Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Blog Blog - DOC - DOC by niusheng11

VIEWS: 18 PAGES: 7

									                Blog คืออะเร
Blog มาจากศัพท์คําว่า WeBlog บางคนอ่านคํา ๆ นี้ว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web
 Log ฽ต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคําบ่งบอกถึงความหมาย฼ดียวกัน ว่านั่นคือบล็อก (Blog)

ความหมายของคาว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตน฼อง (Personal Journal)
       ลงบน฼ว็บเซต์ ฾ดย฼นื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมเด้ทก฼รื่อง ุ
   เม่ว่าจะ฼ป็น฼รื่องราวส่วนตัว หรือ฼ป็นบทความ฼ฉพาะด้านต่าง ๆ ฼ช่น ฼รื่องการ฼มือง
                                ่            ื
฼รื่องกล้องถ่ายรูป ฼รื่องกีฬา ฼รื่องธุรกิจ ฼ป็นต้น ฾ดยจุด฼ด่นทีทํา฿ห้บล็อก฼ป็นที่นิยมก็คอ
   ผู้฼ขียนบล็อก จะมีการ฽สดงความคิด฼ห็นของตน฼อง ฿ส่ลงเป฿นบทความนั้น ๆ
               ิ
 ฾ดยบล็อกบาง฽ห่ง จะมีอทธิพล฿นการ฾น้มน้าวจิต฿จผู้อ่านสูงมาก ฽ต่฿นขณะ฼ดียวกัน
      บางบล็อกก็จะ฼ขียนขึ้นมา฼พื่อ฿ห้อ่านกัน฿นกลุ่ม฼ฉพาะ ฼ช่นกลุ่ม฼พื่อน ๆ
                  หรือครอบครัวตน฼อง

     มีหลายครั้งที่฼กิดความ฼ข้า฿จกันผิดว่า Blog ฼ป็นเด้฽ค่เดอารี่ออนเลน์
        ฽ต่฿นความ฼ป็นจริง฽ล้ว เดอารี่ออนเลน์฼ปรียบ฼สมือน
 ฼นื้อหาประ฼ภทหนึ่งของบล็อก฼ท่านั้น ฼พราะบล็อกมี฼นื้อหาที่หลากหลายประ฼ภท
                    ่
           ตั้ง฽ต่การบันทึก฼รืองส่วนตัวอย่าง฼ช่นเดอารี่
                ่
   หรือการบันทึกบทความทีผู้฼ขียนบล็อกสน฿จ฿นด้านอื่นด้วย ที่฼ห็นชัด฼จนคือ
 ฼นื้อหาบล็อกประ฼ภท วิจารณ์การ฼มือง หรือการรีวิวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตัว฼อง฼คย฿ช้
หรือซื้อมานั่น฼อง อีกทั้งยังสามารถ฽ตก฽ขนงเป฿น฼นื้อหา฿นประ฼ภทต่าง ๆ อีกมากมาย
   ตาม฽ต่ความถนัดของ฼จ้าของบล็อก ซึ่งมักจะ฼ขียนบทความ฼รื่องที่ตน฼องถนัด
                  หรือสน฿จ฼ป็นต้น

          ่        ื
     จุด฼ด่นทีสุดของ Blog ก็คอ มันสามารถ฼ป็น฼ครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง
         ที่สามารถสื่อถึงความ฼ป็นกัน฼องระหว่างผู้฼ขียนบล็อก
             ่
฽ละผู้อ่านบล็อกที่฼ป็นกลุม฼ป้าหมาย ที่ชัด฼จนของบล็อกนั้น ๆ ผ่านทางระบบ comment
                  ของบล็อกนั่น฼อง

฿นอดีต฽รก฼ริ่ม คนที่฼ขียน Blog นั้นยังทํากัน฿นระบบ Manual คือ฼ขียน฼ว็บ฼องทีละหน้า
 ฽ต่฿นปัจจุบันนี้ มี฼ครื่องมือหรือซอฟท์฽วร์฿ห้฼รา฿ช้฿นการ฼ขียน Blog เด้มากมาย ฼ช่น
              WordPress, Movable Type ฼ป็นต้น

    ผู้คนหลายล้านคนจากทั่วทุกมุม฾ลก หันมา฼ขียน Blog กันอย่าง฽พร่หลาย
ตั้ง฽ต่นัก฼รียน อาจารย์ นัก฼ขียน ตลอดจนถึงระดับบริษัทยักษ์฿หญ่฿นตลาดหุ้น NasDaq


              ฼มื่อสองสามปีที่ผ่านมา Blog
                           ่
    ฼ริ่มต้นมาจากการ฼ขียน฼ป็นงานอดิ฼รกของกลุ่มสืออิสระต่าง ๆ หลาย ๆ
฽ห่งกลาย฼ป็น฽หล่งข่าวสําคัญ ฿ห้กับหนังสือพิมพ์หรือสํานักข่าวชั้นนํา จวบจนกระทั่งปี
                          ่
     2004 คน฼ขียน Blog ก็เด้รับการยอมรับจากสือ฽ละสํานักข่าวต่าง ๆ
                   ่
ถึงความรวด฼ร็ว฿นการ฿ห้ข้อมูลตั้ง฽ต่฼รืองการ฼มืองเปจนกระทั่ง฼รื่องราวของการประชุมร
                    ะดับชาติ

฽ละจาก฼หตุการณ์฼หล่านี้ นับเด้ว่า Blog ฼ป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เม่ต่างจาก วีดี฾อ , สิ่งพิมพ์
      , ฾ทรทัศน์ หรือ฽ม้กระทั่งวิทยุ ฼ราสามารถ฼รียกเด้ว่า Blog
         เด้฼ข้ามา฼ป็นสื่อชนิด฿หม่ที่สําคัญอย่าง฽ท้จริง
             สรุป฿ห้ง่าย ๆ สั้น ๆ ก็คือ Blog
              ้
 คือ฼ว็บเซต์ที่มีรูป฽บบ฼นือหา฼ป็น฼หมือนบันทึกส่วนตัวออนเลน์ มีส่วนของการ
     comments ฽ละก็จะมี link เปยัง฼ว็บอื่น ๆ ที่฼กี่ยวข้องอีกด้วย

       Blog Anatomy ฾ครงสร้าง Blog
มาดู฼รื่องกายวิภาคของ Blog กันดีกว่า ว่า blog นั้นมีส่วนประกอบที่สําคัญอะเรบ้าง
   จะเด้รู้ว่า฼ราจะ฿ช้ประ฾ยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของ blog นั้นเด้อย่างเรบ้าง

            1. ชื่อบล็อก (ฺBlog Title)
        ส่วนของ Blog Title นี้ก็จะ฼ป็นชื่อบล็อกนั้น ๆ ครับ

          2. ฽ท็กเลน์ (Subtitle หรือ Tag line)
       ตรงส่วนนี้จะ฼ป็นคําจํากัดความของ฼ว็บ หรือส฾ล฽กน฼ก๋ ๆ
  ที่฿ช้อธิบายถึงตัวบล็อก฾ดยรวม ฾ดยตัว฽ท็กเลน์นี้ จะมีก็เด้ หรือเม่มีก็เด้
           ฼พราะมันเม่สําคัญ฼ท่ากับชื่อบล็อกครับ

         3. วันที่฽ละ฼วลา (Date & Time Stamp)
     ฼ป็นวันที่ ฽ละบางทีอาจมี฼วลากํากับอยู่ด้วย ตัววันที่฽ละ฼วลานี้
       จะ฼ป็นตัวบอกว่าบทความ฿นบล็อกนั้น฼ขียนขึ้นมา฼มื่อเหร่
              ่
 บางครั้งอาจมีวันที่ระบุอยู฿นส่วนของ comment ด้วย ซึ่งจะ฼ป็นการบ่งบอกว่า
           comment นั้น฼ขียน฼ข้ามา฼มื่อเหร่฼ช่นกัน

            4. ชื่อบทความ (Entry Title)
           ชื่อ฼รื่องของบทความที่฼ขียน฿นบล็อก

       5. ตัว฼นื้อหาบทความ (Entry’s Main Body)
    อาจ฼ป็นตัวหนังสือ หรืออาจ฼ป็นรูปภาพ วีดี฾อ หรืออนิ฼มชั่น ฼ป็นต้น
     ฾ดยส่วนประกอบ฼หล่านี้จะรวม฼ป็นส่วน฼นื้อหาของบทความ
            6. ชื่อผู้฼ขียน (Blog Author)
       บางบล็อก อาจมีการระบุชื่อผู้฼ขียนเว้฿นบล็อกด้วยครับ
     ฾ดยตํา฽หน่งที่จะ฿ส่ชื่อผู้฼ขียนนั้น สามารถเว้ที่ตํา฽หน่ง฿ดก็เด้
     ฼ช่นด้านข้างของหน้าบล็อก (sidebar) หรืออยู่฿นตัวบทความก็เด้

              7. คอม฼ม้นต์ (Comment tag)
                           ั
 ฼ป็นลิงค์ที่฿ห้ผู้อ่านคลิกเป฼พื่อกรอกคอม฼ม้นต์฿ห้กบบล็อกนั้น ๆ หรืออ่านคอม฼ม้นต์
                ที่มีคน฼ขียนคอม฼ม้นต์฼ข้ามา

                8. ลิงค์ถาวร (Permalink)
  ฼รียกชื่อเทย฽ล้ว฼ขิ้น฼ขิน ฼ราสามารถ฼รียกทับศัพท์ก็เด้ครับว่า ฼พอร์มาลิ้งค์
฼จ้าลิงค์ตัวนี้คือลิงค์ที่เปหา url ของบทความนั้น ๆ ฾ดยตรงครับ มีประ฾ยชน์สําหรับ
 blogger คนอื่น ๆ ที่อยากจะทําลิงค์หาบทความของ฼รา฾ดยตรง ก็จะสามารถหา
        permalink เด้อย่างง่ายดายครับ ฾ดย url ของ permalink
           นี้จะเม่฼ปลี่ยนเปตามวัน฽ละ฼วลา฼หมือน link
              ่
ของหน้า฽รกของบล็อกทีบทความจะ฼ปลี่ยนเป฼รื่อย ๆ ครับ นี่฽หละครับที่฼ค้า฼รียกว่า
                    ลิงค์ถาวร

             9. ปฎิทิน (Calendar)
              ิ
   บล็อกบาง฽ห่งอาจมีปฎิทนอยู่ด้วย ฾ดย฿นปฎิทินนั้นสามารถคลิกตามวันที่
        ฼พื่ออ่านบทความของวันที่นั้น ๆ เด้สะดวกครับ

          10. บทความย้อนหลัง (Archives)
  บทความ฼ก่า หรือบทความย้อนหลัง อาจมีการจัด฼ตรียมเว้฾ดย฼จ้าของบล็อก
฾ดยบล็อก฽ต่ละ฽ห่งอาจจัด฼รียงบทความย้อนหลัง เม่฼หมือนกัน ฼ช่นจัด฼รียงราย฼ดือน
    รายสัปดาห์ รายวัน หรือจะ list บทความทั้งหมดออกมา฼ลยก็เด้

             11. ลิงค์เปยัง฼ว็บอื่น (Links)
฼ป็นจุด฼ด่น฽ละความสนุกของบล็อกอีกอย่างหนึ่ง฼ลยที฼ดียวครับ ฾ดยบล็อก฽ต่ละ฽ห่ง
อาจมีลิงค์เปยัง฼ว็บอื่นหลากหลาย฼ว็บ บางครั้ง฼ราสามารถ฼รียก link พวกนี้ว่า blogroll
                   ก็เด้ครับ

                   12. RSS หรือ XML
  ตัว RSS นี้อาจมี฼ตรียมเว้฿ห้฼รา฾ดยอัต฾นมัติ ขึ้นอยู่กับ Blogware หรือ Blog Host
       ที่฼รา฼ลือก฿ช้ ฼ช่น WordPress หรือ MovableType นั้นจะมี RSS
            ลิงค์เว้฿ห้฼รา฾ดยอัต฾นมัติ ฾ดย฼จ้า RSS Feed
นี้จะช่วย฿ห้ผู้อ่าน฼ข้าถึงบทความของ฼ราเด้ง่ายขึ้น ฾ดยการ฿ช้฾ปร฽กรมช่วยอ่าน Feed
         เด้ด้วย บางครั้งนัก฼ขียน Blog คนอื่น ก็อาจ฿ช้ RSS Feed
     นี้฼พื่อประ฾ยชน์฿นการดึงข้อมูลเป฽สดง฿น฼ว็บ หรือบล็อกของตนเด้

     7 ฼ทคนิคการสร้างบล็อกอย่างมืออาชีพ
ถ้าต้องการสร้างบล็อก฿ห้฼ป็นอย่างมืออาชีพ คุณต้องเม่ลืมที่จะ฿ส่฿จ฿นสิ่ง฼หล่านี้ครับ

           1. ฿ส่฿จกับรูป฽บบดีเซน์ของ blog
  ลองสัง฼กตดูง่าย ๆ ครับ สําหรับบล็อกชั้นนําของ฾ลก ต่างก็เม่เด้฿ช้ template
               ี
          ฽จกฟรีที่มกันทั่วเป ฽ต่บล็อกชั้นนํา฼หล่านี้
                                ี
 ต่างก็ออก฽บบดีเซน์ของบล็อกขึ้นมา฼องทั้งหมด ทํา฿ห้บล็อกนั้นดูมความ฽ตกต่าง
           ฽ละมีความ฼ป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

               2. ฿ส่฿จกับ฼นื้อหาของบล็อก
          ่         ้
      ก่อนทีคุณจะสร้างบล็อกขึนมาซัก฽ห่งหนึ่ง ลองวาง฽นวทาง
               ่
  ของ฼นื้อหา฿นบล็อกดูกอนครับ ว่า฼ราต้องการจะนํา฼สนอบทความรูป฽บบเหน
    ฼ราจะมีวิธีนํา฼สนอเป฿นทาง฿ด สิ่ง฼หล่านี้ จะทํา฿ห้คุณเม่หลุดประ฼ด็น
  จากที่คุณตั้ง฿จเว้ตั้ง฽ต่฽รกเงครับ ฼ช่น บล็อกของ keng.com ต้องการจะ฼ป็น
    บล็อกที่นํา฼สนอข้อมูลด้านการทําบล็อก ดังนั้นผมวาง฽นวทางเว้ว่า
                               ่
       ต้องมีข่าวสารวงการบล็อกทั่ว฾ลก มา฿ห้ผู้อ่านเด้อานกัน
 ฽ละยังต้องมี฼ทคนิคการทําบล็อกสําหรับมือ฿หม่ ฼ช่นบทความ฼รื่อง “blog คืออะเร?”
฽ละมี฼ทคนิคสําหรับขั้นผู้฼ชี่ยวชาญ ฼ช่นการ฿ส่ Tag หรือการ Ping เปยัง blog search
 engine ฼ป็นต้น ตัวอย่างข้างต้น ดัง฼ช่นตัวอย่างบทความ ที่ผม฼ขียนขึ้นมา฼หล่านี้
         ฼ป็น฽นวทาง ฿นการกําหนดทิศทางของบล็อกครับ

            3. ฿ส่฿จผู้อ่าน มากกว่า฿ส่฿จตัว฼อง
                        ่
           ฼นื้อหาของบล็อก฼ป็นสิ่งทีผุ้อ่าน฿ส่฿จ฿คร่รู้
       เม่฿ช่ป้าย฾ฆษณาที่฼ราวางระ฼กะระกะ฿น฼ว็บเซต์฽ต่อย่าง฿ด
                           ่
 ดังนั้นการจัดรูป฽บบ฾ฆษณา ต้องคํานึงถึงจิต฿จผู้อานด้วยนะครับ ว่าถ้า฼ป็น฼รา฼อง
   เปอ่านบล็อกคนอื่น ฽ล้วมี฾ฆษณามา฼กะกะ฿นตัวบทความ ฼ราชอบหรือเม่
   ฾ดยทั่วเป฽ล้ว ถ้าบทความของ฼รา฼ขียนเด้ดี ผู้อ่านก็จะมาอ่านซ้ํา฽ล้วซ้ําอีก
 ฽ละอาจมีผู้อ่านมากขึ้นทุก ๆ วัน หลังจากนั้น฽ล้ว รายเด้จากค่า฾ฆษณาจะตามมา฼อง
      ฾ดยที่฼ราเม่ต้องเป฿ส่฾ฆษณา ฽ทรกลงเป฿นตัวบทความอีกด้วย

              4. ฿ส่฿จ comment ที่มี฼ข้ามา
    บล็อกสามารถ฿ช้ประ฾ยชน์ของการสื่อสาร เด้ด้วยระบบ comment ฿นตัว฼อง
                                      ้
ซึ่ง฾ปร฽กรมสร้างบล็อก (ฺBlogware) ส่วน฿หญ่ มีระบบ comment ติดมา฿ห้ดวยอยู่฽ล้ว
ลอง฿ช้ระบบนี้฿ห้฼กิดประ฾ยชน์ เม่ว่าจะ฼ป็นการอ่าน comment การตอบ comment ต่าง
     ๆ บางครั้ง฼ราอาจเด้ประ฾ยชน์ จากการดึงประ฼ด็น฼ด็ด ๆ จาก comment
  มา฿ช้฼ขียนบทความก็฼ป็นเด้ ดังนั้น ทุก ๆ วันคุณควรที่จะตรวจสอบว่ามี comment
        ฿ด฼ข้ามาบ้าง ฼พื่อที่จะเด้ตอบเด้ทันท่วงที ฼มื่อ฼ราตอบเด้฼ร็ว
ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วม฿นการสื่อสาร ทั้งสองฝ่ายก็฽ฮปปี้ครับ ฽ละจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ
     ถ้า฼ราตรวจสอบ comment ทุกวัน ฼ราสามารถลบพวก spam comment
                ออกเด้อย่างทันควันเงครับ

             5. ฿ส่฿จ฿นมาตรฐานของ฼ว็บเซต์
        เม่มี฿ครรู้ว่าบล็อกของ฼ราจะมีคน฼ข้ามาอ่านมาก฽ค่เหน
บางครั้ง฼ราอาจต้องมีการปรับปรุง฼ว็บเซต์ หรือบางครั้ง฼ราอาจต้องมีการปรับ฽ต่งดีเซน์
  ฼พื่อรองรับการขยายตัวอย่างที่฼ราเม่คาดฝัน ลองมองเปถึงการดีเซน์บล็อกด้วย
   มาตรฐานของ฼ว็บเซต์ (Web Standard) ซึ่งจะสามารถทํา฿ห้บล็อกของคุณ
 ฽สดงผลเด้ดี฿นทุก ๆ browser ฽ละลองพยายาม฿ช้ css ฿นทุก ๆ ส่วนที่คุณทําเด้
   ฼พราะตัว css นี้มีความยืดหยุ่นสูง ถ้า฼ราต้องมีการ฼ปลี่ยน฽ปลงดีเซน์ต่าง ๆ
 ฼ราจะเด้ปรับ฼ฉพาะ฽ค่เฟล์ css ฽ทนที่จะเป฽ก้ html ฿น฽ต่ละหน้า ลองนึกดูครับว่า
         ถ้าวัน฿ดที่คุณมีบทความประมาณ 1,000 บทความ
     ฽ต่คุณต้องมานั่ง฽ก้สีของกรอบรูปภาพ ที่คุณ฼คย฼ขียน฾ค๊ด฿ส่ border
   ฼ข้าเปที่฾ค๊ดของรูปภาพ฾ดยตรง ฽ทนที่จะ฽ก้เขที่เฟล์ css ฽ค่บรรทัด฼ดียว
           6. จัดตาราง฼วลา฿นการ฼ขียน฿ห้฼หมาะสม
    ฼มื่อตอน฼ริ่ม฼ขียนบล็อก คุณอาจ฿ช้฼วลาเม่มากนัก฿นการ฼ขียนบทความ
      ฽ต่฼มื่อคุณ฼ขียนมากขึ้น฼รื่อย ๆ จากวัน฼ป็น฼ดือน จาก฼ดือน฼ป็นปี
    ฽น่นอนว่าคงต้องมีการกระทบกับ฼วลาการทํางานอื่น ๆ ของคุณ฼ช่นกัน
                               ่
      ดังนั้นลองจัดสรร฼วลาสําหรับ฼ขียนบล็อก อาจจะตืน฼ช้าสักหน่อย
       ฿ช้฼วลา฿นช่วง฼ช้าก่อนเปทํางาน ฼ขียนบทความสักหนึ่งตอน
    หรือจะ฼ขียนบทความ฿นช่วงดึก ๆ ก่อนนอนก็เด้ ตรงนี้฽ล้ว฽ต่คนนะครับ
ว่าคุณสะดวก฽บบเหน หรือมี฼วลาว่าง฿นตอนอื่น ๆ ลองปรับ฿ห้฼หมาะสมกับตัว฼องดูครับ

          7. ฿ส่฿จ฼รื่องขนาดของภาพประกอบบทความ
เก่งาม฼พราะขน คนงาม฼พราะ฽ต่งฉันท์฿ด บล็อกย่อมงาม฼พราะดีเซน์฽ละภาพประกอบ
  (มั่วจริง ๆ ฼ลยผม) ลองทําความรู้จักกับรูป฽บบของเฟล์ภาพชนิดต่าง ๆ ดูนะครับ
      ฼ช่นเฟล์ที่มีนามสกุล฼ป็น .gif นั้น สามารถ฽สดงผลเด้สูงสุด 256 สี
    ฽ต่เฟล์ภาพที่฼ป็นนามสกุล .jpg นั้นสามารถ฽สดงผลเด้สูงสุด 16 ล้านสี
            ่
   ดังนั้นการ฼ลือกทีจะ฼ซฟภาพ฼ป็นเฟล์นามสกุลอะเรนั้น ฼ป็นสิ่งจํา฼ป็นอย่างมาก
฼พราะหาก฼ลือกชนิดเฟล์ผิด ภาพที่ออกมาจะเม่สวย ฽ละเฟล์อาจมีขนาด฿หญ่ผิดปกติ
     นั่นจะ฼ป็นสิ่งทกินทรัพยากรของระบบ ฽ละบล็อกของคุณมากขึ้นเปอีก
         ฼พราะถ้ามีผู้อ่าน฼ยอะ ฽ต่ต้องรอ฾หลดภาพที่฿หญ่ผิดปกติ
 ผู้อ่านบางท่านอาจจะ฼ลิกรอ฼ลยครับ ผมขอ฽นะนําวิธีง่าย ๆ ฿นการ฼ซฟภาพดังนี้ครับ
                                    ี
หาก฼ป็นภาพถ่าย ฽นะนํา฿ห้฿ช้฼ป็น jpg ส่วนถ้า฼ป็นเฟล์฾ล฾ก้ หรือภาพที่มจํานวนสีน้อย
                  ๆ ลองดู฼ป็น gif นะครับ
     ทาเม Blog ถึงเด้รับความนิยมอย่างมาก
  ความสะดว฻๿ละง่ายดายของ฻าร฼ขียนบล็อ฻ หรือสร้างบล็อ฻ขึ้นมาสั฻หนึ่ง๿ห่ง
    ทํา฿ห้ผู้คนนับล้าน เด้ทํา฻าร฼ขียน๿ละ฼ผย๿พร่ความคิดของตนเด้ง่าย
 ๿ละนอ฻฼หนือจา฻นั้นยังมีความคิด฼ห็น อี฻นับล้านจา฻คนอ่านที่฼ข้ามา Comment
                    ี
 หรือตอบ฻ลับ฿นบล็อ฻฼หล่านั้น ทํา฿ห้ม฻าร฾ต้ตอบ฻ันทางความคิด (interactive)
    ซึ่งตอบ฾จทย์฼รื่อง฻ารสื่อสารระหว่างคน฼ขียน๿ละคนอ่านเด้฼ป็นอย่างดี

         ดังนั้น Blog จึง฼ปรียบ฼สมือน฼ป็นสื่ออี฻ชนิดหนึ่ง
฻ลาย฼ป็น๿หล่งข้อมูลสําคั฻ที่฼ราเม่สามารถมองข้ามมันเด้ ด้วยความฉับเวของข้อมูล฿น
      Blog อี฻ทั้งยัง฼ป็นข้อมูลที่฿หม่สด บางครั้ง ข้อมูลจา฻ Blog
          ฼ป็นข้อมูลที่เม่฼คยปรา฻ฎที่เหนมา฻่อนอี฻ด้วย

              ุ
        ที่สําคั฻ที่สดคือ Blog ทํา฿ห้ผู้คนสามารถมีสิทธิ์มี฼สียง
        ๿ละ฼ขียนถึง฼รื่องราว๿ละบทความต่าง ๆ เด้ง่ายดัง฿จนึ฻


       Blog มีประ฾ยชน์฻ับธุร฻ิจอย่างเร
ปัจจุบันนี้ บริษัทชั้นนําต่าง ๆ ของ฾ล฻ เด้หันมาจับตามอง Blog ซึ่ง฼ป็นรูป๿บบของ฻าร
 Marketing ๿บบ฿หม่ ฼นื่องจา฻ Blogger จะมีความ฿฻ล้ชิดสนิทสนม฻ับผู้อ่าน Blog
        สูงมา฻ ฼นื่องจา฻ทั้งสอง฻่ายสามารถ฾ต้ตอบ฻ันเด้฾ดยตรง
 ฻ารที่฿ช้ Blog มา฼ป็น฼ครื่องมือทาง฻ารตลาดนั้น อาจ฼รีย฻เด้ว่า฼ป็น Buzz Marketing
  บางบริษัทอาจ฼ลือ฻฼จ้าของ Blog ฿ห้฼ป็น presenter ฿ห้฻ับผลิตภัณฑ์ของตน฼อง
฼ช่น฼สนอสินค้า ฿ห้฼จ้าของ Blog นําเป฼ขียนวิจารณ์หรือ฼ขียนถึง฿น Blog ของตน฼ป็นต้น

                    ่
 บางบริษัท฿ช้ Blog ฼พื่อ฼ป็น฼ครื่องมือสือสาร หรือ PR ข่าวสารขององค์฻ร ฾ดย฻าร฿ช้
                   ี
 Blog ฼พื่อประ฻าศข่าวสารนั้น จะดูมความ฼ป็น฻ัน฼อง๿ละ฼ข้าถึงลู฻ค้าเด้อย่าง฼ป็นมิตร
                           ่
 ฼พราะ฼นื่องจา฻ลู฻ค้าสามารถ฻า฻ comment หรือสือสาร฻ับ฼จ้าของ Blog เด้ทันที
  ทํา฿ห้บริษัท฼อง จะเด้ประ฾ยชน์จา฻คํา๿นะนําที่ตรงเปตรงมาของลู฻ค้าอี฻ด้วย
    บริษัทชั้นนําต่าง฼ลือ฻ที่จะ฿ช้ Blog มา฼ป็น฼ครื่องมือทาง฻ารตลาด฻ัน๿ล้ว
 ฾ดยบาง๿ห่ง฿ช้ทั้ง Blog อย่าง฼ป็นทาง฻ารของบริษัท ๿ถมยัง฼ปิด฿ห้พนั฻งานเด้฼ขียน
                Blog ของตน฼องอี฻ด้วย
  ฾ดยวิธี฻ารนี้นับ฼ป็น฻ารทํา฻ารตลาด฾ดย฻ารสร้าง฻ารรับรู้ตราสินค้า (Brand)
                 ฾ดยทางอ้อมอี฻ด้วย

 นอ฻฼หนือจา฻องค์฻รธุร฻ิจ๿ล้ว บุคคลที่ทํางานคน฼ดียวหรือ฼ป็น฻ลุ่ม สามารถ฿ช้ Blog
 ฼พื่อ฼ป็น฻าร฼ผย๿พร่ผลงาน หรือขายสินค้าของตนเด้อี฻ด้วย฼ช่น ช่างภาพ, ศิลปิน,
        นั฻ออ฻๿บบ, นั฻฼ขียน, นั฻วาด฻าร์ตูน , ร้านค้า , ฯลฯ


                    ่
           การทา blog อย่างยังยืน
 ทุกวันนี้ blog ต่าง ๆ ฿นเทย ฼กิดขึ้นมากมาย บ้างมีคุณภาพ บ้างก็ทําขึ้นมา฼พื่อ฼ป็น
    spam หรือที่฼รา฼รียกกันว่า “Splog” ฽ต่ผมอยาก฿ห้ทุกท่านที่มี blog ฽ล้ว
       ิ
  หรือที่คดกําลังจะมี blog ว่าทําอย่างเร ฿ห้ blog ของ฼รา฼ติบ฾ตอย่างมีคุณภาพ
                        ่
      ถ้ายิ่ง฼ป็นคุณภาพที่สูงด้วย จะยิ่งดีตอ blog ของคุณ฼อง฽น่นอนครับ

 ที่ผมพูดถึงประ฼ด็นนี้ ก็฼พราะว่า ทุกวันมี blog ฼กิด฿หม่฼พียบ หลาย ๆ คน฼ห็นว่า฼ขียน
  blog ฽ล้ว฼อามาติด adsense ฼ดี๋ยวก็เด้฼งิน฼ยอะ฽ยะ ฼ลยปั๊ม blog ขึ้นมากัน฿หญ่
 บางคน฿ช้ฟรี articles ที่฼ค้ามี฽จกกัน ก็คงเม่เด้ผิดกติกาอะเร ฽ต่บางคน฼ล่น copy
    ฼นื้อหาของคนอื่นมา฿ช้กันดื้อ ๆ ฾อ฼คว่าตอนนี้ ad อย่าง google adsense
                               ้
      กําลังมา฽รง฿นบ้าน฼รา ฽ต่ถ้ามองถึงอนาคต ฾ลกนีเม่มีอะเรยั่งยืน
   หาก฼ราหวัง฽ต่฼งินจาก google adsense ฽ล้วสร้าง blog ที่เม่มีคุณภาพขึ้นมา
                      ้
          คุณ฼องจะเม่สามารถต่อสู฿น฾ลกธุรกิจเด้฿นระยะยาว

             ทาเมต้องทา blog ที่มีคุณภาพ

 ถ้าคุณสร้าง blog ที่มีคุณภาพสูงออกมา฽ล้ว ฽น่นอนว่าระยะยาว ย่อมเด้฼ปรียบคู่฽ข่ง
  ฿น฽ง่฼นื้อหาของ blog ที่น่าสน฿จ หรือ฼นื้อหาอื่น ๆ ที่คุณ฼สริม฼ข้าเป ฼พื่อ฿ห้ blog
       ของคุณน่าสน฿จ ฼มื่อ฼ราทํา blog ที่มีคุณภาพสูงออกมา฽ล้ว
ปัจจัยภายนอกที่฼ราเม่สามารถควบคุมเด้ อย่าง google adsense หรือ การทํา seo ฿น
                          ํ
              google ฼อง ก็ล้ม฼ราเด้ลาบาก

     ลองคิดกัน฼ล่น ๆ ว่า AIS ที่ยิ่ง฿หญ่ ยังมีวัน฽ย่เด้ หรือ เม฾ครซอฟต์
  ยังมีคนจ้อง฾ค่นบัลลังค์ ถ้าวันนี้฼ราติดอันดับต้น ๆ ฿น google วันหน้าอาจเม่฿ช่
฼พราะคู่฽ข่งมากขึ้น หรือ อัลกอริธึ่มของ google อาจ฼ปลี่ยนเปก็เด้ หรือบางที google
 ฼องอาจตกกระป๋อง ฼พราะ search engine อื่นมา฽รงกว่า การมุ่งทํา SEO อย่าง฼ดียว
                  ่ ุ
       อาจเม่฿ช่สิ่งสุดท้าย ทีคณต้องทํา฼พื่อ฾ปร฾มท blog ของคุณ
฼นื้อหาที่มีคุณภาพต่างหากที่สําคัญกว่า ฼พราะเม่ว่าการจัดอันดับของ Search Engine
                    ้
       จะ฼ปลี่ยนเป฽ค่เหน ฽ต่ถาคุณยังคง฼นื้อหาคุณภาพสูง฼อาเว้
      มันเม่฿ช่ประ฼ด็นที่คุณต้องกลัว฼ลยว่า คนจะเม่฼ข้า blog ของคุณ

            blog ที่มีคุณภาพสร้างเด้อย่างเร
  ฿นส่วนนี้ อยาก฿ห้คนที่ทํา blog ลองสร้าง฼นื้อหาขึ้นมา฼อง ถึง฽ม้ว่าฟรี articles
  ที่฼ค้ามี฽จกกัน จะ฼อามา฿ช้เด้ ฽ต่ถ้าทํา฼นื้อหา฼อง มันจะ฼ป็น unique content
                 มากกว่านะครับ

สําหรับการทํา SEO นั้น คนที่ทํา SEO อย่างเร้สติ จะทํา฿ห้฼นื้อหาของคุณ฼ต็มเปด้วย
 keyword ที่อ่านเม่฼ป็นภาษาที่สละสลวย ผม฼ห็นคนทํา SEO ระดับมืออาชีพ ฼ค้าเม่
        spam keyword กันนะครับ เม่เด้฼อา keyword ฼ยอะ ๆ
 มายัด฿น฼นื้อหา฿ห้อ่านเม่รู้฼รื่องนะครับ ลองมองประ฼ด็นนี้ดี ๆ คือสร้าง content ที่ดี
  ฽ละอ่านออก฼ป็นภาษามนุษย์ ฽ล้ว฼ดี๋ยว฼รื่อง SEO มันตามมา฼ป็นผลพลอยเด้฼อง
      ถ้าจะตั้ง฿จทํา฼พื่อ SEO อย่า฿ส่ keyword จน฼ลอะ฼ทอะครับ
     การสร้าง blog ที่มีคุณภาพ ต้องทําการบ้าน฼ยอะครับ หาข้อมูล฼ยอะ
 จับประ฼ด็นออกมา฼ขียน฿ห้เด้ ฽ละนอก฼หนือจากการทํา฼นื้อหา ก็คือการจัดการ blog
ของคุณ฿ห้คนอ่าน อ่านเด้ง่าย อยาก฿ห้ลอง฼น้นว่า฼ราทํา blog ฼พื่อท่านผู้อ่าน มิ฿ช่ทํา
                 blog ฼พื่อตัว฼รา฼องครับ

             blog เร้คุณภาพ กาลังจะตาย

 ทุกวันนี้ คนที่ทํา฼ว็บหรือ blog ขึ้นมา฼พื่อติด adsense หรือที่฼ค้า฼รียกว่า Made for
  adsense นั้นมีมากขึ้นทุกที ทํา฼อาตลาดวายเป฼ลย ฼พราะรายเด้จาก adsense
     นั้นลดลง฼รื่อยๆ ผมมั่น฿จว่า google สามารถปรับปรุงระบบของตน฼อง
฿ห้รับมือกับการ฼จอกับ blog หรือ฼ว็บพวก Made for Adsense เด้฽น่นอน ฽ละ฼มื่อนั้น
   blog ฼หล่านี้ก็ต้องพับฐานเป฽น่นอน ฽ละ฼มื่อ฼วลานั้นมาถึง blog ที่มีคุณภาพ
                     ่
ยังอยู่฽น่นอน ฼พราะ฿คร ๆ ก็ชอบของทีมีคุณภาพ รวมถึง sponsor หรือผู้สนับสนุนต่าง
                    ๆ ก็ชอบด้วย

    ่
ผมชอบทีคุณ bignose พูด฼หน็บ฼ว็บประ฼ภท made for adsense เว้฿นบทความ฼รื่อง
           ความเม่฽น่นอนของ Adsense ว่า

    คาดว่ามี website ประ฼ภท MFA (Made For Adsense) ฼ล็ดลอด฼ข้ามา
          (ผมชอบจะ฼รียกว่า website Mafia ทุกที)

            ื
 ประ฼ด็นที่ผมอยากสรุปก็คอ blog ที่มีคุณภาพ นั้นอยู่เด้นานอย่างยั่งยืน฽น่นอนครับ                               ข้อมูลจาก๿www.keng.com

								
To top