kẻ

   Hệ thống Website :        Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   ● http://thuvienluanvan.com    Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   ● http://timluanvan.com      Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   ● http://choluanvan.com      Email: Thuvienluanvan@gmail.com
thù nhằm chống phá ta về mọi mặt, trên cơ sở đó bảo vệ mọi thành tựu xây dựng
đất nƣớc của mọi thế hệ những ngƣời Việt Nam . An ninh chính trị, trật tự xã
hội ổn định là điều kiện cho đất nƣớc phát triển về mọi mặt, do đó những quốc
gia đã có độc lập chủ quyền phải chăm lo đến việc xây dựng và bảo vệ. Xây
dựng để bảo vệ, bảo vệ để xây dựng, hai vấn đề đó tuy mới thoạt nghe tƣởng
chừng hoàn toàn khác nhau,nhƣng giữa chúng có mối quan hệ vô cùng mật thiết,
không thể tách rời, luôn tác động qua lại lẫn nhau. Mối quan hệ hữu cơ đó là
điều kiện tiền đề để thúc đẩy đất nƣớc phát triển, xây dựng Tổ Quốc giàu mạnh,
xã hội công bằng, văn minh.
 Xuất phát từ những quan điểm, tƣ tƣởng nhận thức của Đảng ta về việc giải
quyết mối quan hệ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ Quốc trong quá trình lãnh đạo
cách mạng Việt Nam. Đảng ta luôn luôn cho rằng xây dựng và bảo vệ có một
mối quan hệ luôn luôn đi đôi trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Bản chất
âm mƣu của kẻ thù không thay đổi là xoá bỏ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, do đó
xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc là quy luật phổ biến của các nƣớc đi lên chủ nghĩa
xã hội, quan điểm của Đảng ta phù hợp với lí luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin.
Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ, nó vẫn và luôn luôn là quy luật phổ biến
của cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng,
Đảng ta luôn chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ này.
 Xuất phát từ thực tiễn của địa hình, của vị trí địa lí, chính trị, quân sự của Việt
Nam trong khu vực.Việt Nam có địa hình: chiều dài lớn, chiều rộng hẹp, có
đƣờng bờ biển dài trên 3200 km,có nhiều đảo và quần đảo, có vị trí rất quan
trọng ở khu vực Đông Dƣơng. Việt Nam là nƣớc đầu tiên trong khu vực đi theo
con đƣờng Xã Hội Chủ Nghĩa, là nƣớc Xã Hội Chủ Nghĩa đầu tiên ở Đông Nam
á đã và đang giƣơng cao ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự
do cho Tổ Quốc, đòi toàn vẹn lãnh thổ trƣớc các cƣờng đế quốc lớn; đồng thời
cũng đã giành đƣợc nhiều thắng lợi to lớn và vang dội, gây đƣợc uy tín lớn trên
trƣờng quốc tế, điều đó làm cho kẻ thù vô cùng tức tối và càng làm cho chúng
chống phá ta quyết liệt hơn.

   Hệ thống Website :       Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   ● http://thuvienluanvan.com    Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   ● http://timluanvan.com      Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   ● http://choluanvan.com      Email: Thuvienluanvan@gmail.com
 Trong công cuộc đổi mới, đất nƣớc ta đã thu đƣợc những kết quả to lớn trong
nhiều lĩnh vực song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đó kẻ thù câu kết với
nhau triệt để lợi dụng những khó khăn và tìm mọi cách để chống phá, thôn tính
Việt Nam. Nƣớc ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kì hoà bình, đang
thực hiện những đƣờng lối của Đảng về phát triển kinh tế -xã hội sau những năm
đổi mới, đẩy lùi lạm phát, đƣa kinh tế nhanh chóng phát triển, trật tự an ninh
đƣợc giữ vững. Nhân dân tin tƣởng vào đƣờng lối lãnh đạo của Đảng , phấn
khởi hăng hái khắc phục những khó khăn chống tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó ta
còn vấp phải một số khó khăn nhƣ nền kinh tế còn mất cân đối về cơ cấu, tệ nạn
xã hội còn nhiều do đó an ninh chính trị chƣa thật vững chắc. Sau sự sụp đổ của
Liên Xô và các nƣớc Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu,Việt Nam vẫn kiên định đi
theo con đƣờng Xã Hội Chủ Nghĩa mà Bác và Đảng ta đã chọn.Việc kiên định
với mục tiêu, con đƣờng đã chọn của Đảng và nhân dân ta càng làm cho kẻ thù
chống phá ta quyết liệt hơn.Chúng thông qua những hoạt động diễn biến hoà
bình để thực hiện xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, triệt tiêu sự lãnh đạo của
Đảng ta. Chúng tiếp tục chống phá về chính trị, tƣ tƣởng, văn hoá, kích động
đấu tranh đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; chúng chống phá trên lĩnh
vực kinh tế, gây rối loạn về chính trị; chúng lợi dụng vấn đề tôn giáo, vấn đề dân
tộc để chống Việt Nam; chúng móc nối sử dụng bọn phản động tay sai trong chế
độ cũ, vô hiệu hoá sức mạnh lực lƣợng vũ trang của ta.
 Xuất phát từ kinh nghiệm trong lịch sử truyền thống dựng nƣớc và giữ nƣớc
của dân tộc, xây dựng đất nƣớc vững mạnh luôn luôn làm cơ sở cho việc bảo vệ
Tổ Quốc.Thực hiện việc kết hợp xây dựng kinh tế để củng cố quốc phòng.
Truyền thống động viên sức ngƣời, sức của tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn
trƣớc những tình huống khi chiến tranh xâm lƣợc xảy ra.
 Từ những xuất phát điểm và thực tiễn trên, ta có thể rút ra kết luận vấn đề xây
dựng một nền quốc phòng toàn dân với lực lƣợng dân quân tự vệ vững mạnh của
nƣớc ta trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng và cần thiết.   Hệ thống Website :       Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   ● http://thuvienluanvan.com   Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   ● http://timluanvan.com     Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   ● http://choluanvan.com     Email: Thuvienluanvan@gmail.com
PHẦN I MỞ ĐẦU................................................................................................. 1
PHẦN II NỘI DUNG ............................................................................................ 5
II.1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƢỢNG DÂN QUÂN
TỰ VỆ. .................................................................................................................. 5
II. 2. PHƢƠNG HƢỚNG XÂY DỰNG LỰC LƢỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. ...................................................................... 8
PHẦN III KẾT LUẬN ........................................................................................ 13
III. 1.   VAI TRÒ CỦA LỰC LƢỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ. ......................... 13
III. 2.   SUY NGHĨ CỦA BẢN THÂN. ........................................................... 13
     Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    ● http://thuvienluanvan.com           Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    ● http://timluanvan.com             Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    ● http://choluanvan.com             Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Đề cương bạn đang xem tại http://thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản toàn văn.
Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập website thư viện để biết thêm chi tiết : http://thuvienluanvan.com
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.
Thông tin liên hệ:
Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh)
Điện thoại: 043.9911.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:
http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com
    Hệ thống Website :          Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   ● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   ● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   ● http://choluanvan.com         Email: Thuvienluanvan@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:11/26/2011
language:Vietnamese
pages:6