DXV pvshipyard

Document Sample
DXV pvshipyard Powered By Docstoc
					   TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
   CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ
   Tầng 3, Tòa nhà Petrovietnam - Số 8, Hoàng Diệu, TP.Vũng Tàu.
Ảnh 4×6
         ĐƠN XIN VIỆC
     Vị trí dự tuyển:

     Tên ứng viên:

     Mã hồ sơ:

     Ngày nộp hồ sơ:
               ______, tháng _____năm 2010


                              PV Shipyard_Mẫu Đơn xin việc
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và Tên:             Nam/Nữ :          Ngày sinh:

Số CMND:              Ngày cấp:         Nơi cấp:

Nguyên quán:

Đ/c thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Số Di động:             Cố định:          Email:

Người liên hệ khi cần:                     Số điện thoại:
2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
               Thời gian             Bằng   Loại hình   Xếp loại
     Tên trƣờng            Chuyên ngành học
                học               cấp   đào tạo     TN
Ví dụ:
Đại học Bách khoa Hà Nội   2002-2007  Cơ khí chế tạo máy  Kỹ sư  Chính quy     Khá
Các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ khác
                   Thời gian
     Kỹ năng đào tạo                   Tổ chức đào tạo
                   đào tạo
Kỹ năng ngôn ngữ: Thành thạo, Tốt, khá, Trung bình, Kém.

                         Kỹ năng
    Ngôn ngữ                                  Chứng chỉ
              Nghe     Nói     Đọc     Viết
Tiếng Anh
Ngôn ngữ khác
                                 PV Shipyard_Mẫu Đơn xin việc
Kỹ năng tin học:

                         Kỹ năng
    Tin học                                    Chứng chỉ
              Thành thạo   Tốt     Khá     Trung bình
Word
Excel
Powerpoint
Autocard
Khác


3. NĂNG KHIẾU, SỞ TRƢỜNG:
4. MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP:
5. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
                 Chức danh/
Thời gian   Tên Công ty                 Nhiệm vụ, công việc phải làm
                  chức vụ
                                   PV Shipyard_Mẫu Đơn xin việc
6. NHỮNG CÁ NHÂN CÓ THỂ THAM CHIẾU
   Họ và Tên        Nghề nghiệp/Chức vụ       Quan hệ công việc     Điện thoại liên hệ
7. CAM KẾT

Trong quá trình Công ty xem xét và đánh giá đơn xin việc của tôi, tôi đảm bảo và đồng ý với Công ty những
điểm sau:

  1- Trả lời của tôi cho những câu hỏi phỏng vấn của Công ty và những thông tin do tôi cung cấp là hoàn
   toàn chính xác.
  2- Công ty có thể kiểm tra trình độ, kiến thức của tôi, tôi cho phép tất cả cá nhân tổ chức bao gồm
   Trường hợp và các Công ty tôi đã làm qua cung cấp các thông tin liên quan đến tôi nếu các thông tin
   này cần thiết để Công ty xem xét tuyển dụng tôi.
  3- Trong lá đơn này, nếu tôi cung cấp thông tin sai lệch, Công ty có thể ngay lập tức sa thải tôi hoặc từ
   chối tuyển dụng tôi.

Ký tên:                        Ngày:
                                        PV Shipyard_Mẫu Đơn xin việc
8. ĐÁNH GIÁ CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ VÀ BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

8.1 Phòng Hành chính – Nhân sự:

                          Kết quả
  Ngƣời đánh giá      Ngày đánh giá
                      Đạt         Không đạt
8.2. Bộ phận chuyên môn:

                          Kết quả
  Ngƣời đánh giá      Ngày đánh giá
                      Đạt        Không đạt
                          PV Shipyard_Mẫu Đơn xin việc

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:57
posted:11/26/2011
language:Vietnamese
pages:5