KUORMANKANTAJIEN HALLINTA SUOMESSA by 2C07f3y3

VIEWS: 0 PAGES: 39

									KUORMANKANTAJIEN HALLINTA SUOMESSA

    Projektin loppuraportti
        12.6.2007
                        2
     ________________________________________________________________________
Sisällysluettelo

1   Tiivistelmä .................................................................................................................................. 3
2   Taustaa...................................................................................................................................... 4
3   Projektin toteutus ....................................................................................................................... 5
4   Kuormankantajien nykytila Suomessa........................................................................................ 6
  4.1   Laatikot .............................................................................................................................. 6
   4.1.1   Nykytilanteen yleiskuva .............................................................................................. 6
   4.1.2   Laatikoihin sitoutunut pääoma ja laatikoiden kierto ..................................................... 6
  4.2   Pyörälliset yksiköt ............................................................................................................... 8
   4.2.1   Nykytilanteen yleiskuva .............................................................................................. 8
   4.2.2   Pyörällisiin yksiköihin sitoutunut pääoma ja yksiköiden kierto ..................................... 8
  4.3   Lavat ................................................................................................................................ 10
   4.3.1   Nykytilanteen yleiskuva ............................................................................................ 10
  4.4   Pooli vs. oma järjestelmä ................................................................................................. 10
  4.5   Kuormankantajien pantillisuuden merkitys ........................................................................ 11
5   Säästöpotentiaalit .................................................................................................................... 15
  5.1   Vaikutusmahdollisuudet sitoutuvaan pääomaan ja kustannuksiin ..................................... 15
  5.2   Kierron nopeuttamisen merkitys ....................................................................................... 16
  5.3   Hävikin vähentämisen merkitys ........................................................................................ 17
  5.4   Paluulogistiikan tehostamisen merkitys ............................................................................ 18
  5.5   Elinkaaren pidentämisen merkitys .................................................................................... 19
  5.6   Säästöjen saavuttaminen ................................................................................................. 19
6   Uudet toimintamallit ................................................................................................................. 21
  6.1   Pantittomat järjestelmät .................................................................................................... 23
  6.2   Pantilliset ratkaisut, joissa pantti ei vastaa kuormankantajan arvoa .................................. 28
  6.3   Pantilliset ratkaisut, joissa pantti vastaa kuormankantajan arvoa...................................... 30
  6.4   Lavajärjestelmät ............................................................................................................... 32
7   Toimenpiteet säästöjen saavuttamiseksi .................................................................................. 33
  7.1   Yhteinen asioiden koordinointi ja menettelytavoista sopiminen ........................................ 33
  7.2   Sopimuskohteet ............................................................................................................... 34
  7.3   Yhteenveto ....................................................................................................................... 36
Liite 1: Kuormankantajien tunnistuspisteet ....................................................................................... 38
                     3
  ________________________________________________________________________


1  Tiivistelmä
  Kuormankantajiin sitoutuva pääoma Suomessa on uushankintahinnoin laskettuna 170
  miljoonaa euroa. Vuosittaiset pääomakustannukset ovat 30 miljoonaa euroa ja pelkästään
  kuormankantajien vuotuinen hävikki on 4 miljoonaa euroa. Summat ovat suuria, ja jokaisen
  yrityksen – kuten koko elinkeinoelämän – etu on pyrkiä vähentämään kuormankantajin
  sitoutuvaa pääomaa: kuormankantajat eivät ole kilpailuvaltti kenellekään, mutta niillä voi olla
  kilpailukykyä heikentävää vaikutusta.

  Tehokkain tapa pienentää kuormankantajiin sitoutuvaa pääomaa on tehostaa
  kuormankantajien kiertoa. Seuraavaksi tehokkaimmat toimenpiteet ovat hävikin
  vähentäminen ja paluulogistiikan tehostaminen, ja näiden rinnalla kuormankantajien
  elinkaaren pidentämisen merkitys on suhteellisen pieni. On kuitenkin huomattava, että edellä
  luetellut asiat eivät ole irrallisia: esimerkiksi paluulogistiikan tehostamisella on vaikutusta
  kuormankantajien kierron paranemiseen. Samoin kierron tehostamiseen tähtäävät
  toimenpiteet vaikuttavat vähintään välillisesti myös hävikin pienenemiseen.

  Esitetyt toimenpiteet kuormankantajien käytön tehostamiseksi ovat seuraavat:

      Yhteistyö: toimialakohtaisilla ja toimialojen rajojen yli ulottuvalla yhteistyöllä voidaan
      toimintamalleja vakiinnuttaa ja luoda elinkeinoelämään yhteinen vastuullinen
      kuormankantajakulttuuri: tällöin yksittäinen yritys ei ole enää yksin vastuussa
      kuormankantajistaan, vaan vastuut ja halu hoitaa hyvin kuormankantajakantaa
      jakautuvat koko toimintaverkostoon.
      Kuormankantajien käsittelyyn liittyvät sopimukset. Kumppanit on sitoutettava yhteisiin
      pelisääntöihin sopimalla kuormankantajien käytöstä ja käyttöön liittyvistä vastuista,
      velvollisuuksista, oikeuksista ja sanktioista. Tällainen sopimus voi olla osa
      liiketoimintasopimusta. Myös kuljetusyritykset on sitoutettava uuteen toimintatapaan
      sopimuksin. Luonnollisesti on pyrittävä siihen, että sopimuskanta on yhdenmukainen.
      Jakeluketjuissa on otettava huomioon myös alihankkijoiden rooli.
      Tiedottaminen ja koulutus. Merkittävä osa kuormankantajien huolimattomasta
      hoidosta johtuu piittaamattomuudesta. Jokaiselle kuormankantajia käsittelevälle
      osapuolelle ja henkilölle on tehtävä tiettäväksi huolimattoman käsittelyn seuraukset.
      Hävikki, rikkoutumiset ja kierron hidastuminen vaikeuttavat myös tavaran kiertoa ja
      kasvattavat jokaisen osapuolen kustannuksia.
      Kuormankantajien pantillisuus. Panttijärjestelmä vaikuttaa kierron tehostumiseen ja
      hävikin vähenemiseen
      Kuormankantajien yksilöinti: jokainen kuormankantaja kuormalavoja lukuun ottamatta
      täytyy merkitä yksilöllisellä tunnisteella. Merkintä on oleellinen seurannan ja
      panttikäytäntöjen kannalta
      Paluulogistiikan tehostaminen: Paluukuljetukset on sovittava kuljetusyrityksen kanssa
      erikseen, eikä sisällytettävä jakelusopimuksiin. Lisäksi on mietittävä, voidaanko
      paluukuljetusten tehostamiseksi tehtävä yhteistyötä muiden yritysten kanssa
      esimerkiksi keskittämällä kuormankantajien keruuta.
      Kuormankantajien yhdenmukaistaminen: Yhdenmukainen kuormankantajakanta
      mahdollistaa vaihtokelpoisuuden, jolloin paluulogistiikkaa voidaan tehostaa ja
      kulutushuippuja tasata.
      Yhteistyö seurannassa, hallinnassa ja mahdollisesti myös omistuksessa. Olisiko
      tulevaisuudessa mahdollista keskittää toimintoja?
                     4
  ________________________________________________________________________

2  Taustaa
  Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kutsui keväällä 2006 suurimpien kuormankantajien
  käyttäjien yritysedustajat tilaisuuteen, jossa oli tarkoituksena muodostaa yhteinen näkemys
  kuormankantajien hallinnan kehittämistarpeista ja tehdä päätöksiä jatkotoimenpiteistä. Hanke
  jatkui elokuussa 2006, jolloin yritysedustajien yhteisessä kokouksessa päätettiin selvittää
  konsultointityöllä mitkä ovat Suomessa tulevaisuuden kuormankantajien hallinnan yleiset
  yhteiset kustannustehokkaat toimintamallit.

  Projektin tavoitteiksi määriteltiin seuraavat asiat:
     Nykytilanteen selvittäminen
     Alalla tehdyt tutkimukset
     Kuormankantajien hallinnan käytännöt maailmalla
     Kustannusanalyysi nykytilan vs. tavoitetilan toimintamallien välillä kansallisella tasolla
     Tulevaisuuden toimintamallivaihtoehdot

  Hankkeeseen tulivat mukaan seuraavat organisaatiot:

  Alko Oy
  Ekopulloyhdistys ry/Palpa
  Fazer Leipomot Oy
  Finnfrost Oy
  Georgia Pacific Nordic Oy
  HK-Ruokatalo Oy
  Inex Partners Oy
  Ingman Foods Oy Ab
  Itella Oyj, Logistiikka
  Kaukokiito Oy
  Kesko Oyj / Keslog
  Lindström Oy
  Maxit Oy
  Meijeripakkauspooli
  Metsä Tissue Oyj
  Paperinkeräys-yhtiöt Encore Ympäristöpalvelut Oy
  Schenker Cargo Oy
  Stora Enso Packaging Oy, Lahden tehtaat
  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL
  Suomen Sokeri Oy
  Tehojakelu Oy
  Transbox Oy
  Transpoint Oy
  Tuko Logistics Oy
  Tuoretie Oy
  Vaasan & Vaasan Oy

  Projektin rahoitukseen osallistui myös Liikenne- ja viestintäministeriö.

  Työn toteuttajaksi valittiin Oy EDI Management Finland Ltd (Oy Confidea Business
  Consulting Ltd).
                     5
  ________________________________________________________________________

3  Projektin toteutus
  Keskeinen asia projektin toteutuksessa oli projektiin osallistuville jäsenille suunnattu kysely,
  jolla pyrittiin selvittämään kuromankantajien nykytilaa ja ongelmia. Kysely lähetettiin 25
  osallistujaorganisaatiolle, joista 20 vastasi. Vastanneista 19 organisaatiota käytti
  kuormalavoja, 11 pyörällisiä kuormankantajia ja yhtä moni laatikoita. Kategoriassa ”muut”
  olevien vastaamattomien suuri osuus selittyy ainakin osaksi sillä, että kategoriaan kuuluvien
  kuljetusyritysten kuormankantajaomistus on suhteellisen vähäistä, ja tästä syystä yritykset
  eivät katsoneet aiheelliseksi vastata.
  Kyselyä täydennettiin haastatteluilla. Haastateltavia organisaatioita/henkilöitä olivat
  seuraavat:

      Ekopullo / Sievänen
      YTL / Rask
      Transbox / Varonen
      V&V / Liikanen
      Valio / Perämäki, Laiho
      TUKO / Svensson

  Lisäksi kyselyaineistoon tehtiin yrityskohtaisia tarkennuksia.

  Muu aineisto koottiin ja/tai tuotettiin pöytätyönä. Työssä oli apuna toimialojen edustajista
  koottu pienryhmä sekä ohjausryhmä, jolle työn etenemisestä raportoitiin ja jonka roolina oli
  ohjata työtä. Pienryhmä kokoontui 3 kertaa ja ohjausryhmä 3 kertaa
                      6
   ________________________________________________________________________4   Kuormankantajien nykytila Suomessa

4.1  Laatikot
4.1.1 Nykytilanteen yleiskuva

   Laatikoita käytetään kuormankantajina runsaasti. Kyselyyn vastanneilla yrityksillä oli
   käytössään 22 laatikkotyyppiä, ja yhteenlaskettu laatikkokanta oli lähes 24 milj. kpl. Pääosa
   käytetyistä laatikoista oli poolien omistamia. Kiertonopeus vaihteli 2,5 ja 60 kerran välillä
   vuodessa.

   Laatikoiden nykykäytöstä tehtiin seuraavanalisia havaintoja:
      Yli 800 leipomolla on oma laatikko (kaksi eri peruskokoa)
      Laatikkotyyppi ”Muu laatikko” on lähinnä sisäisten kuljetusjärjestelmien käytössä
      Transbox-poolissa on sekä teollisuuden (pantiton) että kaupan (pantillinen) omistamia
       yksiköitä.
      Panimoiden sekä A-pullon poolit ovat pantillisia. Panimoiden päällystelogistiikka on
       merkittävässä kehitysvaiheessa
      Meijereiden laatikoista osa on poolin ohjauksessa pantittomina ja osa omina
       järjestelminään.


4.1.2 Laatikoihin sitoutunut pääoma ja laatikoiden kierto

   Seuraavassa kahdessa kuvassa on tarkasteltu laatikkotyyppeihin sitoutunutta pääomaa ja
   laatikkotyyppien kiertoa. Ensimmäiseen kuvaan on otettu mukaan poolien omistamat laatikot
   ja toisessa kuvassa ovat mukana omassa omistuksessa olevat laatikot. Kiertonopeuden ja
   omistajuuden välillä ei ole yhteyttä, vaan kiertonopeuden merkittävät erot johtuvat
   kuljetettavan tavaran tyypistä: tuoretuotelaatikot kiertävät voimakkaasti, kun taas pullokorit
   jätetään kauppoihin odottamaan pullojen palautumista.

   Poolien rooli laatikoissa on merkittävä: poolit omistavat yli 80 prosenttia. Keskeisenä tekijänä
   tilanteessa on juomakorien suuri osuus. Tekeillä olevat muutokset juomakorien käytössä
   vaikuttavat omistussuhteisiin lähivuosina merkittävästi.
                   7
________________________________________________________________________
Poolilaatikoihin sitoutunut pääoma ja laatikoiden kierrot: Transbox, panimo, A-pullo, meijeri,
vihannes
                      8
   ________________________________________________________________________

   Omiin laatikoihin sitoutunut pääoma ja laatikoiden kierrot: leipomolaatikot, muut laatikot,
   meijerilaatikot. Huomaa eri skaala taulukoiden pääomapylväissä ja kiertonopeutta kuvaavissa
   viivoissa.


4.2  Pyörälliset yksiköt
4.2.1 Nykytilanteen yleiskuva

   Kyselyyn vastanneilla organisaatioilla oli käytössään yhdeksän eri tyyppistä pyörällistä
   yksikköä. Pyörällisiksi yksiköiksi on luokiteltu sekä rullakot että alusvaunut ja dollyt.
   Vastanneiden organisaatioiden pyörällisten yksiköiden kanta oli yli 1,2 miljoonaa kappaletta.

   Erityishavaintoina pyörällisistä yksiköistä tehtiin seuraavat:
      Kullakin kaupan keskusliikkeillä on omat pantittomat rullakkonsa.
      Tässä selvityksessä olevat muut rullakot ovat kuljetusjärjestelmien pantittomia (kevyt-
       ) rullakoita.
      Panimon dollyt (alusvaunut) kuuluvat pantilliseen pooliin. Dollyjä vuokrataan myös
       poolin ulkopuolelle.
      Meijereillä on sekä pooliin kuuluvia että omia pyörällisiä pantittomia lastinkantajia.


4.2.2 Pyörällisiin yksiköihin sitoutunut pääoma ja yksiköiden kierto

   Pyörällisten yksiköiden osalta poolien merkitys on samanlainen kuin laatikoiden osalta:
   omistusmallilla ei ole vaikutusta yksikön kiertonopeuteen, vaan poolin merkitys löytyy muista
   seikoista. Tällä hetkellä poolien merkitys pyörällisissä kuormankantajissa on vähäisempi kuin
   omien järjestelmien merkitys: sitoutuneella pääomalla mitaten poolien osuus on reilut 40
   prosenttia pyörällisten kuormankantajien kannasta.
                   9
________________________________________________________________________
Poolien pyörälliset kuormankantajat: panimo ja meijeri
Omat pyörälliset kuormankantajat: kauppa, muut, meijeri. Huomaa eri skaala taulukoiden
pääomapylväissä ja kiertonopeutta kuvaavissa viivoissa.
                     10
   ________________________________________________________________________

4.3  Lavat
4.3.1 Nykytilanteen yleiskuva

   Suomen standardilavakanta on arviolta 1,7 miljoonaa kpl (PPK Oy). Standardilavoiksi
   lasketaan FIN-, EUR- ja puolilavat. Kertakäyttölavojen ostot Suomessa ovat vuodessa
   (v.2005) arviolta 9,4 milj. kpl, joista menee vientiin noin 60 %. Lavajärjestelmän hallinta
   tapahtuu ostajan ja myyjän välisin sopimuksin. Myös kuljetusliikkeitä pyritään lavojen
   käsittelyssä vastuuttamaan myyjän/ostajan ja kuljetusliikkeen välisillä sopimuksilla.

   Panimoiden lavoja ovat vahvistetut PAN-EUR ja PAN-puolilavat sekä oma iso PAN-lava.
   Panimolavat ovat Ekopullon ohjauksessa olevia pantillisia poolilavoja.

   Kyselyssä ja haastatteluissa havaittiin, että
      Kyselyn otoksen kattavuus on liian pieni pitemmälle menevien johtopäätösten
       tekemiseen:
      otos tilastollisesta lavakannasta on 29 % ja lähtevistä lavoista 30 %
      Uusien lavojen ostomäärä on suuri otosmäärä huomioiden
      Otoksessa on ostettuja lavoja yhtä paljon kun vuositilastossa ostetut yhteensä
      Ulkomailta lastin alla tulevien lavojen määrä on suuri verrattuna ulkomaille lähteviin
       lavamääriin (johtuu otoksen toimialapainotuksista)
      Tyhjänä seisovien lavojen määrä otoksessa on n. 21 % lavakannasta4.4  Pooli vs. oma järjestelmä

   Kuormankantajien käytön ja hallinnan tehostamisessa on syytä tarkastella myös poolin
   mukanaan tuomia hyötyjä. Poolilla ei tässä tapauksessa tarkoiteta pelkästään
   kuormankantajien omistamiseen liittyvää organisaatiota, vaan poolin toiminta voi keskittyä
   myös hallinnolliseen yhteistyöhön esim. sen osalta, miten paluulogistiikka tai
   kuormankantajien seuranta voidaan toteuttaa yhteisellä tavalla. On kuitenkin huomattava,
   että jokainen pooli tarvitsee vastuullisen isännän, joka organisoi poolin toimintaa.
   Luonnollisesti myös keskitetty hankinta ja keskitetty omistus tuovat etuja esimerkiksi
   hankintavolyymien kasvamisen ja kuormankantajien käytön optimoinnin kannalta.

   Kyselyn ja haastattelujen perusteella tehdyt johtopäätökset poolien merkityksestä
   kuormankantajien käytössä ovat seuraavat:

       Suurin vaikutus kuormankantajien kiertonopeuteen on tuotteella (tuoretuotteet) ei
       niinkään järjestelmällä
       Seurantojen taso on poolijärjestelmissä hieman omia järjestelmiä edellä
       Kuormankantajien pooli mahdollistaa tehokkaamman toiminnan
         o sitoo vähemmän pääomaa lastinkantajiin
         o mahdollistaa suuremmat kertaostot (hinta)
         o mahdollistaa keskitetyt investoinnit (pesuasemat, korjauspisteet jne.)
         o ohjauksen keskittäminen vähentää henkilötarpeita
         o yhdenmukaistaa ja minimoi erilaisten lastinkantajien määrän
                     11
   ________________________________________________________________________

       Kuormankantajien yhteisomistus voi aiheuttaa välinpitämättömyyttä kentän toimintaan
       etenkin pantittomassa järjestelmässä (ei niin väliä kun ei ole oma ja kustannukset
       jakautuvat)
       Pooleissa on mahdollista hoitaa kausivarastoinnit tehokkaammin
       Omista järjestelmistä leipomoilla on hajanaisin toiminta
         o yli 800 leipomolla on oma laatikko vaikka laatikkokokoja on käytössä vain
          kaksi
         o Kiertonopeus on kuitenkin kohtuullinen koska jakelurytmi tuoretuotteelle on
          päivittäinen4.5  Kuormankantajien pantillisuuden merkitys

   Kuormankantajien pantillisuus osoittautui kyselyn mukaan tehokkaammaksi tavaksi
   toiminnan tehostamisessa kuin (omistus-)poolien luominen. Pantillisuus tehostaa
   kuormankantajien kiertoa merkittävästi ja samalla hävikki vähenee. Luonnollisesti pantillinen
   järjestelmä lisää jossakin määrin hallinnan kustannuksia, koska panttijärjestelmissä
   kuormankantajien seuranta- ja veloitus-/maksatusjärjestelmien kehittäminen edellyttää
   kehittämistä.

   Seuraavat kaksi kuvaa esittävät pantittomiin kuormankantajin sitoutuvia pääomia ja hävikkiä.
   Laatikoissa hävikin suuruus on yhden ja yhdentoista prosentin välillä ja pyörällisissä
   kuormankantajissa kahden ja kuuden prosentin välillä. On arvioitu, että Suurin häviämisen
   syy on kuormankantajan soveltuvuus muuhun toimintaan (lihalaatikko, rullakot ja alusvaunut):
   esimerkiksi leipomolaatikoiden hävikki väheni, kun laatikoiden pohjasta tehtiin ritilämäinen
   kiinteän pohjan sijasta. Luonnollisestikaan kaikissa tapauksissa tällaisiin ratkaisuihin ei voida
   mennä.
                  12
________________________________________________________________________
                  13
________________________________________________________________________

Verrattaessa tilannetta pantillisiin järjestelmiin on nähtävissä, että pantillisuudella on
kuormankantajien hävikin kannalta suuri merkitys. Pantillisissa järjestelmissä hävikki on
puolen prosentin luokkaa kuormankantajatyypistä riippumatta.
Syitä sille, miksi pantillisten kuormankantajien hävikki on oleellisesti pienempi kuin
pantittomien, on useita:

    Pantillisessa järjestelmässä tappion kärsii aina pantin haltija, jolloin omaisuudesta
    pidetään parempaa huolta
    Pantiton järjestelmä kärsii yhdistetyistä kuljetussopimuksista (paluu on sisällytetty
    menorahtiin): kuljetusliikkeillä ei ole intressejä paluukuormien aktivointiin koska
    korvaus tulee muutenkin
    Pantillisten kuormankantajien osalta asiakas aktivoi palautuksia koska panteissa on
    rahaa kiinni

Pantittomissa järjestelmissä ongelmallisin kohta koko kuljetusketjussa ovat loppuasiakkaat.
Projektin jäsenille tehdyssä kyselyssä yhdeksi haastavaksi ryhmäksi nousivat
suurkeittiöasiakkaat

Siirtyminen pantillisten järjestelmien käyttöön ei kuitenkaan ole ongelmatonta:

    Pantillisen järjestelmän osalta panttien hallinta on haasteellista: peritäänkö pantti
    jokaisen vastuunvaihdon yhteydessä, luodaanko seurantajärjestelmä, jossa
    panttimaksut tasataan seurantakauden lopussa tms.
    Edellyttää järjestelmäkehitystä
                  14
________________________________________________________________________

    Kuljetusliikkeiden rooli pantillisen järjestelmän toimivuuteen on merkittävä:
    paluukuljetusten merkitys on suuri


Pantillisissa järjestelmissä pantin hinta on yleensä sama tai suurempi kuin kuormankantajan
ostohinta, joten järjestelmän omistaja ei kärsi häviämisestä aiheutuvia tappioita.
Luonnollisesti hävikki aiheuttaa ongelmia kuormankantajien saatavuuden kannalta ja
toisaalta kuormankantajien epäsäännöllinen palautumisrytmi saattaa aiheuttaa vaihtelua
kuormankantajakantaan.

Pyörälliset kuormankantajat ovat merkittävästi kalliimpia kuin laatikot tai lavat, joten
panttikäytännön organisoiminen edellyttää tässä mielessä perusteellista suunnittelua.
                     15
   ________________________________________________________________________5   Säästöpotentiaalit
   Kuormankantajiin sitoutuva pääoma on Suomessa merkittävä. Uushankintahinnoin
   laskettuna yrityksillä on kuormankantajissa kiinni noin 170 miljoonaa euroa. Tästä laskettuna
   pääomakustannukset keskimääräisellä kuormankantajien elinajalla ovat noin 30 milj. euroa.
   Tutkimuksessa esille tulleen hävikin kustannukset ovat 4 miljoonaa euroa vuodessa.
   Summat ovat suuria, ja jo muutaman prosentin vähennys vuosikustannuksissa tai
   kuormankantajiin sitoutuneessa pääomassa ovat merkittäviä.5.1  Vaikutusmahdollisuudet sitoutuvaan pääomaan ja kustannuksiin

   Kuormankantajien käytön kustannuksiin voidaan vaikuttaa monella tavalla. Tässä
   tarkastelussa säästömahdollisuudet on kategorisoitu seuraavasti:
                     16
   ________________________________________________________________________
   Ensisijaisin ja tehokkain tapa vaikuttaa kuormankantajien käytön kustannuksiin on
   kierron nopeuttaminen. Seuraavaksi tehokkaimmat tavat ovat pyrkimys hävinneiden
   kuormankantajien vähentämiseen ja paluulogistiikan tehostaminen. Kolmantena tulee
   kuormankantajien elinkaaren pidentäminen.

   On kuitenkin huomattava, että säästökohteet eivät ole toisistaan riippumattomia, eli pyrkimys
   esimerkiksi kierron nopeuttamiseen edellyttää myös tehokasta paluulogistiikkaa. Toisaalta
   taas pyrkimykset voivat olla osittain ristiriitaisia: kiertonopeuden kasvattaminen johtaa
   kuormankantajien intensiivisempään käyttöön, jolloin elinkaaren pidentäminen vaikeutuu
   merkittävästi.5.2  Kierron nopeuttamisen merkitys

   Säästöpotentiaaleja tarkasteltaessa kierron nopeuttaminen on keskeisessä asemassa
   säästöjen syntymisessä. Alla olevassa kuvassa on laskettu kierron nopeuttamisen
   vaikutuksia sitoutuvaan pääomaan ja pääomakustannuksiin. Tavoitekiertonopeudet on valittu
   sen mukaan, mihin parhailla kotimaisilla ratkaisuilla tällä hetkellä päästään, eli laatikoiden
   osalta tavoitekiertonopeus olisi lähes kaksinkertainen keskimääräiseen kiertonopeuteen
   verrattuna, ja laatikoiden lavojen osalta tavoitekiertonopeus olisi noin 50 prosenttia
   keskikiertoa suurempi.

   Kiertonopeuden kasvu on suoraan verrannollinen sitoutuvaan pääomaan ja
   pääomakustannuksiin.
                     17
   ________________________________________________________________________
   Haasteena kieronopeuden kasvattamisessa on, että kiertonopeuden kasvattaminen vaatii
   tarkasti mietittyjä toimintamalleja, ja todennäköisesti myös kuormankantajien kulun
   seurantaa, Kuten aikaisemmin on todettu, kuormankantajan kiertoon vaikuttaa myös se, mitä
   kuormankantajalla kuljetetaan: esimerkiksi nykyisten panimotuotteiden kuormankantajien
   kiertonopeuden kasvattaminen radikaalisti on vaikeaa muuttamatta koko toimintatapaa.
   Toimintatavan muuttaminen johtaisi puolestaan tyhjien kuormankantajien lisääntyneeseen
   kuljettamiseen.5.3  Hävikin vähentämisen merkitys

   Projektissa tehtyjen laskelmien mukaan hävikin vähentämisen ja paluulogistiikan
   tehostamisen merkitys ovat kuta kuinkin saman arvoisia kuormankantajiin sitoutuneen
   pääoman ja pääomakustannusten kannalta. Toimenpiteiden merkitys on kuitenkin suuri, ja
   säästöpotentiaalit pelkästään projektiin osallistuneiden yritysten osalta on usean miljoonan
   euron suuruiset
                     18
   ________________________________________________________________________
   Hävikin vähentäminen edellyttää toimijoiden nykyistä sitoutumista sovittuun toimintamalliin –
   siis nykyistä suurempaa vastuunottoa käsitellyistä kuormankantajista ja/tai nykyistä
   tehokkaampia seurantajärjestelmiä.5.4  Paluulogistiikan tehostamisen merkitys

   Paluulogistiikan tehostamisen säästöpotentiaali on merkittävä. Nykyisessä paluulogistikassa
   ongelmaksi on todettu mm. seuraavat seikat:

       Kuljetus maksetaan tavaroiden lähettämisen yhteydessä, joten kuljettavalla
       yrityksellä ei ole kiinnostusta kerätä tyhjiä kuormankantajia ja palauttaa niitä
       lähettäjälle
       Jakelukuljetuksissa tyhjien kuormankantajien kerääminen jakelun yhteydessä
       koetaan ongelmaksi: etenkin kuormankantajat, jotka eivät ole kokoontaittuvia tai jotka
       eivät mene tyhjinä sisäkkäin, täyttävät helposti rahtitilaa ja vaikeuttavat jakelua
       Pantittomuus ja kuormankantajien seurantajärjestelmien puute ei motivoi
       kuormankantajan vastaanottajaa palauttamaan kuormankantajia


   On arvioitu, että paluulogistiikan tehostamisella päästää helposti 5 miljoonan euron
   vuosisäästöihin. Säästöt syntyvät seuraavista:

       turhat ajot minimoidaan
       tyhjien siirtely vähenee (aluevarastot, terminaalit, kausivarastot)
       tilojen tarve vähenee koko logistiikkaketjussa
       kehitetään yhteisiä keräysjärjestelmiä tehostamaan paluulogistiikkaa
                     19
   ________________________________________________________________________

       henkilökäyttö tyhjien kuromankantajien käsittelyssä tehostuu5.5  Elinkaaren pidentämisen merkitys

   Elinkaaren pidentämisen merkitys on tässä tarkastelussa esille nousseista
   säästövaihtoehdoista pienin ja säästökohteena haastava. Vaikka teoriassa vuoden tai
   kahden vuoden elinkaaren pidentämisellä saavutetaan laskelmien mukaan merkittävä
   säästösumma, voi toisaalta elinkaaren pidentämisen tavoittelu johtaa investointien
   kasvattamiseen joko parempien/kalliimpien kuormankantajien hankkimisen tarpeena tai
   lisääntyneenä korjaustarpeena. Kuormankantajien käytön seurannassa on myös huomattu,
   että käyttäjät valitsevat parempikuntoisia/uudempia kuormankantajia, mikäli valittavana on eri
   kuntoisia kuormankantajia. Tästä syystä elinkaaren pidentäminen saattaa jopa johtaa
   teoreettiseen pidentämiseen: vanhat/kuluneet kuormankantajat jääväät normaalitilanteissa
   käyttämättä.
5.6  Säästöjen saavuttaminen

   Säästöjen tehokas saavuttaminen on vaikeaa yksittäiselle toimijalle, koska säästöihin
   pyrkiminen edellyttää myös investointeja. Kaiken kaikkiaan tehokkain tapa säästöjen
   saavuttamiseen olisi pyrkiä toimintamallien yhtenäistämiseen ja toimintamallien määrän
   vähentämiseen, jolloin pystytäisiin tehokkaasti vaikuttamaan myös paluulogistiikan
   tehostamiseen ja seuranta- ja ohjausjärjestelmien kehittämiseen.
                  20
________________________________________________________________________
Kansallisella tasolla keskeisiä toimenpiteitä säästöjen saavuttamiseksi ovat seuraavat:

    Toimintamallien yhtenäistämistä tarvitaan
     o Yhtenäisten ohjaus- ja seurantajärjestelmien toteuttaminen on tärkein
       yksittäinen kehityskohde (yhtenevä järjestelmä, tunnistaminen koko ketjussa,
       teknologian hyödyntäminen). Suurin haaste on saada yksittäiset toimijat ja villit
       toimintatavat kuriin ja luoda yhtenäinen toimintakulttuuri koko
       elinkeinoelämään.
     o Pantillisen poolirakenteen kehittämistä kannattaa tutkia laajemmin (ei
       sisäisessä liikenteessä oleville yksiköille). Yksi vaihtoehto on tarkastella
       mahdollisuutta laajentaa kaupallisia pooleja tai perustaa nykyisten toimijoiden
       rinnalle uusi toimija, joka hallitsisi aluetta laajasti
     o Eri järjestelmien saaminen saman hallinnon alle olisi avain koko
       kuormankantajien toiminnan kehittämiselle
    Lavajärjestelmän kehittäminen vaatii yhteistä tahtoa
     o Toimintakurin aikaansaaminen on välttämätön kokonaiskustannusten kannalta
       (estetään puolirikollinen toiminta)
     o Puuraaka-aineen saaminen kierrätykseen polttamisen sijasta on yhteisesti
       kehitettävä asia (menee liian paljon poltettavaksi)
                    21
  ________________________________________________________________________6  Uudet toimintamallit
  Pyrkimys yhteen toimintamalliin kaikkien kuormankantajien osalta ei ole yksinkertaisesti
  toteutettavissa, ja yleensäkin toimintamallien kehittäminen on monivuotinen projekti. Uuteen
  toimintamalliin ei pystytä siirtymään kerralla, vaan toimintatavan kehittäminen on monen
  toimenpiteen summa. Kyselyssä kerätyt tiedot nykytilanteesta ja sen ongelmista sekä
  luvussa 4 tehdyt selvitykset eri toimenpiteiden tuomista säästömahdollisuuksista johtavat
  seuraaviin päätelmiin:

  Kiertonopeus
      Kiertonopeutta täytyy pystyä kasvattamaan. Kiertonopeuden kasvattaminen
      edellyttää yksittäiseltä yritykseltä
        o Nykyistä parempia seurantajärjestelmiä
        o Nykyistä parempaa paluulogistiikkaa
      Kiertonopeuden kasvattaminen on yritysryhmittymässä yksinkertaisempaa tai
      edullisempaa, koska kustannuksiin vaikuttava paluulogistiikka voidaan kehittää siten,
      että sen palvelut ja myös kustannukset jakaantuvat suuremman yritysjoukon kesken.
      Myös mahdolliset investoinnit seurantajärjestelmiin voidaan jakaa useamman
      osallistujan kesken
      Kiertonopeuden kasvattamisessa on suuri rooli myös kuljetusyrityksillä ja yrityksen
      sisäisillä toimintatavoilla: miten tyhjien kuormankantajien nouto suoritetaan,
      varastoidaanko niitä kuljetusyrityksessä ja millä syklillä niitä palautetaan
      omistajalle/lähettäjälle. Kuinka suuri osuus kuormankantajista odottaa tyhjänä
      käyttöä yrityksen sisällä: onko niitä liikaa, vai onko yrityksen sisäinen
      logistiikkaratkaisu sellainen, että kuormankantajat kertyvät ja jäävät seisomaan
      väärin paikkoihin?
      Monissa tapauksissa kiertonopeuden kasvattamisessa on tärkeää kehittää
      kuormankantajien seurantaa: kuinka monta kuormankantajaa on luovutettu, milloin ja
      kenelle, milloin ja miten niitä voidaan noutaa, milloin ne palautuvat kiertoon.
      Yksittäisen kuormankantajan seuranta ei ole kiertonopeuden kasvattamisen kannalta
      välttämätöntä mutta monissa tapauksissa se tuo myös lisäarvoa ja antaa lisää
      mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen (toimintatavasta riippuen). Puhuttaessa
      maksullisista toimintamalleista (vuokramalli, panttimalli, jossa pantti palautetaan
      kuormankantajan palatessa omistajalleen), on seuranta välttämätöntä.

  Hävikin vähentäminen
     Hävikin vähentämisessä keskeistä on parantaa seurantajärjestelmiä tai sitouttaa
      logistisen verkoston toimijat tiiviimmin yhteistyöhön, jolloin kaikki osapuolet kantavat
      vastuuta käytössä olevista kuormankantajista.
        o Sopimuskäytäntö on helpompi ja edullisempi toteuttaa, mutta laajassa
          jakeluverkostossa kaikkien osapuolten sitouttaminen voi olla lähes
          mahdottomuus.
        o Myös pelkkä isoimpien kumppaneiden sitouttaminen voisi toimia johonkin
          rajaan saakka mutta kuten aiemmissa luvuissa on todettu, esimerkiksi
          pooliomistuksella ei ole merkittävää vaikutusta hävikin suuruuteen.
          Aiemmissa selvityksissä on todettu, että monella toimijalla on suuria
          vaikeuksia kehittää tyhjien kuormankantajien varastointia siten, että
          kuormankantajien varastaminen vaikeutuisi (esim. lukolliset tilat) Tästä
                  22
________________________________________________________________________

        syystä myös hävikin vähentämisen kannalta olisi tärkeää kehittää
        paluulogistiikkaa, jolloin tyhjien kuormankantajien varastointiaikaa saataisiin
        lyhennettyä

Paluulogistiikan tehostaminen
   Edellä mainitut kiertonopeuden kasvattaminen ja hävikin vähentäminen edellyttävät
    paluulogistiikan tehostamista. Paluulogistiikan tehostaminen mahdollistaa myös
    muunlaisia säästöjä, kuten luvussa 4.4 on todettu. Nykyiset jakelumallit eivät tue
    tehokkaasti paluulogistiikkaa ja siitä syystä on syytä tarkastella myös mallia, jossa
    tyhjien kuormankantajien noudot hoidettaisiin omina kuljetuksinaan. Yksittäiselle
    yritykselle tällainen ratakisu on harvoin mahdollista, mutta poolimainen
    toimintatapa/yhdistelty nouto saattaisi olla kannattava ratkaisu etenkin taajama-
    alueilla.
   Paluulogistiikan tehostamisessa on oleellista tarkastella myös
    kuormankantajakantaa: sisäkkäin menevät ja kokoontaittuvat yksiköt säästävät
    kuormatilaa ja ovat ensiarvoisen tärkeitä myös yhdistetyssä jakelu-
    /noutokuljetuksessa.
   Paluulogistiikassa on oleellista tarkastella myös tyhjien kuormankantajien keräilyä,
    välivarastointia ja toimittamista alkuperäisille käyttäjilleen ja/tai omistajilleen. Vaikka
    kuormankantajat saataisiinkin tehokkaasti kerättyä loppuasiakkailta, saattaa ratkaisu
    johtaa tyhjien kuormankantajavarastojen kasvamiseen kuljetusyrityksissä.
    Kuljetusten suunnittelu on tärkeää myös tyhjien kuormankantajien osalta: viedäänkö
    jokaisen noudon yhteydessä tyhjät kuormankantajat takaisin, jolloin tyhjänä
    ajaminen minimoidaan, jaellaanko tyhjät kuormankantajat yhdellä kuljetuksella
    kaikille jne: kuljetusyritysten kanssa on oleellista saada aikaan sopimus
    toimintatavoista.

Kuormankantajien elinkaaren pidentäminen
   Kuormankantajien elinkaaren pidentämiseen ei välttämättä kannata kohdistaa suoria
   toimenpiteitä johtuen luvussa 4.5 selitetyistä seikoista. Myös pyrkimys
   kiertonopeuden kasvattamiseen on vastakkainen elinkaaren pidentämispyrkimyksen
   kanssa. On kuitenkin todennäköistä, että kuormankantajien parantunut käsittely
   esim. varastoinnissa pidentää kuormankantajien elinkaarta.

Johtopäätöksenä säästötavoitteista voidaan päätyä seuraaviin suosituksiin:

  1. Pooleilla voidaan saavuttaa kuormankantajien hankinnassa ja hallinnassa etuja, joita
   yksityinen yritys ei pysty saavuttamaan
  2. Pantillisuuden merkitys kiertonopeuden kasvattamisessa ja hävikin pienentämisessä
   on suuri. Näin ollen olisi suositeltavaa pyrkiä pantillisiin prosesseihin. Pantillisuus
   voidaan kutienkin toteuttaa kahdella tavalla: joko siten, että pantti ei vastaa
   kuromankantajan arvoa vaan pantti on nähtävissä pikemminkin kuormankantajan
   vuokrana tai siten, että pantin suuruus vastaa kuormankantajan jälleenhankinta-arvoa
  3. Kuormalavat poikkeavat prosessiltaan muista kuormankantajista: lavojen osalta
   merkittävää on se, että kuormalavat kulkevat merkittävästi useammin maan rajojen yli
   kuin muut kuormankantajajakeet, jolloin myös mahdollisuudet prosessien,
   omistajuuden, seurannan jne. kehittämiseen poikkeaa muista jakeista. Tästä syystä
   kuormalavoihin liittyviä seikkoja on syytä tarkastella omana toimintamallinaan.
                     23
   ________________________________________________________________________

6.1  Pantittomat järjestelmät

   Pantittoman järjestelmän periaatteet ovat seuraavat:

    Kehittämisen     Kuvaus              Toimenpiteet
    kohde
    Omistus       Kuormankantajien omistus     1. Osapuolet hoitavat kuormankantajien
              on joko jokaisella        hankinnan itsenäisesti
              organisaatiolla itsellään tai   2. Poolin perustaminen. Pooli voidaan
              keskitetty poolille.       perustaa joko yksittäisen
              Poolivaihtoehdossa        kuormankantajatyypin / -tyyppien
              hankinta- ja hallintakulut    hallintaan, toimialalle tai kattavasti esim.
              saadaan keskitettyä        teollisuuden ja kaupan yritysten kesken.
                               3. Kuormankantajien omistusperiaatteista
                               on sovittava: tuoko jokainen jäsen oman
                               kuormankantajakantansa poolin
                               ”pääomaksi” vai ryhdytäänkö kehittämään
                               yhteistä kuormankantajakantaa.
    Käyttökustannusten  Kuormankantajien käyttöön     1. Kuormankantajien omistaja vastaa
    jako         ei liity panttia. Poolillisessa  kuromankantajien hankinnan ja käytön
              ratkaisussa käyttötavoista ja   kustannuksista
              käytön kustannuksista on     2. Pooliratkaisussa kustannukset voidaan
              kuitenkin sovittava tarkasti   jakaa monella tavalla. Mikäli omistus ja
              esim seuraavasti:         maksut jaetaan käyttötarpeen suhteessa,
               - Omistus ja maksut       on poolissa sovittava maksuperiaatteista ja
              jaetaan käyttötarpeen       esimerkiksi siitä, millä tavoin käyttöä
              suhteessa             seurataan. Ratkaisu edellyttää
               - Omistus ja maksut       seurantajärjestelmän luomista ja
              jaetaan liikevaihdon mukaan    periaatteiden luomista sille, missä
                               prosessivaiheessa käyttäjää veloitetaan
                               yms.
    Käyttöperiaatteet  Poolittomassa ratkaisussa     1. Pooliton ratkaisu: kuormankantajien
              kuormankantajien omistaja     jakelu, nouto ja kunnossapito omistajan
              järjestää kuormankantajien    vastuulla.
              jakelun, noudon ja        2. ks. edellinen kohta: . Varikko pitää kirjaa
              kunnossapidon.          luovutetuista ja palautuneista yksiköistä,
              Pooliratkaisussa paras      jolloin käytön lisäksi myös hävikkiä
              toimintamalli on luoda      pystytään seuraamaan. Ongelmana
              keskitetty varikko, josta     tällaisessa mallissa on se, että varikolta
              kuormankantajia voidaan      kuormankantajan hakenut osapuoli on
              noutaa / jakaa          kuormankantajasta vastuussa sen
              jäsenorganisaatioille       palauttamiseen saakka, jolloin pitkät
                               jakeluketjut muodostuvat hävikin kannalta
                               ongelmallisiksi. Tietyissä tapauksissa on
                               laskettu, että varikkojärjestelmä kasvattaa
                               kuormankantajien tarvetta merkittävästi;
                               jopa kaksinkertaiseksi
                               2. Pitkien jakeluketjujen ongelmaa voidaan
                               ratkaista yksilöimällä kuormankantajat ja
                               ulottamalla seuranta koko jakeluketjuun.
                               Tällöin myös kuormankantajien
                               palautumien muualta kuin alkuperäiseltä
                               käyttäjältään tulisi mahdolliseksi (esim.
                               kierto varikko – tavarantoimittaja – tavaran
                               vastaanottaja – varikko). Tämä puolestaan
                  24
________________________________________________________________________

                            asettaa lisävaatimuksia myös
                            kuljetusyrityksille, joiden täytyy kyetä
                            todentamaan kuormankantajan luovutus
                            vastaanottajalle: antaako pooli kuljettajalle
                            käyttöön tarvittavat välineet?
 Paluulogistiikka   Paluulogistiikka keskitetään  1. Paluulogistiikassa voidaan käyttää aluksi
            mahdollisuuksien mukaan tai   nykyisiä menettelytapoja (jakelukuljetus
            paluulogistiikkaan luodaan   kerää tyhjät kuormankantajat mukaansa).
            tehokkaat järjestelmät.     2. Loogisempaa on kuitenkin keskittää
            Pantittomassa          paluulogistiikkaa, ja pooli antaa etenkin
            järjestelmässä         taajama-alueilla tällaiseen mahdollisuuden:
            paluulogistiikkaan on      tyhjät kuormankantajat voidaan käydä
            kiinnitettävä jopa enemmän   keräämässä keskitetysti, varikko tekee
            huomiota kuin pantillisessa,  tarvittavat puhdistus- ja korjaustoimenpiteet
            koska panttimaksu ei motivoi  ja toimittaa kuormankantajat takaisin
            käyttäjiä palauttamaan     kiertoon.
            kuormankantajia.
 Seuranta       Kaikissa tapauksissa      Seurantatapahtumina kuormankantajan
            kuormankantajien seuranta    luovuttaminen käyttäjälle,
            on tarpeellinen vähintään    kuljetustapahtuma, nouto…. Katso kuvaus
            summatasolla (esim.       tämän asiakohdan lopusta.
            ”luovutettu osapuolelle ”A”
            10 kpl rullakkoja)
            Poolityyppinen toiminta
            mahdollistaa keskitetyn
            seurannan kehittämisen
 Tarvittavat      Seuranta voidaan hoitaa     Pitkän aikavälin ratkaisuna tietojärjestelmä.
 järjestelmät     yksinkertaisimmillaan kynällä  Tavoitteena on luoda ratkaisu, jossa myös
            ja paperilla, mutta pidemmän  kuljetusyritysten ottaminen mukaan
            aikavälin tavoitteena on    toimintaan on mahdollista. Tämä tarkoittaa,
            luoda tietojärjestelmä, jonne  esim. käsiskannereiden jakelua kuljettajille.
            kohdassa ”seuranta” kirjatut  Skannereiden tiedot voidaan purkaa
            tapahtumat kirjataan      sovituissa pisteissä (esim. varikko)


Kuormankantajien keskitetty keräily ja palautus tyhjänä pitkin kuljetusketjua ovat toisistaan
poikkeavia toimintamalleja. Palautus jakelun yhteydessä (jolloin jakelija ottaa mukaansa
tyhjät kuormankantajat) johtaa helposti siihen, että kuljetusyritykselle syntyy palautusta
odottavien kuormankantajien varasto. Toisaalta palautuvat kuormankantajat voidaan kuljettaa
takaisin käyttäjälleen ilman, että ne kiertävät varikon kautta. Keskitetyllä noudolla voidaan
puolestaan vähentää kuljetusyrityksissä seisovien kuormankantajien määrää, mutta samalla
toimintatapa johtaa siihen, että jokainen kuormankantaja kiertää varikon kautta ennen
paluutaan käyttöön.

Poolissa ei tarvitse edellyttää, että kaikki poolin jäsenet käyttäisivät samanlaisia
kuormankantajia (vrt. esim. Transboxin vihannes- ja lihalaatikot). Luonnollisesti hallinnan ja
kuormankantajien kierron kannalta olisi parempi, mikäli kuormankantajat ovat
yhdenmukaisia, jolloin vaihto-operaatioiden ja tyhjien kuormankantajien lajittelu- ja
jakeluoperaatioiden määrä voidaan minimoida.

Poolin synnyttäminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

    Sopiminen poolin toimintaperiaatteista ja kustannusten jakelutavoista
                  25
________________________________________________________________________

    Sopiminen kuormankantajien seurannasta. Loogisinta on mahdollistaa seuranta
    esimerkiksi identifioimalla kuormankantajat viivakoodilla, vaikka kaikki poolin jäsenet
    eivät hyödyntäisikään seurantaa omissa prosesseissaan. On lisäksi huomattava, että
    seurantajärjestelmän luominen pelkän hävikin vähentämiseksi saattaa muodostua
    liian kalliiksi seurannalla on oltava myös muita funktioita kuin hävikki.
    Sopiminen kuormankantajien paluulogistiikasta

Kuten seuraavasta kuvasta ilmenee, suuri osa kuormankantajan matkoista tapahtuu tyhjänä,
kun kyseessä on poolijärjestelmä. Kuva on nähtävissä suurempana liitteessä 1
Roolit vasemmalta oikealle:
  1. Kuormankantajan omistaja
  2. Vuokralleottaja
  3. Varikko
  4. Kuljettaja
  5. Tavarantoimittaja
  6. Tavaran vastaanottaja

Ohut musta nuoli = informaatiovirta
Oranssi nuoli: kuormankantajan kulku
                     26
   ________________________________________________________________________

   Punaiset ympyrät: kuormankantajan mahdolliset tunnistuspisteet / kuormankantajan
   statuksen muuttumispisteet (esim. luovutettu tyhjänä, luovutettu täytenä, otettu kuljetettavaksi
   täytenä), mikäli tunnistus on käytössä

   Kuvassa ympyröidyt toiminnot A1-C6 ovat seuraavanlaiset:Nro  Toiminto      Kuvaus              Frek- Tarvittavat   Tuotetut tiedot     Osapuolet
                              venssi tiedot
A1   Kuormankantajan  Elinkaaren alku: Toiminto                 Kuormankantaja     Kuormankantajan
    hankinta      tuottaa yksilöidyn                    yksilöinti- ja     omistaja,
             kuormankantajan                      ominaisuus-       kuormankantaja-
             kuormankantajajärjestelmän                tietoineen       varikko
             käyttöön ja
             kuormankantajavarikkoon.
             Vastuu kuormankantajasta
             siirtyy
             kuormankantajavarikolle.
A2   Kuormankantajan  Elinkaaren loppu: Toiminto        Yksilöity   Tieto           Kuormankantajan
    hävittäminen    poistaa yksilöidyn            kuormankantaja kuormankantajan      omistaja,
             kuormankantajan                     hävittämisestä      kuormankantaja-
             kuormankantajavarikosta ja                            varikko
             kuormankantajajärjestelmän
             käytöstä.
             Kuormankantajavarikko
             vapautuu kuormankantajan
             vastuusta.
B1   Sopiminen     Vuokralleottaja ja            Kuormankantaji  Vuokrasopimus,     Kuormankantajan
    vuokrauksesta   kuormankantajan omistaja         en määrä- ja   luovutusvaltuus     omistaja,
             sopivat tietystä määrästä        ominaisuus-   kuormankantajavari-   kuormankantajan
             tietyt ominaisuuskriteerit        tiedot      kolle          vuokralleottaja,
             täyttävien kuormankantajien                            kuormankantaja-
             käytöstä.                                     varikko
             Kuormankantajavarikko
             valtuutetaan luovuttamaan
             sopimuksen mukaiset
             kuormankantajat
             vuokralleottajan käyttöön.
B2   Kuormankantajan  Kuormankantajan omistaja         Yksilöity    Vuokralasku,       Kuormankantajan
    vuokran laskutus  laskuttaa vuokralleottajaa        kuormankantaja, vuokrasopimuksen     omistaja,
             vuokrasopimukseen            vuokrasopimus, päivitys         kuormankantajan
             kirjattujen periaatteiden        vuokran alku,              vuokralleottaja
             mukaisesti. (Taulukon          vuokran loppu
             mallissa vuokra alkaa, kun
             kuormankantaja noudetaan
             varikosta, ja loppuu, kun
             kuormankantaja palautetaan
             varikkoon.)
C1   Tyhjän       Vuokrajakson alku:            Luovutusohje,  Yksilöidyn       Kuormankantajan
    kuormankantajan  Tavarantoimittaja            kuljetustilaus  kuormankantajan     vuokralleottaja,
    nouto varikosta  1) antaa kuljettajalle                  luovutustiedot,     kuormankantajan
             toimeksiannon noutaa                   vuokrakiintiön     kuljettaja, tavaran-
             kuormankantaja varikosta ja                päivitys, tieto     toimittaja,
             kuljettaa tavaran-toimittajalle              tavarantoimittajalle,  kuormankantaja-
             sekä                           tieto          varikko,
             2) varikolle luovutusohjeet.               kuormankantajan     kuormankantajan
             Konseptista riippuen varikko               omistajalle, vuokran  omistaja
             ilmoittaa noudosta                    alku, rahtikirja
             kuormankantajan omistajalle
             tai vuokralleottajalle.
             Kuljettaja ilmoittaa noudosta
             tavaran-toimittajalle
             (tarvittaessa). Vastuu
             kuormankantajasta siirtyy
             kuljettajalle.
                     27
   ________________________________________________________________________

C2   Tyhjän       Kuljettaja jättää         Rahtikirja    Yksilöidyn      Kuormankantajan
    kuormankantajan  kuormankantajan                   kuormankantajan   kuljettaja, tavaran-
    jättö tavaran-   tavarantoimittajalle, joka             luovutuksen ja    toimittaja
    toimittajalle   kuittaa ottaneensa sen               vastaanoton kuittaus
             vastaan. Vastuu
             kuormankantajasta siirtyy
             tavarantoimittajalle.
C3   Täyden       Tavarantoimittaja antaa      Kuljetustilaus  Yksilöidyn       Tavaran-
    kuormankantajan kuljettajalle ajotoimeksiannon             kuormankantajan     toimittaja,
    nouto tavaran-   noutaa kuormankantaja ja              luovutuksen ja     kuormankantajan
    toimittajalta   kuljettaa tavaran                  vastaanoton kuittaus,  kuljettaa
             vastaanottajalle. Kuljettaja            (lähetysluettelo),
             noutaa kuormatun                  rahtikirja
             kuormankantajan. Luovutus
             ja vastaanotto kuljetukseen
             kuitataan. Vastuu
             kuormankantajasta siirtyy
             kuljettajalle.
C4   Täyden       Kuljettaja luovuttaa        Rahtikirja    Yksilöidyn      Kuormankantajan
    kuormankantajan kuormankantajan tavaran                kuormankantajan   kuljettaja, tavaran
    jättö tavaran   vastaanottajalle. Luovutus             luovutuksen ja    vastaanottaja
    vastaanottajalle  kuljetuksesta ja vastaanotto            vastaanoton kuittaus
             kuitataan. Vastuu
             kuormankantajasta siirtyy
             tavaran vastaanottajalle.
C5   Tyhjän       Tavaran vastaanottaja antaa    Kuljetustilaus  Yksilöidyn       Tavaran
    kuormankantajan ajotoimeksiannon                    kuormankantajan     vastaanottaja,
    nouto tavaran   kuljettajalle. Kuljettaja noutaa          luovutuksen ja     kuormankantajan
    vastaanottajalta  kuormankantajan. Luovutus              vastaanoton kuittaus,  kuljettaja
             ja vastaanotto kuljetukseen             rahtikirja
             kuitataan. Vastuu
             kuormankantajasta siirtyy
             kuljettajalle.
C6   Tyhjän       Vuokrajakson loppu:        Rahtikirja,   Yksilöidyn       Kuormankantajan
    kuormankantajan Kuljettaja jättää           vuokrasopimus  kuormankantajan     vuokralleottaja,
    palautus varikkoon kuormankantajan varikkoon.             luovutuksen ja     kuormankantajan
             Luovutus ja vastaanotto               vastaanoton kuittaus,  kuljettaja,
             kuljetuksesta kuitataan. Tieto           vuokran loppu, tieto  kuormankantaja-
             kuormankantajan                   kuormankantajan     varikko,
             palautumisesta menee sen              omistajalle       kuormankantajan
             omistajalle (tai                              omistaja
             vuokralleottajalle). Vastuu
             kuormankantajasta siirtyy
             varikolle.   Malli mahdollistaa sen, että toiminnot C2-C5 voivat toistua useita kertoja peräkäin ilman, että
   toiminnot C1 ja C6 toteutuvat: vuokralle otettu kuormankantaja voi olla käytössä pitkään,
   ilman että se palautuu varikkoon. Kuormankantaja voi myös palautua vuokralleottajalle joka
   käyttää kuormankantajaa uudestaan, tai vastaanottaja (toiminnossa C4) voi käyttää
   kuormankantajaa omassa prosessissaan ja käyttää kuormankantajaa tavaroiden
   toimittamiseen (toiminnot C3 ja C4 toistuvat, mutta rooleissa ovat eri osapuolet kuin
   alkuperäisessä prosessissa)

   Kuormankantajien oikea-aikainen saatavuus ei ratkea pelkällä kuormankantajien
   tunnistamisella ja seurannalla. Tunnistaminen mahdollistaa kuitenkin seurannan siitä, missä
   kuormankantajia on, kertyykö niitä tietyille osapuolille, mikä on niiden kiertonopeus ja
   yksinkertaisimmillaan toimitustiedon perusteella saadaan jäljitettyä se, kenen hallussa
   kuormankantajia on ja missä ne maantieteellisesti sijaitsevat.

   Uuden toimintamallin, -teknologian ja -kulttuurin haasteena on verkostoitunut toimintatapa.
   Prosesseihin liittyy useita osapuolia ja siksi useinkaan ei yksin riitä, että yrityksen sisällä
   saadaan kuormankantajat tunnistettua, koska ne liikkuvat myös organisaatioiden välillä.
                     28
   ________________________________________________________________________

   Kuormankantajien merkinnän, lähettämisen kirjaamisen sekä palautuvien kuormankantajien
   tunnistamisen lisäksi tietoa täytyy usein saada kerättyä myös siitä, mitä kuormankantajalle
   tapahtuu sen siirtyessä pois lähtöpaikastaan. Tietoa voidaan tuottaa ja hyödyntää monissa
   prosessin vaiheissa ja monen osapuolen toimesta, ja siksi yhtenäisistä menettelytavoista ja
   teknisistä ratkaisuista sopiminen on tärkeää.

   Kuormankantajien tehokas hallintaprosessi mahdollistaa ja jopa edellyttää myös
   sidosryhmien - asiakkaiden, alihankkijoiden ja kumppaneiden - sitomista järjestelmään.
   Suljetussa mallissa, jossa kuormankantajat kiertävät takaisin lähettäjälle/omistajalle, voidaan
   menettely hoitaa muutenkin - esimerkiksi siten, että kuormankantajat kirjataan siinä
   vaiheessa kun ne lähtevät varastosta/terminaalista ja kirjataan uudelleen siinä vaiheessa,
   kun ne saapuvat takaisin. Käytännöllisempää kuitenkin on, että tietojen – mm. tapahtumien ja
   vastuunsiirtojen rekisteröinti on reaaliaikaista.6.2  Pantilliset ratkaisut, joissa pantti ei vastaa kuormankantajan arvoa

   Pantillinen ratkaisu toimii muutoin samalla tavoin kuin pantitonkin, mutta kuormankantajat
   ovat pantillisia. Pantillisuus voidaan toteuttaa kahdella tavalla ja tässä luvussa tarkastellaan
   ratkaisua, jossa pantti ei vastaa kuormankantajan arvoa, vaan on lähinnä muodollinen,
   tulkittavissa kuormankantajan käyttövuokraksi tms.

   Pantillisuudella saadaan varmistettua kuormankantajien tehokkaampi paluu kiertoon, mutta
   toisaalta pantillisuus edellyttää panttien veloitusjärjestelmää. Panttia ei siis näissä
   tapauksissa makseta takaisin, vaan pantti peritään kuormankantajan käytöstä

   Maksullisen pantin käyttö myös asettaa lisävaatimuksia paluulogistiikalle: voidaanko
   edellyttää että pantin haltija palauttaa kuormankantajan omalla kustannuksellaan keräys-
   /jakelupisteeseen, vai millä tavalla paluulogistiikka toteutetaan. Jokaisessa tapauksessa on
   olennaista, että kuromankantajista pidetään kirjaa: kun kuormankantaja lähtee asiakkaalle
   tapahtuma kirjataan, kun se palaa, tehdään kirjaus palanneesta kuormankantajasta. Mikäli
   keräily on keskitettyä täytyy kuljettajan pitää kirjaa vastaanotetuista kuormankantajista. Näin
   siksi, että panttien maksamisen kannalta on olennaista tietää, kuinka monta tyhjää yksikköä
   kerättiin mistäkin. Tämä johtaa helposti kaikkien jakeluketjun osapuolten rekisteröintiin
   panttien maksamistarpeen takia.

   Kuormankantajien yksilöinti ja yksilöllinen tunnistaminen mahdollistaa selkeän
   vuokrajärjestelmän kehittämisen. Kuormankantaja voi olla asiakkaalle maksuton esimerkiksi
   ensimmäisen viiden päivän ajan, ja mikäli sinä aikana kuormankantaja ei ole palautunut
   omistajalleen, voidaan asiakasta laskuttaa ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen uusi lasku
   voidaan lähettää esim. kerran viikossa. Ratkaisu toimii toisaalta kuromankantajien
   palauttamisen motivaattorina, ja samalla ratkaisu mahdollistaa sen, että asiakas pystyy
   hyödyntämään kuormankantajaa omissa prosesseissaan kuitenkin tietäen, että käyttö on
   maksullista.


    Kehittämisen     Kuvaus             Toimenpiteet
    kohde
    Omistus        Kuormankantajien omistus    1. Hajautettu omistus
               on joko hajautettu tai     2. Poolin perustaminen. Pooli voidaan
               keskitetty poolille.      perustaa joko yksittäisen
                  29
________________________________________________________________________

           Pooliratkaisussa hankinta- ja    kuormankantajatyypin / -tyyppien
           hallintakulut saadaan        hallintaan, toimialalle tai kattavasti esim.
           keskitettyä             teollisuuden ja kaupan yritysten kesken.
                             3. Kuormankantajien omistusperiaatteista
                             on sovittava: tuoko jokainen jäsen oman
                             kuormankantajakantansa poolin
                             ”pääomaksi” vai ryhdytäänkö kehittämään
                             yhteistä kuormankantajakantaa.
Käyttökustannusten  Kuormankantajien käyttöön      1. Pantin suuruudesta päättäminen
jako         liittyy pantti. Pantilla pyritään  2. Toimintatavasta päättäminen: onko
           varmistamaan            pantti kertakorvaus (ei motivoi
           kuormankantajan pysyminen      kuormankantajien palauttamiseen) vai
           kierrossa, minimoimaan       säännöllisin välein laskutettava korvaus
           seisonta-aikoja ja         (vuokra), mikäli kuormankantajaa ei ole
           aktivoimaan             palautettu
           kuormankantajien
           palautusprosessia.
           Muodollisella panttimaksuilla
           ei voida välttämättä tehdä
           uushankintoja kadonneiden
           kuormankantajien tilalle.
           Kuormankantajakannan ja
           ylläpidon kustannuksia
           panttimaksut eivät myöskään
           välttämättä kaikilta osin
           peitä, koska hyvin
           toimivassa järjestelmässä
           panttimaksua ei kerry
Käyttöperiaatteet  Joko organisaation oma       On tärkeää luoda järjestelmä, joka
           järjestelmä tai           perustuu kuormankantajien tunnistamiseen
           poolitapauksissa esim.       Tällöin mukana olevat yritykset voivat
           keskitetty varikko, josta      hyödyntää kuormankantajien tunnistamista
           kuormankantajia voidaan       esim. lähetysten seurannassa. Myös
           noutaa / jakaa           vuokramallit ovat prosesseissa mahdollisia
           jäsenorganisaatioille. Myös
           pooliomistus voidaan
           toteuttaa siten, että
           kuormankantajat jaetaan
           välittömästi käyttäjilleen
Paluulogistiikka   Paluulogistiikka keskitetään    1. Paluulogistiikassa voidaan käyttää aluksi
           mahdollisuuksien mukaan tai     nykyisiä menettelytapoja (jakelukuljetus
           paluulogistiikkaan luodaan     kerää tyhjät kuormankantajat mukaansa).
           tehokkaat järjestelmät.       Kysymys herää tällöin siitä, kuka, ja missä
                             vaiheessa maksaa pantin takaisin tyhjän
                             kuormankantajan luovuttajalle. Tästä
                             syystä prosessin rekisteröinti
                             (vastuunvaihtopisteet) on tärkeää
                             2. Loogisempaa on kuitenkin keskittää
                             paluulogistiikkaa. Yhteistyö paluulogistiikan
                             organisoinnissa mahdollistaa sen, että
                             tyhjät kuormankantajat voidaan käydä
                             keräämässä keskitetysti, varikko tekee
                             tarvittavat puhdistus- ja korjaustoimenpiteet
                             ja toimittaa kuormankantajat takaisin
                             kiertoon. Tällöin tieto tyhjinä palautetuista
                             kuormankantajista tulee suoraviivaisemmin
                     30
   ________________________________________________________________________

                              järjestelmään,
    Seuranta       Keskitettyä seurantaa     Seurantatapahtumina kuormankantajan
              tarvitaan           luovuttaminen käyttäjälle,
                              kuljetustapahtuma, nouto…. Katso kuvaus
                              edellisen asiakohdan lopusta.
    Tarvittavat     Tietojärjestelmä, jonne    Tavoitteena on keskitetty tietojärjestelmä,
    järjestelmät     kohdassa ”seuranta” kirjatut  koska jokainen käyttäjä tarvitsee
              tapahtumat kirjataan      samansisältöistä tietoa ja kaikentyyppisistä
                              kuormankantajista kerätään
                              samansisältöistä tietoa. Tärkeää on ainakin
                              pitkällä aikavälillä mahdollistaa
                              kuljetusyritysten ottaminen mukaan
                              toimintaan, jolloin esim. kuljetusyritysten
                              käyttämien käsiskannereiden tiedot
                              voidaan purkaa sovituissa pisteissä (esim.
                              varikko).6.3  Pantilliset ratkaisut, joissa pantti vastaa kuormankantajan arvoa

   Kun pantti vastaa kuormankantajan uushankinta-arvoa voidaan varmistaa, että kadonneiden
   kuormankantajien tilalle saadaan aina hankittua uudet kuormankantajat. Ratkaisu ei
   kuitenkaan välttämättä nopeuta kuormankantajien kiertoa kuten edellisessä kohdassa
   kuvattu vuokraperiaate. Tällaisessa mallissa pitää sopimuksin määritellä se, siirtyykö
   kuormankantaja pantin maksun yhteydessä maksajan omistukseen vai ei. On luonnollista,
   että pantillisten kuormankantajien kertyminen jollekin osapuolelle johtaa yrityksen sidotun
   pääoman kasvuun jolla on vaikutusta siihen, että kuormankantajista pyritään pääsemään
   eroon. Järjestelmän luonnissa on olennaista varmistaa se, että maksullinen pantti myös
   lunastetaan takaisin alkuperäiselle omistajalle.


    Kehittämisen     Kuvaus             Toimenpiteet
    kohde
    Omistus       Kuormankantajien omistus    1. Oman kuormankantajaresurssin
              on joko hajautettu tai     hankinnat ja ylläpito
              keskitetty poolille.      2. Poolin perustaminen. Pooli voidaan
                              perustaa joko yksittäisen
                              kuormankantajatyypin / -tyyppien
                              hallintaan, toimialalle tai kattavasti esim.
                              teollisuuden ja kaupan yritysten kesken.
                              3. Kuormankantajien omistusperiaatteista
                              on sovittava: tuoko jokainen jäsen oman
                              kuormankantajakantansa poolin
                              ”pääomaksi” vai ryhdytäänkö kehittämään
                              yhteistä kuormankantajakantaa.
    Käyttökustannusten  Kuormankantajien käyttöön   1. Pantin suuruudesta päättäminen
    jako         liittyy pantti, joka vastaa  2. Toimintatavasta päättäminen: Tyypillinen
              kuormankantajan        toimintatapa on esimerkiksi seuraava:
              uushankinta-arvoa tai on    Kuormankantajan vastaanottaja maksaa
              jopa sitä suurempi. Pantilla  pantin kuormankantajan luovuttajalle esim.
              pyritään varmistamaan     tavaralaskun yhteydessä. Viimeinen
              kuormankantajan pysyminen   kuormankantajan haltija saa maksamansa
              kierrossa, minimoimaan     pantin takaisin palauttaessaan
              seisonta-aikoja ja       kuormankantajan takaisin prosessiin,
                  31
________________________________________________________________________

          aktivoimaan           esimerkiksi varikolle tai omistajalle.
          kuormankantajien
          palautusprosessia.
          Panttimaksuilla voidaan
          tehdä uushankintoja
          kadonneiden
          kuormankantajien tilalle.
          Panttimaksuilla voidaan
          myös pyrkiä kattamaan
          kuormankantajakannan
          ylläpidon kustannuksia. On
          kuitenkin muistettava, että
          hyvin toimivassa
          järjestelmässä panttimaksua
          ei kerry kenellekään
Käyttöperiaatteet  Oma hallintajärjestelmä tai   1. Ks. edellinen kohta. Toiminta voidaan
          keskitetty varikko, josta    toteuttaa käyttämällä keskitettyä
          kuormankantajia voidaan     varikkoa/varikkoja, joka pyörittää toimintaa.
          noutaa / jakaa         Erillistä seurantaa / yksilöintiä ei
          jäsenorganisaatioille      kuormankantajille tarvita, koska pantti
                          maksetaan kuormankantajan
                          vastaanoton/käytön yhteydessä
                          2. On mahdollista luoda myös järjestelmä,
                          joka perustuu kuormankantajien
                          tunnistamiseen Tällöin mukana olevat
                          yritykset voivat hyödyntää
                          kuormankantajien tunnistamista myös
                          esim. lähetysten seurannassa. Myös
                          vuokramallit ovat prosesseissa mahdollisia
                          (ks edellinen luku)
Paluulogistiikka  Paluulogistiikka keskitetään  1. Paluulogistiikassa voidaan käyttää aluksi
          mahdollisuuksien mukaan tai   nykyisiä menettelytapoja (jakelukuljetus
          paluulogistiikkaan luodaan   kerää tyhjät kuormankantajat mukaansa).
          tehokkaat järjestelmät.     Kysymys herää tällöin siitä, kuka, ja missä
                          vaiheessa maksaa pantin takaisin tyhjän
                          kuormankantajan luovuttajalle. Tästä
                          syystä prosessin rekisteröinti
                          (vastuunvaihtopisteet) on tärkeää
                          2. Loogisempaa on kuitenkin keskittää
                          paluulogistiikkaa, ja pooli antaa etenkin
                          taajama-alueilla tällaiseen mahdollisuuden:
                          tyhjät kuormankantajat voidaan käydä
                          keräämässä keskitetysti, varikko tekee
                          tarvittavat puhdistus- ja korjaustoimenpiteet
                          ja toimittaa kuormankantajat takaisin
                          kiertoon. Tällöin tieto tyhjinä palautetuista
                          kuormankantajista tulee suoraviivaisemmin
                          järjestelmään,
Seuranta      Keskitettyä seurantaa      Seurantatapahtumina kuormankantajan
          tarvitaan            luovuttaminen käyttäjälle,
                          kuljetustapahtuma, nouto jne.
Tarvittavat     Pitkän aikavälin tavoitteena  Keskitetty tietojärjestelmä. Tärkeää on
järjestelmät    keskitetty tietojärjestelmä,  tarkastella myös sitä, miten
          jonne kohdassa ”seuranta”    kuljetusyritykset saadaan otettua mukaan
          kirjatut tapahtumat kirjataan  toimintaan.
                     32
   ________________________________________________________________________6.4  Lavajärjestelmät

   Lavajärjestelmän kehittäminen vaatii yhteistä tahtoa. Nykyinen toimintapa tuhlaa
   kuormankantajia ja niihin käytettyjä raaka-aineita ja toisaalta mahdollistaa arveluttavien
   toimintatapojen syntymisen. Keskeistä lavajärjestelmien kehittämisessä on

       Uudenlaisen toimintakurin aikaansaaminen kokonaiskustannusten kannalta (hävikin
       vähentäminen, lavojen osto sieltä mistä halvimmalla saa yms.)
       Puuraaka-aineen saaminen kierrätykseen polttamisen sijasta. Tällä hetkellä lavoista
       menee liian suuri osa poltettavaksi. Noussut puuraaka-aineen hinta on johtanut
       siihen, että lavoja korjataan nykyistä enemmän. Silti kertakäyttöisten lavojen osus on
       suuri ja monissa prosesseissa myös FIN- ja EUR-lavoja hävitetään, koska niiden
       saaminen uudelleenkäyttöön on hankalaa.


   Lavajärjestelmissä merkittävä piirre on myös tyhjänä seisovien lavojen suuri määrä:
   Keskimäärin 21 prosenttia lavakannasta on käyttämättömänä.

   Lavajärjestelmät poikkeavat muista järjestelmistä ensisijaisesti siinä, että merkittävä osa
   lavoista liikkuu myös maan rajojen yli. Tästä syystä kansallisen ratkaisun aikaansaaminen on
   käytännössä mahdotonta muiden kuin FIN-lavojen osalta. Kuormalavojen osalta
   toimintakulttuuri on myös koettu sillä tavoin erilaiseksi muihin kuormankantajiin verrattuina,
   että lavojen yksiselitteistä tunnistamista ei ole nähty tarpeelliseksi. Nykyisin käytössä oleva
   SSCC-ratkaisu (lavalappu) antaa identiteetin lavalla olevalle lähetykselle kuljetustapahtuman
   ajaksi, mutta tyhjien lavojen identifioinnista ei ole koettu olevan hyötyä.

   Kuinka sitten lavajärjestelmien toimivuutta voitaisiin kehittää? Tähän on olemassa useita
   ratkaisumahdollisuuksia:

       EUR-lavan saaminen samanarvoiseksi ja käsittelyprosesseiltaan samanlaiseksi kuin
       FIN-lava. Vuosi 2006 oli ensimmäinen vuosi, kun Suomessa valtuutetut
       lavavalmistajat valmistivat enemmän EUR-kuin FIN-lavoja: FIN-lavan osuus koko
       lavakannasta on jatkuvasti vähentynyt
       Lavojen pantillisuus ja panttihinnan julkisuus. Tällä hetkellä lavoja kerätään ja
       myydään harmailla markkinoilla, ja myös monet käyttäjät ostavat tarvitsemansa lavat
       sieltä mistä halvimmalla saavat. Tilanne on johtanut lavojen kierron merkittävään
       hidastumiseen. Lavoille pitäisi saada
         o pantillinen kierrätysjärjestelmä ja
         o riittävän tehokkaat nouto- ja lunastusjärjestelmät
         o Lavakeskusten roolien selkeyttäminen
       On myös syytä miettiä, kuinka kauan rinnakkaista FIN- ja EUR-lavakäytäntöä
       kannattaa säilyttää. Yhtenä mahdollisuutena on pyrkiä pois FIN-lavan käytöstä esim.
       seuraavan 10 vuoden aikana.
       Yksi mahdollisuus olisi pohtia myös lavajärjestelmien organisoijaksi kaupallista poolia.
                     33
   ________________________________________________________________________7   Toimenpiteet säästöjen saavuttamiseksi
   Kuormankantajien käytössä säästöpotentiaalit ovat erittäin suuret. On laskettu, että
   vuosittaiset säästöt voisivat nousta jopa miljooniin euroihin vuodessa. Suuria säästöjä ei
   kuitenkaan saavuteta lyhyen aikavälin toimenpiteillä, vaan koko kuormankantajia käyttävän
   yrityselämän on yhteistyössä keskityttävä säästöjen saavuttamiseen. Keskeisenä
   toimenpiteenä on uuden toimintakulttuurin synnyttäminen, jossa jokainen tähtää nykyistä
   tehokkaampaan kuormankantajien käyttöön ja jossa hyödyt jakautuvat koko ketjun kesken.
   Ensimmäinen askel toimintakulttuurin synnyttämisessä on yhteinen asioiden koordinointi ja
   menettelytavoista sopiminen. Seuraavana toimenpiteenä on sopimusten teko toimijoiden
   kesken, jolloin jokainen sopimuksen tehnyt osapuoli pyrkii kohti yhteistä päämäärää.


7.1  Yhteinen asioiden koordinointi ja menettelytavoista sopiminen

   Seuraavat neljä numeroitua kohtaa on nähty mahdolliseksi kehityspoluksi kuormankantajien
   käytön tehostamisessa. On erittäin todennäköistä, että yhteiseen hallintoon ei päästä
   lähivuosina ja on mahdollista, että toimijat eivät näe perustelluksi yhteisen omistusmallin
   luontia missään vaiheessa.

     1. Ensimmäinen – ja yksinkertaisin – toimenpide koordinoinnin ja menettelytapojen
      kehittämiseksi on yhteisen tiedottamis-, seuranta-, keskustelu- ja
      päätöksentekofoorumin aikaansaaminen. Suomessa on useita pooliomistukseen tai
      tietynmallisen kuormankantajajakeen käyttöön perustuvaa neuvottelufoorumia, mutta
      oleellista olisi saada kyseiset foorumit keskustelemaan keskenään. Tästä syystä
      meijeripakkauspooli, rullakkopooli, Transbox, Palpa yms. keskeiset toimijat pitäisi
      saada keskustelemaan keskenään kehittämistarpeista ja kuormankantajatilanteesta.
      Yhteisen foorumin ensimmäinen tehtävä on tiedottamisen lisääminen. Keskustelujen
      ja ideoinnin seurauksena pystytään pääsemään seuraavaan vaiheeseen, joka on
     2. Yhteisten toimintasääntöjen ja toimintamallien luominen. Koska luvussa 5 kuvatut
      toimintamallit ovat pääosin yhteneviä, on eri jakeiden keskeisten toimijoiden sovittava
      mm. seuraavista asioista:
          Panttikäytännöt
          Paluurahdin eriyttäminen muusta kuljettamisesta, jolloin alustat palaavat
           kiertoon nopeammin
          Paluurahdin yhdistelymahdollisuudet
          Yhteiset seurantamallit
          Yhteiset sopimusmallit
      Ajatuksena koko asiassa on se, että kuormankantajilla ei kilpailla: kuormankantajien
      käyttö ei tuo kilpailuetua yhdellekään yritykselle, mutta jokaiselle yritykselle
      kuormankantajien käyttö on välttämätön kuluerä, joka pitäisi saada minimoitua.
      Toimintasääntö- ja toimintamallikeskusteluihin on otettava mukaan myös
      rahdinkuljettajat, koska näiden rooli kuormankantajien kierrossa ja käsittelyssä on
      keskeinen
     3. Yhteinen hallinto. Yhtenäiset toimintatavat niin kuormankantajien vuokrauksessa,
      pantillisuudessa kun noutojärjestelmissä ja seurannassa mahdollistavat myös
      yhteisen hallinnon luomisen. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ei ole taloudellisesti
      perusteltua, että jokainen kuormankantajia käyttävä osapuoli ylläpitää omia
                     34
   ________________________________________________________________________

      seurantajärjestelmiään, noutojärjestelmiään, kuormankantajien ylläpitojärjestelmiä
      jne, vaan menettelytapojen vakiintuessa osapuolille tarjoutuu mahdollisuus myös
      yhtenäistää kuormankantajien hallintoa. Tämä puolestaan mahdollistaa vielä
      pidemmällä aikavälillä seuraavan vaiheen:
     4. Yhteinen omistus.


7.2  Sopimuskohteet

   Sopimus kuormankantajien käyttöperiaatteista tehdään aina kahden kaupallisen osapuolen
   välillä. Kyseinen sopimus voi olla osa laajempaa liiketoiminnan sopimuskokonaisuutta.
   Sopimuksessa on kuvattava ainakin seuraavat seikat:

     1. Toimintaprosessi
        a. Kuka lähettää, kuka kuljettaa, kuka vastaanottaa.
        b. Millä tavoin tyhjiä kuormankantajia käsitellään
        c. Miten kuormankantajat varastoidaan niiden tyhjennyttyä, mihin ne kerätään
         noutoa ja luovutusta varten.
        d. Miten rikkinäisistä, likaisista ja kadonneista kuormankantajista raportoidaan
        e. Miten mahdolliset panttimaksut hoidetaan: saako vastaanottaja
         kuormankantajan maksutta käyttöönsä tietyksi ajaksi, jonka jälkeen
         kuormankantajasta aletaan periä vuokraa, laskutetaanko kuormankantajista
         kauppalaskun yhteydessä, jolloin kuormankantajien määrä yms. seikat on
         yksilöitävä laskulla
        f. Kenelle osapuolet ovat oikeutettuja luovuttamaan kuormankantajia: saako
         kuormankantajan vastaanottaja käyttää kuormankantajaa omissa
         lähetyksissään

     2. Seuranta
        a. Millä tavoin kuormankantajien kiertoa seurataan.
        b. Miten seurantaan sitoudutaan. Riittäkö lähettäjän kirjanpito siitä, että
         tavaroiden alla lähti vastaanottajalle tietty määrä kuormankantajia vai pitääkö
         kuormankantajat yksilöidä (vrt. luvussa 5.2 kuvattu vuokrausmalli)
        c. Onko kuormankantajilla oma yksilöity tunnisteensa (GRAI-koodi) vai
         käytetäänkö kuljetustapahtuman aikaista tunnistetta (SSCC-koodi, lavalappu).
         Jos SSCC-koodia käytetään, ei tyhjällä kuormankantajalla ole identiteettiä, ja
         tämä täytyy ottaa huomioon myös prosessikuvauksessa
        d. Millaiseen seurantaan perustuu pantillisten kuormankantajien laskutus.
         Minkälaista hyväksyntää edellytetään osapuolilta vastuunvaihtotilanteissa, että
         hyväksyntä on riittävä ja kiistämätön vastuunvaihtoa ajatellen

     3. Vastuut
        a. Mihin osapuolet sitoutuvat kuormankantajien käytössä ja säilyttämisessä.
         Miten kuormankantajia on käsiteltävä tai säilytettävä
        b. Mikä on kuljettajan rooli prosessissa
        c. Miten hallitaan pitemmät jakeluketjut: kuormankantajan lähetys valmistajalta
         tukkukauppaan, sieltä edelleen vähittäiskauppaan jne: kuka vastaa ja mistä
         prosessin vaiheesta

     4. Sanktiot
                  35
________________________________________________________________________

      a. Osapuolet on sitoutettava myös sanktioihin: mitä tehdään, jos kuormankantaja
       rikkoutuu huolimattoman käytön seurauksena tai katoaa kokonaan. Kenellä on
       vastuu, mikäli kuormankantajia katoaa vaikka niitä on käsitelty ja säilytetty
       yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.


  5. Tyhjien kuormankantajien nouto, korjaus ja ylläpito
     a. Minne kuormankantajat varastoidaan tyhjinä, että ne eivät haittaa
       jakelukuljetuksia mutta ovat helposti noudettavissa tai otettavissa mukaan
     b. Kenelle kuormankantajat saa luovuttaa
     c. Miten kuormankantajien luovutus kirjataan, että se saadaan todistettua
       kiistattomasti
     d. Miten vioittuneista kuormankantajista raportoidaan. Kuka, ja millä periaatteilla,
       tekee päätöksen kuormankantajan korjaamisesta
     e. Kuka korjaa tai puhdistaa vioittuneet tai likaantuneet kuormankantajat. Kenelle
       korjauksesta raportoidaan, mikäli korjaaja on jokin kolmas osapuoli, että
       vältytään kuormankantajien turhilta etsintätoimilta tai korvausten perimiseltä

Hyvä esimerkki toimintamallista ja sopimisen kohteista löytyy Suomen Logistiikkayhdistyksen
FI-2002 Puupakkausjärjestelmän toimintasäännöistä, osoitteesta

      http://www.logy.fi/yhdistys/index.php?k=8452

Lisäksi on huomattava, että myös kuljetusliikkeet on vastuutettava uuteen toimintamalliin
sopimuksilla. Jotta tilaajan ja toimittajan välillä menettelytapa saadaan toimimaan, on myös
kuljetusliikkeiden sitouduttava kuormankantajien käsittelyssä uusiin periaatteisiin, joihin
kuuluu mm.

        Kuljetusten yhdistelyn lopettaminen (mikäli myyjä laskuttaa ostajalta
        kuormankantajien hinnan tai pantin, on kaikki kuormankantajat myös
        toimitettava ostajalle)
        Paluukierron nopeuttaminen ja sitoutuminen tyhjien alustojen keräilyyn ja
        palauttamiseen sovittujen periaatteiden mukaisesti
        Tiedottamis- ja koulutusvastuu sekä oman henkilöstön piirissä että
        alihankkijoilla
        Vaatimusten kirjaaminen myös alihankintasopimuksiin

Koska suurin osa kuljetusliikkeistä palvelee useampaa kuin yhtä yritystä on oleellista, että
asiakkaan suunnasta tulevat vaatimukset menettelytavoiksi ovat yhteneviä. Tästä syystä on
oleellista saada yksi yhtenäinen kuljetussopimusmalli koko toimialalle.

Alla kuvaus siitä, millä tavoin kuljetusyritys on velvoitettu toimimaan Transbox-järjestelmässä:

    Jakelusta vastaava logistiikkaoperaattori on velvollinen keräämään Transbox-liha-ja
    eineslaatikot asiakkaaltaan terminaaliin. Toiminnassa on huomioitava seuraavat asiat:

      o  Logistiikkaoperaattori vastaa siitä, että tyhjät laatikot on siirtokuljetusta varten
        lavoitettu Transboxin ohjeistamalla tavalla. Mikäli kaupan/ sk-asiakkaan
        lavoitus on tehty väärin, operaattori on velvollinen puuttumaan asiaan
      o  Logistiikkaoperaattori kerää asiakkaalta jokaisen käynnin yhteydessä kaikki
        tyhjät laatikot
                     36
   ________________________________________________________________________

         o  Logistiikkaoperaattori on velvollinen ilmoittamaan Transbox Oy:lle, mikäli sen
           henkilökunta havaitsee väärinkäytöksiä järjestelmässä, esimerkiksi roskaa
           palaavissa laatikoissa tai luvattomaksi epäiltyä laatikonkäyttöä. Luettelo
           luvallisista laatikonkäyttäjistä löytyy Transboxin www-sivuilta.
         o  Logistiikkaoperaattori luovuttaa kerätyt laatikot ainoastaan Transboxin
           ilmoittamalle vastaanottajalle
         o  Mikäli Transboxin ilmoittaman laatikon vastaanottajan toiminnassa on
           puutteita, esimerkiksi laatikoita ei tyhjennetä terminaalista sovitulla tavalla, on
           tästä ilmoitettava viipymättä Transboxille


7.3  Yhteenveto

   Kuormankantajien hallinnan kehittämiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi on uuden
   toimintakulttuurin luominen välttämätöntä. Toimintakulttuuri edellyttää

       Etenkin ensimmäisessä vaiheessa tiedottamista, joilla ymmärrys uudesta
       toimintamallista saadaan levitettyä kaikkien kuormankantajia käyttävien osapuolten
       keskuuteen. Oleellista on se, että osapuolet saadaan ymmärtämään
       kuormankantajien arvo sekä se, että huonosti toimiva järjestelmä aiheuttaa
       kustannuksia muodossa tai toisessa jokaiselle toimintaketjussa/-verkostossa mukana
       olevalle osapuolelle.
       Yhteistä sopimista: Sopimuksilla on päästävä kaikkien kuormankantajia käyttävien
       yritysten yhteisiin päämääriin ja yhtenäistettyihin menettelytapoihin
       Kuljetusyritysten sitouttamista mukaan sovittuihin toimintatapoihin: mitkä asiat ovat
       kuljetusyritysten vastuulla, mitkä eivät ole
       Kuormankantajien pantillisuutta
       Kuormankantajakannan yhtenäistämistä
       Seurantajärjestelmien luomista ja pyrkimystä yhteisiin seurantajärjestelmiin

   Säästöpotentiaalit kuormankantajien hallinnan kehittämisessä ovat suuret, mutta säästöjä ei
   saavuteta ilmaiseksi. Säästöt edellyttävät jokaiselta toimijalta päämäärätietoista toimintaa ja
   myös investointeja, mutta ilman niitä järjestelmää ei saada kehitettyä. Konkreettisina
   toimenpiteinä projekti suosittaa seuraavaa:

     1. Foorumin perustaminen tiedottamisen tehostamiseksi ja yhteisten,
      kuormankantajatyypistä riippumattomien, toimintamallien aikaansaamiseksi. Projekti
      esittää koollekutsumisvastuuta Elinkeinoelämän Keskusliitolle.
     2. Yhteisen sopimusmallin luomista kuormankantajia käyttävien
      yritysten/organisaatioiden sitouttamiseksi ja vastuiden/oikeuksien määrittelemiseksi.
     3. Yhteisen sopimusmallin luomista kuljetusyritysten sitouttamiseksi ja
      vastuiden/oikeuksien määrittelemiseksi.
     4. Sopimuskäytännön synnyttämistä. Kaikkien osapuolien on sitouduttava yhtenäisiin
      menettelytapoihin sopimuksin. Jatkossa kaikki kuormankantajia käyttävät yritykset
      tekevät sopimukset kumppaniensa kanssa kuormankantajien käsittelystä
     5. Osapuolten pyrkiminen mahdollisuuksien mukaan pantillisiin toimintamalleihin. Vain
      tällä tavalla kuormankantajien kiertoa voidaan nopeuttaa ja hävikkiä vähentää.
     6. Yhtenäinen tapa ohjata ja seurata. Ohjaustoiminnan yhtenäistämisellä voidaan
      minimoida kustannuksia, kehittää paluulogistiikkaa ja luoda seurantajärjestelmä, joka
      on riippumaton kuormankantajien omistuksesta tai kuormankantajatyypistä. Yhteinen
      foorumi määrittelee ohjausjärjestelmän periaatteet ja toimintamallit
                  37
________________________________________________________________________

 7. EUR-lavan osalta ryhdytään noudattamaan samanlaisia käsittelysääntöjä kuin FIN-
   lavan osalta.
 8. FIN-lavasta luopuminen pitkän aikavälin tavoitteena, mikäli FIN-lavan käyttö vähenee
   tulevina vuosina merkittävästi ja EUR-lavan käyttö lisääntyy vastaavasti. Samoin on
   pyrittävä mahdollisuuksien mukaan muihinkin kuormankantajakantaa yhtenäistäviin
   toimenpiteisiin, kuten leipomoille yhtenäisen, sisäkkäin menevän laatikkomallin
   käyttöönottoon.
Liite 1: Kuormankantajien tunnistuspisteet

								
To top