Docstoc

doctrine.doc - Grile Spiru Haret

Document Sample
doctrine.doc - Grile Spiru Haret Powered By Docstoc
					SP_2_DIP_2
SOCIOLOGIE PSIHOLOGIE Doctrine si institutii politice

TRUE/FALSE

1) Ideologia poate fi etichetată drept conştiinţă falsă ?

ANS: F

2) Ideologia politică se caracterizează prin coerenţă şi comprehensiune?

ANS: T

3) Pentru a produce o schimbare socială, ideologiile politice au nevoie de
programe politice?

ANS: T

4) Ideologiile şi doctrinele politice sunt componente ale gândirii (reflecţiei)
umane?

ANS: T

5) Repertoriul tematic al unei doctrine se reduce la "nucleul ideologic"?

ANS: F

6) Ideologia fixează cadrul general al acţiunii politice?

ANS: T

7) Doctrinele politice sunt mai flexibile la schimbări, modificări, ajustări ?

ANS: T

8) Extrema stângă doctrinară este reprezentată de fascism ?

ANS: F

9) Libertarianismul reprezintă liberalismul "clasic"?

ANS: F

10) Dreapta religioasă este o variantă a conservatorismului ?

ANS: T
11) Socialismul american este un socialism de tip marxist ?

ANS: F

12) O doctrină politică are caracter de universalitate ?

ANS: F

13) Între doctrinele politice se produce permanent un transfer de teze şi
principii ?

ANS: T

14) Doctrinele politice reflectă numai performanţe umane ?

ANS: F

15) Ruptura care se produce în modernitate în sistemele de reprezentare a
lumii este reversibilă?

ANS: T

16) Surse importante ale liberalismului se identifică în gândirea politică a
filosofului şi omului politic englez John Locke ?

ANS: T

17) "Petiţia dreptului" înmânată de Parlamentul englez regelui Carol I Stuart
(7 iulie 1628) reprezintă una din sursele doctrinei liberale ?

ANS: T

18) Montesquieu a publicat, în 1748, lucrarea "Despre spiritul legilor"?

ANS: T

19) Doctrina liberală se impune cu această denumire înainte de 1800 ?

ANS: F

20) O politică devine publică atunci când este realizată de autorităţi
guvernamentale?

ANS: T
21) Politica statului, în sens strict, exprimă voinţa comunităţii pe care o
reprezintă?

ANS: T

22) Teza potrivit căreia românii pot aspira, cu deplin temei, la integrarea în
cursul ascendent al evoluţiei europene se întâlneşte în scrierile domnului-
cărturar Dimitrie Cantemir?

ANS: T

23) Partidele social-democrate contemporane revendică schimbarea prin
forţă a ordinii socio-politice?

ANS: F

24) Una din condiţiile pentru apariţia şi dezvoltarea statelor o constituie
formarea şi manifestarea existenţei naţiunii?

ANS: T

25) Potrivit aprecierii prof. Dimitrie Gusti „partidele cu program integral”
riscă să se îndepărteze de realităţile socio-politice?

ANS: T

26) Accentuarea considerabilă a rolului guvernelor în raport cu puterea
legislativă se manifestă în spaţiul politic democrat mai ales în perioada
actuală?

ANS: F

27) Reprezentanţii şcolii latiniste pot fi consideraţi drept „latinişti naţionali”?

ANS: T

28) În concepţia lui A.C.Cuza „principiul naţionalităţii” reprezintă suportul
social, politic şi moral cel mai important al veacului al 19- lea.?

ANS: F

29) „Curentul ţărănist” începe să se manifeste cu vigoare din a doua jumătate
a veacului al XIX-lea?

ANS: F
30) Instituţia „regentei” funcţionează în sistemul instituţional politic din
momentul instituirii monarhiei constituţionale în România?

ANS: F

MULTIPLE CHOICE

1) Politica, în viziunea lui Max Weber, desemnează:

A. Conducerea grupării politice denumită "stat"
B. Influenţa exercitată asupra acestei conduceri
C. Instituţiile statului

1 A+B
2 A+B+C
3 B+C


ANS: 1

2) O politică devine publică:

A. Când este rezultatul activităţii unei autorităţi înzestrate cu putere publică
şi legitimitate
instituţională
B. Când este exercitată de către funcţionari şi organisme guvernamentale
C. Când este expresia voinţei populare

1 A+B+C
2 A+B
3 B+C


ANS: 2

3) Potrivit unuia din autorii de mai jos, sistemul de politici publice este
alcătuit din politici distributive, redistributive, reglementatorii şi constitutive:

1 James E. Anderson
2 Z. Mény
3 Theodor Lewi


ANS: 3

4) Polis-ul reprezintă:
1 Un concept ce desemnează o formă de guvernare
2 O cetate-stat în antichitate
3 O comunitate umană de tip deosebit


ANS: 2

5) Autoritatea politică supremă în polis-ul grecesc o reprezenta:

1 Instituţia magistraţilor
2 Sfatul (Boulé)
3 Adunarea Populară (ekklesia)


ANS: 3

6) Importanţa istorică a polis-ului, ca nou tip de organizare şi funcţionare a
puterii politice, constă în:

A. Inaugurează autonomizarea politicii
B. Ridică respectarea legii la rang de principiu de guvernare
C. Generează un nou prototip uman-cetăţeanul

1 A+B
2 A+B+C
3 B+C


ANS: 2

7) Forma de putere specifică feudalismului o constituie:

1 Monarhia constituţională
2 Monarhia limitată
3 Monarhia absolutistă


ANS: 3

8) În afara polis-ului grecesc, democraţia directă se mai manifestă în
antichitate şi evul mediu în:

A. Roma
B. Comunităţi creştine (primele secole d.Hr.)
C. Comunităţi urbane ( sec. 12-13)
1 A+B+C
2 A+C
3 B+C


ANS: 1

9) Reprezentativitatea este una din trăsăturile esenţiale ale:

1 Democraţiei sclavagiste
2 Democraţiei militare
3 Democraţiei moderne


ANS: 3

10) În viziune reducţionistă sistemul politic este alcătuit din:

1 Relaţii politice
2 Cultură şi conştiinţă politică
3 Sistemul de guvernare


ANS: 3

11) Reflecţia (gândirea politică) apare într-un mediu de viaţă socială când:

A. Unii indivizi conştientizează răspunderea lor publică
B. Unii indivizi încep să mediteze asupra căilor, mijloacelor sau soluţiilor
organizării şi conducerii colectivităţii din care fac parte
C. Unii indivizi produc efecte în planul organizării şi conducerii grupului sau
comunităţii din
care fac parte

1 A+B+C
2 A+B
3 B+C


ANS: 2

12) Gândirea politică se consacră ca domeniu distinct al gândirii umane prin:

1 Textele biblice
2 Scrierile daoiste, confucioniste sau legiste din China
3 Opera lui Socrate, Platon, Aristotel şi a altor autori greci


ANS: 3

13) Clasa politică este definită drept "minoritate organizată" de

1 Gaetano Mosca
2 Max Weber
3 Georg Simmel


ANS: 1

14) Tradiţia politică românească a consacrat un sistem politic care se
identifică a fi:

1 Democraţie militară
2 Monarhic-teocrat
3 Democraţie ţărănească


ANS: 3

15) "Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie", scriere din
primul pătrar al veacului al XVI-lea, sunt asemănătoare prin factura lor
"didactică" ("manual" de învăţătură) cu:

A. "Învăţăturile lui Achtoes III" (Egipt, mileniul al II-lea Î.Hr.)
B. " Carte de învăţătură" a împăratului bizantin Constantin Porfirogenetul
(945-959)
C. "Principele", lucrare datorată lui Niccolo Machiavelli

1 A+B
2 A+B+C
3 B+C


ANS: 2

16) Primul intelectual român care teoretizează o problemă explicită din
câmpul gândirii politice este:

1 Nicolae Milescu
2 Miron Costin
3 Dimitrie Cantemir
ANS: 3

17) "Naţiunea română, rezimată pe principiul libertăţii, egalităţii şi
fraternităţii pretinde independenţa sa naţională în respectul politic ca să
figureze în numele său ca naţiune română" este un punct pragmatic înscris în:

1 Programul revoluţiei de la 1821
2 Constituţia cărvunarilor
3 Programul revoluţiei de la 1848


ANS: 3

18) Bazele unei "ştiinţe naţionale politice" în România sunt puse de o pleiadă
de cărturari între care:

A. Dr.C.Caracaş, Th.Diamant, N.Bălcescu
B. I.H.Rădulescu, S.Bărnuţiu, M.Eminescu
C. P.Andrei, D.Gusti, Tr.Brăileanu

1 A+B
2 A+B+C
3 B+C


ANS: 1

19) Ideologia propune analiza ştiinţifică a ideilor. Acest enunţ este susţinut
de:

1 Thomas Hobbes
2 A.Destutt de Tracy
3 E.Durkheim


ANS: 2

20) Marx şi Engels apreciază că ideologia este o concepţie generală despre
lume, întrucât desemnează:

A. Religia, dreptul şi metafizica
B. Politica şi ideile
C. Reprezentările şi conştiinţa
1 A+B
2 B+C
3 A+B+C


ANS: 3

21) Liberalismul "clasic" susţine:

A. Omul este liber să gândească şi să-şi exprime gândurile.
B. Omul este liber să se asocieze şi să desfăşoare activitate politică.
C. Omul este liber să promoveze propriile interese.
D. Omul este liber să acţioneze fără restricţii în spaţiul social şi politic.

1 A+B+C
2 A+B+D
3 B+C
4 A+C+D


ANS: 1

22) Funcţionalitatea sistemului politic democrat este conferită de:

A. Reprezentativitatea parlamentară
B. Pluralismul politic
C. Separarea puterilor în stat
D. Manifestarea suverană a statului în relaţia cu cetăţenii

1 A+B+C
2 A+C+D
3 B+C+D
4 C+D


ANS: 1

23) Primul stat care experimentează un model liberal de guvernare este:

1 S.U.A.
2 Olanda
3 Franţa
4 Anglia


ANS: 4
24) Esenţa "liberalismului bunăstării" constă în:

1 Implicarea statului în micşorarea decalajelor sociale
2 Implicarea societăţii civile în derularea unor programe sociale
3 Implicarea unor partide politice în susţinerea campaniei antisărăcie
4 Implicarea liderilor de sindicat în acţiunea pentru încheierea pactului social


ANS: 1

25) Neoliberalismul social (susţinut de fostul preşedinte francez Giscard
D'Estaing) susţine:

1 Retragerea statului din economie
2 Moderarea intervenţiei statului în economie
3 Intervenţia accentuată a statului în economie
4 Intervenţia statului numai în “sectorul terţiar”


ANS: 4

26) Omul trebuie eliberat de lanţurile societăţii - este concepţia iniţială a
liberalismului anarhic promovată de:

1 Ludwig von Mises
2 David Friedman
3 Ayn Rand
4 Max Stirner


ANS: 4

27) Comunitarismul, ca variantă neoliberală în spaţiul nord-american
(S.U.A.), urmăreşte, în esenţă:

1 Critica poziţiei liberale privind liberalităţile individuale
2 Critica poziţiei liberale cu privire la neutralitatea statului
3 Critica reformelor neoliberale având ca subiect "statul providenţă"
4 Proiectarea unui nou tip de societate mai puţin vulnerabilă la seisme
sociale, economice,politice, demografice etc


ANS: 4

28) Care din tezele şi principiile următoare configurează esenţa doctrinei
conservatoare?

A. "Ordinea naturală", tradiţiile şi continuitatea trebuie apărate cu prioritate
B. Individul trebuie să se supună forţei puterii şi ordinii
C. Revoluţia constituie calea ce conduce la schimbări "organice"
D. Valoarea libertăţii individuale nu este absolută

1 A+B+C
2 A+B+D
3 B+C+D
4 B+C


ANS: 2

29) Spaţiul doctrinar conservator se diferenţiază cu timpul în raport de:

A. Deosebirile existente în planul tradiţiilor, obiceiurilor, cutumelor între
societăţi
B. Modificării obiectivelor conservării
C. Criticilor aduse liberalismului
D. Revenirea la sursele originare de inspiraţie doctrinară

1 A+B+C
2 A+B+C+D
3 B+C+D
4 A+C+D


ANS: 2

30) Principalii adepţi ai conservatorismului individualist sunt:

A. Edmund Burke
B. John Adams
C. Ronald Reagan
D. Margaret Thacher

1 C+D
2 A+C+D
3 A+B+C
4 A+B+C+D


ANS: 1
31) Democraţia creştină este o:

A. Variantă a conservatorismului
B. Expresie doctrinară a dreptei religioase
C. Creaţie doctrinară nouă
D. Replică la dezamăgirile provocate de liberalism

1 A+B+C
2 A+C+D
3 A+D
4 C+B


ANS: 2

32) Printre principalele principii ale democraţiei creştine se înscriu:

A. Realizarea unei democraţii depline, întemeiată pe garantarea şi apărarea
demnităţii umane
B. Individul este subiectul şi "obiectul" esenţial al democraţiei-creştine
C. Libera dezvoltare a forţelor productive, îndeosebi a industrialismului
D. Democraţia deplină este organică, participativă şi comunitară

1 A+B+D
2 A+D+C
3 A+B+C+D
4 A+C


ANS: 1

33) Termenul de socialism este utilizat pentru prima dată de către:

1 Charles Fourier
2 Saint-Simone
3 J.J.Rousseau
4 Robert Owen


ANS: 4

34) În viziunea socialismului revoluţionar (marxismului "clasic") noua
societate proclamă :

A. Desfiinţarea propretăţii private şi înlocuirea ei cu proprietatea colectivist-
etalistă
B. Planificarea dezvoltării economice
C. Libertatea muncii
D. Desfiinţarea claselor

1 A+B+C
2 A+C+D
3 A+B+D
4 C+D


ANS: 3

35) Socialismul reformist se deosebeşte de marxismul revoluţionar prin:

A. Susţinerea ideii revoluţiei sociale
B. Argumentarea necesităţii realizării de reforme (economice, politice,
sociale etc.) pentru pregătirea terenului schimbării sociale
C. Afirmarea importanţei lărgirii şi consolidării cadrului democratic al
societăţii burgheze, ca premiză a schimbării sociale
D. Demonstrarea semnificaţiei deosebite a creşterii rolului şi pregătirii
muncitorimii prin mijloace politice legale în societatea capitalistă pentru a fi
în măsură să-şi asume responsabilitatea schimbării sociale

1 A+B+D
2 A+B+C+D
3 A+C+D
4 B+C+D


ANS: 4

36) Socialismul democratic, doctrină a partidelor socialiste şi social-
democrate contemporane, se pronunţă pentru:

A. Libertate şi democraţie
B. Respingerea formelor de proprietate
C. Echitate, justiţie, solidaritate
D. Autonomie pe principii etnice

1 A+B+D
2 A+C
3 A+C+D
4 B+C+D


ANS: 1
37) Criza în care a intrat social-democraţia occidentală începând cu deceniul
şapte al secolului XX este generată de:

A. Conformismul unor lideri social-democraţi
B. Euforia determinată de creşterea standardelor de viaţă în statele occidental
C. Subaprecierea conflictelor de clasă
D. Apropierea doctrinară masivă de neoliberalism

1 A+C+D
2 A+B
3 A+B+D
4 A+B+C


ANS: 4

38) A treia cale” (A. Giddens) este o nouă proiecţie de ordin social plasată
între modelul capitalist şi cel comunist, a cărei esenţă constă în:

A.Orientarea oamenilor în raport de provocări actuale şi viitoare (globalizare,
relaţia
om-natură etc.)
B„Democratizarea democraţiei” (reformarea statului şi a guvernării)
C.Redefinirea raporturilor dintre individ şi comunitate
D.Promovarea unei „noi economii mixte”

1 A+B+C+D
2 A+B+C
3 A+C+D
4 B+C+D


ANS: 1

39) Natura şi esenţa doctrinei bolşevice (varianta rusească a comunismului),
după prof. Dimitrie Gusti, este conferită de:

A.Dictatura proletariatului, întemeiată pe putere şi pe voinţa arbitrară şi
capricioasă a unei minorităţi
B.Controlul autoritar al socieăţii exercitat prin soviete
C.Acordarea dreptului de vot numai celor care prestează o muncă utilă
corpului social
D.Armonia desăvârşită şi spontană între indivizi

1 A+D+C
2 A+B+C
3 A+B+C+D
4 A+C


ANS: 2

40) Ideologia, doctrina şi acţiunea politică ale fascismului german
(hitlerismului sau naţional-socialismului) este iraţională şi antiumană prin:

A.Promovarea sentimentelor naţionale
B.Intoleranţa faţă de grupuri etnice minoritare şi practicarea genocidului
C.Susţinerea şi practicarea supunerii oarbe, necondiţionate şi totale a
indivizilor faţă de
partidul-stat
D.Exultarea „vocaţiei” imperiale a statului

1 A+B+C
2 A+B
3 A+D
4 B+C+D


ANS: 4

41) O grupare politică poate deveni partid dacă:

A.Are o existenţă durabilă
B.Manifestă voinţa cuceririi şi exercitării puterii politice
C.Are un număr de membri

1 A+B+C
2 A+B
3 B+C


ANS: 2

42) După poziţia pe care o ocupă în cadrul sistemului de partide se disting:

A.Partide de stânga şi extremă stângă
B.Partide de centru şi centru-dreapta
C.Partide de mese

1 A+B
2 A+B+C
3 B+C


ANS: 1

43) Doctrina politică în raport cu partidul exprimă:

A.Forţa de creaţie teoretică, de gândire a grupului (grupurilor) de reflecţie ale
partidului
B.Măsura în care partidul (conducerea) cunoaşte realităţile sociale,
economice, politice etc. naţionale şi internaţionale
C.Voinţa de schimbare socială, economică etc. prin guvernare

1 A+B+C
2 A+B
3 A+C


ANS: 1

44) Partidul / partidele este / sunt un mediator între:

1 Patronat şi sindicate
2 Parlament şi guvern
3 Şeful statului şi guvern


ANS: 2

45) Un parlament îşi încetează activitatea în condiţiile:

A.Retragerii încrederii parlamentare
B.Votării de către parlament a unei moţiuni simple
C.Pierderii alegerilor generale

1 A+B+C
2 A+B
3 A+C


ANS: 3

46) Partidul Socialiştilor Europeni este:

A.O organizaţie internaţională cu caracter global.
B.O federaţie de partide regionale.
C.Un organism subordonat Consiliului Europei.

1 A+B+C
2 B+C
3 A+B


ANS: 3

47) „Comunitarismul” este:

1 O idee pe cale de a prinde viaţă în plan instituţional
2 O tendinţă în procesul de integrare europeană
3 O „doctrină compozită” care acordă responsabilităţi mai mari comunităţilor
locale


ANS: 3

48) Principala dispută doctrină în spaţiul politic românesc din epoca
interbelică se desfăşoară între:

1 Liberalism şi conservatorism
2 Liberalism şi naţional-ţărănism
3 Naţionalism şi comunism


ANS: 2

49) Forma de guvernământ din România interbelică era:

1 Monarhie constituţională
2 Monarhie absolutistă
3 Regim monarhic formal


ANS: 1

50) În sistemul politic actual din România preşedintele statului are funcţii:

1 Executive
2 Legislative
3 Executive şi legislative


ANS: 1
YES/NO

1) Naţionalismul în plan ideologic şi doctrinar este echivalentul
patriotismului?

ANS: Y

2) În prezent asistăm la naşterea unor „naţionalisme locale”?

ANS: Y

3) Naţionalismul „cuminte” (N. Iorga) presupune xenofobie şi şovinism?

ANS: N

4) „Numitorul comun” al doctrinelor corporotiste îl reprezintă cerinţa
instituţionalizării grupurilor profesionale?

ANS: Y

5) Potrivit doctrinelor corporotiste este asigurată şi garantată libera
concurenţă a agenţilor economici în economia de piaţă?

ANS: N

6) Sistemele corporatiste acordă importantă participării cetăţenilor la
gestionarea problemelor publice?

ANS: Y

7) Mişcarea ecologistă („verzii”) este de acord cu creşterea economică?

ANS: Y

8) Doctrinele ecologiste au considerabile influenţe liberale?

ANS: Y

9) În al patrulea (şi ultimul) stadiu de evoluţie al rasismului statul devine
instrument pentru promovarea acestei ideologii?

ANS: Y

10) Rasismul antievreiesc practicat de nazişti în al doilea război mondial era
generat de „raţiuni” economice?
ANS: Y

11) Politica sistematică de apartheid, care începe să se deruleze din iunie
1948 în Uniunea Sud Africană, are ca obiectiv esenţial separarea şi izolarea
etnică, economică etc. a populaţiei africane de populaţia albă?

ANS: Y

12) În monarhia constituţională dualistă atribuţiile monarhului sunt limitate?

ANS: N

13) Puterea politică efectivă în Marea Britanie este deţinută de şeful statului?

ANS: N

14) Echilibrul politic în Statele Unite se desfăşoară numai în plan federal?

ANS: N

15) Şeful statului francez are prerogative limitate?

ANS: N

16) Toate parlamentele sunt organizate în sistem bicameral?

ANS: N

17) Instituţia parlamentară îşi exercită funcţia de control numai prin comisii
de anchetă?

ANS: N

18) Procedurile de dezvoltare a parlamentului diferă de la un sistem politic la
altul?

ANS: Y

19) Deprecierea rolului parlamentului este un fenomen politic prin excelenţă
actual?

ANS: N

20) Uniunea Interparlamentară (U.I.P.), creată în 1889, are menirea de a
controla activitatea instituţiilor parlamentare?
ANS: N

_________________
ARMONIE si CREDINTA
An III SP - ZI
Sus


             Titlul mesajului: Re: Doctrine si institutii politice An II- sem II
     lely      2007/2008
              Scris: D Mai 25, 2008 5:09 pm
             Grila:
Nou Venit


Inscris din: L Ian 14,
2008 2:02 pm
Mesaje: 4

Sus

             Titlul mesajului: Re: Doctrine si institutii politice An II- sem II
   brand_usa     2007/2008
              Scris: D Mai 25, 2008 6:58 pm
             Întrebarea nr. 5 0 din 10 puncte
Membru
             Rasismul antievreiesc practicat de nazisti in al doilea razboi mondial
             era generat de „ratiuni” economice?

             Răspunsul selectat: Adevărat
Inscris din: S Apr 21,
2007 11:39 am
Mesaje: 96
Localitate: Bucuresti

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:41
posted:11/26/2011
language:Romanian
pages:21