TAKLIMAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) by gT2dH4

VIEWS: 308 PAGES: 108

									 TAKLIMAT PENTAKSIRAN
BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

   Unit Peperiksaan SPM
      SPPMALN
PENGURUSAN & PENGENDALIAN
 PENTAKSIRAN BERASASKAN
     SEKOLAH
Pentaksiran bagi beberapa
   mata pelajaran di
    peringkat SPM
 dilaksanakan berasaskan
  sekolah dan berpusat
BENTUK PBS

PBS      JUM. KERTAS
Kerja Kursus    34
Modul        34
ULBS         2
PLBS         3
PEKA         5
Projek        3
Pelaksanaan
• Dilaksanakan semasa P&P
• Dilaksanakan    melalui evidens
 proses dan evidens produk
• Keputusan calon akan terjejas jika
 tidak melaksanakan kerja kursus
 atau tiada markah kerja kursus
• Setiap calon mesti   mempunyai
 semua Markah/pencapaian    PBS
 setelah tamat tempohpelaksanaan
• Dokumen pentaksiran disediakan untuk
 membantu   pentaksir,  calon dan
 pentadbir sekolah
• Aspek keselamatan dan kesihatan calon
 dipatuhi semasa pentaksiran
• Pemantauan dalam tempoh pelaksanaan
 pentaksiran (Feb – Julai)
JADUAL KERJA
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
  Mohon senarai KPK dari JPN         8 Januari
  Lantikan KPK                5 – 7 Feb. 2007
  Mesyuarat Penyelarasan PBS antara Pegawai  5 – 7 Feb. 2007
  Produksi dengan KPK & Operasi dengan JPN
  Mesyuarat Penyelarasan antara KPK dengan  15 Feb – 15 Mac ‘07
  KPN
  Penyelarasan PBS              Julai 2007
  Pemantau PBS                Mac – Julai 2007
  Ujian Lisan Calon Persendirian (ULKCP)   Julai 2007
  Markah PBS masuk ke LPM           30 Ogos 2007
  KPKw Hantar Laporan PBS ke KPN       30 Ogos 2007
  KPN Hantar Laporan ke KPK          7 September 2007
  KPK hantar Laporan PBS yang disatukan ke  5 Oktober 2007
  LPM
Pengurusan dan
Pengendalian PBS
Peringkat Negeri
Jawatankuasa Pengurusan
Penasihat  : Pengarah Pelajaran
Pengerusi  : Timbalan Pengarah Pelajaran
N.Pengerusi : KS Pengurusan Akademik
Setiausaha  : Ketua Unit Kurikulum
AJK     : Ketua Jemaah Nazir
        KS/KPP Pend.Islam & Moral
        KS/KPP Penilaian & Pep.
        Pen.Pengarah Sains & Mat.
        Pen.Pengarah Sains Sosial
        Semua Peg.Pel.Daerah
Tugas & Tanggungjawab (Negeri)

1. Terima & edar pekeliling

2. Sediakan dokumen dan
  bahan taklimat

3. Melaksanakan penataran

4. Memantau pelaksanaan

5. Memastikan pengurusan
  skor mengikut prosedur
Pengurusan dan
Pengendalian
Peringkat Daerah /
Bahagian /
Gabungan
Jawatankuasa Pengurusan
Pengerusi  : Pegawai Pelajaran Daerah
Setiausaha  : Pen.Peg.Pel.Daerah (Akademik)
Ahli Jawatankuasa :
Pen.Peg.Pel. Daerah (Teknik & Vokasional)
Pen.Peg.Pel. Daerah (Sains & Matematik)
Pen.Peg.Pel. Daerah (Pend.Islam & Moral)
Pen.Peg.Pel. Daerah (Sains Sosial)
Pen.Peg.Pel. Daerah (Peperiksaan)
Semua Pengetua
Tugas & Tanggungjawab
(Daerah/Bahagian/Gabungan)
1. Terima pekeliling &
  taklimat daripada JPN


2. Menyerahkan dokumen
  dan memberi taklimat di


3. Memantau pelaksanaan di
  peringkat sekolah
  Tugas & Tanggungjawab
 (Daerah/Bahagian/Gabungan)

4. Terima, semak disket dan
  cetakan markah (skor)

5. Sediakan disket kumpul
  dan mengesahkan cetakan


6. Pastikan semua sekolah
  hantar markah ikut prosedur
Pengurusan dan
Pengendalian Kerja
Kursus Peringkat
Sekolah
Jawatankuasa Pengurusan
Pengerusi  : Pengetua
N.Pengerusi : GPK (Akademik)
Setiausaha  : Setiausaha Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa :
Ketua Bidang Sains & Matematik
Ketua Bidang Teknik & Vokasional
Ketua Bidang Sains Sosial
Ketua Bidang Pend.Islam & Moral
Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan)
Tugas & Tanggungjawab (Sekolah)

 1. Terima pekeliling & hadir
  taklimat di PPD


 2. Tubuhkan jawatankuasa
  pelaksana dan melaksana
  penataran di sekolah


 3. Melaksana dan menyelaras
  pentaksiran
Tugas & Tanggungjawab (Sekolah)


 4. Kumpul dan masukkan
  markah ke dalam aplikasi


 5. Hantar markah mengikut
  prosedur penghantaran
Penyelarasan
 Proses untuk memastikan
pentaksiran dijalankan dgn
  betul dan seragam.
 Tumpuan diberi kepada
  kefahaman peraturan
 penskoran, penggunaan
 peraturan penskoran dan
   pemberian skor
Penyelarasan
  Dilakukan untuk
memastikan berlakunya
keadilan dan ketekalan
dalam pemberian skor
Penyelarasan
 Penyelarasan kali kedua
 dijalankan selepas atau
 semasa pentaksiran bagi
  tujuan memastikan
  pentaksir mematuhi
 peraturan penskoran dan
 skor yang diberi adalah
      betul
Penyelarasan
 Penyelarasan dijalankan
  sebelum pentaksiran
 bagi tujuan kefahaman
  terhadap peraturan
    penskoran
Prosedur Penyelarasan
• Semak dokumen/evidens

• Beri skor kepada sampel secara
 rawak

• Bandingkan skor dgn skor
 pentaksir untuk mendapatkan
 keselarasan skor
Prosedur Penyelarasan

• Beri ulasan dan bimbingan
 kpd pentaksir dan tindakan
 pembetulan jika terdapat
 perbezaan yang ketara
Pemantauan

   Proses untuk
 mendapatkan maklumat
  dan memastikan
   program PBS
   dilaksanakn
  mengikut prosedur
  yang ditetapkan
Pemantau Luar
 • Pegawai LPM

 • Nazir Sekolah

 • Pegawai JPN

 • Pegawai PPD/PPB/PPG
Pemantau Dalaman
 • Pengetua
 • Penolong Kanan
  Akademik
 • Ketua Bidang
 • Guru Cemerlang
Pengurusan Skor


• Modul kemasukan skor
 PBS telah sedia ada
 SPPAT
Pengurusan Skor

• Skor dihantar akur
 dengan prosedur
 penghantaran yang
 ditetapkan
Pengurusan Skor


 • Skor calon disimpan di
  tempat yang selamat
  dan mematuhi prosedur
  keselamatan
Pengurusan Evidens

 • Evidens calon disimpan
  seperti ketetapan dalam
  Dokumen Pentaksiran
  Kerja Kursus mata
  pelajaran yang
  berkaitan
Pengurusan Evidens

 • Evidens produk calon
  yang berpindah
  hendaklah disimpan di
  sekolah asal
Pengurusan Evidens

• Tempoh penyimpanan
 evidens produk tingkatan
 3 ialah enam (6) bulan
 selepas keputusan PMR
 diumumkan
Pengurusan Evidens

• Tempoh penyerahan
 evidens produk kepada
 calon ialah 30 hari
 selepas tempoh
 penyimpanan tamat
 Pengurusan Evidens

• Pengetua berhak
 melupuskan evidens
 yang tidak dituntut
 oleh calon selepas
 tamat tempoh penyerahan
Pengurusan PBS Calon
Berpindah

• Calon boleh menukar
 pilihan mata pelajaran
 KHB jika pilihan asal
 tidak ditawarkan di
 sekolah baru.
Pengurusan PBS Calon
Berpindah
• Sekolah asal calon
 bertanggungjawab
 memastikan rekod,
 butiran pentaksiran dan
 markah (skor) calon
 dihantar ke sekolah baru
Pengurusan PBS Calon
Berpindah

• Sekolah baru
 bertanggungjawab
 memastikan rekod,
 butiran pentaksiran dan
 markah calon diterima
 daripada sekolah asal
Pengurusan Kerja Kursus
Calon Berpindah

• Sekolah baru
 bertanggungjawab
 memasukkan markah
 calon ke dalam aplikasi
 kerja kursus bersama-
 sama skor calon lain
Calon Daftar Lewat

• Calon hanya dinilai
 dalam tempoh
 pelaksanaan kerja
 kursus
Calon Daftar Lewat

• Markah calon hanya
 akan diambil kira dalam
 tempoh calon
 melaksanakan kerja
 kursus
Pengecualian Kerja
Kursus

• Calon yang ingin mendapat
 pengecualian PBS hendaklah
 mengemukakan
 permohonan kepada
 Pengarah Pelajaran Negeri
 PENGECUALIAN KERJA KURSUS
• KECACATAN – TERENCAT AKAL, BUTA ,
 KECACATAN LAIN – KAKI TANGAN, BISU,
 PEKAK,RABUN DAN SPASTIK
• MENGISI BORANG A, BORANG B – CALON
 RABUN, BORANG C – CALON
 SPASTIK/KECACATAN LAIN – MOHON
 MELALUI PENGARAH PELAJARAN NEGERI
 SERTAKAN SURAT DOKTOR DAN
 PANJANGKAN KE LPM UNTUK KELULUSAN
 PENGECUALIAN
Pelaporan

 Pelaporan Pentaksiran
    Kerja Kursus
  dilaksanakan dalam
    dua peringkat
Pelaporan
 A. Peringkat sekolah
   - Borang markah individu
    dan keseluruhan
   - Penyataan / sijil pencapaian
    KK
 B. Peringkat LPM
   - Slip keputusan
   - Penyataan keputusan
                 ….
CARTA PETUGAS PENTAKSIRAN
  BERASASKAN SEKOLAH
      LPM
       PK
  JPN
     PN
       PKw
          KPS
             PS
   KETUA PENYELARAS
   KEBANGSAAN (KPK)
Personel yang dilantik oleh Lembaga
Peperiksaan Malaysia yang mempunyai
kemahiran dalam pentadbiran dan
pentaksiran bagi mengurus mesyuarat
penyelarasan peringkat kebangsaan, dan
menyediakan laporan untuk Lembaga
Peperiksaan Malaysia.
KETUA PENYELARAS NEGERI
     (KPN)
Personel yang dilantik oleh Lembaga
Peperiksaan yang mempunyai kemahiran
dalam pentaksiran bagi menyelaraskan
skor calon di sekolah. Personel juga
bertanggungjawab mengesan kelemahan-
kelemahan yang menimbulkan keraguan
dalam pemberian skor calon.
   KETUA PENYELARAS
    KAWASAN (KPw)
Personel yang dilantik oleh Jabatan
Pelajaran  Negeri  dan  mempunyai
kemahiran dalam pentaksiran bagi
menyelaraskan skor calon di sekolah.
Personel juga bertanggungjawab mengesan
kelemahan dan penyelewengan yang
menimbulkan keraguan dalam pemberian
skor calon.
KETUA PENTAKSIR SEKOLAH
     (KPS)
Personel yang dilantik oleh Pengetua dan mengajar
mata pelajaran berkenaan pada tahun peperiksaan serta
mahir dalam tugas pentaksiran. Personel berkenaan
bertanggungjawab menilai dan memberi skor kepada
hasil kerja calon, merekod skor, menyimpan evidens,
dokumen berkaitan serta menghantar skor calon yang
telah diselaraskan ke Lembaga Peperiksaan secara ‘on
line’ dan salinan bercetak dengan kerjasama Setiausaha
Peperiksaan Sekolah.
PENTAKSIR SEKOLAH (PS)
Personel yang dilantik oleh Pengetua dan mengajar
mata pelajaran berkenaan pada tahun peperiksaan
serta   mahir   dalam   tugas    pentaksiran.
Bertanggungjawab menilai dan memberi skor kepada
hasil kerja calon, merekod skor, menyimpan evidens,
dokumen berkaitan serta menghantar skor calon yang
telah diselaraskan ke LPM secara ‘on line’ dan salinan
bercetak dengan kerjasama Setiausaha Peperiksaan
Sekolah.
 PENYELARASAN – KONSEP

Satu proses yang dijalankan untuk
memastikan keselarasan kefahaman
terhadap skema penskoran,
penggunaan yang betul bagi skema
penskoran dan skor yang betul bagi
setiap calon
PENYELARASAN
• penyelarasan pentadbiran
 • keselarasan dari segi dokumen, panduan
  pentaksiran,  kaedah  dan  borang
  pentaksiran
• pengurusan skor
 • memastikan konstruk, aspek, elemen,
  gred, markah dan skala skor yang
  seragam
       RASIONAL
Ciri PBS ialah pentaksiran dirancang, ditadbir,
diskor, dirumus dan dilaporkan di sekolah oleh
guru yang mengajar.
Dalam pelaksanaan PBS ini, kemungkinan
berlakunya ketidakadilan dalam pemberian
skor adalah akibat daripada ketidaksefahaman
terhadap skema penskoran.
PERSONEL:
•  Pentaksir Kebangsaan
•  Pentaksir Negeri
•  Pentaksir Kawasan
•  Ketua Pentaksir Sekolah
        KAEDAH
Fasa 1
Penyelarasan Sebelum Pentaksiran
Fasa 2
Penyelarasan Semasa Pentaksiran
Fasa 3
Penyelarasan Selepas Pentaksiran
FASA 1 - PENYELARASAN SEBELUM
     PENTAKSIRAN
Penyelarasan sebelum pentaksiran ialah
satu usaha / aktiviti / proses untuk
memastikan    pentaksir  mempunyai
pengetahuan, kemahiran dan sikap yang
terselaras. Ini akan menjadikan pentaksir
lebih bersedia dan yakin untuk
melaksanakan PBS.
FASA 1 - PENYELARASAN SEBELUM
     PENTAKSIRAN
Semua aktiviti yang dijalankan mestilah
menjurus kepada perkara-perkara yang
dapat    menghasilkan  keselarasan
pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan
sikap di kalangan pentaksir
  FASA 2 - PENYELARASAN
  SEMASA PENTAKSIRAN
Penyelarasan Semasa Pentaksiran ialah
satu usaha / aktiviti / proses untuk
memastikan penggunaan yang betul dan
terselaras bagi skema penskoran dalam
pemberian skor sebenar semua calon
 PENYELARASAN SEMASA
   PENTAKSIRAN
• Penyelarasan Semasa Pentaksiran
 bergantung kepada jenis evidens yang
 dipamerkan oleh calon
• Evidens boleh dalam bentuk produk,
 proses dan proses-produk
    EVIDENS PRODUK
• Lawatan ke pusat peperiksaan
• Penghantaran evidens (produk) berserta
 skor kepada penyelaras
• Penyelarasan dilakukan – nisbah 4:3:3 (R, S
 dan T )
• Persampelan dilakukan oleh penyelaras
• Penyelaras menskor sampel
• Melakukan penyesuaian skor
    EVIDENS PRODUK
• Perbezaan melampaui had terima,
 penyelaras perlu  menyelaras
 semua produk
• Semua skor terselaras dihantar ke
 JPN
    EVIDENS PROSES
• Lawatan ke pusat peperiksaan
• Penyelarasan berdasarkan persampelan
• Pemilihan sampel berdasarkan konstruk
 mudah, kritikal dan kompleks
• Pentaksir dan penyelaras menskor serentak
• Pentaksir dan Penyelaras membandingkan
 skor – dapatkan skor terselaras
• Menghantar skor ke JPN
EVIDENS PROSES-PRODUK
Penyelarasan Semasa Pentaksiran Untuk
Evidens Berbentuk Proses – Produk
berdasarkan mana-mana prosedur yang
berkaitan
 PENYELARASAN SELEPAS
   PENTAKSIRAN
• Untuk  memastikan   semua   calon
 mempunyai skor
• Memastikan skor tidak mempunyai
 elemen yang disyaki atau dipertikaikan
• Memuktamadkan skor
    LANGKAH-LANGKAH

• Penyelaras menyemak semua skor
• Mengenal pasti calon yang tidak
 mempunyai skor atau skor meragukan
• Menghubungi pihak pentadbir sekolah
• Tindakan sewajarnya
   Masa Pelaksanaan

Masa melaksanakan bagi setiap
fasa penyelarasan pada bila-bila
masa yang sesuai dalam tempoh
pentaksiran dijalankan di peringkat
sekolah.
    PENYELARASAN PBS
A. Sebelum Pergi ke Pusat Peperiksaan
• Menghubungi pentadbir pusat peperiksaan
• Menghubungi Ketua Pentaskir Sekolah
• Memaklumkan kepada Ketua Pentaksir Sekolah
 - Borang Profil Individu
 - Menyediaan bahan bukti aktiviti lisan
 - Memaklumkan kepada pelajar
    PENYELARASAN PBS
B. Semasa di Pusat Peperiksaan
• Berjumpa dengan pihak pentadbir sekolah
• Berjumpa dan berbincang dengan KPS
• Menjalankan kerja-kerja penyelarasan
• Menguji pelajar untuk mendapatkan skor
• Menggunakan model individu dan aktiviti yang
 sesuai
  PENYELARASAN PBS
• Mengisi Borang Penyelarasan Skor
• Melakukan penyelarasan dan
 penyetaraan skor
• Markah toleransi +2 dan –2 bagi BM
• Markah toleransi +7% dan –7% bagi BI
Selepas Penyelarasan
•  Berbincang dengan KPS
•  Memberi komen dan cadangan
•  Membuat perakuan kepada pihak sekolah
•  Penskoran diterima sepenuhnya
•  Penskoran diterima dengan pengubahsuaian
•  Pengujian semula perlu dilakukan
 SELEPAS PENYELARASAN
• Menghantar salinan Borang
 Penyelarasan kepada pentaksir yang
 lebih tinggi
PEMANTAUAN

Satu proses mendapatkan maklumat
  dan memastikan pentaksiran
dilaksanakan mengikut prosedur dan
jadual pentaksiran yang ditetapkan.
TUJUAN PEMANTAUAN
• memastikan semua calon ditaksir mengikut
 dokumen atau panduan pentaksiran.
• memastikan pentaksiran dilakukan
 mengikut prosedur dan ketetapan yang
 dibuat dengan adil, sahih dan amanah.
PERSONEL : Pemantau Luaran

• Pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia
 (LPM)
• Jemaah Nazir
• Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)
• Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah /
 Bahagian (PPD/PPB)
PERSONEL : Pemantau Dalaman

•  Pengetua
•  Penolong Kanan Akademik
•  Guru Cemerlang
•  Guru Kanan Mata pelajaran / Ketua Panitia
PENGESANAN
Pengesanan ialah proses menilai program
Kerja Kursus dari segi pencapaian objektif,
 kekuatan dan kelemahan serta impaknya
 untuk tujuan memperbaiki Kerja Kursus.
Tugas & Tanggungjawab KPK
Sebelum
1. Memberi Taklimat dan mesyuarat kepada
  Ketua Pentaksir Negeri.
2. Melawat sekolah
3. Menjalankan penyelarasan.
4. Mempengerusikan mesyuarat bersama
  pentaksir negeri.
5. Menentukan agenda mesyuarat.
Tugas & Tanggungjawab KPK
Semasa
1. Berjumpa Pengetua Sekolah memaklumkan kehadiran
2. Melihat jadual perancangan pentaksiran calon-calon
  sekolah

Selepas
1. Mendapatkan laporan penyelarasan daripada pentaksir
  negeri.
2. Menghantar laporan penyelarasan kepada Lembaga
  Peperiksaan Malaysia.
Tugas & Tanggungjawab KPN
Sebelum
1. Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat
  kebangsaan
2. Melawat Sekolah.
3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan
  dari semasa ke semasa
Semasa
1. Menyediakan laporan penyelarasan
2. Menyelaras skor calon di sekolah
Tugas & Tanggungjawab KPN
Selepas
1. Mengarahkan pentaksir sekolah mentaksir
  semula aspek yang berkaitan dalam pentaksiran
  jika ada keraguan serta memaklumkan kepada
  LPM.
2. Menghantar laporan kepada pentaksir
  kebangsaan.
3. Menghantar laporan penyelarasan kepada LPM.
4. Menyelesaikan kes-kes khas
Tugas & Tanggungjawab KPKw
Sebelum
• Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat
 negeri.
• Menyelaras skor murid di sekolah.
Semasa
• Mengarahkan pentaksir sekolah mentaksir semula
 aspek yang berkaitan dalampentaksiran jika ada
 keraguan serta memaklumkan kepada pentaksir
 negeri.
Tugas & Tanggungjawab KPKw

Selepas
• Menghantar laporan kepada pentaksir
 negeri
• Menyelesaikan kes-kes khas
Tugas & Tanggungjawab KPS
Sebelum
• Menghadiri mesyuarat penyelarasan.
• Mengendalikan mesyuarat di peringkat sekolah
 dan memberi taklimat kepada pentaksir Sekolah.
Semasa
• Mengadakan penataran peringkat sekolah
• Mentaksir kerja murid.
• Menyelaras skor murid di sekolah.
Tugas & Tanggungjawab KPS
Selepas
1. Mentaksir semula kerja murid jika ada perubahan
  selepas diselaraskan oleh pentaksir negeri/
  kawasan.
2. Menyerahkan skor kepada SUP
3. Memastikan setiap murid pindah di hantar ke
  sekolah baru.
4. Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon.
5. Menyimpan rekod dan evidens di tempat
  selamat.
Tugas & Tanggungjawab KPS
Selepas
6. Tempoh penyimpanan adalah selama 6 bulan
  selepas keputusan diumumkan.
7. Memastikan pentaksir sekolah memasukkan
  skor dalam aplikasi yang ditetapkan oleh LPM
8. Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri /
  kawasan dalam urusan penyelarasan
9. Menyelesaikan kes-kes khas
Tugas & Tanggungjawab PS
Sebelum
• Menghadiri mesyuarat penyelarasan.
• Mengendalikan mesyuarat di peringkat
 sekolah dan memberi taklimat kepada murid
Semasa
• Mentaksir kerja murid.
• Merekodkan skor murid di sekolah.
Tugas & Tanggungjawab PS
Selepas
1. Mentaksir semula kerja murid jika ada perubahan
  selepas diselaraskan oleh pentaksir negeri/
  kawasan.
2. Menyerahkan skor kepada KPS
3. Memastikan setiap murid pindah di hantar ke
  sekolah baru.
4. Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon.
5. Menyimpan rekod dan evidens di tempat selamat
  dan diserahkan kepada KPS.
Tugas & Tanggungjawab PS
Selepas
6. Tempoh penyimpanan adalah selama 6 bulan
  selepas keputusan diumumkan.
7. Memastikan pentaksir sekolah memasukkan
  skor dalam aplikasi yang ditetapkan oleh LPM
8. Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri /
  kawasan dalam urusan penyelarasan
9. Menyelesaikan kes-kes khas
PENGURUSAN SKOR CALON
• Pentaksir mentaksir sesuatu aspek
 berdasarkan kriteria yang ditetapkan
 dalam aspek berkenaan dan dilakukan
 dengan sempurna oleh calon.
• Gred Skor diberi dengan
 membandingkan pernyataan kriteria
 bagi setiap aspek yang ditaksir
 menggunakan maklumat yang terdapat
 dalam Buku Panduan Pentaksiran.
•  Semua skor untuk setiap aspek yang
  ditaksir dicatat dalam Borang Penilaian
  Individu (BPI) untuk setiap calon.
•  Skor keseluruhan untuk Elemen
  dimasukkan ke dalam Borang
  Kelompok Gred Elemen (BKGE)
•  Borang Penilaian Individu (BPI) dan
  Borang Markah Calon hendaklah
  diperbanyakkan oleh pihak sekolah.
•  Borang BPI dan BKGE yang telah
  lengkap dengan Skor perlu disimpan
  dan dipastikan keselamatannya
  kerana skor merupakan data
  peperiksaan di peringkat SPM.
PENGURUSAN SKOR CALON
CALON PINDAH

Memastikan sekolah baru yang dipilih
menawarkan Kerja kursus yang sama
dengan pilihan Kerja kursus yang diambil
oleh mereka

Sekolah asal calon bertanggungjawab
untuk  memastikan   rekod,  butiran
pentaksiran dan skor calon diterima oleh
sekolah baru calon.
PENGURUSAN SKOR CALON
   PENGHANTARAN MARKAH KE LPM

Pihak sekolah memasukkan data gred markah
calon yang telah diselaraskan secara On-Line
pada awal bulan September dan menghantar
hasil cetakan komputer ke Jabatan Pendidikan
Negeri pada pertengahan bulan September.

Jabatan Pendidikan Negeri menghantar cetakan
komputer ke Lembaga Peperiksaan Malaysia
selewat-lewatnya pada akhir bulan September
SENARAI SEMAK PENYELARASAN


1. Laporan Penyelarasan Pentaksiran
2. Borang Penyelarasan Markah Calon
3. Graf Penyelarasan Pentaksiran Projek
4. Borang Pengesahan Penyelarasan
  Pentaksiran
5. Cetakan Markah
6. Borang Tuntutan
PROSEDUR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN KERJA KERJA KURSUS
Pemantauan
Pemantauan pentaksiran adalah
proses memastikan pentaksiran yang
dijalankan oleh pentaksir mematuhi
prosedur yang ditetapkan.
Objektif Pemantauan
•  Memastikan kerja kursus/ projek
  dilaksanakan oleh semua calon.
•  Memastikan       pentaksiran
  dilakukan secara adil.
•  Memastikan    tiada   unsur
  penyelewengan   dalam   proses
  Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
Tugas Pemantau
•  Memastikan kerja projek dilaksanakan
  seperti yang ditetapkan.
•  Memastikan evidens dan dokumen
  disimpan di tempat yang selamat.
•  Menyediakan laporan untuk perhatian
  Lembaga    Peperiksaan Malaysia/
  Jabatan Pelajaran Negeri.
PEMANTAU DALAMAN
1. Pemantau dalaman adalah terdiri daripada
  pihak pentadbiran  sekolah (Pengetua /
  Penolong Kanan / Guru Kanan Teknik dan
  Vokasional).

2. Tugas pemantau dalaman ialah memastikan
  segala aktiviti pentaksiran kerja kursus
  mematuhi prosedur dan jadual perancangan
  pentaksiran yang ditetapkan.
3. Pemantau dalaman akan mengesahkan
  aktiviti pentaksiran pada ruangan yang
  disediakan pada BPI.
4. Pemantau dalaman akan mengesahkan
  kehadiran    penyelaras   dengan
  menggunakan Borang Pengesahan
  Kehadiran Penyelaras.
5. Mengambil tindakan susulan terhadap
  laporan yang dikemukakan oleh
  pemantau luaran dan penyelaras luaran
  sekiranya ada.
Pemantau Luaran
•  Pemantau luaran adalah terdiri
  daripada pegawai-pegawai Lembaga
  Peperiksaan   Malaysia,  Jabatan
  Pendidikan Negeri, dan Jemaah Nazir
  Sekolah Persekutuan.

•  Pemantau luaran akan hadir ke sekolah
  yang ditetapkan pada tarikh yang
  dijadualkan.
KERJA SAMA JPN
1. Perlantikan Penyelaras Kawasan
2. Taklimat Pentaksiran dan
  Penyelarasan peringkat Negeri
3. Pemantauan
               CARTA ALIR
      PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

         PERANCANGAN DI PERINGKAT LPM       PENAMBAHBAIKAN        PENATARAN DI PERINGKAT KEBANGSAAN          PENATARAN DI PERINGKAT JPN         PENATARAN DI PERINGKAT PPB/D             PELAKSANAAN
PENYELARASAN       PEMANTAUAN        PENGESANAN LAPORAN         LAPORAN         LAPORAN           LAPORAN DAN CADANGAN
CARTA PENGOPERASIAN PENYELARASAN
      Menghadiri Taklimat Penyelarasan      Merancang Jadual Penyelarasan      Membuat Lawatan Penyelarasan     Menyediakan Laporan Penyelarasan    Menghantar Laporan ke Sekolah dan JPN    Menghadiri Mesyuarat Pasca penyelarasan                         Ada
            Masalah?


           Tiada

        Menghantar Laporan ke LPM
CARTA PENGOPERASIAN PEMANTAUAN


    Menghadiri Taklimat Pemantauan    Merancang Jadual Pemantauan    Membuat Lawatan Pemantauan   Menyediakan Laporan Pemantauan


  Menghantar Laporan ke Sekolah dan JPN


  Menghadiri Mesyuarat Pasca pemantauan                     Ada
          Masalah?


         Tiada

     Menghantar Laporan ke LPM
 “Untuk mengurus dunia hari ini kepandaian
 sahaja tidak mencukupi. Untuk itu, tugas kita
ialah untuk melahirkan pegawai-pegawai yang
  bijaksana. Dengan kebijaksanaannya, ia
 mampu menjangkau dengan mata hati, dapat
 melihat petanda-petanda awal sesuatu yang
 akan berlaku dan mampu bertindak dengan
  betul, tepat dan cepat bagi menghalang
sesuatu yang tidak diingini daripada berlaku.”
     Petikan ucapan Pengarah Peperiksaan
  Persidangan Pegawai Kanan Peperiksaan Dan Unit
      Penilaian Peperiksaan JPN Kali ke 44

								
To top